Page 1

http://voriaevia.blogspot.com http://istiaianews.blogspot.com http://limniotika.blogspot.com

Ðëáôåßá Éóôéáßáò ×ÑÏÍÏÓ 14ïò - ÖÕËËÏ 140- ÔÉÌÇ 1 åõñþ - ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 - 15ÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÊÖÑÁÓÇÓ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΙ$ΗΨΟΥ $εν πτησε στο δικαστ&ριο ο $&ο Αιδηψο και διευκ(λυνε ε αποφσει του την ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ να κερδσει τη δκη ∑ΕΛ.3

20

ΑΝΑ∑ΤΑΤΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗ∑ ΒΟΡΕΙΑ∑ ΕΥΒΟΙΑ∑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗ∑Η ΠΑΙΙΚΗ∑ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ∑ ΜΕ∑Ω ΙΑΙΚΤΥΟΥ

Μια εφηερδα που “τραξε τα νερ” δο δεκαετε πρν. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗ∑

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

ΟΡΚΩΤΟ∑ ΛΟΓΙ∑ΤΗ∑ ∑ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ $ΗΜΟ ΝΗΛΕΩ∑

∑κευωρα πραγατικ#τητα; Η κοινωνα, οι κ'τοικοι, οι γονε(, ζητο*ν να λ'ψει

6

η αλθεια. Π#σο 'λλον που φανεται #τι η υπ#θεση 2χει (ρασοφ#ρε() προεκτ'σει(. Η εκκλησα θα πρ2πει να αναλ'βει τι( ευθ*νε( τη( και να ην κρ*βεται πσω απ# ισ#λογα και εν2ργειε( που προκαλο*ν. Η συγκ2ντρωση των κατοκων 2δειξε την απατηση να ην κουκουλωθε το θ2α. Παρ'λληλα δεν εναι λ*ση η διαπ#πευση, αλλ' η πλρη( διαλε*κανση τη( υπ#θεση( και η τιωρα των επλεκο2νων. ∑ε κ'θε περπτωση ισχ*ει για #λου( το τεκριο τη( αθω#τητα(.

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙ ΔΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ


2

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Προτ'σει(

Μην ξεχσετε την συνδρο& σα Ενηερ@νουε του ∑υνδροητ> α και του παρακαλοε (σου δεν ποροε να του βροε η εναι εκτ( τη Β(ρεια Εβοια να αποστελουν την συνδρο& του, γιατ τα >ξοδα εναι πολλ. Επση για απορε σα πορετε να επικοινων&σετε αζ α στο 6972230401 (Αγγ>λου Παντελ&). Την συνδρο& σα 20 ευρ@ πορετε να την στελετε αναγρφοντα το (νο σα στον λογαριασ( α στην Εθνικ& Τρπεζα. Αρ. Λογαριασο : 357/617150-81. Επση ε ταχυδροικ& επιταγ& : Παντελ& Αγγ>λου ΤΘ 72 Ι∑ΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑ∑ 342 00

∑ΑΒΒΑΤΟ

11

Κλικ!

Χαογελ στε... ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Ω, εσύ που μίλαες στα πουλιά, στου δάσους τα γυμνά κλαδιά, στου αγρού τα κρίνα και γλυκά στον κάθε πόνο εστράφηςσου κρέμασαν στο χέρι σου μιαν αρμαθιά βαριά κλειδιά να κλεις μπουντρούμια, ιδιώνυμα γελώντας να υπογράφεις. Συχώρα τον αμαρτωλό, Χριστέ, ο εργάτης σήμερα καθώς πέφτει στη σκέψη του των φυλακών η αυλαία σε βλέπει μ’ όψη βλοσυρή και με τα μάτια ανήμερα να του απαγγέλεις την ποινήν ίδιος με εισαγγελέα. Χριστέ, που εδιάβης κι άνθισαν κρίνα οι ευλογίες σου λευκά κ’ ήπιες νερό στου πένητα την ταπεινή παράγκα κ’ έφεγγε η νύχτα ως έστρεφες γύρω τα μάτια σου γλαυκά, τώρα φρουρό σε βάλανε μπρος στων πλουσίων τη μπάγκα... Γιάννης Ρίτσος (Το τρακτέρ 1934)

Το γλ>ντι τη Γκα&λα και Πιπεργι στην Κερασι

ΚΥΡΙΑΚΗ

12

Η ∑ια αγειρεει για τον Λλεζα

ΙΟΥΝΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΥ

Το παλιτερο παραδοσιακ γλντι τη περιοχ, διοργαννεται και φτο, απ τον Πολιτιστικ ∑λλογο. ∑την πλατεα του χωριο θα δετε το θια τη Γκαλα και τη Πιπεργι . Θα ακολουθσει γενικ χορ ε την συνοδεα δηδου ορχστρα ε ντπιου ουσικο.

Ê. ÆÙÃÑÁÖÏÐÏÕËÏÓ & ÓÉÁ - ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÁÍÁØ/ÊÙÍ - ÐÏÔÙÍ -ÄÉÁÍÏÌÁÉ - ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ ÄÉÁÍÏÌÅÁÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅÕÂÏÉÁÓÊÁÐÍÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ KARELIA ÔÇË. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ: 22260 53867 - FAX 22260 53272

∑τι 12 Ιουνου ο Πολιτιστικ ∑λλογο ∑ια διοργαννει παραδοσιακ γλντι ε θα το Τελθριο και του χου τη ορχστρα του Παναγιτη Λ λεζα. (λοι εναι στο πδι, στο πανορφο χωρι τη ∑ια, απ τρα ετοι ζονται να σα προσφρουν παραδοσιακ φαγητ , ντπια κρατα και πολ γλντι και χορ. Μα περινουν…

Εικόνα από τους προεπαναστατικούς χρόνους σε εξωκκλήσι της Βόρειας Εύβοιας. Ο Χριστός σε αυστηρή μορφή, σε μια σπάνιας τεχνοτροπίας απεικόνιση.


3

25 ΜΑΪΟΥ 2011 ÑåðïñôÜæ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ$ΗΨΟΥ $εν πτησε στο δικαστ&ριο ο $&ο Αιδηψο και διευκ(λυνε ε αποφσει του την ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ να κερδσει τη δκη Lκπληξη δηιουργε στον κθε συπολτη α, η εδηση κθε φορ (τι ο εργολβο του αποχετευτικο, π&ρε απ( το ταεο του $&ου (κατσχεση), χρηατικ( ποσ(. Η ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ κατ(ρθωσε ε δικαστικ& οδ( και ε «δεκανκι», την δηοτικ& αρχ& Αιδηψο να κερδσει το δικαστ&ριο. Ο +ο ττε οτε καν π τησε στο δικαστριο. Οι κριοι ττε δηοτικο σβουλοι, αντ τη λαϊκ κατακραυγ, χρι σερα ψηφζονται ω σωτρε του τπου. Η δια πολιτικ απ τον δο χρι σερα «ε νχια και δντια», να πληρσουε τον εργολ βο, κοταξε καταρχ να του δοθε τελευταα ρα του χρνου γγραφο «περ καλ εκτελσεω του ργου», και στη συνχεια και στο νυν δηοτικ συβολιο, να υπερασπζονται σβουλοι, τον εργολ βο, δρντα ω ακρ χρι του ιδου αλλ και κ ποιων λλων. Ο Κ. Μπη Ο Κστα Μπ η +ηοτικ ∑βουλο και λο τη Οικονοικ Επιτροπ ζτησε επανειλλεινα να αναζητηθον ευθνε για την «διευκλυνση» τη ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ, στα πρην δηοτικ συβολια τη Αιδηψο. Τι απψει του αυτ τι τεκηρινει ε ρθρο του στην «ΒΕ». Κστα Μπ η «Να αναζητσει ευθνε ο +ο Ιστιαα – Αιδηψο, στα πρην δηοτικ συβολια Αιδηψο

«Η αποπερ τωση του αποχετευτικο ργου τη Αιδηψο, σερα πανει σε νε περιπτειε, αφο ο φορα υλοποηση αυτο, +ο Ιστιαα – Αιδηψο, τθηκε σε καθεστ – νηνιο Οικονοικ Επιτρηση απ το Υπουργεο Εσωτερικν, λγω των υψηλν χρεν και τη κακ διαχεριση των προηγοενων ετν. Ο +ο α χει να αντιετωπσει του εργολ βου Α και Β Φ ση του αποχετευτικο τη Αιδηψο, οι οποοι ε δικαστικ αποφ σει καλ εκτλεση του ργου, αποιζον ε τον χειρτερο τρπο χρηατικ ποσ του +ου σα απ το τραπεζικ ∑στηα.

Ποιοι ευθνονται Το αποχετευτικ τη Αιδηψο, παρανει ρτυρα τη κακ διαχερηση των προηγοενων +ηοτικν Αρχν, αφο ουδποτε αποπερατθηκε σωστ , πω ριζαν οι συβ σει του ργου, σφωνα ε τα πορσατα των αρδιων Ελεγκτικν Αρχν. (ω σφωνα ε την 1315/2007 απφαση του Εφετεου Πειραι δικαινεται ο εργολ βο τη Α Φ ση του ργου του αποχετευτικο, ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ και υποχρενεται ο +ο Αιδηψο να εξοφλσει καταβ λοντα στον εργολ βο, εντκω τον 10ο, 13ο και 14ο λογαριασ που ανρχεται στο ποσ των 911.159 ευρ

πλον ΦΠΑ. Η απ(φαση Το σκεπτικ τη απφαση του δικαστηρου για την καταδκη του δου Αιδηψο βασστηκε στα παρακ τω πραγατικ στοιχεα : 1.Την απουσα του +ου Αιδηψο απ το δικαστριο που γινε στι 14/12/2006 2.Την υπ’ αριθ 345/2004 απφαση του +ηοτικο ∑υβουλου Αιδηψο, ε την οποα αποφασστηκε η εξφληση των λογαριασν στην ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ 3.Το 857/14/2/05 γγραφο του αναπληρωτ +η ρχου Αιδηψο, που αναφρεται η εξφληση των λογαριασν 4.Την Ταειακ Κατ σταση

του +ου Αιδηψο, που αναφρεται η οφειλ των επδικων λογαριασν στην ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ. +ιερωτ ται ο κ θε απλ πολτη του +ου α. Α) Αφο ο εργολ βο ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ δεν εκτλεσε και δεν αποπερ τωσε το ργο, του αποχετευτικο τη Αιδηψο, σφωνα ε του ρου τη σβασ του, πω κριοι τη +ηοτικ Αρχ Αιδηψο, πρατε τι πιο π νω αποφ σει ; Β) Γιατ ετ την κοινοποηση τη καταδικαστικ απφαση προ τον +ο Αιδηψο στι 14.8.2008, δεν λ βατε τα κατ λληλα τρα, στε να γνει ανακοπ εκτλεση τη απφαση και να ην χουε σερα κατασχσει στι οικονοε του νου α +ου σα απ το τραπεζικ σστηα. Και πω εξελσονται τα γεγοντα, το τραγικ τη υπθεση, για το στοιχειωνο αποχετευτικ τη Αιδηψο, εναι τι οι εργολ βοι και το αποχετευτικ δεν ολοκλρωσαν και τα χρατα α τα πραν. (λοι αυτο που υπηρτησαν τον +ο Αιδηψο – ε το αζηωτο – δεν πρπει να δσουν απαντσει ; Κ ποιοι δεν χουν ευθνη για τι πρ ξει του ; Η +ο Ιστιαα – Αιδηψο, πρα απ την υποχρωση που χει να λειτουργσει το αποχετευτικ, χει υποχρωση να ερευνσει και να καταλογσει ευθνε σε κ θε ναν που ζηωσε το +ο και του πολτε».


4

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ρεπορτ'ζ

Υπόθεση ΣΟΚ

Ανστατη η κοινωνα τη Β(ρεια Εβοια

Κατοχ& και διακνηση υλικο παιδικ& πορνογραφα >σω διαδικτου. Η σλληψη του Αγιογρφου και επαγγελατα βιβλιοπ@λη απ( την Ιστιαα, για κατοχ& υλικο παιδικ& πορνογραφα, απ( την $ωξη Ηλεκτρονικο Εγκλ&ατο τη Γενικ& Αστυνοικ& $ιεθυνση Αττικ&, >πεσε σαν «β(βα εγατ(νων», στην &ρεη και φιλ&συχη κοινωνα τη Β(ρεια Εβοια. Την Ππτη 12 Μαϊου η +ωξη παρουσα εισαγγελα ε νταλα ρευνα και σλληψη εισβαλε στο βιβλιοπωλεο του 34χρονου, που αφο αφαρεσαν τον σκληρ δσκο, τον σνλλαβαν και τον οδγησαν στο Αστυνοικ Τα. ∑τη συνχεια γινε ρευνα και στην οικα του που και απ εκε αφαιρθηκε ο σκληρ δσκο του υπολογιστ. ∑του σκληρο δσκου βρθηκε υλικ παιδικ πορνογραφα, οι οποοι κατασχθηκαν. ∑τη συνχεια οδηγθηκε στην Χαλκδα και ε εντολ εισαγγελα οδηγθηκε σε τακτικ ανακριτ. Το ∑ ββατο 14 Μαου αφθηκε ελεθερο, αφο κατβαλλε χρηατικ εγγηση, ε την υποχρωση να δνει το παρν κ θε 15θερο στο Αστυνοικ Τα Ιστιαα, εν ορστηκε και η τακτικ δικ σιο. Lγκληα ε προεκτσει… Ο κατηγοροενο εναι απ τι περιπτ-

σει που θεωρονται ω «υπερ νω υποψα» και η φυσικ παρουσα του στην κοινωνα τη Ιστιαα, ταν κ τι παραπ νω απ κ θε απλο συπολτη α.

1

.∑ε κανεν τον νου δεν χωροσε το γεγον να εναι ο υπεθυνο του παιδικο θε τρου «ΠΩ∑ ΑΛΛΙΩ∑», να εναι ηθοποι αζ ε ανλικα παιδι , να του διδ σκει την θεατρικ τχνη και ταυτχρονα να εναι κ τοχο υλικο παιδικ πορνογραφα. Ο συνειρ αυτ ταν φυσικ χι νο να θορυβσει του γονε των ανλικων παιδιν, αλλ το λιγτερο να του κ νει να ζητον .. «την κεφαλ του επ πνακι»

2

.Jταν ο Γραατα του ΚΕ∑Ο (Κντρο ∑τριξη Οικογνεια), ε οολογουνω σηαντικ ργο. Πρεδρο του ΚΕ∑Ο ταν ο πατρ +αασκην Μ κρα και ταν στι δραστηριτητε τη εκκλησα.

3

.∑υετεχε στι δραστηριτητε του Κατηχητικο τη Εκκλησα, που δδασκε τι «χριστιανικ αξε» σε ικρ παιδι .

4

.Jταν λο τη «Καταφυγ», χριστιανικο συλλγου υπ την αιγδα τη εκκλησα

5.+ιατηροσε στεν ω φιλικ σχσει ε ιερωνου λων των βαθδων τη εκκλησιαστικ ιεραρχα Εκτ αυτν ταν ω χαρακτρα, φιλτιο, π ντα χαογελαστ και δραστριο. (λα αυτ τα στοιχεα συνηγορον στο τι ταν « τοο υπερ νω υποψα». Η σχση του και η δραστηριοποησ του γρω απ την εκκλησα ω δηιοργησε προεκτ σει και το νο πολλν συπολιτν α που χασαν την ψυχραια του, φτ νοντα στο σηεο να λιθοβολσουν το κτριο του ΚΕ∑Ο. Η $ιαδ&λωση και ο γο… Το τραγικ τη υπθεση τι την Κυριακ ο κατηγοροενο εχε προγραατσει τον γ ο του. Απ το ∑αββ το που αφθηκε ελεθερο ω κυκλοφοροσε στην Ιστιαα χωρ να συβανει ..τποτα. Φηολογοενε αντιδρ σει του κσου, οδγησαν το ζευγ ρι να παντρευτε εκτ Ιστιαα που αρχικ εχε προγραατιστε. Την Κυριακ το απγευα συγκεντρθηκαν αυθρητα πολλο κ τοικοι στην αθουσα του Επιελλητηρου και του Επορικο ∑υλλγου, διααρτυρενοι για την απελευθρωση του κατηγορουνου, ζητντα ενηρωση. Ο +ιοικητ τη Αστυνοα Ιστιαα, πληροφρησε το κοιν για

την διαδικασα σλληψη, προσπαθντα ταυτχρονα να του κατενευν σει, στε να αποφευχθον ακρτητε. ∑τη συνχεια αυθρητα γινε πορεα σε κεντρικο δρου τη πλη, φων ζοντα συνθατα για απδοση δικαιοσνη καθ και παραγντων τη εκκλησα. Η επενη ρα. +εν θα εναι τα πρ γατα πω πριν… Η Ιστιαα, και εγ λο ρο τη κοινωνα τη ταν κοντ στην εκκλησα και στι δραστηριτητ τη, σε υπρετρο βαθ θα λγαε, χαρακτηρζοντ τη ω εν σηεο «υπρετρα συντηρητικ». Θα λγαε τι ταν «παντοδναη», χοντα λιστα στον περγυρ τη πολλο «λαϊκο», οι οποοι συπεριφρονταν ω «βασιλικτεροι του βασιλω» απ του ιερωνου, δηιουργντα τσι ναν κκλο, που θελαν να εναι (και το δειχναν), «καθαραιοι χριστιανο». Η υπθεση, ρθε ω τσουν ι και γκρισε την εικνα και το γητρο τη τοπικ α εκκλησα. Τα συντρια δε, θα πρπει να αζψουν ε προσοχ για να συνλθει στο λλον το «πονιο» απ το σοκ που υπστη. Κυρω πρπει να αποκατασταθε αυτ που λε η επιστοσνη εταξ των πιστν και των…εκπροσπων του θεο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ∑ ΧΑΛΚΙ$Ο∑

Κποιοι θ>λουν να βλψουν την εκκλησα Με αφορμή την εμπλοκή της εκκλησίας στην υπόθεση, ο Μητροπολήτης Χαλκίδας Χρυσόστομος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.

Ἀγαπητο Πατρε κα εὐλογηνοι ου χριστιανο, ΧΡΙ∑ΤΟ∑ ΑΝΕ∑ΤΗ Ἐπειδ τ τελευταῖε ἡρε, ἀφορ τν σλληψη

προσπου στν Πλη τῆ Ἱστιαα, γι κατοχ πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ, κυκλοφοροῦν δι φορα σχλια, ὅτι τ χα ἐκκλησιαστικ πρσωπα εθδευσαν συγκ λυψη τῆ ὑπ τῆ +ικαιοσνη ἐρευνονη ἀκα ὑποθσεω, σᾶ γνωρζω τ κ τωθι: 1. Καλῶ τν ὁποιοδποτε ἔχει στοιχεῖα εἰ β ρο ρασο-φρου, ν τ καταθσει, ὑπευθνω κα ἐγγρ φω, ἀπ’ εὐθεα στ Γραφεῖο ου. 2.+ηλνω, κατοι εἶναι γνωστ, ὅτι, ὅπω οὐδποτε στν ὑπερτριακονταετῆ ὑπη-ρεσα ου στν Ἱερ Μητρπολη Χαλκδο συγκ λυψα, ἀσω ἤ ἐσω, ττοιε ἤ παροιε καταστ σει, ἔτσι θ πρ ξω κα τρα. 3.Καλῶ ὅλου ν ἀνανουε τν ἀπφαση τῆ νη κατ Νον ἁρδια +ικαιοσνη, ετ τῶν σεβαστῶν λειτουργῶν τῆ ὁποα λιστα κα δ σ Τοπικ ἐππεδο κα πρ

ἀποφυγν ττοιων σχολων, δν ἔχω οὔτε κἄν τυπικ σχσει. 4. Εἶναι πρ γατι φρικτ ν συγκαλπτεται ι ττοιου χαρακτῆρα ἐγκληατικ δραστηριτητα, ἀλλ εἶναι κα ἄδικο κα συνιστᾶ φοβερ ἁ ρτηα ν διασρεται κα ν φονεεται ἠθικ ὁ ὁποιοσδποτε ἄνθρωπο, πρν ἀποδειχθεῖ ἡ ἐνοχ του. 5. Ἐφιστῶ τν προσοχ ὅλων, γιατ ἀσφαλῶ θ ὑπ ρξουν κα κ ποιοι πο, γι δικο του λγου, θ θελσουν ν ἐκεταλλευθοῦν τν δηιουργηθεῖσα κατ σταση, προκεινου ν βλ ψουν τ ὑπ τῆ Ἐκκλησα α κα εἰδικτερα τῆ Ἱερᾶ Μητροπλε α, ἐπιτελοενο ἔργο κα λιστα αὐτ πο ἔχει σχση τ νετητα, δηλαδ τ Κατηχητικ , τ Κατασκηνσει κα τν ∑χολ Βυζαντινῆ Μουσικῆ. Ἀδι ψευστοι ὅω ρτυρε τοῦ ἐπιτελουνου ἔργου εἶναι τ ἴδια τ παιδι σα κα εἶαι

ββαιο ὅτι οὔτε ἕνα παιδ θ εὑρεθεῖ ποτ ν ἀφισβητσει τν σεβασ κα τν ἄδολη κα ὑγιᾶ ἀγ πη, τν ὁποα τ περιβ λλουν τ στελχη (Κληρικο κα Λαϊκο - ἄισθοι ἐργᾶτε) τῶν Κατηχητικῶν, τῶν Κατασκηνσεων κα τῆ ∑χολῆ Βυζαντινῆ Μουσικῆ. Ἐπισηανουε δ, γι ν φανεῖ ἡ πονηρα τῶν ἐκεταλλευονων τ γεγοντα, ὅτι οἱ πολιτιστικ δραστηριτητε τοῦ κατηγορουνου, οὐδεα σχση ἔχουν τ νεανικ ἔργο τῆ Ἱερᾶ Μητροπλεω. Τλο, συνιστῶ σ ὅλου ὑπευθυντητα, προσοχ κα προσευχ, ββαιο ὅτι, ὅπω π ντα, ὁ Θε θ εἶναι αζ τν Ἀλθεια. Κα ὅσοι εἴαστε τν Θε, δν ἔχουε τποτε ν φοβηθοῦε. Εὐχτη σα Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ∑ +ὁ Χαλκδο Χρυσστοο

ΤΑ +∑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ+ΕΜΟΝΩΝ

Απ(λυτη διαλεκανση τη υπ(θεση οι ∑λλογοι Γονων και Κηδενων των ∑χολεων: 1ο +ηοτικ ∑χολεο Ιστιαα 2ο +ηοτικ ∑χολεο Ιστιαα Γυν σιο Ιστιαα Γ.Ε.Λ Ιστιαα ΕΠΑ.Λ Ιστιαα ∑υναντθηκαν στην αθουσα του Επορικο ∑υλλγου Ιστιαα προκεινου να συζητσουν σχετικ ε τι τελευταε δυσ ρεστε εξελξει στην τοπικ α κοινωνα. Κατπιν τοτου τα +ιοικητικ ∑υβολια των παραπ νω ∑υλλγων Γονων και Κηδενων, αποφ σισαν οφωνα να κινηθον ε εκενε τι διαδικασε, οι οποε θα οδηγσουν στην απλυτη διαλεκανση τη υπθεση. Για τι περαιτρω ενργει α θα σα ενηερσουε ε επενα δελτα τπου.


5

25 ΜΑΪΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

ΠΑΙ$ΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Υπόθεση ΣΟΚ

Κρυφτολι ε το (νοα Ο κθε κατηγοροενο >χει το τεκ&ριο τη αθω@τητα >ω (του αποφανθε η δικαιοσνη. Mω ενοχλε το γεγον( αυτ( την τοπικ& κοινωνα. ∑τι δηλ@σει του $αασκηνο Μκρα αναφ>ρεται ω «το τοο αυτ(», «το πρ(σωπο αυτ(», εν@ το διο γνεται και στην ανακονωση του Μητροπολτη ω «σλληψη προσ@που». Το τοο αυτ( κατ τα λεγ(ενα των ανωτ>ρω, &ταν απ( του πλ>ον δραστ&ριου σε (λε τι εκκλησιαστικ> εκδηλ@σει και τουλχιστον

θα >πρεπε, να αντιετωπιστε ε τον διο τρ(πο.

$ηλαδ&, δεν πορε στο παρελθ(ν να εναι αχητ& για το καλ( των πιστ@ν και

τη εκκλησα και ετ να αναφ>ρεται ω «τοο», η «πρ(σωπο». Mλοι α εαστε υπο το βλ>α του θεο, αποκτ@ντα (νοα κατ την βπτιση. Επση ο Μητροπολτη στην ανακονωσ& του, αναφ>ρει (τι «καλε οποιονδ&ποτε >χει στοιχεα εναντον ρασοφ(ρου…». Θα θυσουε στον Μητροπολτη, (τι οι ιερω>νοι, εγκαθσταται ε την αποδοχ& των πιστ@ν δια βο&, και παλι(τερα ψηφζονταν απ( τι κοιν(τητε και ετ χειροτονονταν.

$αασκην( Μκρα : Καα συγκλυψη.. Ζητσαε απ τον Αρχιανδρτη +αασκην Μ κρα την ποψ του κυρω για την αγαν κτηση των πιστν και την θση που θα πρπει να π ρει ω τοπικ ποιεν ρχη, αφο «το τοο» αυτ – πω τον αναφρει – ταν το «δεξ του» χρι, επιστθιο φλο του, και συνεργ τη πρτη γρα σε λε σχεδν τη δραστηριτητε τη εκκλησα. +εν α δωσε δλωση, απλ να λογδριο, και λιστα δια σω τρτου. +λωσε δε, «το γεγον που σηνβη οπωσδποτε συγκλνισε την τοπικ

κοινωνα και λου α, ια και το συγκεκρινο τοο δεν εχε δσει ποτ καννα δικαωα στο παρελθν σε σε συλλογικ δραστηριτητε κι αν συετεχε. Αυτ που προχει εναι η πλρη διαλεκανση τη υπθεση και η αναζτηση τη αλθεια, χωρ καα συγκ λυψη, αλλ χωρ να ενθαρρνονται περιστατικ , που προκαλον αναταραχ και πανικ. Το Κντρο ∑τριξη Οικογνεια κανε αποδεκτ την παρατηση του εν λγω προσπου απ το +ιοικητικ ∑υβολιο».

$εν >χει ακοσει την βου& απ( τι φων> των πιστ@ν ; Αν (χι γιατ δεν >ρχεται να τι ακοσει ; Τι εναι δηλαδ& η εκκλησα, υπηρεσα που εκδδει ανακοιν@σει και περι>νει τι >γγραφε καταγγελε των πιστ@ν ; Αν φοροσα ρσα (Παντελ& Αγγ>λου) και ο

λα( ανεφ@να το (νο ου και δικο να εχαν, την λλη >ρα κι(λα θα &ουν στο Oγιο Mρο. Oλλωστε αυτο που επιλ>γουν τον δρ(ο να υπηρετον τον θε(, πρ>πει να ξ>ρουν (τι τον θε( τον υπηρετε παντο, γιατ ο θε( εναι παντο.

Παραιτ&θηκε απ( >λο του $/∑ του Κ.Ε.∑.Ο ο Πολβιο Ταβουλρη Απ την εκποπ του Γι ννη Τσελκα, θαε τι παραιτθηκε απ την +ιοκηση του Κντρου ∑τριξη Οικογνεια ο Πολβιο Ταβουλ ρη. Του λγου δεν του γνωρζουε, απλ προκπτουν απ τι δηλσει του Αρχιανδρτη +αασκηνο Μ κρα. ∑φωνα ε δηλσει του στην «Πνα», αναφρει τι «αποχωρε ετ την επλοκ του ονατ του στην υπθεση και δλωσε αθο».


6

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Εν ω

+ΗΜΟ∑ ΜΑΝΤΟΥ+ΙΟΥ- ΛΙΜΝΗ∑ -ΑΓ. ΑΝΝΑ∑

Ορκωτ( Λογιστ& στον Πρ@ην $&ο Νηλ>ω Η λειτουργα του Μουσεου τη Κερασι, η ρθιση τη κυκλοφορα των οχητων τη Λνη και ορισ( ορκωτο λογιστ& στον πρ@ην $&ο Νηλ>ω &ταν ερικ απ( τα θ>ατα που συζητ&θηκαν στο $ηοτικ( ∑υβολιο του $&ου Μαντουδου Λνη - Αγα Oννα. ∑την ηερσια δι ταξη επση ταν και το θα τη προκρυξη διαγωνισο για το βληα του +ου, πω επση και η διαγραφ τκων απ πολτη, του αστρονοικο ψου των εκοσι πντε (25) ευρ!

πρην Νοαρχα εχε προκηρυχτε θση. Εν υπρξε πρβληα και ε την εσοδο νερν στο χρο, που – ευτυχ- τα εκθατα δεν ταν

Μεταφ(ρτωση απορριτων Ο δο ζητ χρο στε να τοποθετηθον τα ηχανατα για την εταφρτωση των απορρι των, αν εσα στην Κερ ια και στην Κρινθο. (πω εξγησε ο +αρχο η τοποθτηση των ηχανη των (τα οποα χουν αγοραστε και παρανουν σε αποθκευση) εναι αναγκαα γιατ τα οχατα χουν καταπονηθε απ τι συνεχε εταφορ και τα πολλ δροολγια ε αποτλεσα να υπ ρχουν τερ στια ξοδα καυσων εν ο ισ χρνο απ τι εργατορε στην καθαριτητα να σπαταλεται στην εταφορ . (πω εξηγθηκε ο χρο που αναζητεται θα πρπει να η βρσκεται κοντ στο δρο για καθαρ αισθητικο λγου. Ο πρεδρο τη επιχερηση δρευση κο Λεοντ ζτησε επση να η βρσκεται κοντ σε πηγ, στε να ην υπ ρξει λυνση του υδροφρου ορζοντα.

Μουσεο απολιθω>νων θηλαστικ@ν Κερασι ∑την συνεδραση κλθηκε και λησε για ενηρωση Αναπληρωτ Καθηγητ Παλαιοντολογα -∑τρωατογραφα. Και υπεθυνο παλαιοντολογικν ανασκαφν Κερασι κο Γ. Θεοδρου. Ο οποο περιγραψε την κατ σταση του Μουσεου ε ελαν χρατα, λγοντα τι παρουσι ζει εικνα εγκατ λειψη ε εφαν τα ση δια τη οχλα τη υγρασα ε κανε λ πε κλπ. Επισανε επση τι δεν χει προσληφθε τοο που να συντηρε το χρο και να δχεται του επισκπτε, παρλο που απ τη

Ο αναπληρωτ& καθηγητ& κ. Γε@ργιο Θεοδ@ρου

κοντ στου τοχου στε να καταστραφον. Ζτησε επση, επειδ τα ευρατα εναι ευ λωτα στι καιρικ εταβολ, να εταφερθον για συντρηση στο πανεπιστιο. Ο +αρχο ενηρωσε του συβολου τι τα προσλφθηκε τοο για να πορε να υποδχεται του επισκπτε και για τον επενο χρνο το Μουσεο θα βρσκετε σε λειτουργα. Εν δεσετηκε να υπ ρξουν οι αναγκαε εργασε συντρηση του κτηρου. Ο Αντνη Barett περιγραψε το Μουσεο θηλαστικν ω αιχ για την τουριστικ αν πτυξη του τπου, και ανφερε τι πορον να στο χρο να πωλονται και αντικεενα- ινιατορε των ευρη των στε να υπ ρξουν και κ ποια σοδα.

Ρυθσει κυκλοφορα οχητων στη Λνη Qπειτα απ την Τεχνικ Qκθεση του Τοπογρ φου Μηχανικο – ∑υγκοινωνιολγου Χρστου ∑αλγιαννου, το +.∑ αποφ σισε: 1.Μονοδρηση τη οδο Ποσειδνο απ τη διασταρωση τη ε την οδ Αγγελ Γοβιο χρι την οδ Καναλιν (εξαιρονται τα λεωφορεα που εταφρουν αθητ στο Γυν σιο και Λκειο Λνη κατ την δι ρκεια του σχολικο του) και ταυτ-

χρονη απαγρευση στ θευση. 2.Μονοδρηση τη οδο Αγα Τρι δα ε κατεθυνση απ την οδ Χαλκδα ω την οδ Οσου Χριστοδολου και ταυτχρονη απαγρευση στ ση και στ θευση . 3.Μονοδρηση τη οδο Λλα Καραγι ννη ε κατεθυνση απ την οδ Ποσειδνο ω την οδ Ζωοδχου Πηγ ε ταυτχρονη απαγρευση στ θευση . 4.Μονοδρηση τη οδο Λυκοργου ε κατεθυνση απ την οδ Ποσειδνο ω την οδ Καναλιν ε ταυτχρονη απαγρευση στ θευση. 5.Μονοδρηση τη οδο Βελισσαρου ε κατεθυνση απ την οδ Κουντουριτη ω την οδ Ποσειδνο ε ταυτχρονη απαγρευση στ θευση . 6.Μονοδρηση τη οδο Ελευθερου Βενιζλου ε κατεθυνση απ την οδ Κουντουριτη ω την οδ Ποσειδνο ε ταυτχρονη απαγρευση στ θευση . 7.Απαγρευση στ θευση στι οδο Αριστοτλου και Αγου Γεωργου.

του τνου (πω αναενταν) ταν ο ορισ ορκωτο λογιστ στον πρην +ο Νηλω. Qπειτα απ τι προσφορ ορστηκε ο Ευθιο Κουτρουπ ε αοιβ 13.000 €. ∑ε παρβασ του ο Γι ννη Περφανο ανφερε τι δεν γνωρζει το στχο τη επιλογ αυτ. Και συνχισε « αν δεν θλετε να χετε επιλεκτικ συπεριφορ θα πρεπε να οριστον ορκωτο λογιστ και στου λλου δο +ου για το διο χρονικ δι στηα (2002-2006). Το επιχερηα τι εκε εχαν ορισθε ορκωτο λογιστ δεν ευσταθε γιατ πκαν νο για το το 2006 και χι για λη τη τετραετα.» εν σηεωσε τι « Μ’ αυτ την επιλογ δεχνετε τι εφορεστε απ επ θεια και κρατο ρεβανσισ.» κατληξε ζητντα να ορισθον ορκωτο λογιστ και στου λλου δο πρην +ου αλλι θα καταψηφσει τον ορισ. ∑την απ ντησ του ο Α. Ψαρρ επανλαβε τι ταν αναγκασνο να προβε στον ορισ ορκωτο λογιστ απ τη στιγ που ρθε στο +ο η αναφορ

Τα αατα ναψαν για τον ορισ( Ορκωτο λογιστ&

Lβληα του $&ου Ανοιχτ διαγωνισ για την δηιουργα εβλατο του +ου αποφ σισε το +.∑ και ρισε διαπαραταξιακ επιτροπ επιλογ προτ σεων, απ του Rγγελο Ριτσνη, Χρστο Τζαχρστο, Γι ννη ∑τεργου, +ητρη Κατσορα και Βαγγλη Γεωργατζ.

Ορισ( Ορκωτο Λογιστ&

Το θα ω που ανβασε

του οικονοικο ελγχου, που κατγραφε παραλψει και παρατυπε. Και τνισε τι «Η αναφορ αυτ δεν προκυψε απ δικ α ατηα. Αντιθτω η πρτασ σα για ορισ ορκωτο λογιστ στου +ου Κηρω και Ελυνων φανερνει επ θεια» Η πρταση ψηφστηκε ε τη ψφου των συβολων τη πλειοψηφα και τι ελ σσονο αντιπολτευση (Λιαγκ κη και Γεωρ-

γατζ) εν καταψφισαν οι σβουλοι που εκλχτηκαν ε το συνδυασ του Περφανου, πω αναενταν.

Τα 25 ευρ@ που δι>σπασαν τι παρατξει Μπορε ε τα χιλι δε ευρ και ε τα εκατορια να ην σπ νε οι παρατ ξει, τα κατ φεραν ω για 25 ευρ! Ποιο συγκεκρινα. Qπειτα απ ατηα κατχου παραθεριστικ κατοικα στην παραλα τη Αγ. Rννα, ο οποο ζτησε να του διαγραφον οι τκοι απ λογαριασο δρευση, γιατ δεν ερχταν στην Αθνα που διενε και αφο ο πρην αντιδαρχο Νηλω Αντρα Χατζ επε τι δεν ενηρωσε το +ο για την νιη κατοικα του, ε αποτλεσα οι λογαριασο να πηγανουν στην παραθεριστικ του κατοικα εν ο ∑τ θη Λιαγκ κη επε τι ο νθρωπο δεν κ νει αυτ τη φασαρα για 25 ευρ, αλλ γιατ αισθ νεται τι υπρξε ια αυθαιρεσα και ια αδικα σε β ρο του, ο Πρεδρο Χρστο Τζαχρστο ζτησε απ το +αρχο να κ νει πρταση στο +ηοτικ ∑υβολιο. Ο Α. Ψαρρ, σκυνο στα χαρτι του, ζτησε απ το Πρεδρο να κ νει πρταση. Ο Πρεδρο ζτησε να του αφαιρεθον τα 25 ευρ απ του επενου λογαριασο (αφο τα εχε δη πληρσει) κ νοντα δεκτ το ατηα του καταναλωτ. Και εν η συζτηση πγαινε στε να διαγραφον οι τκοι, λγο πριν τη ψηφοφορα, σε παρβασ του ο +αρχο ζτησε απ το συβολιο να η γνει δεκτ το ατηα γιατ το θα αφορ παρελθντα οικονοικ τη και επση ε αυτ τον τρπο θα ανοξει η ρεξη σε αρκετο να κ νουν το διο. Ο κ. Τζαχρστο φανερ αιφνιδιασνο επε «τρα κ νει κι εσ πρταση +αρχε;» εν ο Λιαγκ κη δραξε την ευκαιρα και επε τι υπερψηφζει την πρταση του Προδρου και χι του +η ρχου. Ργα σε αυτ το θα υπρξε και στη παρ ταξη του Περφανου αφο την πρταση του προδρου υπερψφισε ο Ανδρτσο σε αντθεση ε του υπλοιπου.


7

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Παρεβ'σει(

13 ολοστρ(γγυλα κερδισ>να χρ(νια

Κ “... «Απ’ (λη τη κ(λαση του $ντη, αυτ( που ε φοβζει περισσ(τερο εναι το καρφ που >χω στη π(τα ου» >γραφε ευφυ@ ο Μαγιακ(φσκι >ναν αι@να πριν. ..”

αταναλνουε ειδσει, πω καταναλνουε παντζ ρια. Πτε ταν η τελευταα φορ που φ γατε παντζ ρια; ΠΟΤΕ θαε τι απγινε ο διαδηλωτ που χτυπθηκε στην απεργα τη 11η ΜαTου; Τι γνετε στον πλεο τη Λιβη; ∑τα τησε η διαρρο στο πυρηνικ εργοστ σιο τη Φουκοσα; Ποιοι εναι τελικ οι (συνταξιοχοι) Βουλευτ που ζητον αναδροικ ; ΟΙ ΕΙ$Η∑ΕΙ∑ εναι για να ξεχνιονται. Αναδονται απ τη καθηεριντητα, καταναλνονται, σπου ρχεται η επενη και ετ βυθζονται στη λθη. Κι εε συνεχζουε να αντιετωπζουε τα καθηεριν α προβλατα, να αγνοοε του αναστεναγο των ανθρπων δπλα α, περιστρεφενοι στον ικρκοσ

α. Αυτ ω που νει εναι αυτ που ενδιαφρει του ανθρπου πραγατικ για τι ζω του. «Απ’ λη τη κλαση του + ντη, αυτ που ε φοβζει περισστερο εναι το καρφ που χω στη πτα ου» γραφε ευφυ ο Μαγιακφσκι ναν αινα πριν. ΜΕ∑Α λοιπν, σ’ αυτ τον ορυαγδ κι εε οι διοι ξεχ σαε τι αυτ το φλλο εναι γενθλιο. Πριν ακριβ 13 χρνια, τον Μ η του ’98 κυκλοφοροσε στα περπτερα, απ χρι σε χρι και –κυρω- στι καρδι α η Βρεια Εβοια. Jταν να τληα και α το. Χωρ εργαλεα, χρατα, γνση και ε νο πλο το π θο, ξεκινσαε, προχωρσαε και συνεχζουε. Κανε +αρχο δεν α συπ θησε. Υπρξαε σταθερ κριτικο απναντι στην εξουσα..

ΑΠΟ ΤΟΤΕ λλαξαν πολλ , αλλ ξαε κι εε οι διοι. Αλλ ξαε τρει πρωθυπουργ. Ττε εχαε ακη κοιντητε και σερα χουε υπερδου. Ττε ο κσο ασχολοταν ε το χρηατιστριο, τρα ψ χνει να βρει το χρα. Μνο ο Ολυπιακ συνεχζει να παρνει το πρωτ θληα. ΕΙΝΑΙ $Υ∑ΚΟΛΟ να κ νει απολογισο. +ε πορε να τα β λει λα σε ια στλη, τα θετικ και τα αρνητικ , τα γχη, τι κντρε, τι χαρ, τι αναποδι, την αισιοδοξα και ετ να τραβξει ια γρα και να κ νει το λογαριασ. +εν ετριονται αυτ ε αριθο. $ΕΝ ΕΙΝΑΙ αλθεια τι δε κ ναε λ θη, τι δεν εχαε αστοχε, τι δεν γρ ψαε ανακρβειε. Τποτα ω δεν γινε εσκενα. +εν αποσιωπσαε τποτε που να

πεσε στην αντληψ α. +εν δηλσαε ποτ δηοσιογρ φοι. Μνο ενεργο πολτε. Γρ φαε τι βλεπε το τι α, και τι α επτρεπαν οι επαγγελατικ α υποχρεσει. ΚΑΙ ΚΑΠΩ∑ ΕΤ∑Ι Παρ γοντα, αναπαρ γοντα και καταναλνοντα ειδσει πανουε στον 14ο χρνο. Κοιτ ζουε πσω και βλπουε χιλι δε σελδε, που η κ θε ια χει τη δικ τη στιγ, τη δικ τη φροντδα. Εναι δσκολο να κ νει απολογισο. (ω παραφρ ζοντα τη κοιν φρ ση για τα χανα χρνια. Εε δεν θα ποε τι εναι 13 χανα χρνια, αλλ δεκατρα ολοστργγυλα κερδισνα χρνια. Και το ταξδι συνεχζεται.

Σκέψεις για Βορ(ρ)α Λγουν οι προθεσε για τι αιτσει των διευθυντν σχολικν ον δων , και η «να εποχ» δηιουργε σκψει. Μοριοδοτονται ττλοι πραγατικν σπουδν και προϋπηρεσα σε αντστοιχε θσει, τσι στε να προωθονται ε αντικειενικ τρπο ετε νοι συν δελφοι ε εταπτυχιακ κλπ, ετε πειροι παλιτεροι διευθυντ που βρσκονται σε προσυντ ξιο στ διο.Η συετοχ σε εκπαιδευτικ δραστηριτητε (σειν ρια, προγρ ατα,δραστηριτητε γενικ ) περνον στα υποκειενικ κριτρια, τη ασαφο και ανασφαλο βαθολογικ κρση. Το προφλ για επιλογ στελεχν εναι: ζητεται πειρο και επιπλον ορφωνο, αλλ πιθαντατα χι και τα δο. Ο διευθυντ- νατζερ θα αποκτσει κ ποιε επιπλον αροδιτητε και εξουσε, ο σλλογο των διδασκντων οδεει προ υποβ θιση και το σνολο των εργασιακν σχσεων στη σχολικ ον δα θα προσεγγσει ρου βιοτεχνα παρ εκπαιδευτικ πρτυπα.

Απναντ του ο κ θε νο διευθυντ θα χει κακοπληρωνου υφιστ ενου, παιδι απ οικογνειε τη φεση τη χρεωκοπα και απ

π νω του την σκληρ πολιτικ τη λιττητα, να του περιορζει αναπτυξιακο δεκτε και να τον χρενει ε την εφαρογ τη κ θε αντιεκπαι-

οι διευθυντ> τη κρση.

Του Πνου Βασιλ(πουλου

δευτικ, αντικοινωνικ πολιτικ. Το κνητρο εναι ια επιπλον αοιβ τη τ ξη των 100-200 ευρ , η δναη τη εξουσα και η ικανοποηση φιλοδοξιν που θειτ ( για πλ κα) χει ο καθνα σα του. Το αντικνητρο εναι το τι οι νοι

διευθυντ θα επιτελσουν τα εκτελεστικ ργανα των νηονιακν πολιτικν, δενοι ε τι αυταρχικ κυβερνητικ πολιτικ του λλοντο, αποκονοι απ την εκπαδευση (χωρ ωρ ριο διδασκαλα) και χωρισνοι απ του συναδλφου του. Η επιλογ διευθυντν σε αυτ τι συγκυρε εναι και ια προσωπικ επιλογ των υποψηφων ε ποι ερι θα π νε για να ζσουν.Οι αιθεροβ ονε α το σκεφτον καλτερα, οι κοατοποιηνοι το χουν δη αποφασσει, η πλειοψηφα α ετοιαστε για νου τπου, συγκροσει. (πω και οι ΜΑΤατζδε στην Κερατα και στο ∑νταγα , συχν πυκν για το ισθ του ,εχαν απναντι τι οικογνειε και του φλου του , τσι λλον και οι νοι διευθυντ, για το επδο του, θα χουν απναντι την πλειοψηφα των συναδλφων του. Ο χρνο θα δεξει. (αν προφτ σει κι αυτ…) (ειδικ για του φλου ου υποψηφου…)


8

25 ΜΑΪΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το νερ( τη δρευση βγζει αυρλε Οι περισστεροι στα Ελληνικ αποφεγουν πλον να πνουν νερ απ το δκτυο δρευση. «βγ ζει λ σπη και αυρλα», α επαν. Μ λιστα «ιδοι ασι», ια νοικοκυρ α δειξε αυτοσχδιο φλτρο ε βαβ κι και τολια (σ.σ.υπ ρχει και Φωτερ) κ τω απ την βρση. «δο ρε το χω β λει και κοιτ ξτε εναι κατ αυρο!!». Πραγατικ απστευτο κι ω αληθιν. Προφαν θλει καθ ρισα η δεξαεν η τα δκτυα εναι σπασνα και εισρχονται χατα. «Πριν δυο χρνια αζετηκαν κ τοικοι του χωριο και την καθ ρισαν. Εχε χρνια να καθαριστε», α επαν στο καφενεο του χωριο. Επικοινωνσαε ε τον Αντιδαρχο ∑ωτρη Πανουργι και α επε τι «δεν χει ενηερωθε απ τον Πρεδρο του χωριο τι υπ ρχει ττοιο πρβληα και υποσχθηκε τι θα το εξετ σει».

$ηοτικ& Επιχερηση για >ναν …ψαρ!! Η +ηοτικ Επιχερηση Μεγ λο Λιβ ρι, δηιουργθηκε το 1988, επ +η ρχου Τ σου Αγδινιτη προκεινου, να γνει +ηοτικ Επιχερηση Ιχθυοκαλλιργεια. Π ρθηκε δ νειο, γιναν ργα υποδο και δολευαν τρει εργαζενοι. ∑τη συνχεια οτε το ασφαλιστικ Ταεο πληρωνταν οτε οι εργαζενοι και σερα χρωστ η Επιχερηση κοντ στα 300.000 ευρ. Το φελο του εγχειρατο σερα εναι να ψαρ (!) και το νο που παγιθηκε εναι η καταστροφ του υδροβιτοπου ε αποτλεσα σερα να εναι η σσταση του νερο απ γλυκ σε αλυρ, λγω τη εισσρο θαλ σσιου δατο απ τα στια που δηιουργθηκαν. Επση γινε αλοωση του περιβ λλοντο, εν η υδροχαρ βλ στηση καταστρ φηκε. Qτσι δεν εναι τυχαο που λγα πλον αποδηητικ πουλι τον επισκπτονται, διτι πλον δεν υπ ρχει τροφ. Αυτ καναν οι ττε δαρχοι τη Ιστιαα, δρντε ω αυτοκρ τορε.

ΛΙΜΝΗ

Επικνδυνη προβλ&τα Η γραφικ ξλινη προβλτα στην παραλα Λνη, εναι επικνδυνη. Λεπουν σανδε, εν κ τω σδερα στκουν σαν σπαθι και περινουν κ ποιον ατυχ να πσει π νω του. Πρσφατα γλστρισε και πεσε στο κεν κ ποιο, αλλ κατρθωσε να κρατηθε την τελευταα στιγ. Εκε παζουν παιδι , εν την επισκπτονται και πολλο τουρστε. Οι διααρτυρε πολλ προ το Λιενικ Ταεο και το Λιεναρχεο, αλλ η απ ντηση ταν τι δεν πορε να ενταχθε ργο (!!) επειδ η παραδοσιακ σκ λα δεν χει δεια !! Rραγε απ εκε δεν περν κανε δηοτικ ∑βουλο ; Τλο π ντων επισκεφθκαε εε τον Λιεν ρχη κ. Ζυγογι νη, ο οποο επικοιννησε ε τον Πρεδρο του Λιενικο Ταεου, ο οποο υποσχθηκε τι θα δσει λση στο πρβληα (τοποθτηση τριν σανδων).

Εκλογ> και ν>ο $∑ στην Ε.Α.∑ Εκλογ πραγατοποιθηκαν στην Qνωση Αγροτικν ∑υνεταιρισν Ευβοα. Οι επτ πρτοι που εκλχθηκαν για το +∑, λαβαν : Μπαπατσολη ∑ταρο 74, ∑ταατου ∑προ 49, Μπεντο ∑ωτρη 45, Ρρε Νκο 44, Καπλο Γι ννη 43, Αναγνστου Νκανδρο 43, Θ νο Γιργο 41. Η σνθεση του νου +∑ εναι η εξ : 1.Πρεδρο, Μπαπατσολη ∑ταρο 2.Αντιπρεδρο, Αναγνστου Νκανδρο 3.Ταα, ∑ταατου ∑προ 4.Γραατα, Μπεντο ∑ωτρη 5.Μλο, Θ νο Γιργο 6.Μλο, Καπλο Γι ννη 7.Μλο, Ρρε Νκο

KKE: Να προσληφθε εσα νηπιαγωγ( στον Παιδικ( ∑ταθ( Ιστιαα. Επερτηση στη βουλ καναν οι βουλευτ του ΚΚΕ Γ. Μαρνο και Γ. Μαυρκο για τον Παιδικ ∑ταθ Ιστιαα. Και αναφρουν τι αποτελε σηαντικ στριγα των λαϊκν οικογενειν τη περιοχ και χει εγγεγρανα 55 παιδ κια. Ο αριθ των παιδιν καθορστηκε στη β ση του αριθο των τριν (3) νηπιαγωγν που υπηρετοσαν στον σταθ χρι 30 Μ ρτη 2011. +υστυχ στι 30 Μ ρτη ε ευθνη του +ου Ιστιαα - Αιδηψο και παρ την αντθετη θση του +ιοικητικο ∑υβουλου του Παιδικο ∑ταθο Ιστιαα, η α νηπιαγωγ αποσπ στηκε στον Παιδικ ∑ταθ Λουτρν Αιδηψο. Η κατ σταση που δηιουργθηκε ε την απσπαση αυτ προκαλε σοβαρ προβλατα στη λειτουργα του Παιδικο ∑ταθο Ιστιαα, που σερα λειτουργε ε ια νηπιαγωγ και τη διευθντρια, (χωρ να υπ ρχει βοηθ), που χουν την ευθνη 55 παιδιν τα οποα χρει ζονται συνεχ επβλεψη και κοπιαστικ παιδαγωγικ φροντδα. (πω εναι γνωστ η κατ σταση αυτ εναι σε αντθεση ε το σχετικ κανονισ που προβλπει αντιστοιχα ια νηπιαγωγο (ε ια βοηθ) αν 25 νπια και επ πλον τη διευθντρια ε τα καθκοντα τη διοκηση, τη γραατειακ υποστριξη και τη οικονοικ διαχεριση του παιδικο σταθο.

∑λλογο Επαγγελατι@ν στα Ελληνικ Την αν γκη δηιουργα ∑υλλγου Επαγγελατιν που δραστηριοποιονται στον τουρισ, καναν πρ ξη στα Ελληνικ . Η καλ εικνα του χωριο και τη παραλα Αγου Νικολ ου, η προβολ, η αν δειξη τη πολιτιστικ δραστηριτητα, εναι ερικο απ του στχου. Η πρτη δραστηριτητα του ∑υλλγου χει να κ νει ε την καθαριτητα. Με εθελοντικ εργασα καθ ρισαν, κοψαν τα χρτα και τα β τα στι δυο πλευρ του δρου απ το χωρι ω τον Rγιο Νικλαο. Επση καθ ρισαν την παραλα και συνεχζουν στε το καλοκαρι λα να εναι τοια για την τουριστικ περοδο.


9

25 ΜΑΪΟΥ 2011

Οτε $&ο Ποντων να &ταν.. Φορτνει το φορτηγ του +ου Ελυνων ερικ απκλαρα και στερε σκουπδια και ξεκιν ει για το Παρασκευρεα. Αποροσαν κ ποιοι δητε στην Λνη. Rραγε πσο να στοιχζει αυτ η εταφορ ; Α! ναι, οι πλε κ δοι ρχνονται στι σκουπιδι ρε; Τλο η ανακκλωση;

Το Ξόμπλι

Εμείς τα γράφουμε, εμείς τ’ ακούμε

ΕΙ$ΙΚΟΙ ∑ΥΜΒΟΥΛΟΙ των

Μπορεί να μας απαντήσει η Δημοτική Αστυνομία Αιδηψού, αν μπορείς να μετατρέψεις τα πεζοδρόμια σε επαγγελματικό χώρο ; Αν δεν το προσέξουν το σχόλιό μας, ας το διαβιβάσει κάποιος αναγνώστης μας..

+η ρχων πορε να εναι συγγενε πρτου βαθο ; Qτσι κι αλλι αυτ το ρλο δεν τον χουν οι +ηοτικο ∑βουλοι ; Εαστε για επιπλον ξοδα ;

∑ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑχλαδΤο σκφτηκαν καλ στο +ο Μαντουδου- ΛνηΑγα Αννα και βαλαν το Γεωργατζ στην επιτροπ για την επιλογ του εβλατο του +ου; Εναι ικαν να προτνει για βληα το σφυροδρπανο.

Θα συνεχσει ο $&ο στην Μονοκαρυ ; Τα πεζοδρια που κατασκεαζε η Πολιτιστικ Κνηση Μονοκαρυ στα τησαν ε επβαση του +η ρχου ε το αιτιολογικ τι δεν εχαν

Με τι ρε πιρπα!

ελτη. Qειναν δκα τρα +αρχε περιΤο απ(γευα του $ηρχου (οποιουδ&ποτε), πορε να εναι πλ&ρη πιρπα; Εκτ( κι αν ο $&αρχο εναι δη(σιο υπλληλο! Μα καταγγ>λλουν κποιοι συπολτε α (τι πορε να συπληρ@σει (ο εν λ(γω) και πεντωρο πνω στην τσ(χα…

νουε να τα τελεισει..

Το ΠΑ∑ΟΚ και ο γϊδαρο του πρπα Γι@ργη

 Η εκκλησα εναι «Καταφυγ» για λου του πιστο. Ο περ τη εκκλησα κκλο των διων ατων, δηιουργε το ασθηα στου πιστο τι υπ ρχουν οι εκλεκτο και η..

 +εν εναι λο ο λα «πιστο» πω το αντιλαβ νεται η εκκλησα. Ο λα που απλ εναι χριστιανο, του αντιλαβ νεται διαφορετικ ε τον κοιν ρο «αγριοχρστιανοι». Οι πρτε των οναστηριν

εχαν καλο θει κ ποιοι επαγγελατε να ην πληρνουν τι υποχρεσει του στον +ο (πω λλοι συν δελφο του). Qτσι ταν του ρθε απ τι υπηρεσε του νου +ου ο «πονα », επαναστ τησαν.

επ ρσει», αποκ λεσε λλον την +ηοτικ Αρχ «λαγια». Τσα χρνια ταν καλο ; Απλ τα ικροσυφεροντ κια α…

$Υ∑ΤΥΧΩ∑ το ζητοενο

στου +ου στο εγγ λλον θα εναι η συλλογ σκουπιδιν, το π λωα των δρων και η αντικατ σταση των λαπτρων φωτισο. Τσο ντρο δηλαδ για το τποτα…

ΚΑΛΑ κ ποιοι αιρετο

Βόρειας Εύβοιας προς ιερωμένους το ανάγνωσμα.. +ιτι η συνεχ τη «περ οση» εικνα δηιουργε την ασθηση τη «κλκα» στου πιστο..

∑ΤΟ ΠΕΥΚΙ φανεται

ΜΑΛΙ∑ΤΑ κ ποιο «εν

Σε χαλεπούς καιρούς η Δημοτική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Λίμνης καλεί σε συγκέντρωση τα μέλη του. Ακόμη και στον Ρετσινόλακκο κολλήθηκαν ανακοινώσεις. Εκεί διαμένουν, ο Αντώνης (είναι ΣΥΡΙΖΑ), τρεις συνταξιούχοι και /ο γάιδαρος του μπάρμπα Γιώργη !

 Οι ιερωνοι πρπει να εναι καθ’ οοωσιν και κατ’ εικνα του πονιο του. +ηλαδ δεν πορε ο ιερωνο να κυκλοφορε ε παν κριβο αυτοκνητο και ο λα ε Lada.

ου διααρτρονται για την κατ σταση που επικρατε στον πεζδροο τη παραλα. Και εναι ο οναδικ. Η θ λασσα χει αποκψει τα του πεζδροου τον περασνο χεινα, εν το καλοκαρι ρχεται.

εναι ανοικτ για λου του πιστο. Τα παν κριβα τπου ξεννων κελι κ ποιων οναστηριν δεν πορε να εναι σουϊτε για κ ποιου συπολτε α, οι οποοι απολαβ νουν ιδιαιτρων προνοων.. Οι ιερωνοι δεν εναι πολιτικο και δεν κατευθνουν ψφου, οτε γυρνον ε ψηφοδλτια, εν νυκτ, οτε δε-

χνουν πολιτικ δναη εξ ονατο τη «κλκα».. Οι διαχειριστ των εκκλησιαστικν Ιδρυ των πρπει να «αποτ σσουν» το «βλεα ηετρων». +ηλαδ οτε η εκκλησα, οτε οι πολιτικο πρπει να «βολεουν» πρτα τα παιδι του, γιατ η εξουσα που κατχουν προρχεται απ’ τον λα και εναι για τον λα..

στον +ο Ιστιαα, πτε προλαβανουν και ασχολονται ε τα του +ου ; Μρα παρ ρα του ακοε στο Ρ διο Ιστιαα. Τι ρε που δεν παρελανουν, εναι δπλα στο ραδιφωνο και ακονε τον Γι ννη Τσελκα !!

ΛΟΙΠΟΝ οι διαβουλε-

σει, οι επιτροπ, τα επιτροπ τα, τα ψηφσατα και οι ανακοινσει κ ποτε τελεινουν. Α αρχσει ο +ο Ελυνων κλπ, να κ νει και ργο


25 ΜΑΪΟΥ 2011


25 ΜΑΪΟΥ 2011 Παρ2βαση

ΕΝΑΕΡΙΟ∑ ΠΗΛΙΟΥ Για το θ>α τη $ασοπροστασα- Πυροπροστασα

Ξυπ(λυτοι στι ...φλ(γε Για το θ>α τη $ασοπροστασα- Πυροπροστασα στο $&ο Μαντουδου Λνη Αγ. Oννα και την πρ(σκληση απ( την $ηοτικ& Αρχ& του τ(που για συζ&τηση επ του θ>ατο. «Ξυπ(λυτοι στι …φλ(γε» Καταρχν να β λουε το ζτηα στην θση που του αρζει διευκρινζοντα πω εναι βαθτατα πολιτικ. Rρα η δικ α γνη ζητεται στε να γνει διαχειρσιη, προ αποφυγν των ευθυνν των αροδων και στη λογικ αζ τα φ γαε αζ τα πιαε, ρα αζ θα τα πληρσουε. Επιπλον να δοε ποια εναι η εικνα σερα:

1.Τερ στιε

ελλεψει προσωπικο και υλικοτεχνικο εξοπλισο. 2. Πεπαλαιωνα οχατα και λοιπ εξοπλισ πρ γα που σηανει ακη ικρτερη δυναττητα πρληψη αλλ κυρω εγαλτερη ανικαντητα για πυρσβεση. 3. Ω 45% οι περικοπ φτο για την πυροπροστασα. +ηλαδ, πολ λιγτερα χρατα για υλικοτεχνικ εξοπλισ, ικρτερο αριθ ανθρπινου προσωπικο και εκπαδευση του. 4. Περαιτρω υποχρηατοδτηση και λλειψη κεντρικο σχεδιασο που

πλον επιβ λλει η εφαρογ του Καλλικρ τη και σηανει εκτ των λλων και λλειψη σοβαρο συντονισο. Την δια στιγ, πακτωλ κρατικο χρατο (τα χρατα απ το ξεζοισα του λαο), χαρζεται απ τι κυβερνσει, στι τρ πεζε και στο εγ λο κεφ λαιο ω επιχορηγσει και φοροεπιλογ, ε πρσχηα την κρση, κ τι που ω παροοω συνβαινε στο παρελθν και πλτει π ντα τον φτωχ λα αλλ και του ικρο εποροβιοτχνε.

Υγεα- Παιδεα- Πρνοια κλπ. αζ και απ την +ασοπροστασα- Πυροπροστασα. Το ζτηα λοιπν τη προστασα του φυσικο περιβ λλοντο, πω χουε τονσει και σε προηγοενη ανακονωση α, δεν εναι ξεκονη απ την αντιλαϊκ πολιτικ τη συγκεκρινη κυβρνηση αλλ και των προηγοενων, την πολιτικ των περικοπν κονδυλων για κοινωνικ, περιβαλλοντικ και λλε υπηρεσε και αγαθ . +εν εναι ξεκονη απ

Την δια στιγ εκατοντ δε δισεκατορια ευρ, αυγατανουν σε τρ πεζε κυρω του εξωτερικο. Χρατα που παρχθησαν απ το αα και τον ιδρτα του ελληνικο λαο και που τον καρπνονται ια χοφτα παρ σιτα τη κοινωνα, συγκεκρινε αστικ οικογνειε κεφαλαιοκρατν τη χρα α αλλ και του εξωτερικο, ε την βοθεια του αστικο πολιτικο προσωπικο του. Την δια στιγ, περικπτωνται και σω του Καλλικρ τη –ω διαχειριστικ εργαλεο του συστατο-, κονδλια απ την δησια

την πολιτικ ξεπουλατο +ησια Γη την πολιτικ που επιβ λλουν οι ισχοντε αντιδασικο νοι, την πολιτικ που αποκπτει την πυροπροστασα των δασν απ ναν κεντρικ σχεδιασ του κρ του και ε την εση συνεργασα και εποπτα τη +ασικ Υπηρεσα τη χρα α. Αυτ την πολιτικ την καταγγλουε, γιατ πω χει αποδειχτε, βλ πτει σοβαρ τα δ ση α, ρα και τι ζω α. Με αυτ την πολιτικ δεν συβιβαζαστε βοηθντα και αποκρπτοντα τον αντιδραστικ χαρακτρα τη. +εν δεχαστε κ θε χρνο η εξουσα να περικ-

11 Προβληατισ( για το λα στι τι> των αγροτικ@ν προї(ντων Του κ. Παναγι@τη Γ. Κοβαρη, Θεολ(γου

πτει λο και περισστερα κονδλια απ την δασοπροστασα και στη συνχεια να ζητ ει απ το λα να ξαναβ λει πλ τη στην εγκληατικ πολιτικ τη. Ο λα χει πληρσει πολλαπλ για τι κοινωνικ υπηρεσε που ολονα του στερονται. Οι εκπρσωποι του Καλλικρ τη και τη κεντρικ εξουσα (που δεν χουν εφανιστε απ παρθενογννεση, φρουν ευθνε προηγοενων ετν και πολιτικν που στριζαν ανχονταν) α ζητον προτ σει, την δια ρα που καταδικ ζουν ε αυτ την πολιτικ των περικοπν, την πυροπροστασα των δασν. Rλλα λγια ν’ αγαπιαστε, δηλαδ. Να ξαναποε για την δι νοιξη και καθαρισ των αντιπυρικν ζωνν (που για πολλ χρνια εναι ανπαρκτη στην δ σο του Πηλου), την στελχωση των ον δων ε εκπαιδευνο και πλρω εξοπλισνο προσωπικ δυναικ, τον εκσυγχρονισ του εξοπλισο, την ονιοποηση του προσωπικο, τον κεντρικ σχεδιασ κ.α.; Αυτ εναι ο εκολο τρπο. Η απ ντηση που θα π ρουε; +εν υπ ρχει …σ λιο, δεν εναι στην ευθνη α, στην καλτερη των περιπτσεων θα κ νουε λγο απ’ αυτ, λγο απ το λλο, θα παρακαλσουε κλπ…! Τλο, ε αυτ την πολιτικ πλον απορρπτουε και τη λογικ των εθελοντικν ο δων πυροπροστασα, απ τη στιγ που υπ ρχει η εγκληατικ περικοπ κονδυλων, για το ζτηα του περιβ λλοντο και των δασν. Η πολιτικ τη εγκατ λλειψη που εντενεται χρνο ε το χρνο, πρπει απ λου σου επιδικουε την προδο, να α εναι ασυββαστη σαν ιδα σο και καταδικαστα!

+ιεθν προβληατισ προκαλε η εκτναξη των διεθνν τιν των αγροτικν προϊντων σε εππεδα ρεκρ. Η κλιατικ αλλαγ που προκ λεσε την κρση που ξσπασε για πρτη φορ πριν δο χρνια , συνχισε να την προκαλε και το 2010 και θα συνεχσει τσι και για τα επενα χρνια , ε ν δεν παρθον τρα. Η αργ αλλ σταθερ αξηση των αρχν του 2010 γινε ρ λι το περασνο φθινπωρο , ταν η Ρωσα ανακονωσε προσωριν παση των εξαγωγν σιτηρν ( πρε παρ ταση χρι το τλο του 2011 ) και οι ΗΠΑ ανακονωσαν πτση τη αερικανικ παραγωγ καλαποκιο. ∑του δο αυτο παρ γοντε προστθηκε η ολονα αυξηνη ζτηση απ την Ασα και ειδικτερα την Κνα. Οι εισαγωγ τη Κνα ξεπρασαν τα 8 εκατ. ετρικο τνου. ∑τη δι ρκεια του 2010 , σφωνα ε τον Οργανισ Τροφων και Γεωργα ( FAO ) του ΟΗΕ η τι του καλαποκιο εκτοξεθηκε κατ 63% , το σιτ ρι ενισχθηκε κατ 84% , η σγια κατ 24% και η ζ χαρη κατ 55%. ∑φωνα ε τον πρεδρο τη Παγκσια Τρ πεζα κ. Ρπερτ Ζλικ οι υψηλτερε ενεργειακ τι το 2011 θα εναι καταλτη στην νοδο των αγροτικν επορευ των , εν η παρξη καλν η καιρικν συνθηκν θα παξουν σηαντικ ρλο στι εσοδεε και στα αποθατα. Οι καταστροφικ πληρε στην Αυστραλα , που σφρ γισαν το τλο του 2010 και τι αρχ του νου του δη χουν αρνητικ επιπτσει. Περπου το 18% των εσοδειν ζ χαρη τη Αυστραλα , χρα κορυφαα σε εξαγωγ ζ χαρη στον κσο , δεν συγκοστηκε λγω των πρωτοφανν βροχοπτσεων , οδηγντα την τι του προϊντο στο υψηλτερο εππεδο των τελευταων 30 ετν. Οι αναλυτ του Economist Intelligence Unit τονζουν τι το ρ λι των τιν θα οδηγσει τα δηητριακ και το 2011 και τι οι αυξητικ τ σει στι τι θα οφελονται στι παρατετανε επιπτσει των διακοπν στι εσοδεε του 2010. Ο οικονοολγο του FAO κ. Απντολρζα Απ σιαν εξφρασε τι ανησυχε του διεθνο Οργανισο για απρβλεπτε καιρικ συνθκε , οι οποε θα ποροσαν να οδηγσουν τι τι σε πολ υψηλτερα εππεδα απ τι σηεριν. (πω χαρακτηριστικ επε θα ταν ανοησα να πιστψει κανε τι τα τρχοντα εππεδα στι τι των αγροτικν προϊντων εναι τα αντερα που θα δει η διεθν κοιντητα στο ορατ λλον. Τα καιρικ φαινενα προκ λεσαν πρυσι τερ στια νοδο τη τι των δηητριακν στην Ευρπη , στι ΗΠΑ και σ´ λον τον κσο και ανανεται το διο να κ νουν και το 2011. Χωρ συντονισνη διεθν δρ ση για συγκρ τηση των τιν , προειδοποιε ο FAO , εκατοντ δε εκατορια νθρωποι θα υποφρουν , εν θα υπ ρξουν δραατικ συνπειε για το λλον πολλν χωρν , ιδω των φτωχτερων. Μνη λση εναι οι ισχυρ χρε να αποφγουν τη στροφ στον προστατευτισ και να λ βουν τρα για να διασφαλσουν την επισιτιστικ επ ρκεια του πλαντη.


12

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ρεπορτ'ζ

Με το φακ( τη ΒΟΡΕΙΑ∑ ΕΥΒΟΙΑ∑ Η Β(ρεια Εβοια, ω γεωγραφικ( χ@ρο, εναι απ( του οορφ(τερου στην χ@ρα α. Αυτ& η ποικιλοορφα που α παρ>χει η φση, εναι ο παργοντα που θα προσφ>ρει ανπτυξη και ποι(τητα ζω& στα παιδι α. Μπορε εε >χρι τ@ρα να ην πορ>σαε να αναδεξουε (σο >πρεπε αυτ τα πλεονεκτ&ατα που α >δωσε απλ(χερα η φση, σω γιατ δεν τα εκτι&σαε (σο >πρεπε, σω επειδ& δεν τα καταφ>ραε (σο θα >πρεπε σαν αρχ> του τ(που να τα αξιοποι&σουε..

Οι απλο νθρωποι που κατοικον αυτ(ν τον παν>ορφο τ(πο εναι εξσου αξι(λογοι, φιλ(ξενοι, οναδικο. $εν πρ>πει λοιπ(ν να α φοβζει τποτα, ο τ(πο α θα πει προστ. Α δ@σουε λοιπ(ν την αξα που πρ>πει στο περιβλλον και του ανθρ@που α και (λα θα πνε καλ. ∑το αρχεο α στα τ(σα χρ(νια υπρχει πλ&θο εικ(νων που απ( (νε του δικαιολογον τα ανωτ>ρω.

Η κρση δεν α πτοε λει η παρα στο καφ «Ρετζο» τη Λνη. Με να δευρο, αποβ νει την ηλιλουστη ρα του Μ η, το γαλ ζιο

Το ιπποφα> τη Β(ρεια Εβοια Το αναζητοσαε, ετ την διαφηιστικ καπ νια του «Κορρ», που το αναφρει ω το αντερο σε θρεπτικ αξα φυτ. Ανφερε επση τι φεται στην Βρεια Εβοια. Qκτοτε το ψ χναε στην αυτοφυ του ορφ χωρ αποτλεσα, σπου πρσφατα το ανακαλψαε. Ω φυτ το ξραε αλλ δεν εχαε δει καρπο. ∑υπτωατικ σε ια περιγησ α, το ανακαλψαε ε καρπο, κοντα στο εκκλησ κι τη Παναγτσα στον Ταξι ρχη. Οι καρπο του πορτοκαλ ω κκκινοι, δυσαν λογα εγ λοι ε τον γκο του φυτο, δεχνουν υστηριδει, πω και το διο το νο του : Το ιπποφα τη Βρεια Εβοια.

Το γρισαν στη βρκα Ο Παπαντωνπουλο απ την Αιδηψ και ο Αυγρη απ την ∑ια (σγαπρο) στην Αιδηψ, π ντα διαθτουν τον ελεθερο χρνο του στον χορευτικ σλλογο, και τον πολιτισ. Qχουν γνει εξασιοι χορευτ. Του εχαε συνηθσει ε φουστανλα. (ω το γρισαν στη βρ κα και στην νησιτικη ενδυασα γιατ, η φουστανλα θλει ψο, στε να ην φτ νει στα γνατα. Του ευχαστε να εναι καλ και να του κααρνουε να χορεουν, στω και ε βρ κα.

του Ευβοϊκο και την συζτηση εταξ φλων. Αυτ οι Ευρωπαοι δεν πορον να τα χαρον. Qτσι π ντα θα αναρωτιονται γιατ στην Ελλ δα εναι γε τα τα καφ, παρ την κρση.

Προσπθειε ∑υλλ(γων Ο τ(πο αναδεικνεται (ταν οι συλλογικ> προσπθειε εν( τ(που, στηρζονται απ( τι δηοτικ> αρχ>. Αυτ& η παπλαια βρση στην Κερασι, αναπα-

νερ( και π(τισα στα ζ@α και του παξ>δε στην γρω γειτονι. Tταν για αυτο το επκεντρο και σηεο αναφορ. Μετ την εγκατσταση του δικτου δρευση, η βρση εγκαταλεφθηκε (η αχαρι-

λαι@θηκε ε την εθελοντικ& εργασα του πολιτιστικο συλλ(γου και την αρωγ& του πρ@ην δ&ου Νηλ>ω (σε υλικ). Η βρση αυτ& στα παλι χρ(νια, παρεχε

στα), σ&ερα (ω ετ την ανπλαση του συλλ(γου εναι το διο (ορφη και δροσζει του επισκ>πτε τη γειτονι (Μαραγκαϊκα).

Χασαποταβ ρνα “ Ο Αγιο” Κρ ατα παραγωγ α - Τι λογικ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΗΛ 22260 31301 ΚΙΝ: 6978 308312 ΥΠΕΥΘΗΝΟ∑: ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟ∑


13

25 ΜΑΪΟΥ 2011

ΤΑΞΙΑΡΧΗ∑ Μια

παπλαια συν&θεια

Απ αρχαιοτ των χρνων οι Qλληνε διναν εγ λη σηασα στου χρου λατρεα του. Qτσι πω οι αρχαοι ναο και τα ξωκλσσια χτζονταν στα οορφτερα ρη ευ ερα και ευνεα περιτριγυρισνα απ χιλιχρονα στοιχειωνα δντρα. ∑την Παναγτσα του Ταξι ρχη τα γρω παπ λαια πλατ νια, υποκλνονται στο εξωκλσσι και στην Παναγα, στρφοντα του κορο του προ το ξωκλσσι, σαν να προσκυνον. Οι γυνακε του χωριο, σαν ια παν ρχαια προσταγ η συνθεια, αρχ τη Rνοιξη, πηγανουν και καθαρζουν σα και ξω την εκκλησσα, εναποθτοντα φρο τι και λατρεα στην Παναγτσα. Το διο καναν οι πργονο του και το διο θα κ νουν και οι νετερε γενι στο λλον.

Ο $η&τρη Πρατια

Ο δραστ&ριο ∑λλογο τη Βαρβρα Κ θε χρνο κ τι θα χουε να γρ ψουε για τον ∑λλογο τη Βαρβ ρα. (λα αυτ τα χρνια ο Πρεδρο Ισα κ Αανατδη και το ∑υβολιο, χουν ετατρψει σε στολδι τον χρο εκδηλσεων τη Βαρβ ρα. Τα τελευταα χρνια χουν γνει το επκεντρο των εκδηλσεων Μνη τη Γενοκτονα στην Εβοια και οι σηαντικτερε στην Ελλ δα. (λοι εε γνωρσαε την Ποντιακ κουλτορα δηλαδ τα τραγοδια του, του χορο του και φτο τα ποντιακ εδσατα. Καλ συνχεια.

Τα ζ@α τη Β(ρεια Εβοια >χουν περθαλψη

Ο φλο α ο +ητρη Πρα τια απ τι Μηλι, λ τρη τη φωτογραφα, τη ιστορα το τπου α και αρχαιφιλο, παλιτερα κ ναε εξορσει, αλλ τελευταα χαθκαε. ∑την τελευταα εξρησ α φωτογραφσαε αυτ που βλπετε (θα το δει και ο

διο). Απλ το δηοσιεουε για να ζηλψει. Για να του ποε που βρσκεται θα πρπει να α ετοι σει ναν κκορα κοκκινιστ και φθονο κρασ για να του ποε που εναι. Περινουε +ητρη…

(σο και αν σα φανεται παρ ξενο, τα ζωνταν τη περιοχ α χουν λε τι παρεσχενε υπηρεσε υγεα. +υο κτηνιατρικ Κντρα στην Ιστιαα και να στο Μαντοδι, στελεχωνα ε Κτηνι τρου Πανεπηστηιακο επιπδου, ε επειρα και γνση. +ιαθτουν λα τα σγχρονα σα, πορον να αντιετωπσουν κ θε ασθνει του, κ νουν λου του εβολιασο, κ νουν χειρουργικ επεβ σει και πορον να βοηθσουν στην πρληψη λων των ασθενειν του. Ελπζουε στο λλον οι υπηρεσε αυτ τη υγεα να παρ σχονται και για τα λλα τα ζα. Τα δποδα !!


14

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ρεπορταζ

Πευκ : ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ Τ∑ΕΧΟΙ ΤΟΥΡΙ∑ΤΕ∑ ΗΡΘΑΝ

Τα σκουπδια και η αταξα …βασιλεουν Βαρεθκαε να δεχαστε παρ πονα και καταγγελε πολιτν για σκουπδια, φωτισ, καθαριτητα, κλπ. Αροδιτητε βασικ για ναν +ο και λιστα ανταποδοτικ αφο οι πολτε πληρνουν και φορολογονται για τι υπηρεσε αυτ. Βαρεθκαε και ει να φωτογραφζουε σκουπδια, νοιθουε τι ε τον τρπο α συετχουε στην δυσφιση τη περιοχ α, που περινει πολλ απ τον τουρισ. Οι Τσχοι τουρστε ω που αυτ τη στιγ ρθαν στο Πευκ, δεν αγανακτον ε τι εικνε ντροπ που βλπουν ; Τι δικαιολογα προτ σει η δηοτικ Αρχ ; Θα φτ σουε στο σηεο να κρβονται οι +ηοτικο ∑βουλοι (λοι) απ του πολτε. «Να! Τον βλπετε ; εναι +ηοτικ ∑βουλο!!», εκε θα καταντσουε. Πευκ : Ατλειωτε εικνε ντροπ Εν τα πρτα γκροπ τουριστν απ το εξωτερικ ρθαν, η εικνα των δρων, τη παραλα και των κοινχρηστων χρων εναι απαρ δεκτη. Ο Γι ννη Κερασιτη επαγγελατα στο Πευκ, στλνοντα επιστολ στον +αρχο Ζ χο Χριστοφ αναφρει εταξ λλων «η απουσα τη +ηοτικ Αρχ απ την καθηεριντητα, την καθαριτητα των κοινχρηστων χρων, καθ και την συλλογ σκουπιδιν, α χει οδηγσει σε απγνωση και

στην ανησυχα χρι πτε θα συνεχιστε αυτ η κατ σταση. 1.Οι παραλε εναι γε τε σκουπδια 2.Τα χρτα στα πεζοδρια δεν χουν κοπε 3.Τα καν λια ε τα βρχινα νερ , εναι ανοιχτ προ τη θ λασσα 4.Τα αποδυτρια στη θ λασσα χρει ζονται περιποηση 5.Ο χρο του λιανιο εναι ακ θαρτο 6.Οι σιδερνιοι κ δοι

συλλογ απορρι των, χουν ετατραπε σε εστε λυνση, οι οποοι πρπει να αντικατασταθον ε πλαστικο 7.Οι λαπτρε δεν λειτουργον 8.Τα οικπεδα επ τη παραλιακ και στου εσωτερικο δρου πρπει να καθαριστον απ τα χρτα και τα β τα. 9.Πλακ κια στα πεζοδρια χρει ζονται αντικατ σταση 10. Η αουδι χρει ζεται

Πρωτ(τυπο >κθεση σκουπιδι@ν σε τσντε πνω σε στα περφραξη

$εν >χει να ζηλ>ψει τποτα σε (γκο σκουπιδι@ν η παραλιακ& προ το κπινγκ

Τα σκουπδια καγονται επ τ(που

περιποηση 11. Πρπει να γνει ρ ντισα για τα κουνοπια, γιατ το καλοκαρι η κατ σταση γνεται αφρητη. +εν χρει ζεται να περιγρ ψουε επιπλον την εικνα που εδαε ο Γι ννη Κερασιτη γινε σαφ. Επικοινωνσαε ε τον Αντιδαρχο ∑ωτρη Πανουργι , αρδιο για την +ηοτικ Εντητα Αρτεισου και α επε «τι υπ ρχει πρβληα ε την κνηση των οχη των του +ου εξ αιτα τη δι θεση καυσων. (ω το πρβληα αυτ θα ξεπεραστε σντοα και η καθαριτητα και η διευθτηση των χρων θα λυθε». Π ντω οι επαγγελατε στο Πευκ, τονζουν τι λε αυτ οι εργασε καθαριτητα και η προετοιασα κανονικ πρπει ννα αρχζει πριν το Π σχα και χι στι αρχ Ιουνου.

Ιχθυοτροφεα στον Κ(φινα, τ@ρα τι; Μετ το κλεσι του , εδ και τρει νε τα ιχθυοτροφεα στο Κφινα παρουσι ζουν εικνα αποσνθεση.

ζονται στα γρω δ ση, ια ολκληρη υλοτοηνη ξυλεα, σαπζει στη παραλα. Εκε δεν τα βλπει

Τα κλουβι παρατηνα περινουν τι επενε τρικυε για να παρασυρθον, στην ακτ πετα-

κανε και δεν ενοχλεται, αλλ ευτυχ οι φλοι Μ ριο Και Γι ννη α στειλαν τι φωτογρα-

να σκουπδια και σκουριασνα αποειν ρια, εκατοντ δε γ τε περινοντα φα διασκορπ-

φε, που δεχνουν την κατ σταση, πα και ενοχληθον αυτο που πρπει.

Απαγ(ρευση αλιεα ε δχτυα τρτα Με απφαση του υπουργεου Θαλασσων Υποθσεων και Αλιεα επιβ λλεται απαγρευση αλιεα ε το αλιευτικ εργαλεο δχτυα τρ τα σε λη την επικρ τεια, καθ’ λο το το, σε απσταση ικρτερη του 1,5 ναυτικο ιλου απ τι ηπειρωτικ και νησιωτικ ακτ. Με την δια απφαση καθορζονται και περιοχ στι οποε κατ´ εξαρεση επιτρπεται η αλιεα ηχαντρατα σε απσταση εγαλτερη του εν ναυτικο ιλου, καθ και περιοχ στι οποε η απαγρευση αλιεα επιβ λλεται στα 2 ναυτικ λια απ την ακτ.


15

25 ΜΑΪΟΥ 2011

SUPER MARKET

Ìåßãìáôá ôñïöþí ¢ëåõñá - ¼óðñéá ÃåùñãéêÜ åñãáëåßá ÕãñáÝñéá Åßäç êÞðïõ 

ÁñôåìÞóéïí ÉóôéáßáòÔçë.: 22260 40500, 22260 41190 Êéí.: 6972 810554

×ÑÙÌÁÔÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁÕÄÑÁÕËÉÊÁ-ÅÑÃÁËÅÉÁ-ÊÏËËÅÓÄÅÎÁÌÅÍÅÓ-ÔÆÁÊÉÁ-ÌÐÁÑÌÐÅÊÉÏÕ ÂÏÈÑÏÉ-ÊÁÕÓÏÎÕËÁ-ÊÁÑÂÏÕÍÁ 31ï ÷éë. Åèí. Ïäïý Éóôéáßáò ×áëêßäáò - ÅëëçíéêÜ Åõâïßáò Ôçë.: 22260 42268, 6974838076

ÌÏÍÙÓÅÉÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÁ - ÃÅÌÉÓÌÁÔÁ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÄÁÐÅÄÏ -ÅËÉÊÏÐÔÅÑÁÊÉ- ÅÌÐÏÑÉÏ - ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ

Ð. ÌÁÑÃÁÑÇÓ - Á. ÔÓÏÐÁÍÁÊÇÓ Ï.Å. ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÔÆÁÊÉÁ ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ - ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ØÇÓÔÁÑÉÅÓ - ÖÏÕÑÍÁÊÉÁ ÐÅÔÑÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ 

ÁÃÉÏÓ ÁÉÄÇØÏÕ - ÔÇË./FAX: 22260 31540

ÁËÁÔÆÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÆÁÍÔÅÓ

Ôçë. & Fax: 22270 22539 - Ìáíôïýäé


16

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Καφενεο

Κουβ>ντε του Καφ> Jταν κ ποτε να τροερ ξυπνο νθρωπο που εχε δεκτη ευφυTα γρω στο 1000 αλλ εχε να τροερ πρβληα .. +ε ποροσε να συνεννοηθε ε του κοινο θνητο. Πγαινε στο φορνο να π ρει ψω και πω κανε να ιλσει στο φορναρη ρχιζε τα επιστηονικ του και ο φορναρη τον χανε.

Του Γι ννη Χρυσ νθη - +ε γνεται, σκφτεται, κ τι πρπει να κ νω. Καλ η επιστη και η εξυπν δα αλλ χω αποκοπε απ λου του ανθρπου και κοντεω να πεθ νω στη πενα. Αν ποροσα να ετρι σω λγο την εξυπν δα ου θα ουν αρκετ ξυπνο για να συνεχσω την επιστηονικ ου εργασα αλλ χι τσο στε να η πορ να επικοινωνσω ε του λλου. Π ει λοιπν σε να συν δελφ του εξειδικευνο στην ανθρπινη ευφυTα να του βρει λση στο πρβλη του. - Μη στεναχωρισαι καθλου, του λει. Μλι τελεωσα το νο ου ηχ νηα που πορε να αυξοεισει την ανθρπινη ευφυTα. Τρχει Windows Vista και εναι πολ απλ στη λειτουργα του. Με το πρ σινο κουπ ανεβ ζει λγο το IQ, ε το κκκινο το κατεβ ζει. Θα πει σα σε αυτ τη κ ψουλα και θα λε το πρτο πρ γα που σου ρχεται στο υαλ. Το ηχ νηα αναλει τα σα λε και σου εφανζει στην οθνη το IQ σου. Εγ βλποντα το IQ σου στην οθνη θα πατ ω το κατ λληλο κουπ χρι το IQ σου να πσει στο εππεδο ια απλ ιδιοφυTα. Ξετρελανεται ο τπο, πανει σα στη κ ψουλα λει στο ικρφωνο το πρτο πρ γα που του ρχεται

στο υαλ .. ια απστευτα δυσνητη θεωρα που ενοποιε τη θεωρα τη σχετικτητα και τη κβαντοηχανικ σε 4 λξει. Το ηχ νηα βαρ ει κκκινα και βγ ζει IQ=1024 !!! Ο λλο επιστονα πατ ει ια φορ το κκκινο κουπ. Μετ απ 1// ο τπο σα στη κ ψουλα αρχζει να αναλει ια οικονοοτεχνικ θεωρα που καταργε τη φτχεια στο πλαντη, προστατεει του φυσικο πρου, αναστρφει τη λυνση του περιβ λλοντο κλπ . ΙQ = 876 . πατ ει ξαν το κκκινο κουπ κι ο λλο Αυτ γνεται ερικ φορ χρι που χωρ προφαν λγο, τα VISTA κολλ νε και το IQ αρχζει να πφτει κατακρυφα. 800 . 700 .. 600 .. 400 234 . 113 . 75 . 47 . 21 . 7. Αγχνεται ο γιατρ, αρχζει να δοκι ζει τα π ντα, Esc, backspace, ctrl-c, ctrl-alt-delete αλλ το task manager εχε παγσει. Με τ πολλ απλ τραβ ει το καλδιο απ τη πρζα, ανογει την κ ψουλα και αρχζει τον λλο στα χαστοκια πα και τον συνεφρει. - Μλα ου ... πε κ τι - Θρλε ολ, θρλε ολ, θρλε ολε ολ ολ!

Τα ικρ παιδι Κριε διευθυντ , σα στλνω κ ποιε σκψει ου και παρακαλ για τη δηοσευσ του . Η πρ@τη εικ(να εναι φωτειν& , συγκινητικ&, τα τρα παιδι προστ στην παιδικ& χαρ να κοιτνε τον ουραν( και τα σννεφα και να φαντζονται σχ&ατα. Η δετερη εικ(να εναι σκοτειν& , ξερνει τ>ρατα… Τα παιδι ε τα αθ@α τια του κοιτνε τον ουραν(. - Κοτα , κοτα εκενο το σννεφο οιζει ε πιγκουνο ! Εχε σηκ@σει το ικρ( τη δαχτυλκι και το ‘δειχνε… η Βαγγελτσα. $πλα τη ο $η&τρη και ο Παλο ε σηκω>να τα χ>ρια του, εκστασιασ>να κοιτνε τον πιγκουνο! - Και κενο εκε , π>ρα , οιζει ε γκορτι ! Tτανε ο $η&τρη. - Mχι! Μοιζει ε πολειστ& ! Tτανε ο Παλο. - Να βρει λλο σννεφο να το κνει πολειστ& ! Αυτ( εναι δικ( ου, το σννεφο. Τα ικρ παιδι ε τα αθ@α τια

του κοιτνε ψηλ , τον ουραν(, και βλ>πουνε αγγ>λου. Τα ικρ παιδι ε τα αθ@α τια του κοιτνε προστ και σου χαογελνε. Τα ικρ παιδι ε τα αθ@α τια του βλ>πουνε (νο (νειρα ηλι(λουστα. Τα ικρ παιδι ε τα κατεβασ>να, φοβισ>να τια του βλ>πουνε >ρεβο... Και κει στην κρη εσ>να, ε τ’ πληστα, σκοτειν τια… τια θαντου … Τα ικρ παιδι ε τα φοβισ>να , τρεενα τια του, ψχνουνε λγο φω… Τα ικρ παιδι ε τα φοβισ>να, φωτα τια του, σηκ@νουνε το ικρ( δαχτυλκι του και δεχνουνε εσ>να … Τα ικρ παιδι ε τα αθ@α , σβηστ τια του πνω στο σταυρ( του αρτυρου… “ Kαι ρψα τα αργρια εν τω να@ ανεχ@ρησε, και απελθ@ν απ&γξατο .“ Xριστνα Κατσνη , Ροβι> 16/05/11


17

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Επιστολ2( Το γεφρι τη Βλ χα, κρυνο επ δεκαετε σα στι αγριοσυκι, τα β τια και τα τσιντα χρι το2004, δεν εχε ενοχλσει κανναν αρδιο, δηοσιογρ φο ρεπρτερ. Το θαα γινε ξαφνικ και τα πικρχολα σχλια ρχισαν ταν η Νοαρχα δωσε στην αρχ 5.000

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗ∑ ΒΛΑΧΑ∑ και ο γκρζο σχολιασ( Αυτοδιοκηση, φτ σαε στο σηεριν αποτλεσα. Το ικρ αυτ οικολογικοπολιτιστικ εργ κι, συβολικ για τον πολιτισ και

ευρ αζ ε το ΦΠΑ και τα νσηα του ΙΚΑ. Φλε Παντελ σαν εκδτη τη εφηερδα Βρεια Εβοια τσων χρνων και

Το «θαα» συνεχζεται π λι στην Βρεια Εβοια (κδοση 27-4-2011). Νε ρουκτε α εταφρει απ τι «Οινοσσε» στην περιοχ του «Μ κιστου» ο αρθρογρ φο τη εφηερδα (ΠΒ) «Το γεφρι τη Βλ χα, ο ακριβτερο καβ τη Ελλ δα». (σοι δεν καταλ βατε, τρξ-

τε γργορα στα λεξικ σα. ∑υνχεια οι ρουκτε «45 χιλι ρικα παρακαλ» «45 χνε» και λλη ρουκτα πφτει «Να δοε λει το ργο αυτ σαν αγαθοεργα στου εργολ βου, στου αστρου και στι ντρε» και λλα γκρζα και αφιλεγενα. Τι να προσθσει κανε εδ; Το νο που χω να προσθσω εναι. Γιατ τσο γκρζο σχολιασ και ανευθυντητα; +εν αναρωτιται ο αρθρογρ φο, λα αυτ

που γρ φει, ε ν βοηθ νε την κουλτορα και την αντικειενικ ενηρωση των +ηοτν α, πω ενισχουν αυτο που βρωζουν του χρου αυτο και το νο των κατ π ντων; Αρκετ ∑κωτσζο ο αρθρογρ φο για ια καλ λξη και λγα θετικ ηνατα απ το ργο αυτ, αλλ ε πολ ερ κι στον γκρζο σχολιασ του!! Γιννη Ψαρρ( (Μκιστο)

Με τη "Βλχα" κουβ>ντα να γνεται....

ευρ αζ ε το ΦΠΑ, τα δε νσηα (1.150ευρ) τα εχε δσει ο σλλογο Ελυνων «Μ κιστο». Με πολλ προσπ θειε ετν, χωρ καα βοθεια παρ νο τη συνδρο ολγων φλων του πολιτισο και τη Νοαρχιακ Πρβληα φανεται τι υπ ρχει στο Ναυτικ (ιλο Λνη και επιβεβαινεται απ την επιστολ παρατηση απ το +∑ τη Rντα Μουσουτζ νη- Ξυνο. ∑την επιστολ τη η κα Ξυνο επισηανει τι η παρατησ τη γνεται γιατ δεν χουν

τον τουρισ στην περιοχ α, εναι γεγον. Qγινε πολ καλ και αντ ξιο του περιβ λλοντο χρου. Αρχικ εχε εγκριθε για 45.000 ευρ αζ ε το ΦΠΑ. Τελικ στη +ηοπρ τηση πγε 35% πιο κ τω, συνολικ κστο 31.000

πρην νοαρχιακ σβουλο, πρεπε να τα ξρει αυτ τουλ χιστον .ταν κ νετε ρεπορτ ζ να ρωτ τε και να κ νετε σωστ και δκαια τη δουλει σα. ∑τοιχεα και παραστατικ υπ ρχουν, αλλ δεν τα ζητσατε.

Επειδ απευθνοαι σε εγγρ ατου και επνυα, χωρ τοπωνιο παρατσοκλι, αυτ που γραψα κατληγε στο εξ: "Το θα εναι τι σε ια κοινωνα που χει ζεται πολιτιστικ απ την κρση και την κατ θλιψη το γεφρι οι ζει πολυτλεια αλλ εναι αν γκη. Ποιο ω πορε να το καταλ βει και ποιο πορε να το ανεχθε να παθανει και να ξαναπεθανει;" Ο κριο Πρεδρο ω ανακ λυψε γκρζα κριτικ , αγνοντα κ θε ασθηση χιοορ και λλον επιθετικ προ το πρσωπ ου (δε ε νοι ζει, καλ κ νει) αρχζει να τα πλκει. Το πρβληα ττε και τρα εναι τι

Παρατηση τη Α. Μουσουτζνη - Ξυνο απ´οτο ΝΟΛ γνει εκλογ ακη και τι το υπ ρχον +∑ εναι ληξιπρθεσο απ τον Οκτβρη του 2010. παρ λληλα επισηανει και δυσλειτουργε του Ολου λγοντα τι « ∑την διετ θητεα στι

e-ail:voriaevia@gmail.com ÊÙÄ.5076

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÂÏÑÅÉÏÅÕÂÏÚÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ ÅÊÄÏÔÇÓ: ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÕ - ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ 34200 ÊÉÍ.: 6972 230401 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÊÏÕÑÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÅÔÓÉÍÏËÁÊÊÏÓ ËÉÌÍÇÓ 34005, ÔÇË.: 6947154318,email:antonskou@yahoo.gr ∑ΕΛΙ+ΟΠΟΙΗ∑Η: ∑ΚΟΥΡΑ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑ ÅÄÑÁ: ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ

20 και πλον συνεδρε που γιναν τουλ χιστον 3 απ τα 9 λη ουδποτε παραβρθηκαν . και συνεχζει «Παρ τι υποονετικ προσπ θειε που γιναν απ πλευρ ου για την διεξαγωγ γενικ συνλευση και αν δειξη νου + ∑ ο πρεδρο ανβαλε συνεχ την ηεροηνα διεξαγωγ.» ∑την επιστολ παρατηση τη κροει τον

κδωνα τι «Η υπ ρχουσα κατ σταση δυσχερανει την λειτουργα του εν και οναδικο τατο που λειτουργε αυτ την στιγ στον ιλο (τα ιστιοπλοTα τργωνου) του οποου εαι φορο. +εν πορε να γνει προγραατισ αγνων και αυτ εναι ει β ρο των αθλητν α (πανελλνια ,διασυλλογικο κλπ). Ο προπονητ δεν πορε να

αναπτξει και να εξελξει το τα. Και καταλγει «Εν ψη καλοκαιριν περιδου πρπει να γνει κινητοποηση και προετοιασα που εναι απαρατητη για να προσλθουν νοι αθλητ καινοργιο αα στον ιλο στον νο +ο (παρουσαση ενηρωση σχολεων).» Η παρατηση τη Rντα Μουσουτζ νηΞυνο ρχεται να προστεθε στο τετανο κλα που υπ ρχει στον ιστορικ Ναυτικ (ιλο πειτα απ την επιστολ που δηοσιεσαε στο προηγοενο φλλο του κ. Π. ∑ικαλδη, που στο πλγκ τη εφηερδα προκ λεσε να χι και τσο κολακευτικ δι λογο.

κ ποιοι πιθαν να θεωρον εξωραϊσ το ασβστωα τη Ακρπολη, την αλβανικ πτρα π νω στο πετρκτιστο γεφρι αναστλωση, η τα ργα στο γνατο, τουριστικ προβολ του τπου. Για το κστο η πληροφρηση η δικι ου απ τη Νοαρχα ταν αυτ , αλλ δεν πολυπειρ ζει την κατ σταση αν τα λεφτ (13+45 χνε κατ Τσιφρο, τον αναιδ) ταν λιγτερα. Τρα κ θοαι και γρ φω, για να απολογηθ επειδ γρ φω, α συγχωρσει ο Μ κιστο τα π θη ου. ΠΒ (λα Γι ννη βρε το...για σπαζοκεφαλι !)

Ν>ο $.∑ στο ∑λλογο ∑κεπαστιωτ@ν "Η ΒΕΛΑΝΙ$ΙΑ" Την Κυριακ, 8 ΜαTου 2011 γιναν οι εκλογ για την αν δειξη+ιοικητικο ∑υβουλου του συλλγου ∑κεπαστιωτν Ευβοα "Η ΒΕΛΑΝΙ+ΙΑ".

Για πρτη φορ ψφισαν και τα να λη απ τη Χαλκδα και τη ∑κεπαστ ια και ο σλλογο εναι πια "Απανταχο ∑κεπαστιωτν" . Το νο +ιοικητικ ∑υβολιο χει ω εξ: Πρεδρο: ΦΡΑΓΚΟ∑ ΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟ∑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αντιπρεδρο: ΘΑΛΑ∑∑ΙΝΟ∑ ΑΘΑΝΑ∑ΙΟ∑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Γραατα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗ∑ΤΟ∑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ταα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ∑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μλη: ΚΟΤΡΩΝΗ∑ ΑΠΟ∑ΤΟΛΟ∑ του ΧΡΗ∑ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟ∑ ΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟ∑ του +ΗΜΗΤΡΙΟΥ


18

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ειδσει(

Λουκ>το σε 213 εφορε τη Ελλδα

Επιστρφηκε το Τεχνικ( Πρ(γραα του $&ου Ιστιαα – Αιδηψο

Υπ( κατργηση οι $.Ο.Υ Ιστιαα και Λνη

Η $ιοκηση ζητ στοιχεα και δικαιολογητικ για την ορθ(τητα του Την επιστροφ του Τεχνικο Προγρ ατο του +ου Ιστιαα Αιδηψο, αποφ σισε η Αποκεντρωνη +ιοκηση τη Θεσσαλα – ∑τερε Ελλ δα που ελγχει την νοιτητα των αποφ σεων των ΟΤΑ. Η +ιοκηση ζητ συπληρωατικ στοιχεα και διευκρινσει γρω απ την σνταξη του Τεχνικο Προγρ ατο, απ τον +ο. ∑υγκεκρινα 1. Να κοινοποισει ε τα απαρατητα δικαιολογητικ την διαδικασα πρσκληση και σγκληση τη Επιτροπ +ιαβολευση 2. Να κοινοποισει τα πρακτικ τη συνεδραση τη Επιτροπ +ιαβολευση

3. Να διευκρινηστον τα συνεχιζενα ργα αν δηοτικ Εντητα, προκεινου να πορε να γνει λεγχο τσο για τι κατατσει, σο και την ποσστωση αν δηοτικ η τοπικ εντητα. 4. Να αποσταλον οι προελτε, κλπ, β σει των οποων υπολογζεται κατ προσγγιση η δαπ νη για κ θε νο ργο που εγγρ φεται στο Τεχνικ Πργραα. 5. Να αποσταλον τα απαρατητα γγραφα αναφορικ ε την ∑ΑΤΑ 2010 του πρην +ου Αιδηψο, προκεινου να ελγξουν αν εναι δεσευνη η χι, β σει δικαστικ απφαση απ την Εταιρεα ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ. 6. Να γνωστοποισει ο +ο αν τα σοδα απ την

«Καλλικρ τη» και στι εφορε επκειται απ το καλοκαρι και θα ολοκληρωθε το 2012. Περιλαβ νει καταργσει και συγχωνεσει ε στχο να π ρχει ια +.Ο.Υ αν Νο. Το σχδιο συνοδεεται ε την υποχρεωτικ υποβολ λων των δηλσεων σω του TAXISnet, ηλεκτρονικ πληρω των φρων ακη και των παραβλων και εταφορ αροδιοττων απ τι εφορε στα ΚΕΠ. ∑τχο εναι οι +.Ο.Υ να ην χουν καθλου συναλλαγ ε πολτε και οι εφοριακο να ασχολονται ε το κυνγι των φοροφυγ δων και των οφειλετν του δηοσου. ∑φωνα ε δηοσευα τη Εφηερδα «ΤΑ ΝΕΑ», λοι οι υπ λληλοι των σηερινν +.Ο.Υ που

νταξη στο σχδιο πλη στην Ιστιαα, τα οποα θα χρηατοδοτσουν τα αντστοιχα ργα, εναι στο ψο των βεβαιωνων ποσν του 2010. Οι επιση νσει αυτ τη +ιοκηση, χουν σχση ε την ορθτητα των στοιχεων του Τεχνικο Προγρ ατο που κατθεσε ο +ο Ιστιαα – Αιδηψο και ζητεται να προσκοιστον τα απαρατητα στοιχεα. Για την σνταξη του Τεχνικο Προγρ ατο εχε φρει αντιρρσει οι ∑βουλοι τη Αντιπολτευση και εχαν καταθσει και την σχετικ νσταση προ την υπηρεσα, πω του δνει το δικαωα ο Κδικα Τ.Α.

ÃÉÁ ÔÇÍ õãåßá ÓÁÓ

συγχωνεονται η καταργονται θα εταφερθον στι +.Ο.Υ των πρωτευουσν των

Η απσταση εταξ Ιστιαα και Χαλκδα εναι περπου 150 χιλιετρα. Το

Νον. Περισστεροι απ 2.000 υπαλληλοι των σηερηνν +.Ο.Υ θα ενισχσουν τα Τατα Ελγχου και Αναγκαστικ Εσπραξη Εσδων. Τα εγχερηα αυτ, σω να εναι θετικ κατ περιπτσει, δεν θα λγαε ο διο ω και για τι +.Ο.Υ τη Βρεια Εβοια.

Υπουργεο θα πρπει να λ βει σβαρ υπψη την παρ ετρο αυτ που νοζουε τι εναι η οναδικ στην Ελλ δα. Τι αντιδρ σει του και τι ενργει του δε, θα πρπει να εκδηλσουν τ χιστα οι Επορικο ∑λλογοι, +οι, Επιελητριο κλπ.

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÄÉÁ ÔÙÍ ×ÅÉÑÙÍ

Åë. ÂåíéæÝëïõ 13 (ðëçóßïí Ãáëáîßá) ÉÓÔÉÁÉÁ

ÔÓÉÑÏÆÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ

Ôçë.: 6936 568922 , 22620 54865 åñã: 22620 54776 tsirozogloumt@in.gr

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Ï.Ì.Ñ.Ô. (ÌÝëïò ôçò I.F.M.O.T.)

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÐÁÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ÌÁÉÅÕÔÇÑ – ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÓõìâÜóåéò ìå Ôáìåßá - ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28çò Ïêôùâñßïõ 6, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 55810 - Êéí. 6944 434518

ÓÔÁÕÑÏÓ Ê. ÌÐËÅÔÓÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Åñìïý 5, Ë. Áéäçøïý 34 300 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 60160 - Êéí.: 6973 307639

ÃÅÙÑÃÉÁ ÄÅÃÅÑÌÅÔÆÏÃËÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï Ëßìíç Åõâïßáò Ôçë.: 22270 31003 Êéí: 6982 717785, e-mail: egiurgia@yahoo.gr

ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÃÊÉÆÁ Ïñèïäïíôéêüò ÌÝëïò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò Óôáìðüñç 2 (2ïò üñïöïò) (Ýíôáíôé Áã. Áèáíáóßïõ) Éóôéáßá - ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 22260 52731 - Êéí: 6973 533149

ÈÅÏÄ. Ã. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÌÝëïò åôáéñåßáò ìåëÝôçò õðÝñôáóçò Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá êáñäéÜò & áããåßùí ÄÝ÷åôáé: ÉÓÔÉÁÉÁ Ðñùß: 8:00 – 13:30 Ôçë.: 22260 53356, ôçë. ïéêßáò: 22260 22133 Ë. ÁÉÄÇØÏÕ: ÊáèçìåñéíÜ 18:00 -20:00 Ôçë.: 22260 22393 - Êéí.: 6977 716268

ÊÔÇÍÉÁÔÑÅÉÏ

MVDr ÔÓÉÔÓÉÃÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍ. ÊÑÁÂÁÑÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ ÓõìâåâëçìÝíïò ìå ôï ÄçìüóéïÔÁ×Õ-ÍÁÔ-ÔÕÄÊÕ êëð ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßáò (äßðëá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá) Ôçë. Fax: 22260 69340 -Êéí. 6974 004555

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ∑ ÅΙ ΙΚΟ∑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ∑ (stress echo-Holter Ρυθο-Triplex Καρδια Holter πιεση- Test κοπσεω) Éóôéáßá-Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ ( "πλα στο ταχυδροε"ο) Ôçë.: 22260 52005 - Êéí: 6973 047807

ÓÏÕÑÁÓ Á. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò – Áíäñïëüãïò ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏõñïëïãéêÞò Åôáéñåßáò 25çò Ìáñôßïõ 14, Éóôéáßá Ôçë : 2226054524, Êéí. 6945289397 Email: Kos.souras@yahoo.gr

ÅËÅÍÇ Ã. ÍÉÅÑÑÇ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ-ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Éáôñåßï: Éóôéáßá Ôçë/FÁ× 22260 56110 Êéí: 6945971467-6972910924 ÌáéåõôÞñéï «ÌÇÔÅÑÁ»: 2106869000 ÌáéåõôÞñéï «ËÇÔÙ»: 2106902000

ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇ ÓÌÁÑÙ

Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò Ðáéäïäåñìáôïëïãßá ÁéóèçôéêÞ - ÅðåìâáôéêÞ Äåñìáôïëïãßá ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò (¢íùèåí Alpha Bank) Ôçë.: 22260 53703 - Êéí.: 6932 915529 ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: 9 - 2 ôï ðñùú êáé 6 - 8 ôï áðüãåõìá

ÍÔÅËÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Øõ÷ïëüãïò - Ðáéäïøõ÷ïëüãïò ÌÝëïò Ðáíåëëçíßïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ Ìðéæáíßïõ 1, Éóôéáßá Ôçë.: 22263 00654 - Êéí.: 6945 124420 ÄÝ÷åôáé ìå ñåíôåâïý

ÓÐÕÑÏÓ ÆÁ×ÁÑÇÓ Åéäéêüò Ðíåõìïíïëüãïò – Ðáèïëüãïò ÌÝëïò ôçò European Respiratory Society Åë. ÂåíéæÝëïõ 5 Éóôéáßá (ðñþçí Éáôñåßï Ôóáëßäç) Ôçë : 2226056150, Êéí. 6972819574 ÄÝ÷åôáé : Ðñùú 08.00-13.30, Áð.18.00-20.00 Åêôüò ÔåôÜñôçò

ΛΙΝΑ ΜΑΡΓΕΤΗ- ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ∑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ∑ Ν=α ηοτικ> Οδ? (?πισθεν ΟΤΕ) Ιστια"α Ôçë: 22260 56132 -Κιν: 6932 631351

ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÊÏÔÆÉÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Éáôñåßï: 8çò Ìáúïõ - Éóôéáßá (Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ) Ôçë: 22260 56156 Êéí: 6937 270372

Ðñüëçøç-ÁãùãÞ ìéêñþí æþùí, Åìâïëéáóìïß ÊôçíéáôñéêÜ öÜñìáêá - Âéôáìßíåò ÊôçíïôñïöéêÜ åßäç - ÁîåóïõÜñ æþùí

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÖÁÍÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 25çò Ìáñôßïõ 14 3ïò ¼ñïöïò Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ 22260 - 52200 Ïéêßáò 22260-55221, Êéí. 6944 183017

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÌÁÑÊÏÓ ÔÓÉÑÉÆÏÃËÏÕ ÅËÅÍÇ ÔÓÉÃÊÑÉÓÔÁÑÇ ÅéäéêåõìÝíï: Ïñèïðáéäéêüò öõóéêïèåñáðåõôéêÞò 25çò Ìáñôßïõ 14 Éóôéáßá Ôçë. Åñã: 22260 54865 Ïéêßá: 22260 54776 Êéí: 6936568922

ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ì. ÌÁÑÉÁ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ðëáôåßá Áã. Ãåùñãßïõ - Éóôéáßá 34 200 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 53833 Êéí.: 6974 813992 e-mail: mar.anton@yahoo.gr

×ÑÇÓÔÏÓ Ã. ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ôÝùò Éáôñüò ÐÃÍÁ «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ» ÄÝ÷åôáé : Ðñùß êáèçìåñéíÜ : 8:30 – 13:00 Áðüãåõìá : Ôñßôç-ÐÝìðôç 18:00-20:30 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò Ôçë. 22260-53713 êéí.6973-248382

ÊÏÑÖÉÁÔÇ 80 -ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ 22260 54745 - 22270 92025 - 6972404496


19

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ειδσει(

$ΗΜΟΤΙΚΟ ∑ΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑- ΑΙ$ΗΨΟΥ

∑ε κ(ντρε για το αποχετευτικ( τη Αιδηψου- ∑ε >ξωση το Φωτ(δεντρο Το αποχετευτικ( τη Αιδηψο Για λλη ια φορ +ηοτικο ∑βουλοι τη Αντιπολτευση, φεραν το θα στο σα. Ο Γι ννη Μαχαιρ κ λεσε τον +αρχο να αναλ βει τι ευθνε του και να θσει σε λειτουργα το ργο. Για το τα τη 25η Μαρτου, ετφερε την πρθεση του ∑υλλγου Γονων του +ηοτικο ∑χολεου, τι προτθονται να κλεσουν τον δρο για να προστατψουν τα παιδι του.

δηοτικ αρχ εναι αυτ που χει δσει δυο παρατ σει, την πρτη ω τλη Μαρτου και την δετερη ω τλη Ιουνου 2011, εν το ργο απ την σβαση πρεπε να τελεισει τον Ιονιο του 2010. Καθυστερσει που επικαλονται ορισνοι εναι ανσχυρε

Ηλα Πετσ& «Το αποχετευτικ( εναι >τοιο»

∑ε ανακονωσ του ο Ηλα Πετσ καλε την +ηοτικ Αρχ «να σταθε στο ψο των περιστ σεων και να θσει σε λειτουργα το αποχετευτικ δκτυο Αιδηψο, καθ και να νεπιβ λει στην κατασκευαστικ εταιρεα να αποκαταστσει το οδστρωα επ τη 25η Μαρτου,πω επιβ λει η σβαση του ργου. Για το ργο αυτ, η σηεριν

δικαιολογε που πρπει να διερευνηθον απ τα ελεγκτικ ργανα τη πολιτεα για τυχν παρξη δλου η προσωπικο συφροντο».

Η >ξωση του «Φωτ(δεντρου»

Μετ απ δκα χρνια παραγωγ πολιτιστικν δρενων, ο ∑λλογο Φωτδεντρο ε απφαση

του +ηοτικο ∑υβουλου, να ην συνεχσει να πληρνει το τηα του ενοικου (300 ευρ) στο χρο που στεγ ζεται. Ο χρο αυτ αποτελοσε σηεο αναφορ για πολλο πολτε τη περιοχ που εκφρ ζονταν καλλιτεχνικ . ∑ηειωτον τι στον +ο Ιστιαα – Αιδηψο δεν υπ ρχουν χροι πολιτισο η πνευατικ κντρα. Η εκπρσωπο του ∑υλλγου κ. Μαραγγλη κατθεσε στο ∑υβολιο λε τι δραστηριτητε του ∑υλλγου αυτ τα χρνια. Το σκεπτικ τη απφαση ταν στην λογικ τη εωση των εξδων του +ου. Την πρταση δεν ψφισαν οι ∑βουλοι τη συπολτευση.

ευρ. Ζτησε δε την οικονοικ συετοχ του +ου. Το +ηοτικ ∑υβολιο αποφ σισε να ην ενισχσει την εκδλωση. Η Αντιπολτευση ψφισε θετικ . Ο +αρχο Ζ χο Χριστοφ τνισε χαρακτηριστικ τι «Α ην κ νουν τραπζια και γλντια χουε οικονοικ κρση!!»

Ο ∑λλογο κατθεσε στο ∑υβολιο τα ξοδα που χρει ζονταν για την εκδλωση Μνη του Ποντιακο Ελληνισο, που ανρχονταν στα 7.000

Αναστασα Τσαροχα, προτενοντα λιστα ω θση εναπθεση το οικπεδο του +ου δπλα στον ΧΥΤΑ. (πω φ νηκε το συβολιο αγνοοσε τη

Αναστασα Τσαροχα Πρ(ταση για τα στερε απ(βλητα.

Το πρβληα των στερεν αποβλτων θεσε η

Oρνηση στο ατηα του ∑υλλ(γου Ποντων Βαρβρα για ενσχυση

Οι Βουλευτές-Βουλεύονται Αγνοονται οι κυνηγο απ( την Υπουργ( Περιβλλοντο Επιβεβαινεται ο βουλευτ τη Ν.+. Κ@στα Μαρκ(πουλο τι η Κυνηγετικ Οοσπονδα Ελλ δα δεν πρκειται να συετχει στην Ο δα Εργασα ε αντικεενο την αποτηση τη υφιστανη δασικ νοοθεσα. ∑υγκεκρινα σε απ ντηση τη, η κα Μπιρπλη αποδχεται τι ο αποκλεισ των κυνηγν εναι δεδονο. Εναι η πρτη φορ που συβανει αυτ και εναι ενδεικτικ των προθσεων και ιδεοληψιν που επικρατον στοΥπουργεο Περιβ λλοντο στο οποο ανκει η δασικ νοοθεσα. Εναι προφαν τι προετοι ζεται η αλλαγ του +ασικο Κδικα που καθορζει παρατρου για τη διαχεριση του ανανεσιου και φυσικο πρου που ονο ζεται θραα. Ωστσο, αυτ προκαλε ενστ σει, διτι σε περοδο φεση , η δραστηριτητα του κυνηγιο αποφρει τζρο κοντ στο 1δι. Ευρ και εξυπηρετε 10.000 θσει εργασα. $εν προβλ>πεται επ>κταση ΕΚΑΒ στην Εβοια Με απ ντησ του σε σχετικ ερτηση του Βουλευτ Κ@στα Μαρκ(πουλου, ο Υπουργ Υγεα και Κοινωνικ Αλληλεγγη Ανδρα Λοβρδο παρνει πσω τι δεσεσει του για επκταση του ΕΚΑΒ και κ λυψη λη τη Εβοια. Καλεται η Χαλκδα και η Ιστιαα να καλψουν την Αγ. Rννα, Μαντοδι, Λνη ετε ε δικο του οδηγο ετε ε οδηγο του ΕΚΑΒ. Εξετ ζονται ακα (!) η δρυση ΕΚΑΒ στη Ντια Εβοια και εξετ ζεται ακα (!) η πρσληψη επικουρικν διασωστν οδηγν. προ την Επτροπο $αανκη για θ>ατα αλιεα Ξεκ θαρε απαντσει ζτησε απ την Επτροπο για θατα Αλιεα

κ. +ααν κη ο βουλευτ ∑υε@ν Κεδκογλου για τα ζητατα αλιεα σε συνεδραση των αρδιων επιτροπν στη Βουλ. Ο κ. Κεδκογλου τνισε τι ο σεβασ α προ το περιβ λλον και τη διατρηση των αποθε των θεωρεται δεδονο, αλλ παρ λληλα οφελουε να ενισχσουε του εποπτικο ηχανισο και να εντενουε τον λεγχο στι θ λασσε, κ τι που ββαια αποτελε αροδιτητα του ελληνικο Υπουργεου, καθ εν οι νιοι αλιεε υφστανται του περιορισο των κανονισν και τη νοοθεσα, υπ ρχουν και εκενοι που ανεξλεγκτα και αλιεουν παρ νοα και ει β ρο του περιβ λλοντο και φοροδιαφεγουν ει β ρου του δηοσου και των νοοταγν αλιων. Lλλειψη κυβερνητικο σχεδιασο εν(ψει αντιπυρικ& περι(δου Την λλειψη κυβερνητικο σχεδιασο και συντονισο σον αφορ στη λψη τρων πυροπροστασα τσο πανελλαδικ σο και στο Νο τη Εβοια επισηανει ο ∑ο Κεδκογλου, βουλευτ Ευβοα, υπεθυνο τοα ΜΜΕ, καθ ολοντι χει ξεκινσει η αντιπυρικ περοδο τα προβλατα χι νο δεν αντιετωπζονται, αλλ οξνονται εξαιτα των εγ λων ελλεψεων σε προσωπικ και σε ηχανολογικ εξοπλισ στο σα τη Πυροσβεστικ. Oλλο οι ελ>τε για τα νοσοκοεα και λλο οι πολιτικ> αποφσει Η βουλευτ Εβοια του ΠΑ∑ΟΚ κυρα Κατερνα Περλεπ>-∑ηφουνκη, ε αφορ το σχδιο που παρουσασε ο καθηγητ κ. Λυκοργο Λιαρπουλο και η υπ' αυτν Επιτροπ για συγχωνεσει νοσο-

θση αυτ. Ο +αρχο απ ντησε τι στο ζτηα του ΧΥΤΑ θα υπ ρξουν αλλαγ, αφο πλον θα το διαχειρζεται η Περιφρεια απ αρχ Ιουνου.

Η αγωγ& τη Κοιν(τητα Λιχδα κατ $ΕΗ Η Αντιδαρχο Αθανασα Ζαγκαν , φερε στο σα την δικαστικ δινεξη τη πρην κοιντητα ε την +ΕΗ για τι ευθνε τη καταστροφικ πυρκαγι . Εχε αναθσει σε δικηγρο το θα ε αοιβ 45.000 ευρ. Η κ. Ζαγκαν τνισε τι δη ο δικηγρο χει πληρωθε την πρτη δση (15000 ευρ). Ο +αρχο

απ ντησε τι «δεν εναι σννοη και ο δο δεν πορε να αναλ βει την ευθνη αυτ». Πρτεινε δε, ο δικηγρο να τελεισει την υπθεση αυτ ε την αοιβ που δη χει π ρει.

Κ(ντρα Χριστοφ& – Πετσ& για τι ενστσει ∑υζητντα το θα τη ασφαλτ στρωση τη 25η Μαρτου, ο +αρχο δικαιολογθηκε τι το ργο θα γνει, αλλ γ νονται ενστ σει. Υπονο ντα τον Ηλα Πετσ, οι ∑βουλοι τη Αντιπολτευση ζτησαν να καταθσει στο σα την νσταση. Ο Ζ χο Χριστοφ κατθεσε την νσταση για το Τεχνικ Πργραα, που ταν υπογρανη απ λη σχεδν την αντιπολτευση και λη τη Επιτροπ +ιαβολευση. Ο Ηλα Πετσ απευθνθηκε στον +αρχο λγοντα «Qπρεπε δη να χετε αποκαταστσει την το. Γιατ δεν το κ νετε φοβ στε τον κ. Ντρουβ ;

κοεων, στο οποο προτενονται αλλαγ και για τα νοσοκοεα Καρστου και Κη, προβη στην ακλουθη δλωση: «Ο διο ο Υπουργ Υγεα χει δηλσει τι, οι ελτε του κ. Λιαρπουλου και τη επιστηονικ του επιτροπ, δεν εναι δεσευτικ για την πολιτικ ηγεσα του Υπουργεου. (σον αφορ τη ελτη για την Εβοια και τα νοσοκοεα τη, πρκειται για να σχδιο το οποο αναφρεται νο στι συγχωνεσει των διοικσεων. Για το ν>ο Νοσοκοεο Χαλκδα Η βουλευτ Εβοια του ΠΑ∑ΟΚ κυρα Κατερνα Περλεπ>-∑ηφουνκη, ετβη την Παρασκευ 13 Μαϊου στο Υπουργεο Περιβ λλοντο Ενργεια και Κλιατικ Αλλαγ, (ΥΠΕΚΑ) που συναντθηκε ε τον Αναπληρωτ Υπουργ κριο Νκο ∑ηφουν κη, ε σκοπ την προθηση σοβαρν ζητη των που αφορον την Εβοια. Κατ τη συν ντηση αυτ, στη δι ρκεια τη οποα λαβαν ρο και οι αρδιοι υπηρεσιακο παρ γοντε, συζητθηκε το θα του νου Νοσοκοεου Χαλκδα, για το οποο πρκειται να εκδοθε τι ασω επενε ρε η Κοιν Υπουργικ Απφαση, στε να αρχσει η κατασκευ του. Για την επαν>ναρξη των εργασι@ν στο ΚΥ Ιστιαα +ιαβεβαισει για την επανναρξη των εργασιν για την αναβ θιση και επκταση του Κντρου Υγεα Ιστιαα δωσε ο Υπουργ Υγεα κ. Λοβρδο απαντντα σε σχετικ ερτηση που υπβαλε ο βουλευτ Ευβοα, υπεθυνο τοα ΜΜΕ τη Ν+, ∑ο Κεδκογλου. Παρανει, ω, γνωστη η ηεροηνα ολοκλρωση του ργου αφο ε ευθνη τη κυβρνηση υπρξε καθυστρηση στην πληρω του εργολ βου, που δικαιοται πλον να λ βει παρ ταση για την ηεροηνα παρ δοση του ργου.


20

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ειδσει( $ΗΜΗΤΡΗ∑ ΑΠΟ∑ΤΟΛΟΥ - ΕΛΥΜΝΙΟ∑

ΕΦΗΜΕΡΙ$Α «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η» 1989 – 1994 Μια εικοσαετα και πνω, ακριβ>στερα 22 ολ(κληρα χρ(νια >χουν περσει, απ’ τον καιρ( που η εφηερδα «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η» (πρ(γονο τη σηεριν& «ΒΟΡΕΙΑ∑ ΕΥΒΟΙΑ∑»), αισι(δοξα ξεκινοσε ε το πρ@το, πρ@το τη φλλο, παρουσιζοντα πρωτοσ>λιδα την ταυτ(τητ τη, ε κριο ρθρο «∑κοπ( τη Lκδοση». Κι &ταν ο πολιτιστικ( ∑λλογο Μαντουδου, εν( Μαντουδου ευηεροντο ακ(η, που αναλβανε την ευθνη τη >κδοση, εν( Μαντουδου ξαν, που ω κ>ντρο δραστηρι(τητα των εταλλευτικ@ν του επιχειρ&σεων, εξασφλιζε εργασα, κνηση και ζω&, σ’ ολ(κληρη τη Β(ρεια Εβοια. Η εφηερδα αυτ&, ε στ(χου βασικ πολιτιστικο (ω ο φορ>α-εκδ(τη), δεν &ταν ωστ(σο α>τοχη τη κοινωνικ& ζω&, των εργασιακ@ν προβλητων και τη πολιτικ& ακ(η πραγατικ(τητα, στοιχεα βιωατικ, καθηεριν, ουσιαστικ και ανθρ@πινα, του λαο τη βορειοκεντρικ& Εβοια (κατ’ επ>κταση) τη β(ρεια Εβοια. Και το σπουδαι(τερο, η «ΠΑΡΕ-ΜΒΑ∑Η» δεν &ταν και (νο – απλ@ – ια εφηερδα. Tτανε κνηση, &τανε κνηα ζωνταν(, που π(ρεσε να εν@σει >σα στον «παρεβατικ(» ττλο τη, πολτε του τ(που α εναργε, παργοντε θαρρετο, πρ(σωπα αφαν& και επιφαν&, ταλ>ντα τη τ>χνη κι ανθρ@που πνευατικο, συγγραφε κι ιστοριοδφε – ερευνητ>, πεζογρφου κι λκιου ποιητ>, ψυχολ(γου, ζωγρφου, σκιτσογρ-

φου και φωτογρφου, ουσικο, ουσικολ(γου, λαογρφου, κι αρχαι(φιλου. Απ( φλλο σε φλλο, που το προσ>ναε ε χαρ (η >κδοση &τανε αρχικ

στι εγλε ορφ>, που στηρξαν (ο >να νωρ – εξ αρχ&, ο λλο αργ(τερα) την τ(τε προσπθει α : Τον Αγιαννι@τη συγγραφ>α και λογοτ>χνη Γι@ργο

Ο $η&τρη Αποστ(λου σ&ερα στο Μουσεο

ηνιαα), π(σε και π(σε παρουσε α ζωνταν> – π(τε σαν γυρολ(γοι εκθ>τε στα γρω χωρι, π(τε σαν ορειβτε, παρνοντα τα …βουν, π(τε σαν ουσικο πνω στο πλκο, π(τε πνω στο β&α «αγορητ>» προσφ>ραε για τον τ(πο α πολτιο υλικ(, προσφ>ραε ενη>ρωση, προτεναε καλλτερο τρ(πο ζω&, στρ>ψαε στον πολιτισ(, πολε&σαε τον «στερο» τοπικισ(, οραατιστ&καε (θαρρε απ( τ(τε) προδροικ, την συν>νωση τη περιοχ& πολ πριν απ( τον «Καποδστρια» και τον «Καλλικρτη»… Θθελα ν’ αναφ>ρω ον(ατα (φοβαι (ω θ’ αδικ&σω πολλο), γιαυτ( θ’ αφ&σω εδ@, την ευθνη τη «λστα» των λλων συνεργατ@ν, στον τ(τε Εκδ(τη, (πω το διο και σ&ερα τη «Β(ρεια Εβοια», στον αεκνητο φλο ου, τον Παντελ& τον Αγγ>λου, καθ@ και στο φλο (ξαν), συνιδρυτ& τη «ΠΑΡΕ-ΜΒΑ∑Η∑», τον Αντ@νη τον Λπρου, εκε στο Μαντοδι. Θα &ταν (ω σαν φ(ρο τι& και ν&η και σεβασο, ν’ αναφερθ@

Παπαστο και τον φιλ(σοφο – θυ(σοσφο στοχαστ& $η&τρη Ρικκη, που π>ρα απ’ την «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η» (επ προσωπικο), ο πρ@το ενθρυνε την ενασχ(λησ& ου στη συγγραφ& κι ο δετερο καθοδ&γησε το σκεπτικισ( ου στη φιλοσοφικ& αναζ&τηση και στον εσωτερικ( διαλογισ(. ∑τα π>ντε χρ(νια που κλησαν δηιουργικ – σαν εφηερδα – κατορθ@θηκε να κυκλοφορ&σουν 31 φλλα, που σ&ερα εναι δυσερεστα, αρχειακ, συλλεκτικ και πολτια. ∑τα δια χρ(νια – σαν κνηση – >γιναν σωτ&ριε παρεβσει σε ζωτικο τοε, ιδρθηκαν ουσικ> οδαε, οργαν@θηκαν ηερδε, εκθ>σει κι αγ@νε, αναβωσαν και κρατ&θηκαν στα χωρι α παπλαια >θια, ξεκιν&σαν Πνευατικ Κ>ντρα, ιδρθηκαν συλλογ> και Μουσεα, κι απ’ τον διο πυρ&να ατ(ων ξεκνησαν Πνευατικ> Εταιρεε ∑πουδ@ν. Π>ντε χρ(νια «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η∑», ο απολογισ( σοβαρ(, τα οφ>λη ευν(ητα… δχω καα αφισβ&τηση.

Τα ζαβ χρ(νια Φλλο 19ο κι &τανε νοιξη, ξανει, (ταν ε τον εκδ(τη α Παντελ&, π>ρναε στη Ντριστ>λα – Νερ(υλο την λλη ορειν& «ΞΑΝΕΜΙΑ», κοντ στο ∑παθρι, συν>ντευξη απ’ τον παραδοσιακ( ((πω ο λο του) υλων, τον πρπα Ανδρ>α Τριανταφλλου. Καθ@ σταρτα, απλ, δωρικ, α εξιστοροσε ο γραφικ( υλων τη ζω& του (δια κι αυτ&, (πω του λου του), >φτασε ω τα χρ(νια τη κατοχ& και στα φοβερ(τερα του εφυλου.. κι &ταν που «π>ταξε» την κουβ>ντα… βαρι! «στερα &ρθαν τα ζαβ χρ(νια!..». Απορ&σαε ε το βρο τη αβαστη >κφραση, να περιγρφει ε ευκολα..τα δσκολα…

στσια… και για τον τ(πο. Α! ναι και για την «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η»

Γενρη 1994 Φλλο 31ο Ππαστο : «Ζετε >ντονα προβλ&ατα χαλεπ@ν ηερ@ν» Ρικκη: «Αυτ( εναι.. τελει@σαε» Γι’ κενο το φλλο (αγνο@ντα την στατη ορα του), εχα προετοισει >να ικρ( >νθετο κεενο (των εσαων πντα σελδων που εκε >γραφα), ε το ττλο «ΤΑ ΕΡΓΟ∑ΤΑ∑ΙΑ $ΟΥΛΕΥΑΝ», (που στην συνακολουθα «εν( κακο… ρια >πονται» αναλογιζ(ουν απαισι(δοξα, ε το στατηα τη δουλει, ε τη διλυση ηχαν@ν και εργατ@ν (&δη τα εργοστ-

γραφικ( του αλησ(νητου $η&τρη Ρικκη – του «Ζηνων-Ελετη» φιλ(σοφου, και πασχζαε στη σελιδοποηση του ν>ου α φλλου… ο Παντελ&, ο Αντ@νη, η Γιννα, ο ‘Ελνιο». Η λη, καλ@ και κακ@ &ταν συγκεντρω>νη – απαισι(δοξη, σκοτειν& «αρη και ραχνη».. Το πρ(βληα και το θ>α – ωστ(σο – &ταν το πρωτοσ>λιδο. Ποιο θταν ο ττλο!! Αηχανα και διαξιφισο, διφορε γν@ε. Και να >τσι που ανακτευε ο Ρικκη ε τα νευρ@δη χ>ρια του τα χειρ(γραφα… τινχτηκε σαν να τον χτπησε κεραυν( η σαν (πω παλι (ταν ο Αρχι&δη βρ&κε την νωση! «Ντο το πρωτοσ>λιδο!» φ@ναξε. Και διβασε βροντερ κι αετ-

Παντελ& Αγγ>λου - Αντ@νη Λπρου. Ο πυρ&να τη “Παρ>βαση”

(∑γουρα, ο λαϊκ( νθρωπο, >σ’ την «αγα απλ(τητα» τη τοπολαλι του, βρσκει εκφρσει ασλευτε, να περιγρφει του συνειρο του, (ταν ο λογοτ>χνη – αντστοιχα – θα σπαταλοσε αρδε τι γραατοσειρ>, να κνει τη δικ& του >ντεχνη αναφορ). Tρθαν λοιπ(ν και για α τα «ζαβ χρ(νια» απ’ το 1990 – λγο ετ – και για τα εταλλεα, και για τα εργο-

σια εχαν κλεσει), ε τον ερχ(ενο οικονοικ( αρασ(, αναλογιζ(ουν προδροικ και το κλεσιο τη «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η∑», το τ>λο τη (ορφη πολιτιστικ& κνηση, τη διλυση τη πολιτιστικ& συντροφι… «Αυτ( εναι… Τελει@σαε!!»

∑του Ρικκη Βραδκι, εχαε αζευτε «δειπνοσοφιστικ» ((πω και κθε φορ) στη Κ&ρινθο, στο Κονκι το λαο-

κλητα: ΤΑ ΕΡΓΟ∑ΤΑ∑ΙΑ $ΟΥ-ΛΕΥΑΝ! Για >να (αλονο!) &ταν η πρ@τη, οναδικ& και τελευταα φορ, που >φερα την ευθνη του πρωτοσ>λιδου… και, «ΤΑ ΕΡΓΟ∑ΤΑ∑ΙΑ (που κποτε) $ΟΥΛΕΥΑΝ – ΕΚΛΕΙ∑ΑΝ! Καθ>να π&ρε το δικ( του, ον πικρ( δρ(ο τη επιστροφ&. Για το χωρι( του, για το σπτι του, για την ξαν-αναζ&τηση ια λλη ν>α απασχ(ληση.


21

25 ΜΑΪΟΥ 2011 Ειδσει(

Αφι>ρωα ν&η

Αφ&στε χλια λουλοδια να ανθ&σουν...

ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η ΤΕΛΟ∑! Η διασπορ. ∑τη δνη των γεγον(των, η εφηερδα α >κλεισε.. «Φιλ>ρηο νεο» >παιζε τ@ρα ε την «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η», οναδικ( επισκ>πτη των 31 τη φλλων. Οι συνεργτε τη π&ραν κι αυτο τα ονοπτια τη βιοπλη, η παρ>α αραωσε, χαλρωσε η απ(σταση του δεσο τη πολιτιστικ& συντροφι.

τη (νο ια φορ >φυγε «ακρι» απ( την Αθ&να, (ταν ν>ο τον >στειλαν φαντρο στον Μαραθ@να. Ο Νκο ∑κουπρ& για να θυηθ@ κι λλου «πυρηνικο» τη «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η∑», κι αυτ( στο Μαντοδι. Ο λλο Αντ@νη (∑κορα) – παρ’ (τι στη Λνη – α τον ψχνει δεν βρσκεται πουθεν. (Φροντζει (ω να βρσκεται «επιτελικ», αθ(ρυβο, πντοτε και

κλι@τη απ( την Αγα Oννα, ο ∑ταρο Φφα απ( την Κ&ρινθο, Ο Γιννη Φουρκ& απ( το Μαντοδι… ∑τι ουτοπε των ιδε@ν!.. Κυλ@ντα οιραα η ρ(δα του χρ(νου, απ’ τη Κλωθ@ ω τη, Λχεση κι απ( εκενη στην Oτροπο, ε φτερογε Ερ& η Αρχγγελου, η φοβερ& ψυχ& του $η&τρη Ρικκη, π>ταξε στ’ στρα… ∑το ταβερνκι του που

θ&λωσαν του «∑ταυρο» του, τον λευτ>ρωσαν ..και τον π&ραν.. ∑του Πλτωνα τ@ρα το χ@ρο, πνω εκε «στι ουτοπε των ιδε@ν», εχε ιδανικ αυξηθε.. ((τι >πρεπε για …συζ&τηση) η παρ>α των φιλοσ(φων. Καλ> α φλε $η&τρη Ρικκη, φιλ(σοφε, δροοδεκτη, την πτσα που >καψε «ατυχ@», κι >τσι καρβουνιασ>νη δεν φγαε,

«ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ» Ιστιαα – χρ(νο 1ο – Φλλο 1ο – Μη 1998 …Αν οι καλο δεν πεθανουν, τ(τε σγουρα δεν πεθανει και το καλ( που κποτε δηιοργησαν. Η γενι τη «ΠΑΡΕΜΒΑ∑Η∑» ε ικρ& ανπαλα- ξαναχτπησε πλι. Ο Παντελ&, ο Αντ@νη (∑κορα), ο Πνο (ν>ο

αα δυναικ( – π>να γερ&), στην αρχ& και ο «Ελνιο», που υστερ(τερα «φυγοδκησε», λαθροετανστη στο Μουσεο τη Λνη.. κι απολιθ@θηκε!.. Καλλτερα. Γιατ >τσι (δχω αυτ(ν) η «ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ», ασια >φτασε στα δ@δεκα χρ(νια.. Παιδι θα ξαναρχσω να γρφω. Αλλ το καλ( που σα θ>λω. Μη ε βλετε ποτ> πρωτοσ>λιδο!.

Νκο ∑κουπρ&, $η&τρη Ρικκη, Αντ@νη Λπρου

Ο “δσκαλ( α” Γι@ργο Παπαστο. Κρε(ασταν (λοι απ( τα χελη του

Ο Παντελ& τρβηξε προ την «Πολυστφυλο» Ιστιαα. Φεγοντα – ραγε &ταν τυχαο; -’ φησε δ@ρο κποια πακ>τα γλυκ(ξινου τραχαν..! Η παλινδροικ& Γιννα, ανεσα ∑τροφυλι και Χαλκδα, προτησε ονι(τερα τη Χαλκδα. Ο Αντ@νη ο Λπρου, καρφω>νο (ντολ>ν και ενχρ) στο Μαντοδι, φιλ(πατρι – ιδαλγ(, που συγκρνεται (νο ε τον αρχαο ∑ωκρτη και την Αθ&να του…(∑η. Ο ∑ωκρ-

παντο τη «Βορεου Ευβοα». Γνεται θορυβ@δη (νο στο internet. Mταν τον …ενοχλον φυσικ. Ο «Ελνιο» που αλλο… στο Ελνιο. Φυσικ στο Μουσεο, «ουσειακ( κοτι» πλ>ον και ο διο, να συβι@νει ε πετροραρα και ε ακβρια βαλσα@ατα υδροβιολογα (περι>νοντα – (πω φανεται… και την αυριαν& δικ& του εκθεατικ& ταρχευση!. Και π(σα λλα παιδι ν>α τ(τε, ο $η&τρη Φαρα-

συν&θιζε στου «∑οφο», οι φλοι του αζευτ&καε – λγο ετ – σε «παρηγορα». Κι εκενο αθ@ρητο, απ’ τον «λλο (χτο» σγουρα εποπτεοντα, θλεγε : «Ε,τι!.. που π>θανα.. η νοιζεστε…προσωπικ& ου υπ(θεση… ουφ!». Τον «δσκαλ( α» τον Γι@ργο Παπαστο, «κεραυνω>νο» τη ορα, καθηλω>νο καιρ(, κατεβ&καν σε αποστολ& – «Αετ(» ο Γωβι( κι ο λλο, ο Ροδολνο Λικριο «ιππ(τη τη Ανε(πορτα», τον αποκα-

εχε απ(λυτο δκιο.. «για να τη θυ(αστε πντα!», >λεγε. Την θυ(αστε γιατ ακριβ@ δεν τη φγαε.. Κι >τσι, ω τ(θελε, ποροε να ποε για σ>να καλ(κεφα (ια και καλ&) για σ>να κι αυτ& : «αιωνα η ν&η». Καλ> α «$σκαλε», Γι@ργο Παπαστο – «αστροπελ>κι» - του λ(γου και των γρατων τη Β(ρεια Εβοια. Mχι οι καλο, δεν πεθανουν. Εσ τ(γραψε – διαχρονικ – ουσικ στου αρχαου σου λυρικο. Κι ο δικ( σου επιγραατολ(γο Καλλαχο – (πω παλι στον τφο του ∑ωνα του Ακνπιου – τα δια λ(για θα χραζε σ&ερα και για σ>να : «Θνσκειν η λ>γε του αγαθο», (Αχ!.. η ου πει, πω οι καλο πεθανουν..)

Απρλιο 1990, τι& φλλου 70 δραχ>


22

25 ΜΑΪΟΥ 2011

$εν κατφερε η Ο.Π. Αιδηψο να στεφτε πρωταθλ&τρια Αση>νιο ετλλιο για του παδε του Θανση Αναγν@στου Το ∑ ββατο 14 Μαου γιναν στο «ΕΝΩ∑ΙΑΚΟ» γπεδο τη Χαλκδα, παρουσα πολλν θεατν, ο ικρ και εγ λο τελικ του πρωταθλατο υποδον Ε.Π.∑ Ευβοα παδων (Ευαγγ. Γεωργου). Πρωταθλτρια η Α.Ε Ληλαντου νικντα την ΟΠ Αιδηψο στον εγ λο τελικ ε 3-1. ∑υγκλονιστικ ο τελικ κρ τησε σε αγωνα λου σου βρθηκαν εκε χρι το τελευταο λεπτ. Η ο δα του Ληλαντου προηγθηκε ε ατοικ προσπ θεια του Ρ ππου στο 22ο λεπτ. Με αυτ το σκρ τλειωσε και το ηχρονο. ∑το δετερο ηχρονο η ΟΠΑ κατ φερε να φρει στα σια το παιχνδι ε γργορο γκολ στο 3ο λεπτ απ τον Ζουζουλ, ε σουτ σα απ την περιοχ. Το 2-1 γινε διο λεπτ ετ απ τον Τσαλιαγκ. Το Ληλ ντιο πτυχε ακη να γκολ στι καθυστε-

Ξ>χασαν τα δελτα Υγεα και οι ΩΡΕΟΙ κ>ρδισαν την παραον& του Τραγ>λαφο η τελευταα αγωνιστικ& ε τον Mλυπο Γυννο

Ρεπορταζ Νκο Αλεξανδρ&

ρσει ετ απ φ ση διαρκεα στην περιοχ τη Αιδηψο. Ακολοθησαν οι απονο των κυπλλων στου πρωταθλητ και του δευτεραθλητ τη διοργ νωση απ τον Πρεδρο και τον Αντιπρεδρο τη ΕΠ∑Ε. Τιητικ πλακτα δθηκε στην οικογνεια του εκλιπντο Βαγγλη Γεωργου απ του διοργανωτ του πρωταθλατο. Ο.Π. Αιδηψο : Μιλ νι, Φτου, Αναστασι δη, ∑αχινδη, Καβ ρακα, Φιλππου, Μ ρκου, Μηλπουλο (46’ Πανταζ), Βασιλεου (52’ ∑ολαση), Μπιπ ϊ, Ζουζουλ Α.Ε Ληλαντου : Βασιλεου, Λ πρου, Μπασιν , Ρ ππο, Νταουελ ρι, Ξυδι , (Αργρη 59’), Ζαορη, Μπαλζι, Τσαλιαγκ, Μπορικα, Μπαζτι

Ν>ε οδε… Παρ την γενικ οικονοικ στεντητα και την λλειψη νεολαα ερικ χωρι αποφ σισαν να κατεβ σουν ο δε στην Γ Κατηγορα. Επανρχονται ο Α.Ο Ελληνικν, ο Κερασαϊκ και οι Αγδνε !!

Το καλι

«Καβ λησε το καλ ι» ο Γι ννη Ζ χο. Και πριν «αλκτωρ λαλσει», λι ανβηκε κατηγορα η Ακαδηα, κανε δηλσει περ Α1. Qχει φιλοδοξε ο Γι ννη α.

Ο π&χυ

$ηλαδ& και τα δελτα Υγεα να >φερνε η οδα του Γυνο, πλι θα >χανε γιατ οι Ωρεο εχαν πρει φ(ρα. Κι αν τη «φ(ρα» αυτ& την εχαν απ( την αρχ&, δεν θα &ταν ο νου του στην σωτηρα, αλλ στην νοδο! Π>ρα απ( τι προβλ>ψει, το γεγον( ο Mλυπο Γυνο να ξεχσει τα δελτο, δηιουργε σχηε εντυπ@σει και οποιαδ&ποτε σχ(λια που πορον να ειπωθον απ( την $(ξα Προκοπου που περενε στραβοπτηα των Ωρε@ν. $εν εναι σοβαρ πργατα αυτ απ( οδε >πειρε σαν τον Mλυπο Γυνο. Η $(ξα παρ «τα κακ ανττα» που π&ρε απ( του Ωρεο, >παιξε το παιχνδι τη και αποχαιρ>τησε την κατηγορα ε 5-0 επ τη Α.Ε Χαλκδα.

Εκτ( τα γ&πεδα Αγου και Κερασι +εν εντ σσονται στα προγρ ατα τη Περιφρεια ∑τερε Ελλ δα τα Γπεδα του Αγου και τη Κερασι . Τα ργα αυτ δεν πρλαβαν να δηοπρατηθον απ την πρην Νοαρχα

και παρ’ τι εχαν εγγραφε στον πνακα ργων και εχαν σταλε στι υπηρεσε τη Περιφρεια λγω… ειωνων κονδυλων δεν γιναν αποδεκτ . Αντθετα συνεχζονται τα γπεδα τη ∑κεπαστ και των Παπ δων, αφο δη εχαν δηοπρατηθε.

«δεν θα β λουε τον πχυ χαηλ », δηλνει ο Γι ννη Βογιατζ. Κ τι ξρει ο Γι ννη. Τσα χρνια κτιζε και τρα σγουρα εναι ικανοποιηνο ε το αποτλεσα.

ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΑΧΤΙ ΤΗ∑ Η $ΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Με ια πεντρα «στ(λισε» η $(ξα Προκοπου την ΑΕ Χαλκδα, παζοντα ε δναη και πθο το τελευταο τη χαρτ για την παραον& στην κατηγορα. Ο Mλυπο Γυνο &ταν για τη $(ξα η οιραα οδα για την οδα. Πριν ερικ> αγωνιστικ> τη >κοψε βαθο >σα στο Προκ(πι, εν@ τ@ρα ε την &ττα του απ( του Ωρεο >δωσε το εισητ&ριο τη παραον& στην οδα των Ωρε@ν. Για την ιστορα τα γκολ τη $(ξα Προκοπου >βαλαν ο Ανδρ>ου, Ν. Περ&φανο και Γ. Κουτσουφλκη (3 γκ(λ)

ΑΚΑ$ΗΜΙΑ ΠΟ$Ο∑ΦΑΙΡΟΥ ΜΑΝΤΟΥ$ΙΟΥ ∑την Ακαδηα Ποδοσφαρου του Μαντουδιου συετχουν παιδι απ 11 ω 13 χρνων, και αποτελε να εγ λο και ελπιδοφρο γεγον για λη τη περιοχ του Μαντουδου. Η ο δα συετχει στο πρωτ θληα παπαδων τη Εβοια. Την ο δα προπονε ο +ητρη Κατονη (που παραβλπει το γεγον τι η ο δα φορ ει πρ σινα) εν αξζουν συγχαρητρια και στα λη του +ιοικητικο ∑υβουλου Θαν ση Τσιβκα, Γιργο Κουρκουλιτη, Τ σο Βουλγαρη, Γι ννη +οκα, Αυγουστ Καπορη.


23

25 ΜΑΪΟΥ 2011

Κακ( το αποτυγχνειν, χεριστο το η επιχειρεν. Του Χρ&στου Ι. Εανου&λ

Μετ την ολοκλρωση τη πρτη προτεινενη πολιτικ (εταββαση του χρου στην Ε.Κ.Τ.), εχα σκοπ να ολοκληρσω την δετερη προτεινενη πολιτικ (ορθ αξιοποηση τη δησια περιουσα).(ω οι εξελξει τρχουν, και τθηκε σε ισχ ετ και τι σχετικ Κ.Υ.Α. που υπογρ φηκαν, ο νο Αναπτυξιακ Νο. ∑το σηεριν ρθρο θα προσπαθσω να κ νω ια σο το δυνατν περιεκτικτερη παρουσαση του νου Νου 3908/2011. ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝ$ΥΤΙΚΑ ∑ΧΕ$ΙΑ: ∑τον νο Νο υπ γονται επενδυτικ σχδια λων των τοων τη Οικονοα πλην συγκεκρινων εξαιρσεων, τοι :Ο τοα του χ λυβα, των συνθετικν ινν, του νθρακα, τη ναυπηγα, η παραγωγ

στικ πλεονεκτατα, αντιετωπζουν τοπικ αν γκε και περιφερειακ προβλατα ε περιβαλλοντικ βισιε τεχνολογικ εφαρογ, εισ γουν τεχνολογε εξοικονηση ενργεια και αξιοποηση υδ τινων πρων και συβ λλουν στη φιλικ προ το περιβ λλον ανασυγκρτηση, αν πλαση και αν πτυξη περιοχν οικονοικ δραστηριτητα. ∑την κατηγορα αυτ παρχεται επιχοργηση και επιδτηση χρηατοδοτικ σθωση για τι υφιστ ενε επιχειρσει σε ποσοστ 70% του ποσοστο τη επιχοργηση και για τι νε επιχειρσει σε ποσοστ 80% του ποσοστο τη επιχοργηση .Το υπλοιπο ποσοστ συπληρνεται ε την ενσχυση φορολογικ απαλλαγ Ενδεικτικ παραδεγατα:i) δρυση, επ-

Ο Ν>ο Αναπτυξιακ( Ν(ο ηλεκτρικ ενργεια απ φωτοβολταϊκ συστατα, οι κατασκευαστικ εταιρεε, το χονδρικ και το λιανικ επριο και κ ποιε εονωνε ακη δραστηριτητε που εναι αδνατο να αναπτυχθον σε να ρθρο. Π ντω εν συντοα οι νευραλγικο κλ δοι του τουρισο, τη εταποηση και τη γεωργα εντ σσονται στον νο νο. Τα επενδυτικ σχδια διακρνονται στι εξ κατηγορε: Γενικ επενδυτικ σχ>δια: Α)Γενικ επιχειρηατικτητα: Περιλαβ νει το σνολο των επενδυτικν σχεδων που πορον να υπαχθον στι διατ ξει του Νου και δεν εντ σσονται σε λλη κατηγορα. ∑την κατηγορα αυτ παρχεται φορολογικ απαλλαγ στο 100% του ποσοστο τη ενσχυση. Ενδεικτικ παραδεγατα:i) δρυση, επκταση, εκσυγχρονισ ξενοδοχειακν ον δων τουλ χιστον 3*,ii)Μεταποηση, iii)Logistics, iv)Αιολικ π ρκα, λοιπ επενδυτικ σχδια σε Α.Π.Ε. εκτ απ π ρκα Φ/Β. Β)Τεχνολογικ αν πτυξη: Περιλαβ νει επενδυτικ σχδια τεχνολογικο εκσυγχρονισο των επιχειρσεων ε τη χρησιοποηση τεχνολογικν και οργανωτικν καινοτοιν. ∑την κατηγορα αυτ παρχεται η ενσχυση τη επιχοργηση και επιδτηση χρηατοδοτικ σθωση για τι υφιστ ενε επιχειρσει σε ποσοστ 80% του ποσοστο τη επιχοργηση και για τι νε επιχειρσει σε ποσοστ 90% του ποσοστο τη ενσχυση. Το υπλοιπο ποσοστ συπληρνεται ε την ενσχυση φορολογικ απαλλαγ. Ενδεικτικ παραδεγατα: i) Βιοηχανα τροφων ,ii)Μεταλλικ κατασκευ,iii)Ανακκλωση, iv)Λοιπ εταποιητικ δραστηριτητε. Γ)Περιφερειακ συνοχ: Περιλαβ νει επενδυτικ σχδια σε παραγωγικ δραστηριτητε που αξιοποιον τοπικ ανταγωνι-

κταση, εκσυγχρονισ ξενοδοχειακν ον δων τουλ χιστον 3**,ii)Μεταποηση, iii)Logistics, iv)Αιολικ π ρκα, λοιπ επενδυτικ σχδια σε Α.Π.Ε. εκτ απ π ρκα Φ/Β. Ειδικ επενδυτικ σχ>δια Α)Επιχειρηατικτητα των νων: ∑την κατηγορα αυτ ανκουν επενδυτικ σχδια που υποβ λλονται για την δρυση και τη λειτουργα ικρν και πολ ικρν επιχειρσεων, στο εταιρικ κεφ λαιο των οποων συετχουν ε ποσοστ νω του 50% φυσικ πρσωπα, που δεν χουν υπερβε το τεσσαρακοστ το τη ηλικα του και ασκον αποκλειστικ τη διαχεριση τη εταιρα. ∑την κατηγορα αυτ παρχεται επιχοργηση κεφαλαου. Β)Μεγ λα επενδυτικ σχδια: ∑την κατηγορα αυτ ανκουν επενδυτικ σχδια ψου τουλ χιστον πενντα εκατουρων (50.000.000) ευρ. Ο υπολογισ του ποσο αυτο γνεται ε τι συναλλαγατικ ισοτιε που ισχουν κατ το χρνο γκριση τη ενσχυση. ∑τα επενδυτικ σχδια τη κατηγορα αυτ , πορον να παρχονται εονωνα συνδυαστικ λα τα εδη των ενισχσεων. Γ)Ολοκληρωνα πολυετ επιχειρηατικ σχδια: ∑την κατηγορα αυτ υπ γονται επενδυτικ σχδια υλοποηση ολοκληρωνων πολυετν (2−5 ετν) επιχειρηατικν σχεδων επιχειρσεων, για τι οποε χει παρλθει τουλ χιστον πενταετα απ τη σσταση του, ελ χιστου συνολικο κστου δο εκατουρων (2.000.000) ευρ, που περιλαβ νουν τον τεχνολογικ, διοικητικ, οργανωτικ και επιχειρησιακ εκσυγχρονισ και αν πτυξη, καθ και τι αναγκαε ενργειε κατ ρτιση των εργαζονων. ∑την κατηγορα αυτ παρχονται φορολογικ απαλλαγ. +)∑υνργεια και δικτωση: ∑την κατηγορα αυτ ανκουν επενδυτικ σχδια που

υποβ λλονται απ σχατα συνργεια και δικτωση που αποσκοπον στην υλοποηση προγρα των, τα οποα ετε αξιοποιον ανταγωνιστικ πλεονεκτατα των επιχειρσεων, ετε αξιοποιον υποδο που δηιουργονται ε εθνικ και κοινοτικ χρηατοδτηση, ετε συντελον στην προσαρογ στο σγχρονο οικονοικ και τεχνολογικ περιβ λλον συγκεκρινων και γεωγραφικ προσδιορισνων παραγωγικν δραστηριοττων και υπηρεσιν. ∑τα επενδυτικ σχδια αυτ τη κατηγορα παρχονται λα τα εδη των ενισχσεων. ΕΙ$Η ΕΝΙ∑ΧΥ∑ΕΩΝ: Α. Φορολογικ απαλλαγ που συνσταται στην απαλλαγ απ την καταβολ φρου εισοδατο επ των πραγατοποιοενων προ φρων κερδν, τα οποα προκπτουν ε β ση τη φορολογικ νοοθεσα, απ το σνολο των δραστηριοττων τη επιχερηση. Β. Επιχοργηση που συνσταται στη δωρε ν παροχ απ το +ησιο χρηατικο ποσο για την κ λυψη τατο των ενισχυενων δαπανν του επενδυτικο σχεδου και προσδιορζεται ω ποσοστ αυτν. Γ. Επιδτηση χρηατοδοτικ σθωση που συνσταται στην κ λυψη απ το +ησιο τατο των καταβαλλενων δσεων χρηατοδοτικ σθωση που συν πτεται για την απκτηση καινοριου ηχανολογικο και λοιπο εξοπλισο και προσδιορζεται ω ποσοστ επ τη αξα απκτηση αυτν που επεριχεται στι καταβαλλενε δσει. ΠΟ∑Ο∑ΤΑ ΕΝΙ∑ΧΥ∑ΕΩΝ: Για τον καθορισ του ποσοστο των περιφερειακν ενισχσεων η Επικρ τεια χωρζεται σε τρει ζνε κιντρων (Α´, Β´, Γ´) ε κριτριο το εππεδο αν πτυξη. Τα γιστα ποσοστ ενισχσεων κυανονται απ 15% ω 50%, αν λογα ε τον νο στον οποο υλοποιεται η επνδυση και το γεθο τη επιχερηση. Για τον νο τη Εβοια τα ποσοστ ενσχυση ανρχονται στο 35% για τι ικρ και τι πολ ικρ επιχειρσει, στο 25% για τι εσαε και στο 15% για τι εγ λε. ∑ηεωση για την αποσαφνιση του προσδιορισο του εγθου τη επιχερηση για του υποψφιου επενδυτ. Πολ ικρ επιχερηση: Εργαζενοι (Ε.Μ.Ε.) <10 και κκλο εργασιν <2 εκατ. σνολο ενεργητικο< 2 εκατ. Μικρ επιχερηση: Εργαζενοι (Ε.Μ.Ε.) <50 και κκλο εργασιν <10 εκατ. σνολο ενεργητικο< 10 εκατ. Μεσαα επιχερηση: Εργαζενοι (Ε.Μ.Ε.) <250 και κκλο εργασιν <50 εκατ. σνολο ενεργητικο< 43 εκατ. Μεγ λη επιχερηση: Εργαζενοι (Ε.Μ.Ε.) ≥250 κκλο εργασιν ≥50 εκατ. και σνολο ενεργητικο ≥ 43 εκατ.

Ρθιση οφειλ@ν προ του δ&ου Του κ. Παναγι@τη Γεωργου Κοβαρη, Θεολ(γου Ρθιση οφειλν φτωχν οικογενειν, π νω απ 1,8 δι ευρ, προ του δου προβλπει τροπολογα του υπουργεου Εσωτερικν. Η ρθιση αφορ αποκλειστικ του οφειλτε εκενου των δων, που λγω τη οικονοικ κρση δεν εναι σε θση να αποπληρσουν το σνολο των υποχρεσεων του προ του δου. Οι πολτε ε τη ρθιση πορον να καταβ λουν τι οφειλ ετε εφ παξ ετε ε ισποσε ηνιαε δσει. ∑την πρτη περπτωση, τη εφ παξ καταβολ, οι υπχρεοι εκτ απ την βασικ οφειλ καταβ λλουν το 15% του ποσο που αντιστοιχε στα πρστια και προσαυξσει λγω εκπρθεση καταβολ. ∑την περπτωση τη καταβολ ε δσει η καταβολ των προστων και προσαυξσεων λγω εκπρθεση καταβολ ορζεται στο 30% του συνολικο ποσο. Η υπαγωγ στη ρθιση γνεται ε ατηση του υπχρεου η οποα πρπει να υποβληθε στον δο εντ τριν ηνν απ την ηεροηνα που εκδδεται η σχετικ απφαση του δηοτικο συβουλου για τη ρθιση των χρεν. Η ατηση πρπει να συνοδεεται απ βεβαωση του δου περ του ψου και του εδου τη οφειλ η οποα χει εκδοθε απ την αρδια οικονοικ υπηρεσα του, καθ και καταβολ ποσοστο τη ρυθιζενη οφειλ το οποο διαφοροποιεται αν λογα ε τον τρπο καταβολ. Ε ν δεν καταβληθον δο δσει η τελευταα δση εντ δο ηνν απ την λξη τη, ο υπχρεο χ νει το ευεργτηα και αναβινει η οφειλ πω αυτ ταν διαορφωνη προ τη ρθιση. ∑τι οφειλ, οι οποε πορον να ρυθιστον περιλαβ νονται τα ισθατα, οφειλ οι οποε χουν βεβαιωθε ε δικαστικ αποφ σει εκκρεον γι´ αυτ προσφυγ στα δικαστρια ω την λξη τη προθεσα υποβολ τη ατηση για υπαγωγ στη ρθιση καθ και οφειλ για τι οποε χει αποφανθε η αρδια φορολογικ επιτροπ και χουν επικυρωθε απ το δηοτικ συβολιο. Οι οφειλτε, που θα υπαχθον στη ρθιση, πορον να προηθεονται αποδεικτικ ενηερτητα ηνιαα ισχο, εφσον καταβ λλουν το 50% τη αρχικ οφειλ.


24

25 ΜΑΪΟΥ 2011 ∑τιγ2(

19 Μη : Η>ρα ν&η τη Γενοκτονα των Ελλ&νων του Π(ντου

Γιορτστηκε στην Βαρβρα ε εγλη συετοχ& κ(σου εκδηλσει που χουν ω στχο την διατρηση τη νη, την προβολ τη κουλτορα των ελλνων του Πντου και την διατρηση τη ιστορικ συνχεια στι ελλοντικ γενι. Οι εκδηλσει γιναν την Κυριακ 22 Μαου. Τελστηκε Θεα Λειτουργα, δοξολογα, κατ θεση στεφ νων, παραδοσιακο χορο απ τοπικ χορευτικ συγκροτατα, ουσικ σχατα ποντιακ ουσικ και ποντιακ χορευτικ συγκροτατα. ∑την εκδλωση παραβρθηκε ο πρεδρο του +ηοτικο ∑υβουλου Ιστιαα – Αιδηψο Γι ννη Αναστασου, εκπρσωποι ∑υλλγων και φορων, εκπρσωποι τη Οοσπονδα Ποντιακν ∑υλλγων και πλθο κσου. 19 Μαϊου εναι η αποφρ ηρα του Ποντιακο Ελληνισο. Ο Μουσταφ Κε λ, ο επονοαζενο «Ατατορκ» αποβιβ ζεται στην ∑αψοντα, δθεν για να ειρηνεσει την περιοχ και αντ να προστατψει του Qλληνε κατοκου απ την δολοφονικ ανα των Τσετν, συ χησε ε αυτο και τον υποκινητ του Τοπ λ Οσ ν και ε το σνθηα «Η Τουρκα στου Τορκου», θεσε σε εφαρογ το σχδιο των Νετουρκων για την εξντωση του ελληνικο πληθυσο σε λο τον Πντο ε θατα 353.000 ελληνοπντιου. Κ θε χρνο την ηρα αυτ ο ∑λλογο Ποντων Βαρβ ρα, την τι ε

Εθελοντικ( καθαρισ( κεντρικ@ν δρ(ων Εκατοντ δε εθελοντ απ λε τι +ηοτικ Εν-

ασχια των απορρι των υποδχονται ευπρεπισνοι

τητε του +ου Μαντουδου- Λνη- Αγα Rννα , σε συνεργασα ε συνεργεα καθαριτητα, καθ ρισαν του κεντρικο δρου που διασχζουν την περιοχ. Η συτοχ πω και τα αποτελσατα ταν εντυπωσιακ ! Μαζετηκαν περισστερε απ 1.000 σακολε απορρατα που ταν πετανα εκατρωθεν των δρων, στι διαδρο +ερβνι – Προκπι – ∑τροφυλι , ∑τροφυλι – Αγα Rννα Παπ δε και ∑τροφυλι – Λνη – Ροβι. Οι δροι α καθαρο και απαλλαγνοι απ την

σου εισρχονται στο +ο α. Και αυτ επετεχθη χ ρη στην προσφορ : •των Εθελοντν +ασοπυροσβεστν Προκοπου. του Χορευτικο – Πολιτιστικο ∑υλλγου Μαντουδου, του Πολιτιστικο ∑υλλγου Κηρνθου, του Πολιτιστικο – Περιβαλλοντικο ∑υλλγου ∑τροφυλι , του Ναυτικο Ολου Λνη, του Χορευτικο Ολου «το Λνι» •των δεκ δων εονωνων εθελοντν που πλαισωσαν τι ο δε καθαριτητε •δηοτικν και τοπικν ∑υβολων

ÁÖÏÉ ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Ï.Å. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ¸ðéðëá åðáããåëìáôéê þí ÷þñùí

ÁíáëáìâÜíïõìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - SUPER MARKET - ÏÕÆÅÑÉ - ÊÑÅÏÐÙËÅÉÙÍ -ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÙÍ - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ

ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ Ôçë.: 22260 54774 & 55444 FÁ×: 22260 69374

Βόρεια Εύβοια 140  

Βόρεια Εύβοια 140