Page 1


Eenabonnement isvoordeliger Inhoud veq "goedkoPeifllln; Een abonneme.nitis , voor:zoïnisene:: gewone 'losse. KaÍlnles concèrten.rDereducliélodpi iri dd tientàl1" len ouldán5. VèisèÍiÍk'deóiii2ehêrf rekèil . -zàtt rrót maài eéÀs uit, llatuuíiltii16:,het I eveneen groteuitgave,maêrdanzit u"dè .

restvan':":,:':':'-l

sosd , ,:

su$Ë|f ffi ffiilil*ffi s,IÊiÊËÊ ÈÉ

iil-i;Ënï: reil,ááá* aa**+i:Èd6ËÉ Ë#:ilËil#*i

U hoeftnietsteeds.weeÍ !n:derrijte stapn; maaru neemfin.éénkeei állèptaritbbelvi!' zen mee voor oe concenênwaal u ïocn' naartoe wili. ,

Uwuasteplaats Météén àbonnèmént bèntu veaekerdvanl uw olaatsbii de muziekvanuwvooikeur.U bespaartuz-el!de teleursteltende conÍron'. tatie met het bordle'uilvèrkgCfrt', iu'igtbjll l ore concenenwaaruw ravonete symïonle' wordtgespèel{Fn u hoêftliètgchterájin, een recensteIe tezenoaÏ oe,ooor u De.-., wonderdeviolist:óí saxótonist'dooreen gehoor,maarzonderu,'istoe:l enthousiast gejuicht,

Piano1 5 Piano2 7 Kotfieconcerten I ReizendMuziekgezelschap 9 Gomponiste nportretten 10 AnnerBijlsma& Co 12 Vriendenvan het Lied 13 Kwartet1 14 Kwartet2 15 Kwarlet3 15 16 Middeleeuwen & Renaissance Barok 17 18 Barok& Klassiek KlassieUAuthentiek 19 Kindervrienden 20 Ghanson 21 De NieuweSerie 22 Promenos 24 28 Conservatoriumconcertên Orkestenserie1 30 Orkestenserie2 31 Orkestenserie3 32 Romantisch Pianoconcert 33 WeekendHalÍAcht 34 Devitale1O0-jarige 35 KRO/Bijzondere Muziekprodukties 36 Veronica'sMeestemerken 38 Tros/Klassiek 39 DasLiedvom kleinenMann 40 Latijns-Amerika 41 Flamenco 42 lndia/Klassiek 43 Folk 44 Swing 45 Blues 46 Stoomcursus Bebop 47 Zo kooptu een abonnement BestelÍormulier Jubileumactiviteiten Vriendenvan Vredenburg

Zokooptu een abonnement

voor Jubileumgeschenk elkeabonnee!

stijl!! 1.AbonnementenmarkVnieuwe Deeerstegelegenheid om abonnemêntente kopenis de abonnementenmarkt/ nieuwestijl.Nieuwestijl:u hoeftniet meerop de bonnefooite komen,maar u laat zich uitnodigen.U weetdan precieshoelaatu terechtkunt. vindtplaatsop Deabonnementenmarkt zaterdag30 mei1987. Leeszorgvuldig de koopinstructie op pagina48.

Omdat 1987/88 het tiendeseizoenis van Vredenburg,ontvangtelt(e Muziekcentrum abonneeeen set exclusieve prentbriefkaarten: portrettenvan een aantal grote componisten,in opdrachtvan Vredenburg getekenddoor de kunstenaar Jillesvan de Warenburg.

2. Aan de kassaoÍ per post (náde abonnementenmarkt!) de koopinstructie op Leeszorgvuldig pagina48.

2

48 49 26 27

Abonnementenliin 030- 341288

Tot en met 29 mei kuntu oP werKdagen tussen10.00en 16.00uur via teleÍoonnummer(030)34 12 88 bij onzeAbonneterechtmetuwvragenover mentenservice diein dezebrochude abonnementsseries re wordenaangeboden.

Colofon Deze brochure is een uitgave van Muziekcentrum Vredenburg,Utrecht MathieuHeinrichs Eindredactie: GÍaÍischevormgeving:Jan Willemden Hartog getekenddoor Jilles van de Componistenportretten: Warenburg bv, Utrecht Druk;Van Boekhoven-Bosch


Eenwoordvanwelkom door PeterSmids, directeurvan Muziekcentru m Vredenbu rg

Abonnementsverk00p spectacu lair gestegen Vooru ligtde tiendeSeizoenkrant van Muziekcentrum Vredenburg: 52 pagina's teksten uitlegbij de 200abonnementsconcerten en bij veelandereevenementen in hettiendeseizoenvan Nederlandsmeestspraakmakende concertzaal. D e z e b r o c h u r ev e r s c h i j not n d e re e n g u n stig gesternte:het gaatgoed met de levend e m u z i e ke n i n h e t b i j z o n d em r etMuziekcentrumVredenburg.Bij het schrijvenvan dit woord van welkom mag ik mij lateninspirerendoor een tellingvan het aantalbez o e k e r si n h e t j a a r 1 9 8 6 , e e n t e l l i n gd i e een eindscorevan liefst 325.000 bezoekers meldt.Dat is werkelijkeen spectacul a i r c i j f e r ,w a n t h e t l i g t n i e t m i n d e r d a n 25.000 hoger dan dat van het jaar daarvoor! U mag gerustwetendat dit resultaatmij en alle medewerkersvan Vredenburgheeft overrompeld.VanzelÍsprekendis ieders i n s p a n n i n ge r o p g e r i c h t z o v e e l m o g e l i j k muziekminnaars naarde concertente 'lokken', maardan blijÍtzo'n succesvolverlopen jaartoch een aangenamegewaarwororng. Grootsteconcurrent van de compact disc Juist in een periodewaarin de compact disc aan een triomfantelijke opmarsis begonnen, hebt u als concertbezoeker alle recordsgebroken.U hebtu nietdoorde cd o n d e rd e v o e t l a t e nl o p e n !S t e r k e rn o g : u hebt ontdektdat de nieuwstegeluidsdrager het toch zal blilvenaÍleggentegen de

'live', m u z i e kd i e v o o r u w o r e n( e n o g e n ! ) , wordt gemaaktdoor een orkestof een solist.Elk concertis weer een muzikaalavontuur, een genoegendat nooit gaat vervel e n , z e k e rn i e ta l s h e t z i c h a f s p e e litn e e n spannende,altijdweer feestelijkezaal,gevuld met gretige,aandachtigemuzieklieÍhebbers.

:;.,1

De onmisbarevaste klanten E e nd i n g i s d u i d e l i j kd:e s t i j g e n d lei j ni n d e b e l a n g s t e l l i nvgo o r d e m u z i e ki n V r e d e n burg is op de eersteplaatste dankenaan de explosievegroeivan de abonnementsverkoop.Het aantalabonnementen op de verschillende concertseries nam in het seizoen 1986/87toe met 3500,en dat is een groeivan ruim25o/ol Elke bezoeker- abonneeoÍ losse-kaartkop e r - w o r d ti n V r e d e n b u rm g e to p e na r m e n ontvangen.Het is immersprettigte constaterendat het aanbodzoveelweerklank vindt.Op deze plaatswil ik een van ganser hartegemeenddankwoorduitsprekenaan een ieder die de weg naar Vredenburg heeftwetente vinden. Een bijzonderwoordvan dankgaatnaarde abonnees, naar de 'vaste klanten'. l m m e r s ,h e t z i j n d e a b o n n e e sd i e o n s a a n het begin van het seizoendoor het kopen v a n e e n a b o n n e m e nete n r u i mk r e d i egt e ven: letterlijk, door het 'vooruitbetalen' van de entreegelden voor een reeksconcerten (waarnatuurlijkeen forse reductieen een vasteplaatstegenoverstaan),en Íiguurlijk, door het vertrouwenin de kwaliteitvan de programma's en in de organisatie. Gastvrijheid Natuurlijkstaatin Muziekcentrum Vredenburg de muziek op de eerste plaats: u komt van dichtbijoÍ van verreomdatu van muziekhoudt.Maaru bent óók een avond oÍ een middaguit! Datbetekentvoor mij en al mijn medewerkersdat uw verblijÍ in

3


Vredenbu rg zo aangenaam Muziekcentrum mogelijkmoetzijn en dat wij de omstandigheden waaronderu naarde muziek komt zo prettig,nee: zo feestelijkmogelijkmoeten maken. Daarom hebben wij bijvoorbeeldmet de beheerdervan de parkeergaragesin de directeomgevingeen handige en voordeligeregelinggetrofÍen,daarom zorgen wil bijvoorbeeldvoor een goed kopjekoÍÍie,een goed glaswijn oÍ een verfrissendglaasjegetaptbier aan de bufÍetten in de Íoyer. Hartelijkwelkom bijde 400 concerten in het 1Odeseizoen l k n o d i gu v a n h a r t eu i t i n h e t t i e n d es e i zoen (weer) onze gewaardeerdegast te zijn. Het wordtweer een seizoen,bezeten van muziek: 400 concerten,waaryaner z o ' n 2 0 0 z i j no n d e r g e b r a cihntd e 3 5 a b o n n e m e n t s s e r i edsi e i n d e z e b r o c h u r ew o r den gepresenteerd.De series omvatten vrijwelhet hele scalavan klassiekeen pop u l a i r eg e n r e sw a a r b i n n e m n u z i e ke n p u b l i e k e l k a a rw e t e nt e v i n d e n .G a e r e e n s voor zitten,lees de volgendepagina'sop u w g e m a kd o o r .M a a ku w k e u z ee n g e n i e t m e ev a nd e w e l k l i n k e n dzea k e nd i e w i j u i n o n s t i e n d es e i z o e nm o g e na a n b i e d e nH. e t BestelÍormulier staatop pagina49! I

Achter deschermen

W i l m a K o k k e n( p l v . h o o f d h u i s h o u d e l i l k e dienst),Ans Neefjes(assistentehuishoud e l i j k ed i e n s t ) ,R o b e r tv a n T h i e l ( a d m i n i stratie), Kristine Roem (assistenteproVreDe medewerkers van Muziekcentrum e )i ,k e v a n D i j k ( l i c h t / d e n b u r gz i j n ,a l l e m a aol p h u n e i g e np l a a t s g r a m m a c o ó r d i n a t iM g e l u i d )r T i n y v a n S o e s t ( h u i s h o u d e l i j k e b i n n e nd e o r g a n i s a t i e d ,i e n s t v e r l e n edr si e ' a n o n i m i t e i t ' v o o r n a m e l i j k d i e n s t ) ,K a r i n B e e r n i n k( i n f o r m a t i e b a l i e ) , hun werk in en Marianne achter de schermendoen. Alle aandacht Angela Ram (inÍormatiebalie), Koenders(secretaresse), Truus Spek (ingaat tenslotteuit naar de bezoekers,de Bep de Werd (informatiebaÍormatiebalie), m u z i e ke n d e m u s i c iZ. o h o o r td a to o k . B i j d e Í e e s t e l i j kgee l e g e n h e ivda n h e t 1 O d e lie), Trinet Beens (kassa),Ton Pinxten ( h o o Í d h u i s h o u d e l i j kdei e n s t ) I J a n n e k e seizoen worden ze een keer vóór de C a l u w e ( h u i s h o u d e l i j kdei e n s t ) ,H e r m a n Vres c h e r m e ng e h a a l d .M u z i e k c e n t r u m d e n b u r gi s u i t e i n d e l ioj ko k e e n s a m e n w e r - de Mare (receptie),Fransvan Nus (recep, e sF r e r i k s t i e ) ,J a n E n s i n g( l i c h t / g e l u i dC) e k i n g s v e r b a nvda n m e n s e nd i e e l k m e t h u n (licht/geluid), Anke Rengers(hooÍdkassa), eigen vakbekwaamheid de reputatievan P e t e r S m i d s ( d i r e c t e u rr) M a t h i e uH e i n Nederlandsmeest spraakmakendeconr i c h s( h o o Í dp u b l i c i t e ipt ;l v . d i r e c t e u r )M, i ceftzaalmoetenwaarmaken ! chael de Groot (redactie-asslstent), Annemieke Vesseur (publiekscontacten), Jan Willem den Hartog (graÍischontwerper), Tableau de la troupe Annekevan Dijk (hoofdprogrammacoórdiBeginnendop de bovensterij, steedsvan natie),Ton Geraerts(kassa),Mieke Braklinks naar rechts: r Ben de Rooy (plv. hoofd technischedienst),Hans Verheuvel man (kassa).(Een enkele medewerker (aclcv-monteur),Ries Vernooy (schilder- ontbreeKwegensziekte.) podiumassistent), Gerrit van Schaik (poPerry Herber (technische diumassistent), dienst),Sylviavan Wingerden(informatieb a l i e ) , B a r o u d iA b d s n a n ( h u i s h o u d e l i j k e d i e n s t ) ,R u d yd e l a R a m b e l j e( e l e k t r i c i e n ) , Paul Tukker (hooÍd technische dienst) r A d P h i l i p o o m( t i m m e r m a n - p o d i u m a s s i s t e n t ) , G r e e t j eG e i t e n b e e k( h u i s h o u d e l i j k e dienst), Gert Verbeek (hooÍd administrake ienst), t i e ) ,A n s v a n O o r t ( h u i s h o u d e l i j d c l E F

)

U o l U J 6

ts

ffi, W.

4


I 6 recitalsin de grotezaal T metstoelreservering T aanvang 15.00uur(13.5:20.15uur) t abonnement tl00,-/ 65+ í 85,-I CJPÍ75,I lossekaartv.a.f 22,50I 65+ f 20,-I CJPÍ17,50

E

zondag 11 oktober

@

3

Jean-Yves Thibaudet

6_ À à G

zondag 8 november

CyprienKatsaris zondag 13 december

lvo Pogorelich zondag10 januari

RaduLupu zondag6 maart

ZoltánKocsis vrijdag 13 mei (aanvang20.15uur!)

BarryDouglas

'Beroemdheid ParijseConservatoire om ook daar,en wel d i e o p e e n p e r s o n a l i tgye op zijn vijÍtiende,met de hoogsteonderbaseerd is, duurt hoogstensdrie dagen, scheidingaÍ te studeren.Hil werd toegelab e h a l v ea l s e r e e n a n d e r es e r i e u z er e d e n 'lk ten tot de Cycle de PerÍectionnement en i s . I n m i j ng e v a li s d a t h e t p i a n o s p e l e n . ' kreeg les van o.a. AIdo Ciccolini.Thibaug e l o o fa l l e e ni n b e r o e m d h e iadl s h e t r e s u l carrièrekwam op gang taatvan ietsdat zijnwaardezal behouden.' dets internationale nadathij prijzenwon op concoursenin ltaDeze en andereuitsprakenwerdenopgel i ë ,d e V e r e n i g d S e t a t e ne n J a p a n I. n 1 9 8 1 tekend uit de mond van lvo Pogorelich was hij de eerste Fransmandie in New ( H a a g s eP o s t ,2 4 . 1 . 8 7 )d, e l o n g e J o e g o YorktriomÍeerdebij de YoungConcertArslavischepianistdie niet alleen vanwege tists Auditions.Sindsdiengaf hij concerten tot de zijn onbetwistekunstenaarschap en recitalsin talrijkemuziekcentra over de verbeeldingvan velen spreeK. Opgetekend uit de mondvan Het ldool Pogorelich hele wereld.Als solist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakteJean-Yves ztjn deze statementsgeen clichés meer, T h i b a u d ezt i j n V r e d e n b u r g - d e b ui n u ta p r i l maar herinnerenze ons eraandat het ook '87, gemaarin het kadervan de Pianoserie in een serierecitalsdoor internationaal 1987/88 horen we hem voor het eerst in lauwerde klavierleeuwenop de eerste een solo-recital. plaatsom de muziekgaaten niet om een ThibaudetslandgenootCyprien Katsaris personality show. P o g o r e l i c hd, i e z i l n N e d e r l a n d s d e e b u u t was al enige malen solo te horen in de maakte op het podium van Vredenburg, grote zaal. Hij maaktetijdens het Franz Liszt Festival1982 ziln bejubeldedebuut verliewerd beroemdals de triomÍantelijke toen hij op het laatstemomentinvielvoor z e r v a n h e t C h o o i nC o n c o u r s1 9 8 0 . E e n Nelson Freire.De recensiessprakenduiaantal juryleden stapte boos op en het delijketaai: 'Lisztbetoverenden als nieuw schandaalwas groot! lvo Pogorelichwerd in spel van CyprienKatsaris'(NRC),'Piai n 1 9 5 8g e b o r e ni n B e l g r a d om, a a rh i j s t u nist uit duizenden'(Volkskrant). Zijn recital deerde vanaÍ zijn elfde in Moskou,eerst aan de CentraleMuziekschoolen daarna in de RotterdamseDoelen, in februari aan het befaamdeTsjaikovskyConserva- 1987, ontketendeook weer schitterende r e c e n s i e sE. l l y S a l o m éi n N R C : ' K a t s a r i s torium. De pianiste Aliza Kezeradze,met denK ver voorbijde piano.Hij is niet bezig wie hij trouwde,had grote invloedop de met toetsen,met snaren,met een weervan Pogorelich tot een werkeontwikkeling barstigmechaniek.Hij maakt muziekonlijk uniektoetsenku nstenaar. Jean-YvesThibaudet is een generatiege- danks de piano,muziekin die betoverende, ongrijpbare zin van geluiddat vervliegt n o o tv a n P o g o r e l i c hH. i j w e r d i n 1 9 6 1g e en niettemingestalteheeft,van klankdie borenin Lyon,waarhij op zijntwaalÍdeaan het conservatorium een gouden medaille vorm blijK te zijn,van tonen die in emotie wordenomgezet.' venrvierf. Hij zettezijn studievoort aan het

5


Gadeaus

:

:

:

I

i irt !t it!r!iilLE1!l

te'kooB I

:

: : : t : : :

: :

t :

u t

I

I

,

1 i

i

i;i iit iitii.

i alt i

a:

t : :

$geÍ een Íamilielidivriend,,,, , , àkenrclatie óf uzelÍ;eêncadèáu - . eruít springtl t , .dat : Muziekcentrum Vredenbuio mááh heiu in ziin1Odeseizoenoemakkelikmeteen cadéauvoor.dehagte . afurten,moo.i komen.Dejubileum-gadeaus zrjnte kqgp !n de lnformqtiebalie., , , ,

Deni'euwe huiswiinen hebbeionder Deskundioe wiirioroevers . '

iejoino ván'fóá Érn*el,óÀÀ nooru

Huishb.udelrJke rnet: I 1 Diensténvi4gfgog, veelzorgtweeryooiehulswijnen oeselestê€rd.: Dezewiinenzullentiidens '' Éet1Odeseizoenwordengeschonken ' aan -' oépàuié-uuffétten; , U kuntdèwrjnen,wáárvqOt èehbpeciadl, etiketisontworpéh, oókperÍléSkópén(in grt;tilÍiÍi li báIidlF;i: ;; ; ;; ;; ;i ;irj.ia:.,:': ' Dàwijnàn; . Rogd:ChàteauValdóánia Í985- l ..Wit: CháleàuVà]-Joahl$1986 PrtjspernesirecHtdÍ e,75 Meerbljionderheden overde huíswÍjnen t leêEt,ilryF@ng{;if1.1 : : j ; :: :: !; :: :j!,Ï Katsariswerd in 1951 geborenin Marseill e . H i j i s e e n v a n d e l e i d e n d eÍ i g u r e nv a n daarbijeen de jonge pianisten-generatie, tp k u n s t e n a adri e z i j n p u b l i e km e e n e e m o avontuur.Sprekendevoorbeeldenvan zijn zijn zijn ondogmatischemusiceervreugde bevlogen en perfecte interpretatiesvan BeethovenssymÍonieënin de schitterende van FranzLiszt.Wie alvastwil oianoversies genietenvan deze interpretaties vervoege zich bij de platenvakman! De Oost-Europeanen zijn goed vertegenwoordigdin deze Piano-serie:Pogorelich, . e t i s a l w e e rv i e rs e i z o e n e n L u p u ,K o c s i s H geleden dat Radu Lupu voor het laatst Ook de Roeeen recitalgaÍ in Vredenburg. meen Lupu studeerdein Moskou.Op zijn zeventiendekreeg hij een studiebeursdie het hem mogelijkmaakteom zich in de RussischehooÍdstadte meldenbij de befaamdepedagoogHeinrichNeuhaus.Voor zijn internationale doorbraakwas het winnen van het concoursvan Leeds (1969) van doorslaggevendebetekenis.Sindsdien heeft hij in recitalsen in concerten reoutatie met orkest een indrukwekkende opgebouwd.Zo vierdehij in 1972waretriomfen tildens een Amerikaansetournee met het ChicagoSymphonyOrchestra.In '1 978 maaKe hij met de door Von Karajan g e l e i d e B e r l i n e rP h i l h a r m o n i k ez ri j n d e b u u to p d e S a l z b u r g eFre s t s p i e l e . Zoltán Kocsis, geboren te Boedapestin 1952, behoortmet o.a. DezsóRankitot de reoresentanten van meestvooraanstaande de Hongaarsepianoschool,een school met een zeer oude en riiketraditie.Kocsis

studeerdebil Pál Koda,FerencRadosen Gyórgy Kurtágaan de FranzLisztAcademie in de HongaarsehooÍdstad.In 1971 maaKehij zijn eerstetourneedoor de Verenigde Staten,een jaar latertrad hij op in Londenen in het HollandFestival.Kocsis Opveelvuldig verzók,vanbezoekers,, ; beschikt over werkelijk indrukwekkende hebbenwijnaarhetvoorbeeld van technischekwaliteiten,maar is een kuntheaterbon en bioscoopbon eenCorpert stenaardie zulke kwaliteiten in dienststelt Debonoeldt Cadeaubon oecreëerd, - ' als van de muziek,niet van het uiterlijkeveruetààiÁioàóiaan àó Èássáván toon. juqraris'' MuiietcèntiumVieUénuuig Tot slot nog een paarregelsovereen prijsgeeftók nogeens107o . Vredenbuig winnaar:Barry Douglas, die triomfeerde kortinooo dè aánscháÍVánrder boff dé in de slag om de hoogsteeer tijdenshet i; waarde 25,-, maar u betaalt slechts t TsjaikovskyConcours 1986 te Moskou. V ó ó r D o u g l a sw a s V a n C l i b u r ni n 1 9 5 8d e laatstewestersepianistdie daareen ongedeeldeEerstePrijswon. Het was meer geluk dan wijsheid dat Douglasnog kon wordengestriktvoor een recitalin Utrecht,want zijn agendawas na 'Moskou' s n e l a f g e l a d e nv o l . H i j o n t v i n g uitnodigingen voor concertenmet o.a. het Boston SymphonyOrchestraonder Seiji Ozawa,het SymÍonieorkest van de Beiers e O m r o e po n d e r S i r C o l i n D a v i se n h e t EuropeanCommunityChamberOrchestra o n d e rV l a d i m iAr s h k e n a z y . BarryDouglaskomt uit lerland;hij werd in 1960 geboren in Belfast.In Londenstudeerdehij aan het RoyalCollegeoÍ Music. In de Britse hooÍdstadvolgde hij tevens lessen bij Maria Curcio. Zijn succes in Moskou leverde hem ook een exclusieÍ contractmet RCA op; inmiddelszette hij Moessorgsky'sSchilderijententoonstelling en het EerstePianoconcert van Tsiaikovsky op de plaat. I

Goncert Gadeaubon metkorting

Efclu$iêÍê

:r ll rl 1::


T 6 recitalsin de kleinezaal T aanvang 20.1 5 uur T abonnement tS0,- / 65+ Í70,- I CJPf 60,I lossekaartf 17,50I 65+ Í 15,-I CJPÍ 12,50

woensdag 21 oktober

StanleyHoogland & GlenWilson Íortepiano& Íortepiano Werkenvan Mozart woensdag25 november

TatjanaNikolajeva WerKenvan Bach woensdag 13 januari

JanWijn Pianomuziek voorde linkerhand: werkenvan Reinecke, Saint-Saëns, Takács,Lipatti,Skrjabinen BlumenÍeld donderdag 11Íebruari

Noël Lee pianomuziek: Amerikaanse werken vanGottschalk, MacDowell, lves, GrifÍes,Copland,Gershwinen Lee woensdag 13 april

MichaelPonti Werkenvan Mendelssohn Bartholdy dinsdag3 mei

ElianeRodrigues WerkenvanVilla-Lobos en Granados

Bij het samenstellen van de serie Piano2 i s d e m u z i e k h e t u i t g a n g s p u nnt ,i e t d e eventuelester-statusvan de interoreten. De serie is bedoeldom geconcentreerde aandachtte vragenvoor muziekdie doorgaans nogal stiefmoederlijk wordt behandeld in de programma's van de internationale klavier-vedetten. Om het oneerbiedig (en ook niet in alle gevallenwaarheidsgetrouw) te Íormuleren:eerst wordt het repertoirebepaalden daarwordtvervolgens een executantbij gezocht. Dat Bach het in pianorecitals meestalmoet afleggentegen Beethoven,Chopin,Schubert en Schumann,is niet zo verwonderlijk.ïenslotte is zijn klaviermuziek niet geschrevenvoor een moderneSteinway,Bósendorferof Yamaha.Maarde riikdomaan melodieën en de magistraleconstructie van Bachs muziek klinken daarom niet 'anachrominderoverrompelend op deze n i s t i s c h et'o e t s i n s t r u m e n t eSni .n d s G l e n n Gould is dat idee algemeenaanvaard,in het spel van de RussischepianisteTatjana Nikolajevawordt het overtuigendbevestigd. Deze veteranevan de volbloedromantische Russischepianoschool is niet alleen uitvoerendmusicus,maar componeert ook en is als docentverbondenaan het Conservatorium van Moskou. Wie alleenvan 'authentieke'uitvoeringen wil weten,zit op het puntjevan de stoelbij het Mozart-recital door het duo Glen Wilson en StanleyHoogland.Amadeus'muziek voor vier handenwordt uitgevoerdop twee Íortepiano'sen blijkt dan nóg meer verrassendeaccentenen wendingenin te houden. Over Mozart gesproken: Robert Schumann noemdeFelixMendelsSohn Barthol'Mozart dy de van de negentiendeeeuw': 'de helderstemusicusdie de tegenstrijdighedenvan onzetijd het duidelijkst doorziet en als eerste verzoent.'De lichtvoetige, maar meesterlijkepianomuziekvan Mendelssohnstaatop het programmavan de pianistMichael Ponti. Ponti, Amerikaanse g e b o r e ni n 1 9 3 7 ,v i e r d et r i o m f e no p p o d i a over de hele wereld.Meer dan 70 grammofoonplaten staanop zijn naam.Na zijn studie in Washingtonkwam hi1naar Europa, waarhij ondermeerde meesterklassen van Rubinstein en Casadesus volgde. Dat voor de 'kleine'pianoserieniet wordt uitgeziennaarlichtgewicht-pianisten moge nog eens worden geïllustreerdaan het voorbeeldvan Eliane Rodrigues, die in

het seizoen1984/85Íigureerdein de 'grote' pianoserie, temiddenvan sterrenals lvo Pogorelichen Aliciade Larrocha.Op haar programmaonder meer muziekvan haar landgenoot,de grote Braziliaanse compon i s t H e i t o rV i l l a - L o b o(s1 8 8 7 - 1 9 5 9d) ,i e w i j eigenlijk,en beslistonterecht,alleenmaar kennenvan zijn BachianasBrasileiras. Eliane Rodriguesbegon haar loopbaanals wonderkind.Op zesjarigeleeftijdschreeÍ zij al een piano-methode die nu op verschillendeconservatoria wordt gebruikt.ln '1 983 behoordezij tot de laureaten van het K o n i n g i nE l i s a b e tC h o n c o u r tse B r u s s e l . I n h e t n e g e n d es e i z o e no p e n d ed e A m e r i kaansepianistNoël Lee de serie Piano2 met een Debussy-recital. In dit tiendeseizoen maaktLee ons deelgenootvan een ander aspectvan zijn avontuurlijke repertoire-keuzeen wel met een programma waarinhij ons vergastop zeeruiteenlopende werken uit de Amerikaansepianomuziek. Zeer uiteenlopend:van de muziek (1829-1869), van LouisMoreauGottschalk bewonderddoor Chopin,tot het eigenzinnige werk van Charleslves (1874-1954), van de Grieg-achtigeromantiekvan Edward MacDowell(1860-1908) tot de bestud e e r d e ,' b l a n k e s' w i n g i n d e m u z i e kv a n GeorgeGershwin(1898-1937). De NederlandsepianistJan Wijn, lid van de jury tijdens het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours 1986, is een van de meest gezochte pedagogenvan Nederl a n d .Z e l f s t u d e e r d eh i j b i j ' o n d e ra n d e r e n Béla Siki en Aliciade Larrocha.Gehandicapt aan zijn rechterhand, moet hij zich in de concertpraktijkbeperken tot muziek voor de linkerhand. En, zoalshij laathoren in ziln recital,is er voorde.linkerhand meer geschrevendan Ravels beÍaamde,aan Paul Wittgensteinopgedragen concert: s 'e s E t u d e so o . o . m . C a m i l l eS a i n t - S a ë n Z 139 en de Sonatinevan de legendarische Roemeensepianist Dinu Lipatti (op de plaatgezet door Siki, Lipatti'sleerlingen Wijnsleraar!). I

7


T T I T T

I concertenin de grotezaal aanvang 12.00uur(zaalopenom 11.00uur) gratiskopjekoffievóórhetconcert gratisprogrammablad gratiscrèchevoorkinderenvan2 t/m6 jaar

I abonnement t50,T lossekaart/9,-

Het samenstellen van de serieKoÍfieconcertenis altijdweereen dankbare bezigheid: vanwegede artistiekeaspecten, maarzekerook omdatde concerten seizoennaseizoengoedzijnvoorvollezalen en een'zondagse'stemming. Degrotebelangstelling voorde KoÍfieconcerten is niet zó verbazingwekkend. Op de eersteplaats is de kwaliteit van hetgebodene voortreffelijk.DeserieKoÍÍieconcerten is nietinge'afdankertjes' steldom oninteressante onderte brengen, maarbrengtensembles en solistenop het podiumdie net zo goed passenin eenavondserie. Daarbij zijndag en tijdstipvan de Koffieconcerten voor veel muzieklieÍhebbers uiterstqeschikt. Datmenal die kwaliteit vooreenlrijpstuiver kan genieten,is natuurlijk ook meer daneenbijkomstigheid. Over één punt mag zekergeen misverstandbestaan;ook bij KoÍÍieconcerten is hgtbegonnen om de muziek. Datbetekent o.m. dat oudersvan jongekinderenzich vóór hun gang naarVredenburg moeten aÍvragen oÍ hundochterof zoonwel toe is aaneen uurstilzitten en luisteren naarlevendemuziekwaarje nietdoorheen mag pratenof ritselen. gangvan De informele zakentijdensde concerten is eenvan de charmes vandezeserie,maarvoormusici en publiekzijner tochbeslistgrenzenaan de aanvaardbaarheid gevanopdringerige luidenuit de zaal.Wanneer een jeugdige concertbezoeker op hinderlijke wijzeduidelijkmaaKdatzij oÍ hij genoegheeftvan de muziek,is het aanoe ouoersom verstandig op te treden.

Crèche:de regelsvan hetspel De leeftijdsgrenzen van respectievelijk 2 zondag24januari en 6 jaarzijn onverbiddelijk. Ze zijn niet willekeurigvastgesteld, maar vanuitde ovenrueging datde beschikbare accommodatieen de crècheleiding kinderen vanaÍ2 t/m 6 jaargoedkunnenopvangen. Brengtu de crècheleiding a.u.b.niet in verlegenheid door de leeftijdsgrenzen te negeren;zij heeftde opdracht de regels Werkenvan Mozart,Milhaud,Fauré, Ravelen InÍante van hetsoelstriKtoe te oassen.

Pianoduo KarinLechner & SergioDanielTiempo

zondag14Íebruari zondag25oktober

Cambridge Buskers MichaelCopley(Íluiten)& DagIngram (accordeon) In één concertbijvoorbeeld allenegen symÍonieënvan Beethoven,Ouverture 1812van Tsjaikovsky(metechte kanonnen?),het Vioolconcertvan Mendelssohn en andere hoogtepuntenuit vele eeuwen muziekgeschiedenis zondag8 november

Los Romeros De koningenvande Spaansegitaar: Celedonio,Pepe,Celínen Angel Romero

RadioKamerOrkest EdSpanjaard, dirigent en tweejongesolisten JongeMensenop hetGoncertpodium (i.s.m.AVRO-radio) zondag6 maart

HetGeldersOrkest EduardoMaturet,dirigent TheodoraGeraets.viooI PieterWispelwey,cello PaulKomen,piano Beethoven Tripleconcert voorviool, cello,pianoen orkest SibstakovitsjSymfonienr.9 zondag 24 agril

I z ui

Ê u

zondag13december

ScapinoBallet

o

T a z u

(' E L

zondag3 ianuari (aanvang11.00uur!)

Nederlands Blazers Ensemble Nieuwjaarsconcert

8

MetropoleOrkest Rogiervan Otterloo,dirigent (i.s.m.Tros-radio)


I 3 concertenin de kleinezaal I aanvang 20.15uur I abonnement Í45,-/65+ í40,- | CJPÍ35,I lossekaartf 20,- 165+/17,50I CJPÍ 15,-

HetReizend Muziekgezelschap o.l.v.ChristiaanBor GeorgePieterson, klarinet lk-HwanBae,viool ChristiaanBor,viool YukikoKamei,viool PaulRosenthal, viool TobyHofÍman,altviool MarcusThompson, altviool GodÍriedHoogeveen, cello PeterWiley, cello EdwardAuer,cello HaakonAustbó,piano piano JeromeLowenthal,

Voor het derde achtereenvolgende seizoenin de kleinezaal:drieconcerten oo drieachtereenvolgende donderdagen door Het ReizendMuziekgezelschap. De serie berustoo een ideevan violistChristiaan Bor.In 1982presenteerde hij zijnambulante kamermuziekgezelschap voor het eerstin Amsterdam. Persen oubliekstelvast dat Bors onderneden onmiddellijk mingeenaanwinst wasvoorhetmuziekleven. Per concertverzamelt Christiaan Bor een aantaleminentemusiciom zich heenen laatzijnpubliek dangenieten vanbekende juweeltjes en minderbekende uitde literatuur voor kleinebezettingen. In het seizoen1987/88 doenBoren de zijnenbehalveUtrechtook Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht aan.

De werkwijze van HetReizendMuziekgezelschap maakthet mogelijk ook de minder bekendemuziekvan overbekende componisten voorhetvoetlicht te brengen. Het Strijkkwintet in C van Ludwigvan (1770-1827) Beethoven is daareenvoorbeeldvan. Ludwigschreefhet kwintetin de jaren1800-'1 801. Het is verwantaan (opus18):verzijn eerstestrijkkwartetten rukkelijke Spielmusik, dieechterookal laat horen dat Beethovenvan naturevan krachtige taalhield. De SpaansecomponistJoaquínTurina (1882-1949) die we eigenlijk uitsluitend van gitaarmuziek kennen,maaktevan zijn ScèneAndalouse een oua klankkleur en ritmeuiterstboeiendwerk dat het meer dan waardis aande vergetelheid te worden ontruK.Wat dat betreftverkeerthet Pianokwartetvan Robert Schumann (1810-1856) positie. in eengunstiger Het donderdag12 novembeÍ behoortimmerstot de erkendehoogtepuntenuitde Romantische kamermuziek. MozartTriovoorklarinet, altvioolen Ook het laatsteconcertin de seriewordt pianoKV498'Kegelstatt-Trio' geopendmetmuziekuit de EersteWeen- SjostakovitsjPianokwintet se School, in ditgevaléénvande nietmin- DvorákStrijksextet der dan 41 pianotrio's van 'papa'Joseph Haydn(1732-1809). Een combinatie van 'geïmporteerde' klassieke vormtaal en audonderdag19 november thentiekeRussische Romantiek is het receptvoor het Strijkkwintet van Alexander BeethovenStrijkkwintet nr.2 G l a z o e n o(v1 8 6 5 - 1 9 3 6d)e, ' R u s s i s c h e TurinaScèneAndalouse, vooraltviool, Brahms'.HeteerstePianokwartet vanJopianoen strijkkwartet (1833-1897) hannes Brahms himself is de SchumannPianokwartet Íinalevan een kamermuziekserie die ongetwijÍeld eenvervolgzalkrijgenin hetelfde seizoen vanVredenburo. donderdag 26 november

De eerstenotendie klinkenin dezeserie werdengeschreven door WolÍgang Ama(1756-1791). deusMozart ZljnKlarinettrio KV 498 is het beroemdeKegelstatt-Trio, muziekin eenongewone bezetting en van een ongemeenpoëtischeschoonheid. Vervolgens staathetPianokwintet uit 1940 van de grote,in onzedagenpasechtgewaardeerde Russische componistDmitri (1906-1975)op het proSjostakovitsj gramma. Na de pauzewordthetStrijksex' tet vanAntonínDvorák(1841-1904) uitgevoerd.Hetwerkontstond in 1878en toont ons de volleerdemeesterdie zowelzijn Boheemsemuzikanten-bloed, als zijn klassieke vormbeheersi no demonstreert.

HaydnPianotrioin fis Glazoenov Strijkkwi ntet BrahmsPianokwartet nr. 1

I

I


I 8 concertenin de kleinezaal I aanvang 20.1 5 uur T abonnement tl00,- / 65+ í 85,-| CJPÍtS,I lossekaartf 20,-165+I Í17,50/CJP/15,-

dinsdag 27 oktober

dinsdag23Íebruari

LodronSextet

Schubertiade

(viool), AnaChumachenko Werner Grobholz(viool),OsèarLysy(altviool), (contrabas), GeorgHortnágel Johannes (hoorn),NorbertDausacker Ritzkovsky (hoorn)

OrlandoKwartet:JohnHarding (viool), (viool),Ferdinand HeinzOberdorfer Erblich(altviool), StefanMetz(cello) GeorgePieterson, klarinet VicenteZarzo,hoorn Joep Terwey,fagot HenkGuldemond, contrabas

MozartDivertimento KV 287 MozartDivertimento KV334

SchubertStrijkkwintet D 956 SchubertOctetD 803 woensdag18 november

Emmy Verhêy,vioor Jakob Slagter,noo'n FrédéricMeinders,piano BrahmsVioolsonate oo.100 BrahmsTriovoorhoorn,vioolen oiano BrahmsWerkenvoorpiano

woensdag 30 maart

Nederlands Strijksextet ViktorLiberman(viool),MiekeBiesta (viool), Nobukolmai(altviool), Gerrit (altviool), Oldeman MarienvanStaalen (cello), VladimirMendelssohn (cello) BrahmsStrijksextet op.18 BrahmsStrijksextet op.36

woensdag 9 december

AllegriKwartet PeterCarter(viool),DavidRoth(viool), KeithLovell(altviool), BrunoSchrecker (cello)

Rian de Waal, piano RudolÍ Senn, conrrabas DvorákStrijkkwintet op.77 DvorákTerzetop.74,voor2violenen altviool DvorákPianokwintet op.81

woensdag27 april

Mendelssohn Trio AlwinBár(piano),LexKorffde Gidts (viool,altviool), EliasArizcuren (cello)

Marieke Blankestijh, vioor BeethovenVioolsonate op.30 nr.1 BeethovenPianotrio op. 'l nr.3 BeethovenPianokwartet WoO36 nr. 1 woensdag 18 mei

woensdag27 ianuari

RossiniSoirée MarjanneKweksilber, sopraan VeraBeths,viool AnnerBijlsma, cello AnthonyWoodrow,contrabas StanleyHoogland,piano Kamermuziek van Rossini

10

DemianKwintet (viool), JanPaulTavenier Nelleke (viool), (altviool), Scholten JulieBarnes MatthijsBunschoten (altviool), Maarten Mostert(cello) MozartStrijkkwintetten (vervolg op het programmaseizoen1986/87)

(en naamWat doet een operacomponist gevervan een met truÍÍels,ganzeleverpàté en maderabereidebieÍstuk)in een serie kamermuziekconcerten? Ons verrassen m e t z i j n v o l s l a g e no n b e k e n dg e b l e v e n werkenvoor de meestuiteenlopende kleine bezettingen. Het gaathier natuurlijk om Gioacchino Rossini (1792-1868),componistvan zo'n veertigopera's.Maardaarnaastschreefhij ook nog een aanzienlijke hoeveelheid geestelijke werken (Petite m e s s es o l e n n e l l ee! )n m e e rd a n1 5 0 l i e d e ren,werkenen werkjesvoor pianoen voor kamermuziek-ensembles. Het merendeel van laatstgenoemdecollectie werd geschrevenin Parljs,waarhij de laatstejaren van zijn levenwoondeen werKe. Hij was er het middelpuntvan tallozedoor hemzelf 'aangerichte' soirées.Voor die salonconcertenschreefhij muziekdie werd aangepastaan beschikbare bezettingen. Met zijn spreekwoordelijkegevoel voor humor n o e m d e h i j d i e m u z i e k e ne n m u z i e k j e s 'Péchés de vieillesse',de bejaardevariant v a n ' j e u g d z o n d e n 'D. e n i e u w s g i e r i g h e i d naar deze Rossini-lekkernijen wordt bevredigd door MarjanneKweksilber,Vera Beths, Anner Bijlsma,Stanley Hoogland en AnthonyWoodrow. Voor het overigeis de serieComponistenportrettengestofÍeerdmet kamermuziek van vijÍ meestersuit de KlassiekerespectievelijkRomantischeperiode.De oudste muziek is die van Wolfgang Amadeus M o z a r t( 1 7 5 6 - 1 7 9 1d) ,i e t i j d e n st w e ec o n certen op de lessenaars staat. Mozart componeerdein totaalzes kwintetten voor


twee violen, twee altviolenen cello. Het D e m i a nK w i n t e tv e r v o l g tz i j n i n 1 9 8 6 / 8 7 begonnenprojectom alle Mozart-kwintett e n u i tt e v o e r e n . Het LodronSextetis geëngageerd voor de uitvoeringvan twee divertimentivoor 2 hoorns en strijkers.Het DivertimentoKV 287 was een van de twee 'Kassationen' die Mozartin 1777schreeÍvoor GravinLodron. Aan deze adellijkedame (en haar twee dochters)droeg hij ook zijn Concert voor drie klavierenop. Van het Divertimento KV 334 maakteWolfganggewag in twee b r i e v e nd i e h i j i n m e i 1 7 8 1a a n z i j n v a d e r schreef.Hij heefthet dan overde 'Musique v o n R o b i n i g 'd; e R o b i n i g sw a r e ne e n v a n de Salzburgerpatriciërsfamilies waarmee Mozartbevriendwas. M a r i e k eB l a n k e s t i j en n h e t M e n d e l s s o h n Trio waren in het achtsteVredenburg-seizoen verantwoordelijk voor een Dvorákportret,deze keer gaanze verderterug in de tijd om halt te houdenbij Ludwig van Beethoven (1770-1827).Met o.m, Theodora Geraetsen lsabellevan Keulen behoort MariekeBlankestijn tot de generatie virtuozendie de reputátievan dè Nederl a n d s ev i o o l s c h o oi ln b i n n e n -e n b u i t e n land bevestigen.Dat Marieke Blankestiln tot dit gezelschapmag worden gerekend, heeÍtnietalleenmet haargrotetalentmaar ook met het toeval te maken. AIs klein m e i s j ew i l d e z i j e i g e n l i j kc e l l o s p e l e n .' l k vond de celloklankzo ontzettendmooi,de s p e e l h o u d i nm g i n d e rv e r k r a m pdt a n b i j d e viool.'Maarde cellopedagoog vond dat ze dan tot haarelÍde moest wachten.Zoveel g e d u l dw e n s t ez e n i e to p t e b r e n g e nd, u s g r e e pz e o p h a a rz e s d en a a rd e v i o o l . .O . p het programma van MariekeBlankestijn en het MendelssohnTrio staatonder andere een onbekendpianokwartet van de jonge DraufgàngerBeethoven,geschreventoen hij 16 jaar was en doordrenktvan wat hij l e e r d ev a n d e M a n n h e i m eSr c h u l e . Franz Schubert (1797-1828)was een tijdgenootvan Beethoven,en trouwens o o k e e n v a n d e w e i n i g em e n s e nd i e L u d wig in 1827 naarzijn laatsterustplaatsop het kerkhofvan Wenen begeleidden.Het OrlandoKwarteten vier andereeminente kamermuziekspelers zijn betrokkenbij het Schubert-portret. Alle acht moetenze op het podium plaatsnemenvoor de uitvoering van Schuberlsonbeschrijflijkmooie O c t e ti n F u i t 1 8 2 4 .W i e n o g o m o n b e g r i j peliykeredenenmochttwijÍelenaan Schuu I G u

u

DBflieuwe

3rhuiswijnen OokperÍlestekoop! - Rood: CháteauVal-Joanie19q5

n'u ;Hï":ï::"3,Lï*Ï3ïln' Deskundige wijnproevers hebbenonder leidingvanTonPinxten,onshoofd Huishoudelijke Diensténvinoloog, met veelzorgtweemooie huiswijnen geselecteerd. Dezewrjnenzullentijdens berts genie, zal door het beluisterenvan hêt10d€slgizoen wordengeschonken aan gearrangeerde deze schilnbaarmoeiteloos aaneenschakeling van melodischevondsten deÍinitiefworden genezen. En wat een tegenstelling tussende altijdtobberig zwoegendescheppervan het Octeten die o n g e b r e i d e lzdo n n i g es c h e p p i n g ! De kamermuziekvan Johannes Brahms ( 1 8 3 3 - 1 8 9 7 )w o r d t b e l i c h t t i j d e n s t w e e concerten.Het NederlandsStrijksextetd e n a m e nv a n d e l e d e nz e g g e nv o l d o e n d e over de kwaliteitvan het ensemble- speelt de twee werkendie Brahmsvoor deze bezettingschreef.Het Sextetin Bes ontstond in 1860,het Sextetin G vier jaarlater.Beide werkengingenvoorafaan Brahms'creatiesvoor strijkkwartet en strijkkwintetl De twee sextettengetuigen in gelijke mate van originaliteiten groot meesterschap. Daarbijeisen ze van de executantenook dezelÍde technische hoogstandjes,iets wat men zich bij het luisterennaar zulke voortreÍÍelijke musicials de ledenvan het NederlandsStrijksextetnauwelijksrealiseert. Op het programma van het trio EmmyVerhey/JakobSlagter/Frédéric Meindersstaat uiteraardBrahms'Hoorntriouit 1865. ZelÍ hoornist,wist Johannesprecieswat hij op het notenpapiermoest noteren om de hoorn in volle, natuurlijkeprachtte laten excelleren.HetTrio begintniet met het gebruikelijkeallegro maar met een uiterst aangenaam wiegendandante,een effectief middelom de concentratie van de toehoorders op het gewensteniveaute brengen. De jongstecomponistin het tableauvan de Componistenportretten is Antonín Dvorák ( 1 8 4 1 - 1 9 0 4V ) .o o rh e t s u c c e s v o l lvee r l o o p van zijn carrierehad Antonínveel te danken aanJohannesBrahms,met wie hij bevriend raakteen die zijn invloedaanwendde om hemte introduceren bij uitgeversen concertdirecties. Het Dvorák-portret wordt neergezetdoor het AllegriKwartet,waarbij zich voor de uitvoeringvan het eerste Strijkkwintet uit 1882 contrabassist RudolÍ Senn voegt.Aan het tweedePianokwintet uit 1887wordtmeegewerkt door pianistRian de Waal.Dit kwinteteindigtop een onverdundejubeltoonen dat is goed nieuws aan het einde van deze beknootetoelichting bij een van de meest dierbareseries uit het tiendeseizoenprogramma van Muziekcentrum Vredenburg

(n *k'Pen 0"" trïÍï::fl;:* speciaal $-iïïf",iilÍif'l'X;or een

Hf,ti$iH?Ëï,HJ"ïïL,'#ï v_erteld, Datverhaalbegin! to€n

in :1978, de SuccqsvollêJean-Louis 4akenman 'Chan0el op zoekwasnaareenuitdaging naastziindagelijksawelk in alshandélaàr planta4rdige oliën.Geborenln Marseille,

fiïHáftï,:Jlffii* 3:10hectarenin deplorabelé toestand, maareenahatySe vande bodemhieldveel

fnïffiïil#,-:

gereedgemáaklvoorhreplánting met druiyen-sqorten : Syrah, . gesêlêcteqÍde Grenache, Cinsault, UgniBlancen lieÍsI Chardo4nay' Deinvesterihg bedrcieg dollai.ln1982werdde eerste 6:mÍljoen vanaÍdatjaarkon ,oogqtbinnengehaald, Frankrijk weereenparelaande wijn-kroon EnJean-Louis toevoegen. Chancelhad pre4liseerd,eendroomin tijn dto-o4n

debijna ffffjl3:fËd',ff ff fl:ffi'[;i'

. *oo, "**" uÏl;n s ïeBS Dezewiinrijptêin houtenvatenen heeft Dekleurisdieprood eênjêugdigkarakterr"

iskru rdb.de ffi:flï"i"ïïïlïË'-iïl'ff

r

11


I I

6 concertenin de kleinezaal aanvang 14.30uur

I abonnementÍ80,- | 65+ í70,- / CJPÍ60,T lossekaartf 20,- 165+ /17,50 ICJPf 15,-

a

= J

o G u

z z

zondag17januari

George PietersoÍ1,ktariner Anner Bijlsffid,celro Gérardvan Blerk,piano

z z

):E O a

Mendelssohn Variations concertantes, voorcelloen piano WeberGrandduo.voorklarineten piano SchumannSonatefrirArpeggione BrahmsKlarinettrio zondag7 Íebruari

n Vera BethS, vioor zondag1 november

AnnerBijlsma, barokcello,cello piccolo

JacqueS Ogg, kravecimber & strijkers VivaldiCelloconcerten BachSuitesvoor cello-solo

Jtirgen Kussmaul,ahviool Anner BijlSma,celro MozartDivertimento RavelSonate,voorvioolen cello VermeulenStrijktrio zondag20 maart

Marjanne Kweksilber,

sopraan zondag 22 november

Anner Bijlstïlo,cern Colin CáÍÍ, cerro Gérard van Blerk, piano Boccherini, Werkenvan Dotzauer, Rombergen Popper

zondag20december

Anner Bijlsma,cerro

StanleyHoogland,

toneprano

BeethovenCellosonates

12

Jtirgen Kussmaul,arviool Anner Bijlsma,celo Willem Luit, nooo GeorgeWiegel,rrombone Reinbertde Leeuw,piano HindemithDriestukken,voorcelloen plano HindemithScherzo, vooraltvioolen cello HindemithSonate,voortromboneen piano Hindemith DieSerenaden, kleine cantate Wanneer GilbeftBécaudmet ziintourde chantop een podiumstaat,komthij niet weg zondertenmínste in een potpourri Et

maintenant en L'important c'estla rosete zingen.Van BernardHaitinkwordtverwachtdathijtot zijnlaatste snikMahleren Bruckner zal dirigeren. En AnnerBijlsma zal tot in lengtevan dagenwordengevraagdBachscellosuites voorbeeldig te speren. Wiehetmuziekleven vaneennietalte grote afstandvolgt,weet dat cellistAnner Bijlsmazich nietop één stijlperiode, laat staanop ééncomponist laatvastpinnen. In de loopderseizoenen speelde hij in Vredenburgen eldersalleswatlosen vastzit in de literatuur voorvioloncel. Rusteloos is hij steedsweerop zoeknaarnieuwemuzikaleavonturen. Dierusteloosheid wasooit ookhetmotieÍom op te stappen alseerste solo-cellist van het Concertgebouworkest 'Hetergste watje kanoverkomen, lijktme jubileum tochweldatje ergensje 30-jarige (AnnerBijlsma moetvreren.' in een interviewdoorJolande vander Klis,Tijdschrift voorOudeMuziek86/5) 'lk wenshetniemand toe om alleenmaar oudemuziekte spelen.'Bijlsma is geen 'Danmisje voorstander van specialisatie: (...)Je hebtookmensen weleenheleboel. die zeggen:ik houdnietvandq Romantiek, ik houdalleenvan de oudemuziek, maardat vind ik een heelamateuristisch idee.Eenamateur doetwaarhijvanhoudt, een vakmandoetwaarhetwerkis. Als ie eentimmerman vraagtom eenstoelen Éij zegt,ik maakalleenmaartaÍels,danzouje (..,)Eenecht bewuste ook raaropkijken. specialisatie, datlijK mijeenverarming.' T


T 5 recitalsin de kleinezaal I aanvang 20.15uur I abonnement Í80,- / 65+ í70,- I CJPf 60,T lossekaartf 20,-165+/17,50ICJPf 15,-

melodischeschreeuwdie vroeg om bepaling en verduidelijking door het woord?Of was er eersthet woorddat naareen hoger planwerd getilddoor ritme,rijm en zang? H o e d i t o o k z i j , i n d e l i e d k u n s td, i e z i c h sinds de niet meer te achterhalen schepping van oÍ de kip of het ei heeÍt ontwikkeld,zijn de muzieken het woordeen historischestrijdaangegaan. Het is een strijd die soms leidde tot een liefdevolleversmeltingvan poëzie en toonkunst,soms tot een buigen (of barstenl)van de ene kunstvormvoor de andere.Van de eerste vanantis Schubertslied-oeuvrehet grote voorbeeld,Hugo WolÍ is het type componist dat het werk van de dichteraÍbreekt om het naareigeninzichtte herscheppen.

woensdag28 oktober

dinsdag 19 april

Jard van Nes, mezzosopraan UdoReinemann Vocaal

Gérard van Blerk, piano

Kwartet

Liederenvan o.a.Schumannen WolÍ

Theavander Putten,sopraan MargarethBeunders, alt Kor-JanDusseljee, tenor UdoReinemann, bariton DavidSelig,piano

dinsdag 17 novembeÍ

Udo Reinemall Jl.bariton

Kwartettenvan Brahms

Roger Vignoles,piano Liederenvan Strauss dinsdag 1 maart

Udo ReinemaÍlh, bariton Rian de Waal, piano BrahmsDieschóneMagelone BrahmsVierernsteGesánge dinsdag22maarl

CarolynWatkinson, mezzosopraan

RudolfJansen,pr"no Programma naderaante kondigen

'Wasist

ein Lied?EingebildeausWortund s e d i c h t e, i n e w o r t Ton; ein gesungeneG verbundeneMelodie.'Met deze woorden b e g i n tW e r n e rO e h l m a n nz i j n i n l e i d i n gi n de door hem geredigeerde LiedÍrlhrer, een van de handzameconcertgidsen van uitgeverijReclam(Stuttgart), die ook op het gebied van o.a. kamermuzieken orkestm u z i e kz i j n u i t g e g e v e nO. e h l m a n nh o u d t in zijn inleidingeerl betoogdat de liefhebber van vocalemuziekzekerzal aanspreken: het lied is, of men het nu op de eerste plaatsals poëtischof juist als muzikaalfenomeenopvat,de oorsprongen kiem van alleoverige,groteremuzikalevormen.Feitelijk is de vormtaalvan de heleabendlàndischemuziektot de wortelvan het liedte h e r l e i d e nB. i j v e r h a n d e l i n g er onn dh e t l i e d hoort de vraag omtrentde kip en het ei. Wat was er eerst?De emotioneeloeladen.

De liedkunstkrijgt in het tiende seizoen van Muziekcentrum Vredenburgweer ruime aandacht.De serie Vriendenvan het Lied biedt andermaalveel van het beste. Evenalsvorig seizoenzorgt de meesterlijke zanger Udo Reinemann,die Utrecht ook geregeldaandoetals docent aan het Conservatorium,voor een fraaie rode draad. Maar wij hoeven Udo Reinemann, noch de overigevocalistenbij u aante bevelen - hun roem is hen al vooruitgesneld! Daaromtot slot een liefdesverklaring aan het lied, opgetekenddoor een gezaghebb e n d a u t e u r :' M u z i e ke n g e d i c h tz, i j h e b ben een gemeenschappelijk domeinwaaruit ze puttenen waarbinnenze werkzaam zijn - het landschap van de ziel.Zij zijn bij machtedat wat wordt vermoed of gevoeld in abstractevormen te vatten,over te zetten in een taaldie geen anderekunstvorm vermag hoorbaarte maken.De magische krachtdie zowel in de muziek als in de poëzieschuilt,is in staatons onophoudelijk te veranderen.'(DietrichFischer-Dieskau, Texte deutscher Lieder; Munchen, 1968)

T

13


T Internationale Kwartetseries T i.s.m.De UtrechtseKring T tweeseriesvan 5 concerten& de mogelijkheid om metextrakorting een abonnement te kopenvoor beideseries

T 5 concertenin de kleinezaal I aanvang 20.15 uur T abonnement tl 00,-/ 65+ t90,- / CJPt80,T lossekaartf 25,-I 65+ f 22,50I CJpf 20,T gratisprogrammablad

Hetstrijkkwartet is sindsJosephHaydn, de scheppervan het genre,onbetwist voor elke componistêen toetssteen geweest,een krachtproeÍwaarin hij kon demonstreren dat zijn meesterschap op vakmanschapberustte. lmmers, het schrijvenvan muziekvoor twee violen, een altviool en een cello vereisteen groot architectonisch inzicht, een vormbeheersing die op de eersteplaats om een rationelebenadering lijktte vragen. De ware meesterwerken in het genrezijn nietteminde creatiesdie op de eerste plaats door hun expressie, niet door hun 'gekunde'constructiede musici en het gehoor meenemenop reisdoor de partituur. Muziekdie geen emotieslosmaakt,is geen muziek.En dat een strijkkwartet tot in het diepstvan het hart kan doordringen, moge worden geïllustreerd dgor eenfragmentuit een recensievan niemandminder dan Hector Berlioz. Het is een stuk prozadat erom vraagt plaats,bij wijze op deze toepasselijke vanuitnodiging voorde concerten in de Internationale Kwartetseries, te worden 'Na geciteerd: een paar matenvan het eerstedeel (van BeethovensStrijkkwartet op. 131;red.)begonik bangte worden mete zullengaanvervelen, maarde oplettendheid waarmeeik de muziek volgde,was er niet minder intensom. Op het moment waarop het publiek kennelijkz'n geduldverloor,raakteik juist geboeiden raakteik onder de indruk van het genievan de componist. Allengswerd de werkinggroter.lk onderginglichamelijk een ongewoneontreddering:mijn polsslagwerd sneller, ik raaktevanaÍhet tweededeel verstijfd van verbazing, het zweetbrak mij uit, ik kreeg iets onbeweeglijksals van een standbeeld. Van lieverleevoeldeik een gewichtop mijn borst drukkenals bij een vreselijkenachtmerrie.Mijn haren rezente berge,ik klemdemijn tanden krachtigop elkaar;al mijnspierenstonden strak gespannen,en eindelijk,bij de slotfrase, die met de laatste,krachtige streek van Baillotsstok werd gespeeld,kwamende koude tranen,tranen van angsten vrees,uit mijn ogen gedrongen, en die dedende emotieten top stijgen.'

ts E

3 v o

maandag23november

SmetanaKwartet Tsjechoslowakije Jiri Novák(viool),LubomirKostecky (viool), MilanSkampa(attvioot), AntonínKohout(cello) SchubertQuartettsatz SmetanaKwartetnr.2 BeethovenKwartetop. 127 woensdag20januari

MelosKwartet Bondsrepubliek Duitsland Wilhelmus (viool), Melcher Gerhard Voss(viool),Hermann Voss(altviool), PeterBuck(cello) HomeroFrancesch, piano DvorákKwartetop.106 BrahmsPianokwintet dinsdag'16 Íebruari

RidgeKwartet VerenigdeStaten KristaBennion(viool),RobêrtRinehart (viool), Ah LingNeu(altvioot), Ramon (cello) Bolipata Programma naderaante kondigen woensdag 14 oktober

SjostakovitsjKwartet Soviet-Unie AndrejSjislov(viool),SergejPisjugin (viool),Alexander (altviool), Galkovsky Alexander Kortsjag in (cello) SjostakovitsjKwartetnr. 4 Stravinsky Troispièces TsjaikovskyKwartetnr.3

woensdag23 maart

TokioKwartet VerenigdeStaten PeterOundjian (viool), Kikueilkeda (viool), Kazuhide (altviool), lsomura SadaoHarada(cello) HaydnKwartetop.74nr.2 BeethovenKwartetop. 74 BartókKwartetnr.4

I

14


I I

5 concertenin de kleinezaal aanvang 20.1 5 uur

I abonnement Í100,- / 65+ t90,- / cJP t80,I lossekaartf 25,- 165+f 22,50ICJPf 20,T gratisprogrammablad

dinsdag 10 november

dinsdag

'l2

april

ColoradoKwartet

SchubertKwartet

VerenigdeStaten (viool), JulieRosenfeld Deborah (viool), Redding Francesca Martin (altviool), SharonPrater(cello)

Oostenrijk (viool), Florian Zwiauer Michael (viool), Gebauer Hartmut Pascher (altviool), RudolfLeopold(cello)

HaydnKwartetop.20 nr.6 Laderman Kwartet nr.8 DvorákKwartetop. '105

MozartKwartetKV589 SchubertKwartetD 804 VerdiKwartet

dinsdag 8 december

PrazákKwartet

T

Tsjechoslowakije (viool), VáclavRemes Vlastimil Holek (viool),JosefKluson(altviool), Josef Prazák(cello) Martijnvan den Hoek,piano HansRoeloÍsen, contrabas

Ê = E

o o

É o

t\)l

tit i!

o O

BeethovenKwartetop. 132 SchubertForellenkwintet dinsdag 9 Íebruari

AlbanBergKwartet Oostenrijk Gr.inther Pichler(viool), Gerhard Schulz (viool), (altviool), ThomasKakuska Valentin Erben(cello) BeethovenKwartetop. 18nr.5 BeethovenKwartetoo.133 BeethovenKwartetop.59 nr.2 dinsdag 8 maart

VermeerKwartet VerenigdeStaten (viool), ShmuelAshkenazy Pierre Menard(viool),BernardZaslav (altviool), MarcJohnson(cello)

1 & 2 samengevoegd T Kwartetseries I 10concertenin de kleinezaal T abonnemenlÍ175,- 165+í155,-I cJP 130,-

BrittenKwartetnr.2 HaydnDiesiebenWortedesErlósers I

15


T 4 concertenin de kleinezaal T i.s.m. Stichting Organisatie OudeMuzieken NOS-radio I aanvang 20.'l5 uur T abonnement t55,- / 65+ Í 47,50| CJPf 40,T lossekaartf 17,50 I 65+ Í 15,-I CJP/12,50

vrijdag 15 april

vrijdag 13 november

EstherLamandier, '"ns

CapillaFlamenca

o.a.Minnesánger, Andalusische en SeÍardische liederen

(violada gamba, Eugeen Schreurs pommer), kromhoorn, ElsDelsupehe (zang), (blokfluit, CarineRinkes pommer), kromhoorn, DirkSnellings (bas,violada gamba), JeanLuclmpe (luit),MichelvanGoethem (countertenor)

vrijdag 22januari

DialogoMusicale DavidCordier(altus),HarryGeraerts (tenor),Titiade Zwart(violada gamba), RichtevanderMeer(violada gamba), LeoMeilink(blaasinstrumenten), WillemBremer(blaasinstrumenten) () z Í U

Werkenvan Lebertoul,Machaut, DuÍay,Binchoise.a.

Muziekaan het hofvan Margaretha van Oostenrijken Maximiliaan I WerkenvanAgricola,DesPrez,Dela Rue,lsaac,Neusidler, Ockeghem, SenÍ|,Schlick, VanGhizeghem en Weerbecke I

O u

() I

vrijdag 26 Íebruari

Fretwork Gambaconsort: WendyGillespie, RichardCampbel l, RichardBoothby, J u l i aH o d g s o nW, i l l i a m Hunt

Michagl Chance, counterrenor Werkenvan Dowland,Byrden tijdgenoten

16

N

U E

È

' 9,1)pWm@

/t'W,=*

a o z

-

o

@


1987/88 0udeMuziek

ffi'#fË:"ffffi***'

het niette gevestigd wordt.Hetorkestbestaatnu zes jaar, het heefterg veel succes,hel is ietsnieuwsen we kunnennog wel even doorgaan,maarover êen paar jaar moet het toch een anderekoersinslaan.We zoudenhetbiivoorbeeld kunnen combinerenmet een avant-gardisiisch ensemble- misschienhet Schónberg Ensemblevan Reinbertde Leeuw- en daarprogramma's meegemêleerde kunnensamenstellen.(. .) Je kunt boeiendepÍogramma'sbedenkendoor de parallellen tussenoudeen modernecomponisten op te zoeken,tussenHaydnen Stravinsky, tussenBeethovenen Schónberg.lk zie dat over:vijÍ jaar wel gebeuren.'Aan het woord:'FransBr0ggen,êen van de vaste Vredeno"n Muztekcentrum Bi;;"'"tt

I 4 concertenin de kleinezaal T i.s.m. Stichting Organisatie OudeMuzieken NOS-radio I aanvang 20.1 5 uur I I

abonnement t62,50/ 65+ Í55,- / CJPí 47,50 lossekaartf 20,-I 65+ / 17,50I CJPí 15,-

vrijdag 15 januari

vriidag13mei

MusicaAntiquaKóln

TOn KOOpman, klavecimbel

Reinhard Goebel(viool),Manfred (viool),ChristianGoosses Kraemer (altviool), Karlheinz Steeb(altviool), PhoebeCarrai(cello),ThierryMaeder (klavecimbel)

Werkenvan Bach

werkenvan Duitseconsortmuziek: Biber Buchner,Scheidt,Rosenmiiller, en Telemann vrijdag12Íebruari

LesFrèresHantaï'

De uitvoeringkan nooit

Êït':ïtff':ïfia s"qn.kr".=ier o;r senre

w'ft-/'h**

PierreHantaÏ MarcHantaï(traverso), (klavecimbel), JérómeHantai(violada gamba) Werkenvan Bach,Rameauen Leclair vrijdag 22april

TrioSonnerie , arah M o n i c aH u g g e t t( v i o o l )S C u n n i n g h a m( v i o l ad a g a m b a ) ,M i t z i Meyerson(klavecimbel) Werken van Fontana,Frescobaldien Corelli

DEVOLKSIGANT

ffi

het predikaat'Levende' Muzlek'. méérverIn de oude dientdande z.g,ouderyqziqk, truwelijktot stand muziekis eén geslaagd gekomentussen de muziekwetenschap en de praktijk;een huwelijkdat uiter5tlevendigemuzikalekinderenvóortbrengt. Er is een onophoudelijk speurennaar bronnen, naar inÍormatiedie het mogehjk maaktde muziekvan voorbijeeeuwentê herscheppen op eenwijzedietrouwis aan de partituuren aan de tijdgeest.'Authenticiteit'is de - helaásvaakverkeerduitgelegde- quintessens. Het gaat bij authenticiteitin elk geválniet om recónslructiewerkzaamheden, maarom het rè-creëren. 'Dq.uitvcering van een GustavLeonhardt: 2ijn, stukmuziêkkan (,..)noóïtaÍthe'ntiek omdatde muziekzelvezichaan elkefixatiê onttrekt.Niel de noten,maarde klank is muziek.Zelfs de componistverleent

z & o z ts

;{i"-ffi;"

gretigheid maakt,is de tomeloze en gulzigheidwaarmeeook coryfeeënals Frans Brrjggenen Ton Koopmansteedsweerop zoek zijn naar nieuwemuzikalepèrspectievenin de oude partituren, en de wijze het musiceren waaropdie gretigheid beïnvloedt.Zo'n instellingslaat oVer op het publiek,dat meer en meèr bènieuwdis naardie nieuwekijk op wérkendÍe óverigensvaakdooren doorbekendzijnuit de 'traditionele' Wie herinnert concertpraktijk. zichnietuit het recenteverledende meeván vèrtolkingen slepende,vernieuwende Bachs Matthàus-Passion onder leiding vanTonKoopmanof de adembenemendo interpre{atie vanBeethovens Eroicadoor

HETMEEST INFORMATIM OCHTENDBLAD\At.I NEDERI.AND

Leesverderopp. 19!

17


I 8 concertenin de grotezaal I metstoelreservering T a a n v a n2g0 . 1 5 u u r ( 1 7 . 4 : 1 4 .u3u0r ) T abonnement f 115,-/65+t100,-/CJPt85,T lossekaartv.a.f 25,- 165+Í22,501CJP f 20,-

z U

zondag29 novembeÍ E

o a z E L

vrijdag25 maart

Orkestvande Achttiende Nedëtlands Kamerkoor Eeuw Concertgebouworkest FransBrtiggen;dirigent

NikolausHaÍnoncourt, dirigent KurtEquiluz, tenor;Evangelist HaydnSymfonie nr.103'Paukenwirbel' RobertHoll,bas;Christus BeethovenSymfonienr.3' Eroica' ArleenAugér,sopraan JadwigaRappe,alt ThomasMoser,tenor woensdag23december e.a.

Koor& Barokorkest Nederlandse Bachvereniging E f

o o z z

Ton Koopman,dirigenl en vocalesolisten

-

Bach- Weihnachts-Oratorium/ AlternatieÍ VijÍ cantatesvoorde Kersttijd: Nunkomm,der HeidenHeilandBWV62 Gelobetseistdu,JesuChristBWV91 Dazuisterschienen derSohnGottes BWV40 Dasneugebor'ne Kindelein BWV122 SiewerdenausSabaallekommen BWV65

o 3

Í z Y

donderdag4 Íebruari

woensdag7 oktober

TheEnglishConcert o.l.v.TrevorPinnock,klavecimbel SimonStandage, viool VivaldiConcertoallarustica HandelConcertogrossoop.6 nr.4 TelemannSuiteuit Tafelmusik/lll VivaldiDeVierJaargetijden

18

AmsterdamBaroque Orchestra Gollegium VocaleGent Ton Koopman, dirigent BarbaraSchlick,sopraan ChristophePrégardien, tenor MichaelSchopper, bas BachCantateAusderTieferufeich. Herr,zu DirBWV131 BachCantateHerrJesuChrist,wahr' MenschundGottBWV127 BachCantateWachetauf,ruftunsdie StimmeBWV140

BachJohannes-Passion vrijdag 1 april

AmsterdamBaroque Orchestra Ton Koopman,dirigent BachOrkestsuites BWV1066-1069 zondag17april(14.30 uurl)

MusicaAntiquaKóln (in grotebezetting) o.l.v.ReinhardGoebel,viool Perl'orchestradi Dresda Heinichen Concertogrossoin G PisendelSinfonia in c Telemann Vioolconcert in Bes'per SignorPisendel' ZelenkaConcertoin G VivaldiConcertogrossoin g 'per I'orchestra di Dresda' zondag8 mei

OrkestvandeAchttiende Eeuw FransBrÍiggen,dirigent MozartOuvertureLe nozzedi Figaro MozartSymÍonienr. 38 'Praagse' BeethovenSymÍonienr. 2 I


ir, Vàwob,iành

Ëi,i;?rï,i-ffËil"i,1tï; ['#ï,?'.ï'f

de concertzaalzijn het $evolg rian een geobsedeerd.zoeken naar waarachtigheid. naar het soort àuthentiditeit wáarover Anner Bijlsmaspreekt:'Authentiek vind ik eén uifuoerino. àls een stuk muziek,dat ik mijnhelelevenal gekendfeb; wordtgéspeeld'opeen maniervvaardoor die muzieknog geweldigerblrlktdan ik

hàd(-..)Hetishètsrote, f,XïLï,ggo.cht

I 4 concertenin de kleinezaal I i.s.m. Stichting Organisatie OudeMuziek I aanvang 14.30uur I abonnement/55,-/65+ f 47,50lCJP Í40,I l o s s ek a a r t / 1 7 , 5106 5 +f 1 5 , - I C J P l 1 2 , 5 0

**,,g,t;;e*W N*li.i+g*r*',*ffi ë-.dM'f .{

;'3;*,i':3i"il:-n1ï,.,. f;:l 8i:lo#Íg[

qn Koopmanniet de orkestenvan'Bruggen kunnenoverlevenzonderde substantiële

zondag 18 oktober

KuijkenStrijkkwartet SigiswaldKuijken (viool),Frangois Fernandez(viool),MarleenThiers ( a l t v i o o l )W , i e l a n dK u i jk e n ( c e l l o )

locaties (waaryan.Vredénburgverreweg. de jongsteis-..)ornvat.Voornoemde stichting geefl overigensook een Tijdschrift vóorOude'Muziek uit,een periodiêk waarlieÍhebber op de nieuwsgierige zichabon-

Haydn Kwartetop. 76 nr. 2 Mozart Kwartet KV 464 Haydn Kwartetop.77 nr.1 zondag 13 december

MelvynTanPiano Quartet PaulBoucher MelvynTan(fortepiano), (viool),MartinKelly(altviool), JaneCoe (cello) MozartPianokwartet MozartStrijktrio MozartWerkenvoorfortepiano

zondag 24 april

KlassiekBlaaskwintet Amsterdam MartenRoot(traverso), EricHoeprich (klarinet), Frankde Bruine(hobo), DannyBond(Íagot),StefanBlonk (hoorn) DanziBlaaskwintet op.67nr.2 RossiniBlaaskwartet in Bes ReichaBlaaskwintet op.88 nr.2 t o z o o o I

z ts a

zondag 21 februari

StanleyHoogland, Íortepiano Werkenvan o.a.Dussek

19


I I I T

2 seriesvan 4 programma's in de kleinezaal voorkinderenvanaÍca.6 jaar& hunouders aanvangserieKindervrienden 1: 11.00uur aanvangserieKindervrienden 2: 14.30uur

I abonnement !20,I lossekaart/6,50 T inclusiefglaasjeranja

zondag11oktober z

Astrid in 't Veld, accordeon

z 2

F E

Marienvan StaalêÍI,cerro

z z U Y U

Tan CroÍlê, piano

F

zondag8 november

GircleEnsemble PoulencHetOliÍantjeBabar Japans/trad. KaguyaHime zondag31januari

Smoesies

in weeranderemet z'n drieën.Je hoort muziek van bekendecomoonisten als door Hoor'sHiero.l.v.Bernardvan Bachen Piazzolla, maarookvanonbekenBèurden de componisten als Molioueen Seiber. Teksten uitlegzijnbijde prijsinbegrepen. Het Circle Ensembleis een slagwerkzondag17 apÍil groep:een orkestie vanmusicidie bedrevenzijnmethamertjes. Ze hebbenmuziek van de Fransecomponist Francis Poulenc aangepast voor hun instrumenten en zo klink het verhaalvan Het OliÍantieBabar, vertelddooreenvertelster en gespeeld op marimba's en nogandereinstrumenten die je met hamertjes oÍ stokkenkuntlatenzingen. In hetzelfde programma hoorje ook een oudJapansverhaaldatluistertnaarde geheimzinnige naamKaguyaHime.Wat dat betekent, merkje vanzelfwel alsje je orensoitst. jareneenabonnement Wat Smoesjeszijn,weetje best.Weetje Alsje de afgelopen hebt gehadop de serie Kindervrienden, het echt niet?Smoesjes! Nouja, de bedanweetje wel datde zaalaltijdstampvol roemdekindervriend Bernard vanBeurden zat.Datis het mooistewater bestaat, komtmetzijngroepHoor's Hierom eens zo'n vollezaal.Maarhetwaswel sneuvoorde heel preciesuit te leggenhoe je je met kinderen smoesjes die er nietmeerbij konden; in óÍ juistuitde nestenkuntwerdie je leert,kunje kondennietmeegenieten vanal die prach- ken.VanalleswatBernard tigeoÍ rareprogramma's. heellangplezierhebben. Daarhebbenwe wat op gevonden, zoalsje ziet:alle proHet laatste programmawordt verzorgd gramma's gaannu tweekeer.Dusje kunt door een anderegoedebekende,nl. 't kiezentussenviervoorstellingen om 11.00 Kliekske. De muzikanten vandezeVlaamuur (kunje 's middagsnoggaanstappen se groepgaanaltijdheelvroegnaarbed, doorde bossen)óÍ viervoorstellingen om wantze moetengoeduitgeslapen zijnals 14.30uur (kunje 's morgens de natuur ze optreden, andershoudenze al die inverkennen). Slimof nietslim? strumentenen liedjesniet uit elkaar.Ze De serie Kindervrienden wordtgeopend hebbenin de loopvande velejarendatze doordrie musicidie in sommigestukken al door Belgiëen Nederland trekkeneen alleenspelen,in anderemetz'ntweeënen schatkist vol mooiemelodieën en teksten

't Kliekske

20

verzameld.Als ze die allemaalachterelkaarzoudenspelenen zingen,zou je wel een week in de zaalmoetenblijvenzitten. Maar dat kan niet, dan krijgenwe het aan de stok met de ministervan ondenvijsen die houdtnietvan geintjes.De groeten. Let goed op bij het invullenvan het Bestelformulier(p. 49): I

Kindervrienden1 begint om 11.00

uur 2 begintom14.30 I Kindervrienden uur I


T 3 toursde chantin de grotezaal T metstoelreservering I aanvang 20.'l5 uur T abonnement t65,T lossekaartv.a./30,-

donderdag29 oktober

JulietteGréco donderdag21 januari

Adamo woensdag 23 maart

CharlesDumont

F r a n k r i j ki s m i s s c h i e nh e t e n i g e l a n d t e r w e r e l dw a a rm e nz o n d e rp r o b l e m e bn e r e i d is een heleavondte luisterennaaréén dame of heer die nietsandersdoet dan liedj e s z i n g e n ,h e t e n e n a h e t a n d e r e .G e e n balleterbij,geen ingewikkeldelichtshows, alleenaf en toe een vlot pasjevan de interprète zelÍ. Frankrijktelt zo'n 200 beroepsz a n g e r sd i e o p d e z e m a n i e rh u n b r o o d verdienen.Af en toe verlatenze de Vijfde R e p u b l i eo k m b u i t e nd e g r e n z e nh u n v a k te beoeÍenen. Juliette Gréco is een van hen. Altijd gekleed in het zwarten zingendmet haarka'donkerestem', is zij de verraKeristieke persoonlijking pevan een legendarische riode in de geschiedenisvan het Franse chanson:de tiid van de keldersin SaintO E

(t U F F u

l

Germain-des-Prés, de tijd van het sombere existentialisme. Julietteverkeerdein de caves van Saint-Germain in het treffende gezelschapvan creatieveintellectuelen als Sartre,Camus en Mauriac.'Weet je, het chansonis geen vermaakvoor bruiloften . v e n m i ni s h e t e e n v a k v o o r e n p a r t i j e nE a m a t e u r sl.k k a n n i e to p e l k e w i l l e k e u r i g e p l a a t se n o p e l k w i l l e k e u r i m g o m e n tz i n g e n . l k h e bd e s c h i j n w e r p enr so d i ge n m i j n m u z i k a n t e nm, l j nz w a r t ej u r ke n v o o r a m l ijn naaktehanden.Alleendan voel ik mij echt Gréco.' Juliette's favoriete tekstdichters zijn o.a. PierreOrlan,Leo Ferré,Guy Béart en JacouesPrévert, SalvatoreAdamo is een zeer goede bekende van het niet meer piepjongedeel van het Nederlandsepubliek, maar hij komt nu toch voor het eerst naarVredenburg. Deze zoon uit een naar Belgiëgeemigreerde ltaliaansemijnwerkersfamilie wist in de schoolbanken al dat hij zanger w i l d ew o r d e n .I n 1 9 6 0b r a kh i j i n d e B e n e lux door via een concours van Radio Luxembourg,in 1965 haaldehet Franse publiekhem binnenals'un nouveau grand'.Met de chansonsLesÍillesdu bord d e m e r , e n V o u s p e r m e t t e zm o n s i e u r , z o n g h i j z i c h i n 1 9 6 6 n a a rd e t o p . S i n d s dien heeÍtAdamomet hardwerkenen een voortdurendeperfectionering van zijn vakmanschapeen goede boterhamverdiend op de podiavan Frankrijken België,waar hij zijn toegankelijke repertoirebrengtmet zijn wat rauwe, jongensachtige stem en zijn mediterranecharme.Adamo verdient een plaatsonderde vedettenvan het Franse chanson! Hij zingt altildover de liefde:Charles Dumont. Het succes van Dumontals interprèteliet langop zichwachten.Als componist had hij zeerveel succes,maardatwas s l e c h t si n i n t i e m ek r i n gb e k e n d .H e t w a s i m m e r s C h a r l e sD u m o n td i e d e m u z i e k schreefvoor tientallenchansonsdie door EdithPiafwerdenvertolK.Bij die collectie behoortook het wereldsuccesNon je ne regretterien. Na de dood van Piaf (1963) werkte Dumontvooral als componistvan filmmuziek,maar als gevolgvan het succes van een aantal grammofoonplaten toch door heel Frankstond hij uiteindelijk rijk oog in oog met het grote, door zijn tours de chant betoverdepubliek.En hij h o u d t v o l : ' A m o u r e u xa m o u r e u x / O nn ' a r i e ni n v e n t ém i e u x ' . I

21


T 8 concertenin de grotezaal T i.s.m. NOS-radio T aanvang 20.15 uur I I

abonnement Í75,- 165+Í65,- ICJPÍ55,l o s s ek a a rÍt1 7 , 5 0 1 6 5Í+1 5 , - I C J PÍ 1 2 , 5 0

vrijdag 16 oktober

Singcircle Stockhausen Stimmu ng (Singcircleversie) vrijdag 30 oktobel

Schónberg Ensemble AskoEnsemble Slagwerkgroep DenHaag Reinbertde Leeuw,dirigent MessiaenDesCanyonsauxEtoiles vrijdag 19 Íebruari vrijdag 27 november

Schónberg Ensemble AskoEnsemble Reinbert de Leeuw,dirigent RosemaryHardy,sopraan LigetiOrbán LigetiKammerkonzert Dallapiccola LiricheGreche vrijdag 22ianuari

Nederlands Kamerkoor m.m.v.ledenAskoEnsemble. SchónbergEnsembleen Slagwerkgroep DenHaag Reinbertde Leeuw,dirigent Messiaen O sacrumconviviuml MessiaenCinqrechants Ligeti3Phantasien Dallapiccola Cantidi prigionia a

22

SchónbergEnsemble

Slagwerkgroep DenHaag Reinbertde Leeuw,dirigent ArianeArcoja,sopraan NeilJenkins, tenor HenzeVoices

vrijdag 22april

Vocem Curtis/HarrisonRailway StantonA Sermon,A Nárrative andA Piayer vrijdag 29 april

Slagwerkgroep DenHaag vrijdag11maart Schónberg Ensemble AskoEnsemble AskoEnsemble Slagwerkgroep DenHaag Nederlands Kamerkoor

PeterEótvós,dirigent PsiHuiChen,piano ElisabethChojnacka, klavecimbel CregoPharos CarterDoubleConcerto Lachenmann (vorder Mouvement Erstarrung...)

Reinbertde Leeuw,dirigent JolivetCérémonial, hommage à Edgard Varèse VarèseEcuatorial VarèseHyperprism MessiaenEt ExspectoResurrectionem Mortuorum


Desterrenvan de hemel Eengelukbij eengeluk:in hettiendeseizoenvan Muziekcentrum Vredenburg onderneemt een aantalvooraanstaande ensemblesuit het Nederlandse muziekleven sameneen projectdat het mogelijkmaakt (in meerdanéénopzicht) grotemuziekuit onzeeeuwuitte voerenin eenreeksgrote concertzalen. Door die gezamenlijke inspanning kunnenwe op zesavonden(van de achtin dezeserie)luisterend en kilkend getuigezijnvande uitvoering van muziek die behoort tot het belangrijkste wat in de 20steeeuwwerdgeschreven voorminoÍ meeromvangrijke, maarnietvolgensklasgestructusiekeoÍ romantische modellen reerdeensembles. Metde ogendichtkan een iederde vraagbeantwoorden wélke Nederlandse ensemblesbij zo'n project betrokken zijn. In Vredenburg wordtdezeserievan zes concerten nog eens uitgebreid met twee projecten die geenszins misstaan in dit kader: de concerten doorSingcircle en Vocem,tweeeminente vocaleensembles uit Londen.

70), geschrevenvoor 13 instrumenten, is in dit verbandeen sprekendeillustratie. ) as de L u i g i D a l l a p i c c o l a( 1 9 0 4 - 1 9 7 5w pioniervan de dodecaÍoniein ltalië,(ook) in onze eeuw het geboorteland van zoveel belangrijkecomponisten.Liriche Greche (1942/45),geschrevenvoor solo-stemen uiteenlopendeinstrumentaleensembles, laat horen hoe ondogmatisch en persoonlijk Dallapiccola omsprongmet de lessen uit de schoolvan Schónberg,Bergen Webern. De Cantidi prigionia(op tekstenvan koninginMaryStuart,Boethiusen Savonarola) uit 1938/41 zijn geschrevenvoor koor, 2 piano's,2 harpenen slagwerk,en verraden dat Dallapiccola ook niet dooÍ was voor de muziekvan Stravinsky.Het thema vrijheid en gevangenschaphield Dallapiccolavoortdurend bezig: in zijn opera ll prigioniero(1944/48)zou hij nog eens getuigenvan zijn haatjegensonderdrukkingen zijn angstigetwijfelsover de triomfvan de Vrijheid. 'Van top tot teen suspect met zijn hele avant-gardistische tendensenen zijn hele politiekeengagement.'Deze uithaalwerd opgetekenduit de mondvan GyórgyLigeti De muziekvande Franse componist, orga- e n h i j g e l d t H a n s W e r n e r H e n z e ( 1 9 2 6 ) . nist en leermeester Olivier Messiaen Henzekoostot aan het eindevan de iaren '60 (1908)is het bestvertegenwoordigd. Ofvoor zijn werken uit het oeuvre van schoonallendie hetkunnen weten,zullen klassiekenals Hólderlin,Von Kleistof Rimbevestigendat Messiaengrote invloed baud, maar 'bekeerde'zich daarnatot de heeÍtgehadop de wending diede muziek- politieketekstenvan schrijversals de Duitgeschiedenis in onze eeuw heeftgeno- ser Hans Magnus Enzensberger, de Cumen,is in onzestrekentoch pas recent baan MiguelBarnetof de ChileenGaston gewerktaanhettot klinken Salvatore.Maar daarmeeis de niet voor weeradequaat brengenvan zijn intrigerende oeuvre. één gat te vangen,altijdweer zijn eigen Vooralhet groteMessiaen-project dat in weg bepalendecomponist Henze verre het najaarvan 1986 door het Koninklijk van aÍdoendegeduid.In VoiceslaatHenze Conservatorium/Den Haagwerd gereali- zich kennen als een creatiefeclecticus. seerd,heefthierineen stimulerende rol Voices,voor twee stemmenen vijÍtieningespeero. strumentalisten, werd gecomponeerdin DesCanyons aux Etoiles, een compositie 19 7 3 .

Geruisvan mondstukken In De Nieuwe Serieóókmuziek vancomponisten die nogniet(definitieÍ) zijnbijgegroothezet in de rij van gecanoniseerde denvande 20steeeuw.Gedoeld wordtop Cregoen Lachenmann, nietop ElliottCarter (1908), die immersin de jongsteHolland Festivals nogalin de schijnwerpers heeftgestaanals coryfeevan de Amerikaansemuziek.In de wildejaren'30 studeerdehij in Parijs, o.m.bij de legendarischeNadiaBoulanger. ZijnDubbelconcert pianoen tweekamerorvoorklavecimbel, kestenstamtuit 1961. Carterdoceerde toenaande YaleUniversity. CliÍf Cregois een Amerikaanse, maarin Nederland actievecomoonistdie vooral doorhetAskoEnsemble is doorgedrongen in de programma's van de Nederlandse concertzalen. Hijwerdin 1950geborenin Toledo,Ohio.In 1973kwamhij naarNederlandom te studerenaan het lnstituut voorSonologie te Utrecht. Pharos werdin 1980/83geschreven voor het Asko Ensemble,oÍ beter:méthetAskoEnsemble, want het is Crego'soveftuiging dat het geenzin heeftom grensverleggende partiturente schrijven wanneer datnietgebeurt in samenspraak met de musicidie deze tot klinkenmoetenbrenoen. oartituren be DuitsecomponistHelmut iachenmann (1935)gingondermeerbij Stockhausenen Nonoin de leer.ZelÍdoceerde hij o.a.aande Musikhochschule vanStuttgart.In 1972coórdineerde hijde compositie-studio vande befaamde Ferienkurse in Darmstadt. In Mouvement wordenverschillendemanierenuitgeprobeerd om ruisklanken te produceren: toonloosspel van blazers,geruisvan mondstukken of kleppen,veegbewegingen met strijkstokken, gebruikvan ongewoneslagwerkinstrumentenen ongewoongebruikvan slagwerki nstru menten,

waarmee Messiaen andermaal naarde hemelsesterrenreikt,werd gecomponeerd Rumoer en schandaal in 1970/74.De premièrevond plaatste Wanneer aan een serie als deze wordt Stimmung NewYorkop 20 november 1974.Tussen meegewerktdoor een slagwerkgroep, dan ïot slotnogeen paarregelsoverde twee de creatievan de twee koonrverken liot kan muziek van Edgard Varèse (1883- concerten die Vredenburg eigenwijzer betwaalfjaar: O sacrumconvivium!is ujt 1965) niet ontbreken.En zonder Varèse wegingin De Nieuwe Serieheeftonderge1937,Cinqrechants uit1949. zou de slagwerkgroep wellichtniet in deze bracht.Stimmung,in het legendarische Metde uitvoering van Et Exspecto Resur- serievoorkomen,wanthetwas deze in Pajaar 1968 geschrevendoor Karlheinz rectionem Mortuorum uit 1964dringenwe (1928),is eenstukvoorzes rijs geborencomponistdie de emancipatie Stockhausen door tot de kernvan Messiaens muziek. van het slagwerk teweegbracht.Varèse vocalisten dievrijweluitsluitend de bovenHet is een indrukwekkende synthese van z o c h t n a a r n i e u w e u i t d r u k k i n g s m i d d e l e n ,tonenvan de lageBes zingenin quasizijnmuzikale taal,waarinvogelsen zijnuigenaar een nieuwetaal.'Georganiseerd oosterse incantaties. Stimmung is eenaleterst persoonlijke, subjectieve katholieke luid', noemdeVarèsezijn muziekbij vooratorische compositie, zo geschreven dat gelooÍde hooÍdrollen spelen.Een groot keur. Die organisatieontgingvelen bi1de de executanten wordenuitgenodigd intuïapparaatvan blazersen slagwerkers gepremièresvan zijn werken,die veelalmet tieÍ muziekte maken.Hetresultaat is vertuigtvan de Apocalyps, van dooden oprumoeren schandaalgepaardgingen.Hybluffend, zoalswe op 1 nóvember 1981al standing. perprism,voor negen blazers en zeven eenshoorden in de grotezaalvanVredenslagwerkers, beleefdein 1923in NewYork burg.Hetconcertdoorhet ensemble VoOndogmatisch en persoonlijk zijn luidruchtige eersteuitvoering.Ecuato- cem brengtons twee 'continentale' preEenanderecomponist die opvallend aan- rial, voor mannenkoor,acht koperblazers, mières:het opera-achtige Railwayvan wezigis in De NieuweSerieis de Hongaar piano,orgel,twee Ondes Martenoten zes Philip Curtis en Jonty Harrison,en A GyórgyLigeti(1923),de meester vande ging elÍ jaar laterin première, Sermon,A Narrative slagwerkers, andA PravervanSte'hoorillusies'. Wat gebeurtin de muziek weer in New York. ve Stanton.Curtisis lidvanVócem,Harrivan Ligetiis vaakzo complexgestructuson doceerteleKronische muziekaande reerd,dat het nietin z'n geheelkanwor- ln 1929was het de muziekvan EdgardVauniversiteit van Birmingham, Stantonis den waargenomen elke toehoorder r è s e ,m e e ri n h e t b i j z o n d ezri j nA m é r i q u e s , muzikaal directeur van de City University maaKzijn eigen'selectie'uit de samen- d i e A n d r é J o l i v e t ( 1 9 0 5 - 1 9 7 4d) e w e g of London. klanken. Ligetinoemtzijncompositietech-wees die hij zocht.Van 1930tot 1933stu'Mijnmuziekis niekwel 'micro-polyfonie'. deerdehij bij Varèse.In 1968,drie jaar na constructief zeer doordachtmaar daar- het overlijdenvan zijn leermeester,comnaastemotioneel sterkgeladen.Dat kan poneerdeJolivetCérémonial,hommageà echt samengaan: Bach is het grootste EdgardVarèse,een werk voor zes slag(1969/ werKers. voorbeeld.'Het Kammerkonzert I

23


T 8 concertenin de grotezaal,kleinezaalen Íoyerkleinezaal T aanvang 20.00uur(achtuur!) T abonnemenlf 75,-| 65+ t65,- / CJPt55,T lossekaartf 17,50I 65+ Í 15,-I CJPÍ 12,50

I Dezeseriewerd samengesteld door NOS-radio/aÍd. Ernstige Muziek. I De NOSsteltbij elk concerteen gratisprogrammaboekje ter beschikking.

vrijdag5 Íebruari i . s . m .d e Z w e e d s er a d i o

RadioFilharmonisch Orkest JacquesMercier, dirigent Jardvan Nes,mezzosopraan

vrijdag9 oktober i . s . m .d e B e l g i s c h e radio

RadioFilharmonisch Orkest GrootOmroepkoor

I Volksmuziek uit Zweden

KennethMontgomery, dirigent JormaSilvasti,tenor AntonScharinger, bas

I Lamentabile Nieuwemuziekuit Zwedenen Nederland

FranckLechasseur maudit PucciniMessada Gloria I

Volksmuziek uit België

I

Nieuwemuziekuit Belgiëen Nederland vrijdag 6 november i . s . m .d e S p a a n s e r a d i o

RadioSymÍonieOrkest RonaldZollman, d irigent QingMiao,mezzosopraan MozartOuverture DieZauberflóte MozartSmanieimplacabile, uit;Cosi fantutte GounodO malyreimmortelle, uit: Saoho DonizettiO mio Fernando, uit: La Favorita VerdiOdonfatale,uit:DonCarlo KrenekSymfonienr. 1 I

Volksmuziek uit Spanje

I OmroepKamerkoor en instrumentaal ensemble RobinGritton,dirigent Nieuwe muziekuitSpanjeen Nederland

24

RabaudLa procession nocturne ChaussonPoèmede I'amouret de la mer MagnardSymfonie nr.3

vrijdag11december i . s . m ,d e F i n s er a d i o

Catharijne Consort

vrijdag 4 maart i.s.m. de Bulgaarseradio

WilbertHazelzet,traverso

RadioSymÍonieOrkest

BiberMensaSonora De FeschConcertogrosso AlbinoniSonatea 4

HenryLewis,dirigent VeraBeths,viool

I Tallari,volksmuziekgroep uit Finland

VaughanWilliamsInthecountry BosmansVioolconcert nr.2 Brahms/SchónbergPianokwartet, bewerking voororkest

I RadioKamerOrkest RolandKieÍt,dirigent Nieuwemuziekuit Finland en Nederland vrijdag 8 januari i.s.m. de Canadese radio

RadioSymfonieOrkest GrootOmroepkoor dirigent KennethMontgomery, en vocalesolisten BruchDasLiedvonderGlocke I Volksmuziek uit Canada I NederlandsKlarinetKwartet NieuwemuziekuitCanada en Nederland

a I

b o E u


Hoe dat avontuur verloopt, kanbij hetter perse gaan van deze Seizoenkrant en somsook bij hetredigeren vande Maandagendanietin alledetailswordengemeld. Hetpastin hetPromenos-concept om in te springen op actuele zakenen dankanmen nietaltijdop langetermijnallepuntjesop allei's zetten.

_"._À-jsE:=I Volksmuziek uit Bulgarije I CaeciliaGonsort Nieuwemuziekuit Bulgarije en Nederland vrijdag8 april i.s.m.de Japanseradio

RadioFilharmonisch Orkest Ken-lchiroKobayashi, dirigent GeofÍreyDouglasMadge,piano SchónbergVerklárteNacht BrittenPianoconcert HoneggerSymfonienr.5 I VolksmuziekuitJapan I Ensemble TadashiTanaka Nieuwemuziekuit Japanen Nederland

ltgs

vriidag6 mei radio i.s.m.de Joegoslavische

RadioKamerOrkest DavidPorceliin, dirigent ErikaWaardenburg, harp

Het verloopvan de avondenis gelijkaan afgelopen seizoen.Om 20.02uur precies (vanwege de rechtstreekse uitzending via Radio4 en via een aantalbuitenlandse radiostations) speelteen van de radio-orkestende eerstemaatvaneensymÍonisch programma. Hettweededeelvanhetconcert speeltzich aÍ rond de volksmuziek, gespeelden/oÍ gezongendoor een ensembleuit het landwaarmee de bewuste Promenos-avond wordtgeco-produceerd. Een kamermuziek-concert besluit de avond;op het programma staatdoorgaans een nieuw werk van een Nederlandse componisten een nieuwwerk van een componist uit het co-producerende land. Nietzeldenzalde ink op hetmuziekpapier nog nat zijn.Af en toe is een werkzelfs nog nietaÍ: authentieke ïoekomstmuziek. Dathoudtde vaarterin. Eén alineatot slot overde programma's voor zoverze wél bekendzijn.-Leesze eensgoeddooren stelmetonsvastdatde namenvande componisten veelalbekend in de orenklinken, maardatde uitte voeren werkensomsvoorhet eerst,óÍ voor het eerstsindslang,in een Nederlandse concertzaal klinken. Puccini kentu vanzijn opera's,maarwanneerhoordeu voorhet laatstzijn Messada Gloria?BruchsVioolconcertkuntu wellichtmeeneuriën, maar hoe zit datmetDasLiedvon der Glocke? Het Pianokwartet van Brahmshebtu mogelijkop de plaat,maardannietin de verrassendeorkestratie van ArnoldSchónberg. Kortom,verrassing op verrassing: daargaathet om in de seriePromenos. Wielaatzichverrassen?

Henkemans RiÍlessioni FrangaixHarpconcert'Jeu Poétique' AlwynSinfonietta I Volksmuziek uit Joegoslavië I SchónbergEnsemble NieuwemuziekuitJoegoslavië en Nederland

I

Men kande afdelingErnstige Muziekvan de NOS-radio, verantwoordelijk voor de samenstelling en produktie vande Promenos-serie, niet verwiltendat zij het gras wegmaait voor de voetenvan de NederlandsesymÍonieorkesten of de collegazendgemachtigden die in Vredenburg hun kunsten vertonen. Gehoorzaam aande biizonderetaakdiede NOSin omroepland is toegedacht, begeeftmenzichin de repertoirekeuze naarweinigof niet begraasde weiden.Het resultaat is een spannend, acht avondendurendmuzikaal avontuur, dat menvooreen zeervriendelijke abonnementsprijs van de êerstetot de laatste nootkanmeebeleven.

25


Eengevierd seizoen Het seizoen1987/88is hêt tiênde seizoenvan Muziekcentrum Vredenburg.Dus: er wordt feest gevierd,uiteraardmuziek-Íeest. Naasthet traditioneleaanbodvan abonnementsconcerten, festivals en projecten,biedt Vredenburg veelextra'sin zijn 1Odeseizoen. Uitzonderlijke concertenen andereevenementen zullen- voor iedereendie het horenwil duidelijkmakendat Vredenburg nog net zo bezetenis van muziek als in de eerstepioniersjaren.

(sopraan),CynthiaClarey (mezzosopraan), Ben Holt (bariton), WillardWhite(bas-bariton), Jonathan Sprague(bariton) > Dit concertis een co-produktie van KROradioen VARA-radio,en wordtmede mogelijkgemaaktdoor F. van Lanschot BankiersNV. I dinsdag3 november

Pop Special Drie'hotte'groepen,waarvanzekeréén de Nederlandsenationaliteit bezit,leveren de muzieken de decibellen voordezePop Special.Welkegroepen?Dat hangtaf van de actueleontwikkelingen op's werelds pop-scene. > D-itconcertkomttot standi.s.m.VARAraoro.

Dejubileumconcerten I vrijdag2 oktober

NederlandsKamerkoor La PetiteBande en vocalesolisten SigiswaldKuijken,dirigent 50 jaar Nederlands Kamerkoor Bach Cantate'Schwingt freudigeuch empor'BWV36 EachMotet'Singet dem Herrnein neues Lied'BWV225 EachSinfonia,uit cantateBWV 42 HandelDixitDominus Ook hetÍameuzeNederlandsKamerkoor heeftietste vieren:het 50-jarigebestaan. Hetconcertwordtgeopendmet Bachs CantateBWV 36, het eerstewerkdat het koor50 jaar geledenuitvoerdeonder leidingvan Felixde Nobel. I zondag4 oktober

Porgyand Bess Opera van George Gershwin Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Henry Lewis, dirigent GershwinsoperaPorgyand Bess(1935) op een librettovan DuBoseHeywarden lra Gershwinklinktin een concert-uitvoering, zodatalleaandachtuitgaatnaarde meeslepende, werkelijkuniekemuzieken naarde uitvoerenden. In de Amerikaanse solisten-cast tredeno.a. aan: Faye Robinson(sopraan),MarvisMartin

26

I dinsdag1 december I woensdag2december

Koyaanisqatsi/Live Film van Godfrey Reggio Muziek van Philip Glass Philip Glass Ensemble The Western Wind Dezeaankondigingmoettoch enige opwindingveroorzakenonderde GlassÍans:PhilipGlassen de zijnenvoerende originalsoundtrackliveuit,terwijlde film wordtgeprojecteerd. I woensdag13januari

Voices VocalGroupFestival The King's Singers . The Swingles . Vocem . Gantabile . The Light Blues. The Scholars . Chanticleer . Gesualdo Consort Amsterdam Dit vocalefeestis het hoogtepuntvan een tiendagendurendekruistochtvan de deelnemende ensembles doorNederland. Hetcompleterepertoirevoorvocale ensembleswordtbinnenstebuiten gekeerd:van de Renaissance tot de 20ste eeuw,van ingetogenmotettentot uitzinnige spintuals. NCRV-televisie neemthet monsterconcert op-

I

maandag14 maart

Das Rheingold Opera van Richard Wagner Radio Filharmonisch Orkest Edo de Waart, dirigent Een schitterende solisten-cast werktmee aan dezeconcert-uitvoering van Wagners (1851/1854),'Vorabend' Rheingold van Der Ringdes Nibelungen. We noemen CharlotteMargiono(sopraan),Jardvan Nes (mezzosopraan), Rheinhild Runkel (alt),WilliamLewis(tenor),JohnDelCarlo (tenor),HeinMeens(tenor),HenkSmit (bariton),RogerRoloff(bas-bariton). Onderleidingvan Wagner-specialist en opera-dirigent bij uitstekEdo de Waart móetdit wel een muzikalebelevenisvan de allereersteordeworden. > Dit concertis een co-produktie van KROradioen VAFIA-radio.

Naar deopera uanBrussel Vredenburgorganiseerttwee geheel verzorgdeoperareizennaartwee verschillende voorstellingen van de NationaleOperavan België,het gezelschapvan spraakmakende intendantGerardMortier. In de prijsinbegrepen:busvervoerUtrechtBrusselw, entreebewijs voorde operavoorstelling in de Munt,een lunchpakket, dinerin een restaurantte Brusselof Antwerpen. I zondag6 december

Otetto Opera van GiuseppeVerdi RichardArmstrong,dirigent PeterStein,regisseur Solisten:JefÍreyLawton(tenor),Helen Field(sopraan),DonaldMaxwell(bariton), I zondag22mei

Orteo Opera van Christoph WiItibald GIuck SylvainCambreling, dirigent Karl-Ernst Herrmann, regisseur Solisten:AliciaNafé(mezzosopraan), JohannaKozlowska(sopraan),Britt-Marie Aruhn(sopraan), e.a.


Reductiekaart voor

Vriend uan Vredenburg voor Í 35,abonnementhouders Elkeabonneeontvangtaan het begin van het seizoen1987/88 een specialeknipkaartdie bij de jubileumconcerten rêcht geeftop een speciale,gereduceerde entreeprijsvoor De jubilaris abonnementhouders. zorgt êrvoor dat u via de Maandagenda oÍ via een speciale ÍolderoÍ brieÍkaarttiidig weetdat hêt momentis aangebroken om van uw knipkaartgebruikte maken!

tekoop Cadeaus Vredenburomaakthet u in Muziekcentrum met een zijn 1OdeseizoengemaXkeïijX aparten mooicadeauvoor de dag te jubileum-cadeaus komen.-De zijnte koop in de Informatiebalie.

De nieuwehuiswijnen . Rood:Cháfeau 1985 Val-Joanis . Wit:ChàteauVal-Joanis'Í986 Prijsper fles slechts/ 9,75 Meerbijzonderheden overde huiswijnen l e e s tu o p p a g i n a1 1 .

ConcertCadeaubon met korting Op veelvuldigverzoekvan bezoekers, hebbenwij naarhet voorbeeldvan theaterbonen bioscoopboneen Concert De bongeldtals Cadeaubongecreëerd. betaalmiddel aan de kassavan Muziekcentrum Vredenburg. Jubilaris Vredenburggeeftook nog eens"l0olo korting op de aanschaÍvan de bon:de waarde is f 25,-, maar u betaaltslechts f 22,50.

Exclusieve prentbrieÍkaarten Elkeabonnementhouder ontvangtbij gelegenheidvan het 'l Odeseizoeneen set van zes componistenportretten op prentbrieÍkaarten. De portrettenwerdenin opdrachlvan Vredenburggetekenddoor Jillesvan de Warenburg. De setszijnook te koop in de lnformatiebalie. Priisoer set van zes prentbriefkaarten: / 5,-.

Op 24 maart1987werd dooreen aantal vriendenvan Vredenburgeen stichting opgericht:Vriendenvan Vredenburg.De startwas voortretfelijk,want de directie van de pas geopendeUtrechtseBijenkorfvestigingstorttêeen bedragvan lieÍst / 25.000,-in de nog legekas van de stichting. Voorzitter Eug.J.R.M.de By,diezijn verdiende sporênal in de kunstsponsoring (o.m.voorhet FranzLiszt laatgeenmisverstand Pianoconcours!), bestaanoverde doelstellingvan de stichtingVriendenvan Vredenburg:'De Vriendenzijner om Muziekcentrum Vredenburgeen extrasteunin de rugte geven.We moetenuitgroeientot een grote,trouwevriendenkring die positiein helptzijnbijzondere Vredenburg het Nederlandseculturelelevente behouden.Dieextrasteunis ook wel nodigin een tijdwaarinde uitdrukking 'bezuiniging' een stopwoordis gewordenl De fondsenvan de stichtingworden evenwelnietgebruiktom gatenin de begroting te dichten.De Vriendentreden op als sponsor,nietals plaatsvervanger van de overheid,die naarmijnstellige overtuigingde plichtheeften houdtde voorwaardente scheppenvooreen veelzijdig cultureelleven.' Wat hebt u aan uw Vriendschap? Op de eersteplaatssteuntu een ideaal: de pogingenvan Vredenburgom de meest spraakmakende concertzaalvan Nederland te blijven. Maardaarnaastmaaktu ook de realisering mogelijk, van bijzondere evenementen zoars: . uitzonderlijke muzikaleprodukties . lezingenen excursies . reizennaar'muzikale' bestemmingen wordende Vriendenals En natuurlijk eerste- en tegeneen gereduceerde entreeprijs- uitgenodigdom deze

bijzondereevenementenmeete maken. wordteen EenjaarlijksVriendenconcert vastebiieenkomstvooralle Vriendenvan Vredenburg. Korting Het bestuurvan de stichtingheeft inmiddelscontactengelegddie zullen leidentot interessante kortingehvoor Vriendenop bijvoorbeeld boekenen platen. Het bestuur Het bestuurvan de StichtingVriendenvan Vredenburgbestaatthansuit: Eug.J.R.M. de By, proÍ.mr. J.E. Spruit,J. van Zijl (NOS),mevrouwdrs.l. Herwijnen (lid ProvincialeStaten),mevrouwM. van der Heyden(bedrijfsleider Bijenkorf,Utrecht) en K.J.LeeÍlang(divisie-directeur Elsevier). Vriendenpriis: f 35,Vooreen bijdragevan f 35,- mag u zich in het seizoen1987188 Vriendvan Vredenburgnoemen.Voordie bijdrage krijgtu in elk geval I maandelijksde Maandagendavan in huis(.); Vredenburg I een paarkeer per seizoeneen speciaal metdaarineen Vrienden-bulletin, overzichtvan de specialeactiviteitenen van de kortingsacties. Meldt u aan met behulp van het Bestelformulier op pagina 49! l/l uziekcentrum Vredenburg zorgt ervoor dat uw Vriendenbijdragewordt overgemaakt naar de penningmeester van de stichting. (-) Hebtu uw Maandagenda-abonnement voor 1987/88al betaald?Zodrauw is ontvangen,wordtuw Vriendenbijdrage (/ 12,50)teruggestort. abonnementsgeld

De vitale L00-jarige

Het Concertgebouworkestviett eveneens feestin het seizoen7987/88, want het speeltdan zijn 100steseizoen.Dat is nog wel wat andersdan 10jaarVredenburg. Op pagina 35 van dezeSeizoenkrantleest u alle biizonderhedenover de serieDe vitale 1O0-jarige.

27


T 4 concertenin de grotezaal I i.s.m. UtrechtsMuziekPod ium/Utrechts Conservatoriu m T aanvang 20.15uur (28.2:'15.00 uur) I I

abonnementt40,- / 65+ f g2,50| CJP oÍ studentenka art f 25,lossekaartf 12,50I 65+ f 10,-I CJPÍ7,50

ensembles en solisten vande conservatoria zijn een waardevolle en opwekkende toevoeging aanhetmuziekleven. In de aÍgelopenseizoenen hebbenvele duizenden muzieklieÍhebbers gein Vredenburg notenvan de concerten doororkesten van de conservatoria vanmet nameUtrechten Den Haag.Misschien wel de grootste attractievan die concertenis de groteinzet vande studenten, dienognietop hunroutine drijven.Alle venruorven technieken een grote dosis enthousiasme worden geïnvesteerd in dezeconcerten. Hetklinkenderesultaat kannietzeldendevergelijkingmetde prestaties vanonzesymfonischeinstituten ruimschoots doorstaan.

zondag11oktober

SymÍonieorkest KennethMontgomery, d irigenl LisztSymfonischgedicht TsjaikovskySymfonienr. 1 en eennaderaante kondigen soloconcert zondag20 december

Symfonieorkest RonaldZollman,dirigent BerioQuatroversionidellaritirata notturnadi Madriddi Boccherini RousselSymfonie nr.3 RavelL'Enfantet lessortilèges woensdag28Íebruari (aanvang15.00uur)

Strijkorkest ViktorLiberman,dirigent,viool DvorákSerenadevoorstrijkers MozartVioolconcert Schónberg VerklárteNacht

28

De leidingvan het UtrechtsConservatorium is op hetslimme ideegekomen omde van de buitenshuis-studentenorganisatie concerten onderte brengenbij eenstichzondag20 maart ting,die zichdan bovendien kaninzetten voor het verwervenvan sponsorgelden. De organisatie heetUtrechts MuziekPodiis um, en zil ook verantwoordelijk voorhet DavidPorcelijn, dirigent podia realiseren vanconcerten op kleinere in de staden de regio.In de regiohebben BoulezEclat de studenten-ensembles vooreendeelde BerioSerenata taak overgenomen die eertijdswerd verLigetiKammerkonzert vulddoorensembles uit hetUSO. Zimmermann StilleundUmmekehr Ton Hartsuiker, directeurvan het Utrechts BoulezRituel Conservatorium, kanweermetopgeheven hooÍddoorVredenburg lopenbij de concertenin de (inmiddels) derdeserieConservatoriumconcerten. lmmers,andermaal EenaantalNederlandse conservatoria timbiedthetoverzicht vande seriehetverlokmertde laatstejarenbepaaldaande weg. uitDe directiesvan die conservatoria weten kelijkebeeldvan mooieprogramma's, gevoerddoor geestdriftige musicionder dat hetvoorde aantrekkingskracht vanhun orkestpeinstelling vanvitaalbelangis in hetopen- leidingvandoorde wolgeverfde dagogen. U bentvan harteuitgenodigd baarte latenhorentot welk technischen hoeftu hetniette laten. artistiek niveauzij hunstudenten opleiden. om de entreeprijs Datis goedvoorde reputatie, en eengoede reputatie maakthet mogelijkinteressante,zo mogelijkberoemdedocenten aan te trekken.De goedenaamvan een conservatorium is ook een middelin de strijdom nieuwestudenten. Helaasmoeten de conservatorium-directies zichvanwege de vigerendeonderwijs-wetgeving ook druk makenom zulkedingen,terwijl het wakenoverde kwaliteit vanhetonderwijsal bijnaalleaandacht opeist. Al dezezakelijke motieven doennatuurlijk nietsaf aanhetfeitdat hetook bij de conservatorium-concerten op de eersteplaats is begonnen om de muziek en om hetmuziek maken.De openbare concerten door I

Kamerorkest


Nederlands beste orkesten H e t i s i n m i d d e l sg e e n e c h t n i e u w sm e e r : in het kader van de Orkestenseries mao MuziekcentrumVredenburgzijn bezoel kers Nederlandsbeste orkesten aanbieden. En dat zo'n aanbodop prijswordtgesteld,beweesde aanzienlijke groeivan de abonnementsverkoop in de jongste seizoenen. AIs eerste'huisorkest'moet hier het Concertgebouworkest worden genoemd,want d a t e m i n e n t ee n s e m b l ev i e r t i n 1 9 8 7 / 8 8 zijn 100ste seizoen. Maar met evenveel genoegenkondigenwij de concertendoor het Nederlands PhilharmonischOrkest, het ResidentieOrkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkestaan. De bijdragedie de omroeporkesten aan het programmavan Vredenburgleveren, wordt in het seizoen1987/88 nog groter. Voornamelijkondergebracht in seriesvan een aantalzendgemachtigden, verschijnen het RadioFilharmonisch Orkest,het Radio SymÍonieOrkesten het RadioKamerOrkestin totaalzo'n veertigmaalop het podium van de grotezaal. De vitale 10O-jarige Zoalsu hierbovenal hebtgelezen,viert het Conceftgebouworkestin 1987/88 ziin 1O0-jarigebestaan; MuziekcentrumVród e n b u r gm a g z i j n 1 O d es e i z o e nb e l e v e n . D i e g e l u k k i g es a m e n l o o pv a n m u z i k a l e omstandigheden wordt luisterbijgezetmet een bijzondereserie van drie concerten door Het Orkest in MuziekcentrumVredenburg. Op pagina35 leest u de informatieover deze jubileum-serie, waarbiju extravoordelig te gast bent wanneer u bovendien e e n a b o n n e m e not p e e n v a n d e a n d e r e seriesuit deze brochureneemt!

s c h e n e nb e g i na p r i l' 8 7 )a l o n d e ro g e ng e had. Mocht u de series in deze brochure voor het eerstonderogen krijgen,dan nod i g e nw i j u u i t n u u w k e u z et e b e p a l e ne n in het nieuwe seizoenonze gast te zijn wanneerde huisorkesten weer hun olaats o p h e t p o d i u mi n n e m e n

Orkestenserie 1 30 Orkestenserie 2 31 Orkestenserie 3 32 Romantisch Pianoconcert 33 WeekendHalÍAcht 34 Devitale100-jarige 35 KRO/Bijzondere Muziekprodukties36 Veronica'sMeesterwerken 38 Tros/Klassiek 39 Zo kooptu een abonnement

Uit& ThuisBusservice bij 0rkestenserie 3

Abonnees van Orkestenserie3 kunnen gebruik maken van de vertrouwdeUit & Thuis Busservice,uiteraardtegen betaling van de specialeabonnementsprijs. Voorwaardeis dat men woonachtigis in de provincie Utrecht,echterbuitende gemeente Utrecht. Zodraer voldoendezichtis op de 'geograÍ i s c h es p r e i d i n gv' a n d e U i t & T h u i s - a b o n De verkoopvan de abonneménten voor de nees, wordt een gedetailleerde dienstreseries op de volgendepagina's(p. 30 geling met vermeldingvan opstapplaatsen 39) is bij het verschijnen van deze brochu- opgestelden tijdigtoegestuurd. r e r e e d s b e g o n n e n .A l l e m u z i e k l i e Í h e b - Informatieover de Uit & Thuis Busservice bers die voorkomenin het adressenbe- is verkrijgbaar bij AnnemiekeVesseur,mestandvan Vredenburghebbende speciale dewerkerPubliekscontacten (030 - 33 43 brochure over de Orkestenseries(ver44\.

Verkoop albegonnen

DeOrkestenseries:

48

Programmaboekje 25%

goedkoper Neem een abonnement op de orogrammaboekjes bij uw Orkestenserie. U betaaltdan /1,50 in plaatsvan f 2,- per boekje. U kunt kiezenuit twee soortenabonnementenop de programmaboekjes: I programmabonnen:voor aanvang van elk concerthaaltu, tegenaÍgiÍtevan een bon, uw programmaboekje af bij de verkooostand. I programma'sper post:u ontvangt uw programmaboekje steedseen paardagen voorelk concertperpostin huis(vanwege de portokosten bentu natuurlijk wel duurderuit).

29


I 8 concertenin de grotezaal T metstoelreservering T aanvang 20.15uur T abonnemenlí 125,-| 65+ í 97,50/CJPt87,50 T leesook pagina29! I lossekaartv.a.f 27,50165+f 25,-I CJPf 22,50

Eenabonnement op de programmaboekjes van Orkestenserie 1 kostí12,-. I Voor121,50ontvangtu de boekies een paardagenvoorelk concert per post. I

vrijdag 18 december

Residentie Orkest KentNagano,dirigent Solistnaderaante kondigen GershwinAn Americanin Paris GershwinPorgyandBess,symfonische suite(arr.Bennett) en naderaante kondigenwerken

dinsdag13oktober

Residentie Orkest AlainLombard, dirigent YouriEgorov,piano

vrijdag15januari

Nederlands Philharmonisch Orkest

DebussyPrélude à l'après-midi d'un Íaune RavelPianoconcert in G Tsjaikovsky Symfonienr.4

HoriaAndreescu, dirigent Lianelsakadze, viool zaterdag28 november

Tsjaikovsky Ouverture Romeoen Julia Siostakovitsj Vioolconcert nr.1 'Uit DvorákSymfonienr.9 de Nieuwe Wereld'

Rotterdams Philharmonisch Orkest Esa-Pekka Salonen,dirigent PeterDonohoe,piano TristanMurail,OndesMartenot

vrijdag12Íebruari

Nederlands Philharmonisch Orkest

MessiaenTurangalila-Symfon ie

AntonKersjes,dirigent NancyArgenta,sopraan IngridKappelle,sopraan HowardCrook,tenor Toonkunstkoor Amsterdam E

o

MozartConcertaria's Ë Mendelssohn SymÍonienr.2,voorsoli, kooren orkest'Lobgesang' U l

maandag 7 maart

zaterdag23 april

Rotterdams Philharmonisch Orkest JamesGonlon, dirigent HakanHagegard, bariton KenNoda,piano MozartPianoconcert KV595 MahlerLiedereinesfahrenden Gesellen MahlerRrickert-Lieder MozartPianoconcert KV537 dinsdag24 mei

Residentie Orkest BrunoWeil,dirigent JorgeBolet,piano Rachmaninov Pianoconcert nr.3 FranckSymfoniein d

Concertgebouworkest RiccardoChailly,dirigent EscherConcertovoorstrijkorkest Schumann Symfonie nr.1 T

30


I 8 concertenin de grotezaal T metstoelreservering T aanvang 20.'l5 uur T qbonnemenl f 125,-165+Í97,50lCJpÍ87,50 I leesook pagina29! T lossekaartv.a.f 27,50165+f 25,-I CJPÍ22,50

Eenabonnement op de programmaboekjes van Orkestenserie 2 kost/12,-. t Voorf21,50ontvangtu de boekjes een paardagenvooÍ elk concert per post. I

vrijdag23oktober

Residentie Orkest A l a i n L o m b a r d ,d i r i g e n t J a r i n gW a l t a ,v i o o l Bartók Vioolconcertnr. 2 B r a h m sS y m f o n i en r . 4

woensdag4 november

woensdag 16 december

woensdagg maart

Nederlands Philharmonisch Orkest

Nederlands Philharmonisch Orkest

Nederlands

RolandKieÍt,dirigent GhristianZacharias,piano

HenryLewis,dirigent ZaraNelsova,cello

HartmutHaenchen, dirigent SabineMeyer,klarinet

Beethoven Pianoconcert nr.5 'Keizerconcert' BeethovenSymfonienr.6'Pastorale'

DvorákCelloconcert Sibelius Symfonie nr.2

BachSinfonia MozartKlarinetconcert LigetiRamifications Sjostakovitsj Kammersymphon ie

zaterdag9 januar'

Residentie Orkest AlainLombard, dirigent HermanJeurissen,hoorn StraussHoornconcert nr. 1 BrucknerSymfonienr.7 zondag28Íebruari

Nederlands Philharmonisch Orkest

Philharmonisch Orkest

donderdag24maart

Residentie Orkest AlainLombard, d irigent LindaKelm,sopraan WagnerInstrumentale delenen aria's uit Tannháuser, Tristanund lsolde. Gótterdámmerung woensdag11 mei

Concertgebouworkest

Ken-lchiroKobayashi, dirigent MarcLaÍoret,piano

RiccardoChailly,dirigent

ChopinPianoconcert nr.2 StraussEinHeldenleben

BerioFormazioni BrucknerSymfonienr.3

31


I 8 concertenin de grotezaal T metstoelreservering I aanvang 20.15 uur T T t t

abonnementt125,- 165+Í97,50ICJP í87,50 abonnementmet Uit& ThuisBusserviceÍ142,50 leesook pagina29! lossekaartv.a.f 27,50165+ f 25,-I CJPf 22,50

Eenabonnement op de programmaboekjes van Orkestenserie 3 kostt12,-. Yoor f 21,50ontvangtu de boekjes een paardagenvoorelk concert per post.

vrijdag 29 januari

Rotterdams Philharmonisch Orkest GerdAlbrecht,dirigent FrankPeterZimmermann, viool

zaterdag26 september

Residentie Orkest

Lutoslawski Trauerm usik ProkovievVioolconcert nr.2 BrahmsSymfonienr.2

HansVonk,dirigent piano EmileNaumoÍÍ, maandag29februari

WagnerSiegfried-ldyl I LisztTotentanz, voorpianoen orkest Roussel Symfonie nr.4 en eennaderaante kondigenwerk maandag 23 november

Residentie Orkest

Orkest Residentie HansVonk,dirigent AnthonyRolÍeJohnson,tenor VicenteZarzo,hoorn BrittenSerenade voortenor,hoornen strijkorkest Siostakovitsj SymÍonienr. 10

AlainLombard,d irigent Nederlands Theaterkoor zaterdag2 april

JanácekTarasBulba RavelDaphnis et Chloé woensdag30december

Nederlands Philharmonisch Orkest AntonKersjes,dirigent WynekeJordans& Leovan Doeselaar, piano& piano HansMeijer,hobo EmielKleymeer,klarinet Jos vanAcht,Íagot JoopMeijer,hoorn MozartSinfoniaconcertante voorvier blazersen orkest Saint-Saëns Carnaval desanimaux lbertDivertissement

RadioFilharmonisch Orkest KentNagano, dirigent AlexanderBarantschik, viool i.s.m.deAVRO StravinskyMonumentumproGesualdo Tsjaikovsky Vioolconcert StravinskyPetroesjka woensdag 20 april

Nederlands Philharmonisch Orkest LevMarkiz, dirigent MariaTipo,piano

zaterdag7 mei

Rotterdams Orkest Philharmonisch JamesConlon,dirigent MahlerSymÍonie nr.6

BartókDivertimento PártFratres MozartPianoconcert I

32


I 8 concertenin de grotezaal I metstoelreservering I aanvang 20.15uur I abonnement f 125,-/ 65+ Í97,50| CJPí87,50 I leesook pagina29! I lossekaartv.a.f 27,50165+Í25,- I CJPÍ22,50

vrijdag 20 november

RadioKamerOrkest HoriaAndreescu, dirigent RonaldBrautigam, piano i.s.m.Veronica FauréSuiteMasques et Bergamasques MozartPianoconcert KV503 BeethovenSymfonienr.2 dinsdag 15 december

Nederlands Philharmonisch Orkest I Eenabonnementopde programmaboekjes vande serie Romantisch Pianoconcert kost f 12,-. I Voorf 21,50ontvangtu de boekjes een paardagenvoorelk concert per post.

zaterdag10oktober

RadioSymfonieOrkest JanStulen,dirigent ChristianZacharias, piano i.s.m. Veronica Humperdinck Ouverture Hànselund Gretel SchumannPianoconcert Lecocq/Jacob Balletmuziek Mam'zelle Angot

LevMarkiz,dirigent OlegMaisenberg, piano HakonHardenberger, trompet KeurisVariations for strings BeethovenPianoconcert nr.2 HaydnTrompetconcert Schubert Symfonie nr.6 dinsdag 19 januari

Nederlands Philharmonisch Orkest HartmutHaenchen, d irigent NaumGrubert,piano SkrjabinPianoconcert MahlerSymfonie nr.5 zaterdag20Íebruari

maandag 2 november

Goncertgebouworkest RiccardoChailly,d irigent RonaldBrautigam, piano PeterMasseurs, trompet Siostakovitsj Pianoconcert nr. 1 TsjaikovskyManÍred-Symfon ie

RadioFilharmonisch Orkest AlexanderLazariev, dirigent DavidKuijken,piano i.s.m.Veronica DvorákPianoconcert Beethoven Symfonie nr.3'Erolca'

vrijdag 18 maart

Residentie Orkest HansVonk,dirigent piano ElisabethLeonskaja, VonWeberKonzertstrick, voorpianoen orkest BrahmsSymfonienr.1 en eennaderaante kondioenwerk zaterdag 9 april

Rotterdams Philharmonisch Orkest PaavoBerglund,d irigent VladimirAshkenazy, piano Rachmaninov Pianoconcert nr.3 Sibelius Symfonie nr.6


I I I

6 concertenin de grotezaal metstoelreservering 19.30uur aanvang

I I I

abonnement tl00,-/65+ f 85,-| CJPÍ75,leesookpagina29! lossekaartv.a.f 27,50165+í25,- I CJPÍ22,50

z U

N

ts z

)

=

l

u Y

z

o J

)

I a

U J

U o a

I Eenabonnementopde programmaboekjes van de serie WeekendHalÍAcht kost /9,-. I VoorÍ16,50ontvangtu de boekjes een paardagenvoorelk concert per post.

zaterdag31oktober

USSRStaatsSymfonieorkest EvgenyiSvetlanov, d irigent LjubovTinoÍeeva,piano Rachmaninov Pianoconcerl nr.2 Glazoenov Poèmelyrique Tsjaikovsky Francesca da Rimini zondag13december

AcademyoÍ St. Martin-in-the-Fields lonaBrown,dirigent, viool Hoogtepunten uit hetrepertoire vandit beroemde Engelsekamerorkest

34

zondag17januari

zondag17april

Residentie Orkest

Concertgebouw Kamerorkest

A l a i n L o m b a r d ,d i r i g e n t Alicia de Larrocha,piano Ravel Alboradadel Gracioso Mozart PianoconcertKV 482 ProkovievSymfonienr. 5 zondag 27 maafi

JaapvanZweden,dirigent,viool Hande Vries,hobo VanBreeAllegrovoor4 strijkkwartetten BachDubbelconcert voorvioolen hobo Tsjaikovsky Souvenirde Florence

FranzLisztKamerorkest JanosRolla,dirigent lsabellevan Keulen,viool MozartSerenata notturna RossiniSonatenr.1 HaydnVioolconcert nr.2 Mendelssohn Octet,versievoor strijkorkest

zaterdag 28 mei

Rotterdams Philharmonisch Orkest Emmanuel Krivine, dirigent ShlomoMintz,viool LaloSymphonie espagnole, voorviool en orkest FranckSymfoniein d


T 3 concertenin de grotezaal T aanvang: wordtbij de datavermeld T abonnementÍ45,T slechts135,-in combinatiemeteenabonnement op een andereserieuit dezebrochure T lossekaartv.a.f 27,50I 65+ í25,- I CJPÍ22,50

I Bij elk concertbiedenhet en Concertgebouworkest Muziekcentrum Vredenburgu een gratisprogrammaboekje aan.

zondag4 oktober- 14.30uur

Concertgebouworkest LucasVis,dirigent Hande Vries,hobo KettingCollagenr.9 MadernaHoboconcert nr.3 BartókDeWonderbaarl ijkeMandarijn donderdag 28januari- 20.15 uur

Goncertgebouworkest

zaal beleeftzijn 1Odeseizoen.Deze bij de oprichtingvan het Concertgebouworkest ongetwijÍeld nietvoorzienesamenloopvan omstandigheden wordt aangegrepen voor een kleine maar zeer avontuurlijkeconcertserie,waarinveel muziek klinktdie in de geschiedenis van het orkesteen bijzondere rol heeÍtgespeeld. Dit is niet alles Meer nieuws over de wijze waarop Muziekcentrum Vredenburgzijn 1Odeseizoen viert,leestu op pagina26 en 27.

z E U o z l E @

a -U E

I

= l @ U ts u I

zondag8 mei-'14.30 uur

Concertgebouworkest KentNagano,dirigent

De 100-jarigeen de 10-iarige Op 3 november1888 gaf het Concertgebouworkestonder leidingvan Willem Kes zijn eersteconcertin het enige maanden daarvoor geopende Concertgebouwte Amsterdam.Negentigjaar later,op 12 november 1978, vond het eerste openbare concert plaatsin Muziekcentrum Vredenburg (datwas een optredenvan de NederlandsegitaristHarrySacksioni, in het kader van de ProeÍconcerten die voorafgingen aan de officiëleopening op 26 januari 19 7 9 ) . Met anderewoorden:het Concertgebouworkest en MuziekcentrumVredenburg hebbenbeide iets te vierenin het seizoen 1987/88. Het Amsterdamseorkest soeelt zijn 100steseizoen,de Utrechtseconcert-

35


T 7 zondagmiddagconcerten ih de grotezaal T metstoelreservering 14.00uur T aanvang T I I T

abonnemenlf75,- / 65+ t65,- | CJP Í55,gratis LP voor elke abonnee leesook pagina29! lossekaartv.a.f 17,50/ 65+ /15,- ICJPÍ12,50

Dezeseriewerdsamengesteld doorDickvan der Meer/KRO. I De KROstelt bij elk concerteen gratisprogrammaboekje ter beschikking, I

zondag18oktober

RadioFilharmonisch Orkest GrootOmroepkoor dirigent KentNagano, Vocalesolisten BartókCantataproÍana Harnasie, ballet Szymanowski zondag15november

RadioFilharmonisch Orkest GrootOmroepkoor HenryLewis,dirigent StedeliikHelmondsGoncertkoor Vocalesolisten BrittenSaintNicolasCantata BernsteinChichesterPsalms

zondag20december

RadioFilharmonisch Orkest

RadioKamerOrkest LedenGrootOmroepkoor

GrootOmroepkoor

AntoniRos-Marbà, dirigent Vocalesolisten

dirigent SergiuCómissiona, MariaOrán,sopraan tenor Dinodi Domenico, e.a. tritticoper RespighiMariaEgiziaca, concerto RespighiTritticoBotticelliano zondag31ianuari

RadioSymÍonieOrkest

RadioSymÍonieOrkest GrootOmroepkoor

JeanFournet,dirigent MariaOrán,sopraan Frangois'Joël Thiollier,piano

dirigent KennethMontgomery, StedelijkHelmondsGoncertkoor Vocalesolisten

Rimskij-Korsakov Legende vande onzichtbare stadKitezh(suite) RavelPianoconcert voorde linkerhand RavefShéhérazade RespighiBelkis,koninginvanSaba (suite)

MartinuMarialegenden

zondàg29 november

36

zondag21Íebruari

BoieldieuLa DameBlanche, opéra comique zondag 27 maart

RadioFilharmonisch Orkest

GrootOmroepkoor KentNagano,dirigent StedelijkHelmondsConcertkoor Vocalesolisten De FallaAtlántida. cantataescénica


Mythen, mirakelsen mysteriespelen:dat is het materiaalwaarvan de Íraaie rode draadis gewevendie loopt door de zondagmiddagconcerten van de KRO. Terwijl het stormachtigeapplaus bij een aantal soraakmakende oroduktiesin het seizoen 1986/87- zoalsMessiaensoperaSt. Frangois d'AssiseoÍ Rossini'sTancredi- nog maar nauwelijksis weggestorven,mogen wij u samen met de KRO uitnodigenvoor d e v o l g e n d eo n t d e k k i n g s r edi so o r t e n o n rechteminderbekendgeblevenstrekenin het westersemuzieklandschap. En zoals ook het gevalis wanneermen een nog niet geannexeerdpadoor het massa-toerisme radijsontdeK: het is goed toeven in deze verscholenrepertoiregebieden. ln het eersteconcerttwee werkendie men zou kunnenaanduidenals mystiekehymnen aan de natuur.Béla Bartók schreef zijn CantataProÍana(1930) op basis van d e R o e m e e n s ev o l k s b a l l a d e K o l i n d a ,i n een Hongaarse vertaling.Negenbroersjag e n i n h e t w o u d e n v e r a n d e r e inn r e u z e herten.Ondanksde smeekbedenvan hun vader kerenze niet naarhuisterug,omdat ze éên willenzijn met de natuur. Harnasie, ballet-pantomime(1936) van Karol Szymanowski,gaat over een jong meisje dat wordt uitgehuwelijkt aan een oude boer.Tijdensde bruiloftwordtzij ontvoerd door Harnas,een rover uit de bergen. Szymanowskiliet zich in deze partituur met graagteinspirerendoor de z.g. Góral-muziekuit het Pools-Tsjechische

La Dame Blanche,de succesvolleopera v a n F r a n g o i sA d r i e n B o i e l d i e u ,i s g e b a seerd op twee romans van Sir Walter Scott; Guy Manneringen The Monastry. LibrettistEugèneScribebewerktedeze romans vrij - zeer vrij -, zodal Boieldieuermee uit de voetenkon. De muziekvan La Dame Blancheis speelsen ligt gemakkel i j k i n h e t g e h o o r .D e p r e m i è r eo p 1 0 d e '1825 cember door de ParijseOpéraComique was bijzondersuccesvolen het stuk zou tientallenjaren het kasstukvan de Franseoperatheaters blijven.Op 16 december 1862 beleeídeDe Witte Damede 1000stevoorstelling! Voor de concertante uitvoeringin deze serie wordt een vrijwel geheel Franse cast geëngageerd,zulks met het oog op de dialogen.

De Íinalevan de KRO-concertserie wordt vond plaatsoo 20 Íebruari1907in het Margevormddoor de eersteuitvoeringin NejinskiTheaterte St. Petersburg. d e r l a n dv a n M a n u e ld e F a l l a ' ss c è n i s c h e O t t o r i n o R e s p i g h ib e g o ni n 1 9 3 1a a n d e cantateAtlántida.De comoonistbaseerde partituurvan zijn grote epischeballetBelz i j n l i b r e t t o p h e t g e l i j k n a m i ggee d i c h u t it kis, Reginadi Saba,bedoeldvoor de Scala 1877 van JacintoVerdaguery Santalo.In van Milaan.Respighiwas al lang geobsede prolooglijdtChristoÍorus Columbusals deerd door de exotischeaspectenvan de j o n g e ns c h i p b r e u e k n s p o e l ta a n o p e e n legendeover het bezoekvan Belkis,koeiland.Daarontmoethij een oude man die ningin van Saba (of Sheba),aan koning hem de mythenvan de oceanenen van het S a l o m o nD . e p r e m i è r eo p 2 3 j a n u a r1i 9 3 2 verzinkenvan de stadAtlantisvertelt.ln de in de Scalawas een grootsucces,aan het F i n a l ek l i n k e nd e l o f z a n g e n op het nieuw a p p l a u sl e e kg e e ne i n d et e k o m e n . ontdekteland,loÍzangenop Spanjeen op Het vierde KRO-concertis geheel gewijd het christendom. a a n m u z i e kv a n R e s p i g h iM . a r i aE g i z i a c a Manuelde FallawerKe vanaf1928tot aan (Mariavan Egypte)is een mysteriespel in z i j n d o o d i n 1 9 4 6( i n A r g e n t i n i ëw, a a r h e e n drie bedrijven,voltooidin 1931. Librettist de componistwas gevluchtom te ontkoTetra-noharnlo Guastalla ontleendehet verhaalaan Cavalmen aan het geweldvan de burgeroorlog) Benjamin Britten componeerdede Saint ca's Levensvan de HeiligeVaders.De opaan deze monsterprodukie. ErnestHalfl Nicolas Cantata (1948) voor tenor, gedrachtvoor dit werk kreegRespighivan de ter, De Falla'sleerling,voltooidehet werk. mengd koor, pianoduo,strijkers,slagwerk W a g n e rV e r e n i g i n gi n B u e n o sA i r e s . H e t De componistheeÍtooit kenbaargemaakt en orgel. In negentaferelenvefteltBritten resultaatwas een concert-opera(oÍ tripdat hij de voorkeurgaÍaaneen concertante gebeurtenissenuit ons de legendarische tiek, of mysteriespel) naar Faustusll van uitvoering. Die horenwij op 27 maart1988. patroon Goethe,waarinwordt gerefereerdaan de het leven van de Goedheiligman, Dan zijn de voorbereidingen voor de volv a n z e e l i e d e nr,e i z i g e res n k i n d e r e nA. Í e n oude legendeover de EgyptischeMaria, gende serie KRO/BijzondereMuziekprotoe ,kaner ook gegriezeldworden,bijvoor- die na een losbandiglevenwordt bekeerd dukties alweer ver gevorderd.Daarover en zich als kluizenaarterugtreK in de beeld bij het verhaalvan de drie jongens leest u meer in de volgendeSeizoenkrant d i e d o o r e e n l u g u b e r es l a g e rg e p e k e l de n woestijn.Bekendzijn de aÍbeeldingen van van Muziekcentrum Vredenburo. wel worden aangebodenaan een troep een oude, naaktevrouwdie geheelin haar hongerige eigen haaris gewikkeld.De eersteuitvoereizigers... Leonard Bernsteins ChichesterPsalms, r i n g o p 1 6 m a a r t1 9 3 2 i n C a r n e g i eH a l l , v o o r g e m e n g dk o o r , j o n g e n s k o oer n o r New York,werd geleiddoor de componist k e s t ,g i n g i n p r e m i è r eo p 1 5 j u l i 1 9 6 5 t e zelve, die moest invallenvoor de zieke New York. Het kleurrijkewerk werd geToscanini.Respighi'shang naarhet archacomooneerdin oodrachtvan Chichester i s c h ei s h i e re v e nd u i d e l i j a kanwezia gl si n Cathedral. bijvoorbeeld de Trittico Botticelliano (1927),maar dat weerhieldde componist Het derdeconcertin de reeksbepaaldBijomvatvier werzondereMuziekoroduKies er niet van sensueletrekjesen impressioT nistischeelementenaan de partituurtoe te ken.waarvanu er twee kent uit de concertvoegen.Tenslottewas hij een meesteraan zaal o'fvan de plaat:het Pianoconcertvoor z d e l i n k e r h a n (d1 9 3 0 / 3 1 )e n S h é h é r a z a d e h e t m u z i k a l er e u k - o r g e l . (1903) van Maurice Ravel.De kansdat u De Marialegenden van Bohuslav Martinu z g i n g e ni n 1 9 3 5i n p r e m i è r ei n h e t T s j e c h i de Legendevan de onzichtbarestad KiF z (zoals titel sche cultuur-centrum maagd Fevronia de Brno. In deze opera, tezh en de waarvoorMartinuen Henri Ghéon het livoluit luidt) al eens hebt gehoord in de toonzettingvan Nikolaj Rimskij-Korsa- bretto schreven,werden vier Marialegenden op muziekgezet:De wijzeen de dwakov, is zeer gering.De librettistBjelskibeze maagden(naar Mattheus25), Mariken werkte twee Russischelegendestot één van Nimwegen,De geboortedes Heren, verhaal,Rimskij-Korsakov schreeÍin de jaen Zuster Pasoualina. De eerste drie leren 1903i05 op dit librettoeen van zijn gendeszijn in onze contreienook bekend, mooisteopera's,die in het Westenevenhet verhaalvan Pasqualina minder.Het is wel nauwelijksbekendheidvenvierf.Meer overigenseen bekendthema:de lotgevalnog dan in zijn anderewerkenslaagdede c o m p o n i sh t i e r i n e e n i n n i g ev e r m e n g i n g len van een jongedochterdie het klooster 'onnoemevan melodieënen ritmesuit de Russische verlaatvoor haargeliefdeen na lijk' leeder velejarenlaterweerterugkeert. volksmuziekmet de door hemzelÍ geAl die jaren heeft de MoederGods haar creëerdemelodischethema's.De oremièplaatsin het kloosteringenomen. re van de Legende met de lange naam

37


I I concertenin de grotezaal I mêtstoelreservering T aanvang 20.15uur T abonnement185,-/ 65+ f75,- | CJP! 65,I leesook pagina29! I lossêkaartv.a. f 17,50165+ f 15,-ICJPl12,50

vrijdag4 december

RadioFilharmonisch Orkest ïValterWêller,dirigènt AlexanderBarantschik. viool SibeliusFinlandia SibeliusVioolconcert BartókSuitenr.1 zaterdag23januari

RadioSymÍonieOrkest T Dezeseriewerd samengesteld doorVeronica/Radio 4. T Veronicastelt bii elk concerteen gratisprogrammaboekje ter beschikking.

JanStulen,dirigent SabineMeyer,klarinel VonWeberOuverture Preciosa VonWeberKlarinetconcert nr.2 Rimskij-Korsakov Shéhérazade zaterdag6 Íebruari

zaterdag3 oktobèr

RadioKamerOrkest HansZender,dirigent KatinkaPasveer,fluit SchubertOuverture in D 'ln de Italiaanse stijl' in G (cadens: MozartFluitconcert Stockhausen) HaydhSymfonienr.55'Schulmeister' HaydnSymÍonie nr.90

RadioKamerOrkest

RadioFilharmonisch

Orkest SergiuComissiona, dirigent piano MichelDalberto, GtiegPianoconcert SchubertSymfonienr.9

RadioSymfonieOrkest GrootOmroepkoor KennethMontgomery, d irigent KaritaMattilla,sopraan OlaÍBàr,bariton

RolandKieft,dirigent Abbiede Quant,fluit EdwardWitsenburg, harp RonaldHoogeveen, viool

Bach/MahlerOrkestsu ite BrahmsEinDeutsches Requiem

MozartOuverture LucioSilla MozartConcertvoorf luit,harpen orkest VivaldiDeVierJaargetijden

RadioSymÍonieOrkest

vrijdag26ÍebruaÍi zaterdag7 novembèr

vrijdag15april

RadioFilharmonisch Orkest

vrijdag20 mei

JanStulen,dirigent ThomasZehetmaier, viool BerliozBalletmuziek uit LesTroyens MozartVioolconcert nr.2 MozartAdagioKV261 RavelMamèrel'oye RavelBoléro

SergiuComissiona, dirigent CharlotteMargiono,sopraan HenkLambooy,cello StraussSerenade voorblazers StraussVierletzteLieder StraussDonQuixote T

38


t 6 concertenin de grotezaal I metstoelreservering T aanvang 20.1 5 uur I abonnement í 72,50| 65+ t65,- / CJP t55,T leesook pagina29! I lossekaartv.a.f 17,50I 65+ Í 15,-I CJP/12,50

z U o U 3 N z I

T Dezeseriewerdsamengesteld

door de Tros/aÍd.ErnstigeMuziek. T DeTrosstelt bij elk concerteen

gratisprogrammaboekje ter beschikking.

zaterdag24 oktober

RadioFilharmonisch Orkest LeiÍSegerstam, d irigent Jean-Yves Thibaudet,piano GlinkaOuverture Roeslan en Ljoedmila Rachmaninov Pianoconcert nr.2 StraussAlsosprachZarathustra zaterdag14 november

RadioSymfonieOrkest KennethMontgomery, dirigent Jaapvan Zweden,viool RossiniOuverture Lagazzaladra Paganini Vioolconcert nr.1 Tsjaikovsky Symfonie nr.6'Pathétique'

zaterdag19december

zaterdag16 april

RadioKamerOrkest

RadioKamerOrkest

JeanFournet, dirigent Stevenlsserlis,cello

BernhardKlee,dirigent RaÍaelOlegg, viool

RespighiAnticheariee danzeperliuto HaydnCelloconcert ProkovievSymfonienr. 1 'Klassieke Symfonie' RavelMamèreI'oye

MozartOuverture MozartVioolconcert nr.5 SchubertSymfonienr.4

zaterdag30januari

RadioKamerOrkest

TROSÊ

ErnestBour,dirigent piano RonaldBrautigam, HaydnSymfonie'nr.65 MozartPianoconcert KV595 BeethovenSymÍonienr.5 zaterdag19 maart

RadioFilharmonisch Orkest KentNagano, dirigent BartókConcertvoororkest BrahmsSymfonie nr.2

39


I 4 concertenin de kleinezaal T aanvang 20.15uur T abonnementt55,- / 65+ í 47,50| CJPf 40,I lossekaartv.a.f 17,50I 65+ f 15,-I CJp/12,50

dinsdag 15 decembeÍ

HannesWader maandag 14 maart

GiselaMay naderaan te kondigen N a

WolfBiermann

E U E

naderaante kondigen

U (5 z

KonstantinWecker

z z U Y U r

'DasLiedvom kleinenMann'is de titelvan een songtekst,geschrevendoor Erich Kástner, de Duitsedichteren schriiver die leefdevan1899tot 1974.Voorde zevende keerin de geschiedenis vanVredenburg is 7i/q hetook de naamvaneen serieconcerten N/// waarinalleaandacht uitgaat naarde ultzonderlijke wijzewaaropmenin de Duitsetaal .rrrr,rr/j lt ?lr)' spreeKen zingtoverhetlevenvande kleine man.ln de loopder eeuwenhebben talrijkeDuitstalige dichters, zangers en acteursde kunstverstaan het levenop het ondermaanse in al zijn blijeen benauwde situaties te tekenen.In de enetekstwordt de kleinemanalsde laffeSpiessbtlrger in zijnhemd(ofuniform) gezet,in eenandere De namenvan de artiestendie voor deze tekststijgthij uit bovende materie. serie naar Utrecht komen, moeten lezer OÍ hij wordt geportretteerd als het beklagens- dezes meer dan bekendvoorkomen.Het waardige slachtofÍer van misleiding zijn de grotenamen,de namenvan de muen onderdrukking. Maarvaaklegthijhetjukaf en zikale poëten die de kunst verstaantekschreeuwt: tot hieren nietverder! sten te schrijvendie in gelijkemate recht In de laatste groeidein Duitsland doen aan de literaireén de inhoudeliike decennia la'Liedermacher' - eenvariant ding die men in dit kadermagvenrvachten. eengeneratie op 'Strlckeschreiber' OÍschoonde signatuurvan al deze Liedervan BertoltBrechtop als kinderen van de maatschappeliike,m a c h e rd u i d e l i j kl i n k s i s , k a n m e n a l l e e n politieke en culturele verschuivingen vanuit onwetendheidvolhouden dat er uitde periodedie volgdeop de enge Koude- sprakeis van een met politiekepamfletten Oorlogsjaren. In eentijd waarinde demo- volgestopteeenheidsworst. De traditievan '60 cratische venrvorvenheden de Liedermacheris breed: de een zoeK uit de iaren en '70 weerin hoogtempowordenopge- aansluitingbij de literairecabarettraditie ruimd,zijn deze Liedermacher actueler van Wedekindtot Kàstner,een anderzingt dan ooit.En dat is voldoende redenvoor in de traditievan het Duitsearbeiderslied, nogeenserieDasLiedvomkleinenMann. een volgendein die van het Fransechan-

40

son à la GeorgesBrassensof van het protestlied Amerikaanse of van het liedin Brecht-stijl. In alle gevallengaathet om dichtersen/oÍinterpreten die zingenover - het actuelegebeurtenissen en situaties actuelekarakter is nietmeeren nietminder dande raisond'êtrevanhetoolitieke lied.

I


T 5 concerten;4in de kleine,1 in de grotezaal I i.s.m.NOS-radio I aanvang 20.1 5 uur T abonnement t67,50 I lossekaartÍ 15,-(17.11: /30,-)

E f

o

() a U z G U

vrijdag20 mei

AdrianGoizueta & GrupoExperimental Costa Rica

vrijdag 16 oktober

ErnestoCavour Bolivia dinsdag17november(grotezaal)

Intilllimani chili

& JohnWilliams PacoPefra vrildag29januari

MartinaPortocarrerro & Conjunto Peru vrildag25 maart

OsvaldoPiroTango Kwintet Argentinië

De serie Latijns-Amerika doet verslagvan de standvan zakenin de muziekvan een continentdat door de loopvan de geschiedenis lijktveroordeeld tot de rol van speelbal der grote wereldmachten. Het karakter van die muziekwordt evenwelin belangrijke mate bepaalddoor het verzetvan de Latijnsamerikaanse volkentegendie opged r o n g e nr o l ,E e ns o m s i m p l i c i e ts,o m s e x p l i c i e 'tn e e ! ' t e g e nh e t i m p e r i a l i s mveo, o r a l t e g e n d e o p d r i n g e r i g h e ivda n d e B i g Brotheruit het Noorden,bepaaltde toonzettingvan een muzikaletraditiedie van geen wijkenweet. Typerendvoor de muzieken de artiesten in deze serie is de loopbaanvan Adrian Goizueta. Deze Argentijnbeslootna een fraaiecarrièrein de Argentijnsemuziekuit te wijken naar Costa Rica. Vanwegede vaak politieketekstenwerd het voor Goizueta steeds moeilijkerom in zijn vaderland op te treden.Toen een van de leden van zijn groep 'verdween',moest hij wel vluchten.Adrian Goizuetaen zijn groep makenduidelijkdat de Latijnsamerikaanse muziek wel degelijkopenstaatvoor vernieuwing,voor ingrediëntenuit bijvoor'allochtone' jazz en pop, maarde beeldde eigen identiteitblijÍt daarbijsteeds overe rn d . De seriewordt geopenddoor de meesterlijke charangospeler Ernesto Cavour, in 1940 geborenin de Boliviaanse hooÍdstad La Paz.Cavourkoppeltêen grotemuzikaliteit aan een werkelijkongelooÍlijke virtuosi'Een teit. Uit de pers: duivelop de charango. Soms twijÍeltmen eraanof daarwerkelijk maaréén man aan het werk is.' Als directeurvan het Museumvoor Boliviaanse Muziekinstrumenten werkt Cavour eveneens aan het behoudvan een authentieke identiteit. De PeruviaanseMartina Portocarrerro zingt op doorgaanstraditionelemelodieën teksten over het dagelijkseleven van de boerenen de mijnwerkers uit haargeboor-

testreek.Dat de strekkingvan die teksten niet regionaalgebondenis, blijktwel uit de responsdie zij krijgttijdenshaaroptredens in heel Latijns-Amerika. Maarook in Europa komtde boodschap over,nietin de laatste plaatsdoor haar grote artistiekekwaliteiten. De bandoneonist, componisten arrangeur Osvaldo Piro maaktmet artiestenals Astor Piazzolla, Juan Cedron en Juan José Mosalinideel uit van het puikjevan de Argentijnsetango-scene.Piro werd in 1937 geborenin BuenosAiresen kreegzijneerste bandoneon-lessen van DomingoMattio, die deel uitmaaktevan het orkestvan AnibalTroilo.Pirois net zo goedthuisin de klassieketangoals in de tangonuevo. Van uitzonderlijke klassewordt - dat kan hier gerustwordenvoorspeld- het optred e n v a n d e C h i l e e n s eg r o e pI n t i l l l i m a n i , met als gastentwee vedettenuit de gitaarwereld,twee kunstenaars die geen introductie behoeven: de klassieke gitarist John Williams en de flamenco-virtuoos Paco Pefra.Niet zonderredenwerd voor dit concert de grote zaal gereserveerd, want een dergelijke, eenmaligecombinatie van muzikalegedrevenheid en talentmoet door zoveel mogelijk mensen bezocht k u n n e nw o r d e n .N e e m e e n a b o n n e m e n t , dan berrtu er zekerbijl

I

SehrijÍqlvastin dw agendal zondag7 februari1988

Fostiud Latij ne-frmori*a

ï$s0

VercniglngLatiin+Amerika ManiÍeetatiee ,

41


I 6 concertenin de kleinezaal I i.s.m.Casade Espaía T aanvang20.15 uur T abonnement Í70,I lossekaart/15,-

vrijdag19Íebruari

José Mercé,r"ns Enriquede Melchór,sit"", I I

inleidingdoorMiguelEspín video:La BuenaMÍsica del Flamenco donderdag17 maart

GabriélMoreno,""ng CarlosPardo,siraar I Dezeserie kurammedetot stand dankzij de medewerking van de DirecciónGeneralde Relaciónes Culturalesdel Ministeriode AsuntosExterioresvan Spanjeen van de Ambassadevan Spanjein DenHaag. vrijdag23oktober

Carmen Linares,r"ns Paco Cortés, siraar

m.m.v.MemeReina(dans),Juan Reina(zang),RamónAmadór(gitaar) donderdag 7 april

Curro de Utrer?,zans

JoséAntonioRodríguez, gltaar

m.m.v.ConchaCalero(dans), Merenguede Córdoba(gitaar), AntonioBrenes(zang)

m.m.v.PacoRomero(dans),Antonio de Cádiz'ElYeye'(zang),PedroSierra (gitaar) vrijdag 4 december

AntonioGarbonell 'Montoyita',r"ns

Pepe Carbonell,eitaar m.m.v.CarmenCortés(dans),Gerardo Nufrez(gitaar),ElGuadiana(zang) donderdag 28 januari

Naranjitode Triana,'"ns ManoloFranco,snaar I I

inleidingdoor RomualdoMolina video: A Través del Flamenco

42

jarenwasde naamCasa In de aÍgelopen de Espahaaf en toe eenste lezenin de Maandagenda bijde aankondiging vaneen gitarist. concertdoor'eenSpaanse ln het 1OdeVredenburg-seizoen zal die naam met groteregelmaat vallen:op de eerste plaatsbij de aankondiging vande concerten in dezenieuweserieFlamenco, maar ook bij berichten overinteressante expositiesen lezingen. Datis mooinieuwsin een tijd waarinculturele verschraling voortdurendop de loer ligt.Doorsamenwerking tussencultureleinstellingen kan die verschraling zekerwordenbestreden. En wat Casade Espaíaen Muziekcentrum Vredenburgbetreft:zij hebbenzich gewapend! Casade Espanais het officiëleculturele centrumvan de Spaanse regeringin Nederland. Hetcentrumheeftde opdracht de Spaansecultuuroverde vollebreedtete

presenteren. Dietaakwordtdoorde directeurMiguelAngelGonzalez Rodriguez en zijn medewerkers metgrotegeestdrift aangepakt.Die geestdriÍt is een maniÍestatie van het nieuweelandat Spanjetentoonspreidtsederthetherstel vande democratie. Theatervoorstellingen, filmvoorstellingen,concerten, exposities en lezingen op tal van plaatsen in Nederland makenduidelijkdat het nietbij mooieintentieverklaringenblijft! In hetseizoen1987/88realiseren Casade Espaiaen Vredenburg sameneen concertseriedie inzichtverschaft in een van de meestvitaletradities van de Andalusischecultuur,de Ílamenco.Overde oorsprongvande flamenco zijnde geleerden het nieteens.Er is eenopvatting volgens welkede Ílamenco-zang naarSpanjewerd gebracht doorVlaamse immigranten tentijde vande heerschappij vanKarelV (15161556).Volgenseen anderetheoriewerd de flamencogeborenuit de Arabische zangtraditie van Noord-AÍrika. Enzo zijner nogveleelkaardeelsaanvullende danwel bestriJdende opvattingen.Deze interessante historische aspectenzullenzeker aande ordekomenin de lezingen dieook deel uitmaken van de serie.Maarin een gaat het natuurlijkvooralom concertzaal de klinkende muziek, om de hedendaagse uitingen van een eeuwenoude traditie die nogsteedsevolueert en voelinghoudtmet hetlevenin hetSpanjevanvandaag.


T 5 concerten:4in de kleine,1 in de grotezaal T i.s.m.StichtingTritantriVidyapeeth en NOS-radio T aanvang 20.15uur('19.6: 14.30uur) T abonnement t55,I lossekaartÍ12,50(19.6:í20,-)

z

vrijdag 2 oktobeÍ

É z

RaVi Kifan, sottuvadyam

E

S.V.Raja Rao, mridangam vrijdag 27 november

Ram Narayan,saransi metbegeleiding op tablaen tanpura vrijdag 18 maart

Ranganayaki Rajagopalan, saraswativina

voor de muziekvan dat grotesubcontinent in Azië. S . V .R a j aR a o ,m r i d a n g a m Ravi Shankar was al eens eerder in Utrecht,en dat geldtook voor de adembenemendesarangi-virtuoos Ram Narayan. vrijdag 29 april De sarangigeldtals een van de moeililkste instrumenten u i t d e I n d i a s em u z i e k .D e sitar lfShad Khan, surbahar, drie speelsnarenworden met de nagels v a n d e l i n k e r h a ngde s t o p tT. u s s e ne n o n met begeleidingop tabla d e r d e ' s p e e l s n a r el ing g e nd e 3 5 r e s o n a n t i e s n a r e nh i e r e n d a a r d a n i g i n d e w e g . Ram Narayan:'Mijnvaderwas mijn eerste zondag19juni g o e r o e .V a n h e m l e e r d ei k d e z e v i n g e r (gÍotezaal- 14.30uur) t e c h n i e kd, i e d o o rg e e ne n k e l ea n d e r es a rangispeler wordt gehanteerd.lk ben miss c h i e ng e e ng o e d em u s i c u sm , a a ri n i e d e r g e v a lw e l e e n u n i e k e . ' lrshad Khan is de tweedezoon van lmrat Kumar Bose,tabla K h a n .l n 1 9 7 7 ,t o e na m p e rv i l f t i e nj a a ro u d , gaf lrshadKhan zijn eersteconcertin de Mozes-en Aáronkerkin Amsterdam.Hii is De teleurstelling was groottoen het optreeen waardigetelg uit een geslachtdat vêel den van RaviShankar,aangekondigd voor meestersop de sitaren de surbaharheeft 1 maart1987,moestwordenaÍgelastvanvoortgebracht.De surbaharis een baswege de operatiedie de meester-sitarspe- versievan de sitar.Doorzijn diepe ligging ler had moetenondergaan.Zoveel groter leent het instrumentzich uitstekendvoor i s n u h e t g e n o e g e nu t e k u n n e nl a t e nw e het eerste,meditatieve deel van een raga, ten dat RaviShankarop de kortstmogelij- dat wordt gespeeldin de ascetischedhrup a d - s t i j zl ,o n d e rb e g e l e i d i nogp t a b l a . ke termijn toch naar Utrecht komt. Ravi Shankar (Benares,1920), ere-voorzitter van de StichtingTritantriVidyapeeth, werd De serie lndia/Klassiek, voor het vierde wereldberoemd toen BeatleGeoroeHarriachtereenvolgendeseizoen in Vredens o n i n 1 9 6 6s i t a r l e b s i j h e m n a m .S i n d sh e t b u r g ,b i e d to o k d e m o o i eg e l e g e n h e iodm vertoonen de opwindingvan de jaren '60 twee variantenvan de Zuidindiasevina te is veel veranderd.Indiaseklassiekemusici horen. De vina is het belangrijkste rnstrukomenmet grote regelmaatnaarhet Wesm e n t i n d e K a r n a t i s c h(eZ u i d i n d i a s em)u ten, maarde sÍeer van de concertenkent ziek, zoals de sitar dat is in de Hindoeweer de intimiteitdie zo karakteristiek is staanse traditie van Noord-lndia.In de

RaviShankar,.n"'

oudste boekenwordt al meldinggemaakt van de vina,als instrumentvan Saraswati, g o d i nv a n d e w i j s h e i de n d e k u n s t e nA. a n b e i d ez i j d e nv a n e e n h o l l eh o u t e nh a l sz i j n klankbodems aangebracht; één is een uitg e h o l ds t u k h o u t ,d e a n d e r ee e n g e d r o o g de kalebas.De zeven snarenwordenoetokkeldmet wijs- en middelvinger waaràan draadplectrums zijn bevestigd.Bij het spel e n l i g t d e v i n a m e e s t a lo p d e g r o n d . Ranganayaki Rajagopalan, geboren in '1932, was in de leer bij Sambasivalyer. Spelend in de door haar goeroe overgedragen Karaikudi-traditie ontwikkeldezii zich tot een geinspireerdvirtuozeop de saraswativina (zoalshet instrumentvoluit heet).Ze komt nu voor het eerst naarEurooa. Ravi Kiran, die de serie opent, bespeelt de gottuvadyam, een slide-versievan de vina. Dit instrumentheeftzes hoofdsnaren v o o r d e m e l o d i e d, r i e v o o r r i t m i s c h eo n dersteuningen twaalf resonantiesnaren d i e b i j d r a g e an a nd e m e l o d i e u zteo o n ,g e l i j k e n do p d e m e n s e l i j kset e m .E r z i j ng e e n frets; de snarenwordenverkortdoor met e e n h o u t e no Í h o o r n e nc i l i n d e ro v e r d e snarente glijden.RaviKiranwerd in 1967 geboren als zoon en kleinzoonvan beÍaamdegottuvadyam-spelers. Evenals RanganayakiRajagopalanwordt Ravi Kiran begeleidop mridangam,een tweezijdigetrommel,door de virtuoosS.V. RajaRao.

T

43


I 4 concerten:3 in de kleine,1 in de grotezaal I aanvang20.'l5 uur I abonnement Í47,50 I lossekaartv.a./ 15,-

vrijdag 30 oklobeÍ

Kolinda Hongarije dinsdag24 november

TheTannahillWeavers Schotland donderdag14 januari

Wild Owee/Overstekend Nederland donderdag7 april(grotezaal)

The Chieftains lerland Kolindais de naam van een beroemde volksballadewaarvanmen in de Balkanlandenvele variantenkan horen.Het is het verhaalvan de negen broersdie op jacht zijn in het woud en veranderenin reuzeherten.Zij willen één zijn met de natuur. Ondanksde smeekbedenvan hun vader willen zij niet naarhuis terugkeren.Kolin-

44

da is óók de naamvan een uit Hongarije afkomstigefolKormatie,van de groep die de spits afbiitvan de serie Folk 1987i88. Kolindaheefteen immensrepertoire, maar kan dan ook puttenuit een van de rijkste muzikaletraditiesvan Eurooa.Het is de traditiedie immersook de voedingsbodem was voor de muziek van groothedenals Béla Bartóken ZoltánKodály,die de boer o p g i n g e no m d e v o l k s m u z i e kv a n h u n strekenvast te leggen.In diezelfdeschatkist, waarvande bodem nog lang niet in z i c h t i s , k u n n e nd e l e d e n v a n K o l i n d a graaienvoor de voortdurendeuitbreiding van hun reoertoire. The Tannahill Weavers lijken wel vaste medewerkers in dienstvan Vredenburg.Er is in elk geval nauwelijkseen seizoen voorbij gegaanzonder een optredenvan deze kamoioenenvan de Schotse folkscene.Naarverluidtis het met de Weavers net als met whisky:heb je ervangeproeÍd, dan smaaK het snel naar meer en het voordeelis dat je er ook geen katervan krijgt. The TannahillWeavers ziln sinds 1978 een wereldact.In dat jaar reisdenzij van SteeleyeSpan; mee in het gezelschap zij verzorgdenhet voorprogramma tildens van het legendaride afscheidstournee sche span. Het krachtigegeluid van The TannahillWeaverskomt niet op de laatste plaats voor rekeningvan de leider Roy Gullane. De Nederlandseformatie Owee/Overstekend Wild kwamin 1981tot leventoen de groep Wolverleier de brui aan gaÍ. AanvankeliikhieldOweezich bii de traditionele

a z

r

g I o U I ts

Nederlandsevolksmuziek,maar het lag niet in de aard van de muzikantenom te doen alsof zij daaraanzelf niets haddentoe te voegen.ïijdens een kleinetourneedoor Noord-Duitsland, Denemarkenen Zweden kwam men tot het inzichtdat het samen muziek maken voor een enthousiastgehoor toch wel een buitengewoon aangename tijdpasseringis en daarmeewas de zaak beklonken.De draadwerd definitieÍ weer opgepakten sindsdienheeÍt Owee/ Overstekend Wild de Nederlandstalige muziekverrijK met prachtigeliederenen (zoalshetvoetliedjeswaarinde actualiteit balsupporterdom!) wordt ontleed en verteld in een muzikaalidioomdat1ebij de les houdt. Het laatsteconcert in de serie komt voor rekeningvan de fameuzeChieftains. Deze muzikantenbehorentot de nationalehelden van lerland.Dat bleekonlangsnog tijoens een concen van de groep, samen met zijn beroemdefluitspelendelandgenoot James Galway.Al sinds de vroege jaren '60 zijn The ChieÍtainsactief.Hun verrichtingen zijn ook te horenop original soundtracks(Barry Lyndon,van Kubrick; ïhe PurpleTaxi,van Ustinov).The ChieÊ tainstradenin januari1986voor het eerst op in Vredenburg.De kleinezaal barstte toen zowatuit z'n voegen,wantde belangsteltingwas overweldigend. Dat is de reden waaromhet ootredennu in de orote zaal plaatsvindt.Dàn hoeft aan de kássa 'nee' tenminsteniet te worden verkocht. OÍ toch nog? Met een abonnementlooptu in elk gevalgeen gevaarl I


I 5 concertenin de grotezaal I metstoelreservering I aanvang 20.15uur I abonnementÍ65,I lossekaartv.a.f 20,-

zondag25oklober

MetropoleOrkest Rogiervan Otterloo,dirigent i.s.m.AVRO-radio donderdag26 november

{

Tributeto LouisArmstrong & BennyGoodman zaterdag26december

RitaReys PimJacobs Louisvan Diik zaterdag13Íebruari

TheFlyingPickets donderdag 17 maart

DutchSwing College

Band & LillianBoutté

Dat is een mooie start van de tiende van Swingcentrum VredenSwing-serie burg:eenconcertdoorhetMetropoleOrkest.Hetis ooknogeenseenbevestiging die van de goedesamenwerkingsrelatie inmiddels hebVredenburg en 'Hilversum' ben opgebouwd. Evenals de radio-symÍowil ook het Metropole Orkest nieorkesten uit de studio'sbrekenom, geïnspireerd te laten doorhetpubliekin de concertzaal, horenwaarde goedenaam& Íaamvanhel Ororkestvandaan komen.Het Metrooole kestwerdin augustus vanhetBevrijdings-

land en de restvan de wereldhardtoe warenaan een portieswing.Aan dit zoveelsteVredenburg-optreden vande band van Schilperoort wordtmeegewerkt door LillianBoutté,eenzangeres die opgroeide in NewOrleans en de muziek vandie stadmetde paplepel kreegtoegediend. En nu we onstochop de bakermat vande swingbevinden, wordtiedereenuitgenodigdvooreenavondkernachtige nostalgie onderhet mottoTributeto Louis Armstrong & BennyGoodman.De muziek van deze halfgoden van de Amerikaanse jazzwordtgespeeld dooreenbandwaarin veteranen en jongetalentenzij aanzij achter de muzieklessenaars zitten.De band wordtgeleiddoor de beroemdePeanuts Hucko! Op tweede kerstdagstappendrie coryjazzop hetpofeeënvande Nederlandse dium,driemusicidiegeenintroductie behoeven:RitaReys& PimJacobs& Louis van Dijk. En wat moetenwe u nog vertellen over The FlyingPickets, de eigenzinnige, buitensporighumoristische vocalgroupdie eerdertijdensde Nachtvan de Poëzie 1985en vervolgens meteenavondvullend optreden in november 1986de zaaldanig vliegen op de kopzette?TheFlyingPickets supersonisch door zestigjaar populaire muzieken latenhun geachtepubliekna zo'n optredenmoe maargelukkigachter. Meerkunnenwe er nietvanzeggen- we wachtenmetspanning op uw komsten op de eerstematenmuziekin de serieSwing! I

jaar 1945 geÍormeerddoor DolÍ van der Linden.In 1980 werd Rogiervan Otterloo de opvolgervan Dolf van der Linden.Het orkesttelt 52 musiciin vastedienstvan de N O S ,o n d e rw i e v e e ls o l i s t e nm e t e e n k l i n kende naam. Medewerkingaan ontelbare radio-en televisieprodukties, maarook optredens in het North Sea Jazz FestivaloÍ concertenmet zulke verschillende sterren als Lee Towersen Marco Bakker,onderstrepende stellingdat het MetropoleOrkest alleskan spelendat werd of wordtgecomponeerd! De Dutch Swing College Band en het MetropoleOrkest kunnen steeds samen h u n j u b i l e av i e r e n .l m m e r s ,d e D S C Bv a n Peter Schilperoortkwam ook voor het eerst bovengrondsin 1945, toen Neder-

45


I 5 concerten:4in de kleine,1 in de grotezaal I aanvang 20.15uur I abonnement t75,I lossekaartf 17,50(30.a:/30,-)

zalerdag31 oktober

The MightyFlyers donderdag10december

Tributeto MuddyWaters LouisMayers(guitar,vocals),Madison Slim(harmonica), KelvinJones(bass), WillySmith(drums) zateÍdag6 Íebruari

BIuesBianco zalerdag 26 maart

LutherJohnsonJr. BluesBand zaleÍdag30 april(grotezaal)

SpringBlues'88 Screamin' JayHawkins

a Zo downalsde dollar is,zo up is de blues. G U Vrienden vijandzien de waarheid onder tr ogen: de blues maakteen ongemene È bloeiperiode door.Oorzaak van dezewedergeboorte is ongetwijfeld het gegeven = u dat een nieuwegeneratie muziekliefhebI ts bers valt voor de verleidingen van deze meeslepende muzieksoort. Aanwie nietal te zeerop z'n rustis gesteld, doetde blues eenaanbod datmennietkanweioeren. Mogenwij u indringend uitnodigei voorde serieBlues,die samenmet de BluesEstafetteweergoedis vooreenblauwedraad doorhetVredenburg-seizoen? U bentdan in elk gevalvan de partijbij hetoptreden van The MightyFlyers,de Amerikaanse West-Coast-Íormatie. De thuisbliivers bii hetUtrechtse debuut van de Flyerb 1Íebruari '87) misteneen doorkennersen liefhebbersbejubeldconcert,dus dat doen re's two sidesto everything. On the one we nog eens over. BluesBiancois de handit's happyto singthe blues,but it's 'em. naamvan het Nederlandse aandeelaande notto live Sometimes I getthe blues Bluesserie. De groep bestaatuit Theo so bad I cantastethem,smellthemand Houtkoop(guitar,vocals),Marianne Stel feelthem.lf youworkthe bluesout,every (keyboards, hammond organ),BruceEno versein it is true.But iÍ you thinkabout (bassguitar)en John McColgan (drums). how you comethrough'em, it's bad.lt's Om kenniste kunnenmakenmet Blues enjoyment to theblueswhenyougetin the BiancohoeÍt niet te wordengewachttot houseat nightandsing'em,butin theday hetconcertin dezeserie;de platenvakman time,it werebitter.' moeteen in 1987doorBlueShadowRecordsuitgebrachte schijfkunnenleveren. De anderedrie concerten in deze serie hoevenniet naderte wordentoegelicht. Daarvooris trouwensook geen plaats meer,wantwe kunnendit magazine niet latendrukkenzonderde wijze woorden van de enige jaren geledengestorven zwartemuzikant WillieGuy Rainey:'TheT I

-

Schrijfin uw agendabij zaterdag2l november1987

B L U E SE S T A F E T T8 E 7 -

Ophetpodiumo.a.:

Bob Gaddy,*,p,

LarryDaleBluesBand Henry Townsehd,gwcrpi

Lil' Ed & The Blueslmperials Omstreeks1 oktoberverschijnleenÍoldermetalledelailsoverde estafette.SchrijfeenbrieÍkaartje naar Postbus550,3500AN Utrechtof bel (030)31 31 44 en vraagom gratistoezending van dezefolder.

46


I 4 concertenin de kleinezaal I i.s.m.StichtingOpenbaar Kunstbezit I aanvang 20.15uur I abonnement Í47,50 I lossekaart/15,-

zaterdag14 november

Birden Diz- de muziek vanCharlieParkeren DizzyGillespie CharlesMcPherson, altsaxofoon JarmoHoogendijk, trompet Reinde GraaÍÍTrio:Reinde Graaff (piano),KoosSerierse (bas),EricIneke (drums) zateÍdag16januari

Demuziekvan Thelonious Monken BudPowell JohnnyGrifÍin,tenorsaxoÍoon Reinde GraaÍÍTrio zaterdag 19 maarl

DemuziekvanGlifford Brownen MilesDavis ValeryPonomarev,trompet RonnieCuber,baritonsaxofoon, tenorsaxofoon Reinde GraaÍÍTrio zaterdag7 mei

DemuziekvanSonny Rollinsen JohnGoltrane Sal Nistico,tenorsaxofoon JuniorGook,tenorsaxoÍoon Reinde GraaÍÍTrio

In het seizoen1986/87organiseerden Muziekcentrum Vredenburg en Openbaar Kunstbezitsamen de serie Stoomcursus Jazz: zes concertendie door de onderscheidenbandleidersvan tekst en uitleg werden voorzien.De Stoomcursuswerd, door het publiek,en trouwensook doórr;ce musici, enthousiastontvangen.Een vèr' volg kon niet uitblijven.Het vervolg heet 'cursusleider' StoomcursusBeboo en de heet Rein de GraafÍ,die zich door zijn bijdrage aan de eerste Stoomcursusdirect onmisbaarmaaKe. De Graaffis natuurlijk the right man in the right place.OÍschoon hij een veteraanis, een van 's werelds beste boppianisten, is het zijn stijl om de gastenbij zijntrio steedsalleeer en ruimte te geven,ondertussenzelÍ ook de sterren van de hemel spelend.Teveeleer? lntegendeel: Rein de Graaffis ook nog eens een lopende jazz-encyclopedieen dat maaK hem deÍinitieÍtot de aangewezen reisleiderdoor bebooland. ln vier concerten(waarinvanzelÍsprekend niet alles gezegdkan worden)wordende-, gezet op een aantalGiants schijnwerpers van een revolu.-; of Bebop,de kampioenen tie in de jazz. De bebopwas de muzikale maniÍestatievan de bewegingwaarmee,dê zwarte Amerikanenduidelijkmaaktendat zij hun servielerol in de samenlevingbeu waren. De bewegingontstondin de loop '30, van de jaren accelereerde en bloeide vooralin New York, en zette door tijdens de ïweede Wereldoorlog. Europawist na de oorlognietwat het hóórde,wantde bebop was tijdens die oorlog om voor de hand liggenderedenen niet doorgeseind naar de Oude Wereld.Europakreeg dus gedirectde volle laag- een exemplarisch val van een donderslagbij helderehemel.

Hij deke muziekdichtbij de swingtraditie. monstreerdeop zijn beste momenteneen welhaastonmenselilketechniek en een gedrevenheid.(Tenorist adembenemende Johnnv GriÍfinkent de muziekvan beide heren'alszijn broekzak,want hij speelde jaren in de bandvan TheloniousMonk en in Parijsbij Bud Pówell.) Ook het derde concertstaatin het teken van de contrasten.TrompettistCliÍÍord Brown maaKe náam met zijn vitale,geimprospierdespeí,met zijn evenwichtige visaties.Hij ging recht op zijn doel aÍ, hij zochten vond,In de muziekvan Miles Davis is het zoeken altijd belangrijkerge'40 weest dan het vinden.In de jaren was zijn stijl ál quasi aarzelend,slaapwandelend,alsofhij geen techniekhad,maarook toen al was elke noot raak.In de loopvan zijn nog immer voortdaverendecarrière speeldehij alleswat los en vastzat,Íeitelijk zonder zijn stijl te veranderen.Zijn grote feeling voor organisatie en structuur '50 spreiddehij eindjaren tentoon,toen hij met zijn tienmans-band Birth of Cool niet voor het eeÍst en niet voor het laatstde jazzkundigen op het verkeerdebeenzette.

De laatsteavond is voor de muziek van twee beÍaamdetenoristen. Sonny Rollins' '50. Toen perfecbeste tijd warende Jaièn tionèerdehij zijn intense,bijtendeimprovisÍrtiestijldie hij smakelijkwist te combineren met Caribischeritmes.Andersdan Milès Davisbleefhij nietovereindtoen hij de kost ging verdienenin de Íusion,maardat doet niets af aan ziin klassiekestatus. :JohniColtraneleerdezijn lesje in rhythm 1 nb l u e sb a n d se n b i j o . a .G i l l e s p ie n H o d ges vóórdathij bij het gezelschapvan Miles,Davisdoorbrak.Met de bandvan Davis platen. ln het eerste concert draait alles om de rnaaktehij een reekslegendarische '50 muziekvan Charlie Parker en Dizzy Gilbegon hij Aan het eind van de laren lespie. Beide muzikanten waren gevóor.zichzelf en maaktedirecttwee historischooldin de swingendedansorkest-tradi- sche platen,nl. Giant Steps en Coltrane tie van de iaren '30, een stijl waaruitlij zich van de DaJazz.Dievormdende afsluiting in de eerstehelftvah de iaren '40 losruk- vis-periodeen een preludeop wat hij met ten. Parkervondvooralzijndraaiin de kleiziln eigenbandzou doen:de uiterstegrenne bezettingen, Gillespiewas ook in grote zen van zijn groepsconcept beproeven.En bandsop z'n plaats. daar gaat het om in de levendemuziek: grenzen beproevenen vervolgensoverDe pianistenThelonious Monk en Bud Powell warengeneratiegenoten, maarook schrilden.Zo kom je vooruit. elkaarsteoenvoeters.Monk was de man van de díarse, asymmetrischemuziek, van de vreemderustenen grote intervallen. Powellbleefmet zijn gracieuze, sierlij-

47


7okooptueenabonnement Reducties gelegenheid Eerste

gelegenheid Tweede

AbonnementenmarkVnieuwe stijl zaterdag 30 mei1987

a. Aande kassa Vanaf4 juni kuntu abonnementen kopen (beh.zondag) aande kassa,dagelijks van 10.30 t o t . 1 8 . 0u0u r . gesloten De kassais i.v.m.zomervakantie van22 junit/m 14augustus.

AbonnementenmarkVnieuwe stijl: u komtniet meerop goedgeluknaarde abonnementenmarkt, maaru laatzich uilnodigen!

geldtvooreeniederdie65 Het65+-tarief jaar oÍ ouderis. Houdersvan een 65+abonnement dienenbij de ingangvande zaaleen identiteitsbewijs te tonenwaaruit blijktdatzij tenminste 65 jaarzijn.

CJP

b. Per post (Vredenburg zoeK uw plaatsenuit) Stuuruw Bestelformulier in een gesloten Het CJP-tarieÍgeldtvoor een iederdie op enveloppe 1 oktober1987nietouderis dan 25 iaaren zonderpestzegelnaar: in het bezit van een CultureelJongeren Abonnementenservice Vredenbu ro Antwoordnummer Paspoort1987/88.Het CJP moet steeds 836 3500VB Utrecht bij de ingangvan de zaalwordengetoond. Op deze wijze besteldeabonnementen Uitzondering: wanneerje nog geen 15 jaar wordenu tijdigperpogttoegestuurd. b e n t ,k u nj e i n V r e d e n b u rogo k z o n d e rC J P Attentie:uw bestelling wordt behandeld gebruik maken van de reductieregeling, zodra uw betaling is ontvangen. Voeg maar het is handigzo'n paspoortte hebdaarombij uw BestelÍormulier een betaal- ben vanwegehet voordeeldat je er elders (geen overschrij- (o.a.musea!)van hebt. kaart of betaalcheque vingsbiljet!) voorhetjuistebedrag. Vergeet niet het nummervan uw betaaloasie Een CJP koop je in de Informatiebalie in te van MuziekcentrumVredenburg. vullen. U wilt voorde abonnementenmarkt Ook mogelijk(maarwerktniet zo snel): Kosten: /15,- (de prijs is landelijkverwordenuitgenodigd? maak het verschuldigde bedragz.s.m. hoogd)plus een recentepasfoto.Bij aanI Vul hetBestelÍormulier danvolledig en meenemen. over op girorekening 3994900t.n.v.Mu- koopeen identiteitsbewijs duidelijk in. ziekcentrum Vredenburg, Utrecht.OverI Zeteenkruisje in hethokjevóór'lk wil naarde girodienst op de abonnementenmarkt mijnplaats(en) schrijvingsformulieren of uw banksturen,nietnaarVredenburgl uitzoeken.' I Stuurhet BestelÍormulier in een gesloOp de normaleabonnementsprijs kan ln tenenveloppe zonderpostzegelnaar: gevalvan collectieve aankoopvan tenminAbonnementenservice Vredenburg ste 15 abonnementeneen reductieworAhtwoordnummer 836 dengegeven. 3500VB Utrecht Dezewerkwijze is al enigejarenmetsucces gehanteerd bij de aparteabonnementenmarkt voorde z.g.Orkestenseries. Zowel voorde koperalsvoorde verkooer is deze aanpakcomÍortabeler, U weet hoe laatu aande beurtbenten Vredenburo - kan de zakenzorgvuldig voorbereiden. U stuurtuw BestelÍormulier in en ontvangtdanperposteenoproep(volgnummer)om op eengegeven tijdstipop zaterdag30 meiuw plaatste komenuitzoeken. U betaaltop de marktbij hetin ontvangst nemenvande abonnementskaart.

Groepsabonnement

Betalen intweetermijnen

Leesdit ookgoed: I Uw BestelÍormulier moetuiterliikdinsdag26 meiin onsbezitzijn. Bestellingen die later arriveren,worden nietop de marktbehandeld. Menontvangt in zo'n gevaleen oproepom vanaf4 juni naarde kassate komen. I Volgnummers wordentoegewezen in volgordevan binnenkomst van de bestellrngen. I Metuwvolgnummer kuntu op de markt alléénuw eigenbestelling afwikkelen, tenzij u abonnementen besteltzoalsaangegeven onder'Naastelkaarzitten'.Leeseldersop dezepagina!

W a n n e e ru w a a n k o o p/ 1 0 0 , - o f m e e rb e draagt,kuntu in twee gelijketermijnenbetalen. Daartoedient u te betalenmet twee ingevulde en ondertekendebetaalkaarten oÍ betaalcheques, elk voor de helÍt van het verschuldigdebedrag en respectievelijk gedateerdop de dag van de aankoopén o p 1 5 d e c e m b e 1r 9 8 7 .

Naastelkaarzitten? Samen bestellen! Wiltu straksin de zaalnaastuw vrienden of kennissenzillen?Dat kan als u gezamenlijkabonnementen koopt.Verzamel de Bestelformulieren, hechtze meteennietje aanelkaaren zorgervoordatze onstegelijkertijd bereiken.

Voor het bestellenvan groepsabonnementen én voor informatieover alle vormen van groepsbezoekkunt u terechtbij onze medewerkerPubliekscontacten, Annemieke Vesseur(030 - 33 43 44)'.

Goupons Wie niet voeltvoor een abonnement, maar wel geregeldconcertenwil bezoeken,is voordeligeruit met coupons.Een set coupons kost /90,-, maar heeft een waarde v a n / 1 0 0 , - . R e d u c t i e1: 0 % . De couponsgeldenals betaalmiddel voor concerten die door Vredenburgworden georganiseerd.In de Maandagendazijn die concertenherkenbaar aan de vermel'couponsgeldig' ding bij de entreeprijs.

Abonnementenlijn 030- 341288

lettertjes Dekleine Voorde goedeorde:wijzigingen in programma's e.d.zijnnietuitgesloten.

48

Tot en met29 mei kunt u op werkdagen tussen10.00en 16,00uur via telefoonnummer(030)34 12 88 terechtmet uw vragenover de abonnementsseries die in dezebrochurewordenaangeboden,


1987/SB ierseizoen BestelÍormul CJP

65+

7 programma'sper post

x x x x x x x x x x x x x x x x x

I

De vitale 1O0-iarioe

x

45,-

0l

Piano 1

02 Orkestenserie 1 03 oroorammabonnen 04 orooramma'soer oost

05 Orkestenserle2

I I I I I I I I I l I I I

!

I I t: 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I l I I I I

X

06 proqrammabonnen 07 programma'sper post 08 Orkestenserie3 Orkeslenserie 3 + bus 0 proqrammabonnen 1 proqramma'sDergost 2 Romantisch Planoconcert 3 programmabonnen 4 proqramma'sp€r post 5 Weekend HalÍ Acht 6 proqrammabonnen

100,125.12,21.50 125,12,21,50 125,142,50 '12,21.50 125,12.21,50 100,-

x

35,-

x

75,-

21 Veronlca's Meesteniverken

x

85,-

22 Tros/Klassiek

x

72.ffi

23 Píano 2

x x x x x x x x x x x

80,50,45,100,80,80.100,10O,175,55,62,50

26 ComponistenportÍetten

27 AnnerBiilsma& Co 28 Vrienden van het Lied

29 Kwartot1 30 Kwariet2 31 Kw8Ítet 3 32 Middeleeuwen& Renaiss.

33 Barok 34 Barok& Klassiek

x

75;

x

9750

x

87,50

x

9750

x

87,50

x

9750

x

87.50

x

9750

x

87,50

x

85,-

x

75;

{biianderabonnementl

x x x x

65,75; 65.70,-

x x x x

55,55,55.60,-

x

40,-

x

35,-

x

85,-

x

75,-

x

70;

x

7O,

x x

90,90;

x 60,x 60.x 80,x 80,x 130,x 40.x 47,50

x 155.-

x

4750

x

55,-

x 115,-

x 100,-

x

85,-

35 Klasslek / Authenliek

x

55,-

x

475O

x

40,-

36 Kindervrlenden 1 38 Chanson

x x x

2O,20,65,-

37 Kindervrlenden 2 39 De Nleuwe Serie

x

75.-

x

65,-

x

55,-

40 Promenos

x

75,-

x

65,-

41 Conservatorium@noetten

40,55,67,50 70.55.-

x x

3250 4750

55,25,40,-

45 lndia/Klassiek

x x x x x

x x x

46 Folk

x

47,5Q

47 Swinq

x

65.-

42 Das Lled vom klelnen Mann zl3 Latilns-Amerlka 44 Flamenco

48 Blues

x

75,-

49 StoomcursueBebop

x

47,fi

x x x

12,50 90,35,-

Maandagenda

Coupons Vriendenvan Vredenburq Alle prijzen in guldens

is (leesde Aankruisen watvantoepassing instructie op pagina48!): f lk wil op de abonnementenmarkt miin plaats(en)uitzoeken(ik stuur geenbetalingme). il lk kom niet naarde abonnementenmarkt(de betalingis ingeslotenoÍ ondenareg).

Naam:

Adres:

16,50

De vitale 1OO-iariqe

25 Reizend Muziekgezelschap

85,-

o_

20 KRO/Biiz.Muziekprod.

24 KoÍfieconcerten

x

Postcode:

Woonplaats:

TeleÍoon:

Giro/Bank:

Dit niet invullen! Volgnummer:

Betaald:

kas

grÍo

Relatienummer:

TOTAAL

{9


Nogmeermuziek inhettiende seizoen Veelmaar nietalles

Gratis concerten

In de voor u liggendeSeizoenkrant leestu alleinÍormatieoverde circa200abonnementsconcerten van hettiendeseizoen.Datis veel,maarnietalles,wanthet totalgpÍogrammavoor1987/88 omvatbijna400concertenen andereculturele evenementen. Op dezepaginaleestu overde Íestivals,projectenen overde concertendie (nóg)nietin serieverband wordenaangeboden. Al lezendezultu Wellichtverzuchten:dat is nietbijte houden.Maarhet is wél bijte houdenwanneeru een abonnement op de Maandagenda neemt.Daaroverook meerop deze pagina.

Elkezondagavond en elke vrijdagmiddag van hetseizoenbentu vanharte,en zonder een stuiverentreete betalen, welkom in Muziekcentrum Vredenburo. (20.15uur)-gaat Op zondagavond de serie Witte Concerten:voornamelijk 20steeeuwsekamermuziek en één keer per maandNederlandse improviserende musi-

Festival OudeMuziek Utrecht 1987

ct. O p v r i j d a g m i d d a g( 1 2 . 3 0 u u r ) b i e d e n N O S - r a d i oe n V r e d e n b u r g u een Lunchconcert aan, waarvan u dezelfde avond tussenzes en zevenuur de oonamennoo eens kunt beluisteren via Radió4.

NooitmeerBeethoven? Steeds weer Beethoven!Het 'svmfonische' seizoenwordt even traditiorieel als meeslepend aÍgeslotenmer een reeKs concerten,gewijd aan de symÍonieënen de soloconcerten van Ludwigvan Beethoven.

Tiendagenlangvan 's morgens vroegtot 's avondslaat muziek uit de Middeleeuwen,Renaissance, Baroken VroegKlassiekeperiode.Voor de zesde maal een hoorndesovervloeds voorde lieÍhebbersvan oudemuziekin authentieke uitvoeringen. Voor uw agenda:het Festivalduurtvan vrijdag28 augustus t/m zondag6 septem- Nieuw:een reeksconcerten oo zaterdaooer. middag. Vermoeid vanhetwinlielen of gëwoonomdatu er zin in hebt,strijktu neer in de foyervande kleinezaalomonderhet genotvan een kopjethee & garnituur te luisteren naarlichtverteerbare muziek. Net reeks zo heet een Schotvoor de Boeg: alsaande hovenvanweleer,maarnu toewaarmee tijdenseenlangweek- gankelijk concerten voorallestanden. Muziekcentrum Vredenburg laatzijn de startvan het nieuwe end in september tiendeseizoennietonopgemerkt wordt onderde aandacht voorconcertseizoen gratisof eengrijpstuiver. bijgaan.Vergeetnietpagina26 en27 gebracht. Entree: te lezen! auAlledetailsleestu in de Maandagenda gustus/september, 18 audie omstreeks gustusverschijnt.

HighTea

SchotvoordeBoeg

Jubileum Specials

DeMaandagenda in eennieuwiasie priis(t 12,50) voordeoude Vanuit In hetvoorjaar van 1988vindenvierconcertenplaatsdie de muziekvan Luciano Berioalsuitgangspunt hebben. HetVanuitconcept is bedacht doorhetResidentie Orkest,dezekeerwerktook het Rotterdams Philharmonisch Orkestmee, geleiddoor de maestro himselÍ.

Nacht vandePoëzie I Geruchtenover De LaatsteNachtziin er al sindsde eersteeditievan de Nacht.-Ook in 1988 weer een estaÍettevan driestheidin woord en muziek. Datum: zaterdag12 maart.Alles draaitom de Nederlandstalige poëzie, voorgelezendoor circa 25 gearriveerdeen aankomende dichtersuit België en Nederland.

50

De Maandagenda weetallesoverVredenburg - oplage22.000 De Maandagenda gedetailleerde stuks- verschaft informatie over alleconcertenen overigeopenbare evenementen diezichin beidezalen(ensoms ook in de foyers)afspelen. Zoveelmogelijkconcerten wordenvoorzienvaneen beknoptetoelichting: eensignalement vanhetprogramma, informatie overde solisten,e.d.Metzorggekozenillustraties makende I pagina'svanelkeMaandagenda prettigleesbaar. Nieuw jasje? In het tiende seizoenvan Muziekcentrum Vredenburgis de Maandagenda aan een nieuwe opmaak toe. De informatieverschaffingwordt zo nog overzichtelijker en aantrekkelijker. Vanaf de augustus/september-editie1987 treÍt u in het hart van de krant een overzichtelijke agendaaan (data,programma's,prijzen,e.d.). Op de 'verhalen': overigepagina'sstaande toel i c h t i n g e ne, e n e n k e l i n t e r v i e we n a n d e r e artikelendie betrekkinghebbenop de lev e n d em u z i e ki n V r e d e n b u r o .

Extravoordeel: schriÍtelijk plaatsbespreken Neem een abonnement op de Maandagenda, danvaltelkeeditiesteedseendag of achtvoorhetbeginvande maandin uw brievenbus en u kunt uw muzikale olan trekken. Aanzo'nabonnement is nogeenprivilege verbonden: namelijk hetrechtvanschriftelijkplaatsbespreken. Een abonnementop de Maandagenda kostslechtsf 12,50. U koopteen abonnement het gemakkelijkstsamenmet uw abonnement op een van de series(zie het Bestelformulier op pagina 49).


Debestbereikbare concerlzaal vanNede rland t/ÁNull

/vtÁ RSSËN

v Á r" l t D ÊS l t T íILY€f,JUM

yAlrurf

)

n

fttEprr.rguiEl

l

n.

Gemakkeliik engoedkoop parkeÍen Concertbezoekers kunnentegên gereduceerdtariefgebruikmakenvan de parkeergaragesvan Hoog Catharijne. De règeling geldt van maandagt/m zaterdagná 17.00 uur en op zon- en feestdagenonbeperkt. De parkeergarages liggen in de directe omgeving van MuziekcentrumVredenburg ParkeergarageVredenburg is de dichtstbijzijnde accommodatie. Zo werkt het Tegen inleveringvóór aanvangvan het concertvan de parkeerkaart & betalingvan prijsí 4,25 (ïol 1.7.87 Í 3,75;tussentijdse w i j z i g i n g evno o r b e h o u d e a na ) ne e n v a nd e bufíetten,ontvangtmen een munt waarmee men na het concertde parkeergarage 'betaalt'. Ga op koopavonden (donderdag) eerdervan huis,want dan zijn de garagés voller en duurt het zoekenvan een plaats langer!

Voorzieningen uoor

l

*

:

GRÀcttT t [ | ouDÈ J Y h

gehandiGapten Rolstoelgebruikerskunnen zonder problemenconcertenbijwonen.In beidezalen van Muziekcentrum Vredenburgis permanent ruimtevrij voor deze groep gehandiCapten. Elke ingangvan Vredenburgis drempell o o s e n , w a a r n o d i g ,v i a e e n h e l l i n g b a a n bereikbaar.Deurenen liÍten voldoenaan de eisen van de NederlandseVereniging voor Revalidatie. Bij de ingang van de grote zaal staan steedsmedewerkers paraatom rolstoelgebruikersof anderegehandicapten naarh-un plaatste begeleiden. In de foyer van de grote en van de kleine zaalbevindtzich een aangepast toilet.

Speciale parkeerplaatsen;op het plein Vredenburgis een drietalparkeerplaatsen gecreëerd,uitsluitendbedoeld voor gehandicapte concertgangers. Hoe te handelenwanneermen van deze parkeermogelijkheid gebruikwenstte maken? Neem bij de start van de kaartverk o o p ,m e e s t a 1 l 0 ( ! )d a g e nv o o r e e n c o n cert,telefonischcontactop met de Receptie van Muziekcentrum Vredenburg(030 33 43 44). De receptionistreserveertde parkeerplaats voor het betrefÍendeconcert Perstadsbus en stuurtonmiddellijk ...en terug een specialeontheÍDe bussenop de lijnen1 t/m 9 van het De avondconcerten in Muziekcentrum fingskaartper posttoe. Die kaartdientachGVU(Gemeentelijk VervoerbedrijÍ Utrecht) Vredenburg ter de voorruitte wordengeplaatst. zijn doorgaans afgelopen Overiop stoppenvoorde deurvan Muziekcentrum een tijdstipdat men nog ruimschoots gens dient de auto tevenste ziin voorzien de Vredenburg. Eenaantalanderelijnenvan laatste(of nognieteensde laatste) van de standaard-onthefÍingskaart treinoÍ voor het GVU heeÍteen haltebii het Centraal bus huiswaarts kannemen.Vanconcerten gehandicapten. Station,waarvandaan men-binnen een die om 20.15uurbeginnen, klinktde laat- Ten behoeve van slechthorenden is in paarminuten naarVredenburg loopt. ste noot meestaltussen22.00en 22.30 b e i d e z a l e n e e n r i n g l e i d i n g( i n d u c t i e l u s ) uur. En als het een keerheel laatwordt aangebracht.

r+> Metdeauto+> naarVredenburg

Perbus,tramoÍtrein

PertreinnstreekbusoÍ sneltram Het CentraalStationin Utrechtis een knooppunt van openbaar vervoer. Treinen uit alledelenvan het landstoppener en datgeldtookvooreengrootaantalbussen op de lijnenvan het streekbusvervoer en voorde sneltram Nieuweoein-Utrecht.

(BluesEstafette, Nachtvande Poëzie), zijn er ooknogde nachttreinen!

VanaÍ1 september 1987kuntu in de Informatiebalie terechtvooreengratisÍoldertje overde 'laatste bussenen treinen'.

HA 51


1987 1988seizoensbrochure  
Advertisement