Page 1

HETVREDESCENTRUMTI PT. . .

H C nB e e t s s t e o T

f o r tv a nb r e e n d o n k

K a z e r n ed o s s i n

Bi j zonderComi t évoor Her i nner i ngseducat i e( BCH)

Kaz er neDos s i n Mechel en

F or tVanBr eendonk

HetBi j z onderComi t év oorHer i nner i ngs educat i ei seenpl at f or m v oorVl aams el eer kr acht endi e wer kenr ondher i nner i ngs educat i e. HetBCHbundel tencommuni ceer tal l eeducat i ev ei ni t i at i ev en enor gani s eer tz el fbi j s chol i ngen ens t udi edagen. Opz oeknaareen pr oj ectofl es mat er i aal ?BCHbeheer teeneducat i ev edat abank: www. kl as cement . net / her i nner i ngs educat i emetmat er i aal , t i ps enact i vi t ei t en. Zel faandes l ag? HetBCHont wi kkel des amenmet haarpar t ner sdeT oet s s t eenHer i nner i ngs educat i e, eenhandl ei di ngv oorkwal i t at i ev epr oj ect en r ondher i nner i ngs educat i e. www. her i nner i ngs educat i e. be

Vanui tKaz er neDos s i nwer den t us s en’ 42en‘ 44 25. 484j oden en352z i geuner sweggev oer d. Amper5%daar vankeer del ev end t er ug. Eenbez oekaandeKaz er ne Dos s i n, Memor i aal , Mus eumen Document at i ecent r umov erde Hol ocaus tenMens enr echt eni s eenbez oekaaneeni nt ens e pl aat svanher i nner i ng, een uni eke’ l i eudemémoi r e’ .Het mus eumbes chi ktov ereenui t gebr ei deducat i efaanboddatni et al l eens t i l s t aatbi j deges chi edeni svanWOI I endeHol ocaus t , maarookopz oekgaatnaarde t i j dl oz emechani s menacht er gr oeps dr ukencol l ect i efgewel d. www. kaz er nedos s i n. eu

HetF or tvanBr eendonk, t i j dens deDui t s ebez et t i ngeenv oor mal i ggevangenenkampv oort egens t ander svanhetnaz i r egi me, i sdoorz i j naut hent i ekekar akt er eenpl ekwaardeges chi edeni s vanz el fer gdi cht bi j komt . De kamer svandegevangenen, de f ol t er kamerendeex ecut i epl aat s gaanni emandi ndekoudekl er en z i t t en. Ti j denseenbez oekaan Br eendonks t aandeper s oonl i j ke v er hal envandegevangenen cent r aal . Eengegi ds t er ondl ei di ngneemtj onger enui tl ageren s ecundai ronder wi j smeei nde ges chi edeni svanWOI I . www. br eendonk. be

Voormeeri nf or mat i eenr es er vat i es : Vr edes cent r umvanPr ovi nci eenSt adAnt wer penvz w Ever di j s t r aat12–2000Ant wer pen 032923651ofi nf o@vr edes cent r um. be www. vr edes cent r um. be


HETVREDESCENTRUMTI PT. . .

N E T U WO S G O L R O O DVDOORLOGSWOUTEN DI STRI CTDEURNE 70J aargel eden, i nv ol l eoor l ogs t i j d, opendedeGes t apodej acht ophetpl aat s el i j kepol i t i ekor ps vanDeur ne. Ti j densdenachtvan 1 4op15j anuar i 1944wer den66 agent enopgepaktdoordeSS. Oor l ogs wout env er t el thetv er haal vaneenpol i t i ekor psi noor l ogs t i j d. Eenv er haal ov erz war tenwi t , vr i ends chap, haatenv er z et . Met get ui geni s s envandenabes t aandenvanl edenvanhetpol i t i ekor ps . T eraanvul l i ngopdefil m wer deenfiet s r out eui t gewer kten z or gdehetVr edes cent r umv oor eeneducat i ev ehandl ei di ng. Meer i nf or mat i evi ahetcul t uur cent r um Deur ne. www. ccdeur ne. be/ i nf o

A N N EF R A N KS T I C H T I N G

O P L E I D I N GV R E D E S E D U C A T I E

ANNEF RANKSTI CHTI NG AMSTERDAM

OPLEI DI NGVREDESEDUCATI E

DeAnneF r ankSt i cht i ngont wi kkel teducat i ev epakket t enen pr oj ect env oorl agerens ecundai r onder wi j s . Voorl eer l i ngenui thet 5e en6e l eer j aari sdeAnneF r ank Kr anteeni nt er es s ant et ool om hetv er haal vanAnneF r ank, de T weedeWer el door l ogenvr ede vandaagi ndekl asbes pr eekbaar t emaken. Deedi t i evan2015i s v oor z i envanex t r akl as mat er i aal ‘ Zeski nder eni ndeoor l og’ . Door di teducat i ev es pel doendel eer l i ngenbas i s kenni sopenont dekkenz ev er s chi l l endeper s pect i ev enopdeges chi edeni s vanWOI I endej odenv er v ol gi ng. www. annef r ank. or g/ docent en

I n2015kanuopni euwdeel nemenaandeOpl ei di ngVr edes educat i e. I n10s es s i eskr i j gtude bas i s begr i ppenenpr akt i s che t ool svanvr edes educat i eaanger ei kt . Deopl ei di ngf ocus topde v er s chi l l endet y pesvan vr edes opv oedi ng, opeer s t ehul p bi j confli ct hant er i ngenenkel e s peci fiekev or menvangewel d. Al l ei nf or mat i eeni ns chr i j vi ngen vi ahetVr edes cent r umof opl ei di ngs coör di nat orRoger Boonen. Hetv ol l edi gepr ogr ammavi ndtuopdewebs i t evanhet Vr edes cent r um.

Voormeeri nf or mat i eenr es er vat i es : Vr edes cent r umvanPr ovi nci eenSt adAnt wer penvz w Ever di j s t r aat12–2000Ant wer pen 032923651ofi nf o@vr edes cent r um. be www. vr edes cent r um. be


HETVREDESCENTRUMTI PT. . .

G O L R O O D L E R EWE T S R E SE ’ O P X e

D I L E M M A‘ 1 4 -’ 1 8

EXPO’ SEERSTEWERELDOORLOG PROVI NCI EANTWERPEN

DI LEMMA‘ 1 4’ 18 TUMUL T

I nhetkadervandeher denki ngvan100j aar Gr oot eOor l ogont wi kkel dePr ovi nci eAnt wer pen6 r ei z endet hemat ent oons t el l i ngenov erdeEer s t e Wer el door l og. Perex powor dteenanderonder wer pbel i cht : muz i ek, v er bor genv er hal en, het l ev enacht erdel i ni es , hetgez i n, deoor l ogende aanwez i ghei dvanBr i t s et r oepeni nonz er egi o. De t ent oons t el l i ngenkunnendoors chol engr at i s wor denont l eend. Naas tdet hemat ent oons t el l i ngen, i sert ev ensdeex po‘ WOI Gr ot el i j nen’ , een gr ot eov er z i cht s t ent oons t el l i ngdi ebes t aatui t40 panel en. Ookdez eex pokanwor denont l eend.

Di l emma‘ 1 4’ 18i seeneducat i efi nl eef s pel dat T umul tui t dachtomj onger enopeens peel s e mani ert el at enkenni s makenmethetl ev ent i j dens deEer s t eWer el door l og. Di l emma‘ 1 4’ 18conf r ont eer tj onger enmetmoei l i j kekeuz esen l ev ens echt edi l emma’ s , z ev oer engr oeps opdr acht enui t , v er z amel env oeds el bonnenen pr ober enhunper s onagesz ogoedmogel i j kdoor deoor l ogs dagent el oods en.

Meeri nf or mat i eofr es er ver i ngenvi aDi ens tEr f goedPr ovi nci eAnt wer pent . a. v . El keVer hoeven vi a03240641 4of expoWOI @pr ovi nci eant wer pen. be

Al l ei nf or mat i evi awww. di l emma1 418. beof cont act eerTumul tvi a015435696of mar i j ke@t umul t . be.

Voormeeri nf or mat i eenr es er vat i es : hetVr edes cent r umvanPr ovi nci eenSt adAnt wer pen Ever di j s t r aat12–2000Ant wer pen 032923651ofi nf o@vr edes cent r um. be www. vr edes cent r um. be

Overzicht aanbod derden  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you