Page 1

VREDE VAN UTRECHT 2013 / UTRECHT 2018 DE FEITEN


Op 21 september 2012 presenteerden wij in het Academiegebouw aan het Domplein met trots het programma voor de Viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. De Burgemeester van Utrecht en de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht namen als de vertegenwoordigers van onze initiatiefnemers en opdrachtgevers, het eerste exemplaar van ons programma-magazine in ontvangst. Hierna werd op een vol Domplein het programma overzicht geprojecteerd door video-mapping op de Domtoren. Zo’n 7000 aanwezigen genoten daarna van VJ op de Dom, dat in mei 2012 de Nationale Evenementenprijs voor beste regio event ontving. Er is lang en hard aan het Vrede van Utrecht programma gewerkt. Uiteindelijk zijn in 2013 ruim tweehonderd programma’s en projecten te zien, die wij met een veelvoud aan partners realiseren. In 2012 is het programma steeds verder uitgewerkt en verfijnd. En in 2012 is de clustering van het programma vastgesteld in drie perioden: in de voorjaarsperiode staat de historie van oorlog en vrede centraal. De zomerperiode draait rond de thematiek van De Vreedzame Stad. In de nazomer wordt de toekomst van een vreedzaam Europa en de Europese verbinding geagendeerd.

Voorwoord De viering van de Vrede van Utrecht is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht, maar is inmiddels een samenwerking geworden van heel veel partners. Het samenwerken is niet alleen beperkt gebleven tot het ontwikkelen van het programma voor 2013 met honderden partners, maar er zijn ook echt nieuwe allianties in stad en regio gesmeed.

In de loop van 2012 kwamen uit heel Europa en zelfs daarbuiten berichten binnen van initiatieven om de Treaty of, Tratado de, Trattato di of Traite d’Utrecht te vieren. En dat is niet zo vreemd want de gevolgen van de Vrede van Utrecht zijn wereldwijd heel groot: er zijn in 1713 gebieden uitgeruild, nieuwe grenzen getrokken en handelsrechten kwamen in andere handen terecht. Met enkele partners in het buitenland hebben we inmiddels afspraken gemaakt over ondersteuning van de viering daar. Nederland, Utrecht, was indertijd de neutrale onderhandelingsgrond. Wij vieren en herdenken iets anders dan in de meeste landen: een vrede gesloten door intensieve diplomatie, door de keuze voor dialoog met de tegenstander, voor “het gesprek met de ander” zoals Vrede van Utrecht bijzonder hoogleraar Frans Timmermans tijdens zijn oratie in 2010 zei. Het is “een succesvol compromis dat de wereld veranderde”, volgens de historici. Wij hebben op basis hiervan, met hulp van het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht de ‘Utrecht Principles’ geformuleerd als basis voor ons programma; waarden geworteld in de geschiedenis, maar nog zeer actueel. We vieren de kracht van diversiteit, de kracht van kunst en cultuur en kracht van het delen van kennis voor het maken van nieuwe verbindingen, voor duurzaamheid en innovatie. We vieren dus The Art of Making Peace en dat is dan ook de titel van ons programma geworden.


2012 zou voor onze andere taak, het voorbereiden van de nominatie voor Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa een cruciaal jaar worden. Na een succesvolle, energie en ‘flow’ gevende publiekspresentatie van het bidbook voor 2018 op 30 oktober in een bomvol NUtrecht aan de Cartesiusweg, kwam een maand later echter de deceptie: de Europese jury besloot Utrecht niet door te laten gaan naar de tweede juryronde. Een zeer teleurstellende uitkomst van een lang en intensief traject waarbij onder leiding van het bidbookteam van gemeente, provincie en Stichting Vrede van Utrecht door ruim tweeduizend Utrechters uit alle delen en lagen van stad en regio is gewerkt aan het bid en door heel velen de ‘Ik ben 18’-campagne is gevoerd. De ambitie van Utrecht werd met energie en bevlogenheid uitgedragen en het leverde veel inspirerende plannen en projectideeën op. Het was voor de jury echter niet voldoende, in het juryrapport worden weliswaar complimenten over het bidbook gegeven, maar met name stevige opmerkingen gemaakt over het gebrek aan urgentie en passie. In het debat in de gemeenteraad over de uitschakeling en de jury-beoordeling dat in januari 2013 is gevoerd, werd door de wethouder benadrukt dat Utrecht hiervan moet leren en deze lessen moet benutten voor het vervolg. Juist van belang voor de ontwikkeling van de stad waarin cultuur zo’n belangrijke rol speelt én moet blijven spelen. De essentie van ons bidbook blijft waardevol: het biedt een stevige visie op de rol van kunst en cultuur bij de uitdagingen van onze stad en regio, vele Utrechters van alle gezindten zijn bij de totstandkoming betrokken geweest en de voorbereiding heeft veel positieve energie en samenwerking losgemaakt bij de creatieve sector, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Onze kernboodschap was: we verbinden cultuur met het bouwen aan de toekomst van Utrecht en willen onze ervaringen delen met gelijkgestemde steden in Europa. Deze kernboodschap staat nog steeds recht overeind.

na een korte ziekteperiode was overleden. Wij herinneren ons Icif als een warme, gedreven en betrokken medewerker en collega.

De stichting heeft de het traject voor culturele hoofdstad afgesloten. De uitschakeling voor 2018 betekent wel dat enkele onderdelen voor 2013 juist worden geïntensiveerd en dat het belang van de ‘legacy’ van ons Vrede van Utrecht-jaar nog belangrijker wordt, nu de vanzelfsprekende volgende stap is weggevallen. Het team 2018 is in december 2012 direct ontbonden, de contracten met de betrokken freelancers zijn geëindigd, de medewerkers in dienst konden worden herplaatst.

We bedanken al onze partners, waar wij de afgelopen jaren met heel veel plezier mee hebben samengewerkt voor hun steun en inzet. Ook veel dank aan alle fondsen en bedrijven die ons steunen.

Eind 2012 hebben we ook afscheid genomen van de medewerkers van het Kosmopolis team. De subsidie voor Kosmopolis wordt in 2013 niet gecontinueerd. Hoewel het in 2013 plaatsvond willen wij hier ook melding maken van het overlijden van een van de oudmedewerkers van Kosmopolis, Icif Coelingh. Wij kregen begin maart het onverwachte en heel droevige bericht dat Icif op 1 maart 2013

voorzitter bestuur prof. drs. Gerlach Cerfontaine intendant drs. Peter de Haan

In 2012 bleef de omvang van het medewerkersbestand in dienst nagenoeg stabiel. Wel waren er meer stagiairs dan in 2011, ook zijn meer freelancers ingezet. Er hebben enkele personeelswisselingen plaatsgevonden. Vorig jaar op deze plaats meldden wij al dat bij het realiseren van het programma we te maken zouden krijgen met bezuinigingen op de budgetten voor cultuur. Veel van onze culturele samenwerkingspartners waren tot ver in 2012 niet zeker van de omvang van de kortingen of zelfs van het voortbestaan. Dat heeft geleid tot een aantal wijzigingen om programma’s aan te passen aan de lagere budgetten. Aan de andere kant onderstreept dit het achterliggende belang van ons programma voor stad en regio: het is een kans voor een gezamenlijke ontwikkeling die meer is dan de som van de losse onderdelen. Samenwerken, nieuwe verbindingen aangaan, cross-overs realiseren, zijn heel belangrijk voor de toekomst van de culturele sector. We zullen komend jaar onze ervaringen hierin ordenen en overdragen aan onze opdrachtgevers en partners. De viering van de Vrede van Utrecht is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht, maar is inmiddels een samenwerking geworden van heel veel partners. Het samenwerken is niet alleen beperkt gebleven tot het ontwikkelen van het programma voor 2013 met honderden partners, maar er zijn ook echt nieuwe allianties in stad en regio gesmeed. Allianties tussen maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de onderwijssector en het culturele en creatieve veld. We zijn zeer verheugd dat een tiental toonaangevende Utrechtse bedrijven is toegetreden tot onze Council Vrede van Utrecht en ons actief steunt.

Een laatste woord van dank aan onze initiatiefnemers en opdrachtgevers: de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met gemeente en provincie was het afgelopen jaar zeer intensief, maar onverminderd prettig en constructief!


Maatschappelijke organisaties

Ontwikkelingsorganisaties IKV Pax Christi Pax-it Subtopic

MZO’s Axion Continu Subtopic Cumulus Doenja Dienstverlening

Cultuurnetwerk COS Utrecht CAL XL

Netwerkorganisaties Wijkorganisaties Provincie Utrecht Cultuurplatform Soest Soestvrijstaal Kunst in Zeist De Kamers Landelijk Studio West Sloterplas Festival

Culturele veld / Utrecht Fe stivals Tweetakt Impakt Festival Nederlands Film l Utrecht Bevrijdingsfestiva ing Festival deB eschav Festival a/d Werf en dag Culturele Zon HA FF ziek Festival Oude Mu Springdance Podia Tivoli Tivoli de Helling dB’s Muziekcentrum Vredenburg Stadsschouwburg Utrecht Theater Kikker Vorstelijk Complex Muziekhuis Utrecht RASA EKKO The Village Coffee

Wereldcultuur New Dutch Connections Roots & Routes Stichting Mo’move Stichting Maanzaad Kosmoplis Utrecht Color Kitchen Utrecht

Gezelsc happen Theatergroep Dox De Utrechtse Spelen Fort van de Verbeelding het Filia al Aluin De Dansers De Vrijstaat Nieuwe Philharmonie Utrecht Utrecht String Quartet Stut Fort van de Verbeelding Theater EA Cowboy bij Nacht TG Sonja

Film ‘t Hoogt Louis Hartlooper Complex

Individuele Kunstenaars

Basisonder wijs Voortgezet onder wijs Middelbaar onder wijs

Hoger onderwijs HKU HU Communicatie en Journalistiek UU Faculteit Geesteswetenschappen Centre for the Humanities REBO Faculteit Universiteitsmuseum Utrecht Media and Culture Studies Focusgroup Cultures and Identities OGC Studium Generale Utrecht SIB Utrecht Graduate Gender Prorgramme MIT (Massachusetts Institute of Technology) Comparative Media Studies en GAMBIT Project Toneel Academie Maastricht Fontys Hogeschool voor de Kunsten Marnix Academie

Culturele veld / Landelijk Gezelschappen

Creatieve collectieven Cultdealer enzo Kilimanjaro Kytopia Hotzo Kaasschaafcollectief Uranus Cultuurlab Vers Vermaak Wink

Amateurkunsten Utrechts Centrum voor de Kunsten Zimihc Theatergroep Link Theaterwerkgroep Musketon Theaterwerkplaats DE REST Kunstfactor

Internationaal

Ned. Bach Vereniging Female Economy/Zina Holland Opera Insomnio Frans Lisz t Concours Gaudeamus Beeldcultuur Monobanda DROPSTUFF.nl Virtueel Platform Dutch Game Garden Fling TV

Wereldcultuur Stichting Todo Kosmopolis Den Haag en Rotterdam

Amateurkunsten Formaat Amersfoort in C (Mondriaanhuis, Flehite, Facade)

Sport

Utrecht promotie

Specifiek Eutopia

Convenantgemeente s Gemeente Soest Gemeente Amersfoort Gemeente Zeist Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal

Bestuur en Overheden

Toerisme Utrecht Stadspromotie Utrecht Brandmanagement provincie SCU: Uitburo en Culturele Zondagen NBTC SUM

Uitgeverij Walburg Pers Leopold Bruna Kwintessens De Inktpot Virtumedia

Regionaal RTV Utrecht AD/ UN en Amersfoorts e Courant DUI C

Media

Landelijk Mira Media Cultureel Persburo Cultuurbewust NRC/ NRC next NOS live Holland Doc 24 Historisch nieuwsblad Quest Historie National Geographic Historia

EU Selectie commissie ECOC Malta

ten Wijkbureaus gemeen Woerden De Bilt Stichtse Vecht De Ronde Venen Bunnik

Bedrijfsleven

Adviesbureau’s The Artlobby De Maatschap voor Communicatie

Vastgoed Ondix Portaal Mitros Jebber Portes

Service Clubs Kiwanis Rotary

Community Art Fondsen KF Heinfonds VSB fonds Fonds voor cultuurparticipatie E-motive Skanfonds European Cultural Foundation vfonds Bouwfonds cultuurfonds Stichting Doen

En vele anderen...

Gemeente Utrecht Provincie Utrecht De Landmacht (Kromhout Kazerne) Nationale Overheid Politiekops Regio Utrecht

Koepels Kamer van Koophandel VNO- NCW Utrechtse Ondernemers Sociëteit

Wonen

FC Utrecht European Youth Olympic Festival Vredesvoetbaltoernooi (EPP & ING)

Internationaal Franz Liszt Pianoconcours RUHR 2010 Kulturhauptstadt Europas Valletta 2018 Foundation Community and Carnaval Festival Brouhaha International The House of Suarez Antwerpen Europese Jongeren Hoofdstad 2011 Arenberg Schouwburg Let’s go Urban CAMPO Gent Brouhaha Festival Liverpool MAF Caja Lùdica Instituto Buena Bista (Curacao) Theatre of Witness Henry Girls Inishowen Gospel Choir Peace Brigades International

bieders Educatieve aan Kunst Centraal d Utrecht Landschap Erfgoe st Scholen in de Kun educatie Stichting Vredes (UC K) voor de Kunsten Utrechts Centrum tie ima An HO LY Onder wijs Stichting Beeldend

/de sign Beeldende kunst e Kunst Utrecht Centrum Beeldend Ca sco Galerie Sanaa t Kunstuitleen Utrech Expodium Pastoefabriek Utrecht Manifest Vlampijpateliers Kunstliefde

Architectuur Aorta

Overig Critical Mas s oord Dierenweide Nieuw Rots Kunstzinnig Energiepark Movisie dzame Wijk Vreedzame School & Vree Utrechtse Rechtbank

Onderwijs

Musea Centraal Museum Universiteitsmuseum Utrecht Het Utrechts Archief GeldMuseum AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst Museum Catharijneconvent Domtoren Museum Speelklok Sonnenborgh - museum & sterrenwacht Het Spoorwegmuseum Volksbuurtmuseum

Beeldcultuur Monobanda Z25 Fotodok Born Digital

Literatuur Huis van de Poëzie City2Cities SLAU

Utrecht Cultuur 19 Eiland 8 Cultuur in Oost Cultuurhuis Stefanus Doe Mee Centrum Einstein Het Wilde Westen Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland Leidsche Rijn Connectie Molenerf de Ster Resto van Harte Stadserf Rood Noot Rotsoord Nu Stichting Kleurrijk Wijk Stichting Maanzaad Stichting Nu Cultuur Stichting Vida Stortplaats van Dromen Wijkorkest de Noordooster Stut Theater Tafelboom Van en voor jongeren Via Vinex Wishing Well West Koninklijk Zuilens Fanfarekorps Nieuw Welgelegen Cultuurimpuls Rotslab De Vrijstaat

Bibliotheken Bibliotheek Utrecht

Suppliers Ampco/Flashlight BeamSystems Dietwee Evident Explorama Frismedia

Council AS R kkeling Bouw fonds Ontwi NS ProRail t Jaarbeurs Utrech SH V t Rabobank Utrech Busman CM S Derks Star Pw C Corio

Vredesorganisaties

Erfgoed

IKV Pax Christi Amnesty International Warchild Masterpeace Upact Palestinian Voices

Staatsbosbeheer Het Utrechts Landschap Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR) Projectbureau Vliegbasis Soesterberg (Provincie Utrecht) Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie Kasteel Amerongen Slot Zeist Oud Amelisweerd Castellum de Hoge Woerd Domtoren/Domplein Landgoed Zonheuvel Buitenplaatsen Heuvelrug Stelling van Utrecht Luchtvaartmuseum/Nationaal Militair Museum i.o. KAAP (Fort Ruigenhoek) Vredesfort (Fort de Bilt) Fort van de Democratie (Fort Lunet) Licht op de linie Linie Viert Vrede Fort Nieuwersluis Fort Rhijnauwen Fort Hoofddijk/Hortus Botanicus Fort Blauwkapel Fort aan de Klop


Utrecht viert in 2013 300 jaar Vrede van Utrecht met een internationaal programma vol wetenschap, kunst en cultuur. Het programma draagt de titel The Art of Making Peace. Het legt nieuwe verbindingen en betekent een duurzame investering in Utrecht – stad en regio van kennis en cultuur. Met het programma doen we de drie ‘Utrechtse Principes’ eer aan die hun wortels hebben in de Vrede van Utrecht: respect voor diversiteit, en het besef van de kracht van kunst en cultuur en van de noodzaak van kennisuitwisseling voor een vreedzame en veerkrachtige samenleving. Het geloof in de kracht van openheid was ook het uitgangspunt voor het bidbook Trust the Future – Create Your City, waarmee Utrecht in 2012 meedong naar de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Een nieuwe fase Het jaar 2012 betekende de start van de concrete voorbereiding van het omvangrijke programma in 2013. Deze fase ging gepaard met het steeds verder concretiseren en verfijnen van het programma, de begroting, de organisatie, de vormgeving, de locaties, de communicatie, de productie en de vergunningen. Een groot deel van het werk in 2012 bestond in het nog verder clusteren en selecteren van de talloze plannen naar aanleiding van de aanstaande viering.

Programma 2013 “Vandaag maakt Utrecht het programma bekend voor de viering. De stad wordt volgend jaar, zo verwacht de gemeente, overspoeld door toeristen vanwege de festiviteiten – muziekfestivals, theater en tentoonstellingen. De belangstelling voor het programma is groot: Italiaanse, Duitse, Spaanse en Engelse media zijn in de stad The Guardian en de Frankfurter Allgemeine schrijven over de vieringen.” Uit: Utrecht viert zijn vergeten vrede in NRC 21 september 2012

De reeds vastgestelde contourenschets van het programma was hierbij de leidraad. Wat er aan evenementen in 2012 plaatsvond werd zoveel mogelijk binnen de inhoudelijke drie clusters geplaatst zoals die in 2013 zijn gepland – voorjaar thema Historie, zomer thema Vreedzame Stad, najaar thema Europa. Vrede-gerelateerde bijdragen op festivals als het Bevrijdingsfestival en Festival deBeschaving stonden in het teken van de voorbereiding op 2013, bijvoorbeeld met de Vaantjesfabriek waarin bezoekers hun eigen versiering konden fabriceren voor het straatbeeld in 2013. De algehele bezuinigingen op cultuur in Nederland waren een problematiserend element in deze voorbereidende fase. Veel culturele partners van Vrede van Utrecht waren tot ver na de zomer niet zeker van hun positie en van hun budgettaire ruimte in 2013, sommigen zelfs tot eind 2012 (bijv. het Metropole Orkest). Utrecht haakt aan In 2012 zijn de coalities die in de voorgaande jaren zijn gesmeed met tal van partners in de culturele sector en andere sectoren ingezet voor de concrete programmaontwikkeling. Basis voor dit programma is de reeds vastgestelde contourenschets. Het aantal programmaonderdelen overstijgt inmiddels de tweehonderd. Het aantal partners is een veelvoud van dit aantal, aangezien er bij elk programmaonderdeel weer sprake is van een coalitie. Deze coalities herbergen de belofte in zich


Het jaar van de Vrede is begonnen! Stichting Vrede van Utrecht stuurde bewust aan op de datum van 21 september 2012 om het 2013-programma in de openbaarheid te brengen. Deze door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Internationale Dag van de Vrede’ brengt in 2013 het slotakkoord van de viering op de startbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Precies een jaar voorafgaand aan dat slotakkoord presenteerden we bij wijze van aftrap het definitieve programma voor 2013 tijdens een internationale perspresentatie op het stadhuis, in aanwezigheid van journalisten uit een reeks aan de historische Vrede gerelateerde Europese landen (Italië, Duitsland, Engeland, Spanje, België, Frankrijk) en van een ruime vertegenwoordiging van de landelijke en de lokale Nederlandse pers. In de avond van 21 september werd voor een publiek van genodigden in het Academiegebouw op het Domplein het Vrede van Utrecht magazine met het hele programma feestelijk gepresenteerd. Even daarvoor was de totaal vernieuwde website www.vredevanutrecht2013.nl online gegaan. Het volledige programma van 2013 werd vervolgens in de vorm van een zeven minuten durende video-mapping (vormgegeven door Metropolisfilm) geprojecteerd op de Domtoren voor een publiek van enkele duizenden toeschouwers, als start van VJ op de Dom (winnaar van de landelijke Evenementenprijs voor het beste regio event in 2011). Het publiek van dit Vrede-project (ruim 6800 mensen) kreeg bij vertrek van het Domplein het magazine gratis mee naar huis. Het magazine werd voorts nog ruim verspreid in stad en regio. voor een duurzaam vervolg na 2013. Voorbeelden van deze coalities zijn: – het educatieve netwerk van Vrede van Utrecht op School – de community arts- en wijkcultuur-netwerken – het bruggenbouwerproject met de politie en De Vreedzame School/Wijk – de Council Vrede van Utrecht met het Utrechtse bedrijfsleven – International Day of Peace met IKV Pax Christi en Masterpeace – VJ op de Dom met mediapartners als NFF, HAFF, Impakt, Born Digital en Z25 (in 2013 in een andere coalitie met Born Digital, Festival Oude Muziek en Gaudeamus) – Festival de Basis met onder meer het Militair Museum i.o., de Landmacht, Stichting Het Utrechts Landschap en Projectbureau Vliegbasis Soesterberg, lokale en internationale kunstenaars en landelijke kunstvakopleidingen – samenwerking met gemeentes in de regio, zoals Woerden, Zeist, De Bilt, Stichtse Vecht, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal – arrangementen met horeca en MKB – samenwerking met festivals: Festival Spring, Festival Oude Muziek, Tweetakt/KAAP, Bevrijdingsfestival, Gaudeamus Muziekweek, City2Cities, Festival deBeschaving – samenwerking met de Utrechtse musea

Vanaf 21 september 2012 is de prelude van de officiële viering (vanaf 11 april 2013) van start gegaan, zoals met Bios in de Bouwput in Hoog Catharijne in het kader van het Nederlands Film Festival (samen met Councillid Corio), met de uitgave van het kinderboek over de Vrede van Utrecht Het Mysterie van de Zwarte Mantel door Martine Letterie, met het educatieve bordspel Vredepoort van het educatieprogramma van de Vrede en met een bijdrage aan het Impaktfestival No More Westerns. De belangstelling vanuit het buitenland voor programma en historie van de Vrede van Utrecht bleek uit bezoeken van delegaties uit Canada (Canadese televisie), Spanje en Engeland (BBC). Contouren in 2013 Binnen een doorlopende onderstroom van programma’s zoals de exposities van de Utrechtse musea vindt de focus van The Art of Making Peace plaats in drie periodes van drie weken, met telkens extra nadruk op een startweekend en een slotweekend.


In de voorjaarsperiode staat de Historie van oorlog en vrede centraal: het startweekend van 11 april t/m 17 april draait om de 18de-eeuwse historie van de Vrede van Utrecht en de actuele betekenis daarvan. Een van de hoogtepunten in dit weekend is het publieksspektakel op het dak van de A2 tunnel in Leidsche Rijn Centrum, met medewerking van het Metropole Orkest, Junkie XL, de Landmacht en tal van acteurs. Aansluitend vindt de finale aflevering plaats van Culturele Zondag ‘Utrecht Danst’. Het slotweekend van 4/5 mei bevat de Nationale Viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De zomerperiode draait rond de thematiek van De Vreedzame Stad. Het startweekend van 20 juni t/m 23 juni bevat een breed participatief programma in alle wijken van de stad en een hele reeks gemeentes in de regio. Tevens vindt de internationale slotconferentie plaats van het Community Arts Lab van de Vrede van Utrecht. Het slotweekend van 12 t/m 14 juli draait rond het internationale Cross Culture Festival met talenten uit de urban culture en de urban sports. Dit festival is het voorprogramma voor het European Youth Olympic Festival dat 3500 sporttalenten tussen 13 en 18 jaar uit 49 landen naar Utrecht brengt. In het najaar wordt de toekomst van een vreedzaam Europa en de Europese verbinding geagendeerd. Vanaf juli staat het Huis van Eutopia van de Belgische kunstenaar Filip Berte opgebouwd op een bijzondere locatie. Op zaterdagavond 31 augustus start het slotoffensief van de Vrede-viering met ‘VJ op de Dom Beats Barok’, in samenwerking met Festival Oude Muziek, de Klokkenluidersvereniging en Gaudeamus. Vanaf 13 t/m 22 september vindt Festival de Basis plaats op Vliegbasis Soesterberg. Daar wordt ook in 2013 100 jaar militaire luchtvaart herdacht. Belang van Vrede van Utrecht in 2013 voor stad en regio Het meerjarige programma is een unieke kans voor de kennis- en cultuursector van stad en regio voor een gezamenlijke ontwikkeling die meer is dan een aaneenschakeling van losse onderdelen. Dit is met name het geval voor de drie specifieke aandachtsgebieden van Vrede van Utrecht: – de bevordering van het internationale profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur. – gebruik van de bijzondere erfgoedlocaties. – de bevordering van de participatie van brede lagen van de bevolking bij het aanbod van cultuur in stad en regio.

2013 als stepping stone voor 2018 De voorbereiding van de viering van de Vrede van Utrecht en van het bidbook voor Utrecht Culturele Hoofdstad 2018 grepen in 2012 in elkaar. Coalities die in het kader van 2013 zijn gesmeed, werden ook ingezet voor de plannen en concepten voor het bidbook. Maar ook thematisch beïnvloedden de programma’s elkaar. Beide programma’s hadden de Europese verbinding als thema. De Utrecht Principles die de basis vormen van het 2013-programma (kracht van diversiteit, van kunst en cultuur en van het delen van kennis) werden ook de pijlers van het bidbook voor 2018. Ook de thematiek van 2018 beïnvloedde keuzes voor 2013. Een voorbeeld is de keuze voor de locatie van het dak van de A2 voor de publieksopening op zaterdagavond 13 april 2013: Leidsche Rijn Centrum is het nieuwe geografische hart van de stad Utrecht sinds de bouw van de enorme Vinexwijk.


11 april 2013

Officiële opening 12 t/m 14 april 2013

5 mei t/m 28 juli 2013

4 mei 2013

Making Peace expositie

Lezing Steven Pinker

Openingsweekend

21 t/m 23 juni 2013

Vrede in de buurt : wijken programma

20 en 21 juni 2013

Community nity Arts Lab Festival

5 mei 2013

Utrecht nationale Bevrijdingsstad

ember 2013 25 juli t/m 21 sept

House of Eutopia

13 en 14 juli 2013

Cross Culture en aansluitend het European Youth Olympic Festival (EYOF)

Welke vrede? Vrede

van Utrecht in de Utrec

htse musea

enning je eigen herdenkingsp GeldMuseum : Ontwerp ke? Ca of echt: Peace Universiteitsmuseum Utr ak ge pruiken, plat verma Ho f: hie Arc ts ech Utr t He t fron het r : Sporen naa Het Spoor wegmuseum desnaam Vre In m: seu Mu al ntra Ce log en vrede oor van e tuig Domtoren : Ge BOMB aagse Aboriginal kunst: end hed AAMU – Museum voor heid aam agz dra Ver van nt: Vormen Museum Catharijneconve é stweek met Bal Masqu Museum Speelklok: Fee

Vrede van Utrecht in de regio met programmering in Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Veenendaal, Zeist, Amersfoort, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Soesterberg

De Vreedzame Stad 300 bruggenbouwers

Conferenties Edward Said Me morial Conference Quasimodolezing door Ernst Hirsc h Ballin Performances of Peace Conferentie Slavernijconferen tie ‘The Colonial Legacy’ The Ar t of Peace Making: 100 jaar Vredespa leis en 300 Vred e van Utrecht The idea of the un iversity

31 augustus 2013

VJ op de Dom Beats Barok 12 t/m 15 september 2013

Open Monumentendag 13 t/m 22 september 2013

Festival De Basis Festivals City2Cities: Internationale Literatuurdagen Utrecht Spring, performing arts festival KAAP, avontuurlijke kunst voor kinderen Festival deBeschaving Gaudeamus Muziekweek Festival Oude Muziek


Het is onze taak om de identiteit van Utrecht te versterken als Europese stad van kennis en cultuur. Projecten die bijdragen aan dit profiel zijn in 2012 het programma Kunst in Oorlog, internationale residencies zoals Eutopia en Routes to Transformation. Ook belangrijk voor onze doelstelling is de meerjarige samenwerking met Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Met de Universiteit (Centre for the Humanities) hebben we de Vrede van Utrecht Leerstoel ontwikkeld. In 2012 waren er wederom twee interessante Vrede van Utrecht Leerstoelhouders in Utrecht te gast: Prof. Drs. Femke Halsema en Prof. Dr. Joan Scott. Kunst en cultuur in Europa De internationaliseringsdoelstelling vloeit voort uit de ambitie van stad en provincie Utrecht om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn en te blijven in een wereld waarin internationale migratie en concurrentie steeds sterker van invloed zijn op het lokale woon- en leefklimaat. De kwaliteit van het culturele klimaat speelt daarin een wezenlijke rol. Openheid naar de wereld rondom ons, nieuwsgierigheid naar en respect voor de cultuur van anderen, en ruimte voor creatieve ontwikkeling van de eigen burgers kunnen ervoor zorgen dat Utrecht zichzelf een sterke plaats geeft in de wereld.

Internationalisering “We zijn in korte tijd van losse mensen een groep geworden die een hoop nummers heeft gemaakt en deze aan publiek heeft laten zien. […] Wat ik bijzonder vond, was dat de Turken zo onder de indruk waren van Nederland. Van de kerken, de fietsen, dat we de schoenen niet uitdoen in huis. Maar zij vonden Nederland vooral mooi vanwege de vrijheid die mensen hier hebben. Voor mij was dat altijd vanzelfsprekend, maar nu kan ik er heel blij van worden.” Deelnemer Routes to Transformation – Shanti Manoharan uit Utrecht 19 jaar

Terugblik op het jaar 2012 In 2012 hebben we op twee niveaus geïnvesteerd in een versterkte presentie van Europa in Utrecht: door het organiseren van, resp. partner zijn bij Europees georiënteerde publieke activiteiten in Utrecht en door het uitnodigen van Europese experts bij de voorbereiding van het Utrechtse bid voor Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een stevig aantal Utrechtse culturele instellingen is al langere tijd internationaal georiënteerd en onderdeel van Europese netwerken, andere instellingen staan aan het begin van een internationaliseringstraject. Kunstenaars woonachtig in Utrecht of verbonden aan Utrechtse instellingen vinden via de bestaande internationale en Europese netwerken hun weg naar podia in het buitenland. Stichting Vrede van Utrecht hielp soms daarbij evenals de Gemeente en Provincie Utrecht wanneer de strategische agenda daartoe aanleiding gaf.


Europa in Utrecht Het European Contemporary Orchestra gaf haar eerste optreden in Utrecht tijdens de Internationale Gaudeamus Muziekweek. Met het oog op de 2018 kandidatuur steunde Vrede van Utrecht dit project waarbij verder nog Marseille2013 en Mons2015 betrokken zijn. Ook stichting Alleato kreeg onze steun bij het naar Utrecht halen van dit interreligieuze vredeskoor uit Turkije. Het concert in een afgeladen Domkerk vond plaats in het kader van 400 jaar Turks Nederlandse betrekkingen. Ook in dit kader was de uitwisseling tussen Turkse en Nederlandse jongeren in het project Routes to Transformation, waarbij werd samengewerkt met Bilgi University in Istanbul. De Belgische kunstenaar Filip Berte werkte aan zijn Huis van Eutopia en liet the Blue Room, een work in progress zien, gemaakt tijdens zijn residentie in Berlijn. Vanuit Boston kwam de bekende wetenschapper Benjamin Barber over om over zijn nog te verschijnen boek What if Mayors ruled the world te spreken en te achterhalen hoe Utrecht en haar instellingen werken aan het positief veranderen van de stad. Utrecht in Europa De Utrechtse kunstenaar Mathijs Lieshout verbleef van augustus tot en met oktober 2012 in het Slowaakse Košice, op uitnodiging van de Stichting Košice 2013. Zijn installatie zal daar in 2013 tijdens het Europese Culturele Hoofdstadprogramma te zien zijn. Stichting Storm verzorgde Nederlandse bijdrage in het Rietveld-paviljoen in Venetië tijdens Carnevale dei Ragazzi, door presentatie van o.m. de muzikale installatie Do it yourself dj! van het Utrechtse collectief Monobanda. Het Saxofoonorkest Cabrales trad op 29 september op tijdens de Notta Bianca in Valletta als onderdeel van het Utrecht2018 samenwerkingsverband met Malta. Utrecht kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa Vertegenwoordigers van het Utrecht 2018 team hebben op verschillende momenten in het jaar met vertegenwoordigers van andere culturele hoofdsteden verlegd over samenwerkingsmogelijkheden. Dat gebeurde soms tijdens bilaterale bezoeken, maar ook tijdens bijeenkomsten van de Europese netwerkorganisaties Association Les Rencontres, Soul for Europe en door de Europese Commissie belegde bijeenkomsten. Voorbereidingen op 2013 Aangezien Utrecht niet op de shortlist staat van Nederlandse kandidaten voor Europese Culturele Hoofdstad, zullen onder die noemer geen internationale activiteiten worden ondernomen. Voor 2013 zijn de internationale activiteiten gericht op de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. In het programma dat zich in Utrecht zelf afspeelt zijn diverse onderdelen opgenomen met een sterke internationale oriëntatie. Verder zal Utrecht zich op enkele plekken in Europa oriënteren.


Uitgelicht Leerstoelhouder Prof. Drs. Femke Halsema Vrede van Utrecht Leerstoel De Vrede van Utrecht Leerstoel is een initiatief van de Provincie Utrecht, en een samenwerking tussen Provincie, Vrede van Utrecht en het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht. De Vrede van Utrecht, die in 1713 werd gesloten, wordt gezien als de start van de moderne diplomatie. De wisselleerstoel richt zich op het in stand houden van het gedachtegoed van de Vrede van Utrecht uit 1713 in de hedendaagse wereld, gekenmerkt door globalisering, mondiaal burgerschap en culturele diversiteit. In 2012 waren er net als voorgaande jaren twee Leerstoelhouders in Utrecht te gast. In het voorjaar ging opiniemaker en oud-politicus prof. drs. Femke Halsema in op de betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie. In november was historica prof. dr. Joan Wallach Scott (Institute for Advanced Study, Princeton) de laatste bezoekende professor voor de wisselleerstoel in Utrecht. Zij ging in op de positie van vrouwen en homoseksuelen in de multiculturele Europese samenleving en haar boek ‘The Politics of the Veil’ (2007).

Leerstoelhouder 2012: Prof. Drs. Femke Halsema Sinds Halsema begin 2011 afscheid nam van de politiek, tis ze actief als onafhankelijk publicist, televisiemaker en

consultant. Tijdens haar gasthoogleraarschap-lezing besprak Halsema de vragenstukken: kunnen communicatietechnologie, internet en social media een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de mensenrechten en in het ‘bewapenen’ van mensen tegen onderdrukking en geweld? Kan ‘diplomacy 2.0’ de toekomst hebben? Zijn social media en initiatieven als crowdsourcing en crowdfunding blijvend en duurzaam en kunnen ze betekenis hebben voor kwetsbare burgers in opkomende economieën?

Leerstoel in 2013 In 2013 komen de Vrede van Utrecht leerstoelhouders samen in een aantal conferenties. Tijdens The Idea of the University onderzoeken ze de veranderende verhoudingen tussen de universiteit als plek van academische en wetenschappelijke uitmuntendheid en haar burgerlijke omgeving. Tijdens de Edward Said Memorial Conference In the Time of not Yet buigen ze zich over de rol van cultuur in diplomatie en vrede. En tijdens 100 jaar Vredespaleis wordt er gesproken over de erfenis van 300 jaar vredesverdragen. Alle leerstoelhouders waren: Paul Gilroy, Peter Galison, Frans Timmermans, Joanna Bourke, Martti Koskenniemi, Femke Halsema en Joan Scott.

Kunst en Oorlog In de programmalijn Kunst en Oorlog vonden in 2012 een serie aan activiteiten plaats, sommigen nieuw, andere terugkerend. Voordat de Belgische kunstenaar Filip Berte in 2013 zijn gehele Huis van Eutopia (samenwerkingsproject met CAMPO) in Utrecht komt tonen, liet hij dit jaar nog the Blue Room, een work in progress zien, gemaakt tijdens zijn residentie in Berlijn. Centraal thema dit jaar; de vervreemding die migranten in deze Europese stad per exellence meemaken, temidden van de resten geschiedenis en nog niet begonnen toekomst. Tijdens het Uitfeest organiseerde het Utrechtse ZinenVerzin een Freewriting Festival in het teken van deze tussentijd; alles kan als jij het schrijft. Ook gekoppeld aan de expositie van Filip Berte was het fotodocumentaire Rise of Populism project van Fotodok; een meerjarig fotografieproject over populistische ont-

wikkelingen in Europa met verhalen uit Nederland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Engeland, Finland, Griekenland en Duitsland. Deze expositie wordt in 2013 in zijn geheel in Utrecht getoond, maar dit jaar stond er al een voorproefje op het stadhuisplein. Een aantal van de deelnemende fotografen ging op 20 september met elkaar en het publiek in gesprek over de opkomst van dit nieuwe populisme. In de maanden na september waren onderdelen van dit project elders in Europa te zien. Een digitale plek waar die reisbewegingen zichtbaar zijn is onder meer het Artsinconflict blog van Vrede van Utrecht. Op dat blog worden internationale ontwikkelingen gesignaleerd, becommentarieerd en in uitwisseling met partners als Culture and Conflict (Groot Brittannie) en Institute for Cultural Diplomacy (Duitsland) met het publiek gedeeld.

Routes to Transformation In het voorjaar van 2012 ontmoetten 20 jongeren uit Nederland en Turkije elkaar voor het eerst om 2 weken lang met elkaar te leven en te werken. Hun gedeelde passie was muziek. De missie van Routes to Transformation was het overbruggen van sociale, culturele en muzikale verschillen. Zij namen deel aan muziekworkshops die hen de middelen verschaften een repertoire te componeren dat direct uitgevoerd kon worden op een formeel podium. Sociaal was er aandacht voor elkaars achtergronden door bij elkaar thuis te verblijven. Deze ervaringen maakten de deelnemers zelfverzekerder en na afloop waren zij hoorbaar en zichtbaar beter in staat om zich in te leven in een andere cultuur. In oktober zocht de Nederlandse groep zijn bandleden op in Istanbul. Het repertoire werd uitgebreid, geprofessionaliseerd en opnieuw uitgevoerd op professionele podia in Istanbul. Het cultuurverschil was zichtbaarder, maar tegelijkertijd ervoeren zij muziek als gemeenschappelijke taal.

De keuze voor een uitwisseling tussen Turkse en Nederlandse jongeren werd ingegeven door de viering van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen beide landen in 2012. Roots & Routes sloot aan bij de wijkgerichte activiteiten van Vrede van Utrecht en werkte samen met Bilgi University in Istanbul.

Vervolg: 2013 De deelnemers van het project hebben via het internationale netwerk van Roots & Routes de kans om in followup trajecten in binnen- en buitenland hun opgedane ervaringen in te zetten en hun netwerk uit te breiden. Mogelijk gaan zij ook meedoen aan het project EUtropia, waar zo’n 250 jonge artiesten in 9 verschillende Europese landen bij betrokken zijn. Roots & Routes en Vrede van Utrecht zullen samen blijven werken in aanloop naar en tijdens de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht.


Activiteiten in het kader van internationalisering in 2012 03 feb t/m 10 dec

19 jun

IKV Pax Christi, Vrede van Utrecht en Louis Hartlooper Complex nodigden dit jaar negen keer bekende, bevlogen Nederlanders uit om het publiek hun film naar keuze te laten zien. Een film die raakt aan kunst, conflict en activisme. Een film die hen beweegt, een film die de wereld moet zien. Na de film ging de speciale gast in gesprek met de bezoekers van de film.

Op uitnodiging van Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPACC) zat programmaleider Friso Wiersum de Europese lancering van de jaarlijkse Global Peace Index, een initiatief van het Australische Institute for Economics and Peace. Met deze index valt kwantitatief te maken hoeveel een land voor vrede doet en laat.

Checkpoint Cinema

Presentatie Global Peace Index 2012

aug t/m okt 22 feb

Inleiding clusterbijeenkomst Europese musea

Artist Residency Kunstenaar Mathijs Lieshout is te gast in Kosice/ Slowakije.

21 sept t/m 14 okt

12 okt

Tijdens de International Day of Peace opende Vincent Oldenborg de foto-expositie The Rise of Populism op het plein voor het stadhuis.

Expositie Aural Contract in Casco.

21 t/m 27 sept

Internationale conferentie op het festival No More Westerns.

Expositie The Rise of Populism

Antakya Chorus of Civilizations

Opening expo Lawrence Abu Hamdan 24 t/m 28 okt

Impaktfestival

Optreden in de Domkerk met daar omheen workshops. In samenwerking met Dom Cantorij, City Pastoraat Domkerk, Gemeente Utrecht en Ambassade van Turkije.

Internationale samenwerkingspartners CAMPO, weblog Culture and Conflict, Institute for Cultural Diplomacy, weblog Kosovo 2.0, Omar Offendum, Steve Killalea (Institute of Economics and Peace), Lawrence Abu Hamdan, Bilgi University Istanbul, Bubinga Records

Informatiebijeenkomst voor museumdirecteuren. 01 t/m 30 sept 21 t/m 29 apr

City2Cities

Internationaal literatuurfestival rond de verbindingen tussen Utrecht, Praag en Barcelona. 28 apr t/m 26 okt

Routes to Transformation Bij Routes to Transformation musiceerden 20 jongeren uit Utrecht en Istanbul met elkaar tijdens twee residencies. Hun achtergronden waren uiteenlopend. Zo ontmoette een student van het conservatorium of de Nederlandse Popacademie een rapper van de straat, een singersongwriter of een Marokaanse gospelzanger. Er ontstonden songs met invloeden uit folk, R&B, rap, dubstep, pop, klassieke muziek, balkanmuziek en funk.

Eutopia: The Blue Room Expo Filip Berte in CBKU. 02 sep

Uitfeest in CBKU: Filip Berte / Free Writing festival In het kader van Filip Berte’s expositie in het CBKU organiseerde ‘Kei van Utrecht’ winnaar ‘Zin en Verzin’ free writing sessies in het CBKU. Filip Berte leidde bezoekers persoonlijk rond door zijn werk.

Activiteiten in het kader van kunst & wetenschap 2012

Orkest van de 21e eeuw - 33 Europese musici met Europees repertoire.

16 jan

Gaudeamus Muziekweek

20 sep

Voorafgaand aan zijn optredens in EKKO (4 mei) en Bevrijdingsfestival Utrecht (5 mei) verzorgde Omar Offendum een optreden in de populaire Village Coffee. Een aantal fijnproevers en een filmploeg van het Journaal waren daar getuige van de skills van Omar Offendum als spoken word artist.

Acht Europese fotografen in debat.

03 t/m 04 mei

Conferentie persvrijheid en pers toegang Op de Internationale Dag van de Persvrijheid organiseerde Mira Media de internationale conferentie Tuning in to diversity. Thinking forward in het Academiegebouw. Daarvoor kwamen zo’n 150 conferentiegangers uit geheel Europa naar Utrecht toe. 04 mei

4 mei-lezing i.s.m. Studium Generale Micha de Winter vertelde over Vreedzame School, tolerantie en de rol van onderwijs. 04 mei

Benefietoptreden Omar Offendum In EKKO t.b.v. campagne adoptarevolution.nl.

Festival aan de Werf, Stand Up Tall productions / Sanja Mitrovic, Impakt festival, Fotodok, Stadhuis, IKV Pax Christi, Pax-it, Louis Hartlooper Complex, Masterpeace, GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict), House of Commons, Critical Mass, Upact, Casco, CBKU, SIB, Studium Generale, Latin American Film Festival, Tinker, European Cultural Foundation, The Artlobby – Malmö, Gottfried Wagner, Bureau Maatwerk, Stichting Storm, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Roots & Routes, SICA (NLTR400), Youth in Action, Fonds voor Cultuurparticipatie, dB’s, Vorstelijk Complex, NUtrecht / NPAC, Albeda College, Mokosound, Willemeen

3 t/m 9 sep

03 mei

Instore Omar Offendum in Village Coffee

Partners i.h.k.v. Internationalisering:

Debat Populism project 21 sep

International Day of Peace Gevarieerd programma georganiseerd in samenwerking met IKV Pax Christi en MasterPeace. Met een debat over lokale Mensenrechten, het Ministerie van Vrede, een benefietavond Junior Chambre of Commerce (JCI) in Leusden, een Kunst in Oorlog Netwerkcafé en met Peace, Love ’N Caravan met programmering in de Masterpeace caravan. 21 sep

Checkpoint cinema XL Tijdens de International Day of Peace vond in Theater Kikker een talkshow plaats volgens het Zomergastenconcept, waarin Teun van de Keuken (Tony Chocoloney, Keuringsdienst van Waarde) in gesprek ging met G500 oprichter Sywert van Lienden, Syrische activist Mohammed Ali Atassi en Jaime de Bourbon Parme.

Intensive Programme CftH Wandeling met stadsgeograaf Jan van Duppen.

11 apr

Vrede van Utrecht Lezing: Leerstoelhouder Femke Halsema Moderator was Farid Tabarki van Zeitgeist/Cool Politics.

28 jan

Intensive Programme CftH

31 mei

Bezoek aan Kytopia met internationaal gezelschap.

Oratie Femke Halsema

08 mrt

November

Onder het thema ‘Vrouwen in de Wetenschap’, wordt International Women’s Day gevierd in het Centre for the Humanities, waar portretten van drie vrouwelijke hoogleraren officieel worden onthuld.

Mini filmfestival i.h.k.v. leerstoelhouder Joan Scott

Viering International Women’s Day

13 mrt

SIB jubileum congres

Vrede van Utrecht Leerstoel Joan Scott 07 nov

Oratie Joan Scott Oratie van Joan Scott, laatste leerstoelhouder Vrede van Utrecht.

Met thema Kennis is Macht.

Samenwerkingspartners Kunst en Wetenschap Universiteit Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, Centre for the Humanities, REBO Faculteit, SIB, Universiteitsmuseum, Media and Culture Studies, Focusgroup Cultures and Identities, OGC, MIT (Massachusetts Institute of Technology): Comparative Media Studies en GAMBIT Project


Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk Utrechters uit de regio bij de viering te betrekken: Utrechters uit de stad én uit de provincie. Cultureel erfgoed toegankelijk maken voor publiek is ook een van de doelstellingen van Vrede van Utrecht. Opera, theater, beeldende kunst en nieuwe media op forten, vliegbasis Soesterberg en kastelen: erfgoedlocaties bevatten tal van (historische) verhalen en kunst is bij uitstek de manier om deze verhalen te vertellen. Dit gebeurt samen met de provincie Utrecht, en met diverse culturele en maatschappelijke partners en betrokken gemeenten in de regio. Naast het organiseren van kunst en cultuur op erfgoedlocaties werken we structureel samen met de convenantgemeentes Zeist, Veenendaal en de Utrechtse Heuvelrug. In 2012 zijn hier De Bilt, Stichtse Vecht en Amersfoort bijgekomen. In 2013 zullen ook speciale Vrede-gerelateerde programma’s worden gerealiseerd in Woerden, De Ronde Venen, Houten en IJsselstein. Door de handen ineen te slaan met al deze gemeentes bloeien er in 2013 tal van Vrede van Utrecht evenementen op in de regio.

Erfgoed en de regio “Onder de noemer De Linie Viert Vrede presenteren de Provincie Utrecht, de Stad Utrecht en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in nauwe samenwerking met Vrede van Utrecht en overige gemeenten, eigenaren en beheerders in 2013 een veelkleurige reeks culturele projecten die hun ambitie tekenen om het erfgoed van de Linie tot trekpleister te maken voor de generatie van de toekomst.” Website Provincie Utrecht, geplaatst 21 september 2012

We vieren een historisch vredesverdrag; waar kunnen we dit beter doen dan op (militair) erfgoed in de regio Utrecht zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kasteel Amerongen en Vliegbasis Soesterberg? Vrede van Utrecht geeft met culturele evenementen een nieuwe dimensie aan het cultureel en landschappelijk erfgoed in en om Utrecht. Kunst en cultuur zijn een educatief en informatief instrument. Jong en oud leren in de gebouwen en het omringende landschap over geschiedenis en de relatie van de historie met het heden, en met de toekomst. Evenementen en projecten op erfgoedlocaties in 2012 Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de inhoudelijke en productionele voorbereiding van het programma van de Vrede-viering in 2013. Dit geldt bijvoorbeeld voor de serie projecten op de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het kader van De Linie viert Vrede. In 2012 vond de start van het Fortenseizoen plaats in het kader van de naderende Vrede-viering met het lichtspektakel Licht op de Linie op zaterdag 21 april op de vier Lunetten forten. In april 2013 zal het Fortenseizoen opnieuw van start gaan met een lichtspektakel, ditmaal met als titel Linie in Lichterlaaie op Fort Blauwkapel. Kasteel Amerongen knokte in 2012 net als een aantal andere kastelen (zoals Huis Doorn) voor zijn voortbestaan en maakte een ingrijpende reorganisatie door. De geplande openstelling (vanaf het begin van de zomer) van de installatie van Peter Greenaway (gemaakt in 2011 in het kader van de Vrede-viering) duurde voort tot het moment dat het kasteel tijdelijk voortijdig zijn poorten moest sluiten. In 2013 zal een deel van deze installatie wel weer onderdeel uitmaken van de Vrede-gerelateerde bijdrage van Kasteel Amerongen.


Ook de culturele activiteiten op de voormalige vliegbasis Soesterberg werden gefocust op de ontwikkeling van Festival de Basis 2013. Na de korting op het budget van de Vrede van provinciezijde koos de organisatie nadrukkelijk voor een grande finale in 2013. Het oorspronkelijke plan voor een vervolg van Festival de Basis in 2012 kwam hierdoor te vervallen. Wel is in 2012 de internationale beeldende kunstcollectie verder uitgebreid met werk van Sanja Medic en is het tweede nummer van de krant The Receptor (Klap & De Groot) verschenen over liefde en liefdes dwaalwegen op en rondom de vliegbasis. In 2011 waren reeds de eerste site specific kunstwerken van Erik Odijk, Roosje Klap & Kaleb de Groot, Laurence Aëgerter en Ali Kazma te zien. In Gemeente Heuvelrug werd het jaar van de Historische Buitenplaats gevierd met een historisch Vrede-gerelateerd project. Veel van de Ridderhoven van weleer op gemeentegrond van Heuvelrug zijn inmiddels verbouwd tot Buitenplaatsen. Acht van deze Buitenplaatsen speelden in 1712 een belangrijke rol als opvangplek voor een van de buitenlandse delegaties bij de onderhandelingen. Voor speciaal die acht locaties heeft de Stichting 100% Heuvelrug op 13 en 14 oktober 2012 een fietsroute georganiseerd met een cultuurprogramma voor een breed publiek. Op 26 augustus vond in Heuvelrug op landgoed Zonheuvel tussen Maarn en Doorn de derde editie plaats van de 100% Buitendag voor het hele gezin, met opnieuw een mooi mengsel van kunst & cultuur en natuurbeleving. Convenantgemeentes in het jaar 2012 Een sterke manier om verschillende gemeentes te verbinden aan Vrede van Utrecht is het sluiten van convenanten. In de afgelopen jaren zijn convenanten gesloten met de gemeentes Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Veenendaal. Deze gemeentes werken structureel samen met Vrede van Utrecht om de thematiek en betekenis van het vredesverdrag ook buiten de stad uit te dragen. In 2012 zijn hier nog drie convenanten bijgekomen speciaal gericht op een programmering in het feestjaar 2013. Twee van de drie nieuwe gemeentes zijn (net als de Utrechtse Heuvelrug) nieuwe conglomeraat-gemeentes, waarin een aantal voorheen zelfstandige gemeentes zijn samengevoegd; het gaat om de nieuwe gemeente Stichtse Vecht (die samen met de Vrede en de Provincie in het Midzomerweekend het Waterliniefestival op Fort Nieuwersluis mogelijk gaat maken) en om de nieuwe gemeente De Bilt (die in het Midzomerweekend een speciaal muziekprogramma heeft in het kader van de viering van ‘900 jaar De Bilt’). Het gebruik maken van een cultureel programma voor het smeden van nieuwe verbindingen tussen de voormalige zelfstandige gemeentes past naadloos bij de thematiek van De Vreedzame Stad van de Vrede van Utrecht. Een derde gemeente die zich op weg naar 2013 in 2012 bij de Vrede aansloot is de tweede stad van de Provincie: Amersfoort profileert zich in 2013 met een indrukwekkend museumprogramma in verschillende musea van de stad.


Vrede in nog meer gemeentes Ook zonder een officieel convenant vinden er in 2013 tal van speciale programma’s plaats in de regio. In Woerden bijvoorbeeld wordt in juni 2013 voor de tweede maal een theaterspektakel van de stichting Historische Spelen georganiseerd in het kader van de Vrede van Utrecht. Het jaar 2012 stond in Woerden in het teken van het artistiek en inhoudelijk voorbereiden van dit spektakel en van het met succes creëren van een zeer breed draagvlak bij lokale sponsors en bij lokale deelnemende acteurs en muzikanten. In 2012 won de stichting de Cultuurprijs van de stad Woerden voor de voorstelling ‘1672’ uit 2011, eveneens een samenwerking met de Vrede van Utrecht. Een ander puur participatief project van hoge kwaliteit is de Symfonie van de Veensteekmachine in de Ronde Venen: een muzikaal historisch community project rondom de veensteekmachine. Het uitgangspunt is dat het verloren gegane unieke geluid van de machine wordt teruggehaald uit het collectieve geheugen van de lokale gemeenschap en onder leiding van componist Jurriaan Berger wordt omgezet in een muziekstuk. De uitvoering van dit intensieve project is op zaterdag 22 juni 2013. Voorts is met het nieuwe museum Oud Amelisweerd in Bunnik een project rond tijd- en lotgenoten van de Utrechtse kunstenaar Armando in voorbereiding en vindt op Fort Rhijnauwen in hetzelfde Bunnik de opera Blauwbaard plaats uitgevoerd door het Amersfoortse Holland Opera. Erfgoed- en regioprogramma in 2013 In de regio wordt in het feestjaar 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd met een breed palet aan culturele programma’s op tal van bijzondere locaties. In het kader van De Vreedzame Stad - wat nadrukkelijk ook een regionaal verhaal is - vindt in het Midzomerweekend bijvoorbeeld een vredesvoetbaltoernooi plaats waaraan jongens en meisjes van de E-pupillen kunnen deelnemen die spelen bij voetbalverenigingen in de provincie Utrecht en Gooi en Eemland. Respect, vrede, cultuur en sportiviteit komen samen in dit speciale toernooi dat gaat plaats vinden op de voetbalvelden van Vreedzame voetbalclub Kampong. Voorts worden voor 2013 in alle partnergemeenten kwalitatief hoogstaande programma’s vol participatie van bewoners georganiseerd. Het culturele erfgoed staat in 2013 uitgebreid in de schijnwerpers via de veelkleurige serie activiteiten in het kader van De Linie Viert Vrede, die uiteenlopen van het lichtspektakel Linie in Lichterlaaie op Fort Blauwkapel tot het Dorpsfeest op Fort Lunetten tot de Opera Blauwbaard op Fort Rhijnauwen. Ook Kasteel Amerongen, Slot Zuylen en Huis Doorn hebben speciale programma’s.Op Vliegbasis Soesterberg vindt van 13 t/m 22 september Festival de Basis plaats, het grote slotakkoord van de Vrede-viering. Bewoners van Soest en Zeist, kunstenaars en kunstvakstudenten verzorgen samen een publieksmanifestatie boordevol beeldende kunst, muziek, theater en film met als onderwerp ‘2013:

oorlog en vrede in Nederland’. De bijzondere natuur, de schilderachtige gebouwen, zoals shelters, munitiebunkers en startbanen en de geschiedenis van het terrein tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog (Camp New Amsterdam) vormen de aanleiding en de achtergrond voor o.a. installaties, tentoonstellingen, performances, expedities op het terrein, sport en spel en concerten. Er is ruimte voor informatievoorziening, debat en ontmoetingen. Het Nationaal Militair Museum i.o., het Veteraneninstituut, de Landmacht en de Luchtmacht dragen aan de manifestatie bij, evenals het Cultuurplatform Soest, Soestvrijstaal, Up2You en verenigingen en kunstenaars uit Soest en Zeist. Zaterdag 21 september is het International Day of Peace én is de afsluiting van het Vrede van Utrecht-jaar. Na een bijzonder eetfestijn eindigt de dag met een concert op het kruispunt van de landingsbanen met onder andere het Metropole Orkest, Kyteman Orchestra en artiesten van Masterpeace. Het concert wordt afgesloten met een spetterende lichtshow.


Uitgelicht

Activiteiten in de regio in 2012 Hele jaar

17 juni

Het Vredesfort, onderdeel van het educatieprogramma Vrede van Utrecht op School, is een interactieve tentoonstelling waar schoolkinderen aan de slag gaan met de thema’s die ook bij de totstandkoming van de Vrede van Utrecht belangrijk waren. Naast het thema oorlog en vrede is er veel aandacht voor onderwerpen als vooroordelen, pesten en het zondebokverschijnsel. In een zestal nissen van de voormalige kogelvanger is een tweetalige (Engels en Nederlands) buitententoonstelling ingericht.

Georganiseerd door Stichting Cultuurzeist, met onder meer een voorproefje van De Kaukasische Krijtkring, het muziektheaterproject waarmee in Zeist in 2013 het 300-jarig bestaan van De Vrede van Utrecht gevierd wordt met 50 amateurs op het podium.

Vredesfort (De Bilt)

Kasteel Amerongen De tentoonstelling ‘A Diplomatic Way of Life’ (gepland vanaf april 2013 in Kasteel Amerongen) geeft een indruk van de rol die Kasteel Amerongen op diplomatiek gebied speelde aan de vooravond van de Vrede van Utrecht. De heer van Amerongen in die tijd, Godard Adriaan van Reede, was als uitmuntend diplomaat van groot belang voor de buitenlandse politiek van de in oorlog verkerende Republiek. Zijn vrouw Margaretha Turnor vervulde tijdens zijn veelvuldige afwezigheid de rol van kasteelvrouw. De briefwisseling tussen de echtelieden bevat een schat aan informatie over het reilen en zeilen van een diplomatengezin in de 17e eeuw en vormt de

kern van de tentoonstelling. De tentoonstelling in 2013 wordt ondersteund door een audiovisuele installatie en een app, bestaande uit beelden uit de film ‘Een dag uit het leven. Kasteel Amerongen 1680’ van het kunstenaarsechtpaar Peter Greenaway en Saskia Boddeke. Hierdoor krijgt de bezoeker een bijzondere impressie van het leven van het diplomatengezin en van de rol die Kasteel Amerongen en zijn bewoners speelde in de periode voorafgaand aan de Vrede van Utrecht. Fragment uit het projectplan van Kasteel Amerongen

Create! (Zeist) Jongerenfestival Up2You bood jongeren tussen de 12 tot 18 jaar uit Zeist en omgeving een podium om hun talenten te tonen en te ontwikkelen. Tijdens Create! werden de hoofdacts gekozen door een jury die uiteindelijk mochten optreden tijdens Up2You

de Vrede van Utrecht 300 jaar plaats vinden. Thema zal zijn “Spraakwater, Als het water je aan de lippen staat”. Doel van het project is om water als belangrijk gemeenschappelijk element in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de aandacht brengen en om in het verlengde hiervan het bewustzijn te creëren over het gebruik van water, als eerste levensbehoefte zowel in de gemeente als in de wereld. In de Heuvelrug ligt een belangrijke waterbron. In de toekomst zal het eigenaarschap van water, misschien nog wel meer dan olie nu, een bron van conflicten worden. Fragment uit de Evaluatie 2012 van Stichting 100% Heuvelrug

21 aug

Zeister Muziekdagen (Zeist) Elk jaar staat een van de zeven avondconcerten in het teken van Oorlog en Vrede. Dit jaar met speciale uitvoeringen van het Cuarteto Casals het achtste strijkkwartet in c, op. 110 van Dmitri Shostakovich ter nagedachtenis van de slachtoffers van fascisme en oorlog (1960) en het Duo Montefiore de sonate voor viool en piano in g, L. 140 van Claude Debussy uit de Eerste Wereldoorlog (1917). 26 aug

21 april

100% Buitendag (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Theater- en lichtspektakel op de vier lunetten (forten) met vier verschillende voorstellingen. De vier lunetten werden met behulp van laserlicht met elkaar verbonden.

Buitendag voor het hele gezin waar kunst & cultuur en natuurbeleving hand in hand gaan. In 2012 streek de Buitendag neer op landgoed Zonheuvel tussen Maarn en Doorn.

31 mei t/m 3 jun

09 sept

Muziektheater over de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV en de Vrede van Utrecht in de Dieptetuin op de Van Tetslaan in Zeist.

In Café Restaurant Spitfire in Zeist vond de presentatie plaats over liefde en liefdesdwaalwegen op en rondom voormalige Vliegbasis Soesterberg, met een BBQ verzorgd door de ‘Keuken van het Ongewenst Dier’ (Schipholgans op het menu) en op de loveseat van de Spitfire een live voordracht van de liefdesbrieven van Jack & Lara, geschreven en vertolkt door Christiaan Fruneaux en Nina Thibo.

Licht op de Linie (Fort Lunetten)

100% Buitendag In het najaar van 2012 heeft 100 % Heuvelrug enkele brainstormsessies gehouden over de erfenis van de stichting na 2013. De ideeën werden eind december bij wethouder Tim Verhoef neergelegd. Doel van Vrede van Utrecht en de gemeente Heuvelrug was en is om een duurzame culturele infrastructuur te creëren tussen de zes dorpen. Het is nu mede aan de gemeente om de neergelegde structuur te continueren en verder te verstevigen. Qua programma zal er in 2013 nog aan de vierde editie van de 100% Buitendag worden gewerkt, waarschijnlijk in samenwerking met de Kastelentocht en Huis Doorn. In juni zal het eindproject in het kader van

09, 16 & 23 maart

Dag der Kunsten (Zeist)

Tuin der Verbeelding (Zeist)

02 juni

Up2You (Zeist) Vierde editie van dit jongerenfestival.

The Receptor (Zeist)

02 jun

Spring in het Park (Veenendaal) Interactief, speels, kleurrijk, multicultureel, creatief en sportief evenement in het Stadspark van Veenendaal. In het kader van de viering van de Vrede van Utrecht en De Vreedzame Stad.

13-14 okt

Buitenplaatsen (Heuvelrug) In Gemeente Heuvelrug werd het jaar van de Historische Buitenplaats gevierd met een historisch Vrede-gerelateerd project langs acht Buitenplaatsen die in 1712 een belangrijke rol speelden.

08 jun

SoestVrijStaal (Soest) Cultureel platform voor jongeren uit Soest en omgeving via podiumavonden, coachingstrajecten en een jaarlijks festival in openluchttheater Cabrio.

Samenwerkingspartners 2012 Kasteel Amerongen; Gemeente Soest: Soestvrijstaal; Soesterberg: Centrum Beeldende Kunst Utrecht/Utrecht Landschap/Projectbureau Soesterberg; Gemeente Zeist: diverse culturele organisaties zoals Zeister Muziekdagen, Stichting Kunstrijk, De Kaukasische Krijtkring, Stichting Cultuurzeist, Up2YouZeist; Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Stichting 100% Heuvelrug, Gemeente Veenendaal: Cultuurkoepel Veenendaal/Spring in het Park; Stichting Vredeseducatie (Fort de Bilt); Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Utrecht.


Bevrijdingsfestival In aanloop naar de Nationale Viering van de Bevrijding in Utrecht in 2013 is Vrede van Utrecht ook in 2012 partner van het Bevrijdingsfestival. Vrede van Utrecht stond op het Plein van de Vrijheid, maar ook op het hoofdpodium: in de Vrijheid SowieShow, hét debatpodium op het festival. Daar werd, in samenwerking met partner IKV Pax Christi, aandacht gevraagd voor het vreedzaam verzet in Syrië. De Amerikaans Syrische rapper Omar Offendum trad op en benadrukte de grote rol die internationale aandacht en de inzet van cultuur kan hebben op democratisering in andere landen. Zijn speech op de VIP borrel maakt grote indruk op de aanwezigen. Ook op het speciale Vrede van Utrecht podium stonden, net als in voorgaande jaren, de meest veelbelovende Utrechtse acts geprogrammeerd. Huggen en Vaantjes Tijdens het Bevrijdingsfestival werd, in samenwerking met Vers Vermaak, de Vaantjesfabriek gelanceerd. Een feestelijke fabriek waar bezoekers hun eigen vaantje konden maken voor het feestjaar 2013. Alle vaantjes die gemaakt werden tijdens Bevrijdingsfestival Utrecht, Culturele Zondag Utrecht Danst, Festival deBeschaving en het Uitfeest worden in 2013 opgehangen als stadsversiering in Utrecht. Zo versieren Utrechters hun eigen stad! Ook de Eternal Hug (i.s.m. WINK) stond in 2012 op het Bevrijdingsfestival, Culturele Zondag Utrecht Danst, Festival deBeschaving, Uitfeest en VJ op de Dom.

Evenementen en festivals Om te voorkomen dat Vrede van Utrecht 2013 alleen de gebruikelijke kunst- en cultuurconsumenten trekt, zetten we een breed programma op. We willen nieuwe doelgroepen bereiken en inspireren. Het gedachtegoed van de Vrede van Utrecht, The Utrecht Principles, zijn een betekenisvol en aansprekend middel om tot in de haarvaten van de samenleving door te dringen. We bereiken nieuwe doelgroepen op drie manieren: met kunst en cultuurprojecten in de wijken, met community arts projecten en met ons educatietraject Vrede van Utrecht op School. Daarnaast bereiken we met en op evenementen en festivals duizenden Utrechters tegelijk. Op deze manier kunnen we 300 jaar Vrede van Utrecht met zoveel mogelijk mensen beleven.

VJ op de Dom 2012 en pers- en programmapresentatie Op 21 september was de Utrechtse Domtoren opnieuw het decor van VJ op de Dom. Voorafgaand aan VJ op de Dom vond de perspresentatie van het Vrede van Utrecht programma in 2013 onder grote internationale belangstelling plaats in de perszaal van het stadhuis. In de avond was de spectaculaire programmapresentatie op het Domplein door middel van een zeven minuten durende videomapping op de Domtoren, als aftrap voor de vierde editie van VJ op de Dom voor een publiek van enkele duizenden aanwezigen, waar onder pers, stakeholders en samenwerkingspartners. Het Holland Animation Film Festival, Impakt, Nederlands Film Festival en de nieuwe media-crews van Z25 en Born Digital veranderden het Domplein hierna in een dance-festijn met overweldigende visuals. Dj DNA en Eindbaas zorgden voor de beats. Host was de Utrechtse presentator Esteban.


Evenementen en festivals in 2012 05 mei

21 sep

Vrede van Utrecht is al jaren partner. Thematiek van programma’s is het strijden voor vrijheid en vrede, nadenken over onvrijheid en conflict en de inzet van kunst en cultuur om het eerste te bereiken.

De vierde editie van VJ op de Dom in samenwerking met Holland Animation Film Festival, Impakt, Nederlands Film Festival en de nieuwe media-crews van Z25 en Born Digital veranderden het Domplein in een dancefestijn met overweldigende visuals. Dj DNA en Eindbaas zorgden voor de beats. Host was de Utrechtse presentator Esteban.

Bevrijdingsfestival

03 jun

Culturele Zondag Utrecht Danst Tijdens deze derde editie van Utrecht Danst lag de focus op ‘maken en talentontwikkeling’. In heel het centrum van Utrecht werd gedanst, in restaurants, theaters, maar vooral buiten op straat, op pleinen en bruggen. Deze editie stond in het teken van de voorbereiding op de finale versie van Utrecht Danst in het openingsweekend van de Vrede van Utrecht op zaterdag 13 en zondag 14 april 2013. 30 jun

Festival deBeschaving Alternatief festival op het unieke terrein van Fort Hoofddijk en de Botanische Tuinen in Utrecht Science Park met een mix van muziek, kunst, theater, games en wetenschappelijke experimenten. De presentaties van het Community Arts Lab en over The Utrecht Principles toonden de reikwijdte en diepgang van Vrede van Utrecht voor het merendeels jonge publiek. 02 sep

Uitfeest Tijdens het Uitfeest stonden de feestelijke Vaantjesfabriek en de Eternal Hug op de Neude.

VJ op de Dom

21 sep

Programma- en perspresentatie 2013 In aanwezigheid van pers, stakeholders, samenwerkingspartners en publiek 2 t/m 5 okt

Openluchtbioscoop NFF In samenwerking met de Vrede van Utrecht en Corio vertoonde het NFF op 2, 3, 4 en 5 oktober in een ‘openluchtbioscoop’ in Hoog Catharijne een gevarieerd filmprogramma, van documentaire tot speelfilm, en organiseert het gesprekken die aansluiten bij de idealen uit dat belangrijke internationale verdrag van 1713, de Vrede van Utrecht: respect voor diversiteit, de kracht van kunst en cultuur en internationale samenwerking. 12 okt

Lancering stadswandeling rond het boek Het Mysterie van de Zwarte Mantel Tijdens de boekpresentatie van Het Mysterie van de Zwarte Mantel van Martine Letterie in het stadhuis werd de speciaal ontwikkelde Vrede van Utrecht stadswandeling langs locaties uit het boek gelanceerd.

20 sep

Uitslag Vrede-stipendium K.F. Hein Fonds

06 t/m 12 nov

Het K.F. Hein Fonds riep in het voorjaar kunstenaars uit de provincie Utrecht op een voorstel in te sturen voor het stipendium dat dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. De opdracht was te reageren op ‘The Art of making Peace’. Op 20 september werden de ontwerpen gepresenteerd en maakte de jury de winnaar bekend.

Als opmaat voor het Cross Culture Festival op 12, 13 en 14 juli 2013 in het Griftpark werd op 10 november 2012 een ‘preview’ van Cross Culture 2013 georganiseerd in Huis aan de Werf, met jong muzikaal talent uit de urban scene en showcases van artiesten uit stad en regio.

Pilot van het Cross Culture festival

Samenwerkingspartners Studium Generale Utrecht, SICA, Pax-it, ZIMIHC huis voor amateurkunst, RTV Utrecht, Utrechts Centrum voor de Kunsten, UCEE station, Bevrijdingsfestival Utrecht, WINK, Universiteit Utrecht, 3voor12/Utrecht, Festival a/d Werf, Culturele Zondagen, Festival de Beschaving, Louis Hartlooper Complex, Boemklatsch, Cultdealer Enzo, Born Digital, Nederlans Film Festival, Impakt, Holland Animation Film Festival, Z25, 4 mei Comité Utrecht, Bevrijdingsfestival Utrecht, CBKU, ZinenVerzin, IKV Pax Christi, Masterpeace


In een ambitieuze, vitale en creatieve stad, waar het goed wonen, opgroeien, studeren en werken is, wil je dat zoveel mogelijk mensen hier ook deelgenoot aan zijn. Het programma en de uitgangspunten van Vrede van Utrecht vormen hiertoe de ultieme uitdaging. Wie werkt aan de ontwikkeling van wijken, bouwt aan een stad waar bewoners verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en waar samenhang ontstaat. Binnen Vrede van Utrecht vervullen wijkevenementen een krachtige rol als instrument om de stad zoveel mogelijk eigenaar van het programma te maken: vrede voor the happy many. Het gaat om de ontplooiing van de stad als geheel. Het doel is dat in 2013 zo veel mogelijk wijkbewoners de Vrede van Utrecht meevieren. Met kunst en cultuur als middel en de stad als podium vieren we tijdens het Midzomerweekend in 2013 letterlijk overal in Utrecht Vrede in de Wijken. Het is de rijke oogst van vijf jaar zoeken en vinden, veroorzaken en verbinden, begeleiden en co-creëren, samenwerken aan wederzijds vertrouwen, investeren in elkaar en bouwen aan een duurzaam netwerk vanuit de gedeelde overtuiging van de kracht van cultuur.

Wijkenprogramma “Aansluiten bij het wijkprogramma van Vrede van Utrecht geeft ons toegang tot professionals met een hands on mentaliteit en vooral: met een drive tot verbinding. De door het Wijkenprogramma opgezette netwerkbijeenkomsten hebben ons in contact gebracht met andere partijen in het Utrechtse culturele veld die belangrijk zijn voor de realisatie van ons project.” Mariska Pluck, IJzersterk

Van lokaal naar grootstedelijk In 2012 veranderde de werkwijze van wijkontwikkeling van lokaal naar grootstedelijk. De wijkcultuurnetwerken waren de eerste jaren gericht op zoveel mogelijk lokale professionals bij culturele programma’s te betrekken zodat er vanuit verschillende sectoren wordt samengewerkt. Richting 2013 is de focus verschoven naar alle wijken tezamen met betrekking tot afstemming en gezamenlijk programmeren. De netwerkbijeenkomsten worden nu gevuld met inhoudelijke individuele presentaties, uitwisseling van programmaonderdelen, afspraken over planningen, vergunningen en het inventariseren van ondersteuningsvragen. Op nadrukkelijk verzoek van het netwerk kwam de functionele website overalinutrecht.nl tot stand. Deze opensource website voorziet in de behoefte aan zichtbaarheid en actuele kennis van elkaars programma’s. Evenementen en projecten in 2012 In het voorjaar van 2012 logeerden tien muzikale Turkse jongeren van uiteenlopende culturele achtergrond en opleidingsniveau bij tien Utrechtse eveneens diverse jongeren. Van Streetwise tot conservatorium, met een grote passie voor muziek, werkten zij onder leiding van professionele coaches aan zelfgeschreven en -gecomponeerd repertoire dat zij aan het einde van hun verblijf op diverse podia presenteerden. NUtrecht en dBs vormden de campbase waar gewerkt en geleefd werd. In de herfst werd een tegenbezoek afgelegd in Istanbul. De contacten werden geïntensiveerd, de samenwerking betekenisvoller. Vertegenwoordigers van SICA en FCP, die als opdrachtgevers aanwezig waren, reageerden blij verrast dat de groep snel


mooie muziek produceerde. Een selectie van enkele jongeren maakt deel uit van Eutropia in 2013, een multidisciplinaire show door 50 Europese muziek-, dans- en mediatalenten, afkomstig uit negen Europese landen. In juni vond in Cultuurhuis Stefanus in Overvecht de landelijke slotmanifestatie plaats van Media4Me. Ruim 200 deelnemers wisselden kennis en ervaring uit over nieuw ontwikkelde methodes om bewoners en lokale professionals op een laagdrempelige wijze via digitale en sociale media meer bij de samenleving te betrekken. Het Overvechtse social media café oogstte hierbij veel lof. Met de lancering van de website urbantrajectories.nl sloot Jan van Duppen het eerste deel van de etnografische studie naar fietsroutes tussen Leidsche Rijn en de Utrechtse binnenstad af. Achter de schermen In 2012 verscheen de tweede publicatie van het stand van zaken boekje: Vrede in de Wijken, waarin verantwoording wordt afgelegd over de werkwijze van de afgelopen periode. Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst in januari 2012 waar partners uit alle wijken aanwezig waren, bleek de unanieme wens van de deelnemers om meer zichtbaar te zijn voor elkaar en beter op de hoogte te kunnen blijven van elkaars activiteiten. Samen met Rotslab is de open source website overalinutrecht.nl ontwikkeld en gelanceerd, die de betrokken partners een blijvend digitaal podium voor uitwisseling van informatie, planning en programmering geeft. Door middel van redactietafels zijn de deelnemers wegwijs gemaakt. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van informatie. De site stelt de bezoeker in staat om op overzichtelijke wijze organisaties en activiteiten en het laatste nieuws te vinden. Na 2013 zal de site worden onderhouden vanuit een samenwerking tussen Rotslab en het Grafisch Lyceum en X11. De site functioneert als digitale werkplaats waar studenten in opdracht van Utrechtse culturele instellingen filmpjes en beeldmateriaal maken. Zo worden ook jongeren medeeigenaar van overalinutrecht.nl. De site is een belangrijk instrument om het werk van onze partners te ondersteunen en blijvend zichtbaar te maken, om het netwerk een duurzame plek te geven. Deze samenwerking met het onderwijs is al in 2012 gestart.

“Alsof er elk moment een wonder zou kunnen gebeuren. Zo’n plek is de Metaal Kathedraal. Deze magische plek aan de rafelranden van het Utrechtse culturele leven, biedt ruimte aan kunstenaars van uiteenlopende disciplines. Het programma Vrede in de Wijken verbindt de Metaal Kathedraal met culturele collega’s, kunstenaars en wijkbewoners. De Vrede steunt onze eigenzinnige locatie door aandacht en betrokkenheid te tonen en het bekendheid te geven op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dit geeft ons nog meer mogelijkheden om te verbinden met de directe en indirecte omgeving.” Maureen Baas, theatermaker en initiatiefnemer van de Metaal Kathedraal


Uitgelicht Vervolg Wijktafels Zuid In het jaarverslag van 2011 staat beschreven hoe de Wijktafels Zuid leidden tot de vorming van 8 allianties in de wijk. In 2012 werkten organisaties en buurtbewoners uit Tolsteeg/Hoograven/Rotsoord en Lunetten verder in deze nieuwe coalities. De samenwerking intensiveerde door het besef dat het meer houvast gaf, meer opleverde, meer plezier gaf en minder kosten met zich mee bracht bij activiteiten die onderling werden georganiseerd. Hieronder en beknopt overzicht van wat in 2012 gezamenlijk werd ondernomen:

Introductie Utrechtse kunstenaars, maart Kennismakingsbijeenkomst voor de curatoren van Utrecht Manifest met kunstenaars in Utrecht die zich bezig houden met werken in de wijken. Deze avond leverde actieve deelname aan Utrecht Manifest op van Tafelboom, Jacqueline Besemer en Jan Willem Campmans. Samenwerking Utrecht Manifest, Vrede van Utrecht, kunstenaars uit de wijk

Fotografieproject jongeren, april De Brede School ontwikkelde, samen met Utrecht Manifest en Jacqueline Besemer, een fotografieproject rondom werk en dromen. Samenwerking Brede School, Vrede van Utrecht, Utrecht Manifest

Hallo Wereld, september/oktober 2012 Hallo Wereld is een programma rondom lezen, koken, kookboeken en gezondheid. Naast het stimuleren van lezen, bevordert het ouderparticipatie, gezond leven en smaakontwikkeling. Honderdvijfentwintig leerlingen van St. Jan de Doper en de Blauwe Aventurijn lazen boeken over thee en lekker eten, bezochten Nieuw Rotsoord, met kruiden uit de tuin van de kinderboerderijen en fruit uit verschillende werelddelen. Ook maakten ze hun eigen lievelingsthee. Uit al deze nieuwe smaken werd op 10 oktober 2012 door o.a. de smaaksamensteller van Douwe Egberts tijdens een feestelijke middag een theeverkiezing gehouden. Het Filiaal speelde voorafgaand aan de theecreatie-sessies het (bijna) waargebeurde verhaal over de ontdekking van thee. Leerlingen van X11 (VMBO voor Grafimedia) ontwierpen een boekje met daarin de namen van de deelnemende kinderen, de tekeningen die zij hadden gemaakt en de recepten van de verschillende theesmaken. Samenwerking Brede School Hoograven (Trekker), Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, de bibliotheek, Jogg (GG&GD), Het Filiaal, X11, Vrede van Utrecht

Buurtbios Drie actieve wijkbewoners hebben het idee uit 2011 voor de buurtbios verder uitgewerkt. Jurgen Bey, hoofdcurator van Utrecht Manifest ontwierp en bouwde een klein elektrisch wagentje om tot mobiele bioscoop. Daarmee werden in Rotsoord in 2012 twee filmavonden georganiseerd op het Viconaterrein (150 bezoekers) en op de kinderboerderij (50 bezoekers). De commissie Buitenbios heeft voor 2013 zeven data vastgelegd waarop films worden vertoond, op drie verschillende locaties in de wijk. Het technische beheer van de bios wordt uitgevoerd door een van de bewoners. De wagen is tegen een kleine betaling voor de begeleidende technicus door alle buurtbewoners te gebruiken. Hij kan dus ook worden ingezet bij promotie van culturele activiteiten in de wijk, en bij voorlichting, bijvoorbeeld door het vertonen van filmpjes op plekken waar veel bewoners komen. Samenwerking Briljante ideeën, Buurtbewoners, Utrecht Manifest, Vrede van Utrecht

Muziekclub De Brede School heeft in samenwerking met een dirigent uit de wijk, Het Filiaal en de Vrede van Utrecht een project voor leerlingen geïnitieerd rondom L’Histoire du Soldat van Stravinsky. Het concert dat ter afsluiting van het project werd gespeeld wordt herhaald in 2013. In de wijk is inmiddels een gitaarschooltje voor kinderen opgericht, door buurtbewoonster Hanneke de Reus. Deze school heeft zich gepresenteerd tijdens de Midzomernachtactiviteit in 2012 van Kinderboerderij Nieuw Rotsoord. Samenwerking Brede School, buurtbewoners, Het Filiaal, UCK, Vrede van Utrecht

Midzomerfeest 2012 Vooruitlopend op 2013 organiseerden kinderboerderij Nieuw Rotsoord en Vrede van Utrecht een Midzomernachtfeest, samen met kunstenaars uit de wijk. Een avond vol optredens en workshops van muzikale en betrokken bewoners (o.a. video-mapping). Liefhebbers konden camperen in de boomgaard en ’s ochtend gezamenlijk ontbijten. Er waren gesprekken voor de programmering van het Wijkenweekend 2013, georganiseerd door de Vrede van Utrecht, samen met het UCK, de kinderboerderij, de bibliotheek, Rotslab, Utrecht Manifest en kunstenaars uit de wijk. Op stapel staan workshops, een VJ op de watertoren, optredens, tentoonstellingen, een klassieke flashmob en een gezamenlijke optocht.

Lumineus Lunetten Lumineus Lunetten organiseerde Gluren bij de Buren: een route van theater- en muziekoptredens in de huiskamers van Lunetten. Daarnaast legt dit bewonersinitiatief een historische canon aan van de wijk, die als basis zal dienen voor een uitbundig dorpsfeest op Lunet III, een van de forten bij Lunetten.

Rotslab In 2012 werd Rotslab opgericht, een ‘ambachtelijke werkplaats van de 21e eeuw’. Rotslab faciliteert interdisciplinaire samenwerking tussen creatieve makers, ondernemers, leerlingen, bedrijven, ontwerpers, kunstenaars en het onderwijs, gericht op stedelijke ontwikkeling. De organisatie richt zich daarbij op de directe omgeving: Rotsoord/Tolsteeg/Hoograven en Rivierenwijk. Rotslab biedt in de toekomst publiek toegankelijke faciliteiten en is het vertrekpunt van waaruit – met behulp van low- en hightech productiemiddelen – wordt geleerd door te MAKEN. Rotslab is een publieke fabriek. Dat betekent dat iedereen welkom is, dat gewerkt wordt met open source hard- en software en dat kennis, ervaring en ontwerpen worden gedeeld. Rotslab ontwikkelde in 2012 met Vrede van Utrecht de communitywebsite overalinutrecht.nl. Daarnaast werkte Rotslab in 2012 met leerlingen van X11 aan de

ontwikkeling van ideeën voor de Fietsenstalling van de Toekomst. Tijdens de introductie van het nieuwe schooljaar verzorgde Rotslab in opdracht van Grafisch Lyceum Utrecht een dagprogramma waarin studenten kennismaakten met open product ontwerp, Fablab en businessmodel designen. Samen met X11 en Scholengroep Globe ontwikkelt Rotslab een grootschalig Young Urban Design project. Ook werkt Rotslab samen met buurtbewoners van Rivierenwijk aan een buurtinitiatief voor het ontwikkelen van een nieuwe brug over de Vaartsche Rijn. Rotslab werkt samen met buurtbewoners, X11, Vrede van Utrecht, Tafelboom, Utrecht Manifest, Kinderboerderij Nieuw Rotsoord

Kunstenaarsalliantie Tijdens de Alliantiefabriek ontstond een kunstenaarsnetwerk van de kunstenaars in de wijk. De Kunstenaarsalliantie kwam in 2012 vier keer bij elkaar. Leden hielden presentaties over hun werk wisselden ideeën uit. In november 2012 ging de kunstenaarsalliantie op in net netwerk van Rotslab, dat ook dergelijke avonden organiseert. Samenwerking kunstenaars uit de buurt, Nieuw Rotsoord, Brede School, Go APE, Vrede van Utrecht


Het wijkenteam werkte in 2012 aan deze activiteiten jan t/m sep

03 feb

Expodium startte begin 2011 locatie:KANALENEILAND. Sindsdien verblijven er met regelmaat kunstenaars in het appartement. Het appartement aan de Auriollaan in het complex Eiland 8 staat op de nominatie voor sloop. Tussen april 2011 en september 2012 functioneerde het appartement als platform voor een serie activiteiten, georganiseerd door kunstenaars, initiatieven uit de wijk en verwante organisaties. Kunstenaarscollectief Informal Strategies (Doris Denekamp en Geert van Mil) onderzochten IKEA en haar rol als bewoner van de wijk. Het project NIGHTWALKERS Kanaleneiland i.s.m. Nikos Doulos verzamelt kennis over stedelijke transitiegebieden en deelt deze door middel van nachtelijke dwaaltochten door de wijk samen met de nieuwkomers van de wijk: kunstenaars die in Eiland 8 zijn komen wonen en geconfronteerd worden met de opdracht ‘iets terug te doen’ voor de wijk. Anna Okrasko maakte de film Untitled (Ik kijk naar de film), die in première ging tijdens het Uitfeest op 2 september. De film speelt zich af tegen de achtergrond van de Utrechtse woonwijk Kanaleneiland. Susana Pedrosa onderzocht het effect van het volgen van aerobicslessen door moslimvrouwen. Door langzaam opgenomen te worden door de groep kreeg ze een uniek perspectief op de wijk en haar specifieke sociale structuur. Als onderdeel van haar onderzoek organiseerde Pedrosa het event Aerobics for Artists dat in de publieke ruimte van Kanaleneiland plaatsvond en bedoeld was voor de kunstenaars in de wijk. Van de vier bovengenoemde projecten verschijnt in december 2012 een kunstenaarspublicatie.

Rotslab startte een faciliteit voor iedereen om in maakprocessen te experimenteren met stedelijke vraagstukken van morgen. Rotslab realiseerde in samenwerking met de Vrede van Utrecht de community website overalinutrecht.nl, waardoor de vele culturele en creatieve activiteiten, organisaties en locaties in de wijken van Utrecht ontsloten worden. Voor de offline communicatie, het bekender maken van de site en de voortgang van de site werkt Rotslab samen met het Grafisch Lyceum en X11.

Locatie: KANALENEILAND

05 jan t/m 18 mei

Utrechtse WijkJury De WijkJury is een bijzondere theaterjury, die bestaat uit elf vrouwen, veelal wijkbewoners, die voorheen nooit in het theater kwamen. De meesten zijn niet in Nederland opgegroeid en bekijken de voorstelling vanuit hun eigen perspectief. De WijkJury bezocht in het seizoen 20112012 veertien voorstellingen uit het formele landelijke theaterrepertoire. Zij kregen de gelegenheid kennis te maken met acteurs en soms regisseurs. Ze bezochten de voorstellingen in Theater Kikker en de Utrechtse Stadsschouwburg. De WijkJury kwam daarnaast vier keer bijeen voor een juryberaad, om te komen tot een oordeel over de beste productie. WijkJury Utrecht is een samenwerking met Theater Kikker, Stadsschouwburg Utrecht en Female Economy. In seizoen 2012/2013 nemen veertien vrouwen deel. In juni 2013 tijdens het Midzomerweekend wordt de winnende voorstelling bekend gemaakt tijdens De Keuze van de WijkJury.

Kick-off Rotslab

10 feb

Leidsche Rijn Connectie Deze vereniging van vijftien lokale culturele organisaties in Leidsche Rijn stimuleert de samenwerking tussen bedrijven en culturele instellingen uit de stad en creëert daarmee een breed draagvlak voor kunst en cultuur in Leidsche Rijn. In 2011 vond de eerste speeddate plaats waarbij De Leidsche Rijn Connectie in gesprek ging met culturele organisaties uit de (oude) stad. Dit jaar werd daar het bedrijfsleven aan toegevoegd. Door middel van rondetafelgesprekken zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan. 14 feb t/m 08 mei

Media4me

Media4ME was een langlopend traject in Overvecht waarbij het leren omgaan met digitale en sociale media ingezet werd om mensen meer bij de samenleving te betrekken, meer mensen mediawijs te maken. Op verschillende locaties, zoals Huis aan de Vecht, de Brede school en cultuurhuis Stefanus vonden workshops en social media cafés plaats. In dit project werkten we samen met Mira Media, Click F1, Cultuurhuis Stefanus, Doe Mee Centrum de Gagel, Doe Mee Centrum Einstein en Resto van Harte. 15 feb t/m 23 mei

De Binnenplaats In samenwerking met ontwerperscollectief Stortplaats van Dromen en Cultuurhuis Stefanus werd een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de nieuwe Foyer van Overvecht, de overkapte binnenplaats van Cultuurhuis Stefanus. Dit gebeurde zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners die hun stem konden uitbrengen op een van de schetsontwerpen. In het winkelcentrum van Overvecht fungeerde de mobiele pop-up winkel van Stortplaats van Dromen meerdere malen als verzamelpunt voor spullen van bewoners die zij niet meer gebruiken en in het ontwerp voor de foyer hergebruikt konden worden. Ook werden er klusdagen georganiseerd waarbij bewoners werden uitgenodigd om mee te bouwen. Het resultaat is een gastvrije goed ontworpen ruimte waar bewoners zich thuis voelen.

20 feb t/m 27 sep

20 mrt t/m 3 jun

Wijktafels zijn lokale wijkcultuurnetwerken, waarin professionals en stakeholders die actief zijn in de wijk regelmatig samenkomen om ervaringen uit te wisselen en kansen op samenwerking verkennen om kunst en cultuur van toegevoegde waarde te laten zijn op het maaiveld. In 2011 organiseerden we voor het eerst twee wijktafels in Zuid. In 2012 volgden verschillende andere wijken waaronder Zuidwest, West en Oost. Resultaat in West: 11 projectplannen voor 2013.

Kruisbestuiving is een activistisch project waarin mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar bestuiven met hun creativiteit, kennis en expertise. In het project ‘Kunst, Campagne en Conflict!’ wordt kunst als middel ingezet, omdat kunst een krachtig wapen is om mensen uit te dagen verder te denken dan wat ze gewend zijn. In samenwerking met Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland zijn jongeren uit de wijk Kanaleneiland benaderd voor deelname aan het project. Samen met jongeren die zich via een open inschrijving hadden aangemeld, werd gewerkt aan een campagne rondom een internationale conflictsituatie. De vijf meest innovatieve en vernieuwende voorstellen werden door een online stemming uitgekozen om tijdens het Expo Event, op 3 juni in Kanaleneiland in het kader van de opening van de ARK-Zone, hun idee te presenteren. Een deskundige jury koos de winnaar drieduizend euro ontving om hun voorstel daadwerkelijk uit te voeren. De winnaar van dit jaar was Het Kookboek van een Vluchteling. Locatie: Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Arkfestival.

Wijktafels

20 feb t/m 01 nov

Netwerkbijeenkomst partners 2013 Verspreid door het jaar vonden zeven netwerkbijeenkomsten plaats voor alle samenwerkingspartners. In tegenstelling tot de voorafgaande jaren waarin we per wijk wijktafels organiseerden ter bevordering van culturele ontwikkeling en samenwerking, werd dit jaar uitgewisseld en gewerkt aan de totstandkoming van de gezamenlijke programmering in 2013. De bijeenkomsten vonden plaats op culturele locaties de wijken. De website overalinutrecht.nl is een belangrijk resultaat van deze samenkomsten. 02 mrt

Kruisbestuiving

28 apr t/m 26 okt

Routes to Transformation

In maart vierde STUT Theater haar vijfendertigste jubileum. Onderdeel van deze viering was een fototentoonstelling van Rob Huibers die van 07 t/m 29 maart te bezichtigen was in het stadhuis. De tentoonstelling bracht vijfendertig jaar STUT in beeld. Ook was er de STUT Surprise Party, twee weken lang was het publiek welkom om onderdeel te zijn van een muzikaal en theatraal diner. Locatie: Cultuurhuis Stefanus.

In dit internationale project musiceren twintig jongeren uit Utrecht en Istanbul met elkaar tijdens twee residencies. Hun achtergronden zijn uiteenlopend. Zo ontmoet een student van het conservatorium of de Nederlandse Popacademie een rapper van de straat, een singer-songwriter of een Marokkaanse bruiloftszanger. Er ontstaan performances met invloeden uit folk, R&B, rap, dubstep, pop, klassieke muziek, balkanmuziek en funk. De jongeren uit Nederland en Turkije leven en werken twee keer twee weken lang met elkaar. Eerst in Utrecht (28 apr t/m 13 mei) en daarna in Istanbul (13 t/m 26 okt). Hun gedeelde passie is muziek, het verbindende element van dit project. De missie van Routes to Transformation is het overbruggen van sociale, culturele en muzikale verschillen. De jongeren krijgen muziekworkshops en maken direct eigen repertoire dat zij presenteren op professionele podia. Door bij elkaar thuis te verblijven ervaren zij concreet elkaars achtergronden. Muziek ervaren zij hierbij als gemeenschappelijke taal, waarbij cultuurverschillen op de achtergrond geraken. Routes to Transformation is een initiatief van Roots & Routes (NL) en Bilgi University (Istanbul). De aanleiding vormen de 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. Partners van het project zijn Fonds voor Cultuurparticipatie, Vrede van Utrecht, gemeente Utrecht en Youth in Action. Locatie in Nederland: dBs/ NUtrecht.

19 mrt

29 apr

Bert Mulder, lector informatie, technologie en samenleving, eSociety Instituut Haagse Hogeschool, gaf een workshop voor wijkprofessionals in Overvecht. Focus was de verdiepende werking van nieuwe en sociale media voor de organisatie en versterking van de communicatie met bewoners. Locatie: Doe mee centrum Einsteindreef.

In de Staatsliedenbuurt wordt door Kunstlicht op Straat en het Kaasschaafcollectief een meerjarig programma gemaakt rondom de sloop en nieuwbouw in de wijk om het contact tussen oude en nieuwe bewoners te bevorderen. Op 29 april werd het collectieve kunstwerk van bewoners uit de Staatsliedenbuurt onthuld en ontving

Kennismaking Utrecht Manifest met Utrechtse kunstenaars Van dec 2011 t/m mei 2012 was de internationale biënnale voor social design: Utrecht Manifest (UM). Deze vierde editie had het karakter van een ontwerpend onderzoek waarbij de focus lag op Rotsoord en haar bewoners. De curatoren van het UM maakten kennis met Utrechtse kunstenaars die een actieve rol spelen in Utrechtse wijken zoals als Stortplaats van Dromen en Expodium. Het thema was het nieuwe werklandschap; de wijk en de publieke werkplek. UM ging in gesprek over de visie en expertise van de kunstenaars. Onder artistieke leiding van Jurgen Bey, i.s.m. curatoren Studio Makkink & Bey, Ester van de Wiel, Sophie Krier & Erik Wong en Christel Vesters. Locatie: Helpdesk, Rotsoord e.o. 07 t/m 30 mrt

STUT Jubileum

Workshop Sociaal gebruik van Media

Staatslieden vooraan


de burgemeester het eerste exemplaar van het boek Thuis in de Staatsliedenbuurt. Er was er een openingsexpositie met o.a. schilderijen, gedichten en foto’s van leerlingen van de Dr Bosschool en basisschool De Fakkel en er was live muziek. Initiatief van Kunstlicht op Straat en het Kaasschaafcollectief, in samenwerking met Dr Bosschool en De Fakkel. 05 mei

Bevrijdingsbal Een initiatief van de buurt Zuilen: een dansmiddag op ouderwetse wijze in het Vorstelijk Complex. Optredende artiesten zijn zowel amateurs als professionals. In samenwerking met Vorstelijk Complex, ZIMIHC en Portes. 12 mei

Alternatief Smartlappen Festival De zestiende editie van dit festival had zijn primeur in Cultuurhuis Stefanus in Overvecht en werd georganiseerd door de winnaars van 2011: Ubuntuhuis. Het initiatief is ontstaan bij de Arme kant van Nederland en werd tot voor kort altijd in Tilburg georganiseerd. Het doel van het festival is om op een aansprekende manier aandacht te vragen voor situaties van armoede. Alle artiesten hebben op een bekende melodie teksten geschreven op basis van eigen ervaringen. Er werd een publieksprijs en een juryprijs toegekend. Samen harde noten kraken was het thema, want armoede plaatst mensen, zeker in deze tijd van bezuinigingen, voor onacceptabele en moeilijke keuzes.

14 mei t/m dec

11 jul t/m 26 aug

Op verzoek van wijkbureau Zuidwest zijn we op 14 mei gestart met een serie wijktafels in de wijk Kanaleneiland. Dit met als doel om de samenwerking tussen de verschillende culturele- en sportorganisaties te bevorderen en te vergroten en van daaruit te komen tot een gezamenlijke zomerprogrammering. Middels twee wijktafels die plaatsvonden in het najaar is er teruggeblikt op het zomerprogramma en vooruit gekeken met de ambitie om de zomerprogrammering onder de naam Zomer van Kanaleneiland te verduurzamen in 2013 en daarna.

In samenwerking met verschillende culturele- en sportorganisaties uit Kanaleneiland is in de zomer van 2012 het programma De Zomer van Kanaleneiland ontstaan. Hierin stonden samenwerking en de methodiek van De Vreedzame Wijk centraal. Ook is het nieuwe concept De Vreedzame Kinderzone gelanceerd. Alle betrokkenen hebben een spoedcursus Vreedzame Wijk-methodiek gekregen. Elke woensdag en vrijdag tijdens de zomervakantie waren kinderen op een locatie in Noord- en ZuidKanaleneiland welkom om deel te nemen aan verschillende sport-, kunst- en media-activiteiten. Op 26 augustus werd de zomer afgesloten met het Homecoming Festival. Naast muziekoptredens waren ook de resultaten van de verschillende workshops gedurende de zomer te zien.

Wijkcultuurnetwerk Kanaleneiland

27 mei & 09 sep

Hoogtijdagen Vanaf 2013 is Castellum Hoge Woerd een duurzaam cultuurpark, waar bezoekers op ontdekkingstocht gaan naar oude en nieuwe cultuur in een eigentijdse setting. Hierbij staan archeologie, natuur en cultuur centraal. In opmaat naar dit cultuurpark vinden er twee keer per jaar Hoogtijdagen plaats. Tijdens de Hoogtijdagen is van alles te zien en te beleven op deze historische plek. Dit jaar vonden de Hoogtijdagen plaats op zondag 27 mei – met als thema de Romeinse Limes - en zondag 9 september – met als thema duurzaamheid en groen denken in het dagelijks leven. De Hoogtijdagen werden georganiseerd door Via Vinex en de partners van het Castellum terrein; de centra voor Archeologie en Natuur en Milieu Communicatie. 22 jun

12 mei t/m 30 jun

Troubadours van het Tafelbos De Troubadours van het Tafelbos trokken afgelopen lente en vroege zomer door de stad met een evenement waarin verschillende kunstvormen zoals muziek, tekst en beeldend werk een plek hadden. Ook konden bezoekers deel nemen aan die verschillende activiteiten. De Troubadours van het Tafelbos trokken langs de zes Tafelbos drooghuizen in de stad en vroegen de bewoners van Utrecht naar hun ideeën en verhalen over de rol van de tafel bij hen thuis. Daarnaast vroegen ze hen mee te denken over de vormgeving van de tafels van het Tafelbos. Deze ideeën werden direct in illustraties omgezet door een illustrator of meubelontwerper. Ook kon men zelf aan de slag in het mobiele atelier door een schaalmodel te maken van de tafel die hen voor ogen stond. De bezoekers werden geïnspireerd door het tweede deel van het Requiem voor een Boom en getrakteerd op een pannenkoek van de houtkachel. De Troubadours: Anna van Diepen, David Hansen, Egbert Boerma, Florian de Backere, Jurrian van den Haak, Linda Pijnacker, Marleen Buenen en Roeland Troost en Ruth van Andel. In samenwerking met Stichting Tafelboom, Gemeente Utrecht, NMC en Stichting DOEN.

Landelijke Media4ME eindconferentie Media4ME eindconferentie met 200 deelnemers, waarbij de landelijke uitkomsten van de Media4ME projecten die in 2011 en 2012 hebben plaatsgevonden centraal stonden. Sprekers o.a. Jose Manshanden (DMO Utrecht), Peter de Haan (Vrede van Utrecht) en Bert Mulder,(eSociety Instituut Haagse Hogeschool). Locatie: Cultuurhuis Stefanus 23 jun & 23 sep

Zingende Beelden Zingende Beelden is een project dat zich centreert rondom zeven beelden in het Maximapark in Leidsche Rijn. Zeven kunstenaars uit binnen en buitenland hebben zich laten inspireren door het park en haar omgeving. De thematiek van deze beelden biedt blijvende mogelijkheden om zowel jong en oud te inspireren. Jaarlijks zijn er twee Zingende Beelden edities. Dit jaar vond op 23 juni de educatieve route voor kinderen plaats. Bij elk beeld konden de kinderen een workshop volgen, verzorgd door een kunstenaar die zich had laten inspireren door het beeld. Op 23 september kon men deelnemen aan een theatrale muziekroute met als thema een andere wereld in geluid, vormgegeven door Victor Frederik. De beelden dienden als inspiratie en decor.

Zomer van Kanalaneiland

15 sep

Overdreven Festival Voor de eerste keer werd de Cultuurstrip, de creatieve kern van Overvecht omgetoverd tot festivalterrein. De beste Overvechtse en Utrechtse muzikale hoogstandjes, met acts als Kensington, SHMLSS, Guy Corneille, Color Ones en Rai Experience traden op. De boodschap van het festival is Totaal Lokaal. Dat betekent dat vrijwel alles uit Overvecht en omstreken afkomstig is. De acts, het bier, aankleding, kunstenaars, materiaal, beveiliging. De initiatiefnemers zijn HIK Ontwerpers. Vanuit de zelf opgerichte broedplaats De Ontwerpgarage in Overvecht ontwikkelen zij ideeën voor de openbare ruimte waarbij bewoners worden betrokken. Zo ontstaan participatieprojecten die door de wijk en haar bewoners worden gedragen. 16 sep

BLENDfestival Het BLENDfestival is sinds zes jaar een terugkerend festival en wordt georganiseerd door Van en Voor Jongeren. Het festival wordt inmiddels bezocht door jongeren uit Utrecht en omgeving. Elk jaar wordt er een keur aan muzikale optredens en sportdemonstraties gegeven. De optredens worden gegeven door jong talent uit de wijk en stad, afgewisseld met een landelijk bekende hoofdact. Voorafgaand aan het festival vindt altijd een coachingstraject plaats. 05 t/m 07 okt

Pilot HET 8STE CONTINENT - Plastic Soep Theatermakers, beeldend kunstenaars, bio kunstenaars, wetenschappers, architecten e.a. gingen een weekend lang aan de slag met het fenomeen Plastic Soep in de Metaal Kathedraal in Leidsche Rijn. Ook leerlingen van de Paletschool en studenten van de Basisopleiding van de HKU deden mee in verschillende onderdelen. Dit weekend was een pilot voor het project dat de Metaal Kathedraal in 2013 zal realiseren en gaat over vragen als: wat is de plek van plastic in ons dagelijks leven? Wat zijn de invloeden op ons welzijn, de voedselketen en de natuur? Kunnen we nog zonder? En hoe gaan we daarmee om? Bewoners uit de buurt werden opgeroepen om hun plastic een aantal weken

te verzamelen en in te leveren bij de Metaal Kathedraal. Met dat plastic zijn verschillende installaties gemaakt. In aanloop naar het Midzomerweekend wordt hier verder op door gewerkt. 06 okt

Beleef de Steef Cultuurhuis Stefanus opende na een ingrijpende verbouwing als ZIMIHC Theater Stefanus. De theaterzaal is up-to-date en de binnenplaats is nu Binnenplaats met een hoofdletter. Overdekt en sfeervol doet hij dienst als foyer tijdens voorstellingen en als ontmoetingsplek voor omwonenden. Gedurende de dag konden mensen zowel binnen als buiten genieten van een muzikaal, dans en theatraal programma. Buiten kon men mee doen aan verschillende workshops en werden er door lokale cateraars allerlei hapjes aangeboden. Het middagprogramma ging naadloos over in een dinershow en de dag werd afgesloten met een dansfeestje onder begeleiding van Lilian Vieira&Band. 28 okt

Staatsliedenbuurt gaat Jong, jonger, jongst! Een sprekend programma als onderdeel van een Culturele Zondag met indrukwekkende visuals, treffende gedichten, live muziek en optredens van onder meer cabaretier Jeroen van Merwijk. In samenwerking met Staatslieden Art Community (Kaasschaafcollectief, KOS). 02 okt, 08 nov & 06 dec

Kritische Dialoog/Lof der Zichtbaarheid

Onder de noemer Burgervriendschap presenteerde Doortje Kal, bijzonder lector Kwartiermaken bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht, een tweede Kritische Dialoog. In samenwerking met de HU. De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met uitsluiting kampen, niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Doortje Kal haakt hier met haar lectoraat op in en organiseert vijf kritische dialogen. Deze eerste heeft als titel Lof der Zichtbaarheid en gaat over de vraag hoe de werelden van mensen met en zonder handicap dichterbij elkaar kunnen worden gebracht via kunst. Lof der Zichtbaar zal in 2013 een belangrijke rode draad vormen door het hele wijkenprogramma. 10 & 11 nov

Sint Maarten Parade

Sinds 2011 is de Sint Maarten Parade en jaarlijks terugkerende tocht rondom Sint Maarten. De Parade vertrekt vanuit Overvecht en begeeft zich naar het Domplein waar de indrukwekkende grand finale met licht, muziek en beeldende kunst plaatsvindt. In de weken voorafgaand aan de elfde van de elfde maken zo’n driehonderd kinderen uit de wijken Zuilen, Ondiep en Overvecht onder begeleiding van kunstenaars prachtige lampionnen van wilgentenen en papier. Samen met hun ouders lopen de kinderen mee in een sprookjesachtige stoet naar het Domplein. Dit jaar begon de optocht op de Zeedijk met een feestelijk buurtevenement en trok met 500 participanten via de Oudegracht naar het Domplein


10 t/m 17 nov

27 nov t/m 8 dec

Tweeëntwintig muzikanten van verschillende origine en leeftijden uit Frankrijk, Duitsland, Turkije en Nederland werden uitgedaagd om mee te doen aan een muzikaal programma in een week van uitwisseling tussen culturen, generaties en steden. De muzikanten volgden een divers programma met workshops van ervaren bandcoaches, culturele activiteiten en een masterclass. Het project werd afgesloten met een Europees symposium over intergenerationeel werken in Rotterdam en een finaal optreden in het Muziekhuis Utrecht. ReGeneration is een samenwerking geïnitieerd door Roots & Routes en Euro+ met partners uit Utrecht (ZIMIHC, Vrede van Utrecht, Vorstelijk Complex) en internationale partners (uit Duitsland, Frankrijk).

De Culturele Karavaan is een festival met verhalen, muziek, dans, poëzie en kunsten uit verschillende religies. Dit jaar streek het festival neer in de Triumfatorkerk in Kanalaneiland. Rondom het thema Licht is er in de weken voorafgaand aan het festival door verschillende wijktalenten gewerkt aan mooie optredens. Vier groepen van het Samen Doen Na School traject hebben met hun docent Byron Gomez gewerkt aan een expositie voor in de kerk. Bezoekers konden tijdens het festival genieten van dans, rond Divali (Hindoestaans lichtfeest) en een Turkse volksdans. In Sacred Songs zongen onder andere een Joods koor en een zangeres uit Ghana mee. Naast het festival op 8 december hebben er verschillende previews plaatsgevonden. Onder andere op 27 november tijdens een maaltijd van Resto van Harte, op 28 november middels een dialoogbijeenkomst en op 2 december tijdens een reguliere kerkdienst in de Triumfatorkerk.

ReGeneration

11 nov

Gluren bij de Buren Lunetten De opmaat en het voortraject voor het Dorpsfeest op Fort Lunet III. Op veertien adressen in Lunetten gingen de deuren open voor muziek- en theatervoorstellingen. De voorstellingen werden voornamelijk verzorgd door artiesten uit de wijk en de stad Utrecht. In samenwerking met Lumineus Lunetten, bewoners Lunetten, Theater de Musketon en Portes.

Culturele Karavaan

Samenwerkingspartners Vrede van Utrecht in de wijken

’t Groene Sticht, ’t Hoogt, Aanzet Redactie, Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving, Amadeus Lyceum, Amarentske Koopman, Anthonius Parochie, Architectuurcentrum AORTA, Arteganza, AxionContinu, Azotod, Berenschot, Bewoners Overleg Lunetten, Bibliotheek Utrecht, Bilgi University Istanbul - Youth Studies unit, Bo-ex, Born Digital, Brede School Hoograven, Brede School, Kanalaneiland – Hart van Noord, Brede School Overvecht, Briljante Ideeën, Buurtbewoners Hoograven, Tolsteeg en Lunetten, Buzz, Casco, Click F1, Confetti dell Arte - Corinne Vis, Creative College ROC Midden Nederland, Critical Mass, Culture Connection, Culturele zaken Gemeente Utrecht, Culturele Zondagen, Cultuur 19, Cultuur in Oost, Cultuurhuis Stefanus, Cultuurnetwerk de Ster / Molenerf de Ster, Cumulus Welzijn, dB’s, De Dansers, De Kamers, De Schalm, De Zingende Toren, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht, Dierenweide Nieuw Rotsoord, Doe Mee Centrum Einstein, Doenja Dienstverlening, Domstad Fusion, Eiland 8, Eilandsteede, Esther Derx, Expodium, Extelligentia, Fanfare 11-11, Fanfare van het Vuur, Female Economy, Flinq TV, Fort aan de Klop, Fort van de Verbeelding, GabrielEvents, GG & GD, Global Village Festival, Go APE!, Grafisch Lyceum Utrecht, Hans van Lunteren, Harmonie Orkest Vleuten, Het Kaasschaafcollectief, Het Wilde Westen, HIK Ontwerpers, Hogeschool Utrecht Lectoraat Kwartiermaken, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hoogravens Belang, Hotzo, Impakt, Insight Share, Iris Dik, Jan Coolen, Jebber, Jeugdcultuurfonds, Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, JOU, Juul Rameau, Kerkenberaad, Kerkennacht, Kies Kultuur Leidsche Rijn, Kleurrijke Wijk, Koninklijk Zuilens Fanfarekorps, Kopi Susu, Kosmopolis Utrecht, Kunstkasteel Zuilen, Kunstlicht op Straat, Leidsche Rijn Connectie, Lievelings – Marijke Donath, Lombox, Louise Hessel, Lumineus Lunetten, MA-KE, Maanzaad, Mariska Pluck, Metaal Kathedraal, Mira Media, Mitros, Mo’move – Heddy Veltkamp, Molenerf de Ster, Muziekhuis Utrecht, Muziekschool De Nieuwe Vaart, Nederlandse Spoorwegen, NedPho, New Dutch Connections, Nieuw Welgelegen, Ondix, Overvecht.nu, Parkschool, Pastoe / De Toonkamer, Peter Dubois, PodiumWerkPlaats, Politie, Portaal, Portes, Portico, Redondo Música, Restaurant LE:EN, Resto van Harte, Rietendakschool, ROC Midden Nederland, Roots & Routes, Rotslab, Rotsoord Nu, Ruud Kuijer, SDNS – Samen Doen Na School, Sint Maarten Beraad, Sodaproducties, Sophie’s Kunstprojecten, Special Arts, Spinoza presenteert, Stadserf Rood|Noot, Stadsschouwburg Utrecht, Stedelijke Fotografie Utrecht, Stem des Volks, Stichting Kleurrijk Wijk, Maanzaad, NUtrecht / stichting NuCultuur, Stichting Ruis, Stichting Vida, De Vrolijkheid, Stortplaats van Dromen, STUT Theater, Tafelboom, Terra Incognita, Theater Kikker, Theatergroep Dox, Theatergroep Link, Theatergroep ZEST, Theaterwerkgroep Musketon, Tivoli De Helling, U in de Wijk, UCK, Universiteit Utrecht, Upact, Upgrade, Uranus Cultuurlab, Utrecht Manifest, Utrecht rent, Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrechtse stedelijke raad van Kerken, Van en Voor Jongeren, Vechtclub, Via Vinex, Vlampijpateliers, Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland, Vreedzame School, Wereldfeest, Wijkbureau Leidsche Rijn, Wijkbureau Oost / Noordoost, Wijkbureau Overvecht, Wijkbureau West, Wijkbureau Zuid, Wijkbureau Zuidwest, Winkelcentrum Kanaleneiland, Wishing Well West, X11,Ylonka van Es, ZIMIHC, ZIMIHC Theater Stefanus,ZIMIHC Theater Vorstelijk Complex, Zina Platform

“Cultuur zorgt voor reuring, expressie en plezier. Iets voor de geest, waardoor je even uit je normale doen wordt gehaald. Muziek is ook een manier van communiceren, zeker bij mensen met dementie. Zo’n programma kan een helende werking hebben, die zelfs de zorg enigszins ontlast. En soms levert muziek ook felle of juist geanimeerde discussies op. Niet iedereen hoeft alles altijd mooi te vinden.” Joyce Vlaming, projectleider kunst en cultuur, AxionContinu


Het educatieprogramma van Vrede van Utrecht bestaat sinds 2010 en is in 2012 haar derde schooljaar ingegaan. Dit is ook direct het jubileumjaar voor de scholen; in de klas maken zij zich op voor de feestelijke activiteiten in 2013. In de stad Utrecht is inmiddels 95% van alle basisscholen bij Vrede van Utrecht op School betrokken. Voor de scholen in de provincie is dat 75 %. Ook steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs nemen deel. De drie pijlers onder het educatieprogramma vormen nog altijd: geschiedenis, burgerschapsvorming en kunst- & cultuureducatie. De programmaonderdelen zijn ontwikkeld met de partners en bestaan onder andere uit muziek-, dans- en theatervoorstellingen, musicals, prenten- en stripboeken, geschiedenislespakketten en tentoonstellingen. In 2012 zijn daaraan toegevoegd een bordspel, een jeugdroman met een stadswandeling, een kunsteducatief spel en een fotografieproject.

Educatie “Het was erg mooi om een fotoproject te doen vanuit de achterliggende gedachte om kinderen elkaar in de ogen te laten kijken. Het resultaat is mooi werk van de leerlingen en mooie foto’s van ogen van de leerlingen die in het trappenhuis van de school hangen. De ‘ontvangende’ ogen begeleiden je het gebouw in; je voelt je welkom.” Alex de Jonge docent Globe College (VMBO school) over het project U&EYE

Primair onderwijs In 2012 ontwikkelde Scholen in de Kunst samen met Vrede van Utrecht De Kunst van het Onderhandelen, een kunsteducatief spel waarbij leerlingen van groep 6, 7 en 8 onder leiding van hun leerkracht met dans, muziek, drama en beeldende werkvormen in dialoog gaan met elkaar en naar een optreden op school toewerken. In een kleine crew maken ze een eigen act binnen een discipline (level 1). Daarna combineren ze hun act met die van een andere crew (level 2). Tot slot geven ze met de hele klas samen een geweldig optreden voor een publiek (level 3). Tijdens het maken en combineren van de verschillende acts kunnen de crews punten verdienen voor de mate  van samenwerking, de manier waarop ze naar elkaar luisteren en onderhandelen. Ze worden beloond voor hun kunstzinnige vaardigheden en de wijze van uitvoering. Het project is via dekunstvanhetonderhandelen.nl voor alle scholen gratis te downloaden. Het aantal deelnemende basisscholen is in 2012 verder toegenomen. In de stad doen 122 van de 128 scholen mee, dat is 95%. In de provincie doen 327 van de 450 scholen mee, dat is 75%. In totaal doen 449 van de 578 basisscholen mee (in 2011 was dat 370), dat is 78% in totaal (gestelde ambitie voor 2013 is 80%). Voortgezet onderwijs In 2012 heeft Vrede van Utrecht veel leerlingen in het voorgezet onderwijs bereikt. Dit gebeurde veelal via het nieuwe fotografieproject U&EYE. Deelnemende scholen kwamen zowel uit stad als uit provincie: CSV Veenendaal, Globe College Utrecht, Johan van Oldenbarnevelt Amersfoort, Cals College Nieuwegein, Gerrit Rietveld Utrecht, Sint Gregorius College Utrecht, Trajectum College Utrecht. In totaal namen 24 klassen met in totaal 607 leerlingen deel aan U&EYE.


Educatie in 2013 Voor 2013 staan er opnieuw veel gastlessen gepland voor U&EYE, bij het ter perse gaan van dit jaarverslag in 39 nieuwe klassen. Alle tweede klassen van drie scholen voor voortgezet onderwijs in Houten (Heemlanden, Mijn Houtens en het Wellant College) doen mee met U&EYE. De werken die de leerlingen maken krijgen een plek in een expositie welke op 11 april 2013 feestelijk wordt geopend. Tijdens het openingsweekend van de Vrede van Utrecht zullen ruim 800 leerlingen van groep 7 en 8 van Utrechtse basisscholen deelnemen aan de KUNSTuitDAGing, een evenement waarbij de kinderen een culturele instelling in de stad bezoeken en onderdeel zijn van een spetterend programma op het Domplein. Het UCK en Vrede van Utrecht werken bij de KUNSTuitDAGing samen met de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Utrecht. Tweedejaars studenten van deze opleiding bereiden de leerlingen in twee gastlessen voor op de KUNSTuitDAGing. Ze vertellen over kunst in het algemeen en het bezoek aan de culturele instelling in het bijzonder. Zo wordt aandacht besteed aan de thematiek van de Vrede van Utrecht: vrede door dialoog. De studenten begeleiden de klassen ook tijdens het bezoek aan de instelling in de stad. Diverse scholen hebben aangegeven in 2013 een thema of projectweek in te richten rondom de Vrede van Utrecht. Hiervoor gebruiken zij de diverse lesmaterialen en projecten die er zowel voor primair als voortgezet onderwijs beschikbaar zijn. In IJsselstein nemen 16 basisscholen en 1 middelbare school deel aan het jaarlijkse Vrijheidsfestival dat haar eerste lustrum beleeft en in het teken staat van de Vrede van Utrecht. Het laatste educatieprogramma van Vrede van Utrecht op School is het educatieprogramma rond Festival de Basis. In een programma voor de basis- en voortgezet onderwijs scholen uit de omgeving van de voormalige vliegbasis Soesterberg komt in een kunst- en cultuureducatieprogramma het verhaal van Basis Soesterberg voor de leerlingen tot leven.

“Ze leren in het spel erg van de rol van de bemiddelaar. Ze zijn niet gewend te bemiddelen als er een conflict is.” Lara Arnouds juf Daltonschool Rijnsweerd over Vredepoort


Deelname aantal scholen 2010, 2011 en 2012 2011

370 291 2010

STAD

101

PROVINCIE

190

STAD

116

PROVINCIE

254

2012

449 PROVINCIE

327**

STAD

122* * dat is 95% van alle basisscholen in de stad Utrecht ** dat is 75% van de basisscholen in de provincie Utrecht


Uitgelicht

Activiteiten in het kader van educatie in 2012 27 & 29 feb

13 sep

Gastles over Utrecht 2018. Partnerschap VvU 2018 en Amadeus-Aorta.

Onder begeleiding van kunstvakdocent Alex de Jonge en twee gastdocenten fotograferen VMBO leerlingen elkaars ogen, ervaren de kracht ervan en het effect als je deze in een nieuwe context plaatst.

Kick-off Meet U in 2040

Bordspel Vredepoort Vredepoort – voorheen getiteld de Balance the Power Game – is ontwikkeld en uitvoerig getest op verschillende scholen en BSO’s door Fourcelabs. Doel van het spel is om leerlingen te laten ervaren en beleven hoe je conflicten kan oplossen door te bemiddelen en te zoeken naar win-win situaties. Situatie: Het is 3013. Alle planeten zijn in oorlog. De spelers worden naar Vredepoort gestuurd, de enige veilige plek in het heelal. Samen met andere ruimtewezens moeten de spelers hier een vreedzame stad te bouwen en daarmee levens te redden. Samenwerken levert iedereen meer op. Tegelijkertijd is er ook eigenbelang: iedereen wil vooral wezens van hun eigen planeet redden. En ondertussen dreigt er ook nog gevaar van

30 mrt buitenaf. Boosaardige aanvallers willen Vredepoort vernietigen. Degene die het beste onderhandelt en samenwerkt tijdens het spel Vredepoort kan de meeste levens redden en wint het spel. Vredepoort had oorspronkelijk een online game moeten worden. De gestelde doelen bleken echter alleen haalbaar door leerlingen aan tafel te laten bemiddelen in een conflict, net als bij de Vrede van Utrecht in 1713. De leerlingen die het spel in de testfase speelden, waren erg enthousiast. Toen het spel in december beschikbaar kwam werden er in een maand tijd 235 spellen verkocht. Educatieve uitgeverij Kwintessens verzorgt de distributie van het spel en hosting van de digitale spelomgeving.

Historische jeugdroman: Het Mysterie van de Zwarte Mantel Martine Letterie, bekend van historische jeugdromans, schreef twee boeken over de Vrede van Utrecht voor kinderen van negen jaar en ouder. Op initiatief van Kiwanis Club Utrecht schreef ze Het Mysterie van de Zwarte Mantel. Hierin werken de hoofdrolspelers Marie en Dirk samen aan een krant over de vredesonderhandelingen die op dat moment in hun stad plaatsvinden. Dirk schrijft en Marie maakt tekeningen. Ze ontdekken dat er iemand is die de vrede tegen wil houden en proberen de vrede te redden. Op vrijdag 12 oktober, op de laatste dag van de Kinderboekenweek, presenteerde Martine Letterie haar boek in de Raadszaal van het Utrechtse stadhuis, op de plek waar in 1713 de Vrede van Utrecht werd getekend. In aanwezigheid van leerlingen van de Parkschool en de

Utrechtse Schoolvereniging overhandigde Martine het eerste exemplaar aan burgemeester Wolfsen. Tijdens een korte voorleessessie tekende illustrator Rick de Haas een karakteristieke prent uit het boek. Martine Letterie bezocht in het kader van het Kunst- en Cultuurmenu van Kunst Centraal basisscholen in Lopik en Maarssen. Bij het boek is i.s.m. Kunst Centraal een educatieve stadswandeling door Utrecht ontwikkeld langs belangrijke locaties uit het verhaal. Ook heeft Vrede van Utrecht heeft een schrijf- en tekenwedstrijd uitgeschreven voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij kunnen - net als Dirk en Marie – een eigen Vrede van Utrecht krant maken. Hiervoor maken ze gebruik van het geschiedenislespakket over de Vrede van Utrecht dat 75% van alle Utrechtse basisscholen inmiddels in bezit heeft.

Groep 7 van basisschool De Border in Amersfoort speelt voor het eerst het spel. 19 apr

Workshops Clips voor de Vrede

sep t/m dec

Gastlessen U&EYE Ruim 600 leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal nemen deel aan het fotografieproject U&EYE.

Op het Pantarijn in Rhenen. 12 okt 7 jun

Tweede pilot Kunst van het Onderhandelen Groep 8 van basisschool de Meer in Amsterdam speelt het spel voor de laatste puntjes op de i. 27 jun

Meet U in 2040 Presentatie plan voor bidbook door de leerlingen van HAVO 4 en 4 en 5 VWO. Partnerschap VvU 2018 en Amadeus-Aorta.

Lancering boek Martine Letterie Perspresentatie van Het Mysterie van de Zwarte Mantel van kinderboekenschrijfster Martine Letterie tijdens de slotdag van de Kinderboekenweek in het Utrechtse stadhuis. Burgemeester Wolfsen nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van een leerling van Parkschool, in aanwezigheid van leerlingen van de Parkschool en de Utrechtse Schoolvereniging. Tevens werd de bijbehorende stadswandeling, ontwikkeld i.s.m. Kunst Centraal gepresenteerd. De Kiwanis Utrecht namen het initiatief voor de totstandkoming van het boek.

23 aug

Pilot U&EYE op CSV Veenendaal

nov t/m dec

Leerlingen 3 VMBO en kunstvakdocente Caroline Rip testen samen met de vakdocenten die het lesmateriaal ontwikkelden het fotografieproject U&EYE.

63 basisscholen vragen een gratis exemplaar aan van ‘Het Mysterie van de Zwarte Mantel’.

Gratis kinderboek

10 t/m 14 sep

Vrede Express in Montfoort en Linschoten Alle groepen 7 en 8 van de zeven basisscholen in Montfoort en Linschoten bezoeken de mobiele, interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap van Stichting Vredeseducatie.

Samenwerkingspartners educatie 2012 Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht, Scholen in de Kunst, Stichting Vredeseducatie, Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), HOLY Animatie, Marnix Academie, Kwintessens, De Utrechtse Spelen. Met dank aan KF Hein en de Kiwanis Utrecht.

U&EYE Met de opkomst van social media en de mobiele telefoon worden veel gesprekken gevoerd en conflicten besproken zonder elkaar aan te kijken. Dat leidt niet zelden tot conflicten. Oogcontact is in een dialoog eigenlijk onmisbaar en speelt een belangrijke rol bij het veroorzaken en oplossen van conflicten. U&EYE is een fotoproject dat de leerlingen bewust maakt van het effect van oogcontact, hen over het onderwerp laat nadenken en hen de kracht van ogen laat ervaren door middel van fotografie. Leerlingen fotograferen elkaars ogen. Kijkend door de lens van een camera leren ze beter te observeren. Door in te zoomen ervaren ze bovendien het effect van emoties

Pilot Kunst van het Onderhandelen

Kick off U&EYE op Globe College Utrecht

in ogen optimaal. Een groot meester in de fotografiekunst is de Franse street artist JR. Hij heeft de impact van ogen laten zien in diverse fotoprojecten over de hele wereld, zoals Face 2 Face en Women are Heroes. Geïnspireerd door JR gaan de leerlingen tijdens U&EYE op zoek naar plekken in en om de school waar ze hun foto’s van ogen plaatsen zo dat de kracht ervan wordt vergroot en versterkt. Dit levert opnieuw bijzondere kunstwerken op. Leerling van CSV: “Op Facebook zie je elkaar niet, dan praat je alleen maar. Als je op elkaars ogen en gezichtsuitdrukkingen let, dan kun je zien hoe diegene zich eigenlijk echt voelt.”


Het Community Arts Lab Utrecht (CAL Utrecht) verzamelt en deelt kennis over community arts projecten. Het voornaamste doel is daarbij de verankering, verbreding en verdieping van kunst- en cultuurparticipatie door mensen die daartoe geen of nauwelijks toegang hebben via de reguliere kanalen. In 2012 heeft CAL Utrecht haar gezicht laten zien in: vijf nieuwe internationale uitwisselingsprojecten, twee intervisiebijeenkomsten, zes presentaties, begeleiding van drie stagiairs, negen nieuwsbrieven met ruim 1300 abonnees en individuele (advies)gesprekken met kunstenaars, studenten en kunstorganisaties. Achter de schermen werken we met tientallen partners aan twee publicaties en een indrukwekkend internationaal festivalprogramma over kunst en verzoeningsprocessen in Nederland en het buitenland: Noord-Ierland, Peru, Guatemala, Afghanistan – dat volgend jaar plaatsvindt.

Community Arts “We hebben baanbrekende festivals en symposia georganiseerd, we hebben de geboorte mogelijk gemaakt van een landelijk kenniscentrum op het gebied van community arts (CAL-XL), we hebben over onze onderzoeken verslag gedaan in landelijke en internationale publicaties, we hebben jonge en ervaren kunstenaars moreel en materieel ondersteund op momenten dat het nodig was, we hebben internationale samenwerking tussen Utrechtse en buitenlandse community kunstenaars veroorzaakt en we hebben met dat alles, denk ik, een substantiële bijdrage geleverd aan het versterken van community arts in Utrecht en ver daarbuiten.” Dr. Eugène van Erven over het schrijven van Dialogen

Vijf nieuwe projecten CAL Utrecht was in 2012 coach bij de Sint Maarten Parade en heeft het tweede deel van de documentaire over de Sint Maarten traditie en Parade mogelijk gemaakt. In 2012 hebben theatermakers Anouk de Bruijn (NL) en Catalina García (GCA) elkaar bezocht om de locatietheatervoorstelling Verborgen Oorlog te maken. In de voorstelling komen de kracht van Nederlandse en Guatemalteekse werkwijzen en verhalen samen. Social Media are Older Than the Internet is een social media uitwisselingsproject tussen de Egyptische stad Damietta en Utrecht. Het vooronderzoek in Damietta is reeds gestart, in 2013 wordt de link met Utrecht gemaakt. Ik ben Hier beleefde haar tweede editie in 2012, waarin jongeren die in hun eigen land analfabeet waren elkaar filmden en interviewden. Zo laten zij zichzelf zien aan de rest van Nederland en leren ze zelf filmtechnieken. In 2012 is een eerste ontmoeting geweest tussen het STUT koor, de Ierse Folk band The Henry Girls en het Inishowen Gospel Choir. Zangtechnieken en manieren om persoonlijke liedjes te schrijven werden uitgewisseld.


Kennis verzamelen en verspreiden In 2012 werkte CAL Utrecht aan haar laatste publicatie, Dialogen. Het boek wordt geschreven in samenwerking met deelnemers en kunstenaars van projecten die CAL Utrecht onderzocht: wat betekende dat project en wat is er van overgebleven? Bij het boek wordt een DVD gepubliceerd waarin oud en nieuw beeldmateriaal over de projecten te zien is. Francois Matarasso werkt aan Bread&Salt, een boek waarvoor hij onder andere in Utrecht onderzoek deed. Het boek gaat over de positie die kunstenaars met een niet-Westerse achtergrond hebben in de kunstwereld. De vijf nieuwe projecten zijn gekoppeld aan internationale organisaties die kennis en methodieken hebben die in Nederland nog onbekend zijn. Via de Nederlandse partners zetten we die kennis in in Nederland. In 2013 komen de geleerde lessen uitgebreid aan bod in de Community Arts Conferentie. Van deze projecten wordt verslag gedaan door het Cultureel Persbureau. Zij interviewen de initiatiefnemers en deelnemers om via de ogen van de laatste het project op verschillende momenten in beeld te brengen. CAL Utrecht heeft opnieuw CALzone bijeenkomsten georganiseerd om het community arts netwerk te versterken en kennis uit te wisselen.

“Het zijn echte verhalen, onze verhalen. Ik vind het leuk om dat te spelen en kan het juist overbrengen aan publiek omdat het zo herkenbaar is voor mij.” Esra (speelster) – bIKe Live


Uitgelicht

Het Community Arts Lab had in 2012 deze activiteiten 12 jan

17 aug

Studenten van de Master Kunst en Communicatie presenteren hun plan voor de inzet van social media als kunstvorm binnen een community art project.

Presentatie over CAL Utrecht door Eugène van Erven op congres in Gotheborg, Zweden

Presentatie HU studenten

Verborgen Oorlog Verborgen Oorlog is een locatietheatervoorstelling die het resultaat is van samenwerking tussen de Guatemalteekse kunstorganisatie Caja Lúdica en Theaterstichting DE REST in Nederland. De voorstelling is gebaseerd op verhalen van jongeren die theater maken bij Caja Lúdica in Guatemala, en Nederlandse jongeren die in Guatemala geweest zijn voor hun studie of om vrijwilligerswerk te doen. De voorstelling verbindt de uitbundige werkwijze van Caja Lúdica en de meer ingetogen op persoonlijke verhalen gebaseerde werkwijze van Anouk de Bruijn die het project vanuit DE REST uitvoert. Het ene deel van het team leeft in een land vol geweld, het andere deel heeft dat land uit zichzelf opgezocht. Sinds het voorjaar van 2012 werken theatermakers Anouk de Bruijn en Catalina García samen en in augustus was Anouk een maand in Guatemala: “Ik ben zo blij dat ik samen mag werken met deze mensen. Sommigen van hen heb ik al persoonlijk geïnterviewd; gesprekken die je lang bijblijven. Soms lijkt het zo onwerkelijk wat zij hebben meegemaakt, de vechtlust die ze hebben om te leven. Je kent de verhalen, maar zij hebben het geleefd, zitten naast je of tegenover je en vertellen erover. En daarnaast koken, eten, lachen, dansen we samen.” Catalina Garcia was in okt-nov 2012 een maand in Nederland. Ze gaf verschillende workshops, ze leerde de

Presentatie congres in Gotheborg

sep t/m dec Nederlanders het ambacht van stelten maken en er is hard verder gewerkt aan de voorstelling Verborgen Oorlog. Catalina: “Ik ben erg blij met deze kans om iedereen te ontmoeten, samen te werken en krachten te bundelen voor het waarmaken van een collectieve droom.” Caja Lúdica creëert met kunst een bewustzijn onder jongeren van wie zij zijn, de maatschappij waarin ze leven, de talenten die ze hebben en hoe ze die kunnen delen met andere jongeren. Dit zijn jongeren die vaak niet naar school gaan en vaak letterlijk moeten vechten om te overleven. Het antwoord van Caja Lúdica is kleur, muziek, dans en heel veel energie. In samenwerking met E-motive wordt gezocht naar manier om de werkwijze van Caja Lúdica in Nederland in te zetten. Weliswaar leven jongeren in Nederland onder hele andere omstandigheden, toch is er ook bij hen behoefte aan binding, gezamenlijk een doel te bereiken. Angie Hernandez maakt een documentaire over het project om inzicht te geven in hoe de specifieke kwaliteiten van beide organisaties elkaar versterken en wat ze van elkaar kunnen leren voor hun dagelijkse praktijk. Verborgen Oorlog is van 20 t/m 22 juni te zien zijn op het Waterliniefestival. Dit festival wordt door Theaterstichting DE REST georganiseerd in het kader van Vrede van Utrecht.

14 feb

Dit is Overvecht! Een fotoproject van Joosje Duindam werkend vanuit Cultuurhuis Stefanus, waarin mensen via foto’s uit de buurt met elkaar in contact komen. Het resultaat is op een googlemaps kaart te zien. 23 feb

CALzone (intervisiebijeenkomst) Community arts makers brengen in Eiland 8 een eigen ervaring als case in, waarover ze met andere makers praten. 28 mrt

Nightwind Performance In Studio T van de Universiteit Utrecht vond deze performance van de Colombiaanse theatermaker en mensenrechtenactivist Hector Aristizabal plaats. De performance is gebaseerd op zijn eigen ervaringen in Colombia: Martelingen en het verdwijnen van familieleden en vrienden. Hij heeft deze ervaringen omgezet in een grote motivatie om de wereld waar hij kan beter te maken.

Ik ben hier Ik ben hier is een participatief videoproject door, met en over leerlingen van de ISK (Internationale Schakel Klassen) in Utrecht. Deze jongeren wonen maximaal 1,5 jaar in Nederland en leren met name de Nederlandse taal en cultuur kennen om daarna door te stromen naar regulier onderwijs. Onder begeleiding van twee professionele filmmakers, maken twee groepen leerlingen hun eigen documentaire. Het programma loopt door tot en met februari 2013. 08 t/m 09 sep

bIKe Live

Een theatertour op de fiets. Fietsvoorstelling door jongeren die lange afstanden tussen huis en school fietsen. Op basis van de verhalen van de jongeren zelf. Geluidsfragmenten, theaterscènes en fotoportretten komen samen in een bijzondere fietstocht. Een project van Stichting DE REST i.s.m. RTV Stichtse Vecht en global art project InsideOut. 24 sep

Presentatie IJsselstein

30 mrt t/m 01 apr

CAL Utrecht presenteerde op uitnodiging van de cultuurmakelaar aldaar, het programma van Vrede van Utrecht 2013.

Driedaagse workshop Hector Aristizabal op basis van de technieken uit Theatre of the Opressed. In samenwerking met Martha Villada Marquez en Imaginaction.

okt t/m dec

From Vision into Action De Dansvloer

STUT koor

Presentatie over CAL Utrecht door Eugène van Erven.

Het STUT koor, een groep enthousiaste Utrechters, gaat samenwerken met de Noord-Ierse Henry Girls. The Henry Girls tourden al door (Noord-)Ierland, in Duitsland en de Verenigde Staten. In verschillende wederzijdse bezoeken wordt gewerkt aan meerstemmige zang en invloeden uit de Folk muziek. Het STUT koor draagt haar methodiek over om van levensverhalen liedjes te maken. Het project loopt tot en met juni 2013. Het resultaat is te zien op vrijdagavond 21 juni 2013 in de Stadsschouwburg Utrecht

30 mei

02 okt

Kinderen uit het AZC Oog in Al komen via social media in contact met kinderen uit de wijk. Ze ontmoeten elkaar en maken samen tekeningen en een film in en over hun wijk.

CAL Utrecht was vertegenwoordigd in het 10-koppige panel dat in gesprek ging over het ruimte maken in onze maatschappij voor mensen met een handicap of psychiatrische achtergrond.

11 mei

Spinoza Presenteert: Presentatie van de workshops die Joosje Duindam gaf aan kinderen in Spinozaplantsoen. Een toneelstuk over hun woonplek en wat ze er leuk en niet leuk aan vinden. 22 mei

Gastles Hanzehogeschool Groningen

Social meda project

Kritische Dialoog Lof der Zichtbaarheid


nov t/m dec

10 nov

Een social media uitwisselingsproject tussen de Egyptische stad Damietta en Utrecht. Het vooronderzoek in Damietta naar de mogelijkheden voor zo’n uitwisseling zijn gestart. In dit vooronderzoek wordt geïnventariseerd wat er aan culturele activiteiten gebeuren en waar behoefte aan is. Het project loopt tot en met juni 2013 In 2013 wordt via Social Media de link met een Utrechtse groep gemaakt.

Het project Fanfare 11.11 laat de traditie herleven met een grote kinderoptocht met zelfgemaakte lampionnen en een feestelijke finale op het Domplein. Cal Utrecht zorgt voor een driedelige documentaire van het project en internationale kennisuitwisseling.

Social Media are older than the internet

Sint Maarten Parade

Nationale samenwerkingspartners CAL Stichting Formaat, Stichting Todo, Stichting Mo’move, Stichting Maanzaad, Zimihc, CAL XL, ICAF Rotterdam, Muziekhuis Utrecht, Fort van de Verbeelding, Sound Intervention, ISK Utrecht, Koninklijk Zuilens Fanfarekorps, Theaterwerkplaats DE REST, Stut Theater, De Dansers, Universiteit Utrecht, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Kunstfactor, Cultuurnetwerk Nederland, Movisie, E-Motive, JCC Kanaleneiland, Bright Richards, Emotive, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting DOEN, DOX, Cultureel Persbureau, Pluc (provinciaal overleg cultuurmakelaars)

Internationale samenwerkingspartners CAL University of Victoria, Canada, François Matarasso (UK), Matt Jennings Northumbria University, Newcastle(UK), Derry Playhouse (Noord-Ierland), Arena y Esteras (Peru), Peacebuilding and the Arts, Brandeis University (VS), Theatre without borders (VS), Daniel Erice, Alioth Arte y Sciencia, Murcia, (ES), Brent Blair, School of Theatre, University of Southern California (VS), Dan Fox, Sound Intervention (UK), Démos (BE), Imaginaction, Hector Aristizábal (VS), Mahatat (Egypte), Insight Share, James Thompson University of Manchester, Andy Barett Nottingham (UK), Henry Girls (IR), Inishowen Gospel Choir, Hjalmar Hoffre EichornAHRDO (AFG), Yuyachkani (Peru), Caja Lúdica (Guatemala), Syracuse University

“Voor mij was het belangrijk om te weten hoe mensen in Nederland leven, wat ze denken, wie ze zijn. Deze uitwisseling is heel waardevol omdat het maakt dat je werkelijk een beetje begrijpt van die andere realiteit.” Catalina García (Caja Lúdica) na haar eerste bezoek aan Nederland


Op 30 november 2012 werd bekend dat Utrecht zich in 2018 geen culturele hoofdstad zal mogen noemen. Direct na afloop van de presentaties van de vijf steden die om de titel dongen, maakte het jurypanel bekend welke steden door gaan naar de volgende ronde. Utrecht en Den Haag vielen af, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht gaan verder. Op 9 januari 2013 ontving Utrecht het juryrapport. De jury complimenteerde Utrecht met de heldere opzet van het bidbook, de optimistische toekomstvisie die eruit spreekt, de maatschappelijke rol die cultuur speelt, de ruime aandacht voor cultuurparticipatie en de grote betrokkenheid van de Utrechtse bevolking. De jury beoordeelde de Utrechtse kandidatuur echter negatief waar het ging om vernieuwing en verbeelding, artistieke visie, urgentie en passie. In 2012 is op drie fronten gewerkt aan de kandidatuur van Utrecht: het schrijven van het bidbook, het voorbereiden van de presentatie aan het jurypanel en de publiekscampagne. Een en ander heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Dat betekent dat voor de stichting het werk aan dit traject stopt en het team 2018 wordt opgeheven. Hieronder volgt een korte terugblik op de werkzaamheden en activiteiten in 2012.

Utrecht 2018 “Met ‘Ik ben 18’ willen we uitdragen dat Utrecht de stad van de volgende generatie is. Een stad met ambitie, lef en gericht op de toekomst. Utrecht heeft de jongste bevolking van Nederland en is het hoogst opgeleid. De werktitel van het bidbook, dat eind september wordt ingeleverd, is: City of the Next Generation.” Uit: We gaan voor de titel in AD 9 januari 2012

Het Bidbook Trust the Future, Create your City is de titel en het motto van het bidbook waarin Utrecht haar plannen voor 2018 presenteerde via het beantwoorden van een verplichte vragenlijst en een programmavoorstel. In de vorm van een bladwijzer werd een ultrakorte samenvatting aan het boek toegevoegd: Utrecht is een snel groeiende Europese stad van kennis en cultuur in een snel veranderende wereld. De economische crisis dwingt ons om nieuwe keuzes te maken en daagt ons uit de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. We willen de stad laten groeien op een slimme manier en zien cultuur als onmisbare bron van verrassende perspectieven en als aanjager van duurzame stedelijke vernieuwing.

WAAROM UTRECHT? —

MISSIE — met het project Culturele Hoofdstad van Europa verkennen we de creatieve kracht van de Europese stad in de 21ste eeuw. Utrecht wil verbindingen stimuleren tussen de werelden van cultuur, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Daarmee investeren we in de weerbaarheid van onze stedelijke regio en in een sterk Europa.


Verschillende tekstversies werden voorgelegd aan externe deskundigen, betrokken partijen in stad en regio en besproken in het bestuurlijk overleg. Eind juni werd de tekst vastgesteld in de colleges van B&W en GS. De maanden juli en augustus waren gereserveerd voor vertaling en vormgeving, september voor laatste correctierondes, zodat het boek eind september gedrukt kon worden. Eind oktober werd het bidbook ingeleverd bij de jury en feestelijk gepresenteerd aan alle betrokkenen. Het Utrechtse bidbook is in beperkte oplage gedrukt (70 ex. Nederlands en 70 ex. Engels) voor het jurypanel en direct berokkenen. Overige geïnteresseerden konden het bidbook downloaden via de website. Een samenvatting was verkrijgbaar in de vorm van een mini-bidbook (Engels zowel als Nederlands).

HOE? — Utrecht presenteert zich als Trust Factory. We bouwen aan vertrouwen in onszelf, in de stad en in Europa en gebruiken de toekomst van Utrecht als inspiratiebron. Samen met Europa verkennen wij de stad als leefomgeving, als creatieve leeromgeving en als internationaal ontmoetingspunt. 2000 jaar Europese ervaring, een jonge energieke bevolking en een innovatieve culturele sector helpen ons bij het creëren van een perspectiefrijk programma vol verbeelding. PROGRAMMALIJNEN — Habitat: ervaar de

kracht van de stad – Playground: ontdek de kracht van cultuur en kennis – Crossroads: investeer in de kracht van Europa.

Expo Create your City: de artistieke verbeelding van de stad van de toekomst op tien vitale transitielocaties.

HART VAN HET PROGRAMMA —

In de maanden november 2011 – juni 2012 werd het bidbook geschreven door het redactieteam 2018, in samenwerking met medewerkers van de gemeente en de provincie die de antwoorden op diverse vragen hebben voorbereid. Een 30-tal programmavoorstellen werd uitgewerkt in samenspraak met degenen die ze hadden ingediend.

De publiekscampagne Ik ben 18 Tijdens de Nieuwjaarsborrel van de gemeente en de provincie werd de publiekscampagne Ik ben 18 voorgesteld. Co-creatie was het uitgangspunt van deze campagne: het bundelen van krachten van stichting, gemeente en provincie, samenwerking met partners (cultuur, toerisme, ondernemers, onderwijs) en waar mogelijk aansluiten bij activiteiten die werden georganiseerd in het kader van Vrede van Utrecht 2013. Hierdoor sneed het mes aan twee kanten: veel mensen en instellingen werden mede-eigenaar van de campagne en de campagne kon voor een relatief bescheiden budget worden gerealiseerd. De slogan “Ik ben 18” sloot hierbij aan en nodigde uit tot mede-eigenaarschap. Hij kon door iedereen op eigen wijze aangevuld worden; iedereen heeft immers zijn eigen reden om de ambitie van Utrecht te ondersteunen. De campagne-activiteiten waren gericht op: support genereren bij het grote publiek, werven van partners en ambassadeurs, zichtbaarheid van Utrecht 2018 in de publieke ruimte en op de website. Van maart tot oktober is het communicatieteam 2018 met de 2018 promotiebus ‘on tour’ geweest om inwoners te informeren en enthousiast te maken op festivals, bij culturele activiteiten en in de Utrechtse wijken. Utrecht 2018 dook overal op in de stad (veegwagens, reclameborden) en binnen de gemeentelijke en provinciale organisatie zelf. Vanaf september was de aandacht vooral gericht op het jurypanel en het bidbook dat eind oktober moest worden ingeleverd. Er werd een nieuwe versie van de website ontwikkeld met de focus op een betere weergave van de Utrechtse support (die in de maanden daarvoor was opgehaald), tweetaligheid (de belangrijkste webpagina’s kwamen beschikbaar in het Engels) en de presentatie van het bidbook op de website (in een ISSUU-versie en een downloadversie).


Op 30 oktober vond de feestelijke presentatie van het bidbook en de vernieuwde versie van de website plaats in de loods van NUtrecht op het Cartesiusterrein. Het wachten was daarna op de presentatie aan het jurypanel zelf. De jurypresentatie Op 30 november heeft een delegatie van 10 personen de Utrechtse kandidatuur gepresenteerd voor het jurypanel in een vijf kwartier durende sessie: 30 minuten presentatie gevolgd door 45 minuten waarin de jury de delegatie vragen stelde. Utrecht heeft ervoor gekozen de delegatie een weerspiegeling te laten zijn van het brede draagvlak dat de Utrechtse kandidatuur had. In de tienkoppige delegatie waren vertegenwoordigd: het bestuur van stad en provincie, Stichting Vrede van Utrecht, de creatieve en culturele sector, het onderwijs en het bedrijfsleven. Het jurypanel bestond uit dertien personen: zeven internationale en zes Nederlandse leden, allen met ruime ervaring in ofwel het Europese cultuurbeleid, ofwel de Nederlandse cultuursector. Van juni tot en met september zijn de delegatietrainingen voorbereid. De achtergronden van de juryleden werden in kaart gebracht; juryrapporten van eerdere culturele hoofdstad-kandidaten zijn geanalyseerd en oud-juryleden en ex-kandidaten hebben het 2018team geadviseerd. Er is gewerkt aan een script voor de presentatie en aan de beantwoording van te verwachten vragen. In oktober en november hebben externe trainers een vijftal jurytrainingen gegeven aan de delegatieleden. Deze trainingen werden ook bijgewoond door een aantal (internationale) experts die optraden al schaduw-jury. Wat heeft Utrecht 2018 ons gebracht? Hoewel dit traject Utrecht niet de gewenste titel Culturele Hoofdstad van Europa heeft gebracht, biedt het bidbook veel aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de stad waarin cultuur zo’n belangrijke rol speelt Ên moet blijven spelen. Het biedt een stevige visie op de rol van kunst en cultuur bij de uitdagingen van onze stad en regio, vele Utrechters van alle gezindten zijn bij de totstandkoming betrokken geweest en de voorbereiding heeft veel positieve energie en samenwerking losgemaakt bij de creatieve sector, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De kernboodschap was: we verbinden cultuur met het bouwen aan de toekomst van Utrecht en willen onze ervaringen delen met gelijkgestemde steden in Europa. Deze kernboodschap staat nog steeds recht overeind. De Utrechtse culturele instellingen hebben half december via een open brief laten weten klaar te staan voor een volgende stap en willen de uitdaging oppakken om gezamenlijk door te werken aan een langjarig perspectief tot ver na 2018.


Activiteiten in het kader van 2018

Ambassadeurs geworven

Samenwerking met het onderwijs

Tournee Henk Westbroek Henk Westbroek ging op tournee door Utrecht en steunde de ambitie 2018.

Kunst als Communicatiemiddel Studenten van de Hogeschool Utrecht werken voor hun minor Kunst als Communicatiemiddel aan twee opdrachten voor Utrecht 2018: 1. Maak een campagneplan voor een nieuwe (culturele) buslijn 18, of 2. Maak een campagneplan om Europese jongeren te verleiden naar Utrecht te komen. Echte Utrechters Vijf studenten van de afstudeerrichting creatieve industrie van de Hogeschool Utrecht trokken een aantal typische Utrechtse wijken in op zoek naar ‘echte Utrechters’ en spraken met circa 75 bewoners. Doel van het project was om de bekendheid van de ambitie Utrecht 2018 onder ‘echte Utrechters’ in beeld te brengen. Stad van de Toekomst Leerlingen van het Amadeus Lyceum in Leidsche Rijn werkten in het kader van vakoverstijgend onderwijs aan hun eigen versie van het bidbook, waarin ze de Stad van de Toekomst vormgaven. Architectuurcentrum Aorta heeft samen met Dolte Stedenbouw een lesprogramma Stedenbouw ontwikkeld voor de leerlingen van HAVO 4 en VWO 4 en 5. Het Team2018 van Vrede van Utrecht ondersteunde de leerlingen bij het schrijven van hun bidbook en beoordeelde de resultaten. Onderzoek effectiviteit van communicatiemiddelen Er is een onderzoek gedaan naar effectiviteit van communicatiemiddelen onder 2e jaars ROC- studenten aan de opleiding evenementen van ROC ASA. Onderzoek webpresence Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben de webpresence van Utrecht 2018 onderzocht en voorstellen gedaan om deze te verbeteren. Onderzoek belang Utrecht Culturele Hoofdstad voor studenten Studenten van de HKU hebben studenten van de faculteit Beeldende Kunst en Vorming geïnterviewd om te onderzoeken wat het belang van Utrecht Culturele Hoofdstad voor studenten zou kunnen zijn.

RTV Utrecht Ter gelegenheid van de lancering van de publiekscampagne werd in samenwerking met RTV Utrecht een film gemaakt met korte statements waarin bekende en minder bekende Utrechters vertellen waarom zij “18” zijn. Reportages Frederiek Jacobs maakte een serie reportages van de 2018 ambassadeurs Evert van Sloten van Bakkerij Blom, Willemien van Aalst van het NFF, Jan Besseling van Slijterij Besseling en Maarten Kolkman van de Rabobank. Colleges van B&W Veertien 14 Colleges van B&W in de provincie steunden de ambitie en gingen op de foto. Platform Ondernemend Utrecht Het Platform Ondernemend Utrecht, waaraan zeventien Utrechtse ondernemersverenigingen deelnemen, omarmde de ambitie van Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Promotieteam 2018 met de bus on tour Wijktour De wijktour – met een omgebouwde en opgeknapte kruideniersbus gingen medewerkers en vrijwilligers van Utrecht2018 op tournee door de stad langs markten, scholen, zorgcentra en andere openbare plaatsen, om zo veel mogelijk Utrechtse bewoners te spreken over hun stad en de over ambities van Utrecht om culturele hoofdstad te worden. Festivals en evenementen Het team bezocht met de bus ook Utrechtse festivals en evenementen. Het publiek werd geïnformeerd over 2018 en iedereen kon laten zien waarom hij of zij “18“ is door op de foto te gaan met een tekstballon waarop men kon invullen waarom Utrecht culturele hoofdstad zou moeten worden. Op een aantal locaties was er daarnaast de mogelijkheid om zelf T-shirts te maken die Utrecht 2018 promoten. Bezochte festivals en evenementen: Culturele Zondag Kijken kijken kopen (25 mrt) Soenda Festival (25 mei), Stadsdag (2 juni), Utrecht Danst (3 juni), Cultfest (8 juni), Dag van de Architectuur (23 juni),


Festival deBeschaving (30 juni), Expo Gullivers Verzameling (7-22 juli), Kade Concert (8 juli), Stekkerfest (13 juli), Uitdagen, Universiteit Utrecht (15 aug), Supernatural festival (25 aug), Leidsche Rijn Festival (26 aug), LIEF Festival (1 sep), Utrecht Uitfeest (2 sep), Smeerboel (8 sep), Overdreven Festival (15 sep), Zingende Beelden (23 sep), Nederland Filmfestival (30 sep), heropening Cultuurhuis Stefanus (6 okt), De Museumnacht (20 okt), Culturele Zondag Jong Jonger Jongst (28 okt), honderdjarig jubileum Rabobank (4 november). Culturele Zondagen Kijken kijken kopen De Culturele Zondag Kijken kijken kopen op 25 maart stond geheel in het teken van 2018. Tijdens de extra koopzondag op 25 maart kon het winkelend publiek overal korte voorstellingen, concerten of installaties aantreffen. Meer dan 40 winkeliers in de binnenstad steunden Utrecht 2018. Op de Oudegracht presenteerde De Utrechtse Spelen een fragment van de opera Orfeo ed Euridice. Ter afsluiting werd een Utrecht 2018 Café gehouden in de Winkel van Sinkel waar de campagne werd toegelicht. Vanaf dat moment draaide de publiekscampagne in zijn hoogste versnelling. Jong jonger jongst Op de Culturele Zondag Jong jonger jongst op 28 oktober opende de fototentoonstelling Opnieuw 18. Alle Utrechters die op 28 oktober jarig zijn, ontvingen een uitnodiging van burgemeester Wolfsen om mee te doen met het fotoproject. Zesentachtig Utrechters reageerden en werden geportretteerd als 18-jarige en anno nu door de fotografen Ivo van der Bent, Heidi de Gier en Ringel Goslinga. De levensgrote portretten waren tot en met 4 november op het Domplein te zien. Overige activiteiten Utrecht 2018 Café Op 23 april werd een Utrecht 2018 Café georganiseerd in samenwerking met City2Cities in de Spiegeltent op het plein voor de oude rechtbank aan de Hamburgerstraat. Muurschildering In de Leidsche Veertunnel maakten kunstenaars van de Stichting Maanzaad een muurschildering van 90 meter lang en 2 meter hoog. Passanten konden aan de kunstenaars ideeën voor de schildering doorgeven. Utrecht 2018 werd in de schildering verwerkt.

VVV In opdracht van Toerisme Utrecht heeft Utrecht 2018 in de entreehal van de VVV een muurschildering laten maken met iconen waar Utrecht trots op is. Fotowedstrijd Utrecht 2018 en Toerisme Utrecht nodigden Utrechters uit om hun favoriete plek in Utrecht ‘2018-proof’ te fotograferen door te spelen met het getal ‘18’. Welcome to Utrecht In de serie Welcome to Utrecht van RTV laat presentatrice Margreet van Gils aan (buitenlandse) toeristen onze provincie zien. Een van de vier afleveringen was speciaal gewijd aan de ambitie van Utrecht om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Wij zijn 18-app De Wij zijn 18-app laat twee gezichten versmelten tot één Wij zijn 18-beeld. Het publiek werd gevraagd deze ‘morphs’ te uploaden naar de Facebookpagina van Utrecht2018 om zo de ambitie te steunen. Wintercircus Utrecht 2018 is communicatiepartner van het Wintercircus Utrecht.


Kosmopolis Utrecht maakt juridisch en fysiek onderdeel uit van Stichting Vrede van Utrecht, maar heeft een eigen programmering. De missie van Kosmopolis is om met kunst en cultuur interculturele verbindingen te leggen voor en met de bewoners van Utrecht. De samenwerking tussen Kosmopolis Utrecht en Vrede van Utrecht de afgelopen zes jaar lag zeer voor de hand. De missie van beide partijen lag duidelijk in elkaars verlengde en de drie principes die de Vrede van Utrecht hanteert, passen Kosmopolis Utrecht als een handschoen. Evenementen en projecten in 2012 In 2012 heeft Kosmopolis Utrecht een grote stijging in publieksbereik tot stand gebracht, diverse landelijke media bereikt (m.n. dagbladen en radio) maar vooral mooie, zeker voor Utrecht unieke projecten neergezet waarin vooral kunst en erfgoed elkaar logisch aanvulden. Zo was er de digitale app met een stadswandeling door de binnenstad van Utrecht die vertelt over sporen van slavernij, met een voice over van Denise Jannah. De digitale app wordt begeleid door een fysieke wandelgids.

Kosmopolis “De hoeveelheid activiteiten die het compacte team van Kosmopolis Utrecht organiseert, is werkelijk ongekend. En in een korte periode hebben ze connecties opgebouwd met een enorme hoeveelheid partners.” Ellen Blom, oud-programmeur Stadsschouwburg Utrecht

Ook was er de publicatie en foto-expo Paradijsvogels in de Polder die in Utrecht, Den Haag en Amsterdam is te zien geweest incl. lezingen in het hele land. De samenwerking met choreograaf Jecko Siompo uit Indonesië en beeldend kunstenaar Marcel Pinas uit Suriname, beide in eigen land toonaangevend, was zeer inspirerend en smaakte naar meer. De samenwerking met partners in andere steden zoals het Bijlmerparktheater in Amsterdam en de Tong Tong Fair in Den Haag, zorgden voor een enorme uitbreiding in het bereik van ons werk. En ook in 2012 was Kosmopolis Utrecht weer actief in Utrechtse wijken, m.n. in Lombok en Overvecht. Ondanks deze sterke resultaten wist Kosmopolis Utrecht haar financiele basis in de stad niet te bestendigen. De kunstcommissie van de gemeente Utrecht gaf een negatief advies op onze meerjarenaanvraag. Dit betekent dat Kosmopolis Utrecht per 1 januari 2013 afscheid neemt in de huidige vorm en van het kantoor van Vrede van Utrecht.


De kracht van Kosmopolis Kosmopolis Utrecht is in staat gebleken om vormen van high art en low art natuurlijk te verbinden, een amalgaam van partners aan zich te binden en vanuit een consistente visie ontbrekende verhalen te vertellen die omgegoten werden tot aantrekkelijke culturele producties. Ze bediende een zeer brede doelgroep die zich steeds uitbreidde en verschillend is in inkomensniveau, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit. Co-creatie en samenwerking waren de motor van het succes. We werkten samen met kunstenaars, sociale en culturele ondernemers en diverse culturele, educatieve en maatschappelijke instellingen. Van Utrechts buurtcentrum tot Stadsschouwburg en van Amsterdam Zuid Oost tot Kallenkote was ons werk te zien. Van De Leeuwarder Courant, het Parool, radio 2, tot FunX, Trouw en de Surinaamse pers: ze deden er verslag van.


Uitgelicht

Alle activiteiten van Kosmopolis in 2012 22 jan

28 aug

Cultureel event rondom het Chinees Nieuwjaar i.s.m. de Chinese School, Wu Dao, in RASA.

Lezing Petronella Moens en Sporen van Slavernij Utrecht, i.s.m. en in Museum Catharijneconvent.

04 mrt

28 aug t/m 31 okt

In samenwerking met Tori Oso Utrecht, in Museum Maluku.

Tentoonstelling & events in Overvecht, in samenwerking met HIK ontwerpers, Coffeemania, De Wissel, Das Spectrum, Trajectumcollege (VMBO), Pouwerschool (praktijkonderwijs), BS Cleophasschool (Jenaplan), Kranenburg (Praktijkonderwijs), BS De Schakel, Internationale Schakelklassen, Brede School Overvecht en Ubbo Emmius (Veendam)

Chinees Nieuwjaar

Marcel Pinas Beeldend kunstenaar Marcel Pinas (Suriname) was een maand lang aan het werk in de wijk Overvecht. Hij gaf workshops aan bijna 800 scholieren en zijn installaties en schilderijen waren te zien in de openbare ruimte in Overvecht en in Galerie SANAA (centrum). Pinas stelt de Marron-cultuur inclusief het Afaka-schrift centraal in zijn beeldtaal. Door zijn kunst laat hij de toeschouwer kennis maken met hedendaagse Marrons en hun slavernijverleden. In zijn woonplaats Moengo opende hij een museum voor moderne kunst en de Tempe Art Studio waar kinderen dagelijks creatief bezig zijn. In Suriname geldt Pinas als een van de belangrijkste beeldend kunstenaars van dit moment maar ook internationaal is zijn ster rijzend.

Denise Jannah en Close Harmony groep Jaden verwelkomden Pinas met een muzikaal programma in de arena van station Overvecht, waarna Pinas flink aan de slag ging. Op de Einsteindreef bij het grote winkelcentrum in Overvecht plaatste hij tekens uit het Afaka-schrift. Op zeven scholen in Overvecht gaf hij workshops waarin hij met de kinderen op zoek ging naar hun eigenwaarde, hun trots en hun eigen afkomst. Ook gaf hij een beeld van zijn werk in Suriname en legde hij een verband tussen slavernij en huidige vormen van uitbuiting. Pinas werkte met de scholieren, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, aan een kunstwerk dat stond naast de Pouwerschool in Overvecht, de Fakaa Tiki palen. Met de Brede School kinderen ging hij in discussie over zijn werk en leven, waarna de kinderen diverse opdrachten maakten. Eind september en eind oktober vonden op de diverse scholen presentaties plaats van het werk. Gelijktijdig stond in Galerie SANAA een expositie van zijn werk inclusief zijn nieuwe sieraden lijn en gaf hij diverse artist talks.

Womenspeak! #1

01 apr

Black Hair Talkshow in Den Haag tijdens Fab Visi black hair beurs.

Womenspeak

Pinas in Utrecht

02 t/m 31 mei

Paradijsvogels in de Polder Fototentoonstelling van Bodil Anais in het stadhuis incl. rondleidingen.

02 sep

Uitfeest Artist talk met Marcel Pinas, in samenwerking met Galerie SANAA.

11 mei

Paradijsvogels in de Polder

08 sep t/m 20 okt

Boekpresentatie en opening expositie in het stadhuis.

Pinas in Utrecht

20 mei

Expositie Marcel Pinas, in samenwerking met Galerie SANAA incl. vernissage en finissage.

Jecko’s Dance Dansworkshops met Jecko Siompo in samenwerking met Kosmopolis Den Haag en Tong Tong Fair. 17 t/m 28 mei

Paradijsvogels in de Polder Digitale expo tijdens de Tong Tong Fair in Den Haag incl. talkshow op 19 mei.

16 sep

Lâle Lombok Cultureel festijn in Lombok in het kader van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. In samenwerking met Peter Hagenaar, Molen de Ster, Ulu Moskee, diverse Turkse ondernemers uit Lombok. 29 sep

23 mei

Jecko’s Dance Optreden Jecko’s dance met We came from the East incl. Q&A en DJ Teddy in RASA.

Black Hair Event Hairfair en talkshow, in samenwerking met Tori Oso Utrecht. 27 okt & 02 nov

23 jun

Keti Koti Tafel Dialoogtafel rondom afschaffing slavernij met muziek, poëzie en eten in de Johanneskerk. I.s.m. St. Keti Koti tafel, Bright Richards, Tori Oso Utrecht en Denktank Sociale Cohesie Overvecht, in Johanneskerk.

Lâle Overvecht Theatersketch van theatergroep STUT, talkshow en film-muziekquiz in het kader van 400 jaar Turkije – Nederland. In samenwerking met STUT, Eetcafé Neven, Winkeliersvereniging Overvecht en Serkan Soytekin. 28 okt

26 jun

Paradijsvogels in de Polder: de Indo connectie

Lancering Wandelgids Sporen van Slavernij Utrecht, i.s.m. Centre for the Humanities, Het Utrechts Archief en Winkel van Sinkel. In Winkel van Sinkel en Het Utrechts Archief. Met diverse rondleidingen.

Cultureel programma in RASA over de hedendaagse en historische link die diverse groepen uit voormalig Nederlands-Indië hebben met elkaar, het gebied en deze geschiedenis. In samenwerking met RASA, Moesson en Indisch Herinneringscentrum Bronbeek.

Slavernij

14 jul

Paradijsvogels in de Polder Talkshow en digitale expositie in Taman Indonesia, Kallenkote.

02 dec

Papua’s got talent: the Dutch edition Talentenshow, jazz fusion en schrijversprogramma, in samenwerking met platform 50 jaar Papoea’s in Nederland en Bijlmerparktheater.


01 dec t/m 03 feb 2013

14 dec

Foto Expositie in Bijlmerparktheater.

Film en Food night in café Neven, Overvecht met Fidan Ekiz en Serkan Soytekin.

Paradijsvogels in de Polder

Lâle Overvecht

Samenwerkingspartners Kosmopolis Cultuurnetwerk Molen de Ster, Galerie SANAA, Kosmopolis Den Haag, Kunstfactor, Museum Maluku, RASA, St. Papua Cultureel Erfgoed/PACE, STUT theater, Utrechts Archief, Indisch Herinneringcentrum Bronbeek, Tong Tong Fair, ZIMIHC, KIT Publishers, AAMU.

Educatieve instellingen Centre of the Humanities (Universiteit Utrecht), De Chinese School Utrecht, Trajectumcollege (VMBO), Pouwerschool (praktijkonderwijs), BS Cleophasschool (Jenaplan), Kranenburg (Praktijkonderwijs), BS De Schakel, Internationale Schakelklassen, Brede School Overvecht, Ubbo Emmius (Veendam-Groningen), Doe Mee Centrum Einstein.

Kunstenaars/cultureel ondernemers Bodil Anais, Alex Cheung, Zhu Xiaolong, Yee Ling Tang, Fenmei Hu, Yan Ting Yuen, Ian Yang, Soula Notos, Quinsy Gario, Ismael Loukili, Marcel Pinas, Jecko Siompo, dansgroep Jecko’s Dance, Kunstenaarscollectief Das Spectrum, Hank van Bosstraten, Frank Irving, Decky Rumajauw, Serkan Soytekin, Eva Prins, Guner Guven, DJ Teddy, Denise Jannah.

Ondernemers/ondernemingen Rocky Tuhuteru/Tuhuteru en Partners, Cas Bool en Josien Pieterse (Woest producties), Chinees restaurant Paradijs, Kopi Susu, HIK ontwerpers, Indisch Maandblad Moesson, Coffeemania Overvecht, Fab Visi, Kemalettin Colak, Gulnaz Aslan, eetcafé Neven, Winkeliersvereniging Overvecht, Winkel van Sinkel.

Belangen-/vrijwilligersorganisaties Stichting Lai Yin, LSEM, Denktank Sociale Cohesie Overvecht, Tori Oso Utrecht, Platform 50 jaar Papua’s in Nederland, Turkse studenten.


In 2012 is alles in stelling gebracht om in 2013 300 jaar Vrede van Utrecht in al zijn facetten optimaal voor het voetlicht te kunnen brengen. De marketing- en communicatiestrategie voor 2013 is geconcretiseerd in planning en acties. En terwijl achter de schermen alle nodige voorbereidingen werden getroffen, ging voor de schermen de communicatie van de diverse events en de corporate communicatie gewoon door.

Marketing en communicatie “In 2013 viert heel Utrecht de herdenking en viering van 300 jaar Vrede van Utrecht met een groots internationaal programma: ‘The Art of Making Peace’. Het programma voor 2013 wordt vanaf 21.00 uur geprojecteerd tijdens VJ op de Dom.” Uit: Dom opnieuw middelpunt feest, de Telegraaf 20 september 2012

Altijd in samenwerking met Vrede van Utrecht heeft de afgelopen jaren een breed netwerk van stakeholders opgezet: onze opdrachtgevers, gemeente en provincie Utrecht, de ambtenaren van gemeente en provincie, culturele partners en individuele kunstenaars, maatschappelijke en educatieve partners, marketing- en mediaorganisaties, fondsen en het bedrijfsleven. Allemaal hebben ze hun eigen belang en motivatie om de Vrede van Utrecht tot een succes te maken. Zonder de inzet van dit netwerk, zou de viering van de Vrede van Utrecht niet mogelijk zijn. Investeren in de kwaliteit van de relatie met onze stakeholders heeft continu onze aandacht. Altijd vanuit mede-eigenaarschap en vanuit het doel elkaar te versterken en tot een win-winsituatie te komen. Met Toerisme Utrecht zijn concrete afspraken gemaakt om Vrede van Utrecht toeristisch optimaal te benutten, met Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) om via hun middelen de Vrede van Utrecht zichtbaar te maken en met Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) is de communicatie van het museale programma afgestemd. Hét moment voor het netwerk was 21 september, waarbij voorafgaand aan VJ op de Dom aan al onze partners hun programma gepresenteerd werd in een videomapping op de Domtoren en het eerste nummer van een serie van vier magazines. Van schets naar concreet In 2012 is het programma van een contourenschets naar een concreet programma gebracht. Bij de samenstelling van de drie programmaclusters is op de volgende punten gelet: – Heldere thematiek in de afzonderlijke programma’s en de drie clusters – Ideale PMPC’s: de beste samenwerkingspartners voor doelmarkt en project zijn bij elkaar gebracht – Programmering uit diverse kunstdisciplines, diverse locaties: stad, wijk, regio, erfgoed – Programmering met een internationale dimensie – High/low/mainstream programmering in balans – Flagships/Publiekstrekkers naast participatieve programma’s – Gedifferentieerd publieksbereik


– De Vaantjesfabriek: op onze vraag een nieuwe merkactivatie te bedenken, kwam Vers Vermaak met het idee om vlaggen te gaan maken op festivals en events. Op dit idee hebben we voortgeborduurd: als het feest is, hang je slingers op. En hoe leuk is het als de slingers die wij in 2013 ophangen zijn gemaakt door de Utrechters zelf. Het idee voor de ‘user generated citydressing’ was geboren. Vers Vermaak heeft de Vaantjesfabriek neergezet: een fabriekshal met werkbanken, prikklok en arbeidsvitaminen. De vlaggen gaven we een schildvorm en om het visueel in goede banen te leiden, zijn sjablonen gemaakt van de visuals uit de Vrede van Utrecht huisstijl en spuitbussen van verf in de kleuren uit het huisstijl-kleurenpalet. Na het festivalseizoen is een online variant gemaakt om de vaantjesproductie op gang te houden. In maart van 2013 zullen vaantjes van 3000 Utrechters in de stad opgehangen worden. – De ‘eternal hug’: twee of meer mensen in een omhelzing op de foto. Deze foto wordt in 360 graden, door 50 camera’s tegelijk gemaakt en vervolgens geanimeerd in een filmpje waar je jezelf van alle kanten kunt bewonderen. Na het event krijg je je hug toegestuurd via email en kon je je filmpje terugzien op een embedded omgeving op onze site en kon je het resultaat eenvoudig delen met je vrienden. Dit jaar hebben we in samenwerking met Wink de hug op een podium gehesen, lichtgraffiti, bloemen en bellenblaas toegevoegd voor nog leukere filmpjes. De hug is onverminderd populair en een entertaining toevoeging op de festivals waar we aanwezig waren. Per project is het bezoekvolume, de pr-waarde, toeristische potentie, primaire en secundaire doelgroep vastgesteld. De middelenmix, het mediaplan en de digitale strategie zijn hierop toegesneden en met partners zijn de wederzijdse rol, doelstelling en werkzaamheden gedefinieerd en afgestemd. Vervolgens is gestart met opzet en het ontwerp van de campagne en is de middeleninzet en het persplan vastgesteld. De Vaantjesfabriek: user generated city dressing In 2012 is verder gebouwd aan een verbeterde zichtbaarheid van Vrede van Utrecht en een intensivering in het contact met ‘het publiek’. We hebben actief de samenwerking met bewoners en bezoekers gezocht om te bereiken dat het programma lokaal en regionaal als een ‘eigen’ programma wordt ervaren. Net zoals afgelopen jaar kreeg branding van Vrede van Utrecht veel aandacht: op podia en locaties, trailers, aftermovies, videocontent, advertenties, content op onze site. Daarnaast hebben we wederom gewerkt aan merkactivatie op festivals en evenementen met als doel het dichterbij brengen van de Vrede van Utrecht-viering. Ook dit jaar hebben we twee acties ingezet:

Beide activaties waren zeer goed bezocht op de festivals en evenementen waar we aanwezig waren. Ze leiden ook tot significant meer commitment op facebook en hebben voor een goede online aftersales gezorgd na de events. Pers en Media 2012 Op 21 september in de middag werd het Vrede van Utrecht programma gepresenteerd aan de internationale pers. De bewerking van de internationale pers doen wij in samenwerking met Toerisme Utrecht. Verschillende internationale journalisten waren aanwezig, van The Guardian tot de Frankfurter Zeitung en diverse Spaanse en Italiaanse perscontacten. De eerste Europese artikelen en blogs over Vrede van Utrecht zijn inmiddels binnen. Het NRC schreef een artikel over de aanwezigheid van alle buitenlandse journalisten op de tweede pagina in de krant van 21 september.


Mediapartners In 2012 hebben we de volgende mediapartnerships gesloten: – NRC/NRC next: in maart 2013 verschijnt een speciale bijlage in NRC weekeindbijlage. In de bijlage een mix van inhoudelijke artikelen, eventgerelateerde en programmaoverstijgende/ corporate informatie en een totaaloverzicht van het programma. Daarnaast ontvangt Vrede van Utrecht een reeks advertenties en online ads. In oktober 2012 is gestart met het opzetten van de bijlage. – AD/UN en Amersfoortse Courant: maandelijks een 2/5e pagina vanaf februari 2013 om de lezers in de regio Utrecht op de hoogte te brengen van ons programma. In optie staat een speciale bijlage in juni 2013, omdat de programmering dan met name lokaal en regionaal gericht is. – RTVUtrecht: RTVUtrecht zendt in de eerste week van de viering in april via alle outlets speciale programmering over Vrede van Utrecht uit. – NOS live events: NOS gaat op 11 april een speciaal programma maken over de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. – Holland Doc 24: op Holland Doc 24 zijn in april 2013 een week lang documentaires gepland over vredesinitiatieven. – Met o.a. het Historisch nieuwsblad, de Quest Historie, National Geographic, Historia en andere special interest bladen zijn specials, dossiers of speciale artikelen afgesproken. Met diverse omroepen zijn gesprekken gevoerd en is het programma gepresenteerd aan de redacties en bekeken welke elementen interessant zijn voor welk programma. – Cultureel Persbureau: de vijf projecten van het Community Arts Lab die in juni 2013 te bekijken zijn, worden in 2012 en 2013 gevolgd door de journalisten van het Cultureel Persbureau, het geheel is te volgen via hun website, de Vrede van Utrecht site en via de nieuwsbrief. – DUIC: met DUIC zijn afspraken gemaakt om in 2013 de belangrijkste events te verslaan in speciale edities van de internet courant die via het kanaal van DUIC en dat van de Vrede van Utrecht gedeeld worden. De Canadese omroep kwam eind oktober op bezoek: zij hebben een vierdelige serie in voorbereiding over de gevolgen van het vredesverdrag in 1713 voor Canada. Ook ontvingen we een Spaanse tv-crew uit Barcelona die vanaf 11 september 2013 (de ‘nationale’ Vrijheidsdag van Catalonië) een cultureel jaar organiseren over het Verdrag van Utrecht. En tot slot sprak de BBC met kunsthistoricus Renger de Bruin (Centraal Museum) over het Verdrag van Maastricht en de Vrede van Utrecht.

Vanwege de voorbereidingsfase van 2012, hadden we minder producties dan in 2010 en 2011. In 2012 waren er wederom veel kleinere programma’s in de wijken en in de regio. Dit alles heeft gevolgen voor de mediawaarden: de freepublicity gedurende het jaar was veelal gericht op lokale en regionale aandacht. Dit heeft ons veel artikelen en aandacht in Utrecht stad en regio opgeleverd, maar logisch gevolg is ook dat de mediawaarden in 2012 (€ 668.735) zijn gedaald ten opzichte van die in 2011 (€ 760.187). Net als voorgaande jaren is een duidelijke piek waarneembaar op momenten dat er grote festiviteiten zijn, zoals na VJ op de Dom en de perspresentatie op 21 september of de Vrede van Utrecht leerstoellezing met Femke Halsema in april. Ook is veel nieuws overgenomen over de kandidatuur van Utrecht als kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa. De bidbookpresentatie in een bomvol NUtrecht op 30 oktober werd door tientallen journalisten bezocht: alle grote kranten en meerdere omroepen maakten melding van de kandidatuur en de thematiek van het Utrechtse bidbook. De mediawaarde van berichtgeving over Utrecht 2018 is dan ook gestegen ten opzichte van 2011.


Nieuwe website In 2012 is de website van Vrede van Utrecht compleet vernieuwd. Webbureau Frismedia heeft een eventgerichte website ontwikkeld die gebruik maakt van het ‘timeline’ principe: alle evenementen worden op chronologische volgorde getoond op het beginscherm van de website, en ieder evenement heeft een aantal detailpagina’s gekregen, waaronder een user-generated content pagina, een plattegrond, een pagina voor blokkenschema’s en een suggestiepagina. Deze constructie zorgt voor een eenduidige aanpak en verhoogt de ranking in zoekmachines. De website wordt gevuld vanuit een database. In de database wordt ook rekening gehouden met informatie vanuit andere platforms op internet, zoals Facebook, Twitter, Flickr en services als Skylines. Op deze manier blijft evenementinformatie beter up to date en wordt ook user generated content beter getoond. Daarnaast fungeert de database als backoffice voor producenten en programmeurs, waarin bijvoorbeeld informatie wordt gedeeld over vergunningen. Een andere belangrijke eigenschap van de nieuwe website is het personaliseren en filteren van de timeline. In 2013 kunnen bezoekers een profiel aanmaken en hun eigen programma samenstellen. Op deze manier zijn we beter in staat om bezoekers te bedienen van informatie waar ze ook echt interesse in hebben. Naast bovenstaande functies is de nieuwe website uiteraard ook voorzien van de mogelijkheden die sociale netwerken met de zich meebrengen. Bezoekers kunnen makkelijk reageren op content, en vrijwel alle content op de website is ook simpel te delen op Facebook, Twitter of Google+. Apps Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een app voor Android en iOS. Deze wordt begin 2013 opgeleverd en gepubliceerd. Beide apps volgen het principe van de tijdlijn, en ook de apps kunnen gepersonaliseerd worden. De apps hebben verder radar, mogelijkheid tot pushnotificaties en een loyalty programma. Buttons/Loyalty programma Met de apps is het mogelijk om in te checken bij een Vrede van Utrecht evenement. Met een check in kan een button vrijgespeeld worden. Met een vrijgespeelde button maak je kans op een prijs. Het is de bedoeling dat deze constructie extra content voor bezoekers oplevert, en hen ook nieuwsgierig maakt naar andere evenementen.


Website De digitale kanalen van Vrede van Utrecht worden steeds intensiever ingezet. Het bezoek aan de vredevanutrecht2013 website is licht gedaald: 92.180 bezoekers in 2012 ten opzichte van 94.581 bezoekers in 2011 ten opzichte van 47.740 in 2010. Dit zijn gemiddeld 252 bezoekers per dag. Er zijn wel 10,2% meer pagina’s bekeken per bezoeker en ook is het totaal aantal bekeken pagina’s met ruim 5% omhoog gegaan. Bezoekers werden afgelopen jaar ook beter bediend: het bounce-percentage op de website ging met 5% omlaag. Op 21 september 2012 ging de nieuwe website live. De nieuwe website heeft een uitermate positief effect gehad op de jaarcijfers. In de periode 21 september – 31 december 2012 zijn veranderingen op de kerncijfers als volgt: Vanaf 21 september 2012 21 sep-31 dec. 2012

21 sep-31 dec. 2011

Nieuwsbrieven Aan het einde van 2012 stond de teller van het totaal aantal nieuwsbriefabonnees op 8.969. Dit zijn de abonnees van Vrede van Utrecht, Community Art en Utrecht2018. Dat is ten opzichte van 2012 een stijging van ruim 30%. In 2013 wordt de frequentie van de nieuwsbrieven omhoog geschroefd, om zo het aantal evenementen genoeg ruimte te geven op communicatief vlak. Social Media In 2012 zijn de social mediakanalen uitgegroeid tot volwaardige marketingkanalen. De aanwezigheid op de sociale netwerken Facebook en Twitter zit op een goed niveau in opmaat naar 2013. Er is  daarnaast ook kort geleden gestart met redactie op Google+. Het netwerk Hyves is afgestoten, omdat hier te weinig interactie met het publiek uit op gang kwam. Hieronder het aantal volgers op de netwerken (peildatum 31 december 2012) en hun stijging ten opzichte van het voorgaande jaar:

Bezoeken

+ 28,41%

29.213

22.749

Unieke bezoekers

+18,93%

20.065

16.871

netwerk

volgers

stijging

3915

+ 64%

3165

+ 203%

Paginaweergaves

+73,90%

98.701

56.757

Twitter

Pagina’s/bezoek

+35,74%

3,38

2,49

Facebook

Gem. Bezoekduur

+19,08%

00:02:36

00:02:11

Bouncepercentage

-17,91%

46,75%

56,95%

-8,33%

61,10%

66,65%

(een daling is hier positief)

% nieuwe bezoeken

Het laatste cijfer is voor een deel te verklaren door het instellen van filters op bepaalde IP-adressen in Google Analytics. Zo het is IP-adres van het kantoor van de Vrede van Utrecht en al het bezoek dat dit opleverde uit de resultaten gefilterd. Het spreekt voor zich dat zo’n maatregel effect heeft op de verhouding nieuwe en terugkerende bezoeken. Ter vergelijking hieronder de cijfers en verschillen tussen 2011 en 2012 in de periode voor het in gebruik nemen van de nieuwe website. Tot en met 20 september 2012 1 jan-20 sep 2012

1 jan-20 sep 2011

Bezoeken

-14,73%

62.967

73.843

Unieke bezoekers

-15,53%

41.310

48.906

Paginaweergaves

-16,12%

153.437

182.916

Pagina’s/bezoek

-1,61%

2,44

2,48

Gem. Bezoekduur

+2,76%

00:02:29

00:02:25

Bouncepercentage

+ 3,45%

60,95%

58,92%

% nieuwe bezoeken:

-2,32%

62,80%

64,29%

De Facebookpagina is in 2012 meerdere malen door middel van advertenties onder de aandacht gekomen bij een groter publiek. De pagina genereerde in 2012 een totaal van 4,8 miljoen impressies. Het bereik van de pagina kwam voor 2012 uit op 1,3 miljoen unieke contacten.


Social media

2012

2011

2 3 87 1212 2010

3915

2011

2012 2011

127

Likes op Facebook

2010

5651

Volgers op Twitter

2010

Nieuwsbriefabonnees

1050

3165

6862

2012

8969


In mei 2011 is de Council Vrede van Utrecht van start gegaan. Met de oprichting van de Council Vrede van Utrecht worden invloedrijke bedrijven gekoppeld aan de ambitie om Utrecht als stad en regio van kennis en cultuur (inter)nationaal op de kaart te zetten en hiermee de aantrekkelijkheid van de stad en regio als duurzame leef- en woonomgeving te stimuleren. De leden koppelen fi nanciële ondersteuning aan inhoudelijke betrokkenheid. In 2012 is het aantal toonaangevende nationale bedrijven dat traject 2013-2018 ondersteunt, gegroeid van acht naar tien. De Council Vrede van Utrecht bestaat op dit moment uit: ASR, Bouwfonds Ontwikkeling, CMS Derks Star Busmann, Corio, Jaarbeurs Utrecht, NS, ProRail, PwC, Rabobank Utrecht en SHV.

Partnerships en Concert “Pop-up bioscoop met een hoge cool-factor, dankzij de industriële setting van glas en beton.[...] In 2013 wordt gevierd dat driehonderd jaar geleden in Utrecht historie werd geschreven; reden genoeg voor een groots feest, mét inhoud.” Uit: Pop-up popcorn in Hoog Catharijne in Dagkrant Nederlands Film Festival 4 oktober 2012

Councilarrangementen in 2012 De Council Vrede van Utrecht kwam in 2012 driemaal keer bijeen tijdens een speciaal aangeboden councilarrangement. De eerste gelegenheid was tijdens een speciaal arrangement omtrent de Vrede van Utrecht Lezing van leerstoelhouder Femke Halsema op 11 april in het Educatorium. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met mede-initiatiefnemer de Provincie en het Centre for the Humanities. Mevrouw Halsema ging in op de betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie. Voorafgaand aan de lezing was er voor de councilleden een exclusief diner in aanwezigheid van de leerstoelhouder. Op 25 mei bracht de Council met haar genodigden een bezoek aan het Vrede van Utrecht Concert in de Domkerk. Voorafgaand aan het concert dineerde de Council in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin Robbertsen, burgemeester Wolfsen, voorzitter van de Universiteit Utrecht Van Rooy en de bestuursleden van de Vrede van Utrecht in het onlangs gerestaureerde Paushuize. Na afloop van het concert woonde de Council en haar genodigden de feestelijke receptie in de Pandhof bij. Op 1 oktober tijdens het Nederlands Film Festival organiseerde de Vrede van Utrecht een speciale première voor de Council van The Domino Effect. Voorafgaand aan de film sprak Paul Feld met acteur Nasrdin Dchar over zijn beroemde speech bij het in ontvangst nemen van zijn Gouden Kalf in 2011. Na afloop van de film interviewde Paul Feld directeur Nederlands Film Festival Willemien van Aalst. Naast de arrangementen organiseerde Vrede van Utrecht op 29 mei een speciale bijeenkomst naar aanleiding van de open brief van het Utrecht Development Board (UDB) in het gerenoveerde Villa Jongerius.


Tijdens deze bijeenkomst in werd er met de CEO’s van de Council Vrede van Utrecht, leden van de Utrecht Development Board (UDB) en bestuursleden van de Vrede van Utrecht inhoudelijk gebrainstormd over de speerpunten van de toekomstige ontwikkelingen van Utrecht. In 2012 verwelkomde Vrede van Utrecht twee nieuwe councilleden PWC en Corio:

“Utrecht is het kloppend hart van Nederland en is dat op velerlei gebied. Haar historische rijkdom en de ambities voor de toekomst komen mooi samen in Vrede van Utrecht. Wij staan met ons winkelcentrum Hoog Catharijne midden in deze stad. We zijn er trots op om mee te bouwen aan Utrecht en in 2019 een compleet nieuw Hoog Catharijne op te leveren. Een fantastische ontmoetingsplaats en het economische hart van wat wel de aantrekkelijkste woonstad van ons land genoemd wordt.” Corio, Menno Overtoom

“Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de stad en regio en Utrecht helpen de plek te geven die het verdient. Graag stellen wij dan ook onze kennis beschikbaar om tot een onderscheidend bidbook te komen. De agenda tot en met 2018 met Vrede van Utrecht en Culturele Hoofdstad gaat helpen om het goud waar Utrecht op zit te verzilveren.” PwC, Peter Jongerius

Het Vrede van Utrecht Concert 2012 Het Vrede van Utrecht concert is jaarlijks het belangrijkste relatieevenement van gemeente en provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht. Op 25 mei vond – inmiddels traditiegetrouw – het Vrede van Utrecht Concert plaats in de Domkerk. Dit relatie-evenement werd uitgevoerd door De Nederlandse Bachvereniging, met medewerking van mezzosopraan Tania Kross en Vrede van Utrecht leerstoelhouder Femke Halsema.

Artistiek leider Jos van Veldhoven van De Nederlandse Bachvereniging en projectleider Cynthia Wilson van Vrede van Utrecht stelden het programma van het zesde Vrede van Utrecht concert samen met als thema: Freedom. Democratie is gebaseerd op het principe van vrijheid voor allen. Wij koesteren allemaal onze vrijheid. De vrijheid om te leven zoals we willen en om te kunnen zeggen wat we denken: een vrijheid die niet beperkt wordt door onze afkomst, ons geloof, onze nationaliteit of onze sociale status. In het programma was – met muziek van meerdere tijden, stijlen en culturen – zowel de historische als de actuele betekenis van het begrip vrijheid hoorbaar. Zo klonken meerdere interpretaties van het boetepsalm Miserere mei Deus en klaagzangen en feestelijke psalmen uit de 17e eeuw. De actuele interpretatie werd verzorgd door mezzosopraan Tania Kross in samenwerking met het Matangi Quartet, waaronder het speciaal voor deze avond geschreven lied Herinner je van Herman van Veen. De column Zoeken naar vrijheid werd uitgesproken door Vrede van Utrecht Leerstoelhouder 2012 Femke Halsema. Het avond werd afgesloten met een feestelijke borrel in de Pandhof.


Uitgelicht

Partnerships in het jaar 2013

Bios in de Bouwput Een succesvolle eerste samenwerking tussen het nieuwe councillid Corio, het Nederlands Film Festival en Vrede van Utrecht was het programma Bios in de Bouwput: een pop-up bioscoop tijdens het Nederlands Film Festival in de nieuwe vleugel in aanbouw van Hoog Catharijne. Overdag waren de bouwvakkers nog druk aan het werk, en ’s avonds veranderde de nieuwe passage van Hoog Catharijne op 2, 3, 4 en 5 oktober vanaf 20.30 uur in een ‘openluchtbioscoop’.

Het publiek kon gratis genieten van verschillende films, Q&A’s met makers en acteurs en kreeg tevens een sneakpreview van het nieuwe winkelgebied Singelborch (achter het Hoog Brabantplein) in Hoog Catharijne. De geprogrammeerde films hadden allemaal de thematiek van het belangrijke internationale verdrag van 1713 in zich: respect voor diversiteit, de kracht van kunst en cultuur en internationale samenwerking.

In 2013 wordt voor de Council Vrede van Utrecht een speciaal feestelijk en verdiepend programma samengesteld met inhoudelijke en dynamische arrangementen over de kracht van kunst, cultuur en wetenschap. Arrangementen die in 2013 op stapel staan zijn de ontvangst in het Universiteitsmuseum bij de expositie Peace of Cake, over alledaagse diplomatie en mensenrechten. Op deze prachtige, supermodernistische locatie in de binnenstad van Utrecht wordt de Council ontvangen met een sprankelend programma rond de expositie. Aansluitend een feestelijke borrel. Op 11 april 2013 wordt het gerenommeerde Vrede van Utrecht Concert wederom uitgevoerd in de Domkerk in samenwerking met De Nederlandse Bachvereniging. Voorafgaand aan het Vrede van Utrecht Concert wordt de Council ontvangen in het Academiegebouw voor een speciale voorontvangst met diner in de Senaatszaal.

Het programma Dinsdag 2 oktober 20:30 uur

Donderdag 4 oktober 20:30 uur

Korte film over een eigengereid meisje dat dol is op Minnie Mouse. Ze gaat elke dag met grote zwarte oren op naar school. Moeder en juf vinden dat maar niks.

Korte jeugdfilm over Fatih (10), die met zijn moeder en twee zussen woont. Fatihs vader is overleden toen hij zes was. Als oom Ahmet komt eten, lijkt deze een ideaal mannelijk rolmodel.

MINA MOES

EEN BEURS PLEIN Opkomst en ondergang van de minisamenleving die zich in oktober 2011 in luttele tijd op het Beursplein in Amsterdam ontwikkelde in navolging van Occupy Wall Street. Zeven weken hield het stand.

EVOLUTIE VAN SOORTEN Dansfilm over een groep jongeren die op het bouwterrein van de Noord/Zuidlijn rondhangen totdat ze op de vlucht moeten slaan.

FATIH

DE 13E MAN Documentair portret van drie scheidsrechters uit het Nederlandse amateurvoetbal. Door talloze incidenten beseffen ze dat respect tegenwoordig een kwetsbaar goed is.

LIEF KONIJN Licht absurdistisch, kort drama over een dame die opeens konijnenoren krijgt. Ze hoopt van haar ‘kwaal’ verlost te worden, maar dat lijkt onmogelijk.

Woensdag 3 oktober 20:30 uur

SNACKBAR

Unieke geïmproviseerde film toont het bestaan van een vijftal grofgebekte Marokkaanse hangjongeren in een Rotterdamse buitenwijk die een toevluchtsoord vinden in de snackbar van de Turkse Ali.

Vrijdag 5 oktober 20:30 uur

PIZZAMAFFIA

Neven Bram en Haas zijn de snelste pizzakoeriers van de stad. Na een ruzie binnen de familie worden de jongens elkaars concurrenten. Naar de gelijknamige jongerenroman van Khalid Boudou.

Supportersarrangementen Naast de arrangementen voor de leden van de Council Vrede van Utrecht zijn er culturele arrangementen in het kader van de Vrede van Utrecht voor bedrijven samengesteld. De culturele arrangementen zijn inhoudelijke en dynamische arrangementen over de kracht van kennis en cultuur. Voorbeelden van programma’s in het aanbod zijn de Vrijdag van Vredenburg, de tentoonstelling In Vredesnaam in het Centraal Museum, de internationale Making Peace expositie, Holland Opera op Fort Rijnauwen, Festival Oude Muziek met VJ op de Dom Beats Barok, Slotspektakel op Festival de Basis. De arrangementen zijn aan het eind 2012 aangeboden aan een kleine tachtig bedrijven.

Op 13 juni 2013 biedt Vrede van Utrecht samen met het Centraal Museum en Grand Catering een ‘buitengewone dinertafel’ aan voor de Council Vrede van Utrecht. Exclusief voor de Council Vrede van Utrecht is er een avond openstelling van de overzichtstentoonstelling van de Vrede van Utrecht In Vredesnaam in het Centraal Museum. Renger de Bruin, conservator van het Centraal Museum en hoogleraar Utrechtse geschiedenis is een expert in de Vrede van Utrecht en zal daar zeer inspirerend over vertellen. De International Day of Peace op zaterdag 21 september vormt de feestelijke afsluiting van de Vrede van Utrecht op de voormalige militaire luchtmachtbasis Soesterberg. Tijdens het slotspektakel op de landingsbaan zullen topartiesten hun opwachting maken. Speciaal voor de Council Vrede van Utrecht is er de mogelijkheid om het concert te bezoeken met voorafgaand een sfeervol diner.


Aantal deelnemers / bezoekers / activatie Vrede van Utrecht 2013 / Utrecht 2018 INTERNATIONALISERING INTERNATIONALE UITWISSELING

115

KUNST EN WETENSCHAP

221

260

SoestVrijStaal - Soest

12

952

Vrede in Beeld

600

100% Buitendag - Utrechtse Heuvelrug

750

Tentoonstelling Fort de Bilt

624

959 160 80

74

62

KUNST IN OORLOG

220

201

2.004

Artist in Residency Omar Offendum

18

180

presentatie Global Peace Index 2012

40 93

268

International Day of Peace

41

1.256

9

300

Activatie

29.900

270

Kick off campagne Utrehct2018

1.200

Gastlessen middelbare school

240 8.500

Utrecht2018 Café

20

100

CULTUURBEREIK VREDE IN DE BUURT Wijkjury

2.313

10 50

25 1.656

800 20.550

100

13.321

46 315

163

Mobiele tentoonstelling Vrede Express Kunst van het Onderhandelen

Mysterie van de Zwarte Mantel (incl boeklancering) U&EYE

40

Magische Momenten

31

391

383

515

Netwerkbijeenkomsten VvU2013

30

149

Utrecht Manifest; kennismaking

30

De Binnenplaats Wijktafels

Upgrade bijeenkomsten Kruisbestuiving

991

76

70

180

715

Staatsliedenbuurt

97

1.215

Bevrijdingsbal

60

160

110

60

12

40

Routes to Transformation

Alternatief Smartlappen Festival Troubadours van het Tafelbos Hoogtijdagen

365

ARK Parade

100

Zingende Beelden

450

UCK Zomerfeest

250

Zomer van Kanaleneiland

70

Overdreven Festival

50

8ste continent - plastic Soep

1.200 2.500

10

Beleef de Steef

CAL UTRECHT Intervisiebijeenkomst

Workshop From Vision into Action Spinoza presenteert

350 1.750

Kritische Dialoog

10

90

ReGeneration

24

200

Sint Maarten Parade

100

500

Gluren bij de Buren Lunetten

100

400

project AZC Oog in Al en Portes Herderplein

607 60 75

367

Start uitwisseling STUT & Henry Girls

KOSMOPOLIS

90 30

900 60

5

40

45

1.500

Culturele Zondag Utrecht Danst

775

Uitfeest Vaantjesfabriek Eternal Hug

1.075

5.000 15.000

1.000

28.628

Vrede van Utrecht stipendium KF Hein Fonds

150

Presentatie Vrede van Utrecht programma 2013

170 500

6.800 868 60

60

Cross Culture pilot

101

175

Checkpoint Cinema

59

372

Ministerie van Vrede

3

25

NETWERK RELATIE-EVENT

29

774 487

Council Vrede van Utrecht

29

187 100

Activatie

110 15

106 25

150

33.977 120

Chinees Nieuwjaar

65

750

Black Hair

20

700

305

19.330

60

140

90

100

Artist in Residency Marcel Pinas

822

10.320

400 jaar Turkije

163

517

7

2.000

MMC2

1.473

Bevrijdingsfestival

500 135

75

Slavernij: wandelingen

festival deBeschaving

57.248

25

1.607

Slavernij: Keti Koti Tafel

1.268

VIP borrel Bevrijdingsfestival

Womenspeak

Paradijsvogels in de Polder

5.323

Vrede van Utrecht Concert

60 7

Deel- Bezoekers nemers

Openluchtbioscoop NFF Hoog Catharijne

17

Presentatie CAL Utrecht IJsselstein Start Verborgen Oorlog

OVERIGE PUBLIEKSEVENEMENTEN

VJ op de Dom

12

Lecture Gothenborg Zweden bIKe Live

Activatie

Lancering stadswandeling 2.220

Nightwind Performance Hector Aristizabal

gastles Hanzehogeschool

27

71

150

Kick-off Rotslab

147

480

Gastles over Utrecht 2018, Amadeus Lyceum

32

41

300 1.590

500

Brainstorm wijkpartners juni 2013

311

2.300

Vredepoort

Clips voor de Vrede

Blendfestival

Muurschildering Leidsche veertunnel

Activatie Utrecht2018 op festivals en evenementen

677 1.500

Stadsficatie; onderzoek bekendheid 2018

Wijktour

240 50

Liedjestournee Henk Westbroek

Dag van de Architectuur

5.548

5.000 750

STUT jubileum

Eutopia

Debat Lezing & Ontmoeting

470

Buitenplaatsen

Speeddate Leidsche Rijn Connectie 35

Conferentie Kennis is Macht

Culturele Zondagen

Spring in ‘t park - Veenendaal

Media4Me

International Women’s Day

UTRECHT 2018

ERFGOED EN DE REGIO

Nightwalker Kanaleneiland

Programma excellente internationale studenten (totaal)

250

720

Schoolvoorstellingen theater

464

85

400

Museum voor de Klas

207

Vrede van Utrecht Leerstoel: Oratie Femke Halsema

Vrede van Utrecht Leerstoel: Masterclass Joan Scott

Vredesmusical

80

Vrede van Utrecht Leerstoel: Lezing

Vrede van Utrecht Leerstoel: Oratie Joan Scott

370

Tuin der Verbeelding - Zeist

4.742

Internationale conferentie Impaktfestival

9.473

EDUCATIE

7.659

8.226

City2Cities

150

562

215

100

400

8

Bezoekers

Bezoekers

2000

Antakya Chorus of Civilizations

120

Lof der Zichtbaarheid Deelnemers

Deelnemers

Gaudeamus Muziekweek

Bezoekers

Culturele Karavaan

ERFGOED EN DE REGIO

Artist in Residency Mathijs Lieshout

Deelnemers

TOTAL

Deel- Bezoekers nemers

35.223 16.526 130.986


Publicaties in 2012

Medewerkerslijst Vrede van Utrecht 2012

Kunst en Wetenschap

Kosmopolis

Directie

Partnerships en Sponsoring

Stagiairs

Oratieboekje Emancipation and Equality: A Critical Genealogy, Prof. Dr. Joan Scott Genealogy Oratieboekje David en Goliath 2.0 Versterken Social Media de mensenrechten?, Prof. Drs. Femke Halsema

Fotoboek en foto-expositie Paradijsvogels in de Polder stelt de meest onzichtbare postkoloniale migranten groep in Nederland centraal en vertelt in woord en beeld over hun 50jarige verblijf in Nederland, een onderbelicht deel van de vaderlandse geschiedenis. Na de lancering in mei was de foto-expositie de hele maand te zien in het stadhuis van Utrecht. Tegelijkertijd was bij de jaarlijkse Tong Tong Fair in Den Haag de digitale uitvoering van de foto-expositie te zien, inclusief een boekpresentatie. Boek en expo waren een spin-off van een erfgoed project wat Kosmopolis Utrecht met diverse partijen had gerealiseerd in 2009, Linken Leggen Lombok. Nadien volgden www.paradijsvogelsindepolder.nl

Peter de Haan (intendant) Petra Remmen (zakelijk leiding)

Hans van Rijsbergen

Inhoudelijk coördinator 2013 Paul Feld

Gillian Engel Lidian Fleers

Productie coördinator 2013

Marketing en Communicatie

Rob van Doggenaar

Petra Orthel (hoofd) Anke Asselman Bram van Boekholt Maartje van Doorn Marieke Kruithof Lonneke Laurant Lodewijk Rondeboom Manon Scholten

Paulien Dankers

Florine Boeding (2018) Bregtje Bos (wijkprogramma) Simone Brooimans (kosmopolis) Laura Buijs (wijkprogramma) Garance Camping (kosmopolis) Mary-Lin Chan (relatiebeheer) Yke van Dok (community arts lab) Joosje Duindam (community arts lab) Nadia El-Kayed (kosmopolis) Niki Eleveld (kosmopolis) Robyn Fresen (wijkprogramma) Irana de Graaf (educatie) Bianca Groffen (2018) Celine Hoencamp (communicatie) Olga Karelova (2018) Marjolein de Kerf (2018) Isabella van Lieshout (wijkprogramma) Linda Mathijssen (wijkprogramma) Jonathan Offereins (community arts lab) Vicky Pronk (wijkprogramma) Rosan Rinsma (wijkprogramma) Fleur van Schuylenburch (wijkprogramma) Levi Smulders (wijkprogramma) Jolene Spilt (kosmopolis) Wietse Vernooij (communicatie) Hayk Vervoort (kosmopolis) Coen Wagter (communicatie)

Financiële administratie

Met dank aan alle vrijwilligers!

Kunst en Oorlog Blog Arts in Conflict: verzamelplaats voor berichtgeving over kunstenaars, sociaal activisten, en culturele rebellen in conflictgebieden die kunst en cultuur inzetten om mensen te verbinden. Inleiding op Europeana. A Brief History of the Twentieth Century Century, door Patrik Ourednik, tijdens City2Cities

Wijkontwikkeling Stand van zaken boekje najaar 2012 Website www.overalinutrecht.nl

Educatie Het Mysterie van de Zwarte Mantel, jeugdboek door schrijfster Martine Letterie Gevangen op het kasteel, jeugdboek door schrijfster Martine Letterie Vredepoort, bordspel door Fourcelabs, Vrede van Utrecht en Kwintessens

Utrecht 2018 Bidbook Utrecht Culturele Hoofdstad Trust the Future, Create your City Publieksbrochure Trust the Future (samenvatting van het bidbook) Bidbook & samenvatting zijn beide zowel in het Nederlands als Engels verschenen.

Wandelgids Sporen van Slavernij Utrecht (NL/ENG): in aanloop naar 150 jaar afschaffing en herdenken van de slavernij in 2013 heeft Kosmopolis Utrecht het initiatief genomen om een programma op te zetten met verschillende onderdelen die verschillende groepen bedienen. In 2011 hebben reeds discussies en lezingen plaatsgevonden rondom dit thema. In 2012 werd samengewerkt met kunstenaar Pinas inclusief educatief programma. In het voorjaar werden een GPS tour met ruim 30 punten en een begeleidend boek in Eng/NL gepubliceerd: Sporen van Slavernij. Hierin wordt langs 18 (boek) tot 30 punten in de binnenstad verteld over de vaak nog onbekende linken die de slavernijgeschiedenis en de stad Utrecht met elkaar hebben. www.sporenvanslavernijutrecht.nl

Marketing & communicatie Eerste editie Vrede van Utrecht Magazine Vrede van Utrecht stript: een serie over de historische betekenis van de Vrede van Utrecht

Projectleiders Margreet Bouwman (community arts lab) Gemma Jelier (cross culture) Mira Kho (wijkprogramma) Dennis Meyer (festival de basis) Leo Roeleveld (educatie) Friso Wiersum (kunst in oorlog) Cynthia Wilson (kunst & wetenschap)

Projectmedewerkers Maria Angeles Hermandez (community arts lab) Wim Boere (productie) Femke Broeren-Poldner (wijkprogramma) Moniek Janssen (vrijwilligerscoördinator) Annemarie de Jong (wijkprogramma en 2013) Wieske de Jong (educatie, zakelijk) Els van Kuijk (educatie) Tsue Saen Leung (wijkprogramma) Gerry van der Lit (wijkprogramma) Orfee Melsen (wijkprogramma, uit dienst per 1 maart 2012) Shailoh Philips (educatie, uit dienst per 1 oktober 2012) Saar van der Spek (wijkprogramma) Berta Stößel (wijkprogramma) Inez van der Werf (vrede van utrecht concert)

Onderzoek Eugène van Erven (community arts lab) Margreet Zwart (community arts lab)

Kosmopolis Utrecht Nancy Jouwe (hoofd) Liseke van den Broek Icif Coelingh † Willeke Colenbrander Liesbeth Faber Sjoerd Jaarsma (vrijwilliger) Bidjai Saktoe Henri Timisela

Relatiebeheer

Team 2018 Han Bakker (programmaontwikkeling) Bram Buijze (internationalisering) Twan Geurts (teksten, eindredactie) Lieke Hoitink (projectleider) Daniel Melse (ass. programmaontwikkeling)

Secretariaat Fleur Daalderop Odile Schermerhorn Margreet Zwart

Zakelijke ondersteuning

Jan Bruin

Bestuur Vrede van Utrecht De heer J.P.G. van Bergen De heer ir. W.P. de Boer De heer prof. dr. Th.W.A. Camps De heer prof. drs. G.J. Cerfontaine De heer mr. F.A. de Gelder De heer drs. M. Kortbeek Mevrouw mr. P.Ch. Lodders-Elfferich Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy De heer prof. dr. P. Schnabel

Het Team 2018 is in december 2012 direct ontbonden, de contracten met de betrokken freelancers zijn beëindigd, de medewerkers in dienst konden worden herplaatst. Eind 2012 hebben we ook afscheid genomen van de medewerkers van het Kosmopolis team. De subsidie voor Kosmopolis wordt in 2013 niet gecontinueerd.


Stichting Vrede van Utrecht is een initiatief van

Fondsen

Council Vrede van Utrecht

Contact

Fotografie

Stichting Vrede van Utrecht Kromme Nieuwegracht 70 3512 HL Utrecht Postbus 532 3500 AM Utrecht 030 239 38 90

De foto’s in deze publicatie zijn gemaakt door Anna van Kooij, Foto Sikkens, Filip Berte, Maartje van Doorn, J. Westerveld, Rob Zakee, Toos van Eck, Dick Houtzager en fotografen van wie we de naam niet konden achterhalen.

info@vredevanutrecht.nl www.vredevanutrecht2013.nl Mist u wat of klopt er iets niet? Laat het ons weten!

Supporters Ampco/Flashlight BeamSystems Dietwee Evident Explorama Frismedia


Vrede van Utrecht jaarverslag 2012  

Jaarverslag 2012 van stichting Vrede van Utrecht