Page 1

Nieuwsbrief Pensioenen

In dit nummer Samengaan met ander pensioenfonds 01 De overgangsregeling 02 Pensioen voor uw kinderen 02 Maatregelen voor een gezond fonds 03 Veranderingen in reglement 03 Samen sta JIJ sterk 04 Uw pensioenoverzicht 04 Ingangsdatum AOW verandert 04 Nr 7 Mei 2012

Waar brengen we ons pensioenfonds onder In onze nieuwsbrief van december 2011 kon u lezen over ons plan om samen te gaan met een ander pensioenfonds. Ons pensioenfonds heeft besloten de pensioenen onder te gaan brengen bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB). Per 1 januari 2013 willen we verder doorgaan binnen PGB waarna ons pensioenfonds zal ophouden te bestaan. We hebben met verschillende fondsen gesproken. Uiteindelijk kozen we voor PGB. Dat is een groot fonds. We kunnen onze eigen regeling grotendeels handhaven, dat vinden we belangrijk. Voor ons gaf de doorslag dat PGB een betere toekomstverwachting heeft met de mogelijkheid om in de toekomst weer een toeslag te verlenen.

Deelnemersraad geeft advies De deelnemersraad was betrokken bij de voorbereidingen van de overgang. Hans Springvloet Dubbeld, lid van de deelnemersraad en verantwoordingsorgaan: “Het bestuur houdt de deelnemersraad regelmatig op de hoogte van de voortgang van de fusiebesprekingen. We krijgen voldoende ruimte om ons advies te geven.” De deelnemersraad vindt het vooral belangrijk dat het pensioenfonds waar we onze pensioenen onderbrengen groot genoeg is om zelfstandig verder te kunnen. “En natuurlijk zijn de resultaten die de afgelopen jaren behaald zijn belangrijk. Minder goede resultaten wijzen nog niet op slecht bestuur, maar een pensioenfonds wat in deze tijd acceptabele resultaten behaalt, geeft meer vertrouwen voor de toekomst.” Hans benadrukt dat de deelnemersraad opkomt voor de belangen van de werknemers, gepensioneerden en oud-werknemers. “We bespreken die belangen met het bestuur. En we vertrouwen erop dat het bestuur die verschillende belangen goed vertegenwoordigt in de onderhandelingen.”

Waarom opgaan in een ander pensioenfonds? Ons pensioenfonds is een klein fonds. De kosten per deelnemer zijn daardoor hoog. Ook wordt het voor een klein fonds steeds moeilijker om professionele en deskundige bestuursleden te vinden. Vaak moeten ze hun werk voor het pensioenfonds combineren met andere werkzaamheden. Een overgang naar een groot fonds is daarom een uitkomst. Later dit jaar weten we hier meer over. We houden u op de hoogte.

1


Geldt de overgangsregeling voor u? Vanaf 1 januari 2006 bestaat het prepensioen niet meer. Daarom is er een overgangsregeling. Daarmee kunt u een aanvulling op uw pensioen krijgen. Maar deze regeling is er niet voor iedereen. Is de regeling er voor u? De overgangsregeling geldt als u de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

Bent u geboren in of na 1950? Was u op 1 januari 2001 20 jaar of ouder? Werkte u op 1 januari 2001 in de bedrijfstak? Nam u vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 onafgebroken deel aan de prepensioenregeling van ons pensioenfonds of aan de prepensioenregeling van uw werkgever? De overgangsregeling geldt tot en met december 2020. U moet van 31 december 2005 tot 31 december 2020 in de bedrijfstak werken. Of in deze periode met pensioen gaan. U heeft dus geen recht meer op de overgangsregeling: • als u vóór 31 december 2020 een andere baan krijgt buiten de bedrijfstak. • als u vóór 31 december 2020 of vóór uw pensioendatum overlijdt.

Wat compenseert de overgangsregeling? De prepensioenregeling zorgde ervoor dat u eerder kon stoppen met werken. Daarbij bleef u wel pensioen opbouwen tot uw pensioendatum. De overgangsregeling zorgt voor extra pensioen, dat u kunt inzetten om eerder met pensioen te gaan.

Hoe weet ik wat ik krijg? Ieder jaar sturen wij u het pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat of u recht heeft op voorwaardelijke aanspraken uit de overgangsregeling en hoeveel deze bedragen.

Pensioen voor uw kinderen Als u overlijdt, krijgen uw kinderen een uitkering van uw pensioenfonds. Dit geldt voor uw eigen kinderen en pleeg- en stiefkinderen totdat zij 18 jaar worden.

2

Hoeveel krijgen zij? We gaan uit van het pensioen dat u zou hebben opgebouwd tot uw 65ste. Ook als u jonger overlijdt en als u nog in dienst bent. Uw kinderen krijgen ieder 14 procent van het pensioen dat u jaarlijks zou krijgen. Gaat u in een andere branche werken? Dan gelden er andere regels.

Kinderen die studeren Zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar en volgen zijn een studie? Dan krijgen zij een wezenpensioen totdat zij stoppen met hun opleiding. Of als ze 27 jaar worden.


Nieuwe maatregelen zijn nodig Met het pensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie gaat het financieel nog niet goed. Vorig jaar moesten we de pensioenen verlagen (korten). Nu zijn helaas nieuwe herstelmaatregelen nodig. U kreeg hierover in maart een brief. De maatregelen hebben gevolgen voor werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Op pagina 3 leest u welke maatregelen dit zijn en wat ze voor u betekenen. Waarom zijn maatregelen nodig? Ons pensioenfonds moet de maatregelen nemen omdat de dekkingsgraad nog steeds te laag is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het pensioenfonds heeft en de pensioenen die uitgekeerd moeten worden. Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft het fonds precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Elk pensioenfonds moet daar iets boven zitten, om een reserve te hebben. Elke maand publiceren wij de dekkingsgraad op website onder het kopje actueel.

1. De pensioenopbouw gaat in 2012 omlaag De opbouw van het ouderdomspensioen gaat omlaag van 2,21 procent naar 2,04 procent. Dat betekent dat u over hetzelfde inkomen minder pensioen opbouwt. Stel dat u dit jaar (in 2012) komt te overlijden, dan gaat het partnerpensioen niet omlaag. Hoe zit dat? In het pensioenreglement staat dat u een partnerpensioen opbouwt van 70 procent van uw ouderdomspensioen. Dit jaar bouwt u daardoor minder partnerpensioen op. Maar met deze verlaging wordt geen rekening gehouden bij de berekening van het partnerpensioen ingeval van overlijden in 2012.

Wat houden de maatregelen in? Ons pensioenfonds heeft besloten om de volgende maatregelen te treffen:

De verlaging van de pensioenopbouw geldt voor dit jaar. Eind 2012 bekijken we het opbouwpercentage voor 2013.

2. De premie gaat omhoog De pensioenpremie gaat in 2012 omhoog van 29 procent naar 30 procent. Uw werkgever betaalt in 2012 deze verhoging. U betaalt zelf evenveel premie als in 2011. 3. Uw pensioen gaat in 2013 misschien omlaag Dit geldt voor gepensioneerden, deelnemers en oud-deelnemers. We noemen dit korten. Het korten van het pensioen is een voornemen. U hoort begin 2013 of het pensioen gekort wordt. Dat gebeurt dan per 1 april 2013.

Waardeoverdracht moet wachten Als u in een andere bedrijfstak gaat werken, kunt u uw pensioen meenemen. Dit noemen we waardeoverdracht. U moet uw waardeoverdracht binnen zes maanden na uw laatste werkdag aanmelden. Ons pensioenfonds kan nu geen waardeoverdrachten in behandeling nemen. Dat kan alleen als de dekkingsgraad van ons fonds en uw nieuwe pensioenfonds voldoende is. Zodra de dekkingsgraad het toelaat, nemen wij uw verzoek in behandeling.

Veranderingen in het reglement Het pensioenreglement is gewijzigd in verband met de verlaging van de pensioenopbouw in 2012. Daarnaast zijn in het pensioenreglement nieuwe zogenoemde flexibiliserings- en afkoopfactoren opgenomen. Deze factoren worden gebruikt bij bijvoorbeeld het omzetten van uw partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen of indien u eerder met pensioen wilt. De factoren zijn per 1 januari 2012 aangepast. U vindt het gewijzigde reglement op www.verfpensioen.nl en www.drukinktpensioen.nl onder downloads.

3


Colofon

Ik zou maar gaan sparen. Dat levert meer op dan een pensioen... Wat een onzin!

Uitgave: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie Realisatie: Syntrus Achmea Pensioen Beheer N.V., Afdeling Pensioen­ communicatie Vormgeving: Vormplan design, Amsterdam Fotografie: Yon Gloudemans Deze Nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

Pensioen samen regelen:

Samen sta JIJ sterk Uw pensioen kunt u beter samen regelen dan alleen. Het pensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie doet dat voor iedereen in onze bedrijfstak. Met zo’n gezamenlijk pensioen zijn kosten, risico’s en invloed beter verdeeld. Voor een goed en betaalbaar pensioen is sparen niet genoeg. Daarvoor is het ook nodig om te

Bij een collectief pensioen deelt u bijvoorbeeld de kosten met iedereen die in de beleggen. Want beleggen levert meer op dan sparen. Met alleen sparen zouden de pensioenpremies bedrijfstak werkt. Dat geeft betere uitkomsten en meer zekerheid dan bij individuele hoger zijn enBeleggen de uitkeringen lager.risico’s Maar beleggen betekent ook risico’s nemen.op Diede risico’s deeltermijn je in regelingen. brengt met zich mee. Maar het levert langere meer rendement op dan sparen. Bovendien zou de premie hoger worden als het een pensioenfonds met elkaar. En ondanks de kredietcrisis hebben de Nederlandse pensioenfondsen pensioenfonds het geld alleen op een spaarrekening zou zetten. De beleggingsrisico’s de afgelopen 25 jaar een gemiddeld rendement van zo’n 7% per jaar behaald. Daar valt niet tegenop worden door alle deelnemers gedeeld. te sparen! Ga voor meer zin en onzin over je pensioen naar samenstajijsterk.nl. Tot slot maakt een pensioenfonds geen winst en keert het geen bonussen uit. Het enige doel is een zo goed mogelijk pensioen voor u te bereiken. Meer weten over dit onderwerp? Op www.samenstajijsterk.nl vertelt de Pensioenfederatie u meer over de voordelen van collectief pensioen. Niet alleen met tekst maar ook met filmpjes en antwoorden op veelgestelde vragen.

Uw pensioenoverzicht valt in de brievenbus

9 SSJS 210x297.indd 2

Voor 1 juli krijgt u uw pensioenoverzicht. Hierin leest u hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt.

Makkelijk te vergelijken Heeft u pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars? Dan kunt u ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan al uw pensioenbedragen bij elkaar. Heeft u vragen over uw pensioenoverzicht van ons pensioenfonds? Kijk dan op www.verfpensioen.nl of www.drukinktpensioen.nl bij het kopje ‘werknemer’. Ook kunt u bellen met ons Klant Contact Center op 088 008 40 28.

4

Ingangsdatum AOW verandert De overheid heeft de ingangsdatum van de AOW-uitkering veranderd. Sinds 1 april 2012 gaat de AOW-uitkering in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Eerst was dat de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar werd. In de maand dat u 65 jaar wordt, krijgt u dus minder AOW. Er verandert niets aan uw pensioenuitkering van ons pensioenfonds. Het bestuur heeft besloten de ingangsdatum van het ouderdomspensioen niet te veranderen. U krijgt uw pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.

Let op! Nieuw adres

04-07-11 14:12

Heeft u vragen over uw pensioen, de pensioenregeling of onze dienstverlening? U kunt ons elkewerkdag bellen op 088 008 40 28 (lokaal tarief). Stuurt u liever een e-mail? Deze kunt u sturen naar verfpensioen@achmea.nl. Post kunt u sturen naar ons nieuwe adres: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 40043 7300 AX Apeldoorn

Nieuwsbrief Verf & Drukinkt  

Nieuwsbrief van Syntrus Achmea, BPF Verf & Druktinkt