Page 1

IRLi 7 eesmärki

lk. 2 >>

VÕRU PLAAN

Võrus sündis kolmikliit! Pane tähele! Tule valima!

lk. 4-5

Võru Leht

nr. 3 17. oktoober 2009

Valimised on homme, 18. oktoobril! Vali IRL!

RAHVAS TOETAB TULIKUT

Ülo Tulik

Valimiseelne arvamusküstlus Võru linnas Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Võru piirkond tellis kohalike valimiste eel uuringu selgitamaks välja missugused on Võru linna elanike ootused uue linnavolikogu ja -valitsuse suhtes. Uuring viidi läbi käesoleva aasta oktoobrikuu esimesel poolel. Valimi moodustasid 500 Võru linnakodanikku vanuses 18–74. Küsitlus viidi läbi telefoni teel, juhuvaliku alusel. Küsitletavad valiƟ 2008. aastal Võru Teataja AS poolt väljaantud Võru Maakonna eratelefonide

kataloogist. Inimesed valiƟ teatud intervalli tagant, kui valik saƩus maakonna aadressi peale, siis valiƟ sellest järgmine linnakodaniku aadress. Kui telefonile vastas noorem kui 18-aastane inimene, siis paluƟ tal telefonile kutsuda isa, kui isa ei saanud tulla (polnud kodus vmt), siis ema. Kui inimene ei soovinud küsitlusest osa võƩa, siis valiƟ nimistust temast järgmine linnakodanik. Telefoniküsitlus viidi läbi tööpäevadel, õhtuƟ kella 17.00-

20.00 vahel. Andmete analüüsimisel kasutaƟ MS Excel programmi kasutades loodud risƩabeleid, tulemuste esitamiseks jooniseid.

Kersti Kõosaar

järgneb lk. 3 >>

Anneli Viitkin

Küsimus: Kes järgnevatest kandidaaƟdest oleks teie arvates Võrule parim uus linnapea. Mäidu Helistvee Variandid: 1. Ülo Tulik 2. Anneli Viitkin 3. Mäidu Helistvee 4. KersƟ Kõosaar 5. Ei oska öelda

ei oska öelda

6%

9%

19%

44%

22%

Reinsalu: „Ülost saab Võrule väga hea linnapea!“ Urmas Reinsalu Riigikogu liige, Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige

Tunnen Ülo juba ammu. Ta on teada-tuntud mees Riigikogus ja valitsuses Võrumaa huvide eest seisjana. Olen täiesti kindel, et Võru rahvas teeks mõistlikult, kui usaldaks Ülo kätte Võru linna juhtimise rasketel majanduskriisi aegadel. Tema maavanema ja omavalitsusjuhi kogemus kulub

Võrule marjaks ära. Vastakaid arvamusi on tekitanud see, kas avaliku teenistuse seadus lubab maavanemal asuda omavalitsusjuhi ametisse. Arvamust on avaldatud nii ja naa. Selguse tarbeks on Riigikogus menetlemisel seadusemuudatus, milles öeldakse selgelt, et maavanema kohta

need piirangud ei käi. Kõnelesin põhiseaduskomisjoni esimehega ja ta kinnitas, et see seadus võetakse veel oktoobrikuus Riigikogus vastu. Seega, kes ütleb et Ülo ei saa seaduse pärast hakata linnapeaks, eksitab asjata. Vaieldav seadus tehakse selgeks ja koos Üloga on ka Võrul siht selge!


2

Võrus sündis kolmikliit Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Rahvaliit koostasid tööplaani raskest majandusseisust väljumiseks, et minna vastu uuele tõusule. Kolmikliidu erakonnad leidsid, et praegustes rasketes oludes vajab Võru rohkem kui kunagi varem linnavõimu, kes teeks südamega tööd, julgeks ausalt otsustada, hoiaks linna eelarves tasakaalu,

vähendaks küƩe- ja vee-eelarveid ning muretseks miƩe poliiƟkute, vaid kogu rahva töökohtade pärast. Kolme erakonna esindajad leidsid üksmeelselt, et linna peab juhƟma ausalt, läbipaistvalt ja säästlikult. Praegusel ajal on kõigil raske ja kohalik omavalitsus peab hoolt kandma, et elanikel oleks kõik korras, et kodus oleks häsƟ. Vaatamata sellele, et Võru ägab

raske laenukoorma all ja eelarve on tasakaalust väljas, on võimalik õige juhƟmise ja hea koostööga ning rahva arvamusega arvestades tagada linna edasine areng.

Võru vajab vahetust. Hea tahe ja koostöö loovad aluse Võru linna ja maakonna edule. Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Rahva-

liit teevad selle eesmärgi nimel koostööd. Tänane võimuliit pole arvestanud rahva arvamusega parimal võimalikul moel. Kolmikliit on tõsiseltvõetav alternaƟiv ja valmis võtma vastutuse linna hea käekäigu eest. Koostööd tehakse kõigi poliiƟliste jõududega, kellel on sarnane arusaam Võru vajadustest ja kes ei karda rasket tööd Võru madalseisust väljatoomiseks.

Isamaa ja Res Publica Liidu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Rahvaliidu nimekirjades kandideerivad Võru linnavolikokku 85 kandidaaƟ. Nii ülekaalukas ja rohkearvuline esindatus tagab laiapõhjalise koostöö. Seda Võru vajabki. Seda kolmikliit lubab – teha koostööd raskuste ületamise nimel. Ühiskavatsuste dokument allkirjastaƟ kolmikliidu erakondade poolt 10. oktoobril.

Tule valima! Valimata jätmine on ka valiku tegemine. Kui jäƩa oma arvamus avaldamata, siis sellega on jäetud kehƟma teiste poolt tehtud otsused. Kui sa oled rahul senise linnajuhƟmisega ja ei lähe valima, siis suure tõenäosusega jätkab praegune valitsus senisel kursil järgmised neli aastat. Nelja aasta jooksul pole seda otsust võimalik muuta. Kui sa aga pole rahul linnavõimu senise tegevusega, siis ära lase teiste valikutel võimutseda. Osale valimistel

miƩe passiivse hääletajana vaid akƟivse hääletajana. Tule valima! Kui sulle ei sobi IRL-i alalhoidlik maailmavaade või IRLi pikas nimekirjas pole Sulle vastuvõetavat kandidaaƟ siis vali kedagi SotsiaaldemokraaƟde või Rahvaliidu nimekirjast. Need inimesed tahavad elu Võrus paremaks muuta, miƩe ainult sõnades ja valelikke lubadusi jagades vaid reaalselt ja tegudes. Tule valima- sinu hääl loeb!

219

ÜLO TULIK Võru eƩevõtjasõbralikuks linnaks! Võru maavanem Vanus: 52

Tasakaalus linnaeelarve Läbipaistev ja säästlik linnajuhtimine Madal toasooja-, vee – ja prügihind

Pane Tähele! Kohalike omavalitsuste valimise juures peab tähele panema asjaolu et kandidaadid ei osutu valituks miƩe tänu positsioonile nimekirjas vaid tänu personaalsele häälearvule. Kui Riigikogu valimistel on oluline kandidaadi asetus üldnimekirjas, sest sellest oleneb kas tal on võimalus üldse Riigikokku pääseda siis KOV valimistel reastub nimekiri vastavalt häältearvule. Pole oluline mitmendal kohal inimene kandidaaƟde nimekirjas asetseb. Näiteks endine Võru abilinnapea Andres Kõiv on nimekirjas 16-ndal kohal ja endine Võru linnapea Erich Kronberg ankrumehena 40-ndal kohal. Mõlemad mehed saavad volikokku siis kui nad saavad valijatelt piisava arvu hääli ja järjestuvad

IRLi 7 eesmärki

IRL-i nimekirjasiseselt piisavalt kõrgele positsioonile. IRL-i pink on pikk ja kompetents, mille hulgast valida on tagatud. Uued ja vanad tegijad on nimekirjas vaheldumisi. Nimekiri on tasakaalus ka soolise esindatuse poolest, sest naiste huvi kohaliku elu korraldamise vastu on märgatavalt tõusnud. IRL tervitab sellist akƟivsust ja sellest tulenevalt on esmakordselt kandidaate võrdselt – pooled mehed ja pooled naised. Andke hääl oma lemmikkandidaadile. Volikokku valituks osutuvad need Teie lemmikud kes enim hääli saavad. Sellest, mitmendal kohal on kandidaat nimekirjas, ei sõltu tema volikokku valituks osutumine.

220

PILLE TALI Võru linn areneb tänu pädevale juhƟmisele, ainult armastusest ei piisa! Hetkel toetan pereliikmeid nende tegevustes Vanus: 39

Korras koolid ja lasteaiad Bussisõidusoodustus eakatele Korralik teede ja jalakäiguteede võrgustik Ettevõtluse toetamine uute töökohtade loomiseks

221

222

HENNI NASSAR

AGNES AART

LinnaeƩevõtete Võru Vesi ja Võru Soojus liitmine tagab linnaelanikele taskukohase vee- ja soojahinna!

Tervis on füüsiline, sotsiaalne ja vaimne heaolu. Minu teadmised ja kogemused aitavad seda tagada.

ASi Förmanni juht ja omanik, Võru linnavolikogu liige Vanus: 48

Lõuna-EesƟ Haigla ülemarst Vanus: 45


3

Valimiseelne arvamusküsitlus Võru linnas Arvamusküsitluse muste analüüs.

tule-

Küsitluse järgi peavad võrulased parimaks Võru uueks linnapeaks Ülo Tulikut. Tervelt 44% küsitletutest näeks linnapeana Isamaa ja Res Publica Liidu poolt ülesseatud kandidaaƟ. Täpselt poole vähem, 22% vastanutest hindab parimaks Võru uueks linnapeaks tänast reformierakondlasest meeri KersƟ Kõosaart. Veidi vähem, 19% arvamuse avaldanutest annaks võimaluse SotsiaaldemokraaƟde esindajale Anneli Viitkinile. Kõige vähem, ainult 9% juhtudest eelistatakse Võru linnapea kohal näha kesk-

erakondlast Mäidu Helistveed. Teisena sooviƟ küsitletutelt vastust küsimusele: “Mida Te muudaksite Võru linnavalitsemises?“ Tegemist oli avatud küsimusega, mis tähendab, et inimesele ei antud eƩe ühtegi vastusevarianƟ. Saadud vastused on võimalik jagada 6 teemadegruppi: Esiteks öeldi, et „linnavalitsemine peab muutuma läbipaistvaks, ausaks ja korruptsioonivabaks.“ Teiseks arvaƟ, et “valitsemine peab olema kokkuhoidlikum, säästlikum, vähem toretsev, priiskav ja laristav.“ Kolmandaks soovisid inimesed, et „Linnavalitsemisel arvestataks rohkem linnakodanike arvamusega (nt

Kreutzwaldi tn liikluskorralduse muudatus).“ Neljandana tõid inimesed välja asjaolu, et „Linnapea peaks olema kindla käega valitseja.“ Viiendaks arvas osa elanikke, et „Ei muudaks linnavalitsemises midagi, kõik on häsƟ.“ Ja viimaseks oli ka neid, kellel puudus kindel arvamus ja vastuseks kõlas „Ei oska öelda!“ Kolmandaks küsiƟ linlastelt, millesse tuleks nende arvates raskel ajal pigem panustada? Kõige enam arvasid inimesed, et tuleks eƩevõtlust toetada uute töökohtade loomise eesmärgil – 31% juhtudest. Ühtmoodi oluliseks pidasid võrulased kulude vähendamist ja tennise-, jäähaali

Kas Teie meelest tuleks raskel ajal panustada pigem: A Kulude vähendamisse B Praeguse kursi jätkumisse C Tennise- ja jäähalli ning veekeskuse rajamisse D EƩevõtluse toetamisse uute töökohtade loomise eesmärgil E Ei oska öelda

A 32 23 18 14 23 22

Tulik Viitkin Helistvee Kõosaar Ei oska öelda Kokku %

B 5 14 39 28 15 20

C 14 22 17 40 17 22

D 45 34 20 16 38 31

E 4 7 6 2 7 5

Kokku

100% 100% 100% 100% 100% 100%

ning veekeskuse loomist. Mõlemaid 22% vastanutest. Viiendik vastanutest pidas kõige õigemaks praegusel kursil jätkamist ja hindas kõrgelt linnavalitsuse senist tööd. Valijate eelistused linnapeakandidaaƟde järgi tulevaste tegevuste lõikes on kantud tabelisse. Tabelist on näha, et peaaegu pool (45%) Ülo Tuliku valijatest peab kõige olulisemaks eƩevõtluse toetamist uute töökohtade loomise eesmärgil. Märkimisväärne protsent (32%) Tuliku valijatest pidas oluliseks ka kulude vähendamist. Samal ajal ainult 5% tema valijatest sooviks praeguse kursi jätkumist ja 14% peab oluliseks tennise-, jäähalli ja veekeskuse rajamist. Anneli Viitkini valijad on oma eelistustest mõnevõrra võrdsemad, st kõikide vastusevarianƟde juures on küllalt arvestatav protsent. Siiski peavad ka Viitkini valijad kõige olulisemaks eƩevõtluse toetamist töökohtade loomise eesmärgil – 34% juhtudest. Samaväärseks on hinnanud sotsiaaldemokraadi valijad kulude vähendamist (23%) ja tennise-, jäähalli ning veekeskuse rajamist (22%). 14% tema valijatest sooviks näha praeguse kursi jätkumist. Mäidu Helistvee puhul peavad tema valijad kõige olulise-

maks praeguse kursi jätkumist – 39% juhtudest. EƩevõtluse toetamist hindavad Helistvee valijad 20% ja kulude vähendamist 18% vastanutest. Tennise-, jäähalli ja veekeskust peavad oluliseks 17% keskerakondlase valijatest. Tänase Võru linnapea KersƟ Kõosaare jätkamist ka tuleval perioodil pooldavate seas peetakse kõige olulisemaks üht reformierakonna põhivalimislubaduse täideviimist – tennise-, jäähalli ja veekeskuse ehitamist, tervelt 40% juhtudest. 28% Kõosaare valijatest eelistavad praeguse kursi jätkumist. Tunduvalt vähem oluliseks peavad tänase meeri valijad eƩevõtluse toetamist töökohtade loomise eesmärgil (16%) ja kulude vähendamist (14%). Valimistel plaanib antud küsitluse kohaselt osaleda 72 % vastanutest. 6% vastanutest ei osanud öelda, kas osalevad valimistel või miƩe. Peab märkima, et tegu oli vabatahtliku küsitlusega, mis tähendab, et need inimesed, kes nõustusid küsimustele vastama on ka ühiskonnas akƟivsemad, mistõƩu antud küsitluse raames saadud valimistel osalemise protsent ka mõnevõrra prognoositavast keskmisest valimisakƟivsusest suurem on.

valijad peavad kõige olulisemaks Võru linna valitsemises praeguse kursi jätkamist, mis on ka oodatud ja väga loogiline tulemus, sest Keskerakond on tänase võimukoalitsiooni üks partneritest. Muidugi ootavad Helistvee valijad, et kõik samamoodi edasi läheks. Täna Võru linnas valitseva Reformierakonna linnapeakandidaat KersƟ Kõosaar sai endale viiendiku valijate hääled, mis näitab, et teatava osa võrulaste

südame ja usalduse on Kõosaar võitnud ja soovitakse teda ka järgmisel valitsemisperioodi Võru linna juhƟmas näha. Reformierakonna üks ahvatlevamaid valimislubadusi tennise-jäähalli ja veekeskuse ehitamine on Kõosaare valijate põhimureks ja ootuseks.

Tabel1: Millele tuleks raskel ajal panustada? Erinevate linnapeakandidaaƟde valijate arvamuse võrdlus.

Arvamusküsitluse kokkuvõte Kokkuvõtvalt võib öelda, et Võru inimesed eelistavad uueks linnapeaks IRLi esinumbrit Ülo Tulikut, mis tuleneb ilmselt sellest, et võrulased ootavad muutust ja võimuvahetust. Antud küsitlusest selgus, et inimesed peavad oluliseks, et linnapea oleks kindla käega valitseja, keda saaks tõsiselt võƩa. Ilmselt on Tulik ennast Võru vallavanema ja maavanema ameƟs suutnud piisavalt tõestada, et nii suure poole-

hoiu ja usalduse osaliseks on saanud. Tänasel raskel ajal peavad Tuliku valijad kõige olulisemaks eƩevõtluse toetamist uute töökohtade loomise eesmärgil ja linnavalitsemise kulude kokkuhoidu. Need on ka IRLi valimiskampaania põhilubadused. SotsiaaldemokraaƟde linnapeakandidaadi Anneli Viitkini valijad loodavad tõenäoliselt samuƟ muutusele, kuna tegu on väga särava naisterahva ja isiksusega, kellel ka

kogemust omajagu. Samas näitavad uurimistulemused, et Viitkini valijad on mõnes mõƩes segaduses, sest peavad rasketel aegadel märkimisväärselt oluliseks kõiki eƩeantud vastusevariante, mis tuleneb ilmselt sellest, et sotsid pole suutnud oma seisukohƟ rahvani viia. Keskerakondlasest Mäidu Helistvee sai kõige nõrgema toetuse osaliseks Võru uue linnapea ameƟkohale asumiseks. Helistvee

Anna Toots

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute InsƟtuudi sotsioloogia eriala magistrant

223

224

KRISTJAN VÕRNO

ÕNNE KRONBERG

Võru linnas peab olema mugav liikuda — lapsel, emal, vanuril ja autojuhil! Urvaste abivallavanem Vanus: 28

Haridus vajab stabiilsust, järjepidevust ja koostööd! Võru Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja Vanus: 37

225

AARE URM Linna juhƟmise peab muutma läbipaistvaks! Erinevate projekƟde juhƟmine EesƟs ja mujal Vanus: 59

226

EPP SÕNA Sotsiaaltöö peab tagama abivajajatele parima ja indiviidist lähtuva abi käƩesaadavuse. Lõuna-EesƟ Erihooldusteenuste Keskuse hooldusosakonna juhataja Vanus: 39


4

Võru linn peab samastuma Võru maakonnaga. Tänane olukord, kus Võru linn on ennast vastandanud ülejäänud Võrumaa omavalitsustele ja astunud välja Võrumaa Omavalitsuste Liidust, ei lase linnal funktsioneerida maakonnakeskusena. Võru koostöö Võrumaa omavalitsustega võimaldab maakonnal tervikuna areneda. Maakonnakeskusena peab Võru linn asuma täitma Võrumaa omavalitsuste ühendaja rolli. Linna juhƟmine peab olema aus ja läbipaistev ning volikogu legiƟimsus tagatud. Taastame volikogus sisulise ja laiapõhjalise arutelu Võrule parimate lahenduste leidmiseks. Kõigil volikogu liikmetel peab olema võimalus osaleda lahenduste väljatöötamisel. Volikogu liikmel on lihtne hääletada lõpplahenduse poolt, kui tema eƩepanekuid on arvestatud. Volikogu legiƟimsus on kõrge, kui võimalikult suur osa volikogu liikmeid on otsuste poolt. Võimuliidu parteide tagatubades eelnevalt kokkulepitu kinnitamine volikogus „kummitemplina“ peab lõppema! Lubame ausat ja läbipaistvat linna juhƟmist! Eelarve tasakaalu! Tänased kulud ja tulud tuleb kriiƟliselt üle vaadata ning saavutada 2010. aasta linnaeelarves tasakaal. Saadav kasu peab olema kooskõlas tehtud kulutusega ja teenima elanike huve parimal võimalikul moel. Lubame tasakaalus linnaeelarvet. Euroraha kasutus peab kasvama! Seni kesine euroraha kasutus peab hüppeliselt kasvama. Euroraha kasutamise eesmärk peab olema selliste väärtuste loomine, mis aitavad meil tulevikus nendelt investeeringutelt kasu saada ja meie elukvaliteeƟ parandada. Euroraha investeerimise korral kivisse ja betooni peab hoolega kaaluma, kui häsƟ teenib see meie rahvast ja kui suured on hooldus- ja halduskulud võrreldes saadava kasuga. Euroraha peab investeerima, miƩe ära kulutama. Parim kasutus hetkel pakutavale rahale on selle vastutustundlik rakendamine meie endi ja meie laste tulevikuks. Euroraha ei pea taotlema selle taotlemise võimaluse pärast. Euroraha peab taotlema vajadusest rakendada see meie tuleviku teenistusse. Meie lubame seda teha! Kulude vähendamine: Võru linna valitsemiskulud peavad vähenema! Valitsemiskulude osakaal Võru linna kulubaasis on paisunud lubamatult suureks. Lubame vähendada Võru linna valitsemiskulusid! Nelja abilinnapea asemele kaks abilinnapead! Ühendame omavahel linnavara ja linnamajanduse abilinnapea kohad ning sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapeade ameƟkohad. Lubame ühendada abilinnapeade ameƟkohad ja hoida nii kokku valitsemiskulusid. Vähendame oluliselt linnaeƩevõtete juhƟmiskulusid. Liidame linnaeƩevõƩed AS Võru Vesi ja AS Võru Soojus ning tagame seeläbi opƟmaalse vee- ja soojahinna. Lubame hoida kokku juhƟmiskuludelt, et tagada madal vee- ja soojahind. Tulude suurendamine: Koostöös eƩevõtjatega suurendame maksude laekumist Võru linna eelarvesse. Kaasame eƩevõtjate esindaja Võru linnavalitsuse liikmeks. Võru linn koostöös Võrumaa eƩevõtjate, omavalitsuste ja Võrumaa Kutsehariduskeskusega loob kompetentsikeskuse eesmärgiga luua uusi töökohƟ. Töökohtade loomise kaudu on tagatud täiendavate maksude laekumine Võru linna eelarvesse. Lubame seada suurimaks eesmärgiks peale kulude vähendamise Võru linna tulude suurendamise.

Sisulised lahendused Linnavalitsuse töö on lasteaedade, koolide, sõidu- ja kõnniteede ning sooja- ja veetorusƟke korrashoid ja ehitamine. See on linnavalitsuse igapäevane töökohustus, miƩe valimislubadus. Sisulised lahendused pakuvad Võru linna elanikele kvaliteetsemat elu. Meie töö on need välja töötada ja ellu viia. Kui on olemas selge arusaam ja nägemus, alles siis saab renoveerida ja ehitada. Seda me lubame teha! Lubame kaasata linna valitsemisse pädevad spetsialisƟd, kes oma kompetentsi ja kogemusega saavad sellega hakkama.

227

URMAS JOHANSON Linna raha peab lugema sama hoolikalt nagu oma raha! ASi Johnny juhatuse liige Vanus: 38

228

KAJA KUNZ Annan oma panuse hariduselu edendamisse! Võru I Põhikooli õpetaja Vanus: 45

229

230

HASSO PLOOMIPUU

TARMO PIIRMANN

Mina töötan selle nimel, et elu Võrumaal edeneks, et siin oleks parem elada! Võru linnavolikogu liige, IRLi Võru piirkonna esimees Vanus: 37

Võru linnas peab kõigil olema hea elada. Linnavõim peab teenima rahvast, miƩe vastupidi! eƩevõtja, Võru Spordikooli biathlonitreener Vanus: 35


Võru vajab hooldekodu. Võru linnal pole oma hooldekodu ja vajadus selle järele on kindlalt olemas. Võru hooldekodu tuleb rajada Lõuna-EesƟ haiglasse. Majanduslikult otstarbekas on olemasolevate ruumide renoveerimine, miƩe uue hoone ehitamine. Hooldekodu vajava inimese seisukohast on haigla ja eriarsƟde lähedus suureks plussiks, kuna ööpäev läbi on arsƟabi väga lähedal. Kubja kaunis loodus, võimalus olla kodulinna lähedal ning kasutada apteegi, kaupluse ja kohviku teenuseid räägivad ainult asukoha kasuks. Võru vajab häsƟtoimivat sotsiaalabisüsteemi. Kõik abivajajad ei asetu ühte või teise teenuse saajate rühma. Arendama peab võrgusƟkutööd, teenuste koordineerimist ja teabe käƩesaadavust. Meeskonnatöö kõigi sotsiaalteenuseid pakkuvate asutuste, MTÜde, sihtasutuste ja linnavalitsuse sotsiaaltöö osakonna vahel peab aitama paremini hädasolijaid välja selgitada. Lahendus on ühtselt ja häsƟ toimiv sotsiaalabisüsteem. Iga abivajaja saab keskusest kogu vajaliku teabe pakutavate teenuste kohta. Võru vajab töötute akƟveerimiskeskust. Võru linn maakonnakeskuse ja Võrumaa suurima omavalitsusena saaks lahendada töötute abistamise töötute akƟveerimiskeskuse loomise kaudu. Selle keskuse ülesanne peab olema töötute toetamine, erinevate töölerakendamise meetmete tagamine ja riigi pakutavate töötamist toetavate teenuste võimaldamine. Algatame Võru rahvasƟku tervise arengukava koostamise. Parema elu nimel! Terve elu terve! Sõidusoodustussüsteem peab olema kasutuspõhine! Töötame välja kasutuspõhise sõidusoodustus-

süsteemi, mille kohaselt näiteks kompenseeritakse sõidupilet või asendatakse see vabasõidu kuukaardiga vastavalt vajadusele (vanurid, puudega noored jne). Beebikoolist algab lapse areng. Lapse esimesed eluaastad on väga olulised tema isiksuse kujunemisel. Linn peab tasuma kõigi beebide kohtade eest. Raha üüri kujul tagasiküsimine beebikoolilt peab lõppema. Linn ei tohi kokku hoida kõige pisemate arvelt. Võrust peab saama lastesõbralik linn. Laps vajab arenguks loovat keskkonda. Selle tagab nüüdisaegsete ja turvaliste mänguväljakute olemasolu. Arendav ja akƟivne mäng tekitab loovuse ja sportlikud harjumused terveks eluks. Pere, lasteaed ja omavalitsus peavad tagama laste huvi maailma tundmaõppimise vastu ja suunama selle õigetesse tegevustesse. Head laste õpi- ja mänguƟngimused on meie prioriteet. Käivitame abiõpetajate programmi esimeses kooliastmes. Mahajääjate personaalne järeleaitamine algkoolis võimaldab neil põhikoolis paremini hakkama saada. Anname linna haridusasutustele rohkem otsustusõigust oma tegevuse planeerimisel. Paindlik ja vajaduspõhine otsustamine võimaldab opƟmaalseid lahendusi. Linnavalitsus peab haridusasutuste elu korraldamisel arvestama esmajärjekorras nende vajadustega. Muudame asjaajamise lasteaedadele ja koolidele võimalikult lihtsaks. Dokumendihaldus peab olema IT-keskkonnas, et võimalikult minimaalse bürokraaƟa ja vähese kontorikuluga saaks teostada juhƟmist ja täita haridusasutustele pandud aruandluskohustust. Loome õpetajate andmebaasi, selgitamaks nende koormuse ulatuse. Selgitame välja vähese koormusega ja

ülekoormatud õpetajad, et kaƩa ületunde ja leida asendustundide andjad linna haridusasutustes. Me ei toeta Reformierakonna plaani ehitada Võrru mammutkool. Me ei toeta õpilaste koondamist ühte koolihoonesse ja ülejäänud koolide sulgemist. ÕppeƟngimuste parandamiseks tuleb renoveerida olemasolevad koolid. Traditsioonid peavad jätkuma. Haridus vajab stabiilsust. Korras õppekeskkond aitab omandada haridust kvaliteetsemalt. Toetame arutelu algatamist nn puhta gümnaasiumi asutamiseks kvaliteetse keskhariduse andmise eesmärgil. Puhta gümnaasiumi loomise otstarbekuseni peame jõudma kõigi Võrumaa haridusasutuste ühise arutelu tulemusena. Enne, kui pole toimunud sisulist arutelu, ei saa rääkida vajadusest ehitada Võrru uus koolihoone. Võru folkloorifesƟval ei tohi kaduda. Võru folkloorifesƟval kui märgilise tähendusega Võru kultuurisündmus ei tohi hääbuda. Linn peab andma aastaringse panuse selle korraldamiseks. Võru spordirajaƟsed peavad saama parima kasutuse. Kõik olemasolevad spordirajaƟsed, nii uued kui vanad, peavad saama parima kasutuse ja korrashoiu. Uute spordirajaƟste ehitamine peab ootama paremaid aegu. Võru linn peab olema tervik oma hüvede ja võimalustega ning käƩesaadav kõigile linnakodanikele igas linnapunkƟs. Mitmed linnaosad vajavad vee- ja kanalisatsioonisüsteeme, sademevee ärajuhƟmise võimalust, nüüdisaegset sidekaablit ja kõvakaƩega tänavaid. Kvaliteetne joogivesi ja korralik kanalisatsioon peab olema käƩesaadav võrdselt kõigis linnaosades. Linnaosad peavad arenema võrdselt. Linnaosade eripära tuleb väärtustada. Esile peab tooma Vilja, Luha ja

Jaama tänava ning Liitva, Võrukivi, Kubja, Taara ja kesklinna piirkonna eripära. Linnaosade hääl peab jõudma valitsejateni. Linnaosad peavad valima endale vanemad, kes esindaksid linnaosa elanikke. Linnaosa vanem toob linnaosa probleemid otse volikokku! Soojakadu soojatorusƟkest peab oluliselt vähenema. Soojahinna madalal hoidmine on võimalik soojakadude vähendamise kaudu. Tänane 20-protsendiline soojakadu on lubamatult suur ja tõstab küƩehinna kõrgeks. Vähenema peab välisõhu kütmise osakaal. Investeeringud soojatorusƟkesse tagavad kadude vähenemise ja seeläbi toasooja madalama hinna. Hoiame prügihinna madalal. Võtame prügikogumise teenuse osutamise Võrumaa omavalitsuste kontrolli alla – nii hoiame prügi hinna madalal. Jätkame videovalvesüsteemi laiendamist. Kaks valvekaamerat Võru linna valvamiseks on liialt vähe – kaameraid tuleb lisada. Kaamerad, mille pilt on ühendatud politsei valvelauaga, tagavad turvalisuse kasvu Võru linnas opƟmaalse kuluga ja on tänapäevane lahendus avaliku korra tagamisel ja linnakodanike vara ning oluliste investeeringute kaitsmisel vandaalide eest (nt vandaalide eest kaitsetu promenaadi turvamiseks). Puhta vee Tamula järves tagab veevahetuse suurendamine. Tamulal ei tohi lasta kinni kasvada ja kaladel kaduda. Aastal 2001 tehtud Tamula järve uuringu tulemused näitavad veevahetuse suurendamise vajadust. Peab tellima uuringu vajalike tööde loetelu väljaselgitamiseks enne, kui saame asuda tööde tegemise juurde. Kanali kaevamine ei ole eesmärk omaeƩe, vaid üks võimalikest ja vajalikest töödest, mis on vaja teha järvevee kvaliteedi parandamiseks.

IRLi sõnum

Praegustes rasketes oludes vajab EesƟ rohkem kui kunagi varem omavalitsusi, kes teeksid südamega tööd, julgeksid ausalt otsustada, hoida eelarves tasakaalu, vähendada küƩe- ja vee-eelarveid ning muretseda miƩe poliiƟkute, vaid kogu rahva töökohtade pärast.

! Jõudu tööleVALI 231

EIKE FEIGENBAUM Tervisesport tagab tugeva tervise ja muretu elu kõrge eani. Tervisest tõuseb tulu! Rekreatsioon töö- ja loomevõime hoidmine ja taastamine Vanus: 39

232

SAIROS HÕRAK Seisan volikogus linnaosade võrdväärse arendamise eest! IRLi Võru linna osakonna juhatuse liige Vanus: 41

233

SIIRI TOOMIK Selgelt ja julgelt annan oma panuse kodulinna arenguks! Dr. Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi direktor Vanus: 54

IRL!

234

ANDRES KÕIV Ratsionaalsed otsused tagavad edu! Võru linnavolikogu liige, IRLi Võru linna osakonna esimees Vanus: 37


235

TAAGO TAABER Toetan noorte sporƟ! AS EesƟ Pagar müügiesindaja Vanus: 26

239

KARMO KASE Säästame raha investeeringuteks Võru linna valitsemiskuludelt! Kagu Elekter OÜ juhataja Vanus: 28

236

SIIRI KONKSI HäsƟkorraldatud hariduselu on hooliva omavalitsuse eesmärk! Võru vallavalitsus hariduse ja kultuuri peaspetsialist Vanus: 45

240

KAIDE TAABER Korralikud laste mänguväljakud kõikidesse linnaosadesse! AS Olerex Võru tankla juhataja Vanus: 52

243

244

INDREK KUUSK

MEELI PALUJÕE

Infotehnoloogia arendamine Euroraha abiga on võimalik! Lõuna- EesƟ haigla infotehnoloogia arendusjuht Vanus: 35

Elamisväärne keskkond igale linnaelanikule olenemata elukohast! Võrumaa arenguagentuur infokonsultant Vanus: 55

237

238

TÕNU JÕGI

SIIRI SIKK

Avatud ja opƟmaalse suurusega linnavalitsus tagab linnajuhƟmise mõistlike kuludega!

Teineteisemõistmine ja ühine arutelu tagavad parima tulemuse!

Tõnu Jõgi Inseneribüroo OÜ Vanus: 49

241

Lõuna-EesƟ haigla psühholoog Vanus: 40

242

AIN KILGAST

LJUBOV TÄHE

Toome asjatundjad linnavalitsusse!

Koostöö Võru Tarbijate Ühistu ja kohalike tootjate vahel peab edenema. Kohalik kaup, kohalikku poodi!

AS A.M.F Hulgi tegevdirektor Vanus: 39

245

JAAN EICHE Lapsed on meie tulevik! pensionär Vanus: 65

Võru Tarbijate Ühistu kauplus Maksimarket juhataja asetäitja Vanus: 50

246

ILME SEPP Ühistranspordi korraldamisel peab arvestama elanike vajadusi! AS Sebe vanemliikluskorrabidaja Vanus: 41


247

ELGER JUHKAM Pere, kool ja omavalitsus peavad tagama laste huvi maailma tundmaõppimise vastu ja suunama õigetesse tegevustesse. Enerel OÜ juhatuse liige Vanus: 35

251

KALEV LAANPERE Võru on võrratu linn. Tegevusetus ei tohi lasta ilusatel mõtetel surra! pensionär Vanus: 69

255

MIINA NOOL Võrust peab saama jalakäijasõbralik linn!

eƩevõtja Vanus: 63

248

EPP VAIDRE Noorte ideed ja maailmavaade toovad värsked mõƩed Võru arengusse!

249

JÖRGEN KAUS Linn peab arenema noorte kaasabil. Võru Linnavolikogu juurde tuleb luua Noorte volikogu.

250

EEVI JÕGI Teineteise arvamusi arvestav suhtlemine on tulemusliku koostöö alus!

üliõpilane Vanus: 20

Vanus: 19

Vanus: 56

252

253

254

ÜLLE VIIRA Lapsed peavad saama areneda tegeledes neile huvipakkuvate tegevustega! Üksikisikust eƩevõtja Vanus: 40

256

ERKI SAARTS Linna juhƟmisel langetatavad otsused peavad lähtuma reaalsest vajadusest!

Dotbox OÜ juhatuse liige Vanus: 34

HUGO PRANTS Ühendagem arukus ja jõud! Võru vallavalitsus Parksepa Rahvamaja juhataja Vanus: 55

257

MARJU PARV Minu südameasjaks on kanda hoolt selle eest, et Võru linnas ei hoitaks kokku kõige pisemate arvelt!

raamatupidaja Vanus: 34

EVE MUSTO Linna raha kulutamine kilplaslikule majandustegevusele peab lõppema. Arukus ausse! Endivia OÜ juhataja Vanus: 63

258

ERICH KRONBERG Teeme linnatänavad korda! pensionär Vanus: 76


8

IRL- i kampaaniakoosolek

IRLi kandidaadid

Noored ja vanad ... Kalev Laanpere ja Kristjan Võrno

... endine linnapea Erich Kronberg ja endine abilinnapea Andres Kõiv

... Hasso Ploomipuu kuulab kogenud nõuandjaid

Töö käib - mehed lihvivad IRLi Võru plaani

Isamaa ja Res Publica Liidu ning Rahvaliidu ühiskohtumine linnakodanikega

Vasakult: Kalli Uibokand, Arnold Rüütel, Ülo Tulik Võru maavanem, IRLi linnapeakandidaat Ülo Tulik ütles avasõnad

Saal oli rahvast täis. Kohal olid nii vanad kui noored

Koostööpartnereid ja linnakodanikke tulid tervitama Sotside Eurosaadik ja Võrumaa mees Ivari Padar ja ...

... endine Võru linnapea Enn Tupp

Kaido Kallas, Kubjal elav Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) emeriitprofessor teab mida küsida

Vali IRL! Kes siis veel?! Täname kõiki linnakodanikke selle eest, et olete vastu pidanud valimiste infotulvale. Erilised tänud nendele, kes on käinud või veel lähevad 18. oktoobril valima. Ärge pahandage kui oleme oma väljaütlemistes olnud liialt teravad. Enne teeleasumist on ikka tarvis ära määrata asukoht – sihtpunkƟ jõuab ikka see kel stardikoht selge on. Nii olemegi julgelt välja ütelnud selle milline on Võru tänane olukord. Nii et me pelgalt ei kriƟseeri, vaid pakume lahendusi parema homse tarvis, et kehvematel aegadel oleks kergem ja headel aegadel veel parem. Me ei kurvasta kui peaksite toetama meie mõƩekaaslasi teistest erakondadest, sest ainult ühiselt pingutades ja koostööd tehes saab saavutada! Täname Sind usalduse eest kui valid IRLi ja lubame võetud eesmärgid täita. Sinu IRL

President peab kõnet

Isamaa ja Res Publica Liit Jüri 22a, Võru, 65608 Nele Lepp - nele.lepp@irl.ee telefon +372 5342 9393

Eelmise ristsõna õige vastus on: „ulmevaldkond pole minu võimuses“ 1000 krooni võiƟs:

Andre Ossipov Palju õnne!

Täname kõiki 1238 vastuste saatjat!

See ajaleht on tehtud vanapaberist. Peale valimispäeva saad selle lehega pliidi alla tuld läita, seda tualeƟs kasutada, sibulatele kuivatamiseks alla panna, aknaid peale pesemist kuivatada, lilledele ümber keerata, talveks jalanõude sisse niiskust koguma ja vormi hoidma panna või lihtsalt komposƟhunnikus ära lagundada.

IRL Võru Leht nr. 3  

IRL Võru Leht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you