Page 1

ÁÐ 9 (781)

ÃÎÄ. 16

20 - 26 ìàðò 2014

0. 40 ëåâà

Ïúðâèÿò ïðîëåòåí ëú÷ ùå ãëåäàìå îò Çàé÷è âðúõ Първият пролетен лъч могат да посрещнат в

светилището на траките астрономи и ентусиасти от Ямбол. При ясно време, изгревът на слънцето, ще бъде наблюдаван от древната обсерватория на Зайчи връх в античния град Кабиле. Любители на астрономията ще могат да видят появата на Слънцето през специалният отвор в скалите на Зайчи връх, както са го правили древните траки. Изгревът в петък над Ямбол е в 06.15, тръгването е час по-рано от Минералната баня със собствен транспорт.

Ëèáèéöè ïðåâçåìàò "Íîâî ñåëî" ïðåç ëÿòîòî П

ървите либийски военнослужещи, които ще бъдат обучавани в българо - американската база до полигона "Ново село" ще дойдат през лятото, съобщи външният министър Кристиян Вигенин при посещението

си в Ямбол. В началото на годината министърът на отбраната Ангел Найденов заяви, че разговорите с либийската и американската страна са в напреднала фаза и се очаква финализирането им. Броят на обучавани-

Çà âñåêè âêóñ è äîì!

0893 50 50 49

те, настроенията срещу чужденците, вследствие на бежанската вълна и периодът изискват допълнителни гаранции за сигурност по време на обучението. "Това са между 5 и 8 000 военнослужещи и второ продължителността на

тази мисия, която е от порядъка между 5 и 8 години. Не искам да има агресия, не искам да има негативни настроения, не искам да има предразсъдъци, затова се опитваме предварително да оценим всички рискове", заяви министър Найденов.

Предвижда се една ротация в съвместното бъргаро-американско съоръжение да е в рамките на 3 месеца, през които ще се обучават до 500 либийски военни. Приблизително толкова ще е и броят на американските военнослужещи. Анга-

жиментите на българските военни, освен охрана на периметъра са пряко участие в обучителния процес, осигуряване на въоръжение и боеприпаси. Освен това се очаква българската страна да осигурява и издръжката на пребиваващите.


2

20 - 26 март 2014

Áîãàòà è ðàçíîîáðàçíà äåéíîñò â „Çàêðèëà íà äåòåòî”

„Децата и младежта са нашата най-голяма отговорност, нашето бъдеще, нашите надежди. Длъжни сме да ги обграждаме с любов и внимание, да ги научим на добри и красиви неща, за да ги превърнем в добри и способни хора”, с тези встъпителни думи и с покана за активен диалог Мария Толева, зам.кмет на община Стралджа, откри заседанието на комисията по закрила на детето. С едногодишната дейност на комисията бяха презентирани всички дейности по общинската програма за закрила на детето през 2013 г. Като добър опит на общината се цитира поддържането на регистър на отпадналите ученици. Сериозно място в отчета намери темата по опазване здравето на децата. Важно значение за това имат както здравните кабинети в училищата така и здравните медиатори. Особено внимание в общината се отделя за насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности. Традиция е насърчаване творческото развитие на децата, участието им в конкурси, състезания, олимпиади, разработката на проекти и програми, привличането им за представяне по празници и годишнини като се търсят най-добрите начини за поощряване на най-добрите. В община Стралджа има постигнато съгласие по всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или риск както и в случаите при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата. В тази връзка работят МКБППМН, ДПС, отдел „ЗД”, РУ ”Полиция”. Свое място имат информационните кампании и други полезни инициативи. Давайки висока оценка на едногодишната дейност по изпълнение на Програмата г-жа Толева подчерта, че „община Стралджа реализира успешен модел за работа с децата, има постигнато онова равнище на грижи и сигурност на семействата и децата, каквито имат и развитите европейски държави.” Като „най-важна за общината” определи кметът Митко Андонов грижата за децата и младежите. Приветствайки постигнатите резултати той подчерта, че „ако искаме общината да има своето бъдеще , то трябва усилията ни да бъдат насочени към осигуряване на максимално добри условия за образование, възпитание, спорт, култура на децата и младежите”. За новия отчетен период беше утвърдена Общинска програма за закрила на детето 2014 г., в която ясно са посочени всички цели , дейности, отговорници и срокове, както и финансовото осигуряване. Документите предстои да бъдат разгледани и утвърдени на предстоящото заседание на ОбС.

Ðàçïðåäåëÿò ìåðè è ïàñèùà

Над 10 хил. дка общински мери и пасища предстои да бъдат отдадени под наем на местни животновъди. Традицията е от 2008 г. когато общината, една от първите в страната, въведе това предимство с цел поддържане на отрасъла и осигуряване на работни места. Конкретното разпределение се предшества от сериозна предварителна работа която включва срещи в общината, работа във всяко село от кметовете и км. наместници, които най-добре познават местните животновъди. Целта на общината е площите да бъдат доброволно и справедливо разпределени като стриктно се спазват условията и реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Наемната цена ще бъде определена по предложение на кмета Митко Андонов и с решение на ОбС. За миналата година тя беше 4 лв/дка. Очаква се да бъдат разпределени около 11 хил. дка мери и пасища на близо 70 животновъди.

Ðåïîðòåð

Åëõîâñêàòà áîëíèöà ùå ïîëó÷è è äúðæàâíî ôèíàíñèðàíå О б щ и н с кат а б ол н и ц а "Иван Рилски" в Елхово ще получи и държавно финансиране, съобщи червеният депутат Атанас Мерджанов. Лечебното заведение е в спи-

съка на 50-те, които са в тежко финансово състояние. Дълговете през последните години нарастват, независимо, че от общинския бюджет непрекъснато отделят средства. В

момента те са над 1 млн. лева. Държавната субсидия, без съмнение, е един успех за нас. Разбира се, това няма да реши докрай проблемите на здравеопазването в Елхово

и в региона. Направихме няколко срещи, включително и с болницата на МВР, да бъдат сключени договорни отношения предвид обслужването на Разпределителния център за бежанците, допълни допълни Мерджанов. Другият червен депутат Кирчо Карагьозов съобщи, че с реформата в Бърза помощ, свързана с болниците в отдалечени или рискови райони в Елхово ще бъде разкрит Център за Спешна помощ. Това, по уверенията на министър Андреева, ще стане факт още в следващите няколко месеца.

áäè íàä êàíàëèçàöèÿòà â Òåíåâî Ïðåäëîæåíèÿ çà íàãðàäè íà ìåäèöè „Òóíäæà” До края на април се очаква не може да изпълни функции-

Две предложения за наградата «Хипократ» са постъпили в община Ямбол по повод световния ден на здравето – 7 април. От районната колегия на Българския лекарски съюз е номинирана доктор Йорданка Христова Димитрова– специалист по Вътрешни болести и Клинична хематология, началник на Диагностично - консултативен блок в МБАЛ «Св. Пантелеймон». Предложението на районната колегия на Българския зъболекарски съюз е за доктор Христо Иванов Митев – стоматолог с над 35 години стаж в областта. За наградата на името на Анка Александрова номинацията е

една – Цеца Иванова АнтоноваТодорова, главна медицинска сестра в ДКЦ 1 Ямбол ЕООД. Предложението е направено от регионалната колегия на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. За почетен знак – герб на община Ямбол трите съсловни организации са номинирали общо десет души. Съгласно Правилника за наградите и отличията на община Ямбол, носителите на големите награди се определят от специализирана комисия в срок до 31 март. По традиция, отличията се връчват на 7 април – професионалния празник на медицинските работници.

да завърши изграждането на канализацията в село Тенево, коментира кметът на община Тунджа Георги Георгиев. Той посочи, че в момента се преработват работните проекти, заради пропуски. Общинското ръководство ежедневно поддържат контакти с фирмата изпълнител да обезопасява вече готовите отсечки. „Строителството не лесен процес, особено щом става въпрос за толкова мащабно строителство винаги има проблеми. Дано те да се решават”, каза кметът. Той допълни, че непрекъснато „натискат” фирмите, ангажирани със строителство, проектиране, надзор да изпълняват по най-добрия начин задълженията си. „Община Тунджа, като бенефицитището и оборудване така, ент, мисля, че е създала всички че то да отговаря на всички условия в това отношение, но изисквания както на НАТО, така и по ИКАО (изисквания на гражданската авиация), обясни ген. Попов. След около година българските ВВС ще имаме вече не едно, а две военни летища, които да се оборудвани с най-новата техника и да се равнопоставено използваеми, коментира командирът на ВВС. В края на миналата седмица от Безмер започна пребазирането на летателната техника - самолети Су-25 в Граф Игнатието, където пилотите ще продължат да изпълняват годишната си програма, уточни командирът на пловдивската авиобаза бригаден генерал Цанко Стойков. По думите на ген. Попов това ще доведе до натоварване на момчетата и от двете авиобази, очакват се и предизвикателства в битово отношение.

Ðåìîíòèðàò àâèîáàçàòà â Áåçìåð

В авиобаза Безмер започна пълна реконструкция на инфраструктурата, което включва строителството на нова полоса, рульожки, стоянки. Това съобщи в авиобаза Граф Игнатиево край Пловдив командирът на ВВС генералмайор Константин Попов. По думите му, ремонтът ще се извърши със средства, осигурени от фондове на НАТО, в размер на около 60 милиона лева. Независимо от това собствеността на базата си остава българска, под командване и управление на българските ВВС и БА, коментира генералът. Реконструкцията включва разширяване на ле-

те нито на строители, нито на надзори или проектанти. Да, обекта е сложен. Да, обектът е труден, но този, които се е хванал да се занимава с този вид дейности, е длъжен да изпълнява ангажиментите си, защото има санкции. Отделно пък е обществено мнение, което е изключително важно като оценка на всяка една общинска дейност”, беше категоричен Георгиев. Стойността на проекта за изграждане на канализацията в село Тенево е 24,584 млн. лв. От тях 19,66 млн. лв. се осигуряват от ЕС, а 4,9 млн. са национално финансиране. Това е най-големият проект по отношение на размера на безвъзмездната финансова помощ в Ямболска област досега и най-големият, който община „Тунджа е реализирала.


Ðåïîðòåð

áð 9 (781)

Ñúâåòíèöè è îáùåñòâåíîñò ñðåùó âúçñòàíîâÿâàíåòî íà áàçà „Ñòðàëäæà- Ìàðàø” Общинският съвет в Стралджа се обяви против възстановяването на оръжейната база "СтралджаМараш". Преди две години след експлозия в тази база загинаха трима души, а ранените бяха осем. Предприятието е с висок рисков потенциал "Производствено -складова база за боеприпаси "Стралджа-Мараш" с оператор "Берета трейдинг" Председателят Атанаска Кабакова преди това припомни, че споменатата документация и открития достъп до нея са последвани от постъпване в ОбС на становище и декларация

от ИК, избран от жителите на селото за невъзстановяване на базата с молба за съдействие. Съветниците са притеснени от искането на собствениците на базата за възстановяване на складовете за съхранение на боеприпаси и взривни материали, заяви председателят Атанаска Кабакова: Те искат да си развиват дейност със съхраняване на едно твърде голяма количество тротилов еквивалент. Това са 250 тона. Нещо, което не може да не ни безпокои. Нашето становище е една обществена позиция, така че би било редно министър Михайлова

Ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð ñå ñðåùà ñ ÿìáîëñêèÿ áèçíåñ

Министърът на финансите Петър Чобанов и изпълнителният директор на Българската банка за развитие (ББР) Иван Христов ще се срещнат с представители на бизнес общността в гр. Ямбол. В срещата ще участва и областният управител на област Ямбол инж.Николай Пенев. Събитието ще се състои днес и е с начален час 15:00, в художествена галерия „Жорж Папазов". Началото е открито за представителите на медиите, а след нейния край в 16:30 часа е предвиден брифинг в Конферентната зала в Областната администрация. Срещата има за цел да се запознаят местните фирми с новите възможности за финансиране от ББР, както и с целия набор от инструменти, които осигуряват гъвкаво и нисколихвено кредитиране за малките и средни предприятия. Представителите на бизнеса ще зададат своите въпроси към министъра на финансите и експерти на банката. Българската банка за развитие е създадена през 1999 г. като Насърчителна банка. В навечерието на петнадесетата си годишнина институцията има капитал в размер на 675 млн. лева, а общата стойност на активите й възлиза на 1,78 млрд. лева. Банката е в процес на преформулиране на своите приоритети с акцент върху малките и средните предприятия. Министерството на финансите е принципал на банката, в която държавата е мажоритарен собственик.

добре да прецени онова, което хората на територията на община Стралджа желаят. Инициативният комитет от Лозенец, селото, което пострада най-много от взривовете, също излезе с искане до министъра на околната среда да не се разрешава възстановяването на базата. Същевременно там има все още около 19 000 невзривени деформирани снаряди, събрани след експлозията на 5-и юни 2012-а г. Засега тяхната съдба остава неясна, тъй като нито една институция не иска да се ангажира с транспортиране до полигон или унищожаване на друго място. Решението на ОбС е с настояване за извършване на ОВОС за издаване на разрешителното, подкрепа изцяло на становището на ИК и настояване пред съответните органи за отказ за издаване на разрешително за изграждане на ново предприятие с висок рисков потенциал. В своето изказване кметът на общината Митко Андонов също подкрепи тези решения . Г-н Андонов информира,

че от своя страна е назначил комисия, която да изготви становище по документацията. До два месеца тя трябва да изясни всички факти и да формира становището. Междувременно на сайта на общината се очакват още мнения на гражданите по проблема., ще се вземе предвид становището и декларацията на ИК, резултатите от насроченото за 19 март общоселско събрание в Лозенец. Изпратени са писма до Булгаргазтранз, ЕВН, ОМВ, ВиК , АПИ, земеделските кооперации, МУРРА 2002, заведенията около Петолъчката, хижа "Люляк с насочващо внимание и в очакване на становища. В помощ на кмета ще бъде и решението на ОбС. Г-н Андонов информира, че становището ще бъде представено за одобрение от ОбС и после изпратено до съответните институции с молба за съдействие и подкрепа недопускане възстановяването на база "Стралджа-Мараш" и подновяване на утилизацията в района.

Íàä åäèí ìèëèîí è ïîëîâèíà ëåâà îò íàëîçè â ßìáîë

Успешно стартира кампанията по събиране на местните данъци и такси в община Ямбол. Събираемостта през първите седмици е много добра, а активността на ямболлии е съизмерима с тази от предходните години. Всеки, който плати дължимите суми до края на април, получава пет процента отстъпка от стойността на местните данъци и такси. Над един милион и половина лева са постъпленията от местни данъци и такси до момента в община Ямбол, като близо половината от средствата са от предходни периоди. От приходите до момента, най-голям е делът на такса битови отпадъци – 597 693 лева. От данъка върху недвижимите имоти са събрани 296 671 лева, а

от налога върху превозните средства –363 287 лева. И тази година бе спазена традицията кметът на общината Георги Славов да изпраща писмо до всеки един от данъкоплатците. В писмото се посочват детайли по изразходването на средствата от местни налози през отминалата година. Очертани са и приоритетите в работата на общината през настоящата 2014 г., а именно - обезпечаването на големите инфраструктурни проекти, които са процес на реализация. Проекти, чиято обща стойност надхвърля 150 милиона лева. Подробна информация за изпълнението на приходите и направленията, за които са разходвани на страница 5.

20 - 26 март 2014

3

„Òóíäæà” ñ ðåêîðäíà êàïèòàëîâà ïðîãðàìà

Натоварена строителна програма очаква община Тунджа през тази и следващата година. „Предвиждаме множество обекти с различни източници на финансиране. Нещо, което хората очакват. Това е една от най-обемните и натоварени строителни програми за цялата 27 годишна история на община Тунджа”, посочи кметът Георгиев. Той уточни, че това е факт заради получаване на финансиране по програми по европейски и национални програми. Освен това в хазната влязоха й близо два милиона лева от продажбата на общински терен Кабиле, където се очаква да заработи логистичен център със складова и производствена. Това беше най-голямата сделка с общински имот в цялата история на община „Тунджа”. През тази година заложените средства за поддръжка, текущ ремонт, проектиране, основни ремонти и ново строителство на общинска техническа и социална инфраструктура в община „Тунджа”, са в размер на 21 711 389 лева. „ От правилната и добра организация на работа на общинската администрация зависи успешното реализиране на обектите от строителната програма”, допълни Георгиев. В приетия от Общинския съвет списък за капиталови разходи през годината са планувани 2 237 610 лв. за проектиране, основни ремонти и ново строителство на общинска техническа и социална инфраструктура. В строителната програма на Община Тунджа е заложено етапно изпълнение на няколко големи общински обекта – първият етап на спортния комплекс в Кабиле, ремонт на етап от петкилометровия път между селата Коневец и Маломир, първи етап от отводняване на ул. „Лазар Дечев” и ул. „Дечо Йорданов” в Кукорево. Специалистите в дирекция „Териториално устройство, строителство и екология” и отдел „Обществени поръчки” усилено работят по подготовка на документации за провеждане на процедури по ЗОП за тези обекти, които ще стартират до средата на месец април. В програмата ще бъдат включени и одобрените по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” проекти на обща стойност 898 787 лв. за строителство. Това са проект „По - добри условия на грижа за децата и учениците в българското село – реконструкция и модернизация на 2 детски и 1 учебно заведения от общинската образователна инфраструктура в община „Тунджа” в това число преустройство на сградата на начално училище в Обединено детско заведение в с. Хаджидимитрово за 441 762,16 лева с ДДС и енергоефективна реконструкция на целодневната детска градина и училището (реконструкция на отоплителна инсталация) в с. Кукорево за 252 519,03 лева с ДДС, както и проект „Населените места в община „Тунджа” – по добро място за живот” - Изграждане на площадки за игра в селата Завой и Бояджик” на обща стойност 204 506,33 лева с ДДС. До края на месец март ще стартират открити процедури по ЗОП за възлагане на обществените поръчки за строителството им. До момента са завършени и разплатени основния ремонт административна сграда на кметството в Ботево и Инвестиционен проект за преустройство на част от административната сграда на община „Тунджа” в гр. Ямбол и пристройка към нея, необходими за осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания. През 2014г. продължава изпълнението на дейности по реализацията на два проекта, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” - проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ с. Тенево”, със срок за реализация на проекта - 22.12.2014г. и разходи за годината 17 308 218 лв., проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”, със срок за реализация на проекта -17.07.2015г. с разходи за годината - 565 576 лв. Изпълняват се и дейности по реализацията на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, залегнала в Стратегията за местно развитие на МИГ „Тунджа” - „Благоустрояване на площад в с. Генерал Тошево”, в изпълнение на тристранен договор между Държавен фонд „Земеделие” от една страна, „Местна инициативна група – Тунджа” от друга страна и Община „Тунджа” със срок за реализация 20.12.2014г. и с разходи за годината 90 008 лв. Предстои през следващите месеци да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнители на съответните обекти, посочи Георгиев.

ÏÎÊÀÍÀ

Управителният съвет при ЗК "Нова идея" Ямбол свиква редовно общо отчетно събрание на кооперацията на 05.04.2014 г. от 9 ч. в салона на читалище „Пробуда" ÏÐÈ ÑËÅÄÍÈß ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ 1. Приемане поправки в Устава на кооперацията. 2. Утвърждаване на новоприети член-кооператори и освобождаване на желаещи такива. 3. Отчет на УС за дейността на кооперацията за 2012/2013 производствена година. 4. Годишен финансов отчет за 2013 г. и разпределение на печалбата. 5. Отчет на Одитора по заверка годишен финансов отчет за 2013 г. 6. Отчет за дейността на КС за2013 г. и заключения на КС по отчета на УС през 2013 г.. 7. Разисквания и приемане на отчета на УС, КС, годишния счетоводен отчет и разпределение на печалбата. От управителния съвет


4

Oáçîð

20 - 26 март 2014

ÁÎËßÐÎÂÎ

Âúíøíèÿò ìèíèñòúð ïîäêðåïè èñêàíå íà êìåòà Õðèñòîâ

Министърът на външните работи Кристиан Вигенин се срещна с кмета на община Болярово Христо Христов. Основната тема беше отново искане на съдействие и за предприемане на конкретни действия за възстановяване на съществувалия до 1948 година граничен контролно-пропускателен пункт

на границата на Република България с Република Турция „Странджа – Малкочлар”. Такова искане Христо Христов отправи в официално писмо до министъра, с копие до Атанас Мерджанов (председател на комисията по вътрешен ред и сигурност в 42 НС) и до областния управител Николай Пенев. В писмо-

то е обяснено, че сведения за функционирането на КПП „Странджа-Малкочлар” има още от 1903 г. От този период има информация за наличие на интензивни търговски връзки и добросъседски отношения между жителите на граничните райони на Република България и Република Турция.

През 2013 година община Болярово изпълни в партньорство с община Кофчаз проект “Изработване на технически проект за презгранична пътна връзка между селата Малкочлар и Странджа”, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Основната цел е да се създаде пълна проектосметна документация за изграждане на пътна отсечка с дължина 2,350 км / от които 1,000 км на територията на община Кофчаз и 1,350 км на територията на община Болярово/ между селата Странджа и Малкочлар. С това искаме да подпомогнем изграждането на необходимата инфраструктура за възстановяване на КПП. През месец май 2005 година е прието решение за одобряване на проект за спогодба между Република България и Република Турция за откриване на ГКПП ”Странджа-Малкочлар". След

това община Болярово няма информация дали са предприемани някакви конкретни стъпки. Разкриването на пункта има важно значение за съкращаване на пътната връзка от автомагистрала „Тракия” – Ямбол до Къркларели – Истанбул с около 90 км в сравнение със сега ползвания маршрут. Допълнително разкриването на граничен пункт ще допринесе за оживяване на регионалната икономика чрез подобряване на инфраструктурата, активизиране на икономическите отношения с представители на бизнеса от Р Турция, привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места. В условията на световната глобализация улесняването на възможностите за трансгранични връзки между хората, бизнеса, администрациите , особено в периферни и изолирани райони / като територията на община Болярово/, може да бъде

прието като допълнителен и много необходим инструмент за стимулиране на местното развитие. Идеята за разкриване на ГКПП на територията на община Болярово е в унисон с възприетата като дългосрочен национален приоритет политика на Р България за модернизация на съществуващите и поетапно изграждане на нови пресечни точки на границата на Р България със съседните страни за периода 2005 -2015 г. До края на март във Външното министерство да бъде представено цялостното досие по проекта, пое ангажимент кметът на община Болярово. Становището на министър Вигенин по този въпрос е положително. Въз основа на обсъдените подробности за бъдещи действия, предприети от министър Вигенин, предстоят работни срещи с представители на външните министерства на Република България и Република Турция.

Ïîðåäåí ñîöèàëåí ïðîåêò â Áîëÿðîâî

Кръгла маса за отчитане на резултатите по проект „Взаимопомощ в общността" се порведе в Болярово. Заместник-кметът на общината откри кръглата маса, а ръководителят на проекта Мария Чанева, чрез изчерпателна и увлекателна презентация информира присъстващите за работата по него и постигнатите резултати. От представянето стана ясно, че стойността на проекта е 231 847, 57 лева, а продължителността - 16 месеца. Водещата организация е община Болярово, представлявана от кмета

на общината Христо Христов, а членове на екипа са: Мария Чанева (ръководител); Димитринка Кирова (координатор); Анелия Кирова (счетоводител) и Сълза Ялъмова (технически сътрудник). Общата му цел е фромиране на общностен модел за достоен живот на хора с трайни увреждания и възрастни хора от община Болярово чрез съдаване и устойчиво развитие на център за предоставяне на услуги в домашна среда. Специфичните цели са: прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на раз-

лични социални услуги в домаша среда, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите; повишаване информираността на населението относно предоставяне на социалните услуги в общността и мерките за социално включване на хората с трайни увреждания; създаване на възможност за трудова реализация на членовете на семейството, ангажирани с грижи за близки с трайни увреждания; създаване на единна организация за планиране и предоставяне на почасови услуги от три различни типа за целевите групи,

живеещи на територията на община Болярово; осигуряване на заетост и обучение на безработни лица, наети за персонал на Център за услуги в домашна среда; осигуряване на приемственост в обслужването на лицата от община Болярово, ползвали до момента услугата „Личен асистент". Основни дейности по проекта са: структуриране на екип, оборудване и обзавеждане на Центъра за услуги в домашна среда; информираност и публичност; подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да

ползват услуги в домашна среда; подбор и наемане на персонал на Центъра за предоставяне на услуги в домашна среда; въвеждащо (надграждащо) обучение на персонала на Центъра за услуги в домашна среда; предоставяне на почасови услуги за: лична помощ на нуждаещите се лица; за комунално - битови дейности; в подкрепа на социалното включване. Целевата група на проекта е : деца и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъз-

можност за самообслужване; безработни лица в трудоспособна възраст, които на са придобили право за пенсия. Броят на лицата от целевата група, включени в проекта, е 26 лица, предоставящи услуги в домашна среда и 70 потребители на почасови услуги. Всички дейности по проекта са пряко насочени към подобряване на качеството на живот на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от община Болярово чрез получаване на достъп до социални услуги в домашна среда.


Îáùåñòâî

áð 9 (781)

20 - 26 март 2014

5

Áëèçî 14 ìëí. ëåâà ñîáñòâåíè ñðåäñòâà å èìàëà îáùèíà ßìáîë ïðåç 2013 ã.

Приходи от местни данъци – в размер на 4 741 569 лв., вт. ч: -патентен данък – 179 748 лв. Изпълнението на данъка върху недвижимите имоти е близо 90 процента и възлизат на 1 797 498 лв. Над 94 % е събран данъка върху превозните средства – 1 977 510 лв., Данъкът при придобиване имущество по дарение и възмезден начин – 771 317 лв., изпълнение 90,74 %; -туристически данък – 14 550 лв. и други данъци – 946 лв.; Неданъчните приходи са 9 213 520 лв., от тях събраните общински такси възлизат на 5 025 737 лв. С най-голям относителен дял от реализираните приходи от такси е таксата за битови отпадъци (78,67 %) – 3 170 420 лв. Приходите от собственост (от наеми, дивиденти, концесии и лихви и др.) са в размер на 760 958 лв., а приходите от продажби на общинска собственост – 3

размер на 349 770 лв.; -79 499 лв. за осигуряване дейността на ОДК и НАОП; -540 341 лв. за издръжка на 7 Детски ясли и 1 Млечна кухня /без заплатите и осигурителните плащания на персонала/, при събрани приходи от такси – 219 130 лв.;

нери; -91 953 лв. за намаляване популацията на бездомните кучета; -746 365 лв. разходи за общинската собственост, включително поддръжка на детски площадки, места за отдих, охрана на имоти и сгради и др.;

* ОБЩИНСКА АДМИ* БЛАГОУСТРОЙСТВО, НИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКИ * ДРУГИ РАЗХОДИ КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СЪВЕТ И ОТБРАНА – 1 620 -928 268 лв. за погашения на ОКОЛНА СРЕДА – 6 728 463 768 лв., от които: дългосрочен дълг /главница и лв., от които: -174 170 лв. за възнагражде- лихви/; -130 000 лв. трансфери -2 175 059 лв. за сметосъби* ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙ- общински пазари и тържища; ния, осигуровки и издръжка на за Държавен и Куклен театър; ране и сметоизвозване, поддър- НОСТИ – 1 056 779 лв., от -15 420 лв. за дейности по Общински съвет; -8 848 лв. за Към 31.12.2013 г. в местните жане на депото и чистотата на които: градския транспорт, вт.ч. 8 556 помощи по решение на Общин- дейности е реализиран прехообществените територии; -530 -169 200 лв. за заплати и лв. за намаление на месечната ски съвет; -18 646 лв. за членски ден остатък в размер на 3 109 985 лв. за осветление на улици издръжка на дейностите по карта за пътувания на пенсио- внос в нетърговски организа- 519 лв. и площади, включително с поддръжката; -80 057 лв. за дейности по опазване на околната ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɨ-ɡɧɚɱɢɦɢɬɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɨɛɟɤɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɪɟɡ 2013 ɝ. среда; -2 601 395 лв. за зимно поддържане и текущи ремонти - ɉɪɟɡ 2013 ɝ. ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɢ ɭɥɢɰɢ ɫ ɨɛɳɚ ɩɥɨɳ 17 646 ɤɜ.ɦ.,ɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢ ɛɹɯɚ ɩɚɜɚɠɧɢ ɭɥɢɰɢ ɫ на уличната мрежа, за пътна ɨɛɳɚ ɩɥɨɳ 550 ɤɜɚɞɪɚɬɧɢ ɦɟɬɪɚ. маркировка и сигнализация; - ɂɡɜɴɪɲɟɧɨɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚɞɝɪɚɠɞɚ ɜɟɱɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɢ ɭɥɢɱɧɢ ɪɟɦɨɧɬɢ, ɤɚɤɬɨ ɟ ɜ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɤɜɚɪɬɚɥɢ -21 040 лв. за улични чешми и „ɏɚɥɟ”, „Ⱦɢɚɧɚ”, „Ƚɪɚɮ ɂɝɧɚɬɢɟɜ”ɢ „Ɂɥɚɬɟɧ ɪɨɝ”. фонтани; -621 065 лв. за озелеɉɨ-ɡɧɚɱɢɦɢ ɨɛɟɤɬɢ ɜ ɩɴɬɧɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɡ 2013 ɝɨɞɢɧɚ Ɉɛɟɤɬ

363 716 лв. Внесени са данъци: ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност, общо в размер на 675 899 лв., с които е намален разполагаемия ресурс за разходи. От глоби, санкции и наказателни лихви са отчетени приходи в размер на 401 226 лв. От събраните приходи от таксата за битови отпадъци през 2013 г. и преходния остатък са извършени разходи за дейностите по чистота – 2 175 059 лв.; внесени са отчисления по Закона за управление на отпадъците – 831 960 лв. и е внесен дължим ДДС за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и за поддържане на депото – 223 120 лв. и в края на годината е реализиран преходен остатък в размер на 374 789 лв. От реализираните приходи през 2013 г. от продажба на общинска собственост и преходния остатък от 2012 г. са извършени капиталови разходи в размер на 1 438 007 лв. Разходите в местните дейности са финансирани със собствени приходи /13 955 089 лв./ и обща изравнителна субсидия от централния бюджет 2 730 200 лв.: * ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2 717 036 лв. -1 320 221 лв. за издръжка на 9 Целодневни детски градини / без заплатите и осигурителните плащания на персонала /при събрани приходи от такси в

ции; -950 407 лв. за издръжка на общинска администрация; -247 684 лв. за дофинансиране на общинска администрация, вт.ч. Сектор за превенция и опазване на обществения ред; -165 902 лв. за издръжка на Общинска полиция.

няване /косене, подрязване на дървета, премахване на опасни и стари дървета/; -142 753 лв. за капиталови разходи – за основен ремонт улици; * КУЛТУРА И СПОРТ – 1 168 443 лв., от които: -114 616 лв. за издръжка и заплати в Камерен ансамбъл; -626 667 лв. за издръжка на спортни бази (Зала "Диана", Стадион "Тунджа" и др.), вт.ч. 399 895 лв. субсидия за спортни клубове; -163 798 лв. за реализация на проявите, заложени в Културния календар ("Кукерландия", музикални, хорови, театрални празници, денят на Ямбол, национални празници и др. финансово подкрепяни от общината събития); -275 616 лв. за обредни дейности и Гробищен парк, от които 40 000 лв. за подпомагане на църкви в общината; -11 700 лв. за дофинансиране дейността на читалищата в общината; -21 004 лв. за дофинансиране на Регионална библиотека, Регионален исторически музей и Художествена галерия; * СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 714 233 лв., от които: -298 362 лв. издръжка и заплати на Домашен социален патронаж (при събрани приходи – 149 514 лв., от такси на 210 патронирани лица); -72 250 лв. за осигуряване дейността на кварталните клубове; -230 928 лв. за капиталови разходи;

ɋɬɨɣɧɨɫɬ /ɥɜ./

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɠɢɥɢɳɧɢ ɛɥɨɤɨɜɟ ʋ 7, 8, 9, ɢ 11 ɜ ɠ.ɤ. „ȼ. Ʌɟɜɫɤɢ”

99 975

Ɋɟɦɨɧɬ ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪ ɩɨ ɭɥ. „Ƚɪ. ɂɝɧɚɬɢɟɜ” ɜ ɠ.ɤ. „Ⱦɢɚɧɚ” ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɥ. „ɇɚɞɟɠɞɚ” ɜ ɠ.ɤ. „Ⱦɢɚɧɚ” ɨɬ ɭɥ. „Ƚɪ. ɂɝɧɚɬɢɟɜ” ɞɨ ɛɥ.20

18 905 164 221

Ɋɟɦɨɧɬ ɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝɢ-ɞɨ ɛɚɧɤɚ „ȾɋɄ” ɢ ɡɚɞ „ȻɌɄ” ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧ ɭɱɚɫɬɴɤ ɜ ɠ.ɤ. „Ƚ. Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ” ɩɪɟɞ ɛɥ.7 ɞɨ ɤɪɴɫɬɨɜɢɳɟ ɫ ɭɱɢɥɢɳɟ „Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ” ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧ ɭɱɚɫɬɴɤ ɜ ɠ.ɤ. „Ƚ. Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ” ɩɪɟɞ ɛɥ.3 ɢ ɛɥ.4 Ɉɮɨɪɦɹɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚɧɟ ɜ ɠ.ɤ. „Ⱦɢɚɧɚ”

51 020 51 171

Ɋɟɦɨɧɬ ɧɚ ɭɥ. „Ɉɯɪɢɞ” Ɋɟɦɨɧɬ ɬɪɨɬɨɚɪɢ ɧɚ ɭɥ. „ɋɪɟɦ”

43 047 38 494

ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ ɭɥɢɰɚ ɜ ɠ.ɤ. „Ⱦɢɚɧɚ” ɩɪɟɞ ɛɥ.6, 16 ɢ ɛɥ.10 Ɋɟɦɨɧɬ ɬɪɨɬɨɚɪ ɞɨ ɭɱɢɥɢɳɟ „ ɏɪ. ɋɦɢɪɧɟɧɫɤɢ”

75 263

ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɚ ɭɥɢɰɚ ɜ ɠ.ɤ. „Ƚɪ. ɂɝɧɚɬɢɟɜ”, ɡɚɞ ɛɥ.90 ɢ 91. ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɥ. „Ɋɭɟɧ „ ɨɬ ɭɥ. „ɂɧɞɠɟ ɜɨɣɜɨɞɚ” ɞɨ ɩɴɪɜɨ ɤɪɴɫɬɨɜɢɳɟ ɉɪɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɥɢɰɚ ɜ ɠ.ɤ. „Ƚɪ. ɂɝɧɚɬɢɟɜ”, ɩɪɟɞ ɛɥ. 70

67 615 22 916

61 659 64 517 73 004 49 648

Ⱦɟɣɧɨɫɬɢ

Ɉɛɨɫɨɛɟɧɢ ɩɚɪɤɢɧɝɢ ,ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɨɬ ɬɪɨɲɟɧ ɤɚɦɴɤ, ɩɹɫɴɤ, ɩɚɜɚɠɧɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ, ɬɪɨɬɨɚɪ ɫ ɛɟɬɨɧɨɜɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ ɢ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ. ɇɚɩɪɚɜɟɧɢ ɧɨɜ ɭɥɢɱɟɧ ɨɬɬɨɤ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ PVC ɮ 200. ɂɡɝɪɚɞɟɧ ɬɪɨɬɨɚɪ ɨɬ ɛɟɬɨɧɨɜɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ, ɛɨɪɞɸɪɢ ɉɨɥɨɠɟɧ ɟ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ. ɇɨɜ ɭɥɢɱɟɧ ɨɬɬɨɤ. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮ 200. ɉɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɨɜɢ ɬɪɨɬɨɚɪɧɢ ɩɥɨɱɢ, ɛɨɪɞɸɪ, ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɩɥɨɱɢ ɢ ɚɧɬɢɩɚɪɤɢɧɝ ɬɟɥɚ ɉɨɥɨɠɟɧ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ, ɝɪɚɞɢɧɫɤɢ ɛɨɪɞɸɪɢ. ɉɨɥɨɠɟɧ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ, ɩɨɜɞɢɝɚɧɟ ɧɚ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɢ ɲɚɯɬɢ. ɉɨɥɨɠɟɧ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ Ɉɫɧɨɜɚ ɨɬ ɬɪɨɲɟɧ ɤɚɦɴɤ, ɩɟɪɮɨɪɢɪɚɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɛɨɪɞɸɪɢ. ɉɨɥɨɠɟɧ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ ɂɡɝɪɚɞɟɧ ɬɪɨɬɨɚɪ ɨɬ ɧɨɜɢ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɩɚɜɟɬɚ, ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ. ɉɨɥɨɠɟɧ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ. ɉɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɨɜɢ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ. ɉɨɥɨɠɟɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɨɬ ɬɪɨɲɟɧ ɤɚɦɴɤ. ɉɨɫɬɚɜɹɧɟ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ ɢ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ. ɉɨɥɨɠɟɧ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ ɢ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ ɉɨɥɨɠɟɧ ɟ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ. ɇɨɜ ɭɥɢɱɟɧ ɨɬɬɨɤ. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮ 200. ɉɨɫɬɚɜɟɧɢ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ. ɉɨɥɨɠɟɧ ɟ ɩɥɴɬɟɧ ɚɫɮɚɥɬɨɛɟɬɨɧ. ɇɨɜ ɭɥɢɱɟɧ ɨɬɬɨɤ. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮ 200. ɉɨɫɬɚɜɟɧɢ ɛɟɬɨɧɨɜɢ ɛɨɪɞɸɪɢ.

Ëîâíî - ðèáàðñêî ñäðóæåíèå „Ãëèãàí – 2002”- Åëõîâî

Îáÿâà

Изх. № 1393/12.03.2014 г.

На 27.04.2014 г. В залата на ДГС – Елхово от 10.30 часа ЛРС „Глиган – 2002” – Елхово ще проведе годишно отчетно събрание на сдружението при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на ловното сдружение през отчетния период. 2. Отчет за финансовото състояние на ловното сдружение. 3. Избор на Управителен съвет, председател и Контролен съвет. 4. Разни Канят се всички избрани делегати да вземат участие. Гр. Елхово От ръководството 17.03. 2014 г

ÎÁßÂËÅÍÈÅ Община Ямбол съобщава, че със Заповед № ТУ/0200013/12.03.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват ПИ 87374.39.312 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, съдържащ следните самостоятелни части: проект за Подробен устройствен план /ПУП/– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.39.312 по кадастралната карта на гр. Ямбол и Инвестиционен проект за обект „Склад за селскостопанска техника”, и изработване на ПУП –ПРЗ за ПИ 87374.39.312 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрено заданието за същия проект. Община Ямбол


6

Ìàëêè îáÿâè

20 - 26 март 2014 ÈÌÎÒÈ тухлен гараж. Цена по договаряне 0886998597 – продава дворно място в регулация – 500 кв. м. цена 26 000 лева 0892464543 дава под наем магазин 20 кв. м на ул. „Кабиле“ 2 0887053368 давам под аренда нива 25, 002 дка IV категория в с. Бояново 046/623142 – дава под наем едностаен, полуобзаведен апартамент – ЦГЧ – цена по споразумение

0889798770 -продава се четиристаен апартамент в ж-к „Г. Бенковски“, 105 кв.м. -цена 39000 лв. 046/633506 -продавам вила на 3 етажа, обзаведена в с. Дражево- кухня, баня, тоалетна, канализация, овошки, градина - цена 46000 лв. 0876171993 – продавам трети етаж от къща в центъра- приземна стая, антре, килер, таван и печка „Мечта” - нова 0897 399705 Дава къща под наем на един етаж-2 стаи, салон, ул.”Захари Величков” №23, до детска ясла № 12 0895979435, 046/992348 - продава вила на два етажа в местността „Курткая“, дворно място, ток, цена -3000 лв. 0895626272 -продава тристаен апартамент на ул. “Г. С. Раковски“ 64, 80 кв.м., ет.7, цена -44 000 лв. 0876375011 продава етаж от къща - 80 кв. м и сутерен 42 кв. м, гараж в ЦГЧ / заменя/ за едностаен с доплащане/40 000 евро. Без посредник. 0899300533 – продава апартамент в к-с „Райна Княгиня” 18, ет. 2, ап. 5 – 71 кв. м южно изложение 0894450006 – продава гарсониера с бетонен гараж в к-с „Диана” бл. 23 04718 2593 0877287695 продава гарсониера, на 7 етаж в „Бенковски”. Цена по споразумение. 046/633506

продава или заменя триетажна вила в с. Дражево- всеки етаж по 40 кв.м. и кухня. Гараж-15 кв.м., вода, мръсен канал, баня, тоалетна, трифазен ток. Работилница-220кв.м. Двор с 1 дка овошки и плодни асми.Цена по договаряне.

0886418513 продава къща в с. Маломир. Двор- 1, 8 дка и кладенец 0898259401 продава къща в кв.”Каргон” гр. Ямбол 0886773679 Продавам в централна градска част сутерен 42 кв.м. и масивен

ìåäèêî - äèàãíîñòè÷íà ëàáîðàòîðèÿ

“ÌÅÄÈÊÀ 2000” приемна ул. „Ивайло“ 6 до Каргонска поликлиника

централна приемна приемна ул. „Черни Дрин“ 15 ул. „Д. Благоев“ 20 приемна Стралджа - до Пожарната Поликлиника

ðåçóëòàòèòå ñà ãîòîâè äî 2 ÷àñà

ÒÅË: 0884949153; 0889306095; 046/988902 http://www.medika2000.com

0886 246 360 продава къща в с. Маломир с гараж, кладенец и двор 0898771012 Продава апартамент в ж-к "Зл.рог", двустаен, обзаведен, цена по договаряне.

0898533349 – продава къща във Веселиново 130 кв. м. с дворно място – 715 кв. м.- цена 70 000 лева

- продава боксониера в к-с „Златен рог” бл. 1цена по договаряне

0884726657 - Дава под наем двустаен апартамен, ново строителство, идеален център в гр.Ямбол, дългосрочно, 2- ри етаж-цена по договаряне 0884726657 - дава под наем помещение от 30 кв.м. за магазин, офис, ателие в идеален център в гр.Ямбол, партерцена по договаряне 046 63 11 72, 0878 154 045 Дава апартамент под наем, идеален център, „Димитър Благоев“ 19, 2 стаи и кухня, обзаведен напълно. Цена по договаряне.

0882 884 772 Давам стая под наем и гаража (по желание) в ЦГЧ

0889680118 Продава два апартамента в кв. „Граф Игнатиев” 68 и на ул. „Срем” 3

2884216267

- продава гарсониера в к-с „Гр. Игнатиев”, 44 кв. м. – 35 000 лева.

Ямбол, ул”Кабиле” №18 /източно от драматичен театър/ Тел. 046/623 121, 0896/824 460,

046 625893; 0988 98 96 04

Детска музикална школа към читалище „Съгласие“ приема ученици по АКОРДЕОН за учебната 2013-2014

047179004 – продава чесън 1 лев за кг.

0876963035

– уроци по математика за студенти и ученици, учител по математика търси работа

0889 817 958

0879315803

Продава лозе в землището на с. Кукорево, площ 517 кв.м. телефон за контакти

0899242326 Продавам РАКИЯ, домашна, отлежала и БЯЛО ВИНО

0888249726

- продава вила в Окоп на 3 етаж, ток, дворно място 1300 кв. м, два гаража

0882503471 0897930103

- продава „Жигула” ВАЗ 2101, цена по споразумение

0882503471 – продава Опел Вектра 1,6- цена по споразумение 0885560231 – продава трактор „Булгар” – 5 500 лева 0893216445 - продава спешно Форд Мондео, 1994 г., бензин, - 1,6- 16 V, екстри, хидравлик, чупещ волан, ел. стъкла, ел.- огледала, ел. фарове, ел. седалка и др. – цена по споразумение 0897228926 търси да гледа почасово възрастна жена в Ямбол 0896697936 продава голямо бюро за компютър, компютър, монитор, принтер и клавиатура

0882 634 569

продава акумулираща печка “Изгрев” - 40 лв. 046 664 664, 0888 337 819 – продава фуражомелка за монофазен ток - двигател 22, в работен процес с 4 бр. сита- 350 лв., циркуляр за монофазен ток- двигател 22, в работен процес - 250 лв.

0894450003 – продава пълен набор медицинска литература 0888762657 Продава два броя елетродвигатели, 3kw/2800 ob/min

0889 0234 34. Продавам къща и 2 леки коли- БМВ и Мерцедес “S”класа в Стралджа. Цена по споразумение.

ÄÐÓÃÈ

0897299507 - продавам етаж от къща на ул.”Хан Крум”47 кв.м.,мазе

0892947656 – продава тристаен апартамент в ЦГЧ- цена по споразумение

0879 464 405 продава Ситроен С3, бял, 2012 г. на 1500 км. Гаранция, всичко платено. Цена 16500 лв.

строителство, довършителни работи. 0899289862

0879319301 продава апартамент, идеален център „Търговска“ или заменя за малка къща или гарсониера

ÀÂÒÎ - ÌÎÒÎ

“Ñèòè Ãðóï 2010” ÅÎÎÄ

046 664 664, 0888 337 819 продава земя от 557 кв. м., находяща в местността „Курткая” – Нови лозя- парцел № 23, бл. 9- цена по споразумение

Èçêóïóâàíå íà çåìåäåëñêè çåìè Ïëàùàíå âåäíàãà Áåçïëàòíî èçãîòâÿíå íà âñè÷êè äîêóìåíòè Áåçïëàòíà þðèäè÷åñêà êîíñóëòàöèÿ

- продава апартамент 90 кв. м тухла. Цена по договаряне

0889 22 19 77 ôèíàíñîâî ñ÷åòîâîäíè óñëóãè

0876171993 продава 3-и етаж от къща, център, 90 кв.м. цена по договаряне 0895705271 продава бетонен гараж в Ямбол. цена по договаряне.

0896815845 продав а ком пютър с монитор за 400 лева. 0886 877 025

- продава FIAT Brava, 1.8 115 к. с. всички екстри, климатик ляти джанти оригинална газова 2300 лв.

ÐÀÁÎÒÀ

0894 67 60 50 комплексно счетоводно обслужване

продава трактор -Булгар - 5500 лв. 0885 531562

продава Opel Корса 1.1, 2000 г., 2 врати, климатик, син металик, ABS - 3000 лв. 0899013013 – продава БМВ – цена по споразумение

0895424780 – продава скутер 50 куб „Априлия” с водно охлаждане – цена 700 лв.

0876799058 - и з въ р ш ва м р е м о н т ни ел.услуги, монтаж на ел.инсталации, ремонт на ел. битова техника 0894441495 -продава магазин тип барака, 36 кв.м. в централна градска част, санитарен възел, частично оборудване, мястото е общинско

046/ 63 35 06 Продавам вила, къща на три етажа, вода, тоалетна, баня, мръсен канал, трифазен ток, гараж 15 м2, работилница, навес 220м2, масивен, асми и офошки, масивна ограда

0899300533 -продавам Fiat „Чинкуеченто", 1000 куб., бензин, 1996г.-цена 1000 лв.

ÑÓÄÎÊÓ ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА

Продавам товарен автомобил КАМАЗ, в отлично състояние, в движение. С дължина на каросерията 6,30 м. Удобен за работа в дърводобива. С подсилена каросерия. Цена по договаряне. Село Шарково, община Болярово, област Ямбол.

0885 56 02 31

046/983031 -жена с опит търси да гледа възрастни хора или деца 0894325258 - Жена от Ямбол търси да гледа дете от 1 до 3 години по програма от Бюро по труда

0879996026, 04745/ 33-36, 33 21

0895/ 816113 Продавам Опел Зафира, ноември 2001год., 1,8 бензин, 125 к.с., 7 места, всички екстри, платени такси, с метанова уредба - 4700 лв.

0895 59 97 12

продава Фиат Палио 1998 год., метан, лети джанти, нови гуми - 3500 лв.

ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ! BMV – перфектно състояние /бензин- газ/

RAINBOW

Премахване на акари от легла (матраци, дивани)  Изтупване (безпрашно), в дълбочина до 40 см. на тапицерии - холови гарнитури, дивани, матраци, столове и др.  Изтупване (безпрашно) на меки настилки - килими, мокети и др.  Изпиране на меки настилки - килими, мокети и др.  Изпиране на тапицерии  Обезпрашаване на стени, тавани, подове и др.  Абонаментно поддържане отстъпки GSM: 0896/ 753 7 96 

GSM: 0893 82-82-99 0889798770 - п р од а ва М и ц уб и ш и Паджеро-десен волан, дизел, цена 4500 лв. 0888 270 877

продава SEAT arbela - не е в движение - 500 лв.


Îáùåñòâî

áð 9 (781)

20 - 26 март 2014

7

Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” договор № BG051PO001-5.2.12-0001-C0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във Вашето бъдеще!

На 18 март, с официална церемония, в Община Ямбол бяха разкрити две нови социални услуги. Кметът Георги Славов преряза лентата на три нови центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище, които ще приютят 44 деца и младежи с увреждания. На събитието присъстваха депутатите Иван Чолаков, Тотю Младенов - екс-министър на труда и социалната политика, Калин Каменов - бивш председател на Държавната агенцията за закрила на детето, общински съветници, директори на социални институции в общината и областта, персонала на новоизградените заведения, както и представители на фирмите, които изградиха и оборудваха центровете и защитеното жилище. Предоставянето на новите услуги се осъществява в рамките на проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0001-C0001. Проектът е на обща стойност 580 680,42 лева и е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.”, процедура на директно предоставяне BG051PO001-5.2.12 «Да не изоставяме нито едно дете», Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. Ямбол е единствената община, която кандидатства с проектно предложение през първия период за набиране на проекти по Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” и е първата община в страната, която подписа договор за предоставяне на новите социални услуги с Управляващия орган. Проектът поставя високата цел, да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на резидентни форми на услуги в община Ямбол – центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище. Четирите социални заведения бяха изградени и оборудвани по друг проект на община Ямбол - "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол", финансиран от ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Ямбол е община новатор при съчетаването на две оперативни програми за изграждането на инфраструктурата и предоставянето на самите услуги – „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”. Този подход беше приложен още при създаването на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол. Благодарение на проекта на Община Ямбол, деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи в цялата страна ще бъдат изведени и настанени в социални услуги от резидентен тип, основани на професионалната оценка на нуждите на всяко дете, което ще повиши качеството на живот на децата с увреждания, лишени от родителски грижи. За обгрижването на децата и младежите и функционирането на новите центрове бяха разкрити общо 44 нови работни места. Първите ползватели на новоразкритите социални услуги са 8 младежи, които ще се настанят в Защитеното жилище, ден след официалното откриване. Всички деца и младежи ще бъдат поетапно настанени в новите си домове през следващите няколко седмици. Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” е с продължителност 18 месеца и ще приключи в края на 2014 година. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ямбол носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. Благовещение е християнски празник, на който Архангел Гавраил се явява на Дева Мария и съобщава благата вест, че ще зачене и роди Божия син. Затова на този ден празнуват майките, чиято закрилница е самата Богородица. Благовец е народното наименование на този пролетен празник. Корените му се губят далеч назад в езическите времена и имат пряка връзка с пролетното равноденствие. Българите вярват, че на този ден от топлите страни се завръщат прелетните птици – щъркел, лястовица и кукувица, които носят благата вест, че зимата си е отишла, идва пролетта и поставя началото на полската работа. В навечерието на празника се почистват основно дворовете и събраната смет се запалва на огромни огньове с вярата, че огънят ще изгори и прогони всяко зло от домовете.

Áëàãîâåùåíèå Във връзка с празници Първа пролет и Благовещение клуб „Надежда“ организира традиционния спортен празник „Блага вест“, който ще се проведе на 22 март от 10 ч. на стадиона в Стралджа. Предвидени са състезания по народна топка, теглене на въже, бягане в чували, пиян морков. Организаторите предвиждат и колективни надпревари „Мама, татко и аз“ или „Баба, дядо и внуче“, както и футбол между снахи и свекърви. Всички участници ще получат грамоти от клуб „Надежда“. Заповядайте на празника!

Според народното поверие на този ден излизат змиите и гущерите. Традиционно българинът почита змията като свещено животно, в което е въплъ-

тен духът на предците. Смята се за грях да се убие змия, но е позволено да се пропъди по-далеч от къщата и хората. Затова на Благовец се извършва

обредно гонене на змиите. С удряне по различни метални предмети (тенджери и тигани), запалени факли и със специални заклинания като: „Бягайте змии, гущери, бълхи и жаби, че идва дядо Благовец с големия топуз“ и др., се обикалят къщите и дворовете. Също така през този ден на жените се забранява да докосват игли, куки или конци, за да не ги хапят змиите през лятото. Старите хора препоръчват още на Благовец да се садят цветя, защото ще пораснат особено ароматни и красиви. На този ден жените засаждат лехите с разсад, за да станат зеленчуците „благи“ (сладки) и "здравеносни". Според обичая на този ден е добре да се посади и плодно дърво, защото плодовете му също ще бъдат „благи“. А пчеларите отварят за първи път кошерите и пускат пчелите навън, за да събират мед.

ÑÒÀÒÓÒ Ìåæäóíàðîäåí ôîëêëîðåí ôåñòèâàë íà õàðìîíèÿòà è êðàñîòàòà „Îò Öâåòíèöà äî Ãåðãüîâäåí” – 13 àïðèë 2014 ã. ÏÅÒÍÀÄÅÑÅÒÎ ÈÇÄÀÍÈÅ Организатори: Община „Тунджа”; кметство с. Генерал. Инзово; Общество за фолклор; Читалище „Н. Й. Вапцаров - 1926” Целта на празника е: съхраняване и утвърждаване в съвременния начин на живот на фолклорното изкуство (песенно, танцово, музикално, обредно и др.) Предоставяне на възможност на самодейните колективи за изява, да получат признание за труда си, за съхранение и популяризиране на песните, танците и обредите на своите населени места и региони. Участници: в празника могат да участват самодейни колективи и индивидуални изпълнители, без ограничение във възрастта. Регламент за участие: (времетраене на изпълненията) - Обичай – до 15 минути - Певчевски групи – 3 песни (до 8 мин.) - Индивидуални изпълнители – 1 песен От колектив се допускат до 2 (двама) индивидуални изпълнители с по една песен.

Ïðåäâèäåíè ñà è ñëåäíèòå êîíêóðñè:

- ревю на костюми; - моминска китка или кумичен венец; - великденско яйце; - обреден хляб; - гергьовска люлка; - аранжиран букет. Празникът няма конкурсен характер. Всички колективи, взели участие в празника, получават грамота и сувенири. Място на провеждане: Парка на селото Дата и час: 13 април 2014 г. – 1000 часа

Ïðîãðàìà íà ïðàçíèêà

10.00 ч. – Откриване 10.15 ч. – Начало на представяне на колективите 15.00 ч. – Закриване на празника и съобщаване на отличените Цялостното или частично аудио и видеозаснемане и размножаването на материалите е право единствено на организаторите. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците. Материалите за конкурсите се предоставят на организаторите 1 час преди началото на празника за оформяне на изложба. Няма да се допуснат дописвания на заявките. За повече информация може да се обръщате на адрес: 8670 с. Ген. Инзово Община „Тунджа” обл. Ямбол Читалище „Н. Й. Вапцаров – 1926” GSM: 0887 903 653; 0884 054 420 – Председател 0895 506 917 – Чит. секретар От организаторите


88

20 - 26 март 2014

Ïúðâà èçíåñåíà åêñïîçèöèÿ íà Ìóçåÿ íà áîéíàòà ñëàâà Ìàëîìèðñêà êóêåðñêà ãðóïà íà ôåñòèâàë â Ðóìúíèÿ

Кукерската група при младежки клуб „Карапча” взе участие в традиционния Кукеров ден в село Брънище, Румъния, който се организира всяка година при настъпването на пролетта. Гостуването бе по покана на община Брънище. В празника участваха седем маскарадни групи, като три от тях бяха от България имаше – Перник, Калипетрово и Маломир. След атрактивното дефиле по улиците на с. Брънище, нашата кукерска група представи обичаите „заораване” и „засяване” и отправи благословия за берекет и плодородие. Уникалните костюми и маски на маломирските кукери, както и тяхната игра, получиха бурни овации от страна на публиката. Връчени

ни бяха купа и диплом за лауреати на празника. По време на тридневното ни посещение организатори те ни предложиха и богата културна програма, която включваше панорамна обиколка на столицата Букурещ, посещение на двореца на Николае Чаушеско, музея на село Брънище, който много напомня на Етъра в България. Посетихме и един от символите на община Брънище - мъжки и женски манастири, които са изобразени на герба на общината. След посещението на тези прекрасни и живописни места, бяхме посрещнати в Културния център на общината. Там разгледахме изложби на

традиционни носии и тъкани и бяхме посрещнати лично от кмета на Брънище - Нико Чисмаро. От него разбрахме, че голяма част от населението произлиза от българското село Калипетрово, които и до днес говорят много добре на старобългарски език. Разделихме се с румънските ни приятели щастливи и доволни от преживяните емоции и с обещанията за нови срещи и оживен културен обмен.

Ó÷åíè÷åñêèòå èãðè ïî ëåêà àòëåòèêà На проведения етап от ученическите игри по лека атлетика на Община „Тунджа”.взеха участие пет средищни училища на общината с 11 отбора и в двете възрастови групи V-VІІ клас и VІІІ-Х клас. Хубавото време даде възможност учениците да покажат максимално своите възможности във седем лекоатлетически дисциплини: бягания 100 м, 200 м, 400 м, 800 м; скок дължина, тласкане с гюлле и щафета 4 Х 100 метра. Получи се един хубав празник на леката атлетика за децата от Община „Тунджа” В резултат на добрата организация от страна на съдийския апарат и сериозната подготовка на отборите, се получиха следните резултати: Във възрастова група V-VІІ клас – момчета: І място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново със 110 точки; ІІ място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик със 105 точки;

ІІІ място – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица с 94 точки Във възрастова група V-VІІ клас – момичета: І място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново със 105 точки ІІ място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик с 90 точки Във възрастова група VІІІ клас - момчета І място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,с. Веселиново със 148 точки ІІ място – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с .Роза със 109 точки ІІІ място – ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево с 92 точки ІV място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево с 57 точки При девойките VІІІ-Х клас първи с 95 точки се класираха ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево Отборите получиха купи и грамоти, осигурени от община „Тунджа”.

Мъж казва на жена си:

- Скъпа, ако ми споделиш тайната на този сладкиш, мога да направя революция в циментовата промишленост!

Музеят на бойната слава в Ямбол откри първата си изнесена експозиция. В Художествената галерия "Жорж Папазов " са представени архивни военни документи и фотоси по случай три значими годишнини от създаването на най-известните военни формирования в Ямболския гарнизон. Изложбата е за 125-ата годишнина от създаването на 4-ти Конен полк, 120 години от

Ëîâöè ðàçñåëâàò êîëõèäñêè ôàçàíè â Åëõîâñêî

Членовете на ловна дружинка „Глиган-2002” в Лесово разселиха 60 колхидски фазани, информираха от ловното сдружение. От няколко години членовете на дружинката полагат системни грижи за изхранването и опазването на дивеча в стопанисваните от тях ловни полета. Ловците са закупили 45-дневните птици от фазанарията в природния резерват "Долна Топчия" край Елхово.

Îáùèíñêè ïðîëåòåí ïðàçíèê íà êîíÿ è êîííèÿ ñïîðò

Тази събота от 10.30 ч. в село Тенево ще се проведе Общински пролетен празник на коня и конния спорт. Организатори са община „Тунджа”, кметство село Тенево и местното народно читалище „Просвета”. В регламента на празника са заложени две кушии: на къса дистанция - за впрегатни коне и на дълга дистанция – за състезателни коне. Ще се проведат и традиционните конкурси за най-нагизден кон, за най-млад и най-възрастен участник. Записвания за участие в празника могат да се направят и на 22 март от 10.00 до 10.30 ч. на терена край с. Тенево.

формирането на 3-та Пионерна дружина и 110 години от създаването на 29-и Ямболски пехотен полк. Найстарите документи са от края на 19-и век, а последните са от 1945-а година. Включени са и документи от Първата и Втората световна война. Най-голям интерес представляват документите, свързани с военно-полевите дневници по време на войните - Балканската, Меж-

дусъюзническата, Първата световна война. Чрез тях се вижда какъв е бил духът на българския войник, битките, сраженията, убедеността му, че делото му е право и героизмът, най-вече храбростта, разказа директорът на музея Никола Колев.Най-старите снимки са от Балканската и Междусъюзническтана война и показват ежедневието на българския войник от онова време.

Vreme br9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you