Page 1

™À¡∂¡Δ∂À•∏

➧ 4

ª∞•πª√™ Ã∞ƒ∞∫√¶√À§√™

«√ ΔfiÛη˜ ¤Î·Ó ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» » Σελ. 14-15

ª∂°∞§∂™ ∞¡∞Δƒ√¶∂™ ∞¶√ Δ√ ™Àªμ√À§π√ Δ∏™ ∂¶π∫ƒ∞Δ∂π∞™

¡¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ✓

» ∏ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ ∂¶πÃ∂πƒ∂π ¡∞ Δ√À™ ¢π∞™¶∞™∂π » ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ∞¶√¢√™∂π™ ™Δπ™ ™À¡Δ∞•∂π™

Σελ. 28-29

ΜΕΝΩ Ελλάδα 2

Τιμή

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

»14 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1062

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

www.vradini.gr

14-15/4/2018

Νέα φοροληστεία με εργαλείο την Εισφορά Αλληλεγγύης

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ! Όσοι εισέπραξαν βοηθήματα θα επιβαρυνθούν με εισφορά 2-10%!

Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» και τι πρόκειται να πληρώσουν

Ποιοι γλιτώνουν από τη νέα «δαγκάνα» της Εφορίας Σελ.✓27

«¢ÂÓ ı· ·ÔχÛÔ˘Ì ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜»

» Σελ. 4, 5

™∫√¶π∞¡√

ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ✓ Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ!

Σελ. 16

¢√•∞ °π∞ Δ√¡ ∏ƒø∞ ∫∞π... Δπª∏ ™Δ∞ 1.200 ∂Àƒø! ∂¶∂™∂ ™Δ√¡ ∞∫∏ƒÀ∫Δ√ ¶√§∂ª√ Δ√À ∞π°∞π√À

» Σελ. 23, 24, 33

¶ƒ√™∂Ã∂Δ∂ Δπ °ƒ∞º∂Δ∂ ™Δ√ π¡Δ∂ƒ¡∂Δ

» ∂Ã∂Δ∂ Δ∏¡ ∂À£À¡∏ °π∞ √§∞!

» Σελ. 9

ÕÁ¯Ô˜ - ηٿıÏÈ„Ë ıÂÚÈ˙Ô‡Ó ÙÒÚ· Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

» Σελ. 22

μ∂ƒμ∂™√™ °π∞ ∂º∫∞

«∞Ó ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ì ΔÔ˘ÚΛ·!»

» Σελ. 6

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

¶√π√™ ∏Δ∞¡ √ ™ª∏¡∞°√™ °πøƒ°√™ ª¶∞§Δ∞¢øƒ√™

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

∫Àƒπ∞∫√™

™À¡∂¡Δ∂À•∏

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

«FORZA» ª·ÓˆÏ¿˜! » √ «∫∞π™∞ƒ∞™» Δ∏™ ƒøª∏™ ✓

Σελ. 53

∞ƒ£ƒ∞ Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∞ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯¿ÛÂÈ ‰Èο Ù˘ ·È‰È¿ Û ¤Ó· » Σελ. 2 ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ; Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ ΔÛ›Ú· Î·È ÛÙËÓ » Σελ. 15 ∞ÚÈÛÙÂÚ¿; Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ÃÚfiÓÈÔ˜ fiÓÔ˜: Ô fiÓÔ˜ Ô˘ » Σελ. 7 ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜; Σ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

¶ÂÙ¿ˆ Î·È ı˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ » Σελ. 2 ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ΣΟΦΙΑ Ν. ΤΣΙΠΤΣΕ

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ Â›Ì·ÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔÓ GDPR; » Σελ. 11

∏ UBER ∂Ã∞™∂ Δ∏¡... ∫√Àƒ™∞ ™Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√ ✓Σελ. 22


ΑΠΟΨΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

∞ϤÍË, ∫·ÏË̤ڷ! Καλέ μου συμμαθητή, Δεν έχω ιδιαίτερη διάθεση να ασχοληθώ με τα λάθη της κυβέρνησής σου, είναι το τελευταίο που απασχολεί πλέον, και κατάντησε κουραστικό. Ένα παλικάρι έφυγε, πέταξε στους δικούς του ουρανούς, από εκείνους του Αιγαίου, όπου φυλούσε «Θερμοπύλες». Μαζί με το Μιράζ του συνετρίβη η ψυχή όλης της χώρας, αλλά ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ το εθνικό μας φρόνημα. Δάκρυσε όλη η Ελλάδα γι' αυτό το παλικάρι, τον ΗΡΩΑ. Μόνο που δεν είναι ήρωας γιατί χάρισε τη ζωή του στην πατρίδα, ήταν ΗΡΩΑΣ και πριν φύγει, αυτός και εκατοντάδες άλλοι, τους οποίους ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ μια ανάλγητη εξουσία. Είναι όλοι τους ΗΡΩΕΣ, γιατί για 1.000 και 1.500 ευρώ παίζουν κάθε μέρα τη ζωή τους κορόναγράμματα για την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Ελλάδα, όχι αυτή που... συντρίβουν οι διάφοροι Καρανίκες. Αναδημοσιεύω το κείμενο ενός εξ αυτών των ηρώων, και μελαγχολώ, γιατί αν αυτός ήταν ο... όρκος σας στη Βουλή, όλα θα ήταν πιο όμορφα: «Πετάω για τον Πατέρα μου που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το Παιδί στη Φλώρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολειό του. Πετάω για τον Παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει Ανάσταση με τους τσοπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον Ψαρά που βγήκε 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη φαμελιά του. Πετάω για το Δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα Άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτό που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την Πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί ούτε εγώ θα ζητήσω υπερωρίες γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ πετάω για την Πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζουν για μια στιγμή, και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλήν αντάμωση. Πετάω για την ΕΛΛΑΔΑ. Αυτός είναι ο Σταυραετός Πατεράδες μας».

Ô Ï È Ù È Î‹ ∂Ï Â˘ ı Â Ú Ô Ù ˘  › · ∞  Ô „ Ë

¶ÂÙ¿ˆ ηÈ

ı˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È ÁÈ·

ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘

Αυτά, καλέ μου συμμαθητή, απόφοιτε του 10ου, από έναν καλό σου φίλο, και για το γνήσιο της υπογραφής...

™. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕT

È

Ú · ‰ ˘ Ó ‹

˙

‰ ‚ Â

Á

˙ ı Ï· „„„ „„∞„· „ ˘ÔııÂÙÔˆ ˙Ì̇„ È‹ „„„„  ‹ „ · „ Û · · „ Ú Ô ‹ Ô „‹ „ ··············· ·············· „ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················· ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ·‚Á‰Â˙ËıÈ ÎÏÌÓÓÍÚ

Εκδότης Σταύρος Κων. Μήτσης

Διευθυντής Σωτήρης Πουλόπουλος

∞ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯¿ÛÂÈ ‰Èο Ù˘ ·È‰È¿ Û ¤Ó· ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ; το Αιγαίο τα πράγματα δεν είναι καλά αλήθεια, όμως, είναι πως λίγες ώρες μετά το εδώ και αρκετούς μήνες. Η προκλητι- περιστατικό στη Ρω, άρχισαν «να ζώνουν τα κότητα των Τούρκων έχει ξεπεράσει φίδια» τους επιτελείς στο Πεντάγωνο, αλλά κάθε όριο. Εκτός από τις συνεχείς εξόδους, τις και στο Μέγαρο Μαξίμου. Μελετώντας τις κιπαραβιάσεις και τις υπερπτήσεις πάνω από τα νήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, κατέληξαν νησιά με μαχητικά αεροσκάφη, για πρώτη στο συμπέρασμα ότι η Άγκυρα επιζητά συνεφορά φέτος οι Τούρκοι δοκίμασαν τα αντα- χώς ένα θερμό επεισόδιο για να ισχυροποιήνακλαστικά των ελληνικών Ενόπλων Δυνά- σει τη θέση της στη διεθνή σκακιέρα, και δεν μεων και στη θάλασσα. Βγήκαν τουρκικά δείχνει να ενδιαφέρεται αν χάσει ένα ελικόπλοία στα ελληνικά χωρικά ύδατα και περί- πτερο, ή ένα μαχητικό, ή ακόμη-ακόμη και μεναν να δουν πώς θα αντιδράσει το ελληνι- μερικούς στρατιώτες της. κό Πολεμικό Ναυτικό. Τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα οι Τούρκοι καταγράφουν ι θα γίνει όμως –αναρωτήθηκαν οι τον τρόπο αντίδρασης των δικών μας δυνάΈλληνες επιτελείς– αν συμβεί ένα μεων, αλλά και των εντολών που έχουν λάθερμό επεισόδιο και θρηνήσουμε το βει ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση επει- χαμό Ελλήνων αξιωματικών ή στρατιωτών, σοδίου. Το περιστατικό στη στο Αιγαίο; Ποιος μπορεί να νήσο Ρω έδειξε ότι η στρααντέξει να σηκώσει αυτό το τηγική του ελληνικού Πε- Ã∞™∞¶√¶√À§√™ μεγάλο βάρος; Εκεί όλοι νταγώνου έχει αλλάξει, και κατάλαβαν πως τα πράγμαμαζί της και το δόγμα αντιτα είναι πολύ σοβαρά για να μετώπισης των τουρκικών αρχίσει η Αθήνα να παραπροκλήσεων. κολουθεί την προκλητικόΜέχρι τώρα η τακτική τητα της Άγκυρας και να των ελληνικών Ενόπλων απαντά κατά βούληση, Δυνάμεων ήταν να παραμόνο και μόνο για να κάκολουθούν, αλλά να μην νει το χατίρι των θερμοκέαπαντούν στις προκλητικές φαλων. Και ως επιβεβαίωενέργειες των Τούρκων. Αυτό γινόταν και στις ση όλων αυτών που φοβόντουσαν οι επιτεπιο σοβαρές περιπτώσεις, όπως ήταν η επα- λείς του Πενταγώνου ήρθε, μερικές ημέρες κούμβηση των πλοίων του Λιμενικού στα μετά, ο χαμός του πιλότου Γιώργου ΜπαλταΔωδεκάνησα, ίδια τακτική ακολουθήθηκε δώρου, το μεσημέρι της περασμένης Πέκαι στην είσοδο τουρκικών πλοίων στην πε- μπτης, σε μια πτήση ρουτίνας στο Αιγαίο. ριοχή των Ιμίων, και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις. λα έγιναν σε χρόνο-μηδέν εξαιτίας της έντονης πίεσης και της φόρτισης που έχουν οι Έλληνες πιλότοι όλο το πό εδώ και στο εξής, όλα δείχνουν πως οι Έλληνες αξιωματικοί και τα τελευταίο διάστημα της κρίσης. Ας φανταστελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στούμε, λοιπόν, τι θα γίνει στη χώρα αν συμέχουν πάρει ξεκάθαρες εντολές πως σε ορι- βεί ένα θερμό επεισόδιο με θύματα και σμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις θα αντιδρούν Έλληνες στρατιωτικούς. Ας αναλογισθούμε αν αντέχει η ελληνική στις κινήσεις των Τούρκων, ακολουθώντας, όμως, συγκεκριμένους κανόνες. Αυτό έγινε κοινωνία να χάσει και άλλα δικά της παιδιά σε και στη Ρω, με το ελικόπτερο που πετούσε μια προσπάθεια να ακολουθήσει την τακτική χαμηλά μέσα στη νύχτα χωρίς φώτα και δια- ενός απρόβλεπτου και παράλογου αντιπάκριτικά. Τα τροχιοδεικτικά πυρά των Ελλήνων λου. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και μαζί της όλη η Ελλάδα θρήνησε για στρατιωτών σημάδευαν προς την αντίθετη κατεύΟ χαμός του σμηνα- την απώλεια του άτυχου σμηναγού. θυνση από αυτή που πεγού Γ. ΜπαλταδώΈως, πότε, όμως θα πατούσαν οι Τούρκοι. ρου μάς έδωσε να ρηγορούμε με ανακοινώΜε την αλλαγή τακτικής δεν ήταν λίγοι εκείνοι καταλάβουμε τι θα σεις και αναρτήσεις στα sosial media τις μανάδες και στην Αθήνα που ενθουγίνει στη χώρα αν τις γυναίκες αυτών των πασιάστηκαν, λέγοντας ότι, υπάρξει σύγκρουση λικαριών που χάνονται άδιεπιτέλους, δείξαμε την με τους Τούρκους κα σε έναν «πόλεμο εντυαποφασιστικότητά μας πώσεων». και τον τσαμπουκά μας. Η στο Αιγαίο

Σ

Τ

π√ƒ¢∞¡∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

O

Α

,,

2

Διευθυντής Σύνταξης Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Διευθυντής Επικοινωνίας Ρ.Ι. Χαλκιαδάκης

Γραφεία: Φιλοθέης 10 - 12, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 2669, Τηλ. Κέντρο 2117054587-92, FAX 2117054586 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ√ ™Ã∂¢π√ ª∏Δ™√Δ∞∫∏ °π∞ Δ√ ¢∏ª√™π√

¢ÂÓ ı· ·Ôχۈ ‰ËÌ. ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜! Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

,,

4

Πυρήνας της ανασυγκρότησης του Δημοσίου είναι η σωστή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

o πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφίσει μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα είναι το νομοσχέδιο για τη νέα οργάνωση της κυβέρνησης και της Ανώτατης Διοίκησης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βάζει ψηλά στην ατζέντα για την επόμενη μέρα της χώρας, με διακυβέρνηση του κόμματός του, το νοικοκύρεμα του Δημοσίου. Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης η ριζική ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πραγματική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Στην Πειραιώς ετοιμάζουν πυρετωδώς, και τις επόμενες εβδομάδες θα το παρουσιάσουν, το αναλυτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την τολμηρή ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα και τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του. Στόχος του κ. ΜητσοτάΑυτό, όμως, στο οποίο εστιάζουν –και διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοκη είναι το Δημόσιο να έχει ένα μικρότερο τάκης προς πάσα κατεύθυνση– είναι ότι δεν θα προχωρήσει σε απολύλειτουργικό σεις δημοσίων υπαλλήλων. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στους ξένους αποτύπωμα. ανταποκριτές. Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή, λένε στο στρατόπεδο της Πειραιώς. Και αυτό, γιατί γνωρίζουν ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει στηθεί μια ολόκληρη επικοινωνιακή προπαγανδιστική εκστρατεία, με «Ο σκοπός μου δεν είναι μόνο να διαχειριστώ Νόμος Κατρούγκαλου στους ελεύθερους αναδείξει τον παραλογισμό του Νόμου Κατην οποία ταυτίζουν την επιδίωτη μιζέρια. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ο σκοπός επαγγελματίες. τρούγκαλου, και δεν είναι τυχαίο ότι οι εξωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για μου είναι να παράγω πραγματική ευημερία και Με αφορμή τις πληροφορίες που αναφέ- πραγματικές κρατήσεις απασχολούν, πλέον, νοικοκύρεμα του Δημοσίου με όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να ρουν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρί- και το Συμβούλιο της Επικρατείας», ανέφερε βούλησή του για απολύσεις. βρουν τη θέση τους στο σχέδιό μου για την Ελ- νει αντισυνταγματικές θεμελιώδεις διατάξεις ο αρμόδιο τομεάρχης κ. Βρούτσης, και υπολόΕντάσσεται, μάλιστα, στη στόλάδα της επόμενης μέρας», είναι αυτό που συ- του Νόμου Κατρούγκαλου, όπως την ένταξη γισε τα καθαρά έσοδα σε δύο ελεύθερους χευση του επιτελείου του χνά επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπα- επαγγελματίες μετά την αφαίρεση φόρων και ΣΥΡΙΖΑ να ανακόψει μια πιθανή στους συνομιλητές του. σχολούμενων επιστημόνων και των αγροτών, εισφορών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο τομεάρχη αυτοδυναμία της Νέας ΔημοΤο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη επι- στον ΕΦΚΑ, στη Νέα Δημοκρατία δεσμεύονται Γιάννη Βρούτση, δικηγόρος που έχει καθαρές κρατίας. κεντρώνεται στα κακώς κείμενα της διακυβέρ- να μειώσουν να καταστήσουν το ασφαλιστικό αποδοχές 10.000 ευρώ, μετά τις εισφορές ΚαΈχει, λοιπόν, επικεντρώσει το νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. και οργανώνει μια σει- σύστημα δίκαιο, ανταποδοτικό και βιώσιμο. Ο κ. τρούγκαλου και τους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλογικό του ενδιαφέρον στους ρά αλλαγών επι αυτών. Μητσοτάκης, άλλωστε, έχει θέσει τη μείωση του μείνουν 4.836 ευρώ, ενώ μηχανικός που δημοσίους υπαλλήλους, οι Ένα από αυτά στα οποία θα προβεί και τα των εισφορών μαζί με τη μείωση των φόρων ως έχει καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει οποίοι είναι μια πολύ μεγάλη οποία επεξεργάζεται είναι η δραστική μείωση βασική προϋπόθεση του οικονομικού του προ- συνολικές κρατήσεις 73% και θα του μείνουν δεξαμενή ψηφοφόρων. Έτσι, το Ο Γιάννης Βρούτσης. των υπέρογκων εισφορών που επέβαλε ο γράμματος. «Η Νέα Δημοκρατία είχε εξ αρχής 5.292 ευρώ! τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια συντονισμένη επίθενω ότι το κράτος θα λύσει το δημοσιονοντών και τμηματαρχών, κατά περίπου ση κυβερνητικών στελεχών προς τον μικό του πρόβλημα εκχωρώντας σε 30%, με τις αντίστοιχες μειώσεις των πρόεδρο της Ν.Δ. Μητσοτάκη, τον ιδιώτες αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. σχετικών επιδομάτων που συνοδεύουν οποίο κατηγορούν για πολέμιο του Ιδιωτικοποιήσεις Θεωρώ, όμως, ότι είναι πάρα πολύ σηαυτές τις θέσεις. Δημοσίου και τονίζουν ότι θέλει αποόχι μόνο μαντικό για την τοπική και την περιφερειαλύσεις. κή ανάπτυξη να έχουμε ιδιώτες επενδυΙδιωτικοποιήσεις Αυτή την επίθεση αντικρούει ο Κυριάγια χρήματα, τές, οι οποίοι θα μπορέσουν να αξιοποιήκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι ο σουν, επιτέλους, αυτά τα περιουσιακά Στρατηγικό ρόλο στο γενικότερο πλάπυρήνας του σχεδίου του δεν έχει αποαλλά και στοιχεία και να τα εντάξουν σε μια συνονο διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη έχει λύσεις, αλλά τη σωστή αξιολόγηση των για αύξηση λική εθνική στρατηγική αλλαγών για τη το αναπτυξιακό του σχέδιο. Αφετηρία του δημοσίων υπαλλήλων. «Τους σέβομαι χώρα», ανέφερε στη συνέντευξή του θα είναι ένα επενδυτικό σχέδιο ιδιωτικοκαι τους τιμώ. Θέλω να αναγνωρίσω της ανταγωστους ξένους ανταποκριτές, ποιήσεων για τις εταιρίες τις οποίες διαχειτο έργο τους και την προσφορά τους Σε αντιπαραβολή με το δικό του αναρίζεται σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ, και το Υπερστη Δημόσια Διοίκηση και στη χώρα», νιστικότητας πτυξιακό σχέδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταμείο. Η κυρίαρχη λογική σε αυτές τις διευκρίνισε στη συνέντευξή Τύπου εγκαλεί την κυβέρνηση ότι το δικό της ιδιωτικοποιήσεις θα είναι ότι αυτές γίστους ξένους ανταποκριτές, και εξήγησε αναπτυξιακό σχέδιο που το έχει στείλει νονται όχι μόνο για να εισπράξει το και την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, στους Θεσμούς, είναι άγνωστο. «Μου κράτος χρήματα, αλλά για να αυξηθεί καθώς όσο οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν φαίνεται πολύ παράξενο το γεγονός ότι και η ανταγωνιστικότητα της ίδιας της φιακής επανάστασης, στη Νέα Δημοεσωτερικών διαδικασιών του Δημοσίαξιολογούνται, «τόσο όλοι βράζουν στο δεν τολμά η κυβέρνηση να το δώσει στη Οικονομίας και να έρθουν στη χώρα κρατία επεξεργάζονται πώς θα υπάρχει ου, έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η ίδιο καζάνι και τόσο μειώνονται και τα δημοσιότητα, και την καλώ να το δημοσικεφάλαια που θα δημιουργήσουν θέένα Δημόσιο το οποίο θα είναι λειτουργιγραφειοκρατία στην επαφή των πολιτών, ουσιαστικά κίνητρα για να αποδίδει καεύσει επιτέλους. Τι είναι αυτό το περιβόησεις απασχόλησης. κό και θα σέβεται τα χρήματα του Έλληνα αλλά και των επιχειρήσεων, με το Δημόνείς περισσότερο και καλύτερα». το αναπτυξιακό σχέδιο;», αναρωτήθηκε ο Σε αυτό το σχέδιο στο μυαλό του έχει φορολογουμένου. σιο, μεταφέροντας το βάρος της απόδει◗ Στο σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκ. Μητσοτάκης, κατηγορώντας την ότι έχει ως παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ◗ Έχοντας στις αποσκευές του την ξης από τον ιδιώτη, στο ίδιο το κράτος. κη για έναν αποτελεσματικότερο δημόδυσκολία να αρθρώσει οποιονδήποτε τα περιφερειακά λιμάνια που είναι ενταγεμπειρία του από τη θητεία του στο ◗ Ταυτόχρονα, η Ν.Δ. ετοιμάζει ένα σιο τομέα υπάρχει ουσιαστική αναδιάσυγκροτημένο λόγο στα ζητήματα ανάμένα στο ΤΑΙΠΕΔ, και από την πώλησή υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δραστικό σχέδιο εφαρμογής εργαλείταξη των δομών του Δημοσίου, έτσι πτυξης. Επίσης, προειδοποιεί ότι η Ν.Δ. τους μπορεί να μην εισέλθουν πολλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις συζητήσεις ων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε το Δημόσιο να έχει ένα μικρότερο δεν πρόκειται να δεσμευθεί από ένα αναχρήματα στο ελληνικό Δημόσιο. «Το λιτου υπενθυμίζει ότι επί ημερών του μειώστε να μην είναι η Ελλάδα ουραγός λειτουργικό αποτύπωμα. πτυξιακό σχέδιο που θα ανακυκλώνει μάνι Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι Ηγουώθηκαν οι οργανικές θέσεις ευθύνης, στην τρίτη ψηφιακή επανάσταση. Με ◗ Στο σχέδιό του, επίσης, συμπεριλαμιδεοληψίες μιας άλλης εποχής. μενίτσας, οι ιαματικές πηγές. Δεν περιμέθέσεις γενικών διευθυντών, διευθυσύμμαχο τα εργαλεία της τέταρτης ψηβάνεται μία δραστική αξιολόγηση των

T

Δραστική μείωση υπέρογκων εισφορών


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

5

¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¶∞π∑√À¡ ™Δ√ ƒÀ£ª√ Δø¡ ∞¡.∂§... Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

«√ª∏ƒ√™» Ô ΔÛ›Ú·˜

α σύννεφα πολέμου που συγκεντρώνονται πάνω από τη Συρία και η κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή έχουν ενταχθεί στο αντικείμενο της συστηματικής παρακολούθησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τη χώρα μας. Αυτό, όμως, που κυρίως εντείνει την ανησυχία της Πειραιώς είναι ότι εν καιρώ κρίσης η διγλωσσία των δύο κυβερνητικών εταίρων στα εθνικά θέματα, υπονομεύει τη θέση της χώρας προκαλώντας μείζον εθνικό θέμα. Στον τρίτο όροφο της Πειραιώς οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί στο ηγετικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώνονται κατά κόρον στα εθνικά θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Σκοπιανό. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η άποψή του είναι ξεκάθαρη. Το διακύβευμα των εθνικών θεμάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εναποτεθεί στον Πάνο Καμμένο. «Δε θα είχα τον κύριο Καμμένο υπουργό», είναι η μόνιμη απάντηση που δίνει ο κ. Μητσοτάκης όταν ερωτάται για το τι διαφορετικό θα έκανε στα εθνικά θέματα. «Υπάρχει κραυγαλέα δυσαρμονία ανάμεσά τους, που δεν περιορίζεται στο ζήτημα «Απαραίτητο να υπάρχει μια συμφωνημένη των Σκοπίων, αλλά επεκτείνεκαι γρήγορη οριζόντια αποκλιμάκωση», επιμένει ται και στα Ελληνοτουρκικά. ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η ευθύνη για τη δυσαρμονία αυτή ανήκει στον κ. Τσίπρα που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση και το νητική πλειοψηφία σε ένα τόσο μείζον συντονισμό της κυβέρνησης. Ανήκει ζήτημα, δεν υπάρχει κυβέρνηση», επιστον κ. Τσίπρα που διατηρεί το συναρ- σημαίνουν πηγές της Πειραιώς. Εκείνο, μάλιστα, που θέλουν να επιχηγό του στον κρισιμότατο ρόλο του υπουργού της Εθνικής Άμυνας», εξη- κοινωνήσουν από την Πειραιώς είναι ότι γούν στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτά- πρόκειται για παραλογισμό να ζητά ο κ. Τσίπρας συναίνεση από την αντιπολίτευκη. Άλλωστε, και ο ίδιος ο αρχηγός της ση –και μάλιστα για μια συμφωνία που αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει περι- κανείς δεν γνωρίζει– όταν δεν μπορεί να γράψει τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν «αδύ- συμφωνήσει με το συνέταιρό του. «Δύο ναμο πρωθυπουργό, που αναγκάζεται να διαφορετικές κυβερνητικές πλειοψηκρατήσει τον κ. Καμμένο στο υπουργείο φίες δεν μπορεί να υπάρχουν», υποαυτό, προκειμένου να κρατήσει την κυ- γραμμίζουν οι ίδιες πηγές, και στην Πειραιώς καταγγέλλουν τους χειρισμούς βερνητική του πλειοψηφία». του κ. Κοτζιά.

Τ

Δεν μπορεί να χειριστεί τα εθνικά θέματα «Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα ενιαίο κέντρο εξωτερικής πολιτικής. Και αυτή την κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις της με την Τουρκία δεν το έχουμε». Σε αυτό καταλήγουν στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχοντας δεδομένη την τουρκική επιθετικότητα, η οποία ξεκίνησε από ένα κρεσέντο παραβιάσεων και παραβάσεων, συνεχίστηκε με τον εμβολισμό του σκάφους του Λιμενικού μας και κατέληξε στην παράνομη και απαράδεκτη κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, στη Νέα Δημοκρατία συστήνουν ότι απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, περισυλλογή, αυτοπεποίθηση και προβολή μιας ισχύος, η οποία θα απορρέει από τη συνολική εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα δεν έχει εδαφικές αξιώσεις απέναντι σε κανέναν, όπως εξηγούν «γαλάζια» στελέχη. Έχει, όμως, όπως τονίζει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα και ισχύ να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. «Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περί-

«Η ευθύνη για τη δυσαρμονία στην κυβέρνηση ανήκει στον κ. Τσίπρα, που διατηρεί το συναρχηγό του στον κρισιμότατο ρόλο του υπουργού της Εθνικής Άμυνας», επισημαίνουν στην Πειραιώς.

πτωση, όσο τεταμένο και αν είναι το κλίμα, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας», σημειώνουν πηγές της Πειραιώς, και προσθέτουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα καλούσε ποτέ τον κ. Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα, αν δεν φρόντιζε η επίσκεψή του να είναι επιτυχημένη και να βοηθήσει στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και όχι στην επιδείνωσή τους. Για την Πειραιώς είναι απαραίτητο οι τόνοι να χαμηλώσουν. «Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να υπάρχει μία συμφωνημένη και γρήγορη οριζόντια αποκλιμάκωση. Και να ξεκινήσει από την ίδια την Τουρκία, η οποία θα πρέπει να εγκαταλείψει αυτή τη στιγμή τις αναθεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμφωνία της Λωζάννης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στους ξένους ανταποκριτές, και δήλωσε φανατικός εχθρός της λογικής ότι «για να κερδίσουμε πέντε ψήφους παραπάνω ανεβάζουμε τους τόνους και τονώνουμε τα εθνικιστικά ένστικτα, είτε αυτό γίνεται στην Τουρκία είτε αυτό γίνεται στην Ελλάδα».

Να χαμηλώσουν οι τόνοι στα Ελληνοτουρκικά

Ο τομέαρχης Εξωτερικών κ. Κουμουτσάκος εγκαλεί τον κ. Κοτζιά για «πολιτικό, διπλωματικό και διαπραγματευτικό ατόπημα πρώτου μεγέθους» όταν αποδέχθηκε στο κείμενο για τη μελλοντική συνεργασία την αποτροπή του αλυτρωτισμού και από τις δύο πλευρές. «Ο υπουργός των Εξωτερικών εμφανίζεται να αποδέχεται, έστω και εμμέσως, τους ισχυρισμούς των Σκοπίων ότι δήθεν η Ελλάδα έχει αλυτρωτικές βλέψεις έναντι της γειτονικής χώρας». Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι αν υπάρξει συμφωνία και φθάσει στη Βουλή, και αυτή δεν είναι μία ενιαία

συνολική και οριστική λύση που να θέτει ως προαπαιτούμενο τη συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα χώρα και την αντιμετώπιση ζητημάτων εθνότητας και αλυτρωτισμού, η Νέα Δημοκρατία θα εκφράσει την εντονότατη διαφωνία της στη Βουλή. «Δεν δεχόμαστε να επιτρέψουμε προκαταβολικά την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, και να πάρουμε μια υποσχετική για εκ των υστέρων αλλαγή του Συντάγματος. Τέτοιου είδους συμφωνίες δεν υπάρχουν», επισήμανε σε συνέντευξή της η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη.

Στάση Πάνου Καμμένου Η στάση του Πάνου Καμμένου στο Σκοπιανό, εξετάζεται από τη Ν.Δ. Στελέχη εκτιμούν ότι μπορεί να δούμε μια άλλη υπαναχώρηση του υπουργού Άμυνας, ενώ άλλα ότι εφόσον έρθει η συμφωνία στη Βουλή, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πρόωρες κάλπες, Πάντως, πεποίθηση στα κεντρικά της Πειραιώς είναι ότι ο «συνεταιρισμός Τσίπρα – Καμμένου είναι σε κατάρρευση. Η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα είναι διχασμένη. Και αυτό δείχνει ότι ειναι σε αποδρομή».

,,

Ατόπημα Κοτζιά στο Σκοπιανό Και ενώ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κ. Κοτζιάς συνεχίζει τις συναντήσεις του με τον Σκοπιανό ομόλογό του, με τις νέες ημερομηνίες των συναντήσεων να έχουν οριστεί για τις 3 και 4 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο ηγετικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι το περιρρέον αισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στο Μαξίμου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια είναι άλλο ένα επικοινωνιακό κόλπο. «Πώς μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση σε συμφωνία με τα Σκόπια αφού δεν υπάρχει καμία ενιαία κυβερνητική θέση; Δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία πίσω από τις θέσεις Τσίπρα – Κοτζιά. Και όταν δεν υπάρχει κυβερ-

Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αγορά ακινήτων Στο αναπτυξιακό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας εντάσσεται και το σχέδιό της για το πώς θα αναβιώσει η αγορά ακινήτων. Το επιτελείο της Πειραιώς έχει συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό, «αποφεύγοντας τον ολισθηρό δρόμο του λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων», όπως επισημαίνουν. Αυτές είναι: ◗ Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, με εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δη-

μοκρατίας. ◗ Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για τρία χρόνια, για να στηριχθεί η αγορά ακινήτων. ◗ Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία χρόνια, και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο. ◗ Έκπτωση φόρου 40% έως 50% για εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων, με ειδική μέριμνα για τα φτωχότερα νοικοκυριά και για

όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. ◗ Απλοποίηση των μεταβιβάσεων και μείωση των δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα απαιτούνται 23 δικαιολογητικά, ο στόχος είναι να μειωθούν άμεσα στο ένα τρίτο, και σταδιακά να είναι διαθέσιμα όλα ηλεκτρονικά. ◗ Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από πολίτες άλλων κρατών (Πρόγραμμα golden visa & νο-

μοθεσία nom/dom). Στρατηγικός στόχος της Ν.Δ. είναι η μείωση αυτή του ΕΝΦΙΑ να τονώσει επενδύσεις και διαθέσιμο εισόδημα. Ακόμη και μερική να είναι η ανάκαμψη των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της απασχόλησης και των εισοδημάτων σε πολλά επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή και τη διαμεσολάβηση. Είναι, δηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση για το θετικό επενδυτικό σοκ που έχει η ανάγκη η χώρα μας για να βγει οριστικά από την κρίση.


6

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δημήτρης Βερβεσός Ο Νόμος Παρασκευόπουλου παρά τις όποιες φιλόδοξες στοχεύσεις του δεν πέτυχε σε σχέση με την αντι-εγκληματική πολιτική

όνον στις χώρες που υπάρχουν σουλτάνοι, τσάροι και ιμάμηδες δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων», τονίζει με νόημα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να εισακούσει τη φημολογούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Νόμου Κατρούγκαλου για τον ΕΦΚΑ, και όχι απλά να τη φέρει πάλι στα μέτρα της, όπως αφήνουν να εννοηθεί διάφορα κυβερνητικά στελέχη. Σε συνέντευξή του στην «ΒτΚ», ο κ. Βερβεσός αναφέρει, ακόμη, ότι ο Νόμος Παρασκευόπουλου δεν έχει αποδώσει από την άποψη «αντεγκληματικής πολιτικής», ενώ κάνει λόγο και για δικονομικές αστοχίες στην υπόθεση της Novartis. Παρά τη σύνδεση από πολλούς –ειδικά Τούρκους αξιωματούχους– της υπόθεσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών με τους 2 Έλληνες ο πρόεδρος του ΔΣΑ αρνείται ότι συνδέεται, νομικά τουλάχιστον, ενώ εξηγεί ότι στην Τουρκία δεν υπάρχει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, άρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα αφεθούν ελεύθεροι.

«Μ

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον ΕΦΚΑ σηματοδοτεί το «ξήλωμα» του Ταμείου; «Η φημολογούμενη απόφαση του ΣτΕ, αν υποτεθεί ότι είναι αληθή τα δημοσιεύματα, επιφέρει δραστικές τροποποιήσεις και αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων. Και οι αποφάσεις των δικαστηρίων πρέπει να γίνονται σεβαστές. Μόνον σε κράτη που υπάρχουν σουλτάνοι, τσάροι και ιμάμηδες δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων». Οι κλάδοι, εκτός από τους δικηγόρους, τους γιατρούς και τους μηχανικούς, που δεν είχαν προσφύγει στο ΣτΕ κατά του Νόμου Κατρούγκαλου, μπορούν να εξαιρεθούν και αυτοί από την εισφορά του 20%; «Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μια δικαστική απόφαση αν δεν έχει δημοσιευθεί πριν το σκεπτικό της». Τι απαντάτε στις αιτιάσεις του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου για μη βιωσιμότητα του Ταμείου ΕΤΑΑ; «Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας είχαν καταθέσει τεκμηριωμένη αναλογιστική μελέτη πριν την ενοποίηση του ΕΤΑΑ με τον ΕΦΚΑ, στην

,,

Του ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

Καλό θα ήταν η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει αν παραμένει πιστή στην προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα αποθεματικά που χάθηκαν με το PSI

«∞Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È

οι δικαστικές αποφάσεις ı· Á›ÓÔ˘Ì ΔÔ˘ÚΛ·»!

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ μιλάει, στη «ΒτΚ», για τη φημολογούμενη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον ΕΦΚΑ οποία αποδεικνυόταν η βιωσιμότητα του Ταμείου, με τρία, μάλιστα, εναλλακτικά σενάρια, αλλά και η μη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ, σε βάθος χρόνου. Απέναντι σε αυτή την πρόταση η κυβέρνηση δεν προσκόμισε ούτε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κάποια αντίθετη μελέτη-πρόταση. Συνεπώς, ο σημερινός λόγος του υφυπουργού δεν εδράζεται επί αντικειμενικών, πραγματικών δεδομένων, αλλά είναι γράμμα κενό, και ωσαύτως είναι αναπόδεικτος και αναδεικνύει τη σύγχυση που υπάρχει στην κυβέρνηση μετά τις θορυβούμενες δικαστικές εξελίξεις στο ΣτΕ». Τι περιμένετε να κάνει η κυβέρνηση; «Καλό θα ήταν η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει, δια στόματος του αρμοδίου υπουργού, αν παραμένει πιστή στην προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα αποθεματικά που χάθηκαν με το PSI και την αντίστοιχη προεκλογική δέσμευση για επαναρτίωση των Ταμείων από την κυβέρνηση που επρόκειτο να εκλεγεί. Γιατί αν ισχύει αυτό, προφανώς ξεχνά να αθροίσει 560 εκατ. ευρώ από ομόλογα του Ταμείου που ερρίφθησαν στον καιάδα του PSI, και να μας πει πότε το Δημόσιο θα επιστρέψει τα χρήματα αυτά στα αποθεματικά του

πρώην ΕΤΑΑ, νυν ΕΦΚΑ. Άλλως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν σε μια τόσο ραγδαία μεταστροφή στις απόψεις της». Ποια πρέπει να είναι η λύση; «Εμείς δεν επιθυμούμε την επιστροφή στο παλαιό καθεστώς του Νόμου 2084/93 (Νόμος Σιούφα), με διαχωρισμό σε παλαιούς και νέους ασφαλισμένους πριν και μετά την 1-1-93, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μόνη λύση απέναντι σε αυτό είναι η πλήρης δήμευση του εισοδήματος των δικηγορών που έχουν σε ετήσια βάση, φορολογητέο εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ». Ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις παρουσιάζουν αύξηση τους τελευταίους μήνες, και οι αστυνομικοί αποδίδουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο λεγόμενο Νόμο Παρασκευόπουλου. Πιστεύετε ότι ο νόμος αυτός χρήζει αλλαγής, όπως είχε πει παλαιότερα και ο ίδιος ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης; «Η αύξηση της εγκληματικότητας δεν είναι σε γραμμική συνάρτηση με οποιοδήποτε νόμο. Οφείλεται στις δομές της κοινωνίας και της Οικονομίας, οι οποίες τροφοδοτούν την εκά-

στοτε ποινική παραβατικότητα. Ο νόμος οφείλει να την περιορίζει και να την αποθαρρύνει. Ο Νόμος Παρασκευόπουλου παρά τις όποιες φιλόδοξες στοχεύσεις του δεν πέτυχε από άποψη αντιεγκληματικής πολιτικής». Η διερεύνηση της υπόθεσης Novartis και της εμπλοκής πολιτικών προσώπων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή, με την παρουσία μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θεωρείτε ότι στην υπόθεση αυτή έχει τηρηθεί η δικονομική ορθότητα; «Για την υπόθεση Novartis θα ήθελα να αποφύγω σχόλια εν όψει της εκκρεμοδικίας της υπόθεσης, όμως είναι γεγονός ότι κάποιοι δικονομικοί χειρισμοί της υπόθεσης έδωσαν λαβές για αρνητικά σχόλια σε βάρος της Δικαιοσύνης». Η υπόθεση των «8» συνδέεται ή όχι με τη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών; Το ρωτώ διότι αρκετοί Τούρκοι αξιωματούχοι σε δηλώσεις τους αναμιγνύουν τις δύο αυτές περιπτώσεις. «Η υπόθεση των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών δεν έχει καμία νομική

σχέση με τη σύλληψη των 2 Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο. Η σύγκριση ανόμοιων νομικών υποθέσεων γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων». Κάποιοι υποστηρίζουν το σενάριο της αρπαγής τους από ελληνικό έδαφος, ή, εν πάση περιπτώσει, την παραπλάνησή τους για να συλληφθούν. Κλίνετε και εσείς σε αυτό το σενάριο; «Δεν ήμουν ποτέ καλός, τουναντίον είμαι φοβικός απέναντι σε θεωρίες συνωμοσίας. Οι δικηγόροι τοποθετούνται πάντα επί πραγματικών περιστατικών, και στην προκειμένη υπόθεση η θέση του ελληνικού ΥΠΕΘΑ δεν επιβεβαιώνει τα άνω σενάρια». Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η εξέλιξη; Τι πρέπει να γίνει για να αφεθούν ελεύθεροι; «Ουδείς μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη των πραγμάτων στη συγκεκριμένη υπόθεση με δεδομένη την επιβολή του στρατιωτικού νόμου στη γειτονική χώρα και την απουσία ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης από την Κεντρική Διοίκηση».


∞ƒ£ƒ√

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

7

ÃÚfiÓÈÔ˜ fiÓÔ˜: Ô fiÓÔ˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜; λοι έχουμε βιώσει και γνωρίζουμε πόσο δυ- εστίαση της προσοχής στους ασθενείς με χρόνιους σάρεστο είναι να ζούμε με πόνο. Αυτό, όμως, πόνους, σε σχέση με ανθρώπους που δεν είχαν πόπου πολλές φορές δεν ξέρουμε είναι πώς να νους. Αυτό το εύρημα οδήγησε τους ερευνητές να τον διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να τον αποφύγου- υποθέσουν ότι η ενσυνείδητη εστίαση της προσοχής με, αλλά δεν το κάνουμε πάντα με τον πλέον κατάλλη- των ασθενών στο πόνο ή στον επικείμενο πόνο, ουσιαλο τρόπο. Εμμένουμε περισσότερο στην προσπάθεια στικά ενεργοποιεί τις περιοχές του εγκεφάλου που να τον αποφύγουμε και δεν δαπανούμε καθόλου σχετίζονται με την αίσθηση του πόνου. ενέργεια και προσπάθεια για να τον διαχειριστούμε όταν αυτός εμφανιστεί. εμπειρία του πόνου μπορεί να ιδωθεί ως κλαΣήμερα, γνωρίζουμε ότι πολλοί τύποι πόνου παράσική εξαρτημένη αντίδραση. Έτσι, εάν ήταν δυγονται από τον εγκέφαλο, ανεξάρτητα από το ποιο μένατόν να σταματήσουν οι πάσχοντες από χρόρος του σώματος είναι τραυματισμένο. Αυτό συμβαί- νιο πόνο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στον πόνει γιατί ο εγκέφαλος είναι μια κεντρική υποδοχή νο και στις αναμνήσεις τους για τον τραυματισμό που που χειρίζεται τον πόνο. προκάλεσε αρχικά τον πόνο, η σύζευξη αυτών των Ο οξύς πόνος προκαλείται από βλάβες στους σκέψεων και αναμνήσεων με την εμπειρία του πόνου ιστούς, και συνήθως διαρκεί μερικές εβδομάδες ή θα τελείωνε, και η μαθησιακή απάντηση (πόνος) θα ακόμη και μερικούς μήνες. Αλλά όταν ο πόνος συνεχί- μπορούσε να μειωθεί, έως και να εξαφανιστεί (όπως ζεται και μετά την επούλωση, γίνεται επίμονος ή χρό- και στο πείραμα με τα σκυλιά του Pavlov). Προκειμένου να επιτευχθεί η απόσβεση της αντίνιος. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να προκαλεί πόνο ακόμα δρασης του «μαθημένου» πόκαι όταν το σώμα θεραπεύνου ο Yoshino πραγματοποίηεται. Τότε γίνεται πολύ πιο ∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À πολύπλοκος. Το άτομο αισε για 12 εβδομάδες Γνωστισθάνεται ότι δεν έχει αναρκή Συμπεριφορική Θεραπεία ρώσει ακόμη, αν και δεν (CBT), στην οποία οι ασθενείς υπάρχουν φυσικές εξηγήέμαθαν να ελέγχουν τις σκέσεις για τον πόνο. Ο λόγος ψεις τους και να μειώνουν το είναι ότι το εξαιρετικά ευαίεπίπεδο διέγερσής τους και σθητο νευρικό μας σύστημα του άγχους που σχετίζεται με συνεχίζει να αντιδρά. τον πόνο. Το χαμηλό άγχος Εάν γενικά ο πόνος είναι οδηγεί σε χαμηλότερη διέένα άσχημο αίσθημα, ο χρόγερση και στρες, που με τη σεινιος πόνος στην ουσία σε ρά του οδηγεί σε χαμηλότερο κατακλύζει, σε νεκρώνει και Όταν ο πόνος συνεχίζεται πόνο. Τα ευρήματα από τις σε «δεσμεύει» από την ίδια νέες νευροαπεικονίσεις των και μετά την επούλωση, τη ζωή. Αισθάνεσαι ανήασθενών με πόνο άρχισαν μπορος και ανίκανος να ζήνα μοιάζουν πολύ περισσόγίνεται επίμονος ή χρόσεις μια ήρεμη καθημερινή τερο με εκείνες των υγιών νιος. Ο εγκέφαλος ζωή, όσο και να ανταποκριατόμων, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να προκαλεί θείς στις προκλήσεις της. η CBT είχε «επαναπογραμΑναπτύσσεις αισθήματα ζήματίσει» τους εγκεφάλους πόνο ακόμα και όταν λιας για τον περίγυρό σου των ασθενών με τον πόνο, το σώμα θεραπεύεται που ζει φυσιολογικά, νιώεξαλείφοντας ή εξασθενίζοθεις έντονο θυμό και αισθάντας τις κόκκινες «μαθησιανεσαι ότι οι άνθρωποί σου δεν μπορούν να σε καταλά- κές» διαδρομές του πόνου. βουν. Φράσεις όπως «όλα είναι στο μυαλό σου», ή «εσύ φαντάζεσαι τον πόνο» αποτελούν αφορμή να έρα, όμως, από τη στοχευμένη παρέμβαση αισθάνεσαι την απόσταση ανάμεσα σε εσένα και κομβικός παράγοντας για τη διαχείριση του τους γύρω σου ακόμη μεγαλύτερη. Ο γενικευμένος χρόνιου πόνου αποτελεί και η αλλαγή της καθυμός που υπάρχει, συχνά στρέφεται ακόμη και προς θημερινότητας του ασθενή. Ακούμε καθημερινά από τον εαυτό σου, καθώς πολλές φορές δεν μπορείς να πολλούς, όχι απαραιτήτως ψυχολόγους, να λένε «άλανταποκριθείς λόγω του πόνου. λαξε τον τρόπο ζωής σου». Αυτή η απλή φράση αποτελεί επιστέγασμα όλων των ψυχολογικών θεωριών χετικά με το χρόνιο πόνο, αυτό που πρέπει να δι- του κόσμου. Εδώ, βέβαια, ως ψυχολόγος θα πρόσθεευκρινιστεί είναι ότι είναι υπαρκτός και δεν απο- τα ένα μικρό, αλλά σπουδαίο ενδιάμεσο βήμα για να τελεί κατασκεύασμα της φαντασίας μας. Για να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλαξε τη ζωή το επεξηγήσουμε περισσότερο, μιλάμε για μια νευρο- σου, και κατ’ επέκταση τον εαυτό σου, αφού πρώτα λογική διαδικασία που καθορίζει τις αντιδράσεις μας. τον αποδεχθείς ακριβώς όπως είναι. Ναι, σωστά το Στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου οι επιλογές γί- διάβασες! Μέσα από αυτό το παράδοξο θα επέλθει η νονται περιορισμένες. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολ- αλλαγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πρέπει να λά που μπορεί να κάνει κάποιος. υιοθετήσεις τη στάση ενός επικριτικού γονέα απέναντι Δύο νέες μελέτες, μία που δημοσιεύθηκε τον περα- στον εαυτό σου όταν, λόγω πόνου, δεν μπορείς να σμένο Οκτώβριο, και η άλλη που δημοσιεύθηκε στις ανταποκριθείς έτσι όπως θα ήθελες. Αγκάλιασε τον αρχές του 2018, επιβεβαιώνουν, μέσω της απεικόνι- εαυτό σου, αγάπησέ τον. Γίνε ο τρυφερός γονιός που σης του εγκεφάλου και άλλων τεχνικών, ότι ο πόνος κάθε φορά που το παιδί του δεν τα καταφέρνει, το που επιμένει πολύ καιρό έπειτα από τραύμα που αγκαλιάζει, του σκουπίζει τα δάκρυα και το εμψυχώνει επουλώνεται, αποτελεί μια μαθημένη αντίδραση και για έναν άλλο, πιο εφικτό, στόχο. Συνειδητοποίησε ότι μπορεί να αποσβεστεί μέσω μιας ποικιλίας μη ιατρικών είναι «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ» να είσαι αδύναμος και να μην τα παρεμβάσεων. καταφέρνεις πάντα, και κάπως έτσι η αλλαγή θα επέλΜάλιστα, ο Yoshino και οι συνεργάτες στην Ιατρι- θει φυσικά. κή Σχολή του Πανεπιστημίου της Hiroshima παρατήρησαν, μέσω νευροαπεικονιστικών τεχνικών, *Η Ειρήνη Κρυσταλλίδου είναι ψυχολόγος, μια ιδιαίτερα υψηλή δραστηριότητα σε περιοχή του καθηγήτρια και ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας εγκεφάλου που σχετίζεται με την ενσυνείδητη www.e-psy.gr

O

∂πƒ∏¡∏

Η

,,

Π

Σ

Πολύ λεπτές οι ισορροπίες στο πολιτικό συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής. Μέχρι τις επόμενες εκλογές η συγκατοίκηση θα προχωρά βήμα - βήμα.

¢ÈÏfi «ÊÏÂÚÙ» ÛÙ·… fi‰È· Ù˘ ºÒÊ˘ ι διεργασίες που άρχισαν μετά τη συνεργασία της Φώφης Γεννηματά, του Σταύρου Θεοδωράκη και του Γ. Καμίνη είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και να ανοίξει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση για την επόμενη μέρα των εκλογών. ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. επιδιώκουν βέρνηση με τους ΑΝ.ΕΛ. έχουν από τώρα να χτίσουν συμμαχίες οδηγήσει το Μέγαρο Μαξίμου να στο χώρο της Κεντροαριστεράς, μελετά προσεκτικά όλες τις προώστε μετά τις εκλογές, εάν δεν τάσεις που κάνει τόσο η Φώφη υπάρξει αυτοδυναμία, να μπορέ- Γεννηματά όσο και ο Σταύρος σουν να διαχειριστούν τη διερευ- Θεοδωράκης. Πρώτα αποδένητική εντολή που θα πάρουν χθηκε την πρόταση του ΠΟαπό τον Πρόεδρο της Δημοκρα- ΤΑΜΙΟΥ για το Συμβούλιο Εθνιτίας. κής Ασφαλείας, μετά την πρόταση Η Ν.Δ. συστηματικά καλλιερ- της κ. Γεννηματά για τη συνταγμαγεί γέφυρες επικοινωνίας με το τική αναθεώρηση. Κίνημα Αλλαγής, και αυτό φάΚαι όλα αυτά στο όνομα της νηκε και από την ομιλία του δημιουργίας μιας μεγάλης προοΚυρ. Μητσοτάκη στο ιδρυτικό δευτικής παράταξης ως ανάχωμα Συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ. «για να μην επικρατήσουν οι νεΠρόσφατα, και ο πρώην πρω- οφιλελεύθερες πολιτικές της θυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε Ν.Δ.». άρθρο του τόνισε ότι το Κίνημα Οι κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν, Αλλαγής είναι «απαραίτητος εταί- όμως, πολλά αρνητικά που βάρος αυτής της μεγάλης σύγκλισης ζουν φρένο στην οποία προσπάπου έχει ανάγκη η χώρα». θεια σύγκλισης. Με το άνοιγμα του κ. Σαμαρά Αρκετά από τα στελέχη του κυδιαφώνησαν κάποια στελέχη βερνώντος κόμματος βάζουν ως του κόμματος της αξιωματικής προϋπόθεση στο Κίνημα Αλλααντιπολίτευσης που αυτοπροσ- γής να θέσει εκτός ψηφοδελτίων διορίζονται στο λεγόμενο κα- κορυφαία του στελέχη τα οποία ραμανλικό στρατόπεδο. Και ασκούν έντονη κριτική στο Μαξίενώ η συζήτηση στρεφόταν στο μου και τους υπουργούς. ενδεχόμενο μετεκλογικής συΑυτό, όμως, που αποτελεί μενεργασίας ήρθε μια δήλωση του γάλο εμπόδιο στη σύγκλιση των Άδωνι Γεωργιάδη να δώσει άλλη δύο κομμάτων είναι οι διώξεις διάσταση στο «φλερτ» Ν.Δ. με στην υπόθεση Νοβάρτις και η ΚΙΝ.ΑΛ. Ο αντιπρόεδρος της ποινικοποίηση για ακόμη μία φοαξιωματικής αντιπολίτευσης, με ρά της περιόδου διακυβέρνησης έμμεσο αλλά σαφή τρόπο, άφησε του ΠΑΣΟΚ. να εννοηθεί ότι η Ν.Δ. θα μπορούσε να ψηφίσει τον Ευάγγελο Η τακτική της Φώφης Βενιζέλο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν λήξη η θητεία του Στο Κίνημα Αλλαγής μετά το σημερινού Προέδρου το 2020. Συνέδριο μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλά οργανωτικά προΤα δέχονται όλα στον ΣΥΡΙΖΑ βλήματα, αλλά η τακτική απέναντι στη Ν.Δ. και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεΤα προβλήματα στη συγκυ- καθαρίσει.

Ο

Η Φώφη Γεννηματά γνωρίζει ότι για να ξαναγίνει ισχυρή η παράταξή της πρέπει να μην ετεροπροσδιορίζεται και να μην αγκιστρωθεί σε κάποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα. «Γιατί να ψηφίσουν το Κίνημα Αλλαγής στις εκλογές, αν γνωρίζουν από τώρα ότι θα συνεργαστεί είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Ν.Δ.;», είναι το επιχείρημα των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και του Ποταμιού. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν και παραμένει η συγκόλληση των 4 κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ., ΠΟΤΑΜΙ, και ΚΙΔΗΣΟ), και η αντιπροσώπευσή τους στα Όργανα και τις θέσεις ευθύνης. Η συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής, που συνεδριάζει αύριο για πρώτη φορά, ήταν ένα πείραμα ισορροπιών με το μοίρασμα συγκεκριμένων θέσεων σε κάθε σχηματισμό. Η Φώφη Γεννηματά ήταν από την αρχή αποφασισμένη να κρατήσει τη θέση του γραμματέα του ΚΙΝ.ΑΛ. και του εκπρόσωπου Τύπου παρά την ασφυκτική πίεση που δέχθηκε τόσο από τον Στ. Θεοδωράκη όσο και από το περιβάλλον του Γ. Παπανδρέου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η πορεία προς τις εκλογές θα έχει δύο μεγάλα «αγκάθια». Από τη μία η προσπάθεια να ισορροπήσει το Κίνημα Αλλαγής μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη είναι οι εσωκομματικές ισορροπίες για να αυξηθεί η συσπείρωση όσων βλέπουν το ΚΙΝ.ΑΛ. ως εναλλακτικό τρίτο πόλο.


8

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

∞Ï‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈο √ÀΔ∂ ªπ∞ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ Û˘Óԉ‡ıËΠ̠ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ, Ì ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ì ÈÛÔ‰ˆÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηÈ, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, Ì ·˘Ù·Ú¯ÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ °Ú¿ÊÂÈ Ô °π∞¡¡∏™ §√μ∂ƒ¢√™

Τ

ο μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει διαχρονικά η Ν.Δ. και οι ομοϊδεάτες της είναι ότι εγκατέλειψαν το χώρο των Ιδεών στην Αριστερά, η οποία μεθοδικά, εδώ και δεκαετίες, κατόρθωσε να επιβάλει την ιδεολογική της επικυριαρχία. Και όπως διδάσκει η Ιστορία, όταν κάποιος κυριαρχεί ιδεολογικά, είναι ζήτημα χρόνου να καταλάβει και την εξουσία. Όπως συνέβη με τον Τσίπρα και τους συντρόφους του το 2015 δύο φορές. Η πολιτική τους επικράτηση ήταν το φυσιολογικό αποτέλεσμα της ιδεολογικής τους επικράτησης, που μεθοδεύτηκε εδώ και χρόνια. Φτάσαμε σήμερα να θεωρούμε το Πολυτεχνείο ως αριστερή εξέγερση, που δεν ήταν. Να πιστεύουν οι περισσότεροι Έλληνες ότι δήθεν υπάρχει «ηθικό πλεονέκτημα» της Αριστεράς, ότι είναι, δήθεν, η μόνη πολιτική δύναμη που ενδιαφέρεται για τον φτωχό πολίτη, τον μεροκαματιάρη, τον βιοπαλαιστή, για το δίκιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Ότι, δήθεν, οι αριστεροί είναι αγνοί ιδεαλιστές και καλοί και έντιμοι, ηθικοί άνθρωποι. Μεγάλος μύθος, που ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχει. Η αλήθεια είναι ότι η Αριστερά αποσκοπεί στην επικράτηση ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος, που πιστεύει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Και υπό αυτή την έννοια λειτουργεί ως θρησκευτικό δόγμα. Για την κατάκτηση της εξουσίας η Αριστερά θα κάνει τα πάντα. Και όταν την κατακτήσει, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να τη διατηρήσει, ακόμα και επιβάλλοντας δικτατορία, όπως το ιστορικό παράδειγμα διδάσκει. Δεν υπάρχει ιστορικά ΟΥΤΕ ΜΙΑ περίπτωση πολιτικής επικράτησης της Αριστεράς που να μην συνοδεύθηκε με περιστολή των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών, με καταστρατήγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης, με ισοπεδωτισμό των πολιτών, και, εντέλει, με αυταρχικές επιλογές που οδηγούν στην εξαθλίωση το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, με την εξαίρεση της νομενκλατούρας που κυ-

Ο Πολάκης τοποθετεί διοικητές νοσοκομείων πάντα τους καλύτερους φίλους του. Τεχνίτες βουλκανιζατέρ και απατεώνισσες που μασουλούσαν δημόσιο χρήμα από τις συντάξεις του νεκρού πατέρα τους! Αυτό είναι το... «ηθικό πλεονέκτημα» της Αριστεράς. Oραματίζομαι τη στιγμή που η Ελλάδα θα αποκτήσει μια γνήσια φιλελεύθερη και μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση, που θα της επιτρέψει να σπάσει τα δεσμά του κρατισμού και του λαϊκισμού, που δεν της επιτρέπουν να ξεφύγει από την εξαθλίωση, τη μιζέρια και την παρακμή. Να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα στηρίζεται στη δημιουργικότητα των πολιτών της, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σε ισχυρούς θεσμούς, και ένα αποτελεσματικό

βερνά. Αυτό διδάσκει η Ιστορία. Δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΜΙΑ διαφορετική περίπτωση. ΚΑΜΙΑ. Γι' αυτό όταν ακούω ορισμένους, ακόμα και δεξιούς, να ισχυρίζονται ότι ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός, νιώθω θλίψη. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι η Αριστερά. Αυταρχισμός και εξαθλίωση. Και διατήρηση της εξουσίας με κάθε κόστος. Συνεπώς, γιά μένα ο μόνος τρόπος να ξαναγίνει η Ν.Δ. ισχυρό κόμμα εξουσίας δεν είναι μόνο το πρόσωπο του νέου της προέδρου, που υπό τις σημερινές συνθήκες είναι το καλύτερο δυνατόν, αλλά η σύγκρουσή της με την Αριστερά σε ιδεολογικό επίπεδο και η ιδεολογική της νίκη. Γιατί μόνο τότε η Ν.Δ. θα κατορθώσει να επιστρέψει στην εξουσία ουσιαστικά και αποτελεσματικά για την παγίωση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Ανοιχτής Κοινωνίας, της Ισχυρής Οικονομίας της Αγοράς.

*

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα μας, αγαπημένοι μου φίλοι …Μακάρι το Άγιο Φως να μας φωτίσει για την Αναγέννηση της πατρίδας μας!

Έρχεται η ώρα της μεγάλης Αλλαγής… κράτος δικαίου. Για όλα αυτά αξίζει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις! Δυστυχώς, επί σειράν δεκαετιών, η ιδεολογική επικυριαρχία της Αριστεράς δεν επέτρεψε στους Έλληνες να αντιληφθούν την πραγματικότητα. Η χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ μια ελεύθερη Οικονομία. Ήταν, ιδιαίτερα μετά το 1981, μια κρατικίστικη Οικονομία, στα πρότυπα της Σοβιετίας, που είχε την τύχη να δέχεται άφθονα χρήματα από κοινοτικά κονδύ-

λια και από εύκολο δανεισμό. Έτσι φτιάξαμε ένα φαύλο, ρουσφετολογικό και άκρως διεφθαρμένο κράτος, που χρεοκόπησε το 2010. Αυτό το κράτος, που κάποιοι με νύχια και με δόντια επιχειρούν να συντηρήσουν, έστω και ημιθανές, πρέπει να το αλλάξουμε αν προσδοκούμε στην ανάπτυξη της πατρίδας μας και στην έξοδο από τη δοκιμασία.

*

Ο Τσίπρας και οι συριζαίοι σύντροφοί του παραμένουν πιστοί στα λενινιστικά τσιτάτα με τα οποία ανατράφηκαν. Όπως έλεγε ο Λένιν: «Οι υποσχέσεις δίνονται για να αθετούνται»!

Η Ελλάδα της Δημιουργίας και της Ελευθερίας… Εδώ και καιρό, λέω και γράφω ότι αν δεν γίνουν γενναίες μεταρρυθμίσεις πέρα από τις προβλέψεις του Μνημονίου, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφύγει την καταστροφή. Η κυβέρνηση των Συριζανέλ, δυστυχώς, όπως είχα προβλέψει, απέτυχε γιατί δεν πίστευε στις μεταρρυθμίσεις. Μοιραία, το βάρος πέφτει στην επόμενη κυβέρνηση, αυτή του Κυριάκου και της Ν.Δ., που μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα. Πράγματι, όπως λέω και ξαναλέω χρόνια τώρα, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση, αν δεν πάψει να θέτει αντικίνητρα στην επιχειρηματικότητα, αν δεν καταπολεμηθούν η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητά της, αν δεν ανοίξουν οι αγορές και τα κλειστά επαγγέλματα, αν δεν καταπολεμηθούν οι συντεχνιακές νοοτροπίες, αν δεν δημιουργηθεί σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο, αν δεν απλουστευθεί η νομοθεσία, κυρίως η φορολογική, και δεν επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης, αν δεν αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η Ανώτατη Παιδεία δεν αποκτήσει σύνδεση με την αγορά εργασίας, αν δεν τεθούν κίνητρα γιά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αν δεν υπάρξει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα που θα δανειοδοτεί τις καινοτόμες ιδέες και προσπάθειες, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Θα συνεχίσουμε να σερνόμαστε μέσα στη μιζέρια, την ανασφάλεια, τη φτώχεια, και τα παιδιά μας θα αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Αυτό δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας. Κανένας από μας δεν θέλει να μετατραπεί η Ελλάδα μας σε χώρα γερόντων και μεταναστών. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μιά Ισχυρή, Δίκαιη, Ανεπτυγμένη Ελλάδα. Μια σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα επικρατούν οι αξίες της δημιουργικότητας, της δικαιοσύνης, του καθήκοντος, της ευσυνειδησίας. Όπου οι θεσμοί θα είναι δυνατοί και λειτουργικοί. Και όπου οι πολιτικοί μας θα στηρίζονται στην αλήθεια και στη λογική. Φοβάμαι ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να φέρουμε τα πάνω-κάτω. Αισιοδοξώ ότι μπορούμε να το πράξουμε. Φτάνει να μοχθήσουμε γι' αυτό. Και εύχομαι ο Κυριάκος και όσοι άλλοι πολιτικοί και κόμματα είναι πράγματι μεταρρυθμιστές να μην μείνουν στα λόγια. Αλλά να κάνουν τα λόγια πράξη την επαύριον των εκλογών που θα κληθούν να κυβερνήσουν αυτό τον τόπο. Διότι άλλως και αυτοί θα αποτύχουν οικτρά. Αλλά και η πατρίδα μας. Και δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Το οφείλουμε να πετύχουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές!


ΘΕΜΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

9

,,

Οι αρεοπαγίτες ανέτρεψαν αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, το 2012 και το 2013, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες οι διαχειριστές των ιστοσελίδων έχουν αντικειμενική ευθύνη για τα σχόλια που αναρτούν οι αναγνώστες Του ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

ην πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών στις ενημερωτικές ή άλλες ιστοσελίδες έχουν εκείνοι και όχι οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές, όπως έκρινε οριστικά και αμετάκλητα ο Άρειος Πάγος. Για πρώτη φορά το Ανώτατο Δικαστήριο ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και εξέδωσε μία απόφαση-νομολογία, ανατρέποντας προηγούμενες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Εφετείου, που είχαν κρίνει το αντίθετο. Στην προκειμένη περίπτωση, δικαιώθηκε ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου για κάποια υβριστικά και συκοφαντικά σχόλια που είχαν γίνει από αναγνώστες με ψευδώνυμα στην ιστοσελίδα του (tvxs.gr) το 2009, με αποτέλεσμα τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό να επιδικαστεί εις βάρος του χρηματική αποζημίωση άνω των 20.000 ευρώ. «Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Αρείου Πάγου για περιφερειακά θέματα, αλλά τόσο καθαρή για το θέμα των σχολίων δεν έχει υπάρξει. Είναι μία αυτονόητη για εμάς ρύθμιση της ευθύνης στο Διαδίκτυο», δηλώνει στη «ΒτΚ» ο δικηγόρος Βασίλειος Σωτηρόπουλος, που χειρίστηκε την υπόθεση. «Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αυτή η ρύθμιση της ευθύνης, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει το Διαδίκτυο και η αμεσότητα της διαμόρφωσης του περιεχομένου από τον κάθε χρήστη. Και πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να υπάρχει Διαδίκτυο ζωντανό», προσθέτει ο κ. Σωτηρόπουλος, εξηγώντας ότι δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να κρίνει προληπτικά τις αναρτήσεις των χρηστών, και ότι αυτό πρέπει να γίνεται μόνο κατασταλτικά, δηλαδή εκ των υστέρων να αναζητείται η ευθύνη των σχολίων σε εκείνους που τα εκφέρουν.

Τ

¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙÂ!

Το δημοσίευμα Η ιστοσελίδα του κ. Κούλογλου είχε πραγματοποιήσει ένα αφιέρωμα για κάποιους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, οι οποίοι προωθούσαν στα μεταπτυχιακά τους φοιτητές της αρεσκείας τους, ανάλογα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν οι θιγόμενοι καθηγητές να υποβάλουν αγωγή αποζημίωσης για το ρεπορτάζ, αλλά κυρίως για όσα έγραφαν κάποιοι τρίτοι στα

Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν την πλήρη ευθύνη για τα σχόλια στις ενημερωτικές ή άλλες ιστοσελίδες σχόλια κάτω από το δημοσίευμα («λαμόγιο», «γλοιώδες υποκείμενο», «ανθρωποειδές» κ.ά.). «Οι θιγόμενοι έκαναν αρχικά ασφαλιστικά μέτρα. Ο δικαστής έκρινε ότι τα δημοσιογραφικά κείμενα ήταν άρτια και ότι η ηθική βλάβη προέκυπτε από τα σχόλια, για τα οποία, σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, είχε ευθύνη ο διαχειριστής της ιστοσελίδας», αναφέρει ο κ. Σωτηρόπουλος, εξηγώντας ότι με βάση τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις ο διαχειριστής έπρεπε να παρακολουθεί real time την κίνηση των αναρτήσεων και να τις σβήνει, γιατί διαφορετικά είναι υπεύθυνος εκείνος για τη συκοφαντική δυσφήμηση. «Αυτό έκρινε αργότερα το Πολυμελές Πρωτοδικείο, αλλά και το Εφετείο. Εμείς από την αρχή λέγαμε ότι στο Διαδίκτυο

δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας του νόμου περί Τύπου, όπως στις εφημερίδες και την τηλεόραση, και εν τέλει έφτασε ο Άρειος Πάγος να μας δικαιώσει 8 χρόνια αργότερα», προσθέτει ο δικηγόρος, που ειδικεύεται σε θέματα Διαδικτύου, εκπροσωπώντας, μεταξύ άλλων, πολλούς διαχειριστές ιστοσελίδων με torrents, ταινίες, τραγούδια κ.λπ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, η αντικειμενική ευθύνη του «φορέα παροχής υπηρεσιών» (αντίστοιχη με εκείνη του ιδιοκτήτη εντύπου), ισχύει για τις αναρτήσεις που γίνονται στο διαδικτυακό τόπο και όχι στο χώρο φιλοξενίας περιεχομένου, όπου αναρτώνται κείμενα «αποδεκτών της υπηρεσίας» (δηλαδή τρίτων χρη-

στών του διαδικτυακού τόπου).

Η προληπτική ευθύνη Βασικό σημείο της δικαστικής απόφασης είναι ότι στο Διαδίκτυο δεν μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη «προληπτική ευθύνη», η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003. «Προληπτική ευθύνη», εξηγεί ο κ. Σωτηρόπουλος, «είναι η ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης του μέσου ενημέρωσης, αλλά και ο αρχισυντάκτης, ο υπεύθυνος Ύλης κ.λπ., για να ελέγχει το περιεχόμενο, να κρίνει και να απορρίπτει το τι θα δημοσιεύεται στο κοινό. Στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρξει αυτό, αλλά μόνο για το ενημερωτικό κομμάτι. Δηλαδή ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας μπορεί να ελέγχει το περιεχόμενο του κείμενου του συντάκτη και μόνο. Στα σχόλια δεν νοείται προληπτική ευθύνη, γιατί οι αναγνώστες δεν είναι δημοσιογράφοι για να έχουν σχέση εξάρτησης

Σύμφωνα με το δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο που χειρίστηκε την υπόθεση, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν νοείται να έχει προληπτική ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών, καθώς ως προς το πεδίο φιλοξενίας σχολιασμού είναι «φορέας παροχής υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας», και όχι ιδιοκτήτης μέσου ενημέρωσης, ώστε να ευθύνεται αντικειμενικά για όλο το περιεχόμενο που φιλοξενεί σαν να το είχε επιλέξει.

με το μέσο ενημέρωσης και να προϋποβάλλουν τα κείμενά τους για έγκριση. Το Internet είναι κάτι ζωντανό, είναι δηλαδή σαν να βγαίνει κάποιος στο τηλέφωνο σε μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή. Επίσης, το Π.Δ. αναφέρει ότι δεν έχεις ευθύνη αν δεν σου επισημανθεί. Άρα, έπρεπε οι ενάγοντες να ζητήσουν από τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας να σβήσει τα σχόλια. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν το ζήτησαν, παρά μόνο έκαναν τις αγωγές εις βάρος της ιστοσελίδας».

Η απόφαση Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, οι οποίοι παρέπεμψαν την υπόθεση για νέα κρίση στο Εφετείο, αλλά με σχηματισμένη ουσιαστικά νομολογία, για τις αναρτήσεις πρέπει να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 Π.Δ. 131/2003, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας συνισταμένης στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από έναν αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται ύστερα από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι: (α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή (β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.


10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

¶ÚfiÛˆ·

top

™ÂÍÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ™˘ÓÂÙ›ÛÙËÎÂ! Ούτε μία εβδομάδα δεν κράτησαν τα νεύρα της Ισπανίδας βασίλισσας Λετίσιαγια την πεθερά της Σοφία. Μετά τις απαραίτητες συστάσεις, η Λετίσια φρόντισε να δείξει δημοσίως πόσο σέβεται τη βασιλομήτορα μετά την άπρεπη συμπεριφορά της έξω από την εκκλησία.

∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ! Ο Έλληνας αμυντικός της Ρόμα Κώστας Μανωλάςείναι από την Τρίτη το πρόσωπο των ημερών στην Ιταλία, αλλά και την Ισπανία. Το καλοκαίρι πέρασε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με το θέμα της μεταγραφής του πότε στην Αγγλία και πότε στη Ρωσία. Τελικά, προτίμησε να μείνει στην Αιώνια Πόλη και να ανέβει βήμα-βήμα τα σκαλοπάτια του Καίσαρα, όπως τον αποκάλεσαν οι οπαδοί της Ρόμα. Με τη δική του κεφαλιά κατάφερε να στείλει την ομάδα του στις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης αποκλείοντας την Μπαρτσελόνα.

Θύμα σεξιστικής επίθεσης των οπαδών της Γκλάντμπαχ έπεσε η Μπιμπιάνα Στέινχαους.Η διεθνής Γερμανίδα ρέφερι, κάνοντας χρήση του VAR, ακύρωσε ένα γκολ των «πουλαριών», κάτι που δεν άρεσε στην εξέδρα, που άρχισε ρυθμικά να την αποκαλεί «πόρνη». Η διοίκηση του συλλόγου ζήτησε επίσημα συγνώμη από την Στέινχαους, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική διαιτητή.

¶ÈӷΛ‰Â˜... 13,7 ÂηÙ. Οι εξατομικευμένες πινακίδες είναι το… ψώνιο των κατόχων ακριβών αυτοκινήτων. Ο ζάμπλουτος Αφζάλ Καν, ιδιοκτήτης του πασίγνωστου Οίκου Khan Design, αποφάσισε να πουλήσει τις δικές του που γράφουν «F1» και τις οποίες είχε αγοράσει το 2008 έναντι 500.000 ευρώ. Τώρα ζητάει 13,7 εκατομμύρια και δεν πέφτει ευρώ πιο κάτω, αφού έχει απορρίψει προτάσεις ύψους 11 εκατ…

Avanti maestro! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ Ο 7χρονος Μέιντεν Χάμφρεϊς γεννήθηκε με ετεροχρωμία στις ίριδες των ματιών. Η μία είναι γαλάζια και η άλλη καφέ, γεγονός που τον στοχοποίησε στο σχολείο. Ύστερα από ένα χρόνο ανελέητου bullying, ο μικρός κλείστηκε στον εαυτό του, μέχρι που η μητέρα του, του βρήκε τον ιδανικό φίλο. Έναν γάτο με την ίδια πάθηση. Το βίντεο που ο Μέιντεν έχοντας αγκαλιά το γάτο του μιλούσε για τα προβλήματα που αντιμετώπισε από τα άλλα παιδιά και έλεγε πως πια δεν είναι μόνος, άγγιξε πολλές ευαίσθητες χορδές.

Ο Γιώργος Μπαλατσινός είναι 34 ετών και θα διευθύνει τον «Μαγικό Αυλό» στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Πρόσφατα διακρίθηκε σε έναν από τους κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς διεύθυνσης Ορχήστρας, στην Ιταλία. Ήρθε τρίτος μεταξύ 128 συμμετεχόντων υψηλού επιπέδου. Στην Ελλάδα διηύθυνε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Ζει από το 2003 στην Ελβετία, και υπηρετεί ως αρχιμουσικός στην Ορχήστρα των Νέων της Βέρνης.

¶ˆÏ‹ÙÚÈ·… fiÓÂÈÚÔ Όταν το 2004 η Παναγιώτα Πετρίδου ξεκίνησε την καριέρα της σαν πωλήτρια αυτοκινήτων αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από τους συναδέλφους και τους πελάτες της. Σήμερα είναι η πιο πετυχημένη στο είδος της στη Γερμανία, με ρεκόρ 132 πωλήσεων σε μια χρονιά.Η 38χρονη Ελληνίδα, που έχει γεννηθεί στο Σόλιγκεν από μετανάστες γονείς, έχει πλέον δύο τηλεοπτικές εκπομπές, και σύμφωνα με την «Suddeutsche Zeitung», οι γνώσεις γύρω από τους 4 τροχούς, το ποδόσφαιρο, αλλά και ο δυναμικός χαρακτήρας της την έχουν αναγάγει σε πρότυπο για τις Γερμανίδες και όνειρο για τους Γερμανούς.

«¶ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·Î›ÚÈ» Ο δήμαρχος της μικρής γαλλικής πόλης Βισούς, Ρισάρ Τρινκέρ,έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές και τα τοπικά Μέσα, με τις ανορθόδοξες πολιτικές του. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά έκανε «πολιτικό χαρακίρι», αφού επιτέθηκε σε ομάδα αστέγων που διέμενε σε ένα δημοτικό πάρκινγκ, κραδαίνοντας ένα παραδοσιακό ιαπωνικό ξίφος, το «κατάνα». Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε μετά τη σύλληψή του, ο «σαμουράι» δήμαρχος κατά την επίθεσή του τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ∞ÂÈÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Μάρκος Ροντρίγκες είναι μια «ªÈ˜ ƒˆÛ›·» Οσύγχρονη εκδοχή του Μόγλη, Η 19χρονη Ντιάνα Ναγκόγιεβα είναι μία από τις 40 κοπέλες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της «Μις Ρωσία 2018». Ωστόσο, οι συμπατριώτες της από τη Δημοκρατία του Καμπαρντίνο Μπαλκάρια, που κατοικείται ως επί το πλείστον από μουσουλμάνους, διαφωνούν με την επιλογή της. Μάλιστα, οι πιο θερμοκέφαλοι πέρα από τις ύβρεις απειλούν και τη ζωή της. «Σου αξίζει να σε μαχαιρώσουν. Ο δολοφόνος σου θα είναι ήρωας», «Εύχομαι ο Θεός να σου χαρίσει έναν βασανιστικό θάνατο», ήταν τα δύο τελευταία μηνύματα, που έθεσαν σε συναγερμό την αστυνομία.

αφού από τα 5 του έως τα 19 του, όταν και εντοπίστηκε από την ισπανική Πολιτοφυλακή, ζούσε σε μια σπηλιά στα βουνά της Σιέρα Μορένα, μαζί με μια αγέλη λύκων. Στα 72 του πια, και αφού η ζωή του έχει γίνει αντικείμενο ανθρωπολογικής μελέτης, βιβλίο και ντοκιμαντέρ, δηλώνει απογοητευμένος από τους ανθρώπους. «Οι τελευταίες ευχάριστες αναμνήσεις που έχω είναι από όταν ζούσα με τους λύκους», εξομολογήθηκε στην «El Pais», όπου απαρίθμησε δεκάδες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι τον εξαπάτησαν και τον εκμεταλλεύτηκαν.


ΑΠΟΨΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Τ

Κανονισμός ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 και θα ισχύσει άμεσα, υποχρεωτικά και καθολικά σε όλα τα κράτημέλη την 25-5-2018, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται ψήφιση κάποιου ειδικότερου νόμου για την έναρξη ισχύος του. Σκόπιμα αφέθηκε το διετές αυτό διάστημα από την ψήφιση έως την έναρξη Δ™π¶Δ™∂ ισχύος του, προκειμένου τα κράτη-μέλη, οι επιχειρήσεις τους και όλες οι δημόσιες Υπηρεσίες τους να προετοιμαστούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά - τεχνικά μέτρα για την ομαλή εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Κανονισμού. Παρά το γεγονός ότι το διετές χρονικό περιθώριο που μας δόθηκε έχει σχεδόν εξαντληθεί και μας απομένουν λιγότερο από δύο μήνες για την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, πάνω από το 65% των επιχειρήσεων και δημόσιων Υπηρεσιών στην Ελλάδα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα: οτιδήποτε μπορεί να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο. Το ονοματε-

™√ºπ∞

Ο

11

°∂¡π∫√™ ∫∞¡√¡π™ª√™ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ¶ƒ√™ø¶π∫ø¡ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ / GDPR

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ Â›Ì·ÛÙ ӷ ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ; O GDPR ήρθε για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τα δεδομένα των φυσικών προσώπων ή για να τις επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα και υποχρέωσεις υπό το φόβο επιβολής προστίμων;

,,

α σκάνδαλα με τις υποκλοπές πληροφοριών στο διαδίκτυο, ολοένα και πληθαίνουν. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πιο επίκαιρος και πιο απαραίτητος από ποτέ. Σε λιγότερο από δύο μήνες, την 25η Μαΐου 2018, ξεκινά η εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστός και ως GDPR (General Data Protection Regulation). Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών αυξάνονται, επιβάλλεται να οργανωθούν κατάλληλα με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που επεξεργάζονται, και όμως, η πλειοψηφία αυτών ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ για το τι υποχρεούται να πράξει. Τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβληθούν, όμως, σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω υποχρεώσεων προστασίας είναι ιδιαίτερα τσουχτερά! Τι είναι ο GDPR; Ήρθε για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τα δεδομένα των φυσικών προσώπων ή για να τις επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα και υποχρέωσεις υπό το φόβο επιβολής προστίμων;

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Το ονοματεπώνυμό μας, η πινακίδα του αυτοκινήτου μας, μέχρι και η αποδοχή όρων «cookies» αποτελούν προσωπικά δεδομένα. πώνυμό μας, η πινακίδα του αυτοκινήτου μας, μέχρι και η αποδοχή όρων «cookies» αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Στόχος του Κανονισμού είναι η αυξημένη προστασία απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων από τις επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που τα επεξεργάζονται. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων, η εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων στο σύγχρονο επιχειρείν, δίνει μεν πολλές δυνατότητες, αλλά συνάμα κρύβει κινδύνους σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, και διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Κανονισμός 2016/679 έρχεται για να περιφρουρήσει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων και να τα οχυρώσει μέσα από τις επιταγές του και τις θεμελιώδεις αρχές που εισάγει για την προστασίας τους, αυξάνοντας τα δικαιώματα των υποκειμένων και εισάγοντας καινούρια δικαιώματα: ◗ Το δικαίωμα τη φορητότητας

Ο

(αν θέλει το υποκείμενο του προσωπικού δικαιώματος δύναται να μεταφέρει τα δεδομένα του από μια επιχείρηση σε άλλη) ◗ Το δικαίωμα στη λήθη (το υποκείμενο του προσωπικού δικαιώματος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του προσωπικού του δεδομένου) ◗ Τη σαφή συγκατάθεση του υποκειμένου για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής τα προ-συμπληρωμένα κουτάκια περί αποδοχής κάποιων όρων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να συνεχίσουμε την πλοήγησή μας σε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Με τον καινούριο Κανονισμό, η συγκατάθεση αυτή πρέπει να είναι ρητή, σαφής και αβίαστη! ◗ Με το Γενικό Κανονισμό έρχεται για πρώτη φορά ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομέων – Data Protection Officer (DPO). ◗ Επιβάλλεται η έγγραφη και λεπτομερής συμφωνία των καθηκόντων και των υποχρεώσεων μεταξύ υπεύθυνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. ◗ Εισάγεται η έννοια της συνεργασίας με τις εποπτικές Αρχές, ήτοι την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η κάθε επιχείρηση

οφείλει να συνεργάζεται με την Αρχή αυτή, προκειμένου να οχυρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση, δε, που υπάρξει κάποια διαρροή είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες Υπηρεσίες να ενημερώσουν την Αρχή μέσα σε 72 ώρες και τα υποκείμενα των δεδομένων αμελλητί.

Ποιους αφορά ο GDPR και ποιοι υποχρεούνται να ορίσουν DPO – Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; Ο νέος Κανονισμός αφορά σε όλο το δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα εφόσον γίνεται επεξεργασία απλών ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Όλοι, λοιπόν, οι ανωτέρω επιβάλλεται να λάβουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνισή τους με τις επιταγές του Κανονισμού.

Ποιος είναι οDPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ κατόπιν δια βίου εκπαίδευσης, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ κατόπιν ενα-

σχόλησης με το αντικείμενο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ελέγχει όλα τα αρχεία των φορέων, φυσικά και ηλεκτρονικά, όλες τις συμβάσεις, ελέγχει αν ο φορέας/Υπηρεσία έχει συμμορφωθεί με το νέο Κανονισμό, συντάσσει την έκθεσή του για το τι πρέπει να διορθώσει/συμπληρώσει/αναπτύξει.

Είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO; ΝΑΙ, εφόσον η επιχείρηση έχει ως αντικείμενό της την επεξεργασία μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων των πελατών τους. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν θα χρειαστεί να έχουν DPO θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν έναν έλεγχο συμμόρφωσης, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. κάθε επιχείρηση - δημόσιος φορέας οφείλει να ενημερωθεί άμεσα για τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το καινούριο πλαίσιο που διαμορφώνεται, καθότι η μη εναρμόνιση με τον Κανονισμό συνεπάγεται επιβολή υπέρογκων διοικητικών προστίμων: ΑΠΟ 2.000.000 ευρώ 20.000.000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Η ενημέρωση για το θέμα αυτό είναι ελλιπής μέχρι στιγμής, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ως προς την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού, και καμία επιχείρηση δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμη για την εφαρμογή, ούτε καν οι μεγάλες πολυεθνικές που ετοιμάζονται εδώ και αρκετό διάστημα. Το προσεχές χρονικό διάστημα και η εμπειρία μέσα από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού, ίσως να ξεθολώσει το ομιχλώδες τοπίο στο πεδίο αυτό.

Η

*H Σοφία Ν. Τσιπτσέ είναι δικηγόρος παρ' Εφέταις (ΑΜ ΔΣΘ 9872). Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ (αστική, εμπορική, ηλεκτρονική τραπεζική Διαμεσολάβηση). Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων /D.P.O. exec. http://tsiptselawfirm.simplesite.com


12

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

«⁄ÔÙ˜» ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛÂȘ Εκλογές έρχονται, και η κυβέρνηση, σύμφωνα με καταγγελίες, ετοιμάζει να αποδώσει την ελληνική ιθαγένεια σε περίπου... 850.000 μετανάστες, μέσα από ένα μπαράζ αλλαγών στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Όπως καταγγέλλεται, οι διαδικασίες έχουν ήδη δρο-

Ã∞¡∂π ¶∞¡Δ√À √ Δ™π¶ƒ∞™

μολογηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών και θα ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Ιούνιο. Το υπουργείο, πάντως, που δεν αρνείται την ελληνοποίηση, αναφέρει ότι απλουστεύει και επισπεύδει απλώς τη διαδικασία, εν όψει και του δημογραφικού προβλήματος της χώρας!

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε λίγα χρόνια, έχει αυξήσει τον δημόσιο τομέα, πιστεύοντας, όπως λένε πολλοί, ότι δημιουργεί μια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων, «χρήσιμων» γι’ αυτήν στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Δημοσκόπηση της Rass δείχνει, όμως,

ότι η Ν.Δ. προηγείται για πρώτη φορά, έστω και οριακά, στις προτιμήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτιμάται από το 21,7%, έναντι του 20,8% που προτιμάει τον σημερινό πρωθυπουργό.

¶·Ú· ¶√§πΔπ∫∏

∫√À∑π¡∞

¶ÂÚ› ∫ÒÛÙ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË (1)

ΠΕ. ΚΟΜ.

¶ÂÚ› ∫ÒÛÙ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË (2)

∫›ÓËÛË ÌÂ Ú›ÛÎÔ

Ο Μπακογιάννης απάντησε, με νεότερη ανάρτησή του, με το παρακάτω κείμενο: «Λοιπόν, επειδή φαίνεται πως προκάλεσα έναν μικρό χαμό (ξανά!). Η Ιστορία μπορεί να μην ξαναγράφεται, αλλά θεραπεύεται. Θυμίζω πως το ΚΚΕ νομιμοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το '74 και η Eθνική Συμφιλίωση έγινε πράξη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το '89. Αρνούμαι λοιπόν να σκιαμαχώ για το τι έγινε πριν 20, πριν 40, ή πριν 60 χρόνια. Να ‘μαστε καλά, πεδία αντιπαράθεσης και σύγκρουσης θα υπάρχουν πάντοτε. Διαλέχτε αν θέλετε να αφορούν το χτες ή το αύριο. Α! Και επειδή δεν ξέρω κανένα να γεννιέται και να κουβαλάει μίσος, διάλειμμα μισού λεπτού να σκεφτούμε τι θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Αυτά. Βαράτε ελεύθερα τώρα». ΠΕ. ΚΟΜ.

Κάθε άλλο παρά άρεσε στα παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ η ανάδειξη του νεαρού Χριστοδουλάκη στη θέση του γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, αντί του Χ. Πολυζωγόπουλου που έφεραν οι πληροφορίες στην πιάτσα ως πιθανότερο. Η αλήθεια είναι πως αυτή η κίνηση είναι κίνηση υψηλού ρίσκου για τη Φώφη Γεννηματά, αλλά και «μαγκιάς» απέναντι σε «βαρονίες» του ΠΑΣΟΚ και σε στελέχη που θεωρούσαν δεδομένα κάποια πράγματα. Αν μη τι άλλο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στη Γεννηματά γενναιότητα.

∂›Ó·È…Ì˘Úˆ‰È¿˜; «Ο Βαλβέρδε είναι μυρωδιάς»! Αυτό ήταν ένα από τα φαρμακερά σχόλια βουλευτών για το Βατερλό της Μπαρτσελόνα στη Ρώμη, όπου ο Βαλβέρδε ήταν ωσεί παρών. Πολιτικοδημοσιογραφική παρέα στο Κολονάκι, προχθές, όπου σχολιάζονταν τα αποτελέσματα του Τσάμπιονς Λιγκ, με μερικούς φανατικούς μπαρτσελονίστας στο τραπέζι. Το τι άκουσε ο Βάσκος προπονητής της Μπαρτσελόνα δε λέγεται. Και ένας νεοδημοκράτης πρώην υπουργός, που υποστηρίζει την «Μπάρτσα», έλεγε ότι η Μπαρτσελόνα χρειάζεται προπονητή με παρέμβαση, και όχι διαχειριστή. Και ο συμπαθής Βαλδέρδε έδειξε ότι δεν μπορεί να παρέμβει στο ειδικό βάρος της «Μπάρτσα». ΠΕ. ΚΟΜ.

!

Μετά τις καθημερινές, πλέον, ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις οικιών και καταστημάτων, αλλά και την αύξηση των κλοπών στους δρόμους, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε να διαθέσει 800 επιπλέον αστυνομικούς για την προληπτική και εμφανή αστυνόμευση στην Αττική. Ο νέος επιτελικός σχεδιασμός προβλέπει στην τρέχουσα φάση την αποδέσμευση 700 αστυνομικών από καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και χώρων, και 100 επιπλέον από υπηρεσίες σε επιτελικά γραφεία.

ΠΕ. ΚΟΜ.

ÕÌ· ›۷ȅ Ì¿Áη˜

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βέτας έκανε λόγο για στάση «μαγκιάς» από την ελληνική πλευρά στο θέμα του τουρκικού ελικοπτέρου από τον Πάνο Καμμένο. Και κάπου εκεί βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών συναδέλφων του από το κόμμα του. «Η συγκεκριμένη φρασεολογία δεν ταιριάζει σε βουλευτές της Αριστεράς, πολλώ δε μάλλον όταν η Αριστερά είναι κυβέρνηση» έλεγε σε πολιτικοδημοσιογραφική παρέα μια κυρία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο παρά χαρούμενη για το συνάδελφό της. Εδώ που τα λέμε, ξαφνιαστήκαμε όλοι γιατί δεν περιμέναμε από βουλευτή να μιλήσει για… μαγκιά σε θέματα στρατιωτικού περιεχομένου. Λίγη σοβαρότητα παραπάνω περιμέναμε. ΠΕ. ΚΟΜ.

«Μουσική διπλωματία» χαρακτήρισε ένα κανάλι το τραγούδι του Σέρβου υπουργού Εξωτερικών στον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά, κατά τη διάρκεια δείπνου προς τιμήν του. Δεν εξηγείται αλλιώς, μας περνάνε για... σανοφάγους. Ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών τραγούδησε στον Κοτζιά το «μη μου θυμώνεις μάτια μου», και τα ελληνικά ΜΜΕ «σάλταραν», έμειναν εκεί, στο τραγούδι. Παραδέχθηκε ότι η αναγνώριση των Σκοπίων από τη Σερβία ήταν λάθος, αλλά κανείς δεν ρώτησε γιατί επιμένει σε αυτό το λάθος. Όπως, επίσης, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει για το τι θα κάνει η Σερβία για να βοηθήσει την Ελλάδα στο Σκοπιανό. ΠΕ.ΚΟΜ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, η οικογένειά του και η παρέα του πέρασαν αρκετές ημέρες στην Τήλο, σε πασχαλινές διακοπές. Ο πρωθυπουργός φέρεται να έκανε ποδηλατάδα, θαλάσσια βόλτα στο νησί, κολύμπησε οικογενειακώς στο Λιμάνι, έπαιξε ποδόσφαιρο με τα παιδιά του. Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία πέρασε ώρες αγναντεύοντας το πέλαγος. Πάλι καλά που δεν πέρασε ξώφαλτσα καμιά... τουρκική ακταιωρός να του χαλάσει τη θέα...

Να γιατί θα φτάσει ψηλά. Επειδή είναι έξυπνος, δεν έχει κολλήματα, και δεν κωλώνει να πάει κόντρα στην πολιτική ορθότητα. Για τονΚώστα Μπακογιάννηο λόγος, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη λύπη του για το θάνατο του Βασίλη Πριοβόλου, γνωστού και ως «Καπετάν Ερμή». Ο Ερμής υπήρξε αντιστασιακός, καπετάνιος του ΕΛΑΣ κατά την Κατοχή, και αργότερα του ΔΣΕ κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο, διατελώντας υπασπιστής του Άρη Βελουχιώτη. Αυτό δεν άρεσε σε αρκετούς χρήστες στο facebook, οι οποίοι του επιτέθηκαν με σκληρές εκφράσεις, από κάτω, στα σχόλια, κατηγορώντας τον ως… φιλοκομμουνιστή.

ªÂÙ¿… ÌÔ˘ÛÈ΋˜

∫¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È… την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα διεξαχθεί από τις 16 έως και τις 19 Απριλίου, θα συζητηθεί η παρατεινόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Η πρόταση υιοθετήθηκε την περασμένη Τετάρτη από την προπαρασκευαστική συνάντηση των γενικών γραμματέων των Πολιτικών Ομάδων, ενώ η σχετική πρόταση κατατέθηκε από την Ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την Ευρωομάδα της Αριστεράς. Ίσως ο ευρωπαϊκός μοχλός πίεσης να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μάλλον όλα τα άλλα δεν έχουν φέρει. Υψηλόβαθμο στέλεχος της Ε.Ε., πάντως, είπε στη «ΒτΚ», ότι «οι Τούρκοι κρατούν το κλειδί του Προσφυγικού και εκβιάζουν την

Σ

Ευρώπη. Εάν δεν υπήρχε ο πόλεμος στη Συρία, να είστε σίγουροι ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί θα απελευθερώνονταν σχεδόν αμέσως ύστερα από πίεση των Βρυξελλών». ΠΕ. ΚΟΜ.

Κηφισιάς και Διονύσου διοργανώ Οινουν,Δήμοι την Κυριακή 22 Απριλίου και ώρα 11.00

£· οÓÂÈ ÎfiÌÌ·;

Η Κατερίνα Παπακώστα ανακοίνωσε, μέσω twitter, την πρωτοβουλία της να ιδρύσει δικό της κόμμα, σύμφωνα με τις ερμηνείες που δόθηκαν, με την ίδια να γράφει: «Ανάσταση στη Μακεδονία. Από εδώ ξεκινά το Ν.Ε.Ο.». Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από τη δημόσια τηλεόραση της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε από την Παπακώστα μια τέτοια κίνηση. Το να ιδρύσει έναν πολιτικό φορέα προβληματισμού, προθάλαμο επί της ουσίας ενός κόμματος, είναι σύνηθες. Αλλά σπανίως προχωρούν σε κόμμα. Άλλωστε, κανένα νέο κόμμα δεν στέριωσε. Πήγαν για φούντο όλα. Η θέση της Κατερίνας είναι στη Ν.Δ… ΠΕ. ΚΟΜ.

το πρωί, συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα διόδια. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, διαχρονικά και για 11 χρόνια αντιστάθηκαν στην επιβολή διοδίων, εκδηλώνοντας αποφασιστικά την αντίδρασή τους με κινητοποιήσεις και ενημερωτικές συγκεντρώσεις. «Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε πάλι μπροστά στον ίδιο κίνδυνο, καθώς η πρόσφατη έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων άνοιξε το δρόμο για την εγκατάσταση διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών», αναφέρουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι δήμαρχοι Κηφισιάς και Διονύσου Γιώργος Θωμάκος και Διονύσης Ζαμάνης κατέθεσαν ήδη αιτήσεις ακύρωσης της σχετικής απόφασης στο ΣτΕ.


ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

°È· ÙË ÌÓ‹ÌË ÂÓfi˜ ·ÓÙ¿ÚÙË! Σφοδρή επίθεση μέσω facebook, δέχθηκε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, μετά την επιλογή του να διατυπώσει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Βασίλη Πριόβολου, γνωστού και ως καπετάν Ερμή. Εκείνο που ενόχλησε όπως φαίνεται περισσότερο δεν είναι αυτή καθ' εαυτή η έκφραση των συλλυπητηρίων και η απόδοση τιμής ακόμα και σε έναν αντίπαλο, όσο η φράση του κ. Μπακογιάννη ότι ο αποθανών άφησε πίσω του «διδάγματα για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και την Ενότητα»... «Ποιος», διερωτήθηκαν οι επικριτές του περιφερειάρχη, «ένα από τα πλέον σκληρά πρωτοπαλίκαρα του Άρη Βελουχιώτη, μέλος της ομάδας των έφιππων “μαυροσκούφηδων”»! Η αλήθεια είναι ότι η λύπη Μπακογιάννη ήταν... ένα κλικ πιο θερμή και, ίσως, διατυπωμένη λανθασμένα... Δ.Θ.Α.

ŒÓ·˜ ∫·Ï‡ÌÓÈÔ˜ ÛÙÔÓ μÔÚÚ¿! Ο καλυμνιακής καταγωγής ταξίαρχος Νικόλαος Φανιός τοποθετήθηκε διοικητής σε μία ευαίσθητη θέση, στο επιχειρησιακό στρατηγείο του Γ' Σώματος Στρατού/NRDC-GR στη Θεσσαλονίκη, ως διοικητής Διαβιβάσεων. Ο 52χρονος αξιωματικός είναι απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων της τάξης του '88. Υπηρέτησε στο παρελθόν σε μονάδες και επιτελεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Τα τελευταία 3 χρόνια, στο βαθμό του συνταγματάρχη, κατείχε τη σημαντική θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΣ στο Πεντάγωνο. Δ.Θ.Α.

¶ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ÚÒÙË ∂ÏÏËÓ›‰·! Η Αναστασία Ανδρίτσου είναι από 1ης Απριλίου, η πρώτη Ελληνίδα και η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει διευθύντρια του Βρετανικού Συμβουλίου στην Αθήνα. Το Βρετανικό Συμβούλιο, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1939, δεν είχε ποτέ γυναίκα επικεφαλής και ποτέ Έλληνα. Η κ. Ανδρίτσου είναι απόφοιτος του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Γαλλία (Τουλούζη), και σημαντική καριέρα σε μεγάλες επιχειρήσεις (Ιντρακόμ). Αυτές τις ημέρες εποπτεύει την προετοιμασία της έκθεσης βρετανικών ΑΕΙ, που θα γίνει 21 και 22 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Στα άμεσα σχέδιά της η προώθηση ενός διαλόγου ανάμεσα στη βρετανική και ελληνική καλλιτεχνική σκηνή. Δ.Θ.Α.

•ÂΛÓËÛ ÙÔ BBC ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Σε εξέλιξη είναι τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του ΒΒC στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου για τη σειρά «Μικρή τυμπανίστρια», του Τζον Λε Καρέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά πρόκειται να προβληθεί σε 80 τηλεοπτικά δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η άδεια για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων δόθηκε από το ΚΑΣ για λήψεις από τις 7.00 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι. Τα συνεργεία δουλεύουν από τις 4.30 τα ξημερώματα για να προλάβουν... Δ.Θ.Α.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

13

∂ÈÚˆÓÈο, ¤ˆ˜ Î·È ·ÈÌÔÛÙ·Á‹, Û¯fiÏÈ· ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÒÓ... Με μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν την πτώση του Mirage και το θάνατο του Έλληνα πιλότου τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πολλοί Τούρκοι εθνικιστές και άλλα «τρολ» βρήκαν ευκαιρία για ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά είναι τα επιθετικά σχόλια στο Facebook προφίλ ενός Τούρκου –οπαδού του Ερντογάν– ονόματι Kenan Pinarbasi. Στη φωτογραφία από το προφίλ του, την οποία δημοσιεύουμε μαζί με τη μετάφραση, φαίνεται να ανακοινώνει το όνομα του Έλληνα πιλότου, και αμέσως, εκτός από αντιδράσεις χλευασμού, όπως π.χ. γέλια, υπήρξαν δύο επιθετικά σχόλια. Ένα: «Πήγε να βρει τον παππού του», και ένα δεύτερο: «Είπαμε ότι θα τον ρίξουμε στη θάλασσα». Παρόμοια σχόλια υπήρξαν σε άλλες αναρτήσεις στο ίδιο ή και άλλα προφίλ Τούρκων.

Δπ ∂π¶∂ ∏ π¢π∞ ∫∞π √ ¢π∫∏°√ƒ√™ Δ∏™ ™Δ∏ «μÙ∫»

∞Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ƒˆÛ›‰·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙÚÈ·˜ ρατούμενη στην Ελλάδα παραμένει η Ρωσίδα τραπεζικός Μαρία Εφίμοβα, η οποία θεωρείται πληροφοριοδότρια της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνης Γκαρουάνα Γκαλίσια (ΦΩΤΟ), που σκοτώθηκε σε μαφιόζικο χτύπημα, τον περασμένο Οκτώβριο (βόμβα στο αυτοκίνητό της), μετά τις αποκαλύψεις της για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς υψηλόβαθμων κυβερνητικών παραγόντων της χώρας της. Μία ημέρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας να απορρίψει τα δύο αιτήματα έκδοσης από τις οι μαλτέζικες δικαστικές Αρχές για την 36χρονη Ρωσίδα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Αντώνης Λιόγας άσκησε έφεση στην απόφαση, και έτσι η υπόθεση θα κριθεί εκ νέου από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Τα εντάλματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, αδικήματα για υπεξαίρεση, δημιουργία ψευδών στοιχείων και συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά απορρίφθηκαν από τους εφέτες, ύστερα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως, η οποία τα έκρινε εν μέρει ασαφή, αόριστα και παράτυπα. Ως μάρτυρες υπέρ της εξετάστηκαν ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου και ο Μαλτέζος συνάδελφός του Ντέιβιντ Κάσα, λέγοντας, μεταξύ

Κ

άλλων, ότι η μαλτέζικη Δικαιοσύνη επηρεάζεται απολύτως από την κυβέρνηση και ότι λειτουργεί παρακράτος. Το εντυπωσιακό, πάντως, ήταν πως ενώ η Ρωσίδα εμφανίστηκε οικειοθελώς πριν ένα μήνα στις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει, ζήτησε ύστερα από τους δικαστές να αφεθεί πάλι ελεύθερη, κάτι το οποίο θα γινόταν χθες αν ο κ. Λιόγας δεν ασκούσε έφεση. Μιλώντας η ίδια στη «ΒτΚ», είχε πει ότι φοβάται για τη ζωή της όπως και για την ακεραιότητα της οικογένειάς της, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει δίκαιο δικαστικό σύστημα στη Μάλτα. Ο δικηγόρος της Αλέξανδρος Παπαστεριόπουλος σχολιάζοντας τις εξελίξεις μάς είπε: «Είναι λυπηρό ότι την έφεση την άσκησε ο κατά τα λοιπά έμπειρος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Ο κ. Λιόγας ατυχώς κρίνει ότι μπορούν να συμπληρωθούν κενά και ελλείψεις των ενταλμάτων κάποια στιγμή στο μέλλον, και με τον τρόπο αυτό προσβάλλει την αυθεντία και το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών και δεν αντικρούει με κανέναν τρόπο την εμπεριστατωμένη αιτιολογία της εισαγγελικής πρότασης της κ. Κυβέλλου και την ομόφωνη απόφαση των εφετών». ΦΑΝ.ΚΑΡ.

ΔÔ Û˘ÚÈ˙·›ÈÎÔ ÏÂÍÈÎfi! Oι λέξεις πάντα παίζουν μείζονα ρόλο για την επικοινωνιακή πολιτική. Και στην κυβέρνηση το έχουν αναγάγει στον ύψιστο βαθμό. Το συριζαίικο λεξικό ξέρει να «σερβίρει» με μοναδικό τρόπο τα ίδια πράγματα με άλλες λέξεις. Η αρχή έγινε με την Τρόικα, που την έδιωξαν για να φέρουν τους... Θεσμούς. Ακολούθησε το Μνημόνιο, που αντικαταστάθηκε με τη «Συμφωνία». Στη Νέα Δημοκρατία μετράνε τα νέα λήμματα της συριζαίικης διαλέκτου. Έτσι, στο λήμμα «Kolotoumba»

η συριζαιϊκή διάλεκτος αναγράφει... «Αναγκαίος συμβιβασμός», και στην «Καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια» ο υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος εισήγαγε πρόσφατα το «Πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης». «Τελικά, αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει πίσω της μόνο φόρους και χρέη, αλλά και ένα πλούσιο λεξικό πολιτικής εξαπάτησης» σχολιάζουν από την Πειραιώς. Και δεν έχουν άδικο…

¶›Ûˆ ÁÈ· ÂÚÈÔϛ˜ Το πόσο ψηλά έχει στην ατζέντα του την ασφάλεια του πολίτη απέδειξε και εμπράκτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε επικοινωνία του με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. τού ζήτησε να αποδεσμεύσει την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. από τη φύλαξη της Πειραιώς και του πολιτικού του γραφείου, για να αξιοποιηθεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας και για να επιστρέψουν στις περιπολίες στις γειτονιές. Έτσι, το 20% των αστυνομικών που έχουν διατεθεί για τη φύλαξη της Ν.Δ., που είναι περίπου 32 αστυνομικοί, θα επιστρέψουν στις περιπολίες. Στην απόφασή αυτή οδηγήθηκε ο κ. Μητσοτάκης όταν διάβασε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση θα μειώσει κατά 30% τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες στις γειτονιές της χώρας. Όπως ανάρτησε στο Facebook ο κ. Μητσοτάκης, αυτό επιβεβαιώνει πλήρως όσα η Νέα Δημοκρατία καταγγέλλει για την αύξηση της εγκληματικότητας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα, καλεί και τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Για να δούμε… Θα το κάνουν; ΕΙΡ. ΜΠ.

ΕΙΡ. ΜΠ.

«αέρα» βρίσκεται το πόρισμα της γενικής επιθε Στον ωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου

ªÂ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·!

όσον αφορά τις 23 προσλήψεις του Άδωνι Γεωργιάδη –για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ασκηθούν ποινικές διώξεις–, καθώς ο βασικός μάρτυρας αναίρεσε την κατάθεσή του. Όμως, η υπόθεση παίρνει και άλλες διαστάσεις, διότι καταγγέλλει ότι του ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις και τελικά υπέγραψε «ό,τι οι ειδικοί επιθεωρητές συνέταξαν»... Έτσι, ενισχύθηκαν καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ότι εργαζόμενοι δέχθηκαν πιέσεις και εκφοβισμό από συνεργάτες του Παύλου Πολάκη, ώστε να καταθέσουν ψευδή στοιχεία και να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες.

Με κράνος ο πρόεδρος της Βουλής ανέβηκε στην ταράτσα του Κοινοβουλίου, για να επιβλέψει τις εργασίες βελτίωσης που γίνονται. Ο κ. Βούτσης, ο οποίος συνοδευόταν από το γενικό γραμματέα της Βουλής Κώστα Αθανασίου, επέβλεψε την εξέλιξη των εργασιών και ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον

ανάδοχο του έργου για τις εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης του υφισταμένου μεταλλικού υαλοπετάσματος που στεγάζει την Αίθουσα της Ολομέλειας, όπως και των παρεμβάσεων βελτίωσης του αερισμού και φυσικού φωτισμού, αλλά και στεγανοποίησης του δώματος περιμετρικά του στεγάστρου.


14

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Μαξίμος Χαρακόπουλος

,,

«Οι λεονταρισμοί Καμμένου, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο χαμηλό επίπεδο με αυτό Τούρκων αξιωματούχων, δεν βοηθούν τη χώρα»

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ...

ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ: «Εξαρτημένος από ιδεοληπτικές εμμονές, που του στερούν την ικανότητα αντικειμενικής αντίληψης της κατάστασης στον τομέα που επιβλέπει. Αποδείχθηκε υπερβολικά λίγος»

ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: «Η επιτομή του καιροσκοπισμού και της κυνικότητας, εκφραστής του πλέον παθογόνου λαϊκισμού, με εξαιρετική ικανότητα στην παραπλάνηση και στο ψεύδος»

« Έσυραν τη χώρα σε μια περιπέτεια που την πληρώσαμε ακριβά και θα συνεχίσουμε να την πληρώνουμε, για ένα ψεύδος, “για ένα πουκάμισο αδειανό”, και τώρα πανηγυρίζουν γιατί γυρίσαμε στα δεδομένα που είχαμε πριν γίνουν κυβέρνηση»

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: «Παρορμητικός και υπερφιλόδοξος, βερμπαλιστής και φανφαρόνος, εντελώς ακατάλληλος, έως κι επικίνδυνος, για την κρίσιμη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας»

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«√ ΔfiÛη˜ ¤Î·Ó ξέφραγο αμπέλι fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·»! «Η Ν.Δ. θα σαρώσει εξαρχής όλα τα εκτρωματικά νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ» Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

«Η

Ν.Δ. θα σαρώσει εξαρχής όλα τα εκτρωματικά νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος και η τάξη θα επιβληθούν παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Ο αστυνομικός θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, για την αντιμετώπιση της ανομίας» αναφέρει στη συνέντευξή του στη «ΒτΚ», ο βουλευτής Λαρίσης της Ν.Δ. και αν. τομεάρχης Εσωτερικών Μάξιμος Χαρακόπουλος, σημειώνοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι. Για τα Ελληνοτουρκικά ο κ. Χαρακόπουλος εκτιμά ότι «οι συνεχείς, καθημερινές επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και αιχμαλωσίας των δύο στρατιωτικών μας, δεν είναι απλοί βερμπαλισμοί. Εντάσσονται σε ένα σχέδιο ταπείνωσης και, εντέλει, υποταγής της Ελλάδας στις ορέξεις της Άγκυρας, υπό την απειλή της ισχύος». Επίσης, επισημαίνει ότι «στην κυβέρνηση δεν υπάρχει ενιαία γραμμή», και ότι «οι λεονταρισμοί Καμμένου, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο χαμηλό επίπεδο με αυτό Τούρκων αξιωματούχων, δεν βοηθούν τη χώρα».

Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κ. Χαρακόπουλε, με τα θέματα ασφάλειας. Η Ν.Δ. καταγγέλλει την κυβέρνηση για αύξηση της εγκληματικότητας. Πάντα, όμως, δεν είχαμε περιστατικά ληστειών; Τι έχει αλλάξει και θεωρείτε, κυρίως την Αθήνα, ξέφραγο αμπέλι; «Ξέφραγο αμπέλι έχει μετατραπεί ολόκληρη η Ελλάδα, και όχι μόνον η Αθήνα. Πλέον, δεν μιλούμε για περιστατικά ληστειών, αλλά για μια καθημερινότητα εγκληματικής έξαρσης. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι, πλην των αρμοδίων που, υποτίθεται, είναι εντεταλμένοι να προστατεύουν τους πολίτες. Η ανομία έχει “κτυπήσει κόκκινο” σε όλες τις μορφές της. Από την μικροπαραβατικότητα, μέχρι τις βίαιες ενέργειες τραμπούκων που εμφανίζονται ως “συλλογικότητες”, και τις ένοπλες εισβολές στα σπίτια...». Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του κ. Τόσκα; «Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός έχει τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Με τις εκτός τόπου και χρόνου δηλώσεις του έχει εξαγριώσει ολόκληρη την κοινωνία. Ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται, όμως, στις ιδεοληψίες του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκει. Πέρα από τη σκανδαλώδη ανοχή του κ. Τόσκα προς τους κάθε

λογής “Ρουβίκωνες” και το “Εξαρχιστάν”, έχουμε το Νόμο Παρασκευόπουλου που άνοιξε τις πύλες των φυλακών για κάθε είδους εγκληματικό στοιχείο, και μην ξεχνάμε το Νόμο Γαβρόγλου για το άσυλο, που αφήνει τα πανεπιστήμια όμηρουςστα χέρια των οργανωμένων βανδάλων». Ποια η θέση της Ν.Δ. για την οπλοκατοχή; «Πραγματικά, το τελευταίο που θα έπρεπε να επιθυμούμε θα ήταν να έχουμε στην Ελλάδα μια συζήτηση ανάλογη με αυτή που γίνεται στις ΗΠΑ. Η λύση στην εγκληματικότητα δεν είναι να πάρουν οι πολίτες το νόμο στα χέρια τους, αλλά το κράτος να εφαρμόσει το νόμο. Και εδώ έγκειται το πρόβλημα. Το κράτος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν αφήνεται να κάνει τη δουλειά του, και οι πολίτες ζουν με το φόβο για τη ζωή και την περιουσία τους». Τι ενέργειες θα κάνει η Ν.Δ. για την ασφάλεια των πολιτών; «Θα σαρώσει εξαρχής όλα τα εκτρωματικά νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος και η τάξη θα επιβληθούν παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Ο αστυνομικός θα βρίσκεται δίπλα στον πολί-

τη, για την αντιμετώπιση της ανομίας. Και η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποδείξει ότι όταν αφήνεται να κάνει το έργο της το κάνει με επαγγελματισμό. Ήδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μόλις κυκλοφόρησε η είδηση ότι θα μειωθούν οι περιπολίες, ζήτησε το 20% των αστυνομικών που βρίσκονται στα γραφεία της Ν.Δ. να διατεθούν για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Η Ν.Δ. παρουσίασε στο Συνέδριό της μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εμπέδωση της ασφάλειας του πολίτη». Ας περάσουμε στα εθνικά θέματα, και κυρίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πού το πάει η Τουρκία; «Η Τουρκία και ο πρόεδρός της βρίσκονται σε μια πρωτοφανή, ακόμη και για τη γείτονα, εθνικιστική έξαρση. Το νεοοθωμανικό όραμα τους οδηγεί σε ευθεία αμφισβήτηση των διεθνών συνθηκών και σε αναθεωρητισμό των συνόρων. Η επιτυχία της Άγκυρας στη Συρία, όπως και η παρεμπόδιση των ερευνών του ιταλικού πλοίου στην κυπριακή ΑΟΖ από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των Τούρκων. Θεωρώ ότι οι συνεχείς, καθημερινές επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και αιχμαλωσίας των δύο στρατιωτικών μας, δεν είναι απλοί βερμπαλισμοί. Εντάσσονται σε ένα σχέδιο ταπείνωσης και, εντέλει, υποταγής της Ελλάδας στις ορέξεις της Άγκυρας, υπό την απειλή της ισχύος». Υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου; «Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Ακόμη και από τυχαίο γεγονός. Η υπερθέρμανση στο Αιγαίο είναι ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μην ξεχνούμε ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ είναι στο χείριστο σημείο, και αυτό μειώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες ελέγχου της κατάστασης». Η ελληνική κυβέρνηση με δηλώσεις αξιωματούχων της, όπως του κ. Καμμένου, θεωρείτε ότι δυναμιτίζει το κλίμα; «Στην κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Άλλα λέει το Μαξίμου, άλλα ο υπουργός Άμυνας. Είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο επεισόδιο με το τουρκικό ελικόπτερο στη Ρω. Σε κάθε περίπτωση οι λεονταρισμοί Καμμένου, που βρίσκονται στο ίδιο χαμηλό επίπεδο με αυτό Τούρκων αξιωματούχων, δεν βοηθούν τη χώρα.Η τουρκική επιθετικότητα δεν αντιμετωπίζεται με παχιά λόγια, αλλά με έργα, που γίνονται εν πολλοίς σιωπηρά και με μόχθο». Απέναντι στην αναθεωρητική ρητορική του Ερντο-


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

15

¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ ΔÛ›Ú· Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿; αλαιός πολιτικός μάς έλεγε, πρό- ρέματα, στους χειμάρους, ακόμα και σε ρυάκια, σφατα, ότι «ο κόσμος σήμερα μας σε χαράδρες. Παντού. Δεν αφήσαμε τίποτα κατακρίνει για τους ίδιους λόγους άκτιστο. Καταστρέψαμε το Περιβάλλον. Αλλά που μέχρι πριν από τα Μνημόνια μας λά- αυτό το αποκαλούσαμε ανάπτυξη. Και τώρα, τρευε. Γιατί δεν μπορούμε πια να συντηρή- που δεν υπάρχει τίποτα άλλο πια, που δεν σουμε το πελατειακό κράτος που διαμορφώ- έχουμε τι άλλο να κτίσουμε ή να αγοράσουμε, θηκε τις τελευταίες δεκαετίες, με τους χωρίς διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει άλλη ανάπτυξη φειδώ διορισμούς στο Δημόσιο, με τα απίστευ- στη χώρα. Τώρα, που δεν μπορούμε πια να αγοράτα επιδόματα, με τις χαριστικές πράξεις, με τα ρουσφέτια, με τις αναπηρικές συντάξεις- σουμε Hummer και Καγιέν για να κάνουμε τη φιγούρα μας στα νυκτε“μαϊμού”, με τις πρόωρες ρινά κέντρα, που σφύζουν συνταξιοδοτήσεις». Πι§√μ∂ƒ¢√™ από αργόσχολους, ή στην κρόχολα ο συγκεκριμένος πλατεία Κολωνακίου με τα πολιτικός περιέγραψε την πολυτελή καφέ της, αγωνιπραγματικότητα, με διαύούμε για το μέλλον της ανάγεια. Ακριβώς αυτός είναι ο πτυξης. Ποια, όμως, ανάπτυλόγος που διαμαρτύρονται ξη; Στην Ελλάδα έχουμε οι περισσότεροι πολίτες. εγκαταλείψει εδώ και δεκαεΔεν διαμαρτύρονται επειδή τίες όποιο αναπτυξιακό μοοι πολιτικοί είναι οι κατ’ εξοντέλο, όποια παραγωγική χήν υπεύθυνοι για το πελαδιαδικασία. τειακό κράτος που δημιΑνάλογη είναι η λογική και πολλών από αυούργησαν. Δεν διαμαρτύρονται γιατί, έστω και τώρα, την έσχατη στιγμή, που η Οικονομία κα- τούς που διαδηλώνουν επί καθημερινής βάσεταρρέει και το Δημόσιο χρεοκοπεί, απαιτείται η ως στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόαλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Και χρειάζε- λεων. Είναι προφανές, και το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, ότι φοβόμαστε ται άρδην να αλλάξουμε νοοτροπία. για το μέλλον μας, που αυτή τη στιγμή είναι λλά γιατί δεν συνεχίζουμε με τον ίδιον άκρως αδιόρατο και επίφοβο. Αλλά οι περισσότεροι Έλληνες που διαμαρτρόπο που πορευθήκαμε επί δεκαετίες τώρα προς την άβυσσο, που σή- τύρονται δεν ζητούν από την κυβέρνηση να αλμερα είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυτός είναι ο λό- λάξει το Δημόσιο, να περιορίσει τις σπατάλες γος που εξελέγησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. του, να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που Με την προσμονή ότι θα μας επέστρεφαν στην θα μπορούσαν να προσελκύσουν ξένους επενδυτές, καταπολεμώντας τη διαφθορά και εποχή της ευφορίας. Γι’ αυτό κάποιοι επιχείρησαν να ταυτίσουν τη γραφειοκρατία του κράτους. τον Τσίπρα με τον Ανδρέα. Μπας και αποδειχθεί η πολιτική του μετενσάρκωση στην εποι περισσότεροι εκ των αριστερών χή μας. Και γι' αυτό ακόμα κρατάει δυνάμεις ο που κέρδισαν την εξουσία, αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα κλείνει το μάτι στους ευπου ζητούν από την κυβέρνηση είνοημένους από την ανδρεϊκή εποχή ότι το ναι να επαναφέρει το μοντέλο που επί δεκαε«πάρτι» δεν τελείωσε οριτίες τώρα βιώναμε. στικά. Γι’ αυτό και συνεχίΝα δανειζόμαστε ή Είναι προφανές, και ζει τους διορισμούς στο να βρούμε τρόπο να το βιώνουμε όλοι Δημόσιο. Διακαής πόθος τυπώνουμε χρήμα για μας στην καθημερινότητά πολλών Ελλήνων. να το ρίχνουμε στην Αυτή είναι, δυστυχώς, η κατανάλωση, με μεμας, ότι φοβόμαστε για το αλήθεια, όσο δυσάρεστη γάλο ρυθμό δημομέλλον μας, που αυτή τη και αν ακούγεται. σίων υπαλλήλων και στιγμή είναι άκρως αδιόρατο συνταξιούχων, τον Όλες οι αναλύσεις, ή και επίφοβο σχεδόν όλες οι αναλύσεις, μεγαλύτερο στον κόπου δημοσιεύονται στον σμο ολόκληρο. Δεν Τύπο έχουν να κάνουν με το γιατί το Δημόσιο μπορούν ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι το δεν ρίχνει χρήματα στην αγορά για να αποκατα- μοντέλο αυτό οριστικά τελείωσε. Δεν υπάρχει σταθεί η ρευστότητα και να συνεχισθεί η ανά- η παραμικρή πιθανότητα να γυρίσουμε σε αυτό πτυξη της Οικονομίας. Ουδείς αναρωτιέται τι εί- ούτε στο εγγύς αλλά ούτε και στο απώτατο δους ανάπτυξη μπορεί να είναι αυτή με χρήμα- μέλλον. τα του Δημοσίου, δηλαδή δανεικά, μέσω της Η Ελλάδα του μέλλοντος θα είναι άκρως λιανικής κατανάλωσης και μόνον. διαφορετική από την Ελλάδα του χθες, και μόνον με αποφασιστικότητα, αλλαγή νοοτροπίας, πί χρόνια αποκαλούσαμε ως ανάπτυ- σκληρές, αιματηρές περικοπές στο Δημόσιο, ξη, και μάλιστα περηφανευόμαστε καταπολέμηση της κρατικής γραφειοκρατίας για τους υψηλούς ρυθμούς της, τα και διαφθοράς μπορούμε να ελπίζουμε σε κοινοτικά κονδύλια, τη λιανική κατανάλω- ανάπτυξη στο ορατό μέλλον. Το αύριο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ση, που έφερνε την Ελλάδα πρώτη σε όλη την ευρωζώνη σε αγορές προϊόντων πολυ- να είναι το ίδιο με το χθες. Αν δεν το αντιλητελείας, και την οικοδομή. Χτίσαμε, όμως, τα φθούμε, έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, πάντα, χτίσαμε τις βουνοκορφές, χτίσαμε στα τότε η κατάρρευση είναι βεβαία.

γάν και την επεκτατική του στόχευση, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα; «Ο κίνδυνος για την Ελλάδα από το νεοοθωμανικό όραμα είναι θανάσιμος και δεν είναι πρόσκαιρος. Δεν θα λήξει σύντομα, όποιες και αν είναι οι γενικότερες γεωπολιτικές μεταβολές. Η χώρα μας πρέπει κατ' αρχάς να “σοβαρευτεί”. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να ξεφύγουμε από όλη την ελαφρότητα του παρελθόντος. Μην ξεχνούμε ότι στην κυβέρνηση βρίσκονται άνθρωποι που υποστήριζαν μέχρι πρόσφατα (;) ότι “το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του”, και έναν πρωθυπουργό που μας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα! Τώρα απαιτείται μια ριζική ανασυγκρότηση της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Στην μεν πρώτη επιβάλλεται η προώθηση τέτοιων συμμαχιών, που να μας ενισχύουν διεθνώς. Αλλά και αυτές θα έχουν αποτελεσματικότητα, μόνον αν εμείς προωθήσουμε αλλαγές: στην Οικονομία, που πρέπει να αποκτήσει νέα παραγωγική βάση, στο Δημογραφικό, που φθίνει επικίνδυνα, στο Μεταναστευτικό, που απειλεί την κοινωνική συνοχή, στην Εκπαίδευση, που πρέπει να διατηρήσει τους στόχους που θέτει το Σύνταγμα».

λύτερο για τη χώρα μια προληπτική γραμμή μετά το Μνημόνιο ή μπορεί να επιτευχθεί «καθαρή έξοδος»; «Το κυβερνητικό αφήγημα της “καθαρής εξόδου” έχει ήδη “θαμπώσει”. Με “βαριές” υπογραφές για περικοπές σε συντάξεις και μισθούς, με υψηλά πλεονάσματα για τα επόμενα πολλά χρόνια, με Υπερταμείο αιώνιο, είναι αστείο να λέμε ότι η χώρα θα αποφασίζει ανεξάρτητα την οικονομική της πολιτική. Αυτά είναι παραμύθια για αφελείς εν όψει εκλογών...».

Στο ζήτημα της ονομασίας του Σκοπιανού συνεχίζεται η έντονη κινητικότητα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος τεμαχισμού της λύσης; «Οι πιέσεις για την επίλυση του προβλήματος είναι πολύ ισχυρές. Από πλευράς Σκοπίων, ωστόσο, δεν έχουμε δει μέχρι τώρα πρόθεση συμβιβασμού, εκτός από επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις. Η κυβέρνηση από την άλλη, και κυρίως ο κ. Κοτζιάς, εμφανίζεται υπέρ του δέοντος αισιόδοξη, αλλά φοβούμαι ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη. Αν η λύση δεν προβλέπει συνταγματική αλλαγή της ονομασίας και αφαίρεση αλυτρωτικών στοιχείων, ή αν αυτά παραπεμφθούν στο μέλλον, θα πρόκειται για ελληνικό Βατερλό, με ανυπολόγιστες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες».

Η μείωση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2019 και η παράλληλη ενεργοποίηση της μείωσης του αφορολογήτου πιστεύετε ότι μπορεί να φέρουν τις εκλογές το φθινόπωρο του 2018; «Είναι πολύ πιθανόν. Γι’ αυτό προσπαθούν απεγνωσμένα να μεταθέσουν το “μοιραίο” για μετά το 2019. Η παραπλάνηση της κοινωνίας είναι η βασική τους ενασχόληση. Με στόχο την παραμονή στους αναπαυτικούς θώκους της εξουσίας όσο δυνατόν περισσότερο. Προς ζημίαν, βεβαίως, της χώρας».

Κατά την εκτίμησή σας, αν η σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία έρθει στη Βουλή, ο κ. Καμμένος θα παραμείνει στην κυβέρνηση; «Οι ΑΝ.ΕΛ. και ο κ. Καμμένος είναι μετρ της “κωλοτούμπας” επί τρία χρόνια. Δικαιολογούν και “καταπίνουν” τα πάντα στο όνομα της καρέκλας της εξουσίας. Το ίδιο θα ζήσουμε, κατά πάσα πιθανότητα, και με το Σκοπιανό». Ας περάσουμε στα οικονομικά θέματα. Θεωρείτε κα-

Ύστερα από το τέλος του Τρίτου Μνημονίου θεωρείτε ότι είναι εφικτή μια συμφωνία αναδιάρθρωσης του Χρέους. Και αν ναι, με τι μορφή; «Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, η οποία, άλλωστε, είχε προδιαγραφεί από το 2014, και θα είχε επιτευχθεί νωρίτερα, και χωρίς τις επώδυνες συνέπειες που υπέστημεν, αν δεν είχαν ανέλθει στην εξουσία οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Έσυραν τη χώρα σε μια περιπέτεια που την πληρώσαμε ακριβά και θα συνεχίσουμε να την πληρώνουμε, για ένα ψεύδος, “για ένα πουκάμισο αδειανό”, και τώρα πανηγυρίζουν γιατί γυρίσαμε στα δεδομένα που είχαμε πριν γίνουν κυβέρνηση».

Τέλος, κ. Χαρακόπουλε, οι αγρότες τι μπορούν καλύτερο να περιμένουν από τη Ν.Δ.; «Οι αγρότες “πληρώνουν τα σπασμένα” της λανθασμένης επιλογής του 2015. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι στοχοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με την αύξηση των εισφορών, τους φόρους, την απαξίωση του επαγγέλματος. Και γι’ αυτό γυρίζουν την πλάτη στους δημαγωγούς της... Πρώτης Φορά Αριστεράς. Για τη Ν.Δ. οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα παραμένουν βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της Οικονομίας. Θα μειώσουμε τη φορολογία, όπως στον ΕΝΦΙΑ και στο κρασί, και θα σταθούμε δίπλα τους έμπρακτα, όπως τουλάχιστον κάποιοι από εμάς το κάναμε και στο παρελθόν».

°π∞¡¡∏™

Α

Ο

,,

∂À£À™ ∂• ∞ƒÃ∏™

Π

Ε


16

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

™Δ∞ ∂À∫√§∞ ™À°∫§π™∏, ™Δ∞ ¢À™∫√§∞ ™Δ∞™πª√Δ∏Δ∞

¶·Ú¿Ù·ÛË 6 ÌËÓÒÓ Î·È... ‚ϤÔ˘ÌÂ

Το τελευταίο ταξίδι του κ. Κοτζιά στην Οχρίδα ήταν αποκαλυπτικό για τις προθέσεις των Σκοπιανών.Του ζήτησαν 6 μήνες προθεσμία για να αλλάξουν το Σύνταγμά τους.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

α δύσκολα είναι μπροστά στο Σκοπιανό, αν και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς επέστρεψε συγκρατημένα αισιόδοξος από την επίσκεψή του στα Σκόπια και τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ντιμιτρόφ. Το «δια ταύτα» της επίσκεψης Κοτζιά είναι πως στα εύκολα ζητήματα υπάρχει προσέγγιση, αλλά στα καυτά ζητούμενα δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής. Και για να υπάρξει πρέπει η άλλη πλευρά, να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Αυτή είναι απόφαση της κυβέρνησης, και, όπως επισημαίνουν διπλωματικοί κύκλοι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω βελτίωση της Η επίλυση του διαπραγμάτευσης, αφού η ελληνική προβλήματος πλευρά έχει κάνει απτές υποχωρήσεις μέχρι σήμερα. Απτές και δύσκολες, έχει περάσει όπως η αποδοχή εκ μέρους της Αθήνας πλέον στην να μην είναι τελικά αμετάφραστη η ονοαπέναντι μασία και ενιαία. Ήτοι, γεωγραφικός προσδιορισμός, αλλά όχι στα σλαβικά πλευρά... όπως είχαμε ζητήσει αρχικά, π.χ. για το Gornamacedonia. Πάντως, υπήρξε προσέγγιση σε κάποια ήσσονος σημασίας θέματα. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με διΑπό την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της πει ένταξη στο ΝΑΤΟ εάν δεν λυθεί το ονο- του ονόματος τους επόμενους μήνες, ο Ζόπλωματικούς κύκλους, το κεφάλαιο ραν Ζάεφ ανέφερε ως πιθανό το ενδεχόμεΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ δεν κρύβει τον καημό ματολογικό. 1 και το κεφάλαιο 3, τα οποία περι«Αυτό που λένε ορισμένοι, ότι μπορού- νο να λάβει η ΠΓΔΜ καθεστώς συνδεδεμέτου να εντάξει τη χώρα του στο ΝΑΤΟ, αλλά λαμβάνουν τα ζέοντα προβλήματα αποκλείει το ενδεχόμενο ένταξης της χώρας με να μπούμε στο ΝΑΤΟ ως FYROM ανε- νου μέλους στο ΝΑΤΟ, κατά το πρότυπο της της αλλαγής του Συντάγματος, και του αν προηγουμένως δεν επιλυθεί το ζήτη- ξάρτητα από την επίλυση του θέματος της Σουηδίας, ωστόσο σημείωσε ότι πρόθεσή την ονομασία για όλες τα χρήσεις μα της ονομασίας. Όμως, θεωρεί ότι θα απο- ονομασίας, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν. του είναι η πλήρης ένταξη της χώρας στη (erga omnes) συμφωνήθηκε από Βορειοατλαντική Συμμαχία. κτήσει η χώρα του το καθεστώς του συνδε- Γιατί; Όταν ήρθε εδώ (σ.σ.: στα Σκόπια) ο τους δυο υπουργούς να ξανατεθούν «Μπορούμε να λάβουμε καθεστώς συνδεμένου μέλους, κάτι που δείχνει να μην τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είπε στο μέλλον. ικανοποιεί. Παλαιός διπλωμάτης εξηγεί στη ότι αυτό δεν γίνεται. Και αυτό ήταν μια δεδεμένου μέλους κατά το πρότυπο της Το δεύτερο κεφάλαιο έχει συμφω«ΒτΚ», πως «αυτά που λέει ο Ζάεφ είναι έντιμη στάση. Για να γνωρίζουμε και εγώ Σουηδίας και άλλων χωρών… Όμως, επιθυνηθεί και αφορά την προστασία συνόπολύ πονηρά, γιατί άμα μπει στο καθε- και οι πολίτες της “Μακεδονίας”, ότι αν μία μας είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Καθεστώς ρων και την αποφυγή προπαγάνδας, το στώς του συνδεδεμένου μέλους ως Μα- δεν βρούμε λύση στο πρόβλημα που έχει συνδεδεμένου μέλους, ενδεχομένως θα το κεφ. 4, που έχει να κάνει με τον αλυη Ελλάδα με το συνταγματικό μας όνομα, λάβουμε. Εγώ δεν σκέφτομαι καν αν θα το κεδονία, τότε ο δρόμος θα είναι ανοιχτός, τρωτισμό και τα σχετικά με αλυτρωτικαι αργά ή γρήγορα θα μπορεί να γίνει πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ δεν θα λάβουμε ή όχι, επειδή περιμένω πρόσκλησμούς στα σχολικά βιβλία, επίσης έχει αποδεκτή έτσι». Πράγμα δύσκολο, όμως, λάβουμε», σημείωσε ο Ζόραν Ζάεφ σε συ- ση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ενδεχομένως την συμφωνηθεί. όπως επιβεβαιώνουν στη «ΒτΚ», άλλοι δι- νέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδή- περίοδο που θα κυρώνεται η συμφωνία Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ο Ντιμιτρόφ, μάλιστα, ζήτησε να σεων της ΠΓΔΜ, «ΜΙΑ». προσχώρησης θα πρέπει να πάμε σε δημοπλωμάτες. Ζόραν Ζάεφ. υπάρχει και έλεγχος από την πλευρά Σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το θέμα ψήφισμα». Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων δεν βλέτων Σκοπιανών στα ελληνικά βιβλία της Ιστορίας, κάτι που συμφώνησε η ελληπλαίσιο εντός του οποίου βρίσκεται η δύο Κοινοβούλια και θα έχει τη σφρασυμφωνίας, γιατί ξέρει ότι δεν περνάει πως δεν μπορούν να έχουν ευρωπαϊνική πλευρά, αφού και εμείς θα ελέγλύση στο Σκοπιανό. Αυτό συνίσταται στο γίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας, της στην Αθήνα κάτι τέτοιο. κή προοπτική ή προοπτική ένταξης στο χουμε το περιεχόμενο των Σκοπιανών χρόνο που θα χρειαστούν οι Σκοπιανοί Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Μόνο, όμως, όταν θα ΝΑΤΟ, εάν δεν επιλυθεί οριστικά το βιβλίων Ιστορίας. Στα Σκόπια η «μπάλα» για να περάσουν τις αναγκαίες αλλαγές διαμορφωθεί και θα δοθεί στη δημοθέμα με την Ελλάδα. Τα κεφάλαια 5 έως 14, που περισε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία. σιότητα το περιεχόμενό της θα μπορεί Από την πλευρά τους, οι ΝΑΤΟϊκοί, λαμβάνουν κοινές δράσεις για το μέλ«Πλέον, μετά την επίσκεψη Κοτζιά Μόνο σε περίπτωση που υπάρξει συμκανείς να την κρίνει. Κάτι τέτοιο είναι πασύμφωνα με ξένες διπλωματικές πηγές, λον, επίσης συμφωνήθηκαν. οι Σκοπιανοί καταλαβαίνουν ότι από φωνία, όπως επισημαίνουν με έμφαση ρακινδυνευμένο για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν δείχνουν την ίδια ζέση με αυτήν του Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα εδώ και πέρα η επίλυση του προβλήδιπλωματικοί κύκλοι. Ήτοι, οι αλλαγές να ο οποίος θα συναντηθεί με τον ομόλο2008 για να εντάξουν τα Σκόπια στη συναντηθούν εκ νέου στη Θεσσαλοματος αφορά κυρίως τους ίδιους και περάσουν από τη Βουλή, να αλλάξει το γό του Ζάεφ, μόνο εάν φανεί μια αχτίδα Συμμαχία. Μια τέτοια ένταξη θα βοηθήνίκη, στην τετραμερή διασυνοριακή κανέναν άλλον. Και αν δεν μπορούν Σύνταγμα, να επικυρωθεί από τη Βουλή, φωτός στην επίλυση του προβλήματος. σει περισσότερο τα Σκόπια παρά το ΝΑστις 3-4 Μαΐου, και επίσης θα βρενα περάσουν στο εσωτερικό τις ανανα γίνει δημοψήφισμα κ.λπ. Και για την ώρα δεν υπάρχει παρά τις ΤΟ και τις ΗΠΑ, οι οποίες με τη βάση στο θούν στις 11 και 12 Μαΐου στην Αττιγκαίες αποφάσεις που πρέπει να λάΟι εκτιμήσεις των Ελλήνων διπλωμααισιόδοξες δηλώσεις αμφοτέρων των Κόσοβο, ελέγχουν όλη την περιοχή ήδη. κή, όπως είπε ο Κοτζιάς. βουν, πρέπει να αποδεχθούν ότι δεν τών είναι πως θα απαιτηθεί περίπου ένα πλευρών. Και όπως εκτιμά ο Έλληνας πρώην πρέΣτο τραπέζι, πάντως, σύμφωνα με θα υπάρξει συμφωνία, με ό,τι συνεπάεξάμηνο εάν υπάρξει συμφωνία. Δεν τέΤο θέμα της διεθνούς συμφωνίας σβης στις ΗΠΑ Μαλλιάς, «δείτε την πληροφορίες οι οποίες δεν επιβεβαιώγεται αυτό για τη θέση της χώρας τους θηκαν ημερομηνίες, αλλά μέχρι τον Ιούδεν συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, νονται ακόμη από διπλωμάτες ή κυστον κόσμο». Έτσι σχολίασε στη «ΒτΚ», λιο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ενώ και ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος δείόμως με τη Ρωσία έχει πολύ πιο στενές βερνητικά στελέχη, βρίσκεται μία φόρέμπειρος διπλωμάτης τα όσα συνέβηδιαπραγμάτευση, εάν φυσικά –επιμέχνει να επείγεται να κλείσει το Σκοπιανό σχέσεις. Και είναι ανεδαφικό να προμουλα παράκαμψης της απαίτησης για σαν στα Σκόπια, και την κατάσταση που νουμε σε αυτό– υπάρξει συμφωνία. για να προσανατολιστεί η χώρα στα Ελβάλλεται η πολιτικοστρατιωτική αξία άμεση αλλαγή της συνταγματικής ονοδιαμορφώνεται από εδώ και στο εξής. Αυτό που φέρεται να ξεκαθάρισε ο ληνοτουρκικά, δεν δείχνει ενθουσιαένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Συμβολιμασίας με την υπογραφή διεθνούς Συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και το Νίκος Κοτζιάς στους Σκοπιανούς είναι σμένος με την προοπτική διεθνούς κή μόνο σημασία έχει». συμφωνίας, η οποία θα ψηφιστεί από τα

Τ

,,

«Καίγεται» ο Ζάεφ για ΝΑΤΟ


ΘΕΜΑ

Η

Δεν άλλαξαν ρότα Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι έχουν αλλάξει ρότα, κάθε άλλο, αλλά, σύμφωνα με βετεράνο διπλωμάτη που θήτευσε χρόνια σε διπλωματικά πόστα στην Τουρκία, «μόνο φασαρία κάνουν, και απευθύνονται στο κοινό τους. Εμείς οφείλουμε να έχουμε ψύχραιμη στάση και να ζυγίζουμε τα πραγματικά γεγονότα». Από την άλλη, η στάση των Ελλήνων στρατιωτών στη Ρω, αποτέλεσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, ότι εννοούμε αυτά που λέμε περί αποτροπής. Μέχρι εκεί, όμως… Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΒτΚ» από στρατιωτικής πηγές στο ΓΕΕΘΑ, ανέμεναν τουρκική πρόκληση τις ημέρες του Πάσχα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν, ύστερα από μακρά σύσκεψη, ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος με τους αρχηγούς των Κλάδων και τον Βαγγέλη Αποστολάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν, μάλιστα, εντοπιστεί τρεις περιοχές, που θεωρήθηκαν πιθανοί στόχοι. Πρώτη περιοχή τα Ίμια, το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι, όπου παρατηρείται έντονη τουρκική δραστηριότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Δεύτερη περιοχή το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, όπου εδώ και μερικές εβδομάδες οι Τούρκοι πραγματοποιούν συνεχώς ασκήσεις πέ-

17

∂∫∞¡∞¡ ¶π™ø √π Δ√Àƒ∫√π, ∞§§∞ £∞ ∂¶∞¡∂§£√À¡

∏ ÙÚ·Áˆ‰›· «¿ÁˆÛ» ÙÔ «ıÂÚÌfi» ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Εκρηκτικό κλίμα προς στιγμής και ύτερα από λίγο... αποσυμπίεση

,,

πτώση του ελληνικού Μιράζ που επέφερε το θάνατο του σμηναγού Γεωργίου Μπαλταδώρου λίγες ώρες μετά το νυχτερινό επεισόδιο στη Ρω, δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά ευτυχώς για πολύ λίγο. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά παρεμβαίνει ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα, Μασλόφ, και σε δηλώσεις του τονίζει ότι δεν βλέπει «θερμό επεισόδιο» μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μια και είναι μέλη του ΝΑΤΟ αμφότερες. Και αυτό, λίγες εβδομάδες μετά την πρόβλεψη του Αμερικανού πρέσβη Πάιατ περί κινδύνου θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο… Η σπουδή της Τουρκίας να διαχωρίσει τη θέση της από το τραγικό συμβάν στη Σκύρο και να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή δικού της αεροπλάνου στο δυστύχημα, καθησύχασε τους Έλληνες επιτελείς, αλλά και τους Αμερικανούς και νατοϊκούς αξιωματούχους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, όμως, η Άγκυρα –σε συνδυασμό με την άτακτη υποχώρηση του τουρκικού ελικοπτέρου στη Ρω και την υποβάθμιση του γεγονότος από τους λαλίστατους σε ανάλογες περιπτώσεις Τούρκους– έδειξε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της την αποφασιστική στάση των Αθηνών όταν αυτή υπάρχει… Η κίνηση του Γιλντιρίμ να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να τον συλλυπηθεί για την απώλεια του σμηναγού έδειξε, επί της ουσίας, ότι οι Τούρκοι δεν επιδιώκουν στην πραγματικότητα ένα πραγματικό θερμό επεισόδιο με θύματα, αλλά παραμένουν στη λεκτική αντιπαράθεση μόνο για εσωτερική κατανάλωση.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

,,

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

14 - 15 Απριλίου 2018

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις με στόχο την κυπριακή ΑΟΖ

Η φρουρά στα ακριτικά νησιά έχει πάρει ειδικές εντολές για τον τρόπο που θα αντιδρά πλέον στις συνεχείς προκλήσεις των Τούρκων.

ριξ της νήσου και διατηρούν, λεκτικά τουλάχιστον, το επίπεδο της έντασης ψηλά. Να σημειωθεί, πάντως, ότι το προσωπικό στο Καστελόριζο, έχει ενισχυθεί, ενώ ελληνικά υποβρύχια περιπολούν διαρκώς στην ακριτική αυτή θαλάσσια περιοχή. Η τρίτη περιοχή είναι η περιοχή των Οινουσσών, στη Χίο, και συγκεκριμένα η νησίδα Παναγιά. Σε όλα αυτά τα σημεία παρατηρείται έντονη τουρκική κινητικότητα, ενώ μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αμέτρητες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων, αλλά και εντάσεις στη θάλασσα μεταξύ σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής και του ελληνικού Λιμενικού ή και του Πολεμικού Ναυτικού. Τέλος, να προσθέσουμε ότι στα νησιά που προαναφέραμε, πραγματοποιούνται συχνά αεροναυτικές ασκήσεις των Τούρκων, οι οποίοι στο τέλος…τις καταλαμβάνουν. Τι άσκηση θα ήταν, άλλωστε, εάν δεν… κέρδιζαν;

Απάντηση χωρίς παρερμηνεία Κορυφαίος στρατιωτικός παράγοντας σημείωνε πως αυτή τη φορά η τουρκική πρόκληση δεν έμεινε αναπάντητη αφού

ήταν πραγματική, και οι φρουρές στα ακριτικά νησιά έχουν λάβει ειδικές εντολές για τον τρόπο αντίδρασής τους για διάφορα σενάρια τουρκικών προκλήσεων που μπορούν να εξελιχθούν σε θερμό επεισόδιο. Έτσι, όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη του Πάσχα τουρκικό ελικόπτερο πραγματοποίησε χαμηλή νυχτερινή πτήση πάνω από τη νησίδα Ρω στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, η ελληνική φρουρά απάντησε με πυρά, που είχαν στόχο σε πρώτη φάση να απομακρύνουν και όχι να καταρρίψουν το ελικόπτερο. Κάτι που έγινε πάραυτα, και έδειξε στους Τούρκους ότι η Αθήνα εννοεί τα περί αποτροπής. Και αυτό ήταν το τελευταίο από μια σειρά επεισοδίων που έγιναν τους τελευταίους μήνες, τα οποία σε συνδυασμό με την τουρκική πολεμική ρητορική ανέβασαν το θερμόμετρο της έντασης. Κορυφαίος στρατιωτικός που μίλησε στη «ΒτΚ», εκτίμησε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν αποστεί από την ιδέα ενός επεισοδίου που μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις αναφορικά με το καθεστώς στο Αιγαίο, αλλά στόχος τους είναι να βρίσκεται εν δικαίω, ώστε να έχει το αναγκαίο υπό-

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Στρατεύσιμο προσωπικό (έφεδροι)

4.050.000 35.010.000

Στρατιωτικό προσωπικό

161.500

350.000

Συνολικός αριθμός αεροσκαφών

567

1.056

Συνολικός αριθμός ελικοπτέρων

225

475

Συνολικός αριθμός τανκς

1.345

2.446

Πυροβολικό

547

872

Συνολικός αριθμός πλοίων και υποβρυχίων

115

194 ΠΗΓΗ: globalfirepower.com

νήσει, και ορισμένα από αυτά έγιναν ήδη βαθρο προκειμένου να στηρίξουν στη πράξη. Ξένες διπλωματικές πηγές ανέδιεθνή κοινότητα τις απαιτήσεις τους. φεραν στη «ΒτΚ», ότι αυτή τη στιγμή πρώΗ είσοδος του ελικοπτέρου στον ελτη προτεραιότητα της Τουρκίας δεν είναι ληνικό εναέριο χώρο έχει καταγραφεί το Αιγαίο, αλλά η κυπριακή ΑΟΖ. Και η από τα ραντάρ της Πολεμικής Αεροπίεση που ασκεί η Άγκυρα στο Αιγαίο, πορίας. Αυτό είναι ένας ανασταλτικός μπορεί να έχει μια δυναμική από το παπαράγοντας για περαιτέρω αντιδράρελθόν, αλλά αυτή τη σεις από την Άγκυρα, στιγμή –σύμφωνα με η οποία υποβάθμισε τις ίδιες πηγές– έχει το γεγονός, όπως και η στόχο να αποκόψουν Αθήνα. την Αθήνα από τα τεΗ κατάσταση στη Συκταινόμενα στην κυρία, οι ανάγκες των πριακή ΑΟΖ. Δεν μποΗΠΑ και οι απαιτήσεις ρεί, άλλωστε, κανείς να του ΝΑΤΟ δεν επιτρέαποκλείσει το ενδεχόπουν τέτοιου είδους μενο οι Τούρκοι να επι«πολυτέλειες», σύμδιώξουν κάποιου είφωνα με παράγοντα Ο Τούρκος πρωθυπουργός δους αντιπερισπασμό, του υπουργείου ΕξωΓιλντιρίμ. τη στιγμή που ο διεθνής τερικών. παράγοντας φαίνεται Άλλωστε, όταν έπεσε να μην λειτουργεί ανασταλτικά. το Μιράζ την Πέμπτη, εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο υπουργείο Άμυνας ο ΑμεριΣτον αέρα ο φόβος ατυχήματος κανός πρέσβης Πάιατ, με το βοηθό υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ για την ΠολιτιΠριν αλέκτορα φωνήσαι οι εκτιμήσεις κή του ΝΑΤΟ Τόμας Γκόφους και το βοητου ΓΕΕΘΑ για πιθανότερο ατύχημα θό υφυπουργό Εξωτερικών Τζόναθαν στον αέρα παρά στη θάλασσα και στην Κόεν, που συγκροτούν την Ελληνοαμεξηρά, επιβεβαιώθηκαν με το τραγικό δυρικανική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου στύχημα στη Σκύρο. (HLCC), οι οποίοι συνεδρίαζαν με τους Βέβαια, οι εκτιμήσεις δεν περιελάμΈλληνες επιτελείς και τον Πάνο Καμμένο βαναν τέτοιου είδους ατύχημα, αλλά εν όψει πιθανών εξελίξεων στη Συρία. ατύχημα ύστερα από εμπλοκή. Και αυΑπολογισμός τό επειδή οι μεγάλες ταχύτητες των μαχητικών, σε συνδυασμό με την προκληΣτο υπουργείο Άμυνας έγινε ένας μίνι τικότητα και την απειρία ειδικά των νέων απολογισμός των επεισοδίων των τελευΤούρκων πιλότων που ανέλαβαν υπηταίων μηνών, και το συμπέρασμα ήταν ότι ρεσία μετά τις εκκαθαρίσεις του 2016, βρισκόμαστε εν μέσω ενός «υβριδικού ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάποιο λάπολέμου», τον οποίον έχει εξαπολύσει η θος χειρισμό και σε «ατύχημα». ΆλλωΤουρκία εναντίον της Ελλάδας, αλλά οι στε, αρκετοί πιλότοι τουρκικών μαχητιελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται κών προέρχονται από την πολιτική αεσε επιφυλακή, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ροπορία (ύστερα από σχετική εκπαίδευτουρκικές προκλήσεις με βάση οδηγίες ση φυσικά), μετά το πογκρόμ του Ερντοαντίδρασης για σενάρια που έχουν εκπογάν στην αεροπορία.


18

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

14 - 15 Απριλίου 2018

ΔΙΕΘΝΗ

∏¶∞ vs ƒø™π∞

«ÃËÌÈ΋» ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ™˘Ú›·˜! Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

Αθώοι πληρώνουν και πάλι τα παιχνίδια των ισχυρών...

ταν πρωί όταν με ένα tweet ένα χρόνο και 77 ημέρες αφότου ανέλαβε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ κριτίκαρε ονομαστικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, Μία εικόνα 1.000 λέξεις. Για το το Ρώσο ομόλογό του. κοριτσάκι της φωτογραφίας κούκλα Χρειάστηκε μια επίθεση με χημικά δεν υπάρχει, μόνο ένα κίτρινο όπλα στη Συρία, από τον Μπασάρ αλ αυτοκίνητο για παιχνίδι σε ένα σκηνικό όλο συντρίμμια... Άσαντ, τον πρόεδρο της ρημαγμένης αυτής μεσανατολικής χώρας ύστερα από 7 χρόνια εμφυλίου πολέμου, και η μετάδοση αποκρουστικών εικόνων με νεκρά, άρρωστα και ταλαιπωρημένα παιδιά, για να καταφερθεί ο Αμερικανός μεγιστάνας εναντίον του Ρώσου «τσάρου», που τόσο θαύμαζε στην αρχή της θητείας του και τόσα πολλά, εκτιμάται μέχρι σήμερα, του οφείλει, αφού θεωρείται βέβαιο ότι τον βοήθησε σημαντικά στην εκλογή του στον Λευκό Οίκο. Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη της Γαλλίας και της Βρετανίας εξετάζουν την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη Συρία, αφού η Ρωσία «φρέναρε» με βέτο, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυστηρό ψήφισμα εναντίον της συμμαχικής ηγεσίας της, με το Κρεμλίνο Μια φωτογραφία που δεν επιδέχεται σχόλια. Ένα μωρό ξεπλένεται γρήγοραΗ Άννα πήρε το όπλο της και τα βάζει με ολόκληρη τη Βρετανία κατηγορώντας το μεγάλο νησί της στριμωγμένο μεταξύ Ιράν και γρήγορα για να γλιτώσει τα τραύματα από τη χημική επίθεση στην Ντούμα. Ευρώπης ότι φέρνει τη πατρίδα της, τη Ρωσία, σε μετωπική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισραήλ να καταφεύγει σε απειλές βασισμένες στη Η αποστολή, εξάλλου, του αμεΤα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο πλα του, παρότι δεν πρωτοστάτηχρήση και πάλι χημικών όπλων, και γνωστή στρατηγική «η επίθεση είρικανικού αεροπλανοφόρου «USS απλά ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούσαν στην πανωλεθρία του Ιράκ, επιβάλλεται αυτή τη φορά να απαναι η καλύτερη άμυνα». Harry S. Truman» μαζί με άλλα τε στη Ρωσία, πόσο μάλλον στη Συρία, ντήσει πιο σθεναρά και περισσότεφοβούνται μια εκστρατεία μακριά επτά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο, όπου καθημερινά το αίμα των αθώων ρο αποτελεσματικά. από τη βάση τους, με πολλούς Δεν υπάρχουν ελπίδες και η υπόσχεση της Ρωσίας ότι θα ρέει άφθονο. Αυτή τη στιγμή, στη χώρα παίκτες σε ρόλους όχι τόσο ξεκάκαταρρίψει τους αμερικανικούς πυαπό την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Λάθος ένας ακόμα πόλεμος θαρους, χωρίς να υπάρχει και σε Το δίχως άλλο, οι εξελίξεις από την ραύλους που θα φτάσουν στη Συσχεδόν ολόκληρο το επιτελείο του Ντούμα της Ανατολικής Γούτα, όπου αυτή την περίπτωση ένα σαφές ρία, αλλά και τις βάσεις εκτόξευΑλλά ήταν λάθος των Ηνωμέπραγματοποιήθηκε η επίθεση με το Τραμπ σε ζητήματα άμυνας έχει αλλάσχέδιο για την επόμενη μέρα. Ναι, ο νευροπαραλυτικό αέριο, δεν αφήσής τους, κάνουν πολλούς να μινων Πολιτειών η στήριξη της Αραξει από την ημέρα της ανάληψης των Αμερικανός πρόεδρος πραγματονουν περιθώρια για ελπίδες γοργού λούν για έναν Γ' Παγκόσμιο Πόβικής Άνοιξης που ανέτρεψε δικτάκαθηκόντων του, μέχρι σήμερα. ποίησε και πέρυσι μια αεροπορική κατευνασμού της διεθνούς έντασης. λεμο προ των πυλών. τορες, χωρίς όμως να αλλάξει καΟι άνθρωποι που είναι τώρα δίεπίθεση εναντίον της Συρίας για τη

Η


ΔΙΕΘΝΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

19

ª√¡∏ ∂¶π§√°∏ Δ√À Δƒ∞ª¶ ∏ ∫∞Δ∞™Δƒ√º∏ Δ∏™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™

∏ ™˘Ú›· ¤ÊÙÂÈ ÌfiÓÔ ·fi „ËÏ¿! νάμεσα στα λόγια και τις πράξεις η απόσταση αποδεικνύεται κατά κανόνα μεγάλη. Γι’ αυτό και παρά τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Ρωσία θα γνωρίσει από πρώτο χέρι την τεράστια στρατιωτική ισχύ τους στα εδάφη της Συρίας, είναι πολλοί οι αναλυτές που εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα η μόνη επιλογή για τον Λευκό Οίκο (παρά τη διεθνή στήριξη που απολαμβάνει μετά τη συριακή επίθεση με χημικά στην Ντούμα), είναι η καταστροφή της αεροπορικής δύναμης της Συρίας. Ακριβώς πριν έναν χρόνο, εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει αμερικανική επίθεση στη χώρα του Μπασάρ αλ Άσαντ, και πάλι σαν αποτέλεσμα μιας ακόμα επίθεσης με χημικά στα συριακά εδάφη. Στην αμερικανική εκείνη επίθεση εναντίον της πόλης Αλ Σαϊράτ, τον περασμένο Εάν σκοπός της Ουάσινγκτον, με το Παρίσι Απρίλιο, το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι εί- και το Λονδίνο στο πλευρό της, είναι να στείλει χε καταφέρει να καταστρέψει με τους πύραυ- ένα σαφές μήνυμα στη Δαμασκό, θα πρέπει να λους Tomahawk που έριξε 20 μαχητικά της καταστρέψει ολοκληρωτικά την εναέρια δύναΣυρίας, τα οποία και παρουσίασε ως το 20% της μη της Συρίας, έγραφε αυτές τις ημέρες σχετικό επιχειρησιακής εναέριας δύναμης της μεσανα- άρθρο του «Guardian». τολικής χώρας. Το Ισραήλ όμως, που έχει πολεμήσει στη Συρία τα τελευταία 70 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των συχνών αεροπορικών επιδρομών του στα εδάφη της γειτονικής χώρας τα πρόσφατα 2, τονίζει ότι κάθε σιγουριά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το αποτέλεσμα μιας επιχείρησης στη Συρία, είναι απλά «ανέκδοτο». Όπως εξηγεί ο Ρέιβεν Μπεν Σαλόμ, Ισραηλινός στρατιωτικός αναλυτής που έχει εργαστεί για 25 χρόνια στην άμυνα του Ισραήλ, η Συρία μπορεί να έχει μόλις 15.000 άτομα στις εναέριες δυνάμεις της, ενώ το Ισραήλ 34.000 και οι Ηνωμένες Πολιτείες 316.000, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η ολοκληρωτική καταστροφή τους. Και αυτό, γιατί στη Συρία τα δεδομένα και τη δύναμη της μεσανατολικής χώρας αλλάζει η προστασία που της προσφέρει σε όλα τα επίπεδα η Ρωσία. Το αμερικανικό ναυτικό μπορεί να πραγματοποιήσει μια επίθεση με πυραύλους Tomahawk τέσσερις φορές πιο μεγάλη από αυτή που έφερε σε πέρας τον περασμένο χρόνο, ωστόσο και πάλι το αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο, και όχι γιατί η Συρία έχει εμπλουτίσει το οπλοστάσιό της με το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400. παρανοϊκός και αν είναι, δεν θέλει τή να είναι ήπια και συμβολική, ή το στοιΤο μεγαλύτερο ρίσκο για τον Λευσυμμετοχή. χείο της έκπληξης καραδοκεί κρατώκό Οίκο είναι να χαθούν ζωές ΡώΠόλεμος στη Συρία δεν θα γίνει, ντας άπαντες σε αγωνία για τα μελλούσων στρατιωτών. Σε αυτή την περίμενα; Σε μια κατάσταση όπου κυλένε οι πιο ψύχραιμοι αναλυτές, γιατί πτωση, και μόνο σε αυτήν, η πλάριαρχεί η έλλειψη στρατηγικής και το μόνο αποτέλεσμά του θα είναι περισστιγγα θα γείρει, ο Γ' Παγκόσμιος σε έναν κόσμο στον οποίο η ισορροσότερες παράπλευρες απώλειες, που Πόλεμος θα είναι πραγματικά εξαιπία δυνάμεων αλλάζει πλευρές, κανείς από τους προαναφερθέντες δεν ρετικά πιθανός, και κανένας δεν λόγω νέων γεωπολιτικών συμφεμπορεί να σηκώσει στους ώμους του πρόκειται να αναδειχθεί νικητής από ρόντων και παλαιών εσωτερικών και να προσπεράσει στην πολιτική του τη διεξαγωγή του. προβλημάτων ηγεσίας, όλα τα ενπορεία. Απαιτείται, όμως, μια απάντηση δεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. σοβαρή και αποφασιστική. Μπορεί αυ°Àƒπ™Δ∂ ™∂§π¢∞

Α

Πολλοί μιλούν για ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στη Ρωσία, πόσο μάλλον στη Συρία

Σε ένα σκηνικό πολέμου και καταστροφής το μόνο που μπορεί να γαληνέψει τις ανταριασμένες ψυχές των αθώων είναι η μουσική.

θεστώτα και να ξεδιαλύνει προς το καλύτερο τις καταστάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως, επίσης, και η συμμαχία με τους Κούρδους της Συρίας για τον εκμηδενισμό του Ισλαμικού Κράτους, που έφερε την Τουρκία στο κέντρο των γεγονότων και στη μέση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θα είναι, όμως, μεγαλύτερο λάθος ένας ακόμα πόλεμος χωρίς σχέδιο

για την επόμενη μέρα, κάτι που δεν έχει ούτε η Ρωσία, γι' αυτό συνεχίζει να στηρίζει έναν Άσαντ που κανείς δεν θέλει, αλλά, προς το παρόν, συμφέρει απέναντι σε ένα Ιράν που έχει δική του ατζέντα, όχι απόλυτα σύμφωνη στα συμφέροντά της με αυτήν της Μόσχας, και ένα Ισραήλ που θέλει να κλείσει λογαριασμούς στους οποίους κανείς ηγέτης, όσο φιλόδοξος, αλαζόνας και


20

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

°È· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë… ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Για την πιθανή σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στη Συρία, ευθύνεται κατά κύριο λόγο η Βρετανία. Αυτό φαίνεται να πιστεύει η κοκκινομάλλα Ρωσίδα κατάσκοπος Άννα Τσάπμαν, η οποία προτείνει στον πρόεδρο της… καρδιάς της, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περίπτωση που η κατάσταση ανάμεσα στις δύο χώρες λάβει πολεμικό χαρακτήρα, να βυθίσει τα δύο νέα υπερσύγχρονα

αεροπλανοφόρα της Βρετανίας, το «HMS Queen Elizabeth» και το «αδελφό» του «HMS Prince of Wales», και να καταστρέψει το Λονδίνο ολόκληρο. Η Τσάπμαν –οι τολμηρές φωτογραφίσεις της οποίας της χάρισαν το παρατσούκλι «πράκτορας 90-6090» για τις καμπύλες της–, υποστηρίζει ότι προβοκάτορες από τη Δύση «βάζουν τα δυνατά τους για να αναγκάσουν τη Ρωσία να χρησιμοποιή-

σει κάπου τη στρατιωτική της δύναμη – στην Ανατολική Ουκρανία, το Λονδίνο, τη Συρία», ενώ στρέφει τα βέλη της στην Τερέζα Μέι και τον Μπόρις Τζόνσον θεωρώντας ότι αποτελούν την αιχμή του δόρατος μιας νέας μεγάλης δυτικής εκστρατείας κατά της πατρίδας της. Η Μόσχα παρουσιάζεται «σαν να έχει τα χέρια της λερωμένα από το αίμα αθώων παιδιών στη Συρία», που επλήγησαν από χημικά όπλα,

τονίζει η Τσάπμαν, επισημαίνοντας ότι η κλιμάκωση δεν άρχισε στη Συρία», αλλά «στη βρετανική πόλη του Σάλσμπερι στις αρχές Μαρτίου», οπότε δηλητηριάστηκε ο Ρώσος πρώην διπλός πράκτορας Σεργκέι Σκρίπαλ και η κόρη του Γιούλια. «Το λάδι στη φωτιά της ρωσοαμερικανικής αντιπαράθεσης το ρίχνει ένας Βρετανός “τζέντλεμαν” με την περίεργη κόμη, και μια γυναίκα που ονειρεύεται να γίνει

“Σιδηρά Κυρία” αλά Μάργκαρετ Θάτσερ», συνεχίζει η ίδια καταγγέλλοντας ως ενορχηστρωτές των σεναρίων περί τρίτου παγκοσμίου πολέμου τον αρχηγό του Φόρεϊν Όφις Μπόρις Τζόνσον και τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι. Σημειώνεται ότι η Τσάπμαν που επέστρεψε στην πατρίδα της στο πλαίσιο ανταλλαγής κατασκόπων, ακολουθεί έκτοτε καριέρα παρουσιάστριας, ενώ έχει ανοίξει και δικές της μπουτίκ.

Δ𠶃√™¶∞£∂π √ ƒø™√™ «¶∞Δ∂ƒ√À§∏™»

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ Βλαντιμίρ Πούτιν, που εισέβαλε αιφνίδια στον εμφύλιο Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέκαθεν πόλεμο στη Συρία, τον Σεπτέμβριο του 2015, αρχικά υποθαύμαζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν. στήριξε ότι βρίσκεται σε αντιτρομοκρατική αποστολή για Αυτές τις ημέρες εξετάζει αν θα του την εξαφάνιση του Ισλαμικού Κράτους (IS). κηρύξει τον πόλεμο στα εδάφη της Δυόμισι χρόνια μετά, ο Ρώσος «πατερούλης» προσπαθεί να αποτρέΣυρίας έχοντας στο πλευρό του τη Γαλλία και τη Βρετανία. ψει το ξέσπασμα του χειρότερου πολέμου στη Μέση Ανατολή του 21ου αιώνα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το κακό ξεκίνησε όταν η Ρωσία άρχισε να συνεργάζεται με το Ιράν και τη θανατηφόρα ομάδα της Χεζμπολάχ. Τα κίνητρα της Τεχεράνης γι’ αυτή τη διαβολική συνεργασία προφανή, από τη στιγμή που για την ιρανική ηγεσία η Συρία είναι το κλειδί για την περιφερειακή κυριαρχία. Επιπλέον, τα συριακά εδάφη αποτελούν μια γέφυρα από τα ιρανικά σύνορα προς τη Μεσόγειο, ενώ εξασφαλίζουν τη διατήρηση των οδών στρατιωτικού ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Για τη Ρωσία οι στόχοι ήταν περισσότερο παγκόσμιοι, καθώς το Κρεμλίνο ήθελε να δείξει στον Λευκό Οίκο, ότι μπορεί να κυριαρχήσει μιας περιοχής που βρισκόταν υπό αμερικανικό έλεγχο, στέλνοντας, ταυτόχρονα, στον αραβικό κόσμο, το μήνυμα ότι η Μόσχα αποτελεί αξιόπιστο Στη Συρία οι ξένες δυνάμεις συγκεντρώνουν αεροπλάνα, οπλικά συστήματα και σύμμαχο στην περιοχή, πρόθυμο να πα- στρατεύματα. Εκείνοι που φεύγουν κατά εκατομμύρια μετανάστες, χωρίς σπίτι ράσχει όπλα προηγμένης τεχνολογίας και προορισμό, είναι οι άμαχοι πολίτες της. στην κατάλληλη τιμή, χωρίς τους γνωπρόσχημα, ότι πρόκειται για αντιτροστούς περιορισμούς και την εποπτεία από οι επισκέψεις αυτές δεν είχαν να κάνουν με καμιά αξίωση για επίθεση σε στόχους μοκρατική αποστολή. την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το παραπάνω σκηνικό κατέρρευσε Αυτή η επίδειξη ρωσικής δύναμης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, απλά στη δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διάρκειά τους κατέστη σαφές ότι υπήρχε όταν, στις 9 Φεβρουαρίου, το Ιράν έστειλε ένα drone στον ισραηλινό εναέριο χώρο Ισραηλινούς, σημειώνει σχετικό δημο- αυτή η πρόθεση από πλευράς Ισραήλ. Σύντομα, περίπου 100 τέτοιες επι- και το Ισραήλ απάντησε με την αποστολή σίευμα του περιοδικού «Politico», που άρχισαν να πηγαινοέρχονται στη Μόσχα δρομές έλαβαν χώρα, με την ισραηλι- ενός μαχητικού F-16 βαθιά μέσα στη Συνή ηγεσία να μην αναλαμβάνει την ευ- ρία, χωρίς να ειδοποιηθεί πρώτα η Ρωσία. για να εκφράσουν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη ιρανική παρουσία στη θύνη τους και τη Ρωσία να μην παρα- Από ισραηλινής σκοπιάς τα αεροπορικά Συρία και το στρατιωτικό εξοπλισμό και δέχεται την πραγματοποίησή τους πι- αυτά χτυπήματα έστειλαν δύο σημαντικά τους σιίτες ενόπλους που συγκεντρώθη- στεύοντας πραγματικά ότι μπορεί να μηνύματα, με το πρώτο εξ αυτών να αποκαν στην περιοχή, για την υπεράσπιση παίξει ταυτόχρονα και με τις δύο χώρες τελεί προειδοποίηση στο Ιράν για τα μελτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. το παιχνίδι τους, προτάσσοντας για τη λούμενα αν συνεχίσει αυτή τη γραμμή Όπως ξεκαθαρίζουν ισραηλινές πηγές, δικιά της παρουσία στη Συρία, το πάγιο δράσης, και το δεύτερο να ξεκαθαρίζει ότι

Ο

Πού βρίσκεται η συριακή ηγεσία Τις τελευταίες ημέρες κοινή εκτίμηση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ότι ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, εγκατέλειψε τη χώρα εν όψει του πιθανού χτυπήματος από τις δυτικές χώρες. Και ενώ η Ρωσία επιμένει ότι πρόκειται απλά για πόλεμο στον τομέα της «ενημέρωσης», σε πραγματική επιφυλακή βρίσκεται ο συριακός στρατός. Σύμφωνα με τον Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο συριακός στρατός είναι στις επάλξεις σε όλα τα στρατιωτο Ισραήλ μπορεί όποτε το θελήσει να επιχειρήσει βαθιά μέσα στη Συρία ατιμώρητο. Ως εκ τούτου, το Ιράν κατανόησε ότι η Ρωσία δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα προστατεύσει όσα είναι δικά του στα συριακά εδάφη. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, βλέποντας τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στην περιοχή, και μετά τη δήλωση-κόλαφο για την ηγεσία του περί αποχώρησης «σύντομα» των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία δια στόματος Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε να εξετάζει το πώς θα πάρει την κατάσταση στα δικά του χέρια. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την

τικά αεροδρόμια, τις μεγάλες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην πρωτεύουσα Δαμασκό και τα περίχωρά της, τη Χομς, και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Λαττάκειας και της Ταρτούς. Υπενθυμίζεται ότι χάρη στη στρατιωτική υποστήριξη της Μόσχας, που έχει επέμβει από το 2015 στον συριακό πόλεμο, οι δυνάμεις του Άσαντ έχουν καταφέρει να ανακτήσουν τον έλεγχο σε πάνω από τη μισή συριακή επικράτεια, εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 500.000 ανθρώπους μέσα σε επτά χρόνια. επίθεση με χημικά στην πόλη Ντούμα στην Ανατολική Γούτα, έχουν στριμώξει τον Ρώσο πρόεδρο στη γωνία. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μιλούν για απάντηση πολεμικού χαρακτήρα με τη στήριξη της Γαλλίας και του Λονδίνου, ωστόσο είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να προηγηθεί η μετωπική ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, την ώρα που στη Μόσχα γίνεται φανερό ότι οι πράξεις της Τεχεράνης στη Συρία, δεν συνάδουν με τα συμφέροντα της Ρωσίας. Η απομόνωση δεν είναι καλός σύμβουλος, ιδιαίτερα όταν αρχίζεις να περικυκλώνεσαι από παντού…


ΔΙΕΘΝΗ

υτή την εβδομάδα ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ κάθισε στην «ηλεκτρική καρέκλα». Περιτριγυρισμένος από κάμερες δεν έλαβε χάρη την τελευταία στιγμή. Σε ένα δωμάτιο όπου η ενέργεια μπορούσε να κοπεί με το μαχαίρι η απολογία του στην αμερικανική Γερουσία έληξε χωρίς θύματα. Ήταν ένα ακόμα θέαμα από αυτά που τόσο πολύ αγαπούν οι Αμερικανοί, οι γερουσιαστές το αντιμετώπισαν αναλόγως, και ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook στη θέση του πρωταγωνιστή απάντησε σε όλα, από την αγαπημένη του μάρκα σοκολάτας, μέχρι τις θέσεις του για τη Φιλοσοφία, εκτός από εκείνο που όλοι οι χρήστες του αγαπημένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης θα ήθελαν να ξέρουν: πόσο τελικά προστατευμένα είναι τα προσωπικά τους δεδομένα στο Facebook; Όπως σχολίασε αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας «Guardian» αυτές τις ημέρες, «αν μέχρι χθες δεν ήμουν σίγουρη για τη παρουσία μου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τώρα ξέρω ότι πρέπει να αποσυρθώ από αυτό το συντομότερο δυνατόν»! Ίσως η πιο ειλικρινής στιγμή της απολογίας του απέναντι σε γερουσιαστές, που είχαν μόλις 5 λεπτά για να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να απαντηθούν, ήταν όταν ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τη μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εταιρίας Cambridge Analytica, η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα χρησιμοποίησε, μεταξύ άλλων, για να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Είναι ξεκάθαρο σήμερα, ότι δεν κάναμε αρκετά για να αποτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά για κακό», είπε ο 33χρονος Ζούκεμπεργκ, εκτιμώντας ότι δεν αναπτύχθηκε μια ευρύτερη θεώρηση της ευθύνης, και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. «Ήταν δικό μου λάθος, και λυπάμαι», τόνισε. Ωστόσο, επειδή ο στόχος του ήταν να πείσει τους γερουσιαστές, τους επενδυτές, και τους χρήστες ανά τον κόσμο, ότι τα προσωπικά δεδομένα των 2,2 δισ. ατόμων που έχουν λογαριασμό στο Facebook, είναι ασφαλή υπό τη διεύθυνσή του, δεν επιτεύχθηκε. Σύμφωνα με την κοινή γνώμη αναλυτών και Τύπου, το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της κατάθεσης/απολογίας είχε να κάνει με την περιβόητη αξιολόγηση της εμφάνισης των γυναικών! Συγκεκριμένα, ο Μπίλι Λονγκ ρώτησε τον συνιδρυτή και CEΟ του Facebook για το Facemash, μία από τις ιστοσελίδες που έφτιαξε ο Ζούκεμπεργκ κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Χάρβαρντ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για να βαθμολογήσουν οι άνδρες φοιτητές το πόσο όμορφες ήταν οι γυναίκες της σχολής. Εκνευρισμένος ο Ζούκεμπεργκ που κάποιος επανέφερε στο προσκήνιο την ανώριμη και σεξιστική ιστοσελίδα του, απάντησε με τα εξής λόγια: «Όχι, βουλευτά. Το Facemash ήταν ένα website-φάρσα που ξεκίνησα στο κολέγιο, στο δωμάτιο της εστίας

Α

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21

∞§§∞•∂ Δ∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ∏ ∫∞Δ∞£∂™∏ Δ√À

ŒÓ·˜ CEO… (‰ÂÓ) ηÙËÁÔÚ›ٷÈ

,,

Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δεν απαντήθηκε μέσα στις 5 ώρες της απολογίας του Ζούκεμπεργκ στο Κογκρέσο, το πιο βασικό, αν τα προσωπικά δεδομένα των 2,2 δισ. χρηστών του Facebook είναι ασφαλή

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της 5ωρης κατάθεσης του CEO του Facebook είχε να κάνει με μια σεξιστική ιστοσελίδα της νιότης του!

μου, πριν ξεκινήσω το Facebook. Υπήρξε μία ταινία γι' αυτό, ή έλεγε πως ήταν γι' αυτό, ήταν ασαφής. Ο ισχυρι-

σμός πως το Facemash είχε κάποια σύνδεση με τη δημιουργία του Facebook, δεν έχει, δεν είχε... Στην

πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με το Facebook». Ο Λονγκ όμως, που διάβασε μάλ-

λον το μυαλό κάθε γυναίκας που παρακολουθούσε, το πήγε ένα βήμα παραπέρα και ρώτησε τον δισεκατομμυριούχο CEO: «Έβαζες δύο φωτογραφίες γυναικών και αποφάσιζες ποια ήταν πιο όμορφη από την άλλη, σωστά;». Αυτό έκανε τον Ζούκεμπεργκ να νευριάσει ακόμα περισσότερο και να πει: «Βουλευτά, αυτό είναι μία ακριβής περιγραφή του website που έφτιαξα για αστείο όταν ήμουν δευτεροετής». Συμπερασματικά, σε αυτή την ακρόαση στο Κογκρέσο, ούτε οι σωστές ερωτήσεις έγιναν ούτε οι απαντήσεις που όλοι περίμεναν ακούστηκαν, αλλά το θέαμα ήταν αρκετά εντυπωσιακό και για τους συμμετέχοντες, και για τους τηλεθεατές του.

°π∞ 3Ë º√ƒ∞ ¶ƒø£À¶√Àƒ°√™ Δ∏™ √À°°∞ƒπ∞™

¶ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔÓ ŸÚÌ·Ó... Ο Βίκτορ Όρμπαν παρουσιάζει τον εαυτό ρή εντολή για να προωθήσει το νομοτου ως τον υπερασπιστή της Ουγγαρίας σχέδιο «Stop Soros» στο Κοινοβούλιο, και της Ευρώπης απέναντι στους μου- μέσω του οποίου θα επιδιώξει να πλήξει σουλμάνους μετανάστες. Πρόσφατα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραεπανεξελέγη για τρίτη συνεχή φορά πρω- στηριοποιούνται στην Ουγγαρία. Το νοθυπουργός της χώρας αυτής της Κεντρι- μοσχέδιο περιλαμβάνει νέα σειρά μέκής Ευρώπης, με μότο ότι «Πάνω από όλα τρων που σχεδιάσθηκαν πριν από τις είναι η εθνική κυριαρχία». Οι επικριτές εκλογές, και προβλέπει τη φορολόγητου μιλούν ανοιχτά για ση των μη κυβερνητικών έναν ρατσιστή ηγέτη με οργανώσεων «που υποΣχεδιάζει απολυταρχικές τάσεις, στηρίζουν τη μετανάεγείροντας μοιραία το σημαντικές στευση». ερώτημα τι σημαίνει η παΚαι ενώ ο πρωθυπουραλλαγές ράταση της παραμονής γός της Ουγγαρίας σχεδιάτου στην εξουσία για την ζει να αναπτύξει τις διπλωΕυρώπη. ματικές σχέσεις του με την Ο ίδιος, πάντως, στη διάρκεια της πρώ- Πολωνία και τη Βαυαρία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε μετά της τρίτης συνεχόμενης θητείας του, έπειτη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της τα από την ισχυρή υποστήριξη που δέπερασμένης Κυριακής, κατέστησε σαφές χθηκε από τη Βαρσοβία και το Μόναχο, ότι σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στην την ανησυχία τους για την κατάσταση στη κυβέρνησή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε χώρα του εκφράζουν ευρωβουλευτές. Η ότι οι εκλογές, με τις οποίες οι Ούγγροι Ολλανδή ευρωβουλευτής των Πρασίψηφοφόροι έδωσαν στο κυβερνών νων Τζούντιθ Σαρτζεντίνι παρουσίασε, κόμμα Fidesz κοινοβουλευτική πλειο- στις αρχές της εβδομάδας, από τη θέση ψηφία δύο τρίτων, του δίνουν μία ισχυ- του επικεφαλής της σχετικής έρευνας, ένα

Στην Ευρώπη πολλοί ποντάρουν στην πραγματιστική του φύση για την αποφυγή μεγάλων μπελάδων στην Ένωση, αφού τα κονδύλια της είναι αρκετά και σημαντικά για να φρενάρουν τις δικτατορικές τάσεις του.

αυστηρό πόρισμα για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα, και πρότεινε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 κατά της Ουγγαρίας. Την Παρασκευή δημοσιοποιήθηκε και το σχέδιο έκθεσης-καταπέλτη κατά της Ουγγαρίας από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο προτείνεται η ενεργοποίηση του άρθρου 7 της Συνθήκης της Ε.Ε. για την εκκίνηση της νομικής διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή του δικαιώματος ψήφου στο Συμβούλιο, για το λόγο ότι η Ουγγαρία έχει παραβιάσει τις ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου. Η έκθεση θα τεθεί προς ψήφιση τον Ιούνιο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να πάρει την τελική απόφαση τον Σεπτέμβριο. Για να περάσει η πρόταση για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 απαιτείται η υπερψήφιση από τα δύο τρίτα των ευρωβουλευτών, ωστόσο οι πρώτες

ενδείξεις δείχνουν πως αυτό δύσκολα θα επιτευχθεί, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο περιλαμβάνει και το Fidesz του Όρμπαν. Το δίχως άλλο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Όρμπαν μόνο μπελάδες μπορεί να φέρει στους κόλπους της, με κάποιους από τους ηγέτες της να ελπίζουν ότι επειδή ο Ούγγρος πρωθυπουργός, όπως εκτιμά ο Άντρας Σβάιτσερ, του πανεπιστημίου Eotvos Lorand της Βουδαπέστης, έχει «το ταλέντο και τη δεξιότητά να αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα τα πράγματα», δεν θα οδηγηθεί και σε αυτή τη θητεία του σε επικίνδυνα άκρα. Πίσω από αυτή την αισιοδοξία προφανώς κρύβεται η ευρωπαϊκή εκτίμηση ότι ο ηγέτης που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ αποκάλεσε πρόσφατα με τρυφερότητα «δικτάτορα», έχει μάθει να μην παραβιάζει πλήρως τις «κόκκινες γραμμές», τη στιγμή που η χώρα του εξαρτάται απόλυτα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για το σύνολο σχεδόν των διαρθρωτικών επενδύσεων.


22

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Τρεις αστυνομικοί την ημέρα επικοινωνούν με την ειδική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που τον τελευταίο χρόνο θέσπισε η ΕΛ.ΑΣ.

,,

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες υψηλό ποσοστό ψυχικών διαταραχών συγκεντρώνουν: γενικοί διευθυντές, νομικοί, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, χειρουργοί και αστυνομικοί.

ÕÁ¯Ô˜ - ηٿıÏÈ„Ë ıÂÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Του ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ

Μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε μελαγχολία, δυσθυμία, κατάθλιψη και ψυχοσωματικά συμπτώματα, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σε ψυχωσικά επεισόδια. Ψυχικά προβλήματα παρουσιάζουν, όμως, και όσοι έχουν καταφέρει να έχουν μία δουλειά ή και παραπάνω, χωρίς να φοβούνται την όποια απόλυση. Εκεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο φόρτος αρμοδιοτήτων ή και η εξουσία, σε συνδυασμό με τη λήψη αντικειμενικών και «ψυχρών» αποφάσεων, που δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το συναίσθημα. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό ψυχικών διαταραχών, και αυτά είναι: γενικοί διευθυ-

ε εποχές δύσκολες, εν μέσω οικονομικής κρίσης, ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Ανασφάλεια και οικονομικά προβλήματα δημιουργούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση άγχους ή και καταθλιπτικού συναισθήματος. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε παρατεταμένο άγχος για τη διαχείριση της καθημερινότητάς του –συνεχίζουν οι ειδικοί– υπάρχουν σημαντικότατες επιδράσεις στην ψυχική του διάθεση, και κατ’ επέκταση στον οργανισμό του, όπως για παράδειγμα τη μείωση της άμυνάς του, μέσα από έναν πολύπλοκο μηχανισμό που οφείλεται στην επικοινωνία νευρικού και αμυντικού συστήματος. Όπως έχει αποδειχθεί, ο εγκέφαλος, συγκεκριμένα η περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «συναισθηματικός εγκέφαλος», και ονομάζεται επιστημονικά «μεταιχμιακό σύστημα», διαθέτει και «ενεργοποιεί» το έμφυτο όπλο του άγχους ως αντίδραση σε κάτι που θα το θεωρήσει ως «απειλή» Ως υπηρεσία μεταφορών χαρακτηρίζει απέναντι στη ζωή του. Έτσι, ο άντην Uber το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το θρωπος αντιδρά απέναντι στον κίνοποίο ασχολήθηκε με το γαλλικό παράρδυνο απώλειας της εργασίας όπως τημα της εταιρίας, εκδίδοντας μια απόφαακριβώς θα αντιδρούσε αν βριση που οπωσδήποτε αφορά και την Ελσκόταν αντιμέτωπος με έναν ένολάδα. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαπλο ληστή. στών, η Uber παρέχει υπηρεσίες όπως τα Και αν η αντιμετώπιση του ληστή συμβατικά ταξί, και ως εκ τούτου τα κράπροκαλεί στιγμιαίο άγχος και πανιτη-μέλη μπορούν να απαγορεύουν τη κό, καταστάσεις όπως τα χρέη ή η λειτουργία της εταιρίας ή να τη διώκουν απειλή της απόλυσης προκαλούν ποινικά χωρίς να είναι αναγκαία η συμμεμια παρατεταμένη αγχώδη διατατοχή της Ε.Ε. στις αποφάσεις. ραχή, η οποία, σύμφωνα με τους Τα τελευταία χρόνια, η Uber έχει ζητήεπιστήμονες, οδηγεί σταδιακά σε σει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να «απόσυρση» από την πάλη για επιαποφανθεί σε αρκετές περιπτώσεις που βίωση και παθητικότητα του ατόσχετίζονται με την υπηρεσία UberPOP ή μου, το οποίο νιώθει ανίκανο να άλλες παρόμοιες μέσω της οποίας οποιαντιδράσει.

Σ

ντές, νομικοί, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, χειρουργοί και αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί Ειδικά για τους αστυνομικούς που παρά τη μονιμότητα του επαγγέλματος πρέπει καθημερινά να αντεπεξέρχονται σε διάφορες άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, η ΕΛ.ΑΣ. συνέστησε τον τελευταίο χρόνο ειδική τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης (210.3410900), και μέχρι στιγμής έχει δεχθεί περίπου 1.000 κλήσεις! Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τρεις αστυνομικοί την ημέρα απευθύνθηκαν κατά μέσο όρο στην ειδική αυτή γραμμή, ζητώντας ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές ή, απλά, ενημέρωση και πληροφορίες. Αρκετές κλή-

σεις, μάλιστα, έγιναν και από μέλη των οικογενειών τους, συγγενείς, φίλους, ακόμη και συναδέλφους που είχαν διαπιστώσει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά των οικείων τους, ενώ ορισμένες ήταν βουβές – «κλήσεις δισταγμού» όπως ονομάζονται όταν οι καλούντες δεν έχουν τη δύναμη να μιλήσουν. Οι μήνες με τις περισσότερες αναζητήσεις βοήθειας ήταν, όπως αναμενόταν για τους ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ., οι «εορταστικοί», όπως Χριστούγεννα και Πάσχα, δείγμα της «μοναξιάς» που αισθάνονταν τα άτομα με την… ευαίσθητη ψυχή. Από την ανάλυση των στοιχείων των κλήσεων διαπιστώνεται ότι στην τηλεφωνική γραμμή, στην οποία απαντούν 10 ειδικοί ψυχολόγοι, απευθύνθηκαν περισσότερες γυναίκες, ενώ το μεγαλύτερο

ποσοστό των καλούντων ζητούσαν συμβουλές και οδηγίες αντιμετώπισης, χειρισμού οικογενειακών και επαγγελματικών καταστάσεων που τους επιβάρυναν ψυχολογικά. Περίπου 2 στους 10 αστυνομικούς αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα διαχείρισης της αγχωτικής καθημερινότητάς τους, και χρειάζονταν βοήθεια προκειμένου αυτά να μην εξελιχθούν με δυσάρεστες συνέπειες. Σημειώνεται ότι αντίστοιχο γραφείο ψυχοκοινωνικής μέριμνας λειτούργησε πρόσφατα και στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 31 (Πειραιώς 31) στην Ομόνοια, και λειτουργεί καθημερινά από 07.30-15.00. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2132158228, 229, 230, 231, 232, και για τις υπόλοιπες ώρες και αργίες στο 6934604001.

∏ Uber ¤¯·Û ÙËÓ... ÎÔ‡ÚÛ· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ οσδήποτε μπορεί να παρέχει μεταφορικό έργο χωρίς κάποια επαγγελματική άδεια. Στις παρόμοιες υπηρεσίες μπορεί να συμπεριληφθεί και το UberX, το οποίο ήδη έχει απαγορευθεί σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ η υπηρεσία UberPOP έχει απαγορευθεί στις Βρυξέλλες, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2016 δικαστήριο της Γαλλίας, επέβαλε πρόστιμο 800.000 ευρώ στην Uber για παράνομη παροχή της υπηρεσίας UberPop στο Παρίσι. Η Uber Γαλλίας έκανε έφεση κατά της απόφασης αναφέροντας ότι αποτελεί υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό εκ νέ-

ου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ύστερα από αντίστοιχη υπόθεση που αφορούσε τη λειτουργία της εταιρίας στην Ισπανία. Το γαλλικό παράρτημα της Uber διώκεται και ποινικά επειδή οργάνωσε, μέσω της υπηρεσίας UberPop, σύστημα προς διευκόλυνση της επαφής πελατών και μη επαγγελματιών οδηγών, οι οποίοι μεταφέρουν πρόσωπα έναντι αμοιβής με οχήματα που έχουν λιγότερες από δέκα θέσεις. Η εταιρία υποστηρίζει ότι η γαλλική νομοθεσία βάσει της οποίας διώκεται, συνιστά τεχνικό κανόνα, που αφορά υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας κατά την έννοια της Οδηγίας περί τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.

Η Οδηγία αυτή επιβάλλει στα κράτημέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο νόμου ή ρύθμισης που θέτει τεχνικούς κανόνες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ειδάλλως ο εν λόγω νόμος ή ρύθμιση δεν μπορούν να αντιταχθούν μεταγενέστερα σε ιδιώτες. Εν προκειμένω, οι γαλλικές Αρχές δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την επίμαχη ποινική νομοθεσία πριν την ψήφισή της. Το Πλημμελειοδικείο Λιλ, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, απηύθυνε ερώτημα στο Δικαστήριο αν οι γαλλικές Αρχές ήταν υποχρεωμένες ή όχι να κοινοποιήσουν προηγουμένως το σχέδιο νόμου στην Επιτροπή.


ΘΕΜΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

23

is

Who Who °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÏÙ·‰ÒÚÔ˜ το Πάνθεον των Ηρώων της Πολεμικής μας Αεροπορίας συγκαταλέγεται από την Πέμπτη ο 34χρονος σμηναγός Γιώργος Μπαλταδώρος. Ήταν ο μοιραίος χειριστής του Mirage 2000-5 που κατέπεσε και συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή εννέα ναυτικά μίλια βορειανατολικά της Σκύρου. Μαζί με ένα ακόμη Mirage (ζεύγος επιφυλακής) επέστρεφαν στο προκεχωρημένο αεροδρόμιο της 331 Μοίρας Παντός Καιρού στη Σκύρο, από αποστολή αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών που παραβίασαν το FIR Αθηνών. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος εκφράζοντας στο ακέραιο –αυτές τις δύσκολες ώρες– τα αισθήματα όλων των Ελλήνων έσπευσε πρώτος να ανακοινώσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απώλεια του πιλότου. «Ένας Έλληνας πιλότος στο Πάνθεον των Ηρώων. Έπεσε υπέρ πίστεως και Πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλα τα στελέχη της Π.Α.», έγραψε ο υπουργός Άμυνας. Ο Γιώργος Μπαλταδώρος γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου 1984 στο Μαυροβούνι Καρδίτσας. Ήταν έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. Προ εβδομάδων μίλησε στην εκπομπή με «Τόλμη και Αρετή» της ΕΤ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά οι πιλότοι της 114 Πτέρυγας Μάχης Παντός Καιρού με έδρα την Τανάγρα (μητρική της 330 και 331) να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές προκλήσεις. Οι συνάδελφοι και φίλοι του μιλούν για έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ευφυή αξιωματικό. Οι φωτογραφίες του είναι από τις αναρτήσεις του στο facebook, το οποίο παρέμενε ενεργό πολλές ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Σ

ª·¯ËÙ‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹

Η καθημερινή μάχη στους ουρανούς του Αιγαίου, εξαιτίας της επεκτατικής διάθεσης της Τουρκίας και της αμφισβήτησης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, έχει γίνει πλέον ρουτίνα για όλους όσοι την παρακολουθούν μέσω των ΜΜΕ, τα οποία ενημερώνουν με απλούς αριθμούς πόσες παραβιάσεις και πόσες εμπλοκές μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αεροσκαφών γίνονται καθημερινά. Όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, και πολλές φορές η Πολεμική μας Αεροπορία πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος σε αυτόν τον αγώνα υπεράσπισης του εθνικού εναερίου χώρου. Η ιστορία των παραβιάσεων του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη ξεκινάει από πολύ παλαιά και, δυστυχώς, η ελληνική

,,

Είναι καθημερινή η μάχη!

Είναι πάντα μια ΜΑΧΗ, που απλά κάποια στιγμή, δυνητικά, μπορεί να πάρουν και την εντολή να χτυπήσουν. Γι' αυτό και τιμούμε τους νεκρούς μας πιλότους, θύματα αυτού του καθημερινού ασύμμετρου πολέμου, ως πεσόντες υπέρ Πατρίδος. Κάθε αναχαίτιση είναι –και δεν μπορεί να είναι αλλιώς– μια εν δυνάμει ΜΑΧΗ. Αεροσκάφη, μηχανήματα και άνθρωποι, όμως, καταπονούνται και δημιουργείται ένα σωρευτικό αρνητικό φορτίο, το οποίο όσο καλά και αν είσαι εκπαιδευμένος, καθίσταται, ύστερα από ένα σημείο, ο μεγαλύτερος εχθρός σου. Η διαρκώς συσσωρευόμενη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις συντελεί στην καταπόνηση έμψυχου και άψυχου υλικού. Οι Έλληνες πιλότοι καθημερινά δοκιμάζουν τις αντοΟ Γεώργιος Μπαλταδώρος (1984-2018) χές τους και αγγίζουν τα όριά σε συνθήκες που το πακατέλαβε την ένδοξη θέση του Υπερίωνος! τους ραμικρό λάθος είναι σε θέση Ταξίδεψε στον Ουρανό, όπου ο αιώνιος να τους κοστίσει τη ζωή τους. Με τις εκπαιδευτικές πτήσεις και ασφαλής Οίκος των μακάριων Θεών... και δραστηριότητες αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπλευρά δεν φρόντισε από την πρώτη στιγμή χειρησιακών τους δυνατοτήτων και στο πεδίο μάχης, στις αερομαχίες του Αιγαίου, να βάλει φρένο σε αυτήν τη δραστηριότητα. Τα αρχικά δειλά βήματα των Τούρκων φροντίζουν να έχουν πάντα τον «εχθρό» δεν αντιμετωπίστηκαν δυναμικά όταν η μπροστά. Αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση, αν και Πολεμική μας Αεροπορία διέθετε και γνωρίζουν πως οι όροι μπορεί να αντιστρασύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά φούν ανά πάσα στιγμή. και ποιοτική υπεροχή σε σχέση με το επίπεδο των Τούρκων χειριστών. Το χρονικό της πτώσης Σήμερα, οι πιλότοι μας είτε σε ασκήσεις είτε σε πραγματικές αναχαιτίσεις έχουν του Mirage 2000-5 απέναντί τους τον εχθρό. Αυτόν «μπλοκάρουν», αυτόν «κλικάΣύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενιρουν». Με οπλισμένα αεροσκάφη ή όχι, οι κού Επιτελείου Αεροπορίας, σήμερα, στις ταχύτητες, οι ελιγμοί και οι κόντρες είναι 12.15, υπήρξε απώλεια επαφής αεροαληθινές, με ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. σκάφους M2000-5, 9 μίλια βορειανατο-

Αν και η θύμηση όλων των πιλότων μας που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος είναι πολύ κοντινή, αν και στα αυτιά μας βουίζουν ακόμη οι κινητήρες των αεροπλάνων τους, στην καρδιά μας όμως έχουν πάρει θέση κοντά στον Λεωνίδα, στον Παλαιολόγο, στον Διάκο, στον Κανάρη... Δεν είναι «αδικοχαμένοι», όπως αρεσκόμαστε να λέμε πολλές φορές. Είναι στρατιώτες της Πίστεως και της Πατρίδος. Και οι στρατιώτες δεν είναι ποτέ «αδικοχαμένοι»!

λικά της Σκύρου. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του χειριστή. Στην επιχείρηση Save and Rescue συμμετείχε ένα ελικόπτερο S-70B του Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτό του Λιμενικού (με τον κωδικό 602) που απέπλευσε από τον Μόλυβο της Λέσβου. Στην περιοχή κατευθύνθηκε και η φρεγάτα «Ψαρά». ΄Το ελληνικό Μιράζ είχε απογειωθεί με ένα ή ακόμη όμοιο αεροσκάφος (σε ζευγάρι) για αποστολή αναχαίτισης. Το όποιο πρόβλημα προέκυψε κατά την επιστροφή του Μιράζ στη Σκύρο, με τον χειριστή του Μιράζ 2 να ενημερώνει ότι έχασε επαφή με τον χειριστή του Μιράζ 1 (Βαλταδώρος). Υπενθυμίζεται πως τα μαχητικά M2000-5 είναι από τα ικανότερα αεροσκάφη αναχαίτισης. Τελικά, στις 15.30 περίπου, ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος με μήνυμά του στο twitter, έκανε γνωστό πως ο πιλότος του μοιραίου Mirage 2000-5 εντοπίστηκε νεκρός.

Παραμένει Αθάνατος, στο Πάνθεον Εκλεκτών Ηρώων Αν και η θύμηση όλων των πιλότων μας που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος είναι πολύ κοντινή, αν και στα αυτιά μας βουίζουν ακόμη οι κινητήρες των αεροπλάνων τους, στην καρδιά μας όμως έχουν πάρει θέση κοντά στον Λεωνίδα, στον Παλαιολόγο, στο Διάκο, στον Κανάρη... Δεν είναι «αδικοχαμένοι» όπως αρεσκόμαστε να λέμε πολλές φορές. Όλους αυτούς τους ένδοξους και αθάνατους νεκρούς, που έπεσαν για το μεγαλείο της Ελλάδας και την πρόοδο της Αεροπορίας μας, μεταξύ αυτών και τον Γιώργο Μπαλταδώρο, έχουμε ιερό καθήκον και υποχρέωση να τιμάμε και να αποθανατίζουμε, με δάκρυα ευγνωμοσύνης και όχι κλαυθμό απωλείας, γιατί μόνο έτσι η θυσία τους δεν θα 'ναι μόνο ζωντανή ανάμνηση σε μας, αλλά και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές που θα τις φωτίζει για την πραγμάτωση έργων σπουδαίων και την προάσπιση Αξιών υψηλών.


24

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

33

∏ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ Δ√À™... Δπª∞ ª’ ∂¡∞ Ãπ§π∞ƒπ∫√, ∞§§∞ ∏ ¢π∫∏ Δ√À™ Δπª∏ ∂π¡∞π ∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞ Δ∏™ ¶∞Δƒπ¢∞™

√È Ô˘Ú·ÓÔ› Â›Ó·È ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜! Ήρωες με αμοιβές μικρότερες από τους «Καρανίκες»

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΝΤΑ

Α

ν τους δεις στο δρόμο, δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις από οποιονδήποτε άλλον καθημερινό άνθρωπο. Έχουν οικογένειες, παιδιά, όνειρα όπως αυτά που έχουν όλοι οι νέοι. Μόνο που δεν είναι ακριβώς ίδιοι με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Είναι οι άνθρωποι που καθημερινά παίζουν τη ζωή τους κορόναγράμματα είτε υπερασπιζόμενοι την πατρίδα είτε προσπαθώντας να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών τους. Και σε αυτή την προσπάθειά τους, πολλές φορές το… κέρμα δεν κάθεται στη σωστή πλευρά. Μιλάμε για τους ήρωες πιλότους των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, που οι περισσότεροι τους θυμόμαστε μόνο όταν η γαλανόλευκη, που οι ίδιοι φροντίζουν να κυματίζει περήφανη σε κάθε άκρη της επικράτειας, σκύβει για να σκεπάσει τα φέρετρά τους, όπως συνέβη με τον πρόσφατο άδικο χαμό του σμηναγού Μπαλταδώρου την ώρα που επέστρεφε από αποστολή αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών κάπου πάνω από το Αιγαίο. Εκεί που οι συνάδελφοί του, κάνοντας πέτρα τις καρδιές τους και αγνοώντας τους φόβους και τις ανησυχίες των δικών τους ανθρώπων, θα βρεθούν και αύριο και μεθαύριο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες για να υπερασπιστούν την εθνική μας ανεξαρτησία, για να μεταφέρουν κάποιον σοβαρά ασθενή ή για να διασώσουν κάποιο ναυαγό. Εκεί όπου οι αετοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ταχθεί να απλώνουν τα ατσάλινα αυτού του κράφτερά τους σαν μια μεγάλη αγκαλιά ικανή να χωρέ- τους συνεχίζουν να φροντίζουν την σει και να προστατέψει όλους τους Έλληνες… εκλογική τους πελατεία, και όχι αυτούς που Αντιστρόφως ανάλογη πραγματικά αξίζουν την Για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν με προσοχή τους. αυτοθυσία και με κίνδυνο της ζωής τους στην πατρίΤο μισθολόγιο της ντροπής δα, οι «φύλακες-άγγελοι» της η ανταμοιβή τους είναι αντιστρόφως ανάλογη. Η ίδια εικόνα των μισθών της ντροπής υπάρχει σε Με βάση τους τελευταίους νόμους που ορίζουν τα μισθολόγια των ένστολων και τα πτητικά επι- όλα τα Όπλα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στα δόματα που παίρνουν οι ιπτάμενοι των Ενόπλων Σώματα Ασφαλείας. Για παράδειγμα στα σκάφη του Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας τα χρή- Λιμενικού που περιπολούν στα Ίμια και πρωταγωνιματα που παίρνει ένας σμηναγός (και οι αντίστοι- στούν στις διασώσεις των μεταναστών, η πλειονότηχοι βαθμοί στα υπόλοιπα Όπλα και Σώματα) ξεκι- τα των πληρωμάτων έχει το βαθμό του επικελευστή. Οι αμοιβές αυτών των ανδρών ανάλογα με το νούν από τις 2.300 ευρώ (900 ο μισθός και 1.400 το επίδομα) το μήνα, και φτάνουν το ανώ- κλιμάκιο που βρίσκονται, κυμαίνονται από 1.100 τερο τις 2.700 ευρώ, μετά τις απαραίτητες κρατή- έως 1.200 ευρώ το μήνα, ενώ ο μέσος όρος των σεις. Και αυτά τα ποσά αφορούν τους χειριστές «πλευσίμων» (το αντίστοιχο πτητικό επίδομα των των αεριωθούμενων τζετ της Πολεμικής Αεροπο- ιπταμένων) φτάνει τις 2-3 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της ΕΛ.ΑΣ. απαρτίζεται κυρίως ρίας – στα ελικοφόρα αεροσκάφη ή τα ελικόπτερα αμείβονται με λιγότερα, καθώς έχουν, ανάλο- από νεαρούς αστυφύλακες. Αυτοί είναι που φτάγα τον τύπο του πτητικού μέσου, μικρότερο πτητι- νουν πρώτοι στον τόπο του εγκλήματος. Με πόσα αμείβονται; Λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ… κό επίδομα. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι «Ψίχουλα» δηλαδή, για το έργο που επιτελούν, και σε πολλές περιπτώσεις πολύ λιγότερα από τους ένστολοι είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν φρόδιάφορους σύμβουλους, διοικητές, γενικούς γραμ- ντισε αυτό το μισθολόγιο της ντροπής που έφτιαξε ματείς, μετακλητούς υπαλλήλους, και «Καρανίκες» να το προσαρμόσει με το βαθμολόγιο. Έτσι, η εξέλιπου «βολεύουν» σε διάφορα πόστα του κρατικού ξη των μόνιμων στελεχών έχει επιβραδυνθεί, αφού κάποιος μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40 και να έχει μηχανισμού οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Γιατί ακόμη και στην κρίση οι έχοντες τα ηνία ακόμη το βαθμό που είχε μια 6ετία πριν…

Παίρνουν «ψίχουλα» μπροστά στο έργο που επιτελούν οι «φύλακεςάγγελοι» της Ελλάδας.

Η Βουλή «υιοθετεί» τα παιδιά του νεκρού σμηναγού Τα παιδιά που άφησε πίσω του ο σμηναγός Γιώργος Μπαλταδώρος υιοθετεί η ελληνική Βουλή, ύστερα από απόφαση του προέδρου της Νίκου Βούτση. Είναι ένα μέτρο που ύστερα από εισήγηση του τότε ΠτΒ Φίλιππου Πετσάλνικου έχει εγκριθεί από την ολομέλεια του Σώματος το 2010 και αφορά όλα τα παιδιά των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, η Βουλή θα καταβάλλει κάθε χρόνο ένα ποσό για τα ανήλικα τέκνα, μέχρι την ενηλικίωσή τους, και αν σπουδάσουν, μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Το ποσό αυτό καθορίστηκε στις 10.000 ευρώ για ένα τέκνο, 18.000 ευρώ για δύο τέκνα, 21.000 για τρία τέκνα και 25.000 ευρώ για τέσσερα τέκνα.

Οι αετοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων απλώνουν τα ατσάλινα φτερά τους σαν μια μεγάλη αγκαλιά ικανή να χωρέσει και να προστατέψει όλους τους Έλληνες…

Οι Έλληνες πιλότοι παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κορόνα-γράμματα πάνω από το Αιγαίο, και το… κέρμα δεν κάθεται πάντα στη σωστή πλευρά

™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Στα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, που βρίσκονται κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή, και πολλές φορές παραμένουν εν πλω ακόμη και για 15 ώρες την ημέρα. Σε αυτές τις ατελείωτες βάρδιες στη θάλασσα έχουν να αντιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα (είναι νωπές ακόμη οι μνήμες από τον παραλίγο εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό στα Ίμια), ενώ είναι και οι άνθρωποι που έχουν σηκώσει στις πλάτες το βάρος του παγκόσμιου προβλή-

ματος που λέγεται προσφυγική κρίση. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους και την αυτοθυσία τους έχουν σωθεί χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές. Τα μάτια τους έχουν δει πολλά, αφού έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το θάνατο. Και όλα αυτά με μέσα και προσωπικό που δεν μπορεί, πλέον, να καλύψει τις ανάγκες και έχοντας υποστεί και αυτοί σημαντικές μειώσεις στους μισθούς τους. Για υπερωρίες φυσικά, ούτε λόγος να γίνεται. Είπαμε ότι σε αυτό το κράτος προτεραιότητα αποτελούν οι πάσης φύσεων «Καρανίκες» των εκάστοτε κυβερνήσεων…

√ ·Î‹Ú˘¯ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô

Ενα μνημείο ορατό από τον αέρα θυμίζει τον ηρωισμό του αδικοχαμένου Νίκου Σιαλμά.

Ο άτυχος σμηναγός Γιώργος Μπαλτα- τον έναν αντίπαλό του, που για να τον απο- χισε τη ζωή στον Κώστα Ηλιάκη. δώρος είναι το πρώτο θύμα αυτής της νέας φύγει επιχείρησε «βύθιση». Το F-16 χάρη Ο Έλληνας σμηναγός συμμετείχε σε κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσων, στο δυνατό κινητήρα του απέφυγε για εκα- αποστολή αναχαίτισης αναγνωριστικού αλλά παράλληλα και ο τελευταίος κρίκος τοστά τη συντριβή στη θάλασσα. Το Mirage RF-4 και δύο F-16 που το συνόδευαν, και στη μακρά αλυσίδα των Ελλήνων πιλό- πρόδωσε όμως τον Σιαλμά, που πέρασε λέγεται ότι είχαν αποστολή τη φωτογράτων που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν στην αιωνιότητα. Σήμερα ένα μνημείο φηση της βάσης των ελληνικών S-300 τον ακήρυχτο πόλεμο που μαίνεται εδώ ορατό από τον αέρα θυμίζει την αυτοθυσία στην Κρήτη. και χρόνια στο Αιγαίο. του Έλληνα πιλότου, και το ακρωτήρι της Η «εικονική αερομαχία» έγινε πάνω Και αν ο Μπαλταδώρος έχασε τη ζωή νησίδας κοντά στην οποία έδωσε τη ζωή από το θαλάσσιο χώρο της Καρπάθου, το του έχοντας πρώτα ολοκληρώσει με επι- του υπερασπιζόμενος την εθνική μας ακε- ένα από τα δύο τουρκικά μαχητικά έπεσε τυχία την αποστολή αναχαίτισης των ραιότητα φέρει το όνομά του. στην καλύπτρα του ελληνικού F-16 σκοτουρκικών αεροσκαφών που είχαν παΤο δεύτερο χαρακτηριστικό και τραγικό τώνοντας ακαριαία τον Ηλιάκη. Ο Τούρραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παράδειγμα των όσων βιώνουν καθημε- κος πιλότος, οι χειρισμοί του οποίου προσυνέβη το ίδιο με τον Νίκο Σιαλμά και τον ρινά οι πιλότοι μας έγινε το 2006 και στοί- κάλεσαν το δυστύχημα, πρόλαβε να εκτιΚώστα Ηλιάκη, που έπεσαν την ναχθεί και περισυνελέχθη από ώρα της εμπλοκής τους με τα διερχόμενο εμπορικό πλοίο μαχητικά των προκλητικών που έπλεε εντός των ελληνιγειτόνων. κών χωρικών υδάτων. Το πρώτο περιστατικό έλαβε Κατά καιρούς, πολλά έχουν Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξε με τον αδικοχαμέχώρα το 1992 πάνω από τον ακουστεί και γραφτεί για τα αίτια νο Γιώργο Μπαλταδώρο δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία Αϊ-Στράτη. Ο υποσμηναγός Νίκαι άλλων πτώσεων αεροσκαπρόσκρουση, μετέφερε στους συναδέλφους του, ο πικος Σιαλμάς με ένα παρωχημέφών και των δύο χωρών στο Αιλότος του δεύτερου Mirage 2000-5. Ο διάλογος είναι νο για την εποχή Mirage F1 γαίο, αλλά η επίσημη εκδοχή συγκλονιστικός: βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο που έδωσαν και οι δύο πλευρές Γ. Μπαλταδώρος: «Νο 1 εδώ, ακολούθα με να βγούυπερσύγχρονα τουρκικά F-16. έκανε λόγο είτε για μηχανικό με από την ομίχλη». Στην «εικονική αερομαχία» που πρόβλημα είτε για ανθρώπινο Πιλότος νο 2: «Βλέπω από το όργανο ότι είμαστε κοακολούθησε ο Έλληνας πιλόλάθος που δεν σχετιζόταν με την ντά στη θάλασσα. Εγώ ανεβαίνω». τος κατάφερε να «εγκλωβίσει» εναέρια εμπλοκή. Μετά την στιχομυθία ο δεύτερος πιλότος ενημέρωσε τη βάση ότι έχασε την επαφή με τον συνάδελφό του.

Ο τελευταίος διάλογος

Οι άντρες του Λιμενικού δίνουν καθημερινά τις δικές τους μάχες στον ακήρυχτο πόλεμο του Αιγαίου.


14 - 15 Απριλίου 2018

∞ƒ£ƒ√

√π∫√¡√ªπ∞ To ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

την Ελλάδα των Μνημονίων, στην Ευρώπη της κρίσης, η Αθήνα περιλαμβάνεται στις πρωτεύουσες στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση τιμών ακινήτων παγκοσμίως! Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε, χθες, στη δημοσιότητα, ένα μέρος της έκθεσής του για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ανάμεσα σε 40 χώρες και 44 μεγάλες πόλεις του πλανήτη η Αθήνα της κρίσης και της φτώχειας καταγράφεται ως η πρωτεύουσα με τη 13η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ακινήτων την περίοδο 2013-2017.

Σ

ο παράδοξο δεν σταματά εδώ. Ενώ οι τιμές στην Αθήνα αυξάνονταν κατά μέσο όρο 5% το χρόνο, στην υ π ό λ ο ι π η ∫ø¡™Δ∞™ ελληνική επικράτεια κατεγράφη κατάρρευση τιμών των ακινήτων. Η μέση μείωση της αξίας των ακινήτων στο σύνολο της χώρας σε ετήσια βάση, την ίδια περίοδο, ξεπερνά το 5%. Το «ελληνικό παράδοξο» στις τιμές των ακινήτων (άνοδος στην πρωτεύουσα, κατάρρευση στην υπόλοιπη χώρα) ερμηνεύεται κυρίως από την άνθηση του φαινομένου Airbnb. Όπως δείχνει η έκθεση του ΔΝΤ, η αύξηση των τιμών, ειδικά για την Αθήνα, δεν είναι «γραμμική».

Ã∏™Δ√™

Τ

την τριετία 2013-2015 οι τιμές των ακινήτων σε όλη τη χώρα ήταν σε κάθετη πτώση. Η ένταση, όμως, των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω Airbnb, που, ως γνωστόν, ήταν αφορολόγητες μέχρι και το 2017, το άνοιγμα της αγοράς των ξενοδοχείων του κέντρου, αλλά και οι επενδύσεις που έγιναν στα νότια προάστια, άλλαξαν την εικόνα, ειδικά για την ελληνική πρωτεύουσα. Με τον τρόπο αυτό, το ΔΝΤ επιβεβαιώνει και τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει ιδιώτες αξιολογητές –εν όψει της ανακοίνωσης των νέων αντικειμενικών αξιών– για την Αθήνα, σύμφωνα με τις οποίες σε κάποιες περιοχές του κέντρου (Κουκάκι, Πετράλωνα) οι εμπορικές τιμές είναι μεγαλύτερες κατά 20% από τις ήδη υψηλές αντικειμενικές.

Σ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

25

Στον«αέρα»οΕΦΚΑμετά Παίρνουνπίσωτα τηναπόφασητουΣτΕΣελ. 28-29 κοινωνικάεπιδόματα! Σελ. 27

∂¡π™ÃÀ™∂π™ Δ∂§√™, ∞¶√ Δ∏¡ ∂.∂.

μÚ›Ù ÏÂÊÙ¿ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜! Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

φού η Ελλάδα μπορεί πια να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα μεγαλύτερα του 3,5% και να βάζει στην άκρη 7-8 δισ. το χρόνο, ακόμη και χωρίς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν έχουν λόγο να πληρώσουν ένα νέο «κούρεμα ελληνικού Χρέους». Στο εξής, οι Έλληνες πολιτικοί δεν χρειάζεται να «διαπραγματεύονται» με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ας προσπαθήσουν να πείσουν τους επενδυτές και τις αγορές, που είναι οι αυστηρότεροι κριτές. Αυτό είναι το μήνυμα που εισέπραξε από το Βερολίνο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από την πρώτη του συνάντηση με το διάδοχο του ΒόλΟι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι φγκανγκ Σόιμπλε, ομόλογό του Όλαφ Σολτς, ο οποίος δεν έχουν λόγο να είναι σοσιαλδημοκράτης, πληρώσουν ένα νέο κούρεμα αλλά με εξίσου «συντηρητικές» απόψεις για το θέμα ελληνικού Χρέους του ελληνικού Χρέους με τον προηγούμενο Γερμανό στα τη λειτουργία των αγορών. υπουργό Οικονομικών. Ο Jörg Kukies συμμετείχε και στο O Ευκλείδης Τσακαλώτος έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Βερολί- EuroWorking Group της Πέμπτης όπου ο Γιώργος Χουλιαράκης προσπάθησε νο, μέσω Μονάχου. να πείσει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει Προσπάθησε να δημιουργήσει κλίμα για τη συνάντησή του με το Γερμανό πιστή στους συμφωνηθέντες στόχους, υπουργό Οικονομικών αφήνοντας να θα υλοποιήσει εγκαίρως (;) τα 88 προδιαρρεύσει στην έγκριτη οικονομική απαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης, γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» αλλά, κυρίως, ότι θα συνεχίσει να διατα βασικά στοιχεία του «Ελληνικού Ολι- τηρεί πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% στικού Αναπτυξιακού Σχεδίου» (με τίτλο του ΑΕΠ μέχρι το 2022, ώστε να αντα«Growth Strategy for the Future of ποκρίνεται στις δανειακές της υποχρεGreece), τονίζοντας το γεγονός ότι η κυ- ώσεις. Στη συνάντηση του Βερολίνου με βέρνηση Τσίπρα θα υλοποιεί μεταρρυθμίσεις που να δικαιολογούν μια γεν- τον Γερμανό ομόλογό του, ο Τσακαναιόδωρη διευθέτηση των πληρωμών λώτος έβαλε αμέσως στο τραπέζι την περιβόητη «γαλλική πρόταση» (που για το Χρέος. Από την πρώτη στιγμή της συνάντη- δεν είναι ακριβώς γαλλική, αλλά σής του με τον Όλαφ Σολτς, ο Ευκλεί- υποστηρίζεται από τον Μπρουνό Λεδης Τσακαλώτος προέταξε δύο μεγά- μέρ), για τη σύνδεση της διευθέτησης λα θέματα: διευκολύνσεις στο Χρέος, του Χρέους με το ρυθμό ανάπτυξης αλλά και μετα-μνημονιακή παρακο- της Οικονομίας. Ο Όλαφ Σολτς από την πρώτη στιγμή λούθηση μετά τον Αύγουστο του εξήγησε ότι είναι κάθετα αντίθετος σε 2018. Καθοριστική στη συνάντηση του Βε- κάθε «αυτοματοποιημένο» πρόγραμμα ρολίνου της Παρασκευής υπήρξε η πα- άμεσης ελάφρυνσης του Χρέους της ρουσία και η στάση του Γερμανού υφυ- Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρωπουργού Οικονομικών Jörg Kukies, ο τοβουλία διευκόλυνσης της Ελλάδας οποίος υπήρξε επικεφαλής της σε αποπληρωμές του Χρέους πρέπει Goldman Sachs στη Γερμανία και την πρώτα να διαπιστώνεται από το Αυστρία, και, προφανώς, γνωρίζει άρι- Eurogroup, και κατόπιν να συνδέεται με

Α

«Προσπαθήστε να πείσετε τους επενδυτές και τις αγορές», είπε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο ο διάδοχος του Σόιμπλε.

συγκεκριμένα μέτρα και μεταρρυθμίσεις στη μεταπρογραμματική περίοδο. O σοσιαλδημοκράτης Γερμανός υπουργός Οικονομικών έχει να αντιμετωπίσει την κριτική των κυβερνητικών του εταίρων, αλλά και της αντιπολίτευσης, αφού τόσο το FDP όσο και το AfD, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, απορρίπτουν κάθε συζήτηση για ελάφρυνση του ελληνικού Χρέους, ενώ και η πλειοψηφία των βουλευτών του CDU/CSU έχει παρόμοιες απόψεις. Όπως εξήγησε ο κ. Σολτς στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, δεν είναι σίγουρο αν θα υπάρξει ικανή πλειοψηφία στη γερμανική Βουλή για την ελάφρυνση του Χρέους όπως επιθυμεί και τη φαντάζεται η ελληνική κυβέρνηση και το ΔΝΤ. Σε μια στιγμή απόλυτης πολιτικής ειλικρίνειας –σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες– ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε στον Έλληνα ομόλογό του ότι θα αποφύγει να κάνει δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους για να μην προκαλέσει θέμα στο εσωτερικό της νεοσύστατης κυβέρνησης στο Βερολίνο. Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν σημαντικές εκλογές στο κρατίδιο της Βαυαρίας. Οι Βαυαροί Χριστιανοδημοκράτες προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά με συντηρητική στροφή σε μεγάλα διεθνή ζητήματα, όπως είναι το Προσφυγικό, το Μεταναστευτικό, η εσωτερική ασφάλεια, αλλά και το πρόβλημα του ελληνικού Χρέους. Σε κάθε περίπτωση, η νέα γερμανική κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη

να συμμορφωθεί στις προηγούμενες αποφάσεις του Eurogroup, που περιγράφουν ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του Χρέους θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η 4η Αξιολόγηση. Υπό αυτό το πρίσμα η όποια ελάφρυνση του Χρέους θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι και η Ελλάδα θα συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία που έχει ξεκινήσει μέσα από το Τρίτο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης. Ο κ. Τσακαλώτος μεταφέρει στον πρωθυπουργό, το μήνυμα ότι το Βερολίνο επιμένει πως όλες οι αποφάσεις για την Ελλάδα θα ληφθούν τον Αύγουστο, όταν και αφού τελειώσει το πρόγραμμα. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του εκπροσώπου του Γερμανού υπουργού Οικονομικών: «Οι αποφάσεις θα ληφθούν με το τέλος του προγράμματος στις 20 Αυγούστου. Τότε θα ασχοληθούμε με το θέμα της βιωσιμότητας του Χρέους. Θα περιμένουμε την τελική ανάλυση βιωσιμότητας του Χρέους μέχρι τις θερινές διακοπές». Με απλά λόγια, Σολτς και Τσακαλώτος συμφώνησαν να τα ξαναπούν στην Ουάσινγκτον στις 20 Απριλίου, ελπίζοντας ότι τα προ-απαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης θα έχουν όλα υλοποιηθεί μέχρι το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Πηγές από το γερμανικό ΥΠ.ΟΙΚ. εξηγούσαν ότι πραγματική καταληκτική προθεσμία για μια συμφωνία σε όλα τα θέματα (Global agreement) είναι το Eurogroup της 12ης Ιουλίου, πριν ξεκινήσουν οι θερινές διακοπές για τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια…


26

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δουλειές φέρνουν μόνον οι ιδιωτικές επενδύσεις... Στην Ευρώπη επικρατεί επενδυτικός οργασμός, στην Ελλάδα κινούμαστε με τον... αραμπά. Στην Ελλάδα γίνονται οι μισές επενδύσεις από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί στην απαξίωση τον παραγωγικό ιστό.Ο ΣΕΒ μέτρησε ότι σε σχέση με το 2008 λείπουν το 2017 επενδύσεις ύψους 45 δισ. ευρώ. Γι' αυτό στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ένα μεταρρυθμιστικό «big bang» για να ξαναμπούν αυτά τα χρήματα στην Οικονομία. Για να πείσει τις αγορές και τους επενδυτές να την ξαναβάλουν στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, η Ελλάδα, κατά τον ΣΕΒ, χρειάζεται να κάνει διπλή μεταρρυθμιστική προσπάθεια. «Η ανάπτυξη από εδώ και πέρα θα είναι συνάρτηση της κατανομής των επενδύσεων στη βάση της σχετικής κερδοφορίας των διαφόρων κλάδων της Οικονομίας. Και όσο πιο βέλτιστη είναι η κατανομή αυτή των πόρων, λόγω και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το επίπεδο ευημερίας», επισημαίνει. Ο ΣΕΒ προειδοποιεί ότι προσπάθειες επαναφοράς αποσταθεροποιητικών πολιτικών και πρακτικών του παρελθόντος που οδήγησαν στην καταστροφή, θα ακυρώσουν τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων και θα επαναφέρουν σύντομα τη χώρα σε νέα κρίση.

Πλειστηριασμοί για λίγους Από τους 123 αναρτηθέντες –έως τις 11 Απριλίου 2018– πλειστηριασμούς, 71 ολοκληρώθηκαν, 14 ανεστάλησαν, και 38 κηρύχθηκαν άγονοι, σύμφωνα με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, έχουν πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι δημόσια.

∏ ∂∫Δ £∞ ∂°°À∞Δ∞π Δπ™ ∫∞Δ∞£∂™∂π™ ª∞™

¶ÔÈÔ˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜ Ï·ÛÙÈ΋˜ Û·ÎԇϷ˜»; Μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου, θα πρέπει να δηλωθεί, για να αποδοθεί στο Δημόσιο, το ποσό που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις ως περιβαλλοντικό τέλος των 4 λεπτών ανά πλαστική σακούλα, για τις σακού-

Oι καταθέτες της Ευρωζώνης θα βγουν αλώβητοι από μια κρίση αν οι κυβερνήσεις τους συμφωνήσουν στη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού προστασίας των καταθέσεων που ήδη σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

λες που πώλησαν το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Η δήλωση για το περιβαλλοντικό τέλος θα υποβάλλεται, στο εξής, ανά 3μηνο και έως την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ο μηχανισμός θα προστατεύει καταθέσεις έως και 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε τράπεζα, μέσω ενός ταμείου 38 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτείται από τράπεζες και θα καλύπτεται από τις κυβερνήσεις τους.

¶·Ú· ...√π∫√¡√ªπ∫∞ Το Grexit είναι εδώ…..

Ο Μιχάλης Σάλλας επιμένει Αμετακίνητος στη θέση του ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, χωρίς όμως να μπει σε μια νέα μνημονιακού χαρακτήρα επιτροπεία, με νέα μέτρα και νέους περιορισμούς στη δημοσιονομική πολιτική, δηλώνει στην επιθεώρηση «Foreign Affairs» o πρόεδρος του Lyctos Group Μιχάλης Σάλλας. Ο ιδρυτής και πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχει για την Ελλάδα ένα πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα διευκόλυνσης Χρέους με αυτοματισμούς και συγκεκριμένες παραμέτρους.

Στον υπόλοιπο κόσμο τα μετρητά καταργούνται Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει μια χώρα χωρίς μετρητά μέσα στην επόμενη δεκαετία, αλλά αυτό απαιτεί σημαντικές αλλαγές και υιοθέτηση ιδεών και προτάσεων από άλλες χώρες, όπως η Σουηδία. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η βρετανική Revolut, μία από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες εταιρίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Η εταιρία λανσάρισε μια νέα υπηρεσία έκδοσης εικονικών καρτών μίας χρήσης, όπου τα στοιχεία της κάρτας αλλάζουν αυτόματα ύστερα από κάθε συναλλαγή! Ο ιδρυτής της Revolut, Βλαντ Γιατσένκο, επισημαίνει ότι μια αληθινά χωρίς μετρητά κοινωνία σύντομα θα είναι ο γενικός κανόνας στον πολιτισμένο κόσμο. Μόνο το 2017 εκτιμάται ότι οι χωρίς μετρητά συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 10,5% και αντιπροσώπευαν πάνω από 522,4 δισ. συναλλαγές παγκοσμίως, ενώ οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 725 δισ. έως το 2020.

Διεύρυνση ή προμήθειες; Ο ΕΦΚΑ παραμένει εδώ και ένα μήνα χωρίς διοίκηση. Η κυβέρνηση στην αρχή προώθησε έναν τεχνοκράτη (Πληροφορικής), αλλά αυτός αποδείχθηκε συνεταίρος εργολήπτη του υπουργείου Εργασίας. Και μάλιστα με έργα κατ’ ανάθεση… Τώρα που το σχέδιο κατέρ-

ρευσε η κυβέρνηση εξετάζει την ικανοποίηση κάποιων κομματικών εκκρεμοτήτων ως συνέχεια της διεύρυνσης… Κουβέλη και για την αποκατάσταση ΠΑΣΟΚογεννών στελεχών. Από το ένα άκρο στο άλλο δηλαδή. Όπου φυσά... ο άνεμος: είτε με την προμήθεια είτε με τη δήθεν διεύρυνση…

Η Τέταρτη Αξιολόγηση δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα, και οι ΣΥΡΙΖΑ/ ΑΝ.ΕΛ. δεν θέλουν να φύγουν από την εξουσία (στην περίπτωση που… εφαρμόσουν τώρα όλα όσο υποσχέθηκαν με την υπογραφή του Γ’ Μνημονίου). Έτσι, όλα πάνε για αργότερα: εάν τα εφαρμόσει (η επόμενη) κυβέρνηση θα βρούμε, έστω πανάκριβο, δανεισμό. Εάν όχι, θα δικαιωθεί με καθυστέρηση ετών ο Σόιμπλε με το Grexit. Γιατί άλλο Μνημόνιο δεν προβλέπεται…

∞˘ÙÔÂÎÏËÚÔ‡ÌÂÓË ÚÔÊËÙ›·...

Το ΔΝΤ ξαφνικά άρχισε να κάνει προβλέψεις για την κατεστραμμένη αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

«Έκρηξη» (σ.σ.: μόλις 5%!) τιμών ακινήτων, εδικά στην Αττική, τα τελευταία 4 χρόνια βλέπει το ΔΝΤ, ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται συνεχής μείωση των τιμών. Ξεχνά ότι είχε προηγηθεί η μεγαλύτερη βύθιση τιμών σε ειρηνική περίοδο, απόρροια και των φόρων (ΕΝΦΙΑ) που οι ίδιοι επέβαλαν (δηλαδή η Τρόικα), προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και να πληρωθούν οι δανειστές τους τόκους στο ακέραιο. Χαμηλή ανάπτυξη (1,4% του ΑΕΠ το 2017 έναντι 2,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5% στην Ιρλανδία) εντοπίζει η ΕΚΤ. Παραβλέπει, όμως, ότι με την εσωτερική υποτίμηση από 32% (κατώτατοι μισθοί) έως 100% (άνεργοι) δεν υπάρχει διαθέσιμο –προς κατανάλωση– εισόδημα. Και η ανασφάλεια επί ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ., τα capital controls, συν η μη ρύθμιση του Χρέους, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να επενδύσει στη δόλια τούτη χώρα. Αλλά, όλα αυτά μοιάζουν με αυτοεκπληρούμενη προφητεία: έρχονται εδώ σαν ύπατοι, εντέλλουν τη συνταγή (της αποτυχίας), και μετά κάνουν πολυσέλιδες εκθέσεις για να διαπιστώσουν ότι απέτυχε το πρόγραμμα…

Αλλαγή συνόρων

Αυτονόητο Με την απόφασή του για τον ασφαλιστικό Νόμο Κατρούγκαλου το Συμβούλιο της Επικράτειας λέει το αυτονόητο: δεν μπορείς να φορολογείς επιπλέον μέσω του… Ασφαλιστικού. Ο κάθε ασφαλισμένος πρέπει να παίρνει ως σύνταξη αναλογικά ό,τι πλήρωσε. Όχι άλλα ο ένας με 20 έτη και 600 ευρώ μισθό, και τα μισά, αναλογικά, ένας άλλος με 40 έτη και εισόδημα 3.000 ευρώ το μήνα…

Αναμφίβολα ο Ερντογάν στήνει προβοκάτσια εις βάρος της Ελλάδας. Θέλοντας να παίξει ρόλο στην περιοχή (Συρία, Ρωσία, Κουρδικό, Ισραήλ) ανοίγει όλα τα μέτωπα και επιδιώκει μια νέα συνθήκη της Λωζάννης, όπως απροκάλυπτα έχει δηλώσει. Δηλαδή επαναχάραξη των συνόρων και νέες σφαίρες επιρροής. Παράλληλα, δεν έχει να δείξει (πλέον) σημαντικά επιτεύγματα σε οικονομικό πεδίο (πτώση τουρκικής

λίρας), οπότε η στροφή της (τουρκικής) κοινής γνώμης στο εξωτερικό, είναι και κάποια λύση εν όψει των (σχεδιαζόμενων) εκλογών του 2019. Το πρόβλημα είναι εμείς τι κάνουμε και πόσο οργανωμένα, ψύχραιμα και, κυρίως, αποφασιστικά, απαντάμε.Γιατί εάν εμείς «παίζουμε» πόλεμο, ο Ερντογάν σίγουρα τον κάνει (τόσο στη Συρία όσο και εντός της χώρας του, εις βάρος του λαού του)…

Λανθάνον Μνημόνιο… Από την «καθαρή έξοδο» του Αυγούστου, τώρα «στήνεται» σκηνικό παράτασης των Μνημονίων με άλλον μανδύα. Ο Ευ. Τσακαλώτος ετοιμάζει το Μνημόνιο με το εθνόσημο. Δηλαδή το κυβερνητικό Μνημόνιο έναντι της Τρόικας προκειμένου να αποσπάσει υποσχέσεις περί διαρρύθμισης του Χρέους σταδιακά και αναλόγως των «μεταρρυθμίσεων»... Μάλιστα, πολλές από τις… καυτές εκκρεμότητες του Γ’ Μνημονίου που δεν θα ολοκληρωθούν με την Τέταρτη Αξιολόγηση του Ιουνίου (προκειμένου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ. να μην προκαλέσει και άλλο το εκλογικό της ακροατήριο), θα εφαρμοστούν από την επόμενη κυβέρνηση μέσω του… λανθάνοντος Μνημονίου.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

27

«∂π™º√ƒ∞ ∞§§∏§∂°°À∏™», Δ√ ¡∂√ Δƒπ∫ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∞º∞πª∞•∏™

¢›ÓÔ˘Ó «ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·» ηÈ... ÌÂÙ¿ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ! Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ τα τηλεοπτικά παράθυρα και τα καφενεία, κάθε ημέρα, με κάθε αφορμή, οι καταφερτζήδες πολιτικοί εκπρόσωποι της κυβερνητικής πλειοψηφίας φλυαρούν συνέχεια για την «κοινωνική τους ευαισθησία» και διαφημίζουν μια σειρά επιδόματα ή παροχές που χορηγούν –με τα λεφτά των φορολογουμένων φυσικά– για να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη και χαμηλά εισοδήματα. Μία ημέρα το χρόνο, ωστόσο, την ημέρα που όλοι συμπληρώνουν τη φορολογική τους δήλωση, αποκαλύπτεται η οδυνηρή αλήθεια. Η κοροϊδία είναι προφανής. Οι «δικαιούχοι» όλων αυτών των επιδομάτων καΗ οδυνηρή αλήθεια λούνται να πληρώσουν... «Εισφορά Αλθα αποκαλυφθεί ληλεγγύης» με την οποία… χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα επιδόματα. με τη συμπλήρωση ◗ Οι δικαιούχοι των «κοινωνικών επιτων φορολογικών δομάτων» και ενισχύσεων κανονικά δηλώσεων απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. ◗ Σε κάποιες περιπτώσεις φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15% ή 20%. Ωστόσο, οι αποδέκτες της «κοινωνικής μέριμνας» του «Πρώτη Φορά Αριστερά Κράτους» δεν μπορούν να αποφύγουν την… Ειδική Εισφορά Αλλη◗ Η αποζημίωση λόγω λύσης εργαΑπό την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς λεγγύης από τη στιγμή που το Αλληλεγγύης εξαιρούνται, για όλα τους σιακής σχέσης. συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή ◗ Τα εφάπαξ των Ταμείων Πρόνοιας τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με τεκμαρτό, εισόδημά τους ξεπερποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και των ασφαλιστικών οργανισμών. νά τα 12.000 ευρώ. ◗ Οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για καθώς επίσης και οι ολικώς τυφλοί. Τα Τώρα, όμως, που έρχεται η άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακρι- τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις στιγμή της κρίσης, της συμπλήβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και ρωσης των φορολογικών δηλώκαι όχι από την επιβολή του φόρου εισο- Ασυλιών της Ε.Ε. σεων, όσοι εισέπραξαν ή θα ει◗ Οι αγροτικές αποζημιώσεις. δήματος, ενώ τα άτομα με κινητική αναπησπράξουν μέχρι το τέλος του ρία άνω του 80% εξαιρούνται και από την έτους, τέτοια βοηθήματα και το Σε ποιες περιπτώσεις Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και από το συνολικό τους εισόδημα υπερεξαιρούνται οι άνεργοι φόρο εισοδήματος. βαίνει τις 12.000 ευρώ, ανακαΑπό την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς λύπτουν ότι είναι υπόχρεοι. Θα Οι άνεργοι που θα δηλώσουν για το Αλληλεγγύης εξαιρούνται και οι ακόλουεπιβαρυνθούν με ειδική εισφορά 2017 ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα θες περιπτώσεις εισοδημάτων: αλληλεγγύης κλιμακούμενη ◗ Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων των 12.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατόαπό 2,2% έως και 10%. και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυ- τητα να εξαιρεθούν από την επιβολή της ◗ Στα «εισοδήματα» αυτά, πεΕιδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης εφόσον τέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ. ριλαμβάνονται όλων των ειδών τα κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα, επιδόματα επικίνδυνης νά από 2,2% και φτάνει μέχρι και το 10% ◗ 9% για το τμήμα ετησίου εισοδήκαι ανθυγιεινής εργασίας, αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις. ματος από 65.001 έως και 220.000 του ετήσιου εισοδήματος σε κάθε περίΑυτά τα βοηθήματα κατατάσσονται ευρώ, και πτωση κατά την οποία ο δικαιούχος των στην ίδια κατηγορία και φορολογούνται ◗ 10% για το τμήμα ετησίου εισοδήποσών αυτών απέκτησε κατά τη διάρκεια ακριβώς όπως και τα μερίσματα, οι τόκοι ματος από 220.001 ευρώ και πάνω. του 2017 συνολικό ετήσιο ατομικό εικαταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμσόδημα άνω των 12.000 ευρώ. ματίων και ρέπος, οι υπεραξίες από πωΠοια επιδόματα μπαίνουν Με απλά λόγια, ο υπολογισμός της Ειλήσεις μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, στο «στόχαστρο» δικής Εισφοράς Αλληλεγγύης γίνεται με ομολόγων και παραγώγων χρηματοοιβάση μια προοδευτική κλίμακα στην κονομικών προϊόντων… Ο νόμος είναι σαφής: οι κατηγορίες ειοποία ισχύουν συντελεστές: Φυσικά, περιλαμβάνονται και οι περισοδημάτων που απαλλάσσονται από το ◗ 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ πτώσεις εισοδημάτων που απαλλάσσοφόρο εισοδήματος, αλλά υπόκεινται σε του ετησίου εισοδήματος, νται από το φόρο εισοδήματος ή φοροΕιδική Εισφορά Αλληλεγγύης είναι, με◗ 2,2% για το τμήμα ετησίου εισοδήλογούνται αυτοτελώς με έναν συντελεταξύ άλλων, και οι παρακάτω: ματος από τα 12.001 έως τα 20.000 στή φόρου 15% ή 20%. Οι δικαιούχοι ◗ Τα προνοιακά επιδόματα που χορηευρώ, δεν γλιτώνουν. γούνται τακτικά σε άτομα με αναπηρία κά◗ 5% για το τμήμα ετησίου εισοδήΘα επιβαρυνθούν με Ειδική Εισφορά τω από 80%, καθώς επίσης και σε άτομα ματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ, Αλληλεγγύης (η οποία έχει σχεδιαστεί με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι ◗6,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήγια να χρηματοδοτεί την κοινωνική πολιτυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα. ματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ, τική του κράτους, δηλαδή αυτούς που ◗ To Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγ◗ 7,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήτώρα καλούνται να την πληρώσουν). γύης (ΕΚΑΣ), το οποίο καταβάλλεται Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ξεκιματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ, στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Σ

Οι αποδέκτες της «κοινωνικής μέριμνας» του «Πρώτη Φορά Αριστερά Κράτους» δεν μπορούν να αποφύγουν την… Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από τη στιγμή που το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους ξεπερνά τα 12.000 ευρώ.

¶ÔÈÔÈ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÈÛÊÔÚ¿ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το ΓΕΝΕ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Οργανισμών αυτών για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζονται μακροχρόνια άνεργοι. Δεν έχουν, κατά τον χρόνο υπολογισμού και επιβολής της εισφοράς, «πραγματικά εισοδήματα». Ως «πραγματικά εισοδήματα» νοούνται τα εισοδήματα από ακίνητα, εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, κινητές αξίες και γεωργικές δραστηριότητες, και όχι τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθούς.

1. 2.

◗ Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. ◗ Το εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ. ◗ Η διατροφήτης συζύγου και των τέκνων. ◗ Οι συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. ◗ Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων. ◗ Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας ορισμένων κατηγοριών στρατιωτικών, τα οποία απαλλάσσονται κατά ποσοστό 65% από το φόρο εισοδήματος. ◗Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW. ◗ Οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

◗ Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ο πωλητής έχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μικρότερο του 0,5%. ◗ Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης. Για όλα τα παραπάνω εισοδήματα ισχύει η υποχρέωση αναγραφής τους στους κωδικούς «659-620» του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στους κωδικούς «619620» του ιδίου πίνακα. Πέραν των παραπάνω υπάρχουν και κατηγορίες εισοδημάτων που φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή 20%, και ταυτόχρονα υπόκεινται και σε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Τέτοια ποσά είναι: ◗ Τα μερίσματα. ◗Οι τόκοιτων τραπεζικών καταθέσεων. ◗ Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos) ◗ Τα δικαιώματα. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. ◗ Τα κέρδη (οι υπεραξίες) από τη μεταβίβαση μετοχών που ανήκουν σε εταιρίες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. ◗ Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%, και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής. Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων 21 έως 29 δηλώνονται στους κωδικούς των πινάκων 4Δ1 και 4Ε του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης Ε1.


28

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

29

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∞¶√º∞™∏ Δ√À ™Ù∂ °π∞ Δ√À™ ∂§∂À£∂ƒ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∂™ ∂Δ√πª∞∑√¡Δ∞π Δƒ√¶√¶√π∏™∂π™

™ÙÔÓ «·¤Ú·» ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi!!! ¶Ô‡ ¿Û¯ÂÈ Î·È ÔÈÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Ô ¡fiÌÔ˜ ∫·ÙÚÔ‡ÁηÏÔ˘ ε βάση τις υφιστάμενες πληρο- στα 17.028 ευρώ. Ήτοι, στην οικογέφορίες, το ΣτΕ έκρινε ότι οι νεια μένει το 42,57% των καθαρών ειελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρό- σπράξεων ή 1.419 ευρώ το μήνα! τες πληρώνουν περισσότερες εισφορές Βεβαίως, αντίστοιχες εισφορές και (σ.σ.: έναντι των μισθωτών), και οι συ- φόρους πληρώνει και ο μισθωτός, ντάξεις που προβλέπονται αποκλίνουν αλλά, προς το παρόν, το Ανώτατο Διαπό τα καταβαλλόμενα ποσά. καστήριο δεν έχει ασχοληθεί με τις διΟυσιαστικά, το ΣτΕ μπαίνει στη δο- κές του επιβαρύνσεις… Από την άλλη, όποιος βρίσκεται στα μή του Ασφαλιστικού και εντοπίζει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κατώτερα επίπεδα (φορολογητέο εισόδημα κάτω από πληρώνουν μόνοι Το ΣτΕ καταδεικνύει 7.000 ευρώ το τους το σύνολο των χρόνο) πληρώνει ασφαλιστικών εισφοότι δεν μπορεί εισφορές περί τα ρών (20% επί των να υπάρχει διαφορετική 168 ευρώ το μήνα καθαρών εσόδων για οικονομική (θεωρείται ελάχιστο κύρια σύνταξη, 6% ασφαλιστέο εισόδηγια Υγεία-ΕΟΠΥΥ και αντιμετώπιση μα τα 586 ευρώ το 7% για επικουρικό του πολίτη, δηλαδή μήνα, που αποτελεί –όπου υπάρχει, διαφορετικά ποσοστά το κατώφλι της καόπως στους δικηγότώτατης αμοιβής του ρους– συν 4% για ανταπόδοσης μισθωτού στον ιδιωεφάπαξ), επιβαρύνοστο Ασφαλιστικό τικό τομέα). νται δυσανάλογα, καΣε αυτές τις περιθώς καταβάλλουν μαζί με τους φόρους και το τέλος αλλη- πτώσεις ο ελεύθερος επαγγελματίας λεγγύης άνω του 50% των καθαρών πληρώνει μικρότερες εισφορές εν σχέσει με το παρελθόν (ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, Ταεσόδων τους. Βεβαίως, αντίστοιχες εισφορές μείο Νομικών, ΤΔΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κ.ά.). Παράλληλα, όμως, λαμβάνει και πληρώνουν και οι μισθωτοί, αλλά οι επιχειρήσεις και οι εταιρίες για υψηλότερες, ποσοστιαία και εν σχέκάθε απασχολούμενο επιβαρύνο- σει με τις πληρωμές που κατέβαλε, νται περίπου με το 60% των συνο- αποδοχές ως σύνταξη (βλέπε σχετιλικών εισφορών, και τις υπόλοιπες κό πίνακα). Και έρχεται το ΣτΕ και καταδεικνύει ότι καταβάλλει εξ ιδίων ο εργαζόμεδεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική (οινος (μικτός μισθός). Αν και δεν γίνεται αναφορά σε μι- κονομική) αντιμετώπιση του πολίτη, δησθωτούς, οι πληροφορίες για την από- λαδή διαφορετικά ποσοστά ανταπόδοφαση του ΣτΕ κάνουν λόγο για υπέρμε- σης στο Ασφαλιστικό. Άλλο ποσοστό για τον ελεύθερο τρη επιβάρυνση. Και αυτό είναι αλήθεια, καθώς για ει- επαγγελματία (ή μισθωτό) που κατασόδημα 40.000 ευρώ (μηνιαίο ακα- βάλλει 200 ευρώ το μήνα και εντελώς διαφορετικό (σαφώς μικρότερο) για θάριστο οικογενειακό εισόδημα λίγο πάνω από 3.300 ευρώ το μήνα), επι- όποιον καταβάλλει τα διπλάσια. Θα έπρεπε για διπλάσιες εισφορές βαρύνεται με ασφάλιστρα έως 38%, το εναπομείναν 25.800 ευρώ επιβα- (με τα ίδια έτη ασφάλισης) το ποσό της ρύνεται με φόρο 29% και τέλος αλ- σύνταξης εάν δεν θα ήταν διπλάσιο, τουλάχιστον να πλησίαζε προς το συν ληλεγγύης 5%. 100%. Οπότε, το διαθέσιμο εισόδημα πέφτει

Μ

√È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¡.3487/18 Μέσος μισθός (ευρώ)

Έτη ασφάλισης

Ποσοστό αναπλήρωσης %

Ποσό σύνταξης (ευρώ)

Ποσοστό σύνταξης έναντι των αποδοχών%

800 1.000 3.000

20 30 35

15,87 26,37 26,37

511 648 1.408

63,87 64,8 46,9

ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ο φορο-ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, όπου οι πιο εύποροι καλούνταν να πληρώσουν υψηλότερες και μη ανταποδοτικές εισφορές, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη της Οικονομίας όσο και στην επιβίωση των ίδιων των οικογενειών τους, έβαλε στο «στόχαστρο» το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν και η σχετική απόφαση για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Νόμου 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί για να δούμε το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές τις προβλέψεις για τις υψηλές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών. Αυτό σημαίνει ότι με τη δημοσίευση της απόφασης, πιθανολογείται μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, υποχρεούται η κυβέρνηση να τροποποιήσει τον εν λόγω νόμο, απότοκο του Γ’ Μνημονίου των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ., λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις παρατηρήσεις του ΣτΕ, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, δεν αναφέρονται στην οργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή εάν καλώς ή κακώς εντάχθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες στον ΕΦΚΑ ή θα έπρεπε να διατηρούν ένα ξεχωριστό Ταμείο, καθώς αυτό αποτελεί Δ∞™√™ ¶∂Δƒ√¶√À§√™: ευχέρεια της Πολιτείας. Αλλά αναφέρεται στην επιβάρυνση των ασφαλισμένων, κάτι που έχει επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, και εντοπίζει προβλήματα αναφορικά με την ανταπόδοση του συστήματος. «Δεν ξέρω καν την απόφαση», αναφέρει ο υφυπουρΑν δηλαδή μετά την καταβολή των γός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλος. Παραδέχεασφαλιστικών εισφορών μένει εισόδηται, όμως, ότι σκοπίμως επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα όσοι μα στον ελεύθερο επαγγελματία για να είχαν καλύτερα έσοδα, δικαιώνοζήσει, εάν αυτές οι εισφορές αποτελούν ντας ουσιαστικά όσους προσέφυαντικίνητρο στο επιχειρείν, και εάν, τέλος, γαν στο ΣτΕ κατά του Νόμου Κακαταβάλλοντας οι συγκεκριμένες κατητρούγκαλου. Ανέφερε λοιπόν γορίες ασφαλισμένων αυτές τις υψηλές στην ΕΡΤ: «Το έχω πει από την εισφορές τελικά, λαμβάνουν σαν αντιέναρξη του ΕΦΚΑ, ότι κατά την στάθμισμα (σύνταξη) αναλογικά ό,τι και πρώτη περίοδο θα επιδιωχθεί η λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων (ισόθεμελίωση των στηριγμάτων τητα ευκαιριών και αναλογικότητα στις που θα έχει ο ΕΦΚΑ για τη μαπληρωμές). κροβιότητά του. Μετά θα έρθει η Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν Ο Τ. Πετρόπουλος. επανεξέταση των ποσοστών. προχωρήσει σχεδόν αμέσως μετά τη δηΑφού πετύχουμε να έχουμε καλά οικονομικά αποτελέμοσίευση της απόφασης του ΣτΕ σε τροσματα –τα οποία και έχουμε πια, με σταθερά πλεονάποποίηση του Νόμου 4387/16, οι σματα– θα επανεξετάσουμε τις επιβαρύνσεις εκεί όπου ελεύθεροι επαγγελματίες που επιβαρύπραγματικά επηρεάζουν την αναλογικότητα, όπου μπονονται με ποσά άνω των π.χ. 300 ευρύ το ρεί να περιορίζουν με βάση την αρχή της οικονομικής μήνα, μπορούν να προσφύγουν στην ταελευθερίας μερικών επιχειρήσεων που μπορεί να είναι κτική Δικαιοσύνη και να ζητηθούν να κριεισοδήματα μεταξύ 40 και 70 χιλιάδων ευρώ». θούν παράνομες αυτές οι κρατήσεις. Και συνεχίζει ο αρμόδιος υφυπουργός: «Αυτό το έχουμε Ταυτόχρονα, δε, το δικαστήριο να τους πει και το έχουμε εκτιμήσει ως κάτι το οποίο πρέπει να αλλάχορηγήσει «ασφαλιστική ενημερότητα». ξουμε, και θα γίνει. Αν είναι αυτή η σκέψη του ΣτΕ, τότε είμαΚάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε οικονομική στε σε συμφωνία... Λέω για το μέρος των εισφορών που κατάρρευση το ασφαλιστικό σύστημα. Πάντως, ο ΕΦΚΑ στέλνει κανονικά αφορά βάση υπολογισμού από 30.000, 40.000 έως και την επόμενη εβδομάδα τα ειδοποιητή70 χιλιάδες. ρια για τις εισφορές Μαρτίου 2018, παΑν έχεις 500.000 εισόδημα δεν πειράζει να δώσεις ράλληλα με τους συμψηφισμούς του 18.0000 ασφάλιστρα. Όταν έχεις όμως 70.000 είναι 2017 (χρονιά που θα έπρεπε να πληένα θέμα. Σου περιορίζει κάπως το περιθώριο να κάνεις ρώνονται εισφορές με βάση το εισόδητις πολιτικές επιλογές επενδύσεων σαν επιχείρηση. Σε μα του 2016 - φορολογική δήλωση αυτή την περίπτωση είναι περίπου το 5% του συνόλου του 2017, αλλά πληρωθήκαν ασφάλιτων ασφαλισμένων. Μιλάμε για τέτοιο ποσοστό». στρα με τα εισοδήματα του 2015…).

ÕÏÏÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ¿ÏÏÔ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹…

Τ

«Το κάναμε σκόπιμα, για να έχουμε έσοδα»…

υσιαστικά, το Ανώτατο Δικαστήριο θέτει Ο θέμα εξάντλησης της αναδιανομής εισοδήματος με τη φορολογία, και όχι επέκταση αυ-

Κάτι που είναι υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία αντλεί προς τούτο πόρους από τη φορολογία). Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση του ΣτΕ έχει τής σε κάθε άλλη δραστηριότητα (για παράδειγ- εφαρμογή και στα ασφάλιστρα των μισθωτών. Υπό την έννοια ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειμα, οι μεγάλοι καταναλωτές της ΔΕΗ πληρώνουν υψηλότερο τέλος κοινωνικού τιμολογίου ρήσεις που προσλαμβάνουν υψηλόμισθους - ειδικευμένους υπαλλήλους καταβάλλουν περισυπέρ των πιο φτωχών στρωμάτων. Υπό το περιγραφόμενο πρίσμα της αναμενό- σότερα ασφάλιστρα χωρίς αυτά να οδηγούν σε μενης απόφασης του ΣτΕ θα ήταν, ενδεχομέ- υψηλότερες συντάξεις. Δεν είναι ανταποδοτικά δηλαδή και απλώς λεινως, θεμιτή η επιβάρυνση των υψηλών καταναλώσεων ρεύματος προκειμένου να προστατευ- τουργούν σαν φορολογία. Κοντολογίς, το ΣτΕ διαχωρίζει πλήρως δύο τεί το Περιβάλλον, να αποτραπεί η υπερκατανάλωση, αλλά όχι για να επιδοτηθεί το κοινωνικό απόλυτα διακριτές έννοιες οι οποίες βρίσκονται σε σύγχυση τόσο στον εν λόγω Νόμο όσο και εν γέτιμολόγιο. νει στις κυβερνητικές πρακτικές: αυτή της αναδιανομής °πøƒ°√™ ∫∞Δƒ√À°∫∞§√™ του πλούτου, που είναι αναγκαία και θεμιτή σε ένα κράτος δικαίου και η οποία ασκείται με τη φορολογία, και αυτή της αλληλεγγύης (των γενεών) όπου η τρέτων ίδιων των… δικαστών: «Πώς θα γίνει οι δικηγόροι και α πείσει ότι δεν συμφέρει τους επιστήμονεςχουσα γενιά εργαζομένων «Για ένα διάστημα προσαρμογής, έπρεπε οι εισφοελεύθερους επαγγελματίες η απόφαση του ΣτΕ οι δικαστές να παίρνουν συντάξεις από το Ταμείο Νομιπληρώνει για τις συντάξεις ρές να είναι στο επίπεδο που είναι, για να μπορούμε να ή, έστω, η αποσκίρτησή τους από την ΕΦΚΑ, επιχειρεί κών; Αφού δεν υπάρχουν αποθεματικά. Αυτά πρέπει να της προηγούμενης. πληρώνουμε συντάξεις. Όποιος λέει ότι θα μειώσει τις μας πει το ΣτΕ...». η κυβέρνηση. Υπό αυτή την οπτική τίθεται εισφορές και ταυτόχρονα αποκρύπτει ότι αυτό θα έχει Για τους αγρότες ο κ. Πετρόπουλος σημειώνει ότι Αναφορικά με τον κλάδο σύνταξης του Ταμείου Νομιεκ νέου το θέμα της καθιέσυνέπεια να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι συντάκών, ο υφυπουργός Εργασίας Τ. Πετρόπουλος επικα- «δεν υπάρχουν τέτοιες εισφορές», παραγνωρίζοντας ρωσης ενός ανώτατου πλαξεις, απλά δεν λέει την αλήθεια», ανέφερε ο εμπνευλείται τα οικονομικά των επιμέρους Ταμείων, μη δίδοντας ότι και αυτοί θα πληρώνουν 27% επί του εισοδήματός φόν στην καταβολή εισφοστής του αντισυνταγματικού Νόμου Γ. Κατρούγκαλος. τους μέχρι και τα 70.200 σημασία στο γεγονός, παρών, σαφώς αισθητά χαμηO αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών σχολιάζοντας λότερο από τα 70.200 ευρώ τις πληροφορίες από το ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ, ανέφερε: «Με ευρώ από το 2021 και μετά ράλληλα, ότι αυτή η κατηγοτην προϋπόθεση ότι οι διαρροές ισχύουν, γιατί αναμένουτο χρόνο που είναι σήμερα, (σ.σ.: απλώς έχουν χαμηλόρία των ασφαλισμένων με τη δημοσίευση της απόφασης, μπορώ να σας πω ότι οι ώστε και οι αποδοχές να είναι τερο, κατά 30%, κατώφλι (πρώην ΕΤΑΑ) αντιμετωπίμεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές του ΕΦΚΑ, ήρθαν ανάλογες των εισφορών. ◗ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που ελάχιστης εισφοράς). ζει υψηλά ποσοστά ανεργια να μείνουν». Και συμπλήρωσε: «Οι γενικές αρχές του Παράλληλα, με την επιεκπροσωπεί, μεταξύ άλλων, τους πολιτιΟ κ. Πετρόπουλος τονίζει, γίας (μηχανικοί, δικηγόροι, νόμου, ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόβολή ασφαλιστικής εισφοκούς μηχανικούς, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ακόμη, ότι «είναι παλαιά, μόγιατροί), και σηκώνει το μενες για όλους και ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να εφαρράς Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έως πληροφορίες για την απόφαση του ΣτΕ, ζητά νιμη και σταθερή η νομολογία γαλύτερο μέρος των εισφομόζονται σε ένα κλίμα κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλατου ποσού των 70.200 ευνα μπει ανώτατο πλαφόν στην επιβάρυνση για το ΣτΕ... Δεν αποτελεί αντιρών (έως 38%, καθώς δή λιγότερα βάρη σε αυτούς που έχουν λιγότερα χρήρώ το χρόνο και για εισότων αυτοαπασχολουμένων, από φόρους ματα, προφανώς θα παραμείνουν. Τέτοιες μεγάλες μεκείμενο της δικής του δικαιοπληρώνουν πέραν του δημα από κάθε πηγή (μικαι εισφορές. ταρρυθμίσεις ήρθαν για να μείνουν, όποιες παραμετριδοσίας ό,τι αφορά την οργά20% για κύρια σύνταξη, και σθωτοί, ελεύθεροι επαγ◗ Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά κές αλλαγές χρειαστούν η ηγεσία του υπουργείου Εργελματίες, αγρότες μερίνωση του κράτους. Αυτό ανή6% για Υγεία-ΕΟΠΥΥ, και μείωση των εισφορών, μικτό σύστημα υπογασίας θα τις κάνει όταν δούμε την απόφαση». σματα κ.ά.), ένας ασφαλικει στη Δημόσια Διοίκηση. 7% για επικουρικό, και 4% λογισμού αυτών, και αυτόνομο Ταμείο «Με τον ΕΦΚΑ ευνοούνται όσοι έχουν μικρότερα εισοσμένος μπορεί να πληρώΕκείνο που θα πρέπει να για εφάπαξ). «Το Ταμείο ΝοΕλεύθερων Επαγγελματιών. δήματα. Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία διευκολύνει το σει υπέρ ενός δημόσιου κάνει το ΣτΕ είναι να κρίνει τις μικών 2015 παρουσίαζε ◗ Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 80% της κοινωνίας, είναι μια καλή μεταρρύθμιση», τόνισε. συστήματος Υγείας έως και νομικές έννοιες. Της αρχής έλλειμμα 68 εκατ. ευρώ, το Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) τονίζει ότι «περι«Έχουν γνώση οι φύλακες στο υπουργείο Εργασίας, εί4.200 ευρώ το χρόνο, χωτης αναλογικότητας, της ισόοποίο καλύφθηκε με 40 ναι αυτονόητη υποχρέωση σε ένα κράτος δικαίου, όταν μένουμε να διορθωθούν οι αδικίες, τα λάθη ρίς αυτό το ποσό να τον τητας. Όχι πρωτοβουλίες εκατ. από τον ΑΚΑΓΕ και τα υπάρχει μια δικαστική απόφαση που βρίσκει ότι υπάρχει και οι υπερβολές στον υπολογισμό των διαφοροποιεί στο ελάχιστο αντισυνταγματικότητα, να προσαρμοστεί το αντίστοιχο που αφορούν τη συγκρότηασφαλιστικών εισφορών». υπόλοιπα 28 εκατ. από τα από όποιον πληρώνει υπουργείο. ◗ Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών ση του κράτους, αλλιώς δεν αποθεματικά», σημειώνει ο απλώς 400 ευρώ το χρόΌποιες αλλαγές περιμετρικές χρειαστεί θα γίνουν, αυτές Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας αρνήθηκε να θα υπήρχε η δυνατότητα να κ. Πετρόπουλος. νο. Και στις δύο περιπτώοι αλλαγές, όμως, δεν θα αλλοιώνουν σε καμία περίπτωτοποθετηθεί μέχρι την έκδοση της επίσημης κυβερνά η κυβέρνηση η Και συνεχίζει κάνοντας σεις παρέχονται οι ίδιες καση την ουσία του νόμου», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος. απόφασης από το ΣτΕ, ενώ μέχρι τότε κάλεσε κές υπηρεσίες... οποία εκλέγεται». «focus» στις συντάξεις και τους επαγγελματίες να καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ν

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

«Θα δίνει και μικρότερες συντάξεις»


30

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜

ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ην πεποίθηση ότι η Interamerican ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις της νέας εποχής εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Γιάννης Καντώρος, σημειώνοντας πως πρωτοπορώντας σε κάθε τομέα αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο. «Θωρακίζουμε την αξιοπιστία της Interamerican και εστιάζουμε στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν ασφαλιστικά τους πολίτες σήμερα: την υγεία, τη σύνταξη, την περιουσία, με σκοπό να συμβάλλουμε σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής», είπε την Πέμπτη 12 Απριλίου, κατά τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Καντώρος, παρουσία του γενικού διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Martin Hargas, και του γενικού διευθυντή Πωλήσεων και Μarketing, Τάσου Ηλιακόπουλου, υπό την εποπτεία του διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων και ΕΚΕ, Γιάννη Ρούντου. Συνεχίζοντας ο επικεφαλής της Interamerican ανέφερε: «Ενισχύουμε την εταιρική θέση και ανοίγουμε τον ορίζοντα με επενδύσεις στην Υγεία, την Καινοτομία και σε Ανθρώπινους Πόρους, δημιουργώντας μια διαφορετική εταιρία»,

Τ

Οι κ.κ. Martin Hargas, Γιάννης Καντώρος, και Τάσος Ηλιακόπουλος. υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα της εταιρίας στον τομέα της Υγείας με παροχή υπηρεσιών από ιδιόκτητες υποδομές, που επιτρέπουν έλεγχο του κόστους Υγείας και καλύτερη φροντίδα για τον πελάτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρία λειτούργησε πέρυσι και δεύτερο πολυϊατρείο «Medifirst» στην Αθήνα (βόρεια προάστεια), που αποτελεί επένδυση της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας πως στο σχεδιασμό της εταιρίας περιλαμβάνεται η δημιουργία και άλλων μονάδων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας, σε περιοχές ικανοποιητικής πελατειακής βάσης. Μάλιστα, σε ερώτηση της «ΒτΚ» αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα ως πρωτοπόρος στην ασφαλιστική αγορά, ο κ. Ρούντος σαν υπεύ-

θυνος ΕΚΕ μίλησε για την άρρηκτη σύνδεση της εταιρίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη τονίζοντας πως το κοινωνικό προϊόν που απέδωσε η Interamerican, κατά το 2017, έφθασε στα 173,6 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, η εταιρία κινείται σε σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, αντίθετα στο «ρεύμα» της οικονομικής κρίσης, όπως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματά της κατά την εξαετία 2012-2017, καταγράφοντας το περασμένο έτος, διαδοχικά για έκτη χρονιά, σημαντικά επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη που έφθασαν, προ φόρων, στα 27,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,2% έναντι των αντίστοιχων κερδών κατά το 2016.

Αύξηση στη συνολική επιβατική κίνηση με 2,4 εκατ. επιβάτες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean κ. Δημήτρης Γερογιάννης.

Με αύξηση 12% ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2018 η επιβατική κίνηση της Aegean και της Olympic Air φτάνοντας τους 2,4 εκατ. επιβάτες. «Η μεγαλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού όλων εμάς στον Τουρισμό, και το χειμώνα είναι κρίσιμη για την εταιρία, αλλά και για τη χώρα», δήλωσε την Πέμπτη 12 Απριλίου ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης, προσθέτοντας: «Απαιτεί όμως δημιουργικότητα, νέες συνεργασίες, επιχειρηματικό ρίσκο, και συχνά αρχικό κόστος, για να προσεγγίσουμε σταδιακά την επιτυχία χωρών όπως η Πορτογαλία σε χειμερινή τουριστική δραστηριότητα. Εμείς κάθε χρόνο, προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να κάνουμε κάτι περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι μόνο έτσι θα συνεχίζουν να γίνονται επενδύσεις σε νέες ποιοτικές τουριστικές μονάδες, σε απαραίτητες υπο-

δομές, και, φυσικά, σε σύγχρονα καινούργια αεροπλάνα. Απαιτούνται, όμως, και οι κατάλληλες προσαρμογές στις πολιτικές: ο ΦΠΑ επιβατικών μεταφορών εσωτερικού του 24%, τριπλάσιος πλέον από το μέσο όρο της Νότιας Ευρώπης, το νέο τέλος διανυκτέρευσης στη διαμονή, και η καθολική απουσία χαμηλότερων τελών στα αεροδρόμια, ειδικά για τη χειμερινή περίοδο, κινδυνεύουν να ακυρώσουν αυτές τις προσπάθειες. Η άμεση προσαρμογή και εφαρμογή τους, τουλάχιστον σε “εξυπνότερη”, εποχικά διαφοροποιημένη βάση, είναι απαραίτητη». Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μετέφερε 1,1 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού, με αύξηση 9%, και 1,3 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 16%. Βελτίωση παρουσίασε και η μέση πληρότητα, η οποία ανήλθε σε 81,2%.

Η πρώτη αεροπορική εταιρία στην Ευρώπη που έλαβε την πιστοποίηση πέντε αστέρων Τη στρατηγική του Ομίλου Lufthansa παρουσίασε ο Senior Director Sales Central, Eastern and Southeastern Europe του ομίλου, Peter Pullem, σημειώνοντας ότι αυτή στηρίζεται σε 3 κύριους πυλώνες, τις Premium Hub Airlines, τις Point-to point Airlines, και τις Αεροπορικές Υπηρεσίες. «Το 2017 ήταν ένα έτος-ορόσημο για τον όμιλό μας με σημαντικές διακρίσεις» είπε, την Τετάρτη 11 Απριλίου, ο κ. Pullem, στην εκδήλωση Ανοιχτής Συζήτησης, παρουσία της Spokesperson Media Relation Europe, Neda Jaafari, της Director International Media Relations, Στέλλας Ουρούμη, της Marketing Manager για την Ελλάδα, Χάιδω

Σπαγγούρου, και του γενικού διευθυντή Πωλήσεων, Ελλάδας και Κύπρου, Κωνσταντίνου Τζεβελέκου. Συνεχίζοντας ο κ. Pullem, αφού αναφέρθηκε στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου το τέταρτο τρίμηνο 2017, στα οποία έρχεται να προστεθεί το ρεκόρ των 130 εκατ. επιβατών που μετακινήθηκαν με τον όμιλο μέσα στο προηγούμενο έτος. Από την πλευρά του ο κ. Τσεβελέκος επισήμανε: «Ο Όμιλος Lufthansa δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με 5 αεροπορικές εταιρίες, έχει παρουσία σε 20 ελληνικά αεροδρόμια και προσφέρει έως και 443 απευθείας πτήσεις ανά εβδομάδα προς 17 ευρωπαϊκούς προορισμούς».

¶ƒ√™ø¶∞

Λειτουργική κερδοφορία προ φόρων 27,9 εκατ. ευρώ για την Interamerican, κατά το 2017

«Η ΓΣΕΒΕΕ εκ του θεσμικού της ρόλου οφείλει να τοποθετηθεί επί των αλλαγών που ενδεχομένως θα προκύψουν από την απόφαση του ΣτΕ, εφόσον και όταν η απόφαση αυτή εκδοθεί, και σε κάθε περίπτωση παραμένει σταθερή στη θέση της σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών επί των κερδών», δήλωσε, μεσοβδόμαδα, αναφερόμενος στο νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ΕΒΕ, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιώργος Καββαθάς, προσθέτοντας ότι «μέχρι τότε, η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τους ΕΒΕ –Επαγγελματίες Βιοτέχνες Εμπόρους– που εκπροσωπεί, να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους. Άλλωστε, η Συνομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργάζεται με τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια για τον εξορθολογισμό του νέου Ασφαλιστικού».

Μειώνει τα δρομολόγια εσωτερικού στην Ελλάδα Τη μείωση των δρομολογίων εσωτερικού στην Ελλάδα, μεταφέροντας αεροσκάφη από την Αθήνα και τα Χανιά σε βάσεις της στη Γερμανία, από την Παρασκευή 1 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Ryanair. «Δυστυχώς, οι χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, στην πλειοψηφία τους, ενθαρρύνουν τα δρομολόγια μόνο το καλοκαίρι, και μόνο σε διεθνείς προορισμούς, τα οποία απαιτούν λιγότερα αεροσκάφη στην Ελλάδα», δήλωσε, την Τετάρτη 11 Απριλίου, ο διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρίας για την Ανατολική Μεσόγειο, Νικόλαος Λάρδης, προσθέτοντας: «Η Ryanair παραμένει ανοικτή σε συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων για τη δημιουργία σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο θα αφορά όλες τις αεροπορικές εταιρίες, και θα υποστηρίζει πτήσεις καθ’ όλο το έτος».

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ «Η απόφαση της Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο στην αγορά του εσωτερικού οφείλεται σε επιχειρησιακούς λόγους της εταιρίας», δήλωσε σχολιάζοντας την απόφαση της Ryanair για περιορισμό του πτητικού έργου της εταιρίας, μεσοβδόμαδα, ο γενικός διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Fraport Γιώργος Βήλου, προσθέτοντας: «H Fraport Greece σέβεται τις επιχειρησιακές ανάγκες και επιλογές της Ryanair, η οποία σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη που επιχειρεί στα 9 από τα 14 αεροδρόμια κατέχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και καταγράφοντας μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στους διεθνείς προορισμούς. Από την πλευρά μας, προτεραιότητα αποτελεί η εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης που αναμένουμε φέτος στα αεροδρόμιά μας».

Διακρίθηκε ως το καλύτερο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης Από το θεσμό των «Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2018» ως το καλύτερο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε το «Salonica Restaurant», υπό την καθοδήγηση του κορυφαίου chef Σωτήρη Ευαγγέλου. «Είναι τεράστια η χαρά μας για αυτήν τη διάκριση», δήλωσε σχολιάζοντας τη διάκριση, την Τετάρτη 11 Απριλίου, ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου «Makedonia Palace» Αλκιβιάδης Σωτηρίου (φωτό), σημειώνοντας: «Το εστιατόριο του “Makedonia Palace”, το “Salonica Restaurant”, είναι, και με διάκριση πλέον, το καλύτερο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Για εμάς η επιβράβευση αυτή, σημαίνει πολλά, καθώς με αυτήν τη διάκριση ουσιαστικά παρουσιάζουμε στους Θεσσαλονικείς όλες τις παροχές και τις δυνατότητες του ξενοδοχείου μας, πέρα από την κλασική έννοια της διαμονής σε ένα ξενοδοχείο».

Ο κ. Pullem, οι κ.κ. Jaafari, Ουρούμη, Σπαγγούρου, και ο κ. Τσεβελέκος.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Σ

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη κ. Σταύρος Τάκης.

μελλοντικές κινήσεις, όπου σημαντικό ρόλο συνέβαλαν οι εκτιμήσεις για βελτίωση της αγοράς του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια υπέφερε από την οικονομική κρίση, καθώς τώρα φαίνεται να ανακάμπτει, με τις ταξινομήσεις αυτοκινήτων το 2017 να είναι αυξημένες κατά 11,7% σε σχέση με

Έκανε το αδύνατο, δυνατό με τα αποτελέσματα που παρουσίασε μέσα σε ένα χρόνο η NN Hellas Πρώτη πρότυπη εταιρία θα είναι η NN Hellas, επισήμανε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου στην Ελλάδα, Μαριάννα Πολιτοπούλου, προσθέτοντας πως θα γίνει τόσο πρώτη, που ο επόμενος θα φαίνεται τέταρτος. «Η NN Hellas θα κάνει το αδύνατο, δυνατό!», ανέφερε την Πέμπτη 12 Απριλίου, η κ. Πολιτοπούλου, στο ετήσιο συνέδριο της εταιρίας, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και χειροκροτημάτων, υπογραμμίζοντας πως η διοικητική ομάδα του ομίλου στη Χάγη, επείσθη να επενδύσει στην ελληνική εταιρία, καθώς με τα αποτελέσματα που παρουσίασε, έκανε το αδύνατο, δυνατό μέσα σε ένα χρόνο, τονίζοντας ότι το όραμά της είναι η NN Hellas να είναι πρώτη

πρότυπη ασφαλιστική εταιρία. Παίρνοντας το λόγο ο διευθυντής Πωλήσεων της εταιρίας Μιχάλης Σωτηράκος παρουσίασε τα εκπληκτικά αποτελέσματα του δικτύου, καθώς η νέα παραγωγή ανήλθε το 2017 στα 101 εκατ. ευρώ, το σύνολο του χαρτοφυλακίου έφθασε τα 406 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας για το agency, για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, αύξηση στα κέρδη 13 εκατ. ευρώ. Καταλήγοντας για το 2018 ζήτησε πάνω από 10 εκατ. ευρώ, αύξηση της νέας παραγωγής στη Ζωή και την Υγεία, εξηγώντας τη νέα πολιτική προμηθειών, με στάθμιση 100% για το πρόγραμμα «Ultima» και καταβολή συνολικής προμήθειας 40% ολόκληρη τον πρώτο χρόνο.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου.

¶ƒ√™ø¶∞

ε συμφωνία, ύστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, που ανέρχεται στα 292 εκατ. ευρώ, μέσω της ενοποίησής του σε ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 283 εκατ. ευρώ, με αρχική διάρκεια πέντε ετών και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα τρία χρόνια, κατέληξαν οι τράπεζες. Η εταιρία στην ανακοίνωσή της αρχές Απριλίου, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων του ομίλου ολοκληρώθηκε στις 27.2.2018, προσθέτοντας ότι εν αναμονή της σύνταξης και υπογραφής των τελικών συμβατικών κειμένων οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των ανωτέρω δανείων έως την 30.6.2018. Υπενθυμίζεται πως κάτι αντίστοιχο είχε πραγματοποιηθεί και το 2013, όταν η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, που τότε ήταν στα 282 εκατ. ευρώ. Βέβαια, σήμερα η διοίκηση της εταιρίας παρουσίασε ένα αναλυτικό business plan με ορίζοντα πενταετίας, το οποίο καταγράφει τις

το 2016, με την τάση να διατηρείται ανοδική και τους πρώτους μήνες του 2018. Να σημειωθεί ότι η κυριότερη δραστηριότητα του oμίλου είναι η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών Suzuki και Cadillac, καθώς και των φορτηγών Daf και των λεωφορείων TEMSA. Στον τομέα της λιανικής δραστηριοποιείται στην εμπορία αυτοκινήτων Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Dacia, Fiat, Ford, MINI, Nissan, Opel, Renault, Volvo, και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Σφακιανάκης, επιλογές, φορτηγών και λεωφορείων ΜΑΝ, καθώς και των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Suzuki και BMW. Επιπλέον, ο όμιλος ασχολείται με τη μίσθωση οχημάτων μέσω της εταιρίας Executive Lease, τις μεσιτείες ασφαλειών μέσω της εταιρίας Executive Insurance Brokers, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών μέσω της εταιρίας Speedex. Επιπρόσθετα, η εταιρία δραστηριοποείται στον τομέα των οικιστικών ακινήτων και του real estate. Μετά την εξαγορά της Mirkat Ltd, που είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των προϊόντων Suzuki για τη Βουλγαρία, η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ ανέλαβε ως αποκλειστικός εισαγωγέας των προϊόντων Suzuki και για τη FYROM και την Αλβανία.

31

√È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ

Συμφωνία για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Την πρώτη γεύση των γερμανικών προθέσεων απέκτησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο πρώτο ραντεβού του με το νέο Γερμανό ομόλογό του, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Απριλίου, σε συνθήκες «μυστικότητας» και χωρίς δηλώσεις. Ειδικότερα, το ταξίδι του Έλληνα υπουργού στο Βερολίνο, έγινε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς έχει ήδη αρχίσει ένας κύκλος κρίσιμων συναντήσεων, αφού το EwG ασχολήθηκε, την Πέμπτη 12 Απριλίου, με τα ελληνικά θέματα, που θα συζητηθούν στις 20-22 Απριλίου, με το ενδιαφέρον να μετατίθεται στην Ουάσινγκτον και τη Σύνοδο του ΔΝΤ, ακολουθώντας τη γνωστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος, και, στη συνέχεια, το Eurogroup της Σόφιας, την Παρασκευή 27 Απριλίου.

Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει η στάση πολλών παραγόντων Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός υπουργός και το γερμανικό υπουργείο, περιορίστηκε σε ένα tweet, στο οποίο αναφέρεται: «Με καλές συνομιλίες προς μια νέα ισχυρή σχέση. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Olaf Scholz (φωτό), συναντά τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, στο Βερολίνο». Βέβαια, εκτιμάται ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν θα γίνει πολύ σοφότερος, καθώς η στάση πολλών παραγόντων αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Ωστόσο, ο κ. Scholz, αν και έχει αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, όπως έχει επισημάνει τελευταία ο γερμανικός Τύπος, έχει δηλώσει ότι «δεν είναι σωστό να υπαγορεύει η Γερμανία την οικονομική πολιτική των άλλων κρατών».

¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020, που στην Ελλάδα υλοποιείται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο. «Η Πολιτική Συνοχής είναι το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών», ανέφερε στην παρέμβασή του μεσοβδόμαδα, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο αν. υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, προσθέτοντας: «Ο ρόλος της καθίσταται ακόμη πιο καίριος σήμερα, που η Ένωση δοκιμάζεται σοβαρά εξαιτίας της ανόδου εθνικιστικών και αντιευρωπαϊκών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη. Τυχόν αποδυνάμωσή της, όπως διεκδικούν κάποιες φωνές με αφορμή το Brexit, θα της στερούσε τα μέσα».


32

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ

∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ÚfiÏ˄˘

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιείται το 12ο Παγκόσμιο Φόρουμ Ανθρωπιστικής Ιατρικής στην Καρδιολογία και την Καρδιοχειρουργική και το 3ο Ευρασιατικό Συμπόσιο Παιδοκαρδιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής, που διοργανώνεται μέχρι την Κυριακή 15 Απριλίου, στο «Μητέρα», στην Αίθουσα Ν. Λούρος, από το φιλανθρωπικό «Ίδρυμα Καλαγκός», σε συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία και την Παγκόσμια Ένωση Καρδιολογίας. Το Συνέδριο, που έχει την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γίνεται με την εποπτεία του προέδρου και ιδρυτή του Παγκόσμιου Φόρουμ Ανθρωπιστικής Ιατρικής στην Καρδιολογία και την Καρδιοχειρουργική Αυξέντιου Καλαγκού, που είναι επικεφαλής του «Ιδρύματος Καλαγκός» και διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων του Νοσοκομείου Μητέρα. Στο Συνέδριο, που συντονίζει η διευθύντρια της Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων του Νοσοκομείου «Μητέρα», Αφροδίτη Τζίφα, συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, αλλά και εκπρόσωποι διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την

Μ

Ο πρόεδρος και ιδρυτής του Παγκόσμιου Φόρουμ Ανθρωπιστικής Ιατρικής στην Καρδιολογία και την Καρδιοχειρουργική κ. Αυξέντιος Καλαγκός. Ασία και την Αφρική, που ήλθαν στην Αθήνα με βασικό στόχο τη διάχυση επιστημονικής γνώσης, αλλά και την ευαισθητοποίηση του ιατρικού κλάδου απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της Υγείας. Να σημειωθεί πως το πρώτο οργανωμένο Κέντρο Καρδιάς στην ιδιωτική Υγεία στην Ελλάδα, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των παθήσεων της καρδιάς από την εμβρυϊκή έως την ενήλικη ζωή, λειτουργεί στον Όμιλο Υγεία, Μέλος του Ομίλου MIG. Μάλιστα, στο Νοσοκομείο διενεργήθηκε, μεταξύ άλ-

λων, η πρώτη στην Ελλάδα καρδιοχειρουργική επέμβαση By-pass (1985). Μέσω του νοσοκομείου αυτού, εισήχθη στην Ελλάδα η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (2002), ενώ το 2008 το «Μητέρα» ίδρυσε την πρώτη ιδιωτική Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική στην Ελλάδα. Επιπλέον, το 2011 διενεργήθηκε στο «Υγεία» πρωτοποριακή διαδερμική μέθοδος για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, χωρίς ανοιχτό χειρουργείο, με το σύστημα Mitraclip, ενώ το 2015 έγινε η πρώτη εμφύτευση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια. Τα Τμήματα - Κλινικές που συνθέτουν το Κέντρο Καρδιάς του Ομίλου είναι οι Kαρδιολογικές Κλινικές, Κλινική Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, 4 Καρδιοχειρουργικές Κλινικές, Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών, Εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Ενηλίκων, Παιδοκαρδιολογική και Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων, Τμήματα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών, 2 Τμήματα Καρδιολογικών Υπερήχων, 2 Εργαστήρια Αιμοδυναμικών Επεμβάσεων, και Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας Παίδων.

Πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της «Ιασώ General»

Ο πρόεδρος του Ομίλου Ιασώ δρ Γιώργος Σταματίου.

Μεταβιβάσθηκε στην Hellenic Healthcare SA RL το σύνολο των μετοχών της «Ιασώ General», σε υλοποίηση της από 5.11.2017 συμφωνίας, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία μεταβίβασης. «Η συμφωνία αυτή, υλοποιεί μια στρατηγική απόφαση του ομίλου μας, η οποία βελτιώνει τη χρηματοοικονομική εικόνα του, και ειδικά το επίπεδο δανεισμού του», δήλωσε την Πέμπτη 5 Απριλίου, με αφορμή τη μεταβίβαση, ο πρόεδρος του Ομίλου Ιασώ δρ Γιώργος Σταματίου, προσθέτοντας: «Με την κίνηση αυτή, επαναπροσδιορίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου και καταδεικνύεται ότι βασικός πυρήνας της είναι η Μαιευτική και η Γυναικολογία. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη μέρα μάς βρίσκει περισσότερο ενισχυμένους για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες εξελίξεις στον κλάδο, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο».

Ειδικότερα, μεταβιβάστηκε το 97,2% των μετοχών που κατείχε η εταιρία έναντι τιμήματος 19.446.000 ευρώ που καταβλήθηκε για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού. Οι μετοχές που κατείχε η «Ιασώ General» σε θυγατρικές εταιρίες του ομίλου, σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η συμμετοχή στο «Ιασώ Θεσσαλίας» (72,31%), αποκτήθηκαν, νωρίτερα, από την «Ιασώ Νοτίων Προαστίων». Να σημειωθεί πως το «Ιασώ» είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μαιευτήρια της Ευρώπης, με ηγετική θέση στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γυναικολογικό κέντρο, με δυνατότητα αντιμετώπισης όλου του φάσματος των περιστατικών, καθώς διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).

Ανάγκη να καταστεί ο Τουρισμός Υγείας στρατηγικός παίκτης στη σκακιέρα της ανάπτυξης Τις προοπτικές που ανοίγονται, προκειμένου ο Τουρισμός Υγείας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της εθνικής Οικονομίας, αλλά και ως κινητήριος δύναμη των τοπικών κοινωνιών, ανέπτυξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τον επιστημονικό κόσμο της χώρας, εργάζεται συστηματικά για να καταστήσουμε τον Τουρισμό Υγείας στρατηγικό παίκτη στη σκακιέρα της ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Πατούλης, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, στο Βόλο της Μαγνησίας, με τη συμμετοχή επίλεκτων μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και του πολιτικού κόσμου. Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-

γου Αθηνών υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την ανταγωνιστική τοποθέτηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά Ιατρικού Τουρισμού και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες αυτή της στρατηγικής. Καταλήγοντας ο κ. Πατούλης επισήμανε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, σε συνεργασία με τον επιστημονικό κόσμο της χώρας, εργάζεται συστηματικά για να καταστήσουμε τον Τουρισμό Υγείας στρατηγικό παίκτη στη σκακιέρα της ανάπτυξης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αναλαμβάνουμε δράση. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και αξιοποιούμε το δυναμισμό των Ελλήνων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Ο στόχος είναι να αναδείξουμε την Ελλάδα σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο και να καταστήσουμε τον Τουρισμό Υγείας μοχλό ανάπτυξης της εθνικής Οικονομίας».

Διακρίνεται ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης.

¶ƒ√™ø¶∞

12ο Παγκόσμιο Φόρουμ Ανθρωπιστικής Ιατρικής στην Καρδιοχειρουργική

Για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, την ενδυνάμωση της κουλτούρας της πρόληψης, αλλά και της έμφασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, επισημαίνοντας πως είναι πάρα πολύ κρίσιμοι παράγοντες. «Σήμερα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, αρχίζει σιγά-σιγά η Πολιτεία να δίνει την προτεραιότητα που αξίζει σε αυτό το πεδίο», ανέφερε στην ημερίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, με θέμα την παρουσίαση της Εθνικής Μελέτης συχνότητας και προσδιοριστικών παραγόντων Μητρικού Θηλασμού, την Παρασκευή 30 Μαρτίου, ο κ. Ξανθός, σημειώνοντας: «Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε ένα σύστημα Υγείας πολύ νοσοκομειοκεντρικό, ιατροκεντρικό και επικεντρωμένο στην περίθαλψη. Διαχρονικά το μεγάλο έλλειμμα ήταν στο πεδίο της πρόληψης, της αγωγής υγείας».

Διαγνωστικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό κέντρο Ένα πρότυπο διαγνωστικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό κέντρο, συνολικής έκτασης 12.000 τ.μ. και δυναμικότητας 164 κλινών, που φιλοξενεί περισσότερες από 25 ιατρικές ειδικότητες, με ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, και βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας, είναι το «Mediterraneo Hospital», με την πρόεδρο και γενική διευθύντρια Γεωργία Δραγίνη.Ανεγέρθηκε εκεί που λειτουργούσε από το 1976 η κλινική της οικογένειας Δραγίνη, παίρνοντας από το 2010 τη μορφή που βλέπουμε σήμερα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός χώρου που θα συνδυάζει τη σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδομή, με υψηλού επιπέδου ιατρική και νοσηλευτική μέριμνα, εξελισσόμενη σαν ζωντανός οργανισμός, ακολουθώντας παράλληλα, αλλά και δημιουργώντας τις τάσεις της εποχής.

∂ÈÙ˘¯‹˜ Â¤Ì‚·ÛË ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÌÈÙÚÔÂȉԇ˜ ‚·Ï‚›‰·˜ Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, στην υβριδική χειρουργική αίθουσα του «Mediterraneo Hospital», επέμβαση διόρθωσης σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς, μιας από τις βασικές καρδιακές βαλβίδες, χωρίς να χρειασθεί να υποβληθεί ο ασθενής σε εγχείρηση καρδιάς. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από την ιατρική ομάδα του Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας του «Mediterraneo Hospital», και συγκεκριμένα από τους επεμβατικούς καρδιολόγους Αθανάσιο Μαγγίνα (φωτό) και Χρυσοβαλάντη Ψαθά, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, σε συνεργασία με τους καρδιολόγους Ξενοφώντα Κωστέα και Σπύρο Δραγομάνοβιτς, τον αναισθησιολόγο Λουκά Θεοχάρη και επεμβατικούς καρδιολόγους από το νοσοκομείο «Αγ. Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη. Η θεραπεία έγινε σε ασθενή 52 ετών, με επιβαρυμένη καρδιακή λειτουργία λόγω μεγάλης ανεπάρκειας της βαλβίδας.

Προληπτικός αλλεργιολογικός έλεγχος για παιδιά και ενήλικες Εξετάσεις προληπτικού αλλεργιολογικού ελέγχου σε ειδικές, μειωμένες τιμές για παιδιά και ενήλικες, προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έως τις 30 Απριλίου, με σκοπό να αναδείξει την αξία της έγκαιρης διάγνωσης για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες. Συγκεκριμένα, ο προληπτικός έλεγχος, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, περιλαμβάνει κλινική αλλεργιολογική εκτίμηση και δερματικές δοκιμασίες σε αεροαλλεργιογόνα (skin prick tests σε έως 24 είδη), στην ειδική τιμή των 65 ευρώ. Οι εξετάσεις ισχύουν για όσους καλέσουν και προγραμματίσουν το ραντεβού τους, από τις 09.00 έως τις 15.00, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: τηλ. 210 6862346-7, Παιδιατρικό Κέντρο: τηλ. 210 6862397-339 και Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310 400463 και 464.


34

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

14 - 15 Απριλίου 2018

Auto moto

νέους κινητήρες και εξοπλισμένη σαν… αστακός, η ολοκαίνουρια 4η γενιά του Focus είναι έτοιμη να σταθεί αντάξια των σχεδόν είκοσι ετών ιστορίας της με περισσότερες από 16 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό της. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες της εταιρίας, το νέο μικρομεσαίο διαθέτει 20% πιο στιβαρό πλαίσιο, ενώ η νέα πλατφόρμα επιτρέπει εξοικονόμηση βάρους έως και 88 kg. Εκτός από το μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 53 mm (στα 2.701 mm συνολικά που προδιαθέτει μεγαλύτερους χώρους), το νέο Focus είναι 18 mm μακρύτερο, σχεδόν ίδιο σε πλάτος και 15 mm πιο κοντό σε ύψος (4.378x1.825x1.454 mm). Εκτός από το κλασικό 5θυρο hatch, θα διατίθεται σε wagon, sedan, και μία πιο «περιπετειώδη» έκδοση, την Active, της οποίας το αμάξωμα είναι κατά 30 mm πιο ψηλά από το έδαφος. Στο βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται από ενεργή ανάρτηση, ενεργητικοί εμπρός προβολείς, head-up display και ενεργό cruise control, μέχρι σύστηματα που διευκολύνουν στην οδήγηση στο σκοτάδι και στο αυτόματο παρκάρισμα, μόνο με το πάτημα ενός διακόπτη. Στους κινητήρες βενζίνης ο 1.0 Ecoboost υπάρχει σε τρεις εκδόσεις (με 85 PS, 100 PS και 125 PS), ενώ αμέσως μετά είναι ο επίσης 3κύλινδρος 1.5 Ecoboost με 150 PS και 182 PS (διαθέτει και σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων). Από πλευράς diesel ο 1.5 EcoBlue αποδίδει 95 PS και 120 PS, ενώ στην κορυφή υπάρχει ο 2.0 EcoBlue με 150 PS. Στα αξιοσημείωτα και το νέο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Στην Ελλάδα, το νέο μικρομεσαίο της Ford αναμένεται στα μέσα του καλοκαιριού του 2018, ενώ από του χρόνου αναμένεται η ισχυρότερη έκδοση ST και μια υβριδική. Το 2020, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η χρονιά του κορυφαίου RS.

Μπορεί να πέρασαν έξι ολόκληρα χρόνια από την παρουσίαση της 4ης γενιάς του Clio, αλλά ύστερα και από το τελευταίο facelift παραμένει ένα από τα πιο ικανά supermini

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΑΡΧΕΙΟ

Τech Info ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ, TURBO ΚΑΥΣΙΜΟ: BENZINH ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc): 898 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ [kW(PS)/rpm]: 66(90)/5.000 ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (Nm/rpm): 140/2.500 ΚΙΒΩΤΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΟ 5 ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗ: ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜxΠxΥ (mm): 4.063x1.732x1.448 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm): 2.589 ΒΑΡΟΣ (kg): 1.082 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (l) min/max: 300-1.146 ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (km/h): 180 0-100 km/h: 12,2’’ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (l/100 km) ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ: 5,7/4,1 ΜEΙΚΤΗ: 4,7 ΜΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,5 ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (g/km): 105 ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 14.280 ευρώ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 102,9 ευρώ

ΔΟΚΙΜΗ: RENAULT CLIO 0.9 TCe

Ford Focus Με νέα πλατφόρμα με κωδικό C2,

Σχεδόν αναλλοίωτο

εν χρειάζεται να ψάχνετε διαφορές στην ονομαστική ισχύ, που παρέμεινε ίδια, στον 3κύλινδρο turbo των 898 cc. Στις όποιες αλλαγές του βενζινοκίνητου συνόλου οι μηχανικοί εστίασαν κυρίως στο να είναι πλέον συμβατός με τις προδιαγραφές ρύπων Euro6b, όπως δηλαδή όλη η γκάμα των κινητήρων του. Από την πρώτη φορά που είχαμε δοκιμάσει τον κινητήρα με κωδικό «H4Bt», στο πρωτοεμφανιζόμενο τότε Renault Clio IV, μας είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση η υλοποίηση των μηχανικών. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας από το 900αράκι 3κύλινδρο μοτέρ με το turbo ήταν τέτοια που θύμιζε ως ένα βαθμό καλό ατμοσφαιρικό βενζίνης 1,4 ή και 1,6 λίτρων. Και όλα αυτά, παρότι οι 90 ίπποι και τα 135 Nm ροπής δεν εντυπωσίαζαν θεωρητικά, και η απουσία του νέου, τότε, «φρούτου», του άμεσου ψεκασμού, τον έκανε φαινομενικά να μοιάζει υποδεέστερος τεχνολογικά από άλλες δημιουργίες. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι εκείνη την εποχή ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον κυβισμό έμοιαζε σχεδόν μηδαμινός. Μετά το τελευταίο facelift του Clio, η ιπποδύναμή του παραμένει ίδια, ενώ η μέγιστη ροπή σκαρφάλωσε ελάχιστα, αγγίζοντας πλέον τα 140 Nm στις 2.500 rpm. Ο επαναπρογραμματισμός και το ραφινάρισμα λειτούργησε κυρίως στην αναβάθμιση του μοτέρ ώστε να πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές Euro6b (από Euro5 που ήταν όταν πρωτοεμφανίστηκε). Σύμφωνα με τους Γάλλους, η μέση κατανάλωση είναι στα 4,7 lt/100 km και οι εκπομπές CO2 στα 105 g/km, ενώ διαφορές δεν υπάρχουν και στις επιδόσεις, με το κλασικό 0-100 km/h να παραμένει στα 12,2'' και την τελική να αγγίζει τα 180 km/h. Επιδόσεις ικανοποιητικές με βάση τον κυβισμό του και το ότι έχει να διαχειριστεί 1.082 kg συνολικού βάρους. Στην πράξη, και ιδίως αν έχεις το πρόγραμμα ECO απενεργοποιημένο από το κουμπί πίσω από το μηχανικό κιβώτιο των 5 σχέσεων με τη σωστή κλιμάκωση, η απόκριση στο γκάζι είναι αρκετά άμεση από χαμηλά, και η δύναμη είναι αρκετή χωρίς να υπάρ-

Δ

χουν σημεία που να σε «κρεμάει» ουσιαστικά. Αν δεν φοβηθείς, μάλιστα, με τη διαδρομή του δεξιού πεντάλ, τότε μπορείς να κινηθείς αρκετά σβέλτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν; Ότι ακόμα και υπό πίεση η μέση κατανάλωση δεν ξέφυγε αρκετά πάνω από τα 7 με 8 lt/100 km, όταν σε αντίστοιχες συνθήκες στο προ facelift μοντέλο βλέπαμε νούμερα στον υπολογιστή ταξιδιού της τάξης των 10+ και 11+ lt/100 km. Αν, μάλιστα, έχεις το πρόγραμμα ECO ενεργοποιημένο και το πας στο χαλαρό, είναι εφικτή στην καθημερινότητα μία μέση κατανάλωση από 5 μέχρι 6 lt/100 km. Ελαστικό μοτέρ, με αρκετά ομαλή λειτουργία (ακόμη πιο ραφιναρισμένη) και ευχάριστη χροιά, αποκαλύπτει ελάχιστες φορές την 3κύλινδρη υπόστασή του. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι αποδεικνύεται «λίγο» για το πολύ καλό πλαίσιο του Clio IV με την ανάρτηση που ελέγχει αυστηρά τις κινήσεις του αμαξώματος, και ταυτόχρονα απορροφά σαν «αφρός» τις ανωμαλίες του οδοστρώματος. Επίσης, πλέον ο 3κύλινδρος ανταγωνισμός, στα χίλια κυβικά κυρίως, είναι τόσο μεγάλος που τον κάνουν να δείχνει σε ορισμένες περιπτώσεις υποδεέστερος στην πράξη (στα χαρτιά εννοείται…), ειδικά μόλις ξεπεράσεις τη μεσαία περιοχή του στροφόμετρου. Από την άλλη, αντί για 14.280 ευρώ, αν έχετε τη δυνατότητα να θυσιάσετε επιπλέον 2.000 ευρώ θα σας συστήναμε ανεπιφύλακτα τον 1.2 TCe με τους 120 ίππους, που διαθέτει πιο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού και ολοκληρώνει από κάθε άποψη το γαλλικό supermini χαρίζοντάς του επιδόσεις επιπέδου GTi. Σχεδιαστικά, οι αλλαγές μετά το facelift εντοπίζονται, κυρίως, στους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, εσωτερικά οι χώροι για τέσσερις επιβάτες είναι ικανοποιητικοί, ενώ ο χώρος αποσκευών με τα 300 λίτρα κινείται στο άνω άκρο της κατηγορίας. Εργονομικά λάθη δεν υπάρχουν, σε μία καμπίνα αρκετά ευχάριστη και εύκολη στη χρήση στην καθημερινότητα. Παρά τα 6 χρόνια, λοιπόν, που κουβαλάει στην πλάτη του, το Clio παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία B, ιδίως γι’ αυτούς που θέλουν να χαίρονται και το… οδηγείν.


ΕΚΚΛΗΣΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

35

Σε αναβρασμό Πατριαρχείο και Αρχιεπισκοπή Αμερικής στιγμή σε στιγμή να γίνει και αυτό. «Αν και, μέχρι σήμερα, η Αρχιεπισκοπή δεν έχει ειδοποιηθεί με επίσημη ειδοποίηντάει» σε δημοσίευμα της γραπτά μηνύματα και ό,τι έχει ση, αντιλαμβανόμαστε πως ομογενειακής εφημερίδας σχέση γι' αυτές τις δύο υποθέ- μια άλλη κυβερνητική υπηρεσία προτίθεται να ζητήσει «Εθνικός Κήρυκας», σύμφω- σεις». να με το οποίο και το Ανώτατο Η Αρχιεπισκοπή μιλάει για πληροφορίες αναφορικά με Σώμα Ενόρκων και ο ομο- «ανακριβή σημεία» στο δη- το εθνικό προσκύνημα του σπονδιακός εισαγγελέας μοσίευμα, ωστόσο επιβε- Αγίου Νικολάου. Όπως και με «έχουν κλητεύσει όλα τα έγ- βαιώνει σαφέστατα, ότι την περίπτωση του Γραφείου γραφα και στοιχεία, έντυπα και όντως οι δύο Αρχές διενερ- του Γενικού Εισαγγελέα, βεηλεκτρονικά, συμπεριλαμβα- γούν έρευνες, και προσθέτει βαιώνουμε ότι θα συνεργανομένων και των e-mails και ότι δεν έχει ενημερωθεί επι- σθούμε πλήρως με την έρευtext messages, τηλεφωνικά σήμως, αλλά αναμένει από να», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή. Στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, και στη Νέα Υόρκη στους κύκλους της Ομογένειας επικρατεί μεγάλη ανησυχία, κυρίως στην ενδεχόμενη και απευκταία προοπτική που ο εισαγγελέας φθάσει σε πολύ υψηλά κλιμάκια της Αρχιεπισκοπής. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ανησυχία αυτή εδράζεται στη κοινή εκτίμηση Πατριαρχείου και Ομογένειας ότι στο 93% των περιπτώσεων που παρεμβαίνει ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τη γνωστή από πρόκειται για διαπιαιώνων αποτεστωμένη παρατυπία λεσματικότητα και όχι για διερεύνηση της «φαναριώενδεχόμενης παρατυτικης πολιτικής» επικαλείπίας. ται το ΠατριαρΕπίσης, σύμφωνα και χείο στην περίπάλι με δημοσιογραφιπτωση των δύο κές πληροφορίες, η ΑρΕλλήνων χιεπισκοπή κινείται αξιωματικών. ανεπιτυχώς τις τελευταίες ημέρες προς την της τουρκικής διοίκησης, οι ελπίδες για μειωτέον ότι η συνάντηση διήρκεσε πεκατεύθυνση εξεύρεευόδωση μιας καλύτερης προοπτικής ρίπου 75 λεπτά, και κατά τη διάρκειά της σης κάποιου δανείου είναι ορατές. ο κ. Αμφιλόχιος μετέλαβε τον ανθυπούψους 7,5 με 10 εκατ. Ήδη, ύστερα από πολυήμερες παρα- λογαχό Μητρετώδη και τον λοχία Κούδολαρίων, με υποθήσκηνιακές ενέργειες ο Οικουμενικός κλατζη. κη τα κτίρια της ΑρχιεΠατριάρχης εξασφάλισε την άδεια επιΕπισημαίνεται ότι αρχές της Μεγάπισκοπής στη Νέα σκέψεως για τον μητροπολίτη Αδρια- λης Εβδομάδος δύο ακόμη ιεράρχες, Υόρκη (!), προκειμένουπόλεως, γεγονός που αποκάλυψε από την Ελλάδα αυτή τη φορά, ο μηνου να κλείσει η τρύπα στο πασχαλινό του μήνυμα και ευχήθηκε τροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος στα οικονομικά και να σύντομα να επιστρέψουν σπίτια τους. και Σουφλίου Δαμασκηνός και ο Κασταματήσει η εισαγγεΚατά τον κ. Αμφιλόχιο, οι Μητρετώδης στορίας Σεραφείμ (πνευματικοί ποιμέλική έρευνα. και Κούκλατζης έχουν καλή αντιμετώπι- νες των δύο ανδρών), ζήτησαν με επιΟπωσδήποτε το προση στις φυλακές, συνυπάρχουν στον ίδιο στολή τους από τον Ερντογάν την αποσεχές διάστημα θεωχώρο και αντιμετωπίζουν μαζί την κατά- φυλάκιση των δύο στρατιωτικών για ρείται ιδιαίτερα κρίσιμο σταση. ανθρωπιστικούς λόγους εν όψει της για την εξέλιξη της υπόΈχουν πρόσβαση σε βιβλία και άλλες εορτής του Πάσχα. θεσης. Ο γέρων άγιος δραστηριότητες, επίσης. Ο μητροπολίτης Επίσης και ο Πατριάρχης ΑλεξανΑμερικής είναι ένας ιδιΑδριανουπόλεως, ο οποίος έχει στενές δρείας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυαιτέρου κύρους ιεράρσχέσεις κυρίως με την οικογένεια Κού- μος ευχήθηκαν για τη σύντομη αποχης με πολυετή υπηρεκλατζη, είπε ότι είναι εντυπωσιασμένος φυλάκισή τους στα πασχαλινά τους σία στην Ορθόδοξη Εκαπό τη συγκρότηση και την καλλιέργεια μηνύματα, ενώ όλες οι Μητροπόλεις κλησία, ενώ η Αρχιεπιτων δύο νεαρών. σκοπή που διαποιμένει στις δεήσεις τους στη διάρκεια των Εξέφρασε, δε, την αισιοδοξία του ότι η Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος είναι το «πετράδι του περιπέτεια θα λήξει σύντομα και δεν θα ανέγνωσαν ειδική ευχή «επί τη διασώστέμματος» στον Οικουχρειαστεί να ξαναπάει στις φυλακές. Ση- σει» των δύο κρατουμένων. μενικό Θρόνο.

,,

Ο Άγιος Νικόλαος στο Σημείο Μηδέν, ο οποίος αποτέλεσε την αφορμή για την εισαγγελική έρευνα.

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχετικά με την έρευνα που διενεργεί το Ανώτατο Σώμα Ενόρκων (Grand Jury) στα οικονομικά του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν (Grand Zero), και ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας Νέας Υόρκης, στα οικονομικά της Αρχιεπισκοπής. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής με ανακοίνωση Τύπου «απα-

Κρίσιμο το αμέσως προσεχές διάστημα για τις εξελίξεις στη Νέα Υόρκη

Δ√ ¶∞Δƒπ∞ƒÃ∂π√ ∞¶√º∂À°∂π ¡∞ ∂ª¶§∞∫∂π ™∂ ¢π∞∫ƒ∞Δπ∫√ ∑∏Δ∏ª∞

¶·ÏÈοÚÈ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο οÙÂÚÁ· ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ήγα να δώσω κουράγιο, αλλά με τη στάση τους αναπτέρωσαν το δικό μου ηθικό Παναγιώτατε», ήταν τα πρώτα λόγια του μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιου Στεργίου όταν μπήκε στο γραφείο του Πατριάρχη, Δευτέρα της Διακαινησίμου. Την προηγουμένη, ανήμερα του Πάσχα και κατ' εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Αρχοντώνη, είχε επισκεφθεί τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη. Στο διάστημα του ενός μηνός που μεσολάβησε μέχρι την επίσκεψη ιεράρχη του ΠαΑμφιλόχιος: «Αντί να τριαρχείου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πήδώσω, πήρα κουράγιο από ραν φωτιά» από αρνητικά σχόλια για την απουσία τους δύο αξιωματικούς» –όπως καταλόγιζαν– του κ.κ. Βαρθολομαίου από «το δράμα των παιστρατιωτικών, όπως άλλωστε και αυτό διών μας». της κράτησης του Αμερικανού προτεΔυστυχώς, τα σχόλια αυτά, αλλά και στάντη ιερέα, έχει δύο όψεις: την ανθρωορισμένα δημοσιεύματα που αναπαρή- πιστική και τη διακρατική. γαγαν τις δηλώσεις Βαρθολομαίου Στη διακρατική πτυχή μεταξύ Ελλάυπέρ ευοδώσεως των ενεργειών της δος και Τουρκίας, μια παρέμβαση του Τουρκίας στο Αφρίν, δεν είναι τυχαία, και Πατριαρχείου μόνο ζημία μπορεί να προφανώς υποκινούνται από αντιπα- κάνει. Αντίθετα, στο ανθρωπιστικό τριαρχικούς κύκλους που δραστηριο- κομμάτι η δύναμη του Πατριαρχείου ποιούνται κυρίως στην Ελλάδα. Κύκλοι πολλαπλασιάζεται ως οικουμενικού του Πατριαρχείου τα χαρακτήρισαν ως θρησκευτικού θεσμού. «πισώπλατα μαχαιρώματα»... Όπως παρεμβαίνει και παρακολουθεί Σύμφωνα με ανώτατους αξιωματού- από κοντά περιπτώσεις κράτησης ορθοχους του Φαναρίου που μίλησαν στη δόξων Ρώσων, Ρουμάνων και Βουλγά«ΒτΚ», το Πατριαρχείο γνωρίζει καλύτε- ρων, γεγονός που εκτιμήθηκε και από ρα από όλους το πώς ασκείται, και, κυ- τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, έτσι και στην ρίως, το πώς καρποφορεί μια πολιτική περίπτωση των δύο Ελλήνων με το αυξημένο αυτό συμβολικό κύρος και τον έναντι των Τούρκων. Το πρόβλημα της κράτησης των δύο σεβασμό προς αυτό από το βαθύ κράτος

«Π


36

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Σκύλος έσωσε παιδί από φωτιά στην Ξάνθη!

Στάχτη και αποκαΐδια το σπιτάκι.

Ένας ατρόμητος σκυλάκος μπήκε από το παράθυρο σε φλεγόμενη μονοκατοικία, ανήμερα το Πάσχα, στο συνοικισμό της Ρέμβης στην Ξάνθη, και ξύπνησε τη μικρή εγγονή της οικογένειας που κοιμόταν γλιτώνοντάς τη από βέβαιο πνιγμό από τις αναθυμιάσεις. Ήδη, άνθρωπος του μητροπολίτη Ξάνθης Παντελεήμονα επισκέφθηκε την τετραμελή οικογένεια που κατοικούσε στο σπίτι αυτό, και όταν είδε τι είχε απομείνει μετά την πυρκαγιά υποσχέθηκε να τους στηρίξει. Στο σπιτάκι κατοικούσε μια τετραμελής οικογένεια που ζει με μια σύνταξη 300 ευρώ το μήνα

(μάνα, κόρη με ειδικές ανάγκες, η εγγονή της και ένας πατριός, επίσης φτωχός άνθρωπος). Η πυρκαγιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα, και το παλαιό κτίριο, που ήταν όλο ξύλα, κάηκε μέσα σε λίγα λεπτά σαν λαμπάδα, καθώς το νερό που αρχικά έριξαν με ένα λάστιχο οι γείτονες, αντί να σβήσει τη φωτιά, τη φούντωσε περισσότερο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και το διπλανό σπίτι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την ώρα της πυρκαγιάς στον επάνω όροφο βρισκόταν το ζευγάρι ηλικιωμένων (μάνα και πατριός), ενώ η κόρη μαγείρευε και στο ισόγειο κοιμόταν η 11χρονη εγγονή

της παθούσης. Ήταν αδύνατον να μπει κάποιος να την ξυπνήσει, αφού η φωτιά εξαπλωνόταν με τρομερή ταχύτητα και οι καπνοί ήταν ιδιαίτερα πυκνοί. Ωστόσο, εκεί ο Θεός έκανε το «θαύμα» του αφού ο σκύλος που ήταν στην αυλή και τον άφησαν ελεύθερο από το σπιτάκι του για να μην καεί, δεν λογάριασε τον κίνδυνο και μπήκε στο δωματιάκι σπάζοντας το τζάμι του παραθύρου! Και εκεί με έντονα γαβγίσματα ξύπνησε το παιδάκι, που κατόρθωσε με τον τρόπο αυτό να διαφύγει, να βγει στο δρόμο και να σωθεί!

™Δ∞ ∞ª¶∂§π∞ ∞ªª√Δ√¶√À √§√π ª∞∑π √π ∫∞Δ√π∫√π °§∂¡Δ√À¡ !

√ «§¿˙·ÚÔ˜» „‹ÓÂÈ ·ÚÓÈ¿ Î·È ÎÂÚÓ¿ άσχα της άνοιξης, της Ανάστασης και της νίκης της ζωής επί του θανάτου δεν μπορεί παρά να είναι και νίκη της ευημερίας επί της φτώχειας, της περιθωριοποίησης και της μοναξιάς. Ειδικά στις μικρές αγροτικές και παραδοσιακές Κοινότητες της Ηπείρου, όπου η συντροφικότητα, το αντάμωμα και η κοινή δράση είναι όρος επιβίωσης, τόσο από τις αντίξοες καιρικές και οικονομικές συνθήκες όσο και από τους ποικίλους εχθρούς. Έτσι, σε ένα νέο χωριό στα βόρεια της Άρτας, που έχει όμως ισχυρές παραδόσεις, καθώς οι κάτοικοί του έχουν μετακινηθεί εκεί από πιο Στην τοποθεσία «Η Σπηλιά του Δράκου» βρίσκεται το βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. σκληροτράχηλα μέρη, στα Αμπέλια Από εκεί ξεκινά το γλέντι, με 24 παραδοσιακά τραγούδια. Αμμοτόπου, κάθε Δευτέρα της Λαμπρής, μαζί με νού ρυθμού από την εποχή του Δε- λαμβάνουν οι υπόλοιποι. Κατά τον Κοινωνικό οβελιστήριο το παραδοσιακό «Καγκεσποτάτου της Ηπείρου), από τον τρόπο που γινόταν και ο Χορός στην λάρι», έναν ομαδικό χο«Λάζαρο». αρχαία τραγωδία. Εξάλλου, η Ήπειμε αρνιά και χορούς ρό με πολυφωνικό τραΛέγοντας δηλαδή τα παραδοσια- ρος των δύο μαντείων (Δωδώνης, και Δευτέρα του Πάσχα γούδι χωρίς όργανα, κά 24 τραγούδια την Παρασκευή το Νεκρομαντείο), των Μολοσσών και βράδυ προ του Λαζάρου, όταν επι- των Σελλών ή Ελλών, των Δωριέων, προσφέρεται σε όλους σκέπτονται τα σπίτια του χωριού για κρατά άσβεστη την παράδοση. του επισκέπτες, ντόπιους και περιηγητές, αρνί σούβλας τα άλλα χρειαζούμενα για το γλέντι τις ευχές με… παραδοσιακές νότες. Όπως και η αποκοπή του τελευΤο «Καγκελάρι» στην πλατεία της ταίου φωνήεντος από τις λέξεις, ασυεντελώς δωρεάν. Και όλοι μαζί τα εξασφάλισε ο οικείος πολιτιστικός διασκεδάζουν στην πλατεία του χω- σύλλογος «Η Αγία Παρασκευή» εκκλησίας ξεκινά λίγο μετά τη Θεία νέχεια της δωρικής διαλέκτου είναι. (σ.σ.: καθώς έξω από το χωριό, στη Λειτουργία και αφορά σε πάνω από Ακόμη και η παροιμία «να ξεχωρίριού μέχρι αργά το απόγευμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα χρήμα- θέση «Σπηλιά του Δράκου», βρίσκε- 20 παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία σουμε την Έρα από το σιτάρι» (και όχι τα για τα αρνιά, το κρασί, τα αυγά και ται το ομώνυμο εκκλησάκι βυζαντι- λένε οι πρώτοι του χορού και επανα- Ήρα), κατά πως την έλεγαν οι Δωριείς τη θεά-σύζυγο του Δία τη λένε ακόμη στην Ήπειρο… Το τραγούδι συνήθως ξεκινά με τη φράση «Συντάζονταν μαζεύονταν στην εκκλησιάς την μάντρα…», και σε Μια σπάνια περίπτωση εκταφής νε- κρός! Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του τίας). Η για οποιοδήποτε λόγο και πολλές περιπτώσεις εξιστορεί τα κακρού από τα δημοτικά Κοιμητήρια Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη απευ- αιτία μεταφορά ή εκταφή των νετορθώματα των κλεφτών (Τουρκοτου Φιλύρου Θεσσαλονίκης καλεί- θύνθηκαν στο γραφείο του εισαγ- κρών προ της τριετίας, ενεργείται κρατία), το σημαντικό ρόλο της γυναίται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πυ- γελέα Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, μόνον κατόπιν της σχετικής άδειας κας και ως πολεμίστριας στους απελαίας – Χορτιάτη. Το ζήτημα συν- καθώς το πρόβλημα, εκτός από του εισαγγελέως». Έτσι, το στοίχηδέεται με την επιθυμία συγγενών πρακτικό, είναι και νομικό. Σύμφω- μα τώρα των αρμοδίων υπηρεσιών λευθερωτικούς αγώνες, λόγια ελέγενός νεκρού που έχει ταφεί εδώ και να με την κείμενη νομοθεσία και του δήμου είναι να γίνει η εκταφή χου του βασιλιά («Φρόνιμος που είκαιρό στον Φίλυρο, να μεταφέ- ανάλογα με τον κανονισμό των δη- χωρίς «να ενοχληθεί ο υπερκείμεσαι βασιλιά και άσχημα λόγια λέρουν τα οστά σε οικογενειακό τά- μοτικών κοιμητηρίων, «η ανακομι- νος νεκρός»! Όλα, δε, θα γίνουν γεις…»), αλλά και για την εργατιά («.. ο φο. Η επιθυμία τους, όμως, αυτή, δή των οστών των νεκρών που υπό τη συνεχή ενημέρωση του ειήλιος αντραλεύτηκε και αργεί να βασκοντάφτει στο γεγονός ότι πάνω έχουν ταφεί στα δημοτικά νεκροτα- σαγγελέα Υπηρεσίας προκειμένου σιλέψει. Τον καταργείται η εργατιά και από τον συγκεκριμένο νεκρό έχει φεία, ενεργείται μετά την παρέλευ- να τηρηθεί στο ακέραιο το γράμμα μια μικροπαντρεμένη…»). ταφεί εκ παραδρομής άλλος νε- ση τριετίας από την ταφή (ή τετραε- του νόμου. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

Π

Θεσσαλονίκη: έθαψαν νεκρό πάνω από άλλον νεκρό!

Ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση δήμων και Περιφερειών Συμπληρώνεται το «παζλ» των ψηφιακών οργανογραμμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 87 σήμοι και 9 Περιφέρειες έχουν επικαιροποιήσει τους Οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας τους αναρτώντας τους στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της κινητικότητας. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιοποίηση του οργανογράμματος είναι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός δημόσιου φορέα για να υποδέχεται προσωπικό όχι μόνο μέσω του νέου ενιαίου συστήματος μετατάξεων, αλλά και από προσλήψεις. Οι 87 δήμοι με αναρτημένα ψηφιακά οργανογράμματα είναι οι: Δήμος Αγ. Βασιλείου, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αγρινίου, Αιγάλεω, Αίγινας, Ακτίου, Αλεξάνδρειας, Αμυνταίου, Αργιθέας, Άργους Ορεστικού, Αριστοτέλη, Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχανών, Αστυπάλαιας, Βέλου, Βύρωνος, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δέλτα, Δεσκάτης, Διδυμοτείχου, Δομοκού, Εορδαίας, Ερυμάνθου, Ζακύνθου, Ζαχάρως, Ηγουμενίτσας, Ηλίδας, Θέρμου, Θεσσαλονίκης, Ιάσμου, Ιεράπετρας, Τα οργανογράμματα Μεσολογγίου, Ιθάγια μετατάξεις κης, Ιστιαίας, Καλακαι προσλήψεις μαριάς, Καλυμνίων, Κάσου, Κασσάν- θα είναι έτοιμα εντός δρας, Κατερίνης, του καλοκαιριού Τζουμέρκων, Κερκύρας, Κιλκίς, Κόνιτσας, Κρωπίας, Κω, Λαμιέων, Λήμνου, Λοκρών, Μαρωνείας, Μεγαρέων, Μεγίστης, Μεταμορφώσεως, Μονεμβασίας, Μουζακίου, Μύκης, Μυλοποτάμου, Ναυπακτίας, Προποντίδας, Νέας Φιλαδελφείας, Νεστορίου, Νικαίας, Σκουφά, Νισύρου, Ξάνθης, Ξηρομερίου, Λασιθίου, Πάτμου, Μελά, Πειραιώς, Πηνειού, Πολυγύρου, Ρόδου, Σαμοθράκης, Σερβίων, Σιθωνίας, Σκιάθου, Σοφάδων, Στυλίδας, Σύμης, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρκαδώνας, Φιλιατών, Φλώρινας, Χαλκηδόνος, Χερσονήσου και Ωρωπού. Οι 9 Περιφέρειες είναι: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

Μένω

Eπιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

37

Έργα βελτίωσης στο Νοσοκομείο Χίου

Ελλάδα Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Εκσυγχρονίζεται το «Σκυλίτσειο».

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση των έργων βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.448.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.200.000 ευρώ για τις κτιριακές υποδομές και 248.000 ευρώ για τις προμήθειες. Τα έργα αφο-

ρούν στην στατική ενίσχυση, επισκευή, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των Κτιρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, με στόχο την αξιοποίησή τους για την κάλυψη αναγκών στέγασης κλινικών του Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες στατικής ενίσχυσης των κτιρίων, επισκευή στέγης, εσωτερικές βελτιώσεις, επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις, αντικατάσταση

κουφωμάτων, θερμομόνωση κελύφους, εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, δίκτυα ιατρικών αερίων, καθώς και εγκαταστάσεις θέρμανσης κλιματισμού. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων χώρων, ώστε να είναι εφικτή η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

«£√§√ Δ√¶π√» ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π √ Ã√¡√™ ∫∞Δ∞£∂™∏™ Δ√À

«°ÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜» Ô Ó¤Ô˜ «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ολό τοπίο» παραμένει ο νέος «Καλλικράτης», καθώς το αρΒολιδοσκοπώντας κινείται μόδιο υπουργείο Εσωτερικών δείχνει αναποφάσιστο όχι μότο υπουργείο Εσωτερικών νο για τα ουσιώδη, αλλά ακόμα και για το χρόνο ανακοίνωσής του. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ίσως αυτό γίνει στο επικείμενο κοινό συνέδριο χωρίς να ανοίγει ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ (δήμων με Περιφέρειες), ενώ κάποιοι άλλοι μιλούν ακόμα και για τον Μάιο. ακόμα τα χαρτιά του... Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το υπουργείο Εσωτερικών θα εισηγηθεί στο τελικό νομοσχέδιο να μην υπάρχει διάταξη για όριο στη θητεία των αιρετών. Επισημαίνεται ότι αρχικά είχε κατέβει η πρόταση για όριο στη θητεία, δύο για την πενταετία και τρεις για την τετραεΕν αναμονή ανακοινώσεων με την άδεια του Μαξίμου. τία. Αντ' αυτού το υπουργείο θα εισηγηθεί το θέμα των ορίων στη θητεία των αιρετών να συζητηθεί στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και σε όσα εξετασθούν για όλο το πολιτικό μό. Ο ποταμός Λάδωνας μπορεί να θεωρείΣυγκλονίζει ο θάνατος της 40χρονης άτυΟ ποταμός Λάδωνας προσωπικό. ται από τους πιο δύσκολους στην Ελλάδα, χης μητέρας που έχασε τη ζωή της ενώ έκανε στα Καλάβρυτα θεωρείται Για να αποφύγει τις αντιδράσεις από προσφέρεται όμως και για αρχάριους. ράφτινγκ-κατάβαση στον ποταμό Λάδωνα τους αιρετούς το υπουργείο ΕσωτεριΗ κατάβαση, άλλωστε, γίνεται πάντα με από τα Φιλέικα Καλύβια προς την ομώνυιδανικός για αρχάριους κών προσανατολίζεται στην αποδοχή συνοδούς έμπειρους οδηγούς- εκπαιδευμη λίμνη στην περιοχή Καλαβρύτων πενταετούς θητείας για δημάρχους τές, και, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιοΑχαΐας, το Μεγάλο Σάββατο. Σε ένα σημείο και περιφερειάρχες παρά το γεγονός ενδιάμεσα της διαδρομής η βάρκα ανετράπη σύνορα Αχαΐας – Αρκαδίας θεωρείται ιδανι- γραφικές πληροφορίες, όπως προκύπτει και ότι ενδέχεται να κατεβάσει πρόταση για και τα έξι άτομα βρέθηκαν στο νερό. Η άτυχη κή για αρχαρίους. Η διάρκεια της διαδρομής από δηλώσεις του πατέρα της αδικοχαμένης 4ετή θητεία! Το υπουργείο Εσωτερι40χρονη παρασύρθηκε από τα ορμητικά νε- είναι περίπου 1,5 ώρα, ανάλογα με τη μητέρας, υπήρξε συνοδός στη βάρκα που κών ποντάρει πολλά στο παζάρι για την ρά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο στάθμη του νερού, και, σύμφωνα με τους ανετράπη. Στο σημείο της τραγωδίας, έσπευαπόσυρση μιας τέτοιας πρότασης. κάτω από κορμούς δένδρων. Τα δύο ανήλι- τουριστικούς οδηγούς της περιοχής, μπο- σαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, η Όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα του κα παιδιά της, ηλικίας 15 και 8 ετών, που βρί- ρούν να συμμετέχουν ακόμα και παιδιά Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων και εκλογικού συστήματος, όπως αναφέσκονταν μαζί της στη βάρκα που αναποδογύ- από 6 ετών ανάλογα τις συνθήκες και την περιπολικό του τμήματος Κλειτορίας, η Πολιρει και το έγκριτο site «aftodioikisi.gr», τική Προστασία του Δήμου Καλαβρύτων και ρισε στον παγωμένο και ορμητικό ποταμό, εποχή. Ο Λάδωνας είναι παραπόταμος του η απλή και «ανόθευτη» αναλογική δεν γνωρίζουν ότι η μητέρα τους πέθανε, Αλφειού. Πηγάζει από τα Αροάνια (Όρη άτομα που γνώριζαν την περιοχή. ΠροανάΣυγκλονίζει ο θάνατος της Χελμού), διασχίζει το Νομό Αχαΐας, και στο είναι το πιο επικρατές σενάριο, με το κριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το ενώ βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από αυτό 40χρονης. υπουργείο, ωστόσο, να δείχνει διατεπου έζησαν. Η συγκεκριμένη διαδρομή στα Νομό Αρκαδίας εκβάλλει στον Αλφειό ποτα- Α.Τ. Κλειτορίας. θειμένο, προκειμένου να μειώσει τις αντιδράσεις των αιρετών, να τη «νοθεύσει» υιοθετώντας κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης πλαφόν από 2% έως και 8% (σ.σ.: θα είναι αντιστρόφως Η μελέτη για την κατοχύρωση του Κρήτης». Ο σκοπός και παράλληλα η αποκλειστικότητα στα διοικητικά όρια ανάλογο με τον αριθμό των δημοτικών «Αρνιού Κρήτης» ως Προϊόν Προστα- σπουδαιότητα, της καταχώρησης με των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήσυμβούλων, δηλαδή, χαμηλό στους τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης την ένδειξη ΠΟΠ για το «Αρνί Κρήτης» των της Κρήτης. Η κατοχύρωση αυτή, μεγάλους δήμους και υψηλό στους μιπαρουσιάστηκε σε σύσκεψη που συ- είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρα- θα είναι επιπλέον «μία σφραγίδα», που κρούς). νεκλήθη στην Περιφέρεια Κρήτης. κτηριστικών του, τα οποία απορρέουν θα προσδώσει αναγνωρισιμότητα και, Τέλος, στις προτάσεις θα περιλαμβάΣύμφωνα με την ενημέρωση ολοκλη- τόσο από τη μοναδικότητα της κρητικής ταυτόχρονα, υπεραξία στο μοναδικό νεται η αποσύνδεση των αυτοδιοικηρώθηκε η διαδικασία σύνταξης του υπαίθρου όσο και από την τεχνογνω- αυτό προϊόν του νησιού. τικών εκλογών από τις ευρωεκλογές Για την πορεία των προσπαθειών φακέλου και ακολουθεί η υποβολή σία που έχει παραχθεί από την ενασχόκαι η διεξαγωγή τους την δεύτερη Κυτου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ- ληση των Κρητικών με την κτηνοτρο- ενημέρωσαν εκπροσώπους του Τύριακή του Οκτωβρίου (α΄γύρος), και που οι αντιπεριφερειάρχες Πρωτογενή ξης και Τροφίμων, ενώ το επόμενο φία, που έχει τις ρίζες της στη Μινωική την τρίτη Κυριακή, εφόσον χρειαστεί, β΄ Τομέα Μανόλης Χνάρης και Περιβάλδιάστημα θα ακολουθήσουν οι ανά- εποχή. γύρος, καθώς, όπως και σήμερα, για την Η γεωγραφική ζώνη όπου παράγε- λοντος – Χωροταξίας – Ενέργειας Νί- Μετά το λάδι και τη φέτα, λογες διαδικασίες για την κατοχύεκλογή δημάρχου ή περιφερειάρχη θα ρωση ως ΠΟΠ και για το «Κατσίκι ται το «Αρνί Κρήτης» οριοθετείται κατ’ κος Καλογερής. απαιτείται το 50%+1. και τα ερίφια!

«Θ

Το ράφτινγκ είναι άθλημα, όχι διασκέδαση...

Αρνιά και κατσίκια Κρήτης με σφραγίδα ΠΟΠ!


38

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Ζωή Παπαδοπούλου Με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Με τον Γιάννη Πάριο.

Με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τη Λίνα Νικολακοπούλου συνεργάστηκαν στον καινούργιο της δίσκο.

«Να ακούς πρώτα τη δική σου αλήθεια»

,,

«Είναι πολλές οι σημαντικές στιγμές στην πορεία μου, αλλά νιώθω ορόσημο τη γνωριμία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου»

«Ζω μέσα στη μουσική, το όνειρό μου πραγματοποιήθηκε» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

Γ

εννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, γρήγορα έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι. Με σπουδές στη Βυζαντινή Μουσική και με μια σπάνια φωνή που μπορεί να τραγουδήσει όλα τα είδη, έχει εμφανιστεί στο πλευρό των μεγαλύτερων καλλιτεχνών. Αγαπητή και χαμηλών τόνων λατρεύει τη δουλειά της, και πάνω στη σκηνή δίνει τον καλύτερο εαυτό της ξεδιπλώνοντας το πηγαίο ταλέντο της. To χειμώνα που πέρασε, κυκλοφόρησε και το καινούργιο της άλμπουμ σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου «Να 'ρχεται η άνοιξη», ενώ λόγω μεγάλης επιτυχίας συνεχίζονται οι εμφανίσεις της, στο πλευρό του μοναδικού Γιάννη Πάριου, στο «Baraonda», και μετά το Πάσχα. Καλωσορίζουμε την Ζωή Παπαδοπούλου! Ζωή, μιλήστε μας για τα παιδικά σας χρόνια και πότε άρχισε να σας ενδιαφέρει η Μουσική; «Η Μουσική υπήρχε πολύ έντονα μέσα στην οικογένεια, η μητέρα σπούδασε ακορντεόν και πιάνο, οι αδελφές μου πιάνο και κιθάρα, και εγώ από μικρή ένιωθα υπέροχα όταν τραγουδούσα… Όμορφα παιδικά χρόνια, ανέμελα, οικογένεια δεμένη, οι αναμνήσεις απόλυτα συνυφασμένες με μαζώξεις και γλέντια στο σπίτι, με μουσικές και τραγούδια…». Ποιος επηρέασε περισσότερο τη ζωή σας; «Η οικογένειά μου συνολικά, ο πατέρας μου με την απόλυτη αγάπη και προστασία, η μητέρα με το χαμόγελο-όπλο σε κάθε δυσκολία στήριγμα, οι αδελφές μου με την υποστήριξη και την πίστη τους σε εμένα..!». Η δουλειά σας, σας αντάμειψε; Σας έδωσε αυτά που προσδοκούσατε; «Είναι αρρώστια τα τραγούδια, όπως πολύ σοφά έχει πει ο Μάνος Ελευθερίου, σε βάζουν σε μία διαδικασία συνεχώς να ανακαλύπτεις και άλλες πτυχές του εαυτού σου, αλλά αν προσδοκάς πολλά περισσότερα από αυτά που σου δίνουν, ίσως να κάνεις λάθος… Η Μουσική και το Τραγούδι ήταν πάντα

εκεί για εμένα, και αυτό ήταν και είναι η υψηλότερη προσδοκία που έχω …». Το ξεκίνημά σας ήταν δύσκολο; Ποιος συνθέτης σάς εμπιστεύτηκε για να πείτε δικά του τραγούδια; «Ξεκίνησα σχεδόν μαγικά, στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στον σπουδαίο Μανώλη Ρασούλη, και ύστερα ήρθαν οι επόμενες καρμικές συναντήσεις στη ζωή μου, οπότε τον Ρασούλη πέραν της αγάπης που του έχω, λόγω του έργου και της προσωπικότητάς του, τον θεωρώ και “μάγο”, γιατί από εκείνον και μετά συνέβησαν όλα». Τα συναισθήματά σας την πρώτη φορά που τραγουδήσατε μπροστά σε κοινό; «Αγωνία, τρέμουλο, χαρά και συγκίνηση..!». Είστε μια καταξιωμένη, αγαπητή και ταλαντούχα καλλιτέχνις με πολλές επιτυχίες. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που καθόρισε την περαιτέρω πορεία σας; «Το ντουέτο μου με τη Χαρούλα Αλεξίου, το “ΑΧ ΚΑΙ ΝΑ Σ' ΕΙΧΑ ΕΔΩ’’, από τον πρώτο μου δίσκο, σε παραγωγή της ίδιας, και σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μίχα». Φιλίες έχετε από το χώρο σας; «Ναι, νιώθω ευγνώμων, γιατί κατάφερα να κρατήσω δυνατές και ουσιαστικές φιλίες με ανθρώπους του χώρου». Με τι κανόνα πορεύεστε στη ζωή σας; «Να είσαι πάντα ο εαυτός σου και να ακούς πρώτα τη δική σου αλήθεια και ύστερα όλων των άλλων…». Οι δυσκολίες που περάσατε σας έκαναν πιο δυνατό άνθρωπο; Πάνω στη σκηνή τα ξεχνάτε όλα; Είναι βάλσαμο το τραγούδι; «Είναι φάρμακο, κινητήρια δύναμη. Όλα μπόρεσα να τα λειάνω, ζώντας μέσα στη Μουσική. Σε εξυψώνει, σε βοηθάει να νιώσεις, για τρία λεπτά, χρήσιμος, αναμεταδότης συναισθημάτων έντονων, μεγάλων». Ποια στιγμή στην καριέρα σας θεωρείτε ορόσημο; Ή δεν έχει έρθει ακόμη;

«Είναι πολλές οι σημαντικές στιγμές στην πορεία μου, αλλά νιώθω ορόσημο τη γνωριμία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου». Πιστεύετε ότι τα talent shows μπορούν να ωθήσουν την καριέρα ενός ταλαντούχου παιδιού; «Για ένα χρονικό διάστημα, ίσως και ναι. Το θέμα, πάντα για εμένα, είναι πόσο σοβαρά και ουσιαστικά αντιμετωπίζεις τη σχέση σου με το Τραγούδι και τη Μουσική». Τι εκφράζει η Μουσική για εσάς; Χαρά, λύπη, δημιουργία, ευτυχία; «Όλα αυτά μαζί, και άλλα τόσα! Είναι η ίδια η ζωή, η οποία περιλαμβάνει μία τεράστια γκάμα συναισθημάτων και στιγμών». Περνάμε κρίση, όμως οι συναυλίες και οι Μουσικές Σκηνές γεμίζουν κόσμο. Πώς το εξηγείτε; «Είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι ο Έλληνας έχει ανάγκη να είναι κοντά στην ψυχή του, κοντά στο συναίσθημά του, η ζωή του είναι συνδεδεμένη με την έκφραση μέσω της Μουσικής, η οποία τον βοηθάει να ξεχάσει και να ξεχαστεί». Αγαπημένος σας στίχος; Αγαπημένο τραγούδι; «“Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου, σε γνωρίζει ο πόνος κι έρχεται κοντά σου, ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο’’. Τραγούδι: “Το μινοράκι…”». Τι στερηθήκατε και τι κερδίσατε για να φτάσετε έως… εδώ; «Αν δεν στερηθείς πώς θα νιώσεις ότι είσαι στο σωστό δρόμο; Ό,τι και αν στερήθηκα προς στιγμήν, το κέρδισα λίγο αργότερα, μέσα από τη συνεχόμενή μου πορεία όλα αυτά τα χρόνια στο τραγούδι». Σε ποιον χρωστάτε ευγνωμοσύνη και ποιον εμπιστεύεστε; «Στην οικογένειά μου, γιατί ήταν και είναι άδολα εκεί για εμένα, βράχος, δύναμη και ελπίδα». Η νέα σας δισκογραφική δουλειά;

«¡· 'Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË» Ì ÙË ∑ˆ‹… Η Ζωή Παπαδοπούλου, Θεσσαλονικιά και σπουδαγμένη, υπήρξε η ανακάλυψη του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος το 2002 την έφερε στην Αθήνα. Η Χάρις Αλεξίου της άνοιξε την πόρτα της δισκογραφίας και έγινε παραγωγός του πρώτου της δίσκου «Κρύσταλλα Κόκκινα Φιλιά», χαρίζοντάς της και το ομώνυμο τραγούδι του δεύτερου «Τατουάζ». Η νέα δισκογραφική της δουλειά, σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου & στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, με τίτλο «Να ‘ρχεται η άνοιξη», περιέχει δέκα άμεσα, λαϊκά τραγούδια γραμμένα για τη φωνή της Ζωής. Τη συνοδεύουν: πιάνο Ευαγγελία Μαυρίδου, μπάσο Πέτρος Σταμέλος, μπουζούκι Γιώργος Καραγιάννης, κρουστά Τάκης Βασιλείου, κιθάρα Δημήτρης Παπαλάμπρου.

«“Να 'ρχεται η άνοιξη’’. Πόσο χαίρομαι και για τον τίτλο της! Σου δίνει δύναμη μόλις διαβάσεις αυτήν τη φράση. Δύο δημιουργοί, οι οποίοι έγραψαν και γράφουν ιστορία στη μουσική σκηνή της Ελλάδας, σπουδαίοι, αληθινοί, συναντήθηκαν ύστερα από 20 χρόνια, από τις επιτυχίες που είχαν μοιραστεί με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, για να γράψουν τραγούδια για τη δική μου φωνή. Δέκα λαϊκά τραγούδια, καθαρά, άμεσα, αυθεντικά, σημερινά, έντιμος και όμορφος δίσκος. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που έδειξαν σε εμένα!». Η συνεργασία σας με τον Γιάννη Πάριο; Τα συναισθήματά σας όταν σας πρότεινε να συνεργαστείτε; «Δεν μπορώ να περιγράψω όλα όσα βιώνω και νιώθω τραγουδώντας με τον Γιάννη Πάριο. Ανήκει στους ερμηνευτές που μελέτησα και μελετάω. Το ρεπερτόριό του ήταν άκουσμά μου, στο οποίο πάντα ανατρέχω προκειμένου να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάω. Ένας μεγάλος ερμηνευτής, σοβαρός καλλιτέχνης δοσμένος στην τέχνη του, παράδειγμα προς μίμηση». Το πρόγραμμά σας στο ΒΑRΑΟΝDΑ θα συνεχιστεί μέχρι πότε, και τι καινούργιο θα ακούσουμε μετά την παράταση που πήρε; «Είναι μοναδικό αυτό που ζούμε από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι παραστάσεις μας στον όμορφο και ζεστό αυτόν χώρο. Ο κόσμος έρχεται και ξαναέρχεται, και θα ξαναέρχεται, μια που συνεχίζουμε σίγουρα για όλο τον Απρίλιο, ίσως και Μάιο». Ο Γιάννης Πάριος είναι αναντικατάστατος, μοναδικός! Τι θα μας λέγατε για τον Γιάννη σαν άνθρωπο; Είναι ψυχούλα… «Είναι ένας όμορφος άνθρωπος, ζεστός, ειλικρινής, γενναιόδωρος, μοιράζεται τη χαρά του και την αγάπη του, είναι ιδιαιτέρως τιμητικό για εμένα που τον συνάντησα και τον γνώρισα!». Ένα απραγματοποίητο όνειρό σας; «Ζω μέσα στη Μουσική, το όνειρό μου πραγματοποιήθηκε».


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

H σύζυγός του Χαρίκλεια, 1971 – Ακρυλικό σε καμβά. Ιδιωτική συλλογή.

Δικτατορία, 1969. Ακρυλικό σε καμβά. Ιδιωτική συλλογή.

Άσπρο Καπέλο, 1972. Λάδι σε καμβά. Συλλογή Alpha Bank.

Στην Άνδρο ο Δημήτρης Μυταράς Αντιφατικά στοιχεία με έντονα χρώματα στην πολύ ενδιαφέρουσα Έκθεση «Από το σύγχρονο στο διαχρονικό», που θα γίνει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του κυκλαδίτικου νησιού Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή θα παρουσιάσει, από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα στον καταξιωμένο, πολυσχιδή και ιδιαίτερα αγαπητό δημιουργό Δημήτρη Μυταρά. Κύριο χαρακτηριστικό της ζωγραφικής του καλλιτέχνη είναι η συνύπαρξη αντιφατικών δεδομένων τα οποία επιδέξια διαπλέκονται δημιουργώντας την παραδοξότητα που διατρέχει τη γόνιμη και δημιουργική του πορεία. Η ποίηση συνεκφράζεται με τη βία, ο λυρισμός με τη βαναυσότητα, η ηδονή με την τραχύτητα… Πρόκειται για ένα έργο σύνθετο, αλλά πρωτότυπο και αυθεντικό, με πολλαπλές όψεις, που εξελίσσεται επί σχεδόν εξήντα χρόνια, όσα δηλαδή και ο δημιουργικός χρόνος του Μυταρά. Εκτός, όμως, από διακεκριμένος ζωγράφος, υπήρξε και ποιητής, ταλαντούχος σκηνογράφος, ενδυματολόγος, εικονογράφος, σχεδιαστής διακοσμητικών παραστάσεων και χαρισματικός δάσκαλος. Σκοπός του αφιερώματος είναι να αναδειχθούν τόσο η θεματική πολυμέρεια όσο και η τεχνοτροπική ποικιλομορφία και επιδεξιότητά του. Το αφιέρωμα ξεκινά από την πρώιμη νεανική περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή ωριμότητα, συνεχίζεται με δύο θεματικές που θα τον απασχολήσουν από τις

Τ

Ο Δημήτρης Μυταράς είναι από τους λίγους που εν ζωή ακόμη έγινε η αυτοβιογραφία του ταινία, το 2007, από την ιστορικό Τέχνης Λίμπερτη Πολύζου και τον Γιάννη Βαμβακά, στην οποία και πρωταγωνίστησε

αρχές του 1960 έως και το θάνατό του: τους καθρέπτες και τα πορτρέτα. Με το επόμενο σκέλος ανοίγει ένας εντελώς καινούργιος δρόμος: η επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα, θα δώσει στον καλλιτέχνη την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωγραφική του για να καταγγείλει τα τεκταινόμενα. Πρόκειται για τα γνωστά Επιτύμβια και έργα «Ντοκουμέντα». Η βία θα συνεχίσει, πέρα από τη σκοτεινή αυτή περίοδο, να κυριαρχεί στο έργο του, με τις μοτοσυκλέτες, τα δυστυχήματα, τα αλλοιωμένα από τον άνθρωπο τοπία. Η προοδευτική εμφάνιση των γυναικείων μορφών, που θα εδραιώσουν οριστικά τη φήμη του, θα του δώσουν την ευκαιρία να ανανεώσει την παλέτα του, προσδίδοντας μία νεοφανή ζωντάνια. Τέλος, ο επισκέπτης θα ανακαλύψει τον ιδιαίτερο δεσμό του Μυταρά με το χώρο του Θεάτρου, με τον οποίο σχετίστηκε πάνω από 40 χρόνια. «Η δυνατότητα πρόσβασης στο εντυπωσιακό σε όγκο και ποιότητα αρχείο του αείμνηστου Δημήτρη Μυταρά μάς έδωσε τη δυνατότητα να προσκομίσουμε στην έρευνά μας πληθώρα ανέκδοτων δεδομένων, τα οποία προσδίδουν στο εγχείρημα ενδιαφέρον και σπουδαιότητα», λέει ο διευθυντής του Μουσείου, ιστορικός τέχνης Κυριάκος Κουτσομάλλης. Το εικαστικό αυτό αφιέρωμα θα πλαισιώσει ο δίγλωσσος συνοδευτικός κατάλογος 284 σελίδων, τον οποίο θα εκδώσει η «Μικρή Άρκτος».

Δεν αρκεί μια βραδιά Και ο φωτισμός παίζει ρόλο Όπως ήταν αναμενόμενο, μια βραδιά δεν φτάνει για να ακούσεις τη Λάρα Φαμοϊάν. Γι' αυτό και οι διοργανωτές μάς δίνουν μία ακόμη. Έτσι, θα εμφανιστεί στις 19 και 20/5, στο πλαίσιο της περιοδείας της για το νέο της άλμπουμ «Camouflage World Tour 2018». Ραντεβού, λοιπόν, για 2 ημέρες στο κλειστό του Tae Kwon Do, στο Π. Φάληρο. Εισιτήρια από 15 έως 80 ευρώ.

Η διάσημη σχεδιάστρια φωτισμού Στέλλα Κάλτσου μετά την Όπερα του Χονγκ Κονγκ, το Φεστιβάλ Χέντελ στο Χάλε, την Όπερα του Οβιέδο, βρίσκεται στην Όπερα Σάο Κάρλος στη Λισσαβώνα, για να φωτίσει την όπερα «Καπουλέτοι και Μοντέκοι», του Bellini, στις 14 Απριλίου. Mετά τη Λισσαβώνα, επιστρέφει στην Αθήνα, για να φωτίσει τις παραστάσεις «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης», του Νίκου Μαστοράκη, και για το Φεστιβάλ Αθηνών τα: «Πορνοστάρ», του Κωνσταντίνου Ρή-

γου, «Μισάνθρωπος», της Ιόλης Ανδρεάδη, και «Εξολοθρευτής Άγγελος», της Άντζελας Μπρούσκου. Επόμενος σταθμός της η Όπερα της Κρακοβίας. Η Στέλλα Κάλτσου, που ήταν υποψήφια στα Θεατρικά Βραβεία του Α, με την παράσταση «Η επανένωση της Βόρειας με την Νότια Κορέα», υπογράφει αυτό τον καιρό τις «Δούλες» στο Θέατρο Τέχνης, το «Καζιμίρ και Καρολίνα» στο «Bios», και το «Υμπύ τύραννος», στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

39

Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» Η καταξιωμένη σκηνοθέτιδα Βαλεντίνη Λουρμπά ανεβάζει στο θέατρό της ΕΚΑΤΗ, στην οδό Εκάτης 11 στην πλ. Κυψέλης (210 6401931), το σπουδαίο έργο του Διονυσίου Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», που θεωρείται το σημαντικότερο κείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ένα έργο αινιγματικό με αλληγορικά μηνύματα, που γράφτηκε το 1889. Από 13 Απριλίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21.15, εισιτήριο 12 ευρώ & ανέργων - φοιτητών 8 ευρώ. Διάρκεια: 80 λεπτά. Συντελεστές: Συγγραφέας Διονύσιος Σολωμός. Σκηνοθεσία - διασκευή Βαλεντίνη Λουρμπά. Φωτισμοί Παναγιώτης Μανούσης. Μουσική Επιμέλεια Θίασος Λεπτουργείον. Ενδυματολόγος σκηνογράφος Ευάγγελος Παπαγιάννης. Κινησιολογία Λίλυ Τέγου. Φωτογραφία Κώστας Βολιώτης. Βοηθός σκηνοθέτη Δώρα Τζερουνιάν. Παίζουν: Διονύσιος Ιερομόναχος ο Γιάννης Κωσταράς, Εξάγγελος ο Δημήτρηs Κοντοδήμος, «Γυναίκα της Ζάκυνθος» η Δώρα Τζερουνιάν. Υπόθεση: Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικού ολέθρου και σοβαρής ταραχής γιατί ζηλεύει την ωραία αδελφή της, και ξεσπά σε ακατανόμαστες ύβρεις εναντίον της, μέχρι που χάνει τα λογικά της και πιάνοντας ένα ζωνάρι για να την κρεμάσει, απαγχονίζεται η ίδια! Οι εραστές της όταν καταρρέει την εγκαταλείπουν, καταφθάνουν όμως θορυβημένοι –φορώντας προσωπίδα– όταν μάθουν το φρικτό της τέλος… Ο Ιερομόναχος Διονύσιος, αφού δεήθηκε για το έθνος που πολεμάει, σταματάει σε ένα πηγάδι και αναρωτιέται πόσοι είναι οι δίκαιοι και οι άδικοι γύρω του… Η συνέχεια επί σκηνής.

Σεμινάριο για την αθλητική επιτυχία Tη Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί στον 7ο όροφο, Καραγιώργη Σερβίας 4, το διήμερο σεμινάριο «Winning the mental game of sports» –μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα– από τον Jeremy Lazarus, παγκοσμίoυ βεληνεκούς εξιδικευμένου trainer στο NLP for sporting Excellence, με τη συμμετοχή της Ισιδώρας Καραδημητρίου, νευροεπιστήμονα, Sales Mentor και NLP Trainer. Σε αυτό το βιωματικό & θεωρητικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στο σύστημα ΝLP (Nευρογλωσσικού Προγραμματισμού) για τον αθλητισμό. Το σεμινάριο θα προσελκύσει σημαντικούς ανθρώπους παγκοσμίως, θα προάγει την εξελιγμένη γνώση των νευροεπιστημών στον τομέα του Αθλητισμού στη χώρα μας, κάνοντάς την πόλο έλξης Εκπαιδευτικού Τουρισμού, βοηθώντας έτσι σε μέγιστο βαθμό τoν ελληνικό αθλητισμό. (καλέστε στο 211 0168031).


40

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

14 - 15 Απριλίου 2018

Social life Σάββατα Τέχνης Η πριγκίπισσα Αικατερίνη και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος με τον δρα Douglas Jackson και τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Ο διάσημος καρδιοχειρουργός δρ Αυξέντιος Καλαγκός με τη σύζυγό του Νατάλια και τον πρόεδρο του Lifeline Hellas δρα Ζήση Μπουκουβάλα με τη σύζυγό του δρα Άλκηστη ΠρίνουΜπουκουβάλα.

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα Μαρτιάτικα Σάββατα Τέχνης του ζωγράφου, περφόρμερ, λογοτέχνη και θεωρητικού Τέχνης Κώστα Ευαγγελάτου στο ART STUDIO EST- LA CHAMBRE. Καλλιτέχνες και φιλότεχνοι θαύμασαν τα ποικίλα εικαστικά έργα που εκτίθενται στο χώρο, με τίτλο ΕΠΙΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ. Ο Κώστας Ευαγγελάτος θα κάνει θεωρητική εισήγηση, στις 14/4, στο Συμπόσιο του Ορίζοντα, με θέμα «Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής Δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα», που θα γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Μ

Μάγδα Κούρκουλου, Κώστας Ευαγγελάτος και η ανιψιά του Ελένη Ευαγγελάτου.

Πάρις Αμοργινός, Έμμυ Λιβανίου, δρ Άντζι Άντριους - Ντέι- Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και η πριγκίπισσα Αικατερίνη, η Σίσσυ Παυλοβιντ Άντριους (ο γιος της πριγκίπισσας με τη σύζυγό του). πούλου, και η χορηγός Αλεξία-Στέλλα Μάντζαρη της AS Marine.

Στην Αθηναϊκή Λέσχη Oργανισμός Lifeline Hellas διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο, στην Αθηναϊκή Λέσχη, με σκοπό τη στήριξη των κρατικών νοσοκομείων μας. Η βραδιά ήταν υπό την αιγίδα και την παρουσία των ΑΒΥ πρίγκιπα Αλέξανδρου και πριγκίπισσας Αικατερίνης της Σερβίας. Επίτιμος καλεσμένος ο δρ Douglas Jackson, πρόεδρος του Ιδρύματος Project Cure Foundation, USA, που επισκέφθηκε για δεύτερη φο-

Ο

ρά την Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσει τα κρατικά νοσοκομεία. Το παρών έδωσε, επίσης, και ο καρδιοχειρουργός που έχει προσφέρει χιλιάδες δωρεάν επεμβάσεις καρδιάς σε παιδιά όλο τον κόσμο, δρ Αυξέντιος Καλαγκός. Η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» δρ Μαργαρίτα Τζάκη και ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Ευάγγελος Τριγώνης

ευχαρίστησαν για τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού αξίας 500.000 δολ. που θα λάβουν από το Lifeline Hellas και το Project Cure, τη μεταφορά του οποίου ανέλαβαν ο Θεόδωρος και η Γιάννα Αγγελοπούλου. Την υπέροχη διακόσμηση επιμελήθηκε, όπως πάντα, η ΄Εμη Τρικάρδου, ενώ η χορωδία του Αγίου Γεωργίου Καρύκη και ο βαρύτονος Νίκος Καραγκιαούρης τραγούδησαν ύμνους των ημερών. Η ιστορικός Τέχνης Αννίτα Πατσουράκη με τον Κώστα Ευαγγελάτο και τον Ντάνι Μαρτζόκα.

Ο Παντελής Μπούμπουρας με τους μαθητές γύρω του.

Η ιστορικός Τέχνης και κριτικός Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν

Σίμος Κεδίκογλου, Β. Κεγκέρογλου, Παντελής Μπούμπουρας, Γρ. Ψαριανός, Γ. Νταλάρας, Μάριος Γεωργιάδης, Χαρά Καφαντάρη.

Ένας τόπος γεμάτος Ελλάδα

ύο ημέρες γεμάτες συγκίνηση βίωσαν όσοι παρευρέθησαν στην Οδησσό της Ουκρανίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, κατά τις οποίες για πρώτη φορά οι μαθητές των ελληνόφωνων σχολείων ταξίδεψαν με πρωτοβουλία και υποστήριξη του προέδρου του Ιδρύματος Μπούμπουρα Παντελή Μπούμπουρα, στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας προκειμένου να παρελάσουν γιορτάζοντας την Ελλάδα τους. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Γιώργος Νταλάρας μετέφερε τις μνήμες των τραγουδιών σε όσους βρέθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα της Φιλαρμονικής της Οδησσού. Ο Παντελής Μπούμπουρας τόνισε: «Η Οδησσός είναι ένα άγιο μέρος. Από εδώ ξεκίνησε ο αγώνας για την απελευθέρωσης της Ελλάδας».

Δ

Ο Κόλιν Φερθ , η Καρολίν Σόιφελε, πρόεδρος και καλλ. δ/ντρια Chopard, o Καρλ Φρίντριχ Σόιφελε, η Λίβια Φερθ, στην ανακοίνωση της χρησιμοποίησης Ηθικού Χρυσού από την Chopard. Η Καρολίν με την Τζουλιάν Μουρ, πρέσβειρα και αυτή, όπως και ο Κόλιν Φερθ της Chopard.

Ηθικό Χρυσό

παγκοσμίου φήμης κοσμηματοποιία Chopard αποκάλυψε ότι από τον Ιούλιο 2018 θα χρησιμοποιεί 100%... Ηθικό Χρυσό στις δημιουργίες της σε ρολόγια και κοσμήματα. Η Chopard χαρακτηρίζει ως «Ηθικό Χρυσό» τον χρυσό που αποκτάται από υπεύθυνες πηγές, με πιστοποίηση ότι ανταποκρίνεται στις καλύτερες διεθνείς περιβαλλοντικές τακτικές και κοινωνικά πρότυπα.

Η


14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

41

ÌÂ ÙËÓ Δ›Ó·

«Film Noir» ILM NOIR» ονομάζεται το νέο album του Πρέσβη Καλής Θελήσεως του International Foundation for Greece Βασίλη Λέκκα, και η επίσημη παρουσίασή του έγινε σε μια μουσική βραδιά στο «Zonar’s». Η πρώτη παρουσίαση του album, που κυκλοφορεί από τη ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ – UNIVERSAL, είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο, σε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα έσοδα των πωλήσεων θα διατεθούν στο International Foundation for Greece.

«F

Ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος με τη σύζυγό του.

Στους ήχους της Ύδραυλης ια ξεχωριστή βραδιά στο χρόνο με τους ήχους της αρχαίας Υδραύλεως και την καταξιωμένη οργανίστα Ουρανία Γκάσιου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, από το Σύλλογο Φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και της

Μ

Τα αδέλφια Βασίλης και Ευαγόρας Λεβέντης και οι δύο trustees IFG με τις Λυδία Βώσσου και Αγγελική Δελαγραμμάτικα.

Δήμητρα Φιλίππου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Δημήτρης Παντερμαλής.

προέδρου του Δ.Σ. Δήμητρας Κ. Φιλίππου. Ο πρόεδρος του Μουσείου καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής μίλησε για την ιστορία της Υδραύλεως και την κατασκευή της στο Δίον, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με μελωδικούς ήχους της άρπας του μουσικού Θοδωρή Ματούλα.

Η πρόεδρος του IFG Ασπασία Λεβέντη με τον Δημήτρη Κοπελούζο και τον Βασίλη Λέκκα.

Βάνα Λαμπίδα, Ανίτα Κωστακοπούλου, Νινέτα Βαφειά.

Ντίνα Πριτσιβέλη, Μελίνα Δασκαλάκη.

Μόδα στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ ε φόντο την Ακρόπολη στον προαύλιο χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, οι designers Πολυξένη Κωστέτσου και Βασίλειος Κωστέτσος παρουσίασαν τη νέα τους ανδρική και γυναικεία συλλογή. Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία μας και τον Νάρκισσο η κολεξιόν εντυπωσίασε τους καλεσμένους, που χειροκροτούσαν θερμά στο τέλος του ντεφιλέ.

Μ

Νίκος Κουντουράς, Πολυξένη Κωστέτσου, Έλενα Κουντουρά, Ξένια Κουντουρά, Βασίλειος Κωστέτσος.

Κ. Καρπούζης, δ/ντής Ερευνών ΕΠΙΣΕΥ, Β. Οικονόμου, υπεύθ, Πληροφορικής & Ψηφιακής Εκπαίδευσης Εκπ. Δούκα, Σίσσυ Αλωνιστιώτου, δημοσιογράφος - δ/ντρια MLI, Φ. Σπυρόπουλος, δρ Ποινικού Δικαίου & Εγκληματολογίας, Γ. Φλώρος, ψυχίατρος -ψυχοθεραπευτής, Κ. Σιώμος, παιδοψυχίατρος - πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Ελένη Ι. Δούκα, γεν. δ/ντρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Κ. Ριζόπουλος, δημοσιογράφος, Χ. Τσέκερης, εντεταλμένος ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Τ. Παγκάκης, επικοινωνιολόγος, Κωνσταντίνος Ι. Δούκας, δ/νων σύμβουλος Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Σημαντικό Συνέδριο για τα παιδιά το Θέατρο του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου «Δαΐς» πραγματοποιήθηκε το 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «eLife kids 2018», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, με συνεργαζόμενους φορείς την Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, το Ελληνικό Forum

Σ

για το Ψηφιακό Μέλλον, την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, και το Media LiteracyInstitute. Το «eLife kids 2018» διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, με τη στήριξη του Δήμου Αμαρουσίου, την ευγενική χορηγία των εταιριών COSMOTE καιEUROBANK, και την υποστήριξη της ΒΙΚΟΣ.

Ο p.r. man Γιάννης Καζανίδης και ο Βασίλειος με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Ο Βασίλειος ανάμεσα στα αγαπημένα του μανεκέν.


42

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ «Game Night»

Οι ταινίες της εβδομάδας

Η Μπαλιμπάρ στο δράμα που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των γιων της, Ματιέ Αμαλρίκ, είναι μια ηθοποιός, η Μπριζίτ, που θα υποδυθεί την Μπάρμπαρα σε μια ταινία της οποίας τα γυρίσματα ξεκινούν σύντομα. Όσο εκείνη δουλεύει το χαρακτήρα, τα τραγούδια, τις μελωδίες, τη μίμηση των κινήσεων και τα λόγια της Μπάρμπαρα, τόσο ο χαρακτήρας μεγαλώνει μέσα της και την καταλαμβάνει, ώσπου κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει πια την ηθοποιό από το χαρακτήρα. Ο δε σκηνοθέτης Ίβ (Αμαλρίκ) δεν κρύβει το πόσο μαγεύεται από την ηρωίδα, που έχει «παντρευτεί», πλέον, το… φάντασμα μιας άλλης εποχής. Και εκεί κάπου έρχεται να φανεί και ο γοητευτικά απατηλός μύθος της σόουμπιζ.

«Οι Φύλακες του Χρυσού Αυγού» «Rabbit School – Guardians of the Golden Egg»

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΟΥ

Μια χαριτωμένη ταινία από τους σεναριογράφους της επιτυχίας «Αφεντικά για Σκότωμα», αλλά και του αποτυχημένου «Τρελό Θηριοτροφείο: Η Νέα Γενιά». Τώρα, οι Τζον Φράνσις Ντάλεϊ και Τζόναθαν Γκόλντσταϊν εστιάζουν σκηνοθετικά περισσότερο σε μια περιπετειώδη κωμωδία καταστάσεων με αρκετά έξυπνο ξεκίνημα που θα τραβήξει το θεατή, καθώς οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές μοιάζουν να βρίσκονται εκτός ελέγχου, κάτι που θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περίεργης βραδιάς. Όλα αρχίζουν όταν ο Μαξ (Τζέισον Μπέιτμαν) και η Άνι (Ρέιτσελ ΜακΆνταμς) υποδέχονται τους φίλους τους στο σπίτι τους για το εβδομαδιαίο ραντεβού τους για επιτραπέζια παιχνίδια. Αυτή τη φορά όμως, ο Μπρουκς (Κάιλ Τσάντλερ), ο χαρισματικός, πλούσιος και αστείος αδερφός του Μαξ, βάζει πολύ ψηλά τον πήχη, αφού τους προσκαλεί να πάρουν μέρος σ’ ένα παιχνίδι μυστηρίου γεμάτο δολοφονίες, κακοποιούς, ομοσπονδιακούς πράκτορες, όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παιχνιδιού δεν είναι τόσο ευδιάκριτα… Όπως, για παράδειγμα, όταν ο Μπρουκς πέφτει θύμα απαγωγής. Είναι αυτό μέρος του παιχνιδιού ή όχι; Αλλά καθώς οι έξι, ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, παίκτες τα παίζουν όλα για όλα για να ξεδιαλύνουν την υπόθεση και να κερδίσουν, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ούτε «παιχνίδι» παίζουν ούτε ο Μπρουκς είναι αυτό που φαίνεται να είναι… Και είναι αρκετές οι στιγμές στα 100 λεπτά του φιλμ που το ψέμα μπερδεύεται με την αλήθεια, και το αντίθετο!

«Ιστορίες Μιας Νύχτας» Ο πολυβραβευμένος για το τρυφερό ποδηλατικό road movie του «Ο Κόσμος Είναι Μεγάλος και η Σωτηρία της Ψυχής Βρίσκεται στη Γωνία», ο Βούλγαρος ντοκιμαντερίστας Στέφαν Κομαντάρεφ, καταπιάνεται με μια θλιβερή πραγματικότητα που βιώνει η πατρίδα του. Με «όπλο» του τη δυναμική σκηνοθεσία και μια δραματι-

«Ένα Ήσυχο Μέρος» «A quiet place»

Υποβλητικό θρίλερ που χρησιμοποιεί εντέχνως τη βωβή αφήγηση στο χαοτικό, ακατανόητο και απειλητικό περιβάλλον ενός μετα-αποκαλυπτικού κόσμου γεμάτο τέρατα (εξωγήινων;), υπερευαίσθητα στον παραμικρό θόρυβο, που έχουν εξοντώσει σχεδόν κάθε ζωντανό οργανισμό. Πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης ο Τζον Κραζίνσκι, που σαν ηθοποιός έχει αφήσει το στίγμα του κυρίως σε κωμωδίες, αλλάζει… πεδίο και μεταπηδά σ’ ένα καθαρόαιμο φιλμ τρόμου, που βασίζεται ξεκάθαρα σε μια ιδέα που έχουμε ξανασυναντήσει στις ταινίες του είδους. Δηλαδή, ο ήχος έχει τη μορφή της απειλής και μόνο η σιωπή είναι εκείνη που μπορεί να… σώσει. Και κάπως έτσι, 89η ημέρα, σ’ ένα ερειπωμένο –γεμάτο προμήθειες– σούπερ μάρκετ, μια ξυπόλητη πενταμελής οικογένεια κινείται αθόρυβα. Περίπου ενάμιση χρόνο μετά την εμφάνισή τους, η οικογένεια του Λι και της Έβελιν (Έμιλι Μπλαντ) έχει κατορθώσει πια να επιβιώσει μόνη της σε μια αγροτική περιοχή, εφαρμόζοντας αυστηρά ένα άκρως σιωπηλό πρωτόκολλο καθημερινών δραστηριοτήτων. Πόσο αλάνθαστο μπορεί, όμως, να είναι αυτό όταν υπάρχουν παιδιά ή απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως η

κή ιστορία στημένη πάνω σε χαρακτήρες που ταλανίζονται από τα οικονομικά και πολιτικοκοινωνικά προβλήματα, προβάλλει μια σειρά αληθινών ιστοριών-δείγματα της ζοφερής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα του. Σα «βήμα» του για να πει όλα εκείνα που θέλει να καταγγείλει στην ουσία μεταχειρίζεται τον ήρωά του, έναν χρεωμένο ταξιτζή που πυροβολεί θανάσιμα τον τραπεζίτη που τον εκβιάζει, και στη συνέχεια αυτοκτονεί. Το ίδιο βράδυ, και ενώ στο ραδιόφωνο οι πάντες σχολιάζουν το περιστατικό, πέντε συνάδελφοι του αυτόχειρα κάνουν τη βάρδιά τους...

εγκυμοσύνη της Έβελιν; Εκπληκτική στην ερμηνεία της η κόρη (Ρέγκαν), που υποδύεται η Μίλισεντ Σίμονς, η εξαιρετική (αληθινά) κωφή ηθοποιός που ξεχώρισε αισθητά στο πρόσφατο «Wonderstruck» του Τοντ Χέινς. Και όταν έρχεται η στιγμή να αποκαλυφθεί το απεχθές πρόσωπο των κακών; Τότε η άμυνα και η επίθεση που εναλλάσσονται στο οικογενειακό άσυλο, «κόβουν» κυριολεκτικά την ανάσα…

«Δεν ήσουν ποτέ εδώ» «You were never really here»

Μια δραματική περιπέτεια για γερά στομάχια «υφαίνει» στον σκηνοθετικό… καμβά της η αριστουργηματική Λιν Ράμσεϊ, μια από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου, η οποία επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά μετά το σοκαριστικό «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν». Η Σκωτσέζα, έχοντας μόλις τέσσερα μεγάλου μήκους φιλμ μέσα σε 19 χρόνια, έχει καταφέρει να εκπλήσσει ευχάριστα το κοινό της κάθε φορά. Και αυτό καταφέρνει και στη νέα της ταινία, ένα αγωνιώδες θρίλερ με υπόθεση ένα κορίτσι που αγνοείται. Εδώ βλέπουμε ότι η διαφθορά και η εκδίκηση μέσα σε μια δίνη απόλυτης βίας θα οδηγήσουν τελικά στη λύτρωση. Ένας βασανισμένος τιμωρός σε αποστολή διάσωσης, όπως ακριβώς «καθρεπτίζεται» με τα ακραία συναισθήματά του και στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Εμές. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, παίζει και η βιωματική ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ, ενώ συγκλονιστικό είναι και το μουσικό χαλί-soundtrack του Τζόνι Γκρίνγουντ.

«Barbara»

Το Σεζάρ Γυναικείας Ερμηνείας στη Ζαν Μπαλιμπάρ, για την πραγματικά σπουδαία και παθιασμένη ερμηνεία της, έρχεται να επιβραβεύσει την προσπάθεια να αποδοθεί η μουσική μετα-βιογραφία στη θρυλική Γαλλίδα τραγουδίστρια.

Ένα νεαρό και ατίθασο κουνέλι, ο Μαξ, γνωρίζει τη γλυκιά Έμι και για χάρη της θα βοηθήσει τα μέλη μιας Σχολής Πασχαλινών Κουνελιών να προστατεύσουν το πολύτιμο Χρυσό Αυγό από μια συμμορία αλεπούδων και να σώσουν το Πάσχα. Γιορτινά μηνύματα, αλλά και ειρήνης, από το Γερμανό σκηνοθέτη Ούτε φον Μίνχαου-Πολ, καθώς η ταινία του απευθύνεται κυρίως στο προσχολικό κοινό και προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Η διασκεδαστική περιπέτεια βασίζεται στο γνωστό βιβλίο της γερμανικής παιδικής λογοτεχνίας «Die Häschenschule» («Rabbit school»), του Άλμπερτ Σίξτους, και οι καρτουνίστικοι γούνινοι ήρωές του αναλαμβάνουν δράση για να χαρίσουν χαμόγελα ειδικά στα πρόσωπα των απανταχού μπόμπιρων.

«Το Κορίτσι στην Ομίχλη» «La Ragazza Nella Nebbia /The Girl in the Fog»

Βασισμένη στο πολυμεταφρασμένο ομώνυμο βιβλίο, η ταινία ακολουθεί την εξαφάνιση μιας 16χρονής κοπέλας, της Άννας Λου, που υπήρξε μέλος μιας ιδιότυπης, μα φιλήσυχης θρησκευτικής σέκτας σ’ ένα μικρό απομονωμένο χωριό, στις ιταλικές Άλπεις, το Αβέζο. Ο αινιγματικός αστυνομικός ερευνητής Βόγκελ καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο, και σύντομα συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό. Δουλεύοντας με εχθρό το χρόνο και έχοντας να αντιμετωπίσει τα ξέφρενα μίντια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες μεθόδους για να αποκαλύψει την αλήθεια, σε μία πόλη όπου τα κίνητρα είναι δυσδιάκριτα, τα γεγονότα διαστρεβλώνονται, και όλοι είναι πιθανοί ύποπτοι. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντονάτο Καρίζι, που έχει πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ έχει «κυκλοφορήσει» σε 26 χώρες (πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα), και χαρακτηρίστηκε ως το αστυνομικό βιβλίο του μήνα Νοεμβρίου 2017 από τους «Sunday Times». Τώρα ο Καρίζι κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο προσφέροντας ατμοσφαιρικό μυστήριο δικαιώνοντας επάξια τον τίτλο του ως μετρ της ιταλικής αστυνομικής λογοτεχνίας!


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

43

Νικολέττα Βλαβιανού

Με την όμορφη κόρη της.

«Ευθαλία του Γαλατά» .

«Η ζωή είναι θείο δώρο…»

,,

«Όλους τους ρόλους μου τους αγαπώ και θεωρώ ότι ένας ηθοποιός καθιερώνεται από την πορεία του στο επάγγελμα και όχι από κάποιο ρόλο»

«Το Θέατρο… ο έρωτας της ζωής μου» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

εννήθηκε στη Νέα Σμύρνη, κορίτσι από σπίτι με γαλλικά, πιάνο και μπαλέτο. Σπούδασε στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Παντείου, έχει συμμετάσχει σε άπειρα αξιόλογα θεατρικά έργα, σε πολλά επιτυχημένα σίριαλ της τηλεόρασης, σε κινηματογραφικές ταινίες. Πολύ μικρή ακόμη, παντρεύτηκε έναν Νορβηγό, απέκτησε μια κορούλα, αλλά ο τρόπος ζωής δεν της πήγαινε καθόλου, εκτός του ότι θαύμαζε την οργανωτικότητά τους. Έτσι, έξι μήνες μετά, τα μάζεψε και γύρισε στην Ελλάδα. Όταν την ρώτησαν γιατί, απάντησε: «Όταν κατεβαίνουν οι βόρειοι στα μέρη μας για διακοπές επηρεάζονται από το δικό μας τρόπο ζωής και τα γλέντια. Χαλαρώνουν από την πολλή βιταμίνη D, αλλά όταν επιστρέφουν στη χώρα τους γίνονται διαφορετικοί». Σωστό!!! Στις 18 Απριλίου κάνει πρεμιέρα στο θέατρο «Μικρό Γκλόρια» το έργο «Η Ευθαλία του Γαλατά», σε σκηνοθεσία Ρέινας Εσκενάζυ, που βασίζεται στο βιβλίο «Φαχισέ Τσίκα», του βραβευμένου συγγραφέα Θωμά Κοροβίνη, εξαιρετικού γνώστη της ελληνικής ιστορίας της Πόλης. Πρόκειται για πραγματική καταγραφή γεγονότων και αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα μυθιστορηματικής βιογραφίας. Σε αυτό το μονόλογο πρωταγωνιστεί η σημερινή καλεσμένη μας, που δεν είναι άλλη από την αγαπημένη Νικολέττα Βλαβιανού.

Γ

Νικολέττα, τελειώσατε στο Πάντειο Πολιτικές Επιστήμες και μικρή θέλατε να πάτε ως… γραμματέας στο Γιοχάνεσμπουργκ; Γιατί γραμματέας, και τι έγινε και ήρθαν τα πάνω-κάτω; «Γραμματέας, γιατί ήταν το επάγγελμα της μαμάς μου. Το Γιοχάνεσμπουργκ δεν ξέρω. Ε, και τα πάνω-κάτω ήρθαν όταν συνάντησα τον έρωτα της ζωής μου… το Θέατρο!». Πώς έγινε αυτή η… γνωριμία; «Ήρθα σε επαφή με το Θέατρο μέσα από τη Θεατρική Ομάδα του Παντείου, και αυτό ήταν!». Αν αποφασίζατε τώρα, θα επιλέγατε το ίδιο μονοπάτι;

«Αφού είμαι αμετανόητη!». Δεν δυσκολευτήκατε στην αρχή; «Στην αρχή η δυσκολία πάντα είναι… όρος του παιχνιδιού». Ο πρώτος σας ρόλος; «Στο θέατρο “Παρκ”, με τον Κώστα Βουτσά, που από μικρή τον θαύμαζα. Θυμάμαι πως ύστερα από κάθε παράσταση μας έπαιρνε και μας πήγαινε για σουβλάκια στην πλατεία του Αϊ-Γιώργη, στην Κυψέλη. “Πάμε για χαλαματζό” μάς έλεγε, και εμείς ξεκαρδιζόμασταν». Σας έδωσε η δουλειά σας όσα προσδοκούσατε; «Μου δίνει ευτυχίες και… λύπες… Ανάλογα». Μια εκδήλωση θαυμαστή σας που θα θυμάστε; «Είναι όλοι τόσο ευγενείς…». Με τι μότο αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες εσείς; «Οι ουρανοί είναι δικοί μας!!!». Έχετε παίξει σε πολλά σίριαλ, σε άπειρα θεατρικά, στον κινηματογράφο. Ποιον απ' όλους τους ρόλους σας αγαπήσατε περισσότερο και ποιος είναι εκείνος ο ρόλος που σας καθιέρωσε; «Όλους τους ρόλους μου τους αγαπώ, και θεωρώ ότι ένας ηθοποιός καθιερώνεται από την πορεία του στο επάγγελμα και όχι από κάποιο ρόλο». Αν σας πρότειναν να παίξετε σε ένα έργο που δεν το πιστεύατε, λόγω κρίσης για οικονομικούς λόγους και μόνον, θα το κάνατε; «Αστειεύεστε; Εννοείται!». Ένα προτέρημα και ένα ελάττωμά σας; «Προσαρμοστική, αλλά και τελειομανής!». Και… σαν μαμά μιας όμορφης κόρης που ακολουθεί το δικό σας επαγγελματικό μονοπάτι, πώς είστε;

«Σκεπτική οπωσδήποτε, αλλά και αισιόδοξη. Σπούδασε Ναυτιλιακά –και θα επιθυμούσα να ασχοληθεί μ' αυτό– και Υποκριτική στη Νορβηγία. Καλύτερα θα ήταν να πάει εκεί, αλλά…». Το πιο ωραίο που σας έχει πει η κόρη σας και το κρατάτε φυλαχτό; «Συγγνώμη, είναι μυστικό…». Νικολέττα θα παίζετε τώρα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, σε ένα πολύ δυνατό και ενδιαφέρον έργο: “ Η Ευθαλία του Γαλατά”. Ένας μονόλογος, του οποίου έχετε κάνει εσείς τη θεατρική διασκευή. Μιλήστε μας γι' αυτό. «Ευχαριστώ τον Θωμά Κοροβίνη γι’ αυτό το δώρο που μας έκανε με τη “Φαχισέ Τσίκα”, το βιβλίο του για την Ευθαλία». Η ιστορία της πρωταγωνίστριας, της Ευθαλίας είναι αληθινή; «Βεβαίως, προσφυγοπούλα από Κερασούντα που έζησε στην Πόλη. Ο Θωμάς Κοροβίνης μεταφέρει μέσα από τα πάθη της Ευθαλίας τον πόνο, την κραυγή, την αμαρτία και τον έρωτα, ντυμένα με παραδοσιακή μουσική και ιδιαίτερα τραγούδια της ελληνικής Ανατολής. Η Ευθαλία είναι το ορφανό του πολέμου που κατάφερε να επιβιώσει μέσα στην προσφυγιά, τη γενοκτονία, με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Μια περιπέτεια που καθρεφτίζει την ταραγμένη εποχή του Ελληνισμού, της Μαύρης Θάλασσας και της Κωνσταντινούπολης. Το “ιδιαίτερο” της εικόνας της και το εκρηκτικό του χαρακτήρα της τράβηξε το ενδιαφέρον του συγγραφέα. Η συζήτηση μαζί της προκάλεσε μια ανέλπιστη προσωπική εξομολόγηση, και με βάση αυτήν ο Θωμάς Κοροβίνης έχτισε τον συνταρακτικό μονόλογο-νουβέλα “Φαχισέ Τσίκα” (Εκδ. Άγρα)».

÷ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· Η Νικολέτα, όπως δηλώνει, αισθάνεται πανευτυχής όταν κάνει περιοδείες με τα έργα της. Αγαπάει πολύ τη χώρα μας και της αρέσει σε κάθε τόπο να γνωρίζει τους ανθρώπους του. Κάθε φορά κάνει πολλούς φίλους στην επαρχία και νιώθει ιδιαίτερη χαρά για την ευγνωμοσύνη που της δείχνουν όσοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν θέατρο στην Αθήνα, και τρέχουν όταν η παράσταση πάει στο μέρος τους. Επίσης, έχει δηλώσει ότι είναι διστακτική να κάνει σχέση με συνάδελφό της επειδή νομίζει ότι υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά και επειδή οι άντρες ηθοποιοί δέχονται βομβαρδισμό πειρασμών και δεν θέλει να περνάει τέτοια… λούκια. Με τον ηθοποιό Παύλο Χαϊκάλη όταν ήταν και οι δύο πολύ νέοι είχαν σχέση, όταν όμως ήρθε το τέλος της παρέμειναν δύο καλοί φίλοι.

Ό,τι έχει σχέση με Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη, πάντα συγκινεί. Εσείς έχετε κάποια σχέση με τις χαμένες πατρίδες ή επιλέξατε το έργο τυχαία; «Η γιαγιά μου Αικατερίνη (Κατίνα) ήταν από τη Σμύρνη, οπότε…». Στο μονόλογο δείχνει το ταλέντο του ο ηθοποιός; «Τις αντοχές του…». Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι μόνη πάνω στη σκηνή; «Δεν είναι μόνη η Ευθαλία… Όπως είπε και ο Παντελής Βούλγαρης (το έχει δει), είναι εντυπωσιακό πώς διαγράφονται όλα τα πρόσωπα». Ανταποκρίνονται οι θεατές σε ένα μονόλογο ή προτιμούν πολυπρόσωπα έργα; «Ανταποκρίνονται στις “καλές” παραστάσεις». Σας έχει επηρεάσει ο ρόλος; Γιατί σίγουρα είναι ένας ρόλος πολλών απαιτήσεων… «Είναι μια περίπλοκη διαδικασία όταν… ζεις τις ζωές των άλλων». Έχετε κάποια κοινά στοιχεία στον χαρακτήρα σας με την Ευθαλία; «Θεωρώ, όπως και εκείνη, ότι η ζωή είναι θείο δώρο…». Η μουσική και τα τραγούδια που συνοδεύουν το έργο το κάνουν πιο δυνατό; «Σίγουρα, δημιουργούν διαφορετικές εικόνες». Η Ευθαλία συγκλονίστηκε από τον έρωτα. Η Νικολέττα; «Ε, έχω και εγώ τις βαλίτσες μου…».


44

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δπ £∞ ¢√Àª∂ ¶√À £∞ ¶∞ª∂

·Ù˙¤ÓÙ· ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ – «party» στο Κολλέγιο Ψυχικού για ιερό σκοπό! Η Παιδεία ανοίγει δρόμους, και το Ταμείο Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού το γνωρίζει καλά. Γι’ αυτό το σκοπό, άλλωστε, πραγματοποιεί ένα σπουδαίο έργο, καθώς επιτρέπει σε εκατοντάδες παιδιά κάθε οικονομικής τάξης να έχουν την καλύτερη δυνατή μόρφωση για να προχωρήσουν στη ζωή τους σε χαλεπούς, ή μη, καιρούς. Έτσι, «επιστρατεύτηκε» και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που με τη μία και μοναδική συναυλία του, την Πέμπτη 19 Απριλίου στις 20.30, θα δώσει ένα μεγάλο πάρτι με τις επιτυχίες του, προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής και παιδαγωγικής φιλοσοφίας του Κολλεγίου και κεντρικό στοιχείο της ξεχωριστής φυσιογνωμίας του. Χάρη σε αυτό, μαθητές, των οποίων οι οικογένειες είναι περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα σπουδάζουν στο Κολλέγιο, ώστε –όπως είχε τονίσει ο Στέφανος Δέλτα, δημιουργός του Προγράμματος μαζί με τη σύζυγό του Πηνελόπη Δέλτα– να μην καταντά η εκπαίδευση και η μόρφωση που δίνει το Σχολείο, «ένα είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως». Να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Γονέων για το Ταμείο Υποτροφιών λειτουργεί σε εθελοντική βάση και η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών γίνεται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων (Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ, Αποκριάτικος Χορός των Δημοτικών Σχολείων, εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες κ.λ.π.). Από την πλευρά του, ο καταξιωμένος Μιχάλης Χατζηγιάννης, με το δικό του μοναδικό τρόπο, θα δημιουργήσει μία ξεχωριστή βραδιά, πλημμυρισμένη από τα τραγούδια του, που τόσο πολύ έχουν αγαπηθεί. Θα ακουστούν όλες οι μεγάλες επιτυχίες όπως: «Άγγιγμα ψυχής», «Και θα χαθώ», «Χωρίς αναπνοή», «Πάρτι», «Το σ’ αγαπώ», «Το καλοκαίρι μου», «Δε φεύγω», «Αν μου τηλεφωνούσες», «Εκδρομή», «Μοιάζουμε», «Χέρια Ψηλά», «Σε ποιον να πω το σ’ αγαπώ», και πολλά ακόμη που θα ξεσηκώσουν το κοινό και θα απογειώσουν τη βραδιά. Τη συναυλία θα ανοίξει η Unplugged Orchestra του Κολλεγίου. Η αγορά εισιτηρίων γίνεται μέσω της σελίδας του σχολείου στη διεύθυνση www.haef.gr, με τιμές: 40, 30, 25, 20 και 15 ευρώ. Ραντεβού, λοιπόν, στο Θέατρο Κολλεγίου (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό) για ένα σπουδαίο σκοπό!

Η διασκέδαση προ των πυλών... Πέρασε και το Πάσχα, έρχεται και η Κυριακή του Θωμά, και βαδίζουμε ολοταχώς προς το καλοκαιράκι με τον καιρό να ζεσταίνει μέρα με τη μέρα. Εμείς, εδώ, σταθερά, για να σας πληροφορούμε για τα πολιτιστικά δρώμενα! Απ. Κόκκαλης, Μιχ. Μελίσσης, Αντώνης Σανιάνος, Αλέξ. Σκουρλέτης, Κων. Τσίτσιος, Βασίλης Φακανάς, Αντ. ΧρήΜΠΑΛΕΤΟ στου. Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ Θ. ΦΡΥΝΙΧΟΥ, συνεχίζονται: «Beloved»: 16-17ΜΟΥ, γκαλά με τους σπουδαι18/4, στις 21.15, και το «Duende»: 24/4-30/5, κάθε Τρ. ότερους χορευτές των μπαλέκαι Τετ., 21.15. «Ρομπέν των Δασών» (ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ): κάθε Κυρ. στις 11.00. ΖΟΡΜΠΑΣ, συνεχίζεται στο Θ. ΒΕΜΠΟ έως 29/4. Η ΕΒΡΑΙΑ – Ο ΧΑΦΙΕΣ, δύο μονόπρακτα από το «ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΪΧ», «Η ΕΒΡΑΙΑ – Ο ΧΑΦΙΕΣ». Μπρεχτ, ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Θ., 210 5232097, Παρ. των Μπολσόι & Μαριίνσκι, & Σάβ. 21.00 & Κυρ. 20.00, εισιτ. από 5-14 ευρώ, μεΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗτάφ. Πέτρος Μάρκαρης, σκηνοθ. Ανδρονίκη Χριστάκη, ΝΩΝ, 210 7282333, 20 & παίζουν: Μαρλέν Καμίνσκυ – Δώρα Τσίγκα. 22/4, στις 20.30 & 21/4, στις 16.00 & στις 20.00, εισιτ. από 26-70 ευρώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ με το Flying Jazz Quartet του, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, 15/4, στον Φάρο, στις 21.00.

ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ, Σαίξπηρ, Θ. ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ, 210 3222464, Κείμενο παράστασης (πάνω στη μτφρ. Κ. Καρθαίου): Ρένος Χαραλαμπίδης, Νατάσα Τριανταφύλλη, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, Πέμ.-Κυρ. 21.00. Σκηνοθεσία - σκηνικοί χώροι: Νατάσα Τριανταφύλλη. Μουσική - κρουστά - Λούκιος: Πέτρος Κούρτης, ερμηνεία Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχουν οι: Στεφανία Σαμαρά,

«ΘΑΡΡΟΣ ή ΑΛΗΘΕΙΑ;».

«ΚΑΣΣΥ».

ΘΕΑΤΡΟ

«ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ».

21.00, εισιτ. από 5 ευρώ, μετάφ. Κατερίνα ΑγγελάκηΡουκ, διασκευή Lab.oratorium, σκηνοθ. Βασ. Καλφάκης, παίζουν Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κων. Γεωργαλής, Β. Καλφάκης, Απ. Καμιτσάκης, Δάφνη Νικητάκη, Περσ. Παντοπούλου, μουσικός Φώτης Σιώτας. ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΕΛΛΟΣ, 210 3229889, συνεχίζονται: ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΛΑΙΝΕ, έως 3/5, Τετ. & Πέμ. 21.45, Η ΣΙΔΗΡΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, έως 4/5 κάθε Παρ. 21.45, ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ έως 28/4 ΛΕΝΙ ΡΙΦΕΝΣΤΑΛ – Σάβ. 18.45, ΛΕΝΙ Φ. KΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ. ΡΙΦΕΝΣΤΑΛ, με τη Φιλίτσα Καλογεράκου, από 15/4-6/5 κάθε Κυρ. 21.45, εισιτ. 7 & 10 ευρώ, σκηνοθ. Γ. Κοντοπόδης, ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ έως 13/5 κάθε Σάβ. 21.45 & Κυρ. 18.45, παίζουν: Γ. Κοντοπόδης, Φίλη Μαρσώ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗ, κάθε Κυρ. στο Δείπνο Μυστηρίου EL CONVENTO DEL ARTE, 6943 770690, επιπλέον παραστάσεις 15-20 & 29/4, στις 21.00. Είσοδος 16 ευρώ με κρασί, μπίρα ή αναψυκτικό, 26 ευρώ με δείπνο. Κείμενο - σκηνοθ. Γιάννης Σαρακατσάνης, ερμηνεύουν: Θανάσης Ζερίτης, Μ. Κανναβός, Αλεξάνδρα Ούστα, Χρ. Πίτσας, Γ. Σαρακατσάνης, Σ. Χατζημανώλη. Ο ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΣ, μετάφ. Φάνης Γκίκας, Θ. ΑΛΚΜΗΝΗ, 2103428650, Τρ. & Τετ. 21.30, εισιτ. 7 & 12 ευρώ, σκηνοθ. Παντελής Παπαδόπουλος, παίζουν: Σ. Δούβρης, Τ. Παπαδόπουλος, Ν. Κουφάκης, Μελισσάνθη Ρεγκούκου, Ιάκωβος Νικηφόρος. Παραγωγή: Μολυβένιος. ΜΙΚΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΙ, Λάκη Κουρετζή, Θ. ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, 210 6929090, από 15/4-20/5, Κυρ.

ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ, η Σουηδοελληνίδα, με το πρώτο της άλμπουμ «Ρέντα», FAUST: 210 3234095, 18/4, εισιτ. 5 ευρώ. ΛΕΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - «Καρυωτάκης - 13 τραγούδια», Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, 2106109513, τραγούδι Σαβίνα Γιαννάτου, πιάνο Θόδωρος Κοτεπάνος. Διαβάζει ο Γιώργος Κοροπούλης, στις 17/4, στις 21.00, εισιτ. από 10 ευρώ. ΗΧΩ ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ, BORDERLINE FESTIVAL 2018, Στέγη Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ, 19/4, στις 20.30, εισιτ. από

ΚΑΣΣΥ, ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Θ., Πάνω Σκηνή, 210 5232097, από 14/4-13/5. Σάβ. 18.00 & Κυρ. 22.00. Τέσσερις ηθοποιοί, οι Μυρτώ Αλικάκη, Αμαλία Αρσένη, Φαίη Ξυλά, Λένα Ουζουνίδου, συναντούν τέσσερις σκηνοθέτιδες: Κίρκη Καραλή, Λίλλυ Μελεμέ, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, Κυριακή Σπανού, για τη θεατρική «Κάσσυ» του Ανδρέα Φλουράκη, που έχει αφορμή την ιστορία της μυθολογικής Κασσάνδρας. Παραγωγή: Ομάδα Anima. Φωνή Ιφιγένειας η Αλίκη Αλεξανδράκη. ΘΕΟΣ ΑΠΩΝ, κείμ. - σκηνοθ. Γιώργου Καστρουνή, Θ. ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, 210 6929090, 2106995777, στις 15 & 22/4, στις 17.30, εισιτ. 5, 8, 12 ευρώ.

«ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ».

ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ, Λέρμοντοφ, Θ. 104, 210 3455020, από 18/4-24/5, Τετ. & Πέμ.

21.00, εισιτ. 8 & 12 ευρώ, σκηνοθ. Ανδρομάχη Μοντζολή, παίζουν: Δημ. Πάσιος, Ράνια Πρέβεζα, Νεφέλη Τσιπουρίδη, Σωτ. Χατζηνικολάου & η Ομάδα Χορού του Θεάτρου της Ημέρας. ΘΑΡΡΟΣ ή ΑΛΗΘΕΙΑ; Θ. ΑΛΚΜΗΝΗ Κείμ.-σκηνοθ. Παύλος και Chris Πιέρρο. Βασισμένο στην ταινία «Truth or Dare» του Robert Heath, από 16/4-8/5 Δευτ. & Τρ. 21.30, εισιτ. από 8 ευρώ. Παραγωγή ARTISTIC E S S E N C E PRODUCTIONS με πολλούς ηθοποιούς. ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ, Γεωργία Πιερρουτσάκου, ΕΠΙ ΚΟ«ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ». ΛΩΝΩ - Black Box 210 5138067, από 14/4-13/5, Παρ. & Κυρ. 21.30, Σάβ. 19.00, εισιτ. από 5 ευρώ, σκηνοθ. Γεωργία Πιερρουτσάκου & Λάζαρος Βαρτάνης. ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ. Η πάλη των δύο φύλων, ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ Ξενοδ., 18-22/4 και 2529/4. «ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ».


14 - 15 Απριλίου 2018

Ποιον θέλει η Ελένη

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

45

«Next top model» Ένα πρότζεκτ που στο παρελθόν σημείωσε επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση επιστρατεύει το STAR. Για το αμερικανικής εμπνεύσεως «Next top model» που είχε παίξει για δύο χρόνια στον ΑΝΤ1. Μάλιστα, παρουσιάστρια ήταν η Βίκυ Καγιά, που ανήκει στο δυναμικό του σταθμού και κατά πάσα πιθανότητα, θα αναλάβει και πάλι την παρουσίασή του.

Τα πλάνα της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν αρχίζει σιγά-σιγά να καταστρώνει η Ελένη Μενεγάκη, και στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει να ψάχνει «ενισχύσεις» του πάνελ της εκπομπής της. Ο μεγάλος στόχος είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μπορεί να ανήκει στον ΑΝΤ1, αλλά με τα όσα γίνονται στην Κηφισίας, μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να είναι ελεύθερος. Μάλιστα, ο παρουσιαστής εμφανίζεται να έχει ήδη ενημερωθεί για το ενδιαφέρον. Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

«Ψαλίδι» 15%-20% φέρνει τα πάνω-κάτω στον ΑΝΤ1 Ανάστατοι οι εργαζόμενοι από τις προτεινόμενες μειώσεις των αποδοχών τους • Ποια πρωτοκλασάτα ονόματα έχουν μεταφέρει στη διοίκηση την άρνησή τους ειώσεις στο κόστος λειτουργίας, προκειμένου εξισορροπήσει την κατάσταση μετά την παταγώδη αποτυχία της επένδυσης των 40 εκατομμυρίων για το πρόγραμμα της φετινής σεζόν, αποφάσισε η διοίκηση του ΑΝΤ1. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το «ψαλίδι» αφορά και τους εργαζομένους. Οι πληροφορίες αναφέρουν για μειώσεις 20% στις αποδοχές των παρουσιαστών και 15% σε αυτές των δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων. Οι επερχόμενες μειώσεις αφορούν όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του κα-

Μ

ναλιού, στελέχη του οποίου έκαναν λόγο για «μονόδρομο». Παράλληλα, τόνιζαν ότι είναι αποφασισμένοι για όλα, και παράλληλα και προετοιμασμένοι ακόμη και για τη λήξη της συνεργασίας με πρωτοκλασάτα ονόματα. Το τελευταίο σενάριο φαίνεται να είναι πολύ πιθανό, καθώς ακούγεται ότι οι αντιδράσεις στους διαδρόμους του καναλιού είναι αρκετές. Μάλιστα, ακούγεται ότι κορυφαίοι παρουσιαστές έχουν ήδη μεταφέρει στη διοίκηση ότι δεν θα δεχθούν τη μείωση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Λιάγκας, η Φαίη Σκορδά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, και ακόμη και ο Γιώρ-

γος Παπαδάκης έχουν δημιουργήσει κοινό μέτωπο εναντίον του «ψαλιδίσματος» των αποδοχών τους. Και αν οι συγκεκριμένοι είναι σχετικά εύκολο να βρουν αλλού δουλειά αν περάσουν την πόρτα της εξόδου, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα πιο κάτω κλιμάκια των εργαζομένων, στις τάξεις των οποίων υπάρχει εντονότατος προβληματισμός για της εξελίξεις.

Ξανά στο τραπέζι η ΕΡΤ Σπορ

Διαδημοτικά ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη Σε διαδημοτική επιχείρηση θέλει να μετατρέψει την εταιρία του ραδιοφώνου FM 100 και του τηλεοπτικού σταθμού ΤV 100 ο Γιάννης Μπουτάρης. Το σχέδιο του δημάρχου Θεσσαλονίκης στηρίζεται στο νόμο για τη συγκρότηση διαδημοτικών εταιριών ειδικού σκοπού για τη λειτουργία ΜΜΕ. Στόχος είναι να μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο της δημοτικής επιχείρησης και άλλοι δήμοι της πόλης, και για αυτό έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας, η οποία βρίσκεται σε επαφή και με το υπουργείο Εσωτερικών για τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να είναι σύννομη η λειτουργία της.

Πόσο τηλεόραση βλέπουμε Η τηλεθέαση παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια, όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Αυτό έδειξε έρευνα του ινστιτούτο Eurodata TV που είχε ως δείγμα 95 χώρες. Η Βόρεια Αμερική παραμένει πρώτη με 4 ώρες και 3 λεπτά τηλεθέασης ημερησίως κατά μέσο όρο, ενώ ακολουθεί η Ευρώπη με 3 ώρες και 49 λεπτά, και στη συνέχεια η Βραζιλία και η Ρωσία. Οι συνήθειες είναι διαφορετικές στην Ασία, με 2 ώρες και 25 λεπτά τηλεθέασης ημερησίως κατά μέσο όρο, ενώ στην Κίνα πέφτει στις 2 ώρες και 12 λεπτά. Μια σημαντική αλλαγή που παρατηρείται είναι η δυνατότητα επανάληψης (replay) των τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και παρακολούθησής τους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή tablet.

Στην ΕΡΤ τις τελευταίες ημέρες έχουν ανασύρει και πάλι από τα συρτάρια το σχέδιο για τη λειτουργία αθλητικού καναλιού, αρχικώς εν όψει Μουντιάλ, και… βλέπουμε. Στην Αγία Παρασκευή σκέφτονται τη δημιουργία ενός νέου σταθμού, με αξιοποίηση του προσωπικού του αθλητικού τμήματος, που αριθμεί σχεδόν 100 δημοσιογράφους. Το νέο αθλητικό κανάλι, ΕΡΤ Σπορ, στην περίπτωση που το Δ.Σ. εγκρίνει τη δημιουργία του, θα μεταδίδεται ελεύθερα μέσω του επίγειου ψηφιακού δικτύου, στη θέση άλλου δορυφορικού στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, και δορυφορικά χωρίς συνδρομή, μέσω του Cosmote TV και της Nova.

Ελληνικά Μόνο ελληνικά προγράμματα μεταδίδει εδώ και λίγες ημέρες το MEGA, και αυτό θα συνεχιστεί για όσο καιρό το κανάλι παραμείνει ανοικτό με το υπάρχον καθεστώς. Όπως ενημέρωσαν οι εργαζόμενοι, ο λόγος είναι πως έχουν εξαντληθεί τα δικαιώματα προβολής για τις ξένες σειρές και ταινίες του σταθμού, και χρήματα για να ανανεωθούν τα δικαιώματα, φυσικά δεν υπάρχουν. Έτσι, το κανάλι θα πορευθεί μόνο με τις δικές του παραγωγές.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Η πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραγωγή προγραμμάτων για την υβριδική τηλεόραση της ΕΡΤ είναι γεγονός. Η δημόσια τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα την πρόσκληση για την προμήθεια προγράμματος, αλλά και εφαρμογών διαδραστικού περιεχομένου για όλα τα τεχνολογικά Μέσα από τα οποία μεταδίδει περιεχόμενο μέσω διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας company.ert.gr. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσει.

Οι παρουσιαστές της Eurovision Η λύση εκ των έσω για την παρουσίαση των ημιτελικών και του τελικού της Eurovision ήταν μια απόφαση που στην ΕΡΤ την είχαν πάρει εδώ και καιρό. Τώρα μάθαμε και το δίδυμο που θα αντικαταστήσει τους Καπουτζίδη – Κοζάκου. Πρόκειται για τη Δάφνη Σκαλιώνη και τον Αλέξανδρο Ρωμανό-Λιζάρδο. Αμφότεροι ανήκουν στο δημοσιογραφικό δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, ο Λιζάρδος εργάζεται στο τμήμα Ενημέρωσης ως κριτικός Κινηματογράφου, καλύπτοντας κινηματογραφικά θέματα και έρευνες, ενώ η Σκαλιώνη, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή από το 2001, έχοντας περάσει από πολλά πόστα, σήμερα ανήκει στο τμήμα Παραγωγής Πρωτότυπου Περιεχομένου της Διεύθυνσης Νέων Μέσων.

Νέα σειρά στο Epsilon tv Στο Epsilon tv ποντάρουν πολλά για την επόμενη σεζόν στη μυθοπλασία, και στο πλαίσιο αυτό πήρε τα δικαιώματα της πετυχημένης χιουμοριστικής σειράς «Traffic light», με σκοπό να παρουσιάσει στο τηλεοπτικό κοινό την ελληνική της διασκευή. Ήδη υπάρχει προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους που θα αναλάβουν το σενάριο και τη σκηνοθεσία, αλλά και με κάποιους εκ των πρωταγωνιστών, αφού ο στόχος είναι η σειρά να βγει «στον αέρα» στο ξεκίνημα της σεζόν.

Άκυρο από ΣτΕ Πλήθος αποφάσεων του ΕΣΡ ακυρώνει το ΣτΕ. Πρόκειται για αποφάσεις των πρώτων μηνών του 2015 και αφορούσαν πρόστιμα και άλλες κυρώσεις κατά των οποίων είχαν προσφύγει εταιρίες όπως η «Νέα Τηλεόραση» (STAR) και «Τηλέτυπος» (MEGA) Οι εταιρίες πάτησαν στο ότι μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΡ, όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις είχαν υπερβεί κατά πολύ το όριο της θητείας τους. Ειδικότερα στις δύο προσφυγές του MEGA στο ΣτΕ, σημειώνει ότι τρία μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είχαν συμπληρώσει 37 μήνες από την ημερομηνία που είχε λήξει η δεύτερη θητεία τους, υπερβαίνοντας τον «εύλογο χρόνο» παραμονής που προέβλεπε η νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ακυρώνονται οι αποφάσεις, καθώς το ΕΣΡ, τουλάχιστον έως τις 30 Μαρτίου 2015 δεν είχε νόμιμη συγκρότηση.


46

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

14 - 15 Απριλίου 2018

Οι αντίθετοι δρόμοι των Αλαφούζων

Οι… «νομάδες» δεν μπόρεσαν να σώσουν τον ΑΝΤ1 από το φετινό «ναυάγιο», και στην Κηφισίας σχεδιάζουν να ρίξουν στη μάχη της νέας σεζόν… «νίντζα». Όχι βέβαια αληθινούς, αλλά τους παίκτες του «Ninja Warrior», τα δικαιώματα του οποίου εξασφάλισε το ελ-

ληνικό κανάλι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό παιχνίδι δράσης, στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποδείξουν τις δυνατότητές τους περνώντας πίστες με όλο και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Το «Ninja Warrior» προβάλλεται με επιτυχία σε πολλές χώρες και ήταν το πρόγραμμα που στις ΗΠΑ

έσωσε τηλεοπτικό σταθμό, αφού εκτίναξε στα ύψη την τηλεθέασή του. Κάτι αντίστοιχο ευελπιστούν και στον ΑΝΤ1 ότι θα συμβεί και στη χώρα μας, που, από ό,τι φαίνεται, θα βγει «στον αέρα» νωρίς στη νέα τηλεοπτική σεζόν, ώστε να προλάβει τον ανταγωνισμό και να χτίσει το δικό του κοινό.

¶·Ú· ∫∞ª∂ƒ∞

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Στήνουν… ψησταριές Το Πάσχα, όπου οι απανταχού ψήστες της χώρας δοξάστηκαν, πέρασε, αλλά ο ALPHA στήνει από τώρα τις… ψησταριές για τη νέα χρονιά. Στην Κάντζα είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσουν τα δικαιώματα του αγγλικής προελεύσεως reality μαγειρικής «Bake of», στο οποίο οι παίκτες προσπαθούν να πείσουν τους κριτές για τις ικανότητές τους στο ψήσιμο. Παράλληλα, οι άνθρωποι του σταθμού, έχουν αρχίσει να «ψήνουν» και τον Άκη Πετρετζίκη προκειμένου να αναλάβει την παρουσία του. Άλλωστε, ο γνωστός σεφ ήταν αυτός που το είχε προτείνει στον ALPHA, όταν ανήκε στο δυναμικό του.

«Έφυγε» ο Έντο Νταλάρα Ο Έντο Νταλάρα, επί σειρά ετών ανταποκριτής του ΑΝΤ1 και του «Έθνους» στην Ιταλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ο εκλιπών είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω εγκεφαλικού που είχε υποστεί λίγα λεπτά αφότου είχε μεταδώσει την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από τη χώρα μας.

Επιστροφή στην Αγία Παρασκευή Στα παλιά του λημέρια επιστρέφει ο Κώστας Αρβανίτης, που μετά το διαζύγιό του με τη Media 24 και το ραδιόφωνο 247 ανηφορίζει και πάλι στην Αγία Παρασκευή, στην οποία είχε θητεύσει επί μακρόν στο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναλάβει να τρέξει το Α' Πρόγραμμα της ΕΡΑ, το οποίο και σηκώνει το ειδησεογραφικό βάρος. Ήδη, ακούγεται ότι προκειμένου να το κάνει ανταγωνιστικό απέναντι στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, θα ανασύρει από τα συρτάρια προτάσεις που υπέβαλαν πέρυσι, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΡΤ, αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για προτάσεις μικτών παραγωγών, που ο Αρβανίτης θεωρεί ότι θα τονώσουν σημαντικά το πρόγραμμα της ΕΡΑ. Παράλληλα με τα καθήκοντά του στο δημόσιο ραδιόφωνο, σύντομα θα επιστρατευτεί και στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή στην ΕΡΤ1.

Στην τελική ευθεία για το πρώτο του επεισόδιο έχει μπει το «The Wall». Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του σχετικού τρέιλερ του ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβασε στο instagram την πρώτη φωτογραφία από το πλατό του παιχνιδιού στην Πολωνία, με λεζάντα: «Ομάδα έτοιμη… The Wall… Έρχεται».

δρόμους μαθαίνω ότι δια Αντίθετους λέγουν να ακολουθήσουν οι αδελφοί

Αλαφούζοι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εμπλοκή τους στα ΜΜΕ. Έτσι, ενώ ο Θέμης ψάχνει αγοραστή για να απεμπλακεί από την «Καθημερινή», ο Γιάννης ψάχνει επενδυτή-στρατηγικό σύμμαχο, προκειμένου να διατηρήσει ψηλά τον ΣΚΑΪ. Ο Θέμης Αλαφούζος θέλει να πουλήσει την ιστορική εφημερίδα, καθώς κρίνει ασύμφορη επιχειρηματικά τη συντήρηση μιας τέτοιας επένδυσης, που του αποφέρει λιγότερα κέρδη σε σχέση με άλλες δραστηριότητές του. Πληροφορίες τον θέλουν να έχει κάνει κάποιες πρώτες επαφές προς αυτή την κατεύθυνση με εφοπλιστές, αλλά και επιχειρηματίες. Το όνομα που ακούστηκε πιο έντονα ήταν αυτό της οικογένειας Λασκαρίδη που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία, αλλά και στον ξενοδοχειακό τομέα. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αλαφούζος, που έτσι και αλλιώς πάντα έβλεπε πιο ζεστά τη σχέση του με τα ΜΜΕ, όχι μόνο δεν προτίθεται να αφήσει τον ΣΚΑΪ, αλλά αναζητάει και «σύμμαχο» για να ενισχύσει το κανάλι. Οικονομικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζει, αλλά εκτιμά ότι με έναν ισχυρό σύμμαχο που θα βοηθούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος ο ΣΚΑΪ θα μπορούσε να παίξει ακόμη πιο δυναμικό ρόλο στο νέο τηλεοπτικό πεδίο. Και εδώ ακούγονται διάφορα, με τους πιο πολλούς να κάνουν λόγο για επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος παρά τις προσπάθειές του έχει μείνει ακόμη χωρίς κανάλι. Άλλωστε, η εποχή που, λόγω και ποδοσφαιρικών αιτιών, οι δύο πρώην συνέταιροι δεν ήθελαν ούτε να βλέπονται, φαίνεται ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Κάποιοι μου είπαν ότι Αλαφούζος και Μαρινάκης έχουν συζητήσει την εμπλοκή του δεύτερου στον ΣΚΑΪ ως μετόχου, αλλά υπήρχαν και αυτοί που μου «σφύριξαν» ότι ήδη υπάρχει συμφωνία και συνεργασία των δύο, όμως αμφότεροι στην παρούσα φάση δεν επιθυμούν να αποτυπωθεί νομικά. Χθες έμαθα ότι μέχρι τις 20 του μήνα είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέα από το μέτωπο των τηλεοπτικών αδειών. Ο έλεγχος από το ΕΣΡ επί των αιτήσεων προχωράει σχετικά γρήγορα, και τα μέλη του είναι σχεδόν έτοιμα να εκδώσουν τη λίστα με τους υποψήφιους προς αδειοδότηση σταθμούς. Στα στοιχεία που εξετάζονται είναι και η καταγγελία του Μένιου Φουρθιώτη κατά του Φίλιππου Βρυώνη, που όμως, για την ώρα, από το ΕΣΡ θεωρείται ως μια ιδιωτική διαφορά. Αυτό, βέβαια, μπορεί να αλλάξει με άνωθεν παρέμβαση, καθώς στο Μαξίμου φτάνουν συνεχώς πληροφορίες ότι ο πρώην ιδιοκτήτης του Epsilon σχεδιάζει κανάλι αντιπολιτευόμενο, και αυτό είναι κάτι στην κυβέρνηση, που δεν το θέλουν.

 Τα σημαντικά deal του Κοντομηνά Η πώληση του ALPHA Κύπρου και η διαφαινόμενη συμφωνία με τον Βαρδινογιάννη Δημήτρης Κοντομηνάς είναι γνωστός στην πιάτσα για τα μεγάλα deal που κάνει την κατάλληλη στιγμή, και το επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά. Το αφεντικό του ALPHA ολοκλήρωσε, την εβδομάδα που πέρασε, μια σημαντική τηλεοπτική συμφωνία, και είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ακόμη μία. Συγκεκριμένα, πριν λίγες ημέρες ο «mr ALPHA», πούλησε έναντι 7 εκατ. ευρώ το πλειοψηφικό πακέτο της «ALPHA TELEVISION CYPRUS LIMITED» (ιδιοκτήτριας εταιρίας του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA TV Cyprus), που κατείχε από κοινού με τον τέως υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, Σωκράτη Χάσικο. Το κανάλι περνάει, πλέον, στα χέρια του Ομίλου Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική ΛΤΔ, που είναι διαχειρίστρια των Υπεραγορών AlphaMega. Η εταιρία στην ανακοίνωσή της για τη συμφωνία που τελεί υπό την τελική έγκριση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, γνωστοποίησε ότι με την υλοποίησή της ο Δημήτρης Κοντομηνάς θα είναι επίτιμος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ εκτελεστικός πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αντρέας Παπαέλ-

Ο Στην τελική ευθεία το «The wall»

∂∫Δ√™ ™Àá√Δ∏Δ∞™

ΡΙΧΝΕΙ… ΝΙΝΤΖΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ληνας. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι γενικός διευθυντής παραμένει ο Πέτρος Πέτρου και ότι ο ALPHA Κύπρου θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ALPHA Ελλάδας ως αποκλειστικός συνεργάτης του. Και από την τελειωμένη δουλειά, σε αυτή που είναι σχεδόν τελειωμένη. Αναφερόμαστε στην εδώ και καιρό κυοφορούμενη συμφωνία του Δημήτρη Κοντομηνά με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη για τη συνεργασία και τη συμπόρευση του ALPHA με το STAR. Ύστερα από αρκετές επαφές και συσκέψεις, οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά σε σύγκλιση απόψεων που θα επιτρέψει το ξεκίνημα του εγχειρήματος. Οι επιτελείς των δύο πλευρών βρίσκονται στην εξέταση των λεπτομερειών της συνεργασίας, προκειμένου να την παρουσιάσουν ολοκληρωμένη στους δύο επιχειρηματίες, που θα έχουν και τον τελευταίο λόγο. Για την ώρα, οι πληροφορίες βγαίνουν με το «σταγονόμετρο», αλλά αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι και οι δύο δείχνουν να πιστεύουν ότι μια συμφωνία θα ήταν το ιδανικό σενάριο για το μέλλον και των δύο καναλιών.

   

Ô... ˘ÂÚıÂÌ·ÙÈÛÙ‹˜


14 - 15 Απριλίου 2018

∞ƒøª∞

Á˘Ó·›Î·˜ Αλλαγή εποχής! Να υποδεχθούμε την άνοιξη; Αφήνουμε πίσω μας τις… υπερβολές του Πάσχα και πάμε σε «ήπια προσαρμογή» με κρεατόπιτα και τάρτα με φράουλες! Απαιτεί λίγη προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο!

™ÂÊ-¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË Á‡ÛË Της ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΝΟΥ nicol.marinou1@gmail.com Instagram: marinou_nicol

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Για τη βάση: Λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί, στρώνουμε ένα φύλλο κρούστας και ραντίζουμε λίγο από το ελαιόλαδο. Συνεχίζουμε να στρώνουμε άλλα δύο λαδωμένα φύλλα. Για τη γέμιση: Σε μία φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τον κιμά για 6-8 λεπτά, μέχρι να αλλάξει χρώμα και να γίνει σπυρωτός. Προσθέτουμε το καρότο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Πασπαλίζουμε με ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 5-6 λεπτά. Τέλος, ρίχνουμε τα ψιλοκομ-

Κρεατόπιτα με κρέμα γιαουρτιού

ΥΛΙΚΑ

ÛÙË Á‡ÛË

μένα κομματάκια με το χυμό τους και αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια βράση. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 12 λεπτά με ξεσκέπαστη κατσαρόλα, μέχρι να σωθούν τα πολλά υγρά και ο κιμάς να μείνει με το λάδι του. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει για λίγο, προσθέτουμε τη φέτα, τη γραβιέρα και τα χτυπημένα αβγά, και ανακατεύουμε καλά. Για τη γιαουρτόκρεμα: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και το αφήνουμε στην άκρη.

Για τη βάση: 6 φύλλα κρούστας 1/2 φλτζ. τσαγιού ελαιόλαδο Για τη γέμιση: 3 κ.σ. ελαιόλαδο 500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς 1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 1 μέτριο καρότο, τριμμένο 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες 1/2 κτ. γλυκού ξερή ρίγανη 1κονσέρβα ντοματάκια, ψιλοκομμένα 1/2 φλτζ. τσαγιού ψιλοκομμένος μαϊντανός 1 φλτζ. τσαγιού τριμμένη φέτα 1/2 φλτζ. τριμμένη γραβιέρα Κρήτης 2 αβγά, ελαφρώς χτυπημένα Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι Για τη γιαουρτόκρεμα: 2 αβγά 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2 κ.σ. ελαιόλαδο Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι Για την πίτα: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Αδειάζουμε τη γέμιση πάνω στα φύλλα και την απλώνουμε να καλύψει όλη την επιφάνεια του φύλλου. Ρίχνουμε τη γιαουρτόκρεμα και ισιώνουμε με ένα κουτάλι. Στρώνουμε τα υπόλοιπα τρία φύλλα κρούστας και ραντίζουμε ενδιάμεσα με ελαιόλαδο. Γυρίζουμε τα φύλλα που περισσεύουν και δημιουργούμε ένα στεφάνι (κόρθος) γύρω από τη γέμιση. Ψήνουμε την πίτα για 45-50 λεπτά μέχρι να ροδίσουν η κρέμα και τα φύλλα. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει και κόβουμε σε κομμάτια.

ΥΛΙΚΑ

Τάρτα με φράουλες Για τη βάση: 300 γρ. μπισκότα digestive 100 γρ. λιωμένη μαργαρίνη Για την κρέμα:

240 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, παγωμένη 300 γρ. ζαχαρούχο γάλα 300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 10 φύλλα ζελατίνης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζουμε στον κάδο του μπλέντερ τα μπισκότα με τη λιωμένη μαργαρίνη και τα δουλεύουμε μέχρι να φτιάξουμε ένα μείγμα σαν λάσπη. Το αδειάζουμε σε μία ψηλή ταρτιέρα (ή σε ψηλό τσέρκι), και το απλώνουμε με ένα κουτάλι, ώστε να καλύψουμε όλον τον πυθμένα. Το πατάμε με τη ράχη του κουταλιού για να ισιώσει καλά. Βάζουμε την

3-4 κ.σ. νερό Για τις φράουλες: 1 φακελάκι φρουί ζελέ με γεύση φράουλα 500 γρ. φράουλες κομμένες στη μέση

ταρτιέρα στο ψυγείο για να σφίξει καλά. Μουσκεύουμε τα φύλλα ζελατίνης σε παγωμένο νερό για 5’. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με το μίξερ την κρέμα γάλακτος, να γίνει σαν γιαούρτι. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα, χτυπάμε και προσθέτουμε το γιαούρτι. Ζεσταίνουμε 3-4 κουταλιές νερό και ρίχνουμε μέσα τη ζελατίνη να λιώσει. Την

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

47

Μικρά μυστικά για να δείξουν οι μικρόσωμες γυναίκες πιο ψηλές κάρλετ Γιόχανσον, Νάταλι Πόρτμαν, Εύα Λονγκόρια, όλες έχουν ένα κοινό: γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας μακριάς και ψηλόλιγνης σιλουέτας, ενώ οι ίδιες δεν ξεπερνούν το 1,60 εκατ. Εάν, λοιπόν, ανήκετε στην κατηγορία των μικρόσωμων γυναικών υπάρχουν τρόποι που μπορούν να σας κάνουν να δείχνετε πιο ψηλή από ό,τι είστε στην πραγματικότητα, αρκεί να ακολουθήσετε μερικές έξυπνες στιλιστικές συμβουλές. Αυτές έχουν ως εξής:

Σ

Όχι φαρδιά ρούχα

ξετε μόνο το χρώμα και το print της μπλούζας να ταιριάζει με το αξεσουάρ.

Ψηλοτάκουνα παπούτσια Φορέστε ψηλοτάκουνα παπούτσια! Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να προσθέσετε ύψος. Οι γόβες είναι μία θαυμάσια επιλογή, αλλά μείνετε μακριά από τα παπούτσια που έχουν μπαρέτα, καθώς αυτά κονταίνουν το πόδι. Μπορείτε, επίσης, να φορέσετε και ankle boots ή πέδιλα με κάποιο λεπτό καλσόν.

Όχι μεγάλες τσάντες

Φορέστε ρούχα που είναι στο νούμερό σας. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε ένα νούμερο μικρότερο, γιατί τότε θα έχετε πάλι λάθος αποτέλεσμα. Μείνετε απλά στο νούμερό σας, αυτό που «στρώνει» καλύτερα πάνω σας και σας κολακεύει περισσότερο, μιας και τα πιο φαρδιά ρούχα σάς δίνουν περιττό όγκο (αλλά όχι ύψος).

Σκούρα μονοχρωμία

Μας αρέσουν οι μεγάλες τσάντες, αλλά καλό θα ήταν να τις αποφύγετε σε αυτήν την περίπτωση. Οι τεράστιες τσάντες τις περισσότερες φορές υπερισχύουν στο μάτι και κάνουν μία γυναίκα να δείχνει ακόμα πιο… κοντή. Επιλέξτε τσάντες μεσαίου μεγέθους, για να βρίσκονται σε αρμονία με το ύψος σας.

Λεπτές ζώνες

Τα πολλά χρώματα χωρίζουν τα μέρη του σώματος πιο ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να μη δίνουν ένα αποτέλεσμα με περισσότερο «ύψος». Προτιμήστε, λοιπόν, να φορέσετε ρούχα σε ένα ή το πολύ δύο χρώματα, ενώ καλό θα ήταν να είναι σε πιο σκούρους τόνους που θα κλέψουν… πόντους στα μάτια των άλλων.

Εάν θέλετε να φορέσετε ζώνη φροντίστε να είναι λεπτή και να ταιριάζει χρωματικά με τα ρούχα σας. Οι φαρδιές ζώνες και αυτές σε έντονα χρώματα κόβουν στη μέση τη φιγούρα σας και την κάθετη ψευδαίσθηση που προσπαθείτε να επιτύχετε. Μια λεπτή nude ζώνη είναι ό,τι πρέπει!

Το σωστό ύψος σε φούστα ή φόρεμα Κάθετες ρίγες

προσθέτουμε στην κρέμα και ανακατεύουμε καλά. Αδειάζουμε το μείγμα στη βάση της τάρτας και τη βάζουμε ξανά στο ψυγείο μέχρι να σφίξει η κρέμα. Παρασκευάζουμε το φακελάκι του φρουί ζελέ (σύμφωνα με τις οδηγίες), και ρίχνουμε τις φράουλες. Αδειάζουμε το μείγμα στην κρέμα και το βάζουμε στο ψυγείο.

Η πιο κλασική συμβουλή! Επιλέξτε ρούχα με κάθετες γραμμές. Οι κάθετες ρίγες κάνουν το σώμα να φαίνεται πάντα πιο ψηλό και πιο ντελικάτο, σε σχέση με τις οριζόντιες ρίγες ή με κάποια άλλα prints που δίνουν όγκο και τελικά χάνουν σε ύψος. Μπορείτε να φορέσετε κάθετες γραμμές σε παντελόνια, μπλούζες ή ακόμα και φορέματα.

Αν σας λείπει λίγο… ύψος καλύτερο είναι να αποφύγετε τις πολύ μακριές φούστες και τα μακριά φορέματα, μια και κρύβουν τα πόδια και χάνουν έτσι την προοπτική του ύψους. Αν έχετε μια κομψή σιλουέτα τολμήστε το μίνι, αλλιώς μια φούστα πάνω από το γόνατο είναι η καλύτερη επιλογή.

Ψηλόμεσα παντελόνια Ντεκολτέ Αν θέλετε (και μπορείτε) να τονίσετε το ντεκολτέ, τότε καλύτερα να επιλέξετε ένα σε σχήμα V, το οποίο έχει την ιδιότητα να «δίνει» ύψος. Κάποιο μακρύ αξεσουάρ στο λαιμό μπορεί να τονίσει ακόμα περισσότερο το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσέ-

Ο ψηλός καβάλος δείχνει τα πόδια ψηλότερα και πιο αδύνατα. Επιλέξτε τα στενά παντελόνια και αυτά σε ίσια γραμμή που θα κολακέψουν ιδιαίτερα το σώμα σας. Προσοχή! Αποφύγετε τα κάπρι παντελόνια μια και «κόβουν» το πόδι στα δύο και μειώνουν το ύψος.

1

2

3

4

Πραγματική «βόμβα» θρεπτικών συστατικών, βιταμινών, αντιοξειδωτικών και μετάλλων, το αβοκάντο είναι ευεργετικό όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για την επιδερμίδα. Για του λόγου το αληθές, το αβοκάντο πρωταγωνιστεί σε πολλές αντιγηραντικές φόρμουλες, ενυδατώνει βαθιά το αφυδατωμένο δέρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρός ξυρίσματος ή σαν κρέμα για μετά την ηλιοθεραπεία, ενώ καταπολεμά και την ξηροδερμία.

Αν προβληματίζεστε για τη σχέση σας παρατηρήσετε τη στάση των σωμάτων σας για να δείτε αν το μέλλον θα σας βρει μαζί. Αν για παράδειγμα έχετε σταματήσει να περπατάτε δίπλα-δίπλα, πιάνετε συνέχεια τον σβέρκο σας όσο μιλάτε μαζί του και επιλέγετε να κάθεστε πάντα μακριά ο ένας από τον άλλον, τότε ο χωρισμός μάλλον βρίσκεται στη γωνία!

Με δεδομένη την ερωτική σχέση που έχουν οι γυναίκες με τα… μαλλιά τους μερικά λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε για να είναι πάντα όμορφα είναι: 1) να μην ξεχνάμε το conditioner, 2) να μην λουζόμαστε συχνά, 3) να μην χρησιμοποιούμε πολύ ζεστό νερό που συμβάλλει στο ενοχλητικό φριζάρισμα, και 4) να μην τα βουρτσίζουμε βρεγμένα, γιατί σπάνε.

Αν η επιστροφή από το Πάσχα σάς βρίσκει βαριά λόγω των γαστρονομικών ατασθαλιών, για να αποτοξινωθείτε και να νιώσετε καλύτερα δεν έχετε παρά να πίνετε νερό, νερό, και πάλι νερό, πράσινο τσάι για αλλαγή, να καταναλώνετε λαχανικά και φρούτα που θα σας χορτάσουν χωρίς να σας φορτώσουν πολλές θερμίδες, και να ξεχάσετε για λίγο τη ζάχαρη.


48

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1 ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ °Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο Basket League ¶∞√∫ – §·‡ÚÈÔ 19.00 Basket League ¶ÚÔÌËı¤·˜ – ∫fiÚÔÈ‚Ô˜ 20.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋

∫Àƒπ∞∫∏

07.00 10.00 11.30 12.00 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00

∂ƒΔ 2

ANT1

07.00 Pajanimals 07.30 ¡ÈϘ ÃfiÏÁÎÂÚÛÔÓ 08.00 ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 10.30 ºˆÙÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· 11.30 √ªª∞ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ 12.00 ∂Ó Û˘Ófiψ 13.00 ΔÔ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È 14.00 Auto moto ∂ƒΔ 15.00 ºfiÚÌÔ˘Ï· 1 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ™·ÓÁο˘ 18.15 ÃÔÓÙÚfi˜ – §ÈÁÓfi˜ 18.30 La senora 20.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ 21.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ 22.00 ™Ù· ¿ÎÚ· 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ªÂÙ·›¯ÌÈÔ»

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 14.45 16.45 18.45 19.00 20.00 21.00 23.00 01.30

∞˜ ÚfiÛ¯˜ Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ 40 ·ÌÌ·Ù· Celebrity travel ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «μ›‚· ƒ¤Ó·» ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘» ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ∂ȉ‹ÛÂȘ Hell’s kitchen •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫·Ô˘Ìfiȉ˜ Î·È Â͈Á‹ÈÓÔÈ» §fiÏ·

ALPHA

05.50 μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› 07.00 ™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ 07.40 ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ 08.30 ∏ ∂Ï›˙· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 09.20 §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ 11.10 ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· 12.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 12.50 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· 14.20 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ

07.30 √ ª›ÎÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 08.00 ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ 09.00 ¡fiÛÙÈÌË ÁË 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 16.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.00 ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.15 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «∏ Ï·›‰Ë Î·È Ô ·Ï‹Ù˘» 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ¡fiÙ· Ì›· 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Thor 2: ™ÎÔÙÂÈÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˜» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂›ıÂÛË ÛÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ» 01.15 10Ë ÂÓÙÔÏ‹

06.00 ∫·ÏË̤ڷ 10.00 ∞ÎÚ·›ˆ˜ 11.15 Δ· Ó¤· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ready? 11.45 7 Ë̤Ú˜ 13.00 Goal Èڛ˜ Û‡ÓÔÚ· 14.00 Eȉ‹ÛÂȘ 14.30 Ooh la la! 16.45 Kitchen lab 17.40 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.50 Dot. 18.50 Happy traveller 19.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Survivor 00.30 Deadly women 01.30 Criminal minds 02.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ‰ÚfiÌÔ˜»

∂ƒΔ 1

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 17.30 STAR

¶∂ª¶Δ∏ 20.00 ALPHA

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19.00 ∞¡Δ1

Ο Στέφανος αποκαλύπτει στην Όλγα ότι έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Σάκη. Ο Νικόλας αλλάζει εντελώς τη στάση του απέναντι στη Βέρα, με σκοπό να την ιντριγκάρει να πάει μαζί του στο Μπουένος Άιρες! Ο Στέφανος δέχεται μια επίσκεψη-έκπληξη στα Μετέωρα, η οποία τον βρίσκει εντελώς απροετοίμαστο.

Όταν η Αρζού καλεί τον Μελίχ σε μυστική συνάντηση, εκείνος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και στέλνει στο ραντεβού έναν οπλισμένο άντρα. Όταν ο Βεϊσέλ τον υποδέχεται σημαδεύοντάς τον με ένα περίστροφο, αυτός σημαδεύει με το δικό του την Αρζού…

Ο Δαμιανός αναρωτιέται για τη Σοφούλα που του αναφέρει ο ντετέκτιβ-κηπουρός Ηρακλής. Η Μένη με τον Βλάση καταλήγουν σε συμφωνίασκάνδαλο και ο Αχιλλέας, παράλληλα, οργανώνει ένα bachelor party-παρωδία. Η Βασιλίνα αφαιρεί τη Ρενάτα από τη λίστα των καλεσμένων και αποφασίζει να της το ανακοινώσει η ίδια.

Η Travelfun περνά οικονομικό έλεγχο και ο Άρης πανικοβάλλεται. Η Ζωή υπογράφει την αναγνώριση πατρότητας που της ζήτησε ο Άρης, αλλά η συμπεριφορά του την κάνει να πετάξει το χαρτί πριν του το δώσει. Η Σοφία καλεί τη Σάρα σε δείπνο, μαζί με τη Ζωή και τον Παύλο, και οι συνέπειες είναι αποκαλυπτικές.

ALPHA

™∫∞´

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00 23.00 00.30

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Peaky blinders ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

07.30 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.00 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 14.30 ¡¤ÔÈ ÛÂÊ, Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ 15.30 °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· 16.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «¡˘ÌʛԘ ·Ó‡ÌÊ¢ÙÔ˜» 18.00 I love Lucy 19.00 The seventies 20.00 ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ 20.30 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ… 21.00 El Greco – ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ 22.30 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ªÂ Ù· ÊÒÙ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 Surviving Escobar 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

ANT1 06.15 07.00 10.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.15 01.45

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ G tech trends ƒÔ˘Î ∑Ô˘Î Δ·Ì¿Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Hell’s Kitchen ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Fazilet

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Snake eyes» 01.50 Beauty and the beast

14.10 15.00 15.30 16.30 17.15 18.00 19.55 21.00 22.10

02.45

ΔƒπΔ∏ 21.50 ALPHA

∂ƒΔ 2

08.15 08.40 09.10 09.40 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 12.40

00.30

«ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘» «¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 23.15 ∞¡Δ1 Ο Περικλής συνεχίζει να κοροϊδεύει τον Άγγελο και τον Μηνά ταυτόχρονα, ώστε να κρατήσουν τις βαλίτσες με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Όταν, όμως, ο Μηνάς και ο Άγγελος ανακαλύπτουν ότι παίζει σε διπλό ταμπλό, του στήνουν παγίδα στο σπίτι των αντρών, η οποία θα έχει απρόσμενες εξελίξεις.

Ì·˙› 15.50 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 17.20 ¢‡Ô ͤÓÔÈ 19.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ! 19.40 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.10 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 23.00 Safe sex 00.40 √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ 01.10 Bellas tv

«Elif»

«ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙»

STAR

™∫∞´

MEGA

«∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ·»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Deadly women ∏ ‰›ÎË ÛÙÔ ™∫∞´

ªÔÌ, Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Ben and Holly ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Miraculous lady bug Super hero girls Barbie ∏ ª›· Î·È ÂÁÒ Wabbit Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Scooby Doo: Wrestlemania mystery» Traction ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ £fi‰ˆÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÓÔ» ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ §›˙· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ» Money drop

«¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯» ™∞μμ∞Δ√ 20.05 ∂ƒΔ 2 Ένας κλέφτης κοσμημάτων, που παραμένει άφαντος, τρομοκρατεί το Τορόντο. Έρχεται από τα βάθη της γης και ληστεύει θυρίδες και χρηματοκιβώτια. Την ώρα που οργιάζουν οι θεωρίες για ανθρώπους που ζουν στα έγκατα της Γης, ο Μέρντοχ προσπαθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας να εντοπίσει τον κλέφτη.

STAR 06.45 07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Traction Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ηٷ‰›ˆÍË» 01.00 Master chef 2 02.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Grimm»

MEGA 07.10 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 07.50 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.20 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.20 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.10 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ∫ÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20 §·-

ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.40 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

Δ·Èӛ˜ ∞ıÏËÙÈο

«¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿»

™∞μμ∞Δ√ 22.50 STAR

Ρομαντική κομεντί, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φράνκελ, με τους Μέριλ Στριπ, Τόμι Λι Τζόουνς, Στιβ Καρέλ, Ελίζαμπεθ Σου. Ύστερα από 30 χρόνια γάμου, η Κέι αισθάνεται την ανάγκη να αναζωπυρώσει τον γάμο της. Έτσι, προσπαθεί να πείσει τον εργασιομανή άντρα της να την ακολουθήσει σε μια επαρχιακή πόλη για μία εβδομάδα εντατικής θεραπείας με έναν φημισμένο σύμβουλο γάμου. Η αληθινή πρόκληση για το ζευγάρι ξεκινάει όταν φτάνει στον προορισμό του.

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Peaky blinders 28 ÊÔÚ¤˜ ∂˘ÚÒË √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

ΔƒπΔ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00 23.00 00.00

Δ∂Δ∞ƒΔH

∂ƒΔ 1 05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 21.10 22.00 23.00 00.00

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions ∂ƒΔ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜… ∂ƒΔ report √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ™ÂÈÚ¤˜

«Focus»

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21.00 ∂ƒΔ 2

∂ƒΔ 1

49

Περιπέτεια, σε σκηνοθεσία των Γκλεν Φικάρα και Τζον Ρέκουα, με τους Γουίλ Σμιθ, Μάργκοτ Ρόμπι, Ροντρίκι Σαντόρι, Μπι Ντι Γουόνγκ. Ο Νίκι Σπέρτζον, έμπειρος απατεώνας, εκπαιδεύει την «ερασιτέχνη» Τζες στα κόλπα της δουλειάς. Η επαγγελματική τους σχέση χαλάει όταν στη μέση μπαίνει ο έρωτας. Τρία χρόνια αργότερα, η εντυπωσιακή και καταξιωμένη στο χώρο Τζες συναντιέται με τον Νίκι στο Μπουένος Άιρες, όπου και οι δύο έχουν στο στόχαστρό τους έναν δισεκατομμυριούχο που διοργανώνει αγώνες αυτοκινήτων.

∂ƒΔ 2 07.30 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.00 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 14.30 ¡¤ÔÈ ÛÂÊ, Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ 15.30 °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· 16.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√È ¿Ó‰Ú˜ ͤÚÔ˘Ó Ó’ ·Á·Ô‡Ó» 18.00 I love Lucy 19.00 The seventies 20.00 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 21.00 ∂˜ ·‡ÚÈÔÓ Ù· ÛÔ˘‰·›· 21.30 ΔÔ Ì·ÁÈÎfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ… 22.30 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∂ÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 Surviving Escobar 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 21.10 23.15 00.15 01.45

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 Δ·ÙÔ˘¿˙ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Be cool» 02.00 Beauty and the beast

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor πÛÙÔڛ˜ Criminal minds

07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂ȯ›ÚËÛË: ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·» 01.00 Master chef 2 02.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜»

MEGA 07.10 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 07.50 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.20 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.20 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.10 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20 §·-

∂ƒΔ 2 07.00 ¡ÈϘ ÃfiÏÁÎÂÚÛÔÓ 07.30 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.00 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 14.00 ¡¤ÔÈ ÛÂÊ, Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ 15.30 ∞1 ¶fiÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ ¶. º¿ÏËÚÔ – À‰Ú·˚Îfi˜ 16.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «¶fiıÔÈ ÛÙ· ÛÙ¿¯˘·» 18.15 I love Lucy 19.10 The seventies 20.05 Δ· ÛÙ¤ÎÈ· 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 Surviving Escobar 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑Ô˘Î Δ·Ì¿Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Fazilet

ALPHA

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.15 01.45

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ G tech trends ƒÔ˘Î ∑Ô˘Î Δ·Ì¿Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· μÈÓ‡ÏÈÔ Fazilet

ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.40 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

ALPHA

STAR

™∫∞´

07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «American gangster» 03.00 √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î·

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Deadly women Criminal minds

07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master Chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÚfiÛÎÏËÙÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘» 00.45 Master Chef 2 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÌÔ‡Û·»

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20

§·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·


50

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1 ¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ Focus √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ

¶∂ª¶Δ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00 23.00 00.30

∂ƒΔ 1

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ϤÌ ¡∞π

∂ƒΔ 1

™∞μμ∞Δ√

07.00 10.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

14 - 15 Απριλίου 2018

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Europe ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi ÙÔÓ ºÚfiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 17.00 ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 18.50 ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 20.30 Basket League show 20.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Third person» 00.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «£·Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο» 02.00 ∏¶∞ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜

∂ƒΔ 2 07.30 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.00 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 08.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 14.30 ¡¤ÔÈ ÛÂÊ, Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ 15.30 °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· 16.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Δ˘ Ù‡¯Ë˜ Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ» 18.00 I love Lucy 19.00 The seventies 20.00 ∂›Û·È Ó¤Ô˜, ¤¯ÂȘ ÏfiÁÔ 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 Surviving Escobar 00.40 §›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘

ANT1 06.00 Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ 07.00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10.00 ΔÔ ÚˆÈÓfi 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ 15.00 ƒÔ˘Î ∑ԢΠ16.00 Δ·Ì¿Ì 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Still standing 19.00 ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 £Â·ÙÚÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË «Mamma… Ì›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ» 23.45 Celebrity travel 00.45 Fazilet

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 ∞˘ÙÔ„›· 01.45 Beauty and the beast

07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 00.30 01.30

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Deadly women Criminal minds

STAR 07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√È Î˘ÓËÁÔ›» 00.45 Master chef 2 02.15 Warehouse 13

Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ G tech trends ƒÔ˘Î ∑Ô˘Î Δ·Ì¿Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Dancing with the stars Vice specials Fazilet

§·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.30 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

ALPHA

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜: ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ¡fiÙ· Ì›· 23.15 ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ 02.00 Beauty and the beast

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ŒÓÔ¯Ô Ì˘ÛÙÈÎfi» 03.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Shame»

07.30 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

Shopping star ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ» 01.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Warehouse «Orphan»

MEGA 07.20 ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ 08.00 ΔÔ ÛfiÈ Ì·˜ 08.30 ∫·Ú¤ Ù˘ ÓÙ¿Ì·˜ 09.30 ªÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· οو 10.20 ŸÙ·Ó Ô Ã¿Ú˘ ¯ÒÚÈÛ ÙË ª·›ÚË 10.50 ∫ÚȘ ∫ÚÔ˜ 11.40 Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì 13.10 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.20

∂ƒΔ 2 08.00 ª›· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È Ì›· Á¿Ù· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi 08.30 ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ŒÏÂÓ 09.00 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.30 ∫˘ÓËÁÔ› ‰Ú¿ÎˆÓ 10.00 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î 10.30 ΔÂÓ ΔÂÓ 11.00 √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ 11.30 ªfiÌÈ ¡ÙÈÎ 12.00 ¶·È¯Ó›‰È· ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· 14.00 ∂ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· 15.00 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ… 15.30 Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ºÒηȷ 1914 16.30 ΔÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ·Ó‰ÚÒÓ 19.50 ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ 20.05 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ 21.00 ΔÔ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ 22.45 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔ» 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÎÔÌ¿Ú: ∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· JJ

™∫∞´

MEGA

∂ƒΔ 2 08.30 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÚÈÁΛÈÛÛ· 09.00 ∂ıÓÈο ¿Úη ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘ 10.00 ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ 11.00 ªÂı˘Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙ›· 12.00 ∞ÛË̛ӷ §¿ÈÔ˘ 13.00 ª˘ÛÙÈο ηʤ 13.30 Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 14.30 °Â‡Ì· ÁÈ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ 15.30 °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· 16.15 ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ 16.30 ÃÔÓÙÚfi˜ - ÏÈÁÓfi˜ 17.00 ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ∞Ó‰ÚÒÓ ¶∞√∫ – √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 19.00 The seventies 20.00 ∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ∞Ó‰ÚÒÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜ – ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 22.00 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∞Ì¿ÚÈ˙· ÁÈ· ·fi‰Ú·ÛË» 22.20 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «∫ÈÓËÙ¿ ÛÙÔȯ›·» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Ida»

ALPHA

ANT1 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 15.30 17.00 18.45 19.00 20.00 21.00 22.15 23.30 00.30 01.30

∞˜ ÚfiÛ¯˜ Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ 40 ·̷ٷ Celebrity travel ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Δ·ÈÓ›· Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤Î· ÌÈÎÚÔ› ª‹ÙÛÔÈ Celebrity game nigth ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· Vice §fiÏ·

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ 16.30 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 18.00 ¶ÂÓ‹ÓÙ· – ÂÓ‹ÓÙ· 19.30 ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ 20.20 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 21.10 ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ 21.50 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 22.40 4 23.30 §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ 00.20 ¢Èη›ˆÛË 01.50 ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·

ALPHA 07.30 ∏ ÛÂÚ›Ê˘ ∫¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË 08.00 ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ 09.00 ¡fiÛÙÈÌË ÁË 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ·¤Ú·» 15.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ¡fiÙ· Ì›· 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «¡‹ÛÔ˜ 2» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿» 01.15 Checkpoint ÛÙÔÓ ALPHA

™∫∞´ 06.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.45 17.40 17.50 18.50 19.45 21.00 00.45 02.00 03.30

∫·ÏË̤ڷ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Eco news Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Eȉ‹ÛÂȘ Ooh la la! Kitchen lab ∂ȉ‹ÛÂȘ DOT. °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ πÛÙÔڛ˜ Criminal minds •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Boys don’t cry»

MEGA 07.00 ™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ 07.40 ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ 08.30 ∏ ∂Ï›˙· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 09.20 §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ 11.10 ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· 12.00 ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË 12.50 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· 14.20 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 15.50 ¶ÂÓ‹ÓÙ·

– ÂÓ‹ÓÙ· 17.20 ¢‡Ô ͤÓÔÈ 19.00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ ! 19.40 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.10 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 23.00 Safe sex 23.50 ∫¿„Ù ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ 00.40 √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ 01.10 Bellas tv

STAR 09.30 Bobby and Bill 10.00 PJ masks 10.30 ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ 10.50 Garfield 11.10 Super hero girls 11.20 Barbie 12.00 Ben 10 12.30 Beyblade burst 13.00 ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ 13.10 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «ÕÚıÔ˘Ú 3» 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 15.30 ºÈÏ·Ú¿ÎÈ· 16.30 How I met your mother 17.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Ì¿ÙÛÔ˜ ÙÔ˘ ıËÚÈÔÙÚÔÊ›Ԣ» 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ» 22.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Focus» 01.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ £fi‰ˆÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÓÔ»


14 - 15 Απριλίου 2018

¢π∞Δƒ√º∏ &

Υγεία και χρήμα

˘Á›·

Οι άνθρωποι που μετά τα 50 τους χάνουν ξαφνικά το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της περιουσίας τους είναι πιθανότερο ότι θα πεθάνουν νεότεροι σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν αντιμετώπισαν τέτοια σοβαρή οικονομική απώλεια. Αυτό συμπεραίνει για πρώτη φορά μελέτη που καταπιάνεται με τις επιπτώσεις για την υγεία ενός μεσήλικα από τη μεγάλη απώλεια των περιουσιακών στοιχείων του σε μετρητά ή άλλη μορφή, που μπορεί να συμβεί είτε λόγω μιας γενικότερης οικονομικής κρίσης, όπως μια εθνική ή παγκόσμια ύφεση, είτε εξαιτίας πιο προσωπικών αιτιών και συγκυριών. Οι άνθρωποι που μένουν ξύπνιοι έως αργά τη νύχτα και δυσκολεύονται να σηκωθούν από το κρεβάτι την επόμενη μέρα, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σχέση με όσους πέφτουν νωρίς για ύπνο και ξυπνούν επίσης νωρίς. Αυτό αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν του Σικάγου και του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ στη Βρετανία, που διεξήχθη σε δείγμα 434.000 ανθρώπων ηλικίας 38 έως 73 ετών.

Εποχικές αλλεργίες Τι να αποφεύγετε για να απολαύσετε την άνοιξη εποχή που ξεκινούν και πάλι οι εποχικές αλλεργίες, έφτασε. Μπούκωμα στη μύτη ή συνάχι, μάτια που δακρύζουν και «σας τρώνε», βήχας και φτέρνισμα, είναι μερικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα με τα οποία έρχονται χιλιάδες άνθρωποι αντιμέτωποι κάθε μέρα. Με τις αλλεργίες, αυτό που λίγοι εξ αυτών συνειδητοποιούν είναι ότι κάνουν και οι ίδιοι ορισμένα βασικά λάθη και επιδεινώνουν αυτά τα συμπτώματα. Δείτε ποια είναι τα πιο συνήθη από αυτά τα λάθη, για να τα αποφύγετε και να περάσετε μια πιο ήρεμη περίοδο εποχικής αλλεργίας φέτος:

Η

◗ Έχετε τα παράθυρα μονίμως ανοιχτά. Προσπαθήστε να τα ανοίγετε μόνο όσο χρειάζεται για να αεριστεί το σπίτι και να μπει μέσα φρέσκος αέρας, κάτι που είναι απαραίτητο. Αλλά μην το παρακάνετε και αφήνετε τις αλλεργιογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα να... κάνουν πάρτι μέσα στο σπίτι σας. Επίσης, όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε περισσότερες ώρες

πάρε

9

τον κλιματισμό (aircondition), επειδή λειτουργεί με φίλτρα που θα κρατήσουν μεγάλο ποσοστό από αυτές τις αλλεργιογόνες ουσίες μακριά. ◗ Καθυστερείτε να πάρετε τα αντι-ισταμινικά σας φάρμακα. Εφόσον γνωρίζετε πότε έρχεται η περίοδος που σας «χτυπάει» συνήθως η εποχική αλλεργία, δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να εκδηλώσετε τα πρώτα συμπτώματα προτού πάρετε τα φάρμακα που σας έχει δώσει ο φαρμακοποιός σας για τις αλλεργίες. Αυτά τα φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά όταν λαμβάνονται ως πρόληψη και όχι ως θεραπεία. Πάρτε τα, λοιπόν, 1-2 εβδομάδες πριν την περίοδο της εποχικής αλλεργίας και θα δείτε ότι θα έχετε λιγότερες εξάρσεις τους επόμενους μήνες. ◗ Βγαίνετε έξω τις λάθος ώρες. Τα δέντρα και τα άνθη ξεκινούν να απελευθερώνουν γύρη περίπου στην ανατολή του ηλίου, και τα επίπεδα αλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα κορυφώνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ.

Προσπαθήστε να μην βγαίνετε έξω, λοιπόν, αυτές τις ώρες της ημέρας. ◗ Δεν επενδύετε σε έναν ιονιστή αέρος. Σίγουρα δεν αποτελεί πρωτεύουσα ανάγκη, και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξοδεύουν χρήματα για να προμηθευτούν μια συσκευή καθαρισμού του αέρα μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι από εκείνες τις συσκευές που «θα βγάλουν τα λεφτά τους» σε βάθος χρόνου. Βάλτε το σε λειτουργία όταν πια πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά στο σπίτι, και θα δείτε μεγάλη αλλαγή. ◗ Αντικείμενα που μαζεύουν σκόνη και αλλεργιογόνες ουσίες. Τα μαξιλάρια στον καναπέ, οι κουρτίνες και τα παιχνίδια των παιδιών (αρκουδάκια, κούκλες κ.λπ.) μαζεύουν εύκολα σκόνες και αλλεργιογόνες ουσίες, ενώ σπανίως πλένονται. Αυτές οι ουσίες αναδύονται στην ατμόσφαιρα με κάθε κίνηση (αλλαγή θέσης στα μαξιλάρια του καναπέ, άνοιγμα - κλείσιμο στις κουρτίνες κ.λπ.), και τις εισπνέετε. ΠΗΓΗ: iatropedia.gr, health.com

«Παίρνω βάρος για έναν κινηματογραφικό ρόλο και πηγαίνει καλά. Σε όλους τους ανθρώπους που πρόκειται να με κατηγορήσουν ως χοντρή τους επόμενους μήνες, δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ», δήλωσε η Ανν Χάθαγουέι, φρενάροντας εγκαίρως τις κακές γλώσσες στο Χόλιγουντ.

πάρε

10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

51

¶Ò˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Τα εμφράγματα στην Ελλάδα έχουν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια και στα δύο φύλα, και ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου γι’ αυτά είναι η υψηλή χοληστερίνη. Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία (λιπίδιο, για την ακρίβεια), απολύτως απαραίτητη για τα κύτταρα του οργανισμού μας. Στον ανθρώπινο οργανισμό εισέρχεται από δύο «πηγές» ταυτόχρονα, από το συκώτι και τις τροφές που καταναλώνουμε. Στην πρώτη περίπτωση λέγεται ενδογενής χοληστερίνη, στην άλλη διατροφική χοληστερίνη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών και χρησιμεύει για την παραγωγή ορισμένων ορμονών και βιταμίνης D. Όσο πολύτιμη, όμως, είναι για τον οργανισμό όταν βρίσκεται σε φυσιολογικά όρια τόσο επιζήμια γίνεται όταν τα επίπεδά της αυξηθούν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στο αίμα. Τότε κινδυνεύουν οι αρτηρίες μας, αφού διεισδύει στα τοιχώματα των αρτηριών, δημιουργώντας κολλώδη αποθέματα (αθηρωματικές πλάκες), που σταδιακά εμποδίζουν την ομαλή ροή του αίματος, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η «κακή» χοληστερίνη (LDL) επιδρά αρνητικά στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, αφού οδηγεί σε αθηροσκλήρωση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Η «καλή» χοληστερίνη (HDL) έχει θετική επίδραση στην υγεία του οργανισμού, γιατί η αποστολή της είναι η απομάκρυνση της «κακής». Δρα δηλαδή προστατευτικά απομακρύνοντας την τελευταία από το τοίχωμα των αγγείων και στέλνοντάς τη στο ήπαρ, όπου και μεταβολίζεται. Τα όρια της LDL δεν είναι ίδια για όλους. Διαφέρουν ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου στους οποίους εκτίθεται κάθε άνθρωπος.Ειδικότερα, παίζουν ρόλο η υπέρταση, η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, το κάπνισμα και οι αυξημένες τιμές στα τριγλυκερίδια.

Κάθε πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις

Δ√ ™∂• ∫∞¡∂π ∫∞§√

4 ...οφέλη του συχνού σεξ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Βρετανίας, είναι ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση, ότι προλαμβάνει την καρδιακή προσβολή, ότι προστατεύει από τον καρκίνο του προστάτη, και ότι μειώνει το καθημερινό στρες. Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, το σεξ αποτελεί σημαντική άσκηση με πολλά οφέλη για την καρδιά, αλλά και γενικότερα τη συνολική υγεία.

«Με πέταγαν από ‘δω κι από ‘κει. Ήμουν ξύπνια, αλλά το σώμα μου είχε παραλύσει… Προσευχόμουν μόνο να τελειώσει όλο αυτό». Αυτή είναι η συγκλονιστική δήλωση της σταρ του UFC, Πέιτζ ΒανΖαντ, για το βιασμό που υπέστη από συμμορία όταν πήγαινε σχολείο.

Η πρώτη εξέταση πρέπει να γίνεται σε άνδρες και γυναίκες μετά την ηλικία των 20 ετών. Μην σπεύσετε να χαρακτηρίσετε υπερβολική τη συγκεκριμένη ιατρική σύσταση: παρόλο που ένας στους τρεις Έλληνες έχει υψηλότερες τιμές χοληστερίνης από το φυσιολογικό, μόνον οι τρεις στους δέκα το γνωρίζουν, γιατί δεν έχουν κάνει ποτέ μικροβιολογική εξέταση! Για να είναι αξιόπιστη η εξέταση (θα μετρηθούν οι τιμές της ολικής, της LDL, της HDL και των τριγλυκεριδίων), καλό είναι να έχετε αποφύγει το φαγητό για τουλάχιστον 12 ώρες, διαφορετικά θα επηρεαστεί η τιμή τους. Η εξέταση διεξάγεται συνήθως πρωινή ώρα. Καλό είναι, επίσης, την προηγούμενη ημέρα να μην έχετε καταναλώσει πλούσια σε χοληστερίνη τρόφιμα. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο: ◗ Όσοι έχουν υποστεί έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή έχουν σακχαρώδη διαβήτη. ◗ Όσοι δεν πάσχουν από τα παραπάνω, αλλά συνδυάζουν περισσότερους από δύο-τρεις παράγοντες κινδύνου, π.χ. είναι παχύσαρκοι, καπνίζουν, και δεν αθλούνται. Πού οφείλεται η «τσιμπημένη» τιμή της χοληστερίνης: Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε υπερκατανάλωση «ένοχων» τροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την «ενδογενή» παραγωγή της στον ίδιο τον οργανισμό, όπως οι εξής: ◗ Η μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισμός). ◗ Οι κληρονομικοί παράγοντες (πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων γεννιέται με πολύ υψηλή χοληστερίνη). ◗ Το ενδοκοιλιακό λίπος (τα περιττά κιλά που συσσωρεύονται στην κοιλιά πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες αυξημένης χοληστερίνης). ◗ Το στρες, καθώς μελέτες δείχνουν, πλέον, ότι μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό μεταβολισμού της χοληστερίνης. ◗ Το κάπνισμα, αφού αυξάνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης και μειώνει τα επίπεδα της «καλής». ◗ Οι παθήσεις του ήπατος και των νεφρών. ◗ Οι υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ. Ένα με δύο ποτήρια κρασιού την ημέρα συμβάλλουν στην αύξηση της «καλής». Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τα τριγλυκερίδια, που επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές της HDL. ΠΗΓΗ: shape.gr


Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Sports

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔÔ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ Champions League ÙˆÓ -·ÎfiÌË ÈÔ- ÈÛ¯˘ÚÒÓ άθαμε πως θα αλλάξουν από την επόμενη σεζόν οι ώρες έναρξης των αγώνων του Champions League. Θα μας πάρει, βέβαια, καιρό να το συνειδητοποιήσουμε, καθώς από την πρώτη ημέρα της κορυφαίας και πιο ελκυστικής διοργάνωσης του ποδοσφαίρου το 21.45 δεν άλλαξε ποτέ. Μοναδική εξαίρεση οι αγώνες σε χώρες όπου το κρύο και το χιόνι δεν επιτρέπουν να ξεκινήσει πιο αργά από το απόγευμα ένα παιχνίδι, όπως συμβαίνει με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ∫∞Δ™∞ƒ√™ Ένωσης. Εκείνο που δεν μας απασχολεί προσωπικά, διότι δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου μας, αλλά αφορά στα πραγματικά δεδομένα για τις ομάδες που συμμετέχουν, είναι το οικονομικό, καθώς οι άνθρωποι της UEFA κατέληξαν στο ότι πρέπει να ενισχύσουν τη διοργάνωση αβαντάροντας τις μεγαλύτερες ομάδες με ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές ενέσεις. Όλα τα σχέδια που υλοποιούνται, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, αυτό τον «προορισμό» έχουν. Να δυναμώσουν οι δυνατοί, ώστε τα αστέρια να αστράφτουν ακόμη περισσότερο. Να ελαχιστοποιούνται δηλαδή οι πιθανότητες αποκλεισμού των μεγάλων ονομάτων, που στη γλώσσα την εμπορική ως brand names κρατούν τα ταμεία γεμάτα.

α φιλέ του ευρωπαϊκού βόλεϊ έχουν, πλέον, χρώμα κόκκινο! Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του Challenge Cup από την ομάδα των γυναικών έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του, η οποία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό έχει ατελείωτες περγαμηνές. Οι «ερυθρόλευκες», που είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στην Ελλάδα, και έκαναν τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Μπούρσασπορ στην Προύσα, επιβεβαίωσαν πως ο Ολυμπιακός είναι πάντοτε ένας οργανισμός που δίνει βάση σε όλα τα τμήματά του και αξιολογεί με ισοβαρή κριτήρια τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες που τον υπηρετούν. Γι' αυτό φτάνει σε θριάμβους στα Ολυμπιακά σπορ. Ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς και οι κοπέλες του διαφήμισαν την Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη, και μετά τη νίκη 3-1 στο δεύτερο τελικό ο κόουτς υποστήριξε: «Όλα

Τ

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν το Challenge Cup με συγκλονιστική ανατροπή στην Τουρκία

τα κορίτσια ήταν εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο». Ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς επιβεβαίωσε ουσιαστικά στις δηλώσεις του, μετά την άφιξη της απο-

στολής στην Ελλάδα, πως μένει και του χρόνου: «Εγώ θέλω να μείνω, και η διοίκηση θέλει. Οπότε, δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο», είπε, συμπληρώνοντας: «Θέλουμε τουλάχιστον δύο ημέρες να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε πετύχει. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι από τις πιο οργανωμένες ομάδες στην Ευρώπη. Ο κόσμος και η διοίκηση μας έχουν δώσει πολλά και έπρεπε να επιτρέψουμε κάτι σε αυτούς». Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου είναι επίσης δικαίωση και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καθώς, αν και δεν τον ενδιαφέρει να το επικοινωνεί κάθε λίγο και λιγάκι, έχει δαπανήσει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, προκειμένου να βλέπει την αγαπη-

μένη του ομάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η επιτυχία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ είναι τεράστια και συζητήθηκε στους κύκλους του αθλήματος στη διεθνή σκηνή. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού θριάμβευσαν στην Τουρκία και συνεχίζουν να κάνουν όνειρα, μετά την πανάξια κατάκτηση του Challenge Cup. Μυστικό και αυτής της επιτυχίας, ασφαλώς το σημαντικό δέσιμο της ομάδας. Γι' αυτό και η τραυματίας Μαρία Νομικού περίμενε τις θριαμβεύτριες στου Ρέντη, και ξέσπασε σε κλάματα από την συγκίνηση για το τρόπαιο, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλες. Η διαγώνιος της ομάδας είχε πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκε εκτός από τα μεγάλα ματς. Περίμενε, όμως, πώς και πώς τις συναθλήτριές της για να τις αγκαλιάσει, χωρίς να καταφέρει να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«∞Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ» ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Στο Champions League από του χρόνου ο «εξάστερος»

Οριστική είναι η απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός από την Ευρωλίγκα. Στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα, ούτε τις νομικές διευθετήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν, μπροστά στο πρεστίζ του συλλόγου. Όπως λένε στην ΚΑΕ, δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός, που έχει προσφέρει τόσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο

εισιτηρίων στη διοργάνωση και που υποστηρίζει τη δυναμική της με σημαντικές μεταγραφές, να δέχεται διαρκώς διαιτητές με συγκεκριμένη αποστολή εις βάρος του και να το εκμεταλλεύεται ο Μπερτομέου. Είναι ζήτημα έλλειψης σεβασμού. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει με τη συμμετοχή του στο Champions League του μπάσκετ να ενισχύσει το προφίλ της διοργάνωσης και να οδηγήσει και άλλες ομάδες σε τέτοια απόφαση.

∞¡Δø¡∏™

«∫fiÎÎÈÓ· ηÚÊÈ¿» ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘!

™Δ∏¡ ¶∞°π¢∞ Δ√À √º™∞´¡Δ

Μ

πό το Champions league του 2018 έως και το 2021, με τη νέα δομή τα χρηματικά έπαθλα θα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 1) 15% από το μάρκετ πουλ, το οποίο μειώνεται αισθητά, 2) 25% έπαθλο μεγαλύτερης συμμετοχής, 3) 30% πριμοδοτήσεις από αποτελέσματα, και 4) 30% χρηματικά έπαθλα από επιτυχίες στην ιστορία της διοργάνωσης. Τα μπόνους ανά φάση διαφοροποιούνται. Εκεί που και φέτος η κάθε νίκη πριμοδοτείται με 1, 5 εκατ. ευρώ, τώρα αυξάνεται και φτάνει στα 2,7 εκατ. ευρώ! Η ισοπαλία από τις 500.000 ευρώ ανεβαίνει στις 900.000 ευρώ.

Α

πρόκριση στις 16 κορυφαίες ανεβαίνει στα 9,5 εκατ. ευρώ, στις 8 πάει στα 10,5 εκατ. ευρώ, στα ημιτελικά φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ, ενώ η νικήτρια θα εισπράξει 19 εκατ. ευρώ (από 15,5 που είναι τώρα).Ο φιναλίστ θα πάρει 15 εκατ. ευρώ. Κάθε ομάδα που θα εισέρχεται στους ομίλους θα έχει μίνιμουμ 15 εκατ. ευρώ από 12,7 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα. Ένα είναι βέβαιο. Πως οι αναμετρήσεις του Champions League με την πάροδο των ετών θα γίνουν ακόμη πιο ελκυστικές.

Η


SPORTS

14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

53

«Forza Manolas»! ,,

ταν ένα… ανήσυχο –λόγω απίστευτης καλοκαιρίας– απόγευμα του Σαββάτου σε γνωστό στέκι της Βουλιαγμένης με καλό παγωτό, όταν ο Στέλιος Μανωλάς χαιρετούσε, πριν λίγα χρόνια, γνωστούς και φίλους. Τους έλεγε, τότε, με καμάρι, για τον ανιψιό του Κώστα, που καθόταν δίπλα του. Ο Κωστάκης, για τον οποίο ο μεγάλος και τρανός Στέλιος ακολουθούσε τη στάση σώματος που υποδήλωνε υπερηφάνεια, αγωνιζόταν τότε με τη φανέλα του Θρασύβουλου. Όπως και να το κάνεις, όσο ταλέντο και αν μπορεί κανείς να υποσχεθεί ότι έχει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, τέτοιες σοβαρές υποσχέσεις αντιμετωπίζονται με μία υποψία αμφιβολίας.

,,

Στην ΑΕΚ... καθάριζε παπούτσια, στις άλλες ομάδες τού τα γυάλιζουν!

Ο Έλληνας αμυντικός έγινε την Τρίτη το βράδυ το πιο καυτό όνομα στην ποδοσφαιρική πιάτσα της Ευρώπης

H

Εκτόξευση Ο «νέος Μανωλάς» είχε ασφαλώς προσόντα σπάνια για αμυντικό, όπως η ταχύτητα και η έκρηξη. Από εκείνο το σημείο έως και σήμερα, έζησε, άλλωστε, πολλές «ποδοσφαιρικές ζωές». Ανέπτυξε τα προσόντα του, και καθώς είναι ικανότατος και στις στημένες φάσεις, και αφού κατάφερε να εκμηδενίζει τον αντίπαλο, δηλαδή να τον κάνει να μοιάζει της σειράς, το έπραξε και κόντρα στην Μπαρτσελόνα! Με τη φανέλα της Ρόμα, στην οποία είναι θαύμα το ότι συνεχίζει να αγωνίζεται, καθώς εδώ και τρία καλοκαίρια οι Αμερικανοί θέλουν να τον πουλήσουν και όλο κάτι χαλάει. Ενώ είναι σημαντικό, επίσης, να θυμόμαστε πως το καλοκαίρι η μεταγραφή του στη Ζενίτ χάλασε γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να πληρωθεί με ρούβλια! Πάμε πάλι πίσω, στην εποχή που χρειαζόταν να τον μάθουμε. Ένας από τους λόγους που ο Στέλιος Μανωλάς είχε «αντικειμενική» θέση (παρά τους δεσμούς αίματος…) ήταν ότι ο Κώστας είχε προλάβει ήδη να γράψει «χιλιόμετρα». Κρίθηκε νωρίς και τον δικαίωσε.

Ο Μαρινάκης! Η καριέρα του Κώστα, πάντως, είναι γεμάτη και από παράξενα περιστατικά. Στην ΑΕΚ τον πίστεψαν ελάχιστοι. Ένας προπονητής τού έλεγε ότι για να μπαίνει στο πούλμαν πρέπει να καθαρίζει τα παπούτσια των άλλων. Έλεγαν, επίσης, ότι ο μόνος λόγος που πήρε ευκαιρίες είναι ότι «θείος του είναι ο Στέλιος». Στον Ολυμπιακό τον απέκτησε ο Μαρινάκης επειδή τον ήθελε εκείνος και όχι γιατί κάποιος συνεργάτης του επέμενε να αποκτηθεί. Η διάθεσή του να δοκιμάζει τις προκλήσεις τον συνοδεύει πάντοτε, χωρίς παρόλα αυτά να προχωράει σε κινήσεις χωρίς κοινή λογική. Τον Αύγουστο του 2014 βρέθηκε κοντά στην Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να ισχυρίζονται πως βρήκαν το διάδοχο του Τόμας Βερμάλεν. Ο ίδιος δεν πίστεψε ποτέ ότι θα έπαιρνε χρόνο που θα του επέτρεπε να καθιερωθεί και αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Λονδίνο.

Τον Ιούλιο του 2017 γραφόταν ότι ήταν φαβορί ως αντί-Μπονούτσι στη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους δεν εγκαταλείπει την προοπτική απόκτησης του Κώστα Μανωλά. Όπως ανέφερε η «Tuttosport», η Γιουβέντους προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ένταση μεταξύ του Έλληνα αμυντικού και της Ρόμα, καθώς ο Μανωλάς θεωρείτο βέβαιο πως δεν σκόπευε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Ρωμαίος» Η πρώτη συμφωνία που καθόρισε, πάντως, την πορεία του στο εξωτερικό, επήλθε με τη Ρόμα πριν το καλοκαίρι του 2012. Το αποκάλυψε η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello Sport» αναφέροντας: «Ο πρώτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα μετά τον Δέλλα, από το 2005». Εκείνο που πολλοί δεν γνωρίζουν έχει να κάνει με τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί με τον Ολυμπιακό, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί στο γήπεδο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ για να δει από κοντά τους «ερυθρόλευκους». Οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι σε τέτοιο επίπεδο που ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού ζητάει την άποψη του Μανωλά για υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Υπάρχουν, επίσης, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τους οποίους καλεί ο Μανωλάς στα σπουδαία παιχνίδια της Ρόμα για γούρι! Το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα φιλοξενούμενός του ήταν ένας από τους πιο γνωστούς οργανωμένους οπαδούς της Θύρας 7, ο Νίκος Στυλιανέσης, ο τρομπετίστας που οργανώνει την εξέδρα όπως κάποτε ο Ατίλιο. Ο Κώστας είναι από τη Νάξο, όμως έχει φίλους παντού. Μετά από το γκολ σε βάρος της «Μπάρτσα» τον γνώρισαν άπαντες. Η τύχη συνοδεύει πάντοτε τον Κώστα Μανωλά, όπως συνέβη και στο τροχαίο ατύχημα με σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμό, τον Ιανουάριο του 2011. Ήταν καθ’ οδόν για την κοπή πίτας των παλαίμαχων της Ένωσης, στην οποία ήταν τιμώμενο πρόσωπο, όταν αυτοκίνητο που παραβίασε τον

Ο Μανωλάς διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ολυμπιακό και έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

κόκκινο σηματοδότη έπεσε επάνω του. Ο 19χρονος, τότε, Μανωλάς, εκτός από το σοκ που υπέστη, δεν τραυματίστηκε καθόλου.

Ο Τίμερμανς Η πρόκριση της Ρόμα… πέρασε και την πόρτα της Κομισιόν, με τον αντιπρόεδρό της, Φρανς Τίμερμανς, να ρωτάει τους δημοσιογράφους πριν την έναρξη της καθιερωμένης ενημέρωσης εάν είχαν παρακολουθήσει το Ρόμα – Μπαρτσελόνα. Παρά το γεγονός ότι εκείνος είναι Ολλανδός, έχει σπουδάσει στη Ρώμη, μιλάει άπταιστα ιταλικά, και είναι οπαδός των «τζιαλορόσι». Έτσι, μετά το τέλος της ενημέρωσης, αναφώνησε στο μικρόφωνο: «Forza Roma», για να λάβει την απάντηση από τον Έλληνα εκπρόσωπο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά: «Forza Manolas»!

Κάποτε ήταν απλώς ο «ανιψιός του Στέλιου». Σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία στόπερ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.


54

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

™Ô˘Ù... Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ Στο «στόχαστρο» οι χορηγίες Η UEFA, μέσω της επιτροπής για το Financial Fair Play, συνεχίζει να έχει υπό στενή παρακολούθηση την Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτή τη φορά στο «στόχαστρο» της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας έχουν μπει οι προερχόμενες από το Κατάρ χορηγίες των Παριζιάνων. Στη Νιόν εκτιμούν ότι τα στοιχεία που τους έχουν παρουσιάσει οι άνθρωποι της γαλλικής ομάδας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και έχουν αναθέσει στη συμβουλευτική εταιρία «Octagon» να ερευνήσει για να διαπιστώσει την πραγματική αξία των χορηγιών και το αν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δημοσίευμα των «Financial Times» ανέφερε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν ατασθαλίες η Παρί κινδυνεύει με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Καλλιτέχνες... Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από όταν η Βιβιάν Μπορντέν στέφθηκε «miss Play Boy» στη Βραζιλία, αλλά στα 35 «βάζει κάτω» πολλές 20άρες. Το θέμα μας είναι η σχέση της με τον Νεϊμάρ. Μην πάει ο νους σας στο πονηρό. Η Βιβιάν απλώς θεωρεί τον συμπατριώτη της αστέρα, κατά κάποιο τρόπο… συνάδελφό της. «Και οι δύο είμαστε ένα είδος καλλιτέχνη. Αυτός του ποδοσφαίρου και εγώ του γυμνού», δήλωσε, προμοτάροντας την ιστοσελίδα της «Diamond Brazil» που ειδικεύεται στις αισθησιακές φωτογραφίσεις.

(

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

14 - 15 Απριλίου 2018

!

Ο Τζιμπρίλ Σισέ είναι γνωστός για τις συχνές αλλαγές στο look του, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να γκρεμίσει το instagram. Ο πρώην άσος του «τριφυλλιού» ανέβασε φωτογραφία με ξανθά ράστα μαλλιά και τζάκετ παραλλαγής, και η επιλογή του αποθεώθηκε από χιλιάδες ακόλουθούς του, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες. Στο παρελθόν ο Σισέ είχε εμφανιστεί με ξυρισμένο κεφάλι, με σχέδια στα μαλλιά, ακόμη και με μοϊκάνα την οποία έβαφε σε πολλές αποχρώσεις.

«Καυστικός» Ο Χρήστος Πανόπουλος έχει το δικό του καυστικό τρόπο για να σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ίδιο έπραξε και μετά την αναβολή του Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκα το πρωί της Τετάρτης. «Μ' αυτά που έγιναν στη Super League σήμερα, πήγαμε το ποδόσφαιρο όχι 30, αλλά 40 χρόνια πίσω. Τότε ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ (???) να χρησιμοποιούσαν αποικιοκρατικές τακτικές και μεθόδους. Έλληνες φίλαθλοι, ανεξαρτήτου χρώματος, ελληνική κοινωνία. ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ!».

Η ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ «Baby boom» δεν του βγήκε! στη Ρώμη!

Το γκολ με το οποίο ο Μανωλάς «σφράγισε» την ιστορική πρόκριση της Ρόμα επί της Μπαρτσελόνα, έφερε και θύελλα κάθε λογής μηνυμάτων στα social media. Το ομολογουμένως πιο πετυχημένο ήταν αυτό του διαχειριστή του twitter των «τζιαλορόσι», που προέβλεψε… «baby boom» σε εννέα μήνες από τη βραδιά του ρωμαϊκού θριάμβου. «Μπορεί να πουλάμε μερικά από αυτά σε 9 μήνες», έγραψε κάτω από μια φωτογραφία με προϊόντα για βρέφη, από την μπουτίκ του συλλόγου. Θα δικαιωθεί;

Κάθε μέρα που περνάει χωρίς ο Γιάννης Αλαφούζος να βάλει το χέρι στην τσέπη, τόσο πιο κοντά έρχεται ο υποβιβασμός του Παναθηναϊκού στη Football League. Η μόνη σανίδα σωτηρίας για το «τριφύλλι» μοιάζει να είναι η αλλαγή της ποινής για τις ομάδες που δεν ξεπερνούν το σκόπελο της Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΠΟ, κάτι που, όμως, παρά τις προσπάθειες των διοικούντων την «πράσινη» ΠΑΕ, αλλά και αρκετών ακόμη ομάδων, μοιάζει, στην παρούσα φάση, δύσκολο να συμβεί. Ο χρόνος, πλέον, δεν είναι σύμμαχος του Παναθηναϊκού, καθώς οι ημέρες για τη λήξη της παράτασης

Μπορεί τα δημοσιεύματα να τον θέλουν φευγάτο από τη Μαδρίτη και να δίνουν ως πιθανότερο προορισμό του τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο ίδιος ο Γκριεζμάν αποκάλυψε πως όχι μόνο δεν έχει συμφωνήσει, αλλά δεν έχει καν προχωρημένες επαφές με καμία ομάδα. Ύστερα από αυτό, η Ατλέτικο Μαδρίτης αποφάσισε να παίξει το τελευταίο της χαρτί και να του προτείνει νέο συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 17 εκατομμύρια και ρήτρα πολύ υψηλότερη από τα 100 εκατομμύρια του νυν συμβολαίου του. Ο Γάλλος θέλει να κλείσει το θέμα πριν το Μουντιάλ, οπότε οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.

Από το καλοκαίρι που ο Απόστολος Βέλλιος άφησε τον Ηρακλή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε κάθε μεταγραφική περίοδο βρίσκεται στην… είσοδο του Ρέντη, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχει μπει ποτέ στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Φαίνεται, όμως, ότι αυτή τη φορά είναι πιο κοντά από ποτέ στο να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα». «Ένα τηλέφωνο υπόθεση είναι», λέει άνθρωπος που γνωρίζει την υπόθεση, και τονίζει την απόφαση της διοίκησης για «ελληνοποίηση» του ρόστερ.

ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLEAGUE

Πίεση σε όλο το γήπεδο και «φουλ» επίθεση ήταν η τακτική που επέλεξε να ακολουθήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη διάρκεια της σύσκεψης των μετόχων της Euroleague, στη Μαδρίτη, αλλά μάλλον δεν του βγήκε. Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν βρήκε «συμμάχους» στις άλλες 10 ομάδες που αποτελούν το συνεταιρισμό, αποχώρησε από τη διαδικασία πριν την ολοκλήρωσή της, και στη συνέχεια ανακοίνωσε, μέσω social media, και την αποχώρηση της ομάδας από τη διοργάνωση και την επιστροφή της στις τάξεις της FIBA, με τη χαρακτηριστική ατάκα: «Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει εκεί όπου έπρεπε να είναι πάντα». Τι είχε προηγηθεί; Προσωπική επίθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Τζόρντι Μπερτομέου, τον οποίο και χαρακτήρισε αποτυχημένο στο κομμάτι της διοίκησης και της διαχείρισης, και κατάθεση αιτήματος για εκλογές για τη θέση του Ισπανού διευθύνοντα συμβούλου, αλλά και για κατάπτωσης της ποινής που του έχει επιβληθεί. Αμφότερα απορρίφθηκαν και η «πράσινη» αντιπροσωπεία έφυγε από τη συνεδρίαση. Μένει, πλέον, να δούμε αν τα περί επιστροφής στη FIBA ήταν λόγια εν βρασμώ ψυχής ή κίνηση τακτικής, ή αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα εννοούσε. Πάντως, κύκλοι της ΚΑΕ σχολίαζαν πως αυτή τη φορά ο κόμπος έφτασε στο χτένι και πως είναι πολύ δύσκολο ο «εξάστερος» να συνεχίσει στη διοργάνωση με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του, τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για όσο το κουμάντο το κάνει ο Μπερτομέου.

Ακόμη πιο κοντά ο υποβιβασμός...

Άμεσα

Πιο κοντά

)

που έδωσε η UEFA για την κατάθεση των φακέλων αδειοδότησης λιγοστεύουν, και ακόμη και αν ο Αλαφούζος αποφασίσει να πληρώσει και να διακανονίσει τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2017, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 100, και πλέον, πιστωτές η ΠΑΕ έχει καταφέρει να έρθει σε συμφωνία για συμβιβασμό μόλις με 20, ενώ υπάρχουν περισσότερες από 80 περιπτώσεις που δεν έχουν καν ακόμη ενοχληθεί από τον Παναθηναϊκό, που «πληρώνει» και την αποψίλωση του στελεχικού του δυναμικού.

«Καυτός» χορός Ο Γιουσέιν Μπολτ δεν έπεισε κάποια ομάδα για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες και το έριξε στο χορό. Μάλιστα, διάλεξε για παρτενέρ του την εκρηκτική και πληθωρική Ζάρα Ελίζε. Μόνο που το μοντέλο από τη Βραζιλία δεν «σεβάστηκε» το… απόρρητο του μαθήματος και ανέβασε στο instagram το σχετικό βίντεο που την έδειχνε να επιδίδεται μαζί με τον Τζαμαϊκανό σταρ σε φιγούρες παραπάνω από αισθησιακές. Μέχρι να αντιληφθούν το «λάθος» τους και να κατεβάσουν το βίντεο, ο «καυτός» χορός τους είχε γίνει viral. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πιο γρήγορος άνθρωπος του πλανήτη την πατάει έτσι.

Ο πρόεδρος της Ρόμα, Τζέιμς Παλότα, μοιράστηκε τη χαρά του για την πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα με τους φίλους του συλλόγου, κατεβαίνοντας μαζί τους στους δρόμους της Ρώμης. Μάλιστα, πάνω στον ενθουσιασμό του βούτηξε και σε ένα συντριβάνι, κάτι που τιμωρείται με πρόστιμο. Ο Παλότα την επομένη δεν πλήρωσε απλώς το σχετικό αντίτιμο, αλλά δώρισε και 230.000 ευρώ για έργα καλλωπισμού στην ιστορική πλατεία της Ρώμης Fontana del Pantheon.

*

Στη σωστή τιμή Βρισκόμαστε σε μια εποχή που και λόγω των οικονομικών δεδομένων αλλά και για λόγους εντυπωσιασμού οι μεγάλες ΠΑΕ κοιτάνε πιο πολύ από ποτέ την εγχώρια αγορά. Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει οι «μεγάλοι» στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Γιώργος Μασούρας του Πανιωνίου. Στη Νέα Σμύρνη δεν είναι αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά, όπως λένε, θα το πράξουν στην σωστή τιμή. Ποια είναι αυτή; 700.000 ευρώ, λένε στην πλατεία, αλλά οι πιο ψαγμένοι υποστηρίζουν ότι η δουλειά γίνεται και με μια 500άρα.

120 Με το γκολ από το πέναλτι που σήκωσε θύελλα σχολίων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 120 στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στην Αγγλία, που… ψοφάνε για συγκρίσεις, έψαξαν τα στατιστικά και η «Daily mail» έστησε ένα θέμα που εμφανίζει τον Πορτογάλο σταρ να έχει πετύχει μόνος του περισσότερα γκολ από όσα έχουν βάλει μαζί 6 σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Νεϊμάρ, Λουίς Σουάρες, που είναι ακόμη εν ενεργεία, και τους Ροναλντίνιο, Τότι, Ρονάλντο και Βίγια, που έχουν κρεμάσει τα παπούτσια τους. Όλοι αυτοί μαζί έχουν βρει στόχο 118 φορές στη διοργάνωση. Βέβαια, όλοι τους απέχουν κατά πολύ από τις 150 συμμετοχές που έχει ο «CR7».


14 - 15 Απριλίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

55

Ενταύθα Ύστερα από τις δυναμικές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η κυβέρνηση ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικώς οδήγησε την εταιρία Uber στην αναστολή της λειτουργίας της στην Ελλάδα.

Ταξί χωρίς ταξίμετρο Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ferenikipublications@gmail.com

Άρχισα να χρησιμοποιώ για πρώτη φορά ταξί χωρίς ταξίμετρο στο Λονδίνο, όταν η σύζυγός μου, που σπούδαζε εκεί, μου έδωσε ένα τηλέφωνο μιας εταιρίας που σε μετέφερε από το αεροδρόμιο στην πόλη στην μισή τιμή. Εκείνο το τηλέφωνο το έχω κρατημένο και το χρησιμοποιώ ακόμη. Αλλά και σε άλλες χώρες που είχα την δυνατότητα να ταξιδέψω, παρατηρούσα ότι υπήρχε ένα παράλληλο σύστημα μεταφορών, πλην των ταξί, με σαφώς μειωμένο κόστος. Όταν έφθασε η Uber στην Ελλάδα, είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Από την μία χαράς, διότι το κόστος των μετακινήσεών μου θα εμειούτο σημαντικώς, από την άλλη συμπόνιας για όλους εκείνους τους επαγγελματίες οδηγούς Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Uber μετά την αστραπιαία εξάπλωσή της αρχίζει να συρρικνώνεται.

Οι γνώμες διίστανται

που πλήρωσαν μία περιουσία για να αγοράσουν μία άδεια ταξί, που ίσως δεν έχουν ακόμα αποσβέσει.

Η ιδέα της νέας υπηρεσίας εγεννήθη στο Λονδίνο, από δύο φίλους που δεν έβρισκαν ταξί μέσα στη βροχή. Σκέφθηκαν να σχεδιάσουν μία εφαρμογή στο κινητό (mobile app), όπου ο καθένας θα μπορούσε να βρει αυτοκίνητο να τον μεταφέρει. Δέκα χρόνια αργότερα, η απλή αυτή ιδέα είχε μετατραπεί σε έναν κολοσσό με παρουσία σε 70 χώρες και σε 500 μεγαλουπόλεις. Η άφιξις της Uber στην Ελλάδα, το 2014, σηματοδοτήθηκε από έντονες αντιδράσεις του ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής), που έφθασε έως του σημείου να διαδη-

λώσει μπροστά από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας επί της λεωφόρου Συγγρού, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του κόμματος.

Η σθεναρή στάση των ταξιτζήδων είχε αποτέλεσμα, αφού η εταιρία ανεκοίνωσε ότι από την Τρίτη 10 Απριλίου αναστέλλεται η λειτουργία της υπηρεσίας Uber x (οδηγοί που προσλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων για λογαριασμό της). Σε μήνυμα που εστάλη στους χρήστες, αναφέρεται ευκρινώς ότι εξ αιτίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε, οι υπηρεσίες της επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πρέπει να αξιολογηθεί εάν και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην Ελλάδα.

Το σήριαλ γύρω από την λειτουργία της Uber στην Ελλάδα, τα είχε όλα: επίδειξη δυνάμεως από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη: «Για να φύγει κάποιος από την Ελλάδα θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα, έστω ένα γραφείο. Να φορολογείται στην Ελλάδα, η Uber δεν έχει τίποτα», επίδειξη ανωτερότητος από τον πρόεδρο των ταξιτζήδων Θύμιο Λυμπερόπουλο: «Η αγορά των επιβατικών μεταφορών είναι ανοικτή για όσους θέλουν να δουλέψουν νόμιμα», και επίδειξη οργής για όσους από τους εργαζόμενους στην εταιρία (περίπου 2.000) έμειναν χωρίς δουλειά. Εάν στα ανωτέρω προστεθεί και ο γενικευμένος θυμός των χρηστών, οι οποίοι απώλεσαν έναν οικονομικό τρόπο μετακινήσεως, τότε έχουμε ένα μωσαϊκό αντικρουόμενων συμφερόντων και απόψεων. Λογικά, το πρώτο κριτήριο για κάθε νόμο θα έπρεπε να είναι το όφελος του πολίτη. Στον τομέα αυτό η Uber υπερτερεί, αφού είναι πιο φθηνή. Το δεύτερο κριτήριο, που συνδέεται άρρηκτα με το πρώτο, είναι πως κάθε επιχειρη-

*

Η χώρα μας δεν είναι η μόνη, ούτε η πρώτη, η

οποία αρνείται ή περιορίζει τις υπηρεσίες της Uber. Έχουν προηγηθεί η Πορτογαλία, η Ισπανία, και αναμένονται να ακολουθήσουν και άλλες, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το οποίο αποφάσισε ότι η Uber είναι εταιρία ταξί και όχι λογισμικού.

ματική δραστηριότητα, όσο ωφέλιμη και αν είναι, δέον να είναι σύννομη. Έπεται, θαρρώ, η προστασία των επαγγελματικών τάξεων, οι ταξιτζήδες εν προκειμένω.

Ας έλθουμε τώρα στην πραγματικότητα. Κατοικείς στο κέντρο των Αθηνών και θέλεις να πας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η καθορισμένη τιμή για τα ταξί είναι 38 ευρώ. Η Uber χρεώνει 28. Τι θα προτιμήσεις; Σύμφωνοι, το οικονομικό στοιχείο δεν είναι το μόνο που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε μία επιλογή, όμως σε περιόδους ανέχειας, ποιος δεν το λαμβάνει υπ’ όψιν; Από την άλλη, έχουν και ένα δίκιο οι οδηγοί ταξί όταν προβάλλουν το επιχείρημα του αθέμιτου ανταγωνισμού, αφού η Uber δεν πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ (95.000 είναι σήμερα, έναντι 200.000 προ ολίγων ετών) για την άδεια κάθε οχήματος, ούτε φορολογείται στην Ελλάδα, εξ ου και η διαφορά τιμής που είναι πάνωκάτω ο ΦΠΑ, ούτε έχει τα υψηλά ασφάλιστρα και τους συνεχείς ελέγχους των ταξί.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

➧ 4

ª∞•πª√™ Ã∞ƒ∞∫√¶√À§√™

«√ ΔfiÛη˜ ¤Î·Ó ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» » Σελ. 14-15

ª∂°∞§∂™ ∞¡∞Δƒ√¶∂™ ∞¶√ Δ√ ™Àªμ√À§π√ Δ∏™ ∂¶π∫ƒ∞Δ∂π∞™

¡¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ✓

» ∏ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ ∂¶πÃ∂πƒ∂π ¡∞ Δ√À™ ¢π∞™¶∞™∂π » ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ∞¶√¢√™∂π™ ™Δπ™ ™À¡Δ∞•∂π™

Σελ. 28-29

ΜΕΝΩ Ελλάδα 2

Τιμή

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™ 1€

»14 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1062

∂π¢∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏

www.vradini.gr

14-15/4/2018

Νέα φοροληστεία με εργαλείο την Εισφορά Αλληλεγγύης

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ! Όσοι εισέπραξαν βοηθήματα θα επιβαρυνθούν με εισφορά 2-10%!

Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» και τι πρόκειται να πληρώσουν

Ποιοι γλιτώνουν από τη νέα «δαγκάνα» της Εφορίας Σελ.✓27

«¢ÂÓ ı· ·ÔχÛÔ˘Ì ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜»

» Σελ. 4, 5

™∫√¶π∞¡√

ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ✓ Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ!

Σελ. 16

¢√•∞ °π∞ Δ√¡ ∏ƒø∞ ∫∞π... Δπª∏ ™Δ∞ 1.200 ∂Àƒø! ∂¶∂™∂ ™Δ√¡ ∞∫∏ƒÀ∫Δ√ ¶√§∂ª√ Δ√À ∞π°∞π√À

» Σελ. 23, 24, 33

¶ƒ√™∂Ã∂Δ∂ Δπ °ƒ∞º∂Δ∂ ™Δ√ π¡Δ∂ƒ¡∂Δ

» ∂Ã∂Δ∂ Δ∏¡ ∂À£À¡∏ °π∞ √§∞!

» Σελ. 9

ÕÁ¯Ô˜ - ηٿıÏÈ„Ë ıÂÚÈ˙Ô‡Ó ÙÒÚ· Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

» Σελ. 22

μ∂ƒμ∂™√™ °π∞ ∂º∫∞

«∞Ó ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ì ΔÔ˘ÚΛ·!»

» Σελ. 6

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

¶√π√™ ∏Δ∞¡ √ ™ª∏¡∞°√™ °πøƒ°√™ ª¶∞§Δ∞¢øƒ√™

™√À¶∂ƒ ™∂§π¢∂™ 36-37

∫Àƒπ∞∫√™

™À¡∂¡Δ∂À•∏

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

«FORZA» ª·ÓˆÏ¿˜! » √ «∫∞π™∞ƒ∞™» Δ∏™ ƒøª∏™ ✓

Σελ. 53

∞ƒ£ƒ∞ Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∞ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯¿ÛÂÈ ‰Èο Ù˘ ·È‰È¿ Û ¤Ó· » Σελ. 2 ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ; Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ ΔÛ›Ú· Î·È ÛÙËÓ » Σελ. 15 ∞ÚÈÛÙÂÚ¿; Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ÃÚfiÓÈÔ˜ fiÓÔ˜: Ô fiÓÔ˜ Ô˘ » Σελ. 7 ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜; Σ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

¶ÂÙ¿ˆ Î·È ı˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ » Σελ. 2 ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ΣΟΦΙΑ Ν. ΤΣΙΠΤΣΕ

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ Â›Ì·ÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔÓ GDPR; » Σελ. 11

∏ UBER ∂Ã∞™∂ Δ∏¡... ∫√Àƒ™∞ ™Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√ ✓Σελ. 22

Η Βραδυνή της Κυριακής 15 Απριλίου 2018  

Η Βραδυνή της Κυριακής 15 Απριλίου 2018

Η Βραδυνή της Κυριακής 15 Απριλίου 2018  

Η Βραδυνή της Κυριακής 15 Απριλίου 2018

Advertisement