Page 1

SCHOOLREGLEMENT

1


INHOUDSTAFEL 1. Algemene informatie 1.1

Verwelkoming

.............................................................................................................................

1.2

Wie is wie in onze school?

.....................................................................................................................

4-7

1.3

Onze samenwerking met het CLB

.....................................................................................................................

7-9

1.4

Inschrijven van leerlingen

...............................................................................................................

1.5

Omgaan met leerlinggegevens

............................................................................................................................

14

............................................................................................................................

15

2. Ons opvoedingsproject

3

10 - 14

3. Schoolreglement (regelgeving) 3.1

Getuigschrift basisonderwijs

...............................................................................................................

15 - 16

3.2

Onderwijs aan huis

............................................................................................................................

3.3

Afwezigheden

...............................................................................................................

3.4

Geldelijke en niet geldelijke ondersteuning niet afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap ............................................................................................................... 21 - 22

3.5

Ongevallen en de schoolverzekering

............................................................................................................................

3.6

Vrijwilligers

...............................................................................................................

3.7

Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen

3.8 3.9

16

16 - 21

22

22 - 23

.............................................................................................

24

Orde - en tuchtmaatregelen

............................................................................................................................

24

Rookverbod

............................................................................................................................

25

3.10 Engagementsverklaring

...............................................................................................................

26 - 28

28 - 29

4. Schoolreglement (afspraken) 4.1

Organisatie van de schooluren

...............................................................................................................

4.2

De voor – en naschoolse opvang

............................................................................................................................

4.3

De organisatie van de oudercontacten

....................................................................................................................

30

4.4

Te laat komen

............................................................................................................................

30

4.5

Huiswerk, agenda’s en rapporten

............................................................................................................................

31

4.6

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

4.7

Eén – of meerdaagse uitstappen

............................................................................................................................

4.8

Bijdrageregeling

...............................................................................................................

4.9

Echtscheiding

............................................................................................................................

35

4.10 Verboden

............................................................................................................................

35

4.11 Revalidatie en logo tijdens de lestijd

............................................................................................................................

35

4.12 Medicatie

...............................................................................................................

35 - 37

4.13 Andere

...............................................................................................................

37 - 39

Versie 27-06-2013

.......................................................................................

30

31 - 32 32

33 - 34

Pagina 2 van 53


1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1. Verwelkoming 1.1.1. Welkom aan de ouders De directie en de leerkrachten van de basisschool van URSEL heten alle ouders van harte welkom op onze school. We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in onze dorpsschool stellen. Met jullie steun kunnen wij bouwen aan een fijne school. Het schoolteam (directie en personeel) zal proberen zich ten volle in te zetten voor de opvoeding en het onderwijs te Ursel, zodat jullie kind een boeiend schooljaar kan beleven. Binnen ons opvoedingsproject kiezen wij voor eigentijdse en christelijke geïnspireerde opvoeding. Het onderwijs zal degelijk zijn en in de mate van de materiële en financiële mogelijkheden gesteund op de nieuwste leermethoden en –materialen. Wij kunnen slechts slagen als we samen kunnen werken. Vragen of problemen in verband met jullie kind of het ganse schoolgebeuren kunnen via gezamenlijk overleg opgelost worden. Wij nodigen dan ook alle ouders uit om hun kind aan te moedigen de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken die in het schoolreglement staan na te leven.

1.1.2. Welkom aan de kinderen Jullie zijn uiteraard van harte welkom op onze school! Bij de inschrijving in de kleuterschool kom je in een nieuwe, boeiende wereld terecht. Je leert met anderen leven. Allemaal nieuwe gezichtjes en andere gebouwen. In het eerste leerjaar opent zich opnieuw een andere wereld. Je leert er onder meer rekenen, lezen en schrijven. Als je nieuw bent op onze school, dan zullen veel mensen je helpen om die nieuwe wereld te verkennen. Ook je medeleerlingen zullen hun best doen om je te helpen inpassen in de groep. Het wordt vast een fijn schooljaar!

Versie 27-06-2013

Pagina 3 van 53


1.2. Wie is wie in onze school? 1.2.1. gegevens van de school Sint-Medardus Basisschool “Onze School” Hendelstraat 9A 9910 URSEL TEL. : 09/334 86 40 E-mail: contact@medardus.op-weg.be E-mail directie: lies.vandewoestyne@medardus.op-weg.be Website: http://medardus.op-weg.be

1.2.2. Schoolbestuur Benaming :

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde Stropstraat 119 te 9000 Gent

Samenstelling : gedelegeerd bestuurder: de heer Koen Oosterlinck Gemandateerde van het schoolbestuur: de heer Wim Tratsaert Congregationele pedagogische begeleiding: Mevrouw Veronique De Kock, pedagogisch begeleider kleuteronderwijs De heer Raf Missorten, pedagogisch begeleider lager onderwijs Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

1.2.3. Scholengemeenschap: HAKUM Benaming:

HAKUM Brouwerijstraat 28 te 9880 Aalter

Coördinerend directeur: mevrouw Ann Gansbeke Scholen van de scholendgemeenschap: de vrije basisscholen van Hansbeke, Nevele, Aalter, Knesselare, Ursel en Merendree.

Versie 27-06-2013

Pagina 4 van 53


1.2.4. Klassenraad Directie : Lies Van de Woestyne Leerkracht vijfde leerjaar: Hilde Van Hulle Leerkracht zesde leerjaar: Willem D’Hoop Zorgcoördinator: Veerle De Boever De indeling en de samenstelling van de leerlingengroepen vallen onder de bevoegdheid van het schoolbestuur. Deze bevoegdheid wordt door het schoolbestuur gedelegeerd aan de directie van de school, overeenkomstig art. 47§1,2° van het decreet op het basisonderwijs. De directeur bepaalt, in samenspraak met de klassenraad in welke leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen. Noot : De klassenraad wordt gevormd door de directie, de klastitularis en alle leerkrachten die op enige wijze betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling van de school.

1.2.5. Ouderraad Waarom een ouderraad? De school verschaft niet alleen onderwijs aan onze kinderen, maar werkt mee aan hun totaalopvoeding. Daardoor hebben wij ouders, die de eerste verantwoordelijken zijn voor de opvoeding van onze kinderen, bepaalde verwachtingen. Wij zijn wel geen specialisten, maar kunnen toch een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolpedagogische opzet en aanpak. Een goede samenwerking tussen de ouders, de directie en de leerkrachten is belangrijk en komt de school ten goede. Omdat wij, ouders én leerkrachten, tenslotte intens bezig zijn met de vorming en ontwikkeling van dezelfde kinderen. Omdat wij, ouders, een brug kunnen slaan tussen de twee werelden waarin ons kind grotendeels zijn tijd doorbrengt: de school en ons gezin. Die samenwerking komt ook het onderwijs zelf ten goede omdat wij een beter beeld krijgen van wat er op school gebeurt met onze kinderen en we zo thuis ondersteunend kunnen werken. Samenwerking is ook goed voor onszelf, omdat wij onder elkaar als ouders steun kunnen vinden, inzichten verwerven over bepaalde zaken en ook samen opkomen voor onze mening en onze rechten zonder daarom op het terrein van de leerkrachten en de directie te willen komen. We willen immers respect opbrengen voor ieders rol. Natuurlijk zijn we ervan overtuigd dat onze werking uiteindelijk onze kinderen ten goede komt. Wat wil de ouderraad doen? Onze doelstellingen. We willen de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen en het schoolgebeuren mee uitbouwen ten voordele van onze kinderen. Dat wil zeggen: Versie 27-06-2013

Pagina 5 van 53


-

Ouders informeren en vormingskansen bieden om hun taak als opvoeders en gesprekspartner van de school te bevorderen. Voorbeelden : onze pedagogische avonden (over pesten op school, huiswerk…), het aanbieden van vakantiecursussen.

-

In nauwe samenspraak met de directie en leerkrachten projecten opzetten, ondersteunen en uitwerken. Voorbeelden : actie verkeersveiligheid (fietsencontrole).

-

De contacten en relaties met de school bevorderen via allerlei nevenschoolse activiteiten waarbij velen betrokken kunnen zijn. Voorbeelden : grootouderfeest, schoolfeest, fietstocht, gelegenheidsrestaurant.

-

Specifieke en persoonlijke knelpunten of conflicten die ouders ervaren op een vertrouwelijke en discrete manier signaleren (aan directie of leerkracht) en zo mogelijk mede tot een oplossing brengen.

-

De school financieel gericht ondersteunen op die vlakken die zoveel mogelijk kinderen ten goede komen en passen binnen het opvoedingsproject van de school. Voorbeelden tussenkomst in de schoolreis, de bos- en zeeklas, toneel,…

Wie maakt deel uit van de ouderraad? Iedere ouder die zich actief wil inzetten om aan de hierboven geschetste doelstellingen op één of andere wijze mee te werken is van harte welkom in de ouderraad. Die inzet is volledig vrijwillig, belangeloos en gratis. Het gaat niet om de belangen van het eigen kind maar om de belangen van alle kinderen. 1.2.6. De schoolraad Vanaf 1 april 2005 is de participatieraad vervangen door de schoolraad. De bevoegdheden kunnen vergeleken worden met de bevoegdheden van de vroegere participatieraad: -

Rechten en plichten inzake informatie en communicatie Adviesbevoegdheid Overleg

De schoolraad wordt in het basisonderwijs samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen : -

de ouders het personeel de lokale gemeenschap

Versie 27-06-2013

Pagina 6 van 53


Nieuw is dat het schoolbestuur niet meer vertegenwoordigd is in de schoolraad. Op onze school is er wel de afspraak dat de directeur altijd aanwezig zal zijn op de schoolraad om samen te werken en de nodige informatie snel te kunnen doorgeven. De directeur heeft geen stemrecht. 1.2.7. Leerlingenparlement Op vraag van de leerlingen werd er in het schooljaar 1997-1998 een “leerlingenraad� opgericht. Door verkiezing worden er twee leerlingen per klas afgevaardigd. Het schoolparlement komt minstens 4 keer per jaar samen, onder leiding van een leerkracht en/of directie.

1.2.8. Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling): De voorzitter van de beroepscommissie: de heer Yves Demaertelaere, Stropstraat 119 te 9000 Gent. Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commisie inzake Leerlingenrechten. Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Daphne Rombauts (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw 2A25 Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

1.3. Onze samenwerking met het CLB Onze School werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze. Adres:

Kattenstraat 22 9800 Deinze Tel: 09 381 06 80 Fax: 09 380 19 47 Algemeen e-mailadres: info@vclbdeinze.be Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres, dat terug te vinden is op de website http://www.vclbdeinze.be Het CLB is open: Iedere werkdag van 08u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30. Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat. Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een ander moment. Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan je daaromtrent de nodige informatie geven).

Versie 27-06-2013

Pagina 7 van 53


Het CLB is gesloten: - van 15/07 t.e.m. 15/08, - tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen) - tijdens de paasvakantie Aan iedere school zijn 4 CLB-medewerkers verbonden: - een arts: mevrouw Ines Vanderlinden - een maatschappelijk werkster: mevrouw Nancy Vlerick - een psycholoog of pedagoog: mevrouw Daphne De Clerck - een verpleegkundige: mevrouw Lien Eggermont Samen zijn zij verantwoordelijk voor de CLB-werking op school. Het spreekt voor zich dat de CLB-medewerkers actief zijn in meerdere scholen. De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen: - Gedrag en opvoeding - Gezondheid - Leren en studeren - Studie- en schoolkeuze De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders  De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.  Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.  Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:  de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.  collectieve medische onderzoeken en/of gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

preventieve

 Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.  Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

Versie 27-06-2013

Pagina 8 van 53


 De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.  Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.  Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.  Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het multidisciplinair dossier van uw kind.  Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.  Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.  Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.  Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Versie 27-06-2013

Pagina 9 van 53


1.4. Inschrijven van leerlingen De kinderen worden ingeschreven voor de hele basisschool. Een inschrijving in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan van die leerling. Jaarlijks herinschrijven binnen dezelfde school is niet meer nodig. Er wordt aangenomen dat een leerling die in een school ingeschreven is, daar wellicht ook blijft. De inschrijvingsperiodes en maximumcapaciteit worden ten gepaste tijde meegedeeld via de website, ad valvas en in de gemeentekrant. Inschrijvingsperioden: - Voorrang broer en zus: aanmeldingsperiode start op 1maart, of de eerste werkdag volgend op 1 maart - De algemene inschrijvingsperiode start op 15 maart, of de eerste schooldag volgend op 15 maart Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts ĂŠĂŠnmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: - de eerste schooldag na de zomervakantie; - de eerste schooldag na de herfstvakantie ; - de eerste schooldag na de kerstvakantie ; - de eerste schooldag van februari ; - de eerste schooldag na de krokusvakantie ; - de eerste schooldag na de paasvakantie. - de eerste schooldag na hemelvaartsdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 20102011 onderstaande regeling: Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het

Versie 27-06-2013

Pagina 10 van 53


lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 2° voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; 3° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef . In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met en goedkeuring door de directeur eventueel aanpassingen gebeuren.

Versie 27-06-2013

Pagina 11 van 53


Weigeren van leerlingen: Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden: 1. De leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap. 2. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 3. De leerling wordt afwisselend in verschillende scholen in – en uitgeschreven gedurende hetzelfde schooljaar (= alternerend schoollopen) 4. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:  De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;  De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;  Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;  De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;  Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsprocedure. Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. 5. De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt. 6. De maximumcapaciteit is bereikt. Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de website, …. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De Versie 27-06-2013

Pagina 12 van 53


volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. De maximumcapaciteit van de school vindt u in onderstaande tabel. Aansluiten mogen die kinderen, die door overzitten of een jaar overslaan, in dit jaar terechtkomen. Ook voor anderstalige nieuwkomers mag de maximumcapaciteit overschreden worden.

Niveau

2014-2015

Geboortejaar 2012 Geboortejaar 2011 Geboortejaar 2010 Geboortejaar 2009 Totaal kleuteronderwijs 1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar Totaal lager onderwijs Totaal school

25 25 25 27 102 25 25 40 40 25 27 182 284

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen schriftelijk of via elektronische drager aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument).

Versie 27-06-2013

Pagina 13 van 53


Doorlopen van inschrijving Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school, SintMedardus Basisschool te Ursel.

1.5. Privacy - Omgaan met leerlinggegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

Versie 27-06-2013

Pagina 14 van 53


2. ONS OPVOEDINGSPROJECT Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie. Het opvoedingsproject steunt op de algemene missie van de Broeders van Liefde. Het opvoedingsproject van de basisscholen van de Broeders van Liefde kent 5 basisdoelen. 1. Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiingskansen aan elk kind. 2. Respect voor en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen. 3. Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving. 4. Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid. 5. Een hechte schoolen klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap.

3. SCHOOLREGLEMENT (regelgeving) 3.1. Getuigschrift basisonderwijs Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de gemandateerde van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad Versie 27-06-2013

Pagina 15 van 53


opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 3.2. Getuigschrift basisonderwijs Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:  De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend);  De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool;  De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.  De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.  Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis;  Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. 3.3. Afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. Op wie is de regelgeving van toepassing? De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het Versie 27-06-2013

Pagina 16 van 53


kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. Welke afwezigheden zijn gewettigd? a) Afwezigheid wegens ziekte Afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid, mits de voorlegging van een van volgende documenten: -

een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (code Z). De afwezigheid wegens ziekte mag een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijden en kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. Bovendien geldt de verklaring niet in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie. Onder een ouder wordt verstaan een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de leerling onder zijn bewaring heeft.

-

een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende gevallen gaat (code D): - een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; - een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode van maximum 3 kalenderdagen; - een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie;

Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Versie 27-06-2013

Pagina 17 van 53


Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. b) Van rechtswege gewettigde afwezigheden In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 2. het bijwonen van een familieraad; 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ; 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse,

Versie 27-06-2013

Pagina 18 van 53


islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) Concreet gaat het over: - Islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag); - Joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); - Orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school. c) Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om ĂŠĂŠn van de onderstaande redenen: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. - het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). - de deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie;

Versie 27-06-2013

Pagina 19 van 53


- Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek kunnen slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; d. een akkoord van de directie. De topsportbeloften die deelnemen aan wedstrijden, tornooien of stages zijn hiertoe van rechtswege afwezig (code R) voor maximaal 10 al dan niet gespreide schooldagen per jaar. Er is geen beperking met betrekking tot sportjaar. Deze vijf categorieĂŤn van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. d) Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig. e) Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lesuren Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel worden aangevraagd door de ouders of de voogd van de leerling. Deze richten hiervoor een schriftelijk verzoek tot het school- of inrichtingshoofd waar de leerling op reglementaire wijze is ingeschreven. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB, een dienst voor studieen beroepsoriĂŤntering of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Dit verslag dient, op basis van een medisch, paramedisch en/of psychopedagogisch onderzoek, de gestelde moeilijkheden te omschrijven en de aard en de frequentie van de voorziene revalidatietussenkomsten te bepalen, met Versie 27-06-2013

Pagina 20 van 53


opgave van het dagelijks en/of wekelijks ritme en de voorziene duur van de handelingen. Leerlingen in het gewoon onderwijs komen slechts zeer uitzonderlijk in aanmerking voor revalidatie tijdens de schooluren. Deze uitzonderlijke omstandigheden beperken zich hoofdzakelijk tot noodzakelijke behandelingen na ziekte of ongevallen. Per week mogen niet meer dan twee lesuren van 50 minuten hieraan besteed worden. f) Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Na 30 halve dagen Onderwijsdiensten.

verwittigt

de

school

het

Agentschap

voor

3.4. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op t-shirts. Voorbeelden van sponsoring zijn: - gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; - gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; - gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes; - sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten. Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. Versie 27-06-2013

Pagina 21 van 53


-

sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school; sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt; sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden; sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen; sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur 3.5. Ongevallen en de schoolverzekering De school is verzekerd voor ongevallen met kinderen die gebeuren: - tijdens de lessen, - tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband) - op weg naar en van huis Wanneer een leerling betrokken is in een schoolongeval wordt in eerste instantie medische hulp verleend. Bij zware kwetsuren worden de ouders telefonisch verwittigd. Daarna worden er documenten opgemaakt en meegegeven aan de ouders. De formaliteiten bestaan uit 3 opeenvolgende stappen: 1.Ongevalsverklaring (wat en hoe is het gebeurd) Door de school in te vullen zo spoedig mogelijk na het ongeval 2.Geneeskundig getuigschrift Dit document moet door de arts die de eerste zorgen toedient, zo snel mogelijk worden ingevuld. Het ingevulde document moet terugbezorgd worden aan de school. 3. Terugbetaling Vanaf het moment dat beide documenten ingevuld op school aanwezig zijn, kan het dossier doorgestuurd worden naar onze verzekeringsmaatschappij. Alle gemaakte kosten dienen eerst te worden betaald door de ouders. Facturen hiervan worden eerst voorgelegd aan de mutualiteit en daarna aan de school. Deze zal op haar beurt het dossier bekijken en uitbetalen waar nodig. Opgelet: de schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, geen materiële schade (bijvoorbeeld aan kledij, fiets, …). Er wordt een uitzondering gemaakt voor schade aan brillen, dit met een maximum. Versie 27-06-2013

Pagina 22 van 53


3.6 .Vrijwilligers De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 3.6.1. Organisatie Zie 1.2 3.6.2.Verplichte verzekering De school heeft de schoolpolis uitgebreid tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de maatschappij Fortis onder het polisnummer (nummer van de schoolverzekering invullen). Tevens heeft de school heeft de polis arbeidsongevallen uitgebreid tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de maatschappij Fortis onder het polisnummer (nummer van de verzekering arbeidsongevallen hier invullen). Beide polissen liggen ter inzage op het schoolsecretariaat. 3.6.3.Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten, behalve in onkostenvergoeding volgens de geldende wettelijke regels. 3.6.4.Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 3.6.5. Geheimhoudingsplicht Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. . Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van Versie 27-06-2013

Pagina 23 van 53


hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie.

3.7. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De klassenraad en de directie beslissen in welke leerlingengroep een leerling terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

3.8. Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn:  een verwittiging  strafwerk  een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.  … Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn. Mogelijke schorsingen: De schorsing van 1 dag De schorsing van meer dan 1 dag

 een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van 1 dag is geen beroep mogelijk. Versie 27-06-2013

Pagina 24 van 53


Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad en stelt een tuchtdossier samen. 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. de ouders en hun raadsman hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling; 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen de schorsing voor meer dan één dag en tegen de uitsluiting is onderstaande beroepsprocedure mogelijk. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres zie hiervoor onder punt 1.3 Wie is wie?). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 3.9 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Versie 27-06-2013

Pagina 25 van 53


3.10 Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via nieuwsbrieven of via elektronische nieuwsbrieven. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Versie 27-06-2013

Pagina 26 van 53


Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:  zelf Nederlandse lessen te volgen, (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)  uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen, (zie lijstje met het aanbod in de regio)  te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)  bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels);  uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging;  uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub;  uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep;  uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …);  uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten;

Versie 27-06-2013

Pagina 27 van 53


 uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren;  uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen;  elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek;  geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen;  binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders;  uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes;  uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten;  uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

4. Schoolreglement (afspraken) 4.1. De organisatie van de schooluren 4.1.1.

Openingsuren:

voormiddag: 08.20 uur tot 11.50 uur namiddag: 12.55 uur tot 16.15 uur woensdag: 8.20 uur tot 11.35 uur 4.1.2.

Dagverloop:

08.20 uur 08.35 uur 10.15 uur 10.35 uur 11.50 uur 13.10 uur 14.50 uur 15.10 uur 16.00 uur 4.1.3.

aankomst op school begin van de lessen speeltijd begin van de lessen middagpauze begin van de lessen speeltijd begin van de lessen dageinde

Verblijf op school van de leerlingen

Tijdens het verblijf op school staan kinderen onder toezicht van leerkrachten. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen zich tijdens het verblijf houden aan de vooropgestelde regels en afspraken.

Versie 27-06-2013

Pagina 28 van 53


4.1.4.

Toegang tot de klaslokalen

Tijdens de klas- uren worden de lessen niet gestoord, tenzij er ernstige en dwingende redenen voor zijn. Ook in de kleuterklassen wordt het normale verloop van de activiteiten gerespecteerd bij het begin en/of einde van de lestijden. Een onderhoud met de leerkracht wordt best op afspraak vastgelegd hetzij met de directie, hetzij met de leerkracht zelf. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). 4.1.5.

Tussendoortjes en middagpauze

Tijdens de speeltijden gebruiken de kinderen telkens kan

een drinkbus met water die

opgevuld worden aan de kraan. Op de speelplaats zijn meerdere drinkwaterfonteintjes. Een gezond tussendoortje (stuk fruit, koek of boterham) is voor vele kinderen aanbevolen. Snoep wordt niet toegestaan. De leerlingen kunnen over de middag een warme maaltijd gebruiken. Bestellingen voor warme maaltijden worden doorgegeven ten laatste op donderdag voor de komende week. Bestelde maaltijden worden betaald, tenzij afwezigheden worden gewettigd door een ziektebriefje. Het menu wordt dagelijks bereid met verse ingrediënten en bestaat uit soep en een hoofdgerecht. Het menu is wordt meegedeeld via e-mail en is beschikbaar op de schoolwebsite. De leerlingen kunnen ‘s middags ook hun boterhammen meebrengen en soep, melk of een drankje van de school gebruiken. Het verbruik wordt door de verantwoordelijke op een lijst genoteerd. Eigen (gezonde) drankjes zijn toegelaten toegelaten, maar zorgen vaak voor ongemakken (niet gekoeld, lekken in de boekentas,…). Om milieubewuste redenen raden wij het gebruik van blikjes en drankjes in brik zoveel als mogelijk af. Het gebruik van een brooddoos met naam erop is een goede vervanger voor aluminiumfolie. De afgelopen jaren heeft de afvalberg op school grote proporties aangenomen. Met de steun en het voorbeeld van de ouders kunnen wij het milieubewustzijn bij onze kinderen overbrengen. De meeste drankjes op school worden daarom in glazen flesjes aangeboden. Lege melk- en fruitsapbrikjes worden selectief opgehaald.

Versie 27-06-2013

Pagina 29 van 53


4.2. De voor- en naschoolse opvang In het dorp is er een gemeentelijke buitenschoolse opvang. De kinderen kunnen er terecht van 6u30 tot 18u30 en dit van maandag tot en met vrijdag. De kinderen worden steeds onder toezicht van en naar school gebracht. Voor inschrijvingen gelieve een afspraak te maken met de verantwoordelijke: Ann Colpaert, tel. (09) 325 74 71 4.3. De organisatie van de oudercontacten 4.3.1. Ouderavonden begin schooljaar De ouderavonden voor de kleuter- en lagere klassen worden begin september georganiseerd. Het doel hiervan is: - concrete afspraken maken in verband met het school- en klasleven; - het school-en klasreglement bespreken met de ouders; - uitleggen hoe het kleuter- en leerlingvolgsysteem wordt bijgehouden; - eventueel medewerking van ouders vragen bij bepaalde projecten; - informatie geven in verband met de leef- en leerrapporten; - de prioriteit voor het lopende schooljaar toelichten. 4.3.2. Oudercontacten -

Lagere school: Voor de lagere klassen is er een individueel oudercontact eind oktober bij het tweede leerrapport en eind februari bij het 3 e rapport. Vrijblijvend kunnen op het einde van het schooljaar bijkomende oudercontacten worden georganiseerd (vb. eerste en zesde leerjaar).

-

Kleuterschool: Voor de kleuterklassen is er een individueel oudercontact eind november, in de maand februari (Toeters), eind maart en eind juni (Kontrabas).

4.4. Te laat komen Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Om 8.45 uur worden de toegangsdeuren gesloten. Leerlingen die minimum 15 minuten te laat komen, melden zich via de hoofdingang vooraf bij de administratief medewerkster op het secretariaat. In de schoolagenda komt hierover een mededeling. Bij 10 of meer mededelingen worden de ouders uitgenodigd om samen tot een oplossing te komen.

Versie 27-06-2013

Pagina 30 van 53


4.5. Huiswerk, agenda’s en rapporten 4.5.1. Agenda In de kleuterklassen hebben de kleuters een heen- en weerschriftje. Vanaf het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders genoteerd. De ouders en de klastitularis ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda. 4.5.2. Huiswerk De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. Indien een leerling zijn of haar huiswerk vergeet, kan de klastitularis de nodige maatregelen nemen. 4.5.3. Rapport Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Data leerrapporten: 1ste rapport eind oktober 2de rapport eind december 3de rapport eind februari 4de rapport eind april 5de rapport eind juni Data leefrapporten: Op het einde van elke maand krijgen de leerlingen het leefrapport ter ondertekening en aanvulling mee naar huis. Dit rapport behandelt maandelijks een specifieke leefregel, attitude of vaardigheid.

4.6. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. De turnlessen worden gegeven door een leerkracht lichamelijke opvoeding in de sporthal van de school. de zwemlessen vinden plaats om de 3weken op vrijdagvoormiddag in het gemeentelijk zwembad te Aalter. Vertrek met de bus is voorzien om 10u30, terugkomst om 11.50 uur. Enkel mits een medisch attest kunnen de leerlingen van deze activiteiten ontslagen worden. De leerlingen turnen met sportschoenen met witte zolen, een zwart of donkerblauw sportbroekje en een T-shirt met logo van de school, die bijgehouden worden in een verzorgde gymzak. Het T-shirt met logo wordt door de ouders aangekocht en kost 8 euro. Tijdens het zwemmen of turnen dragen de leerlingen geen juwelen om schade of verlies te voorkomen. Versie 27-06-2013

Pagina 31 van 53


Het uurrooster voor turnen en zwemmen wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld aan de leerlingen. Afwijkingen worden genoteerd in de agenda. Punten worden vooral gegeven op de inzet. Bij vrijstelling van turnen moeten de vrijgestelde leerlingen meegaan. In de klas blijven kan niet, tenzij zich verplaatsen onmogelijk is. De leerlingen die zwemles krijgen, worden in groepen verdeeld naargelang het niveau. De leerlingen die tijdens de zwemles op school blijven, gewettigd met een medisch attest, worden opgevangen door een leerkracht. Op de bus van en naar het zwembad wordt gezwegen als de leerkracht dit vraagt. Er wordt in geen geval geroepen en rondgelopen. Op de bus wordt er niet gegeten. Voor het binnengaan van het zwembad gaan de leerlingen per klas staan om de telling te vergemakkelijken. Dit gebeurt ook na het zwemmen. Enkel na toelating van de leerkracht mag een leerling het zwembad verlaten om naar het toilet te gaan of iets te halen in de kleedkamers. Er wordt niet gelopen in de gangen en rond het zwembad.

4.7. Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten) Vierde leerjaar: stadsklas, Gent Vijfde leerjaar: bosklas, Eeklo Zesde leerjaar: zeeklas, Sint-Idesbald Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen tijdens de duur van deze activiteiten op de school aanwezig te zijn.

Versie 27-06-2013

Pagina 32 van 53


4.8. Bijdrageregeling ouders ( zie bijlage) Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: -

Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt €25 voor 2- en 3-jarigen, €35 euro voor 4-jarigen en €40 euro voor 5-jarigen en leerplichtige kleuters voor het kleuteronderwijs en €70 voor het lager onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar.

-

Meerdaagse uitstappen: voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van €405 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

-

Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.

Versie 27-06-2013

Pagina 33 van 53


Betalingsmodaliteiten Elke maand wordt er een afrekening gemaakt van de kosten die uw kind op school heeft gemaakt (drankjes, maaltijden, zwemmen, toneel,‌). Om de betaling van deze kosten eenvoudig te houden, wordt er geopteerd om via domiciliÍring te betalen. Zo gebeurt de betaling vlekkeloos. Men kan natuurlijk ook opteren om cash of via overschrijving te werken. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. Stappen die de inrichtende macht zal zetten bij niet-tijdig betalen. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Als we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiÍle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd , zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

Versie 27-06-2013

Pagina 34 van 53


4.9. Echtscheiding 1. Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. 2. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die met betrekking tot het ouderlijk gezag gebeurlijk door een rechter bepaald zijn. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 4.10. Verboden Op school is het gebruik van een gsm door de leerlingen verboden. Op de speelplaats maken de leerlingen geen gebruik van multimediaapparatuur. Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn ten strengste verboden. Juwelen zijn niet toegelaten en niet verzekerd. 4.11. Revalidatie en logo tijdens de lestijd Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de lesuren als er een gemotiveerd verslag is. Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: - Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden - Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. - Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

4.12. Medicatie De school mag op eigen initiatief geen medicatie aan de kinderen toedienen, geen pilletje, geen oog- of neusdruppels e.a. . Dit mag enkel onder toezicht van een geneesheer of mits schriftelijke toestemming van de ouders en schriftelijk advies van een arts. (zie hierboven). Enkel bij lichte schaafwonden zal de school ervoor zorgen dat de wonde gereinigd en ontsmet wordt met H.A.C 1%. Mochten ouders bezwaar hebben tegen het Versie 27-06-2013

Pagina 35 van 53


gebruik van dit ontsmettingsmiddel, dan dienen zij de school daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De school zal bij elk voorval waarbij het kind medisch moet geholpen worden, steeds en onmiddellijk het nodige doen om de gezondheid en de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Wanneer de medicatie ’s morgens en/of ’s avonds toegediend moet worden, gebeurt dit door de ouders thuis. Indien tijdens de schooluren of het opvangmoment medicatie toegediend moet worden, brengen de ouders de medicatie samen met een doktersattest mee. Het doktersattest bevat de volgende informatie: 1 Datum 2 Naam van het kind 3 Naam medicatie 4 Dosering 5 Wijze van toedienen 6 Duur van de behandeling Op de fles/flacon/tube of andere verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende terug te vinden zijn (op de verpakking en/of in bijsluiter): 1 Naam apotheker/dokter 2 Naam kind 3 Vervaldatum 4 Dosering 5 Wijze van toedienen 6 Wijze van bewaren De toestemming van de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en door de ouders ondertekend, waarmee zij verklaren volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen voor het kind. De volgende zaken legt de school schriftelijk vast op basis van een ondertekende verklaring door de ouders overlegd aan de school: · Om welke medicijnen het gaat · Hoe vaak het gegeven moet worden · In welke hoeveelheden (dosering) · Op welke manier het geneesmiddel moet worden gebruikt · De periode waarin de geneesmiddelen worden verstrekt · De wijze van bewaren en opbergen · De wijze van controle op de vervaldatum

Versie 27-06-2013

Pagina 36 van 53


Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school verwachten en weet de school op haar beurt precies wat zij moet doen en waar zij verantwoordelijk voor is. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders worden overlegd over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. 4.13. Andere  Kledij en uiterlijk Je uiterlijk, kledij en opsmuk zijn altijd een bron van verschil in mening. De één vindt leuk wat de ander afstoot. Je drukt je ook uit, soms zonder dat je het wil, in je kledij of uiterlijk. Opzichtige of aanstootgevende kledij, haartooi of makeup horen niet thuis in de school als opvoedingsmilieu. Evenmin zijn allerlei opvallende accessoires of attributen gewenst. Uiteindelijk beslist de directie wat op het vlak van kledij en voorkomen kan worden toegelaten. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van kledij, goederen, juwelen enz…  Omgangsvormen: houding en gedrag - in en buiten de school Onze school is één grote leef- en leergemeenschap. Om alles vlot te laten verlopen en opdat iedereen zich goed zou voelen is het belangrijk dat we een aantal leefregels in acht nemen. Wanneer de leerlingen op school komen, plaatsen ze hun boekentas ordelijk tegen de muur of onder de overdekte speelplaats. Indien ze hun jas uitdoen, hangen ze die aan de kapstok onder het afdak. De fietsers stappen af aan de school en plaatsen hun fiets in het fietsenrek. Andere fietsen laten ze ongemoeid. De leerlingen verlaten de speelplaats slechts met toestemming van de leerkracht met toezicht. Er is kans tot allerlei vormen van spel. De leerlingen spelen enkel met ballen van de school. Bepaalde speeltuigen kunnen door de directie of door leerkrachten ten allen tijde verboden worden. De leerlingen houden de speelplaats netjes. Alle afval hoort thuis in de vuilnisbakken. Leerlingen die een kwetsuur oplopen, melden dit bij de leerkracht met toezicht. Volgens de weersomstandigheden kan de leerkracht met toezicht de leerlingen verplichten onder het afdak te spelen. Er wordt enkel op de afgesproken plaatsen en tijdstippen gevoetbald.

Versie 27-06-2013

Pagina 37 van 53


Bij het einde van de speeltijd, wanneer het belteken weerklinkt moet het onmiddellijk stil zijn. Na het tweede belteken begeven de kinderen zich naar hun klasrij. Snoep en kauwgom zijn verboden op school. Een stuk fruit of een droge koek mogen wel meegebracht worden. De leerlingen sleuren niet aan de kledij van een ander. Elk kind respecteert de eigendom van een ander. Wanneer een kind verjaart, mag het een koek of fruit meebrengen. Liefst geen dure geschenken. Het is ten strengste verboden een GSM of enig ander elektronisch toestel mee te brengen naar de school. De leerlingen drukken zich uit in een wellevende taal. Ze groeten elkaar en de leerkrachten op een passende wijze. Ze kunnen luisteren en vertolken desgevallend hun mening op een beleefde manier. Ze kunnen zich verontschuldigen bij een fout. Krachttermen, scheldwoorden, vechten of lichamelijk geweld worden niet geduld. Pesten mag niet en zal op een gepaste wijze aangepakt en bestraft worden! Ook de ouders worden uitgenodigd, om in geval van ernstig vermoeden van pesterijen dit te melden aan de directie die er de nodige aandacht zal aan schenken.

 Leefregels op de speelplaats en tijdens de pauzes De leerlingen gaan bij voorkeur bij het begin van de speeltijd naar het toilet. Toiletten dienen ordelijk gebruikt te worden en zijn geen speelruimten. Ze worden niet gebruikt als vuilnisbak. Tijdens de lestijd wordt slechts bij hoogdringendheid toelating gegeven om naar het toilet te gaan. Op de trap, in de gangen en in de toiletten wordt er niet gelopen. De leerlingen sluiten de deuren omwille van de verwarming. De ramen worden enkel door de leerkracht geopend. De leerlingen hangen hun kleren en gymzak ordelijk aan de kapstok op de plaats hen door de titularis aangewezen. De kinderen kunnen tijdens de pauzes op gemotiveerde schriftelijke aanvraag van de ouders binnenblijven. De leerlingen gaan in stilte naar de klassen, geen gestoei in de gang of op de trap.

Versie 27-06-2013

Pagina 38 van 53


 Eerbied voor schoolmateriaal Leer- en leesboeken van de school worden met zorg behandeld en keren steeds in goede staat terug. Bij verlies kan de directie een vergoeding vragen. Boeken en schriften worden netjes gekaft en de lessenaar ligt altijd ordelijk. Alle kleuters en leerlingen krijgen het nodige schoolmateriaal, waarvoor zorg dient gedragen te worden. Deze materialen zijn eigendom van de school.

Bijlagen: werking schooljaar 2013 – 2014 -

Instemmingsformulier opvoedingsproject en schoolreglement

-

Inlichtingenfiche

-

Privacy en correspondentie

-

Schoolteam en schoolraad

-

Kalender

-

Bijdrageregeling

-

Ziektebriefjes

-

Medicatiefiche

-

Maaltijdkaart

-

Onze School, onze zorg

Versie 27-06-2013

Pagina 39 van 53


INSTEMMINGSFORMULIER SCHOOLREGLEMENT Gelieve het document ondertekend door beide ouders terug te bezorgen aan de school. VZW Provincialaat der Broeders van Liefde Stropstraat 119 9900 Gent

De ouders van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van Sint-Medardus Basisschool, Hendelstraat 9A, 9910 Ursel.

Datum

Datum

Naam en handtekening moeder/adoptiemoeder/voogd

Naam en handtekening vader/adoptievader/voogd

Het schoolreglement en het opvoedingsproject kan u raadplegen op de schoolwebsite www.medardus.op-weg.be. Wenst u een papieren versie van het schoolreglement en het opvoedingsproject, dan kan u die bekomen op het secretariaat van de school. Versie 27-06-2013

Pagina 40 van 53


INLICHTINGENFICHE Gelieve volgende fiche in te vullen en terug af te geven op school. Naam: ……………………………………..............…………………………….. Voornaam: ………………………………………………….…………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tel: ………………………………………………………………….………………. Andere te bereiken personen tijdens de schooluren (bv. in geval van ziekte/ongeval) Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Verwantschap: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel: ………………………………………………………………….………………. Huisarts * Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….. Tel: ………………………………………………………………….………………. *Indien medisch advies of hulp gewenst is, wordt indien mogelijk de door u opgegeven arts gecontacteerd. Indien deze arts niet bereikbaar is of de situatie dringend is, contacteren wij de dichtstbijzijnde arts. Uiteraard wordt u verwittigd als uw kind medische hulp nodig heeft.

Gelieve hieronder aan te duiden wat je kind wil: Warme maaltijd: kleuters (€ 2,95 + € 0,80) lager (€ 3,40 + € 0,80)

ja/neen

Gelieve de warme maaltijden door te geven d.m.v. de maaltijdkaart op donderdag.

Drankjes in de refter: € 0,50 Chocomelk Melk Fruitsap Water (in een flesje) Soep

ja/neen ja/neen ja/neen ja/neen ja/neen

Abonnementen (jaarabonnementen) Dopido € 30 Dokadi € 30 Doremi € 30 Zonnekind € 35 Zonnestraal € 35 Zonneland € 35

ja/neen ja/neen ja/neen ja/neen ja/neen ja/neen

Zwemmen (bus + zwembad Aalter) Opgelet: 3de leerjaar zwemt gratis Toneel Mijn kind

€6 €8

 wordt afgehaald op school door …  gaat mee met de rang  gaat mee met de opvang

Versie 27-06-2013

Pagina 41 van 53


Gelieve volgende fiche in te vullen en terug af te geven op school.

WETGEVING INZAKE DE PRIVACY VAN UW KIND EN ZIJN/HAAR FAMILIE Naam ouders: ___________________________________________________________________________________ Naam kind(eren): ___________________________________________________________________________________ De school leeft de wetgeving inzake de privacy na. Wij garanderen u discreet om te gaan met de informatie in de administratie van de kinderen, het leerlingvolgsysteem en de bijhorende zorgdossiers. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens raadplegen en laten aanpassen. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is.

o

Ik ga akkoord met de publicatie van foto’s waarop mijn kind te zien is op de schoolwebsite, schooleigen communicatie en andere pedagogische uitgaven.

o

Mijn kind mag in geen enkel geval te zien zijn op foto’s van de schoolwebsite, schooleigen communicatie en andere pedagogische uitgaven.

o

Ik ga akkoord dat er gerichte foto’s worden genomen van mijn kind: klasfoto, individuele foto, foto met broer / zus, …

o

Ik ga NIET AKKOORD met het nemen van gerichte foto’s van mijn kind.

o

Ik ga akkoord met het feit dat adresgegevens van een bepaalde leeftijdsgroep en dus ook het adres van uw kind, in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan derden, bv. aan parochie voor Eerste of Plechtige Communie, aan directie van de secundaire school Emmaüs voor het versturen van informatie m.b.t. de overstap naar de secundaire school, sportclubs en verenigingen uit Ursel en Knesselare.

o

Mijn adresgegevens mogen in GEEN enkel geval doorgegeven worden.

Versie 27-06-2013

Pagina 42 van 53


CORRESPONDENTIE We kiezen ervoor om de papierberg te verkleinen. We kunnen ons steentje bijdragen door nieuwsbrieven, uitnodigingen, schoolberichten, ‌ niet langer af te drukken. Als school geven we de voorkeur aan e-mail. Doet u mee? Gelieve hier uw naam en het e-mailadres te noteren waarop u het schoolnieuws wenst te ontvangen: Naam kind(eren):_________________________________________________________________ Uit klas: ___________________________________________________________________________ Naam ouders: ____________________________________________________________________ E-mail: __________________________________________@________________________________ E-mail: __________________________________________@________________________________

Wenst u toch liever de brieven op papier, gelieve dan het vakje hieronder aan te kruisen.

O

Wij, ouders van __________________________________________ (naam kind(eren)) wensen het schoolnieuws enkel op papier te ontvangen.

Versie 27-06-2013

Pagina 43 van 53


SCHOOLTEAM 2013-2014 Peuterklas – eerste kleuterklas A Peuterklas – eerste kleuterklas B 2e – 3e kleuterklas A 2e – 3e kleuterklas B 1e leerjaar 2e leerjaar A 2e leerjaar B 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar Zorgcoördinator Differentiatieleerkracht kleuterklassen Differentiatieleerkracht lagere klassen Beleidsondersteuner Gymleerkracht L.O. + K.O. Gymleerkracht L.O. ICT-coördinator Kinderverzorgster Administratief personeel Onderhoudspersoneel

Isabelle Rysman Sarah De Boever Ann De Latter Martine Sierens Carla De Blaere Greta Botterman & Hanne Sneppe Carine De Coninck Inge Stragier Angélique Vandendriessche Hilde Van Hulle Willem D’Hoop Veerle De Boever Sylvie Depoortere Marc Van Craen Marc Van Craen Martine Dessomviele Peter Vyncke Kristel Vroman Evelyne Van Hooreweghe Susie Van Moorhem Ann Versluys & Ria Tilleman

SCHOOLRAAD 2013-2014 Pedagogische raad

Ouderraad Lokale gemeenschap

Voorzitter schoolraad

Versie 27-06-2013

Ann De Latter Hilde Van Hulle Carine De Coninck Els Quintyn (voorzitster ouderraad) Vicky Van Vlierberghe Marcel De Baets D’hooge Marc Monique Slock Marjan Van Cleemput

Pagina 44 van 53


KALENDER SCHOOLJAAR 2013-2014 Lijst van de verlofdagen en pedagogische studiedagen

09/09/2013

Pedagogische studiedag

28/10 – 03/11/2013

Herfstvakantie

11/11/2013

Wapenstilstand

13/11/2013

Pedagogische studiedag

23-12/2013 – 05/01/2014

Kerstvakantie

03/03 – 09/03/2014

Krokusvakantie

07/04 – 20/04/2014

Paasvakantie

21/04/2014

Paasmaandag

01/05/2014

Dag van de arbeid

02/05/2014

Brugdag – lokale verlofdag

29/05/2014

Hemelvaart

30/05/2014

Brugdag

02/06/2014

Lokale verlofdag

09/06/2014

Pinkstermaandag

30/06/2014

Extra verlofdag

Versie 27-06-2013

Pagina 45 van 53


PUNTENRAPPORTEN 2013-2014 25/10/2013

Puntenrapport 1 Oudercontact kleuter + lager

20/12/2013

Puntenrapport 2 Syntheserapport 1

28/02/2014

Puntenrapport 3 Oudercontact 3e kleuter + lager Puntenrapport 4

30/04/2014

Syntheserapport 2 Oudercontact kleuter (- 3e kleuter) Puntenrapport 5

27/06/2014

Syntheserapport 3 Jaarrapport Vrijblijvende oudercontacten

Versie 27-06-2013

Pagina 46 van 53


GEPLANDE ACTIVITEITEN 2013-2014 31/08/2013

Aperitief-opendeur

03/09/2013

Ouderinfoavond lagere school

05/09/2013

Ouderinfoavond kleuterschool

18/09/2013

Veldloop

23-27/09/2013

Zeeklas 6e leerjaar

30/09-04/10/2013

Bosklas 5e leerjaar

19/11/2013

Schoolfotografie

26/11/2013

Toneel 1e graad

05/12/2013

Sintbezoek

21/01/2014

Toneel 2e-3e kleuters

07/02/2014

Toneel 3e graad

24/03/2014

Toneel 2e graad

27/04/2014

Boerenmarkt

28/04/2014

Schoolsportdag kleuterschool + 1e graad

29/04/2014

Schoolsportdag lagere school

06/05/2014

Bedevaarttocht 3e graad

16/05/2014

Toneel peuters-1e kleuter

21-23/05/2014

Stadsklas 4e leerjaar

29/05/2014

Eerste Communie

01/06/2014

Plechtige communie

Versie 27-06-2013

Pagina 47 van 53


BIJDRAGEREGELING 2013-2014 Deze prijzen zijn richtprijzen. Ze kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door plotse verhogingen van onze leveranciers.

Kleuters

€ 2,95 + € 0,80

Leerlingen lager

€ 3,40 + € 0,80

Drankjes bij maaltijd

Water, melk, chocomelk, fruitsap, soep

€ 0,50 (0.60?)

Zwemmen: zwemmen + vervoer

1ste leerjaar

€6

2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar

€6 gratis €6 €6 €6

Warme maaltijd

Toneel

remgeld remgeld

€8

Studiereizen

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar

+/- € 10 +/- € 10 +/- € 10 +/- € 10 +/- € 10 +/- € 10

Sportdag tijdens lesuren Sportweek

Kleuter- en lagere school 1e en 2e graad lagere school

€ 12,50 € 3,50 / dag

Stadsklas Bosklas Zeeklas

4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar

+/- € 80 +/- € 90 +/- € 160

Turn-T-shirt

Leerlingen lager

€8

Versie 27-06-2013

Pagina 48 van 53


ZIEKTEBRIEFJES 2013-2014 Beste ouder(s) Bij ziekte moet u als ouder steeds een schriftelijke, gedateerde mededeling bezorgen aan de school. Graag zetten wij nog eens de wetgeving op een rijtje wat betreft ziektebriefjes. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Om het voor u overzichtelijk te houden, bezorgen wij u 4 strookjes om in te vullen bij ziekte van uw kind. Met vriendelijke groeten. Ziektebriefje 4 Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. Datum: _____/ _____ / _____ Handtekening ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziektebriefje 3 Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. Datum: _____/ _____ / _____ Handtekening ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziektebriefje 2 Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ Verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. Datum: _____/ _____ / _____ Handtekening ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziektebriefje 1 Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ Verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. Datum: _____/ _____ / _____ Handtekening

Versie 27-06-2013

Pagina 49 van 53


MEDICATIE-FICHE 2013-2014 In te vullen door de ouders Hierbij geef ik de toelating aan de juf / meester om mijn kind op doktersadvies volgend medicament te geven. Naam van het kind: .............................................................................................................................................................................................. Klas: ....................................................................... Naam van de ouders: ...................................................................................................................................................................................... Telefoon ouders: ...........................................................................................................

In te vullen door de geneesheer Naam medicijn: ......................................................................................................................................................................................................... Vorm (siroop, pilletjes, ………………………………………………………………………….................................................................................... Dosering: ............................................................................................................................................................................................................................. Wanneer en hoe vaak te nemen: …………........................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Vervaldatum: ................................................................................................................................................................................................................ Te nemen voorzorgen: ........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe bewaren: ............................................................................................................................................................................................................. Naam, stempel en telefoonnummer van de dokter: …............................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................

Indien er zich wijzigingen voordoen, gelieve onmiddellijk de school op de hoogte te brengen.

Versie 27-06-2013

Pagina 50 van 53


MAALTIJDKAART van ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. (naam) van maandag ………………………………………………………… tot en met vrijdag …………….…………………………………… maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Warme maaltijd Boterhammen drankje van thuis Boterhammen drankje van school Boter-hammen met soep Naar huis Bestellingen voor warme maaltijden worden doorgegeven ten laatste op donderdag voor de daaropvolgende week. Bestelde maaltijden worden betaald, tenzij afwezigheden worden gewettigd door een ziektebriefje. Is deze regeling voor het hele schooljaar van toepassing, gelieve dit dan te vermelden op de maaltijdkaart. U hoeft dan slechts 1 keer een briefje in te vullen.

MAALTIJDKAART van ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. (naam) van maandag ………………………………………………………… tot en met vrijdag …………….…………………………………… maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Warme maaltijd Boterhammen drankje van thuis Boterhammen drankje van school Boter-hammen met soep Naar huis Bestellingen voor warme maaltijden worden doorgegeven ten laatste op donderdag voor de daaropvolgende week. Bestelde maaltijden worden betaald, tenzij afwezigheden worden gewettigd door een ziektebriefje. Is deze regeling voor het hele schooljaar van toepassing, gelieve dit dan te vermelden op de maaltijdkaart. U hoeft dan slechts 1 keer een briefje in te vullen.

Versie 27-06-2013

Pagina 51 van 53


ONZE SCHOOL – ONZE ZORG Zorgbreed werken betekent dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen de basis vormen om te werken aan hun ontwikkeling. De leerkracht staat in voor de eerstelijnszorg. Aangezien de leerkrachten dagelijks met de leerlingen omgaan, kennen zij deze leerlingen en hun zorgen heel goed. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen (ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas. De leerkrachten hanteren didactische werkvormen zoals hoekenwerk, contractwerk, zelfstandig werk, groepswerk, e.a. Door verregaande differentiatie (ieder kind zo dicht mogelijk bij zijn eigen ontwikkeling) begeleiden de klasleerkrachten de kinderen. Als verantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind te geven. Als de leerkracht het probleem niet alleen aankan, dan roept zij/hij de ondersteuning van het zorgteam in. We spreken dan van tweedelijnszorg. Als een probleem in de klas niet opgelost geraakt, is er een specifieke aanpak nodig. Die wordt besproken binnen het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit: de directie, de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten, de klasleerkracht én het CLB. Zij bieden een ondersteunende rol op niveau van de leerkracht en de leerlingen. Het specifieke probleem (noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar oorzaken, oplossingen, ondersteuning gezocht. Een zorgbeleid wordt op drie verschillende niveaus uitgewerkt: 1. Op schoolniveau Op schoolniveau denkt de zorgcoördinator en/of zorgleerkrachten mee over de schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren. Wekelijks vergadert het zorgteam over de werking van de school. De zorgcoördinator is ook de brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten. Zij coördineert het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logopedisten, kinesisten, …) wanneer dit noodzakelijk is. Zij is aanwezig op een overleg op vraag van één van de betrokkenen.

Versie 27-06-2013

Pagina 52 van 53


2. Op leerkrachtenniveau Het zorgteam ondersteunt het handelen van de leerkrachten via collegiale begeleiding, en helpt, naast het opvolgen van alle acties, ook mee bij het uitvoeren van de acties van de handelingsplannen. Het zorgteam gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snel lerende kinderen meer uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we het leren lezen kunnen ondersteunen,… 3. Op kindniveau Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de fijne motoriek, het puzzelen, het tellen, het lezen, sociale vaardigheden, … In de kleuterschool gebeurt deze begeleiding meestal in de klas door zowel de zorgjuf als de klasjuf. In de lagere school worden de kinderen ondersteund zowel in als buiten de klas. Voor ieder kind wordt er een volgsysteem opgesteld. Door regelmatige evaluaties en genormeerde testen (AVI-leesniveaus, toetertest, LVS-test,…) kunnen we de leerlingen van dichtbij opvolgen. Organisatie Het zorgteam heeft een wekelijks overleg op dinsdagnamiddag. Tweewekelijks is er ook iemand van het CLB aanwezig op deze overlegmomenten. Binnen onze school bestaat het zorgteam uit: Mevr. Lies Van de Woestyne – directie Dhr. Marc Van Craen – beleidsondersteuner en zorgleerkracht 2e en 3e graad Mevr. Sylvie De Poortere – Zorgleerkracht kleuterafdeling Mevr. Veerle De Boever – Zorgcoördinator en zorgleerkracht 1e graad Mevr. Daphné De Clerck – Psychologe CLB Deinze Mevr. Nancy Vlerick – Maatschappelijk werkster CLB Deinze Contact Juf Veerle De Boever, zorgcoördinator en aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, ouders en externen staat steeds tot uw dienst. Aarzel niet om contact met haar op te nemen! (09) 334 86 40 veerle.deboever@medardus.op-weg.be

Versie 27-06-2013

Pagina 53 van 53

Schoolreglement 2013 2014  

schoolreglement