Page 1

http://voriaevia.blogspot.com http://istiaianews.blogspot.com http://limniotika.blogspot.com

Ðëáôåßá Éóôéáßáò ×ÑÏÍÏÓ 14ïò - ÖÕËËÏ 146- ÔÉÌÇ 1 åõñþ - ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - 15ÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÊÖÑÁÓÇÓ

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΗΨΟΥ ΟΙ Υ∑ΑΡΕ∑ΤΕ∑ Ο∑ΜΕ∑ ∑ΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

23 ΚΕΡΑΙΕ∑ ΚΙΝΗΤΗ∑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ∑ Πο# βρ%σκετε το θ(α;

ΗΜΕΡΕ∑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΤΑ∑Η ∑ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ∑ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του “ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ”

)ρθρο τη* Αναστασ%α* Τσαρο#χα

21 Αστρονοικ Βραδι στη Κοκκινοηλι

24

Απ8ν ο Ζχο* Χριστοφ* απ> την σ#σκεψη για το Ε∑ΠΑ στη Περιφ(ρεια


2

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Προτσει

Χαογελστε...

Με το ν)ο νοοθετικ& πλασιο &σοι θ)λουν να συνεχσουν να εναι συνδροητ) θα πρ)πει να επικοινωνσουν στο τηλ)φωνο 697 2230 401

Εκδλωση για τη κρση Η ηοτικ κνηση « ΡΕΥΜΑ ΕΥΡΙΠΟΥ» στα πλασια των δραστηριοττων τη θα παρουσι!σει το βιβλο του Γι!ννη Τ&λιου «Κρση, «απεχθ)» χρ)ο και αθ)τηση πληρω*ν» Το ελληνικ&… δληα! ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 ∑ΤΗΝ ΑΙΘΟΥ∑Α ΤΙ∑ Η.ΚΕ.Χ ΑΒΑΝΤΩΝ 50 ΧΑΛΚΙΑ ΩΡΑ 19:30

Ê. ÆÙÃÑÁÖÏÐÏÕËÏÓ & ÓÉÁ - ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÁÍÁØ/ÊÙÍ - ÐÏÔÙÍ -ÄÉÁÍÏÌÁÉ - ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ ÄÉÁÍÏÌÅÁÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅÕÂÏÉÁÓÊÁÐÍÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ KARELIA ÔÇË. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ: 22260 53867 - FAX 22260 53272

Κλικ!

Τσούκα Η εκκλησία των Ιπποτών Το 1204 η Εύβοια ανήκε στους Ενετούς. Είναι η εποχή των Σταυροφοριών και των Ιπποτών. Εκείνη την εποχή χτίστηκε και η εκκλησία στην Τσούκα (Ζωοδόχος Πηγή τώρα), που πήρε το όνομά της από το Τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών: Η εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου, Άγιος που ήταν και προστάτης του Τάγματος.

Πρ&σκληση για κατ!θεση απ&ψεων στο επιχειρησιακ& πρ&γραα Ο ο Μαντουδου – Λνη – Αγ. Cννα στα πλασια των ν)ων δεδο)νων που επ)φερε η εφαρογ του προγρ!ατο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ∑ εκπονε το Επιχειρησιακ& Πρ&γραα για τη περοδο 2012-2014. Γι αυτ& καλε του ενδιαφερ&ενου κατοκου να καταθ)σουν τι απ&ψει του )σα απ& το )ντυπο ερωτηατολ&γιο που θα βρετε στη σελδα του ου www.malian.gov.gr )ω και την Παρασκευ 7 Οκτωβρου 2011. Dπω τονζει στην ανακονωσ του ο αρχο Αν)στη Ψαρρ& «Το Επιχειρησιακ& Πρ&γραα θ’ αποτελ)σει )να ολοκληρω)νο πρ&γραα τοπικ και οργανωτικ αν!πτυξη. ∑τη β!ση ια ν)α στρατηγικ ε στ&χου και αποτ)λεσα το Επιχειρησιακ& δεν θα επικεντρ*νεται &νο σε )ργα και δρ!σει που προγραατζουε αλλ! θα δνει ιδιατερη σηασα στη βελτωση τη οργ!νωση και τη λειτουργα του ου για τη παροχ ποιοτικ*ν υπηρεσι*ν.»

Με πετονι)ρε χτζεται το Κ.Υ. Ιστιαα

Η κρση επαν φερε τι πετονι ρε και το φτυρι; Παρατηρσαε τι ο εργολβο που χει αναλβει την κατασκευ τη προ κταση του Κ.Υ. Ιστιαα ρχνει τα πετ ε τον παλι τρπο, δηλαδ φτυρισα, τα υλικ, σκζουε τον τσιεντσακο και τον ρχνουε ε το τι, νερ, κλπ. "ηλαδ οι αναλογε ε το τι, πω εκενα τα χρνια. Καλ οι προδιαγραφ του πετν πω κατορθ%νονται; Με το τι; Λοιπν κανονστε ετ απ να χρνο η οροφ του να στζει η να πινει υγρασα. Ε! Θα ου πετε ττε θα τρ χουε για στεγανωτικ για να ην στζει. Και ποιο ακο+ει τον Τσελκα στο Ρδιο Ιστιαα. Πντω σερα ενηερωτικ θα επισηνουε τι η τεχνολογα χει αλλξει. Το πετν παρασκευζεται στα σχετικ εργοτξια, εταφ ρονται ε πετονι ρε και συνοδε+ονται ε τα απαρατητα δικαιολογητικ καταλληλτητα και προδιαγραφ%ν. 2λα αυτ γνονται για να ην στζει η οροφ.


3

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ÑåðïñôÜæ

Οι δυσρεστε* οσ(* … σα κατατεθ(ν στα Λουτρ Αιδηψο# ∑υνεχε%* διααρτυρ%ε* απ> επαγγελατ%ε* και τουρ%στε* Μπορε ο βιολογικ να χει τελεισει στα τατα τη παραλιακ, ω οι οσ δεν χουν τελεισει. Το αντλιοστσιο χρειζεται αποσιωτ, η δεν λειτουργε σωστ. Οι δυσρεστε οσ εξα-

απ βλητα κποιων ξενοδοχεων. 'χουν κνει παρνοε συνδσει και κποιε ρε κυρω βραδιν ρχνουν στου αγωγο" ακθαρτα "δατα. (ηλαδ χι νο τα νερ απ τι λο"σει αλλ και απ -

πλνονται συχν, ανλογα ε την κατε"θυνση του ανου κνοντα την ατ σφαιρα αφ ρητη. Μλιστα ταν η β λτα στην παραλιακ εναι στο αποκορ"φω τη, τα σχ λια και οι διααρτυρε των επισκεπτν εναι ατελεωτε. Οι επαγγελατε ρχονται σε δ"σκολη θση και προσπαθο"ν να δικαιολογσουν τα αδικαιολ γητα. Το πρ βληα ω δεν εναι νο εδ. Ακ η κι αν αποκατασταθε η σωστ λειτουργα του αντλιοστασου τη παραλιακ, οσ και πλι θα υπρχουν. Γιατ ; Οι αγωγο των οβρων υδτων η ιαατικν, δχονται τα

βλητα !! 'τσι απ τι σχρε των αγωγν αναδ"ονται δυσρεστε οσ. Το πρ βληα εναι κοιν υστικ για πολλο" επαγγελατε τη παραλιακ και φυσικ γνωρζουν και ποιοι εναι αυτο. Η γνωστ απορα για κποιου εναι : «Που πνε τα λ"ατα αφο" ο"τε χουν συνδεθε ε το δκτυο βιολογικο", ο"τε ποτ βυτο χει αδεισει απ το ξενοδοχεο του». /λα λοιπ ν καταλγουν στην θλασσα. Εναι πολ" θετικ που υπρχουν ικρ πλαζ κατ κο τη Λουτρ πολη και δπλα στα ξενοδοχεα, αλλ και εδ υπρχει, να εγλο κοιν υστικ .

Η θλασσα δεν εναι καθαρ. Αυτ φανεται και «δια γυνο" οφθαλο"», και το συζητο"ν εταξ" του δυστυχ οι λου ενοι. Μλιστα οι διοι απορο"ν τι να ρχνονται στην θλασσα σω των πλαστικν αγωγν που ξεκινο"ν απ ξενοδοχεα και καταλγουν βαθει σα στη θλασσα. (πλα ακριβ απ αυτο" του αγωγο" κνουν πνιο!! 4ραγε εναι ει γνση η (ηοτικ Αρχ η τοποθτηση αυτν των αγωγν ; 'χουν τι ν ιε αδειοδοτσει και εγκρσει απ τι αρ διε υπηρεσε ; Ελγχεται το περιεχ ενο τη ρψη ; Μπω αντ για απ βλητα των λο"σεων περιχουν και λ"ατα ; 4ραγε επιτρπεται να ρχνονται τσι απ βλητα λο"σεων στη θλασσα ; Εναι ερωτατα που οι διοι οι λου ενοι κνουν χωρ ω να προυν καα απντηση. Και φυσικ το εγλο ερτηα εναι γιατ δεν εναι συνδεδενοι ε το δκτυο του βιολογικο" λα τα ξενοδοχεα και επιχειρσει ; Μπω γιατ ε αυτ ν τον τρ πο τσι κι αλλι «βολε"ονται» ; Εε θα θσουε το απλ ερτηα αν ποτ χουν γνει αναλ"σει των υδτων τη θλασσα στα συγκεκρινα σηεα απ την δηοτικ αρχ. (εν του ενδιαφρει η υγεα των επισκεπτν ; /λα αυτ λοιπ ν συνθτουν ια αρνητικ εικ να για την Λουτρ πολη. Ω π τε ο τουρισ τη θα στηρζεται στην ανγκη του

λλου να κνει τα ιαατικ του πνια ; Γιατ η "παρξη των ιαατικν νερν να ην εναι παργοντα εκκνηση, και κατε"θυνση για ναν λλο τουρισ ; Η δηοτικ αρχ και οι επαγγελατε που δραστηριοποιο"νται στον ιαατικ τουρισ χουν εγλη ευθ"νη για ο λλον αυτ η π λη και τη περιοχ. Γιατ απλο"στατα χουν βλει την ανπτυξη του τ που στον «αυ-

τ ατο πιλ το». Εναι καιρ να αναλβουν τι ευθ"νε του. Γιατ ο λλον δεν ανκει σε αυτο" αλλ στι επ ενε γενι που θλουν να υπρχει λλη εικ να στην Λουτρ πολη, για τον τουρισ και την απασχ ληση. Θλουν απλ να κααρνουν και να εναι υπερφανοι για ην π λη του. Αν αυτο που εναι υπε"θυνοι δεν πορο"ν να το πρξουν, α πνε στα σπτια του…


4

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ειδ σει

ΗΜΕΡΕ∑ ΤΕΡΝΑ

ΗΜΟ∑ ΜΑΝΤΟΥΙΟΥ- ΛΙΜΝΗ∑ - ΑΓΙΑ∑ ΑΝΝΑ∑

Η

Ενταση στο ηοτικ> συβο#λιο

ταν (να ηοτικ> ∑υβο#λιο που τα ε%χε >λα σε π>λικε* δ>σει*.

Και φων(* και τσαπουκαλ%κια και αποβολ(* απ> την α%θουσα και #βρει* και παραιν(σει* προ* το πρ>εδρο και αποχωρσει*. Το θ(α που ε%χε το εγαλ#τερο ενδιαφ(ρον και ζεψε τον περισσ>τερο κ>σο ταν β(βαια η λψη απ>φαση* του ου για τη ΒΙ.ΠΕ. Οι περισσ τεροι ανταποκρθηκαν στο κλεσα τη Πρωτοβουλα των Κατοκων που καλο"σε σε συγκντρωση τον κ σο για να παρακολουθσει το (ηοτικ ∑υβο"λιο. Μζεψε ω και αρκετο" που ταν υπρ τη δρυση τη ΒΙ.ΠΕ. σαφ λιγ τερου ω απ αυτο" που ταν εναντον. Η αλθεια εναι τι περισσ τερο οιαζε ε κερκδα οπαδν, παρ ε συνεδραση εν θεσικο" οργνου. (ιεξχθηκαν παρλληλοι ον λογοι και σο και να πιστε"ουν κποιοι τι οι υψηλο τ νοι θα ταν απ του αντιδρντε στη ΒΙΠΕ , γινε το ακριβ αντθετο. Η πλειοψηφα του (ηοτικο" ∑υβουλου δειξε ναν ττοιο εκνευρισ η δνοντα το λ γο στην Πρωτοβουλα Κατοκων- εν στι τοποθετσει των συβο"λων τη (ε ελχιστε εξαιρσει) η νταση τη φων ταν ττοια ωσν να ταν αδικο"ενοι. Η παρουσα του κ σου ταν εγλη. Και σα στην αθουσα του (ηαρχεου του Μαντουδου - που υπρχε το αδιαχρητοκαι ξω. Οι πρ8τε* αψιαχ%ε* Οι κ ντρε ξεκνησαν απ νωρ, ταν συζητι ταν το θα που αφορο"σε τη Τοπικ Κοιν τητα (αφνο"σα, για κτηνοτρ φο που εχε καταλβει (ηοτικ χρο για να στεγσει τα ζα του. Ο Πρ εδρο τη Τοπικ Κοιν τητα κ. Νικολου ενηρωσε το (ηοτικ ∑υβο"λιο για την κατληψη και για του κινδ"νου που αφορο"ν την υγεα των κατοκων αφο" - πω ισχυρστηκε – υπρχει περπτωση λυνση του π σιου νερο". Ο κτηνοτρ φο πρε το λ γο και δλωσε οικονοικ αδυναα, στε να κνει τη εταφορ εγκαταστσεων. ∑το σηεο αυτ και εν ιλο"σε ο (αρχο ο γι του κτηνοτρ φου απελησε τον Πρ εδρο τη Τοπικ Κοιν τητα τι «θα τα πο"νε» στο χωρι . Ο Βαγγλη Γεωργατζ απευθυν ενο στο Πρ εδρο του (ηοτικο" ∑υβουλου κ. Τζαχρστο ζτησε τη προστασα του κ. Νικολου. Τ τε ο γι του Κτηνοτρ φου κοιτντα προ του συβο"λου τη Λαϊ-

κ ∑υσπερωση εξφρασε ερωτικ επιθυα προ αυτο", κοιν επε τι θα του γα..σει λου. Ο ∑τθη Λιαγκκη σηκθηκε ρθιο να ζητσει το λ γο και ο Αντνη Barett του φναξε να βγει ξω, εν γυρνντα προ τον Πρ εδρο τον κλεσε να φωνξει την αστυνοα. Αφο" ηρησαν, κπω, τα πνε"ατα παρνοντα το λ γο ο Βαγγλη Γεωργατζ ζτησε απ το Πρ εδρο του (.∑ να φωνξει την αστυνοα για να τον βλει σα. Ο κ. Τζαχρστο επε τι δυστυχ δεν υπρ-

στε το θα τη ΒΙ.ΠΕ. Περφανο* Τη συζτηση νοιξε ο κ. Περφανο που ανφερε τι «ο (ο δεν χει πρει καα απ φαση θετικ για την δηιουργα ΒΙΠΕ. Εν ο αντιδαρχο κ. Κατζο"ρα βρθηκε στη συνεδραση τη Επιτροπ Περιβλλοντο τη Περιφρεια ε το θεσικ του ρ λο και υποστριξε τι η απ φαση να ην γνει νσταση παρουσιστηκε ω θετικ ποψη του (ου. Ζητε να παρθε απ φαση- κατληξε- και για λ γου ουσιαστι-

(εν χουε ρθει σε συνντηση ε τη ΤΕΡΝΑ για να δο"ε τι θα κνει. Και αλνουε εταξ" α εν ουσιαστικ η (ηοτικ Αρχ εφανζεται ω αντιπρ σωπο τη εταιρα. Κατζο#ρα* Ο κ. Κατζο"ρα επε τι στην Επιτροπ Περιβλλοντο τη Περιφρεια αναφρθηκαν λε οι απ ψει και οι αιτισει και η απ φαση ταν υπρ τη δρυση ΒΙΠΕ ε ψφου 7-2, δεν θα α εποδσουν δκα – δεκαπντε τοα. ∑τη συνχεια υπενθ"ισε

χει ργανο τη τξη για να τον αποβλει απ την αθουσα. ∑το θα παρβηκε ο 4γγελο Ριτσνη οποο επε τι « σε καννα ρο του πολιτισνου κ σου δεν κατηγορο"ν του κτηνοτρ φου και του γεωργο". Ο νθρωπο αυτ εναι βουκ λο και περινουε εε να ιλσει σαν βουλευτ εκπρ σωπο. Ββαια χει τα νε"ρα του ο νθρωπο, στεναχωρθηκε, αλλ και ο κ. Νικολου θλει να προστατε"σει του υπηκ ου του» Για τη ΒΙΠΕ Και ετ απ αιτσει (ηοτν, την νταξη του (ου στο ευρωπαϊκ δκτυο ικρν γεωργικν τ πων και γκριση ελτη δασοπροστασα για τα δση του (ου που θα κατασκευαστο"ν 4 δεξαεν στα (ηοτικ (ση, ρθε η ρα να κουβεντια-

κο" και για λ γου τυπικο", αλλ και για λ γου ιστορικο". Η Να (ηοκρατα και η κυβρνηση δε βζουν φρνο στο εγλο κεφλαιο και συναινο"ν στη κα"ση σκουπιδιν, ε πρ σχηα τη κρση για λλου λ γου. Η ΤΕΡΝΑ πω και κθε λλη εταιρα δεν χει λλο στ χο εκτ απ το κρδο. Το κεφλαιο αδιαφορε για το περιβλλον. Μακρι να βγω ψε"τη, αλλ σε να- δ"ο χρ νια θα αζευτο"ν λα τα σκουπδια τη Ελλδα στο Μαντο"δι για κα"ση.» Κοποθανση* Ο κ.Κοποθανση στην τοποθτησ του ανφερε τι «πορε να υπρξει και δουλει στο κ σο και να ην υπρχουν και αντιδρσει, αντ να δηιουργηθε ΒΙ.ΠΕ να γνει ΒΙ.ΠΑ. Μιλντα ε τον πρην (αρχο κ. Ενωτιδη ου επε τι η συφωνα που εχε κνει ταν για ικρ εβλεια ονδε.

τι στο δια τα"τα τη απ φαση υπρχουν ροι και του ανγνωσε στο (ηοτικ ∑υβο"λιο, αν και αρκετο του φναζαν απ το ακροατριο τι δεν συπεριλαβνεται η κα"ση σκουπιδιν. Παρλληλα ετφερε συνοιλα ε τον προϊστενο τη (ΕΗ Αλιβερου που του επε τι «αν αυτ η επνδυση ερχ ταν στο Αλιβρι θα χτυπγαε τι καπνε για να χρ νο». Τλο, εισηγθηκε «να παρθε η απ φαση η εγλη για να ησυχσουε… δε πορε αυτ ο τ πο να πει λλο πσω. Εκοσι πντε χρ νια απ το Προκ πι ω τη ∑τροφυλι δεν χει γνει ο"τε να κρεβτι, και στη ναυραρχδα του τουρισο" στην Αγιννα χουν ενει 59 παιδι και σε δ"ο χρ νια δε θα υπρχει τποτα» Λιαγκκη* ∑τη συνχεια πρε το λ γο ο ∑τθη Λιαγκκη που επε τι οι αποφσει χουν


5

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

ΗΜΕΡΕ∑ ΤΕΡΝΑ

ΕΝ ΑΦΗ∑ΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΝΑ ΜΙΛΗ∑ΕΙ - ΑΠΟΧΩΡΗ∑Ε Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥ∑Η

Κραυγ(* στο σκοτδι δροολογηθε, γιατ το εγλο κεφλαιο χει ττοια πλοκια που διαπερνει λα τα κ ατα και εναι προ τιν του Περφανου που εναι εκπρ σωπο ια παρταξη και δηλνει τι η Ν( και το ΠΑ∑ΟΚ υπηρετο"ν ξεκθαρα αυτ τα κεφλαια. Υπρξε ια εθ δευση απ τη πλευρ του (ου, περσατε την οριοθτηση του ποταο" Κυασιτη χωρ να ειπωθε τποτα στο (ηοτικ ∑υβο"λιο. Jρθε η πρωτοβουλα κατοκων και ενηρωσε τι η ΤΕΡΝΑ χει καταθσει ατηση για περιβαλλοντικ ελτη για ΒΙΠΕ και εσε κνατε πω δε ξρατε. ∑ε ερτηση δικ ου αν εχατε γνση επατε τι δεν εχατε γνση και λγατε ψατα γιατ η Επιτροπ Περιβλλοντο τη Περιφρεια εχε κοινοποισει το ατηα. Τον κρατο πατριωτισ του Κατζο"ρα τον χω ξαναδε ταν κλεισε ο Βαρβο"τη και φεραν το Ζαφειρ πουλο και δεσε"τηκε ολ κληρο Υπουργ τη Κυβρνηση τι η εταιρα δεν πρ κειται να κλεσει, δι τι χουν δη κνει σ"βαση ε τη ΛΑΡΚΟ και ο Κατζο"ρα βραγε παλακια. Εναι πολλ φορ που ο Κατζο"ρα χει εξαπατσει τον κ σο στη περιοχ. Κλεσε τον κ σο να σκεφτε 1.∑το καλ"τερο σενριο, η δια η ΤΕΡΝΑ απντησε τι στο εργοστσιο φυσικο" αερου θα απασχοληθο"ν 80- 90 τοα που το

60% θα εναι ειδικευνο προσωπικ . 2. Υπρχει η Επιτροπ εταλλεων τη Περιφρεια, που αποφανεται ε βση τι αιτσει που χουν καταθσει οι εταιρε. (εν υπρχει καα ατηση τη ΤΕΡΝΑ ω αυτ τη στιγ για λειτουργα των εταλλεων. 3. Ειπθηκε απ τον πρ εδρο τη εταλλευτικο" παρατηρητηρου- και δεν διαψε"στηκε απ την ΤΕΡΝΑ- τι δεν υπρχει περπτωση να δουλψουν τα εταλλεα τα επ ενα 15 χρ νια. Γιατ αυτ τη στιγ υπρχει λευκ λιθο απ τη

Κνα και την Ινδα πολ" φτην τερο. 4. ∑ε περπτωση που γνει εργοστσιο φυσικο" αερου θα πρπει να ξεχσουν οι αγρ τε τον υδροφ ρο ορζοντα γιατ χρειζεται 500 χιλιδε κυβικ νερ την ηρα για να ψυχθο"ν οι υψικινοι. Τη στιγ που τρα χρειαζ αστε 400 χιλ. κυβικ την ηρα νο για τρε νε και πλι δε φτνει. 5. Ειπθηκε τι υπρχουν εξαιρσει για κποιε δραστηρι τητε. Αυτ εναι «στρβειν δια του αρραβνα». Απ τη στιγ

που θα γνει η ΒΙΠΕ δε πορε να εξαιρεθε τποτα. Και δεν υπρχει στην εξαρεση τι δε θα προκ"ψει ενργεια απ τη κα"ση σκουπιδιν. Βο#λωστο Φασιστκο! ∑το σηεο αυτ υπρξαν αντεγκλσει ε τον κ. Κανελλ πουλο που τον δικοψε και επε στον Λιαγκκη τι ξ"νετε στη γκλτσα . Οι τ νοι ανβηκαν ταν του

ανταπντησε λγοντα του «Βο"λωστο φασιστκο» και ο διλογο συνεχστηκε ε φρσει πω «εσ" εσαι φασστα και να το βουλσει» εν πκε στη κουβντα και ο κ. Τσο"αρη αποφαιν ενο τι «χει φοβερ κ πλεξ» /ταν τα πργατα ηρησαν ο ∑τθη Λιαγκκη πρ τεινε να γνουν Λαϊκ ∑υνελε"σει - πω προβλπεται και απ το Καλλικρτη- και να προυν τη γνη του λαο" που ε σχετικ πλειοψηφα να παρθε απ φαση. Ριτσ8νη* Ο 4γγελο Ριτσνη επε τι χει εισλθει στο κοινωνικ ιστ να ργα. Οι σ"βουλοι τη αντιπολτευση εναι νοονε, πω εναι και οι σ"βουλοι τη πλειοψηφα που χουν και αυτο την ποψ του για τη κατσταση και πρπει να σεβαστο"ν τη γνη του. Απαντντα στο ∑τθη Λιαγκκη του επε τι δεν εναι ειδων και τι ο λευκ λιθο τη περιοχ εναι λλη ποι τητα απ το λευκ λιθο τη Κνα, εν η ψ"ξη του εργοστασου θα γνετε ε θαλασσιν νερ και χι ε νερ τη ρδευση. Τσο#αρη* Ο κ. Τσο"αρη το-


6

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ειδ σει

ΗΜΕΡΕ∑ ΤΕΡΝΑ

Η δηοκρατ%α του “ε θ(λουε να σε ακο#σουε” ποθετθηκε λγοντα τι η γνη του εναι ΝΑΙ στη ΒΙΠΕ ε περιβαλλοντικο" ρου και δε α φταει καννα ιδιτη που παργει ενργεια, αλλ εε που καταναλνουε ενργεια. Αν δε πατγαε το κουπ να ανβαε το φω, αν δε γυρζαε το πλυντριο να πλ"νουε τα ρο"χα α, να αγειρψουε να φε. Αν δε ρχναε απ βλητα να ολ"νουε τον υδροφ ρο ορζοντα, αν δε καγαε ντζελ για να θεραιν αστε, αν δε βζαε προ τα αυτοκνητ α και τα κλιατιστικ α δε θα υπρχαν επιχειρηατε να κνουν εργοστσια ενργεια. Οι πρτοι φταχτε εαστε εε. Barett Ο κ. Barett εξφρασε την αγανκτησ του, γιατ δεν προβλπει ο ν ο τη γνωοδ τηση του (ου. Αν υπρχε αυτ η δυνατ τητα θα βρσκαε και του τρ που να προυε απ φαση και χι να τσακων αστε εταξ" α. 'χω υποστηρξει και αλλο" τι η ανπτυξη σε να τ πο δε γνετε ε την δηιουργα εν εργοστασου. Η ανπτυξη ρχεται ταν αναπτυχθο"ν λοι οι τοε χωρ να επηρεζει να τον λλο. ∑’ αυτ τη περιοχ πρπει να αναπτυχθε και ο τουρισ και οι αλιε και οι κτηνοτρ φοι. Οι απ φαση αυτ θα επηρεσει τι επ ενε γενι. Αν γνει κτι να γνει ια καλ κατασκευ και να η ολ"νει. Αλλ στην Ελλδα –δυστυχ- δεν υπρχει επιστοσ"νη στου ελεγκτικο" ηχανισο" του κρτου. Παναγι8του Ο κ. Παναγιτου επε τι πορε να χρησιοποιηθε θαλασσιν νερ για τη ψ"ξη αλλ θα επιστρφει στη θλασσα χι νο 10 βαθο" πιο ζεστ αλλ και χλωριωνο. Οι δεσε"σει που βαλε η επιτροπ περιβλλοντο δεν χουν καα νοικ ισχ". Αν προσβλει του ρου θα του καταρρψει. Επση δε δεσε"τηκε η εταιρα για τη κα"ση σκουπιδιν. Η διαλογ στην εξ ρυξη λευκ λιθου γνετε πλον ε λιζερ και χι ε τα χρια, πω παλι, και η απασχ ληση θα εναι ικρ. Η ΒΙΠΕ δεν εναι η λ"ση για την ανεργα θα

εναι ο τφο για τη περιοχ. ∑τεργ%ου Ο κ. ∑τεργου ανφερε τι το

το εργοστσιο. Με το (αρχο τ τε, ασταν αζ στα δι δια και κποιοι που εναι τρα στο (ηο-

για τη αντιδρσει αν εναι απ ευγεν αισθατα εναι υποκινο"ενε απ συγκεκρινε πο-

(ηοτικ ∑υβο"λιο χει λβει απ φαση. /λοι χουε την δια ευαισθησα και την δια αγωνα. Αυτ ο τ πο τα τελευταα 20 χρ νια χει απ βιοηχανοποιηθε. Και δεν χουν γνει λατα ανπτυξη. (ε πορο"ε να πιθανολογο"ε, συζητε ε πραγατικ στοιχεα. /λε οι παρεβσει και ο διλογο που γινε ταν χρσιο και ωφλιο, που λα αυτ τα στοιχεα η επιτροπ περιβλλοντο συπεριλαβε στε η απ φασ τη να εναι θετικ. Θα συνεχσουε να λε χι; (εν εαστε ικανοποιηνοι που εξαιρο"νται αυτ οι δραστηρι τητε; Πιστε"ει κανε τι θα ρθουν εδ τα σκουπδια να καο"ν σε ια κατοικηνη περιοχ; Αν γνει ια υπρβαση, εδ εαστε να ανατρψουε αυτ τα σχδια. Εαστε σε ια διαρκ επαγρ"πνηση και θα σταατσουε τι πορε να επιφρει ζηι στο περιβλλον. Αυτ αποτελε δσευση. Αγγελρα* Ο κ. Αγγελρα επε τι καλ"φθηκε απ το κ. Λιαγκκη και υπενθ"ισε τι υπρξε εγγ"ηση απ το Βαρβο"τη προ το κοινοβο"λιο τι θα υπρξουν 350 τουλχιστον θσει εργασα για πντε χρ νια. 'τσι του παραχωρθηκε η εταιρα ε ελχιστα χρατα ε πρ σχηα την κοινωνικ αναγκαι τητα. 'πειτα απ δυ ιση χρ νια υπρξε πτχευση και π ρεσε λιστα να εταβιβσει

τικ ∑υβο"λιο λεγαν στον κ σο «γυρστε πσω κλεισε ο κ"κλο του λευκ λιθου» . Μπορε να γνει Βιοτεχνικ Πρκο Βιοηχανικ Παρκο, γιατ να διαλξουε τη χειρ τερη λ"ση που εναι ΒΙΠΕ; Μουστκα*- Λεοντ* Ο κ. Μουστκα διβασε τη λει η νοοθεσα τι σε περπτωση που παραβιαστο"ν οι ροι η περιφρεια ρει την δεια λειτουργα. Ο κ. Λεοντ επε τι τσακων αστε αντ να ενωθο"ε. Που θα πει αυτ η κατσταση; Θλουε να διαλυθε αυτ ο τ πο; Λε και ισο"ε εε αυτ τον τ πο και οι λλοι τον αγαπνε. /ποιο παρνει τσσερι χιλιδε το να δε σκφτονται τον κ σο που δεν χει να φει. ∑τ(φου Η κ. ∑τφου επε τι τελευταα τα (.∑. διεξγονται κατ να τρ πο που λυπε του περισσ τερου. Ενστσει, φιλονικε και χειροδικε ανεσα στου (ηοτικο" ∑υβο"λου και πολτε. Ο ρ λο των (ηοτικν ∑υβο"λων δεν εναι να δυναιτζουν το κλα. Η δηοτικ αρχ χει την ευθ"νη να περιφρο"ρηση αυτ που χει. Αυτ ο τ πο για χρ νια για χρ νια χει υποφρει απ συγκεκρινε πολιτικ. Αυτ τη στιγ λλε πολιτικ και λλα οικονοικ συφροντα επιχειρο"ν να κρατσουν σε στασι τητα αυτ το τ πο. Υπρχουν επιφυλξει

λιτικ οικονοικ συφροντα. (εν εναι για πολιτικ εκετλλευση ο"τε η φτχεια, ο"τε η ανεργα, ο"τε τα ευγεν αισθατα που τρφουε λοι α για το περιβλλον. Μπορε να σταατσει αυτ η συζτηση; Οργαννουν λεωφορεα για να διααρτυρηθο"ν; (ε θα πρεπε να οργαννουν λεωφορεα για κτι καλ"τερο; Για να διεκδικσουν τη παιδεα στο τ πο α, για παροχ που δεν χουε; Αγωνζοαι σηανει υπρχω. ε θ(λουε να σε ακο#σουε! Με αφορ το ατηα του κ. Καραγι8ργου να ιλσει στο (ηοτικ ∑υβο"λιο, ο Πρ εδρο επε τι δε δνουν το λ γο σε πολτε και να περσει ξω. ∑την επιον του και ε το επιχερηα τι εκφρζει την Πρωτοβουλα Κατοκων ενντια στη ΒΙΠΕ, δχτηκε επθεση απ το (αρχο και ορισνου (ηοτικο" ∑υβο"λου λγοντα του τι «δε θλουε να σε ακο"σουε, το (ηοτικ ∑υβο"λιο χει υαλ και νου και δε σε θλουε» Η νταση φτασε στο κατακ ρυφο ταν κποιοι κτοικοι ρχισαν να φωνζουν να τον πετξουν ξω και ακολο"θησαν σκην απερου κλου, ο κ. Λεοντ κινθηκε επιθετικ εναντον του, ο (αρχο τον αποκλεσε φασστα, ο κ.Παπαντωνου του κο"ναγε να δηοσευα απ το πλογκ limniotika.blogspot λγοντα «ποιο εσαι εσ" που θα α

ενηερσει;» ο κ. Καραγιργο επενε να ιλσει ο κ. Κατζο"ρα του λεγε τι και στη Λαα τα δια κανε. Και λοι ε ια φων του λεγαν «δε θλουε να σε ακο"σουε». Κποιοι λλοι κτοικοι ζτησαν να ακουστε η ποψ του. Τ τε ο κ. Τζαχρστο δικοψε τη συνεδραση για να σταατσει η νταση και η αντιπολτευση αποχρησε απ το δηοτικ συβο"λιο καταγγλλοντα τη διαδικασα . Ο αρχο* /ταν επανλθαν οι σ"βουλοι τη πλειοψηφα( και ο κ. Χαλο"λια που δεν αποχρησε ε το συνδυασ του), πρε το λ γο ο (αρχο που επε τι η πρ ταση φερε ια ικρ ελπδα και ο διο κρατει ικρ καλθι. ∑τι λαϊκ συνελε"σει που γιναν δεν ακο"στηκε διαφορετικ ποψη, εκτ απ την Αγιννα που οι συγκεκρινοι δυο- τρε εξφρασαν αντιρρσει. «(εν καταλαβανουν τι η ποψ του δεν ενδιαφρει τη κοινωνα; Γιατ τ σο πολ" φωνασκο"ν κποιοι; Ελπζω η ΤΕΡΝΑ να ην διαψε"σει αυτ τον κ σο. (εν χω κνει καα κουβντα στο παρασκνιο, κνω κουβντα ε το λα . Αλλ δε πορο"ε να εαστε στην ρνηση σ’ αυτ τη δ"σκολη στιγ που περνει ο τ πο, που περνει το θνο. Αν εναι πολιτικο οι λ γοι α το πουν ξεκθαρα, αν δεν εναι α σεβαστο"ν την απ λυτη πλειοψηφα τη κοινωνα. Α εαστε ενωνοι σαν νθρωποι και α εαστε καχ"ποπτοι. Η θση α πρπει να εναι σοβαρ. Α κοιτξουν στα τια αυτ τον κ σο και χι πντε δκα που φωνζουν. (ε πω να κνω πολιτικ καριρα, δε ε παρνουν και τα χρ νια, αυτ που πω να κνω εναι να βοηθσω το κ σο και να ην τον διχσουε» Μετ το πρα τη τοποθτηση του (ηρχου δεν υπρξε ψηφοφορα, πργα που καθιστ αφβολο αν πρθηκε εν τλει απ φαση απλ εννοθηκε. Αλλ στου θεσο" υπρχουν καν νε αν και σε ττοιε καταστσει το πρτο θ"α εναι η δηοκρατα και οι καν νε τη.


7

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Παρεβσει

ηοψφισα τ*ρα!

3

“. ε λHνει τα προβλατα προσπαθ*ντα να κρατσει το καπ!κι κλειστ&. Εναι αυτον&ητο &τι θα εκραγε. Και το ωστικ& κHα θα συπαρασHρει πολλοH, αθ*ου και εν&χου. ”

πειτα απ την νταση που προκλθηκε στο "ηοτικ ∑υβο+λιο του "ου Μαντουδου – Λνη – Αγα 6ννα ε αφορ το ατηα να ιλσει στο σ%α, κατοκου που εκπροσωπο+σε την Πρωτοβουλα Κατοκων ενντια στη ΒΙΠΕ. Επανατοποθετεται το ατηα τη "ηοκρατα στο τπο α. Με σχεδν παβλοφικ αντανακλαστικ οι περισστεροι σ+βουλοι τη πλειοψηφα δεν του επ τρεψαν να ιλσει και ρχισαν να φωνζουν εν χωρ% «"ε θ λουε να σε ακο+σουε». "εν ε νοιζει αν οι απψει του ταν ορθ  χι. Ακη και αν δεν εκπροσωπο+σε τποτα. Για ποιο λγο η ποψη εν πολτη πορε να εναι επικνδυνη; Τι εχε να φοβηθε κοτζαν "ηοτικ ∑υβο+λιο απ ια δλεπτη τρλεπτη παρ βαση; Φαντασθετε στη θ ση του να ταν να εκπρσωπο τη ΤΕΡΝΑ, θα εχαε την δια αντδραση; Την δια αντιετ%πιση;

Το αντιδηοκρατικ αυτ περιστατικ δεν εναι το νο. Εχε προηγηθε η σ+σκεψη των δων ε του βουλευτ τον αντιπεριφεριρχη στην Ιστιαα πριν δ+ο νε. Εκε ε απατηση των "ηρχων αποκλεστηκαν τα Μ σα Μαζικ Ενη ρωση. 3κλεισαν δηλαδ την στρφιγγα τη ενη ρωση των κατοκων, εταλλσσοντα την εκπροσ%πηση των "ηοτ%ν σε ια κλειστ λ σχη παραγντων. Γρφαε και στο προηγο+ενο φ+λλο τι ια "ηοτικ Αρχ που δεν απορροφ τη ενστσει των (πολλ%ν λγων) κατοκων αφνει κοτια του πληθυσο+ στο περιθ%ριο. Του δνει την ασθηση τι αδυνατο+ν να εκφραστο+ν. Ασφυκτιο+ν. Αυτ δηιουργε εντσει, διαχωρισο+ και συγκρο+σει και οδηγε σε επικνδυνου ατραπο+. Αυτ τη στιγ το κοινωνικ καζνι κοχλζει, για λγου ευκολονητου που εναι περιττ να αναφ ρουε. "ε λ+νει τα προβλατα προσπαθ%ντα να κρατσει

το καπκι κλειστ. Εναι αυτονητο τι θα εκραγε. Και το ωστικ κ+α θα συπαρασ+ρει πολλο+, αθ%ου και ενχου. "εν χει σηασα αν χει δκιο κποιο αν εναι πλειοψηφο+σα ειοψηφο+σα η ποψ του. Το εππεδο τη δηοκρατα εδρζεται ακριβ% στο σηεο που δνετε πλετο χ%ρο στι επι ρου κοινωνικ οδε να αναπτ+ξουν τα επιχειρατ του. Το περιστατικ αυτ εντσσετε στην λη στση και πρακτικ του "ου στην υπθεση τη χωροθ τηση τη ΒΙΠΕ. Αρνθηκε την οποιοδποτε συζτηση, εξ διδε ανακοιν%σει (για πρ%τη φορ ο Αν στη Ψαρρ ω "αρχο απαντ ε ανακοιν%ση, ουδ ποτε στην πολυετ θητεα του δεν χει πρξει κτι ανλογο) και τσι, αναγκαστικ, ο δησιο διλογο εταφ ρθηκε στην πλογκσφαιρα. Με το γνωστ εππεδο του διαλγου που διεξγεται εκε. Αν κποιοι νοζουν τι π ρασαν το σκπελο και τ%ρα τα πργ-

ατα θα επαν λθουν στα φυσιολογικ εππεδα χουν χσει κθε επαφ ε τη πραγατικτητα. 2χι δεν ταν εικνα δηοκρατικο+ "ηοτικο+ ∑υβουλου αυτ. "εν ταν γιατ δειξε φοβικ σηδια. Κλεστηκε στον εαυτ του σαν τον σκαντζχοιρο και

βγαλε τα αγκθια του για να προστατευθε απ αρατου εχθρο+. Α υποθ σουε τι δεν υπρχαν αυτο οι ξεστοι, ζαβο, υποκινο+ενοι- πολιτικ και επιχειρηατικ- αντιδρ%ντε. Θα βαζε ρου η Επιτροπ Περιβλλοντο τη Περιφ ρεια; Θα αναγκαζταν η εταιρα να δεσευτε για οτιδποτε; Ο πλο+το των απψεων δνει %θηση στη κοινωνα και αυτ

γινε φανερ. ∑ε τελευταα ανλυση αν πιστε+ει η "ηοτικ Αρχ τι η ποψ τη εναι η πλειοψηφο+σα και ελχιστοι διαφωνο+ν, γιατ δε κνει να δηοψφισα; Γιατ φοβται τη δηοκρατα;

Σκέψεις για Βορ(ρ)α Καλ Χρονι, ε αγιασ> ε νη>συνο;

Η

πιο δ"σκολη χρονι, απ τ τε που οι ενεργο θυ αστε την εκπαδευση,

ξεκνησε. Το τι δεν γνωρζει πια κανε το τι του ξηερνει, ξεπερνει κθε παραδοσιακ αισιοδοξα και κνει τα ευχολ για να φανονται ανκδοτα. Η παλινωδε τη πολιτικ ηγεσα του Υπουργεου παιδεα κλπ.

“.Το η>σιο ∑χολε%ο, σαν κρυφ> και φτωχ> σχολε%ο πια, θα αντιετ8πιση λ%γο πριν τα στερν του, την ανθικη (ειδικ σε τ(τοιου* καιρο#*) επορευατοπο%ηση και εκπ>ρνευση απ> του* καθηγητ(*- ιδιαιτερατζδε*,...”

λο το καλοκαρι, ε ηχανογραφικ , αποτελσατα , αποσπσει , διορισο", διευθυντ, συβο"λου, βιβλα κλπ αζ ε το οικονοικ κλα που καταβαραθρνει και του ασχολο"ενου ε την εκπαδευση, οδηγο"ν στη χρονι τη αποκλειστικ κουβντα: τι ραγε α επιφυλσσει η επ ενη ρα; Τα παιδι των σχολεων, σε να

Του Πνου Βασιλ>πουλου

αγνα προθεια σχολικν βιβλων πριν το σχολεο σοι χουν λεφτ, σον εγλο αδερφ προηγο"νται πω πντα. Οι σχολικ επιτροπ ετε φραγκε, ετε στα πλοκια του Καλλικρτη, περινουν να χρηατοδοτσουν φωτοτυπικ και φωτοτυπε. Η παραπαιδεα ,ακ α κι αυτ,

σηκνει ψηλ τα χρια αντιετωπζοντα την αφραγκα των γονιν, και την αποκλυψη τη α"ρη προοπτικ για αντατη εκπαδευση. Το (η σιο ∑χολεο, σαν κρυφ και φτωχ σχολεο πια, θα αντιετπιση λγο πριν τα στερν του, την ανθικη (ειδικ σε ττοιου καιρο") επορευατοποηση και εκπ ρνευση απ του καθηγητ- ιδιαιτερατζδε, την ισθολογικ ανασφλεια των υπ λοιπων ροαντικν, την πλρη απαξωση που φρνει η αναταραχ και την αφισβτηση δικαων και αδκων. 'τσι η θρησκευτικ συνδρο στην ναρξη τη σχολικ χρονι α"ριο ξεκινει ε να δλληα: Θα προσφρει πιο πολλ ο αγιασ για να ξορκσει το κακ , το νη συνο για να τισουε επιτλου αυτ που χουε χσει; (καλ κουργιο σε λου, και ψηλ το κεφλι!)


8

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Πολιτιστικ Κ%νηση Μονοκαρυ* προ* ο: Θα ε%στε υπε#θυνοι για >ποιο ατ#χηα συβε%

Kχετε σκοπ> να φτιξετε το πεζοδρ>ιο ; Αλλι8* αφστε α* να το φτιξουε εε%*..

Ο

ι πρ σφατε ντονε βροχοπτσει, ευτυχ που δεν διρκησαν πολ". /ω σε πολλ περιπτσει εχαε ικροπροβλατα. ∑την Μονοκαρυ πεσαν πζα και χατα στον κεντρικ δρ ο. Θα ου πετε τι εναι σοβαρ πρ βληα ; /ω χει σχση ε την αιφνδια επσκεψη του (ηρχου Ιστιαα – Αιδηψο" Ζχου Χριστοφ, στι αρχ του του, στην οποα στατησε την διευθτηση ρεθρων και πεζοδροων που εχε προχωρσει Η Πολιτιστικ Κνηση Μονοκαρυ. Εκε δλωσε τι «δεν πορετε να προχωρσετε γιατ δεν χετε ελτη του ργου (!!) και θα το κνει ο (ο το ργο». /ω χρι τρα «η τον εδατε τον Παναγ», ο"τε ξαναπτησε στην Μονοκαρυ, τα παιδι του συλλ γου πταξαν τα υλικ που ταν τοια να τελεισουν την πεζοδρ ηση του ργου (20

Ζ!χο Χριστοφ και Ηλα Πετσ στην Π.Ε. ∑τερε! Ελλ!δα ∑τι εκλογ που γιναν εξελ γη το 21ελ προεδρεο τη Περιφερειακ 3νωση "ων ∑τερε Ελλδα. ∑υετεχαν οι συνδυασο Αδ σευτη "ηοκρατικ Αυτοδιοικητικ Κνηση που λαβε 10 δρε και εκλ χθηκε και ο "αρχο Ιστιαα – Αιδηψο+ Ζχο Χριστοφ, το Αυτοδιοικητικ Κνηα ∑τερε 8 δρε ε το οποο εκλ χθηκε ο "ηοτικ ∑+βουλο Ιστιαα – Αιδηψο+ Ηλα Πετσ, Ανεξρτητη Αυτοδιοικητικ Κνηση κατ λαβε 2 δρε και επση εκλ χθηκε ω ανεξρτητο ο "ητρη Θω. Οι ισορροπε εναι διε για ΠΑ∑ΟΚ και Ν" αφο+ ο συνδυασ «Ανεξρτητη Αυτοδιοικητικ Κνηση», εναι «τ χνασα» των προσκεενων στο ΠΑ∑ΟΚ, για να «αντρ%σουν» κποιου οι οποοι για κποιου λγου δεν θα ψφιζαν τον συνδυασ. 3τσι ρυθιστ εναι ο "ητρη Θω, "αρχο Κ+η.

τρα!!) και στην πρ σφατη νεροποντ σε αυτ το σηεο που θα φτιαχνε ο (αρχο και ανγκασε το σ"λλογο να πετξει τα υλικ, δηιουργθηκε κατολσθηση λσπη στον κεντρικ δρ ο του χωριο". Μετ απ αυτ ο Αντιπρ εδρο του ∑υλλ γου Κστα Βουσουρλη, στλνει γγραφο στον (αρχο ε το οποο του αναφρει « Αν αδυνατετε να φτιξετε αυτ το ργο, αφστε α να το φτιξουε εε». Ββαια απντηση δεν πρ κειται να πρει… ∑την επιστολ του ο ∑"λλογο επση αναφρει του κινδ"νου που εγκυωνο"νται απ το συγκεκρινο σηεο του δρ ου σε περιπτσει ντονη βροχ πτωση. Τελεινοντα το κεενο επση αναφρουν «∑ε διαφορετικ περπτωση θα εστε υπε"θυνοι για οποιοδποτε ατ"χηα συβε σε αυτοκνητο η πεζ στο συγκεκρινο χρο».

Η αποζηωση τη Προ)δρου

Πολλ κντρε εχαε στο "ηοτικ ∑υβο+λιο του "ου Ιστιαα Αιδηψο+. Πρωταγωνιστ , ο Πρεδρο του "ηοτικο+ ∑υβουλου Γιννη Αναστασου και την Πρεδρο τη Κοινωφελο+ "ηοτικ Επιχερηση, Μαρα Φ%του. Επε και η κυρα Φ%του να περσει προϋπολογισ και βαλε και 22.500 ευρ% το χρνο αποζηωση Προ δρου! «"εν πορετε να αεβεστε ταν στα σοδα τη επιχερηση εγγρφονται νο επιχορηγσει του "ου», ταν η απντηση του κ. Αναστασου και πω ταν επενο η αποζηωση τη Μαρα Φ%του δεν ψηφστηκε!

∑το Ζ!ππειο Μ)γαρο η Λουτρ&πολη ∑την Πανελλαδικ 3κθεση, «Τρτη ηλικα και Λουτροθεραπεα» που γινε 23-24 και 25 ∑επτεβρου, στο Ζππειο Μ γαρο, συετεχε ο ∑+λλογο Ιδιοκτητ%ν Υδροθεραπευτηρων Αιδηψο+. Ο ∑+λλογο δι θετε δικ ου περπτερο και λιστα ταν απ τα πλ ον οργανω να, ε φυλλδια, κθεση πετρωτων και λλων γεωλογικ%ν σχηατισ%ν που προ ρχονται απ τα ιαατικ νερ. Επση υπρχε και ενη ρωση για την σπουδαιτητα και την ωφελιτητα που προκ+πτει απ την ξεχωριστ εταλλικ σ+νθεση των πηγ%ν τη Αιδηψο+. Απ το περπτερο που την επι λεια εχαν ο Πρεδρο του ∑υλλγου Νκο Πττα και ο Γραατ α Γι%ργο ∑κουρτανι%τη, π ρασαν πλθο επισκεπτ%ν, τουριστικ γραφεα και περιοδικ. Μια πολ+ σηαντικ συετοχ για ην Αιδηψ. Εε απλ θα θ λαε να επισηνουε τι σε παροιε εκθ σει ο "ο Ιστιαα- Αιδηψο+ θα πρ πει να συετ χει η να ενισχ+ει ε κθε τρπο ∑υλλγου που συετ χουν.


9

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Εναι τεπ)ληδε..

3τσι αποκλεσε ο Ζχο Χριστοφ κποιου "ηοτικο+ Υπαλλλου, πιθαντατα συγκεκρι νη υπηρεσα, προκει νου να δικαιολογσει την πρσληψη ∑υβο+λων «επ αοιβ», για την σ+νταξη ελετ%ν, κλπ. Τουλχιστον ο Πγκαλο δεν εξαρεσε τον εαυτ του ττε «αζ τα φγαε». Εκτ κι αν ο "αρχο εναι τσο εργασιοαν που βγζει τον εαυτ του απ’ ξω.

Tο «Business Plan» του ου Ερ)τρια

Το διαβσαε κι αυτ. Ο "ο Ερ τρια ανθεσε στην εταιρεα “AQS” το Επιχειρησιακ Πργραα του "ου. "ηλαδ του ξονε ανπτυξη και τα ργα που θα κνει ο "ο στο λλον!! Κι αυτ πρ πει να το κνει ιδιωτικ εταιρεα; Ττε ο λα γιατ ψφισε το "ηοτικ ∑υβο+λιο; Τ λο πντων το νοα αυτ τη εταιρεα κτι ου λ ει, κπου το χω ξανακο+σει..

Θετικ διαβεβαωση για την επιδ&τηση των Ρητινοκαλλιεργητ*ν ∑ε πορεα διααρτυρα, για τι προθ σει τη κυβ ρνηση να ην διαθ σει το ποσ που χρειζεται (500.000 ευρ%), %στε να καλυφθε η επιδτηση στο ακ ραιο, κατ βηκαν στην Αθνα και στο Υπουργεο Οικονοικ%ν. Εκε πραν την διαβεβαωση τι θα καλυφθε τελικ% το ποσ τη επιδτηση. Το πρβληα δηιουργθηκε, γιατ φ το αυξθηκε η παραγωγ, εν% στον προϋπολογισ εχε εγγραφε ποσ σο ε την περσιν χρονι. Επση φ το πκε και θ α κπτωση απ τα βαρ α νσηα

Ο Κλ)αρχο Περγαντ! ανακονωσε το Νοσοκοεο Χαλκδα

Αλλ δεν βρ θηκε καν να απ την Βρεια Ε+βοια (βλ πετε ο "αρχ α ταν ο νο που λειπε απ την σ+σκεψη!! ), να του πει τι απ την Βρεια Ε+βοια, το Νοσοκοεο που αναγγελατε απ χει δυο %ρε. "εν βρ θηκε κποιο να του πει τι ο Νο σα, η Βοιωτα, χει δυο Νοσοκοεα; (Θβα-Λειβαδι). Και να τον ρωτσει αν γνωρζει περιοχ στην Περιφ ρει του που πολτε ολκληρη περιοχ πω η Βρεια Ε+βοια απ χει πνω απ δυο %ρε απ το πλησι στερο Νοσοκοεο. Πο+ ταν ο "αρχ α να του τα πε αυτ;

Ο Ζ!χο Χριστοφ ταν ο &νο που )λειπε

Μια εγλη πρωτοτυπα του "ηρχου Ιστιαα Ζχου Χριστοφ. Kταν ο νο "αρχο του Νοο+ που λειπε απ την σ+σκεψη για το Ε∑ΠΑ που

γινε στην Χαλκδα. 2λοι οι "αρχοι ταν εκε, και ο καθ να τοποθετθηκε για τι ανγκε του "ου του. ∑ε ια τσο σοβαρ σ+σκεψη ο "αρχο Ιστιαα – Αιδηψο+… λειπε! Θα θ λαε να δικαιολογσει την απουσα του…

Λ.Τ. ΑιδηψοH: Τρ)χουν να συντ!ξουν προϋπολογισ&

Μετ απ 8 νε συνεδρασε η Λιενικ Επιτροπ Αιδηψο+, και αποφσισε να αυξσει τον προϋπολογισ του «Κ+ατο». Την απφαση ω δεν την

στειλε ακη στι υπηρεσε τη Περιφ ρεια, %στε να προχωρσει στην δηοπρασα. Εν αγνοα των λλων ελ%ν ο Πρεδρο κ. Μτρου, αποφσισε να ην υλοποισει την απφαση(!). Αλλ το πλ ον τραγελαφικ εναι τι δεν χουν συντξει προϋπολογισ για το 2011(!) και τσι δεν πορε να εγγραφε η πστωση τη χρηατοδτηση του «Κ+ατο». 3χει πρει δεια ητρτητα η υπλληλο, ισχυρζονται. Καλ τα λλα Λιενικ Ταεα, Λνη και Ωρε%ν που δεν

χουν υπλληλο, πω συντσσουν γκαιρα προϋπολογισ;

Το Ξπλι 

Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ο συνδυασ του Ηλα Πετσ, αποφσισε να αποβλει τον επικεφαλ του σε περπτωση που διεκδικσει, κι λλο ττλο απ’ αυτο+ που χει!EINAI απαρδεκτο να προτι να πα στο καζνο απ την εκπροσ%πηση σε συσκ ψει που αφορο+ν τον τπο σου. Το σχλιο ανκει στην κατηγορα «νοα και η χωρι».ΠΕΡΑ∑Ε η ποψη του Βασλη Κεδκογλου, για «εγλη πστωση για το τποτα», δηλαδ για το «Κ+α». Μα λα τα σηαντικ κτρια τη Λουτρπολη για να γνουν χρειζονται σηαντικ πιστ%σει. Ε! ττε αφστε τα λα να καταρρε+σουν..ΜΕΤΑ τον ΟΤΕ Μαντουδου, Αιδηψο+, κλεισε και ο ΟΤΕ Ιστιαα. Αυτ θα πει ανπτυξη, εξυπηρ τηση του πολτη η «κλεισοσπτιδε» ασκο+ν ανλογη πολιτικ;ο Ιστιαα-ΑιδηψοH: Η ωραα κοιω)νη

Το "ηοτικ ∑υβο+λιο τον Μη ψφισε το Τεχνικ Πργραα. Μλιστα τα περισστερα ργα του Προγρατο ταν ε πιστ%σει που υπρχαν απ τι προηγο+ενε δηοτικ αρχ (βλ. Ιστιαα). ΕΧΕΙ ΦΤΑ∑ΕΙ Ο ΟΚΤΩΒΡΗ∑ και δεν χει υλοποιηθε ο+τε

να ργο!! Ττε φταιγε ο Πετσ. Μ χρι σερα τσου νε ποιο φταει; Ο Χατζηπετρ; Μλλον θα χουν σκεφτε στην "ηοτικ Αρχ, να ην πουν στον κπο να φτιξουν Τεχνικ Πργραα για το 2012. Να ξαναψηφσουε το διο. Το νο ργο που υλοποιεται απ τον πρ%το να εναι οι ισθο "ηρχου, Αντιδηρχων και ξοδα παρσταση δηοτικ%ν συβο+λων.

Ο ∑ΠΥΡΟ∑ ΖΑΧΑΡΗ∑ θα πρ πει να αντικαταστσει τα πε+κα τη πλατεα Ιστιαα, που ξ ραναν κποιοι, πω χει δεσευτε λλωστε.. Η «ΒΕ» χει ασφαλε πληροφορε τι σε σαρντα ρε θα χουε κυβ ρνηση Εθνικ ∑ωτηρα. Θα ετ χουν λοι οι ∑ωτρε του τπου. Καλ σαρντα α!

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙ∑ΤΙΚΟΙ ∑+λλογοι

τη Βρεια Ε+βοια, συνεχζουν τι κοιν συσκ ψει για την προ%θηση κοιν πολιτιστικ πολιτικ. Kδη ο πρ%το στχο για την δηιουργα ανοιχτο+ θετρου, βανει προ υλοποηση.


4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011


11

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αρθρο

ΜΑΝΤΟΥ(Ι Η ρ. Ειρνη Κλαπατσ(α τη* Αρχιτεκτονικ* ∑χολ* του ΕΜΠ ελ(τησε το Μαντο#δι τη* Ε#βοια* ω* ια χαρακτηριστικ περ%πτωση φθ%νουσα* βιοηχανικ* περιοχ* και αν(δειξε την εγγεν παθογ(νεια τη* λειτουργικ* εξειδ%κευση* τη* στον εξορυκτικ>-εταλλευτικ> το(α (7). Η ευθραυστ>τητα τη* σχεδ>ν αποκλειστικ* εργασιακ* εξειδ%κευση* αναδεικν#εται ω* κ#ριο* συντελεστ* τη* δοικ* αδυνα%α* τ(τοιου τ#που περιοχ8ν να ακολουθσουν αναπτυξιακ πορε%α. Ε%χαε τη χαρ να ακο#σουε και να γνωρ%σουε την κα Κλαπατσ(α στην ηερ%δα του ΤΕΕ “Ορυκτ>* Πλο#το* και Τοπικ(* Κοινων%ε*” τον Ιανουριο 2010 ∑"φωνα ε τη ελτη αυτ, υπρχει συγκεκρινη διαδικασα σταδιακ ετατροπ εν τοπικο" φυσικο" (ορυκτο") π ρου: •∑ε πρτη φση σε τοπικ συγκριτικ πλεονκτηα και •εν συνεχεα – σε συνθκε "φεση και, πολ" περισσ τερο, κρση – σε τροχοπδη τη αναπτυξιακ πορεα συγκεκρινων περιοχν. Η εξορυκτικ δραστηρι τητα αναδεχθηκε σε δραστηρι τητα – κλειδ για την ανπτυξη ορισνων χρι τ τε αγροτικν περιοχν του ελληνικο" χρου, κατ τη διρκεια τη πρτη εταπολεικ περι δου. ∑ε αυτν την πρτη φση, η εξορυκτικ δραστηρι τητα απορροφ ταχ"τατα απασχολο"ενου απ λλου κλδου (αγροτικ δραστηρι τητε). Ακολουθε η εγκατσταση στην περιοχ ετακινο"ενων απ την υπ λοιπη χρα που απορροφο"νται και αυτο απ την κυραρχη δραστηρι τητα. Η εκετλλευση του ορυκτο" π ρου εδραινεται στη θση του ισχυρο" συγκριτικο" πλεονεκτατο, θελιου λθου για την αναπτυξιακ πορεα τη περιοχ επ αρκετ δεκαετε, λειτουργε ω ω ο βασικ ανασταλτικ παργοντα για τη δηιουργα ανδειξη λλων τοπικν συγκριτικν πλεονεκτητων. Πργ-

Π8* (να* τοπικ>* ορυκτ>* π>ρο* ετατρ(πεται σε παργοντα υπανπτυξη* ια* περιοχ*

Εγκαταστσει* ορυχε%ου Παρασκευορ(ατο*. Πηγ: Αρχε%ο Ν. Λιτσου απ> greekscapes.gr.

ατι, στην περπτωση του Μαντουδου, τα υπ λοιπα τοπικ χαρακτηριστικ πω η ε"φορη αγροτικ γη, το φυσικ περιβλλον και τοπο κλπ, ε την επεκτατικ κυριαρχα τη εκετλλευση λευκολθου, συρρικνθηκαν εξαλεφθηκαν αδρανοποιθηκαν δεν αξιοποιθηκαν στην κατε"θυνση

ια λλου τ"που, βισιη αναπτυξιακ προοπτικ τη περιοχ. (ιαορφνεται τσι ια ιδιζουσα/στσιη τοπικ αγορ εργασα, χωρ δυνατ τητε ευελιξα σε επιβαλλ ενε αλλαγ, δεδονου του χαηλο" επιπδου εκπαδευση του ανθρπινου δυναικο" (στο

δεγα τη ελτη στο Μαντο"δι, 50% ταν απ φοιτοι (ηοτικο", εν το 22% απ φοιτοι τεχνικ σχολ) και των εταβολν στην εργασιακ δο τη περιοχ που σηειθηκαν τι τελευταε δεκαετε. Οω, το συγκεκρινο συγκριτικ πλεονκτηα/ορυκτ π ρο χει ια σειρ χαρακτηριστικν που το καθιστο"ν εξαιρετικ ε"θραυστο και που δρουν καταλυτικ στην αναπτυξιακ εξλιξη τη περιοχ: •Η δραστηρι τητα εναι περιορισνη χρονικ δεδονου τι πρ κειται για εκετλλευση εν η ανανεσιου φυσικο" π ρου. •Η εξορυκτικ και εταλλευτικ δραστηρι τητα ανκει σε αυτ που χουν υψηλ βαθ εξρτηση απ εξωγενε παργοντε (διεθνε συγκυρε, τι των ετλλων, παγκ σια αγορ και ανταγωνιστικ τητα, τεχνολογικ καινοτοε, κλπ).

'τσι ακολουθε το δε"τερο στδιο: Υπ την καταλυτικ επδραση των εξωγενν παραγ ντων, των δοικν χαρακτηριστικν τη Ελληνικ βιοηχανα τη εξντληση του ορυκτο" π ρου, αρονται τα χαρακτηριστικ του τοπικο" συγκριτικο" πλεονεκτατο και πα"ει να παρχει εργασα. Μετατρπεται τσι σε παργοντα αναπτυξιακ παθογνεια τη ευρ"τερη περιοχ. Η τοπικ αγορ εργασα αποδιοργαννεται, η ανεργα εκτοξε"εται στα "ψη και δηιουργο"νται προβλατα οικονοικ επιβωση. Το πλεονζον εργατικ δυναικ εναι χαηλ ηδενικ ειδκευση και εφανζει εξαιρετικ δυσκολα εξε"ρεση λλη εργασα. Η περιοχ εναι πλον να «πλεονζων χρο», ε ελχιστε παραγωγικ δυνατ τητε, συνπεια τη πολ"χρονη ονοκαλλιργεια. ∑υπερασατικ, η εξειδκευση του ανθρπινου δυναικο" περιοχν στην εξ ρυξη ορυκτν π ρων πορε, σε εποχ ε"ρυθη λειτουργα, να ενσχυσε τοπικ αγροτικ κοινωνε, ω σε εποχ "φεση και κρση δρα καταλυτικ στην τοπικ αποδιρθρωση – οικονοικ και κοινωνικ. Τα τρα βραχυπρ θεση ανακο"φιση του πληθυσο" απ τι επιπτσει τη κρση απεδεχθησαν ανεπαρκ για την αναστροφ τη περιθωριοποηση των περιοχν αυτν, σε περιφερειακ και εθνικ εππεδο. ∑"φωνα ε τη συγγραφα τη ελτη, ο νο Χωροταξικ ∑χεδιασ θα πορο"σε, υιοθετντα αρχ βισιη ανπτυξη, να συβλει στην ανσχεση τη συνεχιζ ενη ετατροπ των περιοχν αυτν σε πλεονζοντε χρου και θ"λακε ανεργα (ση: εν τει 2011, γνωρζουε πια τι αυτ δεν γινε…). Πηγ: Eιρνη Κλαπατσα, “H βισιη επαννταξη περιοχν ε εξειδκευση στην εξορυκτικ δραστηρι τητα ω κατε"θυνση του εθνικο" χωροταξικο" σχεδιασο"”, εισγηση σε ηερδα του ΤΕΕ, 20/9/2006


12

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ματι

ΙΑΓΩΝΙ∑ΜΟ∑ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2011

Βραβε#σει* σε 16 αθητ(*εκξι αθητ(* τη* Β>ρεια* Ε#βοια* βραβε#τηκαν για τι* επιδ>σει* του* κατ την συετοχ του* στον διεθν διαγωνισ> «ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2011». Η τελετ βρβευση* (γινε το ∑ββατο 1 Οκτω-

βρ%ου, στην α%θουσα πολλαπλ8ν χρσεων του Λυκε%ου Ιστια%α*. Υπε#θυνοι για την διοργνωση >πω* επ%ση* για την προετοιασ%α και συετοχ των αθητ8ν στον διαγωνισ>, ταν οι εκπαιδευτικο% Κ8στα* Ρουελι8τη* και ητρη*

Ιωννου. Η α%θουσα ταν κατεστη απ> αθητ(*, γονε%* και εκπαιδευτικο#*. ∑την εκδλωση, παραβρ(θηκε και ο γνωστ>* αθηατικ>* και καθηγητ* του Πανεπιστη%ου Κρτη* Μιχλη* Λπρου, ο οπο%ο* ε%ναι και ο επιστηονικ>*

υπε#θυνο* για την Ελλδα του ιεθνο#* Μαθηατικο# ιαγωνισο# «Καγκουρ>». Οι αθητ(* που βραβε#τηκαν ε%ναι: 1.Αποστ>λου Χρστο* (1ο η. ∑χολε%ο Ιστια%α*) 2.Κυρπισλ%δη Αλεξνδρα (2ο η. ∑χολε%ο Ιστια%α*) 3.Κωνσταντινκη* Γε8ργιο* (1ο η. ∑χολε%ο Ιστια%α*) 4.Φονιαδκη Μαντ8

(η. ∑χολε%ο Λ%νη*) 5.Ζυγοτρου Ιωννα (η. Κηρ%νθου) 6.Μαν Ζω (2ο η. ∑χολε%ο Ιστια%α*) 7.Ρουελι8τη* ∑τ(ργιο* (1ο η. ∑χολε%ο Ιστια%α*) 8.Τσιτο#η* Ευγγελο* (2ο η. ∑χολε%ο Ιστια%α*) 9.Γεωργαντζ* Κωνσταντ%νο* (η. ∑χολε%ο ∑κεπαστ*) 10.Παπαβασιλε%ου Ιωννη* (η. ∑χολε%ο Αγ%ου)

11.Ρουελι8τη* ∑π#ρο* (Γυνσιο Ιστια%α*) 12.∑ωτηροπο#λου )νναΜαρ%α (Γυνσιο Ιστια%α*) 13.Χασανδρινο# Μαρ%αΧριστ%να (Γυνσιο Ιστια%α*) 14.Βο#λγαρη* Κωνσταντ%νο* (Γυνσιο Ιστια%α*) 15. Pβου Ιωννα (Γυνσιο Ιστια%α*) 16.Πετρκο* Κ8στα* (Λυκειακ(* Τξει* Γουβ8ν)

Π>σο οι κτοικοι γνωρ%ζουν τι σηα%νει ο χαρακτηρισ>* ΒΙ.ΠΕ; Τι* τελευτα%ε* η(ρε*, ολο(να και εγαλ#τερη (νταση επικρατε% στην περιοχ λ>γω τη* απ>φαση* τη* επιτροπ* περιβλλοντο* τη* περιφ(Του Γι8γρου Μουργι ρεια* για τον χαρακτηρισ> τη* τοποθεσ%α* "φο#ρνοι" ω* ΒΙ.ΠΕ. Μεγαλ8νει η (νταση ανεσα στου* κατο%κου*, που (χουν χωριστε% σε 2 στρατ>πεδα για το καλ> του τ>που. Κατ π>σο >ω* οι κτοικοι γνωρ%ζουν τι σηα%νει ο χαρακτηρισ>* ΒΙ.ΠΕ; Ποιο* πορε% να ε%ναι ο πραγατικ>* στ>χο* τη* ΤΕΡΝΑ για τον τ>πο α*; Η περιοχ α* αφο# στατησε η εταλλευτικ δραστηρι>τητα, προσπαθε% να σταθε% στα π>δια τη* ε τον τουρισ>, τι* βιοτεχν%ε* και την γεωργ%α. ∑ηαντι-

κ(* επενδ#σει* εχουν γ%νει και στου* 3 τοε%*, και >σοι (ειναν εδ8 (χουν εξασφαλ%σει το εισοδη του* (σω αυτ8ν των δραστηριοττων. Τ>σα χρ>νια (χουε συνηθ%σει να βλ(πουε επενδυτ(*σωτρε*, που εφαν%ζονται λ%γο πριν τι* εκλογ(* για να ανακοιν8σουν τα ελλοντικ σχ(δια του* για το πω* θα επενδ#σουν στον τ>πο α*, και ετ τι* εκλογ(* χνονται δια αγε%α*. Αυτ την φορ >ω*, τα πργατα ε%ναι πιο σοβαρ, καθ8* το >λο σκηνικ> (χει στηθε% πολ# καλ. Ο προηγο#ενο* δαρχο* Κηρ(ω*, λ%γε* (ρε* πριν τελει8σει η θητε%α του αναν(ωσε το συβ>λαιο που παραχωρε% ο δο* το λινι στην ΒΙΟΜΑΓΝ για λλα 30 χρ>νια, για την λειτουργ%α ΒΙ.ΠΕ ! Πρ%ν καλ καλ συζητηθε% ο χαρακτηρισ>* τη* τοποθεσ%α* "φο#ρνοι" ω* ΒΙ.ΠΕ, (να* δαρχο* παραχωρε% τι* λιενικ(* εγκαταστσει* για την λειτουργ%α ΒΙ.ΠΕ. Kνα δωρκι στην ΤΕΡΝΑ βρε αδερφ(, δεν βαρι(σαι... Το θ(α (ρχεται στην επιφνεια το καλοκα%ρι, >που το δηοτικ>

συβο#λιο γνωοδ8τησε θετικ τον χαρακτηρισ> ΒΙ.ΠΕ. Ο δαρχο* και οι συβουλο% του, υποστηρ%ζουν οτι παρ>λο τον χαρακτηρισ> ΒΙ.ΠΕ, δεν θα υπρχει εγλη >λυνση, καθ8* το υποσχ(θηκε η %δια η ΤΕΡΝΑ. Rλε* οι εταιρε%ε*-κολοσσο% (χουν το κ(ρδο* πνω απ> τι* ανθρ8πινε* ζω(*, >πω* αποδεικν#ουν τ>σα χρ>νια. Η εον τη* ΤΕΡΝΑ να χαρακτηρ%σει του* "φο#ρνου*" ΒΙ.ΠΕ, προφαν8* προδ%δει οτι κτι λλο (χει στο νου τη*, και >χι να κνει παργωγη ηλεκτρικ* εν(ργεια* και εταλλευτικ(* δραστηρι>τητε*. υστυχ8* κποιοι δεν πορο#ν να καταλβουν οτι >ταν ο ν>ο* δ%νει το δικα%ωα σε ια εταιρε%α, αυτ δεν υπολογ%ζει την τοπικ κοινων%α. εν νο%ζω να θ(λει η πλειοψηφ%α αυτ8ν που υποστηρ%ζει τον χαρακτηρισ> ΒΙ.ΠΕ να σταατσουν οι αγροτικ(* και τουριστικ(* δραστηρι>τητε*. )λλωστε αυτο% που ασχολο#νται ε τι* παραπνω δραστηρι>τητε*, ε%ναι πολ# περισσ>τεροι απ> τα 80 τοα που θα προσλβει η ΤΕΡΝΑ! Αυτ η στση των κατ>ικων

>ω*, θα αφσει τα πργατα να οδηγηθο#ν απο >να του*, εν8 πρ(πει να τα οδηγσουε εε%*. Kτσι >πω* ε%αστε διχασ(νοι αφνουε του* λ%γου* να αποφαζ%σουν για το δικ> α* α#ριο, καθ8* η ιστορ%α (χει δε%ξει οτι χειραγωγε%* πι> ε#κολα τον λα>, >ταν τον διχσει*. Επο(νω*, πρ(πει >λοι οι κτοικοι να παραδεχτο#ε τον προφαν(στατο υπ>γειο τρ>πο που δρ η ΤΕΡΝΑ για να χαρακτηρ%σει ΒΙ.ΠΕ την περιοχ, και να αγωνιστο#ε για το κοιν> συφ(ρον, ε πια βιοιχανικ δραστηρι>τητα και τον χαρακτηρισ> των φο#ρνων ω* ΒΙ.ΠΑ η ΒΙΟ.ΠΑ 8στε να ε%αστε καλυ(νοι νοικ σε βιοηχανικ(* δραστηρι>τητε* που θα ολ#νουν σε εγλο βαθ> την περιοχ, και συν(χιση τη* αγροτικ* και τουριστικ* δραστηρι>τητα*. Μην ξεχνε οτι στο Μαντο#δι οι θνατοι απο καρκ%νο ε%ναι αυξη(νοι, και αυτ> ευθ#νεται σε ια βιοηχαν%α εσα%α* >χληση* >πω* οι φο#ρνοι, που λειτουργε% σε ενα ΒΙ.ΠΑ. Α* δρσουε λοιπ>ν πριν ε%ναι αργ..


13

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Η παραδοσιακ φορεσι τη* Αιδηψο# Η φορεσι αυτ φοριται απ την περιοχ των Γιλτρων, χρι την περιοχ Ιστιαα. ∑τα τατ τη οιζει ε την φορεσι τη Αγα 4ννα, αλλ διαφρει στο κ ψιο και στο κντηα του σεγκουνιο", καθ και στα κεντατα του πουκισου, το οποο χει ανκια απ το διο "φασα ε κντηα στην κρη του. Επση διαφρουν και τα χρατα στα ετξια, που εδ εναι πιο φωτειν. Τα πουκισα χουν κεντατα στον ποδ γυρο και στην κρη των ανικιν επηρεασνα αναλ γω απ τι απναντι ακτ. (ηλαδ τα χωρι που βρσκονται κοντ στην ∑τερε Ελλδα εναι επηρεασνα απ τα κεντατα Λοκρδα, εν τα βορειν απ τα κεντατα του Τρκερι και των

χουν πολ"χρωα ετξια και σο εγαλνει η γυνακα, τ σο λιγ τερα κεντατα και χρατα χει το ακρονικ τη. Το σεγκο"νι γνεται απ σπρο τσουκντικο "φασα, πασνο στη νεροτριβ. 'χει ιδιατερο κ ψιο και κντηα και δεν οιζει ε καννα λλο στο εδο του. Για τι νε και τι ν"φε εναι περισσ τερα και κυριαρχε το κ κκινο σκο"ρο χρα στο προστιν τα και στον περγυρο του σεγκουνιο", εν στα γουφρια υπερισχ"ουν το κτρινο και το κτρινο προ το βερυκοκ. Για τι εγαλ"τερε σε ηλικα, λιγοστε"ουν τα κεντατα και το κ κκινο γνεται πολ" σκο"ρο. Τα σεγκο"νια των ηλικιωνων γνονται απ το διο σπρο τσουκντικο "φασα. Οι διακοσσει

Κοπ(λε* τη* Αιδηψο# (1937)

Νυφικ(* φορεσι(* τη* Αιδηψο#

Ο ρφτη* Γιννη* Γκ%νη* απ> την Αιδηψ> ε την γυνα%κα του ∑πορδων. Το ακρονικο εναι να ζακετκι ε στεν ακρι ανκια και ανστα που αναδιπλνει. Το νυφικ ακρονικο εναι συνθω κεντηνο ε κ κκινα ετξια. Τα χειωνιτικα των νων γυναικν

του εναι λιγοστ η λεπουν εντελ. Τη ση περιζνει ζωνρι ακρ" ω 3 τρα. Εναι φαρδ" περ τα 25 εκ. και διπλνεται στην ση κατ κο. Και αυτ , αναλ γω ηλικα και περσταση. Οι ν"φε φορο"ν

αγοραστ εταξωτ ζωνρια ε πολ"χρωε ργε και ακρι κρ σια, οι νε κ κκινα, οι παντρενε πρσινα και οι γεροντ τερε α"ρα. Οι νυφικ και οι κοριτσστικε ποδι εναι κ κκινε η πρσινε, κεντηνε ε πολ"χρωα ετξια και χουν στι κρε του εταξωτ κτρινα η χρυσ κρ σια. Οι γερ ντισσε φορνε γιορτιν πρσινε σκο"ρε ποδι, ε πολ"χρωα κεντατα του αργαλειο" και κρ σσια ολ γυρα, απ τα δια χρατα. Οι καθηεριν ποδι εχαν πρσινα κεντατα που σταδιακ εγκαταλεπονται, καθ περν η ηλικα. ∑χεδ ν λα τα κοσατα εναι δρο του γαπρο" και λγονται ρατα. Χαρακτηριστικ

κ σηα, εκτ απ το ασηογι ρτανο του λαιο", εναι ο καρφωτρα που πανει στο στθο. Το κλειδωτρι, στερενει το ακρονικο και να λλο παρ οιο, ε πολλ αλυσδε και νοσατα, συγκρατε επρ το σεγκο"νι. Οι π ρπε για την στριξη τη ποδι, χουν ια πλκα ε πτρα χρωατιστ και πολλ αλυσδε. 4λλα βραχι λια χουν ικρ πλκε συνδενε εταξ" του ε χαλκδε, πω το γιορτνι του λαιο". ∑τα π δια παλι τερα φορο"σαν γουρουνοτσρουχα, αργ τερα τι κουντο"ρε, παντ φλε απ χοντρ δρα, και στη συνχεια τι γνωστ γ βε ε το λουρκι. /σο για κλτσε, ε τα γου-

Η Ευσταθ%α Μαλλιαρο# απ> τα Γιλτρα ε την αδερφ τη*

ρουνοτσρουχα φορο"σαν τα καλτσ, καωνα απ σπρο λλινο "φασα, που ρχιζαν απ τον αστργαλο κι φταναν ω το γ νατο. Με τι κουντο"ρε φ ρε σαν κλτσε πλεχτ

ε διφορα χρατα και σχδια σε οριζ ντιε ργε, εν ε τι γ βε, κλτσε του επορου. Οι νδρε φορο"σαν την φουστανλα . (∑τοιχεα απ το Λ"κειο Ελληνδων)


14

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ρεπορτζ

Κε%ενο διααρτυρ%α* προ* τον ο Ιστια%α* – Αιδηψο#, απ> του* λου>ενου* τη* Λουτρ>πολη*

«Μια κοινων%α που δεν σ(βεται του* ηλικιω(νου*, θεωρε%ται ζο#γκλα» ∑το χρο τη Μικρ Βουλ τη Αιδηψο", γινε συζτηση απ του επισκπτε τη π λη για τα προβλατα που χουν σε σχση ε την λειτουργα τη π λη.

Ρεπορτζ: Χρστο* ∑τογιννη* Μετ απ συζτηση που καναν, συνταξαν κεενο και το παρδωσαν στον αρ διο Αντιδαρχο Γιννη Γο"δα. Το κεενο υπογρφεται απ 150 περπου υπογραφ και ζητο"ν να λυθο"ν χρονζοντα προβλατα. «Εαστε νθρωποι που χουν ανγκη την Λουτρ πολη, την αγαπο"ε αλλ α πληγνει. Περισσ τερο δε αυτο που κρατο"ν στα χρια του την τ"χη τη. Ευελπιστο"ε στην ευαισθησα σα». 'τσι καταλγει η επιστολ. Εε τι λλο να πο"ε; Τα αναφρουν οι νθρωποι που ρχονται αφνουν τα χρατ του, αγαπο"ν την π λη περισσ τερο πιθαν τατα απ του ντ πιου και απορο"ν ουσιαστικ ε την χρ νια ασθνεια τη απθεια που αστζει του υπε"θυνου για την

λειτουργα τη π λη. Η επιστολ εναι χαρακτηριστικ: «∑ερα 20/9/2011 στην Αιδηψ απ το τυπο αλλ ουσιαστικ βα τη λαϊκ βουλ και παρουσα πολλν δεκδων πολιτν, που ρχονται απ 20ετα ορισνοι και λλοι λιγ τερο, για τα ευεργετατα των ιαατικν νερν που παρχει απλ χερα η αγαπηνη π λη των θεν, συζητθηκαν τα προβλατα που αντι-

ετωπζουν οι νθρωποι τη τρτη ηλικα κατ την παραον ου στην π λη. Με βση τη αποδοχ τη ρση πω, ια κοινωνα που δεν σβεται του ηλικιωνου εναι ζο"γκλα, καταθτουε υπ ψη του κ. (ηρχου και των δηοτικν συβο"λων ερικ επεγοντα αλλ χρονζοντα δυστυχ προβλατα ε την ελπδα να επιληφθο"ν αροδω για την λ"ση του.

«S το πα%ρνετε π%σω, παραιτο#αι»

J το παρνετε πσω, παραιτο"αι» επε στη συνεδραση του (ηοτικο" ∑υβουλου του (ου Ιστιαα Αιδηψο", ο Αντιδαρχο επ των Οικονοικν και Πρ εδρο τη Οικονοικ Επιτροπ Γιννη Κοτζι στο (αρχο και στον πρ εδρο του (ηοτικο" ∑υ-

βουλου. (εν ανχτηκε τι παρατηρσει του (ηρχου Ζχου Χριστοφ ο Αντιδαρχο, σχετικ ε την ….απουσα των εισηγσεων στα δ"ο θατα που ρθαν τελευταα προ συζτηση. Το Τεχνικ Πρ γραα και την ανα ρφωση του Προϋπολογισο". (εν υπρχαν εισηγσει και ο (αρχο ζτησε να αναβληθο"ν. Παρλληλα ω κανε την παρατρηση στον κ. Κοτζι, τι η Οικονοικ Επιτροπ χει eυθ"νη για το τι δεν υπρχουν εισηγσει. Θχτηκε ο Αντιδαρχο και η απντηση δεν ργησε να ρθει: «Αφο" δεν εχατε τι εισηγσει, τ τε γιατ τα φρατε τα θατα προ συζτηση; Αν δεν ανακαλσετε παραιτο"αι!», επε ο κ. Κοτζι. Το επεισ διο δεν εχε ….δραατικ κατληξη, ο"τε και παραιτσει

1) Να αποδεσευτο"ν τα πεζοδρ ια απ κθε εδου επ δια, στε να πορο"ν να βαδζουν σε αυτ νθρωποι ε κινητικ δυσκολε. 2) Να υπρξει Κντρο Υγεα στην Αιδηψ , στε να αντιετωπζονται αεσ τερα τα επεγοντα περιστατικ υγεα. 3) Να δοθε η παραλιακ ζνη στον κ σο για περπατο και χαλρωση. Γιατ ραγε γισε

τραπεζοκαθσατα και νουν οι λου ενοι στα ξενοδοχεα και το πολ"-πολ" ια δ"ωρη β λτα στον ασφαλτ δροο τη παραλιακ ; 4) Τι γνεται ε το αποχετευτικ σ"στηα τη π λη και τον βιολογικ καθαρισ ; Που πνε τα λ"ατα και βοθρολ"ατα; Γιατ πρπει ανλογα ε την πνο του ανου να πνγονται οι νθρωποι απ δυσοσα; Τ σα χρ νια, τ σα σοδα απ τον ιαατικ τουρισ , δεν θπρεπε να ικρ ρο να λειτουργσει ανταποδοτικ; 5) Εναι ντροπ το 2011 να χουε πρ βληα ε τα κουνο"πια. Απ’ αυτ τουλχιστον θα πρεπε να α εχατε προστατψει. 6) Με αφορ να ατ"χηα στι σκλε του ΕΟΤ, φροντστε να δετε αν πληρο"νται οι συνθκε ασφλεια για του ενοκου 7) Φροντστε για δηοτικ τουαλτε 8) Καθαρι τητα και φωτισ 9) Ναυαγοσστε, αποκατσταση ζηιν και α"ξηση στα παγκκια, λεγχοι υγειονοικο" ενδιαφροντο»

ΗΜΟ∑ ΤΗ∑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ∑

Τι κνει στην ση του δρ ου το αυτοκνητο τη δηαρχεα; Μλλον ψχνει τι πινακδε που του (πεσαν) απ τι πολλ λακκο"βε. Και ετ σου λνε ΠΛΗΡΩ∑Ε τλη κυκλοφορα ΠΛΗΡΩ∑Ε κτακτη εισφορ εν ο δο παρανοε και δεν χει ο"τε νο"ερα, ο"τε ασφλεια. /λα αυτ ε τι ευλογι τη αντιπολτευση εφ σον δεν αντιδρο"ν και δεν το κνουν θα


15

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

SUPER MARKET

Ìåßãìáôá ôñïöþí ¢ëåõñá - ¼óðñéá ÃåùñãéêÜ åñãáëåßá ÕãñáÝñéá Åßäç êÞðïõ 

ÁñôåìÞóéïí ÉóôéáßáòÔçë.: 22260 40500, 22260 41190 Êéí.: 6972 810554

×ÑÙÌÁÔÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁÕÄÑÁÕËÉÊÁ-ÅÑÃÁËÅÉÁ-ÊÏËËÅÓÄÅÎÁÌÅÍÅÓ-ÔÆÁÊÉÁ-ÌÐÁÑÌÐÅÊÉÏÕ ÂÏÈÑÏÉ-ÊÁÕÓÏÎÕËÁ-ÊÁÑÂÏÕÍÁ 31ï ÷éë. Åèí. Ïäïý Éóôéáßáò ×áëêßäáò - ÅëëçíéêÜ Åõâïßáò Ôçë.: 22260 42268, 6974838076

ÌÏÍÙÓÅÉÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÁ - ÃÅÌÉÓÌÁÔÁ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÄÁÐÅÄÏ -ÅËÉÊÏÐÔÅÑÁÊÉ- ÅÌÐÏÑÉÏ - ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ

Ð. ÌÁÑÃÁÑÇÓ - Á. ÔÓÏÐÁÍÁÊÇÓ Ï.Å. ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÔÆÁÊÉÁ ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ - ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ØÇÓÔÁÑÉÅÓ - ÖÏÕÑÍÁÊÉÁ ÐÅÔÑÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ 

ÁÃÉÏÓ ÁÉÄÇØÏÕ - ÔÇË./FAX: 22260 31540

ÁËÁÔÆÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÆÁÍÔÅÓ

Ôçë. & Fax: 22270 22539 - Ìáíôïýäé


16

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ποψη

Ο θνατο* του (Αιδψιου) επορκου Ρεπορτζ: Χρστο* ∑τογιννη* Ακο"γοντα τον Πρ εδρο του Επορικο" ∑υλλ γου Παναγιτη Ραιτη να δηλνει στο Ρδιο Ιστιαα, τι χουν δη κλεσει τριντα αγαζι και χρι τλο Οκτβρη θα φτσουν τα εξντα, ρχισα να αναρωτιαι ΓΙΑΤΙ; ∑τα εκατ καταστατα που εναι εγγεγρανα το 60% που (αν) θα κλεσουν δεχνουν να επορικ κραχ! Θα προσπαθσω να δσω απντηση στο γα αυτ επορικ και κοινωνικ πρ βληα τη Β ρεια Ε"βοια καθ δεν εναι πρ βληα τη Αιδηψο". ∑αν πρτη αιτα εναι σαφ το οικονοικ «ο"διασα» που νοιθουν λοι οι καταναλωτ λ γω τη κρση. Ακολουθο"ν οι «γνωστ» ααρτε τη Λουτρ πολη πω τα κουπ νια φαντσατα, που επ χρ νια τρνε τι οικονοικ σρκε τη.

Εναι κοιν υστικ που ο ν ο τη σιωπ, ια ιδι τυπη ΟΜΕΡΤΑ το σκεπζει, σαν να υπρχει να ΠΑΡΑΚΡΑΤΟ∑ που φοβζει ΟΛΟΥ∑ ΜΑ∑, να ιλσουε… Ακολουθε η δυσοσα στην παραλιακ οδ που «διχνει» ποιον ρχεται χωρ

κουπ νια. Ποιο εναι αυτ που θα ανχεται να τρει και να υρζει το αποχετευτικ ; Jρθαν – εδαν – δεν ξανρθαν.. Ακολουθε η η διαφιση τη Λουτρ πολη καθ χει να τυπωθε φυλλδιο απ την πρτη τετραετα Ματκια και εδ

∑ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∑ΤΑ∑Η ΤΟΥ ∑ ΤΟΥ ∑ΥΛΛΟΓΟΥ Α∑ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ Α∑ΚΑΛΟ∑ ΜΕΛΟ∑ ΤΟΥ ∑ ΤΟΥ ∑ΥΛΛΟΓΟΥ Α∑ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑

Η

σωστ - πω αποδεχτηκε- απ φαση του (∑ του ∑υλλ γου (ασκλων και Νηπιαγωγν Ιστιαα να κνει παρσταση στο (ηοτικ ∑υβο"λιο του (ου Ιστιαα Αιδηψο", τη (ευτρα 26/9/2011 , ε ατηα την εση επιχοργηση των ∑χολικν Επιτροπν των ∑χολεων τη Πρωτοβθια (δεν χει δοθε ο"τε ευρ απ το Γενρη του 2011), προφαν σε πολλο" δεν ρεσε.

Φνηκε τι δεν ρεσε ιδιατερα στον κ. (αρχο, ο οποο φανερ ενοχληνο ζτησε απ την αρ δια αντιδαρχο Παιδεα την επσπευση των διαδικασιν στε χρι τλο τη βδοδα να δοθο"ν τα χρατα στα σχολεα και κανε παρατρηση στο πρ εδρο του (ηοτικο" ∑υβουλου τι δεν πρεπε να α αφσει να κνουε παρβαση. Φνηκε τι δεν ρεσε στην κυρα αντιδαρχο Παιδεα, που παρ τι φιλ τιε προσπθει τη δεν πεισε για την εγλη καθυστρηση στη συγκρ τηση τη ∑χολικ Επιτροπ και του λ γου που επικαλστηκε. Φνηκε τι δεν ρεσε στην Πρ εδρο τη ∑χολικ Επιτροπ η οποα δεν εξφρασε και ποψη, ετε θετικ ετε αρνητικ, παρ λο, που ταν η εσα υπε"θυνη του θατο, αζ ε την αντιδαρχο Παιδεα Αντιθτω πρπει να επισηνουε τι ο πρ εδρο του (ηοτικο" ∑υβουλου ταν ψογο στο χειρισ του θατο. 'δωσε το λ γο στου περισσ τερου εκπαιδευτικο" που παρευρσκονταν, κουσε και σ"νθεσε τι απ ψει και ανδειξε το πργατι υπαρκτ πρ βληα. Ιδιατερη νεα αξζουν οι τοποθετσει των δηοτικν συβο"λων κυρων

Περπατρη ( πνω σε σα συβανουν στο χρο τη Παιδεα γενικ τερα), Μπη, Παπαντωνου (ριστο γνστη του θατο ) και Πετσ. /λα τα παραπνω α κνουν να ξεπερσουε ευκολ τερα την στοχη και επιπ λαια ,κατ τη γνη ου , ρση του (ηρχου τι πρπει να κνουε οικονοα στα σχολεα , να αγορζουε νο τα απαρατητα και να ην αγορζουν οι εκπαιδευτικο «πργατα» για του εαυτο" του!!! /ταν υπρχει ια ττοια εγλη προσβολ, ε παρ ντε λιστα του εκπαιδευτικο", θα πρεπε να συνοδε"εται και απ τι απαρατητε εξηγσει. Αλλι εναι «παια πτερ εντα» … Το δε ∑ΟΚ που δεχτκαε λοι οι εκπαιδευτικο, παρακολουθντα προηγο"ενο θα του (ηοτικο" ∑υβουλου σχετικ ε την Κοινωφελ επιχερηση του (ου και τον προτειν ενο απ την δια την πρ εδρο τη επιχερηση για ισθ τη (1840€ το να) - αυτν την περοδο των συνεχ ενων κθε εβδοδα περικοπν των ισθν των εκπαιδευτικν που α φτασαν κτω απ τα 1000 € - … ακ α δεν πορο"ε να το ξεπερσουε… ΕΥΤΥΧΩ∑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ …ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥ∑!!!

και ια δεκαετα εναι απο"σα απ κθε ΤΟΥΡΙ∑ΤΙΚΗ κθεση στην Ελλδα και στο εξωτερικ ! Ακολουθε η γνωστ παργραφο που επιτρπει ΜΟΝΟ σε εισοδατα κτω των 10.000 ευρ να προυν κοινωνικ τουρισ , ε αποτλεσα να ρθουν φτο νο σοι χουν εισ δηα 600 ευρ ηνιαω. Τι να ξοδψουν οι νθρωποι ; Και τελεινω ε την γνωστ εγκ"κλιο ∑ολωο" που στλνει του χοντα κουπ νια κοινωνικο" τουρισο" στι κοντιν τερε του τ που κατοικα Λουτροπ λει.. ∑αν επλογο να βλω την η ικαν τητα των τοπικν πλοιοκτητν να χουν ειωνο εισιτριο, τουλχιστον τη επιστροφ, εν γνωρζουν τι εγλο αριθ πηγανει δια ξηρ λ γω του κ στου. /λα αυτ εναι ια επιδερικ νο ανλυση του προβλατο που σο περνει ο καιρ θα αφανσει την αγορ τη Λουτρ πολη…

Αδελφοπο%ηση ου Ιστια%α* – Αιδηψο# και Κεαλιγι( (πρ8ην Ενγκ%ν) ∑τα πλασια αδελφοποηση του (ου Ιστιαα – Αιδηψο" ε το (ο Κεαλιγ πρην Ενγκν τη Τουρκα, θα βρσκεται την Τετρτη 5 Οκτωβρου στην Ιστιαα ο (αρχο του Κεαλιγι Μουσταφ Χαζνεντρ συνοδευ ενο ε απ τη σ"ζυγ του δ"ο λη του (ηοτικο" ∑υβουλου και α συγγραφα. Η απ φαση για την αδελφοποηση των δ"ο (ων εχε ληφθε απ τον πρην (ο Ωρεν επ (ηαρχα Βασλη Λαδ. Θα πρπει να σηεισουε, τι η περιοχ του Κεαλιγι εναι η περιοχ, απ’ που κατγονται οι πρ σφυγε τη Καστανιτισσα (φωτ ). Κλενοντα να αναφρουε, τι εναι η δε"τερη αδελφοποηση, που κνει η περιοχ α ε (ο τη Τουρκα. Η πρτη εχε γνει απ τον πρην (ου Ιστιαα, επ (ηοτικ Αρχ Γιννη Καπ λου, εταξ" Nα ∑ινασο" και Μουσταφ Πασ Καππαδοκα. απ το http://eleutherifoni.blogspot.com

Κατληψη στο Γυνσιο Μαντουδιου Υπ κατληψη βρσκεται απ τη (ευτρα το Γυνσιο Μαντουδου απ του αθητ. Αφο" βιβλα δεν χουν… κλεδωσαν το σχολεο του και απαγ ρευσαν την εσοδο στου καθηγητ. Μπα και του ακο"σει καννα


17

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ειδ σει

Kνα στεγαστρο >λο γκρ%νια ΕΝΑ ∑ΤΟΛΙΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑

∑ε σηε%ο τριβ* και γκρ%νια* (χει ετατραπε% το στ(γαστρο που κατασκευστηκε στο Πρκινγκ του Λυκε%ου Ιστια%α*. ∑το πλ>γκ τη* εφηερ%δα* α*, (πειτα απ> την ανακο%νωση του .∑. του ∑υλλ>γου Γον(ων

Ο ∑"λλογο γονων και κηδε νων ετ απ απατηση των αθητν του γενικο" λυκεου Ιστιαα, οι ποιοι και πραγατοποησαν κατληψη τον Οκτ-

βριο του 2010 προχρησε στην κατασκευ του στεγστρου στο χρο παρκινγκ του λυκεου. ∑ε συνεργασα ε τον ηχανικ κ. Ιωννη Ζση Αναγνστου.

και

Κηδε>νων, εκφρστηκαν ε ρθρα αντιρρσει* για τη κατασκευ. Για την πληρ(στερη ενη(ρωση των αναγνωστ8ν παραθ(τουε την Ανακο%νωση του

∑υλλ>γου

και ια αντ%θετη ποψη.

Το ργο ολοκληρθηκε τον ∑επτβριο του 2011. Ω (.∑. του συλλ γου οφελουε να ευχαριστσουε ιδιατερα τον κ"ριο Ιωννη Αναγνστου, ο ποιο ερνησε στε το ργο να ολοκληρωθε ε ελχιστο κ στο ετ απ πρ σφορα υλικν και εργασα των: 1) Γιννη Αλξιου 2) Νεκτριου Γεροσταθη 3) Tσελικα-Λαζαρδη 4) Γεωργου Tσουτσικα 5) Θω Λαζαρδη 6) Κστα γερονικολου 7)∑τεφανου Παπαδηητρου 8) Κστα Μπλλου του ανωτρω ευχαριστο"ε θερ και αναγνωρζουε ιδιατερα την πρ σφορα του. Ο σ"λλογο ευχαριστε ιδιατερα τον κ"ριο Ιωννη Ζση Αναγνστου, ο ποιο ασφαλτ στρωσε εντελ δωρεν το παρκινγκ του Γενικο" Λυκεου Ιστιαα. ΤΟ (.∑. ΤΟΥ ∑ΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ(ΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑

ΕΝΑ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑ Μνει να τοποθετηθε ο ∑ταυρ και το Καντλι (αφιλοκερδ προσφορ και αυτ) και τοιο το εικονοστσιο στο πρκινγκ του Λυκεου, και αυτ γιατ νο ε εικονοστσιο για τατα οιζει και χι ε στγαστρο ια τ σο ικρ κατασκευ για τ σου πολλο" αθητ. Με τον τρ πο που στοιβζονται οι λαθροετανστε στα ψυγεα των φορτηγν και στα

απρια των πλοων σω να χωρσουν αρκετο αθητ κτω απ αυτ . Ποιο ο σκοπ που θα εξυπηρετε; Αυτ φνηκε στα πρ σφατα πρωτοβρ χια που το στγαστρο φιλοξνησε τα παπκια των ζωηρν αθητν και νο. Απ την συγκεκρινη εσοδο του Λυκεου που βρσκετε το στγαστρο εξυπηρετο"νται και

e-ail:voriaevia@gmail.com ÊÙÄ.5076 ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÂÏÑÅÉÏÅÕÂÏÚÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ ÅÊÄÏÔÇÓ: ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÕ - ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ 34200 ÊÉÍ.: 6972 230401 e-mail.pantagel@gmail.com ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÊÏÕÑÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÅÔÓÉÍÏËÁÊÊÏÓ ËÉÌÍÇÓ 34005, ÔÇË.: 6947154318,e-mail:antonskou@yahoo.gr ∑ΕΛΙ(ΟΠΟΙΗ∑Η: ∑ΚΟΥΡΑ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑ ÅÄÑÁ: ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ

οι εκατοντδε αθητ του Γυνασου. Με αυτο" τι γνετε; Με τα ικρ τερα και ποιο ευασθητα παιδι του γειτονικο" (ηοτικο" τι γνετε; Εναι παιδι λλου θεο"; ∑το ισ γειο του Λυκεου υπρχει τερστιο ανεκετλλευτο κλειστ χρο αναον που διαθτη και θρανση, γιατ να ην χρησιοποιετε για αυτο" του σκοπο"; Βιζονται κποιοι να φ"γουν και να κλειδσουν θλουν την ησυχα του απ του αθητ; /πω προστ τσι και πσω το κτριο του Λυκεου διαθτη δε"τερη κυρα εγλη εσοδο ξοδο που οδηγε εσα στον φαρδ" και ευθ" δρ ο τη επκταση σχεδου π λεω Ιστιαα. Γιατ να ην χρησιοποιετε αυτ ο"τω στε και οι αθητ να ετακινο"νται εσα προ τα λεωφορεα και οχατα

γονιν ε πολλ εγαλ"τερη ασφλεια και χωρ να βρχονται τη βροχερ ηρε; Απ την προστιν εσοδο - ξοδο ω το στγαστρο εναι πολλ εγλη απ σταση και ταν βρχει εναι δρο δωρο. Ο συγκεκρινο πσω δρ ο δεν χει καθ λου κυκλοφορα και εναι ακνδυνο, ναντι του επικνδυνου στενο" και διπλ εγλη κυκλοφορα κεντρικο" δρ ου που χρησιοποιετε τρα και γνετε κοφο"ζιο - ποτιλιρισα στο σχ λασα. Το νο ειονκτηα του πσω δρ ου εναι τι δεν χει ασφαλτοστρωθε ακ α, αλλ θα πορο"σε να πσει εκε η "δωρεν" σφαλτο που πεσε στο πρκινγκ για να ην πατνε χα τα οχατα των καθηγητν και να εξυπηρετο"νται οι πελτε τη αθουσα πολιτισο" σε βρο του σχολεου

και των αθητν. 4σφαλτο που προτιθηκε να πσει στο πρκινγκ παρ στο προα"λιο των αθητν που εναι σε κακ χλια. Ο πσω δρ ο θα πορο"σε να χρησιοποιηθε και σαν πρκινγκ αφνοντα ελε"θερο χρο προαυλισο" για την δηιουργα εγκαταστσεων αθλοπαιδιν στου αθητ. ∑ερα το εσωτερικ πρκινγκ αζ ε το "λσο" προστ απ την αθουσα πολλαπλν χρσεων καταλαβνουν το ισ προα"λιο χρο του Λυκεου και περιβλλονται ε τοιχο. Μπω τελικ το στγαστρο γινε για να εξυπηρετσει ανγκε τη αθουσα πολιτισο" πολλαπλν χρσεων λλε ρε ε πρ σχηα του αθητ; Τλο, εναι τυχαο που και αυτ το ργο ανλαβε ο κ. Αναγνστου ε ελχιστο κ στο! και α ταν προσφορ! η εργασα και τα υλικ; (Πολτε (ου Ιστιαα)


18

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ρθρο

ÍÉÊÏËÁÏÓ.Ó.ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Å.Á.Õ.Í.ÅÕÂÏÉÁÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Ð.Ï.ÁÓ.Õ

/

ταν βζει φ ρου και ταν κουρε"ει πρ βατα, καλ εναι να σταατ πριν γδρει το πετσ» απ φθεγα του Αερικανο" Ιατρο" και συγγραφα Austin O´Malley. ∑την περπτωσ α και στην τραγικ κατσταση που ζο"ε το ψαλδι του κου-

ρατο πρασε δυστυχ και το πετσ! Φτσαε στο σχατο σηεο του ξεπεσο" και εναι ιδιατερα οδυνηρ αν χει κποιε ευαισθησε να βλπει καθηεριν σα απ τι οθ νε τη τηλε ραση λη την υφλιο να ασχολεται αρνητικ ε την Ελλδα, το κακ πρ βατο τη Ευρωζνη. Τρζουν τα κ καλα των προγ νων α, σων χυσαν το αα του για αυτ τη χρα, για την ελευθερα, για ιαν ιδα. ∑ερα επικρατε ττοια σ"γχυση στη ζω α που το υαλ χει θολσει και η απογοτευση χει φωλισει για τα καλ σα α. Αναφισβτητα, πω χω ξαναπε, σοι α κυβρνησαν τι προηγο"ενε δεκαετε φρουν βαρ"τατε ευθ"νε. /λοι ανεξαι-

ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΕΠΙΑ∑Ε ΠΑΤΟ! ρτω και οι πρσινοι και οι πλε, ακ α και σοι συνυπρξαν επ συγκυβρνηση στω και για εκενο το ικρ χρονικ διστηα. Το πολιτικ α σ"στηα νοσε βαθ"τατα γιατ χει στηρξει τα σαθρ θελια του πνω σε θεωρητικ βσει, πνω σε κρατη υποσχεσιολογα, ρουσφετολογα και σκνδαλα επ σκανδλων. Το λυπηρ εναι που ακ α και στι σχατε αυτ στιγ υπρχει κ σο που ακολουθε πιστ το ρα τη δθεν αλλαγ και ανανωση και απ την λλη πλευρ να βλπει σερα νου ειδικ ανθρπου να πιστε"ουν τι αλλζοντα δυο, τρει λξει και

ωραιοποιντα καταστσει, προσθτοντα τα πασγνωστα θα, τα δια χθεσιν γνωστ πρ σωπα σε διαφορετικο" ρ λου πορο"ν α"ριο αν ρθουν να αλλξουν την κατσταση. (υστυχ ο 'λληνα σερα εναι σαν τον ναυαγ που προσπαθε εναγωνω να σωθε απ τον πνιγ και ψχνει να πιαστε απ οπουδποτε. /λοι συνειδητοποιο"ε τι α τελεωσαν οι ιδεολογικο προβληατισο, οι εγλε ιδε τα λ για ουσα. ∑τον κ σο α επικρατε καθολικ ο ν ο τη ζο"γκλα ο ισχυρ τερο καταποντζει τον αδ"νατο, ε τα γνωστ αποτελσατα, οι πλο"σιοι πλουσι τεροι

και οι φτωχο πφτωχοι. ∑ερα την τρ ικα και του εταρου του ενδιαφρουν οι αριθο και νο αυτο, αλλ ε υπολογισο", ε λογιστικ τερτπια, ε εωση ισθν και συντξεων, ε απολ"σει και ραγδαα α"ξηση του ποσοστο" των ανργων δεν πορ να διανοηθ ανπτυξη, δεν πορ να δω πουθεν λλον. Εναι αδιαν ητο και απνθρωπο να ξεζουσει το εργατικ δυναικ για χρη ανεξ φλητα απ τα οποα τα περισσ τερα οφελονται σε κακοδιαχεριση και εγλα σκνδαλα και ειδικ ταν οι φταχτε δεν πρ κειται να πληρσουν ποτ. Το α"ριο εναι ζοφερ και το χειρ τερο λων εναι

τι δεν ξρουε τι α ξηερνει, δεν ξρουε ποια εναι η αλθεια και ποιο το ψα, το νο που καταλαβανουε εκτ των πορωνων ββαια εναι τι λοι του εναι το διο και ποιο πλον και να χει τα ηνα τη χρα εναι απλ εκτελεστ των εντολν των ισχυρν τη νοισατικ νωση. Και εν σω αυτο" του τυφνα βρισκ αστε πλησον του φαλιντου! Εν θα πρεπε δη να χουν βρεθε δρ οι συννωση, συβανει το ακριβ αντθετο και πω ε"στοχα επε ο Μη Ανδρουλκη : «∑ερα εαστε στον Τιτανικ , το καρβι βουλιζει και εε πλακων αστε στο κατστρωα επειδ πιασαν ναν χαρτοκλφτη στο καζνο…» Καλην"χτα και φεξε…

ÃÉÁ ÔÇÍ õãåßá ÓÁÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÄÉÁ ÔÙÍ ×ÅÉÑÙÍ

Åë. ÂåíéæÝëïõ 13 (ðëçóßïí Ãáëáîßá) ÉÓÔÉÁÉÁ

ÔÓÉÑÏÆÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ

Ôçë.: 6936 568922 , 22260 54865 åñã: 22260 54776 tsirozogloumt@in.gr

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Ï.Ì.Ñ.Ô. (ÌÝëïò ôçò I.F.M.O.T.)

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÐÁÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ÌÁÉÅÕÔÇÑ – ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÓõìâÜóåéò ìå Ôáìåßá - ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28çò Ïêôùâñßïõ 6, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 55810 - Êéí. 6944 434518

ÓÔÁÕÑÏÓ Ê. ÌÐËÅÔÓÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Åñìïý 5, Ë. Áéäçøïý 34 300 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 60160 - Êéí.: 6973 307639

ÃÅÙÑÃÉÁ ÄÅÃÅÑÌÅÔÆÏÃËÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï Ëßìíç Åõâïßáò Ôçë.: 22270 31003 Êéí: 6982 717785, e-mail: egiurgia@yahoo.gr

ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÃÊÉÆÁ Ïñèïäïíôéêüò ÌÝëïò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò Óôáìðüñç 2 (2ïò üñïöïò) (Ýíôáíôé Áã. Áèáíáóßïõ) Éóôéáßá - ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 22260 52731 - Êéí: 6973 533149

ÈÅÏÄ. Ã. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÌÝëïò åôáéñåßáò ìåëÝôçò õðÝñôáóçò Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá êáñäéÜò & áããåßùí Ôçë.: 22260 53356, ôçë. ïéêßáò: 22260 22133 Κιν.: 6977 716268 emai: papateo@mail.gr Πρω": 8:00 - 13:30 Τρ"τη & Π+πτη απ;γευα 18:00 -20:00 (ε ραντεβο)

ÊÔÇÍÉÁÔÑÅÉÏ

MVDr ÔÓÉÔÓÉÃÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍ. ÊÑÁÂÁÑÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ ÓõìâåâëçìÝíïò ìå ôï ÄçìüóéïÔÁ×Õ-ÍÁÔ-ÔÕÄÊÕ êëð ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßáò (äßðëá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá) Ôçë. Fax: 22260 69340 -Êéí. 6974 004555

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ∑ ÅΙ ΙΚΟ∑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ∑ (stress echo-Holter Ρυθο-Triplex Καρδια Holter πιεση- Test κοπσεω) Éóôéáßá-Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ ( "πλα στο ταχυδροε"ο) Ôçë.: 22260 52005 - Êéí: 6973 047807

ÓÏÕÑÁÓ Á. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò – Áíäñïëüãïò ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏõñïëïãéêÞò Åôáéñåßáò 25çò Ìáñôßïõ 14, Éóôéáßá Ôçë : 2226054524, Êéí. 6945289397 Email: Kos.souras@yahoo.gr

ÅËÅÍÇ Ã. ÍÉÅÑÑÇ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ-ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Éáôñåßï: Éóôéáßá Ôçë/FÁ× 22260 56110 Êéí: 6945971467-6972910924 ÌáéåõôÞñéï «ÌÇÔÅÑÁ»: 2106869000 ÌáéåõôÞñéï «ËÇÔÙ»: 2106902000

ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇ ÓÌÁÑÙ

Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò Ðáéäïäåñìáôïëïãßá ÁéóèçôéêÞ - ÅðåìâáôéêÞ Äåñìáôïëïãßá ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò (¢íùèåí Alpha Bank) Ôçë.: 22260 53703 - Êéí.: 6932 915529 ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: 9 - 2 ôï ðñùú êáé 6 - 8 ôï áðüãåõìá

ÍÔÅËÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Øõ÷ïëüãïò - Ðáéäïøõ÷ïëüãïò ÌÝëïò Ðáíåëëçíßïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ Ìðéæáíßïõ 1, Éóôéáßá Ôçë.: 22263 00654 - Êéí.: 6945 124420 ÄÝ÷åôáé ìå ñåíôåâïý

ÓÐÕÑÏÓ ÆÁ×ÁÑÇÓ Åéäéêüò Ðíåõìïíïëüãïò – Ðáèïëüãïò ÌÝëïò ôçò European Respiratory Society Åë. ÂåíéæÝëïõ 5 Éóôéáßá (ðñþçí Éáôñåßï Ôóáëßäç) Ôçë : 2226056150, Êéí. 6972819574 ÄÝ÷åôáé : Ðñùú 08.00-13.30, Áð.18.00-20.00 Åêôüò ÔåôÜñôçò

ΛΙΝΑ ΜΑΡΓΕΤΗ- ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ∑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ∑ Ν+α ηοτικD Οδ; (;πισθεν ΟΤΕ) Ιστια"α Ôçë: 22260 56132 -Κιν: 6932 631351

ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÊÏÔÆÉÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Éáôñåßï: 8çò Ìáúïõ - Éóôéáßá (Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ) Ôçë: 22260 56156 Êéí: 6937 270372

Ðñüëçøç-ÁãùãÞ ìéêñþí æþùí, Åìâïëéáóìïß ÊôçíéáôñéêÜ öÜñìáêá - Âéôáìßíåò ÊôçíïôñïöéêÜ åßäç - ÁîåóïõÜñ æþùí

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÖÁÍÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 25çò Ìáñôßïõ 14 3ïò ¼ñïöïò Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ 22260 - 52200 Ïéêßáò 22260-55221, Êéí. 6944 183017

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÌÁÑÊÏÓ ÔÓÉÑÉÆÏÃËÏÕ ÅËÅÍÇ ÔÓÉÃÊÑÉÓÔÁÑÇ ÅéäéêåõìÝíï: Ïñèïðáéäéêüò öõóéêïèåñáðåõôéêÞò 25çò Ìáñôßïõ 14 Éóôéáßá Ôçë. Åñã: 22260 54865 Ïéêßá: 22260 54776 Êéí: 6936568922

ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ì. ÌÁÑÉÁ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ðëáôåßá Áã. Ãåùñãßïõ - Éóôéáßá 34 200 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 53833 Êéí.: 6974 813992 e-mail: mar.anton@yahoo.gr

×ÑÇÓÔÏÓ Ã. ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ôÝùò Éáôñüò ÐÃÍÁ «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ» ÄÝ÷åôáé : Ðñùß êáèçìåñéíÜ : 8:30 – 13:00 Áðüãåõìá : Ôñßôç-ÐÝìðôç 18:00-20:30 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò Ôçë. 22260-53713 êéí.6973-248382

ÊÏÑÖÉÁÔÇ 80 -ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ 22260 54745 - 22270 92025 - 6972404496


19

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Λξει

Ασκ-λ-ηπι>* (Ασκ8+λ>γο*+πιο*)

Ëåîéãíùóßá Ο γρφων φρονε τι ια λξη πορε να γνεται απ ολ κληρη πρ ταση «/νυι Απ λλωνα ιητρ ν, και Ασκληπι ν»… Αν και το νοα του Ασκληπιο" αναφρεται στον ρκο του πατρα τη ιατρικ Ιπποκρτη, η ληξιαρχικ πρξη γννησ του εναι γνωστη, δεν ξρουε απ ποιου και που εγεννθη. Τον Ασκληπι διεκδικε η Επδαυρο, οι Μεσσνιοι και οι Αρκδε τον θεωρο"ν δικ του, οι δε Θεσσαλο ισχυρζονται τι ο Ασκληπι γεννθηκε στην Τρκκη, τα σηεριν Τρκαλα, που ιδρ"θηκε και το πρτο ιερ του, και απ κει ρχισε τη σταδιοδροα του ω επαρχιακ γιατρ . ∑"φωνα ω ε λλη πιο γκαιρη παρδοση ο Ασκληπι γι τη Κορωνδα (πρην Αγλη) και του Απ λλωνα εταφρθηκε απ τον διο στο Πλιο, και αφο" τλειωσε η εκπαδευσ του κοντ στον σοφ Κνταυρο Χερωνα δεν παρλειψε να εκπληρσει τι στρατιωτικ του υποχρεσει, πρε ρο στην Αργοναυτικ εκστρατεα ω στρατιωτικ γιατρ . 4λλη παρδοση λει τι ο Ασκληπι "στερα απ τον Τρωϊκ π λεο πθανε και αναλφθηκε στον /λυπο. Ο αρχαϊκ Ασκληπι των οηρικν επν, λγεται, τι δεν εναι θε αλλ νθρωπο, προσωποποηση του ιδανικο" γιατρο" και προσττη των ιατρν, θεωρεται γενρχη των Ασκληπιαδν, των ελε"θερων Ελλνων γιατρν, που περιρχονται τη Χρα και προσφρουν τι υπηρεσε του στου πσχοντε. Ο Ασκλη-

Παρεμβάσεις Πρ>γραα δων για δωρεν φο%τηση σε φροντιστρια Αρκετο δοι σε λη τη χρα παρχουν τη δυνατ τητα σε αθητ τη περιοχ του, που αντιετωπζουν κοινωνικ και οικονοικ δυσκολε, να καλ"ψουν ρο των εκπαιδευτικν του αναγκν. ∑το πλασιο αυτ προσφρουν την υποστριξ του στου δη τε του, που ανκουν στι ευπαθε κοινωνικ οδε, υλοποιντα και φτο, σω Κοινωφελν Επιχειρσεων

Αλληλεγγ"η και Πρ ληψη, πρ γραα δωρεν φοτηση σε φροντιστρια ξνων γλωσσν και σε φροντιστρια ση εκπαδευση, εν παρλληλα διαθτουν δωρεν σχολικ εδη. (υστυχ, οι δοι τη περιοχ α δεν χουν προγραατσει να εφαρ σουν να ανλογο πρ γραα, προ εγλη απογοτευση των δηοτν που αντιετωπζουν κοινωνικ και οικονοικ δυσκολε.

πι ασκντα την ιατρικ του ξερε, ε β τανα, δαιτα, νηστεε, ασκσει, αλξει, πλαστρα, ψυχαγωγα και χειρουργικ επεβσει, να θεραπε"ει πολλο" αρρστου και επειδ οι επιτυχε του φησαν νεργο τον Πλο"τωνα, ο (α τον κατακερα"νωσε. Κατ’ λλην ω ποψη ο Ασκληπι εφονε"θη απ τον Απ λλωνα, επειδ ω γιατρ επρε γενναα αοιβ σε χρυσ προκεινου να γιατρψει ναν πλο"σιο ετοιοθνατο απ την Θβα. Φανεται, τι τα «φακελκια» τη ιδιατερη αοιβ των γιατρν υπρχαν και τ τε. Η κταση τη λατρεα του Ασκληπιο" ταν εγλη, γι’ αυτ του απδωσαν πολλ παιδι. Εκτ απ τον Μαχονα και τον Ποδαλεριο, που ταν κι αυτο γιατρο και αναφρονται απ τον /ηρο, λα τα λλα παιδι καθ και η σ"ζυγ του Ηπι νη, εναι προσωποποισει θεραπευτικν εννοιν: Υγεια, Ιασ, Ακεσ, Πανκεια, Ιανσκο, Τελεσφ ρο, 4κεσι. ∑"βολ του ταν: Το φδι, το ραβδ για τι οδοιπορε του, το κ"πελλο γετο φρακα και ο κ κορα. Η θεραπεα των ασθενν γιν ταν στα Ασκληπιεα. 'τσι λγονταν στην αρχαα Ελλδα περ τα 300 ιερ ιδρ"ατα (παρ οια ε τα οναστρια), κτισνα σε ρη ευλια και ευερα, απ τα οποα δεν λειπαν και τα λουτρ, τα γυναστρια, τα στδια, τα θατρα και λλα θεραπευτικ και ψυχαγωγικ κντρα, που πγαιναν οι 'λληνε, επειδ πστευαν, απ λυτα, τι θα θερα-

πευτο"ν (αθυποβολ). Ο πιο συνηθισνο τρ πο θεραπεα των ασθενν ταν η «εγκοησι» (=θοδο θαυατικ θεραπεα). Μετ την καθαρι τητα και την προσφορ θυσιν οι ιερε οδηγο"σαν τον ρρωστο στο δυτο η βατο, που παραδιδ ταν στον "πνο περινοντα την θεραπεα του. Ο Ασκληπι ω γιατρ χι νο γλ"τωνε ερικο" ανθρπου απ τον θνατο, αλλ και ανσταινε του νεκρο". «ου νον εκλυε τινα αποθνσκειν αλλ’ ανγειρε και του αποθαν ντα»: ρα 1η εκδοχ: Ασκληπι = ο τα ασκελ ποιν πια (τα ασκελ= σκληρσκληπιο". , ξερ και απσκλη=απθανε). 2η «Το νοα Ασκληπι προρχεται απ το ρα ασχλλω η ασχλ (θλβοαι, στενοχωρο"αι) και τη λξη πιο (αλακ , καταπραϋντικ , κατευναστικ ). Ο"τω: ασχλλω+πιο=Ασχλ-ηπι -και ε συντ ευση – Ασκληπι ». Αλλ η οναδικ κφραση του Ασκληπιο" εναι η αση, η ανακο"φιση ανθρπων απ τα δειν τη αρρστια, η λ"ση των προβλητων τη "παρξη και τη ηρεα του καθεν και η απλειψη του γχου. Jδη στον Πνδαρο περιγρφονται λε οι θεραπευτικ δυνατ τητε του Ασκληπιο": «Ο Ασκληπι αθε απ τον Χερωνα να θεραπε"ει του ανθρπου ετε ε λ για που προκαλο"ν θα"ατα («αλακα επαοιδα αφπων») η ε φρακα («προσανα πνοντε η γυοι περιπτων πντοθεν φρακα») η και ε χειρουργικ επεβσει, («του δε τοα

Υπρχει σοβαρ θα αποκατσταση του Π"ργου του (ροσνη στι Γο"βε, που φανεται να κινδυνε"ει ε κατρρευση. ∑"φωνα ε την τελευταα αυτοψα που διενεργθηκε, πρ σφατα, απ ηχανικ του (ου Ιστιαα-Αιδηψο" διαπιστθηκαν σηαντικ τατα προβλατα, πω στατικ τητα, τα οποα πιθαν ν να αποβο"ν καταστροφικ για τον Π"ργο, που χει κηρυχθε απ το 1980 διατηρητο νηεο. Η διαπστωση των προβλητων, γινε ε απλ επισκ πηση τη

υπρχουσα κατσταση και εναι αναγκαο να διαταχθε εσα απ το υπουργεο Πολιτισο" και Τουρισο" η διενργεια πραγατογνωοσ"νη και στη συνχεια να γνουν απ αυτ , το συντο τερο, λε οι απαρατητε και αναγκαε εργασε για την ρση τη επικινδυν τητα κατρρευση του κτιρου, ε θεελωση και βελτωση τη στατικ επρκει του, ανακατασκευ τη στγη και κθε λλη παρβαση, σ"φωνα ε του καν νε τη επιστη και τη τεχνικ.

στασεν ορθο"»). Αλλ ο θε -Ασκληπι -πορο"σε ακ η και («νδρ’ εκ θαντου κοσαι δη αλωκ τα»). 3η Ο Ασκληπι , επονω, πρωτστω, εκτ απ λλα σα, κατ ην θεραπεα των ασθενν, «σκει», «ετρχετο»χρησιοποιο"σε λ για πια, δηλαδ ασκο"σε λ γον πιον, καταπραϋντικ ν: Ασκ+λ γο+πιο (ε κπτωση τη συλλαβ –γο- και αποβολ του S)=Ασκ-λο-πιο (και ε κθλιψη του Ο)= Ασκλπιο που γινε Ασκληπι . Η λξη Ασκληπι ω προ τον σχηατισ τη οιζει πολ" ε τη λξη αιπ λο= αιγοβοσκ , γιδοβοσκ , η οποα γνεται απ τι λξει: αιξ (=γδα)+πολω(περιφροαι, περιπλαναι)=αιγ +π λο=αιγο-π λο=αιπ λο(π. περπολο). Οι Αρχαοι εδαν πντα στο τελευταο ρο του ον ατο του Ασκληπιο" τη λξη πιο (αλακ , καταπραϋντικ ), οι δε πολλ του παραλλαγ (π.χ. Ασχλαπι , Ασχλαβι ,Λατ. AESCULAPIUS) και η ετυολογικ του σ"νδεση ε τη λξη ασκλαβο (=σα"ρα) οδγησαν στη γνη τι πρ κειται για προελληνικ νοα. «∑τη πραγατικ τητα το νοα Ασκληπι ταν επθετο, που διναν οι ακρινο α πρ γονοι σε νδρε που διθεταν σπουδαε ιατρικ γνσει». Πργατι, επθετο (πιο) ω β´ συνθετικ νει αετβλητο: γνωστ (-γνωστο), ονκριβο. Ευτυχ, α σζει τη λγουσα ο τονισ . ∑υνεπ, Ασκληπι δεν ταν να νο.

Μει8νεται ο αγροτικ>* πληθυσ>* τη* χ8ρα*

Με την π(να του κ.Παναγι8τη Γεωργ%ου Κο#βαρη

∑ε κ%νδυνο ο Π#ργο* του ροσ%νη στι* Γο#βε*

ÃñÜöåé ï ÂÁÃÃÅËÇÓ ÐÁÐÁÓÔÁÌÏÕËÏÓ

Η γρανση του αγροτικο" πληθυσο" αποτελε σερα να απ τα βασικ τερα προβλατα τη ελληνικ γεωργα. Το γεγον τη προχωρηνη ηλικα του συν λου των γεωργν στη χρα α οιζει ε τροχοπδη για τη διχυση τεχνογνωσα, την υιοθτηση νων πρακτικν, την εφαρογ καινοτοιν και την προσαρογ στι εταβαλλ ενε συνθκε στη διεθν αγορ των “γεωργικν” προϊ ντων. ∑"φωνα ε τα στοιχεα τη Eurostat για την Ελλδα το ποσοστ των απασχολουνων στη γεωργα ειθηκε κατ 40,5% (απ 23,9% το 1990 σε 17% το 2000), ποσοστ περπου σο ε αυτ τη δεκαετα του '60 -ια περοδο ντονη εωση του αγροτικο" πληθυσο" και των απασχολουνων στον πρωτογε-

ν τοα λ γω τη ετανστευση. ∑χετικ ε την ηλικιακ διρθρωση των κατοκων στι αγροτικ περιοχ, τα στοιχεα δεχνουν τι το 18,74% στι κυρω αγροτικ περιοχ και το 16,7% στι ενδιεσε αγροτικ, χουν ηλικα εγαλ"τερη των 65 ετν. Ο αντστοιχο δεκτη για τι αστικ περιοχ εναι 15,9%. ∑"φωνα ε τα στοιχεα τη πρην Ε∑ΥΕ , το ποσοστ των απασχολουνων στον πρωτογεν τοα στι κυρω αγροτικ περιοχ, ανρχεται σε 29,3%. /σον αφορ στην αναλογα των νων που εισρχονται στην αγορ εργασα σε σχση ε του γηραι τερου που αποχωρο"ν, στι κυρω αγροτικ περιοχ διαορφνεται σε 1,02, εν στι αστικ περιοχ σε 0,94. ∑τοιχεα του 1997 του Ινστιτο"του Εργασα τη Γ∑∑ΕΕ,

για το εππεδο ρφωση στον πρωτογεν τοα, δεχνουν τι το 69,5% χει απολυτριο (ηοτικο", το 10,2% χει τελεισει ερικ τξει του (ηοτικο", το 4,1% δεν πγε καθ λου σχολεο, το 7,6% χει απολυτριο τριν τξεων τη Μση Εκπαδευση, το 7,4% χει απολυτριο Μση Εκπαδευση, το 0,7% χει πτυχο Αντερη ∑χολ και λι το 0,5% χει πτυχο Ανωττων ∑χολν. Εντον τατο εναι το πρ βληα τη "διαδοχ", αφο" η αναλογα των γεωργν ηλικα ικρ τερη των 35 ετν, ναντι των γεωργν ηλικα νω των 55 ετν, βρσκεται στο 0,13, αντικατοπτρζοντα ε"λογα το πρ βληα γρανση, σε ια περοδο που η γνση αποτελε βασικ προϋπ θεση για την ανταγωνιστικ τητα του πρωτογενο" τοα.


20

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ιστορα

Ιστορία – Λαογραφία – Παράδοση

Γρφει ο ητρη* Αποστ>λου - Ελ#νιο*

ΟΙ ΠΡΟΪ∑ΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑ∑ (συνχεια)

Οι Φο%νικε* Κατ’ εξοχν ναυτικ λα ε επορικ δαι νιο, που η χρα του βασικ εντοπζεται στη θση του σηερινο" Λιβνου. Γνωστ εναι οι ονοα-

ο Κδο και απ απναντι πρασαν στο νησ α. ∑την Χαλκδα θα του βρο"ε σαν «κογχυλιευτ», αλιε τη πολ"τιη γιαυτο" πορφ"ρα κι υποστηρζεται πω και η ετυολογικ εξγηση του ον ατο Χαλκ προρχεται απ την φοινικικ ρζα chalk. Ο ιστορικ Θουκιδδη γρφει γιαυτο": «ο"τοι γαρ (οι Φονικε) δη

Γρφοντα ασω για του Καδεου (Θηβαου), εξακολουθο"ε παρλληλα να συνεχζουε και ε του Φονικε. Οι Κδειοι (και Καδεωνε), ταν πανρχαιο Βοιωτικ λα , που εχε εγκατασταθε στην Θβα. Jταν απ γονοι του βασιλι τη Φοινκη Κδου (γιο" του Αγνορα) και

ρε α παλι Καδειακ καταβολ. Για του Φονικε (εκτ των λλων επιτευγτων του, που συνθω κρατο"ν), α θυηθο"ε ια οναδικ προσφορ του ε τερστιε συνπειε στην εξλιξη του πολιτισο": Την ανακλυψη και διδοση του Φοινικικο" αλφαβτου. (4λλωστε φοινκεια λεγ ντουσαν και τα γρατα). /ω …σηεριν απ ψει ελετητν και ερευνητν βσει στοιχεων, υποστηρζουν τι οι 'λληνε απ ανεπωτου χρ νου, εχαν ανακαλ"ψει και διαδσει τα γρατα, τα δε φοινκεια δεν ταν παρ τι απ εινε σε αυτο" απ ια πανρχαια κληρονοι… Γρφοντα ω ιστορα σε ορθ δοξα καλο"πια εαι υποχρεωνο να ακολουθσω τη χρι σερα διδασκ ενη κλασσικ ποψη.

Οι Φα%ακε*

στ πολιτεε στην πατρδα του : Τ"ρο, ∑ιδνα, Β"βλο, Ουγγαρτ, πω και η αργ τερα ονοαστ αποικα του Καρχηδ να. (εν εχαν εγλη φυλετικ οοιογνεια, καθ τανε κρα διφορων εθνικν οδων, βασικ ω ταν ∑ητε τη Ανατολ που ενθηκαν ε Κ"πριου ε Καρικ φ"λα, ε {ωνε και ε λλου. Παρ τι οι Φονικε δεν δρυσαν, παρ νο προσωρινο" επορικο" σταθο" σε σα (κι τανε ππολα) ρη που επεκτθηκαν, θα πρπει να του αναφρουε – στω και ε αυτ την αποικιστικ ιδιοορφα του – καθ η παρουσα του, ειδικ στα παρλια του νησιο" α εναι τεκηριωνη. Οι Φονικε λοιπ ν, κατοκησαν παλι στην Ε"βοια. Λγεται πω του φερε (απ την Φοινκη) στην Βοιωτα

τα πλεστα νσου κησαν». Ξεκινντα απ την πατρδα του, α του παρακολουθσουε κλιακωτ να ανεβανουν ερικ απ «τα πλεστα των νσων» χρι να φτσουν στην περιοχ α: Κ"προ-Κρτη (φοινικ. Κερτ)- Αστυπλαια (κ.. (ωδεκνησα)-Θρα-Μλο∑"ρο(φοινικ. ∑ουρ-βρχο)-(λοΜ"κονο-Τνο (Φοινικ. Τνο-φδι)Κα-4νδρο. ∑το ν τιο ευβοϊκ θα του συναντσουε να προχωρο"ν στην Ερτρια να φτνουν στην Χαλκδα, αλλ και στην κοντιν στα ενδ τερα Θβα (Κδο). ∑την συνχεια θα διαπλε"σουν στον β ρειο ευβοϊκ α κ λπο και σταδιακ θα καταλξουν στι Παγασ (Ιωλκ ) του Παγασητικο" κ λπου τη Μαγνησα, που σε γραπτ εκε πλκε βεβαινεται η παρουσα του.

ανκαν σε Βοιωτικ φ"λλα που κατβηκαν απ την Θεσσαλα. 'να παρακλδι του ταν οι Γεφυραοι, που αυτο παραδοσιακ εχαν ρθει απ την Φοινκη ε τον Κδο. Ο Κδο θα ιδρ"σει την Θβα, εν η κ ρη ου ∑ελη (σ"φωνα ε την υθολογα) θα γεννσει τον θε (ι νυσο. ∑την Θβα θα γεννηθε και ο Ηρακλ (απ τον (α και την Αλκνη). Οι Κδειοι (Θηβαοι) ε την Φοινικικ καταγωγ θα κατοικσουν στην Θεσσαλα, την Βοιωτα αλλ και στην Ε"βοια. Κι η Ε"βοια εχε εση σχση, τ σο ε τον (ι νυσο (καθ διεκδικε την γεντειρα του θεο" Ν"σσα), σο και ε σηαντικ δραστηρι τητε του Ηρακλ. {σω οι ονοαστικ ρζε – Καδ – τοπωνυων και χωριν (Κϊδε, Κδι) να εταφρουν ω τι

Με του Φαακε αυτ ατα ο νου α πηγανει στην Κρκυρα, το γνωστ α νησ των Φαικων. /ω οι Φαακε (που σηερινο τοληρο ερευνητ του θλουν να βρσκονται, χι ονχα στον ελλαδικ χρο, αλλ και σε ακριν ρη τη υδρογεου), λγεται πω κατοκησαν και στην Ε"βοια. Γι αυτο" του κατοκου τη Ε"βοια, δεν φανεται να γνωρζουε και πολλ. Θα πορο"σε να προσξει νο καννα ερικ παρλληλε οοι τητε εταξ" του νησιο" α και τη Κρκυρα. Φαακα λεγ ταν ο γενρχη του, κι αυτ τανε γι του Ποσειδνα που κανε ο θαλασσοθε «σγοντα» ε την ν"φη Κρκυρα. /ω η Ε"βοια (σαν νησ) ονοαζ ταν ιερ απ τον /ηρο (κατ ια εκδοχ, για την λατρεα του Ποσειδνα, κλπ). Την Ε"βοια λοιπ ν, σαν υθολογικ ν"φη, θα την βρο"ε να «σγει» κι αυτ ερωτικ ( πω η Κρκυρα) ε τον Ποσειδνα. Αλλ η Κρκυρα ε την Ε"βοια ταν και αδελφ, σαν κ ρε κι οι δυ του του προσωποποιηνου ποταο" Ασωπο". Κι ακ η φορ ταυτζονταν και τα ον ατ του, αφο" η Ε"βοια ονοαζ ταν Μκρι λ γω του Μακριο" τη σχατο, το διο ονοαζ ταν και η Κρκυρα: Μκρι. Να ην παραλεψουε και κποια Οηρικ σχση απ’ την «Οδ"σσεια» του εγλου α ραψωδο". Τιωρ-


21

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ιστορα ντα ο Ποσειδνα τον καραβοτσακισνο και ναυαγ Οδυσσα, απ’ τ’ ανοιχτ του νησιο" των Φαικων (Κρκυρα): «επε και τα καλ τριχα χτυπ-

Αγαπητ Β.Ε"βοια σε προηγο"ενο δηοσευα σου που αφορο"σε τι αντιδρσει των κατοκων στο Προκ πι, ενντια στην εγκατσταση κεραα κινητ τηλεφωνα, εδα να αναρωτιται ο συντκτη του κεινου, για το αν χει γνει τποτα στην Ιστιαα τ σο απ το (ο, σο και απ του κατοκου για ανλογο θα. Επειδ εαι γνστη και επλεκ ενη αφο" το συγκεκρινο διστηα ουν αντιδαρχο Ιστιαα και κτοικο τη περιοχ , που στθηκαν οι τρει κεραε, σα πληροφορ τι χουν γνει πολλ. Τ σο απ το (ο σο και απ κατοκου τη περιοχ. Οι τρε κεραε πω εναι γνωστ χουν στηθε λε σε να κεντρικ δρ ο τη π λη, στην Αθανασου Κορφιτη, στου αριθο" 11, 14 και 19. ∑το νο"ερο 11 υπρχει η κεραα τη ΚΟ∑ΜΟΤΕ που ε την δικαιολογα τι εναι κεραα για τι οπτικ νε δεν αντιληφθκαε το στσι τη. ∑το νο"ερο 14 (απναντι απ τον ΟΤΕ) υπρχει η κεραα τη VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ. Η τοποθτησ τη γινε ξηερατα, παρουσα εισαγγελα και δ"ναη των ΜΑΤ. ∑"σσωο το δηοτικ συβο"-

ντα λογ του, πγε τρχοντα στι Αιγ πο"χε ακουστ να του». Απ υποσηεισει τη σχολικ Οδ"σσεια τη Α Γυνασου, διαβ-

ζουε για τι Αιγ. Αιγ: π λη που δεν ξρουε που την τοποθετο"σε ο /ηρο, σω φανταστικ. Αυτ απ το σχολικ βιβλο, ω υπρχουν σηαντικ ενδεικτικ στοιχεα που πορο"ε να υποστηρξουε τι οι Αιγ αυτ δεν ταν καθ λου φανταστικ, αλλ υπαρκτ τ τε – και χανε σερα – στη θση που βρσκεται η ονοαστ Μον του Αγου Νικολου – Γαλατκι. Επειδ αναφερθκαε στην Οδ"σσεια και τον Οδυσσα, θα θελα να παρουσισω πω και κποια τοπικ παρδοση θλει τι οηρικ ∑ειρνε (που τ σο ταλαιπρησαν τον θαλασσοδαρνο α ρωα) να βρσκονται κπου στι βορ. Ευβοϊκ –Αιγαοπελαγτικε ακτ α. Γρφοντα για του Φαακε, γιναν ορισνοι παραλληλισο εταξ" τη Ε"βοια και τη Κρκυρα (του γνωστο" α νησιο" των Φαικων). Πσω απ’ αυτο" του παραλληλισο", σω βρσκονται κποια κοιν στοιχεα

Γι τι* κερα%ε* κινητ* τηλεφων%α*

λιο βρθηκε εκε καθ και πλθο κ σου. Υπρξαν πολλ και ντονε αντιδρσει και αντιπαραθσει. Παρ λα το"τα η κεραα στθηκε. Ακολο"θησε κτακτη συνεδραση του (η. ∑υβουλου που ε ο φωνο ψφισα καταγγλθηκε η λη εθ δευση απ την εταιρεα καθ και τα

παραπλανητικ στοιχεα που εχε υποβλει προκεινου να αδειοδοτηθε . 'γιναν επερωτσει στη Βουλ και καταγγελε σε λου του επλεκ ενου φορε, τ σο απ το (ο σο και το σ"ζυγ ου ω κτοικου τη περιοχ. Ο (ο ακολο"θησε και τη δικαστικ οδ , ενντια στην εταιρεα που στησε την κεραα.

των ….«αδελφοποιηνων» στο ακριν παρελθ ν νησιν και λαν α…

∑αν επ%λογο* Με του προϊστορικο" κατοκου του νησιο" και του τ που α τελεισαε. Ββαια η Ε"βοια και η περιοχ α δχτηκε αργ τερα κι λλου αποκου, ω η εργασα αυτ απβλεπε νο στα προϊστορικ φ"λα. Παρουσιζοντα αυτ την δουλει, σκοπ ου δεν ταν να «κοσω γλα"κα ει Αθνα» και στον τ πο ου. Γιατ λα αυτ χουν γραφτε απ παλι τερου, αλλ και σηερινο" (αροδι τερου απ τον υποφαιν ενο), ιστορικο" και συγγραφε. Μ νο που προχωρντα πιο πρα – προσπθησα να εντοπσω τι αρχαο κατλοιπο φτασε ω τι ρε α, ε την ορφ κποιου παραδοσιακο" εθου, κποιου λατρευτικο" τυπικο", κποιου αλληγορικο" τοπωνυου

Η δκη γινε στη Χαλκδα, ε ρτυρε κατηγορα τον τ τε δαρχο Ιστιαα Β.Ευαγγελ πουλο, και του τ τε δηοτικο" συβο"λου , εταξ" των οποων κι εγ. (υστυχ το δικαστριο δεν δικαωσε το (ο Ιστιαα. Την δια χρονι (2003) στο νο"ερο 19 τη Κορφιτη γινε προσπθεια να τοποθετηθε η κεραα τη ∑ΤΕΤ ΕΛΛΑ∑. Πλι ν"χτα. Επειδ εχαε την πληροφορα και εαστε λοι σε επιφυλακ αντιδρσαε γκαιρα, κλενοντα το δρ ο κλπ και αποτρψαε την εγκατσταση τη κεραα. Επανλθαν ω την επ ενη χρονι και εν υπρξαν πλι αντιδρσει απ του κατοκου στθηκε και αυτ η κεραα. Μετ απ αυτ τι εξελξει και ε σα στοιχεα διαθταε και σα επιπλον αποχτσαε ε τη συνδρο του (ου κτοικοι τη περιοχ που εχαν τοποθετηθε οι κεραε, ε πρωτοστατο"ντα το σ"ζυγ ου κινηθκαε δικαστικ και ζητο"σαε την αποκρυνση και των τριν κεραιν κινητ τηλεφωνα. Η δκη ορστηκε και γινε στη Χαλκδα. ∑τη δκη που γινε ο δικηγ ρο α εχε και την συπαρσταση τη νοικ συβο"λου του (ου τη Ιστιαα. Αγαπητ Β ρεια Ε"βοια ε πικρα αναφρω τι οι οναδικο

κτοικοι εκτ απ να και το σ"ζυγ ου, που παραβρθηκαν στη δκη ταν ο Γιννη Αναστασου και ο Νκο Ζαλβρα. Οι οποοι λιστα συνδρααν ε να ποσ στην αοιβ του δικηγ ρου. Μοναδικ ρτυρα κατηγορα που κατθεσε τελικ ουν εγ. Τ σο η δρα σο και οι δικηγ ροι των τριν εταιριν στθηκαν στην απουσα του κ σου, παρ λο που του παρουσασα διααρτυρα ε διακ σιε υπογραφ. Προφαν δεν φταναν .Και η δκη χθηκε. 'κτοτε αναρωτιαι . Αν ερχ ντουσαν στο δικαστριο λοι αυτο που εχαν ξεσηκωθε και αντιδρσει στο στσιο των κεραιν, πω το αποτλεσα ταν διαφορετικ ; Απογοητευνοι απ τι εξελξει δεν προχωρσαε σε φεση κατ τη απ φαση. Κρναε πω σαν οικογνεια κναε το χρο α απναντι στα παιδι α και την κοινωνα. Οι εκποπ τη ηλεκτροαγνητικ ακτινοβολα και οι βλαβερ επιπτσει και συνπειε δεν εναι προσωπικ υπ θεση. Εναι υπ θεση λων. Και πρπει να αφορ λου Αναστασ%α Τσαρο#χα Επικεφαλ* τη* σσονο* ειοψηφ%α* του ου Ιστια%α* Αιδηψο#


22 Α1 Κατηγορ%α Αισι>δοξα ην#ατα απ> Ωρεο#* - Ιστια%α Η Τρ%τη αγωνιστικ του πρωταθλατο* βρ%σκει του* εκπροσ8που* τη* Β>ρεια* Ε#βοια*, την εν οδα των Ωρε8ν ε 6 βαθο#* σε τρ%α παιχν%δια και την Ιστια%α ε 4. Η >νη αττητη οδα ε%ναι τη* Αρτ-

Ο Γιννη* Παπαευσταθ%ου π(τυχε το γκολ τη* ν%κη* για τα Καρια κη* που (χει κνει τα 3 στα 3. Η (χρι τ8ρα αγωνιστικ παρουσ%α και των δ#ο οδων, αφνει αισι>δοξα ην#ατα, >χι >νο για παραον στην κατηγορ%α αλλ και για καλ παρουσ%α. ∑την 3η αγωνιστικ η Ιστια%α (χασε την ευκαιρ%α να πρει τη ν%κη απ> την Ερ(τρια, κυρ%ω* λ>γω τη* ατυχ%α*. #ο δοκρια και πολλ(* ευκαιρ%ε*. Ιστια%α – Ερ(τρια: 1-1. Την επ>ενη αγωνιστικ η Ιστια%α θα αγωνιστε% στην Χαλκ%δα στην δ#σκολη (δρα των Αλατστων. Οι Ωρεο% (χασαν στην (δρα του Ευβοϊκο# Αγ%ου Νικολου ε 3-0. Rω* η εφνισ του* αδικε%ται απ> το σκ>ρ. Την επ>ενη αγωνιστικ αγων%ζεται στην (δρα τη* ε την ροσι. ∑ε περ%πτωση ν%κη* η οδα των Ωρε8ν θα βρ%σκεται, στι* πρ8τε* θ(σει* του βαθολογικο# π%νακα.

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

στην )τταλη (0-1), για ∑κεπαστ 2-0 τον Πισσ8να και Προκ>πι 3-0 την Kνωση ιρφ#ων. Η ∑κεπαστ και η Αιδηψ>* ε%ναι στην κορυφ τη* βαθολογ%α* ε 6 βαθο#* σε δ#ο αγωνιστικ(*. ∑την επ>ενη αγωνιστικ θα αγωνιστο#ν εταξ# του* στην Αιδηψ> σε (να ντ(ρπυ …κορυφ*. Τα Βασιλικ κ(ρδισαν την ΑΕΚ Ν(ου Π#ργου 1-2 εκτ>* κνοντα* τη πρ8τη εκτ>* (δρα ν%κη του*. Η Ακαδη%α Ιστια%α* κ(ρδισε τα Πολιτικ ε 21. Απ> την (χρι τ8ρα αγωνιστικ παρουσ%α των οδων τη* Β>ρεια* Ε#βοια*, φα%νεται δυνατ η νοδο* ακ>η και σε δ#ο οδε* α*. ∑την επ>ενη αγωνιστικ οι αγ8νε* που θα διαορφ8σουν την βαθολογ%α στην κορυφ ε%ναι: Κεχρι(*-Τριδα, και Αιδηψ>* – ∑κεπαστ. Β Κατηγορ%α Ο Ερ* Πηλ%ου ξεκ%νησε «αγριε(νο*»

Ο Ναυτικ /ιλο (ια"λου Ωρεν αποτλεσε και πλι την ευχριστη κπληξη του Πανελληνου Πρωταθλατο ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ , καθ να Ναυτικ /ιλο που εδρε"ει σε α ικρ π λη τη Βορεου Ευβοα κατφερε να αναρριχηθε για δε"τερη συνεχ χρονι

καταπληκτικ εφανσει καθ λοι προκρθηκαν στ ου τ ελικ ο" τ ων α γω νισ τ ων τ ου κατακτντα την: • 5η θση ε τον ΜΠΑΚΡΑΤ∑Η ∑π"ρο στο Κ1 500. •7η θση ε τον ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ (ητριο στο Κ1 1000.

στην 9η θση τη κατταξη ανεσα σε 25 Ναυτικο" Ολου απ’ λη την Ελλδα. ∑α ετλλια κατκτησαν οι: • ΠΑΠΑΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναστασα &ΛΟΥΚΑ Ελνη, οι οποε κατκτησαν να χρυσ και να ασηνιο ετλλιο στο διπλ καγικ (Κ2) Εκτ απ τα ετλλια και οι υπ λοιπο ικρο αθλητ του τατο κανοεκαγικ του Ν.Ο.(.Ω. πραγατοποησαν

• 7η θση ε του ΜΠΑΚΡΑΤ∑Η ∑π. & ΠΑΥΛΑΚΗ Χρ. στο διπλ καγικ (Κ2) 1000 . • 8η θση ε τον ΠΑΥΛΑΚΗ Χρστο στο Κ1 500. Να σηειωθε τι απ το 2001 που ιδρ"θηκε ο Ν.Ο.(. Ωρεν η πορεα του εναι συνεχ ανοδικ προσφροντα , παρ τι δυσκολε , ια υγι διξοδο στα παιδι τη ευρ"τερη περιοχ των Ωρεν σα απ τον ναυταθλητισ .

Μαντο#δι. Τα Καρια ακολουθο#ν ετ απ> την ν%κη του* επ% τη* Μακρυκπα*, εν8 ο Βουτ* κατφερε να χσει αν και (βαλε τρ%α γκολ εκτ>* στον )γιο Αθανσιο, αφο# δ(χτηκε π(ντε. ∑την επ>ενη αγωνιστικ ενδιαφ(ροντα παιχν%δια ε%ναι: ΠλιΚαρια, Βουτ*-)γιο* και Μαντο#δι-Αγ%α )ννα.

Γ Κατηγορ%α Η Λιχδα φοβθηκε του* Μυριδ>νε*

«Κακ> σκοπ>», φα%νεται (χει φ(το* ο Ερ* Πηλ%ου, δηλαδ βλ(πει νοδο, >πω* λ(ε ποδοσφαιρικ. 1-3 (σα στην Αγ%α )ννα αυτ τη φορ και πρ8το* στον βαθολογικ> π%νακα (στω σε αυτ(* τι* δ#ο αγωνιστικ(*. Η Κρινθο* (κανε την πρ8τη η* ν%κη αλλ ε το εντυπωσιακ> 5-1 ε το

Α2 Κατηγορ%α Καλ> ξεκ%νηα για ∑κεπαστ-Αιδηψ> ∑πουδα%α ν%κη για την Αιδηψ> (σα

Επιτυχ%ε* του Ν.Ο.. Ωρε8ν

Ο ο* Λεοντ* στοχε#ει πρωτι και αυτ τη χρονι!

Και δεν κατ(βηκε να αγωνιστε%. ∑τα λλα παιχν%δια το Μετ>χι κ(ρδισε τα Ελληνικ 3-0 και ο Ταξιρχη* την Ανατολ Αγδιν8ν 4-0.


23

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Ρεπορτζ

Μερικ(* επισηνσει* για το «Κ#α» Λουτρ8ν Αιδηψο# Κανε δεν αφισβητε τι το «Κ"α», εναι το σα κατατεθν τη Λουτρ πολη, πω επση και τα νεοκλασσικ τη κτρια, τα οποα χουν αφεθε στο λεο τη εγκα-

ικν, στην Λιενικ Επιτροπ και αυτ εταφρζεται και ε διθεση πιστσεων. Η νταξη του ργου αναστλωση του «Κ"ατο» στο Ε∑ΠΑ, πω πρ τεινε ο Βασλη Κεδκογλου, εναι σωστ, διαθτοντα το ερδιο που αναλογε στην ελληνικ συετοχ το Λιενικ Ταεο. /ω αυτ ο κ. Κεδκογλου πρεπε να το προτενει τα

Βασλη Κεδκογλου για 20 συναπτ χρ νια, πω επση και λλοι Βουλευτ. Εναι τυχαο τι χουε τα ακριβ τερα δη σια ργα στην Ευρπη ; Ποιοι ψφισαν αυτο" του ν ου; Βουλευτ, κατ κ"ριο επγγελα, Πολιτικο Μηχανικο, Αρχιτκτονε, Εργολβοι, Κατασκευαστ!! /ω το ποσ αυτ θα

εικ να ((ηοτικ Αρχ). «Θα ελεγχθε η Λιενικ Επιτροπ για παρβαση καθκοντο», αναφρει ο Βασλη Κεδκογλου και εσα απειλε, αν ω καταρρε"σει το «Κ"α», δεν πρπει να «ελεγχθε για παρβαση καθκοντο; Ελγχθηκαν για παρβαση καθκοντο, οι υπε"θυνοι για τον Περιφερειακ Λου-

τλειψη, λ γω τη γραφειοκρατα που επικρατε στο Ελληνικ (η σιο, αλλ και απ λλειψη ενδιαφροντο απ τι εκστοτε (ηοτικ Αρχ τη Αιδηψο". Το διαπιστσαε ω εφηερδα ετ τι παρεβσει α στην Εφορα Νεωτρων νηεων, Τεχνικ Υπηρεσε τη Νοαρχα Ε"βοια, και στο Λιενικ Ταεο Αιδηψο". Οι παρεβσει αυτ ρχισαν απ την εποχ τη προεδρα Μαχαιρ στο Λιενικ Ταεο και εντε"θεν. Αυτ οι παρεβσει πντα ταν χρσιε και εχαν αποτελσατα. Η «κυκλοφορο"σα στην περιοχ», δανεζοαι ρου απ τα γραφ ενα στο «ΠΒ» Βασλη Κεδκογλου, αντληψη εταξ" των πολιτν, εναι να αποκατασταθε η εικ να του «Κ"ατο». Η «διαχεριση τη φροντδα αναστλωση» ανατθηκε απ το Υπουργεο Οικονο-

προηγο"ενα χρ νια στα ΠΕΠ, που υπρχαν τερστιε χρηατοδοτσει για λιενικ ργα. /ω η πολιτικ δεν ασκεται νο ε επιστολ και δηοσιε"σει… Η τοπικ αυτοδιοκηση, απο"σα αυτ τα χρ νια, ενεργο"σε και εκλβανε την Λιενικ Επιτροπ, «ω κρτο εν κρτει», χωρ να παρεβανει. Ο δε Πρ εδρο τη Λιενικ Επιτροπ, διορισνο, βσει των προτισεων κποιου τοπικο" βουλευτ η παργοντα, τι περισσ τερε φορ ταν καττερο των περιστσεων. Ο Προϋπολογισ του ργου 950.000 ευρ, που χει προκ"ψει απ την ελτη, εναι προϊ ν των τιν και των προδιαγραφν που ορζει η νοοθεσα. Του ν ου αυτο" «Περ (ηοσων ργων», του χει ψηφσει η Βουλ, στην οποα συετεχε ο

ειωθε απ την κπτωση (40%) που θα δοθε κατ την δηοπρασα. Ακ η κι αν δεν γνει αυτ χει δικαωα ο φορα (Λιενικ Ταεο), σω των Τεχνικν Υπηρεσιν να κηρ"ξει «γονη» την δηοπρασα και να την επαναλβει ω του, δοθε ικανοποιητικ κπτωση. (υστυχ αυτ εναι ο τρ πο που δηοπρατο"νται τα ργα στην Ελλδα. Αυτο που του ψφισαν στην Βουλ εναι και οι υπε"θυνοι. /χι ββαια το κθε Λιενικ Ταεο. /σο για τι υποδο που χρειζεται η Λουτρ πολη, δεν πρπει να απολογηθε το Λιενικ Ταεο, αλλ αυτο που κυβερνο"σαν τ σα χρ νια, χωρ να προσφρουν κτι ουσιαστικ . Ο"τε δρ οι, ο"τε Νοσοκοεο, Περιφερειακ εγκατελεινο στο παρ πντε (οι εκστοτε κυβερνσει) και η π λη σε κακ

τρν Αιδηψο"; Ελγχθηκε κανε για την κατσταση του Βιολογικο" καθαρισο"; Ποιο πιστε"ει κ"ριε Κεδκογλου τι θα ελεγχθε το Λιενικ Ταεο, αν τελικ αποκαταστσει την εικ να του Κ"ατο; Επση εσε κνατε καα ρευνα αγορ αν υπρχει ιδιτη που θλει να αναλβει το «Κ"α»; Θα τελεισω ε τα δια λ για που ξεκινσατε την επιστολ σα στο «ΠΒ», «εδ και περισσ τερα απ δ"ο χρ νια χρη και στι ντονε ενργειε τοπικο" βουλευτ», αυτ ταιριζει και ε σα. Θα ερωτσω: χετε κποιον ιδιτη στο υαλ σα, χετε συζητσει ε κποιον που θλει να το αναλβει; Γιατ πρπει να λε καθαρ τα περ «κυκλοφορο"σα», χι νο για του λλου, αλλ και για τα καθ’ η.

Του Παντελ Αγγ(λου


24

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ∑τιγ

Αστρονοικ βραδι στην Κοκκινοηλι

Την Παρασκευ 23 ∑επτεβρου, η εφηερδα α, Το Ρδιο Ιστιαα και ο Πολιτιστικ ∑"λλογο Κοκκινοηλι, προσκλεσαν την Αστρονοικ Εταιρεα Χαλκ-

δα και διοργανθηκε βραδι Αστρονοα. Μετ την δ"ση του ηλου, γινε ξενγηση στον νυκτεριν ουραν και παρατρηση ουρανων σω-

των. ∑τον χρο επση γινε προβολ ταινιν ε θα την δηιουργα του σ"παντο και τι διαστηικ αποστολ. Η βραδι ταν πλαισιωνη ε ουσικ και τα απαρατητα… σουβλκια και π"-

ρε αφο" η φ"ση νοιξε και την ρεξη. Η εκδλωση τρβηξε το ενδιαφρον πολλν Βορειοευβοων. Επση πολλο ταν αυτο που το αθαν «κατ πιν εορτ».

'τσι η εκδλωση θα επαναληφθε του χρ νου τον Ιο"λιο, που οι συνθκε θα εναι καλ"τερε. (ηλαδ λιγ τερο κρ"ο και κατλληλο ουραν για παρατρηση.

ÁÖÏÉ ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Ï.Å. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ¸ðéðëá åðáããåëìáôéêþ í ÷þñùí

ÁíáëáìâÜíïõìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - SUPER MARKET - ÏÕÆÅÑÉ - ÊÑÅÏÐÙËÅÉÙÍ -ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÙÍ - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ

ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ Ôçë.: 22260 54774 & 55444 FÁ×: 22260 69374

Βόρεια Εύβοια 146  

Βόρεια Εύβοια 146

Advertisement