__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HERFST/AUTOMNE2020

P ROMO


MC 2 C1 2 0 / 5 2 0T

MC 2 C1 4 0 / 6 1 0X T

MC 3 C1 5 0 / 6 6 0X T

MC 4 M1 6 0 / 6 2 0X T

1 2 0

1 4 0

1 5 0

1 6 0

5 2 0

6 1 0

6 6 0

6 2 0

MC 5 M2 0 0 / 1 0 5 0X T

MC 6 P1 8 0 / 1 3 0 0F AX T

MC 7 P1 9 5 / 1 2 8 0F A

MC8 P1 6 0 / 2 5 0 0


MC 3 C1 8 8 0 / 7 5 0P ET MC 5 C2 8 0 / 1 0 0 0P E X T MC 7 P2 2 0 / 1 1 2 0P EP L US MH52 0 0 / 1 0 0 0DE 1 8 0

2 8 0

2 2 0

2 0 0

7 5 0

1 0 0 0

1 1 2 0

1 0 0 0

S CUNO5 M2 0 0 / 1 0 5 0L

S HAUT O1 0 0 / 5 0 0EWS S HS OL AR7 P1 7 0 / 1 2 0 0 E 3 6

2 0 0

1 0 0

1 7 0

1 0 5 0

5 0 0

1 2 0 0


1. 640

3. 650

T a pi j t e x t r a c t i e ma c hi ne-I nj e c t e ur e x t r a c t e urpourt a pi s 578

480


SC100E

SC250B

SC351

SC401

SC530

SC6000 1 0 1 6

1 9 0 / 1 9 0 6 6 2 0


L SU1 3 5

R e f . : 5 0 0 0 1 1 0

DeVI PERL SU135i seenpr of es s i onel enat / dr oogz ui ger .Hi ji s gemakkel i j ki nhetgebr ui k,r obuus tenheef teenopt i maal z ui gver mogen. L eVI PERL SU135es tunas pi r at eurpr of es s i onnelde_l i _qui des etdepous s i er es .I Ies tf ac i l eaut i l i s er ,r obus t eetpos s ede unepui s s anc ed' as pi r at i oopt i mal e.

DSU1 5 R e f . : 5 0 0 0 5 1 7 DeVI PERDSUs er i es t of z ui ger si si deaalvoordedagel i j ks er ei ni gi ng vankant or en,hot el kamer s ,r es t aur ant senwi nkel s .Ges c hi ktvoor mi ddel z waargebr ui k. L esas pi r at eur sdel as er i eDSUdeVIPERs onti deauxpourl e net t oy agequot i di endesbur eaux ,desc hambr esd' h6t el ,des r es t aur ant setdesmagas i ns .Convi entpouruneut i l i s at i onmoy enne.

147, -

173, -

L SU3 7 5 R e f . : 5 0 0 0 1 4 0 Det anki nhoudvandeVI PERL SU375nat / dr oogz ui geri s75l i t er ,enhi j heef tdr i emot or en.Hi jheef tgr ot eac ht er wi el enenz wenkwi el envoor aan di ehem l i c htengemakkel i j kwendbaarmaken. L ac apac i t edur' s er voi rel ' as pi r at eureau/ s ecVI PERL SU375es t de75l i t r es ,eti les tequi pĂŠdet r oi smot eur s .I Ipos s ededegr andes r ouesar r i er eetdesr ouesavantpi vot ant esquil er endentl eger etf ac i l eamanoeuvr er .

391, -

339, -

L SU2 5 5 R e f . : 5 0 0 0 1 2 6

Det anki nhoudvandeVI PERL SU255nat / dr oogz ui geri s55l i t er ,enhi j heef tt weemot or en.Ukuntki ez envooreenr oes t vas ts t al ent ank ofeenr odekuns t s t oft ank.Ukunteenvoudi gz i enofdet ankgevul d i smetwat erofni etal sdet ankver vaar di gdi svant r ans par ant ekuns t s t of . L ac apac i t edur es er voi rduVI PERL SU255api s t ons ec / humi dees tde 55l i t r es ,eti ies tequi pededeuxmot eur s .Vouspouvezc hoi s i runec uve enac i eri nox y dabl eouunec uveenpl as t i quer ouge.Vouspouvez f ac i l ementvoi rs il er es er voi res tr empl id' eauaunons il er es er voi r es tenpl as t i quet r ans par ent .


Al l ear t i kel eni ndez ef ol deraangegeven metde+CADEAUknopgevenur ec htop eengr at i sVI PERDSU15s t of z ui ger ,z i e onder s t aandevoor waar den. T ousl esar t i c l esdec edépl i antmar qués dubout on+CADEAUvousdonnentdr oi t àunas pi r at eurVI PERDSU15gr at ui t , voi rc ondi t i onsc i des s ous . PROMOSVAN01102020TOT31012021

PROMOSDU01102020AU31012021

Deadl i nevooronl i neaanvr ageni svas t ges t el dop31dec ember2020 dooruw f ac t uurperemai lt es t ur ennaarmar ket i ngbe@ni l f i s k. c om Al suw bes t andvol doetaandevoor waar denvandeaanbi edi ng, ont vangtuperemai luw vouc hervooreens t of z ui gerVI PERDSU15. Uhebtdan2maandendet i j dom hett egebr ui kenbi juw Ni l f i s k Pr of es s i onal ver del er . El kbes t anddatonl ees baar ,onvol l edi gi sofni etvol doetaande voor waar denvanhetaanbodofdatna31dec ember2020om mi dder nac htwor dtger egi s t r eer d,wor dtal sni et c onf or m bes c houwd enz aldef i ni t i efwor denaf gewez en. Vouc her skunnenmetel kaarwor dengec ombi neer d( maxi maal3) . •Aanbi edi ngexc l us i efvoor behoudenvoorpr of es s i onel eei ndkl ant edi e i nBel gi ëwonen. •Aanbi edi nggel di gbi jNi l f i s kPr of es s i onel ever del er sdi edeel nemen aandeac t i e. •Ges c henkenvoorhui s houdel i j kgebr ui k. •Dever z oekenmoet enf or meeldoordeei ndkl antwor deni ngedi end, i ndi endever z endi ngperemai lni etmogel i j ki swor dteenver z endi ng perpos tvaneenkopi evanuw f ac t uurnaaronz ez et elui t z onder l i j k aanvaar d. Al l ec ont ac t gegevensdi eval s e,onj ui s t ei nf or mat i ebevat t enof waar meededeel nemerni etkanwor dengec ont ac t eer d,z oudenl ei den t otdeannul er i ngvandebet r ef f endepar t i c i pat i edi eni etonderde ver ant woor del i j khei dvanNi l f i s kNV/SAval t .I nover eens t emmi ngmet deDat aPr ot ec t i onAc tvan6j anuar i1978heef tut eal l ent i j dehet r ec htopt oegang,r ec t i f i c at i eenver z ett egenaluw per s oonl i j ke gegevens ,doors c hr i f t el i j kt emai l enenuw i dent i t ei ti nNi l f i s kMar ket i ngOf f i c e| T obi eSwal us s t r aat48| B1600Si nt Pi et er s L eeuw.

Dat el i mi t edesdemandesenl i gne,f i xéeau31décembr e2020parvot r ef act ur e envoyéparemai làl ' adr es s emar ket i ngbe@ni l f i s k. com Sivot r edos s i err es pect el escondi t i onsdel ’ of f r e,vousr ecevr ezparmai lvot r e bond’ achatvabal epourunas pi r at eurVI PERDSU15 Vousaur ezal or s2moi spourl ’ ut i l i s eraupr èsdevot r edi s t r i but eurNi l f i s k Pr of es s i onnel . T outdos s i eri l l i s i bl e,i ncompl etouner es pect antpasl escondi t i onsdel ’ of f r e ouenr egi s t r éapr èsl e31décembr e2020mi nui t ,s er acons i dér écommenon conf or meets er adéf i ni t i vementr ej et é. Lesbonsd’ achat ss ontcumul abl esent r eeux( 3maxi mum) . •Of f r eexcl us i vementr és er véeauxcl i ent sf i nauxpr of es s i onnel sr és i dant sen Bel gi que. •Of f r eval abl echezl esdi s t r i but eur sNi l f i s kPr of es s i onnel spar t i ci pant sà l ’ opér at i on. •Cadeauxdes t i nésàunus agedomes t i que. •Lesdemandesdoi ventf or mel ementet r ef our ni esparl ecl i entf i nal ,dans l ecasoul ’ envoiparemai ln’ es tpaspos s i bl eunenvoipos t al ed’ unecopi e devot r ef act ur eanot r es i èges er aexept i onel ementaccèpt é. T out escoor donnéescont enant sdesi nf or mat i onsf aus s es ,er r onéesouquine per met t entpasdecont act erl epar t i ci pant ,ent r aî ner ai entl ’ annul at i ondel a par t i ci pat i onconcer néequinepour r apasêt r es oumi s eàl ar es pons abi l i t éde Ni l f i s kNV/ SA.Conf or mémentàl al oiI nf or mat i queetLi ber t ésdu6j anvi er 1978vousdi s pos ez ,àt outmoment ,d’ undr oi td’ accès ,der ect i f i cat i onet d’ oppos i t i onàl ’ ens embl edevosdonnéesper s onnel l es ,enécr i vantpar cour r i eretenj us t i f i antdevot r ei dent i t éàNi l f i s k-Mar ket i ngOf f i ce|T obi e Swal us s t r aat48|B1600Si nt Pi et er s Leeuw.

Ni l f i sknv/ sa T obi eSwal usst r aat48 BE1600Si nt Pi et er sLeeuw +32( 0)24676050 or der s. be@ni l f i sk. com

Profile for Vos Tools

Nilfisk herfst 2020  

Nilfisk herfst 2020

Nilfisk herfst 2020  

Nilfisk herfst 2020

Profile for vostools

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded