Page 1

ÁÐ 8 (915)

ÃÎÄ. XX

14 - 20 þíè 2018

0. 40 ëåâà

Çàòâàðÿò óë. "Ïðåñëàâ" çà 9 ìåñåöà Îáùà Î Îá áù ùà àòà à òà ñ òà ñòî òîé ò òî îéí éíîñò éíîñ îñò í îñ íà à ñò òð ð ðîè îèòå îè î èò òå åëí ëí íî î-ìîíòàæ î-ìîíòàæíè î ìîíòàæí ìîíòàæ ìîíòàæíè ìîíòàæíè íèòå òå ð ðàá ðàáîò àá áî îòè ï îò ïî î îáåêòà î îáåê áåêòà å â ð ðàçìåð ðà ðàç ðàçì àçì çì çìåð ìåð åð í åð íà à 2 381 38 3 81 81 066 0 06 66 ëå ë ëåâà. ëåâà åâà âà à.

Н

а 18 юни 2018 г. (понеделник) община Ямбол стартира строително-монтажните дейности за ремонт и реконструкция на ул. „Преслав“. Това е една от основните входно-изходни артерии на града и е сред най-натоварените с движение на моторни превозни средства

„Çëàòåí ãðèôîí” çà ïðúâ ïúò â ßìáîë ционална археологическа конференция, която се провежда в Културен център “Морско казино” в Бургас. До 3 юни мащабният форум ще събере елита на българската археология, за да бъдат представени изследвания за най-важните в научно отношение праисторически, антични,

Директорът на Регионалния исторически музей Стефан Бакърджиев получи наградата „Златен грифон” на Министерството на културата, която се присъжда за цялостен принос за развитието на археологическата наука и за откритие на 2017 г.

На него лично наградата е връчена за теренните археологически проучвания на територията на Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”. Връчването на годишните награди „Златен грифон” е част от 57-та На-

тракийски и средновековни обекти. На 1 юни в секция “Антична археология” Стефан Бакърджиев ще изнесе научен доклад на тема “Археологическо проучване на перистилна сграда от Късноримската епоха в АР “Тракийски и античен град Кабиле”.

Ñòðîèòåë ñ äîñòîéíñòâî!

„Трейс Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул.“Д-р Петър Брънеков“№2, тел. 046/663263

платна. Мерките обхващат участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ (пл. „Боровец“) до пресеч-

Ïàê çà Àëî èçìàìèòå íà ñòðàíèöà 3

ката с ул. „Акация“. Основните строителни дейности включват цялостен ремонт на пътната настилка, включително на кръстовищата в този отрязък. Ще бъдат подновени и тротоарните площи с полагане на настилка от бетонови павета, нови бордюри и др. Проектът включва още въвеждане на ново енергоспестяващо улично осветление, в т.ч. подмяна на част от стълбовете, както и обновяване на растителните видове по протежението на пътния участък. ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ ÍÀ ÑÒÐ. 2


2

14 - 20 юни 2018

Ðåïîðòåð

áð 8 (915)

Ïðîìÿíà íà ìàðøðóòíè ëèíèè íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò çàðàäè ðåìîíòà íà óë. „Ïðåñëàâ“ Във връзка със стартирането ремонта на ул. „Преслав“, от 18 юни, понеделник, се въвежда временна промяна в общинската транспортна схема по маршрутите на автобуси с номера 2, 5, 18-Б, 20, 20А и 25. Една от основните линии - № 2, след началната спирка на обръщател „Север“ и спирките в комплексите „Хр. Ботев“ и „Г. Бенковски“, продължава с нов маршрут по обходен път „Изток“ със спирка кв. „Д-р Д. Дончев“. По-нататък предвидените

Àíñàìáúë „Òóíäæà“ òúðñè ìóçèêàíòè

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ “ТУНДЖА “ - ОБЩИНА „ ТУНДЖА ” НАБИРА АРТИСТИ: • ОРКЕСТРАНТ - ГЪДУЛКА • ОРКЕСТРАНТ - КАВАЛ • ПЕВИЦА - СОПРАН Документите на кандидатите/заявление за заемане на длъжността, професионална автобиография и копие от документ за завършено образование/ се приемат в НЧ „Зора”, офиса на ФА „Тунджа”, всеки работен ден от 09.00 до 13.00 часа или в стая 415 на Община „Тунджа” от 09.00 до 16.00 часа. Краен срок за подаване на документите - 15.06.2018 г. След приемане на документите, датата и часа на практическия изпит ще бъдат обявени допълнително на одобрените кандидати. За справки и запитвания: служ. тел. - 0887 404 517 моб. тел.-0899 813 272 0885 005 924

спирки са при ОУ „Хр. Смирненски“, РЗИ, пл. „Боровец“, откъдето продължава по обичайния си маршрут. В обратната посока автобусите по линия № 2 ще се движат по същите обходни улици. Автобусите по линия № 20 след обръщател „Север“ ще имат две спирки в к-с „Бенковски“ и една в к-с „Христо Ботев“, след което продължават движението си по обходен път „Север“ и ул. „Ямболен“ (с нова временна спирка „Кумазит“). От там продължават по обичайния

си маршрут посока ж.п. гара и останалите квартали. Промяна е въведена и в движението на линия номер 25, която след връщане от ж.п. гара ще ползва нова спирка на пл. „Боровец“ (до пожарната). Движението на автобусите ще продължава по ул. „Д. Благоев“ и ул. „Ген. Вл. Заимов“ със спирки РЗИ и „Стара автогара“, след което продължава в посока кв. „Д-р Д. Дончев“, к-с „Бенковски“ и „Хр. Ботев“, за да стигне началната си точка при обръщател „Север“.

За периода на строителните дейности, предвидени за 270 календарни дни, временно се спират от изпълнение три от автобусните линии, чиито маршрути също включват ул. „Преслав“. Това са автобусите с номера 5, 18-Б и 20А, поради дублиране с маршрута на други линии или невъзможност за изпълнение на маршрута в по-голямата му част. Новите маршрутни разписания на автобусните линии са обявени и на спирките на градския транспорт.

Çàòâàðÿò óë. „Ïðåñëàâ“ çà 9 ìåñåöà от стр.1

Модернизирането на ул. „Преслав“ е в изпълнение на дейностите по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0011.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 20142020“. Общата стойност на строително-монтажните работи по обекта е в размер на 2 381 066 лева. Строително-ремонтните дейности са планирани да приключат в рамките на 270 календарни дни. Във връзка с предстоящия ремонт и затварянето на участъка е въведена временна организация на движението с поставянето на нови указателни знаци. Считано от 18 юни се въвежда и временна промяна в общинската транспортна схема по маршрутите на автобуси с номера 2, 5, 18Б, 20, 20А и 25. Реконструкцията на ул. „Преслав“ е включена в инвестиционната програма на община Ямбол като част от мерките за продължаване модернизиране инфраструктурата на града. В напреднала фаза са дейностите по другите два обекта, изпълнявани по същия проект по ОП „Региони в растеж“ – обновяването на втората част

от основната пешеходна улица „Г. Раковски“ и на централните паркови зони.

Реновирането на двата ключови обекта в централната част на града е изцяло

с безвъзмездна финансова помощ по европейската програма.

Ïîðåäåí áàë çà ñåäìîêëàñíèöèòå íà Òóíäæà

На 15 юни 2018 г. от 12,00 ч. в комплекс „Екатерина”, с. Веселиново, община „Тунджа“ ще се проведе традиционният бал на седмокласниците и отличниците от училищата на община „Тунджа”– випуск 2017-2018 г. Организатори са община „Тунджа”, Центърът за подкрепа за личностно развитие - Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с.Кабиле и СдружеПразникът се провежда под патронажа нието на директорите на училищата на кмета на община „Тунджа“ Георги Гев общината. оргиев.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот III463, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници към ПИ №451, ПИ №452 и ПИ №465 в кв.62 по ПУП на с.Окоп, община „Тунджа”, област Ямбол. Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел“АТО и С” на общината.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-070608/07.06.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за УПИ VIII344 и УПИ VII345, като се приведат регулационните им линии към съществуващите граници на ПИ №344 в кв.49 по ПУП на с.Ботево, община „Тунджа”, област Ямбол, на основание § 8 от ПР на ЗУТ.


Ðåïîðòåð

áð 8 (915)

14 - 20 юни 2018

3

Ïàê çà Àëî èçìàìèòå

Само преди седмица 65- годишна жена от София даде на телефонни измамници рекордната сума от 400 000 лева. В

Ямбол за щастие такива суми едва ли ще бъдат отмъкнати, но колкото и да са „хвърлените“ пари, съжалението и обидата

са големи. Как да не се влиза в капана на Алотерористите, се говори непрестанно, но измамените не намаляват. Затова от

Îáñúæäàõà äîêëàäà çà åêîëîãè÷íàòà îöåíêà íà Îáùèÿ óñòðîéñòâåí ïëàí íà îáùèíà Áîëÿðîâî

В началото на седмицата беше представен и обсъден проекта на Общия устройствен план на община Болярово и доклада за еко-

стави Кристиан Миленов, представител на фирматаизпълнител по договора. Той разясни етапите на работа, през които са преми-

то, голяма част от нея влиза в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, на територията ни има защитени видове (като царски орел),

ямболската полиция стартираха информационна кампания „Внимание! Телефонни измамници!“ Инициативата се реализира в партньорство с „Български пощи“ – ЕАД, РУ „Югоизточен регион“- Бургас, Областна пощенска станция – Ямбол, съобщават от пресцентъра на полицията. Кампанията е насочена към възрастните и самотно живеещи жители на областта и цели повишаване информираността им за механизма на телефонните измами, използваните сценарии, поведението на измамниците, как да се предпазят и да потърсят помощ при атаки на

измамници. Във всички населени места на областта, със съдействието на служителите от „Български пощи“ ЕАД, при получаване на пенсията си, всеки гражданин ще получи и информационни материали, съдържащи основни препоръки за предпазване от действията на измамниците. Флаерите са с размер на банкнота и се дават с препоръка, след прочитане на информацията, да останат в портфейлите на гражданите, така че, ако случайно бъдат въвлечени в заблуждение и в притеснението си предприемат даване на пари, при отваряне на порт-

фейла, отново да им бъде привлечено вниманието, че е възможно да станат жертва на измамници. Полицейски служители ще посещават на адрес самотно живеещи и трудно подвижни хора и в свободен разговор ще им припомнят за опасността от злонамерени действия на измамници по телефона, на улицата или в домовете им. При посещенията си в пенсионерските клубове в общинските центрове и в кметствата на малките населени места полицейските инспектори ще провеждат беседи, разяснявайки най-актуалните сценарий за измами и как гражданите да се предпазят от тях.

ÑÒÐÀËÄÆÀ

Íàïàñò âúâ âîäîïðîâîäà

За пореден път специалистите от ВиК Стралджа се преборват с феномена „лисича опашка“. След двумесечни наблюдения в дебита на водата, след обричане на суша на половината село , след старателно прекопаване с проверка на водопровода, виновникът беше открит. Почти 20-метровата „лисича опашка“ с диаметър 15 см така здраво бе затапила водопроводните тръби, че трябваха доста усилия, за да се осигури отново проходимост на водата. Според Тончо Саллаков, нач. на ВиК Стралджа, няма нищо необичайно в тази находка. Периодично в селата на общината се откриват подобни „пакостници“ и благодарение опита на специалистите за кратко проблема се решава. Той припомня за случаите на „лисича опашка“ в Джинот с почти същата дължина и плътност,

подобен плевел е изваден и от тръбите в селата Палаузово, Александрово, Маленово. През годините такова безводие имаше и в Люлин, Богорово, Поляна, Тамарино. Интересното е, че „лисичата опашка“ тръгва по тръбите от съвсем малка жилка

и за кратко време израства значително като се изхранва само от водата. Когато запълни целия диаметър не допуска преминаването и на капка вода. За сега няма уреди, които да „хващат“ наличие на растението в тръбите, пояснява г-н Саллаков.

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 628 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка ДВАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

ÐÅØÈ:

логичната оценка на общия устройствен план. Кметът Христо Христов разясни защо Общият устройствен план е задължителен за общината ни и неговото приключване ще спомогне много за бъдещи инициативи и ще улесни общинското ръководство, а и жителите на общината при планиране и реализиране на инвестиционни намерения и благодари на всички1 които активно са се включили в изготвянето на проекта за общия устройствен план. Основният доклад пред-

нали и какво предстои да бъде направено, за да се финализира проекта на общия устройствен план на общината. Това, на което наблегна бе, че за да се използват пълноценно всички налични данни, ще е необходимо общината да разполага с ГИС. Той направи кратко резюме на Общия устройствен план, включващ и предложение за програма за управление на риска. Общината ни е сред найекологично чистите райони, бе общото мнение на взелите отношение в обсъждане-

язовир Малко Шарково дава много възможности за развитие не само на туризъм, но и на различни дейности. Общият устройствен план е една добра стъпка, заяви кметът Христо Христов в заключение на дългите разисквания, стартът е положен и това ще помогне много за бъдещото развитие на множество дейности в общината. Предстои внасянето на обсъдените документи в РИОСВ – Стара Загора за разглеждане от Експертен съвет.

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура, в следния обхват: трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 62921.120.14 по КККР, находящ се в землището на с.Роза, с начало преди отклонението на съществуваща ВШ за УПИ I 68052 за бензиностанция, газстанция и заведение за хранене по одобрен ПУП-ПРЗ, представляващ поземлен имот с идентификатор 62921.120.501, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 62921.74.22 - пасище, поземлен имот с идентификатор 62921.120.605 - дере и поземлен имот с идентификатор 62921.120.10 - местен път по КККР, находящи се в землището на с.Роза. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявления, които се поставят на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 18 Гласували: „За” –18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/


4

Oáçîð

14 - 20 юни 2018

áð 8 (915)

ÁÎËßÐÎÂÎ Íåìñêè ñïåöèàëèñò âðú÷è âðú÷è ïðåñòèæíè ñåðòèôèêàòè â Äîìà â Øàðêîâî

За да проведе поредното обучение в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост – село Малко Шарково пристигна немският специалист – клиничен психолог Удо Хаймбюргер. Престоя му в община Болярово този път бе в периода 28 май-1 юни 2018 година и в

края на поредното обучение, той връчи престижни сертификати на преминалите успешно обучението (по две седмици) всяка година. Такива сертификати получиха директорът Дафина Георгиева и социалните работнички Димитрина Ставрева и Мария Иванова.

ÎÁÙÈÍÀ ÁÎËßÐÎÂÎ, ÎÁËÀÑÒ ßÌÁÎË

ул.”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” №7 Тел.: 04741/6921 гр. Болярово, e-mail: boliarovokmet@abv.bg

Ç À Ï Î ÂÅÄ

¹ ÐÄ-5-168/06.06.2018 ãîäèíà На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ, Решение № 427/27.04.2018 взето на Общински съвет Болярово.

Î Á ß Â ß Â À Ì:

Явен публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост в землището на с.Горска поляна, община Болярово както следва: -Поземлен имот № 011159 по КВС на с.Горска поляна с площ 1,728 дка, в местността „ДО СЕЛО”, VIII категория, НТП - нива, при граници: № 000648-населено място; № 000703-полски път; № 011161-нива и № 011160-нива с начална цена - 650,00 лева без ДДС Търгът ще се проведе на 29.06.2018 год. от 13.00 часа в сградата на общината. Желаещите да участват в търга да подадат в информационния център на общината до 16.00 часа на 28.06.2018 год. следните документи: За юридически лица 14. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината. 15. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга. 16. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по регистрация на фирмата. 17. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота, от касата на общината. 18. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината. 19. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие. За физически лица 6. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината. 7. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по постоянен адрес. 8. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойността на имота от касата на общината. 9. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината. 10. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие. Търгът ще се проведе на 29.06.2018 год. от 13,00 часа в сградата на общината. За справки на тел.: 04741/69-06 КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: /Христо Христов/ /ЙД

Обучението се провежда с подкрепата и помощта на Сдружение за подпомагане на домовете за хора с увреждания-Кьолн (с председател на Управителния съвет Паул Хайдрих). На връчването на сертификатите присъства кметът на общината Христо Христов. С него г-н Хаймбюргер сподели, че от дълги години работи към социалната институция „Ландшафтсфербанд Райнланд” (Кьолн) и е пряк наблюдател на проблемите в тази област. Има иновативни идеи, много добър, по негово мнение е от методът с видеозаснемането и наблюдението и обсъждането на действията след това. Именно това дава положителни резултати. Такива вижда и сред персонала в Малко Шарково и Защитеното жилище в Болярово, а и сред самите домуващи. Обучението и сертификатите са международно признати, сподели клиничният психолог и е особено доволен, че точно сред служителите на този социален дом вече има с такива престижни сертификати, именно от квалификационно обучение VHT за VHT Practitioner, проведена според инструкцията

на SPIN-DGVB (в сила от 1 юли 2016 г.). Тази престижна титла от обучение са дава в Европа – Холандия (където е възникнал този метод), Германия, Полша, Унгария. А също и в САЩ, разказа г-н Хаймбюргер на общинския кмет на работна среща. Неговата констатация е,че е много полезно приложеното обучение в този дом. Първо: служителите вече умеят да работят с камера; второ – заснемат се ситуации и взаимоотношения в тази среда; на трето място са концентрацията при презентирането (гледането на записите и обсъждането им) и на четвърто: умението при гледането на записите да предизвика реакции и мисли на тези, които са заснети. Съвместната работа ще продължи, през октомври в Болярово и Малко Шарково ще бъде гост отново Паул Хайдрих, благодарение на който момичетата от Защитеното жилище бяха отново на почивка в Слънчев бряг (в периода 2-9 май в хотел „Рио парадайс“), за което горещо благодариха. Те споделиха вълнуващите си спомени от тази почивка, показаха снимки и разбира се – видеозаписи на г-н Хаймбюргер и г-н Христов.

Çëàòåí ìåäàë çà ìúæêàòà ïåâ÷åñêà ãðóïà êúì ÷èòàëèùå „Âúçðàæäàíå "

Златен медал и парична награда получи заслужено мъжката певческа група при НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово с ръководител Мария Христова от участието си на Тринадесетия международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ в град Свиленград. Това е първото участие на група от общината във фестивала, чиято цел е съхранение и популяризиране на българските фолклор и традиции с престижно жури в състав: председател професор Милчо Василев (ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив) и членове - Стефан Йорданов (асистент в катедра „Хореография” и ръководител на щатен танцов състав на Академичен фолклорен ансамбъл при АМТИИ - гр.Пловдив) и представител на община Свиленград.

Çëàòåí ìåäàë çà „Áîëÿðêà“ îò êîíêóðñà „Ñ ïåñíèòå íà Áèíêà Äîáðåâà”

Със заслужен златен медал, като най-високо отличие, се завърнаха самодейките от ФПГ „Болярка“ при НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово с ръководител Мара Христова от Трети национален конкурс „С песните на Бинка Добрева“. Конкурсът се проведе в село Роза. Участие в конкурсната програма взеха 68 изпълнители от цяла България, които според регламента бяха разпределени в пет възрастови групи, в две категории - индивидуални изпълнители и групи. Жу р и в състав доц. Бинка Добрева - председател и членове: Славка Калчева, Дафинка Дамянова и Александър Райчев оценяваха изпълненията на участниците. Бурни аплодисменти и заслужена бе наградата за боляровки за своите две невероятни изпълнения: „Ах, мерак“ и „Години, мамо, години“. Конкурсът завърши с Гала концерт на наградените и на обичаните народни певици Бинка Добрева и Славка Калчева.

Мъжката певческа група очарова жури и публика и с невероятните си изпълнения на трите песни: „Прочу се Странджа планина“, „Ах, да знаеш, стара ле мале“ и „Залюбила е Марийка“. Сред общо близо хиляда участници в тредневния фестивал, момчетата от Болярово определено се открояваха от останалите групи и предизвикваха интерес: младите мъже със синхронни гласове и оригинални носии. Заедно с фолклорния фестивал, тази година се проведе и за първи път фестивал на балканската култура и кулинария „Свиленград Мези”на територията на парк „Младежки”. Фестивалът бе комбинация от големи музикални концерти, спортни и кулинарни събития - зона за семейства, мини лунапарк, детски атракциони, турнири по футбол, баскетбол, табла и белот, улични уроци по български фолклор, множество спортни състезания в комбинация с типичните за фестивала кулинарни изложители от балканските държави.


Ñïðàâî÷íèê

áð 8 (915)

14 - 20 юни 2018

ÎÁÙÈÍÀ ÁÎËßÐÎÂÎ, ÎÁËÀÑÒ ßÌÁÎË

°£»ª¯¢£°­Á²°¤°°£­¢³´Á®£°­

ул.”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” №7 Тел.: 04741/6921 гр. Болярово, e-mail: boliarovokmet@abv.bg

Ç À Ï Î ÂÅÄ

¹ ÐÄ-5- 167/06.06.2018 ãîäèíà

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,2,3 и 7 от ЗОС, Решение № 428 взето с Протокол № 34/27.4.2018 г. на Общински съвет Болярово

Î Á ß Â ß Â À Ì:

Явен публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот общинска собственост в землището на с.Стефан Караджово, община Болярово за изграждане на пчелин, както следва: - Поземлен имот с идентификатор № 69208.88.3 /номер по предходен план: 088003 с площ от 1000/308464 кв.м. /хиляда кв.м. от триста и осем хиляди, четиристотин шестдесет и четири кв.м. /,ид.ч. целият с площ 308464, в местността "ЩАФИЛИЦА", НТП - друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение на територията - Горска по КК на с. Стефан Караджово, при граници и съседи: № 69208.16.685; № 69208.88.5; № 69208.88.4 и т.н. по скица с начална цена 12,00 /дванадесет лева/ лева на декар годишна вноска, като същият се използва за изграждане на пчелин. Търгът ще се проведе на 29.06.2018 год. от 13.30 часа в сградата на общината. Желаещите да участват в търга да подадат в информационния център на общината до 16.00 часа на 28.06.2018 год. следните документи: За юридически лица 8. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината. 9. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.

10. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по регистрация на фирмата /при регистрация на фирмата на територията на общината у-нието ще бъде издадено служебно/. 11. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота за целия период равняваща се на 12,00 лв/, по касата на общината 12. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината. 13. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие. За физически лица 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината. 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по постоянен адрес /при постоянен адрес на територията на общината у-нието ще бъде издадено служебно/. 3. Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота за целия период равняваща се на 12,00 лв/, по касата на общината 4. Документ за закупени тръжни документи – 6.00 лв. от касата на общината. 5. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие. Търгът ще се проведе на 29.06.2018 год. от 13,30 часа в сградата на общината.

ɭɥ´ȾɂɆɂɌɔɊȻɅȺȽɈȿȼ´ʋɌɟɥ ɝɪȻɨɥɹɪɨɜɨHPDLOEROLDURYRNPHW#DEYEJ

ɂȻɊɉȽɀȿ ʌɋȿ-5-ɞɩɟɣɨɛ Ɉɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠ ɲɦ ɛɦ ɩɭ ɂɇɌɇȻ ɲɦ ɛɦ ɩɭ ɂɉɌ ɲɦ ɣɛɦɣɩɭɂɌɊɂɂɋɠɳɠɨɣɠʌɝɢɠɭɩɬɊɫɩɭɩɥɩɦʌ ɞɨɛ ɉɜɴɣɨɬɥɣɬɵɝɠɭȼɩɦɺɫɩɝɩ ɉȼɚȽɚȽȻɇ ɚɝɠɨɪɮɜɦɣɲɠɨɭɵɫɞɨɛɞɢɛɩɭɟɛɝɛɨɠɪɩɟɨɛɠɧɢɛɬɫɩɥ ɩɭɠɟɨɛɬɭɩɪɛɨɬɥɛɞɩɟɣɨɛɢɛɬɭɩɪɛɨɬɥɛɭɛɞɩɟɨɛɬɝɩɜɩɟɨɣɭɠ ɪɩɢɠɧɦɠɨɣɣɧɩɭɣɪɛɬɣɴɛɧɠɫɣɣɦɣɝɛɟɣ- ɩɜɴɣɨɬɥɛɬɩɜɬɭɝɠɨɩɬɭɬɵɞɦɛɬɨɩ Ɋɫɣɦɩɡɠɨɣɠ ʌ  ɝ ɢɠɧɦɣɴɛɭɛ ɨɛ ɩɜɴɣɨɛɭɛ ɨɛ ɬɩɜɬɭɝɠɨɣɱɣ ɨɛ ɪɛɬɣɴɨɣ ɬɠɦɬɥɩɬɭɩɪɛɨɬɥɣɡɣɝɩɭɨɣɫɠɞɣɬɭɫɣɫɛɨɣɝɃɨɭɠɞɫɣɫɛɨɛɭɛɣɨɯɩɫɧɛɱɣɩɨɨɛ ɬɣɬɭɠɧɛɨɛȼȻȼɐ 2. Ɉɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠ ɲɦɣ ɛɦ ɩɭ ɂɌɊɂɂ ɪɛɬɣɴɛɭɛ ɧɠɫɣɭɠ ɣ ɦɣɝɛɟɣɭɠ ɩɬɭɛɨɛɦɣ ɬɝɩɜɩɟɨɣ ɬɦɠɟ ɪɫɩɝɠɡɟɛɨɠɭɩ ɨɛ ɭɵɫɞɛ ɧɠɡɟɮ ɮɲɛɬɭɨɣɱɣɭɠ ɪɩ ɭ  ɬɠ ɩɜɺɝɺɝɛɭ ɲɫɠɢ ɪɮɜɦɣɲɠɨ ɭɵɫɞ ɪɩɟ ɨɛɠɧ ɨɛ ɞ ɢɛ ɬɫɩɥ ɩɭ   ɠɟɨɛ ɬɭɩɪɛɨɬɥɛ ɞɩɟɣɨɛ ɢɛ ɬɭɩɪɛɨɬɥɛɭɛ ɞɩɟ ɨɛɬɩɜɬɭɝɠɨɣɱɣɨɛɪɛɬɣɴɨɣɬɠɦɬɥɩɬɭɩɪɛɨɬɥɣɡɣɝɩɭɨɣɣɨɛ ɦɣɱɛ ɥɩɣɭɩ ɪɩɠɧɛɭ ɢɛɟɵɦɡɠɨɣɠ ɟɛ ɞɣ ɪɩɟɟɵɫɡɛɭ ɝ ɟɩɜɫɩ ɢɠɧɠɟɠɦɬɥɩ ɣ ɠɥɩɦɩɞɣɲɨɩɬɵɬɭɩɺɨɣɠ. ɍɵɫɞɩɝɠɭɠɬɠɩɜɺɝɺɝɛɭɬɨɛɲɛɦɨɣɱɠɨɣɪɩɨɛɬɠɦɠɨɣɧɠɬɭɛɢɛɠɟɨɛ ɞɩɟɣɨɛɨɛɠɟɣɨɟɥɛɥɛɥɭɩɬɦɠɟɝɛ ʋɩɨɪɟɞ

Ɂɟɦɥɢɳɟ

За справки тел.: 04741/69-06 КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: /Христо Христов/

5

/ЙД

ɥɜɞɤɚ ɥɜɞɤɚ ɡɚɢɦɨɬɢ ɡɚɢɦɨɬɢ ɫɇɌɉ ɫɇɌɉ ɥɢɜɚɞɚɡɚ ɦɟɪɢ ɫɬɨɩɝɨɞ ɩɚɫɢɳɚ ɡɚ ɫɬɨɩɝɨɞ 11.50 11,50

1.

Ȼɨɥɹɪɨɜɨ

2.

ȼɨɞɟɧ

11,00

10,00

3.

ȼɴɥɱɢɢɡɜɨɪ

16,00

16,50

4.

Ƚɨɪɫɤɚɩɨɥɹɧɚ

20,00

11,00

5.

ȽɨɥɹɦɨɄɪɭɲɟɜɨ

11,50

10,00

6.

Ⱦɟɧɧɢɰɚ

16,00

12,50

7.

Ⱦɴɛɨɜɨ

11,00

10,00

8.

Ɂɥɚɬɢɧɢɰɚ

11,00

10,00

9.

ɂɝɥɢɤɚ

11,00

10,00

10.

Ʉɚɦɟɧɜɪɴɯ

11,00

10,00

11.

Ʉɪɚɣɧɨɜɨ

11,00

10,00

12.

Ɇɚɥɤɨɒɚɪɤɨɜɨ

11,00

10,00

13.

Ɇɚɦɚɪɱɟɜɨ

11,00

10,00

14.

Ɉɦɚɧ

11,00

10,00

15.

ɉɨɩɨɜɨ

11,00

10,00

16.

Ɋɭɠɢɰɚ

13,50

13,00

17. 18.

ɋɢɬɨɜɨ ɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɨɜɨ

13,00 12,00

11,00 11,00

19.

ɋɬɪɚɧɞɠɚ

10,50

10,00

20.

ɒɚɪɤɨɜɨ

11,00

10,00

ɍɵɫɞɵɭɪɩɭɴɠɬɠɪɫɩɝɠɟɠɨɛ29.06.2018 ɞɩɟɩɭɲɛɬɛɝɬɞɫɛɟɛɭɛ ɨɛɩɜɴɣɨɛɭɛɣɭɵɫɞɛɪɩɭɨɛɞɩɭɲɛɬɛ Ɂɠɦɛɠɴɣɭɠɟɛɮɲɛɬɭɝɛɭɝɭɵɫɞɛɟɛɪɩɟɛɟɛɭɝɣɨɯɩɫɧɛɱɣɩɨɨɣɺɱɠɨɭɵɫ ɨɛ ɩɜɴɣɨɛɭɛ ɟɩ  ɲɛɬɛ ɨɛ  ɞɩɟ ɣ ɬɵɩɭɝɠɭɨɩ ɨɛ  ɞɬɦɠɟɨɣɭɠɟɩɥɮɧɠɨɭɣ 1. ɇɩɦɜɛɢɛɮɲɛɬɭɣɠɝɭɵɫɞɛɪɩɩɜɫɛɢɠɱɩɭɬɭɛɺʌɨɛɩɜɴɣɨɛɭɛ 2. Ȼɨɥɠɭɨɛɥɛɫɭɛɢɛɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɺɨɛɢɠɧɠɟɠɦɬɥɣɺɪɫɩɣɢɝɩɟɣɭɠɦ 3. Ɏɟɩɬɭɩɝɠɫɠɨɣɠɢɛɛɥɭɮɛɦɨɩɬɵɬɭɩɺɨɣɠɯɣɫɧɛɭɛɢɠɧɠɟɠɦɬɥɣ ɪɫɩɣɢɝɩɟɣɭɠɦ-ɡɣɝɩɭɨɩɝɵɟ ɣɢɟɛɟɠɨɩ ɨɠ ɪɩ ɫɛɨɩ ɩɭ  ɟɨɣ ɩɭ ɟɛɭɛɭɛ ɨɛ ɭɵɫɞɛ 4. Ɏɟɩɬɭɩɝɠɫɠɨɣɠ ɢɛ ɨɛɦɣɲɣɠ ɣɦɣ ɦɣɪɬɛ ɨɛ ɢɛɟɵɦɡɠɨɣɺ ɣɢɟɛɟɠɨɩ ɩɭ ɩɜɴɣɨɛɭɛ ɪɩ  ɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɺ ɨɛ ɯɣɫɧɛɭɛ ɪɩɬɭɩɺɨɠɨ ɛɟɫɠɬ ɨɛ ɯɣɢɣɲɠɬɥɩɭɩ ɦɣɱɠ Ɋɫɣ ɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɺ ɨɛ ɯɣɫɧɛɭɛ ɪɩɬɭɩɺɨɠɨ ɛɟɫɠɬ ɨɛ ɯɣɢɣɲɠɬɥɩɭɩɦɣɱɠɨɛɭɠɫɣɭɩɫɣɺɭɛɨɛɩɜɴɣɨɛɭɛɮ-ɨɣɠɭɩɴɠɜɵɟɠɣɢɟɛɟɠɨɩ ɬɦɮɡɠɜɨɩ 5. Ʌɝɣɭɛɨɱɣɺɢɛɝɨɠɬɠɨɟɠɪɩɢɣɭ– ɩɭɬɭɩɤɨɩɬɭɛɨɛɣɧɩɭɛɩɭ ɥɛɬɛɭɛɨɛɩɜɴɣɨɛɭɛ 6. ȿɩɥɮɧɠɨɭɢɛɢɛɥɮɪɠɨɣɭɫɵɡɨɣɟɩɥɮɧɠɨɭɣ– ɦɝɢɛɣɧɩɭɩɭ ɥɛɬɛɭɛɨɛɩɜɴɣɨɛɭɛ 7. Ɋɵɦɨɩɧɩɴɨɣɱɣɭɠ ɨɛ ɮɲɛɬɭɨɣɱɣɭɠ ɝ ɭɵɫɞɛ ɟɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɺɭ ɨɩɭɛɫɣɛɦɨɩɢɛɝɠɫɠɨɩɥɩɪɣɠ ɂɛɬɪɫɛɝɥɣɭɠɦ-06 ɅɇɀɍɈȻɉȼɔɃɈȻȼɉɆɚɋɉȽɉ ɐɫɣɬɭɩɐɫɣɬɭɩɝ 


6

Ñïðàâî÷íèê

14 - 20 юни 2018

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

áð 8 (915)

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 622 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа” гр. Ямбол На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 и 124 „б“, ал.1, във връзка с чл.134, ал.3 и чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Ð Å Ø È:

Одобрява задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа” за поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 с площ 8.787 дка, в местност „ПРЪСТНИКА“, по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Могила, устройствена територия „мери, пасища, дерета и др.“ по Общия устройствен план за промяна отреждането в „За бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за хранене“. Проектът да се изработи в съответствие с одобреното задание и нормативните изисквания. Решението да се обяви по реда на чл.124„б”, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124 „б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 18 Гласували: „За” –18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 623 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа” гр. Ямбол. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 и 124 б, ал.1, във връзка с чл.134, ал.3 и чл.127, ал.9, предложение второ от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Ð Å Ø È:

Одобрява задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа” в обхват: - на част от поземлен имот с идентификатор 05952.28.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с начин на трайно ползване-друга производствена база, с площ 8,000 дка, в местност „Азмака”, находящ се в землище на с.Бояджик, област Ямбол, по действащ ОУП на общината. Проектът да се изработи в съответствие с одобреното задание и нормативните изисквания. Решението да се обяви по реда на чл.124„б”, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124 „б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 16 Гласували: „За” –16; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 624 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Ð Å Ø È:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, както следва: План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 с площ 8.787 дка. Поземления имот е с трайно преназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – пасище в местност „Пръстника“, по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа”, собственост на „ДИЧОНИ“ ЕООД, с който се образува едно УПИ I15.51, кв.15 с отреждане „За бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за хранене“. Начина на урегулиране на имотите да се съобрази с чл.16 от ЗУТ Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявления, които се поставят на определените за това места в сградата на общината и кметството, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 17 Гласували: „За” –17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

ÐÅØÅÍÈÅ

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 625 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Ð Å Ø È:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 23501.13.414 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с начин на трайно ползване-пасище, с площ 1,194 дка, в местност „Корията”, находящ се в землище на с.Дражево, община „Тунджа”, с цел промяна предназначението от пасище в жилищно застрояване. Начина на урегулиране на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявления, които се поставят на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията не подлежат на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 17 Гласували: „За” –17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1 тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 626 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

№ 627 от Протокол № 38/29.05.2018 година по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 23501.13.416 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с начин на трайно ползване-пасище, с площ 1,148 дка, в местност „Корията”, находящ се в землище на с.Дражево, община „Тунджа”, с цел промяна предназначението от пасище в жилищно застрояване. Начина на урегулиране на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявления, които се поставят на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията не подлежат на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 17 Гласували: „За” –17; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛНА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 23501.13.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с начин на трайно ползване-пасище, с площ 0,977 дка, в местност „Корията”, находящ се в землище на с.Дражево, община „Тунджа”, с цел промяна предназначението от пасище в жилищно застрояване. Начина на урегулиране на имота да се съобрази с чл.16 от ЗУТ. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявления, които се поставят на определените за това места в сградата на общината и кметствата, да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията не подлежат на оспорване. Общ брой съветници: 21 Присъствали: 18 Гласували: „За” –18; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ/

Ð Å Ø È:

Ð Å Ø È:


Ñêà íäè

áð 8 (915) s¥%µ%8(¤% µ+A²t¤%

°

q¿¥6µ ±+A%²t¤%µ%

ª

¥t³(% ²%³68¿q¼¤

+(µ6²(¤t 6³+8+² ³+o+¸ 

°

Ø

8+¤% on+¥%8¶(

Ø

µ8t¤6µ%r²% q8+A% n¼¥p%8(¤t ³¶n¥t¸t(µ 

°

Ø

%¥¤%¥6tq oµ¾µ¾²%

ot(º% ¹6o+º¤%¸+¥

°

p+8±%²(¤t ·t¥± 8+rt(½68% o6¥·p%²p º³t8 

14 - 20 юни 2018

°

q8+o²6 t²qt%²(¤6 ³¥+±+

°

p+8±%²(¤% %p+²¸t¿

Ø

Ö

q+µ(¤t+¥+¤

p8%q on+¥pt¿ ¶¤8%t²(¤t ³t(%µ+¥ 

µ8+ot(µ6 8%(µ+²t+

Ö

¹t²o¼oo6+² ²%µ%·¥6µ% ¤¶¤t¹¤% s%¥6o+²+ ²%8tn%

p%st8%²% ²%³tµ¤%

8¶±¼²(¤t ·¶µn²t±

ª

Ø

n¼¥p%8(¤t q8%±%µ¶8p 

Ø

Ö

Ø

Ö

q8¶p6t±+²% (+o+8²% t8¥%²qt¿

³8+±t+8+² (³+¤µ%¤¼¥

tsp6o68¼µ ²%¨4©

ª

Ø

²+(¤6³+²% (ot²¿

Ø

Ö

³+¹%µ²6 tsq%²t+

Ö p8%qo²6o% ¤%¥+q6²t¿

Ö

¤%²µ6² oºo+£¸%8t¿ +qt²6µ t²qt£(¤tµ+ +st¸t

³¶º+¤ ¤%q+r

ª

²%¹t² (³6(6n

Ø

Ö

8+¤%o8¶(t¿

otq³¥%µ o6£²t¤ ²%³6(µ µ+¤(µt¥²% s%o+(%s% ³86s68+¸

³%¥%¹t²¤% p6qtº+² ±+(+¸ 8+¤%oµ6p6 s±t+otq²% 8tn%

ª

n¼¥p%8(¤6 ±¼r¤6t±+ ºo+q(¤% ¤8%¥(¤% qt²%(µt¿

²6o+¥% 6µA+¥±¶µ A%¶³µ±%²

Ø

Ø

Ö

Ö

Ø

(µ%8t²²% ¤%³(¶¥% s%³%µ86² ²68o+r¤t q8%±%µ¶8p 

%±+8t¤ ¤t²6%¤µ8t(%

Ø

Ö

¶±+8+² ¤6²(¤tA6q

8+¤% ot(³%²t¿

otq±t²+8%¥ (µ6¥t¸%µ% ²%n%A%±t

Ø

Ö n¼¥p%8(¤6 ±¼r¤6t±+

Ø

Ö

¥t8t¹²% ³6+st¿

ª

p+86t²¿²% 6(µ86o(¤t

Ö n¶¤+µ

o±+(µt¥t»+ s%o6q%

ª

Ø

±¿(µ6(s% (µ6¿¥%o6q% ·8+²(¤% ¤t²6%¤µ8t(% 

t²(µ8¶±+²µ s%³86nto% ²+²%q¶³¤t

A%o%£(¤t 6(µ86o

Ø

Ö

±%8¤%²%º% nt8%

Ö

r+²%µ%²% ·8+q ·¥t²µ(µ6¶²

Ø

Ö

·8+²(¤t ³8+stq+²µ 

8+¤%o¼o ·8%²¸t¿

³6q6o% ³6(µ+¥¤% ·8+²(¤t ³%µ6¥6p 

ª

Ø

6³+8%6µ o+8qt p+86£ ²%²+q% %²µ6²6o%

Ø

Ö

¹%(µ 6µts8+¹+²t+

Ö otq(+q¥6 s%+sq%

³8+¹¤% p68²t¸% t¤6²

Ø

Ö p8%qo¼o ·8%²¸t¿ A68% 6µ¤¾8q(¤t ³86tsA6q

ª

²%¤¥6²+²6 ¶(µ86£(µo6 (o%p6²+µ¤%

Ø

p8%q on¼¥p%8t¿

Ö

µ8t¤ o¤t²6µ6

Ö

6(µ86o6µ p8¶³%µ% s+¥+²t²6(

Ö

³+µ¥t²tts% ³t(%²+²% ²6µt

Ø

²%86q²6(µ o¼oot+µ²%±

Ø Ö

²%o¶»% s%¤8%¤% ¸t¤¥6A+¤ (%²6²

Ø

Ö ·8+²(¤t ¤t²6%8µt(µ 

Ø Ö

otqo¼8n% ³¥tµ¤6 n¥%µ6 ¤8%£±68+

Ø

Ö

Ö Ø

Ø

p68²%¤%±% 8%o²¿¤6t (µ8%²t

Ø

Ö

Ø

Ö *o8+£(¤t ±+(+¸

Ö

6µ86o²% µ8+o%

Ø

Ö

¸tp%²t ·8+²(¤t ·¶µn6¥+² 6µn68

Ø

Ö

(t¥²6 r+¥%²t+

86±%² 6µp8+pn+¼8

8+¤% op%²%tµ6p6

ª

Ø

Ö

ntoº% ²%º%n%(¤+µ n6¥t(µ¤%

Ö Ø ³6p8+n%¥²% ³+(+² ¶8t±¥¿²tµ+

p+86£ 6µt¥t%q%

8+¤% o¤%s%A(µ%²

¥+¤%8(µo6 ³86µto p¥%o6n6¥t+

8¶(¤6 n+s%¥¤6 A6¥²6³tµt+

Ø p8%qt²(¤6 ¸o+µ+

Ö

Ø

Ö

¿³6²(¤t %oµ6±6nt¥t

Ø ntoº·8+²( ¤tµ+²t(t(µ

²6»²6 s%o+q+²t+

Ö

Ö Ø

t²qt%²(¤6 ³¥+±+

ª ±6¥n% q6(¼q

8+¤%o8¶(t¿

³+(+²²% ²t²% ²t¤6¥t²%

Ø

Ö

Ø

Ö

Ø

Ö

Ö

q8+o²6 ³¥+±+

n¼¥p%8(¤t ·¶µn6¥t(µ 

p+86t²¿²% ¥¶t(¤%86¥

p8%qo²6o% s+¥%²qt¿ q+¥o%

n¶q¤%s% o+(µ²t¸t 8%sp

p8%qo¹t¥t

Ø (8+q²6o+¤6o ²tn¼¥p%8( ¤t(+¥¿²t

²%8¤6µt¹²6 o+»+(µo6

Ø

q8¶p6t±+ ²%±%¤%6

Ö Ø

Ø

Ö

Ö Ø

Ø

Ö

³86ot²¸t¿ on+¥pt¿

ntoº% p8¼¸¤% n%²¤²6µ%

p+86£²%8 ¹%²q¥¼8 (µ6¥t¸%µ% ²%±%¥t

o8¼A o86q6³tµ+

·8+²(¤t ³6+µ 

Ø

p8+¿²6ot²6 (¹+8³t³+8

Ø

(³+¸t%¥t(µ ³6+(µ+µt¤%

Ö

Ø

Ö

Ö Ø

Ø

Ö

Ö Ø

Ø

Ö

6µ8t¸%µ+¥+² ³6¥¾(

t²(µ8¶±+²µ s% 8%s¤6³%o%²+

Ö

²%86q ot²qt¿

Ø 8+¤%oq%²t¿

p8¼¸¤%n¶¤o%

8+¤% op+8±%²t¿ q¼8o6q+¥+¸ ±+n+¥t(µ

¤¶±t8

Ø

Ö

Ø

Ö

Ø

Ö

Ö Ø

(¾r+µt²% (¼¹t²+²t¿

¥t(µ ²%q¼8o6

p8%q o¿³6²t¿

(tµ²6 (±¥¿²%8¶q%

q+µ(¤% n6¥+(µ

¥¾ntµ+¥ ²%µ+%µ¼8%

¸¼8¤6o²% ³+(+²

·8+²(¤t p8%·t¤ 

³¥6(¤% q¼8o+²% ts8+s¤%

p¥%o+²¤8¼o6 ²6(+²(¼q

Ö

Ö

ª ±¿8¤%s% µ8¼nt

Ø

Ö Ø

Ø

Ö

o6q²6¸o+µ+ ¸o+µ+n+s (±¼8µ²t¹+

Ö

%²%¥tst8%²+

Ø

Ö Ø

²+6¥¾»+² 68ts

Ø

Ö

(+±+£(µo6 n6s%£²t¸t

·8+²(¤6 ·¶µn6¥²6 (³t(%²t+

n8%º²6s% ±+¥²t¹%8¿ 6(µ%8

Ö

Ö Ø

t²qt£(¤% ³6q³8%o¤%

Ø

°

Ø

Ö

Ö Ø

q¿¥ 6µ·tst¤%µ%

A¥%qt²% ³86A¥%q%

8+³¶µ%¸t¿

o+(+Â¥n%

q8+o²6 ³¥+±+

p8%q o8¶±¼²t¿

ª

Ö

¹+µt8t±+( µ+²·%£µ6² 8%s¤%s6µ o%s6o

°

n¼¥p%8(¤t (%±6¥+µt

Ø

Ö

p8%qo³68 µ¶p%¥t¿ p+8±%²(¤t ·t¥6(6· 

¤6r²% n6¥+(µ³6 p¥%o%µ%

(µt¥o³6³ ±¶st¤%µ%

q+µ+n+s 86qtµ+¥t +q86(±¥¿²6 rtµ6s% ¿(µt¿

°

r+²(¤6t±+

Ø

Ö

¤%q¼²(¤% q8+A%

7

(µ6¥t¸%µ% ²%8¶%²q%

·8+²(¤t ¤6±³6stµ68 

Ø

Ö

8+¤%o¥%6( n8%µ²% ±6£(+£ ¤68+£(¤% ±¿8¤% s%q¼¥rt²%

Ø

Ø

Ö

ntoº ¿³6²(¤t o6¥+£n6¥t(µ

Ö

8¶(¤t (%±6¥+µt

p+86t²¿ 6µ¨8%±n6©

²%±+¤o%²+

Ø

Ö s%¥%s% ·t¥±6ot ³86r+¤¸tt

Ö

¹t(¥6µ6 ³8+qt+q²6

Ö

Ø


88

14 - 20 юни 2018

áð 8 (915)

Àíòè÷íèÿò Êàáèëå êðàé ßìáîë ïîñðåùà áëèçî 200 âúçñòàíîâ÷èöè

Посетителите в древния град ще видят зрелищни гладиаторски битки, срещи с траки, елини, келти, римляни, готи, даки, викинги и други персонажи. Античният град Кабиле край Ямбол ще стане сцена на едни от най-внушителните исторически възстановки, правени у нас. Близо 200 участници от клубове от цяла България и гости от Румъния ще се включват в седмото издание на Панаира на туристическите забавления и анимации от 15 до 17 юни. Пресъздаване на гладиаторските битки е тазгодишният акцент на панаира. Десетки възстановчици от различни клубове ще влязат в ролята на различните видове гладиатори: рециарии, секутори, тракийци. Други атракции, които ще бъдат демонстрирани в античния Кабиле, са: стрелба с лък, хвърляне на копие, пазар на роби, римски съд, антични танци. Реенактори от над десет клуба ще представят възможно най-пъстра палитра от древността с пресъздаване на образи и бита на: траки, елини, келти, римляни, готи, даки, хуни, средновековни българи, викинги и др. На тазгодишното, седмо поред издание, на панаира гостите отново ще имат възможност да дегустират различни видове храни, приготвена с характерни за античната епоха продукти. Майсторите-готвачи ще са от Професионалната гимназия лагат многобройни изделия, за да могат посетипо туризъм в Ямбол. Ще има и базар на занаятчии, телите да отнесат по нещо за себе си като спомен пресъздаващ древно тържище, където ще се пред- от събитието.

Îáåäèíåíè çà âÿðàòà, çà õðàìà

О

рганизираният от Община Стралджа благотворителен концерт за набиране на средства за ремонт на подовата настилка в храм „Св.Архангел Михаил“ събра в читалището десетки стралджанци, които с готовност дадоха своята лепта. Сред публиката бяха и свещеник Димитър, председател на Църковното настоятелство при храма, Атанас Киров, кмет на общината, Гроздан Иванов, зам.кмет, общински съветници, ръководители на учебни и социални звена. Благосло-

Çà

вен от Н.В.Пр. сливенския владика Йоаникий, концертът „С вяра в доброто!“ откри г-н Киров, който припомни значението на храма за местните жители, изрази благодарността си към всички подпомогнали инициативата и добави увереността си, че необходимите средства ще бъдат събрани, а общината ще помогне с материали и труд. По-нататък сцената на читалището се изпъстри с участниците в концерта сред които имаше малки и големи. Прекрасни в своя танц „Ангели“ бяха

åäíî

2555 лв. вече са събрани за ремонта на храма „Св.Архангел Михаил“ в Стралджа. И набирателната кампания за осигуряване на така необходимия ремонт на светинята привлича все повече хора. От продажбата на магнити по време на събора „Мараш пее“ събраните средства достигнаха 855 лв. На благотворителния концерт „С вяра в доброто“ от билети и дарения събраната сума е 1690 лв. Свой дял за това имат Младежкото обединение, колективите

красивия стралджански буенек, а публиката, станала на крака, заслужено ги аплодира. Да, стралджанци доказаха, че благотворителността е изява на гражданска позиция, израз на солидарност,

възпитаниците на ДГ“М. Рубенова“, талантливата Симона Иванова достави удоволствие с изпълнението на песента „Вода“, приятно допълнение беше представянето на певческата група при клуб „Дълголетие“, както и на момичетата от фолклорния клуб

äîáðî

„Тончо Тончев“. В истинско надиграване се впуснаха танцовите колективи при двете читалища „Просвета 1892“ и „Стралджа 2016“. Редуваха се обичани танци, сменяхя се музика и носии, но общото настроение се запази до края на концерта когато всички участници се обединиха в

äåëî

на фолклорен клуб „Тончо Тончев“, ДГ“Здравец“ и ДГ“Мати Рубенова“ и др. Общинска администрация при общината също активно подкрепи инициативата като много от служителите направиха индивидуални дарения плюс закупуване на билети. Така общо събраната сума до момента вече е 2 555 лв. Кампанията продължава като общината ще помогне за ремонта на храма с труд и осигуряване на материали.

- Ало, обаждаме се от Перник. - Добре де, ама защо веднага заплашвате?!?

съпричастие, готовност за помощ. И скоро събраните средства ще бъдат вложени в едно добро дело, което ще донесе удовлетворение на всички дали своя принос за това.

Vreme 8  
Vreme 8  
Advertisement