Page 1

™À¡∂¡Δ∂À•∏

4 ➧

∫ø™Δ∏™ Ã∞Δ∑∏¢∞∫∏™

«™Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÚÒÙÔÈ, ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ» » Σελ. 14-15

√ ΔÛ›Ú·˜ «Ô˘Ï¿ÂÈ» ÙÔÓ ¶∞√!

»

∞¶√∫∞§À¶Δπ∫√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√

» Σελ. 51

√ ΔfiÌÛÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò! » ✓

∫∞Δ∞º∂ƒ∞¡ ¡∞ μ∞§√À¡ ¶∞§π Δ√ ¢¡Δ Σελ. 25 ™Δ∏¡ «∫√ƒÀº∏ Δ√À Δƒ∞¶∂∑π√À»

ΜΕΝΩ Ελλάδα 2

Τιμή ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ » 21 - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1063

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

ΙΚΕ: τι κερδίζουν από τις αλλαγές

21-22/4/2018

«ºÏÂÚÙ» ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ºÒÊ˘! ™Ã∂¢π∞∑√À¡ ∞§∂•∏™ ∫∞π » Δπ∫Àƒπ∞∫√™ °π∞ Δ∏¡ ∂¶√ª∂¡∏

∂π™º√ƒø¡ √π ª∂Δ√Ã√π

✓Σελ. 4-5

ª∂ƒ∞ Δø¡ ∂∫§√°ø¡

¢∂¡ À¶√Ã∂√À¡Δ∞π ™∂ ∫∞Δ∞μ√§∏

∞ƒ£ƒ∞ Ι ΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ 2014 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Απαλλαγές για αγροτικό εισόδημα μέχρι 4.923 ευρώ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

√ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı¤ÏÂÈ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ∞ÊÚ›Ó

» Σελ. 22

¶ø™ £∞ ª¶∂πΔ∂ ™Δ∏ ƒÀ£ªπ™∏

✓Σελ. 28-29

Σελ. 16

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

πÛÙÔÚÈο Î·È ÓÔÌÈο ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÛ¿ÌˉˆÓ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙȘ 120 ‰fiÛÂȘ

Σελ. 2

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ » Σελ. 15

οι νέες εταιρίες! www.vradini.gr

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 34-35

™Àªª∞Ãπ∂™

ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ τον ΕΦΚΑ

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

» Σελ. 21

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Â›Û·È Ó· Û‚‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘ ÛÙÔ Facebook; ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

∫¿ÓÂÙ ÁÎÚ›˙Ô ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ » Σελ. 2 Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜!

∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ·… Ê›ÏËÌ· Η Κατερίνα Γιώτα και η Άλκηστη Αβραμίδου μιλάνε στην «ΒτΚ» για το «θαύμα» των γυναικείων τμημάτων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Σελ. 52-53

«¢ÂÓ ·›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜» ∞™Àƒª∞Δ√À» ✓ » «™π°∏ ∞¶√ Δ√ ª∞•πª√À

Σελ. 16-17

∂¢ø… ∫∞™Δ∂§√ƒπ∑√

°È·Ù› ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜! » Σελ. 24, 33

√È «£ÂÚÌÔ‡Ï˜» ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘! ✓ √π 300 ¶√À ºÀ§∞¡∂ Δ∞ ™À¡√ƒ∞ ª∞™ Σελ. 11

ª∞ƒπ∞ §∞ª¶ƒ√¶√À§√À

Œ¯ÂÈ ÙÔ… ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ·›Ì· Ù˘ » Σελ. 37


ΑΠΟΨΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

∞ϤÍË, ∫·ÏË̤ڷ! Ειλικρινά, κουράστηκα να ασχολούμαι, καλέ μου συμμαθητή, με τις πολιτικές σας γκάφες. Δεν ξέρω για ποια να γράψω... Τόσα μέτωπα και τόση απάθεια μαζί... Κι εσύ, καλέ μου συμμαθητή, στο Καστελόριζο! Τρέλα. Αν αυτό λέγεται πολιτική, τότε τι θα λέγαμε πως είναι κομματική προπαγάνδα; Κάθε φορά... γκριζάρουμε και κάτι. Τα ξανάπαμε, ο Τούρκος έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα, έχει ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ! Τίποτα δεν κάνει τυχαία. Διεκδικεί το ΟΛΟΝ για να κερδίσει το ελάχιστον. Και μας τη «φέρνουν» τόσο, μα τόσο ωραία... «Τσιμπάμε» κανονικά. Γιατί εμείς ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, αλλά κομματικά παιχνιδάκια. Είναι εμφανής η υποχωρητικότητά μας. Ακόμα και αυτά τα τρία ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ που σήκωσαν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ σημαία σε ΔΙΚΑ ΜΑΣ νησιά, τα μαλώσατε. Γιατί; Έκαναν... πολιτική, εξωτερική πολιτική, όπως ανόητα τους επιτίμησαν κάποιοι, με πρώτο τον υπουργό Άμυνας; Και αυτοί, οι εκατοντάδες χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια, μήπως έκαναν εξωτερική πολιτική; Αλήθεια, δεν είναι δικά μας, ΔΙΚΑ ΜΑΣ, και αυτά τα νησιά; Τα ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ αυτά, από τη Σάμο, έκαναν το αυτονόητο. Αυτό που κάνω και εγώ στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, παντού: ΥΨΩΝΩ τη γαλανόλευκη. Όμως, μ' αυτή σας τη στάση δείχνετε απίστευτη ηττοπάθεια, περνάτε ΛΑΘΟΣ μηνύματα και συνεχίζετε να ΓΚΡΙΖΑΡΕΤΕ ΑΝΟΗΤΑ και άλλα ελληνικά εδάφη. ΔΙΚΑ ΜΑΣ! Καλέ μου συμμαθητή, είναι φανερό πως δεν το 'χετε σε αυτό το επίπεδο. Σας τα φώναζα από τον Ιανουάριο, όταν φέρνατε τον «Σουλτάνο», ο οποίος ΓΚΡΙΖΑΡΕ φυσικά και τη Θράκη. Η λύση βρίσκεται στην πολιτική θέση πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ΣΥΝΟΡΑ της Ευρώπης! Μπορείτε να το επιτύχετε. Ακολουθούν τα εύκολα. Το αφήγημά σας για το τέλος του Μνημονίου, που δεν θα 'ναι τέλος, αλλά είστε καλός σε αυτού του είδους τα παραμυθάκια, είναι εύπεπτα και θα τα «καταπιούν» εύκολα οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και όχι μόνο... Το μπαλκόνι σε περιμένει, αρκεί να 'ναι ελληνικό!

Ô Ï È Ù È Î‹ ∂Ï Â˘ ı Â Ú Ô Ù ˘  › · ∞  Ô „ Ë

∫¿ÓÂÙ ÁÎÚ›˙Ô ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ

Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜!

Ο καλός σου συμμαθητής, ο απόφοιτος του 10ου, και για το γνήσιο της υπογραφής

™. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕT

È

Ú · ‰ ˘ Ó ‹

˙

‰ ‚ Â

Á

˙ ı Ï· „„„ „„∞„· „ ˘ÔııÂÙÔˆ ˙Ì̇„ È‹ „„„„  ‹ „ · „ Û · · „ Ú Ô ‹ Ô „‹ „ ··············· ·············· „ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················· ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ·‚Á‰Â˙ËıÈ ÎÏÌÓÓÍÚ

Εκδότης Σταύρος Κων. Μήτσης

Διευθυντής Σωτήρης Πουλόπουλος

ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ 2014 νήμες καλοκαιριού 2014 ξυ- ας Αξιολόγησης, θέτοντας τους δικούς πνούν και πάλι, όσο πλησιά- του όρους... ζουμε στο τέλος του Προγράμην ίδια στιγμή ανοίγει και πάλι σε ματος. Tο 'χει η μοίρα μας, φαίνεται, κάθε Ουάσινγκτον, Βερολίνο και Βρυφορά που είναι να βγούμε από τα Μνηξέλλες η συζήτηση για το αν θα μόνια να αναθερμαίνονται τα σενάρια για ολιγόμηνη παράταση για αντίμετρα και ήταν χρήσιμη ή όχι μια ολιγόμηνη παράγια παραμονή ή όχι του ΔΝΤ στην Ελλά- ταση του ελληνικού Προγράμματος δα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, και ας προκείμενου να προλάβει η χώρα μας να υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα. ελπίσουμε αυτή τη φόρα όχι ως φάρσα. Η επίσημη δικαιολογία είναι πως θα Το καλοκαίρι του 2014 το Πρόγραμμα ολοκληρωνόταν και απέμεναν μόνο χαθούν τα 86 δισ. του πακέτου όταν λήμερικά προαπαιτούμενα για να κλείσει η ξει το Πρόγραμμα στις 13 Αυγούστου 5η και τελευταία Αξιολόγηση του Β' του 2018. Και εδώ αρχίζουν τα πολιτικά σενάρια. Μνημονίου. Τότε ήταν που οι Θεσμοί κατάλαβαν Γιατί οι δανειστές ζητούν παράταση του πως έρχονται εκλογές, και πως το καλύ- Προγράμματος; Και γιατί το ΔΝΤ μπαίνει τερο θα ήταν να κλείσουν την Αξιολόγη- με τους όρους του στο Πρόγραμμα; Μήπως οι εκπρόσωποι της ση με την επομένη κυΤρόικας καταλαβαίνουν βέρνηση. Γι' αυτό, σιγά-σιγά, και Ã∞™∞¶√¶√À§√™ πως η κυβέρνηση ζητά αναβολή της εφαρμογής τότε μπήκε στο τραπέζι του μέτρου για την περιτο θέμα της παράτασης. κοπή των συντάξεων για Η Ελλάδα ζητούσε 6 ένα εξάμηνο, μόνο και μήνες, ενώ οι Θεσμοί μόνο γιατί θέλει να δώσει επέμεναν να είναι δίμητην «καυτή πατάτα» στην νη. Το τι ακολούθησε το επομένη κυβέρνηση; φθινόπωρο του 2014 Αν οι τροϊκανοί και οι και πώς οδηγηθήκαμε επικεφαλής τους νιώαπό το μέιλ Χαρδούβελη στο Γ' Μνημόνιο Βαρουφάκη και τα σουν ότι ο κ. Τσίπρας έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να αποφύγει τα σκληρά επιπλέον 80 δισ., είναι γνωστό. μέτρα και το κλείσιμο της Αξιολόγησης θάνουμε, λοιπόν, τώρα στο κα- για να προκηρύξει εκλογές, τότε το επόλοκαίρι του 2018, όταν και μενο διάστημα θα δούμε να σκληραίολοκληρώνεται το Γ' Μνημόνιο νουν τη στάση τους. και απομένουν να ολοκληρωθούν 76 υτό σημαίνει ότι εκτός από την πεπροαπαιτούμενα από τα συνολικά 88 ρικοπή των συντάξεων την 1-1που απαιτούν οι δανειστές. 2019, θα ζητήσουν και τη μείωΑυτή τη χρονική περίοδο, λοιπόν, οι δανειστές ανοίγουν και πάλι τη συζήτηση ση του αφορολογήτου. Οι Ευρωπαίοι δανειστές δεν θέλουν για παράταση του ελληνικού Προγράμεκλογές μέχρι το καλοκαίρι του 2019. ματος για λίγους μήνες. Μέχρι τις Ευρωεκλογές δεν θέλουν Παράλληλα, εξετάζουν ποιος και με τι όρους θα έχει τον έλεγχο και την παρα- να ανοίξουν άλλο μέτωπο, και κυρίως αυτό που επιδιώκουν είναι να πείσουν τα κολούθηση της Συμφωνίας. Και ενώ τώρα που βγαίνουμε από τα Κοινοβούλιά τους πως η Ελλάδα βγήκε από τα Μνημόνια με επιΜνημόνια περιμέναμε τυχία. μια χαλάρωση και μια Σιγά - σιγά από τους Απλά είναι σε επιτήρηθετική ανατροπή, μαθαίνουμε, δανειστές στήνεται ση όπως η Κύπρος και οι εκ νέου, ότι το ΔΝΤ σκηνικό ανάλογο με υπόλοιπες χώρες. Αυτό που απομένει είθα παραμείνει στο ελαυτό του 2014. Και ναι να δούμε αν και η κυληνικό Πρόγραμμα τότε υπήρχαν προα- βέρνηση στην Αθήνα θα κανονικότατα, και μάλιστα θα συμμετέχει παιτούμενα και όλοι τους ακολουθήσει χωρίς ενεργά και στις διασυζητούσαν για πα- να υπολογίσει τις δημοσκοπήσεις και το πολιτιπραγματεύσεις για το ράταση κό κόστος των μέτρων. κλείσιμο της τελευταί-

M

Τ

π√ƒ¢∞¡∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Φ

Α

,,

2

Διευθυντής Σύνταξης Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Διευθυντής Επικοινωνίας Ρ.Ι. Χαλκιαδάκης

Γραφεία: Φιλοθέης 10 - 12, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 2669, Τηλ. Κέντρο 2117054587-92, FAX 2117054586 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993


4

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

∞¡√π°ª∞ ™Δ∏ ºøº∏ ∞¶√ Δ√¡ ∫Àƒπ∞∫√

ΔË ı¤ÏÂÈ ÂÙ·›ÚÔ Ì fiÚ·Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

ρωμα εκλογών οσμίζεται το ηγετικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι εξελίξεις στην Οικονομία και οι πιέσεις στα εθνικά θέματα δείχνουν ότι το 2018 θα έχει κάλπες. Για τους στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη το φθινόπωρο του 2018 συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για εθνικές εκλογές, αλλά επίσης πιστεύουν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και δεν αποκλείουν ακόμη και έναν εκλογικό αιφνιδιασμό από τον Αλέξη Τσίπρα. Η αυτοδυναμία είναι η κύρια προτεραιότητα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με υπολογισμούς τους και τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το όριο της αυτοδυναμίας να πέσει στο 36%, καθώς βασικό ρόλο θα παίξει το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Και παρ’ όλο που τα στελέχη της Ν.Δ. δεν συζητούν δημόσια το αποφευκταίο ενδεχόμενο της μη αυτοδυναμίας, ωστόσο αυτό «καίει» το επιτελείο της Πειραιώς και εξετάζεται στα σενάρια που θέτουν μπροστά τους. Βασικό ζητούμενο σε μια τέτοια περίπτωση είναι ποιος θα μπορεί να αποτελέσει κυβερνητικός εταίρος, καθώς το ενδεχόμενο να ξαναοδηγηθεί η χώρα σε εκλογές, με απλή αναλογική, θα οδηγήσει σε ακυβερνησία, με καταστροφικές συνέπειες. Να μην πάει η Γεννηματά Η επίσημη γραμμή της Πειραιστο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ώς είναι ότι ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας η Νέα Δηο Μητσοτάκης μοκρατία θα επιδιώξει συναινέσεις και θα απευθυνθεί σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που πιστεύουν στην Ευρώπη και στην κοινή λογική, για να τους καλέσει Η προσέλκυση ψηφοφόρων από να συμμετάσχουν στη μεγάλη μετην Κεντροαριστερά είναι πρωτεύων ταρρυθμιστική, κοινωνική, και κοιζήτημα στα σχέδια του κ. Μητσοτάκη. νοβουλευτική συμμαχία. Πέρα, όμως, από τους ψηφοφόΓια την επίτευξη της πολυπόθητης ρους τον ενδιαφέρει και το χτίσιμο αυτοδυναμίας η στρατηγική της Νέας συμμαχιών με το Κίνημα Αλλαγής. Δημοκρατίας είναι η προσέλκυση Δεν ήταν μόνο το άρθρο του ψηφοφόρων και προς τα δεξιά της Αντώνη Σαμαρά που τάχθηκε υπέρ και προς τα αριστερά της. της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και πρότεινε συνεργασία της Ν.Δ. με Επαναπατρισμός ψηφοφόρων το Κίνημα Αλλαγή επισημαίνοντας: «Η υπέρβαση που χρειαζόμαστε Κορυφαία στελέχη της, όπως ο σήμερα είναι μεταρρυθμιστική, πατριωτική, δημοκρατική και αξιαΝικήτας Κακλαμάνης, έχουν επικατά τον κ. Μητσοτάκη, η προστασία κή. Όλα έχουν ήδη ξεκινήσει την σημάνει, αρκετές φορές, ότι η Ν.Δ. των θεσμών, η εύρυθμη λειτουργία περίοδο 2012-14. Το Κίνημα Αλπρέπει να κοιτά πιο δεξιά στη δετου πολιτεύματος, η ανάπτυξη ενός λαγής είναι απαραίτητος εταίρος ξαμενή ψηφοφόρων για τον επανέου πατριωτισμού με συγκλίσεις αυτής της μεγάλης σύγκλισης». ναπατρισμό έστω 500 χιλιάδων στα μεγάλα εθνικά θέματα, οι μεΤο κοίταγμα προς την πλευρά της από το 1 εκατ. που αποσκίρτησαν ταρρυθμίσεις στην Οικονομία, ο εκΦώφης από τον Κυριάκο Μητσοτάδεξιότερα της παράταξης. συγχρονισμός της Διοίκησης, η κη είχε γίνει και στο Συνέδριο της Έτσι θεωρούν ότι μπορεί να λυθεί Υγεία, η Ασφάλεια. Το συμπέρασμά Ν.Δ., όπου είχε παραβρεθεί στην το πρόβλημα της αυτοδυναμίας. του ήταν ότι «η τριετής λαίλαπα των έναρξή του η κ. Γεννηματά, αλλά και Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. έχει μειώσει τη στο ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήμακεντρικός λόγος της Πειραιώς απευσημασία των ιδεολογικών διαφοθύνεται προς αυτή την πλευρά, κατος Αλλαγής, όπου ο κ. Μητσοτάκης ρών, καθώς αυτό που διακυβεύεται θώς ψηλά στην ατζέντα της τοποθεανέλυσε τους κοινούς τόπους στους σήμερα είναι η ίδια η ποιότητα της τεί την ασφάλεια των πολιτών, προοποίους μπορεί να ταυτιστούν τα δημοκρατίας μας». τάσσοντας το «Νόμο και Τάξη», το δύο κόμματα, επισημαίνοντας ότι τέλος της ανομίας στα Εξάρχεια, την πρέπει να θεμελιωθεί «μια νέα πο«Φλερτ» του ΣΥΡΙΖΑ κάθαρση των πανεπιστημίων κ.ά. λιτική κουλτούρα σεβασμού και Από την άλλη, ο Κυριάκος ΜητσοΤο κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη συνεργασιών». τάκης δεν έχει κρύψει ότι δεν τον ενσε κοινό βηματισμό για την πτώση Αυτό που είχε κάνει εντύπωση, διαφέρει τι έχουν ψηφίσει οι ψηφοτης κυβέρνησης εφορμά από την τότε, είναι η φράση του ότι προχωφόροι στις προηγούμενες εκλογές. προσπάθειά του να μπλοκάρει ρώντας προς τις εκλογές, «είναι ανοίγματα του ΣΥΡΙΖΑ προς την Θέλει κοντά του όσους πιστεύουν πολλά τα σημεία που αξίζει να συπαραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία. στις μεταρρυθμίσεις. ναντηθούμε». Σε αυτά εντάσσονται,

Α

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τάχθηκε υπέρ της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και πρότεινε συνεργασία της Ν.Δ. με το Κίνημα Αλλαγής.

Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει περάσει απαρατήρητο το «φλερτ» του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κίνημα Αλλαγής. Σε αυτό εντοπίζουν μια προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία έναν μελλοντικό κυβερνητικό εταίρο, να της ανακόψει το δρόμο προς την εξουσία και να ισχύσει η απλή αναλογική. Επίσης, θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσεταιρίζεται το Κίνημα Αλλαγής, καθώς πολύ δύσκολα οι ΑΝ.ΕΛ. θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται προβοκάτσιες από το Μέγαρο Μαξίμου, με σκοπό να υπονομεύσουν τις σχέσεις της με το Κίνημα Αλλαγής και να δημιουργήσουν διασπάσεις, όπως το δημοσίευμα φίλα προσκείμενης στην κυβέρνηση

εφημερίδας που ισχυριζόταν ότι δήθεν εθεάθησαν στην πολυκατοικία του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, προχωρώντας και σε πολιτικές ερμηνείες της συνάντησης. Η Ν.Δ. το χαρακτήρισε «φέικ νιους», με στελέχη της να θεωρούν ότι είναι εμπνεύσεως Μεγάρου Μαξίμου.

Κοινή αντίδραση Αν και η απόρριψη από τον κ. Μητσοτάκη της πρότασης της κ. Γεννηματά για συνταγματικές αλλαγές έφερε αναταράξεις ανάμεσά τους, το ότι και οι δύο ηγέτες τάχθηκαν, προχθές, κατά της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές έδειξε την κοινή αντίδρασή τους στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Πέρα από το «φλερτ» με το Κίνημα Αλλαγής το άνοιγμα του κ. Μητσοτάκη προς την Κεντροαριστερά έχει εκδηλωθεί και με την ένταξη πρ. βουλευτών του Ποταμιού στην Κ.Ο. της Ν.Δ., όπως αυτή της κ. Μάρκου. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει προσεγγίσει τεχνοκρατικά στελέχη που προέρχονται από το χώρο της Κεντροαριστεράς, όπως οι Θοδωρής Πελαγίδης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, Γιώργος Παγουλάτος, και άλλοι.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

5

™Δ√ ™Àƒπ∑∞ ™∫∂¶Δ√¡Δ∞π Δ∏¡ ∂¶√ª∂¡∏ ª∂ƒ∞

ºÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙË ¡.¢... ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ∫π¡.∞§. νέος εκλογικός νόμος που ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα δείγμα γραφής των προθέσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής στους ΟΤΑ είναι μια πρώτη κίνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποτρέψει την κυριαρχία της Ν.Δ. στις Περιφέρειες και τους δήμους. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει καιρό τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με την έλλειψη προβεβλημένων στελεχών στις τοπικές κοινωνίες, επιχειρεί να το καλύψει επιβάλλοντας τις συνεργασίες μεταξύ των αυτοδιοικητικών παρατάξεων. Εάν εφαρμοστεί η απλή αναλογική στις εκλογές για τους ΟΤΑ, τότε θα μπορεί ένας συνδυασμός που ήρθε τρίτος σε ψήφους να επιβάλει τους δικούς του όρους προκείμενου να βοηθήσει ώστε να προκύψει βιώσιμο σχήμα σε δήμο ή σε Περιφέρεια. Με άλλα λόγια, επειδή απέτυχε η πολιτική των συγκλίσεων και συνεργασιών με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σπεύδει τώρα το Μέγαρο Μαξίμου να δώσει «de facto» ρόλο στα στελέχη του που μετέχουν στα ψηφοδέλτια μορφή είναι στρατηγικός εταίρος της επόμενης μέρας. μειοψηφίας. Ξέρουν, όμως, πως όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών. Η στρατηγική συνεργασιών με ΚΙΝ.ΑΛ. Στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία σε βασικές κατευθύνσεις, η οποία –όπως λένε στην Κουμουνδούρου– θα Στο Μέγαρο Μαξίμου και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθημερινά δια- μπορέσει να μεταφραστεί και σε ενδεχόμενο κυβερνητιπιστώνουν πως πολύ δύσκολα, πλέον, θα μπορέσουν να κής συνεργασίας αν το επιτρέψει ο αριθμός των βουλευοικοδομήσουν συμμαχίες και μετεκλογικές συνεργασίες τών. με κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό, Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πως οι προτάσεις της γιατί οι προσπάθειες που έχουν γίνει, κατά καιρούς, για σύ- κ. Γεννηματά που κατέθεσε στο Συνέδριο του Κινήματος γκλιση σε μια μακροπρόθεσμη βάση, έπεσαν στο κενό. Αλλαγής είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να γίνει μια Η στρατηγική του διχασμού, της σκανδαλολογίας πρώτη προσέγγιση. και της στοχοποίησης των αντιπάλων έχει καταφέρει να κόψει τις γέφυρες επικοινωνίας, αλλά και τις Γιατί δεν έπεσε η κυβέρνηση για το Μακεδονικό προσεγγίσεις, με όλα τα κόμματα της μείζονος αντιπολίτευσης. Οι τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα και η ανοικτή Το τελευταίο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαπι- διαφωνία για το όνομα των Σκοπίων έχει επιφέρει ρήγμα στώσει πως αυτή η τακτική δεν οδηγεί πουθενά, γι' αυτό και στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛ., σε σημείο, μάλιπροσπαθεί να αξιοποιή- στα, που να το παραδέχονται και οι δύο πλευρές. σει τις όποιες προτάσεις Όταν αποφάσισε η κυβέρνηση να ανοίξει το θέμα των κάνουν κατά καιρούς τα Σκοπίων και να αποδεχθεί τη σύνθετη ονομασία για τη γειμικρά κόμματα. τονική χώρα, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Έτσι έγινε με την πρόΚινδύνευσε η σταθερότητα της κυβέρνησης. Στο ταση του Σταύρου Θεο- ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως αν οι ΑΝ.ΕΛ. διαφοροποιηθούν και δωράκη για το Συμβού- δεν ψηφίσουν τη συμφωνία με τα Σκόπια, τότε η κυβέρνηλιο Εθνικής Ασφαλείας ση θα πέσει και θα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. και της Φώφης ΓεννηΤο ίδιο πρόβλημα υπήρξε και στους Ανεξάρτητους Έλληματά για τη συνταγματική νες που θα αναγκάζονταν να καταψηφίσουν τη συμφωνία αναθεώρηση. και να άρουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Και αυτή η προσπάΤότε ήταν που επικράτησαν πιο ψύχραιμες φωνές και θεια, όμως, φάνηκε να κατάφεραν τα επιτελεία των δύο πλευρών να βρουν τη μέπέφτει στο κενό, γιατί οι ση λύση που συμφέρει και τους δύο, και παράλληλα εξαχειρισμοί που έγιναν, σφαλίζει τη συνεχεία του βίου της κυβέρνησης. έδωσαν την εντύπωση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. συμφώνησαν ότι η διαφωνία στο πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να θέμα των Σκοπίων δεν σημαίνει και άρση της εμπιστοπαγιδέψει τη Δημοκρατι- σύνης στην κυβέρνηση. κή Συμπαράταξη και το Ήταν η περίοδος που διατυπώθηκε δημόσια η άποψη ΠΟΤΑΜΙ. πως τα δύο κόμματα συνεργάστηκαν για να βγάλουν τη Ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η συνάντηση Τσίπρα χώρα από τα Μνημόνια και να πατάξουν τη διαφθορά και τα – Θεοδωράκη έγινε σκάνδαλα. τρεις ημέρες πριν το Η θητεία της συνεργασίας αυτής θα λήξει μόλις τελειιδρυτικό Συνέδριο του ώσει το πρόγραμμα. Μετά ήρθε η κρίση στις ελληνοΚινήματος Αλλαγής, τουρκικές σχέσεις και η σύλληψη των δύο Ελλήνων ενώ η αποδοχή της αξιωματικών, που, αντί να βελτιώσει, επιδείνωσε τις πρότασης για συνταγ- σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου και του υπουργείου ματική αναθεώρηση Άμυνας. δημιούργησε μεγάλα Και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στους ΑΝ.ΕΛ. γνωρίζουν πως προβλήματα στις σχέ- ό,τι και αν γίνει, είναι σχεδόν αδύνατη η συνέχιση της συσεις Γεννηματά – Βενι- νεργασίας των δύο μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το ζέλου, τα οποία φάνη- αποτέλεσμα. κε ότι θέλει να τα εκμεΓι' αυτό και τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ο πρωθυταλλευτεί η κυβερνητι- πουργός να κρατά αποστάσεις από τον υπουργό Άμυνας κή πλειοψηφία. σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει τη θέση του από τους Στο Μέγαρο Μαξιμου υψηλούς τόνους που επιλέγει να κρατά ο κ. Καμμένος στα και στην Κουμουνδού- εθνικά θέματα. Το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη ορατός ο ρου, έχουν αρχίσει ήδη χρόνος των εκλογών αφήνει ελπίδες στους δύο κυβερνηκαι μελετούν το αύριο τικούς εταίρους ότι η συνεργασία τους μπορεί να συνεχιΘεωρούν ότι το Κίνημα στεί απρόσκοπτα μέχρι το καλοκαίρι του 2019, οπότε μέΑλλαγής με τη νέα του χρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Ο

ΔÒÚ· ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ô Á¿ÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜! ετά το ιδρυτικό Συνέδριο,τη σύστα- ρέψει» όσο γίνεται περισσότερους ψήφους ση της Κεντρικής Επιτροπής και την από όλους τους χώρους, και κυρίως από την εκλογή νέου γραμματέα, στο Κίνημα Αλλα- Κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όταν ανοίγουν γής προσπαθούν βήμα-βήμα να χτίσουν τη μεγάλα θέματα, στο Κίνημα Αλλαγής εκφράνέα σχέση που θα ικανοποιεί όλους τους επι- ζουν πρώτοι τις απόψεις τους, ώστε η Ν.Δ. να κεφαλής των τάσεων και των κομμάτων. φαίνεται πως ακολουθεί. Με αυτό τον τρόπο Ισχυρό Όργανο εξακολουθεί να είναι το προσπαθούν να μην εγκλωβίζονται στις θέΠολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν οι σεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. αρχηγοί υπό τη Φώφη Γεννηματά. Εκεί καΤι θα κάνει με Βενιζέλο θορίζονται οι αποφάσεις, και στη συνέχεια γίνονται τα επόμενα βήματα. Και ενώ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η κ. Στόχος της προέδρου του Κινήματος ΑλΓεννηματά φαίνεται να βρίσκει το βηματιλαγής είναι αργά, αλλά σταθερά να δείξει πως ο νεοσύστατος φορέας έχει ενιαία άπο- σμό της στις σχέσεις της με τους κ.κ. Θεοδωράκη, Παπανδρέου, Ανψη και δεν είναι ένα κόμμα στο οποίο αυτό που προέχει Η Φώφη απαντά δρουλάκη, Καμίνη, Θεοχαρόπουλο, δεν συμβαίνει το είναι οι ισορροπίες. σε ΣΥΡΙΖΑ ίδιο με τον κ. Βενιζέλο. Γι' αυτό και προσπαθεί με και Ν.Δ. Η προσωπική της σχέση με όλους τους τρόπους να τον προκάτοχό της δεν είναι κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα που άφησαν οι εσωκομματικές εκλογές και κακή, αλλά σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει απόσταση αφού ο πρώην πρόεδρος του ΠΑη συγκρότηση των Οργάνων. Στο παιχνίδι των συνεργασιών η δοκιμα- ΣΟΚ δείχνει να μην θέλει να ακολουθήσει τη σία που πέρασε το προηγούμενο διάστημα στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι το Κίνημα Αλλαγής έδωσε ένα σημαντικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη είναι ο ρόλος για την επόμενη μέρα μάθημα για την επόμενη μέρα. Στο νέο φορέα γνωρίζουν πολύ καλά και η εκλογική περιφέρεια που θα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει με κάθε υποψήφιος ο κ. Βενιζέλος. Ένα θέμα-ταμπού που κανείς δεν θέτρόπο να ακυρώσει την όποια δυναμική του Κινήματος Αλλαγής και να διασπάσει λει να το αγγίξει, καθώς ούτε ο πρώην τη συσπείρωση που θα προσπαθήσει να πρόεδρος το συζητά ούτε η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να το ανοίξει. Όσοι γνωπετύχει στους ψηφοφόρους του. Επίσης, ξέρουν πως η άνοδος των ποσο- ρίζουν, όμως, λένε πως δεν είναι δυνατόν στών του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες να έχει βρεθεί τρόπος για να συνεργαεκλογές θα σημάνει την αποδυνάμωση του στούν όλοι μαζί και να μην βρεθεί τρόπος ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα το πολεμήσει το Μέγα- συνεννόησης με τον κ. Βενιζέλο. Τα ίδια στελέχη τονίζουν πως η παρουσία ρο Μαξίμου με κάθε τρόπο. Αποστάσεις, όμως, κρατούν και από τον του πρώην προέδρου στην επόμενη ΚοινοΚυριάκο Μητσοτάκη. Στο ΚΙΝ.ΑΛ. λένε ότι η βουλευτική Ομάδα είναι επιβεβλημένη, μόνο και μόνο για να μην απογοητευτεί το κομμάτι Ν.Δ. ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να θέσει στο εκλογικό σώ- εκείνο των ψηφοφόρων που δεν προέρχονται μα το δίλημμα της αυτοδυναμίας για να «ψα- από το ΚΙΔΗΣΟ, τη ΔΗΜ.ΑΡ. και το ΠΟΤΑΜΙ.

Μ


6

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Εσωκομματικές εκλογές με «άρωμα» ανανέωσης Με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές εκλογές, στη Νέα Δημοκρατία, στήνουν εσωκομματικές κάλπες, στις 13 Μαΐου, εγκαινιάζοντας ριζικές τομές στις διαδικασίες ανάδειξης στελεχών στο εσωτερικό του κόμματος, με τους προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων της Ν.Δ. (ΝΟΔΕ) και των Τοπικών (ΔΗΜΤΟ) να εκλέγονται από τη βάση. Σε 300 σημεία σε όλη τη χώρα θα στηθούν κάλπες και οι εγγεγραμμένοι στη Ν.Δ. θα κληθούν, επίσης, να εκλέξουν και τους 1.000 συνέδρους, οι οποίοι θα

έχουν θητεία για τα επόμενα δύο τακτικά Συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Το αμέσως επόμενο Συνέδριο θα είναι εκλογικό, και από αυτό θα αναδειχθεί η νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία θα εκλέξει με τη σειρά της το νέο γραμματέα της Ν.Δ. Είναι σημαντικό για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να είναι πανέτοιμη σε όλα τα επίπεδα το Σεπτέμβριο του 2018. Η επικαιροποίηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η υλοποίηση του στοιχήματος της ανανέωσης είναι σημαντικά για

τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμη δεν έχει αποφασισθεί και καθορισθεί η ημερομηνία του Συνεδρίου, για το οποίο, όπως λένε ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ρόλο μπορεί να παίξουν και οι πολιτικές εξελίξεις. Η διεξαγωγή του έχει δρομολογηθεί να διεξαχθεί οπωσδήποτε μετά το καλοκαίρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ημερομηνία από εκεί και στο εξής, να ποικίλλει, καθώς ως προϋπόθεση τίθεται η πιθανότητα διεξαγωγής εθνικών εκλογών. Ωστόσο, με την εκλογή

συνέδρων, στην Πειραιώς θέλουν να έχει γίνει η προεργασία των αρχαιρεσιών για τη σύνθεση του Συνεδρίου, ώστε να είναι έτοιμοι. Παντως, οι εσωκομματικές διαδικασίες προσβλέπουν στην κινητοποίηση του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας και την εμπλοκή στην ενεργό πολιτική δραστηριοποίηση νέων και αξιόλογων στελεχών, καθώς διευρύνεται η βάση από την οποία εκλέγονται και σπάνε κάποια, ίσως, στενά κομματικά κέντρα, τα οποία μπορεί να έλεγχαν το κομματικό παιχνίδι στο τοπικό επίπεδο.

Έτσι γίνεται και πράξη η στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για άνοιγμα στην κοινωνία. Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών της Ν.Δ. που θα κληθούν να ψηφίσουν ανέρχεται στα 350 χιλιάδες μέλη. Πάντως, βάσει του καταστατικού υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του προέδρου της ΝΟΔΕ και αυτής του υποψήφιου βουλευτή, στοιχείο που ασφαλώς προσθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εν όψει και της κατάρτισης των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων.

√ ∫. ª∏Δ™√Δ∞∫∏™ ¢π∞ª∏¡À∂π √Δπ ¢∂¡ £∞ ∂¶πΔƒ∂æ∂π ¶∞πáπ¢π∞ ª∂ Δ√À™ £∂™ª√À™

«£· ηٷÚÁ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜» Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα βρεθεί την προσεχή εβδομάδα στη Νεάπολη Λακωνίας, ενώ το Μάιο προγραμματίζει επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη

λες τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που δρομολογεί προκειμένου να ελαττώσει το μέγεθος της επερχόμενης ήττας της έχουν στόχο να αναδεικνύουν και να αντικρούουν στη Νέα Δημοκρατία. Στην Πειραιώς, εμφανίζονται ικανοποιημένοι γιατί η επιλογή τους να τοποθετήσουν ψηλά στην ατζέντα της αντιπολιτευτικής τους ρητορικής την απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, απέδωσε καρπούς. Και αυτό, γιατί όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να πρωτοστατεί σε νυμα. Το να μην αλλοιωθεί ο αυτοδιοικητικός αυτό παίρνοντας πρώτος ξεκάθαρη θέση, αλ- χαρακτήρας των εκλογών, προφανώς ισχύει λά γιατί και η επικεφαλής του Κινήματος Αλ- σε υπερθετικό βαθμό για τις εθνικές εκλογές. λαγής συντάχθηκε με αυτή τη θέση καταγ- Επομένως, στη Ν.Δ. θεωρούν ότι η αποδοχή γέλλοντας την ισχύ της απλής αναλογικής στις ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν αυτοδιοικητικές εκλογές, αποπνέοντας την ει- τον Οκτώβριο του 2019, έχει ως προϋπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι οι κόνα μιας σύμπνοιας μεταξύ των δύο αρχηεθνικές εκλογές θα έχουν διεξαχθεί πολύ γών. νωρίτερα Αυτό που συμπεραίνουν στη Ν.Δ.

O

Μήνυμα προς Τσίπρα Το μήνυμα που απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον Αλέξη Τσίπρα «όχι άλλα παιχνίδια με τους θεσμούς», επεκτεινόταν και για τις εθνικές εκλογές, καθώς στο στρατόπεδο του Μοσχάτου γνωρίζουν ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει με κάθε «τερτίπι» να ανακόψει την πορεία της Ν.Δ. προς την εξουσία. «Με τις κάλπες και τα εκλογικά συστήματα παίζει μόνο όποιος φοβάται την ετυμηγορία του λαού», διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. κατά την ομιλία του στο κοινό Συνέδριο Δήμων και Περιφερειών (ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ), και διευκρίνισε: «Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα γίνουν με απλή αναλογική, ώστε να διαλυθεί το βασικό δημοκρατικό κύτταρο της κοινωνίας. Θα γίνουν με τον σημερινό εκλογικό νόμο και με κυβέρνηση Ν.Δ.». Προλαμβάνοντας όλα τα σχέδια που κατεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Πειραιώς προειδοποιούν ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις εθνικές. Όπως τονίζουν εμφατικά στη Νέα Δημοκρατία, ο χρόνος των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλάζει, κατά την κυβέρνηση, γιατί δεν θα πρέπει να διεξαχθούν μαζί με τις ευρωεκλογές, για να μη θολώνει το μή-

είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την Αυτοδιοίκηση για να ελέγξει έστω και ως μειοψηφία τους δήμουςκαι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την επερχόμενη συντριπτική ήττα της στις εθνικές εκλογές.Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτύπησε «καμπανάκι» κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βλέπει την Αυτοδιοίκηση ως «οδόφραγμα για την επερχόμενη εκλογική της συντριβή», και επειδή δεν έχει ερείσματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, «επιδιώκει να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή αναστάτωση αλλοιώ-

νοντας το εκλογικό σύστημα και παίζοντας με το χρόνο των εκλογών». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καταστήσει σαφές ότι στις πρώτες πρωτοβουλίες της επόμενης κυβέρνησης με κορμό τη Ν.Δ. θα είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου και για τις εθνικές εκλογές.

Τα χρίσματα Πάντως, η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, αν και απέχει χρονικά, απασχολεί τον προγραμματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρότι, όπως τονίζουν συνεργάτες του, η όποια συζήτηση για χρίσματα είναι πρώιμη, ήδη καταγράφουν το ενδιαφέρον που δείχνουν κατά τόπους διάφορα πρόσωπα και εξετάζουν την κάθε περίπτωση. Όσον αφορά, βέβαια, τους μεγάλους δήμους και τις Περιφέρειες η απόφαση θα είναι πολιτική, καθώς η αναμέτρηση εκεί

Στην ομιλία του στο κοινό Συνέδριο της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της Ν.Δ. προειδοποίησε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα με τις εθνικές.

θα έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επαφή του με τον κόσμο. Σήμερα θα επισκεφθεί τα Μέγαρα Αττικής, ενώ την άλλη εβδομάδα θα περιοδεύσει εκτός Αττικής και θα βρεθεί στη Νεάπολη Λακωνίας. Για το Μάιο προγραμματίζεται, επίσης, και επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Με τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Νίκος Φίλης, να αμφισβητούν την καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια, στη Νέα Δημοκρατία σηκώνουν τα ζητήματα Οικονομίας «Δεν έχει καμία σημασία αν το Πρόγραμμα τυπικά λήξει το Σεπτέμβριο ή το Δεκέμβριο. Η χρηματοδότηση τελειώνει, αλλά οι δεσμεύσεις παραμένουν, για μείωση των συντάξεων, για μείωση του αφορολογήτου», ανέφερε χθες η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, επισημαίνοντας ότι είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η υπερφορολόγηση. «Το

Καμμένος, Παπακώστα και Κρανιδιώτης μαζί; Μια συνάντηση που δείχνει αρκετά εκλογικά… μαγειρέματα πραγματοποιήθηκε, χθες, στο γραφείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Καμμένος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Νέας Δεξιάς, Φαήλο Κρανιδώτη, και την ανεξάρτητη βουλευτή της Β' Αθηνών, επικεφαλής της Νέας Ελληνικής Ορμής, Κατερίνα Παπακώστα. Η επίσημη αιτιολογία της επίσκεψής τους ήταν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για ζητήματα αρ-

μοδιότητας του υπουργείου. Ωστόσο, με τα δημοσκοπικά μηνύματα να πυκνώνουν και να θέτουν εκτός της επόμενης Βουλής τους ΑΝ.ΕΛ., ο κ. Καμμένος δείχνει να προσπαθεί να βρει νέους συμμάχους. Πολλοί συνδέουν τη συνάντηση με την επιχείρηση ίδρυσης νέου κόμματος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, ο αλλοτινός συνεργάτης του κ. Σαμαρά κ Φαήλος Κρανιδιώτης είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ.

Μητσοτάκη το 2016, ύστερα από ανάρτησή του στο Facebook, για «εκτέλεση» του Μουζάλα, και έχει ιδρύσει τη Νέα Δεξιά. Επίσης, η κ. Παπακώστα διαγράφηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Οκτώβριο του 2017, μετά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της κατά του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Άδωνι Γεωργιάδη, και την προηγούμενη εβδομάδα ακακοίνωσε την κίνηση Ν.Ε.Ο. Αναμένεται να δούμε κατά πόσο αυτά τα ζυμώματα θα είναι και αποτελεσματικά.

μίγμα πολιτικής, που μειώνει μισθούς και συντάξεις, που εξουθενώνει κάθε μέρα τους φορολογουμένους, φέρει τη σφραγίδα του κ. Τσίπρα», τονίζουν με κάθε ευκαιρία τα «γαλάζια» στελέχη, επισημαίνοντας ότι οι δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα ισχύουν μάλιστα έξω από τα χρονικά όρια της εντολής που έχει.

Εκθέσεις ΔΝΤ Στελέχη του οικονομικού επιτελείου της Ν.Δ. βασιζόμενα σε τρεις Εκθέσεις που δημοσίευσε το ΔΝΤ συμπεραίνουν ότι «η θητεία Τσίπρα ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα, σε συνθήκες υψηλής παγκόσμιας ανάπτυξης και χαμηλών τιμών πετρελαίου». Και αυτό, γιατί η Ελλάδα έχασε το τρένο της ανάπτυξης επί κυβέρνησης Τσίπρα την περίοδο 2015-2018. Η χώρα αποκλίνει από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων Οικονομιών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Και το 3ο Μνημόνιο απέτυχε, καθώς: ◗ Την τριετία 2015-2018 το δημόσιο Χρέος δεν ρυθμίστηκε για να γίνει οριστικά βιώσιμο, αυξήθηκε δεν μειώθηκε. ◗ Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο, γιατί βασίστηκε σε υπερφορολόγηση, που σκοτώνει την Οικονομία και σε μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, που θα φέρουν τα Ανώτατα Δικαστήρια να ασκούν δημοσιονομική πολιτική, αντί του υπουργείου Οικονομικών. ◗ Η ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας δεν ενισχύθηκε, με αποτέλεσμα ακόμη και αυτός ο αναιμικός ρυθμός ανάπτυξης να προκαλεί ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών, έναντι των εξαγωγών, διευρύνοντας το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

7

Ο Ζάεφ «βγάζει τα μάτια του» έχοντας δική του κρυφή ατζέντα... Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

άζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του ο Ζάεφ με την στροφή στην αδιαλλαξία. Εκτός και αν θέλει να κερδίσει χρόνο στο εσωτερικό, αλλά και αυτό είναι πιο ριψοκίνδυνο». Έτσι σχολίασε, στη «ΒτΚ», έμπειρη διπλωματική πηγή την ξαφνική στροφή Ζάεφ στη αδιαλλαξία, που έφερε ακόμη και αυτόν τον συνήθως μετριοπαθή Νίκο Κοτζιά στα όριά του. Στο υπουργείο Εξωτερικών θεωρούν ότι ο Ζάεφ ακολουθεί δική του ατζέντα, ξεχωριστή από αυτήν που γνωρίζει η χώρα μας, βάζει «κόκκινες γραμμές», και επιχειρεί «με κουτοπονηριές» να διαχειριστεί μια κατάσταση «που φοβάται ότι θα ξεφύγει από τον έλεγχό του».

«Β

¶ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ... ÌÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË;

Μήνυμα Κοτζιά

Η συνάντηση Τσίπρα - Μοργκερίνι Πληροφορίες της «ΒτΚ» αναφέρουν ότι «το μήνυμα που έστειλε η χώρα μας στις Βρυξέλλες, κατά τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την επίτροπο Εξωτερικής Πολιτικής Μοργκερίνι, ήταν συγκεχυμένο και δεν υπήρχαν «κόκκινες» γραμμές και διαζεύξεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κ. Μοργκερίνι φέρεται να θεωρεί ότι η χώρα μας θα στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων χωρίς κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως η επίλυση όλων των διαφορών. Εάν κρίνει κανείς από τα όσα έχει πει δημοσίως τελευταία η κ. Μοργκερίνι διακρίνεται μια αισιοδοξία για την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, χωρίς όμως την αυστηρή προειδοποίηση του παρελθόντος για απαραίτητη επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα.

,,

Ο Νίκος Κοτζιάς έχει διαμηνύσει, πάντως, στους Σκοπιανούς, στον ίδιο κατηγορηματικό τόνο, ότι εάν επιμείνουν στις στείρες θέσεις, δεν θα υπάρχει προοπτική ούτε για ΝΑΤΟ ούτε για Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας, εμμέσως, ότι επί της ουσίας όλη «η διαδικασία επίλυσης» δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα παιχνίδι απόδοσης ευθυνών για την αποτυχία εξεύρεσης λύσης. Ποιος θα πάρει τον «μουντζούρη» δηλαδή, όπως επιμένει η «ΒτΚ» εδώ και εβδομάδες… Ο Ζάεφ απέκλεισε, την περασμένη εβδομάδα, το ενδεχόμενο αλλαγής Συντάγματος και ονομασίας για όλες τις χρήσεις, ενώ δεν προτίθεται να αποδεχθεί συζήτηση για εθνικότητα, γλώσσα κ.λπ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακοινώσει ότι θα δώσει στα Σκόπια (και σε Αλβανία) ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθάρρυνε τον Σκοπιανό πρωθυπουργό να προχωρήσει στην πρόταξη της αδιαλλαξίας του.

Πηγές της Ε.Ε. τόνιζαν ότι η ανακοίνωση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ δεν σημαίνει κάτι

Όσο ενισχύεται ο Σκοπιανός πρόεδρος Ζάεφ τόσο σκληραίνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα.

Πηγές της «ΒτΚ» από το χώρο της διπλωματίας υποστήριξαν ότι πιθανότατα να πρόκειται για άλλη μια επιπόλαιη προσέγγιση του θέματος από την Αθήνα. Κατά τις ίδιες πηγές, η πρώτη επιπόλαιη προσέγγιση είναι η άκρατη αισιοδοξία με την οποία ο Νίκος Κοτζιάς επιχείρησε να προωθήσει τη διαδικασία επίλυσης, και σήμερα βλέπει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε ένα βήμα παραπάνω, εξαιτίας της αδιαλλαξίας των Σκοπιανών.

Το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ Δεν θα είναι υπερβολή εάν πούμε ότι ο Νίκος Κοτζιάς έγινε… Τούρκος όταν άκουσε τον Ζόραν Ζάεφ να μιλάει, πρόσφατα, με έμφαση μάλιστα, για τη μη αναγκαιότητα τροποποίησης του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, και να επιβεβαιώνει την προ μηνός διακηρυχθείσα θέση του, ότι «η όποια αλλαγή στο νομικό σύστημα της “Μακεδονίας” δεν αποτελεί μόνιμη εγγύηση για την Ελλάδα, επειδή ό,τι αλλάξει, μπορεί να επανέλθει». Όπως, επίσης, και ότι «η ταυτότητα είναι συναίσθημα, κανείς δεν μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις και παζάρια γι’ αυτήν». Αυτά από μόνα τους διαψεύδουν τους ευσεβείς πόθους στην Αθήνα, αυτών που ευελπιστούσαν ότι θα βρουν ένα modus vivendi και θα προχωρούσαν σε λύση.

λησαν στη «ΒτΚ» αναφορικά με την ανακοίνωση της Ε.Ε. για ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Βρυξελλών και Σκοπίων (και Αλβανίας), και τόνισαν ότι «δεν σημαίνει τίποτα». Κληθείσα η ίδια πηγή να σχολιάσει δημοσιεύματα που παρουσίασαν την ανακοίνωση των Βρυξελλών ως περίπου χείριστο νέο για την Ελλάδα είπαν: «Είναι άσχετοι. Δεν γνωρίζουν τα βασικά. Κατ’ αρχήν, είναι η έκτη φορά που ανακοινώνεται κάτι τέτοιο για τα Σκόπια. Οι προηγούμενες πέντε δεν προχώρησαν εξαιτίας της διαφοράς των Σκοπίων με την Αθήνα». Κατά την ίδια πηγή, το ίδιο θα συμβεί και τώρα, εάν η Ελλάδα δεν συναινέσει. Και η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει, αφού θα είναι καταστροφικό για την κυβέρνηση. Αλλά –όπως εκτίμησε συνομιλητής της «ΒτΚ» από το ΥΠ.ΕΞ.–, πιθανότατα θα υπάρξει πρόβλημα για την Αθήνα εάν οι Ευρωπαίοι πειστούν ότι οι Σκοπιανοί αυτή τη φορά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φέρουν στο τραπέζι θέσεις κοντά στην πραγματικότητα. Στόχος του υπουργείου Εξωτερικών είναι να καταδείξει την αδιαλλαξία των Σκοπιανών, και να αναδείξει τα βήματα που έκανε η Αθήνα, και που πράγματι είναι εντυπωσιακά.

Αβελτηρίες της Αθήνας Η ημερομηνία δεν σημαίνει τίποτα Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μί-

Για πολιτικο-διπλωματικές αβελτηρίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

στη διαχείριση του Σκοπιανού κάνουν λόγο παρατηρητές και στελέχη της αντιπολίτευσης. Κατ’ αρχήν, η σπουδή της Αθήνας για την ταχεία επίλυση του ζητήματος είναι λάθος, αφού προδηλώνει και το μέτρο της επιθυμίας της για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν συνυπολογίζει ότι η πλευρά που επιθυμεί περισσότερο την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι και η πιο αδύναμη στην εκάστοτε διαπραγμάτευση. Επίσης, η διάθεση για επίλυση εκλήφθηκε ως λάθος μήνυμα από τα Σκόπια, τα οποία είναι αυτά που επείγονται ή θα έπρεπε να επείγονται για επίλυση, αφού μέχρι τότε θα είναι μια χώρα κατ' ουσίαν ανύπαρκτη στη διεθνή κοινότητα. Το μήνυμα του Νίκου Κοτζιά στα Σκόπια να συνέλθουν, λέγοντας ότι «οι ηγέτες της πΓΔΜ πρέπει να επιδείξουν σοβαρότητα και να αποδεχθούν μια μέθοδο που θα μας οδηγήσει στη λύση», και πως «εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με συνεντεύξεις», δεν είναι βέβαιο ότι ελήφθη από τη γειτονική χώρα. Εάν, τουλάχιστον, κρίνουμε από τα όσα συμβαίνουν και γράφονται στον Τύπο των Σκοπίων. Ο Ζόραν Ζάεφ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, και βλέπει... λύση μέσα στον Μάιο και δημοψήφισμα. Επανέλαβε, μάλιστα, πως εάν υπάρξει συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ φιλικά διακείμενο», αυτό πιθανά θα σημαίνει ότι είναι δυνατή

η επίτευξη συμβιβαστικής λύσης που θα είναι αποδεκτή από τους πολίτες και των δύο χωρών! Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων TV 24, σημείωσε ότι ποτέ στο παρελθόν Ελλάδα και πΓΔΜ δεν ήταν πιο κοντά στην επίλυση του θέματος της ονομασίας απ’ ό,τι είναι σήμερα. Κάτι τέτοιο μοιάζει ανεδαφικά αισιόδοξο, καθώς το διαπραγματευτικό πλαίσιο είναι εν πολλοίς γνωστό, και παρότι έχουν κλείσει ανοιχτά ζητήματα, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον σκληρό πυρήνα του προβλήματος, ώστε να μπορούμε να λέμε πως βρισκόμαστε κοντά στη λύση. Εξάλλου, επιβεβαιώθηκε η διάχυτη εντύπωση των τελευταίων ημερών: η πρόσφατη συνάντηση Κοτζιά – Ντιμιτρόφ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του ΥΠ.ΕΞ. στον Εγγύς Βορρά δεν προώθησε την επίλυση της διένεξης Ελλάδας – ΠΓΔΜ.

Οι «τορπίλες» Ζάεφ Με μία πρώτη ερμηνεία θα έλεγε κανείς ότι όχι μόνο δεν επετεύχθη το περίφημο «δύσκολο βήμα», στο οποίο είχαν αναφερθεί οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Σκοπίων, αλλά η ανυποχώρητη στάση της ΠΓΔΜ μοιάζει να βάζει «ταφόπλακα» στις διαπραγματεύσεις, με τον Ζάεφ να τοποθετεί το καρφί στο «φέρετρο» της συμφωνίας. Πάντως, διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι οι συνεχείς αυτές τορπίλες που εκτοξεύει η ηγεσία των Σκοπίων επιβεβαιώνουν ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε μία φάση που απαιτεί τεράστια προσοχή και ψυχραιμία. «Μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά σημασία έχει το ποιος τελικά θα μείνει σταθερός στις “κόκκινες” γραμμές του επιδεικνύοντας υπομονή». Τέλος, ανεπισήμως έχει τονιστεί στα Σκόπια, ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον παρόμοιες ευκαιρίες για τις δύο χώρες. Με ό,τι σημαίνει αυτό…


8

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿;

Πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά!

√ ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∫·È ·Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÙ¤, ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù·¿Ù˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó «ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ», ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ì ÙȘ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÈÎÚ›· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ... °Ú¿ÊÂÈ Ô °π∞¡¡∏™ §√μ∂ƒ¢√™

Δ

ιαβάζω και ακούω πολλούς, φίλους και γνωστούς, ακόμα και δεξιούς, να ισχυρίζονται: «Μα καλά, αυτοί οι Συριζαίοι σιγά τι αριστεροί είναι. Στα λόγια μόνο. Στην πράξη ακολουθούν σκληρές πολιτικές λιτότητας». Συνεχίζω να εντυπωσιάζομαι πόσο η αριστερή ιδεολογία και κουλτούρα που επί δεκαετίες εγκαθιδρύθηκαν στην ελληνική κοινωνία και κατέστησαν κυρίαρχες, έχουν δυστυχώς μπολιάσει τους πάντες. Προφανώς αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Τσίπρας και οι σύντροφοι δεν είναι αριστεροί, έχουν στο μυαλό τους ότι υπάρχει μια άλλη Αριστερά. Μια αριστερά κοινωνικά ευαίσθητη, δίκαιη, ανθρώπινη, παραγωγική, δημιουργική, αναπτυξιακή. Και αναρωτιέμαι: πού είναι αυτή η Αριστερά; Μάλλον στο μυαλό ορισμένων. Όχι στην πραγματική ζωή, όχι στον πραγματικό κόσμο. Μόνο στο φαντασιακό, παράλληλο σύμπαν που ψευδώς είχε δημιουργήσει η κυρίαρχη αριστερή κουλτούρα επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν ήρθε η ώρα να ακούσετε αυτή την τραγική αλήθεια, μπας και βγείτε από τις ψευδαισθήσεις και τις αυταπάτες σας.

Η Αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Η Αριστερά είναι η λιτότητα, οι φόροι, το μεγάλο κράτος, η καταπολέμηση της ανοιχτής κοινωνίας και Οικονομίας, η απέχθεια στην αγορά, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η καταδίωξη κάθε επιχειρηματικής δράσης, η γραφειοκρατία, η ισοπέδωση των πολιτών, η επικράτηση των ημέτερων της κομματικής νομενκλατούρας. Και η κυβερνώσα Αριστερά (όχι αυτή που υπάρχει στη φαντασία σας), ούτε ανθρωπιστική είναι, ούτε πραγματικά «κοινωνικά ευαίσθητη», ούτε κάποιο «ηθικό πλεονέκτημα» έχει. Η κυβερνώσα Αριστερά παντού και πάντα είναι αυταρχική έως ολοκληρωτική και η εξουσία της οδηγεί στην κατάλυση των ελευθεριών του ατόμου, στην υποταγή στο κράτος-κόμμα και στην εξαθλίωση, που δεν είναι μόνο οικονομική. Αυτό έχει συμβεί όπου και αν έχει κυβερνήσει η Αριστερά. Από τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν μέχρι την Κίνα του Μάο, από τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου μέχρι τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο, από την Αλβανία του Χότζα μέχρι τη Βόρειο Κορέα της οικογένειας Κιμ, από την Κούβα των αδελφών

Ασφαλώς και οι αριστεροί συνολικά δεν ειρωνεύθηκαν το θάνατο του ήρωα Μπαλταδώρου. Αλλά όσοι το έκαναν με χυδαίο τρόπο ήταν όλοι ανοηταίνοντες αριστεροί! Επειδή ακόμα υπάρχουν Έλληνες που αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, να τους θυμίσω ότι το κράτος με τις στρατιές των βολεμένων και των 50άρηδων συνταξιούχων, με τα γελοία αλλά πολυέξοδα επιδόματα, τα απίστευτα υψηλά εφάπαξ, τα προνόμια και τους υψηλούς μισθούς και συντάξεις, από τους μεγαλύτερους στην Ε.Ε., ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Όπως έγινε τελικά το 2010. Να σκεφθείτε μόνο ότι τη δεκαετία 2000-2009, δηλαδή την προ Μνημονίων δεκαετία, η

Κάστρο μέχρι τη Βενεζουέλα του Τσάβες και του Μαδούρο, αυτή είναι η Αριστερά. Φτώχεια, εξαθλίωση, κατάλυση των ελευθεριών, καταπίεση, υποταγή στο κράτος-κόμμα, που μετατρέπεται σε αφέντη. Δεν υπάρχει ούτε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ο Τσίπρας και η παρέα του είναι απόγονοι της κομμουνιστικής αριστεράς. Και αν και δεν θα το παραδεχτούν ποτέ, διακατέχονται κι από αυταπάτες και για έναν «τρίτο γύρο», καθώς μεγάλωσαν με τις διηγήσεις και την πικρία των προγόνων τους για την ήττα του Εμφυλίου Πολέμου. Γι' αυτό και η προσπάθειά τους δεν είναι μόνο να κυβερνήσουν την Ελλάδα μέσα σε μια σύγχρονη, φιλελεύθερη, ευρωπαϊκή δημοκρατία. Είναι να εγκαθιδρύσουν καθεστωτική αλλαγή. Και είναι βέβαιο ότι αν η Ελλάδα δεν ανήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν ελεγχόταν οικονομικά από τους δανειστές, η προσπάθειά τους αυτή θα ήταν πολύ εντονότερη.

*

Σε μια φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως είναι η Ελλάδα, όλοι, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί πρέπει να συνυπάρχουμε για το καλό της πατρίδας μας. Σεβόμενοι όμως το Σύνταγμα, τους νόμους και το Πολίτευμά μας, που κατοχυρώνει τη λαϊκή κυριαρχία!

Γιατί καταρρεύσαμε

κρατική επιχορήγηση στα ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στο αστρονομικό ύψος των 220 δισ. ευρώ. Δηλαδή αν συνυπολογίσουμε και τους τόκους μιας δεκαετίας, όσο περίπου ήταν το Δημόσιο χρέος το 2010 όταν μπήκαμε στα Μνημόνια. Και όμως, το 2001 το σύνολο του λαού και του πολιτικού κόσμου απέρριψαν το νόμο Γιαννίτση με τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια όλων των εποχών

γιατί δεν ήθελαν να «ξεβολευτούν». Ενώ είναι βέβαιο ότι αν είχαμε ξεβολευτεί τότε συγκροτημένα, ίσως να μην μπαίναμε στα Μνημόνια ύστερα από μια δεκαετία. Όπως μια δεκαετία νωρίτερα, ο αείμνηστος Κων. Μητσοτάκης μάς είχε όλους προειδοποιήσει έγκαιρα για την πορεία προς τη χρεοκοπία. Αλλά δεν θέλαμε να τον ακούσουμε. Η μόνη... «καθαρή έξοδος» που θα πετύχουν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο, είναι η έξοδος απ την κυβέρνηση και το Μαξίμου. Ευτυχώς για τη χώρα!

*

Η μισθολογική πυραμίδα αλλοιώνεται χρόνο με το χρόνο, αποκτώντας ολοένα και πιο ευρεία βάση και στενότερη… κορυφή. Η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία, η μείωση του κατώτατου μισθού, η θέσπιση ειδικού χαμηλού μισθού για τους νέους και η «μόδα» των ατομικών συμβάσεων εργασίας «σπρώχνουν» ολοένα και περισσότερους εργαζομένους στο όριο της φτώχειας. Αποκαλυπτική είναι η εξέλιξη του μεριδίου των εργαζομένων που αμείβονται σήμερα με λιγότερα από 200 ευρώ τον μήνα: το 2009, το ποσοστό ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, μόλις 2,5%. Το 2014 είχαμε φτάσει στο 7,6%, ενώ και το 2015 και το 2016 καταγράφηκε νέα αύξηση, με αποτέλεσμα σήμερα οι 9 στους 100 να καλούνται να τα βγάλουν πέρα με λιγότερα από 200 ευρώ το μήνα. Όλα δείχνουν ότι η πτωτική τάση συνεχίζεται. Οι επιπτώσεις πέρα από την προφανή μείωση της αγοραστικής δύναμης θα είναι μακροχρόνιες, καθώς, βάσει των σημερινών αμοιβών θα προκύπτουν και οι συντάξεις. Με συντάξιμες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, ουδείς μπορεί να διεκδικήσει σύνταξη άνω των 500-600 ευρώ όσα και αν είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας του. Η απώλεια στελεχών επιδρά και στη μισθολογική κλίμακα. Μισθούς άνω των 3.000 ευρώ εξακολουθεί να εισπράττει (ή να εμφανίζει) μόλις το 3,6% των μισθωτών, από 4,4% το 2015 και 4,6% το 2015. Το 2009, το ποσοστό ήταν σχεδόν διπλάσιο, στο 6,8%.


ΘΕΜΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

9

Το πραξικόπημα σημειώθηκε γύρω στις 2 π.μ. και ενώ όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ανυποψίαστα στα κρεβάτια τους ενήντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν από το στρατιωτικό κίνημα το οποίο εκδηλώθηκε τα ξημερώματα τις 21ης Απριλίου 1967, με επικεφαλής τον ταξίαρχο Στυλιανό Παττακό και τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο, καταλύοντας μαζί με άλλους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα και επιβάλλοντας μία δικτατορία που διήρκεσε επτά χρόνια. Οι ίδιοι ονόμασαν την ενέργειά τους ως «εθνοσωτήριο επανάσταση» ή «Επανάσταση της 21ης Απριλίου», και τη δικαιολόγησαν ως απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η γενικευμένη αναρχία που σχεδίαζαν κεντροαριστερές ομάδες. Έλεγαν διαρκώς πως είχαν τρανταχτές αποδείξεις περί τούτου, τις οποίες όμως ποτέ δεν παρουσίασαν. Γεγονός ήταν, πάντως, ότι μετά τον Εμφύλιο του 1946-49 ήταν διάχυτος ο φόβος της επικράτησης του κομμουνισμού παρά την ήττα του ΔΣΕ και την εξορία των ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ. Έτσι, πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες λάμβαναν μέτρα όπως η απαγόρευση του κόμματος, η εκτόπιση αντιφρονούντων κ.λπ. Ορισμένοι αξιωματικοί στο Στρατό, στην Αστυνομία/Χωροφυλακή, στην ΚΥΠ, και αλλού, θεωρούσαν, όμως, ότι οι πολιτικοί δεν λάμβαναν αρκετά μέτρα ή ότι δεν ήταν αρκετά ικανοί να αποτρέψουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο, και είχαν ουσιαστικά αυτονομήσει τη δράση τους δημιουργώντας το λεγόμενο «παρακράτος». Έτσι, είχαν για χρόνια δημιουργηθεί ομάδες αξιωματικών οι οποίες συνέρχονταν και αποφάσιζαν κοινή δράση χωρίς να λογοδοτούν ή να ελέγχονται από την πολιτική ηγεσία.

Π

Οι ηγέτες της 21ης Απριλίου πρωταγωνιστούσαν σε πολλές από τις φιέστες που έστηναν.

∏ Ó‡¯Ù· Ô˘ Ì‹ÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ «Î·Ù¿„˘ÍË»

Η χώρα το 1967 βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο, όπως συχνά συνέβαινε εκείνη την εποχή που χαρακτηριζόταν από μία ευρεία πολιτική αστάθεια. Οι νέες εκλογές είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου, και την εξουσία ασκούσε από τις 3 Απριλίου η ΕΡΕ, με πρωθυπουργό τον αρχηγό της Παναγιώτη Κανελλόπουλο, έχοντας τη συναίνεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γεωργίου Παπανδρέου και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Διάχυτη ήταν η πεποίθηση ότι τις επερχόμενες εκλογές θα κέρδιζε η Ένωση Κέντρου και θα επανερχόταν υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι, πολλοί ήλπιζαν ότι θα τερματιζόταν η διετής πολιτική ανωμαλία, που έμεινε στην ελληνική ιστορία ως «Αποστασία» και σηματοδοτήθηκε με την πα-

ραίτηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, στις 15 Ιουλίου 1965, μετά τη σύγκρουσή του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Κάποιοι, όμως, επιθυμούσαν μία μικρής διάρκειας συνταγματική εκτροπή, που θα επανέφερε την επιθυμητή γι' αυτούς... πολιτική κατάσταση στη χώρα. «Η Χούντα των Στρατηγών» έμεινε, όμως, στα σχέδια, καθώς τους πρόλαβαν οι υφιστάμενοί τους! Το πραξικόπημα των συνταγματαρχών σημειώθηκε γύρω στις 2 π.μ. της 21ης Απριλίου. Λίγες ώρες πριν, είχε ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και τα μέλη του αποχώρησαν για τα σπίτια τους, χωρίς να έχουν ιδέα για το τι θα επακολουθούσε. Ανάμεσά τους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτης Παπαληγούρας. Υπο την καθοδήγηση των Παπαδόπουλου, Παττακού και Μακαρέζου τα τανκς και τα άλλα οχήματα του Στρατού βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας. Αρχικά κατέλαβαν όλα τα στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας (Βουλή, υπουρ-

γεία, ΕΙΡ, ΟΤΕ, Ανάκτορα), ενώ ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις να συλλάβουν το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Μία από τις πρώτες ενέργειες των πραξικοπηματιών ήταν να συλλάβουν τον αρχηγό του ΓΕΣ αντιστράτηγο Σπαντιδάκη και να τον αντικαταστήσουν με τον ομοιόβαθμό του Οδυσσέα Αγγελή, που ήταν προσκείμενος στο κίνημα. Ο νέος αρχηγός του Στρατού έδωσε εντολή σε όλους τους μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς να εφαρμόσουν το σχέδιο «Προμηθεύς» και έτσι να εξασφαλισθεί η υπακοή του Στρατεύματος σε όλη τη χώρα. Η μοναδική ενέργεια για να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πραξικόπημα έγινε από την πλευρά του υπουργού Δημόσιας Τάξης, Γεωργίου Ράλλη, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ταξίαρχο Ορέστη Βιδάλη για να κινητοποιήσει το Γ' Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε, όμως, αφού το σχέδιο «Προμηθεύς» είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, και έτσι ο ταξίαρχος

,,

Αστάθεια

Ο αιφνιδιασμός ήταν πλήρης, και μέσα σε μιάμιση ώρα, στις 3.30 τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, το στρατιωτικό κίνημα είχε επικρατήσει.

Η δικτατορία κατέρρευσε στις 23 Ιουλίου 1974 και αφού είχε προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Βιδάλης δεν έλαβε ποτέ το σήμα του Γεωργίου Ράλλη.

Αιφνιδιασμός

Ο αιφνιδιασμός ήταν πλήρης, και μέσα σε μιάμιση ώρα, στις 3.30 τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, το στρατιωτικό κίνημα είχε επικρατήσει. Νωρίς το πρωί, το ραδιόφωνο του ΕΙΡ έπαιζε εμβατήρια και δημοτικά άσματα, και οι αγουροξυπνημένοι Έλληνες άκουγαν τα πρώτα «Αποφασίζομεν και Διατάζομεν» των δικτατόρων, που ήταν η απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων. Με συντακτική πράξη κατά τη διάρκεια της ημέρας ανεστάλησαν οι διατάξεις του Συντάγματος και ματαιώθηκαν οι εκλογές της 28ης Μαΐου 1967. Αιφνιδιασμένοι από τις εξελίξεις φάνηκαν και οι Αμερικανοί, που μάλλον δεν περίμεναν την κίνηση του Παπαδόπουλου. Ο ανιψιός του πρωθυπουργού Κανελλόπουλου, Διονύσης Λιβανός, φέρεται να ήταν αυτός που ξύπνησε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, Φίλιπ Τάλμποτ, για να του ανακοινώσει την είδηση.

Στις 7 το πρωί, η ηγεσία των πραξικοπηματιών επισκέφθηκε στα Ανάκτορα του Τατοΐου τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να ορκίσει την κυβέρνησή τους. Εκείνος παρά την προτροπή του συλληφθέντα πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελλόπουλου να αντισταθεί, συμβιβάστηκε μαζί τους «για να μην χυθεί αίμα ελληνικό», και αργά το απόγευμα όρκισε την κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Κόλλια. Επρόκειτο, βέβαια, για πρωθυπουργό-μαριονέτα, αφού τα νήματα κινούσε ο ισχυρός άνδρας του κινήματος, ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ο συλληφθείς και αποπεμφθείς αρχηγός του ΓΕΣ Γρηγόριος Σπαντιδάκης, άνθρωπος του βασιλιά, όπως και ο Κόλλιας, προσχώρησε τελικά στους κινηματίες και ανέλαβε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η δικτατορία κατέρρευσε στις 23 Ιουλίου 1974, δηλαδή ύστερα από 7 χρόνια, 3 μήνες και 3 ημέρες, και αφού είχε προηγηθεί το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και η τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο.


10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

¶ÚfiÛˆ·

top

ΔÔ «§›Ô˜» ¶ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ο Μάικ Πομπέο θεωρείται ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Προς το παρόν είναι διευθυντής της CIA. Την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε στη Βόρεια Κορέακαι συναντήθηκε με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών.

∫·Î¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ Η Ιστορία δεν πρέπει να ήταν το φόρτε της παρέας των νεαρών που σήκωσαν τις ελληνικές σημαίες στις βραχονησίδες γύρω από τους Φούρνους. Γιατί θα είχαν διδαχτεί από τα όσα είχαν γίνει το 1995 από ένα παρόμοιο περιστατικό σταΊμια, και δεν θα προχωρούσαν σε μια τέτοια κίνηση αυτή την περίοδο που οι ισορροπίες στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή είναι τόσο εύθραυστες. Ακόμη και αν πράξη τους ήταν αποτέλεσμα της νεανικής τους ορμής ή προϊόν ενός καλώς ή κακώς εννοούμενου πατριωτισμού, το σίγουρο είναι ότι οι υπηρεσίες που πρόσφεραν στην πατρίδα, μόνο καλές δεν ήταν…

•Â‚Ï¿¯Â„Â..! Ο Πέτρος Κωστόπουλος κατάφερε για ακόμη μία φορά, με μία μόνο φράση του, να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. «Ξεβλάχεψα πολύ κόσμο στα νιάτα μου με τα περιοδικά μου!»,είπε ο πρώην έκδοτης, και άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές των social media. Και αν προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις ακόμη πιο βαθιά μέσα του... ίσως ήταν μια δήλωση για να ξεκαθαρίσει το φιλικό του «περιβάλλον»... περισσότερο... Όλο αυτό το πανηγύρι που έστησε για μια φορά ακόμη ο Πέτρος θυμίζει σε ποδοσφαιρική ορολογία αυτό που λένε «έκανε τρίπλα πάνω στον ασβέστη». ΥΓ1: Ίσως έπρεπε να πει «προσπάθησα να τους... ξεβλαχέψω, αλλά ΔΕΝ!».

Ο Λάσα Σουσανασβίλιείναι ο Γεωργιανός κακοποιός που καταζητούσαν πολύ καιρό τώρα η Ιντερπόλ, οι ισπανικές και οι γαλλικές Αρχές. Το παρατσούκλι του ήταν το «Λίπος». Κατάφερε, όμως, να χάσει πολλά κιλά, μόνο και μόνο για να μην δίνει στόχο. Συνελήφθη στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ενώ του έχει... απονεμηθεί ο ανώτατος τίτλος τιμής των ηγετικών στελεχών της ρωσόφωνης Μαφίας.

∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ Η πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, που βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω των αποκαλύψεων που έχει κάνει για την παράνομη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη στο «Penthouse» που θα δημοσιευτεί στο τεύχος Μαΐου. Το περιοδικό, κάνει λόγο για μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη που θα κάνουν πολλούς να «κοκκινίσουν». Για την ώρα, πάντως, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο εξώφυλλο, που δείχνει την Ντάνιελς γυμνή, με το ένα χέρι να κρατάει το στήθος της και το άλλο τη σημαία των ΗΠΑ, κάτι που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως ασέβεια προς το εθνικό σύμβολο.

ÿÓÂÈ Ù· ÂÚ›ÛÌ·Ù· Ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο Εμανουέλ Μακρόνδείχνει να χάνει τα ερείσματά του στη γαλλική κοινωνία. Δημοσκόπηση δείχνει ότι το 58% των πολιτών δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή μάλλον δυσαρεστημένοι από τον πρόεδρο, το 73% τον θεωρεί αυταρχικό, και μόνο το 30% θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά στις ανησυχίες των Γάλλων.

ΔÔÓ «¤Î·„» ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ! Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου στον μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιογια το βίντεο που τον δείχνει σε περιπτύξεις με τρανσέξουαλ. Μπορεί το θέμα να βρίσκεται υπό εξέταση από την ειδική επιτροπή του Πατριαρχείου, ωστόσο ο αραβικός Τύπος αναφέρει ότι ο Ησύχιος έχει ήδη παυθεί από τον Θεόφιλο. Παράλληλα, η «πέτρα του σκανδάλου» με ανάρτησή της στο facebook, άφησε να εννοηθεί όχι μόνο ότι είχε πολυετή γνωριμία με το μητροπολίτη, αλλά και πως είναι γνωστή στο περιβάλλον του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

«æ‡Ù˘ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ˜» Ανίκανο από ηθικής άποψη για την προεδρία των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην διευθυντής του γραφείου Έρευνας του FBI, Τζέιμς Κόμι. «Ο πρόεδρός μας οφείλει να ενσαρκώνει και να παραμένει προσηλωμένος στις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά της χώρας μας. Η πιο σημαντική (από αυτές τις αξίες) είναι η αλήθεια. Αυτός ο πρόεδρος δεν είναι ικανός να το κάνει», είπε σε συνέντευξή του στο ABC, που τόνισε ότι ο Τραμπ λέει συνεχώς ψέματαστο λαό.

£·... ∫·Ù·ÚÁ› «ÎÂϷˉ‹ÛÂÈ» ÙÔ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ÛÂÍ! Τη βοήθεια της Ουάσινγκτον ζήτησε η Αναστασία Βασούκεβιτς. Η συνοδός πολυτελείας από τη Λευκορωσία, που συνελήφθη από τιςΑρχές της Ταϊλάνδης, στα τέλη Φεβρουαρίου, μαζί με άλλα 9 άτομα, επειδή διοργάνωναν «μαθήματα σεξουαλικής εκπαίδευσης», φοβάται ότι θα εκδοθεί στη Ρωσία, όπου της έχει ασκηθεί δίωξη για ένα βίντεο που δείχνει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σεργκέι Πριχόντκοστο γιοτ του εκατομμυριούχου Όλεγκ Ντεριπάσκα, που λέγεται ότι έχει στενή σχέση με τον επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Πολ Μάναφορντ. Η Βασούκεβιτς, γνωστή και ως Νάστια Ρίμπκα, ζητάει από τις ΗΠΑ να εμποδίσουν την έκδοσή της, και σε αντάλλαγμα θα δώσει στοιχεία για τη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές.

Την πρόθεση του να καταργήσει με νόμο το… στοματικό σεξ ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουγκάντα, Γιοβέρι Μουσεβένι. «Το στόμα είναι για να τρώμε και όχι για να κάνουμε σεξ», είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις πολλές λάθος πρακτικές που προωθούν οι ξένοι στη χώρα. Το 2014 ο Μουσεβένι είχε ποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλία, που πλέον στην Ουγκάντατιμωρείται σε ισόβια κάθειρξη.


ΘΕΜΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Του ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

ε βασικές ελλείψεις επιβιώνουν καθημερινά οι 300 μόνιμοι κάτοικοι του Καστελόριζου (ή Μεγίστη κατά την αρχαιότητα), οι οποίοι φυλάγουν Θερμοπύλες, καθώς βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία, στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Όπως δήλωσαν στη «ΒτΚ», ένα από τα βασικά προβλήματά τους –πέρα από το νερό και την αποχέτευση– είναι οι γιατροί. Ναι μεν λειτουργεί ένα ιατρείο στην περιοχή, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μόνον έναν αγροτικό γιατρό (ο δεύτερος –καρδιολόγος– είχε ένα πρόβλημα υγείας και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη), μαζί με μία νοσηλεύτρια, και δεν έχουν άλλες βασικές ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γυναικολόγο, οδοντίατρο ή γενικό παθολόγο. Ενδεικτικό είναι ότι για μία απλή εξέταση αίματος πρέπει, όπως μας είπαν, να ταξιδέψουν στη Ρόδο και να μείνουν εκεί μία εβδομάδα. Φαρμακείο δεν υπάρχει, τα βασικά τα καλύπτει ο Στρατός, για πολλά άλλα, όμως, πρέπει να γίνονται παραγγελίες. Συχνά, επίσης, αναγκάζονται να περνούν απέναντι στην Τουρκία, για να προμηθευτούν άμεσα τα απαραίτητα.

Μ

Φιλικοί Κυρίως προμηθεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς τα υπόλοιπα τα βρίσκουν αργότερα, μέσω Ρόδου. Οι Τούρκοι των γειτονικών περιοχών τούς αντιμετωπίζουν, όπως μας εξηγούν, πολύ φιλικά και αρκετοί από αυτούς τους έχουν κιόλας ανάγκη. Ειδικά η τουρκική πόλη Κας αναπτύχθηκε χάρη στους Καστελορίζιους, μας λένε χαρακτηριστικά. Το ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατεί τους τελευταίους μήνες με την Τουρκία δεν είναι κάτι που φοβίζει τους νέους, κυρίως, κατοίκους του Καστελόριζου, οι πιο ηλικιωμένοι, ωστόσο, φοβούνται ακόμη και για πόλεμο.«Για να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν φοβάμαι, ο παππούς και η γιαγιά μου όμως, που έχουν ζήσει κάποια πράγματα, όντως φοβούνται πολύ», δηλώνει η Ειρήνη Λελέκη, η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και παρέμεινε στο νησί. «Τις προάλλες ψάρευε ένας δικός μας ψαράς, ήταν νύχτα και βρέθηκε με τη βάρκα του σε τουρκικά ύδατα», μας περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Μεγίστης Δημήτρης Αχλαδιώτης. «Και ήρθε το τουρκικό Λιμενικό και του είπε απλά να φύγει. Ο ψαράς ζήτησε να τελειώσει το ψάρεμα και τότε οι Τούρκοι τον άφησαν και έφυγαν», πρόσθεσε καθησυχαστικά ο κ. Αχλαδιώτης, επισημαίνοντας ότι η σχέση με τους κατοίκους των απέναντι περιοχών είναι πάρα πολύ καλή, και συχνά μάλιστα τους επισκέπτονται στο νησί για διακοπές ή απλά για να πιουν ένα κρασί.

Συνεργασία «Είναι πάρα πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Ό,τι τους ζητήσουμε μας το κάνουν. Και εμείς το ίδιο βέβαια. Εμείς πάμε συχνά για αγορές ή για να πετάξουμε από το αεροδρόμιό τους προς άλλες χώρες του εξωτερικού», δηλώνει ο αντιδήμαρχος. «Αν δεν πάμε εμείς απέναντι να ψωνίσουμε ή να επισκεφτούμε τα εστιατόριά τους, έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι. Ακόμη και όταν κάνουμε τηλεφωνικά παραγγελία στον Τούρκο μανάβη, την εκτελεί αμέσως, μας φέρνει τα προϊόντα με το τουρκικό καράβι, και μετά μπορεί να πληρωθεί όταν κάποια στιγμή έρθει στο νησί». Στην επισήμανση, όμως, ότι γενικότερα η πολιτική και στρατιωτική μηχανή της Τουρ-

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

11

Ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης του νησιού στηρίζεται στον Τουρισμό.

Χωρίς τους Καστελορίζιους δεν θα είχε αναπτυχθεί η τουρκική πόλη Κας απέναντι.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

√È... £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ο αντιδήμαρχος του νησιού Δημήτρης Αχλαδιώτης δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τους Τούρκους και ειδικά με τους κατοίκους των απέναντι περιοχών, που είναι φιλικοί και εξυπηρετικοί.

κίας εντείνει τον τελευταίο καιρό την επιθετικότητά της, απαντά: «Υπάρχει ένα τέτοιο σκηνικό, δεν φέρνω αντίρρηση, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε. Εμείς αυτό το ζούμε συνέχεια, το έχουμε μέσα στα γονίδιά μας». Ειδικά τους χειμερινούς μήνες η ζωή των κατοίκων είναι ιδιαίτερα απλή. Εκείνοι, όμως, καλοπερνούν, είναι χαμογελαστοί και αγκαλιάζουν τον κάθε επισκέπτη όταν για διάφορους λόγους θα βρεθεί στο μέρος τους. Η ελληνική σημαία ζωγραφισμένη σε μεγάλο μέγεθος σε δύο σημεία των βουνών γύρω από το λιμάνι δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τα αισθήματα των κατοίκων. Αγαπούν και είναι περήφανοι γι' αυτόν τον τόπο παρά τα προβλήματά του. Και παρά το γεγονός ότι το νησί είναι ξεχασμένο ακόμα και από τους περισσότερους ελληνικούς χάρτες, που για οικονομία στην έκτασή τους το προσθέτουν ως παραπομπή σε μια γωνία κάτω δεξιά.

Οι πρωθυπουργοί Το Καστελόριζο, πέρα από την ταινία «Mediterraneo», που γυρίστηκε εκεί και πήρε Όσκαρ το 1991, ακούστηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από την επίσκεψη και ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου, όταν το 2010 ανακοίνωνε την ένταξη της χώρας στο Μνημόνιο. Και, προ ημερών, από την επίσκεψη του νυν πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εγκαινιάζοντας τη νέα μονάδα αφαλάτωσης επιχείρησε να δείξει ότι βγαίνουμε από το πρόγραμμα, ενώ έστειλε έμμεσα και ένα μήνυμα εθνικής κυριαρχίας στην άλλη

πλευρά του Αιγαίου. «Πιστεύω ότι με την ομιλία του έδωσε ώθηση στον τουρισμό του νησιού μας», δηλώνει ο κ. Αχλαδιώτης, εξηγώντας ότι του δώρισε μία καρφίτσα που φορούσε η κυρά της Ρω (προγιαγιά του). «Ήταν κειμήλιο δικό μου και του το έκανα δώρο επειδή είχε πάρει πολύ καιρό να παρουσιαστεί μια πολιτική προσωπικότητα στο νησί», είπε ο αντιδήμαρχος. «Η επίσκεψη του πρωθυπουργού έδωσε μια ανάσα στους κατοίκους. Ανακοίνωσε κάποια πράγματα, όπως για την αποχέτευση, που, αν υλοποιηθούν, θα πάνε μπροστά το νησί», συμπλήρωσε η κ. Λελέκη.

Εκπαίδευση Στο νησί λειτουργεί σχολείο, από νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο, όπου φοιτούν συνολικά 48 παιδιά, υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ταχυδρομείο, μίνι μάρκετ, ορισμένα εμπορικά καταστήματα, ταβέρνες, καφετέριες-καφενεία, και κάποια μπαρ. Αυτοκίνητα δεν υπάρχουν. «Η καθημερινότητά μας μπορεί να φαίνεται μονότονη για κάποιους, για εμάς όμως δεν είναι. Νιώθουμε σαν μια μικρή οικογένεια που ο καθένας γνωρίζει τον άλλο και αν χρειαστεί κάποια βοήθεια μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του διπλανού του», λένε στη «ΒτΚ» οι κάτοικοι, επισημαίνοντας: «Πολλοί νέοι που είχαν εγκαταλείψει κάποτε το νησί, αρχίζουν σταδιακά να επιστρέφουν, προφανώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Έφυγαν για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά είδαν ότι δεν μπορού-

«Στην επίσκεψή του ο κ. Τσίπρας μάς υποσχέθηκε κάποια πράγματα, που μένει όμως να υλοποιηθούν», τόνισε στη «ΒτΚ» η Ειρήνη Λελέκη, η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και παρέμεινε στο νησί.

σαν να τα καταφέρουν και έτσι επέτρεψαν για να κάνουν μια δική τους επιχείρηση ή να βρουν κάποια εργασία σχετικά με τον Τουρισμό». Ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης του νησιού στηρίζεται, άλλωστε, στον Τουρισμό. Συνολικά, υπάρχουν 6 ξενοδοχεία άνω των 20 κλινών και περίπου 10 μικρότερα, που διαρκώς αυξάνονται. Το καλοκαίρι οι επισκέπτες φτάνουν τα 1.200 – 1.300 άτομα την ημέρα, εκτός τις θαλαμηγούς και τα κότερα που επισκέπτονται το Καστελόριζο, το οποίο αποτελεί έναν αγαπητό και σταθερό προορισμό, έστω και με το πλοίο της γραμμής, γι’ αυτούς που ψάχνουν κάτι το διαφορετικό ή απλώς επιθυμούν να γνωρίσουν την ακριτική Ελλάδα.

Και αεροπορικά Το νησί συνδέεται με τη Ρόδο αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, όπως και με τον Πειραιά. Επίσης, συνδέεται ακτοπλοϊκώς με την πόλη Κας στην Τουρκία, μέσω πλοίου το οποίο πραγματοποιεί τη διαδρομή σχεδόν κάθε μέρα. Το αεροδρόμιο βρίσκεται 4 χιλιόμετρα από το λιμάνι, που συνδέονται με ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσει όποιος φτάσει στο γραφικό λιμάνι, θα τον κάνει να ξεχάσει μονομιάς το πολύωρο ταξίδι. Τα δίπατα ή τρίπατα νεοκλασικά αρχοντικά, χτισμένα αμφιθεατρικά, ατενίζουν αγέρωχα τη θάλασσα, αντανακλώντας τις πολύχρωμες προσόψεις τους στα διάφανα νερά. Μπο-

Κάποτε το ακριτικό νησί είχε 15.000 κατοίκους. Σήμερα δεν ξεπερνούν τους 300 ρεί το Καστελόριζο να μην διαθέτει μεγάλες παραλίες και χρυσές αμμουδιές, αλλά μπορεί κάποιος να απολαύσει δροσερές βουτιές στο Μανδράκι, στις Πλάκες, στο Φάρο, στον Κάβο, ή στο λιμάνι. Σε πολλά σημεία υπάρχουν εξέδρες και σκάλες για να χαρεί κάποιος με ευκολία την πεντακάθαρη θάλασσα. Βαρκάκια μεταφέρουν τον επισκέπτη στα κοντινά νησάκια και τις βραχονησίδες: στη Ρω, με τη μικρή αμμώδη παραλία και το συγκινητικό μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, γνωστής ως η Κυρά της Ρω (1898-1982), που επί δεκαετίες ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία, στη Στρογγύλη και τον Άγιο Γεώργιο με το ομώνυμο εκκλησάκι.

Η Μεγίστη Στην αρχαιότητα το νησί ονομαζόταν Μεγίστη. Σύμφωνα με το μύθο, ο πρώτος άποικος ήταν ο Μέγιστος, ένας Κρητικός πρίγκιπας, ενώ οι αρχαιολόγοι έχουν βρει αποδείξεις για Νεολιθικούς οικισμούς. Η Ρόδος κατέκτησε το Καστελόριζο τον 8ο αιώνα και το μετέτρεψε σε ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο με 15.000 κατοίκους. Το πραγματικό μεγαλείο του νησιού ήταν, όμως, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, καθώς είχε λάβει ειδικά προνόμια όταν τέθηκε υπό το τουρκικό κράτος το 1537. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε από τους Γάλλους ως βάση για το στόλο τους κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχε καταληφθεί από την Ιταλία. Πολλές φορές βομβαρδίστηκε, κάηκε, λεηλατήθηκε, και γενικά καταστράφηκε εντελώς. Παρέμεινε υπό συμμαχική στρατιωτική κατοχή, όπως και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, μέχρι τις 7 Μαρτίου του 1948, οπότε ενώθηκε επισήμως με την Ελλάδα.


12

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ÕÓÙÂ Î·È Ú‡Ù·Ó˘! Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε η αναβάθμιση της συντρόφου του πρωθυπουργού, από το διοικητικό στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μια απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τη Μ. Δευτέρα. Ενδεικτικά, αιχμηρή κριτική για το διορισμό άσκη-

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

¶ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ;

°¡øƒπ™∂ Δ∞ ¶∂£∂ƒπ∫∞!

σε ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς, υπενθυμίζοντας ότι η κ. Μπαζιάνα διαμαρτυρόταν «οργισμένα» ότι δεν θα κάνει χρήση της διάταξης, ενώ από πλευράς Ν.Δ. ο κ. Καλλιάνος είπε ότι «οι αριστεροί σύντροφοι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο».

O ερωτικός δεσμός του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου δεν κρύβεται πλέον. Μαζί πέρασαν τις διακοπές του Πάσχα, στο Πήλιο, στο χωριό Καλαμάκι, όπου διατηρεί εξοχικό σπίτι η κ. Αχτσιόγλου. Εκεί

ήταν και οι γονείς της και έγινε έτσι η πρώτη γνωριμία μεταξύ τους. Το ζευγάρι δεν φάνηκε να ενοχλείται από τα αδιάκριτα βλέμματα των κατοίκων, ούτε καν από άλλους πολιτικούς, κυρίως βουλευτές της Ν.Δ., που βρέθηκαν και εκείνοι στην ίδια περιοχή για το Πάσχα.

¶·Ú· ¶√§πΔπ∫∏

∫√À∑π¡∞

™Â ÎÏÔÈfi ¿ÏÏÔÈ 15 Εξελίξεις στο μέτωπο της Novartis θα υπάρχουν σε λίγο καιρό. Μαθαίνουμε από ασφαλέστατη –τραπεζική– πηγή ότι η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έχει ζητήσει. από την περασμένη εβδομάδα, από τις τράπεζες το άνοιγμα των λογαριασμών άλλων 15 ατόμων. Μιλάμε για καινούργια άτομα που δεν έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα έως τώρα. Με λίγα λόγια, εκτός από τα 38 άτομα για τα οποία έχει ήδη ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών τους, τώρα μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» άλλα 15 άτομα. Για να δούμε τι θα βγει, και εάν βγει. Ονόματα ακούσαμε, αλλά δεν επιβεβαιώνονται αυτά από πουθενά, οπότε ας το αφήσουμε για άλλη φορά.

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ∞/°∂∞ Στην εκδήλωση για την απονομή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, των πτυχίων στους αξιωματικούς που αποφοίτησαν από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας είδαμε τον αρχηγό της Αεροπορίας πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου συνοφρυωμένο και σκυθρωπό. Νωπό το πένθος από το χαμό του ηρωικού πιλότου Μπαλταδώρου, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον αρχηγό της Αεροπορίας. Όμως, το πένθος είναι η μία έκφανση. Η αποφασιστικότητα, σε συνδυασμό με τόλμη και θάρρος, είναι η άλλη. Και όποιος έβλεπε τον Α/ΓΕΑ Χριστοδούλου την Τετάρτη, θα καταλάβαινε τι εννοούμε... ΠΕ. ΚΟΜ.

ΠΕ. ΚΟΜ.

¶ÈÔ ÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ·fi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·!

Το σφυροδρέπανο αντικαταστάθηκε από… σιδεροπρίονο μετά την καταδρομική επιχείρηση στο άγαλμα του Τρούμαν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε πανικός από την εικόνα του τύπου που με το σιδεροπρίονο επιχειρούσε να κόψει τα… πόδια του Τρούμαν. Το ότι υπάρχουν ακόμη σήμερα άνθρωποι που θέλουν να εκδηλώσουν τον αντιαμερικανισμό τους με τέτοιους τρόπους, δεν είναι είδηση. Είδηση είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που τους παίρνουν ακόμη στα σοβαρά…

∞∂∫Ù˙‹‰Â˜ Î·È ·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ› ÛÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô!

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς έγινε ρεζίλι με τη στάση του στο συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ με το να φωνάζει –ο βουλευτής!!!– «να καεί, να καεί κ.λπ.». Κλήθηκε στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις, τη γλίτωσε με επίπληξη, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Βουλευτής της Ν.Δ. έλεγε πως «δεν φταίει ο Φωκάς, αλλά αυτοί που τον ψήφισαν», ενώ συνάδελφός του εκτιμούσε ότι «είναι πλέον μια απαξιωμένη περσόνα που δεν θα παίρνει κανείς στα σοβαρά». Και εδώ που τα λέμε, ποιος μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά; Ούτε καν αυτοί που φώναζαν το εν λόγω σύνθημα…

Λίγα μέτρα μακριά από το Προεδρικό Μέγαρο κάποιοι κνίτες επεδίωξαν να γκρεμίσουν… το άγαλμα του Τρούμαν, και έγιναν πιο γραφικοί και από το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι την ώρα του (άγριου πράγματι) ξύλου των κνιτών από τα ΜΑΤ, πέρναγαν από εκεί τουρίστες. Ρώτησαν τον μάρτυρά μας τι γίνεται, και τους εξήγησε. Οι άνθρωποι κοιτούσαν ο ένας τον άλλο μην πιστεύοντας αυτό που έβλεπαν. Και όπως εξηγούσε ο γηραιότερος της παρέας, «το να βλέπω τέτοια πράγματα επειδή εσείς οι Έλληνες καταστραφήκατε από τα Μνημόνια, να το καταλάβω. Αλλά αυτό όχι». Άντε να το εξηγήσεις αυτό σε «μπετόστοκους»… ΠΕ. ΚΟΜ.

!

Η βόλτα του Αλέξη Τσίπρα στο Καστελόριζο, περιλάμβανε και ποδοσφαιρικές συζητήσεις, με τον πρωθυπουργό να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή που μαθητές τού αποκάλυπταν πως υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, ενώ συζήτησε με ΑΕΚτζή ψαρά που είχε τη σημαία της ομάδας στο καΐκι του. Ο ψαράς είχε θερμό «χάι-φάιβ» με τον Νεκτάριο Σαντορινιό που συνόδευε τον πρωθυπουργό. «Και εσύ ΑΕΚ είσαι;», ρώτησε ο κ. Τσίπρας τον υφυπουργό Ναυτιλίας. «Εννοείται...», του απάντησε χαμογελαστά εκείνος, με τον πρωθυπουργό να αναρωτιέται αστειευόμενος: «Πού έχω μπλέξει;».

Το καλοκαίρι του 2015 τα έκανε «μαντάρα» στην Οικονομία, και λίγο έλειψε να καταρρεύσει η χώρα ολοκληρωτικά. Τώρα, όμως, ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίζεται αισιόδοξος σε συνομιλητές του ότι το κόμμα του θα καταφέρει να εκπροσωπηθεί στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, εάν γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019 και όχι νωρίτερα. Αν διεξαχθούν νωρίτερα, θα πάρει μέρος μόνο στις ευρωεκλογές.

√ ¶·¿˜ Ì ÁÚ·‚¿Ù·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔ‰¿ÙË! Νίκος Παππάς είχε επισκεφθεί πρόσφατα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα, όπου φυσικά επισκέφθηκε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ήταν μία από τις λίγες φορές που ο κ. Παππάς εθεάθη να φοράει γραβάτα, και μάλιστα μοδάτη! Τον είδε κάποιος γνωστός του στην τηλεόραση, και του έκανε πλάκα: «Δεν σου πάει ο λαιμοδέτης», του έγραψε σε μήνυμα. Και η απάντηση του υπουργού: «Άσ' τα, έχεις δίκιο. Δεν μου πάει καθόλου». Πάει, δεν πάει όμως τη φοράει,

Ο

λούς ακροατές να ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα. Μεταξύ των ακροατών και κορυφαίοι υπουργοί, όπως ο Φλαμπουράρης, ενώ σύσσωμο το παλαιό ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Δεν ήταν μόνο αυτό όμως. Η εκλογή του Σημίτη, σύμφωνα με τον Αρσένη, «σήμανε για τη χώρα οπισθοδρόμηση και κατήφορο στην παρακμή και τα σκάνδαλα». Το πιο ωραίο το είπε ένας ομιλητής στην εκδήλωση. Θυμήθηκε μια νύχτα πριν την εκλογή πρωθυπουργού τον Ιανουάριο του 1996, που ήταν ο ίδιος στο γραφείο του Αρσένη, έναν πρώην κορυφαίο υπουργό

ΠΕ. ΚΟΜ.

απάντηση θα  «Ηείναιελληνική ακαριαία και ασύμ-

∞‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞ÚÛ¤ÓË Ì «ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜» ηٿ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË «Άστραψε και βρόντηξε» από τον τάφο ο Γεράσιμος Αρσένης για τον άσπονδο «φίλο» του Κώστα Σημίτη. Σε εκδήλωση για τον Γεράσιμο Αρσένη, για τα δύο χρόνια από το θάνατό του, από το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος το 1990, προβλήθηκε μια αδημοσίευτη συνέντευξή του για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που δόθηκε λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή. Ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν λάβρος κατά του Σημίτη. «Η επικράτηση του Σημίτη, το 1996, σήμανε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του ΠΑΣΟΚ», έλεγε ο Αρσένης, κάνοντας πολ-

γιατί, πολύ απλά, είναι υποχρεωμένος από τις περιστάσεις. Νίκο Παππά, όπως θα έλεγε και ο Λένιν, «τι να κάνουμε;». Βέβαια, ο Βλαδίμηρος δεν θα έβαζε ερωτηματικό, αλλά δεν έχει σημασία…

να τηλεφωνεί και να λέει ότι «αν μου υποσχεθεί ο Γεράσιμος ότι θα με κάνει υπουργό θα τον ψηφίσω». Ο Αρσένης –σύμφωνα με τον ομιλητή– είπε: «Μα, αφού δεν θα τον κάνω, πώς θα του υποσχεθώ;». «Γιατί, μήπως ο Σημίτης θα τον κάνει;», ήταν η αντίδραση των συνεργατών του. Τελικά, δεν του τηλεφώνησε ο Αρσένης, βγήκε ο Σημίτης, και ο άλλος… ακόμα περιμένει να τον κάνει υπουργό. Ποιος είναι; Εξ Ηλείας ορμώμενος. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε… ΠΕ. ΚΟΜ.

μετρη», λέει, στη «ΒτΚ», παράγοντας του υπουργείου Άμυνας αναφερόμενος στα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες με τους Τούρκους. Δεν είπε περισσότερα, αλλά από τα συμφραζόμενα καταλάβαμε πως όταν έπεσε το αεροπλάνο του ηρωικού Μπαλταδώρου φτάσαμε πολύ κοντά στη σύρραξη. Μέχρι τουλάχιστον να αποσαφηνιστούν τα πράγματα. Και θα θέλαμε να δούμε από μια μεριά τους Αμερικανούς που ήταν εκεί στο γραφείο του Πάνου Καμμένου όταν έμαθε ότι έπεσε ένα ελληνικό Μιράζ.


ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Ένα μεγαλοπρεπές «άδειασμα» έκανε ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος στους τρεις νεαρούς που ύψωσαν τη σημαία στη βραχονησίδα. Από το βήμα της Βουλής είπε, μεταξύ άλλων, ότι «όταν κάποιος τοποθετεί τη σημαία πρέπει να διασφαλίσει ότι θα την υπερασπιστεί με το αίμα του. Η προβολή της εθνικής κυριαρχίας με τη σημαία είναι μια πράξη –και είναι υπεύθυνος αυτός που την κάνει– την οποία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τη στηρίξει. Αλλιώς να έρθει και να πει στον ελληνικό Στρατό ότι “αποφάσισα με δύο φίλους μου που είναι Πάσχα να τη βάλω τη σημαία”, να τους δώσουμε και δύο G3 της Εθνοφυλακής να την υπερασπιστούν οι ίδιοι». Τη δική του απάντηση στον υπουργό, που μας έχει συνηθίσει πάντως σε ανάλογα εγχειρήματα, όπως τη ρίψη στεφάνων στα Ίμια, έδωσε ένας εκ των τριών νεαρών, και είναι ιδιαιτέρως αιχμηρή. Συγκεκριμένα, ο νεαρός, που είναι και στην Εθνοφυλα-

Στο παρά πέντε διαφυλάχθηκε από το να μην τιναχθεί «στον αέρα» η επίσκεψη Τσίπρα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Από ό,τι μαθαίνω, οι αιρετοί δήμαρχοι, αλλά και ο περιφερειάρχης, με το ζόρι κρατήθηκαν από το να μην εκφράσουν δημόσια και με τη... δέουσα ένταση, τη δυσφορία τους για τον τρόπο που μεθοδεύεται η εφαρμογή του λεγόμενου μεταφορικού ισοδύναμου που καθιέρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μετά την αύξηση του ΦΠΑ στο 24% στα νησιά. Μεγάλη γκρίνια στις συσκέψεις πριν την άφιξη Τσίπρα υπήρχε και για την επαπειλούμενη καθιέρωση της απλής αναλογικής στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Δ.Θ.Α.

κή, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook: «ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΜΜΕΝΕ, ΑΚΟΥ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΘΑ ΒΟΥΤΑΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΙΛΑΣ. Θα έπρεπε να γνωρίζεις λοιπόν, τι όπλο θα πρέπει να πάρω στα χέρια μου λόγω της ειδικότητάς μου, και όχι G3 που ούτε πόσα κιλά ζυγίζει αυτό το όπλο δεν γνωριζεις, όπως ισχυρίζεσαι. Θα έπρεπε, επίσης, να γνωρίζεις ότι εγώ και άλλοι τουλάχιστον 15 νέοι έχουμε δώσει το απολυτήριο Στρατού εδώ και αρκετούς μήνες, για να είμαστε επίσημα στην Εθνοφυλακή, και αποτέλεσμα κανένα, διότι είσαι ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. Θυμήσου τι έλεγες όταν ήρθες στο νησί μας στις 11 Δεκεμβρίου, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και δεν θες!!!».

∂¡π™ÃÀ√¡Δ∞π √π Δ√ª∂π™ ∞ªÀ¡∞™ ∫∞π ∂•øΔ∂ƒπ∫ø¡

Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι ο πρώτος δήμαρχος που έκανε λόγο για το μεταφορικό ισοδύναμο σε καλές εποχές ήταν ο διορατικός Τάσος Αλιφέρης: ο αείμνηστος πρωτοπόρος δήμαρχος Τήλου που είχε πρωτοστατήσει στην τέλεση πολιτικού γάμου μεταξύ δύο ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Από τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε «αγκαλιάσει» την ιδέα, όπως και κάθε τι πρωτοποριακό που έκανε ο Αλιφέρης, όμως σήμερα, έχει πλήρως παραποιήσει την ιδέα κατά την εφαρμογή της. Τόσο πολύ, που δήμαρχος των Δωδεκανήσων σχολίασε, προχθές, ότι «θα τρίζουν τα κόκκαλα του Τάσου», αν δει τι προσπαθεί να εφαρμόσει ο Τσίπρας… Δ.Θ.Α.

√ ¶¿È·Ù ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ «Όταν η Αμερική συνάντησε το Βυζάντιο», θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος της είδησης για τη σύντομη επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρεϊ Πάιατ στη Μοναστική Πολιτεία του Άθω. Ο κ. Πάιατ συναντήθηκε στις Καρυές με τον πρωτεπιστάτη γέροντα Γερβάσιο Πριονά και τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους Αρίστο Κασμίρογλου, όπου εξέφρασε την εκτίμησή του για τη διεθνή σπουδαιότητα του Αγίου Όρους και τη στήριξη από το ελληνικό κράτος. Ο Αμερικανός πρέσβης έγινε δεκτός και φωτογραφήθηκε και με τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κιουτσούκ… Δ.Θ.Α.

TÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ¶·‡ÏÔ˘ - ºÚÂȉÂڛ΢ Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου τελέστηκε και φέτος, στο Τατόϊ, το ετήσιο μνημόσυνο των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης. Το μνημόσυνο τελέστηκε με καθυστέρηση ενός, και πλέον, μηνός. Η καθιερωμένη ημερομηνία του μνημοσύνου ήταν η 6η Μαρτίου εκάστου έτους, ημερομηνία θανάτου του Παύλου, όμως φέτος, για πρώτη φορά, υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου 40 ημερών. Η φετινή καθυστέρηση σχολιαζόταν ποικιλοτρόπως, καθώς ακόμα και κατά τα χρόνια της απουσίας της πρώην βασιλικής οικογενείας το μνημόσυνο ετελείτο, απαρέγκλιτα, ανήμερα εκάστης 6ης Μαρτίου παρουσία εκπροσώπου του τέως. Φέτος, ο τέως βασιλεύς Κωνσταντίνος εμφανίστηκε με μπαστούνι, υποβασταζόμενος, ενώ στη μεγαλύτερη διάρκεια της τελετής ήταν καθήμενος. Δ.Θ.Α.

13

§¿‚ÚÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘

¢˘ÛÊÔÚ›· ·ÈÚÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ

£· ÙÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÎηϿ ÙÔ˘!

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Ô Ù¤Ú·Ú¯Ô˜ Â.·. ÃÚ. μ·˝ÙÛ˘ νώ η χώρα διέρχεται μια διακεκαυμένη περίοδο, λόγω των ελληνοτουρκικών θεμάτων, που αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο» εξαιτίας και της προκήρυξης εκλογών στην Τουρκία η αξιωματική αντιπολίτευση ενίσχυσε τους τομείς Άμυνας και Εξωτερικών της εντάσσοντας στο επιτελείο της ένα από τα πιο αξιόλογα και ε.α. υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στον πτέραρχο ε.α. Χρήστο Βαΐτση, με επίσημο θεσμικό ρόλο, τη θέση του σύμβουλου του για θέματα Εθνικής Ασφαλείας. Στόχος του ήταν στελεχώνοντας ο κ. Βαΐτσης την ομάδα των συμβούλων του προέδρου της ΝΔ να εισφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και τη μεγάλη πείρα του στα ζητήματα Εθνικής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής. Παράλληλα, ο κ. Βαΐτσης θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της πάγιας πρότασης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάγκη σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ε

Άλλωστε, ο κ. Βαΐτσης μόλις πριν ένα χρόνο, το 2017, ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του στην Πολεμική Αεροπορία με το βαθμό του πτεράρχου, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας ως αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, από το 2015 μέχρι το 2017. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομάδα Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων (Senior Officials Group) για την εκπόνηση της Νέας Δομής Διοίκησης του ΝΑΤΟ και επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής επιτροπής για τον καθορισμό και εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Confidence Building Measures) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μετά την αποστρατεία του έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια, ενώ την παρούσα περίοδο συνεργάζεται, ως σύμβουλος, με την Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ. ΕΙΡ. ΜΠ.

¡Â·ÓÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Οι συναντήσεις με επιχειρηματίες και ο στόχος της προσέλκυσης επενδυτών είναι μέσα στο πρόγραμμα του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ότι παραβρέθηκε, όμως, στα μέσα της εβδομάδας, στα εγκαίνια της 12ης Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement Greece), ήταν μια ιδιαίτερη χαρά για αυτόν. Στις επιχειρηματικές προσπάθειες των νέων μαθητών από εξήντα σχολεία από όλη την Ελλάδα είδε την ελπιδοφόρο γενιά που θέλει να κρατήσει στη

χώρα. Περιηγήθηκε σε όλα τα Περίπτερα και έδωσε και τη δική του συμβουλή, όπως την είχε λάβει και ο ίδιος, όταν ήταν φοιτητής, από έναν καθηγητή του πανεπιστημίου του. «Ένας καθηγητής Επιχειρηματικότητας στο πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασα, μας έλεγε πάντα ότι η επιχειρηματική επιτυχία είναι 10% έμπνευση και 90% σκληρή δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν προχωράει κανείς στη ζωή σήμερα, εάν δεν δουλέψει πολύ σκληρά».

∂Ή‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το Πολιτικό Γραφείο του κ. Θεόδωρου Καράογλου διοργανώνει, αύριο Κυριακή, στις 11.00 π.μ., στο ξενοδοχείο «Porto Palace», την εκδήλωση τιμής και μνήμης «Κωνσταντίνος Καραμανλής: Ο αναμορφωτής της Ελλάδας». Για την προσωπικότητα και το πολυσύνθετο έργο του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, πέραν του κ. Καράογλου, θα μιλήσουν: ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιάρας, ο πρώτος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης την περίοδο 19741978, Χρήστος Κοσκινάς, ο δημοσιογράφος Φαίδων Γιαγκιόζης, ενώ θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Χρήστος Τσαλικίδης. Στο χώρο της εκδήλωσης θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο κοινό το ιστορικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Επίσης, θα υπάρχει πλούσια Έκθεση φωτογραφίας από την πολιτική και προσωπική διαδρομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, Έκθεση βιβλίου με σχεδόν όλους τους τίτλους που είναι αφιερωμένοι στη ζωή του, και θα προβληθεί αφιερωματικό βίντεο. ΕΙΡ. ΜΠ.

ΕΙΡ. ΜΠ.

«∫·ÚÊÈ¿» °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿ ÁÈ· ÙȘ... ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ Ù˘ °ÂÚÔ‚·Û›ÏË Τα «βέλη» του κατά της Όλγας Γεροβασίλη εξαπέλυσε ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Γεωργαντάς. Και αυτό, γιατί η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποφεύγει συστηματικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν απαντά στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ο κ. Γεωργαντάς, που είναι ο τομεάρχης Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης της Ν.Δ., κατέγραψε όλες τις… μη απαντήσεις της κ. Γεροβασίλη, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπουργός «επιδιώκει να αποκρύψει τι πραγματικά συνέβη με την αξιολόγηση, και να παρέλθει ο χρόνος έως ότου επιλεγούν οι αρεστοί στην κυβέρνηση γραμματείς και γενικοί

διευθυντές». Εκκρεμούν τέσσερις απαντήσεις της κ. Γεροβασίλη, όπως η εδώ και έξι μήνες απάντησή της για τον ακριβή αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που αξιολογήθηκαν για το έτος 2016, η απάντηση στην Ερώτηση για τις «Προκηρύξεις για την Επιλογή Προϊσταμένων

Γενικών Διευθύνσεων», η συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης σχετικά με «φωτογραφικές» προκηρύξεις για την επιλογή γραμματέων, και η απάντηση για τις παρεμβάσεις υπουργών στο ΑΣΕΠ στη διαδικασία επιλογής των γραμματέων των υπουργείων. ΕΙΡ. ΜΠ.


14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κωστής Χατζηδάκης Τ Ι Λ Ε Ε Ι Γ Ι Α ...

«Στα Ελληνοτουρκικά ο κ. Τσίπρας δείχνει να κινείται ως εκκρεμές. Να είναι αμήχανος, να μην αναλύει σωστά τα δεδομένα, και, τελικά, να έχει μια αντιφατική στάση» ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΤΖΙΑ: ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: «Μάγος χωρίς μαγικά τρικ. Κούρασε και κουράστηκε»

«Πριν από μερικούς μήνες μάς διαβεβαίωνε για πρόοδο τόσο με την Τουρκία όσο και με τα Σκόπια. Μήπως υπάρχει και δεν το καταλάβαμε;»

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: «Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, ή, αλλιώς, οι στολές παραλλαγής δεν κάνουν τους υπουργούς Άμυνας»

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«™Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÚÒÙÔÈ, στα δύσκολα τελευταίοι» «Ελάφρυνση του Χρέους με την έννοια του “κουρέματος” δεν θα υπάρξει» Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ υτή η κυβέρνηση είναι πολύ καλή στα πανηγύρια, αλλά καλό θα ήταν μήπως ασχοληθεί και λίγο με τα προβλήματα», ανέφερε στη συνέντευξή του στη «ΒτΚ», ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και βουλευτής Β' Αθηνών Κωστής Χατζηδάκης, εξηγώντας ότι μετά το 3ο Μνημόνιο έχουμε το 4ο Μνημόνιο με υπογραφή Τσίπρα – Καμμένου. Όσον αφορά το ελληνικό Χρέος επισήμανε ότι «ελάφρυνση με την έννοια του “κουρέματος” δεν θα υπάρξει. Η συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια, αφορά την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, τα επιτόκια…». Και πρόσθεσε: «Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να διαπραγματευτεί –και καλώς κάνει– για όλα αυτά, τα οποία θα είναι σαφώς λιγότερο θετικά από το PSI, και σίγουρα οι όποιες ρυθμίσεις για το Χρέος θα ανταλλαγούν με ένα πακέτο δεσμεύσεων της χώρας».

«Α

Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κ. Χατζηδάκη, με τα οικονομικά θέματα, καθώς βρισκόμαστε σε έναν πυρετό διαβουλεύσεων για το μεταμνημονιακό πλαίσιο. Αυτό το μεταμνημονιακό πλαίσιο, όπως δρομολογείται από την κυβέρνηση, θεωρείτε ότι θα φέρει νέα μέτρα; «Τα νέα μέτρα έχουν ψηφιστεί ήδη. Μετά το 3ο Μνημόνιο έχουμε το 4ο Μνημόνιο. Με

περικοπή ενός μισθού με τη μείωση του αφορολόγητου για τους εργαζομένους. Με περικοπή μίας έως τριών συντάξεων για τους συνταξιούχους. Αυτά θα εφαρμοστούν 1/1 του ’19 και 1/1 του ’20. Επιπλέον, έχουμε το Υπερταμείο για 98 χρόνια, εποπτεία στις τράπεζες για 35 χρόνια, και δέσμευση για πλεονάσματα 3,5% μέχρι το ’22, και μετά 2,2% μέχρι το 2060. Όλα αυτά είναι με υπογραφή Τσίπρα – Καμμένου και ο κόσμος πλέον τα ξέρει. Δεν πείθει, λοιπόν, κανέναν ο κ. Τσίπρας όταν πηγαίνει στο Καστελόριζο για πανηγύρια. Αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ καλή στα πανηγύρια, αλλά καλό θα ήταν μήπως ασχοληθεί και λίγο με τα προβλήματα». Στην Ουάσινγκτον πραγματοποιείται η εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το ΔΝΤ για το ελληνικό Χρέος; «Ελάφρυνση με την έννοια του “κουρέματος” δεν θα υπάρξει. Η συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια, αφορά την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, τα επιτόκια κ.λπ. Και εμείς παλεύαμε γι’ αυτά, και αυτά λέγαμε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούν να επιτευχθούν τότε που μίλαγε για “απεχθές και επονείδιστο Χρέος”. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα πολιτικό περιβάλλον τέτοιο, που πολύ πιο σημαντικές και ουσιαστικές ρυθμίσεις από αυτές, συκοφαντήθηκαν και λοιδορήθηκαν. Για παράδειγμα το PSI, ίσως και για την πλειοψηφία του κόσμου, φαντάζει

ως κάτι φοβερό. Ωστόσο, ήταν πραγματικό “κούρεμα” Χρέους. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να διαπραγματευτεί –και καλώς κάνει– για όλα αυτά, τα οποία θα είναι σαφώς λιγότερο θετικά από το PSI, και σίγουρα οι όποιες ρυθμίσεις για το Χρέος θα ανταλλαγούν με ένα πακέτο δεσμεύσεων της χώρας. Πέραν όμως αυτού, όσο χρήσιμα και αν είναι αυτά, δεν είναι αρκετά, και ίσως δεν είναι και τα βασικά για να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης. Μιλώντας παλαιότερα και τώρα με επενδυτές, δεν στέκονται τόσο στην παράμετρο “Δημόσιο Χρέος” για τη χώρα μας. Στέκονται στην παράμετρο “εμπιστοσύνη”, δηλαδή πώς θα πείσουμε ότι είμαστε μια κανονική χώρα φιλική για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα». Στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης γιατί είστε αντίθετοι; Σε τι διαφωνείτε; «Μα, δεν ξέρουμε για ποιο πρόγραμμα πρόκειται! Το γεγονός ότι συζητάμε αυτή την υποχρέωση της χώρας δυόμιση χρόνια από την ώρα που είχε τεθεί για πρώτη φορά αυτή η υποχρέωση, δείχνει και την τραγελαφική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το καλοκαίρι του 2015 η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει στο 3ο Μνημόνιο ότι μέχρι το Μάρτιο του ‘16 θα έκανε αναπτυξιακό σχέδιο. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο Μάρτιο του ‘17 ώστε η κυβέρνηση να συζητήσει σε Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το αναπτυ-

ξιακό σχέδιο. Πέρασε και ο Μάρτιος του '18, και τώρα ακόμα συζητείται αυτό το σχέδιο –τις λεπτομέρειες του οποίου δεν γνωρίζουμε–, και υπάρχει, όπως φαίνεται, μια σχετική δυστοκία. Φαντάζομαι ότι η συζήτηση καθυστερεί διότι η κυβέρνηση, για να έχει κάποια τελευταία αριστερά “φύλλα συκής”, θα προβάλει διάφορες δοξασίες που θα παραξενεύουν την άλλη πλευρά. Η δυστοκία, όμως, ακόμα και στην παραγωγή ενός κειμένου αρχών και θέσεων είναι ενδεικτική της ανικανότητας αυτής της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, για μας το οποιοδήποτε σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη στο μέλλον, δεν μπορεί να ακυρώσει το πρόγραμμά μας. Διότι διαφορετικά δεν θα γίνονταν εκλογές. Το πρόγραμμά μας, άλλωστε, είναι σχέδιο εξ ορισμού πιο κοντά στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές». Ας περάσουμε στα εθνικά θέματα και ας σταθούμε στις γεωπολιτικές αναδιατάξεις που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Η Ν.Δ. κατηγορεί την κυβέρνηση για διπλωματική διγλωσσία στο θέμα της Συρίας. Ποια είναι, όμως, η ξεκάθαρη θέση του δικού σας κόμματος; Η χώρα πρέπει να συνταχθεί με Ε.Ε. και ΗΠΑ; «Η θέση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Η περιορισμένη και στοχευμένη πυραυλική επίθεση στη Συρία, κατέστη αναγκαία μετά την αποτυχία της διπλωματίας

στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε χρήση χημικών όπλων, πολύ περισσότερο όταν αυτά στρέφονται κατά των αμάχων. Και, δυστυχώς, στη Συρία δεν χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην πόλη Ντούμα τα χημικά όπλα. Σε κάθε περίπτωση είναι επιτακτική η λήψη αποτρεπτικών μέτρων για να μην επαναληφθούν τέτοιες απάνθρωπες ενέργειες. Και ασφαλώς ο ΟΗΕ και η Ε.Ε. θα πρέπει να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Συρία. Χρειάζεται να επικρατήσει σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην έχουμε κλιμάκωση και μια γενικευμένη ανάφλεξη που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή». Συνήθως η Ελλάδα προσπαθούσε να τηρήσει ίσες αποστάσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Τώρα με τη ρευστότητα στην περιοχή και τις γεωπολιτικές αναδιατάξεις, μήπως η ουδετερότητα μπορεί να ζημιώσει το ρόλο της χώρας; «Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., και από εκεί απορρέουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν αναιρεί την πάγια επιδίωξή μας να έχουμε φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα, τους γείτονές μας κ.λπ.». Ας περάσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πού το πάει η Τουρκία; «Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε έναν νευρικό και απρόβλεπτο γείτονα. Πάντα είχε προβληματικές πλευρές, αλλά όλο αυτό έχει παραγίνει... Βεβαίως, η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν εκδηλώνεται μόνο προς τη δική μας πλευρά. Εκδηλώθηκε ακόμα και προς τη Ρωσία πριν κάποιους μήνες, και κυρίως προς τους Κούρδους και τη Συρία. Επίσης, όλο αυτό σχετίζεται και με την πολιτική ατζέντα του ίδιου του Ερντογάν. Τη συμμαχία του με τους ακραίους εθνικιστές και τις εκλογές, που τελικά θα γίνουν τον Ιούνιο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ειδικά τους επόμενους μήνες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι πέρα από τα γεωπολιτικά


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

15

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ βαθιά κρίση που διέρχεται σαφές ότι ο καπιταλισμός για ακόμα η Ελλάδα, μια χώρα στο μια φορά μπορεί να αναγεννηθεί περιθώριο του διεθνούς από την τέφρα του και να δημιουρανταγωνισμού, αφού δεν παράγει γήσει. Ήδη στις ΗΠΑ, με τα πολλά υπηρεσίες και προϊόντα που μπο- προβλήματα στη λειτουργία του ρούν να την αναομοσπονδιακού πτύξουν, αλλά §√μ∂ƒ¢√™ κράτους, η ιδιωτική έζησε επί δεκαεΟικονομία ανακάτίες αποκλειστικά μπτει. και μόνον με δαΚαι τούτο, διότι νεικά, δεν περιορίστηρίζεται στον σθηκε μόνο εδώ, πρωτοφανή δυνααλλά σε συνδυαμισμό που προκασμό με τη διεθνή λεί η αδιαμφισβήκρίση επέτρεψε να τητη ισχύς τους αναδειχθούν τα στην Τεχνολογία, σοβαρά δομικά στην Καινοτομία, προβλήματα που αντιμετωπίζει η στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση. ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος που η ΕυΗ οποία παρά το γεγονός ότι προ- ρώπη συμπιέζεται. Οι περισσότεχώρησε εδώ και δέκα χρόνια στη ρες χώρες, ιδίως τα νέα μέλη της, δημιουργία της νομισματικής ενο- αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωποίησης, που εκφράζεται με το ευ- σης. Ακόμα και η Γερμανία, που ρώ, δεν κατόρθωσε να ξεφύγει αποτελούσε μία από τις μεγαλύτεαπό το περιθώριο του διεθνούς ρες εξαγωγικές δυνάμεις του κόανταγωνισμού. σμου, κινδυνεύει να συμπαρασυρθεί από τα εσωτερικά της προβλήε μια εποχή κατά την οποία ματα, αλλά και από την ανάγκη να οι ανερχόμενες δυνάμεις στηρίξει χώρες, όπως η Ελλάδα, της Ανατολής, όπως κυρίως που παραπαίουν και κινδυνεύουν είναι η Κίνα, η Ινδία, αλλά και η με κατάρρευση. Ινδονησία, ανταγωνίζονται τον κόμα και η Γαλλία, που θεαμερικανικό κολοσσό, που παρά ωρείται ως η δεύτερη ισχυτα προβλήματά του γνωρίζει να ρή δύναμη της Ευρώπης, προσαρμόζεται και να αναγεννάται χάρη στη δύναμη του αμερικανικού δείχνει αδυναμίες ουσιαστικές. Η παραγωγικότητά της υποχωκαπιταλισμού, η Ευρώπη, και μάλιστα η Ζώνη του Ευρώ, αναζητεί το ρεί. Και, το χειρότερο, υποχωρεί η βηματισμό της. Αναζητεί την κατεύ- δυνατότητά της να δημιουργήσει στους κλάδους εκείνους που θυνσή της. Και δεν τη βρίσκει. Έτσι κινδυνεύει να βρεθεί στο έχουν αξία. Όπως είναι η Τεχνοπεριθώριο των διεθνών εξελίξε- λογία και η Έρευνα. Το πρόβλημα, ων και η Ελλάδα όμως, και της ελστο περιθώριο Σε μια εποχή ληνικής αλλά και του περιθωρίου. Η «παλιά» Ευκατά την οποία των άλλων κοινωνιών της παλαιάς ρώπη, η Ευρώπη, οι ανερχόμενες Ευρώπης είναι που γεννήθηκε μέπρωτίστως πρόσα από τη Γαλλική δυνάμεις της Ανατολής βλημα πολιτών. Επανάσταση και το ανταγωνίζονται τον έχουν συνηΔιαφωτισμό και αμερικανικό κολοσσό, Που θίσει, που έχουν επιβίωσε δύο Παπροσαρμοσθεί σε γκοσμίων Πολέ- η Ευρώπη αναζητεί το κοινωνικά πρότυμων, που δημιούρ- βηματισμό της. πα και τρόπους γησε την ΕυρωπαϊΈτσι κινδυνεύει να διαβίωσης, που κή Ένωση, περνάει πλέον δεν μποστις αρχές του βρεθεί στο περιθώριο ρούν να ισχύσουν. 21ου αιώνα βαθιά των διεθνών Χρειάζεται μια μεκρίση ταυτότητας, η εξελίξεων και γάλη εσωτερική, οποία απειλεί να τη φιλελεύθερη επαθέσει στο περιθώ- η Ελλάδα στο νάσταση στις χώριο των διεθνών περιθώριο του ρες αυτές, που κάεξελίξεων και του περιθωρίου ποτε γέννησαν τον παγκόσμιου ανταευρωπαϊκό Διαγωνισμού αν δεν βρει γρήγορα την κατεύθυνσή της φωτισμό και τη σύγχρονη εποχή. και αν δεν προσαρμοσθεί στις ανάπορούν να το πράξουν, γκες της παγκοσμιοποίησης. άραγε, σήμερα; Ίσως ντίθετα από ό,τι νομιζόταν, ναι. Αλλά, πάντως, μόη διεθνής κρίση δεν ανέ- νον αν ξεπεράσουν, και αν ξεπεκοψε την παγκοσμιοποίη- ράσουμε, τις αγκυλώσεις και τις ση. Ανέδειξε τις αδυναμίες της, αλ- παρωχημένες νοοτροπίες, που λά και τις δυνάμεις της. Και έγινε μας κατατρύχουν συλλογικά.

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης με τη συντάκτρια της «ΒτΚ».

παιχνίδια, τα αλλεπάλληλα κρούσματα της τουρκικής επιθετικότητας στον Έβρο, το Αιγαίο και την Κύπρο, προσφέρονται και για εσωτερική κατανάλωση στη γείτονα χώρα. Και ενδεχομένως ο κ. Ερντογάν να εκτιμά ότι μια ταπείνωση της Ελλάδας ευνοεί την προεκλογική καμπάνια του». Απέναντι στην αναθεωρητική ρητορική του Ερντογάν και την επεκτατική του στόχευση τι μπορεί να κάνει η Αθήνα; «Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα συμπεριφορά της Τουρκίας με ελαφρότητα, ούτε όμως χρειάζεται και να καλλιεργούμε κλίμα φόβου. Χρειάζεται από την πλευρά μας σοβαρότητα, σωστός σχεδιασμός και συμμαχίες. Ήρεμη αποφασιστικότητα! Δυστυχώς, από την κυβέρνηση δεν έχουμε δείγματα σοβαρότητας ούτε σ’ αυτό το εθνικό θέμα. Είναι αλλού ο Τσίπρας, αλλού ο Καμμένος, αλλού ο Κουβέλης, αλλού ο Κοτζιάς. Μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν 2 ή και περισσότερες αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική. Αλλά και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δείχνει να κινείται ως εκκρεμές. Να είναι αμήχανος, να μην αναλύει σωστά τα δεδομένα, και, τελικά, να έχει μια αντιφατική στάση. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση οφείλει να βρει όσα ψήγματα σοβαρότητας έχει, για να κάνει μια πιο αποτελεσματική διαχείριση. Και στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να κάνει τουλάχιστον 3 πράγματα: Πρώτον, να δημιουργήσει ένα μόνιμο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ισραήλ, για να γίνεται συνεχής

ανάλυση, αλλά και σχεδιασμός για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων. Δεύτερον, να επιδιώξει τη σύναψη μιας μακροχρόνιας αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για να έχουμε ουσιαστικότερα αμυντικά ανταλλάγματα, και, τρίτον, αντί να καταφεύγει σε μεγάλα λόγια για την Τουρκία, να επιδιώξει να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους με την Άγκυρα, κάνοντας, όμως, ταυτοχρόνως, όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις προτεραιότητες της αμυντικής και εξωτερικής μας πολιτικής». Στο ζήτημα της ονομασίας του Σκοπιανού παρακολουθούμε τις δηλώσεις των Ζόραν Ζάεφ, που δείχνουν ότι τα Σκόπια δεν δέχονται όνομα με καθολική χρήση. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος τεμαχισμού της λύσης; Ποια είναι τα λάθη των χειρισμών της κυβέρνησης; «Από τις τελευταίες δηλώσεις των κ. Ζάεφ και Ντιμιτρόφ προκύπτει ότι τα Σκόπια όχι μόνο δεν κάνουν καμιά υποχώρηση στις τρεις κρίσιμες πτυχές του ζητήματος –αλυτρωτισμός, συνταγματική αλλαγή και εύρος ονόματος–, αλλά πλέον εγείρουν αξιώσεις εις βάρος της Ελλάδος ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει δήθεν ελληνικός αλυτρωτισμός. Πολύ φοβάμαι ότι και σ' αυτό το θέμα η κυβέρνηση τελικά πέφτει θύμα της ανευθυνότητας και της αλαζονείας της. Μας είπαν λόγια μεγάλα και μεγαλεπήβολα σχέδια. Κινήθηκαν με το γνωστό κόμπλεξ πολιτικής ανωτερότητας που τους διακρίνει – αυτοί είναι οι έξυπνοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι δήθεν ηλίθιοι. Προσπάθησαν να διχάσουν την αντιπολίτευση.

Είδαν με υπεροψία το τεράστιο λαϊκό κύμα αντίδρασης. Κινούνται σε δύο γραμμές, άλλα υποστηρίζουν και διαπραγματεύονται ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κοτζιάς, ενώ ο κ. Καμμένος –ο υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος– δηλώνει ότι θα κάνει το παν για να μην προχωρήσει η συμφωνία, ότι σε καμία περίπτωση ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει, αλλά και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση! Δεν διεκδικούν βραβείο σοβαρότητας όλα αυτά. Μόνο δείχνουν μια κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων, που βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα». Η μείωση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2019 και η παράλληλη ενεργοποίηση της μείωσης του αφορολογήτου πιστεύετε ότι μπορεί να φέρουν τις εκλογές το φθινόπωρο του 2018; «Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή. Από τον Σεπτέμβριο ο κ. Τσίπρας έχει επιδοθεί σε διάφορα επικοινωνιακά τρικ –διεθνείς συναντήσεις, κοινωνικό μέρισμα, Σκοπιανό, Novartis–, για να αλλάξει το πολιτικό κλίμα, αλλά όλα αποδεικνύονται “τζούφια”. Τα πράγματα εξελίσσονται πέρα από το σχεδιασμό τους και όλα είναι ανοιχτά». Υπάρχει μια προσέγγιση από το κόμμα σας προς το Κίνημα Αλλαγής, ενώ ο κ. Σαμαράς έχει γράψει ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι απαραίτητος εταίρος της σύγκλισης. Ποια είναι η δική σας άποψη; «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι ακόμα και αυτοδύναμη αν είναι η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην Ευρώπη και στην κοινή λογική, και θα τους καλέσει να συμμετάσχουν στη μεγάλη μεταρρυθμιστική, κοινωνική, αλλά και κοινοβουλευτική συμμαχία. Αυτή είναι η μάχη της γενιάς μας και πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί. Όλοι οι Έλληνες που δεν συμβιβαζόμαστε με την Ελλάδα της αερολογίας και της μιζέριας και πιστεύουμε στην Ελλάδα της δημιουργίας και των ευκαιριών. Αυτό πιστεύει η Νέα Δημοκρατία, και όταν έρθει η ώρα το κάθε κόμμα θα τοποθετηθεί όπως νομίζει».

Σ

Α

,,

«Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε έναν νευρικό και απρόβλεπτο γείτονα. Πάντα είχε προβληματικές πλευρές, αλλά όλο αυτό έχει παραγίνει...» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και βουλευτής Β' Αθηνών.

°π∞¡¡∏™

∂À£À™ ∂• ∞ƒÃ∏™

Η

Α

Μ


16

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

«™π°∏ ∞™Àƒª∞Δ√À» ™Δπ™ ¶ƒ√∫§∏™∂π™ Δ√À Δ∞°π¶ ∂ƒ¡Δ√°∞¡ £∞

¢ÂÓ... ·›˙Ô˘Ì ÛÙȘ Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ιγή ασυρμάτου» στις προκλήσεις της Τουρκίας θα τηρεί η Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές στη γείτονα χώρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ατύχημα. Θα υπάρχουν αποφασιστικές απαντήσεις σε προκλήσεις, οι οποίες θα αναιρούν τεκμηριωμένα τους ισχυρισμούς των Τούρκων, και μέχρι εκεί. Περαιτέρω ρητορική ανάλογης έντασης με την τουρκική κρίνεται περιττή… Αυτή είναι η «γραμμή» της κυβέρνησης, και ήδη οι τόνοι έχουν πέσει εν όψει του καυτού διμήνου που θα ακολουθήσει μέχρι την 24η Ιουνίου, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν φιλοδοξεί να γίνει και επίσημα «Σουλτάνος» της Τουρκίας –με όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες πια– και με την… ψήφο των πολιτών! Μπορεί η Αθήνα να μην περιμένει κάτι πιο «θερμό» από μια αυξημένη εθνικιστική ρητορική, αυτό, όμως, δεν ισχύει και για την Κύπρο, όπου εκτιμάται ότι η Τουρκία θα κάνει τα πάντα

«Σ

Αποφασιστικές απαντήσεις σε προκλήσεις, οι οποίες θα αναιρούν τεκμηριωμένα τους ισχυρισμούς των Τούρκων, και μέχρι εκεί. Περαιτέρω ρητορική ανάλογης έντασης με την τουρκική κρίνεται περιττή…

για να μπλοκάρει την εξέλιξη στις έρευνες πετρελαίου. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν από κοινού τόσο η Κύπρος με την Ελλάδα όσο και η Ε.Ε., καθώς και οι χώρες που έχουν συμφέροντα και συμμετέχουν στις έρευνες. Επί της ουσίας, ο Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές της 24ης Ιουνίου δεν θα αναμετρηθεί με τους άλλους υποψηφίους, αλλά με τον ίδιο τον... Κεμάλ Ατατούρκ και τον παγιωμένο έως τώρα πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό της Τουρκίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και τουλάχιστον όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στη γειτονική χώρα, για την ώρα οι διεκδικητές της εξουσίας δεν απειλούν τον Ταγίπ Ερντογάν. Παρά την ένταση στην προεκλογική αντιπαράθεση στην Άγκυρα, η Ελλάδα φαίνεται ότι θα ενώσει τους αντιπάλους, αφού η Αθήνα αναμένει πλειοδοσία εθνικιστικών εξάρσεων και ρητορικής προκειμένου να συσπειρώσουν κόσμο. Αυτό, τουλάχιστον, περιμένει η Αθήνα, και η εντολή του Αλέξη Τσίπρα προς όλες τις κατευ-

∞ƒ£ƒ√

√ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı¤ÏÂÈ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ∞ÊÚ›Ó Ο ∞°°∂§√™

κ. Συρίγος μιλώντας στη «ΒτΚ», εκτίμησε ότι δεν είναι πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, και εάν ακόμη συμβεί κάτι, θα είναι «για το θεαθήναι». Εκτιμά ότι ο Ερντογάν «θέλει να πάει στις εκλογές με τη δόξα από το Αφρίν», κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να λέει στην τουρκική κοινή γνώμη ότι αύξησε τα εδάφη της χώρας του. ™Àƒπ°√™ Να σημειώσουμε πως η αλήθεια είναι ότι παρά τα όσα ακούγονται από τα ελληνικά ΜΜΕ, το θέμα που κυριαρχεί στα τουρκικά ΜΜΕ είναι αυτό του Αφρίν, και η κοινή γνώμη είναι ενθουσιασμένη και δεκτική στο συγκεκριμένο θέμα. Με λίγα λόγια, η εισβολή στη Συρία και η αύξηση εδαφών της τουρκικής επικράτειας φαίνεται να «πουλάει» πολύ περισσότερο από τις απειλές κατά της Ελλάδος.

Όπως πιστεύει ο κ. Συρίγος, η σχετικά γρήγορη κατάληψη της συριακής πόλεως Αφρίν από τον τουρκικό στρατό έχει δημιουργήσει εθνικιστικό οίστρο στην Τουρκία. Δύσκολα, όμως, η Τουρκία θα μπορέσει να συνεχίσει τις επιθετικές κινήσεις έναντι των Κούρδων, διότι κινδυνεύει να έλθει σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο, Δύση και Ρωσία πιέζουν την Άγκυρα να επιλέξει στρατόπεδο. Ο Ερντογάν επιθυμεί να εκμεταλλευθεί τα συναισθήματα του κόσμου ενόσω είναι ακόμη νωπές οι μνήμες των επιτυχιών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, διότι οι επόμενοι μήνες στο Συριακό προβλέπονται δύσκολοι. Μετά τις προεδρικές εκλογές, για τις οποίες εμφανίζεται ως ο πλέον πιθανός νικητής, ο κ. Συρίγος δεν αποκλείει το

χαμήλωμα των εθνικιστικών εξάρσεων από τον Ερντογάν. κτιμά ότι ένας από τους λόγους που ο Ερντογάν εμφανίζει επιθετικές διαθέσεις είναι για να μην αφήσει χώρο στην αντιπολίτευση να τον κατηγορήσει για ενδοτισμό. Αλλά θεωρεί ότι για τους επόμενους δύο μήνες η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Επίσης, εκτιμά ότι θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για τον Ερντογάν να επιχειρήσει ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ελεγχθεί σε όλη τη διάρκειά του. Ήτοι, ένα ατύχημα μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα, και να γυρίσει κατά του Ερντογάν. Ο καθηγητής, μάλιστα, σημείωσε τη σπουδή των Τούρκων την περασμένη εβδομάδα, να βγάλουν ανακοίνωση λίγη ώρα μετά το αεροπορικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον ηρωικό πιλότο Γ. Μπαλταδώρο, στην οποία επι-

Ε

θύνσεις είναι «να μην ενισχύουμε την τουρκική επιθετικότητα». Σύμφωνα με τα όσα είπε στη «ΒτΚ» βετεράνος διπλωμάτης που υπηρέτησε επί χρόνια στην Τουρκία, «όσο ανεβάζουμε εμείς τους τόνους, τους συσπειρώνουμε. Θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν η ανάλογη ελληνική συμπεριφορά». Ο ίδιος, κόντρα στο ρεύμα των ημερών, δεν αποκλείει ένα θερμό επεισόδιο «λελογισμένης έκτασης», όπου όμως ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρουσιάσει το αποτέλεσμά του ως νίκη, προκειμένου να το κεφαλαιοποιήσει πολιτικά. Τέλος, εκτιμά ότι ο Ερντογάν αναζητά εξωτερικούς εχθρούς προκειμένου να συσπειρώσει τον κόσμο του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον ήρωα που τα βάζει με όλους και όλα για χάρη της Τουρκίας. Για την ώρα –συνεχίζει ο έμπειρος διπλωμάτης– ο Ερντογάν έχει απέναντί του τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, το μεγαλύτερο τμήμα του αραβικού κόσμου, και μια εύθραυστη συμμαχία με τη Ρωσία. Αυτό βολεύει τον Ερντογάν, που έτσι συσπειρώνει την κοινή γνώμη στην οποία απευθύνεται, και η οποία, πλέον, γίνεται και δεξαμενή ψήφων και για άλλους εθνικιστές. Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν απειλείται, και εν πολλοίς οφείλεται και στο «Ο Ερντογάν θέλει να πάει στις εκλογές με τη γεγονός της –φαινομενικής δόξα από το Αφρίν, τουλάχιστον– απομόνωσής κάτι που του δίνει τη του από τη διεθνή κοινότητα. δυνατότητα να λέει Η γενική αίσθηση και εκτίστην τουρκική κοινή μηση, πάντως, είναι πως δεν γνώμη ότι αύξησε τα εδάφη της χώρας πρόκειται να επιχειρήσει κάτι του», τονίζει θερμοκέφαλο ο Ταγίπ Ερντοο κ. Συρίγος γάν, γιατί «δεν είναι ο παράφρονας που παρουσιάζουν σήμαιναν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν, και πως δεν υπήρχε κανένα αλλά ένας στυγνός ορθολοτουρκικό αεροπλάνο στην περιοχή του γιστής που μετράει και την δυστυχήματος. Αυτό σημαίνει πως οι παραμικρή λεπτομέρεια, και Τούρκοι μένουν στις προφορικές απειπροτού κάνει κάτι έχει υπολές και στη δημιουργία εντυπώσεων, λογίσει όλες τις εκδοχές», και είναι πολύ προσεκτικοί όταν πρόκεισύμφωνα με άλλον διπλωται να εκτραχυνθούν τα πράγματα. μάτη που ασχολείται ενεργά Ο κ. Συρίγος εκτιμά, επίσης, ότι η με τα Ελληνοτουρκικά. Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είΟ ίδιος εκτίμησε ότι ένας ναι να προχωρήσει σε ανακήρυξη λόγος που οι εκλογές θα γίΑποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης νουν στις αρχές του καλοκαιπροκειμένου να διασφαλίσει τα ελριού είναι να μην διαταραχθεί ληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο. η τουριστική περίοδος, αφού και στην Τουρκία αναμένουν ήμερα είναι πολύ απλό να προθεαματική αύξηση του Τουριχωρήσει σε προβοκάτσια η σμού, και με δεδομένη την Τουρκία όσο δεν υπάρχει ανακαχεξία της Οικονομίας δεν κηρυγμένη ΑΟΖ από την Αθήνα. Κάτι θέλει να ρισκάρει ο Ερντογάν που πρέπει να γίνει το συντομότερο κατά την αύξηση των προσόδων, τον κ. Συρίγο, και παράλληλα να καταεξαιτίας της πολεμικής ρητοθέσουμε τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ. ρικής που θα υιοθετήσει τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι * Ο Άγγελος Συρίγος είναι υποψήφιοι για να κερδίσουν καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. ψήφους.

Σ


ΘΕΜΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

17

Δ∏ƒ∂πΔ∞π ™Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ√À ¶ƒ√∂∫§√°π∫√À ∞°ø¡∞ Δø¡ °∂πΔ√¡ø¡

ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜! ∂ÈΛӉ˘ÓÔ ÙÔ Îϛ̷... όντρα στις εκτιμήσεις των Αθηνών, το «Foreign Policy» χαρακτηρίζει επικίνδυνο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα, προειδοποιώντας ότι ίσως τελικά η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη. Το δημοσίευμα –με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία κινούνται αργά προς τον πόλεμο»– επισημαίνει ότι ακόμη και σε αυτή την κατάσταση υπάρχει ριψοκίνδυνη ρητορική τόσο από την Αθήνα όσο Τι σχολιάζουν και από την Άγκυρα, οι αναλυτές Εκτιμά, ακόμη, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η προκλητική συμπεριστο «Foreign φορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, και Policy» επισημαίνει ότι θα χρειαστούν πολύ Το πραγματικό πρόβλημα με την Τουρκία σύμφωνα με το «Foreign Policy», είναι η στρατηγική πρόκλησης της Αγκυρας. προσεκτικοί χειρισμοί, προκειμένου να μην υπάρξει κλιμάκωση. Η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία δεν ήταν ποτέ εύκολη, σημειώνει το «Foreign Το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή πριν νουν εκλογές νωρίτερα από ό,τι είναι άζεται να κρατήσει σκληρότερες θέσεις Policy», θυμίζοντας ότι οι προκειμένου να ικανοποιήσει το κόμμα την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Ρετζέπ προγραμματισμένο και προβλεπόμενο. δύο χώρες έφτασαν κοντά Αυτά τα δύο στοιχεία ενισχύουν την των εθνικιστών. Σύμφωνα με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν επισπεύδει τις προεδριστη στρατιωτική σύγκρουση κές εκλογές στην Τουρκία, ο υπουργός περαιτέρω ένταση, αλλά εο αναθεωρη- Τζιάρα, την ίδια ή και παρόμοια στάση στην κρίση των Ιμίων το ενδέχεται να κρατήσει και για την Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς ρωτήθηκε τισμός και ο προσανατολισμός αυτός 1996, πριν παρέμβουν οι Ανατολική Μεσόγειο, εάν και αν η στρατηγική έντασης της Τουρκίας ενισχύεται από την ανάγκη να ΗΠΑ για να αποφευχθεί η εφόσον δεν υπάρξει ισχυρή έχει «ημερομηνία λήξης» τις τουρκισυμμετάσχουν και αυτοί στο καταστροφή. συμμαχία από την αντιπολίκές προεδρικές εκλογές. ενεργειακό –σε εισαγωγι«Οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑτευση ή αν δεν συνεχίσει η «Νομίζω ότι στην Τουρκία μεγάλο κά– παιχνίδι», επισήμανε ΤΟ είναι στην “κόψη” και πάλι, κατάρρευση της Οικονομίας. ρόλο έπαιξε η προσπάθεια πραξικοπή- ο Νίκος Κοτζιάς. κάτι που έχει προκληθεί από Σε διαφορετική περίπτωση ο ματος που ενίσχυσε αυτό το αίσθημα και Όσον αφορά το Κυπριαλαϊκιστές και από τις δύο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί της αλαζονείας, ότι “νικήσαμε”. Και της κό, ο Κύπριος διεθνολόγος τη Συρία, το Αιγαίο και πλευρές. Και αυτή τη φορά, η ανασφάλειας και ανησυχίας ότι μπο- Ζήνων Τζιάρας εκτιμά πως η την Ανατολική ΜεΟυάσινγκτον δεν είναι πουθερούμε να βγούμε στη γωνιά και κάποιος εξέλιξη των πρόωρων εκλοσόγειο, για να καργών δεν ευνοεί καθόλου να μας πυροβολήσει. νά», συνεχίζει το δημοσίευμα. πωθεί περισσότις διαπραγματεύσεις, Επίσης, παίζει κάποιο ρόλο το ότι πάνε Το Foreign Office κάνει τερες ψήφους. αφού ο Ερντογάν χρεικαι στις εκλογές. Και φαίνεται ότι θα κάαναφορά στις δηλώσεις του Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος υποστήριξε ότι η τουρκική «Μια στρατηγική που υπήρχε μο, καθώς ο γ.γ. Γενς Στόλτενμπερ«Ακόμη και μέσα σε αυτό το επιακτοφυλακή κατέβασε ελληνική κίνδυνο κλίμα, και οι δύο πλευρές πριν από τον Ερντογάν, και πιθανό- γκ δήλωσε ότι δεν πρόκειται για θέσημαία από τη βραχονησίδα Μικρός Ανθρωποφάς, κάτι που διέψευσε η ενδίδουν στη ριψοκίνδυνη ρητορι- τατα θα συνεχιστεί και όταν εκείνος μα της Συμμαχίας. «Όμως, θα ήταν εξαιρετικά ανεύκή. Στην Τουρκία, ο Ερντογάν και το θα έχει φύγει. Αθήνα. Ο Ερντογάν απλά ενίσχυσε αυτή θυνο να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κόμμα του έχουν ξεκινήσει μία το περιστατικό αυτό ήρθε μετά την ακόμη πιο επιθετική ρητορική ενα- τη στρατηγική τους τελευταίους μή- η συμπεριφορά της Τουρκίας στο τραγωδία με τη συντριβή του ντίον της Ελλάδας, και στο μεγαλύ- νες, έχοντας αποφασίσει κατά τα Αιγαίο. Δεν άλλαξε στο παρελθόν, Mirage 2000-5 και το θάνατο του τερο κόμμα της αντιπολίτευσης επι- φαινόμενα ότι έχει πλεονέκτημα και σίγουρα αυτό δεν θα γίνει τώρα κεφαλής είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντά- στην Ε.Ε., αφότου συμφώνησε να που τα νεο-οθωμανικά όνειρα του Γιώργου Μπαλταδώρου. «Ούτε αυτό ήταν ένα απομονω- ρογλου, ένας άνθρωπος που ισχυ- αναλάβει την ευθύνη για τον περιο- Ερντογάν είναι σε πλήρη εξέλιξη. μένο γεγονός. Τα τουρκικά μαχητικά ρίζεται ότι η Τουρκία πρέπει να ρισμό της προσφυγικής κρίσης». Θα χρειαστεί πολύ προσεκτικός έχουν παραβιάσει τον ελληνικό ανακτήσει 18 τουρκικά νησιά που Στην ελληνική κοινή γνώμη χειρισμός της κατάστασης από όλες εναέριο χώρο πάνω από 30 φορές κατέχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή», υπάρχει ένας πολύ αληθινός φόβος τις πλευρές, για να αποτραπεί η κλιμόνο τον Απρίλιο», σημειώνει το δη- αναφέρει το «Foreign Policy». ότι η χώρα υπνοβατεί προς μια σύ- μάκωση. Αλλά, επίσης, θα πρέπει να Το πραγματικό πρόβλημα με την γκρουση την οποία δεν επιθυμεί, συμβιβαστούμε με την πιθανότητα μοσίευμα, που παρατηρεί ότι η κράτηση των 2 Ελλήνων στρατιωτικών Τουρκία, όμως, σύμφωνα με το συνεχίζει το δημοσίευμα, που θυμί- ότι, τελικά, η σύγκρουση μπορεί να στην Ανδριανούπολη τροφοδοτεί «Foreign Policy», είναι η στρατηγική ζει ότι το ΝΑΤΟ είναι απρόθυμο να είναι αναπόφευκτη», καταλήγει το πρόκλησης της Αγκυρας. περαιτέρω το θυμό στην Ελλάδα. εμπλακεί σε αυτό το λεκτικό πόλε- δημοσίευμα.

Κ

Κοτζιάς: «Οι πρόωρες εκλογές θα ενισχύσουν την ένταση»

∞΋ڢÎÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Κορυφαία πηγή του υπουργείου Άμυνας εξέφρασε την εκτίμηση ότι «θα ανέβει το θερμόμετρο με την Τουρκία μέχρι τις εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο». Ο Πάνος Καμμένος έκανε λόγο για ακήρυκτο πόλεμο στο Αιγαίο από το 1974, αλλά επί της ουσίας αυτός ξεκίνησε από τότε που πιστοποιήθηκε στο Αιγαίο η ύπαρξη τεραστίων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου λίγα χρόνια μετά. Το «βυθίσατε το Χόρα» του Ανδρέα Παπανδρέου το 1977, αφορά την πρώτη τουρκική προσπάθεια αμφισβήτησης του στάτους του Αιγαίου. Στο Πεντάγωνο οι επιτελείς παρακολουθούν με προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Πάντως, κατά πληροφορίες της «ΒτΚ», οι τελευταίες εκτιμήσεις στο υπουργείο Άμυνας, άλλωστε, δεν συνέκλιναν στο ενδεχόμενο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Από την άλλη, είναι σαφές για τους αναλυτές του ελληνικού Πενταγώνου ότι μέσα από τον εκλογικό αιφνιδιασμό, ο «Σουλτάνος» Ερντογάν επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την επικράτηση στο Αφρίν, αλλά και συνολικά την πάγια πολιτική παράκαμψης της Συνθήκης της Λωζάννης όπως αυτή εκφράστηκε και μέσα από την εισβολή και στο Βόρειο Ιράκ, καθώς επίσης στην Κύπρο και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Βασικό ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του προεκλογικού πυρετού στο Αιγαίο, και κυρίως εάν θα ανεβάσει σε υψηλότερα επίπεδα το θερμόμετρο της έντασης την οποία έχει καλλιεργήσει και συντηρήσει συστηματικά μέσα από τα απανωτά επεισόδια, με αποκορύφωμα την παρενόχληση του ελικοπτέρου του πρωθυπουργού δια ασυρμάτου. Όλα αυτά την ώρα που οι Τούρκοι επιτελείς «φορτώνουν» τα παράλια απέναντι από τη Χίο εν όψει της μεγάλης κλίμακας αποβατικής άσκησης «Εφές», που θα διεξαχθεί κυρίως στον Κόλπο του Τσεσμέ. Από την άλλη, πηγές του ΓΕΕΘΑ διέψευδαν κατηγορηματικά την υπερσυγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων, όπως μετέδωσαν τα ελληνικά ΜΜΕ. Κορυφαίος αξιωματικός του Πενταγώνου κάνει λόγο για άκριτη υιοθέτηση από πλευράς ελληνικών ΜΜΕ κάθε δημοσίευσης στα τουρκικά ΜΜΕ και αφιλτράριστη αναπαραγωγή φημών. Επίσης, στο Πεντάγωνο φοβούνται πολύ την προβοκάτσια.


18

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

¶ø™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∏ √À∞™π¡°∫Δ√¡ ∂¡∞¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√ ¶√À ∞§§∞ §∂∂π ∫∞π ∞§§∞ ∫∞¡∂π

∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÂÏÈο ›ӷȅ ÂÈ‚›ˆÛË Η Γουόλ Στριτ, η εταιρική Αμερική, αλλά και ο διπλωματικός κόσμος φαίνεται ότι βρήκε επιτέλους τον τρόπο να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με σαφήνεια τις αιφνίδιες εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ, που κατά κανόνα απειλούν να φέρουν τα πάνω-κάτω από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού: απλά αδιαφορούν για τον πρόεδρο και για τα όσα λέει κάθε φορά! Πριν λίγο καιρό ο Τραμπ εξέπληξε άπαντες δηλώνοντας ότι ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενταχθούν ξανά στο Σύμφωνο Συνεργασίας των Δύο Πλευρών του Ειρηνικού (Trans-Pacific Partnership, TPP), μια συμφωνία μεταξύ 11 εθνών που αντιπρο-

Τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ δεν τις πιστεύουν πια ούτε οι στενοί συνεργάτες του στο Λευκό Οίκο!

σωπεύει το 13% της παγκόσμιας Οικονομίας. Άλλαξε γνώμη ξανά μόλις μερικές ημέρες αργότερα. Όσον αφορά τον περιβόητο πόλεμο που κήρυξε στην Amazon, ξεχάστηκε γοργά χωρίς να κάνει τίποτα συγκλονιστικό επί του θέματος, ενώ όλοι θυμούνται, όπως υπενθυμίζει σχετικό άρθρο του περιοδικού «Politico», πως αποφάσισε και ξε-αποφάσισε με συνοπτικές διαδικασίες την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Η Νίκι Χάλεϊ, η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, ήταν μάλιστα αυτή που έγινε ρεζίλι σχετικά με την τελευταία ιστορία, καθώς μίλησε στην εθνική τηλεόραση για τις κυρώσεις, μόνο και μόνο για να διαψευστεί λίγο αργότερο από το Λευκό Οίκο. «Έχει αποδείξει περίτρανα ότι συνηθίζει να “πυροβολεί” πρώτα και μετά να ρωτά, και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον οποιονδήποτε στη Γουόλ Στριτ ή σε όλα τα μέρη του κόσμου που αδυνατούν να διευκρινίσουν τις προθέσεις του». Αυτό δηλώνει ο Τζακ Στην Ελλάδα Άμπλιν, επικεφαλής στέλεχος προετοιμάζονται επενδύσεων στην εταιρία για λεκτικές επιCresset wealth Advisors, εξηγώθέσεις και προσπάθειες δημιντας ότι ο εταιρικός κόσμος και ουργίας εντυπώαπό τις δύο πλευρές του Ατλαντισεων σε Αιγαίο κού επιλέγει, πλέον, να κινείται και Ανατολική βάσει των τάσεων και των πληΜεσόγειο, με διαροφοριών γράφοντας στα παλαιταγή του Τούρότερα των υποδημάτων τους τα κου προέδρου. προεδρικά tweets. Παρότι οι αγορές δεν θα μπορέσουν ποτέ χές. Όσον αφορά για το τι σημαίνουν όλα να αγνοήσουν παντελώς τις ανααυτά για την Ελλάδα σε μια περίοδο που η κοινώσεις του Αμερικανού μεγιτουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο έχει στάνα μέσω του αγαπημένου μέχτυπήσει «κόκκινο», όλοι οι αναλυτές συμσου κοινωνικής δικτύωσης, «οι φωνούν ότι η χώρα μας αποτελεί τον αντίάνθρωποι έχουν αρχίσει πια να παλο στον οποίο αρέσκεται να προβάλλει συνειδητοποιούν ότι οι προετην τουρκική ισχύ όταν θέλει να συσπειδρικές ανακοινώσεις του συρώσει τον κόσμο στο πλευρό του. χνά δεν σημαίνουν τίποτα, και Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από τώρα έχουν μάθει πλέον να ζουν με μέχρι και τον Ιούνιο, θα υπάρξει όξυνση φωνές και οργή που δεν κατατων λεκτικών εντάσεων και πολλές προλήγει πουθενά, κατά τη γνωστή σπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων στο αμερικανική έκφραση “sound Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, and fury”», υπογραμμίζει ο που θα σταματούν –ελπίζουν άπαντες–, Κλέιτον Άλεν, αντιπρόεδρος Ειως συνήθως, στο παρά πέντε της αντοχής. Το σενάριο ενός καταστροφικού λάθους δικών Καταστάσεων στη συμδεν αναφέρεται από κανέναν, για ευνόηβουλευτική εταιρεία Height τους λόγους. Capital Markets.

√ ∂ƒ¡Δ√°∞¡ ∫∞¡∂π ∂∫§√°∂™ °π∞Δπ •∂ƒ∂π √Δπ £∞ Δπ™ ∫∂ƒ¢π™∂π

∞fiÏ˘ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·Ï¿ ...ÙÔ˘ÚÎÈο Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

έχρι σήμερα ξέραμε ότι θαυμαστής του Βλαντιμίρ Πούτιν υπήρξε, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία χημική επίθεση στη Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης, όμως, που αποθεώνει τον απολυταρχικό τρόπο ηγεσίας του και τον μιμείται κατά γράμμα είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ποιος θα το περίμενε ότι ο κάποτε επιτυχημένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης θα μετεξελισσόταν σήμερα σε έναν πρόεδρο πραγματικό «Σουλτάνο» ολόκληρης της Τουρκίας; Οι μεγάλες φιλοδοξίες και τα βίαια ένστικτα του Τούρκου ηγέτη έχουν φανεί εδώ και καιρό, οπότε η απόφαση της προκήρυξης πρόωρων εκλογών στη

Μ

γειτονική χώρα για τις 24 Ιουνίου, δεν εξέπληξε κανέναν. Τι και αν η ανακοίνωση για τη διεξαγωγή τους έγινε από τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί, όλοι ήξεραν, από την πρώτη στιγμή, ότι μεταξύ των αδίστακτων αυτών συμμάχων υπάρχει ειλικρίνεια. Ο Ερντογάν θέλησε οι εκλογές να γίνουν τώρα, για πολλούς λόγους, με πιο βασικό την εξασφάλιση της παραμονής του στο ανώτατο αξίωμα της χώρας και την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της. Το κόμμα Δικαιοσύνης Ανάπτυξης (ΑΚP) στηρίζεται από το 50%, περίπου, του τουρκικού λαού, η Οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ποσοστό 7%, η αντιπολίτευση δεν προλαβαίνει βάσει του νέου

Συντάγματος να εκλέξει καινούργιο αρχηγό, και μένει να κατέβει στις εκλογές με τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου που δεν έχει τη συνολική στήριξή της, ενώ το καλό «χαρτί», που αποτελεί η Μεράλ Ασκενέρ και το κόμμα IYI (Καλό Κόμμα), μάλλον δεν θα προλάβει να εξαργυρώσει ούτε μία ψήφο στις κάλπες, αφού όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει αποκλεισμός της συμμετοχής του με δικαστική απόφαση. Ο Ερντογάν δεν παίζει για να χάσει. Κατεβαίνει σε εκλογές για να τις κερδίσει πριν η τουρκική εμπλοκή στη Συρία του γυρίσει «μπούμερανγκ», προτού σκάσει η «φούσκα» της τουρκικής Οικονομίας στα μούτρα του, και σαφώς όσο μπορεί πιο εύκολα, άνετα, αλλά όχι αναίμακτα, να «μαγειρέψει» τις κάλπες στις κουρδικές περιο-

Πολύ κακό για το τίποτα στη Συρία...

,,

Μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Τερέζα Μέι και Εμανουέλ Μακρόν κερδισμένος από την απόφαση για κοινό στρατιωτικό πλήγμα στην αεροπορική δύναμη της Συρίας είναι ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αποστολή Εξετελέσθη»! Αυτό ήταν το tweet του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συντονισμένη επίθεση των αμερικανικών, βρετανικών και γαλλικών δυνάμεων στη Συρία, με το οποίο και προσπάθησε να μιμηθεί, ατυχώς, το προηγούμενο του Τζορτζ Μπους του νεώτερου στον πόλεμο στο Ιράκ, όταν η Βαγδάτη έπεσε την 8η μέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Επειδή καμιά Δαμασκός δεν έπεσε και η τελευταία επίθεση δεν είχε σε τίποτα να κάνει με την επέμβαση εναντίον της χώρας, τότε ακόμα, του Σαντάμ Χουσεΐν, δικαίως η εφημερίδα «Gulf News», με έδρα το Ντουμπάι, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο το παραπάνω tweet του

Middle East Institute, να γράψει: «Εάν αυτό ήταν όλο, ο Άσαντ πρέπει να ανακουφίστηκε τρομερά»! Η συριακή κυβέρνηση φρόντισε να επιβεβαιώσει του λόγου το ασφαλές διαρρέοντας παντού ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Σύρος πρόεδρος να φτάνει την ημέρα της επίθεσης των ξένων δυνάμεων στο προεδρικό παλάτι, ακριβώς όπως κάνει κάθε μέρα. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να σώσει τα προσχήματα δηλώνοντας ότι ένα θετικό της επιδρομής ήταν ότι πιθανό πείστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγκάσει τον Άσαντ να καθίσει στο τραπέζι

Αναποτελεσματική η επίθεση των ξένων δυνάμεων

Αμερικανού προέδρου, στο οποίο και πρόσθεσε στο τέλος του ένα τεράστιο ερωτηματικό, για ευνόητους λόγους. Πριν την κοινή δράση εναντίον της Συρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Γαλλία, πολλοί ήταν εκείνοι στον αραβικό κόσμο που ήλπιζαν η Δύση να αποφασίσει να χτυπήσει το σύνολο της αεροπορικής δύναμης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδρομίων. Οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν οδηγώντας τον Ράντα Σλιμ, του thinktank, με έδρα την Ουάσινγκτον,

του διαλόγου. Μια τέτοια εξέλιξη δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, ενώ συνέχεια της επίθεσης των τριών δυνάμεων στη Συρία δεν προβλέπεται, όπως ξεκαθάρισε και ο Τραμπ, λέγοντας ότι «καμιά ποσότητα αμερικανικού αίματος ή κανένας θησαυρός δεν μπορεί να φέρει τη διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή». «Είναι ένα προβληματικό μέρος», κατέληξε ο Αμερικανός, αναδεικνύοντας ως μόνο κερδισμένο της ιστορίας τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο που δεν υπηρέτησε στο γαλλικό στρατό, αλλά ανέβηκε η δημοτικότητά του, πρώτον, γιατί φωτογραφήθηκε με στρατιωτική στολή, και, δεύτερον, γιατί διέταξε την επίθεση στη Συρία.


ΔΙΕΘΝΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

19

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔ Facebook

,,

Σκάνδαλο στο... σκάνδαλο φαίνεται να δυναμώνει το προσφάτως ιδρυθέν κίνημα #DeleteFace book.

Οι γίγαντες του Διαδικτύου απέΑνάμεικτα τα αποτελέσματα της επικοινωνιακής εμπιστευτικότητας που εναρμονίζονται ακριβώς με αυτόν το νέο ευρωπαϊκό κατυχαν να προβλέψουν τα ζητήμακαμπάνιας της εταιρίας για αποκατάσταση νονισμό προστασίας δεδομένων. τα προστασίας προσωπικών δεΤα μέτρα ανακοινώθηκαν στο τέλος δομένων που κλυδώνισαν συθέτης αξιοπιστίας της του Ιανουαρίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει μελα εταιρίες όπως το Facebook. Αυτό παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο τηλε- θανατώνει με ηλεκτροπληξία. Σχεδόν τίποτα το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, και έχουν οπτικό δίκτυο Sky News ο συνιδρυτής της από ό,τι εφευρέθηκε είναι 100% ευεργετικό ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των προMicrosoft, Μπιλ Γκέιτς, υπερασπιζόμενος, τρό- για τους ανθρώπους, φέρνοντας στη πρώτη σωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, πον τινά, τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ και το γραμμή το ερώτημα της ασφάλειας». Αναφε- και θα μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις εταιFacebook, που ακολουθούν πορεία φθοράς ρόμενος, συγκεκριμένα, στο νέο ευρωπαϊκό κα- ρίες, ακόμη και από αυτές που δεν έχουν έδρα μετά το σκάνδαλο με την υποκλοπή των στοιχεί- νονισμό προστασίας δεδομένων (RGPD), ο δι- την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός κανονιων των χρηστών του διάσημου μέσου κοινωνι- σεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος είπε ότι «πρό- σμός απαιτεί σαφή ενημέρωση των χρηστών κειται για ένα καλό βήμα ώστε να τεθούν οι κατα- και τη συγκατάθεσή τους ως προς τη χρησιμοκής δικτύωσης. Αναφερόμενος, συγκεκριμένα, στην υπόθεση ναλωτές σε θέση ελέγχου». «Οι κυβερνήσεις ποίηση των δεδομένων τους. «Όλοι,ανεξαρτήτης διαρροής των προσωπικών δεδομένων των έχουν την ικανότητα να θέτουν τους κανόνες τως του τόπου κατοικίας τους, θα κληθούν να χρηστών του Facebook στην Cambridge και να βεβαιώνουν ότι ελαχιστοποιούνται οι εξετάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόαρνητικές επιδράσεις», κατέληξε ο Μπιλ Γκέιτς. πο με τον οποίο το Facebook χρησιμοποιεί τα δεAnalytica, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος Σημειώνεται ότι αυτή την εβδομάδα το δομένα τους και να κάνουν μία επιλογή σχετικά στον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά τα εξής: «Τα αυτοκίνητα κατέληξαν να σκοτώνουν τους Facebook άρχισε να προτείνει στους Ευρωπαί- με την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής στο Facebook», αναφέρει η εταιρία σε σημείωμα που ανθρώπους. Ο ηλεκτρισμός κατέληξε να τους ους χρήστες της εφαρμογής νέες παραμέτρους έχει αναρτηθεί στο blog της. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι χρήστες θα δουν στο news feed, μήνυμα που θα τους καλεί να επιλέξουν εάν θέλουν να συνεχίσουν να μοιράζονται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία για τις πολιτικές τους απόψεις, τη θρησκεία ή την ερωτική τους ζωή. Θα μπορούν, επίσης, μεταξύ άλλων, να κάνουν επιλογές σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις που δέχονται την αναγνώριση προσώπου που επιτρέπει στο Facebook να ταυτοποιήσουν τους χρήστες σε φωτογραφίες. Και ενώ τα παραπάνω εντάσσονται στην επικοινωνιακή καμπάνια της εταιρίας για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του σκανδάλου πολιτικής χειραγώγησης των στοιχείων του χρηστών του Facebook, μια νέα αποκάλυψη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έρχεται να… ταράξει τα νερά της αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε το περιοδικό «Forbes», πρώην Ισραηλινοί πράκτορες που βγήκαν στην ελεύθερη αγοΠερίπου ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια πωλούνται ρά, δημιούργησαν την εταιρία κάθε λεπτό ανά τον κόσμο, και μόνο το 14% ανακυκλώνεται. «Verint», που εξαγόρασε την «Terrogence», η οποία με τη σειστικών, ιδίως μπουκαλιών από ΡΕΤ, το γαλειώδες και πραγματικό εύρημα». ΤυΠερίπου ένα εκατομμύριο πλαστικά ρά της δημιούργησε το εργαλείο οποίο σήμερα παραμένει επί εκατοντάδες χαία, όπως παραδέχθηκαν οι ερευνητές, μπουκάλια πωλούνται κάθε λεπτό ανά τον «Face-Int». Η εφαρμογή αυτή, χρόνια στο Περιβάλλον. Το νέο ένζυμο βρήκαν έναν τρόπο –με την προσθήκη μεκόσμο, και μόνο το 14% ανακυκλώνεται. συλλέγει τις φωτογραφίες των αρχίζει να διασπά το πλαστικό μέσα σε λίρικών αμινοξέων– να τροποποιήσουν μέΑλλά ακόμη και μέσω της ανακύκλωσης χρηστών από το Facebook, το γες μόνο ημέρες, πολύ ταχύτερα από τους σω βιοτεχνολογίας το ένζυμο, έτσι ώστε να δεν υπάρχει η δυνατότητα το ίδιο πλαστικό Twitter, το Instagram, το αιώνες που χρειάζεται για να διαλυθούν είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στο «κατανα χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά, ώστε να YouTube, και κάθε ελεύθερη στους ωκεανούς. Ωστόσο, οι ερευνητές βρόχθισμα» του ΡΕΤ. κατασκευασθούν νέα διαφανή πλαστικά πλατφόρμα κοινωνικής διαισιοδοξούν ότι η δράση του μπορεί να Οι επιστήμονες εργάζονται ήδη για να μπουκάλια. κτύωσης, ούτως ώστε να φτιάεπιταχυνθεί ακόμη περισσότερο και να μεβελτιώσουν ακόμη περισσότερο το τροΌλα τα παραπάνω έχουν εξέχουσα σηξει ένα υπερ-εργαλείο ανατεξελιχθεί σε βιώσιμη, μεγάλης κλίμακας, ποποιημένο ένζυμο, προκειμένου να μπομασία για το μέλλον της ανθρωπότητας, γνώρισης προσώπων! διαδικασία. ρεί να αξιοποιηθεί σε μαζική βιομηχανική αφού σε μείζον πρόβλημα για όλους τους Το νέο αυτό σκάνδαλο… εν Όπως εξήγησε αυτές τις ημέρες ο Τζον κλίμακα και με ταχύτερο ρυθμό, για τη διάανθρώπους έχει αποδειχθεί η ρύπανση αναμονή προστίθεται στη πληΜακΓκίαν, όλα ξεκίνησαν όταν μαζί με σπαση των πλαστικών. Μάλιστα, ήδη διατης θάλασσας με μικροπλαστικά, τα οποία ροφορία ότι ο Ζάκερμπεργκ Βρετανούς και Αμερικανούς συναδέλπίστωσαν ότι το μεταλλαγμένο ένζυμο έχουν την ικανότητα να μπαίνουν στη διαέλαβε 8.852.366 δολάρια ως φους του μελετούσαν το φυσικό ένζυμο μπορεί να «καταβροχθίσει» και το PEF τροφική αλυσίδα και να καταλήγουν με τον αποζημίωση το 2017, με αποτέPETάση, ενός βακτηρίου που είχε ανα(polyethylene furandicarboxylate), ένα ένα ή τον άλλο τρόπο στο πιάτο μας. λεσμα ο δείκτης της σύγκρισης καλυφθεί το 2016 στην Ιαπωνία, και το βιοπλαστικό υποκατάστατο του ΡΕΤ. Τα μικροπλαστικά συγκεντρώνονται των αποδοχών του CEO με το οποίο από μόνο του «τρώει» το πλαστικό Το ΡΕΤ δημιουργήθηκε τη δεκαετία παρασυρόμενα από τα ρεύματα σε μεγάμέσο εργαζόμενο να φτάσει στα ΡΕΤ. «Όπως αποδείχθηκε τελικά, βελτιώτου 1940, και από τότε τεράστιες ποσόλες κηλίδες στους ωκεανούς, και η περι37:1, αφού ο τελευταίος λαμσαμε το ένζυμο, γεγονός που ήταν ολίγον τητες πλαστικών έχουν κατακλύσει τις συλλογή τους είναι στην πραγματικότητα βάνει περί τα 240.430 δολάρια, σοκαριστικό», δήλωσε, συγκεκριμένα, ο θάλασσες σε όλο τον κόσμο, καθώς εκεί αδύνατη. Γι’ αυτό το λόγο το ένζυμο που δυναμώνοντας περαιτέρω το καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πόρκαταλήγουν πολλά πλαστικά απορρίμθα μπορεί να «καταβροχθίζει» τα πλαστικά προσφάτως ιδρυθέν κίνημα τσμουθ, παραδεχόμενος ότι «είναι ένα μεματα. είναι τόσο σημαντικό. #DeleteFacebook.

Δ√ ª∂°∞§√ ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ ∂¶πΔ∂À°ª∞ £∞ ∞À•∏™∂π Δ∏¡ ∞¡∞∫À∫§ø™∏

¡¤Ô ¤Ó˙˘ÌÔ «Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ» ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi! Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

να εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια πωλούνται κάθε λεπτό που περνά. Πολλά από αυτά δεν ανακυκλώνονται, και από αυτά που φτάνουν στους κάδους ανακύκλωσης ανά τον κόσμο, μόνο ένας μικρός αριθμός τους γίνεται μπουκάλια ξανά. Αυτό εν μέρει συμβαίνει γιατί η ανακύκλωση του πολυμερούς συμπύκνωσης τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, γνωστού με τη συντομογραφία PET, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των πλαστικών μπουκαλιών, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Την κατάσταση θα μπορούσε να βοηθήσει η ανακάλυψη ενός τρόπου να «σπάσει» το PET στα χημικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η δημιουργία του σε αρχικό στάδιο. Αυτά θα μπορούσαν, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα νέο PET υψηλής ποιότητας. Μέσα στην εβδομάδα, ο Τζον ΜακΓκίαν και οι συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου του Πόρτσμουθ στη Βρετανία, ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν το παραπάνω αφού δημιούργησαν κατά λάθος ένα ένζυμο που μπορεί να «φάει» το ΡΕΤ. Το επίτευγμα, που ήρθε αναπάντεχα, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών (PNAS), θα βοηθήσει μελλοντικά στη μάχη κατά της ρύπανσης σε ξηρά και θάλασσα, καθώς θα διευκολύνει για πρώτη φορά την ολοκληρωτική διάσπαση και ανακύκλωση εκατομμυρίων τόνων πλα-

E


20

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

21 - 22 Απριλίου 2018 Ο Φιντέλ Κάστροκαπνίζει πούρο στην Αβάνα τον Απρίλιο του 1961, ενώ ο αδελφός του Ραούλ βρίσκεται σε μια άγνωστη τοποθεσία στην Κούβα, το 1959. Τα δύο αδέλφια ξεπέρασαν τη φυλάκιση στα χέρια του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα και την εξορία στο Μεξικό, προτού εισέλθουν θριαμβευτές στην Αβάνα, τον Ιανουάριο του 1959.

Ο Κουβανός πρωθυπουργός Φιντέλ Κάστρο στα δεξιά, ο πρόεδρος Οσβάλντο Ντορτικός στο κέντρο, και ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Ραούλ Κάστρο παρακολουθούν, τον Ιανουάριο του 1966, μια στρατιωτική παρέλαση για τα 7 χρόνια της κουβανικής Επανάστασης στην Αβάνα. Το 1976 ο Ντορτικός παραιτήθηκε υπέρ του Φιντέλ, και εκείνος εδραίωσε ως διάδοχό του τον μικρότερο αδελφό του, Ραούλ.

∞¶√ Δ∞ ∞¢∂§ºπ∞, ™Δ√¡ §π°√ªπ§∏Δ√ ªπ°∫∂§ ¡Δπ∞™-∫∞¡∂§

∏ ∫Ô‡‚· ¤¯·Û ÙÔ(Ó) ∫¿ÛÙÚÔ Ù˘! Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

ο 2008 ο Ραούλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία της Κούβας, μιας χώρας στην οποία οι πολίτες δεν επιτρεπόταν να έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα, να ταξιδέψουν χωρίς άδεια, να ηγηθούν ιδιωτικών επιχειρήσεων ή να επισκεφθούν ξενοδοχειακά θέρετρα. Ο Ραούλ στις δύο θητείες του στην προεδρία μπορεί να επανακαθόρισε το σύστημα που βοήθησε τον αδελφό του Φιντέλ να εδραιώσει την κυριαρχία του στο νησί της Καραϊβικής στη διάρκεια της 50ετούς εξουσίας του, πρώτα ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρός του, ωστόσο αφήνει

Τ

Ο Κουβανός πρόεδρος και ο αδελφός του, πρώτος αντιπρόεδρος και επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, αναμένουν τον Απρίλιο του 2000 τους ηγέτες των κρατών που παρευρέθηκαν σε ανεπίσημο γεύμα της Συνόδου της Ομάδας των 77 (G77), στην Αβάνα. Τα δύο αδέλφια σπάνια εμφανίζονταν μαζί δημόσια, και ακόμα σπανιότερα δεν φορούσαν τις στρατιωτικές στολές τους. Ένας άνδρας παρακολουθεί στην τηλεόραση την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τις φωτογραφίες των αδελφών Κάστρο και του επαναστάτη Καμίλο Σιενφουέγος, στον τοίχο πίσω του. Τα αδέλφια Κάστρο βγήκαν στο προσκήνιο το 1953 πρωτοστατώντας σε μια δονκιχωτική αποτυχημένη επίθεση στους στρατώνες Μονκάδα στο Σαντιάγκο, ελπίζοντας να ανατρέψουν τη δικτατορία του Φουλχένσιο Μπατίστα.

σήμερα στον «λιγομίλητο» διάδοχό του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, έναν πολιτικό που δεν έχει ζήσει την Επανάσταση του 1959, προβλήματα πολύ πιο βαθιά από εκείνα που εκείνος κληρονόμησε το 2008. Η Κούβα σήμερα διαθέτει 600.000 ιδιωτικούς επιχειρηματίες, περισσότερα από 5 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, μια ακμάζουσα αγορά ακινήτων, το ξένο χρέος της έχει αποπληρωθεί, και ο τουρισμός της έχει διπλασιαστεί μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2015. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η εθνική Οικονομία με διαχείριση σοβιετικού στιλ απασχολεί τρεις στους τέσσερις Κουβανούς και παράγει

Ο Φιντέλ και ο Ραούλ συνοδεύουν, τον Απρίλιο του 1989, τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαΐλ Γκορμπατσόφ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αβάνας. Το αχανές σοσιαλιστικό κράτος διατηρούσε πατερναλιστική παρουσία στο νησί της Καραϊβικής προσφέροντας μια συνετή, αλλά άνετη ζωή στους κατοίκους του. Γι’ αυτό και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε στην κρίση της «Ειδικής Περιόδου» στην Κούβα.

Τον Απρίλιο του 2016 ο Φιντέλ πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον πρόεδρο Ραούλ και τον δεύτερο γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Χοσέ Ραμόν Ματσάδο Βεντούρα στο 7ο Συνέδριο του Κουβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο κλείσιμο της αυλαίας του ο Φιντέλ αποχαιρέτισε την παράταξη που ανέβασε στην εξουσία πριν από μισό αιώνα, λέγοντάς τους ότι θα πεθάνει σύντομα.

Ο Φιντέλ Κάστρο ως νέος αντι-Μπατίστα ηγέτης των ανταρτών με τον Ραούλ στα αριστερά του και τον επαναστάτη Καμίλο Σιενφουέγος στα βουνά της Ανατολικής Κούβας το 1957. Ο ηγέτης της κουβανικής Επανάστασης τους οδήγησε στη νίκη το 1959 υιοθετώντας έναν κομμουνισμό σοβιετικού στιλ, αψηφώντας στη συνέχεια τη δύναμη 10 Αμερικανών προέδρων, με τον Ραούλ πάντα στο πλευρό του.

ελάχιστα. Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα έχει «παγώσει», ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι μόλις 31 δολάρια, και οι ξένες επενδύσεις απλά αναιμικές. Θα καταφέρει ο 57χρονος Ντίας-Κανέλ, πι-

στός όπως λέγεται στις αρχές της Επανάστασης, αλλά παράλληλα διαλλακτικός και μάλλον ανοιχτός σε θέματα ατομικών δικαιωμάτων, να οδηγήσει την Κούβα στην επόμενη μέρα; Τον Φεβρουάριο του 2013 ο Φιντέλ παρευρίσκεται στη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, στην οποία ο αδελφός του Ραούλ αποδέχτηκε μια ακόμα προεδρική θητεία με τον όρο ότι θα είναι η τελευταία. Στην ίδια συνεδρίαση, όλοι οι Κουβανοί εντός και εκτός της νησιωτικής χώρας πληροφορήθηκαν ότι η δύση της εξουσίας των αδελφών Κάστρο θα σημειωνόταν το 2018.

ΠΗΓΗ: ASSOCIATED PRESS, «GUARDIAN»


ΑΡΘΡΟ

21 - 22 Απριλίου 2018

ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ «ΒτΚ» φιλοξενεί σήμερα άρθρο του πρώην υπουργού και βουλευτή Θεσπρωτίας Αντώνη Μπέζα σχετικά με το επίκαιρο ζήτημα των διεκδικήσεων των Αλβανών Τσάμηδων εν όψει του ανοιχτού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος - Αλβανίας. Στο άρθρο που ακολουθεί ο κ. Μπέζας αντικρούει ένα προς ένα τα επιχειρήματα της «άλλης πλευράς» που διεκδικεί την επιστροφή νομίμως κατασχεμένων περιουσιών, και καταλήγει τονίζοντας ότι αν είναι κάποιος που πρέπει να ζητήσει αποζημιώσεις είναι η Ελλάδα από την Αλβανία για τη δολοφονική συμπεριφορά των Τσάμηδων όταν συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές. Η έξαρση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με απόλυτη ευθύνη της γειτονικής χώρας, έχει μετατοπίσει, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στα ανατολικά μας σύνορα. Η επιδίωξη, όμως, των τελευταίων μηνών, να διευθετηθεί τώρα το σύνολο των βαλκανικών εκκρεμοτήτων, προκειμένου η διπλωματική ενέργεια της χώρας να αφιερωθεί εκεί όπου υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, κρατάει ανοικτό -αν και με σημάδια κόπωσης- τον ελληνοαλβανικό διάλογο. Η Ελλάδα οφείλει σ’ αυτόν το διάλογο να μην προβεί σε υποχωρήσεις που θα προκαλέσουν «μη αναστρέψιμες βλάβες».

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21

Οι Τσάμηδες τότε. Συνεργάτες των κατακτητών το 1941-45.

Η

Οι Τσάμηδες σήμερα διαδηλώνουν με προσβλητικά για τη χώρα μας συνθήματα.

πÛÙÔÚÈο Î·È ÓÔÌÈο ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÛ¿ÌˉˆÓ

ε πρόσφατη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της Αλβανίας, για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Α몶∂∑∞™ βανός υπουργός Εξωτερικών Ντιτμίρ Μπουσάτι αναφέρθηκε εκτενώς στις αλβανικές θέσεις για το δήθεν «Τσάμικο ζήτημα». Ο Αλβανός ΥΠ.ΕΞ. ισχυρίσθηκε ότι πρόκειται «για αμιγώς πολιτικό ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα», για τρεις λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι γιατί «η συνεργασία εκπροσώπων της τσάμικης κοινότητας κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου με τους ναζί, αποτελεί ατομική τους ευθύνη και όχι συλλογική, και δεν μπορεί να ποινικοποιείται συνολικά η στάση μιας έντιμης κοινότητας». Ο δεύτερος λόγος «σχετίζεται με το δικαίωμα στη μνήμη, που σημαίνει ότι η τσάμικη κοινότητα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μνημονεύει και να τιμάει τη δράση των μελών της που δεν ζουν και έχουν εκδιωχθεί με τρόπους απαράδεκτους για τα ευρωπαϊκά δεδομένα». Ο τρίτος λόγος, κατά τον κ. Μπουσάτι, «σχετίζεται με την ελεύθερη διακίνηση των απογόνων, με τη δυνατότητα δηλαδή που πρέπει να έχουν να επισκέπτονται τις περιουσίες τους, τις οικογένειες και τα σπίτια που έχουν γεννηθεί», και γι’ αυτό, «η αλβανική κυβέρνηση έχει ερευνήσει διάφορες πρακτικές, όπως των Σουντέτεν, για τους τρόπους με τους οποίους άλλες χώρες της Ε.Ε. έχουν αναδείξει παρόμοια θέματα, σε εφαρμογή των αρχών του Διεθνούς Δικαίου».

∞¡Δø¡∏™

Σ

Λανθασμένοι ισχυρισμοί Ο ισχυρισμός ότι με τους ναζί συνεργάστηκαν

θέμα κατάργησής τους κατά την ένταξη της Τσεμόνο ορισμένοι εκπρόσωποι της τσάμικης κοινόχίας στην Ε.Ε. τητας, η κλίκα δηλαδή των Ντιναίων (Νουρί, Μαζάρ και Ρετζέπ Ντίνο), και, επομένως, η συνεργαΑτυχείς παραλληλισμοί σία αυτή, αποτελεί θέμα «ατομικής ευθύνης», είναι ιστορικά λανθασμένος. Από τη μελέτη των σχετικών γερμανικών στρατιωτικών αρχείων, αλΦυσικά, υπάρχουν ακροδεξιές ενώσεις και λά και των εκθέσεων Ελλήνων αστυνομικών κόμματα στη Γερμανία, που θέτουν το ζήτημα με προς τις προϊστάμενες αστυνομικές και δικαστικές τον τρόπο του Αλβανού ΥΠ.ΕΞ. Κανείς, όμως, Αρχές, προκύπτει ότι η κινητοποίηση της τσάμικης Γερμανός πολιτικός του λεγόμενου «συνταγματικοινότητας υπέρ των κατοχικών δυνάμεων κού τόξου» δεν έχει επιχειρήσει να το προσεγγίυπήρξε γενικευμένη, καθώς σχηματίσθηκαν σει έτσι, και βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να ένοπλες ομάδες στρατού και πολιτοφυλακής (Ξίζητηθεί από τη Γερμανία το δικαίωμα μνήμης μελια), στο πλευρό του γερμανιλών των Ες-Ες ή της Βέρμαχτ και των μειονοτικών κού και του ιταλικού στρατού. συνεργατών τους σε χώρες όπως η Τσεχία και η Πέραν τούτου, η ευθύνη για Πολωνία. τη συμμετοχή σε μια εγκληματική οργάνωση (η Βέρμαχτ έχει ξάλλου, η ελληνική νομοθεσία απαγοχαρακτηριστεί ως τέτοια), δεν ρεύει την εξύμνηση των ναζιστικών περιορίζεται σ’ αυτούς που πυεγκλημάτων και των προσώπων που ροβολούν και θανατώνουν, αλάμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται σ’ αυτά, ενώ ελληλά και σ’ εκείνους που με οποινικά ειδικά Δικαστήρια Δωσιλόγων (σε Ιωάννινα ονδήποτε βοηθητικό ρόλο συμκαι Κέρκυρα) καταδίκασαν τουλάχιστον 1.930 βάλλουν στο να διατηρείται και Τσάμηδες, από το 1945 μέχρι το 1948, ως να λειτουργεί η οργάνωση εγκληματίες πολέμου και συνεργάτες των κατα(πρόσφατο παράδειγμα οι κατακτητών, δημεύοντας ταυτόχρονα τις περιουσίες δίκες από γερμανικά Δικαστήρια των «λογιστών» τους, πρακτική που ακολουθείται παγίως για του Άουσβιτς, που ενώ δεν συμμετείχαν σε εκτεόσους καταδικάζονται ως δωσίλογοι. λέσεις, κατέγραφαν τα προσωπικά αντικείμενα Υπάρχει και μια άλλη διάσταση σε σχέση με την των αιχμαλώτων στο στρατόπεδο). επιχειρηματολογία της αλβανικής πλευράς, στην Από την άλλη μεριά, τα δικαιώματα στη μνήμη οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. (ανέγερση μνημείων κ.λπ.) και τη διεκδίκηση των Η Αλβανία «παίζει και στα δύο ταμπλό», της περιουσιών, που επικαλείται ο κ. Μπουσάτι, δεν «ατομικής ευθύνης» και της «συλλογικής απαίτηέχουνδοθεί στους Γερμανούς της Τσεχίας (στους σης», επιλέγοντας κατά το δοκούν όποιο από τα Σουντέτεν = Σουδήτες), που υπήρξαν συνεργάδύο επιθυμεί. τες των ναζί. Επίσης, ενώ η προβολή του δήθεν «Τσάμικου Το συγκεκριμένο παράδειγμα της τσάμικης ζητήματος» στηριζόταν παλαιότερα «στους κοινά προπαγάνδας είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύαποδεκτούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και θυνση, αφού τα περίτων Διεθνών Σχέφημα «διατάγματα σεων», η αλβανική Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να Μπένες», του τότε πλευρά από τις αραστού Τσέχου προέχές του 2017 αποκαταστήσει σαφές στην αλβανική ηγεσία, δρου, με τα οποία εκμακρύνεται από το ότι οι περιουσιακές διεκδικήσεις και διώχθηκαν δυόμιση Διεθνές Δίκαιο και η υποτιθέμενη αποκατάσταση των εκατομμύρια Σουδήεστιάζει, χρησιμοανθρωπίνων δικαιωμάτων των παλαιών τες από την Τσεχία και ποιώντας διαφορεαφαιρέθηκαν η ιθατική ρητορική, στην συνεργατών του φασισμού, δεν γένεια και οι περιουπολιτική πλευρά βασίζονται στο Διεθνές και το Ευρωπαϊκό σίες τους, ισχύουν του ζητήματος. Δίκαιο, και επιπλέον δεν συνάδουν με την μέχρι σήμερα, παρά Είναι γεγονός ότι τις προσπάθειες της η «συλλογική απαίευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας Γερμανίας να θέσει τηση» είναι δύσκο-

Ε

λα παραγραπτή στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, παρόλα αυτά, η αλβανική πλευρά δεν μπορεί να την επικαλεστεί εξ υπαρχής, γιατί έτσι αυτοενοχοποιείται ενεχόμενη σε «συλλογική ευθύνη» για τα εγκλήματα της τσάμικης κοινότητας, και επομένως ακυρώνεται η «συλλογική απαίτηση».

Σύγχυση επιδιώξεων Επικαλούνται, έτσι, αρχικά τις «ατομικές ευθύνες και ατομικές απαιτήσεις» (για τις οποίες κάθε άνθρωπος έχει το φυσικό δικαίωμα, άρα και τη νομική βάση), αλλά επειδή σε οποιοδήποτε διεθνές δικαιοδοτικό Όργανο προσφύγουν η επιεικέστερη απάντηση θα είναι η παραγραφή -αφήνοντας κατά μέρος τα ενοχοποιητικά στοιχεία που θα προκύψουν εναντίον τους- προσπαθούν να μεταλλάξουν τις απαιτήσεις τους σε «συλλογικές», μιλώντας για «έντιμη κοινότητα που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από μεμονωμένες ατομικές (!) ενέργειες», και ζητούν τη «συλλογική αντιμετώπιση» του ζητήματος ως «πολιτικού». Εφόσον, όμως, οι ευθύνες θεωρούνται «ατομικές», με ποια νομική βάση ανάγονται στη συνέχεια σε «πολιτικό και διακρατικό θέμα»; Εφόσον οι ευθύνες προβάλλονται ως «ατομικές», τότε γιατί οι αξιώσεις τους προσλαμβάνουν «συλλογικό χαρακτήρα»; Δυοίν θάτερον. Αν οι ευθύνες είναι «ατομικές», τότε δεν μπορεί να υπάρχουν «συλλογικές απαιτήσεις». Οι ισχυρισμοί για «δικαίωμα μνήμης», «ανθρώπινα δικαιώματα», και «πολιτικοποίηση» του ζητήματος είναι πολύ αδύναμοι για τη μετάλλαξη των «ατομικών ευθυνών» σε «συλλογικές απαιτήσεις». ε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει σαφές στην αλβανική ηγεσία, ότι οι περιουσιακές διεκδικήσεις και η υποτιθέμενη αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παλαιών συνεργατών του φασισμού δεν βασίζονται στο Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και επιπλέον δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Αν κάποιος νομιμοποιείται να ζητήσει πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις, είναι η Ελλάδα από την Αλβανία, για τις εγκληματικές πράξεις των Τσάμηδων.

Σ

Ο Αντώνης Μπέζας είναι πρώην υπουργός και βουλευτής Θεσπρωτίας της Ν.Δ.


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΑΠΟΨΕΙΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

ίτε μας αρέσει είτε το μισούμε, το Facebook είναι σης. Οι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, είχαν το μεγαλύτερο εδώ, και φαίνεται πως αντέχει στο χρόνο. Όλο και πε- ποσοστό (60%), δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν θα ήταν ρισσότερο, γίνεται η πλατφόρμα επικοινωνίας για δύσκολο να εγκαταλείψουν τον ψηφιακό τους χώρο. όλων των ειδών τους ανθρώπους, από τους πολιτικούς υποψηφίους έως τους εμπόρους. Επιδιώκουμε αυτό το ανείς δεν αμφισβητεί ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωπολυπόθητο «like» για τους αγαπημένους μας τηλεοσης είναι ένας τρόπος για να συνδεθούν μεταξύ πτικούς σταθμούς, τους υποψήφιους κομμάτων, τα τους άτομα και να είναι διαθέσιμα πολλά χρήσιμα εμπορικά καταστήματα, τις πόλεις μας, τις ταινίες ή τα βι- εκπαιδευτικά εργαλεία, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι οι βλία που μας αρέσουν, και κυρίως «like», όσο γίνεται άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν, αναπτύσσουν έντονες περισσότερα, για τον ίδιο μας τον εαυτό μέσα από τις ανησυχίες για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγοφωτογραφίες που αναρτάμε ή τα «status» μας. Μπο- νται και για την ασφάλεια των δεδομένων τους. ρούμε να επανασυνδεθούμε με τους πρώην συμμαθητές Σύμφωνα με έρευνα της PEW το 2014, το 80% των μας, τους χαμένους φίλους από το παρελθόν, ή με φίλους χρηστών των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης δήλωσαν που έχουμε έρθει σε σύγκρουση χωρίς να έχει προηγηθεί ότι ανησυχούν για τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση άμεση επαφή. Παρότι σε γενικές γραμμές οι χρήστες του στα δεδομένα που μοιράζονται σε πλατφόρμες κοινωνιFacebook μοιράζονται κοινές δραστηριότητες στη διάρκεια κών μέσων και το 64% δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να που είναι «ενεργοί», κάνει περισσότερα για να υπάρχουν αρκετές ατορυθμίσει την πολιτική μικές διαφορές, οι οποίες των διαφημίσεων. Το αντικατοπτρίζουν τις Facebook, από την άλπροσωπικότητές τους με λη, ισχυρίζεται ότι παρέτους πιο εκπληκτικούς χοντάς στους διαφημιτρόπους. στές πληροφορίες σχετιΤο Facebook αποτεκά με τους χρήστες του λεί πηγή τροφοδοσίας διευκολύνει τόσο τους για τους ερευνητές ψυδιαφημιστές όσο και τους χολογίας. Ύστερα από χρήστες να ενημερώνοχρόνια απόγνωσης σχενται για θέματα που τους τικά με το πώς να μελεαφορούν. Έτσι, κάποιος τήσουν τις ανθρώπινες που του αρέσουν τα σχέσεις που λαμβάνουν χώρα στην σπορ θα βλέπει διαφημίσεις με ∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À πραγματική ζωή, οι ερευνητές της αθλητικά είδη, ενώ κάποιος άλλος ψυχολογίας βρίσκουν ότι το που προτιμάει τις ταινίες θα βλέπει Facebook παρέχει μια δυνητικά στην οθόνη του διαφημίσεις με τις πλούσια αποθήκη χρήσιμων δεδοταινίες που προβάλλονται στους κιμένων. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνηματογράφους της περιοχής του. νατόν να μελετήσουν σύνθετα κοιΈνα άλλο πολύ σημαντικό ζήτηνωνικά δίκτυα και πρότυπα επικοιμα σχετίζεται με την έκθεση των νωνίας με τρόπους που κανένας δεν παιδιών στα μέσα κοινωνικής διθα μπορούσε να φανταζόταν ποτέ. κτύωσης. Ο οργανισμός Child Rescue Coalition κατέγραψε ότι το εν χρειάζεται, πλέον, να στηρί90% των παιδιών έχει κάποιας μορTα κοινωνικά μέσα ζονται αποκλειστικά στην αυφής παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα δικτύωσης είναι ένας τοαναφορά για να μάθουν από την ηλικία των 2 χρονών. Αξιοπώς οι άνθρωποι αισθάνονται ο ένας σημείωτο είναι ότι μία έφηβη από την τρόπος για να για τον άλλον, ούτε χρειάζεται να τοσυνδεθούν μεταξύ τους Αυστρία έκανε μήνυση στους γονείς ποθετηθούν οι άνθρωποι σε τεχνητης, καθώς είχαν δημοσιεύσει στο άτομα, αλλά οι τές εργαστηριακές καταστάσεις που Facebook φωτογραφίες της που άνθρωποι αναπτύσσουν έδειχναν ότι της άλλαζαν πάνα, και δεν αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν στην κααυτό ήταν κάτι που την ακολουθούέντονες ανησυχίες για θημερινότητά τους. Με το Facebook σε πολλά χρόνια και την έκανε να αιτις προσωπικές οι ψυχολόγοι έχουν μια φυσιολοσθάνεται άσχημα. πληροφορίες που γική βάση δεδομένων με σχεδόν συλλέγονται και για άπειρες ευκαιρίες για λεπτομερή αι τώρα έρχεται το σημαντικό μελέτη των ανθρωπίνων σχέσεερώτημα: αφού ένας μεγάτην ασφάλεια των ων, τη σκιαγράφηση των ψυχολολος όγκος των χρηστών του δεδομένων τους γικών προφίλ των χρηστών, και Facebook αισθάνεται άγχος και ανηόχι μόνο. συχία για την τύχη των προσωπικών του δεδομένων, και Οι χρήσεις των προσωπικών δεδομένων που προέρχο- αφού αναφέρουν ότι μπορούν να απενεργοποιήσουν τους νται από το Facebook για διάφορους, όχι πάντα ηθικούς, προσωπικούς τους λογαριασμούς σχετικά εύκολα, χωρίς σκοπούς απασχόλησαν πολλές φορές την κοινή γνώμη, δυσκολίες, στην πράξη γιατί δεν το κάνουν; Η αλήθεια και διάφορα σκάνδαλα έχουν συνδεθεί με αυτή την τακτι- κρύβεται στο μηχανισμό ενίσχυσης που υπάρχει πίσω κή. Το πιο πρόσφατο σκάνδαλο καταπάτησης ιδιωτικών δε- από τη χρήση του κοινωνικού δικτύου. Η αποδοχή μέσω δομένων συνδέθηκε με την εταιρία Cambridge Analytica των «Likes» λειτουργεί ως ισχυρός εξωτερικός ενισχυτής. και αποτέλεσε αφορμή προκειμένου πολλοί χρήστες να Η ικανοποίηση επίτευξης που πιθανόν θα αισθανθούν οι αρχίσουν να σκέφτονται τη διαγραφή τους από το χρήστες όταν διακόψουν τη χρήση του Facebook αποτελεί Facebook. εσωτερική ενίσχυση. Καθώς η εξωτερική ενίσχυση είναι Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Economist / πιο ισχυρή και επιτυγχάνεται ευκολότερα, οι χρήστες εξαρYouGov, περισσότεροι από τους μισούς χρήστες του τώνται από αυτή και αναζητούν τα «likes», τα οποία αναγάFacebook λένε ότι έχουν σκεφτεί να αφαιρέσουν τα προ- γονται σε ένα εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας. φίλ τους σε αυτό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νεαρούς Γνωρίζοντας όλα αυτά, πόσο πραγματικά έτοιμος είσαι ενήλικες κάτω των 30 ετών. Αντίστοιχα, σε έρευνα της να σβήσεις το προφίλ σου στο Facebook; PEW τον Μάρτιο του 2018, διαφάνηκε ότι πάνω από το *Η Ειρήνη Κρυσταλλίδου είναι ψυχολόγος, καθηγήτρια και ιδιοήμισυ (59%) των συμμετεχόντων δεν θα δυσκολευτεί να κτήτρια της ιστοσελίδας www.e-psy.gr εγκαταλείψει μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων δικτύω-

Ε

Κ

∂πƒ∏¡∏

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Â›Û·È Ó· Û‚‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘ ÛÙÔ Facebook;

,,

Δ

Κ

¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ¤ÓÓÔȘ!

,,

22

Το αναπτυξιακό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ. –όπως άλλωστε και όλες οι αποφάσεις τους στην ελληνική Οικονομία την τελευταία τριετία– θα είναι καταστροφικό για τη χώρα

Του ΝΙΚΟΥ ΘΑΣΙΟΥ

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ανίκανη και απρόθυμη να συντάξει ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση και θα θέσει στέρεες βάσεις για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες. Η επικίνδυνη, ιδεοληπτική, τυχοδιωκτική προσέγγιση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., από τα εθνικά ζητήματα έως τα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, τους καθιστά απολύτως αφερέγγυους. Αυτήν την περίοδο, η κυβέρνηση συζητά με τους Θεσμούς ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Κατά την τραγική προσφιλή της τακτική δεν έχει ενημερώσει ούτε τους πολίτες ούτε τα κόμματα. Εν κρυπτώ, σχεδίασαν ένα αναπτυξιακό πλάνο και το έδωσαν απευθείας στους δανειστές, χωρίς προηγουμένως να διεξαχθεί κανένας διάλογος, είτε πολιτικός, είτε κοινωνικός, είτε επιστημονικός. Ένα τόσο σημαντικό σχέδιο, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ευημερία των Ελλήνων τα επόμενα χρόνια, πώς είναι δυνατόν, αλήθεια, να καταρτιστεί με τέτοιο μυστικοπαθή τρόπο; Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ρητά και ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα –που είναι δεδομένο ότι πάσχει από την ιδεοληπτική ασθένεια της κυβέρνησης– δεν δεσμεύει με κανένα τρόπο την επόμενη κυβέρνηση.

Η

ο αναπτυξιακό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ. –όπως άλλωστε και όλες οι αποφάσεις τους στην ελληνική Οικονομία την τελευταία τριετία– θα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Η χώρα έχει δεσμευτεί, δυστυχώς, με απόλυτη ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και δεν τους αμφισβητεί, αλλά αναφορικά με τον τρόπο επίτευξής τους το μείγμα που θα ακολουθήσει είναι εντελώς διαφορετι-

Τ

κό από το εντελώς αποτυχημένο μοντέλο των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. ο αναπτυξιακό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την ανασυγκρότηση της χώρας είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και λεπτομερέστατο. Πρόκειται για ένα σχέδιο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Ένα σχέδιο που θα δημιουργήσει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες και θα δώσει χιλιάδες δουλειές στους Έλληνες. Περιλαμβάνει τολμηρές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση. Δίνει έμφαση στην Παιδεία και στην ανάγκη να παντρέψουμε τις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας, με το παραγόμενο αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παράλληλα, προωθεί τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για καλύτερες παροχές Υγείας. Και βάζει πολύ ψηλά στην προτεραιότητά του την ασφάλεια του πολίτη. Το σχέδιό για την επόμενη μέρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι οι απόψεις, οι ιδεοληπτικές αντιλήψεις και τα συμπλέγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είναι οι αποκρατικοποιήσεις με το «σταγονόμετρο». Δεν μπορεί να είναι μια κατάσταση όπου θα στερείται ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος και το τελευταίο ευρώ για να συντηρείται ένα ογκώδες κράτος.

Τ

Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη δύναμη της ελεύθερης αγοράς, στη δύναμη της ιδιωτικής Οικονομίας, στην ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων. Στις ιδιωτικοποιήσεις, που μπορούν να παραγάγουν μεγάλο αναπτυξιακό όφελος και εντάσσονται σε μια στρατηγική ενίσχυσής των. Στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη μείωση της φορολογίας, στη στήριξη κλάδων, όπως ο κλάδος των Ακινήτων, με στοχευμένες δράσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει πιστά ό,τι χρειάζεται η χώρα, και με αυτό το σχέδιο του ρεαλισμού και της αλήθειας θα ζητήσουμε την ψήφο στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν.

Η


ΘΕΜΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

23

is

Who Who ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ºˆÎ¿˜ έχρι προ ολίγων ημερών, ο βουλευτής της Ενώσεως Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ! Δεν είναι κάποιος παίκτης, προπονητής ή παράγοντας του «Δικέφαλου», ούτε ήταν ποτέ μεταξύ των επώνυμων ΠΑΟΚτσήδων ή των στελεχών των οργανωμένων συνδέσμων. Ωστόσο, ως βουλευτής της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων έχει τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τις τοποθετήσεις του για τον ΠΑΟΚ ακόμη και μέσα στο Κοινοβούλιο, από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά. Εσχάτως, όμως, έκανε τρανταχτό «come out» και από το «μικρόκοσμο» της περιφέρειάς του και της ομάδας του, όταν εμφανίσθηκε να αναπαράγει ρυθμικά στη διάρκεια ομιλίας του σε φίλαθλους του ΠΑΟΚ στην Καμάρα, το σύνθημα «να καεί η π…να η Βουλή»! Οι επικρίσεις έλαβαν τη μορφή χιονοστιβάδας από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, και ανάγκασαν τον λαλίστατο βουλευτή να αναδιπλωθεί υποστηρίζοντας ακόμα και ότι δεν κατάλαβε τι έλεγε («διέλαθε της προσοχής μου»), καθώς σκεπτόταν στο μυαλό του τη συγκρότηση και εκφορά της ομιλίας του! Μπροστά σε μια τέτοια δικαιολογία και με δεδομένη τη συγνώμη που ζήτησε ο κ. Φωκάς –από την αρχή είναι η αλήθεια– το ζήτημα έκλεισε σε επίπεδο Βουλής με την επίπληξη της πολιτικής αποδοκιμασίας από την αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας! «Όχι από δόλο, αλλά από αμηχανία και αμέλεια δεν αντέδρασα στα αντικοινοβουλευτικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ποδοσφαιρικής ομάδας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής, για να ισχυριστεί πως το εμπρηστικό σύνθημα: «να καεί η π…να η Βουλή» διέλαθε της προσοχής του, «λόγω της προσπάθειας που κατέβαλα να συγκροτήσω τη σκέψη μου αναφορικά με αυτά που ήθελα να πω».

Μ

º∞¡∞Δπ∫√™ ηÈ... ·‰·‹˜!

Ο Αριστείδης Φωκάς είναι βουλευτής της Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κεντρώων. Μπήκε στη Βουλή στις δεύτερες εκλογές του '15, τον Σεπτέμβριο, αφού ο κ. Λεβέντης τον έβαλε σε εκλόγιμη σειρά στη λίστα εκλογής. Στα 47 του (είναι γεννημένος το 1971 στη Θεσσαλονίκη), είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μεγάλωσε στην Τούμπα. Μια ζωή ΠΑΟΚ, δεν έχανε και δεν χάνει αγώνα της ομάδας του. Ήταν κολυμβητής, αθλητής του Ηρακλή, ακόμη κολυμπά, ενώ βουτάει για να πιάσει το Σταυρό τα Θεοφάνεια, στα Λουτρά του Λαγκαδά. Πα-

Η αγάπη για τον ΠΑΟΚ Βούτηξε στα παγωμένα νερά της... θερμαινόμενης πισίνας για να πιάσει το Σταυρό.

Η αγάπη για τις ποδοσφαιρικές ομάδες έχει αποδειχθεί «must» για τους βουλευτές τα τελευταία χρόνια με το να φωτογραφίΟ βουλευτής Αριστείδης Φωκάς ζονται –δήθεν ακούσια– στις διέλαθε της… προσοχής εξέδρες ομάδων που επιλέγονται επί τούτου... Μερικοί των ψηφοφόρων ενίοτε το «τερματίζουν». στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Όπως ο κ. Φωκάς, που μετά το γνωστό επεισόδιο στο γήντρεύτηκε στα 22 του και ο ένας του γιος εί- πεδο με τον οπλοφορούντα πρόεδρο και ναι 23 ετών και ο άλλος οκτώ. μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την καΟι πανελλήνιες διακρίσεις του στην κο- τακραυγή που σηκώθηκε, μίλησε στην αίλύμβηση (1987 και 1988) του εξασφά- θουσα της Βουλής απαιτώντας να εφαρμόλισαν την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Δεν τε- ζονται οι νόμοι. «Θέλουμε ένα δίκαιο πρωτάθλημα και λείωσε όμως τη σχολή. Παρακολούθησε όχι προκλητικά μεροληπτικές συμπεριτα μαθήματα για τρία χρόνια, αλλά επειδή εργαζόταν από τα 18 στην οικογενειακή φορές», έλεγε, μεταξύ άλλων, στους διαεπιχείρηση με έπιπλα, τελικά προτίμησε λόγους που είχε εντός Κοινοβουλίου με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασινα απασχοληθεί εκεί «full time». Οι γονείς του κατάγονται από τον Πόντο λειάδη, μετά την επίκαιρη ερώτηση που και ο ίδιος είναι ενεργό μέλος σε ποντια- κατέθεσε για τον «Δικέφαλο»! Αλήθεια, θα περίμενε κάποιος από έναν κούς συλλόγους, καθώς και στο φιλανθρωπικό σωματείο αγάπης και προσφοράς βουλευτή της Β’ Θεσσαλονίκης με το προφίλ του κ. Φωκά να μην μιλά ως φίλαθλος; «Γέροντας Παΐσιος».

,,

Ποιος είναι ο Αρ. Φωκάς

Από τη στιγμή που μπήκε στη Βουλή, συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές, και συγκεκριμένα την τρέχουσα περίοδο στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Υποεπιτροπή για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών, την Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, και την Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Σκανδάλων στο χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014.

«Όχι από δόλο, αλλά από αμηχανία και αμέλεια δεν αντέδρασα στα αντικοινοβουλευτικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ποδοσφαιρικής ομάδας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής

Να μην υπερασπιστεί με πάθος έναν Πόντιο; Ο Αριστείδης Φωκάς δεν υποκρινόταν όταν έλεγε στη Βουλή: «Ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ κάτω από πίεση και μετά μας λέει ότι το γκολ μετράει όταν οι παίκτες της ΑΕΚ αρνήθηκαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο κανονισμός λέει υποβιβασμός στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ που αρνήθηκαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο». Δεν υπερέβαλε ως προς τα συναισθήματά του όταν έλεγε, πάλι στη Βουλή: «Μία ολόκληρη Τούμπα ήταν εκκλησία, έπεσε ένα ρολό χαρτί στον αγωνιστικό χώρο, αυτό ήταν όλο κι όλο. Το χαρτί έπεσε στον ώμο, ενώ ξαφνικά τα τραύματα βρέθηκαν στα χείλη. Όλα έγιναν από τη στιγμή που πήρε ο ΠΑΟΚ κεφάλι στο πρωτάθλημα». Ο Αριστείδης Φωκάς ήταν ο εαυτός του όταν αποκάλεσε «εγκληματίες» (!) δύο διαιτητές. Το πίστευε απολύτως όταν έλεγε ειρωνικά: «Αν ένα όπλο το έχουμε κάνει σημαία για να ξεκαθαρίσουμε το ποδόσφαιρο, να το ξέρουμε». Δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι το όπλο του ο Ιβάν Σαββίδης το κατέχει και το φέρει νομίμως, και ας μην έχει δει την άδεια.

Πρώτος στους εθνικούς αγώνες... Ο Αριστείδης Φωκάς έχει μιλήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και το θέμα με την ονομασία των Σκοπίων. Στις 5 Απριλίου συνέταξε και έστειλε μια επιστολή εκφράζοντας τη συμπαράστασή του προς τους Έλληνες στρατιωτικούς Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη που παραμένουν κρατούμενοι στην Ανδριανούπολη. «Η Τουρκία εξασκεί τη διπλωματία της ομηρείας, ωστόσο οι Έλληνες στρατιωτικοί κρατούν τη σημαία μας ψηλά», σημείωνε μέσα από το προφίλ του στο facebook, από το οποίο ενημερώνει για τις δράσεις του. Τις τελευταίες ημέρες η σελίδα του στο fb γέμισε με το πρόγραμμα των τηλεοπτικών του εμφανίσεων με αφορμή τις δηλώσεις του για τον ΠΑΟΚ, το σύνθημα «να καεί, να καεί η π…να η Βουλή».


24

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δπ ™Àªμ∞π¡∂π ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ ∫∞π Δπ™ ∞§§∂™ ¶√§∂π™ Δ∏™ Ãøƒ∞™

21 - 22 Απριλίου 2018

Μια ιστορία άνω των 100 ετών κινδυνεύει με αφανισμό.

§ÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó

Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Καπνοπωλών και Περιπτερούχων Αθηνών, Θοδωρής Μάλλιος.

«¢ÂÓ ÂÙ¿Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ»

¶ÂÚ›ÙÂÚ· ∂›‰Ô˜ ÚÔ˜

¶ÂÚ›ÙÂÚÔ. ¶·Ù¤ÓÙ· ÂÏÏËÓÈ΋, Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· 100 ÂÙÒÓ, ÌÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË. ∞fi Ù· 11.000 ÂÚ›ÙÂÚ· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ 2010, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5.700 Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ηÙ‚¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÚÔÏ¿… Του ΧΑΡΗ ΚΑΝΤΑ

Ο

θεσμός του περιπτέρου στη Ελλάδα, ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, με τις άδειες να χορηγούνται, αντί συντάξεως, στους αναπήρους του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Με τον καιρό οι δικαιούχοι αυξήθηκαν αφού προστέθηκαν τα θύματα ειρηνικής περιόδου (ένστολοι που έμεναν ανάπηροι εν ώρα υπηρεσίας), οι ανάπηροι της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού, και, στο τέλος, οι απλοί ανάπηροι και οι πολύτεκνοι. Σήμερα, οι άδειες των δικαιούχων που έχουν πεθάνει, έχουν περιέλθει στα χέρια των δήμων, που καλούνται να διαχειριστούν με ευαισθησία την κατάσταση.

Διπλός στόχος Στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων, στα όρια του οποίου όλο και περισσότερα περίπτερα βάζουν λουκέτο ή βρίσκονται στα πρόθυρα του να κλείσουν, έχουν περιέλθει 473 άδειες. Με μία επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, η δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας στοχεύει από τη μία στο να δημιουργήσει ελεύθερους χώρους στην πόλη, και από την άλλη να βοηθήσει στην οικονομική επιβίωση των εναπομεινάντων περιπτέρων. Με ποιους τρόπους; Αφενός με την κατάργηση μεγάλου μέρους των αδειών που έχουν περιέλ-

«Έχουμε ημερομηνία λήξης»

«Υπάρχει μια αρνητική αύρα γύρω από το θέμα με τα περίπτερα», λέει στην «ΒτΚ» η αντιδήμαρχος Εμπορίου, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων, Νέλλη Παπαχελά, και ξεκαθαρίζει: «Ο δήμος δεν κλείνει περίπτερα. Δεν πετάμε τους ανθρώπους στο δρόμο. Όποιος είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις του δεν έχει πρόβλημα, και θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία». Σύμφωνα με την κ. Παπαχελά, όταν το θέμα έφτασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου παρέστησαν και οι εκπρόσωποι των σωματείων, ο δήμος έδωσε αμέσως τις 2ετείς παρατάσεις για τις περιπτώσεις που υπήρχαν οι προϋποθέσεις. «Στο δήμο μας υπάρχουν πολλά περίπτερα που δεν είναι πλέον εμπορικά. Η κατάργηση αυτών των αδειών και όχι η επαναχορήγησή τους, θα βοηθήσει ώστε όσα συνεχίζουν να λειτουργούν, να είναι βιώσιμα», λέει η αντιδήμαρχος.

ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË!

θει στην κατοχή της, και αφετέρου με τη μετακίνηση κάποιων περιπτέρων σε άλλες θέσεις. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση των θέσεων, διατηρώντας μόλις τις 104 από τις συνολικά 473 που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του. Από αυτές, βάσει της νομοθεσίας το 30% θα δοθεί μέσω κλήρωσης σε δικαιούχους (αναπήρους, πολύτεκνους κ.ά.), και το 70% θα δημοπρατηθεί. Συγκεκριμένα, στην 1η Δημοτική Κοινότητα καταργούνται 128 θέσεις περιπτέρων, ενώ διατηρούνται 43, στη 2η Δημοτική Κοινότητα καταργούνται 43, στην 3η Δημοτική Κοινότητα καταργούνται 8, στην 4η Δημοτική Κοινότητα 21, στην 5η Δημοτική Κοινότητα 22, στην 6η Δημοτική Κοινότητα 62, ενώ στην 7η Δημοτική Κοινότητα, αν και το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση όλων των θέσεων περιπτέρων που έχουν μείνει κενές, ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την ισχύουσα

νομοθεσία, διατηρεί 12 θέσεις περίπτερων και καταργεί 39. «Η απόφαση για τον εξορθολογισμό των θέσεων περιπτέρων που λάβαμε, έρχεται ως φυσική συνέχεια των παρεμβάσεων που ήδη θέσαμε σε εφαρμογή από την αρχή του 2018 με τη νέα Κανονιστική για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου», τόνισε η αντιδήμαρχος Εμπορίου και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων, Νέλλη Παπαχελά. Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις περιπτέρων, αυτές γίνονται με μία σειρά από κριτήρια. Υπάρχουν περίπτερα που επιβάλλεται να μετακινηθούν είτε

γιατί βρίσκονται πάνω στους οδηγούς τυφλών, είτε γιατί εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, είτε γιατί κρύβουν κάποιο φανάρι ή σήμα της Τροχαίας. Και φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στο «νόμο Μπιρμπίλη» για τους ελεύθερους χώρους στα πεζοδρόμια. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες λίγες μετακινήσεις που θα γίνουν για εμπορικούς χώρους. Έτσι, κάποια από τα εναπομείναντα περίπτερα που δεν αποφέρουν κέρδος θα «μετακομίσουν» σε άλλο σημείο. πιο επικερδές. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απομάκρυνσης παλαιών εγκαταλελειμμένων περιπτέΠάνω από 331 κουφάρια εγκαταλελειμένων περιπτέρων έχουν σηκωθεί από τα πεζοδρόμια, και η διαδικασία συνεχίζεται.

ρων. Πάνω από 331 κουφάρια έχουν σηκωθεί από τα πεζοδρόμια, και η διαδικασία συνεχίζεται.

Οι διαστάσεις

Ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση των θέσεων, διατηρώντας μόλις τις 104 από τις συνολικά 473 που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του

Με κάποιες μικρές επιφυλάξεις αντιμετωπίζουν οι περιπτερούχοι της Αθήνας τις κινήσεις του δήμου. Επιφυλάξεις, που έχουν να κάνουν κυρίως για το αν θα εφαρμοστούν τα όσα συμφωνήθηκαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. «Δεν έχω δει ακόμη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και γι’ αυτό έχω κάποιες επιφυλάξεις. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές, τότε δεν έχουμε πρόβλημα», δήλωσε στην «ΒτΚ»

ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Καπνοπωλών και Περιπτερούχων Αθηνών, Θοδωρής Μάλλιος, που τόνισε ότι τα σωματεία είναι εδώ και καιρό υπέρ της κατάργησης θέσεων: «Δεν έχουμε πρόβλημα να καταργηθούν οι κενές θέσεις. Το λέμε εδώ και καιρό, γιατί έτσι τα γύρω περίπτερα θα μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα». Για τον ίδιο, ιδανικός αριθμός περιπτέρων που μπορούν να λειτουργήσουν στην

Η κατάργηση θέσεων θα λειτουργήσει προς όφελος των εναπομείναντων περιπτέρων.

πρωτεύουσα, δεν υπάρχει: «Ο ιδανικός αριθμός είναι όσα σηκώνει η αγορά, και αυτό είναι κάτι που αλλάζει από καιρό σε καιρό και δεν μπορείς να το προβλέψεις. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι όπως είναι τώρα η κατάσταση, με τόσες αλυσίδες μίνι μάρκετ που ξεφυτρώνουν, τα περίπτερα έχουν ημερομηνία λήξης. Πότε; Σε 10-15 χρόνια; Πόσα, όμως, θα αντέξουν να μείνουν μέχρι τότε;».

Μεγάλο κομμάτι της διαβούλευσης ανάμεσα στους ανθρώπους του δήμου και τους περιπτεράδες ήταν οι διαστάσεις που θα έχουν, από εδώ και στο εξής, τα περίπτερα. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας απελευθέρωσης των πεζοδρομίων, θέλει να βάλει τέλος στην μετατροπή των περιπτέρων σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τη νέα κανονιστική απόφαση που πέρασε παμψηφεί από το δημοτικό συμβούλιο, ο χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το κουβούκλιο ενός περιπτέρου ορίζεται στα 4,70 μέτρα, και εξωτερικά επιτρέπεται η ύπαρξη ενός ψυγείου πώλησης παγωτών, ενός ψυγείου αναψυκτικών και ροφημάτων, και δύο σταντ Τύπου. Εξαίρεση αποτελούν τα περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, ή μνημεία, ή ιδιαίτερου κάλλους, και στα οποία, εφόσον ληφθεί σχετική από-

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ποια κουβούκλια αποσύρονται από τα πεζοδρόμια και ποια μετακινούνται. Πώς θα διατεθούν οι εναπομείνασες άδειες φαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της οικείας δημοτικής κοινότητας, δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος. Και αν οι διαστάσεις του κουβουκλίου κρίνονται ικανοποιητικές από τους περιπτερούχους, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τα εξωτερικά σύνεργα της δουλειάς τους. «Η φιλοσοφία του περιπτέρου επικεντρώνεται στην προσαρμοστικότητά του στις ανάγκες και στο τι σηκώνει εμπορικά η περιοχή. Ένα περίπτερο κάτω από την Ακρόπολη μπορεί να πουλήσει 3-5 εφημερίδες. Γιατί, λοιπόν, τα εξωτερικά σταντ να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τουριστικούς οδηγούς και χάρτες της πόλης;», λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Καπνοπωλών και Πε-

ριπτερούχων Αθηνών, Θοδωρής Μάλλιος, που τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης θα βάλει «ταφόπλακα» στα περίπτερα, για να συμπληρώσει πάντως, ότι υπάρχει ακόμη ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τη δημοτική Αρχή και γίνονται προσπάθειες κάποια πράγματα να αλλάξουν. «Εμείς στα περίπτερα δεν είμαστε οι κλασικοί συνδικαλιστές. Είμαστε ανοιχτά πνεύματα και ρεαλιστές, και αναγνωρίζουμε τα στραβά, τα καλά, και τις δυσκολίες που υπάρχουν και στις δύο πλευρές», λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα είχαμε καταθέσει μελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια για το πώς μπορούν να είναι τα περίπτερα, που έτυχαν θετικής υποδοχής τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όσο και από την πολιτική ηγεσία του δήμου».

Οι περιπτερούχοι της Αθήνας βρίσκονται σε επικοινωνία με τη δημοτική Αρχή για το θέμα των διαστάσεων.

Ίδια εικόνα Η ίδια εικόνα με αυτή του Δήμου Αθηναίων επικρατεί σε όλους τους δήμους της χώρας. Περίπτερα κλείνουν λόγω της οικονομικής κρίσης ή του θανάτου των δικαιούχων, οι δημοτικές Αρχές προσπαθούν να βρουν λύσεις στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία. Βέβαια, τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται και παντού το ίδιο. Στη Θεσσαλονική ή τη Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, τα σωματεία υποστηρίζουν ότι οι δήμοι δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους τις ενστάσεις και προτάσεις των περιπτερούχων, ενώ, αντιθέτως, υπήρχαν και δήμαρχοι που αντιμετώπισαν την κατάσταση συνεργαζόμενοι με τους άμεσα θιγομένους.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης με την αρμόδια αντιδήμαρχο Νέλλη Παπαχελά.

33


21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

25

√π∫√¡√ªπ∞ √ ΔfiÌÛÂÓ Η Â›Ó·È Â‰Ò! ∞ƒ£ƒ√

Απόχαράτσισεχαράτσι Οιμυστικέςεισφορές οι Έλληνεςπολίτες Σελ. 27 τουΙΚΕ Σελ. 28-29

ŸÓÂÈÚ·, ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ™¯¤‰È·

Ã∏™Δ√™

κυβέρνηση προσπαθεί να «πουλήσει» όραμα στους ψηφοφόρους της. Οι πολίτες ακούν τα μεγάλα λόγια, αλλά πλέον έχουν μάθει να πιστεύουν μόνο τους ξένους. Το «Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο», 50 πυκνογραμμένων σελίδων, που θα παρουσιάσει στους Ευρωπαίους ομολόγους του o Ευκλείδης Τσακαλώτος, στο Eurogroup της 27ης Απριλίου, για να ανοίξει τη συζήτηση περί «ελάφρυνσης του Χρέους», στην πραγματικότητα στηρίζεται σε δύο μόνο τομείς της ελληνικής Οικονομίας: Τουρισμός και Εκμετάλλευση της Γης. Το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης βρίθει ανεδαφικών υποσχέσεων για την εφαρμογή των «κοινωνικών αντίμετρων». Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών θα υπενθυμίσουν στον Ευκλεί- ∫ø¡™Δ∞™ δη Τσακαλώτο ότι η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακά άλματα για να πλησιάσει το μέσο κοινοτικό όρο στοιχειώδους κοινωνικής ευημερίας, ενώ άλλες γειτονικές της χώρες αναπτύσσουν ήδη την Οικονομία τους με ραγδαίους ρυθμούς.

ο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας όχι μόνο παραμένει το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωζώνη, ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιπλέον –χρόνο με το χρόνο– το χάσμα με τα κράτη της Δύσης διευρύνεται. Το ΑΕΠ της Ελλάδας πλησιάζουν, πλέον, και χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που τα τελευταία χρόνια κατέγραψαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταχύτατη σύγκλιση. Στην Ουάσινγκτον, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έμαθε αυτό που όλοι οι ομόλογοί του γνωρίζουν καλά: η Ευρώπη βγήκε από την κρίση και σχεδιάζει το μέλλον της, η Ελλάδα μένει πίσω και χάνει έδαφος ακόμη και σε σύγκριση με χώρες του βαλκανικού της περίγυρου. Στη Σόφια της Βουλγαρίας, στις 27 Απριλίου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θέλει να παρουσιάσει το «ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο», το οποίο στηρίζεται στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης με την αύξηση του κατώτατου μισθού... συνεργατικές τράπεζες... φορολογικές ελαφρύνσεις και... ανάπτυξη με την «κοινωνική Οικονομία». Αυτό το σχέδιο προφανώς δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας Οικονομίας που πρέπει να «τρέχει» με ιλιγγιώδεις αναπτυξιακούς ρυθμούς για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Τ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

αβελτηρία της ελληνικής κυβέρνησης, η απροθυμία για την υλοποίηση των υπεσχημένων μεταρρυθμίσεων, και η υπερβολική βιασύνη για την εξαγγελία νέων «κοινωνικών παροχών», μετά τον Αύγουστο, υποχρέωσαν τους Ευρωπαίους να ξαναφέρουν το ΔΝΤ στην Ελλάδα ως επικεφαλής της... μεταμνημονιακής εποπτείας. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, συνοδευόμενος Κατάφεραν να από τον αναπληρωτή του Γιώργο Χουβάλουν πάλι το ΔΝΤ λιαράκη, ταξίδεψαν μέχρι την Ουάσινγκτον για να συναντήσουν… μόνο τους στην «κορυφή του τραπεζιού» Ευρωπαίους εκπροσώπους των δανειστών (Μάριο Ντράγκι, Πιέρ Μοσκοβισί, Μάριο Σεντένο, Μπρούνο Λε Μερ), τους οποί- ρά η Κριστίν Λαγκάρντ. Όλοι οι ευρωπαϊκοί Θεσμοί ήθελαν να αποκολους φυσικά θα μπορούσε να έχουν συναντήσει επί ευρωπαϊκού εδάφους, και θα τους ξανασυναντή- ληθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τα ευρωσουν την επόμενη εβδομάδα, στις 27 Απριλίου, στα παϊκά ζητήματα και το ελληνικό Πρόγραμμα ήταν το τελευταίο εμπόδιο σ’ αυτή την επιθυμία. πλαίσια του Eurogroup της Σόφιας. Τελικά, όμως, η αδυναμία της Ελλάδας να ανταΗ πραγματικά σημαντική συνάντηση για το ελληνικό Χρέος έγινε χθες το μεσημέρι, χωρίς τη συμμε- ποκριθεί στα τελευταία προαπαιτούμενα του Μνητοχή της Ελλάδας. Στη συνεδρίαση του Washington μονίου ΙΙΙ και η βιασύνη να ανακοινωθούν μέτρα που Group συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών των ανατρέπουν προηγούμενες μνημονιακές πολιτικές μεγαλύτερων Οικονομιών της Ευρωζώνης (Γερμα- (π.χ. μείωση φόρων, αυξήσεις επιδομάτων κ.λπ.), νία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), οι ευρωπαϊκών Θεσμοί ξαναέβαλαν το ΔΝΤ επικεφαλής της διαπραγματευ(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκός Μηχανι- τικής ομάδας και τοποτηρητή της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. σμός Σταθερότητας), και φυσικά το ΔΝΤ. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα δεν προλαβαίνει έως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου να ολοκληρώΤο ΔΝΤ θέτει τους όρους του σει τα προαπαιτούμενα προκειμένου να αποσπάσει ◗ Εκεί έγινε φανερός ο κυρίαρχος και καθορι- από τους εταίρους τις εγκρίσεις που απαιτούνται για στικός ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί- την τελευταία δόση. ου, ενώ επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά η επιστροφή του στο ελληνικό Πρόγραμμα. Δεν θα μειωθούν οι φόροι μέχρι το 2020 Από τα 27 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το Μνημόνιο ΙΙΙ των 86 δισ. ευρώ, τα 11 δισ. ευρώ θα ◗ Σήμερα έχει υλοποιήσει μόνον 12 από τα 88 χρησιμοποιηθούν για να πάρει το ΔΝΤ πίσω τα λεφτά προαπαιτούμενα, και πρέπει μέχρι τα τέλη Μαΐου του, από τα προηγούμενα Μνημόνια. Αντί, όμως, να να έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων, η «περιπάρει 11 δισ. ευρώ θα εισπράξει τελικά 9,6, ώστε το βόητη» αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών 1,6 δισ. ευρώ να θεωρηθεί ως η δική του νέα χρη- με το νέο ΕΝΦΙΑ, οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ενέρματοδοτική συμμετοχή στο ελληνικό Πρόγραμμα. γεια, η αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ, και πολλά Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβαλε από την ακόμη, που προφανώς απαιτούν περισσότερο αρχή το πλαίσιο της συζήτησης: οι ρυθμοί ανάπτυξης χρόνο. της ελληνικής Οικονομίας υπολείπονται της υπόλοιΓι’ αυτό, άλλωστε, στις 14 Μαΐου, όταν θα επιπης Ευρωζώνης. Με αυτούς τους ρυθμούς η χώρα στρέψουν οι εκπρόσωποι των Θεσμών στην Αθήνα δεν προλαβαίνει να διορθώσει τις διαρθρωτικές ανι- για την ολοκλήρωση –θεωρητικά– της 4ης και τεσορροπίες της Οικονομίας της. λευταίας αξιολόγησης του Μνημονίου ΙΙΙ, ο νέος εκΣτο χθεσινό Washington Group, οι δανειστές ανα- πρόσωπος του ΔΝΤ στους Θεσμούς, ο Πίτερ Ντόλγνώρισαν ότι ήρθε η ώρα να εφαρμόσουν τις απο- μαν, θα θέσει θέμα πρόωρης εφαρμογής του μειωφάσεις του Eurogroup για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα μένου αφορολόγητου ορίου, μαζί με τη μείωση των ανακούφισης των πληρωμών της Ελλάδας για το συντάξεων από την πρώτη μέρα του 2019. Χρέος της, αλλά ταυτόχρονα επισημοποίησαν την Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που θα ακοπρόθεσή τους να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα πρέ- λουθήσει η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να αναστείπει να βρίσκεται υπό πίεση για την υλοποίηση με- λει την εφαρμογή των περιβόητων «κοινωνικών ταρρυθμίσεων, ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος. αντιμέτρων», αυτά που θα «αντιστάθμιζαν» το δημο◗ Το Χρέος πρέπει να είναι μέρος μιας λύσης- σιονομικό αποτέλεσμα των νέων περικοπών. πακέτου, που θα περιλαμβάνει τόσο τα απαραί◗ Τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 του ν. 4472/2017, τητα μέτρα ελάφρυνσής του όσο και τις διαρθρω- που περιέγραφαν μια σειρά από «κοινωνικές τικές μεταρρυθμίσεις, εξήγησε για μία ακόμη φο- πρωτοβουλίες» ανακούφισης των «ευπαθών

Η

ομάδων» θα αναβληθούν επ' αόριστον. Την πρώτη αποκάλυψη προς την κατεύθυνση αυτή έκανε ο πιο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος. Μιλώντας σε φορολογικό συνέδριο ο κ. Λιάκος αιφνιδίασε το ακροατήριο λέγοντας ότι οι ελαφρύνσεις των φορολογικών βαρών θα μετατεθούν για τη διετία 2020-21, όταν η κυβέρνηση εκτιμά πως θα έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Επίσης ο κ. Λιάκος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προαπαιτούμενα που δεν θα έχουν κλείσει οριστικά έως το τέλος του Μνημονίου, τον Αύγουστο.

Λαγκάρντ: «Δεν ζητήσαμε εμείς περικοπές» Ο... παραδοσιακός φίλος της ελληνικής κυβέρνησης, Πιέρ Μοσκοβισί, από την Ουάσινγκτον, μιλώντας στο Peterson Foundation εκτίμησε ότι είναι περισσότερο από «όνειρο θερινής νυκτός» η ολοκλήρωση όλων των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα μέχρι το Eurogroup στις 21 Ιουνίου... Για να διαλύσει, μια και καλή, την κυβερνητική φούσκα περί «καθαρής εξόδου», ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις δήλωσε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μια «νέα διευθέτηση» με τους εταίρους και πιστωτές της, «η οποία θα υποστηρίζει τη συνέχιση της εφαρμογής, τα επόμενα χρόνια, των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί, καθώς και τη συνέχιση της ορθής δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη, αφού τερματιστεί το πρόγραμμα στήριξης την 20ή Αυγούστου». Το τελευταίο «φύλλο συκής» της δήθεν αριστερής κυβέρνησης, αφαίρεσε χθες η ίδια η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε περικοπές δαπανών που δεν ζήτησαν οι δανειστές: «Εμείς ζητούσαμε μεταρρυθμίσεις, η ελληνική κυβέρνηση έκοβε δαπάνες. Εμείς δεν έχουμε συμβουλέψει υπέρ των περαιτέρω περικοπών των δημόσιων δαπανών, έχουν κοπεί τόσα πολλά!», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Λαγκάρντ.


26

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση 82.000 δανείων του ΟΕΚ Ακόμη και πλήρη διαγραφή οφειλής για το 75% των δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (πρώην ΟΕΚ) προβλέπει το σχέδιο του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ άνοιξε και προσφέρει τη δυνατότητα σε 82.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους (για διαγραφές, επαναπροσδιορισμό ύψους οφειλής, και επαναπροσδιορισμό του τρόπου πληρωμής). Από τη ρύθμιση καλύπτονται τόσο αυτοί που πήραν στεγαστικό δάνειο από τα ίδια κεφάλαια του πρώην ΟΕΚ όσο και αυτοί που πήραν κατοικίες μέσα από ειδικό πρόγραμμα του πρώην ΟΕΚ. Δεν καλύπτονται αυτοί που πήραν δάνεια από τράπεζες με επιδότηση του πρώην ΟΕΚ. Γι' αυτούς τους τελευταίους, περίπου 45.000, δανειολήπτες η κυβέρνηση «συγκεντρώνει ακόμη στοιχεία από τις τράπεζες». Οι ρυθμίσεις προβλέπουν: ◗ Διαγραφή οφειλών όσων το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000 ευρώ, που αφορά 42.000 από τους 82.000 δανειολήπτες. ◗ Διαγραφή υπόλοιπων οφειλών για όσους έχουν καταβάλει ήδη το 60%. ◗ Διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που δεν έχουν εισπραχθεί. ◗ Επαναπροσδιορισμό του ύψους της οφειλής με εκπτώσεις που ξεκινούν από 15%, επιπλέον εκπτώσεις για κοινωνικές κατηγορίες στο υπόλοιπο του δανείου.

!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Έκπτωση, τουλάχιστον κατά 10% στους λογαριασμούς νερού στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη πολυήμερη διακοπή υδροδότησης της Θεσσαλονίκης ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ. Το ΒΕΘ καλεί, επίσης, στη λήψη μέτρων, «προκειμένου να μη ζήσουμε εκ νέου, εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, το “μαρτύριο της σταγόνας”», όπως επεσήμανε ο πρόεδρος Αναστάσιος Καπνοπώλης.

O Î. ¶·Ó·ÁȈٿ΢ ‰È‰¿ÛÎÂÈ... ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË... ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Την τεχνογνωσία του στο θέμα της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θέλησε να μεταφέρει στην Κύπρο, ο πρόεδρος της ΔEH Εμμανουήλ Παναγιωτάκης. Προσκεκλημένος σε δεξίωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (κρατι-

κή εταιρία) για τους 100 μεγαλύτερους πελάτες-επιχειρήσεις της, ο επικεφαλής της ΔEH μετέφερε την εμπειρία που βιώνει η εταιρία με το άνοιγμα του ανταγωνισμού, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι...

√ πμ∞¡ ™∞μμπ¢∏™ ™Δ√À™ 60 ¶§√À™π√Δ∂ƒ√À™ ƒø™√À™ Στην 53η θέση της λίστας του ρωσικού Forbes με τους πλουσιότερους Ρώσους κατατάσσεται από φέτος ο «δικός μας» Ιβάν Σαββίδης. Η περιουσία του πλέον ανέρχεται στο 1,9 δισ. δολ. Ένα χρόνο πριν, δεν βρισκό-

ταν καν στην κατάταξη των 200. Από τα μέσα Μαρτίου, η Japan Tobacco προχώρησε στην εξαγορά της Donskoy Tabak, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, αντί περίπου 1,6 δισ. δολ.

¶·Ú· ...√π∫√¡√ªπ∫∞ Τα κακά «ακούγονται»

Δύσκολες ημέρες για το ελβετικό φράγκο Η ισοτιμία του ελβετικού νομίσματος υποχώρησε πάλι κοντά στο παλαιό πλαφόν του 1,20 φράγκου ανά ευρώ. Αυτό το πλαφόν συντηρούσε με διαρκείς παρεμβάσεις η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας SNB, επί 3 χρόνια, πριν αποφασίσει, στις 15 Ιανουαρίου του 2015, να το καταργήσει. Οι παρεμβάσεις είχαν κοστίσει στην Ελβετία 25,8 δισ. φράγκα μόνο τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014. Ακριβώς το κόστος της διατήρησης της ελάχιστης ισοτιμίας του 1,20 φράγκου οδήγησε την Κεντρική Τράπεζα να καταργήσει το πλαφόν...

Αν κατάλαβα καλά οι μισοί (αρμόδιοι;) στην κυβέρνηση κάνουν πόλεμο με την Τουρκία (Καμμένος, Κουβέλης), και οι άλλοι μισοί, προεξάρχοντος –ευτυχώς– του πρωθυπουργού, εμφανίζονται ως η ήρεμη δύναμη. Το πρόβλημα με την Οικονομία, την Αγορά και τον Τουρισμό είναι ότι «ακούγονται» μόνο τα κακά νέα και οι πολεμικές προετοιμασίες. Και αυτό πρέπει να κοπάσει…

«Αιχμάλωτοι» Έλληνες Ο αριθμός των οικονομικά «αιχμαλώτων» Ελλήνων αυξάνεται μήνα με το μήνα. Πέρυσι κατασχέθηκαν συνολικά 1,7 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί, με τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών να χρωστούν έως 500 ευρώ. Έχει, επίσης, ενδιαφέρον ότι το 87,7% των οφειλετών προς την Εφορία, ήτοι πάνω από 3,5 εκατομμύρια, εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ. Δηλαδή ο μισός οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι «αιχμάλωτος» για λιγότερο από 5.000 ευρώ. Δεν ανησυχεί, προφανώς, ότι θα του κατάσχουν κάποιον τραπεζικό λογαριασμό, είτε επειδή έχει μηδενικό υπόλοιπο είτε γιατί όσα εισοδήματα αποκτά δεν φαίνονται, καθώς είναι «μαύρα». Επιπλέον, μόνον επτά στους δέκα καταναλωτές τα βγάζουν πέρα οριακά με την καθημερινότητά τους, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του ΙΟΒΕ. Διακόπτοντας την ανοδική τροχιά των προηγούμενων μηνών, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ υποχώρησε τον Μάρτιο σε χαμηλότερα επίπεδα, στις 99,8 (από 104,3) μονάδες.

Με μια σημαία στο χέρι… Ο πρωθυπουργός φοβόταν ότι δεν μπορεί να πάει μέχρι τέλους την κοινοβουλευτική θητεία λόγω των θηριωδών πλεονασμάτων που υπόγραψε και των περικοπών στις συντάξεις... Και άρχιζε να στήνει το (νέο) success story για την «καθαρή έξοδο» από τα Μνημόνια…

Μόνο που τα «γεγονότα» είναι ξεροκέφαλα. Αντί για τα προβλήματα της Οικονομίας, που ήθελε να αποφύγει η κυβέρνηση, μπορεί οι επόμενες εκλογές να γίνουν με μια… σημαία στο χέρι και με τη διάθεση του καθενός να την στήσει όπου δει (κατά προτίμηση στις βραχονησίδες του Αιγαίου).

…•¤ÓÔÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ

Το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν οι Έλληνες είναι η υπερφορολόγηση, η πολιτική αβεβαιότητα, τα capital controls, και γραφειοκρατία

Ύστερα από απώλεια 25% του ΑΕΠ στη διάρκεια της 10ετούς κρίσης, πολλοί περίμεναν να έχουμε εκτίναξη του «ελατηρίου». Και αντί αυτού, έχουμε αναιμική –και, κυρίως, μη διατηρήσιμη– ανάπτυξη. Μόλις 1,4% το 2017, από 2% (ΔΝΤ) έως 2,3% (κυβέρνηση) προβλέπεται για φέτος. Όταν η Ευρωζώνη, που δεν είχε τέτοια απώλεια εθνικού εισοδήματος, ξέφυγε με άνω του 2,5% πέρυσι (με την Ιρλανδία να έχει βγει από το Μνημόνιο και να πιάνει ρυθμούς μεγέθυνσης πάνω του 5% του ΑΕΠ). Για όσους πέφτουν από τα σύννεφα να θυμίσουμε σε τι περιβάλλον επιχειρούν οι Έλληνες: πολιτική αβεβαιότητα, capital controls, νέες περικοπές (συντάξεις, αφορολόγητο), υπερφορολόγηση, μη διαθέσιμο εισόδημα, ανεργία, γραφειοκρατία και υψηλότατο Χρέος. Κοντολογίς, οι δανειστές παίρνουν το πλεόνασμα (άνω των 6,5 δισ. φέτος και μέχρι το 2022), και η κυβέρνηση, απλώς δίνει επιδόματα σε πολύ φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Έτσι, όμως, όχι μόνο δεν έχεις ανάπτυξη, αλλά ούτε τα εχέγγυα μιας αποδεκτά λειτουργούσας δημοκρατίας. Όχι συνθήκες για ανάληψη ρίσκων, κάτι που συνεπάγονται οι επενδύσεις...

Ρεκόρ μη σχεδιασμού… Για νηνεμία στο Αιγαίο… Περίεργες συμπτώσεις: την ώρα της έντασης στο Αιγαίο, ο Ερντογάν καταφεύγει σε πρόωρες εκλογές. Φοβούμενος, κυρίως, τις αρνητικές εξελίξεις στην Οικονομία. Και αυτό, μόλις δύο μήνες (στις 24/6/18) πριν την έξοδο της Ελλάδας από τα Μνημόνια (19/8/18). Όπου οι οικονομικές εξελίξεις δεν προβλέπονται θετικές… Δεν έχω σκοπό να σας βάλω σε σκέψεις, αλλά θα ήταν μια ευκαιρία να αποκτήσει το Αιγαίο μια 3ετή νηνεμία μέχρι τον επόμενο εκλογικό κύκλο…

Φέτος πάμε για νέο ρεκόρ στον Τουρισμό. Τη χώρα μας αναμένεται, μαζί με την κρουαζιέρα, να επισκεφτούν ίσως και πάνω από 30 εκατ. τουρίστες. Και παρά το γεγονός ότι η σεζόν έχει αυξηθεί, κυρίως έχει επιμηκυνθεί προς το φθινόπωρο, οι τιμές άρχισαν να τσιμπάνε αδικαιολόγητα (χωρίς να συνδυαστεί αυτή η άνοδος από αντίστοιχες παροχές). Σε αυτό ρόλο παίζουν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις (airbnb κ.λπ.).

Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί εάν οι τιμές συνεχίσουν ανοδικά. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε έναν φαύλο κύκλο φυγής των επισκεπτών, κάτι που έζησε τα προηγούμενα χρόνια και η Ισπανία. Και όλα αυτά, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι χρήσεις, γης, δεν έχουμε τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την τουριστική ανάπτυξη, με λίγα λόγια απουσιάζει η Πολιτεία από τον αναγκαίο (αν και ελάχιστο) σχεδιασμό…

Νεοφιλελευθερίτιδα… Όσοι ψάχνουν τι έλεγε το ΔΝΤ για το Χρέος ή τους ρυθμούς ανάπτυξης και τι προβλέπει τώρα, για να βγάλουν συμπέρασμα εάν περικοπούν και πότε οι συντάξεις και το αφορολόγητο, μπορεί να οδηγηθούν σε λάθος συμπεράσματα. Γιατί τα μέτρα αυτά θα ληφθούν ώστε να σιγουρευτούν τα πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη, για να μειωθούν οι επιβαρύνσεις προς τις επενδύσεις (μείωση φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις). Κατά συνέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάθει ακόμη πιο έντονη… νεοφιλελευθερίτιδα.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ετά την ακρίβεια και την εργασιακή ανασφάλεια, οι Έλληνες φέτος το καλοκαίρι θα περάσουν τις διακοπές τους πληρώνοντας φόρους. Πολλούς και δυσβάστακτους φόρους. Μόνο για το εισόδημα, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα οι φόροι που πρέπει να πληρώσουμε από τον Απρίλιο και μετά, ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ. Μετά έρχονται εισφορές, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, και όλες οι άλλες δαπάνες στοιχειώδους διαβίωσης. Όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα βρίσκονται σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Φόροι, εισφορές και κόστος ζωής δημεύουν την περιουσία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έσπασε κάθε ρεκόρ και έφτασε τα 101,609 φορολογούμενοι θα παραλάβουν δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιμηδενικό εκκαθαριστικό. Φέτος είχεί περίπου στο 55% του ΑΕΠ της ναι ακόμη λιγότεροι οι δικαιούχοι επιχώρας. στροφής φόρου, γιατί καταργήθηκε, Από τα 101,6 δισ. ευρω τα από τα εισοδήματα του 2017, η έκ14,023 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηπτωση φόρου για ιατρικές και φαρμαριστεί επισήμως «ανεπίδεκτα είκευτικές δαπάνες. σπραξης», διαμορφώνοντας το... Το εκκαθαριστικό του φόρου ει«πραγματικό» ληξιπρόθεσμο χρέος σοδήματος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 87,586 δισ. ευρώ. σε τρεις διμηνιαίες δόσεις: 31 ΙουλίΠαρά το κύμα κατασχέσεων και ου, 28 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμλοιπών μέτρων αναγκαστικής είβρίου. σπραξης εκδηλώθηκε ένα πρωτοΦέτος για πρώτη φορά, η Ανεξάρφανές κύμα αδυναμίας κάλυψης τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προυποχρεώσεων. σφέρει στους Είναι, δε, χαφορολογουμέΠροσοχή ρακτηριστικό ότι νους τη δυναστις παγίδες μέχρι το τέλος τότητα να πληΙανουαρίου τα ρώνουν μέσω των φορολογικών «φρέσκα» ληξιτου Taxisnet δηλώσεων πρόθεσμα χρέη τιςβεβαιωμένες προς το Δημόσιο αρρύθμιστες ανήλθαν σε 2,7 οφειλές, φυσιδισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,6 δισ. κών και Νομικών Προσώπων, με τη ευρώ ήταν απλήρωτοι φόροι. χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών Το δράμα των Ελλήνων φορολοκαρτών. Η πληρωμή θα πραγματογουμένων θα έχει, όμως, οδυνηρή ποιείται μέσω της υπηρεσίας «Προσυνέχεια. σωποποιημένη Πληροφόρηση» του Την επόμενη εβδομάδα, αρχίζουν TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της να υποβάλλονται οι φορολογικές ΑΑΔΕ, www.aade.gr. δηλώσεις από 6,3 εκατ. νοικοκυριά. Με τη νέα υπηρεσία είναι δυνατή Επισήμως, τελευταία προθεσμία η πληρωμή πολλών οφειλών σε υποβολής των φορολογικών δημία συναλλαγή, και με την επιτυχή λώσεων είναι το τέλος Ιουνίου ή ολοκλήρωσή της οι οφειλές πι(επειδή συνήθως δίνεται μια παστώνονται άμεσα. Αμέσως μετά το ράταση) τα μέσα Ιουλίου. Σε κάθε φόρο εισοδήματος έρχεται ο νέος περίπτωση η πρώτη δόση του φόρου ΕΝΦΙΑ. Οι νέες αντικειμενικές αξίες εισοδήματος θα πληρωθεί κανονικά θα ανακοινωθούν μέσα στο Μάιο. μέχρι το τέλος Ιουλίου. Αυτό που δεν θα μάθουμε το Μάιο Φέτος, το ποσό της βεβαίωσης είναι οι νέοι συντελεστές υπολογιαναμένεται να φτάσει στα 4 δισ. ευρώ, σμού του ΕΝΦΙΑ. ενώ χρεωστικά εκκαθαριστικά θα είΤον Ιούνιο, ωστόσο, η κυβέρνηναι περίπου 2,7-2,8 εκατομμύρια ση οφείλει να ψηφίσει τα τελευαπό τα συνολικά 6,3 εκατομμύρια. ταία προαπαιτούμενα για την ολοΠερίπου ένα εκατομμύριο πολίτες κλήρωση του προγράμματος, και θα δικαιούνται επιστροφή φόρου μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο της τάξεως των 400.000.000 ευθα περιλαμβάνονται οι νέοι συντερώ, ενώ περίπου 2,7 εκατομμύρια λεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ,

Μ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

27

∞¶√ Ã∞ƒ∞Δ™π ™∂ Ã∞ƒ∞Δ™π √π ∂§§∏¡∂™ ¶√§πΔ∂™

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó!

,,

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ανακοινωθούν το Μάιο. Ο αυξημένος όμως ΕΝΦΙΑ θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον Σεπτέμβριο

Από την επόμενη εβδομάδα αρχίζει ο γολγοθάς των φορολογικών δηλώσεων. Τις τρεις διμηνιαίες δόσεις, για όσους μπορούν να πληρώσουν, θα διαδεχθούν οι δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ , τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

αλλά και του συμπληρωματικού φόρου. Αυτό που όλοι με σιγουριά γνωρίζουν είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ θα βεβαιώσει οφειλές 3,2 δισ. ευρώ, με στόχο να εισπράξει τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ. Για την κατανομή αυτού το βάρους παίζονται πολλά πολιτικά παιχνίδια αυτήν την εποχή. Επισήμως από το υπουργείο Οικονομικών μάς λένει ότι βρίσκεται «σε εξέλιξη» η διαδικασία καθορισμού νέων αντικειμενικών αξιών οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Για να μάθουμε πόσα ακριβώς θα πληρώσουμε για τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον... Αύγουστο. Τότε θα σταλούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής του νέου ΕΝΦΙΑ. Από τις προτάσεις που πραγματοποίησαν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές στο ΥΠ.ΟΙΚ., προκύπτουν αυξήσεις στις περισσότερες περιοχές και μειώσεις σε λιγότερες. Ο Σεπτέμβριος θα είναι ο πρώτος μήνας κυριολεκτικά «εφιάλτης» της φετινής χρονιάς, αφού θα πρέπει να πληρωθούν ταυτόχρονα οι δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μαζί με τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Για επιδόρπιο το υπουργείο Οικονομικών έχει κρατήσει τα νέα τέλη κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αυτά πρέπει να καταβληθούν μέχρι την τελευταία ημέρα του 2018. Το ποσό που έχει προϋπολογίσει να εισπράξει ο κ. Τσακαλώτος ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ. Τα νέα ειδοποιητήρια αναμένεται να «φορτωθούν» στο taxisnet στα τέλη Οκτωβρίου. Μην ανησυχείτε όμως! Και αυτά τα τέλη κυκλοφορίας θα μπορείτε να τα πληρώσετε απευθείας στο Taxisnet,

μπαράσταση. ◗ Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότηΑβεβαιότητα τα να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, για να έχουν την ίδια Ενώ το ημερολόγιο του Ευκλείφορολογική αντιμετώπιση με τους δη Τσακαλώτου είναι γεμάτο από έγγαμους. ημερομηνίες είσπραξης φόρων ◗ Στους κωδικούς «007-008» και εισφορών, οι φορολογούμετου πίνακα 2 του Ε1 θα δηλωθούν νοι, ακόμη και σήμερα δεν είναι σίφιλοξενούμενοι που δεν είναι γουροι για το πώς πρέπει να συεξαρτώμενα μέλη. μπληρώσουν τη φορολογική τους ◗ Με τροποποιητική δήλωση δήλωση. που θα υποβληθεί μέχρι το τέλος Στους κωδικούς «049-050» του του έτους, χωρίς πρόστιμα και τόΕ1 θα δηλωκους, θα δηθούν οι δαπάλωθούν τα Ακόμα λιγότεροι νες που έγιναν αναδρομικά οι δικαιούχοι μέσω πλαστιτης μηνιαίας εικού χρήματος ή σφοράς υπέρ επιστροφής άλλων μορφών υγειονομικής φόρου ηλεκτρονικών περίθαλψης συναλλαγών (ΕΟΠΥΥ) που για την κάλυψη έλαβαν οι συτου αφορολογήτου. Πρόκειται για νταξιούχοι με τη σύνταξη του Δεκεμτην έκπτωση φόρου 1.900-2.100 βρίου του 2017. Σύμφωνα με την ευρώ. απόφαση, η φορολόγηση των ποΟι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν σών αυτών γίνεται στα έτη που ανάείναι προσυμπληρωμένοι στο γονται. Στην περίπτωση αυτή, η αρχιηλεκτρονικό Ε1, και άρα θα πρέπει κή δήλωση φορολογικού έτους να δηλωθούν από τους φορολο2017 θα υποβληθεί με επιφύλαξη. γουμένους. ◗ Τα εισοδήματα από βραχυΗ ΑΑΔΕ θα έχει αναρτήσει τα στοιχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύχεία που έχει στη διάθεσή της για τις που Airbnb θα πρέπει να δηλωσυναλλαγές των φορολογουμένων θούν στο έντυπο Ε2 και στη στήλη από τις τράπεζες σε σχετικό πίνακα, 7. Στον κωδικό «60» της στήλης αυαλλά οι ίδιοι φορολογούμενοι φέτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ρουν το βάρος της απόδειξης των ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που δαπανών τους. αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια ◗ Οι σύζυγοι και φέτος θα υποεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιαβάλουν υποχρεωτικά από κοινού κών πλατφορμών (Airbnb, Βooking τις φορολογικές τους δηλώσεις. κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό Χωριστή φορολογική δήλωση υπο«61» της στήλης θα δηλώνονται συβάλλουν μόνο στην περίπτωση που γκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα ειέχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση σοδήματα που αποκτήθηκαν από τη κατά το χρόνο υποβολής της δήλωβραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήσης, ή ο ένας από τους δύο συζύτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων γους είναι σε κατάσταση πτώχευσης, (Airbnb, Βooking κ.λπ.) κατά το φοή έχει υποβληθεί σε δικαστική συρολογικό έτος 2017.

με την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα...


28

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

ª¡∏ª√¡π∞

Εκβιασμοί στο «παρά πέντε» της «εξόδου» Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

Και οι επιστήμονες ελ. επαγγελματίες στις 120 δόσεις Μία ακόμη ρύθμιση, την τέταρτη κατά σειρά, υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ). Οι ρυθμίσεις καλούνται να εξυπηρετούν από τον επόμενο περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμήνα οι επιστήμονες- ελεύθεροι επαγγελμα- μων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήτίες. Πρόκειται για την επέκταση και σε αυτή κυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 την κατηγορία της ρύθμισης των 120 δόσεων δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και για χρέη έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλι- του εισοδήματος του οφειλέτη. στικά ταμεία. Εν προκειμένω για χρέη προς Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάτον ΕΦΚΑ από τον πρώην ΕΤΑΑ. σει της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων Η εν λόγω ρύθμιση δεν έχει επεκταθεί ακό- προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση, δεν μη προς του αγρότες (χρέη προς τον ΟΓΑ), κά- μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθατι που αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα. ρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο Έτσι, οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελ- με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλματίες από τον Μάιο θα καλούνται να εξυπη- λες πηγές (π.χ. ενοίκια). ρετούν τέσσερις ρυθμίσεις: Αν η οφειλή είναι έως 3.000 ευρώ η ρύθ◗ Τις τρέχουσες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ μιση εξαντλείται στις 36 δόσεις. Σε καμία πεκαι τον ΕΤΕΑΕΑΠ (αφού στην πλειονότητά ρίπτωση η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υποτους έχουν επικουρικό Ταμείο και καταβάλ- λείπεται των 50 ευρώ λουν εισφορές πρόνοιας/εφάπαξ). Περιουσιακά κριτήρια ◗ Τα αναδρομικά για την επικουρική ασφάλιση του 2017, καθώς δεν εστάλησαν Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειπέρυσι τα ειδοποιητήρια. ◗ Τις εισφορές συμψηφισμού για το εισό- ρηματική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για δημα του 2016 (φορολογική δήλωση τον οφειλέτη είτε για το συνοφειλέτη που υπέβαλε αίτηση από κοινού 2017), καθώς ολόκληρο το Αναλυτικά με τον οφειλέτη, το Δημόσιο 2017 πλήρωναν με βάση το για την αξιολόγηση του διαεισόδημα του 2015 - φοροστοιχεία και θέσιμου εισοδήματος λαμλογική δήλωση του 2016). προϋποθέσεις βάνει υπόψη: ◗ Τέλος, τις δόσεις για τη ◗ Το μεγαλύτερο μεταξύ ρύθμιση των οφειλών πατων κερδών προ φόρων, τόκων και απολαιότερων (μέχρι 31/12/2016) οφειλών. Η ρύθμιση και γι' αυτή την κατηγορία προ- σβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου βλέπει ότι απαιτείται μια κερδοφόρα χρήση έτους πριν την υποβολή της αίτησης και του (θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, αποσβέσεων μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευκαι φόρων) την προηγούμενη 3ετία, να έχουν ταίας τριετίας. ◗ Το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηκάνει έναρξη εργασιών (σ.σ.: να είναι επαγγελματίες, όχι ιδιώτες), και να έχουν φορολο- γές της τελευταίας τριετίας. ◗ Σε κάθε περίπτωση που δεν απαιτείται ή γική κατοικία στην Ελλάδα. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήκαι προσαυξήσεων, να αξιολογείται ως βιώ- των, το Δημόσιο υπολογίζει ως αξία ακινήτων σιμη, και συγκεκριμένα να είναι έως 8 φορές τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του μεγαλύτερη του ετήσιου εισοδήματος του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από την τελευταία οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ η πράξη προσδιορισμού. ◗ Όταν τα κινητά σχετίζονται με την άσκηοφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι ση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφει40.000 ευρώ). Η συνολική αξία των περιουσιακών στοι- λέτη ή συνοφειλέτη, λαμβάνεται υπόψη η χείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από αγοραία αξία, όπως προκύπτει είτε από πρότο 25πλάσιο της οφειλής προς ρύθμιση σφατη έκθεση οικονομολόγου ή κατόχου (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 άδεια λογιστή φοροτεχνικού α’ τάξης είτς από ευρώ δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή.

ντας». Μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα. Αυτό Τελικά, βγαίνουμε από το Μνημόνιο, και μά- από μόνο του καθιστά πιο επώδυνα τα μέτρα λιστα «καθαρά» όπως επιμένει η κυβέρνηση, για τους Έλληνες. ή αυτό θα παραταθεί και θα μετεξελιχθεί, Σε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο διανθισμέόπως επιμένει η πλευρά των δανειστών; νο με μπόλικη ευρωπαϊκή αναβλητικότητα Το ερώτημα απαντάται με ένα δεύτερο δι- (την οποία επιθυμεί και η ελληνική κυβέρνηπλό ερώτημα: ση, καθώς έτσι κερδίζει χρόνο, φενακίζει τους α) Είναι ικανή η χώρα να σταθεί μόνη της; ψηφοφόρους της ότι «θα βγούμε από τα ΜνηΝα δανειστεί δηλαδή με αποδεκτά επιτόκια μόνια» και προσδοκά σε καλύτερα οικονομιαπό τις αγορές; Και κά αποτελέσματα - πλεόνασμα), είναι ενταγβ) Οι δανειστές θα μένο και το σενάριο της ρισκάρουν τα χρήμαμικρής δίμηνης παράταΟι Γερμανοί λένε τά «τους»; Θα δώσουν σης των Μνημονίων. καθαρά ότι πρέπει την (αναγκαία) αναΝα μην λήξουν στις διάρθρωση του Χρέ- να κλείσουν οι εκρεμμότητες 19 Αυγούστου, αλλά το ους χωρίς αντίμετρα και Νοέμβριο ή στο τέλος της Δ’ Αξιολόγησης τώρα εποπτεία; του χρόνου. Κάτι που Και επειδή οι απα(ΔΕΗ, ΕΝΦΙΑ, Δημόσια ταυτίζεται με τις περικοντήσεις στο διπλό ερώπές στις παλαιές συντάΔιοίκηση) και δεν τημα είναι προφανείς, ξεις (έως 18% στις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να μετατεθούν 21/12/2018), και ίσως επιμένει τυχαία ο διοιτη μείωση του αφορογια μετά τη λήξη του κητής της Κεντρικής λογήτου από το 2019. Προγράμματος Τράπεζας της Ελλάδας Ουσιαστικά, η πλευΓ. Στουρνάρας για το… ρά της Γερμανίας (σ.σ.: βέλτιστο σενάριο της απ' όπου και η διαρροή προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής. για παράταση των Μνημονίων) θέλει να αγοΑπλώς η κυβέρνηση «παίζει» προεκλο- ράσει χρόνο (να ενημερωθεί ο νέος υπουργικά το «χαρτί» της εξόδου και οι δανειστές γός Οικονομικών Σολτς), και να κλειδώσει τις δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους (Ευ- «μεταρρυθμίσεις» στη χώρα μας. ρώπη – ΔΝΤ) για την «ελληνική περίπτωΛέει καθαρά στην κυβέρνηση, ότι «πρέση». Δηλαδή τι θα γίνει με το Χρέος και τι βά- πει να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες της ρος θα σηκώσουν, γιατί θα σηκώσουν, έναντι τέταρτης αξιολόγησης τώρα (ιδιωτικοποιήανταλλαγμάτων, οι δανειστές. σεις ΔΕΗ, στελέχωση Δημόσιας Διοίκησης, Αυτό που απλοϊκά λέμε εάν θα μετέχει στο νέος ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), και δεν μπορούν οριπρόγραμμα το ΔΝΤ. σμένες από αυτές να μετατεθούν για μετά Το οποίο σφόδρα επιθυμεί να παραμείνει, τον Αύγουστο. Δηλαδή σε χρόνο που δεν όπως και οι Ευρωπαίοι, αλλά ακόμη δεν θα υπάρχει τυπικά Μνημόνιο και εκταμίευέχουν κατανεμηθεί οι ρόλοι. ση ποσού για να πιέσουν οι δανειστές... Και η Ευρώπη επιμένει στη συμμετοχή του Επίσης, η πλευρά των δανειστών θέλει διαΤαμείου όχι μόνο στο ελληνικό πρόγραμμα, σφαλίσεις για τη μη επαναφορά μέτρων και αλλά και σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο ρυθμίσεων του παρελθόντος (ακύρωση με(όπου χρειαστεί), καθώς αφενός επιθυμεί να ταρρυθμίσεων). εξευμενίσει τις ΗΠΑ στον ακήρυχτο –ακόμη– Και όλα αυτά ενόσω διαπραγματεύεται με εμπορικό πόλεμο στον Ατλαντικό, και αφετέ- το ΔΝΤ για το Χρέος και τα πλεονάσματα μετά ρου γιατί οι Ευρωπαίοι αργούν να συγκροτή- το 2022 (καθώς για τα προσεχή πέντε έτη θα σουν το δικό τους Ευρωπαϊκό Νομισματικό παραμείνουν στο θηριώδες 3,5%). Ταμείο. Αν δηλαδή θα πάμε μέχρι το 2040 ή και Και δεν ρισκάρουν ούτε τα χρήματα που αργότερα, με πλεονάσματα στο 2,1%-2,2%, έδωσαν στην Ελλάδα, γιατί έχουν και σε Κοι- ή στο 1,5% που λέει το ΔΝΤ. νοβούλια να απολογηθούν, αλλά δεν θέΘα πείτε, είναι τόσο σοβαρό αυτό; Τεράστιο λουν να ζήσουν και μια οικονομική παλιν- και για εμάς! Αυτό σημαίνει ότι «παίζεται» εάν δρόμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. πάνω από 1,2 δισ. το χρόνο θα φεύγει στο Τότε, θα ρωτήσει ο καλοπροαίρετος, γιατί εξωτερικό για την πληρωμή τόκων και Χρέδεν γίνεται σαφές τι θα ισχύσει μετά τον Αύ- ους ή θα μένει στις «τσέπες» μας (μικρότερη γουστο; Αυτό έχει να κάνει τόσο με τις εσω- φορολογία) για ανάπτυξη και κοινωνική συτερικές διαπραγματεύσεις των δανειστών, νοχή. όπως προείπαμε, όσο και από την αναβληΑπλώς δεν αρκεί αυτή η διαπραγμάτευση. τικότητα των Ευρωπαίων, οι οποίοι πάντα Η Ελλάδα και η Οικονομία θέλει πολύ περισπορεύονται με το «βλέποντας και κάνο- σότερα για να πάρει μπρος…

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

29

∞™º∞§π™Δπ∫∂™ ¢π∞∫ƒπ™∂π™ ∞¡∏°°∂π§∂ √ ∂º∫∞ ¶§∏ƒø¡∂π ™ ∏ Δ π™ πƒ ∂ à √ ¢π∞ ¡ø ∞™º∞§π™∏, ∂ π √π ∂Δ∞πƒ√π ∞ Δ ¡ √ ™ ™ ∞ § ∞¶∞§

√È Ì˘ÛÙÈΤ˜ ...ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ π∫∂! Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ιακρίσεις υπέρ των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ) έναντι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών επιφυλάσσει ο ΕΦΚΑ ως προς τη συνολική ασφαλιστική επιβάρυνση των μετόχων και των διαχειριστών των εν λόγω εταιριών. Αλλά και πάλι, το ευνοϊκό καθεστώς αφορά μόνο τις πολυμετοχικές ΙΚΕ και όχι τις μονοπρόσωπες, οι οποίες επιβαρύνονται όπως ένας ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση. Και αυτό, καθώς από τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν.4072/2012 στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά οι διαχειριστές των ΙΚΕ που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, καθώς και ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

Δ

Απαλλάσσονται από ΕΦΚΑ

Απαλλαγή για αγροτικό εισόδημα έως 4.923 €το χρόνο Εντελώς διαφορετική είναι η ασφαλιστική εικόνα για τους αγρότες, για όσους έχουν και αγροτικό εισόδημα, και για τους ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων έως 10 δωμάτια. Σύμφωνα με αυτές, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας, σε όλη τη χώρα, έως και 5 δωματίων υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές αγροτών. Κατά συνέπεια, αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων καταβάλλει κανονικά ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ). Από 1/1/2017 και εφεξής, ο χρόνος ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρείται καταρχήν χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, και όχι στους επιμέρους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ κ.λπ.). Άρα, θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος με 40ετία (ή μειωμένη με λιγότερα έτη), και δεν θα είναι υποχρεωτική η

Επίσης, ευνοημένοι είναι όσοι έχουν μικρό εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση, καθώς για καθαρά έσοδα έως 4.923 ευρώ τα χρόνο, δεν πληρώνουν ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ (στο βαθμό που έχουν ασφάλιση ως μέτοχοι, διαχειριστές, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα). Πάντως, όλες οι κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών-μετόχων σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ θα αρχίσουν να ασφαλίζονται από την 1/7/2018, κάτι που τους προσφέρεται με το πρόσχημα της γραφειοκρατίας (αδυναμία του ΕΦΚΑ να στείλει τα ειδοποιητήρια). Αλλά, σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω απασχολούμενοι θα γλιτώσουν ασφάλιστρα ενάμιση έτους (καθώς ο ΕΦΚΑ άρχισε να λειτουργεί από 1/1/2017). κερδών της επιχείρησης, εξαΜε βάση το ανωτέρω νομο- κολουθούν να καταβάλλουν θετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε ασφαλιστικές εισφορές επί των εταιρίες μορφής Ομόρρυθ- σχετικών μερισμάτων σύμφωμων (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμων να με το άρθρο 39 του ν. (Ε.Ε.) και Περιορισμένης Ευ- 4387/2016. θύνης (ΕΠΕ) υπάγονται υποΟι εταίροι στις ΙΚΕ χρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, και καταβάλΣε περίπτωση, όμως, που για λουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμε- την άσκηση καθηκόντων διανα στο άρθρο 39 του χείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγων.4387/2016, όπως ισχύει. Εάν οι εταίροι ασκούν συγ- γής στην ασφάλιση του πρώην χρόνως καθήκοντα διαχείρισης, ΙΚΑ και καταβολή ασφαλιστιχωρίς να προβλέπεται αμοιβή κών εισφορών. Άρα, προβλέγια την άσκηση αυτών των κα- πεται ελάχιστος μισθός 586 ευθηκόντων, αλλά πρόκειται να ρώ το μήνα (511 για τους νέους λάβουν την αναλογία επί των κάτω των 25 ετών), και κατα-

Ειδική κατηγορία για τις εισφορές στον ΕΦΚΑ έχει δημιουργηθεί για όσους έχουν αγροτικό εισόδημα, αλλά και για όσους νοικιάζουν μέχρι 10 δωμάτια.

παραμονή τους στην ασφάλιση μέχρι του 67ου έτους όπως γίνεται για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΓΑ). Τουρισμός και προϊόντα

Σε περίπτωση, όμως, που τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός των τουριστικών καταλυμάτων, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ, για το σύνολο του εισοδήματός τους από την αγροτική δραστηριότητα και τα τουριστικά καταλύματα καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, και αντιμετωπίζονται, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, όπως και τα λοιπά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Τα ίδια εφαρμόζονται, αντίστοιχα, και στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως 10 δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές

βάλλονται εισφορές περί τα 168 ευρώ το μήνα. Σε αυτό το ποσό αθροίζονται οι εισφορές από τα μερίσματα, καθώς και αυτά υποβάλλονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις (20% για κύρια σύνταξη και 6,95% για Υγεία – ΕΟΠΥΥ). Θεωρείται δηλαδή παράλληλη-διπλή απασχόληση… Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρίες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο, και ως εκ τούτου λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστής, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και

υπέρ ΟΓΑ). Ωστόσο, τα πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση), και συγχρόνως έχουν κάποιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι ασκούν παράλληλη απασχόληση και καταβάλλουν εισφορές από κάθε πηγή. Υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το ετήσιο εισόδημά τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατώτατο όριο από την άσκηση αγροτικού επαγγέλματος (97% του κατώτατου μισθού ανειδίκευτου εργάτη). Δηλαδή ο εν ενεργεία υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας ή εισοδηματίας εισπράττει από την αγροτική εκμετάλλευσή του πάνω από 4.923,12 ευρώ (410,26 ευρώ x 12). Παράδειγμα

Για παράδειγμα, μηχανικός, ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ωσάν ο διαχειριστής να είναι υπάλληλος-μάνατζερ. Και εδώ, εάν ο διαχειριστής είναι κάτω των 25 ετών προβλέπεται η δυνατότητα αμοιβής και ασφάλισης με 511 ευρώ το μήνα, αλλά για 14 μήνες, όπως για κάθε μισθωτό. Ο διαχειριστής Ειδικά, όμως, για τις εταιρίες μορφής ΙΚΕ οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούνται στην καταβολή

το έτος 2018 παράλληλα με το ελευθέριο επάγγελμα (αυτοαπασχόληση) για το οποία καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του καθαρού εισοδήματός του, έχει και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους 2.000 ευρώ. Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ, και συνεπώς ο μηχανικός καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές μόνο ως αυτοαπασχολούμενος βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει. Παράλληλα, εάν ένας συνταξιούχος ασκεί και αγροτική δραστηριότητα και εισπράττει έως 4.923 ευρώ το χρόνο, δεν του αποκόπτεται η σύνταξη κατά 60% από το πρώτο ευρώ. Έστω και εάν είναι νέος συνταξιούχος (μετά το Νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή έκανε αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 12/5/2016). Έστω και εάν ανέλαβε εργασία μετά τις 12/5/2016, κάτι που για οποιοδήποτε άλλη εργασία (ελεύθερο επάγγελμα ή μισθωτή σχέση) θα οδηγούσε σε περικοπή της σύνταξης.

ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση, όμως, που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και ως διαχειριστής στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές όπως ισχύει επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από τη σχέση του εταίρου. Δηλαδή, απαλλάσσεται σαν μέτοχος που λαμβάνει μερίσματα, αλλά, υποχρεούται να πληρώσει για τις αμοιβές σαν μάνατζερ-διαχειριστής. Αν, βεβαίως, ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο

πρόσωπο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς (ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ, άρα καταβολή ασφαλίστρων τόσο από την αμοιβή όσο και από τον «εργοδότη» – ΙΚΕ). Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).


30

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

ÕÌÂÛ· ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∂›Ì·ÛÙ online Î·È ¿ÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ!

¶ƒ√™ø¶∞

Στόχος να γίνει το μοναδικό μεγάλο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ΟΛΘ θα προχωρήσει πιο γρήγορα από τα προβλεπόμενα τις επενδύσεις, επισήμανε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ Σωτήρης Θεοφάνης, διευκρινίζοντας πως αυτές δεν αποτελούν υποχρέωση, αλλά είναι απαραίτητες για να γίνει το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης το μοναδικό μεγάλο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, της ΝΑ Ευρώπης και των Βαλκανίων. «Συναντήσαμε δυσκολίες αναλαμβάνοντας τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης», ανέφερε την Τρίτη 17 Απριλίου, αποκαλύπτοντας μία μαύρη τρύπα 27 εκατ. ευρώ, που αφορά στην κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, προσθέτοντας, όμως, πως «αυτές μπορούν να ξεπεραστούν, ενώ ήδη αρχίζουμε να πετυχαίνουμε μικρές νίκες», παρουσία των διευθυνόντων συμβούλων της Terminal Link, Boris Wenzel, της Deutsche Invest Equity Partners, Alexander Von Mellenthin, του Ομίλου Dimera, Arthour Davidyan, και του εμπορικού διευθυντή, Rui Pindo, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την ανάληψη της διοίκησης από την κοινοπραξία

Ο

Δυναμικός στρατηγικός σχεδιασμός με ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων Οι κ.κ. Σωτήρης Θεοφάνης, Boris Wenzel, Alexander Von Mellenthin, Arthour Davidyan, και Rui Pindo. South East Gateway στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, είπε πως ήδη ανακοινώθηκε ότι τρεις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες που είχαν διακόψει τις στοχευμένες τροφοδοτικές τους γραμμές στη Θεσσαλονίκη, επανακάμπτουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες με δικές τους υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι «είναι ένα δείγμα πως είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Μια καλή αρχή». Συνεχίζοντας διευκρίνισε πως ήδη παρατηρείται βελτίωση στην εξυπηρέτηση και τους χρόνους

αναμονής, λέγοντας: «Πέρσι τον Δεκέμβριο ο μέσος όρος αναμονής ήταν 150-170 ώρες κατά μέσο όρο. Σήμερα έχει πέσει στις 15 με 16 ώρες, και αυτό χωρίς να έχουν αλλάξει οι υποδομές». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο επικεφαλής του ΟΛΘ επισήμανε τους άμεσους στόχους της νέας διοίκησης, που είναι η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Λιμανιού και οι επαφές με τους πελάτες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.

Μία από τις μόλις έντεκα εταιρίες σε 78 χώρες που βραβεύθηκαν

Οι κ.κ. Βασίλης Ευθυμιάδης, Γιώργος Σταμέλος και η κ. Ντένη Θεοχαράκη.

Για 2η φορά βραβεύτηκε από το Groupe Renault, για την εξαιρετική της πορεία το 2017, η Teoren Motors, μετά την πρώτη της βράβευση το 2015, στα πλαίσια του «P.A.R.I.S. Challenge 2014». Στη βράβευση, που πραγματοποιήθηκε αρχές Απριλίου στο «Musee de l’Homme», στο Παρίσι, παρευρέθηκαν για την Teoren Motors η αντιπρόεδρος και αν. διευθύνουσα σύμβουλος Ντένη Θεοχαράκη, ο εμπορικός διευθυντής Βασίλης Ευθυμιάδης, καθώς και ο διευθυντής Pωλήσεων Γιώργος Σταμέλος, με την κ. Θεοχαράκη να εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημαντική αυτή διάκριση. Ειδικότερα, η βράβευση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η Teoren Motors

αποτέλεσε μία από τις μόλις έντεκα εταιρίες που βραβεύθηκαν ανάμεσα σε 78 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, στο «Partners Awards: Renault International Sales (P.A.R.I.S Challenge)». Πιο αναλυτικά, αυτή η σημαντικότατη διάκριση είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων κινήσεων, της εξαιρετικής πορείας της στον τομέα των Πωλήσεων και των Υπηρεσιών After Sales για το 2017, αλλά και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης και της επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρία σε όλους τους τομείς και εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της, ώστε οι Renault και Dacia να συνεχίσουν τη σταθερά ανοδική τους πορεία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Θεσμός που εντάσσεται στην πολιτική επιλογή να δημιουργούνται ευκαιρίες σε Τουρισμό και Οικονομία Στην υποστήριξη της Στερεάς Ελλάδας αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, σημειώνοντας πως το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί ένα θεσμό που εντάσσεται στην πολιτική επιλογή να δημιουργούνται ευκαιρίες στον Τουρισμό, την Οικονομία και τον Πολιτισμό. «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ για ακόμη μία χρονιά, κάτι σημαίνει», δήλωσε την Πέμπτη 19 Απριλίου, στη συνέντευξη Τύπου, παρουσία του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Δημήτρη Μιχελακάκη, του δημάρχου της οικοδέσποινας του αγώνα Λαμίας Νίκου Σταυρογιάννη, του γενικού διευθυντή Διεθνούς και Εγχώριας Εμπορίας του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων Ρομπέρτο Καρα-

Στη νέα ψηφιακή εποχή, που απαιτεί νέες λύσεις και ενέργειες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mercedes Benz Ελλάς Γιάννης Καλλίγερος, επισημαίνοντας πως η εταιρία από την 1η Ιανουαρίου 2018 παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο της μάρκας. «Η κινητικότητά μας αλλάζει ραγδαία: σήμερα ζούμε ψηφιακά και είμαστε σχεδόν πάντα online και διαθέσιμοι!», ανέφερε την Πέμπτη 19 Απριλίου, σε μια φαντασμαγορική παρουσίαση του νέου brand Mercedes me, ο κ. Καλλίγερος, εξηγώντας πως το Mercedes me δεν είναι μία νέα ιστοσελίδα. Περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών, από τη χρηματοδότηση, έως τις γνωστές διεθνείς υπηρεσίες κινητικότητας της Daimler.

χάνας, και του αλυτάρχη Νίκου Μανώλη, σημειώνοντας ότι «έχουμε επιλέξει να στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις, γιατί αποτελούν μέρος της ανάπτυξής μας». Παίρνοντας το λόγο, ο κ. Μιχελακάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Χορηγό ονομασίας του αγώνα, την ΕΚΟ, ενώ ο κ. Καραχάνας είπε: «Η ΕΚΟ έχει μακρά παράδοση στη στήριξη σημαντικών αθλητικών γεγονότων στη χώρα μας, πόσο μάλλον αυτών που έχουν γίνει θεσμός», με τον κ. Μανώλη να επισημαίνει πως ο ελληνικός αγώνας, 3ος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), θα διεξαχθεί στις 1-3 Ιουνίου.

Διακρίνονται οι κ.κ. Μιχελακάκης , Σταυρογιάννης, Μπακογιάννης, Μανώλης, και Καραχάνας.

Το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων των μετόχων, καθώς και τη θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου, στην Kosmocar Α.Ε. Γενικοί Εισαγωγείς Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών, αναλαμβάνει ο Στήβεν Σίρτης (φωτό), έχοντας συμβάλλει καθοριστικά, στη διάρκεια της δεκαπενταετούς θητείας του, στην ανάπτυξη και την επιτυχία της εταιρίας. Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, αναλαμβάνει από τις 2 Μαΐου ο Αντώνης Μαυριδόγλου, διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς, έχοντας 30 έτη εμπειρίας σε εταιρίες πετρελαιοειδών και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μεγάλους Οργανισμούς, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρηματική ανάπτυξή τους και διαμορφώνοντας νέα καταναλωτικά πρότυπα σε πολλές κατηγορίες.

ÕÓÔ‰Ô ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Î‡ÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Τις καλύτερες πωλήσεις πρώτου τριμήνου στην ιστορία του πέτυχε το BMW Group, με συνολικές παραδόσεις 604.629 οχημάτων BMW, MINI και Rolls-Royce, πετυχαίνοντας 3,0% αύξηση από πέρυσι. «Οι πωλήσεις-ρεκόρ που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς είναι μόνο η αρχή μιας ακόμα επιτυχημένης χρονιάς, με κύριο συντελεστή το προσεχές λανσάρισμα νέων μοντέλων», δήλωσε, αρχές Απριλίου, το μέλος Δ.Σ. του Ομίλου και υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκας BMW, Pieter Nota, προσθέτοντας: «Όλες οι κύριες περιοχές πωλήσεων πέτυχαν άνοδο το πρώτο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αντιξοότητες σε μερικές σημαντικές αγορές. Επίσης, είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε την αυξανόμενη ζήτηση για τα ηλεκτρικά / plug-in υβριδικά μας οχήματα σε όλο τον κόσμο».

Διατήρηση των πωλήσεων με λανσάρισμα νέας γκάμας οχημάτων Oι 500.000, και πλέον, μονάδες στην Ευρώπη, είναι ο στόχος της Kia για το 2018, με τον μέχρι τώρα διευθύνοντα σύμβουλο της Kia Motors Iberia, Emilio Herrera (φωτό), να αναλαμβάνει ως νέος COO της εταιρίας στην Ευρώπη, έχοντας πετύχει τον υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων της Kia στην Ιβηρική χερσόνησο από το 2013 έως το 2017. Πιο αναλυτικά, ο κ. Herrera θα εργάζεται στην ευρωπαϊκή έδρα της εταιρίας στη Φρανκφούρτη, συνεργαζόμενος στενά με τον πρόεδρο της εταιρίας, Yong Kew Park, και θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων της μάρκας, επιβλέποντας το λανσάρισμα μιας νέας γκάμας οχημάτων.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

¶ÚfiÏ·‚ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙËÓ ∞ıËÓ·˚΋ ƒÈ‚Ȥڷ ¶ƒ√™ø¶∞

η βεβαιότητα ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόλαβε καταστάσεις που θα ήθελαν πολύ περισσότερο χρόνο για να ιαθούν εξέφρασε ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής, επισημαίνοντας τη γιγαντιαία προσπάθεια που κατέβαλε το ΥΝΑΝΠ μετά το ναυάγιο, μέσα σε περίπου τρεις μήνες. «Σχετικές ανακοινώσεις έχουν κάνει διεθνείς Οργανισμοί που ασχολούνται με τις θαλάσσιες ρυπάνσεις, αλλά κυρίως το επιβεβαιώνει το IOPC Funds, το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων για Ρύπανση από Πετρέλαιο, ο φορέας που στο καταστατικό του ορίζει ρητά ότι ναι μεν αποζημιώνει σε περιπτώσεις ρυπάνσεων, αλλά για να προβεί σε αποζημιώσεις θα πρέπει οι χώρες που είναι μέλη του να έχουν καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια που μπορούσαν να καταβάλουν για τον καθαρισμό της θάλασσας και των ακτών», ανέφερε την Τετάρτη 18 Απριλίου, παρουσία του υφυπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού και του προέδρου του ΕΛΚΕΘΕ Σπύρου Μαυράκου, στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Κουρουμπλής, σημειώνοντας: «Το Διεθνές αυτό Ταμείο το καλέσαμε αμέσως. Αυτό ανταποκρίθηκε και επόπτευσε την επιχείρηση απορρύπανσης. Κατόπιν αυτού, αποφάσισε και προενέκρινε 51 εκατ. ευρώ

Τ

Ο γενικός γραμματέας του ΥΝΑΝΠ κ. Διονύσης Τεμπονέρας, ο υπουργός κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ κ. Σπύρος Μαυράκος, και ο υφυπουργός κ. Νεκτάριος Σαντορινιός.

προκειμένου να πληρωθούν ζημίες που έχουν υποστεί όλοι οι φορείς, είτε ιδιωτικοί, όπως οι επιχειρήσεις που επλήγησαν, είτε δημόσιοι, όπως οι φορείς που συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού, οι δήμοι που επλήγησαν, και κάθε φορέας γενικώς που ενεπλάκη ή υπέστη ζημιά στη λεγόμενη ακτογραμμή της Αθηναϊκής Ριβιέρας όπως συνηθίζεται να λέγεται». Παίρνοντας το λόγο, ο κ. Σαντορινιός δήλωσε: «Ήταν εκπεφρασμένη η δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες για το τελικό πόρισμα των μελετών του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης στις πληγείσες από το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη ΙΙ” περιοχές, και αυτό κάνουμε πράξη

σήμερα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αποδεικνύουν ότι οι παραλίες, η θάλασσα, ο βυθός, αλλά και το βένθος είναι καθαρά από τα κατάλοιπα που άφησε πίσω του το “Αγία Ζώνη ΙΙ”». Από την πλευρά του, ο κ. Μαυράκος χαρακτήρισε τη βύθιση και τη ρύπανση που ακολούθησε «συμβάν», και ανέλυσε τις συστηματικές μετρήσεις που έγιναν, λέγοντας ότι «το γενικό συμπέρασμα από την επιστημονική μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ είναι ότι οι κύριες επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν στην παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα στις περιοχές Σαλαμίνας, Γλυφάδας και Ελληνικού, και μόνο για την περίοδο των τριών πρώτων μηνών μετά τη διαρροή του πετρελαίου.

Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιωθεί περισσότερο Oι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress tests, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, τονίζοντας πως το 2018 το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιωθεί περισσότερο. «Οι έλεγχοι που έχει διενεργήσει ο επόπτης (TAR) και τα αποτελέσματα του stress test θα ενσωματωθούν στον έλεγχο SREP στα μέσα του έτους», είπε τη Δευτέρα 16 Απριλίου, στο περιθώριο της υπογραφής της συμφωνίας της Εθνικής Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων τριών συμβάσεων εγγυήσεων, ύψους 640 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Φραγκιαδάκης, προσθέτοντας πως ενημέρωση για το πώς οδεύει η διαδικασία θα

έχουν οι τραπεζίτες κατά την επίσκεψή τους στη Φρανκφούρτη. Απαντώντας σε ερώτηση για την Εθνική Ασφαλιστική διευκρίνισε πως η ΕΤΕ εξετάζει με προσοχή με ποιον τρόπο θα προσεγγίσει τους δύο κινεζικούς ομίλους, οι οποίοι είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εταιρία, ούτως ώστε να κλείσει σύντομα και με θετική έκβαση η διαδικασία για την τράπεζα, προσθέτοντας ότι «η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό δίνει δυνατότητα ευελιξίας στην Εθνική Τράπεζα». Αναφερόμενος στην κρίση, ο επικεφαλής της ΕΤΕ εξήγησε πως, τελικά, «η κρίση επέτρεψε σε μια κρίσιμη μάζα εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων να γίνουν πιο δυνατές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

31

¶ÚÔÏËÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙ‹ÚÈ͢

Οι κύριες επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν στην παράκτια ζώνη Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Στην ανάγκη διερεύνησης τρόπων για τη διατήρηση του waiver μετά τη λήξη του Προγράμματος, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούμε την προληπτική γραμμή στήριξης, εστίασε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας μεσοβδόμαδα στην εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics, προσθέτοντας: «Η ελληνική Οικονομία μπορεί να επιστρέψει στην ομαλότητα και τη χρηματοπιστωτική κανονικότητα μέσα στο 2018, καθώς απομένουν λίγα μόνο βήματα: η έγκαιρη περάτωση της Τέταρτης Αξιολόγησης και η εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του δημόσιου Χρέους». Μάλιστα, εκτίμησε πως η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διεξάγεται τώρα, αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Υπονομεύεται η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας Στη σημαντική αποεπένδυση των 100 δισ. ευρώ σωρευτικά στην περίοδο 2009-2017, που έχει σημειωθεί στα χρόνια της κρίσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, επισημαίνοντας πως υπονομεύει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. «Το ισοζύγιο των επενδύσεων, καθαρές προς ακαθάριστες, παρέμεινε αρνητικό το 2017 κατά -3,9% του ΑΕΠ, με συνέπεια να μην ανανεώνεται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της Οικονομίας, να πλήττεται η παραγωγικότητά της, και άρα η θέση της στο διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό, και να μην δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης στο βαθμό που απαιτείται για να μειωθεί δραστικά η ανεργία», είπε την Τετάρτη 18 Απριλίου, προαναγγέλλοντας το επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνεται στις 23 και 24 Απριλίου.

™Ùfi¯Ô˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 20 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Νέο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στους Αμπελόκηπους, σ' ένα νευραλγικό σημείο της πόλης, απέκτησε από την Παρασκευή 20 Απριλίου η Leroy Merlin, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Φουρλή. Η επένδυση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, αφορά στη μίσθωση του τριώροφου καταστήματος στο συγκρότημα της τεχνικής εταιρίας Δάκων, και εκτιμάται ότι θα φέρει την αλυσίδα πιο κοντά στο σύγχρονο καταναλωτή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αλυσίδας, εντός του 2019 αναμένεται η δημιουργία δύο ακόμη σημείων, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσοπρόθεσμο πλάνο της αλυσίδας αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου 20 καταστημάτων μεγάλου, μεσαίου και μικρού εμβαδού, σε Ελλάδα και Κύπρο.


32

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

∫·È fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ!

ªÂ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·

αγκοσμίως, η Εργο-Χρηματοδότηση Υποδομών, Θαλάσσιων Μεταφορών και Πλοίων, γνωστότερη ως «Project Finance», έρχεται υπό συνθήκες να καλύψει το έλλειμα τραπεζικού δανεισμού και να αναδειχτεί σε ειδικό χρηματοδοτικό προϊόν, ιδίως μετά την πιστωτική κρίση του 2008. Παρά τη δυναμική των Εργο-Χρηματοδοτήσεων, όμως, η διείσδυσή του ιδιωτικού κεφαλαίου –ιδιαίτερα των Θεσμικών Επενδυτών με διαθέσιμα 120 τρισ. δολ.– παραμένει ακόμα ισχνή, κυρίως σε περιπτώσεις όπου καλείται να συνυπάρξει με πολιτικές και οικονομικές αγκυλώσεις Οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή η Παγκόσμια Τράπεζα. Προσκεκλημένος του 3ου Διεθνούς Συνέδριου με θέμα «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα» ο κ. Γιώργος Ανδριανόπουλος, εξειδικευμένος CFO σε Project Finance | Maritime – Corporate Investment θα εστιάσει εκ μέρους του βρετανικού Οίκου ICONIC Project Finance Advisory στο αντικείμενο των ΕργοΧρηματοδοτήσεων. Ο ίδιος αναφέρει: «Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την

Π

Ο προσκεκλημένος του 3ου Διεθνούς Συνέδριου με θέμα «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα», κ. Γιώργος Ανδριανόπουλος, θα εστιάσει στο αντικείμενο των Εργο-Χρηματοδοτήσεων. προοπτική των Εργο-Χρηματοδοτήσεων κυρίως εκτός Ε.Ε., αλλά σε συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές. Όπως γνωρίζετε, η ανάπτυξη και το ΑΕΠ συνδέονται αναλογικά με τις δαπάνες σε έργα υποδομής, οι οποίες στην περίπτωση της Ελλάδας έχουν, για τους γνωστούς λόγους, “πα-

γώσει”. Αντίστοιχα, η επιχειρηματικότητα ειδικών κλάδων, όπως η Ναυτιλία και η Βιομηχανία, που θα έπρεπε να έχουν στραφεί νωρίτερα απ' όποιονδήποτε άλλο τομέα στις Εργο-Χρηματοδοτήσεις και ήδη να συνεισφέρουν στην εθνική Οικονομία, προσδοκούν παθητικά την επιστροφή στον τραπεζικό δανεισμό του 2008 – γεγονός εξαιρετικά απίθανο, για λόγους που εξηγούνται στην ομιλία». Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ), και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, με τη συμμετοχή σημαντικών παραγόντων από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, συμμετέχουν το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και εκπρόσωποι της Ναυτιλίας, της Αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων, και των εταιριών που αναπτύσσουν τεχνολογίες στους τομείς της Ενέργειας, των Έξυπνων Δικτύων, των Επικοινωνιών, των Μεταφορών, της Διοίκησης και της Διαχείρισης των Αγορών».

Ικανοί άνθρωποι που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθημερινά

Ο κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης και η κ. Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου.

Τη νέα εποχή της Elbisco, που σηματοδοτείται από την υιοθέτηση ενός νέου οράματος και εταιρικής ταυτότητας, αλλά και από μια σειρά σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων, εγκαινίασαν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της εταιρίας. «Οραματιζόμαστε να γίνουμε ένα φωτεινό παράδειγμα για την Ελλάδα.», δήλωσε κατά την ομιλία της, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Απριλίου στη νέα Μονάδα Παραγωγής Φρυγανιάς στη Χαλκίδα, η πρόεδρος του Δ.Σ. της Elbisco Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου, προσθέτοντας: «Να αποδείξουμε ότι ο μοναδικός δρόμος για τη βιώσιμη, και όχι εφήμερη, επιτυχία περνάει μέσα από θεμελιώδεις, βαθιά ελληνικές οι-

κουμενικές αξίες. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη γνώση. Έχουμε νέες επενδύσεις. Αλλά, πάνω από όλα, έχουμε ικανούς ανθρώπους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθημερινά, με αγάπη και αφοσίωση». Παίρνοντας το λόγο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Δημοσθένης Ραμαντάνης, επισήμανε: «Με οδηγό αυτές τις αξίες που πιστεύουμε και υπηρετούμε εμείς στην Elbisco, θέλουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας στον κόσμο. Θέλουμε να πετύχουμε στη διεθνή αγορά. Να δημιουργήσουμε. Να τα καταφέρουμε. Και να δείξουμε σε όλους ότι ο Έλληνας μπορεί να πετύχει με το σωστό τρόπο, με ευθύνη, δικαιοσύνη, ανθρωπιά. Μόνο έτσι, η ανάπτυξη μπορεί να είναι υγιής και διαχρονική».

Νέα σημαντικά δεδομένα για τη θεραπεία μιας ιδιαίτερα σπάνιας υποδιαγνωσμένης πάθησης Σημαντική μείωση στο συνδυασμό της θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία και της συχνότητας νοσηλειών λόγω καρδιαγγειακών συμπτωμάτων σε ασθενείς με σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη μυοκαρδιοπάθεια (TTR-CM), σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στους 30 μήνες θεραπείας, κατέδειξε στατιστικά η αγωγή με το φάρμακο tafamidis, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 ATTR-ACT. Πιο αναλυτικά, η σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη (TTR) μυοκαρδιοπάθεια είναι μια σπάνια, θανατηφόρα και υποδιαγνωσμένη πάθηση, που συνδέεται με προοδευτική καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο στο 1% των ασθενών γίνεται διάγνωση της νόσου, ενώ το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών είναι 3 έως 5 έτη από τη διάγνωση. Ο επιπολασμός της TTR-CM παραμένει επί του

παρόντος άγνωστος, ενώ δεν υπάρχουν εγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές που ενδείκνυνται συγκεκριμένα για τη θεραπεία της νόσου. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας νέας θεραπείας για τους ασθενείς που την έχουν επειγόντως ανάγκη. Η ATTR-ACT, μια διεθνής, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης 3 με 3 σκέλη, διερεύνησε την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το προφίλ ανοχής της ημερήσιας δόσης tafamidis 20 mg ή 80 mg σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Συμμετείχαν 441 ασθενείς τόσο με την κληρονομικού τύπου σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη αμυλοειδική μυοκαρδιοπάθεια όσο και με τη γεροντική αμυλοείδωση.

¶ƒ√™ø¶∞

Αναγκαία η ενημέρωση δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για τις Εργο-Χρηματοδοτήσεις

Tη δυναμική της πορεία ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τα επόμενα στρατηγικά της σχέδια, παρουσίασε την Τρίτη 17 Απριλίου, στους δημοσιογράφους, με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας, η ελληνική πολυεθνική Eurocert, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γεώργιο Μπρισκόλα. Έχοντας αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά, η Eurocert είναι ένας ανεξάρτητος φορέας επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο, που προσφέρει περισσότερες από 50 υπηρεσίες πιστοποιήσεων και ελέγχων, σε κλάδους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Τρόφιμα, τα Αγροτικά Προϊόντα, την Ενέργεια, τη Βιομηχανία, τους Σιδηροδρόμους και τον Τουρισμό.

Σχέδια επιτάχυνσης κοινών δραστηριοτήτων μέχρι το 2020 Την ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας ανακοίνωσαν η Siemens και η Atos, με σχέδια επιτάχυνσης των κοινών τους δραστηριοτήτων μέχρι το 2020, με τον προϋπολογισμό του προγράμματος να αυξάνεται κατά 100 εκατ. ευρώ, φτάνοντας το συνολικό ύψος των 330 εκατ. ευρώ – τρεις φορές περισσότερα από το αρχικό ποσό. «Θα συνδυάσουμε περαιτέρω τη δύναμη και των δύο εταιριών και θα επωφεληθούμε από το κοινό πρόγραμμα επενδύσεων για την περαιτέρω επέκταση των προσεγγίσεών μας σε θέματα όπως η Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και η Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε σχολιάζοντας τη συνεργασία ο Roland Busch, διευθυντής Τεχνολογίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Siemens AG.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Laser Τη διεξαγωγή μιας σειράς σεμιναρίων θα ξεκινήσει το «Ιασώ», που θα έχουν συγκεκριμένη θεματολογία, θα διεξάγονται κάθε χρόνο, θα καλύπτουν επίκαιρα θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας, έχοντας επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Εμμανουήλ Διακομανώλης, πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου. Σκοπός του φετινού Σεμιναρίου, που πραγματοποιείται σήμερα 21 Απριλίου και ώρα 10.00 έως 13.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του «Ιασώ», είναι η ενημέρωση των γυναικολόγων στον επίκαιρο και αμφιλεγόμενο τομέα εφαρμογής των Laser στη Χειρουργική και Αισθητική Γυναικολογία. Οι επεμβάσεις αυτές στοχεύουν για πρώτη φορά όχι μόνο στην αισθητική των γεννητικών οργάνων, αλλά και στη βελτίωση της σεξουαλικής ζωής της γυναίκας.

Σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης Στο πλαίσιο ενημέρωσης και αντιμετώπισης παθήσεων σχετιζόμενων με τους νεφρούς, το Παιδονεφρολογικό Τμήμα του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών δίνει τη δυνατότητα εξετάσεων σε όσους επικοινωνήσουν έως τις 31 Μαΐου, στην ειδική μειωμένη τιμή των 85 ευρώ. Συγκεκριμένα, η προσφορά περιλαμβάνει παιδονεφρολογική κλινική εκτίμηση και υπερηχογράφημα νεφρών ουροδόχου κύστεως, και ισχύει για όσους επικοινωνήσουν αποκλειστικά έως την Πέμπτη 31 Μαΐου, από τις 08.00 έως τις 22.00, στα τηλέφωνα: 210 6862397 – 339. Οι προσφορές αυτές, εντάσσονται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μέσα από το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς κορυφαίες υπηρεσίες Υγείας.


34

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Σοκ από τη νεκρή φάλαινα στη Σαντορίνη Το αποκρουστικό θέαμα της νεκρής φάλαινας στη Σαντορίνη, με τους τόνους από σακούλες στα σωθικά της, έφερε στην επιφάνεια -με τον πιο δραματικό και αποτρόπαιο τρόπο- το φλέγον ζήτημα της ρύπανσης των θαλασσών από τους εκατοντάδες χιλιάδες τόνων πλαστικά που πετιούνται σε αυτή. Μέχρι σήμερα το πρόβλημα εντοπιζόταν αρχικά στα δελφίνια που ζουν σε μεγάλες κοινότητες σε Αιγαίο και Ιόνιο. Φαίνεται, όμως, ότι η έκτασή του είναι πολύ μεγαλύτερη. Η φάλαινα φυσητήρας που περισυλλέχτηκε από το πλοίο «νήσος Θηρασία», με τη βοήθεια

Τόνοι πλαστικών στα σωθικά του κήτους!

γερανοφόρου πλοίου, ήταν 7 τόνων και μήκους 9 μέτρων, και εντοπίστηκε δίπλα στον ύφαλο «Αδιάβατος» που βρίσκεται στην πλευρά της Καλντέρας. Οι ειδικοί που έκαναν νεκροτομή στο κήτος, ανακάλυψαν ότι μέσα στο στομάχι της φάλαινας υπήρχαν πάνω από 30 κιλά πλαστικών (!), με αποτέλεσμα το άτυχο θηλαστικό να βρει τραγικό θάνατο. Όπως έγινε γνωστό, η φάλαινα πέθανε από γαστρικό σοκ που προκλήθηκε από την κατάποση πλαστικού. Η φάλαινα δεν μπόρεσε να αποβάλει τα πλαστικά από το πεπτικό σύστημά της, με αποτέλεσμα να πάθει περιτονίτιδα και να πεθάνει.

Η πλαστική σακούλα ευθύνεται για το θάνατο εκατομμυρίων θαλασσίων θηλαστικών, ψαριών και πτηνών! Ύστερα από μήνες ή χρόνια, διαλύονται σε αμέτρητα μικροσκοπικά κομμάτια, που καταλήγουν στο βυθό ή επιπλέουν στο νερό και τα τρώνε τα ψάρια. Χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να βιοδιασπαστούν. Στη λογική της προσπάθειας περιορισμού της μόλυνσης η Ε.Ε. με τη νέα νομοθεσία της απαιτεί από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν σταδιακά τη χρήση της πλαστικής τσάντας με αρχικό ανώτατο όριο τις 90 σακούλες ανά άτομο ετησίως από το 2019, και τις 40 σακούλες το 2025.

™Δ∏ §∂™μ√ μƒπ™∫√¡Δ∞π 9.000 ∂°∫§øμπ™ª∂¡√π

∞‡ÍËÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô υνεχίζονται οι αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου λόγω της πρωτοφανούς για την εποχή καλοκαιρίας. Ιδιαίτερα στη Λέσβο, η κατάσταση είναι τραγική. Ο πολύκροτος καταυλισμός στη Μόρια, «φιλοξενεί» περί τους 6.500 μετανάστες-πρόσφυγες, ενώ σε ολόκληρο το νησί υπολογίζεται ότι διαβιούν περίπου 9.000 μετανάστες και πρόσφυγες! Η εισροή είναι συνεχής, και τα στοιχεία, πλέον, δίνονται με το σταγονόμετρο. Τις ημέρες του Πάσχα, από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου στη Λέσβο, πέρασαν 418 άτομα, στη Χίο 94 και στη Σάμο 125. Συνολικά, από την αρχή του μήνα στα νησιά πέρασαν 1.710 πρόσφυγες και μετανάστες (948 στη Λέσβο, 375 τη Χίο και 387 στη Σάμο). Την τραγικότητα της κατάστασης παραδέχτηκε και ο ίδιος ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο διαπιστώθηκε αύξηση

Σ

Κατακόρυφη αύξηση 33% των εισροών το πρώτο τρίμηνο, παραδέχτηκε ο κ. Βίτσας

Διεκδικούν και οι μετανάστες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης!

33% σε σχέση με πέρυσι. «Το 2018 υπάρχει μια θα έλεγα αντιστροφή της κατάστασης -δεν έχει να κάνει με το 2015-, αλλά το πρώτο τρίμηνο στα νησιά, είχαμε αύξηση 33% σε σχέση με το 2017, ενώ ειδικά από τον Απρίλιο είχαμε ακόμα μεγαλύτερες ροές, της τάξης των 150-200 ατόμων την ημέρα», είπε ο κ. Βίτσας. Ερωτηθείς αν υπάρχει «άνοιγμα της στρόφιγγας» από την πλευρά της Τουρκίας ο κ. Βίτσας είπε ότι «η χρησιμοποίηση ανθρώπων σε ειδική

κατάσταση, όπως οι πρόσφυγες, για να πιέσεις άλλα κράτη ή την Ε.Ε. είναι απαράδεκτη πρακτική όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο και την ελάχιστη ανθρώπινη ηθική». Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών παραγόντων με τους οποίους συνομίλησε η «ΒτΚ», όσο δεν ανοίγουν για να λειτουργήσουν οι μεγάλες τουρκικές ξενοδοχειακές μονάδες στα παράλια της Μικράς Ασίας, το φαινόμενο θα πολλαπλασιάζεται. Οι τουρκικές Αρχές γνωρίζουν ότι

Ερώτηση στη Βουλή για την εγκατάλειψη στην Κω Κανείς δεν απαντάει από την κυβέρνηση στο δήμαρχο Κω που ζητάει να αναλάβει ο δήμος τη διεκπεραίωση των έργων αποκατάστασης του λιμανιού, ένα χρόνο περίπου μετά το μεγάλο σεισμό που έπληξε το νησί. Όπως, επίσης, κανείς από το υπουργείο Πολιτισμού δεν εξηγεί γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι αποκαταστάσεις στα μνημεία Πολιτισμού στο νησί. Αυτό επισημαίνουν σε ερώτησή τους προς τον πρωθυπουργό οι

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης και Δημήτρης Κρεμαστινός. Την ερώτηση κατέθεσαν με την ευκαιρία της παρουσίας του κ. Τσίπρα στη Ρόδο, για το αναπτυξιακό συνέδριο, και όπως τονίζουν το νησί άρχισε να πληρώνει τις συνέπειες στον τομέα της κρουαζιέρας, ενώ η εικόνα του λιμανιού με το φόρτο των αφίξεων και της διακίνησης εμπορευμάτων είναι αδιανόητη, ξέχωρα από τους κινδύνους που εγκυμονεί.

Και αυτό, ενώ ο επανασχεδιασμός και η ανακατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων έχει κόστος μόλις 41 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, όπως επισημαίνουν, με την απαράδεκτη ολιγωρία του υπουργείου Πολιτισμού και την αποκατάσταση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που υπέστησαν σημαντικές ζημιές, των οποίων το κόστος του αναγκαίου έργου δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. κατά τον υπολογισμό της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

έχουν μπροστά τους ένα 20ήμερο μέχρι το άνοιγμα και την πλήρη λειτουργία των ξενοδοχείων τους, και μέχρι τότε κάνουν τα στραβά μάτια σε όλες τις διακινήσεις προσφύγων από τα παράλιά τους προς τα γειτονικά ελληνικά νησιά. Οι συνθήκες επιτείνονται από το γεγονός ότι υπολειτουργεί εδώ και μήνες η υπηρεσία Ασύλου, και οι αιτούντες για άσυλο πρόσφυγες περιφέρονται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενώ οι πιο τολμηροί φεύγουν με τα πλοία για την Αθήνα. Την ίδια στιγμή, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης εξοργίζουν ακόμα και τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι –περίπου 400 άτομα– πραγματοποίησαν μια ακόμη διαμαρτυρία στη κεντρική πλατεία Σαπφούς. Τους διαδηλωτές έβγαλε στο δρόμο φήμη που διακινήθηκε, όπως οι ίδιοι δήλωναν, από μεταφραστές που εργάζονται στο Κέντρο της Μόρια, και σύμφωνα με την οποία πέθανε 40χρονος Αφγανός που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο, εξαιτίας της ελλιπούς φροντίδας υγείας που είχε στον καταυλισμό.

Αλληλο-καταγγελίες εργαζομένων - διοίκησης στο Νοσοκομείο Κιλκίς Αλλεπάλληλες είναι, πλέον, οι καταγγελίες των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κιλκίς, για φαινόμενα ξυλοδαρμών, λεκτικών προπηλακισμών και κλοπών. Η κατάσταση είναι τέτοια που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κιλκίς, εξέδωσαν δριμύτατη ανακοίνωση περιγράφοντας αναλυτικά όλα τα περιστατικά βίας και κλοπών, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων επιβεβαιώνονται και από τους ίδιους τους θύτες! Ωστόσο, ο διοικητής του Νοσοκομείου ανταπάντησε με μια οξύτατη ανακοίνωση κατηγορώντας την ΠΟΕΔΗΝ για άνευ όρων ανυποληψία. Αρχικά, λοιπόν, η ΠΟΕΔΗΝ, κατήγγειλε -μεταξύ άλλων- ότι στις 27 Ιανουαρίου, στην απογευματινή βάρδια στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, ιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς και συνοδοί τους δέχτηκαν λεκτική επίθεση και προπηλακισμούς, και ακολούθως ξυλοκοπήθηκαν από ψυχικά ασθενή, η οποία στη συνέχεια, με εντολή εισαγ- Η ΠΟΕΔΗΝ μιλάει γελέα, μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική για ξυλοδαρμούς, του Νοσοκομείου για λεκτικές επιθέσεις ακούσια νοσηλεία. Ανέκαι μικροκλοπές! φερε, επίσης, ότι το βράδυ της 19ης Μαρτίου, ασθενής βγήκε χωρίς άδεια από την Ψυχιατρική Κλινική στην οποία νοσηλεύονται ασθενείς χωρίς να υπάρχει πάντα γιατρός και δεύτερος νοσηλευτής, και εισέβαλε στις αίθουσες του χειρουργείου. Επιπλέον, η ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε ότι στις 2 Μαρτίου (στις 17.00), άτομο υπό επήρεια εισπνεόμενης ουσίας ακινητοποιήθηκε την ώρα που προσπαθούσε να διαρρήξει τη Β' Πτέρυγα του Νοσοκομείου, και, μάλιστα, όταν ήρθε η Αστυνομία, ο δράστης ομολόγησε ότι στις 20 Φεβρουαρίου, αφαίρεσε από τους κοιτώνες των γιατρών ρούχα, τάμπλετ, κινητό και φορτιστές. Η απάντηση του διοικητή ήταν άμεση: «Η ανυποληψία της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ δεν έχει όρια. Με σύμμαχο, αυτή τη φορά, μια παρέα βολεμένων, ισόβιων συνδικαλιστών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, στοχοποιεί τους ψυχικά πάσχοντες, αναπαράγοντας φοβικά στερεότυπα, ταυτίζοντας την ψυχική νόσο με την επικινδυνότητα και νοσταλγώντας τους παλιούς, «καλούς» καιρούς του ασύλου, του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επικίνδυνοι δεν είναι οι ψυχικά πάσχοντες. Επικίνδυνοι είναι οι βολεμένοι».


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Μένω

Eπιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

35

Πρέβεζα: σε εξέλιξη το κατολισθητικό φαινόμενο

Ελλάδα Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Η Κρυοπηγή εκπέμπει SOS.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, για 21η ημέρα, το γεωλογικό φαινόμενο στην Κρυοπηγή της Πρέβεζας, με τις κατολισθήσεις να καταστρέφουν ελαιώνες, το οδικό δίκτυο, τους κατοίκους να ανησυχούν για τα σπίτια τους και τους ειδικούς να κάνουν τους αυτοψίες, προκειμένου να καταρτίσουν μελέτη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες. Από τις 27 Μαρτίου, όπως λένε οι κάτοικοι, έβλεπαν καθημερινά, καθώς πήγαιναν στα χωράφια τους, να υποχωρεί

σε ένα σημείο το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού που συνδέει το χωριό με το Καναλάκι, ενώ άρχισαν να μετακινούνται και να κατολισθαίνουν οι ελαιώνες τους. Η επιτροπή των κατοίκων που συστάθηκε για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ζητά να κηρυχτεί το χωριό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες, οι κατολισθήσεις είναι σε μια απόσταση από τον οικισμό της Κρυοπηγής, περίπου 600-700 μέτρων. Κατολισθαίνει

μια έκταση 400 στρεμμάτων από εδάφη που αποτελούνται από κυανές μάργες, σχηματισμός που δεν έχει συνεκτικό πέτρωμα, και σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό διάστημα, δημιούργησαν το φαινόμενο. Την προσεχή Τετάρτη, 25 Απριλίου συγκαλείται ανοιχτή σύσκεψη στην Πρέβεζα, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Ηπείρου και επιστημόνων του ΙΓΜΕ για να μελετηθεί εκτενώς το φαινόμενο.

∞À•∏™∏ Δ√Àƒπ™Δø¡ ª√¡√ ™Δ∏ §∂À∫πªª∏

ªÂ›ˆÛË ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Το πρόωρο Πάσχα έφερε μείωση των επισκεπτών τη Μεγάλη Εβδομάδα

είωση των αφίξεων επισκεπτών στην Κέρκυρα τις ημέρες του Πάσχα, που ξεπερνά το 4%, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του Λιμεναρχείου. Αρνητικό πρόσημο κατέγραψε και η έλευση λεωφορείων στο νησί (-7,84%), γεγονός το οποίο εξηγείται εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιφερειακά της πόλης επέλεξαν να μη λειτουργήσουν από τόσο νωρίς, μιας και το κενό που μεσολαβεί αμέσως μετά τις ημέρες του Πάσχα μέχρι και την έναρξη της νέας τουριστικής σαιζόν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σε ό,τι αφορά τα Ι.Χ., εκεί παρατηρείται μια ανεπαίσθητη αύξηση, της τάξεως 0,48%. Παρά τα όμορφα έθιμα μειώθηκαν Ευχάριστη έκπληξη, εξέλιξη η οποία μπορεί να αποτελέσει σταθμό για τις οι αφίξεις. επόμενες χρονιές, αλλά και για την τουριστική σεζόν η οποία αναμένεται, αποτέλεσε η πολύ μεγάλη αύξηση της επιβατικής, κυρίως, κίνησης από το Λιμάνι της Λευκίμμης, η οποία σε ποσοστό ξεΥψηλά ποσοστά αφρικανικής σκόνης κυνης», λέει ο κ. Ζερεφός. Πάντως, το φαινόμενο Υπάρχουν ενδείξεις πέρασε το 71%. ριάρχησαν για πολλοστή φορά και πάλι μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα δεν είναι Αντίστοιχα θετικό πρόσημο σημείωότι θα αυξηθεί η συχνότητα στην Κρήτη, δημιουργώντας αποπνικτική καινούργιο. Ο κ. Ζερεφός εξηγεί: σε και η είσοδος αυτοκινήτων και λεωατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές και των του φαινομένου «Υπάρχουν περίοδοι την άνοιξη που φορείων (95 και 45% αντίστοιχα) από τεσσάρων νομών του νησιού. το λιμάνι της νότιας Κέρκυρας. κρατούν 50 ημέρες και ονομάζονται χαμσίΌπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – ΜακεδονιΣε ό,τι αφορά την ερμηνεία των αριθνια, περίοδοι κατά τις οποίες φυσά άνεμος και πέραν αυτού, πιθανότατα θα βρεθούμε αρμών που επισκέφθηκαν το νησί της κό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επίτιμος καθηγηέντονος που σηκώνει σκόνη. κετές φορές αντιμέτωποι με σύννεφα σκόνης. Κέρκυρας για τη Μ. Εβδομάδα, πιθανότής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Χρήστος ΖερεΩς αποτέλεσμα η σκόνη αυτή σκονίζει όλη «Τη σκόνη είναι πιθανό να την δούμε τατα λόγω της εποχής που έπεσε φέτος φός, «υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αυξηθεί η συτην Αίγυπτο. πολλές φορές και μέχρι το καλοκαίρι, και το Πάσχα, οι οργανωμένες εκδρομές χνότητα μεταφοράς της σκόνης. Μέχρι τώρα Ένα μέρος της σκόνης αυτής πηγαίνει μέχρι ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. ήταν περιορισμένες, μιας και δεν υπήρδεν έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι έχει αυξηθεί τα σύννεφα με τους δυνατούς ανέμους, και στη Εμείς έχουμε σκόνη και τον Ιούλιο, μάλιχαν διαθέσιμα ξενοδοχεία, ενώ πολλοί ήδη η μεταφορά. συνέχεια τα σύννεφα μεταφέρουν τη σκόνη από τους επισκέπτες προτίμησαν ν’ στα μετρήσαμε τη σκόνη σε ένα πείραμα Πάντως, επειδή τα ακραία φαινόμενα αυξάμέχρι την Αγγλία! αφήσουν τα Ι.Χ. τους στην Ηγουμενίτσα, που κάναμε παλαιότερα με τον αείμνηστο νουν παγκοσμίως, νομίζω ότι πρέπει να αναμέΕκεί, αν οι μετεωρολογικές συνθήκες είγια να μην επιβαρυνθούν το επιπλέον ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση και είδαμε πόνουμε πως και η μεταφορά της σκόνης θα αυξηναι κατάλληλες βρέχει κόκκινη βροχή, την κόστος μεταφοράς. σο αλλάζουν τα χρώματα στη δύση του ήλιθεί και αυτή σε συχνότητα», τονίζει ο κ. Ζερεοποία στον Μεσαίωνα ονόμαζαν «αιματοΕπίσης, εμφανώς μειωμένα ήταν φός, και προσθέτει ότι μέχρι το καλοκαίρι αλλά ου συνεπεία της μεταφοράς αυτής της σκόβροχή» και τη θεωρούσαν κακό οιωνό». Κακός οιωνός η «αιματοβροχή»... τα λεωφορεία, δηλαδή οι οργανωμένες εκδρομές προς Κέρκυρα από τα τουριστικά γραφεία της Αθήνας και της Βόρειας Ελλάδας, κάτι που έχει σχέση και με την έλλειψη διαθέσιμων κλινών σε ξενοδοχειακές φάνισή τους. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά κουνουπιών έχουν εμφανιστεί και στα νότια Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες μονάδες λόγω της περιόδου, κακαι έρχονται από διαφορετικές συνοικίες της παραλιακά προάστια της Αθήνας, από Βουκαι οι ισχυροί νοτιάδες για την εποχή, δεν θώς πολλά περιφερειακά ξενοδοΜυτιλήνης, αλλά και γενικά όλης της Λέλιαγμένη έως Φάληρο. Τα κουνούπια συφέρνουν μόνον την αφρικανική σκόνη. Παχεία που φιλοξενούσαν τέτοιες ορσβου. Στο έλεος των κουνουπιών βρίσκονήθως τσιμπάνε την ώρα που αρχίζει να νυράλληλα, βοήθησαν στην πρόωρη αναπαγανωμένες εκδρομές δεν άνοιξαν, νται οι κάτοικοι της ενδοχώρας στη Λέσβο, χτώνει, ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίραγωγή και εμφάνιση των κουνουπιών. Ιδιενώ αυτά που ήταν διαθέσιμα είχαν καθώς, σύμφωνα με το lesvospost.com, τα κους της περιοχής των Τρικάλων, αυτά εμαίτερα των κουνουπιών μεγάλου τύπου με πληρότητες που άγγιξαν το 100%. προγράμματα ψεκασμού καθυστερούν σηφανίζονται και τη μέρα. τα μακριά πόδια και φτερά. Η αύξηση των αφίξεων στη Λευκίμμαντικά, με συνέπεια οι πολίτες να ταλαιπωΤο πρόβλημα κάθε μέρα που περνά γίΣτην πρόωρη εμφάνιση των κουνουμη, οφείλεται στην απόφαση των εκεί ρούνται και να αδυνατούν ακόμα και να κάνεται και εντονότερο, με τους Τρικαλινούς πιών συντείνει και η καθυστέρηση στην πλοιοκτητών να προσφέρουν πολύ νουν τις αγροτικές τους εργασίες. να ανησυχούν για την εξέλιξη του φαινοέναρξη των ετήσιων ψεκασμών. φθηνά εισιτήρια για Ι.Χ. και επιβάτες, Ίδια προβλήματα και στην Καστοριά, μένου, αλλά και για το είδος των κουνουΤα παράπονα φτάνουν από πολλές πεαλλά και την προσθήκη ενός ακόμα λόγω της λίμνης, αλλά και στη Βουλιαγπιών που δεν είναι το συνηθισμένο. ριοχές της χώρας. Από την κρητική ύπαιθρο καραβιού τύπου «παντόφλας», με παμένη Αττικής, εξαιτίας επίσης των νερών Ίδια εικόνα και στη Λέσβο, όπου παρόέως την Καστοριά, και από την ενδοχώρα της ράλληλη αύξηση των ημερήσιων της λίμνης. μοια «γιγαντιαία» κουνούπια κάνουν την εμΛέσβου έως τα Τρίκαλα! Μεγάλα σμήνη δρομολογίων. Καθυστερούν φέτος οι ψεκασμοί.

Μ

Η σκόνη ήρθε για να μείνει στην Κρήτη

Κουνούπια-γίγαντες σε Λέσβο, Τρίκαλα και Καστοριά!


36

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Ιερώνυμος – Γαβρόγλου – Φίλης, από φίλοι, εχθροί και από εχθροί, φίλοι ! Του ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ι αλλαγές στο οργανόγραμμα του υπουργείου Παιδείας και η άμεση αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος με την κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), είναι η κορυφή του παγόβουνου για όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον 71χρονο Κωνσταντινουπολίτη υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου. Το κλίμα στις σχέσεις των δύο ανδρών ήταν εξαρχής αμοιβαία επιφυλακτικό, από τον Νοέμβριο του 2016, όταν εξωθήθηκε σε παραίτηση ο τότε υπουργός Νίκος Φίλης και ο μέχρι τότε καθηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής Επιμορφωτικών Υποθέσεων ορίστηκε αντικαταστάτης του. Ο Γαβρόγλου και άγνωστος να ήταν στους εκκλησιαστικούς κύκλους είχε το «προπατορικό αμάρτημα» για την Ιεραρχία στη Μονή Πετράκη, αλλά και την Αρχιεπισκοπή: είναι γεννημένος στη Κωνσταντινούπολη και είναι καθηγητής της Ιστορίας των Επιστημών στο τμήμα Μεθοδολογίας..! Είναι δηλαδή και για συναισθηματικούς λόγους προσκολλημένος στο Φανάρι και το πατριαρχικό περιβάλλον, ενώ οι επιστημονικές Προμηνύεται θερμό του γνώσεις τον καθιστούν επίφοβο μεθοδεύσεων και άσκησης καλοκαίρι στις σχέσεις συγκροτημένης πολιτικής. Τα πρώτα χαμόγελα στις ανταΕκκλησίας - υπουργείου ποδοτικές επισκέψεις αλλήλων, του υπουργού στην Αρχιεπισκοπή και του Προκαθημένου στο υπουρ- στην Αρχιεπισκοπή– ο κ. Γαβρόγλου παγείο, ήταν για το θεαθήναι. Στην ουσία, πί- λινδρομούσε στα συμφωνηθέντα για το σω από τις κλειστές πόρτες και μετά την μάθημα των Θρησκευτικών, και με ένα έμαποχώρηση των φωτογράφων δόθηκαν μεσο και «φαναριώτικο» τρόπο, όπως σκληρές μάχες για την οριοθέτηση των λέγεται στους διαδρόμους της Μονής Πεδύο στρατοπέδων. τράκη, κατάφερε να μην τηρείται η συμΗ Εκκλησία «κέρδισε» το ξήλωμα του φωνία για την ύλη του μαθήματος. Στην Νόμου Φίλη για τα Θρησκευτικά και το ουσία, ο κάθε καθηγητής πράττει κατά το «πάγωμα» της διαδικασίας αλλαγής του δοκούν, άλλοι τηρούν τους «φακέλους» μαθήματος, μέσα από μια χρονοβόρα και του μαθήματος, κάποιοι ανατρέχουν στα δαιδαλώδη διαδικασία επανεξέτασης της ύλης του μαθήματος. Το υπουργείο «ζή- παλαιά βιβλία, ενώ οι πιο ριζοσπαστικοί δίτησε και έλαβε» το σιωπητήριο των νουν την ώρα του μαθήματος σε συναδέλακραίων μητροπολιτών και μια κατατο- φους τους προκειμένου να προετοιμανική αντίδραση του επικεφαλής της Εκ- στούν οι μαθητές για τα σοβαρά μαθήματα κλησίας στο σύμφωνο συμβίωσης με- των εισαγωγικών στα ΑΕΙ. ταξύ και ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Επιπλέον, τον κατηγορούν από την ΑρΣύντομα όμως –όπως παραπονιούνται χιεπισκοπή, ότι όλον αυτόν τον καιρό προ-

Ο

Το παράδοξο σε μια φωτογραφία: Ιερώνυμος ανάμεσα σε Φίλη και Γαβρόγλου.

∏ ∞¡∞Δ√ªπ∞ ÌÈ·˜... Û¯¤Û˘ ετοίμαζε μεθοδικά και σιωπηρά την αλλαγή του οργανογράμματος του υπουργείου και την απάλειψη της κατοχυρωμένης μέχρι σήμερα αποστολής του υπουργείου για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης προκειμένου: να ανοίξει παράθυρο για το διαχωρισμό κράτους – Εκκλησίας, με πρώτο τομέα το μισθολογικό, και να ικανοποιήσει το αριστερό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο κ. Γαβρόγλου υπουργός Παιδείας, στους κύκλους της διοικούσης Εκκλησίας επανήλθαν μνήμες της εποχής... Σημίτη! Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη «μάχη» για τις ταυτότητες, ο τέως πρωθυπουργός είναι «κόκκινο πανί» για ορισμένους εκκλησιαστικούς κύκλους, υψηλά στην Ιεραρχία, καθώς ανακαλούν με απογοήτευση την ήττα που υπέστη η Εκκλησία στο ζήτημα των ταυτοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολλοί οι

1. 2.

ιεράρχες αλλά και το αρχιεπισκοπικό περιβάλλον που «νοστάλγησαν» την εποχή Φίλη! «Τουλάχιστον με τον Νίκο ξέραμε πού βρισκόμασταν», ακούγεται στα κλειστά γραφεία της Μονής Πετράκη.

Το ιδιότυπο «τρίγωνο» Το ιδιότυπο «τρίγωνο» των σχέσεων Ιερωνύμου – Νίκου Φίλη και Κώστα Γαβρόγλου εκφράστηκε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο στη σουρεαλιστική χωροθέτηση των επισήμων σε εκδήλωση, προ μηνός, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου στο Θησείο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας! Για τους διοργανωτές της εκδήλωσης, που ασφαλώς είχαν άνωθεν εντολές αλλά και ενημέρωση για το τι συμβαίνει μεταξύ Ιερωνύμου – Γαβρόγλου, ήταν προτιμότερο να γειτνιάζει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τον αποπεμφθέντα Νίκο Φίλη παρά να γειτνιάζουν μεταξύ τους τα δύο στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ! Έτσι, βρέθηκε ο κ. Ιερώνυμος να κάθεται δίπλα-δίπλα στον πρώην υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, ενώ ο νυν υπουργός καθόταν στην αντίθετη πλευρά, δίπλα στον κ. Παυλόπουλο, ο οποίος μάλλον θα αισθανόταν αμήχανα σε μια τόσο τεταμένη ατμόσφαιρα. Ο Αρχιεπίσκοπος υπήρξε διαχυτικός με τον κ. Φίλη, συνομίλησαν μάλιστα και ψιθυριστά, μειδιούσαν κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς τους, ενώ η συμπεριφορά του έναντι του σημερινού υπουργού υπήρξε θεσμική, ευγενική μεν, αλλά απόμακρη... Στο «τρίγωνο» εκείνης της ημέρας ο μεν Αρχιεπίσκοπος, όπως και ο κ. Φίλης, παρά τη φιλονικία τους για το μάθημα των Θρησκευτικών που οδήγησε πέρυσι στην εκπαραθύρωση του κ. Φίλη από το υπουργείο Παιδείας, έδειχναν να έχουν βάλει μια τελεία στο παρελθόν ή έστω να αποφεύγουν να το ανασύρουν, ο δε Φαναριώτης κ. Γαβρόγλου έδειχνε να «τρώει κόκκινο» και από τους δύο. Από τον κ. Φίλη γιατί ο πρώην υπουργός τον κατηγορεί ότι θεσμοθετεί μη κρατικά ΑΕΙ παραβιάζοντας το Σύνταγμα, και από τον κ. Ιερώνυμο γιατί πιστεύει ότι ενώ του παρέχει διαβεβαιώσεις όταν συζητούν μεταξύ τους, στην ουσία κινείται μυστικοπαθώς και μετά πράττει διαφορετικά... Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο κ. Γαβρόγλου βλέπει με τόση αντιπάθεια τη νηνεμία στις σχέσεις Ιερωνύμου – Φίλη που στο δελτίο Τύπου του υπουργείου για τα εγκαίνια εκείνης της ημέρας, γίνεται αναφορά σε παρουσία βουλευτών, χωρίς να υπάρχει αναφορά στην παρουσία του πρώην υπουργού Παιδείας!

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘o˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜

Τα χαμόγελα ανήκουν στο παρελθόν.

Η Εκκλησία προσέφυγε, τελικά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου Οργανισμού του υπουργείου Παιδείας, από την αποστολή του οποίου αφαιρέθηκε η «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», δηλαδή η θρησκευτική αγωγή των νέων, ενώ, παράλληλα, περιόρισε το δικαίωμα αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως υποστηρίζει η τελευταία. Αναλυτικότερα, η Εκκλησία της Ελλάδος ζητεί να κριθούν αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/2018 που αφορά το νέο Οργανισμό του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος καθορίζει

τους σκοπούς, τους στόχους, τις αρμοδιότητες και την οργάνωση γενικότερα του υπουργείου. Ο νέος Οργανισμός μεταβάλλει την αποστολή του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς, στο θέμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, επισημαίνει η Εκκλησία της Ελλάδος, και υποστηρίζει ότι είναι αντίθετη στο Άρθρο 16 του Συντάγματος η παράλειψη του νέου Οργανισμού του υπουργείου Παιδείας να εντάξει την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης στους σκοπούς του υπουργείου, κάτι που υπήρχε στον προγενέστερο οργανισμό του

έτους 2014 (Π.Δ. 114/2014). Δηλαδή, σύμφωνα με την Εκκλησία της Ελλάδος το υπουργείο Παιδείας αφαιρεί τη θρησκευτική αγωγή των νέων από την αποστολή του υπουργείου. Επίσης, υποστηρίζει ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι διατάξεις εκείνες του νέου Οργανισμού του υπουργείου Παιδείας που περιορίζουν το δικαίωμα αυτοδιοίκησης επί των εσωτερικών ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων που αυτή εποπτεύει.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

37

Φεστιβάλ Αθηνών 2018

Λουλούδια στον οργανισμό μας.

Καρδιά.

Ελάφι.

Τρεις + 1 επαναλήψεις με διθυραμβικές κριτικές το 2017, στο Φεστιβάλ 2018, που δεν πρέπει να χάσετε! α) «Αποτυχημένες απόπειρες αιώρησης στο εργαστήριό μου», από το Μπεκετικό σύμπαν. Σύλληψη σκηνοθεσία - σκηνικά: Δημήτρης Κουρτάκης, ερμηνεία Άρης Σερβετάλης. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 - Χώρος Δ στις 1, 3, 4, 5/6, στις 21.00, & 2/6 στις 20.00. β) Θοδωρής Γκόνης στον Εθνικό Κήπο, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 8/6 – 1/7, στις 19.00 (οι ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν). 20 + 1 λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο Χριστίνα Μαξούρη, αυλή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στην Πλάκα, από 12-16/6, στις 21.00. «Πέρσες Αισχύλου» Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου – Άρης Μπινιάρης, Ηρώδειο, 1/7, στις 21.00. Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Χάρης Χαραλάμπους, Νίκος Ψαρράς, Αντώνης Μυριαγκός.

Στεφάνι.

Η Τέχνη στην Επιστήμη Πέντε απεικονίσεις μέσα από το μικροσκόπιο της καθηγήτριας Ιατρικής Μαρίας Λαμπροπούλου προσαρμόζονται σε γραμματόσημα, μεταλλάσσοντας με αυτό τον τρόπο την ψυχρή Ιατρική Επιστήμη σε Τέχνη

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ Η πρόεδρος των ΕΛ.ΤΑ. Ευφροσύνη Σταυράκη με την καθηγήτρια Ιατρικής Μαρία Λαμπροπούλου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ιατρική οικογένεια και οι παθολογοανατόμοι απέκτησαν το δικό τους γραμματόσημο, το οποίο ταξιδεύοντας all over the world θα μεταφέρει τη σπουδαιότητα του έργου τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Τα φιλοτελικά προϊόντα αποτυπώνουν εικόνες από το μικροσκόπιο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρίας Λαμπροπούλου και εκτυπώθηκαν σε 2.500.000 τεμάχια, αποτελώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου των ΕΛ.ΤΑ. Ευφροσύνης Σταυράκη, τη μεγαλύτερη και πιο πρωτοποριακή σειρά που κυκλοφόρησε ποτέ. Η κ. Λαμπροπούλου ως παθολογοανατόμος μικροσκοπεί καθημερινά δεκάδες δείγματα ιστών (βιοψίες), στα οποία, όμως, διαπιστώνει και μία «καλλιτεχνική» πλευρά, αφού κάποιοι τυχαίοι σχηματισμοί κυττάρων παραπέμπουν σε έργα Τέχνης! «Παρατηρώντας στο μικροσκόπιο τον ιστό ανακάλυψα πως κάποιες φορές ο σχηματισμός των

Η

Ναι, ναι, βρίσκεται στον οργανισμό μας η «πεταλούδα» αυτή. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ και όμως αληθινό!

κυττάρων αλλάζει διάταξη αποκαλύπτοντας εικόνες και παραστάσεις που πραγματικά τις θαυμάζεις, λες και βλέπεις έναν πίνακα ζωγραφικής», δηλώνει χαρακτηριστικά η κ. Λαμπροπούλου. Τα έργα της έχουν εκτεθεί οργανωμένα, ενώ, εκτός από τα πέντε που αποτελούν, πλέον, επίσημη σειρά γραμματοσήμων, έχουν διακριθεί και αρκετά άλλα.Η επίσημη παρουσίαση της αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων, με τίτλο «Επιστήμη και Τέχνη μέσα από το μικροσκόπιο», πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, στην Αλεξανδρούπολη, από την Ευφροσύνη Σταυράκη, τον διευθυντή Φιλοτελισμού Γιώργο Ντζούρα, και άλλα διοικητικά στελέχη των ΕΛ.ΤΑ., σε συνδιοργάνωση με το ΔΠΘ και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων θα κυκλοφορεί μέχρι τις 18.3.2020 από τα ταχυδρομικά καταστήματα της χώρας, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. ΟΙ φιλοτελιστές και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται, μπορούν να τα προμηθευτούν, αρκεί να τα ζητήσουν με το όνομά τους.

Το Σωματείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ξεκίνησε από 22/3 τη διοργάνωση σεμιναρίου των διαλέκτων της ελληνικής γλώσσας. Κύριος διδάσκων και ομιλητής ο δρ Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, του ΕΜΠ, ο οποίος ερευνά επί δεκαετίες την ελληνική γλώσσα, τις διαλέκτους της και τις επιρροές της σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς, και έχει συγγράψει πλήθος σχετικών βιβλίων. Το σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου 15 συναντήσεις και θα είναι τέσσερις ώρες/μήνα κάθε Παρασκευή, 17.00-21.00, στο αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική», Διστόμου 7, στον Πειραιά. Πληροφορίες: 6943535994, 6947212830. Μαργαρίτα Βέργου Καραμάνου – Σωματείον ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

ΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

Σκηνή από την «Αντιγόνη».

ŒÎıÂÛË ∫fiÌÈΘ

Η Αναστασία Γκινάκη με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Hanni Malcotsis-Ursprung.

Θριάμβευσε στην Ελβετία Η εικαστικός Αναστασία Γκινάκη, που πρόσφατα βραβεύτηκε ως «Γυναίκα της χρονιάς» στην κατηγορία «Εικαστικός» στο διαγωνισμό του περιοδικού «Beauté», παρουσίασε με επιτυχία, στην «Galerie Anixis», στην πόλη Baden της Ελβετίας, 16 έργα της ακρυλικά, εξπρεσιονιστικού χαρακτήρα, με δυνατό περίγραμμα σ’ έναν ιδεατό αέρινο χώρο.

Το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στα comics, το μοναδικό του είδους του, με ελεύθερη είσοδο, ανοίγει τις πύλες του για 13η συνεχή χρονιά. Στις 20, 21 & 22 Απριλίου 2018, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί 10 διεθνώς καταξιωμένους δημιουργούς. Παρουσιάσεις, συζητήσεις, προβολές, διαγωνισμοί, workshops. Tιμώμενος καλλιτέχνης ο Σταύρος Κιουτσιούκης.

To «Λιμάνι» στα Χανιά Έχοντας καταφέρει να μετατραπεί στον απόλυτο πόλο έλξης για κάθε φιλότεχνο επισκέπτη της Παλαιάς Πόλης των Χανίων, το «Aria Concept Store» (Αγγέλου 7, Παλαιό Λιμάνι, Χανιά), εγκαινιάζει, στις 28/4, την πρώτη ομαδική του Έκθεση με τίτλο «Το Λιμάνι», υπό την επιμέλεια της Ζέτα Αντσακλή - «Porto III». ιστορικού Τέχνης Μαρίας Μιγάδη. Στο πλαίσιο της Έκθεσης, που θα διαρκέσει έως τις 20/5, εννέα επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν, με το δικό τους τρόπο, από τρεις πίνακες ζωγραφικής με θέμα «Το Λιμάνι». Συμμετέχοντες: Αντσακλή Ζέττα, Ασημακόπουλος Γιάννης, Βατανίδης Στάθης, Δημητρακοπούλου Τάνια, Διακουμής Σταύρος, Παπαδάκη Γεύσω, Πετροπούλου Σοφία, Πολιτοπούλου Ελένη, και ΣάΠαύλος Σάμιος «Απόγευμα στο λιμάνι». μιος Παύλος.

Αντιγόνη Η ομάδα μελέτης αρχαίου δράματος «ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ» παρουσιάζει, από την Κυριακή 22 Απριλίου και κάθε Κυριακή, στις 12.00 π.μ., την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλέους στα αρχαία ελληνικά, στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, Κολωνάκι: (211 4110044, 6907 292002), εισιτήρια 10 ευρώ. Η απόδοση διαλογικών και λυρικών μερών με προσωδιακό λόγο και μουσική συνοδεία της «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» παρουσιάζεται με υπέρτιτλους στα αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά και αγγλικά, και αποτελεί μια ολοκληρωμένη νέα πρόταση παρουσίασης αρχαίου δράματος, όπου η μουσικότητα του λόγου είναι το κυρίαρχο στοιχείο μέσω του ρυθμού και της μελωδίας του αρχαίου κειμένου. Κύριος άξονας της θεατρικής έρευνας και εργασίας της Ευαγγελίας Θαλασσινής, σκηνοθέτιδας και ηθοποιού, είναι η παραστατικότητα του αρχαίου κειμένου με άξονα τον προσωδιακό ρυθμό του πρωτοτύπου (εναλλαγή βραχέων και μακρών συλλαβών), σύμφωνα με το μετρικό υπόμνημα αξιόπιστων φιλολόγων, και η παρουσίαση του αρχαίου δράματος με βάση το τρίπτυχο λόγος – μουσική -κίνηση. Ηθοποιοί: Eυαγγελία Θαλασσινή, Γιώργος Καπετανάκος, Τίνα Κάνδυλα. Μουσικός: Αντιγόνη Παπαηλία. Μουσική σύνθεση: Χρήστος Σταυρίδης.


38

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ «Amityville: Το Ξύπνημα» «Amityville: The Awakening»

Οι ταινίες της εβδομάδας

ξεπροβάλλουν τρεις ταλαιπωρημένοι άνθρωποι… Ο νυχτοφύλακας Τόνι, που είχε μια ανατριχιαστική συνάντηση σε μια άδεια αποθήκη, πράγμα που τον στοιχειώνει για χρόνια, ο έφηβος Σάιμον, που δεν ξανακοιμήθηκε ύστερα από τη μοιραία νυχτερινή βόλτα με το αυτοκίνητό του, και ο θρασύς τραπεζικός Μάικ, που άλλαξε τον τρόπο σκέψης του από τη στιγμή που ανήσυχα πνεύματα τάραξαν για πάντα την άλλοτε «καλοστημένη» ζωή του. Μήπως ήρθε η ώρα να «γκρεμιστεί» η κοσμοθεωρία του ορθολογιστή καθηγητή;

«Μποέμικη ψυχή» «Djam»

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ-ΣΠΥΡΟΥ

Κακά τα ψέματα, το οίκημα στη Λεωφόρο Όσεαν Άβενιου 112 στο Αμίτιβιλ του Λονγκ Άιλαντ είναι το διασημότερο στοιχειωμένο σπίτι του κινηματογράφου, και σίγουρα η ιστορία που κουβαλά στις πλάτες του –και μόνο σαν σκέψη– προκαλεί ρίγη ανατριχίλας. Γιατί είναι γνωστοί οι έξι φόνοι που διέπραξε εκεί ο Ρόναλντ ΝτεΦέο Τζούνιορ όταν «στοιχειωμένος» από… φωνές που τον διέταζαν, πήρε μια καραμπίνα και πυροβόλησε τους γονείς και τα αδέλφια του. Τα άψυχα σώματα βρέθηκαν μπρούμυτα στα κρεβάτια τους, χωρίς να υπάρχουν σημάδια πάλης ή αντίδρασης, ενώ ο δολοφόνος θα παραμείνει φυλακισμένος σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Νέας Υόρκης μέχρι το θάνατό του. Και οι δαίμονες που «κατοικούν» στο συγκεκριμένο σπίτι δεν σταμάτησαν ποτέ να κάνουν την εμφάνισή τους ούτε και δεκατρείς μήνες μετά το πρώτο φρικτό πολλαπλό φονικό. Οι Τζορτζ και Κάθι Λατζ θεώρησαν τρομερή ευκαιρία να αγοράσουν το διώροφο στο Άμιτιβιλ, παρόλο που ο μεσίτης τούς είχε εξηγήσει το λόγο της χαμηλής τιμής του. Κάτι που δεν τους πτόησε να κρατήσουν και αρκετά από τα έπιπλα των προηγούμενων ενοίκων. Οι «φωνές» επανήλθαν, ο Τζορτζ εμφάνισε δολοφονικές τάσεις, και η υπόλοιπη οικογένεια βασανιζόταν από εφιάλτες. Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες και πλέον, o σκηνοθέτης Φρανκ Καλφούν εμπνέεται από τις τρομακτικές αυτές ιστορίες προσφέροντας ένα ακόμη franchise στην επιτυχημένη «συνταγή» ταινιών τρόμου παγκοσμίως, αφού η εν λόγω πύλη της… κόλασης ξανανοίγει στη μεγάλη οθόνη «ξυπνώντας» πιο φοβιστική από ποτέ, με μία μάνα και τα τρία παιδιά της να βασανίζονται από παραφυσικές οντότητες που θέλουν αποκλειστικά και μόνο το θάνατο τους. Πάντως, θα μπορούσε να στηθεί μια πιο δυνατή ταινία τρόμου που θα ξέφευγε από την απρόσωπη ρουτίνα που προσφέρει στο θεατή, και αυτό το στηρίζουμε πάντα στο γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα για απίστευτες σκηνές ουρλιαχτών σε σχέση με το θρύλο του συγκεκριμένου επιβλητικού ακινήτου…

«Το Νησί των Σκύλων» «Isle of Dogs»

Στην Ιαπωνία του προσεχούς μέλλοντος όλοι οι σκύλοι έχουν εξοριστεί σ’ ένα νησί-χωματερή, λίγο έξω από το Μεγκασάκι, εξαιτίας της επιδημίας που προσέβαλε τον καλύτερο τετράποδο φίλο του ανθρώπου. Στην κωμωδία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και ενήλικους σινεφίλ, που υπογράφει σκηνοθετικά ο Αμερικανός Γουές Άντερσον, ο 12χρονος Ατάρι, προστατευόμενος ανιψιός του διεφθαρμένου γατόφιλου δημάρχου Κομπαγιάσι, ξεκινά μόνος του την αναζήτηση του σκύλου-σωματοφύλακά του, Σποτς, αν και επίκειται το διάταγμα κυνο-εξολόθρευσης με πρόσχημα το φόβο μετάδοσης της θανάσιμης γρίπης που κουβαλούν πολλά από αυτά (σ.σ.: «πρόσφυγες» από άλλες περιοχές). Η βραβευμένη ταινία στο Φεστιβάλ Βερολίνου, προβάλλει ταυτόχρονα το σκληρό και συγκινητικό της πρόσωπο καυτηριάζοντας το φασιστικό καθεστώς που ψεύδεται και τιμωρεί άδικα τους σκύλους χρίζοντάς τους επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία. Έτσι, από το σενάριο δεν απουσιάζουν οι «σκληρές» κουβέντες που βγαίνουν… γλυκά από το στόμα ενός παιδιού, και όμως βρίσκουν αμέσως στόχο στις καρδιές των μεγάλων!

«Το Τελευταίο Φιλί του Κάιζερ» «The Exception» Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και μ’ ένα φανερό προβλέψιμο τέλος, η ταινία ξετυλίγει αριστοτεχνικά το μυθιστόρημα του Άλαν Τζαντ «The Kaiser’s last kiss», που πραγματεύεται τον τελευταίο χρόνου της ζωής του Κάιζερ Γουλιέλμου Β΄, ο οποίος στην αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ζούσε εξόριστος σε

μια έπαυλη στην Ολλανδία. Φυσικά, το δικό τους πολύτιμο «λιθαράκι» στον έξοχο συνδυασμό ιστορικού δράματος και κατασκοπικού θρίλερ έβαλαν ο τηλεοπτικός σεναριογράφος Σάιμον Μπερκ («Fortitude»), ο Βρετανός θεατρικός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λεβό, και, κυρίως, ο Κρίστοφερ Πλάμερ με την εκπληκτική ερμηνεία του. Και μέσα σ’ όλα ζούμε κάθε στιγμή ενός ασυμβίβαστου και εύθραυστου έρωτα που γεννιέται με αλλεπάλληλες κορυφώσεις στις ακραίες συνθήκες του πολέμου μεταξύ του Στεφάν, αξιωματικού των Ες-Ες (σ.σ.: έχει αναλάβει να επιτηρεί τον εξόριστο Γερμανό μονάρχη), και της νεαρής Εβραίας υπηρέτριας του τελευταίου! Όταν ο Χίμλερ, ως επικεφαλής των ναζί, αποφασίζει να τους επισκεφθεί απροειδοποίητα, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον στρατιώτη, που καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην πατρίδα και την καρδιά του…

«Οικογενειακός φίλος» «Le fils de Jean» Ο Πιερ Ντελαντονσάμ (σ.σ.: υποψήφιος για δύο Σεζάρ ερμηνείας οικογενειακού δράματος), που ξεχώρισε στον «Άγνωστο της Λίμνης», υποδύεται τον 33χρονο Γάλλο συγγραφέα Ματιέ, το χωρισμένο πατέρα ενός αγοριού, που ενημερώνεται από έναν άγνωστο που του τηλεφωνεί από το Κεμπέκ για να του πει ότι ο πατέρας του, που δεν γνώρισε ποτέ, ήταν Καναδός και μόλις πέθανε. Ακόμη, πληροφορείται ότι έχει δύο εξ αγχιστείας αδερφούς, και αποφασίζει να πάει στην κηδεία για να τους γνωρίσει χωρίς να τους αποκαλύψει την ταυτότητά του. Όταν, όμως, φθάνει εκεί, συνειδητοποιεί ότι όλοι αγνοούν την ύπαρξή του... Στην ταινία του ο Φιλίπ Λιορέ καταφέρνει για άλλη μια φορά να επικεντρωθεί στα βαθιά συναισθήματα, που δίνονται με αφηγηματικές λεπτομέρειες, και τις ανθρώπινες συμπεριφορές, χωρίς να βιάζεται να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό που κρύβεται γύρω από τη ζωή του πρωταγωνιστή του. Ένα μυστικό που θα εκδηλωθεί δραματικά και θα σημαδέψει το μυαλό των θεατών –αν και δεν είναι τόσο απρόβλεπτο– και μετά την έξοδό τους από την αίθουσα, όπως ακριβώς έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί για όλα του τα έργα ο Παριζιάνος σκηνοθέτης και σεναριογράφος, που αρέσκεται να σκιαγραφεί μικρές, καθημερινές ιστορίες.

Αυτή τη φορά, ο Γαλλοαλγερινός σκηνοθέτης Τονί Γκατλίφ («Gadjo Dilo», «Οι Εξόριστοι»), αντικαθιστά τα τσιγγάνικα βιολιά με τον μπαγλαμά, αφού δεν μοιάζει να θέλει να ξεφύγει από το στιλ των ταινιών που υπογράφει. Δηλαδή, μιλάμε για μουσικό ξεφάντωμα που σαν μελωδικό χαλί «ακουμπά» τα απλά και πηγαία συναισθήματα των ηρώων αφήνοντας τα θέματα καρδιάς να κυριαρχούν στη ζωή, σε αντίθεση με υλικές απολαύσεις. Έτσι, οι ήχοι του ρεμπέτικου και του σμυρναίικου τραγουδιού «ντύνουν» το οδοιπορικό της νεαρής Ελληνίδας Ντζαμπου ταξιδεύει από τη Μυτιλήνη στην Κωνσταντινούπολη, για να επιδιορθώσει ένα εξάρτημα από τη μηχανή του πλοιαρίου του θείου της. Εκεί, θα γνωρίσει τη 18χρονη Γαλλίδα Αβρίλ, που βρίσκεται σε εθελοντική αποστολή για τους μετανάστες, και μαζί θα επιστρέψουν στη Λέσβο, παρακάμπτοντας τις όποιες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ενώ το ταξίδι τους θα σημαδευτεί από απρόοπτες συναντήσεις, ερωτισμό και πολιτική ευαισθητοποίηση για την κρίση και την προσφυγιά. Εντυπωσιακή η Ελληνοβελγίδα Δάφνη Πατακιά («Το Ξύπνημα της Άνοιξης»), η οποία χάρη στον αισθησιασμό που εκπέμπει και διαχέεται καθηλωτικά στην ατίθαση ηρωίδα που υποδύεται, κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση στην ταινία.

«Καλπάζοντας με το όνειρο» «The Rider»

«Ιστορίες Φαντασμάτων» «Ghost Stories»

Αν και το φινάλεστο σπονδυλωτό θρίλερ με το ενδιαφέρον μεταφυσικό σενάριο δεν θα συναρπάσει τους φαν του είδους, ωστόσο δεν θα τους απογοητεύσει προσφέροντάς τους ακόμη ένα καλό δείγμα της βρετανικής σχολής τρόμου. Έξυπνο χιούμορ και τρομακτική ατμόσφαιρα είναι τα δύο βασικά στοιχεία που θα παίξουν με την ψυχολογία του θεατή, αφού κυριαρχούν στο κείμενο των Άγγλων τηλεοπτικών σεναριογράφων Τζέρεμι Ντάισονκαι Άντι Νάιμαν, βασισμένο στο ομώνυμο επιτυχημένο θεατρικό τους έργο «Ghost Stories». Μάλιστα, ο δεύτερος και σε ρόλο ηθοποιού ενσαρκώνει και πάλι τον καθηγητή Ψυχολογίας και σκεπτικιστή συγγραφέα Φίλιπ Γκούντμαν, που αποφασίζει να ασχοληθεί με τρεις παραφυσικές υποθέσεις προκειμένου να αποδείξει αν σχετίζονται όντως με φαντάσματα ή όχι. Σκοπός του είναι να δώσει λογικές εξηγήσεις στα γεγονότα, αλλά αλλόκοτα και ανεξήγητα φαινόμενα πλέκουν το δικό τους επικίνδυνο «ιστό» για όσους ζουν και ήρθαν αναπάντεχα σε επαφή με την άλλη πλευρά των νεκρών. Τρεις διαφορετικές ιστορίες φαντασμάτων, λοιπόν, από τις οποίες

Ένα ανθρώπινο δράμα, η αληθινή ιστορία του Μπράντι Ζαντρό (σ.σ.: μόνο το επίθετο άλλαξε σε «Μπλάκμπερν»), της οικογένειας και της παρέας του, με τη μορφή ντοκιμαντέρ που έχει τα «θεμέλιά» του στο αμερικανικό όνειρο, την αρρενωπότητα και το πεπρωμένο. Όλα αυτά πραγματεύεται η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Κλόι Ζάο, της Κινέζας κινηματογραφίστριας που σπούδασε και εργάζεται στις ΗΠΑ, καθώς στην ταινία της έχουμε να κάνουμε μ’ έναν ιππέα αλόγων και ανερχόμενο αστέρι στο ροντέο, που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση και τώρα «παλεύει» με τη διαδικασία φυσικής και, κυρίως, ψυχικής αποκατάστασής του. Οι γιατροί τού απαγόρευσαν να ανεβεί ξανά σε άλογο, αλλά εκείνος δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι άλλο και προτιμά να ρισκάρει συνεχίζοντας να κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα. Η αδερφή του ορφανού ήρωα από μητέρα, Λίλι, έχει αυτισμό (σύνδρομο Άσπεργκερ), ο πατέρας του είναι χρεωμένος και αλκοολικός, και ο καλός του φίλος έχει μείνει ακινητοποιημένος ύστερα από ένα άσχημο ατύχημα. Και ο Μπράντι ταλανίζεται απαθής μπροστά στην έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών βιώνοντας το προσωπικό δράμα του ίδιου, της οικογένειάς του, αλλά και του περίγυρού του. Τώρα ειδικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ποια είναι εκείνα που κάνουν άνδρα έναν νέο σε κρίσιμη καμπή της ζωής του, αλλά και ποιες είναι οι αληθινές ευθύνες που οφείλει να αναλάβει και οι οποίες θα «χτίσουν» το μέλλον του προς την ενηλικίωση και τον επαναπροσδιορισμό του εαυτού του.


21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

39

∞ƒøª∞

Á˘Ó·›Î·˜ Απογείωση αλά ιταλικά!

™ÂÊ-¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË Á‡ÛË ÛÙË Á‡ÛË Της ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΝΟΥ nicol.marinou1@gmail.com Instagram: marinou_nicol

Μους λεμονιού ΥΛΙΚΑ 1 κονσέρβα γάλα ζαχαρούχο παγωμένο 400 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, πολύ καλά παγωμένη 150 ml χυμό λεμονιού Ξύσμα από δύο λεμόνια Για το στόλισμα: φράουλες και φυλλαράκια δυόσμου ΕΚΤΕΛΕΣΗ Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ την παγωμένη κρέμα γάλακτος και το ζαχαρούχο για 10 λεπτά χωρίς διακοπή, μέχρι να αποκτήσει την υφή του γιαουρτιού. Ρίχνουμε το ξύσμα λεμονιού, χτυπάμε καλά και προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, σιγά-σιγά όσο χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα. Γεμίζουμε έναν κορνέ ζαχαροπλαστικής με τη μους και την τοποθετούμε στο ψυγείο, τουλάχιστον για 2 ώρες, να σφίξει. Γεμίζουμε με τη μους ποτήρια ή μπολ και στολίζουμε με φράουλες και φυλλαράκια δυόσμου. Διατηρείται στο ψυγείο!

ΥΛΙΚΑ

400 γρ. φαρφάλες 350 γρ. σπαράγγια 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 200 γρ.τυρί κρέμα Ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κόβουμε τα χοντρά κοτσάνια από τα σπαράγγια, περίπου τρία δάχτυλα από το τέλος, και κρατάμε τα τρυφερά, ενώ τα υπόλοιπα τα κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια, τα τοποθετούμε σε ένα κατσαρολάκι με ένα ποτήρι νερό και λίγο αλάτι, και βράζουμε για 10 λεπτά. Αδειάζουμε 3-4 κορυφές από τα σπαράγγια σε ένα μπολ και τις αφήνουμε στην άκρη. Με το πολυμίξερ πολτοποιούμε τα υπόλοιπα σπαράγγια, να γίνουν κρέμα μαζί με το νερό που βράσαμε. Ρίχνουμε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι, και όταν κάψει προσθέτουμε το ξερό κρεμμύδι, σοτάροντας για 10 λεπτά. Σε μία βαθιά κατσαρόλα βράζουμε τις φαρφάλες. Ρίχνουμε τον πολτό από τα σπαράγγια μέσα στο κρεμμύδι, και ανακατεύουμε, να βράσει 5-6 λεπτά. Στο τέλος προσθέτουμε την κρέμα τυριού, ανακατεύουμε πολύ καλά να διαλυθεί και να ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Με μία τρυπητή κουτάλα παίρνουμε λίγα-λίγα τα μακαρόνια και τα ρίχνουμε στο τηγάνι με τα σπαράγγια, ανακατεύοντας απαλά. Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν τα μακαρόνια. Σερβίρουμε στο πιάτο και στολίζουμε με τις κορυφές από τα σπαράγγια.

Πρωτότυπες ιδέες για να ανανεώσετε το σπίτι σας! λλάζοντας οι εποχές μάς πιάνει διάθεση για ανανέωση. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να ανανεώσουμε τη διακόσμηση του σπιτιού μας και να αλλάξει και η διάθεσή μας. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα απαραίτητα για να βάλουμε πινελιές στο χώρο μας που θα έχουν στιλ και χαρακτήρα. Όσο μικρό ή μεγάλο και να είναι το σπίτι μας μπορούμε με φαντασία και δημιουργικότητα να το αλλάξουμε αισθητά. Το σαλόνι είναι ο πρώτος χώρος που βλέπουμε σε κάθε σπίτι. Μια λεπτομέρεια

Α

ρείτε να φτιάξετε ένα πρωτότυπο κεφαλάρι από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης, μην μένετε στα κλασικά κομοδίνα. Μια πολύ καλή ιδέα είναι να τα βάψετε ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές λύσεις όπως σκαμπό, ή απλά αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας… Συμπληρώστε τη διακόσμηση του δωματίου σας με έναν καθρέφτη με πρωτότυπο κάδρο που θα στολίσει τον τοίχο σας, και πορτατίφ ή φωτιστικά δαπέδου σύμφωνα με τα γούστα σας..

Διακόσμηση μπάνιου Μπορείτε εύκολα να δώσετε χρώμα στο μπάνιο σας αλλάζοντας απλά την κουρτίνα της μπανιέρας σας με μια σε πιο έντονα χρώματα. Αλλάζοντας τα πόμολα στα ντουλάπια ή κάνοντας σχέδια πάνω τους με stencil. Επίσης, η πρωτότυπη οργάνωση του μπάνιου σας μπορεί να αποτελέσει και την ιδανική διακόσμηση

Κοτόπουλο στο φούρνο με φινόκιο και μανιτάρια ΥΛΙΚΑ

Όλα μπορούν να χωρέσουν σε ένα τραπέζι. Και οι εποχές και τα ταξίδια. Τι λέτε να πεταχτούμε μέχρι την Ιταλία; Φαρφάλες με σπαράγγια και κοτόπουλο με φινόκιο και μανιτάρια. Διαφορετικές γεύσεις, αλλά υγιεινές, ενώ για το τέλος προτιμάμε μους λεμονιού για να μη μείνουμε χωρίς γλυκό, αλλά χωρίς να γεμίσουμε και από τύψεις λόγω υπερκατανάλωσης θερμίδων!

Φαρφάλες με κρέμα σπαραγγιών

2 φιλέτα κοτόπουλο κομμένα σε χοντρές λωρίδες 1 φινόκιο κομμένο σε χοντρές φέτες 300 γρ. μανιτάρια πλευρώτους 1/2 φλτζ. φρυγανιά τριμμένη 2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό 1-2 δοντάκια σκόρδο Ελαιόλαδο Αλάτι - πιπέρι

Διακόσμηση κουζίνας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ρίχνουμε τη φρυγανιά στο μούλτι μαζί με ψιλοκομμένο μαϊντανό και σκόρδο, και χτυπάμε καλά για να ενωθούν τα υλικά. Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και τοποθετούμε τα φιλέτα του κοτόπουλου, κομμένα σε χοντρές λωρίδες. Καθαρίζουμε ένα φινόκιο και το κόβουμε σε χοντρές φέτες, το τοποθετούμε ανάμεσα στα φιλέτα. Ρίχνουμε τα μανιτάρια πλευρώτους χοντροκομμένα στο ταψί, χωρίς να καλύψουμε το κοτόπουλο και το φινόκιο. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και προσθέτουμε το μείγμα της φρυγανιάς που φτιάξαμε, να πάει παντού. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Σερβίρουμε στο πιάτο μας το κοτόπουλο με το φινόκιο και τα μανιτάρια.

που μπορεί να κάνει τεράστια αλλαγή στο σαλόνι σας είναι οι κουρτίνες. Μια πολύ καλή ιδέα είναι να αλλάξετε καλύμματα στους καναπέδες σας στο χρώμα της αρεσκείας σας ή να τους καλύψετε με ριχτάρια, ενώ τα πολύχρωμα μαξιλάρια μπορούν να δώσουν μια χαρούμενη πινελιά στη συνολική διακόσμηση του σπιτιού. Το τραπεζάκι του σαλονιού μπορεί να μην είναι το κλασικό, αλλά κάτι απλό και πρωτότυπο, ενώ ένας πίνακας στον τοίχο ή μια ταπετσαρία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μην ξεχνάτε πως το σαλόνι σας πρέπει να είναι πάντα φωτεινό για να σας φτιάχνει τη διάθεση!

Διακόσμηση δωματίου Δύο πράγματα που μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο το υπνοδωμάτιό σας είναι το κεφαλάρι του κρεβατιού και τα κομοδίνα. Μπο-

Τα φρέσκα μυρωδικά σε γλαστράκια, εκτός από νόστιμα πιάτα, στολίζουν ιδανικά και την κουζίνα σας. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε λουλούδια βέβαια. Κατασκευάστε ραφάκια και στολίστε τα μπαχαρικά σας εκεί, και μην ξεχνάτε πως τα φρούτα που έχετε μπορούν να στολίσουν ανάλογα την κουζίνα σας. Μπορείτε να βάψετε το τραπέζι της κουζίνας που ήδη έχετε αν δεν μπορείτε να το αντικαταστήσετε, και να βάλετε στις καρέκλες πολύχρωμα και πρωτότυπα μαξιλάρια ή, γιατί όχι, να τις βάψετε και αυτές. Δώστε χαρακτήρα στη διακόσμηση του σπιτιού σας με αντικείμενα που έχετε φτιάξει με τα χεράκια σας, ώστε να έχει το σπίτι σας το δικό σας χαρακτήρα. Μην ξεχνάτε πως οι παλέτες μπορούν να κάνουν θαύματα σε διάφορες κατασκευές στο σπίτι σας.

1

2

3

4

Το δίχως άλλο, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά του χρόνου. Αν θέλετε, όμως, να είστε από τις τυχερές που στα 40 τους δεν δείχνουν ούτε μία μέρα πάνω από 30 θα πρέπει να μην παραλείπετε το αντηλιακό, να μην κάνετε σολάριουμ, να μην κοιμόσαστε πάνω στο πρόσωπό σας και να μην πίνετε από το καλαμάκι.

Τα τατουάζ είναι της μόδας, και αυτό φαίνεται από τον κόσμο ολόγυρά μας. Ο πιο βασικός λόγος, όμως, για να υποκύψετε στη γοητεία τους, αν σας αρέσουν φυσικά, είναι ότι πρόσφατη έρευνα του αμερικανικού Πανεπιστημίου του Τέξας απέδειξε ότι οι γυναίκες που είχαν έστω τέσσερα τατουάζ είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όσες δεν είχαν ούτε ένα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι καθαρισμού της μπανιέρας σας, αλλά αυτός που θα σας εξασφαλίσει την εξαφάνιση κάθε βρωμιάς είναι ο εξής: ανακατέψτε σε ένα άδειο μπουκάλι σπρέι, 1 φλ. νερό με 1 φλ. ξίδι. Ψεκάστε με το μείγμα όλη την μπανιέρα και αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά. Βάλτε σε ένα σφουγγάρι μαγειρική σόδα και ξεκινήστε το τρίψιμο.

Όλοι έχουν αστειευτεί για τις θερμίδες που καταναλώνουν στο σεξ. Αν έχετε αναρωτηθεί σχετικά, μάθετε ότι πρέπει να τρέχετε 36 λεπτά στο βαρετό διάδρομο ή έξω στο κρύο για να κάψετε τις θερμίδες που θα καίγατε σε μία παθιασμένη νύχτα, ενώ 28 λεπτά κατάβαση σε χιονισμένες πλαγιές και τεντώματα στη yoga αντιστοιχούν σε μία ώρα σεξ.


40

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21 - 22 Απριλίου 2018

Social life Και άλλα βραβεία… το loft της Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσίασε η Κατερίνα Μισιχρόνη την απονομή των «Tasty Awards 2018», των μοναδικών βραβείων γεύσης που ψηφίζονται από το κοινό. Μέσα στους τρεις μήνες που είχε διάρ-

Σ

Η Καλλιόπη Ροδοπούλου του Ομίλου ΑΚΜΗ.

Θεόδωρος, Ξενοφών, Ιωάννης Καντώνιας, Τάκης Αθανασόπουλος του ΙΟΒΕ, Εύα Αντωνοπούλου δημοσιογράφος - παρουσιάστρια της βραδιάς.

κεια η online ψηφοφορία στο tasty-guide. Gr, καταγράφηκαν πάνω από 62.000 ψήφοι. Χορηγοί S. PELLEGRINO & ACQUA PANNA ZACAPA SOLERA, 23 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗΣ VOREIA BEER.

Λαμπρή τελετή μετά μουσικής ε μία λαμπερή εκδήλωση μετά δείπνου και μουσικής, που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής από την ΕΥ Ελλάδας, βραβεύτηκαν Έλληνες επιχειρηματίες. Το βραβείο «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας 2017» απονεμήθηκε στους Ξενοφώντα Καντώνια,

Σ

πρόεδρο της Cosmos Aluminium A.E., Ιωάννη Καντώνια, αντιπρόεδρο της Cosmos Aluminium A.E., Θεόδωρο Καντώνια, δ/νοντα σύμβουλο της Cosmos Aluminium A.E. Βραβεύθηκαν, επίσης, και οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Κριμίζης-

Τσατσούλης, δ/νων σύμβουλος της Alchimica Α.Ε., με το βραβείο «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας 2017», και η Καλλιόπη Ροδοπούλου για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΜΗ με το βραβείο «Δυναμικά Αναπτυσσόμενης Επιχείρησης 2017».

Έκθεση «Αεριόφως» εριόφως» ονομάσθηκε η εικαστική Έκθεση που διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία και την ευγενική υποστήριξη των Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρία Ενέργειας και τη σύμπραξή του με το τμήμα «Fine Art & New Media» του ΑΚΤΟ και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

«Α

Στην Έκθεση, που έγινε στο πλαίσιο της διοργάνωσης «160 χρόνια made in Greece», εννέα νέοι δημιουργοί «φώτισαν» μέσα από τα έργα τους τη διαδρομή του ιστορικότερου ενεργειακού πάροχου και αποτύπωσαν το ταξίδι του από το φωταέριο στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Η καλλιτέχνιδα Όλγα Μάσνιακ, με τις Κατερίνα Αποστολίδου (επιμελήτρια της Έκθεσης «ΑΕΡΙΟΦΩΣ» και καθηγήτρια του ΑΚΤΟ), και Ζωή Αθανασοπούλου (Assistant Director of Marketing στον ΑΚΤΟ), μπροστά από το νικητήριο έργο της πρώτης στο διαγωνισμό.

Ο Νίκος Κοντόπουλος, εκδότης του «Tasty Guide» που διοργανώνει τα βραβεία «Tasty Awards», με τη Δάφνη Ζουμπουλάκη.

Πανευτυχής ο νεαρός chef Άκης Πετρετζίκης -με την ομάδα του- κρατά τα δύο βραβεία που κέρδισε: για το «Kitchen Lab» του στην κατηγορία Brunch, και για το «Burger AP» του στην κατηγορία Βurger.

Ανάσταση στην Παλαιά Βουλή να μοναδικό μουσικοχορευτικό δρώμενο, με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη, εικαστικού δημιουργού και καθηγητή Κλασικού Χορού και Θεατρικής Κίνησης Τάκη Λουκάτου, με τίτλο «Μετά τη Σταύρωση η Ανάσταση», παρουσιάστηκε στην Παλαιά Βουλή. Συμμετείχαν επαγγελματίες ηθοποιοί και ερμηνευτές της Ψαλτικής και Λυρικής Τέχνης, που σε συνδυασμό με μια ομάδα ταλαντούχων μαθητών του νεοσύστατου Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δραπετσώνας - Κερατσινί-

E

ου (Β΄ και Γ΄ Τάξης Χορού) εντυπωσίασε το κοινό. Οι μαθητές-άγγελοι μέσα από τον ουράνιο χορό τους οδηγούσαν τους ηθοποιούςανθρώπους σε μια πνευματική διάσταση, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ πνευματικού και υλικού κόσμου. Την εκδήλωση συμπλήρωσαν τα γλυπτά με ουράνιες μορφές του Τάκη Λουκάτου και βίντεο εμπνευσμένο από τη Μεγάλη Εβδομάδα, που επιμελήθηκε ο ζωγράφος - εικαστικός δημιουργός Θοδωρής Ραφτόπουλος.

Η «κρυοσυντήρηση» στη… Μόδα ε σύνθημα «Η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι ανάγκη, είναι επιλογή», η ομάδα του «Institute of Life» συμμετείχε ως Χορηγός στην «23η Athens Xclusive Designers Week», και ενημέρωσε κατά τη διάρκειά της το κοινό, για την υαλοποίηση και όλες τις σύγχρονες τεχνικές κρυοσυντήρησης ωαρίων. Πληροφορίες στο www.iolife.eu και στις γραμματείες του «Institute of Life ΙΑΣΩ» και «Institute of Life Μητέρα».

Μ

Κωνσταντίνος Κωσταράς, Παναγιώτης Πολύζος, Γιώργος Παρτσινέβελος, Παναγιώτης Ψαθάς, Στέφανος Χανδακάς, Στέλιος Γρηγοράκης, Θωμάς Προκοπάκης, Πάρης Αλεξανδρίδης, Ιωάννης Ζερβομανωλάκης.

Οι μαθητές που συμμετείχαν.

Πάσχα στον αγρό

«Kαιόμενη βάτος»

αλήθεια είναι ότι μόνο στη Φύση ευχαριστιέσαι και καταλαβαίνεις το Πάσχα. Και φέτος, λοιπόν, ο ποιητής Ευάγγελος Ανδρέου, του «Eurace», κάλεσε φίλους στο αγροτικό πατητήρι του, στην Παιανία, και γιόρτασε την Πασχαλιά παραδοσιακά. Με οβελία, μαγειρίτσα, ρετσίνα, και εδέσματα τοπικής κουζίνας και δημοτικά τραγούδια. Η Αγγελική Τσεβά πρόσφερε την εικαστική ιδέα του πασχαλιάτικου δώρου για καλοτυχία με μια σειρά μικρογλυπτικών συνθέσεών της, και η Μαριάννα Βλάχου διάβασε αποσπάσματα λαογραφικής ποίησης. Και του χρόνου!

νέα Έκθεση αγιογραφίας «Καιόμενη Βάτος», της βραβευμένης αγιογράφου Μαριλένας Φωκά, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σταθοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Βύρωνα υπό την αιγίδα της Ένωσης Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης, που μέσω του προέδρου της Στέλιου Μαρούλη βράβευσε την αγιογράφο για την πολύχρονη και γόνιμη παρουσία και προσφορά της στην τέχνη της αγιογραφίας.

Η Ο Ευάγγελος Ανδρέου, ο δρ Γιώργος Χαραλαμπάκης της Sahlgrenska Academy, η δρ Ιωάννα Παπαβασιλείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ζωγράφος Αμαλία, και ο καθηγητής Γλωσσολογίας Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.

Μαρία Σόκαλη, Τάκης Λουκάτος.

Η Ο ιστορικός Τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς, που προλόγισε την Έκθεση, η Μαριλένα Φωκά, ο εικαστικός Κώστας Ευαγγελάτος.


21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

41

ÌÂ ÙËÓ Δ›Ó·

OLGA KARAVERVER I- κολεξιόν La Vie.

MIRO- MI RO- κολεξιόν HAPPINESS S S18.

HERMINAS REEA.

Με τα φτερά της μόδας

ΚΑΤΗΥ ΗEYNDELS.

αι αυτή τη σεζόν έληξε με επιτυχία, στο Ζάππειο, η 23η Εβδομάδα Μόδας «ΑthensXclusive Designers Week», της δημιουργού της Τόνιας Φουσέκη. Στο catwalk με τόλμη, φαντασία και υπέροχα σχέδια, ρούχα και αξεσουάρ, ανδρικά και γυναικεία, ανερχόμενων ταλέντων και γνωστών σχεδιαστών μας. Επιλέξαμε τα ωραιότερα. Χρυσοί Χορηγοί illy -IPERESPRESSO & RENE FURTERER - ILIAS & STAFFκομμώσεις.

Κ

Η Τόνια Φουσέκη με τις βραβευμένες από την LUFTHANSA Best Trendsetter Αλεξάνδρα Φαρδή, Best Catwalk Klelia Andrali, Best New DesignerΕιρήνηΛουίζα Ανδρικοπούλου.

MAKIS TSELIOS κολεξιόν Black + White.

IOANNA KURBELA.

TASSOS MITROPOULOS. VASSILIS ZULIAS - κολεξιόν «Τhe Crown», με διαδήματατου Περικλή Κονδυλάτου. Εκεί και ο πρίγκιπας Νικόλαος με την Τατιάνα του.

JULIETTΑ

KLELIA ANDRALI.

CELEBRITY SKIN - κολεξιόν Chaotic Glamour.

Η Μαρίζα Κουτσολιούτσου των Folli Follie με την κόρητης Κατερίνα, με αξεσουάρ της νέας τους κολεξιόν Club Riviera, και την Τόνια Φουσέκη,στο fashion show της Folli Follie, που πλαισίωσαν shirt dresses της Εύης Γκριντέλα και ανδρικά Ermenegildo Zegna, την αντιπροσωπεία των οποίων έχει η FF.

Ο ηθοποιός Δημήτρης Γιώτης με τη σύζυγό του.


42

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

¢π∞Δƒ√º∏ &

Γυμναστική στο κρεβάτι!

˘Á›·

Σε όλους μας αρέσει το χουζούρεμα, αλλά όλοι πρέπει να γυμναζόμαστε. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι υπάρχει τρόπος να συνδυαστούν αυτά τα δύο με τρεις ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στο κρεβάτι! Η πρώτη εξ αυτών είναι τα leg lifts –κοινώς το σήκωμα των ποδιών–, μια άσκηση κατά την οποία γυμνάζουμε ταυτόχρονα τους κοιλιακούς και τα πόδια. Τα roll ups θεωρητικά είναι η ακριβώς αντίστροφη άσκηση από την προηγούμενη. Οι γνωστοί κοιλιακοί, δηλαδή, απλά με τεντωμένα τα πόδια και τα χέρια παράλληλα σε αυτά. Τέλος, η άσκηση planks… ή αλλιώς σανίδα, που μπορεί να ακούγεται εξωφρενική, είναι όμως εξαιρετικά αποτελεσματική!

Τι είναι η αλεξιθυμία Η μη έκφραση των συναισθημάτων και οι συνέπειες αλεξιθυμία προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «αλέξω» που σημαίνει απωθώ ή προστατεύω, και το θυμία – θυμός, που είναι το συναίσθημα. Ο πρώτος που ερεύνησε τον όρο «αλεξιθυμία» είναι ο καθηγητής ψυχίατρος Πέτρος Σιφναίος, ο οποίος διαχωρίζει το αίσθημα από το συναίσθημα. Η Τζόις ΜακΝτούγκαλ αναφέρεται σε μία παρατήρηση που έχει γίνει, και διαπιστώθηκε ότι από το 2010 έχει αυξηθεί σε ποσοστό 40% η αλεξίθυμη κατάσταση σε ανθρώπους χωρίς παρελθούσα παθολογία σε ψυχολογικά ευρήματα. Σε αυτήν την αύξηση εμπλέκονται οι κοινωνικές - πολιτικές επιρροές και αλληλεπιδρούν με στρεσογόνες καταστάσεις. Η αλεξιθυμία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: τα πρωτογενή (εκ γενετής νευρολογική παθολογία), και δευτερογενή, που δημιουργούνται από έντονο και συνεχόμενο συναισθηματικό στρες. Η αλεξιθυμία είναι μία εκδήλωση αμυντικού μηχανισμού ενάντια σε στρεσογόνα γεγονότα, αναφέρεται ως βασική διεργασία συναισθηματικής λειτουργίας με κυριότερη εκδήλωση το φόβο ψυχικού ή σωματικού κατακερματισμού, και ενεργοποιείται μέσα από την ηθική της αξιοπρέπειας (εικόνα). Είναι ένα χα-

Η

πάρε

10

ρακτηριστικό προσωπικότητας στο οποίο το άτομο αδυνατεί να προσδιορίσει και να περιγράψει τόσο τα συναισθήματά του όσο και να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των άλλων. Έρευνες δείχνουν ότι η αλεξιθυμία πλήττει περισσότερο τους άντρες παρά τις γυναίκες. «Με τα παραπάνω ευρήματα αναρωτήθηκα τι είναι εκείνο που ενεργοποιεί μία λανθάνουσα παθολογία της αλεξιθυμίας; Χρειάστηκε να δουλέψω με σχήματα ανάμεσα στην Ενοχή, την Ντροπή, το Χρέος και την Υποχρέωση, και παρατήρησα ότι ορισμένες λειτουργίες συνδέονται με τη γονική προσδοκία, όπου εμπεριέχει τον πόθο της ολοκλήρωσης εαυτού, δηλαδή αυτό που δεν ολοκλήρωσε ο γονέας δημιουργεί επέκταση (προσδοκία) στο παιδί. Αρχίζει να δημιουργείται μία λανθάνουσα εκτίμηση. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε το αγόριάντρας να έχει χρέος και υποχρέωση να καταφέρει να έχει μία ζωή ισάξια των προσδοκιών της οικογένειας. Ξεκινά να σχετίζεται με το φόβο της απώλειας και ενεργοποιεί την Ενοχή, το κορίτσι-γυναίκα έχει υποχρέωση να είναι αντάξιο των προσδοκιών της οικογένειας – εκεί ενεργοποιείται η ντροπή». Η κοινωνική κρίση επιφέρει και ενεργοποιεί το φόβο

Δ∂™Δ ∞§§∂ƒ°πø¡

της απώλειας μέσα από την ενοχή και την ντροπή, συναισθήματα τα οποία αλληλοδιαπλέκονται με άλλα συναισθήματα, όπως Άγχος, Θυμός, Θλίψη, Λύπη για πραγματικές ή φαντασιακές απώλειες. Αυτή η διαδικασία ενέχει την αλεξίθυμη κατάσταση που σχετίζεται με συμπεριφορές, όπως κάποιοι άνθρωποι να κλείνονται στον εαυτό τους, και σιγά-σιγά να μην μπορούν να μιλήσουν για τα συναισθήματα που έχουν. Η αλεξιθυμία τόσο ως όρος αλλά και ως συμπεριφορά έχει πολλές εκφράσεις και λειτουργίες αναλόγως την προσωπικότητα του ατόμου. Χρειάζεται όταν το άτομο διακρίνει ότι διανεύει μία συνεχόμενη, στρεσογόνα κατάσταση να ζητήσει ψυχολογική βοήθεια – η θεραπεία χωρίζεται σε τέσσερις δομές. ΔËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÛΤ„˘ Î·È ÔÚı‹˜ ‰ÔÌ‹˜. Τέλος, η αλεξιθυμία φαίνεται να σχετίζεται με σωματικές διαταραχές, όπως καρδιακές αρρυθμίες, θυρεοειδή, διαταραχές εντέρου, καθώς και δερματολογικές διαταραχές τύπου ακμής, κνίδωση, ψωρίαση, αλωπεκία (Wileman 2008).

«Γιατί επιτρέπεται μόνο στους άντρες να είναι περιπετειώδεις, σεξουαλικοί, περίεργοι και να διασκεδάζουν μέχρι την ημέρα που φεύγουν από αυτή τη Γη», ρώτησε, πρόσφατα, σε συνέντευξή της η Μαντόνα, καλώντας τους επικριτές της νεαρής ηλικίας των εραστών της να το «βουλώσουν».

Οι φακοί επαφής έχουν τα μυστικά τους και πρέπει να προσέχουμε εξαιρετικά κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους προκειμένου να μην βάζουμε σε κίνδυνο την υγεία των ματιών μας. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Optometry and Vision Science», οι τρεις κινήσεις που πρέπει να μας γίνουν καθημερινή συνήθεια για να μειώσουμε τις πιθανότητες μόλυνσης από βακτήρια ή μύκητες είναι να πλένουμε τα χέρια μας με νερό και σαπούνι πριν αγγίξουμε τους φακούς επαφής, να αφήνουμε τη θήκη να αερίζεται, και να χρησιμοποιούμε θήκη και απολυμαντικό υγρό από την ίδια εταιρία.

Δƒ√º∂™ ∫∞π ∞¢À¡∞Δπ™ª∞

6

...τροφές γεμάτες θρεπτικά συστατικά που επιτρέπουν στο σώμα μας να αντιμετωπίσει τις βιολογικές συνέπειες του άγχους και βοηθούν σημαντικά στην απώλεια βάρους είναι η σκούρα σοκολάτα, που τονώνει τη διάθεση και έχει περισσότερες πολυφαινόλες από κάποιους χυμούς φρούτων, το σέλερι, ο λιναρόσπορος, το πορτοκάλι, η παπάγια, και το δεντρολίβανο, του οποίου, είτε το χρησιμοποιούμε τοπικά είτε σαν καρύκευμα στη μαγειρική μας, το αρωματικό έλαιο διεγείρει τη κυκλοφορία και λειτουργεί ως αντι-ερεθιστικό.

ΠΗΓΗ: IATRONET.GR

πάρε

10

«Είμαι ειλικρινής. Αφήνω την κόρη μου να είναι 6, αλλά θέλω να γνωρίζει τι είναι δίκαιο και τι ευγενικό, ότι πρέπει να παλεύει για τα δικαιώματά της, και ότι μερικές φορές τα κορίτσια δεν πληρώνονται όσο τα αγόρια για την ίδια δουλειά», εξηγεί η τραγουδίστρια Πινκ.

¶Ò˜ Î·È fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ Η εμφάνιση αλλεργιών είναι πολύ συχνό φαινόμενο, που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο, κυρίως για τα παιδιά. Εμφανίζουν έξαρση την περίοδο της άνοιξης, όταν κάνουν την εμφάνισή τους πιο έντονη τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη, η οικιακή σκόνη κ.ά. Με δεδομένο ότι πολλά παιδιά ταλαιπωρούνται από αλλεργίες σε γνωστά, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και σε άγνωστα αλλεργιογόνα, όπως σημειώνει σχετικό άρθρο του faysbook.gr, καθίσταται ζωτικός ο ρόλος των δερματικών τεστ που συμβάλλουν, πάντα με την καθοδήγηση ενός έμπειρου ειδικού ιατρού, στην ανεύρεση των υπεύθυνων αλλεργιογόνων για κάθε αλλεργία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς απαντώνται στη συνέχεια. 1. Τι είναι η αλλεργία; Η αλλεργία είναι μια παθολογική αντίδραση του οργανισμού σε μια ουσία η οποία κατά τα άλλα θεωρείται φυσιολογικό να υπάρχει στο περιβάλλον, και όταν έρχεται σε επαφή με το άτομο να τη θεωρεί «φιλική» και να μην αντιδρά με παθολογικές εκδηλώσεις. 2. Ποιες οι πιο κοινές αλλεργίες στα παιδιά; Μπορεί να είναι επικίνδυνες; Οι πιο συνηθισμένες αλλεργίες είναι οι τροφικές. Δηλαδή αυτές που εισέρχονται στον οργανισμό του παιδιού με την τροφή. Ακολουθούν οι αναπνευστικές, δηλαδή αυτές που εισέρχονται με την αναπνοή, και ύστερα οι δερματικές, δηλαδή αυτές που προέρχονται από την επαφή του δέρματος με κάποια ουσία. Βεβαίως, οι αλλεργίες μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή του παιδιού ,διότι είναι απρόβλεπτη η αντίδραση του οργανισμού ακόμη και στην ίδια την ουσία ενάντια στην οποία, στο παρελθόν, αντέδρασε με πιο ήπιο τρόπο. Ο κίνδυνος είναι να πάθει αλλεργικό σοκ ή δύσπνοια. 3. Ποιά η λογική χρήσης των τεστ αλλεργίας; Τα αλλεργικά τεστ δεν είναι πανάκεια, αλλά ούτε και θεραπεία. Πρέπει να γίνονται όταν πραγματικά είναι απαραίτητα, και αυτό το κρίνει ο θεράπων ιατρός αφού πρώτα έχει εκτιμήσει τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα παρακολουθούμε και παρατηρούμε το παιδί πότε εμφανίζει τις αλλεργίες και με ποια συχνότητα, και αφού έχουμε αξιόπιστη εικόνα, τότε υποβάλλουμε το παιδί στις εξετάσεις και όχι στην τύχη. 4. Τι είδους τεστ αλλεργίας χρησιμοποιούνται στα παιδιά; Τα τεστ αλλεργίας είναι δύο ειδών: τα δερματικά, που γίνονται με σκαρφίσματα στο δέρμα, και τα αιματολογικά, που γίνονται με εξέταση του αίματος. 5. Πότε πρέπει να γίνονται τεστ αλλεργίας στα παιδιά; Όταν ένα παιδί έχει εμφανίσει αρκετές φορές τα ίδια συμπτώματα αλλεργίας και «βασανίζεται» με θεραπείες, εξετάσεις και, ενδεχομένως, νοσηλείες σε νοσοκομεία, τότε θα πρέπει να προβαίνει σε αλλεργιολογικές εξετάσεις και τεστ. 6. Ποιες αλλεργίες (αλλεργιογόνα) καλύπτουν τα τεστ αλλεργίας; Τα τεστ αλλεργίας καλύπτουν εκατοντάδες ουσίες. Όμως, κάθε φορά ο ιατρός αποφασίζει ποιες είναι εκείνες που υπάρχει ανάγκη να τις κάνει ένα παιδί. 7. Υπάρχουν κίνδυνοι από τα αλλεργικά τεστ; Τα αλλεργικά τεστ είναι αλλεργιογόνα σε ελεγχόμενη μορφή και δοσολογία, και, εφόσον βρίσκονται κάτω από ιατρικό έλεγχο, δεν προκαλούν βλάβη στην υγεία του παιδιού.

πάρε

10

«Βλέπω τον εαυτό μου να γερνάει και το λατρεύω, σημαίνει ότι είμαι ζωντανή… Δεν μου αρέσουν, βέβαια, οι μαύροι κύκλοι, μην κοροιδευόμαστε. Αλλά αυτό που βλέπω και μου αρέσει δεν έχει να κάνει με την εμφάνισή μου…», δηλώνει η άγρια Αντζελίνα Τζολί.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

43

Φένια Παπαδόδημα Από το «Νέκυια Έκ-σταση» με τον Mr. Yinka.

,,

«Δεν μετανιώνω που επέστρεψα στην Ελλάδα, γιατί εδώ ανακάλυψα θησαυρούς της ελληνικής παράδοσης στη Μουσική, τη Βυζαντινή Υμνογραφία, και εξερεύνησα και γνώρισα την Ελλάδα όπως δεν θα μπορούσα να το κάνω από τη Γαλλία»

Με τον Γιώργο Πλατανιώτη.

«Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται» «Το timing παίζει ρόλο» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ίναι πάνω απ’ όλα διανοούμενη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε 12 χρόνια στο Παρίσι, ερωτεύθηκε την Αμοργό, γοητεύτηκε από τον Ελαιώνα, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδίστρια, συγγραφέας. Σπούδασε Ηθοποιία στο «Conservatoire National Superieur d’ Art Dramatique» της Γαλλίας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1996, ενώ παράλληλα σπούδασε Λυρικό Τραγούδι, Πιάνο, Κλαρινέτο και Βιολοντσέλο. Έχει παίξει σε μεγάλα θέατρα της Γαλλίας, σε έργα Κλασικής Τραγωδίας και Σύγχρονου Γαλλικού Θεάτρου, σε σειρές της γαλλικής τηλεόρασης, αλλά και στον κινηματογράφο σε γαλλικές και ελληνικές παραγωγές. Σαν σκηνοθέτιδα έχει γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για το γαλλογερμανικό κανάλι ARTE, το «Mettalica», και τέσσερις ταινίες μικρού μήκους. Οι τρεις από αυτές κέρδισαν βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας. Μαζί με το μουσικό Γιώργο Παλαμιώτη ίδρυσαν το «ELAIώNAS Festival», στο Θέατρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Από τις 18 Απριλίου, παίζεται στο «Tempus Verum εν Αθήναις», κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, η μουσική παράσταση «Νέκυια Έκσταση»,που σκηνοθέτησε, παίζει και έγραψε τη μουσική. Φιλοξενούμενή μας η ταλαντούχα Φένια Παπαδόδημα.

Ε

Τι να πρωτορωτήσω Φένια. Πολυτάλαντη, πολυσχιδής… Αλήθεια, σαν παιδάκι πώς ήσασταν; «Νομίζω δεν έχω αλλάξει πολύ, έτσι νιώθω. Μόνο που τώρα μπορώ να παρατηρώ και τα ελαττώματά μου πιο εύκολα. Μου άρεσε να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Όπως και τώρα. Μελετάω Μουσική καθημερινά, και διαβάζω πολύ». Πότε άρχισαν οι καλλιτεχνικές σας ανησυχίες; «Από πέντε ετών μάθαινα Μουσική και Χορό. Εκεί ένιωθα σπίτι μου». Πώς αποφασίσατε να σπουδάσετε στο Παρίσι; «Επειδή είναι η Πόλη των Τεχνών και του Φωτός, και γιατί η οικογένειά μου είχε φιλικές διασυνδέσεις εκεί». Μιλήστε μας για τα χρόνια σας στην

γαλλική πρωτεύουσα… «Ήταν χρόνια ιδιαίτερα έντονης πνευματικής και σωματικής δράσης. Έπρεπε κατ’ αρχήν να τελειοποιήσω τη γλώσσα, την έκφρασή μου στα γαλλικά, γιατί στο χώρο του Θεάτρου είναι εύκολο να κατηγοριοποιηθεί κάποιος σαν “ξένος” και να περιθωριοποιηθεί. Ο αγώνας αυτός, να κατακτήσω μία αληθινά δική μου θέση στο Θέατρο του Λόγου σε μια ξένη γλώσσα, ήταν πράγματι πολύ σκληρός. Αλλά τα κατάφερα, και αυτό μου έδωσε τη βαθιά πεποίθηση ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να καταφέρει πολλά όταν υπάρχει θέληση». Στο Παρίσι έχετε παίξει στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Δεν μπήκατε στον πειρασμό να μείνετε σε εκείνο τον καλλιτεχνικό μαγικό κόσμο και να κάνετε καριέρα; Γιατί επιστρέψατε ύστερα από 12 χρόνια; «Επέστρεψα στο σημείο όπου θα έπρεπε να κλείσω μέσα μου το θέμα Ελλάδα. Είχε αρχίσει να δημιουργείται μία παράλληλη προσωπικότητα μέσα μου, η Φένια-Γαλλίδα. Όμως όταν διάβαζα Παπαδιαμάντη ή Όμηρο, ξυπνούσε μέσα μου η ανάγκη να επιστρέψω και να παίξω θέατρο στη γλώσσα μου, στα ελληνικά». Όταν γυρίσατε, ποια συναισθήματα σας κατέκλυσαν; «Τον πρώτο καιρό χαίρεσαι, γιατί ξαναβρίσκεις φίλους και οικογένεια που είχες χάσει. Η κατάσταση όμως, στο ελληνικό Θέατρο, σε σχέση με ό,τι είχα ζήσει στο Παρίσι, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Και παραμένει, δυστυχώς». Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην Ελλάδα, μετανοήσατε που γυρίσατε; «Δεν μετανιώνω, γιατί εδώ ανακάλυψα θησαυρούς της ελληνικής παράδοσης στη Μουσική, τη Βυζαντινή Υμνογραφία, εξερεύνησα και γνώρισα την Ελλάδα όπως δεν θα μπορούσα να το κάνω από τη Γαλλία». Εκτός όλων των άλλων, δημιουργήσατε, μαζί με το μουσικό Γιώργο Παλαμιώτη, και το Φεστιβάλ του Ελαιώνα, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ήταν όνειρό σας; «Πρόκειται για μία διαδραστική πλατφόρμα, όπου Τέχνες και Επιστήμη συναντιούνται

γύρω από έναν άξονα που σχετίζεται με την Ιστορία της Αθήνας. Το πρώτο Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στον αθηναιογράφο Δ. Γρ. Καμπούρογλου και στο έργο του. Η έρευνα που κάναμε με τον Γ. Παλαμιώτη, για την πλούσια και πολυεπίπεδη ιστορία της Αθήνας, αντικατοπτρίζεται στις δράσεις του Φεστιβάλ». Και τώρα, στις 18 Απριλίου, ανεβάσατε την πολύ πρωτότυπη μουσική παράσταση «Νέκυια Έκ-σταση». Περί τίνος πρόκειται, τι σημαίνει ο τίτλος; «Η Νέκυια, η λ’ ραψωδία της Οδύσσειας, είναι το κομβικό σημείο όλου του έπους. Πρόκειται για την κατάβαση του Οδυσσέα στον Άδη, προκειμένου να πάρει χρησμό από τον Τειρεσία και να επιστρέψει στην Ιθάκη. Διαδικασία πολυεπίπεδη, που εμπεριέχει πολλές ερμηνείες. Για μένα η Νέκυια είναι, ίσως, ένα από τα πιο δυνατά κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και υποδεικνύει τη σχέση του Θεάτρου με την Τελετουργία. Ο ομηρικός λόγος, δοσμένος με τη μουσική και ρυθμική απαγγελία, δημιουργεί μία κατάσταση έκστασης στην οποία ο θεατής-ακροατής καλείται να πάρει μέρος, πάλλεται, συν-κινείται βιώνοντας το ταξίδι του Οδυσσέα στον Άδη σαν μία προσωπική, δυνατή εμπειρία αυτογνωσίας, καθώς αναμοχλεύονται μέσα του τα πιο θεμελιώδη υπαρξιακά ζητήματα: ο σκληρός αγώνας της επιβίωσης, της επιστροφής στη μοναδική εσώτερη Ιθάκη, της αποδοχής του θανάτου. Όπως συμβαίνει και με τη διαδικασία της κάθαρσης στην αρχαία τραγωδία». Αφρικανική, τζαζ, παραδοσιακή, βυζαντινή μουσική σε μια παράσταση. Παντρεύονται; «Τα μουσικά βιώματα κάθε δημιουργού όταν είναι αυθεντικά και όχι αποτέλεσμα μίμησης, συνυπάρχουν και φιλτράρονται μέσα από το δικό του βλέμμα, τον προσωπικό του ήχο. Εγώ μεταφέρω την έμμετρη μουσική διάσταση του ομηρικού λόγου, μέσα από μία πειραματική αυτοσχεδιαστική φωνητική προσέγγιση εμπνευσμένη από τη σύγχρονη τζαζ αρμονία, αλλά και την ανατολική και βυζαντινή μουσική». Ο ρόλος σας; «Όλοι στο έργο, είμαστε αφηγητές, που κατά στιγμές ενσαρκώνουμε κάποιο από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη Νέκυια. Εγώ

∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Η σκηνοθετική ματιά της Φένιας Παπαδόδημα εμπνέεται από τους γκριό (griots), σύγχρονους Αφρικανούς ραψωδούς, τους οποίους έκανε γνωστούς στην Ευρώπη ο Πίτερ Μπρουκ. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τους αρχαίους Έλληνες ραψωδούς, και οι Αμερικανοί ράπερς είναι σαφώς απόγονοί τους. Σε όλους τους αρχέγονους πολιτισμούς η προφορική μεταφορά της παράδοσης διατηρείται χάρη στο μουσικό μέλος. Κεντρικός ερμηνευτής του ομηρικού λόγου ως Οδυσσέας, στη μοναδική μετάφραση του Δ. Μαρωνίτη, αυτή τη φορά είναι ο MC Yinca. Όπως υποδηλώνει η ιδιότητά του, ο MC –master of ceremony– πρόκειται να μας οδηγήσει σε μία τελετουργία μέσα από τη μουσικότητα και το ρυθμό του ομηρικού λόγου. Ο MC Yinca παραπέμπει στο εδώ και το τώρα της δικής του αναζήτησης μιας αληθινής Ιθάκης, όπως τη βιώνει ο ίδιος στο πλαίσιο της σύγχρονης Αθήνας, στην Κυψέλη όπου μεγάλωσε.

έχω τον ρόλο του Τειρεσία και της Αντίκλειας, της μητέρας του Οδυσσέα». Τι θα αποκομίσει ο θεατής φεύγοντας από το έργο αυτό; «Ότι ο Όμηρος είναι ένα ζωντανό ποτάμι, ένας λόγος σύγχρονος που μας αφορά και μας συγκινεί όλους σήμερα. Ότι αποτελεί πηγή δύναμης και έμπνευσης διαχρονικά, αρκεί να ασχοληθούμε μαζί του με μία προσέγγιση αυθεντική, απελευθερωμένη από κλισέ, και να αναζητήσουμε στο κείμενό του τα ερωτήματα που καίνε κάθε άνθρωπο χθες και σήμερα». Τελικά, η Φένια είναι ηθοποιός, σκηνοθέτις, μουσικός, συγγραφέας, δημιουργός; «Η Φένια, Φωτεινή για την ακρίβεια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Όπως ο κάθε άνθρωπος άλλωστε, άσχετα από τη δραστηριότητά του στα εγκόσμια». Με τι απ’ όλα παθιάζεστε; «Μεγαλύτερο πάθος η Μουσική». Μότο στις δυσκολίες; «Περίμενε να καταλάβεις το μάθημα της ζωής. Μην βιάζεσαι να κρίνεις». Ονειροπόλα ή ρεαλίστρια; «Ονειροπόλα». Λογική ή συναίσθημα; «Και τα δύο. Δεν είμαι, πλέον, εντελώς έρμαιο των συναισθημάτων μου, ευτυχώς». Σκληρή δουλειά ή σωστό timing; «Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται, το timing παίζει ρόλο». Οι εμπειρίες στη μέχρι τώρα διαδρομή σας τι σας δίδαξαν; «Να επιμένω πάντα σε ό,τι θεωρώ ότι συνιστά την αυθεντική μου αλήθεια, όσο και αν ο τρόπος μου διαφέρει από τα στερεότυπα». Τι δεν αποχωρίζεστε ποτέ; «Τα βιβλία μου της βυζαντινής μουσικής». Μελλοντικά σχέδια; «Μετά το Φεστιβάλ του Ελαιώνα, τον Ιούνιο, ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ και ένα καινούργιο άλμπουμ με τον Γ. Παλαμιώτη».


44

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δπ £∞ ¢√Àª∂ ¶√À £∞ ¶∞ª∂

·Ù˙¤ÓÙ· ΘΕΑΤΡΟ

Ο. Πολίτου, Γ. Βάλαρης.

ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ Μ Α Γ Κ Ε Σ , BROADWAY, 210 8654787-211 0125784, έως 29/4, και από τον Ιούνιο περιοδεία. Η Όλγα Πολίτη παίζει το ρόλο της αρχόντισσας τώρα. Τετ.-Παρ. & Κυρ. 19.00, Σάβ. 17.00 &

8.45, Πέμ. 20.00. ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ, Ε. Μπροντέ – Μέρος πρώτο – Θ. ΧΩΡΟΣ, 21 0342 6736, Παρ.-Σάβ.- Κυρ. 20.00, εισιτ. 10 ευρώ, σκηνοθ. Σίμος Κακάλας, παίζουν: Δ. Κούζα, Μ. Βαλάσογλου, Κ. Μωραΐτης, Γ. Λεάκος, Μ. Κεραμυδά, Φελίς Τόπη. MERILYN MONROE – «Συνέντευξη με το θάνατο», κείμ.-σκηνοθ. Βασιλεία Δημηνίδου, που ερμηνεύει και το μονόλογο, AKROASIS Theatre & Bar, 211 1822336 & 6907363999, από 24/4-13/5, Κυρ. & Τετ. 19.30, Τρ. & Πέμ. 21.00, εισιτ. 8 & 10 ευρώ. Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, από MERILYN MONROE. το έργο του Ίψεν, από την Ομάδα

Στις μυρωδιές του Απρίλη Ο καιρός φτιάχνει, όσο πάει και μαζί του και η διάθεσή μας! Ο ήλιος πλημμυρίζει τις μέρες μας και την καρδιά μας. Ας τον αφήσουμε να μας τυλίξει στην αγκαλιά του και να ζεστάνει την ψυχή μας. Και μην ξεχνάτε, όταν φεύγετε από το σπίτι να παίρνετε μαζί σας το χαμόγελό σας και τις θετικές σας σκέψεις. Καλήν Ημέραν! Και… Νύχτα!

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ.

ΜΟΥΣΙΚΗ «Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ».

Elephas tiliensis, ΧΩΡΟΣ Κεντρική Σκηνή, 210 9212900, Τετ. 18.30, Παρ. & Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00, εισιτ. από 8 ευρώ. Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου. ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΝΟΣ, Θανάση Σκρουμπέλου, Θ. ΑΘΗΝΩΝ, 2121050020, από 21-29/4, Σάβ. 21.15 & Κυρ. 20.00, εισιτ. 12 & 15 ευρώ, σκηνοθ. Γ. Σουξές, παίζουν: Γ. Σουξές, Λευτέρης Ελευθερίου. ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ«ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΕΛΛΗΝΑΣ»… ΖΟΥΜΕ, Πιραντέλο, STUDIO Κυψέλης, 210 8819571, παράταση Δευτ. & Τρ. 21.15, Κυρ. 21.30, εισιτ. από 8 ευρώ. Ο ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ,ΘΕΑΤΡΟ 104, 210 3455020, από 21/4-26/5, Σάβ. & Κυρ. 21.00, εισιτ. από 5 ευρώ, μετάφ. Αλ. Ρασιδάκη, σκηνοθ. Ελεάνα Τσίχλη. CADILLAC, VERMOUTH & DREAMS, Θ. ΑΚΑΔΗΜΟΣ, από 28/4-27/5, κάθε Σάβ. 21.00 & Κυρ. 19.00, εισιτ. από 10 ευρώ. Μουσικοθεατρικό με 3D Animation & Virtual Reality του Νίκου Βεντουράτου (ιδέα κείμενο - μουσική - σκηνοθεσία performance), παίζουν: Σπύρος Μπιμπίλας, Νίκος ΒεντουCADILLAC. ράτος.

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ, η διάσημη συνθέτις γιορτάζει τα 10 χρόνια πορείας της, στον ΙΑΝΟ, στις 23/4, στις 12.30, με προβολή και του νέου βίντεο κλιπ της. Ομιλητές: Γιάννης Βούρος, Παναγιώτα Βλαντή, Ελένη Χρονά, Μάνος Αντωνίου. Τραγούδια της θα ερμηνεύσουν: Αγάθωνας, Ν. Βολάκος, Λ. Βασιλείου κ.ά.

ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, ΝΕΟ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, 22 & 28/4, στις 12.00. ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ, 210 9216346: 21/4 Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 7 ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ, 28/4 Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ στις 10.45, και το ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ 21 & 28/4 στις 12.30 Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΙΖΕΛΙ, μονόλογος για παιδιά, στην ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ, 21 1010 4750 & 6983434636, στις 29/4 & στις 6, 20 & 27/05, στις 12.30, εισιτ. 5 & 7 ευρώ, από Θ. ΡΕΤΡΟ. Διασκευή - σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Κυραγιάννη & Αγγελική Φράγκου.

ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΩΡΑ! Πολιτική σάτιρα του Kee Thuan Chye, ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ, από 21/427/5, Σάβ. & Κυρ., στις 21.00, 210 5242211, εισιτ. από 5 ευρώ. Μετάφραση - προσαρμογή - εικαστικός χώρος - σκηνοθ.: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα«ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΩΡΑ». Καλογήρου, παίζουν: Σάβ. Βασιλειάδης, Αφρ. Βραχοπούλου, Σ. Καλαϊτζίδου, Άννα Κρίνου, Θάνος Κώτσης, Κων. Πολύζος, Στ. Ράγιας, Αλέξ. Φιλιππόπουλος, Βασ. Χατζηδημητράκης. ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΓΑΙΑ ΠΑΤΡΙΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, 210 5234382, από 23/4-30/5, Δευτ.Τρ.-Τετ. 21.00 (εκτός 1/5), εισιτ. από 5 ευρώ, παίζουν: Άννα Βαγενά, Σταμάτης Γαρδέλης, Κατ. Θεοχάρη. Θεατρική προσαρμογή - σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά. «ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΓΑΙΑ ΠΑΤΡΙΣ». ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΚΡΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ, Ο' Νιλ, Θ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, 210 3300879, από την εταιρία θεάτρου «Υπερίων», από 27/427/5, Παρ. Σάβ. & Κυρ. στις 20.00, εισιτ. 10 & 15 ευρώ, παίζουν: Στέφανος Κυριακίδης, Α. Δεκαβάλλα, Χ. Μαυρουδής, Γ. Βασιλόπουλος. «ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΚΡΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ». Ευ-γενιά, ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, 210 3464903, Παρ. & Σάβ, 21.00, εισιτ. Από 7 ευρώ, σε κείμενα και σκηνοθεσία Άννας-Σεβαστής Τζίμα, καλλ. επιμέλεια Θωμάς Κινδύνης, διδασκαλία Ανδροκλής Δεληολάνης. ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, Όσκαρ Ουάιλντ, Θ. ΦΟΥΡΝΟΣ, 210 6460748, Δευτ. & Τρ. 21.00, εισιτ. από 5 ευρώ, σκηνοθ. Δ. Κίτσου, παίζουν: Θ.Τζήμου, Β. Δημητριάδου, Χ. Κοτταράκου. ΟΜΑΔΑ ΝΑΜΑ, Θ. ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ: Η ΛΑΜΨΗ ΜΙΑΣ ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, έως 6/5, ΑΓΡΙΟΣ ΣΠΟΡΟΣ έως 20/5. ΛΕΝΙ ΡΙΦΕΝΣΤΑΛ, Θ. ΜΠΕΛΛΟΣ, 210 3229889, με τη Φιλίτσα Καλογεράκου, κάθε Κυρ. 21.45, έως 6/5.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ. Αφιέρωμα στις 25/4, στις 19.30,

στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Οι φωνές των ποιητών», 21 & 28/4 & 5/5, στις 22.30, στο KREMLINO, 210 4100010, είσοδ. 11 ή 13 ευρώ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΑ – «Φρούτα Εποχής» 21 & 28/4 & 5/5, στις 22.30, ΣΦΙΓΓΑ, 2114096149, 6987844845, είσοδ. 12 ή 15 ευρώ. BIRD ON A WIRE – αφιέρωμα στον Leonard Cohen, με τους: Κώστα Μαγγίνα, Σεμέλη Ταγαρά και David Lynch, στο SKROW THEATER, 210 7235842, από 21/4, κάθε Σάβ. & Κυρ., στις 21.00, είσοδ. 10 & 12 ευρώ. ΘΕΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ & Band Live. στο SIX d.o.g.s., 210 3210510, στις 22/4 στις 21.00, εισιτ. 8 ευρώ, μουσικοί: Αλ. Δανδουλάκης, Διον. Μακρής, Κ. ΛώΘΕΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ. λος, Σ. Σακελλαρίου, Τώνια Ράλλη. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ, μελοποιεί Καβάφη, μαζί του η Σοφία Μανουσάκη, 23/4, στις 20.30. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ. PAVLINA STYL – «Danser dans la Lumière», ΣΦΙΓΓΑ, 211 4096149 και 6987844845, στις 26/4, στις 21.30, εισιτ. 13 ευρώ με μπίρα ή κρασί.

ΟΜΙΛΙΑ PAVLINA STYL. Στο πλαίσιο του προγράμματος «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ;», που ξεκίνησε στο Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ της οδού Φρυνίχου, ο Βασίλης Παπαβασιλείου «συναντιέται» με τον Ιωάννη Καποδίστρια, στις 23/4, στις 21.30. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΘΕΣΗ Η ΠΡΟΙΚΑ, λαογραφική και εικαστική ματιά στο θεσμό της προίκας, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», Δήμου Αθηναίων, από 21/4. Επιμέλεια Σταυρούλα Πισιμίση, λαογράφος του Μουσείου. Επιμέλεια της εικαστικής Έκθεσης Αντιγόνη Καψάλη, ιστορικός Τέχνης και εικαστικός.

ΒΙΒΛΙΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ: Πώς να Πετύχετε ό,τι Θέλετε στη Ζωή σας, Σοφία Κλώτσα, εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. Παρουσίαση 24/4 στις 12 στο «Ecali Club». Η Σοφία Κλώτσα γεννήθηκε στην Αθήνα είναι σύμβουλος Επικοινωνίας, ψυχολόγος και σύμβουλος Ζωής (life coach), με MS στον τομέα Counseling & Communications και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, σύμβουλος με ειδίΣοφία Κλώτσα. κευση σε ζητήματα καριέρας και οικογένειας και οργανώνει sessions τόσο ιδιωτικά όσο και σε γκρουπ. THINK PIG Μαριλένας Βαϊνανίδη και Αθηνάς Αλεξιάδου, εκδ. Key Βooks, παρουσίαση -ανάκριση stand up από τον σκηνοθέτη Όθωνα Λαμπρόπουλο. «Public» Συντάγματος 24/4, στις 21.00.


21 - 22 Απριλίου 2018

Έδωσε την έγκρισή της

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

45

Στη «Μενεγάκη της Κύπρου»! Τον Χαράλαμπο Χατζηπροδρόμου τον γνωρίσαμε στο φετινό Master Chef. Ο Κύπριος παρά το γκελ που έκανε στο τηλεοπτικό κοινό, δεν κατάφερε να κερδίσει και τους κριτές, και αποχώρησε σχετικά νωρίς από το διαγωνισμό. Παρόλα αυτά, έγινε ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που βρήκε δουλειά, καθώς η παρουσιάστρια του ALPHA Κύπρου, Χριστιάνα Αριστοτέλους (γνωστή και ως «Μενεγάκη της Κύπρου»), του έκανε πρόταση και μάλιστα on air, να μαγειρεύει στην εκπομπή της.

Οι μέρες που η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα γίνει ξανά μητέρα πλησιάζουν, και, όπως όλα δείχνουν, το κενό μέχρι την επιστροφή της θα καλυφθεί εκ των έσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δύσκολο έργο της αντικατάστασης, με την σύμφωνη γνώμη και της παρουσιάστριας, θα κληθεί να φέρει εις πέρας από τη Δευτέρα ο Δημήτρης Παπανώτας, που μέχρι τώρα ήταν ο νούμερο δύο του «Happy day». Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Συμπληρωματικά στοιχεία

«Exatlon» αντί «Survivor»;

Με τη διαδικασία για την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών για τις τηλεοπτικές άδειες να έχει μπει στην τελική ευθεία, το ΕΣΡ ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για τα πρόσωπα που βρίσκονται στα μετοχολόγια των εταιριών που έχουν καταθέσει τους σχετικούς φακέλους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με επιστολές του ζήτησε από τους μετόχους να αποστείλουν υπεύθυνες δηλώσεις για το ασυμβίβαστο, ενώ παράλληλα ζητήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης και τα ποινικά μητρώα των ενδιαφερομένων. Ο στόχος είναι η προσωρινή λίστα να ανακοινωθεί μέχρι τις 4 Μαΐου, και στη συνέχεια να περάσουμε στο 10ήμερο των ενστάσεων.

Το νέο reality επιβίωσης που θέλει να βάλει στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ο Ακούν Ιλίκαλι ο νέο προϊόν της «Acun Medya» θέλει να προωθήσει στον ΣΚΑΪ ο Ακούν Ιλίκαλι. Πρόκειται για ένα ακόμη reality επιβίωσης που προσομοιάζει στο «Survivor», το «Exathlon», το οποίο προωθεί αυτή την εποχή στην αγορά ο Τούρκος παραγωγός. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεργάτες του πιέζουν τους ανθρώπους του ελληνικού καναλιού, ακόμη και να αντικαταστήσουν του χρόνου το «Survivor», που έτσι και αλλιώς παίζεται ήδη σε πολλές χώρες, με το νέο παιχνίδι,

Τ

που προς το παρόν προβάλλεται μόνο στη Λατινική Αμερική, και η «Acun Medya» θέλει μέσω ΣΚΑΪ να το φέρει και στην ευρωπαϊκή αγορά. Για την ώρα, πάντως, στο Φάληρο ούτε να ακούσουν δεν θέλουν το ενδεχόμενο να μην έχουν τουλάχιστον για ακόμη μία σεζόν στο πρόγραμμά τους το δοκιμασμένο πλέον και στο δυνατό ανταγωνισμό «Survivor». Με την επιρροή, όμως, που έχει ο Ιλίκαλι, και κυρίως με την εξάρτηση του ΣΚΑΪ από τη συνεργασία μαζί του, τίποτα δεν πρέπει να

Ρίχνει τους τόνους ο ΓΕΕΘΑ Σε αντίθεση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός ΓΕΕΑΘΑ εκτιμάει ότι η πόλωση και οι «κορόνες» αυτή την εποχή, δεν συμβάλλουν στην επιστροφή της κανονικότητας στο Αιγαίο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Ευάγγελος Αποστολάκης, συναντήθηκε, έπειτα από δική του πρωτοβουλία, με τους υπεύθυνους των καναλιών στο γραφείο του. Ο ναύαρχος ζήτησε να πέσουν οι τόνοι και να παρουσιάζονται τα σχετικά θέματα με ηρεμία, ώστε να μην προκαλείται ανησυχία στους πολίτες.

Αλλαγή στη σήμανση Την αλλαγή σήμανσης των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, λόγω των νέων κοινωνικών συνθηκών, πρότεινε το ΕΣΡ στον υπουργό Ψηφιακής πολιτικής, Νίκο Παππά. Σύμφωνα με την πρόταση, τα προγράμματα θα πρέπει να κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχουν στους ανηλίκους. Τα νέα οπτικά σύμβολα θα είναι πέντε. Θα αφορούν το κατάλληλο για όλους πρόγραμμα με σύμβολο το (Κ) και ώρα μετάδοσης στην ευχέρεια του παρόχου, το κατάλληλο για άνω των 8 ετών (8) και ώρα μετάδοσης στην ευχέρεια του παρόχου, αλλά όχι σε ζώνη παιδικού προγράμματος, το κατάλληλο για άνω των 12 ετών (12) και ώρα μετάδοσης μετά τις 21.30 έως τις 6.00, το κατάλληλο για άνω των 16 ετών (16) και ώρα μετάδοσης μετά τις 23.00 έως τις 6.00, και, τέλος, το κατάλληλο για άνω των 18 ετών (18) και ώρα μετάδοσης μετά τη 1.00 έως τις 6.00.

αποκλείεται. Ακόμη και του χρόνου να δούμε και τα δύο reality, το ένα στο πρώτο μισό της σεζόν και το άλλο στο δεύτερο μισό. Το «Exatlon» παίζεται με δύο ομάδες («Διάσημοι» και «Μαχητές»), γυρίζεται στον Άγιο Δομίνικο, αλλά δίνει περισσότερο βάρος στα αγωνίσματα και τις δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσουν οι διαγωνιζόμενοι.

Νέος «Μήτσος» και Βουτσάς

Ενημέρωση στην Νέα Κηφισιά, ψυχαγωγία στην Κάντζα Στην τελική του φάση μπαίνει το σχέδιο της συνεργασίας ALPHA και STAR, με στόχο τα δύο κανάλια να είναι έτοιμα για την κοινή τους πορεία με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Οι πληροφορίες θέλουν σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας το ενημερωτικό τμήμα του ALPHA να μετακομίζει στη Νέα Κηφισιά, από όπου και θα βγαίνουν οι ειδήσεις και οι εκπομπές. Παράλληλα, το ψυχαγωγικό τμήμα του STAR θα ακολουθήσει αντίστροφο δρομολόγιο μετακομίζοντας στις εγκαταστάσεις του ALPHA στην Κάντζα.

Δ.Σ. χωρίς μέλη! Χωρίς κανένα μέλος έμεινε το Δ.Σ. της Τηλέτυπος Α.Ε. Όπως όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρία του MEGA, την περασμένη Τρίτη παραιτήθηκε και ο πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Μήτραινας, αφήνοντας εντελώς ακέφαλο το άλλοτε κραταιό Μεγάλο Κανάλι. Παράλληλα, με ξεχωριστή της ανακοίνωση η εταιρία γνωστοποίησε ότι στη γενική συνέλευση της Τρίτης δεν υπήρχε απαρτία και ορίστηκε επαναληπτική συνεδρίαση για τις 7 Μαΐου.

«Master Chef» και του χρόνου Το «Master Chef» κατάφερε από την πρεμιέρα του να κάνει φέτος την ανατροπή στην τηλεθέαση, κοντράροντας στα ίσα τον τυφώνα «Survivor», και κέρδισε το δικαίωμα στο να στήσει την κουζίνα του και τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στο STAR είναι πολύ ικανοποιημένοι με την επίδοση του φετινού κύκλου του διαγωνισμού μαγειρικής, και πέρα από την παιδική βερσιόν του που θα ετοιμάσει, αναμένεται να δρομολογήσουν άμεσα τις προετοιμασίες και για τον τρίτο κύκλο, των ενηλίκων.

Μετά το πρώτο πετυχημένο επεισόδιό τους οι «Δέκα μικροί Μήτσοι» επιστρέφουν απόψε το βράδυ, στις 21.00, στη συχνότητα του ΑΝΤ1 για να σχολιάσουν και να σατιρίσουν την επικαιρότητα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Μαζί τους σε αυτό το νέο επεισόδιο θα δούμε για πρώτη φορά τον Λάκη Λαζόπουλο να ενσαρκώνει έναν νέο χαρακτήρα που θα συντροφεύει τον «υπαλληλάκο», ενώ από την οθόνη μας θα περάσουν ως guest οι Κώστας Βουτσάς, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Σοφία Φιλιππίδου κ.ά.

Παράταση Στις 2 Μαΐου θα γίνει, τελικά, η υποβολή των αιτήσεων και προσφορών για την απόκτηση της άδειας χρήσης ραδιοφωνικού φάσματος, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι σταθμοί να προλάβουν να ετοιμάσουν τους φακέλους τους. Για τους ραδιοφωνικούς παρόχους δικτύου και τη διαδικασία απόδοσης του φάσματος ισχύει, πλέον, άλλο χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα: στις 22 Μαΐου ανακοινώνονται οι συμμετέχοντες, έως τις 25 υποβολή ενστάσεων επί του διαγωνισμού, στις 31 Μαΐου θα ανακοινωθεί η απόφαση της ΕΕΤΤ επί των ενστάσεων, και στις 7 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι πάροχοι δικτύου ραδιοφωνικού σήματος, μαζί και η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων πανελλαδικής κάλυψης.


46

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν, στις 14 Απριλίου, από το πρώτο επεισόδιο του «Ράδιο Αρβύλα», και η παρέα από τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειο μαζί με το τηλεοπτικό κοινό. Πώς; Μα, με ένα έκτακτο εορταστικό επεισόδιο που θα προβλη-

θεί ζωντανά από τη συμπρωτεύουσα απόψε, στις 22.15. Πρόκειται για μια εκπομπή που, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΑΝΤ1, θα είναι γεμάτη με αναμνήσεις και στιγμές από αυτή τη 10ετή πορεία του Αντώνη Κανάκη και των συνεργατών

του στον τηλεοπτικό αέρα. Στο κανάλι της Κηφισίας αισιοδοξούν ότι το Σαββατόβραδο θα είναι δικό τους, καθώς πριν το έκτακτο επεισόδιο του «Ράδιο Αρβύλα», θα προβληθεί νέο επεισόδιο των «Δέκα μικρών Μήτσων».

¶·Ú· ∫∞ª∂ƒ∞

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Η Βίκυ ξέρει από ανταγωνισμό Το «Έχεις πακέτο» της Βίκυς Χατζηβασιλείου έχει αποδειχτεί «σκληρό καρύδι» για τις εκπομπές που βρίσκονται απέναντί του. Πέρσι ήταν από τα λίγα προγράμματα που στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι στο «Survivor», ενώ το ίδιο κάνει και φέτος που με την προσθήκη και του «Master Chef» ο ανταγωνισμός είναι ακόμη πιο αυξημένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο επεισόδιο του «Έχεις πακέτο» έπιασε μέσο όρο τηλεθέασης 26,1%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54, που έχει έφεση στα reality και στους διαγ ω ν ι σμούς, έκανε ρεκόρ χρονιάς με 17,9%.

Όνομα και πράγμα «Junior» όνομα και πράγμα θα είναι η παιδική έκδοση του «Master Chef» που ετοιμάζει το STAR. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «Master chef Junior» θα έχει μικρή διάρκεια, καθώς στη Νέα Κηφισιά σχεδιάζουν γυρίσματα για 24 το πολύ επεισόδια, έναντι 120 που έχει το μεγάλο του αδελφάκι. Μάλιστα, δεν θα προβάλλεται καθημερινά, αλλά δύο φορές την εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι μένουν κενές ημέρες στην prime time του καναλιού, και στο STAR ψάχνουν πρόγραμμα για να καλύψουν τα… ρεπό των ανήλικων μαγείρων, καθώς δεν θέλουν να χάσουν το μομέντουμ που τους έχει φέρει αρκετούς κερδισμένους πόντους τηλεθέασης. Η αναζήτηση αφορά κάποιο ψυχαγωγικό πρότζεκτ, αλλά όχι κάτι σε βαρύ reality, που θα είναι ικανό να κρατήσει το κοινό συντονισμένο στη συχνότητα του καναλιού, όταν το «Master chef» θα έχει ολοκληρωθεί.

«Voice» για ηλικιωμένους Η εταιρία «Talpa Global» που διαχειρίζεται διεθνώς το «Voice» πίεζε την «Acun Medya» για έναν κύκλο «Voice Kids». Οι Τούρκοι και ο ΣΚΑΪ δεν το ήθελαν, και τελικά τη λύση θα δώσει η… τρίτη ηλικία, αφού όλα δείχνουν ότι θα δούμε έναν σύντομο κύκλο του talent show που θα αφορά τραγουδιστές προχωρημένης ηλικίας.

Πρόωρη αυλαία αποφάσισαν να ρίξουν στο «Αrt box» της Μαρίας Ένεζλη οι άνθρωποι του Epsilon tv. Η εκπομπή παρότι αποτελούσε καλή προσπάθεια, και κυρίως άνοιγε και μια πόρτα πολιτισμού στην τηλεόραση, δεν βρήκε ανταπόκριση από το κοινό.

Δύο αιτήσεις στο «μικροσκόπιο» του ΕΣΡ οι άνθρωποι του ΕΣΡ να ζήτη Μπορεί σαν συμπληρωματικά στοιχεία, υπεύ-

θυνες δηλώσεις για το ασυμβίβαστο και τα ποινικά μητρώα, όλων όσοι εμφανίζονται στα μετοχολόγια των εταιριών που διεκδικούν τις τηλεοπτικές άδειες, όμως το όλο θέμα αφορά, κυρίως, δύο από τις έξι εταιρίες. Μαθαίνω ότι το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τους μετόχους της Ελληνικής Τηλεοπτικής Α.Ε. που φέρεται να είναι συμφερόντων Βρυώνη. και για την αίτηση της οποίας έχουν ακουστεί πολλά από την αρχή κιόλας της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα ένα μικρό ζήτημα υπάρχει και με την αίτηση του Epsilon tv, καθώς ως ιδιοκτήτης της εταιρίας δεν εμφανίζεται ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά η σύζυγός του και ο ένας εκ των δύο γιων του. Μου λένε ότι για τη δεύτερη περίπτωση το θέμα είναι περισσότερο τυπικό, αλλά ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι μέρες περνούν και η 4η Μαΐου είναι κοντά. Κυριακή κοντή γιορτή, που λένε και στο χωριό μου. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο MEGA. Οι μέτοχοι το έχουν παρατημένο στην τύχη του, αλλά την ίδια ώρα ένας εξ αυτών πληρώνει για τα λειτουργικά έξοδα του καναλιού. Ο λόγος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που πλήρωσε τη δόση στην Digea, ώστε το MEGA να συνεχίσει να εκπέμπει για όσο καιρό τουλάχιστον του το επιτρέπει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Λέτε να ξέρει κάτι για την τύχη του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών; Και το λέμε, γιατί ο ίδιος πολλές φορές μιλώντας στους εργαζομένους, είτε άμεσα είτε μέσω αντιπροσώπων, εξέφραζε την πεποίθησή του πως όταν η υπόθεση πάει στο ΣτΕ, θα καταρρεύσει, όπως είχε συμβεί και την πρώτη φορά. Την ίδια ώρα, στην Γ.Σ. της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., που αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, είχαμε παρουσία μέσω δικηγόρου της εταιρίας Elenovo Ltd. Μόνο που η κυπριακή εταιρία συμμετείχε ως… παρατηρητής και δεν δήλωσε συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Πάντως, οι εργαζόμενοι δεν έχασαν την ευκαιρία. Πλησίασαν τη δικηγόρο της Elenovo Ltd και της ζήτησαν να τους φέρει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη, χωρίς, όμως, να πάρουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Μετά την ανακοίνωση των εργαζομένων της ΕΡΤ για κυβερνητικές παρεμβάσεις στη δημόσια τηλεόραση, ακόμη μία καταγγελία έρχεται να πλήξει την αντικειμενικότητα της Αγίας Παρασκευής. Δημοσιογράφος της ΕΡΤ παραιτήθηκε από το ρεπορτάζ, και με επιστολές στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ, αλλά και στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, υποστήριξε ότι η διοίκηση την πίεσε σε παραίτηση, προκειμένου να αναλάβει το ρεπορτάζ δημοσιογράφος που τον είχε επιλέξει υπουργός…  Ξεκινάει η αντεπίθεση Στον ΑΝΤ1 αναμορφώνουν την prime time για να σώσουν ό,τι μπορούν ε μεγάλη, είναι η αλήθεια, καθυστέρηση, στον ΑΝΤ1, αποφάσισαν να αφήσουν τη «λευκή πετσέτα» που φαινόταν ότι κρατούσαν τόσο καιρό στο χέρι, να ξεθάψουν τα… τσεκούρια του τηλεοπτικού πολέμου, και να δώσουν τη μάχη ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Στόχος δεν είναι η άμεση επιστροφή του καναλιού στην κορυφή της τηλεθέασης, αλλά ο καταρτισμός ενός προγράμματος που θα του επιτρέψει να δημιουργήσει μια καλή βάση για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, όπου η κατάκτηση της κορυφής θεωρείται από όλους στο Μαρούσι, ως μονόδρομος. Η αντεπίθεση του ΑΝΤ1 θα ξεδιπλωθεί στην πλήρη έκτασή της τον Μάιο, όταν και θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα το «Game of love» και το «The wall», εκπομπές που οι άνθρωποι του σταθμού αισιοδοξούν ότι θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και θα χτυπήσουν τον ανταγωνισμό. Έτσι, η prime time διαμορφώνεται

Μ Άδοξο τέλος για το «Art box» στο Epsilon

∂∫Δ√™ ™Àá√Δ∏Δ∞™

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ»

ως εξής: Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, από τις 21.00 έως τις 23.00, θα προβάλλεται το καινούργιο dating show «Game of Love», δίνοντας πάσα στη σειρά «Κάτι χωρισμένα παλικάρια», που με τη σειρά τους θα παραδίδουν σκυτάλη στη θεσσαλονικιώτικη παρέα που θα κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές με τη «Ράδιο Αρβύλα» και το «Βινύλιο». Κάθε Πέμπτη, από τις 21.00 έως τις 23.00, θα βλέπουμε από την Πολωνία το Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The Wall», και στη συνέχεια ο Νίκος Κοκλώνης με τους καλεσμένους του θα ταξιδεύει με το «Celebrity Travel» τους τηλεθεατές σε μακρινούς προορισμούς. Τις Παρασκευές το «Dancing with the stars» θα δίνει τη δική του «μάχη», ενώ κάθε Σάββατο οι τηλεθεατές θα έχουν τη συντροφιά των «Δέκα μικρών Μήτσων» του Λάκη Λαζόπουλου, και στη συνέχεια το «Celebrity Game Night» με τον Θοδωρή Αθερίδη. Τέλος, Κυριακές ο Έκτορας Μποτρίνι θα ανοίγει την… κόλαση της κουζίνας.   

Ô... ˘ÂÚıÂÌ·ÙÈÛÙ‹˜


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θ

Auto moto

Εμφάνιση και άνεση!

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

47

Εντυπωσιακό σε διαστάσεις και εμφάνιση, φορτωμένο με σύγχρονα τεχνολογικά καλούδια, το ολοκαίνουριο μεσαίο οικογενειακό της Opel με τον ισχυρό βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων πάει κόντρα στη μόδα των SUV

ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Tech Info ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ, TURBO ΚΑΥΣΙΜΟ: BENZINH ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc): 1.490 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ [kW(PS)/rpm]: 121(165)/5.600 ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (Nm/rpm): 250/2.000-4.500 ΚΙΒΩΤΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΟ 6 ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗ: ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜXΠXΥ (mm): 4.897x1.863x1.455 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm): 2.829 ΒΑΡΟΣ (kg): 1.441 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (l) min/max: 490-1.450 ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (km/h): 222 0-100 km/h: 8,9’’ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (l/100 km) ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ: 7,3/5,2 ΜEΙΚΤΗ: 6,0 ΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 8,9 ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (g/km): 136 ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 27.650 ευρώ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 163,2 ευρώ

ΔΟΚΙΜΗ: OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.5 TURBO 165 PS

υμάμαι ακόμα τον ενθουσιασμό των ανθρώπων της Opel όταν είχα βρεθεί στην πρώτη παρουσίαση του Insignia, πίσω στο 2008. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό μεσαίο οικογενειακό με μήκος που ξεπερνούσε τα 4,8 μέτρα και διαστάσεις που θα μπορούσαν να το κατατάξουν ακόμα και στην κατηγορία των μεγάλων. Η μόδα τότε, που είχε επιβάλει κυρίως η Mercedes με τη CLS, ήθελε όλα τα sedan (ή… 5θυρα «sedan»), να δείχνουν πιο σπορτίβ εμφανισιακά και να νιώθεις περισσότερο ότι πρόκειται για coupe παρότι το αμάξωμά τους διέθετε περισσότερες από δύο θύρες. Η Opel δεν έχασε την ευκαιρία, ούτε κατέληξε σε λύσεις «πολλαπλών» μοντέλων (όπως η VW με το Passat CC), αλλά έδωσε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο μεσαίο οικογενειακό της ευθύς εξαρχής, με την ιδιαίτερα κεκλιμένη οροφή στο πίσω μέρος που θύμιζε coupe. Αυτό το τελευταίο είχε και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις για τους χώρους των πίσω επιβατών σε σχέση με τις διαστάσεις του αμαξώματος, αλλά, όπως και να το κάνουμε… μπρος τα κάλλη τι είναι ο πόνος; Η τολμηρή σχεδίασή του και οι εντυπωσιακές διαστάσεις του, μάλιστα, «εξαργυρώθηκαν», με την Opel να κατασκευάζει περισσότερα από 900.000 «αντίτυπα» για την πρώτη γενιά του. Στην εννιάχρονη πορεία του όμως, τόσο ο καταιγισμός των SUV και crossover όσο και η παρουσίαση των νέων του άμεσων αντιπάλων (Ford Mondeo και VW Passat), έκανε τις «ρυτίδες» στο αμάξωμά του να δείχνουν πιο έντονες και την «προσωπικότητά» του πιο ξεθωριασμένη. Βασισμένη στη νέα πλατφόρμα Ε2 και σχεδιασμένη από την ομάδα του Mark Adams, η δεύτερη γενιά του, με την ονομασία Grand Sport στην 5θυρη liftback εκδοχή της, ήρθε να εξαλείψει όλες τις… αμαρτίες του παρελθόντος και να «φωτίσει» και πάλι όλες εκείνες τις πτυχές που έκαναν και την πρώτη γενιά πετυχημένη. Με το μήκος του να έχει μεγαλώσει κατά 92 mm και συνολικά να αγγίζει πλέον τα 4,9 μέτρα (!), το νέο Insignia είναι πιο φαρδύ και πιο κοντό σε ύψος, και οι τροχοί έχουν φτάσει πιο κοντά στα άκρα του αμαξώματος με το μεταξόνιο να αγγίζει πλέον τα 2.829 mm. Οι χώροι και στο πίσω κάθισμα είναι πλέον αρκετά «αρχοντικοί», και μόνο οι αρκετά ψηλόσωμοι θα είναι οριακά στο ύψος λόγω της αρκετά κεκλιμένης οροφής στο πίσω μέρος. Αρκετά μεγάλος και εύχρηστος είναι και ο χώρος αποσκευών με τα 490 λίτρα (1.450 με τα καθίσματα αναδιπλωμένα). Στο εσωτερικό την παράσταση κλέβουν η αναβαθμισμένη ποιότητα και ο πλούσιος εξοπλισμός, ιδίως στην έκδοση Innovation του αυτοκινήτου δοκιμής. Συμπεριλάμβανε, μεταξύ άλλων, από οθόνη αφής 8 ιντσών για το infotainment (με πληρέστατες δυνατότητες διασύνδεσης με Bluetooth, USB, Aux-In, IntelliLink, Android Auto και Apple CarPlay), οθόνη LCD στον πίνακα οργάνων αντί του κλασικού ταχύμετρου, ambient φωτισμό, μέχρι και head-up display, ηλεκτρικά καθίσματα εμπρός με μνήμες, θερμαινόμενο τιμόνι, αλλά και εμπρός και πίσω καθίσματα (προαιρετικά διαθέτουν και λειτουργία μασάζ και είναι και κλιματιζόμενα). Η εργονομία με τους ελάχιστους, πλέον, διακόπτες, κάνει το χειρισμό των πολυάριθμων συστημάτων να μοιάζει πλέον… παιχνίδι σε σχέση με το παρελθόν, οι θέσεις για μικροαντικείμενα είναι πάρα πολλές και εύχρηστες, ενώ εκτός από το γνωστό, πλέον, και σημαντικό σύστημα OnStar με κλήση SOS και λειτουργία 4G hot spot για έως και επτά συσκευές, υπάρχει και θέση για ασύρματη φόρτιση smartphone. Το αισθητικό αποτέλεσμα, πάντως, τόσο εντός όσο και εκτός, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Στα πιο ουσιαστικά, παρά την αύξηση των διαστάσεων το νέο μοντέλο είναι μέχρι και 175 κιλά ελαφρύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό το τελευταίο βοηθάει εξαιρετικά και το μικρότερο μηχανικό σύνολο βενζίνης με το οποίο διατίθεται το Insignia. Ο λόγος για τον 4κύλινδρο 1.5 Turbo με τεχνολογία άμεσου ψεκασμού, που στη βασική του έκδοση αποδίδει 140 ίππους και σε αυτή του αυτοκινήτου δοκιμής 165 και 250 Nm μέγιστης ροπής. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων (υπάρχει και αυτόματο 8 σχέσεων), είναι

21 - 22 Απριλίου 2018

πολύ ομαλός σε λειτουργία και αρκετά αθόρυβος, δυνατός σε όλο το φάσμα των στροφών, και χαρίζει αρκετά ανταγωνιστικές επιδόσεις στο αμάξωμα των 1.441 κιλών. Το κλασικό 0-100 km/h πραγματοποιείται σε 8,9’’ και η τελική να αγγίζει τα 222 km/h. Ακόμα πιο σημαντικό για την τσέπη το γεγονός ότι παραμένει και αναλογικά οικονομικός, καθώς μετά το τέλος της δοκιμής είδαμε μία μέση κατανάλωση της τάξης των 8,9 l/100 km. Πάντως, η Opel ανακοινώνει 6,0 l/100 km και εκπομπές CO2 στα 136 g/km, ενώ για να κινείσαι λίγο πάνω από τα εργοστασιακά νούμερα πρέπει να είσαι εξαιρετικά φειδωλός με το δεξί πεντάλ. Πολύ καλή εντύπωση κάνει και η καλή θέση οδήγησης, με τα καθίσματα να είναι πλέον 30 mm πιο χαμηλά τοποθετημένα σε σχέση με το παρελθόν, αν και η εμπρός αριστερή κολόνα και η πίσω δεξιά περιορίζουν ελαφρώς την ορατότητα του οδηγού. Η «δίαιτα» στο νέο Insignia γίνεται άμεσα αντιληπτή από τα πρώτα, κιόλας, μέτρα που θα το οδηγήσεις. Πολύ πιο ευέλικτο και ευκίνητο σε σχέση με το παρελθόν, το Grand Sport κρύβει αρκετά καλά τον όγκο του. Στις πιο «φιδίσιες» διαδρομές δείχνει, πλέον, πολύ πιο «ζωντανό» σε απόκριση στις εντολές του οδηγού, με το εμπρός μέρος να δείχνει πολύ πιο πρόθυμο στις συνεχόμενες αλλαγές κατεύθυνσης, και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα (δεν απενεργοποιούνται) να παρεμβαίνουν διακριτικά και να σε βοηθάνε να διατηρήσεις αρκετά σβέλτους ρυθμούς. Μπορεί να μην είναι το πιο «κοφτερό» και διασκεδαστικό στην οδήγηση, με το τιμόνι που δεν παρέ-

χει επαρκέστατη πληροφόρηση (αλλά είναι ακριβές) και το μοχλό των ταχυτήτων με τις μεγάλες διαδρομές και το θετικό «κούμπωμα», αλλά το σύνολο δεν θα πει «όχι» και σε πιο… γρήγορες βόλτες με αρωγό τα δυνατά και αποτελεσματικά φρένα. Το φόρτε του είναι σίγουρα στο να «καταπίνει» μεγάλες αποστάσεις με άνεση, και στις υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο παραμένει ακλόνητο και απόλυτα ασφαλές, με την ποιότητα κύλισης να είναι εξαιρετική. Η ανάρτηση παρέχει υψηλά επίπεδα άνεσης, αλλά στις πιο χαμηλές ταχύτητες και σε μεγάλες εγκάρσιες ανωμαλίες θα περάσει θόρυβος στην καμπίνα, κυρίως λόγω ζαντών 18 ιντσών με το 45άρι προφίλ. Με τα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα του Insignia να συμπεριλαμβάνουν, πλέον, μέχρι και ενεργή διατήρηση λωρίδας (Lane Keep Assist), αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (ΑΕΒ), ενεργό cruise control, ειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert), κάμερες 360 μοιρών με περιμετρική απεικόνιση, το σίγουρο είναι ότι το νέο Insignia είναι εξοπλισμένο σαν… αστακός. Οι τιμές, μάλιστα, είναι αρκετά ανταγωνιστικές, με αυτές του Grand Sport 1.5 Turbo (με τους 140 ίππους) να ξεκινάνε από τα 21.950 ευρώ. Οι τιμές για την έκδοση με τους 165 ίππους ξεκινούν από τα 27.650, ενώ η κορυφαία εξοπλιστικά έκδοση Innovation που διαθέτει στην κυριολεξία… τα πάντα όλα, κοστίζει 31.550 ευρώ. Με όπλα του τις εντυπωσιακές διαστάσεις, την εμφάνιση και το τεχνολογικό του υπόβαθρο, το νέο Insignia είναι ανταγωνιστικό, ποθητό και «εμβληματικό» για το όνομα Opel.


48

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1 07.00 10.00 11.30 12.00 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

∫Àƒπ∞∫∏

19.50 20.55 22.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ °Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο πÛÙÔÚÈÎÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ °‡Úˆ Ì·˜, ·ÓÙÔ‡, Ì‹ÙÚ· ÁË ™ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÈÁÎ ªÂÓ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋

∂ƒΔ 2

ANT1

07.30 ¡ÈϘ ÃfiÏÁÎÂÚÛÔÓ 08.00 ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 10.30 ºˆÙÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· 11.30 √ªª∞ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ 12.00 ∂Ó Û˘Ófiψ 13.00 ΔÔ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È 14.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘» 16.10 ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› 17.00 Selfie 18.00 ∂˜ ·‡ÚÈÔÓ Ù· ÛÔ˘‰·›· 18.30 La senora 20.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ 21.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ 22.00 ™Ù· ¿ÎÚ· 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Ã·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ»

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 15.00

¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ∞˜ ÚfiÛ¯˜ Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ 40 ·ÌÌ·Ù· Celebrity travel ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘» 17.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «°È· ÔÈÔÓ ¯Ù˘¿ Ë Î·Ì¿Ó·» 18.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 19.00 Still standing 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Hell’s kitchen 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3» 02.30 §fiÏ·

ALPHA 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ 09.00 ¡fiÛÙÈÌË ÁË 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «7 ¯ÚfiÓÈ· Á¿ÌÔ˘» 15.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ¡fiÙ· Ì›· 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Captain America 2» 23.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Frontera» 01.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞Á¿Ë Â›Ó·È…»

06.00 ∫·ÏË̤ڷ 10.00 ∞ÎÚ·›ˆ˜ 11.15 Δ· Ó¤· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ready? 11.45 7 Ë̤Ú˜ 13.00 Goal Èڛ˜ Û‡ÓÔÚ· 14.00 Eȉ‹ÛÂȘ 14.30 Ooh la la! 16.45 Kitchen lab 17.40 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.50 Dot. 18.50 Happy traveller 19.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Survivor 00.30 Deadly women 01.30 Criminal minds 02.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜»

MEGA 05.50 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 07.00 ™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ 07.40 ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ 08.30 ∂Û‡ ÊٷȘ 09.20 §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ 11.10 ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· 12.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 12.50 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· 14.20 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙›

15.50 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 17.20 ¢‡Ô ͤÓÔÈ 19.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ! 19.40 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.10 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 23.00 Safe sex 00.40 √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ 01.10 Bellas tv

«¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯»

«∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ·»

«ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙»

«¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹»

ΔƒπΔ∏ 21.50 ALPHA

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19.00 ∞¡Δ1

∫Àƒπ∞∫∏ 20.00 ∂ƒΔ2

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 23.15 ∞¡Δ1 Ο Πέτρος μαθαίνει από τον Γιώργο το παρελθόν του με τη Δανάη και σοκάρεται. Ο Χριστόφορος είναι έτοιμος να απατήσει τη Λουκία με μια πελάτισσά του, όταν κάνει την εμφάνισή της η Λουκία, και ο Αντώνης κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει την κατάσταση.

Ο Άρης δεν προλαβαίνει να χαλάσει το γάμο και καταρρακώνεται στη θέα της Ζωής ως συζύγου του Παύλου. Η Ζωή δεν αντιλαμβάνεται ποτέ την παρουσία του και προσπαθεί να δείξει πως είναι ευτυχισμένη με την απόφασή της. Η Σάρα στέλνει μια φωτογραφία στη Σοφία, μ’ εκείνην και τον Μάρκο να φιλιούνται.

¶∂ª¶Δ∏ 21.00 ALPHA

Ένας ετοιμοθάνατος εξομολογείται ότι 8 χρόνια πριν, είχε δολοφονήσει τη γυναίκα του. Ο Μέρντοχ ανακαλύπτει στοιχεία που αποκλείουν να είναι αυτός ο δράστης και ζητάει τη βοήθεια της δρος Τζούλια Όγκντεν. Μαζί συνδέουν το φόνο με έναν παλαιότερο, που είχαν και πάλι ερευνήσει από κοινού…

Η Άννα, ζηλεύει όταν καταλαβαίνει ότι κάτι τρέχει με τη Μαρίνα και τον Αλέξανδρο. Ο Γρηγόρης ζητάει επίσημα την Αφροδίτη σε γάμο, και ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να καλοπιάσει τη Μάρθα. Η Άννα σοκάρεται όταν σε μια έξοδό της με την Έμιλι, η τελευταία δέχεται πυροβολισμούς από αγνώστους στη μέση του δρόμου…

ALPHA

™∫∞´

∂ƒΔ 1

¢∂ÀΔ∂ƒ∞

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00 23.00 00.30

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Peaky blinders ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

∂ƒΔ 2 07.00 ¡ÈϘ ÃfiÏÁÎÂÚÛÔÓ 07.30 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.00 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.00 Dream island 10.00 ΔÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÚÒÌÂ; 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÔÓ›ÚÔ˘ 14.30 Cook the books 15.30 °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· 16.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «£·Ó¿ÛË, Ûʛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ» 18.00 I love Lucy 19.00 The seventies 20.00 ªÈ· ̤ڷ ÁÈ· fiÏÔ˘˜: ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ڷ ‚È‚Ï›Ô˘ 20.30 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ… 21.00 ΔÚ·ÁÔ‡‰· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÔ˘ 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÎÔÌ¿Ú: ∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ·: JJ 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

ANT1 06.15 07.00 10.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ G tech trends ƒÔ˘Î ∑ԢΠΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «§ËÛÙ›· ·Ï¿ ÈÙ·ÏÈο» 23.15 ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· 00.15 ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· 01.45 Fazilet

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 00.50 Beauty and the beast

«ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·» Η Βέλη πέφτει θύμα κλοπής και καταφεύγει στο «γουίν-τσουν»! Η Μαρίνα σκέφτεται να κατέβει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές, στην Πάτρα… Μια αναπάντεχη είδηση για ένα ποσό από κάποια παλιά αμοιβαία κεφάλαια του Μηνά φέρνει ευτυχία στο σπίτι. Η Σοφία έχει πρόβλημα με τον Γιωργάκη. Ποιος θα της το λύσει; Ο Μπάμπης ή η Ξένια;

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Deadly women ∏ ‰›ÎË ÛÙÔ ™∫∞´

08.15 ªÔÌ, Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ 08.40 Ben and Holly 09.10 ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ 09.40 ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ 10.00 PJ masks 10.30 ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ 10.50 Miraculous lady bug 11.10 Super hero girls 11.20 Barbie 12.00 ∏ ª›· Î·È ÂÁÒ 12.30 Wabbit 12.40 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ: » 14.15 Traction 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 15.30 Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· 16.30 The big bang theory 17.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Master chef 2 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Money drop 22.10 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «§Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹» 00.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «™ÎÔÙÂÈÓ‹ ‰‡Ó·ÌË» 02.15 Money drop

«Elif» ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17.30 STAR Ο Ερκούτ περιμένει τη Ζεϊνέπ έξω από τη σχολή και ορίζει την ημερομηνία του γάμου τους. Ο Βεϊσέλ ζητάει λεφτά από την Αρζού και αυτή του απαντάει πως έχασε τις μετοχές της και ο μόνος τρόπος να βρει χρήματα είναι να βγει από τη μέση ο Μελίχ.

STAR 06.45 07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 23.00

Traction Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Brick mansions» 01.15 Master chef 2 03.15 Grimm

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ∫ÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20 ∏ ÔÈ-

ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

Δ·Èӛ˜ ∞ıÏËÙÈο

«§ËÛÙ›· ·Ï¿ ÈÙ·ÏÈο»

™∞μμ∞Δ√ 22.50 STAR

Περιπέτεια, σε σκηνοθεσία Γκάρι Γκρέι, με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σαρλίζ Θερόν, Έντουαρντ Νόρτον, Ντόναλντ Σάδερλαντ. Ο Τσάρλι Κρόκερ και η συμμορία του εκτέλεσαν την τέλεια ληστεία χρυσού από ένα αρχοντικό στη Βενετία. Δεν υπολόγισαν, όμως, την προδοσία. Με τη βοήθεια της Στέλλας, ειδικής στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, ακολουθούν τον προδότη στην Καλιφόρνια, για να πάρουν εκδίκηση, αλλά και τη λεία τους. Για να τα καταφέρουν δημιουργούν το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό χάος στην ιστορία του Λος Άντζελες και προσπαθούν να ξεφύγουν οδηγώντας τα θρυλικά Mini Cooper.

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Peaky blinders πÛÙÔÚÈÎÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

ΔƒπΔ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00 23.00 00.00

∂ƒΔ 1

Δ∂Δ∞ƒΔH

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 21.10 21.45

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions ∂ƒΔ Champions League ª¿ÁÂÚÓ ª. - ƒÂ·Ï ª. 23.30 Champions ∂ƒΔ

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ™ÂÈÚ¤˜

«∏ ÙÚÈÏÔÁ›· Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘: ∞ÓÙ·ÚÛ›·»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 21.00 ∞¡Δ1

∂ƒΔ 1

49

Ο Ρόμπερτ Σουέντκε σκηνοθετεί τους Σελίν Γούντλι, Θίο Τζέιμς, Κέιτ Ουίνσλετ, Οκτάβια Σπένσερ, Ναόμι Ουότς κ.ά., στο δεύτερο μέρος της επικής τριλογίας επιστημονικής φαντασίας. Έχοντας πάρει τα ηνία της επανάστασης, η Τρις και ο Φορ βρίσκονται στο στόχαστρο της Τζανίν. Ο στρατός βρίσκεται στο κατόπι των δύο επαναστατών που αναζητούν συμμάχους. Παράλληλα, η Τρις προσπαθεί να ανακαλύψει το μυστικό για το οποίο θυσιάστηκαν οι γονείς της και έγινε ο λόγος που η Τζανίν δεν θα πάψει ποτέ να την κυνηγάει.

∂ƒΔ 2

ANT1

07.00 ¡ÈϘ ÃfiÏÁÎÂÚÛÔÓ 07.25 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 07.50 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.15 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 08.40 πÓÙÈ 09.00 Dream island 10.00 ΔÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÚÒÌÂ; 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÔÓ›ÚÔ˘ 14.30 Cook the books 15.30 °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· 16.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘, Ô ÙÚÂÏ¿Ú·˜» 18.00 I love Lucy 19.00 The seventies 20.00 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 21.00 ∂˜ ·˘ÚÈÔÓ Ù· ÛÔ˘‰·›· 21.30 ΔÔ Ì·ÁÈÎfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 22.30 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, Ô ·Ïψ¤Î·˜» 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÎÔÌ¿Ú: ∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· JJ 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

06.00 Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 ƒÔ˘Î ∑ԢΠ16.00 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ 21.10 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «G.I. JOE: ∏ Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÎfiÌÚ·˜» 23.15 ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· 00.15 ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· 01.45 Fazilet

∂ƒΔ 2

ANT1

07.25 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 07.50 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.15 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 08.40 πÓÙÈ 09.00 Dream island 10.00 ΔÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÚÒÌÂ; 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ 14.30 Cook the books 15.30 ∞1 ¶fiÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ – ÛԘ 16.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 17.00 Volley League ¶∞√∫ - ºÔ›ÓÈη˜ ™. 19.00 The seventies 20.00 Δ· ÛÙ¤ÎÈ· 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «μ·Ó›ÏÈ· Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÎÔÌ¿Ú: ∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· JJ 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

ALPHA

STAR

™∫∞´

07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 Δ·ÙÔ˘¿˙ 23.50 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 00.50 Beauty and the beast

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor πÛÙÔڛ˜ Criminal minds

07.30 Shopping star 09.00 ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ 12.00 ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· 14.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Shopping star 17.30 Elif 18.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.45 √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Master chef 2 22.20 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÈÓȉÈÔ‡ 3» 00.30 Master chef 2 02.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¡ÔÌÔÙ·Á›˜ Ù‡ÔÈ»

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20 ∏ ÔÈ-

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ G tech trends ƒÔ˘Î ∑ԢΠΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Transformers 4: ∂Ô¯‹ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡» 00.15 μÈÓ‡ÏÈÔ 01.45 Fazilet

ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

ALPHA

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ 23.50 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 00.50 Beauty and the beast

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Dark minds Criminal minds

07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master Chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈ˙ÒÓ» 00.45 Master Chef 2 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂Ù¿ „˘¯Ô·ı›˜»

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·


50

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1 ¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ Focus √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

¶∂ª¶Δ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00 23.00 00.30

∂ƒΔ 2 08.15 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.15 16.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 22.35 22.45 23.00 23.40 00.40

∂ƒΔ 1

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00

™∞μμ∞Δ√

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›· The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ϤÌ ¡∞π

∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· πÓÙÈ Blue zoo ΔÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÚÒÌÂ; ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ ª˘ÛÙÈο ηʤ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Cook the books °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ Ì·ÁÎÔ‡Ê˘» I love Lucy The seventies ∂›Û·È Ó¤Ô˜, ¤¯ÂȘ ÏfiÁÔ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ πı¿ÎË» Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∏ ˘fiÛ¯ÂÛË» Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ª·ÚÈÔÓ¤Ù·» ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÎÔÌ¿Ú: ∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· JJ §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑ԢΠΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ‚›ÏÏ· ÙˆÓ ÔÚÁ›ˆÓ» 22.45 Celebrity game night 00.00 Celebrity travel 01.00 Fazilet

07.50 08.15 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.15 16.30

19.00 20.00 21.00 22.30 22.45 23.00 23.50

ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· πÓÙÈ Blue zoo ΔÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÚÒÌÂ; ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ ª˘ÛÙÈο ηʤ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Cook the books °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Δ’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· Volley League √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ∫ËÊÈÛÈ¿ Europa League Close up Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Astro boy» Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ΔÔ Ù·Ì¤ÓÔ» ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ»

∂ƒΔ 1

∂ƒΔ 2

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Europe ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 17.00 ∂ƒΔ report 18.00 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 18.15 Amazing gardens 18.45 63Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Eurovision 20.20 ºfiÚÙÛ· ·ÙÚ›‰· 20.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘» 23.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Le mac» 01.00 ΔÔ Í¯·Ṳ̂ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·

08.00 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.30 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 09.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.30 ∫˘ÓËÁÔ› ‰Ú¿ÎˆÓ 10.00 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î 10.30 √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ΔÂÓ ΔÂÓ 11.00 √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ 11.30 ªfiÌÈ ¡ÙÈÎ 12.00 ¶·È¯Ó›‰È· ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· 14.00 ∂ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· 15.00 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ… 15.30 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Astro boy» 17.00 πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˜ fiÚÎÔ˜ 19.07 ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 19.15 LEN Champions League ¡ÙÈÓ·Ìfi ª. – √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 21.00 ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ 22.30 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ» 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÎÔÌ¿Ú: ∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· JJ

ALPHA

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 360Æ 00.50 Beauty and the beast

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Dark minds Criminal minds

STAR 07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Oblivion» 01.15 Master chef 2 02.45 Warehouse 13

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20

∂ƒΔ 2

17.00

07.00 10.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

21 - 22 Απριλίου 2018

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 00.30 01.30

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ G tech trends ƒÔ˘Î ∑ԢΠΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Dancing with the stars Vice specials Fazilet

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.30 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

ALPHA

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ¡fiÙ· Ì›· 23.30 ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ 02.00 √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î·

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «°˘Ó·›Î· ·fi ¿Óˆ» 02.15 Criminal minds 02.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘»

07.30 09.00 12.00 13.15 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· Stars system ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «X-Men: ∏̤Ú˜ ÂÓfi˜ ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜» 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «American pie: ΔÚÂϤ˜, ÙÚÂϤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜»

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ∫ÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20

ANT1 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 14.30 16.15 18.45 19.00 20.00 21.00 22.30 23.45 01.15 02.15

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ 40 ·̷ٷ Celebrity travel ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «™›ÚÈÙ, ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ¿ÏÔÁÔ» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô Ôχ ÚÔλ ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤Î· ÌÈÎÚÔ› ª‹ÙÛÔÈ Celebrity game nigth μÈÓ‡ÏÈÔ Vice §fiÏ·

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

ALPHA 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ 09.00 ¡fiÛÙÈÌË ÁË 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Á¿ÌÔ˘» 15.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ¡fiÙ· Ì›· 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ªÈ·… ÙÚÂÏ‹… ÙÚÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞Á¿Ë Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË» 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫·Ì›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·»

MEGA 07.00 ™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ 07.40 ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ 08.30 ∂Û‡ ÊٷȘ 09.20 §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ 11.10 ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· 12.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 12.50 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· 14.20 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 15.50 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ·

STAR

™∫∞´ 06.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.45 17.40 17.50 18.50 19.45 21.00 00.45

∫·ÏË̤ڷ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Eco news Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Eȉ‹ÛÂȘ Ooh la la! Kitchen lab ∂ȉ‹ÛÂȘ DOT. °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ μÚ·‚›· Madame Figaro

09.10 09.30 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.10 15.00 15.30 16.30 17.30 17.40 19.55 21.00

22.50 17.20 ¢‡Ô ͤÓÔÈ 19.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ! 19.40 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.10 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 23.00 Safe sex 23.50 ∫¿„Ù ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ 00.40 √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·- 01.15 Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ 01.10 Bellas tv

¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Bobby and Bill PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Garfield Super hero girls Barbie Ben 10 Beyblade burst ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Scooby Doo: ΔÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ» ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÈÏ·Ú¿ÎÈ· How I met your mother ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√È Ì·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ 2» ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Paddington» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÙÚÈÏÔÁ›· Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘: ∞ÓÙ·ÚÛ›·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ»


Sports

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√𠫶ƒ∞™π¡√π» ∂Ã√À¡ æ∏º√À™ ∫∞π Δπ™ £∂§∂π

√ ΔÛ›Ú·˜ «¶√À§∞∂π» ÙÔÓ ¶∞√!!!

αγωνία της κάθε κυβέρνησης ασφαλώς έχει να κάνει με αμέτρητες παραμέτρους, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση των πολιτικών –και όχι μόνο– σχεδίων της. Μία εξ αυτών, ωστόσο, διόλου ασήμαντη αφορά, για την τωρινή πολιτική ηγεσία, στον Παναθηναϊκό και τη σωτηρία του. Αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα έχει περάσει δίπλα σ' εκείνα της πρώτης γραμμής της κυβέρνησης για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις σκοπεύοντας να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να δώσει λύση στα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τη συγκεκριμένη ΠΑΕ, της οποίας, έτσι κι αλλιώς, πάντοτε ήταν φίλος. Αυτό, βέβαια, στην παρούσα συγκυρία είναι ασήμαντο, καθώς αυτό για το οποίο «τρέχει» ο πρωθυπουργός είναι να μην του «σκάσει» ο Παναθηναϊκός στα χέρια. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η εμφάνιση της ασιατικής επενδυτικής εταιρίας-κολοσσού, που ενημέρωσε μέσω του ατζέντη-dealer Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ, ακόμη και για συγκεκριμένα ποσά που σκοπεύει να διαθέσει, επιμερίζοΗ αγωνία της κυβέρνησης ντας οικονομικά επακριβώς το σκοπό που αφορά κάθε χρηματική κάλυψη από την πλευρά της. Αυτή η «ξαφνική» ιστορία να μην της «σκάσει» προέκυψε ύστερα από αναζήτηση της ίδιας της κυβέρνησης.

Η

Θα φέρει ψήφους

ο Παναθηναϊκός στα χέρια εμφάνισε το επενδυτικό fund από την Ασία

Ο Τσίπρας έχει βάλει κάτω με χαρτί και μολύβι όλα τα δεδομένα, θεωρώντας πως το ενδεχόμενο μιας βελτιωτικής αλλαγής της κατάστασης, η οποία θα αποτελέσει σωτηρία για Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει κάτω με χαρτί και μολύβι όλα τα δεδομένα, θεωρώντας πως το ενδεχόμενο τον Παναθηναϊκό, θα τον ωφελήσει προσωπικά, αλλά και κυμιας βελτιωτικής αλλαγής της κατάστασης, η οποία θα αποτελέσει σωτηρία για τον Παναθηναϊκό, θα τον βερνητικά. Ασφαλώς και εκλογικά, όποτε και αν χρειαστεί, να ωφελήσει προσωπικά. μετρηθεί το συγκεκριμένο όφελος στην κάλπη. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η σωτηρία του Παναθηναϊκού μπορεί να αποφέρει περισσότερες ψήΟΤαϊλανδός επενδυτής δεν θα περιμένει τηθεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και ο Γιάννης κρινιστεί ότι κάθε άλλο παρά εύκολο είναι ένα φους από άλλες κινήσεις προετον Παναθηναϊκό περαν τις 15 Μαΐου. Ο Πίνι Αλαφούζος. Από την άλλη, ο σκοπός του Ταϊ- τέτοιο εγχείρημα, καθώς τα δεδομένα δεν είκλογικού χαρακτήρα και περιεχοΖάχαβι είναι στενότατος συνεργάτης του Παϊ- λανδού είναι να αγοράζει και να πουλάει. ναι τόσο ευνοϊκά για τους Κινέζους. μένου, γι' αυτό δεν διστάζουν να ρότζ Πιεμπονγκσάντ, έχει συμμετάσχει σε αρΤο πλάνο του για τον Παναθηναϊκό δηλαδή Η ασιατική χώρα έκανε δυναμικό «μπάσιμπαίνουν μπροστά στις εξελίξεις. κετά deals με τον Ταϊλανδό στο παρελθόν, αλείναι να τον εξυγιάνει, να τον κάνει ανταγωνιμο» στο χώρο του ποδοσφαίρου την τελευταία Βέβαια, κάποιες φορές αυτό λά δεν συμμετέχει στο συγκεκριμένο fund που στικό, και πιθανότατα σε κάποια χρόνια να βρει διετία, με τις κινεζικές ομάδες να ξοδεύουν συμβαίνει άκομψα, καθώς από έχει καταθέσει την πρόταση για τον Παναθη- νέο αγοραστή. Σε αυτό το ενδεχόμενο σενάριο απίστευτα ποσά για μεταγραφές και τους επεντη μία γίνεται κουβέντα για το ναϊκό. Αν κλείσει η συμφωνία, μπορεί να βοη- ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να εκτοξευθεί δυτές της χώρας να κάνουν αισθητή την πασχέδιο Γιαννακόπουλου και το θήσει το φίλο του για την ανασυγκρότηση της και να φτάσει να ανταγωνίζεται σημαντικές ευρουσία τους στην Ευρώπη, αγοράζοντας με«Athens Alive OAKA», από την ομάδας από την επόμενη σεζόν. ρωπαϊκές ομάδες. Όσο και αν αυτό ακούγεται γάλες ομάδες, όπως η Μίλαν. Η συγκεκριμένη άλλη πέρυσι έγινε κυβερνητική Η πρόταση του Πιεμπονγκσάντ είναι δεδομέ- σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτή την επένδυση, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε προσοεπικοινωνιακή πολιτική για την νη, χωρίς ωστόσο να καλύπτει το σύνολο των ώρα, ανέφικτο δεν είναι. Αρκεί να θελήσει η δοφόρα για τη χώρα, και πλέον η νομοθεσία περιοχή του Γουδή (η οποία δεν οφειλών της ΠΑΕ. Ασφαλώς με αυτά τα χρήμα- ΠΑΕ από την πλευρά της να προχωρήσει και στην Κίνα αλλάζει σταδιακά και δεν ευνοεί ιδιέπεισε ποτέ κανέναν, αφού δεν Ο Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ. τα η ομάδα δεν θα υποβιβαστεί, αλλά θα απαι- αυτή πιο γρήγορα… Πρέπει, πάντως, να διευ- αίτερα τις επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. μπορεί, άλλωστε, να γίνει κάτι εκεί), και τώρα αναφέρεται ως νέο «φρούτο» (αλλά και παλαιό ταυτόχρονα) ο Βοτανικός. Θέλουν να τις ερευνήσουν με κάθε για το τεράστιο project είχε στα- λου και Ασιατών επενδυτών, ο από οποιοδήποτε μέρος του διαπραγματευτεί και θα σταθμίσει Ειδικά για το συγκεκριμένο ματήσει. Για τον Βοτανικό το νο- Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα θα κόσμου… την κατάσταση, και μετά θα «παίξει» λεπτομέρεια διότι –όπως λένε– θα σχέδιο, σε αυτή την περιοχή ο μοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο και αποφύγει τη Football League. όλα τα χαρτιά του, ώστε να καλύψει είναι χειρότερο, από το να καθυστεΤσίπρας ήταν αντιπολιτευόμενος Διότι η αλλαγή του κανονιΤι λέει ο Παναθηναϊκός όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος ρήσουν, να αλλάξουν τα πολύ καχρειάζεται (εδώ και χρόνια…) τα δημοτικός σύμβουλος στο τρα- χρήματα. Στην υπόθεση της προ- σμού για τον υποβιβασμό δεν απ’ όσα ο ίδιος θα έπρεπε να βάλει κά υπάρχοντα δεδομένα να πουπέζι επί δημαρχίας Νικήτα Κα- σφοράς του Πιεμπονγκσάντ είναι είναι κάτι εύκολο για την ΕΠΟ Ο Γιάννης Αλαφούζος θεωρεί στην ΠΑΕ. Εκείνο που κάνουν, πά- λήσουν σε κάποιον που δεν θα κλαμάνη στην Αθήνα, όταν μέσω ασχοληθεί όσο χρειάζεται και θα και ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέ- υπό την απειλή του Grexit, και πολύ σοβαρή την πρόταση και τον ντως, οι άνθρωποι της διοίκησης δικών του παρεμβάσεων… εμ- στης, αλλά προς το παρόν κάτι τέ- δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος επενδυτή. Αντιμετωπίζει πιο θετικά της ομάδας είναι να μην παρασύ- αφήσει στη συνέχεια την ομάδα στο φανίστηκαν ξαφνικά στην Αθή- τοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίση- τρόπος σωτηρίας εκτός από την αυτή την προσφορά συγκριτικά με ρονται με ευκολία, όσο και αν τους έλεός της στην πρώτη ευκαιρία. να οι κορμοράνοι και το πλάνο είσοδο επενδυτών. την πρόταση του «Athens Alive». παρουσιάζονται ελκυστικές προΤότε, μία τέτοια απευκταία εξέμα. Εάν, πάντως, ναυαγήσουν και της οικογένειας Βαρδινογιάννη οι δύο υποθέσεις, ΓιαννακόπουΟποιασδήποτε εθνικότητας, Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θα τάσεις. Μέχρι τώρα αυτές είναι δύο. λιξη δεν θα είχε επιστροφή.

√Δ·˚Ï·Ó‰fi˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘


52

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Κορίτσια στον... Θρύλο

21 - 22 Απριλίου 2018

SPORTS

Συνέντευξη στον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟ

γραψαν, λοιπόν, στο βόλεϊ ιστορία οι «ερυθρόλευκες». Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο το πανηγύρισε, μάλιστα, ο Ολυμπιακός μέσα στην Προύσα, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Μπούρσασπορ, ανατρέποντας την εντός έδρας ήττα. Ταυτόχρονα, βρίσκονται στον τελικό του πρωταθλήματος για 7η συνεχόμενη χρονιά και θα διεκδικήσουν το 6ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν με το πρώτο τρεμπλ στην ιστορία αυτής της ομάδας. Μίας απολύτως ήρεμης παρέας που κερδίζει χάρη και στο δέσιμο των μελών της. «Η συνταγή της επιτυχίας δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο το δέσιμο της ομάδας. Είναι όλη η δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, η προσπάθεια των ανθρώπων του Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα. Το δέσιμο σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο» λέει η Κατερίνα Γιώτα, συμπληρώνοντας για την εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο τελικό της Τουρκίας: «Νομίζω πως έπαιξε ρόλο ότι στον πρώτο αγώνα δεν ηττηθήκαμε με τα χέρια κατεβασμένα. Ήταν μάθημα και η περσινή χρονιά. Για εμάς, λοιπόν, δεν σήμαινε τίποτα ότι χάσαμε τον πρώτο αγώνα, καθώς ξέραμε ότι είμαστε πολύ κοντά οι δύο ομάδες και θα μπορούσαμε να σηκώσουμε το τρόπαιο στην Προύσα». Η Γιώτα δεν κρύβει πως «ο στόχος εξ αρχής ήταν να κάνουμε μία καλή πορεία ξανά στην Ευρώπη, και γι' αυτό νομίζω πως ήμασταν περισσότερο συνειδητοποιημένες προκειμένου να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Σίγουρα δεν μπορείς να λες από την αρχή ότι θα ανέβεις στην κορυφή, όπως και να 'χει, υπήρχε, όμως, ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα ότι μπορούμε». Τι ακόμη μπορεί, λοιπόν, να περιμένει η Κατερίνα; «Πέρυσι ανανέωσα το συμβόλαιό μου για ακόμη τρία χρόνια, και όταν με ρώτησαν τι θα ήθελα να πετύχω, απάντησα πως για εμένα αυτός ήταν ο στόχος. Να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό, αφού η περσινή είχε αφήσει λιγάκι πικρή γεύση στο τέλος. Μπορεί να μην περίμενα πως θα γινόταν άμεσα. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τα

∫ÔÚ˘Ê‹ ÌfiÓÔ, Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·ÓÙÔ‡!!!

Ε

Τ

Δεν το λέμε εμείς, αλλά το κορίτσια του Ολυμπιακού, η Κατερίνα Γιώτα και η Άλκηστη Αβραμίδου, που μίλησαν στη «ΒτΚ» για τις καταπληκτικές τους ομάδες βόλεϊ και πόλο

ο σχήμα του κύκλου έχει συγκεκριμένα όρια, της μπάλας όμως είναι διαφορετικά για τον καθένα. Διότι το περίγραμμά της είναι απολύτως σημειολογικό, ανάλογα με την ποιότητα των αθλητών που την… κουμαντάρουν! Για τα κορίτσια που εκπροσωπούν τον Ολυμπιακό στα αθλήματα της πρώτης –ερασιτεχνικής επί της ουσίας– γραμμής, δηλαδή των σπορ στα οποία διακρίνεται η Ελλάδα από Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μέχρι και τις κορυφαίες διοργανώσεις των συλλόγων, ο μόνος κοινός τους τόπος είναι οι επιτυχίες. Ακόμη περισσότερο όταν βρίσκεται μπροστά η πρόκληση της Ευρώπης. Τότε… αγριεύουν! Τις δύο πολύ γλυκές, πάντως, κοπέλες των «ερυθρολεύκων» που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το φύλλο της «ΒτΚ», τις… βρήκαμε προφανώς στον Πειραιά, μπροστά στα γραφεία του Ολυμπιακού, να συνομιλούν για τις επιτυχίες στο βόλεϊ και

συναισθήματα που θα με γεμίσει η ομάδα στο άμεσο μέλλον, ίσως να έρθει κάτι ακόμη μεγαλύτερο». Η Κατερίνα ξέρει πως δεν θα έπρεπε να παραλείψει κάτι ακόμα: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του Ολυμπιακού που έχουν στηρίξει την ομάδα με τρομερή οργάνωση και δουλειά». Την ώρα της συζήτησης, λοιπόν, «μπαίνει» στην κουβέντα και… το πόλο. Η Άλκηστη Αβραμίδου επέστρεψε με την ομάδα του Ολυμπιακού με τη δεύτερη θέση, αν και για πολλούς

το πόλο. Να συμφωνούν, με «σύντροφο» την ηρεμία της θάλασσας, πως η επιτυχία δεν έχει τέλος, αλλά και πως οφείλουν να ξεκινούν κάθε σεζόν με αποκλειστικό στόχο την κορυφή. Εντάξει, η Κατερίνα Γιώτα και η Άλκηστη Αβραμίδου δεν συμφώνησαν ξαφνικά πως θα αλλάξουν και άθλημα, η μία για χάρη της άλλης, ή και της συνέντευξης! Οι καλύτερες στιγμές, ωστόσο, ήταν όταν ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες για την πορεία της κάθε ομάδας και η μία αποκάλυπτε τα μυστικά στην άλλη (δεν διαβάζουν οι προπονητές τους, ας ελπίσουμε…).

ήταν το φαβορί στον τελικό. Η ίδια, όμως, διευκρινίζει: « Καμία ομάδα δεν πάει σε τελικό σίγουρη ότι θα κερδίσει. Οι πιθανότητες είναι 50-50, διότι παίζουν ρόλο και η τύχη, η συγκέντρωση, οι διαιτητές, πολλοί παράγοντες. Η άμυνά μας, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν όπλο μας, δεν ήταν τόσο καλή. Δεχθήκαμε πολλά γκολ και οι Ουγγαρέζες παίζουν πόλο μπρουτάλ! Ίσως εάν ήταν άλλοι διαιτητές να έδιναν ακόμη περισσότερες απο-

Γέλιο πολύ, χαμόγελα, τρελή αυτοπεποίθηση, με το φακό της «Βραδυνής της Κυριακής» να καταγράφει την υπόσχεσή τους: «Κορυφή μόνο, συνέχεια, παντού!». Ο.Κ., δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς, η Ελλάδα όταν βγαίνει μπροστά, καλώς ή καλώς αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον αθλητισμό και πολύ λιγότερο με οτιδήποτε άλλο. Τα κορίτσια το κατάλαβαν, άλλωστε, για μία φορά ακόμη με τη διαδρομή των ομάδων τους. Η Κατερίνα Γιώτα με την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης στο Challenge Cup του βόλεϊ, και η Άλκηστη Αβραμίδου με τη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό τελικό του πόλο. Είναι τέτοια, δε, η στεναχώρια της που δεν επέστρεψε η ομάδα του Χάρη Παυλίδη με το τρόπαιο, που δεν… σηκώνει και πολλά συγχαρητήρια. Το σύνδρομο των νικητών…

βολές υπέρ μας». Η πρώτη «πάσα» στο βόλεϊ: «Είχαμε δει και τα κορίτσια να το σηκώνουν, και θέλαμε ασφαλώς πάρα πολύ να το πετύχουμε και εμείς…». Εκεί, λοιπόν, γελάνε μαζί και συνεχίζει η Αβραμίδου: «Γυναίκες ενωμένες ποτέ νικημένες!». «Μας έστειλαν φωτογραφία με ευχές για τη νίκη, και πραγματικά το θέλαμε κι εμείς πολύ να νικήσει και το πόλο. Θέλαμε να πάρετε το Κύπελλο», λέει η Γιώτα στην Αβραμίδου, η οποία με τη σειρά της παίρνει

τη νέα «πάσα»: «Θέλαμε να έχουν και οι δύο ομάδες ευρωπαϊκό. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, να μην πέσουμε πάλι στην περσινή παγίδα που μετά από δύο ημέρες παίζαμε πρωτάθλημα κα χάσαμε τους πρώτους δύο αγώνες των τελικών, και κάναμε βέβαια μετά το 3-2. Να μας πεισμώσει, διότι όλη η χρονιά παίζεται σε δύο-τρεις εβδομάδες, και φυσικά να πάρουμε το πρωτάθλημα και από του χρόνου να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά για


SPORTS

21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

53

Η Κατερίνα Γιώτα δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του συλλόγου για την στήριξη και την οργανωμένη δουλειά τους.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού συμφώνησαν πως η επιτυχία δεν έχει τέλος, και κάθε χρόνο ο στόχος είναι η κορυφή.

«Οι ξένοι, επειδή αντιπροσωπεύουμε τόσο καλά την Ελλάδα, θεωρούν πως ίσως μεγεθύνεται λίγο το ζήτημα της κρίσης», λέει η Άλκηστη Αβραμίδου.

να κατακτήσουμε ένα ευρωπαϊκό». Και εδώ αρχίζουν τα ακόμη πιο ωραία! Η Κατερίνα εξηγεί πώς έρχονται οι επιτυχίες από τους αθλητές σε μία Ελλάδα που κατά τα άλλα υποφέρει: «Νομίζω είναι απλό. Κανένας αθλητής δεν κάνει αυτό που αγαπάει μόνο για τα χρήματα. Στις άσχημες στιγμές της Ελλάδας εμείς κάνουμε αυτό που είναι μέσα μας και αγαπάμε. Δεν κοιτάμε πρώτα την αμοιβή. Είναι, βέβαια, απαραίτητη διότι δεν έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, όταν, όμως, ένας άνθρωπος

κάνει αυτό που αγαπάει, θα είναι πρώτος». Η Αβραμίδου προχωράει πιο μακριά: «Είτε παίζεις με Εθνική είτε με τον Ολυμπιακό αντιπροσωπεύεις την Ελλάδα. Χαίρεσαι όσο και αν βλέπεις τα δεδομένα στο εξωτερικό, όπως στην Ισπανία που πήγαμε τώρα. Όχι μόνο τους αθλητικούς δημόσιους χώρους, αλλά εγκαταστάσεις τεράστιες για βόλεϊ, μπάσκετ, γυμναστήρια. Μένεις με το στόμα ανοικτό. Οι ξένοι, επειδή αντιπροσωπεύουμε τόσο

καλά την Ελλάδα, θεωρούν πως ίσως μεγεθύνεται λίγο το ζήτημα της κρίσης. Δεν πιστεύουν όλα όσα ακούγονται για τη χώρα μας. Νομίζουν πως κάτι κρύβουμε!».

Εσύ Άλκηστη, θα πήγαινες στο βόλεϊ; «Η αλήθεια είναι ότι έπαιζα βόλεϊ στο σχολείο. Ήμουν η παίκτρια που έβγαζε την άμυνα, λίμπερο, γιατί είμαι και λίγο κοντούλα».

Κατερίνα, θα έπαιζες πόλο; «Όχι! Δεν νομίζω. Ξεκίνησα από τις πισίνες με κολύμβηση και συγχρονισμένη, δεν ήταν όμως το αγαπημένο μου. Από σπόντα με έστειλαν οι γονείς μου. Έμεινα έξι χρόνια. Δεν θα έκανα άθλημα με σωματική επαφή».

Κοινά υπάρχουν στα δύο αθλήματα; «Ναι πολλά, βάσει συστημάτων, να βγει η άμυνα, το μπλοκ», λέει η πολίστρια, και η βολεϊμπολίστρια συμπληρώνει: «Νομίζω μία σημαντική διαφορά είναι ότι το δικό μας είναι πιο γρήγορο. Σε εμάς δεν υπάρ-

χει το περιθώριο σκέψης με κράτημα της μπάλας. Η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση. Ο έλεγχος της μπάλας έχει διαφορά». Η Αβραμίδου θέλει, πάντως, να κλείσει έξυπνα: «Μία καλή πάσα και στα δύο αθλήματα είναι σημαντική. Ίσως επειδή είναι πιο κουραστικό το δικό μας δεν μπορούμε συνέχεια να μεταφέρουμε η μία στην άλλη τη θετική μας ενέργεια, όπως έβλεπα τα κορίτσια του βόλεϊ. Η εικόνα τους αυτή ήταν εξαιρετική, ήμουν σίγουρη ότι θα νικήσουν».


54

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

™Ô˘Ù... Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ Έξαλλος με την γκάφα! Η ΑΕΛ στο δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου με την ΑΕΚ θέλησε να αποδώσει φόρο τιμής στον άτυχο σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο και να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους δύο στρατιωτικούς που κρατούνται στην Τουρκία, ωστόσο υπέπεσε σε γκάφα ολκής. Στα ονόματα που είχαν τυπωθεί στις φανέλες με τις οποίες αγωνίστηκαν στο ΟΑΚΑ οι «βυσσινί» υπήρχε λάθος. Συγκεκριμένα, σε αυτό του Δημήτρη Κούκλατζη έλειπε το δεύτερο «Κ», με αποτέλεσμα να ακουστούν αρκετά ειρωνικά σχόλια. Έξαλλος ο Αλέξης Κούγιας έκανε λόγο για… «άχρηστους συνεργάτες», και συμπλήρωσε: «Θέλω να ζητήσω προσωπική συγγνώμη από αυτό το ηρωικό λεβεντόπαιδο, το λοχία Κούκλατζη. Υπόσχομαι ότι εγώ στην ΑΕΛ θα τα διορθώσω όλα, γιατί αυτό αξίζουν οι οπαδοί μας και η ιστορία μας».

Τον τίμησε Το γκολ του Κώστα Μανωλά που έστειλε τη Ρόμα στα ημιτελικά του Champions League συνεχίζει να κρατάει την αδρεναλίνη των φίλων των «τζιαλορόσι» στα ύψη. Η Ρομπέρτα Πεντρέλι, που, εκτός από παρουσιάστρια και μοντέλο, είναι και οπαδός της ομάδας της Αιώνιας Πόλης, προκειμένου να τιμήσει τον Έλληνα αμυντικό, φωτογραφήθηκε φορώντας μόνο τη φανέλα του διεθνή άσου και το εσώρουχό της. Μάλιστα, ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο instagram, όπου πέρα από την ίδια αποθεώθηκε και ο Μανωλάς.

(

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

21 - 22 Απριλίου 2018

Ο Χόρχε Σαμπάολι σχεδιάζει το πλάνο του για το πώς θα παρατάξει την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Ρωσίας, και στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει ακούγοντας την αγαπημένη του μουσική. Μάλιστα, ο εκλέκτορας της «αλμπισελέστε» δεν δίστασε ακόμη και να πάρει τηλέφωνο σε ραδιοφωνικό σταθμό προκειμένου να ζητήσει να ακούσει το τραγούδι «Triste Cancion de Amor» (σ.σ.: «Το τραγούδι της θλιμμένης αγάπης»), της ροκ μπάντας «La renga», της οποίας δήλωσε φανατικός θαυμαστής.

!

Τον θέλει Στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ τους και ένας από τους παίκτες που εξετάζουν είναι και ο Νίκος Καρέλης. Ο διεθνής επιθετικός έχει ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, και κάποιοι στον Πειραιά τον θεωρούν ιδανικό αντικαταστάτη του Τζούρτζεβιτς που είναι για να φεύγει. «Αν δεν είχε εκείνο τον τραυματισμό θα ήταν από φέτος παίκτης μας», μας είπε «ερυθρόλευκη» πηγή…

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ κρίνει το Grexit! Περιμένει πρόταση

Ο Δημήτρης Πέλκας πραγματοποιεί την καλύτερή του σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και δεν αποκλείεται να την εξαργυρώσει με μία μεταγραφή στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διεθνής μέσος έχει ενημερωθεί από τον μάνατζέρ του ότι σύντομα θα φτάσει στα γραφεία του ΠΑΟΚ πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ, όσο δηλαδή και η ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του. Και από τη στιγμή που ο μάνατζέρ του είναι ο Πολ Κουτσολιάκος, το μυαλό μας πάει σε ομάδα από τη Γερμανία.

Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που ετοιμάζονται για νέα αποχή από τις προπονήσεις. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τη διοίκηση πως αν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη δεν δουν στους λογαριασμούς τους το 70% της δόσης του Δεκεμβρίου, τότε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες δεν θα συμμετάσχουν στις προπονήσεις. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου, που βρέθηκε στο Κορωπί, τους είπε ότι ο προγραμματισμός της ΠΑΕ είναι οι πληρωμές να γίνουν στο τέλος του μήνα, αλλά εισέπραξε την αφοπλιστική απάντηση, που δείχνει το σημείο στο

Τους ξέχασε ή τους αγνόησε; Ο Νεϊμάρ συνεχίζει στη Βραζιλία την αποθεραπεία του, με στόχο να ηγηθεί της «σελεσάο» στην τελική φάση του Μουντιάλ, και σε ερώτηση για το ποιοι παίκτες περιμένει να διακριθούν στα γήπεδα της Ρωσίας, άφησε εκτός τόσο τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι όσο και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν επέλεξε τους συμπατριώτες του Κουτίνιο και Ζεσούς, τον Αιγύπτιο Σαλάχ, τους Βέλγους Ντε Μπρούινε και Αζάρ, αλλά και τον Ουρουγουανό Σουάρες. Η απάντησή του άφησε τους πάντες να απορούν για το λόγο που δεν ανέφερε τους Μέσι και Ρονάλντο.

Λίγες ώρες μετά την πρόκριση επί της ΑΕΛ ο Όγκνιεν Βράνιες, που δεν ήταν στην αποστολή της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού, πέταξε το γάντι στον Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς. «Θα είμαι έτοιμος», ήταν το μήνυμα που έστειλε στον σέντερ φορ του ΠΑΟΚ μέσω φωτογραφίας στο instagram, που τον έδειχνε να γυμνάζεται. Οι δύο ποδοσφαιριστές γνωρίζονται πολύ καλά, αφού ο Σέρβος επιθετικός είναι κολλητός του αδελφού του «κιτρινόμαυρου» αμυντικού. Μένει να δούμε την απάντηση.

«ΕΦΙΑΛΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Στον σημαντικότερο τελικό όλων των εποχών εξελίσσεται το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, καθώς η αναμέτρηση δεν θα κρίνει μόνο το ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο στη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Γραμμένο, μεσοβδόμαδα, του ξεκαθάρισε πως ένα από τα στοιχεία που θα έχουν βαρύνουσα σημασία στην απόφαση για το Grexit θα είναι και το πώς θα κυλήσει ο προγραμματισμένος για τις 12 Μαΐου τελικός του Κυπέλλου, διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Μάλιστα, από την παγκόσμια ομοσπονδία ήταν ξεκάθαροι λέγοντας ότι θέλουν το ματς να γίνει στο ΟΑΚΑ και με θεατές και των δύο ομάδων, όπως γίνεται παντού. Ο Γραμμένος ήλπιζε πως η Λάρισα θα έκανε την έκπληξη και έτσι θα πηγαίναμε σε έναν τελικό χαμηλού ρίσκου, όμως το ανάποδο ψαλίδι του Χριστοδουλόπουλου τον φέρνει αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Το ζευγάρι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ με τα όσα έγιναν πέρσι στο Βόλο, αλλά και φέτος στην Τούμπα, είναι… εύφλεκτο από μόνο του και οι οπαδοί δεν χρειάζονται πολλά για να ξεφύγουν. Πλέον, μόνο η Αστυνομία μπορεί να πάρει την «καυτή πατάτα» από τα χέρια της ΕΠΟ. Με ποιο τρόπο; Τσαλακώνοντας το προφίλ της και ισχυριζόμενη ότι σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα δεν μπορεί να περιφρουρήσει το γήπεδο και να υπερασπιστεί την ασφάλεια των πολιτών και της δημόσιας περιουσίας.

Φτάνουν πια τα ψέματα!

Απορία

Μήνυμα

)

οποίο έχουν φτάσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. «Δεν σας πιστεύουμε πια. Έχουμε ακούσει τόσα ψέματα. Υπάρχουν παιδιά εδώ που τα συμβόλαιά τους τελειώνουν, η χρονιά ολοκληρώνεται, τι θα γίνει; Έχουμε κάνει υπομονή, αλλά δεν πάει άλλο. Φτάσαμε στα όριά μας. Θέλουμε μέχρι την Τρίτη το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου και πληρωμή 2 μισθών στους υπαλλήλους, αλλιώς θα πάμε σε αποχή διαρκείας. Δεν πάει άλλο». Ύστερα από αυτό, ο Κωνσταντίνου δεσμεύτηκε ότι θα δει τι μπορεί να γίνει, και τη Δευτέρα θα τους ενημερώσει για το αν η διοίκηση μπορεί να ανταποκριθεί.

Αντίδραση Ο Πίτερ Κράουτς είναι ένας από τους πλέον ακομπλεξάριστους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, και ίσως αυτό να είναι και το στοιχείο που οδήγησε την εντυπωσιακή Άμπι Κλάνσι να τον παντρευτεί. Μάλιστα, δεν έχει πρόβλημα με το ότι πολλοί θαυμάζουν τη γυναίκα του και έχουν… ονειρώξεις με αυτή. Πρόσφατα, κάποιος σχολιάζοντας τα συγχαρητήρια που έδωσε μέσω twitter ο Κράουτς στη Μάντσεστερ Σίτι, του έγραψε ότι ύστερα από αυτό θα σταματήσει να… αυνανίζεται με την Κλάνσι. Πώς αντέδρασε ο υψηλόσωμος άσος; Ούτε με ύβρεις ούτε με μπλοκάρισμα, αλλά με βρετανικό φλέγμα: «Αυτό θα ήταν εξαιρετικό, ευχαριστώ φίλε!».

Το… τερπνόν μετά του ωφελίμου ετοιμάζεται να συνδυάσει ο Γιάννης Νικοπολίδης. Ο 17χρονος γιος του Αντώνη Νικοπολίδη, που αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού (φέτος έχει κάνει πολλές προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα), θα πάει στην Ουάσινγκτον προκειμένου να σπουδάσει στο Τζόρτζταουν, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει και την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση των γκολπόστ της ποδοσφαιρικής ομάδας του φημισμένου πανεπιστημίου.

*

Άλλη φανέλα! Τα τρία δοκάρια μέσα σε τρία δευτερόλεπτα δεν ήταν το μόνο παράξενο περιστατικό στον ημιτελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας ανάμεσα στην Πόρτο και τη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Υπήρχε η κίτρινη κάρτα στον Φελίπε για λόγο που βλέπουμε σπάνια. Τι έκανε ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Πόρτο. Στην ανάπαυλα άλλαξε φανέλα, αλλά αντί να φορέσει μια δικιά του, φόρεσε του συμπατριώτη του Σοάρες Τικίνιο! Ύστερα από 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ο διαιτητής αντιλήφθηκε το λάθος, και πριν στείλει τον Φελίπε να αλλάξει του έδωσε την προβλεπόμενη από τον κανονισμό κάρτα.

10 Η Μετς, με μόλις 25 βαθμούς συγκομιδή, δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό από το Σαμπιονά, αλλά ο Ματιέ Ντοσεβί δεν θα δυσκολευτεί να παραμείνει στον αφρό. Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, στα 30 του πια, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και έχει ξεχωρίσει μέσα στη μετριότητα που κυριαρχεί στην ομάδα του. Μάλιστα, είναι από τους καλύτερους του πρωταθλήματος σε μία από τις σημαντικότερες στατιστικές κατηγορίες, αυτής των ασίστ. Έχει μοιράσει 10 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από τον Νεϊμάρ που έχει 13 και τον Παγέ που έχει 11.


21 - 22 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

55

Ενταύθα

Τι, άραγε, να εμφιλοχώρησε στο μυαλό του υπουργού Εθνικής Αμύνης και έσπευσε να tweetάρει την δυσάρεστη είδηση;

Το Savoir Vivre του Twitter Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ferenikipublications@gmail.com

Το κείμενο ήτο άκρως πατριωτικό με φρασεολογία που παρέπεμπε σε άλλες εποχές, πιο «πατριδοκαπηλικές», όπως θα τις χαρακτήριζαν οι κυβερνητικοί εταίροι του υπογράφοντος, εάν δεν υπήρχαν πολιτικές σκοπιμότητες. Αποχαιρετούσε τον 34χρονο σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο με τα εξής λόγια: «Ένας Έλληνας πιλότος στο Πάνθεον των Ηρώων. Έπεσε υπέρ πίστεως και Πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλα τα στελέχη της Π.Α. (σ.σ.: Πολεμικής Αεροπορίας)». Το κείμενο ανήρτησε στον

Δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να

Από τον παρορμητισμό του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν γλιτώσει και τα συστημικά μίντια των Η.Π.Α., αλλά και άλλων χωρών.

Ο πρώτος διδάξας

κατηγορήσουν τον Πάνο Καμμένο για μιμητισμό, αφού ο πρώτος διδάξας στην επικοινωνία μέσω twitter είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, άλλωστε, έχει ομολογήσει επανειλημμένως σε συνεντεύξεις του, ότι εάν δεν ήταν το twitter δεν θα είχε εκλεγεί στην θέση που βρίσκεται σήμερα. «Έχω 100.000.000 ακολούθους», δήλωσε στους «Financial Times», ένας αριθμός που δεν γνωρίζω από πού προκύπτει, αφού στον προσωπικό του λογαριασμό @realDonaldTrump, μέτρησα χθες μόλις 50.794.140 ακολούθους. Ίσως προσμετρά και τους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου @Potus με 22.842.258 και @WhiteHouse με 16.985.516 ακολούθους, αλλά πάλι λείπουν δέκα εκατομμύρια.

Είναι αλήθεια ότι τους δύο τελευταίους λογαριασμούς τούς άφησε κληρονομιά ο Μπαράκ Ομπάμα, όπως και είναι αλήθεια ότι ο διάδοχός του στον προεδρικό θώκο της Αμερι-

προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Πάνος Καμμένος, ανατρέποντας τα έως τώρα δεδομένα, που θέλουν το Γενικό Επιτελείο να προβαίνει σε αυτού του είδους τις ανακοινώσεις. Τι, άραγε, να εμφιλοχώρησε στο μυαλό του προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και έσπευσε να tweetάρει την δυσάρεστη είδηση; Βιαζόταν μήπως τον προλάβει κάποιος άλλος, ή μήπως ήθελε να δείξει ότι περνάμε σε μία νέα εποχή, όπου τα νέα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως επικρατούν έναντι των παλαιότερων μορφών επικοινωνίας; Οι αντίπαλοί του έσπευσαν να τον κατηγορήσουν για διάθεση αυτοπροβολής, ενώ τα σχόλια που δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του, έθεταν

θέμα savoir vivre. «Από πότε ανακοινώνεται ένα τραγικό γεγονός... μέσω twitter και όχι μέσω επίσημης ανακοίνωσης του ΓΕΑ, του ΓΕΕΘΑ ή του ΥΠΕΘΑ; Δεν ντρέπεσαι καθόλου που καπηλεύεσαι ένα τραγικό γεγονός; Τουλάχιστον ειδοποιήσατε πρώτα τους δικούς του ή... θα τους ενημερώσεις μέσω twitter και αυτούς;», έγραψε ο χρήστης Βασίλης Πολυχρόνης, χωρίς να λάβει απάντηση από τον υπουργό.

Η τεχνολογική επανάσταση έχει επιφέρει κατακλυσμιαίες αλλαγές στους τρόπους καλής συμπεριφοράς. Πλέον, εργαζόμενοι απολύονται μέσω e-mail ή ζευγάρια χωρίζουν με μήνυμα στο κινητό.

κής βρήκε έναν εύκολο και δωρεάν τρόπο για να παρακάμψει τα παραδοσιακά μέσα ενημερώσεως – ο εστί μεθερμηνευόμενον να μην χρειάζεται να τηλεφωνεί σε κάθε «συγκρότημα» για να ζητήσει χάρη, με τα ανταλλάγματα που όλοι υποθέτουμε.

Εκείνο που προκαλεί έκπληξη είναι ότι ο ίδιος ακολουθεί μόνον 45 χρήστες παραπάνω αφότου εξελέγη. Το λεξιλόγιό του, φευ, είναι περιορισμένο, με μία εμμονική επαναληπτικότητα σε λέξεις όπως «loser», η οποία χρησιμοποιήθηκε 235 φορές στην προεκλογική περίοδο, για να χαρακτηρίσει την συνυποψήφιά του, Χίλαρι Κλίντον, ή τρελό. Περιορισμός υπάρχει επίσης και στον αριθμό των signs, 140 το ανώτερο, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι στα μηνύματά του δεν θα βρει κανείς βαθυστόχαστες αναλύσεις, ούτε λεπτομερείς επεξηγήσεις. «Το περιεχόμενό τους είναι απίστευτα διφορούμενο», σχολιάζει ο Ντέιβιντ Μπρουκς των «New York Times». «Επιφανειακά, μπορεί να φαίνονται σαν

Το έλεγε προ δυόμιση χιλιάδων ετών ο Πρωταγόρας: «Πάντων χρημάτων μέτρον ο άνθρωπος», όπου χρήματα δεν είναι τα λεφτά, αλλά οι αξίες.

*

Πείτε με, εάν θέλετε, παλαιομοδίτη, αλλά σε μείζονα θέματα όπως αυτά που προανέφερα, ήτοι χωρισμούς, απολύσεις και αγγελία θανάτου, πρέπει να προέχει η ανθρώπινη επικοινωνία, ανεξαρτήτως της ταχύτητος του twitter ή των άλλων social media.

πολιτικές δηλώσεις, αλλά γενικά δεν είναι παρά συμβολικές επιθέσεις σε ένα “μάτσο” παιχνίδι». Το περίφημο tweet του για την Κίνα, επί παραδείγματι, «που κέρδισε (σ.σ.: η Κίνα) έναν τεράστιο πλούτο με ένα εντελώς μονομερές εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να μας βοηθήσει με την Βόρειο Κορέα», προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Πεκίνου, που το κατέταξε στην κατηγορία του «παιδικού».

Από τον παρορμητισμό του νέου Αμερικανού προέδρου δεν έχουν γλιτώσει και ορισμένοι εχθροί του, δηλαδή τα συστημικά μίντια της χώρας του, αλλά και άλλων χωρών, όπως της Βρετανίας. Ο αποκλεισμός του CNN, του BBC, των «New York Times», των «LA Times» και του «Politico», πάλι με tweet, από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου, αποτελεί την κορωνίδα ενός πολέμου που διαρκεί από την ανακοίνωση της υποψηφιότητός του. Το ποιος θα κερδίσει στην πορεία, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

4 ➧

∫ø™Δ∏™ Ã∞Δ∑∏¢∞∫∏™

«™Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÚÒÙÔÈ, ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ» » Σελ. 14-15

√ ΔÛ›Ú·˜ «Ô˘Ï¿ÂÈ» ÙÔÓ ¶∞√!

»

∞¶√∫∞§À¶Δπ∫√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√

» Σελ. 51

√ ΔfiÌÛÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò! » ✓

∫∞Δ∞º∂ƒ∞¡ ¡∞ μ∞§√À¡ ¶∞§π Δ√ ¢¡Δ Σελ. 25 ™Δ∏¡ «∫√ƒÀº∏ Δ√À Δƒ∞¶∂∑π√À»

ΜΕΝΩ Ελλάδα 2

Τιμή ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ » 21 - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1063

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

ΙΚΕ: τι κερδίζουν από τις αλλαγές

21-22/4/2018

«ºÏÂÚÙ» ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ºÒÊ˘! ™Ã∂¢π∞∑√À¡ ∞§∂•∏™ ∫∞π » Δπ∫Àƒπ∞∫√™ °π∞ Δ∏¡ ∂¶√ª∂¡∏

∂π™º√ƒø¡ √π ª∂Δ√Ã√π

✓Σελ. 4-5

ª∂ƒ∞ Δø¡ ∂∫§√°ø¡

¢∂¡ À¶√Ã∂√À¡Δ∞π ™∂ ∫∞Δ∞μ√§∏

∞ƒ£ƒ∞ Ι ΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ 2014 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Απαλλαγές για αγροτικό εισόδημα μέχρι 4.923 ευρώ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

√ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı¤ÏÂÈ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ∞ÊÚ›Ó

» Σελ. 22

¶ø™ £∞ ª¶∂πΔ∂ ™Δ∏ ƒÀ£ªπ™∏

✓Σελ. 28-29

Σελ. 16

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

πÛÙÔÚÈο Î·È ÓÔÌÈο ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÛ¿ÌˉˆÓ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙȘ 120 ‰fiÛÂȘ

Σελ. 2

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ » Σελ. 15

οι νέες εταιρίες! www.vradini.gr

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 34-35

™Àªª∞Ãπ∂™

ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ τον ΕΦΚΑ

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

» Σελ. 21

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Â›Û·È Ó· Û‚‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘ ÛÙÔ Facebook; ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

∫¿ÓÂÙ ÁÎÚ›˙Ô ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ » Σελ. 2 Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜!

∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ·… Ê›ÏËÌ· Η Κατερίνα Γιώτα και η Άλκηστη Αβραμίδου μιλάνε στην «ΒτΚ» για το «θαύμα» των γυναικείων τμημάτων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Σελ. 52-53

«¢ÂÓ ·›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜» ∞™Àƒª∞Δ√À» ✓ » «™π°∏ ∞¶√ Δ√ ª∞•πª√À

Σελ. 16-17

∂¢ø… ∫∞™Δ∂§√ƒπ∑√

°È·Ù› ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜! » Σελ. 24, 33

√È «£ÂÚÌÔ‡Ï˜» ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘! ✓ √π 300 ¶√À ºÀ§∞¡∂ Δ∞ ™À¡√ƒ∞ ª∞™ Σελ. 11

ª∞ƒπ∞ §∞ª¶ƒ√¶√À§√À

Œ¯ÂÈ ÙÔ… ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ·›Ì· Ù˘ » Σελ. 37

Η Βραδυνή της Κυριακής 22 Απριλίου 2018  

Η Βραδυνή της Κυριακής 22 Απριλίου 2018

Η Βραδυνή της Κυριακής 22 Απριλίου 2018  

Η Βραδυνή της Κυριακής 22 Απριλίου 2018

Advertisement