Page 1

ANTWERPENBOUWTBRUGGEN: MOBI ELBELEEFPARCOURSWOI

SCHOLENAANBODBASI SONDERWI J S

I n t e r a c t i e fb e l e e f p a r c o u r swoi

I ndi teducat i evepar cour skomenl eer l i ngenui thet5een6el eer j aar hi nder ni s s ent egendi evr edei ndeweg l i ggen. Zevoer eni ngr oepj esopdr acht enui tengaanopz oeknaarmat er i al enoml et t er l i j keenbr ugt ebouwen overoor l ogs gebi edz odatz evei l i geen wer el dvol confli ctkunnenover s t eken. Dewegnaarvr edei sni etmakkel i j k, maarmets amenwer kenkunnenweer r aken. Det hema’ sdi ei ndi tt r aj ectaan bodkomenz i j nmachtenbedr ei gi ng, l event i j denseenbez et t i ng, vl ucht en, dei nz etvandi er eni noor l ogs t i j d, communi cat i eens amenwer ki ng.

Doel en WERELDORI ENT ATI E •Del eer l i ngenl er enov erdeEer s t eWer el door l og •Del eer l i ngenl er env er bandenl eggent us s env er l edenenheden, t us s enWOIendewer el dv andaag •Del eer l i ngendenkennaov erdei mpactv anoor l ogendenoodz aakv anv r ede •Del eer l i ngenl er enz el f s t andi g, cr eat i efenz i nt ui gl i j kwer ken: l ez en, s chr i j v en, t ekenenenv oel en komenaanbodi nhett r aj ect SOCI ALEVAARDI GHEDEN •Del eer l i ngenl er ens amenwer kenenov er l eggen, t akenv er del enenel kaarr es pect er en •Del eer l i ngenl er enbes l i s s i ngenmakenondert i j ds dr uk I CT •Del eer l i ngenmakengebr ui kv anmul t i medi a( qui zopl os s enmetbehul pv ant abl et s )

Doel gr oep Ki nder enui thet5een6el eer j aar .


Wer kmet hode Hetmobi el ebel eef par cour si sui t gewer ktal seent r aj ectwaar bi j del eer l i ngeni ngr oepj esv er s chi l l ende l ocat i esi ndepr oj ect r ui mt eaandoen. El kel ocat i ev er t el teenv er haal datgekoppel di saaneenui t dagendeopdr achtv oordel eer l i ngen. I ndegr ot es l ot opdr achtmoet enal l egr oepj esi nkl as v er bands amenwer kenomeenv ei l i gebr ugov eroor l ogs gebi edt ekunnenbouwen.

Mat er i aal Hetbel eef par cour skomtnaardes chool z el fenwor dtopges t el d, af gebr okenenbegel ei ddooreen medewer kerv anhetVr edes cent r um.Hetpar cour skanwor denopges t el di ndet ur nz aal , r ef t erofpol y v al ent er ui mt e. Del eer kr acht enhoev enni et st ev oor z i en. Eri seenl eer kr acht enhandl ei di ngbes chi kbaardi edev oor ennawer ki ngi ndekl asonder bouwt .

Ver l oop Hetbel eef par cour si seenmobi el t r aj ectdatnaardes chool z el fkomt . HetVr edes cent r ums t aati nv oor opbouwenaf br aakv anhetpar cour sendebegel ei di ngv andekl as s en. Door heendes chool dagkunnen meer der egr oepenbegel ei dwor den. Hetpar cour skanookmeer der edagenwor denopges t el d.

Deel namepr i j s Erwor dtgewer ktmeteendagpr i j sv an50eur o. Perdagkunnent ot3kl as s enont v angenwor den. Het aant al kl as s enendagenwor dti ns amens pr aakmetdes chool af ges t emd.

Per i ode Hetpar cour skanwor dengeboektgedur endehethel es chool j aar20152016.

Wi l umeeri nf or mat i eoverdi tpr oj ectofwi l ueenr es er vat i evas t l eggen? Demedewer ker sv anhetVr edes cent r umhel penugr aagv er derophetnr032923651ofv i a i nf o@v r edes cent r um. be. Ukanal l ei nf or mat i eov erdi tpr oj ectookt er ugv i ndenoponz ewebs i t e www. v r edes cent r um. beonder‘ aanbod’ -‘ onder wi j s ’ -‘ l ageronder wi j s ’ .

Voormeeri nf or mat i eenr es er vat i es : hetVr edes cent r umvanPr ovi nci eenSt adAnt wer pen Ever di j s t r aat12–2000Ant wer pen 032923651ofi nf o@vr edes cent r um. be www. vr edes cent r um. be

Beleefparcours  

Beleefparcours

Beleefparcours  

Beleefparcours

Advertisement