Page 1

december 2016 nr 26-2


Oogcontact

Bestuur V.O.V.Z. Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Penningmeester Aspirant bestuursleden Secretariaat

Mw. T. van der Linden Oogziekenhuis Rotterdam Mw. J. Jonker Oogziekenhuis Rotterdam Mw. A. Frankfoorder VUmc Amsterdam Mw. M. Odekerken MUmc Maastricht Mw. A. van Gimst en Mw. W Weber Langeland ziekenhuis Zoetermeer V.O.V.Z. Postbus 380, 2130 AJ Hoofddorp info@vovz.nl www.vovz.nl

Werkgroepen Redactieraad “Oogcontact” Mw. W. Weber Mw. T. van der Linden

Onderwijs Mw. J. Jonker Mw. A. Frankfoorder

Symposium commissie Mw. T. van der Linden Mw. J. Jonker

Communicatie en PR Mw. A. Frankfoorder

2


Van de redactie

Inhoud Van de voorzitter Verslag ledenvergadering 2016 Notulen ledenvergadering 2015 Zicht op licht Woordzoeker Column Kort nieuws Dag van de witte stok Extra ledenvergadering in januari

4 5 6 8 11 12 14 15 18

Van de redactie

Rond de oliebollen valt dit blad bij u op de mat. In dit blad vindt u een mooi verslag van dr Bierings en dr Jansonius over “Zicht op Licht�. Voor het eerst vind u een prijspuzzel in dit blad. Er zijn leuke prijzen te verdelen. Ook onze collumschrijver laat weer van zich horen. Als u nog kopij voor ons hebt voor het volgende blad, laat het ons weten. Het is steeds weer lastig om voldoende kopij te vinden voor het blad. We wensen u veel leesplezier. Wendy Weber en Tinie van der Linden

2

V.O.V.Z. december nr. 26-2

31


Van de voorzitter

Van de voorzitter

Van de voorzitter…

Voor u ligt het tweede “Oogcontact “van dit jaar. Vorige maand hebben we weer een succesvol symposium gehad. Voor de tweede keer waren we in Rotterdam. Deze keer hadden we gekozen voor workshops aan het begin van het middagprogramma. De workshops zijn goed beoordeeld en dus zeker voor herhaling vatbaar. Ook de combinatie van medische en andere onderwerpen werd goed gewaardeerd. Voor sommige deelnemers was Rotterdam prettig dichtbij en anderen zouden graag eens weer naar een ander deel van het land gaan voor deze dag. Terwijl we nog bezig zijn met de afronding van dit jaar, zijn we ook al weer aan het kijken naar een locatie voor 2017. In dit blad vind u een aantal foto’s die gemaakt zijn op 11 november.

Ik ben heel blij u te kunnen zeggen dat we 2 leden gevonden hebben die in het bestuur mee willen doen. Anke van Gimst en Wendy Weber zijn verkiesbaar. Daarom heeft het bestuur een extra ledenvergadering uitgeschreven op 25 januari 2017. Als Anke en Wendy in het bestuur komen zullen Marion Odekerken en ik aftreden. Omdat Marion en ik al eerder aangegeven hadden dat we graag af wilden treden, maar dat niet mogelijk was doordat er dan een te klein aantal bestuursleden over zou blijven, is er in januari een extra vergadering. Met Anke en Wendy erbij zijn er dan 4 bestuursleden. Dat is nog steeds te weinig. We blijven dus op zoek naar versterking. In dit blad vind u een uitnodiging voor de vergadering. Dit is dus mijn laatste “Van de voorzitter”. Ik zal zeker actief blijven binnen de vereniging, maar dan buiten het bestuur. Ik blijf nog in de symposiumcommissie, dus ik kom u vast nog vaak tegen. Er zijn verregaande plannen om samen met “Bon Tracé” scholing te organiseren tijdens het NOG. Later hoort u hier meer over via mail en website. Tinie van der Linden

4

V.O.V.Z. december nr. 26-2

3


Kort verslag ledenvergadering VOVZ 12 september 2016 Maandag 12 september werd de 27e ledenvergadering gehouden in het gebouw ECR de Keizershof in Utrecht.

Als laatste optimaliseren van de website in samenwerking met dhr. R. Spiering uit het OZR.

Het bestuur was niet compleet, Dhr Hoekstra is begin 2016 verhuisd naar Aruba en kon de vergadering daarom niet bijwonen.

Bestuur:

Er zijn twee aspirant bestuursleden die tot november bedenktijd willen om toe te treden tot het bestuur op 25-01-2017. EĂŠn lid woonde de vergadering bij, en 11 leden hadden zich via de mail afgemeld. Na het welkomstwoord van de voorzitter werden de notulen van 2015 goedgekeurd. De voorzitter gaf met het algemeen jaarverslag een terugblik op 2015 en vervolgens gaf de penningmeester een uitleg bij het financiĂŤle jaarverslag van 2015.

Dit jaar zijn er 3 aftredende bestuursleden waarvan dhr Hoekstra per 12-9-2016 afgetreden is en niet herkiesbaar. De voorzitter Mw. van der Linden en de penningmeester Mw. Odekerken blijven nog bestuurslid tot de extra ledenvergadering op 25-01-2017. Mw Jonker en Mw Frankfoorder blijven komend jaar bestuurslid. Wij blijven naarstig zoeken naar meer bestuursleden.

De begroting voor 2017 werd gepresenteerd en goed gekeurd.

De extra ledenvergadering is wederom in het gebouw van ECR de Keizershof in Utrecht om 14.00 -14.30 uur.

Toekomst plannen:

De vergadering werd gesloten na de rondvraag.

Eind december 2016 het ledental van de VOVZ met 10 te verhogen.

Annelies Frankfoorder Secretaris VOVZ

Het blad Oogcontact digitaliseren en jaarlijks in juni en december digitaal te publiceren. Het optimaliseren van onderwijs; Eind december 2017 is er een samenwerkingsverband met BONtrace gerealiseerd en gaan wij workshops organiseren op het NOG. In november 2017 organiseren wij een symposium, in samenwerking met Mw. J. Hennink Tevens willen wij de ledenvergadering integreren op de symposium dag.

V.O.V.Z. december nr. 26-2

5


Notulen van de 26e Algemene Ledenvergadering van VOVZ Datum: 14 september 2015, 13.30 -15.00 uur Locatie: ECR de Keizershof van Vollenhovenlaan 451 Utrecht Aanwezig: 5 bestuursleden en 1 lid Afmeldingen: 8 leden met kennisgeving. Notulist: Mw. Frankfoorder

4. Mededelingen:

1. Opening:

Het Financieel jaarverslag 2014 door mw. M. Odekerken. Het Financieel jaarverslag is gecontroleerd door twee onafhankelijke personen, het verslag klopt, en is goed gekeurd.

Mw . T. van der Linden opent de vergadering en heet een ieder welkom. 2. Definitieve vaststelling van de agenda: De agenda wordt goedgekeurd. 3. Notulen: Mw. Groenewegen vraagt of er gebruik gemaakt wordt van Twitter en Facebook door VOVZ. Antwoord: Nee, wij doen daar voorlopig niets mee omdat het veel tijd kost om dit goed bij te houden. Mw. Groenewegen merkt op dat er afgelopen jaar geen kort verslag van de ledenvergadering 2013 in Oogcontact stond. Dit is vergeten, maar er stonden wel de notulen van de ledenvergadering in, zodat iedereen kon zien wat er besproken is. De notulen worden verder goedgekeurd.

6

Er zijn geen mededelingen. 5 Algemeen jaarverslag 2014 door de voorzitter mw T. van der Linden. Mw. van der Linden deelt het jaarverslag uit en wordt door haar voorgelezen. Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen Het jaarverslag wordt in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd.

We komen tekort op de lopende rekening. Dit was al voorzien, door verandering van congresorganisatie. Het tekort wordt uit de spaarrekening aangevuld die toereikend is. 6. Begroting 2016: Het individuele lidmaatschap blijft in 2016 25,00. Het collectieve lidmaatschap is vervallen. De collectieve lidmaatschap wordt door weinig instellingen omgezet naar persoonlijk lidmaatschap, veel collectieve leden zijn niet meer werkzaam, en wordt het abonnement niet verlengd. Nieuwe leden betalen tijdens het symposium voor 2016: â‚Ź 15,00 voor het lidmaatschap. Ook in 2016 verwachten we meer uitgaven dan inkomsten, maar zonder gevaar voor de vereniging.

V.O.V.Z. december nr. 26-2


7. Toekomstmogelijkheden voor het VOVZ Op 3 november zal er weer een Symposium gehouden worden, georganiseerd door Jolanda Hennink. Dit keer wordt het in de Doelen in Rotterdam gehouden. Er zal tijdens het NOG 2016 ( 7 april) waarschijnlijk weer een workshop georganiseerd worden voor VOVZ leden.

9. Rondvraag: Geen 10. Sluiting De voorzitter bedankt Mw. Groenewegen voor de komst en deelname aan de leden- vergadering, en sluit hiermee de vergadering af.

Werkgroep Zien, wordt vanuit het bestuur bijgewoond door mw. van der Linden. Wij ondersteunen hiermee de ontwikkeling van de oogheelkunde door her- en bijscholing. Het blad Oogcontact zal in 2016 twee maal verschijnen, in het voorjaar en in het najaar. De onderdelen “geknipt� worden alleen nog op de website geplaatst. Ook actuele zaken kunnen op de website beter bijgehouden worden. Mw Groenenwegen merkt op dat deze ledenvergadering niet bij de Agenda vermeld stond. 8. Bestuur: Er zijn geen bestuursleden die dit jaar aftreden. In 2016 zijn er 3 aftredende bestuursleden, die niet herkiesbaar zijn. Er wordt naarstig naar nieuwe bestuursleden gezocht. Dit wordt een agenda punt voor de bestuursvergadering, hoe wij verder moeten gaan.

V.O.V.Z. december nr. 26-2

7


ZICHT-OP-LICHT Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat veel mensen ’s nachts moeite hebben om te zien en in het donker te functioneren. Dit geldt niet alleen voor ouderen of mensen met een oogziekte. Zo vermijdt een derde van de mensen zonder oogziekte autorijden in de avond en heeft meer dan de helft moeite met wandelen en fietsen op een niet verlichte buitenweg. Prof. Dr. N.M. Jansonius sprak hierover tijdens zijn voordracht op het 1e Nationale Oogcongres. Hij vertelde dat veel glaucoompatiënten klachten hadden van minder zicht in bepaalde lichtomstandigheden. Bij gemiddelde omstandigheden zoals de Hollandse grijze lucht viel het mee, maar bij veel of weinig licht ontstonden er problemen. ‘Zien’ is natuurlijk subjectief, dus vroeg prof. Nansonius zich af: “ is dit ook echt zo?” Het bleek dat overdag hooguit 5% van de glaucoompatiënten klachten had. Ongeacht of ze vroeg/matig/ernstig glaucoom hadden. Heel anders werd dat na zonsondergang. Van de patiënten met vroeg glaucoom gaf 30% aan klachten te hebben. En bij matig/ernstig

8

glaucoom was dit zelfs 80%. Er leek dus wel degelijk iets aan de hand te zijn. Dit was een mooie kans voor onderzoek. Arts-onderzoeker dr. Ronald Bierings van het UMCG startte daarom in 2015 in samenwerking met het “Weekend van de Wetenschap” het publieksonderzoek “Zicht op Licht” met de vraag: Hoe donker is het ’s nachts in Nederland en wie heeft dan moeite met zien? Nu, één jaar later, zijn de eerste resultaten bekend. In het “Weekend van de Wetenschap 2016” gaf dr. Ronald Bierings een publiekslezing om de resultaten toe te lichten. De onderzoeker van het UMCG ontwikkelde een app voor smartphones om met hulp van het Nederlandse publiek te meten doe donker Nederland nu eigenlijk is op straat en hoe mensen dit ervaren. Iedereen kan meedoen, ook nu nog: alle metingen van 2016 worden meegenomen in het onderzoek. Download hiervoor de Zicht op Licht app uit de Play-store of App-store. Er is wel een verschil: met een I-phone kun je daadwerkelijk een lichtmeting doen, met een Android smartphone geef je subjectief de hoeveelheid licht

V.O.V.Z. december nr. 26-2


aan. Als deelnemer vul je in of je wel of geen oogziekte hebt en hoeveel moeite je had met zien tijdens de meting: geen moeite, een beetje moeite, veel moeite of zeer veel moeite. De inmiddels ruim 5000 metingen werden als volgt verdeeld: Geen moeite en een beetje moeite = geen moeite Veel moeite en zeer veel moeite = wel moeite Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de mensen met een oogziekte moeite heeft met zien in de nacht, terwijl slechts 37% van de mensen zonder een oogziekte moeite ervaart. In beide groepen geven iets meer vrouwen dan mannen aan moeite te hebben met zien. Deze bevinding is in overeenstemming met de literatuur. “Dat mensen met een oogziekte in het donker meer moeite hebben met zien dan mensen zonder oogziekten is op zich niet verassend. We hadden echter verwacht dat in lichte omstandigheden het verschil ook groot zou zijn, en dat is niet het geval. Als nu getest wordt op een oogziekte gebeurt dat bij lichte omstandigheden. Het lijkt erop dat de test beter wordt als er minder licht gebruikt wordt. Als we een oogziekte beter kunnen diagnosticeren, zijn we in staat deze ook eerder te behandelen”, aldus dr.Bierings. Enigszins verrast door de zin dat er nu onder lichte omstandigheden getest wordt, vroeg ik

dr. Bierings om uitleg. In de onderzoekskamer wordt toch meestal in schemerlicht gewerkt. En vanuit de huidige TOA opleiding wordt refractioneren juist in lichtere omstandigheden aangeraden. Dus hoe moest ik die zin interpreteren en zullen we in de toekomst wellicht anders gaan meten? Dr. Bierings: “De kamer van de oogarts is wellicht ‘schemerig’, maar de testen zijn wel degelijk in lichte omstandigheden – een goed verlichtte letterkaart in een schemerige kamer bijvoorbeeld. Op het moment dat onze experimenten in het laboratorium bevestigen dat diagnoses in het donker beter te stellen zijn zullen we daarover zeker aanbevelingen doen.“ In het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde (UMCG) kunnen oogtesten worden gedaan in verschillende lichtomstandigheden. De lichtomstandigheden worden veranderd door gebruik te maken van lasbrillen met lichtfilters. Door mensen met en zonder oogziekte in het licht en donker met elkaar te vergelijken, wordt onderzocht of diagnostiek in het donker beter is dan in het licht. Met de gegevens van de metingen hebben de onderzoekers nachtelijk Nederland in kaart gebracht, maar door de spreiding van de meetpunten kan er geen concrete uitspraak gedaan

V.O.V.Z. december nr. 26-2

9


worden over de toegankelijkheid binnen en tussen verschillende gebieden. In een vervolgonderzoek in samenwerking met technasiumscholen uit Leek en Stadskanaal wordt geprobeerd een meer gedetailleerd beeld van die twee plaatsen te krijgen. Het doel van de lichtkaart is ook niet om specifieke aanbevelingen over verlichting van de openbare ruimte te geven, maar de gegevens zullen openbaar worden gemaakt, zodat de verantwoordelijken kunnen meekijken en zelf afwegingen kunnen maken. Dat het onderzoek relevant is, mag duidelijk zijn: momenteel hebben 1,5 miljoen mensen in Nederland te maken met een oogprobleem (cataract, glaucoom, MD, DRP). Voornamelijk 65 plussers. En dit aantal zal de komende decennia verdubbelen. De resultaten van het vervolgonderzoek laten nog even op zich wachten. Dat duurt zeker nog 1,5 jaar voor publicatie. Bronnen: drs. R.A.J.M. Bierings Lezing prof. Dr. N.M. Jansonius tijdens 1e Nationale oogcongres, www.zichtoplicht.nl NPO radio 1 19 september 2016 www.kennisinzicht.umcg.nl

3 redenen waarom we in het donker slechter zien: - We zien geen/minder kleuren (de staafjes kunnen geen kleur onderscheiden) - De gezichtsscherpte wordt minder, omdat de staatjes met meerdere tegelijk geschakeld zijn naar de hersenen, terwijl dit bij de kegeltjes 1-op-1 is. Je verliest a.h.w. resolutie. - Het gehele visuele systeem wordt trager. Cellen hebben een bepaalde hoeveelheid informatie nodig, voor het naar de hersenen verzonden wordt. In het donker is er minder informatie, dus het duurt het langer voor de benodigde hoeveelheid bereikt is.

10

Waarom zou je meedoen? 1. Onderzoek zelf hoe goed jij functioneert in het donker. Veel mensen in Nederland hebben moeite met zien in het donker. Je kunt met de app zelf onderzoeken hoe donker je omgeving is en hoeveel moeite je hebt met zien op de straat, ten opzichte van de rest van Nederland. Je kunt op zoveel plekken meten als je wilt en de resultaten van jouw meting(en) zie je direct terug op de openbare lichtkaart. Hoe goed functioneer jij in het donker? 2. Help het onderzoek naar oogziekten een stap verder. Veel mensen in Nederland, jong en oud, krijgen ergens in hun leven te maken met een oogarts. Door mee te doen aan dit onderzoek help je de gezondheidszorg inzicht te verkrijgen in het verschil tussen mensen met en zonder oogziekten. Op de lichtkaart is daarnaast te zien voor wie Nederland wel of niet toegankelijk is in het donker. Draag jij bij aan zorg voor anderen en jezelf? 3. Draag bij aan het verlichtingsbeleid in jouw omgeving. Door met zoveel mogelijk verschillende mensen op zoveel mogelijk plekken te meten ontstaat er een gedetailleerde lichtkaart van Nederland. Hiermee help je beleidsmakers inzicht verkrijgen in de relatie tussen straatverlichting en de moeite met zien in jou w eigen omgeving. Zet jij jouw omgeving op de kaart?

V.O.V.Z. december nr. 26-2


Woordzoeker In deze editie van Oogcontact de start van een nieuwe traditie. Naast informatieve stukken nu ook tijd voor wat ontspanning. Neem even de tijd om deze woordzoeker op te lossen. De overgebleven letters vormen een woord. Stuur de oplossing voor 1 maart 2017 naar info@vovz.nl en win een VVV bon!

accreditatie aspirantleden beroepscode bestuursleden congreshall kabiz

oogarts oogzorg opleiding optometrist orthoptiste sprekers

V.O.V.Z. december nr. 26-2

symposium toa vovz vrijwilligers workshops ziekenhuis

11


Column

Een ernstige complicatie door Serge P. Vandemaele

Over volmaakt veilige behandelingen beschikken we helaas niet in de geneeskunde. Of het nou medicamenten zijn, laserbehandelingen of operaties : altijd is er wel iets van een schaduwzijde. En is er een mogelijkheid op allerlei verwikkelingen waardoor de hele onderneming een ongunstige afloop kan krijgen. Zonder twijfel is dit jammer, maar het is niet anders en voor de toekomst mogen we verwachten dat het zo zal blijven. Heel spijtig inderdaad, maar wat moeten we? De meeste mensen snappen gelukkig uit zichzelf wel dat voorspelbaarheid in een ziekteproces even ondenkbaar is als de termijnmarkt voor koffie . Het is niet voor niets dat op de Beurs grote vermogens gewonnen, maar ook verloren kunnen worden. En bij ons is het - op een andere manier - precies het zelfde. Het komt er in de praktijk op neer dat behandelingen gemiddeld nuttig zijn en de mensen die de behandelingen ondergaan zijn gemiddeld met een behandeling beter af dan er zonder. Maar het is dus alleen maar gemiddeld. Dat wil zeggen dat er is een zekere spreiding is wat de resultaten betreft en er bestaan ook mensen die achteraf reden hebben om te zeggen : “ ik wou dat ik aan deze behandeling nooit begonnen was “. Deze mensen zullen daarin meestal groot gelijk hebben, zodat wij het dan ook van harte met ze eens zijn. Hetgeen aan de situatie uiteraard niets veranderd . Maar kort en goed: behandelingen zijn gemiddeld waardevol. Medicamenten trouwens ook. En gemiddeld hebben ze meer goede eigenschappen dan slechte, veel meer zelfs. Maar helaas ontbreken de slechte hoe-

12

danigheden nooit, wat jammer is, maar het zal zo blijven en het is weer de natuur die hier de voorwaarden bepaald. En de meeste mensen begrijpen dit op eigen kracht, want ze hebben op school vroeger wel het een en ander geleerd. Zoals bijvoorbeeld biologie, wat op Nederlandse scholen een verplicht vak is, en in België ook. Het naar school gaan op zich is ook verplicht, zelfs al bijna honderd jaar. En het leren duurt minimaal 12 jaar tegenwoordig , soms nog langer, dus het hoeft niemand te verbazen dat mensen vaak aardig wat weten. Het is natuurlijk ook moeilijk om helemaal niks op te steken gedurende zo’n lange periode. Vandaar dat wij in de spreekkamer op zich weinig problemen hebben en het is dikwijls maar een kleinigheid om begrip te krijgen voor van alles en nog wat. Zo komen we dan bij onze aardige mevrouw van vandaag , die destijds naar ons verwezen werd vanuit een ander ziekenhuis. Zij was toen ook al aardig, maar had een heel vervelende postoperatieve complicatie gehad, waarvoor zij mogelijk wel of mogelijk niet was gewaarschuwd. We konden er niet goed achter komen, omdat zij niet verwezen werd door de operateur zelf. Die was direct na de operatie op vakantie gegaan. Tegelijk met nog iemand anders uit de zelfde groep, zodat het verwijzen moest gebeuren door een waarnemer die blijkbaar niet erg op de hoogte was . Een vergelijkbare gang van zaken hadden we eerder meegemaakt met dit zelfde ziekenhuis en enthousiast waren we er niet over. We zijn echter niet gewend om de Inspectie op zulke mensen af te sturen, het blijft bij

V.O.V.Z. december nr. 26-2


onzekerheden, de hechtingen, het eindeloze druppelen erna. Er was werkelijk geen centje pijn en het ging ook van een leien dakje . Gelukkig herstelde zij in de kliniek behoorlijk snel. Al een paar dagen later kon zij echt wel weer wat zien. We kregen de indruk dat het niet zo’n heel agressieve verwekker was. Dit bleek later ook zo te zijn. We vonden het prettig dat zij vlot opknapte, ook al omdat ze allebei aardig waren. Dit is mogelijk eveneens een vorm van onprofessioneel gedrag - zal eigenlijk wel - maar per slot van rekening hebben we allemaal onze lievelingspatiënten. Hoe dan ook, op een gegeven moment kon zij naar huis. En daarna heb ik haar niet meer gezien. De reis vanaf de plaats waar zij woonden was een bezwaar. Haar man reed niet graag lange afstanden en zijzelf mocht op het moment helemaal niet rijden. Dat soort overwegingen. Dus de controles werden gedaan in het ziekenhuis van waaruit zij oorspronkelijk verwezen was. Ik begreep later dat zij daar op geen enkele manier kritiek had geuit. Zulke mensen heb je nu eenmaal. Bijna een jaar later kreeg ik een leuke ansichtkaart van haar. Zij schreef dat alles uitstekend was afgelopen. Haar moeilijke oog had weer bijna honderd procent zicht gekregen. De zelfde operateur als eerst had ook aan de andere kant een staaroperatie gedaan, gelukkig zonder infectie achteraf. Het autorijden ging prima, ze kon zien wat ze maar wilde en ik kreeg veel groeten van haar man. Eind goed al goed dus. Zo heb je ze ook. Met de kaart was ik blij en ik heb hem altijd bewaard.

V.O.V.Z. december nr. 26-2

Column

licht verwijtende blikken later, tijdens de refereeravond. Wanneer het donker is natuurlijk, want er moeten dia’s vertoond worden. Beschaving - of wat er voor doorgaat - heeft ook zijn nadelen en misschien is dit allemaal wel onderdeel van de “Conspiracy of Silence “. Het zou best kunnen eigenlijk . Geen goede overdracht en zo . Maar om terug te keren naar de aardige mevrouw : zij had namelijk een flinke endophthalmitis en volgens haarzelf was zij niet gewaarschuwd voor wat dan ook . Haar echtgenoot was het hier mee eens en hij was overal bij geweest . Een enorm aardige man, echt alleraardigste mensen allebei . Het was heel eenvoudig om alles met ze te bespreken. Ze stelden zich in het geheel niet verwijtend op. Zij had wel pijn en ze zag niet veel, maar zoiets kon gebeuren. Meestal vertel ik in zo’n geval eerst iets over dat wij noodgedwongen altijd werken in een niet-steriel veld. Elders in de geneeskunde is dat ongebruikelijk - en terecht - maar bij ons gaat het niet anders, want het oogoppervlak is niet bestand tegen alcohol of tegen wat dan ook waar bacteriën niet tegen kunnen. Dus in arren moede beperken wij ons maar tot spoelen met wat waterige jodium - het is beter dan niks - en vervolgens hopen we dat we geluk zullen hebben. Wat we meestal hebben. En zij begrepen het meteen: een infectie kan natuurlijk optreden . Vervolgens moesten we haar opnemen. Maar eerst een flink glasvochtbiopt, met achterlaten van antibiotica. Alles werd besproken en alles was meteen akkoord: het verdoven, het stil blijven liggen, het goed recht naar voren blijven kijken. Vooral fixeren met het andere oog, de diverse

13


Kort Nieuws

Eerste voelbare stationsplattegrond Prorail en de oogvereniging hebben samen de eerste voelbare plattegrond van een station getest. Het gaat om het nieuwe station Rotterdam Centraal. Blinden en slechtzienden zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer, maar een treinreis (van station naar station) kan een hele uitdaging zijn. Waar zijn de liften? Vanaf welk perron rijdt mijn trein en hoe kom ik daar? Voor de test is gebruik gemaakt van een protoype kaart in A2 formaat met daarop de looproutes en voorzieningen in contrasterende kleuren en reliëf. Ook worden in braille de ingang, hal, perrons, trappen en liften aangegeven. (Het is voor

het eerst dat een voelbare plattegrond op een station is getest om reizigers met een visuele beperking hun weg makkelijker te laten vinden.) ‘De eerste resultaten zijn erg positief’ zegt projectmanager Mara Ririassa, ‘maar we gaan de testresultaten eerst goed bekijken en de opmerkingen verder verwerken. De voelbare plattegronden kunnen een goede aanvulling zijn op de reeds genomen voorzieningen. Ook onderzoeken we waar de voelbare plattegrond fysiek het beste geplaatst kan worden in het station, bijvoorbeeld bij de OV Servicewinkel, en we kijken naar mogelijkheden om je eigen voelbare plattegrond van een complexe station thuis bezorgd te krijgen.’ (Bron: www.prorail.nl Nieuwsbericht 15 okt 2016)

Volop perspectief voor specialistisch vakmanschap Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB organiseerde op 10 oktober het jaarlijkse evenement ‘Perspectief voor specialistisch vakmanschap’. Onderwijs, bedrijfsleven en politiek praatten elkaar bij over kleine, unieke beroepen. Als de deelnemers het ergens over eens zijn, is het wel dat specialistisch vakmanschap volop perspectief biedt. De specialistische beroepen worden “In zowel maatschappelijke als economische context echt relevant” genoemd.

Hier vallen ook de gezondheidstechnische beroepen onder zoals bijvoorbeeld doktersassistent, (MBO-)verpleegkundige, TOA, Optiek en medisch fotograaf. De beroepen TOA en MBO-verpleegkundige scoren maar liefst een ‘5’ bij “kans op werk” in heel Nederland. • • • • •

5 4 3 2 1

Goede kansen Ruim voldoende kansen Voldoende kansen Matige kansen Geringe kansen Bronnen: Nieuwsbrief SBB november 2016 Website SBB

14

V.O.V.Z. december nr. 26-2


15 oktober DAG VAN DE WITTE STOK Van ‘de dag van de witte stok’ heb je waarschijnlijk wel gehoord, maar wist je dat…. Het niet alleen een dag is waarop aandacht gevraagd wordt voor een visuele handicap, maar dat het ook een dag is waarop gevierd wordt wat blinden en slechtzienden wereldwijd bereikt hebben.

werd uitgeroepen door de Wereld Blinden Unie (toen nog “Internationaal Verbond der Blinden”).

Natuurlijk is het elk jaar weer een moment om begrip en bewustzijn te creëren, voor het gebruik van de stok in het verkeer en zelfstandigheid in het algemeen. De witte stok staat hiervoor symbool.

In Nederland was dit jaar het thema: “aan tafel”. Om toegankelijkheid in de horeca op de kaart te zetten, werd letterlijk een menukaart ontwikkeld met voorlichting en tips. Bijvoorbeeld dat een visuele beperking niet altijd ‘volledig blind zijn’ betekent en dat iemand met meer licht of een duidelijk leesbare menukaart al geholpen kan zijn.

Het gebruik van een stok als hulpmiddel is al eeuwen oud, maar pas na de eerste wereldoorlog is het als een officieel hulpmiddel geïntroduceerd. Tegenwoordig zijn er vele verschillende uitvoeringen van de taststok en is er zelfs al een intelligente taststok (bv de I-cane mobilo) die gebruik maakt van moderne navigatie,-en sensortechnologie i.c.m. een smartphone. Wie weet wat de nabije toekomst nog brengt, want de technologische vooruitgang gaat snel.

Het bleef niet beperkt tot de Verenigde Staten. In het Noors heet het “Blindestokkens” en in het Spaans “Día del Bastón Blanco”. Maar ook het Koreaans, Arabisch en Hebreeuws hebben hun eigen naam (die we hier niet zullen schrijven….!)

Met kleine ingrepen kun je soms al veel bereiken, het ging erom de horecamedewerkers bewust te maken van de mogelijkheden.

Zie ook de ‘Menukaart’ op de volgende pagina >

Maar even terug in de tijd. In 1930 werd in de Verenigde Staten de eerste wet aangenomen, op het recht van blinden en slechtzienden om zich met een witte stok veilig te kunnen verplaatsen. Onder president Johnson werd in 1964 de White Cane Safety Day een officiële dag. Het duurde echter tot 1970 voor het wereldwijd tot een erkende dag

V.O.V.Z. december nr. 26-2

15


Menukaart Praktische tips om uw café of restaurant nog toegankelijker te maken voor gasten die niet goed zien en/of horen.

Café/restaurant

ZICHTBAAR

GASTVRIJ

Voorgerechten Toegankelijke en gebruiksvriendelijke website

Hoogteverschillen

Goede verlichting

Ringleiding voor slechthorende gasten

Met menukaart in een goed leesbare opmaak (pdf of html) en routebeschrijving voor bereikbaarheid met OV.

Op de tafels, bij trappen en hoogteverschillen, in de garderobe en in het toilet. Kan goed samengaan met sfeerverlichting.

Markering in de vloer met een contrasterende strook en voelbare rand.

En kenbaar maken dat er een ringleiding is.

www.oogvereniging.nl – ooglijn@oogvereniging.nl – 030-2945444

16

V.O.V.Z. december nr. 26-2


Café/restaurant

ZICHTBAAR

GASTVRIJ

Hoofdgerecht Ontvangst van de gasten

Gerechten

Geleidehond

Zelfbediening of buffet

Vraag de bezoeker waar je hem/haar mee kunt helpen, pak niet zomaar iemands arm.

Geef hem een warm welkom, goede plek en bakje water.

Menukaart

Vraag de bezoeker welke hij/zij wil gebruiken, digitaal vanaf de website of op papier, of dat u de menukaart kunt voorlezen.

Extra verlichting

U kunt vlees in de keuken snijden of vis fileren. Doe dit alleen als de gast het wenst.

Vertel wat er ligt, help bij het opscheppen en breng het dienblad naar de tafel als de gast het wenst.

Aandacht

Non-verbaal contact leggen met de bediening is lastig voor de gast, houd hem dus beter in de gaten, vraag af en toe of alles naar wens is.

Lampje op batterij voor de menukaart en/of het eten.

Bediening

Nagerechten

Dranken

Rekening

Personeel

Noem het bedrag op de de rekening.

Betaalautomaat

Kies een duidelijke betaalterminal, vertel waar de pas moet worden ingevoerd en of contactloos betalen mogelijk is.

Garderobe

Help de gast zijn/haar jas terug te vinden, begeleid hem/haar naar de uitgang.

Meld het als iets op tafel wordt gezet of verwijderd, geef aan waar het staat.

Zorg dat personeel geïnstrueerd is om een gast met een beperking behulpzaam te zijn op de wijze die de hij/zij wenst. Vraag altijd waar de gast prijs op stelt, doe niets ongevraagd (hoe goedbedoeld ook). Zorg dat personeel goed weet wat u mensen met een beperking te bieden hebt (ringleiding, aangepaste menukaart, mogelijkheid vis te fileren).

Meer weten?

Kijk op www.oogvereniging.nl/horeca

www.oogvereniging.nl – ooglijn@oogvereniging.nl – 030-2945444

V.O.V.Z. december nr. 26-2

17


VERENIGING voor OOGHEELKUNDIGE VERPLEGING EN ZORGVERLENING

Uitnodiging extra ledenvergadering V.O.V.Z op 25 januari 2017 Geacht lid van het V.O.V.Z, Hierbij nodigt het bestuur van het V.O.V.Z u van harte uit om deel te nemen aan de extra ledenvergadering. Deze vergadering is uitgeschreven zodat u uw stem kunt uitbrengen voor twee nieuwe leden van het bestuur. De nieuwe leden zijn: Mw. W.A. Weber- Nieuwenboer en Mw. A.E. van Gimst- van Belkum, beiden werkzaam als TOA in ’t LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer. Tijd: 14.00 – 14.30 Locatie: ECR de Keizerhof, van Vollenhovenlaan 451, Utrecht Voorzitter: Mw. T. van der Linden Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 25 januari aanwezig te zijn, dan geven wij u de gelegenheid om uw stem digitaal uit te brengen via de site van het V.O.V.Z. Gaat u daarom naar www.vovz.nl , daar vindt u het stemformulier. Deze optie is beschikbaar tot 24 januari, daarna kunt u alleen nog stemmen wanneer u aanwezig bent op de vergadering.

Namens het bestuur, hartelijk dank voor uw stem.

18

V.O.V.Z. december nr. 26-2


V.O.V.Z. december nr. 26-2

19


Erasmus MC Zorgacademie

van inzicht naar inzet

Ben je doktersassistente, verpleegkundige of TOA en werk je op een oogheelkundige afdeling van ziekenhuis of privékliniek? Wie weet is de opleiding tot

OPERATIEMEDEWERKER CATARACTCHIRURGIE voor jou dan een goede volgende stap in je loopbaan. Erasmus MC Zorgacademie en Het Oogziekenhuis Rotterdam hebben deze opleiding samen ontwikkeld. Kenmerk van de opleiding is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst. Wat je tijdens de opleiding leert en oefent, kan je meteen in de praktijk toepassen. In het programma wordt ook expliciet aandacht besteed aan patiëntveiligheid en angstreductie bij patiënten, gebaseerd op methodes uit Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Programma

De volgende vakinhoudelijke onderwerpen komen aan bod: • Anatomie • Pathologie • Farmacologie • Anesthesiologie • Hygiëne en steriliteit • Centrale sterilisatie

• Desinfecteren/ afdekken • Preoperatieve handdesinfectie • Houding en tiltechnieken • Ooglenzen • Instrumentenkennis • De microscoop

• De microscoop • Phacoapparaat • Omlopen • Instrumenteren/ assisteren • Angstreductie & veiligheid

Om de opleiding tot operatiemedewerker cataractchirurgie te kunnen volgen, moet je een stageplaats hebben in een ziekenhuis of privékliniek waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Het onderwijs van Erasmus MC Zorgacademie en Het Oogziekenhuis Rotterdam is competentiegericht opgezet. Daarbij is een proactieve, open en enthousiaste leerhouding van groot belang.

Plaats

De lessen worden gegeven in de theorie- en praktijklokalen van het Erasmus MC te Rotterdam.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze opleiding? Kijk dan op onze website www.erasmusmc.nl/zorgacademie Of neem contact op met onze unit Medisch Assisterend. Zij zijn telefonisch te bereiken op 010-704 38 51 of stuur een e-mail naar ma@erasmusmc.nl.

Oogcontact 2016 12  
Oogcontact 2016 12  
Advertisement