Page 1

ÁÐ 14 (786)

ÃÎÄ. 16

30 àïðèë 2014

0. 40 ëåâà

Çàïî÷íà ðåìîíòúò íà åëõîâñêîòî îêîëîâðúñòíî тази отсечка е 500 000 лв. Строителните дейности се изпълняват от ДЗЗД „Дианополис” по договора за текущо, превантивно и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията

Êìåòúò íà îáùèíà Òóíäæà Ãåîðãè Ãåîðãèåâ äîãîâîðè îùå åäèí êèëîìåúð ðåìîíò íà ïúòÿ âúâ Âåñåëèíîâî

С

лед близо 20-годишно очакване беше даден старт на рехабилитация на околовръстното на град Елхово, което е част от пътя за Граничен пункт "Лесово". Министърът на Регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева откри лично ремонтните дейности и заяви, че необходимостта от ремонт е очевадна. За ремонт на околовръстното на град Елхово са отпуснати 6 млн. и 700 000 лева за около 7 километрова отсечка. Очакванията са ремонтът да приключи до края на

октомври, като поетапно ще се работи в едното и другото платно, съобщи председателят на пътната агенция Стефан Чайков и допълни, че е създадена временна организация и тежкотоварното движение няма да преминава през центъра на града. ще бъде осигурен и непрекъснат достъп до гробищния парк в града, допълни Чайков. Преди да открие ремонта на елховското околовръстно министър Терзиева провериха в село Веселиново и извършващите се ремонтни дейности на участъка от път III Ямбол – Веселиново – Завой –

Çà âñåêè âêóñ è äîì!

0893 50 50 49

граница с областното пътно управление- Сливен. Проектът се финансира от държавния бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. За започване на превантивния ремонт на отсечката са осигурени 3 млн. лв. Третокласният път осъществява връзката между областите Ямбол и Сливен, както и между първокласните I-6 и I-7. По същата програма на територията на област Ямбол ще се ремонтират и близо 2 км от път II76 Елхово – Гранитово – Княжево, инвестицията в

на област Ямбол. В дружеството участват „ПСФ Мостинженеринг“ АД и „Технострой-инженеринг 99“ АД. Използвайки посещението на министър Терзиева, кметът на община

Тунджа Георги Георгиев, успя да договори в село Веселиново да бъде ремонтиран още около 1 километър пътен участък. Така във Веселиново по централната улица няма да остане нито една дупка.

Îáùèíñêè èìîòè íà òåçãÿõà Община Ямбол обяви 39 недвижими имота за продажба чрез публични търгове

с тайно наддаване. Сред тях са: заведение за бързо обслужване - снек бар, находящ се на ул. "Каранова" №2, магазин на ул. "Тракия" №16, кафе - сладкарница на ул. "Кара Кольо", триетажна сграда в ж.к. "Златен Рог" №2 , почивна станция в местността "Бакаджик" и др. Оглед на обектите на място и по застроителен план се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 30 април. Заявленията за участие в търговете се приемат от 9.00 до 10.00 часа на 7 май в ст. 431 в община Ямбол. Търговете с тайно наддаване ще се проведат на 7 май в 10.00 часа. Подробна информация за условията на търговете може да намерите на : http://yambol.bg/IOS Изпълнителният директор на "Лемекон" АД Христо Костов поздравява всички трудови хора от община Елхово и специално колективът на неговото предприятие. Пожелава на всички крепко здраве, бодър дух, както в делниците, така и в празниците! Честит Първи май! Нека отново върнем достойнството на работещия Човек!


2

30 април 2014

Ðåïîðòåð 12 безработни са наети на работа по време на специализираната младежка трудова борса в Ямбол. Явили са се близо 200 безработни от ямболския регион и 14 работодатели. Предложени са 101 работни места най-вече в сферата на туризма и хранително вкусовата промишленост. Освен сключените на място трудови контракти, предстои сключването на още договори, коментира

главният експерт в Бюрото по труда в Ямбол Генка Киркова и до пълни: "По наше мнение и по мнение най- вече на работодателите, тази година за разлика от предходни трудови борси, лицата, които се явиха и най-вече младежите, които дойдоха за да потърсят работа, бяха много помотивирани от друг път, от което работодателите останаха много доволни". Същевременно нивото на

безработицата в региона остава обезпокоително. Официалната безработица е 16,6 процента през март, като в община Стралджа тя надхвърля 40 процента. Най-ниска е безработицата в областния център - 10,6 на сто. Традиционно през летните месеци нивото спада, най-вече при откриването на сезонни работни места в преработвателната промишленост през месец юли.

ßìáîë íà 16 ìÿñòî ïî áåçðàáîòíè Îòêðèò å îíêîöåíòúð â Áóðãàñ, êîéòî ùå îáñëóæâà è ßìáîë

В Бургаската болница беше открит център за ранна диагностика на онкологични заболявания. Той ще разполага с най-модерна техника, включително и ядреномагнитен резонанс. Проектът е по оперативна програма "Регионално развитие", а центърът ще обслужва пациенти от областите Бургас и Ямбол

Òåñòâàò ñèðåíè â ßìáîëñêî

В Ямболска област започват поетапно технически проверки и профилактика на сигнално оповестителната система за ранно предупреждение на населението при бедствия и въздушна опасност. Тестовете ще приключат до 23 май. В този период е възможно да бъдат задействани поотделно и за кратко време някои сирени. Проверките ще се извършват по график, както следва: Община Ямбол - до 30

Ðúñò â ñåêòîð æèâîòíîâúäñòâî îò÷èòàò â Ñòðàëäæà

Грижата за земята, успехите и проблемите в областта на селското стопанство бяха тема за разговор на проведената в Стралджа по инициатива на кмета Митко Андонов среща на земеделските производители. В нея взеха участие и представители на Областна дирекция "Земеделие", Разплащателна агенция, Общинска служба "Земеделие" както и гостите Атанас Мерджанов, народен представител, Николай Пенев, областен управител, Атанаска Кабакова, председател на ОбС. В своето изложение г-н Андонов подчерта важността

на отрасъла "Земеделие" за община Стралджа, посочи ролята на общината в подпомагане на земеделските производители и предприетите конкретни действия. Полезно беше изказването на Дора Добрева от ОД "Земеделие", която обърна внимание върху факта, че площите с пшеница и ечемик в района се увеличават. Ръст бележи и развитието на животновъдството. За новите схеми за директни плащания говори Христо Христов от Разплащателна агенция. Оценявайки важността на срещата Атанас Мерджанов увери присъст-

ващите, че ще съдейства при втора такава среща през м. юни да вземат участие представители на Министерство

на земеделието, за да може на място да бъдат обсъдени важни въпроси на местното земеделие.

30 êì ðåìîíò íà ïúòÿ ßìáîë- Õàñêîâî

април; Общини Елхово и Болярово – на 28 и 29 април и на 12 и 13 май; Община Стралджа – на 30 април и на 14 и 15 май; Община Тунджа – от 19 до 23 май

Над 30 км от третокласния път от граница с Областно пътно управление Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза ще бъдат рехабилитирани. От тях 16 км са включени в лот 60, а 14,6 км в лот 59 на програмата, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. В лот 60 е участъкът от третокласен път Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово - Роза до участък Р-н Миладиновци - Роза. Общата дължина на отсечката, която се рехабилитира по него, е 15.885 км. В основния й ремонт ще бъдат инвестирани над 8 млн. лв., съобщи на пресконференция в Ям-

бол инж. Анна Ге о р г и е в а , р ъ ко в од и т е л на проекта от Агенция „Пътна инфраструктура”. През миналата година започна и рехабилитацията на 14,6 км от третокласен път 7602 Те са в лот 59. В него ще бъдат вложени над 9,4 млн. лв. Път III-7602 е пряка транспортна връзка между областите Ямбол и Хасково. Участъкът осигурява достъпа до ТЕЦ „Марица Изток“ и поема потока от автомобили към Свиленград. С рехабилитацията ще се подобри безопасността на движение и удобството при пътуване. По-добрата инфраструктура ще подпомогне развитието на туризма и получаването на качествени административни, здравни, образователни и културни услуги на територията. Ще се улесни и директната връзка между селищата

Голям Манастир, Крумово, Генерал Инзово и Роза. На лот 60 ще бъде извършен ремонт и възстановяване на пътната конструкция, полагане на основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Ще бъдат направени нови облицовани окопи, банкети, ще се положат бетонови бордюри и т. н. Предвидена е подмяна на стоманените предпазни огради, обновяване на хоризонталната маркировка и др. Ще се ремонтира и мостът

над река Азмок Изпълнител на лот 60 е „Обединение Трейс Ямбол“, в което участват „Трейс Груп Холд“ АД гр. София, „ПСФ Мостинженеринг“ АД гр. Ямбол. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Хидроконсулт“ АД, гр. Шумен, в което са „Консулт–64“ ООД, гр. Шумен и „Хидроинвест“ ООД, гр. Ямбол. Договорът за строителство е на стойност 7 823 801,75 лв. с ДДС, а за строителния надзор – 86 822.40 лв. с ДДС

Áåç òèðîâå ïðåç Êàáèëå

От първи май влиза в сила забрана за транзитно преминаване на автомобили над 10 тона през село Кабиле. Общинското ръководство взе решението да спре преминаването на тежкотоварните автомобилите през селото след настояване на жителите на близкото до града село.

Çàÿâëåíèÿ çà ãëàñóâàíå – êàê è êîãà ñå ïîäàâàò?

Заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия се подава, съгласно Приложение №19: На основание чл. 37, ал. 1 от ИК избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна кутия на евроизборите е 4 май. Необходимо е да се приложат документи на ТЕЛК, НЕЛК. Мястото - Община Ямбол. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление през интернет страницата на общината. На 10 май изтича крайният срок за Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент.


Ðåïîðòåð

áð 14 (785)

З

а втори път след с ъ зд а в а н е т о с и Националната олимпиада по география и икономика се проведе в Ямбол. В нея взеха участие ученици от 7 до 12 клас от 23 области в страната. В юбилейното десетоиздание на националното състезание взеха участие близо 70 ученици, които се представиха в три кръга, като в заключителния етап са отговаряли на въпроси, свързани с България и с икономическата ситуация в регионален и световен мащаб, съобщи директорът на Регионалния инспекторат в Ямбол Пенка Илиева. "Тази олимпиада дава на учениците изключително добри възможности за участие в студентската

30 април 2014 кампания, както и първите класирани ще влязат в Националния отбор за представяне на международна олимпиада по география и икономика", подчерта Илиева и не скри задоволството си от факта, че след 10 години олимпиадата отново се провежда в Ямбол. Председателят на журито доц. д-р Александър Сарафов беше категоричен, че нивото на олимпиадата е изключително високо. "Ние, Географията поддържаме да е с главна буква Г-то и олимпиадата ни е все по-хубава и няма с кого да се сравняваме, така че, който казва че нивото е спаднало, това не е вярно. Ние обслужваме по най-добрия начин децата и гледаме да не им пречим.

3

Те имат любознателност, имат желание, душа, усещат природата, красотата и го демонстрират", каза Сарафов. В художествената галерия "Жорж Папазов", в неделя по обед, бяха връчени наградите на първенците в категориите. От ямболския просветен инспекторат предлагат знакът на юбилейната олимпиада, да се превърне в постоянна емблема на Националната олимпиада по география и икономика. Негов автор е ямболската ученичка Кристина Димитрова. Тя е в 11 клас на гимназия "Васил Левски", не е участник в олимпиадата, но ще се радва именно нейния знак да бъде символ на престижното състезание.

Íàä 70 ó÷åíèöè ó÷àñòâàõà â 10-òà îëèìïèàäà Рокерите от цялат а страна и чужбина и тази година ще се съберат край Ямбол за Национален мото-събор на Бакаджиците. Петнайсетото издание, което е организирано отново от „Ездачите” в Ямбол, ще се проведе от първи до трети май. По данни на организатора на събора и лидер на ездачите Димо Димов, известен с прозвището Бандита, за юбилейното издание се

Áðèòàíñêè ôîòîãðàô ñ ôîòîñè íà åëõîâñêè õðàì

гости от Германия, Великобритания и Съединените щати. И тази година организаторитге са подготвели много и атрактивни състезания. За вечерта на първи май е планирано DJ парти, късно на втори май ще забият „Cross” и „Ер голям”, а в събота, на трети май, гостуват „BG Rock” и „Обратен ефект”. Първите регионални сбирки на мотористите през тази година бяха в края на март в Плов-

Ðåâ íà õèëÿäè ìîòîðè ïàê îãëàñÿ ßìáîë очаква да има близо пет див и Велико Търново, но хиляди мотористи. Ще има Националният мото-събор

край Ямбол поставя официалното начало на новия

рокерски събор.

Êîëüî Ïåõëèâàíîâ íà 60! Ðåçåðâèñòè èñêàò ïàìåòíèê зам.кмет, припомняй-

Целият колектив на община Стралджа се събра, за да поздрави своя обичан и уважаван колега от отдел „Култура” Кольо Пехливанов за 60-тата му годишнина. Десетте години, които той посвети на работа в община Стралджа, се оказаха не само силни, плодотворни, но и години богати на приятелства, заради което днес големия актьор направи признанието: „Аз обичам и уважавам Стралджа! Аз сънувам Стралджа, защото Стралджа е моят живот!” Като че ли за шега съдбата

реши Пехливанов да посвети 1/ 6 от трудовия си живот на този град, може би , за да разбере колко силен е местния патриотизъм, колко дълбок и здрав е корена на стралджанци, колко богат е речника и живота им. За да се почувства един от тази общност. Кметът на общината Митко Андонов прочете поздравителен адрес към специалния човек в отдел „Култура” с благодарност за труда, енергията, идеите./поздравителния адрес публикуваме отделно/ „Като че ли вчера беше!”, възкликна Иван Георгиев ,

ки времето на назначението на артиста. Атанаска Кабакова, председател на ОбС, определи работата на Пехливанов като” професионална, отговорна, работа с желание и с отношение”. Атанаска Христова, секретар, стана изразител на топлите чувства на колегите. На тържеството имаше една богата и пребогата маса с тежки мезета като за моабет без парса”, имаше вино от дядо Кольовата изба, имаше торта „Сълза и смях”, присъстваше и неизменния хумор на артисти, закачките, смеха, но най-важното – имаше атмосфера, имаше доказателства за обич към Кольо Пехливанов, което истински го трогна и… разплака. Честит празник, Коле! Продължаваме напред!

íà çàãèíàëè â êàçàðìàòà

В Ямбол да бъде открита мемориална плоча в памет на загиналите войници при отбиване на наборна военна служба в мирно време. Предложението е направено от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите до Областната комисия „Военни паметници”. Предстои да бъде направен списък на загиналите при отбиване на наборна служба и кадрови войници от ямболския гарнизон. Периодът ще обхваща времето след 1944 година до наши дни. на заседанието на Областната комисия „Военни паметници” беше взето решение в регистъра на военните паметници на ямболска област да бъдат включени още три паметника. Два от тях се намират в Авиобазата в Безмер. Единият е бюст на подп. Стефан Ангелов – пилот, загинал през 1952 г. в изпълнение на служебния си дълг, а вторият мемориал е паметна плоча, посветена на загиналите по време на служба военнослужещи. Третото допълнение към Регистъра е паметната плоча на загиналите във войните, която беше открита официално в гр. Стралджа през 2013 г, във връзка със 100 години от Балканската война и победоносния поход на ІІІ Българска армия.

Заслужилият награда за фотография (на вестници/списания) поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия Клиф Нортън от няколко години се засели заедно със съпругата си Андрея в Община Елхово, пише сайтът елховоинфо. Жителят на малкото провинциално земеделско село Маломирово (старо име Хамбарлии) в близост до подножието на Странджа планина, редовно посещаваше с фотоапарата си през последните шест месеца и документираше основния ремонт на църквата в селото, която е била опожарена преди повече от половин век. Когато работниците са пристигнали пред тях стояла сграда, която е имала само четири стени, а сега църквата гордо се издига над долината с всички икони, възвърнали някогашната си слава. След неуморния труд на строителите и часове на художествено майсторство

на художника Валентин Стоянов, които обърна внимание на фините детайли на иконите, които са изправят пред посетителите когато те влезнат в светия храм. Влизайки през вратата на църквата, над нея се вижда ръчно изписана каменна плоча, която гласи: Храм Свети Георги. За пръв път църквата в Маломирово е построена през 1834 г. и по време на османското владичество е била опожарена. Тя е възстановената през 1890 г., когато е била построена с днешната камбанария, която сега е паметник на културата. Руския император Александър II е направил личен подарък на църквата камбана, тежаща около 90 килограма. Заради неговите социални реформи в Русия и неговата роля в освобождението на България Александър II стана известен в цяла България като „Царя”. Кметът на селото Павел Павлов бе първият жител на селото влязъл в църквата, след нейното обновяване, последван от жители на село Маломирово. Селекция от снимки на фотографа Клиф Нортън ще бъдат отпечатани и подвързани в книга, показваща напредъка през следващите година и ще бъде предоставена на библиотеката към Читалището в селото.


4

Oáçîð

30 април 2014

ÁÎËßÐÎÂÎ

Ñòîòèöè ÷èñòèõà â Áîëÿðîâî Христо Христов, заместник – кметът Нина Терзиева, секретарят Мария Чанева, кметове е кметски наместници на населените места. Заедно с останалите, те с ентусиазъм събираха отпадъци и почистваха улици, паркове, градини из населените места на общината. И в края на деня всички бяха доволно и усмихнати, виждайки резултатите от труда си. В общинския център Болярово освен членовете на общинската администрация, начело с общинското ръководство, в почистването на

Íà÷åëî çàñòàíàõà îáùèíñêèÿò êìåò Õðèñòî Õðèñòîâ, çàìåñòíèê - êìåòúò Íèíà Òåðçèåâà, ñåêðåòàðÿò Ìàðèÿ ×àíåâà Кампанията „Да изчистим България за един ден“ обедини за поредна година жителите на цялата страна да допринесат за по-чиста и красива България. Тя се проведе не само тук, а и в други страни. Тази година денят, в който голяма част от българите излязоха да дадат своя принос за почистването, бе обявеният предварително

26 април 2014 г. И община Болярово светна от чистота в края на деня. Във всяко едно от населените места на общината жителите, които имат физическа възможност, излязоха навън с желание за пролетно почистване. Над 500 жители се включиха доброволно и с желание в почистването. Начело застанаха общинският кмет

града се включиха представителите на всички останали институции и служби. Дейно участие взеха служителите на реда от Полицейски участък- Болярово, Граничен полицейски участък, служители и работници на „В и К“, Защитено жилище- Болярово, ДВУИ- с. Малко Шарково, „Защитено жилище за възрастни” – град

Болярово, ЦДГ „Здравец“, ЕТ „Симона“, ПК „Напредък”, МП „Странджа”, работещите по програма ОСПОЗ, Регионалната програма за заетост, СОУ „Д-р Петър Берон“, а и други жители на Болярово и общината. Всяка група имаше свой район, за да може да се почисти целия град. Специална благодарност и похвала заслужават членовете на пенсионерския клуб в Болярово. Те, начело усмихната си председателка Елена Николова, почистваха района си наравно с останалите, с желание и ентусиазъм. За пореден път пенсионерите доказаха,че са неизменна част от обществения живот на града, вземайки активно участие в мероприятия и инициативи. Не само те, а и всички, включили се активно в почистването на Болярово, заслужават възхищение и похвала. Както е видно от снимките, голяма част от населението не само на града, а и на общината, дори деца, взеха участие в това пролетно почистване, откликвайки на призива.

Ñïîðò

Във връзка с предстоящият 17 май - Ден на българския спорт - Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово организира няколко спортни мероприятия. Председател на МКБППМН е Нина Терзиева, а секретар – Милена Манолова. Мероприятията са планирани в периода 22.04.-16.05.2014 г. и са под мотото «Спортът срещу агресията». Началото им бе поставено с поход и спортни игри с всички ученици от СОУ « Д- р Петър Берон». Походът се състоя на 22 април – Международния ден на земята, а идеята бе посрещната с радост от всички деца. Особено вълнуващи за тях бяха разнообразните спортни игри, състояли се в крайградския парк. На 23 април, в двора на боляровското училище пък започна турнира по стрийтбол. В първия ден в борбата между 7 «а» и 6 клас, заслужени победители станаха по-големите ученици. Състезанията в турнира ще продължат до 25 април, а ученическият турнир по футбол ще е в периода 28-30 април. На 8 май ще е състезанието по лека атлетика – спринт от 50 м, а последното спортно мероприятие ще е на 16 май 2014 година. Най-добрите във всяко състезание ще бъдат наградени. Наградите са осигурени от Местната комисия за барба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Òðèäåñåò è âòîðî çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò – Áîëÿðîâî 150 000 ëåâà çà ðåìîíò íà ïúòèùàòà â Лора Величкова от нейното управление Общински съвет – Бо- през 2013 година; отчет Êðàéíîâî è Ñòðàíäæà лярово проведе своето за организацията на ра-

тридесет и второ заседание. Гости на заседанието, във връзка с докладни записки от дневния ред бяха д-р Станимир Колев (началник на отдел „Здравеопазване към животните” към Областна агенция по безопасност на храните – Ямбол) и г-н Делигрозев (Дирекция „Социално подпомагане” – Елхово). На заседанието общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за дейността на читалищата през 2013 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2014 година; отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите

ботата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл.133, 134, 178 и други разпоредби за общините от Закона за ветеринарномедицинската дейност; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и Наредба за гробищните паркове на община Болярово; приемане на годишен план за развитие на социалните услуги; учредяване безвъзмездно права на ползване върху общинска собственост

на Агенция за социално подпомагане, Дирекция “Социално подпомагане” Елхово; даване на Разрешение за изработване на проект за ПУП – Парцеларен план – линейна част и технологични площадки на трасета на входно/ изходни газопроводи / шлейфи/ за връзка на КС “Странджа” с магистрален газопровод”, засягащо имоти в землището на с.

Горска поляна, община Болярово; съгласие за изменение на ПУП-План за регулация на кв.6 по ПУП на с.Камен връх, отреден “За стопански двор”; финансиране на “Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Болярово, област Ямбол; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово.

Кметът на община Болярово Христо Христов проведе месечната си работна среща с кметове и кметски наместници на селищата от общината. На оперативката присъства и заместник-кметът Нина Терзиева. В началото Х.Христов напомни на колегите си,че тече подготовката за Евроизборите на 25 май и съобщи, че секционните избирателни комисии са формирани, а ако имат някакви проблеми във връзка с подготовката на помещенията или от какъвто и да е друг характер – да сигнализират своевременно. Съобщи още, че сред срещата им се открива официално предизборната кампания. Отправена бе и покана към всички за присъствие на тържеството в село Воден по повод 120 години социалистическо движение в селото. Датата е 10 май, началният час 10 часа, а официален гост ще е лидерът на социалистите и водач на листата с кандидатите за евродепутати Сергей Станишев. Съобщи и добрата новина, че от Министерски съвет са отпуснати 150 хиляди лева за възстановяване на пътищата в селата Крайново и Странджа, на които бяха нанесени щети поради засиленото присъствие на охраняващите държавната граница полицаи. Другата новина бе, че община Кофчаз, с която общината ни работи от години по трансгранични проекти има нов кмет – Мехмед Балджа. Той е посетил общината и е уверил ръководството,че сътрудничеството ни продължава. В края на срещата кметът и заместник-кметът отговориха на поставените въпроси от кметовете и кметските наместници.


Ñïðàâî÷íèê

áð 14 (785)

Âòîðî ðàâåíñòâî çà „Áîòåâ” – Áîëÿðîâî â ïðîëåòíèÿ ïîëóñåçîí, îòáîðúò ïðîäúëæàâà áåç çàãóáà

Лора Величкова На 27 април 2014 година ФК „Ботев” – Болярово гостува на стадиона на ФК „Ураган” – с. Бояджик, където в оспорвано дерби постигна равен резултат 2:2 с домакините. Футболистите от „Ураган” – Бояджик, които са трети във временното класиране откриха резултата още в самото началото на първото полувреме, като поведоха с 1:0. Не след дълго след центриране от корнер и асистенция на Георги Христов, Даниел Димитров изравни резултата. Така и завърши първото полувреме. Още от началото на второто пролича надмощието и пълния превес в играта на гостите от „Ботев” – Болярово. А водещият голмайстор Григор Петров обърна резултата в полза на боляровци с невероятното си попадение още в самото начало на второто полувреме. С това негово попадение резултатът стана 1: 2. Такъв остана до средата на полумвремето, когато след пряк свободен домакините изравниха и срещата завърши с равенство – 2: 2. Може би само късмет не достигна на боляровци Това е второто равенство на ФК „Ботев” – Болярово в този така успешен за тях полусезон. Със сигурност боляровци са изненадата на този полусезон и продължават без загуба. Единствените, също без загуба, бяха първите в класирането ОФК „Елхово”. Тяхната първа загуба бе именно от боляровци. Момчетата на Димитър Славов от „Ботев”- Болярово продължават напред с невероятни резултати, плод на много упоритост и добра колективна игра. Трябва да се отбележи и същественият принос на водещите голмайстори – Георги Христов и Григор Петров. Това всъщност е първата среща, в която новият играч за полусезона Г. Христов не отбеляза гол, но записа запомняща се асистенция, благодарение на която боляровци, в лицето на Даниел Димитров, отбелязаха първото си попадение. Григор Петров пък не пропусна да отбележи поредното си попадение. С него общите му голове в първенството стават 19. Предстои домакинска среща на ФК „Ботев” – Болярово на 4 май 2014 г. от 18 часа с ФК „Калчево” – с. Калчево на стадион „Граничар” – село Мамарчево. Отборът на Калчево е само едно място преди боляровсци до момента. При евентуална победа на „Ботев” точките им се изрявняват. Искрено се надявам, че многобройните им фенове на боляровци, на които те не спират да носят радост, ще ги подкрепят за пореден път в неделя в Мамарчево. Защото няма по-заслужили футболисти – правейки невъзможното – от 4 точки в първия полусезон и предпоследни (единадесети) да се изкачат на осмо (засега) място във временното класиране с 21 точки до момента през втория полусезон само за няколко срещи и то без загуба до момента. Успехите им обаче едва ли са дотук, защото вероятно амбициите и невероятната игра ще ги изведат на по-предна позиция в крайното класиране за полусезона. А с началото на следващото първенство вече ще бъдат сериозни конкуренти на първите в класирането отбори, а защо не и най-добрите?

ÏÎÊÀÍÀ

Уважаеми, дами и господа! На 10 май 2014 г. (събота) в село Воден се организира честване на 120 години социалистическо движение в селото. Програмата включва: - От 10-10.50- поднасяне на венци и цветя на паметния знак овековечаващ събитието и други паметници с представители на местно и общинско ниво. - От 11 часа – посрещане на официалните гости и тържество на авансцената в центъра на селото (при лошо време – в салона на читалището). Заповядайте на празника ни, защото с приятели се празнува по-весело!

30 април 2014

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/25-10, факс:34-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com

Ç À Ï Î Â Å Ä ¹ Ç-233/23.04.2014 ã. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал.7 от ЗОС във връзка с чл. 61, ал. 1 и чл. 72 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 387 от Протокол №31/27.03.2014 г.

ÍÀÐÅÆÄÀÌ: Да се проведе публичен таен търг за отдаване под наем за срок от 10 години следните недвижими имоти: I. 1. Язовир в землището на с. Поляна, община Стралджа, им. № 000268 с водна площ от 219.488 дка с начална годишна тръжна цена 2 853.34 лв. без ДДС. 2. Язовир в землището на с. Войника, община Стралджа, им. № 000150 с водна площ от 57.667 дка с начална годишна тръжна цена 749.67 лв. без ДДС. 3. Язовир в землището на с. Правдино, община Стралджа, им. № 000008 с водна площ от 88.795 дка с начална годишна тръжна цена 1 154.34 лв. без ДДС. 4. Язовир в землището на с. Правдино, община Стралджа, им. № 000070 с водна площ от 5.420 дка с начална годишна тръжна цена 70.46 лв. без ДДС. 5. Язовир в землището на с. Правдино, община Стралджа, им. № 000530 с водна площ от 4.339 дка с начална годишна тръжна цена 56.41 лв. без ДДС. 6. Язовир в землището на с. Иречеково, община Стралджа, им. № 000264 с водна площ от 58.994 дка с начална годишна тръжна цена 766.92 лв. без ДДС. 7. Язовир в землището на с. Джинот, община Стралджа, им. № 000219 с водна площ от 5.497 дка с начална годишна тръжна цена 71.46 лв. без ДДС. 8. Язовир в землището на с. Недялско, община Стралджа, им. № 000184 с водна площ от 26.174 дка с начална годишна тръжна цена 340.26 лв. без ДДС. 9. Язовир в землището на с. Недялско, община Стралджа, им. № 000191 с водна площ от 11.443 дка с начална годишна тръжна цена 148.76 лв. без ДДС. II. Оглед на горе посочения общински язовир се извършва чрез кметския наместник на съответното населено място в рамките на работния ден. Търга да се проведе на 27.05.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Стралджа. Право на участие: еднолични търговци и юридически лица. Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни документи от информационния център на община Стралджа до 15. 05.2014 г. до 16 ч. Документи за участие се приемат до 23.05.2012 г. до 16 ч. в информационния център на община Стралджа. Цена на тръжните документи – 20 лв. Депозита е в размер на 10 % от цената обявена за първоначална. Такса за участие – 200 лв. Предложенията се отварят от комисията в присъствието само на кандидатите подали документи за участие в търга на 27. 05. 2014 г. от 14 ч. в заседателната зала на община Стралджа. С настоящата заповед одобрявам тръжните условия за провеждане на публичен таен търг. Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” и кметските наместници на населените места. Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет на Община Стралджа. МИТКО АНДОНОВ /п/ Кмет на община Стралджа

Общински съвет на БСП ПО на БДСП - Воден

Изх. № 1471/24.04.2014 г.

Изх. №1467/23.04.2014 г.

Изх. № 1470/24.04.2014 г.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ Община Ямбол съобщава, че със Заповед № ТУ/0200021/23.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, е разрешено изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план–План за застрояване за урегулиран поземлен имот ІХ-4008 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол– Златен рог и одобрено заданието за същия проект.

ОБЩИНА ЯМБОЛ

5

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община Ямбол съобщава, че със Заповед № ТУ/0200020/23.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, е разрешено изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VІІІ-7946, кв. 153Б по плана на гр. Ямбол–Промишлена зона и одобрено заданието за същия проект.

Община Ямбол съобщава, че със заповед № ТУ/02-00019 от 22.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол е разрешено изработване на проект за изменение на действащия подробния устройствен план /ПУП/ план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти УПИ VІІ-2162,2163,7844 в кв. 109 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район и одобрено задание за същото.

ОБЩИНА ЯМБОЛ

ОБЩИНА ЯМБОЛ


6

Ìàëêè îáÿâè

30 април 2014 ÈÌÎÒÈ тухлен гараж. Цена по договаряне 0886998597 – продава дворно място в регулация – 500 кв. м. цена 26 000 лева 0892464543 дава под наем магазин 20 кв. м на ул. „Кабиле“ 2 0887053368 давам под аренда нива 25, 002 дка IV категория в с. Бояново 046/623142 – дава под наем едностаен, полуобзаведен апартамент – ЦГЧ – цена по споразумение

0889798770 -продава се четиристаен апартамент в ж-к „Г. Бенковски“, 105 кв.м. -цена 39000 лв. 046/633506 -продавам вила на 3 етажа, обзаведена в с. Дражево- кухня, баня, тоалетна, канализация, овошки, градина - цена 46000 лв. 0876171993 – продавам трети етаж от къща в центъра- приземна стая, антре, килер, таван и печка „Мечта” - нова 0897 399705 Дава къща под наем на един етаж-2 стаи, салон, ул.”Захари Величков” №23, до детска ясла № 12 0895979435, 046/992348 - продава вила на два етажа в местността „Курткая“, дворно място, ток, цена -3000 лв. 0895626272 -продава тристаен апартамент на ул. “Г. С. Раковски“ 64, 80 кв.м., ет.7, цена -44 000 лв. 0876375011 продава етаж от къща - 80 кв. м и сутерен 42 кв. м, гараж в ЦГЧ / заменя/ за едностаен с доплащане/40 000 евро. Без посредник. 0899300533 – продава апартамент в к-с „Райна Княгиня” 18, ет. 2, ап. 5 – 71 кв. м южно изложение 0894450006 – продава гарсониера с бетонен гараж в к-с „Диана” бл. 23 04718 2593 0877287695 продава гарсониера, на 7 етаж в „Бенковски”. Цена по споразумение. 046/633506

продава или заменя триетажна вила в с. Дражево- всеки етаж по 40 кв.м. и кухня. Гараж-15 кв.м., вода, мръсен канал, баня, тоалетна, трифазен ток. Работилница-220кв.м. Двор с 1 дка овошки и плодни асми.Цена по договаряне.

0886418513 продава къща в с. Маломир. Двор- 1, 8 дка и кладенец 0898259401 продава къща в кв.”Каргон” гр. Ямбол 0886773679 Продавам в централна градска част сутерен 42 кв.м. и масивен

0886 246 360 продава къща в с. Маломир с гараж, кладенец и двор 0898771012 Продава апартамент в ж-к "Зл.рог", двустаен, обзаведен, цена по договаряне.

0898533349 – продава къща във Веселиново 130 кв. м. с дворно място – 715 кв. м.- цена 70 000 лева

- продава вила в Окоп на 3 етаж, ток, дворно място 1300 кв. м, два гаража

0897930103

- продава „Жигула” ВАЗ 2101, цена по споразумение

0882503471 – продава Опел Вектра 1,6цена по споразумение 0885560231 – продава трактор „Булгар” – 5 500 лева 0893216445 - продава спешно Форд Мондео, 1994 г., бензин, - 1,6- 16 V, екстри, хидравлик, чупещ волан, ел. стъкла, ел.- огледала, ел. фарове, ел. седалка и др. – цена по споразумение

ðåçóëòàòèòå ñà ãîòîâè äî 2 ÷àñà

ÒÅË: 0884949153; 0889306095; 046/988902 http://www.medika2000.com

0884726657 - Дава под наем двустаен апартамен, ново строителство, идеален център в гр.Ямбол, дългосрочно, 2- ри етаж-цена по договаряне 0884726657 - дава под наем помещение от 30 кв.м. за магазин, офис, ателие в идеален център в гр.Ямбол, партерцена по договаряне

0889680118 Продава два апартамента в кв. „Граф Игнатиев” 68 и на ул. „Срем” 3 046 625893; 0988 98 96 04

Детска музикална школа към читалище „Съгласие“ приема ученици по АКОРДЕОН за учебната 2014

047179004 – продава чесън 1 лев за кг.

0876963035

– уроци по математика за студенти и ученици, учител по математика търси работа

0889 817 958

0899242326 Продавам РАКИЯ, домашна, отлежала и БЯЛО ВИНО

продава акумулираща печка “Изгрев” - 40 лв. 046 664 664, 0888 337 819 – продава фуражомелка за монофазен ток - двигател 22, в работен процес с 4 бр. сита- 350 лв., циркуляр за монофазен ток- двигател 22, в работен процес - 250 лв.

0894450003 – продава пълен набор медицинска литература 0888762657 Продава два броя елетродвигатели, 3kw/2800 ob/min

0889 0234 34. Продавам къща и 2 леки коли- БМВ и Мерцедес “S”класа в Стралджа. Цена по споразумение.

ÄÐÓÃÈ

0882 884 772 Давам стая под наем и гаража (по желание) в ЦГЧ

0882 634 569

0879 464 405 продава Ситроен С3, бял, 2012 г. на 1500 км. Гаранция, всичко платено. Цена 16500 лв.

строителство, довършителни работи.

- продава боксониера в к-с „Златен рог” бл. 1цена по договаряне

046 63 11 72, 0878 154 045 Дава апартамент под наем, идеален център, „Димитър Благоев“ 19, 2 стаи и кухня, обзаведен напълно. Цена по договаряне.

0892947656 – продава тристаен апартамент в ЦГЧ- цена по споразумение 0893 427 426 - продава гарсониера в к-с „Гр. Игнатиев”64,A ет.4, 43 кв. м. цена по договаряне

ÀÂÒÎ - ÌÎÒÎ

“Ñèòè Ãðóï 2010” ÅÎÎÄ

0899289862

0897299507 - продавам етаж от къща на ул.”Хан Крум”47 кв.м.,мазе

0898300833 - продавам комбинирана детска количка „Галакси” – цена 70 лева, детско колело – 20 лева, и колело триколка – 30 лева и детска кола с педали – 30 лева

0888249726

централна приемна приемна ул. „Черни Дрин“ 15 ул. „Д. Благоев“ 20 приемна Стралджа - до Пожарната Поликлиника

0879319301 продава апартамент, идеален център „Търговска“ или заменя за малка къща или гарсониера

Ямбол, ул”Кабиле” №18 /източно от драматичен театър/ Тел. 046/623 121, 0896/824 460,

0879315803

приемна ул. „Ивайло“ 6 до Каргонска поликлиника

0889 22 19 77 ôèíàíñîâî ñ÷åòîâîäíè óñëóãè

046 664 664, 0888 337 819 продава земя от 557 кв. м., находяща в местността „Курткая” – Нови лозя- парцел № 23, бл. 9- цена по споразумение

Èçêóïóâàíå íà çåìåäåëñêè çåìè Ïëàùàíå âåäíàãà Áåçïëàòíî èçãîòâÿíå íà âñè÷êè äîêóìåíòè Áåçïëàòíà þðèäè÷åñêà êîíñóëòàöèÿ

Продава лозе в землището на с. Кукорево, площ 517 кв.м. телефон за контакти

ìåäèêî - äèàãíîñòè÷íà ëàáîðàòîðèÿ

“ÌÅÄÈÊÀ 2000”

0876171993 продава 3-и етаж от къща, център, 90 кв.м. цена по договаряне 0895705271 продава бетонен гараж в Ямбол. цена по договаряне.

0896815845 продав а ком пютър с монитор за 400 лева. 0886 877 025

- продава FIAT Brava, 1.8 115 к. с. всички екстри, климатик ляти джанти оригинална газова 2300 лв.

ÐÀÁÎÒÀ

0894 67 60 50 комплексно счетоводно обслужване

продава трактор -Булгар - 5500 лв. 0885 531562

продава Opel Корса 1.1, 2000 г., 2 врати, климатик, син металик, ABS - 3000 лв. 0899013013 – продава БМВ – цена по споразумение

0895424780 – продава скутер 50 куб „Априлия” с водно охлаждане – цена 700 лв.

0876799058 - и з въ р ш ва м р е м о н т ни ел.услуги, монтаж на ел.инсталации, ремонт на ел. битова техника 0894441495 -продава магазин тип барака, 36 кв.м. в централна градска част, санитарен възел, частично оборудване, мястото е общинско

046/ 63 35 06 Продавам вила, къща на три етажа, вода, тоалетна, баня, мръсен канал, трифазен ток, гараж 15 м2, работилница, навес 220м2, масивен, асми и офошки, масивна ограда

0899300533 -продавам Fiat „Чинкуеченто", 1000 куб., бензин, 1996г.-цена 1000 лв.

ÑÓÄÎÊÓ ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА

Продавам товарен автомобил КАМАЗ, в отлично състояние, в движение. С дължина на каросерията 6,30 м. Удобен за работа в дърводобива. С подсилена каросерия. Цена по договаряне. Село Шарково, община Болярово, област Ямбол.

0885 56 02 31

046/983031 -жена с опит търси да гледа възрастни хора или деца 0894325258 - Жена от Ямбол търси да гледа дете от 1 до 3 години по програма от Бюро по труда

0879996026, 04745/ 33-36, 33 21

0895/ 816113 Продавам Опел Зафира, ноември 2001год., 1,8 бензин, 125 к.с., 7 места, всички екстри, платени такси, с метанова уредба - 4700 лв.

0895 59 97 12

продава Фиат Палио 1998 год., метан, лети джанти, нови гуми - 3500 лв.

ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ! BMV – перфектно състояние /бензин- газ/

RAINBOW

Премахване на акари от легла (матраци, дивани)  Изтупване (безпрашно), в дълбочина до 40 см. на тапицерии - холови гарнитури, дивани, матраци, столове и др.  Изтупване (безпрашно) на меки настилки - килими, мокети и др.  Изпиране на меки настилки - килими, мокети и др.  Изпиране на тапицерии  Обезпрашаване на стени, тавани, подове и др.  Абонаментно поддържане отстъпки GSM: 0896/ 753 7 96 

GSM: 0893 82-82-99 0889798770 - п р од а ва М и ц уб и ш и Паджеро-десен волан, дизел, цена 4500 лв. 0888 270 877

продава SEAT arbela - не е в движение - 500 лв.


Ïðàçíèê

áð 14 (785)

30 април 2014

7

Ãåðãüîâäåí

Гергьовден е най-големият български пролетен празник. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. По старите схващания делели годината на два периода: от Гергьовден до Димитровден /летен/ и от Димитровден до Гергьовден /зимен/. Така с Гергьовден се бележи едно ново начало. Гергьовден играе определяща роля за стопанската дейност. Някога в частното стопанство от Гергьовден се наемали работници-ратаи, а били освобождавани на Димитровден. Празникът е най-разгърнат в животновъдните и най-вече в овцевъдните райони. Гергьовден е празник не само на овчарите и земеделците, а празнува и армията. След приемането на християнството, езическите покровители на стадата и на плодородието, са изместени от християнски светци, запазващи своята първооснова. Коленето на агнето от семейно-родова жертва се превръща в жертвоприношение на свети Георги. Като народен християнски празник, традицията повелява всяка къща да пече агне за Гергьовден. Дори в наши дни все още в много райони на страната /като в Пловдивско/, на празника се усеща аромата на печено гергьовско агне. Жената в къщата става рано сутринта на Гергьовден още преди изгрев слънце, премита двора и пътя и закичва вратите със здравец, цъфнала клонка от плодно дръвче и люляк за здраве. Зеленината остава по вратите, докато изсъхне. Това се прави за здраве, щастие и берекет през годината. След това идва ред на вече закланото агне, което

трябва да се приготви. То се задробва с ориз, зелен лук, джоджен, агнешки дреболийки /черва, шкембе и бял дроб/. Агнето се пълни с така приготвената смес и се зашива с червен конец. Поставя се в тава и се завива с домакинско фолио. Пече се в пещ, предварително загрята и опалена. Това е работа за мъжете. В иззидана пещ се поставят дърва и се запалват. Огънят се поддържа, докато побелее пещта.Тогава тя вече е затоплена достатъчно. Жаравата се изважда от нея и там се поставят тавите с агнетата. После се запечатва капакът с кал и се изчаква около четири часа да се изпекът. Така задушените печени гергьовски агнета имат страхотен вкус, а из въздуха се носи чуден аромат. Гарнирани с прясна зелена салата, обядът е превъзходен. След обилното похапване обаче, въпреки желанието за сън и почивка, не трябва да се ляга и да се заспива. Вярва се, че така ще отнемеш съня на живите агнета и те ще бъдат неспокойни и ще блеят непрекъснато. Затова направете една разходка из полето, берете цветя и се радвайте на красивата природа. А ако завали дъжд?... Тогава радостта ще е по-голяма, защото всяка капка дъжд на Гергьовден е златна, живителна и пълни хамбарите с жито.

Ñ èìå Ãåîðãè

Името Георги е смятано за едно от най-мощните и силни в творческо отношение. Планетните му господари са Слънцето и Венера. Те му дават артистичност и мъжественост. За да се изгради образа на свети Георги, са заимствани черти от тракийския Херос. Мъжете с името на светията, убил змея, винаги се борят докрай. Буквата "Г" ги прави горди и непреклонни. Имат силен дух и ясно формулирани принципи, които отстояват докрай.

Най-силната им черта е тяхната последователност. Не обичат да губят независимостта си. По природа са "вълци единаци". Изявяват се като пазители на традиции: в политиката, спорта, бойните изкуства, армията. Стремят се да блеснат. Обичат да се кичат с военни лаври и харесват униформата. Твърдоглави и волеви, при тях няма средно положение: или са на върха, или са мрачни и изпаднали. Не понасят и някой да е наравно с тях. Имат отлична памет. С радост изчакват удобен момент, за да припомнят нечии чужди грешки. Георгевците са галантни мъже. Имат представителна външност и не оста-

ват незабелязани. Тяхната атлетична фигура прави впечатление на съществата от женски пол. Въпреки че около тях винаги има красиви създания, готови на всичко, те не поемат нещата в свои ръце. Те не са свалячи. Оставят се на течението и често ги завладяват по-агресивните жени. По отношение на обясненията са много трудни и често остават неразбрани. Така любовният им живот понякога се превръща в голямо недоразумение. Понякога се налага да търпят жена, към която нямат чувства. Тяхната гордост им пречи да положат усилия и да покорят жената от мечтите си. За да се чувстват комфортно

и удобно, те имат нужда от професионален успех и признание, а не от любовта на някоя жена. Дори парите за тях не са от значение. Своите деца ги превръщат в най-добрите заместници на бащиния професионален трон. Жоровците са силни личности и самодисциплинирани. Затова са родени да командват и да бъдат шефове. Отговорни и вманиачени на тема професионализъм, те се борят с всички сили срещу посредствеността. Те не са кариеристи, но обичат да печелят титли и рекорди, звания и награди. Не обичат леката и спокойна работа. Отдават им се професии на офицери, спортисти в

индивидуалните спортове, ръководители и полицаи. Биват ценени за чудесните си качества, но нямат много приятели, заради чепатия си характер и крайни амбиции. Затова и кариерата си правят най-често сами, без покровители. Винаги превишават правата си, а в спорове са ненадминати. За тях първото място е найважно, а второто - равно на последното. Здравето им е добро. Това личи и по външния вид. Не обичат да се оплакват и да посещават болници. Техният лек е работата. В по-зряла възраст могат да имат проблеми с кръвното налягане, неврит или ишиас. Имат заложби на дълголетници

Ðåöåïòè Ãåðãüîâñêî àãíå

Продукти: 1 цяло агне, 5 гр. черен пипер – млян, 150 мл. олио, 2 връзки пресен кромид лук, 250 гр. киселец, 150 гр. ориз, 1/4 връзка пресен магданоз, 3 ч.л. мащерка, 30 гр. масло, 4 ч.л. червен пипер, 1 връзка чесън – пресен, 4 ч.л. сол Приготвяне: Измийте агнето много добре и го поръсете отвътре със смлян черен пипер, а отвън го натрийте с червен. Оставете го да престои 2-3 часа и пригответе пълнежа. В леко подсолена вода сварете черния дроб, сърцето и момците. Нарежете ги на дребни парченца. В тенджера с 1 кафеена чашка олио запържете нарязаните наситно пресен лук и киселец. След това сложете ориза изчистен, измит и подсушен. Запържете и прибавете полусварените дреболии. Добавете на вкус сол и смлян черен пипер. Налейте 2 чаени чаши от водата, в която сте варили дреболиите, и под похлупак варете, докато оризът поеме течността. Свалете тенджерата от огъня и сложете нарязаните наситно магданоз, пресен джоджен и мащерка. Напълнете агнето с така приготвената смес и го зашийте с конец. Полейте с разтопеното краве масло (или олио)

Àãíå íà ÷åâåðìå Продукти: 1 бр. агне, 1 връзка пресен магданоз, 200 мл. олио Приготвяне: Сложете магданоза в корема на добре почистеното агне и го зашийте. Издялкайте дълъг шиш (от глог или дрян) и нанижете агнето на него. Поставете го на два здраво забити в земята чатала. Агнето трябва да виси на две педи от жаравата. Започнете бавно да въртите чевермето. Ако по някое време жаравата пламне, веднага я изгасете като напръскате с вода. Необходими са около 2-3 часа, така че си правете сметката. Ще познаете дали се е опекло, като прободете бутчето с остър нож. Ако от него потече бял сок - може да нападате.

и го сложете в голяма тава върху кръстосани обелени пръчки. Печете в умерена фурна, като през десетина минути го обливайте с мазнина от тавата. Посолете на вкус и нарежете агнето на порции. За гарнитура освен пълнежа, поднесете салата от пресни зеленчуци. Отстрани сложете по 2-3 стръка пресен чесън и купичка с шарена сол.

Àãíå íà ôóðíà

Продукти: 1 бр. агне, 400 гр. масло Приготвяне: Изчистете и измийте агнето. Извадете вътрешностите му, като оставите само бъбреците. Поставете го в тава заедно с допълнителнo кости (за повече вкус). Залейте го с разтопеното масло и го сложете да се пече в по-силна фурна. Когато агнето хване отгоре коричка, посолете го и добавете малко топла вода. От време на време го поливайте със соса от тавата. Ако е необходимо, долейте още вода, но не върху месото, а отстрани. Поднесете агнешкото с топла гарнитура и в собствения му сос.


88

30 април 2014

Àáèòóðèåíòêèòå òàçè ãîäèíà ñ ëåæåðíè ïðè÷åñêè? справят сами вкъщи. За мен това не е нормално, тъй като всяка една прическа трябва да се съчетае спрямо роклята, грима. Моят съвет е да отидат на фризьор, който да им даде професионален съвет.

В навечерието на абитуриентските балове ще ви разкажем повече за тенденциите в прическите тази година. Какви са най-актуалните прически, и колко биха стрували ? Ще разберем от коафьор Елена Петрунова от фризьорски център „Стил” - Г-жо Петрунова, наближават абитуриентските балове разкажете ни какви са тенденци-

- Колко би струвала най-скъпата прическа?

модерно. - Какво предпочитат младите дами, ще виждаме ли и тази година онези пищни прически, с тежки къдрици? - Все още част от момичетата си мислят, че така изглеждат много добре. Имаме записвания за предварителни прически и голяма част от момичетата искат така наречените „букли”. Колкото и да

ите в прическите тази обясняваме всеки си има своето виждания как да година. изглежда на най-важната - В навечерието на аби- вечер в живота. За дамите с туриентските балове ще поговорим за тенденциите в прическите тази година. Какви са найТенденциите тази година са косите да изглеждат колкото се може по естествено. Не са модерни познатите до преди години строго официални прически. Най-новото тази година е лежерен кок, който се прави ниско долу на тила, не е толкова прибран и официален. Всичко по–раздвижено е

къси коси в момента е актуално да има асиметрия. За късите прически е в пълна сила правилото - колкото по-нестандартно, толкова по-добре.

бъдат актуални, са медните оттенъци. Лилавото също е много актуално тази година, но то се слага като проблясъци в косата, не се акцентира на него.

- Какви са актуалните - Актуална ли е още цветове на косите? вълната на „омбре” ефекта? Тук са актуални изключително много кичурите - Определено интересът „тон в тон”. Това означава, към „омбре” ефекта отшуче на коса с дадена основа мя бързо. Искам да уточня, се правят фини и нежни че пак е актуално, но вече кичури, като искам да уточ- не толкова фрапираща разня, че вече не се правят ликата в цвета, а с две-три кичури с блондор – вече идеи по-различно от основе абсолютно табу. Сега ния цвят на косата. използваме съвсем нови техники – клеър, които из- Да поговорим и за светляват косата до четири мъжките прически. При тона. Кичурите са съвсем тях какво е актуално в фини и изглеждат като от- момента? блясъци в косата и така го няма познатото ни от преди - При мъжките прически години открояване на ки- е модерно отгоре косата да чурите. Гамата, в която ще е дълга, отстрани колкото се може по – изтънена и задължително с някакви чертички или рисунки.

В един от родилните домове са въвели нова услуга, сега по време на раждането може да присъства както съпругът, така и бащата на бебето.

- Ваши колеги отчитат, че с всяка изминала година има спад в интереса на абитуриентите да правят косите си при стилист, а залагат на по-пищни тоалети. Защо е така според Вас? - Да, има такава тенденция. Отдавам го на това, че повечето тийнейджъри си мисля, че могат да се

- Най-скъпата прическа е в порядъка на 50-60 лева. Като включим и маникюр и грим за не повече от 100 лева ще изглеждат перфектно за абитуриентската нощ. Призовавам още веднъж всички млади хора да се доверят на професионалистите.

Vreme br14