Page 1


voor woord

I

k zit bij Maison de Bonneterie te wachten totdat

Toen het eenmaal tijd was vertrok ik richting het Leidse-

ik kan vertrekken voor een sollicitatie gesprek voor mijn

plein om daar naar De Hazen te gaan, na enig zoeken

tweede stage periode. Deze keer heeft Patrick de Wildt

stond ik op hun kantoor. Ik kreeg een korte uitleg over het

mij ingedeeld bij een klein bureau genaamd De Hazen,

bedrijf en over hun project de Jonge Hazen (meer hiero-

ik heb er erg veel zin in omdat ik op hun website al wat

ver op blz. 10) en liet hierna mijn portfolio zien die ik had

“research” heb gedaan naar wat voor soort werk ze maken

bijgevuld met opdrachten die ik bij Maison de Bonneterie

en Patrick mij heeft verteld dat het erg creatieve opdracht-

had gedaan zoals raamstickers, flyers en web elementen.

en zijn.

Na het gesprek kreeg ik te horen dat ik vooral veel ging

Bij mijn stage bij Maison de Bonneterie heb ik erg veel ge-

helpen bij Jonge Hazen klussen.

leerd alleen waren de opdrachten niet heel erg variërend, wat ik jammer vond en daarom had ik aangegeven voor

Met een brede grijns op mijn gezicht liep ik terug naar

mijn tweede stage periode dat ik graag meer creatieve

Maison de Bonneterie om mijn laatste paar maanden daar

opdrachten wilde maken.

af te maken. Ik heb er zin in.

“Daarom had ik aangegeven voor mijn tweede stage periode dat ik graag meer creatieve opdrachten wilde maken”


inhoud de hazen

persoonlijk actie plan

evaluatie

extra

werk


10.

informatie

D

e eerste keer toen ik bij

De Hazen naar binnen liep schoten de volgende woorden mij te binnen: Knus, gezellig, rommelig. Dit was bij hun eerste locatie, overal verspreid stonden action figures en andere vreemde objecten. Inmiddels zijn ze verhuist naar de Prins Hendrikkade waar alles een stuk overzichtelijker is maar nog steeds erg gezellig. Al die vreemde objecten hebben ze verdient door te werken onder Jonge Hazen. Jonge Hazen is eigenlijk hoe Dennis en Chiel zijn begonnen, puur opdrachten maken voor non profit organisaties in ruil voor een cadeautje en alle creatieve vrijheid. Hierdoor konden ze als jonge grafisch vormgevers een portfolio opbouwen. Door de vele opdrachten die ze binnen kregen en grotere opdrachtgevers zoals Rituals hebben ze besloten om De Hazen op te richten en de Jonge Hazen als bij- project te houden. De Hazen bestaat uit het team van 5 hazen en één stagehaasje. Op de plattegrond kun je hier meer over te weten komen (blz. 16)

“Toen ik bij De Hazen naar binnen liep schoten de volgende woorden mij te binnen: Knus, gezellig, rommelig.”


DH01 huisstijl2012 logoplexiglas_400x300_v1.pdf

1

03-05-12

10:03


12.

klanten

Mede door de Jonge Hazen klussen hebben De Hazen een heleboel en uiteenlopende klanten. Van stichtingen tot en met grote cosmetica leveranciers.

D

e Hazen klanten zijn

tot mond reclame en de website.

klanten waar er ook daadwerkelijk

De klant komt dan met een korte

geld mee word verdient. Dit zijn

uitleg over wat voor soort non-profit

bedrijfen zoals Garantie Makelaars,

bedrijf of organisatie ze willen start-

Leprastichting, XSAGA, Collistar,

en en soms ook met sfeerbeelden en

Huiswerk TV, KGCA en met als

ideen over hoe ze de stijl en het logo

grootste klant Rituals. Voor deze

voor zich zien.

klanten onderhouden ze constant

Als de klant tevreden is over wat er

alle uitingen zoals flyers, informatie

gemaakt is, is het aan hun de beurt

boekjes, posters, stickers, prijskaart-

om een klein cadeautje te geven wat

jes enzovoorts. Maar meestal draait

alles kan zijn.

het iedere dag om Rituals omdat ze veel verschillende winkels hebben

Ikzelf houd me vooral bezig met

verspreid over de hele wereld en

nieuwe Jonge Hazen klanten, wat

iedere winkel heeft soms zijn eigen

ik erg leuk vind omdat je heel veel

evenementen. Ook taal zorgt ervoor

vrijheid krijgt en je je creativiteit de

dat alle uitingen verschillend moeten

vrije loop kunt geven.

worden opgemaakt. Een bedrijf zoals XSAGA schakeld de Hazen in op het moment dat ze weer een nieuw project hebben bedacht waarvoor een hele huisstijl moet worden ontwikkeld. Zij zijn ook dus weer onder te verdelen en verschillende projecten zoals EYES on Sport, Artis, GAY pride, Museum Maandag en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook nog talloze Jonge Hazen projecten. Meestal komen dit soort klanten binnen via vrienden van collega’s, door mond

“Meestal draait het iedere dag om Rituals”


nexa bold

S o u t h

A f r i c a

F o u n d a t i o n

No o rd erweg 6 6 – 1 2 2 1 A B H ilve rsum – www. mr ynk. nl – +3 1 (0)3 5 3 03 0 08 0 – i n fo@ m ry n k .n l BTWn r N L8 19 9 5 5 2 0 6 B 0 1 – Kv Knr 3 2 143 3 08 – Rabobank 143 8. 58.3 3 5


14.

platte grond 1. Werkplek Chiel

2. Werkplek Dennis

3. Werkplek Anne-Fleur

4. Werkplek Leonty

5. Werkplek Niels

6. Werkplek EsmĂŠe

7. Ontvangst ruimte klanten

8. De Hazen eet tafel

9. Keuken

10. Knutsel hok


18.

persoonlijk actieplan

Stagair(e): Niels van der Donk Opleiding: Grafisch Vormgeven Bedrijf: De Hazen Praktijkopleider: Dennis van den Brink Stagedocent: Patrick de Wildt Datum: 16-04-13

B1.1 In dit plan geef ik mijn vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen aan, plan mijn leerproces en ga dit in de praktijk uitvoeren.

B2.2 Ik bespreek/evalueer mijn werkprocessen (PAP) tussentijds en aan het einde van de stage.

A Verplichte vakinhoudelijke processen A1.4

Ontwerpen

[x]

Ik beoordeel inhoud briefing/interpreteer concept en kies geschikte

(vormgevings-) elementen.

[x]

Maak ontwerpen en definitieve keuzes voor o.a. stijl, beelden, teksten,

de lay-out, typografie en productspecificaties.

[x]

Maak de presentatie en overleg indien nodig met de opdrachtgever,

collega’s en derden.

[x]

Zoek oplossingen als situaties en plannen zich anders voordoen dan in

de eerste instantie geschetst.

A2.1

Realisatie voorbereiden

[x]

Ik verzamel en inventariseer de benodigde materialen en bestanden

voor de realisatie.

[x]

Beoordeel of ze technisch bruikbaar zijn en bewerk ze waar nodig.

[x]

Beoordeel elementen op geschiktheid en pas deze zonodig aan de

specifieke media-uiting.

[x]

Zorg ervoor dat derden bestanden juist aanleveren.


A2.3

A2.5

Media-uiting maken

Tijdens de vakinhoudelijke werkprocessen

[x]

Ik maak en bewerk tekst- en beeldelementen en

[x]

Houd ik rekening met wet- en regelgeving en

stem vorm en inhoud op elkaar af.

respecteer rechten en regel toestemming voor

[x]

Pas gekozen (vormgevings)elementen toe en

gebruik.

breng spicificaties aan.

[x]

Maak ik gebruik van relevante software zoals

[x]

Werk de structuur verder uit en plaats hierin de

Indesign, illustrator en Photoshop.

elementen.

[x]

Leg ik mijn werk ter goedkeuring voor en voer

[x]

Pas waar nodig de juiste functionaliteit toe, test

zonodig correcties door.

de werking en/of controleer de specificaties voor

[x]

Overleg ik indien nodig met de oprachtgever,

aanlevering.

projectleider of leidinggevende en derden.

A2.4

A2.4

Opleveren van de media-uiting

Opleveren van de media-uiting

[x]

Ik lever de media-uiting zorgvuldig op en con-

[x]

Ik lever de media-uiting zorgvuldig op en con-

troleer mijn eigen werk.

troleer mijn eigen werk.

[x]

Controleer het werk op specificaties en formaat.

[x]

Controleer het werk op specificaties en formaat.

[x]

Geef hierbij een toelichting over de voordelen,

[x]

Geef hierbij een toelichting over de voordelen,

opties, werking en mogelijkheden van de

opties, werking en mogelijkheden van de

media-uiting.

media-uiting.

A2.5

Soort projecten en opdrachten waar ik naar verwachting

Bijhouden van het archief

aan ga werken en waarin ik vakinhoudelijke processen

[x]

Ik maak regelmatig back-ups van werk en tus

kan aantonen zijn:

senproducten. [x]

Zorg ervoor dat bestanden met de juiste

-Metakids

benaming worden opgeslagen conform de gel-

-Leprastichting

dende afspraken (trefwoorden: server, mappen

-Fritzie-Kid

structuur).

-Rituals

[x]

Kom met voorstellen om het archief aan te

-Tjilp

passen als het bestaande archief niet meer vol-

doet.


20.

persoonlijk actieplan A Aanvullende (niet verplichte) vaninhoudelijke werkprocessen A1.1

Opdracht beoordelen en opdrachtgever adviseren

[x]

Ik verzamel informatie over de behoeften en wensen van de

opdrachtgever. [x]

Beoordeel de opdracht, overleg met de opdrachtgever en leg dit vast.

[x]

Analyseer de informatie en trek op basis hiervan conclusies en geef

opdrachtgever eventueel advies.

A1.2

Plan van aanpak maken

[x]

Ik overleg en stem af met collega’s, de opdrachtgever en derden over

het plan van aanpak.

[x]

Ontwikkel het concept en bedenk het communicatie-idee, kies voor

een creatieve invulling en gebruik hierbij geschikte hulpmiddelen om

ideeen te vormen.

[x]

Visualiseer mijn ideeen met schetsen en leg het concept vast en ver

antwoord hierbij de gemaakte keuzes.

A1.3

Concept maken

[x]

Ik verzamel informatie over markt/doelgroep, product/dienst,

organisatie, concurrentie, onderwerp, thema en boodschap, vorm mij

een beeld op basis van de verzamelde informatie en leg dit vast.

[x]

Ontwikkel het concept en bedenk het communicatie-idee, kies voor

een creatieve invulling en gebruik hierbij geschikte hulpmiddelen om

ideeen te vormen.

[x]

Visualiseer mijn ideeen met schetsen en leg het concept vast en

verantwoord de hierbij gemaakte keuzes.


A1.5

Concept en/of ontwerp presenteren

[x]

Ik maak een presentatie.

[ ]

Presenteer de informatie en gebruik geschikte

presentatiemiddelen en verantwoord de

gemaakte keuzes.

[x]

Reageer op de juiste wijze op reacties van de

opdrachtgever.

A2.2

Uitbesteding aan derden begeleiden

[ ]

Ik geef aan derden opdracht en selecteer een

opdrachtnemer. [ ]

Formuleer de opdracht en bewaak de planning

en begroting tijdens de uitbesteding.

[ ]

Stel criteria op voor de randvoorwaarden en

het resultaat van uitbesteding en beoordeel het

resultaat.

A3.2

Bijhouden van het archief

[ ]

Ik zet stappen om een (professioneel) netwerk op

te zetten.

[x]

Communiceer mijn eigen kwaliteiten.

[x]

Stel een portfolio samen en/of houd dat bij.


22.

persoonlijk actieplan B Verplichte persoonlijke werkprocessen B1.1

In deze stageperiode zijn mijn persoonlijke leerdoelen:

1. Contact leggen met klant en goed debrieven.

2. Met andere voorstellen komen buiten de wensen van de klant.

3. Meer zelfkennis krijgen.

4. Meer kennis op doen op het gebied van webdesign.

B1.(2, 3, 5)

In deze stageperiode ga ik (eventueel in overleg met de praktijkbege

leider) de hieronder genoemde leermethoden toepassen:

1. Gemaakt werk met stagebegeleider bespreken.

2. Aanpassingen door stagebegeleider bekijken.

3. Opzoeken boeken/internet bij vragen.

B2.(1, 3,)

In deze stageperiode wil ik mijn eigen (stage-)loopbaan sturen door:

- regelmatig te reflecteren op mijn eigen kennis, vaardigheden en

gedrag;

- acties te ondernemen die daarbij nodig zijn.

Deze acties ga ik ondernemen om regelmatig mijn eigen kwaliteiten en motieven te onderzoeken en passend werk te vinden om mijn doelen te bereiken: - Formuleren waarom ik bepaalde ontwerpen op een zekere manier heb vormgegeven. - Oud werk met nieuw werk vergelijken.


In deze stageperiode functioneer ik als (beginnend) werk-

A4.3

nemer in een arbeidsorganisatie.

Ik stel mij collegiaal op.

[x]

Ik werk coöperatief samen met mijn collega’s.

[x]

Stel mij pro-actief op aangaande het bieden van

B4.1

Ik gedraag mij als (beginnend) werknemer bij het

hulp en ondersteuning.

uitvoeren van het werk.

[x]

Draag bij aan een positieve werksfeer.

[x]

Ik houd mij aan algemeen aanvaarde en ge

[x]

Houd rekening met de bedrijfscultuur.

bruikelijke regels in de branche en het

[x]

Voer algemene taken binnen de organisatie uit.

individuele bedrijf.

[x]

Geef hierbij blijk van zelfkennis.

[x]

Stel mij coöperatief en flexibel op.

[x]

Geef grenzen aan als ik geen verantwoordelijk-

heid kan dragen voor bepaald werk.

[x]

Handel vanuit eigen normen en waarden op een

esthetische en integere manier.

A4.2

Ik maak gebruik van (toepasselijke) werknemers-

rechten. [x]

Ik neem kennis van normale werknemersrechten

en -bescherming zoals vastgelegd in CAO’s en

wetten. [x]

Onderzoek welke rechten, plichten en regels

hierbij van toepassing zijn op stagiairs en pas

deze toe en maakt hiervan gebruik.


26.

huis van olympus

Huis van Olympus is een sport evenementen organisator die voor alle soorten mensen speciale dagen regelt waar bepaalde sporten worden beoefend. Ze doen dit gratis en dit is dan ook een Jonge Hazen klus. Aan ons de taak om een logo voor hen te ontwikelen en daarbij verschillende uitingen.

D

it was mijn aller eerste

uitwerking

opdracht die ik kreeg tijdens mijn

Eerst ben ik veel gaan spelen met

stage bij De Hazen. Na een uitleg

Olympus, het berg gebied. Ik heb

van Dennis over wat HvO precies

veel gebruik gemaakt van berg

inhield werd het duidelijk dat ze

vormen. Dit werkte wel maar kwam

iedereen aan het sporten proberen

nog niet over als een sportlogo. Het

te krijgen d.m.v. leuke evenement-

gebouw onder de berg Olympus

en met een ruim “assortiment” aan

kreeg hetzelfde effect. Hierdoor bes-

verschillende sporten.

loot ik om meer met het speelse van

Voordat ik bij De Hazen begon

de sport evenementen te werken en

waren de andere hazen al een

later nog met de typische Ameri-

tijdje bezig voor HvO, ten minste, ze

kaanse sport logo’s.

hadden logo’s ontwikkeld alleen de

Na een kort overleg welke logo’s

naam was nog niet vast. Toen ik er-

verstuurd zouden worden kwam het

mee mocht beginnen was de naam

logo met Amerikaanse invloeden het

gelukkig vast. De klant wilde graag

beste uit. Na enige aanpassingen

een logo dat bestaat uit 2 kleuren en

van de klant is het het logo hier re-

sportiviteit uitstraalt. Ik ben meteen

chts uiteindelijk geworden! De per-

begonnen met digitaal schetsen.

soon boven de bannier kan veranderd worden per evenement. Deze is

onderzoek

als voorbeeld voor hardlopen.

Ik wist dat Olympus een mythische berg was waar de Griekse goden

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

wat heb ik geleerd?

“woonden”. Ik heb nog wat meer

+ Oude met nieuwe stijl te

over het berg gebied opgezocht om

combineren

inspiratie op te doen. Ook ben ik

+ Een idee uitwerken

gaan zoeken naar logo’s van sport

+ In een zeer korte tijdsspan

clubs om te kijken of er overeenkom-

werken

sten waren. Hierdoor ben ik erachter

+ Aanpassingen van de klant

gekomen dat er vaak gebruikt word

uitwerken

gemaakt van banieren en kapitalen op de eerste en laatste letter.


normaal

evenement


28.

garantie makelaars

Garantie makelaars is een vaste klant van de Hazen en is een opererend makelaars kantoor met ongeveer 60 kantoren verspreid over Nederland. Ze zijn erg gericht op klant vriendelijkheid. Qua uitingen maken ze veel gebruik van posters en hebben ze hun eigen website.

V

oor garantie makelaars

moesten er een aantal poster uitingen bedacht worden voor verschillende onderwerpen met een stukje

en als het beeld er dan niet was (wat bij deze allemaal het geval was) de beelden gaan zoeken die ik met elkaar wilde gaan combineren.

tekst wat ze zelf bedacht hadden. Die onderwerpen waren burendag, de nieuwe koning, ogen, bereikbaarheid van garantie makelaars, zomer vakantie en de winter. Aan mij de taak om goede beelden hier bij te zoeken en te combineren tot een geheel.

onderzoek Hoe de posters qua beeld eruit gingen zien mocht ik zelf weten of kleine ideetjes uitwerken die garantie makelaars zelf hadden bedacht. De Hazen maken gebruik van Van Beek voor beelden en ik ben hierin gaan zoeken naar passende beelden of sfeer beelden die bij het idee van de posters pasten.

uitwerking werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

Omdat er weinig beelden waren te vinden die precies in het “hoekje� past van een bepaald onderwerp ben ik eerst gaan bedenken wat voor soort beeld ik wilde voor het onderwerp, daarna gaan zoeken naar dat daadwerkelijke beeld

wat heb ik geleerd? + Combineren van beelden tot een geheel + Werken met een stockwebsite + Beeldend denken bij een

gekozen tekst


LEVE DE NIEUWE WONING! HOEZEE! HOEZEE! HOEZEE!

WILT U BURENDAG VOLGEND JAAR

EENS MET ANDEREN MENSEN VIEREN?

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten. GM01 poster 2013 Thema A0 841x1189 v1.indd 2

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten. 20-02-13 14:54

WIJ KIJKEN MET DE OGEN VAN EEN KOPER

UW DROOMHUIS IS ALLEEN BEREIKBAAR

ALS U MAKELKAAR DAT OOK IS

De presentatiegarantie. Met een goede presentatie en een doordachte strategie komt de verkoop van uw woning een stuk dichterbij. Met ons presentatiepakket heeft u al een stevige basis gelegd. Wilt u meer? Dat kan. Uw Garantiemakelaar zet alle mogelijkheden voor u op een rijtje.

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

De contactgarantie. Als uw droomhuis voorbij komt, moet u snel reageren. Heel onhandig als u dan uw makelaar niet kunt bereiken omdat het vijf over vijf is. Uw Garantiemakelaar is altijd bereikbaar. Via een vast telefoonnummer 24/7. Of op de website, via onze live chat van 17u - 23u.

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

GAAT U DEZE ZOMER NOG LEKKER WEG IN EIGEN LAND?

HOE GROOT OF KLEIN DAN OOK WIJ VINDEN UW IDEALE HUIS

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.


30.

de coolste baan van nederland

De naam kan wel eens tot verwarring leiden maar dit gaat over een schaatsbaan. Dit bedrijf wilt (net zoals in 1920) een schaatsbaan maken in het Olympisch stadion van Amsterdam en daar allemaal evenementen organiseren. Ze willen o.a. wedstrijden voor pro’s en amateurs organiseren maar ook feesten op de baan.

O

mdat deze schaatsbaan

kwam. Omdat het woord baan

ook al eens in 1920 is aangelegd

misschien mensen in verwarring kan

hebben ze gevraagd om een logo

brengen heb ik een aantal logo’s ge-

wat authenticiteit uitstraalt met een

maakt met illustraties van de baan

modern randje. Zelf dachten ze dat

zelf of een schaats.

het best uit te stralen door alleen

Omdat dit een spoedklus was

maar gebruik te maken van de

stuurde we de eerste ontwerpen

kleuren zwart en wit.

meteen na het weekend al op en kregen we de vraag of we ook de

onderzoek

toren van het Olympisch stadion in

Eerst ben ik op gaan zoeken hoe dat

het logo konden verwerken. Dat is

schaatsen in 1920 er precies aan

bij een aantal logo’s goed gelukt!

toe ging, er is niet heel veel over te vinden op het internet maar wel een foto. Dit gaf me al vrij snel een veel

+ Oude met nieuwe stijl te

beter beeld bij het idee. Ook heb ik

combineren

zelf nog goed de briefing gelezen.

+ Een idee uitwerken

Hierna ben ik gaan kijken naar vin-

+ In een zeer korte tijdsspan

tage logo’s, Oude logo’s van grote

werken

bedrijven en posters rond die tijd.

+ Aanpassingen van de klant

Hierdoor kreeg ik al snel een goed

uitwerken

beeld over hoe ik die oude stijl terug kon brengen in mijn logo. Door die oude logo’s ben ik gaan zoeken naar gratis fonts op het internet en tussen

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

wat heb ik geleerd?

onze eigen fonts naar de juiste.

uitwerking Al snel kwam ik erachter dat als je gebruik maakt van donker grijs en gebroken wit in plaats van zwart en wit het veel authentieker over


langdon

forque


tjilp 32.

Eva Nagel heeft een kindervoorstelling geschreven over Meis die samen met haar moeder (die allemaal woorden door elkaar haalt) verhuist is. Hier voelt ze zich alleen en ontmoet ze het musje genaamd Tjilp. Samen beleven ze allemaal avonturen en krijgt ze een nieuwe vriendinnetje.

T

uitwerking

oen ik deze opdracht voor

mijn kiezen kreeg werd ik al heel

Ik ben begonnen met heel veel

snel erg enthousiast. Eva wilde

verschillende voorkanten voor een

graag een poster die in de sfeer

poster. Wel kwamen telkens dezelf-

paste van haar voorstelling. Daarbij

de elementen terug; Tjilp, Meis,

wilde ze ook een flyer die over-

boom, huisje, moeder, hekje.

eenkwam met de poster. Met deze

Wel had ik ook een paar wat meer

uitingen wilde ze haar voorstelling

minimalistische posters ontworpen

promoten en hopelijk daadwerkelijk

en die vielen meer in de smaak.

ook uitvoeren in opdracht.

Ze heeft dan ook gekozen voor het

Hiervoor kreeg ik volledige vrijheid

ontwerp op de pagina hiernaast.

om er iets moois van te maken

Hierna ben ik gaan werken aan de

d.m.v. een illustratie te maken. Wat

flyer die diezelfde voorkant kreeg

ook nog erg bij mij in de smaak viel

als de posters maar op de achter-

was dat het een kindervoorstelling

kant werd er een tekst aangeleverd

is. Dat betekend veel kleur en

en wilde ze een illustratie erbij met

vrolijke illustraties.

daarop de moeder, Aav (het vriendinnetje), het huisje en de zee.

onderzoek wat heb ik geleerd?

Voor de poster wilde ik zo ie zo de mus Tjilp hebben en het meisje.

+ Voor een jongere doelgroep

Ik ben meteen begonnen naar het

werken

zoeken van plaatjes van mussen en

+ Zonder echt duidelijke

heb ik er over nagedacht hoe ik die

kleuren het beste kon uiten. Ook

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

heb ik gezocht naar voorbeelden van andere kindervoorstellingen die posters hebben gebruikt. Anne-Fleur was ook al deels aan dit project begonnen en had een aantal schetsen gemaakt. In de sfeer van haar schetsen kon ik me ook goed vinden.

specificaties een idee uitwerken


M Ze kent er niemand. eis is net verhuisd.

Met wie moet ze nu spelen? Op zoek naar een nieuw vriendje . ontmoet ze Tjilp...... is een mus. Ze beleven allemaal avonturen. Meis bloeit weer op en durft nu ook contact te maken met haar nieuwe buurmeisje Aav.

Tjilp

voorkant

Hoe moet het nu met Tjilp?

Een vrolijke voorstelling over vriendschap, vrienden loslaten en weer nieuwe maken. Over hoe je fantasie je kan helpen, bij het maken van vrienden bijvoorbeeld.

Vrienden blijken overal te zijn.

achterkant


34.

fritziekid

Via Fleur kwam er een mailtje binnen van Tulin met de uitleg dat ze een baby spullen shop wilt beginnen met alleen maar 2e hands spullen. Ze kwam zelf met de naam “Fritzie-Kid” en een hele duidelijke briefing en sfeerbeelden. De doelgroep van Fritzie-Kid is vooral jonge ouders die niet veel te besteden hebben.

V

oor het logo had Tulin zelf

nog een aantal suggesties. Namelijk

kwam en niet echt schattig. Daarom

dat ze een klein neushoorntje leuk

ben ik voor zachtere kleuren gegaan

vond en de kleuren oranje, antraci-

en heb ik het neushoorntje Fritzie

et en wit wilde ze ook graag terug

een rode trui gegeven, hierdoor

zien.

kwam hij toch vriendelijker over.

Omdat het natuurlijk om baby spul-

Voor de font ben ik op deze gestuit

len gaat moet de algemene indruk

die vrijwel precies hetzelfde met de

van het logo schattig zijn.

voorgestelde font overkwam.

Het neushoorntje moet ook een soort

Als voorbeeld voor andere uitingen

mascotte worden die zich bij ver-

heb ik hem ook los gehaald van het

schillende thema’s aanpast.

logo zelf met een lichaam eronder.

onderzoek

+ Voor een jongere doelgroep

te tekenen zonder dat hij al te bruut

werken

over komt door zijn grote hoorn.

+ Facebook pagina opmaken

Daarom ben ik opzoek gegaan naar

+ Huisstijl ontwikkelen n.a.v. logo

kleurplaten en foto’s van echte baby neushoorns. Als font had Tulin zelf al een suggestie gegeven, helaas was deze font vrij duur en ben ik opzoek gegaan naar gratis fonts die dezelfde feel

A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

wat heb ik geleerd?

Een neushoorn is nog vrij moeilijk

cartoonie achtige neushoorntje van

werkprocessen

neushoorn toch wel vrij grof over

hadden. Ook heb ik inspiratie gehaald uit logo’s voor o.a. kinderdag verblijven en speelgoed zaken.

uitwerking De kleuren die Tulin had aangegeven zorgden ervoor dat de


niels van der donk amsterdam - hoofdweg 168 III 06-55512216 nvanderdonk@fritzie-kid.nl


36.

kgca

KGCA is een klant van De Hazen waarvoor ze een huisstijl hebben ontwikkeld. KGCA geeft advies aan ondernemers hoe ze met hun personeel om moeten gaan en hebben als doel het verbeteren van de positie van de medewerkers. Ook geven ze cursussen aan de ondernemers.

D

uitwerking

de Hazen hadden een

huisstijl voor KGCA ontwikkeld

Het logo heeft vrij simpele vormen

maar nog geen website en ze

en daarom heb ik ook voor simpele

kregen daarom ook de vraag om

iconen gekozen. Om ze een echt

een nieuwe website voor de KGCA

“button gevoel” te geven heb ik

de ontwikkelen. De website werd

een vierkant gemaakt met ronde

ingedeeld in verschillende onderw-

hoeken. Alle vormen zijn met zo min

erpen en voor elk onderwerp moest

mogelijk detail gemaakt omdat ze

er een aparte button komen.

erg verkleind konden worden op

In totaal moest ik aan het werk voor

de website zelf. Voor het logo heb

27 verschillende iconen die aanduid-

ik de blauwe lijnen weggehaald en

en waar het onderwerp over ging

voor een andere font gekozen. Op

op een simpele manier.

deze manier komt het gehele beeld

Ook gaf Dennis aan dat ik nog kon

rustiger en professioneler over.

proberen om het KGCA logo ietwat

wat heb ik geleerd?

te fine-tunen.

+ Met zo min mogelijk vormen

onderzoek

+ Rekening houden met uitingen

werken met de iconen ben ik opzoek

gegaan naar voorbeelden van

+ Aanpassingen maken in een

andere iconen voor websites. Al snel

beelden van iconen waarvan de gehele stijl met elkaar overeenkwam.

A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

een duidelijk woord/zin beelden

Voordat ik überhaupt begon te

kwam ik op verschillende voor-

werkprocessen

Sommige iconen zoals de home button en de contact button zijn universeel maar voor veel onderdelen moest ik goed nadenken, ik heb op google gezocht voor de “sfeer” en daarna een beeld erbij bedacht die er zo simpel mogelijk uitzagen.

op websites bestaande huisstijl


van links naar rechts about - voorbeeld programma - achterbank communicatie - kosten & inschrijving coaching - scholingsplan - arbeidsomstandigheden - platform medezeggingschap bibl. medewerkers - kwaliteit in scholing - financieele informatie & beleid - home vacatures - informatie aanvraag - organisatie verandering - nieuws partners - einde gbio - werkwijze OR & wettelijke rechten - contact cursussen op maat - rekentool 0 thema cursussen - downloads leerwensen - thema gebieden - cursus kalender - nieuw logo KGCA


38.

den dennis

Dennis doet in zijn vrije tijd aan “amigurumi”, een bepaalde haak techniek waarmee je bijvoorbeeld knuffeltjes kunt maken. Dennis plaatst foto’s van zijn zelf gemaakte knuffels op Instagram en bedenkt sinds kort ook zelf patronen die andere mensen dan ook zouden kunnen maken.

W

uitwerking

egens het snelle

succes dat Dennis kreeg via zijn

Als je naar vele “oldschool” logo’s

Instagram account heeft Dennis ook

kijkt zie je dat er vrij vaak gebruikt

een Facebook aangemaakt. Omdat

word gemaakt van een lint. Dit wil-

hij ook patronen wilt uitgeven en het

de ik er sowieso erin hebben. Verder

steeds serieuzer aanpakt wilt hij ook

heb ik gebruiks voorwerpen van

een logo. Dennis heeft mij hiervoor

amigurumi gebruikt in het logo zoals

ingeschakeld, wat ik erg leuk vond!

de bol wol en de haakjes.

Ook voor de facebook timeline af-

Qua kleur combinatie ben ik voor

beelding moest het logo in verwerkt

wat zachte, communistische uitstral-

worden.

ing gegaan omdat dat erg met de hand gemaakt werk uitstraalt.

onderzoek wat heb ik geleerd?

Ik had al aardig wat dingetjes van Dennis gezien dus had al snel een

+ Een beroep uitbeelden in een

idee bij de hele feeling van amiguru-

logo

mi zelf, ik ben ook nog op instagram

+ Werken met directe

gaan zoeken naar andere amiguru-

misten, de meesten maken schattige diertjes en monstertjes en fotograferen die in een leuke setting. Hoe het werk zelf in elkaar stak ben ik ook nog gaan opzoeken en wat voor gereedschappen er gebruikt worden. Verder wilde Dennis graag

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

een soort authentieke look over het logo heen hebben en ben ik logo’s gaan zoeken van oude beroepen zoals timmermannen, schoenmakers etc.

communicatie van de klant


logo

facebook timeline afb.


40.

eyes on

sport

Xsaga verzinnen en organiseren evenementen, ze hadden het plan om een evenement voor het EYE gebouw te organiseren. Een festival genaamd “Eyes on Sport” waarin alles natuurlijk draait om sport, waaronder lezingen, films, muziek etc.

V

ia XSAGA kregen we een

uitwerking

nieuwe opdracht binnen, het festival

Nadat ik veel heb gespeelt met het

“Eyes on Sport”. Dit festival willen ze

gebouw, de vorm en de sport foto’s

organiseren voor het EYE gebouw

ben ik tot de conclusie gekomen dat

te Amsterdam en om het bestuur

het gebouw te laag is om de sport

van EYE hiervoor te interesseren

foto’s echt tot hun recht te laten

wilden ze een poster die ze kunnen

komen (zie sketch 1). Daarom was er

gebruiken als voorbeeld van hun

een nieuwe afspraak ingeplanned

project.

om te gaan brainstormen en zijn

Ze wilden graag de herkenbare

we eruit gekomen dat we balvor-

vorm van het EYE gebouw met

men in de poster wilden hebben.

daarin verschillende soorten sport

Met dit idee ben ik gaan spelen en

foto’s. Ook was hierbij de bedoeling

heb ik ballon vormen gemaakt en

dat er een soort lineup op kwam

de uiteindelijke poster gemaakt in

met de BN’ers die zij hiervoor

verschillende kleuren.

wilden benaderen.

wat heb ik geleerd? onderzoek Ten eerste ben ik gaan kijken op

+ Bestaand concept uitwerken

welke manier ik het best hun idee

+ Brainstormen

zou kunnen uitwerken. Ze hadden foto’s van de voorkant van het EYE gebouw bijgeleverd zodat ik die kon gebruiken als vorm. Ook ben ik gaan kijken naar de huisstijl van

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

+ Samenwerking met klant

het EYE gebouw zelf zodat ik dat misschien kon gaan combineren in de poster.


Viggo Waas - Peter Heerschop - Wilfried de Jong - Gerard van Maasakkers - Hugo Borst - Freek de Jonge - Dolf Jansen - Huub van der Lubbe - Joep van Deudekom - andere tijden sport - rob hodselmans - matthijs van nieuwkerk Mart Smeets - Nico Dijkshoorn - Henk Spaan - Jan Mulder Peter Winnen - Arthur van den Boogaard - Abdelkader Benali - Kluun - Jules Deelder en vele vele anderen

sport in film, theater, literatuur & muziek

poster

Viggo Waas - Peter Heerschop - Wilfried de Jong Gerard van Maasakkers - Hugo Borst - Freek de Jonge - Dolf Jansen - Huub van der Lubbe - Joep van Deudekom - andere tijden sport - rob hochelmuns - rob hodselmans - matthijs van nieuwkerk en vele anderen

Viggo Waas - Peter Heerschop - Wilfried de Jong - Gerard van Maasakkers - Roel Jansen - Hugo Borst Freek de Jonge - Dolf Jansen - Huub van der Lubbe - Joep van Deudekom


43.

rotterdam ulimited

Al een tijd geleden zijn de Hazen bezig geweest met een logo en dergelijke voor het evenement Robin Rotterdam Unlimited. Hierbij staat de gehele cultuur, eten, muziek en meer van Rotterdam centraal. Van 11 t/m 16 juni is Rotterdam in zijn geheel één groot festival.

R

otterdam Unlimited word

met de zichtbaarheid van de logo’s.

gesponsord door veel verschillende

Voor de koppen die de verschillen-

merken en hiervoor wilde ze ook

de soorten sponsoring van elkaar

sponsor doeken gaan plaatsen, deze

scheiden ben ik voor de zwarte,

2 bij 3 meter grootte doeken worden

scheve strepen met rechte, witte

over het evenement verspreid met

tekst gegaan die ook terug komen in

daarop alle bedrijven die hebben

het algemeen logo van RU.

geholpen bij dit evenement.

Omdat ik witte vlakken toch nog een beetje saai vond voor een festival

onderzoek

ben ik houten planken gaan photo-

Hoe zien sponsor doeken er meestal

shoppen in de witte vlakken maar

uit? En wat voor regels gelden er

heb ik wel rekening gehouden met

allemaal trend logo’s van bedrijven?

de zichtbaarheid van de logo’s door

Dit moest ik eerst duidelijk weten

ze erg licht te maken.

voordat ik aan het werk hiermee

wat heb ik geleerd?

kon gaan. Verder ben ik ook naar de website van RU gegaan om te beki-

+ Rekening houden met regels

jken hoe hun huisstijl er ongeveer uit

ziet. Ook wilde ik proberen om een

+ Hoe je een groot doek opmaakt

echt festival gevoel te duiden.

in Indesign en welke specifi-

caties je daarvoor hebt

uitwerking Eerst ben ik gaan zoeken naar de juiste foto’s op Van Beek die een bepaald festival of stads gevoel uiten.

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

Daarna ben ik alleen maar met witte vlakken gaan werken zodat ik sowieso geen problemen konden ontstaan

van logo’s

+ Sfeerbeelden vinden


SponSorS

mediapartnerS

SubSidiënten

poster

SponSorS

SponSorS

SponSorS

SponSorS

mediapartnerS

mediapartnerS

mediapartnerS

mediapartnerS

SubSidiënten

SubSidiënten

SubSidiënten

SubSidiënten


43.

BBQ helden

BBQ-helden.nl is een website met daarop allerlij recepten voor de BBQ. Ook kun je er veel “tips & tricks� vinden die de BBQ kan bevoorderen.

D

e BBQ helden wilden

heb bewerkt en vervormt maar ook

een aantal ontwerpen hebben die ze

heb ik zelf letters uitgetekend wat ik

op t-shirts willen drukken.

erg leuk vond om te doen.

Hiervoor hebben ze een aantal teksten aangeleverd en qua vorm-

wat heb ik geleerd?

geving hadden ze posters laten zien

+ Typografie

van Jack Daniels.

+ Letter bewerken + Bestaande stijl als basis

onderzoek De posters van Jack Daniels hebben bijna altijd hetzelfde uiterlijk, een zwarte achtergrond met daarop in verschillende soorten fonts de tekst uitgeschreven in wit en soms een tweede kleur. Ook staan de woorden vaak vrij door elkaar en worden lege ruimtes opgevult met beeld of versiering zodat er wel een geheel ontstaat.

uitwerking Voor alle ontwerpen heb ik de elementen van de Jack Daniels posters terug laten komen, altijd een zwarte achtergrond met daarop witte tekst

werkprocessen A1.4 A2.1 A2.3 A2.4 A2.5

A1.1 A1.3 B4.1 B4.2 B4.3

met soms een extra kleur erbij. Ik ben veel gaan spelen met letters, ik heb bestaande fonts gebruikt die ik

gebruiken


44.

evaluatie

D

e laatste stage periode zit er alweer op. Al

Bij de Bonneterie bespraken we altijd wel de ontwerpen

vanaf het 1e schooljaar heb ik hier erg naar uit gekeken

die ik had gemaakt maar hechtte ik niet erg veel waarde

omdat ik erg benieuwd was naar hoe Grafisch Vormgeven

aan hun opmerkingen omdat ze zelf niet grafisch vorm-

er op de werkvloer aan toe ging, hoe het in het “echt”

gevers waren.

gebeurde.

Wat ik ook erg leuk vond was dat de klant hier ook vaak

Na mijn stageperiode bij de Bonneterie had ik al erg veel

met korte ideetjes komen voor het ontwerp die je zelf dan

geleerd doordat ik daar heel erg zelfstandig aan het werk

kunt uitwerken. Het geeft een goed gevoel als je het idee

ging, toch had ik aangegeven hierna om bij een meer

wat in het hoofd van een klant goed hebt uitgewerkt.

creatief bureau te gaan stage lopen. Ik was dan ook heel erg blij met mijn stageplek bij de Hazen en dat ben ik nog

Ik kijk terug op een alweer een 100% geslaagde stage

steeds. Al mijn gedachten en doelen die ik had zijn alle-

met leuke collega’s en sfeer. Ik heb door beide stages alle

maal uitgekomen en ik heb nogmaals veel geleerd. Mede

twee de kanten van vormgeven geleerd. Bij de Bonneterie

door de binnengekomen opdracht via de Jonge Hazen heb

werken in een huisstijl en zelfstandig werken en bij De

ik erg veel mijn creativiteit de vrije loop kunnen geven.

Hazen de creatieve kant van het vormgeven. Kortom, ik

In tegenstelling tot de Bonneterie kon ik hier helemaal los

heb zin om door mijn nieuwe ervaringen aan het nieuwe

gaan omdat de opdrachten die we binnen kregen erg vrij

school jaar te beginnen.

waren. Wat ook erg belangrijk voor mij was dat er nu ook daadwerkelijk andere grafisch vormgevers op het kantoor zitten die mijn werk met een professioneel oog kunnen beoordelen en waar bij nodig tips kunnen geven. Hierdoor ben ik zelf met een ander oog naar mijn eigen werk gaan kijken omdat ik eerst al vrij snel bij een bepaald ontwerp bleef hangen. Door hele kleine opmerkingen door bijv. Dennis kreeg ik weer meer ideetjes en begon ik toch weer andere ontwerpen uit te werken.

“Hierdoor ben ik zelf met een ander oog naar mijn eigen werk gaan kijken”


Schets2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you