Page 1

TULIK ON VÕRULE HEA VALIK. lk. 4

IRL-i VÕRU PLAAN

Siim Kiisler:

Arno Tammjärv:

Henni Nassar:

VÕRU VÕLG PEAB VÄHENEMA! lk. 2

ETTEVÕTJAD TOETAVAD TULIKUT! lk. 5

lk. 4

Võru Leht

nr. 1 19. september 2009

ÜLO

TULIK

Isamaa ja Res Publica Liidu Võru linnapeakandidaat Ülo Tuliku iseloomustamisel on abiks ehteestlaslik põhimõte „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. Oma eluteel valikuid tehes ja otsuseid vastu võƩes on ta alaƟ teadvustanud, et et igal otsusel ja igal sammul on konkreetsed tagajärjed ning kui antakse sõna, siis tuleb ka sellest kinni pidada. Ta ei sõida kunagi oma ideedega teistest üle, ta on läbinisƟ meeskonnamängija. Asudes 2005. aastal maavanema ameƟtoolile, seadis ta tegevuse eesmärgiks maakonna kui terviku arengu toetamise, olgu selleks eƩevõtlus, infrastruktuur, turism, haridus või kultuur. Tema igapäevatöös on tulnud

eƩe olukordi, mis on nõudnud vastandlike osapoolte kokkuviimist või lahenduste leidmist näiliselt lihtsatele olukordadele. Näiteks mitu aastat tagasi alguse saanud interneƟühenduse või joogivee käƩesaadavuse parandamise programmid tõid nii mitmessegi maakonna perre kahekümne esimese sajandi, samas kui määramatust või ebaselgust jätkus programmide alguses enam kui küll. Praeguseks on tänu heale koostööle kohalike omavalitsu- stega joogivee probleemile leidnud lahenduse üle tuhande maakonna elaniku. Ülo Tuliku jaoks pole olemas ületamatuid raskusi või lahen-

damatuid olukordi. Oma karjäärija eluteel on ta lähtunud sirgeseljalisusest, rõhutades, et kohalikku poliiƟkat tehakse kohapeal, miƩe Tallinna partei- kontorites. Jõudu ja tuge aitab Ülol leida perekond. Ta on viie lapse isa ja kahekordne vanaisa. Vanim lastest on 27-aastane ja noorim 12-aastane, seetõƩu on tal olnud õnn olla kursis nii lasteaiaealiste kui ka ülikoolis õppivate noorte rõõmude ja muredega Vabal ajal meeldib Tulikule käia jahil, mängida korvpalli, innustuda vanadest autodest, olles 1957. aastast pärit sõiduauto GaZ-69 omanik.

Ülo Tulik Sündinud 11. mail 1957. aastal. Lõpetanud 1980 EesƟ Põllumajanduse Akadeemia agronoomina. Alates 2005. aastast ameƟs Võru maavanemana. 1996—2005 töötas Võru vallavanemana, olles samal perioodil Võrumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees ja esimees. Ülo Tulik kuulub Kaitseliidu Võrumaa maleva ja Lions-klubi ridadesse.

Intervjuu Ülo Tulikuga Klassikaline küsimus: mis põhjusel olete otsustanud kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel? Ülo Tulik (ÜT): Olen olnud suure osa oma elust seotud maakonna ja linnaga. Kandideerimise puhul välistan kohe ühe variandi: ma ei kandideeri selleks, et erakonnale

hääli püüda. Ei. Minu soov on võimaluse korral hakata reaalselt tööle linnapeana. Olen asjad läbi mõelnud ja olen selleks vastutuseks valmis. Ma ei tahaks lahmida siinkohal teemal, mida on praegu tehtud halvasƟ, see pole aus konkurendi suhtes. Kuid tahan öelda, et alaƟ saab veel paremini, ja paraku elu näitab seda, et ka

linnavõim vajab värskendust ja uusi tuuli. See oleks õiglane linnakodaniku suhtes, kellel avaneks vabaturumajandusele kohane võimalus valida, keda ja mida ta õigupoolest tahab. Monopol kaitseb teatavasƟ alaƟ vaid väga kitsaid huvisid. Kas senine kogemus maava-

nemana tuleb teile pigem kasuks või kahjuks? ÜT: Koolis õpetatakse ikka lapsele, et iga kogemus, olgu hea või halb, kulub alaƟ marjaks ära. NegaƟivne kogemus enesekriiƟkaks ja posiƟivne kindlustunde saamiseks. Mul on läinud maavanemaks olemise ajal

nii häsƟ kui halvasƟ. Minu kahjuks võib rääkida, et võib-olla pole maavalitsuse otsused alaƟ kõige populaarsemad, eriƟ valusad otsused, kuid need on põhinenud kainel mõistusel. Ja kui ikka õige asja eest tuleb võidelda, siis ei jäta ma oma jonni! järgneb lk. 4 >>


2

Siim Kiisler

Regionaalminister

2009 VÕRU VÕLG 206 MILJONIT 206 miljonit 168 miljonit

2008 204 miljonit 181 miljonit

2007 165 miljonit 159 miljonit

2006 166 miljonit 133 miljonit

2005 138 miljonit 116 miljonit

2004

Viimased aastad on Võrus kulgenud hoogsa laenamise tähe all. Tänaseks on linnal hing kinni ja lihtsaid lahendusi ei paista kusagilt. Viimase 4 aastaga on Võru linna konsolideeritud laenukoormus kasvanud rahandusministeeriumi andmetel ligi 50%. Seda hoolimata sellest, et juba 2005. aasta lõpus oli Võru elaniku võlakoormus ligi 2 korda suurem kui teistel sarnastel linnadel, näiteks Haapsalul või Viljandil. Võru linn on jõudnud olukorda, kus KOIT-kava projekƟde hindamisel asus rahandusministeerium seisukohale, et esineb reaalne oht, et Võru linn ei suuda enne 2011. aastat viia oma võlakoormust seadusega eƩe nähtud piiridesse ning tagada samal ajal projekƟ omafinantseeringuks vajalikke vahendeid.

Rahandusministeerium hindas, et projekƟ on võimalik hakata ellu viima, kui võlakoormus on viidud vastavusse seaduses sätestatud piirnormidega. JuƩ käib siin ca 7 miljonist kroonist üle 200 miljoni krooni suuruse linnaeelarve juures projekƟ „Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimine“ kaasfinantseerimiseks. Võru linna võlg iga linnaelaniku kohta imikust raugani oli 2008. a aasta lõpuks juba ligi 14 000 krooni. See on 2-3 korda enam kui teistel sarnastel linnadel, mille elanikud ei saa sugugi kehvemaid avalikke teenuseid kui Võru inimesed. Küsimus on ilmselt milleski muus. Graafikud näitavad eelkõige seda, et Võru linnajuhid jäid liialt uskuma peaministri julgeid ennustusi jätkusuutlikust majanduskasvust ja nüüd on tulemused käes. Maksutulu laekub linnale aastas

vaid ca 6300 krooni linnaelaniku kohta. Järgmistel aastatel on see trend pigem allapoole, aga kohustused ei kao kuhugi veel niipea. See tähendab, et ainuüksi laenude maksmiseks kuluvad rohkem kui kahe aasta maksutulud. Võlg on võõra oma ja tuleb tagasi maksta. Headel aegadel tehtud otsused maksavad täna käƩe sellega, et vähendada tuleb linna muid jooksvaid kulutusi alates juhƟmiskuludest ja lõpetades abirahade ja palkadega. Kui neid numbreid vaadata, siis on selge, et vaid kokkuhoiust ei piisa. Võrus tuleb hakata mõtlema sellele, kuidas tuua linna rohkem tasuvaid töökohƟ, miƩe laenuraha. Töökohad tähendavad maksutulu. Ja kui on tulu, siis on võimalik ka võlad ära maksta nii, et linna muid tegevusi lukku ei pea panema.

Võlakoormus elaniku kohta 2005—2009

51 mln. 99 miljonit

võlg tulubaas e. maksutulu

219

ÜLO TULIK Võru eƩevõtjasõbralikuks linnaks! Võru maavanem Vanus: 52

220

PILLE TALI Võru linn areneb tänu pädevale juhƟmisele, ainult armastusest ei piisa! Hetkel toetan pereliikmeid nende tegevustes Vanus: 39

221

222

HENNI NASSAR

AGNES AART

LinnaeƩevõtete Võru Vesi ja Võru Soojus liitmine tagab linnaelanikele taskukohased vee- ja soojahinna!

Tervis on füüsiline, sotsiaalne ja vaimne heaolu. Minu teadmised ja kogemused aitavad seda tagada.

ASi Förmanni juht ja omanik Võru linnavolikogu liige Vanus: 48

Lõuna-EesƟ Haigla ülemarst Vanus: 45


3

Võru on viimastel aastatel tundmatuseni muutunud. Paljud kohad on saanud uue väljanägemise, lisandunud on täiesƟ uusi hooneid ja rajaƟsi. Välise sära ning toretsemise kõrval on hüppeliselt kasvanud ka linna laenukoormus. Aasta-aastalt on suurenenud valitsemiskulud. Linnapropaganda on üheselt rõhunud madalatele tunnetele ning pooldanud elamist homse päeva arvel, selleks et õigustada linnajuhƟde arutut valitsemispoliiƟkat. Tänase linnavalitsuse arutu eneseimetlemine ja -kiitus on asetanud tagaplaanile meie, laste ja lastelaste tuleviku. Täna tehtud otsused ei luba teha tulevikus linnale hädavajalikke ja olulisi asju. Eurorahad jäävad kasutamata, sest meil ei ole vaba raha tagamaks niigi väikseid omafinantseerimiskulusid projekƟde rahastamisel (10—15%). SamuƟ pole võimalik enam laenu võƩa ka kõige hädapärasema tarvis, sest rahandusministeeriumi eƩekirjutuste kohaselt ületab linna laenukoormus 2,5 korda ministeeriumi poolt eƩeantud piiri. Olgu selleks teede ja koolimajade korrashoid või sotsiaalhoolekanne. Arvestada tuleb ka, et tänased mak-

sulaekumised viivad linnaeelarve tagasi aastaisse 2004—2005, mis tähendab, et kui jätkatakse vanaviisi, siis eelolev talv võib tulla linnale sõna otseses mõƩes külm ja pime. Juhul kui soovime, et Võrut ei ähvardaks sotsiaalne ja majanduslik kollaps, tuleb alustada kohe valitsemiskulude kokkuhoiust, panna paika tegelikkusele vastav eelarve ning töötada välja reaalne tegevuskava, mis toob elu linna tagasi. Valitsemiskulude kokkuhoidmiseks tuleb nelja abilinnapea asemel palgata kaks abilinnapead, ühendades omavahel linnavara ja linnamajanduse abilinnapea kohad ning haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna abilinnapeade ameƟkohad. Üle tuleb vaadata linna personalipoliiƟka, pannes täpselt paika ülesanded, kus iga inimene teab, mida teeb ja mille eest vastutab. MõƩetu bürokraaƟa tuleb kaotada! Reformida tuleb linnaettevõƩeid AS Võru Vesi ja AS Võru Soojus, moodustades eƩevõtete juhƟmiseks ühe meeskonna, kes peab tagama opƟmaalse vee ja sooja hinna. LinnaeƩevõƩed ei saa olla erakondade preemia tublidele parteisõdu-

ritele, kel puudub elementaarne kompetentsus ning asjatundlikkus. SamuƟ tuleb lõpetada linnaelanike rahakoƟ kulul tehtav propaganda. Kõige eelneva juures peab arvestama, et ainuüksi see ei aita päästa Võrut halvimast. Arvestades väljakujunenud olukorda, peame tõsiselt mõtlema ka linna tulubaasi suurendamisele, et eelarve täituks kahe eelmise aastaga samas mahus. Vastasel juhul tuleb alustada linna põhifunktsioonide kärpimist, mis tähendab sealhulgas, et maksmata jäävad toimetulekutoetused kõige nõrgematele ühiskonnaliikmetele, talvel ei hooldata teid ning suvine teede remont jääb vaid helesiniseks unistuseks, ohtu satub kvaliteetne haridus- ja sotsiaalhoolekande teenuste osutamine, tõsiselt kannatab kultuuri- ja spordielu. Selleks, et see ei sünniks, tuleb alustada reaalsetest sammudest, miƩe toretsevatest projekƟdest, millest praegused linnaisad ja -emad armastavad üle kõige rääkida ning neid pidulikult avada. Konkreetne tegevuskava tähendab koostööd eƩevõtjatega, Võrumaa kutsehari-

223

224

KRISTJAN VÕRNO

ÕNNE KRONBERG

Võru linnas peab olema mugav liikuda — lapsel, emal, vanuril ja autojuhil! Urvaste abivallavanem Vanus: 28

Haridus vajab stabiilsust, järjepidevust ja koostööd! VKLG õppealajuhataja Vanus: 37

duskeskusega ja teiste omavalitsustega, et luua läbi selle juurde uusi töökohƟ. Ainuüksi Vastseliina vald on tänu koostööle piirkonna eƩevõtjatega eelnevatel aastatel loonud enam kui sada töökohta. Samas, kui palju on suutnud seda teha tänane linnavalitsuse koosseis? Mida rohkem on Võru linnas tööd, seda rohkem laekub makse, seda suurem on linna tulubaas, mis võimaldab täita linnal seadusega pandud kohustusi, kaasaarvatult jätkata ka toretsevate projekƟdega, mis kahtlemata on olulised, kuid mida pole võimalik rajada, kui raha ei ole. Linnal tuleb tõsiselt astuda samme ka Võru muutmiseks tegelikuks maakonna keskuseks, taastades tema positsiooni maakonnas. Linna vastandamine ülejäänud

“ Maakonnakeskusena peab Võru asuma täitma ühendaja rolli. ” Võrumaa omavalitsustele ja välja astumine Võrumaa Omavalitsuste Liidust ei võimalda areneda terviklikult ka linnal. Maakonnakeskusena peab Võru asuma täitma ühendaja, miƩe lahu-

225

AARE URM Linna juhƟmise peab muutma läbipaistvaks! Erinevate projekƟde juhƟmine EesƟs ja mujal Vanus: 59

Ülo Tulik Võru maavanem

Henni Nassar Förmann NT ASi omanik Võru linnavolikogu liige Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni liige

Andres Kõiv Võru linnavolikogu liige Võru linnavolikogu rahanduskomisjoni liige

taja rolli. Võru linn saab alles siis muretult tulevikku vaadata, kui lõpeb tänane lühinägelik onupojapoliiƟka, mis on rõhunud kiirele edule, madalatele tunnetele ning varjamatule omakasule. See kõik on viinud linna seisukorda, kus valida on raskete ja veelgi raskemate otsuste vahel. Selleks, et Võru saaks minna edasi, peab tänane linnavõim asenduma kompetentsete ja asjalike inimestega, kes suudavad võƩa vastu otsuseid, mis säilitavad nüüdisaegse elukeskkonna ning toovad linnakodanikele leiva lauale.

226

EPP SÕNA Sotsiaaltöö peab tagama abivajajatele parima ja indiviidist lähtuva abi käƩesaadavuse. Lõuna-EesƟ Erihooldusteenuste Keskuse hooldusosakonna juhataja Vanus: 39


4

algus lk. 1 Lubadused on alaƟ lubadused. Kuidas plaanite konkreetselt täita oma lubadusi hariduse, tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas? ÜT: Need lubadused eeldavadki väga head meeskonda, meeskonnatööd ja koostööd. Väga lihtne on öelda, et loome 500 uut töökohta, kuid ma ausalt ei oska küll ütelda kohe, kust need tulevad, ja usun, et selline lubadus on kurjast, kui rääkida konkreetsetest numbritest. Tööhõive osas tuleb teha koostööd ennekõike eƩevõtjate, kutsehariduskesuse ja teiste omavalitsustega, leidmaks inimestele lahendusi kasvõi hooajaliste tööde näol. Paljud töökohad eeldavad prakƟkat seega ka prakƟkabaaside leidmine on samm edasi. Info peab jõudma inimesteni — seega erinevad programmid ja koolitused, mida EASi ja töötukassa kaudu saab taotleda. Näiteks arendustöötaja kaasamise toetus eƩevõtetele. Haridusest: kahjuks on riik jõudnud seisu, kus õpetajategi palkasid kärbitakse, kahjuks ka koolieelsete pedagoogide omi. Me ei tohi unustada, kui tänuväärset tööd need inimesed meile teevad: koolieelsed pedagoogid hoolitsevad meie laste eest hommikust õhtuni, õpetajad harivad meie lapsi. Kohalik omavalitsus peab toetama õpetajate initsiaƟivi õppimaks ja katsetamaks uusi asju. Oluline on hoida käƩ pulsil - ühiskonna areng ja hariduse areng peavad käima käsikäes, üks ilma teiseta ei arene

kaugele ja pole efekƟivne. Reaalselt võiks ja saaks linn toetada uusi õpetajaid korterite leidmisel ja esialgu ka maksete tasumisel. Ära ei tohiks unustada juba töötavaid pedagooge - neile uue õppe- ja ainekirjanduse soetamine ja uued täiendkoolituskursused. Vajadusel ka arvuƟõpe. Sama tuleb pakkuda lasteaiaõpetajatele, sest alus edukaks haridusteeks kujundatakse juba lasteaias. Sotsiaalvaldkond on alaƟ kõige raskem. Kvaliteetsete teenuste kõrval on oluline eakate ühis- ja seltsitegevuse toetamine ja soodustamine. Lisaks: veel 10 aastat tagasi ei olnud meil asjaajamine nii infotehnoloogiline. Seega et väärikad saaksid väärikalt ajaga kaasas käia, tuleks suunata ka neile arvuƟkasutamise kursusi, interneƟ baaskursust, loomulikult ka ID-kaardi paljud võimalused. Enamik nendest on tegelikult ka tasuta käƩesaadavad, lihtsalt pole seda võimalust kasutatud. Mulle tundub, et meie ühiskonna väärikaimaid liikmeid püütakse teadlikult hoida koƟs, et nad ei käiks ajaga kaasas. Mida peate ise enda tugevateks ja nõrkadeks isikuomadusteks? ÜT: Ma ei karda tööd, tean, kuidas leib lauale käib ja kuidas leivakõrvase eest tuleb tööd teha. Ma ei pelga ka vastutust ja ebapopulaarseid otsuseid. Mis on ebapopulaarne otsus? See on otsus, mis esmapilgul ei meeldi ehk inimestele, kuid pikemas perspekƟivis mõistetakse selle

227

URMAS JOHANSON Linna raha peab lugema sama hoolikalt nagu oma raha! ASi Johnny juhatuse liige Vanus: 38

Ülo Tulik Võrumaa laulu- ja tantsupeo tuld viimas.

kasulikkust ja vajalikkust. Näiteks – teile lubatakse 100 krooni puhtalt peo peale niisama, aga mina ei annaks, ütleksin, et see raha tuleb investeerida hoopis Lõuna-EesƟ Haigla renoveerimisse, et lõpuks omeƟ tekiks linna nüüdisaegne ja tänapäeva nõuetele vastav pansionaat. Samas on nüüd minevik igasugused toretsevad projekƟd, mida on ilus silmaga vaadata.

Võru maakonnas on 13 omavalitsust. Suurim on maakonnakeskus Võru linn. Ülo Tulik on olnud aastaid tegev Võru vallavanemana ja maavanemana. Loen Ülot üheks kõige informeeritumaks ja oskusliku juhƟmiskogemusega omavalitsusjuhiks. Käinud-näinud, lai silmaring ja tema tutvusringkond tooks posiƟivseid tulemusi Võru linnale. Tulik on Võrule hea valik.

Arno Tammjärv ASi Barrus nõukogu esimees ja omanik

Öelge lühidalt, miks peaks kodanik just teid valima. ÜT: MiƩe keegi ei pea mind valima, see on kõikide vaba otsus. Aga luban, et teen tööd ja ei söö oma sõnu. Ja seda on inimestel järgmiste valimiste ajal uuesƟ võimalus näidata — nad kas toetavad mind või miƩe. Ja saan sellest teha järeldused ka iseenda kohta. Kui vorst kapis kaua seisab, läheb ta ikka halvaks ja on vaja uus vorst tuua, eks inimestega ole sama.

228

KAJA KUNZ Annan oma panuse hariduselu edendamisse! Võru I Põhikooli õpetaja Vanus: 45

Miks on ma toetan Ülo Tulikut Võru linnapeana

Ülo Tulik on mees, kes julgeb võƩa vastutust, loopimata seejuures liigseid sõnu. Hindan tema puhul kõrgelt tegusust, põhimõƩekindlust ja oskust tuua välja prioriteete. Need omadused on linna juhƟmisel vajalikud. EƩevõtjad toetavad Tulikut.

Henni Nassar Förmann NT ASi omanik Võru linnavolikogu liige Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni liige

229

230

HASSO PLOOMIPUU

TARMO PIIRMANN

Mina töötan selle nimel, et elu Võrumaal edeneks, et siin oleks parem elada! IRLi Võru piirkonna esimees, Võru linnavolikogu liige Vanus: 37

Võru linnas peab kõigil olema hea elada. Linnavõim peab teenima rahvast, miƩe vastupidi! eƩevõtja Võru Spordikooli biathlonitreener Vanus: 35


5

Tänane olukord, kus Võru linn on ennast vastandanud ülejäänud Võrumaa omavalitsustele ja astunud välja Võrumaa Omavalitsuste Liidust, ei lase Võrul funktsioneerida maakonnakeskusena. Võru linna koostöö kõigi Võrumaa omavalitsustega võimaldab Võru maakonnal tervikuna areneda. Maakonnakeskusena peab Võru linn asuma täitma Võrumaa omavalitsuste ühendaja rolli.

Vähendame oluliselt Võru linna valitsemiskulusid! Valitsemiskulude osakaal Võru linna kulubaasis on paisunud lubamatult suureks. Võru linna valitsemiskulud peavad vähenema! Nelja abilinnapea asemele kaks abilinnapead! Ühendame omavahel linnavara ja linnamajanduse abilinnapea kohad ning sotsiaal-, haridusja kultuurivaldkonna abilinnapeade ameƟkohad. Vähendame oluliselt linnaeƩevõtete juhƟmiskulusid. Liidame linnaeƩevõƩed AS Võru Vesi ja AS Võru Soojus ning tagame seeläbi opƟmaalse veeja soojahinna. Koostöös eƩevõtjatega suurendame maksude laekumist Võru linna eelarvesse. Kaasame eƩevõtjate esindaja Võru linnavalitsuse liikmeks. Võru linn koostöös Võrumaa eƩevõtjate, omavalitsuste ja Võrumaa Kutsehariduskeskusega loob Võru linna Kompetentsikeskuse eesmärgiga luua uusi töökohƟ. Töökohtade loomise kaudu on tagatud täiendavate maksude laekumine Võru linna eelarvesse.

IRL-i sõnum Praegustes rasketes oludes vajab EesƟ rohkem kui kunagi varem omavalitsusi, kes teeksid südamega tööd, julgeksid ausalt otsustada, hoida eelarves tasakaalu, vähendada küƩe- ja vee-eelarveid ning muretseda miƩe poliiƟkute, vaid kogu rahva töökohtade pärast.

Jõudu tööle! VALI IRL! IRL-i tegevuskava ilmub järgmises lehes.

231

EIKE FEIGENBAUM Tervisesport tagab tugeva tervise ja muretu elu kõrge eani. Tervisest tõuseb tulu! Rekreatsioon töö- ja loomevõime hoidmine ja taastamine Vanus: 39

232

SAIROS HÕRAK Seisan volikogus linnaosade võrdväärse arendamise eest! Vanus: 41

233

SIIRI TOOMIK Selgelt ja julgelt annan oma panuse kodulinna arenguks! Dr. Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi direktor Vanus: 54

234

ANDRES KÕIV Ratsionaalsed otsused tagavad edu! IRLi Võru linna osakonna esimees Võru linnavolikogu liige Vanus: 37


6

235

TAAGO TAABER Toetan noorte sporƟ! AS EesƟ Pagar müügiesindaja Vanus: 26

239

KARMO KASE Säästame raha investeeringuteks Võru linna valitsemiskuludelt! Kagu Elekter OÜ juhataja Vanus: 28

236

SIIRI KONKSI HäsƟkorraldatud hariduselu on hooliva omavalitsuse eesmärk! Võru vallavalitsus hariduse ja kultuuri peaspetsialist Vanus: 45

240

KAIDE TAABER Korralikud laste mänguväljakud kõikidesse linnaosadesse! AS Olerex Võru tankla juhataja Vanus: 52

243

244

INDREK KUUSK

MEELI PALUJÕE

Infotehnoloogia arendamine Euroraha abiga on võimalik! Lõuna- EesƟ haigla infotehnoloogia arendusjuht Vanus: 35

Elamisväärne keskkond igale linnaelanikule olenemata elukohast! Võrumaa arenguagentuur infokonsultant Vanus: 55

237

238

TÕNU JÕGI

SIIRI SIKK

Avatud ja opƟmaalse suurusega linnavalitsus tagab linnajuhƟmise mõistlike kuludega!

Teineteisemõistmine ja ühine arutelu tagavad parima tulemuse!

Tõnu Jõgi Inseneribüroo OÜ Vanus: 49

241

Lõuna-EesƟ haigla psühholoog Vanus: 40

242

AIN KILGAST

LJUBOV TÄHE

Toome asjatundjad linnavalitsusse!

Koostöö Võru Tarbijate Ühistu ja kohalike tootjate vahel peab edenema. Kohalik kaup, kohalikku poodi!

AS A.M.F Hulgi tegevdirektor Vanus: 39

245

JAAN EICHE Lapsed on meie tulevik! pensionär Vanus: 65

Võru Tarbijate Ühistu kauplus Maksimarket juhataja asetäitja Vanus: 50

246

ILME SEPP Ühistranspordi korraldamisel peab arvestama elanike vajadusi! AS Sebe vanemliikluskorrabidaja Vanus: 41


7

247

ELGER JUHKAM Pere, kool ja omavalitsus peavad tagama laste huvi maailma tundmaõppimise vastu ja suunama õigetesse tegevustesse. Enerel OÜ juhatuse liige Vanus: 35

251

KALEV LAANPERE Võru on võrratu linn. Tegevusetus ei tohi lasta ilusatel mõtetel surra! pensionär Vanus: 69

255

MIINA NOOL Võrust peab saama jalakäijasõbralik linn! eƩevõtja Vanus: 63

248

EPP VAIDRE Noorte ideed ja maailmavaade toovad värsked mõƩed Võru arengusse!

249

JÖRGEN KAUS Linn peab arenema noorte kaasabil. Võru Linnavolikogu juurde tuleb luua Noorte volikogu.

250

EEVI JÕGI Teineteise arvamusi arvestav suhtlemine on tulemusliku koostöö alus!

üliõpilane Vanus: 20

Vanus: 19

Vanus: 56

252

253

254

ÜLLE VIIRA Lapsed peavad saama areneda tegeledes neile huvipakkuvate tegevustega! Üksikisikust eƩevõtja Vanus: 40

256

ERKI SAARTS LinnajuhƟmisel langetatavad otsused peavad lähtuma reaalsest vajadusest!

Dotbox OÜ juhatuse liige Vanus: 34

HUGO PRANTS Ühendagem arukus ja jõud! Võru vallavalitsus Parksepa Rahvamaja juhataja Vanus: 55

257

MARJU PARV Minu südameasjaks on kanda hoolt selle eest, et Võru linnas ei hoitaks kokku kõige pisemate arvelt!

raamatupidaja Vanus: 34

EVE MUSTO Linna raha kulutamine kilplaslikule majandustegevusele peab lõppema. Arukus ausse! Endivia OÜ juhataja Vanus: 63

258

ERICH KRONBERG Teeme linnatänavad korda! pensionär Vanus: 76


8 Europarlamendi valimiste eel Võru kesklinnas.

Vastseliina maarahva laat.

KES SEE VÕRU LÕHKI LAENAS JA TALLINNASSE JALGA LASI?

EP valimised

Võru maavanem Ülo Tulik ja Eurosaadik Tunne Kelam ajavad Võrumaa asja.

Võru inimesed osakavad küsida teavet neid huvitava kohta ja Minna pakutud õhupallide üle on lastel alaƟ hea meel.

Pille Tali tutvustab Tunne Kelami esindajale EesƟs, Kaja Villemile Võru Naisteklubi tegemisi.

................................, .................!?

Maavanem Ülo Tulik ja IRL-i Võru piirkonna esimees Hasso Ploomipuu laadamelus palle ja kohvi jagamas.

Värske Eurosaadik Ivari Padar lõõbib Ülole ja oma kaunile kaaslasele Kristel Voltenbergile kuidas Brüsselis iga nurga peal Türgi kebabi pakutakse. Tõsist juƩu aeƟ ikka ka.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuusemi direktor Siiri Toomik ja maavanem Ülo Tulik kipuvad ka keset laata tööasju ajama.

IRLi noorte võistkond peale köievedu. Meeskonna kapten Jörgen Kaus (vasakult teine), viis meeskonna auhinnalisele teisele kohale. Linnavolinik Andres Kõiv uurib Kaja Villemi käest Võrru uute Euroraha toomise võimalusi.

Võru Tarbijate Ühistu kaubandusjuht Taavi Karu on laia silmaringiga mees ja leiab Tunnega kiiresƟ ühise jututeema. Neile sekundeerib Linnavolikogu liige Hasso Ploomipuu.

Haridusminister Tõnis Lukas maakonnavisiidil Võru maavanema kutsel. Vastseliina kooli tööõpetuse klassis: Tõnis Lukas, Geenart Nagel, Hasso Ploomipuu, Ülo Tulik.

Õige lahendussõna leidjate vahel loositakse välja 1000.- krooni. Lahendussõna võib saata meiliga, posƟga või ise kohale tuua. IRL-i Võru piirkonna esimees Hasso Ploompuu ja IRL-i esimees Mart Laar kuulavad Võru ja Põlva eƩevõtjate nõuandeid kokkuhoiu ja majanduse elavdamise kohta.

KindlasƟ ära märkida nimi ja telefon.

Isamaa ja Res Publica liit Jüri 22A, Võru, 65608 Nele Lepp - nele.lepp@irl.ee telefon +372 5342 9393

See ajaleht on tehtud vanapaberist. Peale valimispäeva saad selle lehega pliidi alla tuld läita, seda tualeƟs kasutada, sibulatele kuivatamiseks alla panna, aknaid peale pesemist kuivatada, lilledele ümber keerata, talveks jalanõude sisse niiskust koguma ja vormi hoidma panna või lihtsalt komposƟhunnikus ära lagundada.

IRL Võru Leht nr. 1  

IRL Võru Leht nr. 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you