Page 1

12/θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2004 - 2005

Εργασίες των µαθητών της Ε1 τάξης


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : << ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ >> Α. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η Ε1 τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου Ανδραβίδας , στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράµµατος , ανέλαβε ν΄ ασχοληθεί µε τα ψηφιδωτά έχοντας ως αφορµή το ενδιαφέρον των µαθητών για το συγκεκριµένο θέµα όπως προέκυψε από τη διδασκαλία του µαθήµατος της βυζαντινής ιστορίας. Το χρονικό πλαίσιο του προγράµµατος ορίστηκε σε έξι µήνες(∆εκέµβριος 2004Μάιος 2005) 2) ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Ακολούθησε η εξακτίνωση του θέµατος σε υποθέµατα µε σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις παραµέτρους του θέµατος καθώς και τα πλαίσια που θα δραστηριοποιηθούν. Τα υποθέµατα που προέκυψαν ήταν τα ακόλουθα: • Ιστορική αναδροµή στην τέχνη του ψηφιδωτού. • Μέθοδοι και υλικά για την κατασκευή ψηφιδωτών. • Σχέδια και σύµβολα ψηφιδωτών. • Κατασκευές ψηφιδωτών. C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-1-


ΜΕΘΟ∆ΟΙ & ΥΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ

ΣΧΕ∆ΙΑ & ΣΥΜΒΟΛΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΨΗΦΙ∆ΩΤΩΝ

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-2-


3) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του προγράµµατος ήταν η µέθοδος project που έχει ως αφετηρία τα ενδιαφέροντα των µαθητών και αποτελεί µια µορφή ανοιχτής διαδικασίας µάθησης. Το ζητούµενο ήταν η ανακάλυψη της γνώσης µέσα από την έρευνα ,την ανάλυση και τη σύνθεση των δεδοµένων, η βιωµατική προσέγγισή της µέσα από δηµιουργικές µορφές έκφρασης. 4) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ Οι µαθητές χωρίστηκαν σε 5 οµάδες των 3 – 4 ατόµων και ανέλαβαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες και υλικό για καθένα από τα υποθέµατα και να τα αναπτύξουν. Σκοπός της κάθε οµάδας ήταν να συλλέξει, να ταξινοµήσει και να παρουσιάσει στοιχεία γύρω από το θέµα που ανέλαβε. Οι δραστηριότητες των µαθητών περιλάµβαναν: ‫٭‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫٭‬

Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες και άλλο έντυπο υλικό. Συλλογή εικόνων, φωτογραφιών µε ψηφιδωτά. Παρουσίαση, σε εβδοµαδιαία βάση, των εργασιών κάθε οµάδας στην τάξη. ∆ηµιουργία κολάζ , ψηφιδωτών.

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-3-


5) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Η στοχοθεσία του προγράµµατος αφορούσε στους: • Γνωστικούς στόχους: Κατανόηση εννοιών σχετικών µε το θέµα, απόκτηση γνώσεων για τα ψηφιδωτά της βυζαντινής κυρίως περιόδου. • Επιστηµονικούς στόχους: Εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση βιβλιθηκών και διαδικτύου. Προσέγγιση της επιστηµονικής µεθοδολογίας στην ανακάλυψη, συντήρηση και µελέτη των ψηφιδωτών. Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας. • Κοινωνικούς στόχους: Καλλιέργεια οµαδικού πνεύµατος µέσα από τη συνεργασία των µελών των οµάδων. Καλλιέργεια της υπευθυνότητας για την επιτυχή ολοκλήρωση µιας εργασίας. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και γενικότερα υϊοθέτηση κοινωνικών προτύπων, στάσεων και συµπεριφορών. • Ψυχολογικούς στόχους: Αισθητική καλλιέργεια, φιλοκαλία, ανάπτυξη της δηµιουργικότητας µέσα από την κατασκευή των ψηφιδωτών. 6) ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το σχέδιο εργασίας είχε αναφορές σε µαθήµατα της Ε δηµοτικού, όπως: i. Εικαστική αγωγή: κατασκευές, καλλιτεχνική δηµιουργία. ii. Ιστορία: ψηφιδωτά στα βυζαντινά χρόνια. iii. Γεωγραφία: κέντρα µνηµειακών ψηφιδωτών. iv. Μαθηµατικά: προβλήµατα µε κλίµακα και εύρεση εµβαδού. v. Γλώσσα: επεξηγήσεις όρων. C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-4-


Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες υλοποίησαν τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες. Κεντρικός άξονας του προγράµµατος ήταν η παραγωγή έργου µε την κατασκευή ψηφιδωτών. Η έρευνα, η συλλογή καθώς και η µελέτη του υλικού γινόταν βαθµιαία µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας. Έτσι οδηγηθήκαµε από κατασκευές µε απλά υλικά και σχέδια σε ολοένα και πιο σύνθετες µορφές και τεχνικές.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

-5-


Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εργασία αναπτύχθηκε µέσα σε ευχάριστο κλίµα από τους µαθητές µε συνεργατική διάθεση και έντονο ενδιαφέρον. Η αξιολόγηση γινόταν από τους ίδιους τους µαθητές για τις εργασίες τους, από την κάθε οµάδα για τις άλλες και από τον εκπαιδευτικό προς την κάθε οµάδα. Οι στόχοι που ετέθησαν στον αρχικό σχεδιασµό του προγράµµατος ικανοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό κρίνοντας από τη συλλογή γνώσεων, το πνεύµα συνεργασίας και τη χαρά της δηµιουργίας. Με τη συλλογή υλικού και την κατασκευή ψηφιδωτών τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πειραµατίζονται σε σχέση µε τα υλικά, τα χρώµατα, τα σχήµατα, τις µορφές, τις µεθόδους, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που συναποτελούν την καλλιτεχνική δηµιουργία. Ενδεχοµένως, κανείς από τους µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα να µη γίνει ψηφιδογράφος. Σίγουρα όµως, οι περισσότεροι, θα βλέπουν µε διαφορετική “µατιά” ένα πλακόστρωτο και θ’ ανακαλύπτουν µορφές και σχέδια, δε θ’ αγνοήσουν ένα ιδιαίτερο χρώµα ούτε θα προσπεράσουν ένα όµορφο βότσαλο. Τα ψηφιδωτά αποτελούν έναν ανεκτίµητο θησαυρό του παρελθόντος· εµείς µε το πρόγραµµα αυτό αποκαλύψαµε και ανακαλύψαµε το θησαυρό αυτόν. Και η λάµψη του, εν τέλει, µάγεψε και ενέπνευσε. C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-6-


ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ( ατοµικές εργασίες )

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-7-


ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ( οµαδικές εργασίες )

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-8-


ΨΗΦΙ∆ΩΤΟ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (οµαδική εργασία)

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

-9-


ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ (οµαδική εργασία) C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

- 10 -


ΨΗΦΙ∆ΩΤΟ ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ ( οµαδική εργασία )

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

- 11 -


Φτιάχνοντας ένα ψηφιδωτό στην τάξη. C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

- 12 -


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ δάσκαλος προγράµµατος: Κολύρης Γεράσιµος – Βρεττός ΜΑΘΗΤΕΣ Ε1 που συµµετείχαν : ∆ηµοπούλου Κατερίνα, Βατσή Νίκη, Γεωργιοπούλου Βασιλική, Βατσή Ακριβή, Βατσή Κωνσταντίνα, Λάµε Κωνσταντίνος, ∆ρακόπουλος Κωνσταντίνος, ∆ρακοπούλου Νίκη, Ηλιοπούλου Αναστασία, Γούργουρας Χαράλαµπος, ∆ρακόπουλος ∆ηµήτρης, Μανιάτη Χριστίνα, Αβραµοπούλου Θεώνη, Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος, Γώτης Γεράσιµος, ∆ρακοπούλου Βασιλική, Μούτσαϊ Έντρι, Ζορµπάνου Αθανασία.

C:\Users\Βρεττός\Documents\Σχολείο\ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ\ΕΡΓΑΣΙΑ -ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ.doc vrettos

- 13 -

Ψηφιδωτά  
Ψηφιδωτά  

Εργασία για τα ψηφιδωτά στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης

Advertisement