Page 1

™À¡∂¡Δ∂À•∏

9 ➧

∫ø™Δ∞™ ∫ø™Δ∞™ °∫π√À§∂∫∞™ °∫π√À§∂∫∞™

«√ ΔÛ›Ú·˜ “Ô‡ÏËÛ” ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË»

¶§∂√¡∞™ª∞ 360 ∂∫∞Δ. ∞¶√ Δ∏… ™º∞°∏ Δø¡ ∏§π∫πøª∂¡ø¡

∫¿Ùˆ ·fi 600 ¢ÚÒ ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ …∫∞π ™Δ∞ 318 ∂Àƒø √π Ã∏ƒ∂π∞™!

» Σελ. 12-13

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ ºfiÚÔÈ Î·È ∂º∫∞ ¿‰ÂÈ·Û·Ó Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ » Σελ. 35

✓Σελ. 25

ΜΕΝΩ Ελλάδα 2

Τιμή

OÈ fi„ÈÌÔÈ «Ê›ÏÔÈ» ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

www.vradini.gr

» Σελ. 17

Σε ποιους άξονες θα κινηθεί στην ομιλία του παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα της Ν.Δ. ✓Σελ. 14-17

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· » Σελ. 13

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

∏ ∞Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· ȉÂÔÏÔÁ›·˜... »

Σελ. 16

ΝΙΚΟΣ ΘΑΣΙΟΣ

∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ı¤ÏÂÈ ÚÔÔÙÈ΋, fiÚ·Ì· Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜

» Σελ. 17

» §π°√Δ∂ƒ∏ º√ƒ√§√°π∞ » » »

ª∞ ∞ºπ∂ƒø

4

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™

«Χρυσά» μεταλλεία… «χάλκινα» ψέματα! Δ√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ »» √§√ °π∞Δπ ¢∂¡ ¶ƒ√Ãøƒ∞∂π ∏ ∂¶∂¡¢À™∏

Το βέτο της Ιγγλέση και γιατί τη φοβάται η κυβέρνηση

»

™∂ 3 ™∂§π¢∂™ (27, 28, 29)

¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔ… ÎËÏ›‰· «ÏÂÚÒÓÂÈ» ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË! ✓

°π∞ ¡∞ ∂ƒ£√À¡ ∂¶∂¡¢À™∂π™ §π°√Δ∂ƒ√ ∫ƒ∞Δ√™ ∞•π√¶√π∏™∏ ¢∏ª√™πø¡ À¶∞§§∏§ø¡ ∫π¡∏Δƒ∞ °π∞ Δ∏ ¡∂∞ °∂¡π∞

ª¿ÚÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘

º∞∫∂§√™

Σελ. 24, 33

» Δƒ∞°π∫∏ √§π°øƒπ∞ ™Δ∏ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ Δ∏™ ∫∞Δ∞™Δƒ√º∏™ ™¶∂™π∞§ £∂ª∞Δ∞

«∞ÎÔ‡ˆ ¿ÓÙ· °È· ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÌÔ˘» ÙË Á˘Ó·›Î·, «¢√À§∂π∞, ª√¡√ ¢√À§∂π∞ Δ√ ª√Δ√ ª√À» » Σελ. 43

ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙȘ Ù¤¯Ó˜

ÕÚ˘ ¶ÔÚÙÔÛ¿ÏÙÂ

«¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ìˆ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋!»

» Σελ. 47

Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∞ƒ£ƒ√

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ™À¡∂¡Δ∂À•∏

16-17/9/2017

» Σελ. 16

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

∂§¡Δ√ƒ∞¡Δ√

™À¡∂¡Δ∂À•∏

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Í›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

Πρωθυπουργική εμφάνιση Κυριάκου στη ΔΕΘ

∞ƒ£ƒA

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

» 16-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1032

Σελ. 2

∞fi «·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜» ¤ÁÈÓ ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σελ. 2

∞ƒ£ƒ√

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

¶Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô

μ·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙË ªfiÛ¯· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ∞¡∞∑∏Δ√À¡ ∫√π¡√ μ∏ª∞Δπ™ª√

» Σελ. 38


ΑΠΟΨΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

ολονότι έχουν περάσει περισσότερα από 7 λοία αλλά πολυέξοδα επιδόματα, τα απίστευτα υψηλά χρόνια από τότε που άρχισε η μεγάλη δοκι- εφάπαξ, τα προνόμια και τους υψηλούς μισθούς και μασία, ακόμα πολλοί συμπολίτες μας δεν συντάξεις, από τους μεγαλύτερους στην Ε.Ε., ήταν θέμα έχουν συνειδητοποιήσει τους λόγους για τους οποίους χρόνου να καταρρεύσει. Όπως έγινε τελικά το 2010. Να σκεφθείτε μόνο ότι τη δεκαετία 2000-2009, δηέχουμε φτάσει στο σημερινό αδιέξοδο. Επιμένουν να παρασύρονται από τα ψέματα των κυ- λαδή την προ Μνημονίων δεκαετία, η κρατική επιχορήβερνώντων, να ελκύονται από τα σαθρά οράματα της γηση στα ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στο αστρονομικό ύψος των 220 δισ. ευΑριστεράς και να πιρω. Δηλαδή αν συνυστεύουν ότι δήθεν πολογίσουμε και τους εξυφαίνονται διεθνείς τόκους μιας δεκαετίας, συνωμοσίες εις βάρος όσο περίπου ήταν το του Ελληνισμού. δημόσιο Χρέος το Πάντα έλεγα και 2010 όταν μπήκαμε συνεχίζω να λέω ότι η στα Μνημόνια. ευθύνη βαραίνει περισσότερο την κοινωνία μας, που δέχτηκε αι όμως, το τη διαμόρφωση αυτού 2001 το σύτου φαύλου συστήνολο του λαΑν εμείς οι πολίτες πρώτοι ματος εξουσίας που ού και του πολιτικού απ’ όλους δεν αλλάξουμε νοοτροπία, ούσυνεχίζεται ακόμα και κόσμου απέρριψε το τε το πολιτικό σύστημα θα αλλάξει σήμερα. Πρέπει, επινόμο Γιαννίτση με τα τέλους, να απαντήμεγαλύτερα συλλαούτε η χώρα θα προοδεύσει. σουμε το ερώτημα λητήρια όλων των που είχε θέσει, με το εποχών, γιατί δεν ήθειστορικό του άρθρο πριν από 1,5 περίπου αιώνα, ο με- λαν να «ξεβολευτούν». Ενώ είναι βέβαιο ότι αν είχαμε γάλος Χαρίλαος Τρικούπης: «Τις πταίει;», και να αναλά- ξεβολευτεί τότε συγκροτημένα, ίσως να μην μπαίναμε βουμε τις ευθύνες μας. στα Μνημόνια ύστερα από μία δεκαετία. Όπως μία δεκαετία νωρίτερα, ο αείμνηστος Κων. Μητσοτάκης μάς πειδή εγώ δεν έχω μάθει να χαϊδεύω τα αυτιά είχε όλους προειδοποιήσει έγκαιρα για την πορεία προς σας, πρέπει να πω ότι η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ αναμ- τη χρεοκοπία. Αλλά δε θέλαμε να τον ακούσουμε. Εκείνα τα φαύλα χρόνια, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. έπαιρναν φίβολα φέρουν τεράστιες ευθύνες για την κατάντια του τόπου σήμερα, αλλά όχι για τους λόγους που αθροιστικά πάνω από 80-85% σε κάθε εκλογή. Σήμετους καταμαρτυρά σήμερα μεγάλο μέρος της κοινω- ρα με το ζόρι πιάνουν το 40% μαζί. Και αν δεν ήταν ο νίας. Το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. δε φταίνε τόσο για τα όσα Κυριάκος που προσέδωσε μια φιλελεύθερη δυναμική στη Ν.Δ., ενδεχομένως ούτε αυτό θα έκαναν μετά το 2010. Φταίνε για όσα συνέβαινε. Ο κόσμος τούς τιμωρεί όχι έκαναν μετά το 1974, και ιδίως μετά §√μ∂ƒ¢√™ γιατί δημιούργησαν το φαύλο κράτος το 1981. Όταν υπέκυψαν στον αριπου μοιραία χρεοκόπησε το 2010. στερό λαϊκισμό και στον κρατισμό, με Αλλά γιατί δεν μπορούν να το διατηδανεικά χρήματα. Όταν με δανεικά και ρήσουν όπως ήταν. Γιατί η διαφθορά, κοινοτικά κονδύλια δημιούργησαν η αναποτελεσματικότητα, η γραφειοένα φαύλο, γραφειοκρατικό, δυσλεικρατία, το «βόλεμα» του Δημοσίου τουργικό και διεφθαρμένο κράτος. Και δεν ενοχλούσαν την πλειοψηφία των ένα ρουσφετολογικό, αδιέξοδο, αυπολιτών μέχρι το 2010. Τις αμαρτίες τοκαταστροφικό συνταξιοδοτικό σύτου φαύλου κράτους τις θυμηθήκαμε στημα, που αποτελεί τη μεγάλη «καοι περισσότεροι από μας όταν αρχίσαταβόθρα» των δαπανών με 3 εκατ. συνταξιούχους και 4,5 εκατ. συντάξεις σε μια χώρα με με να ξεβολευόμαστε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. πληθυσμό λίγο πάνω από τα 10 εκατ. ι' αυτό, αν εμείς οι πολίτες πρώτοι απ’ όλους δεν αλλάξουμε νοοτροπία, ούτε το πολιτικό σύστημα ο ΠΑΣΟΚ, κυρίως, και η Ν.Δ., δευτερευόντως, θα αλλάξει ούτε η χώρα θα προοδεύσει. Πρέπει φταίνε διότι για να τους ψηφίζετε και να διατηρούν την πολύτιμη εξουσία έφτιαξαν κομματικούς εμείς να απαιτήσουμε τις αλλαγές. Αλλιώς θα συνεχίστρατούς που τους «βόλευαν» στο Δημόσιο, χωρίς σουμε να σερνόμαστε στη μιζέρια των τελευταίων ετών προσόντα, χωρίς ικανότητες, χωρίς διάθεση για προ- περιμένοντας μετά το Τρίτο, το Τέταρτο και το Πέμπτο σφορά. Ποιος, άλλωστε, «βολεμένος» θέλει να προ- Μνημόνιο. Όσο και αν θυμώσετε μαζί μου και με βρίσεσφέρει στο κοινωνικό σύνολο; Μόνο να απολαμβάνει τε, ξέρετε μέσα σας πως έχω δίκιο. Αυτή είναι η πραγτο βόλεμά του. Αυτό το κράτος, με τις στρατιές των βο- ματικότητα. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς οι πολίτες, ούτε λεμένων και των 50άρηδων συνταξιούχων, με τα γε- το πολιτικό σύστημα θα αλλάξει και ούτε η χώρα.

∂À£À™ ∂• ∞ƒÃ∏™

Μ

¶Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô

Κ

,,

°π∞¡¡∏™

Ε

Ë

Ú·

Τ

Γ

‰˘ Ó ‹ È

‰‚

˙

ı Á ˙ Ï· „„·∞„· „·„„„„ „„„ ÔııÂÙ˙˙ Ì ˘  ‹ „ „ Ôˆ Û · Ô ‹È ‹„ Ú „ „ Ô ‹ „ ··············· ··············· „ ················· ˘˘················· ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················· ················· ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘················· ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘·················· ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ‚Á‰Â˙ËıÈ ÎÏÌÓ Úˆ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕT

Ο

™. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

κάνει χρήση της θερινής του αδείας

Εκδότης Σταύρος Κων. Μήτσης

Διευθυντής Σωτήρης Πουλόπουλος

∞fi «·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ¶/£» ¤ÁÈÓ ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ λλη μια πρωτόγνωρη εμπειρία ναδικής επένδυσης στις Σκουριές καβίωσε την τελευταία εβδομά- τεγράφη στις διεθνείς αγορές ως μια δα ο πρωθυπουργός. Αναχώ- ακόμη αρνητική εξέλιξη στην Ελλάδα, ρησε το απόγευμα της Κυριακής από παρόμοια με την περίοδο Βαρουφάκη τη ΔΕΘ με το αίσθημα της παντοδυνα- του 2015. Ακολούθησαν οι αντιδράμίας, και για τις επόμενες πέντε ημέρες σεις τύπου Καρανίκα, Πολάκη και Καέβλεπε να καταρρέει το αφήγημά του ραγιαννίδη, αλλά και η ανοιχτή σύγια επενδύσεις, αλλά και για την προ- γκρουση Σπίρτζη με τη FRAPORT, που συμπλήρωσαν το παζλ. στασία του Περιβάλλοντος. Και όλα αυτά, μόλις το πρώτο Όταν τελείωσε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Θεσσα- 24ωρο μετά το «θρίαμβο» του πρωλονίκη, την περασμένη Κυριακή, ο κ. θυπουργού στη ΔΕΘ. Τσίπρας και το επιτελείο του, στον αι σα να μην έφταναν όλα αυτά, απολογισμό που έκαναν, διαπίστωτην Τρίτη το πρωί ήρθε η κατασαν ότι η επίσκεψη στη ΔΕΘ είχε απόστροφή. λυτη επιτυχία και προβλήθηκε πολύ Γέμισαν οι παθετικά από τα ΜΜΕ. Ακόμη και η περιοράλιες της Αττικής Ã∞™∞¶√¶√À§√™ με πίσσα και μαδεία του κ. Τσίπρα στα Περίπτερα, οι συναντήζούτ. Τα υπουρσεις με τους Κινέζους, η γεία Εμπορικής ομιλία του το βράδυ του Ναυτιλίας και ΠεΣαββάτου στο «Βελλίριβάλλοντος σήδειο», και τα μηνύματα κωσαν τα χέρια που έστειλε προς τους ψηλά και έδειξαν ξένους επενδύτες εκτιότι δεν μπορούν μήθηκε ότι απέδωσαν να διαχειριστούν σημαντικά. μια απλή κρίση. Οι Ακόμη πιο καλά θεωυπουργοί με συνεχή λάθη προσπάρούν στο Μάξιμου ότι πήγε και η συνέ- θησαν να καλύψουν την ολιγωρία και ντευξη στους δημοσιογράφους το με- την υποτίμηση της καταστροφής που σημέρι της Κυριακής. ερχόταν. «Ο κ. Τσίπρας δε στριμώχθηκε», είΜε άλλα λόγια, την ώρα που ο «παπαν, «απάντησε με άνεση σε όλες τις ντοδύναμος πρωθυπουργος» ερωτήσεις και έδωσε την εντύπωση μιλούσε με αλαζονεία για την αντιότι έχει τον απόλυτο έλεγχο στη δια- πολίτευση και τα λάθη της, οι δικοί του κυβέρνηση της χώρας». υπουργοί μέσα σε τρεις ημέρες έδειΔυστυχώς, όμως, η συνεχεία δεν ξαν πόσο ανήμποροι είναι να ξεμπλοήταν ανάλογη, γιατί η πραγματικότητα κάρουν μια επένδυση και να διαχειρι«προσγείωσε» απότομα τον πρωθυ- στούν ένα απλό ναυάγιο μικρού φορπουργό και το επιτελείο του, που πί- τηγού. στεψαν ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακόψει την πορεία του ην ώρα που ο «παντοδύναμος προς το ρεαλισμό και τη σοσιαλδημοπρωθυπουργός» εμφανιζόταν κρατία. υπέρμαχος των «καθαρών επενδύσεων», τις οποίες είχε εμποδίην επομένη, νωρίς το πρωί, εκδί- σει στο παρελθόν, οι υπουργοί του δεται η ανακοίνωση της εταιρίας ήταν απλοί θεατές στη μεγαλύτερη οιΕλντοράντο για κολογική καταστροφή την αποχώρησή της Την ώρα που ο που έπληξε την Αττική από τις Σκουριές, που πρωθυπουργός και τις ακτές της τις τεκάνει θρύψαλα όλες στη ΔΕΘ θριαμβο- λευταίες δεκαετίες. τις υποσχέσεις του Είναι εύκολο, λοιλογούσε, οι δικοί πρωθυπουργού προς του υπουργοί δεν πόν, να δείχνεις ότι είτους ξένους επενδυμπόρεσαν να απο- σαι παντοδύναμος, τές, όπως π.χ. «θα κάτρέψουν τη μεγα- αλλά πρέπει να το νω ό,τι είναι δυνατόν λύτερη οικολογική αποδεικνύεις και όταν για να έρθουν επενέρχονται τα δύσκολα. καταστροφή στις δύσεις στην Ελλάδα». Γιατί αλλιώς γίνεσαι ακτές της Αττικής απολογούμενος... Η ματαίωση της κα-

Α

Κ

π√ƒ¢∞¡∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Τ

Τ

Διευθυντής Σύνταξης Ιορδάνης Χασαπόπουλος

,,

2

Διευθυντής Επικοινωνίας Ρ.Ι. Χαλκιαδάκης

Σύμβουλος Έκδοσης Γ. Καλαντζής

Γραφεία: Φιλοθέης 10 - 12, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 2669, Τηλ. Κέντρο 2117054587-92, FAX 2117054586 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993


4

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

™∂ ∂Δ√πª√Δ∏Δ∞ ∏ ¶∂πƒ∞πø™

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ 2018 «‚ϤÂÈ» Ë ¡.¢... συνεργάτες του, με αναλυτές, αλλά και με οικονομικούς συμβούλους, εξετάστηκε η κατάσταση που διαμορφώυτή η ΔΕΘ θα είναι η τελευταία με κυβέρνηση νεται στη χώρα και πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο διάΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος στημα. Μητσοτάκης, συνεργάτες του οποίου θεωρούν Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν είναι τα εξής: ότι η επόμενη ΔΕΘ, «κατά πάσα πιθανότητα είτε θα είΗ κυβέρνηση θα περάσει την Τρίτη Αξιολόγηση, αλλά ναι προεκλογική είτε θα υποδεχθεί τον Κυριάκο ως θα υποχρεωθεί να συμφωνήσει στη λήψη και άλλων μέπρωθυπουργό». τρων, που θα τεθούν σε ισχύ από το Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι ο Αλέ2019. ✔ Πώς προετοιμάζεται ξης Τσίπρας θα προσφύγει στις κάλΣε ένα ακραίο σενάριο, η κυβέρπες μέσα στο 2018, το αργότερο το ο Κυριάκος Μητσοτάκης νηση διαφωνεί με τις απαιτήσεις προσεχές φθινόπωρο ή πριν από το δανειστών και πάει σε εκλογές ✔ Οι αλλαγές στο κόμμα των καλοκαίρι. στο τέλος αυτού του έτους, ή στις Προς τούτο ο Κυριάκος Μητσοαρχές του επομένου, εμφανιζόμεκαι τα σενάρια τάκης αναμένεται να θέσει το κόμμα νη ως αντιστεκόμενη στις απαιτήγια την επόμενη μέρα σε εκλογική ετοιμότητα, ενώ έχει ζησεις των δανειστών. τήσει από τους συνεργάτες του να Όμως, αυτό θεωρείται ακραίο, επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξεύόπως είπαμε, και δε λογίζεται ως πιρεσης υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. θανό. Με δεδομένο ότι τα πιο σκληρά μέτρα θα εφαρμοΛόγω αυξημένου ενδιαφέροντος το δύσκολο, όπως στούν από την αρχή του 2019, θα ήταν καταστροφικό να λένε στην Πειραιώς, δεν είναι η εξεύρεση υποψηφίων, επιχειρήσει η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές εκείνη τη αλλά το κόψιμό τους, αφού σε κάθε Περιφέρεια η προ- χρονιά. σφορά ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση. Οι μειώσεις των συντάξεων και οι παντός είδους επιβαΣτην Πειραιώς εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προσφύγει στις κάλπες το Σε πρόσφατη σύσκεψη του προέδρου της Ν.Δ. με τους ρύνσεις στα εισοδήματα θα είναι επώδυνες για όλους, αργότερο το προσεχές φθινόπωρο ή πριν από το καλοκαίρι. οπότε δε θα σηκώνει ρίσκα, λένε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, οι εκλογές δεν μπορούν να γίΟ πρόεδρος φέρεται πεπεισμένος ότι μούν ότι απαιτείται ανανέωση. Χώρια Ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος νουν μετά την εφαρΜητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει στους ένας έμπειρος αλλά άφθαρτος πολιτικά που κάποιοι γκρινιάζουν για ορισμένες μογή των μέτρων, συνεργάτες του ότι «βρισκόμαστε στην δημοσιογράφος θα μπορούσε να δώσει εκδοχές της προσωπικής ζωής του εκσύμφωνα με στενούς τελική ευθεία και δεν επιτρέπονται τα μια νέα εικόνα στο κόμμα, ενώ κάποιοι προσώπου που έτυχαν μεγάλης δημοσυνεργάτες του προλάθη». Παράλληλα, έχει μια σφαιρική άλλοι εκτιμούν ότι η θέση του εκπρο- σιότητας. έδρου της Ν.Δ. Από εκεί και πέρα θα γίνουν κάποιες εικόνα για τις δυνατότητες των βουλευ- σώπου είναι πολιτική και απαιτεί πολιτιΜέχρι το ερχόμενο αλλαγές σε πρόσωπα τομεαρχών, ενώ τών του και θα δρομολογήσει αλλαγές κό πρόσωπο. καλοκαίρι τα πράγ«Εάν βρεθεί δημοσιογράφος που στον κομματικό μηχανισμό πρόσωπα σε πολλά επίπεδα. Όπως λένε συνομιματα στην Οικονομία λητές του προέδρου της Ν.Δ., αναμένε- να είναι ή να ήταν πολιτικός ή να έχει που έχουν καθαρή εικόνα για όλη τη ται «ανασχηματισμός που θα μας πάει έντονη τριβή με την πολιτική, τότε αυ- χώρα, όπως ο εξ απορρήτων του Κυθα έχουν αποσαφητό θα είναι το ιδανικό», λέει συνομιλη- ριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης, μέχρι τις εκλογές». νιστεί και η κυβέρνηείτε θα αναλάβουν σημαντικά πόστα είτε Επανέρχονται και πάλι τα σενάρια που Κατ’ αρχήν, ακούγεται πολύ έντονα το τής του προέδρου της Ν.Δ. στη «ΒτΚ». ση θα έχει «κάνει ταΟ Βασίλης Κικίλιας θεωρείται καλός θα εισηγηθούν τις επόμενες κινήσεις σε αφορούν αλλαγές στη θέση του εκενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στην μείο». εκπρόσωπος, αλλά στην Πειραιώς εκτι- πρόσωπα. εκπροσώπηση του κόμματος. προσώπου του κόμματος. Με λίγα λόγια, εάν έχει να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα στην Οικονομία θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο, για Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα λέσει εκλογές, ευελπιστώντας ότι θα γές, αλλά τον στήριξε αργότερα, το σει κεκλεισμένων των θυρών, θα να αξιοποιήσει το καέχει στη διάθεσή της τουλάχιστον ενά- καρπωθεί την όποια φθορά της Ν.Δ. ως 2010. δει αρκετούς πιθανούς υποψήφιους λοκαίρι και την εισΟι μεθεπόμενες εκλογές θα πραγ- βουλευτές, για να έχει ο ίδιος μια ειμιση χρόνο μέχρι την επόμενη προε- κυβέρνησης. ροή συναλλάγματος Στο Μοσχάτο θεωρούν ότι όποιος ματοποιηθούν με απλή αναλογική, κόνα και να τους αξιολογήσει. δρική εκλογή. από τον Τουρισμό, με Χρόνος ικανός ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να και να είναι ο υποψήφιος ο ΣΥΡΙΖΑ οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ως πρώτο κόμμα Εάν οι εκλογές γίνουν το αργότερο τη συνακόλουθη μείανατάξει και η Ν.Δ. να έχει φθορά από θα πει «όχι», και στην περίπτωση είτε ως δεύτερο θα κρατά το κλειδί των το ερχόμενο φθινόπωρο, η κυβέρνηωση της ανεργίας, και την εφαρμογή πολιτικών που δε θα εί- που είναι ο σημερινός Πρόεδρος της εξελίξεων. ση της Ν.Δ. θα έχει στη διάθεσή της αρθα πάει σε εκλογές το Δημοκρατίας Προκόπης ΠαυλόπουΑυτό είναι το σκεπτικό της Πειραιώς κετούς μήνες μέχρι τις Ευρωεκλογές, ναι δημοφιλείς. φθινόπωρο. Τις οποίες θα κληθεί να εφαρμόσει, λος, ο οποίος προτάθηκε από τον κ. σύμφωνα με το οποίο κινείται, και θα και ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στην κυβερνηΕάν τα πράγματα μια και δε θα το πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Τσίπρα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναλάβει διαφανεί το επόμενο διάστημα, όταν τική φθορά που θα υπάρξει. Εάν πράγστην Οικονομία ξεΝ.Δ. θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχει- αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2009. θα ανεβάσει τους τόνους. Στη Θεσσα- ματι υπάρξει φθορά, τότε το διάστημα φύγουν, τότε θα πάει ρήσει να κάνει ό,τι έκανε με την κυβέρ- Όταν ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποστηρί- λονίκη θα δώσει το πρώτο δείγμα μέχρι την προεδρική εκλογή θα είναι –εκτιμά η Ν.Δ.– σε νηση Σαμαρά, δηλαδή να μπλοκάρει ξει τον Κάρολο Παπούλια με κυβέρ- γραφής αυτής της τακτικής, ενώ στις προεκλογικό και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει εκλογές πριν από το την προεδρική εκλογή και να προκα- νηση Καραμανλή, προκάλεσε εκλο- συναντήσεις που θα πραγματοποιή- την αντεπίθεσή του. ερχόμενο καλοκαίρι. Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Α

∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ó¤Ô˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜

Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘


6

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

™Ã∂¢π∞ ∂¶π Ã∞ƒΔ√À ™Δ∏¡ ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À ñ √π ™Δ√

ΔË Ó¤· ıËÙ›· ÙÔ˘ ΔÛ›Ú· Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

λοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης, ενίσχυση των κατώτερων τάξεων, στροφή στη νεολαία, ευρωπαϊκό προφίλ, επενδύσεις, παραγωγικότητα. Αλλά στο βάθος, «αγκάθια». Ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη ΔΕΘ σχεδιάζει την επόμενη μέρα της κυβερνητικής πολιτικής, με στόχο τις τριπλές κάλπες το 2019. Τόσο στην ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο πρωθυπουργός ανέπτυξε το νέο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό του αφήγημα. Ο στόχος είναι σαφής: Τα αλλάζει όλα και εγκλωβισμός της Ν.Δ. και αλλαγή πολιτικού σκηνικού παίρνει το ρίσκο πάνω στο δρόμο προς την τελική του ο πρωθυπουργός. αναμέτρηση. Στη πορεία, όμως, αυτή, Με το «όπλο παρά βρίσκονται ενώπιόν του πόδας» η εσωκομματική εμπόδια, που πολιτικοί κύκλοι θεωρούν πως είναι ικααντιπολίτευση νά και αναγκαία να του ανατρέψουν όχι μόνο το όλο αφήγημα, αλλά και να τον οδηγήσουν σε μια πολιτική ήττα. Ούτε 24 ώρες δεν κράτησε Ο Αλέξης Τσίπρας, στη το «ποίημα» αισιοδοξίας που προσπάθησε ΔΕΘ, δε φωτογράφισε μόνο να δώσει ο πρωθυπουργός το νέο πολιτικό αφήγημα της με την επίσκεψή του στη ΔΕΘ. κυβέρνησης. Για πολλούς διαμόρφωσε και τις αποφάσεις του σχετικά με το κόμμα, τη νέα οικονομική πολιτική, τις διεθνείς πρωτοβουλίες. «Ξεχάστε τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραΔεν είναι τυχαίο πως η Κατερίνα Ιγγλέ- προτίμησης, και πως οι κάτοικοι της ευ- τά το παρελθόν, έχουν κρατήσει και ο τε», τόνισε απευθυση αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλη- ρύτερης περιοχής την εμπιστεύονται και Σωκράτης Φάμελος και ο Τάσος Κουνόμενος στη Ν.Δ. ράκης, και ο Τριανταφυλλος Μηταφίδης μένα στελέχη του κόμματος στην περιο- την ακολουθούν πιστά. Ουσιαστικά, όμως, Μαζί, όμως, με τη συγκεκριμένη βου- και ο Μάρκος Μπόλαρης. Όλοι από τη χή της Χαλκιδικής. στο εσωκομματικό Είναι εκείνη που συνεχίζει να διαφω- λευτή έρχονται να προστεθούν και άλ- Βόρεια Ελλάδα. του ακροατήριο. Αίσθηση προκαλούν, επίσης, τα όσα νεί ανοιχτά με τη συμφωνία με την λοι που διαφωνούν ανοιχτά με αποφάΓια τον Αλέξη «Eldorado», και εμμέσως πλην σαφώς σεις υπουργών που, κατά τη γνώμη έγραψε ο βουλευτής Δράμας του Τσίπρα ήρθε η ώρα απειλεί με έναν ανοιχτό πόλεμο το Μέ- τους, στρέφονται εναντίον των πολιτών ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης, ο των μεγάλων αλπου έχουν μεγάλη ανάγκη, κοινωνικών οποίος πήρε θέση για την απόφαση της γαρο Μαξίμου. λαγών σε όλα τα Κάποιοι εκτιμούν πως οι αντιδράσεις τάξεων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα, αλ- καναδικής εταιρίας να αποχωρήσει από μέτωπα. είναι υπερβολικές και πως στο τέλος θα λά και ευρύτερων αιτημάτων, όπως εί- τη χώρα μας. Ύστερα από όλα τα Λαμβάνοντας ένα ναι η προστασία του Περιβάλλοντος «ωραία» που είπε ο κ. Καρανίκας, σειρά αναγκαστεί να αλλάξει στάση. μεγάλο ρίσκο, όπως πήρε ο βουλευτής Δράμας, ο οποίος με Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω κ.λπ. τουλάχιστον υποΤην ίδια στάση –εναντίον της συγκε- ειρωνεία έγραψε στο Facebook: «Στάβουλευτής στις τελευταίες εκλογές ήρστηρίζουν πολιτικοί θε πρώτη στη Χαλκιδική σε σταυρούς κριμένης επένδυσης–, τουλάχιστον κα- σου! Μύγδαλα! Πού πας ελντοράντο?!». Η Κατερίνα Ιγγλέση. κύκλοι. Να κρατηθεί σε υψηλά ποσοστά στις επόμενες εκλοΓνωρίζει πολύ καλά πως θα πρέπει να δύναται να σταΓια το εσωτερικό πολιτικό Εξάλλου, το δίλημμα που φορές, σε επίπεδο εθνικών γές ή να χάσει κυβέρνηση και επενδύσεις με το «τέρας» της θεί στα πόδια της. σκηνικό ο στόχος του Αλέξη και ο ίδιος ο πρωθυπουρ- εκλογών, του έδωσε τη μεκόμμα. γραφειοκρατίας που έχει δηΔηλαδή να βγει στις αγοΤσίπρα είναι να αφοπλίσει τη γός χρησιμοποίησε θα είναι γάλη διαφορά. Ο ίδιος αναλαμβάνει, πλέμιουργηθεί εδώ και πολλά ρές. Και για να καταστεί δυΝ.Δ. από τα βασικά της ιδεοΟ δημόσιος τομέας δε και το δίλημμα του ΣΥΡΙΖΑ ον, την ευθύνη της «task πολλά χρόνια, δε συνδυάζονατή η έξοδός της προϋπολογικά και οικονομικά επιχειφτάνει και οι συνταξιούχοι για τις εκλογές: Αριστερά ή force» για τις επενδύσεις. Το νται. Όπως και είναι απόφασή θέτει επενδύσεις. ρήματα υπέρ της ελεύθερης μοιάζουν να του έχουν γυρίΔεξιά. μίνι υπουργικό συμβούλιο του να ενισχύσει με όλους Μονόδρομος και οικονοαγοράς και του φιλελεύθεσει την πλάτη ανεπιστρεπτί. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, της προηγούμενης εβδοτους τρόπους το επενδυτικό μικός και πολιτικός, καθώς ρου μοντέλου. Η νεολαία αποτελεί για τον όπως εκτιμάται και από πολιμάδας αλλά και το επερχόπροφίλ της χώρας, προκειτην ίδια στιγμή θα παρακο«Θα την κάνουμε να ξεμείπρωθυπουργό και έναν ιδιτικούς κύκλους, πως ο Αλέμενο ενέχουν ακριβώς αυμένου να εξέλθει του Μνηλουθείται στενά η πορεία της νει από το πολιτικό της αφήαίτερο τομέα. Όπως λένε οι ξης Τσίπρας στρέφεται δυνατό το χαρακτήρα: «focus» μονίου τον Αύγουστο του χώρας από τους δανειστές γημα», είναι η φράση που λέσυνομιλητές του, «δε διαφέμικά προς τη νεολαία. στις επενδύσεις, σε συνκαι πολιτικά, διότι η Ν.Δ. μοι- νε υψηλόβαθμοι κυβερνητιΔηλαδή στο πολιτικό ρει πολύ ηλικιακά και μιλούν δυασμό με τις αναγκαίες 2018. Για να συμβεί αυτό, η χώρα άζει αδιαμφισβήτητο φαβορί. κοί παράγοντες. ακροατήριο που και τις δύο την ίδια γλώσσα». μεταρρυθμίσεις.

Ο

,,

∏ ∫. πÁÁϤÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ «∂ÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ»


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

7

Ã√π ∫∞π Δ∞ «∞°∫∞£π∞» ™Δ√ ¢ƒ√ª√ ¶ƒ√™ Δπ™ ∫∞§¶∂™

ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ ª·Í›ÌÔ˘: ·fi ÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÂÈÙ˘¯›· Προς την πορεία αυτή, ο πρωθυπουργός εκτιμά πως βαρόμετρο θα είναι οι εξής παράγοντες: ◗ Οι Ευρωπαίοι εταίροι, αλλά και η στάση του ΔΝΤ. Το ξεκαθάρισε: «Μπορούμε και με το ΔΝΤ και χωρίς το ΔΝΤ. Αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό που δεν μπορούμε είναι και μέσα και έξω». Σε αυτό φαίνεται πως κερδίζει έδαφος, καθώς λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να διαφωνήσουν μαζί του. Και σε εσωτερικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Ταυτοχρόνως στοχεύει σε πιστοληπτικές αναΤην αισιοδοξία του ότι η Γ’ Αξιολόγηση θα κλείσει γρήβαθμίσεις, στην ενίσχυση της χώρας γορα εξέφρασε ο πρωθυπουργια την έξοδό της στις αγορές, και, γός, αλλά στο υπουργείο Οικονοκυρίως, στο αυξημένο επενδυτικό μικών δε φαίνεται να έχουν την ενδιαφέρον. ίδια γνώμη. Ξέρουν πολύ καλά ότι ◗ Η ενίσχυση του διεθνούς προη τρόικα έρχεται με άγριες διαθέφίλ. Ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει σεις, γιαυτό και έσπευσαν να διαρστο χτίσιμο των συμμαχιών. Η συζήρεύσουν ότι ίσως χρειαστούν και τηση που άνοιξε με τον Εμανουέλ νέα μέτρα για το 2018. Μακρόν, αλλά και με τον Ιταλό ομόλογό του, διαμορφώνουν ένα πρώπροχωρήσει σε ανασχηματισμό δο- Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσα- δια που θα καθυστερήσουν την το ευρωπαϊκό κλίμα. λονίκη. Επικοινωνιακά στόχος είναι ολοκλήρωση των συνομιλιών, να Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κά- θείσης της ευκαιρίας. Οι αλλαγές υπουργών και η ανάνα δοθεί η εικόνα της αποφασιστι- υπογράφει η νέα υμφωνία και να νουν λόγο για μια «ισχυρή συμμαδειξη νέων στελεχών θα αποτελέκότητας της κυβέρνησης για επιτά- εφαρμοστούν πλήρως οι μεταρχία του Νότου». σουν το βασικό του κριτήριο. χυνση των διαδικασιών διαπραγμά- ρυθμίσεις, το αργότερο μέχρι το τέ«Το τέλος της ελληνικής κρίσης Όπως διαφαίνεται, τουλάχιστον τευσης, αλλά και να απαντηθούν λος του έτους. Και αυτό, διότι στην είναι και το τέλος της ευρωπαϊκής προς ώρας, η κυβέρνηση στοχεύει όλες οι αιτιάσεις του προέδρου της κυβερνηση γνωρίζουν, πολύ καλά, κρίσης», σημείωσε δηκτικά στη να κλείσει τις διαπραγματεύσεις για Ν.Δ. Για το Μέγαρο Μαξίμου, «ο πως «no changes, no deal» («όχι Θεσσαλονίκη, στέλνοντας μηνύματην Τρίτη Αξιολόγηση το αργότερο χρόνος είναι μέρος της στρατηγι- αλλαγές, όχι Συμφωνία»). τα με πολλούς αποδέκτες. τον ερχόμενο Ιανουάριο. Σύμφωνα κής». Το επανέλαβε πολλές φορές Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες ◗ Αποφυγή από τα πολιτικά με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσιπρας ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Θεσοι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις, εμπόδια στην πορεία για την Τρίτη θα συγκαλέσει, προς αυτή την κασαλονίκη, την προηγούμενη εβδοδεν έχουν εγκριθεί και με τη μορφή Αξιολόγηση. Ειδικά με την προοτεύθυνση, έκτακτο υπουργικό συμμάδα. νομοσχεδίων, τότε η Τρίτη Αξιολόπτική των απαιτήσεων για αλλαγές βούλιο μεθαύριο Δευτέρα. Στόχος είναι, κατ’ αρχήν, να ξεπεγηση θα παραμείνει ένα θερινό στα εργασιακά, στο θέμα του συνδιΔηλαδή, μετά την ολοκλήρωση ραστεί ο σκόπελος της οικονομικής όνειρο. Κυριολεκτικά και μεταφορικαλιστικού νόμου, των απεργιών, του Eurogroup, αλλά και μετά την διαπραγμάτευσης. κά. «Όσο ο χρόνος είναι μέρος της κ.λπ., πολλοί είναι εκείνοι που φοεμφάνιση του προέδρου της Ν.Δ. Να μη δημιουργηθούν νέα εμπόστρατηγικής τόσο μπορεί να μεταβούνται πως θα ανοιχτούν την ίδια στιγμή και εσωτερικά ιδεολογικά μέτωπα στον ΣΥΡΙΖΑ. ◗ Ανασχηματισμός. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να αναταράξει τα ήρεμα κυβερνητικά νερά πριν Την ίδια στιγμή, πολλοί βουλευτές του κυβερνώ- στη βελτίωση του αριστερού προφίλ της κυβέραπό την ολοκλήρωση της Τρίτης ντος κόμματος βρίσκονται σε κατάσταση βρα- νησης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει τρωθεί Αξιολόγησης. σμού. σημαντικά από τα μνημονιακά μέτρα και τις αντιΟι Ευρωπαίοι δε θέλουν να σκέΤην τελευταία περίοδο οι ερωτήσεις προς τους λαϊκές μεταρρυθμίσεις. φτονται αλλαγή του Ευκλείδη Τσααρμόδιους υπουργούς πέφτουν βροχή, με πρωΧαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό το κλίμα καλώτου, και, επομένως, ανασχηταγωνιστές κυρίως την ομάδα των «53» που αποείναι και η ερώτηση που κατέθεσαν 32(!) βουλευματισμός χωρίς αλλαγή στην οδό τελεί την αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ. τές του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα, ζηΝίκης, δεν έχει νόημα. Οι ερωτήσεις έχουν σαφή πολιτικό προσανατοτώντας να μην καταργηθεί η έκπτωση ΕΝΦΙΑ για Είναι, όμως, δεδομένο πως θα λισμό, με κοινωνικό πρόσημο. Αποσκοπώντας τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σε κατάσταση «βρασμού» οι «53»

τραπεί σε αμείλικτο», σημείωνε δηκτικά μέτριος κοινοβουλευτικός παράγοντας. Τα πρώτα «αγκάθια», όμως, ήδη εμφανίστηκαν στο δρόμο της Τρίτης Αξιολόγησης. Κατά την πρώτη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, οι εκπρόσωποι των δανειστών, και κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χωρίς να ανοίξουν τα χαρτιά τους, εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να... δυσκολέψουν τη διαπραγμάτευση. Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την κυβέρνηση φαίνεται πως είναι η ανακατανομή των οικογενειακών παροχών, με στόχο ένα δικαιότερο σύστημα που θα στηρίζει εξίσου τα τέκνα. Ιδιαίτερες ενστάσεις, επίσης, αναμένονται από το ΔΝΤ, όπως φάνηκε και από τις διαπραγματεύσεις για τη Δεύτερη Αξιολόγηση, ως προς τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος στέγασης, συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, που βάσει των ψηφισμένων αντιμέτρων και εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα δοθεί σε 600.000 δικαιούχους το 2019.


8

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

æ¤Ì·Ù·, ÌÂÁ¿Ï· „¤Ì·Ù· Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜…

Κρίση αξιών

¶·Ú¿ ÙË ‚·ıÈ¿ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ›ÛÂÈ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ›Â Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘.

°Ú¿ÊÂÈ Ô °π∞¡¡∏™ §√μ∂ƒ¢√™

Α

πό την εμφάνιση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ προκύπτει σαφώς ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση που διέρχεται η χώρα, στη βαθιά δοκιμασία που υφίσταται ο ελληνικός λαός, ο κυβερνήτης του συνεχίζει να βασανίζεται από τις αυταπάτες του, που έχει πείσει τον εαυτό του ότι είναι αλήθειες. Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους μόνους που μπορεί να πείσει με αυτά που είπε είναι μόνο τους δικούς του. Και αυτούς με μεγάλη δυσκολία. Αντιθέτως, οι περισσότεροι Έλληνες, που υφίστανται τις συνέπειες των τραγικών και επικίνδυνων κυβερνητικών πολιτικών, γνωρίζουν καλά ότι η χωρίς επιχειρήματα ωραιοποίηση της κατάστασης που προσπάθησε να κάνει ο πρωθυπουργός, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τι μας είπε στη ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας; Ότι η ανάπτυξη θα έλθει ούτως η άλλως. Χωρίς καμιά προσπάθεια, χωρίς την εφαρμογή αναπτυξιακών επιλογών, χωρίς σημαντικές και ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα, στη Δημόσια Διοίκηση, στην απονομή της δικαιοσύνης, το τραπεζικό σύστημα. Μας εί-

πε ότι θα επέλθει χάρη στο... «σπιράλ» της Οικονομίας, που έχει συμπιεστεί υπερβολικά και που θα αντιδράσει κάποια στιγμή μετά τη μεγάλη ύφεση ετών, και θα φέρει την ανάπτυξη. Γνωρίζαμε ότι ο κ. Τσίπρας παρά το ότι έχει λάβει επίτιμο διδακτορικό Οικονομικών από ένα ιδιωτικό κολέγιο στην Σμύρνη, είναι παντελώς άσχετος με τα Οικονομικά. Με την αποστροφή του, όμως, αυτή κατέδειξε ότι έχει πάρει διαζύγιο από την κοινή λογική. Αν η ανάπτυξη ερχόταν έτσι απλά, ως φυσική συνέπεια της πολυετούς ύφεσης, τότε γιατί το ίδιο δεν ισχύει και στις άλλες χώρες; Γιατί στην Ουγκάντα, τη Ζιμπάμπουε, τη Νιγηρία, τη Σομαλία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, όπου οι άνθρωποι βιώνουν χαμηλούς ή και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης επί μακρόν διάστημα, δεν περιμένουν απλώς να αποσυμπιεστεί το «σπιράλ» της Οικονομίας και να φέρει την εκτίναξή της, την ευημερία και την πρόοδο; Γιατί προτιμούν να φύγουν από τη χώρα τους, κάτω από άθλιες συνθήκες, και να ανα-

Φανταστείτε τι θα έλεγαν και τι θα έκαναν ο Τσίπρας, ο Κουρουμπλής και οι σύντροφοί τους αν η πρωτοφανής, τεράστια οικολογική καταστροφή συνέβαινε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Για οποιονδήποτε κανονικό άνθρωπο, για τους φοιτητές και τους γονείς τους, είναι το αυτονόητο, η απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να καλέσει την Αστυνομία να καταδιώξει τους εμπόρους ναρκωτικών που λυμαίνονται ανενόχλητοι το Πανεπιστήμιο. Όχι όμως για τον υπουργό Παιδείας Κων. Γαβρόγλου και τους συντρόφους του, που παραμένουν κολλημένοι στις παρωχη-

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¶∞Δƒø¡

*

ζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη; Γιατί αυτές οι κοινωνίες, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν ευδοκιμούν; Είναι προφανές ότι το επιχείρημα του πρωθυπουργού δε στέκει καν στη λογική και την ιστορική εμπειρία. Χωρίς μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές η ανάπτυξη πουθενά δεν ήλθε από μόνη της. Η χώρα, με την εφαρμογή των «φορομπηχτικών» πολιτικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ., βυθίζεται σε μια άνευ προηγουμένου δίνη ύφεσης, φτώχειας και υπανάπτυξης. Και αν συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε πολυετή συρρίκνωση και ύφεση. Ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε ζήσει μετά το 2010, διότι οι αντοχές και της Οικονομίας και της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί.

Σέβομαι το δικαίωμα όλων να έχουν την πολιτική ιδεολογία που τους εκφράζει. Αλλά εγώ προσωπικά ΔΕΝ «τιμώ τους αγώνες της Αριστεράς». Ούτε καν τους αναγνωρίζω!

Η ιδεοληψία στην εξουσία… μένες και περιθωριακές κομμουνιστικές απόψεις τους. Αφιερώνω την είδηση αυτή στους ανόητους εκείνους αναλυτές που ισχυρίζονται ότι δήθεν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ωρίμασαν και μετακινούνται προς πιο ρεαλιστικές απόψεις. Δεν είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι εμμονικοί και ιδεοληπτικοί. Έως επικίνδυνοι. Αξίζει να δείτε τη δήλωση που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης με αφορμή την

τεράστια οικολογική καταστροφή, που υπέστη ο Σαρωνικός Κόλπος εξαιτίας της πετρελαιοκηλίδας που προεκλήθη από το ναυάγιο ενός δεξαμενόπλοιου: «Για την καταστροφή ευθύνεται ολόκληρη η κοινωνία, που είναι εξηρτημένη από το πετρέλαιο». Έλεος, πια, με όλους αυτούς που κατηγορούν τους πολίτες επειδή θέλουν να ζουν στον 21ο αιώνα και όχι στην Παλαιολιθική Εποχή, αντί να αναλάβουν τις τεράστιες ευθύνες που έχουν.

*

Η υστέρηση που καταγράφηκε και το μήνα Ιούλιο στα έσοδα από φόρους, καταδεικνύει ότι η ελληνική Οικονομία και κοινωνία έχουν στραγγίξει.

H είδηση ότι 106 φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αντέγραψαν την ίδια ακριβώς εργασία και την παρέδωσαν στον ίδιο καθηγητή, γιατί βαρέθηκαν να γράψουν τη δική τους, είναι ασφαλώς από τις σημαντικότερες ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Όμως, κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο είναι ότι αυτή την πράξη μαζικής αντιγραφής και απάτης υπήρξαν πάρα πολλοί, καθηγητές, φοιτητικές Νεολαίες κ.ά., που επιχείρησαν να τηνδικαιολογήσουν και να την καλύψουν. Και να δώσουν συγχωροχάρτι με το σαθρό επιχείρημα, «έλα μωρέ, και τι έγινε»… Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέω και γράφω ότι το πρόβλημα είναι αξιών, παιδείας, ανατροφής, ήθους. Οτι η κοινωνία μας έχει σαπίσει. Και μαζί της μεγάλο μέρος της νεολαίας μας, που έχει εμποτισθεί από τις νοοτροπίες της διαφθοράς, της ήσσονος προσπαθείας, του βολέματος, που επικράτησαν στην Ελλάδα μετά το 1981 και, δυστυχώς, σε κάποιο βαθμό εκμαύλισαν όλους μας, άλλους λιγότερο άλλους περισσότερο. Απαιτείται μια μεγάλη, ειρηνική επανάσταση για να ξεπεράσουμε την παρακμή. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί. Δε βλέπω να αλλάζουμε νοοτροπία.


10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

¶ÚfiÛˆ·

top

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ «Νιώθω ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα και την Ιταλία, διότι άνοιξαν την καρδιά τους σε όσους μεταναστεύουν», δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος. Και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ γιατί δεν επιτρέπει σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους «παράτυπους» μετανάστες να παραμείνουν στις ΗΠΑ.

∏ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰· ‰ÂÓ „ËÊ›˙ÂÈ! Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής νόμιζε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα φυσικά φαινόμενα και τη θαλάσσια ρύπανση όπως τους Έλληνες ψηφοφόρους. Νόμιζε δηλαδή πως αν λες άλλα τη μια μέρα και άλλα την άλλη μπορείς να αποφύγεις το κακό. Ή μπορείς να αποφύγεις την παραίτηση. Από τα όσα είπε στις δημόσιες δηλώσεις του όλοι κατάλαβαν πως υπήρξε μεγάλη ολιγωρία των Αρχών, που άφησαν στον πλοιοκτήτη και στην ιδιωτική εταιρία την τύχη των ακτών της Βούλας, της Γλυφάδας, του Φαλήρου και της Σαλαμίνας.

ΔÔ˘ ‚¿Ï·Ì ‰‡ÛÎÔÏ·! Ως το δυσκολότερο θέμα που αντιμετώπισε στην καριέρα του χαρακτήρισε το «ελληνικό ζήτημα» ο ΖανΚλοντ Γιουνκέρ. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη που έδωσε με αφορμή το όραμά του για την αναγέννηση της Ε.Ε. είπε ότι οι Έλληνες πολίτες επέδειξαν απίστευτο κουράγιο, αλλά τόνισε ότι το ίδιο έπραξαν και όσοι υπερασπίζονταν τη θέση της χώρας στην Ευρώπη.

∂ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Όταν στον προηγούμενο ανασχηματισμό ο κ. Σταθάκης έπαιρνε τη θέση του κ. Σκουρλέτη όλοι κατάλαβαν πως ο κ. Τσίπρας έδινε το σήμα για να προχωρήσει η επένδυση στις Σκουριές. Από τότε πέρασε περίπου ένας χρόνος, αλλά η συμφωνία με την καναδική εταιρία δεν μπόρεσε να κλείσει. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πάνω από 4 βουλευτές που απειλούν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση αν προχωρήσει η επένδυση στη Χαλκιδική. Ποιος είναι αυτός που θα βάλει την υπογραφή του;

∞fi ÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜, ÛÙÔ ÎÂÏ› ∫ÂÓfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα σχολείο, και αυτό είναι από μόνο του θέμα για τα βρετανικά ΜΜΕ. Η αστυνομία μάλιστα ανακοίνωσε ότι συνέλαβε μια 40χρονη που αποπειράθηκε να διαρρήξει το ιδιωτικό σχολείο «Τόμας Μπάτερσι» όπου φοιτά ο 4χρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλεντον. Μιλάμε για… θεματάρα.

«™Ù· Ù۷Λ‰È·»

•·Ó·Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ˘Èfi˜

Για μια ακόμη φορά μεγαλούργησε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Νίκος Καρανίκας, που δεν κρατήθηκε και άρχισε να διαολοστέλνει τους Καναδούς επενδυτές στέλνοντάς τους «στα τσακίδια». Είναι να απορεί κανείς με το θράσος αυτού του υπαλλήλου που νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί ως «τρολ του Μαξίμου» κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκει μπροστά της ένα σημαντικό πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι πως όλα αυτά που γράφει ο Καρανίκας τα ακούει γύρω του στα γραφεία της Βουλής όπου γυρίζει ή στου Μαξίμου. Γι' αυτό και έχει άγνοια κινδύνου για όσα γράφει.

O Ουχούρου Κενιάτα, γιος του ιδρυτή της Κένυας, έγινε ο νεότερος πρόεδρος της χώρας και του αρέσει να παρουσιάζεται ως «ψηφιακός πρόεδρος» που θα ηγηθεί της «αναγέννησης» και της «οριστικής ανεξαρτησίας». Ωστόσο, δεν πρόλαβε καλάκαλά να αρχίσει τη δεύτερη θητεία του στην εξουσία και το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας ακύρωσε την επανεκλογή του. Έχει περάσει, όμως, και χειρότερα αφού πριν από τέσσερα χρόνια η Διεθνής Δικαιοσύνη τού είχε απαγγείλει κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λόγω της πολύνεκρης βίας που είχε ξεσπάσει ύστερα από αμφισβητούμενες εκλογές το 2007.

Η Βελγίδα Μαρίζα Παπέν ήταν το βασικό πρόσωπο διαφημιστικής καμπάνιας αυστραλιανής φίρμας γυαλιών ηλίου στις πυραμίδες. Το πρακτορείο, όμως, δεν είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη από τις αιγυπτιακές Αρχές άδεια φωτογράφησης στις πυραμίδες, όταν μάλιστα το κόνσεπτ προέβλεπε ότι η Παπέν θα φωτογραφιζόταν εντελώς γυμνή στα αρχαία μνημεία. Στο Λούξορ η δουλειά έγινε δωροδοκώντας τους φύλακες, στο Καρνάκ, όμως, όλο το συνεργείο συνελήφθη και το μοντέλο κλείστηκε σε ένα κελί με ακόμη 20 άντρες κρατουμένους…

«∞Ó·˙ËÙ›ٷȻ ΔÔ «fiÏÔ» Ë ™¿Û· Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ Εδώ η Σάσα, εκεί η Σάσα, πουΣε μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες και ένα από τα κρυφά όπλα της Άνγκελα Μέρκελ εν όψει των γερμανικών εκλογών εξελίσσεται η Σοφία Τομάλα. Η 27χρονη καλονή, τοπ μόντελ, ηθοποιός και από τις πιο δημοφιλείς της Γερμανίας, τελευταία ξεκίνησε και να εμφανίζεται δίπλα της. Όπως στην εκδήλωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπου η Τομάλα, ντυμένη στα κόκκινα, έφτασε μαζί με τη Μέρκελ και κάθισε δίπλα της.

θενά η Σάσα… Μα, τι έγινε αυτό το κορίτσι, άνοιξε η γης και την κατάπιε; Και δεν κρύβεται κιόλας 2 μέτρα μπόι. Ούτε στο Πρωινό πια, αλλά ούτε σε εγκαίνια, ούτε σε γκλαμουράτες εκδηλώσεις, ούτε σε βαφτίσια, που δεν έλειπε ποτέ, δεν την βλέπουμε πουθενά. Ψυχράθηκε με τη Φαίη; Τι να 'γινε, τι να 'γινε; Σύμφωνα με δημοσιογράφο «κουσκουσάδικης» τηλεοπτικής εκπομπής, ήταν δική της απόφαση λέει, και θα τα παρατήσει όλα να πάει στην Αμερική. Εκεί ζει… ο καλός της φίλος Παύλος Βαρδινογιάννης, ο οποίος χώρισε με τη γυναίκα του επειδή εκείνος ήθελε να διαμένει στις ΗΠΑ.


12

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Κώστας Γκιουλέκας Τ Ι Λ Ε Ε Ι Γ Ι Α ...

«Οι επενδύσεις δεν έρχονται γιατί υπάρχουν ο Σπίρτζης, ο Σκουρλέτης, ο Δρίτσας, ο Σταθάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ» ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: «Βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Άλλο πρόεδρος 15μελούς και άλλο υπεύθυνος πρωθυπουργός της χώρας. Ο συνδυασμός της ιδεοληψίας με την έλλειψη γνώσεων είναι εκρηκτικός».

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ: «Η χώρα δεν κυβερνάται με ιδεοληψίες, αλλά με σοβαρές και υπεύθυνες πολιτικές. Η εμμονή σε κάποιες ιδέες, ιδίως όταν αυτές αφορούν σε μειοψηφίες, μας γυρίζει πολύ πίσω».

ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ: «Από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει τεράστια απόσταση. Δυστυχώς, στην εφαρμογή της πολιτικής τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Ακόμη περιμένουμε την παραίτηση εάν το αφορολόγητο έπεφτε κάτω από τα 9.000 ευρώ – ο ίδιος και η κυβέρνηση το μείωσαν στα 5.600!»

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«√ ΔÛ›Ú·˜ “Ô‡ÏËÛ” εικονική πραγματικότητα ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË» «Επειδή στην κυβέρνηση απέτυχαν και είναι ανίκανοι δε σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί» Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ ακόγουστη φάρσα, που για ακόμη μία φορά αποδεικνύει το πόσο μακριά είναι οι κυβερνώντες από την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες», χαρακτήρισε τη φετινή ομιλία του πρωθυπουργού στην 82η ΔΕΘ ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Κώστας Γκιουλέκας στη συνέντευξή του στη «ΒτΚ». Όσον αφορά τη σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι πρόεδρος της Ν.Δ. θα αναδείξει το δρόμο που οδηγεί στην ανάκαμψη της Οικονομίας και στην ανάπτυξη, με την προσέλκυση επενδύσεων, μέσα σ’ ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, με γρήγορες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς: στην Οικονομία, την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημόσια Διοίκηση».

«Κ

Κύριε Γκιουλέκα, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του αφήγημα, με τη Νέα Δημοκρατία να τον κατηγορεί ότι αυτό συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ποια από αυτά που είπε ο πρωθυπουργός δεν ισχύουν; «Ο Αλέξης Τσίπρας βλάπτει την Ελλάδα! Όσο παραμένει στην εξουσία η ζημία γίνεται μεγαλύτερη. Φέτος, από την ομιλία του κ. Τσίπρα στην ΔΕΘ, το μόνο που έλειπε ήταν το “Μια φορά κι έναν καιρό…”! Ήταν μια κακόγουστη φάρσα, που για ακόμη μία φορά αποδεικνύει το πόσο μακριά είναι οι κυβερνώντες από την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Δεν έχει σημασία, όμως, μόνο τι είπε ο κ.Τσίπρας, αλλά τι κάνει στην πραγματικότητα η κυβέρνησή του. Στην εικονική πραγματικότητα που θέλησε να “πουλήσει” στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ξέχασε να αναφέρει τα δύο αχρείαστα

Μνημόνια που υπέγραψε η κυβέρνησή του, τη δέσμευση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια, τα συνεχιζόμενα capital controls που έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία επιχειρήσεις και ιδιώτες. Παρέλειψε να αναφερθεί στην ομιλία του στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς των κατοικιών. Από το “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” οι κυβερνώντες παραδίδουν σήμερα τα σπίτια των Ελλήνων στους δανειστές τους. Λησμόνησε να αναφέρει την άτυπη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το Δημόσιο, την ουσιαστική ακύρωση των επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είπε κουβέντα για το γεγονός ότι δέσμευσε τη χώρα υπέρμετρα με μία συνεχιζόμενη λιτότητα για πολλά χρόνια, και με όσα υπέγραψε για την περαιτέρω περικοπή των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου κατά 3.000 ευρώ από το 2019-2020, που θα πλήξει κυρίως τους χαμηλομισθωτούς, τους χαμη-

λοσυνταξιούχους, τους ανέργους και τους νέους αγρότες. Αυτή είναι η περίφημη “κοινωνική ευαισθησία” του Αλέξη Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. Τέλος, ο πρωθυπουργός οικειοποιήθηκε έργα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δρομολόγησαν και είχαν σχεδόν ολοκληρώσει, και σήμερα τα παρουσιάζει ως δικά του επιτεύγματα, όπως τις σήραγγες Τεμπών και του Πλαταμώνα, την Ιόνια Οδό κ.ά. Ξέχασε, όμως, να πει ότι όσο ήταν στην αντιπολίτευση πολεμούσε λυσσαλέα και καταψήφιζε στην Βουλή αυτά τα έργα, όπως και τη συμφωνία για το Λιμάνι του Πειραιά, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης κ.ά.». Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα στη ΔΕΘ; Τι μηνύματα πιστεύετε ότι πρέπει να εκπέμψει στην ελληνική κοινωνία στη φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ; «Η Ελλάδα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει για να βρει χρήματα που θα

τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη. Ο ένας είναι η αδιέξοδη πολιτική της σημερινής κυβέρνησης με τις αλλεπάλληλες φοροεπιδρομές, που οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη φτωχοποίηση των Ελλήνων… Ο άλλος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ανάκαμψη της Οικονομίας, στη σταθεροποίησή της, και, εν τέλει, στην ανάπτυξη, με την προσέλκυση επενδύσεων, μέσα σ’ ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Με γρήγορες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς: στην Οικονομία, την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, μια απολύτως κοστολογημένη πρόταση, που συμπληρώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία. Μια πρόταση, που βασίζεται στην αλήθεια και στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους συμπολίτες μας. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για μια διέξοδο από την κρίση, για μια Ελλάδα που μπορεί να ξαναχτίσει τις ελπίδες της, να ξαναστήσει το όραμά της. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Το γεγονός ότι οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν αποτύχει παντελώς και είναι ανίκανοι να βγάλουν τη χώρα από την κρίση δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε τα τραγικά δικά τους λάθη. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

«Η Ν.Δ. θα αξιοποιήσει τους δημοσίους υπαλλήλους και δεν θα τους απολύσει», τονίζει στη «ΒτΚ» ο Κώστας Γκιουλέκας.

ξεκινήσει την έξοδο από τα Μνημόνια πριν έλθει ο Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία. Τότε που η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε μειώσει το ΦΠΑ στη σίτιση από το 23% στο 13%, είχε μειώσει την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης κατά 30%, είχε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%, είχε διανείμει περίπου μισό δισεκατομμύριο πλεόνασμα στου συμπολίτες μας. Δυστυχώς, ξαναβουλιάξαμε στην ύφεση και είδαμε όλους τους παραπάνω δείκτες να αυξάνονται. μαζί με νέους δυσβάσταχτους φόρους που μας επιβλήθηκαν, μετά την περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα – Βαρουφάκη και τα νέα Μνημόνια που μας έφεραν». Πώς σχολιάζετε τις αναφορές και τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα; «Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν έναν ιδιαίτερα αρνητικό συμβολισμό για τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. Από εδώ υποσχέθηκαν 12 δισ. παροχές, με το περίφημο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και φόρτωσαν στον ελληνικό λαό περίπου 15 δισ. νέα βάρη και 100 δισ. ζημία στην εθνική Οικονομία! Φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας ξέχασε την παροιμία ότι “στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί”. Έτσι, μίλησε πάλι φέτος για την ολοκλήρωση του μετρό το 2019-2020, αλλά δεν είπε κουβέντα για τα προβλήματα με τις αρχαιότητες στην οδό Βενιζέλου και την Πλατεία Αγίας Σοφίας, για τα οποία θα απαιτηθούν χρόνοι που θα ξεπεράσουν κατά πολύ το 2020, ούτε για

τον τρόπο χρηματοδότησης των σχετικών μελετών. Εξήρε την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, αλλά ξέχασε να αναφέρει πως μόλις το 2019, δύο χρόνια μετά, απελευθερώνονται οι αστικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Έκανε λόγο για την αναβάθμιση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλά ξέχασε ότι ως αντιπολίτευση ήταν εντελώς αντίθετος στην προσπάθεια αξιοποίησής του και μπλόκαρε κάθε ενέργεια για την παραχώρηση του εμπορευματικού σταθμού του ΟΛΘ. Όπως λησμόνησε να αναφέρει, όταν μιλούσε για το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης, ότι υποβάθμισε το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και το υπήγαγε ως υφυπουργείο στο υπουργείο Εσωτερικών. Εξήγγειλε τη σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα και τον Δούναβη, αλλά απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στο θέμα της εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Ελπίζουμε να μην εννοούσε ότι και αυτό θα προχωρήσει “ταχέως”, σύμφωνα με το πρότυπο της επένδυσης στο Ελληνικό!» Ας περάσουμε στο ζήτημα της «Eldorado Gold». Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα σας ότι «επιμένετε στο στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που καθορίζεται μονάχα από την ασυδοσία των επιχειρηματικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, την αδιαφορία για το Περιβάλλον και την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας». Τι απαντάτε; «Το ζήτημα δεν είναι μόνο η “Eldorado

Σε λίγες ημέρες ξεκινά η Τρίτη Αξιολόγηση που έχει να κάνει με τη Δημόσια Διοίκηση. Εκεί υπάρχουν σοβαρές υστερήσεις στα θέματα κινητικότητας και δημοσίων υπαλλήλων. Τι σημαίνει όταν η Ν.Δ. λέει λιγότερο και πιο αποτελεσματικό Δημόσιο; Και σας το ρωτώ. γιατί οι περισσότεροι σκέφτονται ότι αυτό σημαίνει απολύσεις. Κατηγορηματικά δηλώσαμε ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το έμψυχο δυναμικό που απασχολείται στο δημόσιο τομέα, να επιβραβεύσουμε τους ικανούς και φιλότιμους δημοσίους υπαλλήλους, να εκσυγχρονίσουμε τη Δημόσια Διοίκηση και να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη της για τον Έλληνα πολίτη. Να βάλουμε, όμως, και ένα τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., η οποία σπαταλά τα χρήματα των βαριά φορολογούμενων Ελλήνων για τη δημιουργία και διόγκωση του κομματικού κράτους και την εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων».

13

ΔÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· να ωραίο ευχολόγιο για λωτης εργασίας, του «brain ανάπτυξη, εργασία και drain», δε διαφέρει δηλαδή από κοινωνικό κράτος, χω- την Ελλάδα της διακυβέρνησης ρίς σαφές πλάνο για το πώς θα ΣΥΡΙΖΑ. επιτευχθούν, είχαμε την τύχη Οι θριαμβολογίες για τις άμε–ή καλύτερα την ατυχία– να σες ξένες επενδύσεις, που αντιακούσουμε από τα χείλη του προσωπεύουν μόλις το 1,8% πρωθυπουργού το περασμέ- του ΑΕΠ, και για το GRΕ-invest νο Σάββατο. αποκτούν μάλλον φαιδρή Ο Aλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ χροιά αν τις δει κανείς υπό το επιχείρησε να επισημοποιήσει τη πρίσμα των παλινδρομήσεων στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον σε Ελληνικό και Σκουριές. Ακόρεαλισμό παμα πιο ανησυρουσιάζοντας £∂√Ã∞ƒ∏™ χητική είναι η σε θεωρητικό στρεβλή θεώεπίπεδο μια κυρηση του πρωβέρνηση που θυπουργού σε εργάζεται για μια σειρά θεμάτην προσέλκυτων, όπως το ση κεφαλαίων υποτιθέμενο για επενδύσεις, διαπραγματευγια την οργάνωτικό πλεονέση ενός σύγκτημα που πηχρονου κράτους και που θέτει γάζει από τα υπερμεγέθη πλεως προτεραιότητα την καταπο- ονάσματα, η σιγουριά για τον λέμηση των ανισοτήτων. οδικό χάρτη του Χρέους, το τι σηματοδοτεί η έξοδος στις αγοεπικοινωνιακή μείξη ρές, η ανύπαρκτη επιτυχία του αλήθειας, στρεβλώσε- Εξωδικαστικού Συμβιβασμού ων της πραγματικότη- και το πώς βαδίζουν τα δημοτας και καλλιέργειας προσδο- σιονομικά μεγέθη. κιών στόχευε στο να ωραιοποιήσει ένα αφήγημα το οποίο εν ακούσαμε τίποτα από στην πραγματικότητα παραμέτα χείλη του πρωθυνει εν πολλοίς στη σφαίρα του πουργού για την ανάγκη φαντασιακού. βελτίωσης και αυτοματοποίησης Όσο και αν η υπερκάλυψη των του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, για την δημοσιονομιανάγκη ρύθμικών στόχων, η «Δεν σης των οφειέξοδος στις λών αγροτών, ακούσαμε αγορές, η βελεπαγγελματιών τίωση των δειτίποτα από τα χείλη και εργαζομέκτών στη βιομητου πρωθυπουργού νων, για την χανική παραγωγια την Ελλάδα ανάγκη μείωγή και στην οισης εισφορών των νέων, για κονομική εμπικαι φόρων σε την Ελλάδα στοσύνη είναι μισθωτούς και ένα γεγονός, της δημιουργίας, την ελεύθερους άλλο τόσο οι Ελλάδα του αύριο» επαγγελματίες, ρυθμοί ανάπτυγια την ανάγκη ξης απέχουν πολύ από το 2% στήριξης των νέων, που φεύτων πρωθυπουργικών εξαγγε- γουν από μια χώρα που μοιάλιών, ενώ μια σειρά επενδυτι- ζει να μην τολμά να ψάξει για κών σχεδίων του Αναπτυξιακού, άλλες επιλογές πέραν της πετων συμπράξεων, των ευρωπαϊ- πατημένης που μας οδήγησε κών προγραμμάτων παραμέ- έως εδώ. Δεν ακούσαμε τίποτα για την νουν απλώς στα χαρτιά. Ελλάδα των νέων, για την ΕλλάΠράγματι, η Ελλάδα που χρεδα της δημιουργίας, την Ελλάδα οκόπησε ήταν η Ελλάδα της διατου αύριο. φθοράς, της διαπλοκής και του πελατειακού κράτους, αλλά δεν * Ο Χάρης Θεοχάρης είναι απέχει από την Ελλάδα των κομανεξάρτητος βουλευτής Β' Αθήνας. ματικών προσλήψεων, της αδή-

Ã∞ƒ∏™

Έ

Η

Δ

,,

«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σκοινί. Υποσχέθηκαν 12 δισ. παροχές, φόρτωσαν 15 δισ. νέα βάρη!»

Gold”. Είναι η συνολική αντιμετώπιση των επενδυτών από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με τα συνεχή εμπόδια και τις επιτηδευμένες καθυστερήσεις που θέτουν υπουργοί, βουλευτές, στελέχη και δήμαρχοι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που φταίει και δεν προχωρούν οι επενδύσεις είναι οι ιδεοληψίες τους και η γενικότερη αναξιοπιστία της κυβέρνησης Τσίπρα. Ποιος επενδυτής θα έλθει στην Ελλάδα όταν ο υπουργός Σπίρτζης ζητεί “συγγνώμη” γιατί προχώρησε την αποκρατικοποίηση των 14 αεροδρομίων με τη Fraport; Όταν ο υπουργός Σκουρλέτης θέτει συνεχώς νέα εμπόδια στη μεγαλύτερη διεθνή επένδυση που γίνεται στη χώρα, στις Σκουριές; Όταν ο πρώην υπουργός κ. Δρίτσας ζητούσε συγγνώμη από τους Έλληνες γιατί προχώρησε η συμφωνία για το Λιμάνι του Πειραιά με την Cosco; Όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτουν δάση και διατηρητέα κτίρια στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού; Και ας μην κρύβονται οι κυβερνώντες πίσω από δήθεν περιβαλλοντικές ευαισθησίες! Όλοι είμαστε ευαίσθητοι για το Περιβάλλον. Κανένας δεν μπορεί να μονοπωλεί αυτή την ευαισθησία. Είδαμε, όμως, τη δική τους ευαισθησία στη ρύπανση του Αργοσαρωνικού, όπου ο αρμόδιος υπουργός κ. Κουρουμπλής συγκάλεσε σύσκεψη για την αντιμετώπιση της οικολογικής αυτής καταστροφής, αφού άφησε να περάσουν άπρακτες τέσσερις-πέντε ημέρες από το τραγικό γεγονός. Εμείς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε ένα όραμα. Να αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου, να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία, να προσελκύσουμε γρήγορες και άμεσες επενδύσεις, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να σταματήσουμε τον κατήφορο που έχει πάρει η χώρα μας. Να βάλουμε φρένο στη φυγή νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους, τους ικανότερους Έλληνες. Και θα τα καταφέρουμε».

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™


14

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

∫∞£∂ º√ƒ∞ ™Δ∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∏

°È· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

«Η κυβέρνησή μας είναι φιλική προς τις επενδύσεις» είπε ο πρωθυπουργός, και συμπλήρωσε: «Είναι πια γεγονός, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας». Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, η Eldorado Gold ανακοίνωνε την αναστολή των εργασιών της και την αποχώρησή της από τη χώρα, καθώς επί της ουσίας κατηγορούσε την κυβέρνηση για εμπαιγμό. Και σε αυτή την εξέλιξη ο σύμβουλος στρατηγικής του πρωθυπουργού κ. Καρανίκας έγραφε δημόσια: «Στα τσακίδια Eldorado και να μη στεριώσεις πουθενά!». Ένα πολύ εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στάλθηκε στους ξένους επενδυτές, σε αντιδιαστολή με τα όσα δήλωνε ο κ. Τσίπρας στην 82η ΔΕΘ. Και δεν είναι μόνο οι Σκουριές στη Χαλκιδική. Η επένδυση στο Ελληνικό κωλυσιεργεί. Η κυβέρνηση Τσίπρα μιλά για επενδύσεις, ενώ στην πραγματικότητα τις διώχνει...

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος για τον Αλέξη Τσίπρα να αναπτύσσει τα πολιτικά του σχέδια. Γιατί κάθε φορά από τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του αυτοδιαψεύδεται. Και οι ομιλίες του στη ΔΕΘ είναι ένας «μαρτυριάρης» μπούσουλας για τους πολιτικούς του αντιπάλους να έχουν συγκεντρωμένα τα όσα υπόσχεται και τα όσα δεν κάνει ο πρωθυπουργός. Φέτος, στην 82η ΔΕΘ, στην ομιλία του το προηγούμενο Σάββατο, μας περιέγραψε, ούτε λίγο ούτε πολύ, έναν οικονομικό παράδεισο για τη χώρα! «Τα θαύματα κρατούν τρεις ημέρες», είναι η γνωστή ρήση. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα κράτησαν μόνο μία ημέρα, καθώς η ίδια η πραγματικότητα ήρθε να διαψεύσει το πιο δυνατό χαρτί στο αφήγημα που προσπάθησε να πλασάρει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, αυτό ότι η κυβέρνησή του οδηγεί τη χώρα από το Grexit, στο Grinvest. Η «ΒτΚ» παραθέτει συγκεγκριμένα ένα δεκά-

Η

λογο του Αλέξη Τσίπρα από όσα είπε στη ΔΕΘ, και τα όσα ισχύουν: 1. Επενδύσεις. «Η κυβέρνησή μας είναι φιλική προς τις επενδύσεις» είπε ο πρωθυπουργός, και συμπλήρωσε: «Είναι πια γεγονός, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας». Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, η Eldorado Gold ανακοίνωνε την αναστολή των εργασιών της και την αποχώρησή της από τη χώρα, καθώς επί της ουσίας κατηγορούσε την κυβέρνηση για εμπαιγμό. Και σε αυτή την εξέλιξη ο σύμβουλος στρατηγικής του πρωθυπουργού κ. Καρανίκας έγραφε δημόσια: «Στα τσακίδια Eldorado και να μη στεριώσεις πουθενά!». Ένα πολύ εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στάλθηκε στους ξένους επενδυτές, σε αντιδιαστολή με τα όσα δήλωνε ο κ. Τσίπρας στην 82η ΔΕΘ. Και δεν είναι μόνο οι Σκουριές στη Χαλκιδική. Η επένδυση στο Ελληνικό κωλυσιεργεί. Η κυβέρνηση Τσίπρα μιλά για επενδύσεις, ενώ στην πραγματικότητα τις διώχνει...

Ανεργία: τα νούμερα... δουλεύουν! «Το 2014 η ανεργία ήταν στο 27%. Σήμερα, με βάση τα επίσημα στοιχεία έχει μειωθεί στο 21,2%. Τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά, όσο έχουμε την ευθύνη, μειώνεται σχεδόν 2 μονάδες το χρόνο, ενώ μέχρι το 2015 αυξανόταν 1,5 μονάδα το χρόνο. Από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο 2016 έχουν δημιουργηθεί 213.000 νέες θέσεις εργασίας. Και φέτος, έως τον Ιούλιο, δημιουργήθηκαν 263.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ τα τελευταία 16 χρόνια, όχι μόνο ρεκόρ στα χρόνια της κρίσης», είπε ο πρωθυπουργός. Αν αθροίσει κανείς όσες θέσεις εργασίες ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας ότι δημιουργήθηκαν, θα καταλήξει συνολικά σε 496.000 νέες θέσεις εργασίας από το Σεπτέμβριο του 2015 έως και το 2017. Από το Σεπτέμβριο του 2015 είπε ότι δημιουργήθηκαν 100.000 νέες θέσεις. Το 2016 ότι δημιουργήθηκαν 136.000 νέες θέσεις εργασίας, και το 2017 πανω από 260.000. Συνολικά, δηλαδή, πάνω από 496.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τη μέτρηση της ανεργίας, του αριθμού των ανέργων και των νέων θέσεων εργασίας που απεικονίζεται αποκλειστικά και μόνο στους δείκτες και τα στοιχεία που κάθε μήνα παρουσιάζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ισχύει: Το Σεπτέμβριο του 2015 η ανεργία ήταν στο 24,8% με 1.193.700 ανέργους. Αν συμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσίπρας δημιουργήθηκαν συνολικά 496.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία 3 χρόνια (2015 - 2016 -

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ, ότι η κυβέρνησή του είναι φιλική προς τις επενδύσεις, η Eldorado Gold ανακοίνωνε την αναστολή των εργασιών της στις Σκουριές!

,,

Επενδύσεις

Τι έταξε στη ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας και τι (δεν) ισχύει

Στην 82η ΔΕΘ, για άλλη μία φορά η πραγματικότητα διέψευσε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα...

∂™¶∞: ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙÔÓ ‰È·„‡‰Ô˘Ó! «Η Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η πρώτη χώρα στην απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει εισροή πόρων 11 δισ. ευρώ για την ελληνική Οικονομία από το 2015 και μετά, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το εθνικό σκέλος του

2017), τότε οι άνεργοι σήμερα θα έπρεπε να είναι 1.193.700 – 496.000 = 697.700. Σύμφωνα, όμως, με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μηνός Ιουνίου 2017, το ποσοστό της ανεργίας είναι 21,2% με 1.017.100 ανέργους.

Ανάκαμψη της Οικονομίας: η... ευτυχία των αριθμών «Τα σημάδια ανάκαμψης και αντιστρο-

Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξήθηκε για 2η συνεχή χρονιά, και μάλιστα κατά 25%, και έφτασε στο 1 δισ. ευρώ», ανέφερε στην 82η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Τα όσα υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας αγγίζουν, όμως, τα όρια της παράλληλης πραγματικότητας για την Οικονομία και για τη χώρα. Οι πραγματικοί αριθμοί είναι αμίληκτοι.

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://cohesiondata.ec.europa.eu/ αναφέρεται πως στην Ελλάδα έχουν εισρεύσει 4,158 δισ. ευρώ, και κατά συνέπεια η χώρα κατατάσσεται 6η από πλευράς εισροής κοινοτικών πόρων. Και αυτή οφειλόμενη στην υψηλότατη προχρηματοδότηση - την υψηλότερη ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Το χειρότερο, όμως,

φής της υφεσιακής πορείας είναι πλέον εμφανή και σε μας και στους επενδυτές, αλλά και στους εταίρους μας. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δείχνουν ότι η χώρα κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται κοντά στο 2% για το τρέχον έτος. Ανάπτυξη υψηλή, που είχαμε να δούμε –παρόμοιου ύψους– πριν από εννέα χρόνια. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν έναν εξαιρετικό οιωνό αν συνυπο-

λογιστεί στην εξίσωση ότι έρχονται ύστερα από χρόνια πρωτοφανούς δημοσιονομικής προσαρμογής. Για 2 συνεχόμενα έτη όμως, καταφέραμε και υπερκαλύψαμε τους στόχους του προγράμματος για πρωτογενή πλεονάσματα», υποστήριξε ο κ. Τσίπρας. Το αφήγημα του κ. Τσίπρα της απεικόνισης της ελληνικής Οικονομίας είναι υπέρλαμπρο, αλλά συγκρούεται με τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά

είναι πως σε όρους ενδιάμεσων πληρωμών (interim payments), δηλαδή σε χρήματα που πραγματικά έφτασαν στην πραγματική Οικονομία, η χώρα μας κατατάσσεται στην 11η θέση. Μόλις 5 από τις 24 προγραμματισμένες δράσεις του 2017 έχουν προκηρυχθεί, άλλες 4 εκκρεμούν από το 2016, και εκατομμύρια αναπτυξιακών πόρων λιμνάζουν σε ενδιάμεσα ταμεία.

τους. Μια πραγματικότητα σκληρή, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υπερφορολόγηση και τα εξοντωτικά εισπρακτικά μέτρα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. Μόνο τον Ιούλιο προστέθηκαν 2 δισ. ευρώ νέα χρέη των πολιτών προς την Εφορία και το Δημόσιο, με αποτέλεσμα, σωρευτικά, να υπερβαίνουν πλέον τα 97 δισ. ευρώ. Προστέθηκαν 200.000 πολίτες που δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις φο-


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

15

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ ∞ÀΔ√¢π∞æ∂À¢∂Δ∞π ª∂ Δƒ√¶√ £∂∞ª∞Δπ∫√

ÚÁfi ›ӷÈ... ¢∂(¡)£! ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕ...

Αξίζει να σταθεί κανείς και για όσα τεχνηέντως απέφυγε να μιλήσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως τα 100 δισ. ευρώ που κόστισε στον ελληνικό λαό η καταστροφική πολιτική του. Ενώ ο κ. Τσίπρας δήλωνε στη ΔΕΘ ότι η ανεργία μειώνεται, λίγες ημέρες μετά, μεταλλωρύχοι από τις Σκουριές, που χάνουν τη δουλειά τους, διαδήλωναν στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

ρολογικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Το 30% των πολιτών δεν κατάφερε να πληρώσει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, γεγονός που, σε συνδυασμό με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποδεικνύει ότι έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητά τους. Η υπερφορολόγηση ταλανίζει τους πολίτες. Μόλις 73 δισ. ευρώ εισόδημα δήλωσαν το 2017 οι Έλληνες φορολογούμενοι, 2 δισ. ευρώ λιγότερο από το 2016 και 3 δισ. ευρώ λιγότερα από το 2015. Με 3 δισ. ευρώ λιγότερο εισόδημα οι Έλληνες καλούνται να πληρώσουν 25,8 δισ. ευρώ φόρους τους τελευταίους 5 μήνες του 2017, δηλαδή 3 δισ. ευρώ περισσότερους από το μέσο όρο της περιόδου 2014-2016 σε φόρους εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Θεσσαλονίκη: τάζει, τάζει! «Το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους προχωρά, και όχι μόνο προ-

χωρά, αλλά και τελειώνει, διότι σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να το δώσουμε. Το 2019 θα μπουν τα πρώτα τρένα, το 2020 θα δοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Ο ΟΑΣΘ πέρασε ήδη σε μια νέα εποχή με την αποϊδιωτικοποίησή του και μπαίνει τέλος στη σκανδαλώδη ιστορία του. Η επένδυση στον ΟΛΘ ολοκληρώθηκε, δημιουργώντας ευρύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες για την πόλη, για τη Β. Ελλάδα», είπε ο κ. Τσίπρας. Και ενώ ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το μετρό θα ολοκληρωθεί το 2019-2020 ξέχασε να αναφέρει ότι τα προβλήματα με τις αρχαιότητες στην οδό Βενιζέλου και στην Πλατεία Αγίας Σοφίας δεν έχουν λυθεί και θα απαιτηθούν χρόνοι που θα ξεπεράσουν κατά πολύ το 2020. Αναφέρθηκε, επίσης, στην κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, όταν μόλις το 2019 απελευθερώνονται οι αστικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα… Επιπρόσθετα, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. αναβαθμίζει το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης,

Αξίζει να σταθεί κανείς και για όσα τεχνηέντως απέφυγε να μιλήσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έτσι, απέφυγε να αναφερθεί στα 100 δισ. ευρώ που κόστισε στον ελληνικό λαό η καταστροφική πολιτική του. Μια πολιτική, που οδήγησε στην εκροή καταθέσεων, στην εσωτερική στάση πληρωμών, στο κλείσιμο των τραπεζών, στην επιβολή capital controls, στην υπογραφή του 3ου αχρείαστου Μνημονίου με νέα δανεικά έως 86 δισ. ευρώ, την ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που κόστισε 40 δισ. ευρώ σε ελληνικό Δημόσιο και Έλληνες μικρομετόχους, στην επιστροφή στην ύφεση με απώλεια 26 δισ. ευρώ ή 6.300 ευρώ για κάθε νοικοκυριό μέχρι το τέλος του 2017. Δε ζήτησε συγγνώμη από τα 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους που τους πετσοκόβει τη σύνταξη, που από 1.01.2019 τούς κόβει από 2 έως 3 συντάξεις μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Επίσης, δε μίλησε για την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

αναγγέλλοντας τη δημιουργία εμπορικού κέντρου σε αυτό και την απόδοση της Α’ Προβλήτας στο κοινό. Ωστόσο, ως αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του πολέμησαν την προσπάθεια αξιοποίησής του και μπλόκαραν την παραχώρηση του εμπορευματικού σταθμού του ΟΛΘ. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ίδρυση του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να δείξει ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της Βορείου Ελλάδος, αλλά δεν αναφέρθηκε στην υποβάθμιση του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και την υπαγωγή του ως υφυπουργείο στο υπουργείο Εσωτερικών. Υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη σιδηροδρομική σύνδεση με τον Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί στην εξεύρεση των πόρων υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου. Αναφέρθηκε στην παραχώρηση του Στρατοπέδου του Παύλου Μελά, η οποία είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εξήγγειλε την παραχώρηση του Στρατοπέδου Κόδρα, χωρίς, όμως, να

μιλήσει για τα σοβαρά ιδιοκτησιακά προβλήματα που υπάρχουν εκεί.

Μετανάστευση νέων: την τριπλασίασε! «Ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων ασφυκτιούν στην ίδια τους τη χώρα. Ή μεταναστεύουν για να φυτέψουν τα όνειρά τους σε ξένες πατρίδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τελειώσει», είπε ο πρωθυπουργός. Ωστόσο, δεν είπε ότι η μετανάστευση των νέων επιταχύνθηκε επί των ημερών του. Το ποσοστό των νέων ανθρώπων που επεδίωκε να βρει δουλειά στο εξωτερικό από 11% το 2015, έφτασε το 28% το 2016 και το 33% το 2017. Τριπλασιάστηλε μέσα σε δύο χρόνια, αρχικά εξαιτίας της καταστροφικής κυβερνητικής πολιτικής το α’ εξάμηνο του 2015, και εν συνεχεία λόγω της υπερφορολόγησης και των εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών που πνίγουν την απασχόληση και τη δημιουργικότητα των νέων γκρεμίζοντας τα όνειρά τους

Προστασία πρώτης κατοικίας = πλειστηριασμοί! «Φροντίσαμε, παρά τις ισχυρές πιέσεις να διασφαλίσουμε την προστασίαα της πρώτης κατοικίας. Με την επέκταση της εφαρμογή του νόμου Κατσέλη και τη νέα ρύθμιση, που έρχεται και θα παρατείνει την ισχύ του και μετά το τέλος του τρέχοντος έτους», τόνισε ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις υπάρχουν. Μόνο τον Ιούλιο έγιναν 20.000 κατασχέσεις, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός τους υπερβαίνει τις 970.000. Με 700.000 επιπλέον πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κατασχέσεων το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, οι πολίτες βρίσκονται απέναντι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Έξοδος από τα Μνημόνια: του... χρόνου! «Τα εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ θα έχουν μια μεγάλη διαφορά από όλα τα προηγούμενα χρόνια.Η χώρα ύστερα από 8, δυστυχώς, ολόκληρα χρόνια θα εγκαινιάζει τη ΔΕΘ εκτός Μνημονίων και εκτός ασφυκτικής επιτροπείας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι το σχέδιό μας», προανήγγειλε ο κ. Τσίπρας. Η έξοδος της χώρας από τα Μνημόνια θα είχε συμβεί πολύ πριν αν δεν υπονόμευε ο ΣΥΡΙΖΑ την προσπάθεια της κυβέρνησης Σαμαρά. Και ενώ διαφημίζει την έξοδο από τα Μνημόνια, ως ένα άλλο επικοινωνιακό αφήγημα δεν εξηγεί τους όρους με τους οποίους αυτό θα συμβεί.

¶∞π¢∂π∞:

∞‰È¿‚·ÛÙÔÈ Î·È Â‰Ò... «Τα σχολεία, για πρώτη φορά πέρσι, άνοιξαν χωρίς προβλήματα, και το ίδιο θα γίνει και φέτος. Ίσως να πάψουμε από εδώ και στο εξής να το αναφέρουμε, γιατί πράγματα που θα έπρεπε να συμβαίνουν κανονικά, δε θα πρέπει να μας απασχολούν και να τα αναφέρουμε, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, δε γίνονταν κανονικά. Η μεγάλη, όμως, μεταρρύθμιση θα είναι η ριζική αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου και ο τρόπος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», είπε ο κ. Τσίπρας. Και ενώ αρχικά ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας και ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου προανήγγειλαν την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μετά ήλθε η ανακοίνωση για διπλές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το πόσο αρνητικές είναι οι αλλαγές φαίνεται και από το ότι η ίδια η ΟΛΜΕ επί της ουσίας ζητά την απόσυρση του σχεδίου για το Λύκειο και για το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΑΕΙ. Η ΟΛΜΕ απέρριψε βασικά σημεία του σχεδίου: θεωρεί ότι το νέο σχέδιο των διπλών εξετάσεων είναι πιο εξεταστικοκεντρικό σύστημα από το σημερινό, ενώ διαφωνεί και με τη μετατροπή της Γ' Λυκείου σε προπαρασκευαστικό έτος. Η ΟΛΜΕ, μεταξύ άλλων, θεωρεί ότι έτσι: παραβιάζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου, και δη της τελευταίας τάξης, θα ενισχυθεί η παραπαιδεία, περιορίζονται τα μαθήματα, ενώ δεν είναι γνωστό ποια θα παραμείνουν υποχρεωτικά και ποια θα μετατραπούν σε επιλογής και εάν θα τεθούν όροι (π.χ. ελάχιστος αριθμός μαθητών) για να διδάσκονται. Θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών των μαθητών της Γ' Λυκείου. Και ενώ ο πρωθυπουργός περιγράφει τα θετικά της ελληνικής Εκπαίδευσης επί διακυβέρνησής του, στέλνει ο ίδιος τα παιδιά του σε ιδιωτικά σχολεία.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ√ ¶§∞π™π√ Δ∏™ √ªπ§π∞™ Δ√À

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Í›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Και ακόμη χειρότερα, τραυμάε λίγους μήνες θα κλείσουμε τρία χρόνια δια- τισε σοβαρά την εικόνα της χώκυβέρνησης της «Πρώ- ρας απέναντι στην επενδυτική της Φορά Αριστεράς». Οι πολί- κοινότητα. Η μόνιμη διγλωσσία τες βίωσαν με πολύ επώδυνο και η διαρκής πολεμική των τρόπο την πολιτική του κυρίου υπουργών απέναντι στους Τσίπρα, και γνωρίζουν τα ακόμη επενδυτές καθιστούν την Ελχειρότερα που έπονται στο επό- λάδα έναν τόπο άκρως εχθρικό για την επιχειρηματικότητα. μενο διάστημα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέε λίγα λόγια, παραλάλαβε μια Οικονομία που είχε βανε την Ελλάδα σε πρωτογενές πλεόνασμα, ανάδιαδικασία εξόδου πτυξη του ΑΕΠ ύστερα από πολλά χρόνια ύφεσης, ένα πλήρως από την κρίση και την καταντήσαανακεφαλοποιημένο τραπεζικό νε μια χώρα στην οποία ο κόσμος δεν μπορεί να σύστημα, «κόκπάρει περισσόκινα» δάνεια ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ τερα από τετραπου είχαν σταμακόσια ευρώ από τήσει να αυξάνοτον κόπο του. νται, νόμους που Μια χώρα στην προστάτευαν οποία θεωρούουσιαστικά τους νται ταξικοί εχθροί μικροϊδιοκτήτες οι νοικοκυραίοι. από τους πλειΜια χώρα στην στηριασμούς οποία οι ελεύθεπρώτης κατοικίας, ισχυρό επενδυτικό ενδια- ροι επαγγελματίες και όσοι παφέρον για ξένες επενδύσεις, και ράγουν είναι υποχρεωμένοι να χαμηλά spreads στα ελληνικά δίνουν το 80% του εισοδήματός ομόλογα. Υπήρχε μόνο μια εκ- τους. Μια χώρα της οποίας πεκρεμότητα. Να συμφωνηθεί ντακόσιες χιλιάδες ταλαντούχα μια διορθωτική επιβάρυνση, παιδιά ξενιτεύτηκαν στο εξωτεκόστους περίπου ενός δισ. ευ- ρικό για ένα κομμάτι ψωμί. Μια χώρα στην οποία ο δημόρώ (email Χαρδούβελη), και βεβαίως να ενεργοποιηθεί η πιστο- σιος διάλογος, παρ’ όλες τις αντεληπτική γραμμή στήριξης που θα γκλήσεις που υπήρχαν πάντοτε μας οδηγούσε οριστικά εκτός ανάμεσα στα κόμματα, διεξαγόταν σε ένα επίπεδο ευπρέπειας Μνημονίων. και σοβαρότητας, και κατάντηήμερα, η κυβέρνηση, σε να είναι το πεζοδρόμιο του ύστερα από τρία σχεδόν κυρίου Πολάκη και του κυρίου χρόνια, αγωνίζεται να πιά- Καρανίκα. σει τις παραπάνω επιδόσεις έχοντας εν τω μεταξύ προκαλέσει ε άλλα λόγια, μια Ελφυγή καταθέσεων άνω των 50 λάδα στην οποία οι δισ. ευρώ από το τραπεζικό μας ψευδο-αριστεροί σύστημα, capital controls και εφαρμόζουν κατά γράμμα τις πιο αναγκαστική ανακεφαλοποίη- ακραίες απαιτήσεις των δανειση των τραπεζών με τεράστια στών, και η μόνη αντίσταση για την ζημία για το ελληνικό Δημόσιο, οποία είναι ικανοί είναι να αρνούαφού εν μια νυχτί ξεπουλήθηκαν νται ότι ο σταλινισμός και τα αλλά οι τράπεζες στα ξένα funds. παρόμοια καθεστώτα δεν διέΠεραιτέρω, προκάλεσε το πραξαν εγκλήματα κατά της ανκλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσε- θρωπότητας. ων, την αύξηση της άμεσης φοΑπό αυτήν την παρακμιακή Ελρολογίας, τη δραματική αύξηση λάδα της «Πρώτης Φορά Αριτου ΦΠΑ, τη μετατροπή των ερστεράς», σίγουρα ο ελληνικός γαζομένων σε γενιά των 360 λαός αξίζει κάτι καλύτερο. Και ευρώ, τη δημιουργία συνταξιούχων ακόμη και των 185 ευ- αυτό το καλύτερο δεν έχει απλά ρώ, τη φτωχοποίηση των πολι- την επιθυμία αλλά το πολιτικό και τών με μέτρα λιτότητας άνω των ηθικό καθήκον να το προσφέρει 11 δισ. ευρώ, και ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία. την επιβράδυνση της ανοδικής * Ο Κώστας Καραγκούνης είπορείας του ΑΕΠ, στερώντας παραγόμενο πλούτο και έσοδα ναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας. για το κράτος.

Σ

∫ø™Δ∞™

Μ

Σ

Μ

«∞Í›˙Ô˘Ì Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ ε κεντρικό σύνθημα «Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα» ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεδιπλώσει, σήμερα το βράδυ, στο «Βελλίδειο», από το βήμα της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το όραμά του για το παρόν και το μέλλον της χώρας, βασισμένος στις αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. «Η ομιλία του θα είναι δομημένη έτσι, ώστε να δίνει απαντήσεις στα πραγματικά και πρακτικά προβλήματα των πολιτών. Θα δώσει απαντήσεις εκεί που δεν απάντησε το προηγούμενο Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ», ανέφερε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη «ΒτΚ». Αυτό που κυρίως επισημαίνουν τα στελέχη του επιτελείου του είναι ότι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει σχέδιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Και αυτό θα αναδείξει στην ομιλία του. Το σημείο, μάλιστα, που υπογραμμίζουν είναι ότι οι προτάσεις που θα παρουσιάσει θα είναι κοστολογημένες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα λέει, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που απέτυχε παταγωδώς. Και αυτό, γιατί, όπως υποστηρίζουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να προχωρήσεις σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επανεκκίνηση της Οικονομίας, μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. δε θέλει, δεν πι-

Σχέδιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο θα παρουσιάσει ο αρχηγός της Ν.Δ., με κοστολογημένες προτάσεις, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα λέει

Μ

όλις 459 λέξεις –και αυτές στο κλείσιμο της ομιλίας του– αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης, από το βήμα της 82ης ΔΕΘ. Έθεσε ως επιχείρημα τη λειτουργία του «πρωθυπουργικού γραφείου» εντός του ΥΜΑΘ, για να μας πείσει ότι το ενδιαφέρον του για την πόλη «δεν είναι επικοινωνιακό, αλλά πραγματικό», ενώ ψέλλισε κάτι για τον ΟΑΣΘ, τον ΟΣΕ, τον ΟΛΘ και το μετρό, χωρίς να καταθέσει κανένα μακρόπνοο σχέδιο εξέλιξης, ανάδειξης και αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων που διαθέτει η Θεσσαλονίκη.

Μ

ν και θεωρώ ιδιαίτερα χαμηλό –για να μη γράψω εξευτελιστικό– το αντίτιμο που εισέπραξε η κυβέρνηση για τις ιδιωτικοποιήσεις του ΟΛΘ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συγκριτικά πάντα με τις προσφορές που είχε δεχθεί η δική μας κυβέρνηση το 2008, αναγνωρίζω ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε να γίνουν, διότι, πολύ απλά, θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής προόδου. Σε ό,τι αφορά στο μετρό, έχω να παρατηρήσω ότι η κυβέρνηση καπηλεύεται επικοινωνιακά τις δικές μας προσπάθειες. Το έχει, άλλωστε, η μοίρα των μεγάλων αναπτυξιακών έργων άλλοι να τα

Α

στεύει και είναι ανίκανη να τις εφαρμόσει. Ο κ. Μητσοτάκης κόντρα στο αφήγημα του πρωθυπουργού θα αντιτάξει το δικό του συνολικό κυβερνητικό και εθνικό αφήγημα. Στόχος της Πειραιώς, όπως συζητήθηκε, σε πολλές από τις συσκέψεις του ηγετικού επιτελείου για την προετοιμασία για τη ΔΕΘ είναι ο κ. Μητσοτάκης να εμφανιστεί με όρους υπεροχής απέναντι του κ. Τσίπρα και ότι κατέχει με διαφορά τη «μεταρρυθμιστική ατζέντα». Η ομιλία του δε θα αναλωθεί στην κριτική στην κυβέρνηση, αλλά θα δείξει πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η χώρα. Η «βεντάλια» των θεμάτων και των προτάσεων που θα περιλαμβάνει θα έχει ως βασικό άξονα την πορεία προς την ανάκαμψη της Οικονομίας και την ανάπτυξη, όχι δια μέσου της υπερφορολόγησης που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη φτωχοποίηση των πολιτών, αλλά από την προσέλκυση επενδύσε-

ων και από την ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού συστήματος. Τα σημεία-κλειδιά της ομιλίας του θα είναι προτάσεις για μείωση της φορολογίας, για τη δημιουργία ρευστότητας μέσα από ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, τρόποι για αποτελεσματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ, και πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αιχμή του δόρατος του σχεδίου του είναι η ιδιωτική Οικονομία, που αποτελεί την ατμομηχανή της παραγωγικής Ελλάδας και πηγή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες. Η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από γραφειοκρατία, διαφθορά και αγκυλώσεις είναι η άλλη στόχευση στην οποία θα εστιάσει ο αρχηγός της Ν.Δ. Η απάντηση που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης είναι γρήγορες μεταρρυθμίσεις σε

«∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· ȉÂÔÏÔÁ›·˜...» ∫∞ƒ∞√°§√À £∂√¢øƒ√™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

,,

16

σχεδιάζουν, άλλοι να τα υλοποιούν, και άλλοι να τα εγκαινιάζουν... κείνο που με προβλημάτισε, ωστόσο, είναι η παντελής έλλειψη αναφοράς στα πραγματικά αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτει η πόλη. Και εδώ έγκειται η μεγάλη του ιδεολογική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας είπε, για παράδειγμα, πώς θα εξελίξει τη Ζώνη Καινοτομίας, έργο που τη διετία 2012-2014 είχα τη χαρά να επανεκκινήσω ως υπουργός Μακεδονίας και Θράκης. Δεν χωρά καμία αμφιβολία πως η αξιοποίηση της δυναμικής της μπορεί να καθιερώσει τη Θεσσαλονίκη ως

Ε

κέντρο καινοτομίας και εξωστρέφειας. Επίσης, δεν μας εξήγησε πώς θα συνδέσει το πνευματικό κεφάλαιο που παράγουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης με την τοπική επιχειρηματικότητα ή πώς θα αξιοποιήσει το θαλάσσιο μέτωπο των 54 χιλιομέτρων, ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, που εκτείνεται από το Καλοχώρι μέχρι το Δήμο Θερμαϊκού. έτω τις συγκεκριμένες παραμέτρους στοχευμένα, διότι είμαι σίγουρος ότι στην 83η ΔΕΘ, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ως πρωθυπουργός, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού σχεδίου για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας. Διότι, σε τελική ανάλυση, η ανάπτυξη είναι κυρίως θέμα ιδεολογίας…

Θ

* Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. και αν. τομεάρχης Εργασίας.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

ηχÙÂÚ·» Στην 82η ΔΕΘ η «βεντάλια» των θεμάτων και των προτάσεων του κ. Μητσοτάκη θα έχει ως βασικό άξονα την πορεία προς την ανάκαμψη της Οικονομίας και την ανάπτυξη όχι δια μέσου της υπερφορολόγησης, αλλά από την προσέλκυση επενδύσεων. όλους τους τομείς: στην Οικονομία, την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημόσια Διοίκηση. Πώς δηλαδή να υπάρχει νοικοκυρεμένη Δημόσια Διοίκηση με αξιοκρατία και αξιολόγηση, αλλά χωρίς απολύσεις. Τα θέματα που θα θίξει είναι η ασφάλεια, η χαμένη γενιά των «360» ευρώ, το Αγροτικό, και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Ειδικά για το τελευταίο θα αναδείξει το πώς θα ενισχυθούν οι ομάδες παραγωγών, πώς θα προωθηθούν τα συνεργατικά σχήματα, πώς θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, πώς θα αυξηθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. Σχετικά με την Παιδεία ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη επισημάνει ότι χρειάζεται ένα ελεύθερο, αυτόνομο και ανοικτό πανεπιστήμιο, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και διασύνδεση με την πραγματική Οικονομία, ώστε να μπορούν οι νέοι να αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες και πτυχία με αντίκρισμα. Η κατάρ-

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΘΑΣΙΟΥ

ι νέοι μας είναι το μέλλον. Η πίστη μας σε αυτούς πρέπει να είναι απόλυτη. Απόλυτη, όμως, πρέπει να είναι και η δέσμευσή μας ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους δώσουμε ελπίδα. Ελπίδα, βασισμένη στο ρεαλισμό και την αλήθεια. Να τους δώσουμε προοπτική και όραμα. Να τους δώσουμε δουλειές. Καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να απελευθερώσουμε την παραγωγικότητα. Και να πάψουμε, επιτέλους, να χάνουμε τους καλύτερους της νεολαίας μας. Όλους εκείνους που σήμερα αισθάνονται ότι στην Ελλάδα δεν έχουν μέλλον και αποφασίζουν να φύγουν στο εξωτερικό για να ζήσουν.

Ο

μόνος δρόμος για να πετύχουμε αυτό το δύσκολο, αλλά εφικτό, στόχο για τη νεολαία μας είναι μέσα από την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την προσέλκυση επενδύσεων. Οι προτεραιότητες για να καταφέρουμε να φέρουμε κεφάλαια στην Ελλάδα, που θα επενδυθούν και θα

Ο

γηση του κρατικού μονοπωλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέσα από μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση, που θα επιτρέψει τη λειτουργία μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ένα άλλο στοίχημα του κ. Μητσοτάκη, ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να γίνει η χώρα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα περιγράψει με σαφήνεια το όραμά του για το «αύριο» της κοινωνίας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε, ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ποιες θα είναι οι κινήσεις του τις πρώτες 100 ημέρες της δακυβέρνησής του, όπως ουσιαστικές αλλαγές στις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας στις επιχειρήσεις και εμβληματικές αποκρατικοποιήσεις, που θα στείλουν μήνυμα στους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσελκύσει επενδύσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ταχθεί υπέρ της μείωσης του φορολογικού κόστους και του κόστους εισφορών που επιβαρύνει την εργασία, ώστε να αποκτήσει επαρκές κίνητρο η επιχειρηματικότητα και η εργασία στη χώρα και να μικρύνει το καταστροφικό χάσμα, σε φόρους και εισφορές, με τις ανταγωνιστικές γειτονικές χώρες. Μερικά από τα μέτρα που θα λάβει είναι: ◗ Συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, που θα διευκολύνει το επιχειρείν και θα προάγει τη διαφάνεια. ◗ Βαθιά μετάλλαξη του κράτους, ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη και να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, με αλλαγή πρακτικής και νοοτροπίας στην αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. ◗ Μεταρρύθμιση μηχανισμών Διοίκησης, που αφορούν στην απονομή της δικαιοσύνης και στην επίλυση διαφορών. ◗ Αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου ως εργαλείο για την προώθηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. ◗ Για τη μείωση της υπερφορολόγησης έχει ήδη δεσμευθεί για: • μείωση φορολογίας επιχειρήσεων από το 29% σε 20% μέσα σε δύο χρόνια, • μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε διάστημα διετίας, •μείωσηφόρουμερίσματοςαπό15%σε5%, • αύξηση ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ από 10.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ, και • κατάργηση φόρου στο κρασί.

∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ı¤ÏÂÈ ÚÔÔÙÈ΋, fiÚ·Ì· Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, είναι τέσσερις:

διετίας, και για μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 5%.

◗ Η πρώτη είναι η πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη από μια αποφασισμένη και τολμηρή μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, ικανή να υλοποιήσει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα πιστεύει και το οποίο θα είναι εθνικής ιδιοκτησίας. Μεταρρυθμίσεις με διστακτικότητα, με έλλειψη βασικής κατανόησης, για το πώς δουλεύουν η ελεύθερη Οικονομία, η αγορά και οι κανόνες της, πολύ απλά δε γίνονται.

◗ Η τρίτη προτεραιότητα είναι η ρευστότητα, την οποία παρέχει το τραπεζικό σύστημα και όχι άλλοι πόροι χρηματοδότησης, όπως οι σημαντικοί πόροι μέσα από το ΕΣΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, η αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων», προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και να κάνουν μια καινούρια αρχή.

◗ Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η μείωση της φορολογίας, για να γίνει η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ήδη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις, από το 29%, στο 20% εντός μιας

◗ Η τέταρτη προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία αδειοδοτήσεων. Με κανόνες που δε θα δυσχεραίνουν το επιχειρείν. Με ένα Δημόσιο σύγχρονο, ευέλικτο, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και δε θα τους ταλαιπωρεί.

17

OÈ fi„ÈÌÔÈ «Ê›ÏÔÈ» ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ίναι δύσκολο να παραΟ πρωθυπουργός φιλοτεχνεί κολουθήσει κανείς την για τον ίδιο και την κυβέρνησή ασυνέπεια (όχι μόνο λό- του ένα φιλεπενδυτικό προφίλ γων και πράξεων, αλλά ακόμα και παραδέχεται δημοσίως ότι οι και μεταξύ λόγων) της κυβέρνη- επενδύσεις θα βγάλουν την Ελσης των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., και λάδα από το τέλμα, διότι αυτή κυρίως του ίδιου του πρωθυ- είναι μια πραγματικότητα την πουργού Αλέξη Τσίπρα. οποία δεν μπορεί πλέον να συΜετά το «σχίσιμο» των Μνη- νεχίσει να αγνοεί. μονίων («με έναν νόμο και ένα στόσο, ο κ. Τσίπρας άρθρο»), την «κατάργηση» του ούτε και θέλει, λόγω ΕΝΦΙΑ (που είναι «ένας φόρος των γνωστών ιδεολοπαράλογος που δεν διορθώνεται, αλλά καταργείται»), μετά την γικών αγκυλώσεων, αλλά ούτε «επαναφορά» του βασικού μι- και μπορεί να φέρει εις πέρας το κολοσσιαίο και σθού στα 751 πολυσύνθετο ευρώ και μύρια ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏ έργο της προάλλα, το τελευσέλκυσης και ταίο πεδίο στο υλοποίησης οποίο η κυβέρεπενδύσεων στη νηση αποφάσισε χώρα. να επιβεβαιώσει Η περίπτωση την ουρανομήκη της «Eldorado αναξιοπιστία της Gold» είναι ιδιαίείναι αυτό των τερα χαρακτηριεπενδύσεων. Σε περίπτωση που δεν είδατε ή στική και δεν χρειάζεται περαιτέακούσατε τον κ. Τσίπρα στην ομι- ρω διευκρινίσεις. Η περίπτωση λία και στη συνέντευξη Τύπου του Ελληνικού είναι πλέον εμστη ΔΕΘ, και μόνο η καθολική βληματική της αμφιθυμίας του παραδοχή από την πλευρά της κυβερνώντος σχήματος ως προς κυβέρνησης ότι οι επενδύσεις τις επενδύσεις. είναι ο μόνος τρόπος εξόδου υμπερασματικά, είναι από την κρίση συνιστά ανακοτουλάχιστον αστείο να λουθία και ασυνέπεια πρώτου υπάρχει η παραδοχή ότι βαθμού. οι επενδύσεις θα βγάλουν την ε άλλα λόγια, από Ελλάδα από το αδιέξοδο, και παεκεί που ο κ. Τσίπρας ράλληλα να επιχειρεί ο κ. Τσίτο 2013 απειλούσε πρας να εμφανιστεί ως το αντίτους επενδυτές να μην έρθουν παλον δέος του κ. Κυριάκου στην Ελλάδα, «γιατί θα χάσουν Μητσοτάκη στο πεδίο της προτα χρήματά τους», πλέον ανα- σέλκυσης αυτών. Αν πραγματικά ο ίδιος, είτε από κάλυψε τη σημασία των επενδύσεων για να βγει η χώρα από την έλλειψη αυτογνωσίας είτε επεικρίση και να σταθεί ξανά στα πό- δή τρέφει αυταπάτες, δεν γνωρίδια της. Ανακάλυψε, δηλαδή, κά- ζει ποιος από τους δύο μπορεί πως όψιμα, αυτό που διαχρονικά πραγματικά να φέρει εις πέρας το επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία έργο αυτό, γνωρίζουμε όλοι οι ως η παράταξη που κατ’ εξοχήν υπόλοιποι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα. μέσα από την ομιλία του στη ΔΕΘ Θετική εξέλιξη, θα έλεγε κάποι- θα ξεδιπλώσει το σχέδιο και το ος. Ο πρωθυπουργός κατάλαβε όραμά του για την Ελλάδα του ότι η χώρα μπορεί να αναπτυχθεί μέλλοντος. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύκαι να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσα από τον ιδιωτικό το- τερα, και αυτό δεν μπορεί να το μέα, την επιχειρηματικότητα και αντιπαλεύεται πλέον μια κυβέρνηση που δεν θέλει, δεν ξέτις επενδύσεις. Εδώ βέβαια, από την πλευρά ρει και δεν μπορεί να ανταποτου κ. Τσίπρα υπάρχει μια ανα- κριθεί στις προσδοκίες μας. κολουθία μέσα στην ανακο* Η Σοφία Ζαχαράκη είναι λουθία: η στροφή προς τις επεναναπληρώτρια εκπρόσωπος δύσεις και την επιχειρηματικόΤύπου της Ν.Δ. τητα είναι προσχηματική.

Ε

Ω

™√ºπ∞

∫Àƒπ∞∫√À ª∏Δ™√Δ∞∫∏ ™Δ∏ ¢∂£

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Σ

Μ


18

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

º¤ÙÔ˜ Ô‡; Πέρσι το πλεόνασμα έγινε «φιλοδώρημα» στους συνταξιούχους, το οποίο η κυβέρνηση το «βάφτισε» 13η σύνταξη. Φέτος ο μποναμάς θα πάει αλλού. «Αυτή η υπέρβαση δε θα πάει στις συντάξεις. Ίσως πάει στο κοινωνικό εισό-

ΔÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ!

«º§∂ƒΔ∞ƒ∂π» ª∂ ¡.¢. δημα αλληλεγγύης ή σε αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ή σε αναπτυξιακά προγράμματα», έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος, που τόνιζε ότι όλα θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών.

Αναζωπυρώθηκαν πάλι τα σενάρια ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Μάρκου βαδίζει προς την Πειραιώς. Η κ. Μάρκου έδωσε το παρών σε εκδήλωση του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» με ομιλητή τον ίδιο τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και στην οποία

ελάχιστοι ήταν οι προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Άλλωστε, η κ. Μάρκου δεν κρύβει το «φλερτ» της με τη Ν.Δ., καθώς από το Μάιο έχει δηλώσει ότι την καλύπτει η Ν.Δ. που δεσπόζει στο χώρο του μεταρρυθμιστικού Κέντρου. Εν αναμονή λοιπόν. ΕΙΡ. ΜΠ.

¶·Ú· ¶√§πΔπ∫∏ ∫√À∑π¡∞

ΠΕ. ΚΟΜ.

«∫·Ú·ÙfiÌËÛË» Ì ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì·

¡¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ∫ÔÏϤÁÈÔ ∞ıËÓÒÓ Αλλαγή φρουράς στην ηγεσία του Κολλεγίου Αθηνών με τον Ρίτσαρντ Λι Τζάκσον να αντικαθιστά στο διευθυντικό θώκο τον Σπύρο Πολλάλη. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και το Συμβούλιο Επιτρόπων ανακοινώθηκε ότι από 1ης Σεπτεμβρίου 2017 νέος διευθυντής του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού είναι ο Ρίτσαρντ Λι Τζάκσον. Διαδέχεται στη θέση αυτή τον Καθηγητή Σπύρο Πολλάλη, ο οποίος αποχώρησε με την ολοκλήρωση επταετούς θητείας. Ο Ρίτσαρντ Λι Τζάκσον σπούδασε στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ Princeton (AB) και Tufts (Master’s in International Relations - Fletcher School of Law and Diplomacy). Επί 30 χρόνια ακολούθησε διπλωματική σταδιοδρομία, η οποία περιελάμβανε εκπροσώπηση των ΗΠΑ σε διάφορους τομείς και σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Κατά το διάστημα 1972-1977 υπηρέτησε στην Ελλάδα ως γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη και ως εμπορικός ακόλουθος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Η δραστηριότητά του στο χώρο της Εκπαίδευσης αναπτύχθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Executive Director for Diplomatic Studies & Training, Dean of Area Studies-Foreign Service Institute, κ.ά.). Το 1999 –μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής σταδιοδρομίας του– ανέλαβε πρόεδρος του Anatolia College και του American College of Thessaloniki-ACT στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του επί 11 συνεχή χρόνια. Το 2009 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ Ανθρωπιστικών Σπουδών από το ACT. Η ενασχόλησή του με εκπαιδευτικά θέματα είχε και ευρύτερη διάσταση (πρόεδρος Association of American International Colleges & Universities, κ.ά.). Ο Ρίτσαρντ Λι Τζάκσον είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και πολλών μελετών και άρθρων, αναφερομένων, μεταξύ άλλων, και στην Εκπαίδευση.

Το πόσο το ευχαριστήθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα δε χρειάζονται πολλές αποδείξεις για να το καταλάβουμε. Μεσοβδόμαδα έστειλε μήνυμα στον ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο χαρακτηρίζοντας «κάλλιστη» την υποδοχή αλλά και τη συνολική φιλοξενία. Λογικά θα θυμάται και τις «επιθέσεις» από γαλλοτραφή δημοσιογράφο εφημερίδας επειδή δεν τον κάλεσε στη δεξίωση της πρεσβείας και θα σκάει στα γέλια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η αλήθεια είναι πως ο Μακρόν θα αργήσει πολύ να ζήσει τέτοιες ξέγνοιαστες στιγμές εάν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση στη Γαλλία.

Κεραυνός εν αιθρία ήταν για το «γαλάζιο» επιτελείο η είδηση της μαζικής αντιγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η υπεράσπιση των αντιγραφέων από την τοπική ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Η αντίδραση της Πειραιώς ήταν άμεση. «Καμία ανοχή», έλεγαν, και η Ν.Δ. έσπευσε να διαγράψει τον επικεφαλής της φοιτητικής ΔΑΠ Πατρών, δίνοντας τη στήριξή της στον επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ Κώστα Δέρβο, που από την αρχή πήρε αποστάσεις και ζήτησε κυρώσεις. Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη δηλώνουν ότι η θέση της ηγεσίας της Ν.Δ. είναι ξεκάθαρη και το μήνυμα, όπως αυτό εκπέμφθηκε και στην περίπτωση του υιού Τραγάκη, σαφές.

Λάθη και παραλείψεις μαυρίζουν τις ψυχές μας, τα δάση, τις θάλασσες…

ΕΙΡ. ΜΠ.

«¡Ù¤ÚÌÈ» Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

«Ντέρμπι» ανάμεσα στη Φώφη Γεννηματά, τον Γιώργο Καμίνη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πηγαίνουν χέρι-χέρι, δείχνει το σύνολο των «κρυφών δημοσκοπήσεων» που διεξάγονται αυτή την περίοδο. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση συμμετοχής, και υπολογίζεται ότι θα προσέλθουν στις κάλπες περισσότεροι από 200.000 πολίτες. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι υποψηφιότητες Καμίνη και Θεοδωράκη βάζουν στο παιχνίδι και πολίτες που δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ.

∞Ì›ÏÈÎÙÔ˜ Û fiÏ·

Ο Φελίπε Γκονζάλες βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, και όσοι τον θυμόμασταν από την περίοδο της παντοδυναμίας του τρομάξαμε να τον γνωρίσουμε. Εκείνος ο δυναμικός τύπος έδωσε τη θέση του σε έναν γέροντα 75 ετών, σπασμένο και καταπονημένο. Όμως, κάτι από την σπίθα των παλαιών χρόνων υπήρχε. Το βλέμμα του μαγνητίζει ακόμη. Όταν σε κοιτάζει, θυμάσαι τον παλαιό Φελίπε. Αυτόν που ξεκίνησε ριζοσπάστης σοσιαλιστής, και κατέληξε ένας γραφειοκράτης. Ο χρόνος είναι αμείλικτος. Σε όλα του... ΠΕ.ΚΟΜ.

!

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να συνδυάζουν τη σοφία των Γραμμάτων με τη σοφία του Θεού», είπε, με νόημα, προς τους δημοσιογράφους ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τον αγιασμό που τέλεσε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων. Όταν δεν «αγκαλιάζονται» αυτές οι δύο σοφίες δε θα μπορούμε να έχουμε «χαρισματικούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο κ. Ιερώνυμος. Προς τους μαθητές ευχήθηκε δύναμη, όρεξη και επιθυμία. Δ.Θ.Α.

£˘Ì‹ıËΠÙËÓ «Task Force» ετά το πατατράκ που έπαθε η κυβέρνηση με την «Eldorado Gold», ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να περάσει στην αντεπίθεση και θυμήθηκε την «Task Force». Έτσι, Τετάρτη πρωί ηγήθηκε της συνεδρίασης της «Task Force» για την προώθηση των επενδύσεων. Συμμετείχε η στενή ομάδα των Οικόπεδα δυτικά της Κέρκυρας, την πουπουργών του, όπως ο αντιπρόεδρος ρεία της επένδυσης της Ferrovie στην της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης, οι Δ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και για την Παπαμητρίου, Ευ. Τσακαλώτος, Αλ. ELDORADO GOLD και το Ελληνικό. Το Φλαμπουράρης, Δ. Τζανακόπουλος, μόνο που δεν ανακοίνωσε είναι ότι μετά Αλ. Χαρίτσης, Γ. Χουλιαράκης, Στ. Πι- τις Σκουριές κινδυνεύει και η επένδυση τσιόρλας και Δ. Λιάκος. στο Ελληνικό, και αυτό μέσα σε λίγες Όπως ανακοίνωσαν συζήτησαν την ημέρες! ΕΙΡ. ΜΠ. πορεία της επένδυσης της Total στα δύο

Μ

ºÚ¤ÓÔ» ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô

«Φρένο» προσπαθεί να βάλει η Ιερά Σύνοδος στην παρουσία μοναχών σε πανηγυρίζοντες ναούς. Με εγκύκλιο που απεστάλη ακόμα και προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ζητείται να λαμβάνεται η άδεια της Συνόδου για την παρουσία Αγιορειτών ή άλλης προελεύσεως μοναχών, οι οποίοι συνήθως κομίζουν ιερά κειμήλια που εκτίθενται για προσκύνηση ή εκφωνούν ομιλίες προς τους πιστούς. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι, με αφορμή τα αμέτρητα πανηγύρια για τον Δεκαπενταύγουστο, το φαινόμενο έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και παρατηρήθηκαν υπερβολές που κατέστησαν αντικείμενο δημοσίων Δ.Θ.Α. αντιπαραθέσεων και παρεξηγήσεων.

και έκκληση  Παρέμβαση προς τους απαγωγείς για να

απελευθερώσουν τον επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος. Ο Αρχιεπίσκοπος, σε μια επιστολή πλημμυρισμένη από αγάπη και σεβασμό προς «όλους τους ανθρώπους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης και έγνοιας προς τον Μιχάλη Λεμπιδάκη, ενώ με λόγο ενότητας έκανε έκκληση στους απαγωγείς του, «που τον κρατούν τόσο καιρό», να ενεργήσουν ως «παιδία του Θεού» και να τον απελευθερώσουν. Ίδωμεν... Δ.Θ.Α.


ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16-17 Σεπτεμβρίου 2017

Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες!

ΔÂÙ · ÙÂÙ ÌÂ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

Τ

*Ο κ. Γ. Καλαντζής είναι π. υπουργός - π. αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó VS ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì 1

Ο πρώην γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν βρέθηκε στην Αθήνα αυτές τις ημέρες, όπου μίλησε στις εργασίες του «Athens Democracy Forum». Απόλαυσε όμως την Αθήνα και συνέφαγε με αρκετούς σημαντικούς Έλληνες, με τους οποίους μίλησε για πολλά πράγματα. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η οργή του Ανάν για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αποκάλυψε ότι δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις, και αποκάλυψε το γιατί. Λοιπόν, όταν ο Ανάν ήταν γ.γ. του ΟΗΕ, το κτίριο του Οργανισμού είχε ανάγκη από διορθωτικές παρεμβάσεις. Μια μέρα ζητήθηκε από τον Ανάν ραντεβού από έναν επιχειρηματία, τον οποίο και δέχθηκε. Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπήκε αεράτος με το καουμπόικο ύφος και μπότες στο γραφείο του Ανάν, και χωρίς μισόλογα του είπε ότι είναι κατασκευαστής και πως θέλει να του δώσει μια προσφορά «εδώ και τώρα» για να πάρει το έργο.

∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó VS ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì 2

Του Ανάν του έπεσαν τα μουστάκια και τα γένια. Του εξηγούσε ότι δε γίνονται έτσι τα πράγματα και πως πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες με διαγωνισμούς κ.λπ. Ο άλλος δεν άκουγε λέξη. «Τι διαδικασίες και σαχλαμάρες. Εγώ θα σου κάνω την πιο οικονομική προσφορά και θέλω το έργο», ήταν η απάντηση του Τραμπ ξανά. Τελικά ο Ανάν επέμεινε και ο Τραμπ έφυγε με άδεια χέρια. Και από τότε δεν έχουν ανταλλάξει ούτε κουβέντα. Όσοι άκουσαν τον Κόφι Ανάν να μιλάει για τον σημερινό πρόεδρο κατάλαβαν ότι οι σχέσεις τους είναι ανύπαρκτες, αλλά το χειρότερο είναι πως ο πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ φοβάται τα χειρότερα. Πάντως, σύμφωνα με κακές γλώσσες, εάν λάβουμε υπόψη μας το έργο του Ανάν και το τι πέτυχε, αλλά κυρίως το τι δεν πέτυχε, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις δεν πρέπει να είναι το δυνατό του σημείο. Δεν σχολιάζουμε το σχέδιό του για το Κυπριακό που κρίθηκε άθλιο από όλες τις πλευρές, εκτός... του Ντενκτάς. ΠΕ.ΚΟΜ.

19

Τετ α τετ είχε την Τετάρτη το πρωί, στο γραφείο του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία σήμερα ο πρόεδρος της Ν.Δ. μιλά στους παραγωγικούς φορείς και στην οποία αναμένεται να δώσει το παρών ο κ. Καραμανλής. Άλλωστε, ποιος άλλος ξέρει καλύτερα τη Θεσσαλονίκη και έχει τόση επιρροή σε αυτή από τον κ. Καραμανλή; ΕΙΡ. ΜΠ.

√π ™Ã∂™∂π™ Δ™π¶ƒ∞ – Δ™∞∫∞§øΔ√À ∫∞π Δ∞ ™∂¡∞ƒπ∞

∫¿ÙÈ ¿ÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡›Î˘... ι σχέσεις Τσακαλώτου – Τσίπρα έχουν περάσει, είναι αλήθεια, από «σαράντα κύματα». Πολλοί είναι εκείνοι που ακόμη θυμούνται τον καυγά μεταξύ τους στην τελευταία προεκλογική περίοδο, με αφορμή τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και τις διαφωνίες του υπουργού Οικονομικών. Ακόμη και σε κάποιες συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης υπήρξαν πολλές διαφωνίες. Θρυλείται πως και, περίπου στα τέλη της Δεύτερης Αξιολόγησης οι σχέσεις ήταν τεταμένες. Μου λένε πως και τώρα δεν είναι για γέλια τα πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κόντρα. Είναι αλήθεια πως ο πρωθυπουργός έχει δεχθεί εισηγήσεις για να αντικαταστήσει τον υπουργό Οικονομικών. Αυτό αποκλείεται πριν από την Τρίτη Αξιολόγηση. Όμως, δεν αποκλείεται στη συνέχεια ο Ευκλείδης Τσα-

Ο

καλώτος να επανεξετάσει τη συνολική του διαδρομή. Ο ίδιος, πάντως, δεν επιθυμεί προς ώρας την αντικατάστασή του. Η δουλειά του δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστηρίζουν οι συνεργάτες του, και δεν πρόκειται να την αφήσει στη μέση. Αυτό που είναι αλήθεια είναι πως οι δύο πολιτικοί έχουν βρει μια λεπτή ισορροπία. Δεν ξέρω αν περιμένει ο ένας τον άλλον. Πάντως, σε καμία περίπτωση ο υπουργός Οικονομικών δεν «δρα αυτοβούλως». Οτιδήποτε συμβαίνει στο Eurogroup είναι πάντα εν γνώσει του πρωθυπουργού. Αυτό που πολλοί θεωρούν ότι συμβαίνει είναι πως ο Ευκλείδης έχει ένα θέμα επικοινωνίας. “Άτυπη ενημέρωση» δεν υπάρχει. Και, μάλιστα, των συντακτών του υπουργείου. Ή μιλάς και παίρνεις την ευθύνη ή το αφήνεις για άλλη στιγμή. Απλά πράγματα στην επικοινωνιακή πολιτική… Β. ΠΑΠ.

ª¤Û· ÛÂ Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ Στον Κάλαμο, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές πρόσφατα, βρέθηκε ο ΠτΔ Προκόπης Παυλοπουλος για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς. Ο κ. Παυλόπουλος έζησε συγκινητικές στιγμές εισπράττοντας θερμό χειροκρότημα, ενώ ο λυκειάρχης του σχολείου Χαράλαμπος Δαρμουσλής τού έπλεξε το εγκώμιο. Τον χαρακτήρισε ως τον «Πρόεδρο της συλλογικής μας συνείδησης,

που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ελληνισμού και τα οράματά μας. Πρόεδρο της καρδιάς μας». Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου αποκάλυψε ότι κατά τις δραματικές μέρες και νύχτες των πυρκαγιών ο Παυλόπουλος ήταν αυτός που τηλεφωνούσε κάθε μισή ώρα για να μάθει εξελίξεις, να εμψυχώσει, να στηρίξει.

Μια άλλη διάσταση για την περιβαλ λοντολογική ρύπανση στον Σαρωνικό έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, που στο περιθώριο συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναρωτήθηκε ποιος θα αποζημιώσει τις τουριστικές και τις δορυφορικές προς αυτές επιχειρήσεις του παραλιακού μετώπου για το πλήγμα που δέχτηκαν. Όσο για τις δηλώσεις των κυβερνητικών, πως θα καθαρίσουν τη θάλασσα σε ένα μήνα; «Γιατί κάνουν τέτοιες δηλώσεις και γελοιοποιούνται;».

Είναι λογικό να θαυμάζει ο Τσίπρας τον Ανδρέα Παπανδρέου; Ναι, απαντά από την επίσημη ιστοσελίδα του ο Μίκης Θεοδωράκης, που με αφορμή το άρθρο του πρωθυπουργού για τον Α. Παπανδρέου εξηγεί ότι χάρη σε αυτόν κυβερνά. «Ο Αλέξης Τσίπρας έχοντας “κουτσή πλειοψηφία” κυβερνά χάρη στην συνταγματική αναθεώρηση του 1986, τότε που ο Α. Παπανδρέου έκοψε από το Σύνταγμα το ένα “πόδι” (από τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας), για να το σφετεριστεί ο ίδιος ως πρωθυπουργός», έγραψε ο διάσημος μουσικοσυνέτης…

,,

ην 11η Σεπτεμβρίου του 2001 οι άνανδροι φανατικοί τρομοκράτες ισλαμιστές χτύπησαν –ύπουλα, δειλά– παιδιά και γυναίκες. Αθώους. Για όλους αυτούς ισχύει και πρέπει να γίνει πράξη αυτό που ο Γεώργιος Παπανδρέου είπε: «Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες». Ήμουν στη Νέα Υόρκη, τότε… Ήμουν όμως και στη Νίκαια… Ήμουν και στο Παρίσι… Ήμουν στη Βαρκελώνη… Του ΓΙΩΡΓΟΥ Ήμουν στο Λονδίνο… Ήμασταν όλοι εκεί! Εκεί που ΚΑΛΑΝΤΖΗ* δολοφονούσαν άνανδροι τα παιδιά μας. Γι' αυτά τα παιδιά μας, πρέπει όλοι –αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί– πιστοί οποιασδήποτε θρησκείας και οπαδοί οποιασδήποτε ιδεολογίας, να σταθούμε όλοι μαζί απέναντι σε όλους τους ακραίους και φανατικούς. Ακραίοι και φανατικοί υπάρχουν παντού – αριστερά, δεξιά, στο Χριστό και στον Αλλάχ. Να τους απομονώσουμε. Είναι πολύ λίγοι. Είμαστε πάρα πολλοί.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΙΡ. ΜΠ.

¶·Ú·‰Ô¯‹ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Την αποτυχία του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών, παραδέχονται, έστω και αργά, πηγές του υπουργείου Οικονομικών. «Ήταν λάθος στρατηγική, αφού η αύξηση εισφορών και φόρων οδήγησε πολλούς να δηλώσουν μειωμένα εισοδήματα», λένε χαρακτηριστικά, και τονίζουν ότι ψάχνουν να ανατρέψουν την κατάσταση όχι απαραίτητα με μειώσεις συντελεστών, αλλά με… «έξυπνους τρόπους».

ΠΕ.ΚΟΜ.

£ÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Στο Στρασβούργο βρέθηκε στις αρχές της εβδομάδας ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να πάρει μέρος στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Στο περιθώριο των εργασιών πρόλαβε να ενημερώσει την ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλι-

στών για την υποψηφιότητά του στη ΔΗ.ΣΥ. και έτυχε θετικής ανταπόκρισης, κυρίως από τους νεότερους ηλικιακά συναδέλφους του, που είδαν με καλό μάτι το ότι ένας εκπρόσωπος της γενιάς τους μπαίνει στη μάχη για την αναγέννηση του χώρου στην Ελλάδα.


20

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Χίλαρι Κλίντον: «Γιατί έχασα την προεδρία από τον Τραμπ» Μετά την εκλογική της ήττα από τον Ντόναλντ Τραμπ, την 8η Νοεμβρίου του 2016, η Χίλαρι Κλίντον μίλησε δημοσίως αρκετές φορές. Παραδέχτηκε ότι διέπραξε σφάλματα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της, όμως δεν αναφέρθηκε σε αυτά με λεπτομέρειες, μεταφέροντας τις όποιες εξηγήσεις στην έκδοση του βιβλίου της που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα με τίτλο «What Happened» («Τι συνέβη»). Στις 469 σελίδες του συγκρίνει τη χειραγώγηση της πραγματικότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ με

Στο βιβλίο αποδίδει την ήττα της στις εκλογές σε δικά της σφάλματα, στο σεξισμό και στο FBI

τον ολοκληρωτισμό του «1984» του Τζορτζ Όργουελ, ενώ χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο «σαφώς επικίνδυνο για τη χώρα και για όλο τον κόσμο». Όσο για την ήττα της, η υποψήφια των Δημοκρατικών την αποδίδει σε δικά της σφάλματα, στο σεξισμό που επικρατεί στις ΗΠΑ, αλλά και στην καθοριστική παρέμβαση του επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόουμι, ο οποίος έντεκα ημέρες πριν από τις εκλογές άνοιξε εκ νέου την έρευνα για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της.

Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει «ανοησία» εκ μέρους της το ότι μετέφερε στον υπολογιστή του σπιτιού της έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ δηλώνει ότι περισσότερο από όλα μετάνιωσε για τις δηλώσεις με τις οποίες προανήγγειλε ότι πολλοί ανθρακωρύχοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Επίσης, γράφει ότι οι ομιλίες της, επί πληρωμή, σε τράπεζες της Γουόλ Στριτ έκαναν «κακή εντύπωση», και κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα ότι της έδεσε τα χέρια ζητώντας της να μην επιμείνει σε επιθέσεις

εναντίον του ανθυποψηφίου της Μπέρνι Σάντερς. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι επιθέσεις του Σάντερς εις βάρος της έβλαψαν τις εκλογικές της προοπτικές. Η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών έχει ήδη γράψει και άλλα βιβλία, το πρώτο το 1996 με τίτλο «It Takes a Village» και θέμα την εκπαίδευση των παιδιών, όπως επίσης τις αυτοβιογραφίες «Living History» και «Hard Choices» που επικεντρώνονται στα χρόνια της θητείας της στο υπουργείο Εξωτερικών, στην κυβέρνηση Ομπάμα.

Η Χίλαρι χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο «σαφώς επικίνδυνο για τη χώρα και για όλο τον κόσμο».

¢√ƒÀº√ƒ√™ ¢∂πá∂π Δ√ ¶ƒπ¡ ∫∞π Δ√ ª∂Δ∞

√ Ù˘ÊÒÓ·˜ «ÿÚÌ·» ¿ÏÏ·Í ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ ην απόλυτη καταστροφή στην Καραϊβική, στα νησιά απ' όπου πέρασε ο τυφώνας «Ίρμα», αποτυπώνουν δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Οι φωτογραφίες δείχνουν την πλούσια βλάστηση που υπήρχε πριν από τον τυφώνα (8 Αυγούστου), και την ατέλειωτη καφέ λάσπη που απέμεινε μετά το σαρωτικό πέρασμά του (10 Σεπτεμβρίου). Τις πιο δύσκολες στιγμές πέρασε η Μπαρμπούντα, καθώς περίπου το 95% των κτιρίων του νησιού πιστεύεται ότι έχουν καταστραφεί, αφήνοντας σχεδόν όλους τους 1.600 κατοίκους άστεγους. Σε όλη την περιοχή της Καραϊβικής ο τυφώνας άφησε πίσω του 43 νεκρούς. Περισσότερους από 12 θανάτους προκάλεσε και στην πο-

Τ

Σε όλη την περιοχή της Καραϊβικής ο τυφώνας άφησε πίσω του 43 νεκρούς

λιτεία της Φλόριντα, όπου συνέχισε το καταστροφικό πέρασμά του. Την πολιτεία επισκέφτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, για να διαπιστώσει το εύρος των ζημιών. Μετά το πέρασμα της «Ίρμα» οι κάτοικοι της Φλόριντα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα πρόβλημα, εκτός από τα ρημαγμένα σπίτια τους, τους πλημμυρισμένους δρόμους και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης: τους αλιγάτορες! Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας ειδοποίησαν από την αρχή της εβδομάδας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την άγρια ζωή της περιοχής, καθώς λόγω των θυελλωδών ανέμων και της βροχής αλιγάτορες, φίδια και άλλα είδη μετακινήθηκαν ανεξέλεγκτα.

Οι φωτογραφίες της NASA δείχνουν την πλούσια βλάστηση που υπήρχε πριν από τον τυφώνα (25 Αυγούστου) και την ατέλειωτη καφέ λάσπη που απέμεινε μετά το σαρωτικό πέρασμά του (10 Σεπτεμβρίου). Στην πολιτεία εκτιμάται πως ζουν 1,3 εκατ. αλιγάτορες και ήδη κάποιοι έκαναν την εμφάνισή τους σε πλημμυρισμένους δρόμους και σπίτια - ένας μάλιστα βρήκε καταφύγιο σε μια πισίνα! Την ίδια ώρα, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους ο τυφώνας γκρέμισε μια φυλακή, με αποτέ-

λεσμα να δραπετεύσουν περισσότεροι από 100 επικίνδυνοι κρατούμενοι, μετά το πέρασμα του κυκλώνα «Ίρμα» που άφησε πίσω εννέα νεκρούς. «Η φυλακή καταστράφηκε, περισσότεροι από 100 κρατούμενοι, πολύ επικίνδυνοι, δραπέτευσαν», είπε ο Άλαν Ντάνκαν, ο υφυπουρ-

γός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, μιλώντας στο Κοινοβούλιο. «Η κατάσταση αυτή προκαλεί μια σοβαρή απειλή πλήρους κατάρρευσης του νόμου και της τάξης στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στη ζώνη αυτή έχουν αναπτυχθεί στρατιώτες για να επιβάλουν την τάξη.

Η Άνγκελα Μέρκελ το... έριξε στο τραγούδι!

Η Γερμανίδα καγκελάριος την ώρα που τραγουδά.

Για την Άγκελα Μέρκελ όλα δείχνουν να πηγαίνουν κατ' ευχήν. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι γερμανικές εκλογές. Η Γερμανίδα καγκελάριος, η οποία ύστερα από 12 χρόνια στην εξουσία στοχεύει σε μία τέταρτη θητεία, εμφανίζεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί από το σύνολο των δημοσκοπήσεων. Και αφού όλα δείχνουν να πηγαίνουν κατ' ευχήν, εκείνη… το ρίχνει έξω! Στο πλαίσιο μιας προεκλογικής της εκδήλωσης στο Βερολίνο, σε ένα νυχτερινό μαγαζί, η Μέρκελ βρισκόταν στην πρώτη σειρά των θέσεων, ενώ στην πίστα βρίσκονταν η

Η Μέρκελ αναμένεται να επικρατήσει εύκολα του Μάρτιν Σουλτς. Είναι λογικό, λοιπόν, να είναι χαλαρή και ευδιάθετη!

τραγουδίστρια της τζαζ Uschi Brόning με τους μουσικούς της. Το κέφι είχε ανάψει, όλο το μαγαζί χειροκροτούσε ρυθμικά στους ρυθμούς του τραγουδιού, και τότε η τραγουδίστρια έδωσε το μικρόφωνο στη Μέρκελ... Προς έκπληξη των περισσότερων παρισταμένων η κυρία Μέρκελ όχι μόνο δεν αρνήθηκε, ούτε στάθηκε βουβή και αμήχανη, αλλά, αντίθετα, έσκυψε μπροστά για να ακούγεται καλύτερα, και με τη στεντόρεια φωνή της τραγούδησε τους στίχους που έπρεπε. Το γεγονός επαναλήφθηκε αρκετές φορές, όσες απαιτούσε

το τραγούδι, και το τέλος της μουσικής βρήκε το κοινό να την αποθεώνει, προφανώς όχι τόσο για τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά για την... τόλμη της! Το τραγούδι που τραγούδησε η 63χρονη πολιτικός λέγεται «Strange Things Happen Everyday», και το «δικό της» μέρος απαιτούσε την επανάληψη των λέξεων «every day, every day», με το ρυθμό. Η τραγουδίστρια, μάλιστα, ακούγεται να λέει: «Κανένας δε θα με πιστεύει, τραγουδώ με την καγκελάριο, πού είναι η τηλεόραση;», αν και το συμβάν αποτυπώθηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο και ανάρτησε

στο Facebook το γερμανικό «Spiegel» εις γνώσιν της κ. Μέρκελ, που συχνά κοιτούσε το φακό και ενημερώθηκε αργότερα για τη δημοσιοποίηση. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά το τραγουδιστικό της «ντεμπούτο» η Γερμανίδα καγκελάριος, άρχισε και τις προσωπικές αποκαλύψεις. Μία από αυτές τις εξομολογήσεις είναι ότι σε πολύ νεαρή ηλικία είχε καπνίσει τσιγάρο και το απέκρυψε από τους γονείς της, και ειδικά τον πατέρα της που ήταν πάστορας. «Ήταν μια μικρή αμαρτία», είπε μιλώντας στο NDR.


ΔΙΕΘΝΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

æ˘¯ÚÔÔÏÂÌÈÎfi Îϛ̷ ÛÙË μ/∞ ∂˘ÚÒË Μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις από τη Ρωσία, ως αντιστάθμισμα σε εκείνες του ΝΑΤΟ πριν από λίγους μήνες

Η άσκηση της Ρωσίας είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις της από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.

Σε επιφυλακή βρίσκεται το ΝΑΤΟ θεωρώντας ότι στα ρωσικά γυμνάσια παίρνουν μέρος 100.000 στρατιώτες και όχι 13.000.

ς επίδειξη δύναμης προς το ΝΑΤΟ εκτιμάται η στρατιωτική άσκηση που ξεκίνησε η Ρωσία, μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις της από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και τη μεγαλύτερη εδώ και μία τετραετία. Τα γυμνάσια, με την επωνυμία «Zapad 2017», διεξάγονται στη Λευκορωσία, στο Καλίνινγκραντ –το ρωσικό θύλακο στη Βαλτική– καθώς και στη Δυτική Ρωσία, και θα διαρκέσουν επισήμως μία εβδομάδα. Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η άσκηση είναι μεγαλύτερη από ό,τι παρουσιάζει η Μόσχα, κάνοντας λόγο για περίπου 100.000 στρατιώτες και εκτοξεύσεις πυραύλων που είναι ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Από πλευράς της η Ρωσία υποστηρίζει πως συνολικά θα συμμετέχουν 12.700 στρατιώτες, περιλαμβανομένης μιας σημαντικής λευκορωσικής δύναμης. Γι' αυτό πηγές από το ΝΑΤΟ αντιτείνουν πως αν στην άσκηση πάρουν μέρος πάνω από 13.000 στρατιώτες, τότε πρέπει βάσει διεθνούς συνθήκης να υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία ξένων παρατηρητών απ' όσους τώρα θα υπάρξουν. Επίσης, αρκετοί αξιωματούχοι της Συμμαχίας θεωρούν ότι η Μόσχα, με τη «Zapad 2017» («Δύση 2017») στην ουσία δοκιμάζει τις δυνατότητές της όσον αφορά σε μια πολεμική αναμέτρηση με τους στρατούς της Δύσης, επικεντρώνοντας στις δυνατότητες συγκέντρωσης και

Ω

Κλίμα το οποίο παραπέμπει στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου παρατηρείται στην Ανατολική Ευρώπη, με εκατέρωθεν πολεμικές ασκήσεις ΝΑΤΟ και Ρωσίας

χρήσης μεγάλων όγκων στρατευμάτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι στις δυνάμεις που θα συμμετέχουν περιλαμβάνονται ο Στόλος της Βαλτικής και μονάδες από διαφορετικά όπλα – από τεθωρακισμένα μέχρι αερομεταφερόμενες δυνάμεις, επίλεκτες δυνάμεις «Σπέτσνατζ», ειδικοί ηλεκτρονικού πολέμου κ.ά. Το σενάριό της είναι πως η Ρωσία και η Λευκορωσία (οι «Βόρειοι») σπεύδουν να ενισχύσουν το Καλίνινγκραντ εναντίον της «Βεσμπάρια» και «Λουμπένια», καθώς τρομοκράτες με διεθνή υποστήριξη από τη «Βεϊσνόρια» (φανταστικές χώρες που έχουν δημιουργηθεί για τους σκοπούς της άσκησης) επιτίθενται στη Λευκορωσία. Όπως και να έχει, το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί συνδυάζεται και με την κρίση Β. Κορέας – Δύσης, και παραπέμπει στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη της Ρωσίας με τη Δύση, που θα ξεκινήσει στην Ανατολική Ευρώπη, εξέφρασε, μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πιοτρ Ποροσένκο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Μόσχα ετοιμάζει τις δυνάμεις της για μεγάλο πόλεμο με τη Δύση στην Ανατολική Ευρώπη», αναφερόμενος στις στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα από τις ρωσικές δυνάμεις, ως αντιστάθμισμα σε εκείνες του ΝΑΤΟ τους προηγούμενους μήνες στην περιοχή.

Είχε βιάσει και άλλο κορίτσι ο Αφγανός δολοφόνος της Γερμανίδας Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του Χουσεΐν Χαβάρι, του δολοφόνου της 19χρονης στη Γερμανία, ο οποίος πριν από περίπου 4 χρόνια είχε επιτεθεί και σε φοιτήτρια στην Κέρκυρα. Για αυτή την υπόθεση δικάστηκε στην Ελλάδα, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου, με αποτέλεσμα να μεταβεί το 2015 στη Γερμανία και να ζητήσει άσυλο χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για το εγκληματικό παρελθόν του. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο του Φράιμπουργκ, στο οποίο εκδικάζεται η δολοφονία της 19χρονης πριν από ένα χρόνο, ο Χαβάρι φέρεται να έχει εξομολογηθεί σε συγκρατούμενό του ότι σε ηλικία 14 ετών βίασε ένα κορίτσι μόλις 12 ετών στην πατρίδα του, το Αφγανιστάν. Στην ίδια δίκη αστυνομικός κατέθεσε ότι ώρες πριν από τη δο-

λοφονία ο Χαβάρι είχε προσπαθήσει να «πουλήσει» τον εαυτό του σε άνδρες για σεξ σε μπαρ. Στην αρχή της δίκης ο Αφγανός δολοφόνος μιλώντας για πρώτη φορά μετά τη φρικτή πράξη του τον Οκτώβριο του 2016, είχε επιχειρήσει να εμφανιστεί μετανιωμένος. Διαβάζοντας ένα κείμενο ο Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε τη 19χρονη αφού πρώτα τη βίασε, υποστήριξε ότι το βράδυ της δολοφονίας είχε καπνίσει χασίς και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όπως είπε, συνάντησε τυχαία στο δρόμο του την άτυχη κοπέλα αφού εκείνη έβαλε τις φωνές όταν έπεσε από το ποδήλατό της. «Όταν είδα πόσο όμορφή ήταν, ήθελα να κάνω σεξ μαζί της», είπε για το μοιραίο βράδυ περιγράφοντας πώς της έκλεισε το στόμα και στη συνέχεια την έπνιξε με ένα μαντίλι.

Ο νεαρός Αφγανός καταδικάστηκε και φυλακίστηκε στην Ελλάδα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου.

Το καλοκαίρι του 2013, στην Κέρκυρα, ο νεαρός Αφγανός είχε προσπαθήσει να αρπάξει την τσάντα της φοιτήτριας. Όταν διαπίστωσε ότι έγινε αντιληπτός από διερχόμενο όχημα, σήκωσε την κοπέλα και την πέταξε από γκρεμό 8 μέτρων. Ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από την Αστυνομία. Τον Φεβρουάριο του 2014 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 ετών. Ως ανήλικος οδηγήθηκε στην Κασσαβέτεια Φυλακή του Βόλου. Τον Οκτώβριο του 2015, αφού εξέτισε τα 2/5 της ποινής του, αποφυλακίστηκε κάνοντας χρήση του επονομαζόμενου «νόμου Παρασκευόπουλου» για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Έκτοτε, τα ίχνη του Χουσεΐν χάνονται. Άγνωστο πώς, βρέθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2015 και δηλώθηκε ξανά ως ασυνόδευτος ανήλικος.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21

Απόλυση δημοσιογράφου αξίωσε ο Λευκός Οίκος Ασταμάτητος φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθεια να διωχθεί όποιος του ασκεί κριτική, έστω και έντονη. Τελευταίο κρούσμα είναι η αξίωση του Λευκού Οίκου να απολυθεί μια δημοσιογράφος του δικτύου αθλητικών ειδήσεων ESPN, διότι τον χαρακτήρισε «οπαδό της ανωτερότητας της λευκής φυλής» σε αναρτήσεις της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. «Αυτό είναι ένα από τα πιο εξοργιστικά σχόλια που θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε, και νομίζω ότι ασφαλώς είναι λόγος απόλυσης από το ESPN», σχολίασε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας. Η δημοσιογράφος ονομάζεται Τζεμέλ Χιλ, είναι μαύρη, κατάγεται από το Ντιτρόιτ και είναι συμπαρουσιάστρια του SportsCenter, μιας από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές του διΗ δημοσιογράφος του ESPN κτύου. Όπως έγραψε στο Τζεμέλ Χιλ. Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο πιο αδαής και προσβλητικός πρόεδρος» που έχει δει σε «όλη της τη ζωή», χαρακτηρίζοντάς τον «οπαδό της ανωτερότητας της λευκής φυλής». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί Αμερικανοί συντηρητικοί καταφέρονται εναντίον του δικτύου αθλητικής ενημέρωσης όχι μόνο για τα άκρως πολιτικά σχόλια της Χιλ, αλλά επειδή γενικά παρουσιαστές του παίρνουν συχνά θέση. Αντιμέτωπο με τις επικρίσεις αυτές, το ESPN, που ανήκει στην Disney, διαβεβαίωσε σε μια ανακοίνωσή του ότι τα σχόλια της δημοσιογράφου του «δεν αντανακλούν τη δική του θέση», και ότι η Χιλ «αναγνώρισε ότι η πράξη της ήταν ανάρμοστη». Επικριτές του Τραμπ, από την άλλη, θυμίζουν ότι ο Τραμπ το 2012 χαρακτήριζε «ρατσιστή» τον Μπαράκ Ομπάμα σε επαναλαμβανόμενα τουίτ του.

Έδινε 5.000 δολ. για να ξεμαλλιάσουν τη Χίλαρι! Στη φυλακή κατέληξε ο επιχειρηματίας που με ανάρτησή του στο Facebook δήλωνε ότι προσφέρει 5.000 δολλάρια σε όποιον του φέρει μία τούφα από τα μαλλιά της Χίλαρι Κλίντον, λίγο πριν εκείνη παρουσιάσει το νέο της βιβλίο. Δικαστής της Νέας Υόρκης έκρινε ότι η ανάρτηση αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και διέταξε τη φυλάκισή του. Ο 34χρονος επιχειρηματίας Μάρτιν Σκρέλι έγινε γνωστός ως «ο πιο μισητός άνθρωπος στις ΗΠΑ», διότι το 2015 είχε αποφασίσει η φαρμακευτική εταιρία της οποίας ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος να αυξήσει κατά 5.000% την τιμή ενός φαρμάκου για την αντιμετώπιση του AIDS. Και είχε καταδικαστεί για χρηματιστηριακή απάτη και απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς στις αρχές Αυγούστου. Παρέμενε, ωστόσο, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (χρηματική εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και την απαγγελία της ποινής σε περίπου 5 μήνες). Η δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία ότι η ανάρτηση προστατεύεται από το Σύνταγμα και την ελευθερία του λόγου, ότι δεν το εννοούσε και ότι έκανε σάΟ επιχειρηματίας Μάρτιν τιρα, καθώς κάποιος από τους Σκρέλι. 93.000 ακόλουθους του επιχειρηματία στο Facebook, θα μπορούσε να τον πάρει στα σοβαρά. «Αυτό είναι υποκίνηση επίθεσης με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή», έκρινε η δικαστίνα, πριν προσθέσει: «Αυτό δεν προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος».«Και πού είναι το αστείο;», απαίτησε να μάθει η δικαστής, που κατά διαστήματα έμοιαζε να δυσκολεύεται να συγκρατήσει την οργή της ενώ εξελισσόταν η ακροαματική διαδικασία.


22

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

∞¡ø Δø¡ 20 √π Δƒ∞Àª∞Δπ∂™ ∞¶√ Δ∏ ¡∂∞ Δƒ√ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∂¶π£∂™∏

Μετά τη νέα εκτόξευση πυραύλου, το πρωί της Παρασκευής, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς παρά τις κυρώσεις ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν κάνει πίσω.

Εντείνεται η κρίση στην Κορεατική χερσόνησο Ακόμη έναν πύραυλο εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα, ο οποίος πέρασε πάνω από την Ιαπωνία και αφού κάλυψε απόσταση 3.700 χλμ. έπεσε στη θάλασσα. Άμεσα ενημερώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε η Ιαπωνία, ενώ έξι λεπτά αργότερα αντέδρασε και η Νότια Κορέα πραγματοποιώντας άσκηση με πραγματικά πυρά και εκτοξεύοντας και εκείνη δύο βαλλιστικούς πυραύλους. Μετά τη νέα εκτόξευση πυραύλου, το πρωί της Παρασκευής, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς παρά τις κυρώσεις ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν κάνει πίσω. Τη νέα εκτόξευση καταδίκασε και η Κίνα, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Λίγες ημέρες πριν, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας είχε εξαπολύσει απειλές προς την Ιαπωνία, προειδοποιώντας ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να τη «βυθίσει». Η Επιτροπή Ασίας και Ειρηνικού της Πιονγκγιάνγκ, που χειρίζεται τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας και την άσκηση προπαγάνδας, επιτέθηκε εκ νέου και στις ΗΠΑ αναφέροντας ότι θα τις «συρρικνώσει» σε «στάχτες και σκοτάδι», όπως και όσους άλλους υποστηρίζουν το νέο καταδικαστικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που προβλέπει κυρώσεις για την τελευταία πυρηνική δοκιμή (απαγόρευση εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών). Ζήτησε, ακόμη, τη διάλυση του Συμβουλίου, το οποίο χαρακτήρισε «εργαλείο του Κακού», αποτελούμενο από «διεφθαρμένες» χώρες που υποκινούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους πρέπει να βυθιστούν στη θάλασσα από την πυρηνική βόμβα του “Juche”. Η Ιαπωνία δε χρειάζεται πλέον να υπάρχει κοντά μας», αναφέρει συγκεκριμένα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA της Βόρειας Κορέας, που κατηγορεί την Ιαπωνία ότι «χορεύει στο ρυθμό» των ΗΠΑ. Η «Juche» είναι η κυβερνητική ιδεολογία του Βορρά που αναμιγνύει το μαρξισμό και μια ακραία μορφή «μοναχικού» εθνικισμού που διακήρυξε ο ιδρυτής του κράτους Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππούς του νυν ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η δήλωση της βορειοκορεατικής επιτροπής ανέφερε: «Ας συρρικνώσουμε την ηπειρωτική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών σε τέφρα και σκοτάδι. Ας κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε προετοιμάσει μέχρι τώρα ως αντίποινα». Επίσης, η επιτροπή χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα ως «προδότη και σκύλο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ριζωμένος για τα καλά είναι ο τρόμος στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις μετά και τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, και μάλιστα στο μετρό. Και αυτό, την ώρα που η βρετανική αστυνομία συλλαμβάνει κάθε ημέρα και από έναν ύποπτο για τρομοκρατία

«Το διαδίκτυο είναι το κύριο εργαλείο στρατολόγησης των τρομοκρατών και πρέπει να το κόψουμε», είπε ο Τραμπ.

ν και μικρής έντασης, η έκρηξη που σημειώθηκε, χθες το πρωί, μέσα σε συρμό στο μετρό του Λονδίνου ήταν αρκετή για να τραυματίσει δεκάδες Λονδρέζους και να προκαλέσει γενικευμένο πανικό, καθώς αρκετοί άρχισαν να τρέχουν ανάστατοι ποδοπατώντας ο ένας τον άλλο. Επί τόπου έσπευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί που απέκλεισαν το χώρο και ξεκίνησαν έρευνες, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατική επίθεση». Η έκρηξη σημειώθηκε στον σταθμό «Parsons Green» και προκάλεσε εγκαύματα σε όσους ήταν μέσα στο βαγόνι. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο Twitter από το περιστατικό δείχνουν μια τσάντα που φαίνεται να περιέχει ένα δοχείο να έχει αρπάξει φωτιά, χωρίς πάντως να διακρίνονται ζημιές γύρω στο βαγόνι. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο εκρηκτικός μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε δεν εξερράγη κανονικά. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι και για έναν δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά η Scotland Yard τις διέψευσε. «Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες στο “Parsons Green” και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίνονται γενναία σε αυτό το τρομοκρατικό συμβάν», έγραψε στο Twitter

Α

Ο γιος του Μπιν Λάντεν καλεί τους μουσουλμάνους σε τζιχάντ Ινδονησία έως το Μαγκρέμπ να Τα ηνία της Αλ Κάιντα προσπαθεί ενταχθούν στο τζιχάντ για να να πάρει ένας από τους γιους του σταματήσουν την επίθεση των Οσάμα μπιν Λάντεν, ο Χαμζά, ο Σταυροφόρων και των Ραφίντα οποίος είναι πλέον 25 χρόνων και (σ.σ.: μειωτικός όρος για τους σιγια την ώρα λειτουργεί ως προίτες)». παγανδιστής. Θεωρούμενος ως ο εκλεκτός Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεγιος του Οσάμα μπιν Λάντεν, ο σίες των ΗΠΑ έχουν ήδη εντάξει Χαμζά ήδη από την παιδική του τον Χαμζά μπιν Λάντεν στις λίηλικία προετοιμάζεται για να στες της τρομοκρατίας, ενώ εκείακολουθήσει τα βήματα του πανος σε ηχογραφημένο μήνυμά τέρα του και να ανέβει στην ιετου, που δημοσιοποιήθηκε προ- Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες των χθές, κάλεσε τους μουσουλμά- ΗΠΑ έχουν ήδη εντάξει τον Χαμζά μπιν ραρχία της οργάνωσης, τα ηνία της οποίας έχει ο Αιγύπτιος Αϊνους να ενωθούν και να πάρουν Λάντεν στις λίστες της τρομοκρατίας. μάν αλ Ζαουάχρι από το 2011. μέρος στο τζιχάντ στη Συρία εναΣε προηγούμενα ηχητικά του μηνύματα ζητούσε ντίον του καθεστώτος Άσαντ και των δυτικών χωρών. Ο γιος του αρχιτρομοκράτη –που σκοτώθηκε εκδίκηση για τον πατέρα του, να γίνουν επιθέσεις ενααπό τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Πακι- ντίον των «αμερικανικών, γαλλικών και ισραηλιστάν, στις 2 Μαΐου 2011– προαλείφεται για την νών συμφερόντων στην Ουάσινγκτον, στο Παρίσι ηγεσία της Αλ Κάιντα προϊούσης της εξασθένησης και στο Τελ Αβίβ», και είχε προτρέψει τους Σαουδάτου Ισλαμικού Κράτους. Άλλωστε, από μικρός θεω- ραβες «να ανατρέψουν» το μοναρχικό καθεστώς της ρείτο από τον πατέρα του ως ο εκλεκτός για το σκοπό Σαουδικής Αραβίας. Εκτιμάται ότι έχει γεννηθεί το αυτό. Στο μήνυμα που διανεμήθηκε από τζιχαντιστι- 1989 στην σαουδαραβική πόλη Τζέντα και η μητέρα κούς ιστοτόπους, ο Χαμζά μπιν Λάντεν απευθύνει έκ- του είναι η Χαρία Σαμπάρ, μια εκ των τριών συζύγων κληση στους «αδελφούς μουσουλμάνους από την του μπιν Λάντεν.

Ένα μεγάλο λευκό πλαστικό δοχείο κρυμμένο σε σακούλα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ εξερράγη μέσα σε βαγόνι του μετρό στο Δυτικό Λονδίνο.

η Τερέσα Μέι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα καλώντας τις Αρχές να λάβουν περισσότερο «δραστικά» μέτρα, όπως η καλύτερη «αστυνόμευση» του Internet για να αποκόπτονται οι τρομοκρατικές οργανώσεις.

Κάθε ημέρα και από μία σύλληψη Μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός όσων συνελήφθησαν στη Βρετανία ως ύποπτοι για τρομοκρατία εκτοξεύθηκε κατά 68%, μετά και τις τέσσερις πολύνεκρες επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2017 στη χώρα, κοστίζοντας τη ζωή σε συνολικά 37 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 379 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διάρκεια ενός έτους μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, μία σημαντική αύξηση από τις 226 που είχαν πραγματοποιηθεί τους 12 προηγούμενους μήνες. Επιπλέον, είναι οι περισσότερες συλλήψεις στη χώρα από το 2001, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά δεδομένα. Δώδεκα συλλήψεις έγιναν έπειτα από την επίθεση του Μαρτίου στη Γέφυρα Ουεστμίνστερ του Λονδίνου, όταν ένας άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, σκοτώνοντας τέσσερις και μαχαιρώνοντας στη συνέχεια μέχρι θανάτου έναν αστυνομικό έξω από το Κοινοβούλιο. Άλλα 23 άτομα συνελήφθησαν έπειτα από τη βομβιστική επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε τον Μάιο στο Μάντσεστερ, ενώ τον επόμενο μήνα η αστυνομία προέβη σε άλλες 21 συλλήψεις, με αφορμή τη δεύτερη επίθεση στη βρετανική πρωτεύουσα, όταν τρεις τζιχαντιστές έριξαν το όχημά τους πάνω σε πεζούς στη Γέφυρα του Λονδίνου, και στη συνέχεια μαχαίρωσαν ανθρώπους σε γειτονικά εστιατόρια και μπαρ, σκοτώνοντας οκτώ άτομα. Επιπροσθέτως, μία ακόμη σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από την τελευταία επίθεση στο Βόρειο Λονδίνο, όταν ένας οδηγός έριξε το βαν που οδηγούσε σε πιστούς που βρίσκονταν κοντά σ' ένα τζαμί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Μαρκ Ρόουλι, έχει δηλώσει πως κάθε ημέρα λάμβανε χώρα και από μία σύλληψη. Στην τριετία μέχρι φέτος τον Μάρτιο, η αστυνομία απέτρεψε 13 εν δυνάμει επιθέσεις, όμως τις επόμενες 17 εβδομαδες πραγματοποιήθηκαν τα τέσσερα χτυπήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, δήλωσε ο Ρόουλι, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι Αρχές απέτρεψαν άλλες έξι. Από τους 379 συλληφθέντες 123 κατηγορήθηκαν για κάποιο αδίκημα, 105 εκ των οποίων για αδίκημα σχετικό με την τρομοκρατία, ενώ 189 αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορία.


24

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

«¢∞∫ƒÀ™∞¡» √π £∞§∞™™∂™ ª∞™ ∞¶√ Δ∏¡ Δƒ√ª∂ƒ∏ √§π°øƒπ∞ Δ√À ∫ƒ∞Δπ∫√À ª∏Ã∞¡π™ª√À

¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔ...ÎËÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Tου ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

ικόνες σοκ εξακολουθούν να κάνουν το γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας την τεράστια οικολογική καταστροφή που παρόμοια δεν έχει υπάρξει για τον Σαρωνικό. Η ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί το θέμα επικοινωνιακά, με συσκέψεις και αυτοψίες, διασκεδάζοντας την έλλειψη συντονισμού και την παντελή άγνοια της διαδικασίας περιορισμού της ρύπανσης. Πρόσωπο της εβδομάδας έγινε ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος παραμένει στη θέση του. Το ναυάγιο και η αρχική διαρροή βρήκαν τον υπουργό στο εξωτερικό, απ' όπου διαβεβαίωνε πως όλα βαίνουν καλώς. Όταν, όμως, η πετρελαιοκηλίδα «ταξίδεψε» από τη Σαλαμίνα στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τη Βούλα, τότε αναγκάστηκε να επιστρέψει και να αρχίσει τις συσκέψεις, τις «αυτοψίες» και την επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος. Το πλέον εντυπωσιακό ήταν ότι επιχείρησε να υποβαθμίσει το ζήτημα, συστήνοντας μάλιστα στον κόσμο να κάνει μπάνιο στον Σαρωνικό! «Είναι αυτονόητο ότι δε θα επιτρέπεται το κολύμπι και το ψάρεμα στις ακτές που έχουν μολυνθεί» απάντησε από πλευράς του ο υπουργός Υγείας Αλέξανδρος Ξανθός, ενώ και πολλά

Ε

Η οικολογική και οικονομική καταστροφή από την εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας είναι σίγουρα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα ακόμη στελέχη κράτησαν αποστάσεις από τον κ. Κουρουμπλή. Όλα τα κορυφαία ξένα δίκτυα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από την περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία, εκτός όλων των άλλων, προκαλεί και πλήγμα στον ελληνικό Τουρισμό. Ανάστατοι είναι οι λουόμενοι, οι ψαράδες, οι ιστιοπλόοι, οι οικολογικές οργανώσεις, οι δήμοι και γενικότερα οι κάτοικοι των περιοχών, αφού και μόνο η μυρωδιά του μαζούτ αναδύεται σε μεγάλη έκταση. Μηνυτήριες αναφορές έχουν ετοιμάσει οι δήμοι, ενώ σειρά ερωτημάτων έθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, ποια είναι τα αίτια του ναυαγίου, αν το δεξαμενόπλοιο ήταν αξιόπλoο ή είχε πράγματι ρήγμα, πότε είχε ελεγχθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας, σε ποιο χρόνο άρχισε να υλοποιεί-

ται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, πότε και με ποιον τρόπο υπήρξε η πρώτη ανταπόκριση, πότε ενημερώθηκαν οι τοπικές Αρχές. Για όλα αυτά κανείς δεν έχει αναλάβει την παραμικρή ευθύνη, ούτε καν σε πολιτικό επίπεδο. Για το ναυάγιο και την αρχική διαρροή πετρελαίου πραγματοποιήθηκε προανάκριση από το Λιμενικό. Ήδη, η δικογραφία ζητήθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πειραιά, η οποία και άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος (παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας) στους υπεύθυνους του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ». Στη συνέχεια, ο φάκελος διαβιβάστηκε για περαιτέρω έρευνα σε ανακριτή, ο οποίος θα εξετάσει και για τυχόν ευθύνες του ίδιου του Λιμενικού και γενικότερα του κρατικού μηχανισμού που άφησε την πετρελαιοκηλίδα να ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Η έρευνα για την περιβαλλοντική καταστροφή έχει πια διευρυνθεί, καθώς δόθηκε εντολή για λήψη δειγμάτων και από τα καύσιμα του «Blue Star Patmos» που έφθασε τις ίδιες ημέρες με το «Αγία Ζώνη ΙΙ» στο Πέραμα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο πλοίο ευθύνεται για τη ρύπανση. Όπως προέκυψε, η πλοιοκτήτρια εταιρία του «Αγία Ζώνη ΙΙ» είχε απασχολήσει τις Αρχές για λαθρεμπόριο καυσίμων το 2012 και το 2013 χωρίς να καταδικαστεί, ενώ το δεξαμε-

Παραίτηση του ΥΠΕΝ ζητά η Ν.Δ.

νόπλοιο δεν ήταν αξιόπλοο. Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης του πλοίου Θοδωρής Κουντούρης υποστηρίζει πως ήταν απολύτως αξιόπλοο, και είχε μάλιστα επιθεωρηθεί πλήρως πριν από ενάμιση μήνα, ενώ διατείνεται πως βυθίστηκε «εντελώς ξαφνικά».

Κουρουμπλής: «Φταίνε τα ρεύματα, όχι εμείς»! Στα θαλάσσια ρεύματα απέδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής την εξάπλωση της ρύπανσης από τη βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» την περασμένη Κυριακή, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν είχαν στη διάθεσή τους περισσότερα μέσα. Όσον αφορά στο χρόνο αντίδρασης των κρατικών μηχανισμών ο υπουργός διαβεβαίωσε πως η αντίδραση υπήρξε άμεση, αφού στις 2.30 είχε καταφτάσει εκεί σκάφος του Λιμενικού για τη διάσωση του πληρώματος, στις 5.30 επιχειρούσε αντιρρυπαντικό πλοίο και στις 6.14 είχε γίνει η ανάθεση για τη στεγανοποίηση του πλοίου. Όπως εξήγησε, μέσα σε αυτό το τετράωρο η πετρελαιοκηλίδα «γλίστρησε» από το πλοίο που είχε βυθιστεί. Τόνισε, μάλιστα, πως ούτως ή άλλως οι υπόλοιπες απαραίτητες ενέργειες δεν μπορούσαν να γίνουν μέσα στη νύχτα, αφού το πλοίο έπρεπε πρώτα να εντοπιστεί για να μπουν στα κατάλληλα σημεία οι προστατευτικοί φράχτες.

Πώς είδε ο διεθνής Τύπος την τεράστια οικολογική καταστροφή

Το «Αγία Ζώνη ΙΙ» κυκλοφορούσε με παρατάσεις του υπουργείου! Με παρατάσεις στο πιστοποιητικό του έκανε δρομολόγια το «Αγία Ζώνη ΙΙ», όπως προκύπτει από έγγραφο του «Κλάδου Ελέγχου Πλοίων» του υπουργείου Ναυτιλίας, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το 902.gr. Συγκεκριμένα, στις 26 Ιουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 6 Αυγούστου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αξιοπλοΐας που είχε εκδώσει στο δεξαμενόπλοιο ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του υπουργείου Ναυτι-

λίας, στο πλοίο ύστερα από επιθεώρηση καταγράφηκαν οι εξής παρατηρήσεις: « 1. ΣΕΠ: από 11/6/2016 να διενεργηθεί τακτική Επιθεώρηση στη θάλασσα σε όλους τους τομείς. Διαφορετικά το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΓΕΠ) παύει να ισχύει. 2. Εξοπλισμού (πρώην ΕΝΕΣΠΥ): κατά την πρώτη Επιθεώρηση μετά την 1/1/2017, να εφοδιαστεί με εγκεκριμένο σύστημα ειδοποίησης φυλακής γέφυρας (BNWAS).

3. Εξοπλισμού (πρώην ΕΝΕΣΠΥ): μέχρι 11/04/2017 να γίνει αντικατάσταση του συρματόσχοινου καθαίρεσης της κοινής λέμβου», ενώ σε 4η παρατήρηση που συμπληρώθηκε αργότερα και είναι γραμμένη χειρόγραφα, αναφέρεται ότι «μέχρι 30/6/2017 να προσκομισθεί βεβαίωση ελέγχου των δύο αεροφιάλων εκκίνησης της κύριας μηχανής». Το πρωτόκολλο έληξε στις 27 Ιουλίου του

2017, χωρίς να αναφέρεται αν είχαν αποκατασταθεί οι παρατηρήσεις αυτές και αν έχει γίνει εκ νέου επιθεώρηση ώστε να καταγραφούν τυχόν νέα προβλήματα. Ωστόσο, εκδόθηκε παράταση του πιστοποιητικού έως τις 6 Αυγούστου του 2017, και στη συνέχεια «έρχεται» νέα παράταση που έληγε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2017. Η παράταση δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί και το πλοίο ναυάγησε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης έγινε η οικολογική καταστροφή στον Σαρωνικό. BBC, Associated Press, Reuters, Independent και δεκάδες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο φιλοξένησαν εκτενή ρεπορτάζ για την βύθιση του δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Σαλαμίνας, που είχε ως αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα να «μαυρίσουν» οι παραλίες του νησιού σε μήκος περίπου δύο χιλιομέτρων, και δύο ημέρες μετά, η ρύπανση από το μαζούτ να φτάσει αρχικά στην Πειραϊκή και κατόπιν στην παραλιακή: Καλαμάκι, Άγιο Κοσμά, Γλυφάδα – έως και το Καβούρι! Με δραματικές εικόνες από τη Σαλαμίνα και τη μολυσμένη από το πετρέλαιο θάλασσα «έντυσε» το ρεπορτάζ του το BBC. Το βίντεο, που

ανέβηκε τόσο στην ιστοσελίδα του δικτύου όσο και στην σελίδα του στο facebook, δείχνει, μεταξύ άλλων, ένα πουλί παγιδευμένο στο μαζούτ να παλεύει να πετάξει και να σωθεί, ενώ φιλοξένησε και την κραυγή απόγνωσης των κατοίκων του νησιού, που αναζητούν ευθύνες. Στο ίδιο κλίμα και το βίντεο-ρεπορτάζ του αγγλικού Independent, που εστίασε στο ότι χιλιάδες θαλάσσια ζώα που ζουν τόσο μέσα στο νερό όσο και κοντά σε αυτό, θα επηρεαστούν από τη ρύπανση. Αντίστοιχα, το πρακτορείο Reuters σε ανταπόκριση από την Αθήνα περιέγραψε την καταστροφή κάνοντας λόγο για «μια πυκνή πετρελαϊκή κηλίδα που μέχρι την Τετάρτη είχε καλύψει τις ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέ-

ρας επί αρκετά μίλια». Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press τουίταρε το θέμα από τον επίσημο λογαριασμό ειδήσεων που διατηρεί, παραθέτοντας συγκλονιστικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Για μια μεγάλη καταστροφή έκανε λόγο και το Sky News που φιλοξενεί στο ρεπορτάζ του δηλώσεις κατοίκων του Φαλήρου και της Πειραϊκής. Οι Αρχές στην Ελλάδα δίνουν μάχη με το χρόνο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έγραψε το κινεζικό Xinhua. Ειδική αναφορά στις κυβερνητικές ευθύνες για την οικολογική καταστροφή έκανε το Channel news Asia.

Ψηλά σηκώνει η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα του «οικολογικού εγκλήματος» στον Σαρωνικό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά την παραίτηση του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανικανότητα και τις ιδεοληψίες της κυβέρνησης, η Πειραιώς εστιάζει στο γεγονός ότι η κυβέρνηση μπλόκαρε την επένδυση στις Σκουριές στο όνομα της δήθεν οικολογικής ευαισθησίας, αλλά επέδειξε εγκληματική αδιαφορία για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που υπέστη η Αττική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιοσκέφθηκε την Πέμπτη το πρωί τους παραλιακούς Δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού και Γλυφάδας, ζήτησε να αποδοθούν άμεσα οι υπηρεσιακές και πολιτικές ευθύνες για το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που προκλήθηκε. «Υπάρχουν βαριές ευθύνες και αμείλικτα ερωτήματα», είπε ο κ. Μητσοτάκης και εξήγησε: « Ποιος έκρινε ότι το καράβι ήταν αξιόπλοο, πώς γίνεται να βουλιάζει το καράβι μέσα στο λιμάνι, γιατί άργησε τόσο πολύ ο κρατικός μηχανισμός να αντιδράσει;». Η Ν.Δ. κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση που υπογράφουν όλοι οι βουλευτές της Β' Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους ευρωβουλευτές του να διερευνήσουν και να εισηγηθούν στην Ε.Ε. την εξεύρεση πόρων για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Το επιτελείο των στενών συνεργατών του κ. Μητσοτάκη με εντολή του θα εξετάσει, επίσης, με ποιο τρόπο μπορούν να επικαιροποιήσουν το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τέτοια περιστατικά. ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΛΛΑ

33


16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

ªÈ· ·Ú·›ÙËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ

ελικά, ο υπουργός Ναυτιλίας δεν παραιτήθηκε. Η πετρελαιοκηλίδα που κατέστρεψε τα τελευταία απομεινάρια αξιοπρέπειας του ελληνικού τουρισμού στην Αττική Ριβιέρα δεν κηλίδωσε την… άσπιλη διαδρομή του κ. υπουργού. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στην εποχή του σεβασμού προς τους θεσμούς. Ένας αδρανής υπουργός δεν είναι έ ν α ς ∫ø¡™Δ∞™ α π λ ώ ς ιδιώτης που απλώς δεν ξύπνησε την Κυριακή τα ξημερώματα. Ένας δικαστής που δικάζει δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που ασκεί μια εξουσία. Είναι ένας θεσμός που λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας. Ο βουλευτής είναι –καλώς ή κακώς– ο εκπρόσωπος ενός τμήματος του ελληνικού λαού επιφορτισμένος με το καθήκον να νομοθετεί. Ο πρέσβης δεν είναι απλά ένας δημόσιος υπάλληλος με ειδική αποστολή. Είναι το πρόσωπο που δείχνει η χώρα μας στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια οι θεσμοί στη χώρα μας λειτουργούν στρεβλά με μοναδικό στόχο τη διαιώνιση των κομματικών, συνδικαλιστικών και συντεχνιακών «κεκτημένων». Η τραυματισμένη από την 9χρονη οικονομική, κοινωνική και αξιακή κρίση Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη από θεσμούς λειτουργικούς και αξιοσέβαστους.

Ã∏™Δ√™

Τ

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη. Ποιος θα τολμήσει να επενδύσει, να τοποθετηθεί στην ελληνική Οικονομία όταν γνωρίζει ότι ουδείς σ’ αυτή τη χώρα σέβεται και υπακούει στους θεσμούς; Χωρίς κοινό νόημα και περιεχόμενο θεσμοί και αξίες μοιραία ευτελίζονται, και ως άμεση συνέπεια η κοινωνία αποσαθρώνεται, διαλύεται, καταρρέει. Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως εξυγίανση του τρόπου λειτουργίας του κράτους. Πρέπει να εξαλειφθούν οι ολιγαρχικές, οικογενειοκρατικές και φαύλες δομές που απορρυθμίζουν τις εξουσίες. Να ισχύσουν εγγυήσεις διαφάνειας και ελέγχου της εξουσίας, κάθε εξουσίας. Για να λειτουργήσει η Δημοκρατία…

Η

25

ΦΑΚΕΛΟΣ ELDORADO: Με τη «βούλα» του ΣΥΡΙΖΑ απολύονται εργαζόμενοι. Όλο το παρασκήνιο με το γιατί δεν μπορεί να κλείσει η συμφωνία με την καναδική εταιρία Σελ. 27-29

∞¶√ Δ∏¡ ∂•∞£§πø™∏ Δø¡ ∞™º∞§π™ª∂¡ø¡ Δ√ «¶§∂√¡∞™ª∞» 360 ∂∫∞Δ.

∫¿Ùˆ ·fi 600 ¢ÚÒ ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ... Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

...ΚΑΙ ΣΤΑ 318 ΕΥΡΩ ΟΙ ΧΗΡΕΙΑΣ

,,

∞ƒ£ƒ√

√π∫√¡√ªπ∞

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Σοκ από τα στοιχεία • Τα κρύβουν από το φόβο αντιδράσεων

ι νέες συντάξεις γήρατος έχουν πέσει κάτω από τα 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι συντάξεις χηρείας εκφυλίστηκαν στα 318,66 ευρώ! Αποτέλεσμα: η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 360 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ποσό Από 1/1/2020 πρέπει να μειωθεί το που ισούται με το «πλεόνασμα» για το οποίο αφορολόγητο όριο από τα 8.636 περηφανεύεται η κυβέρνηση. Αλλά αυτή η στα 5.636 ευρώ, η μέση σύνταξη θα (οικονομική) επίδοση προέρχεται από την πέσει στα 597,94 ευρώ. εξαθλίωση των ασφαλισμένων. Το προηγούμενο δίμηνο και ύστερα Η Οικονομία καταγράφει θετικούς ρυθμούς, γίνοαπό καθυστερήσεις νται επενδύσεις και η ανεργία έπεσε. Αυτό είναι το πολλών μηνών βγή- «αφήγημα» της κυβέρνησης, που καλεί τους πολίκαν οι πρώτες συντά- τες να μη βλέπουν ορισμένα επεισόδια τύπου… ξεις για αιτήσεις με το Χαλκιδικής. Είναι όμως έτσι; Τι επενδύσεις γίνονται νόμο Κατρούγκαλου και τι θέσεις εργασίας δημιουργούνται; (4387/16). Δηλαδή Σύμφωνα με μελέτη του Ομίλου για τα Κοινωνιγια αιτήσεις μετά τις κά και Εργασιακά Δικαιώματα (ΟΚΕΔ), δε μειώνε- απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι, όμως, οι οποίοι γασίας, και β) τους συνταξιοδοτούμενους τους αντι12/5/16. Συγκεκριμέ- ται η ανεργία, αυξάνεται η… απασχολησιμότητα μέ- απασχολούνται έως 34 ώρες την εβδομάδα ήταν καθιστούν με παρτ τάιμ. Και όταν «χάνονται» δύο 8ωρα, αυτά καλύπτονται είτε από τέσσερα 4ωρα ή, να, εκδόθηκαν 1.202 σω της επιχειρηματικότητας της ανάγκης (καφέ, φα- 975.900 άτομα το α’ τρίμηνο του 2016, και φέτος συντάξεις αυστηρά γή- στ φουντ κ.λπ.). Αναλύοντας τα στοιχεία της αυξήθηκαν στο 1.012.000 άτομα. Δηλαδή η συ- έστω, τρία 6ωρα… Δηλαδή, ναι μεν η ανεργία μειώθηκε σαν ποσοστό, αλλά έχουμε περισσότερους νολική απασχόληση (θετικές ροές) αυξήθηκε κατά ρατος, 316 τον Ιούλιο ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο ΟΚΕΔ διαπιστώνει: εργαζόμενους με μερική απασχόληση και διαλεί53.000 άτομα και οι θέσεις μερικής απασχόλησης και 886 τον Αύγουστο. 1. Κατ’ αρχήν, μειώθηκε σε αυτή τη διετία ο Ο υπολογισμός έγινε ενεργός πληθυσμός. Το 2016 εργάζονταν ή και παρτ τάιμ αυξήθηκαν κατά 36.100 άτομα. Άρα, πουσα εργασία και με χαμηλότερους μισθούς σε το 66% των νέων εισροών στην αγορά εργασίας, 2 βάρος όσων εργάζονταν με 8ωρο ημερησίως. με βάση το μέσο μισθό αναζητούσαν εργασία 4.801,4 χιλιάδες πολίτες. Άρα, ο συνολικός όγκος εργασίας δεν αυξήθηκε από το 2002 και μέχρι Το 2017 αυτός ο αριθμός έπεσε στις 4.774 χιλιά- στις 3 καθαρές θέσεις εργασίας είναι μερικής απατην ημερομηνία κατά- δες ανθρώπους. Δηλαδή είχαμε μείωση του ενερ- σχόλησης ή διαλείπουσας εργασίας κάτω των 35 και οι πραγματικές αμοιβές έμειναν ανέπαφες. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόθεσης της αίτησης… γού δυναμικού κατά 7.400 άτομα. Εξέλιξη που ωρών την εβδομάδα. Η μέση σύ- αποδίδεται στην απογοήτευση των μακροχρόνιων 3. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις διώχνουν δημα, κάτι που θα ενίσχυε την κατανάλωση, θα αύνταξη που ανέργων που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία υπαλλήλους 40ωρης απασχόλησης (το 10% ξανε την (εγχώρια) παραγωγή, θα δημιουργούσε προέκυψε ήταν 678 και τις αυξημένες συνταξιοδοτήσεις (λόγω αύξη- του υφισταμένου προσωπικού το 2016 ήταν με νέες θέσεις εργασίας, θα πυροδοτούσε την ανάευρώ, μείον 40,68 σης των ορίων ηλικίας τον Αύγουστο του 2015 –Γ’ μερική απασχόληση) και τους αντικαθιστούν με νέ- πτυξη και θα ενίσχυε με υγιείς πόρους το ασφαλιευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ, ους: α) χαμηλόμισθους και με λιγότερες ώρες ερ- στικό. Μνημόνιο– και τις μειώσεις των συντάξεων με την καθαρά 637,32 ευα’ αξιολόγηση του Γ’ Μνημονίου τον Μάιο ρώ. Όμως, από του 2016 και το νόμο 4387/16). 2 ΣΤΙΣ 3 ΚΑΘΑΡΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/1/2020 ή όποτε 2. Πέρυσι (το διάστημα Ιανουαρίουνωρίτερα κρίνει το ΔΝΤ Α’ Τρίμηνο Εργατικό Άνεργοι Ποσοστό Εισροές Νέες θέσεις Ποσοστό Μερικής ότι πρέπει να μειωθεί Μαρτίου) η απασχόληση, γενικά, αυξήΔυναμικό ανεργίας εργαζομένων έως 34 ώρες (επί καθαρών εισροών) το αφορολόγητο όριο θηκε από 3.606,3 χιλιάδες το α’ τρίμηνο του 2016, στις 3.659,3 χιλιάδες. Δηλαδή 2016 4.801.400 1.195.1000 24,9% από τα 8.636 στα προστέθηκαν επιπλέον 53.000 θέσεις 2017 4.774.000 1.114.700 23,35% 53.000 36.100 66% 5.636 ευρώ, η μέση σύνταξη θα πέσει στα ασφάλιση (και 9% την 20ετία) αφορά το σμα στα Ταμεία. Για παράδειγμα, το α’ 7μη597,94 ευρώ (φόρος 38,38 ευρώ το μή- όλους τους συνταξιούχους από προηγούμενο διάστημα. Από 1/1/2015 νο του έτους απεβίωσαν 44.800 συνταξινα). Σκεφτείτε τι θα συμβεί κατά τα επόμενα 1/1/2019), και το εύρος διακύμανσης και μετά, πρέπει να υπολογιστούν η ρή- ούχοι και οι νέοι που βγήκαν στη σύνταξη χρόνια, καθώς θα «μπαίνουν» στο σύστημα ήταν από 184 έως και 250 ευρώ η κάθε τρα… θνησιμότητας (προσδόκιμο ζωής), τα λαμβάνουν μικρότερες συντάξεις. Αποτέόλο και περισσότερα έτη ασφάλισης από σύνταξη. Αποτελέσματα που αν δημοσιοποιού- συνολικά έσοδα και οι ατομικές εισφορές λεσμα, η μηνιαία δαπάνη από 2,2 δισ. που την περίοδο της κρίσης (Μνημονίων), οπότε ο μέσος συντάξιμος μισθός θα περιορι- νταν θα προκαλούσαν σοκ και κύμα αμφι- εκάστου ασφαλισμένου. Πρόβλεψη κατά είχε προϋπολογιστεί, έχει πέσει στο 1,127 σβήτησης κατά της κυβέρνησης και του πολύ πιο αυστηρή και δαιδαλώδης από τη δισ., κάτι που δημιουργεί ετήσιο «πλεόναστεί αντίστοιχα… κ.Τσίπρα. Έτσι, η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» που είχε σμα» 360 εκατ. ευρώ. Όσο σεμνύνεται ότι Έτσι, εάν ο άμεσος δικαιούχος θα πετύχει φέτος ο υφυπουργός Κοινωνιαποβιώσει, η χήρα, μόνο στην πε- (επικουρικό) «πάγωσε» τη διαδικασία, δεν καθιερωθεί το 2012. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι κών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλος. ρίπτωση που είναι πάνω από 55 ετών, θα ανακοινώθηκαν στους δικαιούχους τα τεΑκολούθως, το εν λόγω «πλεόνασμα» να βρίσκονται σήμερα σε εκλάβει σα σύνταξη το 50% αυτών, δηλαδή λικά ποσά σύνταξης, και κλήθηκε η… διευθύντρια να καταθέσει προτάσεις! κρεμότητα 332.000 αιτήσεις για ασφα- του ασφαλιστικού λόγω εξαθλίωσης των μόλις 318,66 ευρώ! Για επικουρική σύνταξη από λιστικά δικαιώματα (131.000 για κύρια ασφαλισμένων επιδρά θετικά και στα δηΠαράλληλα, εκδόθηκαν 150 μόσια οικονομικά, με το δυσθεώρητο πλε1/1/2015 και μετά, δεν έχει δια- σύνταξη, 128.000 για επικουρική, συντάξεις χηρείας επί παλαιών κινηθεί καμία αίτηση, καθώς δεν υπάρχει 58.000 για εφάπαξ και περίπου 15.000 όνασμα άνω του 3% του ΑΕΠ που υπολοσυντάξεων (που εκδόθηκαν έως γίζεται για φέτος (έναντι στόχου 1,75% και 12/5/2016 και ο θάνατος επήλθε ύστερα ο μαθηματικός τύπος που να υπολογίζει τα για μερίσματα του Μετοχικού). Κατά συνέπεια, αυτή η δραματική περι- αντίστοιχου πλεονάσματος 4,2% του ΑΕΠ από αυτή την ημερομηνία, άρα εμπεριέχει ποσά. Ακόμη και η πρόσφατη ρύθμιση για τον επανακαθορισμό, όπως θα ισχύσει για συντάξεις στο 0,45% για κάθε χρόνο στην κοπή των συντάξεων προκαλεί… πλεόνα- το 2016, έναντι στόχου 0,5%).

Ο

Το κόλπο με τη μείωση της ανεργίας

1.

2. 3.

5.

4.


26

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δεν είναι ψέμα: διασύνδεση TaxisNet με ταμειακές μηχανές Με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών με το σύστημα TAXIS δεν είναι κάτι δύσκολο. Αντιθέτως, θα μπορούσε να γίνει αμέσως. Για τα πολιτικά και κοινωνικά μας δεδομένα, σύμφωνα με την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Η διασύνδεση ταμειακών μηχανών θα ξεκινήσει υποχρεωτικά μόνο για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών σε λίγες εβδομάδες. Η άμεση εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες δεν είναι δυνατή, διότι «οι ταμειακές δεν είναι εκσυγχρονισμένες σε όλους, και λόγω της κρίσης δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε», είπε η κ. υφυπουργός. Πάντως, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με τις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ προβλέπεται με το άρθρο 69 του ν. 4446/2016 που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Στόχος του μέτρου είναι η διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων να πραγματοποιείται αυτόματα, ώστε να καταγράφονται και να αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο, όλα τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων και των λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

!

Γράφαμε στις 2-3 Σεπτέμβρίου 2017 ότι η πιο σκληρή και (δυστυχώς) αποτελεσματική αντιπολίτευση για την κυβέρνηση είναι η στενοκέφαλη πραγματικότητα. Και σε μια εβδομάδα ήρθε η Χαλκιδική να «γειώσει» το νεύμα του Τσίπρα στους επενδυτές από τη ΔΕΘ και να κονιορτοποιήσει τον… φιλεργατικό νόμο Αχτσιόγλου (4472/16) για τις ομαδικές απολύσεις. Καθώς η Eldorado μπορεί να απολύσει το σύνολο του προσωπικού χωρίς καμία ένσταση των κυβερνώντων με βάση τις διατάξεις που έφεραν τον περασμένο Μάιο… Ν.Γ.

3,2 ∂∫∞Δ. ∂§§∏¡∂™ ¢∂¡ ∂Ã√À¡ ¢√À§∂π∞

∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰Â ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Στην Ελλάδα σήμερα, όσοι δεν εργάζονται (μητέρες, παιδιά, τρίτης ηλικίας, άνεργοι) είναι διπλάσιοι από αυτούς που εργάζονται. Κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα συντηρεί 2,8 άτομα που είτε δεν εργάζονται είτε απασχολούνται στο

Δημόσιο. Από τα 10,8 εκατ. πληθυσμού, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο είναι 806 χιλ., οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα 1,6 εκατ., οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κλπ. 1,3 εκατ., και οι συνταξιούχοι 2,6 εκατ.

Η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2017 ανήλθε σε 21,2%. Το σύνολο των απασχολούμενων ανέρχεται σε 3.775.939 άτομα. Οι άνεργοι είναι 1.017.127. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.220.317 άτομα. Οι

απασχολούμενοι αυξήθηκαν 16.857 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (αύξηση 0,4%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται, ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 6.599 άτομα.

¶·Ú· ...√π∫√¡√ªπ∫∞ Θράσος

Οι υπάλληλοι του ΕΟΤ πρέπει… να πηγαίνουν… στη δουλειά τους! Εγκύκλιο (!), με αποδέκτες τους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εξέδωσε ο γ.γ. του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Τσέγας. «Η μη τήρηση του ωραρίου συνεπάγεται την αντίστοιχη περικοπή αποδοχών και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα»!. Οι υπάλληλοι του ΕΟΤ οφείλουν να προσέρχονται στην υπηρεσία και να αποχωρούν την καθορισμένη ώρα, ανάλογα με το ωράριο που έχουν επιλέξει, και να παραμένουν στην υπηρεσία σε όλη τη διάρκειά του…

Απίθανοι τύποι. Σου λένε: οι προηγούμενοι (έως το 2014) έκοψαν 45% στις συντάξεις (και τότε όλοι μαζί διαμαρτύρονταν, και δικαίως), αλλά εμείς μόνο 8%. Έχουν θράσος! Πέραν του ότι θα ακολουθήσει άλλο ένα 18% (παλαιές συντάξεις) έως 25% (νέες), το γεγονός ότι αυτό επιδρά σωρευτικά δεν πολλαπλασιάζει τα προβλήματα;

∞Ó·ÈÌÈ΋ Î·È ¿ÂÚÁË…

Nέα μείωση προσωπικού κατά άλλες 10.000 θέσεις, για να βελτιώσουν τους ισολογισμούς, στον τραπεζικό τομέα

Από 55.000 άμεσους και 10.000 ενοικιαζόμενους που απασχολούσαν οι τράπεζες μέχρι το 2009, ήδη ο αριθμός μειώθηκε στις 30.000. Η συρρίκνωση αποτελούσε προϋπόθεση εξυγίανσης των οικονομικών, και επιβλήθηκε από την τρόικα μαζί με την απομόχλευση (μείωση δανείων, αναδίπλωση από Βαλκάνια κ.λπ.). Τώρα οι τράπεζες εξετάζουν και νέα μείωση του προσωπικού κατά άλλες 10.000 θέσεις για να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους (λειτουργική κερδοφορία)… Θα πείτε, και τι τους θέλουν; Δάνεια δε δίνουν, καταθέσεις δεν έχουν, η ηλεκτρονική τραπεζική έχει επεκταθεί… Ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο εξετάζονται σενάρια για αποκοπή του 30% του προσωπικού από τους τραπεζικούς κολοσσούς. Ναι, αλλά να μη μας λένε οι κυβερνητικοί ότι με την ανάπτυξη θα έρθει και η απασχόληση. Αναιμική και άεργη θα είναι η όποια μεγέθυνση… Ν.Γ.

«Εξοικονομώ κατ' Οίκον» από του χρόνου το καλοκαίρι Μετά τον Δεκέμβριο, και το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο 2018, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον». Οι αιτήσεις θα υποβληθούν τον Δεκέμβριο, οι εγκρίσεις μέχρι τον Μάρτιο, και οι χρηματοδοτήσεις του νέου προγράμματος από το καλοκαίρι του 2018. Το νέο πρόγραμμα θα ρίξει στην αγορά κατασκευών περίπου 500 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ και ιδία συμμετοχή), για να καλύψει από 35.000 έως 40.000 δικαιούχους. Μαζί με το «Εξοικονομώ ΙΙ» έρχονται σημαντικές βελτιώσεις. Μία από αυτές είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι οποίες θα γίνονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα αίτησης δίχως την υποχρεωτική προϋπόθεση λήψης δανείου από τράπεζες. Το ανώτατο ύψος των δανείων καθορίζεται σε 25.000 ευρώ (δηλαδή 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατ’ ανώτερο), ενώ η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 4 έως 6 χρόνια.

Ηλεκτρονικά και οι δημόσιοι διαγωνισμοί Μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενεργούνται, πλέον, οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα. Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες του περισσότεροι από 90 φορείς του

Δημοσίου και περισσότεροι από 110 εργολήπτες. Ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υλοποίηση δημόσιου έργου αναρτήθηκε ήδη, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων.

Χαλκιδική – Σαρωνικός 1-0 Προφυλάκιση; Με φυλακή υψίστης ασφαλείας περιγράφει τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδας (υπό την εποπτεία των δανειστών) ο Ούγκο Ντίξον στο Ρόιτερς. Και παραπέμπει σε αγροτικές φυλακές μετά τον Αύγουστο του 2018, οπότε θα υπάρχει προληπτική πιστωτική γραμμή για σταδιακά βήματα εξόδου στις αγορές. Και η προφυλάκιση; Μήπως τα δύσκολα δεν είναι πίσω, η χώρα μόλις τώρα προσήχθη και τα σκληρά επόμενα βήματα είναι μπροστά;

Δεκτές, σεβαστές και άξιες προσοχής οι όποιες ενστάσεις των πολιτών (και ας μη χαρακτηρίζονται οικολόγοι ή «πράσινοι») για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη μεταλλευμάτων στη Χαλκιδική. Γιατί επιπτώσεις υπάρχουν. Η διχογνωμία αφορά εάν αυτές είναι καταστροφικές ή απλώς ανεκτές. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει επένδυση ή απλός δρόμος χωρίς επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Το θέμα είναι τι πρόσημο βάζει ο καθένας σε μια επένδυση που, αφού τηρηθούν οι υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί κανόνες, απασχολεί 2.400 άτομα. Και πώς, από την άλλη, ζυγίζει κανείς αυτό το όφελος με τις επιπτώσεις στο ανάγλυφο της περιο-

χής, τα απόβλητα στον υδροφόρο ορίζοντα, τη μόλυνση των θαλασσών… Αλλά, καημένε μου, και ο Σαρωνικός Περιβάλλον είναι. Και εδώ (στη Σαλαμίνα, την Αίγινα, τον Πειραιά, το παραλιακό μέτωπο) άνθρωποι ζούνε, ξενοδοχεία υπάρχουν, παιδιά κολυμπάνε. Δεν είδα αντίστοιχη ευαισθησία που ένα τάνκερ εξήμεσε το βρώμικο φορτίο του στην πιο πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες... Φύλλο δεν κουνιέται. Ούτε μία ανακοίνωση, ας πούμε, από τους Οικολόγους-Πράσινους (Τσιρώνης κ.λπ.) που συνεργάζονται με τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ… Ν.Γ.

Σουλτς = Μέρκελ… Άντε να τελειώνουμε με τις γερμανικές εκλογές, να λέει καθαρά η… Γερμανία τι θέλει. Γιατί τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει όποιος και να κερδίσει (Χριστιανοδημοκράτες ή Σοσιαλδημοκράτες). Ίδιες θέσεις Μέρκελ – Σουλτς για αυτοκινητοβιομηχανία, Brexit, Ρωσία, Ερντογάν. Θα περίμενε κανείς διαφοροποίηση στα γερμανικά πλεονάσματα. Να δοθούν αυξήσεις στους Γερμανούς εργάτες. Αλλά όσο οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ταυτίζονται με τις θέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, πάλι μια από τα ίδια για μας… Ν.Γ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

27

Υπάρχει έντονο πολιτικό και κομματικό παρασκήνιο πίσω από την επιχειρηματικότητα Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ πό τον περασμένο Μάιο, τόσο οι υπουργοί της «ΠΦΑ Κυβέρνησης» όσο και τα κορυφαία στελέχη της «Eldorado Gold» γνώριζαν και συνομολογούσαν ότι αυτή η επένδυση έχει ναυαγήσει οριστικά. Από τον περασμένο Μάιο ψεύδονται συνειδητά τόσο οι κυβερνητικοί όσο και οι επιχειρηματικοί παράγοντες, οι μεν γιατί θέλουν να διαχειριστούν με μικροκομματικά οφέλη αυτή την προγραμματισμένη κρίση, οι δε για να διαχειριστούν την κατρακύλα της μετοχής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη Τετάρτη, μόλις η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη χορήγηση (ουσιαστικά την τρίμηνη επέκταση) των δύο αδειών στις υφιστάμενες μονάδες της «Eldorado», η μετοχή της στα χρηματιστήρια εκτινάχθηκε κατά +16% (!) μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα υποχωρούσε διαρκώς. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παίξει πολιτικά το «οικολογικό» της χαρτί στη Χαλκιδική, για να μπορέσει σε αντάλλαγμα να πάρει την πολιτική ανοχή των «επαναστατών βουλευτών» της στις αναγκαίες –υψηλότερης πολιτικής και οικονομικής εμβέλειας– μνημονιακές της υποχρεώσεις για την αποκρατικοποιήσει μονάδων της ΔΕΗ, της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ. Στο επιχειρηματικό σκέλος της υπόθεσης τα πράγματα είναι σχετικά απλά: Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός απέκτησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας τον Ιανουάριο 2004 έναντι 11 εκατ. ευρώ. Το 2006 η εταιρία μεταβιβάστηκε στην European Goldfields, η οποία το 2012 εξαγοράστηκε από την Eldorado. Η επένδυση περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα, που είναι κυρίως: ◗ Το έργο Ολυμπιάδας, όπου το κοίτασμα περιλαμβάνει μόλυβδο, ψευδάργυρο, χρυσό και άργυρο και η επένδυση αφορά τον εκσυγχρονισμό του μεταλλείου και την επαναλειτουργία του παλαιού εργοστασίου εμπλουτισμού, έως ότου τεθεί σε λειτουργία το νέο που πρόκειται να κατασκευαστεί. ◗ Τις Σκουριές (κοίτασμα χαλκού, χρυσού), και το έργο Στρατωνίου, που περιλαμβάνει κοιτάσματα ψευδαργύρου, μολυβδου, αργύρου, καθώς και το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Σύμφωνα με την εταιρία, η επένδυση για την αγορά της Ελληνικός Χρυσός το 2012 έφθασε τα 2 δισ. δολάρια, ενώ από τότε έχει επενδύσει 1 δισ. δολ. για την ανάπτυξη των μεταλλείων σε Σκουριές και Ολυμπιάδα

Α

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παίξει πολιτικά το «οικολογικό» της χαρτί στη Χαλκιδική, για να μπορέσει σε αντάλλαγμα να αποκρατικοποιήσει τις μονάδες της ΔΕΗ, της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ.

«ÃÚ˘Û¿» ÌÂÙ·ÏÏ›· ...¯¿ÏÎÈÓ· „¤Ì·Ù·

,,

Γιατί όλοι λένε ψέματα για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

H μέθοδος ακαριαίας τήξης, ή flash melting, που ζητάει η κυβέρνηση να υλοποιήσει η Eldorado δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο για την εξόρυξη χρυσού, παρά μόνο χαλκού, και ταυτόχρονα η μέθοδος αυτή είναι «αποκλειστική πατέντα» της φινλανδικής εταιρίας Outotec, η οποία ουδεμία επιθυμία έχει να τη «χαρίσει».

◗ Στην Ολυμπιάδα υπάρχει πολυμεταλλικό κοίτασμα χρυσού - χαλκού μολύβδου - ψευδαργύρου που περιέχει 4,1 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού, καθώς και σημαντική ποσότητα των υπόλοιπων μετάλλων. ◗ Στις Σκουριές υπάρχει και ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα χρυσού - χαλκού, που περιέχει 3,8 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού και 776.000 τόνους χαλκού. Στα Μεταλλεία της Χαλκιδικής απασχολούνται 2.400 εργαζόμενοι. Οι 1.100 εξ αυτών είναι μόνιμοι και οι υπόλοιποι εργάζονται σε συνεργαζόμενους εργολάβους. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι σίγουρα χαμένοι από τις πολύμηνες καθυστερήσεις. Όπως και οι μέτοχοι της εταιρίας φυσικά. Στις αρχές τους έτους, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τη σκυτάλη της διοίκησης της Eldorado Gold ανέλαβε ο Τζορτζ Μπερνς. Οι μέτοχοι της Εldorado πιστεύουν ότι ο προηγούμενος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Πολ Ράιτ, που τη διοικούσε από το 1996, διαχειρί-

στηκε το «ελληνικό θέμα» με πολύ χαλαρό και επιζήμιο τρόπο. ◗ Η εντολή που δόθηκε από τους μετόχους στη νέα διοίκηση ήταν σαφής: να κλείσει την εκκρεμότητα το συντομότερο δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι οι Καναδοί, έχοντας προειδοποιήσει άλλες δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια για αποχώρηση από την επένδυση, ασκούσαν πιέσεις προκειμένου να αποσπάσουν γρήγορα τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τις δραστηριότητές τους. Η Eldorado Gold έχει πετύχει 18 αποφάσεις υπέρ της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και παρά τις πολυετείς καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων από το ελληνικό Δημόσιο συνέχιζε να παραμένει στη χώρα μας. Η επιμονή τους είναι φυσιολογική, καθώς έχει επενδύσει ήδη μέχρι τώρα 3 δισ. δολάρια, γιατί θεωρεί εξαιρετικά πλούσιο το κοίτασμα της Χαλκιδικής. Πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας «Handelsblatt» κάνει λόγο για έναν «πολύτιμο θησαυρό» βαθιά κάτω από τα βουνά της Χαλκι-

δικής, σημειώνοντας ότι «ειδικοί της Ελληνικός Χρυσός εκτιμούν ότι στα πετρώματα βρίσκονται τουλάχιστον 230 τόνοι καθαρού χρυσού και 1.500 τόνοι ασήμι. ◗ «Με αυτές τις ποσότητες θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ακόμη και την πρωτοπόρο σήμερα Φινλανδία», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα ο εκπρόσωπος της Ελληνικός Χρυσός Κώστας Γεωργαντζής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στηριγμένη σε μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με 5 τουλάχιστον «οικολογικά ευαίσθητους» βουλευτές έτοιμους να παραιτηθούν αν προχωρήσει η επένδυση στη Χαλκιδική, άλλαξε την τεχνική μελέτη του έργου και έθεσε εξωπραγματικά αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς όρους. Απαιτεί δηλαδή από την Εldorado να τελειοποιήσει τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης για την απομόνωση του χρυσού από την πρόσμειξή του με το τοξικό στοιχείο αρσενικό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μέθοδος ακαριαίας τήξης, ή flash melting, δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο για την

εξόρυξη χρυσού, παρά μόνο χαλκού, και ταυτόχρονα η μέθοδος αυτή είναι «αποκλειστική πατέντα» της φινλανδικής εταιρίας Outotec, η οποία ουδεμία επιθυμία έχει να τη «χαρίσει» σ’ έναν βασικό της ανταγωνιστή, που να τη λειτουργεί μάλιστα εκτός φινλανδικού εδάφους. Σα να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση άλλαξε τους όρους της σύμβασης και απαιτεί τώρα από την εταιρία, αφού κάνει όλα τα ανωτέρω για την εξόρυξη του χρυσού, να δεσμευτεί ότι όλα τα μεταλλεύματα –επομένως και ο χρυσός– θα παραμείνουν στην Ελλάδα για να αποκομίσει δήθεν επιπλέον όφελος η ελληνική Οικονομία. ◗ Δημιουργείται λοιπόν ένα σκηνικό όπου η… αποτυχία της επένδυσης αποτελεί σωτηρία για όλους. Εφόσον η διαδικασία της Διαιτησίας καταλήξει αρνητικά για την Eldorado, εκείνη θα αποσυρθεί από την Ελλάδα κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλλαγή των όρων συνεργασίας και θα διεκδικήσει σημαντικές αποζημιώσεις στα διεθνή δικαστήρια για τα επενδεδυμένα κεφάλαια συν το κόστος απώλειας ευκαιριών (opportunity cost). ◗ Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα έχει καταγάγει περήφανη νίκη εναντίον των διεθνών κερδοσκόπων και «γερακιών» του καπιταλιστικού στρατοπέδου, θα ικανοποιήσει τα επιχειρηματικά (επώνυμα και πασίγνωστα) συμφέροντα που θέλουν τουριστική, και μόνο, ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ θα «χαϊδέψει» αυτιά βουλευτών και παραγόντων της περιοχής, για προφανείς εκλογικούς σκοπούς. Επιπλέον, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την «αξιοποίηση» των εταιριών ύδρευσης στην Ελλάδα από γνωστές γαλλικές πολυεθνικές, οι επόμενες κινήσεις αποκρατικοποίησης διευκολύνονται σημαντικά…


28

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

∫π¡¢À¡∂À√À¡ ¡∞ Ã∞£√À¡ 2.400 £∂™∂π™ ∂ƒ°∞™π∞™

«ª∂ Δ∏ μ√À§∞» Δ√À ™Àƒπ∑∞

ʇÁÔ˘Ó Âȯ›ÚËÛË Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ε την (μη) άδεια της κυβέρνησης και το νόμο των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. κινδυνεύουν να χαθούν οι 2.400 θέσεις εργασίας στη Χαλκιδική. Ως προς την απειλή αποχώρησης της Eldorado Gold η ευθύνη μοιάζει καθαρή. Έστω και εάν πρόκειται για (απλή;) κωλυσιεργία ή τρικλοποδιές του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος. Ακόμη και θέμα μη τήρησης των υποχρεώσεων (περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.) να υπήρχε, όφειλε η κυβέρνηση, τουλάχιστον με το πρόταγμα των 2.400 θέσεων εργασίας, να συζητήσει, να επιμείνει, να επαναπροσεγγίσει το θέμα, ώστε να περιοριστούν τυχόν αυθαιρεσίες, και οι όποιοι εκβιασμοί να υποχωρήσουν. Η όλη εξέλιξη μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στο διαγραφόμενο επενδυτικό ναυάγιο στην κυβέρνηση. H ανακοίνωση, δε, της Eldorado Gold για «πάγωμα» των επενδύσεων «πάγωσε» και το επιχειρηματικό άνοιγμα του κ. Τσίπρα. Και τελικά, η επιχειρηματική αυτή κίνηση –με δεδομένα τα προβλήματα μόλυνσης στην περιοχή και τα κυβερνητικά προσκόμματα– κρατάει σε ομηρία τους εργαζομένους. Με την κυβέρνηση στριμωγμένη. Γιατί οι… αδαείς κυβερνητικοί –που νόμιζαν ότι θα στριμώξουν και θα περιορίσουν την Eldorado για (τοπικό) κομματικό όφελος– μπορεί ακόμη και να νιώθουν ότι εκβιάζονται τώρα (με πολιορκητικό κριό τους τρεμάμενους εργάτες των μεταλλείων και το επενδυτικό κλίμα για τη χώρα), προκειμένου να επεκταθούν ανεξέλεγκτα Με την αναστολή λειτουργίας της επένδυσης στην περιοχή. (σε απευκταία περίπτωση) η επιχείρηση έχει την Η κυβέρνηση ήθελε να τους σταματήσει ευχέρεια να βγάλει σε διαθεσιμότητα όλο το χωρίς καθαρούς όρους και χωρίς να το προσωπικό, να επιλέξει την εκ περιτροπής εργαχρεωθεί. Κουτοπόνηρα δηλαδή. σία ή να προβεί σε ομαδικές απολύσεις. Έτσι, ανέλαβε μεγάλη ευθύνη έναντι των Αναλυτικά: εργαζομένων και της χώρας (επενδύσεις, Η διαθεσιμότητα σημαίνει ότι οι εργαανάπτυξη). Και, πιθανότατα, η Eldorado ζόμενοι μπορούν να σταματήσουν να έριξε μια ζαριά για μια πιο αποδοτική εργάζονται για δύο τρίμηνα το ημερολογιακό επένδυση ή, ακόμη, και προκείμενου να έτος. Άρα, μιλάμε για 6μηνη διαθεσιμότητα μέχρι αποχωρήσει από την περιοχή χωρίς να και τον Μάρτιο του 2018. χρεωθεί τη ζημιά… Την περίοδο αυτή η επιχείρηση θα καταβάλλει το 50% των αποδοχών και θα ασφαλίζει κανονιΧαμένος είναι ο τόπος κά το προσωπικό. και οι εργαζόμενοι! Γιατί, ωστόσο, μια επιχείρηση να επιλέξει τη διαθεσιμότητα, που… κοστίζει, Εάν, τελικά, παρέλθει η ημερομηνία της και να μην πάει στην πιο φτηνή λύση; Αυτή της εκ 22ας Σεπτεμβρίου και δε βρεθεί μια δημιπεριτροπής εργασία; Μπορεί να ανακοινώσει ουργική φόρμουλα για την επένδυση, στην στο προσωπικό ότι θα εργάζεται, ας πούμε, για τη περίπτωση των Σκουριών θα έχουμε για φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων, πρώτη φορά ατόφια την εφαρμογή του για… μία ημέρα την εβδομάδα. Θα πληρώνεται νόμου της κ. Έφης Αχτσιόγλου (4472/17) δηλαδή και θα ασφαλίζεται για 4 ημέρες το μήνα. περί ομαδικών απολύσεων. Η εν λόγω επιλογή δεν απαιτεί και τη συναίνεση Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι με αυτή την του εργαζομένου. Ούτε καν τη διαβούλευση με το άκρως αρνητική εξέλιξη διαψεύδεται ο οικείο σωματείο. Αντιθέτως, η μερική απασχόληπρωθυπουργός πάνω που εμφανιζόταν να ση, δηλαδή το καθημερινό 2ωρο ή 4ωρο, απαιτεί κάνει στροφή και να κινείται στην κατεύτη γραπτή συναίνεση του απασχολουμένου. θυνση προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά Αλλά, γιατί η επιχείρηση να επιλέξει διαψεύδεται οριστικά το κομματικό αφήγητην εκ περιτροπής εργασία όταν της παμα περί κοινωνικά ευαίσθητης κυβέρνηρέχεται η ευχέρεια των απολύσεων; Ομαδικών απολύσεων στην προκειμένη περίπτωση, αφού σης, περί φιλολαϊκών μέτρων και, εν τέλει, η λειτουργία δεν σταματά με δικαστική απόφαση περί προοδευτικής (αν όχι αριστερής) διαή πτώχευση (οπότε αυτόματα όλο το προσωπικό κυβέρνησης. απολύεται ή αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία ο Και αυτό, καθώς θα εφαρμοστούν μέτρα διορισθείς σύνδικος). τα οποία δεν τόλμησε όχι μόνο να ψηφίσει, Στη προκειμένη περίπτωση και εντός 60 ημεαλλά ούτε να σχεδιάσει ακόμη και η πιο φιλεργοδοτική κυβέρνηση της Ευρώπης…

Μ

Η κυβέρνηση όχι μόνο έστειλε τα ΜΑΤ στους εργαζομένους στα μεταλλεία της Χαλκιδικής,αλλά προσπάθησε και να τους απαξιώσει ιδεολογικά (βλέπε δηλώσεις Π. Σκουρλέτη).

3 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜: Ë Ì›· ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË! 1.

2.

3.

Η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να βγάλει σε διαθεσιμότητα όλο το προσωπικό, να επιλέξει την εκ περιτροπής εργασία ή να προβεί σε ομαδικές απολύσεις ρών, έως δηλαδή τις 22 Νοεμβρίου 2017 το σύνολο του προσωπικού μπορεί να πάει στο σπίτι του. Και μάλιστα με το νόμο του περασμένου Μαΐου (4472/17), χωρίς να ανοίξει μύτη… Συγκεκριμένα: Όπως με… παραλυτική σαφήνεια περιγράφεται στο άρθρο 17 του ν.4472/16 (β’ αξιολόγηση), στις 22 Σεπτεμβρίου μπορεί ο εκπρόσωπος της εργοδοσίας να καλέσει τους εργαζομένους σε διαβούλευση. Αυτή η διαδικασία διαρκεί έως 30 ήμερες (22/10/17). Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργαζόμενων (ΑΣΕ), που εδρεύει στο υπουργείο Εργασίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να καταθέτουν στο ΑΣΕ υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων. Φανταζόμαστε διαφορετικό από την Eldorado. Δε θα υπάρξει συμφωνία των μερών για ομαδικές απολύσεις (σ.σ.: αν υπάρξει συμφωνία οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν δέκα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο ΑΣΕ). Επί του προκείμενου και χωρίς συμφωνία, το ΑΣΕ εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών αιτιολογημένη γνώμη όχι για το εάν συντρέχουν οι λόγοι για ομαδικές απολύ-

σεις, αλλά εάν τηρηθήκαν τα διαδικαστικά (διαβούλευση με τους εργαζομένους, οι ταχθείσες προθεσμίες κ.λπ.), καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων… Αν το ΑΣΕ κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση το ΑΣΕ παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το ΑΣΕ, με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι ημέρες από την έκδοση της απόφασης. «Σε κάθε περίπτωση οι απολύσεις ισχύουν εξήντα ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης», καταλήγει ο νόμος των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. με τον οποίο απαλείφθηκε και η παραμικρή προστασία των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις. Ύστερα από απαίτηση των δανειστών, είναι η αλήθεια. Αλλά, αυτή η ρύθμιση νομοθετήθηκε επί «πρώτης φορά Αριστεράς», κάτι που είχαν αποφύγει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπου και πάλι τίθετο θέμα ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, «σκουπίστε - ψεκάστε - τελειώσατε», χωρίς αιτιολογημένη γνώμη του εργοδότη (σ.σ.: αν και στην περίπτωση της Eldorado υπάρχουν δικαιολογίες) μια επιχείρηση απαλλάσσεται από το προσωπικό. Βεβαίως, θα καταβληθούν οι νόμιμες αποζημιώσεις. Αλλά καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν πάνω από 12-15 έτη στην επιχείρηση, θα λάβουν 8 με 11 μισθούς σαν αποζημίωση και τα χρήματα με δόσεις…

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

29

∞΋ڢ¯ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋! Ένας ακήρυχτος εμφύλιος βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική, ενώ ένα σκληρό «μπρα ντε φερ» λαμβάνει χώρα μεταξύ της κυβέρνησης και της επιχείρησης εξόρυξης χρυσού «Ελντοράντο», με φόντο την επένδυση της εν λόγω εταιρίας, η οποία όμως είναι αμφιλεγόμενη και έχει φανατικούς φίλους ή εχθρούς... Η εξέλιξη της ανακοίνωσης αναστολής των εργασιών (εάν και εφόσον) της εταιρίας, μία ημέρα μετά τις βαρύγδουπες

εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το κάλεσμα για επενδύσεις, αποτέλεσε ένα επικοινωνιακό πλήγμα για την κυβέρνηση, αλλά παράλληλα από αρκετούς κρίθηκε αυστηρά ως μια κίνηση που δεν απέχει πολύ από ωμό εκβιασμό, για τον οποίο χρησιμοποιούνται ως όμηροι οι εργαζόμενοι. Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης λέει στη «ΒτΚ», ότι ασφαλώς η κυβέρνηση είναι υπέρ των επενδύσεων που

θα φέρουν δουλειές και συνακόλουθα ανάπτυξη, αλλά, από την άλλη, «δεν είμαστε Αφρική, και οφείλουν όλοι να σέβονται, τουλάχιστον, το ελληνικό και ευρωπαϊκό κεκτημένο». Ήτοι, να σέβονται την ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει την προστασία του Περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη. Εάν η «Ελντοράντο» τηρήσει τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις (που, να σημειωθεί, τέ-

∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· «Ê·ÁÔ‡Ú·» Ì ÙËÓ ∂§¡Δ√ƒ∞¡Δ√

θηκαν από την κυβέρνηση Σαμαρά, ο οποίος είχε ζητήσει την τήρηση όσων προβλέπονται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την προστασία του Περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων), δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όχι, τότε η εταιρία μπορεί να φύγει, και, όπως λένε, «δεν υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο που μπορούν να αποδεχθούν νοοτροπίες καουμπόικες, εκτός από κάποιες τριτοκοσμικές χώρες».

Η διαφωνία της κυβέρνησης με την καναδική εταιρία δεν εστιάζεται στους περιβαλλοντικούς όρους αλλά στην εκμετάλλευση του μεταλλεύματος.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

υπόθεση της «Ελντοράντο» θα καταλήξει στη Διαιτησία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες της «ΒτΚ», από καλά πληροφορημένες πηγές που γνωρίζουν όλες τις πτυχές του θέματος, οι οποίες εκτιμούσαν ότι η εταιρία, τελικά, δεν έχει άλλες επιλογές, αφού εάν αποχωρήσει, όπως απειλεί, θα πρέπει να καταβάλει ένα τίμημα, όχι ευκαταφρόνητο, που προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρία θα αποφασίσει τελικά να καταφύγει στη Διαιτησία, και αυτές τις ημέρες πρόκειται να λάβει το σχετικό κείμενο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Απο εκεί και πέρα, το κράτος θα επιλέξει έναν δικό του δικαστή, η εταιρία το δικό της, και ο τρίτος θα είναι δικαστής κοινά αποδεκτός. Εάν δε βρεθεί κοινά αποδεκτός δικαστής, τότε τον ορίζει ο Άρειος Πάγος. Αυτή είναι η διαδικασία. Το αντικείμενο της Διαιτησίας θα είναι η υλοποίηση των προβλέψεων της σύμβασης, μια και η εταιρία θεωρεί ότι έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα και πρέπει κάποια πράγματα να επανεξεταστούν. Ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, που είναι ο βασικός χειριστής του θέματος, επρόκειτο να δώσει αυτή την εβδομάδα, ή μέχρι τη Δευτέρα, 6μηνη άδεια-παράταση για τις εργασίες στην Ολυμπιάδα για πλήρες πρόγραμμα εργασιών.

Η

ΔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÈÛ¯‡ÂÈ; Η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού βρίσκεται στην Ολυμπιάδα, αλλά εκεί είναι εμποτισμένος με αρσενικό σε βαθμό 100, ενώ επιτρέπεται μέχρι... 1. Η λύση βρίσκεται στο χώμα των Σκουριών, το οποίο έχει μοναδικές ουσίες που διευκολύνουν το φιλτράρισμα. Όμως, το χώμα αυτό βρίσκεται κάτω από ύδατα, κάτι που, σύμφωνα με τους επικριτές της εταιρίας, ελλοχεύει τον κίνδυνο μόλυνσης των νερών της περιοχής. Εάν η εταιρία δεν πάρει χώμα από τις Σκουριές για να φιλτράρει το χρυσό, τότε θα πρέπει να το εισάγει από την Αργεντινή. Και κάπου εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Η εταιρία, με βάση τη σύμβαση, είναι

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπονόμευσε από την αρχή την όλη επένδυση, και στελέχη της παραπέμπουν στις δράσεις κορυφαίων, σήμερα, στελεχών της κυβέρνησης, στις Σκουριές, όπου –όπως λένε– «υποκινούσαν τις τοπικές αντιδράσεις». Για τη Νέα Δημοκρατία το θέμα της συγκεκριμένης επένδυσης είναι ζήτημα αξιοπιστίας της χώρας μας έναντι της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, και δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι. Όμως, θα παρακολουθεί τα πράγματα από απόσταση, αποφεύγοντας να ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη εταιρία.

Κατά την εκτίμηση κυβερνητικών στελεχών, η όλη ιστορία θα λήξει με συμβιβασμό της εταιρίας, και στις 22 Σεπτεμβρίου η απόφαση θα είναι θετική για τη συνέχιση της επένδυσης με τους όρους της σύμβασης, αφού εάν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό, δηλαδή να κλείσει η εταιρία και να αποχωρήσει από τη χώρα μας, αυτό θα επιφέρει συνέπειες, μια και οι ρήτρες που θα πρέπει να πληρωθούν θα είναι πολύ μεγάλες...

υποχρεωμένη να παράγει χρυσό στη χώρα μας. Ήτοι, να δημιουργήσει μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού, ώστε να υπάρξει όφελος και για τη χώρα. Εάν εξάγει συμπυκνώματα χρυσού, τότε το όφελος είναι σχετικά μικρό. Όλο αυτό εξαρτάται, βασικά, από τη μέθοδο μεταλλουργίας και εξόρυξης, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η εταιρία φέρεται να είχε προτάξει μια μέθοδο φιλτραρίσματος με κυάνιο, κάτι που απορρίφθηκε από το ΣτΕ. Εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια, από την πρώτη έγκριση του επενδυτικού της σχεδίου, η «Eldorado» φέρεται να μην

Όπως έλεγε στη «ΒτΚ» ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, όλα αυτά που επικαλείται η κυβέρνηση είναι έωλα, αφού αυτή τη στιγμή δεν εκκρεμεί καμία άδεια, έχουν δοθεί όλες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Όπως επισημαίνει ο κ. Σκρέκας, το βασικό επιχείρημα που ακούγεται συχνότερα είναι ότι η εταιρία δεν τηρεί τους νόμους της χώρας αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία. «Η πραγματικότητα είναι ότι δεν εκκρεμεί καμία περιβαλλοντική άδεια στις Υπηρεσίες της Πολιτείας. Όλες οι περιβαλλοντικές άδειες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Το ΣτΕ έχει συνε-

μπορεί να αποδείξει ότι η μέθοδος μεταλλουργίας την οποία η ίδια πρότεινε, μπορεί να εφαρμοστεί στα εδάφη της Χαλκιδικής. Να σημειωθεί ότι η αρχική σύμβαση δεν προβλέπει καμία εναλλακτική μέθοδο μεταλλουργίας, εκτός της «μεθόδου ακαριαίας τήξης» (flash smelting). Η εταιρία από την πλευρά της καταλογίζει στην κυβέρνηση έλλειψη συνεργασίας, και την κατηγορεί ότι δε δίνει άδειες ρουτίνας και οι καθυστερήσεις ανεβάζουν το κόστος. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρία ανέστειλε τις δραστηριότητές της τόσο στη Βραζίλια όσο και στην Τουρκία αυτό το διάστημα...

δριάσει και έχει εκδώσει 18 θετικές αποφάσεις για τη νομιμότητα των αδειών που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από τη Διοίκηση. Άρα, το επιχείρημα ότι δήθεν ο επενδυτής παρανομεί είναι ακόμη μια προσπάθεια εμπαιγμού της κοινής γνώμης. Άλλωστε, η ανακοίνωση του κ. Σταθάκη –αρμόδιου υπουργού– δεν αναφέρει τίποτα για δήθεν παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Στη Ν.Δ. επισημαίνουν, επίσης, ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν –με τραγικές καθυστερήσεις– τεχνικές άδειες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το έργο να «παγώσει», με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους εργαζομένους, την τοπι-

κή κοινωνία και την ελληνική Οικονομία, αφού το παράδειγμα που δίνεται από την παρούσα κυβέρνηση στους υποψήφιους μελλοντικούς επενδυτές είναι καταστροφικό. Όπως εκτιμούν, στην προσπάθεια «παγώματος» της επένδυσης εντάσσεται η πρόθεση της κυβέρνησης να προσφύγει στη Διαιτησία για διαμάχη που ακόμη δεν έχει ανακοινώσει. Σύμφωνα με τη Ν.Δ., «ο κ. Σταθάκης, από τον Δεκέμβριο του 2016, έχει ενημερώσει για την πρόθεσή του να προσφύγει σε Διαιτησία, και 9 μήνες δεν έχει περιγράψει ποιο είναι το θέμα της Διαιτησίας, γεγονός που αποδεικνύει την προχειρότητα και την αναβλητικότητα της κυβέρνησης για τη μεγαλύτερη επένδυση στον κλάδο της εξόρυξης και της βαριάς βιομηχανίας της χώρας σήμερα». Το βέβαιο είναι πως θα έχει αρκετά επεισόδια ακόμη το σίριαλ, το οποίο αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα στην εικόνα του πρωθυπουργού μία ημέρα μετά τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ και την ομιλία του την προηγούμενη ημέρα, όπου κάλεσε τους επενδυτές να εμπιστευτούν τη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι σε μελέτη το 2002 του τότε ΙΓΜΕ η αξία του χρυσού στην Ολυμπιάδα κατά βάση, και δευτερευόντως στις Σκουριές, εκτιμήθηκε στα 22 δισ. ευρώ. Σήμερα που οι τιμές του χρυσού έχουν «εκτοξευθεί» σε σχέση με το 2002, η αξία του εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη...


30

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

«Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ∫˘ÎÏ·‰ÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi» Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα διαρκέσει η Έκθεση με τίτλο «Ταξίδι στον Κυκλαδικό Πολιτισμό», που φιλοξενείται στο χώρο «Τέχνη και Πολιτισμός», στο επίπεδο Αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με διευθύντρια Επικοινωνίας την Ιωάννα Παπαδοπούλου. Η Έκθεση αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της μεγάλης

Έκθεσης «Κυκλαδική Κοινωνία, 5.000 χρόνια πριν», που διοργάνωσε φέτος το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας, προσφέροντας στους επισκέπτες του Αεροδρομίου μία συνοπτική παρουσίαση αυτής της Έκθεσης για να γνωρίσουν τον Πρωτοκυκλαδικό Πολιτισμό.

√ÏÔ‹ÌÂÚÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Περισσότεροι από 1.200 συμμετέχοντες, εργαζόμενοι και φίλοι της Wind έγιναν μια μεγάλη παρέα και απόλαυσαν μια ξεχωριστή Κυριακή στη φύση, στο 1ο ευWind Festival, λίγο έξω από την Αθήνα. «Ήταν μια γεμάτη ημέρα με πολλή ενέργεια, ζωντάνια και χαμόγελα, αφιερωμένη σε

όλους εμάς, τους ανθρώπους της Wind, τους φίλους και τις οικογένειές μας», ανέφερε η γενική διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ιωάννα Τσίτουρα, σημειώνοντας: «Αφορμή ήταν η κορύφωση μιας επιτυχημένης σεζόν του Προγράμματος Υγείας και Ευεξίας για τους εργαζόμενους».

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ LIDL HELLAS ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Συνεισφορά στην ελληνική Οικονομία Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ην πεποίθηση ότι τα Velvita είναι τα μόνα ροδάκινα Βελβεντού που συλλέγονται ώριμα και συσκευάζονται στο κτήμα με το χέρι, εξέφρασαν ο γενικός διευθυντής ΑΣΕΠΟΠ Ευθύμιος Μπαλάνης και ο διευθυντής Πωλήσεων Γιώργος Κάντζιος, επισημαίνοντας πως Ο manager του Τμήματος Αγορών της Lidl Hellas κ. Δημήτρης Κουλαχίδης, ο γενικός αποφεύγεται έτσι κάθε ενδιάδιευθυντής του ΑΣΕΠΟΠ κ. Ευθύμιος Μπαλάνης, και ο διευθυντής Πωλήσεων κ. Γιώργος μεση ταλαιπωρία για το προϊΚάντζιος παρουσιάζουν τον τρόπο συσκευασίας. όν, ώστε να φτάσει σε άριστη κατάσταση στο τραπέζι του καταναλω- συγκεκριμένες διαδικασίες και τηρούν δραστηριότητά της υποστηρίζει πάνω τή. «Οι καταναλωτές μπορούν να προ- όλους τους απαραίτητους ελέγχους και από 16.300 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, άμεσες, έμμεσες και επαγόμεμηθευτούν σε όλα τα καταστήματα της κανόνες υγιεινής». Να σημειωθεί πως η Lidl τα τελευταία νες, συνεργαζόμενη με περισσότερους Lidl τα εξαιρετικά φρούτα με την επωνυμία Velvita», είπε την Τρίτη 5 Σεπτεμ- χρόνια έχει δώσει σταθερά ιδιαίτερο από 3.321 προμηθευτές στη χώρα. βρίου, στο πλαίσιο ενημερωτικής συ- βάρος στις συνεργασίες της με Έλληνες Συνολικά, ποσοστό της τάξης του 56% νάντησης που πραγματοποιήθηκε στις παραγωγούς. Σήμερα το 80% του τζί- των συνολικών της αγορών προϊόντων εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεται- ρου της αλυσίδας σε φρούτα και λαχα- λιανικής πώλησης πραγματοποιείται ρισμού στο Βελβεντό Κοζάνης, πα- νικά προέρχεται από αυστηρά επιλεγ- από Έλληνες προμηθευτές. Μέσω της συνεργασίας της με παρουσία της corporate communications μένους Έλληνες παραγωγούς τροφί& CSR της Lidl Hellas Νατάσσας Κο- μων, με αποτέλεσμα η συνεισφορά της ραγωγούς, συνεταιρισμοί όπως ο πτσή, ο manager Τμήματος Αγορών της στην ελληνική Οικονομία να μεγαλώ- ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού μπορούν να αλυσίδας Δημήτρης Κουλαχίδης, ση- νει διαρκώς. Μάλιστα, σύμφωνα με αναδείξουν τις σύγχρονες μεθόδους μειώνοντας: «Τα φρούτα παράγονται με στοιχεία της εταιρίας, η αλυσίδα με τη καλλιέργειας.

Τ

Προσωπο Áڷʛ˜ ¢ÈÏ‹ ‚Ú¿‚¢ÛË Χρυσό και Ασημένιο Βραβείο στα Healthcare Awards 2017 κέρδισε η Ευρωκλινική Αθηνών, μία από τις πρώτες κλινικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πιστοποιημένη ως «Φιλική προς τους ασθενείς». «Τα βραβεία αυτά είναι η αναγνώριση της προσήλωσής μας για άριστες υπηρεσίες με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αντώνης Βουκλαρής (φωτό), παραλαμβάνοντας το Χρυσό Βραβείο Ποιότητας από τον αντιπρόεδρο Δ.Σ. και αν. διευθύνοντα σύμβουλο της ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ∏ıÈ΋ Βραβεύτηκε εκ νέου η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - EBEN GR, με Χρυσό Βραβείο για το σύνολο της επιχειρηματικής της λειτουργίας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Ερευνητικού Συνέδριου του ΕΒΕΝ EUROPE. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι, καθώς λαμβάνουμε αυτή τη σημαντική διάκριση για τέταρτη συνεχή φορά», δήλωσε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου παραλαμβάνοντας το βραβείο το μέλος του Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρίας, Στέφανος Βερζοβίτης.

∂Ù·ÈÚÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις, που υπογραμμίζουν το θετικό αντίκτυπο των ενεργειών της τόσο προς την κοινωνία όσο και προς το Περιβάλλον, αποδεικνύοντας στην πράξη την υπεύθυνη στάση της σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, απέσπασε πρόσφατα η ΑΒ Βασιλόπουλος, με VP Marketing & Strategy τη Ζέτα Χειμωνίδου. Η εταιρία επιβραβεύτηκε για το αποτέλεσμα που φέρνει η γόνιμη συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια, λαμβάνοντας το Αριστείο της Ενότητας «Συνεργασία Επιχειρήσεων – Προμηθευτών», κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση».

Δυναμικό το Πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Eurobank Ενημερωτικές συναντήσεις με εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας, πραγματοποίησε, με μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής του, το Πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας «egg - enter•grow•go». Ειδικότερα, η δρ Μαρί Μπουντρογιάννη, με καταγωγή από τα Χανιά Κρήτης, την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, αφού ενημερώθηκε από το γενικό διευθυντή της Eurobank, Group Chief Digital & Technology Officer, Σωτήρη Συρμακέζη, και τα στελέχη του egg και του Κέντρου Καινοτομίας της τράπεζας, για τα αποτελέσματα των 4 κύκλων του Προγράμματος και την ευρύτερη προσπάθεια στήριξης και ανάπτυξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αναγνώρισε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του start-up οικοσυστήματος και το υψηλό επίπεδο των φιλοξενούμενων ομάδων.

30 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το University of Washington επισκέφθηκαν το «egg enter•grow• go»

Στη συνάντηση εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνεργειών μεταξύ του egg και της G. Raymond Chang School of Continuing Education at Ryerson University in Toronto, το ενδεχόμενο διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής νεοφυών επιχειρήσεων του egg στο Τορόντο, καθώς και η δημιουργία προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών και νέων επιχειρηματιών από κοινού με το egg και της G. Raymond Chang School of Continuing Education at Ryerson University in Toronto. Συγκεκριμένα, το egg υποδέχθηκε φέτος τον Σεπτέμβριο την πρύτανη της G. Raymond Chang School of Continuing Education at Ryerson University in Toronto, πρώην υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής / Ontario Government, δρ Marie Bountrogianni, η οποία ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του και συνάντησε 13 επιχειρηματικές ομάδες και Residents του 5ου κύκλου του Προγράμματος.

Η δρ Μαρί Μπουντρογιάννη με τον γενικό διευθυντή της Eurobank Group Chief Digital & Technology Officer κ. Σωτήρη Συρμακέζη.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

°ÈÁ·ÓÙÈ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ¶ƒ√™ø¶∞

ην πεποίθηση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία προσπάθεια, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις που δημιουργήθηκαν από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ», εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, αναφέροντας πως δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση ή ολιγωρία με την πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε από τη βύθιση του πλοίου, νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντη, στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρωνικού. «Η κινητοποίηση του μηχανισμού ήταν άμεση, καθώς τα πλοία του Λιμενικού έφτασαν σε ένα τέταρτο μετά τη βύθιση, και αρχικά έδωσαν έμφαση στη διάσωση του προσωπικού, στις 5.30 έφτασε το αντιρρυπαντικό πλοίο, και στις 9.30 έγινε η ανάθεση στην εταιρία, μπήκαν τα φράγματα και ξεκίνησε η στεγανοποίηση», είπε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, στη κοινή συνέντευξη Τύπου, ο κ. Κουρουμπλής, αποδίδοντας την πετρελαιοκηλίδα στο γεγονός ότι το βράδυ που πέφτει η θερμοκρασία το μαζούτ φεύγει από την επιφάνεια της θάλασσας και βυθίζεται, με αποτέλεσμα να ξεφύγει από τα φράγματα. Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφερε πως «επιχειρούν στην περιοχή επτά σκάφη

Τ

Στην απαγόρευση της κολύμβησης στα θαλάσσια ύδατα των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν υποστεί φαινόμενα βραχυπρόθεσμης ρύπανσης και μέχρι την αποκατάστασή τους, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, με την τροποποίηση της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση». Ειδικότερα η απογόρευση αφορά την ακτή πλησίον της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Ακτή Θεμιστοκλέους 334) μέχρι και την παραλία της Φρεαττύδας, τις ακτές της περιοχής «Βοτσαλάκια», όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, του Δήμου Γλυφάδας και τον όρμο Λιμνιώνα, κατά μήκος της ακτής.

Ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο υφυπουργός κ. Νεκτάριος Σαντορινιός και ο γενικός γραμματέας κ. Διονυσίος Καλαματιανός.

Κατεγράφη σημαντική ενίσχυση των πληροτήτων

του Λιμενικού, άλλα δώδεκα σκάφη ιδιωτικών εταιριών, ένα σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας EMSA, το οποίο διαθέτει σύγχρονα μέσα, με στόχο να αντληθεί το πετρέλαιο από το βυθισμένο σκάφος και να καθαρίσουμε τη θάλασσα από τα πετρελαιοειδή. Τρίτος στόχος να μαζέψουμε από τις ακτές, όπου υπάρχει πίσσα πάνω στην άμμο και στα βότσαλα, και τέταρτος να προσπαθούμε να καθαρίσουμε με ατμούς, όχι με χημικά, και τα βράχια». Παίρνοντας το λόγο ο κ. Φάμελλος διευκρίνισε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαρακτήρισε εξαρχής την κατάσταση ιδιάζουσα, εκτιμώντας ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρετης σημασίας και έκτακτης ανάγκης. Μαζί με τους επι-

Με σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας ολοκλήρωσε το β' τρίμηνο η Aegean Airlines, εμφανίζοντας καθαρά κέρδη 15,8 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. «Η αρχή της καλοκαιρινής περιόδου ήταν εξαιρετικά θετική», δήλωσε σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης, σημειώνοντας: «Καταγράψαμε σημαντική ενίσχυση των πληροτήτων μας τόσο από ωρίμανση προορισμών και δικτύου και αποτελεσματική εμπορική πολιτική όσο και λόγω βελτιωμένης ζήτησης συνολικά για τη χώρα. Στην Αθήνα κάναμε για άλλη μια φορά τη διαφορά, με 17% ανάπτυξη της κίνησης εξωτερικού στο δεύτερο τρίμηνο από ένα δίκτυο με συνολικά 102 προορισμούς».

θεωρητές Περιβάλλοντος βρέθηκε στο πεδίο από την πρώτη ημέρα και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠ.ΕΝ., το οποίο χειρίζεται μείζονα περιστατικά περιβαλλοντικού κινδύνου και ζημίας. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος, υπ' αριθ. 148, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Από την πλευρά του ο κ. Σαντορινιός δήλωσε: «Εμείς αντιμετωπίσαμε ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα με σοβαρότητα και όχι με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης. Από δω και στο εξής, προτεραιότητα είναι να καθαρίσουν θάλασσα και ακτές και να διερευνηθούν σε βάθος οι ευθύνες».

™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÊÚÔÓÙ›‰·˜

Ολοκληρώθηκε η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Ferrovie Dello Stato Italiane SpA Με την υπογραφή της συμφωνίας που έγινε στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο των εργασιών του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, από την πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ferrovie dello Stato Italiane Group, Renato Mazzoncini, ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Ferrovie Dello Stato Italiane SpA, έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ. «Είμαστε στρατηγικός επενδυτής της Ελλάδας», ανέφερε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου ο κ. Mazzoncini, επισημαίνοντας πως γινόμαστε πλέον ένας δυνατός παίκτης των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στη μετακίνηση των επιβατών όσο και εμπορευμάτων, καθώς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα

31

∞·ÁfiÚ¢ÛË ÎÔχ̂ËÛ˘

Πρόκειτα για μια ιδιάζουσα κατάσταση, καθώς συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

μπορεί να βασίζεται στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των ιταλικών κρατικών σιδηροδρόμων. Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ ολοκλήρωσε μια διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, και η οποία ανοίγει μια νέα σελίδα για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας επέφερε το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους 692 εκατ. ευρώ. Η Ferrovie Dello Stato Italiane SpA αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρία στην Ευρώπη και αναλαμβάνει να ενισχύσει και να αναπτύξει την εταιρία με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, δημιουργώντας ένα σημαντικό πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrovie Dello Stato Italiane SpA κ. Renatto Mazzoncini και η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, παρουσία των πρωθυπουργών Ιταλίας και Ελλάδας.

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνει φέτος η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, που αριθμεί 4.500 μέλη, λειτουργώντας 4 Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, την υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι», επιχορηγούμενα από το υπουργείο Υγείας, και 13 Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την άνοια, σε συνεργασία με τους OTA. Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Αλτσχάιμερ. στις 24 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία διοργανώνει ολοήμερο αφιέρωμα στη μνήμη, την ενημέρωση και την πρόληψη της νόσου Aλτσχάιμερ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Η εκδήλωση περιλαμβάνει συναντήσεις με ειδικούς, ενημέρωση για θέματα αντιμετώπισης και πρόληψης της νόσου, με την ομιλία της Παρασκευής Σακκά (φωτό), του Νίκου Σκαρμέα, του Στέλιου Παντελόπουλου και του Βασίλη Βασιλικού.


32

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

∞Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¯ÔÚËÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶

«™Ùfi¯Ô˜» Ë ÚfiÏË„Ë

¶ƒ√™ø¶∞

Το Πάμε Στοίχημα, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια, θα εμφανίζεται στη φανέλα της ΑΕΚ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ια την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη, για πρώτη φορά ύστερα από 6 χρόνια, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Ντάμιαν Κόουπ, καθώς η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Europa League έπειτα από μια επική νίκη επί της Club Brugge. «Όλοι εδώ στον ΟΠΑΠ ευχόμαστε στο σύλλογο, τη διοίκηση, το προπονητικό προσωπικό και τους παίκτες καλή επιτυχία στους αγώνες στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ελπίζουμε αυτή η αγωνιστική περίοδος να μείνει αξέχαστη στους οπαδούς της ΑΕΚ», είπε τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, στην παρουσίαση της ανανέωσης της χορηγικής τους συνεργασίας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, ο κ. Κόουπ, σημειώνοντας: «Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χρονιά, το Πάμε Στοίχημα, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του ΟΠΑΠ, θα εμφανίζεται στη φανέλα της ΑΕΚ, την οποία έχουν φορέσει πολλοί σπουδαίοι παίκτες στην πορεία των χρόνων». Παίρνοντας το λόγο ο διευθύνων σύμβουλος και α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕK Μηνάς Λυσάνδρου τόνισε: «Ο ΟΠΑΠ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, για την ακρίβεια τον σημαντικότερο στρατηγικό συνεργάτη μας σε χορηγικό επίπεδο. Αποτελεί –από όποια οπτική

Γ

Ο γενικός διευθυντής του ΟΠΑΠ κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, ο προπονητής ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μανόλο Χιμένεθ, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Μηνάς Λυσάνδρου, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Ντάμιαν Κόουπ, ο εκτελεστικός διευθυντής ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Ντούσαν Μπάγεβιτς και ο γενικός διευθυντής του ΟΠΑΠ κ. Πετρ Ματεγιόφσκι.

γωνία και αν το δει κανείς– το ισχυρότερο θεμέλιο του χορηγικού μας προγράμματος. Ο ΟΠΑΠ δεν κατατάσσεται μόνο στην κατηγορία των απλών συνεργατών, υποστηρικτών ή χορηγών της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η συνεργασία μας, η οποία εξωτερικεύεται πρωτίστως μέσω των σημάνσεων στον αθλητικό ιματισμό, την αγωνιστική μας έδρα, το προπονητικό μας κέντρο, αλλά και την παιδική Κερκίδα ΟΠΑΠ, έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στη σύγχρονη αθλητική μας ιστορία». Κατόπιν, ο εκτελεστικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ Ντούσαν Μπάγεβιτς δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ για την πολύ καλή συνερ-

γασία που έχουμε. Επιπλέον, ως άνθρωπος του αθλητισμού θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για τη μεγάλη υποστήριξή τους στον ελληνικό αθλητισμό, και ιδιαίτερα στα παιδιά, αλλά και την κοινωνία γενικότερα». Από την πλευρά του, ο προπονητής της ΠΑΕ ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ υπογράμμισε: «Είμαι ευτυχής που ανήκω στην ΑΕΚ και έχουμε αυτό το μεγάλο Χορηγό, ο οποίος, εκτός από τη στήριξη που παρέχει στην ομάδα μας, έχει μεγάλη κοινωνική δράση. Συγκεκριμένα, αυτή συνδέεται με τα νοσοκομεία, τα παιδιά, τις αθλητικές ακαδημίες. Η μεγάλη στήριξη που δίνει και η κοινωνική δράση που αναπτύσσει βοηθάει τους συνανθρώπους μας».

Εξάλλου, με την επιλογή των ειδών της UNICEF η εταιρία στηρίζει και το σπουδαίο έργο της παγκόσμιας Οργάνωσης. «Κάθε Σεπτέμβριο, εκατοντάδες παιδάκια στην περιοχή μας περιμένουν ανυπόμονα να παραλάβουν το πακέτο των σχολικών που θα συνοδεύσει την είσοδό τους στο σχολείο», δήλωσε ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Μιχάλης Λαγουμιτζής, σημειώνοντας: «Προσωπικά, δηλώνω συγκίνηση γι’ αυτή τη δράση της ΕλαΐςUnilever Hellas και επιθυμώ να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εργαζόμενους σ’ αυτήν, για τον κόπο και το χρόνο που αφιερώνουν, προκειμένου να δώσουν χαρά στους μαθητές μας».

Ανάδειξη της αξίας της ελληνικής παραγωγής Το πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων που θα αναλάβει το Ελλα-Δικά Μας, για την υλοποίηση των στόχων και της αποστολής του, ανέπτυξαν στη τέταρτη συνάντηση της ολομέλειας τα μέλη της πρωτοβουλίας, τα οποία μετρούν ορισμένες από τις δυναμικότερες ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις, που παρά τις προκλήσεις επιλέγουν να διατηρούν τη βάση και παραγωγική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην ολομέλεια, που πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Σεπτεμβρίου στο Βραχάτι Κορινθίας, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργειών τόσο μεταξύ των μελών της πρωτοβουλίας όσο και ανάμεσα στο Ελλα-Δικά Μας, ενώ δρομολογήθηκαν διαδικασίες για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών, καθώς και από κοινού αντιμετώπισης προκλήσεων και αναζήτησης ευκαιριών.

¢˘Ó·ÌÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ

Καλή χρονιά σε χιλιάδες μαθητές ευχήθηκε η «Γειτονιά Αλληλεγγύης» της Ελαΐς-Unilever Σχολικά είδη UNICEF σε μικρούς μαθητές μοίρασαν, για έκτη χρονιά φέτος, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, στο πλαίσιο του προγράμματος Γειτονιά Αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι της ΕλαΐςUnilever Hellas δίνοντάς τους μεγάλη χαρά. Πρόκειται για μια καθιερωμένη, πια, πρωτοβουλία, με στόχο τη συμβολική στήριξη οικογενειών σε περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τα εργοστάσια και τις αποθήκες της εταιρίας. Μέσα στα χρόνια αυτά, περισσότεροι από 20.000 μαθητές δημοτικών σχολείων έχουν λάβει το μικρό, αλλά πολύτιμο αυτό δώρο, που υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρίας για κοινωνική προσφορά, ειδικά σε μια εποχή που οι ανάγκες της ελληνικής οικογένειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Υποστηρικτής της μεγάλης 3ήμερης ενέργειας Δωρεάν Κλινικού Ελέγχου Μαστού, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους», είναι η αγαπημένη αλυσίδα ιταλικού φαγητού «L' Artigiano», με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Βιτσικάνο. Πιο συγκεκριμένα, η δράση ονομάζεται «Μη Φοβάσαι» και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της εταιρίας στην κεντρική αίθουσα του σταθμού του μετρό Συντάγματος, στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, από τις 8.00 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ. Η «L' Artigiano» θέτει ψηλά στο… μενού της καθημερινότητάς την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου και προτρέπει όλες τις γυναίκες να καταρρίψουν τις «δεύτερες σκέψεις» που συνήθως μας αποτρέπουν από τον τακτικό έλεγχο.

Ο νέος επικεφαλής της ΕλαΐςUnilever Hellas κ. Jean Francois Etienne.

Όλους τους Apple lovers προσκαλούν τα Public, η μεγάλη ελληνική αλυσίδα προϊόντων τεχνολογίας, για να ανακαλύψουν πρώτοι τις μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Apple, που θα βρουν αποκλειστικά στα 54 καταστήματα Public και το public.gr, για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία αξεσουάρ κάθε επισκέπτης των καταστημάτων μπορεί να διαλέξει το δικό του αξεσουάρ Apple, καθώς και μια τεράστια συλλογή αξεσουάρ, όπως πολύχρωμες θήκες, μεμβράνες προστασίας, κ.ά., που είναι συμβατά με όλες τις νέες συσκευές της Αpple, ακολουθώντας τις πρωτοπόρες τάσεις παγκοσμίως. …Και για τους φανατικούς του αμερικανικού κολοσσού, που άλλαξε τα δεδομένα της τεχνολογίας, στα Public θα βρείτε και την αυθεντική βιογραφία του ιδρυτή της Apple, Steve Jobs.


34

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΥΓΕΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Παρουσίαση περιστατικών στην Κλινική του Ιασώ Παίδων Η παρουσίαση σειράς συχνών ή αυξημένης δυσκολίας περιστατικών, προκειμένου να εδραιωθεί η αντίληψη της δυνατότητας αντιμετώπισης των μικρών ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις, τα οποία αντιμετωπίσθηκαν από τον καθηγητή Βασίλη Ζέρρη MD, MPH, MSc, FAANS, διευθυντή Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής Ιασώ Παίδων, καθηγητή Νευροχειρουργικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αν. καθηγητή Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου Texas A&M, ΗΠΑ, και την ομάδα του, ήταν ο σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της κλινικής «Ιασώ Παίδων». Συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση δόθηκε έμφαση στον δυσραφισμό κρανίου και σπονδυλικής στήλης, στην κρανιοσυνοστέωση, στον όγκο εγκεφάλου, στο σύνδρομο Chiari και στη σπαστικότητα.

Προσιτές τιμές στα φάρμακα Την πρωτοβουλία του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να επαναφέρει και να εμβαθύνει το διάλογο για τη συνεργασία των κρατών-μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της φαρμακευτικής πολιτικής, χαιρέτισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στην παρέμβασή του. «Το πρόταγμα της καθολικής, ισότιμης και εγγυημένης πρόσβασης των ασθενών στα αναγκαία για αυτούς φάρμακα, και ειδικά στα καινοτόμα, αποτελεί κρίσιμη πτυχή της στρατηγικής «Υγεία 2020» του ΠΟΥ, και του συνθήματος «να μην μείνει κανείς πίσω», είπε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, στην 67η Σύνοδο του ΠΟΥ Ευρώπης, ο κ. Ξανθός, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα στηρίζει την ιδέα της διακρατικής συνεργασίας με στόχο την από κοινού διαπραγμάτευση προσιτών τιμών στα ακριβά φάρμακα».

Δωρεάν εξέταση μαστού και ενημέρωση στο μετρό Τριήμερη ενέργεια δωρεάν κλινικού ελέγχου μαστού οργανώνει ο «Στόχος-Πρόληψη», στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους», υποστηριζόμενη αποκλειστικά από την ελληνική φαρμακευτική εταιρία Genesis Pharma, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Ευριπίδη. Η δράση ονομάζεται «Μη Φοβάσαι» και θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αίθουσα του σταθμού του μετρό Συντάγματος τη Δευτέρα 18, Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, από τις 8.00 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 27 εξειδικευμένοι ιατροί θα εξετάσουν δωρεάν όλες τις γυναίκες που θα επισκεφθούν το Περίπτερο Ψηλάφησης, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και θα ενημερώσουν σχετικά με τρόπους πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Διακρίνονται ο διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών κ. Νίκος Μόσχος, ο διευθυντής Ωτολογίας, Ακοολογίας και Νευροωτολογίας δρ Γεώργιος Γαβαλάς, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, και ο Δανός Project Manager κ. Niels Henrik Meedom.

ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ¿ÚÔ¯Ô˜ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «Horizon 2020» Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

μένες χρόνιες παθήσεις και την 5η συχνότερη αιτία αναπηρίας, τη ο μοναδικό ιδιωτικό νοσοκο- βαρηκοΐα, βελτιώνοντας σημαντιμειακό πάροχο στην Ευρώπη, κά την ποιότητα ζωής χιλιάδων που συμμετέχει μαζί με 12 ανθρώπων», είπε την Τετάρτη 13 πανεπιστημιακά τμήματα, εταιρίες Σεπτεμβρίου, ανακοινώνοντας τη και φορείς σύσταση της από 8 χώρες επιστημονιστο ερευνηΈνα πρωτοποριακό κής ομάδας, τικό πρόη οποία θα εγχείρημα γραμμα της πλαισιώνεΕυρωπαϊκής ται από ιαγια την αντιμετώπιση Έ ν ω σ η ς τρούς ΩΡΛ, της βαρηκοΐας «EVOTION», ακουοπροαποτελεί ο σθετολόαπό τον Όμιλο Όμιλος Ιατριγους, εξειδιΙατρικού Αθηνών κού Αθηνών, κευμένους αλλά και το νοσηλευτές μοναδικό και διοικητιστην Ελλάδα με συμμετοχή στο κούς, ο επικεφαλής της επιστημονι«Horizon 2020». κής ομάδας του Ιατρικού Κέντρου «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι Αθηνών, διευθυντής Ωτολογίας, που συμμετέχουμε σε μια πρωτο- Ακοολογίας και Νευροωτολογίας ποριακή δράση, η οποία έχει ως δρ Γεώργιος Γαβαλάς, σημειώνοστόχο να αντιμετωπίσει αποτελε- ντας: «Η εμπειρία του Ιατρικού Κέσματικά μια από τις πιο διαδεδο- ντρου Αθηνών στον ευαίσθητο

Τ

αυτόν τομέα είναι αναμφισβήτητη και αποτέλεσε βασικό κριτήριο επιλογής μας». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου δρ Βασίλης Αποστολόπουλος τόνισε: «Πιστοί στη δέσμευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών να επενδύει διαρκώς στην ιατρική πρωτοπορία και καινοτομία, συμμετέχουμε στο EVOTION, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα-τομή στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και στη χάραξη μακρο-οικονομικής πολιτικής Υγείας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου συνεισφέρουμε στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες wearables και big data analysis, και πρωτοστατούμε στην πιο σύγχρονη ιατρική τάση, αυτή της Precision Medicine». Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, πλήρως χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ως σκοπό την πρόληψη

και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βαρηκοΐας και των συνεπειών της στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, και αναμένεται να συμβάλει στον τρόπο διαχείρισής της από τους επαγγελματίες του χώρου και τους φορείς Υγείας. Επιπρόσθετα, αποτελεί μέρος του «Horizon 2020», του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογία, με συνολικές επενδύσεις άνω των 80 δισ. ευρώ στην επταετία 2014-2020, με στόχο την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα συλλεχθούν πολλαπλά στοιχεία που αφορούν στη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, σε στοιχεία θορυβικής έκθεσης, σε κλινικά, δημοσιονομικά, οικονομικά, κοινωνικά στοιχεία, όπως επίσης και επιπλέον δεδομένα από αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο (Big Data). Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα EVOTION.

Σταθερός σύμμαχος στον αγώνα για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C η Abbvie Στη δέσμευση και συνεισφορά της AbbVie στην πορεία προς την πλήρη εξάλειψη της νόσου μέχρι το 2030 αναφέρθηκε η Market Access & External Relations Director της AbbVie, Άντζελα Βερναδάκη, επισημαίνοντας πως είναι διαρκής και αμείωτη, και ας είναι μία φόρα το χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας. «Η ηπατίτιδα C αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά περισ-

σότερους από 70 εκατ. ανθρώπους σε όλον τον κόσμο» είπε στην τοποθέτησή της, αρχές Αυγούστου, με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ηπατίτιδα C η κ. Βερναδάκη, σημειώνοντας: «Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι περίπου 14 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από ηπατίτιδα C, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι οι ασθενείς ανέρχονται σε 167.000. Η ηπατίτιδα C, κυρίως μέσω της ανάπτυξης κίρρωσης ή/και ηπατοκυτταρικού καρκίνου,

ευθύνεται για περίπου 400.000 θανάτους κατ’ έτος παγκοσμίως. Περίπου το 80% των ασθενών που προσβάλλεται από τον ιό της ηπατίτιδας C δεν παρουσιάζει συμπτώματα, και έτσι μόνο 1 στους 5 ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C το γνωρίζει. Ειδικότερα, το ποσοστό διάγνωσης στην Ελλάδα εκτιμάται ότι βρίσκεται μόλις στο 19,2%. Δεν είναι τυχαίο ότι Η Market Access & External οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την Relations Director της AbbVie κ. ηπατίτιδα C «σιωπηλή νόσο». Άντζελα Βερναδάκη.


ΘΕΜΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

35

O Δ™∞∫∞§øΔ√™ ∫∞Δ∏°√ƒ∂π Δ√¡ ∫∞Δƒ√À°∫∞§√ °π∞ Δ∏ ª∂πø™∏ Δø¡ ∂™√¢ø¡

ºfiÚÔÈ Î·È ∂º∫∞ ¿‰ÂÈ·Û·Ó (!) Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

«έσωσε») τις συντάξεις από τη γενική σφαγή επέβαλε ένα σύστημα αφόρητων ασφαλιστικών εισφορών, οι ια απλή βόλτα στους εμπορικούς δρόμους και τα οποίες σε συνδυασμό με την ίδια βαριά φορολογία οδήκαταστήματα, μια επίσκεψη σε γιατρό, δικηγόρο, γησαν σε λιγότερα έσοδα για το Δημόσιο. μηχανικό, υδραυλικό, ξενοδόχο ή ηλεκτρολόγο Η υστέρηση εκτιμάται σε 1,1 δισ. για τα φορολογικά θα μπορούσε να αποδείξει στην κυβέρνηση ότι ακολου- έσοδα του 2017 και τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ για τα θεί λάθος στρατηγική. Οι νέοι φόροι και εισφορές δε έσοδα του ΕΦΚΑ. Σύνολο απωλειών 1,3 δισ. ευρώ. βελτιώνουν τα έσοδα του κράτους, αντιθέτως δημιΟι ελεύθεροι επαγγελματίες λύγισαν από το βάρος ούργησαν ήδη μια νέα «μαύρη τρύπα» 1,3 δισ. ευρώ. των υπέρογκων επιβαρύνσεων από φόρους και ασφαλιΌλοι, μα όλοι ανεξαιρέτως οι αυτοαπασχολούμενοι, στικές εισφορές και δήλωσαν κατά 20% μειωμένα εισοελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες ζητούν δια- δήματα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν ως εισοκριτικά, αλλά με επιμονή, από τους πελάτες τους να τους δήματα 3,8 δισ. ευρώ για το 2016 (που φορολογούνται εξυπηρετήσουν φθηνότερα, αλλά χωρίς απόδειξη. Ου- το 2017), έναντι εισοδημάτων 4,7 δισ. ευρώ που είχαν δείς θέλει να γράψει έσοδα στο ταμείο του. δηλώσει το 2015. Το υπουργείο Οικονομικών ανοιχτά Δεν είναι μόνο η καταβολή του ΦΠΑ που αποφεύ- δηλώνει ότι η μείωση των εισοδημάτων τους δεν οφείλεγεται, δεν είναι ο φόρος εισοδήματος ή τα τέλη και οι ται σε μείωση του τζίρου τους, αλλά σε μια προσπάθεια παρακρατήσεις. Είναι όλα μαζί και ο ΕΦΚΑ επιπλέον, αποφυγής των «τρελών» φόρων και εισφορών που επιμε όλες τις παράπλευρες επιβαρύνσεις. βλήθηκαν για πρώτη φορά. Τα ίδια τα κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείΩστόσο, τα 900 εκατ. ευρώ εισόδημα που δεν δηλώου παραδέχονται, χωρίς περιστροφές, ότι «όποιος μπορεί θηκαν από τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν μπορεί κρύβει έσοδα, γιατί αλλιώς δεν τα βγάζει πέρα». να είναι η αιτία γιατί λείπουν έσοδα από φόρους 1,1 δισ. Με απλά λόγια, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κατηγορεί ευρώ. Οι συντελεστές φορολόγησης των αυτοαπαΟ δήθεν ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου οδηγούσε σε συνολική φοροτον Γιώργο Κατρούγκαλο ότι για να «σώσει» (όπως σχολουμένων είναι της τάξης του 30%. Άρα με 900 λογία από το 60% έως και το 80% των εισοδημάτων! εκατ. ευρώ λιγότερα εισοδήματα το λογικό είναι το κράτος να έχανε όχι περισσότερα από 300 εκατομμύρια. Αντιθέτως, τα πρώτα στοιχεία εκκαθάρισης δείχνουν ότι τουλάχιστον 100.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες «έβαλαν λουκέτο» ή έκλεισαν το μπλοκάκι μέσα στο 2016. Για να μην αφήσουν κανένα περιθώ- 8,171 δισ. σε φόρους εισοδήματος. από 6.109.877 εκκαθαριστικά πέρυ- 6,108 δισ. ευρώ, στο ίδιο διάστημα Στα τέλη του 2016 καταγράφοριο αμφιβολίας, τα κορυφαία στελέχη Στην κυβέρνηση ανέμεναν, όμως, ότι σι, είχαν προκύψει φόροι 3,467 δισ. φέτος εισπράχθηκαν 6,058 εκατομνταν 1.000 διακοπές άσκησης του υπουργείου Οικονομικών εξη- φέτος, μετά την εκκαθάριση των δη- ευρώ για τα εισοδήματα του 2015. μύρια ευρώ, δηλαδή 50 εκατομμύρια επαγγέλματος κάθε ημέρα. Ο δήθεν γούν ότι ένα χρόνο μετά την ψήφιση λώσεων Ε1, το Δημόσιο θα εισπράξει ◗ Τα όρια φοροδοτικής αντοχής λιγότερα από πέρυσι - και περίπου ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου του νόμου 4387/2016 και επτά μή- και το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ από τους εξαντλήθηκαν. Η φοροδοτική ικανό- 350 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε οδηγούσε σε συνολική φορολογία νες από την έναρξη εφαρμογής της 1,7 δισ. επιπλέον φόρους που επέβα- τητα μισθωτών και συνταξιούχων δεί- σχέση με όσα υπολόγιζε το υπουργείο από το 60% έως και το 80% των ειασφαλιστικής μεταρρύθμισης Κα- λε. Για αυτό τον Δεχνει σημαντική κό- Οικονομικών. σοδημάτων! Οι άνθρωποι έπραξαν Οι απώλειες μισθών πωση από την τρούγκαλου, το αποτέλεσμα είναι τρα- κέμβριο πέρυσι, προΚαθώς εισπράττονται λιγότεροι φότο αυτονόητο. Έκλεισαν τα βιβλία γικό. Ο αρχικός στόχος ήταν να εφαρ- έβλεψε στον προϋπρώτη δόση του ροι σε σχέση με πέρυσι, ανοίγει «τρύτους και δουλεύουν στη «μαύρη και εισοδημάτων μοστούν οι αλλαγές στη φορολογία ει- πολογισμό του 2017 φόρου εισοδήμα- πα» 1,1 δισ. ευρώ στα φορολογικά αγορά», μεταναστεύουν ή ζουν από οδήγησαν σοδήματος, οι μειώσεις στο αφορολό- ότι οι φορολογούμετος που πληρώθη- έσοδα, μια και πέρυσι είχαν εισπραχθεί τα έτοιμα. γητο, οι αλλαγές στην έκτακτη εισφο- νοι θα πληρώσουν κε τον Ιούλιο. Οι 8,171 δισ. ευρώ, έναντι 9,265 δισ. Εκτός από τη διάλυση της αγοσε ολέθρια ρά, οι προκαταβολές φόρου, για να φόρους εισοδήματος επιβαρύνσεις θα που αναμένει φέτος το υπουργείο Οιράς (με χαράτσια, ασάφεια νόμων, αποτελέσματα εξασφαλιστούν περισσότερα έσοδα. 9,172 δισ. ευρώ. είναι το ίδιο υψηλές κονομικών. Η φορολογική επιβάρυναπουσία εγκυκλίων κ.λπ.), η πτώ◗ Οι προσδοκίες Τα μέτρα αυτά ψηφίστηκαν πέρυσι τον και για το υπόλοιπο ση αυξήθηκε (με στόχο την είσπραξη ση των εισοδημάτων προκαλεί διΜάιο (άρθρο 114 του ν. 4387/16), διαψεύσθηκαν. Με του χρόνου, αλλά επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ). Η μείωση πλή ζημιά στο Δημόσιο. Εφορία και είχαν αναδρομική ισχύ από την αρχή βάση τα εισοδήματα που δήλωσαν και για το 2018, και αυτό δε θα έχει των εισπράξεων σε σχέση με τους ασφαλιστικά ταμεία θα χάσουν έσοτου 2016, και θεωρητικά εξασφάλι- πως είχαν το 2016 οι φορολογούμε- αντίκτυπο μόνο στους άμεσους, αλλά στόχους, αλλά και με όσα είχαν ειδα όχι μόνο το 2017, αλλά και το ζαν επιπλέον φορολογικά έσοδα κατά νοι, οι φόροι εισοδήματος που βεβαιώ- και στους έμμεσους φόρους, αφού τα σπραχθεί πέρυσι, αποδίδεται προ2018, καθώς τα φετινά εκκαθαριθηκαν κατά την εκκαθάριση των δηλώ- μειωμένα εισοδήματα θα φέρουν πε- φανώς στο ότι οι φορολογούμενοι 1,7 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. στικά αποτελούν τη βάση υπολογι◗ Από τα 1,7 δισ. επιπλέον φό- σεων Ε1 φέτος, δεν ήταν περισσότεροι, ραιτέρω μείωση και στην κατανάλωση. δήλωσαν ότι το 2016 είχαν εισοδήσμού και των εισφορών ΕΦΚΑ της ρους εισοδήματος που υπολόγιζε η αλλά κατά 40 εκατομμύρια ευρώ λιΑυτό φαίνεται ήδη και από τα στοι- ματα μικρότερα σε σχέση με το επόμενης χρονιάς. κυβέρνηση, τα 700 εκατ. τα προεισέ- γότεροι (!) από όσους βεβαιώθηκαν χεία των εισπράξεων άμεσων φό- 2015. Αυτό οφείλεται σε πραγματικές Ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφοΣυγκεκριμένα, από τα ρων έως τον Ιούλιο, μετά δηλαδή απώλειες μισθών και εισοδημάτων πραξε μέσα στο 2016 ως προκαταβο- πέρυσι. ρές η απώλεια των Ταμείων υπολολή φόρου. Μαζί με αυτά τα 700 εκατ. 6.165.944 εκκαθαριστικά που εκδό- και την πληρωμή της α' δόσης του (βίαιες περικοπές συντάξεων, υποαγίζεται σε τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ, οι φορολογούμενοι (μισθωτοί, θηκαν φέτος, προέκυψε βεβαίωση φό- φόρου εισοδήματος. Ενώ από τον Ια- πασχόληση, μηδενικοί τζίροι πωλήσεευρώ (900 εκατ. ευρώ μικρότερο συνταξιούχοι, αυτoαπασχολούμενοι ρων 3,427 δισ. ευρώ για τα εισοδήμα- νουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 ων στα μαγαζιά κ.λπ.), ή και σε έξαρση εισόδημα x 26,95% για εισφορές κ.ά) πλήρωσαν πέρυσι συνολικά τα φυσικών προσώπων του 2016, ενώ είχαν εισπραχθεί φόροι εισοδήματος της φοροδιαφυγής. ΕΦΚΑ).

Μ

∂ÈÛ¤Ú·Í·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·Ó Î·È ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜!


36

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Εμπλοκή σε επένδυση στην Κάρυστο

Αιολικό πάρκο σε λειτουργία.

Νέα εμπλοκή για την επένδυση του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού Enel στον Καφηρέα, στη Νότια Εύβοια. Μια περιβαλλοντική οργάνωση και κάτοικοι της περιοχής προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να μην προχωρήσει η επένδυση, επικαλούμενοι περιβαλλοντικούς λόγους. Και παρά το γεγονός ότι η επένδυση έχει εξασφαλίσει όλες τις περιβαλλοντικές άδειες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσωρινή διαταγή του αποφάσισε το «πάγωμα» όλων των εργασιών μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, όταν και θα λάβει την οριστική απόφασή του! Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία ενός

αιολικού πάρκου, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, που θα απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζομένους, ενώ θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 129.000 νοικοκυριών, παράγοντας 483 GWh ετησίως, και «ακυρώνοντας» παράλληλα την εκπομπή 433.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Αρχικά η επένδυση έμοιαζε να προχωράει κανονικότατα: η υπουργική έγκριση έχει δοθεί, οι δημόσιες υπηρεσίες (25 στον αριθμό!) έχουν εγκρίνει πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους, που χρειάστηκε να αλλάξουν πάρα πολλές φορές λόγω των ενστάσεων που εξέφραζε συ-

νεχώς το τοπικό Δασαρχείο, και η ιταλική εταιρία έχει ήδη πληρώσει για την παραλαβή των ανεμογεννητριών που πρόκειται να εγκατασταθούν. Μάλιστα, η Enel ήθελε να πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια των εργασιών στις 15 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ιταλού πρωθυπουργού Πάολο Τζεντιλόνι στη χώρα μας. Όμως η –καθόλα νόμιμη και προβλεπόμενη– προσφυγή στη Δικαιοσύνη της περιβαλλοντικής οργάνωσης και των κατοίκων θα προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση της επένδυσης και την ενεργειακή αποσυμφόρηση.

™Δ√¡ √ƒ∂π¡√ √°∫√ ¶§∂√¡ ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏

∫Ú‹ÙË: ÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi να νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Κρήτη προτείνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για το νησί, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Το πλαίσιο προτείνει τη διάχυση των αναπτυξιακών δράσεων τα επόμενα χρόνια και στον ορεινό άξονα, ως «αντίβαρο» στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού και την ενίσχυση των ήπιων μορφών τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής. Το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της Κρήτης είναι το πρώτο από τα 12 περιφερειακά που εγκρίνεται (η 13η Περιφέρεια, η Αττική, καλύπτεται από ρυθμιστικό σχέδιο). Το πλαίσιο ορίζει τις γενικές στρατηγικές επιλογές που θα κατευθύνουν την ανάπτυξη του νησιού την επόμενη δεκαετία σε όλους τους τομείς: από τον τουρισμό και τις υποδομές, έως την οικιστική ανάπτυξη, τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου, την ενέργεια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει: Σταδιακή μεταβολή και οργάνωση του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης. Το πλαίσιο καθορίζει ζώνες τουριστικής ανάπτυξης και αναβάθμισης στη βόρεια ακτή,

Ε

1.

Στόχος η αποφόρτιση της βεβαρημένης βόρειας ακτογραμμής

Θα αλλάξει πρόσωπο η Κρήτη.

ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στη Σητεία, στο Μοχλό, στο Καστέλλι, στη νότια, ανατολική και δυτική ακτή και στην περί τη Σούγια περιοχή. Επίσης, ορίζονται για πρώτη φορά ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους. Τον περιορισμό της «κατανάλωσης» του χώρου, μέσω της προστασίας των γεωργικών και των δασικών εκτάσεων, τον περιορισμό των επεκτάσεων των σχε-

2.

δίων πόλης και της δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Τον ορισμό και τη στήριξη εννέα χωρικών ενοτήτων που συγκροτούν ένα δίκτυο περιοχών με σημαντικά πολιτιστικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Την υλοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα μεταφορικών υποδομών, όπως την αναβάθμιση των λιμένων Ηρακλείου και Σούδας, των λιμενικών πυλών σε Καστέλλι, Ρέθυμνο και Σητεία, την επέκταση του αεροδρομίου των Χανίων

3. 4.

Στο διεθνές επίκεντρο ο Δήμος Βόλβης Τους επιστήμονες της ομάδας Via Egnatia, που διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός FuoriVia, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας, φιλοξένησε ο Δήμος Βόλβης. Η διεπιστημονική ομάδα, την οποία συγκροτούσαν περίπου 50 άτομα, διέτρεξε τα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού, η οποία διασχίζει κατά μήκος τον Δήμο Βόλβης. Η αρχή έγινε από την περιοχή της Απολλωνίας, όπου σώζεται ένα

από τα μοναδικά τμήματα του αρχαιότατου οδικού άξονα, που άρχιζε από το Δυρράχιο και κατέληγε ύστερα από 1.100 χιλιόμετρα στην Κωνσταντινούπολη. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ομάδας, ο Δήμος Βόλβης είναι ο δήμος που περικλείει το μεγαλύτερο τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού, απ’ όλες τις χώρες όπου διέρχεται. Η ομάδα Via Egnatia, παρουσίασε το σχέδιό της για την ανάδειξη της αρχαί-

ας Εγνατίας Οδού στον δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα και συμφωνήθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Δήμος Βόλβης οργάνωσε και ξεναγήσεις σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Λαογραφικό Μουσείο Ασπροβάλτας), ενώ σε συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου Βόλβης συζητήθηκαν οι περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας με τον Οργανισμό FuoriVia και το Πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας.

και την ίδρυση νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι. Στον τομέα της ενέργειας προβλέπεται η μετεγκατάσταση, έως το 2021, του σταθμού ΑΗΣ Λινοπεραμάτων στο νέο ενεργειακό κόμβο που θα ιδρυθεί στον Κορακιά Ηρακλείου. Σε βάθος δεκαπενταετίας προβλέπεται η κατάργηση του Σταθμού της Ξυλοκαμάρας και η δημιουργία εκεί του τρίτου ενεργειακού κόμβου που θα βασίζεται στις ΑΠΕ. Οι νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ χωροθετούνται στις ευρύτερες ζώνες των προβλεπόμενων ενεργειακών κόμβων και στις κεφαλές των μεγάλων φραγμάτων, ενώ θα εξαιρούνται οι περιοχές Natura και οι υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές. Ορίζονται τρεις περιοχές που θα έχουν τη δυνατότητα υποδοχής μεγάλων επενδύσεων. Ο χώρος του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» (μετά τη μεταφορά του στο Καστέλλι), η θέση του σταθμού Λινοπεραμάτων (όταν ο σταθμός μεταφερθεί στον Κορακιά) και η περιοχή της Τοπλού. Οσον αφορά την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, προβλέπεται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του ρόλου του Ρεθύμνου (σε σχέση με τα όσα όριζε το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο).

5.

6.

7.

Εγκατάλειψη στον Επικούρειο Απόλλωνα Στον αποκαλούμενο δεύτερο Παρθενώνα της Ελλάδας, στον εμβληματικό ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας, κοντά στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, «καινούργιες» εγκαταστάσεις και τα «νέα» εκδοτήρια σαπίζουν εδώ και χρόνια, αφημένα στην τύχη τους και στη φθορά του χρόνου και των καιρικών συνθηκών. Ο λόγος για τα νέα υπερσύγχρονα κτίρια που προορίζονται ως νέα εκδοτήρια και λειτουργικοί χώροι για το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Σε όσους γνωρίζουν την ύπαρξη των κτιριακών αυτών εγκαταστάσεων πρόκειται για τη νέα είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, για τα οποία δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ από σχετικά προγράμματα για να κατασκευαστούν, όμως εδώ και 10 πλέον χρόνια δε λειτούργησαν ποτέ. Τα κτίρια βρίσκονται ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση –και άρα υπάρχουν χρονικά περιθώρια παρέμβασης– σε σχέση με τον περιβάλΤα εκδοτήρια λοντα χώρο, τον «σαπίζουν» οποίο έχουν καταστρέψει άγρια ζώα αχρησιμοποίητα της ορεινής περιοχής εδώ και χρόνια όπως τσακάλια και αγριογούρουνα, ενώ υπάρχουν και ελάχιστες ζημιές σε φωτιστικά σώματα. Σε απάντησή της σε τοπικά δημοσιεύματα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας αφού επισημαίνει ότι «οι κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού, εκδοτήριο εισιτηρίων, αναψυκτήριο, εκθεσιακός χώρος και χώροι υγιεινής κατασκευάστηκαν με κονδύλια του Β΄ΚΠΣ», διευκρινίζει, ακατανόητα όμως..., ότι «λόγω κατασκευαστικών ελλείψεων» του έργου η εξυπηρέτηση του κοινού έχει περιορισθεί στην υφιστάμενη κατάσταση, και άρα... ό,τι περίσσεψε λόγω των κατασκευαστικών αστοχιών σαπίζει παραπεταμένο. Όσο δε για τη μη λειτουργία του αναψυκτηρίου η Εφορεία Αρχαιοτήτων τονίζει ότι έχει προβεί η Υπηρεσία από το παρελθόν, σε συνεργασία με το ΤΑΠΑ, στην κατά νόμο διαδικασία εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου σε ιδιώτη, ωστόσο οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί έχουν αποβεί άγονοι...


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Μένω

Eπιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

37

Διαδικτυακή καμπάνια στο Νότιο Αιγαίο

Ελλάδα Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Διετές πλάνο για Ρόδο - Κω.

Μια νέα διετής διαδικτυακή καμπάνια ετοιμάζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα αναφέρεται σε κάθε νησί χωριστά, με το μεγαλύτερο πλάνο προβολής να σχεδιάζεται γιαΡόδο και Κω, με στόχο κυρίως την αύξηση της κίνησης τους μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Μαριέττα Παπαβασιλείου, η

νέα διαδικτυακή καμπάνια θα προβάλλει επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού, σε συνδυασμό με τη γαστρονομίατου. Θα υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές για κάθε ηλικιακή ομάδακαι κατηγορία επισκεπτών και θα συνδυαστεί με ειδικά αφιερώματα σε ΜΜΕ του εξωτερικού, αλλά και σε μηχανές αναζήτησης όπως η Google και πλατφόρμες όπως το TripAdvisor. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν, επιπλέον,

τόσο η Περιφέρεια όσο και οι φορείς της Ρόδου στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς τα τελευταία χρόνια η σεζόν έχει συρρικνωθεί σημαντικά και έχει επηρεάσει καθοριστικά και τα αντίστοιχα έσοδα. Ωστόσο, τέθηκαν και αρκετοί προβληματισμοί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η ουσιαστική επιμήκυνση δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. «Είναι ζήτημα νοοτροπίας», συμφώνησαν Περιφέρεια και φορείς.

∂¡∞ ∂°∫§∏ª∞ ™Δ∏ ™∞ª√ ∑∏Δ∞∂π Δπªøƒπ∞

¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ «∞ÚÁ˘ÚÒ»; ια νεκρή μεσογειακή φώκια, με εμφανή σημάδια δολοφονίας από κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε πριν από καιρό να επιπλέει νεκρή σε θαλάσσια περιοχή της Σάμου, από ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας«Αρχιπέλαγος». Καθώς, όμως, υπήρχε μεγάλη αλλοίωση στο δέρμα της δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν τα χαρακτηριστικά σημάδια ταυτοποίησής της. Εβδομάδες μετάέγινε και η ταυτοποίηση. Πρόκειται, δυστυχώς, για τη μασκότ της Σάμου, τη διεθνώς γνωστή Αργυρώ. Έφθασε στη Σάμο πριν από 3,5 χρόνια και αμέσως εξοικειώθηκε με τους ντόπιους και τους τουρίστες. Σε βαθμό που ανέβαινε στις ξαπλώστρες των παραλιών και λιαζόταν σαν... άνθρωπος. Για τη συνήθειά της αυτή, αλλά και την έλλειψη φόβου προς τους ανθρώπους, το βρετανικό BBC και η γερμανική Deutsche Welle μετέδωσαν ειδικά αφιερώματα. Δεν έχει ξανασυμβεί ζώο που δεν έχει μεγαλώσει σε αιχμαλωσία να επιδιώκει με τέτοιο τρόπο τη συντροφιά των ανθρώπων. Η νησιωτική κοινωνία, που την αγκάλιασε στη κυριολεξία, τη βάφτισε «Αργυρώ», και από το 2015 φιγουράριζε σε όλα τα τουριστικά φυλλάδια στις τέσσερις άκρες της Υφηλίου. Σήμερα, στο «Αρχιπέλαγος» μιλούν για ένα πρωτοφανές και ειδεχθές έγκλημα σπάνιου θαλάσσιου θηλαστικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου, η φώκια έφερε σημάδια από πολλαπλές βολές με κυνηγετικό όπλο στη ράχη της. Γέφυρα Κομψάτου. Με βάση τη φορά που είχαν τα σκάγια εκτιμάται ότι η φώκια δέχθηκε τις βολές κατά την προσπάθειά της... να απομακρυνθεί από το σημείο! Επίσης, έφερε εμφανές τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, ίσως βέλος από ψαροντούφεκο, που είχε διαπεράσει τη δεξιά πλευρά της ράχης της και έφτανε έως το στομάχι. Ο δολοφόνος είχε δόλο, αλλά και μένος. Για το περιστατικό αυτό έχει ήδη ανοίξει δικογραφία από το Λιμεναρχείο Καρλοβάσου, ενώ επίσης είναι ενήμερες και οι εισαγγελικές Αρχές του Νομού Σάμου. Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί οι εγκληΤο Πανεπιστήμιο Πατρών. ματίες της θαλάσσιας ζωής.

Μ

Έζησε 3,5 χρόνια κοντά στους Σαμιώτες μέχρι που βρέθηκε... πυροβολημένη!

Η Σαμιώτισσα Αργυρώ λιάζεται... ξένοιαστη.

Έπεσε γέφυρα έξω από την Ξάνθη Στα δύο κόπηκε η παλαιά Εθνική Οδός Ξάνθης - Κομοτηνής, καθώς τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου, κοντά στον Πολύανθο, χωρίς (ευτυχώς) να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, καθώς λόγω του περασμένου της ώρας δεν υπήρχε κίνηση στον εν λόγω δρόμο. Την είδηση έκανε γνωστή ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΚώστας Χουβαρδάς δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στο προσωπικό του προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ, όπως γράφουν τοπικές ιστοσελίδες, κάτοικοι του Ιάσμου είχαν ειδοποιήσει προ ημερών τη δημοτική Αρχή για τηνεπικινδυνότητα της γέφυρας. Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει

Κόπηκε στα δύο η παλαιά Εθνική Οδός Ξάνθης - Κομοτηνής γνωστό αν η πτώση της γέφυρας προέρχεται απόκακοτεχνίες, όμως αρκετές φωνές «συνηγορούν» στο γεγονός ότι οι παλαιές εθνικές οδοί -και ευρύτερα το επαρχιακό δίκτυο«ταλαιπωρούνται» όλο και περισσότερο από την αύξηση της κίνησης και χωρίς τη δέουσα συντήρηση, καθώς πολλοί οδηγοί -και δη εκείνοι των βαρέων οχημάτων- τις χρησιμοποιούν για να αποφύγουν τα διόδια της Εγνατίας. Σύμφωνα με ανάρτηση του «Maxitis.gr», εδώ

και περίπου 20 ημέρες μέλη της αντιπολίτευσης και κάτοικοι της περιοχής είχαν αντιληφθεί ένα φούσκωμα στη γέφυρα και είχαν ανησυχήσει, ενημερώνοντας μάλιστα και το Δήμαρχο Ιάσμου Καδή Ισμέτ, που και αυτός είχε αντιληφθεί το φούσκωμα στη γέφυρα, και με τη σειρά του ενημέρωσε την Περιφέρεια, ωστόσο κανείς δεν έλαβε δραστικά μέτρα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ζήτησε πάντως (μετά το συμβάν) την κατάθεση έκθεσης αυτοψίας για όλες τις γέφυρες στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, προκειμένου στη συνέχεια να καταρτιστεί μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μητρώο όλων των γεφυρών της Περιφέρειας με βάση το επίπεδο ασφάλειας της κάθε γέφυρας.

106 φοιτητές αντέγραψαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών! Απίστευτο και όμως αληθινό: 106 φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών παρέδωσαν την ίδια εργασία, προφανώς αγορασμένη ή αντιγραμμένη! Το παράδοξο δεν εντοπίζεται, όμως, μόνο στον αριθμό των φοιτητών που κατέθεσαν την ίδια εργασία, αλλά και στο γεγονός ότι, ενώ τιμωρήθηκαν για την αντιγραφή από τη γενική συνέλευση του τμήματος (απαγόρευση συμμετοχής στην εξεταστική), οι φοιτητικές παρατάξεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που πρόσκειται στη Ν.Δ., και η ΠΑΣΠ, που

πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, αντιδρούν, παρέχοντας κάλυψη στους φοιτητές! Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ετάχθη κατά της απόφασης και αναφέρεται σε επιλεκτική επίθεση που αφορά άλλους σκοπούς (...), και ζήτησε οι 106 να αποκλειστούν μόνο από το επίμαχο μάθημα και όχι από όλα. Για τη Νεολαία της Ν.Δ. η απόφαση είναι «πρωτόγνωρη», καθώς είχε χαρακτηριστικά εξοντωτικής τιμωρίας και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει κάποιο είδος σωφρονιστικού χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔΚωνστα-

ντίνος Δέρβος δήλωσε ότι είναι αυτονόητη και δεδομένη η θέση ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλους, αλλά «ότι οι εκάστοτε κυρώσεις πρέπει να είναι αναλογικές του κάθε παραπτώματος και όχι εξοντωτικές». Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για να διερευνηθεί τυχόν τέλεση αξιόποινης πράξης. Χρήζει διερεύνησης πώς βρέθηκε το ίδιο κείμενο 106 φορές, αν διακινήθηκε από μια πηγή, και αν ναι, από ποια.


38

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Βαλίτσες για τη Μόσχα ετοιμάζουν για δεύτερη φορά στην Αρχιεπισκοπή.... αλίτσες για τη Μόσχα ετοιμάζουν για δεύτερη φορά στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής, στην οδό Αγίας Φιλοθέης στην Πλάκα. Μετά τη δημόσια αποδοχή της πρόσκλησης του πατριάρχη Μόσχας από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να επισκεφθεί ο δεύτερος και πάλι το κέντρο της Ρωσικής Ορθοδοξίας, δε μένει παρά ο καθορισμός της συγκεκριμένης ημερομηνίας, ο οποίος και δεν αναμένεται να αργήσει. Όπως λέγεται στην Αθήνα, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί πριν μπει για τα καλά ο ρωσικός χειμώνας, ώστε η αποστολή της Αρχιεπισκοπής να μπορέσει να κινηθεί με ευκολία και άνεση στη ρωσική πρωτεύουσα. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίσκεψη Ιερωνύμου στη Μόσχα είχε πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2012 και είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, αφού η τότε ελληνική αποστολή είχε γίνει δεκτή και από τον πρόεδρο Πούτιν. Η σημερινή, δεύτερη επίσκεψη Ιερωνύμου στη Μόσχα, θεωρείται κομβικής και μείζονος σημασίας: Πρώτον, γιατί πραγματοποιείται σε μία περίοδο φαινομενικής ηρεμίας στις –συνήθως τεταμένες– σχέσεις του Πατριαρχείου Μόσχας με τον Οικουμενικό Θρόνο στο Φανάρι. Η Μό- του πατριάρχη Κυρίλλου και του Οικουσχα δεν έχει προβεί εσχάτως σε κά- μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ιδιαίτερα την εποχή αυτή που το ουποια κίνηση αμφισβήτησης του πρωκρανικό ζήτημα «βράζει» και ο Βαρθοτείου της Κωνσταντινούπολης. Η τελευταία δημόσια κόντρα των δύο λομαίος προσπαθεί να τηρήσει ευαίΕκκλησιών έγινε πέρυσι, με αφορμή τη σθητες ισορροπίες. Ο κ. Ιερώνυμος είναι γνωστός για την Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμβάρι, από την οποία η Μόσχα απείχε επιδεικτικά. Έκτοτε εκκλησιαστική διπλωματία που ασκεί, καθώς έχει χειρισθεί και στο παρελθόν επικρατεί νηνεμία. Δεύτερον, γιατί και οι σχέσεις Αθηνών δύσκολες περιπτώσεις λεπτών ζητημά– Φαναρίου βρίσκονται σε καλή περίο- των: π.χ. παρουσία και δραστηριότητα δο, παρά τις μικροεντάσεις που παρατη- των ουνιτών στις σλαβόφωνες Ορθόδορούνται τις τελευταίες ημέρες πότε για τη ξες Εκκλησίες. Τέταρτον, γιατί ουδέποτε ο Ιερώνυμος διαχείριση ναού στη περιοχή διαποίμανσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πότε «επένδυσε» στη προσέγγιση με τη Μόγια την εκλογή επισκόπων σε Μητροπό- σχα για να «ενοχλήσει» το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Τακτική που λεις Νέων Χωρών. Τρίτον, γιατί ο Αθηνών Ιερώνυμος εί- ακολουθούν συνήθως όλοι οι υπαγόμενοι στο Φανάρι ιεράρχες: μόλις προκύναι το καταλληλότερο πρόσωπο να ρίξει ακόμα περισσότερες γέφυρες μεταξύ ψει μια διαφορά με τη Μητέρα Εκκλη-

Β

Κοινό βηματισμό αναζητούν Αθήνα και Μόσχα σε πολλά ενδοεκκλησιαστικά ζητήματα. Πίσω από τους Ιερώνυμο και Κύριλλο διακρίνεται ο υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις του Πατριαρχείου Μόσχας, μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

¶ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙË Â›ÛÎÂ„Ë πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ÛÙË ƒˆÛ›·! σίας της Κωνσταντινουπόλεως «περνούν» από τη Μόσχα για «να... μπουν στο μάτι» του Φαναρίου. Πέμπτον, γιατί ουδέποτε ο νυν Αρχιεπίσκοπος έχει εκφράσει εκκλησιαστικές φιλοδοξίες που θα καθιστούσαν τη μετάβασή του στη Μόσχα, ύποπτη για την ανεύρεση συμμαχιών με τη Μόσχα προκειμένου να επεκτείνει το κύρος και το βαθμό της εκκλησιαστικής του επιρροής. Για παράδειγμα ο μακαριστός Χριστόδουλος φέρεται ότι επεδίωκε την αναγωγή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πάσης Ελλάδος σε Πατριαρχείο Ελλάδος, στα χνάρια της Βουλγαρίας και της Σερβίας, και προς τούτο λέγεται ότι επιζητούσε την κατά καιρούς στήριξη της Μόσχας, προσθέτοντας δυσαρέσκεια στις σχέσεις του με τον Βαρθολομαίο, που οδήγησαν στην κρίση του 2004 και την

επιβολή του επιτιμίου της ακοινωνησίας στον Χριστόδουλο. Έκτον, η επίσκεψη Ιερωνύμου στη Μόσχα θεωρείται κομβικής και μείζονος σημασίας, γιατί η ελληνική αποστολή θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει στους Ρώσους τη σημασία της περαιτέρω σύσφιγξης των σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Πατριαρχείο Μόσχας σε θέματα όπως: α) τη ρωσική, και εν γένει σλαβική, παρουσία στο Άγιον Όρος, β) τη συνεργασία των εκκλησιαστικών υπηρεσιών στον τομέα του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, καθώς όλο και περισσότεροι σλαβόφωνοι ορθόδοξοι επισκέπτονται θρησκευτικά μνημεία της χώρας μας εκτινάσσοντας τον τζίρο των εμπλεκόμενων φορέων, γ) την ενδελεχή εξέταση των δεδο-

μένων για την κατάσταση που επικρατεί σε βάρος των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των πολέμων και των βιαιοπραγιών, και δ) την από κοινού εξέταση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς το Πατριαρχείο Μόσχας εποπτεύει και λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τόσο εντός της πρώην σοβιετικής κυριαρχίας όσο και σε χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων. Όπως επισημαίνουν στη «ΒτΚ» κύκλοι της Αρχιεπισκοπής, η ελληνική εκκλησιαστική αποστολή προσβλέπει και στη στενή σχέση του πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου με τον πρόεδρο Πούτιν και στη δυναμικότητα που μπορεί αυτή να προσδώσει στα ζητήματα συνεργασίας των δύο Εκκλησιών.

ªfiÛ¯· - º·Ó¿ÚÈ: ÌÈ· Û¯¤ÛË Ï˘ÎÔÊÈÏ›·˜

Αλέξιος και Χριστόδουλος: η σχέση τους πυροδότησε ένταση μεταξύ Αθηνών και Φαναρίου

Το Πατριαρχείο Μόσχας μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος επανισχυροποιήθηκε και κατέστη το κέντρο αναφοράς για τους περισσότερους σλαβόφωνους ορθόδοξους. Η παρουσία του μακαριστού πατριάρχη Αλέξιου στο πηδάλιο της Ρωσικής Εκκλησίας την περίοδο της «Περεστρόικα» του Γκορμπατσόφ αποδείχθηκε σωτήρια. Ο δυναμικός εκείνος ιεράρχης προσέδωσε και πάλι το κύρος και την ισχύ που είχε το Πατριαρχείο Μόσχας επί των ημερών των τσάρων και –όπως ήταν αναμενόμενο– ξανάγινε πηγή αμφισβήτησης του Πρωτείου του ελληνόφωνου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης, όπως

ακριβώς συνέβαινε και πριν από το 1917! Άλλωστε, το 2013, με συνοδική απόφασή της, η Ρωσική Εκκλησία μίλησε για μη αποδοχή της υπεροχής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και αναφερόμενη στο Πρωτείο μίλησε για «υπεροχή της τιμής, όχι της εξουσίας», ενώ για τον Οικουμενικό Πατριάρχη τόνισε πως «είναι πρώτος μεταξύ ίσων των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών»… Τούτων δεδομένων, οι εντάσεις στις σχέσεις Μόσχας – Φαναρίου επηρέαζαν πάντα και την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς η χώρα μας διατηρούσε και διατηρεί καλές διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία, ακόμα και κατά τη διάρκεια του κομμουνι-

στικού καθεστώτος. Και πάντοτε η Εκκλησία της Ελλάδος έπρεπε να τηρεί λεπτές ισορροπίες: να μην προσβάλλει τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και να μην κλείνει τη πόρτα στην αντικειμενικά ισχυρότερη ορθόδοξη θρησκευτική κοινότητα στον κόσμο. Το ισοζύγιο ισορροπίας διαταράχθηκε επικίνδυνα επί αρχιεπισκοπίας του μακαριστού Χριστοδούλου,ο οποίος –όπως υποστηρίζεται από αναλυτές– επιζητούσε την εύνοια της Μόσχας για την εκπλήρωση της επιθυμίας του να μετατραπεί η Εκκλησία της Ελλάδος από Αυτοκέφαλη Εκκλησία και Αρχιεπισκοπή, σε Πατριαρχείο! Το Φανάρι θεωρούσε ότι τα ανταλλάγματα που θα πρόσφερε η Εκκλησία της Ελλάδος θα ήταν σε βάρος της δικής του ισχύος και επιρροής.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

39

Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται τώρα, ερείπιο και ρημαγμένο.

Ο ήρωας που απαρνήθηκε την άνετη ζωή για να προστατέψει την πατρίδα του και να δολοφονηθεί στο τέλος.

Έτσι ήταν παλαιά η Oικία Παύλου Μελά.

Να σώσουμε την Iστορία μας Βράβευση του Κάρολου Παπούλια και προσπάθεια διάσωσης της Οικίας του μακεδονομάχου Παύλου Μελά Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ο Σωματείο Φίλων Παύλου Μελά «Καπετάν Μίκης Ζέζας» και ο πρόεδρός του Γιάννης Μελάς διοργανώνουν, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο DOMOΤELKASTRI (μέγας χορηγός), εκδήλωση (Xορηγός Eπικοινωνίας και η «ΒτΚ»), για τη βράβευση του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Η τιμή αυτή ανήκει στον τ. Πρόεδρο γιατί όταν πληροφορήθηκε τις μακροχρόνιες προσπάθειες για τη διάσωση της Οικίας Παύλου Μελά στην Κηφισιά, που ήταν καταλεηλατημένη και αφημένη στη «μαύρη της μοίρα», εισηγήθηκε το θέμα, το 2009, στον τότε υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά, για την ανακήρυξη της Οικίας ως Μνημείου, την οποία και υπέγραψε ο υπουργός. Σε μια ύστατη προσπάθεια, το υπουργείο Πολιτισμού διέθεσε το 2009 50.000 ευρώ για τη στερέωση του κτιρίου, ώστε να αποφευχθεί τουλάχιστον η κατάρρευση, όμως η κρίση την οποία βιώνουμε δεν επέτρεψε καμία περαιτέρω παρέμβαση και το κτίριο βρίσκεται στο σημείο «0» αναμένοντας το «θάνατο». Έτσι λοιπόν, μια μικρή, αλλά αποφασισμένη, ομάδα ξεκίνησε τον αγώνα για τη διάσωση του ιστορικού αυτού μνημείου ιδρύοντας έναν φορέα που τον ονόμασε «Καπετάν Μίκης Ζέζας» - Σωματείο Φίλων Παύλου Μελά(το επιχειρησιακό όνομα που χρησιμοποιούσε ο μακεδονομάχος στον αγώνα από τα χαϊδευτικά των δύο παιδιών του, Μίκη και Ζέζας - Ζωή). Προσβλέποντας στην ευαισθησία των πολιτών πρωταρχικός σκοπός του φορέα είναι η εξεύρεση χορηγών εντός και εκτός Ελ-

Τ

Η Οικία του Παύλου Μελά, στην οδό Τατοΐου 50, σχεδιάστηκε από τον ίδιο και χτίστηκε από το 1894 έως το 1897. Είναι μοναδικό δείγμα εξοχικής κατοικίας του τέλους του 19ου αιώνα, στα αθηναϊκά προάστια.

λάδας, για να προληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, η διάσωση της Οικίας-Μνημείου από βέβαιη κατάρρευση, η οποία, εάν ο μη γένοιτο συμβεί, θα σημάνει μια ακόμη εθνική μας ντροπή. «Με αυτές τις σκέψεις και την αγωνία του χρόνου που κυλά, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτό τον αγώνα μας εγγραφόμενοι στο Σωματείο μας, ώστε να γίνετε και σεις κήρυκες του στόχου για τον οποίο αγωνιζόμαστε. Τη μάχη θα την κερδίσουμε μαζί και με όσους προστρέξουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας μας, και ασφαλώς και από την περήφανη Διασπορά των αδελφών μας που δακρύζουν και μόνο με την εμφάνιση της γαλανόλευκης», λέει ο πρόεδρος του Σωματείου και απόγονος του μακεδονομάχου Γιάννης Μελάς. Και εμείς ευχόμαστε να είναι ανοιχτά τα αυτιά των παρεπιδημούντων στο υπουργείο Πολιτισμού και δη της υπουργού!

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών παραδίδει στη δημοσιότητα τον «Ιστότοπο Εμμανουήλ Κριαρά», του Ινστιτούτου που αξιοποιεί τη δωρεά της Βιβλιοθήκης και σημαντικού τμήματος του Αρχείου που ο κορυφαίος Έλληνας φιλόλογος κληροδότησε στο Ινστιτούτο με τη διαθήκη του. Ο «Ιστότοπος Εμμανουήλ Κριαρά» υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Πρόγραμμα εκδήλωσης 19.00 - 19.15 Προσέλευση. 19.15 - 19.45 Χαιρετισμοί. 19.45 - 20.05 Παρουσίαση του Σωματείου από τον πρόεδρο Ιωάννη Μελά. 20.05 - 20.2 Ομιλία για τον Παύλο Μελά από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνο Βερέμη. 20.25-20.45 Αυθεντικές Επιστολές του Παύλου Μελά με συνοδεία τραγουδιών για τον ίδιο. Ανάγνωση από την κ. Ειρήνη Πολίτη, φιλόλογο Γαλλικής ΜΑ, Msc. 20.45-21.00 Βράβευση του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια από τον κ. Ιωάννη Μελά. 21.00-21.15 Αποτίμηση και προσδοκίες του Σωματείου από τον αντιπρόεδρο Δημήτριο Αγγελίδη. 21.15-22.00 Δεξίωση Την εκδήλωση συντονίζει η κ. Κατερίνα Κροντηρά.

Διδακτικό παραμύθι «Η Μαρίτσα και ο Tony» Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Ευρυδίκης Σιγαλού, από τις εκδόσεις ΜΕΘΕΞΙΣ, σε εικονογράφηση Βελλισάριου Μπούρδου. Η συγγραφέας έγραψε το καινούργιο της παραμύθι εμπνευσμένη από τις ψαρόβαρκες της Καρύστου και από το νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών, που βρίσκεται στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο. Η «Μαρίτσα» είναι μια ταπεινή ψαρόβαρκα και ο «Tony» ένα φουσκωτό από μια θαλαμηγό. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δύο σκάφη; Μπορεί να αναπτυχθεί φιλία μετα-

πÛÙfiÙÔÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫ÚÈ·Ú¿

ξύ τους; Είναι ένα καλογραμμένο, διδακτικό παραμύθι, με ωραία εικονογράφηση και με γεύση Ελλάδας!!! Η Ευριδίκη Σιγαλού γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και ήρθε οικογενειακώς στην Ελλάδα στα 8 της. Εργάστηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις, έγινε η ίδια επιχειρηματίας, είναι εθελόντρια στο «Χαμόγελο του Παιδιού», και, εκτός από το σύζυγό της, τον γνωστό ζωγράφο Τάσο Σύντελη, με τον οποίο απέκτησαν δυο κόρες, ερωτεύτηκε και τη συγγραφή βιβλίων. Έφη Σιγαλού. Αυτό το βιβλίο είναι το 4ο που γράφει.

Ο υπέροχος Βίνσεντ Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο ελληνικό trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Loving Vincent», της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου που έχει ζωγραφιστεί εξ ολοκλήρου στο χέρι. Η ταινία θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Οκτωβρίου, σε διανομή Filmcenter Τριανόν. Το φιλμ απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Animation του Ανσί, όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα, και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφουν η Ντορότα Κομπιέλα και ο Χιου Γουέλτσμαν, και την παραγωγή οι βραβευμένες με Όσκαρ εταιρίες «Break Thru Films» και «Trademark Films». Η ταινία δίνει ζωή στους πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, για να διηγηθούν την ξεχωριστή του ιστορία. Τα 65.000 καρέ της ταινίας είναι μια ελαιογραφία ζωγραφισμένη με το χέρι από 125 επαγγελματίες ζωγράφους, που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να έρθουν στα στούντιο της Πολωνίας και της Ελλάδας και να πάρουν μέρος στην παραγωγή.


40

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Social life Σύγχρονη Τέχνη Γεώργιος Λενός, Τόνυ Χατζηδημητρίου (βαρώνος Breidel).

Τ

Γιώργος Πατούλης, Μαίρη Ρυσσάκη.

Απόδημος Ελληνισμός ε επιτυχία στέφθηκε η 4η Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημου Ελληνισμού στη Μεθώνη και την Αρχαία Ολυμπία. Οικοδεσπότες στο μαγευτικό περιβάλλον της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία, ήταν ο Γεώργιος Λενός, ο οποίος ως αριστίνδην μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος εκπροσώπησε την Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ολυμπιακή Ακα-

Μ

δημία, και η Μαίρη Ρυσσάκη, πρόεδρος του Οργανισμού Αποδήμου Ελληνισμού του Καναδά «His Majesty the Greek Immigrant» («Η Αυτού Μεγαλειότης ο Έλλην Μετανάστης»). Επίσης, διεξήχθη FORUM Επιχειρηματικότητας με θέμα: «Η Ελλάδα του χθες – του σήμερα – του αύριο» . Για τη δράση τους στο εξωτερικό τιμήθηκαν, ανάμεσα σε άλλους, οι απόδημοι: Θεοφάνης Γαβρίλης, πρόεδρος Lockheed Commercial

ο φιλότεχνο κοινό της Σαντορίνης, καθώς και οι διεθνείς επισκέπτες του ξενοδοχείου «Art Hotel» στον Πύργο, απόλαυσαν την ομαδική εικαστική έκθεση «THINK OF ME» που θα παρουσιάζεται στην «Aqua gallery» έως τις 4/10. Η Aqua Vista Hotels φιλοξενεί τα πολύ ενδιαφέροντα έργα 25 σύγχρονων δημιουργών στον εντυπωσιακό χώρο Τέχνης που δημιούργησε υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της γλύπτριας Κέλλυς Αθανασιάδου. Πρόκειται για την 4η δράση της εικαστικής πλατφόρμας #Rest@rt, της οποίας Χορηγός Επικοινωνίας είναι και η «ΒτΚ».

Space Systems, Astronautics Inventor (ΗΠΑ), καθηγητής Παιδο-καρδιοχειρουργικής Αυξέντιος Καλαγκός (Ελβετία), καθηγητής Θωρακο-καρδιοχειρουργικής Θεόδωρος Κωφίδης (Σιγκαπούρη), Τζων Μάνος, άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πρόεδρος Αρχόντων του Πατριαρχείου σε 6 πολιτείες της Αμερικής, Ιωσήφ Πολοσηφάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής της ξιφασκίας Εθνικής Καναδά.

Τα στελέχη του ξενοδοχείου «Art Hotel» στην Έκθεση:Μαρίνα Λιγνού, δ/ντρια, Γιώργος Τσολακάκης, δ/ντής Πωλήσεων, Σοφία Ματζουράνη, δ/ντρια Business Development, Αλίνα Τσολακάκη, Managing Director, Κέλλυ Αθανασιάδου, καλλιτεχνική σύμβουλος, Λευτέρης Τσανάκας, γεν. δ/ντής.

Πάμε… Εμιράτα έχρι το Dubai έφτασε η χάρη του πλαστικού χειρουργού Θανάση Χριστόπουλου, αφού πρόσφατα εγκαινίασε εκεί το δεύτερο παράρτημα της «Αισθητικής Ανάπλασης». Ο γιατρός ειδικεύτηκε στην Αγγλία, την Αμερική και την Ελλάδα, και πριν από 20 χρόνια ίδρυσε την «Αισθητική Ανάπλαση», ένα πρότυπο κέντρο πλαστικής χειρουργικής, που σιγά-σιγά δημιούργησε παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, μετά το πρώτο στο Dubai, τώρα το δεύτερο, και, σε ένα χρόνο περίπου, εγκαινιάζει άλλο στο Abu Dhabi.

Μ

O ιδιοκτήτης του «Munchy's» Ανέστης Νικολέλης με τη Νόνη Δούνια.

H Γιάννα Αγγελοπούλου μιλά με υποτρόφους.

Burger night

Η Γιάννα Αγγελοπούλου απευθύνεται στους υποτρόφους από το βήμα.

Π

Υπότροφοι του «Angelopoulos» 100 την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», παρουσιάστηκε το διαδικτυακό πρόγραμμα «Ηey, Success», που προσφέρει ευκαιρίες υποτροφιών, αλλά και απασχόλησης σε διεθνή κλίμακα. Πρόκειται για το «ethelon», Οργανισμός που έχει συμβάλει με περισσότερες από 500.000 ώρες εθελοντισμού σ' όλη την Ελλάδα, το »Ithaca», που 5 φορές την εβδομάδα προσφέρει χρήση πλυντηρίου για τα ρούχα αστέγων, το «Προσφέρω» στη Λάρισα, που οργάνωσε τη διανομή 4 τόνων ρουχισμού και σέρβιρε 3.400 γεύματα σε 1.500 πρόσφυγες, το GEOMISΟ, πρωτοπόρο λογισμικό που συνδέει τον κόσμο του Προγραμματισμού και του Σχεδιασμού, το «Code it Like a Girl», που άνοιξε τις δυνατότητες ψηφιακής εργασίας, με 350 workshops, σε κορίτσια ανά την Ελλάδα. Οικοδέσποινα η Γιάννα Αγγελοπούλου, που πέντε χρόνια μετά το ξεκίνημα του Προγράμματος Υποτροφιών Αγγελοπούλου και με πέντε ομάδες υποτρόφων να έχουν ήδη ολοκληρώσει ή προχωρήσει τα σχέδια επιχειρηματικότητας ή κοινωνικής παρέμβασης, καλωσόρισε τους 72 συμμετέχοντες του «Angelopoulos 100» . Η Γιάννα Αγγελοπούλου είχε την πρωτοβουλία του προγράμματος (σε διασύνδεση με το CGIU του Ιδρύματος Κλίντον) .Η Holly Sargent, του Χάρβαρντ, οργανωτική υπεύθυνος του Προγράμματος και της διασύνδεσης με το Clinton Global Initiative University, έδωσε μια συνολική εικόνα των 5 διαδοχικών ελληνικών ομάδων υποτρόφων.

Σ

Ο Θανάσης Χριστόπουλος στο Dubai.

Δέσποινα Μοιραράκη, Μπάμπης Αρώνης (ιδιοκτήτης του «Elafonisos Mare»).

Με θάλασσα και με κέδρους ε τα… καφτάνια της και διάθεση άκρως καλοκαιρινή η Δέσποινα (των χαλιών) Μοιραράκη, πέρασε λίγες ημέρες ξεκούρασης στο πολυτελές ξενοδοχείο «Elafonisos Mare», στην πανέμορφη Ελαφόνησο. Το ξενοδοχείο , μέσα σε μια έκταση 4.500 τ.μ. μπροστά και αμφιθεατρικά στο μοναδικό δάσος του νησιού από κέδρους, προσφέρει μαγευτική θέα.

Μ

ώς να μην της αρέσουν τα burger ρεστοράν, αφού και η ίδια είναι ιδιοκτήτρια του καλύτερου εστιατορίου στο «Ρολόι» του «Bluefield Burger» στις Σπέτσες. Γι’ αυτό η δραστήρια Νόνη Δούνια επισκέφθηκε το hot spot burger restaurant της Κηφισιάς «Munchy's» και δοκίμασε τους πολλούς & πρωτότυπους συνδυασμούς γεύσεων, κυρίως για τους λάτρεις του καλού και αυθεντικού burger, αλλά και για τους φίλους του κρέατος γενικότερα.

Γιώργος Ντάβλας, Μαρία Βοσκοπούλου, Μελίνα Ασλανίδου, Άντζελα Γκερέκου,Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιος Κωνσταντινίδης.

Στο Νησί των Φαιάκων

Μ

ια υπέροχη συναυλία χάρισαν στο κοινό της Κέρκυρας η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Μελίνα Ασλανίδου. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών. μεταξύ των οποίων και η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της Μαρία Βοσκοπούλου.


16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

41

ÌÂ ÙËÓ Δ›Ó·

Για την ομορφιά μας…

Ο δ/ντής του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή Κυριάκος Κουτσομάλλης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοχαράκη -που βραβεύτηκε πέρσι- Βασίλης Θεοχαράκης, και ο καλλιτεχνικός δ/ντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Τάκης Μαυρωτάς.

να πρωτοποριακό επιστημονικό γεγονός, διεθνούς ακτινοβολίας και προβολής για τη χώρα μας, στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής, πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ. Ο πλαστικός χειρουργός, Γιώργος Σκούρας και ο χειρουργός ΩΡΛ Αθανάσιος Σκούρας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λειτουργικής Ρινοπλαστικής, διοργάνωσαν για 4η συνεχή χρονιά, το συνέδριο LIVEMAKEOVER AESTHETIC SURGERY SYMPOSIUM, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν ζωντανά στους συμμετέχοντες 5 επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Τα χειρουργεία έγιναν, όπως κάθε χρόνο, στην κλινική ΡΕΑ, συνδιοργανώτρια του Συνεδρίου, και οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν από τον υπέροχο χώρο του «Φάρου» του ΚΠΙΣΝ, υπέβαλαν τα ερωτήματά τους και συζήτησαν με τους χειρουργούς σε πραγματικό χρόνο. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Αθανάσιο και Γιώργο Σκούρα, και από τους 2 διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς από τη Νέα Υόρκη, Daniel Baker και Spero Theodorou, που έκανε ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΓΛΟΥΤΩΝ -BRAZILIAN BUTT LIFT. Την επόμενη χρονιά να πάρετε εμάς για… μοντέλα, κύριε Σκούρα μας!

E

Ο αντιπρόσωπος επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα της Montblanc είναι ο Οίκος Τζάννες, στη φωτό ο Τίμος Τζάννες, η Fleurette Καραδόντη, ο Till Fellrath και ο Sam Bardaouil.

Βραβείο από την Montblanc o Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή βράβευσε φέτος το Montblanc Cultural Foundation, που ιδρύθηκε πριν από 26 χρόνια. Το βραβείο παρέδωσαν οι δύο πρόεδροι του Ιδρύματος Montblanc, Sam Bardaouil και Till Fellrath, οι οποίοι έφθασαν στην Αθήνα για το σκοπό αυτό, στην πρόεδρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Fleurette Καραδόντη. Στην ευχαριστήρια ομιλία της η κυρία Καραδόντη αναφέρθηκε στη θερμή επιθυμία της Ελίζας και του Βασίλη Γουλανδρή για ένα Μουσείο στην Αθήνα που θα στεγάσει τη μόνιμη συλλογή έργων Τέχνης τους και θα επεκτείνει τη δράση του Ιδρύματος και στην πρωτεύουσα. Το καινούριο, λοιπόν, αυτό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος, στην οδό Ερατοσθένους στο Παγκράτι, θα είναι σύντομα έτοιμο.

T

Έφη Δήμα, Χριστιάνα Τζάννες, Σοφία Καραγεώργη, Μαρία Τσούτσια.

Αθανάσιος Σκούρας, Αθηνά Σκούρα (ιατρός, επιστημονική διευθύντρια SkourasMed), Έλενα Σκούρα (υπεύθυνη διοργάνωσης & διευθύνουσα σύμβουλος SkourasMed), Jose Francisco Garcia(πυρηνικός μηχανικός), Γιώργος Σκούρας. Dean Katen, Γιάννης Γκόφας.

Αθανάσιος Σκούρας, Μιχάλης Βλασταράκος (πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ΩΡΛ).

Αθανάσιος Σκούρας, Daniel Baker, Spero Theodorou.

Στέλιος Μπέτσικας, Μάνος Βρουτζάκης.

Ντιν… Νταν οι Κάτεν… χτυπούν! ο καλοκαίρι και τα happenings δεν τελειώνουν ποτέ στη Μύκονο. Έτσι, οι σχεδιαστές, το δίδυμο -στην κυριολεξία-Dean και Dan Caten, δημιουργοί του brand Dsquared2, δεν παραλείπουν να επισκέπτονται όσο πιο συχνά μπορούν την ομώνυμη μπουτίκ τους στο Νησί των Ανέμων. Πόσο μάλλον πρόσφατα, που παρουσίασαν και εκεί και χειμερινή τους κολεξιόν. Στη συντροφιά τους οι Ιωάννης και Γρηγόρης Γκόφας, ιδιοκτήτες και των κοσμηματοπωλείων GOFAS Jewelry, οι οποίοι επικροτούν και στηρίζουν διαχρονικά τις προσπάθειές των designers της Dsquared2.

Τ

Και ο διεθνής p.r. man Γιώργος Ντάβλας με το δίδυμο των designers.

Από καλοκαίρι… χειμώνα έσα στο κατακαλόκαιρο παρουσίασε η ΟΥSHO τη φθινοπωρινή - χειμωνιάτικη συλλογή της, στο «FashionWorkshop Mod’Art International» της Βίκυ Καγιά. Το brand ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας που έχει τη Zara, το Zara Home, Massimo Dutti, Stadivarius, κ.λπ.

Μ

Μαίρη Γερούκαλη (διεύθυνση επικοινωνίας και μάρκετινγκ Zara Hellas), Μαρία Δεληγιαννάκη, Αφροδίτη Κολλιοπούλου.


42

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δπ £∞ ¢√Àª∂ ¶√À £∞ ¶∞ª∂

·Ù˙¤ÓÙ· ΘΕΑΤΡΟ

Πάμε μια… βόλτα Τα δρώμενα της εβδομάδας που έρχεται και όχι μόνο Συνεχίζονται ακόμη φεστιβάλ, θεατρικά, μουσικές, αξιόλογες επαναλήψεις, και αρχίζουν καινούργια προγράμματα, Εκθέσεις, συναυλίες. Όλα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζουν της προσοχής μας. Χαμογελώντας, λοιπόν, στα μέσα του φθινοπώρου -το χαμόγελο πάντα σε καλό βγαίνει εξάλλου- πάμε μια βόλτα μετά το απόγευμα στην ενημέρωση, στη διασκέδαση, στη μόρφωση.

Ξανθίππη: η «συκοφαντημένη» από την Ιστορία σύζυγος του μεγάλου φιλοσόφου.

«ΞΑΝΘΙΠΠΗ – Η γυναίκα του Σωκράτη», με τη συγγραφέα- ηθοποιό Τζένη Κολλάρου- Καλλέργη, σε σκηνοθεσία Μαίρης Ιγγλέση, 20/9, στις 20.30, στο ΑΛΣΟΣ Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. «FLY ME TO THE MOON» - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 22/9, «ΜΟΜΟ», του Μίχαελ Έντε - αποσπάσματα από τη νέα μουσικοχορευτική παράσταση του ΜΙΚΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Θεάτρου σε σκηνοθ. Ελένης Ευθυμίου. «ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ ΠΟΤΕ», του Λέοναρντ Ναρ, μουσικοθεατρική παραγωγή του ΚΘΒΕ, στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 23 & 24/9 στις 18.30 & 21.00, εισιτ. 10 & 12 ευρώ, σκηνοθ. Μιχάλης Σιώνας, σκηνικά - κοστούμια Γιάννης Κατρανίτσας. Φωτισμοί: Χάρης Πάλλας, παίζουν οι μουσικοί: Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης, Ηλίας Σαρηγιαννίδης. «ΑΣΚΗΤΙΚΗ», Καζαντζάκη, ΗΡΩΔΕΙΟ, 28/9, στις 21.00, εισιτ. από 10-40 ευρώ, σκηνοθ. Π. Αγγελόπουλου, τώρα μαζί με τον Νικήτα Τσακίρογλου και την Κατερίνα Διδασκάλου ο Τάσος Νούσιας και η Μαρία Κίτσου.

ΕΚΘΕΣΗ

Γλυπτό «αυγά».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΓΙΑΝΝΟΣ – «Το αυγό του ανθρώπου», Έκθεση γλυπτικής στην «gallery genesis», από 21/914/10. Επιμέλεια Έκθεσης: Μαρία Γιαγιάννου. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος

Απόστολος Γιαγιάννος.

«Μοn Petit Prince»: μια παράσταση για ενήλικες με ανήλικη ματιά.

«MON PETIT PRINCE», ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 28/9, εισιτ. από 10-25 ευρώ, σκηνοθ. Δημήτρη Μπογδάνου, σε δραματουργική συνεργασία, με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και τη Λένα Παπαληγούρα στο ρόλο του άφυλου Μικρού Πρίγκιπα. Παίζουν: Γιωργής Τσαμπουράκης, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Λευτέρης Βασιλάκης, Λήδα Καπνά, Θάνος Λέκκας, Ειρήνη Μακρή, Υβόννη Τζάθα. «STAND UP MAMA COMEDY» «Μητεροχτυπημένη Κόρη»: Ξανθή Ταβουλαρέα, στο ΤΣΑΪ ΣΤΗ ΣΑΧΑΡΑ, 211 0120936, από 11/9, κάθε Δευ. & Τρ. 21.30, εισιτ. 8 & 10 ευρώ.

Τζάνερης. Το αυγό είναι ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της Φιλοσοφίας, της Μυθολογίας, της Λογοτεχνίας. Η επιστροφή στο αυγό, στο καταφύγιο «πριν από την αρχή», θα είναι πάντα η φαντασίωση μιας ουτοπίας που υπόσχεται την επανεκκίνηση της ζωής.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 40ό Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, από 18-23/9 στα «Ολύμπια» και το Δημοτικό Ωδείο, με νέους Έλληνες… μικρομηκάδες. 161 ταινίες από 54 χώρες. Τον Οκτώβριο (5/10-11/10) στην Αθήνα, στο ΤΡΙΑΝΟΝ, θα προβληθούν οι βραβευμένες ταινίες. ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗ-

ΝΑΣ - Νύχτες Πρεμιέρας, από 20/9, έως 1/10, με μεγάλο χορηγό την COSMOTE, που προσφέρει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να κερδίσουν 50 διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μία ταινία της επιλογής τους.

Παναγιώτης Μπελντέκος.

MYKONOS to ATHENS, ομαδική Έκθεση στην Γκαλερί Σκουφά Αθήνας, από 21/97/10.

«Νεφέλες». Τι θεωρεί ένας νέος ότι πρέπει να μάθει και τι θεωρεί ένας μεγάλος ότι πρέπει ένας νέος να ξέρει;

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΩΝΟΥ, 17/9, «ΝΕΦΕΛΕΣ» Αριστοφάνη, από το Θέατρο Νέου Κόσμου, στις 20.30, με ελεύθερη είσοδο, σε αντικατάσταση της παράστασης «Μητρόπολη – Χορός και Άγγελος απ’ το πανάρχαιο δράμα», από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. 19/9 «Το Δέντρο του Οιδίποδα», 20/9 «Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον». ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 2017, Μέλος του Οργανισμού EFA/EFFE (European Festivals Association/ Europe for Festivals- Festivals for Europe), επιστρέφει στο Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ, Φρυνίχου 14, στην Πλάκα, από 16-24/9 , υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και την καλλ. δ/νση της Σίσσυς Παπαθανασίου, με 8 ελληνικά θεατρικά έργα, 3 σλοβακικά, συνεργάζεται με την Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο και με το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, οργανώνει δύο Στρογγυλά Τραπέζια, αγκαλιάζει το εφηβικό θέατρο, ενώ εξακτινώνεται και διαχέεται στην πόλη με δράσεις σε διάφορα σημεία. Με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΜΙΛΙΑ «The Theater of Disappearance», από ΝΕΟΝ, Λόφος των Νυμφών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από 1/9 νέο ωράριο: Τετ.-Παρ. 12.00-20.00, Σάβ. & Κυρ. 10.00-20.00. Στις 16/9, στις 20.00, ομιλία του διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθ. Μανώλη Πλειώνη, με θέμα «Γέννηση και Εξέλιξη του Σύμπαντος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις». Μετά την ομιλία θα επαναληφθεί η προβολή της τριλογίας ταινιών του Adrian Villar Rojas. Η ομότιτλη Έκθεση συνεχίζεται μέχρι 24/9. 5o Φεστιβάλ Βοτανικού – «Κάτω από τις γραμμές», από 20-24/9. Δ/σεις Χώρων: Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός: Μελενίκου 2, τηλ. 213 0222335. Μπιέλα: Κορυτσάς 14, τηλ. 210 3456110, Studio Μελενίκου: Μελενίκου 31, τηλ. 2130 058407, Laοka: Πέλλης 30, τηλ. 215 5013801, Το Λυχνάρι: Κασσάνδρας 8, τηλ. 6934 635949, Quilombo Centro Cultural: Σερβίων 8, τηλ. 21 0522 7961.

ΗΜΕΡΙΔΑ 15η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για εκτόνωση, δύναμη,

ανάταση, 24/9, από 14.0022.00, με ελεύθερη είσοδο, στον Πολυχώρο Δημιουργικών, Εναλλακτικών και Πολεμικών Τεχνών «Σμάρω Στεφανίδου – Λήδα Shantala», Shantom, 210 6717529.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ: Σειρά διαλέξεων του Στέλιου Ράμφου – 27/9 Freud (α’ μέΓια την ψυχική υγεία μας ρος), και: 4, 11, 18, 25/10 - 1, φροντίζει η Λήδα Σαντάλα. 8, 15, 22, 29/11 - 6, 13, 20/12 - 10, 17/1/2018. Τετάρτη, 18.00-20.00. Κύκλος 15 διαλέξεων: 225 ευρώ, 70 ευρώ. Μεμονωμένη διάλεξη: 18 ευρώ, 8 ευρώ.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ Φίλοι Κτήματος Τατοΐου, ξενάγηση στο Τατόι, στις 23/9, και γεύμα σε τοπική ταβέρνα. Δηλώστε συμμετοχή στο info@tatoi.org.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», 16/9 Ross Daly Quintet & Martha Mavroidi Trio & 17/9 Leon of Athens & Fonές+, στο Ξέφωτο του Πάρκου, στις 20.30. «Η δις ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ», 16/9, στις 21.00, Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης, είσοδος ελεύθερη, «Βραδιά Λυρικού Τραγουδιού», από το Δήμο Οιχαλίας και το Διεθνές ΚαλλιτεΗ υψίφωνος χνικό Κέντρο Athenaeum (ΑτεΝίνα Κουφοχρίστου νέουμ). Ο Δήμος Οιχαλίας προστη συναυλία. σπαθεί για την αναστήλωση του πατρογονικού σπιτιού της Μαρίας Κάλλας στο Νεοχώρι Μεσσηνίας. ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΔΗ συναυλία 18/9 στις 20.30 στο Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς. ΚΗΠΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: 21/9 Sugahspank! & Swing Shoes, 22/9 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, με τους Musica Del Cuore, 28/9 Κατερίνα Πολέμη Quartet. Πηγή Λυκούδη. TOM ODELL, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, 20/9, εισιτ. 26 & 29 ευρώ, opening Ειρήνη Σκυλακάκη. CLASSIC ROCK 21 & 22/9, στις 21.00, εισιτ. από 20-83 ευρώ, ΗΡΩΔΕΙΟ, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πράγας, υπό τη δ/νση του Friedemann Riehle, special guest Steve Harley, front man των Cockney Rebel, 80 κλασικοί μουσικοί, εξαιρετικοί τραTom Odel. γουδιστές, ηλεκτρικά όργανα, ο ντράμερ του Frank Zappa, ο Frantisek Honig. «ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ… εφ' όλης της ύλης…», από τη Μαρία Κανελλοπούλου και την Ελένη Μπελιμπασάκη, στο ΤΣΑΪ ΣΤΗ ΣΑΧΑΡΑ, 211 0120936, στις 22/9, στις 22.00, εισιτ. 12 ευρώ, με 1 ποτήρι κρασί ή μπίρα.

ΒΙΒΛΙΟ «ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ», της Τζένης Κολλάρου, Εκδόσεις Ωκεανός.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

43

Mάριος Φραγκούλης

,,

Με τη Sarah Brightman.

Με τη Angela Gheorghiu.

«Ακούω πάντα το ένστικτό μου» «Μότο μου: δουλειά, δουλειά, δουλειά» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ι συναυλίες του είναι «sold out», oι αμέτρητοι θαυμαστές του τον λατρεύουν και τον αποθεώνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η ψυχή του είναι όμορφη σαν την μορφή του. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο με μια από τις σπουδαιότερες ντίβες της εποχής μας, την Angela Gheorghiu, υπό τη διεύθυνση του Eugene Kohn, για μια μοναδική μουσική εμπειρία. Δε θα πω άλλα για τον σημερινό φιλοξενούμενο που μας κάνει την τιμή, θα μιλήσει ο ίδιος, αποκλειστικά σε εμάς. Ο πολυαγαπημένος μας και μοναδικός Μάριος Φραγκούλης μαζί μας…

Ο

Μάριε, όταν ξεκινούσατε, πιστεύατε ότι θα γνωρίζατε τόσο τεράστια επιτυχία; «H αλήθεια είναι πως δεν είχα το χρόνο να σκεφτώ την επιτυχία. Είχαμε 8 παραστάσεις την εβδομάδα στο West End του Λονδίνου. Έπαιζα τον Μάριο, τον ρομαντικό ήρωα στους “Άθλιους” του Βίκτορος Ουγκό. Αισθανόμουν ότι πετούσα, δεν είχα καταλάβει τι θα επακολουθούσε». Στην κορυφή που βρίσκεστε, είναι μοναχικά; «Η κορυφή πάντα έχει το τίμημά της, αλλά δεν έχω παράπονο, γιατί κάνω αυτό που πραγματικά αγαπάω». Μετά τον θρίαμβό σας στο εξωτερικό, επιστρέψατε και μείνατε στην Ελλάδα. Μετανιώσατε γι' αυτό; «Δεν είχα σκοπό να επιστρέψω, αλλά αρρώστησε η μητέρα μου από καρκίνο του μαστού και έπρεπε να είμαι κοντά της για ένα μεγάλο διάστημα. Εκείνη μου χάρισε όλη της τη ζωή, όφειλα να της επιστρέψω την αγάπη που τόσο απλόχερα μου έδωσε. Στην Ελλάδα όμως, κατάφερα να πραγματοποιήσω κάποια από τα όνειρά μου. Να παίξω στο Θέατρο Τέχνης, να πατήσω στην Αρχαία Επίδαυρο, να τραγουδήσω τον Μάνο, τον Μίκη και το “Άξιον Εστί” με τον ίδιο μαέστρο, να συνεργαστώ με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ένιωσα τις ρίζες μου! Παράλληλα, όμως, είχα υπογράψει και με τη Sony Classical, στη Nέα Υόρκη, για να ξεκινήσω την παγκόσμια δισκογραφία μου».

Τι σημαίνει για εσάς το τραγούδι. Τρόπος ζωής; Ζωή; Λύτρωση; «Το τραγούδι είναι η μόνη διέξοδος σε αυτό που αποκαλώ ζωή, ο πιο δυνατός και άμεσος τρόπος να επικοινωνήσω την αγάπη, την αδικία, την αγωνία, τον έρωτα, το πάθος μου για τη ζωή και τους ανθρώπους. Το τραγούδι με βοήθησε να λυτρωθώ από τα παιδικά μου τραύματα και να συγχωρήσω το βίαιο παρελθόν μου». Πόσο δύσκολο είναι το μιούζικαλ, ταυτόχρονα να υποδύεσαι και να τραγουδάς; «Σίγουρα τα 3 χρόνια στη Δραματική Σχολή “Guildhall School of Music and Drama”, στο Λονδίνο, δεν ήταν αρκετά. Χρειαζόταν πολύ προσωπική δουλειά και επένδυση πάνω στην τεχνική, στη σπουδή του μιούζικαλ. Πήγαινα σε ατελείωτες παραστάσεις και συναυλίες σπουδαίων καλλιτεχνών και συνάδελφων για χρόνια, “ρουφούσα” κυριολεκτικά αυτό που έβλεπα, προσπαθούσα να μάθω, να προβληματιστώ, να μελετήσω. Έπαιζα μόνος μου ρόλους στο σπίτι, πήγαινα σε βιβλιοθήκες και ανακάλυπτα παλαιές παραστάσεις του Cole Porter, του Gerschwin, των Rogers & Hammerstein, και εμβάθυνα τις γνώσεις μου. Το μιούζικαλ είναι κάτι που δεν μπορεί να στο μάθει μια Δραματική Σχολή ή ένας ρόλος μόνο. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, τρόπος έκφρασης». Στην Ελλάδα τελευταία το μιούζικαλ έχει γίνει πολύ της μόδας, αλλά, δυστυχώς, οι ηθοποιοί που το υπηρετούν, το έχουν σπουδάσει εμπειρικά, εκτός και αν σπούδασαν στο εξωτερικό. Ποια η δική σας γνώμη; «Όπως σωστά είπατε, έχει γίνει πολύ της μόδας. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει υπάρξει ούτε η σωστή μελέτη ούτε η κατάλληλη προεργασία. Καμιά φορά ακούγομαι σνομπ απέναντι σε κάποιες παραστάσεις, αλλά επειδή έχω ζήσει από κοντά για πολλά χρόνια όλους τους σπουδαίους παραγωγούς και δημιουργούς στο Λονδίνο, έχω απόλυτη επίγνωση του τι σημαίνει να ανεβάζεις ένα μιούζικαλ. Στην Ελλάδα επίσης, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε στο West End, “star proof”, δηλαδή το έργο να έχει από μόνο του καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία, ανεξάρτητα από τους πρωταγωνιστές. Στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχε π.χ. η Αλίκη, “Η Με-

√ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ˜ λωδία της Ευτυχίας” και το “Εβίτα” δε θα είχαν επιτυχία. Πρόσφατα, φυσικά γίνονται γενναίες προσπάθειες, και το όνειρό μου θα ήταν στην Ελλάδα να παιχτεί π.χ. το “Les Miserables” για 3 χρόνια. Aκόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες το μιούζικαλ έχει αποδείξει ότι αντέχει, ότι τα έξοδα βγαίνουν και οι παραστάσεις προχωρούν. “Show must go on”, αυτό σαν μότο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Tα πάντα είναι μια ευκαιριακή πρόταση, που ύστερα από λίγο υποχωρεί». Σκεφτήκατε να ανοίξετε εσείς μια Σχολή για Σπουδές Mιούζικαλ εδώ; «Όχι βέβαια, γιατί δεν έχω το χρόνο. Θα μπορούσα ενδεχομένως να συμβουλεύσω κάποιον ή να προτείνω κάποιους δάσκαλους από το χώρο στον οποίο έχω κινηθεί τόσα χρόνια». Το μότο σας για να πορεύεστε στη ζωή ποιο είναι; «Δουλειά, δουλειά, δουλειά». Είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος ο Μάριος; «Μόνο αισιόδοξος». Με τη λογική ή με την καρδιά διαλέγετε; «Και με τα δύο. Η μόνη απάντηση που μπορώ να σας δώσω με σιγουριά είναι ότι ακούω πάντα το ένστικτό μου, τη μικρή αυτή φωνή μέσα μου που τελικά αποφασίζει για το μέλλον μου και τις επιλογές μου. Μόλις έχει γίνει αυτό το βήμα, τότε η λογική ακολουθεί και βάζει τα πράγματα σε τάξη. Μόλις μπουν τα πράγματα σε τάξη, τότε και η καρδιά μου ανοίγει σα λουλούδι». Έχετε τραγουδήσει με τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της μουσικής. Ποιος σας εντυπωσίασε περισσότερο; «Ο Placido Domingo, ο παντοτινός μου ήρωας. Έχοντας τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του αρκετές φορές, με έκανε να αισθάνομαι όμοιός του. Μου έδωσε τόσο χώρο επί σκηνής με τόση γενναιοδωρία, που με βοήθησε να μεγαλώσω τα φτερά μου».

Είναι ο λατρεμένος όλων, και όχι μόνο για την εμφάνιση και το ταλέντο του, αλλά και για την ωραία ψυχή του, για τα καλά που κάνει αφανώς. Ο Μάριος έμαθε από μικρός να μοιράζεται αυτό που έχει κερδίσει. Άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο. Έχει μάθει να διακρίνει ποιος έχει καλή πρόθεση και ποιος έχει διπλή ατζέντα. Αν καταλάβει ότι υπάρχει ευγενική και ειλικρινής πρόθεση, γίνεται χαλί να τον πατήσεις. Αλλά υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά. Το αδύναμό του σημείο είναι τα παιδιά, γιατί έχουν δικαίωμα στη ζωή και στο Όνειρο, και κυρίως στα πρώτα τους χρόνια, πριν βγουν στη ζωή, να παίξουν, να γελάσουν και να χαρούν. Αυτό, λοιπόν, όσο μπορεί και όταν μπορεί θα το στηρίζει με όλο του το είναι. Όσο μπορεί να βοηθάει αισθάνεται βαθιά ευλογημένος, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε την προσπάθεια όλων. Το διεθνούς εγκυρότητας μουσικό περιοδικό «Billboard» τον αποκάλεσε «τολμηρό και γεμάτο έμπνευση», ενώ το CNN σημειώνει: «Ο κόσμος του μεταμορφώνεται σε καθαρό ήχο, μια απόλυτη φωνή που έχει χαράξει τη δική του πορεία κινούμενος με εξαιρετική άνεση ανάμεσα στο κλασικό τραγούδι, το μιούζικαλ και το θέατρο».

«Στη σκηνή αισθάνομαι τόσο πολύ ο εαυτός μου… Είναι πραγματικά ένα μοναδικό συναίσθημα. Γι’ αυτό και μου αρέσει η ζωντανή επαφή με τον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή να ξέρω ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια επί σκηνής, ότι η αγάπη του κόσμου είναι τόσο μεγάλη»

Μιλήστε μας για το εξωτερικό, τους δίσκους, τις εμφανίσεις σας εδώ… «Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστηθώ αυτή την εμπειρία με τη σπουδαία σοπράνο Angela Gheorghiu στην κοινή μας συναυλία στο Ηρώδειο, στις 23 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πιο σημαντική ντίβα της σύγχρονης εποχής. Είναι από τη Ρουμανία, έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, και αυτό την όπλισε για να γίνει τόσο σπουδαία και μοναδική καλλιτέχνιδα. Στην παράσταση αυτή ενώνονται οι κόσμοι μας σε ένα ρεπερτόριο που δεν έχει ξανατραγουδήσει, και που δεν είναι μόνο στιγμές από όπερα, αλλά και από ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ο μαέστρος Eugene Kohn θα μας οδηγήσει σε δρόμους μαγικούς και αξέχαστους. Πιστεύω ότι θα είναι μια ιστορική συναυλία που θέλω να τη δει το κοινό μου. Αμέσως μετά, ξεκινάω, όπως κάθε χρόνο, τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, με πρώτη μια περιοδεία σε Αυστραλία, Αμερική και Καναδά, όπου θα παρουσιάσω μια εφ’ όλης της ύλης συναυλία. Στη συνεχεία θα πραγματοποιήσω την τρίτη κατά σειρά περιοδεία μου με τη διεθνή σούπερ σταρ Sarah Brightman σε όλη την Ευρώπη, μετά την Αμερική και την Ασία. Θα παρουσιάσουμε ένα χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο, όπου θα πω τραγούδια της τελευταίας μου δισκογραφικής δουλείας “Tales of Christmas”. Ταυτόχρονα, ο δίσκος αυτός θα κυκλοφορήσει στο Μεξικό, αλλά θα παρουσιαστεί και στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, ετοιμάζω έναν δίσκο που αγαπώ παρά πολύ, σε στίχους του αγαπημένου μου Παρασκευά Καρασούλου, έχοντας εξασφαλίσει τις πολύ σημαντικές συμμετοχές της Ελένης Καραΐνδρου, της Δήμητρας Γαλάνη, του Γιώργου Ανδρέου και του σπουδαίου μας Σταύρου Ξαρχάκου. Επίσης, δεν σας κρύβω ότι με μεγάλη μου χαρά, ύστερα από 12 χρόνια από τον “Κήπο των Ευχών”, έχω μελοποιήσει και εγώ 6 κομμάτια του δίσκου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη, και να πάρω την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο αγάπη, υγεία, ειρήνη, και να μην σταματάμε ποτέ να κερδίζουμε την κάθε στιγμή, γιατί μας ανήκει!».


44

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

16 -17 Σεπτεμβρίου 2017

∞ƒøª∞

Á˘Ó·›Î·˜ μ∞æ√À ™∂ 5’

Τα «must» κομμάτια της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

ΥΛΙΚΑ

Μοσχαράκι καπαμάς με κάπαρη 1 κ. μοσχάρι 100 ml ελαιόλαδο 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 200 ml λευκό κρασί 1 κ.σ. κάπαρη

3 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες 3 αγγουράκια τουρσί σε ροδέλες 1 φλ. μαϊντανός ψιλοκομμένος 1 πρέζα μπαχάρι Αλάτι. Πιπέρι

Σε πήρε ο ύπνος και πρέπει να φύγεις άρον-άρον για τη δουλειά; Δε χρειάζεται να το κάνεις άβαφτη. Βάλε λίγο κονσίλερ κάτω από τα μάτια. Με ένα μεγάλο βουρτσάκι άπλωσε πούδρα σε όλο το πρόσωπο. Με ένα μαλακό βουρτσάκι άπλωσε ρουζ στα μήλα. Βάλε την αγαπημένη σου μάσκαρα και ολοκλήρωσε με ένα lip-gloss στις αποχρώσεις του πορτοκαλί ή του ροζ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε μια μεγάλη και φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά και αχνίζουμε τα κρεμμύδια για 10 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να γυαλίζουν και να μαραίνονται. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια ένταση και σοτάρουμε τα κομμάτια του κρέατος για 4-5 λεπτά, μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε 1 ποτήρι καυτό νερό και αφήνουμε να πάρει βράση. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για 45 λεπτά. Αν το φαγητό στεγνώνει, ρίχνουμε 1 ποτήρι ζεστό νερό. Προσθέτουμε τις σκελίδες σκόρδου, το μπαχάρι, τα αγγουράκια, την κάπαρη, αλάτι και πιπέρι. Σκεπάζουμε πάλι την κατσαρόλα και αφήνουμε για ακόμη 30 λεπτά, να γίνει το κρέας και να μελώσει η σάλτσα του. Όταν είναι έτοιμο, ρίχνουμε το μαϊντανό και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Tips

Οι τάσεις για το σπίτι

Η λέξη καπαμάς είναι τουρκική και σημαίνει φαγητό που μαγειρεύεται καπακωμένο. Προϋποθέτει μαγείρεμα σε σιγανή φωτιά και κρέας κομμένο σε μικρά κομμάτια.

Αν θες να ακολουθείς τις τάσεις και να μη μένεις πίσω, αυτό το φθινόπωρο πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μέσα στο σπίτι σου κάποιο έπιπλο ή διακοσμητικά σε γκρι ή σε ξεθωριασμένο μπλε χρώμα. Είναι τα δύο χρώματα που θα κυριαρχήσουν.

Για έξτρα γεύση μαζί με το τουρσί και τα μπαχαρικά προσθέστε μια κουταλιά μουστάρδας, μέτριας έντασης.

έλεις και το φθινόπωρο να ξεχωρίζεις για το στιλ σου, να νιώθεις άνετα με το ντύσιμό σου και να είσαι και μέσα στη μόδα; Αυτά είναι τα κομμάτια που πρέπει να βγάλεις από τη ναφθαλίνη και να έχουν και περίοπτη θέση στην ντουλάπα σου, αφού θα σου φανούν πολύ χρήσιμα, είτε πρέπει να ντυθείς για τη δουλειά, είτε για την απογευματινή βόλτα, είτε για τη βραδινή σου έξοδο.

Θ

Τζιν παντελόνι Είναι, ίσως, το ρούχο που θα φορέσεις περισσότερο από κάθε άλλο αυτή την εποχή. Βρες ένα στην αγαπημένη σου απόχρωση. Συνδύασέ το με παπούτσια τύπου sneaker και ένα φούτερ, ή με ψηλοτάκουνα μποτάκια και ένα κομψό πουκάμισο.

Φόρεμα passepartout Ένα ανάλαφρο σε ίσια γραμμή φόρεμα, το passepartout είναι ό,τι καλύτερο γι’ αυτή την εποχή, αφού ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα επιλέξεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές περιστάσεις. Φόρεσέ το στο γραφείο με τα brogues, τα οποία εύκολα αντικαθιστώνται από ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα για να πας για ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Ζακέτα cozy Το πιο ευκολοφόρετο πανωφόρι του φθινοπώρου είναι η ζακέταcozy, αφού μπορεί να σε κρατήσει ζεστή, αλλά και να σου δώσει στιλ. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι φοριέται και μεcasual ντύσιμο, αλλά και πάνω από ένα φόρεμα για πιο επίσημες περιπτώσεις.

Το συγκεκριμένο πιάτο προτείνουμε να συνοδευτεί από λευκό ρύζι. Πάντως, πηγαίνει μια χαρά με πουρέ πατάτας ή απλές τηγανιτές πατάτες.

Ολόσωμη φόρμα Μια πολύ καλή επιλογή για μια άνετη βραδι-

νή έξοδο είναι το να φορέσεις μια μονόχρωμη ολόσωμη φόρμα, καθώς θυμίζει κάτι από το αέρινο στιλ του καλοκαιριού, αλλά σε καμία περίπτωση δε σε βάζει από τώρα σε χειμερινό mood. Για πιο νεανική καιrock εμφάνιση και όχι τόσο επίσημη περίσταση συνδύασε τη μεbomber jacket και μποτάκια.

Φούστα mini Από τη στιγμή που ο φθινοπωρινός καιρός είναι ήπιος σε παίρνει ακόμη και για μια μίνι φούστα. Αυτή τη σεζόν το σουέτ θα κοντραριστεί αρκετά με το κλασικό δέρμα, και μια σουέτmini φούστα σε ουδέτερη απόχρωση, η οποία έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, κρίνεται απαραίτητη για κάθε γκαρνταρόμπα που θέλει να συμβαδίζει με τη μόδα.

1

2

3

4

Γύρισες από τις διακοπές και τα αγαπημένα σου γυαλιά ηλίου έχουν γρατζουνιστεί; Ρίξε μέσα σε ένα βαζάκι 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και νερό, και ανακάτεψέ τα καλά. Έπειτα, εμπότισε ένα βαμβάκι μέσα στο μείγμα και τρίψε το γρατσουνισμένο σημείο. Ξέπλυνε με μπόλικο νερό.

Καμιά φορά μαζεύονται τόσες πολλές τρίχες πάνω στη βούρτσα που προτιμάς να την πετάξεις. Και όμως, υπάρχει τρόπος να την κάνεις σαν καινούρια. Σε μια λεκάνη βάλε ζεστό νερό, λίγες σταγόνες σαμπουάν και λίγη σόδα. Βούτηξε μέσα τη βούρτσα και τρίψε με μια οδοντόβουρτσα. Ξέπλυνέ την και θα εκπλαγείς.

Έχεις καιρό να καθαρίσεις το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Κάνε το χωρίς κόπο. Βάλε 1 φλιτζάνι του τσαγιού χλωρίνη στο χώρο υποδοχής του απορρυπαντικού και βάλε μπροστά το πλυντήριο στο γρήγορο πρόγραμμα και σε υψηλή θερμοκρασία. Το αποτέλεσμα θα σε ικανοποιήσει.

Οι άσπρες σόλες των παπουτσιών δεν είναι πια… άσπρες. Επιστρατεύστε την ταπεινή οδοντόκρεμά σας. Τρίψε με μια παλαιά οδοντόβουρτσα αρκετά καλά τις σόλες και στη συνέχεια πλύνε τα παπούτσια είτε στο χέρι είτε στο πλυντήριο.


16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Με Φραγκάκη ο Λιάγκας Επιστροφή στον αέρα, τη Δευτέρα, για την πετυχημένη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον «Λάμψη 92,3», και μαζί του στο στούντιο από τις 07.00 έως τις 10.00 θα είναι και πάλι ο Μιχάλης Βαμβακάς, αλλά όχι και η Αντωνία Καλλιμούκου. Πάντως, η εκπομπή θα έχει εκπρόσωπο του «ωραίου φύλου», αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, την τριάδα θα συμπληρώνει η Μαρία Φραγκάκη, που μέχρι πέρσι είχε αντίστοιχη εκπομπή στον «Easy 97,2».

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

45

Επιστροφή στα αμφιθέατρα! Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μετά το άδοξο τέλος της συνεργασίας της με τον ALPHA δεν μπόρεσε –αν και το προσπάθησε– να βρει νέα τηλεοπτική στέγη και αποφάσισε να επιστρέψει στα αμφιθέατρα. Η γνωστή παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που την ήθελαν να συνεχίζει τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, τις οποίες είχε διακόψει λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Τον Οκτώβριο η προκήρυξη

Πήραν κεφάλι Alpha και Σρόιτερ

Έως τα μέσα Οκτωβρίου θα είναι έτοιμη η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από στελέχη του ΕΣΡ, που θα έχει την ευθύνη για το διαγωνισμό, τα οποία, όμως, σημειώνουν ότι η έκδοσή της θα είναι συνάρτηση νομικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να κατατεθούν από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. «Αγκάθι» φαίνεται να παραμένει το καθεστώς λειτουργίας των σταθμών που είτε δε θα καταφέρουν να πάρουν άδεια είτε δε θα μπουν καν στη διαδικασία διεκδίκησής της, αλλά και των καναλιών που μέχρι τώρα δεν εκπέμπουν πανελλαδικά.

Το κανάλι της Κάντζας κερδίζει για την ώρα τη «μάχη» των ειδήσεων • Ο ΣΚΑΪ προηγείται στη ζώνη των 20.00 • Τη Δευτέρα η πρεμιέρα του Χατζηνικολάου νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε από τη Δευτέρα, και μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη των κεντρικών ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών. Τη Δευτέρα είχαν πρεμιέρα ο Αντώνης Σρόιτερ στον ALPHA, η Σία Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ και η Μάρα Ζαχαρέα στο STAR. Νικητής με βάση τις μετρήσεις βγήκε ο πρώτος, που πάντως είχε το πλεονέκτημα ότι έπαιζε μόνος του, αφού το κεντρικό δελτίο του ALPHA ξεκινάει και φέτος στις 19.00, σε

Η

αντίθεση με αυτά των ΣΚΑΪ και STAR που παίζουν στη ζώνη των 20.00. Οι τηλεθεατές χάρισαν στον άντρα της παρέας τη Δευτέρα ποσοστό 24,6% στο σύνολο και 19% στα δυναμικά κοινά ηλικίας 15-44 και τον έφεραν στην πρώτη θέση, όπως και την Τρίτη, παρά τη μικρή πτώση (21,1% και 15%). Η εγκυμονούσα Σία Κοσιώνη ήταν αυτή που πήρε τις πρώτες νίκες απέναντι στη Μάρα Ζαχαρέα. Στην πρεμιέρα του δελτίου του ΣΚΑΪ κατέγραψε ποσοστό 15% στο σύνολο των

τηλεθεατών και 9,4% στα δυναμικά κοινά, ενώ την Τρίτη έπιασε 14,8% και 3,6%. Τα αντίστοιχα νούμερα του STAR ήταν 7,7% και 6,7% τη Δευτέρα, και 8,5% και 6,8% την Τρίτη. Αυτή την εβδομάδα ο ανταγωνισμός αναμένεται να αυξηθεί και άλλο, καθώς μπαίνει στο στούντιο και ο Νίκος Χατζηνικολάου με το δελτίο του ΑΝΤ1, που επιστρέφει στη ζώνη των 20.00.

Το «Documento» βγαίνει στο δρόμο

Αυτολογοκρίθηκε... Κάποια επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει, αλλά όλα δείχνουν ότι η εκπομπή «Santo Stelio» αποτελεί παρελθόν από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Μπορεί ο παρουσιαστής της Στέλιος Χανταμπάκης να είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμα επεισόδια για έναν ολόκληρο μήνα, αλλά η προβολή της σταμάτησε μετά τα τρία πρώτα. Η απόφαση λέγεται ότι ανήκει στον ίδιο τον Χανταμπάκη, που ήταν και ο παραγωγός της, καθώς δεν ήρθαν τα έσοδα που ο ίδιος προσδοκούσε. Με λίγα λόγια, ο Χανταμπάκης… αυτολογοκρίθηκε.

Η ευχάριστη έκπληξη του MEGA Μεγάλη στιγμή για το MEGA. Στις 21.13 της περασμένης Παρασκευής, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, όσοι ήταν συντονισμένοι στη συχνότητα του «Μεγάλου Καναλιού» άκουσαν το ειδικό σήμα του έκτακτου δελτίου και είδαν σε απ’ ευθείας μετάδοση από το στούντιο τη Λίνα Δρούγκα να προαναγγέλει τη μετάδοση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Είμαστε ξανά στον αέρα ύστερα από έναν χρόνο ενημερωτικής σιωπής», είπε η παρουσιάστρια στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του σταθμού μετά την έναρξη της περιόδου υπολειτουργίας του. Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του MEGA κάλυψαν ζωντανά και τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, ενώ κάτι ανάλογο θα γίνει και αυτή την εβδομάδα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη από τους εργαζομένους του καναλιού, που κάποτε απολάμβανε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του τηλεοπτικού κοινού.

Η εφημερίδα «Documento» αποκτάει αδελφάκι, το «Documento street». Πρόκειται για free press έντυπο, την έκδοση του οποίου προανήγγειλε μέσω twitter ο Κώστας Βαξεβάνης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εφημερίδα θα διανέμεται κάθε Παρασκευή, και το πρώτο φύλλο της θα κυκλοφορήσει πιθανότατα στις 22 Σεπτεμβρίου, με τιράζ που θα φτάνει τις 50.000. Το «Documento street» θα είναι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, 16σέλιδο, και θα έχει πρωτογενή ρεπορτάζ, αλλά και θέματα από το κυριακάτικο «αδελφάκι» του.

Κυριαρχία Παρά την αύξηση του ανταγωνισμού με την έναρξη των νέων εκπομπών ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπούλου συνεχίζουν να κυριαρχούν στην πρωινή ζώνη. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ καταγράφει επιδόσεις αρκετά πάνω από το 30% αφήνοντας πολύ πίσω τα προγράμματα που παίζουν στα υπόλοιπα κανάλια. Από τις υπόλοιπες νέες πρωινές αφίξεις της εβδομάδας δυναμικά έχει ξεκινήσει το «Happy day» του APLHA, που την Τρίτη βρέθηκε στη 2η θέση με 18,2%.

Συνεργασία ΕΡΤ – ΡΙΚ Την είδηση της συνεργασίας της ΕΡΤ με το ΡΙΚ έβγαλε η επίσκεψη του γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου στην Κύπρο. Σε πρώτη φάση η συνεργασία των δύο κρατικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου θα αφορά την ψηφιοποίηση των ιστορικών αρχείων που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ κατά τη συνάντηση του κ. Κρέτσου με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη έπεσε στο τραπέζι και η περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών.

Με την ίδια «συνταγή» Με όπλο την εντυπωσιακή 4άδα των κριτών και τον παρουσιαστή του ετοιμάζεται να επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα το «VOICE». Στον ΣΚΑΪ δε χάλασαν την πετυχημένη περσινή συνταγή, αφού, όπως ανακοίνωσε ο σταθμός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης,ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Σάκης Ρουβάς θα κάθονται και πάλι στις τέσσερις καρέκλες, ενώ την παρουσίαση του talent show θα έχει ξανά ο ανεπανάληπτος Γιώργος Καπουτζίδης.

Σε δόσεις το «Έθνος» Σε δόσεις θα επανεκδοθεί το «Έθνος». Στόχος της 24Media, που έχει πάρει από την Dimera του Ιβάν Σαββίδη το μάνατζμεντ της ιστορικής εφημερίδας, αλλά και της «Ημερησίας» είναι αρχικώς να βγουν στα περίπτερα το καθημερινό και το φύλλο του Σαββάτου, και αργότερα να κυκλοφορήσει και η κυριακάτικη έκδοση. Το πιθανότερο είναι να δούμε το «Έθνος» στα περίπτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, κάτι που παρά τις πιεσμένες ημερομηνίες οι συνεργάτες του Δημήτρη Μάρη θεωρούν ότι μπορεί να επιτευχθεί, και προς τα μέσα Οκτωβρίου να κυκλοφορήσει ξανά και το κυριακάτικο. Άνθρωποι που έχουν δει τα προσχέδια κάνουν λόγο για πρωτοποριακό σχεδιασμό που θα προκαλέσει αίσθηση στους αναγνώστες και όχι μόνο.


46

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Οι αλλαγές και οι καραμπόλες στον προγραμματισμό του ΣΚΑΪ δεν έχουν τελειωμό. Ενώ όλοι θεωρούσαν σχεδόν δεδομένο ότι η Ευαγγελία Αραβανή θα αναλάμβανε την παρουσίαση του «Ελλάδα έχεις ταλέντο» ο σταθμός ανα-

κοίνωσε ότι το talent show θα το παρουσιάσει, τελικά, ο Γιώργος Λιανός. Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική εξέλιξη που έχει να κάνει με τη… μετάθεση της Αραβανή, η οποία, πλέον, προορίζεται για το reality μόδας «My style

rocks». Λέγεται ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του Ακούν Ιλίκαλι και το θέμα έχει «κλειδώσει», αλλά με τα όσα συμβαίνουν φέτος στο Φάληρο, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα…

¶·Ú· ∫∞ª∂ƒ∞

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Αποχώρησε ο πρώτος «Νομάδας» Οικειοθελή αποχώρηση από reality, και ειδικά από reality επιβίωσης, κατά τη διάρκειά του έχουμε δει, πριν όμως καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, όχι! Η πρωτιά, που μπορεί να είναι και παγκόσμια, ανήκει στο «Nomads» του ΑΝΤ1 και τον Διονύση Αλέρτα. Ο γνωστός Chef Patissier αποκάλυψε μέσω instagram ότι είχε υπογράψει με το κανάλι προκειμένου να είναι ένας από τους επτά της ομάδας των διασήμων, αλλά τελικά δεν θα πάει καν στις Φιλιππίνες. Ο λόγος; «Υπερβολικός φόρτος εργασίας, και είναι βέβαιο ότι τα ψυχολογικά τεστ δεν θα τα πέρναγα…», έγραψε ο ίδιος στο σχετικό ποστάρισμα.

Ανάχωμα στο «Nomads» Κάθε Τετάρτη, στις 22.00, θα βγαίνει τελικά στον αέρα η εκπομπή «Έχεις πακέτο» του ALPHA. Πρόκειται για μια αλλαγή στρατηγικής του καναλιού της Κάντζας με τον αυξημένο ανταγωνισμό που θα υπάρχει όταν ξεκινήσει το «Nomads» του ΑΝΤ1. Στον ALPHA θέλουν να χτίσουν ένα δυνατό πρόγραμμα απέναντι στο reality επιβίωσης και θεωρούν ότι ο συνδυασμός του «Τατουάζ» (στο οποίο έχουν επενδύσει πολλά), με την εκπομπή της Βίκυς Χατζηβασιλείου που παραδοσιακά τα «βάζει» με δυνατούς αντιπάλους φέρνοντας δυνατά αποτελέσματα θα είναι το ιδανικό αντίβαρο. Το «Τατουάζ», που κάνει πρεμιέρα την εβδομάδα που έρχεται, θα προβάλλεται σε διπλά επεισόδια Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη, από τις 21.00 έως τις 23.00, αλλά όταν ξεκινήσει και το «Πακέτο» θα περιοριστεί τις Τετάρτες στη μία ώρα. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η κίνηση του ALPHA θα φέρει αλλαγές και σε άλλους σταθμούς, αφού γνωρίζουν ότι κόντρα στη Χατζηβασιλείου υπάρχει ο κίνδυνος να… φάνε πακέτο!

Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ο λόγος για το οργανόγραμμα του ΣΚΑΪ, που από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα, αλλάζει διαρκώς. Νέα αλλαγή η μετάθεση της Δώρας Γιαννακάκη, που από διευθύντρια Επικοινωνίας γίνεται, πλέον, διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου.

τόσα πολλά επένδυσε το «Epsilon tv». Τα πρώτα επεισόδια είναι εντελώς απογοητευτικά και οι χρήστες των social media έχουν στήσει πραγματικό γλέντι με τα όσα βλέπουν να διαδραματίζονται στην παραλία της Κουρούτας.

αναφερόμαστε μόνο στο επίπεδο  Καιτωνδεναγωνισμάτων, που θυμίζουν «παιδική χαρά» μπροστά στα όσα είχαμε δει στο reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ούτε στις προσωπικότητες των παικτών, διάσημων και μη.

για τα τραγικά λάθη τις παρα Μιλάμε γωγής, καθώς στα πρώτα επεισόδια εί-

 στις μετρήσεις τηλεθέασης (που πάντως Είναι χαρακτηριστικό ότι το αρχικό 22%

Στοχεύει στην κορυφή η Φαίη Σκορδά Πρεμιέρα τη Δευτέρα για το ανανεωμένο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 να πλήρες πρωινό μπορεί να σε κρατήσει όλη την ημέρα, λένε οι ειδικοί, και ένα τέτοιο ετοιμάζεται να «σερβίρει» στους τηλεθεατές ο ΑΝΤ1. Το «πρωινό» της Φαίη Σκορδά κάνει πρεμιέρα στη νέα τηλεοπτική σεζόν τη Δευτέρα στις 10.00, και φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στη ζώνη του. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, η παρουσιάστρια και οι υπεύθυνοι του σταθμού δούλεψαν σκληρά όλο το καλοκαίρι, ώστε να μπουν έτοιμοι στη μάχη του ανταγωνισμού. Τι μας επιφυλάσσουν για φέτος; Μια εκπομπή με αρκετά νέα πρόσωπα, φρέσκιες ιδέες, νέες θεματικές ενότητες, που έχουν στόχο να γεμίσουν θετική ενέργεια τους τηλεθεατές και, φυσικά, να δώσουν στο κανάλι υψηλά νούμερα τηλεθέασης. «Θα είναι μια εκπομπή εντελώς ανανεωμένη και διαδραστική», λένε στην Κηφισίας, και είναι αισιόδοξοι για την αποδοχή που θα έχει στο κοινό. Στο νέο πλατό της εκπομπής η Φαίη Σκορδά θα κρατά την μπαγκέτα έχοντας δίπλα της τον Θέμη Γεωργαντά και τον Κώστα Τσούρο, ενώ στο… ρόστερ της ομάδας του «Πρωινού» ανήκουν, πλέον, η Κλεοπάτρα Πατλάκη, η Σοφία Τουντούρη, η Τζένη Μελιτά και ο Άρης Καβατζί-

E

Σε νέο πόστο η Γιαννακάκη

Γλέντι στα social media με το «Survival Secret» κακή απομίμηση του «Survivor»  Σαν μοιάζει το «Survival Secret», στο οποίο

δαμε τους «απομονωμένους», και καλά, διαγωνιζόμενους να βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων από λουόμενους, το όνομα της παίκτριας να μπαίνει σε κάρτα που είχε φωτογραφία άντρα συμπαίκτη της, μηχανάκια να περνούν πίσω από το στίβο μάχης – και πολλά άλλα!

Στον 9,84 η Χούκλη Στα ερτζιανά και στο «Αθήνα 9,84» βρήκε στέγη η Μαρία Χούκλη. Η έμπειρη δημοσιογράφος θα βγει στον αέρα στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ πολλά ακούγονται και για την τηλεοπτική επιστροφή της. Η ίδια, πάντως, δε δείχνει να βιάζεται, καθώς μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1 έχει πει πολλά «όχι», με τελευταίο αυτό στην ΕΡΤ.

∂∫Δ√™ ™Àá√Δ∏Δ∞™

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

κης. Και επειδή κάθε σωστό πρωινό πρέπει να προκαλεί τον ουρανίσκο, η ομάδα έχει ενισχυθεί με τον ταλαντούχο chef Βασίλη Καλλίδη, τον Τζόρτζιο Σπανάκη και τις ιταλικής προελεύσεως συνταγές του, και τον pastry chef Δημήτρη Μακρυνιώτη με τις γλυκές εμπνεύσεις του. Σταθερή αξία του πρωινού… η Λίτσα Πατέρα, θα ενημερώνει καθημερινά, με το δικό της μοναδικό τρόπο, για τα ζώδια, θα κάνει προβλέψεις και θα δίνει συμβουλές σύμφωνα με τις θέσεις των πλανητών για να ξέρουν οι τηλεθεατές αν η μέρα ευνοεί τα επαγγελματικά, οικονομικά και συναισθηματικά σχέδιά τους. Ο Σπύρος Σούλης θα δίνει έξυπνες και πρακτικές λύσεις διακόσμησης, ο παιδίατρος Σπύρος Μανάζης και ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος θα αναλάβουν τα θέματα υγείας, και η Χριστίνα Χρόνη θα αναλύει τα μυστικά της μόδας. Συμμετοχή στο φετινό «Πρωινό» θα έχουν και οι τηλεθεατές, αφού όποιος θέλει μπορεί να βρεθεί στο πλατό για να παρουσιάσει την αγαπημένη του μαγειρική συνταγή, ενώ αν κάποια τηλεθεάτρια νιώθει την ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής θα μπορεί να αφεθεί στα χέρια των ειδικών της ομορφιάς της εκπομπής.

είναι ρεκόρ για πρόγραμμα του «Epsilon tv») έπεσε στο δεύτερο επεισόδιο στο 17,8%. Μάλιστα, οι ειδικοί περιμένουν συνεχή πτώση μόλις στον ανταγωνισμό μπουν νέα προγράμματα, και βάζουν στοίχημα ότι πολύ σύντομα το «Survival Secret» θα πέσει σε μονοψήφια ποσοστά.

ίδια ώρα στον ΑΝΤ1 έχουν μπει  Την στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει η

αποστολή του «Nomads» για τις Φιλιππίνες όπου θα γίνουν τα γυρίσματα, αλλά και εκεί τα προβλήματα δε λείπουν.

δεν έχουν να κάνουν φυσικά με τα  Αυτά όσα αντιμετωπίζει το «Survival Secret»,

αφού το reality επιβίωσης του ΑΝΤ1 και έχει δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία σε πολλές χώρες, και είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή, ικανή να μην έχει τις αστοχίες της «φαρσοκωμωδίας» που γυρίζεται στην Κουρούτα.

πρόβλημα της Κηφισίας ακούει στο  Τοόνομα Κιμ Γιονγκ Ουν. Ναι, δεν κάναμε

λάθος. Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη γειτονική των Φιλιππίνων περιοχή της Κορεατικής χερσονήσου έχει προβληματίσει πολλούς από τους 21 παίκτες που έχουν επιλεγεί για να στελεχώσουν τις τρεις ομάδες του «Nomads».

 ρέα στις 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε

Μάλιστα, όταν έγινε γνωστό ότι η Β. Κο-

επιτυχημένη δοκιμή βόμβας υδρογόνου που προκάλεσε σεισμικά κύματα που ισοδυναμούσαν με σεισμό 6,3 Ρίχτερ, πολλοί ήταν αυτοί, ειδικά από την ομάδα των «διάσημων», που ανησύχησαν και πήραν τηλέφωνο την παραγωγή.

άρνηση του Διονύση Αλέρτα να πάρει  μέρος στο παιχνίδι παρά το ότι είχε υπογράΚάποιοι σχετίζουν με τα παραπάνω την

ψει, αλλά μάλλον πρέπει να είναι άσχετη με τον… Κιμ και να έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του γνωστού Chef Patissier.

Ô... ˘ÂÚıÂÌ·ÙÈÛÙ‹˜


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

,,

Άρης Πορτοσάλτε «Υπάρχει σωτηρία για την Ελλάδα όπως υπήρχε και στο τέλος του 2014, πλην όμως η κοινωνία προτίμησε να ακούσει τα ευχάριστα» ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ:

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ...

«Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντιληφθήκαμε πλήρως ότι το να λέμε ψέματα και να χαϊδεύει ο ένας τα αυτιά του αλλουνού δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά, αντιθέτως, τα πράγματα γίνονται χειρότερα, διαψεύδονται προσδοκίες».

ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ: «Θα ήθελα να αφήσω κάτι πίσω μου. Οι εκπομπές ιστορικού περιεχομένου που ετοιμάζουμε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ είναι αυτό το υλικό που θα μείνει στη βιβλιοθήκη του. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και τους συνεργάτες που το ετοιμάζουμε».

ΤΟ ΧΑΡΤΑΚΙ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: «Ο κύριος Μητσοτάκης μού δείχνει τη γελοιογραφία που θέλει να κάνει δώρο στον κύριο Τσίπρα. Δεν βρίσκω κανένα νόημα να απαντήσω σε κάποιον. Έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση δε χρειαζόταν κανένας να υποδείξει και ο άλλος να πάρει υπόδειξη»

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ë ÛÙÈÁÌ‹

να μπω στην πολιτική» «Κύκλοι κυρίως στο διαδίκτυο πίσω από την ανωνυμία, εδώ και χρόνια με έχουν στοχοποιήσει» Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ - ΣΠΥΡΟΥ

πό το 1991 παρουσιάζει εκπομπές ειδήσεων στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και από το 1996 συμμετέχει ενεργά στην πρωινή ζώνη με τα σχόλια και την κριτική του κάνοντας πολλούς πολιτικούς να… χάνουν τον ύπνο τους! Σε μια εξομολόγηση χωρίς φόβο και πάθος, ο Άρης Πορτοσάλτε, ο Δημοσιογράφος με «δέλτα» κεφαλαίο, καθώς είναι και ο μοναδικός τίτλος που θέλει να συνοδεύει την ιδιότητά του, είναι ένας επαγγελματίας που έχει χτίσει μια λαμπρή καριέρα στα ΜΜΕ, όμως ουδέποτε θέλησε να ταυτίσει το λειτούργημά του με καρέκλες και αξιώματα, που όσο και αν προσδίδουν κύρος δε γεμίζουν το δικό του ψυχόκοσμο. Προσγειωμένος και με στρωτό λόγο, όπως είναι και πίσω από το μικρόφωνο και την κάμερα, ο εκπρόσωπος της ενημέρωσης και πολέμιος του λαϊκισμού τολμά να πει δυνατά τις αλήθειες του, προβάλλοντας για μια ακόμη φορά το πρόσωπο που γνωρίζουν τόσα χρόνια οι ακροατές του, αλλά και οι τηλεθεατές του…

Α

Μιλάτε πάντα «έξω από τα δόντια»; «Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα όταν μπήκαμε σ’ αυτή την ιστορία με την κρίση, ναι, αποφάσισα ότι πρέπει να μιλήσω έξω από τα δόντια, να πω, κατά την άποψή μου, ακόμη και σκληρά πράγματα. Αυτό ακολουθώ τα 7-8 τελευταία έτη. Μπορεί να γίνομαι δυσάρεστος κάποιες φορές, αλλά νομίζω ότι η σοβαρότητα συν τω χρόνω εκτιμάται, και καλό θα είναι όλοι μας, και εμού συμπεριλαμβανομένου –εννοώ ως κοινω-

νία–, να μάθουμε να ακούμε αυτά που θεωρούνται δυσάρεστα. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντιληφθήκαμε πλήρως ότι το να λέμε ψέματα και να χαϊδεύει ο ένας τα αυτιά του αλλουνού δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά, αντιθέτως, τα πράγματα γίνονται χειρότερα, διαψεύδονται προσδοκίες. Όπως ένιωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που άκουσαν τον κύριο Τσίπρα, τον πίστεψαν, και τώρα βλέπουν τον ίδιο άνθρωπο που πράττει ακριβώς τα αντίθετα από τα ψέματα που αρχικώς είπε». Ισχύουν οι φήμες που σας θέλουν να ασχολείστε και με τον πολιτικό στίβο; «Βλέπω ότι κυκλοφορεί το όνομά μου. Δε νομίζω ότι είναι η στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική. Είναι ένα πεδίο στο οποίο καλό θα είναι να μπαίνουν άνθρωποι που είναι προκομμένοι στη ζωή τους και να προσπαθήσουν να διακριθούν και εκεί. Σε ό,τι αφορά εμένα, τον εαυτό μου, νομίζω ότι δεν είναι ακόμη η στιγμή. Μένω στο επάγγελμά μου διότι έχω την αίσθηση ότι ύστερα από πολλά χρόνια προσπάθειας ως επαγγελματίας δημοσιογράφος νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή να πεις κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, για να συνεχίσουμε και την προηγούμενη συζήτησή μας, και, ως εκ τούτου, προτιμώ τη δημοσιογραφία». Μπλογκ έδειξαν βίντεο από τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη να σας δείχνει ένα χαρτί αφήνοντας αιχμές για «στημένη» συνέντευξη. Τι έχετε να

πείτε, γιατί δεν έχει ακουστεί η απάντηση σας σ’ αυτό; «Δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Ο κύριος Μητσοτάκης μού δείχνει τη γελοιογραφία που θέλει να κάνει δώρο στον κύριο Τσίπρα. Τώρα να πω στην κουβέντα μας, γιατί γράφουν κάποιοι, είτε γιατί είναι σε μια κατάσταση μόνιμης επιθετικότητας, είτε γιατί κινούνται από κάποια κίνητρα και σκοπιμότητα κομματική κ.λπ., είτε είναι σε μια γενική εκφρασμένη αντιπάθεια ως προς το πρόσωπό μου; Να μπαίνω και να τους απαντώ δε βρίσκω κανένα νόημα, ας γράψουν ό,τι νομίζουν. Έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση δε χρειαζόταν κανένας να υποδείξει και ο άλλος να πάρει υπόδειξη. Αν ακούσει κάποιος τη συζήτηση θα καταλάβει τι εννοώ. Αντιθέτως, έχουμε δει και εξακολουθούμε να βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις όπου κυβερνητικοί αντιμετωπίζονται με μια έτσι περισσή κατανόηση ως προς τη διαχείριση πάντα του δημοσιογράφου προς την εξουσία. Αυτό λέω και τίποτα περισσότερο». Ο Άρης Πορτοσάλτε είναι το καλό ή το κακό παιδί της δημοσιογραφίας; «Πιθανώς για κάποιους το κακό, για άλλους το καλό, ενώ υπάρχει και μια άλλη περίπτωση, το καλό παιδί που εξελίχθηκε σε κακό. Και το λέω αυτό όχι για τίποτα περισσότερο, αλλά όταν κάποιος παίρνει θέση στα δύσκολα μιλώντας για τα δύσκολα, που ενδεχομένως αυτό να αγγίζει ευαίσθητα σημεία μιας κοινωνίας, είναι γεγονός ότι μπορεί να χαρακτηριστεί κακό παιδί. Όμως, έκρινα απ’ όταν μπήκαμε στα Μνημόνια ότι έπρεπε να διαχειριστώ δύσκολα θέματα μπροστά σ’ ένα μεγάλο

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

47

«Όταν μπήκαμε στην κρίση αποφάσισα να μιλήσω έξω από τα δόντια»

ακροατήριο εγώ, και συγγνώμη για το “εγώ”, αλλά έχω ευτυχήσει να απευθύνομαι σε χιλιάδες ακροατών εργαζόμενος στο ΣΚΑΪ και σ’ αυτό έχει συμβάλει ο ΣΚΑΪ με την ιστορία του και εγώ με τη δική μου. Επομένως, επιλέξαμε ως ΣΚΑΪ ραδιόφωνο να πούμε δύσκολα πράγματα σε μια δύσκολη στιγμή, τείνει να πούμε αναφερθήκαμε, με πολλή ενάργεια, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην αστική αντίληψη του σταθμού. Καταλαβαίνω ότι με τις τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, και στη δημοσιογραφία πολύ περισσότερο, αυτό πιθανώς κάποιους να τους ενοχλεί. Ο.Κ., δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ας μείνει ο καθένας στην άποψή του να ανταλλάσουμε τα επιχειρήματά μας, και κανένα πρόβλημα. Αυτό που διαπίστωσα, όμως, είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι και δίαυλοι επικοινωνίας και μεταφοράς, κυρίως στο διαδίκτυο πίσω από την ανωνυμία, οι οποίοι εδώ και χρόνια με έχουν στοχοποιήσει. Αυτό ξεκινάει κυρίως από τους κυβερνητικούς, τους νυν κυβερνητικούς, που μου έχουν φτιάξει στρεβλό προφίλ ως προς τον επαγγελματισμό μου. Με έχουν κατασυκοφαντήσει, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ασχολούμαι με το τίποτα. Ωστόσο, αυτοί καταφέρνουν και κατάφεραν μέσα στα πολλά ψέματα που είπαν σε επίπεδο υποσχέσεων, να επηρεάσουν ένα κομμάτι της κοινής γνώμης ως προς το τι είναι ο Πορτοσάλτε, γιατί τα λέει κ.λπ. Επί χρόνια, αλλά ακόμη και τώρα, εξακολουθούν, κυρίως οι του κυβερνητικού χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, να με θεωρούν πολιτικό τους αντίπαλο. Δεν είμαι. Κριτική τούς κάνω, όπως έκανα και στους προηγούμενους και τους πιο προηγούμενους. Όμως, όταν έχεις μάθει στην προπαγάνδα και στην καθεστωτική αντίληψη, ακόμη και η κριτική σε ενοχλεί, και τους ενοχλεί απ’ ό,τι καταλαβαίνω». Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Υπάρχει σωτηρία; «Βεβαίως και υπάρχει, το πιστεύω ακραδάντως. Όπως υπήρχε σωτηρία για την Ελλάδα και στο τέλος του 2014, πλην όμως η κοινωνία προτίμησε να επιλέξει να ακούσει τα ευχάριστα και να κάνει τέτοιες επιλογές, χωρίς να υποψιαστεί ότι πιθανόν να χρειαστεί να καλύψει μια ίδια απόσταση. Τι θέλω να πω με αυτό; Το έχω ξαναπεί και το έλεγα από το τέλος του ’14 και από τις αρχές του ’15. Τι έλεγα; Είναι σα να τρέχουμε μαραθώνιο, να έχουμε φτάσει στην οδό Φειδιππίδου, λίγο πριν βγούμε στη Βασιλίσσης Σοφίας, και εκεί βλέπουμε στο πεζοδρόμιο έναν προπονητή ο οποίος λέει: “Παιδιά, έχω μια νέα τακτική να τρέξουμε, να είμαστε πιο ξεκούραστοι στο μαραθώνιο, υπό μια προϋπόθεση, το ξαναπάμε από την αρχή”. Και το ξαναπήγαμε από την αρχή. Επιστρέψαμε, δηλαδή, ενώ θέλαμε δύο χιλιόμετρα από τη Φειδιππίδου. Θα φτάναμε στον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά εμείς ξαναπήγαμε στο Μαραθώνα και αρχίσαμε να τρέχουμε από την αρχή. Αυτό, δυστυχώς, συνέβη, ενώ φτάναμε στο τέλος, βγαίναμε. Άρα, τώρα όταν μας υπόσχεται ο κ. Τσίπρας ότι τελειώνουμε, έχουμε ήδη χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή μας, πάμε για τρία. Είναι πολύς χρόνος τα τρία χρόνια από τη ζωή μας, συν τα 100 δισ. που πληρώνουμε για να δει την πραγματικότητα και να μάθει τον πραγματισμό ο κύριος Τσίπρας. Συνεπώς, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι έναν πρωθυπουργό με μια ολιγομελή ομάδα υπουργών, οι οποίοι θα τολμήσουν να πάνε παρακάτω και γρήγορα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να στηριχτούμε τώρα εάν θα γίνει η επένδυση της “Χιουριέτ” στο Ελληνικό ή στην Κασσιόπη ή στη Ρόδο, στα σημεία που καρκινοβατούν αυτές οι επενδύσεις επί σειρά ετών. Μόλις, λοιπόν, αναλάβει μια κυβέρνηση τη χώρα και κάνει γρήγορα όλες τις κινήσεις που χρειάζεται για να πάρει μπρος η ελληνική Οικονομία, φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας θα υπάρξουν – γιατί οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν, δεν το έχουν, γιατί ακόμη προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ των ιδεοληψιών τους και της πραγματικότητας ή δημιουργούν μια δική τους πραγματικότητα στο μυαλό τους. Τα ίδια λέω στις εκπομπές μου στο ράδιο και στα σχόλιά μου στην τηλεόραση».


48

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ANT1 06.15 07.00 08.00 09.00

∫Àƒπ∞∫∏

10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 15.00 16.30 17.15 17.30 19.00 20.00 21.00 01.15 02.15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

K·Ú·ÌfiÏ· √È ÌÂÓ Î·È ‰ÂÓ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∑fiÚÈη Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· §›ÙÛ·.com ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∞Î¿Ï˘ÙÔ˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∑ËÙÂ›Ù·È chef £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔ‡ÎÏÔ˘» Vice specials ∑¢Á¿ÚÈ·

ALPHA 06.30 07.00 07.20 08.00 10.00 13.00 14.00 16.00 17.50 18.00 19.00 20.00 22.00 00.30 02.30

TV mall √ Δ˙¤ÈÎ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜ μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ƒ¿ÎÔ˜ 14 Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÔ˘Ó¿ÎÈ·˜» ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ μÔ˘ÏÂ˘Ù›Ó·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Iron man 3» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘» ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜

06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.00 13.10 15.00 17.10 18.20 19.00 20.10 21.00 23.40 02.15

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Love sorry ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ªega ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ Δaxi girl ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Last resort

07.00 10.00 11.10 11.25 12.00 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.35 00.00

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂¤ÛÙÚÂÊ ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ Á˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο Eurobasket 2017 (ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜) Δ· ÛÙ¤ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Eurobasket show Eurobasket 2017 (ÙÂÏÈÎfi˜) Eurobasket show ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋

07.00 Pajanimals 07.30 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 08.00 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 10.30 ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË 11.30 Duo fina 12.30 ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ÓÙÔ‡ 13.00 Auto moto ∂ƒΔ 14.00 ºfiÚÌÔ˘Ï· 1

07.00 10.00 12.00 12.30 13.00 13.05 15.30 17.15 17.30 18.45 20.00 22.00 00.15 01.45

(°ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ™ÈÓÁηÔ‡Ú˘) 17.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 17.30 √ÌÈÏÈ· ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ 18.30 Art week 19.30 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î 20.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ

«House»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 21.00 ALPHA

ΔƒπΔ∏ 17.55 STAR

Η Άννα παρατάει τον προβληματικό γάμο της στο Λονδίνο και επιστρέφει στην Αίγινα από όπου κατάγεται. Εκεί συναντάει για πρώτη φορά τον φίλο της στο facebook Αλέξανδρο και η σχέση τους μετατρέπεται σε κεραυνοβόλο έρωτα. Ένας φόνος και η εξαφάνιση του Αλέξανδρου ανατρέπουν τα σχέδια της Άννας για μια νέα ζωή…

H Μελίντα, μια έφηβη κοπέλα, η οποία είχε πρόσφατα υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, παθαίνει αλλεργικό σοκ και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέρα από την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος ο Χάουζ και ο Γουίλσον έχουν να λύσουν και τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη συγκατοίκησή τους...

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ 18.00 Still standing 19.00 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜» 23.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ŸÏ· ı· ¿Ó ηϿ» 01.00 Vice 02.00 §fiÏ·

«∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘» Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14.00 ∞¡Δ1

∫·ÏË̤ڷ ∞ÎÚ·›ˆ˜ 7 Ë̤Ú˜ ÎfiÛÌÔ˜ 7 Ë̤Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· √ÌÈÏ›· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙË ¢∂£ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¡‡Ê˜ Û fiÏÂÌÔ» Eȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ª¿ÚÏÂ˚, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηٷÊÂÚÙ˙‹˜» ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ¯¿ÚÈÛÌ·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ·È‰›»

Ο Κωνσταντίνος μπερδεύει στον Ηλεκτρικό τον χαρτοφύλακά του με έναν ίδιο που περιέχει 200 εκατομμύρια. Φυσικά και θέλει να τα παραδώσει στην Αστυνομία, αλλά η Ελένη τον πείθει ότι τόσα χρήματα θα είναι προϊόν παράνομης πράξης και θα πρέπει να τα κρατήσουν.

ALPHA 06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.10 02.10

«√È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜»

«™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·»

¶∂ª¶Δ∏ 19.00 ∂ƒΔ2

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 13.00 ALPHA

05.30 06.30 07.30 09.00 09.50 10.50 12.20 12.50 15.00 16.40 16.50 17.40 18.40 20.00 21.00 22.00 23.20 00.00 01.10

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ √È ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫¿ÓÙ’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ Outlander Last resort

Η Ελένη και η Λία αγωνιούν για το αν η μικρή Χρυσάνθη θα καταφέρει να κρατήσει το μυστικό τους. Ένα λάθος του Πέτρου πυροδοτεί την οργή τού Γιώργου, ενώ οι προσπάθειες του Στέφανου και της Κατερίνας να βοηθήσουν τον Αλέξη ώστε να σταματήσει να πίνει, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.

∂ƒΔ 1

MEGA

TV mall ∏ ŒÏÂÓ· ÙÔ˘ Õ‚·ÏÔÚ ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡fiÛÙÈÌË ÁË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ World party ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ∫ardashians ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙

«§Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: ¡Ù¤È˙È Δ¿Ô˘Ó» 21.45 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ 22.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ & ¶ƒ√Δ√ 22.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ƒËÁ¿‰Â˜ Î·È ÌÈ· ÓÙ¿Ì·» 00.45 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ·

Έξι κάρτες με μια κομμένη σελίδα από την προσωπική τους Βίβλο δείχνει ότι τα επόμενα θύματα του δολοφόνου θα είναι οι αδελφές Σίλβα. Ο επιθεωρητής Βελάσκο ξεκινά τις έρευνες στο σπίτι. Η Ντιάνα προσπαθεί να ξεπεράσει τους φόβους της και να μείνει μόνη στο εργοστάσιο για μια νέα αποστολή κατασκοπείας.

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 18.00 18.15 18.50 19.40 20.45 20.55 22.00 23.00 00.00 00.10

¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢¤Î· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶Ô˘·Úfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜ ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÛΤ„˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

‚·Ù ‰ÈÔÚÈÛÌfiÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª¤ÈÏÈ 15.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ¡¿ÓÛ˘ ÙËÓ „ÒÓÈÛ» 17.00 ™¿Ú·, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ Õ‚ÔÓÏÈ 19.00 √È ¤ÍÈ

08.15 08.40 00.10 09.40 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.05

ªÔÌ, Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Ben and Holly ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Miraculous lady bag Super hero girls Barbie ∏ ª›· Î·È ÂÁÒ Scooby Doo Wabbit √ÌÈÏ›· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙË ¢∂£ 14.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·» 16.15 Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· 17.40 Eȉ‹ÛÂȘ 17.50 Two broke girls 18.50 The Big Bang theory 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ» 23.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫fiÎÎÈÓÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜» 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ· Û·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ηگ·Ú›·: ∏ ÂΉ›ÎËÛË»

«How I met your mother» ™∞μμ∞Δ√ 16.45 STAR Ο Μάρσαλ δέχεται μια πρόταση για τη δουλειά των ονείρων του από έναν μη κερδοσκοπικό οικολογικό οργανισμό. Ο πατέρας του, όμως, του έχει κανονίσει να δώσει συνέντευξη σε μια μεγάλη δικηγορική εταιρία, η οποία αντιπροσωπεύει μερικούς από τους χειρότερους πελάτες σε θέματα οικολογίας.

STAR

™∫∞´ 06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 00.45 02.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterclass ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ŒÍˆ ÊÙүȷ Î·È Î·Ï‹ ηډȿ» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ˆÚ·›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ª·Ú›· Ù˘ ÛȈ‹˜» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ·Ú·Á‹» ∏ ¢›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ¯¿ÚÈÛÌ·»

07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.15 10.15 11.15 13.30 15.20 16.20 17.45 17.55 18.50 19.55 21.00 23.45 02.30

∂ƒΔ 2 07.00 √Ï›‚È· 07.30 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑È¿ÓÙÔ˘ 08.30 ÿÈÓÙÈ 09.00 Eloa 11.00 ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ 11.30 √ ª·ÓÒÏ˘ Ô ¡ÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ 12.30 ¶·Ú·Ï¿-

STAR

™∫∞´

∂ƒΔ 2

«ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞

∂ƒΔ 1

MEGA

·‰ÂÏʤ˜ 21.00 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ 21.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÓıÈṲ̂Ó˜ ÎÂÚ·ÛȤ˜» 00.30 ∫›ÌÂÓ·: documenta 14

Max Steel Transformers Ninjago ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Do Baby Looney Toons ∏Ú·ÎÏ‹˜ Blind taste Master chef •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶ÚÔÛ¯Ҙ… ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ» ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Shopping star ∂›‰ËÛÂȘ House √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Need for speed» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ Ê˘Á¿» NCIS


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

Δ·Èӛ˜ ∞ıÏËÙÈο ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ™ÂÈÚ¤˜

«ªaster and commander: ™Ù· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘»

«Chef»

¶∂ª¶Δ∏ 22.45 ™∫∞´

Κομεντί σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τους: Σοφία Βεργκάρα, Σκάρλετ Γιόχανσον, Όλιβερ Πλατ, Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Τζον Λεγκουιτζάμο, Ιμτζάι Άντονι. Ο Καρλ είναι ο σεφ ενός γκουρμέ εστιατορίου, ο οποίος παρά τη δυνατή σχέση του με το προσωπικό δεν τα πάει το ίδιο καλά και με τον ιδιοκτήτη, που θέλει πιο «κλασικά» πιάτα. Μια κακή κριτική προκαλεί την απόλυσή του και τότε μαζί με τη γυναίκα του διασχίζουν τη χώρα με μια κινούμενη καντίνα που σερβίρει μόνο τις πρωτότυπες δημιουργίες του.

™∞μμ∞Δ√ 21.45 ALPHA

Περιπέτεια βασισμένη στα μυθιστορήματα του Πάτρικ Ο’ Μπράιαν με τους Ράσελ Κρόου, Πολ Μπέτανι, Τζέιμς ντ' Άρσι, Μπίλι Μπόιντ, Λι Ίνγκλεμπι. Στη διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων ο Τζακ Όμπρεϊ, κυβερνήτης ενός βρετανικού πλοίου, δέχεται ξαφνική επίθεση από ένα γαλλικό πολεμικό σκάφος. Παρά τις ζημιές που υπέστη ο Όμπρεϊ αποφασίζει να κυνηγήσει το εχθρικό σκάφος μέχρι τα πέρατα του κόσμου.

ΔƒπΔ∏

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ 17.15 Eȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜ 18.00 Still standing 19.00 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ 21.15 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√È Á·ÌÚÔ› Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜» 23.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» 01.45 Vice 02.45 §fiÏ·

ALPHA 06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.10 02.10

Δ∂Δ∞ƒΔH

∂ƒΔ 1

MEGA

TV mall ∏ ŒÏÂÓ· ÙÔ˘ Õ‚·ÏÔÚ ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡fiÛÙÈÌË ÁË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ World party ∞˘Ù¤˜ ÂÈÓ·È ÔÈ ∫ardashians ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙

05.30 06.30 07.30 09.00 09.50 10.50 12.20 12.50 15.00 16.40 16.50 17.50 18.40 20.00 21.00 22.00 22.50 23.30 00.40

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ Outlander Last resort

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 18.00 18.15 18.50 19.40 20.45 20.55 22.00 23.00 00.00 00.10

¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢¤Î· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶Ô˘·Úfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ƒΔreport ÃÚ‹Ì· ¯ˆÚ›˜ ·Í›· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

07.00 √Ï›‚È· 07.30 ¡ÙÂÓÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑È¿ÓÙÔ˘ 08.30 ÿÈÓÙÈ 09.00 Eloa 10.00 ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ 11.00 ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ 11.30 √ ª·ÓÒÏ˘ Ô ¡ÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 01.15 02.15

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterclass ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ªÂϤÙ˘ ÛÙËÓ ÕÌÂÛÔ ¢Ú¿ÛË» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Δ˙¤ÓË Δ˙¤ÓË» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ÎfiÌÌËÛ· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹» CSI Las Vegas Facing evil

06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ 17.15 Eȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜ 18.00 Still standing 19.00 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ Á˘Ó‹ Ó· ÊÔ‚‹Ù·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·» 23.15 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «μ·ÏηÓÈ˙·Ù¤Ú» 01.15 Vice 02.15 §fiÏ·

06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.10 02.10

05.30 06.30 07.30 09.00 09.50 10.50 12.20 12.50 15.00 16.40 16.50 17.50 18.40 20.00 21.00 22.00 22.50 23.30 00.40

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ Outlander Last resort

21.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ 22.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ƒÂfi» 23.15 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔ» 23.30 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «√ ¿ÏÙ˘ Î·È Ô ÂÔÓfiÎËÔ˜»

∂ƒΔ 1

MEGA

TV mall ∏ ŒÏÂÓ· ÙÔ˘ Õ‚·ÏÔÚ ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Happy day ÛÙÔÓ ALPHA APLHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡fiÛÙÈÌË ÁË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ World party ∞˘Ù¤˜ ÂÈÓ·È ÔÈ ∫ardashians ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙

09.00 09.15 10.15 11.15 13.45 15.20 16.20 17.45 17.55 18.50 19.55 21.00

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 18.00 18.15 18.50 20.45 20.55 22.00 00.00 00.10

¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢¤Î· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶Ô˘·Úfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ 2017 : ŒÙÔ˜ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

Ú·Ï¿‚·Ù ‰ÈÔÚÈÛÌfiÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛË Á‡ÛË 14.30 √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª¤ÈÏÈ 15.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ÚÒÙË ·Á¿Ë» 17.00 ™¿Ú·, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ Õ‚ÔÓÏÈ 19.00 √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ 21.00 ∏

01.30 02.30

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 01.15 02.15

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterclass ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√È Á·ÌÚÔ› Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ „‡ÙÚ·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜» CSI Las Vegas Facing evil

07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.15 10.15 11.15 13.45 15.20 16.20 17.45 17.55 18.50 19.55 21.00 23.30 02.00

ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 22.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ 22.15 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 22.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜» 00.45 ¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô

Max Steel Transformers Ninjago ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Do Baby Looney Toons ∏Ú·ÎÏ‹˜ Blind taste Master chef •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÚfiÎÏËÛË» ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Shopping star ∂›‰ËÛÂȘ House √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Â˙ÔÓ·‡Ù˘» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¢È·ÊıÔÚ¿ ÛÙË ¡¤· √ÚÏ¿ÓË» NCIS •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Ì·‡Ú· 2»

STAR

™∫∞´

∂ƒΔ 2 07.00 √Ï›‚È· 07.30 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑È¿ÓÙÔ˘ 08.30 ÿÈÓÙÈ 09.00 Eloa 10.00 ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ 11.00 ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ 11.30 √ ª·ÓÒÏ˘ Ô ¡ÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ 12.30 ¶·-

07.00 07.30 08.00 08.30

22.50

12.30 ¶·Ú·Ï¿‚·Ù ‰ÈÔÚÈÛÌfiÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª¤ÈÏÈ 15.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ·ÏÈηڿ˜» 17.00 ™¿Ú·, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ Õ‚ÔÓÏÈ 19.00 √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜

ALPHA

STAR

™∫∞´

∂ƒΔ 2

ANT1

49

Max Steel Transformers Ninjago ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Do Baby Looney Toons ∏Ú·ÎÏ‹˜ Blind taste Master chef •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÏËÌÌ·» ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Shopping star ∂›‰ËÛÂȘ House √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ÃˆÚ›˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·» NCIS


50

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

¶∂ª¶Δ∏

ANT1 06.00 K·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Still standing 19.00 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 3» 23.15 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «æ˘¯Ú·ÈÌ›·» 02.15 §fiÏ·

ALPHA 06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.45 22.40 00.50 01.50

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

∂ƒΔ 1

MEGA

TV mall ∏ ŒÏÂÓ· ÙÔ˘ Õ‚·ÏÔÚ ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡fiÛÙÈÌË ÁË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· World party ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

05.30 06.30 07.30 09.00 09.50 10.50 12.20 12.50 15.00 16.40 16.50 17.50 18.40 20.00 21.00 22.00 22.50 23.30 00.40

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ Outlander Last resort

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 18.00 18.15 18.50 19.40 20.45 20.55 22.00 23.00 00.00 00.10

™∫∞´

¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢¤Î· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ √È Á‡ÛÂȘ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶Ô˘·Úfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ «ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘» ∏ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '60 ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.50 18.00 20.00 21.00 22.45 01.45 02.45

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterclass ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ª›ÓÈ ÊÔ˘ÛÙ· Î·È Î·Ú¿Ù» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ª·Ú›· Ù˘ ÛȈ‹˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Δ· ΛÙÚÈÓ· Á¿ÓÙÈ·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Master and commander: ™Ù· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» CSI Las Vegas Facing evil

07.00 √Ï›‚È· 07.30 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑È¿ÓÙÔ˘ 08.30 ÿÈÓÙÈ 09.00 Food, challenging our future 10.00 ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘

06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜ 18.00 Still standing 19.00 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «ª·‰·Á·ÛοÚË» 22.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «30¿Ú˘ ·fi Û›ÙÈ» 02.45 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜

Ìfi‰·˜ 11.00 ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ 11.30 √ ª·ÓÒÏ˘ Ô ¡ÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ 12.30 ¶·Ú·Ï¿‚·Ù ‰ÈÔÚÈÛÌfiÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 √È-

ALPHA 06.30 07.00 07.30 08.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.45 22.40 00.50 01.50

05.30 06.30 07.30 09.00 09.50 10.50 12.20 12.50 15.00 16.40

ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª¤ÈÏÈ 15.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ·ÓÈ„Èfi˜ ÌÔ˘ Ô ª·ÓÒÏ˘» 17.00 ™¿Ú·, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ Õ‚ÔÓÏÈ 19.00 √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜

16.50 17.50 18.40 20.00 21.00 22.00 22.50 23.30 00.40

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ Outlander Last resort

ANT1

∂ƒΔ 1 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 18.00 18.15 18.50 19.40 20.45 20.55 22.00 23.00 00.00 00.10

¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢¤Î· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶Ô˘·Úfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ∏ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '60 ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

08.00 °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 09.00 ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· 10.00 ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· 11.00 √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· 12.00 ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.45 ∑fiÚÈη Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· 15.00 §›ÙÛ·.com 16.15 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ‰Â Á˘Ó‹ Ó· ÊÔ‚‹Ù·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·» 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 19.00 ∑ËÙÂ›Ù·È Chef 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «J.I.Joe: ∏ Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÎfiÌÚ·» 01.45 Vice specials

ÛÊ˘Á˜ 11.30 √ ª·ÓÒÏ˘ Ô ¡ÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ 12.30 ¶·Ú·Ï¿‚·Ù ‰ÈÔÚÈÛÌfiÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª¤ÈÏÈ 15.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏

ALPHA 06.30 07.00 08.00 09.00 10.00

MEGA 06.10 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 07.10 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 08.10 ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 09.10 Love sorry 10.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 11.10 √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA 12.00 Èڛ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ 13.10 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 15.00 ΔÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 16.50 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 18.20 ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.00 ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ 20.10 Taxi girl 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.20 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 18.30 19.00 20.00 20.55 22.00 00.00 00.10

¿ÛÙ· ‚Ú¿ÛÙ· 12.00 ∂Ó·¤ÚȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ 12.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂ÍÔÌÔÏfiÁËÛË ÌÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜» 14.00 ŒÌÈÏÈ 16.00 Èڛ˜ ÂÚÒÙËÛË 16.30 ∞Ú¯·›ˆÓ ‰Ú¿Ì· 17.30 ∞fi ·ÁοıÈ Úfi‰Ô 18.30 ΔÔÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ 19.00

STAR

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterclass ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÙÂÌÂÏfiÛ΢ÏÔ» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ÎfiÌÌËÛ· Ù˜ ∫¤Ú΢ڷ˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ¯·ÚÙÔÚ›¯ÙÚ·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫¿Ùˆ Ô ¤ÚˆÙ·˜!» CSI Las Vegas Facing evil

07.00 07.30 08.00 08.30

Max Steel Transformers Ninjago ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Do 09.00 Baby Looney Toons 09.15 ∏Ú·ÎÏ‹˜ 10.15 Blind taste 11.15 Master chef 13.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «§·ÁˆÓÈÎfi ∫-9: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹» 15.20 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ 16.20 Shopping star 17.45 ∂›‰ËÛÂȘ 17.55 House 18.50 √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Prada» 23.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÎÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·» 01.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶ÂÚÈÔÏ›·»

˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ۤӷ» 17.00 ™¿Ú·, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ Õ‚ÔÓÏÈ 19.00 √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ 21.00 SummERTime

STAR

™∫∞´

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Bobby and Bill PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ Super hero girls Barbie Ben 10 17.45 Beyblade Burst 18.00 ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ 20.00 «√ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ 2» 21.00 15.15 Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· 16.45 How I met your mother 23.00 17.40 Eȉ‹ÛÂȘ 17.50 Mysteries of Laura 01.30 18.50 The Big Bang theory 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «∂ÁÒ Ô ··ÈÛÈfiÙ·ÙÔ˜» 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î 20.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Top cat» 22.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ 22.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ˙·Î «The twilight saga: ∏ ¯·Ú·˘Á‹ 2» Î·È ƒfiÔ˘˙: ª·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô» 00.15 Δ· ¯›ÏÈ· ÚfiÛˆ- 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ÕÓ·ÌÂÏ» · ÙÔ˘ ŒÏÙÔÓ Δ˙ÔÓ

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ¢Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Eat cook love 2017: ŒÙÔ˜ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· One way ticket ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂˜ ·‡ÚÈÔÓ Ù· ÛÔ˘‰·›· √È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ÕÓÙ ÁÂÈ·…» ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫Ú‚¿ÙÈ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·»

∂ƒΔ 2 07.00 Pajanimals 07.30 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 08.00 ¡ÙÂÓÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 08.30 √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ 09.00 °È¿Î·ÚÈ 09.30 ∫˘ÓËÁÔ› ‰Ú¿ÎˆÓ 10.00 ªÈ· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È ÌÈ· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 10.30 ¶›Ë Ê·ÎȉÔ̇ÙË 11.00 ™ÂÊ

15.20 16.20 17.45 17.55 18.50 19.55 21.00

™∫∞´

∂ƒΔ 1

MEGA

TV mall √ ª¿ÈϘ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ¡fiÛÙÈÌË ÁË ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ŒÏ· Ó’ ·Á·Ëıԇ̠ÓÙ¿ÚÏÈÓÁλ 16.00 ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ 17.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÎÔÚÔ˚‰¿ÎÈ Ù˘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Ô˜» 21.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Chef» 00.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ŒÏ· Ó’ ·Á·Ëıԇ̠ÓÙ¿ÚÏÈÓÁλ 02.00 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

09.00 09.15 10.15 11.15 13.45

Max Steel Transformers Ninjago ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Do Baby Looney Toons ∏Ú·ÎÏ‹˜ Blind taste Master chef •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «One for the money» ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Shopping star ∂›‰ËÛÂȘ House √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ Ê˘Á¿» NCIS

21.00 ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ 22.00 ∫Ï‹ÚˆÛË Δ∑√∫∂ƒ & ¶ƒ√Δ√ 22.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∫ÔÎfi ™·Ó¤Ï» 00.15 ∏ ÛÎËÓ‹ Ù˘ jazz

∂ƒΔ 2 07.00 √Ï›‚È· 07.30 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑È¿ÓÙÔ˘ 08.30 ÿÈÓÙÈ 09.00 Floods, challenging our future 10.00 ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ 11.00 ¶Úfi-

07.00 07.30 08.00 08.30

02.15

MEGA

TV mall ∏ ŒÏÂÓ· ÙÔ˘ Õ‚·ÏÔÚ ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Happy day ÛÙÔÓ ALPHA ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡fiÛÙÈÌË ÁË ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· World party ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

STAR

23.30

∂ƒΔ 2

ANT1

™∞μμ∞Δ√

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

06.00 10.00 11.30 12.00 13.45 14.00 14.30 15.40

∫·ÏË̤ڷ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Eco news Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Icarus action ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙÔÓ ÕÚË ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ „‡ÙÚ·» ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫¿Ùˆ ÔÈ ¤ÚˆÙ˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «My super ex-girlfriend» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜»

08.40 09.10 09.30 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.30


16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

Κάθε άνθρωπος εκπέμπει τη δική του οσμή, που τον κάνει να ξεχωρίζει, όπως συμβαίνει και με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυστριακοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο ιδρώτας, το σάλιο και τα ούρα έχουν διαφορετική οσμή. Έτσι και τα ζώα αναγνωρίζουν τα αφεντικά τους, καθώς και τους υπόλοιπους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί τους, από τη μυρωδιά που αυτοί εκπέμπουν.

Ελληνόπουλα: τα πιο υπέρβαρα παιδιά

Έρευνα που έγινε από Φινλανδούς επιστήμονες εστίασε στα οφέλη του μούρου ως προς την καταπολέμηση μιας ουρολοίμωξης. Συγκεκριμένα, όσοι καταναλώνουν σε καθημερινή βάση ένα ποτήρι χυμού από μούρα έχουν έως και 50% μειωμένα επεισόδια ουρολοίμωξης και περιορισμένες υποτροπές.

Παιδική παχυσαρκία: τι να προσέχουν οι γονείς ια άλλη μια χρονιά η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία. Ενώ τα ποσοστά στις ΗΠΑ αρχίζουν για πρώτη φορά να υποχωρούν, οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι το 44% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Η έναρξη της σχολικής περιόδου είναι, ίσως, η πιο κατάλληλη περίοδος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του αυξημένου βάρους ενός παιδιού, το οποίο απαιτεί αλλαγή των διατροφικών συνηθειών. Συχνά, αρκετά παιδιά αντιδρούν στις αλλαγές αυτές, με αποτέλεσμα τις συνεχείς συγκρούσεις με τους γονείς. Κατά την έναρξη, όμως, της σχολικής περιόδου, το ημερήσιο πρόγραμμα του παιδιού αλλάζει, όπως και εκείνο της διατροφής. Έτσι, είναι η κατάλληλη στιγμή για όσες αλλαγές χρειάζεται να

Γ

πάρε

8

γίνουν, κάνοντας παράλληλα συζητήσεις με το παιδί, σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τις σωστές επιλογές τροφίμων. Σύμφωνα με τον κλινικό διαιτολόγο - διατροφολόγο και επιστημονικό συνεργάτη του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών Γιάννη Χρύσου, τα συχνά διατροφικά λάθη είναι: η τακτικότητα των γευμάτων, ο έλεγχος των ποσοτήτων, η σωστή παρασκευή και ο περιορισμός της χρήσης λίπους και ελαίων, η μείωση της κατανάλωσης αναψυκτικών και χυμών, η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης κ.ά. Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία των δημητριακών συνίσταται να υπάρχει μόνο ψωμί ολικής άλεσης στο σπίτι – αφού είναι πιο υγιεινό για όλους. Το πιο δύσκολο, σύμφωνα με τον κ. Χρύσου, είναι να ελεγχθεί η διατροφή του παιδιού το διάστημα της ημέρας που περνά στο σχολείο. Συ-

χνά, τα κυλικεία, αντίθετα με την οδηγία των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, ζάχαρη ή λιπαρά. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και αρκετοί γονείς, οι οποίοι είτε προσπαθώντας να βρουν λύσεις στο «αδιέξοδο» του σχολικού σνακ είτε «δωροδοκώντας» τα παιδιά με συσκευασμένα σνακ αμφίβολης θρεπτικής αξίας δημιουργούν πειρασμούς που επιβαρύνουν τόσο τα παιδιά τους όσο και τους φίλους τους. Ορισμένες προτεινόμενες επιλογές που μπορεί να δίνονται από το σπίτι στο παιδί είναι φρούτα σε συνδυασμό με ένα σάντουιτς με διάφορα συστατικά, όπως τυρί, μπιφτέκι, αυγό ή τόνο. Μια αραβική πίτα. Ξηροί καρποί, όπως αμύγδαλα ή καρύδια χωρίς αλάτι. Μία μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης, ένα παστέλι, μία μπάρα χαλβά από ταχίνι κ.ά.

Η σόγια πιθανόν προλαμβάνει τον καρκίνο του προστάτη. Την πρωτότυπη αυτή μελέτη διεξήγαγαν επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, προκειμένου να ελέγξουν τα οφέλη στον ανδρικό οργανισμό της ουσίας equol, η οποία σχηματίζεται στο έντερο μετά την κατανάλωση προϊόντων σόγιας.

πάρε

9

«√¢∏°√™» °π∞ À°π∏ ∂°∫∂º∞§√

7 ...συμβουλές για να προληφθούν η άνοια, το Αλτσχάιμερ, και γενικότερα εγκεφαλικά και καρδιαγγειακά προβλήματα προέκυψαν από 182 επιστημονικές έρευνες. Το «Life's Simple7», όπως το ονομάζουν οι επιστήμονες, προβλέπει: έλεγχο αρτηριακής πίεσης, χοληστερίνης και σακχάρου, άσκηση, διατροφή, απώλεια περιττού βάρους και διακοπή καπνίσματος.

Καμπανάκι για τα υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων κρούουν οι επιστήμονες, υποστηρίζοντας ότι οι ουσίες που περιέχονται μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία, άσθμα ή αναπνευστικές δυσκολίες. Κατά τη νέα έρευνα εξετάστηκαν 122 ουσίες, σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

νας στους δέκα ανθρώπους θα βιώσει τουλάχιστον μία κρίση πανικού κάποια στιγμή στη ζωή του. Αυτό προκύπτει από έρευνες που διεξήχθησαν προτού ακόμη η οικονομική κρίση πλήξει το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Τη στιγμή του επεισοδίου το άτομο πανικοβάλλεται, χάνει τον έλεγχο, κυριεύεται από έντονο φόβο άγνοιας ως προς το τι ακριβώς του συμβαίνει, και άγχος για το πώς θα εξελιχθεί... «Αισθανόμουν ότι θα πεθάνω...», «... ότι διαλύομαι...», «θα λιποθυμούσα», «έσβηνα...», «χανόμουν...». Έτσι περιγράφουν οι πάσχοντες την επώδυνη και τρομακτική αυτή εμπειρία. Σύμφωνα με τις έρευνες, το 50% των ανθρώπων που βιώνουν κρίσεις πανικού απευθύνονται στον καρδιολόγο, λόγω της ταχυκαρδίας την περίοδο του επεισοδίου. Ειδικά στις κρίσεις με μεγάλη ένταση πολλοί πάσχοντες κυριεύονται από φόβο ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας -π.χ. έμφραγμα-, γι' αυτό αναζητούν βοήθεια στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου. Όταν τα αποτελέσματα κλινικών εξετάσεων αποκλείουν το οργανικό αίτιο, τότε... ο συνήθης ύποπτος έχει όνομα - και λέγεται «κρίση πανικού».

E

χρονική έναρξη των κρίσεων ως επί το πλείστον έχει αφετηρία την ηλικία των 20, με διπλάσια συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες. Σε γενικές γραμμές, τα συμπτώματα είναι: ◗ Αποπροσωποποίηση (αίσθηση απομάκρυνσης από τον εαυτό) ◗ Ακανόνιστος χτύπος καρδιάς (αίσθημα παλμών), ταχυκαρδία ◗ Αίσθημα βάρους/σφί- ª¶∞ƒ¢∞ ξιμο στο στέρνο, πόνος στο στήθος, δύσπνοια, αίσθημα ασφυξίας, κόμπος στο λαιμό ◗ Ζαλάδα, τάση για λιποθυμία, έλλειψη ισορροπίας, αίσθημα αστάθειας, θολή όραση ◗ Μούδιασμα/μυρμηγκιάσματασε όλο το σώμα ή στα άκρα ◗ Αίσθημα παγωμένου νερού στην πλάτη ◗ Ναυτία/τάση για εμετό, γαστρική δυσφορία, εντερικές ενοχλήσεις ◗ Μυϊκή ένταση, κράμπες, τρέμουλο, αδυναμία ◗ Περικάρδιος πόνος, σφίξιμο-πλάκωμα στο στήθος ◗ Εξάψειςκαι εφίδρωση ή ρίγη.

Η

∂§™∞

˘Á›·

Μυρωδιά όπως αποτυπώματα

51

∞ÓÙÈÏËÊı›ÙÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡

π·ÙÚÈÎfi ‚‹Ì·

¢π∞Δƒ√º∏ &

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ο επεισόδιο πανικού έχει διάρκεια έως και δέκα λεπτά, περιλαμβάνει τέσσερα τουλάχιστον από τα παραπάνω (ψυχολογικά και σωματικά) συμπτώματα, με χρονική επανάληψη πέραν του διαστήματος του ενός μήνα. Η συχνότητα και η ένταση των κρίσεων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασής, καθώς από και τα στρεσογόνα ερεθίσματα. Σύμφωνα με την Επιστήμη της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA), η κρίση πανικού δεν είναι αναίτια. Υπάρχει ένα στρεσογόνο ερέθισμα που πυροδοτεί το επεισόδιο πανικού, όπως και στην περίπτωση του μετατραυματικού στρες. Αν και τρομακτική, η εμπειρία της κρίσης πανικού αποτελεί το «καμπανάκι» που υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι είναι... άνθρωπος και ότι έχει πιέσει αρκετά τον εαυτό του. Περά από τη χαλάρωση που συστήνεται απ' όλους τους ειδικούς, η σωστή αντιμετώπιση της κρίσης πανικού χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση από κλινικό ψυχολόγο ή/και ψυχίατρο, καθώς τα αιτία μπορεί να είναι βαθύτερα...

Τ

*Η Έλσα Μπάρδα είναι κλινικός ψυχολόγος - αναλύτρια Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ιδανική επιλογή για στελέχη εταιριών που πλέον φορολογούνται για το εταιρικό αυτοκίνητό τους σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο, αποτελούν πολλά δημοφιλή μοντέλα της Volvo, σε πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού. Η Volvo προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από μοντέλα που επιφέρουν την ελάχιστη επιβάρυνση για το χρήστη. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική άνοδο στον τομέα των Εταιρικών Πωλήσεων, δείχνοντας τάσεις συγχρονισμού με ό,τι ισχύει εδώ και δεκαετίες στη Δυτική Ευρώπη. Παράλληλα, η νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης επιβαρύνεται φορολογικά για τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, έχει αναδείξει τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του κάθε μοντέλου ως έναν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή μάρκας και μοντέλου, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ποσό φόρου που καλείται να πληρώσει ο χρήστης-κάτοχος. Όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά αυτοκινήτου σήμερα, η Volvo παρουσιάζει την καλύτερη συνολικά λύση για τους εταιρικούς χρήστες. Η σουηδική premium μάρκα προσφέρει διάφορα

μοντέλα της σε πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, τα οποία ξεχωρίζουν ανάμεσα στον ανταγωνισμό επιφέροντας την ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση για το χρήστη τους! Οι πλέον δημοφιλείς κατηγορίες εταιρικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά είναι αυτές των πεντάθυρων χάτσμπακ και των μεσαίων οικογενειακών. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες η Volvo προσφέρει στη μεν πρώτη τα V40 και V40 Cross Country, στη δε δεύτερη τα S60 και V60, καθώς και τις Cross Country εκδόσεις τους. Πιο αναλυτικά, οι πολύ δελεαστικές και συμφέρουσες από οικονομοτεχνική άποψη προτάσεις της Volvo για εταιρικούς χρήστες απέναντι στον ανταγωνισμό: τα V40 T3 Auto και V40 Cross Country Τ3 Auto με τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. ισχύος 152 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο στο βασικό εξοπλισμό, στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic, έχουν λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) κάτω των 17.000 ευρώ, κάτι το οποίο συνεπάγεται φορολογικό συντελεστή 7% κατά τον υπολογισμό της επιπρόσθετης φορολόγησης του χρήστη για το εταιρικό του αυτοκίνητο (φόρος παροχής σε είδος – benefit in kind).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

ΝΕΟ FORD FIESTA

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

AUTO-MOTO

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

NISSAN LEAF AT-EV

52

Βαθμολογήθηκε με 5 αστέρια Με 5 αστέρια βαθμολογήθηκε το νέο Ford Fiesta στα crash test του ανεξάρτητου οργανισμού αξιολόγησης ασφάλειας αυτοκινήτων Euro NCAP, αφού το πιο προηγμένο τεχνολογικά μικρό αυτοκίνητο της ευρωπαϊκής αγοράς διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην αποφυγή ή μείωση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης σε επιβάτες και πεζούς. Ανάμεσά τους είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection της Ford, που για πρώτη φορά μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή συ-

Σε ολόκληρη την Ευρώπη ο Chris και η Julie χρησιμοποίησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο ταχυφορτιστών, που προσφέρουν φόρτιση της μπαταρίας κατά 80% σε μόλις 30 λεπτά.

Το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα που τερματίζει Τη γραμμή τερματισμού του Ράλι Μογγολίας στο Ulan-Ude, διέσχισαν ο Chris και η Julie Ramsey, ένα ζευγάρι Σκο-

DIELPIS FORMULA 1

Αγώνες ταχύτητας σε Τατόι και Ρόδο Στην αναβίωσητων αγώνων ταχύτητας στο ιστορικό αεροδρόμιο του Τατοΐου ύστερα από 35 χρόνια, καθώς και στο αεροδρόμιο των Μαριτσών της Ρόδου ύστερα από 45 χρόνια, αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Παύλος Αλέπης, παρουσιάζοντας τους αγώνες ταχύτητας κύρους που τελούνταιυπό την αιγίδα και την στήριξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Ρόδου. «Η προσπάθεια αυτή έγινε μέσα στο πλαίσιο του μεγάλου project για την υλοποίηση του σχεδιασμού του DielpisFormula1 της πίστας των Αγώνων και την οργάνωση των αγώνων F1 στην περιοχή Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερατσινίου μετά

την έγκριση του project από τον Bernie Ecclestone», είπε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου ο κ. Αλέπης, παρουσία του δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου, του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δρος Βασίλη Αποστολόπουλου και του προέδρου του Σωματείου DielpisFormula1, αρχιτέκτονα δρος Θανάση Π. Παπαθεοδώρου. Παίρνοντας το λόγο ο κ. Χατζηδιάκος μίλησε για την αναβίωση των αγώνων ταχύτητας στη Ρόδο στο Αεροδρόμιο Μαριτσών, ύστερα από 45 χρόνια, ενώ ο κ. Αποστολόπουλος ανέλυσε τα θέματα γύρω από την διοργάνωση, επισημαίνοντας και τις δυσκολίες.

γκρούσεων στο σκοτάδι. Μάλιστα, το Euro NCAP έδωσε υψηλή βαθμολογία στο Fiesta για την προστασία τόσο των ενηλίκων επιβατών (87%) όσο και των παιδιών (84%). Το Fiesta βαθμολογήθηκε με άριστα σε δοκιμές που προσομοιώνουν πλευρική σύγκρουση οχήματος με όχημα, ενώ υψηλή βαθμολογία συγκέντρωσε ομοίως στις εμπρόσθιες συγκρούσεις και στις πλευρικές σε κολόνα – προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για όλους τους επιβαίνοντας και ικανοποιητική ασφάλεια σε οπίσθιες συγκρούσεις.

Ο κ. Παύλος Αλέπης, ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος, ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος και ο δρ Θανάσης Π. Παπαθεοδώρου.

τσέζων. γνωστοί και ως «Plug In Adventures», το περασμένο Σάββατο. Αυτή ήταν και η πρώτη συμμετοχή που κατάφερε να ολοκληρώσει την επική διηπειρωτική πρόκληση με ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο τροποποιημένο Nissan LEAF, που ονομάστηκε AT-EV (ηλεκτροκίνητο όχημα παντός εδάφους). Ο Chris και η Julie εγκατέλειψαν τη γραμμή εκκίνησης του Goodwood Motor Circuit στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 16 Ιουλίου, και ταξίδεψαν 8.000 μίλια μέσω 13 χωρών. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους φόρτισαν το αυτοκίνητό τους 111 φορές, κάτι λιγότερο από £100 σε κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, φτάνοντας στην γραμμή τερματισμού της Σιβηρίας, στα βόρεια σύνορα με τη Μογγολία.


Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Sports

16 -1 7 Σεπτεμβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ª›· -·ÎfiÌË«Ì·‡ÚË ¯ÚÔÓÈ¿» ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με υπερβολικές υποσχέσεις, που έδωσε η ίδια η ομάδα μέσω Ευρώπης, και αισιοδοξία μεγαλύτερη από εκείνη που τα δεδομένα της επέτρεπαν. Αυτή μπορεί να είναι, τελικά, μια ακόμη πιο «μαύρη χρονιά» για τους «πράσινους», και, όπως φαίνεται, θα χρειαστεί να βασανιστεί πολύ ο Μαρίνος Ουζουνίδης μέχρι να πετύχει να δέσει το σύνολο. Εάν ποτέ καταφέρει να το δέσει, καθώς οι αλλαγές είναι πάρα πολλές και έγιναν καθυστερημένα. Είναι ∫∞Δ™∞ƒ√™ ακραίο, όμως τα περισσότερα πρόσωπα που αποκτήθηκαν φαίνεται ότι δε χρειάζονται. Ο Λουτσιάνο είναι λανθασμένη επιλογή, κάτι που φαίνεται από τις άσκοπες κινήσεις του σε κάθε ματς, την ώρα που και ο Γιόχανσον είναι επιρρεπής στα λάθη. Η ομάδα για πολλά χρόνια στηριζόταν στον Μπεργκ και στα τρεξίματα του Ζέκα, όμως αυτοί αποτελούν παρελθόν. Το κυριότερο πρόβλημα είναι πως ο προπονητής είχε μία διάταξη βασισμένη σε παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πέρυσι ο κάθε ποδοσφαιριστής μπορούσε να υπηρετήσει το ρόλο του. Αυτή την ώρα η εικόνα της ομάδας δείχνει πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

υτό θα πει ταχύτητα! Δεν πρόλαβε να ακουστεί καλά-καλά η κόρνα της γραμματείας στον προημιτελικό με τη Ρωσία, και ο Κώστας Μίσσας αποτέλεσε παρελθόν από την εθνική ομάδα μπάσκετ. Η ηγεσία της Ομοσπονδίας επί της ουσίας είχε λάβει, άλλωστε, αυτή την απόφαση από την ημέρα που ανακοίνωσε τη συνεργασία μαζί του, και για να την ανατρέψει ο προσωρινός Μίσσας θα έπρεπε να προκριθεί στον τελικό (τουλάχιστον...). Η επόμενη ημέρα βρίσκει την Εθνική σε αναζήτηση αφεντικού στον πάγκο (μόνο εκεί, αλίμονο…), και οι καλά ενημερωμένες πηγές μιλούν για φαβορί με ονοματεπώνυμο. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου φέρεται ο επικρατέστερος, καθώς η μέχρι τώρα συνεργασία με την Ομοσπονδία έγινε σε άριστο επίπεδο και επισφραγίστηκε και από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ με την ομάδα Κάτω των

Α

Ο κόουτς της πρωταθλήτριας Ευρώπης ομάδας Νέων ετοιμάζεται για την «επίσημη αγαπημένη»

20. Ο Έλληνας τεχνικός εργάζεται στον ΠΑΟΚ, που συμμετέχει στο Champions League, έχει αφήσει έργο στις μικρές Εθνικές, και είναι σημαντικό ότι το ρόστερ θα του ταιριάζει, ενώ η διοργάνωση της FIBA δεν ακουμπά τις ημερομηνίες των αγώνων της Εθνικής. Ο ίδιος περιμένει την κλήση από τον Βασιλακόπουλο προκει-

μένου να αναλάβει, και με τα νέα δεδομένα στο άθλημα, αυτή όντως δείχνει λογική επιλογή. Διότι με το σύστημα με τα «παράθυρα» των αγώνων για το Παγκόσμιο του 2019, δηλαδή με τις ενδιάμεσες ημερομηνίες μεταξύ των παιχνιδιών στην Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, διαφορετική λύση δε θα μπορούσε να προκύψει. Όπως, άλλωστε, θα συμβεί και με τα ρόστερ των εθνικών ομάδων, καθώς οι σπουδαίοι παίκτες δύσκολα θα εγκαταλείψουν τους αγώνες των ομάδων τους για να φορτωθούν χρόνο παιχνιδιού στα προκριματικά του Παγκοσμίου. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κόντρα της FIBA με την Euroleague δεν ξέρουμε καν ποιοι παίκτες θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι της «επίσημης αγαπημένης». Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η Εθνική

οφείλει να αλλάξει λογική για να μείνει στο προσκήνιο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώσει η δεξαμενή των παικτών. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έχει προλάβει μέσα σε τέσσερα χρόνια στα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα να κατακτήσει δύο χρυσά με τη γενιά των 97άρηδων – στο Βόλο στο Ευρωμπάσκετ του 2015 και το άλλο στην Κρήτη. Με το δεύτερο μετάλλιο ανέβηκε στην 4η θέση της λίστας των προπονητών με τα περισσότερα σε εθνικές ομάδες. Όσα και οι Παναγιώτης Γιαννάκης, Κώστας Μίσσας, Γιώργος Βλασσόπουλος, Γιώργος Τσίτσκαρης και Μάνος Μανουσέλης. Η Ομοσπονδία καλείται να βρει άμεσα τον άνθρωπο που θα λάβει τα ηνία, καθώς στις 24 Νοεμβρίου ξεκινούν τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, με τον αγώνα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

¢ÈÏ‹ ·Ó¿ıÂÛË ¯ˆÚ›˜ „ËÊÔÊÔÚ›· Ιστορική απόφαση της ΔΟΕ στη σκιά των αποχωρήσεων

Οι Πόλεις του Φωτός και των Αγγέλων θα φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Το Παρίσι και το Λος Άντζελες έλαβαν το χρίσμα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τρίτη φορά. Στο Παρίσι είχαν διοργανωθεί, επίσης, το 1900 και το 1924, και στο Λος Άντζελες το 1932 και το 1984. Η ΔΟΕ αποφάσισε να απονείμει ταυτόχρονα τις δύο διοργανώσεις (για πρώτη φορά), μετά

την αποχώρηση τεσσάρων εκ των έξι πόλεων που είχαν θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του 2024, εν μέσω ανησυχιών για το οικονομικό μέγεθος και την πολυπλοκότητα της διοργάνωσης. Είναι από τις σπάνιες φορές που δε διεξήχθη ψηφοφορία, αλλά έγινε ανάθεση απευθείας. Η αμερικανική πόλη θα λάβει έξτρα επιχορήγηση 300 εκατ. δολ.

∞¡Δø¡∏™

º·‚ÔÚ› Ô ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜

™Δ∏¡ ¶∞°π¢∞ Δ√À √º™∞´¡Δ

Η

μεταγραφή του Σουηδού Χίλιεμαρκ διαφημίστηκε, όμως οι δυνατότητές του δεν αντιστοιχούν στη δουλειά που έκανε ο Ζέκα. Δημιουργικός, παίζει κάθετα, αλλά δεν καλύπτει τις αποστάσεις που κάλυπτε ο Ζέκα. Κατά συνέπεια είναι ένα «εργαλείο» που δεν καλύπτει το κενό που άφησε το προηγούμενο καθοριστικό για τη λειτουργία της ομάδας. Αυτή την ώρα «τρεχαντήρι» στην ομάδα δεν υπάρχει, ούτε αποτελεσματικός με σοβαρά ποσοστά επιθετικός. Η λειτουργία της ενδεκάδας αποδομήθηκε.

Η

Παναθηναϊκός τελειώνοντας η περσινή χρονιά είχε ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό πλάνο. Οι ποδοσφαιριστές, όμως, που το στήριξαν και «κούμπωναν» σε μεγάλο βαθμό έφυγαν και αποκτήθηκαν άλλοι με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η δουλειά που έχει να κάνει ο Ουζουνίδης είναι πολύ δύσκολη και σύνθετη, χωρίς να είναι βέβαιο ότι προλαβαίνει. Και αυτό είναι τόσο απλό, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως εάν οι «πράσινοι» δεν καταφέρουν να νικήσουν ούτε αυτή την αγωνιστική και τελειώσουν το ματς με τον Απόλλωνα έστω ισόπαλοι, θα αρχίσει να πέφτει στο τραπέζι για πρώτη φορά και η αλλαγή προπονητή…

Ο


54

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

SPORTS

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2017

√ ¢∏ª∏Δƒ∏™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ ¢√À§∂À∂π Δƒ∂π™ ª∏¡∂™ Δ√ ¶§∞¡√ ια απλή διαδικτυακή συνομιλία, όπως αυτή που είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με φίλαθλο του «τριφυλλιού» τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο μετά την εικόνα- διασυρμό της ποδοσφαιρικής ομάδας στην Κέρκυρα, φάνηκε απλή. Στην παρούσα χρονική στιγμή, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια τη νέα πραγματικότητα στον Παναθηναϊκό, η οποία προκαλεί, πλέον, άμεσες εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του αφεντικού του μπάσκετ να κάνει άμεση κίνηση για την ΠΑΕ και το σύλλογο συνολικά, γεγονός που φανέρωσαν και οι πράξεις του το τελευταίο διάστημα. Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ προχώρησε «αθόρυβα», και μετά το πλάνο που αποκάλυψε τον Ιούνιο με το «PAO Foundation», είχε τον πρώτο κύκλο επαφών με την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ τους υφίσταται από τις αρχές του καλοκαιριού. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν γίνει σε πολύ καλό κλίμα και δεν ήταν τυχαία η στήριξη του Γιαννακόπουλου στον Αλαφούζο όταν ο κόσμος των «πρασίνων» δήλωνε για ακόμη μία φορά την οργή του προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Στις αρχές Οκτωβρίου θα ξεκαθαρίσουν όλα όσον αφορά στην αλλαγή σκυτάλης στην ΠΑΕ, όπως και στο πλάνο για το σύλλογο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει σειρά επαφών προκειμένου να συγκροτήσει δυνατή επιχειρηματικά ομάδα με καλούς συμπαίκτες, και παράλληλα προετοιμάζει το πλάνο της επόμενης ημέρας, που προβλέπει ενοποίηση του Παναθηναϊκού σε όλα τα επίπεδα, με κεντρικό άξονα το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. «Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η δημιουργία της Παναθηναϊκής Πολιτείας. Η συστέγαση δηλαδή όλων των τμημάτων του συλλόγου. Ελπίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, παραχωρώντας μας με μακροχρόνια μίσθωση το ΟΑΚΑ», δήλωσε στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση, την περασμένη Τετάρτη, καλώντας σε συστράτευση όλες τις παναθηναϊκές δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι είναι «μονόδρομος το PAO Foundation». Τώρα, όσον αφορά στην ΠΑΕ, εξήγησε: «Ξεκαθαρίζω ότι η ειλικρινής πρόθεσή μου δεν είναι να αναλάβω προσωπικά την ΠΑΕ, ούτε καν να τη διαχειριστώ, πόσο μάλλον, δε, να επωμιστώ τις οικονομικές αστοχίες των προηγούμενων ετών. Πέραν τούτου, το ομιχλώδες και σκοτεινό τοπίο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια, ούτε το γνωρίζω ούτε επιθυμώ να το μάθω. Μοναδική πρόθεσή μου είναι να αποτελέσω το θεματοφύλακα της Παναθηναϊκής Ιδέας, έχοντας ως προίκα τη σπουδαία πορεία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού τα τελευταία τριάντα

Μ

Η πολυετή παραχώρηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου.

Πιο προσεγμένη και μελετημένη η δεύτερη προσέγγιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Γιάννη Αλαφούζο.

«ªÂı˘Ṳ̂ÓË» ¶Ú¿ÛÈÓË ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ √∞∫∞ Η συμμετοχή θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος

,,

Ο Ερασιτέχνης δε θα μπορούσε να λείπει από το σχέδιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η οικογένειά του έχει συνδεθεί με τη «μάνα του λόχου».

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Δεν έχει περάσει, πάντως, πολύς καιρός από την παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος μέσω Instagram έστειλε μήνυμα για την επανίδρυση του συλλόγου! Ανεβάζοντας μια μακέτα με το τριφύλλι και τα σήματα του Ερασιτέχνη, της ΚΑΕ, της ΠΑΕ και του ΟΑΚΑ, που δύναται να αποτελέσει το σπίτι για ολόκληρο τον Παναθηναϊκό, έβαλε στο τραπέζι την ιδέα της δημιουργίας του «PAO FOUNDATION» τονίζοντας: «Η μόνη λύση για: α) το μπάσκετ να ξαναπάρει ευρωπαϊκά, β) το ποδόσφαιρο να έχει ανάλογες επιτυχίες με το παρελθόν, και γ) τα ερασιτεχνικά αθλήματα να ξαναγίνουν ανταγωνιστικά είχρόνια, που μου δημιουργεί την ηθική υποχρέωση να δώσω τη μάχη για την αναγέννηση του συλλόγου».

Διαφορετική κατάσταση Ενώ, λοιπόν, οι περισσότεροι περί-

ναι η συσπείρωση όλων των παναθηναϊκών δυνάμεων (οικονομικών και μη), και να επανιδρυθεί ο σύλλογος». Η ανάρτηση και η πρότασή του για επανίδρυση του συλλόγου προκάλεσε βροχή από θετικά σχόλια, με τον κόσμο να ζητά διευκρινίσεις από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, ο οποίος απαντώντας σε έναν εκ των οπαδών που τον ρώτησε αν έχει να κάνει με τη φορολογία αυτό το πρότζεκτ, τόνισε: «Όχι, έχει να κάνει με ότι κανένας δεν μπορεί να τα σηκώσει όλα. Εδώ το μπάσκετ καλά-καλά δε βγαίνει για υψηλό επίπεδο... Χρειάζονται συμπαίκτες».

μεναν πως θα τοποθετηθεί ως διάδοχος του Γιάννη Αλαφούζου στο ποδόσφαιρο, ο ισχυρός άνδρας του μπάσκετ διαχώρισε τη θέση του. Οι γνώστες των προθέσεών του υποστηρίζουν, πάντως, πως αυτό έχει να κάνει με το περιθώριο που επιθυμεί να παρέχει

σε υποψήφιους συμπαίκτες προκειμένου να βγουν μπροστά οικονομικά και με κάποιον πρόεδρο κοινής αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος θα είναι παρών και στο ποδόσφαιρο. Έτσι κι αλλιώς, το όνομα της οικογένειας Γιαννακόπουλου δεν είναι εσχάτως

εμπλεκόμενο στα δεδομένα της «πράσινης» ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Η εποχή όπου μερίδα των φίλων της ομάδας φώναζε ύστερα από αποτυχημένα αποτελέσματα το«Παύλο Θεέ πάρε την ΠΑΕ» έχει χαραχθεί στη μνήμη του συνόλου των ποδοσφαιρόφιλων. Η κατάσταση τώρα είναι εντελώς διαφορετική και το «Παύλο Θεέ» θα μπορούσε να δώσει τη σκυτάλη στο «Δημήτρη Θεέ». Αυτή είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά μια ευκαιρία πιθανή ώστε το όνομα της οικογένειας Γιαννακόπουλου να λάβει μέρος στην επόμενη μέρα, η οποία αφορά στην επιβίωση του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκτιμά πως το έδαφος είναι πρόσφορο, όμως βάζει στον εαυτό του ένα πολύ συγκεκριμένο δεδομένο.Ο ισχυρός άνδρας του μπάσκετ επιθυμεί να μην είναι μόνος. Θέλει συμμάχους με αντικειμενική υποστήριξη, διότι δεν είναι επιχειρηματικά επιτρεπτό –σε μια εποχή όπως η σημερινή– να κρατήσει κανείς μαζί μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να τα έχει σε επίπεδο ανταγωνιστικό. Έως τις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχουν εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φροντίσει να ενημερωθεί για τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ και θα αποβεί καθοριστική η προσπάθεια του Γιάννη Αλαφούζου, ώστε να διευκολύνει την έλευση του διαδόχου του. Αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα καλύψει ο ίδιος (ο Αλαφούζος) μέρος των χρεών, τα οποία υπολογίζονται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι διαθέσεις του στο συγκεκριμένο ζήτημα θα κρίνουν τις εξελίξεις. Όπως λέγεται στο περιβάλλον του, η συγκεκριμένη πρόταση είναι η πιο σοβαρή που έχει φθάσει στα χέρια του για διάδοχη κατάσταση στο διάστημα που βρίσκεται στην ηγεσία του συλλόγου. Οριστικές εξελίξεις αναμένονται σε 3-4 εβδομάδες, καθώς συνεχίζεται ο έλεγχος στα οικονομικά της ΠΑΕ.


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

16 -17 Σεπτεμβρίου 2017

™Ô˘Ù... Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ Επενδύει στα αθλητικά Δεν ξέρουμε αν οι φήμες για το άνοιγμα της ΕΡΤ4 ως καθαρά αθλητικού καναλιού ευσταθούν, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Αγία Παρασκευή συνεχίζουν το «άνοιγμα» προς τα αθλητικά προϊόντα. Μετά τα δικαιώματα του Μουντιάλ που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στη Ρωσία, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας έκλεισε και το πακέτο της αποκλειστικής μετάδοσης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2018 και των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 που θα λάβουν χώρα στο Τόκιο. Ήδη η ΕΡΤ έχει στο πρόγραμμά της 1 ματς κάθε αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ, το πρωτάθλημα της Football League, το Κύπελλο Ισπανίας, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και βρίσκεται κοντά στο να αποκτήσει τα δικαιώματα των ομάδων της Α1 μπάσκετ.

Διαφήμιση Το διάσημο μοντέλο Ιζαμπέλ Γκουλάρ ήταν μία από τις πολλές καυτές επώνυμες παρουσίες που ξεσήκωσαν φέτος τα ελληνικά νησιά. Το «αγγελάκι» της «Victoria's Secret» βρέθηκε τον Ιούλιο μαζί με το σύντροφό της και τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν Κέβιν Τραπ στη Μύκονο, και από ό,τι φαίνεται πέρασε τόσο καλά, που ακόμη ανεβάζει στο instagram φωτογραφίες από το Νησί των Ανέμων. Δηλώνει μάλιστα ανυπόμονη να ξαναέρθει στη χώρα μας και προτρέπει τους ακόλουθούς της, που ξεπερνούν τα 3,8 εκατομμύρια, να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Ντοπαρισμένος πιάστηκε ο πρωταθλητής Ιρλανδίας στις… κυνοδρομίες. Ο «ήρωας του Κλόνμπριεν», όπως ονομάζεται ο σκύλος, βρέθηκε θετικός σε τρεις διαδοχικούς έλεγχους ντόπινγκ, ο τελευταίος μετά τον τελικό του κυπέλλου «Laurels», όπου η νίκη τού απέφερε στον ιδιοκτήτη του 27.000 λίρες. Στα δείγματα που πάρθηκαν στις 24 Ιουλίου και στις 1 και 22 Ιουλίου, και ανοίχτηκαν μαζί, ανιχνεύτηκε… ηρωίνη. Περιττό να πούμε ότι αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και τα έπαθλα που κέρδισε, και ο ιδιοκτήτης του κινδυνεύει με φυλάκιση.

!

Unfair

55

«Κράξιμο»

Όταν η ομοσπονδία μπάσκετ έβρισκε κλειστές πόρτες ο Κώστας Μίσσας δέχτηκε να βγει μπροστά και να κάτσει στον πάγκο της Εθνικής. Και μπορεί ο «στρατηγός» να φταίει για πολλά από αυτά που συνέβησαν στην ομάδα κατά τη διάρκεια του Eurobasket, όμως οι διαρροές για τους υποψήφιους αντικαταστάτες του, λίγη μόνο ώρα μετά τον αποκλεισμό από τη Ρωσία, ήταν τουλάχιστον unfair και έμοιαζε σαν η Ομοσπονδία να του ρίχνει όλο το φταίξιμο.

Την επίσημη σελίδα του στο facebook άνοιξε ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, και μάλιστα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ την παρουσίασε και αυτή, ώστε ο κόσμος να μην τις μπερδεύει με άλλες που φέρουν το όνομά του. Μόνο που οι φίλοι του «δικέφαλου» δεν καλοδέχτηκαν τον 27χρονο Σέρβο. Αρχικώς τον «έκραξαν» για την κατακόκκινη φανέλα της Εθνικής που φορούσε στη φωτογραφία του προφίλ, και στη συνέχεια του τα έσυραν για την απόδοσή του…

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ «καθαρή» ΠΑΕ Έλληνας ο «Βίγια»

Ένα από τα βασικά ζητήματατων ημερών είναι φυσικά η πρότασητου Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ίδρυση του PAO Foundation, και στις βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το «αφεντικό» του μπασκετικού Παναθηναϊκού προκειμένου να προχωρήσει το εγχείρημα, είναι η ΠΑΕ να μπει στο σχέδιο χωρίς χρέη.Το αν εννοεί τα χρέη της εποχής Αλαφούζου ή και αυτά των προηγούμενων διοικήσεων δεν έχει διευκρινιστεί. Όπως και να έχει, από την ώρα που ο Γιαννακόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα τις βασικές αρχές του σχεδίου του, από το περιβάλλον του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ διαρρέονταν ότι από την πρώτη επαφή ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τονίσει ότι θα παραδώσει την εταιρία «καθαρή». Πράγμα που σημαίνει ότι όσο «μάτωνε» εδώ και καιρό όντας ο μόνος χρηματοδότης, άλλο τόσο θα πρέπει να «ματώσει» και για να απεμπλακεί. Πόσο όμως είναι το άνοιγμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις πρώτες επαφές που έγιναν στα τέλη Ιουλίου η πλευρά Αλαφούζου έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια, όμως ο έλεγχος που έκαναν οι συνεργάτες του Γιαννακόπουλου και περιελάμβανε χρέη, ζημιές, διακανονισμένες οφειλές σε βάθος 5ετίας έβγαλε άνοιγμα πάνω από 30 εκατομμύρια. Το συγκεκριμένο ποσό, πάντως, αναμένεται να πέσει κατά 6 με 7 εκατομμύριαστη λήξη της φετινής χρήσης, όπου και θα αποτυπωθεί η δραστική μείωση του μπάτζετ που έγινε το καλοκαίρι. Το τοπίο όσον αφορά την εμπλοκή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ξεκαθάρισε με την ανακοίνωση του ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ. Εκεί ναι μεν έκανε γνωστό πως θέλει την ΠΑΕ, όμως έθεσε κάποιους... απαράβατους όρους.

Στα χνάρια του Κάρλος Ζέκα βαδίζει ο Λούκας Βιγιαφάνες. Όχι, ο Αργεντινός μέσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού δε φεύγει από την ομάδα, αλλά όπως και ο πρώην αρχηγός του ετοιμάζεται να αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Η διαδικασία ελληνοποίησής του έχει μπει στην τελική ευθεία και η ορκωμοσία είναι πολύ πιθανό να γίνει εντός δύο εβδομάδων. Με το διαβατήριο στο χέρι θα έχει φυσικά και το δικαίωμα να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα.

«Απόβαση»!

Στην κορυφαία 10άδα ο Γιάννης

(

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ακόμη μια διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το «Sports Illustrated» επέλεξε τους 100 καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ και τοποθέτησε τον Έλληνα άσο στην κορυφαία 10άδα. Συγκεκριμένα, ο «Greek freak» βρίσκεται στην 9η θέση, έχοντας μπροστά μόνο τους Άντονι Ντέιβις, Κρις Πολ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Τζέιμς Χάρντεν, Καουάι Λέοναρντ, Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς. Μάλιστα, το περιοδικό είχε μόνο εγκωμιαστικά σχόλια για τον άσο των Μιλγουίκι Μπακς, για τον οποίο ανέφερε: «ο Αντετοκούνμπο εξελίχθηκε σε ένα σταθερά ανεξέλεγκτο φαινόμενο, αναπτύσσοντας τη δική

του διάρκεια και δημιουργικότητα στο ανοιχτό γήπεδο. Με τα χρόνια, οι συγγραφείς έχουν δημιουργήσει τη Νάρνια, το σοκολατένιο εργοστάσιο του Ουίλι Ουόνκα και τον Μάγο του Οζ, αλλά η φαντασία δεν έχει παράξει ακόμα κάτι τόσο μαγικό, όσο ο Αντετοκούνμπο». Στη συνέχεια, αφού έθεσε ως προϋπόθεση να πετύχει κάποιους στόχους μέσα στη νέα σεζόν, ο συντάκτης έγραψε: «Αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πάει στη Δύση τότε ο κόσμος του μπάσκετ θα έχει μια νέα ερώτηση να κάνει τον Αύγουστο του 2018: Είναι ο Αντετοκούνμπο ο καλύτερος παίκτης στην Ανατολική Περιφέρεια;».

«Εφιάλτης»

Για τον Ικάρντι...

Ο Τζάκι Ματάισενπαρουσιάστηκε από τη διοίκηση της Λάρισας, και στο αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα κάνει το ντεμπούτο στον πάγκο των «βυσσινί». Οι Περιστεριώτες όχι μόνο δεν είναι άγνωστοι στον Βέλγο τεχνικό, αλλά και του ξυπνάνε και άσχημες μνήμες, αφού στο πρώτο πέρασμά του από την Ελλάδα τον είχαν υποχρεώσει στην πιο βαριά ήττα της καριέρας του. Ήταν στις 31 Οκτωβρίου του 2013, όταν σε ματς για το Κύπελλο Ελλάδας ο Ατρόμητος αντιμετώπισε τον Φωστήρα που είχε προπονητή τον Ματάισεν, σε ένα ματς «εφιαλτικό» για τον άλλοτε Φονέα των Γιγάντων, που διασύρθηκε με 7-0.

Αγγλίδα, που άφησε εποχή στην γαλλική έκδοση του «Playboy», με μεγάλη καριέρα μοντέλου στις ΗΠΑ και ποδοσφαιρόφιλη. Ε, ηΈιπριλ Σάμερς δε θα μπορούσε να υποστηρίζει άλλη ομάδα από την Ίντερ, που έχει και το… διεθνισμό στο dna της. Μάλιστα, δεν κρύβει την αγάπη της για τους «νερατζούρι», και σε κάθε ευκαιρία είτε βρίσκεται στις εξέδρες του «Τζουζέπε Μεάτσα» είτε κάνει σχετικές αναρτήσεις στο instagram. Από εκεί αλιεύσαμε και τη φωτό, που ήταν η πρώτη μιας σειράς αναρτήσεων προκειμένου να ευχαριστήσει τον Ικάρντι για το γκολ που πέτυχε κόντρα στη ΣΠΑΛ. Τις υπόλοιπες τις έκοψε η… λογοκρισία του διευθυντή σύνταξης.

)

Το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ στη Ριέκα έχει το δικό του παρασκήνιο. Πριν από την εκτέλεση του φάουλ ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε εντολή να πάρει την προσπάθεια ο Μπακασέτας, αλλά, όπως εξήγησε, το βλέμμα που του έριξε ο Χριστοδουλόπουλος τον έπεισε να αλλάξει απόφαση. «Ήταν σα να με ρωτούσε “είσαι τρελός;”. Δε μου άφησε περιθώριο και του είπα να κάνει ό,τι θέλει και το… έκανε», αποκάλυψε μετά το ματς ο Μανόλο.

*

Γερμανική απόβαση στο Λονδίνο. Όχι, δεν αναφερόμαστε σε κάποια στρατιωτική επιχείρηση, αλλά στην εκδρομή-μαμούθ των οπαδών της Κολωνίας για το παιχνίδι του Europa League με την Άρσεναλ. Οι «τράγοι» επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ύστερα από απουσία 20 χρόνων και πάνω από 20.000 φίλοι τους έκαναν το ταξίδι μέχρι την αγγλική πρωτεύουσα για να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα τόσο στους δρόμους όσο και στις εξέδρες του «Έμιρεϊτς». Βέβαια το τελικό 3-1 των «κανονιέρηδων» μείωσε κάπως τον ενθουσιασμό τους.

853 Το Champions League είναι η πασαρέλα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και αν θες να έχεις στην ομάδα σου ορισμένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του «βασιλιά» των σπορ θα πρέπει να τα πληρώσεις, και μάλιστα ακριβά. Πόσο; 853 εκατομμύρια ευρώ. Όσο δηλαδή κοστίζουν στη Μάντσεστερ Σίτι οι παίκτες που έχει δηλώσει στη διοργάνωση. Οι «πολίτες» έχουν το πιο ακριβό ρόστερ του φετινού Champions League, με αυτό της δεύτερης Παρί Σεν Ζερμέν να κοστίζει μόλις 3 εκατομμύρια λιγότερο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ρόστερ αξίας 784 εκατομμυρίων, και την 5άδα συμπληρώνουν η Τσέλσι (644 εκατ.) και η Μπαρτσελόνα (628 εκατ.).


™À¡∂¡Δ∂À•∏

9 ➧

∫ø™Δ∞™ ∫ø™Δ∞™ °∫π√À§∂∫∞™ °∫π√À§∂∫∞™

«√ ΔÛ›Ú·˜ “Ô‡ÏËÛ” ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË»

¶§∂√¡∞™ª∞ 360 ∂∫∞Δ. ∞¶√ Δ∏… ™º∞°∏ Δø¡ ∏§π∫πøª∂¡ø¡

∫¿Ùˆ ·fi 600 ¢ÚÒ ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ …∫∞π ™Δ∞ 318 ∂Àƒø √π Ã∏ƒ∂π∞™!

» Σελ. 12-13

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ ºfiÚÔÈ Î·È ∂º∫∞ ¿‰ÂÈ·Û·Ó Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ » Σελ. 35

✓Σελ. 25

ΜΕΝΩ Ελλάδα 2

Τιμή

OÈ fi„ÈÌÔÈ «Ê›ÏÔÈ» ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

www.vradini.gr

» Σελ. 17

Σε ποιους άξονες θα κινηθεί στην ομιλία του παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα της Ν.Δ. ✓Σελ. 14-17

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· » Σελ. 13

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

∏ ∞Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· ȉÂÔÏÔÁ›·˜... »

Σελ. 16

ΝΙΚΟΣ ΘΑΣΙΟΣ

∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ı¤ÏÂÈ ÚÔÔÙÈ΋, fiÚ·Ì· Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜

» Σελ. 17

» §π°√Δ∂ƒ∏ º√ƒ√§√°π∞ » » »

ª∞ ∞ºπ∂ƒø

4

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™

«Χρυσά» μεταλλεία… «χάλκινα» ψέματα! Δ√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ »» √§√ °π∞Δπ ¢∂¡ ¶ƒ√Ãøƒ∞∂π ∏ ∂¶∂¡¢À™∏

Το βέτο της Ιγγλέση και γιατί τη φοβάται η κυβέρνηση

»

™∂ 3 ™∂§π¢∂™ (27, 28, 29)

¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔ… ÎËÏ›‰· «ÏÂÚÒÓÂÈ» ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË! ✓

°π∞ ¡∞ ∂ƒ£√À¡ ∂¶∂¡¢À™∂π™ §π°√Δ∂ƒ√ ∫ƒ∞Δ√™ ∞•π√¶√π∏™∏ ¢∏ª√™πø¡ À¶∞§§∏§ø¡ ∫π¡∏Δƒ∞ °π∞ Δ∏ ¡∂∞ °∂¡π∞

ª¿ÚÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘

º∞∫∂§√™

Σελ. 24, 33

» Δƒ∞°π∫∏ √§π°øƒπ∞ ™Δ∏ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ Δ∏™ ∫∞Δ∞™Δƒ√º∏™ ™¶∂™π∞§ £∂ª∞Δ∞

«∞ÎÔ‡ˆ ¿ÓÙ· °È· ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÌÔ˘» ÙË Á˘Ó·›Î·, «¢√À§∂π∞, ª√¡√ ¢√À§∂π∞ Δ√ ª√Δ√ ª√À» » Σελ. 43

ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙȘ Ù¤¯Ó˜

ÕÚ˘ ¶ÔÚÙÔÛ¿ÏÙÂ

«¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ìˆ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋!»

» Σελ. 47

Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∞ƒ£ƒ√

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ™À¡∂¡Δ∂À•∏

16-17/9/2017

» Σελ. 16

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

∂§¡Δ√ƒ∞¡Δ√

™À¡∂¡Δ∂À•∏

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Í›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

Πρωθυπουργική εμφάνιση Κυριάκου στη ΔΕΘ

∞ƒ£ƒA

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

» 16-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1032

Σελ. 2

∞fi «·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜» ¤ÁÈÓ ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σελ. 2

∞ƒ£ƒ√

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

¶Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô

μ·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙË ªfiÛ¯· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ∞¡∞∑∏Δ√À¡ ∫√π¡√ μ∏ª∞Δπ™ª√

» Σελ. 38

Η Βραδυνή της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017  

Η Βραδυνή της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017

Η Βραδυνή της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017  

Η Βραδυνή της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017

Advertisement