Page 1

Meubelflits nr 30 | Maart 2012

Meubelflits Heldere communicatie in roerige tijden Zoals u ongetwijfeld weet, is het voor veel pensioenfondsen een hectische tijd. Ook met ons fonds gaat het op dit moment financieel niet geheel naar wens. We ontkomen daarom niet aan maatregelen voor iedereen die dit jaar pensioen opbouwt. Gelukkig hoeven we de pensioenen niet te verlagen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Inhoud Waarom zijn maatregelen nodig? 2 Partner en pensioen

3

Wat krijgen kinderen van mijn pensioen?

4

Reglementswijzigingen

4

Let op: nieuw telefoonnummer

4

Als bestuur proberen we de lasten daarbij zo eerlijk mogelijk te verdelen. Of het volgend jaar beter gaat? Dat kunnen we pas aan het einde van 2012 zeggen. Heldere en tijdige communicatie over onze financiële situatie vinden wij als bestuur belangrijker dan ooit. Juist als het even wat minder gaat. Voor u doen we het allemaal! Daarom ontvangt u nu dit themanummer van de Meubelflits. Ook kunt u terecht op www.meubelpensioen.nl voor de meest actuele info over onze financiële positie.

Steeph Custers Bestuurslid namens FNV Bouw

Maatregelen voor een betaalbaar pensioen We moeten maatregelen nemen omdat het financieel niet goed genoeg gaat met ons fonds. De maatregelen hebben gevolgen voor iedereen. We begrijpen dat dit vervelend nieuws is. Vanaf 1 januari 2012 geldt: √ Het opbouwpercentage gaat omlaag. U bouwt minder pensioen op over uw loon. √ De pensioenpremie gaat omhoog. U en uw werkgever betalen per maand meer premie.

√ Het nabestaandenpensioen is nu verzekerd op risicobasis. Als u stopt met werken in de bedrijfstak wordt een deel van het ouderdomspensioen omgezet naar het nabestaanden­ pensioen. √ Er worden geen toeslagen verleend. In deze nieuwsbrief beantwoorden we enkele vragen die we krijgen over de maatregelen. Vervolg op pagina 2


Meubelflits nr 30 | Maart 2012

Vervolg van pagina 1

Waarom zijn maatregelen nodig?

Het bestuur moet zorgen dat ons pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitkeren. De kosten worden betaald uit de pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen. De pensioenpremie is op dit moment niet meer voldoende om alle kosten te dekken. De nieuwe premie en de lagere pensioenopbouw moeten ervoor zorgen dat de kosten en opbrengsten van het pensioenfonds in balans blijven. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen verzekerd op risicobasis.

Wie merken er wat van de maatregelen?

De maatregelen hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Het bestuur vindt het hierbij belangrijk de lasten zo evenwichtig mogelijk te verdelen.

Wat verandert er precies aan het nabestaandenpensioen?

Vanaf 2012 is er een verzekering voor het nabestaandenpensioen op risicobasis. Deze verzekering loopt zo lang u deelnemer bent aan het pensioenfonds, totdat u met pensioen gaat. Dus zo lang u in de bedrijfstak werkt. Als u in deze periode overlijdt, krijgen uw partner en kinderen een uitkering van het pensioenfonds. Want daar bent u voor verzekerd. Als u in een andere bedrijfstak gaat werken, stopt de dekking voor het nabestaandenpensioen. Om er toch voor

te zorgen dat uw partner en kinderen na uw overlijden een pensioen krijgen, zetten we een deel van het ouderdomspensioen om in nabestaandenpensioen. Als u met pensioen gaat, kunt u zelf keuzes maken over het deel ouderdomspensioen en het deel nabestaandenpensioen. Tot 31 december 2011 kenden we een andere regeling voor nabestaanden: u bouwde rechten op voor het partnerpensioen. Deze rechten blijven staan. Het partnerpensioen dat u eerder opbouwde, gaat dus niet verloren.

Hoeveel pensioenpremie betaalt u nu?

U betaalt samen met uw werkgever premie voor uw pensioen. U betaalt de premie over een deel van uw salaris (pensioengrondslag). De pensioenpremie is op 1 januari 2012 omhoog gegaan van 21,6% naar 23,4%. U kunt dit ook zien in de tabel hieronder.

Wat betekent het lagere opbouwpercentage?

Dit is het percentage dat u aan pensioen opbouwt. Uw opbouwpercentage was 2,25%. Vanaf 1 januari 2012 is dit 2,02%. Dit betekent dat u in verhouding minder pensioen opbouwt over uw ’pensioengrondslag’. Dat is uw loon min de franchise.

Welk deel van de pensioenpremie betaalt u en welk deel uw werkgever?’ Wat betaalt…

2011

2012

u zelf

10,8%

11,7%

uw werkgever

10,8%

11,7%

totaal

21,6%

23,4%

Een voorbeeld Jan heeft een salaris van 5 30.886. Daar gaat de franchise vanaf. In 2012 is de franchise 5 15.886. De pensioengrondslag is dus 5 15.000. Dit is het deel van zijn brutoloon waarover u pensioen opbouwt. In 2011 bouwde hij aan pensioen op: 5 15.000 x 2,25% = 5 337,50 In 2012 bouwt hij aan pensioen op: 5 15.000 x 2,02% = 5 303

De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen hoeft op te bouwen, omdat u een AOW-uitkering van de overheid krijgt.

Geen toeslag

Het pensioenfonds kan dit jaar de pensioenen niet verhogen. Gepensioneerden krijgen in 2012 geen toeslag op hun pensioen. Maar ook de opgebouwde pensioenen van de deelnemers en oud-deelnemers van het pensioenfonds gaan niet omhoog.

Moet mijn pensioenfonds de pensioenen van werknemers en gepensioneerden in 2013 verlagen?

Nee, gelukkig hoeft het pensioenfonds op basis van huidige cijfers de pensioenen nu niet te verlagen. Eind dit jaar bekijken we opnieuw of we de pensioenen in 2014 wel of niet moeten verlagen.

Hoe zeker is het dat de pensioenen niet worden verlaagd?

Voor 2013 is dit bijna zeker. De financiële positie van het fonds wordt in mei van dit jaar door de accountant en De Nederlandsche Bank definitief beoordeeld. Maar aan pensioen zitten altijd risico’s. Dit komt onder meer door de financiële crisis. Alle financiële instellingen hebben daar last van, pensioenfondsen dus ook. Daarnaast geldt dat mensen steeds ouder worden. Dat is heel goed nieuws, maar dan is er wel extra geld voor pensioen nodig.


Meubelflits nr 30 | Maart 2012

Vragen over partner & pensioen Het Klant Contact Center krijgt veel vragen over pensioen voor partners. Wanneer geldt iemand voor uw pensioen­ fonds als uw partner? En waar heeft deze partner recht op? We beantwoorden vragen die vaak worden gesteld.

Jan (44): “Ik ben gescheiden. Heeft mijn ex recht op mijn pensioen?”

Mike (33): “Telt mijn vriendin ook als partner?”

Volgens de wet heeft uw ex later recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Om precies te zijn: de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dat regelt u door binnen twee jaar na de scheiding het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ naar het pensioenfonds te sturen. U vindt dit formulier op www.postbus51.nl. U kunt onderling ook andere afspraken maken. Het is belangrijk dat u deze vastlegt in het echtscheidingsconvenant. Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen als u overlijdt. Het gaat om het deel dat u heeft opgebouwd tot de datum van de echtscheiding.

U kunt in uw samenlevingscontract vastleggen dat uw vriendin na uw overlijden recht heeft op een partnerpensioen. Daarin moet duidelijk staan dat uw vriendin begunstigde is voor het partnerpensioen. U hoeft uw vriendin niet aan te melden. Zij kan na uw overlijden het samenlevingscontract naar uw pensioenfonds sturen. Uw vriendin heeft geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Dat geldt alleen als u getrouwd geweest bent of een geregistreerd partnerschap had. Wel kan zij een deel van het partnerpensioen krijgen na uw overlijden. Ook dan moet zij het samenlevingscontract naar uw pensioenfonds sturen.


Meubelflits nr 30 | Maart 2012

Vragen aan ons pensioenfonds?

Rein (39): “Wat krijgen kinderen eigenlijk van mijn pensioen?” Als u overlijdt, kunnen uw kinderen een wezenpensioen krijgen. Dat geldt voor uw eigen kinderen maar ook voor uw pleeg- en stiefkinderen. Zij krijgen een uitkering totdat ze 18 worden. Als ze een opleiding of studie volgen, krijgen zij maximaal tot hun 27ste een uitkering. Er is wel iets veranderd. Tot 2012 heeft u nabestaandenpensioen opgebouwd. Dat is bestemd voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. Nu bouwt u geen nabestaandenpensioen meer op. In deze nieuwsbrief leest u meer over de veranderingen in het nabestaandenpensioen.

U kunt terecht met al uw vragen, opmerkingen en klachten bij het Klant Contact Center op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Het telefoonnummer is 088 - 0084048 (lokaal tarief). Mailen kan ook. Ga naar www.meubelpensioen.nl en klik op Contact. Stuurt u liever een brief? Dat kan. Het postadres is: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 40021, 7300 AX Apeldoorn

Reglementswijzigingen Het bestuur heeft enkele wijzigingen aangebracht in het pensioenreglement. Wij leggen u kort uit wat er verandert.

Factoren

Colofon Uitgave: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Realisatie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie Vormgeving: Vormplan Design bv, Amsterdam Deze Meubelflits is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

Om de pensioenen vast te stellen, gebruiken we zogenaamde afkoop- en flexfactoren. Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld. In het reglement zijn nu de factoren opgenomen die dit jaar worden gebruikt.

Werken naast uw pensioen

Het pensioenreglement biedt u de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden vervroegd met ouderdomspensioen te gaan. Nieuw is dat u daarnaast mag blijven werken. U kunt dus gebruikmaken van uw ouderdomspensioen en daarnaast blijven werken. Let op: krijgt u vanuit het aanvullingsfonds (het vroegere VUT-fonds) een aanvulling op uw uitkering? Dan gelden er stikte voorwaarden voor het hebben van neveninkomsten. Meer informatie hierover vindt u op www.meubelpensioen.nl (onder ’Overgangsregeling 55+’). In het reglement staat de volledige pensioenregeling beschreven. U vindt het op de website of u kunt het opvragen bij het Klant Contact Center.

Let op!

We hebben een nieuw telefoonnummer

Heeft u vragen over uw pensioen, de pensioenregeling of onze dienstverlening? U kunt ons elke werkdag bellen op ons nieuwe telefoonnummer: 088 - 0084048 (lokaal tarief). Onze medewerkers staan klaar om uw vragen direct te beantwoorden.

Meubelflits BPF Meubelindustrie, maart 2012  
Meubelflits BPF Meubelindustrie, maart 2012  

Nieuwsbrief voor BPF Meubelindustrie

Advertisement