Page 1

Symposium VOVZ 2013 VOVZ

postbus 7861

1008 AB AMSTERDAM

25e Symposium Oogheelkundige zorg 5 november 2013, Congrescentrum VU, Amsterdam

Afsluiting door de voorzitter van de VOVZ Mw. T. van der Linden

Programma

Drankje Grand Café The Basket

Dagvoorzitter: Mw. T. van der Linden

Mw. Asselbergs- Brüll is tijdens het symposium helaas niet aanwezig door ziekte. In de voorbereiding van het debat heeft zij veel werk verzet.

Registratie en ontvangst Welkom en opening door oud-bestuurslid van de VOVZ Mw. F. van Rijssen-Koopmans Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening

In afhankelijkheid verbonden Dhr. H. Tan Glaucoom druk…druk…druk Dhr. C.A.B. Webers Praktische zaken bij uveïtis Dhr. L.A.M. de Vries Koffie / thee pauze en standbezoek Achtersegment chirurgie Dhr. V.W. Renardel de Lavalette Nieuwe ontwikkelingen in het oogmelanoomonderzoek Mw. N.C. Naus en Mw. E. Kilic Lunch en standbezoek Grand Slam for Women Mw. E.A.J.M. Goulmy Het Debat: uw mening doet er toe Mw. N. Asselbergs-Brüll Dhr. F. D. Verbraak Pauze koffie / thee en standbezoek Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe Mw. H.J.M. Völker-Dieben Dhr. C. Sterk Mw. N. Asselbergs-Brüll Dhr. F. D. Verbraak


Pagina 2

Symposium VOVZ 2013

Welkom en opening Mw. F. van Rijssen-Koopmans oud-bestuurslid van de VOVZ

G Welkom en opening

oede morgen geachte aanwezigen, dames en heren VOVZ leden, oud bestuursleden en genodigden op deze bijzondere dag waarop voor de 25ste keer het Symposium “Oogheelkundige zorg” wordt gehouden. Het 5e lustrum waar we bijzonder trots op zijn. In het bijzonder begroet ik mevr. Thea van de Lee een van de initiatiefnemers van het eerste uur. Om niemand te vergeten ga ik verder geen namen noemen maar ik kan u verzekeren dat er veel oud bestuursleden aanwezig zijn die zeer verdienstelijk werk voor de VOVZ hebben gedaan en vandaag, achter de schermen, nog weer doen. Onze gasten uit België geven ieder jaar aan ons Symposium een bijzonder tintje. Voor de 25ste keer achtereen een Symposium organiseren is een bijzondere prestatie. Het eerste Symposium, op 30 september 1988 werd georganiseerd door het toenmalig Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders dat in 1987 een fusie aanging met het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Als afsluiting van een historisch tijdperk werd toen voor eigen personeel en alle verpleegkundigen in Nederland werkzaam in de oogzorg een Symposium georganiseerd. Het succes was groot en bleek in een behoefte te voorzien. De plannen om een Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Verzorging op te richten nam steeds vastere vormen aan en in 1989 werd dit door notariële akte vastgesteld. De VOVZ was een feit. Vanaf de oprichting werden er door de initiatiefnemers duidelijke doelen gesteld. De belangrijkste waren; Kennis vergaren, onderlinge commu-

nicatie verbeteren en de kwaliteit van oogzorg vergroten zodat de oogverpleging en verzorging een positieve krachtige uitstraling zou krijgen. Er werden werkgroepen gevormd zoals de werkgroep voor e werkkwaliteitsbevordering, een periodieke nieuwsbrief, PR en de werkgroep voor de organisatie van een jaarlijks Symposium. De werkgroep Symposium bestond en bestaat nog steeds uit bestuursleden en oud bestuursleden van de VOVZ en zorgt elk jaar opnieuw voor een interessant en aansprekend programma al 24 jaar lang. Aanvankelijk werd het Symposium op verschillende plaatsen gehouden, meestal een Ac. Ziekenhuis. De eerste jaren bezochten ongeveer 150 mensen het Symposium en er is zelfs een moment geweest waarop het bestuur en de werkgroep zich heeft afgevraagd of het vele werk wat de organisatie met zich meebracht het aantal bezoekers waard was. Sinds 1998 vindt het Symposium in de VU plaats en is het bezoekersaantal flink gegroeid. De laatste jaren is het aantal deelnemers rond de 400 en maken we gebruik van de grote aula van het Congrescentrum van de Vrije Universiteit. De bereidwilligheid en deskundigheid van de sprekers die al die jaren bereid waren om een lezing te verzorgen was een groot voorrecht. En dames en heren wat zou een pauze saai zijn geweest als u niet langs de stands van de vele firma’s van oogheelkundige producten of hulpmiddelen kon gaan. Ook dit jaar zijn zij gelukkig weer ruim vertegenwoordigd. Zonder hun sponsoring waren deze dagen niet tot stand gekomen, maar ook de support van non profit instellingen door hun aanwezigheid en financiële bijdragen ervaren wij als heel belangrijk voor het Symposium. Op deze dag begroeten we veel deelnemers die nog geen lid van de VOVZ zijn. Wat zou het mooi zijn als u… werkzaam in de oogheelkundige verpleging of zorgverlening lid wordt van een beroepsvereniging die staat voor kwaliteit van oogzorg.


Symposium VOVZ 2013

Bestuursleden en oud bestuursleden staan bij de VOVZ stand en helpen u graag verder aan informatie. In Oogcontact de Nieuwsbrief van de VOVZ hebt u waarschijnlijk gezien dat er een wisseling van bestuursleden is geweest. Ik kan u zeggen dat de VOVZ opnieuw bestaat uit een heel enthousiast bestuur, dat graag samen met u een krachtige beroepsvereniging vertegenwoordigt. Dames en heren,voordat ik het woord aan onze dagvoorzitter geef wil ik deze Symposium dag graag beginnen met een daverend applaus voor de dames van de Symposium Commissie mevr. Els Gutker, mevr. Ingrid Groenewegen en mevr.Tinie van der Linden zij hebben er voor gezorgd dat het vandaag een boeiende dag wordt.

Pagina 3

In het bijzonder danken wij: Revoir Recruitment verzorgt het inschrijvingsgeschenk voor alle deelnemers aan het symposium. Voor alle donaties, sponsoring en actieve participatie van zovelen is de VOVZ u zeer erkentelijk. Sponsor: Allergan BV Actieve participatie: Bartiméus Zeist Bausch & Lomb Dorc Nederland BV Haags Kunstogenlaboratorium I-Optics Laméris Ootech B.V. Lohmann & Rauscher B.V. Medical Workshop BV Firma Oculenti Contactlenzen Oogvereniging: MD vereniging, Glaucoomvereniging, NVBS, Fovig en NVG Revoir Recuitment BV Rockmed B.V. Spruyt Hillen BV Synga Medical BV ThéaPharma Ursapharm Benelux B.V.

Het volgende VOVZ-symposium wordt gehouden op 4 november 2014 Het VOVZ-symposium 2013 werd georganiseerd door de symposiumwerkgroep. Deze bestond uit: Ingrid Groenewegen, VUmc, Amsterdam Els Gutker, VUmc, Amsterdam Tinie v.d. Linden, Oogziekenhuis Rotterdam

Welkom en opening


Pagina 4

Symposium VOVZ 2013

In afhankelijkheid verbonden Dhr. H. Tan

In afhankelijheid verbonden

Luisteren naar  de  pa6ënt   •  Shared  decision  making   •  PROMs   •  Pa6ënGevredenheid  me6ng  

Shared decision  making   •  Pa6ënt  na  de  opera6e:  

In a%ankelijkheid  verbonden  

–  “Ik had  er  tevoren  eigenlijk  niet  zoveel  last  van”   –  “Ik  wist  niet  dat  het  mis  kon  gaan”   –  “Het  resultaat  valt  me  enorm  tegen”  

Luisteren naar  de  pa6ënt  

Stevie Tan,  VOVZ  2013  

Missie •  verdere  professionalisering  van   verpleegkundigen  en  andere  beroepsgroepen   werkzaam  in  de  oogheelkundige  zorgverlening;   •  bevorderen  van  de  deskundigheid  onder   verpleegkundigen  en  andere  beroepsgroepen   werkzaam  in  de  oogheelkundige  zorg;   •  samenwerking  bevorderen  tussen  de   verschillende  disciplines  werkzaam  in  de   oogheelkundige  zorg.  

Shared decision  making   •  Gezamenlijke  besluitvorming   •  Elke  pa6ënt  is  anders   –  Persoonlijke  keuzes   –  Omgaan  met  risico’s   –  Ra6oneel  vs  emo6oneel   –  Besluit  kan  afwijken  van  “evidence”    

Shared decision  making   •  Gezamenlijke  besluitvorming   •  Misverstand:  eenzijdig  informa6emodel   •  Arts  en  pa6ënt  komen  samen  tot  een  beleid  dat  het   beste  bij  de  pa6ënt  past.   •  Pa6ënt  heeP  gevoel  dat  hij  zelf  het  besluit  heeP   genomen   •  Pa6ënt  staat  hierdoor  achter  het  besluit,  het  eigen   besluit  

Wederzijdse a%ankelijkheid   Luisteren  naar  de  pa6ënt         Beter  helpen   Betere  kwaliteit  van  zorg  


Symposium VOVZ 2013

Pagina 5

In afhankelijheid verbonden

Kosten gezondheidszorg  (%  van  BNP)  


Pagina 6

Symposium VOVZ 2013

Kwaliteit van  zorg   •  Kostens6jging  zorg   •  Verzekeraars  kopen  zorg  in  op  basis  van  prijs   en  kwaliteit   •  Maar  wat  is  kwaliteit?  

In afhankelijheid verbonden

Resultaat van  behandeling   •  Kwaliteit  van  zorg   –  Presta6eindicatoren:  perspec6ef  zorgverlener  

•  Resultaat vanuit  het  oogpunt  van  de  pa6ënt   •  PROMs  en  tevredenheidsenquêtes  

PROMs •  Pa6ent  reported  outcome  measures   •  Effec6viteit  van  een  behandeling:  Vanuit  het   perspec6ef  van  de  pa6ënt  

PROMs •  Vragenlijsten:  kort,  eenvoudig   •  Kwaliteit  van  leven   •  Voor  en  na  een  ingreep  

Pa6ënt tevredenheid   •  Enquêtes   •  Meerdere  formats:  CQ-­‐index,  NFU  enquête,   pa6ëntervaring.nl,  


Symposium VOVZ 2013

CQ index   •  •  •  • 

Informa6e over  je  eigen  kliniek   Complimenten   Verbeterpunten   Verzekeraars?  

CQ index  VUmc   •  Wachbjden  polikliniek   •  Pijnbeleid  afdeling  onder  gemiddelde  

Pa6ënGevredenheid Press  Ganey  Associates   Belangrijkste  factoren  voor  pa6enGevredenheid  (2003)   1.  Hoe  goed  het  personeel  als  team  samenwerkte  om  voor  u  te  zorgen   2.  Prebge,  opgewekte  sfeer  in  het  ziekenhuis   3.  Respons  op  uw  ongerustheid  /  klachten   4.  Hoeveelheid  aandacht  voor  uw  persoonlijke,  specifieke  behoePen   5.  U  betrekken  bij  beslissingen  over  uw  behandeling  

Pa6ënGevredenheid Belangrijkste  items  hebben  betrekking  op  de   percep6e  hoe  men  als  mens  wordt  behandeld,   niet  op  medische  deskundigheid     Het  belangrijkst  item  is  samenwerken  als  team  

Pagina 7

Pa6ënGevredenheid Belangrijkste  items  hebben  betrekking  op  de   percep6e  hoe  men  als  mens  wordt  behandeld,   niet  op  medische  deskundigheid     Het  belangrijkste  item  is  samenwerken  als  team  

Missie •  verdere  professionalisering  van   verpleegkundigen  en  andere  beroepsgroepen   werkzaam  in  de  oogheelkundige  zorgverlening;   •  bevorderen  van  de  deskundigheid  onder   verpleegkundigen  en  andere  beroepsgroepen   werkzaam  in  de  oogheelkundige  zorg;   •  samenwerking  bevorderen  tussen  de   verschillende  disciplines  werkzaam  in  de   oogheelkundige  zorg.  

In afhankelijheid verbonden


Pagina 8

Symposium VOVZ 2013

Glaucoom druk… druk…druk

Anatomie lens  

oogzenuw

Dhr. C.A.B. Webers

hoornvlies netvlies  

occipitale cortex  

Glaucoom druk…druk… druk

Anatomie lens  

oogzenuw

GLAUCOOM

hoornvlies

druk, druk,  druk…   Prof.  Dr.  C.A.B.  Webers   Hoofd  Universiteitskliniek  voor  Oogheelkunde   Maastricht  

netvlies

voorste oogkamer   occipitale  cortex  

Maastricht University  Medical  Center  (MUMC)  

Aanmaak en  afvoer  van  kamerwater  

drainage   systeem  

kamerwater aanvoer  

Bron: BCSC  2010-­‐2011  

Universiteitskliniek voor  Oogheelkunde   Maastricht  UMC  

Verdeling oogdruk  in  de  bevolking  

oculaire hypertensie   normale  druk  glaucoom  

Programma  druk,  druk,  druk…   •  Het  ziektebeeld  glaucoom     •  Het  capaciteitsprobleem   •  De  glaucoompaHënt  

RISICO FACTOREN   •  •  •  •  •  •  • 

OOGDRUK FAMILIE   LEEFTIJD   BIJZIENDHEID   DONKER  RAS   HOORNVLIESDIKTE   HART/VAATZIEKTEN  


Symposium VOVZ 2013

Pagina 9

Glaucoom Normale  oogzenuw  

Toenemend probleem  in  de  prakHjk   Glaucoom  

•  Intensieve controles  van  paHënten  nodig  (2-­‐3/jr)   •  DiagnosHsche  instrumenten  (HFA,  OCT,  HRT-­‐III,  GDX  PRO,  Visante    

Normaal gezichtsveld  

Glaucoom

•  •  •  • 

OCT, Casia  OCT,  Scheimpflug  Imaging,  Pentacam,  Specular  microscope,   Pachymetry,  non-­‐mydriaHc  fundus  camera‘)  

Invasieve therapie   Toegenomen  bekendheid  bij  de  bevolking   OpHciens  en  optometristen   2008   Vergrijzing  van  de  bevolking     men   women  

2040 men  

women

Ideeën die  bijdragen  aan  de  oplossing  van  het   capaciteitsprobleem  

Gezichtsvelduitval                                                Onomkeerbare              toename  van                            gezichtsvelduitval                                    

1.  Taakherschikking 2.  Richtlijnen  toepassen   3.  Focus  op  progressie  en  prognosHsche  factoren   4.  Herverdeling  van  middelen  

Oogdrukverlaging •  •  •  • 

DRUPPELS TABLETTEN   LASER   OPEREREN  

1. Taakherschikking              Taakherschikking  wordt  gedefinieerd  als  ‘het  

structureel herverdelen  van  taken  tussen   verschillende  beroepen’.    

(Advies  uitgebracht  door  de  Raad  voor  de  Volksgezondheid  en  Zorg  aan  de  minister  van   Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  Zoetermeer,  2002)”.  

Programma  druk,  druk,  druk…  

1. Taakherschikking  

•  Het ziektebeeld  glaucoom     •  Het  capaciteitsprobleem   •  De  glaucoompaHënt  

Wereldwijd •  •  •  • 

Belangrijkste oorzaak  van  vermijdbare  blindheid   >      60.000.000  paHënten  met  glaucoom   >          8.000.000  paHënten  blind  door  glaucoom   Nederland     • VTV  RIVM:  108.000     •   2%:    165.000   • Nog  eenzelfde  aantal  onwetend!    

1. Taakherschikking  

Glaucoom druk…druk… druk


Pagina 10

Symposium VOVZ 2013

1. Taakherschikking  

2. Richtlijnen  toepassen   Bij iedereen vanaf 45  jaar applanatoir oogdruk meten

Transmuraal model  oogzorg  en  glaucoom   •  •  • 

• 

Glaucoom druk…druk… druk

Binnen en  buiten  het  ziekenhuis   Verwijzing  en  follow-­‐up   Opleiding     •  Dutch  post  graduate  Glaucoma  course  for  optometrists   •  NaHonale  richtlijnen  verwijzing  glaucoom  verdachte   paHenten   Succesvolle  regionale  implementaHe     •  Oogarts  is  in-­‐the-­‐lead!   •  Professionele  verantwoordelijkheid   •  Maatwerk   •  Juridische,  financiële  en  medische  risico  analyse  

2. Richtlijnen  toepassen  

Oogdruk mm  Hg

Risicofactor(en)

≥ 30 22 -­‐ 29

ja

22 -­‐ 29

nee

≤ 21 ≤ 21

Beleid

verwijzen • ≥4D myoop of  hypermetroop • Positieve  familieanamnese verwijzen • Negroïde  ras • Ondiepe   VOK,  PDS,   PEX aanvullend   onderzoek

ja • 2e drukmeting nee • pachymetrie • gonioscopie • perimetrie/imaging

aanvullend onderzoek nu  geen  actie  nodig

3. Progressie  en  prognosHsche  factoren  

Doel:       •  standaardiseren  van  zorg   •  verhogen  van  de  kwaliteit  van  zorg     •  verminderen  van  risico’s   •  de  beste  balans  tussen  kosten  en  opbrengsten     Gebaseerd  op  Evidence  Based  Medicine  

Ref: Offringa,  AssendelE  en  Scholten.  Inleiding  in  EBM.  2008    

2. Richtlijnen  toepassen  

3. Progressie  en  prognosHsche  factoren   Kwaliteit-­‐van-­‐leven     Er     is  geen  definiHe  van  kwaliteit  van  leven     maar   iedereen  begrijpt  wat  er  mee  wordt  bedoeld.         P.     van  der  Maas    

1.  SystemaHc review  of  RCT     2.  Randomized  controlled  trials   3.  Non-­‐randomized  controlled  trial   4.  Case  series   5.  Case  reports  

EQ-­‐5D

Economisch

GQL-­‐15

Sociaal Gezondheid  

2. Richtlijnen  toepassen  

HUI-­‐NL GLAUCOOM  

VFQ-­‐15

3. Progressie  en  prognosHsche  factoren   GZV  in  het   beste  oog  

Bijwerkingen medicaHe   An  Evidence-­‐Based  Review  of  Prognos>c  Factors  for     Glaucomatous  Visual  Field  Progression   Paul  J.  Ernest,,  Jan  S.  Schouten,  Henny  J.  Beckers,     Fred  Hendrikse,  MarHn  H.  Prins,  Carroll  A.  Webers.   (submiied)  

Kwaliteit van   leven  

LokaHe GZV   uitval  

Grijze staar  

A. van Gestel, J.S.A.G. Schouten, H.J.M. Beckers and C.A.B. Webers. Systematic Review of (Rate of) Glaucomatous Visual Field Progression.

2. Richtlijnen  toepassen  

4. Herverdeling  van  middelen   •  KosteneffecHviteit  studie  is  niet  mogelijk  in  de  prakHjk   –  Te  complex   –  Te  duur   –  Te  lang   •  AlternaHef  is  een  modelmaHge  benadering   –  ‘discrete  event  simulaHon  model’  waarin  alle   beschikbare  wetenschappelijk  bewijs  betreffende   glaucoom  en  de  behandeling  daarvan  verzameld  is.  


Symposium VOVZ 2013

Pagina 11

Programma  druk,  druk,  druk…   •  Het  ziektebeeld  glaucoom     •  Het  capaciteitsprobleem   •  De  glaucoompaHënt  

Model

De glaucoompaHënt   •  Niet  de  ziekte,  maar  de  zieke   •  Mw.  W.  als  voorbeeld  

Death Life-expectancy

Gender Baseline age

Time till next visit

Age Baseline IOP

IOP

Visit

Treatment

Target IOP

Diagnosis

Baseline disease state

Progression MD

Baseline MD

MD decline

Baseline MD decline

Blindness Costs HRQOL

Glaucoomzorg ‘personalized  care’    

Health economic  outcome  in  POAG   No treatment

Usual Care

Costs

67,002

37,328

QALY’s

10.43

11.87

Discounted costs

42,099

23,892

Discounted QALY’s

9.19

10.37

Incremental - 29,674

ICER Dominant

1.44 - 18,207

Dominant

1.18

De oogarts  biedt  hooggekwalificeerde,   gespecialiseerde  medische  behandeling  en   individuele,  persoonlijke  zorg  met  als  doel  een   leven  lang  behoud  van  visuele  funcHes  en   daarmee  van  kwaliteit  van  leven.  

Aukje van  Gestel,  et  al.  Acta  Ophthalmologica    (accepted  for  publicaOon)  

DistribuHon of  total  costs  in  POAG   Discounted lifetime costs 50,000

No treatment Usual Care

40,000

Incremental 30,000 20,000 10,000 0 - 10,000 - 20,000 - 30,000 Total costs

Visits

Medication

Surgery

Care

Informal care

Low-vision services

Transport

Production loss

ProbabilisHc sensiHvity  analysis     of  treatment  of  POAG  

Incremental discounted costs

5,000 2,500 0 - 2,500 - 5,000

target IOP  <  15  mm  Hg  

- 7,500 - 10,000 -0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

Incremental discounted QALY's Base case ICER

Probabilistic sensitivity analysis

0.80

1.00

Glaucoom druk…druk… druk


Pagina 12

Symposium VOVZ 2013

Praktische zaken bij uveïtis Dhr. L.A.M. de Vries

Praktische zaken bij uveïtis

25e VOVZ Symposium 5-11-2013

PRAKTISCHE ZAKEN BIJ UVEÏTIS Lieuwe de Vries Radboudumc

Pandora geschilderd door John William Waterhouse (1896)

Pandora (Oudgrieks: Πανδώρα) (haar naam kan zowel draagster van alle gaven als


Symposium VOVZ 2013

Pagina 13

•  Incidentie uveïtis – 50 / 100.000 persoonjaren –  –  –  –  –  – 

~ 75-90% uveïtis anterior (meer in 2e lijn) ~ 10% intermediaire uveïtis (meer in 3e lijn) ~ 10% posterieure uveitis (meer in 3e lijn) Panuveïtis (iris / corpus ciliare / choroïdea) endophthalmitis (hele oog) (epi)scleritis

Praktische zaken bij uveïtis

•  Klachten bij uveïtis –  Anterieur

: fotofobie,roodheid, pijn, visus↓, soms tranen, soms geen klachten…

–  Intermediair : floaters, fotopsieën, visus↓ –  Posterieur

: floaters, fotopsieën, visus↓, scotomen

chronische anterieure uveïtis sluipend / weinig of geen symptomen O/ meestal blank oog staar glaucoom / hypotonie bandkeratopathie

Acute anterieure uveïtis

Uveïtis anterior

pijn / fotofobie / roodheid / visus↓ / tranen

~ HLA-B27

O/ ciliaire roodheid / miosis VOK : cellen (hypopyon) / tyndall (fibrine) endotheel “dusting” / descemetstippen synechiae posteriores intraoculaire druk (↓ / ↑)

Bechterew

Syndroom van Reiter IBD (z. van Crohn, colitis ulcerosa) Psoriasis

Juveniele idiopathische arthritis


Pagina 14

Symposium VOVZ 2013

Bechterew Ankylosing Spondylitis m.n. mannen 90% HLA-B27 + AS : AAU 25% AAU : 25 % AS

Praktische zaken bij uveïtis

JIA

Cystoïd macula oedeem

juveniele idiopathische arthritis

Epiretinaal membraan Cataract Glaucoom Bandkeratopathie

Sarcoidosis

Intermediaire uveïtis

Inflammatory bowel disease

visus ↓, floaters sluipend / chronisch

MS

CV : cellen, haze, snowballs Retina : periphlebitis, snowbanks,macula oedeem

Pars planitis 50% (?) Lymphoma Etc (juveniel reuma, infecties)

Periphlebitis snowballs

snowbanking

Posterieure uveïtis visus↓, floaters, fotopsieën retinitis / choroïditis / vascultis


Symposium VOVZ 2013

Toxoplasmose infectieuze retinitis no 1 congenitaal /verworven reactivatie

Pagina 15

Vragenlijst uveïtis patiënten over gezondheid Algemeen (ziektes / operaties / medicijnen / …) Hart / Longen / KNO Maag en darmen Urogenitaal Bewegingsapparaat Huid Centraal zenuwstelsel

toxoplasmose

Sarcoïdose

Praktische zaken bij uveïtis

Oogheelkundig onderzoek visus (optimale refractie)

Granulomateuze ziekte oorzaak ? longen huid CZS ogen LK

Voorsegment (VOK / CV) Oogdruk Fundus (retina / choroïdea)

UA / IU / UP

Oorzaken uveïtis Infectieus (bacterie,virus,protozo,schimmel) Autoimmuun (~HLA-B27) Masquerade (lymfoom) Diversen (medicatie, trauma)

Speciaal onderzoek

Hoe tot een diagnose te komen ? Anamnese Oogheelkundig onderzoek Uveïtisscreening Speciaal onderzoek

Mantoux, Quantiferontest (TBC) Serologie (Lues, Toxoplasmose) ACE (sarcoïdose, TBC, lepra) HLA-typering (HLA-B27, HLA-A29) Beeldvorming Fluorescentie angiografie Indocyanine groen angiografie Optical coherence tomography Biopsie


Pagina 16

Symposium VOVZ 2013

Achtersegment chirurgie VOK

PCR GWC

Glasvocht

Dhr. V.W. Renardel de Lavalette

PCR GWC PIOL Retina Conjunctiva

Achtersegment chirurgie

Achtersegment chirurgie   V.W.  Renardel  de  Lavale7e   oogarts  UMCG   5  november  2013   VOVZ  symposium  

SubspecialisaHe

Behandeling (oorzaak / infectie?) Uveïtis anterior lokaal mydriatica / steroïden Intermediaire uveïtis steroïden (injectie / systemisch) steroïdsparende immuunsuppressiva Uveïtis posterior prednison steroïdsparende immuunsuppressiva biologicals

•  •  •  •  •  • 

Cataract chirurgie   RefracHe  chirurgie   Hoornvlies  chirurgie   Strabismus  chirurgie   Glaucoom  chirurgie   Ooglid-­‐,  traanweg  chirurgie  

•  Vitreore'nale chirurgie  

Nederlandse situaHe   •  50  vitreoreHnaal  chirurgen   •  9  universitaire  afdelingen   •  10  perifere  klinieken  

Werkterrein vitreoreHnale  chirurgie   •  AblaHo  reHnae   •  ComplicaHes  diabeHsche  reHnopathie   –  Glasvochtbloeding   –  ProliferaHeve  DRP   –  Therapie  resistent  macula  oedeem  

•  VitreoreHnale grensvlak  aandoeningen   –  Maculagat   –  Pucker   –  Vitreo  maculaire  tracHe  

•  ComplicaHes cataract  chirurgie   –  Dropped  nucleus   –  Dropped  IOL  

•  Trauma


Symposium VOVZ 2013

Pagina 17

Achtersegment chirurgie

NetvliesloslaHng (AblaHo  ReHnae)  

•  •  •  • 

Symptomen

IncidenHe :  18.2  per  100.000   3000  per  jaar   Geen  R/:    blind   therapie:  >  95  %  “succes”    

 

Ophthalmology. 2013  Mar;120(3):616-­‐22.    

Risico factoren   •  •  •  • 

Leeaijd Myopie   Familair  voorkomen   Staar  operaHe  

pathogenese ablaHo  reHnae  

Symptomen


Pagina 18

Symposium VOVZ 2013

Principe behandeling  

ConvenHonele behandeling  

•  Tamponade van retinale defect(en) •  Creëren adhesie neuroretina - RPE/ choroidea

Achtersegment chirurgie

Laser behandeling  

ConvenHonele chirurgie  

Cerclage /  plombe  

Onwikkeling glasvochtchirurgie   •  5-­‐10  %  ablaHo  chirurgie  mislukte  door   li7ekenreacHe  in  het  oog   •  Diabetes  paHenten  met  bloedingen  in  de   glasvochtruimte  

Behandeling netvliesloslaHng   •  Extern  (cerclage  /  plombe)   •  Intern    (vitrectomie)  

glasvochtchirurgie •  1970  (Machemer,  Miami)  

Vitrectomie = verwijdering glasachtig lichaam (corpus vitreum)

ConvenHonele ablaHo  chirurgie   •  Grondlegger  Jules  Gonin  (1929)  

vitrectomie


Symposium VOVZ 2013

Pagina 19

VitreoreHnale OperaHes  UMCG  

‘90

‘95

‘00

’04

’08

‘13

14

188

400

800

1000 1400

Maculagat •  •  •  •  • 

Meest succesvolle  vitreoreHnale  ingreep   3  :  1000   10-­‐20%  bilateraal   >  95  %  anatomisch  succes   >  85%  funcHoneel  succes  

Vitrectomie bij  ablaHo  reHnae   •  Verwijderen  glasvocht   •  Laser/cryo  tpv  defecten   •  Tamponade  

Maculagat   V  :  0.05  

•  Gas –  SF6   –  C3F8  

•  Siliconen olie  

Klassieke indicaHes  

OCT

•  Glasvochtbloeding(DM) •  (TracHe)  ablaHo  reHnae(DM,  PVR)  

OCT

Nieuwere indicaHes   •  •  •  •  •  •  • 

Normaal OCT  

Maculagat   Pucker   Vitreo  maculair  tracHe  syndroom   Macula  oedeem  (DM)   Dropped  nucleus   Glasvocht  troebelingen  (floaters)   AblaHo  reHnae  

Achtersegment chirurgie


Pagina 20

Symposium VOVZ 2013

Maculagat

postoperaHef

•  VOS: 2/60   •  angiogram  

Achtersegment chirurgie

VOS: 0.5

IndicaHes vitrectomie  bij  diabeHsche   reHnopathie  

2 mnd  na  vitrectomie   •  •  •  • 

VOS: 0.7  

Glasvochtbloeding Persisterende  PDRP  ondanks  laser   TracHe/  verli7ekening   Persisterend  macula  oedeem  

Pucker (rimpel,  plooi)  

Pucker

ErnsHge diabeHsche  reHnopathie    met  vaatnieuwvorming  

•  Metamorfopsie •  visus  <  0.5  

Start laserbehandeling  

pucker

Toenemende tracHe   aan  de  macula     VOS: 0.1+

OCT scan  


Symposium VOVZ 2013

Pagina 21

Voor operaHe   Visus:  0.1  

Nieuwe ontwikkelingen   •  Verbeterde  apparatuur   •  Cunng  rate  van  2500  naar  8000  cpm   •  Verbeterde  flow  control  

Na operaHe   Visus  0.5  

ComplicaHes vitrectomie   •  EndophthalmiHs  (1:  1000)   •  AblaHo  reHnae  (2  -­‐  4  %)   •  Cataract      (100%)      

Nieuwe ontwikkelingen   •  Fijner  instrumentarium  

•  •  •  • 

20 G  (0.9  mm)   23  G  (0.6  mm)   25  G  (0.5  mm)   27  G  (0.4  mm)  (grijze  naald)  

20 G  en  27  G  vitrectoom  

Voordelen 27  G   •  •  •  • 

Minder trauma       Geen    lekkage     Snellere  wondgenezing   PaHënt  tevredenheid  

Toekomst •  EnzymaHsche  “vitrectomie”   •  Hyaluronidase  (Vitrase)   •  Ocriplasmine(  Jetrea)  

•  RoboHca

Achtersegment chirurgie


Pagina 22

Symposium VOVZ 2013

Nieuwe ontwikkelingen in het oogmelanoomonderzoek

Brachytherapie Ruthenium “Radioactief schildje”

Mw. N.C. Naus en Mw. E. Kilic

Nieuwe ontwikkelingen in het oogmelanoomonderzoek

Procedure Brachytherapie

Titel

Nieuwe ontwikkelingen bij oogmelanomen Emine Kilic Nicole Naus VOVZ 05 november 2013

Twee maal operatie Lokalisatie diaphanoscopie Combinatie met TTT

Protonen bestraling

Uvea melanoom

§  Uvea melanoom (UM) meest voorkomende intraoculaire tumor §  Incidentie: 7 per miljoen §  Incidentie Nederland: 105 - 120 nieuwe gevallen per jaar §  Lokalisatie: iris (5%), corpus ciliare (23%), choroidea (72%)

Iris

Tantelum clips plaatsen

Corpus ciliare

Lokalisatie diaphanoscopie en tantelum clips

Choroidea

Stereotactische radiotherapie

Klinisch beeld

Gill Thomas Cosman frame

§  Klachten: afhankelijk van locatie en grootte van tumor §  Wazig zien §  Floaters §  Flitsen §  Gezichtsvelddefect

Met oogfixatie systeem •  Niet invasief •  Drie dimensionaal •  Reproduceerbaar

§  Diagnose: §  Fundoscopie, US

•  Controle van de oogbewegingen

Van Beek, Koopmans et al. 2013

Therapie

Stereotactische radiotherapie CT / MRI localisatie

§  § 

§  §  §  §  § 

Planning en behandeling 5 x 10 Gy at PTV at 80% isodose

§  Enucleatie Vergevorderde / grote tumoren of extra-oculaire extensie Secundaire enucleatie bij 10-15% ivm complicaties of lokaal recidief

Radiotherapie (SRT, brachytherapie) Transpupillaire thermotherapie Fotodynamische therapie Endoresectie Exoresectie

Koopmans et al. 2013 Eur Ophtalmic Rev

(Muller etal., Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58:284-91)


Symposium VOVZ 2013

Pagina 23

Van chromosoom naar gen Stereotactische radiotherapie

Metastasering

Mutatie model

§  10-jaarsoverleving: 50% §  Hematogeen metastasering naar lever

Koopmans et al. Clinical significance of immunohistochemistry for detection of BAP1 mutations in uveal melanoma. Submitted

§  Geen therapeutische opties welke de overleving verbeteren N = 380 Gemiddelde overleving: 6.2 jaar (range 0 – 25,7 jaar)

1.8%

2.9%

12.1%

47.5% 35.6%

Koopmans et al. Patients survival is not affected by oncogenic mutations in GNAQ and GNA11. 2013 BJC

Prognostische factoren

Koopmans, Yavuzyigitoglu et al. Manuscript in preparation

MAP kinase pathway

Klinisch:

Histopathologisch:

§  Leeftijd

§  Celtype (epitheloïde cellen)

§  Tumor localisatie

§  Tumor-infiltrerende lymfocyten

§  Tumor grootte

§  Gesloten vaatpatronen §  Mitotische figuren / delingsactiviteit §  Extrasclerale extensie

H&E-kleuring

spoelcel type

epitheloïd celtype

Van Beek, Koopmans et al. 2013

Prognostische factoren

GNAQ / GNA11 § 

Genetisch:

Activatie van de MAP-kinase pathway § 

GNAQ en GNA11 mutaties: vroege oncogene gebeurtenis

§ 

BRAF en RAS frequent gemuteerd in huidmelanomen, vrijwel geen

§  Chromosoom 1p-, 3-, 6p+, 6q-, 8+

mutaties in oogmelanomen § 

N = 283 Log-rank test: P = 0.000

Activatie PI3K/AKT pathway § 

PIK3CA mutaties in verschillende maligniteiten, vrijwel niet in huidmelanomen en oogmelanomen

§ 

Hoge mutatiefrequentie van GNAQ en GNA11 (codon 209) §  94.4% van de UM tenminste 1muatie §  Van Raamsdonk 2010: §  GNAQ: 44.8% primaire UM, 21.7% UM metastasen §  GNA11: 32% primaire UM, 56.5% UM metastasen §  Onken 2008: §  GNAQ: 49%

§ 

GNAQ en GNA11 mutaties treden exclusief op

Van Beek, Koopmans et al. 2013

GNAQ / GNA11

Onken, M. D. et al. Clin Cancer Res 2007;13:2923-2927

Copyright ©2007 American Association for Cancer Research

§ 

Mutaties in BRAF, NRAS, KRAS en PIK3CA are uncommon in UM

§ 

Ziekte-vrije overleving correleert niet met de GNAQ and GNA11 mutatie status

§ 

Hoge mutatiefrequentie van GNAQ en GNA11 (codon 209) §  94.4% van de UM tenminste 1muatie §  Van Raamsdonk 2010: §  GNAQ: 44.8% primaire UM, 21.7% UM metastasen §  GNA11: 32% primaire UM, 56.5% UM metastasen §  Onken 2008: §  GNAQ: 49%

§ 

GNAQ en GNA11 mutaties treden exclusief op

§ 

MAP-kinase pathway is een target voor aanvullende behandeling

Nieuwe ontwikkelingen in het oogmelanoomonderzoek


Pagina 24

Symposium VOVZ 2013

tumor ontwikkelings/progressie model

GNAQ/GNA11

Conclusie §  BAP1 mutaties komen in ongeveer de helft van de tumoren voor

BAP1

§  Sterke associatie tussen BAP1 mutaties en afwezige BAP1 expressie §  Verlies van BAP1 is betrokken in progressie van primair oogmelanoom tot een agressieve, metastatische fenotype §  BAP1 target voor therapie? §  Histone deacetylase (HDAC) remmers à onderzoek gaande

Nieuwe ontwikkelingen in het oogmelanoomonderzoek

BRCA-associated protein 1

SF3B1 en andere oncologie

§  Tumor-suppressor gen §  Betrokken bij diverse kankersoorten §  Biologische processen: §  Regulatie celcyclus en celgroei §  DNA schade herstel

Ladanyi et al. 2012 Clinical Cancer Research

§  Chromatine dynamiek §  Gelokaliseerd op chromosoom 3p21.1

Resultaten BAP1 mutatie-analyse

Functie SF3b1 §  Spliceosoom (samenstelling uit diverse snRNP’s) Small nuclear ribonucleic particles

§ 

§  BAP1 mutatie of insertie/deletie in 35/74 oogmelanomen (47,3%)

§  SF3b1 à subunit 1 of splicing factor 3b §  Samenstelling van spliceosoom §  Binding aan intron

Resultaten immunohistochemie

SF3B1 in disomie 3

§  Afwezige BAP1 expressie in 31/73 oogmelanomen (42.5%) SNP array

EOM 503

H&E

§ 

9x disomie chr. 3 tumoren met metastase § 

Waarvan 7 met SF3B1 mutatie

§ 

Eén met BAP1 mutatie

§ 

Eén onbekend (BAP1 niet getest)

BAP1

§ 

§ 

Mediaan 45,5 maanden (23-145)

1x mozaïek deletie chr. 3 tumor met metastase § 

Heeft SF3B1 mutatie

Chr3lossexc=normal à Disomie 3

EOM 55

§  P=0,012

Univariaat analyse

Discussie

§  Percentage SF3b1 mutatie 23,2% (vergelijkbaar met literatuur) §  I.t.t. literatuur, ook SF3b1 mutatie in tumoren met D3+meta §  Kleine aantallen D3+meta §  Selectief codon625 alleen bekeken §  SF3b1 mutatie à alternative splicing


Symposium VOVZ 2013

Pagina 25

Patiënt en tumor karakteristieken (1)

Conclusie

Karakteristieken

Mediaan*/Mean^ (Range)

Aantal

Man

§  SF3b1 mutatie sterk geassocieerd met gunstige factoren

84

Vrouw

§  Echter merendeel van D3+meta à SF3b1 mutatie §  Klasse 1B?

79

Leeftijd diagnose

63,7* (28-84)

Follow-up (maanden)

49,1* (2,4-157)

Dikte

§  Toekomst:

5,8^ (1,6-12)

Basale diameter

§  Gehele gen bekijken

11,9^ 1,4-18,5)

TNM classificatie

§  Valideren gevonden mutaties §  Multifactoriële predictiemodel §  Target voor therapie???

T1

37

T2

65

T3

58

T4

1

Nieuwe ontwikkelingen in het oogmelanoomonderzoek

Patiënt en tumor karakteristieken (2) §  Echter met oogsparende behandelingen brachytherapie/protonbeam/ SRT niet altijd tumor materiaal beschikbaar §  Van 1999-2012: 175 patiënten behandeld met fSRT

Koepel 127 Paddenstoel Diffuus

34

Lokalisatie Achterpool 59 Equator Ora serrata Corpus ciliare

§  SRT behandelde tumoren zijn relatief kleiner §  gemiddelde prominentie 6.1 mm §  Gemiddelde diameter 11.8 mm

BCVA

§  21% van deze tumoren zijn gemetastaseerd (unpublished results) > ook kleinere tumoren hebben kans om uit te zaaiien/ hoog risico profiel

2

50

>0,1 139 -<0,1

41

13

24

Afstand tot fovea 0 -< 3mm 96 > 3mm

67

Afstand tot papil 0 -< 3 mm 87 > 3mm

76

tumor regressie  (tumor  dikte  %)  

‘tumor’ DNA in perifeer bloed

EOM 631  

EOM 632  

EOM 650  

EOM 652  

Plasma DNA  

ja

ja

ja

ja

Bloed (gefragmenteerd)  

ja

ja

ja

ja

Tumor

ja

ja

nee

ja

3, 6p,  8p,  8q  

3, 8p,  8q  

Genomische variaFe  

Vorm tumor

100 90 80 70 60

6p, 6q  

no metastases

50

metastases

40

• 

•  • 

30

Verdelen het genoom in bins (n bp)

20

n is 100,000 bp

10 0

Normaliseren en het verschil bepalen •  • 

0

3

6

9

geen metastasen  

100

94,8

87,4

81,3

74

67,3

55,3

metastasen

100

86

77,9

71,1

12

68,1

18

58,1

24

49,6

Plasma met bloed samples Tumor met bloed samples

conclusies

EOM-0631

Chr 3

§  locale tumor controle in 95.7% > vergelijkbaar met proton beam / brachytherapie §  tumor regressie het snelst in de eerste 6 maanden §  Met een niet-invasieve behandeling kan de kans op het ontwikkelen van metastasen voorspeld worden 3 maanden na start van de behandeling

Chr 6

> vooral van belang voor patienten die geen tumorbioptie hebben ondergaan voor aanvang van de behandeling CT q vermeerderd

Chr 8

Fractioned Stereotactic Radiotherapy

Rotterdam Ocular Melanoma Study group Department Departmentof ofOphthalmology: Ophthalmology: Jolanda Vaarwater Jolanda Vaarwater Anna Koopmans Anna Koopmans Jackelien van Beek Jackelien van Beek Serdar Yavuzyigitoglu EmineHoekstra Kiliç Willem NicoleDekker-Visser Naus Angela Anjo Vermij Stefania Ciotta of Pathology: Department Emine Kiliç Rob Verdijk Nicole Naus Neeltje Mooy

Centre for Biomics: Department of Clinical Genetics: Christel Kockx Bert Eussen Rutger Brouwer Annelies de Klein Wilfred van Ijcken

Bron: Zorlu et al. 2009

Department of Pathology: The Rotterdam Eye Hospital: Rob Verdijkvan den Bosch Thomas Neeltje Mooy Hanneke Mensink Dion Paridaens Department of Clinical Genetics: Bert Eussen Annelies Centre de forKlein Biomics:

Rutger Brouwer Wilfred van IJcken

The Rotterdam Eye Hospital: Thomas vd Bosch Hanneke Mensink Dion Paridaens

Stichting Nederlands Oogheelkundig Onderzoek


Pagina 26

Symposium VOVZ 2013

Grand Slam for Women

2009: 4 vrouwelijke Nobelprijswinnaars

Mw. E.A.J.M. Goulmy Ada Yonath

Herta Mueller

2013: Alice Munro

1901-2013 totaal: 826 vrouwen: 44= 5%

waarom slechts 5% ?

Grand Slam for Women

Machopapa's

Grand Slam For Women!

VRIJ NEDERLAND 16-08-2003

Machopapa’s • Ze werken hard, gaan tot diep in de nacht uit, houden hun stoere hobby’s aan én genieten van hun kinderen. Ze zijn macho en papa tegelijk! • Hun vrouwen zorgen het meest voor de kleintjes, maar is dat erg?

Kunnen vrouwen denken?

VRIJ NEDERLAND 16-08-2003

1903-1995: 27 vrouwelijke Nobelprijswinnaars

Machopapa’s •Ambitieus, stoer én dol op kinderen

VRIJ NEDERLAND 16-08-2003

2009: 4 vrouwelijke Nobelprijswinnaars

Machopapa’s •Ambitieus, stoer én dol op kinderen

Ada Yonath

Herta Mueller

2013: Alice Munro

1901-2013 totaal: 826 vrouwen: 44= 5%

Machomama’s • Moeder, manager van het huishouden, én ambitieus


Symposium VOVZ 2013

Pagina 27

Machomama’s nieuw imago leidend tot verandering van de algehele perceptie en dus tot mentaliteits-verandering

% vrouwelijke universitair hoofddocenten en hoogleraren (1999)

Algehele perceptie: •  als een man zelfverzekerd is, is een vrouw bazig •  als een man betrokken is, is een vrouw emotioneel •  als een man initiatiefrijk is, is een vrouw agressief Madeleine Albright

Nederland, oh Nederland

Algehele perceptie:

“But grandma, I don’t get what the big deal is with you being Secretary of State — aren’t all women secretaries?” Madeline Albright’s 4 year-old granddaughter

Madeleine Albright

Algehele perceptie:

UvA voor (welke) diversiteit ?

Curriculum vitae Els Goulmy •  •  •  •  •  •  •  • 

Montessori kleuterschool Lagere school MULO-A zonder wiskunde Analist Afgestudeerd medische biologie (Parijs) cum laude Gepromoveerd (Parijs) summa cum laude Hoogleraar Universiteit Leiden Spinoza-prijs winnaar

Mijn credo: Met een gemiddeld stel hersenen, kan je ongelooflijk veel bereiken ......... als je maar wilt! je moet er wel een prijs voor betalen

Grand Slam for Women


Pagina 28

Symposium VOVZ 2013

Machopapa’s en Machomama’s • Ze werken hard, gaan tot diep in de nacht uit, houden hun stoere hobby’s aan én genieten van hun kinderen. Ze zijn macho en papa tegelijk! ‘Mij is geleerd te vechten, niet omdat er garanties zijn voor succes, maar omdat dat vechten op zichzelf de enige manier is om

• Hun vrouwen zorgen het meest voor de kleintjes, maar is dat erg?

geloof in het leven te houden’

• Vaderen en moederen kan je niet in de tijd gelijk zetten Madeleine Albright VRIJ NEDERLAND 16-08-2003

Grand Slam for Women

Actie’s leidend tot verandering algehele perceptie en mentaliteit •  Zelfvertrouwen (machopapa’s) •  Aanwezigheid, betrokkenheid, vanzelfsprekendheid •  Risico’s durven te nemen •  Zichtbare verantwoordelijkheid nemen •  Doen! (mannen doen, vrouwen zijn) •  Voorbeelden/rolmodellen zoeken •  Doorzetten

Recept uit de oude doos Neem een kop vol opgeruimdheid, Met een doosje goeden moed, Dan twee lepels zelfbeheersching, Even lauw gebruikt is goed. Uwen wensch nog niet vervuld, Neem dan voor het allerbeste, Nog een pleister van geduld. Kookboek anno 1936

hier kunnen vrouwen nog van leren!

Actie’s leidend tot verandering algehele perceptie en mentaliteit •  Zelfvertrouwen (machopapa’s) •  Aanwezigheid, betrokkenheid, vanzelfsprekendheid •  Risico’s durven te nemen •  Zichtbare verantwoordelijkheid nemen •  Doen! (mannen doen, vrouwen zijn) •  Voorbeelden/rolmodellen zoeken •  Doorzetten

tips •  Luister naar adviezen (van wie dan ook) Haal eruit wat voor jou acceptabel en nuttig is •  Alert zijn •  Ken en zoek je eigen grenzen •  Samenwerken (met vakgenoten die jij waardeert en die jou waarderen) •  Netwerken •  Werk aan je ontwikkeling (cursussen) •  Doe wat je leuk vindt en zoek een enthousiasmerende werkomgeving


Symposium VOVZ 2013

Pagina 29

Het Debat: uw mening doet er toe Mw. N. Asselbergs-BrĂźll Dhr. F. D. Verbraak

170.000

Het Debat: uw mening doet er toe!

VOVZ Symposium 5 november 2013 Nicolle Asselbergs

Stelling Limburgse vlaai is de lekkerste vlaai van Nederland. Wat is basis zorg?

Toenemende invloed verzekeraars

Stelling 1 Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiĂŤnt wordt geopereerd

Gewenste ontwikkeling?

Taakherschikking oogheelkunde

Optometrist, Physician Assistant, Verpleegkundig specialist.

Het Debat: uw mening doet er toe


Pagina 30

Het Debat: uw mening doet er toe

Symposium VOVZ 2013

Physician Assistant

Stelling

Anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, DD, behandelplan uitvoeren, voorlichting.

Limburgse vlaai is de lekkerste vlaai van Nederland.

Verpleegkundig specialist Diagnosticeren, behandelen, medicatie voorschrijven en aantal voorbehouden handelingen zelfstandig indiceren en uitvoeren

stelling 1: Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd. 2 personen stemmen voor en de rest tegen

stelling 2:

Stelling 2 Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging.

Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging. 14 personen stemmen tegen en de rest voor

stelling 3: De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg. Grens aan de mondigheid van de patiënt?

Stelling 3 De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

10% stemt voor en 90% stemt tegen


Symposium VOVZ 2013

Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe Mw. H.J.M. Völker-Dieben Dhr. C. Sterk Mw. N. Asselbergs-Brüll Dhr. F. D. Verbraak

Pagina 31

Stelling 1 Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd eens

Caesar Sterk

oneens

Hennie Völker-Dieben

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Lagerhuis VOVZ Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum VOVZ 5 november 2013 Amsterdam

Stelling 1

Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd Stelling 2

Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging. Stelling 3

De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

Stelling 1, 2 en 3 In gedachten 4 vragen beantwoorden

Goed voor de patiënt? (C) Ja want:

(H) Neen want:

-  Vrije artsenkeuze: Je kiest ook niet je eigen piloot - Voor de patiënt is sneller aan de beurt komen beter (valrisico!) - De zorgverzekeraar heeft de regie over de kwaliteit van zorg - De zorgverzekeraar ziet toe dat er alleen goedgekeurde materialen gebruikt worden. - Natura-polis dus lagere premie

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Goed voor de patiënt? (C) Ja want:

(H) Neen want:

-  Vrije artsenkeuze: Je kiest ook niet je eigen piloot - Voor de patiënt is sneller aan de beurt komen beter (valrisico!) - De zorgverzekeraar heeft de regie over de kwaliteit van zorg - De zorgverzekeraar ziet toe dat er alleen goedgekeurde materialen gebruikt worden. - Natura-polis dus lagere premie

- Vrije artsenkeuze: Je mag je eigen arts niet meer kiezen! - De gecontracteerde kliniek is niet persé de beste voor mij. - De zorgverzekeraar kan niet over kwaliteit individuele dokter oordelen - Langere reistijd + ongemak + kosten voor patiënt + familie wordt niet vergoed - Huisarts kent zijn “hele patiënt” en weet bij welke specialist hij het best past

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Goed voor de professional? (C) Ja want:

1.  Is het goed voor de patiënt? 2.  Is het goed voor de professional? 3.  Is het goed voor de zorgverzekeraar? 4.  Is het goed voor het Macrobudget?

Stelling 1

Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd

- Door een constante patiëntenstroom is makkelijker de inzet van mensen en faciliteiten te plannen

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Goed voor de professional? (C) Ja want:

(H) Neen want:

- Door een constante patiëntenstroom is makkelijker de inzet van mensen en faciliteiten te plannen

- De prikkel om je best te doen als professional, neemt af bij gecontracteerde patiëntenstroom. - De leverancier (ZV) van de patiënten die ook “afnemer” is van het product (phaco) zal mee willen bepalen hoe goedkoop je moet zijn, bijvoorbeeld: Type IOL / leerling / afschrijving / onderhoud, etc

Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe


Pagina 32

Symposium VOVZ 2013

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Stemmen stelling 1:

Goed voor de Zorgverzekeraar?

Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd.

(C) Ja want: (H) Neen want: -  Contract met goedkoopste kliniek met “aanvaardbaar” kwaliteitsniveau is het beste voor de winst (dividend voor de aandeelhouders) - Met “wachtlijstbemiddeling” onderscheidt hij zich van concurrenten. Dus een eigen doel.

Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Goed voor de Zorgverzekeraar? (C) Ja want: -  Contract met goedkoopste kliniek met “aanvaardbaar” kwaliteitsniveau is het beste voor de winst (dividend voor de aandeelhouders) - Met “wachtlijstbemiddeling” onderscheidt hij zich van concurrenten. Dus een eigen doel.

Niemand stemt voor en allen stemmen tegen.

(H) Neen want: (De zorgverzekeraar is net als een autoverzekeraar een schade verzekeraar. )

- Tegen de wens van de patiënt ingaan is slechte reclame voor de ZV.

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Stelling 2

Goed voor de macrobudget? (C) Ja want:

(H) Neen want:

- Zo goedkoop mogelijk inkopen is in totaal minder kosten maken, dus goed voor macrobudget

Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging

Stelling 2

Correct Zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staar patiënt wordt geopereerd.

Goed voor de macrobudget? (C) Ja want:

(H) Neen want:

- Zo goedkoop mogelijk inkopen is in totaal minder kosten maken, dus goed voor macrobudget

- Alleen als de zorgverzekeraar geen winstoogmerk heeft dan kan het een effect hebben op het macrobudget. Winst VGZ: 6 x meer dan 2011 =150 miljoen in 2012

Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging

eens

Hennie Völker-Dieben

oneens

Caesar Sterk


 Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd

Discussie!

Stelling 1

Goed voor de patiënt? (H) Ja want: - Efficiënt gebruik van mensen en materialen leidt tot lagere kosten voor de patiënt. - Geen mensen aan het werk onder hun competentie-niveau

(C) Neen want:


Symposium VOVZ 2013

Pagina 33

Stelling 1

Goed voor de patiënt? (H) Ja want:

(C) Neen want:

- Efficiënt gebruik van mensen en materialen leidt tot lagere kosten voor de patiënt. - Geen mensen aan het werk onder hun competentie-niveau

- Enige manier om toename oogzorg en tekort oogartsen op te vangen (200-300%), is taakherschikking, dus geen bezuiniging - Patiënt krijgt met veel (deel)behandelaars te maken, dit is verwarrend en geeft onrust

Goed voor de macrobudget? (H) Ja want: (C) Neen want: Elke kostenreductie is goed en uiterst noodzakelijk Min. Schippers: mijn grootste taak is de zorg betaalbaar houden

Stelling 1

Goed voor de professional? (H) Ja want:

(C) Neen want:

- Professional met veel kennis en ervaring op klein deelgebied doet het beter - Samen in een keten werken is een mooie en uitdagende manier van werken. - De hoogst opgeleide blijft verantwoordelijk voor alles in de keten!

Goed voor de macrobudget? (H) Ja want: Elke kostenreductie is goed en uiterst noodzakelijk

(C) Neen want: Alleen als de zorgverzekeraar geen winstoogmerk, heeft dan kan het een effect hebben op het macrobudget.

Min. Schippers: mijn grootste taak is de zorg betaalbaar houden

Winst VGZ: 6 x meer dan 2011 = 150 miljoen in 2012

Stelling 1

Goed voor de professional? (H) Ja want:

(C) Neen want:

- Professional met veel kennis en ervaring op klein deelgebied doet het beter - Samen in een keten werken is een mooie en uitdagende manier van werken. - De hoogst opgeleide blijft verantwoordelijk voor alles in de keten!

- Professional met kennis op klein deelgebied ziet het grote geheel niet meer - Als veel meer professionals zich met één patiënt bezig houden, neemt de complexiteit van het proces toe en de efficiency juist af. Het wordt dus duurder !

Goed voor de zorgverzekeraar? (H) Ja want: (C) Neen want: Hoe meer werk kan worden uitgevoerd door lager gesalarieerden, hoe beter voor de tarieven

Goed voor de zorgverzekeraar? (H) Ja want: Hoe meer werk kan worden uitgevoerd door lager gesalarieerden, hoe beter voor de tarieven

(C) Neen want: Overleg tussen vele soorten professionals en overdracht kost uren en maken de kosten hoger en levert niets op


 Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging

Discussie!

Stemmen stelling 2: Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging. 4 personen stemmen tegen en de rest voor. Substelling: Taakherschikking in de zorg is een vorm van gewenste bezuiniging, 16 personen stemmen voor en de rest tegen. T a a k h e r s c h i k k i n g

Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe


Pagina 34

Symposium VOVZ 2013

Stelling 3

De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg

Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe

Stelling 3

1 De mondige patiënt staat Stelling efficiëntie in de weg.

Mondig goed voor de professional? (C) Ja want:

(H) Neen want:

- Efficiëntie is dwingende noodzaak in gezondheidszorg. Mooie uitdaging voor professional om ook de mondige patiënt te sturen in zijn eisen.

- De positie van de professional wordt door de mondigheid van de patiënt steeds ter discussie gesteld. - Natuurlijk gezag gaf status - “Omdat ik het zeg” werkt niet meer, maar werkte wel vlugger!

Stelling 1 in de weg. De mondige patiënt staat efficiëntie

Mondig goed voor de zorgverzekeraar? De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

eens

Caesar Sterk

oneens

Hennie Völker-Dieben

De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

Mondig goed voor de patiënt? (C) Ja want: (H) Neen want: - Een mondige patiënt denkt mee en begrijpt op basis van voorbereiding argumenten sneller en dat is beter voor de therapie-trouw - De patiënt is gelijkwaardige partner en meebeslisser, zal zich eerder serieus genomen voelen en dat spaart tijd in het ziektebeloop

De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

Mondig goed voor de patiënt? (C) Ja want: - Een mondige patiënt denkt mee en begrijpt op basis van voorbereiding argumenten sneller en dat is beter voor de therapie-trouw - De patiënt is gelijkwaardige partner en meebeslisser, zal zich eerder serieus genomen voelen en dat spaart tijd in het ziektebeloop

(H) Neen want: - Meer kans op ongelijkheid in de patiëntenzorg op basis van opleiding en sociale klasse -  Een mondige patiënt zal overbodige diagnostiek willen - Een mondige patiënt heeft zich voorbereid op het consult, wil méér weten, overleggen mee beslissen en dat kost meer tijd ten koste van andere patiënten. - “Onzin info” van internet ontkrachten kost zinloze tijd, dus niet goed voor de patiënt.

1 De mondige patiënt staat Stelling efficiëntie in de weg.

Mondig goed voor de professional? (C) Ja want: - Efficiëntie is dwingende noodzaak in gezondheidszorg. Mooie uitdaging voor professional om ook de mondige patiënt te sturen in zijn eisen.

(H) Neen want:

(C) Ja want: - Mondige patiënten zullen ook kritisch kijken naar hun rekening en mogelijk te hoge bedragen signaleren!

(H) Neen want:

Stelling 1 in de weg. De mondige patiënt staat efficiëntie

Mondig goed voor de zorgverzekeraar? (C) Ja want: - Mondige patiënten zullen ook kritisch kijken naar hun rekening en mogelijk te hoge bedragen signaleren!

(H) Neen want: - De eisende patiënt kan de kosten opdrijven doordat een duurder zorgproduct moet worden gedeclareerd

De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

Mondig goed voor de macrobudget? (C) Ja want: (H) Neen want: - De kritische patiënt beperkt de kosten en dat is goed voor het macrobudget mits de zorgverzekeraar geen winstoogmerk meer heeft.

De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

Mondig goed voor de macrobudget? (C) Ja want: - De kritische patiënt beperkt de kosten en dat is goed voor het macrobudget mits de zorgverzekeraar geen winstoogmerk meer heeft.

(H) Neen want: - De eisende patiënt verhoogt de kosten door onnodige diagnostiek en behandeling


Symposium VOVZ 2013

Pagina 35

Marktwerking


 De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg.

In 1930 waarschuwde de grootvader van min. Donner voor té grote concurrentie - marktwerking dus tussen artsen en plaatste mede daarom het

Discussie!

tuchtrecht onder overheidsgezag: medische zorg is zo essentieel dat het niet onder particulier toezicht moet staan.

(Staatscourant 14 december 2005)

Stemmen stelling 3: De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg. 30% stemt voor en 70% stemt tegen.

vraag

In hoeverre is het individu in staat en bereid het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het macrobudget?

Leidsch dagblad 17 november 2005

Het is correct dat de zorgverzekeraar bepaalt waar, wanneer en door wie de staarpatiënt wordt geopereerd Ontplooiing rol van de zorgverzekeraar Taakherschikking in de zorg is een vorm van bezuiniging. Ontplooiing rol van “het proces” in de organisatie De mondige patiënt staat efficiëntie in de weg. Ontplooiing rol van de patiënt

Vervolg van Het Debat: uw mening doet er toe


Pagina 36

Symposium VOVZ 2013

Afsluiting 25e VOVZ symposium 5 november 2013 Mw. T. van der Linden, Voorzitter van de VOVZ

Afsluiting 25e VOVZ symposium

D

e inspanningen die de Symposiumwerkgroep ook dit jaar weer heeft gedaan, hebben er voor gezorgd dat wij met elkaar een fantastische dag hebben gehad. De veelheid aan onderwerpen en de presentatie ervan zorgden ervoor, dat het leerzaam en boeiend was. Het debat was een nieuw onderdeel en ook dat is goed ontvangen. Vanaf deze plek wil ik en ik denk ook mede namens u de sprekers en debatleiders nogmaals danken voor hun medewerking. Een dag als deze kan echter niet slagen zonder de hulp van onze vrijwilligers, het werk dat de catering verzet en ik noem ze nog graag een keer de firma’s en verenigingen. Ook zij verdienen onze hartelijke dank voor hun inzet. Het aantal deelnemers dat dit jaar het Symposium heeft bezocht bedraagt rond de 400. Ik weet niet of u bij de stand van de VOVZ bent geweest, maar wij zoeken niet alleen nieuwe bestuursleden maar ook leden die actief mee willen doen. U kunt onze prachtige vernieuwde website bezoeken als u nog meer van de VOVZ wilt weten en na het lezen van de informatie die daarop staat, kunt u alsnog besluiten u verdienstelijk te maken voor onze vereniging. Eind van dit jaar krijgt u het certificaat van deelname toegestuurd en begin 2014 volgt het verslag van deze dag. Ik ga deze dag afsluiten, maar doe dit niet voor ik de dames van de Symposiumwerkgroep hier op het podium uitnodig en ik stel voor dat u hen met een hartelijk applaus ontvangt. Dames en heren hier zijn ze : Els Gutker en Ingrid Groenewegen. Voor hen was dit het laatste symposium dat ze georganiseerd hebben.

Ik wil nu het woord geven aan Mw. Völker-Dieben die nog een woord zal spreken tot deze beide dames. Beste aanwezigen graag zie ik u nog voor een afsluitend drankje in Grand Café The Basket en wens u daarna een goede terug reis. En……Ik ga er vanuit u op dinsdag 4 november 2014 te zien op het 26e Symposium.

Verslag vovz symposium 25 2013  
Verslag vovz symposium 25 2013  
Advertisement