Page 1

PROGR AMMAZINE - JAN/FEB/MA 2017

bpost PB- PP B- 06487

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRAAT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto:

Flickr.com - Toronto Public Librar y Special Collections

BELGIE(N) - BELGIQUE

MINIMALISM

een film over minder

OP STAP IN KROTTEGEM DE SUPERSAMENWERKER BOUWEN AAN VRIENDSCHAP


VO O R WO O R D

DWARSLIGGERS MET GOESTING

V

oor mij was het vreemd om meer dan 10 jaar geleden aan de wieg te staan van wat toen de opvolger moest worden van de volkshogescholen en diverse andere vormingsorganisaties. Als toenmalig cultuurbeleidscoĂśrdinator bij de stad Roeselare werd ik uitgenodigd naar een soort van startvergadering waar de kiem gelegd werd van Vormingplus Midden- en Zuid-West- Vlaanderen zoals wij deze nu kennen. Ondertussen is dit engagement persoonlijk geworden. EIGENZINNIGE MANIER De organisatie heeft zich de voorbije jaren met veel enthousiasme op een eigenzinnige manier ontwikkeld binnen de decretale contouren, vaak zelfs als voorbeeld voor de andere centra. Die eigenzinnige manier van werken liet toe om ook af en toe stil te staan op de snelweg van het leven, zodat bestuurders en medewerkers met de nodige diepgang, luisterbereidheid en voeling met het maatschappelijk gebeuren nieuwe wegen konden inslaan. ď ľ

2 | VORMINGPLUS


VO O R WO O R D

En het mag ook duidelijk zijn: wie kiest, wordt gekozen. RELEVANT BLIJVEN

GOESTING

Hierdoor verzandt de organisatie ook niet in een soort van eeuwigdurende vergunning in het voortzetten van wat wel allemaal zo goed was. Steeds opnieuw is er een kritische houding ten aanzien van wat er aangeboden wordt. Docenten en cursisten worden geprikkeld om ook interdisciplinair te denken en maatschappelijk relevant te blijven, ook voor specifieke doelgroepen. Hierdoor krijgen nieuwe initiatieven alle kansen om zich te ontplooien. De omslag van een docerende organisatie naar een organisatie waar initiatieven genomen worden om mensen zelfredzamer te maken in hun deelname aan het maatschappelijk debat en socio-culturele leven, lijkt wonderwel te slagen. Vaak moet ik hierbij dan ook denken aan de oefeningen die bibliotheken momenteel aan het maken zijn. Ook zij moeten zich omvormen van een verdeel- en uitleenpunt van boeken tot een organisatie die kennis en inzicht deelt. Ook hier wordt er stilgestaan bij wat nu de kernwaarden zijn van de bibliotheeksector.

Steevast merk je dat het maken van die omslag maar kan slagen als zowel de bestuurders als de medewerkers en docenten goesting hebben om er in te vliegen en die omslag te maken. De omslag wordt vaak in gang gezet door dwarsliggers; personen die met een positief kritische bril ĂŠn met voeling voor de veranderende tijd en tijdsgeest even op de rem staan om terug te blikken en dan met een veel duidelijker plan en met het nodige draagvlak de nieuwe weg inslaan. Ook hier is het nodig om keuzes te maken. Het hele universum binnenhalen in een organisatie en haar werking is immers onmogelijk. Die keuzes heeft Vormingplus MZW al gemaakt of is ze volop aan het maken. En het mag ook duidelijk zijn: wie kiest, wordt gekozen. Dwarsliggers laten ook toe om treinen te laten sporen en ik heb het gevoel dat de trein goed aan het rijden is, dankzij de dwarsliggers met goesting. â– Gino Dehullu, bestuurder bij Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD MAATSCHAPPIJ & MILIEU 6 Binnenkracht - buitenmotor

14 Wandeling door Krottegem Ligt de toekomst van Roeselare in Krottegem?

Van mens naar samenleving en terug.

8 Hoeveel is genoeg? Robert en Edward Skidelsky over wat echt belangrijk is in ons leven.

9 Minimalism Een film over minder.

15 B(r)ouw Challenge Een herbestemming voor de oude brouwzaal van Rodenbach.

DIGITAAL & MEDIA 16 Google Photos Gratis en onbeperkt foto's opladen.

10 Repair CafĂŠ Weg met de wegwerpmentaliteit.

13 Op zoek naar een boeiende vrijwilligersjob? Vormingplus MZW zoekt onthaalvrijwilligers.

17 Het venijn zit in de kleine lettertjes Gesprek met digidokter Joachim Leeman.

4 | VORMINGPLUS


KUNST & CULTUUR 20 Stefan Zweig

31 Recept Tartelettes met wortelvulling en pecannoten.

Moreel baken in een zee van fanatisme.

32 Zondag, kom-tot-RUST-dag 23 De bibliotheek van de toekomst Achter de schermen van 'de nieuwe bibliotheek'.

EEN TERUGBLIK

Hartcoherentie.

33 Bouwen aan vriendschap Bouwen aan de relatie met jezelf.

24 Dag van de Stilte FILOSOFIE & ZINGEVING 26 Over ‘De supersamenwerker’ Vrij-Spraak.

27 Martin Luther, 500 jaar Reformatie Een geschiedenis van de westerse cultuur

PERSOON & RELATIE 28 Koken en bewustzijn In de vegetarische keuken met Peter Vandermeersch.

34 Geen hocus pocus Rie Vanduren over Actief Emotioneel Lichaamswerk.

PROGRAMMA 42 Aanbod van januari t.e.m. maart

VORMINGPLUS | 5


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

BINNENKRACHT BUITENMOTOR Hoe zwaar weegt ons buikgevoel in het maatschappelijke leven? Persoonlijke ontplooiing versus maatschappelijk engagement: het is een steeds meer achterhaalde en ontoereikende opdeling. De scheiding van deze domeinen zou artificieel zijn, bij voorbaat al een - verkeerde - stelling impliceren, met name dat er sprake is van twee aparte domeinen. Terwijl er steeds meer stemmen opgaan voor één verhaal, een inclusief verhaal, waar persoonlijke ontwikkeling sowieso verbonden is met het maatschappelijke. Versus evolueert steeds meer naar en. Of nog: het is niet langer het één of het ander.

H

oe vertalen we die eenheid naar het dagelijkse leven? Hoe communiceren hoofd, handen en hart? Hoe zwaar weegt ons buikgevoel? Zijn emoties voortaan argumenten? Vraagt een maatschappij in transitie überhaupt geen nieuwe denkwijze over ons denken, doen en voelen? Vormingplus organiseerde een inspiratiedag en bracht mensen en hun ideeën, hun verhalen samen. ZO BINNEN, ZO BUITEN Philippe Vandevorst (hij ontwikkelde diverse cursussen en trainingen in het kader van intuïtieve ontwikkeling en psycho-energetica) wijst in zijn uiteenzetting op nieuwe paradigma’s voor een wereld in transitie. In zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe je de binnenkant met de buitenkant

6 | VORMINGPLUS

verbindt, komt hij bij de neurologie terecht, bij de hersenen. Dan toch. Iedereen kent het verhaal dat de linkerhersenhelft verantwoordelijk zou zijn voor het rationele, het analytische, de taal en het individu, terwijl het rechterdeel zou staan voor de inspiratie, de bezieling, de intuïtie, het creatieve, wij. Biedt die splitsing een antwoord op de vraag? I think not. Vandevorst vindt veeleer soelaas in het prefrontale deel van de hersenen dat aanpassing, nadenken, vernieuwing, creativiteit, gevoelens, beheersen van emoties reguleert. Leven vanuit het - euh - hart zou de energie van het reptielenbrein – de survival-kit van ons brein, zo je wil - verplaatsen naar de prefrontale cortex. In het prefrontale zijn binnen en buiten één, is alles verbonden, zijn ik en de wereld één. Mensen die meer leven vanuit het prefrontale bewustzijn switchen bijvoorbeeld tussen verbeelding en sterk gevoel voor realiteit, zijn zowel rebels als conservatief, combineren op een unieke manier mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. En juist daar, in die verbondenheid vindt Vandevorst zijn nieuwe paradigma’s. Alles is verbonden. Als ik iets doe, zelfs denk, heeft het een impact op de omgeving. De buitenwereld is de reflectie van mijn binnenwereld. De binnenwereld is de reflectie van de buitenwereld. Om Trump te kunnen begrijpen moeten we op zoek naar die kleine Trump in onszelf. Zo binnen zo buiten. Vandevorst gaat verder: tegenpolen hangen onlosmakelijk samen. Deze tijd vraagt om een en-en benadering, die vertrekt van gelijkwaardigheid. 


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

NIEUWE HELDEN, NIEUWE GEWOONTEN Ook Fanny Matheusen (transitiepedagoog) zet in op een en-en verhaal. Onze maatschappij evolueert en om in die veranderende samenleving te kunnen functioneren stelt ze in navolging van Joanna Macy, dat we bepaalde dingen moeten afleren en nieuwe gewoonten beter aanleren. Helden zijn voor Matheusen die pioniers die erin slagen gedrag te stellen dat we in die nieuwe samenleving van doen hebben. Ze zijn actief op drie velden tegelijkertijd: ze werken met het hoofd, denken ideeën uit, werken vanuit de handen, bijvoorbeeld aan initiatieven die traagheid toelaten, een repaircafé om maar iets te noemen, en werken ook vanuit het hart, zetten hun emoties in. Fanny Matheusen is ervan overtuigd dat als we goed voor de wereld willen zorgen, ook goed voor onszelf moeten zorgen. In onze cultuur is het niet vanzelfsprekend, niet logisch zelfs om die drie componenten te verenigen. We zijn vertrouwd met de klassieke idee: hoofd/lichaam, wij/zij, ratio/emotie. En toch is die splitsing vreemd te noemen en moeten we in ons gedrag al eens gewezen worden op die verbondenheid, niet in het minst op momenten dat we al ontspoord zijn en ons buikgevoel te lang genegeerd hebben. Uit de getuigenissen blijkt dat vooral een crash aanleiding is tot confrontatie met die verbondenheid.

SHARING IS CARING Stressgerelateerde klachten zijn al eens het signaal dat er iets misloopt. Dat konden Barbara Van Wonterghem (CEO Group Huis Van Wonterghem) en Francis De Nolf (Roularta) getuigen. Voor hen was dat het moment om stil te staan bij hun leven en te beseffen dat ze zichzelf al een tijd voorbij liepen. De verbinding was zoek. Ook Wim Roef (directeur stadsdienst Roeselare) had jarenlang slechts één deel van zijn noden gevoed. Hij ontdekte dat hij beter werd van een evenwicht tussen zorg en daadkracht en gooide zijn professionele leven om. Marc Bontemps van de coöperatieve NewB besloot tot actie toen hij merkte dat er iets niet klopte in de huidige werking van de banken. Ethiek en duurzaamheid in een harde economische wereld: het is een nobel streven. En voor dat verhaal willen ze bij NewB gaan, voor een verhaal waar ze zich in de eerste plaats goed bij voelen, dat juist voor hen aanvoelt.

Flickr.com - Flickr.com worldscouting - Ville de Victoriaville

Hij merkt terecht op dat mensen die gefocust zijn op overleven, geen energie hebben voor het zien van een groter geheel. Met andere woorden: dat ze in het reptielengebied van de hersenen blijven hangen. Wreekt zich dat op termijn? Zeker. Stress, onderdrukte gevoelens die in alle extremen gaan opspelen, zijn hun deel.

Ervaringen delen leidt al eens tot zorg voor elkaar. In de open spaces werd gediscussieerd, werden verhalen gedeeld over diverse kwesties. Leidden die gesprekken naar sluitende antwoorden? Natuurlijk niet. Heel vaak kwamen zelfde ervaringen terug: tijd nemen, luisteren, verbinden, passie, betrokken zijn. Met andere woorden: inzetten op dat prefrontale gebied van de hersenen waar Philippe Vandevorst het eerder over had. Bart Noels (directeur Vormingplus) sloot de inspiratiedag voorlopig af met de woorden ‘doe maar’. Een doe maar aan dat prefrontale bewustzijn, een doe maar aan wij, aan ons, een doe maar aan de passie en betrokkenheid ook. ■ Sigrid Lapiere

VORMINGPLUS | 7


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

HOEVEEL IS GENOEG? Robert en Edward Skidelsky over wat echt belangrijk is in ons leven

© De Bezige Bij

economische crisis is losgebarsten. De Britse econoom John Maynard Keynes voorspelde in 1930 dat we binnen de eeuw in een land van melk en honing zouden leven; ons inkomen zou alleen maar toenemen en we zouden niet meer dan vijftien uur per week moeten werken. Het liep even anders, onze behoeften kenden een onvoorstelbare groei, en dus moesten we harder werken. Tegelijk verliezen we ons in de overconsumptie, die bovendien allesbehalve duurzaam is. Van consumptie-stress tot onrechtvaardige Noord-Zuid-verhoudingen. Trouwens, hebben wij onze spullen of is het omgekeerd? Hoe geraken we hier uit? Hoeveel is genoeg? Jan Mertens werkt voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en is beleidsmedewerker bij denktank Oikos. Hij duidt de betekenis van dit boek voor deze tijden. ‘Hoeveel is genoeg?’, het is een kopbreker waar je lange tijd mee aan de slag kan. Vader Robert (econoom) en zoon Edward (filosoof) Skidelsky stellen zich die vraag in hun gelijknamige boek, in een wereld door consumptie gedomineerd. De vraag naar het ‘goede leven’ lijkt daardoor gekaapt door de dwang van de economische groei. Hebben we niet al te lang al meer verward met beter? Slagen we er nog in om een geslaagd leven anders in te vullen dan met economische maatstaven? Waarom werken we ons te pletter om steeds meer rijkdom te vergaren? Het zijn vragen die ons nog meer bezighouden sinds de

8 | VORMINGPLUS

“Schrik niet, ‘Hoeveel is genoeg?’ is een boek over ethiek en moraliteit, het is een poging om economie terug te brengen tot de morele wetenschap die ze bij haar ontstaan was. En dat is een verademing”. (Tine Hens) ■

Jan Mertens do 16 februari 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10


MINIMALISM Een film over minder ‘Less is more’ is het uitgangspunt van deze documentaire die aanzet tot nadenken. Beeld je een leven in met minder: minder spullen, minder rommel, minder stress, … Een leven met minder afleidingen. Dit geeft meer tijd, meer toewijding en als allerbelangrijkste: meer geluk. Hoeveel spullen bezit je? Voor de meeste mensen zijn er dat teveel om op te noemen en er wordt constant op zoek gegaan naar iets nieuw. Je gsm die ooit het allernieuwste model was, is nu gedateerd en een bron van ongeluk geworden terwijl hij eigenlijk nog perfect werkt. Het consumentisme viert hoogtij met stress en ongeluk tot gevolg. Deze documentaire toont het publiek een blik in het leven van enkele minimalisten en wat zij vinden van hun leven. Minimalistische architecten,

ontwerpers, muzikanten, zakenlui … Volgens hen is minimalisme de oplossing om een beter leven te leiden. Heb je wel écht zoveel spullen nodig? Moet je iets vervangen wanneer het nog steeds werkt? ‘Minimalism: A Documentary About The Important Things’ toont hoe je volgens de minimalisten je leven zou kunnen verbeteren. Na de film (80’) gaan we met elkaar over het thema in gesprek. ■

di 21 februari 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €5

VORMINGPLUS | 9


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

REPAIR CAFÉ Weg met de wegwerpmentaliteit

H

eb jij kapotte spullen? Een apparaat dat foutmeldingen geeft? Valt er iets te lijmen? Wat doe je met een gammele stoel, met een stofzuiger die zelf wegkwijnt onder een laag stof? Een wollen trui met gaatjes. Weggooien? Mooi niet! Repair Café wil verandering brengen in de wegwerpmentaliteit van de samenleving van vandaag. In deze tekst reflecteert stagiair Gilles Vanhaverbeke (Vives - opleiding sociaal-cultureel werk) over zijn stage rond repair cafés en kwetsbare groepen. Misschien ken je het concept en ben je al eens naar een Repair Café gegaan? Repair Cafés, naar een idee van Martine Postma, zagen het licht in Nederland. De eerste editie in oktober 2009 was een groot succes en motiveerde Postma om de stichting Repair Café International op te richten. Sinds 2011 ondersteunt deze stichting vrijwilligers van Repair Cafés op een professionele manier. Als stagiair bij Vormingplus MZW wilde ik een project opstarten rond een duurzaam en inclusief Repair Café. In het begin van mijn stageperiode kwam ik dan ook met tal van vragen te zitten zoals ‘Wat is duurzaamheid?’, ‘Wat is inclusief?’ en ‘Wat is het nut van een Repair Café?’. Centraal stond voor mij de kwestie hoe een Repair Café - als instrument uit de wereld van de transitie - een nieuw antwoord kan bieden op verborgen en zichtbare noden van

10 | VORMINGPLUS

”Een open plaats waar je elkaar mag ontmoeten en leren hoe je kapotte spullen kan herstellen”

kansengroepen? En kunnen we tegelijk mensen bewust maken van hun consumptiegedrag, de wegwerpmaatschappij en de ecologische waarde van producten? DUURZAAM? INCLUSIEF? Ik vertrok dus vanuit de ambitie om een duurzaam en inclusief Repair Café op te 


richten in Harelbeke. Met duurzaam bedoel ik in eerste instantie dat het Repair Café moet kunnen blijven bestaan nadat mijn stage is afgerond. Maar duurzaam betekent ook dat de kennis, die rond het herstellen van spullen wordt opgebouwd, ook wordt doorgegeven, zodat bezoekers leren hoe ze hun spullen kunnen herstellen of alleszins een analyse kunnen maken van het kapotte toestel.

Met het inclusief aspect doel ik op de deelname van kansengroepen. Repair Cafés worden nu hoofdzakelijk bezocht door de middenklasse. Terwijl het een concept is waar zeker ook kwetsbare mensen baat bij hebben. In Harelbeke wil ik mensen in kansarmoede zodanig betrekken bij het Repair Café zodat ze niet alleen deelnemen, maar ook zelf hersteller kunnen worden in het Repair Café. 

VORMINGPLUS | 11

© Hans Dinkelberg

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

WAT IS EEN REPAIR CAFÉ? Een Repair Café is een bijeenkomst waarbij bezoekers in contact komen met vrijwillige deskundigen die de kapotte spullen van de bezoekers proberen te herstellen. Repair Cafés zijn een antwoord op de wegwerpmaatschappij en willen tegelijk kennis over het herstellen van spullen bijbrengen. Het is belangrijk dat bezoekers leren dat kapotte spullen vaak nog kunnen worden hersteld, dat de levensduur van een toestel kan worden verlengd en dat hij dit in veel gevallen zelf kunnen doen. Wat er wordt hersteld hang af van de aanwezige deskundigen: van fietsen tot stofzuigers, van kleren tot computers. Repair Cafés willen niet de concurrentie aangaan met professionele reparateurs. Alle vervangstukken moeten ook worden aangekocht door de bezoeker. Vrijwilligers kunnen niet altijd alles herstellen en verwijzen in dat geval door naar professionele reparateurs.

WAAROM ZIJN ER REPAIR CAFÉS? Door kapotte spullen te herstellen verklein je de afvalberg en bespaar je op de grondstoffen waaruit de nieuwe toestellen worden vervaardigd. Ook de portefeuille van de bezoekers wordt gespaard: je betaalt namelijk alleen het noodzakelijke vervangonderdeel, het advies van de deskundige is gratis én je vermijdt een dure herstelling of een verplichte nieuwe aankoop. Daarnaast wil een Repair Café ook de sociale cohesie op lokaal vlak bevorderen. Je leert

12 | VORMINGPLUS

nieuwe vaardigheden of ontdekt verborgen talenten bij jezelf. VOOR WIE ZIJN DIE REPAIR CAFÉS? Repair Cafés zijn er voor iedereen. Leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, beroep en opleiding zijn factoren die van geen belang zijn in een Repair Café. Het is een open plaats waar je elkaar mag ontmoeten en leren hoe je kapotte spullen kan herstellen. Neem dus gewoon iets mee waarvan je wilt dat het hersteld wordt. VRIJWILLIGERS Alle vrijwilligers zijn welkom bij een Repair Café. Of je nu over herstelvaardigheden beschikt of niet, dat maakt niet uit: om een Repair Café draaiende te houden zijn namelijk vrijwilligers met diverse talenten nodig: handige Harry’s en Harriëtes om de kapotte toestellen te herstellen. Maar een Repair Café mag ook een gezellige boel zijn: daarom zijn vrijwilligers die de bar willen bemannen van harte welkom. De onthaalvrijwilligers aan de inkom zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers en zorgen voor het vlotte verloop van het Repair Café. Zij maken ook een eerste analyse van de kapotte spullen, om te weten of het toestel herstelbaar is of niet. ■ Gilles Vanhaverbeke, stagiair sociaal-cultureel werk aan Vives. In Midden- en Zuid-West-Vlaanderen zijn verschillende groepen actief rond Repair Cafés. Volg Vormingplus MZW op Facebook om op de hoogte te blijven van hun bijeenkomsten. Meer info: www.repaircafe.org


VRIJWILLIGERS

OP ZOEK NAAR EEN BOEIENDE VRIJWILLIGERSJOB? Vormingplus MZW zoekt onthaalvrijwilligers Als bezoeker van het Vormingplushuis in Kortrijk ken je één van deze mensen vast wel: Luc, Lode, Koen, Anne, Lucie of Trees. Zij vormen samen ons team onthaalvrijwilligers. Een groep enthousiaste mensen die onze deelnemers verwelkomen en zorgen dat alles vlot verloopt. Vormingplus MZW is actief op weekavonden en in het weekend. Wij willen het onthaal van deelnemers telkens goed verzorgen. Om die kwaliteit te kunnen blijven waarborgen in de toekomst willen we ons team onthaalvrijwilligers versterken.

WAT BIEDT VORMINGPLUS? • Je maakt deel uit van een team vrijwilligers en dat betekent ook dat we een paar keer per jaar samenkomen. Je bent immers mee het gezicht van Vormingplus en zo bepaal je met ons onze onthaalwerking. En af en toe moeten we ook eens feesten. • We beantwoorden je engagement met een vrijwilligersvergoeding en we betalen je vervoerskosten. • We houden rekening met je andere engagementen en uiteraard ook met je wensen en verwachtingen bij de planning. ■

WORD JIJ ONZE ONTHAALVRIJWILLIGER? • Kan jij je engageren voor een vaste avond in de week? • Of heb je eerder zin om dit op zaterdag of zondag te doen? • Wil je meer weten? Mail, bel of maak een afspraak met guido.demeulenaere@vormingplus.be 056 26 06 05

VORMINGPLUS | 13


Flickr.com - Ferdinand 'Ferre' Feys

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

WANDELING DOOR KROTTEGEM Ligt de toekomst van Roeselare in Krottegem?

voormalige Rodenbach-directeurs en realiseerde diverse herbestemmingsprojecten in Vlaanderen en renovatiewerken in Krottegem. Hij neemt ons tijdens deze wandeling mee op sleeptouw doorheen de wijk. Deze wandeling kadert in het ontwerpatelier ‘B(r)ouw Challenge’ op 1 en 2 april 2017 (zie pagina hiernaast). Ook later nog dit jaar volgen programma’s rond herbestemming, erfgoed en stadsplanning. ■

Krottegem, in de 18de eeuw een wijknaam met een negatieve bijklank, nu een geuzennaam die met groeiende trots wordt gedragen. De wijk bloeit open en krijgt met de stationsvernieuwing terug aansluiting met het centrum van Roeselare. Waar liggen de roots van Krottegem, en hoe ziet de de toekomst van de buurt eruit? Welke projecten werden gerealiseerd en welke staan nog op stapel? Hoe zal de buurt evolueren en welke gevolgen kan dit hebben voor de bewoners? Bernard Lambert (architect en zaakvoerder van Koplamp Architecten) groeide op in Krottegem. Hij is de zoon en kleinzoon van de

14 | VORMINGPLUS

Bernard Lambert za 11 maart 2017 - 14.00 u.

Afspraak aan de Kop van de Vaart, Roeselare €5


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

B(R)OUW CHALLENGE Een herbestemming voor de oude brouwzaal van Rodenbach Vormingplus is betrokken bij het ontwerpatelier ‘B(r)ouw Challenge’, dat plaatsvindt in het weekend van 1 april 2017. Roeselare, gelegen in het hart van West-Vlaanderen, is onlosmakelijk verbonden met de brouwerij Rodenbach en het Rodenbachbier. In 1998 werd de brouwerij, gelegen in de wijk Krottegem, overgenomen door Palm Breweries. De overname bracht nieuwe investeringsmogelijkheden met zich mee en leidde in 2002 tot de bouw van een nieuwe, modernere brouwzaal op dezelfde site, vlak naast de bestaande brouwzaal. Hierdoor kwam de andere ‘oude’ brouwzaal, hoewel beschermd, leeg te staan, zonder enige bestemming.

Tijdens het weekend van 1 en 2 april 2017 krijgen een dertigtal studenten uit diverse opleidingen 24u de tijd om in team een herbestemming te bedenken voor de oude brouwzaal en zo een professionele jury te overtuigen. Op langere termijn betekent het hopelijk de aanzet voor een nieuw leven voor de oude brouwzaal. Ook de inwoners van Roeselare en bewoners van Krottegem worden actief betrokken bij het proces. Benieuwd naar het resultaat? Volg het project op de voet via Facebook. ■ ‘B(r)ouw Challenge’ is een project van RESOC Midden-West-Vlaanderen, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR en Erfgoedcel TERF, i.s.m. Vormingplus MZW en Ondernemerscentrum Roeselare.

VORMINGPLUS | 15


D I G I TA A L & M E D I A

GOOGLE PHOTOS Gratis en onbeperkt foto's opladen Met de dienst Google Photos kan je gratis en onbeperkt foto's opladen, volautomatisch. Google analyseert deze foto's en voegt op de achtergrond trefwoorden toe. Je hoeft niet langer zelf je foto's te back-uppen, te organiseren, in mapjes onderverdelen, of trefwoorden toevoegen. Dat gebeurt dan allemaal automatisch, en de ordening is veel consequenter dan manueel mogelijk is. Daar tegenover staat dat je een groot stuk van je privacy inlevert, aangezien Google in staat is om zeer veel informatie te extraheren uit jouw foto's en deze informatie in te zetten voor reclamedoeleinden. â– Rik Coghe is freelance ICT-trainer.

16 | VORMINGPLUS

Rik Coghe â‚Ź 25 wo 18 & 25 januari 2017 - 14.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk do 8 & 15 juni 2017 - 19.00 u. DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare


D I G I TA A L & M E D I A

“Als iets gratis is, dan ben jij het product.”

HET VENIJN ZIT IN DE KLEINE LETTERTJES Gesprek met digidokter Joachim Leeman Wie zijn ze, de digidokters? Je zou ze kunnen omschrijven als de Flying Doctors van onze tijd; ze crisscrossen doorheen de regio en geven antwoord op eerste hulpvragen rond digitaliteit en multimedia. In ons vorige tijdschrift kon je al kennismaken met Robrecht Gossaert. Vandaag zetten we Joachim Leeman in de kijker. In het dagelijkse leven is hij ICT-medewerker bij de stad Deinze, in het weekend kom je hem geregeld in talrijke bibliotheken tegen als digidokter.

Z

ijn motivatie? “Mensen kopen massaal smartphones, laptops en tablets, maar ze missen vaak een beetje uitleg over de installatie, configuratie en algemene werking van het toestel. Het frustreert me dat zij aan hun lot worden overgelaten. We zitten op een digitale sneltrein, alles evolueert razendsnel, maar veel gebruikers kunnen die technologische vernieuwingen nauwelijks of niet behappen. Zo is mijn interesse ontstaan om mee te stappen in

het Digidokter-verhaal en op een heel laagdrempelige manier mensen wegwijs te maken in het digitale landschap.” WIE MAAK JE WEGWIJS? Ik merk dat het publiek bij Digidokter overwegend uit senioren bestaat. Dat is natuurlijk een erg dankbaar doelpubliek. Maar het is niet enkel deze groep die baat heeft bij wat bijscholing. 

VORMINGPLUS VORMINGPLUS|| 17


D I G I TA A L & M E D I A

In de Digidokter-sessies zie ik gelukkig ook dertigers en veertigers in het publiek zitten. Zij kunnen soms de indruk wekken dat hen niets meer moet worden aangeleerd. Maar als je er dieper op ingaat merk je dat ze vaak tekort schieten in het efficiënt gebruik van digitale tools. Daarom is het Digidokter-concept zo goed: het vindt plaats op een zaterdagvoormiddag en iedereen kan eraan deelnemen.

dan zijn ze er zich niet altijd van bewust. Wie bijvoorbeeld een Android-smartphone activeert logt typisch in met zijn Google-account, en zal zijn foto’s daarna, soms tot grote verrassing, zien verschijnen op Google Drive. Hoe die daar zijn gekomen, dat is hen een raadsel.

JE HEBT DE VOORBIJE JAREN HEEL WAT VORMING GEGEVEN OVER ‘MOBIELE TOESTELLEN’ (SMARTPHONES EN TABLETS). HOE EVALUEER JE DIE ENORME OMMEZWAAI DIE DE IT-WERELD OP DAT VLAK GEKEND HEEFT?

Als iets gratis is, dan ben jij het product. Niet veel mensen lezen de kleine lettertjes of staan stil bij de privacy-politiek van bijvoorbeeld Google of Facebook. Maar volwassenen, en zeker senioren zijn meestal wel bekommerd om wat er met hun meest vertrouwelijke gegevens (zoals foto’s) gebeurt. De jongste generatie daarentegen lijkt er helemaal niet meer van wakker te liggen. Jongeren zijn doorgaans erg vlot met nieuwe technologie, maar ze staan nauwelijks stil bij de gevolgen van hun acties. Denk maar aan het soms onbesuisde gedrag bij het gebruik van Snapchat. En hier ligt toch een rol voor het onderwijs, die momenteel niet of onvoldoende wordt 

Als ik naar de groepen kijk waar ik vorming aan geef, zeker de senioren, merk ik dat ze niet zonder vaste computer of laptop kunnen. Een tablet of smartphone gebruiken ze enkel voor het versturen of lezen van e-mails, of om op het internet iets op te zoeken. Andere apps of clouddiensten gebruiken ze zelden, of slechts met mondjesmaat. En als ze er al gebruik van maken,

18 | VORMINGPLUS

ZIE JE NOG ANDERE GEVOLGEN WAAR NOG ONVOLDOENDE BEGRIP OVER BESTAAT?


D I G I TA A L & M E D I A

opgenomen. Er zou vanuit die hoek meer rond mediawijsheid moeten gebeuren. HOE GA JE ZELF MET ONLINE DIENSTEN OM? IS DAT BIJ JOU VERANDERD DE VOORBIJE JAREN? Ik gebruik online diensten puur praktisch. Het klopt dat mobiele diensten of clouddiensten het leven veel gemakkelijker maken. Het nadeel is dat je steeds een internetverbinding nodig hebt, en de kans dat je account gehackt wordt is niet onbestaande. Om mij beter te beveiligen heb ik een wachtwoordmanager voor al mijn online wachtwoorden. Waar mogelijk gebruik ik een tweestapsverificatie: je logt in met iets dat je weet (wachtwoord) in combinatie met iets dat je hebt (vb een code die naar je telefoon wordt gestuurd). Ik besteed ook bewust geld aan een antivirus; een extra beveiliging kan nooit kwaad.

“Veel smartphoneeigenaars beseffen niet dat ze clouddiensten gebruiken. Ze merken bijvoorbeeld tot hun verbazing dat al hun foto’s ook op Google Drive staan.”

IS HET EEN ENKEL EEN KWESTIE VAN GOED GEÏNFORMEERD TE ZIJN ALS KLANT? OF LIGT ER OOK NOG WERK OP DE PLANK BIJ POLITICI? Als je een account aanmaakt op Facebook, Google e.a. moet je je goed bewust zijn van de voorwaarden en de gevolgen. Die staan in kleine lettertjes. Zelf lig ik er niet echt wakker van, ik weet grosso modo wel wat er met mijn gegevens gebeurt. Als je gerichte, ‘slimme’ reclame te zien krijgt kan je dat als een voordeel beschouwen, maar het is natuurlijk niet altijd zo nuttig of plezant. Soms merk je na een kleine zoekactie op Google dat waar je ook heen surft, je steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. Het is alsof een opdringerige verkoper je niet meer wil loslaten tot je het product gekocht hebt. We staan wat dat betreft trouwens nog maar aan het begin van een verontrustende trend. Amazon werkte in de VS een proefproject uit met zogenaamde ‘beacon’-technologie: in fysieke winkels traceren ze via allerlei sensoren in welke producten een klant interesse toonde, maar niet kocht. Deze producten worden vervolgens ongevraagd toegestuurd met een ‘gratis retour’-mogelijkheid. Ondertussen heeft de klant natuurlijk het product in huis en zal zij of hij de neiging hebben om het te houden (en dus te betalen). Zoiets gaat heel ver. ■ Interview: Merijn Supply en Maarten Vanhee

MEER WETEN? Alle Digidokter-sessies, ook deze die Joachim Leeman begeleidt, vind je achteraan dit tijdschrift.

VORMINGPLUS | 19


© Caroline Vincart

K U N S T & C U LT U U R

STEFAN ZWEIG: MOREEL BAKEN IN EEN ZEE VAN FANATISME Literatuurwetenschapper Els Snick over de lessen van Stefan Zweig voor onze tijd

© Kurt Severin

E 20 | VORMINGPLUS

ls Snick studeerde Germaanse Filologie en Geschiedenis in Gent en is een enthousiast pleitbezorger van de Duitse taal en cultuur. In 1999 promoveerde ze aan de Universiteit Gent over de joods-Oostenrijks-Hongaarse schrijver Joseph Roth (1894-1939) en zijn netwerken in Vlaanderen en Nederland. Ze publiceerde een boek over zijn leven en vertaalt zijn journalistieke werk. Ze richtte in 2014 met een aantal vrienden het Joseph Roth Genootschap op, dat literaire evenementen organiseert rond deze auteur. In 2015 schreef ze het boek 'Duitsland op het spoor', een reisverhaal in de sporen van Roth. 


K U N S T & C U LT U U R

Daarin gaat ze onder andere op zoek naar de wortels van haar liefde voor Duitsland. Op 8 maart komt ze naar Kortrijk, spreken over een van Roths beste en bekendste vrienden: de Oostenrijkse auteur Stefan Zweig. “Een van de bekendste schrijvers van zijn tijd. Zijn boeken stonden in de hele wereld op de bestsellerlijsten. Hij was een echte ster,” aldus Snick. “Zweig was een vurig pleitbezorger van de Europese gedachte, een overtuigd pacifist die zich verzette tegen elke vorm van fanatisme. Hij stond in contact met alle Europese intellectuelen die ertoe deden. Hij beschikte over een enorm netwerk waarin hij als een moreel baken werd beschouwd. Je mag dus zeker zeggen dat zijn invloed immens was. Hij hielp ook heel veel jonge kunstenaars, niet alleen door bijvoorbeeld positieve recensies over hun werk te schrijven, maar ook als mecenas. Joseph Roth is maar één voorbeeld van een jonge schrijver die door Zweig bekend is geworden. Zweig zelf was in een welgesteld milieu geboren en was zich van zijn bevoorrechte situatie maar al te bewust. DE NAAM 'STEFAN ZWEIG' VALT TEGENWOORDIG WEL EENS WANNEER ER VERGELIJKINGEN WORDEN GEMAAKT TUSSEN ONZE TIJD EN HET BEGIN VAN DE 20E EEUW. HOE KOMT DAT? Stefan Zweig heeft het oude Europa bezongen, het leven in de Habsburgse monarchie, het grote Oostenrijks-Hongaarse rijk dat verschillende nationaliteiten en religies verbond. In 1914 stortte die wereld definitief in elkaar. Na 1918 kwam er een immense vluchtelingenstroom op gang, er werden nieuwe grenzen getekend, overleven was vaak een kwestie van de juiste papieren of de goede connecties te hebben. De vergelijking met vandaag ligt voor de hand. In Duitsland

werd al snel de macht van de nationaalsocialisten voelbaar in het dagelijks leven. Hitler, waarvan iedereen wist dat het een gek was, een criminele schreeuwer, kon zijn gang gaan. Zodra hij verkozen werd, begon hij tegenstanders uit te schakelen, concentratiekampen te openen en internationale verdragen met voeten te treden. We zien ook vandaag hoe de democratie de duimen moet leggen voor populisme. Racisme, homohaat, fanatisme ... het is helaas nog allemaal erg actueel. WELK WERK VAN ZWEIG MOET IEDEREEN GELEZEN HEBBEN? Vlak voor zijn zelfgekozen dood, in 1942, schreef Stefan Zweig zijn herinneringen neer in ‘De wereld van gisteren’. Dat is ongetwijfeld een boek dat iedereen moet gelezen hebben. LATER OP DE MAAND VERTONEN WE EEN DOCUMENTAIRE MET DEZELFDE NAAM OVER EMILE VERHAEREN. WAT WAS DE BAND VAN VERHAEREN MET ZWEIG? Stefan Zweig en Emile Verhaeren waren voor de Eerste Wereldoorlog hartsvrienden. Zweig, de jongere dichter, vereerde Verhaeren en vertaalde zijn poëzie in het Duits. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in 1902, toen Zweig hem in België was komen opzoeken. In 1904 schreef hij een eerste opstel over het werk van Verhaeren, en in 1910 volgde dan de Verhaeren-biografie. Je kunt dus gerust stellen dat Verhaeren dankzij Stefan Zweig, die zijn werk toegankelijk maakte in de Duitstalige wereld, internationaal is doorgebroken. Het was dan ook een shock voor Zweig, toen Verhaeren na het losbarsten van de Eerste Wereldoorlog heftig tekeer ging tegen alles wat Duits was en brak met zijn oude vriend, 

VORMINGPLUS | 21


K U N S T & C U LT U U R

die tot 'het andere kamp' behoorde. Toen Verhaeren in 1916 onverwacht stierf, schreef Zweig, zonder enige bitterheid, maar vanuit een diep en oprecht verdriet, een prachtig en bijzonder ontroerend in memoriam. ZWEIG IS EEN VAN DE 'EXIL-SCHRIJVERS', DIE DUITSLAND ONTVLUCHTTEN VOOR HET OPKOMENDE NAZISME. WELKE ROL SPEELDE ZWEIG IN DIT MILIEU? Zweig woonde in het Oostenrijkse Salzburg. Dat land werd pas in 1938 bij nazi-Duitsland ingelijfd, dus hij hoefde in 1933 nog niet te vluchten. Zijn boeken verschenen wel bij een Duitse uitgeverij, en anders dan bijvoorbeeld Joseph Roth had hij aanvankelijk nog de hoop dat Hitler het niet lang zou uithouden en vertrok hij met zijn boeken niet meteen naar het buitenland. Toen zijn werk in Duitsland verboden werd, zocht hij eerst nog een nieuwe uitgever in Oostenrijk. Zweig ondersteunde de projecten in het buitenland om werk van gevluchte schrijvers uit te geven. In Nederland waren dat bijvoorbeeld Querido Verlag en Verlag Allert de Lange, die in de schoot van de twee gelijknamige bestaande Amsterdamse uitgeverijen werden opgericht. Zweig volgde de situatie van de gevluchte schrijvers op de voet, stond in contact met de uitgevers en de redacteuren, gaf raad en in de mate van het mogelijke ook financiële steun. Alleen waren er in die periode zo veel noodlijdende auteurs dat hij overbevraagd werd. Hij leed enorm onder de situatie en werd steeds depressiever. Bovendien had hij het ook op privévlak moeilijk. Hij huurde een appartement in Londen en leefde gescheiden van zijn vrouw. Hij bleef schrijven en zich op zoveel mogelijk manieren inzetten voor de vrede, maar de prijs die hij betaalde was hoog. Hij was niet meer jong, vrienden verdwenen in de

22 | VORMINGPLUS

concentratiekampen, emigreerden of pleegden zelfmoord. Zweig zelf hield het nog tot 1942 vol. JOSEPH ROTH WAS EEN VAN DEZE SCHRIJVERS. ZELF BEN JE STICHTEND LID VAN HET JOSEPH ROTH GENOOTSCHAP. MET WELK DOEL? Het Joseph Roth Genootschap is in 2013 opgericht als vzw om het werk van Roth in Nederland en Vlaanderen te promoten. Ik ben al sinds 2009 lid van het Internationale Joseph Roth Gesellschaft in Wenen, maar gezien de belangstelling bij het publiek voor de romans en het journalistieke werk van Roth bij ons, zag ik ook bij ons mogelijkheden voor een soortgelijke vereniging. We ondersteunen publicaties, organiseren literaire bijeenkomsten en allerhande voorstellingen waar ook acteurs en muzikanten bij betrokken zijn. Onze eerste grote productie was 'Vlucht zonder einde', een muzikale voorstelling die door Johan Simons werd geregisseerd, en waar Geert Mak, Tom Lanoye, Arnon Grunberg, Stefan Hertmans, Tommy Wieringa en Joke van Leeuwen aan mee hebben gedaan. Al deze auteurs dragen Roth op handen. Het was een schitterende voorstelling, die zowel in Oostende als in Amsterdam te zien was, twee steden waar Roth als emigrant heeft gewoond. Vorige zomer, tijdens Theater aan Zee, kon je in een antieke bistro op de dijk van Oostende de voorstelling 'Café Pardis' zien, inclusief jazzband en dansers. WAAR KOMT JOUW FASCINATIE VANDAAN VOOR DUITSLAND EN DUITSTALIGE LITERATUUR? Ik ben opgevoed met liefde voor de Duitse taal en cultuur - wij luisterden thuis vooral heel veel naar klassieke muziek. In mijn boek 'Duitsland op het spoor' beschrijf ik hoe in mijn familie na de oorlog Duitse vluchtelingenkinderen werden opgevangen. Ik ben die mensen gaan 


K U N S T & C U LT U U R

opzoeken, en daardoor ben ik me gaan realiseren hoezeer de Duitse geschiedenis met mijn eigen levensverhaal verweven is. ■

Els Snick wo 8 maart 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

Interview: Maarten Vanhee

€ 10

DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST Achter de schermen van 'de nieuwe bibliotheek' Je leest en hoort het vaak: de bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, de snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. De bibliotheek is een zogenaamde 'derde plek', aldus socioloog Ray Oldenburg, een plaats van ontmoeting in het hart van een gemeenschap. In het zuiden en het midden van de provincie West-Vlaanderen maken enkele bibliotheken de overstap naar de 'bibliotheek van de toekomst'. Hoe gaan zij om met veranderende verwachtingen? Hoe zien zij hun publieke functie en hoe richten zij het - al dan niet gloednieuwe - bibliotheekgebouw in? We gaan op bezoek achter de schermen van enkele bibliotheken en gaan er in gesprek over de bibliotheek van toekomst. ■

Kenniscentrum ARhus Roeselare

De Munt 8, Roeselare di 24 januari 2017 - 18.00 Bibliotheek van Kortrijk

Leiestraat 30, Kortrijk do 23 februari 2017 - 18.00 Bibliotheek van Waregem

Boekenplein 1, Waregem di 28 maart 2017 - 18.00 €5

VORMINGPLUS | 23


EEN TERUGBLIK Dag van de stilte Foto’s: Wouter Missiaen

24 | VORMINGPLUS


VORMINGPLUS | 25


Flickr.com - De Gust

F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

OVER ‘DE SUPERSAMENWERKER’ Vrij-Spraak Het is lang bon ton geweest om te geloven dat de 'survival of the fittest' te maken heeft met ‘het recht van de sterkste’, dat het ijveren voor ‘eigenbelang’ en ‘competitie’ zorgen voor overleving en culturele en maatschappelijke winst opleveren, en dat daarvoor ook een flinke dosis ‘agressie’ en ‘egoïsme’ nodig zijn. Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke noemen deze overtuiging een historisch misverstand en vooral ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten, the fittest, waren net diegene die het best konden samenwerken. Empathie en sociaal gedrag zijn vroege verworvenheden

26 | VORMINGPLUS

in de evolutie: onze overleving berust meer op samenwerking dan op concurrentie. Huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, Dirk Van Duppen, zal op deze avond eerst met recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen tonen dat de mens in wezen ‘supersociaal’ is. Daarna bekijken we hoe deze theorie in de praktijk, zoals het bedrijfsleven, werkt. ■

Dirk Van Duppen en gasten do 16 maart 2017 - 19.30 u. Kortrijk (locatie nog te bepalen) € 10


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

MARTIN LUTHER, 500 JAAR REFORMATIE Een geschiedenis van de westerse cultuur In 2017 is het 500 jaar geleden dat Martin Luther (1483-1546) met 95 stellingen het toenmalige wereldbeeld hervormde. Het was het begin van de Reformatie. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de Reformatie teweeggebracht, niet alleen voor de religieuze geschiedenis, maar ook voor de culturele en economische geschiedenis? Om een antwoord op deze vragen te geven, overlopen we de ontwikkelingen die de westerse cultuur doormaakte, en zien hoe

het feodale wereldbeeld en het middeleeuwse Godsbeeld veranderde met Luther. Na de godsdienstoorlogen ontluikt ook in de 17de eeuw ons westerse kapitalisme, met de puriteinse ethiek die aan protestantse zijde ontstaat. Tegelijk verscheen in de vroege 17e eeuw het licht van de rede aan de horizon en begon de moeizame omwenteling naar Verlichting. Van daaruit ontstaat in de 19e eeuw de moderne samenleving op seculiere grondslag. Theoloog Johan Temmerman plaatst Luther in zijn tijd en toont ons de enorme impact die hij had op de westerse (cultuur)geschiedenis. â–

Johan Temmerman wo 8, 15, 22 februari 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk â‚Ź 35

VORMINGPLUS | 27


P E R S O O N & R E L AT I E

KOKEN EN BEWUSTZIJN In de vegetarische keuken met Peter Vandermeersch

P

eter Vandermeersch is al jarenlang docent bij Vormingplus, waar hij vegetarische kooklessen geeft. We vroegen hem naar zijn passie voor het koken en de inspiratie voor het vegetarisme. “Het was een zoeken en het duurde ook een hele tijd alvorens ik een ‘andere’ voeding dan de klassieke voeding leerde kennen. Het was vooral ook een weg van veel zelfstudie, uitproberen en experimenteren omdat er nog geen ‘vegetarische opleidingen’ voorhanden waren. Het werd me echter duidelijker en duidelijker dat er veel nood was aan ‘vorming’ omtrent dit thema. Zo ontwikkelde zich stap voor stap ‘De Zonnekeuken’ tot een volwaardige kookschool en job."

EEN VEGETARISCHE MAALTIJD KAN BIJZONDER LEKKER ZIJN, MAAR OOK HEEL TIJDROVEND. OF NIET?

EEN VEGETARISCHE MAALTIJD KAN VELE VORMEN AANNEMEN: EEN ‘SAAIE’ VERSIE WAARBIJ HET VLEES WORDT VERVANGEN DOOR EEN BURGER MAAR DE MAALTIJD KAN EVENGOED DIVERS, KLEURRIJK EN SMAKELIJK ZIJN.

WAT WIL JE DEELNEMERS BIJBRENGEN MET JE KOOKLESSEN? WANNEER IS VOOR JOU EEN KOOKCURSUS GESLAAGD?

Dat klopt. Maaltijden kunnen klassiek opgebouwd worden, vertrekkende vanuit het vlees. De eerste stap naar een meer vegetarisch voedingspatroon is het vlees weglaten en vervangen door iets dat op vlees lijkt of de plaats van het vlees inneemt op het bord. Dit is vrij normaal en logisch. Maar het kan ook anders, en geleidelijk aan leer je een maaltijd vanuit andere ingrediënten volwaardig opbouwen. Het is dus vooral ook anders leren denken, zeker wanneer we dit duurzaam willen integreren.

28 | VORMINGPLUS

Het is zeker mogelijk om met relatief weinig tijd en weinig ingrediënten toch een vegetarische maaltijd te bereiden. Maar hiervoor moet je enkele ‘nieuwe’ producten leren kennen en een basiskennis ontwikkelen om dan, na verloop van tijd, even snel of uitgebreid maaltijden te bereiden zoals voorheen. Als je een maaltijd bereidt met verse ingrediënten is dat altijd een bewuste keuze die meer tijd vraagt. Een kant-en-klaar bereide maaltijd staat daar tegenover. Het is een keuze die je elke dag opnieuw moet nemen.

De kooklessen zoals ik die geef zijn méér dan het koken van recepten. Die zijn in groten getale te vinden op het internet en in kookboeken. Uit een kookles moet je iets anders kunnen leren; we werken steeds aan de hand van een thema dat wordt uitgewerkt in de recepten. Die zijn meestal geen doel op zich. Belangrijk is om inzicht te ontwikkelen in voeding en er bewuster mee om te gaan. Vegetarisch koken is anders leren denken en dit dan concreet omzetten in de maaltijden. Zo ontstaan de maaltijden niet meer zozeer vanuit een collectief denken maar meer vanuit inzicht en een thema. 


P E R S O O N & R E L AT I E

Het is niet los te denken van bewustzijnsontwikkeling. Dat is eigenlijk wat deze lessen beogen: een synthese van koken en bewustzijnsontwikkeling of een concrete vorming van het denken. WAT ZIJN JOUW INSPIRATIEBRONNEN BIJ JOUW MANIER VAN VEGETARISCH KOKEN? Ik bestudeerde en bestudeer nog steeds tal van diverse manieren van kijken en omgaan met voeding. Dit maakt het net zo boeiend; je ziet hoe

een bepaalde manier van denken leidt tot een bepaald voedingspatroon of leer. Meestal vertrekt men tegenwoordig vanuit de vraag of iets gezond of ongezond is voor het lichaam. Alleen is men het niet altijd eens wat nu werkelijk gezond of ongezond is. Een openbaring voor mij was het denken van Heinz Grill, maar ook van Rudolf Steiner. Zij beschrijven vooral ‘de werking’ van een voedingsmiddel, en niet alleen op het fysieke vlak maar ook op het 

VORMINGPLUS | 29


P E R S O O N & R E L AT I E

vlak van de levenskrachten, het bewustzijn en de bewustzijnskrachten of het denken, het voelen en de wilskracht. Ik volgde een driejarige opleiding in Italië en tal van seminaries om deze manier van omgaan met voeding concreet te leren omzetten in de keuken. Op dit moment vertaal ik het Duitstalige boek van Heinz Grill. Dat zal, als alles goed loopt, in 2017 verschijnen. ■ Interview: Conny Vercaigne

WINTERSEIZOENSKOOKLES ma 30 januari 2017 - 19.00 u.

Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 51-53, Heule € 21

VEGETARISCHE BURGERS EN GROENTENTAARTEN ma 6 en 13 februari 2017 - 19.00 u. Zaal Lindelei, Stationsstraat 21, Lendelede € 43

DE NATUURLIJKE VEGETARISCHE KEUKEN: BASISCURSUS ma 6, 13, 20 maart 2017 - 19.00 u. Zaal Lindelei, Stationsstraat 21, Lendelede € 65 Peter Vandermeersch

30 | VORMINGPLUS

RECEPT Tartelettes met wortelvulling en pecannoten (4 pers.) HET MAKEN VAN EEN GISTVRIJE LUCHTIGE DEEG 1. Was eerst 25 gram sesamzaad en rooster ze tot ze goudbruin zijn. Laat ze even afkoelen. 2. Maak het ‘zanderige’ deeg voor 4 personen door het mengen van 75 gram fijne havervlokken, 110 gram volkoren tarwemeel, 


Flickr. com - lauren rushing

P E R S O O N & R E L AT I E

1/2 el milde curry, 1/2 el Provençaalse kruiden, 1 tl zeezout, 25 gram geroosterd sesamzaad en 60 ml olijfolie. Meng dit tot de olie goed vermengd is met alle andere ingrediënten. Voeg 40 à 45 ml zoet appelsap of sinaasappelsap of eventueel water toe en druk dit samen tot een deeg. Laat even staan. 3. Neem ongeveer 75 gram van het deeg per vormpje en kneed dit in de tartelette- vormpjes. Bak deze in een voorverwarmde oven op 180 graden (ongeveer 12 à 15 minuten). HET MAKEN VAN DE VULLING: PUREE VAN WORTEL

laat deze gaar worden in een klein grondje water samen met wat zeezout, rozemarijn, tijm, gemalen komijn, gemalen koriander en milde curry. 2. Als de stukken beetgaar zijn, voeg ietwat haverroom toe en mix de puree. Zorg ervoor dat de puree niet te los is maar eerder vast. Breng hem op smaak met nog wat vers gemalen nootmuskaat, een theelepel vers geperst citroensap en nog wat zeezout indien nodig. 3. Vul dan de voorgebakken taartjes met deze vulling en werk af met geroosterde pecannoten en een blaadje verse koriander of verse dille.

1. Snijd de wortel in gelijkmatige stukken en

Smakelijk! ■

VORMINGPLUS | 31


Flickr.com - European Flickr.com - Silvia Parliament Foglia

P E R S O O N & R E L AT I E

ZONDAG, KOMTOT-RUST-DAG Hartcoherentie

er een optimale samenwerking tussen ons hart, onze hersenen en ons zenuwstelsel waardoor we die stress effectief kunnen reduceren. Door het herstellen van rust in ons lichaam wordt ook onze geest en ons denken terug ontspannen en helder.

Zondag was vroeger een rustdag. Vandaag dreigt zondag een dag als alle andere te worden. Met Vormingplus willen we van de zondag terug een rustdag maken, een dag met tijd voor jezelf. In deze reeks kun je kennismaken met hartcoherentie, één van de vele manieren om dichter bij jezelf te komen.

In de drie sessies ga je concreet aan de slag met de gevolgen van stress in je leven en leer je stap voor stap de technieken die tot hartcoherentie leiden en je autonoom zenuwstelsel in evenwicht brengen. Je oefent thuis verder, we sturen bij in de volgende sessie zodat je de methode in je dagelijks leven vlot kunt toepassen. Thuis oefen je de aangereikte technieken zodat je die in stressvolle situaties kunt inzetten. ■

Hartcoherentie is een zeer eenvoudige en makkelijk aan te leren methode om tot ontspanning te komen. De term hartcoherentie betekent een regelmatige, gebalanceerde afwisseling van versnelling en vertraging van het hartritme. Bij woede, angst, frustratie, irritatie en boosheid vertoont ons hartritme een onregelmatig patroon. Dat is voor de hersenen een signaal dat er stress is. Door middel van hartcoherentie ontstaat

32 | VORMINGPLUS

Dirk Laverge zo 12, 19, 26 maart 2017 - 10.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 38


Flickr.com - *RICCIO

P E R S O O N & R E L AT I E

BOUWEN AAN VRIENDSCHAP Bouwen aan de relatie met jezelf Contacten zijn belangrijk in ons leven. Het ligt in onze natuur om relaties te willen aangaan met anderen. Op een ‘gezonde’ manier relaties uitbouwen betekent niet dat we ons aan anderen vastklampen en er helemaal afhankelijk van zijn. Bouwen aan vriendschap is ook bouwen aan de relatie met jezelf. Pas als je je eigen vriend kunt zijn, ben je in staat om in alle vrijheid met de ander in relatie te staan. In deze cursus leer je hoe je dit alles stap voor stap kunt realiseren. ■

Machteld Govaerts ma 6, 13, 20 februari 2017 - 19.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 38

I.s.m. PRH

VORMINGPLUS | 33


P E R S O O N & R E L AT I E

GEEN HOCUS POCUS Rie Vanduren over Actief Emotioneel Lichaamswerk

R

ie Vanduren, stafmedewerker bij Vormingplus MZW, is al meer dan vijfentwintig jaar gepassioneerd bezig met Actief Emotioneel Lichaamswerk, in haar praktijk Total Acceptance. “Ik ben heel nieuwsgierig naar het mysterie en de magie van de mens, dat wat je niet wetenschappelijk kan onderbouwen. En het is dat enthousiasme dat mij altijd doet verder zoeken en niet doet stoppen bij dat wat ik al gevonden heb.” WAT BETEKENT ACTIEF EMOTIONEEL LICHAAMSWERK EN VANWAAR DE INTERESSE HIERVOOR? Actief Emotioneel Lichaamswerk (AEL) is een methode, maar veel belangrijker voor mij: Total Acceptance is een manier van in het leven staan. Een methode is altijd ondergeschikt aan datgene wat je wil bereiken met mensen, maar de methode maakt ook duidelijker wat Total Accep-

34 | VORMINGPLUS

tance inhoudt. We zitten in het westen met een erg cerebrale mentaliteit, en hebben te weinig geleerd om met emoties om te gaan en met onze voeten op de grond te blijven. We zijn het gewoon om voor alle oplossingen in ons hoofd te gaan kijken. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons als samenleving heel ver gebracht. Maar die maakbaarheid, de overtuiging dat de wetenschap en het mentale de oplossing kunnen geven voor alles, dat klopt niet. Je ziet aan alles tegenwoordig, zowel in de samenleving als aan de individuele mens, dat het niet lukt. Een mens is meer dan alleen zijn mentale mogelijkheden. Mensen kunnen niet zo goed meer leven met hun emoties en hun (aan)voelen. De wetenschap bijvoorbeeld kan ons heel ver brengen, maar leert ons niet om te gaan met de onmacht van ‘niet-weten’, noch met emoties zoals verdriet, verliefdheid, pijn, kwaadheid, agressie. Ook ik ben opgevoed met de gedachte dat je 


P E R S O O N & R E L AT I E

HOE ZIE JE DAT? Bijvoorbeeld de aandacht voor het psychosomatische, maar een duidelijk voorbeeld vind ik mindfulness: met aandacht aanwezig zijn bij dat wat is, en dan ontspannen blijven. Dat is wat ik al jaren doe met mensen, dat is Total Acceptance. Er is altijd de link met meditatie in mijn werk. Daardoor krijgen de emoties die je voelt, je (dwang)gedachten en je angsten, ook een plek. Dat mensen ‘mogen’ voelen en gevoelig zijn is voor mij belangrijk. Naast actief lichaamswerk is er ook de stilte en de rust, het getuige zijn van dat wat is, zonder oordeel. Dat

“Die binnenkant, waar we toestaan dat we voelen en gevoelig zijn, hebben we nodig om aan de buitenkant langdurig zaken te kunnen veranderen.”

is voor mij de essentie van meditatie en wat men tegenwoordig mindfulness noemt. Het is een wezenlijk deel van Total Acceptance. Om dat te kunnen heb je tijd nodig. En zolang je alle aandacht blijft geven aan de vele prikkels rondom jou krijgt die andere manier van leven geen kans. Ik heb geleerd veel emoties kwijt te raken in het dansen. Anderen doen dat misschien in joggen, maar het belangrijkste is dat het bewust gebeurt. Dat bewustzijn is heel belangrijk in Total Acceptance. Tegenwoordig is de zoektocht naar stilte erg in. Maar iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat die stilte kan zijn, er bestaan veel mogelijkheden. Voor mij is dat onder andere dansen. Ik zit daarbij allesbehalve stil, maar voor mij is het wel verstillend. Ik kan allerlei emoties verteren en gedachten en ervaringen laten bezinken tijdens de dans. En daarna helemaal stil zitten en in verbinding met mezelf naar binnen kijken, niet als observator, wel als belever. TERWIJL WE NU VAN DE ENE EMOTIE NAAR DE ANDERE HOPPEN? Depressies en zelfmoordneigingen zijn onder andere uitingen van emoties waarvan we, als ze er zijn, niet geleerd hebben om er mee om te gaan. Er is niks verkeerd aan verdriet of angst, maar als je het gevoel hebt erdoor overspoeld te worden gaat het fout. Als je emoties te lang onderdrukt, lopen ze over. In mijn cursussen gebruik ik het beeld van de snelkookpan. Het ventiel zorgt voor de eerste ontlading, maar als dat niet volstaat, staat de volledige pan ongecontroleerd op springen. We moeten opnieuw beseffen dat we emoties hebben. We zijn ze echter vaak al aan het onderdrukken nog voor we het beseffen, 

VORMINGPLUS | 35

Flickr.com - Heather

emoties, die niet goed waren, moest verdringen. Dat is absurd. Emoties en voelen zijn menselijk, daar hebben we mee te leren omgaan en leven. Lichaamswerk, maar ook andere methodieken, gaan expliciet op zoek naar dit deel van het menszijn dat echt in de verdrukking heeft gestaan voor heel lange tijd. Ondertussen zie ik in het bredere maatschappelijk debat dat het signaal, om rekening te houden met dat aspect van het mens-zijn, steeds vaker wordt opgepikt.


P E R S O O N & R E L AT I E

"Ook ik ben opgevoed met de gedachte dat je emoties, die niet goed waren, moest verdringen. Dat is absurd." en dat is gevaarlijk. Aanraken is bijvoorbeeld heel belangrijk. Echt aanwezig zijn in de hand die ik op iemand leg. Je ziet soms mensen die elkaar een kus geven maar er niet in slagen om verbinding met elkaar te maken. Dat is iets dat mensen terug moeten leren, denk ik. Om echt verbinding te maken van mens tot mens is er meer nodig dan een uitwisseling van woorden of een koele handdruk.

De snaar van Nick Cave Kunstenaars slagen er soms wel in die verbinding te maken, tussen kunstenaar en toeschouwer. Een voorbeeld: bij de laatste plaat van Nick Cave (‘Skeleton Tree’) voel je zijn pijn en verdriet om de dood van zijn zoon. Hij moet mij geen verhaal meer vertellen, bij wijze van spreken. Hij raakt met zijn muziek een snaar bij mij, en ik sta ervoor open om geraakt te worden. Er is uiteraard ook andere muziek die mij dan weer in mijn kracht raakt. Ik hou bij Total Acceptance geen pleidooi voor het schrappen van het mentale. Het gesprek met woorden is nodig om te begrijpen en belangrijk om duiding te geven en te krijgen. 

36 | VORMINGPLUS


P E R S O O N & R E L AT I E

Flickr.com - Heather

“Handelen gaat soms sneller dan het inzicht”

VORMINGPLUS | 37


P E R S O O N & R E L AT I E

Maar het is zoveel méér waard als je de tijd neemt om echt contact te maken, te voelen wat niet kan gezegd worden, maar er wel is tussen mensen. ER IS NOCHTANS GEEN TEKORT AAN EMOTIE, ZO LIJKT HET WEL: OP TV, OP SOCIALE MEDIA ... WAAR LIGT HET VERSCHIL MET JOUW PLEIDOOI? Waarom is er op sociale media zoveel haat? Volgens mij omdat de afstand tussen de mensen groot is. Vanachter je computer zie je niet welke pijn je de ander aandoet. Je kan iemand gemakkelijker pijn doen als je zelf bevroren bent in je gevoel. Als je echter contact maakt met je menselijk voelen en met de ander dan is dat veel moeilijker. Dat wil niet zeggen dat je altijd pijn moet vermijden als je met mensen omgaat. Ook dat vind ik een probleem van deze tijd. Er mag geen pijn meer zijn, er moet geluk zijn. Maar al dat zoeken naar geluk tegenwoordig... Ik ben nog nooit méér tevreden geweest met mijn leven dan in deze periode. Dat kan raar klinken: ik heb heel veel pijn en verdriet gehad, en andere mensen zien lijden. Af en toe doe ik ook andere mensen pijn met wat ik zeg of doe. Maar ik aanvaard dat als een deel van het leven. Het is absurd om zonder pijn of zonder agressie te kunnen leven. ‘NON, JE NE REGRETTE RIEN?’ Spijt is ook een deel van het leven, en de gevolgen daarvan draag je mee. Ik denk niet dat het een goed idee is om je hele leven onder schuld gebukt te gaan, maar het is wel goed dat je die schuld en pijn kan voelen, en dan een beweging maakt om iets nieuws te laten ontstaan. Voor mij zijn crises een deel van het leven; ofwel kan ik daar het slachtoffer van blijven, ofwel ga ik kijken

38 | VORMINGPLUS

hoe ik sterker uit die crisis kan komen. En hopelijk kan niet alleen ik, maar ook de ander rijker worden en groeien vanuit die pijn, waarvan ik de oorzaak was.

Geen hocus pocus “Wat in mijn beleving tegendraads is en ingaat tegen heersende tendensen: deze manier van in ‘t leven staan is geen hocus pocus, geen pil die je nu neemt en die meteen effect heeft. Het vraagt een weg die je gaat, het besef dat je ergens aan begonnen bent dat méér nodig heeft. Tijd bijvoorbeeld, zoals al ik zei. Het op weg gaan met mensen, hen begeleiden in die ‘groei-tocht’, vind ik persoonlijk heel verrijkend". IS DE GEWILLIGE GEEST VAAK NIET ZWAKKER DAN HET VLEES? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat er iets anders moet gebeuren in de samenleving, dat we moeten ingaan tegen een economie die alleen opgebruikt. We weten dat met ons hoofd, maar binnenin zitten zoveel (onbewuste) patronen die ons niet laten handelen volgens deze inzichten. We krijgen dat niet meteen gedraaid. Ik merk dat mijn patronen soms rapper zijn dan ik zelf wil. Mijn handelen gaat sneller dan mijn inzicht. En het kortetermijnperspectief speelt ook mee; het is veel gemakkelijker om te blijven consumeren en van de ene impuls naar de andere te gaan. Het langetermijnbesef dat dit niet goed is haalt het niet. We streven naar geluk, maar geluk is van voorbijgaande aard. Voor mij is er een groot verschil tussen geluk en tevredenheid. Dat laatste kan maar als ik accepteer dat imperfectie onvermijdelijk is, net als het gevoel van onmacht en niet-kunnen, net als het bestaan van grenzen. Als ik dat accepteer kan ik 


P E R S O O N & R E L AT I E

een heel tevreden mens zijn in mijn niet-perfecte wereld: Total Acceptance. Die binnenkant, waar we accepteren dat we voelen en gevoelig zijn, hebben we nodig om aan de buitenkant langdurig zaken te kunnen veranderen. Als die binnenkant niet mee evolueert mogen er nog zoveel mooie concepten in de samenleving bestaan, ze zullen geen voedingsbodem vinden. Binnen- en buitenkant moeten gelijke tred houden. Het is een samen veranderen. De buitenkant helpt ook om de binnenkant te veranderen, het is een interdependentie. De buitenkant kan dus evengoed inspirerend werken voor de binnenkant. Het gaat samen op, en het moet ook samen opgaan. ■ Interview: Maarten Vanhee

SPOREN NAAR JEZELF: TOTAL ACCEPTANCE Lieve Desimpel en Pieter Dedeckere za 21 januari 2017 - 09.30 u. € 25

BEWUSTER LEVEN VIA ACTIEF EMOTIONEEL LICHAAMSWERK: INTRO Lieve Desimpel en Pieter Dedeckere do 2 februari 2017 - 09.30 u. € 12

BEWUSTER LEVEN VIA ACTIEF EMOTIONEEL LICHAAMSWERK: STARTERS Lieve Desimpel en Pieter Dedeckere

6 sessies vanaf do 9 februari 2017 - 19.30 u. € 12

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE Rie Vanduren

zo 8 januari of 5 februari of 5 maart 2017 (telkens om 10.00 u.) € 5 per sessie

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING Rie Vanduren

wo 11 januari, 8 februari of 8 maart 2017 (telkens om 09.30 u.) € 5 per sessie

Telkens in De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 23, Rumbeke. Behalve 'verstillen vanuit beweging': Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 39


ZAALHUUR

VERGADEREN IN HET VORMINGPLUSHUIS Zaalhuur Het Vormingplushuis in Kortrijk beschikt over zes goed ingerichte lokalen die we verhuren aan non-profit initiatieven. Vlakbij het station, pal bij het stadscentrum. • Zaalhuur is mogelijk na tijdige reservering en bij beschikbaarheid. • Consumpties zijn verkrijgbaar in het cafetaria. • Het gebouw is overal toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een personenlift aanwezig. Toilet voor personen met een handicap op gelijkvloers. • Je zorgt zelf voor het onthaal van jouw deelnemers, tenzij anders overeengekomen. • Er is geen ingerichte keuken, wel borden/ bestek/glazen, aanrecht, frigo, microgolf en vaatwasmachine. Kookplaten kunnen gehuurd worden. ■ Op www.vormingplusmzw.be/zaalhuur vind je alle nodige praktische informatie.

40 | VORMINGPLUS


ZAALHUUR

Stuur een mail naar info@vormingplusmzw.be, met daarin de gekozen datum en uren, de voorkeur voor de zaal, het aantal verwachte personen en het doel en aard van de bijeenkomst.

Š Siegfried Desmet

Ruimte huren?

VORMINGPLUS | 41


do 16/03 - 12.15 u. do 23/03 - 12.15 u. do 19/01 - 12.15 u. do 16/03 - 12.15 do 18/05 - 12.15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Dirk Holemans Vrijheid en zekerheid

42 | VORMINGPLUS

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Jessie De Caluwe - Leve de Burn-out

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Jessie De Caluwe - Leve de Burn-out

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Gender voor dummies

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Gender voor dummies

BROODJE ARHUS: Tomas Serrien - De maakbare mens

BROODJE ARHUS: Mathieu Vanhaelewyn - De laatste salvo’s

BROODJE ARHUS: Hans Vandecandelaere - In Molenbeek

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

VERSTILLEN VOOR VREDE

VERSTILLEN VOOR VREDE

VERSTILLEN VOOR VREDE

Kortrijk

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Wevelgem

Tielt

Wevelgem

Tielt

Tielt

Kortrijk

locatie

ma 13/03 - 19.00 u. Rumbeke

ma 06/02 - 19.00 u. Rumbeke

ma 23/01 - 19.00 u. Rumbeke

ma 20/03 - 17.00 u. Kortrijk

ma 20/02 - 17.00 u. Kortrijk

ma 23/01 - 17.00 u.

do 23/02 - 12.15 u.

do 16/02 - 12.15 u.

do 19/01 - 12.15 u.

ma 16/01 - 19.30 u.

1

‘OORLOG ZONDER GRENZEN’: Ludo De Brabander over zijn boek

datum

#sessies

titel

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Maarten Vanhee

Jan Timmerman

Maarten Vanhe

Hans Vandecandelaere

Mathieu Vanhaelewyn

Tomas Serrien

Helena Bonte

Helena Bonte

Jessie De Caluwe

Jessie De Caluwe

Dirk Holemans

Ludo De Brabander

docent

€5

€5

€5

€0

€0

€0

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€ 10

prijs

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 1 1 1 1

HOEVEEL IS GENOEG?

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - JAN BLOMMAERT: ‘Let op je woorden’

'MINIMALISM’: een film over minder

WANDELING DOOR KROTTEGEM

VRIJ-SPRAAK: Dirk Van Duppen - De supersamenwerker

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET HUREN VAN EEN STUDENTENKOT

UIT LIEFDE VOOR DE ISLAM

IN GESPREK MET LIDEWIJ NUITTEN

BOUWEN AAN HET NIEUWE LUIK: daguitstap

1 1 1 1 3

DIGIDOKTER: Radio & TV anno 2017

DIGIDOKTER: Gratis en degelijke software

DIGIDOKTER: Bespaar op je telecomfactuur

DIGIDOKTER: Digitale veiligheid

WINDOWS 10: praktische workshop

DIGITAAL ALGEMEEN

DIGITAAL & MEDIA

1

'TOT IN DEN DRAAI': film met nabespreking Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Ingelmunster

do 09/02 - 14.00 u. Roeselare

za 18/03 - 10.00 u.

za 11/03 - 10.00 u.

za 18/02 - 10.00 u.

za 21/01 - 10.00 u.

za 22/04 - 07.00 u. Luik

do 30/03 - 20.00 u. Izegem

wo 22/03 - 19.30 u. Kortrijk

di 21/03 - 19.00 u.

do 16/03 - 19.30 u.

za 11/03 - 14.00 u.

di 21/02 - 19.30 u.

do 16/02 - 20.00 u. Waregem

do 16/02 - 19.30 u.

wo 25/01 - 20.15 u.

Carina Gülcher

Dries Terryn

Dries Taveirne

Joachim Leeman

Dries Taveirne

Gids Korei vzw

Lidewij Nuitten

Marc Colpaert

Docent Huurdersbond

Dirk Van Duppen

Bernard Lambert

Maarten Vanhee

Jan Blommaert

Jan Mertens

diverse sprekers

€ 38

€3

€2

€5

€3

€ 50

€8

€ 10

€0

€ 10

€5

€5

€7

€ 10

€9

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 43


44 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 10

DIGIDOKTER: Windows 10: een vloeiende ervaring?

DIGIPINGUÏNS: OpenStreetMap

DIGIPINGUÏNS: Linux-café

DIGIPINGUÏNS: Bestandsbeheer op Linux

DIGIPINGUÏNS: PortableApps.com

LIGHTROOM: de digitale donkere kamer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

GOOGLE DRIVE: werken in de cloud (workshop)

DIGIDOKTER: Thuisbankieren & nieuwe betalingssystemen

DIGIDOKTER: Thuisbankieren & nieuwe betalingssystemen

DIGIDOKTER: Thuisbankieren & nieuwe betalingssystemen

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web

DIGIDOKTER: Google Maps & Street View

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

WEB, CLOUD & SOCIAL

3

WINDOWS 10: praktische workshop

za 25/03 - 10.00 u.

za 18/03 - 10.00 u.

za 18/03 - 10.00 u.

za 28/01 - 10.00 u.

za 28/01 - 10.00 u.

za 21/01 - 10.00 u.

za 14/01 - 10.15 u.

do 26/01 - 19.00 u.

za 11/03 - 10.15 u.

za 11/02 - 10.00 u.

za 28/01 - 10.00 u.

za 14/01 - 10.00 u.

do 09/03 - 19.00 u.

di 28/03 - 19.00 u.

di 07/03 - 19.00 u.

di 7/2 - 19.00 u.

di 10/01 - 19.00 u.

za 11/02 - 10.00 u.

di 07/03 - 14.00 u.

Staden

Ingelmunster

Tielt

Staden

Wevelgem

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Roeselare

Kuurne

Waregem

Avelgem

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Avelgem

Kortrijk

Rolf Demeulenaere

Mieke Vergote

Rik Coghe

Dries Terryn

Rik Coghe

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Rik Coghe

Dries Terryn

Dries Terryn

Rolf Demeulenaere

Rolf Demeulenaere

Peter Berghman

Nikita Chudjakov

Bernard Decock

Merijn Supply

Sander Derijckere

Joachim Leeman

Carina Gülcher

€5

€3

€5

€5

€5

€3

€5

€ 12

€5

€5

€5

€5

€ 150

€5

€5

€5

€5

€5

€ 38

PROGRAMMA


3 2 3 3 2 2 2

FACEBOOK VOOR BEGINNERS (WORKSHOP)

GOOGLE PHOTOS: je foto’s beheren in de cloud

WORDPRESS: bouw een website voor je vereniging

WORDPRESS: bouw een website voor je vereniging

HANDIGE WEBTOOLS VOOR JE VERENIGING

CANVA: drukwerk maken voor je vereniging

CANVA: drukwerk maken voor je vereniging

3 1 1 1 1 1 3 1 1 1

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

DIGIDOKTER: Revitaliseer je smartphone, laptop of tablet

DIGIDOKTER: Revitaliseer je smartphone, laptop of tablet

DIGIDOKTER: Gezondheidsapps

DIGIDOKTER: Gezondheidsapps

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

DIGIDOKTER: Reis-apps

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2017

MOBIEL

1

DIGIDOKTER: Hoe maak je Facebook interessant en leuk?

Kortrijk

Kortrijk

Waregem

za 25/03 - 10.00 u.

za 25/03 - 10.00 u.

za 11/03 - 10.00 u.

di 07/03 - 14.00 u.

za 25/02 - 10.00 u.

za 18/02 - 10.00 u.

za 04/02 - 10.15 u.

za 18/02 - 10.00 u.

za 21/01 - 10.00 u.

Waregem

Wevelgem

Avelgem

Kortrijk

Wevelgem

Kortrijk

Roeselare

Ingelmunster

Tielt

do 02/02 - 14.00 u. Avelgem

wo 22/03 - 19.00 u. Kortrijk

wo 08/02 - 19.00 u. Roeselare

wo 08/03 - 19.00 u. Roeselare

ma 13/03 - 19.00 u. Roeselare

ma 06/02 - 19.00 u. Kortrijk

wo 18/01 - 14.00 u.

wo 18/01 - 19.30 u.

za 18/02 - 10.00 u.

Mathias Algoet

Kristof D’hanens

Rudi De Bruyne

Rik Coghe

Kristof D’hanens

Mathias Algoet

Mathias Algoet

Dries Terryn

Dries Terryn

Rik Coghe

Mieke Vergote

Mieke Vergote

Mieke Vergote

Wouter Missiaen

Wouter Missiaen

Rik Coghe

Carina Gülcher

Nathalie Deschacht

€5

€5

€5

€ 45

€5

€3

€5

€3

€5

€ 45

€ 12

€ 12

€ 12

€ 18

€ 18

€ 25

€ 38

€5

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 45


46 | VORMINGPLUS

1 1 4 1 1 1 1 1 1

DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST: op bezoek in Kortrijk

DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST: op bezoek in Waregem

KENNISMAKING MET DE (MODERN) KLASSIEKE MUZIEK

WAT STEFAN ZWEIG ONS VANDAAG NOG KAN LEREN

'STEFAN ZWEIG: FAREWELL TO EUROPE’: film met inleiding

'DE WERELD VAN GISTEREN’: film met nagesprek

WANDELING DOOR KROTTEGEM

BEZOEK AAN HET ATELIER VAN ELS VERMANDERE

BOUWEN AAN HET NIEUWE LUIK: daguitstap

10 10 1 5

BASISCURSUS FOTOGRAFIE

BASISCURSUS FOTOGRAFIE

POEPSIMPEL XL: theaterworkshop met Arne Sierens

FOTOGRAFIE EN LICHT

CREATIEF

1

DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST: op bezoek in Roeselare

KUNST

KUNST & CREATIEF Roeselare

Waregem

Waregem

Lampernisse

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Waregem

Roeselare

Kortrijk

ma 13/02 - 19.30 u. Waregem

za 04/02 - 14.00 u.

do 19/01 - 19.00 u.

di 17/01 - 19.00 u.

za 22/04 - 07.00 u. Luik

za 18/03 - 14.00 u.

za 11/03 - 14.00 u.

wo 29/03 - 19.30 u.

wo 15/03 - 19.30 u.

wo 08/03 - 19.30 u. Kortrijk

di 07/02 - 20.00 u.

di 28/03 - 18.00 u.

do 23/02 - 18.00 u. Kortrijk

di 24/01 - 18.00 u.

Koen De Buck

Arne Sierens

Peter Berghman

Peter Berghman

€ 90

€ 25

€ 125

€ 125

€ 50

€ 12

Els Vermandere en Niek De Roo Gids Korei vzw

€5

€ 10

Luc Devoldere en Charles Ducal Bernard Lambert

€5

€ 10

€ 41

€5

€5

€5

Maarten Vanhee

Els Snick

Lucien Bollaert

Katrien Vanthuyne

Carol Vanhoutte

Bruno Daems & Yves Rosseel

PROGRAMMA


do 16/02 - 20.00 u. Waregem do 09/03 - 20.00 u. Waregem

1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

VRIJ-SPRAAK: van homo sapiens tot homo empathicus: reeks

VRIJ-SPRAAK: Peter Venmans - Amor mundi

VRIJ-SPRAAK: Antoon Vandevelde - De wereld en ik

VRIJ-SPRAAK: Dirk Van Duppen e.a. - De supersamenwerker

MARTIN LUTHER, 500 JAAR REFORMATIE

ARHUMENTEN: Alicja Gescinska - ‘Een soort van liefde’

ARHUMENTEN: Stefaan Van Brabandt - Over de kwetsbaarheid van het bestaan

BEZOEK AAN DE PROTESTANTSE KERK VAN KORTRIJK

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - HANS ACHTERHUIS: Hoe overleven we deze chaos?

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - JAN BLOMMAERT: ‘Let op je woorden’

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - MAARTEN BOUDRY: ‘Illusies voor 1 gevorderden’

Kortrijk

Tielt

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Roeselare

do 26/01 - 20.00 u. Waregem

wo 22/02 - 14.00 u. Kortrijk

zo 21/05 - 10.30 u.

zo 12/02 - 10.30 u.

wo 08/02 - 19.30 u. Kortrijk

do 16/03 - 19.30 u.

do 23/02 - 19.30 u.

do 02/02 - 19.30 u. Kortrijk

do 02/02 19.30 u.

ma 20/03 20.00 u.

ma 13/02 - 20.00 u. Tielt

ma 16/01 - 20.00 u. Tielt

1

Waregem

Kortrijk

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

ma 16/01 - 19.30 u.

zo 19/03 - 10.00 u.

4

4

FILOSOFIE LEESGROEP: Joke Hermsen - ‘Kairos’

FILOSOFIE & ZINGEVING

BASISCURSUS DRUKTECHNIEKEN: kartonnage en zoveel meer

Maarten Boudry

Jan Blommaert

Hans Achterhuis

Arjan Knop

Stefaan Van Brabandt

Alicja Gescinska

Johan Temmerman

Dirk Van Duppen

Antoon Vandevelde

Peter Venmans

diverse sprekers

Alfons Van Dormael

Alfons Van Dormael

Alfons Van Dormael

Jan Timmerman

Jonas Ghyselen

€7

€7

€7

€5

€ 10

€7

€ 35

€ 10

€ 10

€ 10

€ 25

€0

€0

€0

€ 32

€ 80

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 47


1

UIT LIEFDE VOOR DE ISLAM

48 | VORMINGPLUS

3

MINDER STRESS MET HARTCOHERENTIE

10 1 5 3 4 3

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF

'TOT IN DEN DRAAI’: film met nabespreking

MINDFULNESS

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF: doorwerktraject

PSYCHOLOGIE VOOR BEGINNERS

BOUWEN AAN VRIENDSCHAP

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

ma 06/02 - 19.00 u. Kortrijk

do 02/02 - 19.30 u. Kortrijk

do 02/02 - 19.00 u. Kortrijk

di 31/01 - 19.00 u.

wo 25/01 - 20.15 u.

di 24/01 - 19.00 u.

za 18/03 - 9.30 u.

SPOREN NAAR JEZELF: mijmeren(d) op papier

PERSOONLIJKE GROEI

za 04/02 - 9.30 u.

SPOREN NAAR JEZELF: zijnsgeoriënteerde levenskunst - Op je 1 gemak met ongemak

12/03 - 10.00 u.

zo 29/01 - 10.00 u.

za 21/01 - 9.30 u.

1

Dadizele

wo 22/03 - 19.30 u. Kortrijk

zo 12/03 - 14.00 u.

1

SPOREN NAAR JEZELF: Total Acceptance

SPOREN NAAR JEZELF

3

HOOGGEVOELIGHEID, VERMOEIDHEID, ZELFZORG

ZONDAG: KOM-TOT-RUST-DAG

PERSOON & RELATIE

1

MEDITATIEVE WANDELING IN DADIZELE

€ 25

€ 25

€ 38

€ 38

€ 10

€5

Machteld Govaerts

Fabienne Deknudt

Linda Accou

Kristel Van Maele

diverse sprekers

Linda Accou

€ 38

€ 50

€ 60

€ 65

€9

€ 150

Viviane Van Pottelberghe € 25

Trees Dewever

Rie Vanduren

Dirk Laverge

Linda T’ Kindt

Marc Colpaert

Rita Gesquiere

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 1 3 2 3 1

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Jessie De Caluwe - Leve de Burn-out

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Jessie De Caluwe - Leve de Burn-out

HOEVEEL IS GENOEG?

'MINIMALISM’ - EEN FILM OVER MINDER

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN

BOEDDHA’S BREIN: wat gebeurt er in je hersenen als je mediteert?

DE INTERNE CRITICUS

ELEMENTAIRE VERGADERTECHNIEKEN

CREËREN VANUIT HET HART

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Gender voor dummies

1 1 1 1 1 1

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLING

3

YOGA MET KLANKSCHALEN ALS WEG NAAR JEZELF

Kortrijk

Wevelgem

Tielt

wo 08/03 - 9.30 u.

wo 08/02 - 9.30 u.

wo 11/01 - 9.30 u.

zo 05/03 - 10.00 u.

zo 05/02 - 10.00 u.

zo 08/01 - 10.00 u.

do 16/03 - 12.15 u.

di 14/03 - 19.30 u.

do 09/03 - 19.30 u.

do 09/03 - 19.00 u.

za 04/03 - 10.00 u.

za 25/02 - 10.00 u.

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Rumbeke

Rumbeke

Tielt

Kortrijk

Menen

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

wo 22/02 - 19.30 u. Kortrijk

do 16/2 - 19.30 u.

do 23/02 - 12.15 u.

do 16/02 - 12.15 u.

do 09/02 - 14.00 u. Kortrijk

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Helena Bonte

Philippe Vandevorst

Linda Accou

Ann Van Hecke

Lieven Ostyn

Lieven Ostyn

Maarten Vanhee

Jan Mertens

Jessie De Caluwe

Jessie De Caluwe

Ann Cornilly

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€ 38

€0

€ 38

€ 25

€ 27.5

€5

€ 10

€5

€5

€ 38

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 49


50 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1

VERSTILLEN MET KLANK, MANTRA’S EN MEDITATIE

VERSTILLEN MET KLANK, MANTRA’S EN MEDITATIE

VERSTILLEN VOOR VREDE

VERSTILLEN VOOR VREDE

VERSTILLEN VOOR VREDE

1 6 1 4 1 3

BEWUSTER LEVEN VIA ACTIEF EMOTIONEEL LICHAAMSWERK: introductie

BEWUSTER LEVEN VIA ACTIEF EMOTIONEEL LICHAAMSWERK: starters

VERWENDAG

SHIATSU OF DRUKPUNTMASSAGE: een introductie

NEK- EN SCHOUDERMASSAGE

HOOFD- EN AANGEZICHTSMASSAGE

1 1

HEALTHY FOOD ONTBIJT

WINTERSEIZOENSKOOKLES

VEGETARISCH KOKEN

1

AH/HA XL LACH- EN DANSWORKSHOP

LICHAAMSWERK EN MASSAGE

1

VERSTILLEN MET KLANK, MANTRA’S EN MEDITATIE

Waregem

Waregem

Waregem

Gullegem

Kortrijk

Rumbeke

Rumbeke

ma 30/01 - 19.00 u. Heule

do 26/01 - 14.00 u.

di 14/03 - 19.00 u.

di 21/02 - 19.30 u.

do 09/02 - 19.00 u.

za 11/02 - 9.30 u.

do 09/02 - 19.30 u.

do 02/02 - 19.30 u. Rumbeke

wo 11/01 - 18.30 u.

ma 06/02 - 19.00 u. Rumbeke

ma 13/03 - 19.00 u. Rumbeke

ma 23/01 - 19.00 u. Rumbeke

wo 22/03 - 10.00 u. Kortrijk

wo 22/02 - 10.00 u. Kortrijk

wo 01/02 - 10.00 u. Kortrijk

Peter Vandermeersch

Patrick De Groote

Daniël Defruyt

Daniël Defruyt

€ 25

€ 27

€ 50

€ 20

€ 75

€ 25

Anouk Maeckelberghe, Lieve Desimpel Dominique Respens

€ 75

€ 12

€ 23

€5

€5

€5

€5

€5

€5

Lieve Desimpel, Pieter Dedeckere

Lieve Desimpel, Pieter Dedeckere

Lucius Fromm

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

PROGRAMMA


2 4 3 3 1

VEGETARISCHE BURGERS EN GROENTENTAARTEN

KRUIDEN LEREN KENNEN: basisreeks

DE NATUURLIJKE VEGETARISCHE KEUKEN: basiscursus

MINIMALE INSPANNING, MAXIMALE SMAAK

MET REINIGENDE KRUIDEN GEEN WINTERBLUES do 16/03 - 19.30 u.

di 07/03 - 19.00 u. Roeselare

Tiegem

ma 06/03 - 19.00 u. Lendelede

wo 08/02 - 19.30 u. Kortrijk

ma 06/02 - 19.00 u. Lendelede

Rita Gesquiere

Hilde Demurie

€ 20

€ 90

€ 65

€ 50

Carine De Groote, Jules Clerbout Peter Vandermeersch

€ 48

Peter Vandermeersch

P LO RO RE GM R AI P MSMUAM

VORMINGPLUS | 51


LO R E M I P S U M

COLOFON MEER LEZEN Lees over wat ons boeit op www.detoekomstmakers.be Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW INSCHRIJVEN Via onze website www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00. Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks in bij onze partners. Je vindt die informatie bij de cursusbeschrijving op onze website. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet, dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen plaats in te nemen. INFORMATIE Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief, annuleren van een inschrijving ...? www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 info@vormingplusmzw.be. Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Bart Noels p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk EINDREDACTIE Maarten Vanhee VORMGEVING Hannes Desmet - buro345.be DRUK

AFGIFTEKANTOOR Kortrijk mail, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk VORMINGPLUS MZW Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 056 26 06 00 info@vormingplusmzw.be www.vormingplusmzw.be IBAN BE 69 0014 0920 44 78 Volkshogeschool Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

52 | VORMINGPLUS

Vormingplus MZW programmazine jan-feb-ma 2017