Page 1

วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ


วิทยาศาสตร์ การกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ 2534 วิทยาศาสตร์ การกีฬา หมายถึง วิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่ง ซึ่ งใช้ ใน กระบวนการค้ นหาความจริง การกาหนดทฤษฎีเกีย่ วกับการออก กาลังกายและกีฬา รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการ เรียนรู้ และการฝึ กซ้ อมต่ าง ๆ


Lamb 1984

อธิบายถึงปรากฏการณ์ ธรรมชาติทเี่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมทางกาย และกีฬา การปฏิบัตกิ จิ กรรมของมนุษย์ ระหว่ างการออกกาลังกาย และเล่ นกีฬา ครอบคลุมถึงองค์ ประกอบทางสรีรวิทยา จิตวิทยา ชีวเคมี ชีวกลศาสตร์ ประสาทวิทยาและปัจจัยสั งคม เราไม่อาจคาดหวังทีจะเข้าใจการปฏิบตั ิของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ จนกว่าเราจะเข้าใจถึง ปั จจัยและองค์ประกอบเหล่านี้ท้ งั หมด


สาขาต่ าง ๆของวิทยาศาสตร์ การกีฬาได้ ดังต่ อไปนี้ 1. สรีรวิทยาการออกกาลังกาย (Exercise physiology )

2. กายวิภาคศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว (Anatomy) 3. วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว (Kinesiology) 4. จิตวิทยาการกีฬา (Sports psychology) 5. เวชศาสตร์ การกีฬา (Sports medicine)


6. ชีวกลศาสตร์ การกีฬา (Sports biomechanics) 7. โภชนาการการกีฬา (Sports nutrition) 8. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness test) 9. การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬา (Sports training) 10. สั งคมวิทยาการกีฬา (Sports sociology) 11. วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา (Sports engineering and technology) 12. การออกกาลังกายและการบริหารกาย (Body conditioning and exercise)


สรีรวิทยาการออกกาลังกาย (Physiology of Exercise) ศึกษาถึงการเปลีย่ นแปลงของระบบต่ าง ๆ ของร่ างกายที่ตอบสนอง (Response) หรื อปรับตัว (Adjust) ต่ อการออกกาลังกายในสภาวะ ต่ าง ๆ กัน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาประสิ ทธิภาพของการเล่ นกีฬา โดยใช้ ระบบต่ าง ๆ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากทีส่ ุ ด ตามลักษณะความ ต้ องการของแต่ ละบุคคล


วิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาแบ่ งออกเป็ น 12 ระบบดังนี้ 1. ระบบโครงร่ าง

7. ระบบต่ อมไร้ ท่อ

2. ระบบกล้ ามเนื้อ

8. ระบบต่ อมนา้ เหลือง

3. ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

9. ระบบขับถ่ ายปัสสาวะ

4. ระบบหายใจ

10. ระบบย่ อยอาหาร

5. ระบบประสาท

11. ระบบสื บพันธุ์

6. ระบบห่ อหุ้มร่ างกาย

12. ระบบภูมิคุ้มกันร่ างกาย


วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว หรื อ kinesiology ☯ เป็ นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับกล้ ามเนื้อและการ เคลื่อนไหวของมนุษย์ ☯ การศึกษาเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด


จิตวิทยาการกีฬา การนาเอาองค์ ความรู้ ของศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและ วิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ ใช้ กบั สถานการณ์ การกีฬา เพื่อจะทาความเข้ าใจพฤติกรรมในการกีฬาว่ าเกิดขึน้ ได้ อย่ างไรเพราะสาเหตุใดและทาให้ มีความสามารถ สู งสุ ดและสร้ างแรงจูงใจในการส่ งเสริมให้ บุคคลหรื อ กลุ่มเล่ นกีฬาเพื่อสุ ขภาพ สมรรถภาพ เพื่อนันทนาการ และเพื่อการบาบัดรักษา


1. 2. 3. 4. 5. 6.

แรงกระตุ้นกับความสามารถทางกีฬา แรงจูงใจ ความวิตกกังวล ความก้ าวร้ าว บุคลิกภาพของนักกีฬา การตั้งจุดมุ่งหมาย


เวชศาสตร์ การกีฬา (Sports medicine) - การศึกษาชนิดของอันตรายและสาเหตุของการบาดเจ็บทางการกีฬา - การหาวิธีป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการเล่ นกีฬา

- หลักการฝึ กสมรรถภาพเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพของร่ างกาย


ประโยชน์ * ใช้ ในการคัดเลือกนักกีฬา * ทดสอบความสมบูรณ์ ทางด้ านร่ างกาย

* การดูแลรักษาสุ ขภาพและให้ คาแนะนา ในการฝึ กซ้ อม * ป้ องกัน, ปฐมพยาบาล, บาบัด,ฟื้ นฟูการบาดเจ็บ ทีเ่ กิดจากกีฬา

* การเป็ นแพทย์ ประจาทีม * การจัดการทางการแพทย์ ในการแข่ งขัน

* การตรวจเพศ และการตรวจควบคุมการใช้ สารกระตุ้น


ชีวกลศาสตร์ การกีฬา (Sports biomechanic) การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการกีฬา การนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ วจิ ัยทางการกีฬาเป็ นการศึกษาถึงความสั มพันธ์ ของการเคลื่อนไหว ที่เกีย่ วข้ องกับเรื่ องลักษณะท่ าทางการเคลื่อนไหว ตาแหน่ ง ระยะทาง มุม ความเร็ว และความเร่ งทั้งเชิงเส้ นและเชิงมุม กับเรื่ องของแรงอันเป็ นสาเหตุ ของการเคลื่อนไหว อาศัยความรู้ทฤษฎีและหลักการทางฟิ สิ กส์ แคลคูลสั สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ตลอดจนความรู้ทางด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ มนุษย์ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การ เคลื่อนไหวในเชิงกีฬาให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ


ประโยชน์ 1. เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเคลื่อนไหวของร่ างกายเพื่อส่ งเสริ มให้เกิด ประสิ ทธิภาพของการเล่นกีฬา 2. เพื่อให้ร่างกายใช้แรงงานและพลังงานออกไปเป็ นประโยชน์ได้สูงสุ ด 3. เพื่อการบาบัดและป้องกันการปวดของกล้ามเนื้อได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ 4. เพื่อเข้าใจกลไกทางการเคลื่อนไหว (Motion)ทางการกีฬาที่ผดิ ลักษะะ


โภชนาการการกีฬา (Sports nutrition) ความสาคัญของอาหารที่มตี ่ อสุ ขภาพของนักกีฬาซึ่งมีความจาเป็ น ต้ องมี การบริโภคอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ (Adequate diet) สาหรับการ ออกกาลังกายและการเล่ นกีฬาเพื่อให้ ร่างกายสามารถใช้ พลังงานจากอาหาร เนื้อหาในการศึกษา 1. สารอาหาร 2. พลังงานในอาหาร 3. อาหารกับการออกกาลังกาย 4. การรับประทานอาหารของกีฬา 5. เครื่ องดื่มสาหรับนักกีฬา


ประโยชน์ 1. เพื่อศึกษาความสาคัญของอาหารสาหรับการออกกาลังกายและการ เล่นกีฬา 2. เพื่อให้นกั กีฬามีความรู ้ความเข้าใจในการรับประทานอาหาร 3. เพื่อให้นกั กีฬาเลือกรับประทานอาหารก่อนการแข่งขัน ระหว่าง การแข่งขันและหลังการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้มีความรู ้ในการรับประทานอาหารเพื่อการควบคุมน้ าหนัก ของร่ างกาย 5. เพื่อให้สามารถจัดอาหารสาหรับตนเองได้อย่างเหมาะสม


การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness test) 1. คาดคะเนความสามารถและประสิ ทธิภาพการทางานของร่ างกายใน อนาคต 2. ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนหรื อภาวะบางประการที่บกพร่ อง 3. ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าจากการฝึ กซ้อม 4. ทาให้ผฝู ้ ึ กสอนสามารถรู ้ได้ถึงผลสาเร็ จจากการฝึ กซ้อม 5. ทาให้สามารถจัดกลุ่มนักกีฬาในการฝึ กซ้อมได้อย่างถูกต้อง 6. เป็ นการสร้างแรงจูงใจของนักกีฬา 7. เลือกกิจกรรม การออกกาลังกายให้เหมาะสม


เนื้อหาในการศึกษา การวัดสั ดส่ วนร่ างกาย การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อ การทดสอบพลังของกล้ามเนื้อ การทดสอบความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด การทดสอบความเร็ว การทดสอบความอ่อนตัว


การทดสอบความคล่องแคล่วว่ องไว การทดสอบระบบประสาทสั มพันธ์ การทดสอบการทรงตัว การทดสอบการใช้ พลังงาน การทดสอบสารเคมีในเลือด


การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬา (Sports training) ศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะและสมรรถภาพทาง กายในระดับต่างๆได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสู ง โดยใช้ความรู ้ทางด้าน สมรรถภาพทางกายของแต่ละชนิ ดกีฬาซึ่ งเป็ นสมรรถภาพทางกายเฉพาะรวมถึงการจัด โปรแกรมการฝึ กซ้อมในระยะต่าง ๆ


1. สมรรถภาพทางกายทั่วไปและเฉพาะนักกีฬา 2. องค์ ประกอบของความสามารถทางกีฬา 3. การวางแผนฝึ กซ้ อมโดยทัว่ ไปสาหรับนักกีฬา 4. รูปแบบของการฝึ กเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย 5. หลักของการฝึ กในแต่ ละวันเพื่อให้ การฝึ กมีประสิ ทธิภาพ


ประโยชน์ 1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬาแต่ละชนิด 2. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการพัฒนานักกีฬาระดับต่าง ๆ 3. เพื่อให้มีความรู ้ในการจัดโปรแกรมการฝึ กซ้อมในระยะต่าง ๆ 4. สามารถวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องของนักกีฬาและโปรแกรมการ ฝึ กซ้อม


สังคมวิทยาการกีฬา (Sports sociology) ความรู ้ที่เกี่ยวกับสังคม ความเป็ นอยู่ การปฏิบตั ิตน ของคนในสังคมนามาการ ประยุกต์แนวคิดหรื อหลักวิทยาศาสตร์สังคม มาใช้อธิบายปรากฏการะ์ทางการกีฬาของ สังคมนั้นเอง ประโยชน์ 1. เพื่อศีกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต่อการกีฬา 2. ใช้เป็ นแนวทางในการนาความรู ้ทางการกีฬามาแก้ปัญหาสังคม 3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกีฬาและสังคมในระดับต่าง ๆ 4. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการกีฬาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน ปัจจุบนั


วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา (Sports engineering and technology)

หมายถึง การศึกษา การวิจยั ค้นคว้าความรู ้ทางด้านวิศวกรรมและความรู ้ทางด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ นามาประยุกต์ใช้กบั การกีฬาเพื่อให้กีฬาเกิดการพัฒนามากยิง่ ขึ้น โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษะะ คือ 1. วิศวกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเครื่ องมือออกกาลังกาย อุปกระ์กีฬาและสนาม กีฬา 2. วิศวกรรมและเทคโนโลยีทางด้านสรี รวิทยาของนักกีฬา


ประโยชน์ 1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2. เพื่อให้มีความเข้าใจในขอบข่ายเนื้อหาของวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 3. เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเรื่ องของเทคโนโลยีทางการกีฬา 4. เพื่อให้ประยุกต์ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางด้านกีฬา


วิทยาศาสตร์ การกีฬา


Tiger Wood


สรี รวิทยา

ชีวกลศาสตร์

Optimization


Sports Science Teamwork

Profile for VORAWAN ROTAMANUNTAKIT

วิทยาศาสตร์การกีฬา  

วิทยาศาสตร์การกีฬา  

Advertisement