Page 1

http://voriaevia.blogspot.com http://istiaianews.blogspot.com http://limniotika.blogspot.com

Ðëáôåßá Éóôéáßáò ×ÑÏÍÏÓ 14ïò - ÖÕËËÏ 142- ÔÉÌÇ 1 åõñþ - ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - 15ÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÊÖÑÁÓÇÓ

ΝΙΚΟ∑ ΠΕΤΡΟΥ

4

Οι λογαριασο τη ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ, τανε πραγατικο και ν"ιοι και "φειλε ο $ο να του πληρ&σει

Καταχειροκροτθηκαν οι Θεατρικ' Παραστ*σει στη Λνη

22

11

ΡΗΓΜΑ ∑ΤΙ∑ ∑ΧΕ∑ΕΙ∑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∑ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑ - ΑΙ ΗΨΟΥ

“Αποχωρώ”

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ$ΗΨΟΥ

$υσοσα για του κατοκου και ρ7πανση για την θ*λασσα, απ" το Εργοστ*σιο Βιολογικο7 Καθαρισο7

ΑΙ$ΗΨΟ∑ Ο Γγαντα Ξ7πνησε

Υπ" αυτ' τι συνθκε δεν πρ"κειται να συετ*σχω στο $ηοτικ" ∑υβο7λιο

∑το καλ" κ7ριε $αρχε και να α γρ*φει

Εξώδικο στην «Πολιτιστική Κίνηση Μονοκαρυάς» από τον Δήμαρχο


2

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Προτσει

Κλικ!

Χαογελ στε... ΜΗ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ «ΞΕΝΟ»! Επειδή άλλη μάνα με γέννησε και σ' άλλη γλώσσα άκουσες εσύ τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια... μη με φωνάζεις «ξένο» το ψωμί σου δε διαφέρει απ' το δικό μου το χέρι σου είναι όμοιο με το δικό μου, σαν τη φωτιά καίει και η δική μου φωτιά. Γιατί λοιπόν με φωνάζεις «ξένο»; Επειδή σ' άλλους δρόμους βρέθηκα και σ άλλο λαό γεννήθηκα και άλλες θάλασσες γνώρισα και απ'; αλλού σάλπαρα; Αλλά το ίδιο άγχος κρύβουμε κι οι δυο η ίδια εξάντληση στην πλάτη μας βαραίνει, αυτή που συντρίβει το κάθε θνητό μέσ' απ' του χρόνου τα σκοτάδια...

Μην ξεχσετε την συνδρο σα Αρ. Λογ. Εθνικ Tρπεζα

357/617150-81. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ∑: 6972230401

Ευχετήρια κάρτα Έλληνα μετανάστη στην Αμερική το 1902, προς την οικογένειά του. στην Κρύα Βρύση Κηρίνθου. Τότε που η χώρα μας τροφοδοτούσε μετανάστες τον πλανήτη. Τα όνειρα, η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο συμπυκνωμένα σε μια φωτογραφία μιας ευνοημένης κοπέλας. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία μετακίνησης των λαών.

΄Αγνωστος Μετανάστης

ΠΑΡΑ∑ΚΕΥΗ

∑ΑΒΒΑΤΟ

1

2

ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Πολιτιστικ" ∑7λλογο Κααρων ∑α προσκαλε σε Λαϊκ γλντι που διοργαννει στο χρο του ηοτικο ∑χολεου. Θα υπ ρχει ζωνταν# ουσικ# και ελεθερο χορ .

Πολιτιστικ" ∑7λλογο ∑ια «Το Τελ'θριον»

Ο Α.Ο. ∑κεπαστ διοργαΕυχαριστοε θερ ννει Λαϊκ γλντι στην του συετχοντε στι πλατεα του χωριο. Θα πολιτιστικ εκδηλσει υπ ρχει ζωνταν# ουσικ# 2011 και στο πανηγρι του και ελεθερο χορ . χωριο α .. α συπαρασταθ#κατε, α ενδυνασατε και α δσατε θ ρρο να συνεχσουε…

Ê. ÆÙÃÑÁÖÏÐÏÕËÏÓ & ÓÉÁ - ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÁÍÁØ/ÊÙÍ - ÐÏÔÙÍ -ÄÉÁÍÏÌÁÉ - ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ ÄÉÁÍÏÌÅÁÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅÕÂÏÉÁÓÊÁÐÍÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ KARELIA ÔÇË. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ: 22260 53867 - FAX 22260 53272

Πολιτιστικ" ∑7λλογο Κερασι*

Ευχαριστε λου σου παραβρθηκαν στο «Παραδοσιακ Γλντι τη Πιπεργι και Γκα#λα ». Η συετοχ# σα α δνει δναη να συνεχσουε…


3

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ÑåðïñôÜæ $ΗΜΟ∑ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑ ΑΙ$ΗΨΟΥ

Για τρτη φορ* το Τεχνικ" Πρ"γραα

Με σκοπ την «αναδιατπωση», παρ το τι εχε ψηφιστε οφωνα απ λου του ηοτικο ∑υβολου , #ρθε ξαν για συζ#τηση το Τεχνικ Πργραα την περασνη Τετ ρτη. Η αιτα #ταν ργα που εχαν εκτελεστε στην Κοιντητα Λιχ δα και αλλο τα οποα δεν εχαν περιληφθε. :τσι γιναν οι αν λογε εισει των χρηατοδοτ#σεων σε λλα ργα, ε σκοπ να «χωρσουν» και τα να τα οποα προκυψαν ετ απ την παρβαση του εργολ βου που εκτλεσε τα ργα, που ενηρωσε στο προηγοενο /∑, τι δεν εχαν περιληφθε στο Τεχνικ Πργραα. Επση αφαιρθηκαν τα «ιδοι προι », του #ου Αρτεισου. Το νο Τεχνικ Πργραα ψηφστηκε κατ πλειοψηφα.

Προ ηερησα για την διαρρο του Αποχετευτικο7 Αιδηψο7

Το θα τη διαρρο# των λυ των στη θ λασσα του Βιολογικο Καθαρισο τη Αιδηψο, φερε ω προ ηερησα για συζ#τηση ο ηοτικ ∑βουλο Γι ννη Μαχαιρ . Πρτεινε να προσφγει ο #ο κατ παντ υπευθνου για τι παραλεψει και τι κακοτεχνε που υπ ρχουν, ε αποτλεσα να δηιουργονται προβλ#ατα. «εν πορε να χουε δσει να τσουβ λι εκατορια και να χουε προβληατικ ργο». Ο Ηλα Πετσ# πρτεινε να αποδοθον ευθνε στην αν δοχο εταιρεα που χει αναλ βει την συντ#ρηση του Βιολογικο, καταγγλοντα αρχικ τη σβαση που χει υπογραφε ε τον #ο Αιδηψο για το σκοπ αυτ. Την πρταση αυτ# διαρφωσε και ο #αρχο Ζ χο Χριστοφ# η οποα π#κε σε ψηφοφορα, υπερισχοντα τη πρταση του Γι ννη Μαχαιρ κατ πλειοψηφα.

Βιολογικ" Λουτρ&ν Αιδηψο7 $υσοσα για του κατοκου και ρ7πανση για την θ*λασσα

Για *λλη ια φορ* η λειτουργα του Βιολογικο7 καθαρισο7 των Λουτρ&ν Αιδηψο7 ταλαιπωρε του κατοκου, που 'χουν τα σπτια του κοντ* στο εργοτ*ξιο, εν& προκλθηκε και εγ*λη διαρρο στην υπερχελιση ε αποτ'λεσα τα λ7ατα να θολ&σουν τα νερ* τη θ*λασσα. Οι κ τοικοι συχν καταγγλλουν συνεχε διαρρο προ την θ λασσα, εν το φαινενο τη δυσ ρεστη οσ# εναι καθηεριν φαινενο. Τραγικ# εναι η κατ σταση, κατ του θερινο #νε , που αναγκ ζονται να χουν ακη και τα παρ θυρα κλειστ . Μετ το «ατχηα» το Λιεναρχεο τη Αιδηψο, κανε αυτοψα που εντπισε το πρβληα τη ρπανση στη θ λασσα. Αντιετπισε το πρβληα ε επιτπια απορρπανση και στην συνχεια #νυσε το γεγον στον ει-

Μνυση απ" το Λιεναρχεο και εισαγγελικ παρ'βαση

σαγγελα, που διταξε νορκη διοικητικ# εξταση. Η ευθνη τη συντ#ρηση χει ανατεθε απ τον πρην #ο Αιδηψο σε Εταιρεα η οποα σφωνα ε πληροφορε α αεβεται ε 12.000 ευρ ηνιαω … Ο #ο Ιστιαα – Αιδηψο αποφ σισε να προσφγει κατ τη αναδχου εταιρεα η οποα εναι υπεθυνη για την συντ#ρηση του βιολογικο. Η λειτουργα του βιολογικο, φανε-

ται τι εναι ελλιπ# , αφο και στο αντλιοστ σιο τη παραλα , διαφεγουν οσ οι οποε το καλοκαρι εναι πολ ντονε . Επση το π ζλ των οσν συπληρνουν και οι οσ που προρχονται απ του αγωγο οβρων υδ των, αφο κ ποιοι ασυνεδητοι επαγγελατε προκεινου να ην αδει ζουν του βθρου ρχνουν τα βοθρολατα στου αγωγο οι οποοι διασχζουν την πλη και καταλ#γουν στην θ λασσα. Αυτ τα προβλ#ατα δυστυχ νουν ακη λυτα, εν τα ποσ που χουν διατεθε «για ια καθαρ# πλη» απ το κρ το υπερβανουν τα δκα εκατορια ευρ

Εξ&δικο στην «Πολιτιστικ Κνηση Μονοκαρυ*» απ" τον $αρχο Ζ*χο Χριστοφ Εξδικο στειλε ο #αρχο Ιστιαα – Αιδηψο Ζ χο Χριστοφ# , στην «Πολιτιστικ# Κνηση Μονοκαρυ » και ζητ εντ δυο ηερν να εκκενσουν το γραφεο που του εχε παραχωρηθε ε απφαση του ηοτικο ∑υβουλου (δυο #νε πριν!!), επικαλοενο τι πρπει να στεγαστε η Π ρεδρο του χωριο. Ο ∑λλογο ε γγραφ του προ τον #αρχο ζητ να ανασταλε η διαδικασα τη ξωση ω του αποφανθε η επιτροπ# (Γενικ# ιεθυνση Εσωτερικ# Λειτουργα Ευβοα ), για την νοιτητα τη απφαση του ηοτικο ∑υβουλου που ζητ να εκκενσουν το γραφεο, αναιρντα φυσικ προηγοενη απφαση για παραχρηση του συγκεκρινου χρου. Το εξδικο εναι πρωτοτυπα του η ρχου Ζ χου Χριστοφ#, αφο κ τι ττοιο δεν χει γνει ποτ λλοτε. Εν τω εταξ το εξδικο του η ρχου, εναι κατ’ επιταγ# τη Παρδρου του χωριο, η οποα πιεστικ ζητ να βγει απ τον χρο (3χ3τ..) ο ∑λλογο , εν π λι κατπιν καταγγελιν τη , ο διο ο #αρχο #ρθε στο χωρι και στα τησε τα ργα αν πλαση που εκτελοσε ο ∑λλογο στο χωρι, επειδ# τα παιδι δεν εχαν …ελτε . Ο απλ επισκπτη ββαια θα διαπιστσει τι στο χωρι γιναν τσα ργα αν πλαση σα δεν γιναν σε λο το δ#ο Ιστιαα τα τελευταα δκα χρνια. Aδη το χωρι επισκπτονται πολλο κ τοικοι τη Ιστιαα για να παζουν τα παιδι του στο γκαζν, στι παιδικ χαρ , το π σκετ. Ακη και απ τον χρο που του βγ ζουν, ο ∑λλογο τον φτιαξε ε δικ του ξοδα. Με τσιεντλιθα και τσγκια #ταν πρτα. Που #ταν τσα χρνια οι Π ρεδροι του χωριο ; Η σηεριν# π ρεδρο χει πρβληα ε τα παιδι του συλλγου. Α κ νει κι αυτ# κ τι για το χωρι τη . Αλλ ια απορα. Γιατ ο #αρχο , ακοει τσο πολ την π ρεδρο ; Αφο η δια #ταν υποψ#φια ε τον Βαγγλη Ευαγγελπουλο. Φυσικ χρι την πρτη Κυριακ#. Απ κει και πρα τα συπερ σατα δικ σα .


4

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ρεπορτζ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΙ$ΗΨΟΥ: Που πγαν τα λεφτ* ; Νκο Π'τρου: Οι λογαριασο τη ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ, τανε πραγατικο και ν"ιοι και "φειλε ο $ο να του πληρ&σει ∑ε προηγο7ενο φ7λλο τη εφηερδα α ο $ηοτικ" ∑7βουλο Κ&στα Μπ*η, αρθρογρ*φησε ε β*σει την απ"φαση του Εφετεου που δικαωνε την ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ, για την εσπραξη απλρωτων λογαριασ&ν απ" το $ο, 7ψου 1.5 εκ. ευρ&. Ο Κ&στα Μπ*η αναλ7οντα την απ"φαση του δικαστηρου, στο *ρθρο του, αναφ'ρθηκε στι παραλεψει τη τ"τε δηοτικ αρχ, αφο7 ε δικ' του αποφ*σει οδγησαν το δικαστριο στην καταδκη του δου και την δικαωση τη ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ. Επιπλ'ον η τ"τε δηοτικ αρχ ο7τε καν παρ'στη στο δικαστριο για να υπερασπσει τα δικαι&ατα του δου. Απ*ντηση για την αν*λυση του Κ&στα Μπ*η, 'ρχεται να δ&σει ο τ"τε αναπληρωτ $αρχο Αιδηψο7 Νκο Π'τρου. «ι βασα στην εφηερδα σα το ρθρο του κ. Μπ η, δηοτικο συβολου τη εζονο αντιπολτευση του #ου Ιστιαα – Αιδηψο, ε θα «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΗΨΟΥ» και πραγατικ απρησα απ τα σχλι του και τι υποδεξει του, εν ου δηιουργ#θηκαν και πολλ ερωτηατικ . Και αυτ διτι εναι φανερ τι χωρ να χει «ΜΕΛΕΤΗ∑ΕΙ» το σχετικ φ κελο, χωρ να χει ενηερωθε απ τα αρδια ργανα του #ου και χωρ να γνωρζει τι ακριβ αναφρουν τα γγραφα που νηονεει, αλλ στηριζενο λλον νο στην αν γνωση τη απφαση του Εφετεου Πειραι , βγαλε συπερ σατα και ζητ ει – υποδεικνει στον #ο Ιστιαα – Αιδηψο να αναζητ#σει ευθνε στα πρην ηοτικ ∑υβολια του #ου Αιδηψο και λιστα για «διευκλυνση» του

εργολ βου δηλ. τη ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ. «ΙΕΥΚΟΛΥΝ∑Η» ια λξη ε βαρι προεκτ σει και ποινικ ευθνε γιαυτν που το πρ ττει παρ νοα, αλλ και για εκενον που χωρ να χει β σιε αποδεξει την αποδδει ω ενργεια σε τρτου . Φυσικ για να

ενηερωθε κανε για το αποχετευτικ τη Αιδηψο, χρει ζεται πολ χρνο , εγ λη επιον# και υποον# κ τι που δεν γνωρζω αν διθεσε ο κ. Μπ η για να το πρ ξει. Ε ν ω ασχολετο ε αυτ, πω θα πρεπε, ττε να εναι σγουρο τι τα συπερ σατ του θα #ταν πολ διαφορετικ . Εγ π ντω θα αναφερθ για να ενηερσω και αυτν αλλ και του αναγνστε στα δυο γγραφα που αναφρει και ε αφορον, δηλαδ# στην 345/04 απφαση του ηοτικο ∑υβουλου και στο γγραφο 857/14-2-05 του αναπληρωτ# η ρχου, διτι την περοδο εκενη χρη η ρχου εκτελοσα εγ. Με την απφαση λοιπν 345/04 το ηοτικ ∑υβολιο ενκρινε ο #ο να π ρει δ νειο απ το ταεο παρακαταθηκν και δανεων σφωνα ε το Ν. 3242/04 και λιστα ε π ρα πολ ευνοϊκο ρου , γιατ δεν διθετε δια κεφ λαια, ε σκοπ να ξοφλ#σει τα χρη προ τρτου . Την κατ σταση ε τα σχετικ χρη του #ου προσκισαν στο ∑υβολιο οι αρδιοι υπ λληλοι του και περιλαβ νονταν και οι λογαριασο 10ο , 13ο και 14ο που αναφρει και ο κ. Μπ η στην αναφορ του. Η απφαση ω αυτ# δεν υλοποι#θηκε διτι ε την 249/05 τροποποι#θηκε και αποφασστηκε απ το αρχικ ψο του δανεου να αφαιρεθον οι σχετικο λογαριασο (δηλαδ# το χρο προ την ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ) ε την πρταση «οι οικονοικ υποχρεσει προ την αν δοχο Εταιρεα ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ του ργου αποχτευση να εκταιευθον στερα απ την λειτουργα τη Α Φ ση του αποχετευτικο ργου του #ου Αιδηψο» και αυτ προφαν διτι ο εργολ βο καθυστεροσε να θσει σε λειτουργα το ργο. Ερωτ ται λοιπν ο κ. Μπ η . Γνωρζει τι οι λογαριασο δεν ανταποκρνονταν στην πραγατικτητα, τι δω #ταν ψετικοι και ρα δεν πρεπε να εξοφληθον απ το δ#ο, οπτε και κακ οι ∑βουλοι π#ραν απφαση για να π ρει δ νειο ; Μα ττε δυο τιν συνβησαν. Η οι αρδιοι υπ λληλοι του #ου προσκισαν ψετικα χρη, και ε τον τρπο αυτ παρσυραν του συβολου να π ρουν λ θο απφαση η απ κοινο αποφ σισαν να επιβαρνουν το δ#ο ε επ πλον χρη και λιστα υπρ του εργολ βου. Τι απ τα δο συνβη ; Μπορε να α απαντ#σει ; Π ντω για διευκλυνσ# του θα αναφρω τι οι εν λγω λογαριασο κατα-

τθηκαν για εξφληση στο #ο, αφο πρτα ελγχθηκαν και πιστοποι#θηκαν απ ην ιευθνουσα Υπηρεσα - Επιβλπουσα Υπηρεσα ΤΥΚ), δηλαδ# απ του υπεθυνου παρακολοθηση του ργου, κ τι που πολ καθαρ αναφρεται και στο σκεπτικ τη απφαση του εφετεου Πειραι , η παρξη τη οφειλ# και τη υποχρωση του δ#ου για την εξφλησ# του, επιβεβαινεται και απ την αναφορ που γνεται στο γγραφο-προσ ρτηα στον ισολογισ του #ου για το οικονοικ το 2004, που συνταξε ορκωτ λογιστ# και που στη σελδα 6 και 7 ε θα «Προβλψει και Υποχρεσει του #ου» αναφρεται «υπ ρχουν υποχρεσει προ την ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ β σει των λογαριασν τη , χωρ να χει εκδσει τιολγια ποσο 80.000 ευρ περπου για την κατασκευ# του αποχετευτικο δικτου Αιδηψο και για συπληρωατικ εργασε ΒΙΟΚΑ» Που λοιπν και σε τι εν#ργησαν παρ νοα οι ηοτικο ∑βουλοι; Που και πω διευκλυναν τη ΧΑΛΚΙ∑ ΑΤΕΤΕ και προτενει να αναζητηθον σε β ρο του ευθνε ; Ποιο του επε τι οι κριοι τη ηοτικ# Αρχ# , πω του αποκαλε δεν εχαν το δικαωα και δεν πραξαν νια ε το να π ρουν απφαση να π ρει ο #ο δ νειο ε ευνοϊκτατου ρου , για να εξοφλ#σει να ργο που δεν εχε αποπερατωθε ; Μη νιο θα #ταν ε ν αποφ σιζαν να καταβληθε το ποσ εσα. Αποφασστηκε ω κ τι ττοιο ; Για δανεισ ιλ ε χι για καταβολ#. Εναι το διο ; Oλλωστε ε την τροποποιητικ# απφαση που π#ραν, τη 249/05 φανεται ακριβ ποιο #ταν ο σκοπ του . (∑υνχεια στη ∑ελ.14 )


5

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΗΨΟΥ

Αγανακτισ'νοι ε την κατ*ληψη πεζοδροων Η «ΒΕ» εχε ασχοληθε συνεχ"ενα ε την κατ*ληψη πεζοδροων σε κεντρικο7 δρ"ου τη Λουτρ"πολη, δηιουργ&ντα 'τσι εικ"να τριτοκοσικ, εν& παρεποδζεται η δι'λευση πεζ&ν απ" τα πεζοδρ"ια. Μ*λιστα "ταν στην π"λη τα χρησιοποιο7ν επισκ'πτε, *νθρωποι εγ*λη ηλικα. Κανεν" το αυτ δεν δρωσε. Επανλθαε ξαν* ζητ&ντα απ" την $ηοτικ Αστυνοα να παρ'βει. Και π*λι τποτα. Αυτ τη φορ* επαν'ρχονται πολτε τη π"λη στ'λνοντα διααρτυρα στην $ηοτικ Αστυνοα, η οποα ασχολεται γιατ την υπογρ*φουν «αγανακτισ'νοι» πολτε. Εκε εναι το θ'α ποιοι την υπογρ*φουν ; Η αν το πρ"βληα εναι υπαρκτ" ; Προ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ Κριε Αγγλου εαστε πολτε των Λουτρν Αιδηψο και αναγνστε τη εφηερδα . Αγανακτισνοι και βαθτατα προβληατισνοι απ την αδιαφορα τη ηοτικ# Αστυνοα του #ου Ιστιαα – Αιδηψο. ∑α αποστλλουε την καταγγελα που καταθσαε στην ηοτικ# Αστυνοα ΚΑΙ αντ να ασχοληθον ε το περιεχενο τη καταγγελα που παραβι ζει θεελιδη δικαιατα πολιτν, ασχολονται ε το ε ν η καταγγελα εναι υπογρανη η ανυπγραφη και δεν πρ ττουν το αυτονητο, ην αυτεπ γγελτη εφαρογ# του νου και τη τ ξη , αφο η δια υπηρεσα ε γνω τευσ# τη ε την οποα συνηγορε χορ#γηση δεια χρ#ση πεζοδροου ε την προϋπθεση να ην παρεποδζεται η ασφαλ# διλευση των πεζν. ∑α παρακαλοε ε την δηοσιογραφικ# σα επειρα

και την καυστικ# σα πνα να ασχοληθετε ε το θα. Προ ηοτικ# Αστυνοα, #ου Ιστιαα – Αιδηψο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΑ : Κατ ληψη πεζοδρο-

ων και οδοστρω των ε επορεατα, τραπεζοκαθσατα, διαφηιστικ πινακδε και καταλγου καταστη των. Εαστε πολτε των Λουτρν Αιδηψο ΑΓΑΝΑΚΤΙ∑ΜΕΝΟΙ και βαθτατα προβληατισνοι απ την αδιαφορα σα . ∑α καταγγλλουε τα κ τωθι τα οποα και εσε γνωρζετε: Η ηοτικ# Αρχ# ισθνει το 1/3 των πεζοδροων προσθεν των καταστη των για επορικ# χρ#ση. Αυτ που συβανει τρα και την θεριν# περοδο εναι απαρ δεκτο και παρ νοο. Τα καταστ#ατα καταλαβ νουν σχεδν ολκληρο το πεζοδριο ε επο-

ρεατα και τραπεζοκαθσατα παρεποδζοντα την ασφαλ# και ελεθερη διλευση των πεζν. ∑το οδστρωα τοποθετονται καρκλε , πινακδε , κατ λογοι καταστη των, παρεποδζοντα

την ασφαλ# και ελεθερη διλευση στ ση και οραττητα των οχη των. Οι πολτε , οι παραθεριστ , και οι επισκπτε τη ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ∑, χουν δικαωα στην ασφαλ# και ελεθερη διλευση του , απ τα πεζοδρια και του δρου . Ενδεικτικ για τρα σα αναφρουε τα κ τωθι επορικ καταστ#ατα στην οδ πλησον τη Αγροτικ# Τρ πεζα στην οδ εθνικ# αντσταση , κατ ληψη πεζοδροου ε επορεατα, κατ στηα εσταση στην οδ 25η Μαρτου κατ ληψη πεζοδροου ε τραπεζοκαθσατα,

Ξενοδοχεο «» στην οδ Ερο και εθνικ# αντσταση , κατ ληψη πεζοδροου ε τραπεζοκαθσατα και γλ στρε , Ξενοδοχεο «» στην οδ Βυζαντινν Αυτοκρατρων εταλλικ# κολνα απ

πινακδα στο πεζοδριο, στο κατ στηα «» στην οδ Ερο σταθερ# εταλλικ# κολνα απ πινακδα στο πεζοδριο, παραλιακ καταστ#ατα καρκλε και πινακδε στο οδστρωα… κλπ..κλπ Υ.Γ ∑ε ια ευνοοενη κοινω-

να οι πολτε χρει ζεται να καταγγλλουν και να διααρτρονται για να εφαροστε ο νο και η τ ξη γιατ το θεωρον αυτονητο. Απαιτοε τι δικ σα ενργειε λγω αροδιτητα για να σταατ#σει κ θε αυθαρετη και παραβατικ# συπεριφορ . ΑΓΑΝΑΚΤΙ∑ΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕ∑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΗΨΟΥ Η «ΒΕ» δεν χρει ζεται να κ νει εκτενστερο ρεπορτ ζ, οτε να βγ ζει φωτογραφε . Αυτ# τη δουλει που πρεπε να την κ νει η ηοτικ# Αστυνοα, την καναν πολτε τη Λουτρπολη . ∑ηασα δεν χει η υπογραφ#, αλλ τα πραγατικ στοιχεα που καταθτουν. Η κατ σταση αυτ# αναγκ ζει ανθρπου εγ λη ηλικα να περπατον στου δρου ε παρκαρισνα και στι δυο πλευρ αυτοκνητα, επειδ# εποδζονται απ τα ανωτρω που καταγγλλονται. Εναι υποχρωση λοιπν τη ηοτικ# Αστυνοα να πρ ξει τα δοντα και να δικαιολογ#σουν το ισθ του , γιατ εε του πληρνουε.. Η εφηερδα α θα καταθσει την καταγγελα στο επενο ηοτικ ∑υβολιο προ ενηρωση και λ#ψη απφαση . Καλ καλοκαρι σε λου ου αγανακτισνου συπολτε α .


6

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Εν !ω

ΗΜΟ∑ ΜΑΝΤΟΥΙΟΥ ΛΙΜΝΗ∑ ΑΓΙΑ∑ ΑΝΝΑ∑

$ι*σταση απ"ψεων για την ΤΕΡΝΑ σε σ7γκλιση για τι κεραε κινητ τηλεφωνα

Γ

ια πρ&τη φορ* πραγατοποιθηκε συνεδραση του $ηοτικο7 ∑υβουλου στην αθουσα συνεδρι*σεων τη Αγα Eννα στι 9 Ιο7νη. Μ'χρι σερα οι συνεδρι*σει γνονταν εκ περιτροπ στο Μαντο7δι και στη Λνη. Αυτ η κνηση 'κανε τον σ7βουλο τη αντιπολτευση Αντρ'α Χατζ να ευχαριστσει τη πλειοψηφα για την εν'ργεια, τονζοντα τι προεκτ*σει που 'χει για του κατοκου τη περιοχ &στε να ην νι&θουν παραπετα'νοι.

Επλοκ τη ΤΕΡΝΑ στην οριοθ'τηση του Κυασι&τη Επ τη ουσα θα πρπει να σηειωθε, τι ε το καλησπρα η συνεδραση ξεκνησε ε νταση καθ στην διαδικασα των ερωτ#σεων που θεσε ο ∑τ θη Λιαγκ κη , τθηκε το θα προ τον #αρχο ε ν στην απφαση που εχε λ βει προηγοενο ηοτικ ∑υβολιο για την οριοθτηση του ποταο Κυασιτη εναι επλεκενη η ΤΕΡΝΑ. Ο #αρχο επιβεβαωσε την επλοκ# τη ΤΕΡΝΑ και ο ∑τ θη Λιαγκ κη λησε για απκρυψη στοιχεων και για υφαρπαγ# τη ψ#φου του, αφο ε ν το γνριζε θα εχε αξιολογ#σει διαφορετικ την ψ#φο του. Ο #αρχο επανλαβε τι η ατηση γινε απ την ΤΕΡΝΑ στι Τεχνικ Υπηρεσε και #ρθε για γκριση στο .∑. ∑την συζ#τηση π#ρε ρο και ο κ. Περ#φανο λγοντα τι χει διαφορ την οριοθτηση να την κ νει ο #ο για λογαριασ του και χι για να εξυπηρετηθον συγκεκρινα επιχειρηατικ συφροντα. Ο Πρεδρο κ. Τζαχρ#στο επε τι το θα δεν εναι για συζ#τηση αλλ για ενηρωση απ το #αρχο η οποα και γινε. ∑τη συζ#τηση παρενβη ο Αντιδ#αρχο κ. Καντζορα ο οποο προτρεψε τον κ. Λιαγκ κη να εναι παρν στο .∑ και να η βγανει ξω να κ νει τσιγ ρο. Φρ ση που εξργισε τον κ. Λιαγκ κη λγοντα τι δεν αναφρθηκε καθλου στο .∑. το ενδιαφρον τη ΤΕΡΝΑ και φησε να εννοηθε τι ο Καντζορα εκφρ ζει τα συφροντα τη επιχερηση και τι εναι αυτ που ουσιαστικ πραγατοποιε τι προσλ#ψει . ∑το σηεο αυτ παρενβη ο κ. Περ#φανο ζητντα απ τον #αρχο να αζψει τον αντιδ#αρχ του γιατ δεν εναι συπεριφορ αυτ# προ τον κ. Λιαγκ κη. Ο #αρχο ζ#τησε να ην περν ει οποιαδ#ποτε σκψη απ το υαλ κανεν τι χει κ ποια σχση ο διο ε την ΤΕΡΝΑ και δεσετηκε να ξαναφρει το θα στο .∑.

Ψφισα $ιααρτυρα για την αναστολ λειτουργα του ΙΚΑ

Το .∑. αποφ σισε να εκδσει ψ#φισα διααρτυρα και να κ νει τι απαρατητε

ενργειε στε να αρθε η αναστολ# του ΙΚΑ Αγ. Oννα και παρ λληλα να εκφρ ζει την ντονη δυσαρσκει του για την υποβ θιση των παρατη των του ΙΚΑ Μαντουδου και Λνη . Ο κ. Παναγιτου ενηρωσε το .∑. τι στο σχεδιασ εναι και το κλεσιο του ΙΚΑ τη Λνη ε αποτλεσα λο ο κσο να αναγκ ζεται να εταφρεται στο Μαντοδι για να εξυπηρετηθε. ∑τη συνχεια οι ηοτικο ∑βουλοι τνισαν την αντθεσ# του στην εξλιξη αυτ# και θερησαν τι πρπει να αντιδρ σουν εσα γιατ θα ρθουν χειρτερα.

:πειτα απ κεενο που κατθεσαν 300 κ τοικοι του Προκοπου και ζητον να π ρει πρωτοβουλε ο #ο στε να αποακρυνθε η κεραα τη Cosmote που βρ-

φ λου » «Ο γετονα ου πθανε απ καρκνο» εναι ερικ απ τι φρ σει που ακοστηκαν στην Αθουσα του ηοτικο ∑υβουλου. Ο Τοπικ Αντιδ#αρχο Γι ννη Κατζορα δι βασε επιστολ# διααρτυρα που εχε στελει ο πρην #ο Κηρω χωρ ββαια να υπ ρξει συνχεια. Ο κ. Ανδρτσο παρνοντα το λγο δ#λωσε τι, ω γιατρ επιβεβαινει την παρξη θαν των απ την παρουσα τη κεραα σε κατοικηνη περιοχ#. Ο Χρ#στο Κοποθαν ση λησε τι πρκειται για να πολ σοβαρ θα και τι δεν πρπει να το αφ#σει ο #ο αλλ να αγωνιστε να φγει η κεραα. ∑ε αν λογο κλα #ταν και η τοποθτηση του επικεφαλ# τη αντιπολτευση Γι ννη Περ#φανου ποιο επε τι θα πρπει σε λο το #ο να αποακρυνθον οι κεραε που βρσκονται σα # γρω απ χωρι . «Η ορφολο-

σκεται σε κατοικηνη περιοχ#, ε αρνητικ συνπειε για την υγεα των κατοκων. Οι διοι στι παρεβ σει του ιλον για δεκ δε θαν του απ καρκνο στου κατοκου που νουν γρω. Εξφρασαν την δυσαρσκει του γιατ η τοποθτηση τη κεραα γινε χωρ να ληφθον υπψη οι αιτι σει των κατοκων, εν τα προηγοενα χρνια οι ηοτικ Αρχ δεν στ θηκαν στο πλευρ του . Χαρακτηριστικ η κ Παπατσολη αντιπρεδρο του ∑υλλγου Γονων και Κηδενων επε τι οι αιτι σει τη εταιρα εναι τι η κεραα βρσκεται σε αδρ νεια. « Αν εναι τσι, ανφερε, γιατ δεν α αφ#νουν να τη ρξουε;» Oλλοι κ τοικοι ανφεραν την παρξη εγ λων ποσοστν καρκνων στην γρω απ την κεραα περιοχ#. «Εγ χω χ σει την γυνακα ου». «:χω συνεχε πονοκε-

γα του εδ φου το επιτρπει, επε, δεν χει καα δικαιολογα η εταιρα πω πχ στην Αθ#να και η στ ση τη αυτ# γνεται για να χει λιγτερα ξοδα» Ο ∑τ θη Λιαγκ κη θισε τι και την προηγοενη φορ το θα στο ηοτικ ∑υβολιο το εχε φρει ο διο και ζ#τησε συγνη γιατ δεν το παρακολοθησε στεν για να δει την εξλιξ# του. ∑τη συνχεια ενηρωσε τι η νοοθεσα εναι τσο ασαφ# στε οι οποιεσδ#ποτε διααρτυρε να η βρσκουν στχο. Κ λεσε το #αρχο να π ρει πρωτοβουλα και το ηοτικ ∑υβολιο αζ ε του κατοκου να π νε και να γκρεσουν την κεραα. «Εναι η νη λση» κατληξε εφατικ . Αναφροντα την περπτωση κεραα στη Χαλκδα που την λση την δωσαν τελικ οι κ τοικοι που γκρισαν την κεραα. ∑την πρτασ# του ο #αρχο επε τι

Κεραα τη Cosmote στο Προκ"πι

θα ασκ#σει ασφαλιστικ τρα στην εταιρεα στε σα σε σντοο χρονικ δι στηα να αποακρνει την κεραα. Παρ λληλα θα κατατεθε αγωγ# ψου 1 εκατουρου ευρ ω αποζηωση στου κατοκου που υπστησαν βλ βε # χασαν την ζω# του .

Προβλατα ε τη δακοκτονα Την αποδοχ# τη δακοκτονα συζ#τησε το συβολιο και ε αυτ# την αφορ# ο Γεωπνο κ. Καλοορη ενηρωσε για τα προβλ#ατα που προκπτουν απ την ειωνη χρηατοδτηση στη φετιν# χρονι . Επε τι ε ν η φετιν# χρονι χει υψηλ# υγρασα το καλοκαρι ττε θα εφανιστε δ κο και τα χρ#ατα που διατθενται επαρκον για 2 ψεκασο και κ τι δηλαδ# για τον Ιολιο και Αγουστο, η επανεφ νιση ω του δ κου του φθινοπωρινο #νε ουσιαστικ θα ακυρσει την δακοκτονα ε αποτλεσα να καταστραφε η παραγωγ#. Τα προβλ#ατα ββαια ξεκινον απ την λλειψη παγιδοθτων αφο πρυσι σε ολκληρη την Εβοια #ταν 100 εν φτο νο 23. Η λλειψη του δεν δνει τη δυναττητα να γνει σωστ# εκτηση για τη παρουσα δ κου στα ελαιδεντρα και την αναγκαιτητα τη δακοκτονα . Α σηειωθε τι στη Βρεια Εβοια υπ ρχουν να εκατοριο ελαιδεντρα και η η ορθ# δακοκτονα πορε να επιφρει να τερ στιο πλ#γα στου ελαιοπαραγωγο και στην οικονοικ# ζω# τη περιοχ# . Παρ λληλα εναι αναντστοιχο ο κ θε παραγωγ να πληρνει 40 ευρ για ια δακοκτονα που δεν θα γνει. ∑τι τοποθετ#σει των ηοτικν ∑υβολων κυρι ρχησε η ποψη τι το κστο για το επιπλον προσωπικ για τι τοποθετ#σει παγδων και για τα τυχν επιπλων ραντσατα που πρπει να γνουν θα πρπει να τα αναλ βει η :νωση Αγροτικν ∑υνεταιρισν η οποα εναι και αυτ# που θα πραγατοποι#σει τη δακοκτονα. Παρλο που το θα δεν προσφρονταν για τριβ εταξ των συβολων και σε αυτ δεν λειψαν οι αντεγκλ#σει , ε κυριτερη αυτ# εταξ των συβολων τη πλειοψηφα Κυριακ# ∑τφου και Oννα Μπρατζκου Χριστοδολου και τη ελ σσονο αντιπολτευση Βαγγλη Γεωργατζ# τον οποο εππληξαν τι εναι εκτ θατο και τι αυτ που πρπει να συζητ#σουν εναι αν θα αποδεχτον την δακοκτονα και χι τα ποια προβλ#ατα υπ ρχουν απ τη ειωνη χρηατοδτηση. Tσπου στην καταληκτικ# του τοποθτηση ο #αρχο επε τι συφωνε ε τον Γεωργατζ# και συντ χθηκαν αζ του…


7

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Παρε!βσει

Καλ φγαε, καλ πιαε...

Τ

ην τελευταα περοδο, λο και περισστερο, ο κυραρχο λγο συπυκν!νεται σε δ"ο φαινοενικ$ αντιτιθ&ενε απψει, που κατ$ β$ση, &χουν τον διο στχο. Να ενοχοποι*σουν τα πλατι$ στρ!ατα τη κοινωνα για την οικονοικ* κρση. ΚΑΙ ΟΠΩ∑ κ$θε κυραρχη $ποψη ουσιαστικ$ συνθηατολογε και απλοποιεται σε πολ" συγκεκρι&νε φρ$σει, &τσι και εδ! &σω του συνεχο" τσιγαρσατο του εγκεφ$λου απ τα Μ&σα Ενη&ρωση, γνονται κτ*α ολκληρη τη κοινωνα. Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΨΗ ταυτζεται ε την φρ$ση «Φταιει το εταπολιτευτικ σ"στηα». ∑ε πρ!το εππεδο σω κανε να ην διαφωνε. Αλλ$ γιατ το εταπολιτευτικ; Πριν τη εταπολτευση τι γινταν; Για να θυηθο"ε: Οι φτωχο εταν$στευαν στι εγ$λε πλει και &χτιζαν αυθαρετα για να στεγ$σουν τα νειρ$ του, εγκατ&λειπαν τα χωρ$φια του για να γνουν εργ$τε σε εργοστ$σια που δεν επιτρεπταν ο συνδικαλισ, ε χαηλ εροκ$ατο και ακη πιο χαηλ εππεδο ζω*. Τερ$στιε περιοχ& καταστρ&φονταν για να πορ&σει να στηθε η βιοηχανικ* και οικιστικ* αν$πτυξη. Πριν τη εταπολτευση η οικονοα &τρεχε ε χλια σε λο το πλαν*τη. Εντ$ξει, εχαε κ$τι ικροπροβλ*ατα ε την δηοκρατα. Αλλ$ *πω σ*ερα αυτ* δε πρ&-

Με την ολοκλ#ρωση τη βαθολογικ# διαδικασα , η πορεα των τελειοφοτων προ τα ΑΕΙ-ΤΕΙ π#κε στο αυλ κι τη . ∑ε να σνολο 72% κ τω απ τη

Τραγικ* αποτελ'σατα, ια τραγικ χρονι* Του Π*νου Βασιλ"πουλου β ση σε φυσικ#, αθηατικ , ε σο ρο γραπτν των τη των στην τεχνολογικ# κατεθυνση (αθηατικ -φυσικ#) 3,5-4,5 , #ρθε η στιγ# τη αυτοαξιολγηση του εκπαιδευτικο συστ#ατο τη χρονι .Παρ λληλα το να στα πντε γραπτ στην κθεση αναβαθολογ#θηκε επαναλαβ νοντα τον σηα-

πει να εναι η λ"ση; Να περιορσουε λγο τη δηοκρατα, το συνδικαλισ και του νου που απαγορε"ουν στου «επενδυτ&» να φ&ρουν τα λεφτ$ του και να κ$νουν τι του καπνσει και κυρω τι του αποφ&ρει εγαλ"τερα κ&ρδη; ∑την πραγατικτητα η στχευση δεν εναι να διορθ!σουε την στρεβλ* αν$πτυξη τη εταπολτευση. Αλλ$ να καταργ*σουε τι θετικ &φερε η ορητικ* εσοδο των αζ!ν στην πολιτικ* σκην*. ΟΙ Ι'ΙΟΙ $νθρωποι που &στησαν αυτ*ν την οικονοα, οι διοι που σβ&ρκωσαν το αγροτικ συνεταιριστικ κνηα, οι διοι που τα"τισαν τον συνδικαλισ ε του υπουργικο" θ!κου, οι διοι που ε χηα το δησιο, &φτιαξαν κοατικ στρατ για να εκλ&γονται αυτο και τα πουπο"κια του. Αυτο οι διοι βγανουν και α κουνο"ν το δ$χτυλο και κατηγορο"ν τον αγρτη, τον εργ$τη, τον υπ$λληλο τι εναι αυτ που κατ&στρεψε την παραγωγ*, την βιοηχανικ* αν$πτυξη, τι κοινωνικ& υπηρεσε. >τι π*ρε παραπ$νω δικαι!ατα απ’ αυτ$ που του αναλογο"σαν και καλ εναι τ!ρα να κ$τσει στα αυγ$ του για να αφ*σει σ’ αυτο" που ξ&ρουν να διαχειριστο"ν τον τπο. >που, κατ$ σ"πτωση εναι αυτο που α τα λ&νε. ΑΠΟΤΕΛΕΙ τερ$στια πρκληση να βγανει ο συκοφ$ντη κ$θε κοινωνικ* ο$δα, -ο πρεδρο κυρ Μχαλο-και να καταδικ$ζει την

εταπολτευση. Κυρω αυτ θα &πρεπε να π$ει και λγο πιο πριν. >ταν ο παπ$κα του ω υπουργ τη χο"ντα οραζε αφειδ! δησιο χρ*α στου φλου του επιχειρηατε και ο διο απ περιφερενο στα σαλνια των καθαρ$των να γνει αργτερα κ*νσορα τη δηοκρατα. ΤΗ 'ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ την εκφ&ρει η φρ$ση « Ζ*σαε τα τελευταα χρνια &να τερ$στιο π$ρτι, καιρ τ!ρα να πληρ!σουε το λογαριασ». Εδ! α ου επιτραπε ια προσωπικ* παρ&κβαση. Εκτ απ κ$τι π$ρτι φλων και κ$τι βραδι& στι παραλε ε π"ρε και ορφε παρ&ε, σε $λλο π$ρτι δεν &λαβα &ρο. Aεν π*ρα σ&ντ απ του ολυπιακο" αγ!νε, απ τι υπερκοστολογσει των δηοσων &ργων, απ την αγορ$ πλων, απ τα αλισβερσια των προηθευτ!ν ε του πολιτικο"... Φτωχ *ουν και ττε, φτωχ εαι και σ*ερα. Εκτ αν εννοο"ν τι διασπαθζοντα τα χρ*ατα που δανεζονταν, εγ! &παιρνα και καν&να εροκ$ατο. Αλλ$ αυτ το δο"λευα. ΕΠΕΙ'Η ω εγ! εαι και γνωστ βλ$κα,σω εννοο"ν τι κ$ποιοι γ"ρω ου π*ραν δ$νεια να φτι$ξουν σπτια, να π$νε διακοπ&, να αγορ$σουν αυτοκνητα και $χρηστε οικοσκευ&. Αλλ$ αυτ εναι &να ιδιωτικ χρ&ο εταξ" αυτο" που δανεστηκε ε την τρ$πεζα.

Που επιβαρ"νθηκε το δησιο χρ&ο απ αυτν τον δανεισ; Εκατο"ρια $νθρωποι σ’ αυτ* τη χ!ρα ξυπνο"σαν το πρω π*γαιναν στη δουλει$ του, $νοιγαν το αγαζ του και προσπαθο"σαν να επιβι!σουν σε &ναν κσο που κ$ποιοι δανεζονταν για να τσεπ!νουν ζε για κατασκευ& * οπλικ$ συστ*ατα που σ*ερα, -ω του θα"ατο!- εναι παντελ! $χρηστα. Και &ρχονται τ!ρα και α ξανακουνο"ν το δ$χτυλο. «Μαζ τα φ$γαε» λ&νε, ετ$ ρε"ονται... και συνεχζουν, «τ!ρα πρ&πει να πληρ!σουε το λογαριασ». Μνο που το λογαριασ τον πληρ!νω π$λι εγ! και οι οιο ου. Aεν εδα καν&να εγαλογιατρ, καν&να φοροφυγ$, καν&να φοροαπαλλαγ&νο εφοπλιστ* να διααρτ"ρεται. Η ΟΛΗ ΚΑΤΑ∑ΤΑ∑Η θυζει λγο την ταινα «ο Ηλα του 16ου» που τα αφεντικ$ β$ζουν εν&χυρο τα δανεικ$ κοσ*ατα για να χαρτοπαξουν (στη δικι$ α περπτωση &παιξαν τα αποθεατικ$ των ασφαλιστικ!ν ταεων στο χρηατιστ*ριο) και ετ$ ρχνουν το φταξιο στην υπηρ&τρια. >χι κ"ριοι... δεν δανεστηκα εγ!, δεν τα &φαγα εγ!, &χω δικαωα λοιπν να ην πληρ!σω το λογαριασ... και φ&ρτε σα ΜΑΤ θ&λετε, το δκιο εναι ε το &ρο α.

Σκέψεις για Βορ(ρ)α ντικτερο παρ γοντα βαθολογικ# αδικα για λλη ια χρονι , στο θηα τη γλσσα . Οι απορε λοιπν χουν να κ νουν ε : Ποια Ελληνικ σχολεα πορον να διδ ξουν το εππεδο των αθη των που ζητον οι ιεροεξεταστ των πανελληνων; Ποιο (και πσοι) αθητ παρακολοθησαν του δυο τελευταου

#νε τα πιθαν επαναληπτικ αθ#ατα στο σχολεο του ; Τι σηανει τι αθητ τη τεχνολογικ# κατεθυνση θα γεσουν ΑΕΙ-ΤΕΙ ε βαθο φυσικοαθηατικν αθη των απ 2 ω 5; γιατ αντθετα οι αθητ τη θεωρητικ# να χρει ζονται 12-13 σο ρο για ια θση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ; Οι γονε ραγε απαξινουν και τα φροντιστ#ρια σαν υπεθυνα για

τη χαηλ# βαθολογα των παιδιν του ; ζητον ευθνη και απ τον ιδιαιτερατζ#, πω φτνουν το δησιο σχολεο; Πσα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα πορον(υπ ρχουν) τον ∑επτβρη να υποδεχθον του επιτυχντε ; Πσοι γονε θα πορον το ∑επτβρη να υποστηρξουν τον ξενιτε των παιδιν του ; :τσι κι αλλι , θα πει κ ποιο ,

τι ε την κατ ργηση τη β ση του 10 και τρα να γρ φανε λοι , λοι θα πρναγαν π λι.Vω τι δεχνει ε τα δσκολα θατα και τι θα δειχνε αν τα θατα #ταν πιο βατ ; Που σπρχνει του αθητ για του χρνου (=παραπαιδεα) # πω θα αποφρτιζε του δοκιαζενου οικονοικ γονε ε πιο «σχολικ » απαιτ#σει στι εξετ σει ; Ο αγνα για ρφωση , ξεφεγει απ τον καιροσκοπισ των υποτελν του ΝΤ. Τα παιδι ξεπερνον την εφηβικ# του ηλικα και πανουν στην κατανηση τη σηασα τη οντζα . Οι δεκτε αξιολγηση τη πολιτικ# του ΥΠΒΜΚΘ, δεχνουν τι χρει ζεται ια λλη πολιτικ# ετ την αποτυχα. Και του χρνου!(αλλ καλτερα!) (παρ’ λα αυτ η ενθ ρρυνση και τα συγχαρητ#ρια για του αποφοτου δεν γνεται για λγου τυπικο # απ συν#θεια.Μπρ βο σα παιδι και καλ# πορεα στη ζω# σα . Προσπαθεστε να τα αλλ ξετε λα!)


8 ΤΟ ΗΞΕΡΕ∑ ΟΤΙ;;; Αν η φορολογα του κεφαλαου στην Ελλ$δα βρισκταν απλ$ στον ευρωπαϊκ &σο ρο νο την τελευταα δεκαετα θα ε+χαε δη4σια 9σοδα πνω απ4 100 δι. (110 δι *ταν το δ$νειο απ την τρικα) • Απ το 2008 &χρι σ*ερα οι ελληνικ9 τρπεζε 9χουν πρει, ε διφορε ορφ9, 108 δι απ τα δησια χρ*ατα. • Το 2004 εργαζενοι και φυσικ$ πρσωπα πλ*ρωσαν φρο 5,6 δι. Το 2008 πλ*ρωσαν 11 δι. Το 2004 Αν!νυε Εταιρε και νοικ$ πρσωπα πλ*ρωσαν φρου 4,8 δι. Το 2008 πλ*ρωσαν 4,7 δι. • Το ελληνικ χρ&ο &χει ακουπ*σει το 120% ω ποσοστ του ΑΕΠ απ το 1993. Απ ττε &χρι το 2008 το ελληνικ ΑΕΠ αυξ*θηκε 60%. Το χρ&ο ω δεν ει!θηκε γιατ η φορολογα των επιχειρ*σεων &πεσε απ το 45% στο 20%. • Για το 2009 νο η ΑΒ Βασιλ4πουλο ε+χε 9σοδα σχεδ4ν 1,5 δι. Πλ*ρωσε φρο 19,5 εκατ., ποσ ικρτερο απ το $θροισα του φρου των εργαζο&νων τη επιχερηση. • Η COCA COLA 3Ε ε &σοδα για το 2009 6,5 δι, πλ*ρωσε φρο 77 εκατ. Το Ελληνικ εφοπλιστικ κεφ$λαιο, απ τα εγαλ"τερα στον κσο, απολαβ$νει 58 φοροαπαλλαγ&. Αποδ+δουν φ4ρο 4νο 12 εκατ. Την στιγ που απ4 τι πρσινε κρτε των εταναστ@ν υπρχουν 9σοδα 50 εκατ. Λεφτ$ υπ$ρχουν. Το χρ&ο εναι η $λλη ψη των κερδ!ν που τσα χρνια εχανε. Η κρση εναι για αυτο" ια ευκαιρα να κερδσουν ακα περισστερα σε β$ρο των δικαιω$των α στην εργασα, στην παιδεα, στην υγεα, στι κοινωνικ& υπηρεσε και στον φυσικ πλο"το, ακριβ! πω &γινε και κατ$ την δι$ρκεια τη αν$πτυξη. Εε απαντ$ε: Nα ειωθο"ν τα κ&ρδη του χι τα δικαι!ατα α. Aεν θα πληρ!σουε εε την κρση του! (Απ ανακονωση του Aικτ"ου Επισφαλ! Εργαζο&νων - Αν&ργων)

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ζχο Χριστοφ: 'εν ε+ναι πολιτικ δ+ωξη

Πετσ για Κεδ+κογλου

Πετσ* για την πρταση των ∑υβο"λων του Βασλη Κεδκογλου για φρ$γα στην Μονοκαρυ$ «Θα προτιο"σα αυτ το &ργο να εναι στην πολιτικ* παρακαταθ*κη του κ. Κεδκογλου. Αντθετα διαπιστ!νω ετ$ λ"πη τι βρσκεται στην πολιτικ* διαθ*κη του ε τρπο υποκριτικ και &πειτα απ την τερ$στια προσβολ* προ του πολτε του A*ου ε την αποποηση τη εκλογ* του»

Μετ$ απ εκοσι χρνια στην πολεοδοα, ο υπ$λληλ τη Aη*τρη Φλ&σσουρα ετατ&θηκε στα σκουπδια ω οδηγ!! Ο Γι$ννη Τσελκα, στο Ρ$διο Ιστιαα, ρωτ$ τον A*αρχο «Μ*πω εναι πολιτικ* δωξη; Γιατ ο κ. Φλ&σσουρα *ταν υποψ*φιο ε τον Ηλα Πετσ*..» «>χι – απ$ντησε – δεν βλ&πεται τι η χ!ρα περν$ δ"σκολε στιγ&; Χρειαζαστε οδηγο" στην καθαριτητα. Lλλωστε ο κ. Π&γκα δεν ετατ&θηκε απ την Πυροσβεστικ* Ιστιαα;» Κ$τι ου λ&ει εδ! τι ισχ"ει το «οφθαλ αντ οφθαλο"», αν δεν κ$νω λ$θο…

Τσελ+κα : Εντοπ+στηκε ο 'αρχο…… Το ακο"σαε στην εκποπ* του Γι$ννηΤσελκα στο Ρ$διο Ιστιαα. «Εντοπσαε τον κ. Ζ$χο Χριστοφ* να κινεται καθ’ οδν προ Λουτρ$ Αιδηψο" και σε λγο θα &χουε δ*λωσ* του». Καν&να δεν ξεφε"γει απ τον Τσελκα. Αν πρ&πει να δηλ!σει κ$τι η να διευκρινσει προ καλ των πολιτ!ν, κινε «γη και ουραν». Ουδ&ν κρυπτ λοιπν απ τον Γι$ννη Τσελκα. Μ$λιστα ο Κ!στα Χατζ* φανεται τι &χει β$λει ειδικ* κεραα στο Τελ&θριο για να ακο"γεται παντο" αλλ$ και να «εντοπζει» του π$ντε που κι αν βρσκονται. Την επο&νη «εντπισε» και τον Aιευθυντ* τη «ΒΕ» Αντ!νη ∑κο"ρα αν$εσα στου αγανακτισ&νου στο …∑"νταγα. Μ$λιστα ο Αντ!νη α επε τι $κουγε το Ρ$διο Ιστιαα, δπλα στην Βουλ*

«Gπου γο και γιορτ», οι Ο «Ενα9ριο» στο ∑Hβουλοι του ΨαρροH Πλι να βγλει 9ξω τι ε+ναι πρ@τοι καρ9κλε Κηδεα; Μνησυνο; Γλ&ντι; Γ$ο; Ο A*αρχο Ελυνων, Κηρ&ω, Νηλ&ω Αν&στη Ψαρρ, θα εναι παρ!ν. Μ$λιστα σε διοργαν!σει Πολιτιστικ!ν ∑υλλγων θα εναι οοτρ$πεζοι Αντιδ*αρχοι, Aηοτικο ∑"βουλοι, κλπ. Εναι αυτ που λ&ε «για το λα, ε το λα». Πετυχη&νη συνταγ*. Αντθετα οι του Περ*φανου &λαψαν δια τη απουσα του απ το παραδοσιακ γλ&ντι τη Κερασι$. Β&βαια η ουσα του ζητ*ατο εναι ο A*ο να προσφ&ρει οικονοικ* βο*θεια στον ∑"λλογο ετ$ την καταστροφ* λγω βροχ*. Τουλ$χιστον ο Περ*φανο πρσφερε οικονοικ$ στου συλλγου του A*ου του.

∑το εκκλησ$κι του Αγου Ιω$ννη του Θεολγου, οι τοιχογραφε δεν φανονται γιατ φανεται τι η εκκλησιαστικ* επιτροπ* το &χει κ$νει αποθ*κη για καρ&κλε. Εκτ απ τι αναλ"σει επ παντ θ&ατο, θα χαιρασταν αν ο δραστ*ριο Πολιτιστικ ∑"λλογο του Πηλου «Ενα&ριο», &βγαζε &ξω τι καρ&κλε, ενδιαφερταν για τι τοιχογραφε οι οποε ετ$ απ 15 χρνια που τι εδαε &χουν υποβαθιστε σηαντικ$. Περι&νουε λοιπν τι προτ$σει του «Ενα&ριου» για το θ&α αυτ. ∑γουρα κ$τι θα &χει να πει…


9

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Φιλοφρονσει για τον Γιννη Αναστασ+ου

Φωνζει ο Κουτροδο, αλλ ποιο τον ακοHει

Aεν εναι λγε οι φορ& που ο Πρεδρο του Aηοτικο" ∑υβουλου Ιστιαα – Αιδηψο" Γι$ννη Αναστασου, ακο"ει φιλοφρον*σει απ ∑υβο"λου τη Αντιπολτευση. Απ την ∑υπολτευση δεν &χει ακουστε κ$τι αν$λογο (νο η γκρνια του Γι$ννη Κατο"νη). ∑το τελευταο ∑υβο"λιο ο Κ!στα Μπ$η «∑υγχαρω τον κ. Αναστασου για την ποιτητα των συνεδρι$σεων..» και ο Γι$ννη Αναστασου «Προσ&ξτε θα ε ατι$σετε!»

Παρνοντα τον λγο ο Θαν$ση Κουτροδ*ο στο Aηοτικ ∑υβο"λιο Ιστιαα – Αιδηψο", ζ*τησε επιτακτικ$ ο A*ο να καθαρσει του δρου απ τα χορτ$ρια, αφο" οι φετιν& βροχ& τα ευνησαν και εναι επικνδυνα. «Aεν υπ$ρχει περπτωση, φ&το θα καο"ε αν δεν τα καθαρσουε» επε ο Θαν$ση. Καλ$ τα λ&ει ο Θαν$ση, αλλ$… «λεφτ$ δεν υπ$ρχουν» κατ$ την γνωστ* ρ*ση του Aη$ρχου, αλλ$ και του Γι!ργου Παπανδρ&ου. Εε τι να πο"ε επαυξ$νουε σε αυτ$ που λ&ει ο Κουτροδ*ο και συπληρ!νουε Θαν$ση ου «να δαγκ!σει τη γλ!σσα σου»

Απ4φαση κατ «Τζαχρστου Ευαγγ9λιο»

Aεν υπ$ρχει $λλη εξ*γηση, παρ$ τι η απφαση να ελεγχθε (νο) ο πρ!ην A*ο Νηλ&ω που π*ρε ο A*ο Ελυνων-Κρ&ω-Νηλ&ω, εναι κο&νη στι επιδι!ξει του Χρ*στου Τζαχρ*στου, αφο" &χει προϊστορα τα περ ελ&γχων απ την θητεα του στην αντιπολτευση του A*ου Νηλ&ω. Β&βαια ε$ α ξενζει αυτ* η απφαση γιατ τα χρ&η του ν&ου A*ου προ&ρχονται κυρω απ του πρ!ην A*ου Κηρ&ω και Ελυνων. Lραγε γιατ νο στον A*ο Νηλ&ω ; Εδατε οι κολλιγι& τι κ$νουν;

Ε

«Ο ΝΕΟ∑ καθ-

λα $ξιο Aιοικητ*, δεν εναι γν!στη των ιδιαιτεροτ*των τη περιοχ* α και ω εκ το"του δεν θα πορ&σει να ανταποκριθε δεντω». Ο Ζ$χο Χριστοφ* κ$νει για κρσει αξιωατικ!ν

«ΚΑΛΟΥΜΕ

λου του αρδιου να αναστελουν την απφαση ετ$θεση του κ. Π&γκα, για ετ$ τη λ*ξη τη αντιπυρικ* περιδου, διτι σε περπτωση δυσκολι!ν συντονισο" του &ργου τη Π.Υ. Ιστιαα … θα θεωρηθο"ν συνυπε"θυνοι». Aηλαδ* ετ$ τον κ. Π&γκα το χ$ο ;

ΠΑΡΩΝ ψ*φισε

Αυτ4 θα πει σHβουλοι ε ποψη!

Κατ$ τη δι$ρκεια τη συζ*τηση για την αποδοχ* δακοκτονα η Κικ ∑τ9φου επ&πληξε τον Βαγγ9λη Γεωργατζ τι δεν εναι δυνατν να κουβεντι$σουν για την λειψ* χρηατοδτηση, γιατ το Aηοτικ ∑υβο"λιο εναι αναρδιο για αυτ το θ&α. Μ$λιστα σχολι$ζοντα χαραA"ο παραδεγατα απ το κτηριστικ$ επε: «Εδ! η πρπρσφατο 'ηοτικ4 ∑υβοHλιο σκλησ* ου, γρ$φει Αποδοχ* του 'ου Μαντουδ+ου – Aακοκτονα, δεν εναι δυνατν να κουβεντι$ζουε για κ$τι Λ+νη – Αγ+α Mννα.

ναι κατανοητ* η στ$ση των Aηοτικ!ν ∑υβο"λων να υπερασπζονται την παρ$ταξη ε την οποα εκλ&χτηκαν, αλλ$ καταντ$ει αστεο να στοιχζονται πσω απ τι αποφ$σει του επικεφαλ* και να αλλ$ζουν $ποψη &σα σε δευτερλεπτα.

Το Ξπλι

$λλο». ∑τη συν&χεια και αφο" ο A*αρχο ουσιαστικ$ συφ!νησε ε τον Γεωργατζ* και η πρτασ* του *ταν στο διο πνε"α, το ψ*φισε χωρ δε"τερη κουβ&ντα. Τα πρ$γατα εναι απλ$. P &χει ια $ποψη και την υπερασπζεσαι * $στο… καλ"τερα να ασ$. Τα πρ$γατα εναι ελαφρ χειρτερα στην παρ$ταξη του Περ*φανου. ∑ε κ$ποιο θ&α για την παραλαβ* γηπ&δου και αφο" η στ$ση τη πλειοψηφα *ταν

να ην γνει η παραλαβ* γιατ αυτ* υποκρ"πτει επιπλ&ον οικονοικ* απατηση απ τον εργολ$βο, ο Περφανο τοποθετ*θηκε και επε τι θα ψηφσει λευκ. >λοι οι σ"βουλοι τη παρ$ταξη του επαν και αυτο λευκ. Την τελευταα στιγ* ο Περ*φανο αλλ$ζει $ποψη και λ&ει «το &ργο &χει γνει, θα ψηφσω υπ&ρ» ω δια αγεα και λοι οι σ"βουλοι τη παρ$ταξη του ψ*φισαν υπ&ρ.

ο Γι$ννη Γο"δα στην πρταση του Aη$ρχου για απδοση ευθυν!ν

ΜΕΤΑ την ψ*φιση των δελτων του κοινωνικο" τουρισο", θα πρ&πει κ$ποιοι ξενοδχοι να συορφωθο"ν. Aεν πορε να δηλ!νονται φαντ$σατα λο"σει, λουενοι και ξενοδοχεα.


22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


11

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Εν δ!ω

Τεχνικ Πργραα #ου Ιστιαα – Αιδηψο Ψηφστηκε αναορφω'νο και ειω'νο κατ* 7 εκατο7ρια

Ο

"φωνα ψηφστηκε το Τεχνικ" Πρ"γραα του $ου Ιστιαα – Αιδηψο7, ετ* τι διορθ&σει που επ'βαλε η αρ"δια υπηρεσα τη Αποκεντρω'νη $ιοκηση. Το προηγο7ενο Τεχνικ" Πρ"γραα που εχε ψηφιστε ε τι ψφου τη πλειοψηφα, συνοδευ"ταν και ε 'νσταση την οποα εχαν καταθ'σει σχεδ"ν "λοι οι ∑7βουλοι τη Αντιπολτευση και 'λη τη Επιτροπ $ιαβο7λευση.

αναπλ σει σε πντε χωρι στο καθνα !! Γενικ σχεδν στο σνολ του το Τεχνικ Πργραα για την Ιστιαα και οι πιστ-

:τσι η νσταση γινε δεκτ# αφο το Τεχνικ Πργραα περιεχε ανακρβειε , πολλ ργα σε προγρ ατα που εχαν λ#ξει η δεν εχαν χρηατοδτηση, κατατ#σει , ργα ε τον διο κωδικ, λλα χωρ ελτη κλπ. :τσι ετ τι αφαιρσει και διορθσει που επβαλε η αρδια υπηρεσα του υπουργεου, τα 10 εκ. ργων, γιναν 3,2 εκ. Τα χαρακτηριστικ* του Τεχνικο7 Προγρ*ατο Η φιλοσοφα του Τεχνικο Προγρ ατο , εναι η διαχεριση των αναγκν τη καθηεριντητα κατ το ελ χιστο. εν υπ ρχουν ργα που ξεχωρζουν η σηατοδοτον αν πτυξη, κυρω εναι επικεντρωνα σε ικρ παρεβ σει και προ λε τι κατευθνσει . :τσι γνεται διασπορ των υπαρχντων οικονοικν πρων και πολυερισ του , ε αποτλεσα στο τλο τη εκτλεση του Προγρ ατο , να ην χει γνει καννα ουσιαστικ β#α προ τα επρ . $.Ε. Ι∑ΤΙΑΙΑ∑ : 1.319.835 ευρ& Το Πργραα προβλπει για τον πρην #ο Ιστιαα ργα ψου 1.319.835 ευρ. Τα σπουδαιτερα θα λγαε τι εναι η βελτωση τη οδο Ιστιαα – Κανατ δικα ψου 224.000 ευρ και ργα στο ∑χδιο Πλη Ιστιαα ψου 300.000 ευρ και το βοηθητικ γ#πεδο Ιστιαα ε 80.000 ευρ. Τα υπλοιπα ργα εναι η τ ξη των 30.000 – 60.000 ευρ, σε αναπλ σει , δεξαεν , δκτυο δρευση κλπ. Αξζει να σηειωθε τι δεν προβλπονται πιστσει για την Αγροτικ# Οδοποιϊα των χωριν, αλλ νο για τον κ πο τη Ιστιαα (45.000 ευρ). Επση δεν προβλπονται πιστσει για την διευθτηση του «Κατσιρλου» η τουλ χιστον τον καθαρισ του, την αποκατ σταση του δρου προ Καατρι δε κλπ. επση παρατηρεται να υπ ρχουν ποσ των 60.000 ευρ για

σει του, προρχονται απ πρου που υπ#ρχαν απ την προηγοενη δηοτικ# αρχ#. ηλαδ# εχαν ενταχθε ε εξασφαλισνε πιστσει και πολλ δηοπρατηθε, απλ ο νο δ#ο θα τα εκτελσει. ηλαδ# το νο Τεχνικ Πργραα για την Ιστιαα δεν προσφρει σχεδν τποτα απ να ργα και εναι ο νο δ#ο που φησε «προκα» και απ αυτ# την «προκα» θα εκτελεστον αυτ τα ργα. ηλαδ# εναι ο νο δ#ο που δεν κρδισε τποτα παραπ νω απ του λλου δ#ου που φεραν νο χρη. $.Ε. ΑΡΤΕΜΙ∑ΙΟΥ : 811.000 ευρ& Παρ τα χρη που φερε στον νο δ#ο, ο πρην δ#ο Αρτεισου χει χρηατοδοτ#σει σε ργα 811.000 ευρ. Ταυτχρονα ρχονται διαταγ πληρων και δικαστικ αποφ σει στον νο δ#ο απ τον δ#ο Αρτεισου ψου 650.000 ευρ!!! Παρ τατα στην Ε Αρτεισου θα εκτελεστον και ργα ε «ιδοι προι » ψου 500.000 ευρ. Μνο στον #ο Αρτεισου και σε κανναν λλο πρην δ#ο!! Μ λιστα τα τρα σηαντικ ργα που θα εκτελεστον εναι η αποκατ σταση του κατολισθητικο φαινονου στα Ελληνικ ψου 207.000 ευρ, δρευση . #ου Αρτεισου ψου 234.000 ευρ και ποδηλατδροο Βασιλικν ψου 49.000 ευρ. Τα υπλοιπα εναι ποσ σε ργα

απ 7.000 ω 45.000 σε τοιχα, τσιεντοστρσει και ε εγαλτερο ην κατασκευ# δεξαεν# δρευση στι Γοβε ψου 45.000 ευρ. $.Ε ΑΙ$ΗΨΟΥ : 967.100 ευρ& ∑χεδν διο ψο χρηατοδτηση ε το Αρτεσιο η Λουτρπολη προσφρει σχεδν σα λοι οι λλοι αζ σε σοδα στον #ο !!! Το σπουδαιτερο ργο που παρατηρεται εναι «Ολοκλ#ρωση και θση σε λειτουργα του αποχετευτικο Α Φ ση» ψου 190.000 ευρ. Επση «κατασκευ# και βελτωση οδικο δικτου ψου 99.000 ευρ, δρευση Γι λτρων ψου 65.000 ευρ, φωτισ παραλα Αιδηψο ψου 36.000 ευρ εν υπ ρχει και ργο για «Αναβ θιση υφιστανων κρασπεδορεθρων στην Ερο» (δεν χει γνει ;) ψου 40.000 ευρ. Τα υπλοιπα ποσ 3.000 ω 40.000 αφορον τσιεντοστρσει , επεκτ σει δικτων δρευση , φωτισο, κλπ. $.Ε ΩΡΕΩΝ : 141.000 ευρ& Κατασκευ# στεγ στρου στο γ#πεδο Πργου 35.000 ευρ, επκταση δρευ-

ση δ#ου Ωρεν 45.000 ευρ, ασφαλτοστρσει – τσιεντοστρσει 31.000 ευρ. Ο #ο Ωρεν θα χρειαζταν αν πλαση παραλα Νου Πργου, αποχετευτικ οβρων Ταξι ρχη, αν πλαση χρου «Παναγτσα Ταξι ρχη», αναπλ σει χρων στου Ωρεο . Φτωχ πργραα σε ια τουριστικ# ζνη πρτη γρα# . $.Ε ΛΙΧΑ$Α∑ : 45.000 ευρ& ∑χεδν τποτα. 20.000 για την επισκευ# του κοινοτικο γραφεου και 25.000 για τσιεντοστρσει !!! Επση σε ναν δ#ο που εναι καθαρ τουριστικ , δεν υπ ρχει αναφορ στην τουριστικ# προβολ#, τι πολιτιστικ εκδηλσει , κλπ. Τουλ χιστον ο νο δ#ο να πετχει στον τοα τη καθαριτητα , τη επ ρκεια φωτισο και τη ποιτητα και επ ρκεια τη δρευση , ω ελ χιστη προσφορ σε τοε που εναι ανταποδοτικο. ηλαδ# πληρνονται απ του επαγγελατε και του πολτε .

"Χριστουγεννι*τικα" α υποδ'χεται η Ιστιαα ντ*λα καλοκαρι!!!

Οι του δ#ου χι νο δεν π#καν στην διαδικασα να κατεβ σουν τα χριστουγεννι τικα λαπινια, αλλ ξχασαν και ερικ σε λειτουργα καλοκαιρι τικα... Απ πολλ Χριστογεννα πριν τα λαπινια και στολδια χουν ενει στη κολνε , απλ αποσυνδενα απ το ηλεκτρικ ρεα... σω για να α θυζουν τι θα ρθουν καλτερα Χριστογεννα... Η φωτογραφα εναι στην εσοδο Ιστιαα

απ Πευκ, προστ στην πιτσαρα primo, δρο που περν νε καθηεριν ρα και βραδυν ρε (που τα φτα χουν αν ψει) δ#αρχο και αντιδ#αρχο . Τα Χριστουγεννι τικα λαπινια τροφοδοτονται απ τον δηοτικ φωτισ ψηλ στην κολνα και δεν πορε να τα θσει σε λειτουργα πολτη ... Πολτη $ου Ιστιαα


12

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ματι'

Με το φακ" τη Β.Ε Sifniotis beatc bar Η παν'ορφη και … κοσοπολτικη πλ'ον παραλα του Τσουκαϊτη, τη Ιστιαα κατακλ7ζεται "λο το καλοκαρι απ" πλθο επισκεπτ&ν που απολαβ*νουν την πεντακ*θαρη θ*λασσα και την ωραι"τερη αουδι*. Αυτ την εικ"να 'ρχονται να συπληρ&σουν και τα Καφ' που 'χουν στηθε, προσφ'ροντα, οπρ'λε, ξαπλ&στρε και εξυπηρ'τηση. Το sifniotis beatc bar, επιπλ'ον κ*θε χρ"νο προσφ'ρει καλοκαιριν* σπορ ε αγ&νε που διοργαν&νει. Φ'το θα διοργαν&σει αγ&νε Μπτ Β"λεϋ, ε 'παθλα κρουαζι'ρα για την νικτρια ο*δα στι ∑πορ*δε ε Ιστιοπλοϊκ" και *λλα ικρ"τερα δ&ρα. Επση απ" τι αρχ' Ιουλου θα διαθ'τει γυναστ για να διδ*σκει το *θληα σε ν'ου 8 – 15 ετ&ν. Οι γονε που ενδιαφ'ρονται τα παιδι* του να ασχοληθο7ν, πορο7ν να δηλ&σουν συετοχ στην διε7θυνση. $πλα στο κ7α και κ*τω απ" την σκι* απ" τι ουρι' στην παραλα του Αγου Νικολ*ου τη Αιδηψο7, συχν* οι τοπικ' ροκ π*ντε κ*νουν την καλοκαιριν του παρουσα. Ο Λεωνδα Βαλ*σση επιελεται συχν*, τ'τοιε ροκ στιγ', ω υπε7θυνο του Μπτ Καφ' που διατηρε.

∑υγν&η για τη ικρ καθυστ'ρηση Λ"γο εν" σοβαρο7 προβλατο στο σχεδιασ" και τη σελιδοποηση τη εφηερδα, (χ*λασε το λ*πτοπ και 'πρεπε να κ*νουε φορ*τ) αναγκαζ"αστε να βγο7ε ε ια ικρ καθυστ'ρηση. Ευχαριστο7ε τον κ. Καραφλη για την αποκατ*σταση. Προσπαθσαε να εαστε στην &ρα α. Αλλ* δεν τα καταφ'ραε. ∑α ζητο7ε συγν&η.

Κατ*ληψη απ" η προσληφθ'ντε Κατ*ληψη στο $ηοτικ" κατ*στηα ΑιδηΕπι του ψο7 πραγατοποιο7ν πιεστηριου (την στιγ που τυπ&νεται η εφηερδα), οι αιτο7ντε που δεν προσλφθηκαν απ" τον $ο Ιστιαα – Αιδηψο7, για εργασα οχτ*ηνη δι*ρκεια. $ιααρτ7ρονται "τι οι διαδικασε δεν ταν διαφανε, εν& θ'τουν και το ζτηα τη εντοπι"τητα, αφο7 η $ηοτικ Εν"τητα Αιδηψο7, 'χει τι περισσ"τερε αν*γκε και κ*θε χρ"νο δο7λευαν στον $ο Αιδηψο7. Επση πανει και θ'α ε την γν&ση που 'χουν αποκτσει στα χρ"νια που δουλε7ουν. Tνα ν'ο οδηγ" δ7σκολα θα ανταποκριθε στην εκκ'νωση

πχ των β"θρων, γιατ δεν γνωρζει την Λουτρ"πολη. Tτσι ο $ο και δεν θα πορε να εξυπηρετε 'γκαιρα τα ξενοδοχεα και θα ειωθο7ν τα βυτα απ" τα οποα επωφελεται οικονοικ*, ο $ο. Εναι ενδεικτικ" "τι προσλφθησαν 14 *τοα απ" την Αιδηψ", εν& τα προηγο7ενα χρ"νια, προσλαβ*νονταν 55. Tτσι κι αυτ" εναι ια αδικα σε β*ρο αυτ&ν που δο7λευαν τ"σα χρ"νια στο $ο Αιδηψο7, στο βω" του ενιαου $ου. $ηλ&νουν "τι *λλοι εργαζ"ενοι που θα δουλ'ψουν απ" *λλε περιοχ' δεν πορο7ν να γνωρζουν τα προβλατα τη Λουτρ"πολη και 'τσι θα δηιουργηθο7ν προβλατα.

Τ ο κ λ * π ΕΝΑΛΛΑΞ στην Ιστιαα πρ"σφερε ια ροκ βραδι* ε τοπικ* συγκροτ α τ α . Μαθητ' γυνασου και λυκεου οι ροκ*δε τη εποχ, ε τι π*ντε του 'χουν τον χ&ρο του για να παρουσι*σουν αυτ* που «δ'νουν» στι πρ"βε του. Μαζ του και οι παπ*δε «πρ&ην ροκ*δε» κι αυτο δνουν τι συβουλ' του για τον χο του ω *νατζερ.

Το Καφ' Λιοτρβι στον Eγιο Γε&ργιο Λιχ*δα, εναι απ" "νο του ια πρωτοτυπα. Πραγατικ* 'να παλι" λιοτρβι εταορφ&θηκε σε Καφ', συνδυ*ζοντα δραστηρι"τητε παλαι"τερων εποχ&ν ε την σ7γχρονη πραγατικ"τητα. Η Κατερνα συπληρ&νει την "ορφη αυτ εικ"να. ∑α το συνιστο7ε να το επισκεφτετε..

Χασαποταβρνα “ Ο Αγιο” Κρατα παραγωγ α - Τι λογικ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΗΛ 22260 31301 ΚΙΝ: 6978 308312 ΥΠΕΥΘΗΝΟ∑: ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ∑ΤΑΝΤΙΝΟ∑


13

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Για το ∑α του $ου Επειδ# συνχεια ασχολοαστε ε τα ουσιδη(πχ.:ευρ, δραχ#,ΓΑΠ,ΝΤ) ,εν τα επουσιδη (πχ.: τσπουρο, αιρκοντσιον, 42 ρα τιβι, 30ρα εξωλβια, 30 ρα σκτη κλπ.) εναι αυτ που α κ νουν πραγατικ ευτυχισνου , αποφ σισα να ασχοληθ ε κ τι που πορ και γω να πω τη γνη ου. Η πρσκληση για συετοχ# στην κουβντα για το ∑#α του Καλλικρατικο α #ου, σα στι δσκολε ρε που περν ει κι αυτ κι εε , φανεται να αποτελε το ναυσα απελοφιλοσοφα ω και βαθυστχαστη αν λυση , για να τσο ικρ πρ γα που πορε να ενσει τα χωρι α # να χωρσει τσου πολλο . Ξεπερνντα το σκπελο του πιο ακρσυρτου ηοτικο ονατο , προσπαθ να σκεφθ πω θα οι ζει η σφραγδα του #αρχου ετ την πετυχηνη εισ#γησ# ου # τη σηαα που θα κυατζει στο ηαρχιακ γαρο, ταν αυτ φτιαχτε. Οι βασικο ξονε που νοζω τι πρπει να περιστραφε η συζ#τηση για το νο σ#α αφορον τα εξ# θαταεντητε : Αρχαα Κρινθο Η Αρχαα Κ#ρινθο προηγεται σαν εξχουσα αρχαιολογικ# τοποθεσα και θα ποροσε να κο τι απ τι ανασκαφ # να χρο να αποτελσει ασφαλ σ#α κατατεθν.

Κ ποιο ερηα αν υπ ρχει(κανατ κι, νισα κλπ) πορε να αποτελε και το ενιαο σ#α του #ου, ω επειδ# τα χρνια περ σανε και η ιστορικ# ν#η εινε στου φιλλογου , κ τι ττοιο θα φανε λλον ικρ και τετρινο. Επση ο κρατο τοπικισ σαν περιοχ# Μαντουδιο κι χι Λνη δεν θα δινε κ τι πιθαν ευρτερη αποδοχ# . Λευκ"λιθο Το οναδικ ζ#τηα που εννει και αναπτσσει χι νο τον #ο αλλ κι λη τη Βρεια Εβοια εναι το θα τη εξρυξη του Λευκολθου .Ντα ρια, δροι, στο , βιοηχανικ εγκαταστ σει πρωτγνωρε για την Ελλ δα του περασνου αινα, κι λα τα χωρι , απ αγρτε , βιοηχανικο εργ τε να χτζουν ια απ τι εγαλτερε

εξορυκτικ περιοχ τη Ελλ δα . Παρ λληλα εργατικ εξεγρσει , αγνε τη εργατικ# τ ξη στη περιοχ#, ση δεψαν την νετερη ιστορα του #ου και δηιοργησαν και τη β ση για την πολιτικ#

του οργ νωση σαν βιοηχανικ# περιοχ# κι χι σαν αγροτικ# ττοια . :τσι να σ#α ε το βαγοντο, το σκτσο του εταλλωρχου, την σκαπ νη # το κρ νο , την υψικ ινο τη Λνη # τι φωτογραφε απ την ΑγγλοΓκρηκ στα Κατονια, τον Εναριο , τα βαγοντα στο Π#λι κλπ. θα συνιστοσε β ση για κ τι που κινε το ενδιαφρον λων των δηοτν, του εννει γρω απ να πρσφατο νδοξο παρελθν και κ νει το #ο αναγνωρσιο στο Πανελλ#νιο. Ρετσνι Και ττε και σ#ερα και π ντα, το δ σο , οι ρητινοσυλκτε , τα εργαλεα του και η δουλει του , εναι κοιν τπο για τον #ο , ι νθρωποι που οχθον στο δ σο δεν ποτζουν νο τα πεκα ε τον ιδρτα του , αλλ φροντζουν να διατηρον και να προστατεουν το εγαλεο αυτ τη Βορειοευβοιτικη φση .Ο #ο χωρ τα δ ση του εναι να λλο #ο και οι ρητινοκαλιεργητ χουν σηαντικ ερδιο σε αυτ. Το παρ"ν και το 'λλον που θα α εν&σουν. Μετ τον παραπ νω τρπτυχο προσανατολισ του πον#ατο «Το ∑#α Του #ου» , σκφτοαι τι θα ποροσαν κ λλιστα να προταθον και οι παρακ τω ανατρεπτικ ιδε . • Το σ#α Κ-14 τη τροχαα ε το οποο δηλνονται Προσοχ# καταπτσει βρ χων, αφορ κ θε οδικ# πρσβαση προ τον #ο ρα και γενικ χαρακτηριστικ του. • Το σ#α ε την νδειξη ξενοδοχεο, παραλα, αουδι , κααριρα, για να δεξουε τον προσανατολισ

στην τουριστικ# αν πτυξη, πιθαν και κ ποιο αναγνωρσιο οντλο-τιβι περσνα να αυρζει κ τω απ τον Βορειοευβοϊκ #λιο. • Το σ#α ε τη ον# Γαλατ κη, τον Vσιο αυδ # τον Αη Γι ννη το Ρσο, το οποο ω πφτει στη δια χη του

τοπικισο, παρ τη εγ λη θρησκευτικ# του σηασα και το ρλο του κρ χτη στον αναπτυσσενο, σε περιδου διαρκο κρση θρησκευτικ τουρισ. • Τι φωτογραφε λων των χρι σ#ερα η ρχων τι περιοχ# , να φτι χνουν να στρογγυλ δαχτυλδιφωτοστφανο , για να δεχνουν και του ουσιαστικτερου υπεθυνου τη σηεριν# κατ σταση του τπου. Η συγκεκρινη σειρ φυσικ και θα πορε να επλουτζεται και το σ#α να νει σγχρονο στου αινε των αινων. • :να ρακνδυτο κ τω απ τον ξερ γεροπλ τανο. • το γεφρι τη Βλ χα .κλπ. κλπ. Επειδ# τα κεενα εναι ζωνταν , συναισθηατικ και επκαιρα, λα τα παραπ νω πορε κ ποιο να τα επλουτσει, να τα λογοκρνει και να τα χρησιοποι#σει ε τον τρπο που επιθυε. Εγ αισθ νοαι να χω κ νει το καθ#κον ου απναντι στο κ λεσα του αγαπητο προδρου, να χω καταθσει τι απψει , αλλ και το χτι ου. Η σοβαρτητα του κεινου εναι ρρηκτα συνδεδενη ε τη σοβαρτητα του συγγραφα του, αλλ και την εκτηση που (αν) ου χει ο καθνα σα . (Ευχαριστ νο σου κατ φεραν να το διαβ σουν χρι εδ!) Με εκτηση για λου Π*νο Βασιλ"πουλο ΥΓ. γρ φοντα απαλλ χτηκα απ ασοακροπρθεσο, Βενιζλο, ΓΑΠ, αγερεα, δαπ νε εξδου το ∑/Κ και πρασα πολ καλ …) (ΥΓ2.:Ψηφζω εντητα «λευκλιθο» για σ#α!)


14

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Βιβλιο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΙ$ΗΨΟΥ: Που πγαν τα λεφτ* ; (συνχεια απ τη ∑ελ. 4) Vσον αφορ τρα το γγραφο 857/14-2-05 που υπογρ φεται απ τον αναπληρωτ# η ρχου, δηλαδ# απ να, χω να του αναφρω τι εκδθηκε ετ απ ατηση του εργολ βου και αναφρει επ λξει τα εξ# : Βεβαιοται τι : Α. Για το ργο «Κατασκευ# Αποχετευτικο ικτου Λ. Αιδηψο» χουν εκδοθε απ την ΤΥΚ οι κ τωθι λογαριασο – πιστοποι#σει : 1. 10ο Λογαριασ ψου 578264,05 ευρ 2. 13ο Λογαριασ ψου 77610,05 ευρ 3. 14ο Λογαριασ ψου 255285,27 4. 15ο Λογαριασ ψου 269408, 64 Β. Για ο ργο Ολοκλ#ρωση Εγκατ σταση Επεξεργασα λυ των Λ. Αιδηψο, χει εκδοθε, 6ο Λογαριασ ψου 106.315,57 ευρ Οι ανωτρω λογαριασο – πιστοποι#σει χουν περιληφθε στην 345/04 απφαση του ηοτικο ∑υβουλου ε την οποα ο #ο αιτεται την λ#ψη δανεου σφωνα ε τι διατ ξει του Ν. 3242/04 Επση στην απφαση του Εφετεου στο 4ο φλλο αναφρεται απ το υπ’ αριθ. Πρωτ. 857/14-2-2005 γγραφο του αναπληρωτ# η ρχου Αιδηψο στο οποο αναφρεται τι εταξ των ληξιπρθεσων οφειλν που χει αποφασιστε να εξοφληθον εναι και οι επδικοι λογαριασο». Αλ#θεια που δι βασε ο κ. Μπ η αυτ που ισχυρζεται στην αναφορ του τι στο παραπ νω γγραφο αναφρεται η εξφληση των λογαριασν ; Το διο σηανει αυτ που γρ φεται στο γγραφο του αναπληρωτ# και στην απφαση του Εφετεου, ε αυτ που αυτ ισχυρζεται ; Θα #θελα ω να #ξερα, ε ν στη θση του αναπληρωτ# #ταν ο διο τι θα πραττε ; εν θα απαντοσε στην ατηση του εργολ βου η θα δινε ψετικα στοιχεα ; εν γνωρζει τι και στι δυο περιπτσει υπ ρχουν ποινικ κυρσει ; Π ντω πρπει ο κ. Μπ η να γνωρζει τι το δηοτικ συβολιο δηλ. οι ∑βουλοι για

του οποου ζητ ει να καταλογιστον ευθνε αποφ σισαν και ψ#φισαν στι 28-7-05 ο φ κελο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΙΗΨΟΥ» να σταλε στον εισαγγελα και ο εργολ βο να κηρυχτε κπτωτο , δυστυχ ω λλο υλοποιοσε τι αποφ σει του και τι η Α Φ ση του αποχετευτικο χει ελεγχθε απ ορκωτο λογιστ τον ΙΟΥΛΙΟ του 2006 και στο πρισα που χουν εκδσει, πουθεν δεν αναφρουν για ευθνε σε β ρο των ηοτικν ∑υβολων, αλλ οτε και σε β ρο του αναπληρωτο η ρχου. Αναφρουν ω ευθνε για λλου επλεκενου στο ργο αυτ. Απ τα παραπ νω λοιπν φανεται τι οι λογαριασο #τανε πραγατικο και νιοι και φειλε ο #ο να του εξοφλ#σει, δυστυχ ω χρ#ατα (ρευστ) δεν υπ#ρχαν και γιαυτ προσπ θησε να το πραγατοποι#σει ε τη σναψη δανεου. Επση οι ηοτικο ∑βουλοι και ο αναπληρωτ# δεν φρουν για τποτα ευθνη, διτι οι αποφ σει του και λε οι ενργει του να και οναδικ σκοπ εχαν, το καλ του #ου και κατ’ επκταση των ηοτν. Καλ λοιπν θα εναι ο κ. Μπ η να ζητ#σει συγνη απ του θιγενου γιατ πω γνωρζω ορισνοι και αζ ε αυτο και εγ εναι πολ δυσαρεστηνοι ε τι τοποθετ#σει του και σκπτονται πολ σοβαρ να ακολουθ#σουν την δικαστικ# οδ. Τλο θλω να τον ενηερσω, τι και εγ πω και λοι σχεδν οι δητε , εαι τη ποψη τι πρπει να ελεγχθε απ αρδιου κρατικο φορε ο φ κελο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΗΨΟΥ», απ την αρχικ# σβαση που υπεγρ φη χρι και σ#ερα, στε να επιβληθον που και ε ν υπ ρχουν ποινικ η πολιτικ κυρσει και επ τλου να θουε «ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ» που διατθηκαν για το ργο αυτ, γιατ δεν πορε να υπ ρχει στω κι να , σο ανδεο κι αν εναι, που να πιστεει τι το ργο που χρι σ#ερα χει κατασκευαστε εναι 10.000.000 ευρ».

Βιβλιο ΓΙΩΡΓΟ∑ Τ∑ΑΝΤΙΚΟ∑ «Οι Να*τε πετ,χτηκαν δ4πλα» Αν πρπει να κατατ ξουε το βιβλο του Γιργου Τσαντκου σε κ ποια κατηγορα, εαστε αναγκασνοι να το τοποθετσουε σε εκενη τη πλευρ που οι συγγραφε προσπαθον σα απ διηγατα να εκφρ σουν την γενι των τρι ντα κ τι, που -θλοντα και η- διαορφθηκε σα στο πλασιο τη κυριαρχα τη λ ιφσταιλ εποχ του ΚΛΙΚ τη δεκαετα του 90. Η κυριαρχα αυτ δηιοργησε ταυτχρονα και τον αντθετο πλο. (που χρησιοποιντα τα δια σα. Με αιχ την ειρωνεα, τι ευθεε παραποπ σε κινηατογραφικ

 ουσικ πρσωπα και την αν ιξη του προσωπικο ε το γενικ, εκφρασνα σε α γλσσα καθηεριν, νεανικ και διανθισνη ε αρκετ εγκυκλοπαιδικ παραποπ. Προσπ θησε να υποσκ ψει την ιδεολογικ ηγεονα των «επιτυχηνων» και θλησε να σκσει τη κασιρολιν τσα που α παρουσαζαν ω γκλ ουρ, τρντυ και αστ. Μσα απ αυτ το πρσα ποροε να δοε και τον διο τον ττλο του βιβλου. «Οι Να3τε πετ χτηκαν δπλα», οι Να3τε δεν εναι εδ δηλαδ, απουσι ζουν παντελ απ το διο το βιβλο. Απ τον ττλο ο συγγραφα βγ ζει τη γλσσα στην σπουδαιοφ νεια και σοβαροφ νεια των βιβλων συνοωσιολογα. Και πω εξηγε στο οπισθφυλλο. «Αυτ το βιβλο δεν χει Να3τε. Πετ χτηκαν δπλα για κ τι δουλει και στο πδι του

φησαν εννι ιστορε, κοινωνικ κατ β ση, αλλ ε ερωτικ υπσταση και πλοκ. Ιστορε φανταστικ, επνευσνε ω απ την καθηεριντητα, απ δο κουβντε, ια εικνα, να σνθηα σε ναν τοχο, να ονστηλο εφηερδα. Ιστορε υπερβολικ και αληθιν ταυτχρονα, που αν οι ρω του ταν αληθινο, σω να θελαν να τι ζσουν τσι πω περιγρ φονται. Μχρι να επιστρψουν οι Να3τε, αφστε σηεωα κ τω απ την πρτα.» Εννι ιστορε λοιπν, εννι

διηγατα. Με κεντρικ ξονα τον ρωτα. (χι ω οποιοδποτε ρωτα. Τον αποθεωνο ρωτα, τον ανεκπλρωτο, τον ισ. Αυτν που η προδοσα και η εγκατ λει-

ψη τον χαρ ζει βαθι και αφνει πσω του συντρια. Παρ λληλα αφνει πσω του την χανη νιτη. Τα χρνια τη αθωτητα και τη αινια επαν σταση. Ο ρωτα ω, εναι η αφορ για να γνει ια καταγραφ τη σηεριν πραγατικτητα. Εναι το κασιο στε να γνει να κοινωνικ σχλιο στην Ελλ δα τη κρση. Να παξει ε στερετυπα και να τα αποδησει. Οι ρωε και των εννι ιστοριν – λοι ντρενοι-, (ακη και αν βρσκονται σε σχση), παλατζ ρουν στο χελο τη απγνωση. Γρω του, λα κατεστρανα. Ακη και οι φαινοενικ επιτυχηνοι, εγαλοδηοσιογρ φοι, εγαλοδικηγροι, εγαλοεπιχειρηατι, εγαλοεγ λοι, χουν ορατ τα ση δια τη σψη. 7εν αποτελον ρο του σ πιου, εναι οι διοι το σ πιο. Το στοιχεο τη ανατροπ, που υπ ρχει στο τλο τη κ θε ιστορα, δεν φρνει π ντα τη λτρωση. 7εν υπ ρχουν «απ ηχαν θεο» στη πραγατικ ζω. 7νει ελπδε, αλλ χι τη λση. Γιατ δεν υπ ρχουν ολοκλη-

ρωτικ λσει, παρ

νο στα υθιστορατα. Τρα οτε καν σε αυτ … ∑την αρχ τη κ θε ιστορα υπ ρχουν αποκατα εφηερδων, απ ικρ αγγελε, ανταποκρσει, ειδσει, που απ να του αποτελον να ειρωνικ σχλιο για το κοινωνικ περιβ λλον. Μερικ κεφ λαια εναι επηρεασνα, χι νο στη γλσσα, αλλ και στη θεατολογα απ τον Λνο Χρηστδη. Η πρτη ιστορα (Καπρ σε φιν, η Ρνα Παγκρ τη ζει) παραππει στο «Μαγικ αριθ του 7ρ Μπου», που η συνπαρξη ασνδετων ανθρπων σε να αυτοκνητο δηιουργε τι προϋποθσει για λ θο αστουρατα ε αποτλεσα να επαναπροσδιοριστον οι εταξ του σχσει. Κ ποιε ιστορε επση εναι τσο πολυπρσωπε που κινδυνεει ο αναγνστη να χ σει την δια την ιστορα στην προσπ θεια του να κ νει ταυτοποηση. Ευτυχ αυτ τα σηεα εναι ελ χιστα. Ο συγγραφα Γιργο Τσαντκο εναι δηοσιογρ φο στα Γι ννενα, που αποφοτησε την Φιλοσοφικ σχολ και πραγατοποησε το εταπτυχιακ του στο εκε Πανεπιστιο. Εναι γεννηνο στην Αθνα το 1975, στα Εξ ρχεια, και εγαλωνο στου Γκζη και στην Κυψλη αλλ απ τα 18 του βρσκεται στην πλη των Ιωανννων και εργ ζεται απ το 2000 στον Ηπειρωτικ Αγνα. Το βιβλο του «Οι Να3τε πετ χτηκαν δπλα» εναι το πρτο του και κυκλοφορε απ τι Βορειοδυτικ Εκδσει. Α σηειωθε τι η κδοση εναι Creative Commons (δεν χει δηλαδ Copyright) που επιτρπεται η αναπαραγωγ ε αναφορ

προλευση, χι ω για επορικο σκοπο. Γι αυτ το λγο κυκλοφορε και στο διαδκτυο ελεθερα. Καλ θα εναι ω, να περ σετε απ να βιβλιοπωλεο και να το αγορ σετε. Αντ&νη ∑κο(ρα


15

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

SUPER MARKET

Ìåßãìáôá ôñïöþí ¢ëåõñá - ¼óðñéá ÃåùñãéêÜ åñãáëåßá ÕãñáÝñéá Åßäç êÞðïõ 

ÁñôåìÞóéïí ÉóôéáßáòÔçë.: 22260 40500, 22260 41190 Êéí.: 6972 810554

×ÑÙÌÁÔÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁÕÄÑÁÕËÉÊÁ-ÅÑÃÁËÅÉÁ-ÊÏËËÅÓÄÅÎÁÌÅÍÅÓ-ÔÆÁÊÉÁ-ÌÐÁÑÌÐÅÊÉÏÕ ÂÏÈÑÏÉ-ÊÁÕÓÏÎÕËÁ-ÊÁÑÂÏÕÍÁ 31ï ÷éë. Åèí. Ïäïý Éóôéáßáò ×áëêßäáò - ÅëëçíéêÜ Åõâïßáò Ôçë.: 22260 42268, 6974838076

ÌÏÍÙÓÅÉÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÁ - ÃÅÌÉÓÌÁÔÁ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÄÁÐÅÄÏ -ÅËÉÊÏÐÔÅÑÁÊÉ- ÅÌÐÏÑÉÏ - ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ

Ð. ÌÁÑÃÁÑÇÓ - Á. ÔÓÏÐÁÍÁÊÇÓ Ï.Å. ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÔÆÁÊÉÁ ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ - ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ØÇÓÔÁÑÉÅÓ - ÖÏÕÑÍÁÊÉÁ ÐÅÔÑÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ 

ÁÃÉÏÓ ÁÉÄÇØÏÕ - ÔÇË./FAX: 22260 31540

ÁËÁÔÆÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÆÁÍÔÅÓ

Ôçë. & Fax: 22270 22539 - Ìáíôïýäé


16

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Καφενε*ο

Κουβ'ντε του Καφ' Τετ ρτη 15 Ιουνου, χρο το Γυν σιο Λνη , ρα 17:30. Vλα εναι τοια για τι 2 θεατρικ παραστ σει , που ετοι στηκαν απ τι 2 ο δε του σειναρου ''Θατρο-Θεατρικ# παιδεα'', ε εκπαιδετρια την θεατρολγο Oτζελα Ριζ κη. ∑τχο του σειναρου #ταν, τσο η θεωρειτικ# προσγγιση, σο και η καλλιτεχνικ# δηιουργα σα απ θεατρκα δρεα, αυτοσχεδιασο και παιχνδια, κ τι που αν φερε πολ εστοχα στο σηεωα τη στο πργραα, η σκηνοθτη Oτζελα: ''Μσα απ τα αθ#ατα οι εκπαιδευενοι κατκτησαν γνσει και ικαντητε που εχαν ω αποτλεσα να εξερευν#σουν το σα και τι αισθ#σει του , να αναπτξουν την φαντασα του , την ν#η και την κριτικ# σκψη''. Η βασικ# επιδωξ# τη , #ταν να αναπτξουν οι εκπαιδευενοι τι υποκριτικε ικαντητε , την αυτοεκτηση, την αυτοπεποθηση σα απ την οαδικ# εργασα

αξιολογντα και αποδχοντα το διαφορετικ, καθ χρησιοποησαν και ανταποκρθηκαν στι τεχνικ τη ενσυνασθηση και τη αποστασιοποηση του εργαστηριακο θε τρου. ∑υνοδευενο απ την καλ# φλη Αλκα, π#γα να παρακολουθ#σω λοιπν,

Του Γι ννη Χρυσ νθη τα 2 αυτ θεατρικ . Και τα 2 #ταν πολ γνωστ κωωδε του η#τρη Ψαθ . Πρτο #ταν το ''Ζητ#ται Ψετη '' και δετερο ''Η Χαρτοπακτρα''. Θλω να τονσω επση , τι οτιδ#ποτε χρει στηκε απ σκηνικ , κοστοια κ.τ.λ, δηιουργηθηκαν απ του διου

του συντελεστ και η προετοιασα των παραστ σεων δι#ρκεσε λιγτερο απο να #να. Aρθε λοιπν η ρα να ανοξει η αυλαα. ∑τα παρασκ#νια πυρετ , εν στο κοιν επικρατοσε ια ευγενικ# σιωπ# που εναλλασταν ε θερ χειροκροτ#ατα. Οι παραστ σει κλησαν πολ ορφα και κρ τησαν το ενδιαφρον του κσου. Πφτοντα η αυλαα βρ#κε του συντελεστ χαροενου και συγκινηνου να δχονται συγχαρητ#ρια απ'λου σου του τησαν ε την παρουσα του . Μ#πω τελικ υπ ρχει η δυναττητα να δηιουργηθε ια νιη θεατρικ# ο δα στην Λνη, ια και εφαν#στηκαν απτοα τσα ταλντα και το κλα #ταν τσο καλ; Ραντεβο το ∑επτβρη; :να εγ λο ευχαριστ στην ∑οφα για τι πληροφορε τη .

Μια ωραα παρ'α που δηιο7ργησε ε το χει&να..

∑το καλ" κ. $αρχε και να α γρ*φετε Αποχ&ρηση του Ζ*χου Χριστοφ απ" το $ηοτικ" ∑υβο7λιο

Μ

ε δι θεση χιοορ αντιετπισε την αποχρηση του η ρχου Ζ χου Χριστοφ#, ο Πρεδρο του ηοτικο ∑υβουλου Ιστιαα – Αιδηψο Γι ννη Αναστασου, ο οποο εκνευρισνο δ#λωσε τι «αποχωρ απ την αθουσα και δεν πρκειται να συετ σχω στι συνεδρι σει του ηοτικο ∑υβουλου ε αυτ τι προϋποθσει ». Η κνηση αυτ# φησε φωνου λου του ηοτικο ∑υβολου . Εναι φανερ# πλον η κντρα των δο αντρν, σο αφορ την διαδικασα των συνεδρι σεων των ηοτικν ∑υβουλων. Ο Πρεδρο κατ γενικ# οολογα κρατ τι ισορροπε στι τοποθετ#σει των ηοτικν ∑υβολων, χωρ να κ νει διακρσει σε αντιπολτευση η συπολτευση. ∑την τελευταα συνεδραση ο Πρεδρο τηρντα την διαδικασα, φ νηκε τι σε κ ποιε στιγ δεν δωσε τον λγο στον #αρχο, παρλο που τον ζητοσε.

Ο εκνευρισ #ταν φανερ και στου δο, ω του ο #αρχο απευθυνενο στον Πρεδρο επε τι «δεν πορε να π ρει το λγο π λι ο κ. Πετσ# », ο Πρεδρο ανταπ ντησε και τελικ ο #αρχο σηκθηκε και αποχρησε απ την αθουσα εκνευρισνο . Το ατιο αυτ# τη «κρηξη » του η ρχου, σγουρα δεν χει σχση ε του λγου που επικαλστηκε. Φανερ πιεσνο ε θατα που χουν σχση ε την κατ ρτιση του Τεχνικο Προγρ ατο , τι ακυρσει και την χρι

τρα πορεα του #ου, οδ#γησαν σε αυτ# την συπεριφορ . Επση κ ποιοι ∑βουλοι τη Πλειοψηφα ρχνουν ευθνε στο τι εν σω καλοκαιριο ακη δεν χει ψηφιστε Τεχνικ Πργραα. Ακη φανεται τι για πολλ θατα υπ ρχουν διχογνωε και διαφορετικ προσεγγσει . Μετ το πρα τη συνεδραση στο γραφεο του η ρχου υπ#ρξε εγ λη νταση, προφαν χι νο για την «αποχρηση», αλλ και τον τρπο που προχωρον πολλ ζητ#ατα του #ου.

Οορφανουν το ∑χολεο Με πρωτοβουλα των αθητν τη Ε´και ∑Τ´τ ξη του η. ∑χολεουΡοβιν,σε συνεργασα ε το ∑λλογο γονων β φτηκε και ζωγραφστηκε ο τοχο του

Τρα το σχολεο α εναι να στολδι για το χωρι, τα παιδι π#ραν πολλ συγχαρητ#ρια και κααρνουν γι' αυτ# τη δρ ση του .

προαλιου χρου του σχολεου. Ο ∑λλογο γονων ανταποκρθηκε εσα στην επιθυα αυτ# των αθητν. Αγρασαν τι πογι και πατερ δε και ητρε ε βορτσε και πινλα, βαψαν τον αντρτοιχο του σχολεου που εχε να βαφτε π νω απ 8 χρνια. Οι αθητ τη Ε´και ∑Τ´ε τα πινλα του , ζωγρ φισαν τον τοχο ε ορφε ζωγραφι επνευσνε απ τη φση, δντρα, λουλοδια, ντοα.

Ευχαριστοε θερ το ∑λλογο Γονων και Κηδενων, γιατ εκτ απ τα χρ#ατα διθεσαν και προσωπικ# εργασα. Π νω απ τσσερι ρε γονε βρσκονταν στο σχολεο και βαφαν σπριζαν και καθ ριζαν. Ευχαριστοε επση την κ. Αργνη Παπαδοπολου γιατ κι εκενη ενσχυσε οικονοικ αυτ# τη δρ ση α . Μαο7χα Κατερνα $ασκ*λα 4/θ δη. Ροβι&ν


17

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ειδσει

∑τ*θη Καρανικολ"

Μ

Tχουε ηθικ" χρ'ο στα παιδι* α

ε σθνο ο πρην Κοινοτ ρχη Λιχ δα ∑τ*θη Καρανικολ" τοποθετ#θηκε στο ηοτικ ∑υβολιο Ιστιαα – Αιδηψο και υπερασπστηκε το θα τη νοικ# κ λυψη απ το νο

ρκο για να υπερασπσουν το δησιο συφρον. Γιαυτ πρπει να λογοδοτ#σουν και να αναλ βουν τι ευθνε του ». ∑φωνα ε τι τοποθετ#σει του κοινοτ ρχη και του αν δοχου δικηγρου υπ ρχουν ευθνε στην ΕΗ διτι δεν εχε καθαρσει δεξι και αριστερ το δκτυ τη ε αποτλεσα να πσει ξερ πεκο π νω στα σρατα και να προκληθε αν φλεξη. Η φωτι σβ#στηκε απ την

Νοικ κ*λυψη στην προσφυγ εναντον τη $ΕΗ ω υπατιου για την πυρκαγι* στη Λιχ*δα

#ο στην προσφυγ# που χει κ νει η Κοιντητα Λιχ δα εναντον τη ΕΗ και Πυροσβεστικ# Υπηρεσα για ευθνε τη επκταση τη πυρκαγι του 2009 που αποτφρωσε το πανορφο δ σο τη Λιχ δα . Η κοιντητα εχε πληρσει τα 15.000 ευρ απ τα 45.000 που στοιχζει η νοικ# κ λυψη και ζ#τησε απ τον #ο να διαθσει το υπλοιπο ποσ. «:χουε χρο στα παιδι α – τνισε ο κ. Καρανικολ – να ενουε στο ηθικ ρο τη υπθεση και χι νο στο οικονοικ. εν πρπει να περν νε απαρατ#ρητε ττοιε συπεριφορ απ ανθρπου που χουν δσει

υδροφρα τη Κοιντητα και την επβαση τη πυροσβεστικ# . Vω η Πυροσβεστικ# Υπηρεσα ευθνεται διτι δεν φλαξε την φωτι ω φειλε 24 τουλ χιστον ρε εν απ τα δυο οχ#ατα ρχθηκε το νερ του εν για κατ σβεση!!, ε αποτλεσα να υπ ρξει αν φλεξη και να γνει αυτ που γινε. Ο #αρχο Ζ χο Χριστοφ# , τνισε τι «πρπει το τιολγιο να εναι συβατ και να «περ σει» απ την επτροπο. εν θα συνηγορ#σω ω να καταδικαστον απλο υπ λληλοι τη ΕΗ και Πυροσβεστικ# , γιατ αν κ ποιο θα την πληρσει θα εναι οι υπ λληλοι των υπηρεσιν αυτν και δεν πορ να συφων#σω σε ια ττοια απφαση».

e-ail:voriaevia@gmail.com ÊÙÄ.5076 ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÂÏÑÅÉÏÅÕÂÏÚÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ ÅÊÄÏÔÇÓ: ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÕ - ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ 34200 ÊÉÍ.: 6972 230401 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÊÏÕÑÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÅÔÓÉÍÏËÁÊÊÏÓ ËÉÌÍÇÓ 34005, ÔÇË.: 6947154318,e-mail:antonskou@yahoo.gr ∑ΕΛΙΟΠΟΙΗ∑Η: ∑ΚΟΥΡΑ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑ ÅÄÑÁ: ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ

Μ

$ΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΟΥ∑ΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ∑ ΠΑΡΑ$Ο∑Η∑

ε πολ εγ λη επιτυχα και ε συετοχ# κσου λων των ηλικιν πραγατοποι#θηκε το δι#ερο 17 και 18 Ιουλου 2011 στο λι νι Λουτρν Αιδηψο το «Αφιρωα στη Μουσικοχορευ-

χορο τη Ηπερου. Ακολοθω εφανστηκαν τα χορευτικ Ωρεν Ευβοα και το 1ο τ#α ενηλκων του Χορευτικο ∑υλλγου Αιδηψο. Ο Φιλοπροδο ∑λλογο :δεσσα Μγα Αλξανδρο εντυπωσασε ε τι

Επτανησιακο χορο . Με παρλαση των χορευτικν συγκροτη των στον παραλιακ δρο ρχισε και η δετερη ρα και πολ εγαλτερη συετοχ# κσου που γισε κ θε γωνι του λιανιο και των γρω καταστη των. Το Χορευτικ του ∑υλλγου Βερδικουσιωτν Ν.Λ ρισα νοιξε το πργραα τη δετερη ρα ε χορο τη Ηπερου και ε εντυπωσιακ φιγορε απ του χορευτ που καταχειροκροτ#θηκαν. Ακολοθησε το Χορευτικ απ τι Ροβι Ευβοα και κατπιν ο Πολιτιστικ Μορφωτικ ∑λλογο οξ του ρ α και ο ∑λλογο Μικρασιατν Νικο#δεια «Οι Κυζδερβενιτε » παρουσασαν χορο και δρενα απ τι αλτρωτε πατρ-

∑7λλογο Βερδικουσιωτ&ν Ν. Λ*ρισα

τικ# Παρ δοση» ε χορευτικ συγκροτ#ατα απ λε τι γωνι τη Ελλ δα , που διοργ νωσε ο Μουσικ -Πολιτιστικ Χορευτικ ∑λλογο Αιδηψο. Aταν ια εκδ#λωση που α θισε τα προ δεκαετα φεστιβ λ που διοργαννονταν στα Λουτρ Αιδηψο και ια αν σα στα τελατωνα πολιτιστικ δρενα αυτο του τπου, που ακ ρι να γνει αρα δηιουργα και σηεο αναφορ . Την Παρασκευ# 17 Ιουλου 2011 το πργραα νοιξε ε παρλαση των χορευτικν συγκροτη των στη παραλα. Πρτο εφανστηκε στη σκην# που εχε στηθε στο λι νι το Εφηβικ τ#α του Χορευτικο ∑υλλγου Αιδηψο και κατπιν ο Πολιτιστικ ∑λλογο Ζερβοχωρου Θεσπρωτα χρεψε

∑7λλογο Μικρασιατ&ν Νικοδεια «Οι Κυζδερβενι&τε»

ορφε στολ και του χορο απ τη Μακεδονα, εν τη σκυτ λη π#ρε ο πολιτιστικ ∑λλογο Μαντουδου Μ κιστο ε λεβντικου χορο . Τλο η πρτη ρα κλεισε ε το Μουσικοχορευτικ ∑λλογο Ιστιαα Αθαν σιο Κορφι τη ε

Μουσικ"-Πολιτιστικ"-Χορευτικ" ∑7λλογο Αιδηψο7

δε . Καταχειροκροτ#θηκε το 2ο τ#α Ενηλκων του Χορευτικο ∑υλλγου Αιδηψο που παρουσασε χορο του Αιγαου και α ταξδεψε στα νησι , εν κατπιν η Κρ#τη π#ρε σειρ ε το Χορευτικ ∑λλογο Χανων «Ο Ψηλορετη » ε εντυπωσιακο χορευτ και χορετριε . Τλο την εκδ#λωση κλεισε ο ∑λλογο Ποντων Ηλιοπολη Θεσσαλονκη Αλξανδρο Υψηλ ντη . Αξζουν πολλ συγχαρητ#ρια στου διοργανωτ - Μουσικ Πολιτιστικ -Χορευτικ ∑λλογο Αιδηψο- καθ και στο ∑λλογο Ανλιξη και στου ιδιτε χορηγο του φεστιβ λ. Γι*ννη Μαυροζο7η


18

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ειδσει

ÍÉÊÏËÁÏÓ.Ó.ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Å.Á.Õ.Í.ÅÕÂÏÉÁÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Ð.Ï.ÁÓ.Õ Φτ σαε στο παραπντε, να β#α πριν το πσιο στο γκρε, αν δεν χουε πσει #δη και αυτο αγρν ηγραζαν, οι διοι και οι διοι να τργονται π να κρατ#σουν ισορροπε σα στου χρου του , εταφροντα συνεχ ο να στον λλο την ευθνη. Π νω απ 30 χρνια που εναλλ σσονται στην εξουσα, α χουν

γεσει απραγατοποητε υποσχσει και ασστολα ψατα και τι καλ α εχαν προσφρει α το βγαλαν ξιν απ τη τη. ∑#ερα που α φτασαν στο σχατο σηεο, α συνθλβουν τα νειρα και α αφ#νουν ραια εν αδηφ γου και αχρταγου συστ#ατο . ∑κ νδαλα επ σκανδ λων ατιρητα, οι χοντε να αυγατζουν συνεχ τα κρδη του και οι η χοντε να καταλ#γουν επατε τη Ε.Ε, τρζουν τα κκαλα σων χυσαν το αα του για αυτ# τη χρα. Vλα γρω α αββαια, ια αφρητη παγω ρα α χει ζσει σα στο κατακαλκαιρο, α τρνε τα σωθικ το γχο , το στρε και η ανασφ λεια. Αλ#θεια ποια η ευθνη των χαηλισθων και των συνταξιοχων σε αυτ# την ανεπασχυντη κατρακλα; Εναι τση λοιπν, στε να εξισνε-

ΑΙ$Ω∑ ΑΡΓΕΙΟΙ! ται ε την αναλγησα εν κρ του που δεν φροντζει να εναι σο πρπει δκαιο και δεν προστατεει του πολτε του επαρκ ; Vταν π.χ να απλ πολτη κτσει να κτριο 120 τ., αυτ θα του κοστσει περ τα 120000 Ευρ περπου, αν το διο κτριο το κτσει το δησιο θα στοιχσει τα διπλ σια για να ην ποε και παραπ νω γιατ θα επλακον εργολ βοι και δι φορε τεχνικ υπηρεσε . Ο εργ τη του εροκ ατου λοιπν πρπει να πληρνει αυτ# τη κατασπατ ληση δησιου χρ#ατο ; Vλοι αυτο που τσα χρνια αφειδ αερολογον, οι τωρινο οι οποοι χρι σ#ερα αποτυγχ νουν και οι χθεσινο οι οποοι πολ προσφ τω τα καναν θ λασσα και ε περσσιο θρ -

σο τρα παρουσι ζονται ω οι νοι σωτ#ρε , εν και ο πιο αδα# αντιλαβ νεται πλον τι το καρ βι το κυβερν ει καπετ νιο Βρυξελν, οφελουν να σκψουν ταπειν το κεφ λι προστ στον Ελληνικ λα και αφο ζητ#σουν να εγ λο συγγνη να βρουν εσα για το καλ του τπου κοινο δρου συπρευση ε νο γνονα το συφρον τη πατρδα , αλλ ζοντα ριζικ το τοπο προωθντα στο προσκ#νιο πολλο απ του ξιου και καταρτισνου επιστ#ονε που χει η χρα. Κατπιν οφελουν για το κοιν ασθηα περ δικαου να βρουν τα χρ#ατα που χ θηκαν, αν υπ ρχουν ββαια απ αυτο που πραγατικ τα φαγαν και αφο του οδηγ#σουν ενπιον τη δικαιοσ-

νη να του ανακυρ#ξουν ω εθνικο προδτε . Ο λα δεν κατβηκε στι πλατεε για φραπ και χαβαλ, ο :λληνα χει φιλτιο και περηφ νια, δεν αντχει λλο την παγκσια κατακραυγ# και την ταπενωση που υφσταται. εν εναι συνθ#κε αυτ που βινουε σ#ερα, δεν εναι περιβ λλον αυτ που ζοε. Μα στερον το οξυγνο. Καθηεριν αφισβητονται και πλ#ττονται κποι και θυσε πολλν χρνων, διακυβεεται το λλον των παιδιν α και αυτ# η απρσενη δυστυχα δεν φανεται να χει τλο . Η ζω# α χει αλλ ξει ριζικ και αν κ ποιοι ευελπιστον στη λ#θη του :λληνα που τσα χρνια του διατηρε ω χουν οφελουν να βγ λουν τη σκα του επερχενου σωτ#ρα και να π ψουν να προσφρουν στον τπο πολιτικ#

αφερεγγυτητα και σαθρτητα γιατ η υποον# εξαντλ#θηκε και #ρθε η ρα των γενναων αποφ σεων και των δυναικν ενεργειν. Οι Ευρωπαοι εταροι α καλ εναι να καταλ βουν τι δεν θα πσουε νοι α στον Και δα. :να , να θα α ακολουθ#σουν γιατ η πορεα που δι λεξαν εναι κοιν# για λου ανεξαιρτω και σα τερτπια και να προβ λλουν ο δρο αυτ οδηγε σε αδιξοδο. Εδ στο παραπντε που λα εναι αρα και ραχνα αναζητοε εναγωνω ια ικ δα αισιοδοξα ια σταγνα ελπδα , δεν αντχεται λλο η κοροϊδα και η υποκρισα, αν χει ενει λγο τσπα σε κ ποιου α κ νουν το αυτονητο, να βρουν τρπο να σσουν τη χρα α . Η Ελλ δα αξζει καλτερη ορα , οι :λληνε αξζουν πολλ περισστερα..

ÃÉÁ ÔÇÍ õãåßá ÓÁÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÄÉÁ ÔÙÍ ×ÅÉÑÙÍ

Åë. ÂåíéæÝëïõ 13 (ðëçóßïí Ãáëáîßá) ÉÓÔÉÁÉÁ

ÔÓÉÑÏÆÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ

Ôçë.: 6936 568922 , 22260 54865 åñã: 22260 54776 tsirozogloumt@in.gr

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Ï.Ì.Ñ.Ô. (ÌÝëïò ôçò I.F.M.O.T.)

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÐÁÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ÌÁÉÅÕÔÇÑ – ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÓõìâÜóåéò ìå Ôáìåßá - ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28çò Ïêôùâñßïõ 6, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 55810 - Êéí. 6944 434518

ÓÔÁÕÑÏÓ Ê. ÌÐËÅÔÓÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Åñìïý 5, Ë. Áéäçøïý 34 300 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 60160 - Êéí.: 6973 307639

ÃÅÙÑÃÉÁ ÄÅÃÅÑÌÅÔÆÏÃËÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï Ëßìíç Åõâïßáò Ôçë.: 22270 31003 Êéí: 6982 717785, e-mail: egiurgia@yahoo.gr

ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÃÊÉÆÁ Ïñèïäïíôéêüò ÌÝëïò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò Óôáìðüñç 2 (2ïò üñïöïò) (Ýíôáíôé Áã. Áèáíáóßïõ) Éóôéáßá - ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 22260 52731 - Êéí: 6973 533149

ÈÅÏÄ. Ã. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÌÝëïò åôáéñåßáò ìåëÝôçò õðÝñôáóçò Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá êáñäéÜò & áããåßùí ÄÝ÷åôáé: ÉÓÔÉÁÉÁ Ðñùß: 8:00 – 13:30 Ôçë.: 22260 53356, ôçë. ïéêßáò: 22260 22133 Ë. ÁÉÄÇØÏÕ: ÊáèçìåñéíÜ 18:00 -20:00 Ôçë.: 22260 22393 - Êéí.: 6977 716268

ÊÔÇÍÉÁÔÑÅÉÏ

MVDr ÔÓÉÔÓÉÃÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍ. ÊÑÁÂÁÑÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ ÓõìâåâëçìÝíïò ìå ôï ÄçìüóéïÔÁ×Õ-ÍÁÔ-ÔÕÄÊÕ êëð ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßáò (äßðëá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá) Ôçë. Fax: 22260 69340 -Êéí. 6974 004555

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ∑ ÅΙ ΙΚΟ∑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ∑ (stress echo-Holter Ρυθο-Triplex Καρδια Holter πιεση- Test κοπσεω) Éóôéáßá-Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ ( "πλα στο ταχυδροε"ο) Ôçë.: 22260 52005 - Êéí: 6973 047807

ÓÏÕÑÁÓ Á. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò – Áíäñïëüãïò ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏõñïëïãéêÞò Åôáéñåßáò 25çò Ìáñôßïõ 14, Éóôéáßá Ôçë : 2226054524, Êéí. 6945289397 Email: Kos.souras@yahoo.gr

ÅËÅÍÇ Ã. ÍÉÅÑÑÇ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ-ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Éáôñåßï: Éóôéáßá Ôçë/FÁ× 22260 56110 Êéí: 6945971467-6972910924 ÌáéåõôÞñéï «ÌÇÔÅÑÁ»: 2106869000 ÌáéåõôÞñéï «ËÇÔÙ»: 2106902000

ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇ ÓÌÁÑÙ

Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò Ðáéäïäåñìáôïëïãßá ÁéóèçôéêÞ - ÅðåìâáôéêÞ Äåñìáôïëïãßá ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò (¢íùèåí Alpha Bank) Ôçë.: 22260 53703 - Êéí.: 6932 915529 ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: 9 - 2 ôï ðñùú êáé 6 - 8 ôï áðüãåõìá

ÍÔÅËÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Øõ÷ïëüãïò - Ðáéäïøõ÷ïëüãïò ÌÝëïò Ðáíåëëçíßïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ Ìðéæáíßïõ 1, Éóôéáßá Ôçë.: 22263 00654 - Êéí.: 6945 124420 ÄÝ÷åôáé ìå ñåíôåâïý

ÓÐÕÑÏÓ ÆÁ×ÁÑÇÓ Åéäéêüò Ðíåõìïíïëüãïò – Ðáèïëüãïò ÌÝëïò ôçò European Respiratory Society Åë. ÂåíéæÝëïõ 5 Éóôéáßá (ðñþçí Éáôñåßï Ôóáëßäç) Ôçë : 2226056150, Êéí. 6972819574 ÄÝ÷åôáé : Ðñùú 08.00-13.30, Áð.18.00-20.00 Åêôüò ÔåôÜñôçò

ΛΙΝΑ ΜΑΡΓΕΤΗ- ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ∑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ∑ Ν=α ηοτικ> Οδ? (?πισθεν ΟΤΕ) Ιστια"α Ôçë: 22260 56132 -Κιν: 6932 631351

ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÊÏÔÆÉÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Éáôñåßï: 8çò Ìáúïõ - Éóôéáßá (Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ) Ôçë: 22260 56156 Êéí: 6937 270372

Ðñüëçøç-ÁãùãÞ ìéêñþí æþùí, Åìâïëéáóìïß ÊôçíéáôñéêÜ öÜñìáêá - Âéôáìßíåò ÊôçíïôñïöéêÜ åßäç - ÁîåóïõÜñ æþùí

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÖÁÍÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 25çò Ìáñôßïõ 14 3ïò ¼ñïöïò Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ 22260 - 52200 Ïéêßáò 22260-55221, Êéí. 6944 183017

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÌÁÑÊÏÓ ÔÓÉÑÉÆÏÃËÏÕ ÅËÅÍÇ ÔÓÉÃÊÑÉÓÔÁÑÇ ÅéäéêåõìÝíï: Ïñèïðáéäéêüò öõóéêïèåñáðåõôéêÞò 25çò Ìáñôßïõ 14 Éóôéáßá Ôçë. Åñã: 22260 54865 Ïéêßá: 22260 54776 Êéí: 6936568922

ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ì. ÌÁÑÉÁ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ðëáôåßá Áã. Ãåùñãßïõ - Éóôéáßá 34 200 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 53833 Êéí.: 6974 813992 e-mail: mar.anton@yahoo.gr

×ÑÇÓÔÏÓ Ã. ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ôÝùò Éáôñüò ÐÃÍÁ «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ» ÄÝ÷åôáé : Ðñùß êáèçìåñéíÜ : 8:30 – 13:00 Áðüãåõìá : Ôñßôç-ÐÝìðôç 18:00-20:30 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò Ôçë. 22260-53713 êéí.6973-248382

ÊÏÑÖÉÁÔÇ 80 -ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ 22260 54745 - 22270 92025 - 6972404496


19

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ιστορικ

Ελ7νιον Αγε- Μ*κιστο- Οροβαι- Κεγχραια – Αιγαον – Αγηϊδα

Ιστορα Πολιτισ"

Αιγηδα ονο ζεται η βυθισνη περιοχ#, εκε που βρσκεται το σηεριν Αιγαο Πλαγο . Επειδ# ω στη συνχεια θα αναφερθοε σε περιδου και εποχ γεωλογικν εταβολν που χουν γνει πριν εκατουρων ετν θα αναφερθοε στην ονοασα των περιδων αυτν, για να κατανο#σουε καλτερα τον σχηατισ τη «Αιγηδα » και του «Αιγαου Πλεικαινου Ποταο» Τριτογεν# – τεταρτογενε περοδοι 1.Τριτογεν# περοδο : Γεωλογικ# περοδο του καινοζωικο αινα 2.Καινοζωικ ρο : λγεται τσι, γιατ κατ την δι ρκεια τη εποχ# αυτ# οι ζωικο και οι φυτικο οργανισο απκτησαν εξελικτικο χαρακτ#ρε 3.Η Τριτογεν# περοδο υποδιαιρεται σε: Παλαιογενε περιδου και σε Νεογενε περιδου 4.Η Νεογενε π λι περοδο υποδιαιρεται : στην Μεικαινο περοδο και στην Πλεικαινο περοδο που εναι οι περισστερο γνωστ σε α . 5.Μεικαινη περοδο : εναι η περοδο # οποα βρσκεται στο σον περπου τη τριτογενο περιδου. Η δι ρκεια τη υπολογζεται περπου σε 20 εκατορια χρνια. 6.Πλεικαινη περοδο : εναι η τελευταα γεωλογικ# περοδο τη τριτογενο περιδου. ∑το τλο τη περιδου αυτ# , αρχζει η τεταρτογεν# γεωλογικ# περοδο . 7.Η αρχ# τη τριτογενο περιδου, χρι το

γρ*φει ο Γι*ννη Ψαρρ" - Μ*κιστο

Αιγηι – ιδα τλο τη τεταρτογενο , υπολογζεται σε 70 εκατορια χρνια περπου. 8.Τεταρτογεν# περοδο ( η Νεοζωικ#) α) Εναι η τελευταα γεωλογικ# περοδο που συνεχζεται χρι τρα. β) Ο χρνο ναρξη τη περιδου αυτ# συππτει ε την εξαφ νιση του ανθρπου, την εταν στευση των ελεφ ντων και των βοοειδν απ την Ευρπη. γ) Την ναρξη των παγετνων 9. Υποδιαιρεται σε δο περιδου α) Πλειστκαινο: Εναι περπου η εποχ# των παγετνων β) Ολκαινο: εναι η περοδο που φτ νει χρι την εποχ# α . Περιλαβ νει τι τελικ γεωλογικ εταβολ και τι αλλαγ στα οικοσυστ#ατα τη πανδα και τη χλωρδα . ∑υνεχζουε τρα ε την «Αιγηδα» Αιγηδα εναι η βυθισνη περιοχ#, εκε που εναι το σηεριν Αιγαο, που εκτενεται σ#ερα το Αιγαο Πλαγο , λλοτε υπ#ρχε συνεχ# ξηρ , που νωνε την Ηπειρτικη Ελλ δα ε την Μ. Ασα. Αυτ# την Ξηρ ο Γεραν γεωλγο Phlippnon την β φτισε εστοχα «Αιγηδα η Αιγαιδα Η ν#σο Εβοια, #ταν αναπσπαστο τ#α τη Αττικ# , Βοιτια , Λοκρδα , Φθιτιδα , Μαγνησα , χωρ να υπ ρχει Ευβοϊκ , Μαλιακ και Παγασητικ Κλπο . Τα σνορα τη χερσαα αυτ# περιοχ# ρχιζαν απ τα Κθηρα, Κρ#τη, Ρδο κι φταναν χρι το Βσπορο, Εξεινο Πντο και Αυστρα, πρα των οποων υπ#ρχε θ λασσα. Πριν 140 εκατορια χρνια, γινε η πρτη ανοδικ# «ορογενικ#» κνηση, που δηιουργ#θη-

Παρεμβάσεις

κε σα απ τη θ λασσα η «Πελαγονικ# Οροσειρ » ια λωρδα γη που ρχιζε απ τη Μακεδονα, Vλυπο, Ανατολικ# ∑τερε κι φθανε ω τη Βρεια Εβοια. Προκτασ# τη εναι η «Αττικοκυκλαδικ# ζα» Ντια Εβοια, Αττικ# και πολλ νησι των Κυκλ δων. Μια λλη τεκτονικ# αναστ τωση (αρχ# τη Μεικαινου περιδου) ανψωσε το βυθ τη θ λασσα και δηιοργησε τον Ελληνικ χρο, απ την Κρ#τη ω τη Θρ κη και απ το Ινιο ω τη Μ. Ασα. :τσι αναδθηκε η Ελληνικ# γη πριν τρι ντα (30) εκατορια χρνια, που ο γεωλγο Philippnon την ονασε «Αιγηδα». Οι γεωλγοι υποστηρζουν πω , η αν δυση τη κρ τησε εκοσι (20) εκατορια χρνια. ∑τι νε αυτ εκτ σει τη Αιγηδα , η ζω# (φυτ και ζα) ρχισε ν’ αναπτσσεται. Αργτερα, χουε π λι την αντστροφη εξλιξη. \στερα απ αρκετ εκατορια χρνια, ρχισε ο κατακερατισ τη ξηρ τη Αιγηδα και η εισχρηση τη θ λασσα τη Μεσογεου σε πολλ τ#ατα τη . Τα βουν τη Αιγηδα την εποχ# εκενη #ταν ψηλτερα απ τα σηεριν . Επση στο εσωτερικ τη ξηρ αυτ# σχηατστηκαν λνε (υπολεατα θ λασσα) ττοιοι σχηατισο γιναν στη Θεσσαλα, Βρειε ∑πορ δε , ΒΑ Εβοια, Αν. ∑κρο και Κοιλ δα Αυλωναρου. ∑υνχεια του κατακερατισο τη ξηρ χουε κι λλο σηαντικ γεγον . ∑το τλο τη «Πλεικαινη » εποχ# (εδ και δο εκατορια χρνια) η Αιγηδα κατακερατστηκε ακη περισστερο. Τ#ατ τη υψθηκαν π νω απ την επιφ νεια τη θ λασσα και λλα καταβυθστηκαν κ τω απ αυτ#ν. Η Μεσγειο Θ λασσα

Με την π'να του

κ.Παναγι&τη Γεωργου Κο7βαρη

Θα τοποθετηθο7ν ροποτικο κ*δοι στην β"ρεια Ε7βοια ;

το πλασιο τη προσπ θεια για την καθαριτητα και την αναβ θιση τη ποιτητα ζω# πρωτοπροι δ#οι τη χρα α (Πειραι , Καβ λα , Λ ρισα , Ηλιοπολη , Κηφισι , κλπ) τοποθετον ροποτικο κ δου απορρι των. υστυχ , οι δυο δ#οι τη βρεια Εβοια δεχνουν να αγνοον τι δυναττητε και τα πλεονεκτ#ατα των ροποτικν κ δων. Για του συπολτε α , που σω δεν γνωρζουν τι εναι οι ροποτικο κ δοι, επισηανουε τι ο ροποτικ κ δο εναι κατ λληλο για την τοποθτησ# του σε οποιοδ#ποτε σηεο υπ ρχει ανθρπινη δραστηριτητα.

:χει εγ λε δυναττητε και πλεονεκτ#ατα, καθ εταξ λλων πετυχανει : Αυτατη συπεση των απορρι των τουλ χιστον 80% τη αρχικ# του ζα . Αυτατο νοιγα τη θρα ρψη των απορρι των σω ανιχνευτν προσγγιση (αισθητ#ρε ). Αυτατη κνωση του ροποτικο κ δου και αποκοιδ# των απορρι των, σω εξωτερικο ηλεκτρονικο πνακα. Αυτοατοποιηνη λειτουργα ε νδειξη πλ#ρωση . Αυτατη απολανση του θαλ ου συπεση των απορρι των καθ και των αποθηκευνων απορρι των. Οι ροποτικο κ δοι πο-

ρον να λ βουν δι φορα σχ#ατα και διαστ σει , καθ σχεδι ζονται ε τρπο στε η εξωτερικ# του εφ νιση (διαστ σει , σχ#α, χρα) να προσαρζεται αρονικ στον περιβ λλοντα χρο. Προσφρουν εγ λη φωτιζενη επιφ νεια (ενεργοποιεται ε φωτοκτταρο Ηρα – Νχτα ) για διαφηιστικ# προβολ#, την οποα πορε να εκισθσει απ τι ηοτικ Αρχ ια διαφηιστικ# εταιρεα. Τοποθετονται εκολα και εσα σε κ θε επιθυητ χρο και καταλαβ νουν ικρ# επιφ νεια εγκατ σταση . :χουν χαηλ κστο αγορ και συντ#ρηση . Η κνωσ# του γνεται αθρυβα. Παρχουν οικολογικ# και

υγιειν# διαχεριση των απορρι των. Εναι φιλικο στο περιβ λλον. Οι ροποτικο κ δοι εξαφανζουν το σχηο φαινενο των δι σπαρτων παραγεισνων συβατικν κ δων, εξοικονοον χρνο, δροολγια και προσωπικ. Η χωρητικτητ του ισοδυναε ε 60 συβατικο εγ λου κ δου . Οι δ#αρχοι και τα δηοτικ συβολια των δυο δ#ων τη βρεια Εβοια καλονται να εξετ σουν τι δυναττητε για τοποθτηση ροποτικν κ δων και στην περιοχ# α . :χουε και εε , στη βρεια Εβοια, δικαιατα για περισστερη καθαριτητα και για αναβ θιση τη ποιτητα τη ζω# α .

συνεχ προχωροσε και απλωνταν σε εγ λα τ#ατα τη Αιγηδα . Η π λη θ λασσα και ξηρ φερε σιγ – σιγ τον σχηατισ του Αιγαου Πελ γου . ∑το τλο τη «πλειστοκανου» περιδου, ολοκληρθηκε η καταβθιση και η περιοχ# π#ρε τη σηεριν# τη ορφ#. Ττε σχηατστηκε και το ρ#γα των Ωρεν (ο σηεριν δαυλο ) το βαθ τεκτονικ κατακρ#νισα του Βρ. Ευβοϊκο και Μαλιακο , καθ και η δηιουργα του στενο του Ευρπου πλ του 40 . και β θου 8. Με τον οριστικ καταποντισ τη Αιηδα οι κορυφ των βουνν τη σχη τισαν τα πολυ ριθα νησι των Κυκλ δων, ωδεκαν#σου, Βορ. ∑πορ δων τη ∑κρο και τα νησι στα παρ λια τη Μ. Ασα . :τσι το Αιγαο π#ρε τη σηεριν# του κταση και ορφ#. ∑χεδν την περοδο αυτ# εφανστηκε και ο νθρωπο . Την εποχ# των παγετνων οι θ λασσε χαναν εγ λο υδ τινο γκο, συγκεντρωνταν ω π γο στα βρεια και στα ντια του πλαν#τη α . Το αποτλεσα #ταν να κατβουν τα νερ τη θ λασσα π ρα πολ (200 ) και ν’ αυξηθε η επιφ νεια τη ξηρ . :τσι οι Κυκλ δε ενθηκαν εταξ α , οι Βορ. ∑πορ δε ε τη Μαγνησα και την Ευβοια, ο Παγασητικ , ο Μαλιακ , ο Βρειο και Ντιο Ευβοϊκ ε τη ∑τερε Ελλ δα, σε ια συνεχ# ξηρ . \στερα, αφο πρασαν οι παγετνε (πριν 10.000 χρνια) η ξηρ και η θ λασσα π#ραν τη σηεριν# του ορφ#. ∑ηαντικ ρλο στη διαρφωση του Αιγαου εχαν και οι εγ λοι σεισο. Περισστερο δοκι στηκε η περιοχ# τη Β και Β Εβοια , ∑περχειο, Θερποπυλν και ο Βρειο Ευβοϊκ .

Η αποκατ*σταση τη ωραα ∑πι*δα Η ∑πι δα εναι ια παραθαλ σσια περιοχ# τη Εβοια , γε τη ε παραθεριστικ κατοικε , που απχει λι 2 χιλιετρα απ την πλη τη Λνη και 8 χιλιετρα απ τι Ροβι . Φηζεται για τι ειδυλλιακ τοποθεσε τη , για τι πολλ παραλε τη σα στη βλ στηση ε ψιλ# ο, βτσαλα και κοχλια. Επισκπτε τη υπροχη αυτ# περιοχ# ιλον ε ενθουσιασ για την κοσικ# παραλα Κοχλι ε τη χρυσ# ο. Η παραλα, προστ στο δηοτικ camping, εναι ξακουστ# για τα δροσερ νερ καθ εκε εκβ λει και ο ποτα ∑ηπι . Το καλοκαρι, την ονειρενη εικνα χαλ ει ο κεντρικ χω τινο δρο , που εναι γε το λακκοβε και η αποπνικτικ# του σκνη. Η πρσβαση αριστερ προ το δηοτικ camping και το ποτ ι, αλλ και δεξι προ τη θ λασσα εναι προβληατικ#. Vσο για το χεινα, η λ σπη κ νει χειρτερα τα πρ γατα ! Η συνχιση τη ασφ λτου εναι η νη λογικ# λση για την ανακοφιση των κατοκων και των επισκεπτν τη ωραα αυτ# περιοχ# . Οι αρχ επιβ λλεται το συντοτερο να ασφαλτοστρσουν το δρο !


20

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ιστορ*α

Ιστορία – Λαογραφία – Παράδοση

Γρ*φει ο $ητρη Αποστ"λου - Ελ7νιο

Τα πετροκ*ραβα (συν'χεια) (Ο θρ7λο του Πετροκ*ραβου στο Πλι, ταν το θ'α τη στλη στο προηγο7ενο τε7χο τη εφηερδα. Η συν'χεια αφορ* γενικ* του θρ7λου των Πετροκ*ραβων στην Ευρ&πη την Ελλ*δα και την Β"ρεια Ε7βοια). Ψηλ* απ’ την πεδιν Ευρ&πη Θυ αι φορ , πετντα (σε ναυτικ ου αποστολ ) ε σκ φη αερογραν π νω απ’ την υτικ# Ευρπη, το πανραα των καταπρ σινων κ πων, των ρυοτοηνων πεδι δων, των τετραγωνισνων αγρν, ια απραντη χορταροθ λασσα ασ λευτου πρ σινου απ’ κρη σ’ κρη, διακοπτενη απ’ τι οξυγνιε δριχτε στγε των διασπαρνων αγροικιν, καθ οι αγρτε ζουν αποονωνοι στι φ ρε του . \στερα, πατντα στη γη του , καθ σεργι νιζα στου δρου του κ νοντα περιπ του , το πδι δεν σκουντουφλοσε, δεν ζοριζτανε, το β#α δεν #ταν συνειδητ, παρ ηχανικ επαναλαβ νονταν χρι πρα, σο να φτ νει το τι σου… Και το τι δεν φτανε πουθεν , γιατ χ νονταν ακη πιο πρα στο αχαν , δεν εποδζονταν απ βουνοκορφ , δεν σκαρφ λωνε γραντε και βρ χου , δεν χ ϊδευε δαντελνιε αστοφρε γρα , του λειπε η «τρικυα τη πτρα ». Vλα εκε σ’ καναν #συχο και ετρηνο, παθητικ θαρρε γαλ#νιο, χωρ εξ ρσει και σκαπανεβ σατα, ταυτιζσουν ε το περιβ λλον που φρνει το β ρο και την ευθνη για του χαρακτ#ρε που πλ θει. Ποτ απ’ τι πεδι δε δεν προ#λθε πολιτισ , οι νθρωποι σκυνοι καλλιεργοσανε τη γη, κι στερα ε το χρι αν στροφο σκουπζανε τον ιδρτα του κι στερα π#γαιναν σπτι ν’ αναπαυθον. Για να συνεχσουν στον διο ρυθ χρνια και χρνια. Γιαυτ αργτερα στ#σανε ναο γοτθικο ´οξυκρυ-

φου πανψηλου τρολου , χρι να φτ σουν και να λατρψουν το Θεο, η για να κατεβ σουνε σαν αλεξικραυνο το θε, το Μεγ λο Κεραυν, πω τον ονασε ο Νκο Καζαντζ κη . Vχι, οι :λληνε δεν εχανε ττοια προβλ#ατα. Κυκλωνοι περγυρα απ δ ση βουνοκορφν, βλεπαν του θεο θρονιασνου κοντ του , απ’ τον Vλυπο χρι την Κρ#τη – κ θε κορφ# κι να λατρευτικ θρνο . Του Aλιου, του α, του Απλλωνα, κι αργτερα του Προφ#τη Ηλα.. Ανεβοκατβαιναν αστα τητα οι αρχαοι θεο απ’ τον Vλυπο, ανβαινε κι ο βασιλι Μνωα (πω ο Μωϋσ# ) π νω στην ]δη, παιρνε τι πτρινε εντολ του ι και κατβαινε.

∑αχ ρε λειτοργησαν αντστροφα. Κι αν ο πολιτισ τη βορειν# αδου Αιγπτου, που εχε σπονδυλικ# στ#λη τη βλ στηση και την ευφορα του θεοπταου Νελου, αποτλεσε κ ποια εξαρεση στον καννα, στησε – θ λεγε κανε – γιγαντιαου

ρητικ και πρακτικ επιστ#ε , στην φιλοσοφα και την τχνη, καννα του δεν πρεσε να φτ σει το εγαλεο του αρχαιοελληνικο πολιτισο. Αλλο στησαν τερ στια νηεα, εγαλιθικ – που π ντα προκαλον τον θαυασ και εντυπωσι ζουν

Ακη σκεφτετε, πω για του αρχαου , ο Ερ# #ταν απ τα δευτερτερα ργα ου Πραξιτλη, γιατ σαν πρτα αναγνωρζονταν τα χανα σ#ερα) Κνιδα Αφροδτη, :ρω και ∑ τυρο που #ταν τα αριστουργ#ατ του.

Γιαυτ και χτζαν ναο απαλο , χωρ αετατα οξυγνια, περιορζονταν στην – στησαν ω ογκλιθου , ντλεν και ενχρ, κυκλπειου ναο , τβου και πυραδε , αλλ κι η τχνη τη ζωγραφικ# και γλυπτικ# δωσε κοψε (κακτεχνε θαρρε ) καρικατορε . Τι τερ στια αντθεση ε τον Ελληνικ πολιτισ! Τι να πρωτοσυγκρνει και να παραλληλσει κανε ! Θ τανε σκοπο.. λιγ κι ω θα σταθ στο ραρο, στο δολεα η πτρα , που χει σχση ε το πτρινο θα α .

αβλεα γωνα. Vπω δια ετ στο Βυζ ντιο, ο κοσικ τρολο απαλ κατβαζε το σπαν ολκληρο π νω στο εκκλησασα ε εγ λο κυβερν#τη στη ση του κσου τον Παντοκρ τωρα. Ο Vλυπο , τα Ιαλ ϊα, το Αραρ τ, οι Oνδει δσανε θηση απ’ τα παπ λαια χρνια σ’ αρχαου πολιτισο , οι στπε τη ∑ιβηρα και οι

ξει , σου δνει ια ξεχωριστ# ασθηση. Απ αριστερ – λυπηνο , απ δεξι – γελαστ , απ προστ - #ρεο , ε κ ποια λι υπνοια χαογλιου… Κ τι που προσπ θησε – 20 αινε αργτερα – ζωγραφικ να «πι σει» η Αναγννηση τη Ευρπη ε το χαγελο τη Τζοκντα του Ντα Βτσι. (και ταν ββαια αξιλογη η προσπ θεια, αλλ .. κ θε σγκριση περιττ#..).

ναο , αγ λατα κολοσσο και ολκληρα τεχνητ βουν πυραδε , που αυτ τον χαρακτηρζουνε χρι και σ#ερα. Εναι γνωστ, τι κι λλοι λαο φτι ξαν σπουδαου πολιτισο εκτ Ελλ δα . Κι αιοδοτ#σανε σηαντικ ε γνσει και ε ργα τον παγκσιο πολιτισ τη υδρογεου. Vω στι θεω-

Κι απ’ λη ετοτη των Ελλ#νων την τερ στια δουλει , το πλ#θο των νηεων, το πλ#θο των καλλιτεχνν, παρνουε νο να γαλα : Τον Ερ#. Κι να καλλιτχνη : Τον Πραξιτλη. Ο Ζαλοκστα θα γρ ψει : «..ο Πραξιτλη λιστα #ξερε ιαν αρινη διαβ θιση των τνων ε ο παξιο σκι και φωτ , να βγ ζει κ θε χνο σκληρ δα απ το ραρο, να το κ νει να οι ζει ε σ ρκα…». Απ’ ποια πλευρ κι αν τον κοιτ -

Η Ελλ*δα τη Π'τρα Αεροπορικ , πετντα απ ψηλ και κοιτ ζοντα σε κ τοψη την Ελλ δα, τα πρ γατα αλλ ζουν. Παντο γκοι βουνν, ια ατλειωτη γκρζα θ λασσα απ βουν που πλει π νω σε λλη θ λασσα, την γαλ ζια, την Αιγαιοπελαγτικη. Με ραχοκοκαλι τη ακρσυρτη Πνδο, παρνει στροφ# τραβντα δεξι κι στερα βουτ ει σ’ στο Αιγαο και χ νεται κι στερα ξαναβγανει κο τι – κο τι στ’ αφρνερα που δεν ξρει αν εναι νησι , η αν εναι οι «σπνδυλοι καποιανο α». «Πτρα και φω η χρα ου» σκεφτουν, κι εγ «γενν#θηκα στην πτρα», πω ο προλληνα , ο αυτχθωνα τη ελληνικ# γη Πελασγ , ο πριν την σελλ#νη η πορε και απ τι πτρε που πταξε γρω του ο ευκαλωνα (ο :λληνα Νε) καθ ο πατρα του α τι εταρφωσε σε ανθρπου .


21

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ιστορ*α Μπορε ακη και νααι κο τι εξλιξη αρχαων χθονων τερ των, αυτν που ξεφτρωσαν απ πτρε και γη , εκε που ο Κ δο (καθ ο Ι σων) εχε φυτψει τα δντια του δρ κου: Του χωατνιου –Χθνιου, του ανερχενου – Υπερ#νωρα, του γ#ινου-Ουδαου, του Πλωρα, του Εχωνα. Παντο βουν ολγυρα, βρ χοι και πτρε σ’ αυτ το ξερτοπο, «να απραντο ουσεο βρ χων η Ελλ δα» θα γρ ψει ο Ζαλοκστα . Που ω δεν εναι νεκρ , χουν ψυχ# και ιλον, σγουν ε θρλου και παραθια, π νω του χουν καταγρανη η ιστορικ# πορεα τη ρ τσα που τον κατοκησε. Ο Κιθαιρνα , ο Ελικνα , ο Ερανθο , ο Ταϋγετο , ο Παρνασσ , ο Μ κιστο , το Π#λιο, ο Oθω , ο Αο , η Ροδπη, το Πελιναον, η Κυλλ#νη, η ]δη και σα λλα εναι θεο, ηθεοι, βασιλι δε , πργκιπε , #ρωε , νφε , τιτ νε και γγαντε , λοι του βουν απολιθωνα στο χρνο, τερ στια δοξαστικ παν αγ λατα. :να απραντο πετρο νι απ’ κρη σ’ κρη. Λε και το αγικ πτρινο βλα τη υθικ# Μδουσα πεσε και απολθωσα τα π ντα ολγυρα, πριν ακη ε το σπαθ του το κψει ο φτερωτ ιππα Περσα … Οι ∑υπληγ δε πτρε τη Αργοναυτικ# εκστρατεα , οι Φαιδρει δε πτρε Ναυπλα κι Υ πεια του ονοαστο αντεου των ελφν, οι ∑κιρωνδε πτρε που ο τερατδει γι του Ποσειδνα στηνε τι παγδε του, οι Γυραι πτρε που ναυ γησε ο Αα ο Λοκρ , οι Αχαι πτρε κ τω στην Τριφυλα, οι Τριχνιε , αλλ και Ελνιε πτρε του ∑οφοκλ#. Μαγικ πτρε που π#γαιναν νε του στο εγ λο γο Αφονα για να χτσει το τεχο , τελετουργικ πτρε ε γνωστε σ#ερα ιδιτητε – οι «οφ λιοι λθοι» των αρχαων αντεων – που ενσανε γαιωδετικ και υστ#ρια ιερο τπου λατρεα : του ελφο , τη #λο, τη Μλητο, τη Βαβυλνα, την Αγυπτο. Κι λλε πτρε περεργε στο να τη Ελευσνια #ητρα , που κ τω του κρβονταν υστικ

και για βιβλα. ι σπαρτο πετρο νι παντο στην Ελλ δα, αποειν ρι του υθικο σφοδρο πετροπλεου που ´νοιξαν θεο, Τιτ νε και Γγαντε για να κ νουν «αν σα» ετοτο το χρο τον Αγαι#τικο, εκτελντα τα χωατουργικ ργα των ανεπωτων εκενων

γεωλογικν χρνων. Ττε που ο Θεσσαλικ κ πο #τανε λνη, πριν ακη ανοξουν τα Τπη κι να βουν – ο Καρ βα – (το ελληνικ Αραρ τ) αρνιζε σα τη σαν καρ βι, πω βουνοκ ραβο οι ζει και στην στερι αρενζει χρι τα σ#ερα. Oλλο να π λι βουν, ο ∑κλλι τη Αχαϊα που ο Vηρο το ονο ζει Ωλνια πτρα, εκε που βρισκταν ο τ φο του νηστ#ρα Αλεσιου. «Τι Νεφλε αφ#νοντα πσω του ταξιδεουν των βρ χων τα’ αγ λατα» θα πε ο Ελτη , δια πω ταξδεψε κατηφορικ η Αρενπετρα π νω απ’ τι ∑ρρε , να βρ χο που τελικ «στ θηκε στον αρα» ε την παρβαση και το θαα τη Παναγα . «∑’ αυτ το τπο, λα εναι καωνα απ πτρα». Η γη, η ζω#, οι χαρ και οι λπε απ πτρα κι οι νθρωποι. Με πρτα τα γρανιτνια παιδι τη γη , τον Κττο, τον Γ´γη, τον Βρι ρεω, το Γαρ α, σω και ε τον απολιθωνο αρχ νθρωπο των Πετραλνων, αλλ και ε του κοψου αρχαϊκο πτρινου Κορου που ολονα βγανουνε σα απ τα χατα «και α χαογελ νε ε ια παρ ξενη (∑εφερικ#) ησυχα». Η π λι ε πτρε που κλανε,

πω οι Καρυ τιδε που θρηνολογον τη χανη του αδερφ# και που γυνακε τη Πλ κα τι νχτε χουν ακοσει – λνε – τα αρ ρινα κλ ατ του . :τσι, σαν τα καλοκαιριν κλ ατα ια πτρα π νω

στο ∑πυλο ρο – τη Νιβη – που καθ τα παιδι τη Λητ , Απλλων κι Αρτιδα, τη σκτωσαν τα ια ντουζνα παιδι τη , αυτ# εινε λαλη και βουβ#, π νω στο βρ χο απολιθθηκε. :να βρ χο , ο Β ττο , που πτρωσε στερα απ την οργ# του Ερ#, καθ πρδωσε τα κλενα του Απλλωνα βδια, να βρ χο που χτπησε η πριγκπισσα Αταλ ντη και βγ#κε νερ κι να ιερ βρ χο – η Ακρπολη τη Αθ#να – που χτυπ#σαν αζ Ποσειδν και Παλλ δα, για να βγ λει νερ απ’ τη ια κι απ’ την λλη ελι να φυτρσει. :να βρ χο στον Oδη – ια ακ βρια πτρα – που αινια κλαγε το παιδ του Αιλου, ο ∑συφο , να «λθινο νο » που κατασκεασαν οι Αργεοι στη χ ρη των απελιν, ια πυρξανθη, «ορθ# πτρα» στη Νεα των διων, που την βλεπαν τα γοργοπδαρα λογα κι στριβαν. Μια υθολογικ# πτρα που – αντ για α – κατ πιε ο Κρνο , ια υθικ# στην Τροιζ#να, η «πτρα Θησω » εκε που κρυψε ο βασιλι τα’ ρατ του, ια υθιστορηατικ# πτρα στη Χο η «δασκαλπετρα» που καθταν ο Vηρο και δασκ λευε, ια παραδοσιακ# πτρα στα φλλα που

αποτπωσε το αλογοπταλο του ιππτη Λικ ριο, ια ιστορικ# πτρα στην Πνκα που δδαξε ο Απστολο Παλο . Μια πτρα που «πεσε απ’ τον ουραν» π νω στο Ξηρ ρο , ια πτρα που ο Πηλα ριξε στο κεφ λι του βασιλι τη Φωκδα και τον σκτωσε, κι λλε πτρε πολλ που καθ ξεχ σαε που α γυρζουν, γνονται «πτρε για τα κεφ λια α …» Και ξαν στη υθικ# αρχαιτητα. Κρε που γνονται πτρε , σαν την Γαλ τεια, την ερωνη του Πολφηου που απολιθθηκε, η κρε που απ ραρο ζωντανεουνε, πω η λλη Γαλ τεια απ’ την Κρ#τη, που η θε Αφροδτη απ γαλα και ζωντ νεψε. Τοτε οι παν ρχαιε ρζε ζ#σανε διαχρονικ σ’ στο λα, γναν παρ δοση, λαϊκ παραθια, πλ σαν ψυχ παιδικ , ανεβ σανε την φαντασα, φτι ξανε τη ψυχολογα α . Παραυθνιε αραρωνε πολιτεε και δ ση, (που σα του σω να κρβονται τα απ γεωλογικ διεργασε απολιθωνα α δ ση), αραρωνε βασιλοπολε και πριγκιππουλα των λαϊκν παραυθιν, που κ ποια κακ# γισσα του αρ ρωσε και που κ ποια καλ# του ξαναζωντανεει, ακη κι ο αραρωνο βασιλι τη πλη , που η Παναγα «ε χρνου και καιρο » θα τον ξαναζωντανψει.. υο βασιλπουλα αγαποσαν τη Φωτειν# – θα γρ ψει ο Κστα Ρωαο – και για την καρδι τη π λεψαν, σκοτθηκαν, γνανε βρ χοι οναχικο, οι «δρακπετρε », π νω στα Μακεδονικ Λακκοβκια. Κι ο Παπαδια ντη θα γρ ψει στ’ «αγν ντεα» για τη Φλαντρ, που γινε πτρα απ τη ∑κι θο, καθ χασε τον καραβοκρη καλ τη . Απναντι, στην κοντιν# ∑κπελο, παραονεουν δυο βρ χοι σχισνοι, το «ρακοντσχισα», εκε που ο ξενφερτο σωτ#ρα του νησιο Αη Ρηγνο πολησε κι εξντωσε τον δρ κο που τυραννοσε τον κσο. Ακη κι ο κ βο τη «Αντρνα », εκε που αυτοκτνησε η ονοαστ# καπετ νισσα – ληστοπειρατνα. Η Βρεια Εβοια δεν εινε

πσω κι αυτ#. Με πρτη την παρθνα Αρτιδα, που αρ ρωσε κυνηγ και τσοπ νο γιατ… τλησαν – νο αυτο – και την εδαν γυν#, καθ παιρνε το π νιο τη στα παγωνα νερ ια λνη την Ιστιαα. Κι στερα ε τον Ηρακλ#, που απ’ το Κ#ναιο θυσι ζοντα φτιαξε τι Λιχ δε , σαν πταξε τα κο τια του Λχα εσ’ στον Ευβοϊκ κι εκενα πτρωσαν, γναν νησ κια. Αλλ κι η πιο κοντιν# περιοχ# α δεν #ταν ατοχη. Γιατ αρ ρωσε π νω στον Μ κιστο ιστορε και θου : Τριπε , Θρνακε , σελινο , Κ νδαλου , Κ ρκαβου . Γιατ αρ ρωσε κ τω στι ανοιχτ Αιγαιοπελαγτικε παραλε τη , ψηλ λιθ ρια, πελκια, γροντε , κακ κεφαλ , χελνε , κεφαλ κια και Τορκου . Και στι λλε ακτ τι κλειστ του ευβοϊκο, σπρε χ#νε , Λεντια, Κ τεργα, αιανο , Γερ νια και Κακοπρατα. Ο Τ σο Παπαποστλου, παραυθικ θα περιγρ ψει κι λλε απολιθσει . Για το αραρωνο ροαντικ φαροφλακα που τον στοχειωσαν οι Νερ ϊδε τη θ λασσα σε κ ποιο β. ευβοϊκ ακρωτ#ρι. ..Για τα πντε πετρωνα λογα που #πιανε το νερ τη βρωονρα . Και για το Λειψ (Αιδηψ) εκε που η Ζαχ ρω αρ ρωσε αζ ε τη γουρονα τη και τα γουρουνπουλα, καθ #θελε να κοιτ ξει πσω τη (πω η γυνακα του Λτ) τη καταστροφ# τη ααρτωλ# πολιτεα . Πτρα πολ στην Ελλ δα, απ’ τα προχτεσιν χρνια, ω τα ιστορικ κι εκενα τη προϊστορα . Μχρι το πτρινο δσκο τη Φαιστο, που α τραβ ει πιο παλι , στην γνωστη ιστορα τη προϊστορα α . Επα … «απ’ τα προσεχτιν χρνια», γιατ στα σηεριν κινδυνεουε να πλαστικοποιηθοε, να γνουε κρα καραελ και ζελδε , ξεκοβαστε ολονα και περισστερο απ τι ρζε α . :τσι – που αν συνεχσουε – δεν θα γνωρζουε αν εαστε λληνε , η αν εαστε τα αποσπρια Πετσενγκων και Κορδων, για να παραφρ σω – χι στοχα – τον Γιργο ∑εφρη.


22

22ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ρεπορτζ

Παρ*στασει απ" τι θεατρικ' Ο*δε Λνη

Ο

ι αθητ των δυο θεατρικν ο δων-εργαστηρων, που γιναν φτο στη Λνη, δωσαν παρ σταση στο Λκειο Λνη προστ σε πλ#θο κσου. Vλοι το καταευχαριστ#θηκαν, και οι εκκολαπτενοι θεατρνοι δωσαν υποσχσει για το λλον. Οι παραστ σει που ανβηκαν απ την καθοδ#γηση τη θεατρολγου Oτζελα Ρiζ κη #ταν τα δο πολ γνωστ ργα του η#τρη Ψαθ Η Χαρτοπαχτρα και το Ζητεται Ψετη . Aντιγρ φουε απ τα ηερολγια τη Ζω# Μπορου, Νκη Ρουκ και Oτζελα Ρiζ κη. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-Ζω Μπο7ρου Οι πρβε ρχισαν, δθηκαν οι ρλοι, γινε η πρτη αν γνωση του ργου, δηιουργ#θηκαν ο δε εργασα για τα σκηνικ , τα ροχα (ενδυατολγοι), τη ουσικ#, την κνηση αλλ κι ο δε για τη δηιουργα αφσα και το πργραα. Μιλ#σαε για τεχνικ , τ θα περιλαβ νει η παρ σταση: αφ#γηση, παντοα, θατρο σκιν. Ττε ρχισαν οι πρτε αφιβολε και "γκρνιε " αν θα προλ βουε να τα κ νουε λα αυτ . Το σχδιο τη παραγωγ# #ταν φιλδοξο, αλλ #ασταν λοι εκε! Θα εντρυφ#σουε στου χαρακτ#ρε των ρλων α κ νοντα βιογραφικ σηεωα και κολ ζ ε οικογενειακ φωτογραφε . Η αφσα εναι τοιη, το πργραα σχεδν. ∑ε κ θε πρβα ακολουθοε τεχνικ , για να προσεγγσουε του χαρακτ#ρε του ργου, πω η "ανακριτικ# καρκλα", το "δι δροο τη συνεδηση ", τον "κκλο τη προσοχ# "... π ντα κ τω απ' την γρυπνη, αυστηρ# κι ευασθητη τη

δασκ λα α και σκηνοθτιδα Oντζελα . Ασχτω του αποτελσατο , να ξρετε τι εναι α συλλογικ# δουλει , ε τη συβολ# λων α ,

ο δα. Αυτ ενα ου δωσε εγ λη χαρ . εν κρβω τι #ταν πρκληση και για 'να η λη αυτ# διαδικασα. Εχα να κ νω ε τσε πολλ , ενδιαφρουσε και δια-

ρεσε το ταξδι αυτ και να ην το ξεχ σουν ποτ πω δεν θα το ξεχ σω κι εγ. ∑ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΝκη Ρουκ*

_λο ο Θασο επ σκην επνευσνη ε ερ κι κι αγ πη... ∑ηασα χει το ταξδι και χι νο ο προορισ . Πιστεω τι οι περισστεροι το απολασαε πραγατικ ...! Ελπζουε κι εσε ! Καλ ταξδι! ∑ΗΜΕΙΩΜΑ ∑ΚΗΝΟΘΕΤΗ Eντζελα Ριζ*κη Θεατρολ"γοΘεατροπαιδαγωγ" Θλουε η αξιολγηση α να εναι ια θεατρικ# παρ σταση Αυτ# #ταν η αρχ# εν πολ ορφου ταξιδιο ε τι χαρ του, τα γλια του, τα προβληατ κια του, τι απτοε στροφ του, τι λακκοβε του, τι ανηφρε και τι κατηφρε του. Aταν η επιθυα και των δυο τη των. Βλποντα τα πρσωπ του κατ λαβα τι παρλο την απειρα του , χουν σα του τσο π θο και πεσα για να δηιουργ#σουν κ τι λοι αζ ω

φορετικ προσωπικτητε αζ. Του επιστετηκα και ε επιστετηκαν. Θλω πραγατικ να ευχαριστ#σω τα "παιδι " ου, για τι υπροχε στιγ που ου πρσφεραν. Θλω απ τα β θη τη καρδι ου να του ευχηθ να παραενουν π ντα τσι ε κφι, δι θεση, πεσα, π θο και να ην το β ζουν κ τω σε οποιαδ#ποτε στιγ# στη ζω# του . Εχοαι επση να του

Μετ την τρηνη παρακολοθηση σειναρου θεατρικ# παιδεα σε αθουσα του Γυνασου Λνη κι αφο συετεχαε σε δι φορε καλλιτεχνικ δρ σει ω "θεατρ νθρωποι" πλον προχωρ#σαε στο ανβασα εν θεατρικο ργου του . Ψαθ ε τον ττλο "Φων ζει ο κλφτη ". Οι πρτε συζητ#σει αφοροσαν του ηθοποιο και τι συπληρωατικ τχνε του θε τρου

Η Χαρτοπαχτρα ∑υντελεστ Αθανασι δου ∑οφα………………… ΑΛΕΚΑ ∑αββ κη Κων/νο …………………...ΑΝΤΡΕΑ∑ Βαβορη Κλει………………………ΚΥΡΑ ΜΑΡΙΓΩ Αντωνοπολου Χρυσολα……………. ΛΑΚΗ∑ ∑ΤΡΑΤΗΓΟ∑ Μπορου Ζω#………………………..ΝΙΝΑ - ΓΙΑΤΡΟ∑ Αλιβεριτη Αντνη ………………..ΓΙΑΝΝΑΚΗ∑ Χατζηαθανασου Ελπδα ……………..ΛΕΛΕ Αντωνπουλο ηοσθνη ………….ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ∑ Μαοχα Κατερνα……………………Α∑ΤΥΦΥΛΑΚΑ∑ Μουσουτζ νη Ανδρο χη……………..ΠΑΠΑΤΖΗ∑ Μακρ# Βικτρια………………………ΑΦΗΓΗ∑Η ∑ΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …… .Ριζ κη Αντζελα Θεατρολγο ∑ΚΗΝΙΚΑ….∑αββ κη Κων/νο –Μπορου Ζω# – Μαοχα Κατερνα ΕΝΥΜΑΤΟΛΟΓΟ∑ Αντωνοπολου Χρυσολα –Φορτωτ#ρα Ελνη ΜΟΥ∑ΙΚΗ Μουσουτζ νη Ανδρο χη ΑΦΙ∑Α- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαοχα Κατερνα –Βαβορη Κλει – Χατζ# ∑οφα - Αθανασι δου ∑οφα ΤΡΑΓΟΥΙ Χατζ# ∑οφα

(σκηνοθτη , σκηνογρ φο , ενδυατολγο , ουσικ , χορευτ# ), το πργραα που θα περιελ βανε λγα στοιχεα για το συγγραφα και το ργο, την αφσα τη παρ σταση και τλο του αφηγητ που εβλια θα συνδουν τι σκηνικ πρ ξει . Προσπαθ#σαε να αναλσουε την ψυχολογικ# και ηθικ# δι σταση των χαρακτ#ρων του ργου. ∑υπληρωατικ συντ ξαε να βιογραφικ σηεωα του χαρακτ#ρα, συλλξαε φωτογραφε για να οικογενειακ λπου του ρλου α , χρησιοποι#σαε τη λεγενη "ανακριτικ# καρκλα" που ο κ θε ηθοποι κ θεται στην καρκλα και δχεται ερωτ#σει απ του υπλοιπου στι οποε απαντ ω "χαρακτ#ρα ". Ακολοθησαν κι λλε δραστηριτητε . ∑ε α απ αυτ ε ττλο "παρουσιαστετε" ο ηθοποι συστ#νεται ε το νοα του ρλου, λει λγα για το βιογραφικ του κι αποχωρε λγο προτο εξασθεν#σει το χειροκρτηα. ∑ιγ σιγ φτ σαε στο τλο διαδρο# . Την τελευταα εβδο δα ολοκληρθηκαν οι πυρετδει προετοιασε . Οι πρβε γιναν καθηεριν . Η κοραση, τα προβλ#ατα, η καθηεριντητα ξεπερ στηκαν, γιατ αυτ που ζ#σαε #ταν "η αγεα", "το θαα".

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗ∑» ∑υντελεστ Τασα ΜΑΡΙΑ ΚΟ∑ΜΑ Λλα ΑΝΤΖΕΛΑ ΡΙΖΑΚΗ Λα ΠΟΠΗ ΒΑΖΑΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟ∑ΜΑ Αντνη : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΙΒΑΙΑ ∑λων ΒΑΓΓΕΛΗ∑ ΡΟΙΝΟ∑ Τιολων: ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ιοικητ# : ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΤΤΑ Αρχιφλακα : ΝΙΚΗ ΡΟΥΚΑ Αφηγ#τριε : ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ,ΡΟΖΙΤΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ∑ΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΖΕΛΑ ΡΙΖΑΚΗ ∑κηνικ : ΝΙΚΗ ΡΟΥΚΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΙΒΑΙΑ, ΡΟΖΙΤΑ ΚΑΛΙΝΤΕΡΗ Κατασκευ# σκηνικν: Κ. ∑ΑΒΒΑΚΗ∑ Ενδυατολογικ# επιλεια: ΝΙΚΗ ΡΟΥΚΑ Μουσικ# επιλεια : ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Φωτισο –Τεχνικ# επιλεια: ΚΩ∑ΤΑ∑ ∑ΑΒΒΑΚΗ∑ ∑χεδιασ προγραατο : ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΤΤΑ ∑χεδιασ αφσα : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΙΒΑΙΑ Κεενο αφ#γηση : ΑΝΤΖΕΛΑ ΡΙΖΑΚΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΟΖΙΤΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ Ηερολγιο παρ σταση : ΝΙΚΗ ΡΟΥΚΑ


23

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Κακ" το αποτυγχ*νειν, χεριστο το η επιχειρεν. Του Χρστου Ι. Εανουλ Μ#πω το ργου του αποχετευτικο δικτου Αιδηψο τενει να αποτελσει χαρακτηριστικ παρ δειγα δηοσου ργου στην Ελληνικ# Περιφρεια; Υπερκοστολογ#σει , παρατ σει και χρνοι αντστοιχοι του γεφυριο τη Oρτα για να τελει-

Του Γκκα Γι*ννη Λουτρ* Αιδηψο7 σει. Μ#πω εε οι διοι οι πολτε τη Αιδηψο δεν χουε εξαντλ#σει τι αντοχ α και την υποον# α και δεν αντιδροε για να ργο που θα πρεπε να

κοινωνικ κεφ λαιο εναι και η ευρεα β ση των εργαζονων στα τουριστικ επαγγλατα. Αυτ υπ ρχουν και αυτ πρπει να τα σεβαστε λοι. Αυτο που παρεκκλνουν και κερδοσκοπον τσσερει #νε το χρνο δεν πρπει να του σεβαστοε.

Η ευκαιρα που α δνεται σερα λειτουργε εδ και καιρ. Πλασατικ , ω , πιστεουε ακη τι αντχουε και λε ε αγαν κτηση να τελεισει το ργο ε οποιοδ#ποτε κστο . Μπορε, ω , να εναι αυτ# η επικρατοσα ποψη; Πρπει πραγατικ κ ποιο , ο οποο πιστεει τι δεν πρπει να π ει χανο οτε να ευρ, να νοζει τι ζει σε λλο πλαν#τη; Απ πτε το αυτονητο πρπει να θεωρεται παρκκλιση; εν πορε, ω , αυτ να το νοζει η πλειοψηφα τη β ση των πολιτν τη Αιδηψο, αυτο δηλαδ# που αγωνιον κ θε χρνο στην ναρξη του καλοκαιριο αν θα δουλψουν, πο θα δουλψουν και ε ποιο ρου θα δουλψουν. Αυτο που πανουν κ θε χεινα στον αγνα τη επιβωση ε 440 ευρ του ταεου ανεργα και αυτο που προτθενται να πουλ#σουν και την ψυχ# του για να τα`σουν την οικογνει του αν βρεθον στη δειντερη θση. ∑ε αυτ το σηεο πανουν οι τυχ ρπαστοι. Τυχ ρπαστοι τη πολιτικ# που διαθτουν τα σα για να «εκβι σουν» αυτο του απεγνωσνου συπολτε α , αλλ και τυχ ρπαστοι που εκεταλλεονται στη δολεψ# του αυτο του ανθρπου και καταναλνουν σα αποκισαν του τσσερει #νε που δολεψαν την επιχερησ# του στην Αιδηψ, εκτ Αιδηψο του υπλοιπου #νε . Το π γιο κοινωνικ κεφ λαιο τη Αιδηψο εναι οι ντπιοι επιχειρηατε που σβονται τη επιχερησ# του , τον τπο και την εργασα που προσφρουν. Π γιο

Το κλειδ εναι να συνειδητοποι#σουε τι τον #ο τον πληρνουε λοι οι πολτε ε εσο τρπο, γιατ σ#ερα ο #ο φαντ ζει ια υπηρεσα που διαθτει 5 βυτα και 10 απορριατοφρα και προσλαβ νει κσο κ θε καλοκαρι. Μνο ττε θα συνειδητοποι#σουε τη δνα# α , θα βροε το σηεο που θα πορσουε να πισουε. Τα προβλ#ατα τη Αιδηψο # λνονται # νικιονται, συνεπ ετε συζητ ε π θα τα λσουε ετε κηρσσουε πλεο σε αυτ . ∑ε κ θε περπτωση πρπει να συετχουε λοι στι κινητοποι#σει που γνονται στην Αιδηψ, αν και οι δο κινητοποι#σει στι 7 και 8 Ιουνου, στο Πνευατικ Κντρο και στο λι νι αντστοιχα θα πρεπε να εχαν γνει σε α. Προφαν , ββαια, αυτ οι κινητοποι#σει δεν πρπει να περιοριστον σε συγκεντρσει και παραστ σει διααρτυρα . ∑#ερα α δνεται ια ανεπαν ληπτη ευκαιρα, οι πολτε τη Αιδηψο να οργανωθοε, να συζητ#σουε σε να β ση, απ την αρχ#, απαλλαγνοι απ τα εσψυχ α που εκφρ ζαε λο αυτν τον καιρ και να ορσουε εκ νου το πλ νο α για τον τουρισ, τι επιχειρ#σει α , το περιβ λλον και την εργασα. Να ορσουε, δηλαδ#, συλλογικ τον οικονοικ α προγραατισ σε β θο χρνου και να αξιοποι#σουε ε τον πιο παραγωγικ τρπο το συγκριτικ πλεονκτηα του τπου α , τον φυσικ α πλοτο.

υστυχ το πρτο πακτο στ#ριξη προ τη Χρα α εξανεστηκε ανεκετ λλευτο. Αυτ που πραγατικ συνβη, εναι πω τα 110δι , δαπαν#θηκαν κυρω για την εξυπηρτηση των τοκοχρεολυσων. Οτε εταββαση του χρου α στην Ευρωπαϊκ# Κεντρικ# Τρ πεζα πραγατοποι#θηκε ,οτε η πολιτικ# τη αξιοποηση τη δησια περιουσα κινεται ε ορθο ρυθο . Αισω φθ σαε στην υπογραφ# ια δετερη συφωνα για λλα περπου 100 δι ευρ δ νειο. Με αυτ τον τρπο θα αποφγουε τι αγορ χρι και το 2013,χοντα κερδσει χρνο ασφαλεα δο ετν στα δηοσιονοικ τη Χρα . Το ζ#τηα ω εναι, το τι θα πρ ξουε τα επενα δο χρνια. Aδη το χρο α χει αυξηθε κατ 110δι και θα αυξηθε κατ 6070δι περπου ακη. Ε ν συνεχσουε την δια πολιτικ# (ηδενικ# αν πτυξη και εξυπηρτηση τοκοχρεολυσων), ττε τα πρ γατα θα εναι πλον πραγατικ επικνδυνα για τον τπο και κατ συνπεια και για του :λληνε . Υπ ρχει στω και τοτη την ρα σωτηρα; Βεβαω και υπ ρχει. Πω θα επιτχουε κ τι ττοιο; Μνο διασου τη αν πτυξη λνεται το πρβληα τη Ελλ δα . Και δεν το λω εγ αυτ. Αυτ υπαγορεει η παγκσια οικονοικ# ιστορα. Το να ιλ ε ω αριστα και ατεκηρωτα για αν πτυξη -βλπε ορισνου δηοσιογρ φου ψευτοτεχνοκρ τε , ορισνου συνδικαλιστ αλλ και πολιτικο που παρελανουν κ θε πρω και βρ δυ στα τηλεοπτικ καν λια ,λε και αυτ εναι το εργασιακ του αντικεενο-,εναι πολ εκολο. Το ζ#τηα εναι: πρακτικ πορε να στοχευθε και να επιτευχθε η αν πτυξη

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗ∑Η ΤΟΥ ΧΡΕΟΥ∑ Η ΜΟΝΗ ΛΥ∑Η ΤΩΡΑ ΠΙΑ στην δικ# α αναιικ# κατ σταση τη οικονοα ; Και ω πορε. Η λση εναι α: Οογενοποηση του χρου και αξωση δι θεση εν ποσοστο 25-30% του νου δανεου αποκλειστικ και νο στην αν πτυξη (στον νο αναπτυξιακ νο και σε λοιπ χρηατοδοτικ αναπτυξιακ εργαλεα). Με πιο απλ λγια διαπραγατευαστε ε του δανειστ α και πετυχανουε να χρησιοποι#σουε να ποσοστ του νου πακτου στ#ριξη σε αν πτυξη (δησιε και ιδιωτικ επενδσει ).Κ τι ττοιο ω , εναι εξαιρετικ δσκολο εξαιτα τη δο# του χρου α . Παρλα αυτ ω , επινω πω υπ ρχει λση που εναι η οογενοποηση του χρου . Για να γνω πιο συγκεκρινο ,το χρο α εναι δι σπαρτο σε πολλο δανειστ ε κριο χαρακτηριστικ γνρισα την ανοοιογνεια σο αφορ στου χρνου εξυπηρτηση του. Κ ποια ολογα δηλαδ# λ#γουν σε ξι #νε , κ ποια σε τρα και κ ποια σε ξι χρνια. Και αυτ εναι το βασικ πρβληα. Παρ δειγα: Φανταστετε α επιχερηση Α, η οποα χρωστ να ποσ σε α Β και να λλο ποσ σε α Γ, εν ταυτχρονα χει επιτχει ια να δανειακ# χρηατοδτηση ετε απ αυτ (Β και Γ) ετε απ λλε .Η εξφληση του ποσο τη Β πρπει να γνει σε ξι #νε εν εκενου τη Γ σε 5 χρνια. Και οι δο γνωρζουν πω αν να ρο του νου δανεου επενδυθε απ την Α, εναι πολ πιθαντερο να παραχθε αξα, πλενασα και επενα να αποπληρωθον σγουρα τα χρη. Vω η επιχερηση

Β δεν ενδιαφρεται για το τι θα γνει σε να # δο # τρα χρνια. Θλει να π ρει τα χρ#ατα τη σε ξι #νε . Επενα δεν συνηγορε στην πρταση επνδυση ρου του νου δανεου. Ακριβ το διο πρ γα συβανει και στην περπτωση τη Ελλ δα . Αν ε την υπογραφ# του νου δανεου ζητ#σουε να χρησιοποι#σουε ρο του για να χρηατοδοτ#σουε την αν πτυξη, η απ ντηση που θα λ βουε θα εναι χι ,πολ απλ γιατ εν κ ποιοι δανειστ θα απαντ#σουν καταφατικ κ ποιοι λλοι θα δσουν αρνητικ# απ ντηση. Ξεκινντα ω απ αριο το πρω ια διαδικασα οογενοποηση του χρου , ανογει η πρτα τη αν πτυξη και την σωτηρα . Η διαδικασα που θα ακολουθηθε στα πλασια τη οογενοποηση , εναι η αγορ των οολγων ε βραχχρονη ηεροηνα λ#ξη , ετε απ του υφιστ ενου ιδιτε δανειστ ,ετε απ την Ευρωπαϊκ# :νωση ,ετε απ εονωνε Χρε (Γερανα), ετε απ το .Ν.Τ. ,ε ταυτχρονη κδοση νων εσοακροπρθεση λ#ξη οολγων. Γιατ να δεχθον να το κ νουν αυτ; Πολ απλ διτι θα π ρουν τα χρ#ατα του πσω σγουρα. Η αν πτυξη θα παρ ξει επιτλου πλεον σατα και η αν καψη τη Ελλ δα θεωρεται κ τι περισστερο απ ββαιη. Vσον αφορ το κστο τρα ,δεν προβλπω πω θα εναι υψηλ. Θα υπ ρξει ββαια ια δαπ νη ,η οποα ω θα εναι πολ χαηλ# σε σχση ε το συνολικ α χρο . Χρνο για χ σιο δεν

υπ ρχει. Η οογενοποηση δεν υλοποιεται ε αγικ τρπο. Απαιτεται δι στηα αρκετν εβδο δων # ηνν. Επση ,ετ την οογενοποηση απαιτεται η συφωνα για το ποσοστ του νου δανεου που θα αφιερωθε στην αν πτυξη. Και αυτ# η συφωνα ω απαιτε χρνο. Επονω , επειδ# εναι η στατη πολιτικ# που πρπει να χαρ ξουε, εναι επιτακτικ# η αν γκη να ξεκιν#σουε εσα. εν θα πρπει να λησον#σουε ω και την αξιοποηση τη ησια περιουσα , στην οποα εχα αναφερθε σε προγενστερη τοποθτηση. Απαιτεται ταχτητα. εν υφσταται λλο διαθσιο χρνο . Και πω χω ξαναπε εναι λλο το ξεπουλ ω και λλο το συνεργ, συπρ ττω # εκεταλλεοαι. Επση το να αξιοποι#σει την δησια σου περιουσα δεν σηανει πω δεν χαρ ζει κκκινε γρα . Για του επικριτ τρα τη αξιοποηση , απλ θα παραθσω ενδεικτικ , να σχ#α που υφσταται στα παγκσια οικονοικ δρενα εδ και δεκαετε . Το σχ#α αυτ ονο ζεται "θεσ επιφανεα ". Πρκειται για συφωνε σθωση , σφωνα ε τι οποε , οι επενδυτ αξιοποιον τη γη για συγκεκρινο χρονικ δι στηα, ταυτχρονα ω η κυριτητα του εδ φου παρανει π ντα στο δησιο. ∑το τλο τη περιδου αξιοποηση (η οποα πορε να φτ σει και τα 99 χρνια), τα ακνητα επιστρφουν στο δησιο. Η πρτη που εφ ροσε τον εν λγω θεσ εναι η Μεγ λη Βρετανα. Ττοια σχ#ατα και θεσο υπ ρχουν π ρα πολλ . Χαιρετ.


24

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ∑τιγ!'

ΑΙ$ΗΨΟ∑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS : Ο ΓΙΓΑΝΤΑ∑ ΞΥΠΝΗ∑Ε!! Κατπιν αυτν, λοι οι νευραλγικο τοε (Ξενοδοχεα, Εστιατρια, Κντρα διασκδαση , Καφε παρ, Επορικ & Αγροτικ τοα , εργατικ & υπαλληλικ δυναικ κ.λ.π. απειλονται ε ολοκληρωτικ# καταστροφ#)

ρα 8:00.. το απγευα Εαστε αποφασισνοι ετ απο αυτ# τη συγκντρωση να προχωρ#σουε σε ∑ΤΑ∑Η ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΕΗ, ΟΤΕ, #ο , ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Εφορα, Τρ πεζε κ.λ.π.) Εναι απαρατητη η παρου-

τ

τ

υναικ παρν δωσαν οι αγανακτισνοι πολτε τη Αιδηψο στην προγραατισνη χθεσινοβραδιν# συγκντρωση διααρτυρα που γινε στο λι νι τη πλη . Aταν νο η αρχ#!!!! Η συνχεια επιφυλ σσει εκπλ#ξει σε αυτο που γκρισαν τα νειρα α και υποθ#κευσαν το λλον των παιδιν α . Οι Αιδ#ψιοι θα σα ενηερ-

νουε συνεχ για τι καινοτε αντιδρ σει α ε σκοπ να βροε ιητ σε λη τη χρα. Το καλεσα τη εκδ#λωση : ΑΙΗΨΟ∑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Μετ τι δραατικ εξελξει στη χρα α , η πλη α θλει να δηοσιοποι#σει τα προβλ#ατ τη που οδηγον στο αρασ τη τοπικ# οικονοα & στον αφανισ τη επιχειρηατικτητα .

Το αν λγητο κρ το αποφ σισε χωρ καα ανακονωση να καταργ#σει το θεραπευτικ τουρισ & παρ λληλα λλα προγρ ατα που αποτελοσαν το 70% του τζρου τη λουτρπολη . Επιπροσθτω το υπλοιπο ποσοστ που αφορ του επισκπτε που καναν διακοπ & λουτροθεραπια στην περιοχ# α εναι δεδονο οτι θα ελαχιστοποιηθε λγω τη γενικη κρση .

Οι αγανακτισνοι πολτε του τπου α αποφ σισαν να αντιδρ σουν ε συγκντρωση διααρτυρα στο λι νι τη Αιδηψο την Τρτη 7/6/2011 και

σα α , χι νο για ε αλλ και για το λλον αυτ# τη πλη & των παιδιν α . Οι αγανακτισνοι πολτε Αιδηψο

ÁÖÏÉ ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Ï.Å. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ¸ðéðëá åðáããåëìáôéê þí ÷þñùí

ÁíáëáìâÜíïõìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - SUPER MARKET - ÏÕÆÅÑÉ - ÊÑÅÏÐÙËÅÉÙÍ -ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÙÍ - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ

ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ Ôçë.: 22260 54774 & 55444 FÁ×: 22260 69374

Λ

Βόρεια Εύβοια 142  
Βόρεια Εύβοια 142  

Βόρεια Εύβοια 142

Advertisement