Page 1

เครื อข่ายเฉพาะที่ รายละเอียดโดยรวม เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ทาำ ให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น หรื ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่ องพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น หากมีการติดตั้งเครื อข่ายภายใน บ้านหรื อสำานักงานขนาดเล็ก คุณจะสามารถทำาสิ่ งต่อไปนี้ ได้ •

พิมพ์งานจากเครื่ องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนเครื อข่าย

เข้าถึงไดรฟ์ และไฟล์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น

ใช้ไฟล์ต่างๆ ร่ วมกัน

เรี ยกดูเครื อข่ายอื่นๆ

เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถติดตั้งเครื อข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network หรื อ LAN) ได้โดยใช้บรอด-แบนด์ โมเด็มและสายเชื่อมต่อเครื อข่าย หรื อคุณสามารถติดตั้งเครื อข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (Wireless LAN หรื อ WLAN) ได้โดยใช้เราเตอร์ไร้สาย (wireless router) หรื อจุดเข้าใช้งาน (access point) ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อเครื อข่าย (Network Connections Wizard) จะให้คาำ แนะนำา แก่คุณตลอด ขั้นตอนการติดตั้งเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอื่นๆ

เช่น


อุปกรณ์ จดั เส้ นทางหรือเราท์ เตอร์ (Router) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์สอง หรื อหลายเครื อข่ายเข้าด้วย กัน โดยมีหน้าที่ในควบคุมและจัดหาเส้นทาง เพื่อส่ งต่อ ข้อมูลจากเครื อข่ายต้นทางไปยังเครื อข่ายปลายทาง ฮับ (Hub) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรื อคอมเพิวเตอร์ในเครื อข่ายเข้าด้วยกันศูนย์กลาง ที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เข้า ด้วยกัน ฮับ มีหน้าที่รับส่ งข้อมูลในลักษณะการส่ งต่อแบบกระจายที่ได้รับจากช่องทางใด ช่องทางหนึ่งไปยังทุกๆ ช่องทางที่เหลือ สวิตช์ (Switch) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรื อคอมเพิวเตอร์ในเครื อข่ายเข้าด้วยกันศูนย์กลาง ที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ เข้า ด้วยกัน ทำาหน้าที่คล้ายกับฮับแต่คอมพิวเตอร์สามารถจัดการแยก การส่ งเฟรมข้อมูลไปยัง เครื่ องละเครื่ องในลักษณะ การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด ระหว่างเครื่ องต้นทางและปลายทาง สายตีเกลียวคู่ (Twisted pair) รู ปแบบหนึ่งของช่องทางสัญญาณหรื อสื่ ออุปกรณ์ เพื่อการสื่ อสารชนิดมีตวั นำาที่ประกอบ ด้วยทองแดงสองเส้นพัน เกลียวคู่กนั ไปเพื่อลดผลของ สัญญาณรบกวน สายโคแอก (Coaxial Cable) สายนำาสัญญาณ หรื อสื่ ออุปกรณ์ในการสื่ อสาร ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงแข็งหนึ่ง


เส้น เป็ นแกนกลางหุม้ ด้วยฉนวนหนึ่งชั้น หุม้ ด้วยลวดตัวนำา ไฟฟ้ าที่ถกั เป็ นตาข่ายร่ างแหรู ปทรงกระบอกซึ่งทำาหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวนและถูก หุม้ ด้วยฉนวนพลาสติกที่เปลือกนอก วิธีการสื่ อสารข้ อมูลสองทาง (Full-duplex mode) การสื่ อสารข้อมูล ที่อนุญาตให้ขอ้ มูลสามารถส่ ง และรับได้ท้ งั สองทิศทางพร้อมกันใน ช่องทางเดียวกัน เช่น เดียวกับการสื่ อสารด้วยเสี ยงทาง โทรศัพท์ที่มีการสื่ อสารกันได้พร้อมกันทั้งสองด้าน วิธีการสื่ อสารข้ อมูลแบบสลับ (Half Duplex mode) การสื่ อสารข้อมูลที่ขอ้ มูลโดยมีขอ้ มูลสามารถส่ งและรับได้ท้งั สองทิศทางในช่องทาง เดียวกัน แต่ไม่สามารถส่ งและรับได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน จะต้องสลับกันโดยขณะที่ฝ่ายหนึ่งกำาลังส่ งข้อมูลอยู่ อีกฝ่ ายหนึ่งจะต้องเป็ นผูร้ ับเพียง อย่างเดียวหรื อสลับกัน

Test  

เกี่ยวกับการทดสอบ

Test  

เกี่ยวกับการทดสอบ