Page 16

ชีวกลศาสตร์ การกีฬา (Sports biomechanic) การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการกีฬา การนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ วจิ ัยทางการกีฬาเป็ นการศึกษาถึงความสั มพันธ์ ของการเคลื่อนไหว ที่เกีย่ วข้ องกับเรื่ องลักษณะท่ าทางการเคลื่อนไหว ตาแหน่ ง ระยะทาง มุม ความเร็ว และความเร่ งทั้งเชิงเส้ นและเชิงมุม กับเรื่ องของแรงอันเป็ นสาเหตุ ของการเคลื่อนไหว อาศัยความรู้ทฤษฎีและหลักการทางฟิ สิ กส์ แคลคูลสั สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ตลอดจนความรู้ทางด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ มนุษย์ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การ เคลื่อนไหวในเชิงกีฬาให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

Profile for VORAWAN ROTAMANUNTAKIT

วิทยาศาสตร์การกีฬา  

วิทยาศาสตร์การกีฬา