Page 1

2012 - 2013


Bij het samenstellen van deze uitgave is de grootste zorgvuldigheid betracht. Vrijetijdshuis Brabant is echter niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de aangeboden informatie uit deze publicatie. Samenstelling Vrijetijdshuis Brabant Vormgeving Valt het Op? – Peter Pagie Cover: Textielmuseum Tilburg

voorwoord

Colofon


Beste relatie, Brabant is een broedplaats voor creativiteit. De rijke natuur met afwisselende landschappen nodigt uit om te recreëren, te genieten van regionale kwaliteitsproducten en te komen tot nieuwe kruisbestuivingen. Ook midden in het stadse gedruis bloeien mooie dingen op. Bedrijfsleven en kunstenaars weten elkaar te inspireren tot creatieve bedrijvigheid in Brabant. Verrassende mixen van techniek en cultuur geven de vrijetijdseconomie een nieuwe impuls. Grootschalige en kleinschalige projecten, waaronder de Brabantse Natuurpoorten, Van Gogh Brabant, Glow en de Liberation Route trekken de aandacht in binnen- en buitenland. En het blijft niet bij aandacht alleen. Vrijetijdshuis Brabant, dé marketingorganisatie van de vrijetijdssector van de provincie Noord-Brabant, zoekt vooral samenwerking. Dat doen we zowel binnen als buiten de provinciale grenzen. In projecten verbinden wij partners en stimuleren we nieuwe productmarktcombinaties. Voortdurend zoeken we naar nieuwe allianties tussen natuur, cultuur, recreatie, sport, design, streekproducten en toerisme. We betrekken daar natuurlijk onderwijs, ondernemers en overheid bij. Om zo samen de Brabantse fundamenten voor een bloeiende vrijetijdseconomie te verstevigen. Deze brochure geeft een beeld van de activiteiten en projecten van Vrijetijdshuis Brabant. Leest u het rustig door en neemt u vooral contact met ons op als u vragen heeft. Suggesties en ideeën zijn altijd welkom. Wij laten ons graag inspireren.

Guus van der Wolde Directeur Vrijetijdshuis Brabant

3


PRoVINcIE & VAN GoGh

SAMEN MAKEN WIJ BRABANT

4

MAAK MEE oP 2018EINdhoVEN.EU


inhoud

5 Inhoudsopgave 6 Kennis 7 Kennisplein Vrijetijdshuis Brabant 9 Vrijetijdssector in cijfers 11 Factsheets & Kennispresentaties 13 Relevant Brabantbreed onderzoek 15 NWO-Call Creatieve Industrie 16 Innovatie & productontwikkeling 17 Internationaal MTB netwerk 19 Brabantse Natuurpoorten 21 PURE Hubs 23 Multifunctionele Leisure Locaties 25 (Beeld)Verhaal de Langstraat 27 Van Gogh Brabant 29 Liberation Route Brabant 30 Marktbewerking & Brabantbrede promotie

31 Multimediale ontsluiting 33 Brabantbrede vrijetijdsdatabase 35 Routebureau Brabant 37 UitinBrabant.nl & VVVBrabant.nl 39 VisitBrabant.com 41 SportinBrabant.nl 43 RoutesinBrabant.nl

5


kennis


Kennisplein Vrijetijdshuis Brabant Het kennisplein van Vrijetijdshuis Brabant is dé website waarop relevante marktkennis voor de Brabantse vrijetijdssector te vinden is. Met actuele cijfers, trends en ontwikkelingen op het gebied van cultuur, toerisme, recreatie, natuur en sport. Of het nu gaat om regionale kerncijfers, trends op het gebied van dagtoerisme, ontwikkelingen in de cultuursector of actuele cijfers op het gebied van fietsen en wandelen.

► Door de intermediaire rol van Vrijetijdshuis Brabant wordt wetenschappelijke kennis van onderwijsinstellingen vertaald naar de praktijksituatie van Brabantse ondernemers en overheden. Omgekeerd wordt de informatie op het kennisplein van Vrijetijdshuis Brabant veelvuldig gebruikt door studenten en stagiaires als bron voor (afstudeer)scripties.

Meerwaarde project ► De Brabantse vrijetijdssector gebruikt het kennisplein voor innovatieve productontwikkeling en effectieve marketing en promotie. ► Lokale, regionale en provinciale overheden en hun steunfuncties/uitvoeringsorganisaties gebruiken cijfers, trends en ontwikkelingen voor (integrale) beleidsvorming voor cultuur, recreatie en toerisme, natuur, landschap en leefbaarheid en sport. ► Toeristisch-recreatieve organisaties en culturele instellingen gebruiken de informatie, te vinden op het kennisplein, voor hun dagelijkse bedrijfsvoering en de ontwikkeling van nieuwe projecten en productmarktcombinaties.

2012 - 2013 ► Ruim 3.500 unieke bezoekers per maand. ► De website wordt op dit moment doorontwikkeld om de functionaliteiten en lay-out te verbeteren. In het voorjaar van 2013 wordt de website gelanceerd onder de nieuwe url: www.vrijetijdshuis.nl/kennisbank.

Voor meer informatie over de kennisbank kunt u contact opnemen met bart.stadhouders@vrijetijdshuis.nl.

7


In opdracht van Sonax leverde Vrijetijdshuis Brabant een bijdrage aan de communicatie rondom 5 mei.

8


Vrijetijdssector in cijfers In de jaarlijkse uitgave ‘Vrijetijdssector in cijfers’ worden cijfers, trends en ontwikkelingen uit de Brabantse vrijetijdssector gepresenteerd. De publicatie bestaat uit een trendrapportage en factsheets met regio- en branchespecifieke informatie uit de Brabantse vrijetijdssector. Vrijetijdshuis Brabant werkt samen met branche- en sectororganisaties om de publicatie onder de aandacht bij de achterban te brengen.

Meerwaarde project ► Vrijetijdssector in cijfers dient als bron voor beleid op provinciaal, regionaal en lokaal niveau en is een instrument waarmee de Brabantse vrijetijdssector haar aanbod efficiënter en effectiever kan ontwikkelen en in de markt kan zetten. ► Lokale, regionale en provinciale overheden en hun steunfuncties/uitvoeringsorganisaties kunnen Vrijetijdssector in cijfers gebruiken voor (integrale) beleidsvorming voor cultuur, recreatie en toerisme, natuur, landschap en leefbaarheid en sport. ► Toeristisch-recreatieve organisaties en culturele instellingen kunnen Vrijetijdssector in cijfers gebruiken voor het onderbouwen van nieuwe projecten en productmarktcombinaties.

2012 - 2013 ► Vrijetijdssector in cijfers is in 2012 verstuurd naar 1.500 adressen en online beschikbaar gesteld. ► De informatie uit de rapportage is op maat gepresenteerd bij verschillende sectorbijeenkomsten. ► In juni 2013 verschijnt de nieuwe editie van Vrijetijdssector in cijfers.

Voor meer informatie over Vrijetijdssector in cijfers kunt u contact opnemen met ankie.joos@vrijetijdshuis.nl.

9


Vrijetijdshuis Brabant is actief betrokken bij de Design in Detail Award van Capital D uit Eindhoven.


Factsheets & Kennispresentaties Vrijetijdshuis Brabant ontsluit kennis over de Brabantse vrijetijdssector via verschillende kanalen, bijvoorbeeld via factsheets en presentaties op maat.

Meerwaarde project ► De kennis die Vrijetijdshuis Brabant ontsluit via presentaties en factsheets dient als bron voor beleid op provinciaal, regionaal en lokaal niveau en is een instrument waarmee de Brabantse vrijetijdssector haar aanbod efficiënter en effectiever kan ontwikkelen en in de markt kan zetten. ► Lokale, regionale en provinciale overheden en hun steunfuncties/uitvoeringsorganisaties kunnen de kennis gebruiken voor (integrale) beleidsvorming voor cultuur, recreatie en toerisme, natuur, landschap en leefbaarheid en sport. ► Toeristisch-recreatieve organisaties en culturele instellingen kunnen de kennis gebruiken voor het onderbouwen van nieuwe projecten en productmarktcombinaties.

2012 - 2013 ► In opdracht van Routebureau Brabant heeft Vrijetijdshuis Brabant de factsheet ‘Recreatief fietsen en wandelen in Brabant’ samengesteld. Deze factsheet geeft onder meer inzicht in de waardering van de recreatieve fietser en wandelaar op enkele relevante aspecten als omgeving, kwaliteit paden en bewegwijzering. ► Vrijetijdshuis Brabant verzorgde in oktober 2012 tijdens de opening van het wandelroutenetwerk in West-Brabant, een presentatie over de toeristische kansen op het gebied van wandelen. Toehoorders waren gemeenten, VVV’s, ondernemers, natuurorganisaties en vrijwilligers uit de regio West-Brabant. ► Vrijetijdshuis Brabant verzorgde een presentatie over cijfers, trends en ontwikkelingen uit de Brabantse vrijetijdssector voor toeristisch-recreatieve ondernemers uit De Maashorst die de IVN-cursus ‘Ambassadeurs van het Landschap’ volgen.

Voor meer informatie over de factsheets en kennispresentaties kunt u contact opnemen met ankie.joos@vrijetijdshuis.nl.

11


12


Relevant Brabantbreed onderzoek Vrijetijdshuis Brabant initieert nieuw Brabantbreed onderzoek en verzamelt relevante marktinformatie bij onderzoeksbureaus, kenniscentra en onderwijsinstellingen binnen en buiten de provincie. Daarnaast beschikt Vrijetijdshuis Brabant over specifieke onderzoek expertise die noodzakelijk is voor de analyse en interpretatie van deze gegevens.

2012 - 2013 ► In opdracht van de provincie NoordBrabant onderzocht Vrijetijdshuis Brabant in samenwerking met NHTV Breda de kansen van grootschalige sportevenementen voor het structureel verhogen van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant. ► In opdracht van Vrijetijdshuis Brabant deed NBTC-NIPO Research onderzoek naar de oorzaken van achterblijvende vakantiebestedingen in Brabant. Naar aanleiding hiervan worden in het afstudeeronderzoek van Gwenn Parijs (NHTV Breda) kansrijke marketingconcepten ontwikkeld. ► Vrijetijdshuis Brabant voerde in opdracht van de provincie Noord-Brabant een toekomstverkenning naar de Week van de Smaak in Brabant uit.

► Vrijetijdshuis Brabant onderzocht de Brabantse sportnetwerken en sportdeelname en -bezoek, in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Het Mulier Instituut was verantwoordelijk voor de totaalrapportage. ► Vrijetijdshuis Brabant gaf opdracht tot het uitvoeren van een evaluatieonderzoek naar de pilot zorgtoerisme in West-Brabant. ► Vrijetijdshuis Brabant fungeert als vraagbaak en gaf in 2012 antwoord op de vragen van overheden, koepel- en regioorganisaties en ondernemers uit de Brabantse vrijetijdssector. ► Vrijetijdshuis Brabant speelt een rol in de uitvoering van een onderzoek naar de positie van Brabant als gastvrije en innovatieve provincie.

Voor meer informatie over Brabantbreed onderzoek kunt u contact opnemen met ewout.sanders@vrijetijdshuis.nl

13


14


NWO-Call Creatieve Industrie Door de teruggang in het aantal actieve kloosterordes en de daarmee verbonden leegstand van kloostercomplexen dreigt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed verloren te gaan. De Technische Universiteit Eindhoven heeft subsidie aangevraagd voor een onderzoek naar het herbestemmen van 19e eeuwse neogotische kloostercomplexen. Vrijetijdshuis Brabant is deelnemend partner in het project. De kloosters bevinden zich in Brabant, Gelderland, Limburg en België. Met het onderzoek wordt in kaart gebracht om hoeveel kloosters het gaat, of er verwantschappen tussen de kloosters zijn, wat de levensvatbaarheid van de complexen in de nabije en verdere toekomst is, welke mogelijke functies ze kunnen gaan vervullen en specifiek of een nieuw zorgconcept een mogelijke nieuwe invulling is.

Meerwaarde project ► Het geeft inzicht in mogelijkheden voor herbestemming. ► Het is een pilot waarin een werkwijze wordt verkend die mogelijk ook bij andere herbestemmingsvraagstukken toegepast kan worden. 2012 - 2013 ► De subsidieaanvraag is ingediend; in maart 2013 volgt uitsluitsel.

Voor meer informatie over deze call kunt u contact opnemen met ewout.sanders@vrijetijdshuis.nl.

15


Innovatie & productontwikkeling


Internationaal MTB netwerk en wereldbekerparcours Vrijetijdshuis Brabant realiseert in opdracht van Routebureau Brabant met (internationale) partners een grensoverschrijdend mountainbikenetwerk in Zuidoost-Brabant. Parallel hieraan wordt een plan ontwikkeld dat inzet op de realisatie van een wereldbekerwaardig parcours als onderdeel van het internationale netwerk. Ontwerp, haalbaarheid en verbindingen met andere sectoren (bijv. gezondheidszorg) worden beschreven en in kaart gebracht.

Meerwaarde project ► De creatie van een vernieuwend en onderscheidend Brabants routeaanbod. ► Bevordering van het gebruik van recreatieve routes in Brabant door inwoners, dag- en verblijfstoeristen in het algemeen en mountainbikers in het bijzonder. ► De creatie van een topsport klimaat in Noord-Brabant en stimulering van breedtesport. ► Verhoging van de bestedingen. ► Project dient als vliegwiel voor andere ontwikkelingen: (meerdaagse) evenementen, clinics en innovaties in het kader van bijvoorbeeld gezondheidszorg en tijdregistraties.

2012 - 2013 ► 2012 stond in het teken van de opstart van het project. Het internationale recreatieve netwerk is ontworpen. Vergunningen voor de aanleg worden aangevraagd. ► In 2013 wordt het recreatieve netwerk gerealiseerd. Daarnaast wordt er een (haalbaarheids)plan en ontwerp voor het wereldbekerparcours opgeleverd.

Voor meer informatie over dit mountainbikenetwerk kunt u contact opnemen met fabio.tat@vrijetijdshuis.nl.

17


18


Brabantse Natuurpoorten In Brabant wordt er in de periode 2013 - 2015 een netwerk van zo’n 35 Brabantse Natuurpoorten gerealiseerd. Brabantse Natuurpoorten zijn herkenbare knooppunten in de natuur waar de bezoeker een breed scala aan voorzieningen vindt: ruime parkeergelegenheid, een horecavoorziening, goede routestructuren en informatie over de natuur, cultuurhistorie en recreatieve routes. Vrijetijdshuis Brabant is in opdracht van provincie Noord-Brabant projectleider van Brabantse Natuurpoorten en werkt nauw samen met ondernemers, natuurbeherende organisaties, provinciale landschappen en gemeenten.

Meerwaarde project ► De provincie Noord-Brabant wil de positie van Brabant als topregio voor kennis en innovatie graag behouden en versterken en daar hoort ook een top leef- en woonklimaat bij. ► Een netwerk van Brabantse Natuurpoorten levert hieraan een bijdrage, door de vele natuur- en recreatiegebieden te ontsluiten, verbinden en zichtbaar te maken.

2012 - 2013 ► In samenspraak met de projectpartners is hard gewerkt aan ruimtelijke kwaliteit van de beoogde Brabantse Natuurpoorten. Om deze kwaliteit te waarborgen is bij de realisatie een landschapsarchitect betrokken. ► Achter de schermen is verder vorm gegeven aan de marketingcampagne en productontwikkeling, waarbij de sleutel als icoon een belangrijke rol gaat spelen. ► Vrijetijdshuis Brabant is concreet aan de slag gegaan met Pure Hubs en Multifunctionele Leisure Locaties, twee verdiepende projecten waarmee de functie van de Brabantse Natuurpoorten wordt verbreed. ► In april 2013 worden de eerste Brabantse Natuurpoorten centraal geopend. Vanaf dat moment is ook de publiekswebsite te bekijken via www.natuurpoorten.nl. In het najaar van 2013 volgen er meer poortlocaties.

Voor meer informatie over Brabantse Natuurpoorten kunt u contact opnemen met ewout.sanders@vrijetijdshuis.nl.

19


Vrijetijdshuis Brabant is als penvoerder betrokken bij DISC: Duurzame Innovatie Samenwerking Cultuurfestivals. Doel is om tot en met 2013 op een viertal thema’s te innoveren waarmee festivals zich in de toekomst sterker kunnen ontwikkelen.


PURE Hubs In het project PURE Hubs onderzoekt Vrijetijdshuis Brabant wat de mogelijkheden zijn om drie Brabantse Natuurpoorten een extra impuls te geven en te transformeren tot een multifunctioneel op beleving georiënteerd knooppunt; een PURE Hub. PURE staat voor Pioneers in Urban-Rural Entrepreneurship (PURE), een Hub is een knooppunt. Het programma PURE Hubs wil knooppunten organiseren waar ondernemers uit het landelijk gebied gasten uit de stedelijke omgeving ontvangen, op een economische en sociale wijze. Het project is onderdeel van het internationale Interreg programma PURE Hubs.

2012 - 2013 ► 100 studenten Vrijetijdsmanagement van de Academy for Leisure (NHTV) deden onderzoek naar mogelijke verbreding van zeven Brabantse Natuurpoorten. ► Van de 85 strategische opties werden er 17 uitgewerkt. ► Voorjaar 2013 vinden gesprekken met de ondernemers van de onderzochte Natuurpoorten plaats en worden de strategische opties besproken. ► Voor drie pilotlocaties wordt vervolgens een traject op maat uitgezet. ► Dit voorjaar starten studenten NHTV met onderzoek op andere Natuurpoort-locaties.

Meerwaarde project ► Voor horecaondernemers van de Natuurpoorten biedt PURE Hubs kans op een versterking van het recreatieve belevingsaanbod, extra bezoek en daaruit voortvloeiend meer inkomsten. Voor meer informatie over PURE Hubs, kunt u contact opnemen met ank.lambers@vrijetijdshuis.nl.

L

CI SPE A A INTERNATIO NAAL L

PROJECT

21

CI SPE A A


n e o d p o tie a r i p s n i om

e v e i t a e voor cr

N A K T K R MA A E R C K E E R T EN S G N I S S O OPL

N E L A VERH

BEL

I P S IN EN ID

E H C S R E OND

N E T E O ONTM


Multifunctionele Leisure Locaties Om meer publiek naar de Brabantse natuur te trekken dienen Brabantse Natuurpoorten meer te bieden dan alleen informatie, routes, horeca en parkeergelegenheid. Het project Multi-functionele Leisure Locaties richt zich op het vergroten van de belevingswaarde van de Brabantse natuur. Doel is het versterken van het aanbod van natuurbeleving bij tenminste drie Natuurpoorten, om uiteindelijk het gebruik hiervan én het bezoek aan deze poorten te vergroten. Het project maakt deel uit van het provinciale programma Multifunctionele Leisure Locaties waarbij vanuit een onderzoeksmodel (duurzame waarde creatie) locaties worden geanalyseerd.

2012 - 2013 ► In 2012 zijn de drie pilotlocaties gekozen en geanalyseerd, is er een belevingsconcept ontwikkeld geschikt voor alle locaties en zijn er vervolgafspraken gemaakt met de betrokken partijen. ► In 2013 wordt bij twee pilotlocaties een belevingsconcept ontwikkeld en uitgevoerd.

Meerwaarde project ► Voor de horecaondernemers van de Brabantse Natuurpoorten biedt het project kans op een versterking van het recreatieve belevingsaanbod en daaruit voortvloeiend meer bezoek en inkomsten. ► De betreffende gemeente heeft meer te bieden voor recreanten. ► De natuurbeheerder heeft meer mogelijkheden om bezoekers kennis te laten maken met natuurbeleving en een middel om te communiceren over het belang van biodiversiteit en natuurbeheer.

Voor meer informatie over Multifunctionele Leisure Locaties, kunt u contact opnemen met bram.timmers@vrijetijdshuis.nl.

23


In opdracht van het SRE heeft Vrijetijdshuis Brabant in 2012 de campagne “Groei-diamanten; schitterende plekken in Zuidoost-Brabant� ontwikkeld.


(Beeld)Verhaal De Langstraat De Langstraat is het beeldverhaal van de gelijknamige regio (met daarin de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk) en concentreert zich op de rijke schoen- en lederindustrie in al haar facetten. Het beeldverhaal brengt de (historische) ontwikkelingen in kaart, legt van daaruit talloze verbindingen naar het dagelijkse leven en rijgt zo één kralensnoer van zeer diverse, maar altijd karakteristieke De Langstraat activiteiten.

Meerwaarde project ► Eén herkenbare regionale identiteit. ► Het project geeft richting aan ontwikkelingskansen en benoemt unieke gebiedswaarden. ► Bij de totstandkoming van dit beeldverhaal zijn vanaf het begin lokale ondernemers, onderwijs, organisaties en inwoners actief betrokken en verbonden, met allerlei bijzondere activiteiten en initiatieven als resultaat, nu en in de komende jaren. ► Het project stimuleert het ‘trots’-gevoel bij inwoners, waardoor de burger ambassadeur wordt van het gebied. ► Door samenhang te creëren wordt de bezoeker langer in het gebied gehouden wat vervolgens leidt tot een economische impuls.

2012 - 2013 ► Vrijetijdshuis Brabant heeft een lobbytraject ingezet om provinciaal één en dezelfde definitie en overkoepelende benadering betreffende de (Beeld)Verhalen van Brabant te implementeren. ► In het kader van (Beeld)Verhaal De Langstraat wordt momenteel op verschillende niveaus getracht de schoen en lederindustrie weer zichtbaar te maken. Internationaal verkent Vrijetijdshuis Brabant de mogelijkheden om het (Beeld)Verhaal De Langstraat uit te rollen rondom het thema creatieve industrie. ► Op regionaal niveau is Vrijetijdshuis Brabant betrokken bij de ontwikkeling van toeristische themaroutes en –arrangementen op het gebied van schoen en leder. Tevens verkent Vrijetijdshuis Brabant met verschillende partners de mogelijkheid om in 2014 een eerste Langstraat biënnale (grootschalig, kwalitatief sterk sectorevenement met internationale potentie voor schoenen, leder en mode) te realiseren.

Voor meer informatie over (Beeld)Verhaal De Langstraat kunt u contact opnemen met joline.vriens@vrijetijdshuis.nl.

25


Van Gogh Brabant Onder de vlag van Van Gogh Brabant vestigen vijf locaties de aandacht op de Brabantse jaren van Vincent van Gogh. In het samenwerkingsverband zijn de activiteiten gebundeld van Van Gogh Village Nuenen, het Vincent van GoghHuis in Zundert, Vincents Tekenlokaal in Tilburg, Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur en het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. Het projectmanagement van Stichting Van Gogh in Brabant wordt, in opdracht van deze stichting, uitgevoerd door Vrijetijdshuis Brabant. Het programma van Van Gogh Brabant sluit aan bij de ambitie van Brabant om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2018. Het ‘thema’ Vincent van Gogh legt Brabantbreed de verbinding tussen stad en platteland en levert zo een bijdrage aan ‘de kunst van het samenleven’, het gezamenlijke thema voor 2018Eindhoven|Brabant Culturele Hoofdstad van Europa.

Voor meer informatie over Van Gogh Brabant kunt u contact opnemen met frank.van.den.eijnden@vrijetijdshuis.nl.

L

Meerwaarde project ► Voor ondernemers biedt Van Gogh Brabant een cultuurtoeristische kapstok om nieuwe productmarktcombinaties te realiseren. C I A A Van Gogh Brabant ► Voor overheden S P Edraagt bij aan het Brabant als aanINTimago ERNATvan IO N AAL en aan trekkelijke vrijetijdsbestemming de realisatie van de provinciale ambities rondom 2018Eindhoven|Brabant Culturele Hoofdstad van Europa. ► Voor consumenten wordt het cultuurhistorische verhaal van Van Gogh Brabant beter toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de creatie Van Gogh Megaportret met wereldwijde media-aandacht en de aankleding van de aankomsthal van Eindhoven Airport.

2012 – 2013 ► Eind 2012 is de Stichting Van Gogh Europe opgericht. Van Gogh Brabant maakt deel uit van het bestuur. Een internationale samenwerking tussen 29 organisaties is tot stand gebracht om gezamenlijk zorg te gaan dragen voor kwaliteit van beheer, behoud, zichtbaarheid en ontwikkeling van het erfgoed van Vincent van Gogh. Van Gogh Europe brengt de plekken waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt, en instellingen waar zijn werk wordt bewaard, samen. De stichting streeft naar een nieuwe dimensie in de zichtbaarheid, behoud en ontwikkeling van het Van Gogh erfgoed.

L

PROJECT

27

CI SPE A A


Workshop codes kraken bij Liberation Route Brabant lespakket


Liberation Route Brabant Liberation Route Brabant is een informatieve, beleefbare route die op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze de geschiedenis van de bevrijding van Brabant in 1944-1945 tot leven brengt. Met financiering van Het vfonds is eind 2012 de uitvoeringsorganisatie Stichting Liberation Route Europe opgericht. Liberation Route Brabant maakt deel uit van deze stichting. Vanuit één organisatie kan Liberation Route Europe verder professionaliseren en het Nederlandse aandeel in een Europese organisatie van de herdenkingen in 2014 coördineren.

Meerwaarde project ► Liberation Route Brabant draagt bij aan het imago van Brabant als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming met een cultuurhistorisch verhaal en beoogt het bezoek aan de WOII musea en de bijzondere historische locaties te bevorderen. ► De bevrijding is naast een belangrijk sociaal-maatschappelijk thema ook een toeristisch-recreatief interessant product. Liberation Route Brabant versterkt door een kwalitatieve en innovatieve toevoeging de toeristisch-recreatieve sector in Brabant. Zo beoogt ze een toename van het aantal één- en meerdaagse bezoekers te IAA P E Cregionaal-economische creëren metSeen spin-off.IN

L

TERNATION AAL

L

PROJECT

2012 - 2013 ► In september 2012 is het Brabantse lespakket voor de Liberation Route gepresenteerd. De lesbrieven zijn gratis te downloaden van de website www.liberationroute.nl. Hierdoor maken kinderen op een beleefbare en aantrekkelijke manier kennis met de lokale historische verhalen rondom de bevrijding. ► In opdracht van Vrijetijdshuis Brabant onderzoeken studenten van Fontys Academy for Creative Industries lucratieve verbindingen tussen Liberation Route Brabant en ondernemers. ► Vrijetijdshuis Brabant is aanjager van de Liberation Route Europe in de provincies Zeeland, Antwerpen en Noord-Brabant. ► Liberation Route Europe werkt een programma uit rondom het stimuleren van arrangementen en promotie van het gebruik van de route.

Voor meer informatie over Liberation Route Brabant kunt u contact opnemen met frank.van.den.eijnden@vrijetijdshuis.nl.

29

CI SPE A A


Marktbewerking & Brabantbrede promotie


Multimediale ontsluiting Vrijetijdshuis Brabant is continu op zoek naar mogelijkheden om het Brabantse toeristischrecreatieve aanbod beter te ontsluiten.

Meerwaarde project ► De Brabantse inwoner en toerist wordt crossmediaal op de hoogte gehouden van het Brabantse toeristisch-recreatieve aanbod. ► Door de diversiteit in middelen en kanalen is het mogelijk de consument heel gericht en doelgroepspecifiek te benaderen.

2012 - 2013 ► In het kader van multimediale ontsluiting is er in 2012 gewerkt aan een app met vrijetijdsinformatie, waarmee de consument op ieder gewenst moment kan zien wat er op dát moment in de buurt te doen is. De eerste versie van de app is vanaf medio 2013 beschikbaar voor Iphone en Android. De app wordt in de eerste helft van 2013 grondig getest en uitgebreid met het routeaanbod. In de tweede helft van 2013 volgt een publiekscampagne. ► In 2012 zijn VisitBrabant.com en SportinBrabant.nl toegevoegd als consumentenwebsites waarbinnen het vrijetijdsaanbod ontsloten wordt. ► De acht commercials van UitinBrabant.nl en RoutesinBrabant.nl die in 2012 te zien waren op Omroep Brabant zijn ook heel 2013 nog te zien. ► De redactie levert wekelijks tips aan bij Omroep Brabant en Wegener Media, die de informatie weer doorplaatsten in de eigen media. ► In samenwerking met 2018Eindhoven|Brabant is er in 2012 een landelijke Ster & Cultuurcampagne uitgezonden, waarin UitinBrabant.nl als merkpartner optrad.

Voor meer informatie over multimediale ontsluiting kunt u contact opnemen met danielle.van.dosselaar@vrijetijdshuis.nl.

31


TRIPLE

32

VVV NOORDOOST BRABANT

DATABASE

VRIJETIJDSHUIS BRABANT

LOKALE VVV´S EN UITPUNTEN


Brabantbrede vrijetijdsdatabase In 2009 is Vrijetijdshuis Brabant met financiering van Midpoint Leisure Boulevard samen met de VVV’s en de UITpunten gestart met de bouw van een Brabantbreed informatienetwerk. Hierdoor wordt er vanuit één database alle toeristische, recreatieve en culturele uitgaansinformatie ontsloten. Informatie uit deze database voedt provinciale, regionale en lokale websites. Zo maken de provinciale websites UitinBrabant.nl, VVVbrabant.nl, RoutesinBrabant.nl en SportinBrabant.nl al gebruik van deze data. Maar ook lokale UITpunten en een aantal VVV’s putten uit deze database. In 2013 worden hier de internationale website Visitbrabant.com en de InBrabant app aan toegevoegd. Met het stimuleren van het bezoek aan het Brabantse vrijetijdsaanbod wordt behalve het uitlichten van Brabant als recreatief aantrekkelijke provincie ook een bijdrage geleverd aan een verhoging van de bestedingen in de vrijetijdseconomie.

Meerwaarde project ► De informatie hoeft maar op één plek te worden ingevoerd. ► Via diverse, op de vraag van de consument toegesneden, kanalen wordt de informatie aangeboden. ► De informatie uit de database wordt geleverd aan diverse lokale, regionale en landelijke media zoals Wegener en Omroep Brabant. 2012 - 2013 ► De informatie (data) in de database is zoveel mogelijk volledig gemaakt waarbij de techniek van de database voortdurend wordt verbeterd. ► In 2013 worden ondernemers en instellingen benaderd om zelf hun informatie aan te passen zodat de kwaliteit van de aangeboden informatie gewaarborgd blijft.

Voor meer informatie over de vrijetijdsdatabase kunt u contact opnemen met ank.lambers@vrijetijdshuis.nl.

33


34


Routebureau Brabant Routebureau Brabant is een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich in Brabant bezighouden met recreatieve route ontwikkeling, onderhoud, onderzoek en promotie. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het intensiveren en minder vrijblijvend maken van de samenwerking tussen de partners, wat heeft geleid tot één centrale organisatiestructuur voor recreatieve routes. Hierdoor wordt een hechtere samenwerking gerealiseerd met nationale en internationale partners en kan er actief worden ingezet op innovaties en verbindingen met andere sectoren. Vrijetijdshuis Brabant heeft een coördinerende en secretariële rol binnen Routebureau Brabant en is projectleider van verschillende Brabantbrede routeprojecten.

Meerwaarde project ► Routebureau Brabant bevordert het gebruik van recreatieve routes in de provincie Noord-Brabant en vergroot de economische impact van routerecreatie in Brabant. ► Kennis wordt gedeeld, versnippering wordt tegengegaan en onderhoud van routes wordt geborgd.

2012 - 2013 ► In samenwerking met Van Gogh Brabant en het fietsplatform wordt een unieke Brabantse route gerealiseerd. ► Het gehele fietsnetwerk wordt gecontroleerd, hersteld en gedigitaliseerd voor een centraal bestekbeheer. ► Er komt een centraal digitaal systeem waar de data van alle Brabantse routestructuren wordt bijgehouden. Deze zijn te raadplegen voor beleidsmakers en partners die onderhoud verrichten aan de routes. Een directe koppeling met de consumentenwebsite staat op de planning. De consument heeft hierdoor altijd actuele routeinformatie tot zijn beschikking.

Voor meer informatie over Routebureau Brabant kunt u contact opnemen met fabio.tat@vrijetijdshuis.nl.

35


foto: Jean-Pierre Reijnen


UitinBrabant.nl

VVVBrabant.nl

UitinBrabant.nl is een van de consumentenkanalen van Vrijetijdshuis Brabant. Via de site wordt het complete culturele uitgaansaanbod in Brabant ontsloten. De site is gekoppeld aan de andere consumentensites VVVBrabant.nl, RoutesinBrabant.nl en SportinBrabant.nl.

VVVBrabant.nl biedt informatie over het Brabantse toeristische en recreatieve aanbod, zoals overnachten, eten, winkelen en evenementen. Op VVVBrabant.nl wordt de koppeling gelegd met UitinBrabant.nl, RoutesinBrabant. nl en SportinBrabant.nl. Het doel van VVVBrabant.nl is een toename van uitstapjes van inwoners en bezoekers van Noord-Brabant, om uiteindelijk de bestedingen in de toeristischrecreatieve sector te laten toenemen.

UitinBrabant.nl ontsluit alle informatie via de website, met gemiddeld 80.000 bezoekers per maand. Daarnaast wordt informatie gedeeld via een wekelijkse nieuwsbrief (10.000 abonnees), via twitter (4.300 volgers) en via facebook (4.500 fans).

Meerwaarde project ► UitinBrabant.nl is een actueel en onafhankelijk informatieplatform over het cultuuraanbod in Noord-Brabant, gemakkelijk doorzoekbaar op datum, plaats en onderwerp. ► Culturele instellingen en ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de promotiemogelijkheden van UitinBrabant.nl. ► Een toename van de cultuurparticipatie van inwoners en bezoekers van NoordBrabant bevordert de bestedingen in de vrijetijdssector. 2012 - 2013 ► Marketingactiviteiten in 2012 waren vooral gericht op het terugwinnen van oude bezoekers van UitinBrabant.nl, die vanwege een verouderde site eerder waren afgehaakt. Dit heeft geresulteerd in een stijging van bezoekersaantallen tot 5% per maand. ► De informatie van UitinBrabant.nl wordt in 2013 ook via de InBrabant app ontsloten.

Meerwaarde project ► De Brabantse inwoner en toerist heeft één centraal toegangspunt (portal) tot alle informatie op de Brabantse VVV sites. ► Ondernemers hebben één centraal punt om hun toeristische informatie Brabantbreed te ontsluiten. 2012 - 2013 ► In 2012 is er gewerkt aan het optimaliseren van de functionaliteiten gekoppeld aan de database. Dat heeft zijn uitwerking op het gebruiksgemak van alle consumentensites.

37 Voor meer informatie over UitinBrabant.nl en VVVBrabant.nl kunt u contact opnemen met rianne.leenders@vrijetijdshuis.nl


Tijdens verschillende ondernemersbijeenkomsten en (inter)gemeentelijke bijeenkomsten presenteerde Vrijetijdshuis Brabant de RECRON InnovatieCampagne, de belevingswerelden van recreanten.


VisitBrabant.com Om de buitenlandse toerist uit te nodigen tot een bezoek aan Brabant werkt Vrijetijdshuis Brabant aan een internationale toeristische website. De meertalige website VisitBrabant. com (Nederlands, Engels, Duits en Frans) wil de internationale bezoeker met het uitlichten van de belangrijkste Brabantse iconen op een visueel aantrekkelijke manier verleiden, inspireren en informeren. Deze iconen bestaan uit aanbod dat valt in de categorieën Arts & Culture, Cities & Industry, Events & Attractions, Nature & Adventure.

2012 - 2013 ► De website is in eerste fase opgeleverd en wordt getest. ► In 2013 wordt de website doorontwikkeld en uitgebreid met informatie uit de omgeving en routeinformatie.

Voor meer informatie over VisitBrabant.com kunt u contact opnemen met rianne.leenders@vrijetijdshuis.nl

Meerwaarde project ► Het Brabantse vrijetijdsaanbod met internationale aantrekkingskracht wordt op gastvrije en krachtige wijze onder de aandacht gebracht bij de (potentiële) internationale bezoekers. ► Met het stimuleren van internationale bezoekers aan Brabant beoogt de website VisitBrabant.com een bijdrage te leveren aan het verhogen van de bestedingen in de vrijetijdseconomie.

L

CI SPE A A INTERNATIO NAAL L

PROJECT

39

CI SPE A A


SportinBrabant.nl Vrijetijdshuis Brabant ontwikkelt in samenwerking met Sportservice Noord-Brabant de website SportinBrabant.nl. Deze website richt zich op Brabantse sportevenementen met bovenregionale en landelijke uitstraling, zoals WK’s, EK’s, NK’s en grote regionale sportevenementen. Van atletiek tot zwemmen en van darten tot wielrennen. Zo wordt het Brabantse topsportaanbod op een toegankelijke manier online aangeboden.

Meerwaarde project ► Door een betere ontsluiting van het sportaanbod wil SportinBrabant.nl de bestedingen in Brabant verhogen. ► Het ontsluiten van Brabantse sportevenementen draagt bij aan het imago van Brabant als sportieve en gastvrije provincie. ► Met behulp van SportinBrabant.nl worden verbindingen gelegd tussen verschillende sectoren en disciplines door een koppeling met onder andere verblijf, horeca en cultuur.

2012 - 2013 ► SportinBrabant.nl zal verder worden uitgebouwd om de Brabantse evenementen nog beter te ontsluiten en te promoten.

Voor meer informatie over SportinBrabant.nl kunt u contact opnemen met rianne.leenders@vrijetijdshuis.nl.

41


42


RoutesinBrabant.nl De doorontwikkeling van de website RoutesinBrabant.nl omvat een koppeling met de vrijetijdsdatabase en de fietsrouteplanner. Hierdoor kunnen gebruikers een route plannen langs onder meer bezienswaardigheden en horeca. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van de website sterk verbeterd zodat deze goed aansluit bij andere sites zoals UitinBrabant.nl en VVVBrabant.nl.

Meerwaarde project ► Er is onder recreanten en toeristen behoefte aan een informatiebron voor het plannen van een recreatieve route. RoutesinBrabant.nl voldoet met een gemiddelde van 30.000 bezoekers per maand aan die behoefte. ► Het op een toegankelijke manier ontsluiten van het routeaanbod en aansluitende recreatieve voorzieningen leidt tevens tot een hoger economisch rendement.

2012 - 2013 ► RoutesinBrabant.nl is in 2012 volledig doorontwikkeld, waarbij tevens het aanbod van routes is gecontroleerd en uitgebreid. ► In de toekomst wordt een koppeling gerealiseerd met een beheersprogramma van de bewegwijzering. Hierdoor wordt het mogelijk het provinciale fiets- en wandelknooppuntennetwerk actueel te tonen op de site zodat dit overeenkomt met de situatie in het veld. ► Het meldpunt is verbeterd en breder gecommuniceerd zodat gebreken in bewegwijzering en routes sneller kunnen worden opgespoord en verholpen. ► Routeinformatie wordt toegevoegd aan de inBrabant app.

Voor meer informatie over RoutesinBrabant.nl kunt u contact opnemen met rianne.leenders@vrijetijdshuis.nl.

43


Bezoekadres: Statenlaan 4, 5042 RX Tilburg Postadres: Postbus 1280, 5004 BG Tilburg Telefoon: 013 - 46 56 716 E-mail: info@vrijetijdshuis.nl Internet: www.vrijetijdshuis.nl

Jaarpublicatie 2012 - 2013  

Projectoverzicht Vrijetijdshuis Brabant 2012 - 2013

Jaarpublicatie 2012 - 2013  

Projectoverzicht Vrijetijdshuis Brabant 2012 - 2013

Advertisement