Η Βραδυνή της Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017

Page 1

VOLKSWAGEN

™À¡∂¡Δ∂À•∏

™À¡∂¡Δ∂À•∏

10 ➧

ª∞∫∞ƒπ√™ §∞∑∞ƒπ¢∏™

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡∂º∂§√À¢∏™

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ «ªfiÓÔ Ô Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ‡˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ «Dieselgate» ÛÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ̈ڛ· Âӈ̤ÓÔ˘˜!» » ∞¶√º∞™∏-™Δ∞£ª√™ Δ√À ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√À » Σελ. 15

» Δπ §∂∂π √ ¢π∫∏°√ƒ√™

Σελ. 16

√ ΔÚ·Ì ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ›· ÁÈ· ÙË ™Ô‡‰·!... Δπ ∞¡Δ∞§§∞°ª∞Δ∞ £∂§∂π √ Δ™π¶ƒ∞™

» Σελ. 17

» Σελ. 18-19

ΜΕΝΩ Τιμή

» 14 - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1036

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

Απορροφώνται από τις ευρωπαϊκές

√§∂™ √π ∞§§∞°∂™

ΠΝΙΓΟΥΝ

«Λίφτινγκ» για νέο πρόσωπο η Ν.Δ.!

ΤΙΣ

Δ√À ∫Àƒπ∞∫√À

Δ∞ Δƒπ∞ ™∂¡∞ƒπ∞

濯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ «ÂÁΤʷÏÔ» Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙÂ... » Σελ. 34

να μπουν » Στόχος χρήματα και να

»

°π∞ Δ∏¡ ∞§§∞°∏ Δ∞ÀΔ√Δ∏Δ∞™ ºÀ§√À

™Àªμ√§∞π√ ∂∫Δ∂§√À™∞¡ » ¶§∏ƒøª∂¡√ √π ∞§§√¢∞¶√π ∫∞π ºΔ∂ƒ√» ∫π¡∏Δ∞ ∫∞π À¶√£∂™∂π™ » «ºÀ§§√ Δ√À ¶√π¡π∫√§√°√À » Σελ. 24, 33

» Ρεπορτάζ στη σελ. 28-29

™ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË 320.000!

» Σελ. 25

ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ

∂.∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À

∞fi ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ˙ÒˆÓ, ÛÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒˆÓ

» Σελ. 51

Δ√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√

Σελ. 38 Δ∏™ æ∏º√º√ƒπ∞™

Οι κάμερες «δίνουν» τους δολοφόνους!

απελευθερωθεί ο δανεισμός επιχειρήσεων Πιέζουν για τα «κόκκινα» δάνεια και τις καταθέσεις οι Ευρωπαίοι

ª∂Ãπ ¡∞ μ°∞§∂π √ ¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√™ ¶§∂√¡∞™ª∞

∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 2

∞ƒ£ƒ√

À¶√£∂™∏ ªπÃ. §∂ª¶π¢∞∫∏

» Ρεπορτάζ στη σελ. 4

«∫·›ÁÔÓÙ·È» ÁÈ· ÙË ™Ô‡‰· ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σελ. 14

∞ƒ£ƒ√

τράπεζες!

∏ √ª∞¢∞ ∫ƒ√À™∏™

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ «·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡»…

Δ. KOY§π∂μ∞

«∞Ó·˙ËÙÒ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ·» » Σελ. 43

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¶√À «¢√À§∂À√À¡» μƒÀ•∂§§∂™, ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏ ∫∞π √À∞™π¡°∫Δ√¡

∞ƒ£ƒ√

www.vradini.gr

14-15/10/2017

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

Ελλάδα 2


ΑΠΟΨΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∞ϤÍË, ∫·ÏË̤ڷ!

Πετάς αγόρι μας, πετάς... Στον 7ο ουρανό. Και τα παλιόπαιδα βρήκαν να σχολιάσουν... Ντροπή τους. Υπήρχε, λέει, η ελπίδα να προσγειωθεί το F16 σε άλλη χώρα. Και να σε κρατήσουν, κύριε πρωθυπουργέ, όμηρο. Σας το ξανάπα. Είναι κακά παιδιά. Δηλαδή τι θέλουν να πουν; Ότι είστε αποτυχημένος; Το καταπληκτικό είναι πως για πρώτη φορά –ομολογώ κι εγώ– σας είδα... προσγειωμένο! Κάτι είναι και αυτό. Μόνο μια απορία έχω, μπορώ να την εκφράσω; Αυτός ο πιλότος, προς... Σόιμπλε μου έφερνε. Είναι αλήθεια ή πρόκειται για δικές μου εμμονές; Τέλος πάντων, η ζωή δεν είναι μόνο Μαξίμου και Βουλή, θέλει και διασκέδαση! Απολαύστε το λοιπόν, άλλωστε η Ελλάδα όπως την καταντήσατε, είναι, πλέον, όμορφη μόνο από ψηλά! Άντε, την επόμενη, καλέ μου συμμαθητή, και σε διαστημόπλοιο! Κάνε μια... αίτηση στον κύριο Παππά. Αν και δικαιωματικά το έχετε στο τσεπάκι το πρώτο εισιτήριο... Με την ευκαιρία, πετάτε και για την Αμερική. Και τη Δευτέρα συναντάτε την κυρία Λαγκάρντ. Συμβουλή: μην το παίξετε Βαρουφάκης. Άλλωστε, εσείς έχετε σε αυτούς τους κύκλους τη φήμη του καλού παιδιού και του άριστου μαθητή. Δώσε, δώσε, δώσε... Το εκτιμώ. Αλλά, πάρτε και κάτι. Τα πιο πολλά μπορείτε να τα πάρετε από τον κύριο Τραμπ. Ντόναλντ, να τον λέτε. Προσοχή, Ντόναλντ Τραμπ. Όχι Ντόναλντ Ντακ. Εκεί να προσέχετε πολύ. Αν το διαχειριστείτε σωστά Alexis, μπορείτε να πάρετε πολλά. Ελπίζω να 'χετε καταλάβει τον ύποπτο ρόλο της Τουρκίας, ο οποίος σχετίζεται και με τους καθόλου περίεργους λεονταρισμούς της Αλβανίας. Τη Σούδα θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Τη δίνεις φυσικά, δεν είσαι αριστερός για να πεις «όχι». Κάνε το όπως ο μέντοράς σου: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», «έξω οι βάσεις του θανάτου». Φώναξέ το και υπόγραψέ το! Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Και γυρίζεις θριαμβευτής. Έτοιμος για τα ΠΑΛΟΥΚΙΑ της νέας αξιολόγησης. Τέλος πάντων... Είμαστε αιχμάλωτοι των Ευρωπαίων, ας δώσουμε κάτι και στους Αμερικανούς, τουλάχιστον κατάλαβες καλέ μου... αριστερέ φίλε πως οι ΔΥΝΑΤΕΣ ΦΙΛΙΕΣ και ΜΟΝΟΝ, μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Καλό σου ταξίδι στις νέες σου πτήσεις... Εύχομαι να μην έχουμε ανώμαλη προσγείωση.

Ô Ï È Ù È Î‹ ∂Ï Â˘ ı Â Ú Ô Ù ˘  › · ∞  Ô „ Ë

∞ϤÍË,

ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ...

ÚÔÛÁ›ˆÛË!

Ο καλός σου φίλος, ο απόφοιτος του 10ου, και για το γνήσιο της υπογραφής

™. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕT

Εκδότης Σταύρος Κων. Μήτσης

È

Ú · ‰ ˘ Ó ‹

˙

‰ ‚ Â

Á

˙ ı Ï· „„„ „ „„∞„· ˘ÔııÂÙÔˆ ˙˙Ì„ È‹ „„„„  ‹ „ · „ Û · · „ Ú Ô ‹ Ô „‹ „ ··············· ·············· „ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················· ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ·‚Á‰Â˙ËıÈ ÎÏÌÓÓÍÚ Διευθυντής Σωτήρης Πουλόπουλος

«∫·›ÁÔÓÙ·È» ÁÈ· ÙË ™Ô‡‰· ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› την κυβέρνηση πιστεύουν ότι επει- γείο Οικονομικών για το ελληνικό πρόδή το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί βλημα. πολλές φορές να κρύψει την πραγΤ ο Ταμείο εξακολουθεί να πιέζει για ματική εικόνα πίσω από ένα γεγονός, η το Χρέος και το Βερολίνο για τις μεταρκοινή γνώμη δεν μπορεί να καταλάβει ή ρυθμίσεις. Αυτή η σύγκρουση και η διχοδεν μπορεί να μάθει τι πραγματικά συμ- γνωμία έχει οδηγήσει την ελληνική Οιβαίνει. Το ταξίδι του πρωθυπουργού στις κονομία στο φαύλο κύκλο της επτάχροΗΠΑ και η συνάντησή του με τον Ντ. Τρα- νης ύφεσης. μπ εμφανίζεται από τα φιλοκυβερνητικά ην ώρα που όλοι πίστεψαν ότι το ΜΜΕ ως μια ακόμη επιτυχία του πρωθυΔΝΤ μπορεί και να αποχωρήσει πουργού και ένα ακόμη δείγμα της στήαπό το ελληνικό πρόγραμμα και να ριξης που παρέχει ο αμερικανικός παράεπικρατήσει η άποψη του Βερολίνου, γοντας στον κ. Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως η έφυγε ο κ. Σόιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών και ήρθαν οι Γερμανοί Φισυνάντηση Τραμπ – Τσίπρα κλείστηκε άρον-άρον, γιατί οι ΗΠΑ «καίγονται» και λελεύθεροι που ζητούν την παραμονή θέλουν να υπογραφεί γρήγορα η συμ- του ΔΝΤ. Έτσι, λοιπόν, φτάνουμε σιγά-σιγά στο φωνία για τη Βάση της Σούδας. Σε διαφορετική περίπτωση είναι εξαιρετικά αμφί- Νοέμβριο, και ακόμη: ◗ Δεν έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση βολο αν ο Λευκός Οίκος θα δεχόταν σε αυτή τη φάση ραντεβού με τον Έλληνα για την Γ' Αξιολόγηση. Όλα δείχνουν ότι πρωθυπουργό. πριν από το Φεβρουάριο δύσκολα θα Η κυβέρνηση από υπάρξει συμφωνία. την πλευρά της προ◗ Δεν έχουν ψηφισπαθεί να αξιοποιή- Ã∞™∞¶√¶√À§√™ στεί τα περισσότερα σει επικοινωνιακά το προαπαιτούμενα. ραντεβού με τον πρό◗ Η συζήτηση για εδρο των ΗΠΑ και το ρόλο του ΔΝΤ και αφήνει να διαρρεύσει την παραμονή του ή ότι ο Έλληνας πρωόχι στο πρόγραμμα θυπουργός θα βάλει θα αποφασισθεί μετά στο τραπέζι το θέμα τις γιορτές των Χριτου Χρέους και θα στουγέννων και εφόζητήσει επενδύσεις. σον έχει ορκιστεί κυβέρνηση στη Γερματην πραγματινία. κότητα, οι Αμερικανοί αυτό που θα Άλλωστε, τόσο η κ. Λαγκάρντ όσο και δεχτούν να συζητήσουν ως ο κ. Τόμσεν φρόντισαν να κρατήσουν χααντάλλαγμα για τη Σούδα θα είναι η πώ- μηλούς τόνους και να διαψεύσουν τις ληση οπλικών συστημάτων και η ανα- εκτιμήσεις ότι με την έκθεσή του το ΔΝΤ βάθμιση των ήδη υπαρχουσών στρατιω- προετοιμάζει το έδαφος για νέα μέτρα. τικών εγκαταστάσεων στην Κρήτη. Ίσως να έχουν δίκιο αυτοί που ισχυρίζονται ότι αι αυτό έγινε γιατί το Ταμείο περιδεν είναι τυχαία η πτήση του Έλληνα μένει αφενός τις επιδόσεις της ελπρωθυπουργού με μαχητικό F-16 στη ληνικής Οικονομίας, και αφετέΛάρισα, μία ημέρα πριν αναχωρήσει για ρου να μάθει τις προθέσεις της νέας ηγετις ΗΠΑ. σίας του γερμανικού υπουργείου ΟικοΗ κρυφή επιθυμία των επιτελών του νομικών. Βρισκόμαστε δηλαδή ακόμη Πενταγώνου, άλλωστε, είναι η προμή- στην αρχή ενός θερμού εννεαμήνου, θεια των F-35, αίτημα το οποίο, προς το μέχρι το καλοκαίρι του 2018 που λήγει παρόν τουλάχιστον, δεν συζητούν οι το υπάρχον πρόγραμμα. Αμερικανοί. Όσο και αν προσπαθεί, λοιπόν, η κυΚαι στο παρελθόν είχε φανεί ότι στις βέρνηση να δώσει μια διαφορετική εικόσυναντήσεις τέτοιου επιπέδου τα οικονα για την Οικονομία, διαβεβαιώνοντας νομικά θέματα τίθενται, αλλά ο Λευκός ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα, οι φορολοΟίκος δεν έχει κάνει ευθείες και ουσιαγούμενοι, η Αγορά και η κοινή γνώμη στικές παρεμβάσεις προς το ΔΝΤ. Έμμεέχουν αντιληφθεί και ξέρουν καλά πως σες συστάσεις γίτο 2018 θα είναι πιο δύνονται μόνο, και Η κρυφή επιθυμία σκολο από το 2017. αυτές στο παρατων επιτελών του Τα χρέη όλων θα μεγασκήνιο. Οι όποιες Πενταγώνου είναι η λώνουν, ενώ ο τζίρος στην παρεμβάσεις Ομπάμα, 7 χρόνια προμήθεια των F- αγορά θα μικραίνει. Και αυτό δεν θα αλλάτώρα, δεν κατάφε35, αίτημα το ξει από τη μια μέρα στην ραν να σταματήοποίο, προς το πα- άλλη, όσες φορές και αν σουν τη σύγκρουρόν, δεν συζητούν δει ο κ. Τσίπρας τον κ. Τραση του ΔΝΤ με το οι Αμερικανοί μπ ή την κ. Μέρκελ. γερμανικό υπουρ-

Σ

Τ

π√ƒ¢∞¡∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Σ

Κ

,,

2

Διευθυντής Σύνταξης Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Διευθυντής Επικοινωνίας Ρ.Ι. Χαλκιαδάκης

Γραφεία: Φιλοθέης 10 - 12, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 2669, Τηλ. Κέντρο 2117054587-92, FAX 2117054586 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/19934

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Ο Θοδωρής Πελαγίδης

Ο Στέλιος Πέτσας.

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Ο Γιώργος Ζαβός.

Η Κωνσταντίνα Μπότσιου.

Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Η Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου.

Ο Τάσος Αναστασάτος.

√π ∞§§∞°∂™ Δ√À ∫Àƒπ∞∫√À ™Δ√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞∫√ ∂¶πΔ∂§∂π√ ∫∞π √π ¡∂√π ™Àªμ√À§√π Δ√À ε ένα βαθύ «λίφτινγκ» της εικόνας που θέλει να παρουσιάζει από εδώ και στο εξής, η Νέα Δημοκρατία, προσδίδοντάς της νέα δυναμική, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν μόνο η αλλαγή του επικοινωνιακού επιτελείου του κόμματος στις αρχές της εβδομάδας, οι αλλαγές στη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», που αποφάσισε, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε χθες και στη σύνθεση μιας δωδεκαμελούς ομάδας συμβούλων του υπό τον καθηγητή Γιώργο Γεραπετρίτη. Το Όργανο των Συμβούλων του Προέδρου αναμένεται να αποτελέσει τη νέα ομάδα κρούσης του κόμματος, τόσο σε επικοινωνιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής του κόμματος και εύρεσης λύσεων σε νευραλγικούς τομείς. «Η κοινωνία ζητάει νέα πρόσωπα», ανέφεραν στη «ΒτΚ» συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι επίσημοι σύμβουλοι του προέδρου δεν είχαν ποτέ ξανά ενεργή παρουσία στην πολιτική. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα πολιτευτούν, η επιλογή τους ήταν προσωπική απόφαση του κ. Μητσοτάκη, καθώς με την πείρα τους, τις ιδέες και τις γνώσεις τους αναμένεται να βοηθήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνεργασία με τους Τομείς, στη διαμόρφωση πολιτικών σχεδίων. «Δώδεκα νέοι άνθρωποι, από το δημόσιο τομέα, την Εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο, την Αγορά, την πραγματική Οικονομία, είναι μαζί μας στην προσπάθεια να σχεδιάσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Συνδυάζουν σπουδές, επαγγελματική πείρα, κέφι, και διάθεση για συμμετοχή στα κοινά. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και των θέσεων των Τομέων», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης δίνοντας το στίγμα του ρόλου που θα έχουν: «Κάποιοι τους ονομάζουν τεχνοκράτες. Προσωπικά θα τους έλεγα ανθρώπους που με την πείρα τους και –κυρίως– τη δουλειά τους έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προτείνουν λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της πατρίδας μας. Έρχονται για να ικανοποιήσουν το αίτημα της κοινωνίας για ανανέωση της πολιτικής και να σχεδιάσουμε μαζί τους τις απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα». Αυτή η ολική αλλαγή όχι μόνο στη «βιτρίνα», αλλά και στον τρόπο που θέλει να λειτουργεί η ηγεσία της Ν.Δ., από εδώ και στο εξής, πιο αποτελεσματικά το κόμμα, καθώς πολλοί δεν αποκλείουν το 2018 να είναι εκλογική χρονιά, έγινε υπό τη σκιά της δολοφονίας του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, στελέχους

Σ

§›ÊÙÈÓÁÎ ÁÈ·… Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ! Με τέσσερα νέα πρόσωπα σηματοδοτήθηκε η αλλαγή σκυτάλης στο επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας

,,

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Η Μαρία Σπυράκη.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας.

της Ν.Δ. και προσωπικού φίλου του κ. Μητσοτάκη. Έτσι, η πανηγυρική επίσημη παράδοση - παραλαβή του επικοινωνιακού επιτελείου της Ν.Δ., αλλά και της παρουσίασης της 12μελούς ομάδας των Συμβούλων του Προέδρου, που είχε προγραμματισθεί να γίνει χθες, ακυρώθηκε.

Ποιοι είναι οι 12 τεχνοκράτες σύμβουλοι του Μητσοτάκη Ο συνταγματολόγος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε ήδη συμβουλευτικό ρόλο στα της συνταγματικής αναθεώρησης, αναλαμβάνει πιο επίσημο και ουσιαστικό ρόλο κοντά στον πρόεδρο της Ν.Δ. Είναι ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου των Συμβούλων του Προέδρου. Ο κ. Γεραπετρίτης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστρίου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής. Ο Θοδωρής Πελαγίδης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ανώτερος εταίρος του Ινστιτούτου «Brookings» στην Ουάσινγκτον, ορίστηκε σύμβουλος Μακροοικονομίας. Ο Στέλιος Πέτσας, σύμβουλος Δημοσιονομικής Πολιτικής του προέδρου της Ν.Δ., έχει το ίδιο πόστο ευθύνης, με πιο επίσημο ρόλο, μέσα στο Όργανο των Συμβούλων του Προέδρου.

Η Ρεβέκκα Πιτσίκα.

Ο Νίκος Ρωμανός.

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, σύμβουλος του προέδρου για θέματα Κράτους – Δημόσιας Διοίκησης, είναι αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και μόνιμος υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ υπήρξε ειδικός σύμβουλος του προέδρου της Ν.Δ. κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο Γιώργος Ζαβός ορίστηκε σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Έχει θητεία 30 χρόνων στις Βρυξέλλες, ως ευρωβουλευτής της Ν.Δ., και πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι νομικός σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κωνσταντίνα Μπότσιου ορίστηκε σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι γενική διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου της Ν.Δ. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Σϋγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι σύμβουλος Περιβάλλοντος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΜΠ. Η Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου είναι σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων. Απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών έχει κάνει οικονομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές και διδακτορικό στα Οικονομικά της Ανάπτυξης.

Ο Χρήστος Χάλαρης.

Ο Σπύρος Σταυρίδης.

Ο Τάσος Αναστασάτος, σύμβουλος Ανάπτυξης, είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και εδώ και δύο χρόνια αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος και βοηθός γενικός διευθυντής σε μεγάλο τραπεζικό Οργανισμό. Η Ρεβέκκα Πιτσίκα, σύμβουλος Αξιολόγησης Στελεχικού Δυναμικού. Έχει 22ετή εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων. Ο Χρήστος Χάλαρης, σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει από το 2012 αναλάβει καθήκοντα διεθύνοντος συμβούλου στην ΗΔΙΚΑ. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, σύμβουλος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, από το 2004 ασκεί καθήκοντα ειδικής νομικής συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος στα αρμόδια υπουργεία. Η Βίκη Λοΐζου ορίστηκε σύμβουλος Υγείας και Πρόνοιας. Από το 2016 ήταν αναπληρώτρια γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. Είναι απόφοιτη της Παντείου με μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Ωστόσο, άρχισαν ήδη οι γκρίνιες στο παρασκήνιο της Ν.Δ., καθώς παρουσιάζεται ένα ενισχυμένο Όργανο στη Ν.Δ. από ομάδα στενών συνεργατών του κ. Μητσοτάκη που οι αρμοδιότητές τους συμπίπτουν με αυτές

Η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η Βίκη Λοΐζου.

των τομεαρχών της Ν.Δ, οι οποίοι είναι βουλευτές του κόμματος.

Αλλαγή σκυτάλης στο επικοινωνιακό τιμ Ο αέρας ανανέωσης ήλθε και στο επικοινωνιακό επιτελείο. Η αλλαγή των προσώπων κρούσης της επικοινωνίας της Ν.Δ. είχε αποφασιστεί εδώ και καιρό. Αυτό, όμως, που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να περάσει είναι ότι οι αλλαγές δεν ήταν απόρροια της δυσαρέσκειας προς τα προηγούμενα πρόσωπα. Έτσι, η Μαρία Σπυράκη, η νέα εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., πήρε τα ηνία της επικοινωνίας από τον Βασίλη Κικίλια, που ωστόσο ανέλαβε το νευραλγικό πόστο του τομεάρχη Άμυνας. Από την άλλη, ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Κωνσταντίνος Ζούλας ανέλαβε διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κόμματος από τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος αναβαθμίστηκε σε σύμβουλο Επικοινωνίας του προέδρου, ενώ έχει εκφράσει και το ενδιαφέρον του να πολιτευθεί στο Νομό Καβάλας. Την ομάδα του επικοινωνιακού επιτελείου συμπλήρωσαν δύο νέα πρόσωπα, που ορίστηκαν αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου, ο Νίκος Ρωμανός και ο Σπύρος Σταυρίδης. Ο Νίκος Ρωμανός, που ήταν ήδη αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς ο κ. Ρωμανός ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα σόσιαλ μίντια και ο κ. Μητσοτάκης ηρθε σε επαφή μαζί του όταν διάβαζε τα κείμενά του σε ενημερωτικά σάιτ. Τον κάλεσε να αναλάβει πόστο στη Γραμματεία του Πολιτικού Σχεδιασμού, και τώρα τον αναβάθμισε. Ο Σπύρος Σταυρίδης θεωρείται ότι

προέρχεται από το περιβάλλον του Κωστή Χατζιδάκη. Είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος του ΕΜΠ, διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1989-1992, ενώ την περίοδο 1990-1992 διετέλεσε και γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, της φοιτητικής παράταξης της Ν.Δ. Στην επικοινωνιακή ομάδα παραμένουν ως αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου η Σοφία Ζαχαράκη και ο Κώστας Κυρανάκης, καθώς και η Κύρα Κάπη, αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Επίσης, στον πρώην βουλευτή Γιώργο Κοντογιάννη, που ήδη είχε υπό την ευθύνη του τον Περιφερειακό Τύπο, ανατέθηκε και επίσημα η αρμοδιότητα για θέματα Περιφερειακού Τύπου. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέθεσε στον καθηγητή Ιστορίας Ευάνθη Χατζηβασιλείου να αναλάβει την προεδρία του ιδρύματος. Μετά τις αλλαγές η σύνθεσή του είναι η εξής: Πρόεδρος: Ευάνθης Χατζηβασιλείου (καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών). Γενική Διευθύντρια: καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου. Μέλη: Γιώργος Γεραπετρίτης (καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών). Μιχάλης Αργυρού (αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Cardiff). Θοδωρής Πελαγίδης (καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ανώτερος εταίρος του Ινστιτούτου «Brookings» της Ουάσινγκτον). Άγγελος Συρίγος (αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο). Σπύρος Βλαχόπουλος (καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών). Χρήστος Ταραντίλης (καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Γιώργος Πρεβελάκης (καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης – Paris Ι).6

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

◗ Ενίσχυση των ελληνικών θέσεων έναντι των «σκληρών» Ευρωπαίων για την υπόθεση του Χρέους. Από τη πλευρά τους οι ΗΠΑ αναζητούν: ◗ Επέκταση της συμφωνίας για τη Βάση της Σούδας. Λέγεται πως ζητούν 10ετή σύμβαση, αλλά η Αθήνα επιμένει στα πέντε χρόνια. ◗ Χρήση των ελληνικών αεροδρομίων από αμερικανικά αεροσκάφη. ◗ Ικανοποίηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων. ◗ Εκμετάλλευση του Νεωρίου στη Σύρο, για τις ναυτικές αμερικανικές δυνάμεις. ◗ Νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

À¶√ Δ√ º√μ√ ¡∂ø¡ ª∂Δƒø¡ √ Δ™π¶ƒ∞™ ™Δπ™ ∏¶∞

ªÔÓ·Ì¿ ·fi ΔÚ·Ì ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ∞ı‹Ó·! Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

πό το φόβο νέων μέτρων –παρά τις επίσημες διαψεύσεις από πλευράς ΔΝΤ– ταξιδεύει στις ΗΠΑ, ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ημέρα Σάββατο, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα συναντηθεί με την Κριστίν Λαγκάρντ. Το ίδιο θα πράξει και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα. Δύο συναντήσεις που θα κρίνουν εν πολλοίς και την προοπτική εξόδου από το μνημονιακό πρόγραμμα, τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, όπως εκτιμούν και πολιτικοί αναλυτές, η Αθήνα ψάχνει χριστουγεννιάτικο «μποναμά» από τον Τραμπ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως αν η αμερικανική πλευρά επιμείνει στις δικές της οικονομικές εκτιμήσεις, τότε οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Πάντα υπό την αίρεση της επιτυχίας ή μη, της επίσκεψης Τσίπρα στην Ουάσινγκτον. Κοντολογίς, τι θα μπορέσει να πάρει από αυτά που καλείται να δώσει. Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, η άποψη των στελεχών του ΔΝΤ δύναται να αλλάξει όταν θα καταφθάνουν επισήμως στην Αθήνα, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την Τρίτη Αξιολόγηση. Στο μεταξύ, η ελληνική αποστολή που πέταξε για τις ΗΠΑ λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Τσίπρα – Τραμπ, θα έχει συναντήσεις με ανώτερα στελέχη του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και με Αμερικανούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα – επίσης, σημειώνεται πως το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έχει συνάντηση με τη διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Στις συζητήσεις που θα έχει με τους επενδυτές ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης θεωρείται πως θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα η Ενέργεια, ο Τουρισμός, η Κτηματαγορά και οι Ψηφιακές Τεχνολογίες. Είναι σαφές, όμως, πως στο Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε προβληματισμός σχετικά με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά κυρίως για την προοπτική νέων μέτρων, που «μεταφράζονται» στο ύψος των 2 δισ. ευρώ. «Όποιος έχει καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι». Αυτό ήταν το κλίμα, και αμέσως «χτύπησε συναγερμός». Το Μαξίμου δείχνει να αναπροσαρμόζει κατά τι τη διπλωματική και στρατηγική του πολιτική. Η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται πως θα λύσει πολλά από τα ακανθώδη ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία της διαπραγμάτευσης. Ή, τουλάχιστον, αυτή είναι η

Το εσωκομματικό «νομοσχέδιο»

Στη συνάντηση Τσακαλώτου - Λαγκάρντ η ελληνική πλευρά θα ζητήσει από το ΔΝΤ να μη δημιουργήσει κανένα νέο πρόβλημα στη διαπραγμάτευση για την Τρίτη Αξιολόγηση. Το θέμα θα θέσει ο κ. Τσίπρας και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Υ

προς ώρας εκτίμηση. Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, οι συναντήσεις τόσο του Ευκλείδη Τσακαλώτου, σήμερα στην έδρα του ΔΝΤ, όσο και του Αλέξη Τσίπρα με την Κριστίν Λαγκάρντ θα διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο, με στόχο τη χριστουγεννιάτικη ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης. Ως γνωστόν, το ΔΝΤ ζητά πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ για το 2018 και οι Ευρωπαίοι 3,5% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα στα χαρτιά να προκύπτει η ανάγκη για μέτρα. Το Ταμείο θύμισε στους Έλληνες δημοσιογράφους μία παράγραφο που περιλαμβάνεται στην έκθεση του περασμένου Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το θέμα αυτό ξεκαθαρίστηκε το καλοκαίρι και υπήρχε συμφωνία και των ελληνικών Αρχών. Στην περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα εκπληρώσει πλήρως τις πολιτικές δεσμεύσεις της (εννοεί τις μεταρρυθμίσεις) –αξίζει να σημειωθεί πως θα πρέπει μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν εφαρμοστεί 95 προαπαιτούμενα– και επιτύχει το δημοσιονομικό στόχο του Ταμείου (πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ), και την ίδια στιγμή αποτύχει στους στόχους του προγράμματος του ESM (που προβλέπει πλεόνασμα 3,5%), τότε οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει ότι η πρόσβαση της Ελλάδας στις δόσεις του ESM θα συνεχιστεί και ότι οι στόχοι του προγράμματος του ESM θα επανεξεταστούν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η Αθήνα κινδυνεύει να βρεθεί εκ νέου στις Συμπληγάδες των δανειστών, καθώς διαφαίνεται ήδη η πρόθεσή τους να εξασφαλίσουν την οικονομική πορεία για το 20192020. «“Ερωτοτροπούν” με νέα μέτρα, αλλά γνωρίζουν πως η επιμονή τους θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, κατι που δεν συμφέρει τους ίδιους», σημείωναν δηκτικά διπλωματικοί παράγοντες.

Η συνάντηση Τσακαλώτου – Λαγκάρντ Αυτό που ουσιαστικά θα αναζητηθεί από

την ελληνική πλευρά, σήμερα, είναι το «μη πρόβλημα». Να μην θέσει, δηλαδή το ΔΝΤ, νέα τροχοπέδη. Καθώς νέο πρόβλημα θα ισοδυναμεί με καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση. Λέγεται πως από πλευράς Ευκλείδη Τσακαλώτου υπάρχει «συγκρατημένη αισιοδοξία». Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως στο τέλος θα καταφέρουν να μην εγείρει θέματα το ΔΝΤ. Εμμέσως πλην σαφώς, θα αναζητηθεί και ο νέος ρόλος του Ταμείου, αλλά και αυτό με «πολύ μεγάλη προσοχή». Είναι γεγονός πως όλοι –ΔΝΤ και Ευρώπη– επιθυμούν τη συντομότερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας των συστημικών τραπεζών με την Κριστίν Λαγκάρντ μπορεί να έλυσε το θέμα των τραπεζών, αλλά δεν έδωσε οριστική λύση σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Λέγεται πως το ΔΝΤ θα ζητήσει να μην ισχύσουν τα θετικά αντίμετρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και έχουν συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. Αυτό που αναζητείται στη σημερινή συνάντηση είναι να τηρηθεί το πνεύμα που κυριάρχησε και στην υπόθεση των τραπεζών. Δηλαδή η συναίνεση και η διαλλακτική στάση. Επίσης, το ΔΝΤ δεν συμφωνεί με τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την προοπτική μείωσης της ανεργίας.Προβλέπει σαφώς λιγότερες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση μικρότερες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Προβληματισμός για το Χρέος Σοβαρός είναι ο προβληματισμός σχετικά με την υπόθεση του Χρέους. Σε αυτό θρυλείται πως θα συμβάλει και η συνάντηση Τσίπρα – Τραμπ. «Η Ελλάδα μπορεί και με το ΔΝΤ και χωρίς το ΔΝΤ», σημείωναν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπενθυμίζοντας πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού. Το ΔΝΤ είναι γνωστό πως αποτελεί βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης εν όψει της Τρίτης Αξιολόγησης, με προληπτικά «βέλη» να έχουν εκτοξευθεί εναντίον του εδώ

και αρκετό καιρό. Έτσι, αποκτά ξεχωριστή σημασία η επικείμενη συνάντηση Τσακαλώτου – Λαγκάρντ στην Ουάσινγκτον, αλλά και το ραντεβού ανάμεσα στον πρωθυπουργό και την επικεφαλής του ΔΝΤ, κατά τη διάρκεια της δικής του επίσκεψης στις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, η Αθήνα περιμένει να βγει «λευκός καπνός» από τη σημερινή συνάντηση. Είναι σαφές πως πλέον το Μαξίμου έχει επιλέξει να τελειώνει με την υπόθεση της αξιολόγησης. Αρκετοί θυμήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες παλαιότερη φράση του Γιώργου Χουλιαράκη, σύμφωνα με την οποία, «καλύτερη μια χειρότερη λύση τώρα, παρά μια καλύτερη ύστερα από μερικούς μήνες».

Η Τουρκία φεύγει, η Ελλάδα έρχεται; Ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη Τρίτη θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Η συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Ενέχει, όμως, κυρίως στην ατζέντα κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα μεσούσης της κρίσης Αμερικής – Τουρκίας αποκτά ιδιαίτερο ρόλο. Εκτός από τη μεγάλη σημασία των ενεργειακών ζητημάτων, η Ελλάδα μοιάζει να είναι στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αμερικανικών συμφερόντων. Εκτός από την επικοινωνιακή εκμετάλλευση της επίσκεψης και τα διθυραμβικά σχόλια που θα υπάρξουν –έως ένα σημείο πραγματικά– η Αθήνα θα επιδιώξει να υπάρξουν: ◗ Παρέμβαση Τραμπ προς το ΔΝΤ. ◗ Στρατιωτική βοήθεια με χαμηλό κόστος ή μηδαμινό. ◗ Αμερικανικές επενδύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενδιαφέρον από στρατηγικούς επενδυτές σε μια σειρά από τομείς. ◗ Σχέδιο ενίσχυσης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κάτι που, σημειωτέον, οι Αμερικανοί δεν το βλέπουν με πολύ θετικό βλέμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναχωρεί για την Ουάσινγκτον χωρίς προβλήματα. Το πρόσφατο ψηφισθέν νομοσχέδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Κεντροαριστερά, αλλά δεν είναι και λίγα εκείνα που δημιούργησε εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κοινωνικό αίτημα που θεωρείται ως βασική ιδεολογική άποψη του κυβερνώντος κόμματος ανέδειξε σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αλλά και εσωτερικών διαφωνιών. Η βουλευτής Γεωργία Γεννιά βρίσκεται στο στόχαστρο του κόμματος. Η ίδια συνεχίζει και επιμένει στις απόψεις της. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της Ράνιας Σβίγκου: «Θα πρέπει να εξηγήσει τη στάση της. Είναι γνωστές σε όλους και οι αποφάσεις του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Συνεπώς, η κυρία Γεννιά θα έπρεπε να ξέρει σε ποιο κόμμα βρίσκεται και ποιες είναι οι αποφάσεις του», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι μόνο η Ράνια Σβίγγου, αλλά και μια μεγάλη μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει να δυσφορεί για τον τρόπο που κινήθηκε η εσωτερική διαδικασία πριν από την ψηφοφορία. Δεν είναι τυχαίο, λένε κύκλοι της αντιπολίτευσης, που χρειάστηκε δύο φορές να παρέμβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής. Το γεγονός αυτό δεν ήταν τόσο σημαντικό από μόνο του. Αυτό που θορύβησε την Κουμουνδούρου ήταν η προοπτική ανάλογων φαινομένων στο μέλλον. Και κυρίως με βάση τα προαπαιτούμενα που πρέπει πολύ σύντομα να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν.

Ανησυχία στο Μαξίμου Την ίδια στιγμή, το κλίμα της ιδεολογικής διαφωνίας με τους ΑΝ.ΕΛ. έγινε εμφανές, περισσότερο από ποτέ. Η πολυδιάσπαση του συγκυβερνώντος κόμματος, η δύσκολη υπερψήφιση του νομοσχεδίου από το σύνολο των βουλευτών, αλλά κυρίως η ανάδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων, έχει προκαλέσει ανησυχία και στο Μαξίμου αλλά και στην έδρα των ΑΝ.ΕΛ. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Νίκου Ξυδάκη: «Καθώς φθάνουμε στο τέλος της πρώτης μακρότατης οδυνηρής φάσης, ιστορικής, της μνημονιακής περιπέτειας της Ελλάδος, καθώς προσπαθούμε να μπούμε στη φάση της ανόρθωσης και της ανάταξης, πολλές σκέψεις, πολλές συνειδήσεις, πολλά στρατηγικά σχέδια θα μεταμορφώνονται και θα προσπαθούν να δώσουν σχήμα σε μία νέα Ελλάδα και σε μία νέα κοινωνία. Και εκεί μπορεί να βρεθούμε μαζί με άλλους ανθρώπους, μπορεί να χωρίσουμε με άλλους». Όπως, επίσης, και η δήλωση του Πάνου Σκουρλέτη στην ΕΡΤ, που κληθείς να σχολιάσει την υπερψήφιση του νομοσχεδίου από το Ποτάμι και την προοπτική συνεργασίας με την Κεντροαριστερά σημείωσε πως «θα πρέπει πρώτα η Κεντροαριστερά να επιλέξει καθαρή στάση απέναντι στη Ν.Δ.».


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

7

™∂ ¢À™∫√§∏ £∂™∏ ™Àƒπ∑∞, ¡.¢., ∞¡.∂§ .∫∞π ¢∏.™À. Του ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ωγμές στο κυβερνητικό στρατόπεδο με τη διαφοροποίηση των βουλευτών των ΑΝ.ΕΛ., αλλά και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κοινοβουλευτική διαστρωμάτωση όλων των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή, προκάλεσε η άμεση παρέμβαση της Εκκλησίας της Ελλάδος και η κάθετη εναντίωσή της στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη νομική αλλαγή της ταυτότητας φύλου. Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που δήλωσε λίγο μετά τον Αγιασμό και την έναρξη των εργασιών της Βουλής, ότι πρόκειται για «παιχνιδίσματα», όσο και η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, που κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμ-

Ρ

∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ματα να πουν ένα μεγάλο «όχι» στο νομοσχέδιο, πολιτικοποίησαν την υπόθεση των διεμφυλικών ατόμων σε οργίλο τόνο και απεριφράστως, θέτοντας τους όρους της αναμέτρησης μεταξύ Εκκλησίας - κυβέρνησης. Αρχιεπίσκοπος και Ιεραρχία, σε εντυπωσιακή αρραγή ενότητα (από τους «σκληροπυρηνικούς» Πειραιώς Σεραφείμ και Γόρτυνος Ιερεμία, έως τους «εκσυγχρονιστές» Μεσογαίας Νικόλαο και Μεσσηνίας Χρυσόστομο) διεύρυναν το πολιτικό τους ακροατήριο και εισπήδησαν στο πολιτικό σκηνικό δημιουργώντας ευρύτερες συμμαχίες κάνοντας κάτι περισσότερο από αισθητή τη θέση τους. «Η Εκκλησία είναι αδικαιολόγητη, αλλά η Εκκλησία έχει στους κόλπους πολύ περισσότερο προοδευτικό πνεύμα, από ό,τι έχουν όλοι οι άλλοι φορείς» τόνισε ο μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, και διευκρίνισε ότι «η Εκκλησία δέχεται τους πάντες, πολύ περισσότερο τέτοιους ανθρώπους, που για κάποιο λόγο υπάρχει μια διαμαρτία στη φύση τους, και μια σύγχυση του ψυχικού με το σωματικό, το οργανικό, πρέπει να τους αγκαλιάσει». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι «έγινε για ένα πολύ σοβαρό θέμα μια “δουλειά του ποδαριού”, αφού λέει μπορείς να αλλάξεις μια φορά και μετά να ξαναλλάξεις». Από την πλευρά του και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος επιχείρησε να κατεβάσει… κάπως τους τόνους: «Η Εκκλησία ποτέ δεν αποκλείει τους ανθρώπους από τη Διδασκαλία της εφόσον ομολογούν ότι είναι πιστοί. Αν κάποιος εκδηλώσει την πίστη είμαι βέβαιος ότι η Εκκλησία θα αποφανθεί ότι είναι ευπρόσ-

Η επόμενη μέρα για το νόμο περί αλλαγής ταυτότητας φύλου Με εντυπωσιακή ενότητα η Ιερά Σύνοδος κατάφερε να διεμβολήσει τις κοινοβουλευτικές ομάδες και να ορίσει την πολιτική ατζέντα.

δεκτος. Εφόσον είναι ακέραιο πρόσωπο, διανοητικά και σωματικά, και ζητήσει να έρθει στην Εκκλησία, φυσικά και θα έρθει. Προσωπική εκτίμηση, θα αποσαφηνιστεί αν έρθει το θέμα στη Σύνοδο. Ούτως ή άλλως, ξέρουμε τι είναι αυτοί που έρχονται να εξομολογηθούν;». Για το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου η «νίκη» της Εκκλησίας στο ζήτημα της αλλαγής της ταυτότητας φύλλου είναι αντίστοιχη με εκείνη στην περίπτωση της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια. Αν και δεν προβλέπεται θεσμικά ο ρόλος της από το Σύνταγμα, όπως συμβαίνει αντίθετα στην περίπτωση του μαθήματος των Θρησκευτικών, πέτυχε να κάνει αισθητή την παρουσία της και να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό: αρκετοί ισχυρίζονται ότι μόνον τυχαία δεν υπήρξε η απουσία πολιτικών αρχηγών από την ψηφοφορία στη Βουλή για την ταυτότητα φύλου (Πάνος Καμμένος και Φώφη Γεννηματά). Αν και από την Αρχιεπισκοπή δεν επιβεβαιώνεται εάν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Ιερωνύμου με τους δύο πολιτι-

κούς αρχηγούς, κάθε σενάριο είναι ανοιχτό μετά το προηγούμενο στη διένεξη για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπου ο κυβερνητικός εταίρος είχε δημόσια δηλώσει ότι είπε στον Αρχιεπίσκοπο, «αν μου πείτε να ρίξω την κυβέρνηση, θα το κάνω»! Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αναμένεται να τοποθετηθεί για την επόμενη μέρα είτε σε έκτακτη σύγκλησή της είτε στην τακτική συνεδρίασή της, σχετικά σύντομα, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΒτΚ», η πλευρά του Αρχιεπισκόπου θεωρεί ότι από τη στιγμή που το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και αποτελεί νόμο του κράτους, θα είναι απόλυτα σεβαστό. Ωστόσο, θα εκφραστεί η διαφωνία της Εκκλησίας και θα ενημερωθούν οι πιστοί για τις θέσεις της. Προς την κυβέρνηση θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τα μελλοντικά –ακραία, αλλά υπαρκτά– προβλήματα που ενδεχόμενα να υπάρξουν. Όπως για παράδειγμα της ταφής προσώπου που έχει κάνει αλλαγή ταυτότητας φύλου ή υποψηφίου για χειροτονία ιερέως

που έχει κάνει αλλαγή ταυτότητας φύλου. Αντίστοιχο πρόβλημα ενδέχεται να δημιουργηθεί και με την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, καθώς θα υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση που γυναίκα στη φύση της έχει κάνει αλλαγή ταυτότητας φύλου και ζητήσει διαμονητήριο για την Αθωνική Πολιτεία. Στο Γραφείο του Όρους στη Θεσσαλονίκη, οι υπεύθυνοι θα αντικρίζουν γυναίκα στη φύση, με ταυτότητα με ανδρικά στοιχεία!

124 εκατ. σε φιλανθρωπίες το 2016 Περίπου 124.500.000 ευρώ έδωσε η Εκκλησία της Ελλάδος για το φιλανθρωπικό της έργο το 2016. Το ακριβές ποσό που προκύπτει από τον απολογισμό των δαπανών για τη φιλανθρωπική διακονία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων σε όλη την επικράτεια είναι 124.416.599,67 ευρώ, τα οποία δόθηκαν για τις ανάγκες και τα λειτουργικά έξοδα συνολικά 98.731 ιδρυμάτων. Από το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας βοηθήθηκαν συνολικά

Λίγο μετά τα χαμόγελα του Αγιασμού ήρθε η σύγκρουση σε θεσμικό επίπεδο. Ωστόσο, Αρχιεπίσκοπος και πρωθυπουργός απέφυγαν τις προσωπικές αναφορές.

1.146.772 συμπολίτες μας. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσό –32.310.578,29 ευρώ– δόθηκε στα 326 συσσίτια της Εκκλησίας σε όλη τη χώρα, στα οποία απευθύνθηκαν 505.608 άτομα. Επίσης, δόθηκαν 12.825.579,24 ευρώ στα 2.092 ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, στα οποία απευθύνθηκαν 131.005 άτομα. Στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο δόθηκαν 10.444.403,98 ευρώ σε 93.848 επωφελουμένους. Από τα υψηλότερα, επίσης, ποσά –23.766.673,78 ευρώ– δόθηκαν στα 70 γηροκομεία της Εκκλησίας, στα οποία φιλοξενούνται 2.379 άτομα. Στα 256 Κοινωνικά Παντοπωλεία της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων δόθηκαν 3.181.434,81 ευρώ και σε αυτά απευθύνθηκαν 94.003 άτομα. Σημαντικό έργο, τέλος, κάνει η Εκκλησία στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς διαθέτει βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, σχολές διαφόρων ειδικοτήτων και φροντιστήρια σχολικών μαθημάτων. Ενδεικτικά, το 2016 δόθηκαν 794 υποτροφίες συνολικής αξίας 877.023 ευρώ. Στις 62 κατασκηνώσεις της Εκκλησίας ανά τη χώρα (5 είναι για ΑμΕΑ) φιλοξενήθηκαν κατά διαστήματα 18.266 άτομα (198 ΑμΕΑ), με συνολικό κόστος 2.931.949,04 ευρώ, ενώ στους 27 βρεφονηπιακούς σταθμούς φοίτησαν 1388 νήπια με συνολικό κόστος 3.396.622,54 ευρώ. Τέλος, στα 250 Πνευματικά Κέντρα της Εκκλησίας σε όλες τις Μητροπόλεις δόθηκαν 1.803.708,94 ευρώ και στις δραστηριότητές τους συμμετείχαν 113.564 άτομα.


8

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

ΔÔ ¢¡Δ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ «success story» ΔÛ›Ú· ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì Ì ٷ ªÓËÌfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ¿„Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤· ‰¿ÓÂÈ·, Ë ÎˉÂÌÔÓ›· ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÓÔÓÈο Î·È ·˘ÛÙËÚ¿. ∞ÏÒ˜ ı· Ì·˜ ϤÓ ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·

°Ú¿ÊÂÈ Ô °π∞¡¡∏™ §√μ∂ƒ¢√™

Α

ιφνιδιασμένοι δηλώνουν πολλοί από τη νέα θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που κρίνει ότι η Ελλάδα με το ζόρι θα κατορθώσει, αν κατορθώσει, να πιάσει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, που είναι 1,75% επί του ΑΕΠ το 2017. Και ότι θα τον χάσει σίγουρα το 2018, αφού το 3,5% είναι αδύνατον να επιτευχθεί, και ότι στην καλυτέρα των περιπτώσεων θα φτάσει στο 2,2%. Απορώ για τον αιφνιδιασμό τους. Το ΔΝΤ δεν λέει κάτι καινούργιο. Αυτή είναι η πάγια θέση του. Απλώς στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία καταστρέφει το «success story» του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε κατασκευάσει ένα αφήγημα, ότι δήθεν τελειώνουμε με την επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018, ότι δήθεν η χώρα εξέρχεται οριστικά από την ύφεση και εισέρχεται στην ανάπτυξη, και ότι θα έχουμε «καθαρή έξοδο» από τα Μνημόνια. Εδώ και καιρό λέω και γράφω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ακόμα και αν τελειώσουμε με τα Μνημόνια, δηλαδή αν πάψουν να υπάρχουν νέα δάνεια, η κηδεμονία από τους δανειστές όχι μόνο δεν θα σταματήσει, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά

και αυστηρά. Απλώς θα μας λένε τι να κάνουμε χωρίς να μας δίνουν και χρήματα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Αντίθετα, θα αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε ακριβά από τις αγορές με επιτόκια πολαπλάσια, άνω του 4-4,5%, των Ευρωπαίων δανειστών, που είναι μόλις 1%. Εδώ και καιρό γράφω και λέω ότι εξαιτίας της υπερφορολόγησης και του «παγώματος» όλων των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο Δημόσιο, αλλά και στην αγορά, η ελληνική Οικονομία κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων, και να μην κατορθώσει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, που δεν έρχονται στην Ελλάδα με κυβερνητικά ευχολόγια, αλλά μόνο με συγκεκριμένο τρόπο, που είναι μεγάλες, γενναίες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Εκ των πραγμάτων, η εξέλιξη με το ΔΝΤ φέρνει πιο κοντά την εφαρμογή των επαχθών μέτρων που είχαν ψηφιστεί από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τον περασμένο Μάιο. Δηλαδή τη μείωση του αφορολογήτου στα

Είμαστε ένας λαός που ξεχνά εύκολα. Ξεχάσαμε την πετρελαιοκηλίδα του Κουρουμπλή, τα καζίνα του Πάνου, τα «μαϊμού» μεταπτυχιακά του Μπαλτά και της γυναίκας του. Επιτρέπουμε στους κυβερνώντες να μας κοροϊδεύουν! Κάθε νοήμων και λογικός πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να καταλάβει πώς στην Ελλάδα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι Ρουβίκωνες μπορούν να εισβάλλουν σε ιδιωτικές εταιρίες, σε δήμους, σε δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και στην ίδια τη Βουλή, και να προστατεύονται προκλητικά από την κυβέρνηση, που διατάζει την Αστυνομία όχι μόνον να τους αφήνει να φύγουν, αλλά και να τους μεταφέρει με περιπολικά, όπου θέλουν να πάνε!!!

5.600 ευρώ και τη μείωση όλων των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, κατά 18%. Αλλά αυτό δεν αντέχεται από καμιά κυβέρνηση. Το πολιτικό κόστος θα είναι ανυπολόγιστο, αν τα μέτρα εφαρμοσθούν από τώρα και στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, διαψεύδοντας το όποιο αφήγημα του κ. Τσίπρα οριστικά. Γι’ αυτό, εκτιμώ ότι αν το ΔΝΤ επιμείνει να ληφθούν μέτρα μέσα στο 2018 για να επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, με δεδομένη την άρνηση των Ευρωπαίων να το μειώσουν, τότε αυτό θα επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις και θα ανοίξει το δρόμο ακόμα και για πρόωρες εκλογές μέσα στην άνοιξη του 2018. Όσο και αν αυτό φαντάζει εξαιρετικά πρόωρο σήμερα, έχουμε εισέλθει σε μια οιονεί προεκλογική περίοδο, η οποία θα καταλήξει το αργότερο τον Οκτώβριο του 2018 και το νωρίτερο τον Μάρτιο του 2018.

*

Άλλη μια... «επιτυχία» της Αριστεράς. Επιβάλλει αναδρομικές εισφορές από 535 έως 3.200 ευρω σε 900.000 επαγγελματίες. Σκάστε και πληρώνετε!

Η κατάντια με τον «Ρουβίκωνα» Ακόμα και όταν τα σπάνε με βαριοπούλες! Είναι αδιανόητο για μια κανονική χώρα, για ένα κράτος δικαίου, που προφανώς δεν είναι η Ελλάδα των «Τσιπροκαμμένων». Ομοίως, είναι αδιανόητο ότι η πρώτη φορά που οι «Ρουβίκωνες» οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, όπως έπρεπε να είχε συμβεί από την πρώτη φορά της παράνομης δράσης

τους, ήταν όταν «μπούκαραν» στην πρεσβεία της Ισπανίας. Αναρωτιέμαι, η παράνομη δράση των αναρχοαλητών προστατεύεται όταν γίνεται εναντίον Ελλήνων και ιδιωτικών εταιριών, αλλά διώκονται μόνον όταν τα βάζουν με ξένη χώρα; Αυτά συμβαίνουν πρώτη φορά με την «Πρώτη Φορά Αριστερά». Ξεπεσμός...

*

Αναρωτιέμαι, σύντροφε Τσίπρα, αν πιστεύεις ότι «η αριστεία είναι ρετσινιά» και «η καριέρα είναι χολέρα», τι είδους επενδύσεις θέλεις να φέρεις!

Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει! Η κόρη μου Ελισάβετ είναι 17,5 ετών. Μαθήτρια της Γ' Λυκείου με μέσο όρο 19,3 στο προωθημένο τμήμα στα Αγγλικά, με διπλώματα Β2 στα Γερμανικά και C1 στα Γαλλικά. Θα μπορούσε να μπει σε όποιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ήθελε. Αλλά, αν και θα δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις, το μόνο που ξέρει σίγουρα είναι ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό, στην Αγγλία, να σπουδάσει, να ζήσει και να κάνει καριέρα εκεί. Και για να το πετύχει είναι αποφασισμένη να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές της. Προσπαθώ να τη μεταπείσω. Όχι μόνο γιατί θα ζει μακριά μου και θα μου λείπει αφάνταστα. Αλλά και γιατί δεν αντέχω στο ότι η αγαπημένη μου πατρίδα χάνει τα καλύτερα παιδιά της. Καθημερινά βλέπω ότι την ίδια άποψη με την Ελισάβετ έχουν οι φίλοι, οι συμμαθητές της, οι γνωστοί της. Όλοι θέλουν να φύγουν και να ζήσουν στο εξωτερικό. Ακόμα και δικοί μου γνωστοί, 40άρηδες και 50άρηδες, γιατροί, μηχανικοί, στελέχη επιχειρήσεων κ.ο.κ., που δεν βρίσκουν εδώ δουλειά, αναζητούν μετεγκατάσταση στο εξωτερικό. Όπου να είναι. Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Η Ελλάδα μας χάνει τα καλύτερα μυαλά της, τους ικανότερους επαγγελματίες και επιστήμονες Ματώνει η καρδιά μου. Γιατί αν αυτή την τάση δεν την αντιστρέψουμε άμεσα, τότε η Ελλάδα θα καταντήσει μια χώρα γερόντων. Υπολογίζεται ότι σε 4-5 δεκαετίες οι άνω των 65 θα είναι όσοι και οι κάτω των 65 Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι. Και οι κάτω των 65 θα είναι οι λιγότερο ικανοί, οι λιγότερο μορφωμένοι, οι λιγότερο εργατικοί. Η Ελλάδα μας θα πεθάνει αν αυτή την πραγματικότητα δεν την αλλάξουμε. Αυτό είναι το μακράν μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Και αυτό καν δεν το συζητάμε. Θλίβομαι βαθιά...10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

¶ÚfiÛˆ·

top

E¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Η νεαρή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Γεννιά παρά την πίεση που δέχτηκε, δεν άλλαξε άποψη για το θέμα της ταυτότητας αλλαγής φύλου. Αν και κάποιοι της είπαν ότι θα ήταν καλύτερα να μην ψήφιζε και να πήγαινε για καφέ!

Ÿˆ˜ ¤ÛÙÚˆÛ ı· ÎÔÈÌËı›! Ο ηγέτης των Καταλανάν Κάρλες Πουτζδεμόν κατάφερε να ξεσηκώσει τους συμπατριώτες του επενδύοντας στην ιδέα της ανεξαρτησίας που φωλιάζει στην περιοχή από την περίοδο πριν από τον εμφύλιο και τη δικτατορία του Φράνκο. Η Ισπανία βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον εθνικό διχασμό, και όταν είδε τα δύσκολα έκανε την «kolotumba». Τώρα έχει περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβει, γιατί ήδη άρχισαν τα σενάρια για αντικατάστασή του από τους πιο ακραίους.

ª·Î¿ÚÈ ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙ· ªÓËÌfiÓÈ·... Η Αννέτα Καββαδία διεκδικεί να αναδειχθεί στα ηγετικά κλιμάκια των «53» και υπερασπίστηκε, ως εισηγήτρια, με πάθος το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στα δύο Μνημόνια, αλλά και στα νομοσχέδια για τις μειώσεις των συντάξεων, δεν ακούστηκε ούτε μία φορά στα ΜΜΕ για να υπερασπιστεί τις απόψεις του κόμματος. Με άλλα λόγια, οι «53» στα Μνημόνια και τις περικοπές σιώπησαν, και τώρα προσπαθούν να φτιάξουν τη δική τους ατζέντα με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Στα ατομικά πάμε καλά, στα συλλογικά έχουμε πρόβλημα...

øÚ·›Ô˜ Î·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó Ο Τζάστιν Τριντό, ο Καναδός πρωθυπουργός με τη μεγάλη γοητεία και τις εκατομμύρια θαυμάστριες, μόλις διασφάλισε την ψήφο όλων των γυναικών ζητώντας από τους γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και δη τα αγόρια τους, ώστε να γίνουν φεμινιστές. «Μόνο έτσι θα αλλάξει η κουλτούρα του σεξισμού», είπε.

√ ÊÚ¤ÛÎÔ˜ ·¤Ú·˜ Ì·˜… Και όμως, είναι αλήθεια! Οι τουρίστες μπορούν όταν φεύγουν από την Ελλάδα να παίρνουν τον αέρα της μαζί τους! Πώς; Η εταιρία Greek Oxygen μέσα σε ένα κυλινδρικό κουτί πουλάει ελληνικό οξυγόνο. Την ιδέα την είχε ο Αναστάσιος Μπατσίλας. Ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό από τα κοινότυπα σουβενίρ. Και για όσους λένε ότι πουλάμε «αέρα κοπανιστό», απαντάμε: «Να το ανοίξουν και να το κάνουν μολυβοθήκη». Ήδη μεγάλες εταιρίες το εισάγουν στη Ρωσία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ από πέρσι κυκλοφορεί στα νησιά μας.

ΔÔÓ „¿¯ÓÔ˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡ Είναι η χώρα του σε αποκλεισμό, είναι και η πρόσφατη απόκτηση του Νεϊμάρ. Δεν ήθελε και πολύ να μπει στο στόχαστρο ο διευθυντής ΜΜΕ του Κατάρ και πρόεδρος της Π.Σ. Ζερμέν Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Τώρα τον ψάχνουν στην Ελβετία για οφέλη από τηλεοπτικά δικαιώματα σχετικά με το Μουντιάλ.

«ª·ÙˆÌ¤ÓË» Ù·ÈÓ›· Η δολοφονία της πανέμορφης Ρίβα Στίνκαμπ από τα χέρια του αγαπημένου της Όσκαρ Πιστόριους, ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων το 2013, συγκλόνισε τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί ένας αθλητής που τιθάσευσε τις προκλήσεις του σώματός του για να βγει νικητής έβαψε τα χέρια του με αίμα λόγω ζήλιας; Η ταινία «Οscar Pistorius: Βlade Runner Killer», που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες αργότερα φέτος το χειμώνα, υπόσχεται να δώσει απαντήσεις χωρίς να παίξει το ρόλο της Δικαιοσύνης.

¶fiÛ˜ ·ÎfiÌË; ∂ÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓË Úfi‰ÚÔ˜ Το όνειρο για την απόκτηση της πρώτης γυναίκας προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκαταλείφθηκε από τους προοδευτικούς κύκλους της χώρας με την εγκατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Γι’ αυτό και δεν θεωρείται τυχαία η πρόσφατη δήλωση της πρώην βοηθού της Τζάκι Κένεντι, Κάθι ΜακΚέον, ότι «η (κόρη της) Καρολάιν είχε πάντα την αίσθηση καθήκοντος... να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το βγάλει. Πιστεύω πραγματικά ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος».

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τον παραγωγό του Χόλιγουντ Weinstein από γνωστές και επώνυμες γυναίκες τις οποίες παρενοχλούσε σεξουαλικά. Η Lea Seydoux βρήκε το θάρρος και το κουράγιο και έστειλε επιστολή στην «Γκάρντιαν», στην οποία εξιστορούσε τι συνέβη ένα από τα βράδια που τον συνάντησε για δουλειά. Η ίδια λέει ότι κατάφερε να του ξεφύγει, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσες γυναίκες δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν...

ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈÂ... Οργασμός μουσικών παραστάσεων στο Θέατρο! Μια μεγάλη παραγωγή είναι το αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Γιώργο Ζαμπέτα, που ανεβαίνει από 14/10 στο θέατρο «Αλίκη». Ο τίτλος του έργου, του Πέτρου Ζούλια, «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», και ο μεγάλος ηθοποιός μας Τάσος Χαλκιάς υποδύεται μοναδικά –όπως και όλους τους ρόλους του– τον πατέρα του. Ο Μιχάλης Ζαμπέτας ήταν κουρέας, και εκείνος δίδαξε τον μικρό Γιώργο τις πρώτες του πενιές στο μπουζούκι. Το 1932, μόλις 7 ετών, ο Γιωργάκης, μαθητής της Α΄ Δημοτικού, κέρδισε το πρώτο του βραβείο παίζοντας το πρώτο του τραγούδι σε σχολικό διαγωνισμό. Ο Μιχάλης ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Μωραΐτη, ανιψιά γνωστού βαρύτονου της εποχής.12

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔÔ ‰È·‚¿Û·Ù ‰Ò! Για να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται και να επαναλαμβάνονται. Πρώτοι από τη «ΒτΚ» διαβάσατε, μέσα στο καλοκαίρι, για την αλλαγή που ετοίμαζε ο Κυριάκος Μη-

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

«Come back, Laliotis»!

GREEK… KOLOTUMBA!

τσοτάκης στη θέση του εκπροσώπου Τύπου. Όπως και άλλα θέματα άλλων ρεπορτάζ. Αυτό, για να μπορεί ο κάθε αναγνώστης να κρίνει και να αποφασίζει τι αξίζει για την πληροφόρησή του και τι όχι...

Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε «σχολή» σε όλη την Ευρώπη. Τον όρο... «kolotumba» χρησιμοποίησε η «El Pais», για να περιγράψει την... ισπανική υποχώρηση που «σάλπισε» ο... «κωλοτούμπας» της Καταλωνίας Κάρλες Πουτζδεμόν, συγκρί-

ΠΕ. ΚΟΜ.

νοντάς τον με τον Αλέξη Τσίπρα και την ανατροπή του αποτελέσματος στο ελληνικό δημοψήφισμα. Μόνο που η «κωλοτούμπα» του Καταλανού θα του στοιχίσει πιθανότατα την καρέκλα του. ΠΕ. ΚΟΜ.

¶·Ú· ¶√§πΔπ∫∏ ∫√À∑π¡∞

ΠΕ. ΚΟΜ.

∂› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ

∂Ófi¯ÏËÛË ÁÈ· Õ‰ˆÓÈ «Πυρ και μανία» είναι με τον Άδωνι Γεωργιάδη ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Κώστας Τσιάρας. Ο Γεωργιάδης επισκέφθηκε τη Θεσσαλία ως αντιπρόεδρος της Ν.Δ., και φέρεται να πήρε παραμάσχαλα τον πρώην βουλευτή του ΛΑΟΣ Αστέριο Ροντούλη και να περιόδευσαν μαζί. Οι τοπικοί βουλευτές και τα στελέχη δεν ήξεραν κάτι. Ο Κέλλας ήταν μόνο για ένα διάστημα μαζί του, αλλά ο ίδιος λέει ότι ήταν μόνο για ένα καφέ. Επίσης, ο Τσιάρας φέρεται να είναι θυμωμένος επειδή ο Γεωργιάδης δεν ενημέρωσε τον γ.γ. της Κ.Ο. για την επίσκεψή του στην Καρδίτσα, όπου εκλέγεται και ο ίδιος. Κάτι πάει στραβά με τον αντιπρόεδρο ή απλώς έχει μπει στο στόχαστρο βουλευτών; ΠΕ. ΚΟΜ.

Ÿ,ÙÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Πολύ ωραίο και σπαρταριστό στιγμιότυπο από την εκδήλωση της «Κιβωτού του Κόσμου» όπου παρέστη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εξήρε το έργο του πατέρα Αντώνιου. Στις μπροστινές θέσεις έψαξε να κάτσει πολυπράγμων δήμαρχος μεγάλου δήμου της Αττικής, που του αρέσει να φωτογραφίζεται με ισχυρούς, αλλά δεν υπήρχε άδεια θέση. Τι έκανε; Έκατσε στην άκρη –όπως έλεγαν οι κακές γλώσσες ορισμένων συναδέλφων του– για να βγαίνει στις φωτογραφίες με τον πρόεδρο, και όχι πίσω όπου του είχαν θέση. Όταν του ζήτησαν να πάει στη θέση του αρνήθηκε και έμεινε όρθιος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Θηρίο», πάντως, ο δήμαρχος. Παρά την ηλικία του άντεξε επί ώρα όρθιος... ΠΕ. ΚΟΜ.

Ο Κώστας Λαλιώτης κάνει τηλέφωνα και κινητοποιεί παλιούς φίλους και συντρόφους του σε όλη τη χώρα ζητώντας τους να βγουν μπροστά. Οι αντίπαλοι της Γεννηματά δυσανασχετούν και οργίζονται, αλλά τι να κάνουν; Πώς, άραγε, ο Καμίνης μπορεί να οργιστεί με... τον Λαλιώτη; Μόνο με υπόγειο τρόπο. Και έτσι, μας λένε ότι υπάρχουν «διαρροές» πως ο πάλαι ποτέ κορυφαίος ΠΑΣΟΚος «μυρίστηκε» ποιος θα κερδίσει και σπεύδει να καρπωθεί οφέλη. Μεταξύ μας, η ιστορία του Λαλιώτη έχει δείξει ότι δεν καθοδηγείται από τέτοιου είδους σκέψεις. Παραιτήθηκε στις 3 Ιουλίου 2003 από γραμματέας του κόμματος, και έφυγε από την πολιτική, κάτι που τήρησε μέχρι τώρα. Μπορούσε να πάρει υπουργεία, αλλά προτίμησε να φύγει...

Ακόμη δεν παρέλαβε η Μαρία Σπυράκη και άρχισαν οι καλοθελητές να την υπονομεύουν. Ορισμένοι απέδιδαν την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον εξωγήινο στον Υμηττό, σε πρόταση της νέας εκπροσώπου Τύπου. Η οποία να σημειωθεί ότι… ήταν στις Βρυξέλλες εκείνη την ημέρα και δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε. Ενημερώθηκε αργότερα. Και όταν ο «δικηγόρος του διαβόλου» ρώτησε, «μα, πώς είναι δυνατόν, ρε, παιδιά, ακόμη δεν ανέλαβε, να κάνει τέτοιες προτάσεις απο τις Βρυξέλλες;», η απάντηση ήταν αμήχανη. «Ως εκπρόσωπος το χρεώνεται έτσι κι αλλιώς». Τι να πούμε εμείς; Πώς να πείσεις κάποιον που έχει αποφασίσει να πιστέψει τη δική του ιστορία;

Viral στο διαδίκτυο έγινε η πτήση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το «πετάει-πετάει» του Μεγάρου Μαξίμου. Στο παρελθόν, πολλοί ανέβηκαν σε πολεμικά αεροπλάνα, αλλά στη συνέχεια η κρίση, το κόστος των καυσίμων και η έλλειψη χρημάτων απαγόρευσαν τέτοιες βόλτες.

ΠΕ. ΚΟΜ.

∞Ì’ ¤Ô˜, ·Ì’ ¤ÚÁÔÓ

Από τα λόγια στην πράξη πέρασε, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αλλαγή ταυτότητας φύλου, ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος Παπαλεξίου, και... περιποιήθηκε καταλλήλως τον βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Μίμη Δημητριάδη. Σύμφωνα με το kozan.gr, μετά το πέρας της δοξολογίας για την 105η επέτειο της Απελευθέρωσης της Κοζάνης, μόλις ο βουλευτής πήρε το αντίδωρο και επιχείρησε να ασπαστεί τον μητροπολίτη, έλαβε την απάντηση: «Οι ασπασμοί δεν χρειάζονται όταν ψηφίζονται τα αισχρά»! Δ.Θ.Α.

¢ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

Μεγάλο πρόβλημα έχει ανακύψει στη συνοχή της κυβέρνησης, άσχετα από το εάν κρύβεται κάτω από το χαλί για την ώρα. Στο νόμο για την αλλαγή φύλου υπήρξαν διαρροές τόσο για το επίμαχο θέμα όσο και για την «Τουρκική» Ένωση Ξάνθης. Σε λίγο καιρό θα έρθει το νομοσχέδιο για την ιατρική χρήση κάνναβης, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι πάλι πρόβλημα. Η συνοχή της κυβέρνησης οφείλεται μόνο στην εξουσία, αλλά τα προβλήματα, πλέον, είναι εξόφθαλμα. Και δεν κρύβονται. Το «προξενιό» έχουμε την αίσθηση ότι έχει ημερομηνία λήξης. ΠΕ. ΚΟΜ.

!

Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι χτυπάει αλύπητα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το οποίο –σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες– για να αποφύγει τον υψηλό ΕΝΦΙΑ για την πατριαρχική κατοικία που διατηρεί στην Αθήνα, πώλησε τη βίλα της Φιλοθέης στην κόρη γνωστού επιχειρηματία, έναντι τιμήματος 1,2 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για ένα ακίνητο που είχε δοθεί δωρεά στον μακαριστό Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο το 1980. Δ.Θ.Α.

∂›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ Ô πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ πίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακηρύσσεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος –στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών–, σε τελετή που θα γίνει στην Καλαμάτα, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου. Τον Αρχιεπίσκοπο θα προσφωνήσει ο ο κ. Μασσέλος, για να ακολουθήσει η αναγόπρύτανης του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος ρευση του Αρχιεπισκόπου από τον κ. ΖαχαΜασσέλος και την αναφορά στον τιμώμενο ριά και η περιένδυση του τιμωμένου με την θα κάνει ο Θανάσης Χρήστου, αναπληρωτής τήβεννο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιο- από τους κ.κ. Μασσέλο και Σαββίδη. Η εκδήλογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγα- λωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Αρχιεθών. Την απόφαση ανακήρυξης του Αρχιεπι- πισκόπου, με θέμα «Χριστιανικαί επιγραφαί σκόπου σε επίτιμο διδάκτορα θα αναγνώσει σε βυζαντινά μνημεία της Βοιωτίας». Δ.Θ.Α.

Ε

συγκινητική ιστορία μάθαμε κατά Μια την πρόσφατη εκδήλωση για τη μάχη της

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›·...

Το νομοσχέδιο για τη χρήση της λεγόμενης «ιατρικής κάνναβης» έχει ο σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού του πρωθυπουργού Νίκος Καρανίκας. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό τον τόπο. Κάνει επαφές με εκπροσώπους κομμάτων εν όψει της σχετικής συζήτησης στη Βουλή, και συναντήσεις με υπουργούς όπως ο Παύλος Πολάκης. Και να πει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ικανά στελέχη στην Κ.Ο., γιατρούς, που μπορούν να τεκμηριώσουν την ανάγκη ιατρικής χρήσης της κάνναβης; Έχει και παραέχει, με επιχειρήματα άρτια και πειστικά. ΠΕ. ΚΟΜ.

ΔΕΗ (πρώην Ούλεν), όπου οι αντάρτες μαζί με χωροφύλακες και εργαζομένους πολέμησαν σκληρά με τα ναζιστικά στρατεύματα λίγο πριν αποχωρήσουν οι δολοφόνοι ναζί. Στη μάχη συμμετείχε με τους αντάρτες και ο πατέρας του Θανάση Βέγγου. Ο Βασίλης Βέγγος δούλευε ως τεχνίτης σε μια επιχείρηση ηλεκτρισμού, αλλά ήταν τόσο φτωχός που δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα στο δικό του σπίτι! Ο πατέρας του Βέγγου πολέμησε σκληρά, απέτρεψε την ανατίναξη του ηλεκτρικού εργοστασίου από τους Γερμανούς, αλλά μετά απολύθηκε επειδή ήταν αριστερός! Αυτά ήταν τα λάθη. Στη συνέχεια, ο γιος του Θανάσης Βέγγος έκανε το στραΠΕ. ΚΟΜ. τιωτικό του στη Μακρόνησο...


14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Τα συσσίτια που έγιναν διορισμοί

H

Σ

*Ο κ. Γ. Καλαντζής είναι π. υπουργός - π. αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿

Τον Γρηγόρη Γιάνναρο, κορυφαίο ηγετικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς, βουλευτή και υπουργό, τιμά η Δημοκρατική Αριστερά με εκδήλωση προς τιμήν του, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, στις 19.00, στην αίθουσα του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ενώ θα μιλήσουν η πρώην υπουργός, βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜ.ΑΡ. Δημήτρης Χατζησωκράτης. Το συντονισμό θα έχει ο διευθυντής της εφημερίδας «Τα Νέα» Παναγιώτης Λάμψιας.

∞ÂÈϤ˜ ·fi μ. §Â‚¤ÓÙË

Έξω φρενών ήταν ο Βασίλης Λεβέντης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, απ' όπου απείλησε ακόμη και να παραιτηθεί από βουλευτής. Συγκριμένα, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων είπε: «Τη Δευτέρα έχω μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η απειλή εκ μέρους μου της παραίτησης από βουλευτής. Γιατί εισηγούμαι επί δύο χρόνια μια συνεργασία διακυβερνητική. Ο Τσίπρας καπρίτσιο, να το πάει μέχρι τέλους, ο Μητσοτάκης “δεν δίνω χέρι”, να έρθει αυτός». Και συνέχισε: «Με αγνοούν. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή για να παίρνω μισθό. Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, θα πάρω τις αποφάσεις μου. Εγώ πάω για παραίτηση από αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω να αποτελώ μέρος ενός βρωμερού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Και αν ο Παυλόπουλος υπογράψει το νομοσχέδιο του Τσίπρα, από σήμερα ούτε την καλημέρα μου δεν έχει».

13

Œ¯ÂÈ „ËÊÔÊÔÚ›·! ¶¿Ì ÁÈ· ηʤ;

ταν φθινόπωρο του 2016 όταν ο κ. Νίκος Παππάς έλεγε ότι τα χρήματα από τις τηλεοπτικές άδειες, ξεκινώντας από το ποσό της πρώτης δόσης που μπήκε στο κρατικό ταμείο και φτάνοντας στα 246 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το συνολικό τίμημα, επρόκειτο να δοθούν σε κοινωνικές ανάγκες… Έλεγε ότι με αυτά τα χρήματα θα φιλοξενηθούν βρέφη και νήπια στους παιδικούς Του ΓΙΩΡΓΟΥ σταθμούς, έλεγε ότι με αυτά ΚΑΛΑΝΤΖΗ* τα χρήματα θα καλυφθούν έξοδα σίτισης για παιδιά σε δημοτικά σχολεία… ήμερα, ένα χρόνο μετά, αναρωτιέμαι αν τα παιδιά αυτά έχουν μείνει νηστικά… Αναρωτιέμαι αν έχουν αρρωστήσει από την πείνα… Ο κ. Παππάς έχει, άραγε, τις ίδιες ανησυχίες; Αντικατέστησε τα χρήματα αυτά με τους μισθούς του και των συντρόφων του στο ΣΥΡΙΖΑ ή με τους μισθούς των στελεχών της κυβέρνησης; Η πομπώδης δήλωση ότι με τα χρήματα αυτά θα εξασφαλίσει ανάγκες της κοινωνίας έγινε αέρας κοπανιστός που σερβίρεται καθημερινά στα πιάτα των μαθητών… Καμία ντροπή, καμία τσίπα στα μέλη που απαρτίζουν την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ…

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης αυτό που συνέβη στο Περιστύλιο και στο καφενείο της Βουλής δεν έχει προηγούμενο. Οι διαφωνούντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Μπόλαρης, Μιχελογιαννάκης, Γιαννιά, Κασιμάτη) είχαν συγκεντρωθεί σε μια γωνία και συζητούσαν τη στάση τους κατά την ψηφοφορία. Κάποια στιγμή «έπεσε» η ιδέα οι διαφωνούντες να μην μπουν στην αίθουσα της Ολομέλειας για την ψηφοφορία, για να μην συνυπολογισθούν στους παρόντες ψηφίσαντες. «Θα μπορούσαμε να πάμε για καφέ έξω από τη Βουλή την ώρα της ψηφοφορίας», ακούστηκε να λέει ένας από τους τέσσερις. Τελικά, οι γυναίκες δεν πείσθηκαν, και αποχώρησαν μόνο οι κύριοι Μπόλαρης και Μιχελογιαννάκης.

∏ æ∏º√º√ƒπ∞ ™Δ∏ μ√À§∏ ∞¡∂¢∂π•∂ Δ√ ¶ƒ√μ§∏ª∞

ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ¢∏.™À. Î·È ¶√Δ∞ªπ εγάλη αναστάτωση δημιουργήθηκε λίγο πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, για την αλλαγή ταυτότητας φύλου, στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Οι περισσότεροι βουλευτές ήταν απόντες για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Η κ. Γεννηματά ήταν σε περιοδεία στην Κρήτη. Ο κ. Βενιζέλος σε ταξίδι στο εξωτερικό, όπου εκλέχθηκε εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο κ. Μανιάτης σε περιοδεία. Δύο βουλευτές ήταν άρρωστοι. Και όσοι ήταν παρόντες είχαν διαφορετικές θέσεις μεταξύ τους (Θεοχαρόπουλος υπερ Ν/Σ). Γκεγκέρογλου και Σκανδαλίδης σήμαναν συναγερμό στους εναπομείναντες για να μην εμφανιστεί διαλυμένο το κόμμα στην ψηφοφορία. Τελικά, αποφάσισαν «ναι» επί της αρχής και «παρών» στο

Μ

επίμαχο άρθρο. Αυτό που δεν κατάφεραν ήταν να συνεννοηθούν με τους βουλευτές από το Ποτάμι ώστε να στείλουν ένα μήνυμα συνεργασίας εν όψει των εκλογών της Κεντροαριστεράς. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε δώσει σαφείς εντολές στους βουλευτές πως το νομοσχέδιο θα υπερψηφιστεί ό,τι και να γίνει, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις. Και όπως ορθά παρατήρησε κάποιος παλαιός κοινοβουλευτικός, «φαντάσου τι θα γινόταν αν το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου ερχόταν στη Βουλή μετά τις εκλογές για την Κεντροαριστερά και την εκλογή νέου αρχηγού. Δεν θα μπορούσαν ΔΗ.ΣΥ. και Ποτάμι να συμφωνήσουν σε ενιαία θέση στην ψηφοφορία». Έτσι, για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε στην πράξη, ότι τα δύσκολα θα αρχίσουν μετά τις εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού στην Κεντροαριστερά.

ΔÈ ›ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó; Στην Πειραιώς έχουν αρχίσει να «τρολάρουν» την κυβέρνηση. Με αφορμή το νομοσχέδιο για την κάνναβη που φέρνει στη Βουλή ο υπουργός Υγείας κ. Ξανθός, από το «γαλάζιο» στρατόπεδο καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει στο ερώτημα «τι πίνετε και δεν μας δίνετε». Στη Ν.Δ. εκτιμούν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα καυτά ζητήματα και προσπαθεί να φτιάξει μια

ατζέντα για αμφιλεγόμενα θέματα. Όσο για το τι θα κάνει η Ν.Δ., αυτό που λένε από την Πειραιώς είναι ότι θα εξετάσει το νομοσχέδιο, με την προϋπόθεση όμως, όπως σημειώνουν με νόημα, «να συμφωνήσουν για το περιεχόμενό του τόσο οι κυβερνητικοί εταίροι όσο και οι τάσεις τους, που αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε». ΕΙΡ. ΜΠ.

Ο πρώτος τόμος από ένα βιβλίο που πρόκειται όχι μόνο να συζητηθεί πολύ, αλλά και να προκαλέσει, με τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια – Τόμος Α': 1942-1974», του Αλέξη Παπαχελά (Εκδόσεις Παπαδόπουλος), κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τις προσωπικές συνεντεύξεις που παραχωρούσε επί μία δεκαετία από το 2007 μέχρι το 2016 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, υπό τον όρο να δημοσιοποιηθούν μόνο μετά το θάνατό του. Αργότερα αναμένεται να κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος «1975-2016». Το σημαντικότερο είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της μεταπολεμικής Ελλάδας αυτοβιογραφείται, αποφασισμένος να μην κρύψει τίποτα. ΕΙΡ. ΜΠ.

,,

∞ƒ£ƒ√

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

¢Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Ô ™·Ó¿Î˘ Έντονη κινητικότητα από τον γραμματέα των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) της Ν.Δ. Βασίλη Σπανάκη. Μετά τις συνδιασκέψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διοργανώνει την τρίτη Συνδιάσκεψη. αύριο στο Μέτσοβο. Δεν είναι τυχαίος ο τόπος επιλογής, καθώς από εκεί κατάγεται ο Ευάγγελος Αβέρωφ, που επι προεδρίας του ιδρύθηκαν οι ΕΚΟ. Μάλιστα, εκτός από τη συνδιάσκεψη προβλέπεται και ξενάγηση στα έργα του Αβέρωφ στο ΜέΕΙΡ. ΜΠ. τσοβο.

ÃÔÓ‰ÚÔÂȉ‹ ·ÛÙ›· ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ Δείγματα… γραφής του έδωσε με το «καλημέρα» ο νέος επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Θανάσης Καρτερός (φωτο). Στους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν αν είχε το πρωί της Πέμπτης πτήση με στρατιωτικό F16 ο πρωθυπουργός, απάντησε με ένα απίστευτο γραπτό non paper από το Μέγαρο Μαξίμου. «Πετάει, πετάει ο Τσίπρας; Αυτή ήταν η απάντηση στους συναδέλ-

φους που αναρωτιούνταν νωρίτερα, για το σημερινό πρωινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού». Ο κ. Καρτερός με τους αστεϊσμούς του δείχνει ότι απαξιώνει τους συντάκτες που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αν και το «πετάει- πετάει», κυρίως παραπέμπει «στο πετάει-πετάει ο γάιδαρος;», κατά το κλασικό παιδικό παιχνίδι. «Ο κ. Τσίπρας είναι γάιδαρος;», να αναρωτηθούμε εμείς. Το απαράδεκτο σχόλιο

δεν το άφησε ασχολίαστο και η Ν.Δ. «Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας πετάει εδώ και καιρό. Πετάει στα σύννεφα, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών», σχολίαζαν κύκλοι της Πειραιώς χωρίς διάθεση χιούμορ για τις πρωινές στρατιωτικές πτήσεις του κ. Τσίπρα, που μάλλον ζήλεψε τις αεροπορικές εμπειρίες του κ. Καμμένου. ΕΙΡ. ΜΠ.


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΑΠΟΨΕΙΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∂À£À™ ∂• ∞ƒÃ∏™ την Ελλάδα επί δεκαετίες, παρά την ήττα βαλαν προσπάθειες να έρθουν οι μετανάστες της στον τραγικό και απόλυτα καταστρο- στη χώρα μας, τη θεωρούν υπόδειγμα. Καταφικό για την πατρίδα μας Εμφύλιο Πό- λαβαίνετε τη διαστρέβλωση της λογικής και λεμο, η Αριστερά κατόρθωσε να επικρατήσει της αλήθειας, που έχει επιβάλει η Αριστερά επί ιδεολογικά. Συστηματικά μέσα από τα σχολεία, δεκαετίες στη χώρα μας; Εδώ και χρόνια γράφω ότι πιο αυταρχική και τα πανεπιστήμια, τον καλλιτεχνικό και τον πνευματικό κόσμο, προβάλλοντας πρότυπα, απάνθρωπη ιδεολογία από την Αριστερά δεν όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, η ιδεολογική υπάρχει. Αυτό έχει αποδειχθεί όπου και αν κυβέρνησε. επικράτηση της Αριστεράς υπήρξε απόλυτη. Από τη Σοβιετική Έπεισε τους πάΈνωση του Στάλιν ντες ότι το πρότυπό και του Μπρέζνιεφ, της ήταν μια πιο ανμέχρι την Αλβανία θρώπινη, ελεύθετου Χότζα, τη Ρουρη, προοδευτική μανία του Τσαουσέκοινωνία, με καλύσκου, την Κούβα του τερη και πιο ισότιμη Κάστρο, τη Βενεζωή για όλους. ζουέλα του Τσάβες Κάτι που το δήθεν και του Μαδούρο, τη «απάνθρωπο πρόΒόρεια Κορέα της σωπο» του δυτικού οικογένειας Κιμ. καπιταλισμού δεν Εκτός από την οικονομική κατάρΤώρα αποδειεπέτρεπε να υπάρρευση, που επέρχεται μετά βεβαιό- κνύεται και στην ξει στις ευρωπαϊκές τητας και θα οδηγήσει σε ακόμα πε- Ελλάδα του Τσίπρα κοινωνίες. και του Μουζάλα. Τι και αν τα αριρισσότερη φτώχεια τους πολίτες Ψευτοανθρωπιστές στερά καθεστώτα αυτής της χώρας, η καθεστωτική και ιδεοληπτικοί, της Ανατολικής Ευαλλαγή που επιχειρείται είναι ό,τι που το μόνο που ρώπης κατέρρευπιο επικίνδυνο υπάρχει. τους ενδιαφέρει δεν σαν με πάταγο τη είναι η πρόοδος της δεκαετία του 1990, οδηγώντας στην απελπισία τους κατοίκους κοινωνίας, όπως ψευδώς έλεγαν, αλλά η κατων χωρών αυτών. Τι και αν σε ολόκληρη την τάληψη και η διατήρηση της εξουσίας με κάθε, Ευρώπη η Αριστερά απαξιώθηκε πλήρως θεμιτό η αθέμιτο, τρόπο. Επειδή βαρέθηκα, λοιπόν, να ακούω για τα εξαιτίας του σοβιετικού ολοκληρωτισμού και του αυταρχικού τρόπου διακυβέρνη- δήθεν «ανθρωπιστικά ιδεώδη» της Αριστεράς, σης. Στην Ελλάδα, μόνη χώρα από όλες τις ευ- θα σας προκαλούσα να μου πείτε ΜΙΑ μόνο ρωπαϊκές, δυτικές και ανατολικές, η επικράτη- χώρα που να την κυβέρνησε η Αριστερά και ο ση της Αριστεράς υπήρξε απόλυτη. Και μοι- κόσμος να ευημέρησε. Δεν γνωρίζω ούτε μια χώρα όπου επιραία, μετά την ιδεολογική επικυριαρχία της, κράτησε η Αριστερά και να μην οδηγήθηκε κατέκτησε και την πολιτική εξουσία. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, υπό το στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην αγιοποίηση του κόμματος-κράβάρος της χρεοκοπίας, που τους, στον αυταρχισμό, και δοκιμάζει σκληρά την ελληνι§√μ∂ƒ¢√™ τελικά στον ολοκληρωτική κοινωνία μετά το 2010, σμό. ήταν αποτέλεσμα της ιδεολοΤο ξέρω ότι θα υπάρξουν γικής αυτής επικυριαρχίας και ακόμα και πολλοί μη αριστετων μύθων της Αριστεράς. ροί που θα νομίσουν ότι είμαι Όμως, πλέον, οι μύθοι αυκάπως υπερβολικός. Βλέπετοί καταρρέουν μοιραία, λότε, τόσες δεκαετίες που η Αριγω της ανεπάρκειας και της στερά εξιδανικεύτηκε στο ανικανότητας της αριστερής μυαλό των Ελλήνων, έχουν πολιτικής εξουσίας. Ιδού ένα αφήσει το αποτύπωμά τους καθοριστικό παράδειγμα της στη συλλογική μας συνείδηαποτυχίας της αριστερής διαση. Αλλά ακόμα το αντέχω. κυβέρνησης, αλλά και ιδεοληψίας. Γιατί φοβάμαι αυτό που έρχεται αν δεν αντιΣτην Αμυγδαλέζα επί... «επαράτου Δεξιάς» ουδείς άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του ή είχε δράσουμε έγκαιρα. Γιατί φοβάμαι ότι εκτός από την οικονομική αφεθεί χωρίς φαγητό, θέρμανση, νοσοκομεικατάρρευση, που επέρχεται μετά βεβαιότητας ακή περίθαλψη. Στον καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο, και θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη φτώεπί διακυβερνήσεων της... «ευαίσθητης» χεια τους πολίτες αυτής της χώρας, η καθεΑριστεράς, άνθρωποι πεθαίνουν μέσα σε στωτική αλλαγή που επιχειρείται είναι ό,τι πιο άγριες συνθήκες, που δεν είναι κατάλληλες επικίνδυνο υπάρχει. Για όλους εμάς που πιστεύουμε με ζέση ούτε για ζώα. Οι δεξιοί χαρακτηρίζονται από τους συντρόφους «ρατσιστές». Ενώ οι αριστε- στα ιδανικά του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και του φιλελευθερισμού. Που θέλουμε η ροί είναι... «φιλάνθρωποι». Και όμως, την Αμυγδαλέζα η επικρατούσα πατρίδα μας να είναι μια ελεύθερη, σύγχρονη, αριστερή συλλογιστική τη χαρακτήριζε ως μεταρρυθμιστική, δημοκρατική, προοδευτική, «κολαστήριο», ενώ τη Μόρια, όπου υποτίθεται αναπτυξιακή, δημιουργική Δημοκρατία. Μαότι δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ των αριστε- κριά από κάθε είδους ολοκληρωτισμό, μακριά ρών «αλληλέγγυων», όλων αυτών που κατέ- από το ναζισμό και το σταλινισμό.

Σ

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ «·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡»…

,,

°π∞¡¡∏™

ΔÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ» Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÛ›Ú· – ∫·Ì̤ÓÔ˘...

,,

14

Περίπου 300.000 δικαιούχοι κύριων ή επικουρικών συντάξεων περιμένουν ακόμη και τρία χρόνια. Και, όμως! Αυτοί που κυβερνούν εξακολουθούν να αδιαφορούν, και συνάμα να εμπαίζουν ανθρώπους που δεν αντέχουν

Του ΝΙΚΟΥ ΘΑΣΙΟΥ

ις τελευταίες μέρες βάρεσαν συναγερμό στον ΕΦΚΑ και επέβαλαν υπερωριακή εργασία για να βγουν κάποιες από τις καθυστερημένες συντάξεις. Μόνο που δεν το έκαναν γιατί νοιάστηκαν τους δικαιούχους, αλλά γιατί το επέβαλε η τρόικα ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της υποδόσης των 800.000.000 ευρώ. Είναι το πιο θλιβερό κατάντημα μιας κυβέρνησης που έχει το θράσος να μιλά για κοινωνική ευαισθησία. Πιέζεται και αναγκάζεται από την τρόικα να εκδώσει συντάξεις που όφειλε προ πολλού. Ήδη, άλλωστε, περίπου 300.000 δικαιούχοι κύριων ή επικουρικών συντάξεων περιμένουν ακόμη και τρία χρόνια. Και, όμως! Αυτοί που κυβερνούν εξακολουθούν να αδιαφορούν, και συνάμα να εμπαίζουν ανθρώπους που δεν αντέχουν. Αλλά και να ισχυρίζονται ότι έχει πλεόνασμα ο ΕΦΚΑ, την ώρα που οι καθυστερημένες συντάξεις ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ! Επαναλαμβάνοντας πρακτικές του πρώτου εξαμήνου του 2015, η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου συνεχίζει την εσωτερική στάση πληρωμών, με αποτέλεσμα τα χρέη του Δημοσίου στους ιδιώτες να ξεπερνούν και πάλι τα 6 δισ. ευρώ. Χρωστά στους πολίτες και δεν πληρώνει. Έκανε πράξη –αλλά ως κυβέρνηση σε βάρος του πολίτη– το «Δεν πληρώνω».

Τ

ην ίδια ώρα που έφτασε ακόμη και τις χίλιες κατασχέσεις την ημέρα για χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο. Ήδη, πάνω από 970.000 πολίτες έχουν υποστεί κατασχέσεις, και σχεδόν άλλοι τόσοι μπορεί να τις αντιμετωπίσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αποκαλυπτικό είναι και το γεγονός ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς την Εφορία αυξήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο κατά ένα δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 100 δισ. Και όλα αυτά επιβεβαιώνουν την πλήρη εξάντληση της φοροδοτικής

Τ

ικανότητας των Ελλήνων. Που μόνο ο κ. Τσίπρας –ο πρωθυπουργός των φόρων– δεν μπορεί να καταλάβει. Την ίδια στιγμή, με τον προϋπολογισμό που κατέθεσε για το 2018, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιβάλει 15 νέα μέτρα συνολικού κόστους 1,9 δισ. ευρώ, ανάμεσα στα οποία περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και αυξήσεις φόρων, που πλήττουν τους πιο αδύναμους. Όπως οι περικοπές στο ΕΚΑΣ και το επίδομα θέρμανσης, η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά, αλλά και η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και βέβαια, έχει ψηφίσει για το 2019 και το 2020, στο πλαίσιο του 4ου Μνημονίου, επιπλέον μέτρα 5,1 δισ. ευρώ. Με δραματικές μειώσεις στο αφορολόγητο και τις συντάξεις, που θα κοστίσουν ένα μηνιάτικο στους χαμηλόμισθους και δύο στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και επιπλέον αύξηση του φόρου για όλους τους φορολογουμένους. εν λησμονείται, βέβαια, από κανέναν ότι η κυβέρνηση αυτή επέβαλε ήδη 27 νέους φόρους, αλλά και 20 περικοπές στις συντάξεις, που στο σύνολό τους πλήττουν τους πιο αδύναμους. Εκείνους δηλαδή τους οποίους –υποτίθεται– θα στήριζε. Όπως δεν αγνοείται από κανένα το γεγονός ότι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έφτασαν, τον περασμένο μήνα, το 60%. Στοιχείο που καταδεικνύει ότι η γενιά των 360 ευρώ –πραγματικό στίγμα για την κυβέρνηση– διευρύνεται εφιαλτικά. Όπως δεν αγνοείται – ιδίως από όσους βρέθηκαν στην ανάγκη – η πλήρης αποσύνθεση των δημόσιων νοσοκομείων και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και όλα αυτά καταδεικνύουν έμπρακτα ποιο είναι το πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου. Τι να περιμένει, όμως, κανείς από μια κυβέρνηση που αναγκάζεται να δώσει συντάξεις που χρωστά, εδώ και τρία χρόνια, μόνο και μόνο επειδή πιέζεται από την τρόικα;

Δ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

,,

Μακάριος Λαζαρίδης «Όχι μόνο μέχρι τη Βραζιλία, αλλά και μέχρι τον... Άρη θα μπορούσε να πάει ο Καμμένος!» ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ:

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ...

«Ο υπουργός που θα παραιτείτο αν μειωνόταν το αφορολόγητο, και το μείωσε δύο φορές! Που εκλιπαρούσε τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα...»

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: «Εκφραστής της πολιτικής απάτης, του κομματικού τυχοδιωκτισμού και του καιροσκοπισμού. Με τις συμπεριφορές του παραπέμπει σε τζάμπα μάγκες, παρακρατικές πρακτικές και καζίνο. Αποδεικνύει πως ό,τι πει, θα κάνει το αντίθετο!»

«Ο πρωθυπουργός που έκανε διεθνή και κατοχύρωσε στο όνομά του τον όρο “κωλοτούμπα”. Συνώνυμο της πολιτικής εξαπάτησης, της ασυνέπειας, της αξιοπιστίας. Αλλά και ο μόνος που –με το έγκλημα του 2015– έφερε σε τόσο λίγο καιρό, τόσο μεγάλη καταστροφή. Ο κ. Τσίπρας δεν ξέρει, δεν θέλει και δεν μπορεί»

τούς κρατάει ενωμένους!» «Η ενότητα ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. έσπασε, η εικόνα που εξέπεμψαν αποκαλύπτει αποσύνθεση»

ΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. μακριά δεν πρόκειται να πάνε», αναφέρει στη συνέντευξή του στη «ΒτΚ» ο σύμβουλος Επικοινωνίας και μέχρι πρότινος διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζοντας ότι ο «κ. Καμμένος ξέρει ότι δεν πρόκειται να είναι στην επόμενη Βουλή, και για αυτό δείχνει έτοιμος να πουλήσει ακόμη και την ψυχή του στο διάβολο, για να κρατηθεί έστω και μία μέρα παραπάνω στην εξουσία». Αναρωτιέται, όμως, αν αντέχουν οι βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ. τα απόνερα που συσσωρεύουν οι συμπεριφορές του προέδρου τους. Για τις αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο της Ν.Δ. αναφέρει ότι Σπυράκη και Ζούλας είναι πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω προβολή του μηνύματος της Ν.Δ., ενώ για τον ίδιο επαληθεύει ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Καβάλα. Κατά τη συνέντευξη ο κ. Λαζαρίδης έχοντας μάθει για τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του, ενώ τόνισε ότι οι Αρχές θα πρέπει να διαλευκάνουν ταχύτατα τη δολοφονία.

«Σ

Κύριε Λαζαρίδη, ας ξεκινήσουμε με τη «μάχη» που διεξήχθη στη Βουλή, προ ημερών, για το νομοσχέδιο σχετικά με την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τελικά, το νομοσχέδιο πέρασε. Ποιος εκτιμάτε ότι βγήκε κερδισμένος; «Αποδείχθηκε, για άλλη μια φορά, ο ανεύθυνος

Από αυτή την ψηφοφορία προέκυψε ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. έχει αρχίσει και παρουσιάζει ρωγμές. Οι διαφοροποιήσεις και οι αναταράξεις εκτιμάτε ότι θα συνεχιστούν και σε άλλα νομοσχέδια; «Ο κ. Καμμένος ξέρει ότι δεν πρόκειται να είναι στην επόμενη Βουλή. Γι’ αυτό ακριβώς, δείχνει έτοιμος να πουλήσει ακόμη και την ψυχή του στο διάβολο, για να κρατηθεί έστω και μία μέρα παραπάνω στην εξουσία. Μπορούν, όμως, οι βουλευτές του να αντέξουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια του κ. Τσίπρα; Αντέχουν τα απόνερα που συσσωρεύουν οι συμπεριφορές του προέδρου τους; Σίγουρο είναι ότι η ενότητα ΣΥΡΙΖΑ –

Το παραμύθι της κυβέρνησης κρύβει δράκους και δεν πείθει»

Τα νέα πρόσωπα, η κ. Σπυράκη και ο κ. Ζούλας, φέρνουν και αέρα ανανέωσης της επικοινωνιακής στρατηγικής της Ν.Δ.; «Είναι πρόσωπα που με την πλούσια εμπειρία, την αξιοσύνη, την εργατικότητα και τη βούλησή τους για προσφορά, μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω προβολή του μηνύματός μας».

«ªfiÓÔ Ô Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi˜ τρόπος που χειρίζεται η κυβέρνηση κρίσιμα ζητήματα. Κινήθηκε με γνώμονα επικοινωνιακές σκοπιμότητες, δεν έκανε διάλογο με κανένα, αγνόησε τις θέσεις ειδημόνων. Ήρθε σε αντίφαση με την πλειονότητα της κοινωνίας και –στο κρίσιμο άρθρο 3– δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής. Η κυβέρνηση ηττήθηκε. Βγήκε βαριά τραυματισμένη. Είναι σε αποδρομή. Απέκτησε ρωγμές. Το μόνο που την κρατάει ακόμη ενωμένη είναι ο τυχοδιωκτισμός. Το νομοσχέδιο για την αλλαγή του καταχωρισμένου φύλου αποτελεί την αρχή του τέλους για την κυβέρνηση. Το μόνο που κατάφερε είναι να αποδείξει πόσο τυχοδιωκτικό –άρα και ασταθές– είναι το σφιχταγκάλιασμα του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛ. Και τα στοιχεία αυτά θα λειτουργήσουν σε βάρος τους. Μην ξεχνάμε πως ο κ. Καμμένος αναγκάστηκε να φτάσει έως τη Βραζιλία, για να κρύψει τη νέα κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα σε όσα λέει και όσα κάνει. Θα μπορούσε να φτάσει βέβαια μέχρι τον Άρη!...».

15

τρα για το 2019 και το 2020; Πώς γίνεται να φεύγει η χώρα από το πρόγραμμα το 2018 και να έρχονται δραματικά μέτρα τα επόμενα δύο χρόνια; Πώς συμβιβάζεται η έξοδος από το Μνημόνιο το 2018, με τις περικοπές στις συντάξεις και τη μείωση του αφορολογήτου, που έρχονται αμέσως μετά και θα κοστίσουν ένα μηνιάτικο στους χαμηλόμισθους και δύο στους χαμηλοσυνταξιούχους; Πώς συμβιβάζονται τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022; Και τα πλεονάσματα 2% μέχρι το 2060; Το παραμύθι της κυβέρνησης κρύβει δράκους και δεν πείθει».

ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ:

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΑΝ.ΕΛ. έσπασε, η εικόνα που εξέπεμψαν αποκαλύπτει αποσύνθεση, και οι φυγόκεντρες τάσεις δυναμώνουν. Μακριά δεν πρόκειται να πάνε». Οι Θεσμοί επιστρέφουν στις 23 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι δεν έχουν ψηφιστεί προαπαιτούμενα, πιστεύετε ότι θα καθυστερήσει να κλείσει η Τρίτη Αξιολόγηση; «Θα ήταν τεράστιο λάθος, με δυσμενείς επιπτώσεις στην πορεία της χώρας. Η κυβέρνηση, όμως, με τους γνωστούς ρυθμούς της, έχει μεταθέσει την ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης, στην καλύτερη περίπτωση, για το τέλος του χρόνου. Και αυτό τη στιγμή που πρέπει, με βάση τα όσα η ίδια έχει δεσμευτεί, να την κλείσει μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τέλος Οκτωβρίου, όμως, έχει μεταθέσει και την υποδόση των 800.000.000 ευρώ, που είναι διαθέσιμη από 1ης Σεπτεμβρίου. Δόση, που είναι απολύτως αναγκαία για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους ιδιώτες. Δυστυχώς, παρόλο που τα λάθη της κοστίζουν ακριβά σ’ ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση δεν μαθαίνει, δεν διδάσκεται, δεν μπορεί». Γιατί η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί την «καθαρή έξοδο» από το Πρόγραμμα που υπόσχεται ο πρωθυπουργός; «Για ποια “καθαρή έξοδο” από το πρόγραμμα έχει το θράσος να μιλά η κυβέρνηση, όταν η ίδια, πέρα από τα επιπλέον μέτρα 1,9 δισ. ευρώ που επιβάλλει με το ξεκίνημα του νέου χρόνου, έχει ψηφίσει επιπλέον μέ-

Η αναβάθμισή σας στη θέση του συμβούλου Επικοινωνίας του προέδρου Κ. Μητσοτάκη συνοδεύτηκε και από τη βεβαιότητα ότι θα είστε υποψήφιος στο νομό που έχετε γεννηθεί, την Καβάλα. Αληθεύει; «Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι έχω εκφράσει την επιθυμία να είμαι υποψήφιος βουλευτής στην Καβάλα. Σε ένα νομό με αστείρευτες δυνατότητες, αλλά και ικανούς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα θα περιμένω και εγώ τις αποφάσεις του προέδρου και των αρμοδίων Οργάνων». Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δει τον κ. Μητσοτάκη να πραγματοποιεί πολλές περιοδείες ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση. Από εδώ και στο εξής, πώς θα κλιμακωθεί το πρέσινγκ του κ. Μητσοτάκη στον κ. Τσίπρα; «Ο πρόεδρός μας είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τόσο τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα όσο και τις επισκέψεις του εκεί που κτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Εκεί δηλαδή που εντοπίζονται μεγάλα προβλήματα, αλλά και εκεί που αναδύεται η φύτρα για την Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε να χτίσουμε. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν αρκεί να πειστούν οι πολίτες ότι για το καλό της πατρίδας μας είναι ανάγκη να φύγει το ταχύτερο δυνατό η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου. Θέλει να είμαστε έτοιμοι για όλες εκείνες τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που θα αναγεννήσουν τις χαμένες προσδοκίες κάθε οικογένειας. Ιδίως, μάλιστα, για τις πολιτικές που θα φέρουν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις δουλειάς. Το είπε ξεκάθαρα στο 1ο Προσυνέδριό μας. Τρεις είναι οι προτεραιότητές μας: Δουλειές, δουλειές, δουλειές». Είχαμε, προ ημερών, τη δήλωση Ντάισελμπλουμ, που ανέφερε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2019. Εσείς εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση μπορεί να αντέξει μέχρι τότε, ή θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις σύντομα; «Κατ’ αρχήν, δεν είναι δουλειά του κ. Ντάισελμπλουμ να προβλέπει εκλογές στην Ελλάδα. Και προφανώς δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, με τον κ. Τσίπρα στη θέση του πρωθυπουργού κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτε. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι σε αποσύνθεση και η κυβέρνηση σε αποδρομή. Δεν μπορεί να εξαντλήσει τη θητεία της. Και οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή». Την Τρίτη ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο το θέμα της Σούδας. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει ανταλλάγματα; «Η συγκυρία, οι εξελίξεις στη γειτονιά μας, η αστάθεια στο γεωγραφικό περίγυρό μας, ευνοούν την αναθέρμανση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, που μπορεί –και είναι ανάγκη– να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην πατρίδα μας. Και οι ευκαιρίες αυτές δεν πρέπει να χαθούν».


16

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ «Dieselgate» ύο δικαστικές αποφάσεις θεωρούν δικαιολογημένη τη χρηματική αποζημίωση ιδιοκτητών αυτοκινήτων μάρκας VW, στα οποία βρέθηκε εγκατεστημένο παράνομο λογισμικό παραποίησης εκπομπών ρύπων. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την αποζημίωση περισσότερων από 30.000 ιδιοκτητών αυτοκινήτων του VW Group και στην Ελλάδα. Και οι δύο αποφάσεις εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο της Αθήνας. Στη μία περίπτωση (απόφαση 5285/2017) επιδικάστηκε αποζημίωση 11.005 ευρώ, πλέον των δικαστικών δαπανών, στον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου VW Polo 1.6 Tdi, ενώ στη δεύτερη (απόφαση 5286/2017) επιδικά-

Δ

Στη «ΒτΚ» μίλησε ο δικηγόρος Ηλίας Μπέτζιος που χειρίστηκε τις υποθέσεις στηκαν 5.500 ευρώ στην κάτοχο ενός VW Polo 1.2. Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρότυπο Euro5 σχετικά με τις εκπομπές ρύπων. Ως εκ τούτου, τα αυτοκίνητα δεν ανταποκρίνονταν στις περιγραφές των πωλητών, δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δεν

έπρεπε να είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ως καινούρια. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν έπρεπε να κυκλοφορούν στους δρόμους Στη «ΒτΚ» μίλησε ο δικηγόρος Ηλίας Μπέτζιος που χειρίστηκε τις υποθέσεις, και επισήμανε: «Η ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε το ζήτημα με θάρρος δημιουργώντας ένα ευνοϊκό προηγούμενο για τους Έλληνες καταναλωτές. Πλέον, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στραφεί στα ελληνικά δικαστήρια είτε κατά των εδώ αντιπροσωπειών είτε κατά της κατασκευάστριας αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία, και μπορεί να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις και με τόκο. Μόνο το δικό μας γραφείο έχει δεκάδες

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρότυπο Euro5 σχετικά με τις εκπομπές ρύπων.

περιπτώσεις προβληματικών αυτοκινήτων, οπότε κρίνω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως αν τα οχήματα δεν πληρούν το πρότυπο Euro5 δεν πρέπει καν να κυκλοφορούν στους δρόμους». Σύμφωνα με υπολογισμούς, στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν πάνω από 30.000 αυτοκίνητα VW, Audi, Skoda, Seat και Porsche που φέρουν το παράνομο λογισμικό παραποίησης των εκπομπών ρύπων, εκ των οποίων τα 20.000 έχουν εισαχθεί από επίσημη εισαγωγική και τα υπόλοιπα είτε από ανεξάρτητες εμπορίες είτε από ιδιώτες

Η αποκάλυψη του σκανδάλου παραποίησης τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων πριν από περίπου δύο χρόνια, έφερε τη Volkswagen σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και δεν είναι φυσικά μόνο ότι αμαυρώθηκε το κύρος της γερμανικής εταιρίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με πλήθος εισαγγελικών ερευνών, αγωγές, πρόστιμα, και κάθε λογής διεκδικήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση στο Ανόβερο ανακοίνωσε ότι δεσμεύει 16,2 δισ. ευρώ για να καλυφθούν από εκεί όλες οι δαπάνες που ενδεχομένως προκύψουν μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

17

Ανδρέας Νεφελούδης «Πραγματικά κρίμα για την παράταξη της Δεξιάς που έχει αυτή την εκπροσώπηση στη Βουλή»

μεση επαναλειτουργία της ΕΝ ΚΛΩ, η οριστική δημιουργική, από την πλευρά μας, αντιμετώπιση της ακραίας παραβατικότητας των Λιπασμάτων Καβάλας, και η οριστική (δικαστική) αντιμετώπιση της απληρωσιάς και παραβατικότητας των Σούπερ Μάρκετ Καρυπίδης και της αυτονόητης δικαίωσης των εκατοντάδων εγκλωβισμένων εργαζομένων εκεί, με την παράλληλη ένταξή τους σε σχετικά προγράμματα που ετοιμάζουμε στο υπουργείο», εξαγγέλλει μέσω της «ΒτΚ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, που δεν αποφεύγει να κάνει λόγο για πλήρη αντίθεση των θεσμών της Εκκλησίας με τις αντιλήψεις του ΣΥΡΙΖΑ.

«Α

Οι καθυστερήσεις για την απόδοση συντάξεων, και κυρίως των επικουρικών, έχει «χτυπήσει κόκκινο». Υπάρχει κάποιο σχέδιο; Κάποιο χρονικό ορόσημο; «Ο ισχυρισμός για καθυστερήσεις στην καταβολή των συντάξεων πρέπει να τεκμηριώνεται σε πραγματικά δεδομένα, και πάντοτε συγκριτικά με το παλαιό, αμαρτωλό περιβάλλον. Παραλάβαμε μια κατάσταση καθυστέρησης χρόνων (3, 4, και 5), μια συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων αιτήσεων που ήταν σε καθυστέρηση. Καταφέραμε να μειώσουμε δραστικά αυτές τις καθυστερήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στην καταβολή των κύριων συντάξεων, ενώ αρχίζει να ομαλοποιείται και το ζήτημα με τις επικουρικές. Πρέπει, όμως, να γίνει κατανοητό ότι καταβάλλεται μια τιτάνια προσπάθεια για να “μαζευτεί” η άθλια κατάσταση του Ασφαλιστικού που παραλάβαμε. Η θέσπιση ενός φορέα για την κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) και ενός για τις επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ) ήταν μια επανάσταση για το ασφαλιστικό σύστημα, και αυτό αρχίζει να φαίνεται είτε με τα πλεονάσματα που δημιουργούνται είτε με τις καταβολές σε άλλους φορείς (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΥΥ), ύστερα από πολλά χρόνια. Πρέπει ακόμα να πάρουμε υπόψη μας ότι δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις για την ελάφρυνση των ασφαλισμένων με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που αναμένεται, με το κυνήγι όσων έχουν συνηθίσει από παλαιά να εισφοροδιαφεύγουν, με όλη την προσπάθεια τακτοποίησης ενός άθλιου, παλαιού και πελατειακού τρόπου λειτουργίας του παρελθόντος». Σας κατηγορούν πως η υπόθεση της μείωσης της ανεργίας είναι πλασματική, καθώς βρίσκονται δουλειές, αλλά είτε είναι πολύ μικρού μηνιαίου εισοδήματος είτε είναι περιστασιακές... «Οι αριθμοί είναι απολύτως αποκαλυπτικοί, παραλάβαμε την ανεργία σε ποσοστό κοντά στο 28% και τώρα βρίσκεται αυτή (η ανεργία) κοντά στο 20%, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Προφανώς το ποσοστό παραμένει μεγάλο, αλλά οι τάσεις είναι σαφείς, ενώ πολύ περισσότερο αυτό το ποσοστό θα μειωθεί με την εφαρμογή των νέων πρωτοβουλιών του υπουργείου όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την υπουργό Εργασίας, όπως το πρόγραμμα για νέους επιχειρηματίες, με την υποχρέωση πρόσληψης

,,

Στον ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«Η αξιολόγηση δεν είναι σύστημα κρίσης και καθορισμού της καριέρας των υπαλλήλων, αλλά λειτουργικό σύστημα βελτίωσης, και ΜΟΝΟ»

«∞ÂÁÎψ‚›˙Ô˘ÌÂ

τους εργαζομένους!» «Θέλουν εμάς ή τον... τροχονόμο των απολύσεων, τον κ. Βρούτση;» ανέργων και τη σχετική επιδότηση, όπως με την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΣΕΠΕ για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία κ.λπ. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό, ότι είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, αυτοί που έχουν ασελγήσει πάνω στις εργασιακές σχέσεις και έχουν απορρυθμίσει την αγορά εργασίας, νομοθετώντας τον υποκατώτατο μισθό των 410 ευρώ μικτών αποδοχών, σήμερα να καταγγέλουν την κυβέρνηση για το φαινόμενο των μισθών των 360 ευρώ που είναι απότοκο της δικιάς τους πολιτικής, που σιγά-σιγά αλλάζουμε. Αλλά θέλω να πω, ως καθ' ύλην αρμόδιος, και κάποια σχόλια σχετικά με το Θεματικό Συνέδριο της Ν.Δ. για τα Εργασιακά που έγινε στην Κοκκινιά την περασμένη εβδομάδα. Τα πορίσματα και τα όσα ειπώθηκαν στο Συνέδριο αυτό, αποδεικνύουν ότι η, απίθανη μεν, έλευση του κ. Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας θα αποτελέσει τον ΕΦΙΑΛΤΗ για τις εργασιακές σχέσεις, για την κοινωνική συνοχή και για οποιοδήποτε πεδίο δημόσιας πολιτικής. Η ιδεολογία που αυτός εκπροσωπεί θα οδηγήσει στο ξεπούλημα ακόμα και των Υπηρεσιών των υπουργείων σε “φίλιές” του δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει πει για ιδιώτες ελεγκτές αντί του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει πει για αδειοδότηση επενδύσεων με μόνη την υπογραφή από τον αρμόδιο υφυπουργό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΕΠΕ θα μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα, όλες οι Υπηρεσίες (οι παραγωγικές) της Αυτοδιοίκησης θα ιδιωτικοποιηθούν, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα μείνουν έρμαια στις εργοδοσίες με μόνο μέσο την ατομική και όχι συλλογική διαπραγμάτευση. Πραγματικός ΕΦΙΑΛΤΗΣ. Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πέρα από κομματικές προτιμήσεις, ας τα βάλουν αυτά κάτω και ας σκεφτούν τι πραγματικά τους συμφέρει.

Αυτοί ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα τι προτιμούν; Ένα υπουργείο όπως σήμερα, ανοικτό, που έχει πραγματοποιήσει 400 τριμερείς συναντήσεις αντιμετώπισης της εργοδοτικής αυθαιρεσίας με επιτυχία, ή τον... τροχονόμο των απολύσεων και της εργασιακής ζούγκλας, τον κ. Βρούτση; Αυτά είναι τα διλήμματα της καθημερινότητας». Πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο της μόνιμης απειλής εργαζομένων υπό το καθεστώς των αξιολογήσεων; «Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, με κορυφαίο εκείνο στον ΟΠΑΠ... Υπάρχουν αξιολογήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο τομέα έχουμε, σαν κυβέρνηση, επανειλημμένα τονίσει ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε τιμωρητική διαδικασία. Αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του κάθε υπαλλήλου, για να μπορεί να βελτιώνει την απόδοσή του ως δημόσιος λειτουργός υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Έτσι βλέπουμε την αξιολόγηση εμείς, χωρίς να έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση-πρόσχημα για απολύσεις που ήθελε να επιβάλει ο κ. Μητσοτάκης. Η αξιολόγηση είναι μια αέναη διαδικασία βελτίωσης και εξέλιξης των υπαλλήλων και αποτελεί και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση προς το κοινωνικό σύνολο, το οποίο πρέπει όσο δυνατόν καλύτερα να εξυπηρετεί ο δημόσιος λειτουργός. Από την άλλη πλευρά, η κάθε εργοδοσία στον ιδιωτικό τομέα δεν επιτρέπεται, ακόμα και σε όσα ορίζονται από τη Διοικητική Επιστήμη, να χρησιμοποιείται για όχημα απολύσεων, όπως συνέβη με τον ΟΠΑΠ, που αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το ΣΕΠΕ, ο οποίος έχει βρει σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στην εταιρία. Να πω για μια φορά ακόμα, ότι η αξιολόγηση

δεν είναι σύστημα κρίσης και καθορισμού της καριέρας των υπαλλήλων, αλλά λειτουργικό σύστημα βελτίωσης, και ΜΟΝΟ ως τέτοιο εισάγεται στη λειτουργία των επιχειρήσεων». Η ψήφιση νόμου για νόμιμη αλλαγή φύλου στα 15, προκάλεσε πολλές αντιπαραθέσεις. Ακόμη και εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με κίνδυνο να χαθεί η πλειοψηφία. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης για τους βουλευτές, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον; «Από ό,τι είδατε, ο νόμος, που αποτελεί πλέον μια περαιτέρω προοδευτική τομή για τη χώρα, ψηφίστηκε από μια πολύ διευρυμένη πλειοψηφία 172 βουλευτών επί της αρχής, και το επίμαχο άρθρο από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών. Πού είδατε, λοιπόν, προβλήματα συνοχής στην πλειοψηφία, και επίσης η διαφοροποίηση μίας βουλευτού στο επίμαχο άρθρο δεν αποτελεί πρόβλημα παρότι θα εξεταστεί δημιουργικά από τα Όργανα του κόμματος. Τώρα στην ουσία. Στη Βουλή αναδείχθηκε η αντιπαράθεση του μαύρου σκοταδιού της ακραίας συντήρησης που εκπροσωπούν η Ν.Δ., κατά κύριο λόγο, δυστυχώς με τη συνεπικουρία των φασιστών της Χ.Α., και από την άλλη η πρόοδος και η προστασία των δικαιωμάτων που δεν έχουν αριθμό και χρώμα. Γιατί αναφερόμαστε στην προστασία του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού, του σεβασμού της ελευθερίας στην έκφραση. Παρατηρήσαμε και ευτράπελα συνδυασμένα με αθλιότητες, όπως τα λεχθέντα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εξωγήινων και ψυχιατρικών φαινομένων. Πραγματικά κρίμα για την παράταξη της Δεξιάς που έχει αυτή την εκπροσώπηση στη Βουλή».

Πώς εκτιμάτε την αντίδραση της Εκκλησίας; «Η Εκκλησία, με τα δεδομένα που την καθορίζουν, διατύπωσε, όπως αναμενόταν, τις θέσεις της, όπως έχει ο καθένας δικαίωμα να πράττει. Σεβαστές, αλλά στον αντίποδα των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης». Τι προγραμματίζετε στο υπουργείο για το αμέσως προσεχές διάστημα; «Την εβδομάδα που μας έρχεται, ολοκληρώνεται η περιοδεία που εγώ και οι συνεργάτες μου κάνουμε από την άνοιξη του τρέχοντος έτους σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικισμούς εργατικών κατοικιών στην Ελλάδα, για να εξηγήσουμε τις ευεργετικές ρυθμίσεις του υπουργείου και του ΟΑΕΔ για τις 32.000 οικογένειες των δικαιούχων οικιστών που βρίσκονταν σε πολιτική ομηρία τα προηγούμενα χρόνια. Καβάλα Θεσσαλονίκη και Βόλος θα είναι τελευταίοι σταθμοί αυτής της περιοδείας, η σχετική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στις ευεργετικές ρυθμίσεις έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη. Παρόμοια μέτρα θα εξαγγελθούν και θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή και για 83.000 οικογένειες δανειοληπτών από τα ίδια κεφάλαια του ΟΑΕΔ. Ενώ στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και των ενεργειών μας είναι η άμεση επαναλειτουργία με νέα μορφή της ΕΝ ΚΛΩ, η οριστική δημιουργική, από την πλευρά μας, αντιμετώπιση της ακραίας παραβατικότητας των Λιπασμάτων Καβάλας και η οριστική (δικαστική) αντιμετώπιση της απληρωσιάς και παραβατικότητας των Σούπερ Μάρκετ Καρυπίδης και της αυτονόητης δικαίωσης των εκατοντάδων εγκλωβισμένων εργαζομένων εκεί, με την παράλληλη ένταξή τους σε σχετικά προγράμματα που ετοιμάζουμε στο υπουργείο».


18

ΘΕΜΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Δ√ Δ∞•π¢π Δ√À ¶ƒø£À¶√Àƒ°√À ™Δπ™ ∏¶∞ ∫∞π Δ√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ °π∞ Δ∏ μ∞™∏ ™Δ∏¡ ∫ƒ∏Δ∏

√ ΔÚ·Ì ˙ËÙ

∏ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ· ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ: ÂÂȉ‹ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÔίˆÚË̤ÓË ‚¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Â͢ËÚÂÙ› ÛÙÚ·Ùfi, Ó·˘ÙÈÎfi Î·È ·ÂÚÔÔÚ›·, Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∞Û›·.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Η

Η Σούδα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, στο γεωπολιτικό παιχνίδι επιρροής. Είναι ένας εξαιρετικός πολλαπλασιαστής ισχύος». Αυτή είναι η παραδοχή τόσο των Αμερικανών, οι οποίοι, μέσω του πρέσβη τους Τζέφρι Πάιατ, το διατρανώνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, όσο και του υπουργείου Άμυνας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Ανώτατοι Έλληνες στρατιωτικοί εκτιμούν ότι «από τη βάση αυτή μπορούν οι ΗΠΑ να έχουν τον έλεγχο της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου, της Ερυθράς Θάλασσας, και να διεισδύουν ασφαλώς στη Μέση Ανατολή μέσω και του φίλιου Ισραήλ». Την ίδια στιγμή, ανώτατοι στρατιωτικοί και παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκτιμούν ότι η ανανέωση της σύμβασης με τις ΗΠΑ θα ενισχύσει κατακόρυφα την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο, έναντι της Τουρκίας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, τούτη τη στιγμή, σε στρατιωτικό επίπεδο, κατά τα ίδια στελέχη, και θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί... Είναι, με λίγα λόγια, ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Επιφυλάξεις από το ΥΠ.ΕΞ. για την 5ετία Πληροφορίες της «ΒτΚ» αναφέρουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα οφέλη που παρουσιάζουν οι υποστηρικτές της πενταετούς συμφωνίας, οι οποίες, όμως, αναμένεται να υποχωρήσουν εάν το ζητήσει ο πρωθυπουργός. Άλλωστε, ο Νίκος Κοτζιάς θα είναι ο προπο-

5ÂÙ›· ÁÈ· ÙË ™Ô‡‰· Οι Αμερικανοί επείγονται και είναι βέβαιο ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα δεχτεί μεγάλη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο να συμφωνήσει, ώστε το συντομότερο δυνατό να υπογραφεί η νέα συνθήκη για τη βάση της Σούδας.

μπός του Αλέξη Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και για το συγκεκριμένο θέμα θα συναντηθεί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Τραμπ, στρατηγό H.R. McMaster. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας –ο οποίος στις 17 Οκτωβρίου θα περάσει για δεύτερη φορά το κατώφλι του Λευκού Οίκου, απ’ όπου αναμένεται να προκύψει και το πρώτο καθαρό στίγμα της προσέγγισης της Ουάσινγκτον έναντι της Ελλάδας στην «εποχή Τραμπ»– αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτοφανούς ευκαιρίας για την κυβέρνησή του και για τη χώρα, να αναβαθμίσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να κερδίσει τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό, αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο πολλά, από την παράταση κατά πέντε χρόνια της συμφωνίας για τη χρησιμοποίηση της Σούδας ως προκεχωρημένη βάση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνει υπέρ της ανανέωσης για πέντε χρόνια,

φέρεται να έχει πειστεί από την στρατιωτική ηγεσία και την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, αλλά θέλει να δει πώς θα μεταφραστεί αυτό για τη χώρα μας. Και η «μετάφραση» χωράει πολύ νερό... Προς τούτο, η ατζέντα του θα περιλαμβάνει και το θέμα της ανανέωσης της συμφωνίας (ζητήματα συνεργασίας στο επίπεδο της άμυνας, αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου), για την οποία οι Αμερικανοί ζητούν πέντε χρόνια, ενώ μέχρι τώρα ανανεώνονταν κατ’ έτος, από το υπουργείο Άμυνας. Πρόσφατα, άλλωστε, στο τέλος Αυγούστου, ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο, αλλά αυτά θεωρούνται ημίμετρα από τους Αμερικανούς, σε μια εποχή που στην ευρύτερη περιοχή τα πάντα είναι ρευστά και οι ΗΠΑ μπορούν να υπολογίζουν μόνο στη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, αλλά και ως έναν σταθερό σύμμαχο. Η Τουρκία θεωρείται αναξιόπιστη, ενώ το Ιντσιρλίκ αποτελεί παρελθόν.

Ο Κοτζιάς σκέφτεται τη Βουλή

Επιφυλακτικός εμφανίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στην ανανέωση της σύμβασης για τη βάση της Σούδας για πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΒτΚ», στο Μαξίμου πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις τις προηγούμενες μέρες με συμμετοχή υπουργών, με αντικείμενο την εξέταση των παραμέτρων για την ανανέωση της συμφωνίας για πέντε έτη. Εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, ζυγίστηκαν τα υπέρ και τα κατά, αλλά ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε οριστικά τα χαρτιά του. Πηγή της «ΒτΚ» αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας «αντιλαμβάνεται τη σημασία της συμφωνίας σε όλα τα επίπεδα», ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δύσκολος «παίκτης» στην ιστο-

ρία, είναι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος γνωρίζει το γεωπολιτικό παιχνίδι καλύτερα από τον καθένα, είναι επιφυλακτικός ως προς τα οφέλη που λέγεται ότι θα αποκομίσει η χώρα μας. Με δεδομένο ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή, ο Κοτζιάς φέρεται να έχει πρόβλημα να υπερασπίσει κάτι με επιχειρήματα που δεν είναι εύκολο να πιστέψει ακόμη, όπως λένε συνομιλητές του στο υπουργείο Εξωτερικών. «Πώς θα πάω στη Βουλή να υπερασπίσω μια συμφωνία, την ώρα που δεν έχω πειστεί από τα επικείμενα οφέλη;», φέρεται να είπε ο κ. Κοτζιάς. Επικριτές του εντός του υπουργείου πάντως, αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών, «πριν από λίγα χρόνια, ως κορυφαίο μέλος του ΚΚΕ θεωρούσε τους Αμερικανούς “φονιάδες των λαών’’, και εάν ανανεώσει τη συμφωνία πρέπει να βγει στη Βουλή και να αντιμετωπίσει πρωτίστως τον ίδιο του τον εαυτό και το παρελθόν του, απέναντι στους παλαιούς του συντρόφους. Δεν είναι εύκολο αυτό». Συνομιλητές του πρωθυπουργού πάντως, που μίλησαν στη «ΒτΚ», είπαν πως «εάν ο Αλέξης Τσίπρας ζητήσει από τον Νίκο Κοτζιά να στηρίξει την κυβερνητική επιλογή, τότε ο Νίκος θα το κάνει». Άλλωστε, ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ. θα προετοιμάσει το ταξίδι του κ. Τσίπρα και θα έχει συναντήσεις στην Ουάσινγκτον, όπου θα αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για το όλο θέμα. Όπως εξηγεί στη «ΒτΚ» έμπειρος διπλωμάτης, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνονται παζάρια, και ούτε και οι Αμερικανοί είναι τύποι που μπαίνουν σε τέτοιου είδους λογικές. Όμως, επειδή πρόκειται επί της ουσίας για συναλλαγή, αυτό που θα επιδιώξει ο κ. Τσίπρας θα είναι «πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα δώσει την κατευθυντήρια γραμμή στις ομάδες εργασίας που θα συγκροτηθούν στη συνέχεια, για να αποκωδικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και τους όρους της.

Μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα Βετεράνος παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας, που έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και ιδιωτεύει σήμερα, εκτιμά ότι εάν ο κ. Τσίπρας «φερθεί έξυπνα», μπορεί αφενός να καρπωθεί πολιτικά τη συμφωνία, και να εξασφαλίσει για τη χώρα μας καλύτερους όρους τόσο στην Οικονομία όσο και στην Άμυνα. Επίσης, κατά το ίδιο στέλεχος, μπορεί αυτά να τα


ΘΕΜΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

¿ÂÈ

Θα υπάρξουν οφέλη για την Ελλάδα; Πώς, όμως, μπορεί να μεταφραστεί σε οφέλη για την Ελλάδα; Κατ' αρχήν, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική ελίτ, στην προσπάθειά του να απεμπλακεί η χώρα μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι κάτι, πια, που έχει ωριμάσει και στην Ευρώπη, ύστερα από την πρωτοβουλία του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος το έθεσε στην ατζέντα του ευρωπαϊκού διαλόγου πριν από ενάμιση χρόνο, αντιμετωπίζοντας πολλές αντιδράσεις, κυρίως απο το εσωτερικό. Σήμερα, ακόμη και ο Σόιμπλε αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να εξασφαλίσει στήριξη έναντι των πιέσεων των Ευρωπαίων για συνέχιση της πολιτικής λιτότητας, ειδικά τώρα που μετά τις γερμανικές εκλογές,τα πράγματα είναι ρευστά και ο Σόιμπλε αποχωρεί από το προσκήνιο. Επίσης, η χώρα μας θα ζητήσει από τις ΗΠΑ να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις υπάρχουσες υποδομές. Οι ΗΠΑ θέλουν να ενισχύσουν κατά πολύ την παρουσία τους στη Σούδα, και ως εκ τούτου θα

απαιτηθούν νέες υποδομές. Η επένδυση σε αυτές, θα αφορά και την Ελλάδα, λέει στη «ΒτΚ» κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι θα απαιτηθεί να μετάσχουν και ελληνικές επιχειρήσεις στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και ελληνικές πρώτες ύλες. Από μόνη της, πάντως, η αναβάθμιση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Σούδα, συνιστά τόνωση για την τοπική Οικονομία... Σε επίπεδο άμυνας τα πράγματα είναι επίσης σοβαρά σε ό,τι αφορά τα ανταλλάγματα.

Το ΥΕΕΘΑ θέλει αναβάθμιση της βάσης Πληροφορίες της «ΒτΚ» αναφέρουν ότι η ανώτατη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ήδη έτοιμες προτάσεις, οι οποίες θα ενίσχυαν αφάνταστα την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, και θα απέκλειαν δια παντός την υλοποίηση μιας τουρκικής απειλής. Συγκεκριμένα, στη Σούδα υπάρχει μεν ελληνική Διοίκηση, αλλά «στα χαρτιά». Επικεφαλής της βάσης είναι Έλληνας ανώτατος αξιωματικός, αλλά αυτό αφορά μόνο το πρωτόκολλο. Άλλωστε, θα ήταν ανόητο να πίστευε κανείς ότι θα έκανε «κουμάντο» στις αμερικανικές δυνάμεις ένας μη Αμερικανός αξιωματικός... Όμως, στη Σούδα υπάρχει και ελληνική βάση αυτόνομη. Στη βάση αυτή, υπάρχει μόνιμη ναυτική δύναμη, και βρίσκονται ελλιμενισμένα μία φρεγάτα, ένα υποβρύχιο και μία πυραυλάκατος. Στόχος της ανώτατης ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι να αναβαθμιστεί η ελληνική παρουσία σε δύο φρεγάτες, τέσσερις πυραυλακάτους και ένα υποβρύχιο. Προς τούτο απαιτείται και αναβάθμιση των ελληνικών υποδομών, κάτι στο οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλουν οικονομικά οι Αμερικανοί.

τουργεί ακόμη στις ΗΠΑ!), και μειώθηκε η τιμή τους. Οι ΗΠΑ αρνούνται να δώσουν τέτοια αεροπλάνα, και είναι ελάχιστες οι χώρες που έχουν. Όπως η... Νορβηγία (η οποία είναι η χώρα task force για τη Ρωσία), η Σαουδική Αραβία κ.ά. Παραχωρούν, όμως, ελικόπτερα Καϊόβας, αλλά αυτά απορρίπτονται από την στρατιωτική ηγεσία ως μη επιχειρησιακά για τις σημερινές απαιτήσεις. Αυτά τα ελικόπτερα τα δίνουν «σε μπανανίες», ήταν τα λεγόμενα στελέχους του υπουργείου Άμυνας, το οποίο είπε ότι εάν παραχωρούν κάτι, τότε θα θέλαμε τα αντιτορπιλικά Airleigh Burke, τα οποία φέρουν πυραυλικά συστήματα «Aegis». Όμως, ούτε αυτά παραχωρούνται για την ώρα, μια και δεν εντάσσονται στην κατηγορία του πλεονάζοντος πολεμικού υλικού. Η αλήθεια, πάντως, είναι πως εάν ζητήσει κάτι η χώρα μας, αυτό θα είναι από το «πάνω ράφι», και όχι τα υπό απόσυρση. Και αυτά, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν με ευνοϊκούς όρους μακροπρόθεσμα. Στο ερώτημα πώς θα γίνει αυτό, η απάντηση είναι πως «μπορούν να ενταχθούν στα ανταλλάγματα για τη συμφωνία, την οποία οι ΗΠΑ λένε ότι θέλουν πάρα πολύ».

Τι σημαίνει η Σούδα για τις ΗΠΑ Η Σούδα είναι το σταυροδρόμι των σημαντικότερων θαλάσσιων οδών, και κάθε φορά που οι ΗΠΑ είτε μόνες τους είτε με τη συμμετοχή των συμμάχων της αποφασίζουν την πολεμική εμπλοκή τους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ανακύπτει θέμα «διευκόλυνσης» των στρατευμάτων της στη Βάση της Σούδας. Ως εκ τούτου, είναι τεράστια η στρατηγική σημα-

Θα ζητήσει F-35 Τα αεροπλάνα F-35 είναι ο κρυφός πόθος της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα οποία είναι «ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με ανώτατο στρατιωτικό. Για την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας θα ήταν ευχής έργο εάν οι ΗΠΑ συναινούσαν στην παραχώρηση με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής τέτοιων αεροπλάνων. Τα οποία κοστίζουν 100 εκατομμύρια δολάρια... το ένα. Να σημειωθεί ότι κόστιζαν 120 εκατ., αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε, μέσω της Μπόινγκ, την κατασκευάστρια εταιρία Λόκχιντ (ο καπιταλισμός λει-

19

σία της βάσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τους Αμερικανούς στις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράκ τόσο το 1991 όσο και το 2003, αλλά και στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Η γενική συμφωνία που διέπει το καθεστώς της Βάσης της Σούδας είναι η «Μutual Defence Cooperation Αgreement», που υπεγράφη το 1990, όταν υπουργός Εξωτερικών ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε η παραχώρηση Στη Σούδα ναυτικών και αεροπορικών υπάρχει, διευκολύνσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσης, ένα από τα συμφωνία έχει συμπληρωελάχιστα ανά τον θεί έκτοτε από διάφορα κόσμο κέντρα Μνημόνια Κατανόησης (ΜoUs) επί διαφόρων ειδι«Foracs», στο οποίο κότερων ζητημάτων. Ωστόεπισκευάζονται τα σο, οι διευκολύνσεις παραχωρούνται κατόπιν άδειας ηλεκτρονικά της ελληνικής κυβέρνησης. συστήματα πολεμικών Η Βάση της Σούδας βρίπλοίων όταν αυτά σκεται υπό ελληνική διοίκηση. Το αμερικανικό πολεμιαπομαγνητίζονται και κό ναυτικό, όμως, διατηρεί αποσυντονίζονται τη διοίκηση και τον έλεγχο στο δικό του προσωπικό, υλικό και λειτουργίες όταν χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις.Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως, η Σούδα αποτελεί προκεχωρημένη βάση ανεφοδιασμού για τις επιχειρήσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί μπορούν να χρησιμοποιούν δεξαμενές καυσίμων στη Σούδα, τις οποίες γεμίζουν με δικό τους καύσιμο Το σημαντικότερο τμήμα των ναυτικών εγκαταστάσεων της Σούδας είναι το κρηπίδωμα Κ-14, το οποίο κατασκευάστηκε με κονδύλια του ΝΑΤΟ. Το εν λόγω κρηπίδωμα μπορεί να φιλοξενήσει αεροπλανοφόρο. Το μήκος του υπολογίζεται σε περίπου 300 μέτρα και το πλάτος του σε περίπου 100 μέτρα. Αυτό το στοιχείο προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα στη Σούδα, καθώς πρόκειται για τη μοναδική τέτοια εγκατάσταση στη Μεσόγειο. Οι Aμερικανοί τα τελευταία χρόνια δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στον τομέα των επικοινωνιών. Έχουν εξοπλίσει τη Σούδα και της έχουν αναθέσει ρόλο «Μεγάλου Αδελφού» σε μια περιοχή, εναέρια και θαλάσσια, από τον Καύκασο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Στο αεροπορικό κομμάτι της βάσης οι Αμερικανοί διατηρούν δικό τους τμήμα, που το διοικούν αποκλειστικά οι ίδιοι, εντός της 115 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν όλοι οι τύποι αεροσκαφών, από μαχητικά έως και μεταγωγικά C-130. Στη Σούδα υπάρχει, επίσης, ένα από τα ελάχιστα ανά τον κόσμο κέντρα «Foracs». Πρόκειται για κέντρο στο οποίο επισκευάζονται τα ηλεκτρονικά συστήματα πολεμικών πλοίων όταν αυτά απομαγνητίζονται και αποσυντονίζονται. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 600 Αμερικανοί υπηρετούν στη Βάση της Σούδας. Οι ΗΠΑ πληρώνουν και συντηρούν όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, ενώ στο πλαίσιο των ανταλλαγμάτων συνέδραμαν στον εκσυγχρονισμό του τοπικού Ναυτικού Νοσοκομείου.

,,

Μετά το κλείσιμο της βάσης στο Ιντσιρλίκ, στην Τουρκία, η Σούδα αποτελεί κομβικό σημείο για τους Αμερικανούς σε όλη τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, τη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια.

κεφαλαιοποιήσει στη συνέχεια, με ό,τι μπορεί να σημαίνει για την προοπτική του κυβερνώντος κόμματος στις ερχόμενες εκλογές. Η συμφωνία για την πενταετή ανανέωση θεωρείται μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, για έναν και μόνο λόγο: επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτη ανάγκη να διασφαλίσουν μια προκεχωρημένη βάση, η οποία θα εξυπηρετεί στρατό, ναυτικό και αεροπορία, και μέσω αυτής θα ελέγχουν τα νώτα τους στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ασία. Δεν είναι τυχαίο που ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, σε ασυνήθιστες για διπλωμάτη των ΗΠΑ δηλώσεις του, εξέφρασε αυτή την αγωνία για την ανανέωση της συμφωνίας για τη Σούδα. «Η Σούδα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Είναι το μόνο μέρος μεταξύ του Νόρφολκ της Βιρτζίνια και του Περσικού Κόλπου όπου έχουμε μια αποβάθρα κατάλληλη για αεροπλανοφόρα δίπλα σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο, που παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ικανότητα ανεφοδιασμού και επισκευής», είχε πει ο Τζέφρεϊ Πάιατ, ανοίγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα μέρος των «χαρτιών» των ΗΠΑ στο «πόκερ» της όλης διαδικασίας.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Τα αεροπλάνα F-35 είναι ο κρυφός πόθος της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα οποία είναι «ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα σε όλο τον κόσμο» και κοστίζουν 100 εκατομμύρια δολάρια... το ένα.


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Τη δόξα του σεξουαλικού αρπαχτικού του Ρομάν Πολάνσκι και του Μπιλ Κόσμπι φαίνεται πως ζήλεψε ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

,,

«Ραγίζει η καρδιά μου για τις γυναίκες αυτές», δήλωσε η πρώην, πλέον, σύζυγός του Τζορτζίνα Τσάπμαν.

,,

20

Γκουίνεθ Πάλτροου, Ροζάνα Αρκέτ, Μίρα Σορβίνο, Άσλεϊ Τσαντ, Ρόουζ Μακ Γκόουαν, Αντζελίνα Τζολί και Άζια Αρτζέντο, όλες τους θύματα του Αμερικανού παραγωγού.

«Δεν γνωρίζαμε όλοι τι συνέβαινε», σχολιάζει ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον για τη χλιαρή αντίδραση των ανδρών στο σκάνδαλο

Οργή στο επιτελείο του Δημοκρατικού Κόμματος για την αποτρόπαια δράση του Γουαϊνστάιν, ένθερμου υποστηρικτή και χρηματοδότη των υποψηφίων του.

∏ ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ˘ ηӷ¤ Ì ÙË ÊÔ‡ÛÙ· ÛÙ· ‡„Ë πλά σήκωσε τη φούστα σου, σκύψε και ο ρόλος είναι δικός σου». Η ατάκα αυτή έχει ακουστεί σε εκατομμύρια παραλλαγές, με το ίδιο πάντα καθαρό και συγκεκριμένο μήνυμα, όλες τις δεκαετίες της κινηματογραφικής κυριαρχίας του Χόλιγουντ. Οι αποκαλύψεις για τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάϊν, τον διάσημο παραγωγό με το μακρύ χέρι, δεν εξέπληξαν κανέναν, παρά υπενθύμισαν σε όλους πως ό,τι λάμπει, σχεδόν ποτέ δεν είναι χρυσός. Ίσως το πιο εκπληκτικό σε αυτό το σκάνδαλο σεξουαλικών παρενοχλήσεων, εκφο-

«Α

«Ο σκηνοθέτης μού ζήτησε να καθίσω με ανοιχτά τα πόδια και έβαλε την κάμερα να κοιτάζει μέσα από τη φούστα μου. Στη συνέχεια, μου είπε να αγγίξω τον εαυτό μου σκεφτόμενη το ρόλο που θα κέρδιζα». Με αυτά τα λόγια η Θάντι Νιούτον, ευρύτερα γνωστή από το ρόλο της στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Crash», περιέγραψε τη δικιά της περιπέτεια στον καναπέ διάσημου σκηνοθέτη, ο οποίος έδινε πολλά, αλλά ζητούσε απείρως περισσότερα. Η Βρετανίδα ηθοποιός δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι τελικά έκανε ό,τι της ζητήθηκε, παραμυθιάζοντας τον εαυτό της ότι εντασσόταν στο πλαίσιο της ακρόασής της για το ρόλο, για να πέσει να πεθάνει από ντροπή όταν πληροφορήθηκε ότι η ολιγόλεπτη ταινία με την ίδια πρωταγωνίστρια σε ιδιαίτερες στιγμές κυκλοφόρησε στα γραφεία πολλών και διαφόρων παραγόντων του Χόλιγουντ. Η παραπάνω ιστορία δεν είναι η μοναδική, και αν κάποιος σπεύσει να σκεφτεί ότι αυτά γίνονται μόνο σε ηθοποιούς στο κατώφλι του μεγάλου ρόλου τους ας σημειωθεί ότι θύματα σεξουαλικών παρενοχλήσεων έχουν πέσει και διάσημες βραβευμένες ηθοποιοί όπως η dame Έλεν Μίρεν. Η τελευταία αποκάλυψε, πριν από δέκα χρόνια, ότι ο σκηνοθέτης Μάικλ Γουίνερ την είχε βάλει να προβάλει το σώμα

βισμών, μέχρι και βιασμών κατ’ εξακολούθηση, είναι τα ηχηρά ονόματα της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας που βγήκαν μπροστά και ομολόγησαν την κακοποίηση που υπέστησαν ή τις ανήθικες προτάσεις που δέχτηκαν από τον Αμερικανό παραγωγό προκειμένου να κερδίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιθυμούσαν. Η Αντζελίνα Τζολί παρά τον άγριο χαρακτήρα της δεν ξεμπρόστιασε τον Αμερικανό παραγωγό όταν προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου σε ηλικία 23 ετών, όταν προωθούσε την ταινία «Playing by Heart». «Αποφάσισα να μην ξαναδουλέψω μαζί

του, αλλά και να προειδοποιήσω όσους σκόπευαν να συνεργαστούν μαζί του στη συνέχεια», έγραψε σε ηλεκτρονικό της μήνυμα στην εφημερίδα «The New York Times», που αποκάλυψε το τελευταίο σκάνδαλο σεξουαλικής φύσης που συνταράσσει το Χόλιγουντ. Εξίσου μικρή σε ηλικία ήταν και η Γκουίνεθ Πάλτροου όταν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Γουαίνστάϊν την περίοδο που γύριζε τη ταινία «Emma», γι’ αυτό και αποκάλυψε στον τότε φίλο της Μπραντ Πιτ τι της συνέβη, και εκείνος πήγε να ζητήσει το λόγο από τον Αμερικανό παραγωγό. «Ήταν βάναυσο. Με πήρε τηλέφωνο

Το Χόλιγουντ με τα μάτια της Μέριλιν! Σε δευτερεύοντα ρόλο το υποκριτικό ταλέντο

,,

Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

Θύμα πεινασμένων σεξουαλικά παραγωγών και η Μέριλιν Μονρόε.

της και να του το επιδεικνύει κάνοντας κύκλους γύρω του, με τον ίδιο να προλαβαίνει πριν πεθάνει να πει ότι θαυμάζει το ταλέντο της Έλεν, αλλά η μνήμη της παρουσιάζει προβλήματα… Το πρώτο παρόμοιο σκάνδαλο που συντάραξε το Χόλιγουντ ξέσπασε όταν το άγριο πάρτι που έδωσε στο Σαν Φρανσίσκο το 1921 ο κωμικός Ρόσκο (ο Χοντρός) Άρμπικλ έληξε με το θάνατο της ηθοποιού Βιρτζίνια Ρέιπ. Η 30χρονη γυναίκα ουρλιάζοντας από τον πόνο εξαιτίας της σπασμένης ουροδόχου κύστης της, κατηγόρησε τον Άρμπικλ πως τη βίασε.

Όταν λίγες ημέρες αργότερα εκείνη πέθανε, ο κωμικός κατηγορήθηκε για δολοφονία, η οποία στη συνέχεια υποβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία. Ο Άρμπικλ τελικά αθωώθηκε ύστερα από τρεις δίκες. Ανάλογη ντροπή προκαλεί η πληροφορία ότι ένας από τους δυνατούς άνδρες της MGM κατέβασε κάποτε τα παντελόνια του μπροστά στα μάτια της 12χρονης Σίρλεϊ Τεμπλ, η οποία τη γλίτωσε λόγω της αθωότητας της ηλικίας της, αφού απλά έβαλε τα γέλια με αυτό που είδε, και επειδή είχε προλάβει να υπογράψει το συμβόλαιό της με τη γνωστή εταιρία θεάματος.

(ο Γουαϊνστάϊν) και άρχισε να ωρύεται και να με απειλεί να μην ξαναμιλήσω σε κανέναν για ό,τι έγινε». Οι αποκαλύψεις για την εκφοβιστική δράση με σεξουαλικά κίνητρα του Γουαίνστάιν που προκαλούν μεγαλύτερο σοκ δεν είναι αυτές της Μίρα Σορβίνο ή της Ροζάνα Αρκέτ, οι οποίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον κατηγορούν ότι επειδή αρνήθηκαν να του κάνουν τα χατίρια ζημίωσε τις καριέρες τους. Τις μεγαλύτερες αντιδράσεις προκάλεσαν οι λεπτομέρειες που δημοσιοποίησε για τη μεταξύ τους εξαναγκαστική σεξουαλική σχέση η Ιταλίδα ηθοποιός Άζια Αρτζέντο, η

Η πανέμορφη Τζόαν Κόλινς καταδικάστηκε η μεγαλύτερη επιτυχία της να είναι η συμμετοχή της στη «Δυναστεία», όταν αρνούμενη να κοιμηθεί με τον επικεφαλής του στούντιο όπου θα γυριζόταν η ταινία «Κλεοπάτρα», έχασε το ρόλο, που πήγε στην εξίσου όμορφη και πιο διάσημη Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η Μέριλιν Μονρόε, με τον εύθραυστο ψυχισμό, όπως έχουν αποκαλύψει οι διάφορες μαρτυρίες για τη ζωή της, υπήρξε και θύμα πεινασμένων σεξουαλικά παραγωγών και σκηνοθετών, αλλά και θύτης της ανάγκης της για αναγνώριση και αποδοχή. Οι φήμες θέλουν να απορρίπτεται δημόσια η απαστράπτουσα σταρ από τον παραγωγό Χάουαρντ Χοκς, ο οποίος της είπε ότι είναι ηλίθια και ότι δεν την ενδιέφερε το σεξ μαζί της, μια μαρτυρία που έρχεται σε αντίθεση με τα ίδια τα λόγια της Μέριλιν για την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία στα απομνημονεύματά της «My Story», όπου έγραψε τα εξής: «Τους γνώρισα όλους. Η αποτυχία ήταν ζωγραφισμένη επάνω τους. Κάποιοι ήταν κακοί και στραβοί. Αλλά αυτοί θα σου έδιναν ένα ρόλο. Έτσι κάθισα μαζί τους και άκουσα τα ψέματά τους και τα σχέδιά τους. Και μπορούσες να δεις το Χόλιγουντ μέσα από τα δικά τους μάτια – ένα μπουρδέλο γεμάτο κόσμο».

οποία για πέντε χρόνια παρέμενε δέσμια των σεξουαλικών επιθυμιών του. «Ήμουν 21 χρόνων και μου ζήτησε να πάω στο δωμάτιό του. Είχα επιφυλάξεις, αλλά με είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα ήμασταν μόνοι. Όταν πήγα, όμως, ήταν με το μπουρνούζι και μου ζήτησε να του κάνω μασάζ. Μετά μου επιτέθηκε και ήταν τόσο βαρύτερός μου που δεν μπορούσα να ξεφύγω», διηγήθηκε η Αρτζέντο στο περιοδικό «New Yorker», εξηγώντας ότι τελικά αναγκάστηκε να υποκριθεί πως το απολάμβανε για να τελειώνει γρηγορότερα το μαρτύριό της. Όταν, μάλιστα, μερικά χρόνια αργότερα, το 1999, η ίδια έγραψε και σκηνοθέτησε τη σκηνή του βιασμού της στην ταινία «Scarlet Diva» αποκαλύπτοντας στον Γουαϊνστάιν ότι βάσισε το προφίλ του δράστη στο πρόσωπό του, εκείνος απλά της γέλασε προκλητικά κατάμουτρα. Οι ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, ερωτικών εξαναγκασμών και εκφοβιστικών βιασμών που αφορούν τον Αμερικανό παραγωγό έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες διαστάσεις χιονοστιβάδας, γιατί, εκτός της Άσλεϊ Τσαντ και της Ρόουζ Μακ Γκόουαν, και το τελευταίο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, η Γαλλίδα Λέα Σεϊντού ομολόγησε ότι της επιτέθηκε ο Γουαϊνστάιν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, αλλά κατάφερε να του ξεφύγει. Η νεαρή Κάρα Ντελεβίν δημοσιοποίησε, επίσης, ότι ο Αμερικανός παραγωγός τής πρότεινε σεξουαλικό τρίο, αν και, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η υπόθεση που ίσως τον κλείσει στη φυλακή έως και για 25 χρόνια είναι αυτή της Λούσια Έβανς, την οποία εξανάγκασε σε στοματικό σεξ παρά τις συνεχιζόμενες αρνήσεις της. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες θέλουν τον συνιδρυτή της Miramax και πρώην ηγέτη της Weinstein Company, από την οποία απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, να έχει προχωρήσει ήδη σε τουλάχιστον οκτώ εξώδικες διευθετήσεις με γυναίκες που τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση. Σήμερα ο Γουαϊνστάιν βρίσκεται στην Ευρώπη, όπου δέχεται θεραπεία για απεξάρτηση από το σεξ και για όλη την παράνομη και εκβιαστική συμπεριφορά του, ενώ η σύζυγός του, η πανέμορφη Τζορτζίνα Τσάπμαν, συνιδρύτρια του Οίκου μόδας Marchesa, τον εγκατέλειψε δηλώνοντας ότι ραγίζει η καρδιά της για τις γυναίκες-θύματά του. Ο Γουαϊνστάιν, πάντως, δηλώνει ότι θα επανακάμψει δριμύτερος και θα καταφέρει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του.


ΔΙΕΘΝΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21

Η Βουλγαρία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο πλευρό της και η Ακροδεξιά, που συγκυβερνά

εξάμηνης προεδρίας της Βουλγαρίας οι υπουργοί των «Πατριωτών» θα διαδραματίσουν αναγκαστικά ρόλο στην ηγεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργάνου που εκπροσωπεί τις 28 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το πόσο προβληματική μπορεί να αποδειχτεί μια τέτοια εξέλιξη, αρκεί να αναφερθεί ότι ηγετικά στελέχη των «Πατριωτών», υπουργοί διορισμέ-

Προς έναν συνασπισμό «Μπλε – Μαύρο» Η πολιτική ζωή στην Αυστρία ουδέποτε υπήρξε βαρετή, ωστόσο τα «βρώμικα» κόλπα που αποκαλύφθηκαν δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της Κυριακής άφησαν έκπληκτους ακόμα και τους βετεράνους του χώρου. Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν αποκαλύφθηκε ότι εξωτερικοί σύμβουλοι που εργάζονταν για λογαριασμό του σοσιαλδημοκράτη (SPO) καγκελάριου της Αυστρίας Κρίστιαν Κερν βρίσκονταν πίσω από τη ρατσιστική εκστρατεία στο Facebook, που είχε σαν σκοπό την υπονόμευση του αντιπάλου του και υπουργού Εξωτερικών της χώρας Σεμπάστιαν Κουρτς του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (OVP). Και η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο σκοτεινή, καθώς, λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι το ίδιο άτομο προσπάθησε να δωροδοκήσει με 100.000 ευρώ για να εργαστεί για λογαριασμό της η συντηρητική παράταξη του Κουρτς. Τα παραπάνω έριξαν βαριά τη σκιά Η επιστροφή της Ακροδεξιάς τους στη σημαντικότερη εκλογική αναστην Αυστρία μέτρηση της τελευταίας 20ετίας στη χώρα, στην οποία προβλέπεται ότι θα κυριαρχήσει ο 31χρονος Κουρτς, με τη δεύτερη θέση να παίζεται μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών και του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPO) του Χάιντς- Κρίστιαν Στράχε. Και ακριβώς σε αυτή τη δεύτερη θέση εντοπίζεται το πιο επείγον πρόβλημα, αυτό της μεγάλης δημοτικότητας του ακροδεξιού κόμματος, που όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί στη θέση συγκυβερνήτη στην επόμενη κυβέρνηση με επικεφαλής τον Κουρτς, τον συνασπισμό, όπως τον αποκαλούν, «Μπλε – Μαύρο». Επί της ουσίας, είτε το FPO βρεθεί πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο δεν έχει μεγάλη σημασία, καθώς είναι βέβαιο ότι θα καθορίσει τις εξελίξεις. Έπειτα από μία δεκαετία που κυβερνά ο μεγάλος συνασπισμός, οι συντηρητικοί του Κουρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPO) του καγκελαρίου Κρίστιαν Κερν, μοιάζει δύσκολο να συνεχίσουν να κυβερνούν μαζί. Το κόμμα του Κουρτς, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει το 33% των ψήφων, έχει πλησιάσει το πρόγραμμά του σε αυτό του FPO, που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση καταλαμβάνει το 27% των ψήφων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Γι’ αυτό και ένας συνασπισμός μεταξύ των δύο κομμάτων θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο.

νοι από τους οποίους θα προεδρεύσουν δύο φορές στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της βουλγαρικής προεδρίας, χρησιμοποιούν ανοιχτά ρατσιστική ρητορική για τη μειονότητα των Ρομά στη Βουλγαρία. Υποστήριζαν, επίσης, τη χρήση βίας για να αποτρέψουν την είσοδο προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, και εκφράζουν δημοσίως αμφιβολίες για το αν η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή

είναι υπαρκτό πρόβλημα. Το όλο ζήτημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, η οποία αναζητά επιστροφή στη θέση που κατείχε πριν από την οικονομική κρίση, στη Βαλκανική Χερσόνησο μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, και σε αυτό το πλαίσιο εργάζεται για τη σύγκλιση Συνόδου Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανικών Χωρών μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η Σόφια αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία τον Ιανουάριο.

¶∂¡Δ∂ ∏ª∂ƒ∂™ ª√¡√

∑fiÚÈÎË Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

ε την ελληνική λέξη «κωλοτούμπα» να αποκτά περίοπτη θέση στο διεθνές πολιτικό λεξικό, οι ξένοι αναλυτές προσπαθούσαν όλη την περασμένη εβδομάδα να εξηγήσουν πώς ο πρόεδρος της Καταλωνίας Κάρλες Πουτζδεμόντ προκάλεσε ένα δημοψήφισμα ανεξαρτησίας που δεν μπορεί να εφαρμόσει, για να μην απολέσει μέχρι και την υπάρχουσα αυτονομία της η αυτοδιοικούμενη επαρχία της Ισπανίας. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι έδωσε πέντε ημέρες διορία στον Πουτζδεμόντ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν η Περιφέρεια αυτή κήρυξε την ανεξαρτησία της. Η ομιλία του Καταλανού ηγέτη στο κοινοβούλιο της αυτοδιοικούμενης επαρχίας, την περασμένη Τρίτη, περισσότερο θόλωσε τα νερά παρά ξεκαθάρισε το τι πρόκειται να κάνει η Περιφέρεια μετά το δημοψήφισμα, καθώς ναι μεν κήρυξε την ανεξαρτησία, αλλά «πάγωσε» την ανεξαρτητοποίηση αυτόματα, ζητώντας να γίνει διάλογος. Μιλώντας από την πλευρά του στo ισπανικό Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός της χώρας έθεσε τελεσίγραφο πέντε ημερών, το οποίο εκπνέει στις 10.00 τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, προκειμένου να διευκρινίσουν αν κήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Σε περίπτωση που η απάντησή τους είναι καταφατική, τότε τους δίνουν διορία άλλες τρεις ημέρες για να «επανορθώσουν». Σε περίπτωση που ο Πουτζδεμόντ επιμείνει ότι κήρυξε την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, τότε η

Μ

,,

Οι Καταλανοί ζητούν την ανεξαρτησία που ψήφισαν.

Με το Άρθρο 155 του Συντάγματος απειλεί ο Ραχόι τον Πουτζδεμόντ

,,

Ακροδεξιό ποδαρικό στις Βρυξέλλες. Με τη Σόφια να αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2018, αξιωματούχοι της Ένωσης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εναντίον των Ενωμένων Πατριωτών, μιας ομάδας τριών ακροδεξιών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού της Βουλγαρίας. Και αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της

ισπανική κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το Άρθρο 155 του Συντάγματος, κάτι που θα της επιτρέψει να αναστείλει την πολιτική αυτονομία της Περιφέρειας και να αναλάβει απευθείας τη διακυβέρνησή της. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ απέρριψε το ενδεχόμενο μιας ευρωπαϊκής μεσολάβησης στο θέμα της Καταλωνίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω μια Ευρώπη 98 κρατών». Συγκεκριμένα, ο κ. Γιουνκέρ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί ανεξάρτητη Καταλωνία, λέγοντας ότι αν επιτραπεί στην Καταλωνία να ανεξαρτητοποιηθεί, σε 15 χρόνια η Ε.Ε. θα αποτελείται από 98 κράτη. «Είναι σχετικά δύσκολο με 28, δεν είναι εύκολο με 27, αλλά με 98 νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε τελετή στο Λουξεμβούργο. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει, «και δεν μπορεί και δεν πρέπει να το κάνει σε τέτοιου είδους θέματα, παρόλο που πολλές φωνές στην Καταλωνία και σε άλλες χώρες το ζήτησαν», και τόνισε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν πολύ από τυχόν αποσχίσεις, καθώς γνωρίζουν ότι μια διαμεσολάβηση στην περίπτωση της Καταλωνίας θα ήταν ένα επικίνδυνο προηγούμενο, και όλοι όσοι αναζητούν ανεξαρτησία ή μεγαλύτερη αυτονομία θα επιζητούσαν την ίδια πορεία.

Δημοτικές εκλογές αντοχής στην ΠΓΔΜ Μεγάλο τεστ για τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της ΠΓΔΜ αποτελούν οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής, που διεξάγονται πέντε μήνες μετά την πολιτική κρίση που την ανέβασε στην εξουσία, τερματίζοντας μια δεκαετία συντηρητικής διακυβέρνησης. Του πρώτου γύρου των εκλογών, στον οποίο αναμένεται να ψηφίσουν 1,8 εκατ. εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, θα ακολουθήσει δεύτερος στις 29 Οκτωβρίου, στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν κατορθώσει να απο-

Ρυθμιστικό παράγοντα για τις εκλογές θα αποτελέσουν οι Αλβανοί ψηφοφόροι

σπάσει άνω του 50% τη πρώτη φορά. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί μεταξύ των δύο πρώτων του πρώτου γύρου. Οι δημοσκοπήσεις πάντως έδιναν μέχρι τελευταία στιγμή ένα μικρό προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM), του Ζόραν Ζάεφ, το οποίο αν επικρατήσει στους περισσότερους δήμους της ΠΓΔΜ θα ενισχυθεί σημαντικά στο εσωτερικό και θα σταθεροποιηθεί στην εξουσία που ανέλαβε μόλις τον περασμένο Μάιο.

Στην αντίθεση περίπτωση, αυτή της επικράτησης του εθνικιστικού VMRO-DPMNE του Νίκολα Γκρουέφσκι, τότε αναμένεται όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα και επανάκαμψη του τελευταίου, με επιτακτικό αίτημα τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στη χώρα. Το ενδιαφέρον των δημοτικών αυτών εκλογών στρέφεται κυρίως στο ποιος θα επικρατήσει στο Δήμο των Σκοπίων, όπου θα κριθούν έως ένα βαθμό και οι εντυπώσεις για το νικητή των δη-

μοτικών εκλογών. Υποψήφιος του κόμματος του Γκρουέφσκι είναι ο δημοφιλής δήμαρχος Κότσε Τραγιανόφσκι, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις έρχεται δεύτερος σε απόσταση αναπνοής από τον υποψήφιο του κόμματος του Ζάεφ, που είναι ο βουλευτής του Πέτρε Σιλέγκοφ. Ρυθμιστικό παράγοντα για την εκλογή του νέου δημάρχου της πόλης των Σκοπίων θα αποτελέσουν οι Αλβανοί ψηφοφόροι, που αποτελούν το 20% του εκλογικού σώματος στην πρωτεύουσα της ΠΓΔΜ.


22

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

¶√§§∞ Δ∞ ª∂Δø¶∞ Δ√À ∂ƒ¡Δ√°∞¡

∂ÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È Ένταση για τον αμερικανικό χαρακτηρισμό των «Φρουρών της Επανάστασης».

Με βήμα ταχύ προς κρίση ΗΠΑ – Ιράν Στον Ντόναλντ Τραμπ δεν αρέσει η Τραμπ εκτιμάται ότι θα χαρακτηρίσει τους ησυχία. Λατρεύει τα φώτα των προβολέ- «Φρουρούς της Επανάστασης», το επίων στραμμένα πάνω του, και αυτή τη φο- λεκτο Σώμα των ιρανικών ενόπλων δυρά το καταφέρνει με το Ιράν. Αποφασί- νάμεων, τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαζοντας μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αν θα επαληθεύσει την τήρηση της διεθνούς στούν οι συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συσυμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμ- ρία, όπου η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον μα της Τεχεράνης δεν διακινδυνεύει στηρίζουν διαφορετικές πλευρές, οι μόνο μια απρόσμενη και δυσανάλογη οποίες όμως πολεμούν εναντίον του απάντησή της, αλλά φέρνει και σε εξαι- Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Το δίχως άλλο, η διεθνής αυτή πυρηρετικά δύσκολη θέση τους βασικούς του νική συμφωνία δεν είναι τέλεια. Η γοργή συμμάχους στην Ευρώπη. Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε επίτευξή της υπαγορεύτηκε από το κλίμα το Ιράν με τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμ- της εποχής, τότε που το Ισραήλ πίεζε για βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, και Εθνών, μαζί με τη Γερμανία και την Ευ- πολλοί Άραβες στον Κόλπο, εχθροί της ρωπαϊκή Ένωση, υπεγράφη τον Ιούλιο Τεχεράνης, στήριζαν μυστικά αυτή την κίτου 2015. Στόχος της ήταν η διασφάλι- νηση, ενώ από όλες τις πλευρές ετίθετο ση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να χρησιμοΙράν έχει ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ ως επιΔεν θα πληγούν ποιήσουν τη δύναμή για να εμποδίβράβευση της παροχής οι εμπορικές σχέ- τους σουν το Ιράν να ανασχετικών αποδείξεων σεις αν ο Τραμπ πτύξει πυρηνικό ξεκίνησε η σταδιακή όπλο. Όπως σημειώάρση των οικονομικών δεν επικυρώσει νει σχετικό δημοσίευκυρώσεων εναντίον την πυρηνική μα του BBC, ό,τι δητης χώρας. συμφωνία, λαδή συμβαίνει σήΒάσει του νόμου ο μερα με τη Βόρεια Αμερικανός πρόελέει το Ιράν Κορέα. δρος είναι υποχρεωΟ λόγος πίσω από την τωρινή στάση μένος να ενημερώνει το Κογκρέσο ανά 90 ημέρες εάν το Ιράν τηρεί τη του Τραμπ είναι η αμερικανική προσυμφωνία, και άρα η άρση των προανα- σπάθεια περιορισμού του περιφερειαφερόμενων κυρώσεων υπηρετεί πραγ- κού ρόλου του Ιράν, που ουσιαστικά ματικά το εθνικό συμφέρον των Ηνωμέ- ενδυναμώθηκε με την ανατροπή του νων Πολιτειών. Μέχρι πρόσφατα, ο Τρα- Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ. Το Ιράν έχει μπ επαλήθευε την τήρηση της συμφω- λόγο στη σημερινή ελεγχόμενη από τους νίας αυτής, αλλά αυτή τη φορά όλα δεί- σιίτες ιρακινή κυβέρνηση και αποτελεί μέσω των πολιτοφυλάκων του βασικό χνουν ότι δεν θα το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση το βάρος θα παίκτη στη Συρία, ενώ εμπλέκεται και στη μεταφερθεί στο Κογκρέσο, που η αλή- σύγκρουση στην Υεμένη. Ο Τραμπ θέθεια είναι ότι είναι διαιρεμένο επί του θέ- λει να φανεί σκληρός απέναντι στο ματος, το οποίο θα διαθέτει 60 ημέρες Ιράν, αλλά δεν διακινδυνεύει μόνο μια προκειμένου να αποφασίσει εάν θα επι- απάντηση που δεν θα ήθελε από την βληθούν εκ νέου κυρώσεις από τις Ηνω- κυβέρνησή του, αλλά και το θυμό των μένες Πολιτείες στο Ιράν, δημιουργώ- συμμάχων της χώρας του που θέλουν ντας τεράστια αβεβαιότητα όσον αφορά να αποκτήσουν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Με απλά λόγια, ανάμεσα το μέλλον της όλης συμφωνίας. Το Ιράν, δια στόματος του προέδρου στην επιλογή του να κάνουν δουλειές του Χασάν Ροχανί, απάντησε ότι «αν κά- μέσα στο Ιράν ή μέσα στις Ηνωμένες Πονουν το λάθος να αποχωρήσουν από λιτείες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες τη συμφωνία για τα πυρηνικά, αυτό θα δεν πρόκειται να διστάσουν. Και η Ευρωείναι σε βάρος μόνο των Αμερικα- παϊκή Ένωση θα δυσκολευτεί να τις τιμωνών». Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ο ρήσει.

Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

εν είμαστε κράτος φυλάρχων, είμαστε η Τουρκική Δημοκρατία και θα το αποδεχτείτε. Και αν δεν το κάνετε, τότε συγνώμη, αλλά δεν σας χρειαζόμαστε». Με αυτά τα λόγια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «έριξε το γάντι» στον Ντόναλντ Τραμπ, την

«Δ

ώρα που οι σχέσεις μεταξύ των χωρών τους βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 40 χρόνια. Τι κι αν το μένος των λόγων του φρόντισε να αμβλύνει ρίχνοντας την ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, που έχει καταλήξει σε σχεδόν καθολική αναστολή έκδοσης θεωρήσεων από τις πρεσβείες των δύο χωρών, η αλήθεια είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει ξεπεράσει κάθε όριο και έχει ξεφύγει όλων των μέτρων. Αντιμέτωπος με συνεχώς ολοένα και νέα μέτωπα ο Ερντογάν τα παίζει όλα για όλα για περισσότερη προσωπική εξουσία και εθνική δύναμη, και στριμώχνει ακόμα πιο έντονα στη γωνία μικρούς αντιπάλους του, όπως είναι η Ελλάδα. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο τους τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Όλα ξεκίνησαν όταν στις αρχές του μήνα η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις υπηρεσίες βίζας στη Τουρκία, για να αναθεωρήσει τη δέσμευση της φιλοξενούμενης χώρας στην ασφάλεια του διπλωματικού της προσωπικού και των εγκαταστάσεών τους. Μέσα σε λίγες ώρες η ανακοίνωση της Τουρκίας, ότι δεν πρόκειται να δεχτεί αιτήσεις για βίζα Αμερικανών πολιτών, όταν, όπως σημειώνει σχετικό άρθρο του περιοδικού

Η σύσφιγξη των τουρκικών σχέσεων με Ρωσία και Ιράν προβληματίζει τη Δύση

«Economist», περίπου 450.000 Αμερικανοί επισκέφτηκαν τη Τουρκία τον περασμένο χρόνο, έριξε «λάδι στη φωτιά». Η γειτονική χώρα μπορεί να εκτιμά ότι η διπλωματική αυτή κρίση θα λυθεί σύντομα, ωστόσο η δεύτερη επέμβασή της στη Βόρεια Συρία κρατά στις επάλξεις την Ουάσινγκτον, που δεν καλοβλέπει τη σύσφιγξη των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων με τη Ρωσία και το Ιράν. Και το ερώτημα του πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επίθεση της Τουρκίας –που απομακρύνεται σταθερά και επίφοβα από τη Δύση– εναντίον των Κούρδων φυσικά δεν σηκώνει καμιά εύκολη απάντηση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει τρία κουρδικά μέτωπα ανοιχτά, αυτό στο εσωτερικό της, με τη σύγκρουσή της με τους αντάρτες του ΡΚΚ, και αυτά στη Συρία και το Ιράκ. Ο Ερντογάν μπορεί να είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της χώρας του μετά την οριακή πλειοψηφία που απέσπασε στο δημοψήφισμα του περασμένου Απριλίου καταφέρνοντας να αλλάξει το πολίτευμά της σε προεδρική δημοκρατία, ωστόσο έχει απέναντί του έναν λαό διχασμένο, όπως αποδεικνύουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, προβληματισμένο με τις αρνητικές εξελίξεις στην εθνική Οικονομία. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παίζει σκληρό παιχνίδι μόνο με τις Ηνωμένες

Ο Τούρκος πρόεδρος παίζει σκληρό παιχνίδι στο εξωτερικό, αλλά αγνοεί ότι στο εσωτερικό απουσιάζει η ηρεμία.

Πολιτείες, αλλά και με τη Γερμανία, με την οποία η πρόσφατη κρίση στις σχέσεις τους, που έκανε προ εκλογών την Άνγκελα Μέρκελ να του γυρίσει την πλάτη, αντανακλά το ρήγμα που έχει ανοιχθεί ανάμεσα στη Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, η Γερμανίδα καγκελάριος μπορεί να έχει πλήρη συναίσθηση ότι χρειάζεται τη συμμετοχή της Άγκυρας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, που της στοίχισε πολλές ψήφους στις τελευταίες εκλογές, η απόσταση, όμως, ανάμεσα στην Τουρκία του χθες, που επιζητούσε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σημερινή Τουρκία, που είναι διατεθειμένη να «κοιμηθεί» με τον οποιοδήποτε για το συμφέρον της, είναι μεγάλη και επικίνδυνη για όποιον βρίσκεται στο ενδιάμεσο, όπως είναι η Ελλάδα. Οι συχνές-πυκνές απειλές του Ερντογάν να βυθίσει την Ευρώπη στους πρόσφυγες αυξάνει την πίεση στη χώρα μας, και ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Και μπορεί έως ότου να αναλάβει η νέα γερμανική κυβέρνηση το προσφυγικό ζήτημα να ξανασυζητηθεί σοβαρά στις Βρυξέλλες, οι ψυχραιμότεροι αναλυτές να υπενθυμίζουν ότι η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πως ο Τούρκος πρόεδρος δεν επιθυμεί θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, ωστόσο η προσοχή και η επαγρύπνηση απέναντι σε έναν τόσο αναξιόπιστο και απρόβλεπτο ηγέτη δεν πρέπει να σταματήσει ούτε λεπτό.

,,


is

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Who Who ª·Ú›· ™˘Ú¿ÎË

,,

ΘΕΜΑ

Πρόσωπο με επικοινωνιακή εμπειρία, γρήγορα αντανακλαστικά και ευχέρεια να παρουσιάζει με ευκρίνεια τις πολιτικές θέσεις του κόμματός της, αποτελεί προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «¿ÏÌ·» Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ ίγους εξέπληξε η τοποθέτηση της Μαρίας Σπυράκη στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. O Κυριάκος Μητσοτάκης την εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Και η ίδια από την πρώτη στιγμή, όταν η εκλογική μάχη για την προεδρία της Ν.Δ. έφερε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αουτσάιντερ, είχε υποστηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητά του, αν και κάποιοι φίλοι της είχαν σπεύσει να τη συμβουλεύσουν να μην το κάνει λέγοντάς της ότι ο Κυριάκος δεν έχει καμία τύχη. Παρ’ όλες τις υποχρεώσεις της στην Ευρωβουλή, η Μαρία Σπυράκη παρέμεινε μία από τις εξ απορρήτων συνεργάτιδες του κ. Μητσοτάκη. Τώρα παίρνει και επίσημη θέση, πλέον, στη χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της Ν.Δ., χωρίς, προς το παρόν, να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής. Άλλωστε, το πόστο του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν της είναι άγνωστο, αφού είχε θητεύσει με επιτυχία σε αυτό, για μικρό χρονικό διάστημα, όταν προεκλογικά της το είχε εμπιστευθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Πρόσωπο με επικοινωνιακή εμπειρία, γρήγορα αντανακλαστικά στις απαιτήσεις μιας ζωντανής αντιπαράθεσης και ευχέρεια να παρουσιάζει με ευκρίνεια τις πολιτικές θέσεις του κόμματός της αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια περίοδο που κατά τις εκτιμήσεις της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας ο χρόνος που επακολουθεί μάς φέρνει πιο κοντά στις εκλογές. Θεωρήθηκε η κατάλληλη για να γίνει η αιχμή του δόρατος της εικόνας της Ν.Δ. κόντρα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο.

Λ

Άριστη συνεργασία Στην Πειραιώς, η συνεργασία της με το συντονιστή του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Επικοινωνιακής Ομάδας Τάκη Θεοδωρικάκο αναμένεται άριστη, καθώς είχαν πολύ καλή συνεργασία παλαιότερα στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, όταν η Μαρία Σπυράκη ήταν πολιτική συντάκτρια και ο κ. Θεοδωρικάκος επικεφαλής της GPO. Πολιτική συντάκτρια για πολλά χρόνια, με τη μεγάλη αναγνώριση να έρχεται όταν κάλυπτε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, κάνει το μεγάλο άλμα και περνά στην αντίπερα όχθη, το 2014. Αλλάζει ρόλους. Αφήνει το πόστο της δημοσιογραφίας και μεταπηδά στον πολιτικό στίβο. Έψαχνε, μάλιστα, τότε, από καιρό να κάνει το βήμα και να φύγει από τη δημοσιογραφία. Για αυτό, όταν της προτείνει ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να είναι υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ. αρπάζει την ευκαιρία. Κλείνει την πόρτα του Μega στις 4 Απριλίου του 2014, και με αυτή έναν κύκλο 22 χρόνων στη δημοσιογραφία, και ρίχνεται στη μάχη των Ευρωεκλογών, όπου εκλέγεται πρώτη σε ψήφους ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Οι Βρυξέλλες ήταν, άλλωστε, πάντα για αυτήν πόλος έλξης, ως τόποςκέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών πεπραγμένων. Στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που δεν αφήνει ξεχασμένο στις αποσκευές της από τη δημοσιογραφία είναι το πάθος της για δουλειά. Την ακολουθεί και στις Βρυξέλλες, όπου αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας διάφορα προγράμματα. Ακόμη βρίσκει χρόνο να παρακολουθήσει θερινά τμήματα στο College of Europe, στο Μπριζ. Αυτή τη διάθεσή της για δουλειά πρόκειται να μεταφέρει και στην Πειραιώς. Γεννημένη στη Λάρισα, το 1965, σπούδασε Χημεία στο ΑΠΘ και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα Δημοσιογραφίας στο London School of Journalism. Είναι παντρεμένη με τον επίκουρο καθηγητή στο ΑΠΘ Στράτο Στυλιανίδη, και μαζί έχουν δύο παιδιά. Ωστόσο, προτιμά να κρατά την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

23


24

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

™Δ√ «ªπ∫ƒ√™∫√¶π√» √§∂™ √π Δ∂§∂ÀΔ∞π∂™ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ ∫∞π Δ∏§∂ºø¡π∫∂™ ∂¶∞º∂™ Δ√À ∞¢π∫√Ã∞ª∂¡√À ¶√π¡π∫√§√°√À

Δικηγόρος χαμηλών τόνων που δεν προκαλούσε ήταν ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος.

™ÔÎ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ

™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ı·Ó¿ÙÔ˘

™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ı· ÁÚ·ÊÙ›, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, Ô Â›ÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ì ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ, Ï‹ıÔ˘˜ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÛÙȘ 15.00, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Ù·Ê‹ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

Tου ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

Μ

ε κάποια υπόθεση που χειριζόταν τον τελευταίο καιρό σχετίζουν οι αστυνομικοί την εν ψυχρώ εκτέλεση του γνωστού δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Το ενδεχόμενο της τρομοκρατίας έχει σχεδόν αποκλειστεί, και τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν συμβόλαιο θανάτου. Έτσι, εκτός από τις υποθέσεις, εξετάζονται όλες οι συναντήσεις, οι κλήσεις και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει τον τελευταίο καιρό, ενώ ζητούνται εξηγήσεις από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του σε μία προσπάθεια να προσεγγίσουν τον ηθικό αυτουργό. Ένα άλλο σενάριο, που συγκεντρώνει εξίσου μεγάλες πιθανότητες, είναι να μην υπάρχει ηθικός αυτουργός και να οξύνθηκαν τα πνεύματα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας θύματος - δραστών, με αποτέλεσμα να βγει το πιστόλι μικρού διαμετρήματος και να εκτελεστεί ο άτυχος ποινικολόγος με μία σφαίρα στην καρδιά. Εντύπωση προκάλεσε και η άποψη που εκφράζει και η στενή φίλη του, δικηγόρος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ, «ότι κάτι μπορεί να ήξερε στα πλαίσια του χειρισμού μιας υπόθεσης και του έκλεισαν το στόμα». Αυτό που παραξενεύει τις Αρχές είναι ότι οι δύο δράστες είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, έμειναν για πολλή ώρα στο χώρο χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι κάμερες, συνομίλησαν για ώρα με συνεργάτη του θύματος, ενώ άφησαν και αποτυπώματα, καθώς δεν φορούσαν γάντια. Επίσης, αυτοί ή κάποιος συνεργός τους είχε επικοινωνήσει από πριν τηλεφωνικά για να κλείσει ραντεβού.

ΔÔ Û·Ú·ÎÙÈÎfi ·ÓÙ›Ô ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘

‹ ÂÓ ıÂÚÌÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·; Οι δράστες έφυγαν ατάραχοι και εξαφανίστηκαν με μοτοσυκλέτα, ενώ έντρομος ο συνεργάτης του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το σενάριο περί εκτελεστών Εντυπωσιάζει τις διωκτικές Αρχές ο άφοβος τρόπος δράσης των δύο αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, μιλούσαν σπαστά ελληνικά και ήταν λευκοί. Ο πρώτος δράστης ήταν ηλικίας 30-40 ετών, ύψους 1,80 εκατοστά περίπου, αδύνατος, μελαχρινός, αξύριστος (δύο ημερών), με κοντά σκούρα μαλλιά, ο οποίος πιθανόν φορούσε τζιν παντελόνι χρώματος μπλε και λεπτό μπουφάν, χρώματος λευκού. Ο δεύτερος δράστης ήταν ηλικίας 27-40 ετών, ύψους 1,65-1,70 περίπου, αδύνατος, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξυρισμένος με κοντά σκούρα μαλλιά, ο οποίος φορούσε κοντομάνικη μπλούζα, χρώματος πιθανόν μπεζ. Έφτασαν στο δικηγορικό γραφείο του Μι-

Οι τελευταίες ενδείξεις που έχουν οι αστυνομικές Αρχές κάνουν λόγο για ένα μη προσχεδιασμένο έγκλημα, το οποίο προέκυψε πάνω στη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση με τον αδικοχαμένο ποινικολόγο

Συγκλονιστικό είναι το «αντίο» που απευθύνει στον δολοφονημένο πατέρα του ο γιος του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, μέσω του προφίλ του στο facebook. Στο πολύ προσωπικό του μήνυμα ο 23χρονος Νώντας Ζαφειρόπουλος έγραψε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω για τα συλληπητήριά σας

χάλη Ζαφειρόπουλου, στην οδό Ασκληπιού 154, στα σύνορα Εξαρχείων – Λυκαβηττού, λίγο μετά τις 18.30 της Πέμπτης και ζήτησαν να δουν τον δικηγόρο. Τους άνοιξε ο συνεργάτης του ποινικολόγου και τους οδήγησε στην αίθουσα αναμονής συνομιλώντας μαζί τους γα περισσότερο από δέκα λεπτά. Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο 52χρονος ποινικολόγος δέχθηκε τους «πελάτες» στην αίθουσα των συσκέψεων, παρουσία του 32χρονου συνεργάτη του. Εκεί συνομίλησαν μαζί του για πάνω από 15 λεπτά, και κάποια στιγμή ζήτησαν την αποχώρηση του συνεργάτη του δικηγόρου προκειμένου να συζητήσουν κατ’ ιδίαν μαζί του για «προσωπικά ζητήματα» που τους είχαν φέρει εκεί. Πράγματι, ο 32χρονος βγήκε έξω. Δεν πέρασαν παρά δύο-τρία λεπτά συζήτησης, υπήρξε προστριβή και ένας από τους δύο έβγαλε το όπλο με σιγαστήρα, το έστρεψε στον γνωστό δικηγόρο και πάτησε τη σκανδάλη μία φορά. Η σφαίρα βρήκε τον 52χρονο στο στήθος και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, αλλά δεν βρίσκομαι σε θέση να το κάνω... χθες έχασα ό,τι πιο πολύτιμο είχα, εξαιτίας κάποιων άνανδρων και μικρών ανθρώπων, και ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Έφυγε κάνοντας το λειτούργημά του, γιατί ως τέτοιο έβλεπε τη δικηγορία, και πάντα μου έλε-

Όπως έχει προκύψει, οι πληρωμένοι εκτελεστές δεν είναι πλέον μεμονωμένα άτομα, όπως έχουμε δει σε ταινίες, αλλά ομάδες που συντονίζουν την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη διαφυγή. Αν πρόκειται για ομάδα που δρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, στο στόχαστρο των Αρχών είναι κάποιες που απαρτίζονται από αλλοδαπούς και Έλληνες. Διαφορετικά, πρόκειται για τους λεγόμενους «τουρίστες», οι οποίοι εμφανίζονται στην Ελλάδα λίγο πριν από τις εκτελέσεις για να προβούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, να παραλάβουν οπλισμό, να υλοποιήσουν την ενέργεια και να επιστρέψουν αεροπορικώς στην έδρα τους, έχοντας με κάποιον τρόπο πληρωθεί προκαταβολικά. Οι δράστες εκτελούν τα συμβόλαια ανάλογα με το τι θέλει και πληρώνει ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή επίθεση με βόμβα, καλάσνικοφ, πιστόλι, ξυλοδαρμό απλό ή σοβαρό, εμπρησμό ή και απαγωγή. Οι υποθέσεις με επαγγελματίες που έχει εξιχνιάσει μέχρι στιγμής η Αστυνομία είναι ελάχιστες, και αυτό γιατί σπάνια αφήνουν ίχνη, ενώ σχεδόν ποτέ δεν καταγγέλλονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Στην Ελλάδα, τα πληρωμένα συμβόλαια θανάτου έκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του '90, και ει-

γε πως αν το κάνεις αξιοπρεπώς δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Τελικά, ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις στη σημερινή κοινωνία. Και το χειρότερο είναι ότι δεν πρόλαβε να με ορκίσει δικηγόρο όπως ήταν το όνειρό του. Καλό Παράδεισο, πατέρα μου! Θα σε αγαπάω πάντα!».

φωνα με την πρώτη περιγραφή του συνεργάτη του Ζαφειρόπουλου.

Ποιος ήταν

Συγκλονισμένοι οι οικείοι του 52χρονου ποινικολόγου δεν μπορούν να πιστέψουν τον απροσδόκητο χαμό του.

δικά την επομένη ξεπέρασαν τα 600. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται από το είδος του στόχου. Αν δηλαδή έχει προσωπική ασφάλεια, αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εντοπισμού, αντιποίνων κ.λπ. Λόγω και της κρίσης, οι τιμές έχουν πέσει, και έτσι ο εκφοβισμός υπολογίζεται σε 5001.000 ευρώ, ο τραυματισμός σε 1.000 με 5.000 ευρώ, ενώ η δολοφονία ξεκινάει από 10.000 και φτάνει τις 30.000 ευρώ, όταν το 2009 είχε ταρίφα 50.000 ευρώ... ακατέβατα. Τσετσένοι και Κοσοβάροι, που αποτελούν διεθνώς την αφρόκρεμα, εξακολουθούν να ζητούν μεγάλα ποσά (μέχρι το 2009 ήθελαν μίνιμουμ 100.000 ευρώ). Υπάρχουν, βέβαια, και υποψήφιοι δολοφόνοι -κυρίως παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση–, οι οποίοι υπόσχονται εκτελέσεις για πολύ λιγότερα χρήματα, ακόμη και για... 500 ευρώ, δεν τους εμπιστεύονται, όμως, οι «πελάτες» για ευνόητους λόγους.

Έλεγχοι στα σύνορα Στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι πήγαν στο γραφείο με τα πρόσωπά τους εκτεθειμένα, άφησαν δακτυλικά αποτυπώματα,

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους τα πλήρη χαρακτηριστικά των δύο αλλοδαπών δραστών και έχουν ήδη ενημερώσει τις υπηρεσίες στα αεροδρόμια και τα λιμάνια για την πιθανή διαφυγή τους συνομίλησαν χωρίς να τους ενδιαφέρει με τον συνεργάτη του ποινικολόγου, αλλά και τα σπαστά ελληνικά, κάνουν ορισμένους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να εκτιμούν ότι πρόκειται για πληρωμένους δολοφόνους από το εξωτερικό, που δεν τους ένοιαζε αν θα υπήρχαν τέτοιες μαρτυρίες και οι οποίοι σύντομα θα επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα. Γι' αυτό και γίνεται προσπάθεια από την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία με το υλικό των καμερών, έτσι ώστε να ξεκινήσουν πιο δυναμικά οι έλεγχοι στους μεθοριακούς σταθμούς στα βόρεια σύνορα της χώρας και στα αεροδρόμια. Μάλιστα, ήδη έχει δοθεί σχετική εντολή για αυξημένους ελέγχους με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν για τους εκτελεστές, σύμ-

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν μάχιμος δικηγόρος πρώτης γραμμής, με παρουσία σε σημαντικές δίκες και ανακρίσεις. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ηλικίας 18 και 23 ετών, ενώ ο ίδιος ήταν εγγονός δικαστή, γιος του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. και προέδρου του ΔΣΑ Αθηνών Νώντα Ζαφειρόπουλου και αδελφός του πρώην δημάρχου Χαλανδρίου Γρηγόρη. Σπούδασε στο Εθνικό Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκούσε δικηγορία από το 1991. Είχε και μακρά συνδικαλιστική δράση, και το 2010 διεκδίκησε την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Για πρώτη φορά σύμβουλος του ΔΣΑ είχε εκλεγεί το 1996, και το 2005 είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος. Μία εβδομάδα πριν, στις 5 Οκτωβρίου, είχε τα γενέθλιά του, ενώ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος για την πρόσφατη αποφοίτηση του γιου του από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, καθώς αναμένεται να συνεχίσει τη μεγάλη νομική παράδοση της οικογενείας. Ο δολοφονηθείς δικηγόρος ασχολείτο με υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι δικογραφίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, όπου εκπροσωπούσε τον επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκο, με την υπόθεση των εταιριών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Energa-Hellas Power, με τα αποκαλούμενα «στημένα ματς στο ποδόσφαιρο». Επίσης, είχε εκπροσωπήσει πρόσφατα, μαζί με τον Μάκη Βορίδη, τους υπευθύνους της εφημερίδας «Παραπολιτικά» σε αστική δίκη που είχαν με το ζεύγος Καμμένου.

Μέχρι και την Τρίτη θα απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Αθήνας ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αείμνηστο ποινικολόγο Μιχάλη Ζαφειρόπουλο. Παράλληλα αποφάσισαν αποχή από τα ακροατήρια Τετάρτη με Παρασκευή, από τις 13.00 έως και το πέρας του ωραρίου. Αλλά και οι δικαστικοί λειτουργοί ακύρωσαν τη σημερινή πανδικαστική συγκέντρωσή τους στο Εφετείο Αθηνών για το συνταξιοδοτικό. Σοκαρισμένοι είναι και όλοι οι οικείοι του, που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό του, αλλά και η κοινή γνώμη, που διαπιστώνει με πόση ευκολία μπορεί να δολοφονηθεί κάποιος στο κέντρο της Αθήνας. Αμέσως μετά τη δολοφονία ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν. Τόσκα ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των δραστών, ενώ δήλωση για το θέμα έκανε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και φίλος του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου: «Οι σκέψεις μου είναι με τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τα αδέρφια του και τα παιδιά του. Ξέρω καλά ότι τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους. Οι Αρχές θα πρέπει να διαλευκάνουν, το ταχύτερο, αυτήν την πρωτοφανή δολοφονία. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει –εδώ και καιρό– την έντονη ανησυχία της για την εικόνα πλήρους ανομίας που επικρατεί ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Ανομία, που επιτείνεται από την αδικαιολόγητη ανοχή που κάποιοι δείχνουν στη βία και την παραβατικότητα. Οι πολίτες αισθάνονται όλο και πιο ανασφαλείς. Και αυτό, σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτό». Οδύνη εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, ενώ όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία του ΔΣΑ ανέστειλαν κάθε προεκλογική δραστηριότητα. Ένας από αυτούς, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Απλά δεν υπάρχουν. Το δικηγορικό σώμα είμαστε ένα, μια γροθιά. Καλό Παράδεισο, Μιχάλη. Άφησες εντονότατα το αποτύπωμά σου και θα μείνει ανεξίτηλο. Όλες οι προσευχές μας στην οικογένειά του». Ο Θεόδωρος Μαντάς, επίσης ποινικολόγος, δήλωσε: «Οι σφαίρες στην καρδιά του Μιχάλη είναι σφαίρες στην καρδιά της Δικαιοσύνης... Είμαστε όλοι συντετριμμένοι... Η σκέψη μας είναι κοντά στην οικογένειά του... Καλό ταξίδι, φίλε αδελφικέ! Θα είσαι πάντα εδώ, στο έδρανο του Συνηγόρου το διπλανό». Ανακοίνωση εξέδωσε και ο δικηγόρος Φώτης Κωτσής επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «με όπλο την ομοψυχία, η δικηγορική κοινότητα δεν θα υποκύψει στην παράλογη βία, στη φίμωση και στην κατάλυση του κράτους Δικαίου. Έχουμε ηθικό χρέος απέναντι στην οικογένειά του να τιμήσουμε τη μνήμη του προασπίζοντας την προσωπική και επαγγελματική ελευθερία και συνεχίζοντας να υπηρετούμε ευσυνείδητα τη Δικαιοσύνη».

33


14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∞ƒ£ƒ√

√π∫√¡√ªπ∞ O «Èfi˜ Ebola» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹…

o «μαύρο ποτάμι» (Ebola) στην Κεντρική Αφρική, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, εκεί όπου πρωτοεμφανίσθηκε ο θανατηφόρος ιός, έχει παρασύρει την ελληνική πολιτική ζωή στην πιο σκοτεινή της περίοδο. Ο ρατσισμός και ο φανατισμός, μαζί με την παροι- ∫ø¡™Δ∞™ μ ι ώ δ η άγνοια δεδομένων, στοιχείων και καταστάσ ε ω ν αναδεικνύεται σε κάθε συζήτηση σοβαρού θέματος, στη Βουλή των Ελλήνων.

Ã∏™Δ√™

T

νίερες πολιτικές συμμαχίες «αριστερών» με γραφικές ακροδεξιές φιγούρες του Facebook, στρατηγική ταύτιση της «κοινωνικής ευαισθησίας» με το λαϊκισμό, εν ψυχρώ συνεργασία ακόμη και με τους «διεθνείς διαβόλους», κοινωνικοί αγωνιστές χέρι-χέρι με ψεκασμένους συνωμοσιολόγους, όλοι και όλα θεωρούνται θεμιτά στο βωμό της διατήρησης της Εξουσίας. Χωρίς αιδώ και χωρίς συναίσθηση των ευθυνών ακούγονται ανοησίες στα Μέσα Ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα στη Βουλή, από ανθρώπους που θέλουν να ηγηθούν της κοινωνίας. Όλοι μαζί μιλούν για μεταρρυθμίσεις, και αμέσως μετά αποκηρύσσουν τις μεταρρυθμίσεις ως «επιβολή ειλημμένων αποφάσεων από ξένα κέντρα εξουσίας».

Α

ουλευτές και υπουργοί διαγωνίζονται στις «κορώνες» αντίστασης απέναντι στα Μνημόνια και τις ξένες επιρροές, ταυτόχρονα επιδιώκουν δανεισμό από τους ξένους με ευνοϊκούς όρους παρακάμπτοντας την αξιολόγηση των αγορών. Ο «ιός Ebola» έχει μπολιάσει την καθημερινότητα της πολιτικής μας σκηνής. Οδηγεί το παλαιό σε βέβαιο θάνατο. Δυστυχώς, το καινούργιο δεν έχει ακόμη γεννηθεί. Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στους κακούς και τους χειρότερους. Η χώρα, όμως, χρειάζεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ.

Β

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

25

Αλλάζει το τοπίο στο τραπεζικό σύστημα. Τα τρία σενάρια των ξένων για τα «κόκκινα» δάνεια και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων Σελ. 28-29

∞¶π™Δ∂ÀΔ∏ √Àƒ∞ ∂ø™ ∫∞π 10 Ã√¡π∞

320.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹! Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

λλα 320.000 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πολλά από τα οποία ανατρέχουν ακόμη και 10 χρόνια πίσω, πρέπει να αποδώσει το ασφαλιστικό σύστημα για να επανέλθει η κανονικότητα. Δηλαδή το Δημόσιο να μην έχει οφειλές στους πολίτες, και οι ασφαλισμένοι να λάβουν ό,τι δικαιούνται (αντί

Α

να ζουν στην γκρίζα ζώνη της μη εργασίας, της μη σύνταξης και της μη επιβίωσης…). Αλλά, μέχρι να αποδοθούν οι εν λόγω συντάξεις, κάτι που απαιτεί χρόνο και χρήμα (σ.σ.: άνω των 3 δισ. υπολογίζονται αυτές οι κρυφές οφειλές του Ασφαλιστικού), θα έχουν προστεθεί άλλες 100.000 αιτήσεις (μέχρι τα τέλη του 2018). Οπότε, μάλλον παραπέμπε-

Τους κρατούν ακόμη και το 90% της σύνταξης! Στην απόλυτη φτώχεια και σε συντάξεις της ηλικίας των 65 ετών – αφού δεν εί50 ή 100 ευρώ το μήνα οδηγούνται χι- χαν να πληρώσουν τα προηγούμενα λιάδες ασφαλισμένοι του (πρώην) ΟΑ- χρόνια την οφειλή, δεν δικαιούνταν σύνταξης και παρέΕΕ. Η συγκεκριμένη μεναν ανασφάλιστοι κατηγορία συνταξιούΣυνταξιούχοι και με μηδενικό ειχων όφειλε στον ΟΑτου ΟΑΕΕ με σόδημα. Ενώ άλλοι ΕΕ ποσά σύνταξης υπέργηροι πλήρωσαν άνω των 20.000 ευ50 ευρώ το μήνα! το ποσό, ώστε ο πήχης ρώ. να κατέβει κάτω από Ποσό που ήταν το τα 30.000 ευρώ και ανώτατο όριο που δεχόταν ο ΟΑΕΕ (14.000 κύρια οφειλή και να ενταχθούν στο νέο νόμο. Έτσι, με την κατάθεση της αίτησης ο 6.000 από προσαυξήσεις), προκειμένου να χορηγήσει την σύνταξη. Ώστε, στη ΟΑΕΕ χορήγησε στους ασφαλισμένους συνέχεια, να παρακρατεί κάθε μήνα έως της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωριτο 25% της παροχής για να αποπληρω- νή σύνταξη 360 ευρώ. Ακολούθως, όμως, η κυβέρνηση θεί η οφειλή. Με αυτή τη διάταξη πολλοί ασφαλι- ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. –σε υλοποίηση του Γ’ σμένοι πλήρωναν το ποσό που ήταν Μνημονίου– υποχρεώθηκε σε αναδίπάνω από τα 20.000 ευρώ, ώστε η πλωση, και επαναφορά του ορίου οφειλή να κατέβει κάτω από το συγκε- οφειλής στις 20.000 ευρώ, προκειμέκριμένο όριο και να λάβουν τη σύντα- νου να χορηγήσει συντάξεις. Η προσαρμογή έγινε το φθινόπωρο ξη. Στη συνέχεια, να παρακρατείται ένα μικρό μέρος κάθε μήνα υπέρ της υπόλοι- του 2015. Και εκ πρώτης όψεως δεν επηρέαζε όσους νομίμως έλαβαν τις συπης οφειλής. Όμως, την άνοιξη του 2015, στην ντάξεις τους το προηγούμενο διάστημα πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ., ο (και με οφειλή άνω των 20.000 ευρώ). Έλα, όμως, που περιελήφθη και… τιαναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών μωρητική διάταξη, η οποία προβλέπει ότι Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης προώθησε ρύθμιση για την απόδοση σύνταξης και τα οφειλόμενα ποσά για τις συντάξεις με για μεγαλύτερες οφειλές, έως 30.000 χρέη έως 30.000 ευρώ θα πρέπει να παρακρατηθούν σε 60 μηνιαίες δόσεις ευρώ, προς τον ΟΑΕΕ. Την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκαν χι- (και όχι με την πάγια ρύθμιση για απολιάδες ασφαλισμένοι-οφειλέτες του πληρωμή με παρακράτηση έως το 25% ΟΑΕΕ, συνήθως ηλικιωμένοι και πέραν της σύνταξης).

ται στις… ελληνικές καλένδες η κυβερνητική δέσμευση για απόδοση της σύνταξης εντός 2μήνου… Πρωταθλητής στις καθυστερήσεις είναι το ΝΑΤ, το οποίο οφείλει συμπληρωματικά εφάπαξ (για ναυτική υπηρεσία μετά τη συνταξιοδότηση, όπως προβλεπόταν με νόμο του 2000) για πάνω από 10 χρόνια. Χωρίς να υπάρχει κανείς προγραμματισμός στον εν λόγω κλά-

δο για το πότε αυτά τα δικαιώματα θα ικανοποιηθούν. Ακολούθως, για περισσότερα από 4 και 5 έτη αναμένουν την επικουρική σύνταξη οι ασφαλισμένοι υπάλληλοι των εμπορικών καταστημάτων (πρώην ΤΕΑΥΕΚ). Συνολικά, οι 320.000 αιτήσεις συνταξιοδοτικής παροχής προς διευθέτηση μπορούν να αναλυθούν ως εξής: στο Δημόσιο, για κύρια σύνταξη υπάρχουν 11.200 αιτήσεις, στο Ταμείο μισθωτών (ΙΚΑ) 30.000, στον ΟΑΕΕ (κυρίως λόγω καθυστερήσεων στις αιτήσεις για διαδοχική σύνταξη) πάνω από 30.000, στο επικουρικό ΕΤΕΑΣτο ίδιο ΕΠ 129.000 αιτήσεις (πολλές υπουρέχουν κατατεθεί πριν από το γείο: άλλα 2015), για εφάπαξ 60.000 αιτήκάνει ο Πεσεις, στο Επιστημόνων (ΕΤΑΑ) τρόπου6.500 αιτήσεις, περίπου 15.000 λος, άλλα είναι οι αιτήσεις στον (πρώην) ακολουθεί ΟΓΑ, και περίπου 28.000 στα η Φωτίου… λοιπά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, μετοχικό Πολιτικών ΥπαλλήΈτσι λοιπόν, τώρα που ο ΕΦΚΑ λων κ.ά.). (όπου συγχωνεύτηκε και ο ΟΑΕΕ) Αν καταβληθούν οι εν λόγω βγάζει τις οριστικές συντάξεις των 550 συντάξεις το Σύστημα θα πρέπει ή 600 ευρώ, στους συνταξιούχους να εξεύρει (ΕΦΚΑ) ή να δαπανήεκείνης της περιόδου αποδίδει ποσά σει (αντλήσει από τα αποθεματικά 50 ή 100 ευρώ! Κρατάει από περίπου στην Τράπεζα της Ελλάδος στην 500 ευρώ κάθε μήνα, δηλαδή έως και το περίπτωση του εφάπαξ) πάνω 90% της σύνταξης, για την αποπληρωμή της οφειλής εντός μιας 5ετίας. από 3 δισ. ευρώ. Ποσό που παραΚατ' αυτόν τον τρόπο όχι μόνο φτωχοπέμπει σε ένα ποσό που ξεπερνά ποιήθηκαν οι εν λόγω συνταξιούχοι (εκεί το 1,7% του ΑΕΠ. που ελάμβαναν 360 ευρώ παίρνουν Το ποσό αυτό αναμένεται να τώρα 50 ευρώ, ενώ προσδοκούσαν σε επιβαρύνει έτι περαιτέρω τα στοικάτι καλύτερο από τα 360 ευρώ της χεία εκτέλεσης του προϋπολογιπροσωρινής σύνταξης), αλλά από την σμού (πλεόνασμα, δημόσιο Χρέάλλη δεν λαμβάνουν ούτε το Κοινωνικό ος κ.ά.), ανατρέποντας την πλαΕισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το οποίο σματική εικόνα ευμάρειας των προβλέπει ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα αριθμών (αλλά όχι των πολιτών) 200 ευρώ για τα μονήρη άτομα, 300 ευπου προπαγανδίζει η κυβέρνηση. ρώ για ζευγάρι, και 350 για ανήλικο τέΝα σημειωθεί ότι τα ασφαλικνο. στικά ταμεία δεν εκδίδουν συΟι αιτήσεις για Κοινωνικό Εισόδημα ντάξεις και δεν διεκπεραιώΑλληλεγγύης των ασφαλισμένων της νουν αιτήσεις και αιτήματα των συγκεκριμένης κατηγορίας (στους ασφαλισμένων αφενός λόγω οποίους χορήγησε τις «συντάξεις» ο ΕΦτης γραφειοκρατίας αφετέρου, ΚΑ που ανήκει στο υπουργείο Εργασίας κυρίως, λόγω οικονομικής με αρμόδιο υφυπουργό τον κ. Τ. Πετρόαδυναμίας. πουλο) απορρίπτονται από άλλη ΥπηΟ μεν ΕΦΚΑ δεν βγάζει έλρεσία (για το ΚΕΑ) του υπουργείου Ερλειμμα, αφού αυξάνεται το κρατιγασίας (προΐσταται πολιτικά η αναπληκό Χρέος, ο δε λογαριασμός του ρωτής υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωεφάπαξ δεν θίγει το απόθεμά του, τίου). Και αυτό, γιατί το σύστημα (τους) καταγράφοντας έτσι πλασματικά δείχνει ότι οι εν λόγω ασφαλισμένοι αποπλεονάσματα ο κρατικός προϋπολαμβάνουν σύνταξη 550 ή 600 ευρώ λογισμός. Πάλι σε βάρος του κρατο μήνα! τικού Χρέους…


26

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Με την κατανάλωση δεν έρχεται η ανάπτυξη... Για μία ακόμη φορά ο ΣΕΒ προειδοποιεί: μόνο οι αριθμοί ευημερούν. Η Οικονομία ανακάμπτει λόγω αύξησης της ζήτησης που επηρεάζεται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες (Τουρισμός, Εξαγωγές). Προφανώς θα αυξηθεί και η απασχόληση, αυτή όμως δεν φέρνει υψηλότερους μισθούς αφού η ανεργία διατηρείται πάνω από 21%. Παραμένει η αβεβαιότητα στη διατήρηση της ζήτησης, γιατί δεν έχουμε αλλάξει τρόπο παραγωγής πλούτου με έμφαση στις εξωστρεφείς βιομηχανικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, η ανάκαμψη είναι υποτονική, καθώς δεν ενισχύεται η πλευρά της προσφοράς (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κερδοφόρες ιδιωτικές επενδύσεις, φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον κ.ά.), και η παραγωγή παραμένει καθηλωμένη. Η δειλή αυτή ανάκαμψη μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης εάν και εφόσον οι εξωγενείς παράγοντες πάψουν να επενεργούν με την ίδια ένταση στην ελληνική Οικονομία και οι μεταρρυθμίσεις σε κράτος και Οικονομία σταματήσουν ή παλινδρομήσουν προς τα πίσω. Δεν αρκεί η αύξηση των εξαγωγών. Χρειάζεται, ταυτόχρονα, και μείωση των εισαγωγών. Η χώρα χρειάζεται επιχειρήσεις που θα μπουν σε ξένες αγορές, και ταυτόχρονα θα κατακτήσουν μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς. Απαιτείται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που, όμως, δεν μπορεί να προκύψει μόνο από κρατικές επιδοτήσεις.

!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Η κυβέρνηση επιμένει. Στο εξής, όλα τα ιατρεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν μηχάνημα POS και οι ασθενείς οφείλουν να πληρώνουν με κάρτα τις επισκέψεις τους. Ο φορολογικός νόμος, ωστόσο, δεν επιτρέπει στο φορολογούμενο να αφαιρέσει ούτε καν μέρος των ιατρικών δαπανών του από το φορολογητέο εισόδημα. Το θεωρείτε παράλογο; Όχι. Απλώς ελληνικό...

º£∏¡√ ¢∞¡∂π√ ™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏

μڋΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô ¡Ù¿ÈÛÂÏÌÏÔ˘Ì!.. Αδίκως ανησυχούσατε. Το κόμμα του έχασε στις εκλογές και αυτός έχασε τη θέση του υπουργού Οικονομικών στην Ολλανδία. Ο αγαπημένος φίλος του Γιάνη Βαρουφάκη, τον Ιανουάριο εγκαταλείπει τη θέση του προέδρου του Eurogroup. Μην ανησυχείτε

όμως, ο Γερούν ευτυχώς βρήκε δουλειά. Αναλαμβάνει σύμβουλος Στρατηγικής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Ο πρώην Ολλανδός υπουργός Οικονομικών αναβαθμίζεται δηλαδή… σε Καρανίκα του Κλάους Ρέγκλινγκ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει το όραμα της Θεσσαλονίκης για ανάπτυξη, με δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ. Το όραμα του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάσσεται στη στρατηγική του για την αστική ανθεκτικότητα «Θεσσαλονίκη 2030». Οι φιλι-

κές και βιώσιμες αστικές υποδομές είναι σημαντικές για την ευημερία των πόλεων. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της πόλης, ενώ θα διασφαλίσει την ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της Οικονομίας.

¶·Ú· ...√π∫√¡√ªπ∫∞ Κίνα και τράπεζες

100 δόσεις για τα αυθαίρετα Την αύξηση των δόσεων για την εξόφληση των προστίμων που αφορούν τα αυθαίρετα, από 80 σε 100, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. Όσοι «μεταφέρουν» το ακίνητό τους από τις παλαιές ρυθμίσεις στη νέα μέσα στο πρώτο εξάμηνο ισχύος της, θα τύχουν έκπτωσης 20%. Η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας περιορίζεται μόνο στα ακίνητα εκείνα που είχαν χαρακτηριστεί ως «υψηλής προτεραιότητας».

Κάθε μήνα θα κληρώνει 1 εκατ. ευρώ

Ν.Γ.

Ξεκινά το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων με τις αποδείξεις για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Η λοταρία, πλέον, είναι έτοιμη και ξεκινάει. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις πρώτες 20 ημέρες κάθε μήνα συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον προηγούμενο μήνα. Στο τέλος του μήνα πραγματοποιούνται κληρώσεις. ◗ Για συναλλαγές μέχρι 100 €τον μήνα, 1 λαχνός για κάθε 1 €. ◗ Για τα επόμενα 400 €, από 101 € μέχρι 500 €, 1 λαχνός για κάθε 2 €. ◗ Για τα επόμενα 500, από 501 € μέχρι 1000 €, 1 λαχνός για κάθε 3 €. ◗ Για το υπερβάλλον ποσό, πάνω από 1.001 €, 1 λαχνός για κάθε 4 €. Τα έπαθλα είναι αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, ενώ είναι και ακατάσχετα.

…Φτωχοκεντρικό Ένα πιο… φτωχοκεντρικό σύστημα τιμολογίων του ρεύματος εξήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Γ. Σταθάκης. Πέραν του ότι είναι «μανούλες» στους νεολογισμούς, ειδικώς δε στους κακόηχους, μόνο σε νέες λέξεις που σχετίζονται με τη φτώχεια μάς έχουν συνηθί-

Στη μονοκομματική Κίνα ο νέος, κάθε φορά, ηγέτης τα «χώνει» στους προηγούμενους για όλα τα δεινά. Και υπόσχεται ρήξεις και αλλαγές. Μέχρι να έρθει η σειρά του, ύστερα από 7-8 χρόνια, σε ένα επόμενο συνέδριο του κόμματος… Τώρα, ο Μπ. Σμάγκι (φωτο) (ήταν στη διοίκηση της ΕΚΤ), λέει ότι το τραπεζικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν μπορούν να το λύσουν οι ίδιες διοικήσεις που το δημιούργησαν. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην Ελλάδα. Και όχι μόνο για τις τραπεζικές Αρχές…

σει: πτώχευση, κοινωνικό επίδομα, αλληλεγγύη, «κόκκινα» δάνεια κ.ά. Αλλά, αντί να μειώσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για να μας πιάσουν όλους (ως φτωχοποιημένους), για αυξήσεις στο ρεύμα συζητάνε… Ν.Γ.

¢¡Δ Î·È ∂∫Δ ÛÙËÓ… ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›·

Αν ΕΚΤ, ΔΝΤ μάς πιέζουν για μια πιο δίκαιη… κοινωνία, να διαλυθούν παρευθύς τα συνδικάτα!

Νομίζω ότι έχουν έρθει τα «πάνω-κάτω» όχι μόνο στις ιδεολογίες, τις εκλογικές μετακινήσεις των πολιτών από τη μια άκρη του πολιτικού φάσματος στην άλλη, αλλά και οικονομικά… Έρχεται ο Ντράγκι της ΕΚΤ και προκρίνει υψηλότερες αυξήσεις στους Γερμανούς μεταλλεργάτες (μέλη της IG METALL), προκειμένου να τονωθεί η Οικονομία στην Ευρωζώνη (αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, περισσότερες εισαγωγές, επενδύσεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, συρρίκνωση του γερμανικού πλεονάσματος). Μετά έρχεται η ναυαρχίδα του καπιταλισμού, το ΔΝΤ, και προτείνει αυξήσεις στους μισθούς γενικά (όχι μόνο στη Γερμανία). Και αυτό, γιατί «η ανάπτυξη είναι άνιση». Ακόμη και όταν το ΑΕΠ αυξάνεται η πραγματική αύξηση των μισθών παραμένει χαμηλή. Αυτή η υστέρηση «ακολουθεί πολλά έτη… Τα μέσα πραγματικά εισοδήματα αυξάνονταν πολύ πιο αργά (ή και καθόλου) σε σχέση με τα εισοδήματα στην κορυφή (των πλουσίων)». Αν ΕΚΤ, ΔΝΤ και η διεθνής του.. καπιταλισμού μάς πιέζουν για μια πιο δίκαια… κοινωνία, να διαλυθούν παρευθύς τα συνδικάτα, να πάνε στα γκούλαγκ οι «αγωνιστές» αριστεροί και να αναγείρουμε μαυσωλεία για τους Ντράγκι και Λαγκάρντ… Ν.Γ.

10 χρόνια για εφάπαξ… Τελευταίος… Για τον τελευταίο προϋπολογισμό των Μνημονίων κάνει λόγο η κυβέρνηση. Και ο επόμενος, αυτός που θα προβλέπει μείωση των συντάξεων κατά 18%, τι θα είναι; Αναπτυξιακός ή κοινωνικής δικαιοσύνης; Ειδικώς, δε, εάν φέρει και τα μέτρα του 2020 (μείωση αφορολογήτου) ένα χρόνο νωρίτερα. Εκτός και εάν εννοούν ο τελευταίος των ΣΥΡΙΖΑ/ ΑΝ.ΕΛ…

Πολλά ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα για τον άθλο του ΕΦΚΑ να βγάλει 4.200 νέες συντάξεις. Κατ’ αρχήν, τις έβγαλε σε ένα Σαββατοκύριακο. Που σημαίνει ότι όταν θέλουν, μπορούν. Μετά έβγαλε τις συντάξεις για αιτήσεις του 2017. Οι αιτήσεις προηγουμένων ετών; Δεν είναι άνθρωποι αυτοί; Μάλλον έβγαλε τις πιο εύκολες, ώστε να πάρει τα χρήματα από τους δανειστές και να άφησε

τις εισφορές να γίνουν αποθεματικά και να «γραφτούν» στη λευκή τρύπα των «πλεονασμάτων... Τέλος, δεν μας είπαν τι θα γίνει με τις συντάξεις χηρείας των 184 ευρώ, τις συντάξεις των 140 ευρώ που δίνει ο ΟΑΕΕ σε όσους θέλουν, αλλά δεν μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, ή τα καθυστερούμενα, εδώ και δέκα χρόνια, εφάπαξ του ΝΑΤ… Ν.Γ.

Εκπρόσωποι και απρόσωποι… Τώρα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι «λύθηκε» το πρόβλημα. Για το δημοσκοπικό «στόμωμα» της Ν.Δ. έφταιγε ο εκπρόσωπος Τύπου και για την εκλογική καταβύθιση της κυβέρνησης ο προπαγανδιστής του Μαξίμου. Άλλαξαν αμφότεροι… Συνεχίστε μόνο εκεί, και μετά δεν μένει άλλο, θα φταίει ο Τύπος (κυρίως η τηλεόραση), ο μαραθώνιος (π.χ. εκλογές στη Δημοκρατική Συμπαράταξη), ο ανάδρομος Ερμής που δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει…Το τι εκπροσωπεί ο… εκπρόσωπος δεν φταίει; Ν.Γ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

27

∂¶πÃ∂πƒ∂πΔ∞π ∞§§∞°∏ ∫§πª∞Δ√™ ª∂ ¶§∂π™Δ∏ƒπ∞™ª√À™ ∫∞π I¢πøΔπ∫√¶√π∏™∂π™

Με άγριες διαθέσεις επιστρέφουν οι θεσμοί για την τρίτη αξιολόγηση Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ϿıÔ˜ ‰ÚfiÌÔ!

σχυρή» ανάπτυξη 2,4% (προσχέδιο προϋπολογισμού) έως 2,6% (ΔΝΤ) προβλέπεται για τον επόμενο χρόνο ύστερα από μια άνευ προηγουμένου –και συγκρίσιμη μόνο με πολεμική περίοδο– βύθιση της οικονομίας κατά 26%. Την ίδια ώρα και άλλες χώρες (σε Ευρώπη και παγκοσμίως) έχουν από φέτος καταγράψει ισχυρές αναπτυξιακές τάσεις. Αν και στη συνέχεια (2021 και μετά) οι προβλέψεις ειδικά για την Ελλάδα κάνουν λόγο για ισχνή ανάπτυξη, της τάξης του 1% το χρόνο. Κατά συνέπεια, έρχεται το ΔΝΤ και αμφισβητεί τις εξαγγελίες (συμφωνία της χώρας με τους Ευρωπαίους) για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο ντας διασφαλίσει ότι θα πάρει πίσω τα χρήμακά με την εξαγορά μιας λειτουργούσας ξενο(και 2,2% από το 2023). τά του. Άρα, μια ΔΕΚΟ που εκδίδει κάθε μήνα δοχειακής επιχείρησης ή την απόκτηση μιας «Πάρτε κι άλλα μέτρα ή ρυθμίστε το λογαριασμούς και λειτουργεί μονοπωλιακά, ΔΕΚΟ, δεν αναμένεται να αυξηθεί (περαιτέΧρέος», μας λένε... ένα εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος (το ρω) και η απασχόληση. Οι ξενοδοχειακές Το πρώτο δεν μπορούμε εμείς, καθώς οποίο θα πωλείται στη… ΔΕΗ), είναι μια «ενεπιχειρήσεις στελεχώνονται ήδη κάθε έχουμε… φοροεξαντληθεί, το δεύτερο δεν το διαφέρουσα» επένδυση. Διαφορετικά κανείς άνοιξη, οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν συζητούν οι εταίροι μας, γιατί έχουν πειστεί δεν φαίνεται διατεθειμένος να βάλει χρήματα πλεονάζον προσωπικό. Και ο ιδιώτης επεν(από τις ηγεσίες τους) οι ευρωπαϊκοί λαοί ότι για να στήσει μια επιχείρηση και μετά να αναδυτής, μάλλον θα προχωρήσει σε μείωση θα… χάσουν (σ.σ.: αν και θα «χάσουν» μόνο ζητεί αγορές (σ.σ.: το 70% της παραγωγής των απασχολουμένων στις ιδιωτικοποιημέεπιπλέον τόκους, δηλαδή δεν θα απολαύπρέπει να καταναλώνεται εσωτερικά και μόνες ΔΕΚΟ (στην καλύτερη των περιπτώσεων σουν οφέλη από κερδοσκοπικά παιχνίδια…). λις το 30% παράγεται προς εξαγωγή), σε μια μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου) Με δεδομένο ότι θα έρθει και στην Ελλάχώρα όπου το διαθέσιμο εισόδημα έχει βυπαρά σε νέες προσλήψεις. δα ένα κύμα αυτής της (λεγόμενης) κυκλικής θιστεί και δεν προβλέπεται να αυξηθεί ου◗ Τους πλειστηριασμούς και τα «κόκκιανάπτυξης (7ετείς ανοδικούς κύκλος κάνει η σιωδώς. να» δάνεια. Είναι γεγονός ότι μέσα στο Οικονομία και αντίστοιχους καθοδικούς), το Αντιθέτως, μπορεί να αγοράσει ένα ξε2018 (σ.σ.: οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ερώτημα είναι πού θα στηριχτεί αυτή η (ανανοδοχείο ή να αναγείρει μια τουριστική θα ξεκινήσουν στα τέλη Νοεμβρίου) θα μενόμενη) ανάπτυξη και εάν τα οφέλη (απαμονάδα, γιατί πρόκειται για επένδυση για έχουμε μαζική πώληση περιουσιακών στοισχόληση, εισόδημα, μείωση φορολογίας) προσφορά υπηρεσιών στο εξωτερικό… χείων των επιχειρήσεων και πολιτών για θα διαχυθούν στους πολίτες, οι οποίοι δέΣε αυτή την περίπτωση, ειδικώς αναφοριυποθηκευμένες περιουσίες στις τράπεζες, χθηκαν πρωτοφανείς πιέσεις τα τελευταία χρόνια: με μείωση ΑΕΠ σχεδίων 26% και μειωμένο φορολογητέο εισόδημα έως και 30 δισ. (από 104 δισ. το 2009, στα 73 δισ. το 2016 εισόδημα οι φορολογούμενοι πλήρωσαν –για τον προηγούμενο χρόνο– όσο ακόμη και μετά την Από την άλλη πλευφόρο και το 2009!). Η πολιτική τυπική έξοδο από ρά, οι τράπεζες, ύστεΜε βάση τους κυβερνητικούς σχεδιααστάθεια, η τα Μνημόνια τον ρα από τις τρεις ανακεσμούς η ανάπτυξη θα στηριχτεί: προσεχή Αύγουφαλαιοποιήσεις τα ανακεφαλαιοποίηση ◗ Στις οριζόντιες και γενικευμένες ιδιωστο του 2018. προηγούμενα 4 χρότικοποιήσεις. Τόσο γιατί η χώρα έχει αναλάτων τραπεζών και Ωστόσο, το μεγανια (η τελευταία το βει (καταγράφηκε στον Γ’ Μνημόνιο και κάθε τα capital controls λύτερο πρόβλημα 2015), μοιάζουν να χρόνο επαναλαμβάνεται στον προϋπολογιγια την οικονομική εισέρχονται και πάλι σμό) να φέρει έσοδα έως και 50 δισ. ευρώ σε φάση περιδίνησης (σ.σ.: όπως προα- ανάπτυξη και τις ξένες επενδύσεις είναι η μέχρι το 2040 όσο και γιατί έχει εκχωρήσει ναφέραμε με αφορμή την απόφαση της πολιτική αστάθεια, η οποία προκλήθηκε τη δημόσια περιουσία για 99 έτη στον Ταμείο ΕΚΤ για προβλέψεις στο 100% των μη τη χειρότερη στιγμή για την χώρα: Αξιοποίησης. α) την ώρα που ξεκινούν οι συζητήεξυπηρετουμένων δάνειων). Και το εν λόγω Ταμείο θα διαχειρίζεται σεις για την 3η αξιολόγηση, Ταυτόχρονα, οποιοσδήποτε αναπτυαυτή την περιουσία, ακόμη-ακόμη θα διοβ) καθόσον χρειάζεται προετοιμασία ξιακός σπόρος σκοντάφτει στα capital ρίζει και διοικήσεις στις ΔΕΚΟ και τους άλcontrols. Γιατί επενδύσεις και κεφαλαι- και νέας εξόδου στις αγορές, και λους Οργανισμούς, με στόχο τα κέρδη και γ) καταρτίζονται τα σχέδια για τη μεταακοί έλεγχοι είναι ασύμβατες έννοιες. την αποπληρωμή (μέρους) του Χρέους. μνημονιακή εποχή. Και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα αρΠρόσθετα, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ιδιαίΚαι αυτή η αστάθεια αναδύθηκε με θούν σύντομα, δεν θα πάψουν να υπάρτερα ελκυστικές για τους ξένους επενδυτές. χουν έλεγχοι στην κίνηση χρημάτων, αφορμή το νομοσχέδιο για την επιλογή Θα επενδύσει κάποιος στη χώρα μας έχο-

αλλά και για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύστερα από πιέσεις του ΔΝΤ που είχε ζητήσει αξιολόγηση εκάστου δάνειου που βρίσκεται σε καθυστέρηση, καθώς και των καλύψεων που αυτό έχει, ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες υποχρεούνται από το νέο χρόνο σε προβλέψεις στο 100% των δανείων σε καθυστέρηση. Αυτό –σε απόλυτη, καθολική και άμεση εφαρμογή για τα ελληνικά δεδομένα με τα 107 δισ. «κόκκινα» δάνεια– σημαίνει νέες προβλέψεις άνω των 50 δισ. ευρώ (σ.σ.: αν συνυπολογιστεί ότι έχουν πωληθεί λιγότερα από 3-4 δισ. «κόκκινα» δάνεια και οι λοιπές προβλέψεις αφορούν στο 50%). Άρα, η ΕΚΤ έθεσε μετ' επιτάσεως θέμα νέας ανακεφαιοποίησης του ελληνικού τραπε-

ζικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα των μαζικών και γενικευμένων πλειστηριασμών που θα ακολουθήσουν προκειμένου να μειωθούν οι προβλέψεις των τραπεζών (όπως απαιτεί η ορθή τραπεζική, αλλά όχι αναπτυξιακή ή κοινωνική πολιτική) αναμένεται να εισρεύσουν κεφάλαια στην Ελλάδα για να αποκτηθούν ακίνητα ή κάποιες επιχειρήσεις. Πόσο, μάλιστα, όταν ισχύει το κίνητρο για απόκτηση της ελληνικής –ευρωπαϊκής– υπηκοότητας σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακού στοιχείου αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Ωστόσο, ούτε η αλλαγή χεριών στα «κόκκινα» ακίνητα συνεπάγεται αύξηση των θέσεων εργασίας (αν εξαιρέσουμε λίγους μπογιατζήδες για ένα φρεσκάρισμα στα εξοχικά ή κάποιες υδραυλικές ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις...).

√È ÙÚÂȘ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

,,

«Ι

ταυτότητας φύλου από την ηλικία των 15 ετών. Αν και η κυβερνητική συμμαχία είναι ετερογενής, ωστόσο αυτή η κυβερνητική… διχοστασία στη Βουλή (άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ και εντελώς διαφορετικό οι ΑΝ.ΕΛ.) έδειξε ότι: Όσο η συμμαχία δείχνει ασταθής σε μια… ετερόκλητη πορεία τόσο οι όμορες –πολιτικά– δυνάμεις (η Δημοκρατική Συμπαράταξη για τον ΣΥΡΙΖΑ και η Ν.Δ. για τους ΑΝ.ΕΛ.) θα προσελκύουν (πρώην) ψηφοφόρους της κυβερνητικής συμμαχίας. Πρόκειται για κυβερνητική συμμαχία προκείμενου να ψηφίζονται μόνο περιοριστικά - φορολογικά μέτρα. Άρα, δεν έχει μέλλον μετά τον προσεχή Αύγουστο του 2018, όταν,

1. 2.

υποτίθεται, θα πάψουν να ψηφίζονται νέα μέτρα (απλώς θα εφαρμόζονται τα ήδη ψηφισθέντα για το 2019 (περικοπή συντάξεων) και το 2020 (μείωση αφορολογήτου). Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές (σ.σ.: ήδη εισήλθαμε στο δεύτερο μισό της 4ετούς κοινοβουλευτικής περιόδου) ο κάθε κυβερνητικός «εταίρος» ανατρέχει στους ιδεολογικούς συμμάχους του προκείμενου να εξασφαλίσει εκλογικό ακροατήριο. Τονίζοντας έτσι την… παρά φύση συνεργασία και εντείνοντας τις αποσχιστικές τάσεις… Κατά συνέπεια οι διαλυτικές τάσεις θα ενταθούν εντός του κυβερνητικού σχηματισμού προκαλώντας πρόσθετη οικονομική αστάθεια και καθιστώντας τις εκλογές βεβαία διέξοδο…

3.


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

29

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ ρία παράλληλα σχέδια υλοποιούνται ταυτόχρονα σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη και Ουάσινγκτον, με τελικό σκοπό την οριστική εξυγίανση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την απελευθέρωση κρίσιμων και χρήσιμων κεφαλαιακών αποθεμάτων, ώστε να χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Τ

Το πρώτο σχέδιο αφορά τα 15 δισ. ευρώ που υποχρεωτικά δεσμεύουν κάθε χρόνο οι ελληνικές τράπεζες για να αγοράσουν έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου στερώντας πόρους από τη χρηματοδότηση της πραγματικής Οικονομίας. Στην Ουάσινγκτον τις ημέρες αυτές συζητείται η προσπάθεια αντικατάστασης αυτών των βραχυπρόθεσμων τίτλων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου με μακροπρόθεσμα ομόλογα του ΕSM. Κάθε χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο δανείζεται βραχυπρόθεσμα από τις ελληνικές τράπεζες 15 δισ. ευρώ με σχετικά χαμηλό επιτόκιο από 1,5% έως 2,9%. Εφόσον γίνει αυτό το swap –η αντικατάσταση των 20 ομολόγων με 4-5 νέα ομόλογα μεγαλύτερης περιόδου– το Ελληνικό Δημόσιο θα χρειάζεται λιγότερα έντοκα γραμμάτια και θα απελευθερωθούν αμέσως πόροι από τις ελληνικές τράπεζες για χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων. Το δεύτερο σχέδιο είναι ευρύτερο, αλλά εξίσου σημαντικό. Ο τελικός στόχος είναι η πλήρης Τραπεζική Ενοποίηση στη Ζώνη του Ευρώ. Για το στόχο αυτό δουλεύουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη και η Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Παρά τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις το σχέδιο υλοποιείται σταδιακά και σταθερά. Ήδη η ΕΚΤ υποχρέωσε ΟΛΕΣ τις τράπεζες να κάνουν προβλέψεις 100% για τα νέα «κόκκινα δάνεια» που δημιουργούνται, και ταυτόχρονα η Κομισιόν επεξεργάσθηκε σχέδιο για την πλήρη ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ στις τράπεζες της Ευρωζώνης, το οποίο όμως θα υλοποιηθεί σταδιακά, για να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις. Το σχέδιο του Μάριο Ντράγκι είναι απλό: διασυνοριακές συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ευρωζώνη. Θα επιβληθούν ενιαίοι κανόνες εποπτείας και κεφαλαιακής επάρκειας για το σύνολο των τραπεζών, και οι φτωχές τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου θα υποχρεωθούν να συγχωνευθούν με τις πλούσιες τράπεζες του Βορρά. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πολλές εξαγορές ή ανταλλαγές μετοχών τραπεζών της Ευρωζώνης, γιατί οι μέν «βόρειες» τράπεζες θα αναζητούν νέα πελατεία στον αναπτυσσόμενο Νότο, οι δε «νότιες» τράπεζες θα αναζητούν ενίσχυση των κεφαλαίων τους, χωρίς όμως να μηδενίζουν την αξία των μετοχών τους. Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για νέα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μετά τα stress test που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ, θα δούμε τραπεζικές συμμαχίες, εξαγορές και ανταλλαγές μετοχών, έτσι ώστε οι ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι που μπορούν να δανείζονται με μηδενικό κόστος, να ενοποιηθούν με λιγότερο αξιόπιστους τραπεζικούς ομίλους και να δανείζουν τελικά τους πελάτες τους με χαμηλά, βιώσιμα, ρεαλιστικά επιτόκια. Το τρίτο σχέδιο αφορά τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων». Για τις ελληνικές τράπεζες το σχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο.

,,

28

Το νέο σχέδιο Ντράγκι και οι νέες ελπίδες για χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Ο Οιι ελληνικές τράπεζες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να αναλάβουν νέο επιχειρηματικό ρίσκο και να δανείσουν ακόμη και σχετικά αξιόπιστες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συνήθως οι τράπεζες χρηματοδοτούν εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν σοβαρούς και αξιόπιστους πελάτες εκτός Ελλάδας

1.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

2.

3.

γραμμα «Πειραιώς 360». Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν πακέτα ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω του προγράμματος «Πειραιώς 360», και ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος «Tourism 360», με κύριο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Η Εθνική Τράπεζα αξιοποιεί με αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα «COSME». Έχει συνάψει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων την πρώτη συμφωνία στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος εγγυήσεων «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγυήσεις προς την Εθνική Τράπεζα, δίνοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να χορηγεί κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό τις σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν περισσότερες ΜμΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση.

Έχουν την υποχρέωση μέχρι το 2019 να ολοκληρώσουν την πώληση σειράς χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν έχουν εξασφαλίσεις, και ταυτόχρονα να πουλήσουν χαρτοφυλάκια δανείων με ενέχυρα ακίνητα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι τράπεζες θα βγάλουν προς πώληση χαρτοφυλάκια χωρίς εξασφαλίσεις, αθροιστικής ονομαστικής αξίας 6 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου της Eurobank, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, άμεσα η Πειραιώς θα προχωρήσει στην πώληση «κόκκινων» δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 δισ. ευρώ αφορά καταναλωτικά και το υπόλοιπο επιχειρηματικά δάνεια με εγγυήσεις ακινήτων, κυρίως ξενοδοχειακών κτιρίων. Χαρτοφυλάκιο αξίας έως 1,5 δισ. ευρώ ετοιμάζεται να βγάλει προς πώληση η Alpha Bank με καταγγελμένα καταναλωτικά δάνεια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει διαγραφεί, ενώ για το υπόλοιπο έχουν σχηματισθεί υψηλές προβλέψεις. Η Εθνική Τράπεζα έχει πακετάρει ήδη χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» καταναλωτικών δανείων, ύψους 1-1,5 δισ. ευρώ, για να τα πουλήσει. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΚΤ, οι προβλέψεις των ευρωπαϊκών τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια από την 1η Ιανουαρίου 2018 πρέπει να

καλύπτουν το 100% της αξίας του δανείου και οι τράπεζες να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα κεφάλαια σε χρονικό διάστημα δύο μόνον ετών όταν πρόκειται για ανασφάλιστα δάνεια, και σε διάστημα επτά ετών για τα ενυπόθηκα δάνεια.

των της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και όλων των υπόλοιπων διαθέσιμων προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαϊκών).

Προγράμματα χρηματοδότησης σήμερα

«Ξύπνησε» και το υπουργείο Οικονομίας

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να αναλάβουν νέο επιχειρηματικό ρίσκο και να δανείσουν ακόμη και σχετικά αξιόπιστες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συνήθως οι τράπεζες χρηματοδοτούν εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν σοβαρούς και αξιόπιστους πελάτες εκτός Ελλάδας. Διευκολύνουν το εξωτερικό εμπόριο και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους διεθνείς συνεργάτες και πελάτες τους, ενώ συγχρόνως προσφέρουν ελκυστικές χρηματοδοτικές λύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μόνο μέσω των εγγυοδοτικών προγραμμάτων COSME και InnovFin, και με πόρους που έχουν εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λεφτά με λογικό επιτόκιο και ρεαλιστικές προϋποθέσεις υπάρχουν μόνο μέσω των προγραμμά-

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή, ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα απελευθερώνει εγγυημένη χρηματοδότηση ύψους 80 εκατ. ευρώ που αφορούν παλαιές αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Θα τροποποιηθούν δηλαδή οι αρχικές ρυθμίσεις του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016, ώστε να γίνει ευκολότερη και ταχύτερη η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011. «Με δεδομένη τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της δυνατότητας αμεσότερης καταβολής των ενισχύσεων, η ρύθμιση επιδιώκει την καταβολή άπαξ ή σε λιγότερες δόσεις των υπολειπόμενων ποσών ενίσχυσης στους επενδυτές, προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά και να εκκαθαριστούν ταχύτε-

ρα οι εκκρεμότητες των παλαιών αναπτυξιακών νόμων», δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Οικονομίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τρία, κυρίως, μέτρα: Αυξάνεται το όριο του υπολειπόμενου ποσού ενίσχυσης ή καταβολής της τελευταίας δόσης των 20.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, προκειμένου αυτό να καταβληθεί άπαξ. Δίνεται η δυνατότητα συγχώνευσης των δόσεων σε μία ή περισσότερες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού ενίσχυσης, με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Θα καταβάλλεται άπαξ το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές, δηλαδή σε ορεινές, παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, καθώς και περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

1.

2.

3.

Ευρώπη, η μεγάλη πηγή χρήματος Αναμφίβολα η πιο πλούσια πηγή χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Eurobank, η οποία έχει αλλάξει τη συνολική στρατηγική της, και το τελευταίο χρονικό διάστημα επενδύει δυναμικά στην επιχειρηματική χρηματοδότηση. Η Eurobank, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προσφέρει προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης. Τα προγράμματα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αφορούν χρηματοδότηση τόσο σε κεφάλαιο κίνησης όσο και σε επενδύσεις για επαγγελματικό εξοπλισμό και επαγγελματική στέγη. Τα δάνεια απόκτησης Επαγγελματικής Στέγης μπορούν να χρηματοδοτούν έως και το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει euribor, χωρίς την επιβάρυνση της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιου είδους δάνεια έχουν και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής (από 2 έως 25 χρόνια), και ταυτόχρονα προσφέρουν ευκαιρίες για μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Από τη δική της πλευρά, η Alpha Bank, μέσω του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ, ΜΜΕ), προσφέρει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Βιομηχανίας, του Του-

ρισμού και της Παροχής Υπηρεσιών, για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων κίνησης, με μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και απαλλαγή της εισφοράς του Ν. 128/75. Το πρόγραμμα αυτό, υποστηρίζεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, με τις εξής προϋποθέσεις: ◗ Ανεξάρτητη επιχείρηση με λιγότερους από 250 εργαζομένους σε ετήσια ενοποιημένη βάση και μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση. ◗ Δεν αποτελεί “προβληματική επιχείρηση”, και φυσικά να έχει έδρα και να λειτουργεί εντός της ελληνικής επικρατείας. Οι επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και της Παροχής Υπηρεσιών. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον οπλισμό, τα τυχερά παιχνίδια, τον καπνό, εργολαβία οικοδομών και αμιγώς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες . Αντίστοιχα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα με 35% μερίδιο αγοράς, έχει παρουσιάσει το πρό-

Το ΕΤΕΑΝ υπέγραψε συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τις 4 συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς), ώστε να συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», για τη δημιουργία 5 Ταμείων Δανειοδότησης της πραγματικής Οικονομίας. Τα πέντε Ταμεία θα χορηγήσουν ευνοϊκά δάνεια συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις πέντε Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο θα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (μέχρι 10 έτη), είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις παρούσες συνθήκες και έχει εύρος από 3,67% έως 4,53% (πλέον της εισφοράς του Ν. 128/75), αναλόγως της Δράσης στην οποία θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο. Τα πέντε Ταμεία Δανειοδότησης θα χρηματοδοτήσουν τις παρακάτω δράσεις: «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 300 εκατ., με Ανάδοχο την Alpha Bank. «Επιχειρηματικότητα Νέων», προϋπολογισμού 90 εκατ., με Ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. «Εξωστρέφεια», προϋπολογισμού 210 εκατ., με Ανάδοχο την Eurobank EFG. «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», προϋπολογισμού 150 εκατ., με Ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά», προϋπολογισμού 150 εκατ., με Ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς. Δικαιούχοι των δανείων είναι όλες οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (Επενδυτικός Νόμος, Δράσεις Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ κ.ο.κ.), είτε δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

1. 2. 3. 4. 5.


30

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·, ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜

™˘Ìʈӛ· ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

η βεβαιότητα ότι το 2018 θα αποτελέσει ακόμη μια χρονιά διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας της εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης, επισημαίνοντας πως προσφέρει πολλαπλές επιλογές στους επιβάτες. «Διευρύνουμε το δίκτυό μας με 18 νέα δρομολόγια εξωτερικού, με 11 νέους προορισμούς από την Αθήνα, ενώ παράλληλα προσθέτουμε 7 νέα δρομολόγια από την περιφέρεια», είπε τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Δημήτρη Γερογιάννη, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα της εταιρίας ο κ. Βασιλάκης, σημειώνοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που τόσες πόλεις από κύριες τουριστικές αγορές έχουν άμεση σύνδεση με την Αθήνα, που υποστηρίζει τόσο τα σύντομα city breaks όσο και την προσβασιμότητα στα νησιά μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε με συνέπεια και συστηματικότητα να στηρίζουμε την προβολή της χώρας, των προϊόντων μας και των παραγωγών μας για την ανάπτυξη του Τουρισμού, αλλά και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Τ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean κ. Δημήτρης Γερογιάννης και ο αντιπρόεδρος κ. Ευτύχιος Βασιλάκης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών μας, αλλά και στα σημαντικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν μέσω των εμπορικών συνεργασιών των προγραμμάτων μας, που συνεχώς εμπλουτίζουμε και εξελίσσουμε», προσθέτοντας πως επικεντρώνει την ανάπτυξη σε ευρωπαικές εταιρίες το 2018, αυξάνοντας τις πτήσεις προς την ανερχόμενη αγορά της Ρουμα-

νίας, αλλά και εγκαινιάζοντας αεροπορική σύνδεση με τα Σκόπια. Ολοκληρώνοντας, ο επικεφαλής της Αegean αναφερόμενος στη συμβολή της εταιρίας στην εθνική Οικονομία μετά τη συγχώνευση με την Olympic Air το 2013, τόνισε πως τα έσοδα του Δημοσίου από τον όμιλο αυξήθηκαν, καθώς από 228 εκατ. το 2013, φέτος αναμένεται να ανέλθουν στα 330 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, το νέο πρόγραμμα της εταιρίας περιλαμβάνει ένα δίκτυο 153 προορισμών, σε 44 συνολικά χώρες, με 16,6 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 700.000 περισσότερες από το 2017. Η ενίσχυση του δικτύου της εταιρίας προσφέρει το 2018 αυξημένη προσβασιμότητα, μέσω και των νέων συνδέσεων, σε βασικές αγορές που αποτελούν κύριες πηγές Τουρισμού για τη χώρα μας, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Ειδικότερα, στο δίκτυο πτήσεων της Aegean για το 2018 προστίθενται 18 νέα δρομολόγια που αντιστοιχούν σε 11 νέους προορισμούς από τη βάση της Αθήνας και 7 νέα δρομολόγια από την περιφέρεια, ενώ το 2018 θα συνδέεται η ελληνική πρωτεύουσα με 81 προορισμούς εξωτερικού.

Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με CVC, για το General

Ο πρόεδρος του Ομίλου Ιασώ δρ Γεώργιος Σταματίου.

Στηρίζει τους επαγγελματίες Εγκαινιάστηκε στις αρχές Οκτωβρίου, στα Φιλιατρά, επί της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας – Πύλου, ένα ακόμη κατάστημα Metro Cash & Carry, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Αριστοτέλη Παντελιάδη. Πρόκειται για το 49ο σημείο της αλυσίδας χονδρικής της εταιρίας METRO AEBE, που με 41 χρόνια παρουσίας στη χώρα, συνεχίζει να είναι η πρώτη και μεγαλύτερη αλυσίδα Cash & Carry στην Ελλάδα, με καταστήματα σε στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας.Το κατάστημα αυτό δεν είναι ένα «τυπικό» Metro Cash & Carry, αλλά το πρώτο «μικρό» της αλυσίδας σε μία περιοχή με έντονη εποχικότητα, λανσάροντας έναν ευέλικτο τύπο καταστήματος που προσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες των επαγγελματιών πελατών του.

Ικανοποιητική έκρινε την προσφορά που έλαβε από την Hellenic Healthcare SARL, εταιρία ειδικού σκοπού με έδρα το Λουξεμβούργο, συμφερόντων της CVC Capital και των εγχώριων εταίρων τους κ.κ. Θεοχαράκη και Σπυρίδη, αποφασίζοντας την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, το Δ.Σ. της Ιασώ, επί τη βάσει της προσφοράς. Πιο αναλυτικά, την κατ' αρχήν συμφωνία με θυγατρική της CVC Capital Partners για την πώληση του 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιασώ General ανακοίνωσε, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο Χ.Α., η εισηγμένη Ιασώ. Η Hellenic Healthcare θα διενεργήσει αναλυτικό οι-

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Παυλίδη, της πρώτης και πιο ιστορικής σοκολατοβιομηχανίας της χώρας, με περισσότερα από 150 χρόνια ζωής, θα έχουν φέτος, μαθητές και εκπαιδευτικοί από 25 σχολεία «Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Mondelez, η οποία συνεχίζει με αμείωτη ένταση να υλοποιεί προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να επηρεάζει θετικά τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας», δήλωσε η διευθύντρια της εταιρίας σε Ελλάδα και Κύπρο, σημειώνοντας: «Η Σοκολάτα και ο Παυλίδης» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει αγκαλιαστεί από την οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση με τις έννοιες της παραγωγής, της βιωσιμότητας, της σωστής διατροφής».

κονομικό και νομικό έλεγχο στην Iaso General, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η προσφορά της. Εφόσον δεν προκύψουν σημαντικές διαφορές από το due diligence και ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από πιστωτές του Ομίλου Ιασώ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα ακολουθήσει η σύμβαση αγοραπωλησίας. Σημειώνεται πως ενώ το τίμημα που προσφέρει η Hellenic Healthcare δεν έχει γίνει γνωστό, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό σε επίπεδο συνολικής αξίας, enterprise value, αφού πέραν από μετρητά το fund αναλαμβάνει πλήρως το δανεισμό της γενικής κλινικής.

Νέα γενιά προϊόντων Συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση «Anuga 2017» η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών και χυμών, η Λουξ, με αντιπρόεδρο τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Συνεχίζοντας τη δυναμική πολιτική εξωστρέφειας, η Λουξ έλαβε και φέτος μέρος στη δημοφιλή Έκθεση τροφίμων και ποτών, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας, στις 7-11 Οκτωβρίου, προσφέροντας στην εταιρία την ευκαιρία να παρουσιάσει στη διεθνή αγορά τη νέα γενιά προϊόντων λουξ plus n light, τα πρώτα και μόνα αναψυκτικά αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά, 0% ζάχαρη, 60% λιγότερες θερμίδες και την ξεχωριστή πλούσια γεύση λουξ, που φέρνουν την ανατροπή στην αγορά των light.

¶ƒ√™ø¶∞

Με 18 νέα δρομολόγια εξωτερικού και 11 νέους προορισμούς από την Αθήνα, η Aegean

Υπεγράφη Συμφωνία Συνεργασίας με αντικείμενο τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο Έργο Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος «Τερματικό ΥΦΑ Βορείου Ελλάδας», που αναπτύσσει η Gastrade στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ Θεόδωρο Κιτσάκο (φωτό), και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gastrade A.E. Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο. Η Συμφωνία που υπεγράφη την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, προβλέπει τα επόμενα βήματα για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade, καθώς και τις κοινές προσπάθειες των μερών για την περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη του Έργου. Το Έργο θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης.

Ανάδειξη των αξιών της επιχειρηματικότητας Για την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας και την ανάδειξη των αξιών της επιχειρηματικότητας, την τόλμη, τη δημιουργικότητα, το όραμα και την υπευθυνότητα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, επισημαίνοντας πως ο θεσμός «Βραβεία ΕΒΕΑ 2017» δημιουργήθηκε πριν από δύο δεκαετίες. «Θέλω να συγχαρώ θερμά τις επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα, αλλά και όλες εκείνες που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, αναβαθμίζοντας το κύρος του θεσμού και “δυσκολεύοντας” πραγματικά το έργο της αξιολόγησης», είπε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, κατά την εναρκτήρια ομιλία, ο κ. Μίχαλος, σημειώνοντας: «Η αλήθεια είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, φοβήθηκαν τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις».

™˘Ó¯‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Στα 43,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο συνολικός κύκλος εργασιών της Beiersdorf Hellas για το οικονομικό έτος 2016, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ. «Το να καταφέρεις να κρατήσεις τα μερίδιά σου σταθερά σε μια αγορά που χάνει 4% είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, στη συνέντευξη Τύπου, ο Country Manager της Beiersdorf Hellas, Θόδωρος Πουλόπουλος, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια κρατήσαμε αμετάβλητο τον αριθμό των 89 εργαζομένων, κατακτήσαμε την πρώτη θέση σε 8 κατηγορίες από τις 15 συνολικά κατηγορίες προϊόντων μας, και η εταιρία μας αναδείχτηκε ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα, κατακτώντας τη δεύτερη θέση».

Εκατό χρόνια πρωτοπορίας και επιτυχημένης συνεργασίας Συμπληρώνει φέτος εκατό χρόνια συνεργασίας με την Unilever ο κυπριακός Όμιλος Π.Μ. Τσεριώτης. «Στην κοινή πορεία μας διερευνήσαμε νέους προορισμούς και κατακτήσαμε πολλές κορυφές στους τομείς της δημιουργικότητας και της επιτυχίας, χτίζοντας μια εποικοδομητική συνεργασία», δήλωσε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία, αναφερόμενος στη μακρόχρονη συνεργασία της Unilever με την Π.Μ. Τσεριώτης και τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν από κοινού οι δύο εταιρίες στην κυπριακή αγορά, παρέχοντας στους καταναλωτές πλειάδα επώνυμων καταναλωτικών ειδών, ο γενικός διευθυντής του ομίλου για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Jean-Franηois Etienne, σημειώνοντας: «Ας ευχηθούμε ν’ ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλα 100 χρόνια κατακτήσεων».


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∏ ÚÒÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ K·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ OÌÔÏfiÁˆÓ ¶ƒ√™ø¶∞

τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας εντάσσεται η πρώτη συναλλαγή Ελληνικών Kαλυμμένων Oμολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές από το 2009, και ελληνικής τράπεζας από το 2014. Με την κίνηση αυτή, η τράπεζα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη ρευστότητά της, με στόχο έως το τέλος του έτους να αποπληρώσει τα 2,6 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει από το δανεισμό, τον οποίο έχει λάβει από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδας. Μάλιστα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η Εθνική θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα απεγκλωβιστεί από τον ακριβό δανεισμό του ELA, με ύψος επιτοκίου 1,55%. Να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από την παρουσίαση της Εθνικής για την έκδοση των Καλυμμένων Ομολογιών από τη μεταβίβαση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να κλείσει έως το τέλος του έτους, η τράπεζα θα δει τη ρευστότητά της να ενισχύεται κατά 770 εκατ. ευρώ. Ταυτοχρόνως, άλλο 1 δισ. ευρώ θα έρθει από την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων τωνBanca Romaneasca με ποσό 650 εκατ. ευρώ, Vojvodanska 280 εκατ. ευρώ, και της νοτιοαφρικανικής SABA. Αν προστεθεί και η ρευστότητα από την

Σ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, η Εθνική θα εξαλείψει ως το τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2018 την εξάρτησή της από τον ELA. Πιο αναλυτικά, η έκδοση που ολοκληρώθηκε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, έγινε έπειτα από 4 ημέρες συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Μιλάνο και την Αθήνα, με το ομόλογο να προσελκύει το ενδιαφέρον περισσότερων από 110 θεσμικών επενδυτών, ενώ η ζήτηση έφθασε τα 2 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της συναλλαγής κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το

Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία σε ποσοστό 46%, από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία σε ποσοστό 15%, σε επενδυτές από την Ιταλία και την Ελλάδα σε ποσοστό 14%, σε επενδυτές από την Σκανδιναβία σε ποσοστό 6% και σε επενδυτές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ποσοστό 5%. Το 56% της συναλλαγής κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων Asset Managers, το 17% σε Τράπεζες και Ιδιωτική Πελατεία τους, Banks/Private Banking, το 14% σε Hedge funds, το 11% σε Κεντρικές Τράπεζες/Υπερεθνικούς Οργανισμούς, Central Banks/Official Institutions, και το υπόλοιπο 2% σε άλλους τύπους επενδυτών.

ρων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας, που στηρίζει στην πράξη τα παιδιά, τους γονείς τους και το ιατρικό προσωπικό. Επίσης, επενδύουμε στο μέλλον του Αθλητισμού μέσω του προγράμματος «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», με στόχο να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν καλοί αθλητές σήμερα, και καλύτεροι πολίτες αύριο. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» στεκόμαστε δίπλα σε είκοσι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αναπτυχθούν, να στηρίξουν την Οικονομία και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ που εργάζονται για την υλοποίηση της στρατηγικής μας, για την αφοσίωση και τη δέσμευσή τους».

Την παρουσίαση της ξεκάθαρης θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα ζητήσει στη συνάντηση που θα έχει, στο ραντεβού της Δευτέρας 16 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με την Κριστίν Λαγκάρντ, παίρνοντας μια τελική απόφαση, στο περιθώριο της ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο κ. Τσακαλώτος στην ομιλία του προχθές στο Elliott School of International Affairs του George Washington University, με τίτλο «Πού πηγαίνει η Ευρώπη;», απηύθυνε κάλεσμα στο ΔΝΤ να λάβει τις αποφάσεις του για το αν θα μείνει ή αν θα φύγει από το πρόγραμμα, λέγοντας: «Μπορούμε να εργαστούμε με το ΔΝΤ μέσα ή έξω από το πρόγραμμα».

Επιμόρφωση στα γνωστικά πεδία του Ευρωπαϊκού Δικαίου Στη χορήγηση 2 υποτροφιώνγια προγράμματα που προσφέρει η διεθνής Σχολή – Εuropean Law & Governance School, με έδρα την Αθήνα, αποφάσισε να προχωρήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας που υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη και τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), που λειτουργεί τη Σχολή στην Ελλάδα, καθηγητή Σπυρίδωνα Φλογαΐτη. Πρόκειται για τη χορήγηση υποτροφιών σε δύο συμμετέχοντες, που θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν από τον EPLO, και το κόστος τους θα καλυφθεί πλήρως από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στα γνωστικά πεδία του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης.

∞·ÈÙÂ›Ù·È ‰›Î·ÈË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

Κορυφαία εταιρία στην Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί διαχρονικά ο ΟΠΑΠ Την πεποίθηση ότι εδώ και 59 χρόνια ο ΟΠΑΠ αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής Οικονομίας και κοινωνίας εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος Καμίλ Ζίγκλερ, επισημαίνοντας πως αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία η κοινωνική προσφορά. «Η στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα βασίζεται στους πυλώνες της Υγείας, του Αθλητισμού και της Απασχόλησης, με επίκεντρο τους νέους – το μέλλον της χώρας», είπε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, παραλαμβάνοντας το βραβείο στη φετινή απονομή του ΕΒΕΑ, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, κομμάτων, και επιχειρηματικών φορέων ο κ. Ζίγκλερ, σημειώνοντας: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το έργο της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτε-

31

•Âοı·ÚË ı¤ÛË

Η Εθνική θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα απεγκλωβιστεί από τον ακριβό δανεισμό του ELA Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΠΑΠ κ. Καμίλ Ζίγκλερ.

«Η συμβολή κάθε χώρας είναι ουσιώδους σημασίας για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων», δήλωσε ο αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, που διεξήχθη την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο. Στην ατζέντα του Συμβουλίου κυριάρχησαν τα θέματα κλιματικής αλλαγής, και συγκεκριμένα ο καθορισμός της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις της COP 23 (Βόννη, 6-17 Noεμβρίου 2017), αλλά και η επίτευξη συμφωνίας γενικής προσέγγισης για τους Κανονισμούς ESR και LULUCF. Οι δύο κανονισμοί καθορίζουν τους όρους επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων μείωσης εκπομπών.


32

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∞Ó¿‰ÂÈÍË Î‡ÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙ›·˜

∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ª‡ÎÔÓÔ˜

¶ƒ√™ø¶∞

Μεγάλος νικητής των «Healthcare Business Awards» ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ξι χρυσά βραβεία εξασφάλισε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στα «Healthcare Business Awards», αποσπώντας τις περισσότερες διακρίσεις, που αναδεικνύουν το κύρος και την επιχειρηματική αριστεία του, και τα οποία παρέλαβαν σε ειδική τελετή στελέχη του ομίλου. «Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι οι περισσότερες από κάθε άλλο brand στο χώρο της Υγείας, αποτελούν επιβράβευση των προσπαθειών μας και ενισχύουν τη δέσμευσή μας απέναντι στους ασθενείς μας, τους εργαζόμενούς μας και τους συνεργάτες μας», δήλωσε, ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος, σημειώνοντας: «Με γνώμονα την καινοτομία και την αριστεία, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα εξακολουθήσει να απαντά στην κρίση με νέες επενδύσεις σε υπερσύγχρονες υποδομές, κορυφαίες τεχνολογίες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναβαθμίζοντας διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών του, με στόχο η χώρα σύντομα να αποτελέσει διεθνή προορισμό Ιατρικού Τουρισμού». Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών βραβεύτηκε στις κατηγορίες «Επενδυτική Δραστηριότητα», «Συμβολή στην Απασχόληση», «Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού», «Ποιότητα Υπηρεσιών», «Νοσοκομείο Φιλικό προς το Περιβάλλον», και «Επικοινωνία». Οι διακρίσεις έρχονται να επιβραβεύσουν τη σταθερή και δυναμική επενδυτική δραστηριότητα του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά το δύσκολο περιβάλλον, καθώς

Ε

Ο διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κ. Γεώργιος Μπουτσιούκος, ο γενικός οικονομικός διευθυντής και γενικός διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου κ. Μανώλης Μαρκόπουλος, η διευθύντρια Διεθνών Ασθενών κ. Χριστίνα Δουμπαλή, ο διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κ. Γιάννης Καλοφυσούδης, ο διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του ομίλου κ. Νικόλαος Μόσχος, ο Communications Manager κ. Σάββας Καραγιάννης, και η διευθύντρια Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κ. Βιβή Τσαδήμα.

και τη στήριξη της Οικονομίας μέσω της σημαντικής προσφοράς θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, αναδεικνύουν τη συντεταγμένη προσπάθεια του ομίλου, ώστε η Ελλάδα να γίνει προορισμός Ιατρικού Τουρισμού, παρέχοντας υπηρεσίες με βάση τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές πιστοποιήσεις. Επιβραβεύουν ακόμη την προσήλωση του ομίλου στην υιοθεσία του πιο αυστηρού περιβαλλοντικού προτύπου, ενώ είναι μία αναγνώριση της επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας που συνδυάζει πληθώρα μέσων επιβεβαιώνοντας την καινοτομία και την εξωστρέφειά του. Στο μεταξύ, την επέτειο των 20 χρόνων παρουσίας του στη Ρουμανία, γιόρτασε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Στο περιθώριο

σχετικής εκδήλωσης ανακοινώθηκε η ίδρυση του 5ου Διαγνωστικού Κέντρου (απεικονιστικού) εντός του 2017, και το πλάνο δημιουργίας ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου έως το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της θυγατρικής του εταιρίας, Medsana Bucharest Medical Center, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ήδη λειτουργεί 4 διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία. Μάλιστα, για τον εορτασμό των 20 χρόνων ο όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος προσφοράς 20 | 20 | 20, αφορώντας την παροχή 20 δωρεάν συμβουλευτικών επισκέψεων σε Ρουμάνους ασθενείς στο Βουκουρέστι, από 20 κορυφαίους Έλληνες ιατρούς του ομίλου (συνολικά 400 ιατρικές εκτιμήσεις άνευ χρέωσης).

Για τη νέα σεζόν ευχόμαστε στη διοίκηση της ΑΕΚ, τους προπονητές και τους παίκτες, καλή επιτυχία σε Ελλάδα και Ευρώπη». Παίρνοντας το λόγο, ο Brand, Marketing Communication and Sponsorship Director, Customer Team ΟΠΑΠ, Πάνος Μπόλλας, δήλωσε: «Η συνεργασία του ΟΠΑΠ και της ΑΕΚ μέσω του ΣΚΡΑΤΣ –που είναι από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα παιχνίδια μας– πέραν από συμβολική και ιστορική αξία, έχει για εμάς και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Με την ομάδα της ΑΕΚ υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους φίλους του ΣΚΡΑΤΣ και της ΑΕΚ να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες».

Ανανεώθηκε και αποπνέει βρετανική ατμόσφαιρα Άνοιξε τις πόρτες της στο νέο, ανανεωμένο χώρο του flagship store της στο «Golden Hall», το γνωστό βρετανικό brand κοσμημάτων και ρολογιών, η Links of London, του Ομίλου FF Group, με αντιπρόεδρο την Καίτη Κουτσολιούτσου. Το εμβληματικό κατάστημα ανανεώθηκε πλήρως σύμφωνα με την βρετανική αισθητική που αποπνέει το brand, αποτελώντας πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα καταστήματα παγκοσμίως. Ο νέος του σχεδιασμός, που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ανανέωσης των καταστημάτων «Links of London», αντλεί έμπνευση από την αρχιτεκτονική των μοντέρνων κατοικιών του Λονδίνου. Με βασικούς χρωματισμούς το μπεζ και το γκρι και με απαλό φωτισμό, το εσωτερικό του καταστήματος αντανακλά το απαράμιλλο στιλ και τη φινέτσα.

™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο μπάσκετ είναι η στρατηγική επιλογή του ΟΠΑΠ Μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ είναι η ΑΕΚ, επισήμανε ο επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων του ΟΠΑΠ Οδυσσέας Χριστοφόρου, τονίζοντας πως είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1968. «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας, η οποία στηρίζεται στις κοινές μας αξίες –το ευ αγωνίζεσθαι και το ομαδικό πνεύμα– και το πλούσιο έργο που υλοποιούμε από κοινού για την έμπρακτη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας», είπε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου ο κ. Χριστοφόρου, σημειώνοντας: «Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι ο ΟΠΑΠ έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο του μπάσκετ, και αυτό αποτελεί στρατηγική μας επιλογή.

Τα έργα στο αεροδρόμιο Μυκόνου ξεκινά η Fraport Greece με την ανακατασκευή του διαδρόμου από/προσγείωσης, ώστε ο νέος, ασφαλής, συμβατός με τα διεθνή πρότυπα διάδρομος από/προσγείωσης να είναι ικανός να υποστηρίξει την προβλεπόμενη επιβατική κίνηση τα επόμενα 20 χρόνια «Τα έργα που θα ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου που έχουμε καταρτίσει για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των 14 αεροδρομίων», δήλωσε, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, ο CEO της Fraport Greece Alexander Zinell, σημειώνοντας: «Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια των αεροδρομίων. Συνεπώς, η ανακατασκευή του διαδρόμου αποτελεί προτεραιότητα για εμάς».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ B.C. κ. Χάρης Κουτάς, και ο επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων του ΟΠΑΠ κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου.

Με 31 δρομολόγια σε σύνολο, η Ryanair θα συμβάλλει στη διακίνηση σχεδόν 3 εκατ. επιβατών ετησίως στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον επόμενο χρόνο. «Έπειτα από μία σημαντική μείωση των τελών αεροδρομίου για νέα δρομολόγια κατά την επόμενη τριετία, η Ryanair είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το ενισχυμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα Αθήνας, το οποίο περιλαμβάνει 13 νέους προορισμούς προς: Βίλνιους, Βρόκλαου, Γκντανσκ, Ζέσουφ, Κατοβίτσε, Κρακοβία, Λαπεενράντα, Λοτζ, Μέμινγκεν, Μπάντεν Μπάντεν, Μπιλούντ, Πόζναν και Φρανκφούρτη», είπε στη συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, ο Chief Commercial Offixer, David O’ Brien, προσφέροντας ακόμα χαμηλότερους ναύλους και περισσότερα ταξιδιωτικά προνόμια εν όψει του προγράμματος «Always Getting Better».


34

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ

∞¡∞∑∏Δ√À¡Δ∞π ∞§§√π 6, ª∞∑π ª∂ Δ√¡ «∞ƒÃ∏°√»

™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ «ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘» Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ Οι εισαγγελικές Αρχές έδωσαν ξι ακόμη συλλήψεις ετοιμάζονται να κάνουν οι αστυνοτην έγκριση να δημοσιοποιηθούν μικές Αρχές για την απαγωτα πλήρη στοιχεία, τα ονόματα γή Λεμπιδάκη. Σύμφωνα με πληκαι οι φωτογραφίες των επτά ροφορίες, οι τρεις είναι για άτομα –μέχρι στιγμής– προφυλακισθέντων από την Αθήνα και οι άλλες τρεις από την Κρήτη. για την ομηρεία. Ανάμεσά τους φέρονται να είναι Ακόμη ένας καταζητούμενος τα άτομα που προέβησαν στην είναι ο… αριστερόχειρας αρπαγή του 55χρονου επιχειρημε τη βαριοπούλα, που έσπασε ματία, αλλά και ο άνθρωπος που το τζάμι στο όχημα του Μ.Λεμπιδάκη. θεωρείται ως ο ιθύνων νους και επιχειρησιακός αρχηγός. Ακόμη ένα πρόσωπο που αναζητούν οι αστυνομικοί είναι ο… αριστερόχειρας με τη βαριοπούλα, τον δράστη δηλαδή που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι του οδηγού στο όχημα του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Την ίδια ώρα, οι εισαγγελικές Αρχές έδωσαν την έγκριση να δημοσιοποιηθούν τα πλήρη στοιχεία, τα ονόματα και οι φωτογραφίες των επτά –μέχρι στιγμής– προφυλαΚλάδος Εμμανουήλ. Γρηγοριάδης Βασίλης. Πολομαρκάκης Εμμανουήλ. Γλυνιαδάκης Ελευθέριος. Πολάκης Σταμάτιος. Παντρεμένο ςΧρήστος. Στατογιάννης Εμμανουήλ. κισθέντων για την ομηρεία. 43χρονο ιδιοκτήτη της μάντρας θυμνο. Είχε πετάξει το κινητό τη- εκείνον ως εργάτης, ρωσικής κα- κης να κρατείται εκεί. Πρόκειται για τους: 7) Στατογιάννη Εμμανουήλ, ζητώντας την πρώτη φορά «έγκρι- λέφωνο πριν από τον τυχαίο ταγωγής, και ένας άγνωστος, και 1) Κλάδο Εμμανουήλ, του ση» να δώσει στον Λεμπιδάκη το έλεγχο της Αστυνομίας, που οδή- του πρότειναν 100.000 ευρώ για του Γρηγορίου και της Μαρίας, Δράκου και της Ευαγγελίας, που τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, τη γησε στην εξιχνίαση της υπόθε- να προσέχει τον Λεμπιδάκη. που γεννήθηκε 1972 στο Ρέθυγεννήθηκε το 1974 στο Ρέθυ- δεύτερη αποσμητικό χώρου, γιατί σης. Πήγε σε δύο σπίτια, αλλά αρνή- μνο. Ξυλουργός στο επάγγελμα μνο. Αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης της μύριζε η χημική τουαλέτα, ενώ 5) Πολάκη Σταμάτιο, του Νικο- θηκε να δώσει περισσότερες και ακτιβιστής κατά των πλειστημάντρας στην οποία κρατούσαν στην τρίτη επικοινωνία ενημέρω- λάου και της Αικατερίνης, που πληροφορίες λέγοντας ότι φοβά- ριασμών, ο οποίος είχε επιχειρήτον Λεμπιδάκη. σει να κάψει και τα γραφεία του νε για προβλήματα υγείας του γεννήθηκε το 1971 στο Ρέθυ- ται για τη ζωή του. 2) Γρηγοριάδη Βασίλη, του «μωρού» (Μιχάλης Λεμπιδάκης). ΣΥΡΙΖΑ. 6) Παντρεμένο Χρήστο, του μνο. Ήταν φροντιστής του επιχειΠαναγιώτη και της Μαρίκας, που Στη δικογραφία περιγράφεται 3) Πολομαρκάκη Εμμανουήλ, ρηματία κατά τη διάρκεια της ομη- Βασιλείου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1977 στην ΠΓΔΜ. του Οδυσσέα και της Ευαγγελίας, ρείας και ο φερόμενος ως «στρα- γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα Ήταν ο δράστης που φρόντιζε τον που γεννήθηκε το 1973 στα Χα- τολόγος» του νέου πυρήνα. Είναι ο μεσίτης, ο οποίος έμπλεξε στον 1ο και 2ο πυρήνα της συμεπιχειρηματία και εξαιτίας των δι- νιά. Ήταν ο ιδιοκτήτης του στριπτιμορίας μετά τις αρχικές αποχωρήΠαραδέχεται την εμπλοκή του και την 16χρονη κόρη του. κών του τηλεφωνημάτων αποκα- τζάδικου, ο οποίος αρνείται τη στην υπόθεση, όχι όμως από την Φέρεται πως έκανε τις διαπραγ- σεις, ενώ φέρεται να γνωρίζει και λύφθηκε ο χώρος κράτησης, δη- συμμετοχή του στην απαγωγή. αρχή. Όπως λέει, 15-20 ημέρες ματεύσεις με τα μέλη της οικογέ- την αιτία απενεργοποίησης των λαδή η μάντρα των ανταλλακτι4) Γλυνιαδάκη Ελευθέριο, μετά την απαγωγή τον προσέγγι- νειας, ενώ είχε ταξιδεύσει στην πρώτων, οι οποίοι αποχώρησαν κών. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, σαν ένας άνδρας που τον έλεγε Αθήνα, για να δώσει την εντύπω- ως «απογοητευμένοι» ή στοχευΣκοπιανός επικοινώνησε με τον που γεννήθηκε το 1995 στο Ρέ- «Γιάννη», γιατί είχε δουλέψει για ση ότι ενδεχομένως ο Λεμπιδά- μένοι από την Αστυνομία.

,,

Ε


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ λα εδώ Κώστα, έλα εδώ. Πού πας καταμεσήμερο, ακόμα δεν ήλθες, πού πας, σε περιμένω τόσο καιρό να ‘ρθείς; Τώρα που μεγάλωσες και πέρασες στη Σχολή της Αεροπορίας, σε περιμένω για να σου πω για ένα «μύθο» που έκανα όταν ήμουνα νέα. Πρέπει να σου τον διηγηθώ. Εγώ σε περιμένω τόσο καιρό και συ φεύγεις;

– Τι θέλεις ρε μάνα; Δεν φεύγω, πάω να ρίξω μια βουτιά στη Λίμνη, να δροσιστώ. Δεν θα αργήσω. Παίρνω μαζί μου και τον Ασίκη (τον σκύλο μας). Θα πάω καβάλα στον Κίτσο για να γυρίσω γρήγορα (Κίτσο λέγαμε το βαρβάτο άλογο που είχαμε).

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Εν πτήσει...

Έτσι, μόλις έφτασα στο σπίτι, έδεσα πρόχειρα τον Κίτσο κάτω από τη μουριά, που με την πυκνή φυλλωσιά της δρόσιζε όλη μας την αυλή. Εκεί, κάτω από τη μουριά με περίμεναν οι γονείς μου. Δεν γύρεψαν τον μεσημεριανό ύπνο, αφού η μάνα μου είχε αποφασίσει να μου πει τον «μύθο» της, τον οποίο τόσο εγώ, όσο και τα αδέλφια μου, μέχρι που μεγαλώσαμε, αγνοούσαμε. Το μόνο που ακούγαμε, κυρίως από τα αδέλφια της, ήταν ότι η μάνα μας, η Φωτία (Φωτεινή), ξέρει αλλά και μπορεί να υπερασπίζεται την τιμή, αλλά και την υπόληψη της οικογένειάς της, ως απόγονος από την πλευρά της μητέρας της και γιαγιάς μας, του Κλέφτη και Αρματωλού του Ζυγού, του Πετρίτη Στρατηγού Δημήτρη Μακρή, αλλά και του Κίτσου Τσάκου του παππού της, γαμπρού της αδελφής του απροσκύνητου Κλέφτη του Ζυγού. –Έλα μάνα, έλα. Να, δεν άργησα, έλα να μου μολογήσης τον «μύθο» πού ‘κανες εσύ, που εμείς τα πέντε παιδιά σου δεν έχουμε ακούσει. –Στάσου Κωστάκη μου, στάσου, μη βιάζεσαι. Θα ψήσω πρώτα λίγο καφέ, θα φέρω και κρύο νεράκι. Ώσπου να ψήσει η μάνα τον καφέ, ρώτησα τον πατέρα μας περί τίνος «μύθου» πρόκειται. –Περίμενε λίγο, θα στον πει η ίδια. Εγώ θα σου ξαναπώ, αλλά όχι τώρα, όταν θα ξαναρθείς, θα σου πω τα δκά μ’. Ήλθε οσονούπω και η μάνα με τους μυρωδάτους καφέδες και το κρύο νερό. Έκατσε κατάχαμα κι άρχισε να λέει τον «μύθο» της, χωρίς να τη διακόψουμε. –Π’ λες, Κώστα μ’ (Που λες Κώστα μου), στον Πόλεμο, όταν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, αυτοί οι Κερατάδες, αυτοί οι φονιάδες, δεν σκότωναν μονάχα, δεν έπαιρναν ό,τι έβρισκαν, δεν βίαζαν όπου μπορούσαν, αλλά ρήμαζαν και ρήμωναν τον τόπο καίγοντας τα πάντα και τα σπίτια και τα καλύβια. Εμείς τότε φύγαμε από το χωριό την Καψοράχη και κρυφτήκαμε όλοι μας στον Άι Θόδωρο, πού ‘ναι πάνω από το χωριό. Τον Άι Θόδωρο τον βομβάρδιζαν από τη Μακρυνεία μέρα-νύχτα οι Γερμανοί. Ήμασταν εκεί, γιατί εκεί είχαμε νερό από πηγή

35

Γράφει ο Κώστας Παντελή Τριανταφύλλου

Ο «Μύθος» της Κυρά - Φωτεινής

Επέστρεψα γρήγορα, γιατί όλη αυτήν την ώρα που απουσίαζα από το σπίτι, το μυαλό μου κόλλησε στον «μύθο» της μάνας μου. Ποιος ήταν αυτός ο «μύθος»; Πότε έγινε; Πού έγινε; Και το κυριότερο, γιατί έγινε;

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Οι γονείς μου Παντελής Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου και Φωτεινή Τριανταφύλλου, η Ηρωίδα της Αντίστασης, η Ατρόμητη της Μακρυνείας

για να πίνουμε κι εμείς και τα ζωντανά μας, όσα μας είχανε απομείνει. Μας παίρνανε τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα. Είχανε βλέπεις σε κάθε χωριό τους δικούς τους. Μια μέρα, όπως κάθε μέρα, αλλά αυτή ήταν μαύρη μέρα, λέει ο πατέρας μου ο Χρήστος ο Μπαγιώργος: «-Φωτία, δεν πας μέχρι του Κακούρη (Παραλίμνιο τοπωνύμιο), να δεις αν εκείνα τα ζωντανά που κρύψαμε στο Βαθύρεμα είναι εκεί; Να πας παιδί μου να τα ποτίσεις στη Λίμνη και να φέρεις απάνω εδώ τον Μούρκο, να τον σφάξουμε για να ταΐσω τόσες φαμίλιες.» (Μούρκο έλεγαν το μεγάλο μαύρο βόδι, το άλλο το έλεγαν Μούργο, τα είχαμε ζευγάρι για όργωμα). «Να πας παιδί μου, να πας. Εσύ δεν φοβάσαι, εσύ μπορείς. Βλέπεις ο Μήτσος, ο αδελφός σου, είναι τραυματίας πολέμου, πονάει και δεν μπορεί.» «-Θα πάω Πατέρα, θα πάω, αλλά ελάτε όλοι εδώ, να σας αγκαλιάσω και να σας φιλήσω. Μην τύχει στο διάβα μου και με πάρει καμιά σουβλερή (σφαίρα) και δεν ματαγυρίσω ζωντανή.» Εκείνο το πρωινό, εκείνη τη μέρα θυμάμαι, είχα ένα παράξενο, ένα κακό προαίσθημα. Έτσι, κίνησα τον κατήφορο για την Καψοράχη πεζή. Μια ώρα και, είναι ο δρόμος, εγώ την έκανα μισή. Μόλις έφτασα στο πρώτο αγνάντι, κόπηκαν τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν ήξερα τι να κάνω με αυτό που έβλεπα. Πέρασαν οι Φονιάδες και έβαλαν φωτιά στα περισσότερα σπίτια του χωριού. Έμειναν και μερικά. Αυτά των συνεργατών τους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Να γυρίσω πίσω να ενημερώσω τον Πατέρα μου, τον Πρόεδρο, ή να συνεχίσω να πάω να δω από κοντά το κακό; Να δω μπας και γλίτωσε το δικό μας το σπίτι; Αλλά είπαμε, είχα το προαίσθημα. Έτσι συνέχισα. Σαν έφτασα στο χωριό, είδα την καταστροφή, είδα το σπίτι μας να καίγεται ακόμα, είδα την ερήμωση. Με πήραν τα κλάματα, αλλά άξαφνα σταμάτησα και φώναξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, μπας και με ακούσουν: «– Κακούργοι, θα μου το πληρώσετε.» Πήγα κατευθεία στο Βαθύρεμα να ποτί-

...Ένας δικός μας, συνεργάτης των Γερμανών, μαρτύρησε το μέρος που κρύψαμε τα βόδια. Αυτοί τα πήρανε να τα σφάξουν για να ταΐσουν τον στρατό τους. ...

σω τα ζωντανά. Αλλά πουθενά δεν τα είδα. Κατάλαβα ότι μας τα πήρανε, κατάλαβα τι έγινε. Ένας δικός μας, συνεργάτης των Γερμανών, μαρτύρησε το μέρος που κρύψαμε τα βόδια. Αυτοί τα πήρανε να τα σφάξουν για να ταΐσουν τον στρατό τους. Έκατσα πάνω σε μια πέτρα μέσα στο ρέμα κι έκλαιγα δεν ξέρω πόση ώρα. Τι να πάω πίσω να πω στον πατέρα μου, τι να πω στους χωριανούς μου, τι; Και πήρα τη μεγάλη απόφαση. Θα πάω στη Γαβαλού, να βρω τους Φονιάδες τους Γερμανούς, να βρω τον Διοικητή τους κι εκεί θα τα πούμε. Θα πάω να εκδικηθώ για το κακό που μας έκαναν. Γύρισα στο σπίτι. Καιγόταν και οι τοίχοι έπεφταν μέσα έξω. Έψαξα να βρω τα άρματα του πατέρα μου, εκείνα που έφερε μαζί του από τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους, αλλά κι εκείνα από τη Μικρά Ασία. Δεν τα βρήκα πουθενά. Βλέπεις, οι συνεργάτες τους πλιατσικολογούσαν τα σπίτια. Αποφάσισα τελικά, αντί να πάω στον Άι Θόδωρο, να πάω να συναντήσω τους Γερμανούς και ό,τι ήθελε ας γίνει. Η απόσταση είναι δύο ώρες πάνω κάτω. Ξεκίνησα. Στην άκρη του χωριού βλέπω ένα συγγενή, έναν κουμπάρο μας. Αυτός μου ξομολογήθηκε την καταστροφή του χωριού. Ήταν από τους καλούς συνεργάτες των Φονιάδων. Του ζήτησα, αφού του είπα ψέματα, να μου δώσει το άλογό του, να πεταχτώ μέχρι τον Άι Θόδωρο, να ενημερώσω τον πατέρα μου για τα συμβαίνοντα και θα επιστρέψω αμέσως. Με εμπιστεύθηκε και μου τό ‘δωσε το ζώο και σαν αέρας με δυο ανάσες έφτασα έξω από το σπίτι, που χρησίμευε σαν Διοικητήριο των Γερμαναράδων. Αναγούλιασα κι έκανα εμετό εκεί μπροστά σε όλους. Είδα εκεί, ανάμεσα στους στρατιώτες που ήταν οπλισμένοι, πολλούς με πολιτικά και μέσα σ’ αυτούς και μερικούς χωριανούς μου. Ξαφνιάστηκαν που με είδαν, εγώ κοίταζα πώς θα μπω μέσα στο σπίτι. Με πλησίασε ένας από αυτούς και με ρώτησε τι θέλω εγώ, ένα κορίτσι εκεί. Τον κοίταξα καλά και αφού τον έφτυσα του είπα: «– Εσύ ρε… εσύ ρε, τι χαλέβ’ς ιδώ ανάμεσα στους Λύκους; (χαλέβ’ς = γυρεύεις) Βλέπω όμως ότι μπορείς, γι’ αυτό τράβα με τώρα στον Δκτή. Τράβα με (πήγαινέ με) ρε, άμα ξαναϊδωθούμε, θα στο ξεπληρώσω το

καλό που μου κάνεις.» Ενώ εγώ από μέσα μου έλεγα: «– Θα στον πάρω τον Αγιάννη.» Προσφέρθηκε και μπήκαμε μαζί με κάποιους που ήξεραν από συνεννόηση (μετάφραση). «– Τώρα Φωτία,» είπα, «πας σαν αρνί στον σφάχτη.» Ήμουν όμως αποφασισμένη και θαρρετή. Βλέπεις, σε τέτοιες στιγμές δεν έχεις τα περιθώρια, δεν έχεις χρόνο να φοβηθείς. Άνοιξε η πόρτα. Βλέπω στρατιώτες και κάποιους με πολιτικά. Πίσω από ένα τραπέζι, στεκόταν ένα παιδαρέλι με στολή και με πιστόλι. Έτσι όπως τον είδα κορδωμένο, μου ήρθε να βάλω τα γέλια. Φαίνεται ότι του «γυάλισα». Είπαμε Κώστα μ’, ήμουνα νια και όμορφη. Αφού με κοίταξε καμπόσο, είπε με τον διερμηνέα του να πλησιάσω, είπε επίσης να με αφήσουν, γιατί δύο στρατιώτες μου κρατούσαν σφιχτά τα μπράτσα. Τον πλησίασα μέχρι την άκρη του τραπεζιού. Ακούμπησα το ένα μου χέρι πάνω στο τραπέζι για να στηρίζομαι και να παίρνω δύναμη, και του είπα: «– Εσύ ρε, εσύ ήρθες και μας έκανες τόσο κακό, μας κατέστρεψες, μας έκαψες τα σπίτια, μας ρήμαξες το βιος μας, μας πήρες τα ζωντανά μας, εσύ;» Και λέγοντας αυτά τα λόγια, Κώστα μ’, τού ‘δωσα ένα φούσκο και πριν καταλάβουν όλοι εκεί μέσα, ούτε κι ο ίδιος ο Γερμαναράς, τού ‘δωσα άλλον ένα φούσκο, πιο δυνατό. Τι έγινε μετά δεν ξέρω, έγινε πολλή φασαρία, όπλα όπλισαν, άλλοι με σημάδεψαν, άλλοι με χτύπησαν, εμένα όμως δεν με ένοιαζε τίποτα πια. Ας με σκότωναν, κι εγώ γι’ αυτό πήγα, να τους σκοτώσω. Ξέρω όμως ότι μετά από διαταγή του σταμάτησε όλη η φασαρία. Ένας βρωμιάρης με πλησίασε και μου πέρασε χειροπέδες πισθάγκωνα. Δεν μιλούσε κανείς. Το παιδαρέλι, αφού με «περιεργάστηκε» αρκετά, με ρώτησε τι ήθελα, γιατί ήρθα σ’ αυτόν. Του είπα: «– Άκου δω ρε φονιά, άκου δω ρε βρωμιάρη, πέρασες χειροπέδες σε μια γυναίκα ανάμεσα σε τόσους άνδρες. Με φοβάσαι, αλλά εγώ καλά σού ‘κανα και αν μου βγά-

Αριστερά του παππού μου, η μητέρα μου Φωτεινή (Φωτία) και δεξιά του η θεία μου, Σοφία Μπαγιώργου.

λεις τα σίδερα, πάλι θα σε ματαχαστουκίσω. Νά ‘χεις χάρη, ρε Κερατά, γιατί αν είχα τα χέρια μου ελεύθερα και είχα και τον ‘Λιάρο’, θα σ’ έστελνα ξαπλωμένο ανάσκελα στη μάνα σου. Εμένα δεν με νοιάζει, δεν σε φοβάμαι, μια ψυχή είμαι. Με νοιάζει όμως που ο δόλιος ο πατέρας μου δεν ξέρει που είμαι, δεν ξέρει τίποτα για την καταστροφή πού ‘κανες στην Καψοράχη, δεν ξέρει τίποτα και περιμένει και τον Μούρκο να τον σφάξει για να ταΐσει τόσες ψυχές που πεινάνε.» Λέγοντας αυτά, αφού ήμουνα με χειροπέδες, έγειρα λίγο το κορμί μου μπροστά για να τον φτάνω καλύτερα και τον έφτυσα βρίζοντάς τον: «– Παλιοτόμαρο, καλά σού ‘κανα.» Ο Γερμανός τ’ άκουγε όλα αυτά, ενώ δεν πίστευε όσα ζούσε. Χαϊδεύοντας συνεχώς το πρόσωπό του, είπε να μου βγάλουν τις χειροπέδες και με ρώτησε ξανά τι θέλω από αυτόν. Του είπα: «– Θέλω πίσω τον Μούρκο μου και τον Μούργο μου, θέλω και αλεύρι και καλαμπόκι για τον κόσμο που καταστράφηκε και δεν έχει να φάει.» Έδωσε εντολή ένα φορτηγό με αλεύρι και καλαμπόκι να κατευθυνθεί γρήγορα στην Καψοράχη. Με ευθύνη του πατέρα μου μοιράστηκε στους χωριανούς του. Ο συγγενής με πληροφόρησε ότι τον Μούρκο τον έσφαξαν την προηγούμενη μέρα και σήμερα το πρωί έσφαξαν και τον Μούργο για τις ανάγκες τους. Ο Γερμανός μού είπε πως αυτά που του συνέβησαν θα τα θυμάται σε όλη του τη ζωή, είπε πως όταν τελειώσει ο πόλεμος, αν ζήσει, θα ξανάρθει στην Καψοράχη, με συνόδεψε ως έξω, με χαιρέτησε. Η κυρά-Φωτεινή έγινε ΜΥΘΟΣ στους γονείς της και στα αδέλφια της. Έγινε ΜΥΘΟΣ στους συγγενείς της και σε όσους τη γνώριζαν. Παραμένει ΜΥΘΟΣ στα παιδιά της, στα εγγόνια της και στα δισέγγονά της. Η κυρά-Φωτεινή εκοιμήθη τη Μεγάλη Παρασκευή του 2012, πλήρης ημερών σε ηλικία 97 ετών. Αιωνία η μνήμη της. Με απέραντο σεβασμό Ο γιος της Κώστας Παντελή Τριανταφύλλου


36

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Οκτώ σχολεία, μέσω ΣΔΙΤ, στα Χανιά

Σχολεία στα Χανιά.

Εγκρίθηκε το πρώτο έργο στην Κρήτη, που θα κατασκευαστεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και αφορά στην κατασκευή 8 νέων σχολικών κτιρίων στα Χανιά, και την ανάπλαση του κεντρικού πάρκου της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. Το έργο που εγκρίθηκε περιλαμβάνει την κατασκευή 8 σχολικών συγκροτημάτων στα Χανιά: στη Νέα Κυδωνία (2ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο), στο Ακρωτήρι (2ο Γυμνάσιο, Δημοτικό Χωραφακίων, 11ο και 27ο Νηπιαγωγείο), στο Ελ. Βενιζέλος (4ο Γυμνάσιο, 18ο Δημοτικό, 18ο Νηπιαγωγείο) και στη

Θέρισο (1ο Νηπιαγωγείο Περιβολιών). Επίσης, την αναβάθμιση του πάρκου, το οποίο θα ενωθεί με γειτονικό δημοτικό χώρο. Ο Aνάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή των έργων και τη διαχείρισή τους (συντήρηση κ.λπ.) για διάστημα 25 ετών. Επισημαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σήμερα στην περιοχή των Χανίων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, με αποτέλεσμα πολλές εκατοντάδες μαθητές να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις περιαστικές περιοχές: για παράδειγμα, το πρώτο Δημοτικό Νέας Κυ-

δωνίας έχει περισσότερους από 500 μαθητές που κάνουν μάθημα σε ένα σχολικό κτίριο και σε έξι προκατασκευασμένες αίθουσες, ενώ το 11ο και 27ο Νηπιαγωγείο Χανίων λειτουργούν σε ημιυπόγεια. Οσον αφορά στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, στο κέντρο των Χανίων, ο δήμος εκτιμά ότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, που κάποιοι στο δήμο μιλάνε για τη μεγαλύτερη επένδυση σε υποδομές που έχει πετύχει μεταπολεμικά δημοτική Αρχή στα Χανιά!

Δπ ∑∏Δ∏™∂ √ ∞¶√™Δ√§√™ Δ∑πΔ∑π∫ø™Δ∞™

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ροτεραιότητα στο ζήτημα του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης έδωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη σειρά των προβλημάτων που παρουσίασε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά την τελευταία συνάντησή τους. Για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη είναι ζωτικής σημασίας το αεροδρόμιο να λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του. Γι’ αυτό και ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να ληφθούν γρήγορα οι αποφάσεις από την κυβέρνηση, και σε καμία περίπτωση να μη μειωθεί κατά 70% η δυνατότητα εξυπηρέτησης του αεροδρομίου. «Ακόμη και τη χειμερινή περίοδο η Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο Μακεδονία δέχονται σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση το αεροδρόμιο αυτό για τέσσερις και πέντε μήνες να λειτουργεί με το 30% της δυναμικότητάς του. Πρέπει να βρεθεί λύση, ώστε και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να λειτουργεί παράλληλα το αεροδρόμιο», δήλωσε χα-

Π

Η πλήρης ατζέντα περιφερειάρχη πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Σειρά αιτημάτων υπ’ όψιν του πρωθυπουργού.

ρακτηριστικά. Ο περιφερειάρχης επανέφερε το μείζον ζήτημα τουαποκλεισμού 1.133 νέων γεωργών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις ενισχύσεις του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών. Ήδη έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 νέοι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα, σε μια Περιφέρεια όπου παράγεται το 26% του ΑΕΠ του αγροτικού τομέα της χώρας, δηλαδή το ένα τέταρτο της συνολικής αγροτικής παραγωγής.

Επίσης, ένα από τα κυρίαρχα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έργα υποδομής, που έθεσε ο κ. Τζιτζικώστας στον πρωθυπουργό, είναι η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας. Ο περιφερειάρχης σημείωσε: «Πρόσφατα, η Κυβέρνηση διέθεσε 10 εκατ. Ευρώ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαλλοτριώσεις στο συγκεκριμένο δρόμο. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και ζήτησα να φροντίσουμε από κοινού, ώστε να βρεθούν και τα κονδύλια για να ξεκι-

81χρονος Ιάπωνας ευεργετεί την Κω Toν Πλάτανο του Ιπποκράτη στην Κω, που παρουσιάζει προβλήματα «γήρανσης», θέλει να σώσει επιχειρηματίας από την Ιαπωνία, ο οποίος ήδη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για τον 81χρονο Οκάνα Τετσούγια, ο οποίος είναι φανατικός φίλος της Ελλάδας και παράλληλα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη χώρα μας, στο εμπόριο

ελαιολάδου.Ο Ιάπωνας επιχειρηματίας επισκέφθηκε το νησί της Κω και είχε συνεργασία για το θέμα αυτό με τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Νίκο Θεοδωρίδη. Ο κ. Οκάνα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τη διάσωση του Πλατάνου πριν από δύο χρόνια, και μάλιστα ομάδα ειδικών επιστημόνων, που έφθασε στο νησί με πρωτοβουλία του, έχει καταρ-

τίσει σχετική μελέτη επί του θέματος. Η μελέτη αυτή, έχει διαβιβαστεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τελεί υπό έγκριση. Μόλις η μελέτη εγκριθεί ο Ιάπωνας επιχειρηματίας, σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Ιπποκράτειον» στην Ιαπωνία, θα προχωρήσει σε καμπάνια για να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες.

νήσει άμεσα η υλοποίησή του». Για το θέμα της σχολικής στέγης ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον κ. Τσίπρα επιπλέον χρηματοδότηση, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ σχολεία συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ και μέσα στο Νοέμβριο θα εκδοθεί νέα πρόσκληση για επιπλέον 15 εκατ. ευρώ. Για το Θερμαϊκό ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του Θερμαϊκού, ώστε να συντονίσει τους περίπου 50 φορείς που σήμερα έχουν διάφορες αρμοδιότητες. Ο περιφερειάρχης επανέλαβε, τέλος, την πρότασή του για τη θέσπιση μειωμένου φορολογικού συντελεστή (flat tax rate) 10% για νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στην Κεντρική Μακεδονία. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε στις δηλώσεις του ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι για τρία συνεχή χρόνια η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Περισσότερη και φθηνότερη ξυλεία φέτος Περισσότερη και φθηνότερη ξυλεία εξασφαλίστηκε φέτος για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, καθώς το ποσό με το οποίο διανέμεται η ξυλεία στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε παραδασόβιες περιοχές της Βορείου Ελλάδας με παρατεταμένο ψύχος, καθορίζεται ως 40% φθηνότερο των κανονικών τιμών με τις οποίες διανέμεται στις λοιπές περιοχές. Επιπλέον, τροποποιούνται τα κριτήρια κατανομής επιπρόσθετης ξυλείας για ατομικές ανάγκες στις παραδασόβιες περιοχές της χώρας, εντάσσοντας νέες περιοχές και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων. Ως κριτήρια θα λαμβάνονται και τα κλιματολογικά δεδομένα των περιοχών, όπως καταγράφονται στους σταθμούς μέτρησης σε όλη την Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη εφαρμογή για όλους τους κατοίκους της περιφέρειας που έχουν ανάγκη. Υπενθυμίζεται, ότι μέχρι σήμερα, επιπλέ- Μέχρι σήμερα ον 50% ποσότητες έμενε εκτός καυσόξυλων ελάμβαναν μόνο κάτοικοι σε ευεργετημάτων περιοχές που είχαν η... Φλώρινα! υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων, καθώς και το Νευροκόπι. Η ποσότητα αυτή έφτανε έως το ανώτατο 18 χκμ για κάποιες κατηγορίες κατοίκων (π.χ. κάτοικοι σε περιοχές μέσα σε δημόσια δάση). Με το παραπάνω, όμως, κριτήριο, περιοχές όπως η Φλώρινα, με πολλές μέρες ολικού παγετού κάθε χρόνο, ήταν εκτός ρύθμισης, λόγω χαμηλότερου από τα 700 μέτρα υψομέτρου. Από φέτος λαμβάνονται υπόψη διαζευκτικά τα παρακάτω κριτήρια για την παροχή επιπλέον 50% ποσότητας καυσόξυλων, είτε οι κάτοικοι να διαβιούν σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων, είτε οι κάτοικοι να διαβιούν σε περιοχές με ημέρες ολικού παγετού περισσότερες των 2 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε σε περιοχές με περισσότερους από 3 μήνες με τουλάχιστον μία ημέρα μερικού παγετού ανά μήνα κατά το προηγούμενο έτος.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μένω

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

37

Συνεχείς επιθέσεις λύκων στην Ήπειρο

Ελλάδα Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Επιδρομές λύκων.

περιοχή τουΠαραποτάμου Θεσπρωτίας, όπου σε μία περίπτωση τέσσερα πρόβατα θανατώθηκαν από αγέλη λύκων. Επίσης επιθέσεις σημειώθηκαν σε βοοειδή ελευθέρας βοσκής στονΠολύγυρο Ιωαννίνων. Τρία ζώα βρέθηκαν νεκρά, ενώ η επίθεση επαναλήφθηκε και τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να θανατωθεί μία ακόμη αγελάδα. Λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας η αποζημίωση των κτηνοτρό-

Συνεχείς είναι οι επιθέσεις λύκων που αναφέρονται τις τελευταίες ημέρες από κτηνοτρόφους και από διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου. Το πρόβλημα, βέβαια, δεν είναι καινούριο, όμως φαίνεται ότι εξελίσσεται σε πληγή για την ύπαιθρο, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τη σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Επιθέσεις δέχθηκαν κοπάδια στην

φων για μικρό αριθμό ζώων καθίσταται αδύνατη. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, καθώς, όπως τονίζουν, ο πληθυσμός των λύκων έχει αυξηθεί σημαντικά και οι επιθέσεις γίνονται σχεδόν καθημερινές. Αντίστοιχο πρόβλημα με αυτό που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου με τους λύκους αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι της Κεντρικής Μακεδονίας με τις αρκούδες.

Eπιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

™Àƒ√™: ºÀ™π∫√ ¶§∞Δ√ °π∞ À¶∂ƒ¶∞ƒ∞°ø°∂™

ΔÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ¿ÂÈ... ∞ÈÁ·›Ô! ε γοργούς ρυθμούς επισπεύδεται η υλοποίηση της ιδέας του Ελληνοαμερικανού Pierre Economacos και του παραγωγού Steven Bernstein από το Χόλιγουντ, να αξιοποιηθεί η Σύρος ως υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο σε μελλοντικές κινηματογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές! Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου οι δύο διεθνούς φήμης παράγοντες του Χόλιγουντ ανακοίνωσαν πως εντός του Οκτωβρίου θα αρχίσουν στη Σύρο τα μαθήματα στη Σχολή Κινηματογράφου που θα λειτουργήσει πιλοτικά από φέτος, με δάσκαλο τον ίδιο τον Μπέρνσταϊν, ο οποίος θα υλοποιήσει 15νθήμερο σεμινάριο για την τέχνη του κινηματογράφου. Ο στόχος είναι σε έναν χρόνο να έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη φιλοξενία της Σχολής, η οποία ιδεωδώς θα έχει έως και 600700 φοιτητές από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι Έλληνες φοιτητές, σύμφωνα με τον κ. Μπέρνστάιν, θα φοιτούν δωρεάν! Το συνολικό project όταν ολοκληρωθεί αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερης φύσης επένδυση που έχει να κάνει με το χώρο του θεάματος και από την πρώτη στιγμή «αγκαλιάστηκε» και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Χατζημάρκος έχει κάνει όλες τις επιτελικές επαφές με την ελληνική Πολιτεία για να μην χαθεί η ευκαιρία: το σχετικό πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή για την προσέλκυση ξένων Υπερπληθυσμός προσφύγων. οπτικοακουστικών παραγωγών και παρέχει το λεγόμενο cash rebate, που θα επιστρέφει στον ξένο παραγωγό το 25% των χρημάτων που ξόδεψε στη χώρα μας, αλλά δεν έχει ακόμα καθορισθεί το πλαίσιο φοροαπαλλαγών που συνηθίζεται σε άλλα κράτη. Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη διευθέτησης ζητημάτων εταιριών διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών προέκυψε μετά τα προβλήματα που πρωτοπαρουσιάστηκαν στις γνωστές ταινίες «Μάμα Μία» και «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι». Πολλές από τις σκηνές εκείνων των ταινιών γυρίστηκαν σε περιοχές της Σικελίας και ελάχιστες σε Σκιάθο, Σκόπελο («Μάμα Μία») και ΚεφαλοΨεκασμός αλεπούδων. νιά («λοχαγός Κορέλι»).

Μ

Επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας μόνιμου πλατό-στούντιο στην Αρχόντισσα του Αιγαίου Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι εντός του Οκτωβρίου θα αρχίσουν στη Σύρο τα μαθήματα στη Σχολή Κινηματογράφου με δάσκαλο τον ίδιο τον Μπέρνσταϊν.

Ένταση λόγω προσφύγων στο ΝΑ Αιγαίο Διευρύνεται το κλίμα ανησυχίας στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων. Τις έντονες αντιδράσεις του δικηγορικού συλλόγου Σάμου («ΒτΚ», 8.10.2017) υιοθέτησαν ακολούθως και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρόδου, Κω, Χίου και Λέσβου. Σε πολλές περιοχές, όπως στο Βαθύ της Σάμου, των 10.000 κατοίκων, υπάρχουν περί τους 3.000 πρόσφυγες-μετανάστες. «Υπάρχουν πολλές αποφάσεις απέλασης που δεν εκτελούνται, με αποτέλεσμα απελπισμένοι άνθρωποι να τριγυρνούν στο νησί», επισημαίνουν κάτοικοι και φορείς. Έτσι, από κοινού, μαζί και με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου, κατέθεσαν στο ΣτΕ αίτημα ακύρωσης της απόφασης που καθορίζει

Η απαγόρευση της μετακίνησης εγκλωβίζει μετανάστες ότι οι αιτούντες άσυλο που έφθασαν στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου 2016 απαγορεύεται να μετακινηθούν εκτός των νησιών ή να μεταβούν στην ενδοχώρα. Η απαγόρευση, μάλιστα, επιβάλλεται ακόμα και αν η αίτηση ασύλου τους εξετάζεται από τμήμα ασύλου σε άλλη περιφέρεια εκτός των νησιών.Η αίτηση ακύρωσης αναμένεται να εκδικαστεί στις 5 Δεκεμβρίου, και σε περίπτωση που γίνει δεκτή από το Ανώτατο Δικαστήριο, μεγάλος αριθμός ατόμων από τα νησιά

θα πρέπει να μεταφερθεί στην ενδοχώρα. Μόνο τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου περισσότεροι από 1.500 αιτούντες άσυλο έφθασαν στα νησιά του Αιγαίου, ενώ από τις αρχές του ίδιου μήνα, οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 4.000! Οι εγκαταστάσεις στα νησιά, σε όσα υπάρχουν, έχουν πολύ μικρή χωρητικότητα σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που αναγκάζονται να φιλοξενήσουν. Ενδεικτικά στη Λέσβο οι εγκλωβισμένοι έχουν φθάσει τις 6.500, εκ των οποίων οι 4.800 διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του νησιού, χωρητικότητας 2.500 ανθρώπων. Αντίστοιχα, στη Σάμο «φιλοξενείται» πενταπλάσιος αριθμός του προβλεπομένου, καθώς το ΚΥΤ έχει σχεδιαστεί για 650 άτομα και αυτή τη στιγμή ζουν σε αυτό 3.000 άνθρωποι!

«Ιπτάμενα» εμβόλια σε 24 νομούς Δολώματα που περιέχουν εμβόλιο κατά της λύσσας ρίχνουν από αυτή την εβδομάδα και έως τα τέλη Νοεμβρίου, ελικόπτερα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, για να αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας στις κόκκινες αλεπούδες, και από αυτές στη διατροφική αλυσίδα. Είναι η πέμπτη χρονιά που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ρίχνει εμβόλια από αέρος. Τα δολώματα, τα οποία έχουν τη μορφή καφέ κύβων με οσμή ψαριού, περιέχουν ζω-

ντανό ιό, και το υπουργείο προειδοποιεί το κοινό να μην τα αγγίζει. Τα «ιπτάμενα» εμβόλια θα ριχτούν από τον αέρα σε 24 Περιφερειακές Ενότητες: Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Πιερία, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Πρέβεζα. Η λύσσα είχε εξαφανιστεί από την Ελλάδα από το 1987 έως τον Οκτώ-

βριο του 2012, όταν καταγράφηκε κρούσμα σε κόκκινη αλεπού στην περιοχή της Κοζάνης. Ο ιός της λύσσας, εάν και εφόσον «περάσει» στον άνθρωπο, προκαλεί εγκεφαλίτιδα, και χωρίς άμεση ιατρική φροντίδα είναι πάντα θανατηφόρος για τον άνθρωπο. Η εκδήλωση της ασθένειας μπορεί πάντως να αποτραπεί ακόμα και μετά την έκθεση στον ιό, αρκεί να χορηγηθεί έγκαιρα αντιλυσσικός ορός (αντισώματα κατά του ιού), και αρκετές δόσεις αντιλυσσικού εμβολίου.


38

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∏ Ó¤· ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ Μετά τις εκλογές σε Καβάλα και Μετέωρα η νέα ανθρωπογεωγραφία της Ιεραρχίας είναι –ύστερα από πολλά χρόνια– η πλέον ισορροπημένη από πλευράς προσώπων και καταγραφής δυνάμεων. Σε σύνολο 83 μητροπολιτών (συμπεριλαμβανομένου του Αρχιεπισκόπου), 29 αρχιερείς έχουν ανέλθει στον επισκοπικό θρόνο επί Ιερωνύμου Β'(από το 2008 έως σήμερα), 30 επί αειμνήστου Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη (1998-2007), 23 επί Σεραφείμ Τίκα (1973-1997), του μακροβιότερου προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος (24 χρόνια), και υπάρχει και ο γέρων μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείμ Ρόρης (89

ετών), ο έχων τα πρεσβεία χειροτονίας στην Ιεραρχία, που εξελέγη το μακρινό 1968, στη διάρκεια της αριστίνδην Συνόδου επί Ιερωνύμου Α' (Κοτσώνη), στη διάρκεια της δικτατορίας. Να σημειωθεί ότι από την περίοδο της δικτατορίας, αλλά όχι στη διάρκεια της αριστίνδην (είχε ανέλθει ήδη ο Σεραφείμ με τη δικτατορία Ιωαννίδη που την κατήργησε), έχουν εκλεγεί δύο ακόμα εν ζωή μητροπολίτες: ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος Ρούσας και ο Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου (Θεσπρωτία) Τίτος Παπανίκας. Και οι δύο εξελέγησαν τον Ιούλιο του 1974, λίγες ημέρες πριν από τη Μεταπολίτευση!

Ηλικιακά, άνω των 80 ετών είναι δέκα μητροπολίτες στους 83. Έτσι, το «κλαμπ των 80άρηδων συμπληρώνουν μετά τον Καρυστίας, ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος Καλαματιανός (87 ετών), ο Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας Τίτος Παπανίκας (86 ετών), ο Ηλείας Γερμανός Παρασκευόπουλος (85 ετών), ο Μάνης Χρυσόστομος Κορακίτης (84 ετών), ο Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου Ιερόθεος Γαρύφαλλος (83 ετών), ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος Ρούσας (83 ετών), ο Περιστερίου Χρυσόστομος Ζαφείρης (82 ετών), και, βέβαια, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που τον προσεχή Μάρτιο γίνεται 81 ετών.

Νέα σύνθεση της Εκκλησία της Ελλάδος.

√ ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√™ °π∞ ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ™Δ∏ƒπ•∂ 2 À¶√æ∏ºπ√À™

«∫¤Ú‰ÈÛ» Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, «¤‰ˆÛ» ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ε «ισοπαλία» θα μπορούσε να πει κανείς ότι έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των διαφόρων «στρατοπέδων» εντός της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την εκλογή μητροπολιτών σε Μετέωρα και Καβάλα. Στη Μητρόπολη Σταγών και Μετεώ-

Μ

ρων επικράτησε η επιλογή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ενώ στη Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου (Καβάλα) κυριάρχησαν οι «αντάρτες», οι οποίοι επέλεξαν να κινηθούν κόντρα στη βούληση του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας. Και για τις δύο Μητροπόλεις ο κ. Ιερώνυμος είχε από τα μέσα Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήσει τις προτιμήσεις του,

κάτι που έκανε για πρώτη φορά στη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς ποιμαντορίας του. Η δημόσια τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου ήταν για το περιβάλλον του αναγκαία μετά την ένταση και τις αψιμαχίες των διαφόρων «στρατοπέδων» στο παρασκήνιο, πότε υπέρ του ενός και πότε υπέρ του άλλου υποψηφίου καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Και για τις δύο Μητροπόλεις ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος είχε από τα μέσα Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήσει τις προτιμήσεις του.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

∂ÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›

¡›ÎËÛ·Ó ÔÈ «·ÓÙ¿ÚÙ˜»!

Στα Μετέωρα, λοιπόν, εξελέγη ο 50χρονος πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Λαμπρινάτος, με 60 ψήφους, έναντι 45 του ηγουμένου του Μεγάλου Μετεώρου και πρωτοσύγκελου της Μητροπόλεως Σταγών, αρχιμανδρίτη Νήφωνος Καψάλη, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τους αποκαλούμενους «αντάρτες». Ο Θεόκλητος προτάθηκε αρχικά από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Σαββάτο. Με την εκλογή του πρωτοσύγκελου της Μητροπόλεώς του, ο κ. Χρυσόστομος ισχυροποιεί τη θέση του εντός της Ιεραρχίας, καθώς διευρύνεται ο αριθμός των μητροπολιτών που επηρεάζονται ή προσβλέπουν σε αυτόν. Ο Μεσσηνίας είναι ο τελευταίος μητροπολίτης που εξελέγη επί Χριστοδούλου, διατηρεί άριστες σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ως καθηγητής πανεπιστημίου έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα εκσυγχρονιστικό προφίλ, με ήπιο λόγο, που δεν αφίσταται, όμως, των πατερικών κειμένων. Για τον κ. Ιερώνυμο δεν ήταν δύσκολο να συνταχθεί και να στηρίξει την προταθείσα επιλογή του. Στο «κλαμπ» των υποστηρικτών του Θεοκλήτου δεν βρέθηκαν μόνον οι «προοδευτικοί» ιεράρχες με σημαντικές επιρροές στην Ιεραρχία, όπως ο Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο Σύρου Δωρόθεος και ο Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, αλλά και πιο «παραδοσιακοί», όπως ο Σπάρτης Ευστάθιος, τη θέση του οποίου κατέλαβε ο Λαμπρινάτος τη δεκαετία του '80 σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ο ση-

Στην Καβάλα «ηττήθηκε» η επιλογή Ιερωνύμου που ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κιαμέτης. Το παρασκήνιο και «τα χτυπήματα κάτω από τη μέση» χαρακτήρισαν την εν λόγω εκλογή, καθώς ρίχτηκε σε αυτή όλο το βάρος της κίνησης των «ανταρτών». Είναι χαρακτηριστικό των κινήσεων που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκλογή, ότι η αρχική επιλογή των «ανταρτών» υπέρ του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Συμεωνίδη δεν ευοδώθηκε, και, για να μην «καεί», αποσύρθηκε «στέλνοντας» τη στήριξη των ανταρτών στον υποστηριζόμενο από τον Θεσσαλονίκης Άνθιμο, πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 58χρονο αρχιμανδρίτη Στέφανο Τόλιο. Τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκλογή «πυρά» δέχτηκε και ο μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος, ο οποίος έδινε συνεχώς αγώνα στήριξης υπέρ του πρωτοσύγκελού του. Ιδιαίτερα δραστήρια κινήθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας, οι οποίοι με διαβήματά τους απέρριπταν την επιλογή Δαμασκηνού Κιαμέτη, χωρίς όμως να αντιπροτείνουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Το λόμπι των «ανταρτών» συσπειρώθηκε, τελικά, στα πρόσωπα των μητροπολιτών Νέας Ιωνίας και Ιωαννίνων, Γαβριήλ Παπανικολάου και Μάξιμου Παπαγιάννη, αντίστοιχα.

Ο εψηφισμένος Θεόκλητος Λαμπρινάτος.

μερινός Σπάρτης από πρωτοσύγκελος Μεσσηνίας πήγε επίσκοπος στο διπλανό νομό. Την υποψηφιότητα του Νήφωνος Καψάλη υποστήριξε ένθερμα ο εκτελών χρέη τοποτηρητή στα Μετέωρα, μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος Παπαγιάννης. Η άποψη των υποστηρικτών του Νήφωνος, συνοψίστηκε στο ότι επίσκοπος σε μια μητρόπολη με πολλά μοναστήρια (Μετέωρα) θα έπρεπε να είναι φιλομόναχος αρχιερέας με διοικητική εμπειρία στο δύσκολο κομμάτι διαχείρισης των... καλογερικών αιτημάτων και ιδιαιτεροτήτων.

Ο εψηφισμένος Στέφανος Τόλιος.

Οι «αντάρτες», όταν είδαν ότι η επιλογή Συμεωνίδη δεν περπατούσε, στήριξαν την τελευταία στιγμή τον αρχιμανδρίτη Στέφανο Τόλιο, ο οποίο είχε, εν τω μεταξύ, εξασφαλίσει και τη στήριξη τμήματος της χριστοδουλικής πτέρυγας, που κινήθηκε υπό την καθοδήγηση του μητροπολίτη Καισαριανής και Υμηττού Δανιήλ Πουρτσουκλή. Και έτσι, πλέον, στην τελική εκλογή ο εκλεκτός της «αντιερωνυμικής» κινήσεως Στέφανος Τόλιος εξελέγη, οριακά έστω, με 42 ψήφους στους 81.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

39

Ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, η αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, Τουρισμού & Εθελοντισμού Ζέτη Κασιμάτη, η δημοτική σύμβουλος Έφη Κούτση και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Παιδικών Σταθμών Γιάννης Παντελεάκης, με τα βραβεία για το Δήμο Κηφισιάς.

Αλέξης Ζορμπάς: Τιμώντας το Έτος Καζαντζάκη «Ο Ζορμπάς μ' έμαθε ν' αγαπώ τη ζωή και να μη φοβούμαι το θάνατο…» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

τη σκηνή ζωντανεύει με μια νέα δημιουργική ματιά και ένα ανεπανάληπτο τρόπο ο «μοναδικός διάλογος ενός καλαμαρά και ενός μεγάλου ανθρώπου του λαού, διάλογος μεταξύ του δικηγόρου Νου και της μεγάλης ψυχής του λαού», όπως αναφέρει ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης για τη διαχρονική φιλία του με τον Ζορμπά. Από τις 20 Οκτωβρίου, ύστερα από μια πολύ επιτυχημένη περιοδεία ανά τα Φεστιβάλ της Ελλάδας, ο «Αλέξης Ζορμπάς», η εμβληματική μορφή από το μνημειώδες έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», ανεβαίνει στο Θέατρο Βέμπο και σε μια σπουδαία –σε καιρό ισχνών αγελάδων– παραγωγή των Αφών Τάγαρη. Η αγάπη και το πάθος για τη ζωή της παρορμητικής φυσιογνωμίας του Ζορμπά μιλάει κατευθείαν στην καρδιά του θεατή, και του μεταφέρει πανανθρώπινα νοήματα της αληθινής ψυχής που δεν γνωρίζει σύνορα. Το έργο πλαισιώνει η ιστορική, πια, μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, που ακούγεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Τη δύσκολη διασκευή έκανε το δίδυμο των επιτυχιών, ο Θ. Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας. Σκηνοθέτης είναι ο

Σ

Ο Ζορμπάς θα παίζεται από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, σκηνοθετεί ο Σταμάτης Φασουλής, και το εισιτήριο κυμαίνεται από 15 έως και 25 ευρώ

Υποδεχόμαστε τη «Μαντάμ Σουσού» Την περιβόητη ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, που όλοι λατρέψαμε, τη μοναδική «Μαντάμ Σουσού», έχουμε την ευκαιρία να την ξαναδούμε και να την ξαναζήσουμε στη σκηνή του «Παλλάς», από 11/10 έως 5/11. Η απόδοση του κειμένου έχει γίνει από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία και πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο. Παναγιωτάκης ο Κώστας Κόκλας και Μηνάς Καντακουζηνός ο Άλκης Κούρκουλος, μαζί με 25 ακόμη ηθοποιούς και μουσικούς. Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας, κοστούμια Ντένη Βαχλιώτη, σκηνικά Μανόλης Παντελιδάκη, φωτισμοί Ελ. Ντεκώ, μουσική Μ. Ρίζου. Από Τετάρτη έως και Κυριακή, εισιτ. από 10 έως 80 ευρώ.

χαρισματικός Σταμάτης Φασουλής, το ρόλο του θρυλικού Ζορμπά κρατά ο Γρηγόρη Βαλτινός, της μαντάμ Ορτάνς η Ταμίλα Κουλίεβα, και μαζί τους ακόμη η Ναταλία Δραγούμη, ο Μέμος Μπεγνής, ο Ρένος Ρώτας, ο Τάκης Παπαματθαίου, ο Νίκος Βερλέκης, η Στέλλα Γκίκα, ο Γρηγόρης Σταμούλης, ο Γιώργος Παράσχος, η Άννα Μονογιού, και 12 ακόμη εξαίρετοι ηθοποιοί. Για τις χορογραφίες ευθύνεται ο Τάκης Παπάζογλου, για τα σκηνικά ο Μανόλης Παντελιδάκης, για τα κοστούμια η Ντένη Βαχλιώτη, για τους φωτισμούς ο Λευτέρης Παυλόπουλος, για την ενορχήστρωση ο Αλέξιος Πρίφτης, ενώ συγχαρητήρια αξίζουν και στην Ντόρα Βαλσαμάκη για την άψογη οργάνωση της παραγωγής. Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στην προφητική συνάντηση του Γρηγόρη Βαλτινού με τον Άλαν Μπέιτς στο καμαρίνι του δεύτερου, το 1998, όταν έπαιζε στο «West End» το «Άμπρα Κατάμπρα» και τον είχε επισκεφθεί μαζί με τον Μιχάλη Κακογιάννη που σκηνοθέτησε τον Ζορμπά στο σινεμά. «Κάποια στιγμή κι εσύ θα μπορούσες να υποδυθείς τον Ζορμπά», του είχε πει ο μεγάλος Βρετανός ηθοποιός, που πρωταγωνιστούσε στον κινηματογραφικό Ζορμπά μαζί με τον Άντονι Κουίν. Και να που οι προφητείες επαληθεύονται ύστερα από 29 χρόνια…

∏̤Ú˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÛÙÔ «Sofitel» H «Sofitel», το luxury brand του Ομίλου AccorHotels, διεξάγει το «Sofitel Wine Days» για το 2017. Σε όλα τα ξενοδοχεία «Sofitel», από 21/9 έως 31/10 οι επισκέπτες θα εμπλουτίσουν τις οινολογικές τους γνώσεις. Στο «Sofitel Athens Airport» θα απολαύσουν εξαιρετικά cocktails με βάση το κρασί στο μπαρ «Άρτεμις», και ένα μενού με συνδυασμούς κρασιών στο εστιατόριο «Μεσογαία», που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τον εορτασμό των «Sofitel Wine Days». Επίσης, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βραδιές γευσιγνωσίας, ενώ θα διοργανωθεί και γευσιγνωσία κρασιού σε συνδυασμό με τυριά, για σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ο «Ελληνικός Κόσμος» υποδέχεται για ακόμα ένα φθινόπωρο τα παιδιά όλων των ηλικιών με ολοκαίνουργια εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και παλαιά αγαπημένα. Σάββατα από 11.30: 14/10 «Το λιοντάρι και ο ποντικός», 21/10 «Παίζοντας με τις αισθήσεις». Κυριακές από 10.30 και 12.30: 15/10 «ΗΛΙΟΣ, άνεμος, νερό. ΕΝΕΡΓΕΙΑ στο μέλλον», 22/10 «Ηρακλής & Θησέας… δύο ήρωες, ένας μύθος», 29/10 «Τα ΙΜΕάκια στο Ναυτικό».

Πολλά βραβεία για το Δήμο Κηφισιάς Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Κηφισιάς σάρωσε τα βραβεία σε έργα και δράσεις, στο πλαίσιο των βραβείων «Best City Awards 2017», τη μεγάλη γιορτή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην «Τεχνόπολη». Απέσπασε 3 χρυσά βραβεία (Παιδική Χαρά ΑμεΑ – Νέος Παιδικός Σταθμός στη «Βίλλα Μιχλ» – Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας), 1 αργυρό (Ηλεκτρονική ΠαρακολούθηO Πάνος Ραυτόπουλος και η Ρένα Πολίτη. ση Πορείας Εγγράφων στις Υπηρεσίες του Δήμου), και 1 τιμητική διάκριση (Περίπατος Μνήμης της Μικρασιατικής Ερυθραίας). Όμως, εκτός αυτών, το πανέμορφο Κοιμητήριο Κηφισιάς, που μοιάζει με πάρκο, εντάχθηκε στα Σημαντικά Κοιμητήρια της Ευρώπης (Association of Significant Cemeteries of Europe), στο Ετήσιο Συνέδριο της ΑSCE, που ξεκίνησε στις 5/10 από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τον Δήμο Κηφισιάς εκπροσώπησαν ο αρχιτέκτων και δημοτικός σύμβουλος Πάνος Ραυτόπουλος και η υπεύθυνη για το Κοιμητήριο και πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς Ρένα Πολίτη. Την ξενάγηση των συνέδρων στο Κοιμητήριο ανέλαβε η κυρία Πολίτη, η οποία και μίλησε με θέμα «Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς: γραφική γαλήνη», αναφερόμενη στο Κοιμητήριο από την ίδρυσή του το 1890 έως σήμερα, σε εργασίες που έγιναν και σε αίθουσα του Δημαρχείου Κηφισιάς, ενώ ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος ευχαρίστησε τον Οργανισμό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ένθερμα υποστηρίζουμε τον Συνεδριακό Τουρισμό στην πόλη μας, ιδίως όταν στοχεύει στη διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο «Οργανισμός Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης» επιτελεί ένα σπουδαίο πολιτιστικό ρόλο, αφού αναδεικνύει από άλλη πλευρά τον τρόπο ζωής των κοινωνιών μέσα στο χρόνο, και το βασικό του θέμα περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεαστεί η νεοκλασική κοιμητηριακή τέχνη από την αρχαία ελληνική». Η ASCE λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στους κόλπους της προβάλλονται 179 κοιμητήρια από 22 χώρες.


40

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Social life Κεραμική και γλυπτική, με μυρωδιά θάλασσας Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος, η πριγκίπισσα Αικατερίνη, ο πρέσβης Luigi Η Ειρήνη Νταϊφά με τον μοναδικό και αγαπημένο Marras, ο πρόεδρος του «Lifeline Hellas» δρ Ζήσης Μπουκουβάλας και η Χάρη Τσιμόγιαννη. σύζυγός του δρ Άλκηστη Πρίνου.

Μια βραδιά στην Ιταλία

λοι οι καλεσμένοι στο βερνισάζ της καινούργιας Έκθεσης της Μαρίτσας Τραυλού, «Μαρίτσα Τραυλού. Κεραμική Γλυπτική / 1990-2017», στο Μουσείο Μπενάκη, ενθουσιάστηκαν από τις ευφάνταστες δημιουργίες και κατασκευές της καλλιτέχνιδας. Η Μαρίτσα

Τραυλού, γέννημα-θρέμμα του Μοσχάτου, και προερχόμενη από ναυτιλιακή οικογένεια, λέει: «Η δουλειά μου εδώ και τριάντα χρόνια είναι οι μνήμες και η αγάπη μου για τον κόσμο. Η ίδια η κεραμική, εξάλλου, έχει μνήμη, και αυτήν της την αλήθεια κρατώ ιερή στη ζωή μου».

Η Μαρίτσα Τραυλού με τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη στα εγκαίνια της Έκθεσης.

Η υποψήφια βουλευτής της Ν.Δ. Ιωάννα Γκελεστάθη με την ευγενέστατη δέσποινα της ΒΙΑΝΕΞ, των super Foods και του ΠΑΟ μπάσκετ, Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Ο

ια θαυμάσια βραδιά με ιταλικό χρώμα απόλαυσαν οι υποστηρικτές και καλεσμένοι του «Lifeline Hellas». Στοdinner gala παραβρέθηκε το πριγκιπικό ζεύγος Αλέξανδρος και Αικατερίνη της Σερβίας, υπό την αιγίδα του οποίου και τέθηκε η εκδήλωση. Στην κατοικία του Ιταλού πρέσβη Luigi Marras λοιπόν, έδωσε το παρών όλη η κοσμική Αθήνα στηρίζοντας τον ιερό σκοπό για τον οποίο η πριγκίπισσα Αικατερίνη δημιούργησε τον Η Αλεξία-Στέλλα Μάντζαρη με τον γιο της πριγκίπισσας Αικατερίνης ανθρωπιστικό οργανισμό «Lifeline». David Andrews και τη γυναίκα του δρ Άντζυ Μαργαρίτη.

Μ

Ομορφιά είναι … οιος να μας πει και ποιος να ξέρει καλύτερα τι είναι ομορφιά από τον μετρ του είδους, το μοναδικό Freddy Καλομπράτσο, που μας το απέδειξε και με την παρουσίαση του «Beauty Is…» στο πλαίσιο του τρίτου New Generation Fashion Lines που διοργάνωσε η Άσπα Κόντου. Το παραπάνω μήνυμα μας το μετέδωσε με ένα ξεχωριστό art video, στο οποίο διαφορετικοί άνθρωποι παρουσίαζαν τη «δική» τους ομορφιά, ενώ στο catwalk που ακολούθηςσε πήραν μέρος και απλοί άνθρωποι, αλλά και μαθητές της Σχολής «Freddy Make Up Stage», του Freddy. Η ενδιαφέρουσα εμπειρία ολοκληρώθηκε με πάρτι στο «Fresh Hotel».

Π

Η Νένη Δούκα-Πατέρα με τα παιδιά της, Δημήτρη και Χρυσάνθη Πατέρα.

Ο Freddy με την Άσπα Κοντού, τη Βίκυ Καγιά και μανεκέν.

K. Βασάλος, Μαριλένα Στρατοπούλου-Κιτσοπάνου, ιδρύτρια και ψυχή του ΣΤΟΧΟΥ εδώ και 16 χρόνια.

Με «στόχο» την πρόληψη Κωνσταντίνος Βασάλος βρέθηκε από το «Survivor» Πρεσβευτής του «Στόχου-Πρόληψη» για να μιλήσει στις γυναίκες για την αξία της άθλησης ως πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στο Μετρό Συντάγματος, 27 εξειδικευμένοι γιατροί εξέτασαν δωρεάν όλες τις γυναίκες που επισκέφτηκαν το Περίπτερο Ψηλάφησης του Στόχου... Με τη χορηγία της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρίας GENESIS Pharma.

Ο Δημιοργίες νέων σχεδιαστών.

Μόδα στο Ωδείο Αθηνών ιατί όχι; Και η μουσική και η μόδα τέχνες είναι. Γι’ αυτό και η σχεδιαστική ομάδα της «ALE» παρουσίασε τη συλλογή της για το Φθινόπωρο Χειμώνα ’17-’18 στην Αίθουσα ΝEON του Ωδείου Αθηνών. Θαύμα! Στη νέα κολεξιόν του brand, που αποτελείται από τις σειρές, «Obsession», «Maze», «Strega», τον πρώτο λόγο και στις τρεις, έχει το Minimal Chic, ενώ το floral συναντά το μυστήριο και το urban chic.

Γ

Η Ζέτα Μακρυπούλια επέλεξε floral από τη σειρά Obsession της «ΑLE».


14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

41

ÌÂ ÙËÓ Δ›Ó·

Ο διευθυντής Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου και πρόεδρος του ΑΜΟΡΑ Ελλάδος Ν. Χριστοδούλου, η Ελένη Ι. Δούκα και ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου και μορφωτικός ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας Mikael Hautchamp.

Η Ειρήνη Ι. Δούκα, πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με τον Χρήστο Ζαμπούνη.

Η Ελένη I. Δούκα με τα παιδιά της, Δημήτρη και Χρυσάνθη Πατέρα.

Τιμή από τη Γαλλία για την Ελένη Δούκα ε τα διάσημα του Ακαδημαϊκού Φοίνικα –την ανώτατη τιμή– τιμήθηκε η Ελένη Ι. Δούκα, των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, σε ειδική τελετή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στο Τάγμα του Ακαδημαϊκού Φοίνικα, από τα παλαιότερα στην Ευρώπη, συγκαταλέγονται προσωπικότητες εντός και εκτός Γαλλίας, οι οποίες προάγουν, με το εκπαιδευτικό έργο τους, τη γαλλική

Μ

γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό. Η έγκριση για την απονομή γίνεται από την Γαλλική Δημοκρατία και δίνεται από τη γαλλική κυβέρνηση. Στην εκδήλωση η Ελένη Ι. Δούκα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη θέση που κατέχουν τα Γαλλικά και οι Ξένες Γλώσσες στο πρόγραμμα του Σχολείου, εστίασε στην αμέριστη συμπαράσταση του Γαλλικού Ινστιτούτου σε κάθε καινοτόμο

προσπάθεια, και ευχαρίστησε τη Γαλλική Δημοκρατία για την εξαιρετική τιμή της αναγόρευσής της σε Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα (Chevalier dans l' Ordre des Palmes Academiques). Εξάλλου, και φέτος οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα σημείωσαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας τόσο σε πανεπιστήμια της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Η υπουργός Έλενα Κουντουρά, η Λούλα Αλαφογιάννη, και ο διοργανωτής της εκδήλωσης Κώστας Μαστοράκης, που τη βραβεύει.

Από… δεύτερο χέρι, Τα βραβεία της Θεάς Αρτέμιδας Ο για καλό σκοπό ραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά το πλέον διαδεδομένο «Second Hand Brand Bazaar», στο ξενοδοχείο «President». Πάνω από 2.000 άτομα έκαναν τις αγορές τους, με το πιο φτηνό είδος να αρχίζει από 1 ευρώ. Χορηγός τα MEDI Prinou και υποστηρικτής το «President Ηotel». Τα έσοδα για το MDΑ Eλλάς & το Πηνελόπειο Ίδρυμα.

Π

Ζανέτ Καλαντζάκου, Ζέτα Αντσακλή, Ειρήνη Ντέρου.

Τα χρώματα της Μεσογείου ιαφορετικές όψεις της Μεσογείου, που ενώνει με το γαλάζιο της τρεις Ηπείρους, απαθανατίζουν οκτώ Έλληνες φωτογράφοι στην Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Views of Mediterranean», στο «i-D ProjectArt». Αναζητούν στους βυθούς της «μυθικούς θησαυρούς», ξαποσταίνουν στις δαντελωτές ακρογιαλιές της, ακροβατούν στα σύννεφα που τη στεφανώνουν.

Δ

αναγνωρισμένος διεθνώς μη κερδοσκοπικός οργανισμός Euro American Women’s Council (EAWC), με πρόεδρο και ιδρύτρια τη δραστήρια Ελληνοαμερικανίδα Λούλα Αλαφογιάννη, που σκοπό του έχει την προβολή και ενίσχυση παγκόσμια, της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, καθώς και την προβολή και βράβευση προσωπικοτήτων που έχουν διακριθεί για το επιχειρηματικό και κοινωνικό τους έργο, φέτος διοργάνωσε το 21ο Ετήσιο Παγκόσμιο Συμπόσιο και την Απονομή των «Βραβείων της Θεάς Αρτέμιδος». Το διήμερο των εκδηλώσεων ξεκίνησε από τη Μύκονο και τέλειωσε στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Ανάμεσα στους Έλληνες που βραβεύτηκαν ο Μ. Θεοδωράκης, η υπουργός Έλενα Κουντουρά, ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου της «Κιβωτού

του Κόσμου», η Κατερίνα Παναγοπούλου, η δρ Φ. Πομόνη, η καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, η Ν. Ρούνικ, η Ν. ΤσιτσανούδηΜαλλίδη, ο διακεκριμένος διεθνώς και πρόσφατα πολυ…δημοσιευμένος σχεδιαστής μόδας Βαλαβάνης LASKARIS, ο hair stylist Τάσσος Κορόσσης, η Α. Ανακέφαλου, η εξαίρετη όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά και θαυμάσιος άνθρωπος Νατάσα Ν. Σπαγαδώρου, εκδότης της ιατρικής σπουδαίας και δημοφιλούς ιστοσελίδας «onMed», η δημοσιογράφος και Πρέσβης Καλής Θελήσεως του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας Άντα Ηλιοπούλου. Η Άντα άφησε πίσω της το Παρίσι όπου ζούσε μόνιμα επί χρόνια και ήρθε να βοηθήσει την πατρίδα της μέσω των διεθνών της γνωριμιών στον κόσμο της μόδας και όχι μόνον, που είχε αποκτήσει στην «Πόλη του Φωτός». Η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη βράβευσε τη δημοσιογράφο Άντα Ηλιοπούλου, η Λούλα Αλαφογιάννη και η Daisy Gallagher (βραβεύθηκε).

Η πρόεδρος του MDA Βάνα Λαβίδα, ο χορηγός Αλέξανδρος Πρίνος και η Ανούσκα Ραφαήλ του Οίκου Swarovski.

Από τον Καναδά στην Κύπρο ε αφορμή την ίδρυσή της και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η εταιρία Peter & Pauls Vision Public Co. το γιόρτασε δεόντως στο «Fifty Seven-57» της Γλυφάδας. O Πήτερ Ηλιόπουλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον Καναδά στο χώρο της εστίασης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων με πάνω από 15 εταιρίες, μίλησε για το όραμά του, ενώ έγινε παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας από τον δ/νοντα σύμβουλο Σταύρο Ταμπάογλου. Μίλησε, επίσης, ο σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Κύ-

Μ

Ο Φώτος Πιττάτζης, ο πρέσβης της Κύπρου Κυριάκος Κενεβέζος, ο Πήτερ Ηλιόπουλος και ο Σταύρος Ταμπάογλου.

πρου δικηγόρος Φώτος Πιττάτζης (εταιρία του η Fine Life Group). Τους ομιλη-

τές προσφώνησε η ηθοποιός & σύζυγος του κ. Πιττάτζη, Νικολέτα Καρρά.

Τη δημοσιογράφο Νατάσσα Σπαγαδώρου βραβεύουν ο δήμαρχος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και η Λούλα Αλαφογιάννη.

Ο εφοπλιστής Γιάννης Μελέτης με τη δραστήρια και αξιόλογη σύζυγό του Ελένη Μελέτη, πρόεδρο & ψυχή του Συλλόγου Φίλων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και κυρίως υπεύθυνη για την αναστήλωσή του.


42

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δπ £∞ ¢√Àª∂ ¶√À £∞ ¶∞ª∂

·Ù˙¤ÓÙ· ΘΕΑΤΡΟ

Πάμε μια βόλτα στην… Αθήνα Εμείς φροντίζουμε για τη διασκέδασή σας!

Ο ΦΑΡΟΣ: Mια τρυφερή παραβολή για την εξιλέωση και τη λύτρωση.

Ο ΦΑΡΟΣ, Θ. ΑΘΗΝΩΝ, 210 33312343, Τετ.-Κυρ. 21.15, Σάβ. λαϊκή 18.00, εισιτ. από 10-20 ευρώ, σκηνοθ. Κ. Μαρκουλάκης, μετάφραση Κ. Μαρκουλάκης – Αθανασία Σμαραγδή (& σκηνικά), παίζουν: Κων/νος Μαρκουλάκης, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Νίκος Ψαρράς, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αιμίλιος Χειλάκης. ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ, Β. Νικολαΐδη, Θ. ΑΛΚΜΗΝΗ, 2103428650, Σάβ. 18.30 – Κυρ. 21.30, εισιτ. 10 & 12 ευρώ, σύλληψη, σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαΐδης. Πρωτότυπη συγγραφή - διασκευή - μετάφραση Γιώργος Ξενίας. Σκηνικός χώρος - κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ, παίζουν: Θ. Κουρλαμπάς, Κ. Αρνοκούρος, Κ. Σταυριανίδη.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΖΩΕΣ: O Νόελ Κάουαρντ πάντα μάς συγκινεί…

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΖΩΕΣ, Νόελ Κάουαρντ, Θ. ΓΚΛΟΡΙΑ, 210 3600832, Τετ. 20.00, Πέμ.-Παρ. 21.00, Σάβ. 18.00-21.00, Κυρ. 18.00, εισιτ. από 13-22 ευρώ ανάλογα ημέρας και ζώνης. Μετάφραση - δραματουργική επεξεργασία - σκηνοθεσία Αλέξης Ρίγλης, σκηνικά - κοστούμια Κωνσταντίνος Ζαμάνης, παίζουν: Ζέτα Μακρυπούλια, Αποστόλης Τότσικας, Μιχάλης Οικονόμου, Έφη Γούση, Γεωργιάννα Νταλάρα, Αμαλία Αρσένη, Γιώργος Παπαπαύλου, Παναγιώτης Σούλης. ΑΙΑΣ, Σοφοκλή, Θ. Από ΜΗΧΑΝΗΣ, 21 0523 2097, Τετ.Πέμ. 21.00, εισιτ. από 5-12 ευρώ, μετάφρ. Εν Κύκλω, σκηνοθ. Χ. Σουγάρης, παίζουν: Ν. Σερέτη, Σ. Ράδης, Χριστόδουλος Στυλιανού -Αίας, Ε. Γεωργούλη, Β. Σαμούρκας κ.ά. ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ, Πιραντέλο, STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ, 210 8819571 & 6944 535261, από 16/10 Δευτ. & Τρ. 21.15, εισιτ. 8 & 12 ευρώ, ελεύθερη απόδοση Ροζίτα Σώκου, σκηνοθεσία στίχοι - φωτισμός Γιώργος Λιβανός. Παίζουν: Καίτη Ιμπροχώρη, Νίκος Γιάννακας, Γιάννης Τσιώμου, Μάνος Χατζηγεωργίου, Όλγα Πρωτονοταρίου, Σοφία Μπεράτη, Λίλη Τέγου, Ζωρζέτ Μιρόν, Άγγελος ΔεληΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ… κάρης, Ανδρέας ΖαΜε φόντο την ιταλική επαρχία χαριάδης, Χρήστος του 1950. Μαραθιάς, στο πιάνο η Νίκη Γκουντούμη. ΠΡΟΒΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Θεοδόση Πελεγρίνη, Θ. ΑΛΚΜΗΝΗ, 210 3428650, από 16/10, Δευτ. & Τρ. 19.00, εισιτ. 5, 6 & 10 ευρώ, υπέρτιτλοι αγγλικά - γαλλικά (και διάλογος). Δραματουργική επιμέλεια Ειρήνη Σταματίου, παίζουν: Θεοδόσης Πελεγρίνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Δώρα Χουρσανίδου. ΜΟΛΛΥ ΣΟΥΗΝΗ, Μπράιαν Φρίελ, από την ομάδα ΠΥΡ, Θ. ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Δώμα, από 18/10-14/1/18, Τετ.Πέμ.-Παρ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00, εισιτ. από 8-13 ευρώ,

Να που μέσιασε κι ο Οκτώβρης και αναμένουμε –τι αναμένουμε δηλαδή, το ζούμε ήδη από μέρες– το «Μικρό Καλοκαιράκι». Όμως, πάνε τα υπαίθρια πια, με ζακετούλες και… εντός η διασκέδαση. Σε ανταμοιβή είναι τόσα πολλά, ποικίλα και καλά τα θεατρικάπου μας ικανοποιούν απόλυτα. Ας ξεκινήσουμε με εκδηλώσεις, έργα, Εκθέσεις και μουσικές της εβδομάδας που έρχεται.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ – ΛΑΛΕΖΑΣ, κάθε Σάβ. βράδυ και Κυρ. μεσημέρι στα «9/8», από 14/10. ΠΕΡΑΝ, ΤΟ ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 210 2533896. Γ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ – Μ. ΔΕΝΑΞΑ- Φ. ΤΣΟΡΑΝΙΔΗΣ – Σ. ΝΙΚΑΣ, «Από το ρεμπέτικο στο λαϊκό», κάθε Σάβ. από 14/10, στις 23.00, εισιτ. 3 ευρώ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Ε. ΒΑΛΣΑΜΗΣ – Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ, «Αιγαιοπελαγίτικο Γλέντι», κάθε Κυρ. στις 16.00, από 15/10, εισιτ. 3 ευρώ. GARAZ BAND, στις 22/10, στη ΣΦΙΓΓΑ, στις 21.00, είσοδ. 10 ευρώ με κρασί ή μπίρα.

ΜΟΛΛΥ ΣΟΥΗΝΗ: Μια ανθρώπινη ιστορία με αλληγορία.

παίζουν: Δέσποινα Κούρτη, Αργύρης Ξάφης, Δημήτρης Γεωργιάδης. «ΑΝΤΙ-γόνη» the parody, ΧΥΤΗΡΙΟ, 210 3412313, από 16/10/17 έως 26/2/18, μόνο Δευτέρες 20.30, εισιτ. 5, 8, 13 ευρώ, κείμ.-σκηνοθ. Θ. Κατσαρός, παίζουν: Κ. Τζηλίνης, Σ. Κό-

H ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε παρωδία.

νιαρη, Θ. Κατσαρός, Σ. Καπετάνιου, Ελ. Βρυώνη, Μ. Ρούσσος, Σ. Κωνσταντινίδου, φιλικά σε βίντεο: Χάρης Ρώμας, Μαρία Γεωργιάδου, Δημ. Καμπόλης.

21.15, Σάβ. λαϊκή 18.15, εισιτ. 12, 16, 18 ευρώ, μετάφρ. Ερρίκος Μπελιές, σκηνοθ. Β. Θωμόπουλος, παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Μάριος Αθανασίου, Μαρία Κωνσταντάκη, Βασίλης Ευταξόπουλος, Τζένη Διαγούπη, Πηνελόπη ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ, μονόπρακτο του Τσέχοφ. Πλάκα, Ματίνα Νικολάου, Φραγκίσκος Γιάννης, Εύη Δαέλη, Νίνα Έππα. Παραγωγή Αφοί Μαροσούλη. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ, Θ. ΑΛΚΜΗΝΗ, 6986212511, από 18/10 για 13 παραστάσεις, κάθε Τετάρτη 19.10, εισιτ. 5, 8, 10 ευρώ,σκηνοθ. Έλντα Πανοπούλου, παίζουν: Κατερίνα Παπασιδέρη, Κωνσταντίνος Τσεντούρος, Κωνσταντίνος Φερεντούρος. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕΡΘΑ, (μονόπρακτα Τ. Ουίλιαμς), STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 210 6453330, από 2 έως 31/10, Δευτ. & Τρ. 21.15, εισιτ. 5, 18, 10 ευρώ, μετάφραση και ερμηνεία: Θωμαΐς Κρητικού, Μάρω Μελισσάρη. ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΡΑ, 8 ώρες και 35 λεπτά,Φ. Τσαλίκογλου, Θ. ΣΤΑΘΜΟΣ (μ. Καρατζογιάννη), 211 40 36 322, διασκευή σκηνοθ. Μάνου Καρατζογιάννη, από 20/10/17 έως 1/4/2018, Παρ. & Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00, εισιτ. 5, 10, 12 ευρώ, παίζουν: Κατερίνα Χέλμη, Μάρω Παπαδοπούλου, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Μάνος Καρατζογιάννης. ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10ος χρόνος), Α. Ρήγα – Δ. Αποστόλου, Θ. ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ – ΡΙΑΛΤΟ, 2114107764, Τετ.- Πέμ. 20.00, Παρ. 21.15, Σάβ. 18.00 & 21.30, Κυρ. 17.00 & 20.00, εισιτ. από 1220 ευρώ. ΟΙ ΚΟΡΕΣ της bijoux de kant (ξανά), Γλ. Μπασδέκη, Θ. ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 12, 13, 14, 15 & ΟΙ ΚΟΡΕΣ των Αθηνών, 19, 20, 21, 22/10, στις 21.00, από το Φεστιβάλ Αθηνών, επιστρέφουν ανανε- εισιτ. 10 & 14 ευρώ, παίζουν: Λένα Δροσάκη, Άλκηστις Πουωμένες. λοπούλου και η μουσικός Χαρούλα Τσαλπαρά. SWEENEY TODD, ο δαιμόνιος κουρέας της Fleet Street, στο Μέγαρο Μουσικής - 27, 28/10 & 2/11. LUNGS - ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, Δ. ΛΑΛΟΥ, Θ. TEMPUS VERUM, 210 3425170, από 16/10 έως 19/12, Δευτ.-Τρ. 21.00, εισιτ. 10, 12, 15 ευρώ, Β. Καβαλλιεράτου, Μαξ. Μουμούρης, μετάφρ. Κρίστελ Καπερώνη. LUNGS: μια ιστορία αγάΕΔΟΥΑΡΔΟΣ Ο Β', Κ. Μάρλοπης, αμείλικτα ειλικριου, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ, 210 νής, αστεία και επίκαιρη. 9222300, από 21/10, Σάβ. 21.00, Κυρ. 20.00, εισιτ. 10, 12 ευρώ, μετάφρ. Σ. Βελέντζας, σκηνοθ. -σκηνικά - κοστούμια Κοραής Δαμάτης, με 14μελή θίασο.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΙ ΕΡΗΜΟΣΠΙΤΗΣ, σπαρταριστός!

Μ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ.

ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, Paris Aller Retour - μουσική & γεύσεις από Γαλλία «Όλου του Κόσμου οι Μουσικές», Π. Αμαραντίδη, EL CONVENTO DEL ARTE, 16/10 & 13/11.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΙ ΕΡΗΜΟΣΠΙΤΗΣ, Γιαννακόπουλου – Σακελλάριου, Θ. ΑΘΗΝΑ, 210 8237330, από 18/10, Τετ. & Κυρ. 19.30, Πέμ.-Παρ.-Σάβ. 21.15 & Σάβ. λαϊκή 18.15, εισιτ. από 14-20 ευρώ, σκηνοθ. Β. Θωμόπουλος, παίζουν: Σ. Πούλης, Γ. Μποσταντζόγλου, Θ. Βισκαδουράκης, Α. Κοτσοβούλου, Τ. Βλαστός, Β. Γιακούμαρος, Κ. Κλαψινού, Β. Κουρούπη. Παραγωγή Αφοί Μαροσούλη.

STAND UP COMEDY ΖΗΣΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ - «Πόζα Μηδέν», Θ. ΑΒΑΤΟΝ, 210 3412689, στις 20 & 27/10, στις 21.30, εισιτ. 8 & 10 ευρώ.

ΟΤΑΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ: ξεκαρδιστικό μυστήριο φόνου.

ΟΤΑΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τζακ Σάρκεϊ, Θ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131, 210 3450922, Τετ. & Κυρ. 19.30, Πέμ.-Παρ.-Σάβ.

Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, του Δημήτρη Μπασλάμ, παράσταση με κούκλες και ζωντανή μουσική επί σκηνής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτες τάξεις Δημοτικού, στον «Ελληνικό Κόσμο» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «ΘΕΑΤΡΟΝ», από 15/10 κάθε Κυρ. στις 11.00 έως τέλη Νοεμβρίου, εισιτ. 6 & 8 ευρώ.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΦΟΝΟ, του Σολ Μπλακ, από τις Εκδόσεις BELL, αστυνομικό –δυνατό– θρίλερ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΝΙΤΑ ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Unspoken», σειρά σχεδίων μεγάλων διαστάσεων σε plexiglass, από 12/10 έως 4/11, στην αίθουσα Τέχνης «ε κ φ ρ α σ η – γιαννα γραμματοπουλου». ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,ζωγραφική, από 17/10 έως 4/11, στην «Dépôt Αrt gallery». ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – Έκθεση κόμικς «Διαδρομές και αναμνήσεις: Δήμος Ζωγράφου 70 χρόνια». Από 18/10/17 έως 20/1/18. ΔΙΚΑΙΑ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ, «Ρευστοί Τόποι», στην «gallery genesis», από 19/10 έως 11/11, επιμέλεια Ίρις Κρητικού, καλλιτεχνική δ/νση Γιώργος Τζάνερης.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

43

Ταμίλα Κουλίεβα Ως μαντάμ Ορτάνς στον «Αλέξη Ζορμπά»

Ηλέκτρα.

,,

Με τον σύζυγό της Γρηγόρη Καραντινάκη και… καστανή.

«Ασχολούμαι καιρό τώρα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζούμε σε μια εποχή που καταπατούνται με πολλούς και διάφορους τρόπους και πιστεύω πως είναι ένας χώρος που έχει την ανάγκη και την υποστήριξη όλων μας!»

Με τον Δημήτρη Τάρλοου «Στην Υπόθεση της οδού Λουρσίν» και… ξανθιά.

«Ο ρόλος σε ακολουθεί παντού» «Αναζητώ ενδιαφέρουσες προτάσεις για έργα» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

σημερινή καλεσμένης μας γεννήθηκε στη Μόσχα, σπούδασε Σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο Πολιτισμού της Μόσχας και Υποκριτική στο Kρατικό Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου της Μόσχας (VGIK), όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στις Καλές Τέχνες. Δίδασκε τεχνικές αυτοσχεδιασμού στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ήταν ενεργό μέλος της θεατρικής ομάδας «Ουζάτσοφκα», και συμμετείχε σε τέσσερις ρωσικές ταινίες. Από το 1992 διδάσκει Υποκριτική και Αυτοσχεδιασμό σε πολλές δραματικές σχολές, ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες πρεμιέρας», είναι επίτιμο μέλος του Σλαβικού Πανεπιστημίου του Μπακού, και έχει τιμηθεί με μετάλλια και για το φιλανθρωπικό της έργο. Έχει παίξει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους σε κινηματογράφο, σίριαλ και θέατρο, από Επίδαυρο μέχρι παιδικό. Από το καλοκαίρι, και τώρα μετά τις 20 Οκτωβρίου, πρωταγωνιστεί στον υπέροχο «Αλέξη Ζορμπά» σε υπερπαραγωγή Αφών Τάγαρη. Μαζί μας η Ταμίλα Κουλίεβα.

Η

Κυρία Κουλίεβα, μιλήστε μας για τα παιδικά σας χρόνια στη Μόσχα, πώς ήσασταν σαν κοριτσάκι; «Όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, παιχνίδι, διάβασμα, προπόνηση στο καλλιτεχνικό πατινάζ, πιάνο... και πολλά όνειρα! Ευτυχισμένα χρόνια!». Η αγάπη σας για το Θέατρο πώς άρχισε; «Διάβασα στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, ένα έργο του Γκόγκολ, που ήταν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μου άρεσε πολύ και αποφάσισα ότι θέλω να το σκηνοθετήσω. Έτσι κατέληξα να σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Πολιτισμού της Μόσχας στο Τμήμα Σκηνοθεσίας, το ένα έφερε το άλλο, τελείωσα από εκεί, και ύστερα πέρασα στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου (VGIK) στο Τμήμα της Υποκριτικής, μετά ήρθαν και οι πρώτες μου ταινίες στη Ρωσία, όπως και οι πρώτες μου παραστάσεις. Φυσικά, θέατρο

πήγαινα από παιδί, γιατί το αγαπούσαν πολύ οι γονείς μου!» Πώς πήρατε τη μεγάλη απόφαση να έρθετε στην Ελλάδα; Έρωτας ήταν η αιτία; «Ο Έρωτας... “Δεινόν τούτο γε έρωτας”». Υπήρχε τίποτα κοινό μεταξύ Μόσχας και Αθήνας, εκτός από τον καιρό, δυσκολευτήκατε να προσαρμοστείτε; «Δεν υπήρχαν τότε και πολλά κοινά. Τότε υπήρχε ακόμα η Σοβιετική Ένωση, η εποχή της Περεστρόικα, αλλά ήταν ένα διαφορετικό σύμπαν. Ο καιρός ίσα-ίσα δεν με απασχόλησε καθόλου, όλοι όσοι ζούνε στο χιόνι, ονειρεύονται τη θάλασσα και τον ήλιο!». Γνωρίσατε το σύζυγό σας όταν σπουδάζατε ακόμη. Είπατε μόλις τον είδατε, «αυτός θα είναι ο σύντροφος της ζωής μου»; «Φυσικά και ναι!» Είστε στην ίδια δουλειά με τον άνδρα σας. Πόσο θετικά ή αρνητικά επηρεάζει τη σχέση του ζευγαριού αυτό; «Και θετικά και αρνητικά, διαφωνούμε σε πολλά, συμφωνούμε σε άλλα τόσα, τον συμβουλεύομαι και με συμβουλεύεται». Πιστεύετε ότι αν μένατε στην πατρίδα σας θα κάνατε μεγαλύτερη καριέρα; «Δεν με ενδιέφερε ποτέ η καριέρα. Αυτό που αναζητούσα και αναζητώ ήταν οι ενδιαφέρουσες προτάσεις, και οι ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές συνεργασίες. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που κάνω, δεν έχει ενδιαφέρον». Μικρομάνα και εργαζόμενη. Πώς τα καταφέρατε; «Ούτε καν που το σκέφτηκα. Όλα ήρθαν φυσιολογικά, δεν υπήρχε ποτέ κάποια δεύτερη σκέψη επ’ αυτού. Αν και για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές αισθανόμουν πως “κλέβω” χρόνο από τον Στέφανο, και αυτό γιατί η Υποκριτική σού “επιβάλλει” άλλη συνθήκη ζωής. Την Υποκριτική δεν την αφήνεις στον εργασιακό σου χώρο, το

θέατρο ή το πλατό και συνεχίζεις την υπόλοιπη μέρα σου. Ο ρόλος σε ακολουθεί παντού. Αλλά πολλές φορές ο Στέφανος με βοηθούσε να χαλαρώσω και να δω καλύτερα τα πράγματα!». Τι «συμβουλέψατε» το γιο σας; «Να κάνει πολλά όνειρα, να τα κυνηγήσει και να είναι ο εαυτός του!». Σκέφτεται καθόλου να φύγει στο εξωτερικό; Σπούδασε μηχανικός και έχει κάμψη η δουλειά σ’ αυτή την ειδικότητα… «Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός, Τεχνολογίας Υπολογιστών, δεν ανησυχώ για τον Στέφανο, γιατί του αρέσει αυτό που κάνει, έχει στόχους, σκέφτεται διάφορα, έχει υπομονή. Άρα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα βρει το δρόμο του!». Το πιο παράτολμο που έχετε κάνει; «Να κάνω θέατρο στην Ελλάδα, σε μια γλώσσα που δεν ήταν η μητρική μου, και να πρωταγωνιστήσω στην Επίδαυρο!». Τηλεόραση, Θέατρο, ή Κινηματογράφος; «Όλα φυσικά. Διαφοροποιείται η τεχνική, και αυτές οι εναλλαγές και η αναζήτηση είναι που κάνει ενδιαφέρον το ταξίδι». Κοκκινομάλλα, ξανθιά ή μελαχρινή; «Οι ρόλοι είναι η αφορμή για τις εξωτερικές μου αλλαγές!». Αισιόδοξη, απαισιόδοξη ή ψύχραιμη; «Αισιόδοξη θα έλεγα... και λίγο ψύχραιμη...». Ο χρόνος φίλος ή εχθρός σας; «Ο χρόνος δεν είναι ούτε φίλος μου ούτε εχθρός μου. Είναι μια πραγματικότητα που δεν σταματάει. Εκτός από την Τέχνη. Είναι το μοναδικό πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας που διεκδικεί την αιωνιότητα».

ŒÚˆÙ·˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›·! Η Ταμίλα Κουλίεβα ήρθε στην Ελλάδα, ακολουθώντας τον έρωτα της ζωής της, τωρινό της σύζυγο και πατέρα του παιδιού της σκηνοθέτη Γρηγόρη Καραντινάκη, στις αρχές της δεκαετίας του '90. Γνωρίστηκαν όταν εκείνος σπούδαζε Σκηνοθεσία και εκείνη Υποκριτική. Και το γάμο τους κράτησε ζωντανό, όπως είπε, η ανεξαρτησία και η απόσταση. Στις εκλογές είχε την τελευταία –τιμητική– θέση στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι να βγει βουλευτής, αλλά για να δηλώσει τη στήριξή της στο κόμμα και στα κοινά.

Με τη λογική ή την καρδιά πράττετε; «Ανάλογα το κόστος! Αλλά βασικά πιστεύω πως με την καρδιά πράττω και το ένστικτό που είναι κάτι ανάμεσα στα δύο». Έχετε υποδυθεί πάρα πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Πόση κατάθεση ψυχής; Και όταν σβήσουν τα φώτα η Ταμίλα φεύγει μόνη και αφήνει την ηρωίδα της στο καμαρίνι; «Όπως προανέφερα, για μένα ο ρόλος είναι ένα ταξίδι που αρχίζει από τη στιγμή που μου τον προτείνουν, και δεν τελειώνει ποτέ. Διότι πάντα, με κάποιο μαγικό τρόπο, ο ένας ρόλος ενυπάρχει μέσα στον άλλο, και όλοι μαζί μέσα μου!». Τι σας ξεκουράζει; «Η θάλασσα!». Το μότο με το οποίο πορεύεστε στη ζωή; «‘‘Σπεύδε βραδέως’’» και ‘‘Συν Αθηνά και χείρα κίνει’’». Υποδύεστε φέτος στον «Αλέξη Ζορμπά» τη μαντάμ Ορτάνς. ρόλο με τον οποίο η Λίλα Κέντροβα πήρε το Όσκαρ. Μελετήσατε καθόλου την υποκριτική της, ή την αποδίδετε σύμφωνα με τις υποδείξεις του σκηνοθέτη; «Πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του σκηνοθέτη, ιδίως όταν είναι ο Σταμάτης Φασουλής. Οποιοδήποτε υλικό και προτάσεις που γίνονται εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύμπαν, που είναι η παράσταση, της οποίας υπόλογος είναι ο σκηνοθέτης». Και προσεχώς; Το ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ «Αθήνα καλεί Μόσχα», συνεχίζεται; «Ελπίζω, εύχομαι και θέλω να συνεχιστεί. Είναι κομμάτι της ζωντανής μου σχέσης με τις δύο μητρικές μου, πια χώρες, Ελλάδα και Ρωσία. Επίσης ασχολούμαι καιρό με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι ένας χώρος που έχει την ανάγκη και την υποστήριξη όλων μας!».


44

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∞ƒøª∞

Οργανώστε έξυπνα τα κοσμήματά σας

Á˘Ó·›Î·˜ ΥΛΙΚΑ

Σούπα με καρύδα και καλαμπόκι 4 καλαμπόκια 3/4 φλ. γάλα καρύδας 1 φλ. παγάκια 1/2 κ. γ. σκόνη κάρι με ήπια γεύση Θαλασσινό αλάτι Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 1 φλ. ψητό κοτόπουλο μαδημένο

∏ Ã∂πƒ√Δ∂ƒ∏ ª∂ƒ∞ 1 ήπια καυτερή κόκκινη πιπεριά σε πολύ λεπτές φέτες 3 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος κόλιανδρος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάλτε τα καλαμπόκια σε ένα πιάτο που να μπαίνει σε φούρνο μικροκυμάτων, σκεπάστε τα με νωπό χαρτί κουζίνας και ψήστε τα σε υψηλή θερμοκρασία για 5 λεπτά. Ξεπλύνετε τα καλαμπόκια με παγωμένο νερό και καθαρίστε τα «μουστάκια» πριν κόψετε με ένα μαχαίρι τα σπυριά τους, μαζεύοντας με το μαχαίρι σας τους χυμούς από το κοτσάνι. Κρατήστε στην άκρη 1/4 φλ. σπυριά καλαμποκιού και βάλτε τα υπόλοιπα μαζί με τους χυμούς τους σε ένα μπλέντερ μαζί με το γάλα καρύδας. Χτυπήστε το μείγμα σε δυνατή ταχύτητα, καθαρίζοντας τακτικά τα τοιχώματα του μπολ, μέχρι να γίνει πολύ λείο. Στη συνέχεια προσθέστε τα παγάκια και χτυπήστε ξανά τη σούπα μέχρι να λιώσει ο πάγος και να κρυώσει το φαγητό σας. Προσθέστε τη σκόνη κάρι και αλατοπίπερο και μοιράστε τη σούπα στα μπολ σερβιρίσματος, αφού πρώτα βάλετε από πάνω το κοτόπουλο, την πιπεριά, τον κόλιανδρο και τα σπυριά του καλαμποκιού.

Δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη να μας το πει, αφού όλοι ξέρουμε ότι η Δευτέρα είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας, ωστόσο η επιβεβαίωσή της μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Η Δευτέρα, λοιπόν, είναι πραγματικά η χειρότερη μέρα, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη.

ΥΛΙΚΑ

Διαιτητικά cupcakes Για τα cupcakes 1/2 φλιτζάνι τριμμένο καρότο από 2 καρότα 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο 1 αυγό 1/2 φλιτζάνι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά γιαούρτι 110 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 3/4 κουταλάκι του γλυκού σόδα 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη

Καυτοί… ρόλοι Οι υποκριτικές ικανότητες στην κρεβατοκάμαρα δεν χρειάζεται να αξίζουν Όσκαρ, είναι όμως απαραίτητες αν θέλουμε να διατηρήσουμε το αρχικό πάθος στις μακροχρόνιες ερωτικές μας σχέσεις. Βασικοί ρόλοι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που εγγυώνται φαντασία στα ύψη και διάθεση… στο Έβερεστ, είναι ο δάσκαλος με τη μαθήτρια, ο ασθενής και η νοσοκόμα, ο αστυνομικός και η καταζητούμενη, και το αφεντικό και η υπηρέτρια!

1/2 φλιτζάνι κακάο 1/2 φλιτζάνι ζεστό νερό Για τη γκανάζ 120 γραμμάρια κουβερτούρα, κατά προτίμηση γλυκόπικρη 1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Για τα cupcakes: Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 180°C. Τρίβετε τα καρότο στη λεπτή επιφάνεια του τρίφτη και στη συνέχεια στραγγίζετε το καρότο καλά, για να βγάλει όλα τα περιττά υγρά. Βάζετε σε ένα μπολ το τριμμένο καρότο μαζί με το ηλιέλαιο, το αυγό, το γιαούρτι, γάλα, και ανακατέψτε καλά. Στη συνέχεια, ανακατέψτε το αλεύρι με το κακάο και προσθέστε τα στο μείγμα καρότου, για να ανακατέψετε και πάλι καλά. Τέλος, βάλτε το ζεστό νερό και συνεχίστε το ανακάτεμα. Ρίξτε το μείγμα σε 12 θέσεις για μάφινς με χαρτάκια και ψήστε για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς, στη δεύτερη σκάλα με αντιστάσεις, πριν βουτήξετε τα cupcakes μέσα στην γκανάζ και σερβίρετε τα γλυκά σας. Για την γκανάζ: Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεστάνετε την κρέμα γάλακτος με βούτυρο για λίγα λεπτά, να πάρει μια βράση. Ρίξτε το μείγμα στην ψιλοκομμένη κουβερτούρα και ανακατέψτε απαλά με μια μαρίζ πριν το αφήσετε στην άκρη να κρυώσει.

λες οι γυναίκες έχουμε πολλά κοσμήματα, αληθινά και ψεύτικα, για διαφορετικές περιπτώσεις, και η σωστή αποθήκευσή τους όχι μόνο διασφαλίζει ότι δεν θα τα χάσουμε έτσι ξαφνικά, αλλά μπορεί να δώσει και πολλούς πόντους στη διακόσμηση του προσωπικού μας χώρου. Για του λόγου το αληθές, ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να οργανώσουμε τα κοσμήματά μας είναι να χρησιμοποιήσουμε κουτάκια διαφόρων μεγεθών και σχημάτων. Μπορούμε για παράδειγμα να διαλέξουμε ένα από τα συρτάρια της τουαλέτας μας και να τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό τα κουτάκια όπως μας αρέσουν ή μας βολεύουν. Εάν, μάλιστα, έχουμε κάποια επιπλέον συρτάρια, μπορούμε να προσθέσουμε μερικά διαμερίσματα και διαχωριστικά μέσα σε αυτά, για να αποθηκεύουμε εύκολα όλα τα κολιέ, τα σκουλαρίκια και τα δαχτυλίδια μας. Τα ράφια τοίχου μπορεί να αποδειχτούν επίσης ένα πολύ ευέλικτο έργο οργάνωσης και εξοικονόμησης χώρου, συνδέοντας, λόγου χάρη, ένα ράφι με γάντζους για να κρεμάσετε τα αξεσουάρ μας. Αν έχουμε φτιάξει μια δική μας γωνιά ομορφιάς μπορούμε, επίσης, να τοποθετήσουμε εκεί κάποια εκλεκτής ποιότητας ποτήρια ή κούπες τσαγιού, και να βάλουμε διάφορα κοσμήματα σε αυτά, έτσι ώστε να

O

αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της διακόσμησής μας. Ακόμα και ένας μεταλλικός τρίφτης μπορεί να είναι ιδανικός για τα σκουλαρίκια μας. Οι μικρές τρυπούλες που έχει μας επιτρέπουν να κρεμάσουμε πολλά σκουλαρίκια, ενώ ταυτόχρονα είμαστε σε θέση να τα βλέπουμε όλα, για να επιλέξουμε κάθε φορά αυτό που θέλουμε χωρίς να χάσουμε κούμπωμά τους ποτέ ξανά.

1

2

3

4

Αν νιώθετε κουρασμένες αλλά οι υποχρεώσεις δεν σας επιτρέπουν καμιά ανάπαυλα για να κρατηθείτε στις επάλξεις, επιλέξτε να φάτε καρύδια, που περιέχουν ωμέγα-3 και α-λινολενικό οξύ, μέλι, που είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες και αντιοξειδωτικά συστατικά, πιπεριές, που καταπολεμούν το στρες και περιέχουν βιταμίνη C, πράσινο τσάι, που περιέχει καφεΐνη L-θεανίνη, και φασόλια, που χορταίνουν και αδυνατίζουν.

Μια ερώτηση που απασχολεί τις εγκυμονούσες είναι αν μπορούν να βάψουν τα μαλλιά τους. Σαφώς την απάντηση πρέπει να δώσει ο γυναικολόγος τους, απλά σημειώνεται και η άποψη της hair colorist Μέλανι Σμιθ, που επιμένει πως είναι απόλυτα ασφαλές για μια έγκυο να βάφει τα μαλλιά της αφού ακόμα και οι μόνιμες, μη φυτικές, βαφές δεν δημιουργούν πρόβλημα.

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο καλύτερος τρόπος για επίπεδη κοιλιά είναι η καθημερινή άσκηση, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες τροφές που βοηθούν στην επίτευξη του στόχου σας. Αυτές είναι το υψηλό σε πρωτεΐνες γιαούρτι, τα μούρα, οι ξηροί καρποί, το ψάρι και η σόγια, αλλά και τα αυγά, τα μήλα, η πράσινη σαλάτα, το αβοκάντο και η κινόα.

Το πιο βρώμικο σημείο σε ένα εστιατόριο δεν είναι το μπάνιο ή το πόμολο της εξώπορτας, αλλά ο κατάλογος με τα φαγητά και το αλατοπίπερο! Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, κάθε τέτοιο βαζάκι έχει πάνω του κατά μέσο όρο περίπου 11.600 βακτήρια! «Τα περισσότερα αλατοπίπερα καθαρίζονται μόνο όταν έχουν εμφανείς λεκέδες», εξηγεί ο Τζόνας Σίκλερ από το consumersafety.org.


14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Στον εισαγγελέα η «Ελεύθερη Ώρα» Προκαταρκτική εξέταση για τυχόν παραβίαση του ρατσιστικού νόμου διενεργούν οι εισαγγελικές Αρχές, με αφορμή το πρωτοσέλιδο της επομένης από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αλλαγή φύλου. Σχετική παραγγελία έδωσε ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Να σημειωθεί ότι έντονες αντιδράσεις υπήρξαν ακόμη από τα κόμματα, Οργανώσεις, αλλά και την ΕΣΗΕΑ. Όπως αναμενόταν, σάλος προκλήθηκε και στα κοινωνικά δίκτυα.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

45

Αναβάθμιση για τη Μάρα Τη διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του τηλεοπτικού σταθμού STAR ανέλαβε η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα, η οποία θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει καθημερινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το γεγονός γνωστοποίησε ο σταθμός με ανακοίνωσή του, με την οποία διέψευσε και τις φήμες ότι ο κ. Κωστής Τσιακανίκας μετακομίζει για το Mega. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένει στο δυναμικό του Star και θα αναλάβει σύντομα το συντονισμό νέας δραστηριότητας στο χώρο της ενημέρωσης.

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Ανατροπές για «Nomads», «Voice» και «Τατουάζ»! Πώς αποτυπώνεται η τηλεθέαση στους πίνακες της Nielsen άθε πρωί και μια νέα έκπληξη έρχεται από τους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen. Ειδικά στην prime time ζώνη το ποιος θα ηγείται της κούρσας είναι κάτι που δεν μπορείς να μαντέψεις εύκολα. «Nomads», «The Voice» και «Τατουάζ» κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στην τηλεθέαση, και το αποτέλεσμα της περασμένης Τετάρτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο γενικό σύνολο το «Τατουάζ» βρίσκεται στην κορυφή, όμως τη δεύτερη θέση έπιασε το «Voice» αφήνοντας το «Nomads» μία θέση χαμηλότερα! Στο δυναμικό κοινό το reality επιβίωσης του ΑΝΤ1 συνεχίζει να ηγείται, ωστόσο, το «talent show» του ΣΚΑΪ και το σίριαλ του Alpha ακολουθούν σε μικρή απόσταση.

Κ

Όλα εύθραυστα, ευάλωτα και ευμετάβλητα φέτος στην prime time των μεγάλων καναλιών. Τα στελέχη θα αργήσουν ακόμα να κοιμηθούν ήσυχα… Αναλυτικά οι μετρήσεις τηλεθέασης

ΓΕΝΙΚΟ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ – 23,4% THE VOICE OF GREECE – 22,5% NOMADS – 19% SURVIVAL SECRET – 8,2%

«Καρφιά» Τανιμανίδη για «Nomads» και «Survival Secret»! Ο Σάκης Τανιμανίδης μπορεί αυτό το διάστημα να βρίσκεται στη θέση του κριτή στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», κάτι που κάνει με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, ωστόσο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το δεύτερο μισό της σεζόν, όπου θα βρεθεί και πάλι στην παρουσίαση του «Survivor». «Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει», λέει η παροιμία, και ο Σάκης Τανιμανίδης αν και δεν δηλώνει τηλεθεατής του «Survival Secret» και του «Nomads», τα «έσφαξε με το γάντι» λέγοντας πως παραμένουν μίμηση του «Survivor»… Μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος, γιατί λένε ότι η μίμηση είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακείας. Οπότε, νιώθω πολύ κολακευμένος που μετά την επιτυχία του “Survivor”, βγαίνουν όλα αυτά το “Survival”, το “Nomads”, που μπορεί να είναι και πολύ καλές εκπομπές, απλά παραμένουν η μίμηση του “Survivor”, αυτό είναι το μόνο τους αρνητικό».

ΔΥΝΑΜΙΚΟ NOMADS – 24,7% THE VOICE OF GREECE – 21,2% ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ – 19,5% SURVIVAL SECRET – 7,3%.

Οι «Παντρεμένοι έχουν ψυχή» έκαναν 52,4% στην επανάληψή τους! Μία σειρά την οποία έχουμε δει κατ’ επανάληψη στον ΑΝΤ1, το «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», σαρώνει ακόμα και σήμερα σε νούμερα τηλεθέασης. Αν και προβάλλεται στις 6 το πρωί, την περασμένη Τετάρτη σημείωσε 12,6% στο γενικό σύνολο και 52,4% στο νεανικό κοινό. Αντίστοιχα νούμερα καταγράφει και τις υπόλοιπες ημέρες, δίνοντας υψηλό lead in στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαδάκης και ξεκινά στις 06.45. Την Τετάρτη μάλιστα, η ενημερωτική εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη έκανε 29,3% στο γενικό σύνολο και 20,5% στο δυναμικό κοινό.

Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η Σία Κοσιώνη Το ρόλο της μητέρας απολαμβάνει εδώ και μία εβδομάδα η Σία Κοσιώνη, φέρνοντας στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3,5 κιλών στο μαιευτήριο «Μητέρα». Αυτό είναι το πρώτο παιδί για τη δημοσιογράφο και το τέταρτο για το σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη. Την εγκυμοσύνη της είχε δημοσιοποιήσει η ίδια η παρουσιάστρια τον Μάιο, με μια ανάρτησή της στο Facebook, ζητώντας την... κατανόηση του κοινού, καθώς για κάποιο διάστημα, όπως έλεγε τότε, τις ειδήσεις θα τις παρουσίαζαν δύο! Το ζευγάρι, που είναι μαζί σχεδόν τέσσερα χρόνια, είχε αποφασίσει να παντρευτεί τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο τους πρόλαβε ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ο γάμος, που εν τέλει έγινε στο Καρπενήσι, πήρε μια μικρή αναβολή.

Συνεχίζεται το «Survival Secret» Ελεύθερα θα μπορεί ο τηλεοπτικός σταθμός «Ε» να χρησιμοποιεί τη λέξη «Survival, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ΣΚΑΪ να απαγορευτεί, ισχυριζόμενος ότι η προβολή του «Survival Secret» προκαλεί σύγχυση στο τηλεοπτικό κοινό, λόγω της καθιέρωσης στην αγορά και της φήμης που απολαύει το σήμα «Survivor». Η αίτηση στρεφόταν κατά της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του EPSILON, και ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Σίγησε ο ΒΗΜΑ FM Ο ραδιοσταθμός Βήμα FM σταμάτησε να εκπέμπει, καθώς λόγω των οφειλών κόπηκε η παροχή ρεύματος του πομπού στον Υμηττό. Στο γεγονός αναφέρθηκε η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ανακοίνωσή της, στην οποία σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι δημοσιεύματα και «διαρροές» που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, θέλουν να παρουσιάσουν τη συνέχιση λειτουργίας του ραδιοσταθμού ως ασύμφορη, εξαιτίας της κακοδιαχείρισης της προηγούμενης διοίκησης. «Σαφώς προέρχονται από συγκεκριμένους κύκλους της νέας διοίκησης, είναι άκρως παραπλανητικά και σκοπό έχουν να καλύψουν την εσκεμμένη ανυπαρξία της τελευταίας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Επιστρέφει στον Alpha η «Αυτοψία» Η «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ επιστρέφει στη βραδινή ζώνη του Alpha την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 24.00. Στην ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται ότι «ο Αντώνης Σρόιτερ, με την κάμερα της εκπομπής, θα βρίσκεται εκεί που γεννιέται η είδηση, θα συναντά τους πρωταγωνιστές των θεμάτων, και με αποκαλυπτικές συνεντεύξεις θα παρουσιάζει όλες τις πλευρές των γεγονότων. Τα αίτια, τα κίνητρα, τις συνέπειες, τις αντιδράσεις. Θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ιστορίες που έχουν κάτι σημαντικό να μας δείξουν, άνθρωποι που έχουν κάτι ενδιαφέρον να μας πουν».

Η Μηχανή του Χρόνου στην Cosmote TV H βραβευμένη εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο έρχεται στην τηλεοπτική στέγη της COSMOTE TV με νέα επεισόδια. Η 13η σεζόν κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE HISTORY το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, στις 20.00, με ένα δίωρο αφιέρωμα στην επέτειο του «ΟΧΙ», ενώ τα επόμενα νέα επεισόδια θα προβάλλονται από τις 6 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα βράδυ, στις 21.00.

Τι θα κάνει ο Μπογδάνος Καλεσμένος στην εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου», στο Star, ήταν την περασμένη εβδομάδα ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΑΝΤ1 είπε ότι «ο Γιάννης Λάτσιος και ο Γιώργος Λιάγκας είναι εξαιρετικοί», αλλά «η πρόταση δεν κάλυψε τις ανάγκες μου, και δεν εννοώ τις οικονομικές ανάγκες μου». Μιλώντας, δε για τα νέα του σχέδια ανέφερε: «Δεν μπορώ να κάνω ψυχαγωγία, όπως την εννοούμε στην Ελλάδα, που σου βουλώνει το στόμα. Ευχαριστώ τα κανάλια για τις προτάσεις που μου έκαναν. Αλλά ξέρετε πως όταν αναλαμβάνεις ψυχαγωγική εκπομπή, με τους ιδιοκτήτες να σου λένε να δείχνεις ωραίες κοπέλες και χαρούμενα θέματα, δεν μπορείς να γυρίσεις τη συζήτηση σε κάτι πιο σοβαρό. Από δύο κανάλια, και σε συνεργασία με τον Πέτρο Κωστόπουλο, υπήρξε επίσης μία πολύ τιμητική πρόταση».


46

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα ο Βαγγέλης Μαρινάκης πέρασε το κατώφλι των εγκαταστάσεων του πρώην ΔΟΛ (Συγγρού 340), για να συναντηθεί με τους διευθυντές των εφημερίδων και των υπολοίπων Μέσων του ομίλου. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε στις 17.00 της Τρίτης και αποχώρησε πε-

ρί τις 20.20. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πολύωρη συνεργασία με τους διευθυντές των εφημερίδων «ΒΗΜΑ» και «ΝΕΑ» Αντώνη Καρακούση και Παναγιώτη Λάμψια αντίστοιχα, καθώς και με τα στελέχη της εταιρίας Γιώργο Μαντέλα και Γιώργο Δήμα. Αν και το περιεχόμενο των συζητήσεων του νέου ιδιοκτήτη με

τους διευθυντές του Οργανισμού δεν έγινε γνωστό, εικάζεται, λόγω και της πολύωρης διάρκειας, ότι η επίσκεψη δεν είχε μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Προφανώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των εφημερίδων και για άλλα εκκρεμή ζητήματα (εργασιακά και γραφειοκρατικά).

¶·Ú· ∫∞ª∂ƒ∞

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Απεργία πείνας για τον ΕΔΟΕΑΠ Δύο δημοσιογράφοι, η Τζώρτζια Κοντράρου και η Αφροδίτη Υψηλάντη, ξεκίνησαν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενες για την οικονομική καταστροφή του Ταμείου Υγείας και Επικούρησης των δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ). Και οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονται κάτω από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), επί της οδού Ακαδημίας, κάνοντας γνωστό το πρόβλημα στους διερχομένους. Είχε προηγηθεί ανάλογο εγχείρημα από το δημοσιογράφο Θεόδωρο Βαρίκο, ο οποίος όμως αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Να σημειωθεί ότι το Ταμείο των δημοσιογράφων, μολονότι βιώσιμο, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης μετά την κατάργηση του βασικού πόρου του (αγγελιόσημο) από την κυβέρνηση, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η εξομολόγηση της Ελένης Καλεσμένη της Ελένης Μενεγάκη ήταν το μεσημέρι της Πέμπτης η Ζέτα Μακρυπούλια. Η παρουσιάστρια σε παιχνίδι ερωτήσεων που έπαιζε με την καλεσμένη της, τη ρώτησε για το αν έχει ξοδέψει χρήματα για να αγοράσει κάτι πολύ ωραίο, αλλά τελικά άχρηστο, και τελικά να απαντά η ίδια για τον εαυτό της στη δική της ερώτηση. «Θυμάμαι την πιο ανόητη σπατάλη που είχα κάνει. Τα πρώτα καλά χρήματα που είχα βγάλει από τη δουλειά μου, δηλαδή μιλάω για το “Πρωινό κοκτέιλ” ή τη “Mega Banca”, είχα δώσει όλο μου το πρώτο μηνιάτικο, που δεν ήτανε και λίγο, και είχα πάρει ένα πολύ ωραίο κόσμημα για το λαιμό. Το θαύμαζα, δεν είχα να φάω όμως και πήγαινα στη μάνα μου και της έλεγα “μαμά, δώσε μου ένα ταλιράκι”, και μου έλεγε, “φύγε, σε κλωτσιές θα σου το δώσω, πού πήγαν τα λεφτά σου;”», σημείωσε η παρουσιάστρια εξιστορώντας την περιπέτειά της.

Αγωγή για την «Ευρώπη» Αγωγή κατά του Capital.gr και του εκδότη Θεοχάρη Φιλιππόπουλου κατέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΗΓΑΣΟΣ Φώτης Μπόμπολας για δημοσιεύματα που αφορούσαν την εμπλοκή του στην υπόθεση της κατάρρευσης του πρακτορείου διανομής ΕΥΡΩΠΗ και των χρεών προς εκδοτικές επιχειρήσεις, στο οποίο η εταιρία του υπήρξε μέτοχος και ο ίδιος μέλος του διοικητικού του συμβουλίου. Με την αγωγή αξιώνει ως αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 200.000 ευρώ.

Επιστρέφει στο «Πρωινό» η Ζαρίφη Στην πρωινή ζώνη του AΝΤ1 επιστρέφει η Κατερίνα Ζαρίφη, στην παρέα του «Πρωινού», και ήδη έκανε το πρώτο δοκιμαστικό. Άλλωστε, ανήκει στο δυναμικό του Ομίλου ΑΝΤ1, καθώς με τον Θανάση Πασσά παρουσιάζουν καθημερινά την εκπομπή «Talking Nomads» στο Netwix.

∂∫Δ√™ ™Àá√Δ∏Δ∞™

ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΟΛ

Ανανεωμένο το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ σελίδα γυρνά η Δημόσια Τη Νέα λεόραση, με νέα πρόσωπα και νέ-

ες εκπομπές, που κάνουν πρεμιέρα μεθαύριο, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, από τις 05.45 έως και τις 10.00 ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Μαίρη Πολάλη μεταφέρουν την «ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ» της ημέρας σε μια ενημερωτική ζώνη που περιλαμβάνει ζωντανές συνδέσεις με τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς και το πρωινό μεγάλο δελτίο ειδήσεων. Τη σκυτάλη της ενημέρωσης παραλαμβάνουν «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» στις 10.00 η Μάριον Μιχελιδάκη, ο Νίκος Μερτζάνης και ο Κώστας Λασκαράτος, για να παραδώσουν στο δελτίο ειδήσεων των 12.00.

15.00 θα μεταδίδεται το μεσημ Στις βρινό δελτίο Ειδήσεων με τη Σταυ-

«Κόκκινο Νυφικό» ή «4xxx4»; Μπροστά στο γενικό σύνολο η σειρά του Alpha απέσπασε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό ύο νέες ελληνικές σειρές βρίσκονται απέναντι στη late night ζώνη της Πέμπτης. Από τη μία το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζουν οι τέσσερις φιλενάδες του «4xxx4» στον ΑΝΤ1, και από την άλλη οι τρεις γάμοι που βάφτηκαν με αίμα στο «Κόκκινο Νυφικό» του Alpha. Η μονομαχία τους κράτησε 35 ολόκληρα λεπτά και έληξε περίπου ισοπαλία. Για την ακρίβεια, με το «The Voice» να κρατάει στον ΣΚΑΪ έως και το 29% των τηλεθεατών, οι δύο ελληνικές σειρές κινήθηκαν μεταξύ 16% και 20%. Στο γενικό σύνολο το «Κόκκινο Νυφικό» απέσπασε το 18% της τηλεθέασης και το «4xxx4» το 17,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό το δεύτερο σίριαλ του ΑΝΤ1 κατέκτησε το 19,5% και το πρώτο σίριαλ του Alpha το 16,5%. Και παρότι η αλήθεια είναι ότι αμφότερα δεν «χτύπησαν κόκκινο» στους πίνακες της Nielsen, ωστόσο, πρόκειται για δύο νέα σίριαλ με ειδικό περιεχόμενο που χρειάζονται λίγο χρόνο γνωριμίας με τους τηλεθεατές, οι οποίοι μπορεί να έχουν δείξει αδυναμία στα reality παιχνίδια, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις τούς θέλουν να αποζητούν τις πολλές ελληνικές τη-

Δ

λεοπτικές σειρές του παρελθόντος. Το μέλλον θα δείξει ποια θα είναι η πορεία τους, για την ώρα οι εντυπώσεις είναι θετικές. Υπενθυμίζεται ότι το «Κόκκινο νυφικό» είναι μια «μαύρη» κωμωδία σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου και σκηνοθεσία του Ανδρέα Γεωργίου, που πραγματεύεται τρεις γάμους σε διαφορετικές περιοχές, και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, τις Σπέτσες και την Κρήτη. Ωστόσο, η πιο ευτυχισμένη στιγμή αυτών των ζευγαριών παίρνει μια περίεργη τροπή. Και αυτό, γιατί γίνονται τρεις φόνοι με θύματα τις νύφες, οι οποίες τυχαίνει να φορούν ακριβώς το ίδιο νυφικό! Η σειρά «4xxx4», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αρβανίτη και Θανάση Ιατρίδη, και σενάριο Ρένας Ρίγγα, Αδαμαντίας Αρβανίτη και Κώστα Βαζάκα, εξιστορεί την επανένωση ύστερα από χρόνια τεσσάρων φιλενάδων με αφορμή το γάμο μιας εξ αυτών. Καθεμία, για δικούς της λόγους, θέλει να τεστάρει τη σχέση της. Βάζουν, λοιπόν, ένα παράτολμο και επικίνδυνο στοίχημα. Ένα στοίχημαπρόκληση για την αγάπη, τη φιλία, τις σχέσεις και την απιστία, που, όμως, θα αποδειχτεί επικίνδυνο και παράτολμο!

ρούλα Χριστοφιλέα, και αμέσως μετά, από τις 16.00 έως και τις 18.00 ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή «ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ» με την Κατερίνα Ακριβοπούλου και την Έλλη Τριανταφύλλου. Μαζί τους στο στούντιο σχολιάζουν την τρέχουσα επικαιρότητα ο Σωτήρης Καψώχας και η Φώφη Γιωτάκη. Το δελτίο καιρού για τους αγρότες επιστρέφει στην οθόνη της ΕΡΤ1 κάθε απόγευμα στις 18.15, μετά το απογευματινό δελτίο Ειδήσεων στις 18.00. Ανανεωμένο και πολυθεματικό θα είναι και το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ1 κάθε βράδυ στις 20.55, με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Σαββατοκύριακα η ενημέρωση Τασυνεχίζει δυναμικά, από τις 07.00

έως τις 10.00 με τον Γιάννη Σκάλκο και την Ευρυδίκη Χάντζιου, οι οποίοι παραδίδουν τη σκυτάλη μέχρι τις 12.00 στον Τάκη Σαράντη και την Αναστασία Γιάμαλη. Στην ΕΡΤ1 συνεχίζονται, επίσης, επιτυχημένες εκπομπές δημοσιογραφικής έρευνας, όπως ο «Εξάντας» του Γιώργου Αυγερόπουλου, το «Roads» με τον Πάνο Χαρίτο, οι «28 φορές Ευρώπη» με τον Κώστα Αργυρό, το «ΕΡΤ report» με τις Μάχη Νικολάρα, Μαρίνα Δεμερτζιάν και Εμμανουέλα Αργείτη, το «Europe» με την Εύα Μπούρα, το «Επτά» με τη Βάλια Πετούρη κ.ά.

πρόγραμμα της ΤοΕΡΤ1πολυσυλλεκτικό διανθίζεται με επιτυχημένες ξένες σειρές, όπως ο νέος κύκλος της δημοφιλούς σειράς «Έξι αδελφές» και η βραβευμένη παραγωγή του Channel4 «Indian Summers».

στην ΕΡΤ2 το βραδινό δελτίο Ειδή σεων στις 23.00, με τον Γιάννη Δάρρα. Ύστερα από χρόνια επιστρέφει

Όλες οι ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, οι εξελίξεις της τελευταίας στιγμής και το ειδησεογραφικό στίγμα της ημέρας που έρχεται, στο ωριαίο, τελευταίο δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ.

Ô... ˘ÂÚıÂÌ·ÙÈÛÙ‹˜


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

47

Τ Ι Λ Ε Ε Ι Γ Ι Α... ΤΗ ΣΑΤΙΡΑ ΤΟΥΣ Έχετε αδικήσει κάποιον; Μ: «Νομίζω πως έχουμε αδικήσει όλους αυτούς για τους οποίους είπαμε πολύ λιγότερα από όσα θα έπρεπε. Ήταν πραγματικά άδικο για κάποιους που τους κοροϊδέψαμε λίγο, ενώ άξιζαν πολύ περισσότερο». Π: «Όχι κανέναν. Και το ’χω καημό!».

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ Μ: «Παλιά ήταν σοβαροφανείς. Τώρα δεν μπαίνουν στον κόπο να είναι ούτε αυτό». Π: «Ναι, αλλά έτσι η δουλειά μας γίνεται τρομερά ευκολότερη. Οπότε και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό».

ΟΣΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ: «Η αντικοινωνική συμπεριφορά. Η αίσθηση που έχουν αρκετοί συμπολίτες πως ο κόσμος είναι η σκηνή τους και οι υπόλοιποι έχουμε απλώς τον ρόλο του κομπάρσου». Π: «Οι πράξεις και οι στάσεις που εδράζονται στον στυγνό οπαδισμό και στην ψευδαίσθηση της κατοχής της μόνης αλήθειας».

ΔÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ «ό,τι να ’ναι» των fm!

Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ - ΣΠΥΡΟΥ

υρίες, κύριοι και οι υπόλοιποι…» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που δε χορταίναμε να ακούμε από τον Μάνο Βουλαρίνο λίγο πριν δώσει την πάσα για το επόμενο θέμα στον Πέτρο Νικολάου, αναμένοντας ως τηλεθεατές ένα ακόμη σπαρταριστό διάλογο ή βίντεο στην εκπομπή «ό,τι να ’ναι» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ. Ένας πρωτότυπος τίτλος και μια σατιρική εκπομπή που δε συστηνόταν για πρώτη φορά στο πιστό κοινό της, αφού οι δημοσιογράφοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ειρμό (όπως ακριβώς και οι ίδιοι), αδικούν συστηματικά όσους πιο πολλούς μπορούν εδώ και τέσσερα χρόνια, με το… μεγάλο αδερφό τού «ό,τι να ’ναι» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ 100,3 στις 12 το μεσημέρι καθημερινά! Είμαστε φανατικοί ακροατές τους και δεν το κρύβουμε!

«Κ

Πόσα χρόνια μετρά το ραδιοφωνικό σας δίδυμο και πώς προέκυψε; Μ: «Κάνουμε εκπομπή από τον χειμώνα του 2013. Ξεκίνησε όταν διαπιστώσαμε οτι έπρεπε να κάνουμε κάτι μετά το τέλος της τηλεοπτικής εκπομπής με τον ευοίωνο τίτλο “Συντέλεια”». Π: «Μοιάζουν λίγα, αλλά είναι πολλά. Τα ραδιοφωνικά χρόνια είναι σαν τα χρόνια του σκύλου. Σου φαίνονται λίγα, αλλά σε βαραίνουν πολλαπλάσια». Ο τίτλος της εκπομπής σας «ό,τι να 'ναι», που είχε και μια εκπληκτική πορεία τριών ετών στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, πώς γεννήθηκε αλήθεια, και με τι αφορμή; Μ: «Γεννήθηκε από την αδυναμία να βρούμε έναν τίτλο της προκοπής. Το “Βάλε ό,τι να ‘ναι” ήταν η πρώτη απάντηση στην ερώτηση της διευθύντριας προγράμματος του ραδιοφώνου “Τι τίτλο να βάλω στο πρόγραμμα;”». Π: «Έγινε ακριβώς έτσι, η πιο γρήγορη ονοματοδοσία εκπομπής στην ιστορία του ελληνικού ραδιόφωνου». Συστήνεστε στο κοινό σας σαν μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ειρμό, όμως το αποτέλεσμα αποδει-

Ο Μάνος Βουλαρίνος και ο Πέτρος Νικολάου δίνουν το μεσημεριανό τους ραντεβού καθημερινά με τους ακροατές τους μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ 100,3! Ο Μάνος Βουλαρίνος.

Τόσο διαφορετικοί και τόσο όμοιοι στο λόγο τους… αλληλοσυμπληρώνονται, και η μία καυστική ατάκα διαδέχεται την άλλη!

O Πέτρος Νικολάου. κνύει το αντίθετο, αφού δεν απουσιάζουν θέματα επικαιρότητας, πολιτικά σχόλια… πάντα δοσμένα με δόση σάτιρας. Δηλαδή, δεν κάνετε καμία προεργασία και απλά θα βγει στον αέρα ότι να’ ναι κι ό,τι σας… κατέβει; Μ: «Δυστυχώς, η εκπομπή έχει πολλή προεργασία. Νομίζω πως κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή “με περιεχόμενο και ειρμό”, μια εκπομπή με δομή, ώστε να μπορώ να τεμπελιάσω». Π: «Κι εγώ ονειρεύομαι να κάνω μια πολιτική εκπομπή κύρους για αυτόν ακριβώς το λόγο. Καλείς πολιτικούς, τους λες “πείτε μας για το τάδε θέμα”, εκείνοι σου λένε, τους ευχαριστείς ευγενικά, και το μεροκάματο βγαίνει». Ποιος από τους δύο σας θεωρείτε ότι είναι πιο προσεκτικός σε ό,τι θα πει με το φόβο μήπως θα θιγούν πρόσωπα και καταστάσεις; Ή μήπως ο ένας είναι, ή πιο σωστά έχει αναλάβει το ρόλο του «κα-

Kανένας δε μένει στο απυρόβλητο, όπως και οι ίδιοι! κού μπάτσου» κι ο άλλος του… καλού; Μ: «Γιατί σώνει και καλά να είμαστε μπάτσοι; Δεν μπορούμε να είμαστε ο καλός και ο κακός δικηγόρος ή ο καλός και ο κακός γιατρός;». Π: «Εγώ, πάντως, προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι πιο καλός. Μάλλον γιατί πιστεύω στη μετά θάνατον ζωή με υπέροχες δραστηριότητες Κόλασης σε καιρικές συνθήκες Παραδείσου». Η… τρέλα που βγάζετε είναι από τη φύση σας ή τη χρησιμοποιείτε εντέχνως γιατί «πουλάει»; Μ: «Σε σχέση με την πραγματικότητα δεν διαπιστώνω καμία τρέλα στην εκπομπή. Αν βάλετε την εκπομπή δίπλα σ’ ένα δελτίο ειδήσεων θα διαπιστώσετε ότι το δεύτερο έχει πολύ περισσότερη τρέλα». Π: «Αν και συμφωνώ με τον σύντροφο Μάνο σ’ αυτό, αν έβγαζα κάποιου είδους τρέλα θα την έβγαζα με ξεκάθαρο σκοπό να τη μοσχοπουλήσω».

Υπήρξαν άτομα που ενοχλήθηκαν από τα σατιρικά σας σχόλια και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να τους φερθείτε με περισσότερη «επιείκεια»; Μ: «Μετρημένοι στα δάχτυλα ενός χεριού. Συνήθως στα μεσαία δάχτυλα». Π: «Ελαχιστότατες περιπτώσεις, πράγματι. Αλλά και εμείς κύριοι νομίζω, ακούσαμε το ζήτημά τους και το καταγράψαμε εκεί που δεν πιάνει το μελάνι». Θα ήθελα να θυμηθείτε εκείνο το θέμα που πραγματικά σάς έφερε σε αμηχανία, αλλά και να μας πείτε πώς το… σώσατε; Μ: «Δεν θυμάμαι κάτι». Π: «Είναι που εμείς δεν κάνουμε ποτέ λάθη. Και το “ποτέ” το τονίζω». Ποια είναι εκείνα τα κακώς κείμενα του πολιτικού τοπίου στη χώρα μας που οπωσδήποτε δε θα αφήνατε ασχολίαστα στην εκπομπή σας; Μ: «Αυτό που εμένα με συγκινεί είναι η λαϊ-

κίστικη επιμονή στο μύθο του ανεύθυνου ψηφοφόρου που δεν φταίει ποτέ και για τίποτα. Ένας μύθος, που συντηρείται από πονηρούς πολιτικούς προκειμένου να πάρουν την ψήφο κουτών ψηφοφόρων. Ένας μύθος τόσο κουτοπόνηρος όσο και η ίδια η χώρα». Π: «Εμένα, πάλι, με συγκινεί η διαρκής αναζήτηση μερίδας ανθρώπων να βρουν τον πολιτικό τους μεσσία. Και όταν τον βρουν, τον αγιοποιούν αυτοστιγμεί. Κι αυτοί οι άνθρωποι είναι παντού. Είναι πολιτικοί, είναι δημοσιογράφοι, είναι ψηφοφόροι, είναι φίλοι μας. Στυγνοί οπαδοί και κάτοχοι της μόνης αλήθειας. Βέβαια, στο τέλος τούς βρίσκω διασκεδαστικούς και τελικά περνάω καλά». Αγαπημένα σας θέματα που βγάζουν… ζουμί και γέλιο για τον ταλαίπωρο Έλληνα της κρίσης; Μ: «Με συγκινεί πολύ η εντελώς παράλογη, και γι’ αυτό πολύ κωμική, πίστη πολλών Ελλήνων ότι για τα χάλια της Ελλάδας οι Έλληνες φταίνε λιγότερο. Το παραμύθι των κακών ξένων νομίζω πως είναι από τα πιο αστεία πράγματα της Ελλάδας της κρίσης». Π: «Η ωραία και γεμάτη νοσταλγία αναδρομή στο παρελθόν, που συνήθως ξεκινά με τη φράση “Θυμάσαι, ρε ,τότε που είχαμε λεφτά;”. Είναι αγχολυτική, δε λέω, την έχω πει κι εγώ, μα παραμένει, παρά τα χάλια μας, αρκετά αστεία». Το ραδιοφωνικό σας μέλλον πώς το φαντάζεστε; M: «Φωτεινό και αβέβαιο. Π: «Στρωμένο με ροδοπέταλα. Βέβαια, αυτή θα ήταν η απάντηση στην ερώτηση “Πώς θα θέλατε να είναι το ραδιοφωνικό σας μέλλον;”, αλλά εγώ έτσι θέλω να απαντήσω».


48

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1

∫Àƒπ∞∫∏

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

∂ƒΔ 2

07.00 ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10.00 ∞fi ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ, ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 11.00 ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ 11.30 ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 12.30 ∂¤ÛÙÚÂÊ 13.00 ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ Á˘ 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 ¶ÚÔÛˆÈο 17.00 Basket League 19.00 CERN: Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ 20.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ 20.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 00.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.10 ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)

ALPHA

ANT1

07.00 Pajanimals 07.30 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 08.00 ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 10.30 ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË 11.30 Duo fina 12.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» 14.00 ŒÌÈÏÈ 16.00 Èڛ˜ ÂÚÒÙËÛË 17.30 ∞fi ·ÁοıÈ Úfi‰Ô 18.30 Art week 19.30 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î 20.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 22.00 Doc on ∂ƒΔ 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ÚˆÙÈ΋ ·ÏËÛÙ›·»

06.15 K·Ú·ÌfiÏ· 06.45 √È ÌÂÓ Î·È ‰ÂÓ 08.00 μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ 09.00 ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· 10.00 ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· 11.00 √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· 12.00 ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.45 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 14.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Î·È Ô ·Ï‹Ù˘» 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· 19.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «°¿ÙÔ˜ ÛÈÚÔ˘Ó¿ÙÔ˜» 22.45 £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™Ô˘ÏÂ˚Ì¿ÚÎ Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜» 02.00 ∑¢Á¿ÚÈ·

06.30 07.00 08.00 09.00 10.00

TV mall ™ÔÊ›·, Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¡fiÛÙÈÌË ÁË ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏Û·˝· ÌË ¯ÔÚ‡ÂȘ» 16.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 16.50 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ 17.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ıËÛ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ̷ηڛÙË» 22.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÚÌ·Á‰‰ÒÓ» 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Parker»

16.45 17.45 18.00 20.00 21.00 00.00 01.00 03.00

STAR

∫·ÏË̤ڷ ∞ÎÚ·›ˆ˜ Ready bisenness 7 Ë̤Ú˜ ∂ÏÏ¿‰· 7 Ë̤Ú˜ ÎfiÛÌÔ˜ 7 Ë̤Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Eȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «μ·ÚÈ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜» Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ The voice ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ Criminal minds •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «§¿ıÔ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶ÚÈÓ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·»

08.40 Ben and Holly 09.10 ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ 09.40 ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ 10.00 PJ masks 10.30 ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ 10.50 Miraculous lady bag 11.10 Super hero girls 11.20 Barbie 12.00 ∏ ª›· Î·È ÂÁÒ 12.30 Scooby Doo 13.00 Wabbit 13.30 T·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «√ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ Î·È ÔÈ ˘Âڋڈ˜» 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 15.30 Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· 16.30 The big bang theory 17.30 Eȉ‹ÛÂȘ 17.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Ì¿ÙÛÔ˜ ÙÔ˘ ıËÚÈÔÙÚÔÊ›Ԣ» 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Í‡ÏÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ·» 01.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÏËıÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·»

MEGA 06.10 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 07.10 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 08.10 ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 09.10 Love sorry 10.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 11.10 √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ ªega 12.00 ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È 13.10 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 15.00 •¤ÓË

«ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘» «¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹»

Ù·ÈÓ›· 17.10 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 18.20 ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.00 ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ 20.10 Δaxi girl 21.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 23.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 02.15 Last resort

«ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙»

«ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 20.00 ALPHA

ΔƒπΔ∏ 19.00 ∞¡Δ1

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21.00 ALPHA

¶∂ª¶Δ∏ 21.00 ALPHA

Η Μένη αποκαλύπτει στη Βασιλίνα ότι ο Βλάσης είναι αδερφός της. Είναι ώρα να μάθει για τον πραγματικό της πατέρα, αλλά είναι αλήθεια όλα όσα της λέει η μητέρα της; Ο Ζαχαρίας δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γυναίκα του τον απατάει. Δεν είναι και ο μόνος όμως, καθώς ο Αχιλλέας ακόμα παλεύει με τα «φαντάσματα» της Ρενάτας.

Η Ζωή αποφασίζει να μη συνεχίσει την εγκυμοσύνη της, αντιμετωπίζοντας τη συμπαράσταση της Σοφίας και τη δυσαρέσκεια της Χρυσάνθης. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί ένταση σε όλη την οικογένεια. Ο Παύλος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τη Ζωή, για να δει μήπως έχει πάθει κάτι, και καταλήγει να έρχεται αντιμέτωπος με την κακή της διάθεση.

Ανησυχώντας για την κόρη του, ο Θεοχάρης φτάνει εσπευσμένα στην Αίγινα, όπου εξαγριωμένος απαιτεί από τον Αλέξανδρο να μάθει τι συμβαίνει. Στο μεταξύ, ο Τόνυ, λίγο πριν υπογράψει για το διαζύγιο, κάνει μια προσπάθεια να τα ξαναβρεί με την Άννα. Ο Παύλος εκμυστηρεύεται στον Άγγελο τους φόβους του ότι η Μάρθα κρύβει κάποιο πρόβλημα υγείας της, και ο Άγγελος προτείνει να την παρακολουθήσουν.

Η είδηση ότι ο αδερφός του πατέρα της Χαρούλας, που την έχει μεγαλώσει και την έχει βαφτίσει, ετοιμάζεται να κάνει επίσκεψηέκπληξη από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, σημαίνει συναγερμό στο Χαμπέικο, μια και ο παππούς είναι γνωστός για τις παραξενιές του, αλλά και για την αντιπάθειά του προς τον Βαγγέλη.

∂ƒΔ 1 05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.15

¢∂ÀΔ∂ƒ∞

07.00 10.00 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 14.00 14.30

™∫∞´

18.30 18.50 20.55 22.00 22.15 00.00 00.10

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Indian summers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜

∂ƒΔ 2 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ 09.00 ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 10.00 º˘Ù¿ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· 11.00 ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ 12.00 ª·‡ÚË ¯Ú˘Û·ÏÏ›‰· 13.00 ÕÛÚÔ – Ì·‡ÚÔ: ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 ∏ Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 √ ™›ÓÙÌ·ÓÙ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ °·Ï·Í›Â˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∞‰¤Î·ÚÔÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ» 18.00 Massa fresca 19.00 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ 20.00 ∞Ú¯·›ˆÓ ‰Ú¿Ì· 21.00 Doc on ∂ƒΔ 22.45 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «Ã·ÌÔÌ‹ÏÈ» 23.00 √›ÓÔ˜ Ô ·Á·ËÙfi˜ 00.00 Modus: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ̤۷ Ì·˜ 01.00 ¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜ 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ¯·Ú¿˜ (Û˘Ó.) 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Shaft: √ Ì·‡ÚÔ˜ ¿ÓıËÚ·˜;» 02.15 §fiÏ·

«ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·»

«ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·»

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21.50 ALPHA

™∞μμ∞Δ√ 22.00 ∂ƒΔ1

Είναι η πρώτη μέρα της Βέλης στο νηπιαγωγείο. Τα παιδάκια της παίρνουν τον αέρα, ο διευθυντής την περνάει για ανίκανη, και αυτή θέλει να πάρει αεροπλάνο και να φύγει. Μόνος σύμμαχός της ο Άγγελος και... μια απρόσμενη χάρτινη καρδούλα. Η Ξένια μαγεύεται με τα ποιήματα του ποιητή Βασίλη Παππά.

ALPHA

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στη Δανία, τα καλοκαίρια από το 1928 έως το 1933. Παρακολουθούμε τα κωμικοτραγικά συμβάντα στις ζωές των πλούσιων παραθεριστών, αλλά και του προσωπικού, καθώς οι καιροί αλλάζουν, την αισιοδοξία διαδέχεται η κρίση και ο μεγάλος υπόλοιπος κόσμος πέρα από τα σύνορα της μικρής Δανίας οδεύει προς την καταστροφή.

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Swonpiercer» 01.45 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ∫ardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.00 18.45 20.00 21.00 00.00 01.45

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿Ó ·˙¿ÚÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ ∏ ¢›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´ Rodeo

07.00 07.30 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 19.55 21.00

Transformers Ninjago Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÛÔ˘ √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ηٷ‰›ˆÍË» 23.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «§Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹: ™ÂÈÚ‹Ó˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô» 02.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙȘ χΘ 2»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

16.50 ∫¿ÓÙ’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.40 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 23.20 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 00.00 Outlander 01.10 Last resort


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

Δ·Èӛ˜ ∞ıÏËÙÈο

«Warrior»

™∞μμ∞Δ√ 22.00 ALPHA

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2011, σε σκηνοθεσία Γκάβιν Ο’ Κόνορ, με τους Τομ Χάρντι, Νικ Νόλτε (υποψήφιος για Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου), Τζόελ Έγκερτον, Τζένιφερ Μόρισον. Ο Τόμι, ο νεότερος γιος ενός πρώην αλκοολικού μποξέρ και λιποτάκτης από τους πεζοναύτες, επιστρέφει στο σπίτι του ύστερα από 14 χρόνια, όμως οι σχέσεις του με τον πατέρα και τον αδελφό του Μπρένταν, είναι πλέον διαρρηγμένες. Στην πόλη διοργανώνεται ένας μεγάλος αγώνας Πολεμικών Τεχνών με έπαθλο 5 εκατομμύρια δολάρια, και ο Τόμι, κρύβοντας καλά τα μυστικά του παρελθόντος του, ζητάει από τον πατέρα του να τον προπονήσει. Ο Μπρένταν, που βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αποφασίζει να λάβει και αυτός μέρος στους αγώνες.

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.15

ΔƒπΔ∏

18.30 18.50 20.55 22.00 22.15 00.00 00.10

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Indian summers ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜

∂ƒΔ 1

Δ∂Δ∞ƒΔH

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.15 18.30 18.50 20.00 21.00 21.45 23.30 00.10

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions ∂ƒΔ Champions League ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Champions ∂ƒΔ Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ™ÂÈÚ¤˜

«¶Ò˜ Ó· οÓÂÙ ¤ÚˆÙ· Û·Ó ∂ÁÁϤ˙Ô˜»

¶∂ª¶Δ∏ 21.00 STAR

∂ƒΔ 1

∂ƒΔ 2 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 10.00 º˘Ù¿ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· 11.00 ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ 12.00 ª·‡ÚË ¯Ú˘Û·ÏÏ›‰· 13.00 ÕÛÚÔ – Ì·‡ÚÔ: ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 ∏ Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 √ ™›ÓÙÌ·ÓÙ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ °·Ï·Í›Â˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫˘ÓËÁË̤ÓË ÚÔÛÊ˘ÁÔԇϷ» 18.00 Massa fresca 19.00 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ 20.00 ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «μ·ÚÈÂÙ¤» 22.45 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∫‡Îψ·˜» 23.05 √›ÓÔ˜ Ô ·Á·ËÙfi˜ 00.00 Modus: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ̤۷ Ì·˜ 01.00 ¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô

∂ƒΔ 2 08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 10.00 º˘Ù¿ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· 11.00 ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ 12.00 ª·‡ÚË ¯Ú˘Û·ÏÏ›‰· 13.00 ÕÛÚÔ – Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 ∏ Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 √ ™›ÓÙÌ·ÓÙ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ °·Ï·Í›Â˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫·Îfi˜, „˘¯Úfi˜ ÎÈ ·Ó¿Ô‰Ô˜» 17.00 Massa fresca 19.00 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ 20.00 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 20.30 ∂ÈηÛÙÈÎÔ› ππ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ˙·Î & ƒfiÔ˘˙: ª·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô» 22.50 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «Ketchup» 23.00 √›ÓÔ˜ Ô ·Á·ËÙfi˜ 00.00 Modus: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ̤۷ Ì·˜ 01.00 ¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô

49

Ρομαντική κωμωδία αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2014, σε σκηνοθεσία Τομ Βον, με τους: Πιρς Μπρόσναν, Σάλμα Χάγιεκ, Τζέσικα Άλμπα, Μπεν ΜακΚένζι, Μάλκολμ ΜακΝτάουελ. Ο Ρίτσαρντ Χεγκ είναι ένας διακεκριμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, που απολαμβάνει όχι μόνο το σεβασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και το θαυμασμό των γυναικών, αφού παραμένει ένας πολύ γοητευτικός άντρας. Έτσι, την ημέρα ο λόγος του συναρπάζει μέσα στα αμφιθέατρα των φοιτητών, ενώ τις νύχτες φροντίζει να περνά αξέχαστες στιγμές με αιθέριες υπάρξεις. Τα πράγματα μπερδεύονται όταν κάποια στιγμή μπουν στη ζωή του δύο γοητευτικές ετεροθαλείς αδελφές, αλλά και ένα… μωράκι…

ALPHA

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.15 Eȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (Û˘Ó.) 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ 21.05 Nomads 23.00 ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· 00.00 Late night Ì ÙÔÓ °. §È¿Áη 02.00 §fiÏ·

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ò‰Âη» 01.45 ∞˘Ù¤˜ ÂÈÓ·È ÔÈ ∫ardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.00 18.45 20.00 21.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ Á¤Ê˘Ú· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎfiˆÓ» 00.00 Criminal minds 01.00 Rodeo 02.00 Ray Donovan

07.00 07.30 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 19.55 21.00

Transformers Ninjago Bahar ™ÙËÓ ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÌÔ‡ÙÚÔ» 22.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Hanna» 01.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘

ANT1 06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.15 Eȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (Û˘Ó.) 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 4XXX4 00.00 Late night Ì ÙÔÓ °. §È¿Áη 02.00 §fiÏ·

15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ 16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏË-

ALPHA

Ϙ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 √ ª›Î˘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 07.30 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 22.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∞Ó…» 00.15 ∫fiÎÎÈÓÔ Ó˘ÊÈÎfi 01.15 ∞˘Ù¤˜ ÂÈÓ·È ÔÈ ∫ardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.00 18.45 20.00 21.00 00.00 01.00 02.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ The voice Criminal minds Rodeo Ray Donovan

07.00 07.30 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 19.55 21.00

Transformers Ninjago Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «º‡Ï·Î·˜ ·ÁÁ¤ÏˆÓ» 23.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Demolition man » 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ∂ÍÔÚÎÈÛÙ‹˜»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ 15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿

16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort


50

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1

¶∂ª¶Δ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 18.00 18.15 18.30 18.50 20.55 22.00 22.15 00.00 00.10

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Í¿ÓÙ·˜

∂ƒΔ 2 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ ÁÚÈ· ʇÛË 10.00 º˘Ù¿ Î·È ·ÚÒÌ·Ù· 11.00 ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ 12.00 ª·‡ÚË ¯Ú˘Û·ÏÏ›‰· 13.00 ÕÛÚÔ – Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 ∏ Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 √ ™›ÓÙÌ·ÓÙ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ °·Ï·Í›Â˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÏÂÊÙ¿» 17.45 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ 18.00 Massa fresca 19.00 ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ 20.00 Δ· ÛÙ¤ÎÈ· 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη» 22.40 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «√ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘, Ô §¤ÓÈÓ ÎÈ Ô ºÚ¤ÓÙÈ» 23.00 √›ÓÔ˜ Ô ·Á·ËÙfi˜ 00.00 Modus: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ̤۷ Ì·˜ 01.00 ¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô

∂ƒΔ 1

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

05.55 10.00 12.00 13.00 14.40 15.00 16.00 18.00 18.15 18.30 18.50 20.55 22.00 22.15 00.00 00.10

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜

08.00 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.30 Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù 09.00 ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 10.00 The retro revolution 11.00 ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ 12.00 ª·‡ÚË ÃÚ˘Û·ÏÏ›‰· 13.00 ÕÛÚÔ – Ì·‡ÚÔ: ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 13.30 Δ·Í›‰È ÛÙË Á‡ÛË 14.30 ∏ Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È¿ÙÔ 15.30 ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ 16.00 ¶fiÏÔ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ¶∞√∫ – ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ 17.15 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√È ·ÂÙÔÓ‡¯Ë‰Â˜» 18.15 Massa fresca 19.00 ∏ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 20.00 Close up 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «(°) §˘Î¿ÎÈ·» 22.40 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏÂÌ̤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘» 23.00 ªÂ ÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi ÛÙË ¡. ÀfiÚÎË 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞Á¿Ë»

™∞μμ∞Δ√

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ Basket League show Basket League ·ÁÒÓ·˜ Basket League show ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 23.40 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 00.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.10 Capital

06.00 K·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ \ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (Û˘Ó.) 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 4XXX4 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ª·ÓÙ˙Ô˘Ú›·˜» 02.45 §fiÏ·

10.30 11.00 12.00 12.45 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00

ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· ¡ÙÂÓÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ °È¿Î·ÚÈ ∫˘ÓËÁÔ› ‰Ú¿ÎˆÓ ªÈ· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È ÌÈ· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi √ ™›ÓÙÌ·ÓÙ Î·È ÔÈ ∂Ù¿ °·Ï·Í›Â˜ ™ÂÊ ¿ÛÙ· ‚Ú¿ÛÙ· Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «(°)§˘Î¿ÎÈ·» ŒÌÈÏÈ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ˙¿ÏÂÔ˘: ∏ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹» Δ· ÛÙ¤ÎÈ· Close up Selfie ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ª¿ı ·È‰› ÌÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» •¤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Selfie

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 √ ª›Î˘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 07.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 22.45 ∫fiÎÎÈÓÔ Ó˘ÊÈÎfi 23.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶·È¯Ó›‰È ηٷÛÎfiˆÓ» 02.30 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.00 18.45 20.00 21.00 00.00 01.00 02.00

STAR

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ The voice Criminal minds Rodeo Ray Donovan

07.00 07.30 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 19.55 21.00

Transformers Ninjago Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Warrior» 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÓÔȯÙÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›» 01.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÎÈ»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘

06.00 ∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 Rouk Zouk 16.00 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ 17.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.30 ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (Û˘Ó.) 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· ˙ˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Nomads 23.00 ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 01.00 Vice specials 02.15 §fiÏ·

15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ 16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏË-

ALPHA

ANT1

Ϙ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 √ ª›Î˘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 07.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÔÚÁfiÓ· 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒ·¯Ô‡Ï·˜ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 22.45 ¶·Ú·Ì‡ıÈ… ·ÏÏÈÒ˜ 00.30 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians 01.30 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

06.00 10.00 12.00 14.00 14.50 16.00 18.45 20.00 21.00 00.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· My style rocks Rodeo ∂ȉ‹ÛÂȘ My style rocks Gala •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ˘ ·˘Ùfi˜» 02.00 Ray Donovan

07.00 07.30 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 19.55 21.00 23.15

Transformers Ninjago Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘-∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ √ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ·» 01.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÏËıÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·»

MEGA 07.30 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ 09.00 ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ 09.50 ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ 10.50 √È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ 12.20 ¶Â˜ ÙÔ „¤Ì·Ù· 12.50 ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘

∂ƒΔ 2 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00

ALPHA

ANT1

∂ƒΔ 2

∂ƒΔ 1 07.00 10.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 18.30 20.30 20.55 22.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

ANT1 06.45 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 14.45 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 02.15

√È ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰ÂÓ μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ· ηο ÎÔÚ›ÙÛÈ·» My way ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ηÚ·˙È¿˜» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶È¿Û Ì ·Ó ÌÔÚ›˜» ∑¢Á¿ÚÈ·

15.00 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 16.40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ 16.50 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ 17.50 ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ 18.40 ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏË-

ALPHA

STAR

™∫∞´

Timmy time √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Bobby and Bill PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ DC super hero girls Barbie Ben 10 Beyblade Burst ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· How I met your mother Eȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ·ÎÔ‡ÓÈ· ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹» 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 16.50 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 18.20 ªÈ· «∂ÁÒ Ô ··ÈÛÈfiÙ·ÙÔ˜ 2» ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.00 ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ 20.10 Taxi girl 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 23.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 01.15 •¤ÓË 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™ÎÔÙÂÈÓfi˜ ÎÒ‰Èη˜» Ù·ÈÓ›·

08.00 ™·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 09.00 ¡fiÛÙÈÌË ÁË 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ∏Ï›·˜ ÙÔ˘ 16Ô˘» 16.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 16.50 Slam 17.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ‚›Ï· ÙˆÓ ÔÚÁ›ˆÓ» 22.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶Ò˜ Ó· οÓÂÙ ¤ÚˆÙ· Û·Ó ∂ÁÁϤ˙Ô˜» 00.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ÛÂÊ Î·È Ô ÛÂÊ ÙÔ˘» 01.50 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

MEGA 06.10 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 07.10 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 08.10 ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 09.10 Love sorry 10.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ¶·È‰È¿ 11.10 √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA 12.00 Èڛ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ 13.10 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 15.00 ΔÔ ÛËÌ¿-

Ϙ 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 22.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ 22.50 ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ 23.30 Outlander 00.40 Last resort

06.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.45 17.45 18.00

∫·ÏË̤ڷ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Eco news Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂‰Ò Kitchen lab ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¡‡Ê˜ Û fiÏÂÌÔ» 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿! 00.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ»

08.15 08.40 09.10 09.30 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.30 15.00 15.30 16.30 17.30 17.45


14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Επικίνδυνο… σπορ

˘Á›·

Η παρακολούθηση ενός αγώνα στο γήπεδο ή στην τηλεόραση μπορεί να ζορίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, ακριβώς όσο αυτή θα πιεζόταν στη διάρκεια τρεξίματος. Αυτό αποκάλυψε νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, καταγράφοντας ότι τις κρίσιμες στιγμές του παιγνιδιού οι παλμοί της καρδιάς ενός θεατή μπορούν να υπερδιπλασιασθούν μέσα στο γήπεδο κατά 110%, ενώ μπροστά από την τηλεόραση κατά 75%. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του πρωινού γεύματος στη διατροφή μας. Τρεις, όμως, κανόνες που κάνουν τη διαφορά είναι ότι πρέπει να το τρώμε νωρίς το πρωί, ότι πρέπει να περιλαμβάνει τροφές που μας χορταίνουν, και ότι δεν πρέπει να το παρακάνουμε με την ποσότητα.

Σκλήρυνση κατά πλάκας Τα «αθώα» πρώτα συμπτώματα

Η

πάρε

5

νότητα να λειτουργούν στο σπίτι και την εργασία τους. ◗ Δυσκολία στο περπάτημα: σχετίζεται με διάφορους άλλους παράγοντες, όπως αδυναμία, σπαστικότητα, απώλεια της ισορροπίας, μείωση αισθητηριακών ερεθισμάτων και κούραση. ◗ Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα: το μούδιασμα του προσώπου, του σώματος, ή των άκρων είναι συχνά το πρώτο σύμπτωμα που βιώνουν όσοι διαγιγνώσκονται με ΣΚΠ. ◗ Σπαστικότητα: αφορά την ακαμψία και ένα ευρύ φάσμα από ακούσιους μυϊκούς σπασμούς. ◗ Αδυναμία: Προκύπτει από την απραγία των μυών ή από τη βλάβη στα νεύρα που διεγείρουν τους μυς. ◗ Προβλήματα όρασης: η θολή όραση, η κακή αντίθεση ή αντίληψη χρωμάτων και ο πόνος κατά την κίνηση των ματιών είναι για πολλούς ασθενείς το πρώτο σύμπτωμα της ΣΚΠ. ◗ Ζαλάδα και ίλιγγος: τα άτομα με ΣΚΠ μπορεί να αισθάνονται ότι χάνουν την ισορροπία τους, ή ότι έχουν ελαφριά ζαλάδα ή ακόμα και ίλιγγο. ◗ Προβλήματα στην ουροδόχο κύστη: η δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκετά επιτυ-

∞fi ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ˙ÒˆÓ, ÛÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒˆÓ την προσπάθεια της σύγχρονης επιστήμης να μελετήσει την πρόκληση βίας στο πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων ανανεώθηκε η προσοχή που αρχικά δόθηκε στο γεγονός της κακοποίησης των ζώων ως συσχετιστικό και προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και επιθετικότητας στους ανθρώπους. Από πολύ παλαιά έρευνες άρχισαν να δείχνουν ότι η κακοποίηση ζώων συνδέεται με την εμφάνιση σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων. Σε επισκόπηση μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα με ψυχιατρικά και ποινικά προβλήματα εντόπισαν ότι η κακοποίηση ζώων έχει αναφερθεί σε ποσοστό μέχρι 57% των ερωτηθέντων, σε αντίθεση με σχεδόν μηδενικές τιμές για τους ερωτηθέντες που προέρχονταν από «φυσιολογικό» πληθυσμό. Σε μια μελέτη με δείγμα δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων τα ποσοστά εμφάνισης κακοποίησης ζώων κατά την παιδική ηλικία των δραστών πλησιάζουν το 70% για τους άνδρες. Σε ανάλογη έρευνα(1993,) βρέθηκε ότι το 14-22% των εφήβων παραβατών είχαν βασανίσει ή πληγώσει ζώα κατά το προηγούμενο έτος.

Σ

έλος, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά και εφήβους που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές Ψυχικής Υγείας, εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά συμπεριφορών ιδιαίτερης σκληρότητας απέναντι στα ζώα έως 25%, σε σχέση με τα συγκρίσιμα ποσοστά για παιδιά που δεν είχαν νοσηλευτεί και εμφάνιζαν ποσοστό κάτω από 5%. Έρευνες, επίσης, δείχνουν ότι η κακοποίηση ζώ- ∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À ων συνδέεται με τη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Οι DeViney et al (1983) βρήκαν ότι σε οικογένειες που υπήρχε παιδί-θύμα παιδικής κακοποίησης υπήρχε σε ποσοστό 60% και κατοικίδιο το οποίο είχε υποστεί κακοποίηση. Στους παράγοντες που σχετίζονται με την κακοποίηση ζώων σημαντικό ρόλο παίζει η ενσυναίσθηση των ανθρώπων.

Τ

χώς με φάρμακα, διαχείριση των υγρών του οργανισμού και διαλείποντα αυτο-καθετηριασμό. ◗ Σεξουαλικά προβλήματα: οι σεξουαλικές αποκρίσεις μπορεί να επηρεαστούν από βλάβη στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, καθώς και από άλλα συμπτώματα, όπως η κόπωση, και από ψυχολογικούς παράγοντες. ◗ Προβλήματα στο έντερο: η δυσκοιλιότητα είναι μια ιδιαίτερη ανησυχία μεταξύ των ανθρώπων με ΣΚΠ, όπως είναι και η απώλεια του ελέγχου των εντέρων. ◗ Πόνος: διάφορα σύνδρομα πόνου είναι συχνά σε άτομα με ΣΚΠ. ◗ Γνωστικές αλλαγές: αυτές αφορούν μια σειρά από λειτουργίες υψηλού επιπέδου του εγκεφάλου. Τέτοιες αλλαγές είναι η δυνατότητα επεξεργασίας εισερχομένων πληροφοριών, καθώς και να μάθουν και να θυμούνται νέες πληροφορίες. ◗ Συναισθηματικές αλλαγές: αυτές μπορεί να είναι μια αντίδραση στις πιέσεις της καθημερινότητας με ΣΚΠ, καθώς και αποτέλεσμα νευρολογικών αλλαγών και προβλημάτων στο ανοσοποιητικό σύστημα. ◗ Κατάθλιψη: μελέτες έχουν δείξει ότι η κλινική κατάθλιψη είναι ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα της ΣΚΠ.

«Ήμουν η προτεραιότητά μου, ένα εγωιστικό κακομαθημένο παλιόπαιδο που έκανε ταινίες», παραδέχτηκε πρόσφατα η Τζούλια Ρόμπερτς αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία με το σύζυγό της και η απόκτηση παιδιών μαζί του άλλαξε την κοσμοθεωρία της.

√ ∫À∫§√™ Δ∏™ μπ∞™

πάρε

7

∂πƒ∏¡∏

Πολλαπλή Σκλήρυνση, ή αλλιώς «Σκλήρυνση κατά Πλάκας» (ΣΚΠ), είναι μία ασθένεια που χτυπά κυρίως άτομα παραγωγικής ηλικίας, από 20 έως 50 ετών. Συμβαίνει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο Kεντρικό Nευρικό Σύστημα επηρεάζοντας τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα. Η αιτία της ΣΚΠ είναι μέχρι σήμερα άγνωστη. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η νόσος προκαλείται από κάποιους άγνωστους και απρόβλεπτους περιβαλλοντικούς παράγοντες και από τη γενετική προδιάθεση που μπορεί να έχει ο κάθε ασθενής. Τα συμπτώματα, η πρόοδος, η σοβαρότητα και τα εξατομικευμένα συμπτώματά της σε κάθε ένα άτομο, δεν μπορούν να προβλεφθούν. Με δεδομένο, όμως, ότι η διάγνωσή της προϋποθέτει την επιβεβαίωση συμπτωμάτων σε τουλάχιστον δύο περιοχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, τα οποία έχουν συμβεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, έχει μεγάλη σημασία η καταγραφή των πιο κοινών συμπτωμάτων της ΣΚΠ. Αυτά είναι τα εξής: ◗ Κούραση: εμφανίζεται στο 80%, περίπου, των ανθρώπων και μπορεί να επηρεάσει την ικα-

51

π·ÙÚÈÎfi ‚‹Ì·

¢π∞Δƒ√º∏ &

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

¶√§ÀΔπª√ ¡∂ƒ√

7 ...λόγοι για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ποτήρι ζεστό νερό είναι ότι βοηθά στην απώλεια βάρους, αλλά και στην πέψη, διευκολύνει την αποσυμφόρηση της μύτης, είναι πιο «φιλικό» για τα δόντια, αποβάλλει τις τοξίνες, είναι φ υ σ ι κ ό αναλγητικό και αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα.

«Δεν πρόκειται να μεγαλώσουμε έναν κενό άνθρωπο. Εξάλλου, ο κόσμος είναι γεμάτος με κενούς ανθρώπους. Εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε καλούς ανθρώπους», δήλωσε η Μίλα Κούνις, αποκαλύπτοντας ότι δεν κάνει δώρα Χριστουγέννων στα παιδιά της.

ιστεύεται ότι η ενσυναίσθηση δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο και ότι η απουσία της κάνει πιο εύκολο το να βλάψουν τους άλλους. Έτσι, λοιπόν, η έλλειψη ενσυναίσθησης μπορεί να επεκταθεί και στις σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα και να συνδέεται με την κακοποίησή τους. Η ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους και η ενσυναίσθηση προς τα ζώα δεν είναι πανομοιότυπα, αλλά συσχετίζονται επαρκώς, ώστε να μπορούμε να εστιάζουμε σε αυτό. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών παρατηρούμε ότι η πρόθεση βίας μπορεί να κατευθυνθεί προς κάθε κατεύθυνση, τόσο προς τα ζώα όσο και προς τους ανθρώπους. Η έκθεση στην κακοποίηση των ζώων στη παιδική ηλικία λειτουργεί πολλές φορές επιβαρυντικά στα παιδιά, αυξάνοντας την πιθανότητα ταύτισης και εκδήλωσης παρόμοιας συμπεριφοράς, όσο και εκδήλωσης ψυχολογικών και συμπεριφορικών προβλημάτων στην ενήλικη ζωή τους. Έτσι, λοιπόν, η προσοχή των ενηλίκων θα πρέπει να εστιάσει στην παιδική ηλικία και στην εφαρμογή παρεμβάσεων που, κυρίως, θα εστιάζουν στην καλλιέργεια και στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης των παιδιών, βασικός προστατευτικός παράγοντας απέναντι στην εκδήλωση βίας προς κάθε ζωντανό οργανισμό. *Η Ειρήνη Κρυσταλλίδου είναι ψυχολόγος, καθηγήτρια και ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.e-psy.gr

Π


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΓΡΗΓΟΡΗ, ΜΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Οδηγούμε την όμορφη και ποιοτική E-Class, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Mercedes-Benz, τον diesel κινητήρα των 2,0 Lit, ιπποδύναμη 194 Ps/3.800rpm, ροπή 40,8 kg.m/1.600-2.800 rpm, τελική ταχύτητα τα 240 km/h, που επιτυγχάνει τα 0-100 km/h σε 7,3 sec, παρουσιάζοντας μέση κατανάλωση 6,5 lt/100 km και ρύπους CO2 108 g/km. Εξωτερικά κυριαρχεί ο δυναμικός σχεδιασμός, αλλά και η έντονη ταυτότητα, που πλέον συναντάμε σε όλα τα μοντέλα του ομίλου, με την E-Class να παρουσιάζει μια πιο σπορ χροιά, ενώ η μάσκα διαθέτει δύο γρίλιες, μεγάλο σήμα, μεγαλύτερους αεραγωγούς, διπλές απολήξεις εξατμίσεων, διάτρητους δίσκους στα φρένα και όμορφες ζάντες 18 in. Ανοίγοντας την πόρτα, καταλαβαίνεις πως έχεις να κάνεις με ένα εσωτερικό κορυφαίας ποιότητας, με εντελώς νέα φιλοσοφία στο ταμπλό, ενιαία σχεδίαση στον πίνακα οργάνων, οθόνη πολυμέσων, και με χώρους παραπάνω από αρκετούς για πέντε επιβάτες, με τα καθίσματα να διαθέτουν πολύ καλή πλευρική στήριξη, το μεταξόνιο αυξημένο κατά 6,5 πόντους, ενώ ο χώρος για τις αποσκευές είναι πολύ με-

γάλος με 540 lt. Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής ψηφιακού πίνακα οργάνων, που κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή την εικόνα του ταμπλό. Τα υλικά σε κάθε σημείο είναι άριστης ποιότητας, ενώ η σχεδίαση ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό. Ο κινητήρας diesel των 2 lt είναι νέος και έχει εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς λειτουργεί με τη βοήθεια άμεσου ψεκασμού και turbo μεταβλητής γεωμετρίας αποδίδοντας 194 Ps και 40,8 kg.m ροπής με μόλις 108 g CO2, με το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων 9GTronic. Βέβαια, η μόνωση από τους εξωτερικούς θορύβους είναι εκπληκτική, καθώς ο κινητήρας είναι τρομερά διακριτικός αποτελώντας έναν από τους πιο ομαλούς και αθόρυβους κινητήρες πετρελαίου. Στο δρόμο η E-Class καταπίνει τα χιλιόμετρα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, καθώς κρατά με άνεση την υψηλή μέση ταχύτητα σε κάθε είδους διαδρομή, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να φθάσουν ξεκούραστοι ακόμα και ύστερα από ένα μακρινό ταξίδι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

MERCEDES-BENZ E-CLASS

VOLKSWAGEN ARTEON

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

AUTO-MOTO

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

52

«Βραβείο Καινοτομίας 2017» Πολυάριθμες διακρίσεις απονεμήθηκαν στη Volkswagen, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (ΙΑΑ 2017). Η μεγαλύτερη διάκριση για τη Volkswagen αφορούσε το Βραβείο Plus X «Βραβείο Καινοτομίας 2017» για τον τίτλο της πιο καινοτόμου εταιρίας. Πρόκειται για μία από τις πλέον εξέχουσες διακρίσεις παγκοσμίως για την τεχνολογία, τον αθλητισμό και το lifestyle. Απονέμεται σε εταιρίες ως αναγνώριση της ποιοτικής και τεχνολογικής ανωτερότητας των

Οι καταναλωτές στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Φθιώτιδας, Ξάνθης και Έβρου μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης από την EKO, τηλεφωνώντας στο 18198.

Με την εγγύηση ΕΚΟ και στη θέρμανση Την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης διασφαλίζει και φέτος για τον Έλληνα καταναλωτή ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ., μέσω της θυγατρικής του Ελληνικά Καύσιμα

HONDA CR-V

Νο1 SUV σε πωλήσεις παγκοσμίως Διαθέσιμο μέσα από το Δίκτυο των Επισήμων Εμπόρων Honda, της εταιρίας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ Επίσημος Εισαγωγέας - – Διανομέας της Honda στην Ελλάδα, είναι τώρα το Honda CR-V, το Νο1 SUV σε πωλήσεις παγκοσμίως, στην πιο συμφέρουσα τιμή από 27.750 ευρώ, με όφελος για τον πελάτη που φτάνει μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Το μέγιστο όφελος είναι ένας συνδυασμός έκπτωσης 3.000 ευρώ για την έκδοση CR-V 4WD MT και της χρήσης του προγράμματος «Όλα είναι Δυνατά».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκμεταλλευόμενοι τα 5 χρόνια δωρεάν service (μόνο τα ανταλλακτικά), όπου καλύπτεται η περιοδική συντήρηση των μοντέλων Honda όπως αυτή εμφανίζεται μέσω του service reminder system του αυτοκινήτου και περιγράφεται στο βιβλίο συντήρησης και εγγύησης, τα 5 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χλμ., τα 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist, σε συνεργασία με την SBAI Mondial Assistance.

προϊόντων τους. Εκτός από αυτό το πρώτο βραβείο, τέσσερα ακόμη μοντέλα της Volkswagen εξασφάλισαν στις αντίστοιχες κατηγορίες τους σφραγίδες ποιότητας για να συνεχίσουν στη διεκδίκηση του βραβείου για το αυτοκίνητο της χρονιάς στο πλαίσιο του Βραβείου Plus X. Το I.D. BUZZ1: «Πρωτότυπο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017», το Golf: «Compact Επιβατικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017», το Atlas: «SUV της Χρονιάς 2017» και το Arteon: «Sedan της Χρονιάς 2017».

To Honda CR-V, έκδοση CR-V 4WD MT.

Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου. Ο όμιλος διαθέτει εκτεταμένη υποδομή εφοδιασμού με συνολικά 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, το μεγαλύτερο στην ελληνική επικράτεια δίκτυο 1.720 πρατηρίων και περισσότερους από 1.100 εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους - μεταπωλητές θέρμανσης. Μάλιστα, η ΕΚΟ διαμόρφωσε ένα νέο εξελιγμένο πετρέλαιο θέρμανσης με ακόμη πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση καυστήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση. Επιλέγοντας Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΟ οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι προμηθεύονται ένα εγγυημένο προϊόν άριστης ποιότητας, φιλικό προς το περιβάλλον, και επιπλέον πιο οικονομικό. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι Αντιδιαβρωτικό / Αντιρρυπαντικό, παρέχει τελειότερη καύση, μειώνει τις επικαθήσεις στον καυστήρα, και περιορίζει σημαντικά τον μαύρο καπνό.


Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Sports

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√ ™Î›Ì -·Ú¿ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË- ηٿÊÂÚ ÙÔ ·ÚfiÛÌÂÓÔ τάσαμε, λοιπόν, στη διαδικασία των μπαράζ. Την Τρίτη μαθαίνουμε τον αντίπαλό που θα κληθούμε να αποκλείσουμε σε διπλές αναμετρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πρόκρισή μας στο Μουντιάλ της Ρωσίας, και τα εύσημα οφείλουμε να τα απονείμουμε στον Μίχαελ Σκίμπε. Διότι πριν ακούσουμε τα συνήθη απαξιωτικά σχόλια της ελληνικής λογικής: «Έλα μωρέ, τι έκανε ο Γερμανός, που έχασε από το Βέλγιο και δεν κάλεσε τον Λάζαρο και, και, και …», για να κρίνουμε συνολικά έναν προπο- ∫∞Δ™∞ƒ√™ νητή πρέπει πάντα να φέρνουμε στο μυαλό μας το σημείο που ανέλαβε. Ο Σκίμπε έδιωξε από την ομάδα τους ποδοσφαιριστές που δημιούργησαν πρόβλημα, προσέδωσε ξανά στην Εθνική την αμυντική φιλοσοφία που μας ταιριάζει, και δικαιολογημένα ανταμείφθηκε. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Γερμανός συμφώνησε με τους ποδοσφαιριστές του στο διάστημα που απομονώθηκαν στην Αυστραλία, πως τους ταιριάζει να επιστρέψουν σε ένα συγκεκριμένο αμυντικό πλάνο. Ο ομοσπονδιακός κατέληξε σ' ένα αμυντικό σχέδιο με δίδυμα στα πλάγια, που λειτούργησαν καλά ανασταλτικά. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το κέντρο άμυνας και έδωσε κεντρική δημιουργική οδηγία σε τρεις δεδομένους μεσοεπιθετικά «μοχλούς».

ίναι αλήθεια πως σε αυτή τη χώρα δεν εξαντλούνται ποτέ τα πιο απίθανα και απίστευτα περιστατικά, όσο και αν πολλές φορές φτάνεις στο σημείο να λες «δεν πάει άλλο!». Οι εξελίξεις στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχουν τέλος, με το αποτέλεσμα να παραμένει ίδιο. Η Ελλάδα, η χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό Πνεύμα και το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού στον πλανήτη, δεν κατάφερε ύστερα από οκτώ μήνες να εκλέξει πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΟΕ, καθώς από την ώρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρες τις εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου, δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Τα πρωτοφανή γεγονότα διασύρουν τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, καθώς μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ούτε στη διαδικασία Αφής της Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς η Ελλάδα θα έχει επίσημη και τυπικά κατοχυρωμένη εκπροσώπηση.

Ε

Ούτε η απόσυρση της υποψηφιότητας Κούβελου από την ΕΟΕ και η παραχώρηση σημαντικών διοικητικών θέσεων από τον Καπράλο στην αντιπολίτευση φέρνουν εκλογές

Αυτή την ώρα και ενώ φαίνεται να υπάρχει συναίνεση Καπράλου – Κούβελου, ο Λάμπης Νικολάου αρνείται να διεξαγάγει τις εκλογές, καθώς το επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν δείχνει διατεθειμένος να αναλάβει τέτοια ευθύνη. «Δεν έχω υποχρέωση να συ-

γκαλέσω Ολομέλεια, διότι με καθαίρεσαν στις αρχαιρεσίες του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν δεν δέχθηκαν την αναβολή που πρότεινα», δηλώνει. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 επί προεδρίας Νικολάου, το αρχαιότερο μέλος της ΕΟΕ μπορεί να συγκαλέσει Ολομέλεια και να διεξαχθούν εκλογές. Από τη στιγμή, όμως, που ο κ. Νικολάου θεωρεί ότι τον καθαίρεσαν, η ευθύνη επιστρέφει στον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δώσει συναίνεση για να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση το πρόβλημα του κενού που υπάρχει στο καταστατικό της ΕΟΕ για τη θέση του προσωρινού προέδρου. Η ΔΟΕ, με επιστολή της πριν από δύο εβδομάδες προς την ΕΟΕ,

έδωσε τη συγκατάθεσή της στους εκπροσώπους του υφυπουργείου Αθλητισμού να εμπλακούν στην εκλογική διαδικασία. Ο Σπύρος Καπράλος δίνοντας συνέχεια στο καλό κλίμα μετά τη δήλωση απόσυρσης της υποψηφιότητας από τον Ισίδωρο Κούβελο, προχώρησε σε δημόσια ενωτική τοποθέτηση προτείνοντας να στελεχωθούν με πρόσωπα της αντίπαλης παράταξης τρεις από τις σημαντικότερες και πιο νευραλγικές θέσεις της ΕΟΕ, του α' αντιπροέδρου, του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, καθώς και του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Η ιστορία, ωστόσο, δεν προχώρησε και η Ελλάδα συνεχίζει να διασύρεται, λίγες ημέρες πριν από την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «PyeongChang 2018», και ενώ οι επόμενοι Θερινοί Αγώνες του Τόκιο βρίσκονται μόλις 2,5 χρόνια μακριά…

Èڛ˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Καθυστερεί το Video Assistant Referee, λόγω κόστους

Οι Έλληνες διαιτητές θα καθυστερήσουν να χρησιμοποιήσουν και άλλο το Video Assistant Referee, λόγω κόστους. Το VAR, που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία σε αρκετά πρωταθλήματα της Ευρώπης από το ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν, δεν πρόκειται να μας έρθει προς το παρόν στη Super League. Η υπόθεση έχει «παγώσει» διότι το κόστος κρίνεται υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς υπολογίζεται στα τρία εκατομμύρια ευ-

ρώ. Την ίδια ώρα πάντως, οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως η πλειονότητα του ποδοσφαιρικού «συστήματος» επικαλείται τη συγκεκριμένη δικαιολογία προκειμένου να αποφύγει τον διασυρμό ανίκανων διαιτητών, καθώς το οικονομικό ως πρόβλημα δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι, άλλωστε, υποχρεωτικό το VAR σε όλα τα παιχνίδια, αφού υπάρχει απόλυτη ελευθερία για την εφαρμογή του πιλοτικά.

∞¡Δø¡∏™

¢È·Û˘ÚÌfi˜ Û Â›Â‰Ô √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ!

™Δ∏¡ ¶∞°π¢∞ Δ√À √º™∞´¡Δ

Φ

ατά συνέπεια ήμασταν ανταγωνιστικοί και στα τέσσερα δυνατά παιχνίδια που δώσαμε. Σε όμιλο με δύο δυνατούς αντιπάλους, Βέλγιο και Βοσνία, είχαμε, επίσης, την τύχη η πιο δυνατή ομάδα από τους αδύναμους να είναι οι Κύπριοι, τα αποτελέσματα των οποίων καθόρισαν την πορεία μας. Εκεί κρίθηκε η δεύτερη θέση και σε μεγάλο βαθμό χάρη στη νίκη των Κύπριων επί της Βοσνίας, σε παιχνίδι που ήταν πίσω στο σκορ 2-0.

Κ

την πορεία της προκριματικής φάσης βρήκαμε τρόπο μέσα από την ελληνοποίηση του Ζέκα να αποκτήσουμε την απαραίτητη ενέργεια που έλειπε στον άξονα και να βρεθεί επιτέλους παίκτης ενδεκάδας που θα ωθήσει και τους υπόλοιπους να παίξουν στον ίδιο ρυθμό έως το 90'. Ο Γερμανός έχει πάντως και την ατυχία στη δική του θητεία να έχει τεράστια πτώση ο Φορτούνης. Αφαίρεσε από το παιχνίδι του τρεξίματα και δεν βοηθάει στην πίεση. Ενδεχόμενη αφύπνιση του εξαιρετικά ποιοτικού μεσοεπιθετικού μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά την Εθνική στα μπαράζ.

Σ


54

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

SPORTS

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

«¶ÚÔÛ¤¯ˆ Ì·ı·›Óˆ ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È» Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης με το «Safe Water Sports» Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ δύναμη της ψυχής είναι απροσδιόριστη. Αυτό διαπιστώνει κανείς ακόμη και για τον ίδιο του τον εαυτό όταν ξεπερνάει τις «κόκκινες γραμμές» του και καταφέρνει να σταθεί όρθιος, όσο τραγικό και αν είναι αυτό που του συνέβη, προσφέροντας ταυτόχρονα στην κοινωνία. Ο Παναγιώτης Πασχαλάκης μετά την απώλεια του γιου του πριν από τρία χρόνια, σ' ένα τραγικό γεγονός που συνέβη το καλοκαίρι του 2014 στη Μύκονο, και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 10χρονου Μιχαήλ, δεν παραδόθηκε. Πολέμησε τα ανθρώπινα συναισθήματα, άντεξε τις συνέπειες αυτής της «μαχαιριάς», και προσπάθησε να ωφελήσει. Σήμερα η εθελοντική πρωτοβουλία «Safe Water Sports», που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, έχει εξελιχθεί σε (μη κερδοσκοπικό) Οργανισμό, ο οποίος υποστηρίζεται από τους πιο πετυχημένους Έλληνες αθλητές που έχουν σχέση με τα σπορ του νερού, αμέτρητους εθελοντές, ισχυρά ιδρύματα της χώρας, και ενημερώνει όλους για το προφανές, το οποίο δεν είναι, ωστόσο, αυτονόητο. Την ενίσχυση της ασφάλειας, όπως και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα που σχετίζονται με τις ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Η

θάλασσα σε αγκαλιάζει όταν τη σέβεσαι και παρουσιάζεσαι συνεργάσιμος μαζί της. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 50.000 Ευρωπαίοι τραυματίζονται συμμετέχοντας σε θαλάσσια σπορ και σε δραστηριότητες με σκάφη. Ο πνιγμός είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για τα παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως 18 ετών. Το «Safe Water Sports» επιδιώκει τη συστηματική και συνεχή ενεργοποίηση όλων των δυνάμενων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την οργάνωση, τον εκσυγ-

Η

χρονισμό και την ενίσχυση των πολιτικών ασφάλειας και της ισχύουσας νομοθεσίας. H σημασία της πρόληψης και η ανάγκη εκπαίδευσης - ενημέρωσης των παιδιών και των νέων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν άπαντες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τη θάλασσα όταν διασκεδάζουν ή αθλούνται, παίρνει σάρκα και οστά και σε επίπεδο άμεσων συνεργασιών. την Αθήνα, αυτή ξεκινάει με το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με τη δημιουργία ψυχαγωγικού - εκπαιδευτικού κέντρου σε παραλία του δήμου το καλοκαίρι του 2018, όπως και με τη μοναδική πρωτοβουλία του για τη σήμανση των παραλιών με τις πινακίδες του Οργανισμού, καθώς και την επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και το SWS στα σχολεία του δήμου. Εκεί όπου οι μαθητές θα ενημερώνονται για τους κινδύνους που αποκαλύπτει το νερό, και κυρίως η θάλασσα, όταν κανείς δεν φροντίζει να προσέχει. Ο Νικόλας Κακλαμανάκης, o άνθρωπος

Σ

που αγκαλιάζει τη θάλασσα με οδηγό τους ανέμους, ο Σπύρος Γιαννιώτης, που το πείσμα τον ανέβασε στην κορυφή του κόσμου στο κολύμπι, η Αγγελική Καραπατάκη, που μαζί με τα κορίτσια της Εθνικής πόλο χάρισε στην Ελλάδα πρωτόγνωρη επιτυχία το 2004, η «χάλκινη» στο Πεκίνο Σοφία Παπαδοπούλου, που μεγάλωσε στη θάλασσα με ιστιοπλοΐα, ο αρχηγός της Εθνικής πόλο Χρήστος Αφρουδάκης, που προέρχεται από οικογένεια του νερού, τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη, Εβελίνα Παπάζογλου, Αθανασία Τσόλα και Σοφία Μαλκογεώργου, ο Νίκος Πλυτάς, με ατελείωτες ώρες προπονήσεων στο σκι, είναι οι πρεσβευτές μίας προσπάθειας που φέρνει στην κοινωνία ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς σε μία χώρα η οποία περιβάλλεται από νερό οι επιχειρήσεις που προσφέρουν θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής έχει επίσης αποδειχθεί ότι σχετίζονται με τραυματισμούς πολλών διαφορετικών τύπων και μορφών. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές αυτοί οι τραυματισμοί δεν προκαλούνται από ελαττωματικό εξοπλισμό ή υπερβολικά επικίνδυνες συνθήκες, αλλά μάλλον από τη λανθασμένη συμπεριφορά

Ο πρόεδρος του «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης με τον δήμαρχο Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον συντάκτη της «ΒτΚ» Αντώνη Κατσαρό.

των χρηστών. Η θέσπιση και εφαρμογή κανονισμών ασφάλειας και η παροχή σαφών οδηγιών σε όσους ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ και παιχνίδια μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη αυτών των τραυματισμών. ι' αυτό, η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα επισημαίνει τη σημασία του πρότυπου πιστοποίησης certified quality της TUV AUSTRIA για τις εταιρίες που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ και τις θαλάσσιες δραστηριότητες, με σκοπό να παρακινήσει επιχειρηματίες του χώρου να επιλέξουν τη διαδικασία πιστοποίησης για την επιχείρησή τους. Η επαγγελματική συνείδηση στον κλάδο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια, και αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από το Ναυτικό Όμιλο της Βουλιαγμένης. Στο εξής, μπορείς κανείς να απολαμβάνει τη θάλασσα, τα σπορ και τις διακοπές του με ασφάλεια κατεβάζοντας την εφαρμογή «Safe Water Sports» στο κινητό (iOS, Android). Με το «Safe Water Sports app» βρίσκει κανείς την τοποθεσία στην οποία θα κολυμπήσει εύκολα: όλες τις παραλίες (3.000+) με φωτογραφίες, μια σύντομη περιγραφή και τα βασικά χαρακτηριστικά της (π.χ. αν έχει βαθιά/ρηχά νερά, άμμο/βότσαλα/πέτρες, parking, πρόσβαση για ΑΜΕΑ, ντους, αν είναι οργανωμένη με ξαπλώστρες/ομπρέλες, εκτεθειμένη σε ανέμους, κ.λπ.). ΟΛΕΣ και ΜΟΝΟ τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής με πληροφορίες όπως: τα σπορ που έχουν άδεια να προσφέρουν, την ακριβή τοποθεσία τους, την αξιολόγηση του κοινού κ.ά. Τους κανονισμούς ασφαλείας για κάθε θαλάσσιο σπορ. Τις μαρίνες (ιδιωτικές και δημόσιες), με όλες τις παροχές που προσφέρουν (νερό, κάυσιμα κ.λπ.). Τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Τις λιμενικές Αρχές, κ.ά.

Γ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

14 - 15 Οκτωβρίου 2017

™Ô˘Ù... Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ Οπρώηνκαιονυν… Αρκετοί μπαίνουν στη διαδικασία της σύγκρισης του νυν αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού υφυπουργού με τον προκάτοχό του. Αναπόφευκτη διαδικασία είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς, στην πολιτική. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ωστόσο, πολύ περισσότερο, εξαιτίας και του πολλές φορές, στο παρελθόν, εκτός ορίων δυναμισμού του Σταύρου Κοντονή σε σχέση με τις εξαιρετικά ήπιες στις μέρες μας προσεγγίσεις του Γιώργου Βασιλειάδη. Δεν είναι, πάντως, λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως με τις συμπεριφορές του νυν υφυπουργού μπορεί να προκύψουν τελικά καλύτερα αποτελέσματα στα σχέδια και τις τακτικές της κυβέρνησης σχετικά με τον Αθλητισμό, ακόμη και στα δυσκολότερα επίπεδα του επαγγελματισμού. Γι’ αυτό και ο κ. Βασιλειάδης κρατάει τους τόνους χαμηλά, χωρίς εντάσεις και αδικαιολόγητες κορώνες…

«Χυλόπιτα»! Μπαράζ δημοσιευμάτων των ισπανικών ταμπλόιντς θέλουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει φάει χυλόπιτα από τη Λίλι Έρμακ. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μετά το χωρισμό του Πορτογάλου άσου από την Ιρίνα Σάικ και αρκετά πριν γίνει ζευγάρι με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο «CR7» προσέγγισε τη Μοσχοβίτισσα τοπ μόντελ, αρχικώς μέσω των socialmedia, και αύξησε το πρέσινγκ της σε εκδήλωση όπου παρευρέθηκαν και οι δύο. Παρά την πίεση, όμως, η Λίλι έπαιξε άμυνα μέχρις εσχάτων και κράτησε τον Κριστιάνο στο… μηδέν.

(

Σε γνωστό στέκι της παραλιακής συνωστίζονται πολλά πρωινά μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές του παρελθόντος. Έλα, όμως, που εκεί πίνει τον καφέ του και σπουδαίος παλιός παίκτης του βόλεϊ, ο οποίος τους εξηγεί πως το δικό του άθλημα είναι δυσκολότερο, περισσότερο περίπλοκο, και ασφαλώς αδικημένο. Όταν λοιπόν τον παροτρύνουν να βγει να τα πει δημόσια στις εκπομπές που τον καλούν και εκείνος κάνει πίσω, είναι η στιγμή που ξεκινάει η μεγάλη πλάκα…

!

Απόγνωση! Με συνοπτικές διαδικασίες εγκαταλείφθηκε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η ιδέα της μετακόμισης της έδρας για τους σπουδαίους αγώνες του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ. Πολύ απλά, διότι δεν υπάρχουν χρήματα! Η αλλαγή της έδρας, βέβαια, αυτό το νόημα είχε, όμως από τη στιγμή που το ταμείο είναι μείον, και μόνο για τη διεξαγωγή κάθε παιχνιδιού υπάρχει συγκεκριμένο κόστος (πριν υπολογιστούν τα έσοδα που τελικά αυτό θα αποφέρει), προφανώς και η μετακόμιση κατέστη αδύνατη.

Εμπόδιο Θετικά βλέπουν στην ΑΕΚ την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Λιβάια το καλοκαίρι, εφόσον ο Κροάτης συνεχίσει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Εντυπωσιακές σε ό,τι έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα, αλλά και την ανταπόκριση στις εντολές του προπονητή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται, πάντως, πως είναι οι διαθέσεις του Χιμένεθ, ο οποίος δεν τον υπολογίζει ως βασικό, αλλά μόνο όταν παίζει επιθετικά. Κάποιοι ψιθυρίζουν, πάντως, ότι ο Ισπανός... σκάβει το λάκκο του!

ΥΠΕΡΟΧΟ ΔΙΔΥΜΟ Ανύπαρκτος ακόμα και σήμερα Ουσίγιος

Τι χρεώνουν στον Ουσίγιος και δεν κατάφερε να μείνει στους «ερυθρόλευκους» ούτε τέσσερις μήνες; Ότι περισσότερο έγιναν οι κινήσεις των μεταγραφών του Ολυμπιακού από τους ατζέντηδες και εκείνος δεν βγήκε ποτέ μπροστά προκειμένου να τελειώσει τις υποθέσεις που ενδιέφεραν. Τελικά, και οι δύο πλευρές ήθελαν να τελειώσει η, όπως αποδείχθηκε, άνευ ουσίας συνεργασία τους, καθώς ο Ουσίγιος είχε ήδη πρόταση από τη Μάλαγα και γι’ αυτό ήταν έτοιμος στην πόρτα της εξόδου. Ο Κοβάσεβιτς αναλαμβάνει τις περισσότερες ευθύνες, χωρίς όμως επίσημο χαρτοφυλάκιο.

Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σκέπτεται ο Τάκης Λεμονής να παρατάξει τον Ολυμπιακό στο «Καμπ Νου» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την Τετάρτη. Για όσους θυμούνται τις ευρωπαϊκές βραδιές του, ο Έλληνας προπονητής είναι από εκείνους που ανέκαθεν θεωρούσε το αυτονόητο. Δηλαδή ότι οι ελληνικές ομάδες καλούνται στην Ευρώπη να προσεγγίζουν τακτικά τα παιχνίδια με πολύ γεμάτους χώρους, κυρίως στην άμυνα. Όσο τώρα εάν κάποιοι επιμένουν να υποστηρίζουν το προφανές, πως όταν η ομάδα μένει κοντά στην περιοχή της βάζει τον αντίπαλο πολλές φορές μέσα σε αυτήν, αυξάνο-

Πάλεψε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην Μπενφίκα ο Παναθηναϊκός. Διότι οι οφειλές στους άμεσα εμπλεκόμενους (ατζέντηδες) αποτέλεσαν εμπόδιο έως την τελευταία στιγμή. Οι «πράσινοι» καίγονται να προχωρήσουν σε πωλήσεις παικτών, προκειμένου να εισρεύσουν στο ταμείο χρήματα που θα κρατήσουν την ΠΑΕ στη ζωή. Οι πληροφορίες μιλούν για 4 εκατομμύρια που έχουν άμεση ανάγκη οι «πράσινοι» έως τον Δεκέμβριο, ώστε να μην υποβιβαστεί η ομάδα, εξαιτίας των προσφυγών που θα προκύψουν εφόσον δεν καταβληθούν οι δόσεις των διακανονισμών. Πέραν των οφειλομένων στους εργαζόμενους της ΠΑΕ, για τις οποίες ποτέ δεν γίνεται κουβέντα…

55

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΚΟΥΒΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ

Όταν έπαιζαν ποδόσφαιρο αποτελούσαν τις κορυφαίες επιλογές -της άμυνας- για την ομάδα τους, όπως φυσικά και για την Εθνική. Αν και παλαίμαχοι, παραμένουν φανατικά κοντά στα πράγματα της μπάλας, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιρικές «κεραίες» τους να εξακολουθούν να είναι όρθιες, γι’ αυτό και η οποιαδήποτε συζήτηση μαζί τους είναι απολαυστική. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος και ο Στράτος Αποστολάκης βρίσκονται σε κοινές παρέες σε καφέ στη Γλυφάδα, προκαλώντας το ενδιαφέρον των περισσότερων φίλων της μπάλας στα κοντινά τραπέζια, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την παρουσία τους για να αποσπάσουν τα σχόλια των κορυφαίων παικτών του παρελθόντος. Προφανές κοινό σημείο των δύο η κριτική για την ποιότητα του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Όχι στη γνωστή απαξιωτική λογική των παλαιμάχων, οι οποίοι θεωρούν τις δικές τους εποχές εξ ορισμού καλύτερες, αλλά σε κουβέντα με επιχειρήματα τακτικής και προετοιμασίας. Τόσο τεκμηριωμένα, που σε κάνει κάποιες φορές να απορείς γιατί οι ομάδες που υπηρέτησαν τόσο καλά, τους έχουν τώρα εκτός. Στο σημείο αυτό, αλλάζει τελικά η κουβέντα και ίσως τα κορυφαία μπακ του ελληνικού ποδοσφαίρου καταλήγουν στο διεθνές ποδόσφαιρο, με καταπληκτικά σχόλια και δεδομένες αντιπαραθέσεις. Για τον Γρηγόρη η Ίντερ ασφαλώς και είναι πάντα στην καρδιά του, ενώ ο Στράτος αγαπάει τη Μαδρίτη (Ρεάλ...).

Στη Βαρκελώνη με τρία στόπερ

Πωλήσεις-σωτηρία…

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

)

ντας τις πιθανότητες να παραβιασθεί η εστία της, και ταυτόχρονα χρειάζεται περισσότερα μέτρα να καλύψει προκειμένου να αντεπιτεθεί, έχουν δίκιο από τη μία πλευρά. Όταν, όμως, παίζεις με την Μπαρτσελόνα, και πολύ περισσότερο εκτός έδρας, δεν έχεις περιθώρια διαφορετικών σκέψεων. Ο Λεμονής, την ίδια ώρα, καλείται επίσης να βάλει τους παίκτες του και σε λογική διαφορετικών προσεγγίσεων ανά αγώνα, την ώρα που τα πράγματα στο πρωτάθλημα ξεκίνησαν φέτος δυσκολότερα. Καλείται, λοιπόν, να τους περάσει κυρίαρχη αγωνιστική νοοτροπία εντός συνόρων και την ακριβώς αντίθετη για τοChampions League.

«Τέρμα γκάζι» Με «τσίτα τα γκάζια»πηγαίνει τον τελευταίο καιρό η καριέρα της Εύα Πάντλοκ. Η Ισπανίδα μοντέλα με τους χιλιάδες –μόνο στα socialmedia έχει περισσότερους από 300.000– ακόλουθους δεν βάζει πλέον «φωτιές» με τη μεσογειακή ομορφιά και το ταμπεραμέντο της μόνο στις πασαρέλες, αλλά και στις πίστες. Και κυρίως σε αυτές που φιλοξενούν αγώνες του Moto GP. Βλέπετε, είναι εδώ και λίγους μήνες ένα από ταpaddock girls του παγκόσμιου πρωταθλήματος μοτοσυκλέτας και έχει καταφέρει σε πολλές περιστάσεις να κλέψει την παράσταση ακόμη και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, τους αναβάτες.

Στο τέλος του καλοκαιριού του 2018 θα τοποθετηθούν οι έτοιμες εξέδρες (που θα κατασκευαστούν πιθανότατα εκτός Ελλάδας) στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Στην ΠΑΕ της Ένωσης αναμένουν σύντομα εξελίξεις στο ζήτημα των χορηγών και την ονοματοδοσία του γηπέδου. Σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά εποχή ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει πάρει επάνω του το θέμα, και, όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα τελειώσει θετικά. Προσπάθειες να καθυστερήσει η όλη ιστορία δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν αίσιο αποτέλεσμα, λένε στην ΠΑΕ του «δικεφάλου».

*

«Spetses mini Marathon» Περπατούσες στο νησί των Σπετσών και είχες την εντύπωση πως βρίσκεσαι σε πάρτι! Καθώς για το «Spetses miniMarathon», το κορυφαίο multi-sport event στην Ελλάδα, το οποίο έλαβε χώρα για έβδομη χρονιά, είχαν συγκεντρωθεί αθλητές από παντού. Εντός και εκτός Ελλάδας, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, απλοί φίλοι του Αθλητισμού και –γιατί όχι– της καλοπέρασης. Το νησί του Αργοσαρωνικού ντύνεται, άλλωστε, στα καλά του κάθε χρόνο, και για το συγκεκριμένο event, όπως και για το «Spetsathlon» που προηγείται κάθε χρόνο του καλοκαιριού. Το «Spetses mini Marathon» έχει τιμηθεί με 27 βραβεία για την προσφορά του στον Τουρισμό.

Από το πουθενά! Το πρόγραμμα «solidarity» της UEFA δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες που δεν έπαιξαν στα Κύπελλά της να γεμίσουν τα ταμεία τους. Κατά συνέπεια, ομάδες όπως οι Αστέρας, ΠΑΣ, Ατρόμητος και ακόμη 10 θα ενισχυθούν με το ποσό των 210.000 ευρώ. Συνολικά, το ποσό που έχει προγραμματιστεί να πάρει η Ελλάδα ανέρχεται στα 2.722.760 ευρώ. Οπότε, κάθε ομάδα θα εισπράξει ακριβώς 209.443 ευρώ.


VOLKSWAGEN

™À¡∂¡Δ∂À•∏

™À¡∂¡Δ∂À•∏

10 ➧

ª∞∫∞ƒπ√™ §∞∑∞ƒπ¢∏™

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡∂º∂§√À¢∏™

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ «ªfiÓÔ Ô Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ‡˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ «Dieselgate» ÛÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ̈ڛ· Âӈ̤ÓÔ˘˜!» » ∞¶√º∞™∏-™Δ∞£ª√™ Δ√À ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√À » Σελ. 15

» Δπ §∂∂π √ ¢π∫∏°√ƒ√™

Σελ. 16

√ ΔÚ·Ì ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ›· ÁÈ· ÙË ™Ô‡‰·!... Δπ ∞¡Δ∞§§∞°ª∞Δ∞ £∂§∂π √ Δ™π¶ƒ∞™

» Σελ. 17

» Σελ. 18-19

ΜΕΝΩ Τιμή

» 14 - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1036

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

Απορροφώνται από τις ευρωπαϊκές

√§∂™ √π ∞§§∞°∂™

ΠΝΙΓΟΥΝ

«Λίφτινγκ» για νέο πρόσωπο η Ν.Δ.!

ΤΙΣ

Δ√À ∫Àƒπ∞∫√À

Δ∞ Δƒπ∞ ™∂¡∞ƒπ∞

濯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ «ÂÁΤʷÏÔ» Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙÂ... » Σελ. 34

να μπουν » Στόχος χρήματα και να

»

°π∞ Δ∏¡ ∞§§∞°∏ Δ∞ÀΔ√Δ∏Δ∞™ ºÀ§√À

™Àªμ√§∞π√ ∂∫Δ∂§√À™∞¡ » ¶§∏ƒøª∂¡√ √π ∞§§√¢∞¶√π ∫∞π ºΔ∂ƒ√» ∫π¡∏Δ∞ ∫∞π À¶√£∂™∂π™ » «ºÀ§§√ Δ√À ¶√π¡π∫√§√°√À » Σελ. 24, 33

» Ρεπορτάζ στη σελ. 28-29

™ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË 320.000!

» Σελ. 25

ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ

∂.∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À

∞fi ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ˙ÒˆÓ, ÛÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒˆÓ

» Σελ. 51

Δ√ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√

Σελ. 38 Δ∏™ æ∏º√º√ƒπ∞™

Οι κάμερες «δίνουν» τους δολοφόνους!

απελευθερωθεί ο δανεισμός επιχειρήσεων Πιέζουν για τα «κόκκινα» δάνεια και τις καταθέσεις οι Ευρωπαίοι

ª∂Ãπ ¡∞ μ°∞§∂π √ ¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√™ ¶§∂√¡∞™ª∞

∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ. 2

∞ƒ£ƒ√

À¶√£∂™∏ ªπÃ. §∂ª¶π¢∞∫∏

» Ρεπορτάζ στη σελ. 4

«∫·›ÁÔÓÙ·È» ÁÈ· ÙË ™Ô‡‰· ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σελ. 14

∞ƒ£ƒ√

τράπεζες!

∏ √ª∞¢∞ ∫ƒ√À™∏™

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ «·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡»…

Δ. KOY§π∂μ∞

«∞Ó·˙ËÙÒ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ·» » Σελ. 43

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¶√À «¢√À§∂À√À¡» μƒÀ•∂§§∂™, ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏ ∫∞π √À∞™π¡°∫Δ√¡

∞ƒ£ƒ√

www.vradini.gr

14-15/10/2017

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

Ελλάδα 2