Page 1

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραµµα έχει στόχο τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών.

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Α. Υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πρίν τις 30/09/2010 και δραστηριοποιούνται σε οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης (ΚΑ∆: 49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης). Επιλέξιµες είναι οι εταιρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες απο το νόµο άδειες λειτουργίας Β. Νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας µετά τις 30/09/2010 και δραστηριοποιούνται σε οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης (ΚΑ∆: 49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης). Επιλέξιµες είναι οι εταιρικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν µετά την εφαρµογή του νόµου 3887 (30/09/2010), µε νοµική µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ. Γ. Φυσικά πρόσωπα (υπο ίδρυση επιχειρήσεις) που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και πρόκειται να ιδρύσουν πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία εταιρεία (ΑΕ ή ΕΠΕ) που θα δραστηριοποιηθεί σε οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης (ΚΑ∆: 49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης).

Ως µικρές και πολύ µικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόµενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. Ως µεσαίες ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόµενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

Εξαιρούνται και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης), οι κοινοπραξίες και οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ: από €30.000 έως €180.000

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 20/02/2012 έως 18/05/2012

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ: 18 µήνες απο την ηµεροµηνία έγκρισής τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία µόνο πρόταση στο παρόν πρόγραµµα. Επισηµαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράµµατος είναι η διατήρηση του υφιστάµενου προσωπικού και µέχρι ένα (1) έτος από την απόφαση ολοκλήρωσης του έργου.


ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ: • 70% για όλες τις επιλέξιµες δαπάνες εκτός απο την αγορά οχήµατος, την πρόσληψη προσωπικού και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. • 45% για την αγορά οχήµατος και την πρόσληψη προσωπικού όταν η επένδυση υλοποιείται απο πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση που ιδρύθηκε πρίν τις 30/09/2010. • 25% για την αγορά οχήµατος, την πρόσληψη προσωπικού και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών όταν η επένδυση υλοποιείται απο νεοσύστατη επιχείρηση (που ιδρύθηκε µετά τις 30/09/2010 ή πρόκειται να ιδρυθεί). ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 70%: α/α

1

Κατηγορία ∆απάνης

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον προυπολογισµό του έργου 100%

Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαµόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθµευσης, αποθήκευσης και συντήρησης 2 • Μετασκευή οχήµατος (περιλαµβάνεται η αντικατάσταση αµαξώµατος, η προσθήκη ή αντικατάσταση άξονα, η αντικατάσταση δοκών, εξοπλισµός εξυπηρέτησης φόρτωσης και εκφόρτωσης (πχ γερανός, υδραυλική πόρτα), τοποθέτηση συστήµατος ABS, εξοπλισµός φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς ψυγείων ευπαθών τροφίµων, 100% αντικατάσταση µηχανής µε νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. ∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά δεύτερης καρότσας) • Εξοπλισµός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ • Εξοπλισµού συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων • Εξοπλισµός πρατηρίου υγρών καυσίµων 3 Αγορά οικοπέδου 10% 4 ∆απάνες για Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και εξοπλισµό 25% και έως εξοικονόµησης ενέργειας €15.000 5 Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα 10% κλπ. 6 ∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. 30% Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους. 7 Άυλες δαπάνες - Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης Έργου (έως €4.000) - Εκπόνηση µελετών και ερευνών (έως €6.000) - Μελέτη και πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 20% (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.). Έως €6.000 για έκαστο πρότυπο πιστοποίησης. - ∆ηµιουργία – κατασκευή δικτυακού τόπου για πρώτη φορά (έως €8.000) - Συµµετοχή σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου (έως €8.000) - ∆απάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης - ∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις Το άθροισµα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 50% των συνολικών δαπανών De Minimis.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 45% ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ Ι∆ΡΥΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 30/09/2010 ΚΑΙ 25% ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΟΥ Ι∆ΡΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30/09/2010 Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ Ι∆ΡΥΘΟΥΝ): Μέγιστο α/α Κατηγορία ∆απάνης επιλέξιµο ποσοστό στον προυπολογισµό του έργου 1 Απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων µε περιβαλλοντική βελτίωση. Σε οτι αφορά στην απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων σηµειώνεται ότι επιλέξιµες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να €12.000 επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου µεταφορικού µέσου. ∆ηλαδή η θέση σε κυκλοφορία καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυστηρότερης από εκείνη που είναι υποχρεωτική π.χ. EURO 6, όταν η υποχρέωση συµµόρφωσης αφορά σε τεχνολογία EURO 5, EURO 7 όταν η υποχρέωση αφορά σε EURO 6, κοκ. 2

3

∆απάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους. Αφορά σε εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση και άτοµα µε αναπηρία Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδροµές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες

30%

25%

µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νοµικής/διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νοµικής µορφής / αλλαγή έδρας κλπ)

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης συµµετοχή τους στο πρόγραµµα.

.......................................................................................................................................

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΧΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 2112 686854 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ....................................................................................................................................... Το ενηµερωτικό αυτο φυλλάδιο αποτελεί περίληψη του επίσηµου κανονισµού του προγράµµατος µε σκοπό την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και σε καµία περίπτωση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει αυτόν. ∆εν φέρουµε ευθύνη για ενδεχόµενα τυπογραφικά λάθη.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης

49.4 49.41

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 49.41.1

Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων 49.41.11

Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων µε οχήµατα-ψυγεία 49.41.11.01

Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.11.02

Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου, µε βυτιοφόρα οχήµατα ή ηµιρυµουλκούµενα

49.41.12 49.41.12.01

Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.12.02

Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς άλλων εµπορευµάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων µε βυτιοφόρα οχήµατα ή ηµιρυµουλκούµενα

49.41.13 49.41.13.01

Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.13.02

Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων µε βυτιοφόρα αυτοκίνητα, µε οδηγό µη ιδιοκτήτη

49.41.13.03

Υπηρεσίες µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος Υπηρεσίες οδικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια χρησιµοποιούνται από διαφορετικά µεταφορικά µέσα)

49.41.14 49.41.15

(που

Υπηρεσίες οδικών µεταφορών ξηρών εµπορευµάτων χύδην 49.41.15.01

Υπηρεσίες µεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωµα

49.41.15.02

Υπηρεσίες µεταφοράς µεταλλευµάτων, πρώτων υλών κλπ µε ειδικά οχήµατα

49.41.15.03

Υπηρεσίες µεταφοράς τσιµέντου σε σκόνη

49.41.16

Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς ζώντων ζώων

49.41.17

Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων µε οχήµατα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα

49.41.18

Υπηρεσίες οδικών µεταφορών επιστολών και δεµάτων

49.41.19

Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων 49.41.19.01

Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.19.02

Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη

49.41.19.03

Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.19.04

Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη

49.41.19.05

Υπηρεσίες µεταφοράς αυτοκινήτων

49.41.19.06

Υπηρεσίες µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων (µε πλατφόρµα)

49.41.19.07

Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα

49.41.2

Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχηµάτων µε χειριστή 49.41.20

Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχηµάτων µε χειριστή

49.42

Υπηρεσίες µετακόµισης 49.42.1

Υπηρεσίες µετακόµισης 49.42.11

Υπηρεσίες µετακόµισης για νοικοκυριά 49.42.11.01

49.42.19

Υπηρεσίες µεταφοράς οικοσκευών Άλλες υπηρεσίες µετακόµισης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ