Page 1


g r e n z e n l o o s Wat gebeur t er wanneer er geen compromissen meer worden

gesloten ? Deze vraag speelt al jaren bij het management van

Boret ti. Zou het niet heerlijk zijn om een keuken te scheppen

waarin niets aan het toeval wordt overgelaten en de kok zich

uitsluitend kan bezighouden met het creëren van culinaire hoog-

standjes? Lang is daar in het Boret ti-lab over nagedacht totdat er

uiteindelijk iets geboren werd dat zich aankondigde als Imperatore

of met andere woorden “is er een grens aan luxe ?”. Daarom kunt

u rekenen op een superieure service zoals 5 jaar volledige garan-

tie en 3 gratis onderhoudsbeur ten in de eerste 3 jaar na aankoop.


‘De enige belegging waarvan u dagelijks kunt genieten’


m a d e H e t i s 3.45 u u r i n d e n a c h t e n d e o c h t e n d k o n d i g t z i c h l a n g -

z a a m a a n. U b e n t v r o e g u i t b e d o m o p t i j d o p h e t v l i e g v e l d

t e z i j n e n u d r a a i t n o g e v e n s n e l d e a g e n d a i n u w h o o f d a f.

Kor t daarna dwalen gedachten af en s t aat u oog in oog met

d e B o r e t t i Im p e r a t o r e a p p a r a t u u r. D e o g e n s c h i e t e n v l u c h t i g

c u s t o m

m a d e

i M p e r a t o r e

C u s t o m

o v e r d e k e u k e n e n u m o m p e l t : “m o o i, d a a r d o e n w e h e t v o o r ”.

04 05


k r a c h t i g

f o r n u i s

Vak mans c hap v an d e ho o g s t e k w ali t e i t. I t aliane n z ij n w a r e m e e s t e r s in he t bewerken van s t aal. Daar om is alles aan de Imperat or e van een over t r ef fende t rap. Elk onder deel is massiever, gr o t er, dik ker en me t meer liefde voor af werk ing gemaak t. Bovendien k rijg t u 1 jaar lang t elefonische assis t ance door chef kok Raf faele Uva . Voor he t ont werp T h e r m o - k o p p e l Elke gasunit heeft zijn eigen elektronische beveiliging. Wanneer het vuur per ongeluk dooft, wordt het gas automatisch afgesloten.

t ekende Gior ge t t o Giugiar o, hij is één van de bekends t e en belangrijks t e It aliaanse designer s van o.a. hoge snelheids t r einen, lu xe jacht en en

d e s ig n b y

au t o’s als Alfa Romeo, Maserati, Bugat ti en de legendarische DeLor ean.

d u b b e l e

b r a n d e r s

De unieke gasunits zijn voorzien van dubbele branders waardoor deze zowel als wokbrander als voor het sudderen geschikt zijn.


f o r n u i s i M p e r a t o r e

06 07

De

k ei z e r

a l s

v r i e n d

Een zes-pits fornuis gecombineerd met een onmisbare solide bakplaat, genaamd Frytop !


o

v

e

n v u u r va s t

He t i s e e n g e no t o m t e o n t de k k e n w a t v o o r

Een driedubbel geweven afdichtingsring zorgt voor

mogelijkheden het Imperatore fornuis u biedt.

een vuurvaste en geurloze afscherming van beide

D e t w e e r o y al e o v e ns z ij n v o o r z i e n v an e e n

ovens.

pyrolyse reinigingsfunctie, waardoor handmatige

reiniging voorgoed tot het verleden behoor t.

Daa r naa s t heef t het Im p e r a t o r e f o r nui s tal

van handige accessoires voor uw kookgemak.

c o m b i

h e a t e r

n av i g a t i e

Stoere multifunctionele

d i s p l a y

knoppen schakelen tussen

Een uitgebreid en overzichtelijk

ovenfuncties zoals hete lucht,

bedieningspaneel leidt u

grill of zelfs circulatiegrill.

eenvoudig door het menu.


i M p e r a t o r e o v e n c o m p a r t im e n t

08 09

s o l i d e Tot in het kleinste detail afgewerkt en als vanzelfsprekend, solide in onderhoud en gebruiksgemak.


Fry top is top Niet s is zo oorspronkelijk en handig als de

F r y t o p v an Bo r e t t i. Daa r o m mag de z e nie t

k o o k h u l p Een speciaal rooster zorgt

on t b r ek en op de Imp e r a t o r e. De z e F r y t op

ervoor dat zelfs het kleinste pannetje tot het kookpunt kan

is v e r v aa r dig d ui t mas s ie f s t aal. Een F r y t o p

worden gebracht.

is bijzonder handig omdat op een snelle

e n g e z o n d e w i j z e v e l e g e r e c h t e n (t e g e l i j -

ker t ijd)

zonder

smaakoverdracht

bereid

k unne n w o r de n. En da t m e t s le c h t s e e n

k lein b ee t je olie. Bo v endien s cheel t he t

een boel af was. De f r y t op is f ei t elijk een

a n d e r e b e n a m i n g v o o r e e n Te p p a n Ya k i .

W o k r i n g

p a n n e n

Een speciaal ontwikkelde

Er is extra veel ruimte tus-

ring van RVS om pannen

sen de gasunits zodat u kunt

met ronde bodems goed op

koken met meerdere grote

hun plaats te houden.

pannen tegelijk.


accessoires iMp er at o r e

10 11

F r y t o p De Frytop is gemaakt van onvervormbaar massief staal. Uw eigen Teppan Yaki om smaakvol en gezonde gerechten te bereiden.


12

13

i M p e r a t o r e


krachtige afzuiging Het stijlvolle afzuigsysteem van de Imperatore is voorzien

v a n e e n k r a c h t i g e m o t o r, w e l k e l i c h t z o e m e n d z i j n w e r k

‘me t ver ve’ ui t voer t. Elke kap is volledig handgemaak t g e ï n t e g r e e r d Subtiel prijkt het bedieningspaneel, vrijwel onzichtbaar, onder het afzuigsysteem.

f i l t e r De afzuigroosters kunnen eenvoudig door middel van één knop verwijderd en eenvoudig gereinigd worden.

e n l e v e r b a a r i n e l k e m a a t v a n a f 9 1,6 c m t o t 2 4 0 c m .


a f z u igi n g i M p e r a t o r e

14 15

g e u r l o o s Geluidsarme krachtige motoren in combinatie met high-tech filters zorgen voor een perfecte afzuiging en een frisse keuken.


16

17

i M p e r a t o r e


c l i m at e

control

Een uniek concept op he t gebied van koelsys t emen. De di ver se

koel - en v riesgedeel t en zijn voorzien van variabele lucht voch -

tigheid en - koudezones zodat bij voorbeeld ver se bladgr oent en, k o u d e z o n e s Door toepassing van de allerlaatste technologie

zoals sla, nie t v r oeg tijdig ui t dr ogen. Culinair e hoogs t andjes

worden diverse koudezones gecreĂŤerd. beginnen nu eenmaal me t een pr oduc t in optimale condi tie.

NO

f r o s t

Het gepatenteerde no-frost systeem is volledig in het vriesgedeelte geĂŻntegreerd.


iM p e r at o r e ko el s y s t e e m

18 19

v e r g r e n d e l i n g Elk tableau kan traploos naar een andere koudezone verschoven worden waarna deze zich automatisch vergrendeld.


w i j n k e l d e r i s o l a t i e

H e t m o d u l a i r e k o e l s y s t e e m v a n Im p e r a t o r e

Het UV-werende, drielaags glas in de koeldeuren zorgt

is op ware grootte zo imposant dat het

voor een perfecte isolatie. z o m a a r e e n m u u r i n u w k e u k e n k a n v e r v a n g e n.

Eigenlijk kunnen we beter spreken van een

bovengr ondse w ijnkelder met desgewens t q u i c k zelf s een ingebouwde humidor om optimaal t e

k u n n e n g e n i e t e n v a n u w k o s t b a r e s i g a r e n.

f r o s t

z o n e s

Met één druk op de knop

De variabele koelzones

stelt u de “quick-frost”

geven elke wijnsoort de

functie in werking.

juiste temperauur.


iM p e r at o r e k o e l s y s t e e m

20 21

k o e l s y s t e e m Intelligente meetsystemen controleren continue, elke verandering in temperatuur en luchtvochtigheid.


22

23

i M p e r a t o r e


artikel overzicht

TUSSENBOUW KOOKPLAAT

BREEDTE 91,6 CM

FORNUIS

BREEDTE 91,6 CM

FORNUIS

BREEDTE 121,6 CM

n BIT 9 l

BREEDTE 121,6 CM

n BIT 12

n BIF 9 l n BIF 9W l n BIF 9B l n BIF 9C (d e u r

in iedere gewenste ral kleur leverbaar)

n BIF 12 l n BIF 12W l n BIF 12B l n BIF 12C (d e u r

in iedere gewenste ral kleur leverbaar)

a l l e f o r n u i z e n z i j n o o k i n b u ta a n v e r s i e l e v e r b a a r


AFZUIG SYSTEEM

n BIOK 9 l

AFMETING 121,6 x 75 CM

BREEDTE 121,6 CM

n BIRW 12 l

n BIOK 12 l

AFMETING 151,6 x 75 CM

BREEDTE 151,6 CM

n BIOK 15 l

n BIRW 15 l

BREEDTE 200 CM

AFMETING 200 x 75 CM

n BIOK 20 l

n BIRW 20 l

BREEDTE 240 CM

AFMETING 240 x 75 CM

n BIRW 24

n BIOK 24

cm koel unit

75

c m , w i j n k l i m a at k a s t

60

v o o r b e e l d m o d u l a i r e o p b o u w : w i j n k l i m a at k a s t

60

cm

BREEDTE 91,6 CM

n BIRW 9 l

s p ec ific at ie s

AFMETING 91,6 x 75 CM

technische

ACHTERWAND

KOEL SYSTEEM

linksdraaiend (L)

rechtsdraaiend (R)

KOEL UNIT BREEDTE 75 CM

n BCU 75 IX L

n BCU 75 IX R

KOEL UNIT BREEDTE 90 CM

n BCU 90 IX L

n BCU 90 IX R

WIJN KLIMAAT UNIT RVS DEUR BREEDTE 60 CM

n BWC 60 IX D L

n BWC 60 IX D R

WIJN KLIMAAT UNIT GLAS DEUR BREEDTE 60 CM

n BWC 60 IX G L

n BWC 60 IX G R

KOEL UNIT + ICE MAKER BREEDTE 75 CM

n BCUI 75 IX L

n BCUI 75 IX R

WIJN KLIMAAT UNIT RVS DEUR BREEDTE 75 CM

n BWC 75 IX D L

n BWC 75 IX D R

WIJN KLIMAAT UNIT GLAS DEUR BREEDTE 75 CM

n BWC 75 IX G L

n BWC 75 IX G R

KOEL UNIT + ICE MAKER BREEDTE 90 CM

n BCUI 90 IX L

n BCUI 90 IX R

WIJN KLIMAAT UNIT RVS DEUR BREEDTE 90 CM

n BWC 90 IX D L

n BWC 90 IX D R

WIJN KLIMAAT UNIT GLAS DEUR BREEDTE 90 CM

n BWC 90 IX G L

n BWC 90 IX G R

t u s s e n t i j d s e m o d e lw i j z i g i n g e n v o o r b e h o u d e n

24 25


B o r e t t i B.V. D e D o l l a r d 17 – 145 4 AT Wa t e r g a n g - Te l + 31(0)2 0 - 4 36 3 4 39 - F a x +31(0)2 0 - 4 36 13 26 - i n f o@b o r e t t i.c o m - N e d e r l a n d S.A. B o r e t t i N.V. B e l g i u m, R u p e l w e g 16 – 285 0 B o o m - Te l + 32(0)3 - 45 0 81 8 0 - F a x +32(0)3 - 458 68 47 - i n f o@b o r e t t i.b e - B e l g i ë


Boretti Imperatore Brochure  

De Imperatore brochure die vOSCH voor Boretti heeft ontwikkeld ter promotie van het nieuwe top-of-the-line programma, genaamd Imperatore.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you