Page 1

P R O G R A M M A Z I N E - A P R I L / M E I /J U N I 2 0 1 8 bpost PB- PP B- 06487

AFGIF TEK ANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRA AT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto:

Flickr.com - Jeanne Menjoulet (CC-BY)

BELGIE(N) - BELGIQUE

EEN FILOSOFIE VAN HET GEWELD RONDOM PRISON over misdaad, straf en herstel KOM NAAR DE INSPIRATIEBEURS ‘Bewust en duurzaam leven’


VO O R WO O R D

WELKOM IN DE LENTE

V

ormingplus is een kleine organisatie. Klein maar dapper, willen we graag geloven. We hebben niet de pretentie dat we de vaart der volkeren bepalen. Maar dat wil niet zeggen dat we onder een Calimero-complex gebukt gaan. We hebben de ambitie te geloven dat je, langs welke weg je ook met een Vormingplus-activiteit in contact komt, je dat op een of andere manier verandert. Met al onze voelhorens en dito sprieten zijn we een soort seismografen om te voelen wat er maatschappelijk beweegt... Daarin willen we soms een baken zijn, soms een waarschuwingsteken, dan weer een richtingwijzer, maar vaak vooral een spiegel of een vraagteken, altijd met de bedoeling dat je meer mens en sterker burger bent. ď ľ

2 | VORMINGPLUS


VO O R WO O R D

VREEMDE EEND Als social-profit organisatie zijn we sowieso een wat vreemde eend in de bijt. Winst is niet het doel, of toch niet economische winst. Van betekenis zijn, dat is iets anders. En in de rivier van gebeurtenissen waar je in meegesleept wordt willen we af en toe een kiezel verleggen. Daarom ook dat we niet voor één gat te vangen zijn. Als ik de vergelijking met een voedingszaak mag maken, wat zijn we dan? Een kleine kruidenier, een delicatessenwinkel, een fastfoodzaak, een grootwarenhuis ...? Feit is dat we een brede waaier van onderwerpen en thema's willen presenteren, dat we ons niet willen specialiseren in één soort vorming. Wie of wat je ook bent, je bent ook niet onder één noemer te brengen. Je bent ook een lappendeken van identiteiten, door je afkomst, door je keuzes en verlangens, je angsten en je dromen, je bent man of vrouw... Je hebt een gezin of niet, je voelt je verbonden met bepaalde groepen en plekken, je bent vrijwilliger in (een) vereniging(en), ... In al deze aspecten willen we je ook aanspreken. We zijn een organisatie die mensen betrekt in hun vrije tijd, maar we willen niet zomaar aan vrijetijds-opvulling doen. We willen samen als actieve burgers naar de wereld kijken. EEN OPEN BLIK

Is het niet een vorm van hybris om zoveel thema's aan te raken? "Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam," schrijft Spinoza, de Nederlandse filosoof van Portugese origine, aan het eind van zijn 'Ethica'. Dat noopt tot bescheidenheid, maar het is ook een uitnodiging om met een open blik naar de wereld te kijken. Om af en toe het eigen gelijk, de eigen tunnelvisie te verlaten en de confrontatie aan te gaan, de deuren open te zetten en je te laten aan-spreken. Het resultaat is een bonte mix waarvoor we je weer graag uitnodigen. GEEN STERIELE DOOS De overtuiging dat vorming eenrichtingsverkeer is ligt al een tijdje achter ons. Vorming is een voortdurende ontmoeting en kruising, van visies, van uitdagingen, van ontmoetingen, van levens tout court. Vorming is veranderen van perspectief en ontwikkelen van standpunten. We beseffen goed dat we zonder cursisten niets zijn. Zoals een boek zonder lezers, een tribune zonder toeschouwers, een feest zonder gasten, zo is Vormingplus zonder cursisten een steriele doos. Vandaar, dank je wel en wees welkom in het voorjaar. ■ Jan Timmerman stafmedewerker Vormingplus MZW

Soms vraag ik me af: doen we niet te veel bij Vormingplus, slaan we onze korte vleugels niet te wijd uit, moeien we ons niet met teveel zaken en zijn we daarbij niet gewoon de spreekwoordelijke druppel op de hete plaat?

VORMINGPLUS | 3


INHOUD MAATSCHAPPIJ & MILIEU 6 Kom naar de inspiratiebeurs 'bewust en duurzaam leven'

15 Uw wifi op kruissnelheid Je wifi-netwerk optimaliseren.

BARAKFUTUR

7 Verkiezingen 2018

16 BarakFutur

Hoe is het om te wonen in Kortrijk?

Beleef Erfgoeddag in Menen.

10 Krachten bundelen LeerFORCE: strijden tegen drempels in vorming.

DIGITAAL & MEDIA 14 Spijt komt altijd te laat Maak een backup van je gegevens.

4 | VORMINGPLUS

KUNST & CULTUUR 18 Over stillevens ... Lezing, tentoonstelling en workshop.


20 De wereld is een tuin Groen als kunstwerk.

RONDOM PRISON 26 Rondom Prison Over misdaad, straf en herstel.

FILOSOFIE & ZINGEVING 21 Geweld is niet per definitie slecht Lode Lauwaert schreef een filosofie van het geweld.

PERSOON & RELATIE 28 Wil je gelijk of wil je geluk? Over geweldloos communiceren.

24 Denkers voor verwarrende tijden Martha Nussbaum en Jean Baudrillard.

ZOMERWEEK 25 Zomerweek 2018 Wees welkom van 2 tot 6 juli.

29 Fotografie als hulpbron in je leven PROGRAMMA 30 Aanbod van april t.e.m. juni

VORMINGPLUS | 5


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

▲ Tine Hens

KOM NAAR DE INSPIRATIEBEURS 'BEWUST EN DUURZAAM LEVEN'

B

en je op zoek naar concrete tips d ​ ie je tonen ​hoe je op een eenvoudige en creatieve manier duurzamer kunt leven? Dan is de inspiratiebeurs 'Bewust en duurzaam leven', op zaterdag 2 juni in DEPART in Kortrijk, de plaats waar je moet zijn. De inspiratiebeurs toont welke mogelijkheden er zijn om niet alleen voor de aarde te zorgen maar ook voor jezelf. Keynotespreker Tine Hens, auteur van 'Het klein verzet', toont de kracht van gewone burgers om duurzame en ecologische oplossingen te vinden voor vraagstukken rond energie, voedselproductie, mobiliteit, ... Daarnaast kan je op de beurs deelnemen aan workshops, waar je leert hoe je zonder grote kunstgrepen je ecologische voetafdruk

6 | VORMINGPLUS

kunt verkleinen, eenvoudig en creatief: van zelf ecologische poetsproducten maken tot groenten fermenteren, van de voordelen van de deel- en ruileconomie tot upcycling. ​ Verschillende infostands​​tonen hoe ​particulieren en organisaties het anders aanpakken: van duurzaam wonen tot zelf je groenten oogsten op de plukboerderij. Storytellers vertellen je wat hun duurzame leefwijze hen bijbracht. ■ INSPIRATIEBEURS BEWUST EN DUURZAAM LEVEN za 2 juni 2018 - vanaf 10.00 u. DEPART, Nelson Mandelaplein 18, Kortrijk Gratis toegang


Flickr.com - rouilleralain (CC-BY-SA)

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

VERKIEZINGEN 2018 Hoe is het om te wonen in Kortrijk? De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 naderen zienderogen en werpen hun schaduw vooruit. De zenuwachtigheid op het politieke terrein is duidelijk voelbaar.

I

n aanloop naar deze verkiezingen trekt Vormingplus rond in Kortrijk en voelt wat er leeft. Los van het mediageweld en de slogans vragen we ons af: hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de stad? Hoe is het om te wonen

in Kortrijk? Wat is goed en wat kan beter? Hoe is het gesteld met de beloften van 6 jaar geleden? Wat is blijven liggen? In september houden we halt op vier plaatsen in Kortrijk om met alle betrokkenen in gesprek te gaan. We laten ons inspireren en voeden door experts, buurtbewoners en politici. Kom mee, volg ons op onze zoektocht. De gemeenten zijn het bestuurlijke niveau dat het dichtst bij de burger staat. Professoren Carl Devos en Herwig Reynaert lichten toe wat er op het spel staat. Je leest hierover op de volgende bladzijden. ď ľ

VORMINGPLUS | 7


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

ARHUMENTEN: CARL DEVOS Wat mogen we verwachten van de lokale verkiezingen 2018? Meteen na de zomer start een langgerekte, nerveuze campagne die over de lokale verkiezingen van oktober 2018 naar de samenvallende verkiezingen van mei 2019 trekt. Er komen dus weer spannende electorale tijden aan. Hoe liggen de kaarten, vijf maanden voor de lokale verkiezingen? Prof. Carl Devos geeft duiding bij wat we mogen verwachten. Hij is sinds 2010 hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent. Sinds het najaar van 2014 is hij voorzitter van de vakgroep Politieke wetenschappen van deze faculteit. Als populair politiek analist en Wetstraat-commentator is hij regel-

8 | VORMINGPLUS

matig te gast in (politieke) debat- en actuaprogramma's op radio en televisie. Sinds november 2016 is Carl Devos UGent-ambassadeur voor de provincie West-Vlaanderen. ď ľ

ARHUMENTEN: WAT MOGEN WE VERWACHTEN VAN DE LOKALE VERKIEZINGEN 2018? Carl Devos zo 27 mei 2018 - 10.30 u. ARhus, De Munt 8, Roeselare â‚Ź7


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

HERWIG REYNAERT De gemeenteraadsverkiezingen in een wijzigende context Ook al naderen de verkiezingen met rasse schreden, er moet nog steeds volop bestuurd worden. Aan uitdagingen ontbreekt het trouwens niet. Zo ontstond er heel wat commotie over de vergoedingen voor mandaten van lokale politici in beheerraden en intercommunales. Daarnaast beroeren gemeentelijke fusies hier en daar de gemoederen en kantelen de OCMW- besturen in de gemeenten in. Ook moeten bestuurders meer en meer rekening houden met mondige burgers die zelf initiatieven nemen in hun omgeving, inspraak vragen of protest aantekenen tegen beslissingen. Lokale besturen zijn immers heel de tijd in verandering. Op deze veranderingen, waarvan we hopen dat ze in het belang van de mensen zijn, gaan we dieper in. Moet beleid immers niet ten dienste staan van de bevolking? Beleid voor en uiteraard ook door het volk. Herwig Reynaert, professor Lokale en stedelijke politiek aan UGent, schetst in deze lezing de uitdagingen voor de lokale besturen in een veranderende bestuurlijke context. ■

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN EEN WIJZIGENDE CONTEXT Herwig Reynaert wo 13 juni 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €7

VERKIEZINGEN: WAAROVER GAAT HET? HOE MOET IK STEMMEN? Aanbod voor kansengroepen In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 organiseert Vormingplus opnieuw vorming die inzicht wil verschaffen in: • de werking van de gemeente; • de politieke structuur van België en Europa; • de stemplicht en het nut van een stem; • het geldig stemmen. Er wordt ook aandacht besteed aan andere kanalen waar je als burger je stem kan laten horen. Wil je als organisatie, die werkt met kansengroepen, deze vorming organiseren? Contacteer dan Rie Vanduren (rie. vanduren@vormingplus.be | 056-260 602) voor alle praktische en inhoudelijke afspraken.

VORMINGPLUS | 9


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

KRACHTEN BUNDELEN LeerFORCE: strijden tegen drempels in vorming Drempels. We kennen ze allemaal, botsen er af en toe tegenaan, kijken naar boven en vinden ze te hoog, waarna de moed ons soms in de schoenen zinkt. Het Roeselaarse project LeerFORCE, dat begin december een eerste periode afsloot, toont aan dat ‘op de drempel staan’ ook een nieuw begin inluidt.

V

ooreerst dit stukje interne missie: Vormingplus heeft de taak om vorming voor iedere inwoner van haar regio bereikbaar te maken. Of anders geformuleerd: om de mogelijke drempels die mensen ervaren tot een minimum te beperken, en waar mogelijk volledig te elimineren. Financiële drempels zijn de meest voor de hand liggende, maar het kan evengoed gaan om het gebrek aan parkeerplaatsen op de plaats waar een activiteit plaatsvindt. OVER DREMPELS Ondanks het grote aanbod aan educatieve activiteiten in Roeselare vinden veel mensen de weg naar dit aanbod (nog) niet. Het moge duidelijk zijn: voor mensen in kansarmoede is de lijst drempels vaak ontmoedigend lang. Maar wat ervaren mensen in armoede precies als drempels? En wat denken ze over het vormingsaanbod in Roeselare? Welkom in het participatieve onderzoek LeerFORCE, een organisatie van Vormingplus, Open School, inloophuis de Kom-Af, T'Hope, het Roeselaarse Welzijnshuis, VOC Opstap en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Al deze organisaties werken met kansengroepen.

10 | VORMINGPLUS

DE PECHSTROOK VAN HET LEVEN Op vrijdag 15 december bliezen professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden verzamelen in VOC Opstap voor de presentatie van de resultaten. Het project werd afgerond en gepresenteerd aan een breed publiek van vormingsaanbieders; tegelijk werd vooruit gekeken en werden stappen gezet om de resultaten om te zetten naar een concrete vertaling op het terrein. In zijn inleidend woordje schuwt burgemeester Kris Declercq de metaforen niet. Hij verwijst naar mensen “op de pechstrook van het leven”, en naar het belang van vorming om hen terug te laten invoegen. “Als goede huisvader moet ik de stad beheren namens de mensen en vóór de mensen”, zo omschrijft hij zijn taak. De doelstelling? Een inclusieve samenleving, “waar ‘face to face’ belangrijker is dan enkel Facebook.” Of nog: dat we de rugzak samen moeten dragen, het gewicht van de stenen over meerdere ruggen verdelen en zo de last samen dragen. Op die manier worden mensen zelfredzaam. “Mensen kracht geven, dat is wat LeerFORCE doet, en daar zetten we als stad graag de schouders onder.” 


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

“Eendracht maakt macht, dat wisten de Oude Belgen al” mede-eigenaar Roger

MEDE-EIGENAARS In het project worden ze ‘mede-eigenaars’ genoemd: mensen die uit eigen ervaring weten wat armoede is. Door mee te onderzoeken en mee na te denken over wat goede vorming inhoudt, maar ook door vorming mee te organiseren en te volgen legden ze de vaak onzichtbare drempels bloot. Roos Boddin, medewerker in LeerFORCE vanuit Open School, duidt de rol van de mede-eigenaars. “Zij waren in eerste instantie ervaringsdeskundigen. We beschouwden ze niet als ‘testpubliek’ voor de aangeboden vormingen. 

VORMINGPLUS | 11


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

Maar het is wel zo gegroeid dat zij elkaar hebben mee genomen naar de verschillende vormingen.” Tine is een van die mede-eigenaars. Haar nieuwsgierigheid maakt haar gulzig naar vorming. Alles wat ze interessant vindt en kan gebruiken in haar leven, spreekt haar aan. Ook het sociaal contact daarin is belangrijk. Ze ziet LeerFORCE als een keurmerk, een herkenbaar label dat veel mensen kan geruststellen. Tegelijk opent het ook deuren naar andere organisaties en plaatsen. “Ken je iemand persoonlijk van die organisatie, dan is de kans ook groter dat je de stap naar die organisatie zet.” Voor haar is LeerFORCE een steen die in het water wordt

12 | VORMINGPLUS

“Het project is geslaagd als het nog niet afgerond is” Roos Boddin

gegooid, met uitwaaierende kringen, een project waar steeds meer mensen in worden meegenomen. Roger, een andere mede-eigenaar, verwoordt het mooi. Het ziet de gelijkenis met een cirkel. “Maar die is niet volledig gesloten. 


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

Er is vertrouwdheid binnen de cirkel, maar er komen nieuwe mensen bij uit andere organisaties, waardoor de cirkel groter wordt. Eendracht maakt macht, dat wisten de Oude Belgen al”, zegt Roger schertsend. “Vorming brengt me iets bij, iets dat ik kan gebruiken.” Daarmee sluit hij zich aan bij Tine. “Tegelijk verruimt het ook mijn blik, zoals het bezoek aan de moskee of aan de winkels die worden uitgebaat door Polen of Russen. Ik ga daar nu af en toe langs, omdat ik er ooit een eerste keer ben geweest en er nu de weg naar toe vind.” VORMING DIE LEUK MOET BLIJVEN Schepen van welzijn en sociaal beleid Filiep Bouckenooghe ziet toepassingen van de LeerFORCE-conclusies ook in andere sectoren, zoals sport. Maar hij breekt een lans voor vorming die ook leuk moet kunnen zijn, die laagdrempelig is, maar belangrijk is in het opbouwen van identiteit, in het krijgen van inzicht in jezelf en je talenten. “Het is belangrijk dat mensen versterkt worden in de eigen omgeving, waar ze vertrouwen opdoen en meer inzicht verwerven in wie ze zijn. Dat geeft mensen vleugels.”

“Maar vooreerst gaan we de engagementsverklaringen opvolgen; elke deelnemer heeft zich vandaag verbonden aan een concrete actie die hij wil ondernemen in de organisatie waar hij werkzaam is en die een drempel kan wegwerken. Het mag niet stoppen bij vandaag. Als professionals elkaar kennen en onderling afspraken maken is een eerste stap gezet. Schepen Bouckenooghe sluit zich hierbij aan: “Dit project is een tussenstap waarop verder kan worden gebouwd.” Ondertussen werd een verlenging van het project ingediend. “We zijn blij met het enthousiasme en de ondersteuning vanuit de stad”, aldus nog Roos. ■ Maarten Vanhee De resultaten van LeerFORCE kan je verkrijgen bij Rie Vanduren: rie.vanduren@vormingplus.be | 056-260 602

DE GROTE DROOM En nu? De drempels zijn gekend, de conclusies getrokken. Hoe moet het nu verder met LeerFORCE? “Het project is geslaagd als het nog niet afgerond is”, zegt Roos Boddin lachend. Of ze even wil verduidelijken? “Ik zie een vervolg in een verbeterde samenwerking tussen de verschillende organisaties. De grote droom is dat eerst de mede-eigenaars, en later ook anderen, de weg vinden naar de verschillende organisaties en instanties, dat ze daar vorming volgen en feedback geven op wat anders en beter kan.”

VORMINGPLUS | 13


Flickr.com - Matthias Ecker (CC-BY-NC-SA)

D I G I TA A L & M E D I A

SPIJT KOMT ALTIJD TE LAAT Maak een backup van je gegevens Spijt komt altijd te laat. Iedereen kent het verhaal van de gecrashte harddisk. Van de gestolen laptop. Van de smartphone in het toilet. Maar als je de mensen vraagt of zij ergens een reservekopie van hun data hebben, dan is het antwoord vrijwel altijd nee. Voorgoed verdwenen zijn de gegevens: foto’s, video's, documenten, e-mails, contactpersonen, telefoonnummers. In deze demo gaan we eerst na waar je bestanden en mappen zich zoal kunnen bevinden: harde schijven, geheugenkaartjes, USB-sticks, mediaspeler, NAS, optische media (CD/DVD/ Blu-ray), of ergens bij een cloudopslagdienst. We maken de oefening voor PC's, laptops maar ook voor tablets en smartphones. Daarna behandelen we de meest elementaire backup-maatregel: zorgen dat je belangrijk-

14 | VORMINGPLUS

ste gegevens op minstens 2 opslagplaatsen bewaard worden. Dat kan door geregeld manueel te kopiëren, of automatisch met behulp van cloudsynchronisatiediensten. Tenslotte stippen we de mogelijkheid aan van volwaardige - maar complexere - backup-methodes op Windows 10 en Android. We leggen ook het onderscheid uit tussen backups (jouw persoonlijke data) en systeemherstel. ■ MAAK EEN BACKUP VAN JE GEGEVENS Dries Terryn za 28 april 2018 - 10.00 u.

Bibliotheek Waregem, Boekenplein 1, Waregem €5


Flickr.com - Palagret (CC-NC-BY-SA)

D I G I TA A L & M E D I A

In de hiërarchie van menselijke noden lijkt er een basislaag te zijn bijgekomen: wifi. Omdat zoveel toestellen in huis vandaag met internet geconnecteerd zijn (smartphones, tablets, laptops, smart-TV's, mediaspelers, ...) gaat menig thuisnetwerk gebukt onder een te hoge belasting. Ofwel is er geen signaal (te beperkt bereik), ofwel gaat het niet vooruit (performantieprobleem). Frustratie alom. De commercie speelt hier handig op in: je kan tegenwoordig aan de kassa van je supermarkt nog snel een wifi-versterker of repeater mee grissen. Maar is dat wel een goede oplossing? Of blijf je op die manier een beetje aanmodderen?

In deze lezing/demo overlopen we verschillende aandachtspunten en oplossingen om je wifi-netwerk te optimaliseren. Hoe kan je problemen met je wifi opsporen en analyseren? Wat is de beste plaatsing voor je router? Wat is het verschil tussen een modem, een router, een access point, een repeater en een powerline adapter? Tenslotte kijken we ook na of alles wel snor zit met de veiligheid van je netwerk, en bespreken ook diensten als Wi-Free (Telenet) en FON (Proximus). ■

JE WIFI-NETWERK OPTIMALISEREN Dries Terryn za 26 mei 2018 - 10.00 u. Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk €5

Flickr.com

UW WIFI OP KRUISSNELHEID Je wifi-netwerk optimaliseren

VORMINGPLUS | 15


BARAKFUTUR Beleef Erfgoeddag in Menen OP 22 APRIL WORDT DE LEIEBRUG SYMBOLISCH TEN GRAVE GEDRAGEN Met de geplande Leiewerken in Menen zal de karakteristieke Leiebrug, die de Barakken verbindt met het centrum van Menen, verdwijnen. Daarmee verliest de Barakken niet alleen een herkenbaar monument, maar ook een stukje geschiedenis en erfgoed. Op 22 april, Erfgoeddag, dragen we deze stoere toegangspoort tot de Barakken symbolisch ten grave. Een overgangsritueel waarmee de Barakkenaars een periode afsluiten én vooruitblikken naar de toekomst van de Barakken. Alle Barakkenaars krijgen een rouwbrief en zijn uitgenodigd om naar de ‘begrafenis’ van de Leiebrug te komen. Tegelijk vragen we hen om een persoonlijk grafgift mee te geven in de doodskist van de Leiebrug. DE ROUWSTOET WORDT IN GANG GEZET Schrijver-regisseur Frederic Dehaudt trekt dit voorjaar door de buurt, deelt rouwbrieven uit, verklaart het concept en nodigt Barakkenaars uit om een grafgift te zoeken. Hij peilt ook naar het verhaal achter de grafgiften. Deze objecten en foto's vertellen iets persoonlijk over de donateurs, over hun passie, hun dromen, hun leven en liefde, hun her- en aankomst, over het leven in de Barakken, de geschiedenis van de Barakken … De grafgiften zijn met

16 | VORMINGPLUS

andere woorden een weerspiegeling van de rijke diversiteit van deze superdiverse buurt in Menen, geprangd tussen de Leie en de Franse grens. 

BELEEF HET MEE! Kom op zondag 22 april om 14u naar El Greco (Rijselstraat 135) en volg van daaruit de rouwstoet tot in het hart van de wijk, waar de rouwceremonie zal plaatsvinden. De Openbare Bibliotheek van Menen zal de grafgiften in ontvangst nemen en ze bewaren in het Stadsarchief, voor wat finaal het permanente geheugen van de Barakken moet worden.


BARAKFUTUR

VERHALEN VAN HERKOMST EN AANKOMST Het symbolische afscheid van de Leiebrug kadert binnen het verhaalproject 'Verhalen van Herkomst en Aankomst', een volgende stap in het grotere geheel van BarakFutur. Wie zijn de Barakkenaars en waar komen ze vandaan? Wat is hun herkomst en welke gebruiken en ideeën brachten ze mee? Maar we onderzoeken ook de Barakken als plaats van aankomst: wat is het eigene van de Barakken en hoe ervaren de inwoners het leven in deze wijk? We gaan op zoek naar deze verhalen, die bij iedere Barakkenaar aanwezig zijn, en geven deze onvermoede rijkdom in bewaring. Het gaat om oude en nieuwe verhalen, generaties lang overgeleverd, of persoonlijke verhalen van nieuwe bewoners. Verhalen waar de grote historische evoluties verweven zijn met de ‘petite histoire’ van elke individuele bewoner van deze wijk. Dit permanente geheugen wordt continue aangevuld, als levend erfgoed.

MEER INFO Volg het parcours van BarakFutur via barakfuturblog.wordpress.com. Meer info bij Kurt Declercq kurt.declercq@vormingplus.be 056 26 06 05 BarakFutur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus MZW, in samenwerking met de bewonersgroep De Barakkenaars, Centrum voor Stedelijke Accupunctuur en het El Greco collectief, erfgoed zuidwest, de Stad Menen en diverse andere partners die actief zijn binnen de stad Menen.

Zo krijgen verhalen een gezicht, en krijgen gezichten een verhaal, en leggen we via levend erfgoed een basis voor een beter en ander samenleven in de Barakken. ■

VORMINGPLUS | 17


K U N S T & C U LT U U R

▲ Juan Sánchez Cotán, 'Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino' (ca. 1602)

OVER STILLEVENS ... Lezing, tentoonstellingsbezoek en workshop

E

euwenlang was het stilleven als schilderkunstig genre erg populair. In het stilleven worden de ‘dingen’ zintuiglijk benaderd. Vaak is er een spanning voelbaar tussen de spontane rijkdom van de natuur en de overvloed van een verfijnde (tafel)cultuur. Nu eens gaat het eerder om de vergankelijkheid van het aardse leven of de ijdelheid van de mens, dan weer is het een virtuoos staaltje van illusoire werkelijkheid. Soms krijg je als toeschouwer een inkijkje in de geborgen, vrouwelijke ruimte als tegengewicht voor de afstandelijke, dominante mannelijke blik op de wereld … 

18 | VORMINGPLUS


K U N S T & C U LT U U R

▲ Luis Melendez 'Bodegón: un trozo de salmón, un limón y tres vasijas' (1716 - 1780)

De tentoonstelling ‘Spanish Still Life’ in BOZAR brengt voor de eerste keer de vierhonderdjarige evolutie in beeld van de fraaiste Spaanse stillevens: van de eerste bodegónes uit de zeventiende eeuw, over de persoonlijke interpretaties van Velázquez en Goya tot de vormexperimenten van Picasso, Dalí en Miró en het recente werk van hedendaagse Spaanse kunstenaars. Voorafgaand aan het bezoek aan de tentoonstelling op 5 mei brengt Joris Capenberghs een inleidende lezing over het stilleven als genre. Een reis door de kunstgeschiedenis, van de renaissance tot vandaag. Ook de problematische relatie tussen mens en natuur, de invloed van de mens op de omgeving (en omgekeerd) en eerder subjectieve ervaringen van natuurbeleving kom hierbij aan bod. Want in de 21ste eeuw bewegen heel wat kunstenaars zich op het raakvlak van ecologie en esthetiek, polemiek en poëzie, kritiek en artistieke creatie. ■ Tip: wil je graag je eigen stilleven schilderen? Ilse Wijnen (WiSPER) begeleidt een workshop op 26 & 27 mei.

‘NATURE MORTE? STILL ALIVE?' OVER HET STILLEVEN Joris Capenberghs ma 16 april 2018 - 19.30 u. CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem € 12 ‘SPANISH STILL LIFE’: TENTOONSTELLINGSBEZOEK za 5 mei 2018 - 10.30 u. BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel € 20 WORKSHOP SCHILDEREN: STILLEVENS HERBEKEKEN Ilse Wijnen za 26 & 27 mei 2018 - 09.30 u. CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem

€ 99 (incl. bezoek aan de expo 'Spanish Still Life' op 26 mei)

VORMINGPLUS | 19


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

Flickr.com - graham jowett (CC-BY-NC)

K U N S T & C U LT U U R

DE WERELD IS EEN TUIN Groen als kunstwerk Al eeuwenlang vormen we ons beelden over de ideale natuur en tuin: het paradijs, Hof van Eden, Arcadië, ‘tuin der lusten’, hortus conclusus, ordelijke en nuttige moes- of kruidentuin, de tuin als innerlijke ruimte… Alle weerspiegelen ze de wijze waarop mens en natuur elkaar beïnvloeden. Uit de relatie tussen huis en erf, klooster en open ruimte, kasteeltuin en landschap, stad en park kunnen we de maatschappelijke en culturele opvattingen van de tijd aflezen. De tuin is een bijzondere vorm van artistieke expressie, nodigt uit tot reflectie en heeft wereldwijd vele beeldende kunstenaars, schrijvers en componisten geïnspireerd. Dit is de eerste lezing i.k.v. de reeks 'Kunstgrepen' - mens- en wereldbeelden in beeld, woord en

20 | VORMINGPLUS

klank. Aan de hand van een thema maken we een cultuurhistorische reis – in tijd en ruimte – door de rijke wereld van artistieke expressie. We belichten telkens de tijdsgeest en de mentaliteit, en gaan op zoek naar inzicht en samenhang. Waar mogelijk, leggen we de relatie tussen literatuur en beeldende kunst, architectuur en muziek. Zo leren we hardop kijken, in stilte luisteren en bewust genieten met alle zintuigen. ■ DE WERELD IS EEN TUIN Joris Capenberghs wo 6 juni 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 12


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

GEWELD IS NIET PER DEFINITIE SLECHT Lode Lauwaert schreef een filosofie van het geweld Onze samenleving was de voorbije jaren in de ban van geweld. Terreur en angst voor de terreur maakt van ons andere burgers. Nogal wat programma's in ons aanbod dit voorjaar wijzen ook naar geweld en misdaad. Maar wat is geweld precies? We gingen daarvoor te rade bij Prof. Lode Lauwaert. Aan de KU Leuven doceert hij techniekfilosofie, eerder promoveerde hij op het werk van Markies de Sade, maar hij bracht onlangs ook een bundel teksten uit over ‘Filosofie van geweld’. We legden hem wat ‘ontwapenende’ vragen voor.

JE STELT VOOR OM 'ZINDELIJK' OVER GEWELD NA TE DENKEN. GEBRUIKEN WE DE TERM DAN AL TE LICHT? WAT IS GEWELD? Er zijn verschillende aspecten. We spreken altijd over een gewelddaad, waarbij het gaat om een intentionele daad: iemand heeft de intentie om schade te berokkenen aan iemand of iets. Die schade is in de eerste plaats fysiek, maar kan ook psychologisch zijn. Ik ben tegelijk geneigd om mijn 

VORMINGPLUS | 21


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

“Mensen hebben eerder een spontane afkeer van geweld dan een spontane neiging om geweld te gebruiken” gen op Hitler gelukt waren, dat had vele andere moorden kunnen voorkomen. ZIJN WE VANDAAG GEVOELIGER GEWORDEN VOOR GEWELD OF GEVOELLOZER?

definitie te ondergraven. Niet alle geweld leidt namelijk tot schade en omgekeerd is niet alles wat schade teweeg brengt geweld. Natuur kan veel schade veroorzaken, maar er gaat geen intentie tot geweld van uit. IS ALLE GEWELD PER DEFINITIE AF TE KEUREN? Dat kan raar klinken: geweld lijkt op het eerste gezicht altijd slecht, maar is dat niet op het tweede gezicht. Humanitaire interventies, zelfverdediging, onderdrukking van een volk … Dat zijn contexten waarbij vormen van geweld gerechtvaardigd zijn. Je moet daarbij kijken naar de gevolgen: als die goed zijn en opwegen tegen de schade die wordt veroorzaakt door het geweld, dan kan het geweld gerechtvaardigd zijn. Zo kunnen we nu stellen dat het goed zou geweest zijn indien de moordpogin-

22 | VORMINGPLUS

Ik denk dat we gevoeliger zijn geworden voor geweld. Dat blijkt ook uit onze definitie van geweld die steeds breder wordt. We spreken bijvoorbeeld over psychisch of seksueel geweld. Dat zijn handelingen die altijd al bestaan hebben maar nog niet lang als geweld worden gezien. De stelling dat er minder geweld is dan vroeger is moeilijk hard te maken. Je hebt twee kampen, de beschavingspessimisten en de - optimisten. Maar op welke onderzoeken baseer je je? Hoe ver ga je terug in de tijd? Naar de middeleeuwen of naar pakweg 10 000 jaar geleden? Daar bestaan geen onderzoeksgegevens van. ZIT GEWELD IN ONS? Geweld valt evolutionair te verklaren en heeft te maken met het feit dat we met anderen zijn en met rivalen samen leven. Als je je afvraagt of geweld natuurlijk is, hangt het er van af 


wat je daaronder begrijpt. De psychoanalyse zal zeggen dat het geweld in de natuur zit en dat het af en toe moet geventileerd worden, een spontane tendens om stoom af te laten, zoals bij seksualiteit. Er zijn weinig gegevens die daarop wijzen. Geweld zit van nature niet in de mens. Je kunt wel zeggen dat er een neiging tot geweld is. Iedereen heeft wel de aanleg om gewelddadig te zijn, maar dat betekent niet dat iedereen automatisch gewelddadig moet zijn. Dat zal wel zo zijn als je je wil beschermen, of uit haat, woede en wrok. Maar de meeste mensen trekken zich terug als geweld zich voordoet. In de meeste vechtpartijen wordt weinig schade aangericht. Je kunt zeggen dat we eerder een spontane afkeer van geweld hebben dan een spontane neiging om geweld te gebruiken.

Sport en geweld WANNEER SPREKEN WE OVER GEWELD IN DE SPORT? HOOLIGANISME, GEWELD OP HET VELD? GEWELD TEGEN DE SCHEIDSRECHTER, RACISME VAN DE SUPPORTERS, DOPING...? WAT IS DE LINK? Dat is niet moeilijk, het zijn altijd mensen die op een sportplein staan. Het gaat in de eerste plaats om een ‘conquest’, een strijd tussen rivaliserende ploegen waar fysieke bewegingen gebeuren, waarbij sprake is van oprispingen die onvermijdelijk op een of andere manier uitmonden in geweld. Als je nu zegt dat sport een uitlaatklep is voor geweld, of een middel kan zijn om het geweld in de mens een plek te geven, ben ik daar toch sceptisch over. Sport beschouw ik niet als een instrument om stoom af te laten, die in de week

Flickr.com - pattoise (CC-BY-NC-ND)

F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

wordt opgeslagen en in het weekend wordt vrijgelaten. Sportmensen zijn meestal redelijk rustige mensen. Idem voor 95% van de supporters, dat zijn brave burgers die graag naar een voetbalmatch gaan kijken. Hooligans zijn maar een deel van de supporters en van het supportersgedrag. Supporteren is niet zozeer een uitlaatklep van agressie, maar een vorm van tribalisme. Het gaat om rivaliteit, en dat kan natuurlijk altijd in geweld ontaarden. ■ Interview: Jan Timmerman Lees het volledige interview op vormingplusmzw.be.

EEN FILOSOFIE VAN HET GEWELD Lode Lauwaert do 24 mei 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10

VORMINGPLUS | 23


Foto: Robin Holland

F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

DENKERS VOOR VERWARRENDE TIJDEN Martha Nussbaum en Jean Baudrillard Filosofen doen wel vaker vreemde uitspraken, maar kunnen ook licht brengen waar vooral duisternis, chaos en verwarring is. In onze tijden dus. Daarom stellen we een aantal filosofen voor die deze tijd lezen en opmerken welk deficit er is, welke tekorten er zijn, maar die ook remedies zien. Wat zijn de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen voor deze tijd? Hoe zien de problemen eruit en wat kunnen we er aan doen? De Franse filosoof-cultuursocioloog Jean Baudrillard is vandaag waarschijnlijk vooral bekend van zijn analyse van de consumptiemaatschappij, die nog steeds heel herkenbaar is. In tijden van politiek populisme, extremisme

24 | VORMINGPLUS

en onverdraagzaamheid pleit de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum voor meer emoties in de politiek in plaats van minder. Ze stelt dat we als samenleving dringend moeten nadenken over een goede manier van omgaan met de niet te ontkennen en belangrijke, emotionele kant van mensen. â–

DENKERS VOOR VERWARRENDE TIJDEN: JEAN BAUDRILLARD Philippe Lepers ma 14 mei 2018 - 19.30 u.

DENKERS VOOR VERWARRENDE TIJDEN: MARTHA NUSSBAUM Katrien Schaubroeck ma 4 juni 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk â‚Ź 12


ZO M E R W E E K 2 0 1 8

ZOMERWEEK 2018 Wees welkom van 2 tot 6 juli Driemaal is scheepsrecht, dus ook dit jaar neemt Vormingplus je mee op reis. We zetten de zomer feestelijk in met een zomerweek in en rond het Vormingplushuis in Kortrijk. Verwacht je ook dit jaar aan een geweldige mix van lezingen, workshops, lekker eten, inspirerende ontmoetingen en boeiende gesprekken. Het volledige programma lees je in ons volgende tijdschrift of binnenkort op onze website. â–

VORMINGPLUS | 25


© Bond Zonder Naam

RONDOM PRISON

RONDOM PRISON Over straf, misdaad en herstel Als straf halen we sinds jaar en dag misdadigers weg uit de samenleving door hun vrijheid af te nemen. Over zin en onzin daarvan bestaan vele meningen. Maar met betrekking tot gedetineerden, en de thematiek van misdaad, straf en herstel, vervallen burgers en media vaak in een zeer gepolariseerd verhaal.

26 | VORMINGPLUS

H

et is dus zeker nodig om zo'n beladen thema voor een breed publiek te duiden, nuance mee te geven én verbinding te maken met groepen in de marge. "Justitie is niet gelijk aan rechtvaardigheid", zegt een van de gefilmde gedetineerden tijdens de film ‘The making of justice’ (die we vertonen op 2 mei). Want “gerechtigheid gaat over regels, rechtvaardigheid en menselijkheid”. Is er een scheefgegroeide verhouding tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid? Een fijn partnerschap werkte een mooi programma uit onder de noemer Rondom Prison, 


RONDOM PRISON

waar we de vraag stellen hoe we als samenleving omgaan met 'misdaad, straf en herstel', nu en in de toekomst. Rondom Prison daagt je uit tot genuanceerde reflectie, verdieping en dialoog omtrent deze maatschappelijke uitdaging, en schept kansen om gesloten werelden een stukje te openen. Met een bezoek aan de gevangenis, lezingen, getuigenissen, gesprekken en een filmvoorstelling.

je achtergrondinformatie, interviews, reflecties, etc. Op de Facebookpagina vind je alle live-actie (facebook.com/rondomprison). ■ Rondom Prison is een initiatief van De Rode Antraciet, Vormingplus MZW, Hulp- en dienstverlening Open Gevangenis Ruiselede, Vives maatschappelijke veiligheid, CAW ZW-Vlaanderen, Bond zonder Naam en Moderator - forum voor herstelrecht en bemiddeling.

VOLG RONDOM PRISON Op www.vormingplusmzw.be/rondom-prison of via de blog rondomprison.wordpress.com vind

ACHTER DE TRALIES: BEZOEK AAN DE OPEN GEVANGENIS RUISELEDE vr 13 april 2018 - 9.30 u.

Penitentiair Landbouwcentrum, Bruggesteenweg 128, Ruiselede €6

‘PRISON TALK’: GETUIGENIS VAN EEN EX-GEDETINEERDE wo 18 april 2018 - 19.00 u CC De Steiger, Waalvest 1, Menen €6

SLACHTOFFERHULP - EEN VERHAAL UIT DE PRAKTIJK wo 16 mei 2018 - 19.00 u VC Mozaïek, Overleiestraat 15A, Kortrijk €6 IN GESPREK NA EEN MISDRIJF - OVER COMMUNICATIE TUSSEN SLACHTOFFERS EN DADERS wo 30 mei 2018 - 19.00 u Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €6

‘THE MAKING OF JUSTICE’: FILM MET NABESPREKING

TERUGBLIK OP RONDOM PRISON

wo 2 mei 2018 - 19.00 u

wo 13 juni 2018 - 19.00 u

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

€6

gratis

VORMINGPLUS | 27


Flickr.com - gfpeck

P E R S O O N & R E L AT I E

WIL JE GELIJK OF WIL JE GELUK? Over geweldloos communiceren In deze cursus leer je via waarachtige verbinding met jezelf en de ander bij te dragen aan elkaars geluk, hoe je tot een win-win situatie kan komen, zonder verliezers. Soms denken we: "Als ik mijn gelijk heb, dan heb ik mijn geluk". In de praktijk blijkt dat vaak niet zo te werken, want als jij gelijk hebt, heeft een een ander ongelijk. Hoe zou het voor je zijn om voorbij gelijk willen halen te bewegen naar meer geluk in je leven,

28 | VORMINGPLUS

naar waarachtige verbinding met jezelf en de ander(en)? Geweldloze communicatie biedt je alvast deze mogelijkheid. Je leert vooreerst waarnemen zonder te oordelen. Dan te voelen wat er in je omgaat en te zien wat je behoefte is (ook bij de ander), om uiteindelijk het verzoek te verwoorden en te bekomen wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt. â–

WIL JE GELIJK OF WIL JE GELUK? COMMUNICATIE VANUIT HET HART Dominique Respens do 19 april + 3, 24, 31 mei 2018 - 19.00 u. DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare â‚Ź 50


Flickr.com - Daniel Lee (CC-BY-NC-ND)

P E R S O O N & R E L AT I E

FOTOGRAFIE ALS HULPBRON IN JE LEVEN Fotografie kan een hulpbron zijn in je leven, door die beelden vast te leggen die jou raken. Je foto’s geven weer hoe jij je op dat moment voelt, waar je naar verlangt, waar je blij van wordt of ze bieden je troost. Door middel van de creativiteit of kunstzinnigheid van je fotografie leer je meer over jezelf en kan je jezelf op een zeer persoonlijke manier uitdrukken. Dit is geen fotografiecursus. Tijdens deze workshop krijg je een verruimd inzicht in hoe fotografie therapeutisch kan werken in je leven. Je gaat ook zelf aan de

slag door middel van een kleine opdracht. Je hoeft geen fotografiekennis te hebben en ook geen hoogtechnologisch fototoestel. ■ www.deveelsprong.be

FOTOGRAFIE ALS HULPBRON IN JE LEVEN Miriam De Rycke di 8 & 15 mei 2018 - 19.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 25

VORMINGPLUS | 29


30 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DE MIDDAGPLOEG: Achter de schermen van de Cel Vermiste Personen met Alain Remue

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - ERIC CORIJN: Kan de stad de wereld redden?

HERBERT MARCUSE: Hoe één-dimensioneel zijn we?

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

DE ONVERSCHROKKEN REIS VAN KNUD RASMUSSEN NAAR HET HART VAN DE NOORDPOOL

DIALOOGTAFEL: Omgaan met verschillende generaties

PARLÉ DÉTINÉ: Bleri Lleshi - liefde in tijden van angst

STREEKVERKENNING: fietsen tussen Ingooigem, Heestert en Avelgem

ARMOEDEWANDELING: achter elke gevel een verhaal

LUC HAEKENS: wie gelooft er die reporters nog?

BEZOEK HET EUROPARLEMENT ALS VIP

#sessies

DE FRANKFURTER SCHULE EN DE KRITISCHE THEORIE

MAATSCHAPPIJ

titel

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

wo 23/05 - 7:50

wo 16/05 - 20.15

ma 07/05 - 13.30

zo 06/05 - 13.30

zo 29/04 - 13.45

do 26/04 - 10.00

wo 25/04 - 19.30

ma 23/04 - 17.00

ma 23/04 - 19.30

do 19/04 - 20.00

do 19/04 - 12.15

ma 16/04 - 19.30

datum

Brussel

Moorsele

Kortrijk

Anzegem

Ruiselede

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Waregem

Roeselare

Kortrijk

locatie

€6

€0

Plaatselijke gids

Luc Haekens

Liesbet Tyvaert

€30

€10

€5

Bernard Vandenbussche €6

Bleri Lleshi

Jan Timmerman

€12

€0

Jan Timmerman/ Maarten Vanhee Joris Capenberghs

€10

€7

€5

€10

prijs

Ludo Abicht

Eric Corijn

Alain Remue

Ludo Abicht

docent

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

ARHUMENTEN: Carl Devos: Wat mogen we verwachten van de lokale verkiezingen 2018?

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

DE GESCHIEDENIS VAN HET VOEDSEL

BOERENLANDSCHAPSROUTE

HET VOEDSEL VAN DE TOEKOMST

INSPIRATIEBEURS BEWUST EN DUURZAAM LEVEN

ALBERT CAMUS: de mens in opstand

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN EEN WIJZIGENDE CONTEXT

REPAIR CAFÉ

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

1 1 1

ARHUMENTEN: Pieter Boussemaere ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’

BOERENLANDSCHAPSROUTE

MEDITATIEVE WANDELING OP EEN EILAND

MILIEU

1

EEN FILOSOFIE VAN HET GEWELD

do 14/06 - 19.00

za 09/06 - 13.30

zo 15/04 - 10.30

ma 25/06 - 17.00

za 16/06 - 10.00

wo 13/06 - 19.30

do 07/06 - 19.30

za 02/06 - 10.00

di 26/06 - 20.00

za 09/06 - 13.30

do 31/05 - 20.00

ma 28/05 - 17.00

zo 27/05 - 10.30

do 24/05 - 19.30

Wervik

Ingooigem

Roeselare

Kortrijk

Gullegem

Kortrijk

Waregem

Kortrijk

Kortrijk

Ingooigem

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Rita Gesquiere

Jordaan Dermaut

Pieter Boussemaere

Jan Timmerman/ Maarten Vanhee

Herwig Reynaert

€5

€10

€7

€0

€0

€7

€32

€0

Tine Hens + workshops + storytellers Jan Timmerman

€10

€10

Wannes Keulemans

Jordaan Dermaut

€10

€0

Jan Timmerman/ Maarten Vanhee Yves Segers

€7

€10

Carl Devos

Lode Lauwaert

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 31


32 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1

PRISON TALK

THE MAKING OF JUSTICE

SLACHTOFFERHULP

IN GESPREK NA EEN MISDRIJF

TERUGBLIK OP RONDOM PRISON

3 1 1 1 1 1 10

WINDOWS 10: praktische workshop

DIGIDOKTER: Gratis en degelijke toepassingen

DIGIDOKTER: Backup van je gegevens? Ja, natuurlijk!

DIGIDOKTER: Efficiënt en kritisch zoeken op het web

DIGIDOKTER: Je wifi-netwerk optimaliseren

DIGIDOKTER: Streaming-producten en diensten

LIGHTROOM: de digitale donkere kamer

DIGITAAL ALGEMEEN

DIGITAAL & MEDIA

1

ACHTER DE TRALIES

RONDOM PRISON

di 17/04 - 19.00

za 23/06 - 10.00

za 26/05 - 10.00

za 05/05 - 10.00

za 28/04 - 10.00

za 21/04 - 10.00

ma 16/04 - 19.00

wo 13/06 - 19.00

wo 30/05 - 19.00

wo 16/05 - 19.00

wo 02/05 - 19.00

wo 18/04 - 19.00

vr 13/04 - 9.30

Kortrijk

Waregem

Kortrijk

Hooglede

Waregem

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Menen

Ruiselede

€0

Dirk Vandenberghe, Kurt Declercq

Peter Berghman

Joachim Leeman

Dries Terryn

Merijn Supply

Dries Terryn

Joachim Leeman

€150

€5

€5

€5

€5

€5

€45

€6

Davy Dhondt, Jinmei Deriemaeker

Rolf Demeulenaere

€6

€6

Bart Schoovaerts, Sarah Vanhee Inge Harteel

€6

€6

Luc Stas

Fons Van de Broeck

PROGRAMMA


1 1 1

DIGIPINGUÏNS: Raspberry Pi

DIGIPINGUÏNS: hardwarecompatibiliteit op Linux

DIGIPINGUÏNS: Linux-café

1 1 1 1

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone

DIGIDOKTER: Bijleren met apps

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2018

1

1

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone

DIGIDOKTER: Gezondheidsapps

1

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots

1

1

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots

DIGIDOKTER: Gezondheidsapps

1

DIGIDOKTER: Bijleren met apps

1

3

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2018

2

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

SMARTPHONE & TABLET

2

AFTERMOVIE MAKEN

za 16/06 - 10.00

wo 06/06 - 10.00

za 16/06 - 10.00

za 02/06 - 10.15

za 05/05 - 10.00

za 02/06 - 10.00

za 26/05 - 10.00

za 28/04 - 10.00

za 05/05 - 10.15

za 21/04 - 10.00

za 21/04 - 10.00

do 19/04 - 16.15

ma 04/06 - 19.00

di 26/06 - 19.00

di 29/05 - 19.00

di 24/04 - 19.00

di 17/04 - 19.30

Tielt

Hooglede

Kortrijk

Roeselare

Avelgem

Zwevegem

Tielt

Wevelgem

Roeselare

Avelgem

Tielt

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Wevelgem

Mathias Algoet

Mathias Algoet

Kristof D’hanens

Mathias Algoet

Rolf Demeulenaere

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Robrecht Gossaert

Robrecht Gossaert

Rolf Demeulenaere

Rik Coghe

Rudi De Bruyne

Merijn Supply

Koen Wybo

Steven Leeman

Jelle Lapere

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€6

€5

€5

€5

€45

€30

€5

€5

€5

€30

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 33


34 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

DIGIDOKTER: Navigatie-apps (online/offline)

DIGIDOKTER: Navigatie-apps (online/offline)

DIGIDOKTER: Airbnb e.a. deelplatformen

1 1 1 1 5 1 1

BEZOEK AAN DE EXPO ‘THE ART OF WAR’

WANDELING IN GARNIZOENSSTAD MECHELEN

NATURE MORTE? STILL ALIVE? OVER HET STILLEVEN

HET MONSTER VAN FRANKENSTEIN

RUSSISCHE SCHRIJVERS (HER)ONTDEKT

LEESGROEP ‘DE WELWILLENDEN’ (JONATHAN LITTELL)

JUBELEN TUSSEN SIERKUNST EN ARCHITECTUUR

KUNST

KUNST & CULTUUR

1

TAX-ON- WEB

WEB, CLOUD & SOCIAL

za 28/04 - 9.45

wo 25/04 - 19.30

do 19/04 - 19.30

wo 18/04 - 19.30

ma 16/04 - 19.30

zo 15/04 - 14.30

zo 15/04 - 11.00

za 28/04 - 10.00

za 09/06 - 10.00

za 26/05 - 10.00

za 26/05 - 10.00

za 21/04 - 10.00

za 09/06 - 10.00

do 17/05 - 14.00

Brussel

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Waregem

Mechelen

Mechelen

Zwevegem

Kortrijk

Waregem

Wevelgem

Meulebeke

Avelgem

Waregem

Gids Korei vzw

Luc Rasson

Nele Ninclaus

Willie van Peer

Joris Capenberghs

Marjan Dero

Plaatselijke Gids

Lieven D’hont

Robrecht Gossaert

Robrecht Gossaert

Mieke Vergote

Willy Messiaen

Rik Coghe

Willy Messiaen

€38

€15

€60

€12

€12

€10

€12

€5

€5

€5

€6

€5

€5

€3

PROGRAMMA


1 1 6 1 1 1

PARIJSE CHARME: wandeling door de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk in Brussel

FILOSOFEREN OVER KUNST

VAN CATACOMBEN TOT HET LAM GODS

DE AFZONDERLINGEN: Ruusbroec revisited

LEESGROEP ‘DE LIEFDE VAN EEN GOEDE VROUW’ (ALICE MUNRO)

DE WERELD IS EEN TUIN

2 3 4 2 2

CREATIEF MET BETON

VAN KRINGLOOP TOT INTERIEUR

BEWEGINGSEXPRESSIE

WORKSHOP SCHILDEREN: stillevens herbekeken

WORKSHOP DRUKTECHNIEKEN - LINO: verloren techniek

2 9 2

UNIEKE VAKANTIEFOTO’S MAKEN

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE: straat, portret & ZW

FOTOGRAFIE ALS HULPBRON IN JE LEVEN

FOTOGRAFIE

3

BEELDHOUWEN IN HOUT

CREATIEF

1

SPANISH STILL LIFE’: tentoonstellingsbezoek in BOZAR

di 08/05 - 19.00

wo 02/05 - 19.00

wo 18/04 - 19.00

zo 03/06 - 10.00

za 26/05 - 9.30

di 22/05 - 19.30

di 15/05 - 18.15

wo 09/05 - 19.30

di 17/04 - 18.15

wo 06/06 - 19.30

wo 23/05 - 19.30

wo 9/05 - 19.30

di 08/05 - 19.15

zo 06/05 - 14.30

za 05/05 - 14.30

za 05/05 - 10.30

Kortrijk

Kortrijk

Menen

Kortrijk

Brussel

Waregem

Roeselare

Wevelgem

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Gent

Brussel

Brussel

Miriam De Rycke

Peter Berghman

Marc Samyn

Jonas Ghyselen

Ilse Wijnen

Sarah Van Overwaelle

Rudy Dewulf

Docent De Banier

Rudy Dewulf

Joris Capenberghs

Hilde Staels

Joris Capenberghs

Damien Deceuninck

Alex Klijn

Gids Korei vzw

Gids Korei vzw

€25

€125

€36

€82

€99

€30

€40

€59

€40

€12

€15

€12

€65

€25

€15

€20

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 35


36 | VORMINGPLUS

1 1 5 1 1 1 1 2 4

FILOCAFÉ

DE FRANKFURTER SCHULE EN DE KRITISCHE THEORIE

LEZEN OM TE LEVEN: De grote levensvragen

HERBERT MARCUSE: Hoe één-dimensioneel zijn we?

DENKERS VOOR VERWARRENDE TIJDEN: Jean Baudrillard

DENKERS VOOR VERWARRENDE TIJDEN: Martha Nussbaum

EEN FILOSOFIE VAN HET GEWELD

DE ZINNEN VAN HET LEVEN

LEESGROEP ALBERT CAMUS: De mens in opstand

1 1 1

DIALOOGTAFEL: Omgaan met verschillende generaties

FILOSOFEREN OVER KUNST

MEDITATIEVE WANDELING OP EEN EILAND

ZINGEVING

1

FILOCAFÉ

FILOSOFIE

FILOSOFIE & ZINGEVING

do 14/06 - 19.00

zo 06/05 - 14.30

do 26/04 - 10.00

do 07/06 - 19.30

wo 13/06 - 19.30

do 24/05 - 19.30

ma 04/06 - 19.30

ma 14/05 - 19.30

ma 23/04 - 19.30

do 19/04 - 19.00

ma 16/04 - 19.30

ma 28/05/2018

ma 16/04/2018

Wervik

Gent

Kortrijk

Waregem

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Kortrijk

Tielt

Tielt

Rita Gesquiere

Alex Klijn

Jan Timmerman

Jan Timmerman

Marc Van den Bossche

Lode Lauwaert

Katrien Schaubroeck

Philippe Lepers

Ludo Abicht

Conny Vercaigne

Ludo Abicht

Fons Vandormael

Fons Vandormael

€5

€25

€0

€32

€25

€10

€12

€12

€10

€65

€10

€3

€3

PROGRAMMA


4 5 3 1 1 2 3 1 1 1

WIL JE GELIJK OF WIL JE GELUK?

LEZEN OM TE LEVEN: De grote levensvragen

ONTDEK JE KERNKWALITEITEN

PARLÉ DÉTINÉ: Bleri Lleshi - liefde in tijden van angst

SLAPELOOSHEID VOORKOMEN EN GENEZEN

FOTOGRAFIE ALS HULPBRON IN JE LEVEN

ME-TIME: tijd voor jezelf

DE MIDDAGPLOEG: de invloed van een kindje op de dynamiek binnen een familie

VREDESWANDELING IN HEUVELLAND

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN: tijd voor jezelf

3 4

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: kennismaking

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: themagroep

LICHAAMSWERK EN MASSAGE

6

5

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN

ZEKER VAN MEZELF: een assertiviteitstraining voor studenten

4

DOODGEWONE KAMERGESPREKKEN

PERSOONLIJKE GROEI

PERSOON & RELATIE

wo 23/05 - 19.30

wo 25/04 - 19.30

ma 03/09 - 10.00

di 19/06 - 19.30

zo 10/06 - 10.00

do 17/05 - 12.15

di 15/05 - 19.30

di 08/05 - 19.00

di 08/05 - 14.30

zo 29/04 - 13.45

vr 20/04 - 9.30

do 19/04 - 19.00

do 19/04 - 19.00

wo 18/04 - 19.30

ma 16/04 - 19.30

Rumbeke

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Westouter

Roeselare

Tielt

Kortrijk

Kortrijk

Ruiselede

Kortrijk

Tielt

Roeselare

Kortrijk

Tielt

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Linda Accou

Ann Cornilly

Dirk Oosterlynck

Nina Mouton

Ilse Van Hevel

Miriam De Rycke

Frans Vanhee

Bleri Lleshi

Linda Accou

Conny Vercaigne

Dominique Respens

Els Heytens

Rie Vanduren

€60

€38

€30

€15

€10

€5

€38

€25

€0

€6

€38

€65

€50

€65

€60

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 37


38 | VORMINGPLUS

1

NLP: zelfkennis is kracht

1 1 1 2 1 3 3 1

HONING, EEN WONDERMIDDEL

STRESSVRIJ MET KRUIDEN

LENTESEIZOENSKOOKLES

VEGETARISCHE PIZZA’S EN LASAGNES

KRUIDENWANDELING IN DE GAVERS

VEGETARISCH KOKEN: basiscursus

VEGETARISCH KOKEN MET KRUIDEN EN SPECERIJEN

MET KRUIDENDRANKJES FRIS DE LENTE IN

1 1 1 1

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLING

1

GEZONDE VEGETARISCHE ONTBIJTEN

VEGETARISCH KOKEN

1

1

OP JE GEMAK MET ONGEMAK

SPOREN NAAR JEZELF

NEK- EN SCHOUDERMASSAGE

wo 09/05 - 9.30

wo 25/04 - 9.30

wo 18/04 - 9.30

zo 15/04 - 10.00

di 17/04 - 19.00

wo 13/06 - 19.00

wo 23/05 - 19.00

za 12/05 - 14.00

ma 07/05 - 19.00

do 26/04 - 19.00

di 24/04 - 19.00

do 19/04 - 19.00

wo 18/04 - 10.00

za 26/05 - 9.30

za 05/05 - 10.00

ma 23/04 - 19.30

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Roeselare

Lendelede

Heule

Harelbeke

Waregem

Heule

Wevelgem

Menen

Menen

Kortrijk

Kortrijk

Harelbeke

Conny Vercaigne

Rie Vanduren

Conny Vercaigne

Rie Vanduren

Rita Gesquiere

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Monique Huys

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Rita Gesquiere

Rita Gesquiere

Peter Vandermeersch

Pieter Tuytten

Trees Dewever

Daniël Defruyt

€5

€5

€5

€5

€21

€75

€75

€6

€31

€25

€12

€12

€32

€25

€25

€10

PROGRAMMA


1 1 1 1

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

MEDITATIEVE WANDELING OP EEN EILAND

ONTSPANNEN IN ZELFLIEFDE 3

1

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

ZONDAG, KOM TOT RUST-DAG

1

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

zo 10/06 - 10.00

do 14/06 - 19.00

wo 27/06 - 9.30

zo 17/06 - 10.00

wo 06/06 - 9.30

wo 23/05 - 9.30

zo 20/05 - 10.00

Kortrijk

Wervik

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Trees Dewever

Rita Gesquiere

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Conny Vercaigne

Rie Vanduren

Rie Vanduren

€38

€5

€5

€5

€5

€5

€5


COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Nathalie Van Leuven, p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk MEER LEZEN Lees over wat ons boeit op www.detoekomstmakers.be Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW INSCHRIJVEN Via onze website www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00. Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks in bij onze partners. Je vindt die informatie bij de cursusbeschrijving op onze website. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet, dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen plaats in te nemen. INFORMATIE Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief, annuleren van een inschrijving ...? www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 info@vormingplusmzw.be. Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

EINDREDACTIE Maarten Vanhee VORMGEVING Hannes Desmet - buro345.be ILLUSTRATIES Freepik.com DRUK

AFGIFTEKANTOOR Kortrijk mail, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk VORMINGPLUS MZW Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be www.vormingplusmzw.be IBAN BE 69 0014 0920 44 78 Volkshogeschool Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Vormingplus MZW - programmazine lente 2018  

Het educatief aanbod aan lezing, workhops en projecten van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen voor de periode april-mei-juni 2018

Vormingplus MZW - programmazine lente 2018  

Het educatief aanbod aan lezing, workhops en projecten van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen voor de periode april-mei-juni 2018

Advertisement