Page 1


ปี้น i - San Persona ก า ร แ ส ด ง แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โดย ธนัชพร กิตติก้อง ร่วมกับศิลปินรับเชิญ อ้น แคนเขียว ศิริวรรณ ปากเมย และ นรวัฒน์ ชมนิรัตน์ การแสดงและนิทรรศการ ปี้น (อีสาน เพอร์ซันน่า ) มีแนวคิดหลักที่มุ่งสะท้อนมโนคติของ ความเป็ น อี ส านและคนอี ส านในปั จ จุ บั น ผ่ า นมิ ติ ท างการแสดง (Performance) โดย ธนั ช พร กิ ต ติ ก้ อ ง ร่ ว มกั บ กลุ่ ม ศิ ล ปิ น อี ส านรุ่ น ใหม่ การ ปี้ น ในภาษาอี ส านมี ความหมายว่า “พลิกกลับด้าน” หรือ “พลิกด้านในออกนอก” อันสะท้อนถึงหัวใจสาคัญ หนึ่งของนักแสดงที่จะต้องเชื่อมต่อสภาวะภายในของตนสู่การแสดงออกภายนอก เกิดการ มองย้อนกลับไปที่ตัวตนและรากเหง้าในความเป็นอีสาน รวมถึงการปี้ นความเป็นอีสาน ออกมาจากคนอีสานรุ่นใหม่ในยุคสมัยปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของกระบวนการสร้างสรรค์ การแสดงที่ใช้ความสดเพื่อสะท้อนความรู้สึกและตัวตนจากภายในของศิลปินอีสานรุ่นใหม่ ในปัจจุบันขณะ สู่การสร้างการแสดงร่วมกันบนฐานของปรากฏการณ์และการนาเสนอ การแสดงผ่า นภาพบันทึ กปรากฏการณ์ ในรูปแบบนิท รรศการภาพเคลื่อ นไหวภายใต้ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการปี้น ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการวิจัยเฮ็ด-เหล่น-เป็นอีสาน (MRG6280062) ภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกอ. และ สกสว.)


EVERT

i-San Persona Performance &VIdeoExhIbItIon by Tanatchaporn Kittikong featuring Aon Kaen Kiew, Siriwan Pakmei and Norawat Chomnirat This Performance and Video Exhibition under the title EVERT (i-San Persona) aims to reflect the idea of I-San and I-San people today from performance & phenomena perspective. According to the word ‘Bheen’ in I-San dialect that is directly translated to ‘evert’, also relates to ‘revert’ as turning inside-out and returning towards some ancestral type or character. Inevitably, ‘acting/performing’ shares this understanding of an in-out binary as well as questions the truth of presenting/being that falls on I-San persona in present. Working in collaboration with a group of I-San artists from various backgrounds, Tanatchaporn Kittikong employs the notion of improvisation (presence and spontaneity) into this creative process. By attempting to evert the process into event and phenomena, the project yields to reflect upon identities and ecology of contemporary I-San.

This performance is a part of Research Project ‘Embodied I-San tone’ (MRG6280062) funded by OHEC and TSRI.


บันทึกผู้สร้างสรรค์ จุดเริ่มต้นของการ ปี้น นั้นเกิดขึ้นจากคาถามที่ผู้สร้างสรรค์ เคยถู กตั้ง ค าถามว่า “คุณเป็นคนอีส าน?” และค าถามต่อตนเองว่า “อะไรที่ทาให้ฉันเป็นคนอีส าน?” ในขณะที่ค วามเป็นอีส านถู กหลอม ด้ว ยมโนคติ ห รือ ภาพแทนเพี ย งภาพหนึ่ ง ทาให้ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ที่ ไ ม่ สามารถพูดภาษาอีส านได้ (อ๋อ ธนัชพร) ไม่ กินปลาร้า บอง (อี๊ด ศิ ริวรรณ) หรือ การทาอะไรแหวกแนว (อ้น แคนเขียว) นั้นเป็นอีส านที่ แตกต่า งออกไป การ ปี้น (ปลิ้น) หรือ พลิกบางอย่า งที่อยู่ภ ายในสู่ ภายนอก ทั้งวิธีคิดและตัวตนของกลุ่มคนอีสานรุ่นใหม่นี้ อาจสามารถ พบคาตอบว่า “อะไรที่ (ยัง) เป็นอีสาน? และ ความเป็นอีสานในปัจจุบัน คือ อะไร?” อั นเป็น ที่ม าของแนวคิ ด ปี้ น ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ร่วมกันระหว่างผู้เคลื่อนไหวร่างกาย (ธนัชพร กิตติก้อง) ผู้สร้างเสียง (อ้น แคนเขียว) และผู้มองภาพ (ศิริวรรณ ปากเมย) ดังนี้ 1. ปี้น - ความหมายและมโนทัศน์ความเป็นอีสาน ที่อาจจะไม่ ตรงกั บ ความเป็ นจริ ง ทั้ ง หมดในสั ง คมปัจ จุ บัน เป็ น การปี้ น ด้ า นใน ออกมานอก และการปี้นกลับเข้าสู่ภายในที่สะท้อนความเป็นตัวตนใน การแสดงออก หรือ (Persona) ของศิลปินอีสานรุ่นใหม่วันนี้ 2. ปี้น – คุณสมบัติของคนอีสานให้เป็นกลวิธีการทางาน ซึ่ง อาศัยความเรีย บง่า ย (Simple) ความสด (Improvisation) ความ สนุก (Fun) ความสัมพันธ์กลุ่ม (Teamwork Relationship) ความ ไว้วางใจซึ่ง กันและกัน (Trust) การพลิกแพลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Adaptability) และ การยอมรับ (Acceptance) ซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อน วิถีนิเวศทางวัฒนธรรมในขอบเขตของปรากฏการณ์ทางศิลปะ (และ พิธีกรรม) ที่มักเกิดขึ้นบริบทของอีสาน 3. ปี้น – ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง โดยใช้การนาเสนอใน รูปแบบปรากฏการณ์และการแสดงแสดงสด นาเสนอสัญชาตญาณ และความจริ ง ใจในตั วตนแทนที่ การน าเสนอตัว ละคร ผ่ า นการอยู่ ร่วมกัน ร่วมประสบการณ์ ร่วมวิธีการและร่วมรับรู้ทางสุนทรียะ ปี้น จึงเป็นการตั้งคาถามเกี่ยวกับความจริงและการแสดงที่ เชื่อมต่อกับตัวตนภายในของศิลปินอีสานร่วมสมัย โดยอาศัยพื้นฐาน ความเชื่อที่ว่าความเป็นอีสานนั้นยังคงอยู่ภายในเนื้อตัวของคนอีสาน รุ่น ใหม่ ที่ไ ม่ใ ช่เ พีย งต้อ งพู ดภาษาอี ส าน หรือ แสดงออกอย่า งเป็ น รูปธรรมในเชิงวัฒนธรรมและประเพณีเท่านั้น แต่ความเป็นอีสานนั้นจะ ถูก “ปี้น” จากภายในสู่ภายนอกเมื่ออยู่ในบริบทของการแสดงออกของ มนุษย์โดยเฉพาะในกระบวนการทางานร่วมกัน


TANATCHAPORN KITTIKONG Performer/Actress Assistant Professor in Theatre & Performance, Khon Kaen University E-mail: tanaki@kku.ac.th Contact: +66615492474 Education 2014 PhD in Performing Arts, WAAPA, Edith Cowan University (Australia) 2010 MEd (Drama in Education) University of Exeter (England) 2008 MFA (Theatre Arts) Moscow State University (Russia) Performance/ Creative Works 2019-20 Creator of Embodied I-San Tone Performance Series (Busstop, Home and Evert). 2018 เหยียบย่าง (Thai Adaptation of Samuel Beckett’s “Footfalls”) Solo Performer in role of Chan (May) in Bangkok Theatre Festival 2018, Thailand. #มันก็จะพังๆหน่อย (Thai Adaptation of Beth Henley’s “Crimes of the Heart”), Leading role of Bo (Babe Magrath) in Bangkok Theatre Festival 2017, Thailand. 2017 Land & Skin: The Ballad of Nak Phra Khanong, Leading role of Nak, in Scenofest in World Stage Design2017, TAIWAN. 2014 Hunger (A psychophysical duo-performance with Min Zhu) Co-creator and performer, in Summer Nights Program 2014 (PICA and The Blue Room Theatre) in Fringe World, Perth, AUSTRALIA. 2012 Noting the Self (PhD Performance Project), Creator and Solo-performer, in BACC Performing Arts#1, Bangkok, Thailand. Research Project 2019 - on going project Embodied I-San Tone and Approaches to Performance: Reflecting on ‘Acting’ Through (Northeastern Thai) I-San Actors on Creation of I-san Contemporary Theatre and Performance. 2017 Magnifying the character’s inner experience through Buddhist Meditation-based approach: Case study from Land & Skin: The Ballad of Nak Phra Khanong 2014 Noting the Self: From embodying Buddhist Vipassana Meditation to Meditationbased Performance. (PhD Research Project)


PONGSAPORN UPANGI Musician/ Music Producer E-mail: pongsapon_on@hotmail.com Contact: +66834177675 Education 2013 BFA (Folk Music and Performance) Khon Kaen University Performance Experiences 2019 Invited performer (Khaen player) by Thai Consulate General & the Royal Thai Embassy Canberra, AUSTRALIA. Joined BrisAsia Festival 2019, a two-week performing arts residency and cultural exchange in Queensland, AUSTRALIA. A guest public performance with JADE New World Collective at Cremorne Theatre QPAC, AUSTRALIA. Invited performer (Khaen player) by Thai Consulate in Brisbane, AUSTRALIA. 2018 Performed Khaen at University of Honghe, Yunnan Province, CHINA Performed Khaen in Isan Film Festival with National Artists (Morlum Chaweevan Damnern and Morlum Phor Chalad Songserm) Tokyo, JAPAN 2017 Performed Khaen in BANGKOK NITES concert at Guimet National Museum in Paris, FRANCE Performed Khaen at Thai Festival in Hague and Isan Concerts in Amsterdam, the NETHERLANDS Performed Khaen at the 2nd Morlum Concert with Morlum Angkanang Koonchai in Shibuya Tokyo, JAPAN Performed Khaen at Thai Festival organized by Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture of Thailand, Tokyo, JAPAN Invited performer to play and teach Khaen at Kapiti College and Queen Margaret College, Wellington, NEW ZEALAND. Performed Khaen and Isan folk songs at Thai Isann Concert in Auckland, NEW ZEALAND. Invited music composer and Khaen player by Theatre Stampede & Nightsong Productions, Auckland and Wellington, NEW ZEALAND. 2016 Performed Khaen with Morlum Chaweewan in Kathinna Ceremony at Buddha Kaya, INDIA. Performed Khaen at the 1nd Morlum Concert with National Artist Phor Chalad Songserm and Morlum Angkanang Koonchai in Yamaguchi, JAPAN 2015 Invited performer (Khaen player) by Thai Consulate in New York to perform in the 2nd Experience Thai Faire in New York City, USA

Awards 2011 Best Reed Mouth Player, Queen Sirikit Trophy Award, Folk Music & Dance Queen Sirikit Trophy Contest YouTube Channel: อ้นแคนเขียว Entertainment


SIRIWAN PAKMEI Photographer / Freelance Documentary Maker Contemplative Education Facilitator E-mail: eed_siriwan@hotmail.com Contact: +66846009915

Education 2011 BA (Mass Communication Arts) Mahasarakham University Works 2019 A honorable mention prize THAI-TAIWAN a short film documentary “Home” (อิแม่) 2018-20 A documentary film “Ban Kid Peng” (บ้านกุดเป่ง) - Director 2017 A TV documentary “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” by ThaiPBS - Position: Director, Editor A “Disability documentary short film” project by Thai Media Fund 2016 A short film “ฮักมั่น In My Hometown” - Position: Assistant Director, Location 2014 A short film “FRIENDS” (เพื่อน) by SCB Life - Position: Director, Producer and Casting 2013 The Winner award of “บุญปัน” by E-san Shot Film, The 8th. - Position: Director, Scriptwriter, Casting and Editor 2011 A Short film “บ้านของเราอยู่ในนี้ ซอยเดียวกัน” the 10th finalist in a short film project translated from a short story by Chookiat Sakveerakul (A professional playwright and director) - Position: Assistant Director, Location, Casting and Editor 2010 Winner of “WAN REAK KWAN” (วันเรียกขวัญ) Happy Mai Chai Len film Award, The 6th. Mentor by Songyos Sugmakanan (A Director, Writer and Producer of Nadao Bangkok) - Position: Script Writer, Casting and Editor. 2010 A film “THE TRANSISTOR RADIO” was in the 30th team finalist worldwide from Film Expo Asia. award - Position: Producer, Assistant Scriptwriter and casting 2009 A film “HUGNA-SARAKHAM” & Position: Continue and slate report/Location


NORAWAT CHOMNIRAT Freelance Designer/ Make-up Artist/ Hair Stylist E-mail: karnnrw@gmail.com Contact: +66971041535 Education 2013 BFA (Performing Arts) Major in Theatre Design, Srinakharinwirot University

Creative Works & Experiences: 2019 Artistic Director and Designer of Devised Theatre ‘Home’ in Embodied I-San Tone Research Project Artistic Director and Designer of Theatre Performance ‘Busstop’ in Embodied ISan Tone Research Project Make up for Performance ‘TERMESS’ by TAPADDRAMA 27th, Rangsit University Make up for King Power Endless Celebration Head of Costume & Make up for DHA Siamwalla Make up and Hair Styling for ‘Yieb-Yang’ Performance, Bangkok Theatre Festival (2018) Make up for Performance ‘AKAMU’ by TAPADDRAMA 26th, Rangsit University Make up for King Power Christmas troop | explore endless celebration (2018) 2017 Costume and Make up for Bruch magazine Bangkok Post vol.10 NO. 47 Make up for Performance ‘BONNE SOIREE’ by TAPADDRAMA 25th, Rangsit University. Paint Team for Four Reigns the Musical (2017) Head of Costume & Make up for DHA Siamwalla. 2016 Make up for Performance ‘DERWAZE’ by TAPADDRAMA 24th, Rangsit University Paint team for ‘Blast from the past’, Mahidol symphonic Band, College of music, Mahidol university.


Team ธนัชพร กิตติก้อง (การแสดง) พงศพร อุปนิ (อ้น แคนเขียว) (ดนตรี) ศิริวรรณ ปากเมย (วิดีโอ) นรวัฒน์ ชมนิรัตน์ (เสื้อผ้า)

Tanatchaporn Kittikong (Performer/Artist) Pongsapon Upani (Musician) Siriwan Pakmei (Video) Norawat Chomnirat (Costume)

Production Team ชัญญาณินท์ ชัชวาลย์ (อานวยการผลิต) วิศรุต หนูอิ่ม (เทคนิค) วนิดา เดชกัลยา วีรภัทร จันทร์เลิศฤทธิ์

Chanyanin Chatchawan (Producer) Wisarut Nooim (Technician) Wanida Detkanlaya Weeraphat junlertith


ขอขอบพระคุณ

หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อานวยการและผู้บริหารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีและผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดารุง ที่ปรึกษาหลักโครงการวิจัยฯ คุณจารุนันท์ พันธชาติ ศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา คณาจารย์แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี คุณพ่อคุณแม่พี่อ๋อ คุณพ่อคุณแม่พี่อี๊ด และคุณพ่อคุณแม่พี่อ้น กิ่งกมล ยะใหม่วงศ์ สุรินทร์ แก้วกัลยา จารุวรรณ สวัสดี นพมาส จุลกิจถาวร สิทธิพล กลับกลาง อดิศักดิ์ จันทร์เทพ กิตติภณ สุพล ธนวัฒน์ พิทยาวิวัฒน์กุล พัณนันท์ พันธุ์นายม ภัทร์สิริย์ โชติมนต์ชิตา เกียร์ติพงษ์ เพรชพรรณ ปัณณพร ศิลปะรายะ พลพล แก้วดอนรี วรินทร์พร ศรีสุธีรัชต์ ทรงพล นราทร

Profile for Vrapat Junlertritz

ปี้น ( i - San persona )  

ปี้น ( i - San persona )  

Advertisement