Page 1

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Економски факултет - Скопје

B

MA

МЕНАЏМЕНТ втор циклус студии (1992-2012)

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ ПОВИК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ ,,Перспективи и предизвици на корпоративното управување во динамична и комплексна бизнис клима” Скопје, 6-10 ноември 2012 ПРОГРАМСКИ ОДБОР

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Проф. д-р Сашо Арсов

Декан Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Ph.D. Marina Dabic, professor University of Zagreb Faculty of Economics and Business,Croatia

Проф. д-р Љубомир Дракулевски Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Проф. д-р Бобек Шуклев Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Доц. д-р Стојан Дебарлиев

Ph.D. Tugrul Daim, professor Portland University, USA

Асис. м-р Александар Наумоски

Проф. д-р Владо Филиповски

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Ph.D. Miguel González-Loureiro, professor

Асис. м-р Виолета Цветкоска

University of Vigo, Spain

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопјe

Ph.D. Maciej Pietrzykowski, professor

Асис. м-р Димитар Јовевски

Poznań University of Economics, Poland

Проф. д-р Бобек Шуклев

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

ИЗДАВАЧКИ ОДБОР

Ph.D. Mile Terziovski, professor

Доц. д-р Леонид Наков

Dean of International Graduate School of Business, University of South Australia, Australia

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Ph.D. DarkoTipuric, professor University of Zagreb Faculty of Economics and Business,Croatia

Ph.D. ClaudioVignali, professor Leeds Metropolitan University, United Kingdom

• Определување на улогата на корпоративното управување преку примери од практиката; • Ефективноста на одборите и корпоративнaта трансформација во динамично окружување; • Утврдување и анализа на причините за неуспехот на корпоративното управување;

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

• Унапредување на квалитетот на oдборите преку фокусирање на “зелените” бизниси; • Менување на културата на oдборите преку транспарентност и обелоденување; • Определување на улогата на институционалните инвеститори во корпоративното управување; • Унапредување на ефективноста на одборите со репутација и рангирање на корпоративното управување.

Доц. д-р Стојан Дебарлиев Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Асис. м-р Александар Наумоски Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје www.eccf.ukim.edu.mk/mba-conference


ИСТАКНАТИ ГОВОРНИЦИ НА КОФЕРЕНЦИЈАТА:

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА: • Ефективноста на одборот на директори во корпоративното управување; • Корпоративното управување и стратегискиот менаџмент; • Корпоративното управување и ,,зелена “ општествена одговорност • Правни и етички аспекти на корпоративното управување ; • Транспарентноста и обелоденувањето во корпоративното управување; • Финансиските пазари и корпоративното управување; • Институционалните инвеститори и институционалниот активизам; • Ефективноста од рангирањето на корпоративното управување • Зошто корпоративното управување не функционира? • Примери на најдобра практика на корпоративното управување; • Поврзување на наградувањето со резултатите; • Унапредување на ефективноста на комисиите; • Корпоративното управување во фамилијарни бизниси.

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

• Пред одржувањето на конферен цијата ќе биде испечатен зборник на трудови и изработен во Проф. д-р Сашо Арсов електронска формат на CD, кои Економски факултет - Скопје биде доделен на учесниците на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје конференцијата бесплатно. Ph.D. Marina Dabic, professor University of Zagreb • Трудовите во зборникот се Faculty of Economics and Business, Croatia рецензирани од рецензенти. Ph.D. Tugrul Daim, professor • Истовремено прифатените трудови Portland University, USA ќе бидат објавени и на веб страната Проф. д-р Владо Филиповски на конференцијата а исто така ќе Економски факултет - Скопје бидат индексирани на познати Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Ph.D. Miguel González-Loureiro, professor научни интернет бази. Декан на Економски факултет - Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

University of Vigo, Spain

Ph.D. Maciej Pietrzykowski, professor Poznań University of Economics, Poland

Ph.D. Mile Terziovski, professor Dean of International Graduate Schoolof Business, University of South Australia, Australia

Ph.D. Darko Tipuric, professor University of Zagreb Faculty of Economics and Business, Croatia

Ph.D. Claudio Vignali, professor

Спонзори • ОКТА Рафинерија на нафта, АД Скопје • Комерцијална банка, АД Скопје • Стопанска банка, АД Скопје

Конференцијата ќе се одржи во просториите на Економскиот факултет Скопје на 6 -10.11.2012 година

СМЕСТУВАЊЕ

Пријавување на трудови и поднесување на апстракти на трудовите до 01.05.2012; УПАТСТВО ЗА АВТОРИТЕ Известување за прифаќање на апстрактите до 01.06.2012; • Апстрактот на трудот треба да биде Поднесување на краток и концизен , да не надминува целосните текстови на трудови повеќе од 250 зборови и да содржи 10.09.2012; клучни зборови. Известување за • Првата страница покрај апстрактот прифаќање на трудовите треба да содржи: наслов на трудот, 10.10.2012; име на авторот/авторите, институција Одржување на конференцијата во која е/се вработени, адреса и е-mail 6-10.11.2012;

Партнерски институции • IFC - Скопје • Kapital Media Group ДОО

МЕСТО И ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА КОНФРЕРЕНЦИЈАТА

Leeds Metropolitan University, United Kingdom

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПАРТНЕРИ И СПОНЗОРИ

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

• •

• •

адреса. Целосните текстови се доставуваат од страна на еден од авторите на трудот преку on-line Easy Chair системот. Трудовите кои се пријавуваат на конференцијата треба да презентираат оригинални, претходно необјавени истражувачки, истражувачки или теоретски резултати и сознанија. Исто така пријавените трудови не смее да бидат претходно објавени Апстрактот и трудовите треба да бидат напишани на англиски јазик. Упатствоза изработката на трудот е објавено на веб страната на конференцијата.

Организацискиот одбор ќе го организира сместувањето и транспортот на учесни ците на конференцијата во Александар Палас, луксузен 5 ѕвезди хотел. Трошоците за сместување ги сноси организаторот на конференцијата.

ИНФРОМАЦИИ Доц. д-р Стојан Дебарлиев E-mail: stojan@eccf.ukim.edu.mk Телефон: +389 2 3286-916

Повик за објавување научни трудови  

,,Перспективи и предизвици на корпоративното управување во динамична и комплексна бизнис клима” Скопје, 6-10 ноември 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you