Page 1

Strateški razvoj in vizija Športnega društva Ruše od 2013 -2021


Uvod Uresničevanje namena organizacije je vedno neločljivo povezano z doseganjem uspešnosti, ki ima neposreden vpliv na rast in razvoj organizacije; zakaj je organizacija nastala, in zakaj biva v točno določenem prostoru in času? Prav namen ustanovitve organizacije torej določa njeno poslanstvo, smiselnost in smotrnost njenega obstoja.


Organizacijska shema in komunikacijska struktura ŠDR

Nadzorni odbor

Upravni odbor

Disciplinska komisija

Predsednik

Poslovni sekretar

Računovodja

Blagajnik

Finančni sodelavec

Generalni sekretar

Predsednik SO


Organizacijska shema in komunikacijska struktura sekcije ŠDR Sekcija

Marketing

Predsednik

Strokovni vodja

Blagajnik

Svet staršev

Trenerji

Podpresednik

Vaditelji

Rekreativna vadba

Tekmovalni šport

Prikaz ponazarja tudi organizacijske funkcije v ŠDR. Upravljalni proces strokovnega sektorja poteka izključno s prostovoljnimi kadri.


Sodelovanje s starši in lokalnim okoljem

Podpredsednik

Predsednik

Skupina za gospodarsko dejavnost

Skupina za marketing

Skupina za organizacijo in izvedbo dogodkov


Programska izhodišča: 1. z raznimi oblikami ekonomske dejavnosti krepi osnovo za delo in vsestranski razvoj,

2. omogoča udeležbo in sodelovanje svojih članov na tekmovanjih in prireditvah, 3. organizira in izvaja tekmovanja in prireditve, 4. širi dejavnosti na večje število zainteresiranih. Skupine se ustanavljajo po potrebi. Običajno po končani akciji ali projektu skupina razpade. Skupine se oblikujejo glede na trenutne interese staršev.

Predstavitev organizacijske značilnosti Športnega društva Ruše ŠDR je športna organizacija, ki je ciljno usmerjena, zavestno strukturirana in ima relativno določene meje; je interesna združba panožnih športnih sekcij, ki imajo interes delovanja v ŠDR ter lahko pomembno delujejo in vplivajo nanj. Trenutno je vključenih v ŠDR osem športnih panog: gimnastika (ženska in moška), košarka, karate, odbojka (ženske), tenis, namizni tenis, kolesarstvo in športno plezanje. ŠDR s svojim delovanjem skrbi za strokovne, upravljalne, poslovne in razvojne vidike. Delovanje ŠDR mora biti skladno z najvišjim aktom » Statutom ŠDR« in drugimi pravilniki, ki urejajo posamezna področja delovanja, ter zakona o športu (1998) in nacionalnim programom športa v republiki Sloveniji (2000).


Skupne naloge ŠDR so: 1. zagotavljanje pogojev za izvajanje vrhunskega in rekreativnega športnega treninga za vse vadbene in starostne kategorije za vse panoge;

2. zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo domačega tekmovalnega sistema za vse starostne kategorije vseh športnih panog, vključenih v ŠDR;

3. skrb za rast in razvoj naših panožnih sekcij; 4. ŠDR je združba, ki v svoji strukturi združuje tako volonterje (prostovoljce) kot profesionalne (redno zaposleni) kadre v poslovni proces nepridobitne organizacije, ki je bila zasnovana in ustanovljena predvsem na temeljih prostovoljstva;

5. kot nepridobitna organizacija ustvarja in pridobiva finančna sredstva iz različnih virov, kot so dobrodelni prispevki, sredstva iz lokalnega in državnega proračuna, sredstva fundacij, investicijskih prihodkov, …


Konkurenčnosti Športnega društva Ruše Športno društvo Ruše spada med največja društva v republiki Sloveniji in je največje društvo v lokalni skupnosti Ruše. Povezano je z mednarodnim in nacionalnim okoljem. V ŠDR od leta 1996 deluje Gimnastična panožna športna šola, katero sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in je leta 2012 potrdilo program olimpijskih iger Rio 2016 za tekmovalko Neli Štruc. Športna uspešnost je nacionalno in mednarodno primerljiva, kar je dokazano z velikim številom osvojenih medalj na večjih mednarodnih in nacionalnih tekmovanjih ter s sojenjem naših sodnikih na teh tekmovanjih. Naši športniki so bili večkrat proglašeni za športnike leta v različnih starostnih kategorijah in različnih panogah.

Vizija:

Neli Štruc

1. smo neprofitna, konkurenčna športna organizacija na področju športa v članstvu ŠZ Ruše, PŠZ in OKS.

2. celovito in kakovostno podpiramo svoje članice in člane s programom, 3. razvijamo nove športne pristope, 4. uveljavljamo ter promoviramo šport kot pomemben element kakovostnega življenjskega sloga.


Strateški načrt ŠDR Strateški cilji: 1. ohranjati raven konkurenčnosti in jo dvigati v mednarodnem in nacionalnem okolju, 2. zagotavljati skladen vsestranski razvoj naših športnikov, 3. povečati količino in kakovost programov, 4. izboljševati poslovno učinkovitost in finančno uspešnost ŠDR in njenih članic.

Strateški ukrepi in projekti na področju tekmovalnega športa Panožne športne panoge: Gimnastika, košarka, odbojka, karate. Usmeritve: 1. šport otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 2. šport mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 3. vrhunski šport , 4. kakovostni šport.

Projekt aktivnosti: 1. zagotavljanje zavarovanja športnikov in športnic, 2. plačilo šolnin za izvajanje terciarnega izobraževanja športnikov, 3. štipendiranje lastnega profesionalnega trenerskega kadra, 4. izobraževanje vaditeljev, trenerjev, sodnikov, 5. zagotavljanje štipendij vrhunskim športnikom in športnicam, 6. nagrajevanje uspešnih športnikov, športnic, vaditeljev in trenerjev, 7. zaposlovanje trenerjev in trenerk, 8. usposabljanje na vseh ravneh in licenčnih seminarjih, 9. usposabljanje v obliki krožkov, tudi z mednarodno udeležbo, 10. priprava strokovne literature, 11. propagandna dejavnost v športu, 12. mednarodna dejavnost v športu, 13. razvoj spremljanja zdravstvenega stanja športnikov in športnic, rehabilitacija, 14. načrtovanje in kontrola letnih meritev športnikov in športnic v društvu, panožnih zvezah, Fakulteti za šport, ZZD, 15. organizacija prvenstvenih, državnih, mednarodnih tekmovanj, 16. Pripadnost in prepoznavnost ŠDR.


Strateški ukrepi in projekti na področju množičnosti Panožne športne: Gimnastika, košarka, odbojka, karate, tenis, namizni tenis, kolesarstvo in športno plezanje.

Usmeritve: 1. interesna vzgoja predšolskih otrok, 2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 3. interesna športna vzgoja mladine, 4. interesna športna vzgoja študentov in 5. športna rekreacija.

Cilj projektov: 1. vključenost v vadbene in tekmovalne programe, 2. ponuditi prilagojene vadbene programe za vse kategorije prebivalstva, 3. izvajati prilagojene tekmovalne programe za predšolske otroke, osnovnošolce, mladino in 4. šport za vsa življenjska obdobja. S celotno strukturo programa projektov bomo povečevali število in vključenost udeležencev različnih starostnih kategorij prebivalstva ter s tem večali množičnost.

Projekt aktivnosti: 1. z uveljavljanjem programov bomo povečevali vključenost udeležencev različnih starostnih kategorij in s tem povečali članstvo društva, 2. ker so vadbeni programi za udeležence plačljivi, bomo povečevali finančno uspešnost ŠDR, 3. ukrepi na področju množičnosti v smislu razvoja množičnega tekmovanja, 4. povečanje pripadnosti in prepoznavnosti ŠDR.


Strateški ukrepi in projekti za zagotavljanje poslovanja ŠDR: 1. Celovit management notranjega poslovanja na področju administracije, kadre, finančno, pravno in materialno poslovanje ŠDR vodijo volonterji. Zaposlena je ena čistilka in profesionalni trener športne gimnastike kot vodja projekta gimnastične panožne športne šole Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki ga tudi sofinancira. 2. Potrebna bo reorganizacija poslovanja z zaposlitvijo profesionalnega kadra, ki bo opravljal administrativne naloge za ožje okolje ŠDR: kadrovske, finančne, računovodske in pravne zadeve ŠDR, trženje projektov in nudenje informacijske podpore delovanju ŠDR. 3. Projekti/aktivnosti ŠDR 2013–2021. 4. Priprava trženjske strategije. 5. Razvoj in uveljavitev informacijskega sistema. Sistem bo obsegal naslednje module: spletno stran, registracije, tekmovanja, urnik vadbe …. 6. Izdajanje revije ŠDR.


Načrt strateškega projekta objekt 2013 – 2021

Glede na planirane strateške cilje je zelo pomembna tehnološka podstruktura ŠDR.

Projekti: 1. tekoče investicijsko vzdrževanje športne dvorane Ruše; 2. zamenjava parketa na igrišču športne dvorane cca. 950m2; 3. zamenjava kritine na severni strani športne dvorane; 4. izgradnja prizidka na severni in zahodni strani športne dvorane, s katerim pridobimo na severni strani: o dodatne sanitarije za moške in ženske, o dodatne garderobe, o večjo predavalnico (sestanki s starši, športniki), o prostor za rekreacijo predšolskih otrok in drugo rekreativne skupine; 5. na zahodni strani: o širitev gimnastične telovadnice z umikom začasnih sten in elektrotransformatorja; 6. nakup specialne opreme, 7. pridobiti več vadbenih terminov v OŠ Ruše in pridobiti namenski prostor za vadbo karateja, 8. vzdrževanje teniških igrišč, obnova objekta in izgradnja nove ograje. Časovni obseg je do leta 2021, toda strateško delovanje je dinamičen proces, ki zahteva neprestano prilagajanje, potrebno je prepoznavati priložnosti v danem času in cilje uresničevati.


Športno društvo Ruše Šolska 16a 2342 Ruše

E-pošta: sdruse@krs.net www.sd-ruse.si Za založnika: Hubert Ketiš, predsednik Avtor: Peter Frumen, dipl. špo. tre. Sodelavci: dr. Peter Glavič, Hubert Ketiš, uni.dipl. oec. , Matija Frumen, študent. Grafično oblikovanje in priprava za tisk: Tadej Tukanj

LITERATURA IN VIRI Pot do cilja GZS, avtor: izr. Prof. dr. Edvard Kolar, Športni menedžment, Fakulteta za šport, avtorji: pro. dr. Rajko Šugman, pro. dr Jakob Bednarik, dr. Borut Kolarič, » Statutom ŠDR« in drugimi pravilniki, ki urejajo posamezna področja delovanja, ter zakona o športu (1998) in nacionalnim programom športa v republiki Sloveniji (2000). Strateški razvoj in vizija Športnega društva Ruše od 2013 -2021 je bila potrjena na drugi redni seji upravnega odbora ŠDR, 11. Februarja 2012 in na Občnem zboru ŠDR, marec 2013.


Sdruse nacrt f  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you