Page 1

ÁÐ 13 (920)

ÃÎÄ. XX

5 - 13 ñåïòåìâðè 2018

0. 40 ëåâà

Ðåìîíòè çà áëèçî 7 ìëí. ëåâà â äåòñêèòå ÿñëè

С официални церемонии бяха открити три обновени детски заведения в Ямбол: Детска ясла „Мечо Пух“, Детска градина „Свобода“и Детска ясла „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“. Детските заведения бяха изцяло реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“. „Постигната бе целта да осигурим съвременни условия за отглеждане и възпитание на децата на Ямбол, защото те са бъдещето на нашия град“, изтъкна кметът Георги

Славов. От своя страна директорите на детските заведения изразиха своето задоволство от извършените ремонти и изказаха благодарности към община Ямбол от името на родителите и екипите на съответните детски градини. Дейностите в изпълнение на проекта включваха полагане на топло и хидроизолация, ремонт на покривни конструкции, подмяна на електрическите, ВиК и котелни инсталации, нова дограма, обновяване, включително с ново оборудване на кухненските блокове и др. Дворните пространства също са модернизирани с нови съоръжения за

игра, обособени в различни кътове, в зависимост от групата и възрастта на децата, положена е ударопоглъщаща настилка, изпълнени са и дейности по

обновяване на парковата растителност. Про ект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 6 617 380.00 лв., което е 100 процента

безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол. Проектът е част от инвестиционната програма на община Ямбол.

Íîâèòå ðåéñîâå òðúãíàõà íà ñòðàíèöà 2

Ñòðîèòåë ñ äîñòîéíñòâî!

„Трейс Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул.“Д-р Петър Брънеков“№2, тел. 046/663263


2

5 - 13 септември 2018

Ðåïîðòåð

áð 13 (920)

Íîâèòå ðåéñîâå òðúãíàõà

От началото на септември по всички линии на градския транспорт в Ямбол пътуват новите /рециклирани/ автобуси модел MAN A21-4610/3T/Voit, Те са с 32 седящи места, климатизирани, оборудвани със съвременни електронни системи за сигурност, видеонаблюдение и контрол. Инвестицията е за над 1 млн. евро от страна фирмата превозвач „Юнион Ивкони“ и не натоварва финансово община Ямбол. Запазена е, засега и цената на билета от 70 ст. За предварително запознаване на ямболии с новите

системи за таксуване и с режима на качване и слизане в продължение на две седмици два демонстрационни автобуса бяха разположени на оживени места в града. Автоматизираната система за таксуване на пътниците позволява качването само от първата врата, като пътникът маркира билета си на електронен валидатор, след което автоматично се отваря турникет за влизане в салона на автобуса. Слизането става само от втората врата, която е обезопасена от нерегламентирано качване с турникет и интелигентна система за следене посоката

на движение на обекта в нейния обсег. Транспортният оператор е ангажирал специалист, обучен във Виена, който да подпомага обучението на персонала, поддръжката и диагностиката на автобусите. Въпреки безспорните предимства на новите автобуси, коментарите на ямболии в социалните мрежи бяха предимно критични. повечето мнения са, че качването само през първата врата увеличава престоя на автобусите по спирките и разписанието не може да бъде спазено.

Òðàáàíò îòíå ïðåäèìñòâî íà ÁÌÂ, ìëàä ìúæ çàãèíà â Ïîáåäà

На 7 септември на главния път за Елхово близо до с. Окоп е станала катастрофа между трабант с ямболска регистрация и автомобил BMV, шофиран от румънски гражданин, потвърдиха от пресцентъра на МВР-Ямбол. При излизане от бензиностанцията трабантът не е дал предимство на румънския автомобил и го удря. Шофьорът на трабанта е с фрактура на крака, е предварителната информация.

Разследването на ПТП-то продължава. Преди дни в региона се случи друга катастрофа с мотоциклетист, завършила трагично. В центъра на с. Победа, общ. Тунджа, обл.

Ямбол, на Път II-53 е самокатастрофирал с мотоциклет мъж на 33 години от същото село. В следствие на настъпилото пътно транспортно произшествие водачът на мотоциклета е починал на място. Пристигналите медици само са констатирали смъртта. По първоначални данни мъжът е загубил управлението над мотоциклета и се е ударил в бордюр и в последствие в циментов стълб.

Æèòåëè íà Òóíäæà ñå îïëàêâàò îò âèñîêè äåöèáåëè

Десетки сигнали за силна музика по селата постъпват ежедневно в община Тунджа. Проблемите са най-вече в ромските квартали. През последния месец само в село Веселиново са съставени 30 административно наказателни постановления. На нарушителите се налагат глоби между 70 и 100 лева, въпреки че максималният размер е 500 лв., съобщи секретарят на община Тунджа Андон Кръстев. "Една събираема глоба е по-добро решение, отколкото максимално голяма санкция, която лицето няма да е в състояние да заплати", посочи още той. Нарушителите имат своите аргументи: "Е, нарушаваме закона, ама и ний искаме малко сватби, всичко". Не са малко и фалшивите сигнали за нарушаване на обществения ред, посочиха от общинската администрация.

Îòêðèõà îáíîâåíàòà ãèìíàçèÿ ïî çåìåäåëèå “Õðèñòî Áîòåâ” â ßìáîë

Áëàãîòâîðèòåëíà èíèöèàòèâà íà Îáùèíà „Òóíäæà“ è Àâèîáàçà „Áåçìåð“

За поредна година в организацията и провеждането на Младежкия фестивал „Тунджа – творчество и иновации“ 2018 се включиха военни от Авиобаза „Безмер“, под ръководството на

капитан Ивайло Георгиев. По време на празничното събитие в село Безмер бяха проведени няколко благотворителни инициативи и демонстрации с активната подкрепа и ресурси на Авиобазата. На специално обособени места около читалището в селото бяха поставени военни палатки за полева кухня и места, където всички желаещите успяха да се докоснат до различни стрелкови оръжия под ръководството на военните от Авиобаза Безмер.

Над 40 самотно живеещи възрастни хора получиха топла храна, приготвена в полевата кухня и доставена от младежи от община „Тунджа“, военни и доброволци от Младежката организация на Български червен кръст. Настоящата инициатива ще затвърди социалния подход на споделените отговорности в полза хората в неравностойно социално положение от община „Тунджа”, чрез съвместната работа на общинската администрация, Авиобаза Безмер и неправителствени младежки организации, обединени в реализирането на поредната благородна кауза.

На 5 септември беше открита обновената база на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол. Сградата бе реновирана по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие.

„Когато се прави нещо добро като този ремонт, който е изцяло в полза на учениците, няма как това да не ни удовлетворява, защото в предлагането на образование за нашите деца, сме длъжни да им предоставим най-подходящата среда“, заяви по време на откриването на обновената база кметът на Ямбол Георги Славов. След официалното откриване, в заседателната зала на гимназията се състоя заключителна пресконференция,

Áëèçî 2 ìëí. ëåâà ñà çàäúëæåíèÿòà êúì ÂèÊ- ßìáîë, âîäàòà å äîáðà çà ïèåíå

Близо 2 млн. лева са задълженията към ВиК-Ямбол, като повечето са натрупани от битови абонати. Водното дружество е спечелило над хиляда дела, но от голямата част некоректни абонати, нямат възможност да погасят дълговете си. Въпреки че има и събрани задължения, общите дългове остават, съобщи управителят на дружеството инж. Стоян Радев: "Неплатени сметки има не само в махалата, а навсякъде". Прекъсването на водоподаването е последна и крайна мярка, подчерта той. На длъжниците се дава възможност да плащат разсрочено за две години, но те плащат само първите няколко вноски, докато ги включат, а след това спират.

Въпреки дълговете към ВиК, от дружеството правят инвестиции в мрежата. В момента за около 200 000 лева се подменя водопровод и се изграждат канализационни отклонения“. Няма отклонения от качествените показатели на питейната вода в Ямбол. Количествата манган също са в допустимите норми, увериха от ВиК - дружеството. Тъмно ръждивият цвят на

водата, която потича след отстраняване на аварии, се дължи на големите количества манган по водопроводната мрежа, заяви инж. Стоян Радев. "По тръбите има наноси, залепнали вътре, особено тъмния цвят се дължи на манганът, който е вътре.. Качеството на водата, която ползват ямболци е с добро качество", подчерта Радев. "В ямболската вода, като се взимат проби, всичко си е в границата, но с времето тя се утаява по стените и при пускане, спиране- този проблем го има. Значи ние всеки ден отстраняваме по две-три аварии." Водопроводната мрежа на Ямбол е на повече от 40 години и по нея се губят над 70 % от питейната вода.

по време на която ръководителят на проекта Мария Паспалджиева представи дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта- обновяване и модернизиране на сградата на Професионална гимназия по земеделие “Христо Ботев” – учебните кабинети, общежитието и част от дворното пространство към нея. Строителните дейности включваха въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтни дейности, осигуряване на достъпна среда и изграждане на комбинирано спортно игрище. Осигурено бе обзавеждане и оборудване на общежитието и класните стаи в сградата. Директорът на ПГ З „Христо Ботев“ Тодор Тодоров изрази своята благодарност към община Ямбол за извършените ремонти и заяви, че с модернизирането на материално-техническата база ще бъде постигнато още по-качествено образование. Проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 299 840.80 лв., което е 100 процента безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол.


Òóíäæà

áð 13 (920)

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0854/22.08.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за застрояване за УПИ ХIII183 и УПИ VII183 в кв.42 по ПУП на с. Дражево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се определят линия на застрояване за двете УПИ, съгласно приложен проект–предложение за изменение на ПУП-ПЗ, неразделна част от заповедта.

5 - 13 септември 2018

3

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0808/08.08.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ XV237, УПИ XVI236 и УПИ XIV238 в кв.28 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се промени отреждането „за производствена, складова дейност и обитаване“, съгласно приложен проект–предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, неразделна част от заповедта.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0847/21.08.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 67177.156.53 по КККР на с. Сламино, община „Тунджа”, област Ямбол, като се отреди УПИ за съхранение на селскостопанска продукция и техника, съгласно приложен проект–предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, неразделна част от заповедта.

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0829/14.08.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива: Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект за изграждане/ възстановяване на път за противопожарни нужди в общински горски територии, минаващ през поземлени имоти: 447562.24.114, 47562.24.115, 47562.24.116 и 47562.83.18 по КККР в землището на с.Меден кладенец, община „Тунджа”, област Ямбол.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община „Тунджа” гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-070807/07.08.2018 г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ в следния обхват : Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелни линии НН от нов ТП МТТ на нов СРС на съществуваща въздушна линия средно напрежение „Инзово” в поземлен имот 48101.30.19, през ПИ 48101.30.19, ПИ 48101.144.368, ПИ 48101.127.6 до нови ЕТ и същесвуващи стоманобетонни стълбове на въздушна линия НН в с.Миладиновци, община „Тунджа”, област Ямбол и инвестиционен проект за „Нов трафопост МТТ монтиран на СРС от съществуваща ВСН „Инзово” и кабели НН 1KV от МТТ до ЕТ и същесвуващи стълбове на въздушна линия НН в с.Миладиновци“, община „Тунджа“, област Ямбол.

Община „Тунджа” гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 0762/24.07.2018г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Х 70 и УПИ ХХII 70, в кв.10 по ПУП на с.Веселиново, като вътрешните регулационни линии на УПИ Х 70 и УПИ ХХII 70, в кв.10, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ № 67 и ПИ № 71 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот Х 70 за автоуслуги, търговия и обитаване по ПУП на с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община „Тунджа” гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват : . 1. Парцеларен план за трасе на път за противопожарни нужди в общински горски територии, минаващ през поземлени имоти № 38279.40.82, 38279.41.5 и 38279.42.38 по КККР, находящи се в землището на с.Коневец, община „Тунджа“. 2. Инвестиционен проект за обект – Изграждане/възстановяване на път за противопожарни нужди в общински горски категории, минаващ през поземлени имоти № 38279.40.82, 38279.41.5 и 38279.42.38 по КККР, находящи се в землището на с.Коневец, община „Тунджа“.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

Община „Тунджа“ гр.Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-070828/14.08.2018г. за разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване на урегулиран поземлен имот ХIII-116 и VI-110, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на поземлен имот №1096 ипоземлен имот №110 в кв.29 по ПУП на с.Тенево.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община „Тунджа” гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват : . 1. Парцеларен план за трасе на път за противопожарни нужди в общински горски територии, минаващ през поземлен имот № 15789.71.14 по КККР, находящ се в землището на с.Голям Манастир, община „Тунджа“. 2. Инвестиционен проект за обект – Изграждане/възстановяване на път за противопожарни нужди в общински горски категории, минаващ през поземлени имоти № 15789.71.14 по КККР, находящ се в землището на с.Голям Манастир, община „Тунджа“.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

Община „Тунджа“ гр.Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-070805/06.08.2018г. за разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване на урегулиран поземлен имот ХII-62 в кв.62 по ПУП на с.Ханово.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община „Тунджа” гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват : . 1. Парцеларен план за трасе на път за противопожарни нужди в общински горски територии, минаващ през поземлени имоти № 15789.71.530 и 15789.71.533 по КККР, находящи се в землището на с.Голям Манастир, община „Тунджа“. 2. Инвестиционен проект за обект – Изграждане/възстановяване на път за противопожарни нужди в общински горски категории, минаващ през поземлени имоти № 15789.71.530 и 15789.71.533 по КККР, находящи се в землището на с.Голям Манастир, община „Тунджа“.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0761/24.07.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ IV445 за автосервиз, представляващ поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР на з-ще с.Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се промени отреждането „за административна, търговска и обслужваща дейност“, съгласно приложен проект–предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, неразделна част от заповедта.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

Община „Тунджа“ гр.Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IV-445 за автосервиз в масив 32 по КККР на землище с.Кукорево, който се преотрежда за административна, складова, търговска и обслужваща дейност.


4

Oáçîð

5 - 13 септември 2018

áð 13 (920)

ÁÎËßÐÎÂÎ

Ðîäîëþáèâà òðàäèöèÿ ïðîäúëæàâà äà äîêàçâà,÷å Áúëãàðèÿ å íàä âñè÷êî

Лора Величкова На 25 август 2018 година бе спазена традицията за провеждане на знаковия единадесети общински патриотичен народен събор в красивата местност „Белянката” край село Иглика, община Болярово. Стотици хора от близо и далече пристигнаха в този райски кът, за да си подарят ден за празнично безгрижие край ледената вода на чешмата и зеленината на горите наоколо. И тази година имаше нови неща, които да зарадват хората, поредния принос на родолюбивия българин, емигрирал преди много години, родом от село Иглика – бай Димитър Терзиев – Американеца. Тази година не можа лично да присъства, което се случва за втори път през всички тези години, но духом бе с множеството гости, уважили празника му. Догодина, когато навършва деветдесет години, той непременно ще бъде тук, когато всичко ще е особено грандиозно като събитие. Гостите тази година бяха посрещани от дъщерята на Американеца Диана и съпругът й Димитър, облечени в народни носии, както традиционно

се облича и самият Димитър Терзиев ежегодно на събора. На всеки от пристигналите, те даваха лента с триколоьра на българското знаме, за да го носи със себе си в този ден. Съборът откри общинският кмет Христо Христов, редом с Диана и Димитър, председателят на Общински съвет – Болярово, кметският наместник на Ситово и Иглика Станка Табурова, представители на Църковното настоятелство,

спонсори, гости. Господин Христов сподели, че сутринта по телефона му се е обадил бай Димитър с поздрави и заръки и предаде думите му на всички, убеден, че духом е с множеството гости днес. Диана, дъщерята, на която ще се предаде традицията, също сподели развълнувана колко е щастлива да е тук днес, като домакиня, не скри вълнението си и гордостта си,че баща й е работил толкова години далече от родния край, за да се върне и допринесе с нещо за него, да създаде това прекрасно място, събора и да увековечи това с девиза си:

„България над всичко!“ Прозвуча, разбира се и химнът на Странджа – „Ясен месец“, с който ежегодно се открива този събор, изпълнението бе на оркестър „Комити“ – град Бургас, съвместно с общинския кмет Христо Христов. Оркестърът, който и тази година се грижеше за доброто настроение на всички гости, изпълняваше всички желания, които бай Димитър бе написал

като поръки – на първо място химнът на българските емигранти – „Я кажи ми, блаче ле бяло“ и много други български патриотични песни, всяка от които поздрав за някого, специално от него: за общинския кмет, за дъщерята и зетя, за близките, за майстор Теньо. Нова паметна плоча, отново по идея на бай Димитър – на организаторите на Илинденско-Преображенското въстание, бе осветена от отец Димитър Ингов. Това е поредният патриотичен знак на почит от бай Димитър към героите, воювали за родината. Имаше и други нови неща – красиви дървени беседки са поредната идея на бай Димитър, осъществена от майсторът със златни ръце Теньо. Ще има и още беседки и нови допълнения на това красиво райско място. Преди единадесет години е сложено начало на нещо чудесно от Димитър Терзиев, с подкрепата на общината през годините се е подобрявало и

ежегодно се допълва с нещо ново. Едно кътче, символ на

българщината, както го определи общинският кмет Христо Христов. Той поведе първото хоро, отново по желание и поръчение на бай Димитър. Виеше се хоро след хоро, поздрав след поздрав до късния следобед, чак до вечерта, когато поредната изненада за гостите бе още една българска традиция – нестинарски танци и хора. Гости от близо и далеч, родом от селото, общински съветници, кметове и кметски наместници, дарители и близки на Американеца, се веселиха

Иглика), Георги Колев Тончев (село Ситово), Димитрина Трендафилова (село Ситово), , Тончо Колев Тончев (село Ситово). Организаторите изказват горещи благодарности за щедростта и благородството на всички тях! Някаква магия има в този райски кът, където всяко послание е за родолюбие! Именно думите на гордата прекрасна българка – дъщерята на Димитър Терзиев Диана, звучаха като послание към всички, като обричане за патриотизъм

от сърце през целия ден, танцуваха, пяха и споделяха спомени от отминали събори, горди,че познават родолюбеца, дал начало на всичко това – Димитър Терзиев. С вълнение и гордост говори и племенницата на бай Димитър, от името на всички роднини и близки приятели, правейки кратко обобщение на живота и делата му, винаги в полза на родината.

И тази година, този невероятен празник стана фаст, благодарение на щедростта

на родолюбивите дарители, на които се изказва сърдечна благодарност. А именно: община Болярово, Димитър Терзиев (село Иглика), Тоньо Георгиев (село Иглика), Димо Димов (село Ситово), «Сакарела ООД» - град Ямбол, мандра «Арачиеви» ООД – с. Кирилово, адвокатска кантора «Жана Табурова» (град Ямбол), стоян Проданов (град Ямбол), «Гери транс» ООД – ГРАД Ямбол (представлявана от Емил Тончев), Георги Ставрев (село

и вяра! Тя сподели с треперещ глас, че баща й е едно обикновено овчарче, което е тръгнало да преследва мечтите си и цял живот се е трудил до изнемогване. Близо петдесет години, далече от жена, дете, близки, приятели, роден край! За да се върне след толкова години, сънувал всяка нощ България и прекрасното родно село Иглика, и да създаде това кътче, с посланието «България над всичко!»


Ñïðà âÎáíèê

ĂĄĂ° 13 (920)

ČżČźÉŠÉˆÉ‰ČżÉƒÉ‹É„É‚ɋɔɘÉ

ČżČźÉŠÉˆÉ‰ČżÉƒÉ‹É„É‚É™ÉŒÉ ČżÉ†ČżČžČżÉ…É‹É„É‚ÉŽÉˆÉ‡ČžÉ ČşÉŠČşÉ ČźÉ‚ÉŒÉ‚ČżɇȺÉ‹ČżÉ…É‹É„É‚ÉŒČżÉŠČşÉƒÉˆÉ‡É‚ČżČźÉŠÉˆÉ‰ČşÉ‚É‡ČźČżÉ‹ÉŒÉ‚ÉŠČşČźÉ‹ČżÉ…É‹É„É‚ÉŒČżÉŠČşÉƒÉˆÉ‡É‚

ɋɇÉ?Ă„É†ČżÉ‹ÉŒÉ‡ČşɂɇɂÉ?É‚ČşÉŒÉ‚ČźÉ‡ČşȽɊÉ?ɉȺ– ȿɅÉ?ÉˆČźÉˆ– ČťÉˆÉ…É™ÉŠÉˆČźÉˆÂ´ É?ÉŹÉœÉ´ÉŞÉ ÉžÉšÉœÉšÉŚÉŠÉŠ.. ɉɪÉ&#x;ɞɍÉ&#x;ɞɚɏÉ&#x;ÉĽɧɚÉ?É‹ɧɚɋɇÉ?ÄɆɂȽ- ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨– ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Âł ȞɚɧɢÉ&#x;ÉĽÉšÉ†É˘É§É¤É¨ÉœÉš * ɥɚɼɢɹÉ&#x;ɧɚɢɧɎɨɪɌɚɰɢɚɧɚÉ¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x;ɹɼɨɏÉ É É…Čž

ÉˆČťÉ™ČźČş ÉĄÉšɊɪɢÉ&#x;ÉŚɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉĽÉ¨É É&#x;ɧɢɚɥɚɊɪÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚÉ›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳ ɊɨɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚÉĄÉšȟɨɞÉ&#x;ɧɨɨɏɨɛɳɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɍɏɧɨÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x;

5

5 - 13 Ń ĐľĐżŃ‚ĐľĐźĐ˛Ń€Đ¸ 2018

5. ȞɨɊɭɍɏɢɌɢɪɚɥɯɨɞɢ ȞɨɊɭɍɏɢɌɢɤɚɏÉ&#x;É?ɨɪɢɢɪɚɥɯɨɞɢÉŤÉš - ɊɚɥɯɨɞɢɤɨɢɏɨɢɌɚɏɯɚɪɚɤɏÉ&#x;ÉŞÉšɧɚÉ˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɨɧɧɢɊɨɍɌɢɍɴɼɚɧɚɹɼɨɏÉŠÉ&#x;É?ɼɚɌÉ&#x;ɧɏ ȿɋ - ȞɪɭÉ?ɢ ɞɨɊɭɍɏɢɌɢ ɪɚɥɯɨɞɢ ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É˘ ÉŤ ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ ɧɚ ɨɊÉ&#x;ɪɚɰɢɢ Ɋɨ ÉŠÉ&#x;É?ɼɚɌÉ&#x;ɧɏ ȿɋ  ɢ ɊɪɢɨɪɢɏÉ&#x;ɏɢɏÉ&#x; ɧɚ ɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚÉĄÉšČźÉˆÉ†ÉŠ - ɋɴɨɛɪɚɥÉ&#x;ɧɢ ÉŤ ɨɛɳɢɏÉ&#x; ɧɚɰɢɨɧɚɼɧɢ ÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉš ɢ ÉžÉ&#x;ɏɚɣɼɧɢɏÉ&#x; ÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉš ÉĄÉš ɞɨɊɭɍɏɢɌɨɍɏ ɧɚ ɪɚɥɯɨɞɢɏÉ&#x; Ɋɨ ɊɪɨÉ?ɪɚɌɢɏÉ&#x; ɍɴɎɢɧɚɧɍɢɪɚɧɢɨɏČżÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x;ɣɍɤɢɏÉ&#x;ɍɏɪɭɤɏɭɪɧɢɢÉ˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɨɧɧɢɎɨɧɞɨɜÉ&#x; ȿɋɂɎ ÉĄÉšɊɪɨÉ?ɪɚɌÉ&#x;ɧÉŠÉ&#x;ɪɢɨɞ- É?ɢɊɨɍɊÉ&#x;ɰɢɚɼɧɨ ÉĄÉš ɪɚɥɯɨɞɢɏÉ&#x; ɍɴɎɢɧɚɧɍɢɪɚɧɢ ɨɏ ČżÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x;ɣɍɤɢɚ ÉĄÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɼɍɤɢ Ɏɨɧɞ ÉĄÉš ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɧɚ ÉŤÉ&#x;ɼɍɤɢɏÉ&#x; ɪɚɣɨɧɢ ČżÉ ÉŽÉŠÉ‹ÉŠ ɨɊɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉœÉ‰É¨ÉŤÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;Ę‹ɧɚɆɢɧɢɍɏÉ&#x;ɪɍɤɢɚÉŤÉ´ÉœÉ&#x;ÉŹɨɏÉ?ɨɞɢɧɚ ɈɛɧȞȟɛɪ . ȞɨɊɭɍɏɢɌɢ ÉĄÉš ɊɨɞɊɨɌɚÉ?ɚɧÉ&#x; Ɋɨ ɧɚɍɏɨɚɳɚɏɚ ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚ ÉŤÉš ÉŤÉĽÉ&#x;ɞɧɢɏÉ&#x; ɪɚɥɯɨɞɢ ɤɚɏɨ ÉĄÉšÉžÉ´ÉĽÉ É˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɨ É&#x; ÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉ&#x;ɧ ɊɨɧÉ&#x; É&#x;ɞɢɧɨɏɪɚɥɯɨɞɢɏÉ&#x;ɊɨɏɨɹɤɢɢɊɨ-ɞɨɼɭ ÉĄÉš ɍɏɪɨɢɏÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉœÉ¨ ÉŞÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚ ÉŞÉ&#x;ɯɚɛɢɼɢɏɚɰɢɚ ɢɥÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x; ɨɛɧɨɜɚɜɚɧÉ&#x; ÉŞÉ&#x;Ɍɨɧɏ ɢɢɼɢ ÉŞÉ&#x;ÉŤÉŹÉšÉœÉŞÉšÉ°É˘Éš ɧɚ ÉŤÉ?ɪɚɞɢ ɢɢɼɢ ɊɨɌÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɧɢɚ ɢɢɼɢ ɞɪɭÉ?Éš ɧÉ&#x;ÉžÉœÉ˘É É˘ÉŚÉš ÉŤÉ¨É›ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɨɍɏ ÉŤÉ´É?ɼɚɍɧɨ ɞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x; ÉĄÉš ɊɨɞɊɨɌɚÉ?ɚɧÉ&#x; ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ Ɋɨ ɧɚɍɏɨɚɳɢɏÉ&#x; É?ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉĄÉšÉ¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x;; 2. ÉĄÉšÉĄÉšÉ¤É­ÉŠÉ­ÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚÉ§É¨ÉœÉ˘ɏɪɚɧɍɊɨɪɏɧɢÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉœÉšÉ¨É›É¨ÉŞÉ­ÉžÉœÉšÉ§É&#x;ɢÉ¨É›ÉĄÉšÉœÉ&#x;ɠɞɚɧÉ&#x;ɞɨɊɚɥɚɪɧɚɏɚɢɌɍɏɨɣɧɨɍɏÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɨɹɪÉ&#x;ÉĄ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœɼɢɥɢɧÉ?ÉŤÉ´É?ɼɚɍɧɨɞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x;ÉĄÉšɊɨɞɊɨɌɚÉ?ɚɧÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ɊɨɧɚɍɏɨɚɳɢɏÉ&#x;É?ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉĄÉšÉ¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x;; 3. ÉĄÉš ÉŠÉŞÉ˘ÉžÉ¨É›É˘ÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚ ɤɨɌɊɸɏɴɪÉ&#x;ɧ ɍɨɎɏɭÉ&#x;ÉŞ ɊɚɏÉ&#x;ɧɏɧɢ ɢ ÉšÉœÉŹÉ¨ÉŞÉŤÉ¤É˘ ÉŠÉŞÉšÉœÉš ɼɢɰÉ&#x;ɧɥɢ ÉŞÉ&#x;É?ɢɍɏɪɚɰɢɚ ɧɚ ÉŹÉ´ÉŞÉ?É¨ÉœÉŤÉ¤É˘ Ɍɚɪɤɢ ɞɨ ɊɚɥɚɪɧɚɏɚɢɌɍɏɨɣɧɨɍɏ ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É˘ ÉŤ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚ Éœ ÉŹÉ¨ÉœÉš ɹɢɍɼɨ ɪɚɥɯɨɞɢ ÉĄÉš ɯɨɧɨɪɚɪɢ ÉĄÉš ɚɪɯɢɏÉ&#x;ɤɏɢ ɢɧɠÉ&#x;ɧÉ&#x;ɪɢ ɢ ɤɨɧɍɭɼɏɚɧɏɢ ɤɨɧɍɭɼɏɚɰɢɢ ÉĄÉš ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɚɢÉ&#x;ɤɨɼɨÉ?ɢɹɧɚÉ­ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŞÉ?ɢɣɧɨɨɛɍɼÉ&#x;ɞɜɚɧÉ&#x;É˘ÉĄÉœÉ´ÉŞÉ˛É&#x;ɧɢɤɚɤɏɨÉœɊɪɨɰÉ&#x;ÉŤÉšɧɚɊɨɞÉ?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉ¤Éšɧɚ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɢ ɊɨɞɚɜɚɧÉ&#x; ɧɚ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɨɏɨ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɏɚɤɚ ɢ Ɋɨ ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; ɧɚ ɧÉ&#x;É?É¨ÉœÉ¨ÉŹÉ¨ ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɤɨɢɏɨ ɧÉ&#x; ɌɨÉ?ɚɏ ɞɚ É§ÉšÉžÉŻÉœÉ´ÉŞÉĽÉšÉŹɧɚɍɏɨɨɏɨɛɳɢɚɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞɧɚɞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x;ɪɚɥɯɨɞɢɊɨɊɪɨÉ&#x;ɤɏÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉ&#x;ɧɢÉœÉŹɢ

ɧɚɋɇÉ?ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Â´ ɨɏɉɪɨÉ?ɪɚɌɚÉĄÉšÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x;ɧɚÉŤÉ&#x;ɼɍɤɢɏÉ&#x;ɪɚɣɨɧɢɥɚɊÉ&#x;ɪɢɨɞɚ– É? ɉɊɈÉ?ȿȞÉ?ÉŠČşÉ ČşÉ‰ÉˆČžČťÉˆÉŠɇȺÉ‰ÉŠÉˆČżÉ„ÉŒÉ‚%*5'13-19.077 ɉɈɆəɊɄȺĂ„É‚É‡ČźČżÉ‹ÉŒÉ‚É?É‚É‚ČźÉ‹É”É ČžČşČźČşÉ‡ČżÉŒÉˆÉ‰ÉˆČžÉˆČťÉŠÉ™ČźČşÉ‡ČżÉŒÉˆÉ‚É…É‚ÉŠČşÉ É’É‚ÉŠÉ™ČźČşÉ‡ČżÉŒÉˆɇȺ ȟɋɂɑɄɂČźÉ‚ČžÉˆČźČżɆȺɅɄȺɉɈɆȺɓȺȝɂÉ‚É‡ÉŽÉŠČşÉ‹ÉŒÉŠÉ?É„ÉŒÉ?ɊȺ³ɈɌÉ‹ÉŒÉŠČşÉŒČżČ˝É‚É™ÉŒČşÉ ČşČźÉˆČžČżÉ‡Éˆ ɈɌÉˆČťÉ“É‡ÉˆÉ‹ÉŒÉ‚ÉŒČżÉ†ČżÉ‹ÉŒÉ‡ÉˆÉŠČşÉ ČźÉ‚ÉŒÉ‚ČżɇȺɋɇÉ?ÄɆɂȽ- ȿɅÉ?ÉˆČźÉˆ-ČťÉˆÉ…É™ÉŠÉˆČźÉˆÂ´

1. ɇɚɢɌÉ&#x;É§É¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x;ɧɚɌɚɪɤɚɏɚɨɏɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚÉĄÉšČźÉˆÉ†ÉŠ Ɇɚɪɤɚ Ă„É‚É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢ Éœ ÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ÉŠÉ¨ÉžÉ¨É›ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɢɼɢ ÉŞÉšÉĄÉ˛É˘ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚ ÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É˘ ÉœÉ˘ÉžÉ¨ÉœÉ&#x; Ɍɚɼɤɚ Ɋɨ Ɍɚɳɚɛɢ ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ³ ɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚ ÉĄÉš ȟɨɞÉ&#x;ɧɨ ɨɏ ɨɛɳɧɨɍɏɢɏÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ɍɏɧɨ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɧɚ ɋɇÉ? ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Â´ Ɋɨ ɉɪɨÉ?ɪɚɌɚ ÉĄÉš ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɧɚ ÉŤÉ&#x;ɼɍɤɢɏÉ&#x;ɪɚɣɨɧɢɥɚɊÉ&#x;ɪɢɨɞɚÂą É?

2. É?É&#x;ɼɢɧɚÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉ§ÉšÉŹÉšÉ›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳɊɨɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚɏɚɢÉ¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉšÉ§É˘ÉŞÉ&#x;ɥɭɼɏɚɏɢ É?É&#x;ÉĽɧɚɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚɏɚ É‰É¨ÉžÉ¨É›ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚ É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ§É˘ÉŹÉ&#x; É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ ÉĄÉš ɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ ɢ ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚɏɚ ɧɚ ÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚ ɧɚ ɆɂȽ Âą ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨ - ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ ÉˆÉŤÉ˘É?É­ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚ ɚɞÉ&#x;É¤ÉœÉšÉŹÉ§É˘ É­ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘Éš ÉĄÉš É É˘ÉœÉ¨ÉŹ ɢ ÉĄÉšÉ&#x;ɏɨɍɏ Âą ɢɥÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x; ɧɚ ÉŤÉ´ÉŠÉ´ÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉłÉš ɍɊɨɪɏɧɚ ɍɨɰɢɚɼɧɚ ɤɭɼɏɭɪɧɚ ɢ ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɚɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ ÉˆÉ›É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ¤Éš ɉɭɛɼɢɹɧɚɏɚɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚÉ&#x;É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ&#x;ɧɎɚɤɏɨɪÉĄÉšɨɍɢÉ?É­ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚÉ›ÉšÉĄÉ¨ÉœÉ˘É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢɧɚɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ ɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚɆɂȽ ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ɢÉĄÉšɨɍɢÉ?É­ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚɞɨɍɏɴɊɚɞɨɏɚɯÉ?ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉąÉ˘ÉœÉ¨ÉŹÉ¨ɍɨɰɢɚɼɧɨ-ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɨÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x;ɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚ ɆɂȽČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨É&#x;ɧÉ&#x;ÉŞÉšÉĄÉŞÉ˘ÉœÉ§É¨ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É¨ÉŤÉ´ÉŤÉŤÉ´ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ­ÉœÉšÉłÉšÉŹÉšɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚɢɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŹÉ¨ɧɚÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɚÉ?ɚɧɢɏÉ&#x;É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ ÉĄÉš ɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ ɨɏ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ÉžÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x; ɧɚ ɆɂȽ ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ ɇÉ&#x;ɞɨɍɏɢÉ?Éš ɧɚ É˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢ ÉĄÉš ɨɛɧɨɜɚɜɚɧÉ&#x; ɧɚ ÉŤÉ´ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ­ÉœÉšÉłÉšÉŹÉš ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ ɢ ɧÉ&#x;ɚɞÉ&#x;É¤ÉœÉšÉŹÉ§É¨ÉŹÉ¨ ɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ ɧɚ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɚÉ?ɚɧɢɏÉ&#x; É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ É&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ɹɤɚ ÉĄÉš ÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚ ÉŞÉšÉœÉ§É˘ ÉœÉ´ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉ˘Éœɍɨɰɢɚɼɧɨ-ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɨɏɨÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x;ɧɚÉŤÉ&#x;ɼɍɤɢɚɪɚɣɨɧÉœɤɨɣɏɨÉŤÉ&#x;ɊɪɢɼɚÉ?ÉšɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚÉĄÉšČźÉˆÉ†ÉŠɧɚÉ†É‚Č˝ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ÉŒÉ&#x;ɥɢɎɚɤɏɨɪɢÉœÉ¨ÉžÉšÉŹɞɨÉœÉĽÉ¨É˛ÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŹÉ¨ɧɚÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɢÉĄÉšÉŤÉŹÉŞÉšÉ˛ÉšÉœÉšɍɊɨɍɨɛɧɨɍɏɏɚɢ ɞɚɥɚɞɴɪɠɚɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨɢɞɚÉŠÉŞÉ˘ÉœÉĽÉ˘ÉąÉšÉ˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢɢɊɨɏɨɥɢɧɚɹɢɧɞɚÉŠÉŞÉ&#x;É¨ÉžÉ¨ÉĽÉšÉœÉšɢ ɧÉ&#x;ɞɨɊɭɍɤɚɍɨɰɢɚɼɧɨ-ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɢ ɍɊɚɞ ɇɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉšɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚɆɂȽÉŤÉĽÉ&#x;ɞɜɚɞɚɍɏɚɧɚɏÉŠÉŞÉ˘ÉœÉĽÉ&#x;ɤɚɏÉ&#x;ɼɧɢÉĄÉšɛɢɥɧÉ&#x;ÉŤÉšɢÉĄÉšÉ É˘ÉœÉ&#x;É&#x;ɧÉ&#x;ɹɪÉ&#x;ÉĄɊɨɞɞɴɪɠɚɧÉ&#x;ɏɨ ɢ ɍɏɢɌɭɼɢɪɚɧÉ&#x;ɏɨ ɧɚ ɏɚɯɧɨɏɨ ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɨ ɍɨɰɢɚɼɧɨ ɢ ɤɭɼɏɭɪɧɨ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɢɥÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x; ɧɚ ÉĽÉ˘ÉŠÉŤÉœÉšÉłÉšÉŹÉš ɢɼɢ ÉŞÉ&#x;ɯɚɛɢɼɢɏɚɰɢɚ ɧɚ ÉŤÉ´ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ­ÉœÉšÉłÉšÉŹÉš Ɋɭɛɼɢɹɧɚ ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɚ ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ ɉɨ ɏɨɥɢ ɧɚɹɢɧ ÉłÉ&#x; ÉŤÉ&#x; ɊɨɍɏɢÉ?ɧÉ&#x; ɤɚɤɏɨ ÉŤÉ´ÉŻÉŞÉšÉ§ÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉšɏɚɤɚɢÉłÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɨɍɢÉ?ɭɪɢɊɨɞɞɴɪɠɚɧÉ&#x;ɏɨɧɚɍɨɰɢɚɼɧɢɏÉ&#x;ɤɭɼɏɭɪɧɢɏÉ&#x;ɢÉ¨É›ÉŞÉšÉĄÉ¨ÉœÉšÉŹÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x; É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢɍɊɨɪɏɧɢɏÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢɢɨɍɢÉ?É­ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚɪɚɛɨɏɧɢÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉš ɉɨɞɤɪÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢÉłÉ&#x;ɞɨɊɪɢɧÉ&#x;ɍɚɏɥɚɪÉ&#x;É˛ÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚɢɞÉ&#x;ɧɏɢɎɢɰɢɪɚɧɢɏÉ&#x;Éœɍɨɰɢɚɼɧɨ-ɢɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɢɚɚɧɚɼɢɥɢɧɭɠɞɢ ɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚɆɂȽ ÉˆÉąÉšÉ¤ÉœÉšÉ§É˘ÉŹÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɥɭɼɏɚɏɢ ɨɏ ɊɨɞɤɪÉ&#x;Ɋɚɏɚ ÉŤÉ&#x; É˘ÉĄÉŞÉšÉĄÉšÉœÉšÉŹ Éœ ÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɢ ɨɛɧɨɜɚɜɚɧÉ&#x;ɏɨ ɧɚ Ɍɚɼɤɢ Ɋɨ Ɍɚɳɚɛɢ Ɋɭɛɼɢɹɧɚ ɢ ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɚɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚɤɨɚɏɨɨɏÉŤÉœÉ¨ÉšɍɏɪɚɧɚɞɚɞɨɜÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɞɨÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚɨɊɏɢɌɚɼɧɚɠɢɥɧÉ&#x;ɧɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚ ɧɚ ɆɂȽ É¨ÉŠÉšÉĄÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚ ɨɤɨɼɧɚɏɚ ÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚ ÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚ ɞɨɍɏɴɊɧɨɍɏ ɢ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɧɚ ɢɤɨɧɨɌɢɤɚɏɚ ɤɭɼɏɭɪɚɏɚ ɍɊɨɪɏɚ ɢ É¨É›ÉŞÉšÉĄÉ¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x;ɏɨ

6. ɉÉ&#x;ɪɢɨɞÉĄÉšɊɪɢÉ&#x;ÉŚɢɌɚɍɏɨÉĄÉšɊɨɞɚɜɚɧÉ&#x;ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉĽÉ¨É É&#x;ɧɢɚ ɇɚɹɚɼÉ&#x;ɧɍɪɨɤÉĄÉšɊɨɞɚɜɚɧÉ&#x;ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚ5 ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŹÉ&#x;ÉŚÉœÉŞÉ˘É? É„ÉŞÉšÉ&#x;ɧɍɪɨɤÉĄÉšɊɨɞɚɜɚɧÉ&#x;ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚÉ¨É¤ÉŹÉ¨ÉŚÉœÉŞÉ˘É?ɹɚɍɚ ČźɪɚɌɤɢɏÉ&#x;ɧɚɨɊɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢɚɍɪɨɤÉĄÉšɊɪɢÉ&#x;ÉŚɤɚɧɞɢɞɚɏɢɏÉ&#x;ɌɨÉ?ɚɏɞɚÉŠÉ¨ÉžÉšÉœÉšÉŹÉŤÉœÉ¨É˘ÉŹÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚɍɚɌɨɊɨ É&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɏɪɨɧÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉ‚É‹É?ɇɧɚÉŤÉĽÉ&#x;ɞɧɢɚɢɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹɚɞɪÉ&#x;ÉŤhttps://eumis2020.government.bg . ȟɍɚɤɨɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɨÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɤɨÉ&#x;ɏɨÉ&#x;ɊɨɞɚɞÉ&#x;ɧɨÉŤÉĽÉ&#x;ÉžɨɛɚɜÉ&#x;ɧɢɚɤɪɚÉ&#x;ɧɍɪɨɤɧÉ&#x;ɊɨɞɼÉ&#x;ɠɢɧɚɨɰÉ&#x;ɧɤɚ 7. ȝɸɞɠÉ&#x;ÉŹɧɚɊɪɢÉ&#x;ÉŚÉš ÉˆÉ›ÉłÉ˘ÉšÉŹɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞɧɚÉ›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚɏɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳɊɨɧɚɍɏɨɚɳɚɏɚɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚÉ&#x;ɤɚɤɏɨÉŤÉĽÉ&#x;ɞɜɚ ÉˆÉ›ÉłɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞɧɚÉ›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚɏɚ É‹ÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉœÉšɨɏČżÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x;ɣɍɤɢɚ ɇɚɰɢɨɧɚɼɧɨɍɴɎɢɧɚɧɍɢɪɚɧÉ&#x; ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳ ÉĄÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɼɍɤɢɎɨɧɞÉĄÉšÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x;ɧɚ ÉŤÉ&#x;ɼɍɤɢɏÉ&#x;ɪɚɣɨɧɢ ČżÉ ÉŽÉ‹ÉŠ

ÉĽÉ&#x;ɜɚ

ÉĽÉ&#x;ɜɚ

ÉĽÉ&#x;ɜɚ

ČźÉšÉ É§É¨ ČťÉ&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚɏɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉœÉĽÉ&#x;ɜɚ ɆɨɠÉ&#x;ɞɚɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉ˘ɢɥɰɚɼɨÉ?ɨɪÉ&#x;ɊɨɍɨɹÉ&#x;ɧɚɏɚÉŤÉ­ÉŚÉšɊɪɢɧÉ&#x;ɞɨɍɏɚɏɴɹÉ&#x;ɧɛɪɨɣɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɢɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚɤɚɤɏɨ ɢÉœɍɼɭɹɚɣÉąÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉœÉ˘ÉžÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉĄÉšɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢÉ˘ÉĄÉ˘ÉŤÉ¤ÉœÉšÉŹɊɨ-ɌɚɼɴɤÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŤÉ­ÉŞÉŤ 8. ɆɢɧɢɌɚɼÉ&#x;ɧɢɌɚɤɍɢɌɚɼÉ&#x;ɧɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞɧɚÉ›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚɏɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳÉĄÉšɤɨɧɤɪÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɧɊɪɨÉ&#x;ɤɏ ɆɢɧɢɌɚɼɧɢɚɏɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞɧɚɞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x;ɪɚɥɯɨɞɢɢɧɚÉ›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚɏɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳÉĄÉšɤɨɧɤɪÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɧɊɪɨÉ&#x;ɤɏɊɨÉ‹ČźÉˆÉ†ÉŠÉ&#x; ÉĽÉ&#x;ÉœÉ¨ÉœÉšÉŹÉšÉŞÉšÉœÉ§É¨ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉ§É¨ÉŤÉŹɧɚÉ&#x;ÉœÉŞÉ¨ ÉĽÉ&#x;ɜɚ ɆɚɤɍɢɌɚɼɧɢɚɏ ɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞ ɧɚ ɞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x; ɪɚɥɯɨɞɢ ɢ ɧɚ É›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚɏɚ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉš ɊɨɌɨɳ ÉĄÉš ɤɨɧɤɪÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɧ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏ Âą ÉĽÉ&#x;ÉœÉ¨ÉœÉšÉŹÉš ÉŞÉšÉœÉ§É¨ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉ§É¨ÉŤÉŹɧɚÉ&#x;ÉœÉŞÉ¨ ÉĽÉ&#x;ɜɚ É ÉšÉ›É&#x;ÉĽÉ&#x;ɠɤɢ x ɆɚɤɍɢɌɚɼɧɢɚɏ ɨɛɳ ɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞ ɧɚ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšÉŹÉš ɊɨɌɨɳ ÉĄÉš ɹɢɏɚɼɢɳɚ ɢ ɘɅɇÉ? ɊɨɼɭɹÉ&#x;ɧɚ Ɋɨ Ɍɚɪɤɚɏɚ ÉĄÉš É&#x;ɞɢɧ ɤɚɧɞɢɞɚɏɥɚɊÉ&#x;ɪɢɨɞɚɧɚɊɪɢɼɚÉ?ɚɧÉ&#x;ɧɚɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚÉĄÉšČźÉˆÉ†ÉŠɧÉ&#x;ɌɨɠÉ&#x;ɞɚÉ§ÉšÉžÉœÉ˘É˛ÉšÉœÉšÉĽÉ&#x;ÉœÉ¨ÉœÉšÉŹÉšÉŞÉšÉœÉ§É¨ÉŤÉŹÉ¨ÉŁÉ§É¨ÉŤÉŹɧɚ 100 000 É&#x;ÉœÉŞÉ¨ x ɋɞɪɭɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Âł É&#x; ɞɨɊɭɍɏɢɌ ɊɨɼɭɹɚɏÉ&#x;ÉĽ ɧɚ É›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉš ɊɨɌɨɳ ɤɴɌ ɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚɆɚɤɍɢɌɚɼɧɢɚɏɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞɧɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšÉŹÉšɊɨɌɨɳɤɨɚɏɨɋɞɪɭɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ÂłɌɨɠÉ&#x;ɞɚ Ɋɨɼɭɹɢ ÉĄÉš ÉŚÉ&#x;ɪɤɢ Ɏɢɧɚɧɍɢɪɚɧɢ ɨɏ ČżÉ ÉŽÉŠÉ‹ÉŠ Ɋɨ É‹ČźÉˆÉ†ÉŠ É&#x; Éœ ɪɚɥɌÉ&#x;ÉŞ ɞɨ ɧɚ ɍɏɨ ɨɏ ɛɸɞɠÉ&#x;ÉŹÉš ÉĄÉš ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɢ Éœ ɍɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚɏɚÉĄÉšČźÉˆÉ†ÉŠɨɏČżÉ ÉŽÉŠÉ‹ÉŠÉšɢɌÉ&#x;ɧɧɨ ÉĽÉ&#x;ɜɚ É&#x;ÉœÉŞÉ¨ 9. ɄɪɢɏÉ&#x;ɪɢɢÉĄÉšɢɥɛɨɪɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚɢɏɚɯɧɚɏɚÉŹÉ&#x;É É&#x;ÉŤÉŹ ɉɨɞɛɨɪɴɏɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚÉŤÉ&#x;É˘ÉĄÉœÉ´ÉŞÉ˛ÉœÉšɊɨÉŞÉ&#x;ɞɚɧɚɊɨÉ?ÉĽÉšÉœÉšČą9ɪɚɥɞÉ&#x;ÉĽČąɧɚɇɚɪÉ&#x;ɞɛɚĘ‹ɨɏ ɄɪɢɏÉ&#x;ɪɢɢÉĄÉšɢɥɛɨɪɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɢ

ÉŒÉ¨ÉąÉ¤É˘

1. ȝɪɨɣ ɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɤɨÉ&#x;ɏɨ ÉłÉ&#x; ÉŤÉ&#x; ÉœÉ´ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉš ɨɏ ɊɨɞɨɛɪÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x; É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ§É˘ É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ ɢ É¨É›ÉŻÉœÉšÉŹÉš ɧɚ ÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɼɧɨ ÉœÉ´ÉĄÉžÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x; ƒ ɞɨɞɭɲɢÂą ɏɨɹɤɢ ƒ ɨɏɞɨɞɭɲɢ- ɏɨɹɤɢ ƒ ɨɏɞɨɞɭɲɢÂą ɏɨɹɤɢ ƒ ɨɏɞɨɞɭɲɢÂą ɏɨɹɤɢ ƒ ɨɏɞɨɞɭɲɢÂą ɏɨɹɤɢ ƒ ɧɚɞɞɭɲɢÂą ɏɨɹɤɢ

50

2. ɉɪɨÉ&#x;ɤɏɴɏÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɚÉ?ÉšÉ§É¨ÉœÉ˘É˘É§É˘É°É˘ÉšÉŹÉ˘ÉœÉ˘ÉĄÉšÉŠÉ¨ÉœÉ˘É˛ÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŹÉ¨ɧɚÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹÉœɪɚɣɨɧɚ

10

3. ɂɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÉ&#x;ɧɰɢɢɏÉ&#x;ɊɨɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɍɚɥɚɨɛÉ&#x;ɤɏɨɏÉ?ɨɼɚɌɚɤɭɼɏɭɪɧɚɢɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɚɥɧɚɹɢɌɨɍɏɥɚɏÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚ

10

4. ɄɚɧɞɢɞɚɏɴɏɧÉ&#x;É&#x;ÉŠÉ¨ÉĽÉ­ÉąÉšÉœÉšÉĽɊɨɞɤɪÉ&#x;ÉŠÉšɨɏÉˆÉ›ÉłÉ§É¨ÉŤÉŹÉŹÉšÉĄÉšɍɴɳɚɏɚÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɊɨɞɪɭÉ?ɢɊɪɨÉ?ɪɚɌɢ

10

5. ČžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x; Ɋɨ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚ ÉŤÉš ÉĄÉš ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚ É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ ɢ ɢɥÉ?ÉŞÉšÉ ÉžÉšÉ§É&#x; ɧɚ ɞɨɍɏɴɊɧɚ ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚɧɚÉ­ÉšÉĄÉœÉ˘ÉŚÉ˘É?ɪɭɊɢɨɏɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ

10

1. ÉˆÉ›ÉłÉ˘É§É˘ÉŹÉ&#x; ɨɏÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚ ɧɚɆɂȽ Âą ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨ - ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ ÉĄÉšÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É˘ ɞɨɊɭɍɏɢɌɢÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ¹ɨɛɳɢɧɚČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨ ɢ ɨɛɳɢɧɚ ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ 2. É˜ÉŞÉ˘ÉžÉ˘ÉąÉ&#x;ɍɤɢ ɼɢɰɚ ÉŤ ɧÉ&#x;ɍɏɨɊɚɧɍɤɚ É°É&#x;ÉĽ ÉĄÉš ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É˘ ÉŤÉ´ÉŤ ɍɨɰɢɚɼɧɚɏɚ ɢ ɍɊɨɪɏɧɚɏɚ ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ ɢ ɤɭɼɏɭɪɧɢɚÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɨɋɞɪɭɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÄɆɂȽÂą ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨Âą ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Âł; 3. ɑɢɏɚɼɢɳɚ ɥɚɞÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ, ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É˘ÉŤɤɭɼɏɭɪɧɢɚÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹ;

6. ɉɪɨÉ&#x;ɤɏɴɏÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉœÉšÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢÉŤÉŠÉ¨ÉĄÉ˘ÉŹÉ˘ÉœÉ&#x;ɧɊɪɢɧɨɍɤɴɌɨɤɨɼɧɚɏɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚ ƒ ɧɚɞ- ɨɏÉ˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢɏÉ&#x;ÉŤÉšɧɚɍɨɹÉ&#x;ɧɢɤɴɌÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢÉ¨ÉŠÉšÉĄÉœÉšÉłÉ˘ɨɤɨɼɧɚɏɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚ- ÉŹ ƒ ɧɚɞɨɏÉ˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢɏÉ&#x;ÉŤÉšɧɚɍɨɹÉ&#x;ɧɢɤɴɌÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢÉ¨ÉŠÉšÉĄÉœÉšÉłÉ˘ɨɤɨɼɧɚɏɚÉŤÉŞÉ&#x;ɞɚ- ÉŹ

5

7. ɉɪɨÉ&#x;ɤɏɚ ÉłÉ&#x; ɍɴɥɞɚɞÉ&#x; ɪɚɛɨɏɧɢ ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉš Ɋɪɢ ɢɥɊɴɼɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɧɚ ɞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x; ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ÉłÉ&#x; ɛɴɞÉ&#x; ɧɚÉ&#x;Ɍɚɧɚ ÉŚÉ&#x;ɍɏɧɚɪɚɛɨɏɧɚɪɴɤɚ

5

ȞɨɊɭɍɏɢɌɢɏÉ&#x;ɤɚɧɞɢɞɚɏɢÉŹÉŞÉšÉ›ÉœÉšɞɚɍɚɍɴɍɍÉ&#x;ɞɚɼɢɳÉ&#x;ɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚɆɂȽ– ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨– ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ ɢɞɚɨɍɴɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉšÉœÉšÉŹ ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ɊɨɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɧɚÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚÉžÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x;ɧɚɆɂȽ ɋɇÉ?ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Â´É&#x;ɞɨɊɭɍɏɢɌɊɨɼɭɹɚɏÉ&#x;ÉĽɧɚÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšɊɨɌɨɳɚɤɨ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɴɏÉĄÉšɤɨɣɏɨÉ¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉĄÉšɎɢɧɚɧɍɢɪɚɧÉ&#x;É&#x;ÉœɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɚɊɨɼɥɚ ɧɢɤɨɣ ɨɏ ɹɼÉ&#x;ɧɨɜÉ&#x;ÉŹÉ&#x; ɧɚ ɤɨɼÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§É˘Éš É­ÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧ ɨɪÉ?ɚɧ ɤɚɤɏɨ ɢ ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É¨ ÉŤ ɧÉ&#x;É?ɨ ɼɢɰÉ&#x; Ɋɨ ɍɌɢɍɴɼɚ ɧɚ † ɨɏ ɞɨɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x;ɪɚɥɊɨɪÉ&#x;ɞɛɢɧɚÉŒÉ´ÉŞÉ?É¨ÉœÉŤÉ¤É˘ÉšɥɚɤɨɧɧÉ&#x;É&#x;ɢɥɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ÉĽɢɼɢɊɨɞɢɥɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ÉĽɧɚÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɢɧÉ&#x;É&#x; ɊɨɍɏɴɊɢɼɨɞɪɭÉ?ɨÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉĽÉ¨É É&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉšɎɢɧɚɧɍɢɪɚɧÉ&#x;ɊɨɌɚɪɤɚɏɚɊɨÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ&#x;ɠɞɚɧɚɏɚɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚ

ÉˆČťÉ“Éˆ

3. ȞɨɊɭɍɏɢɌɢɤɚɧɞɢɞɚɏɢ ȞɨɊɭɍɏɢɌɢɤɚɧɞɢɞɚɏɢɊɨɧɚɍɏɨɚɳɚɏɚɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚÉŤÉš

ČźÉšÉ É§É¨ Čź ɪɚɥɞÉ&#x;ÉĽ ÄɋɊɢɍɴɤ ɧɚ ɞɨɤɭɌÉ&#x;ɧɏɢɏÉ&#x; ɤɨɢɏɨ ÉŤÉ&#x; ÉŠÉ¨ÉžÉšÉœÉšÉŹ ɧɚ É&#x;ɏɚɊ É¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x;Âł ɨɏ É?ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉŹÉš ÉĄÉš É¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x; ÉŤÉ&#x; ÉŠÉ¨ÉŤÉ¨ÉąÉœÉšÉŹ ɞɨɤɭɌÉ&#x;ɧɏɢɏÉ&#x; ɤɨɢɏɨ ÉŹÉŞÉšÉ›ÉœÉš ɞɚ ÉŤÉ&#x; Ɋɪɢɼɨɠɚɏ ÉĄÉš ɞɚ ÉŤÉ&#x; É­ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉ¨ÉœÉ&#x;ɪɢ ɞɨɊɭɍɏɢɌɨɍɏɏɚ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɏɚ É?ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉŹÉš ÉĄÉš ɤɨɢɏɨɧÉ&#x;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉœÉ˘ÉžÉ&#x;ɧɞɨɤɭɌÉ&#x;ɧɏÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ&#x;ÉŞÉšÉœÉšÉŹÉŤÉĽÉ­É É&#x;ɛɧɨ 4. ȞɨɊɭɍɏɢɌɢÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ɉɨ ɧɚɍɏɨɚɳɢɏÉ&#x; É?ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘Éš ÉĄÉš É¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x; ÉŤÉ&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉš É›É&#x;ÉĄÉœÉ´ÉĄÉŚÉ&#x;ɥɞɧɚ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉš ɊɨɌɨɳ ÉĄÉš ÉŤÉĽÉ&#x;ɞɧɢɏÉ&#x; ɞɨɊɭɍɏɢɌɢ ÉĄÉš ɊɨɞɊɨɌɚÉ?ɚɧÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ÉˆÉ›ÉŻÉœÉšÉŹ ɧɚ ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢɏÉ&#x; ȞɨɊɭɍɏɢɌɢ ÉŤÉš ɍɚɌɨ ÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢ ɤɨɢɏɨ ÉŤÉ&#x; ɨɍɴɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉšÉœÉšÉŹ ɧɚ ÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɏÉ&#x; ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨ ɢ ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨ɎɨɪɌɢɪɚɳɢÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɏɚɧɚɆɂȽĂ„ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Â´ɢɍɚɥɚ 1. ɋɏɪɨɢɏÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŞÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚɢɢɼɢÉŞÉ&#x;ɯɚɛɢɼɢɏɚɰɢɚɧɚÉ§É¨ÉœÉ˘ɢÉŤÉ´ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ­ÉœÉšÉłÉ˘ɨɛɳɢɧɍɤɢɊɴɏɢɳɚɭɼɢɰɢɏɪɨɏɨɚɪɢɢ ɍɴɨɪɴɠÉ&#x;ɧɢɚɏɚɢɊɪɢɧɚɞɼÉ&#x;ɠɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ɤɴɌɏɚɯ 2. É‚ÉĄÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x;ɢɢɼɢɨɛɧɨɜɚɜɚɧÉ&#x;ɧɚ ɊɼɨɳɢÉĄÉšɲɢɪɨɤɨɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɨÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉ§É&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɧɚɥɧɚɹÉ&#x;ɧɢÉĄÉš ɏɪɚɣɧɨÉĄÉšÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɢɊɨɏɪÉ&#x;ɛɧɨɍɏɢ 3. É‚ÉĄÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚÉŞÉ&#x;ɌɨɧɏÉ¨É›É¨ÉŞÉ­ÉžÉœÉšÉ§É&#x; ɢɢɼɢ É¨É›ÉĄÉšÉœÉ&#x;ɠɞɚɧÉ&#x; ɧɚ ɍɨɰɢɚɼɧɚɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ ɥɚɊɪÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚ É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ ɤɨɢɏɨ ɧÉ&#x; ÉŤÉš ɹɚɍɏ ɨɏ ɊɪɨɰÉ&#x;ÉŤÉš ɧɚ ÉžÉ&#x;ɢɧɍɏɢɏɭɰɢɨɧɚɼɢɥɚɰɢɚ ɧɚ ÉžÉ&#x;É°Éš ɢɼɢ ÉœÉ´ÉĄÉŞÉšÉŤÉŹÉ§É˘ ÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɧɨ ɏɪɚɧɍɊɨɪɏɧɢ ÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉœÉš 4. ÉŠÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚɢɢɼɢÉŞÉ&#x;ɌɨɧɏɧɚɨɛɳɢɧɍɤɢÉŤÉ?ɪɚɞɢÉœɤɨɢɏɨÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉŹɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɢÉ­ÉŤÉĽÉ­É?ɢÉŤÉ°É&#x;ÉĽÉŠÉ¨ÉžÉ¨É›ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚ ɏɚɯɧɚɏɚÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŞÉ?ɢɣɧɚÉ&#x;ÉŽÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§É¨ÉŤÉŹ ÉŤɢɥɤɼɸɹÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧɚÉŤÉ?ɪɚɞɢÉœɪɚɌɤɢɏÉ&#x;ɧɚɍɏɪɨɢɏÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x;É?ɪɚɧɢɰɢɧɚÉ?ɪɚɞČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨ 5. É‚ÉĄÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚÉŞÉ&#x;ɌɨɧɏÉ¨É›É¨ÉŞÉ­ÉžÉœÉšÉ§É&#x;ɢɢɼɢÉ¨É›ÉĄÉšÉœÉ&#x;ɠɞɚɧÉ&#x;ɧɚɍɊɨɪɏɧɚɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ; 6. É‚ÉĄÉ?ɪɚɠɞɚɧÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚÉŞÉ&#x;ɌɨɧɏÉŞÉ&#x;ÉŤÉŹÉšÉœÉŞÉšÉ°É˘ÉšÉĄÉšÉ¤É­ÉŠÉ­ÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚÉ¨É›É¨ÉŞÉ­ÉžÉœÉšÉ§É&#x;ɢɢɼɢÉ¨É›ÉĄÉšÉœÉ&#x;ɠɞɚɧÉ&#x;ɧɚɨɛÉ&#x;ɤɏɢÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É˘ ÉŤɤɭɼɏɭɪɧɢɚÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹÉœÉ¤ÉĽɌɨɛɢɼɧɢÉŹÉšÉ¤É˘ÉœÉšÉœÉ¤ÉĽɢÉžÉ&#x;ɣɧɨɍɏɢɊɨÉœÉ&#x;ɪɏɢɤɚɼɧɚɏɚÉŠÉĽÉšÉ§É˘ÉŞÉ¨ÉœÉ¤ÉšɢÉŠÉ¨ÉžÉ¨É›ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚɊɪɢɼÉ&#x;ɠɚɳɢɏÉ&#x; ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉšÉ§ÉŤÉŹÉœÉš ÉŠÉ&#x;ɤɨɧɍɏɪɭɤɰɢɚÉŞÉ&#x;ɌɨɧɏÉ¨É›É¨ÉŞÉ­ÉžÉœÉšÉ§É&#x;ɢɢɼɢÉ¨É›ÉĄÉšÉœÉ&#x;ɠɞɚɧÉ&#x;ɧɚɨɛɳɢɧɍɤɚÉ¨É›ÉŞÉšÉĄÉ¨ÉœÉšÉŹÉ&#x;ɼɧɚɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ ÉŤÉŚÉ&#x;ɍɏɧɨ ɥɧɚɹÉ&#x;ɧɢÉ&#x;

100

É Éš ɞɚ ɛɴɞÉ&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉĽÉ¨É É&#x;ɧɨ ÉĄÉš ɎɢɧɚɧɍɢɪɚɧÉ&#x; É&#x;ɞɧɨ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɨ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɨɛɳɚɏɚ ɤɪɚɣɧɚ ɨɰÉ&#x;ɧɤɚ ɧɚ É&#x;ɏɚɊ ÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɚ ɢ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉš ɨɰÉ&#x;ɧɤɚ ÉŹÉŞÉšÉ›ÉœÉš ɞɚ É&#x; ÉŞÉšÉœÉ§Éš ɧɚ ɢɼɢ Ɋɨ-É?ɨɼɚɌɚ ɨɏ ɏɨɹɤɢ ɌɢɧɢɌɚɼɧɨ ɞɨɊɭɍɏɢɌɚ ɨɰÉ&#x;ɧɤɚ ÉĄÉš ɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ ɧɚ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚ ČźɍɼɭɹɚɣÉąÉ&#x;ɞɜÉ&#x;ɢɼɢɊɨɜÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚɢɌɚɏÉ&#x;ÉžÉ§ÉšÉ¤ÉœÉ˘ɨɛɳɢɤɪɚɣɧɢɨɰÉ&#x;ɧɤɢɊɪɨÉ&#x;ɤɏɢɏÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɛɴɞɚɏɊɨɞɪÉ&#x;ɠɞɚɧɢ Éœ ɧɢɥɯɨɞɚɳ ÉŞÉ&#x;Éž ɢ ÉłÉ&#x; ÉŤÉ&#x; ɞɚɜɚ ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ˘ÉŚÉŤÉŹÉœÉ¨ ɧɚ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɢɏÉ&#x; ɨɍɢÉ?É­ÉŞÉšÉœÉšÉłɢ ɊɨɤɪɢɏɢÉ&#x; ɧɚ Ɋɨ-É?ɨɼɚɌ ɛɪɨɣ ɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; Ɋɨ ɤɪɢɏÉ&#x;ɪɢɣ ɄɨɧɤɪÉ&#x;ɏɧɢɚɏ ɛɪɨɣ ɧɚ ɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ ɤɨÉ&#x;ɏɨ ÉłÉ&#x; ÉŤÉ&#x; ÉœÉ´ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉš ɨɏ ɊɨɞɨɛɪÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x; É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ§É˘ É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢ ɢ É¨É›ÉŻÉœÉšÉŹÉš ɧɚ ÉŹÉ&#x;ɪɢɏɨɪɢɚɼɧɨÉœÉ´ÉĄÉžÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x; ɛɪɨɣɠɢɏÉ&#x;ɼɢ)). ɉɪɢÉŞÉšÉœÉ&#x;ɧɛɪɨɣɏɨɹɤɢɢɊɨɏɨɥɢɤɪɢɏÉ&#x;ɪɢɣÉłÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɞɚɜɚÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ˘ÉŚÉŤÉŹÉœÉ¨ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɢɏÉ&#x;ɊɨɼɭɹɢɼɢɨɰÉ&#x;ɧɤɚɢɊɨɤɪɢɏÉ&#x;ɪɢɣ ɉɪɢÉŞÉšÉœÉ&#x;ɧɛɪɨɣɏɨɹɤɢɢɊɨÉžÉœÉšÉŹÉšɤɪɢɏÉ&#x;ɪɢɚÉłÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɞɚɜɚÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉ˘ÉŚÉŤÉŹÉœÉ¨ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɢɏÉ&#x;ɊɨɼɭɹɢɼɢɨɰÉ&#x;ɧɤɚɢɊɨɤɪɢɏÉ&#x;ɪɢɣ 10. ɅɢɰÉ&#x;ɚɥɚɤɨɧɏɚɤɏɢɌɚɍɏɨÉĄÉšɞɨɍɏɴɊɞɨɊɨɞɪɨɛɧɚɢɧɎɨɪɌɚɰɢɚ ɅɢɰÉ&#x;ÉĄÉšɤɨɧɏɚɤɏ: ɇÉ&#x;ɼɢɄɚɞɢÉ&#x;ɜɚɂɥɊɴɼɧɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɞɢɪÉ&#x;ɤɏɨɪɧɚɋɇÉ?ÄɆɂȽÂą ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨Âą ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Âł ɚɞɪÉ&#x;ÉŤÉ?ÉŞČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨É­ÉĽÄɄɚɼɨɚɧ³Ę‹É&#x;ÉŹ ÉŹÉ&#x;ÉĽ 806, 0879 296 905 e-mail: elhovo_lider@abv.bg ɉɴɼɧɢɚɏɊɚɤÉ&#x;ÉŹɞɨɤɭɌÉ&#x;ɧɏɢɧÉ&#x;ɨɛɯɨɞɢɌɢÉĄÉšÉ¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x; ɊɨɆɚɪɤɚĂ„É‚É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢÉœÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨÉŠÉ¨ÉžÉ¨É›ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɢɼɢÉŞÉšÉĄÉ˛É˘ÉŞÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É˘ÉœÉ˘ÉžÉ¨ÉœÉ&#x;ɌɚɼɤɚɊɨɌɚɳɚɛɢɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɚ³ɨɏɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɚÉĄÉšȟɨɞÉ&#x;ɧɨɨɏɨɛɳɧɨɍɏɢɏÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɍɏɧɨ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɧɚ ɋɇÉ? ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Â´ Ɋɨ ɉɪɨÉ?ɪɚɌɚ ÉĄÉš ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɧɚ ÉŤÉ&#x;ɼɍɤɢɏÉ&#x; ɪɚɣɨɧɢ ÉĄÉš ÉŠÉ&#x;ɪɢɨɞɚ Âą É? ÉŤÉš ÉŠÉ­É›ÉĽÉ˘É¤É­ÉœÉšÉ§É˘ ɧɚ ɢɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹ ɍɏɪɚɧɢɰɚɏɚ ɧɚ ɋɇÉ? ÄɆɂȽ-ČżÉĽÉŻÉ¨ÉœÉ¨-ČťÉ¨ÉĽÉšÉŞÉ¨ÉœÉ¨Â´ Âą www.migelhovo.org ɢ ɧɚ ɍɚɣɏɚ ɧɚ ɂɧɎɨɪɌɚɰɢɨɧɧɚɏɚɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉšÉĄÉšÉ­ÉŠÉŞÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɢɧɚɛɼɸɞÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧɚÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉœÉšÉŹÉšɨɏČżÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x;ɣɍɤɢɏÉ&#x;ɢ ɍɏɪɭɤɏɭɪɧɢɢ É˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɨɧɧɢ ɎɨɧɞɨɜÉ&#x;É‚É‹É?ɇÉœɌɨɞɭɼɚÉĄÉšÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɏɪɨɧɧɨÉ¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x;http://eumis2020.government.bg/ .

11. ɇɚɹɢɧɧɚɊɨɞɚɜɚɧÉ&#x;ɧɚɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢɏÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉĽÉ¨É É&#x;ɧɢɚ ɉɪɨÉ&#x;ɤɏɧɢɏÉ&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚ Ɋɨ ɨɛɚɜÉ&#x;ɧɚɏɚ ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɚ ÉŤÉ&#x; ÉŠÉ¨ÉžÉšÉœÉšÉŹ ɨɏ ɤɚɧɞɢɞɚɏɚ ɢɼɢ ɨɏ ɭɊɴɼɧɨɌɨɳÉ&#x;ɧɨ ɨɏ ɧÉ&#x;É?ɨ ɼɢɰÉ&#x; É&#x;ÉžÉ˘É§ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɨɢɢɥɰɚɼɨɊɨÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɏɪɨɧÉ&#x;ɧÉŠÉ´ÉŹɹɪÉ&#x;ÉĄÉŠÉ¨ÉŠÉ´ÉĽÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚÉ­É&#x;É›ɛɚɥɢɪɚɧɎɨɪɌɭɼɚɪÉĄÉšÉ¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x;ɢɊɪɢɞɪɭɠɢɏÉ&#x;ɼɧɢɏÉ&#x; ɞɨɤɭɌÉ&#x;ɧɏɢ ɹɪÉ&#x;ÉĄ ɂɧɎɨɪɌɚɰɢɨɧɧɚɏɚ ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉš ÉĄÉš É­ÉŠÉŞÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɢ ɧɚɛɼɸɞÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɧɚ ɋɏɪɭɤɏɭɪɧɢɏÉ&#x; ɢɧɍɏɪɭɌÉ&#x;ɧɏɢ ɧɚ ȿɋ Éœ ȝɴɼÉ?ɚɪɢɚ É‚É‹É?ɇ  http://eumis2020.government.bg/ É&#x;ÉžÉ˘É§ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɨ ÉŤ É˘ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚ É„ÉœÉšÉĽÉ˘ÉŽÉ˘É°É˘ÉŞÉšÉ§ É&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɏɪɨɧÉ&#x;ɧ ɊɨɞɊɢɍ Ʉȿɉ ɹɪÉ&#x;ÉĄɌɨɞɭɼɚĂ„Čż-É¤ÉšÉ§ÉžÉ˘ÉžÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉšÉ§É&#x;ÂłɧɚÉŤÉĽÉ&#x;ɞɧɢɚɢɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹɚɞɪÉ&#x;ÉŤhttps://eumis2020.government.bg ČźČşÉ€É‡Éˆ ɄɨɪÉ&#x;ɍɊɨɧɞÉ&#x;ɧɰɢɚɏɚ ɢ É­ÉœÉ&#x;ɞɨɌɼÉ&#x;ɧɢɚɏɚ ɜɴɜ ÉœÉŞÉ´ÉĄÉ¤Éš ÉŤ ɨɰÉ&#x;ɧɤɚɏɚ ɧɚ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɧɨɏɨ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ÉŤÉ&#x; ɨɍɴɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉšÉœÉšÉŹ ÉŠÉŞÉ&#x;ÉĄ É‚É‹É?ɇ ɹɪÉ&#x;ÉĄÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɏɪɨɧɧɢɚɊɪɨɎɢɼɧɚɤɚɧɞɢɞɚɏɚ É ÉšɞɚɏɚɧɚÉŠÉ¨ÉĽÉ­ÉąÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚɤɨɪÉ&#x;ɍɊɨɧɞÉ&#x;ɧɰɢɚɏɚɢÉ­ÉœÉ&#x;ɞɨɌɼÉ&#x;ɧɢɚɏɚÉŤÉ&#x;ɍɹɢɏɚɞɚɏɚɏɚɧɚɢɥɊɪɚɳɚɧÉ&#x;ɏɨɢɌɹɪÉ&#x;ÉĄÉ‚É‹É?ɇÉ‹ÉŞÉ¨É¤É¨ÉœÉ&#x;ÉŹÉ&#x; ÉĄÉšÉŠÉ¨ÉąÉœÉšÉŹ ɞɚ ÉŹÉ&#x;ɤɚɏ ÉĄÉš ɤɚɧɞɢɞɚɏɢɏÉ&#x;É›É&#x;ɧÉ&#x;ɎɢɰɢÉ&#x;ɧɏɢɏÉ&#x; ɨɏ ɢɥɊɪɚɳɚɧÉ&#x;ɏɨ ɧɚ ÉŤÉ´É¨ÉŹÉœÉ&#x;ɏɧɚɏɚ ɤɨɪÉ&#x;ɍɊɨɧɞÉ&#x;ɧɰɢɚ ɢ É­ÉœÉ&#x;ɞɨɌɼÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɨɏ ɨɰÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɼɧɚɏɚɤɨɌɢɍɢɚɜɂɋÉ?ɇČźɏɚɥɢÉœÉŞÉ´ÉĄÉ¤ÉšÉ&#x;ɜɚɠɧɨɤɚɧɞɢɞɚɏɢɏÉ&#x;ɞɚɪɚɥɊɨɼɚÉ?ɚɏÉœÉ˘É§ÉšÉ?ɢÉŤɞɨɍɏɴɊɞɨɢɌÉ&#x;ÉŁÉĽɚɞɪÉ&#x;ÉŤÉš ɤɴɌɤɨɣɏɨÉ&#x;ɚɍɨɰɢɢɪɚɧɊɪɨɎɢɼɚɜɂɋÉ?ɇ.


6

Ñïðàâî÷íèê

5 - 13 септември 2018

0897 840 397 0471 62 246 дава етаж от къща обзаВеселиново, отдава под веден. Цена по договаряне. наем 1 дка празно място до стадиона за индустриални 0885 799 372 цели. Апартамент под наем, дълe-mail: t.vartigorova@alice.it госрочно на ул. „Търговска“ 0884726657 29, след основен ремонт. С - Дава под наем помещение ново и модерно обзавеждане. Жилището е санирано. Със- от 30 кв. м в идеален център тои се от кухня, хол, спалня, на Ямбол. Помещението е в коридор и санитарен възел. нова кооперация, наем 300 лева Етаж 3-ти. Стаите са с паркет месечно – дългосрочно и латекс. Кухня, коридор и 046 62 1 30 тераса – теракот и латекс. Цена 0876 171 993 по договаряне. продава 1.7 дка земя. 0884726657 До Майчин дом Давам под наем в идеален център на гр. Ямбол в сграда ново 0879177457 строителство на партера магазин Продавам ВИЛА в с. (офис, кабинет) от 30 м2 с алуминиева дорама, с витрина, със Кукорево – 120м2, двор склад и санитарен възел; подът е – 1200м2, гараж, хамбар, от гранитогрес; има две външни кладенец. врати – източна и западна; помещението е газифицирано.

0886 134 871 продава двустаен апартамент на „Стара планина“ 36, ет 6, 71 м2, паркет 056 883751; 0876 86 32 06 продава стара къща с двор 400 м2 близо до морето в с. Синеморец, Бургаска област. Цена 40 000 Е0 0886 134 871

0892 46 45 43 продава боксониера „Зл. рог“ 27, ет. 8 0886418513 - продава къща в село Маломир, двор 1,5 дка, кладенец, стопански постройки- цена по споразумение 0877953605 046 620 474 продава двустаен апартамент, Стара планина, 71м2, 6 ет., цена 43 000. лв

0898771012 Продава апартамент в ж-к "Зл.рог", двустаен, обзаведен, цена по договаряне.

0898533349 – продава къща във Веселиново 130 кв. м. с дворно място – 715 кв. м.- цена 70 000 лева 0884726657 Продавам в идеален център на Ямбол двустаен апартамент, ново строителство на втори жилищен етаж 60 м2, с алуминиева дограма, газифициран; близост до училища, детски градини, ясли; изток – юг и земя 70 м2 за 80 000 лв.=40 000 евро *** Продавам магазин (офис, лекарски кабинет, зъболекарски кабинет) в същата сграда на партера от 30 м2, със склад и санитарен възел, газифициран; изток- юг и земя 30 м2 за 90 000 лв.=45000 евро Продавам двата имота заедно за 170 000 лв. =85 000 евро. Èçêóïóâàíå íà çåìåäåëñêè çåìè Ïëàùàíå âåäíàãà Áåçïëàòíî èçãîòâÿíå íà âñè÷êè äîêóìåíòè Áåçïëàòíà þðèäè÷åñêà êîíñóëòàöèÿ

Ямбол, ул”Кабиле” №18 /източно от драматичен театър/ Тел. 046/623 121, 0896/824 460,

0879315803

Продава лозе в землището на с. Кукорево, площ 517 кв.м. телефон за контакти

0888249726

- продава вила в Окоп на 3 етаж, ток, дворно място 1300 кв. м, два гаража

0897930103

- продава „Жигула” ВАЗ 2101, цена по споразумение

0882503471 – продава Опел Вектра 1,6цена по споразумение 0885560231 – продава трактор „Булгар” – 5 500 лева 0893216445 - продава спешно Форд Мондео, 1994 г., бензин, - 1,6- 16 V, екстри, хидравлик, чупещ волан, ел. стъкла, ел.- огледала, ел. фарове, ел. седалка и др. – цена по споразумение

“ÌÅÄÈÊÀ 2000” приемна ул. „Ивайло“ 6 до Каргонска поликлиника

централна приемна приемна ул. „Черни Дрин“ 15 ул. „Д. Благоев“ 20 приемна Стралджа - до Пожарната Поликлиника

ðåçóëòàòèòå ñà ãîòîâè äî 2 ÷àñà

ÒÅË: 0884949153; 0889306095; 046/988902 http://www.medika2000.com

строителство, довършителни работи.

ÄÐÓÃÈ

0887 05 33 68 продава 25 дка земеделска земя в с. Бояново. Цена по споразумение

0896815845 продав а ком пютър с монитор за 400 лева.

ÐÀÁÎÒÀ

0886418513 – продава автоматична пералня Канди – 145 лева

0897299507 - продавам етаж от къща на ул.”Хан Крум”- 47 кв.м.,мазе

0878 622 106

0878 27 85 24 0044 74 92 45 46 64 0884726657 - Дава под наем двустаÒúðñÿò ñå øîôüîðè! ен апартамен, ново строикатегория С+Е минителство, идеален център в мум 2 години стаж, като гр.Ямбол, дългосрочно, 2- международен шофьор. ри етаж-цена по договаряне 046/983031 0884726657 -жена с опит търси да гледа - дава под наем помещение от 30 кв.м. за магазин, възрастни хора или деца офис, ателие в идеален цен0894325258 тър в гр.Ямбол, партер- цена - Жена от Ямбол търси по договаряне 046 63 11 72, 0878 154 045 Дава апартамент под наем, идеален център, „Димитър Благоев“ 19, 2 стаи и кухня, обзаведен напълно. Цена по договаряне.

0879 464 405 продава Ситроен С3, бял, 2012 г. на 1500 км. Гаранция, всичко платено. Цена 16500 лв.

– продава акумулираща печка „Изгрев“, бойлер 15 л „Дипломат“, ел. поялник 220V, 250 W

0895424780 – продава скутер 50 куб „Априлия” с водно охлаждане – цена 700 лв.

0889 0234 34. Продавам къща и 2 леки коли- БМВ и Мерцедес “S”класа в Стралджа. Цена по споразумение.

0879996026, 04745/ 33-36, 33 21

Продавам товарен автомобил КАМАЗ, в отлично състояние, в движение. С дължина на каросерията 6,30 м. Удобен за работа в дърводобива. С подсилена каросерия. Цена по договаряне. Село Шарково, община Болярово, област Ямбол.

0894 22 98 80

продава Лада 1500. Цена по - споразумение.

да гледа дете от 1 до 3 години по програма от Бюро по труда

0876799058 - и з въ р ш ва м р е м о н т ни ел.услуги, монтаж на 0889680118 ел.инсталации, ремонт на Продава два апартамента в ел. битова техника кв. „Граф Игнатиев” 68 и на ул. „Срем” 3 0882639669 продава медни калайдисани 3 бакъра, тиган, менче тенджера, казан 40 л за курбан â ðàéîíà íà ñòàðàòà

0889 817 958

0894450003 – продава пълен набор медицинска литература

“Ñèòè Ãðóï 2010” ÅÎÎÄ

0899289862

0887 429 103

0879680118 продава апартамент в "Граф Игнатиев" бл.68. Цена по споразумение. 0879680118 продава апартамент на ул. "Срем" 3. Цена по споразумение. 0879680118 продава 3 броя 120 л бидони по 10 лв. броя.

ÀÂÒÎ - ÌÎÒÎ 0879356334 - Продава „Пежо” 205цена по договаряне

- продава боксониера в к-с „Златен рог” бл. 1цена по договаряне

ìàãàçèí

ул. „Съединение“ 15 Дава 2 стаи за офис или под наем. Дава открит гараж за 2 автомобила.

0889 22 19 77 ôèíàíñîâî ñ÷åòîâîäíè óñëóãè

ìåäèêî - äèàãíîñòè÷íà ëàáîðàòîðèÿ

àâòîãàðà

0898300833 - продавам комбинирана детска количка „Галакси” – цена 70 лева, детско колело – 20 лева, и колело триколка – 30 лева и детска кола с педали – 30 лева

áð 13 (920)

0884726657 дава под наем апартамент 57 м2, идеален център, източно изложение, 2 ет., ново строителство. Полуобзаведен, в близост до училище и автобусни спирки

0895/ 816113 Продавам Опел Зафира, ноември 2001год., 1,8 бензин, 125 к.с., 7 места, всички екстри, платени такси, с метанова уредба - 4700 лв.

0895424780 - продава WV 3, ел. стъкла, ел. огледала, централно заключване, ляти джанти – момо – цена по споразумение- 1500 лв.

0895 59 97 12

продава Фиат Палио 1998 год., метан, лети джанти, нови гуми - 3500 лв.

ÑÓÄÎÊÓ 0899242326 Продавам РАКИЯ, домашна, отлежала и БЯЛО ВИНО 0885 222 029 търси да наеме пенсионирана медицинска сестра или човек с опит, за гледане на болен. Предоставя заплата, квартира, храна

ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ! BMV – перфектно състояние /бензин- газ/

GSM: 0893 82-82-99 0899300533 -продавам Fiat „Чинкуеченто", 1000 куб., бензин, 1996г.-цена 1000 лв.


Ñêàíäè

áð 13 (920) ³6µt(²%µ6 (¼(µ6¿²t+ ²%q¶A%

°

n6+¸ 6µ¥+pt6²

ª

³to6 p+86£ ²%³+µ¤6 µ6q686o

°

8tn6²¶¤¥+t ²6o%¤t(+¥t ²% (¼¤8

°

p8%q o¿³6²t¿

Ø

A8%(µ6otq²6 q¼8o6

°

Ø

%o(µ8t£(¤t rto6³t(+¸ 

¹%(µ6µ 8¼¤%µ%

°

³¥6(¤6(µs% ³¼8s%¥¿²+ o¼8A¶(²¿p

5 - 13 септември 2018

°

8+¤% o²tp+8t¿

Ö

p8%q o±%¤+q6²t¿

°

Ø

p8%q oºo+£¸%8t¿

p+86t²¿²% ¥¶t(¤%86¥

Ö

Ö

Ø

±+µ%¥²% q8+A%²% 8t¸%8

q8+At¤6tµ6 »+(+³+8%µ

6n¥+¤¥6 ²%(o+»+²t¤

ª

6n»²6(µ6µ ³¼8o6ntµ²t A68%

±t²%¥6(o¼8 º+²6o8+±+ p8%±

Ö

Ö

Ö Ø

ª

Ø

Ø

8¶(¤t ³t(%µ+¥ 

%oµ6±6nt¥ ²6¤68±t¥6

Ö

·8+²(¤t ¤6±³6stµ68 

6µ(¿²¤% o8+¹µ% %¥¤%¥6tq op8¼±6 µ8¼²%

p8%q q6p68²% 68¿A6ot¸%

ª

Ø

µ86³t¹+(¤6 8%(µ+²t+ 8%(µ+ ²t+(¤68+ ²6³¥6q

¤6(µ²% o8¼s¤%

ª ¤¶nt²(¤% ¤t²6(µ¶qt¿

Ö

Ø tµ%¥t%²(¤t ·¶µn6¥t(µ ¹%(µ6µ ¹6o+º¤6µ6 µ¿¥6

Ø ³86tso6qt µ+¥²%ot²6

Ö

Ø

¹%(µ6µ (%±6¥+µ²6 ¤8t¥6

µ8+ot(µ6 µ86³t¹+(¤6 8%(µ+²t+

¹6o+º¤t ¤8%£²t¤

Ö

Ö

Ö

ª

Ø µ8%p+qt¿6µ º+¤(³t8

Ö

¶86¹%(o%²+ p+86£ ²%o%(t¥ q8¶±+o

s%±%A s%±%Ao%²+

Ø 8¶(¤t ²%µ¶8%¥t(µ 

t86²t¹²% ³6qtp8%o¤% p+8±%²(¤t ·t¥6(6· 

Ø

Ö ·8+²(¤t ±%µ+±%µt¤ 

Ø 6³+8%6µ o+n+8 µ8tp6 ²6±+µ8t¹ ²%·¶²¤¸t¿ s%86qtº²t ¤¥+µ¤t ¶p¼ntµ+

Ö

Ö %±+8t¤ ¤t²6%8µt(µ ¨(%A%8%©

Ö

Ø

¥+²µ%6µ ±%µ+8t¿

²%£p6 ¥¿±6µ6+s+ 86o¿³6²t¿

(p%·o%²+ 8¶(¤t q8%±%µ¶8p 

¶¤8%t²(¤t ³t(%µ+¥ 

Ø Ö

Ö

Ö

Ö

Ø

n+s(±t(¥+ ²6¶³68(µo6

Ö

Ö

6(µ%²¤t6µ ³6µ¼²%¥ ¤68%n

Ö

Ö

Ø

6p²+¶³68+² ±%µ+8t%¥

Ö Ø

8¼¤6o6qtµ+¥ ²%·%¤¶¥µ+µ

Ö

8+¤%o¼o ·8%²¸t¿

86±%²6µ µ+8t³8%µ¹+µ

ot+µ²%±(¤% ±¿8¤%s% µ+¹²6(µt

Ö

Ö Ø

²+6p8¿µ6 ±¿(µ66µ (¥¼²¸+µ6

Ö

Ø

o¼¥²% 6µºt¥+

Ø

t²q6²+st£ (¤t6(µ86o p8¶³% (+±tµ(¤t ²%86qt

otq±68(¤6 ³6³¹+

Ö

Ö

Ø ±68(¤%8tn%

¹+8¤6o+² ³+o+¸

Ø

±68(¤t 8%sn6£²t¤

Ö Ø

q8+o²6p8¼¸ ¤tn6p ²%(¥¼²¸+µ6

±%£(µ68²% 8+(²ts% s%o+(t

Ö

Ø

¤t²6%8µt(µ 6µA6²¤6²p ¨n¼8s%µ% ³8t²¸+(%©

8+¤% o¼o·8%²¸t¿

Ø

Ø

±¥%q³+µ+¥ ºo+q(¤t %oµ6±6nt¥t p8¼¸¤t ·¶µn6¥+² 6µn68

Ö Ø

¤tµ%£(¤% ±6²+µ% ¶µ%£¤% o¼8A¶ ·t¥µ¼8

Ö Ø

p6¥¿±¥+p+² ³+(+² ²%²t²% ²t¤6¥t²%

otq(³68µ

Ö Ø

¤+A¥tn%8

Ø

Ö Ø

Ö

Ø

³8to¼8r+ ²t¤²%¶²t¿

%oµ68 ²%+(+µ% p+86t²¿²% ³r6¥q6º

Ø

Ø

Ø

Ö Ø

(t¥% ±6p¼»+(µo6

²+»%(µ+² ¹6o+¤

Ø

¹¥+² ²%8t¸%8(¤t 68q+²

¸¼8¤6o²% q¶±%

³+(+²²% rt¥n+8n+¤6

±¶st¤%¥+² (µ86£

¥¾(³t(¥+q 6µ(¿o%²+ ²%n8%º²6

Ø

µ86³t¹+(¤6 q¼8o6

ª

ª

Ö

ot(º% ¹6o+º¤%¸+¥

Ö

³%(µt8 ²%o6¥6o+

8¶(¤t·t¥±

(¥%q¤6o6 q²%8tn%

(³¥%o 6µ%¥¶±t²t£ t±%p²+st£

Ø

Ö

p8¼¸¤t 6(µ86o

(%¥¤¼±

Ø

Ö Ø

Ø

¿³6²(¤t µ+%µ¼8 8¶(¤t ·t¥6(6· 

p8%qq6 o%8²%

±%ºt²% ¹6²+¤

%n68µt8%²+ 6µ86o²% µ86³t¹+(¤% s±t¿

Ø

Ø

%²p¥³¼µ+ º+(µo+²t¤ 

µ%+²+st¤

³8tµ6¤²% 86(t¸%

¿µ66µ³µt¸t

otq ¤t8pts(¤6 (+¥t»+

n¼¥p%8(¤t %8µt(µ 

Ö Ø

Ö

Ö

(¤¼³6¸+²+² ¤%±¼¤

Ö

tµ%¥t%²(¤t ·¶µn6¥+² 6µn68

ª

p8¼¸¤% n6pt²¿

(³68µ²6 ³6(6nt+

Ø

86±%² 6µ¤8t(µ6· ot¥%²q

Ø

Ø

Ø

¤6£µ6 6n±+²¿³%8t

8+¤% on8%st¥t¿

Ö Ø

Ö Ø

Ö Ø

±%¥¤%¤²tr ²%µ68nt¹¤%

8¶(¤6 r+²(¤6t±+

Ö

86³µ%²t+ 86³µ%+²+

p8%q o¿³6²t¿

Ö

+³6At

o¼s³%¥+²t+ ²%²+8o

Ö Ø

µ+%µ¼8 oq¼n¥t²

Ø

Ø

otq±t²+8%¥

Ö

ª

Ö

rtot (¼»+(µo%

Ö

ª

%8µt ¥+8t£(¤t n6+³8t³%(

8+¹²%8tn%

Ø

Ø

³68µ¶p%¥(¤t q8%±%µ¶8p 

t²o+²µ%8+² (³t(¼¤

Ö

o8¼Ao(µ%8% ³¥%²t²% ³¶º+¤

(¥6o+²(¤% ¥+¤6%µ¥+µ¤% 8

Ö

p68(¤6 q¼8o6

³68µ¶p%¥(¤t ±68+³¥%o% µ+¥ 

+(µ+(µo+² o6q6+±

ª

otq ¤%¹+(µo+²% p¥t²%

otqo¼8n%

Ø

±%8¤% p6(µ²% otq+6¤%(+µt (µ%¿²% n6p%µ%r+²% (n¥¼(¼¸t

Ø

%²p¥t£(¤6 ³to6

³¼µ²% ²%(µt¥¤%

Ö Ø

³6¹to¤%

ª

Ö Ø

Ø

p8%qo¤+²t¿

otqq¶±t

°

µ¼8(%¹²% (¼¤86ot»%

³8+s+8o%µto ±%¤%8%s% ²%oto%²+

Ø

·+²²% q¶%¥ts±% n+s¸o+µ+² p%s n+s±t8ts±%

Ø

Ö Ø

n¿¥%³8¼(µ s%³68¸+¥%²

Ö

Ö

Ö Ø

p+8±s66¥6p 

p8%qo¼o ·8%²¸t¿

Ö

(+±+£(µo6 p¶»+8t (³68µ²% ¥6q¤%

°

(µ%8t8¶(¤t (%±6¥+µt

8+¹ p6o68+²+

qo68¸6ot ³6±+»+²t¿

¥+¤%8(µo+²6 8%(µ+²t+

+q²6¸t·8+ ²6¹t(¥6

¤t²68+rt (½686µ(%» µ8¿(¼¤ ³¶¤6µ+ot¸%

o+8tpt p68²6µ6 µ+¹+²t+²% 8+¤%%qtqr+

°

8t(¶²¤% ²%(o+µ+¸

p68(¤6 q¼8o6 ¤8+³6(µ+² (+¥¿²t²o¼o ots%²µt¿

µo¼8q% ³86µ8tµ% ¤6r%

7

Ö

%²p¥t£(¤t n¥%p686q²t¤

Ö

³6¥¶³ 86o6q²t ¤6o+¥+±+²µ

Ø

8%s¤%s6µ o%s6o

Ö

Ø

8+¤% o²tp+8t¿

Ö Ø

Ø

8¶(¤t ³t(%µ+¥ 

(t²²%º¶% ntn¥

Ö Ø

(³+¸t%¥t(µ ³6nt6¥6pt¿

8%s³68+qt µ+¥¤%o(%±6 ¥+µ

Ö

Ö

Ø

Ö

Ö Ø

Ö Ø

Ø


88

5 - 13 септември 2018

áð 13 (920)

Äâå ïðåìèåðè íà “Ìúæåòå ïðåäïî÷èòàò äà èçëúæàò” ïðåç ñåïòåìâðè ÑÒÀÒÓÒ

на Четвърти Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2018 ОРГАНИЗАТОРИ Четвъртият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния й дом. ÖÅË Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя. ÐÅÃËÀÌÅÍÒ Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа. Конкурсът се провежда в следните направления поезия – стихотворение /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Материалите за участие се изпращат до 20 октомври 2018г. на адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /. Конкурсът е анонимен, в плик се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка анотация на творчеството на кандидата. Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от компетентно жури, утвърдено от Кмета на Общината. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: - Оригиналност и творчески подход; - Езикова и стилистична култура; - Графично оформяне на творбите. ÍÀÃÐÀÄÈ: Ще бъдат връчени по три награди ( I, II и III- та) за всяко от направленията І място – грамота и парична награда ІІ място – грамота и парична награда ІІІ място – грамота и парична награда Предвидена е и специална награда - приз Станка Пенчева от Кмета на общината. На 1 ноември от 11,30 ч. в ресторант „Роял” гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за отчитането и връчването на наградите. ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ Националният конкурс „Станка Пенчева” завършва с литературно четене на наградените творци. За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса: тел. 04761/64-67, GSM: 0885222006 ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Две премиери ще има през септември Ямболският драматичен театър „Невена Коканова” на пиесата “Мъжете предпочитат да излъжат” от Ерик Асус, която се поставя за първи път в България. Преводът и постановката са на Владимир Петков, а сценографията и костюмите – на Жанета Иванова. В първата премиера – на 11 септември, ще участва Йоана Буковска -Давидова, а във втората – на 13 септември, нейната роля ще се изпълнява от Цветелина Кънева. В спектакъла участват и Георги Ружичка, Яна Бобева, Анатолий Ставрев, Галина Иванова, Волен Митев и Мария Панайотова. Представяйки пиесата от театъра анонсират: „Нищо не е такова каквото изглежда… И как да е иначе, когато за някои хора е жизнено важно да са винаги на ръба на позволеното и непозволеното. Други пък си живеят вечно неудовлетворени от това, което имат. А трети толкова се страхуват от мнението на околните, че биха прикривали същността си до края на дните си. Едва ли това се отнася само за мъжете, но щом гледате комедията на Ерик Асус ще се уверите, че ако на лъжата краката са къси, то тук тя със сигурност е стоножка! Иначе как ще успее да премине през толкова много забавни перипетии, че и жените да не могат да й хванат края”

Ñòóäåíòè îòíîâî ïðîó÷âàò îáåêòè â “Êàáèëå” За пета поредна година с туд е н т и от втори курс археология от СУ “Св. Климент Охридски” проучват обекти в Националния археологически резерват

Çà ðîê ôåñòà â ßìáîë èäâà êèòàðèñò íà „Whitesnake“

Нощ с големите хитове на „Whitesnake“ е гвоздеят в тазгодишното издание на Ямбол Рок Фест `2018. На 15 септември, събота, на сцената в Градския парк ще свири китарист на групата Бърни Марсдън. Легендата обещава разбиващ концерт в Ямбол с всички култови парчета на Whitesnake. Самият Бърни Марсдън формира първия състав на групата заедно с нейния основател Дейвид Ковърдейл и китариста Мики Муди. Той участва в седем албума и е съавтор на емблематични хитове като Here I Go Again, Fool for Your Loving и др., които ще прозвучат и на ямболска сцена. Тридневното рок-събитие стартира на 13 септември, четвъртък, с шеметен трибют на Guns N' Roses, представен от унгарците от Reckless Roses. Бандата е кръстена на книгата на Guns „Reckless Road“ и си е извоювала славата на една от най-добрите трибют групи в света. Момчетата от Будапеща пристигат за участие в Ямбол насред серията от концерти из цяла Европа. Вторият ден на феста е запазен за българското участие - в лицето на прогресив хардрок бандата КИКИМОРА. Фронтменът Николо Коцев е един от най-успешните български китаристи, свирил със световно известни музиканти. За събитието в Ямбол КИКИМОРА готвят взривяващ микс от авторски песни и кавъри на мега рок класики. Датата е 14 септември, петък. В програмата от 13 до 15 септември участват още: SECONDAY, CROSS, Casual Threesome и GANG. Началото на концертите е в 20.00 часа. Вход свободен. Организатори на Ямбол Рок Фест 2018 са община Ямбол и „Star Productions“.

- Ало, пожарната? - Да! Какво гори?! - Не, не... тука на улицата се сбиха екип на Бърза помощ с ченгетата от патрулката, та се чудя къде да звънна?

(НАР) “Тракийски и античен град Кабиле” край Ямбол. Студентите продължават започнати през миналото лято проучвания. Те са на постройка от периферията на града от времето на късноримския период от IV век. Сградата е от периода на управление на император Константин Велики /306-337 г./. Тя вероятно е била с търговски функции, поради откритите в нея близо 600 монети през последните пет години. Запазени са глинени водопроводи, канализация и огнище, което навежда на мисълта, че е имало и

жилищни помещения. Сградата е изгоряла при готското нашествие през 377 година. Досега в обекта са разкрити около 120 бронзови монети и гръцка керамика. Под основите на сградата студентите са започнали да разкриват и пластове от елинистичната епоха от VI-III век пр.н.е. Техните проучвания ще продължат през следващия археологически сезон, е информацията, дадена от Иван Вълчев. Министерството на културата е финансирало археологическата експедиция.

vreme13  
vreme13  
Advertisement