__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen:

veilig, verantwoord en duurzaam


Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: veilig, verantwoord en duurzaam De discussie over particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zeer actueel in Nederland. Een eventueel verbod op deze middelen wordt ingegeven door veronderstelde risico’s voor mens, dier en milieu en door de gedachte dat er goede niet-chemische alternatieven beschikbaar zijn. Tuinbranche Nederland en Nefyto vinden zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onontbeerlijk. Zij nemen hun verantwoordelijkheid dan ook om een duurzame buitenruimte te promoten en te stimuleren. Dit zowel naar de achterban als naar de consument. Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor leveranciers en retailers in de tuinbranche. Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenproducenten. Op dit moment dreigt een verbod op alle gewasbeschermingsmiddelen. Dat is verontrustend omdat een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ongewenste en milieuonvriendelijke situaties in de hand werkt. Tuinbezitters zullen absoluut op zoek gaan naar niet beoordeelde middelen

Het belang van particuliere tuinen Van de 7,5 miljoen woningen in Nederland heeft 99 procent een balkon of tuin. Nederland telt 5,2 miljoen particuliere tuinen en 240.000 volkstuinen. De tuin heeft een belangrijke sociale functie. Zo veraangenaamt de tuin de directe omgeving van de woning, de tuin biedt speelruimte aan kinderen, het is prettig om er te vertoeven en de zorg voor planten en bloemen is voor velen een plezierige manier van vrijetijdsbesteding. De moestuin biedt veel mensen de mogelijkheid om hun eigen groente en fruit te kweken.

Daarnaast heeft de tuin een functie voor het milieu, doordat de totale oppervlakte aan particuliere tuinen bijdraagt aan biodiversiteit, zuurstofproductie, CO2-afvang, een betere luchtkwaliteit en niet in de laatste plaats het vasthouden van regenwater.

Goed tuinonderhoud is noodzakelijk Tuin en balkonbezitters willen hun tuin onderhouden. Afhankelijk van het type tuinbezitter wil men erin werken, ontspannen, spelen… De tuin is cultuur, geen natuur. Dat geldt zowel voor tuinen bij woningen als voor volkstuinen. De consument wil dat eigen lapje grond naar eigen inzicht inrichten en gebruiken. Regelmatig lopen tuineigenaren tegen diverse problemen aan. Bijvoorbeeld schade door slakken, insecten, schimmelziekten en andere plagen; onkruid kan sierplanten en groentegewassen verstikken. Door mos en onkruiden worden paden gevaarlijk glad en onaantrekkelijk. Dit gebeurt in iedere tuin. Een beetje tuineigenaar zal daarom met bezem, schoffel, snoeischaar, krabber en (huis)middelen zijn tuin in meer of mindere mate “op orde” houden.

Tuinonderhoud kan niet zonder gewasbeschermingsmiddelen Een deel van het tuinonderhoud wordt uiteraard handmatig gedaan. Maar een deel ook niet. Een aantal problemen, met name ziekten, plagen en wortelonkruiden als kweekgras en zevenblad, kan alleen effectief worden aangepakt door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar is altijd onderdeel van het totale onderhoud van de tuin. Gemiddeld koopt één op de vijf huishoudens per jaar een gewasbeschermingsmiddel (bron: GfK). Door het wegvallen van de mogelijkheid om tuinplanten met middelen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden zal er een verschraling ontstaan in de soorten planten in de tuin.


voorlichting gegeven, met name bij aankoop en vindt consumentenvoorlichting plaats door middel van de nationale bewustwordingscampagne ‘Bestrijding volgens het boekje’.

De particuliere gebruiker is zorgvuldig

Met name bloeiende planten en struiken zijn gevoelig voor aantastingen. Een afname hiervan zorgt ook voor een afname van de fauna omdat er geen voedsel meer is. Daarnaast is te verwachten dat particulieren meer stenen en kunstgras aanleggen als de middelen om onkruiden en mossen in gazons te verwijderen niet meer te verkrijgen zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan strenge veiligheidseisen Alle in Nederland verkrijgbare gewasbeschermingsmiddelen zijn zorgvuldig getoetst door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gewasbeschermingsmiddelen behoren tot ’s werelds best onderzochte producten als het gaat om de veiligheid voor mens, dier en milieu. Dat geldt ook voor middelen bestemd voor particulier gebruik.

Extra strenge eisen voor particuliere middelen Gewasbeschermingsmiddelen voor particuliere gebruik moeten aan extra strenge eisen voldoen. Verpakkingen zijn veelal voorzien van doseersystemen en zijn voor wat betreft de inhoud afgestemd op gebruik door particulieren. Ook belangrijk is de verdere ontwikkeling van kant-en-klaar producten. De etiketten op de verpakkingen zijn zodanig opgesteld dat ze begrijpelijk zijn. Ook wordt er specifieke

Uit Europees onderzoek in 2011 (Eurobarometer 360 ‘Consumer understanding of labels and safe use of chemicals’) is gebleken dat de particuliere gebruiker zorgvuldig omgaat met gewasbeschermingsmiddelen. Zo geeft 69 procent van de Nederlandse ondervraagden aan de instructies altijd (en 11 procent meestal) te lezen voor het eerste gebruik. Van deze groep geeft 85 procent aan de instructies altijd op te volgen. Het aantal incidenten met gewasbeschermingsmiddelen is zeer laag, zeker ten opzichte van het aantal incidenten met andere huishoudelijke producten zoals schoonmaakmiddelen en cosmetica.

Verbod resulteert in ongewenste en gevaarlijke situaties Bij een verbod op particulier gebruik zullen tuineigenaren, op zoek gaan naar alternatieve oplossingen. De kans is reëel dat zij illegaal middelen voor professioneel of particulier gebruik uit het buitenland zullen halen, via internet of grensoverschrijdend verkeer en deze middelen onderling gaan uitwisselen. Bij een verbod is ook onvermijdelijk dat veel tuineigenaren hun toevlucht zullen nemen tot “huis-, tuin en keukenmiddelen”. Dit leidt tot onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu. Deze risico’s zitten met name in de aard van het middel en de manier van toepassen. Denk bijvoorbeeld aan azijn met een zuurgehalte van 25 procent, dat geclassificeerd zou moeten worden als bijtende vloeistof. Of aan keukenzout als onkruidverdelger, dat al het bodemleven in de bovenste lagen doodt. Bij onderlinge uitwisseling van middelen bestaat de kans dat deze worden verpakt in bijvoorbeeld limonadeflessen en worden toegepast met zelf vervaardigde hulpmiddelen en zelf bedachte doseringen. Dat geldt ook voor middelen die men van bevriende agrariërs of tuinders weet te krijgen. Het aantal ongevallen zal zeker toenemen.


Niet strokend met Europese harmonisatie Het gewasbeschermingsbeleid, en daarmee de toelating van middelen, is in Europa sterk geharmoniseerd. Centraal hierin staat de Europese Verordening 11/07/2009. Zou in Nederland het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden verboden, dan is Nederland het enige land in Europa dat dit verbod kent. Dit strookt niet met de nagestreefde harmonisatie van het Europese gewasbeschermingsbeleid. In het kader van de Europese Richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft iedere lidstaat een Nationaal Actie Plan opgesteld. Deze plannen bevatten voorstellen en maatregelen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zowel voor landbouwkundig als voor particulier gebruik. In het Nationaal Actie Plan van Nederland is geen verbod op particulier gebruik aangekondigd.

Middelen voor particulier gebruik: veilig, verantwoord en duurzaam Het huidige toelatingsbeleid in Nederland waarborgt dat alleen veilige en effectieve gewasbeschermingsmiddelen de particuliere gebruiker ter beschikking staan. Leesbare en heldere etiketteksten voor particuliere gebruikers en het verkleinen van de beschikbare verpakkingsmaten zijn belangrijke stappen die gezet worden. Tuinbranche Nederland, haar leden en de deelnemers van Nefyto werken voortdurend aan verbetering van de voorlichting aan de consument. Dat gebeurt onder meer door actieve voorlichting bij aankoop en door een landelijke bewustwordingscampagne

Hogeweg 16, 2585 JD Den Haag Contactpersoon: Jo Ottenheim Email: nefyto@nefyto.nl Tel: (070) 750 31 15

‘Bestrijding volgens het boekje’ waarbij wordt uitgedragen dat gewasbeschermingsmiddelen nuttig zijn maar dat ze wel op de juiste manier moeten worden toegepast.

Innovatie De gewasbeschermingsmiddelenindustrie innoveert continu en anticipeert op sterke verduurzaming van de sector omdat er behoefte is aan middelen en methoden die een zo laag mogelijke impact op het milieu hebben. Er lopen vele onderzoeken naar de effectiviteit van natuurlijke werkzame stoffen en stoffen met gunstige eigenschappen voor zowel het milieu als de gebruiker. Deze ontwikkeling vraagt grote investeringen en behelst lange toelatingstrajecten. De industrie is deze weg ingeslagen en er zijn nieuwe stoffen/ middelen in het proces van toelating of reeds toegelaten als gewasbeschermingsmiddel die voldoen aan deze principes. Een verbod op gewasbescherming voor particulieren zal verduurzamingsprojecten van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie laten doodlopen zonder enig maatschappelijk voordeel of milieuwinst.

Arnhemse Bovenweg 100, 3700 AT Zeist Contactpersoon: Frank van der Heide Email: frank.vanderheide@tuinbranche.nl Tel: (0348) 43 06 76

Verzoek om een dialoog Het toelatingsbeleid, innovatie, verduurzaming en voorlichting zijn de pijlers van een veilig, verantwoord en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. De samenleving verduurzaamt. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie en de tuinbranche spelen hierin een actieve rol. Dat betekent dat Tuinbranche Nederland en Nefyto graag met iedere betrokkene de dialoog aangaan over veilig, verantwoord en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Profile for studio voslibert

Folder particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen  

Folder particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen  

Advertisement