Page 1

017 92 69 69

ឆាំទី០៣ សារធាតុគីមីមួយកុងតឺន័រ ក ពាំងផ្លង

ើយឆាប

លនាំចូលតាម ះតាមផ្លវជាតិ

ខ ៧ ជំនាញគយជាអ្នកទទួលខុស វ

ខ០៨៥

្ង

ពិធីបុណ សមុ ២០១២

ហស តិ៍-

រ ទី ២០-២២

093 61 88 88

ឹះសានអប់រ ជ្ជសា

ើកទី ២

ុមម ្តី

017 62 58 68

ឆាំ២០១២ ត ្ល ១,០០០ ៀល

ត្ត ប នាចុង ធ្ន ពី ១០

្កើតបណាញ

មហាវិទ ល័យ ជ្ជសា

យបារម្ភពីកង្វះក ្លងសាក់ ភ្នំ

ស រួមគាប

្ដចំនួន ១៣ មក ្ដអាសាន

ញ ៖ រាជរដាភិបាល

កម្ពជាបានចាត់ទុកថា ការ ៀប

ចំឲ មានបុណ សមុ

គឺមាន

អត្ថន័យសំខាន់ៗចំនួន ៤ យាង

យកម្ពជាបាន ៀបចំឲ មាន

អានទាំង

ុង

ករណីអភិបាលរង

ទំព័រ

ត្តតា

ឹត្តិការណ៍ធំដំបូង

៥ វផ្ទះ

២០១១ ឈានចូលឆាំ ២០១២ បនាប់ពី

អាវុធរបួសមាស់ហាងខារាអូ មិន

មាន

គួរស បស លប ្ចប់ ឿងសាត់ៗ

្នរសមុ

ពីការ ស

និមិត្តរូប

្នរសមុ

ត្ត

បដ៏ល្អ

ណីតជាក

នាំគា

្លង ៀបចំពិធីបុណ សមុ

ទិញថាំ

ើកទី ២ នាចុង

នជាប់អនាក់ប៉ូលិស

្នរសមុ

ធ្ន ឆាំ ២០១២

អានបន្ត

សប រសជន

ក្នង

ភ្នំ

ឿង

ញ ៖ ប៉ូលិសខណ

ង ៨ និង ៣០ នាទីយប់

នចំនួន ៣ ថង់តូច

អានបន្ត

ទំព័រ

ក ឆឹង ពិសិដ្ឋ

ឆាំ

២០១២ បានឃាត់ខ្លនយុវជន ៤ នាក់ជាមួយនឹង ថាំ

្ដ

កចាយយាងអនាធិប

ើស

បទី

ឹត្ត

រ និងប

ទមាប់

លគានច ប់

ឹម

ពឹសរួច

វមួយចម្អិនកំ

ើយក៏

អានបន្ត

្ន

យក៏មក

ទំព័រ

ៀង សំណំ ឿងឃាតកម្ម

ុកតំ រ ជប់ ្តច

ចំ

គល់ថវកាដល់យុវជនស្ម័ ចិត្តស ្តច

កំពង់ចាម ៖ ះការខិតខំ

ឹង

យបានស ង

្ដងនូវការដឹងគុណ

អានបន្ត

មិន

ទំព័រ

ងញ

អានទាំង

រឧត្តម កាន់

ក ហង បន្ត ើងក

ជនសង ័យ

លប

ុង

មវ

្ជន

តុលាការ

រតនគិរ ៖ មានការសាគមន៍ចំ

កាន់ និងឃុំខ្លនជន

កជា ៉អឹម

ុកសំបូរ

ើតម ្តីជំនាញ

ទំព័រ

ទំព័រ

ចំណលរាប់លាន ៀលក្នងមួយ

ៗ ធានផ រ ើមគបង់ចូល

រដ្ឋ ឬចូលក្នង

អានទាំង

ផាល់ខ្លន?

ុង

ើម ីយកលុយ

អានទាំង

នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ះការ

អានបន្ត

នី មុន្នីនាថ

ញថ្មី ខណ

ើកយុទ្ធនាការ

មួយចំនួន

ក ញា

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ះបីជាកមាង ំ

ទីតាំងសិប កម្ម

លមាន

រកសុីដឹក

www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ភ្នំ ញ

ុះបាន

ចុះ

ើ ណីតមក

ញ៖

ស់សាត បនាប់ពី

ទំព័រ

ទំព័រ

ភ្នំ

ធ្ន ឆាំ ២០១២

ត្ត

្ដើម និងឧបត្ថម្ភរបស់

អានបន្ត

វឃាត់ខ្លន

នសុខកាលពី លា

្ងទី ១៨

មការផ្ដច

ី មានអំណាចដឹកជ ្ជន

ស់

ក។

គជ័យ

ជូន ុមយុវជនស្ម័ ចិត្ដ ស

ជនសង ័យពាក់ព័ន្ធករណី

្នរ

ើពិភព

បាងកក ៖

មហាវទ ល័យ ជ្ជសា

ងទុកកម្ពជាបាន

ើកទី ២ ះ

បាន

ច ៀបចំពិធប ី ណ ុ សមុ

នាចុង

ទំព័រ

ជាប់ជាសមាជិកក្លិប យមានភាព

ុង

កម្ពជា

ង ៤៤០ គីឡ

សាតបំផុត

អានទាំង

ត្ត

ះសីហនុ កាលពីដំណាច់ ឆាំ

ុង

ទំព័រ

កាសលក់ផ្ទះ ះបំណល?

ទំព័រ

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ត្ត

ះសីហនុ

ើយ

ះគឺ «សមុ

ធានបទ

ៀវ ទី

ង ុ

តង»

លរដ្ឋម

្តី

សួង

ពិធីបុណ សមុ

ឆាំ

ើកទី ២

ត្ត

ខ០៨៥

្ង

ហស តិ៍ -

ប នាចុង ធ្ន ២០១២

រ ទី២០ - ២២

ុមម

្តី

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

យបារម្ភពីកង្វះក

្លងសាក់

េŪចЭងែលងពីេŬះេហЧយ ពូសុី ពូžេអЧយ

រពឹងថា នឹងមានមនុស រាប់មុឺននាក់

ចូលរួមដូច

ចរណ៍បានប ើន

ះដូច

ទី

ត្តជាប់សមុ

្តីជាន់ខ្ពស់

សួង

ត្ត

បានប

ះសីហនុផង

រ។

ចុងឆាំ

ះនឹង

ត្ត

ើម ី

ើន

្ញ វ ៥០ ភាគរយ

តាមតំបន់

ើកកម្ពស់

សីហនុកាលពី ឆាំមុន ឆាំ

ើយ

ះគឺ សមុ

ើងបនាប់ពី

ដាក់ប

ធានបទ

ៀវ ទី

ុង

ៀបចំ

ឹតិ្តការណ៍តាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជ

ការណ៍កីឡា មុន និង

លនឹង

វ ៀបចំ

្ងបុណ សមុ

ធ្ន ឆាំ ២០១២។

្តីកំពុង

ឈមមុខ

ះថា

បារម្ភយាងខាំងចំ លកំពុង

ក្នង

ត្ត

ះប

លម

ើយប

ដំ

ទគឺក

ម្តង។ យាងណាក៏ ើរ

តាមតង់

ប់ជួល

ធរក៏បានបំផុសឲ

ះ ៀបចំផ្ទះស ផង

្ញ វអាច

ជាពលរដ្ឋ

ើយអាជា

តំបន់

ប់ទទួល

រ។

្វើ

្ញ វឲ

ការ ៀបចំបុណ សមុ

្វើ

មានអត្ថន័យ

ក់ថា ពិធប ី ណ ុ សមុ

លមានការពន ល់ ៖ ចំណចទី ១-គឺ

សចរណ៍របស់ ើម ី

សចរណ៍ឲ កាន់

ើងតាមរយៈពិធីបុណ

ដូច

នឹង

ពិ ើ ភព

បុណ សមុ ចុង ឲ

យទី៤- គឺក្នង

ជាមួយ

សួង

មាន

ភ័ណភាពដ៏

្នរសមុ

រ។ ចំ

េ េ

ក រនទ រតនៈ : និពន្ធ

ការ

រក

ស់បំ

សចរ

កេ

ត ទិត

ក មួង

: និពន្ធ

យករង

រិទ្ធ : ជំនួយ រទូេ

ក សុឹម ចំណល : េល

និពន្ធ

ើម ី

រក

ណីត។

្នរឲ បានល្អ និងស្ថិត

ងគឺ

លមក

ើម ីទាក់ទាញ ង

្មរ

ុក

ៀតដូ

ប់លំដាប់ថាក់

្វើយាងណាឲ ដូចនឹងពាក

ុងសាត រមណីយដានសាត

បុណ សមុ យក

រព្ធពិធី

កចំណច

និងរួមចំ

លពាក់ព័ន្ធ

ជាពលរដ្ឋ

“ទី

ឹត្តិការណ៍

មាន ក្នង

្មរ

្នះ

វា

ការ ៀបចំ

និងបុណ ឆ្លងឆាំសាកល

កាលពីចុងឆាំ ២០១១ ទទួលបាន ជ័យដ៏ធំ

្នរ

កម្ពជាឲ មានអនាម័យ និង

ក្នងភាព

ខិតខំ

្ដង

លបំណងអប់រ

ជាពលរដ្ឋទូ

កម្មល្អ”។

រចនសមពន ័ ធ

រងមាំ

សជាសមាជិកក្លិប

ទាង ំ ២៧

យ ើ

តា ើ មការបាន់សាន

មាណជិត១០មុឺន

្ញ វជាតិ និងអន្តរជាតិបានចូលរួម

ឹត្តិការណ៍

បំផុត

ើពិភព

កនា

ើយក៏ជា

លជាប់់

្នរសមុ

សាត

គជ័យដ៏ធំ

សកម្ពជាផង

ើកទី ១

កម្ពជា

ខ ១ ជា

ះ គឺ

ងមិននឹក

ទនភាពរបស់

ើយបនាប់ពី

ការ ៀបចំនិងទទួលបាន

គជ័យ

កម្ពជានឹងទទួលបាននូវបទពិ ស

ប់ការ ៀបចំ

សូមប

្តី

ក់ថា

ជា

្នរសមុ

សានដល់

ើកកម្ពស់

ះ។ ចំណចទី

ើយចង់មកនាឆាំបន្តបនាប់

ព័តម ៌ នែសនសុខ

ះ បាន

៣- គឺជាការអនុវត្តន៍និង ៀបចំជាក់

្ញ វ

ករផ យរបស់មជឈមណល

ះសីហនុ

្ញ វជាតិ និងអន្តរជាតិបាន

ឧស ហកម្ម

ើន

្លងសាក់

ត្តកំពត

កចាក ឬសាក់

ុមហ៊ុនដាក់ស

សាក់

សាល់។ ចំណចទី២- គឺ

្តីរពឹងថា នឹងមានអ្នក

សចរជាតិ និងអន្តរជាតិចូលរួម

ើម ីអបអរ

ទទួលបាន

កម្ពជា

ការ ៀបចំបុណ សមុ

ត្ត

្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាព

ង ខុន រដ្ឋម

សចរណ៍ ធាប់បានប

ក្នងពិធីបុណ សមុ

ការផ ព្វផ យតំបន់

មួយចំនួន

បមានបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ចំនួន

ខណៈ

ក។ ឯក

សួង

ចំណាត់ថាក់

យាងលម្អិតដូចត

៣០២ និងសណា គារ ៧០ ប៉ុ

្នរ ៣៣

នាក់។ ឯកឧត្តម

ឧត្ដមបណិតសភាចារ សុខ អាន ក្នង

សំខាន់ៗចំនួន ៤

្ងទី ៣០

ុមម

លមាន

វបាន

្នរដ៏សាតបំផុត

កាលពីចុងឆាំ ២០១១ កន្លង

ត ឹ ិ្ត

ង ើ

ឱកាសអ

ះនឹងមានការ

កម្ម ពិពរ័ ណ៍ម្ហបអាហារអន្តរជាតិ និង

កម្ពជា

សទាំង ២៧ ក្នងពិភព

រាប់មុឺននាក់ចូលរួម។ ពិធីបុណ សមុ ប នាចុងឆាំ

្នរសមុ

្ចលជាសមាជិក

ក្នងពិភព

តង

រពឹងទុកថា នឹងមានមនុស

ត្ត

ឆាំ

យៗ

ធន៍

ៀត។

ក់ថា មនុស រាប់មុឺននាក់

លមកពី

ត្ត-

ុងនានាក្នងទូទាំង

សរួមនឹង

្ញ វបរ

ប់ជាតិ

ប ឥន្ទវឌ នៈ,

ស់សាត នា

ត្ត

អំឡងពិធពិ ី ធីបុណ សមុ ើ

ះបីជាត

និង

វា

ងៗ

តីក៏

កាលពីឆាំមុន

ៀតបាន

យចុះ។ តំបន់

កីឡារត់មារាតុង

ើង

្លខុសពី

្នរក៏មាន

ងៗ ដូចជា

ណាំងម៉ូតូ

ដាល់ វាយបាល់ ះ

ះសីហនុ

្លម្ហបអាហារ ផ្ទះសំណាក់

ការ ៀបចំកម្មវធីកីឡា

ទឹក ជិះ

្នរ

ណាំង

ើទឹក

្នរខ ច់

កចំបាប់ជា

ើម

បង្កជាបរយាកាសសប យរករាយលាយ ឡំ

យសំ

យាងកងរពង

ើយ

្ជ វអបអរ

តាមផ្លវមានបដា

ផ យពាណិជកម្ម ្ជ យាង

កស្ក ្អ ះរបស់ ម ុ

ហ៊ុនឯកជននានា បដាពាក

ទាង ំ ការរចនា ង ើ្ល ច ះុ ពណ៌លម្អស ទី

ុងសមុ

មុខមាត់

ករួម

ស់

ស់

ើត

លបាន

្នរសមុ

៤៤០ គីឡ

ើក

ើងថា ជាតារារះ

សកម្ពជា។

កម្ពជា ៉

សម រ

លមាន

យជីវច

ុះ

ម សួរ

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ សយ

នអ

រេលខ 91-96

ផ្លូវេលខ 1986 ស

ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

្នរសមុ

ើសាកល

្ងទី ២៥

ទយួនសមាប់

ះឈានពាន

និនាការន

្មរ

បាយ

កបាក់

ឯកច្ឆន្ទ ដាក់ចូលជាសមាជិក

ឯង

ឿការពិតអញ

អាចាញ

ឹក ភិបាលក្លឹបកាលពី

មករា ឆា២០១១ ំ

្ខប ះ

តំបន់ Corse

ប់

្នកវប ធម៌ និងធម្មជាតិ

លសកា

កម្ពជាគឺ សកានុពលដ៏អសារ

ខាង

ក្នងចំ

អង្គការ យូ

ប់

ជារា

្នរ

ឥស រជនគណបក ឥត

មួយជា

មលក្ខខណទាំង ១០របស់

មុន

ក។

សគឺបានបងាញពីការយក

ចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដាភិបាលកម្ពជា ក្នងកិច្ចការពារ

រក បរសានតំបន់

តាមរយៈយុទ្ធសា កិច្ចខិតខំ

ឹង

ក្នងការតាក់ នានា សំ

្នរ

្តសមាហរណកម្ម

ងរបស់រាជរដាភិបាល

ងច ប់ និងលិខិតបទដាន

ការពារតំបន់

្នរ ការប

ការយល់ដឹងអំពីការការពារបរសា ន តំបន់

្នរការដាក់

ណាំងទី

ញនូវចលនា

ឡង

ុងសាត រមណីយដានសាត

វាល្អ។ បនាប់ពបា ី នកាយជាសមាជិក

្នរសមុ

លសាតជាង

ើសាកល

បំផុត

ក នឹងផ្តល់ឱកាស

ស្ទយកិត នុភាពកម្ពជាឲ កាន់ ម

ៀត

ជួយ សមុ

ើឆាកអន្តរជាតិ ពិ

កម្ពជា

កប

សនឹង

យនិរន្តរភាពនិង

និង

ន់ទាំងផ្លវ

ើរពីតំបន់

្នរមានការអភិវឌ ប់

កម្ពជា

ះចំនន ួ

សចរ

អង្កររបស់ជាតិ។ អំ

ឈរ

ហ៊ន ុ

វតិ្តសា

កប

ដ្ឋកិច្ច-សង្គម សំ

្តសំខាន់ៗ ក្នង

្តច៕ ២០១០

ជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជា

ជាជន។ កម្ពជាមាន

យបានឆ្លងផុតពីវបត្តិ

កនាឆាំ ២០០៩-២០១០

ទន

ដ្ឋកិច្ច យ ើ

ើន ៦ ភាគរយក្នងឆាំ

លគឺក្នងដំណាក់កាល

ញពីវបត្តិ។

ះបីកម្ពជា

ះទឹកជំនន់ក៏

ម ឹ

វញ

ស់

រើ

យ ើ

ឥឡវ ខ្លន

ខ្លន

ល ើ

ល ើ

ដឹ ើ ងខ្លន

ក់

ម ្ថ ពី

ត្ដ ឹ ការណ៍ ិ

ន ើ

ៀត

ត្ដ ឹ អំ

បក ល្ងង់

ះ បានប

បប

ម ុ

ជា

ដូ

មគា

យ ើ

ះគណបក ដាក់

ះជាង ៕

ក ្ន លួច

ើ្វ

ះ ្ន

រ្ម យាង

ធំ ើ្វ នឹង

ដឹងថា

ងពី

ល ថា ី

ប ើ ៗ

អ្វ ើ្វ ី

ៀតផង ។

ត្ដ ឹ អំ

ត ើ្ក

លខ្លី

ឬអី ?

បក ពូ

ក សម រង ី

បក ល្ងង់ ះ

ក ្ន តូច

ពី

អ្វ ើ្វ ទា ី ង ំ អស់

ប់

ះ សុឲ ំ ប

បប

មគា

ង ើ សម រង ី ល

ក់ទាំងពីរ

លធាប់

ក់

ទាង ំ ពីរនាក់

ព មានពាស

ះជាតិ រួច

រើ

ះ សម រង ី ភ័យ

រកចរចាជាមួយ កឹម សុខា វញ

យ ើ មនុស អា

មសាកស

រយៈ ើ

ព ើ ក ុ រលួយ

ក ឹ ឃុំ សងាត់ អាណត្ដទី ិ បី

រផង

ក កឹម

ចង់ ើ កាយជា

ញក្នងបក ចំ

ថា កឹម សុខា ជា

ះ ៉ ៗ

មាណ

រ សម រង ី ថាជា

ព ើ ក ុ រលួយ

ក កឹម សុខា មាន

វាទាង ំ មមីម

ត ឹ ្ត

ក៏ងាក

ធានអង្គការសិទម ិ្ធ នុស

តបាន

ល ួ

ជាជន ១ រូប

រ្ម ថា មិនបាន

ក៏

ះអីផងសាកល ង

ព័ន្ធ

ត ើ្ក គណបក មួយ

រដ៏ល ី

ះ បានយកលុយជំនយ ួ មួយ

ះជាតិ មិនដឹងថាពួក

ទ សាលា ៀន ផ្លវថ្នល់

ជាជន

យសុខ

ញពីការអត់ឃាន

ជា ើ្វ

វបាន

ម ើ ឲ ី កាយជាមនុស មហាអា

ះថា គណបក ស

យ ើ

យ ើ បានផាស់ប្តរអាជីពជា

ព ើ ក ុ រលួយខ្លនឯង គឺមិន

វបានធាក់ចះ ុ ក៏

ធានគណបក និង

យ ើ ប្ដរ

ន និងឥស រជន

ធានអង្គការរូវ

បក្ខពួកនិងសាងអំ

ស និង

ង ្ល ណា?

ល័យពូជសាសន៍

ប ើ បាន សម រង ី រូប

របស ី ្ត គណ ់ បក

រ កឹម សុខា យាងចាស់

ស់បរ

ពីរនាក់ប ក់

យ ើ

ះវញ គឺខ្លន

បានជាខំផាស់បរ្ដ តំ

មាក់ងាយថាជា

មន្ទ ើ រី

មហាអា

យ ើ សល់វឡាបីបួន និងឡានទំ

ក កឹម សុខា

របស់ ី

រ្ម ថាជាជនក ត់ជាតិ និង

រើ រះគន់រាជរដាភិបាល

យ ើ សល់លុយ

គណបក មួយ ៀត

ច ្ត

យ ើ ។ប

ៀតថា អតីត

ជាពលរដ្ឋនិយម

បានកាយជាអនុ

សង យ ័

ឥស ើ រជន

ធានអង្គការសិទមនុ ិ្ធ ស

កឹម សុខា វញថាខ្លនឯង មិនសូវជា

នុស អា

យំ

ក ្ន

ណរួមមក សម រង ី បានត លក លពីបរ

រស

ះ។

ះចំនន ួ អាសនៈរបស់ខន ្ល

ក កឹម សុខា បានលុយពីណាមកវាមិនបានពិការ

ៀក

្ដ

ទមក

មិនទាន់សង

លជា

ប៉ុ

ភូតភររា

ករណ៍កម្ពជាអាចស ដ្ឋកិច្ច

ើក

និងការកាត់បន្ថយ

ចបានកំ

យបន

ក កឹម សុខា វញ បាន

ប ើ ៗ ជិះរួមទាង ំ បានជំពាក់លុយម ្ង

ឆាំងមាន

ក ្ន ឥត

ជាឥស រជនរបស់គណបក មួយទំនង និងមិនបាន

គណបក សិទម ិ្ធ នុស វញ មិន

លដឹកនាំ

្ល

ើ ការដឹកនាដ៏ ំ

លពួក

ឆាំងមាន

រើ បំ

ន និង

ន និងឥស រជនជាន់ខស់ ្ព របស់គណបក

កៗ គឺ កឹម សុខា

មរូបភាពខ្លនជា

បានដឹង

ី ្ដ

ល ើ

ត ើ

យ ើ បាន

្ទ

ល ើ

គាជាម

ះចង់ស ស

ត ើ្ក

ះអ្វី

យ ើ ហ្នង ិ

បំផច ិ្ល បំផាញជាតិក៏មិនដឹង

ះជាគណបក បំផាញជាតិ

វាសក្ដស ិ ម និងមនុស

ះរាជា

ការអភិវឌ

ពិភព

នាយករដ្ឋម

ច ្ត

តុជាតិទាង ំ មូល រឯ សម រង ី វញបាន

យ ើ ចំ

ជាពលរដ្ឋមួយចំនន ួ តូច និង

ៀត

មិនចង់

ើ សម រង ី ឯង

ងងឹត

ក ុ សាន

បក

បក

មករា ឆាំ ២០១២

កៗ និង

ន ើ ណាស់សព្វ

សៗ របស់

លរបបដ៏

យ ើ ហារមាត់ធំៗ

១ មឺន ុ ៧ ពាន់ដុលារ

មក

រើ្ទ

នាបតី

ើនតាមរយៈការដាក់

របស់

ល ើ

សុខា មានឡានទំ

ពី

ង ើ

កឹម សុខា

យគតិ

ចបាននូវសមិទ្ធ

នការ និងយុទ្ធសា

កអន្តរជាតិ

ពង្វក់

តាមការពិតគឺបានគុណបុណ ឥស រជន

កមក

ពន្ធចុង

កបរក សុី

ះ។

កៗ ដូចជាសត្វកានរខាន

ៀត។

ផលធំៗ ជា

ភាព

វត្តិ

លដឹកនាំ

កឯ

បាយរបស់ខន ្ល

្ត

្នរសមុ

ន នាយករដ្ឋម ី ្ត

កម្ពស់ជីវភាពរស់

ទឹ ើ កដី

ង ើ

ៀត

រើ

ន ើ ទាង ំ អស់វាខុសពីការពិត

ល ួ មិនធាប់ទាង ំ ឮសំ

ះឯង គឺជា

ទទួ ី លបានការគាំ

ដារចនា

្តចអគ្គមហា

កម្ពជា គឺស

ពុ ើ ករលួយ

ក ុ

្នរ នឹងកាន់

ើន

មការដឹកនាំ

បណិតរបស់ស

យគតិបណត ិ របស់ ស

អ្វ ើ្វ ី

ម ើ បុ ី ព្វ

ជាពលរដ្ឋសម័យកាល

ចូលមកក្នង

រ្ម រក

កប

ហ៊ន ុ

ស់

លមកទស នា

ទឹកដីតំបន់ ើង

សសុឆា ី ញ់

របស់

ជាពលរដ្ឋ

លដឹកនាំ

នា

ស់ ឈាម

យ សម រង ី និងបនន

សជាតិ ឬ

ឆាំង

គណបក

ី គ្លន ី តុន

ឆាំងល្ងល្ង ី ពកថា ឺ សមួយ

ទី ្ង ០៧

រ?

យ គឺ

សបនាប់ពី

តិកភណវប ធម៌

ើន

្នរ

វ។ ជាមួយនឹងការ ៀប

ចរណ៍

ណាច

ើក

ខាង ំ កា

ង់ដល់ការអភិវឌ តំបន់

ត ឹ កា ិ្ត រណ៍

អ្វ ើ្វ ខ ី ះ ្ល

សណា

ងតិចជាង

ជាធិប

យគណបក

សណា ឬ

លដឹកនាំ

ក ើ យកជីវ

ច ្ត អគ្គមហា

លះបង់សាច់

យ ័

មទទួលសាល់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់។ ចុះចំ

រ្ម

ន គឺមានការរកច

ះ ខ្ញសូ ំ ម

ប៉ល ុ ពត ស

លកាន់លិទ្ធិ

អា ្ត

របាតណាបាតណីដូចមនុស ឆ្កត។

កឹម សុខា ឯង

ក៏បុ៉

លទទួលបានសំ

ជាជនថាមិនបាន

កឹម សុខា និងសម រង ី ៖

ស្ក ក្នងការកំណត់ និង

ជាពិ

ខាង

រើ

រលួចអង្ករជាតិ

្លើយតបនឹងលក្ខខណ ២

តិកភណពិភព

្ត និង

ះរាជរដាភិបាល

ឈាស របស់

ះ រាល់

ត។ ឧទាហរណ៍

ៀតមានគណបក

អ្វ ើ្វ ខ ី ះ ្ល ស

ការពិតចំ

ទទួលសាល់សម តិ្តធម្មជាតិ និងវប ធម៌

ភាព

ក រាធានីភ្នំ ញ

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

្ងទី២០

សបារាំង។ មូលដានស

ភូមិ និង

្លងកាយ

រឈ្នះ

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

សន្តិភាព សុវត្ថិភាពសង្គម ជូនជាតិមាតុ

ើង ឿងស្មគសាញ

ដឹងឧបាយសមាត់ថាស

ចជា

ការរក បូរណភាពទឹកដីធានាបាននូវសុខ

ើមានភស្តតាងគានលាក់បាំង ឥណចិន

ក្ខភាព

ឆាំ ២០១០ និងពិនិត ស

នូវ

កពួកបក

ក ើ

ឧសភា ឆាំ

២០១១ បនាប់ពីបានជាប់ជា

មានការ

នួនជា

ះសីហនុ

សាធារណរដ្ឋ

ហាល់ កាលពី

ុម

ត្ត

ក្នងឱកាសមហាសន្និបាត

ទី៧ របស់ក្លឹប

កម ន្ត

Čំង ΉំឡОង

ញសិទ្ធិ

ៀមរាបអង្គរមកកាន់តំបន់

េΉŬចិនែស

្នរខ ច់

កាសទទួល

លសាតបំផុត

មានការភាប់ការ

ក សុវណ្ណ ស

វបាន

ផ្លវទឹក និងផ្លវអាកាសពិ

វ រដា,

ែផនកបកែ ប

ប កំពត

សម្ព័ន្ធតភា ប់

ី បូរ,

៉ន់ រតនៈ

ះកុង

តំបន់

ែផនកបេចចកេទស ក

ះនិង

សាល់ជាផ្លវការ ជាសមាជិក

ចំពិធីបុណ សមុ

ង មាវន

ត្ត

ការទទួលខុស

ករយល័យព័តម ៌ ន

និង

ឆាយ សប យជាប់ចិត្តរលឹកដល់ទិស ទិសនិរតី

ជុំ

ទាង ំ ៤រួមមាន

នុពលទាំង

ដ៏

088 6666 381, 015 558 999

ស់សាត និងលាតសន្ធឹង

សមុ

តាមប

តាំង សាយ, លិញ វណា,អ៊ួង វុង

អិុត ប៊ុណា, ឱ វណ្ណវវឌ ,

ប់

សមុ

សប យរករាយ

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា ត សភារាជ, ច័ន្ទ សុភាព,

ដ៏

សាសន៍ បានបងា ញវត្តមាន និងក្តី

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

ដល់រាជរដាភិបាល និងបងប្អន

សចរ

្នរ បនា ប់ពីទទួលបាន ត្ត

តគណបក

ឆាង ំ របស់

យមក

បាន

ក អូបាមា គាត់បាន

គណបក

វ ៀបចំ

ង ើ

ឆាំង ជាធម្មតាមិនថា

លចាញ់សំ

តិចជាង

សចរណ៍

សនា

គណបក

ឆាំងវាជា ឿងធម្មតា

ឆាង ំ ឬមិន

យុទនា ្ធ

មួយ

្ហើបឲ ដឹងថា ពិធីបុណ សមុ

ើកទី ២

កំ

ះនឹងជួយជំរុញ

សចរក្នង

ពិ ើ ភព

មានគណបក

ក់ថា ការ ៀបចំពិធី

បុណ សមុ កំ

ជាធម្មតា

ើប

ឆា២០១១ ំ

ឈមជាមួយនឹង

យក៏តាម ការព

ចបានកំ

ផលគួរជាទី

ចបានសមទ្ធិ

ទនភាពដូច

ក្នងឆាំ ២០១១ ចំនួន កម្ពជាបាន

លាននាក់ គឺ

លតួ

សចរ

ន ើ

ង ើ ដល់២,៨

មុខ

ះតាមការព ករណ៍

៤,៥លាននាក់ ច

ើន

លមក

មាណ ១៤ ភាគរយ

កម្ពជានឹងទទួលបាន ើនដល់

ើន

ៀបនឹងឆាំ២០១០។ ចំ

២០១៥

រ។

កការអភិវឌ ន៍វស័យ

សចរណ៍ កម្ពជាស

កម ន្ត

ើន

មាណ ៦,៤ ភាគរយ

ើយ

ឆាំ

្ញ វ សចរ មាណ ឆា២០២០ ំ នឹង

មាណ៧លាននាក់។ ការរក

ើវស័យ

ចាត់ទុកជាមាស

សចរណ៍

តង

វបាន

ើយពិតជាបាន

រួមចំ

កស

ចបាននូវ

អភិវឌ ន៍សហស វត របស់ អង្គការសហ ជាជាតិ និង

ចំ

សិទ្ធភាពនិង

្វើឲ កំ

ើនការងារមាន

កប

យសមធម៌។

ះការ ៀបចំបុណ សមុ

ំងពីការគាំ

ក្នងការជំរុញកិច្ចអភិវឌ ន៍តំបន់ លបាននិងកំពុង

សំខាន់ជាប៉ល ូ វនិ

និង

គស

អាចឆ្លះ

របស់រាជរដាភិ បាល

្នរកម្ពជា

ើរតួនាទីយាង

ដ្ឋកិចក្ន ្ច ងការទាក់ទាញ

ប់ជំរុញកំ

ើន

វបានចាត់ទុកថា ជា

ដ្ឋកិច្ច

សចរណ៍ដ៏មានភាពទាក់ទាញសក្តិ

សមជាតារារះនាទិសនិរតីនិងជាសមា ជិកក្លឹប

្នរសាតបំផុត

ើពិភព

ក៕

យ លី សាមាន


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

សំណំ ឿងឃាតកម្ម ជរាសព្វ ខាត

្ង

ប់

ើយមានកូន

បយាង។ ដូ

កជំទាវ និង

ើន

ត្តរតនគិរ

អងារ

ឡាប

ពន្ធ

ព័ន្ធករណីសមាប់ ខណៈ

ក ហង

រឧត្តម

លសាធារណជន ក៏ដូចជា

សារជនរង

ឲ បន្ត

ក្នងអំ

ះបាន

ុ ើបអ

្ថម

ៀត

ះមិនអាចបង្ក

ើង

ឿជាក់ថា ឃាតកម្ម

យជនសង ័យ ។

្ងទី ១៦

ុម

ះក៏បានដាក់ពាក បណង ឹ

រតនគិរ កាលពី ២០១២ អ

ផ្ដនា

ឆាំ ុើប

ក្ដីជនរង

ឃាតកម្ម បនា ប់ពី ពាក

្វងរកជន

ឹត្ត

្នើសុំឲ ជួយផ្ដល់

ះ តាំងពី

្មើស

ះបានដាក់

ធាវការពារក្តី

្ង ១៥

ធាវតាមការ

្នើសុំ

មាយជនរង មាន

សាសន៍ប

ះអ្នក

សារបស់អ្នក ម

ក់ថា អ្នក

ប្ដឹងទាមទារឲ តុលាការ ឲ កូន

ៀត

្កតរយៈ

ល ៧២

បំភ្លឺ

ស្នងការដានប៉ល ូ ស ិ ប៉ុ

សារ

ៀតជា

ក ហង

គិរ សុំតុលាការឲ ជួយ

វ សុវណ្ណ និ ី ងកូន

ត្តរួច

ង។ ក្នង

សាម

មាយនិង

ចន្ធី មានចំនួនពីរទំព័រ

ើយ

យប់

ដូ

ះ។

អ្នក

ប់

ៀត

ើយប៉ូលិសក៏បានដក

លជនទាំងអស់

្តីប៉ូលិស

នាក់ខាង

ះជិះ

ហ្មទណខណ

ើ កំពុង

ឿង

្វើ

វប៉ូលិសសាកសួរ

និងកសាងសំណំ ឿងរួច

្ង

ើយប

្ចន

សាលាដំបូងរាជធានី។ ជនសង ័យ

ក ញា

លរស់

ះ សួង ចំ ន

ុស អាយុ ២៩ ឆាំ សាក់

ខ ១២ ផ្លវ ៣៨៤ សងាត់ទួល

សាយ

២ ខណចំការមន ២

ឌីណា

ះ រន

ុស អាយុ ២៤ឆាំ សាក់

ផ្ទះជួលសងាត់ ជ័យ ៣

ធិ៍

ផ្ទះជួល ក្នងខណ

ធិ៍

ះវាន់ ជីវ័ន្ត

២០ ឆាំ សាក់ នជ័យ ៤

ខណ ទ

ធិ៍

ប៉ល ូ ស ិ បានបន្តថា

និង ៣០ នាទីយប់

លា

ងញ

៉ច

ើល

ើងជនរង

ុើបអ

្លើយ

ជនសង ័យ ជាភស្តតាង មានការ

្តីកង

ពន្ធ

កាន់និងប

ពន្ធនាគារ

កមុខបក្ខពួក

ៀតផង។

មិន

នជាជនសាម

អ្នកមានអំណាចក្នង

ត្តរតន

ក៏មានការ រ

ជនរង ស

្មើស។

បស

ះរក

សមាគម

កាន់ និងឃុំខ្លនជនសង ័យ

លមាន ះ អុឹម

ះខណៈ

ើយអត្ថន័យ

ឲ បន្ត

ក្នងអំ

ុ ើបអ

លមានការ

្ថម

ចាំ

សិប កម្ម ទំ

ៀត៕

ដឹក

ចូលក្នងទីរួម ុង

្ដីកងរាជអាវុធហត្ថ

ុកសំបូរ គឺជា ៀងរាល់

ញា

ការដឹកជ

ត្ដ

្ន

ះ ទាំង

ភពព័ត៌មានពី

ញពី

្ង

ុកសំបូរ

ើម ីដាក់តាម

ភូមយួ ិ ន សងាត់

្ងទាំងយប់ គាន

ើយក៏គាននរណាហានប៉ះពាល់ ្ជន

ើរបស់គាត់

រ។

អាងខ្លនជា ម ញ

្តី

៉អឹមដឹក

ើតអ្នកណាទាំងអស់

្វើសកម្មភាព

ើក

ផ្លវសាធារណៈទូទាំង ឡាន

គា ើ ន

យក៏គាត់ហាន

្ង

កណាល

ះជា

ុកសំបូរក ើក

្លង

ើដាក់

អស់ចំនួន ២ មុឺន ៀល រួចមកឈប់

សាន

សាន

យចងា

ើសាន

ម្តង។

យុវជនខាង

បន្ត ើ ថា

ខូចចិត្ត ឿងក្នង

កចិត្ត ឿង

ៀត

ើយខ្លនបានលក់ម៉ូតូអស់ ៤

ងលះគាមក

ះ។ កាលពី លា

៣ និង ៤០ នាទីលាច

ឆាំ ២០១២ ក្នងសងាត់

ឬស ី វ រាជធានីភ្នំ

លមាយឪពុក

្ងទី ១៧

ញ។

យសារយុវជនខាង

យចងា ខណ

ះយាងណា

លទឹក

ះ។

្ងទី ១៤

ុកសំបូរ បាន

ើយ ប់

ក ញា

ន ើ

ើយភាក់ ើ

រ ឬ

?

ង់

ឡឹងប៉ុ

យធំ

គឺដឹក

ះ៕

យ គឹម ហាត

ើកបរតាក់សុី

្វើជាចំណតរថយន្តដាក់

្ញ វ

ះអន្តរជាតិភ្នំ

ញ មកដល់គល់

ជាពលរដ្ឋ

ៀសវាងឲ ឆាយ

ើបមិនបណាលឲ មាន យាម

ន់

ះថាក់

ឿង

កផង

យុវជនខាង

ប៉ុ

្តីប៉ូលិសយាមសានខាង

ឈប់

ើសាន

មាណ ១០ នាទី រួច

ផ្លវ។

មរៈ សាក់

សងាត់សំ លា

សាកលវទ ល័យ

ភូមិសំ

ង ខណ

ងខាង

នសុខ។

ជិះម៉ូតូឌុបមកពីផ្ទះក្នងសងាត់ខាង

បា ើ ន

្វើដំ

សួរ និង ើ

ុម

ជា

លទឹក

ះថាក់។

្អើល

ើរតាមដង

ងយុវជនរង

លទឹកមកដល់ខាង

វញ រួចប៉ូលិសយាមសានក៏

ើង

ង៣ និង ៤០ នាទីលាចខ្លនបាន

មាណជាកន្លះ

ះខាង

សា ើ ន

្វើឲ មានការភាក់

ដល់ប៉ូលិស និងអ្នក

ើបានឲ ដឹងថាខ្លន

ះ ហ៊ុន សុខឃាង អាយុ ២៣ ឆាំ ជា

និស ិតឆាំទី ៣

ើជិះម៉ូតូឌុប មក

រលំអជា ើម

្ញ វជាតិ

យមិនឲ

ការចត

ះកន្លងមក។ ញ

្វើការសាក

្វើការអប់រ រួចបានទាំក់ទង

សារមកទទួលយក៕

យ ជូលី

ភ្នំ

ញ៖

ចំ

ះមុខអ្នក

តាក់សុីជាង ២០ នាក់

ចាប់រថយន្តកាលពីសបាហ៍មុន ើង

ក្នងអធិការដានប៉ូលិសខណ

នសុខ

នាទី

ើកបរ

វអាជាធរ

ឹក

លា

្ងទី ១៩

កអភិបាលខណ

អំពាវនាវកុំឲ

្វើ

ង ៩ និង ៣០ ឆាំ ២០១២

នសុខ បានសុំ

ជាពលរដ្ឋ

លមាន

អាជីពជាអ្នករត់តាក់សុី កុំយកកំណាត់ មហាវថីសហព័ន្ធរុស ី រថយន្តដាក់ ជា ដំ

្ញ វឲ

្នក និងមុខមាត់

យសារ ើរ

្វើជាចំណត ះផ្លវ

សកម្ពជា

្ញ វអន្តរជាតិបាន

ើមហាវថី

ះ។

ះវា ើង

្វើ

ក លី សា ត អភិបាលខណ

នសុខ និងមានការចូលរួម

ក ម៉ក់ ហុង អធិការប៉ូលិសបានជួប

ជាមួយអ្នក

ើកបរតាក់សុីជាង ២០ នាក់

លអាជាធរបានចាប់រថយន្តរបស់ពួក

គាត់មករក ទុកកាលពីសបាហ៍មុន ការ

មាន

្វើជា

ើយក្នងជំនួបជាមួយអ្នក

ើកបរតាក់សុី

ខណ បានមាន ជាពលរដ្ឋថា

កអភិបាល

សាសន៍ពន ល់ ះរាជាណាច

ប់

កម្ពជា

មការដឹកនាំដ៏ឈាស របស់ស

អគ្គមហា សព្វ

្ង

រដ្ឋកុំ

កប

វញ

ើម ីចិ

កបអាជីវកម្ម

មុខមាត់

ហ៊ុន

ះមិនខ្វះការងារឬក៏មុខរបរឲ

ជាពលរដ្ឋ ។ ផ្ទយ

នាបតី

្តច

សជាតិដូចជា

វថីសហព័ន្ធរុស ី

្ចឹមជីវត

កសុំឲ

លគិត

ជាពល

្វើឲ ប៉ះពាល

ឹមពី

ើមហា លាន

កបាន

ឿនផ្លវឲ មាន ស់បំ

ណាៗ ទាំងអស់។ មុខ

ើនដូចជាដាក់ការាឡា ដាំ

ើរ និងរាប

ភណភាព កាន់

ម្តង។

ើបានឲ

ង ៣ និង ៤០ នាទី

តពី

្ញ វ

មហាវថីសហព័ន្ធរុស ី

មទាំង

លា

តរួចបាន

ប់

មក

កបន្តថាអភិបាលរាជធានីភ្នំ

ចចិត្ត

ដឹងថា

រជា

ះ។

ើយ

ើរ

បានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំ

ងលក់

តទឹកបំណងគំរាមសង រ

ើបមិនបណាលឲ ជួប

្អើលដល់សមត្ថកិច្ចប៉ូលិស

មសាន

ះក៏ស

សំណាងយុវជនខាង

រថយន្តដាក់

យសារ

ើរ

្វើដំ

ះស

ើញភាពឥតសណាប់ធាប់

សារមាយ និងឪពុក

ងលះគា ខ្លនបាន

បាន

យសារខឹងសង

ខុ ើ ស

្លើយយាងខ្លីថា គាត់ក៏បានដឹង

នសុខ សុំឲ អ្នក

យចងា អង្គយមួយសន្ទះក៏

តពី

ើញយុវជនខាង

តទឹក

្ជន

ុកសំបូរ

ុកសំបូរ

្ដមិន

អន្តរជាតិ

ញ ៖ យុវជនមាក់បានជិះម៉ូតូ

គឺ

លជាគាត់អាង

ក ញា ដឹក

គួរ

សង រសុំ

យចងា

ឹមកូន

មាន

ក អ៊ុ សុគនា

ើម ីទុកមហាវថី

ម៉ូតូអស់ ៤

សាន

រ ប៉ុ

ពន្ធជិត

តទឹក

ឌុបអស់ ២ មុឺន ៀល

គាត់បាន

សានអាកាស ៧ មករា មិនឆាយប៉ុនាន

បាន

ភ្នំ

្មរបានសួរគាត់បន្ដថា

ដឹងថា

យន្ត

កចិត្តជិះម៉ូតូឌុបអស់ ២ មុឺន

ៀល

ក ញា

៉ អឹម

្គើន

ដាប់អាវុធពាក់

្មើស

៉ អឹម

ងារវរជន

លគឺគាត់បានចាត់ទក ុ ថា ក្នង

កុំយកកំណាត់មហាវិថីសហព័ន្ធរុស ី

ដឹក

របស់រដាភិបាល

ើបគាត់ហាន

ការ

ពិតជា

ើក

មទាំង

ឆាំ ២០១២ តាមទូរស័ព្ទថា

គានអ្វីទីពឹង និងមាយឪពុកចាស់

ខឹងសង

ឹម

គាត់

តាមទូរស័ព្ទកាលពី

ើដាក់ក្នងរថយន្ដ

វាលគានក ង ្ល បិទបាង ំ ះ ណាក៏

ក ញា

យគាត់បាន

របស់គាត់ទាំងកណាល

ក លី សា ត អភិបាលខណ

ើយ

ជាពលរដ្ឋរស់

ុកសំបូរ បានឲ ដឹងថា

ក់យាង

្នះថា អាយុជីវតកូនខ្ញំ និង

ការកងរាជអាវុធហត្ថ

ើរបស់

។ មតិខ្លះបាន

ញជាបនាន់។

អំណាចរបស់

លបិទបាំង

សកម្មភាពរកសុដឹ ី កជ

ក ញា ជាម

្លងណា

្ដីកងកមាំង

ច ប់របស់

ឹត្តគឺ

ៀត

ះកន្លងមកធាប់មានការ

វដកខ្លន

អានតពីទំព័រ

ះមានជា

្តជំ ី នាញ

ក ញា មិន

ើត

នឹងបទប

ះ ៖ សកម្មភាពដឹក

ត្ត

ះម

ព័ន្ធជាមួយបទ

្នើសុំអាជាធរ

ះប

្វើ

មិនឲ ម

្កតចាប់ខ្លនអ្នកសមគំនិត

ើឃាតកម្ម

្គើនចំ

កណាលវាលដូច

ៀត

សារ

ះការ

ើល

ន មក

យ ជីតា

ក ញា បាន

វរកក

ើងថា

ធាវការពារក្តីឲ ។ អ្នក

លអង្គការអាដហុក

ះ៕

មិនញ

ុកសំបូរគាននរណាហាន

ញា បាន

កបានបន្ត

រតនគិរបានសាគមន៍ ចំ

ឿង

ើដ

្ជនពីរនាក់ប្តី

ើយថា អាដហុកបានជួយ

្នក

ខុសពីឈ្មញរកសុី

មិន

ើយក៏នឹងអាច

្វើការ

មិនសូវហាន

លអាចឲ

ងក្នងការ

ើញថាំ

ជាប់នឹង

ទមា ទឹកកក។

គឺ

ត្ត សមត្ថកិច្ច

យ័ត្ន

រ រក

អុងអាត់ជាមួយគាត់ អ្វី

លពូក

ជា

ើថាំចំនួន ៣ កូនថង់តូច

អាណាច

្កត

។ ពួក

្ចក

ើល

ទថាំអ្វី

ពី

្វើការ

លជនជាប់សង យ ័ ខាង

ញពីផ្ទះ

ថា ជនសង ័យ និងបក្ខពួក

ក្នង

បណាប៉ូលិសកំពុង

ពិនិត

្លងថា ភស្តតាងមាន ះ ក

ឈប់រួច

៉ច និងឮ

ចាំ

ឿងចូល

ពាំងឈូកក៏មានការសង ័យ បាន

ប៉ូលិសប

្លើយថា ជាប់រវល់

ថា បងឯងចង់

ទះជនសង ័យទាំង ៤ នាក់ជិះ

ម៉ូតូសង់កូ ចំនួន ២

យសង ័យជា

ើតម ្តីជំនាញ

លប៉ល ូ ស ិ ល ត

ខ្លនជនសង ័យទាំង ៤ នាក់ខាង

ង៨

្ងទី ១៨

ក៏បាន

នចំនួន ៣ កូនថង់តូច

ផ្ទះជួល ក្នង

នជ័យ។

ឆាំ ២០១២

ភូមិ

ុស អាយុ

ះរទ្ឋ ផាន់ណាក់

ុស អាយុ១៩ ឆាំ សាក់

ខណ

កជា ៉អឹមរកសុីដឹក

ុកសំបូរ មិន

្ងបាត់ខ្លនទី

ស រួម

វ សុវណ្ណ បានប

នសុខ

ះ១

ផ្ទះ

ពាំងឈូក សងាត់ទឹកថា

បានទាក់ទងមកឪពុកខ្លន

វឪពុក

ុស

នជាប់...

ហូតម៉ូតរបស់ ូ ជនសង ័យចំនួន ២

អា ី យុ ១៥ ឆាំ

រឧត្តម

ទាង ំ ៤ នាក់

សុខ បានឲ ដឹងថា ជនសង ័យទាំង ៤

ទាំងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តដល់ភរយាជន រង

ខណ ម

្វងរកយុត្តិធម៌

ុសគាត់ និងសុឲ ំ ផ្ដនា

ក្នងភូមិ

្លើយថា មិនបាន

ឡាក់ឈាម ការរុះ អីវាន់

សតាម

ពន្ធ

ត្តកំពង់ឆាំង

្វងរកមុខជន

ក ហង

ផ្ទះ

លបាត់ខ្លននា

ទិញថាំ

សកម្មភាព។

្ងបាត់ខ្លន

ក ឆាយ ធី អ្នក

រឧត្តម បាន

លដាក់

្ងទី១៧

ពន្ធ

កកូន

អង្គការអាដហុក

ជាពលរដ្ឋ។

រកពីជន

។ ចំ

លសួរ

ច ប់ និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន

អាដហុក ពី

របស់

្លើយថា គាន

្តីប៉ូលិស

្មើសនិងបក្ខពួកមកផ្តនា

នាំគា

ឆាំ២០១២

សន្ទនាគារបស់ឪពុកនាងមុននឹងការផាច់

មិ ្ត នមាន

ដាក់ពាក បណឹងចូលតុលាការ

្លជីវត

ះ អាន ប៊ុន

យប់ វ

ទូរស័ពមិ ្ទ នបានកាត់ផាច់ ក៏បានសាប់ឮការ

ើយ។ មនុស

ត្ត មាក់ជាម

ស តាមនីតិ

រឧត្តម

ើម ីតាមរកប្តី

ជួបគា

្ចប់ការ

្ជើញឲ មក

លប្តឹង

ៀបរាប់ថា

ក ហង

វបានឃុំខ្លនជា

វបានប៉ូលិសអ

ពាក បណឹង

ើយ។

រ មានមនុស ចំនួន ៨ នាក់

ុើបសួរក្នង ឿងក្ដី

្ងអងារ ទី ១៨

ុើបអ

១០ មុឺនដុលារអា

ីបានដាក់ពាក ប្ដឹង

ត្ត

្ហើបឲ ដឹងថា ជន

ពន្ធនាគារ

កន្លង

ើយបច្ចប ន្នសមាគមអាដហុក បាន

ផ្ដល់

ះអាសន្ន

បណឹង

បនាប់

ើយ បនាប់ពីប៉ូលិសបានប

្វងរកយុត្តិធម៌ ចាប់ជន

្មើសនិងបក្ខពួកមកផ្តនា

ងទុក។

្តីបានប

តា ជួយ

ទូរស័ព្ទ

ះ សុឹម វ ពីបទជាប់

ើឃាតកម្ម

ទទាំងពីរនាក់

ុម

ើម ជំ ី រុញ ឿងក្ដី

សារជនរង

បានស

ះ អាន ប៊ុន

ត្ត និង ៤ នាក់

ធាវសំរាប់ការពារ

រឧត្តម

ក ឡច

រាជអាវុធហត្ថ

ះជាភរយា និងមាយរបស់

ក ហង

ទាំង ៨នាក់ រួមមានពីរនាក់ជាម

្តីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាដហុក មផ្ដល់

តុលាការ

ឃាត់ខ្លននរណាមាក់

្មើស និងបក្ខពួកនាំមក

សតាមច ប់។

បានយល់

ុមម

ជាប់

ត្ត

ើម ីទាមទារឲ មានការ

្កតរកជន

ះ បានដាក់ចូល

រ។

ក្នងពាក បណឹងបាន ៀបរាប់ថា

្តី

្កតបន្តពីសាប័ន

ុើបសួរ

ង និងភរយា

ពាក់ព័ន្ធអំ

ុើបអ

លមាន

កាន់អង្គ

្ងទី ១៨

រតនគិរ

សារជន រង

ការសិទ្ធិមនុស និងសាលាដំបូង

្វើការ

រ ទី២០ - ២២ អានតពីទំព័រ

របស់កូននាងខ្ញំចំនួន ១០ មុឺនដុលារ។

ញដីកាឃុំខ្លនជនសង ័យចំនួនពីររូប

ពីរនាក់ប៉ុ

សារជនរង

ត្ត ផង

ហស តិ៍ -

ើងក

វធី និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត

ើបានទទួល

អយ ការ។ កាលពី

្នើសុំអាជាធរ

ះប

កថា

្ត ឿងក្តី

តុលាការ

កមិនទាន់

ក៏ប៉ុ

ុម

្កតចាប់ខ្លនអ្នកសមគំនិត

ើឃាតកម្ម

ទុកជាមុន ះ

លជាប់ពាក់

តាជួយ ្ង

ក់ថា

្ជីរបស់

ឬយាងណា កំពុង

ចក្ដីរាយការណ៍ពីម

ពាក ប្ដឹងរបស់

សង ័យពីរនាក់ប្តី

ុើបសួរ

ក ឡច

ះ បានប

បានទទួល

តុលាការ

្ង

បន្ត

ពាក បណឹងដូចគា

ប់សាប័នទាំងអស់

សូមជួយ និងសង ឹមទុកជាមុន ខ្ញំផង។

ៀតខ្វះ

្ដច ហ៊ុន

ខ០៨៥

រឧត្តម កាន់

្នះសូមអំពាវនាវ

មុខរាជរដាភិបាលស

និង

ក ហង

កបានប

ក់

ងជាងផ្លវ

ៀតថា

សកម្ពជា និងមានការ

ខាង

ជុំ

អាសានថាមពល និងការទទួលពិធប ី ណ ុ ណីជាតិ

ដូ

្មរ គឺរដូវបុណ ភ្ជំផង

្នះអាជាធរខណ

នសុខ

ចាត់វធានការរាចចំ ព័ន្ធរុស ី សុី

ម្តង។ ចំ

ះរថយន្តតាក់

លអាជាធរខណ

បានចំនួនសរុប ១៦ បាលខណបានជ

តាក់សុីទាំងអស់ខាង ជាមួយម

យមិនបង់ពិន័យ

ផង

រ៕

នសុខចាប់

ឿង

អ្នក

កអភិ ើកបរ

ទំនាក់ទំនង

្តសា ី លារាជធានីភ្នំ

យករថយន្ត

ើមហាវថីសហ

ើម ី

កបអាជីវកម្មវញ ក់មួយ ៀល

យ ជូលី


ឆាំទី ០៣

ករណីអភិបាលរង ខារាអូ

មិនគួរស ១

អានតពីទំព័រ

តា

តា

វ ៖ សមត្ថកិច្ចនគរបាល

មិនទាន់ បិទសំណំ ឿង

ពាក់ព័ននឹ ្ធ ងករណីអភិបាលរង ក ឡាយ វណ្ណៈ

ពាន់ដុលារ បាញ់

ះ រស្មអង្គ ី រ ស្ថិត

កាលពី

្ងចន្ទ ទី ៣

សងាត់រកា

បាន

ើយ

ុើបអ

ខារាអូ

្លើងត

ត្តតា

អះអាង

ត្តតា

សាក ីជា

ើនរូប

តុការណ៍បាញ់មាស់ លមានសាករស្មីអង្គរ

បណាលឲ មាស់ហាងរបួស។ ស្នងការបន្តថា ជនរង ព បាល

ភ្នំ

ឡប់មកដល់ផ្ទះ ើយ។

ើតាម

ពលរដ្ឋ

ត្តតា

ពី

តា

វមួយ

ង ើ

ះជាមាស់ហាង វបាន

្ជន

ើយបាន

ត្តតា

វ វញ

ភពព័ត៌មានពី

មាណ ១១ យប់

ឆាំ ២០១២ ម ុ ក្នង

្ងទី ៣

ុមអាជាធរ

ះមាន

ត្ត

ក ឡាយ

វណ្ណៈ អភិបាលរង

ត្ត រួមទាំងម

្តតុ ី លា

ហាងខារាអូ

ះរស្មីអង្គរ។

ការ

ត្តខ្លះ បានចូល

មក មានផ្ទះអាវុធ អូ

ះរបួស ភពដ

អភិបាលរង

ៀង

្វើឲ មាស់ហាងខារា

ើង។

លអះអាងថា បនាប់មក

ត្តតា

វណ្ណៈ បានដឹកជនរង

ក ឡាយ

ះ មាស

ះ មាស សុថន មាស់ហាងខារាអូ ក ឹ

ទី ្ង ៦

ជនរង

ះមិន

ប៉ុ

្តកូន

អ្នក

ីជនរង

ុើបអ

្កតថា មានការ

សួងមហា

ពិតជាជន ជនរង

ថុន បានរងរបួស ុម

សាប័នណាបានដឹងឮ ុើបអ

ើយ។

ធាន

ខ្លះនិយាយថា ស

ខ្លន ប៉ុ

ក អ៊ុក ផា

ះបានឲ ដឹងថា ជនរង

ះមិនបាន

ន្នន

ចាំ

លបានចុះ

ត្តតា

ុើបអ

្កតករណី

សហការផ្ដល់ព័ត៌មានក្នងករណី

្ដ

ក អ៊ុក ផាន្នន បន្តថា

ុមអ្នក

ុើប

្កត ព យាមជួបសមាសជនរង

អ៊យ ុ

ជាអ្នក

ន។

បន្តថា

ះ មាស សុ ល

សារជន រង

ស ៀតណាម

ឲ ដឹងថា

ើយ

បាញ់បង្កឲ របួស ម ង

កាត់

សិន

ើង ឬ

ភពពីអ្នក

ើម

យ ើ

ប់

លមានត ល

ើយ

្ល

ប់

ើង

ញ ើ កាំ ង ើ្ល ្លង ើ

ឬកាត់

ើម ីកុំឲ មុខរបួសរាលដាល។

ត ឹ អំ ្ត

្កត

ើវធីកាយកប់ វ

ើយ ើង

ភពពី

ក្នង

ើយ

ើត

ើងមិន

ន់

យ ើ ឲ

ឃុំ

សជំនួសខ្លន។ អា

ើយ

ើងគិតថា

បន្ត

ើយ

រដ្ឋទូត កម្ពជា

សួងការបរ

ក Oleksiy Shovkoplias ឯកអគ្គ សអ៊ុយ

លមានទីសាក់ការ

ចូលជួបស

ការបរ

ចាំ

ហាណយ

្តងការគួរសមនិងពិភាក

កិច្ចការមួយចំនួន កាលពី ក

ឆាំ ២០១២ ស។ ក

ឹក

ទីស្តីការ

ី បានមាន

ពិភាក

ះថា ការ

អគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយ ជួបពិភាក ្នើ

ន ្ង

ចាំ

្ងទី ១៨

សួង

សាសន៍

ុមអ្នកសារព័ត៌មានបនាប់ពប ី

ើម ី

សនិង

ធិប

រ៕

ះមាន

ប់

្ចប់ជំនួប កឯក

កម្ពជា ចូល

ើកសានទូតអ៊ុយ

លបំណង ន

កម្ពជា

បា ី នបន្ត

កម្ពជា ក៏បាន

ិត

នទ

ថាមិន

ឿងប

ន់

្ចក

សប៉ុ

្នកន

គា

កិច្ច បរ

ជំហានទី ២

មានការ

ើក

ផ្លវការ

ើយ

ីបានបន្ត

សូងការ

្ងអនាគតឲ

ងទិដ្ឋការ

វញ

មក

បាន

្នើឲ

ើយ

ះគាត់ចង់ឲ មានកិច្ច

បន្ត

ើយ

ើង

ើនមកកម្ពជា

លមុនៗផង

ីកកិច្ចសហ ៀត៕

តិបត្តិការរវាង សុីជ

ើន

ឹង

ជាមួយគា

យ រទ្ធសំណាង

វ័ី យ

បទ

ើយ

្មើស

ើល

្លង

មួយរយៈ

ដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំ

សួងមហា

ឹម

ើញក

ឆាំង

ញ និង

្ទ តំណាងអយ ការ

សាលាដំបូង និងអាជាធរបាន ចុះប ទីតាំងស្ដក ធានីភ្នំ ដ

ជា ើ

្លង

ញ មានដូចជាខណ

និងខណចំការមន ប៉ុ

តាំងស្ដក

ើដ៏ធំរបស់

ទំនប់សងាត់ភ្នំ ើ

ើនក

ញថ្មី ខណ

ះជារថយន្ដធំៗ ដឹក

្ងទាំងយប់

ើយសំ

លាន់កងរពងយាងណាក៏

ក្នងរាជ

នសុខ

្ដចំ ី

ះទី

ភូមិ

នសុខ

ើចូលទាំង

ង មាសុីនអារ យក៏ទីតាំង

ទពីបទឆ

ះជាមាស់ម៉ូតូប្តឹង

្ង

ើបមាស់

ើបានខ្ចីម៉ូតូជិះ

្លត

ទះ

ើយយក

ម្តង។

ើញក៏ប្តឹង

វសមត្ថកិច្ចឃាត់

ះ លី គឹមស៊ង ុ អាយុ

សងាត់មិត្តភាពខណ

្អើល

ង ៥ និង ៣០ នាទីលាច

ឆាំ ២០១២

ក្នងផ រ នសុខ

ើងខណៈ

វបាន

តុការខាង

បាត់។

ចំ

និងសាកសួរជនរង ប់ប៉ូលិស

ៀត

ះ វណ្ណ ផល្លី

សាក់

មា ី ក់ រ

មាស់ម៉ត ូ ូ

ទះ

ចំណចការា

ញ ើ យុវជនសង យ ័ ក៏ប្តង ឹ

បណា

ៀត

លក់

ៀតបាន ៀបចំមាស និង

ើយ

យសារ

្វើឲ

្តីរង

ៀត។

មាន

ើននាក់

បន្ត

ភពបានឲ ដឹងបន្តថា

ះក៏

្តីមា ក់អាយុ

្វើជាទិញមាស

មាណ ៥ នាទីក៏

បាត់កូនថង់

រ។

មាស ក៏

ពិត

ប់

ចំ

្តរង ី

្អើល

ះការប

បាត់ជនរង កដ

ល ះ

លបាត់ ប់

្តីមាក់

ះ ៀបចំយក ក់ពិត

ើង

ផ្ទះ

ម្តង។

កដមាស

បន្ល ី យក ំ ១ កូនថង់

ះមិនបាន យ

រថា ទីតាំងស្ដក

ផង

មួយចំនួន រាល់យប់ ើ

ើរបស់

ើញរថយន្ដទំ

ៀតបាន

ញងបង្កប់ ើបៗ

ញចូលទី

សង ័យថា អាចនឹងដឹក

ណីត

ញពីទីតាំង

ះ។

សមត្ថកិច្ចបាននិយាយថា ទីតាំង

ស្ដក

ើរបស់

ជាប់រង្វង់

មូលទួល

ក គានសមត្ថកិច្ច និងអាជា

ការដាក់

ើគានសណាប់ធាប់ និងចំ

ធរមូលដាន កណាល ក៏

ជា

សួរនាំ

ុង រួមទាំង

ះជា

ើផ្លវសាធារណៈ

យ ក៏ឥទ្ធិពលរបស់

ី កំពុង

្វើឲ អាជាធរមូលដានល្វីងមុខ។

ណីត

ខ ១ និង

ើន

ៀតកំពុងដាក់លក់យាង

ចិត្ដគឺភាគ

ើន

ី ដឹក

លយប់នាំឲ មានសំ

ជាពលរដ្ឋ

រថយន្តដឹក រហូតចាំ

រខាង

ចូ ើ លទីតាង ំ

្តីប៉ូលិសបានឲ ដឹងថា ការឃាត់

ហ្វណប្ត ី ង ឹ

ងតាមពាក

ះជាមាស់ម៉ត ូ មាក ូ

កាន់ថា យុវជនសង យ ័

ើបានខ្ចីម៉ូតូរបស់ខ្លនជិះ

ញាំមួយ ៦

ើញ

ះញឹកញាប់

្វើការឃាត់ខ្លន។

ះ លី គឹមស៊ង ុ គឺ

បណង ឹ របស់ជនរង ខាង

ើយ

សមត្ថកិច្ចប៉ូលិសក៏ ម

ងឡានរខាន

ើន ដឹកមកញឹក

កម៉ត ូ យក ូ ខ្លន

ជាក់

ើចូល

ខ ១៦៨ និង

ខ ២២២

ញាប់ជាង

ើ ្ល

ៀតផងដូចជារថយន្តធំ

ទយីឌុបពាក់សាក

សាក

មា ើ នត

្លត

មក

ើយយក ្ល៉ះ។

ទិញអី

បាត់

យជនរង

្ងទី ះ

ជាមាស់ម៉ូតូបឹ្តងសមត្ថកិច្ចថា

ះ លី

កន្លងមក

ង ៩

គឹមស៊ុង បាន

កម៉ូតូរបស់ខ្លន ១០

ើយ។

ប់

និង ១៥ នាទីយប់ រង

្ងទី ១៧

្ង

ងតាមពាក បណឹងរបស់ជន

ះសមត្ថកិច្ចប៉ូលិសបានសហការ

ជាមួយកមា ំង ចំណចខាង

លី គឹមស៊ុង

ើក៏

៉ អឹម

លល ត

្វើការឃាត់ខ្លន

កាន់អធិការដាននគរ

បាលខណចំការមន នីតិវធីច ប់៕

ើម ីចាត់ការតាម យ ជូលី

ងពីអាជីវករផ រទឹកថា

្តីរង

មាណ ២៣ ឆាបា ំ នមក

្លង

តុ

ផ្ទះ

ើត

តុ

មកដូរលុយនិងទិញមាសជា

ប៉ុនាន

ើត

មានតូបលក់មាស ដូរលុយ និងទទួល

សារជនរង

ហួសចិត្ត និង

ះ សូយ មួយអាយុ ៣៨ ឆាំ

ុម

ះ។

លសាល់គាណាត់

បានឲ ដឹងថា មុន

្លើយតប

ប៉ុ

ៀត

សាំងស្តបិ៍អាងទឹក (សាតអូឡាំពិក) លុះ

ភពព័ត៌មាន

ះជាមាស់ម៉ូតូ

មុំ អាយុ ១៨ ឆាំ

យុវជនសង ័យមកជួប

ះរាយការណ៍

មចំអកឲ ប៉ូលិស

បូរកីឡា សងាត់វាលវង់ ខណ

មិត្តភក្តិមាក់

ើង

យនិយាយថា ប្តឹងប៉ូលិស ឹម

ះពិត

ំចំនួន ៤០០

៧មករា បានឲ ដឹងថា ខ្លនបានពឹងឲ

អស់លុយ

្តីប៉ូលិសបាន

ក ល

ភាមៗ ប៉ូលិសមូលដានបានខំដុត

្វើអីនាំ

្ងទី

្តីជាអាជីវករមាក់បាន

មាស ១ កូនថង់តូច បន្លំយក

ង ្ម បន្លយក ំ មាស១កូន

ញ ៖ មានការភាក់

មទាំង

ើម ីបន្តព

្ងទី ១៧

ងតាមពាក បណឹង

យសារ

្នះ ជំ

កឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយ

លា ក្នងសងាត់

ទឹកថា សងាត់ទឹកថា ខណ

ើយ ដូ

ភ្នំ

១៧

លជាងាកមកគាំ ល

លា

កបានអះ

សអ៊ុយ

ឆាំ ២០១២

ជា

សចរមកឲ កាន់

ទាំងពីរឲ កាន់

្នក

្វើ

ើន ដូចជា

្ជក់ថា អ៊ុយ

ញ ៖ សមត្ថកិចនគរបា ្ច លខណ

វាលវង់ ខណ ៧ មករា កាលពី លា

្វើយាងណាជួយនាំអ្នកវនិ

ទុន ឲ បាន ្ញ វ

ភ្នំ

ចំការមនបានឃាត់ខ្លនយុវជនមាក់

៩ និង ១៥ នាទីយប់

ឹត្ត

ដុលា។ រឯយុវជនរង

សកូ សិន

ជាង

ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម និងការពារជាតិជា ើម។

ហានទី១ គាំ កម្ពជាវញ

ះ។

សកូ រួច

នការទូតនិង

កបានប

នមានសកានុពល

ើម ីចុះ

ៀតថា ឯកអគ្គ

នចង់ឲ

រវាងអ្នកកាន់លិខិតឆ្លង

បល់រវាង

តនិង

សទាំងពីរ

សទាំងពីរ។ ក

ជាមួយគា

អាងថា

្វើការឯកភាពគាថានឹង

ៀងសហការរវាង

រដ្ឋទូតអ៊ុយ

ននិង

ឆាប់ៗ

្ដបាន

សមត្ថកិច្ចមានដូចជា នគរបាល

ើយបានយក

ីបានសុំឲ មានការជួយគាំ

រង្វង់ទួល

ប។ មានការសង យ ័

ផង

អាចនឹងមាន

ើយ

ះមានច ប់ការពារជា

ម៉ូតូមាកហ្វីណរបស់ជនរង ្ល

បាយនិងការទូតផង គឺ

លការ

៧ មករាបានសារភាពថា ខ្លនបានយក

មក

ឹក សន្តិសុខអង្គការសហ

ក្នង

ពិ

ើមួយ

១៩ ឆាំមានទីលំ

ចំណចសានីយ

្តយ៍

រ ប៉ុ

យុវជនសង ័យ

នវញ

វញ

ទំនងជាសមត្ថកិចពិ ្ច និត

ខ្លនខាង

ី បាន

កឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយ

្លងលក់

ឲ សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លន

កម្ពជា

ញមកវញសាត់

បាត់ ១០

ជា

ករបស់

លក់

ះមិន វបានប

ក៏ធាប់សមត្ថកិច្ចរាប់តាំងពី

ទិញអីញាំមួយ

រព

្វើបាន

ពី

កាន់ថា យុជនខាង

កម្ពជា

លគឺពិតជាមាន

របស់ជនរង

សួងជំនាញទាំងពីរហ្នឹង

ក្នងឱកាស

បានគាំ

មានការជួបគា ពិ សួងការបរ

្ងអនាគត។

ៀតថា អ៊ុយ

ប។ ការរកសុី

្ដី

មានក

ងៗ

សហការរវាង ប

ើវប ធម៌

រពច ប់ ឬលទ្ធិ

យ ហ្នឹងក៏វា

ើយ

សកម្ពជា និងមានអគ្គកុងស៊ុល

កិត្តិយសមួយ

ជំនាញដកខ្លនពីការប

ើបសមត្ថកិច្ច និងម

ះជាវប ធម៌

ើងគិតថាការ

សិទ្ធិមនុស និង

ជាតិ

តិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអនុ

ើរបស់

ធំៗ និងមាន

យ ើ ទី

ះ និទណភាព

មាន

ុម

ខាធិការ

ើតម្ដង

៣ គឺអាចនឹងមានអ្នកទី ៣ ជាអ្នកទទួល

សហ

លដឹងថា ជា

អាជាធរខណ និងខាងរដ្ឋបាល

្មើសពីធ្ងន់

កម្ពជា ជាសមាជិកមិនអចិ

រដ្ឋ

ៀត

យសំណងរដ្ឋប

ណី។ ទី២ អាចបង្វិលបទ

មក

្លង

ើធាប់ចុះមក

ឃាត់ខន ្ល យុវជនមាក់ជាប់

្តីសិទ្ធិមនុស បាន

លមាន

ច ប់អនុ

ើបនិទណ

សកម្ពជា

លម

្លង

រថា ទីតាំង

ី មួយក

្ដីរដ្ឋបាល ្ត

ើញ

ង ៨ យប់។

ជិតរង្វង់មូលទួល

ីមាន

ើ ម។

សព្វ

ើ របស់

មាល ប៉ុ

ងមក

ឹត្តជា

មានការ

្នះ

ឡប់សាច់ ឿង

លមាន

ើន

ក់ផង

យរថយន្ដស្ទចផង

ៀបភ្លឺ និងពី

ួល

រខ្នងមិនតូច

ចូល

ើង គឺ

ើញថា មិនអាច

កាន់ក

្ដក្នងមួយសបាហ៍

យល់

ចូល

ត្ដណា

ប់ទិសទីយាង

ងរបស់

យកមក

ស់រថយន្ដស្ទច

ណីតមកពី

ឹកគ

្ដង

៣០ សង់ទី ៉

ជាក់

ះយកមកដាក់ក្នងឃាំង។

គឺស្ថិត

ុម

ង់

មាណពី ៥០

មានការប

ស្ដក

ខុ ើ សច ប់

ើញមាន

ើយ

បានដឹកចូលឃាំង

ណីត

ះ ពុដឹ ំ ងថាដឹកមកពី

ប៉ុ

ដឹក

ើយ។

ចណាស់ក្នងមួយ

យ ៣

រថយន្ដធំៗ អម

ពន ល់ថា ទី១ វាអាចមិនទទួល

ទាំង

ឿន

យ យកមនុស

ឈប់ឈរដូច

លមាន

្វើឲ មុខរបួសស្អយរលួយ វកាត់

ភាព

ប់របស់វាមានរសជាតិ

ចមិនផុតពី

កាត់

បន្លំសាច់ ឿងដូ

ើយ។

លធាប់

្ល ៨

បាន

យសារ

ះមិនងាយ នឹង

ឡាយ វណ្ណៈ អះអាងថា កាំ ្ល

វបាន

ភពពីពលរដ្ឋរស់

មិនតិចជាង ៣

្តីទាំង

ក្នង

ើហាក់ដូច

របន្ដិច

និងប

ើទាំង

វមាស់ហាងខារា

កថា

ទទួលកំហុសជំនួសអ្នក

ើងៗ។

កឡាយ វណ្ណៈ បាន

ស់អាវុធខ្លីមួយ

វធី

ត្ដតា

ុមម

ប់ស្ដក

ី គឺដាក់កណាលវាល

ទា ើ ង ំ

ក អំ សំអាត

មទាំងសុំឲ ខាងភាគីអ៊ុយ

ី ស៊ុន សា

្ដីរដ្ឋបាល

៧០ ដុំ

្លើងខ្លីដាក់គា

ពីខុស

ព បាល

រករាលដាលខាំង

ពីភ្នំ

យសារ

ប់រួចក៏ផ្ទះ

ជំនាញ

ះសានភាពមុខ

ភពពីសមត្ថកិច្ច

លបណាលឲ ផ្ទះ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ស ៀតណាម។

តុ

យាងណាជួយគាំ

្ដទាំងសមត្ថកិច្ចអាជាធរមូល

ទមាក់ក្នង ១ ឡានមាន

្តមិត្តភក្ដិអភិ

ឿង

មានលុយឲ

្នើ ក ើ អគ្គកុងស៊ល ុ កិតយ ្តិ សនិងវិនិ

ញ៖

ើ ប៉ុ

កម្ពជាករណីអ្នកធំ អ្នកមានអំណាច អ្នក

ក្នងផ្ទះ របស់

ប៉ុ

្វើរបង

ងស

លមានមុខកាត់ពី ២០

ះ ឡាយ

ះ គឺ

្ចល

អូ

ត្ត

ះបានអួតកាំ

្លងថា

ះអាសន្ន

្វើឲ ផ្ទះអាវុធ។

ប់

ក មាស សុថុន កំពុង

លជនរង

ត្តតា

មួយរយៈចុង

្វើ

លយាង

កចាយយាង...

្ងមិនមាន

ី បាន ៀបចំ

សបាហ៍មានរថយន្ដធំៗ ដឹក

ះមិនបានបាញ់មាស់ហាងខារាអូ

បាលរង

ភ្នំ

យមានឡានដឹក

មាត់បឹង

ើ ណីតមក

ញថ្មី

ើរការជិតមួយ

ើប

្ជន

ជិតបឹង

របស់

លអង្គការសិទ្ធិ

ភពប

ី មានអំណាចដឹកជ

ណីត

ះបានឲ ដឹងថា ពីមុនទីតាំងស្ដក

ក អំ សំអាត

រស្មីអង្គរឲ របួស

ភពពីសាច់ញាតិជនរង

របួសកាន់

ះ។

វណ្ណៈ

បស

គឺអភិបាលរង

ើរក

្លង ើ

អ្នកស

តុបាន

នជាការបងា ញកាំ

តាមការសាកសួរ

កមាស សុថុន កំពុង

កព បាល

ការ

កដ

ប់កាំ

កព បាលរបួស

អះអាងថា

្កតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស

អាដហុក

ើយ

ើតាម

លបណាលឲ មាន

្ល ៗបង្អតគា

មនុស លីកាដូ

ក ឡាយ វណ្ណៈ បានបាញ់។

ភពខុសៗគា

ព បាលឲ ជាសះ

ដឹងថា

លជា

លបានបង្ករបួសសាម

មា ើ ស់ហាងខារាអូ

្លើង

ុម

វ រូប

លដឹង ឿង

ការផ្ទះអាវុធ មិន

ើយ។

សិន

ត្តតា

្ដីនគរបាល

ឲ ដឹងថា ករណី

្ទកំពុង

ងតាមនីតិវធីច ប់

ើញថា អភិបាលរង

ប់

បស

ើយ។

សមត្ថកិច្ច

ចាត់

ះបាន

ព័ន្ធតុលាការ ស

សំណងរួច

ញមកផ្តល់ព័ត៌មាន

ជុំវញការបាញ់ឲ គាត់របួស

្ចញព័ត៌មានបាញ់

បរាជ័យ

១ ើ

ទចូលទាំងយប់ទាំង

ជាមិនហានមក

មិនឲ ប

នសុខ បានដំ

ដាន និងម

ពាន់ដុលារ

ើយបានគំរាម

្លងរបស់

ស័ង្កសីព័ទ្ធជុំវញ និង

រស្មីអង្គរ

ខណ

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

ះទីតាង ំ ស្ដក

ការលាក់បាំងអ្វី

សុថន ជាមាស់ហាងខារាអូ មន្ទីរ

ជាប់រាដាក្នងភូមិទំនប់ សងាត់ភ្នំ

ប់

ជា

វបានឲ ដឹងថា កាល

ដ៏ធំមួយក

ក្នងហាងខា

ស្នងការនគរបាល

វរបួស

្ចប់ ឿងសាត់ៗ

ឆាំ ២០១២

អ៊ុក សំណាង ធាប់បានអះអាងថា សមត្ថ

ខារាអូ

លប

ះជាមួយមនុស មួយចំនួន។

ហាងខារាអូ

បស

ទល់នង ឹ

្ល ៨

ក្នងភូមិ

កម ន្ត

លបានដឹង

វផ្ទះអាវុធរបួសមាស់ហាង

ឆាំ

។ សមត្ថកិច្ចប៉ូលិស

កិច្ចកំពុងសាកសួរ

រ ទី២០ - ២២ អានតពីទំព័រ

ក្នងហាងខារា

ុងដូន

ត្តតា

ហស តិ៍ -

ត្ដ

្កតករណីបាញ់មាស់ហាង

ថា បានចូល

្ង

ះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ

អភិបាលរង រាអូ

ត្តតា

ើកាំ

អូ

ត្តតា

ខ០៨៥

ប់ឲ ដឹង

ន់អ្នកខ្លះ

និយាយថា មាស ភាក

មាស

ើនជា

រយក

វលផាកទីន

លមានជាង ២០ គូឯ

ើនជាង ះ៕

យ រទ្ធិ គីន


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

ចំណលរាប់លាន ៀលក្នងមួយ

ើមគបង់ចូលរដ្ឋ ឬចូលក្នង

ភ្នំ

ទួល ម

ញ ៖ មានសំណរជា

ធានផ រ

កជួយ

្តី

ើរ

ប៉ុ

បាន

ុង

លក់ដូរ

្វើចរាចរបាន

ម្ដង។ ការ

ពុដឹ ំ ងថា

លជាចូល

ជាង ពី

ះការ

មិនបាន

្ត

រដ្ឋ

ចិ

ផ្លវ ៣៣៦ ស្ថិត

ខាង

ជា ៀងរាល់

ើងផ រ

ខាង

ផ្លវ ៣៤៦ ស្ថិត

បច្ចប ន្នផ្លវទាំង ៣ កគា

្ចឹមសន្តិសុខ។

្ងផ្លវចំនួន ២

និងផ្លវ ២៣៥ ស្ថិត

ើគិតរយៈ

យក

្វើអាជីវកម្មអស់

មិនដឹងមិនឮថា ្វើអាជីវកម្ម

នដី

ើមគ ល

វបាន

លជិត ២០ ឆាំមក

ះអាជាធរ

មាន

ើតផ រនិង

ខាងត ងផ រ ះ

ទី

ើយ

ះពុំ

សំខាន់អាជាធរ

ះមិនមានចំណាត់ការ

មិនបាន ប

ជន៍

ជន៍សាន

ផ្លវទាំង

បានមកដល់

រ។

ពុះ

ើមិនបានផល

ជាពលរដ្ឋអាចយក

លបានធាយ

បានជាង ១០

្ចឹមសន្តិសុខផ រ។ ប៉ុ

ះមានគាមិន

យមាក់បាន

ក្នងមួយ

សន្តិសុខ ធិប

មូលបាន

មសាកយកលុយ

ទិញបាយ ក

ក់

ូបរាល់

ៗ។ ើយ

្តី

ក់

ើផ្លវសាធារណៈ

ះក្នងមួយ

សុខផ រ

អាជីវករ

ះ គឺ

លគណៈកម្មការ

លាន ៀល ចិ

ញពីម

ឿបាន

ពីអាជីវករលក់ដូរ ខាង

្វើអាជីវកម្ម

ះ?

ើមគ គួរឲ

ចំណល

ះបានទទួលផល

កគា

ភព

ផ រ

ន ះ

្តធាតុពិតសន្តិ ើន

តិចបំផុត

ើយក

ឹកវញមិន

ើការ

មូល

មសាកយក រជាប

ន់

ក់ពី

ផ្គត់ផ្គង់

្វើសកម្មភាព

ចំណចភូមិ

ឈូក សងាត់ទឹកថា ខណ

ពាំង

នសុខ។

ក ម៉ក់ ហុងអធិការប៉ូលិស

ខណ

នសុខបានឲ ដឹងថា បុរស

ជាប់ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងករណីរក ទុក ឿង

ន និង

ើយ

មាស

ស់

ឿង

ុស អាយុ ២៩ ឆាំមុខរបរ

្វើការ

វបានប៉ូលិសឃាត់ខ្លនគឺ

ុមហ៊ុនសានីយ៍

ងមួយ និងសាក់

ក្នងសងាត់ទឹកថា ខណ កបន្តថា

ញ ៖ ប៉ូលិសខណ

១៧

នសុខ

ង ១ រលងអ

្ងទី

ឆាំ ២០១២ បានឃាត់ខ្លន

បុរសមាក់ជាបុគ្គលិក

ុមហ៊ុនសានីយ៍

និងម៉ត ូ ូ

ឿង

ងជាមួយថាំ រទំ

នចំនន ួ ៥ កូនថង់តូច

ប ើ ១

លជន

២០១២

ុស

៊រ ២០១២

ង ១ រលងអ

កមាង ំ ប៉ល ូ ស ិ ល តបាន មាស

នសុខ។

្ងទី ១៧

លា

ើកម៉ូតូសាសវ ពណ៌ យគានសាក

ើខ្លន

ឆាំ

ទះជនសង យ ័

ក៏មានការសង ័យបានឃាត់ ពិនិត

្វើការ

ះសមត្ថកិច្ចរក

រថយន្តនីសាន់ដឹកខ ច់កិន

្វើអាជីវកម្ម

សាលារាជធានីភ្នំ ចំ

ត រឲ សន្តិសុខ រដ្ឋកាន់ ទួល

ើយ។

ះការយកលុយ ះ

ើក

ញមិន

ើកឲ សន្តិសុខ

យកលុយពីអាជីវករលក់ដូរ អាជាធរាជធានីប ធានផ រ ះ

ពលរដ្ឋមិន មិនអាច ឧត្តម

្វើ

ើមគ

ឬក៏

យឲ

ើម ី

ឿថា សាលារាជធានីភ្នំ

ៀប

ក់

្វើរ

តប

រជា

ៀវត រសន្តិសុខ?

ះបាន

ះឯក

លជនសង ័យដាក់

ពណ៌

បនា ប់ពីរក

ក្នង

ើញថាំ

ប៉ូលិស បាននាំខ្លនជនសង ័យខាង មកសាកសួរ សុខ។

អធិការ រដាខណ

ះរាជអាជារង

កបន្ត

ការអនុញាតពី ៀវ ផលា

ខាង

ពិ

។ ប៉ុ

ប ើ ដឹងថាថាទា ំ ង ំ តំ

ឿងជនសង ័យខាង

្តីមាក់សាប់ ប

ទថាំ

ះប

ញពីផ្លវ២០០៤ ប់ ក៏ ើ

វរថយន្ត

ទាំងដងខ្លន

ឿន

ៀតក៏

កំពុងប

អកុសល

យសាររថយន្តនីសាន់ យបុរសក្នង

ើយបានវារថយន្តមួយ វាក់

បុក

ើរកង់ឆ្លងផ្លវ។ ះបាន

ើត

ង ៥ និង ៤០ នាទី

្តីរង

ឹក

ើង

ឿង

តុការណ៍ លា

្ងទី ១៨

អូរ

កក្អម តាមប

យផ្លវ ២៧១ ក្នង

សងាត់ទឹកល្អក់ ៣ ខណទួល

ធានីភ្នំ

ញ។

ភពព័ត៌មាន

បានឲ ដឹងថា ជាញយដង ហាត់

្លង

ើត

្តីរង

ះ លឹម មុំ អាយុ ៦៣ ឆាំបាន ណ

ើយ

ឹក

សអ្នក

លបង្កឲ

្ត

ចាម ក្នង

ុងរុម៉ក

លផ្ទក

្ចើមថ្នល់

្លង

ត្ត

វដឹកឲ

ុមហ៊ុន

ើយបានដឹក

ឿង

ភាក់ វា

កាន់ចមារអំ ះ។ ក្នង

នអន្តរជាតិ ត្តកំពង់

មួយក

ៀតបានឆាប

្អើល

សល់មួយ

្តីសាលា

ជុំជនដូច

ះជាក់

ះវាមិនបង្ក ដាននិង

ជាពលរដ្ឋ

ើតាមការពិនិត

ុក

ះរថយន្ត

ះថា ក់ដល់លំ

មិនធម្មតា

បាន

ះបង្កឲ មានការ

ក់ថា ការ

ព សម ត្តិ របស់

ឆាប

ើយគឺ

ម្តង។ ម

ះឆាយពីទី

ឲ មាន

ពាំងផ្លង

តុការណ៍

្តង គឺសារធាតុគីមី

គឺ

ចាក់ពន្លត់បាន

ើយ ដូច

ជុំតុមូល

ះមិនអាចយកទឹក ះ

ើម ី

ើសិនជា

ករ

ើ សារធាតុគីមី

ស ៀតណាម

កទារអន្តរជាតិ

ុកពញា

ះវាមានក

ិត

ត្តកំពង់

បណានិងមាន

ះថាក់ដល់មនុស ប៉ុ

្លង

សឥណា

ដល់

ឿង រួច

មត់បានប

ចូលមកកម្ពជា តាម

វក្នង ឿង

្តករណីមួយ

ើយនរណា ះ។

មិនដឹងថា

សា ើ ប័នណាមួយ ជាអ្នកទទួលខុស

ះ សារធាតុគីមី

ះ LIME មានចំនួនបួន កុងតឺន័រ

ចំនួន បី

លដឹកមកពី

ជាអ្នកទទួលខុស

ើ យ។

មានគណៈកម្មការមួយ

កទា រ

ុកពញា

ះគួរ

កដជាមាន

ើនមិនខាន

ពិនិត ឲ បានច ស់ថា

ចាម

ស ៀតណាម ចូលមក

ពាំងផ្លង

ដូច

លដឹកសារធាតុគីមី មកពី

កម្ពជា តាម

។ ជា

ើកបររថយន្ត

ះមិនអាចយកទឹកចាក់

ជុំជនវញ

បណា

យល់ថា

បានពិនិត

ឹម

វម៉ត់ចត់

ះមិនអាច

សិន

ើសមត្ថកិច្ចនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធ

មានករណីរថយន្តកុងតឺន័រ សារធាតុគីមី

ើយឆាប

ើយមតិភាគ ើ

បានប

ធានសាក់ការគយ

អន្តរជាតិ ជា

ើន

ចធាយ

ពាំងផ្លង និង

ះ។

កទារ

ក ឃុន រាន់

ធានសាខាគយ និងរដា ករ

កំពង់ចាម ដ៏មហិមា ឹម

វម៉ត់ចត់

ថា

ត្ត

លមិនបានពិនិត

ដាក់ការសង ័យ

ក វូ វណា ទំនងជាទទួលបាន

ផល

ជន៍ណាមួយ

បានជាមិនពិនិត ករណី វម៉ត់ចត់៕

កបទពិ

ើយ

ើប

យ ភ្នំ

ស ុ

ះឲ បាន

ឹម

ធន៍

រភាពប

្ចញមតិ

ផ្លវ

ើល

ើត

ើកបរ

ើយបានវា

ញ ៖ កិច្ចពិភាក តុមូលស្តីពី

្ចញមតិ កាលពី

ឆាំ២០១២

បាក់

ើង

្ទច

សិទិមនុ ្ធ ស កម្ពជា

ើក

កម្ពជាអង្គការ

ះបត់

ងយល់ភាមៗ ្ថម

នសុខ

ភ្នំ

អ្នកការពារសិទិមនុ ្ធ ស និងសិទិ្ធ

វាក់បុកយាង ្តីរង

ើប

មាញ់ចាប់បាន។

កុង

វប៉ូលិស

តុប៉ូលិសចរាចរណ៍ខណទួល

ើត ក

ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូត

វបាន

ណី៕

ុម

កុង និង យចំ

កសាកសព សារយក

្តីរង

្វើបុណ

យ ជូលី

ើ ៀល

យមជ មណល

យមានការចូលរួម

សហភាពអឺរុប

ចាំ

រដាភិបាល និងតំណាង ធិ៍

មាណជាង ៥០ នាក់។ ក ហ ង់

មុខច ប់។ ចំ

្វើការ

ើង

និងសហគមន៍

ើរ

្វើការឃាត់ខ្លន

្ងទី ១៨

សហគមន៍ មកពីតំបន់បឹងកក់បូរកីឡា

រយៈអ្នកបក

រភាព

សណាគារ អុីម

លបាន ៀបចំ

រថយន្តបង្ក

តាម

ៀតថា សារធាតុ

ុមហ៊ុនរបស់ឥណា

និងគំនិតពាក់ព័ន្ធសិទិ្ធមនុស និង

តុ

ះគាត់បាន

ះ។

ៀបចំកិច្ច

អគ្គរដ្ឋទូត

ត្ត

ើចិ

រថយន្ត

ត្ត

ះមិនបណា លឲ ប៉ះ

កុងតឺន័រដាក់

ពន្លត់បាន

ទី

ដានអស់ជា

្លង

ើង

ឿន

មខ្លនបាក់

ទឹកថា ខណ

ផ្លវ

ស៊ូ ថ្នល់ជាតិ

ងជិត ៨០០

សារធាតុគីមី

នអន្តរ

កាន់ចមារ

លដឹកសារធាតុគីមី

បានសហការជាមួយប៉ូលិសចរាចរណ៍

ក រាជ

វាង គឺគាត់បានចុះផាច់

ខ៧

ចជ័រ

្ចន

មុខ រហូតដល់ផ្លវ ២០០២ ក្នងសងាត់

ើកបរ

ុកពញា

ក់

វដឹកឲ

ះ LIME មានចំនួនបួនកុងតឺន័រ ប៉ុ

រថយន្ត

ទនីសាន់

ឿង

ឿង ក៏

រថយន្តបង្កបានប

្លង

កទារ

្លងក្នង

មានការប ល

ស ៀតណាមចូល

ើម ីដឹក

មួយក

ះខ្លន

ះអស់មួយកុងតឺន័រ និង

លំ

ើម ីចាត់

យផ្លវ ២៧១ ពី

ើង យាង

ក ចូល

នឹងក

ខ 57L-

្វើឲ

ះរហូតដល់

ើបរលត់។ សារធាតុ

ះ បាន

បាន

ឃុំតាំង

ត្តដុងណាយជា

ើយបានបន្ត

មកដល់ចំណច

ញទំហឹងបណាលឲ

ដឹកខ ច់

ពាំងផ្លង

គីមី

យ ជូលី

នឹងក

កង់ ើ

រថយន្តមួយ

ខាងត ងអគ្គិសនី

តុ

យពីពិនិត

តាមនីតិវធីច ប់៕

ត ង

ឆាំ២០១២

សកម្ពជា តាម

អំ

ើត

្ងទី១៦

្វតាមីន) ក៏បានកសាងសំណំ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ ការ

្ត

ចធាយ

ះរយៈ ល

ើកបររថយន្តពាក់សាក

ពិ ើ

ន ៥ កូនថង់

ះជា

ញពីក្នងកុងតឺនរ័ ធាក់

យ ើ បាន

ុកដុងណាយ

អ្នក

យពីសុំ

ធន៍ថា ជា

ពាល់ដល់អាយុជីវតមនុស

ើម ីឃាត់ខ្លនជនសង ័យ

ម ើ យក ី

ថាំ (

ៀតថា

ើជាមួយនិងថាំ

តូច

ះបណាលឲ

វវាង អាយុ ៣៤ ឆាំ រស់

មានអគ្គីភ័យ

កាបូប

បុរសមាក់ តាមប

សឺង

ថង់តូច

ះចំនួន ៥ កូន

ប់

បី ្ង ប ើ រលត់។ ជនជាតិ ៀតណាម

នចំនន ួ ៥កូនថង់តូច ពណ៌ស

របស់ឥណាមួយ

ផ ើ វ្ល

គីមី

ធុនធ្ងន់ដឹកខ ច់មួយ

្តីមាក់បានសាប់ភាមៗ

រាយបាយ

កំពង់ចាម

យ ជូលី

ើញ

មត់ បាន

នសុខ ថា មាន

លដឹកសារធាតុគីមី យកមកឲ

សារធាតុគីមី

ជាតិ

ើរ៕

ុមហ៊ុន ៀតណាមមួយ

បានដឹកមកពី

ភណភាពក្នងរាជធានីឲ កាន់ តសរ

វ។

មិនអាចយកទឹកចាក់ពន្លត់បាន

បំផុតក្នងការ ៀបចំសណាប់ធាប់ និង ងគួរឲ

រថយន្តរបស់

ុក

ឹម

2671 បាននិយាយថា សារធាតុគីមី

ប ជុតិមា កំពុងព យាមខាំង

ស់បំ

ើបរលត់ គឺ

ើជំនាញគយ

LIME បានឆាប

មានចម្ងល់ថា សាលាខណ

្ង

ប់ៗ គាបានទមាក់ការ

្តីសាលា

ឿង

ក ឬសាលារាជធានីភ្នំ

មានលុយ

ុមហ៊ុនដាអំ ំ

្វើឲ ពល

តុខាង

ញ៖

ុក

ុះរបាយតាមផ្លវបាន

លបី

មជ មណលព័ត៌មាន

ៀវ

ៀត

២៧១

ភ្នំ

ើយមានកាក

តពិនិត ឲ បាន

ះ កំពុង

ផ្ទយពីការ ៀបចំសណា ប់ធា ប់របស់

យ គានសណាប់ធាប់ និងយក ផ្លវ

ជិះ

ភ្នំ

សារធារណៈ

្កើតភាព អនា

ប៉ល ូ ស ិ ឃាត់យុវជនមាក់ជាមួយនឹងថាំ

កាល លា

ះរយៈ

ទទួលខុស

ើ យ។

យកផ្លវទាំងអស់

ខ ៧ ជំនាញគយជាអ្នកទទួលខុស វ

ះរថ

ើផ្លវជាតិ

ត្តកំពង់ចាម

ករណីមួយ

ើន

ឿង

ើយ

្ងទី ១៤

ង់ចំណចភូមិសា ឃុំទន្លង

មត់

បន្តឆាប

ធាន

ដាសសាមដូចអ្នកយក

ម ើ បង់ ី ចូល

ឆាំ ២០១២ មានករណី

សំណល់គីមី

របស់គាត់

ើរយកលុយពីអាជីវករ

នដី

ក់

មូលលុយពីអាជីវករ

កំពង់ចាម ៖ កាលពីយប់

លនាំចូលតាម ក ពាំងផ្លង

៧ បណា លឲ ខូចខាតផ្លវជិត១គីឡ ើ

ើតាមដឹង

ឆាំ២០១២

ះតាមផ្លវជាតិ

យន្តកុងតឺន័រមួយ

គឺ

ប៉ុ

សាកយកលុយ

ចំ

មូល

បង់ចូលរដ្ឋ ឬចូលក្នង

ផាល់ខ្លន

ពុះ

អានតពីទំព័រ

្ហើបឲ ដឹងថាជាង ១០ លាន

ៀលក្នងមួយ

គឺ

យ ជុំវញ

ៗ ពីអាជីវករទាំងអស់

ផ រយក

ភាសុី

ចាំ

ះផ្លវទាំងអស់

មទាំងមិនអាច

ក្នង ១

ផាល់ខ្លន? ឆាប

ើនសុំ

មូលលុយ

្ង ពីអាជីវករ

បិទទាំង

រ ទី២០ - ២២

ក្នងខណ

ផ្លវសាធារណះយាងអនាធិប ផ រ។ មិន

ហស តិ៍ -

្លើយបំភ្លឺអំពីការចាត់តាំង

មឱវាទ

ចាំ

ើមគ

្ង

ធានផ រ សារធាតុគីមីមួយកុងតឺន័រ

អានតពីទំព័រ

ខ០៨៥

្វង់ស័រ កូតាំង ឯក

សហភាពអឺរុប

សកម្ពជា បានមាន

អឺរុប

ព័តមា ៌ ន

នជ័យសរុប

ថា

តិភូ

រង់ចាំសាប់ការប ងៗ

ម ើ យក ី

ចាំ

សាសន៍តាម សហភាព

្ចញមតិនិង

ពិភាក បន្ត

ការយាល័យសហភាពអឺរុប

ើយមតិ

និងព័ត៌មានទាំង

ះនឹងជួយ

ើងទាំង

អស់គាឲ បានយល់យាងទូលំទូលាយ និងសុីជ ជួយគាំ ភាពល្អ ើង

លទ្ធិ

ថា

ើរ

ើង

សិទិ្ធមនុស ប់ៗគា

ជាធិប

បានខិតខំ

ឹង

ើម ី

ើយទាំងអស់

កម្ពជា ឲ មាន

វបន្តនិងរក ឲ បាននូវ

សកម្ពជា

ងបានមកយាងលំបាក

ចាប់តាំងពីបានចុះកិច្ច បារស។

្វយាងណា ើ

ក អ៊ូ វរៈ

ើម ី

ករ

សាសន៍ថា

កិច្ចពិភាក តុមូល

កបទពិ

្ចញមតិ

ើងពីប

កម្ពជា ជាពិ លបងប្អន

ទាំងអស់បានជួប

ះគឺ

ធន៍ និងគំនិត

ស្តីពីសានភាពសិទិ្ធមនុស និង ប

ុង

ធានមជ មណល

សិទិមនុ ្ធ ស កម្ពជា បានមាន លបំណង

ៀងទី

ទះ

រភាព

ើក

ជាពលរដ្ឋ ក្នង

បច្ចប ន្ន

ើម ីពិភាក គា

្វងរកអនុ

សាសន៍សំខាន់ៗ ដាក់ជូន រដាភិបាល ទ

ង់

នានា

្នកច ប់ឬ

លន

ើម ធា ី នាថា

កម្ពជា មានភាពល្អ

បាយ

រភាពប

្ចញមតិ

ើរ

ើង។

កបានបន្តថា សិទិ្ធ

រភាព

្ចញមតិ គឺជាសិទិមនុ ្ធ ស ជាមូលដាន

ដ៍សំខាន់បំផុតមួយ ប់រូបមាន

គំនិត

លធានាថាបុគ្គល

រភាពក្នងការប

្ចញ

្វងរកទទួលបាន និងផ ព្វផ យ

ព័ត៌មាន និងគំនិតរបស់ពួក បាយទាំងអស់

ស។ សិទិ្ធ ៀត

លទ្ធិ

រភាពប

ភាពពាក់ពន ័ ជា ្ធ ចាំបាច់ ដ

កាន់រាជ

្វើយាងណាឲ មានការ

យ ើ សិទិ្ធ

ជាធិប

តាម

ប់

ើស

្ចញមតិ គឺមាន

នឹងសិទិមនុ ្ធ ស

ះគឺជាសរសរស្តម្ភ

យ៕

យ សាវណារទ្ធ


ឆាំទី ០៣

នី មុន្នីនាថ

កាសលក់ផ្ទះ ១

អានតពីទំព័រ

រាជធានីភ្នំ

មិថុនា ឆាំ ២០១២ ឯកទឹក

ឹកគ

ការចូលរួម ជា

ះ តារាស

្នក នី មុន្នីនាថ បាន

ផ្ទះយាងគ

ងបំផុត

្ដង

ផង។ រហូតមកដល់ បានប៉ុនានផង

ះបាន

ើក

ខ្ចីក្នង

តុផលថា

ប់

នាង

ើប

ប៉ុ

យពួក

បាន

វញ

ើយ

លបាន

មួយរយៈចុង

្វើពិធី

្ងទី ២៧

២០១២ ថ្មីៗ

ើតាមដឹង

បានជិតពីរ

ះនាងបាន

មុន្នីនាថ កាន់

ើកជា

មិថុនា ឆាំ

។ តារាស

ទទួលបាននូវភាព

ជ័យ និងការគាំ

កាន់

ើង

្ដង នី គ

ខាំង

ះ។

្ដងរូប

ះហាក់បីដូចជាមានយីអ៊ុន

ខ្ពស់កប់ពពករហូតដល់មានលុយទិញ ផ្ទះមួយជុងត

្លជា ១០ មុឺនដុលារ និង

មានរថយន្ដជិះ រាច

៊រទំ

ៀង និងអ្នកស ះ

ើបមិនចាញ់ តា ្ដងដ

ៀត

យ ើ ។ ប៉ុ មួ ្ដ យរយៈ

លនាង

ើប

លចុះ

ះទិញផ្ទះថ្មី

មានការលំបាករក ផ្គង់

ើងផង

្ល ង

ម ង

្ងក៏

្លផ្ទះ

លក់ផ្ទះ

ដូ

្នះត

ល នី មុន្នីនាថ

ើងថា ផ្ទះថ្មីរបស់នាង

នាថ ខ្ចល ី យ ុ ធនាគារ

មផ្ទះ

ស ុ ធី

មួយ

ចំ

បរ

សបានរាយការណ៍ថា នាង អាលី

សាន់ ភីលល៍ (Alison Pill) អ្នកស

ះបានជំរុញឲ

វ័យ ២៦ ឆា ំពី

កាសជាចំហថា

រកបាន

រូបភាពអា

្តង

ទ្វីត

ភាពយន្តភាគទូរ

ទស ន៍ ឿង The Newsroom របស់

ើម ី

ើរ

ឡំ

តខ្លន

យអ

មួយនឹងស

ណរបស់ខ្លនចូល

ើក

ះ បាន

ើល

កាន់

នាង

វញ

វញ

ើចបន្តិច

ពុមា ំ ន

រ។

យ ិ

សអូសដំ

រត

ើរអ្វី

រករាយជា

ស់

ើយក៏មាន

ឃរបស់នាង

លតាមដានព័ត៌មាននាង

យ៍

ះឬ

កាន់អ្វី

ង់

វញពួក

្នកមួយ

្វើឲ

ល ក៏បានតប

្តខ្ញំក៏មិនខឹង

ផ្ទយ

ៀក Tweet

តនា។

កំហុសឆ្គង

ិយមិត្ត

្លច

្លង

លនាងយល់ថារូបប៉ុណ្ណឹង វាមិន

ើយ ប៉ុ

អា

វញ។

ថា គូដណឹងរបស់ខ្ញំបុិន

រក ៖ បណាញព័តមា ៌ នកម ន្ត

្តខុសក

ល គូដណឹងរបស់នាងប៉ុ

យាងណា បារូ

អា

ះនាង អាលីសាន់

្ញើរូបថត

មិត្តណាមាក់

ជាមួយសានភាពដ៏តឹង

្លង

និ ើ យាយតាម

ៀងទាត់។

វលក់ផ្ទះចាស់

ល ប៉ុ

ះ ឿង

អស់ប៉ុនានមាស

៥០០ ដុលារ

្ញើ

ះនាងក៏បាន

សជាសាធារណៈ

លុបចំក

ទំនងជាចង់ បារូ

ប់ថា តាមការពិតនាងមាន

រជា

្តតាមពិត នី មុន្នី យ

តុ

បំណងចុចលុប

ើក

ុល

យមានអ្នកចិត្តល្អមាក់

ប់នាង

ើងផ្ទះ

ះ។

ះ មិនបានប៉ុនាន

ញលិខិតសូម

ះគឺជាកាដូគូ

ម ើ ី

ះ៕

ដងធំ១ ប៉ុ

យមកនាងក៏បានខំដកវា

សារមក

ក់

ណននលគក

ះរូបថតទាំង

វញជាបនាន់

ភាមមានមជ ដា នមួយចំនួនបាន

ឹម នតា

នាទី

យបង្ខំចិត្ដ

កសំបុ

ើយនាងកំពុង

បនាប់ពី អាលីសាន់ ភិលល៍

ើន

ះរូបភាព

បដណប់កាយ

ពណ៌សទាំងខ្លន

មាន

ន ើ សន្ធក ឹ

ម្ដង។ សូមរម្លឹកថា

ះជារូបមិន

ពាក់កណាលខ្លន

ៀត

ើយ នី មុន្នីនាថ មិនអាចរក

មកទប់ទល់នង ឹ ការចំណាយដ៏ បាន

ទាំង

វសន ំ

ប់បង់រលស់ឲ

ន ឬចង់សាក?

និយាយបន្តៗគាមិនដាច់

វឲ រូបនាងបង់

ឲ បាន

បាន

លកំពុង

ៀត នី មុន្នីនាថ

ក់ស

ចាំ

រ។

នាង

តចង់

ះកាលពីរដូវ

ើយការចំណាយ

ថ្មីមួយ

ះរូប

្ងមុន

រហូតដល់

សារក៏ដូចជាប្អនៗ

សិក

បនាប់ពីនាងជាប់ផុងក្នង លត

ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn េΉŬ⅜Ūសʼn

ឆាំ២០១២

ក់ចំណលមកផ្គត់

្នហ៍ទិញឲ ប៉ុ

ងទិញផ្ទះបង់រលស់

ះ នាងមាន

៥ ពាន់ដុលារឯ

របស់គូ

ើង

។ លុះដល់រដូវធាក់

ផង

រ ទី២០ - ២២

។ នី មុន្នី នាថ បានបន្ដថា មុន

នាងហាក់ បីដូចជាបងាញ នូវភាពខ្វល់ខាយយាងខាង ំ

ហស តិ៍ -

ចំណលពីសិល ៈបានមួយ

ើងៗ

ទន្ទឹមនឹងភាពល ីល ញរបស់តារា

្ង

ះបំណល ? អាលីសាន់ ប

ន ផ្ទះថ្មី

ុមអ្នក

តុអ្វីបានជា នី មុន្នីនាថ

ផ្ទះកាលពី

កាសលក់ផ្ទះរបស់តារារូប

្អើលយាងខាំងជា

ចូលសាក់

ើម ីយកលុយ

លកន្លងមក ។

ម្ដង

កាសលក់ផ្ទះ

គត់

កាសលក់ផ្ទះ

យបំណលធនាគារ

ការ

ុះ

ៀត

ើម ីយកលុយ

ះក្នងចំ

ចម្ងល់ថា

ះមិនទាន់

ើង

យមាន

ុមសិល ករច

្វើឲ មានការភាក់

សិល ៈ

ើង

្វើពិធី

ើន និងសាច់ញាតិមួយចំនួនធំ

កុំរូប

ពិ

ញ ៖ កាលពីចុង

ខ០៨៥

្ល កខ ល់ដណប់

ន់នឹងបានសប យ

អរគុណ

ភពពី តារា

យចំណងជាប់

បំណលកុំឲ មានភាព លំបាកលំបន ិ រក

ក់ ម ើ ី

បង់ឲ បាន

ៀតទាត់

ះ។ នី មុន្នីនាថ

និយាយថា នាង បាន

លក់ផ្ទះ

កាស

ន គឺ

ផ្ទះចាស់

យមន្ទីរ

ទ រុស ីមិន

្ង

ហស តិ៍ ទី ២០ ្ង៥

រាសី សី

ុតចុះ។

ុតចុះដូច

ល្អប៉ុនាន

គឺ

្ង

កអ្នក

ើយមិន ើយ ការ

អ្វ ្វើ ក៏ ី

ះមាន

លចាស់

ើយ

វមក

វមានចិត្ត

ហៈ

រាសី

ជាក់ ផលក

ផ្តល់ផលអា

ក់ជាងល្អ។ មុំកុំ

ុតចុះ។

្ង

ញាប់

ើនបន្តិច

មា ើ ន ្ចប់

ះ សម្ពន ័ ្ធ

មិន

យ ជួបប

្នហាកំ

ច័ណកំពុងបិទបាំងមុខ៕

ៀត

មុខ

មុមា ំ នការ យសារការ

្ង

ើយ

រឯប ះមាយ

្តី

កអ្នក

ើយ

វប

ើរវញ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ ក៏

លគឺគប ី ើប

ឹត្តិ

រឯប

ះពិនិត

ើរ។ ចំ

រាសី

្នហារវាង

មាថ ពី ើតមាន ប

ះមាន

្ឆះឲ

គា

ុស

ីវញ

ះជួន

សម្ព័ន្ធ

្នហាកំ យ័ត្ន

បីចូលមកអុកឡកនាំ

ើតជ

មុំ ឬ

្ង

មានការ

ះវវាទ៕

យឺតៗ

កអ្នក

សមានការ

្នហាកំ

ះបី

យ័ត្ន

ទាំង

ើចង់

ើបគានប

្វើជំនួញទីជិតឆាយ បាន

សារ។ការ

្ហមចំ

្វើអ្វី

ប់

ើងខ្ពស់

ើងខ្ពស់ដូច

កអ្នកស ្លផាល្អៗ

ង ស ើក អ្នក

ង វវាទ

មុំ ឬ

យណាស់៕

ះ មុខ

មុំ

ស់

ត។ ក្នង

្ង

នូវសុភមង្គលយាង

ះដួង

្នហាកំ ្អម

ើយ

ចក្តី

រ។

្នហាកំ

ើមខុស

ក់។ ស ្ង

ះ ្ហមល្អ

បំផុត៕

ើ ក

្ង

មនុស

ើផង

ន ើ បន្តច ិ

ើយ

រឯប

ចក្តី

ៀត

ើរដូច

ប់

ពិ

ទាំង

យ័ត្នជ

សឲ

យ័ត្ន

ុម

ៀន។ ចក្តី

្នហា

្ង

្វអ្វ ើ ក៏ ី

ល លូតលាស់សន ឹមៗ

ុស

ី មាន

្អម

្ហមនិង

ះដួងរាសីល្អ

ងមានការច

ើន

មុខជានិច។ ្ច អ្នក

កប

យាងណា របររកសុីជួញដូរមានការទិញចូលលក់

ន់រស់រ កបន្តិចវញ

ងអាចរកផល

ើករបរអ្វីមួយ

ើរកសុីធំដុំពុំសូវ

្នហា កំ មុខ និង

រកគាយាងល្អកល្អិនណាស់៕

ើ ង។ស

ើរទីឆាយជិតពុំ

រាសីល្អជាមធ ម។

ប់

្វើដំ ប

ើបនាំមក មានការរកលូតលាស់

ើប

លប្តរផាស់ងាយទាំង

យសារ

។ កាក់កបប៉ុនាន។

មុមា ំ នការ

្វើដំ

រឯប

រើ ជីវតជួបភាពសុខដុមដូចសព្វមួយដង។ ន់

សឲ

ើង។ ការ

ើង

ងាយទាំងជូរចត់៕

ះផ្តល់ផលល្អស

ះអាជីវកររកសុីជួញដូរ

ើត

ើននិងពិ

ើត

យ័ត្ន ការ

ងការងារចាស់ៗ។ក្នង

ះជួប ឿងស្មគសាញ

ប់ ចំ

ះវញ

ុតចុះ។ ក្នង ុតចុះដូច

កអ្នកចាត់

ើស

មុំ កុំ

បបទ

ះដួងរាសី

យ័ត្ន

កបរបររកសុីជួញដូរជួបភាព

ន់រស់ វវាទ

ញចិត្ត

្ង

មិនល្អណាមួយ

ះ អ្នក

ង។ អ្នក ញ

ត។

កអ្នក

ើចង់ជួញទីជិតឆាយផល សូវមានសុវត្តិភាព

រាសី

ះថា ដំ

រាសីខ្ពស់

ការ ខ្ពស់

ើសនិងជ

យ័ត្ន

្លើយតបក៏គួរជាទី

ប់ ដួងរាសី កអ្នក

ើកហាងថ្មីជាឱកាសល្អ

សម្ព័ន្ធ

ទាំង

ើនគប ីមានការ

រឯប

ះថា

្វើមុខជំនួញអ្វីមួយពី

ះអត់ឱនឲ គានិង

ជួបភាព

យនិង គប ីមានការ

ះផ្តល់ផលល្អស

ើនជាងអា

្វើអ្វីមាន

ការសប យកាយជាទុក្ខវញ៕

កបរបររកសុីជួញដូរក្នង ប

ងហុចមកវញជានិច្ច។ ះមាន

ះដួងរាសីរបស់ ះ

ើន និងហុចផលល្អៗមកវញដូចបំណង។ គានប

ើរឆាយ រ កគួរសម

ចចិត្ត ឿងសំខាន់ពី

ុការងារឬ

្ង

ើរណាស់

ន់មួយ អាជីវករមានការទិញចូលលក់

្វើដំ

្នហាកំ

កអ្នក

្ង ការរស់

ះគាល្អណាស់៕

រាសី

ង រាសី

ើសជា ផលល្អ

មាយក្តីមានការលូតលាស់ ើយងាយថយ

ចក្តី

ះមាយមានភាព

កអ្នកចង់ ះ

វនឹង

រាសីល្អជាមធ ម។

្វើអ្វី

កបរបររកសុជួ ី ញដូរក្នង

រឯប

ម ុ មនុស មកបង្កផលលំបាកនិង

សម្ព័ន្ធ

យ័ត្ន

ើង។ អ្នក

្អម

មួយអ្នកមានមុខរបរដូចគាផងគួរមានការ

ុមមនុស ទី មាយ

្ង ើន ដូច

ហុចផលល្អៗជានិចឯ ្ច ផលក

ើរមិនសូវមានសុវត្តិភាព។ ចិត្តឲ ទូលាយបន្តិច។

មាយក្តី ចូរ

ងមានការ ទ

វរូវជួន មាយ ឬ

កបរបររកសុីជួញដូរវញមានការ ើននិងពិ

ះការ ចាយវាយផ្គត់ផ្គង់

្កើតជា ឿងរាវមិនឲ សប យចិត។ ្ត ស

កបរបររកសុីជួញ អ្នក ះជាមួយអ្នកដ

ុតចុះ។ ង

ត។

្តីមាន

ល្អដូចសព្វមួយម្តង។ ជិតជួបភាពសុខដុមដូចសព្វមួយដង។

លប្តរផាស់

កអ្នក

លជា

្លផាហុចមកវញមិនដូច

ៀត សានការឲ ម៉ត់ចត់

យសារ

រាសីខ្ពស់

្ចប់

ភលន់ទិញរបស់របរទុក

យ ើ

វមានការ

ុមមនុស និយាយប ្វើដំ

ឆាំ ២០១២

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

ពាក់មុខយក ដាក់គា៕

្វើអ្វីមិនអាច

ះអ្នក

ញាល់

ប់អ្នក

ះកុំគប ី

ការរកាំ មានកា

ះវញ

ហាយអ្វីមួយបង្កជាជ ើង។ ការ

ន ើ

មុំមិនសូវ

ះផលលំបាកពិតជា

ើយ។ចំ យ័ត្ន

ឿន។ ស

្វើដំ

មាន

ញាប់

ៀត។ការ ជាទីគាប់ចិត្តប៉ុនាន គជំងឺ

្នហាកំ

ុតចុះ។ ង

ើពុំ

ង ្ង

សការ

យ័ត្ន

ុតចុះដូច

យ័ត្ន បាន

ភលន់

យ័ត្នបានបាត

ញភាពរកាំរកូសខ្លះៗ

រាសី

កបរបររកសុី ដូរចូរ វ

សម្ព័ន្ធ

ើពុំ ដួងរាសី

យាងណាក៏មាន

កអ្នក

ើយពិ

យ៕ រកូសនិងពាក់មុខយក ដាក់គា៕

កអ្នក

ញាល់ប

្វអ្វ ើ ី

ការណាមួយ។

ៀរវាឆ្លងម្តងមាក់ មានការរកលូតលាស់

ជួញដូរការរកផលក

ើរទីជិតឆាយឲ ប

រាសីល្អជាមធ ម។

្វើអ្វីក៏

មុខសន ឹមៗ។ ឲ

ះវវាទ

ភាពសុខដុមល្អ។ចំ ើពុំ

យ័ត្នជ

្នហាកំ

ើស

ើយ

ឿន

ើយ

កបរបររកសុីជួញដូរវញការរក

យ័ត្នកម្ម

ៀតជាក់ជាពុំខាន។ ការរស់

ទាំង

្វើដំ

ើញថ្មី

ឿន

បទ ឆាំ

ះដួងរាសីរបស់

ជួបការលំបាក

ៀនយាយី

នឹងទទួលរងផលលំបាកដល់

បន្ត

ប់អ្នក

្ង

ើរជាងមុន

ងមានការ

សៈដាក់ខ្លន ជួញជិតឲ

កឈឺចាប់

កិច្ចការអ្វីគប ី ះ

ចូលយាយី

ើរឆាយជិតជួបភាពរកាំចិត្ត។

រឯប ចង់

រាសីល្អជាមធ ម។ កអ្នកគាប់

កបរបររកសុីជួញដូរ ស

វយកភាព

្វើដំ

យសារដួងរា ្វើអ្វីមិនផ្តល់ផល

ងមានប

យផង។ អ្នក

ះ ះបី

ើត

ះ ្អម

ើយ

ងសមដូច

ើរឆាយជិតជួបភាព

កអ្នកចង់

កបជានិច្ច។ការ ទាំង

ើសនិង

ងាយរត់ចូលផង។

មុំ

្ហមល្អ មាយ

្នហាមិនថាកំ មាយក្តីមានភាព

ឥតសូវមានប

ះ ស់

មុំ ឬ យ

ះវវាទចូលយាយី៕


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

សាកលវទ ល័យមហិដុល ណាច

ឹះសានអប់រ

ះរាជា

ឡង់ដ៍ កិច្ចជួបជុំមួយរវាង

សហគមន៍

១៧

ើម ីប

្កើត

នាទី ង ុ បាងកក

ល័យ ជ្ជសា

ះមហាក

្ងទី

ជន៍

្ដអាសាន

ះធិបតី

ី ដ៏មាន

ជា

ិយភាព

ះអង្គមាស់ច

ភូមភ ិ ន់ អាឌុនយា

ក្នងពិធី

ើកអង្គសន្និសីទ

អង្គមាស់ សុរន្ទថន បានមាន សរ

ះបន្ទល

ក្នងអាសានចំ

សារតីសាមគ្គី និងមនសិការ

ត។

ើរដល់ថាក់ដឹកនាំសាកលវទ

ល័យទាំង១៣

ទាំងអស់

ើងនូវបណាញមហាវទ

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សុរន្ទថន រាជបុ

ើងនា

ឡាញ់

មនុស ជាតិ ក៏ដូចជាឧត្ដមគតិក្នងការ ប

្កើតនូវសហគមន៍អាសានមួយ។

ះអង្គមាស់ក៏បាន

ជុឲ ំ

និង

ថន

សា

្លថា។

ត្ដ ឹ

្ដ

កសា

ឹទ្ធបុរស

សិទ្ធពរដល់កិច្ច

កប

គជ័យ

ចារ ឧត្ដម កាឈិន

មហាវទ ល័យ ជ្ជ

សាកលវទ ល័យមហិដុល

លជាមាស់ផ្ទះបានមាន លបំណង

ការប

សាសន៍ថា

្កើតនូវបណាញ

្កើតនូវកិច្ចសហ

តិ

ជិតស្និទ និងទូលំ

ទូលាយរវាងមហាវទ ល័យ ជ្ជសា

ជាជាតិអាសាន

វបាន ៀបចំ

(ASEAN)

ើម ីប

បត្ដិការឲ កាន់

ឹះសានឧត្ដមសិក ចំនួន១៣មកពី១០ ស

ើងគឺ

ជ្ជសា

ក្នងអាសាន

ឱកាសឲ កាន់ទូលាយដល់សា និស ត ិ ប

វន្ដ និងអ្នក

ជ្ជសា

្ដរវាង

វក្នងការ

ើម ីប

មានស្ដង់ដាររួមគាមួយ អាសាន

ចារ

អភិវឌ ន៍សមត្ថភាពខ្លន

្ដ

លរដ្ឋសមាជិក

ទាំង១០ របស់អាសានកំពុង ប

្កើតឲ

ក្នងវស័យអប់រ

ឹះសានអប់រ ជ្ជសា ល

្ដ

ើម ីផ្ដល់

ៀមខ្លន

្កើតនូវសហគមន៍អាសានមួយ វាសនា

មួយ

ក្នងឆាំ២០១៥ ។

ឯកឧត្ដម សាបូ អូហ ណ សាកល

វទ ធិការ

សាកលវទ ល័យអន្ដរជាតិ

តំណាងមួយរូបពី មាន

សាសន៍

ក្នងការ

ឹក

ះរាជាណាច

កាន់អ្នកសារព័ត៌មាន

្វើសន្និសីទកា

្ងទី ១៨

ទនភាព និង

កម្ពជា

តរួមគា

ះថា “ ខ្ញំមាន

ចក្ដរករា ី យ

ចូលរួមជាសមាជិកសាបនិក

លបាន

បណាញ

ះ។ ខ្ញំសូមអរគុណដល់ឯកឧត្ដម

បុរសឧត្ដម កាឈិនថន គាំ

្ដើមប

ចំ

្កើតកិច្ច

ជុំ

ះការផ្ដច

ឹទ្ធ

លបានផ្ដច

ើង។ ខ្ញំសូម

្ដើមដ៏មានអត្ថន័យ

ះ និងសង ឹមយាងមុតមាំថា តាមរយៈ

ខ០៨៥

្ង

ហស តិ៍ -

រ ទី២០ - ២២

្ដចំនួន ១៣ មកពី ១០

បណាញ

ើងនឹងអាចចូលរួមប

នូវសហគមន៍អាសាន

មួយ និងឧត្ដមភាព

អប់រ ជ្ជសា ទស នៈ

្កើត

លមានស្ដង់ដារ

មួយ ក្នងវស័យ

្ដ។

យពីការបងាញ

ៀងៗ គាមកថាក់ដឹកនាំ

ឹះសា នអប់រទាំងអស់

សាកលវទ ល័យ

៊យ ុ

លរួមមាន

សាកលវទ

ស រួមគាប

អប់រ ជ្ជសា អាសាន

កប

វក្នងវស័យ ជ្ជសា

៣-ប

លមានស្ដង់ដារ ស

បាល(ឡាវ) សាកលវទ ល័យភីលីពីន សាកលវទ ល័យមា

សុី សាកលវទ

ល័យ ជ្ជសា

្ដមីយាន់មា សាកលវទ

ល័យ ជ្ជសា

្ដហាណយ ( ៀតណាម)

ល័យមហិដុល ( បានចុះហត្ថ រួមគាមួយ

ឡង់ដ៍) សាកលវទ

ខា

លមាន

ចក្ដី

កាស

ចក្ដីជាអាថ៌ថា

ើងទាំងអស់គា បានឯកភាពគា ជា

ឯកច្ឆន្ទ ៖

១-ប

្កើតនូវដំ

ើរការដំបូង

បណាញមហាវទ ល័យ ជ្ជសា សហគមន៍

ជាជាតិអាសុីអា

២-បណាញ

យបំ

្ដមួយ

ះនឹង

ញការងារ

វបានព

កប

បណិតនូវការងារដូចខាង

្នយ៍

ីក

យគតិ

ម៖

I- ឧត្ដមភាពជាអន្ដរជាតិក្នងវស័យ

I-ការអភិវឌ ន៍

ជ្ជសា

ជ្ជសា ការ

្ដ

កម្មវធីសិក

ប់វស័យ

្ដ និងវស័យវជា ជីវអម

្ដ នានា

II-បណាញសហ វ

ក្នង

តិបត្ដិការក្នង

វជីវ ជ្ជសា

្ដ

III-ការផាស់ប្ដរនិស ិត និងសា សមាជិក និងសាបនិកទាំងអស់

បានស ការប

្កើត

្ដងក្ដីរ

ើបដូចៗគា ចំ

ះ និងបាន

តសរ

ថាក់ដឹកនាមហា ំ វទ ល័យ ជ្ជសា សាកលវទ ល័យមហិឌុល សុីវមុី

្ដើមនូវគំនិត

ជ្ជសា

ឹទ្ធបុរសរង

្ដ យុងលូលីន

ើង ។

ះជាយន្ដការដ៏មាន

ើរដល់ ្ដ

លបាន ក

មហាវទ ល័យ

ល័យជាតិសិងបុ ្ហ រ បានមាន

ើងអាចមានឱកាសមកចាប់

ទាំង១០

ចារ រវាងគា និងគា

ផ្ដច

្ដ...

្កើតនូវសកម្មភាពនានាដ

សាកលវទ ល័យវទ សា

្ដសុខាភិ

ជ្ជសា

យការ

សហគមន៍អាសាន ៀតដូច

្ដសុខាភិបាល (កម្ពជា)

ល័យ

ង និងជាសាកល នូវកិច្ចការ

ល័យអន្ដរជាតិ(កម្ពជា) សាកលវទ ល័យវទ សា

្កើតបណាញមហាវិទ

ក្នងសហគមន៍

ើកកម្ពស់

IIកួត

្ដ

ឆាំ២០១២

សាកលវទ

សាសន៍ថា

សិទ្ធភាពបំផុត

មួយមានភាព ្វភាគី ឬ

មក។

ស ។ វាជាមហា

ីភាគីតាម

ីសា

មារុល ហ មាន់ ល័យ ជ្ជសា

ើរជាងការចាប់

សីុបានសំ

្ដ

ជា

កម្ពជា

លមានកន្លង

និង

ប់កិច្ច

ជុំ

ឯកឧត្ដម សាបូ អូហ ណ បាន

យថា ៖ បណាញ

ើងឲ កាន់

បន្ដការសិក

ក្នង

ឹទ្ធបុរសមហាវទ

ងនូវទស នៈគាំ

ក់ជាចុង

ជាការផ្ដល់ឱកាសដល់និស ិត ជ្ជសា

អស់

សាកលវទ ល័យមា

្វើជាមាស់ផ្ទះស

នាឆាំ២០១៣។

ចារ អាឌីបា កា

បានសន ថា មហាវទ ល័យ និងទទួល

គា

សារ

និង

្វើកម្មសិក

សជាសមាជិកអាសាន ទាំង

កប

សិទ្ធភាព និងគុណ

ភាព។ ឯកឧត្ដមបាន ី

្ដ

ទូលាយក្នងការ

្ដផាំជាចុង

ដល់និស ិតទាំងអស់ថា មានវាសនាខ្ពស់ និស ិត

ទាំងជំនាញ ភាសា និងប ជាកតារួម

ភាព

មិនអាចខ្វះបាន៕

ើម ីឲ

យ ើង

វខិតខំសិក ្ចកវទ

យ ឯក

រក

គជ័យក្នងវជាជីវៈ


ឆាំទី ០៣

១២

អានតពីទំព័រ

ក្នងផ្ទះបានចំនួន ០២ នាក់

និង

ីមាក់។

អ៊ុង

ឿន បាន

យពីបានរ

មន្ទីរ

ទ ប

យបាន

្អក

សារ

ុង

បានឲ ដឹងថា ប៉ុស្ដិ៍ចំនួន ២ ស្ថិត សងា ត់និមិត្ដ

វបានលិចលង់

កបានដឹកនាំកមាំងផាល់បានចុះ ល លា ចំ

ការប៉ូលិស

៨៩១ បានឲ ដឹងថា ប៉ុស្ដិ៍ ប៉ូលិស

។ ចំ

ផ្លវរថ

្វើការមិន

ពលរដ្ឋ

ទឹកជំនន់

ះថា

៉ត

៤០ ភូមិ

ើប

បាក់ផង

រ។ ចំ

លរងនូវការលិចលង់

ក និង

ជា

ើន

ះកំពុង

ប៉ុនាន

្ងកន្លងមក

វាយលុកលំ

អូរ

របស់

ជាពលរដ្ឋ

និង

ង ុ

ភពព័ត៌មានពី

ុកមា

៉ត

សុខសាន្ដ សងាត់និមិត

បាន

ុង

ប់ឲ ដឹងថា លំ

គាត់

ះកំពុង

បាក់

អស់

្ទើរ

ើយ សូម ី

ពលរដ្ឋក៏

ញទាំង

ដំណាំ

ុកមា

ៀតថា

លមាន

កជូន

ជាពលរដ្ឋ

កជូ ដានីត

ធាន

ឹម

ម ុ ម

យុវជនស្ម័

សុ ្ដី រ

ចិតស ្ដ

ចំនួន ២៣១៣

ក លដីមាន ហិកតាក្នង

ុមយុវជនស្ម័

បច្ចប ន្ន

និងម

ម ុ ម

សុ ្ដី រយាដី

ក ជូ ដា ះ

ុកតំ

្វើឲ

ុមនិស ិត

ដីមានភាពសប យរក

យពីមានការ

ឿយហត់បំ

ភារកិច្ចតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ស

្ដចអគ្គមហា

នាបតី

ននាយករដ្ឋម

គុណយាង ហ៊ុន

ត្ដ និង

ចិត្ដកំពុងដំ

្ង

្ដីសុរ

រាយ

ំ មាន

្ដី និងសូម

ង អភិបាល

ត្ដកំពង់ចាម

ើរការ

នគរបាល ប

៉ត

ុក

ៀង

សារ មានចំនួន ៣៥៤ ក លដី

តា ើ ម

ភូមិ

ម ុ

លវាស់រួចរាល់ចំនន ួ

ញ ឃុំរកា

ពាំង

ខ៧៣

បានដឹកនាំសប រសជន ៀបចំពិធីជប់

្ទដីចំនួន ៥,០៤៣,៣៩៤

ះឃុំ

ដា។

្លងអំណរគុណចំ

ឆឹង ពិសិដ្ឋ អភិបាល

្មើនឹង ៣៦៦១

្មើនឹង ៣៣១,០៧ ហិកតា។

ុក

ខ ៧៣ ក្នងុឃុំ

ជាពល

ត្ដ និង

ភ្លក ភូមិ

រ និងភូមិចំនួន ៨ តាមផ្លវជាតិ

និត ក៏បាន

ការ

ចបានទូទាំង

សារ

មួយភូមិ គឺភូមិតា ២៤៨

ដី

ក្នងឃុំតំ

្ងទី ១៤

ចុះវាស់ ងដីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូន

ភូមិ

ឫស ី និងភូមខា ិ យតាមផ្លវជាតិ

ចិត្ដទាំង

ឆាំ ២០១២ លទ្ធផល

រដ្ឋ របស់

វាស់ ងដី

ុមទី ២៣

ុមយុវជនស្ម័

ុមបានឲ ដឹងថា គិត

ជូនជំ

ហ៊ុន

្លងអំណរ

ះឯឧត្ដម

គណៈអភិបាល

លជានិច្ចកាល

គិតគូរទំនុកប

ុងទាំង

្មើស

ឿង

បបទ

្នកជីវ

អ្នកឧកញា កុកអាន កបានបន្ដ

ឲ អាជាធរ

ភាពទឹកជាក់ ុង

្ដង

៉ត ក៏

លង់លិចលំ សារ

ើយ

អាជាធរបាន

្វើក ន

រកទីទួលសុវត្ថិភាព ុកអូរ

ើម ីរ

ពលរដ្ឋជា

បាក់លំ

ើនរយខ្នង ផង

ដាន

ឯក ជឹម

យុត្ដិធម៌ និង

៉ង

ន អភិបាល

កនឹង

បាន មិនប ើ

្ទ

ុង

ឹងប

ុងបាន

្ច សឲ

យឲ ទឹក

ើយ

៉ត ទាំងមូល

កចាយថាំ

ឆាំង

កំពង់ចាម ដឹកនាំ

ុម

ជា

យពីទទួលបាន

ភូមិសមរម ឃុំរកា

កមាំងនគរបាល

កឧត្ដម

រស់ នាយការយាល័យ

ឿង

ក វរ

ត្ដ

នីយ៍

ងហុង ស្នងការរងកណាល ក វរ

នីយ៍

ចឆា

ញ៖

ខាង

្វង

វរថយន្ត

ខាងសាំយាង ដូចជាឆាំមុន

ៀត

ើតាមការឲ ដឹងពី

លក់ដូរ

ក្នងផ រ

ប៉ុ

្ដ

ុមអាជីវករ អ្នក

្ល

បានឲ ដឹងថា សានភាពទឹក

ពីមួយ ើយ

ល ្ង

ុកអារ រ៕

ះកំពង ុ

មួយ

ក៏

្ង

ង ើ កាន់

ើយ

ខ្ពស់

ផ រ

វបានទឹកវាយលុក យ ជាយ

ើករត់

្តមា ី ក់បានរងរបួសបាក់

យសារ

ឡកសុីម៉ងត៍បុកចំ

ចជិតដល់ស្តបផ រដីហុយ លល ត

សាក់ចាប់បាន។ ប៉ុ លា

១៧

មន្ទីរ

ៀង

ញទំហឹង រួចក៏ព យាម

ើបសមត្ថកិច្ច

បានរត់

ជិះម៉ូតូស្កពី ក៏

ចខ្លនបាត់

្តអ្នក

ទី

ើកបររថយន្ត

លកាលពី

ង ៩ និង ២០ នាទី

ឆាំ ២០១២

នសុខ តាមប

១៩៨៦ ក្នងសងាត់ភ្នំ សុខ រាជធានីភ្នំ

ឹក

្ងទី

ទល់មុខ យផ្លវ

ញថ្មី ខណ

ញ។

ភពព័តមា ៌ នពីប៉ល ូ ស ិ ចរាចរខណ

នសុខបានឲ ដឹងថា មុន តុ

្តីរង

មាកស្កពី តាមប ើត

យន្ត

ះខាង

លិចក្នង

ើត

យផ្លវ ១៩៨៦ ពី នយឺត ក៏

ឡកសុីម៉ងត៍ មួយ

យបុរស ក្នងទិស

ើបានជិះម៉ូតូ

ឿង

វរថ

បគាកំពុង

ើក

្វើ

ឿង

ស់កមា ំងអធិការ

ល័យមួយចំនួន ជួញដូរ

មុន

ុក

ុកត ងឃ្មំ និងកមាំងការយា ៀត ប

ឿង

សមត្ថកិចបា ្ច ន

បបានករណី

នដ៏សកម្មមួយករណី។

លឈាន

ប៉ុស្ដិ៍ឃុំទួលស្នល

ដល់ការចាប់ខ្លន

ស់កមាំងនគរបាល ុក

ចឆារ

្វើការ

សាកល ងសួររកទាក់ទងទិញថាំ

្តីមាក់បានរងរបួសបាក់

ភ្នំ

ឆាំង

នសហការជាមួយកមាំងមូលដាន

ី ឆាយ គឹមសុន ស្នងការនគរ

ត្ដកំពង់ចាម

ុកត ងឃ្មំមានអ្នក

រ។ ឯ

ងតាមសានភាពទឹក

អះអាងថា

នីយ៍

ះ ពលរដ្ឋ

ើយ

យអនុវត្ដន៍តាមបទ

យាងមុឹងមាត់របស់

ព័ត៌មានថា

ឃុំអូរបីជាន់ក៏សានភាព

ទឹកបាន

កំពង់ចាម ៖

បាល

ះសុំ

និងម

លពុះពារ

ប់ឧបសគ្គ

វស មាន និស ិត

ចិត្ដ

ដី

ត្ដ

ះជាក្នងរដូវ

្ល ងធាក់ជាញឹកញាប់ ក៏

ឹង

ជ័យ

្ដីសុរ

ុម

្វើការ ទទួលបាន

ើយកម្មវធីជប់

សប រសជនចំណាយ សជ្ជៈ និងត

ៀង

្ង

ះថវកា

ើម្ហបអាហារ

្ដីកំដរ អស់ចំនួន ១២

លាន ៀល និងបានឧបត្ថម្ភដល់ និស ិតម

្ដីសុរ

ុម

ដី និងនគរបាល

ការពារចំនួន ៨៣ នាក់ ក្នងមាក់ៗ ថវកា

៥ មុឺន ៀល ផង

រ៕

្ចប់ក្នងត

្ចប់ត

ុកត ងឃ្មំ ្លដប់មុឺន ៀល

្ល

ប់

ងបាន

ើប

ើកទី២ ចំនួន

ំមុឺន ៀល

ើបអាច

ឃាត់ខ្លនបានជន

ះមាយ

ុស

ះ អន

ឿន

យម៉ូតូ រួចបាន

រថយន្តមួយ

ឿង

បគា

្វើការវា

យវាមិន

ើលមុខក៏វាក់ជាមួយរថយន្តមួយ

ៀត ក្នងទិស

លក៏

បុក

្តីអ្នក

ើកបរ

ៀងខាងសាំម៉ូតូស្កពីបណាលឲ ម៉ូតូ

ម៉ូតបា ូ ន បាក់

ឿង

សទិសគា ក៏បួង

ចង្កតចូលសាំវញទាំងកំ ដួល

នឹងថ្នល់ចំ

ៀបជាមួយម៉ូតរងរបួ ូ សជាទម្ងន់

ខាង

ភាមៗ

របស់មន្ទី

សង ័យ

្វង។

វបានរថ យន្តសាមុយ នសុខដឹកយក

ភូមិសមរម ឃុំ

ុកត ងឃ្មំ

វត្ថតាងថាំ

រ លំ

ចំនួន ៣២ ក

លនាំជន

ដានរក

ើញ

មពណ៌ស

្ចប់តូច ក្នងមួយក

្ចប់ត

្ល

៥ ដុលារ ថវកាមួយចំនួន និងឧបករណ៍ ស

ប់

ឿង

ន មួយកំ

្ល និង

សមារៈ ចខ្ចប់មួយចំនួន។ ករណី ចាយថាំ

នខាង

សមត្ថកិចកំ ្ច ពុងចង សាលាដំបូង

ងសំណំ ឿងប

ត្ដកំពង់ចាម

ះ និងព បាលភាមៗផង

រឯម៉ូតូបានរងការខូចខាត ្ទើរទាំង

ុង

យន្តបង្កបានព យាម ៉

រ។

្នកខាង មុខ

យពី

ើត

តុរថ

ើករត់រហូត ៥០០

ជិតដល់ស្តបផ រដីហុយ

ប៉ូលិសចរាចរខណ ជាប់។ ប៉ុ

្ត

ើរថយន្តរត់

ប៉ូលិសបាន ប៉ុ

្ជន

ើម ចា ី ត់

ឡកសុីម៉ង់ត៍បុក

ពី

ះជនសង យ ័ វ

ការតាមផ្លវច ប់៕

ះរថយន្ត

ចរាចរណ៍ពី

ចំ

រកាព

្មរ

ះ សាក់ វនី

ម្នី អ្នកទាំងពីរ រស់

ដា នអស់ជាង៣០០ ្ដ

្ដច

្លះ មារ អាយុ ៤៧ ឆាំ ជនជាតិ

វទឹកជំនន់បង្កឲ

រ ប៉ុ

្លើយតបនឹងឆន្ទៈ

ុមយុវជនស្ម័

យកប្ដីឥសាម និង

ើម ី

៉ត ភូមិក ល

ត្ដ

ះមុត របស់

មាក់ក្នង

ុមហ៊ុន

ុក

សង ័យចំនួន ២ នាក់មាយ និងកូន

ើលសាន

ះផង។

ដ៏

កំណត់មុខស

ៀតថា ឿង

តាមកពិនិត

ើម។

យអនុវត្ដន៍តាមការចង្អលបងាញពី

ឯកឧត្ដមអភិបាល

មួយក

ប់

លទប់ទឹក

ជា

រ បានឲ អ្នកយកព័ត៌មានដឹងថា

្វើការញះញង់ទិញជា

្វើជាអាជីវកម្មទឹកសាត។

្លងសាក់

សភាពការណ៍មិនទាន់

ះគឺ បណាល

ទំនប់របស់

តំ

ទ ទីក

ក ឆឹង ពិសិដ្ឋ អភិបាល

បាន២ក

របស់

តុ

ភាព ថាំ

របស់ពួកគាត់

ង ើ ខ្ពស់

មកពីចាល់ទឹក

បាក់

ះដី

បាក់អស់

ើយមូល

បណាលឲ ទឹក

្មើនឹង

វទឹកបង្កឲ លិចលង់អស់ជា

ើនរយហិចតា

សងាត់

និងជាតំណាង

ជា

ក៏បាន

ូវ

...

វវាស់ ងសរុប

ភូមិសន្ដិភាព ស្ថិត

ក្នងឃុំទួលព ល

ើត

រ។ ចំ

ុមយុវជនស្ម័

ៀង

្ទភូមទា ិ ំង

ូវ

ៀងជូន

ត្ដ

វបានទឹកជំនន់

ើនរយហិកតាផង

្ថម

រ ជប់

ញភារកិច្ច

ដាន

ញមានចំនួន ៤,៨៤៤

ហិកតា ។

ដានរបស់ពួក

វបានទឹក

ក សា ហួយ

្ទដី

ះទឹក

ជាពលរដ្ឋ

លកំពុងបំ

វកាត់

យ ើ

ុកតំ

ជាពលរដ្ឋ

មានចំនន ួ ៣៦,៦០៦ ហិកតា និងដីគ

្ល ងធាក់ជាប់ៗគា

ជំនន់បានកំពុង

ុកតំ

ុមហ៊ុនសាមលិញ

វបានកាត់

ខ្វះខាតទី

ងអាហារ។

យពីមាន

ក្នង

ឆាំ ២០១២

ក្នងឃុំចំនួន ៤

លមាន

ការពាក់ព័ន្ធ

សាបនាថ្មី ក៏

ុម

៤១,៤៧០ ហិកតា ក្នង

ើង

ហ៊ុន

រ បាន ៀបចំពិធីជប់

វាស់ ងដីធ្លី

តិបត្ដិ របស់

ះកំពុង

យបារម្ភ

្លើង

ទឹក

ះកមាំង ល

ខ្ពស់គួរឲ

ខាង

ចំនួន ៣

ើយ

នាបតី

ុកតំ

្វើ

ះសានភាពទឹកជំនន់មកពី

ក្នង

ក ហាំ វណ្ណៈ

្ងទី ១៥

សប រសជន

្ដច

អាហារសាមគ្គដ៏ ី ធំមួយជូនដល់ ម ុ និស ត ិ

ជាពលរដ្ឋក្នងភូមិកូនដំរ បាន

ទាន់

លាច

ចិត្ដរបស់ស

កំពង់ចាមសប រសជន និង

រ។

ុមនិស ិតស្ម័

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

ស្ថិតក្នងបរ ណសាលា

ុកអូរ

ើម ី

របស់

អគ្គមហា

កចាយសំពត់តង់

ក អ៊ុ សុផល អធិការ

ជា

ដានដឹកនាំ...

រ ទី២០ - ២២ អានតពីទំព័រ

ើទីទួលសុវត្ថិភាពផង

ជួយ

ហស តិ៍ -

្នើសុំឲ រថយន្ដ អង្គការ

ចំនួន ២០ ដល់ ជ

ុមការងារចុះជួយ ជាពលរដ្ឋ លិចលង់លំ

្ង

ះរួចឯកឧត្ដម

Cama ដឹកជនចាស់ជរា ព បាល

ុសមាក់

ខ០៨៥

្វើការឃាត់

ចខ្លនបាត់

ល។

កុងរថយន្តបង្កបានចុះ

ឹម

យករថយន្ត និង ម៉ូតូ

រក ទុក រង់ចាំការ ះ៕

ើប

នសុខ

យ ជូលី


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

កាយជាតារាម៉ូ ល

ឆាំទី ០៣

ខ០៨៥

យសារហានថតរូបអា

្ង

ហស តិ៍ -

តនិងប

រ ទី២០ - ២២

ញ ្ច សុដន់ មួយ ទាំង រក

ះស

កដថា រូបភាព

ប់អ្វីៗ

ញមកពី

លមួយ

្ងហូលី

រដូវ

របស់នាង ក្នង Ayia Napa។

្មងៗ ជា លស

ពួក

ើពួក

ប់

តាម

ស ញ,

ថា

ជិតអ្នក

ើននាក់

្ងហូលី

គឺជានារមាក់ ក្នងចំ លបានយល់

្នរសមុ

ម្តង អង់

្លស ៖

ះគឺជានាង Lacey

Bangard វ័យ ១៩ ឆាំ ជាតារាម៉ូ ស់ប៉

ិមរបស់ច

ក្នងសភាពខ្លន

ភពអង់

ណអា

លដ៏

្លស ស្ថិត

តននលគក

និងព

ះ គឺជារូបភាពផា ល់ខ្លនរបស់នាង

្លងបង្អតជាមួយសុដន់ G-cup ដ៏

ធំរបស់នាង

ើល

ថតរូបអាជីពមួយ ក

ហាក់ដូចការ

្នរសមុ

អីចឹង។

ើលដំបូងអ្នកនឹងគិតថា ទាំង

្ងវស មកាល។

Lacey Banghard ប៉ុ

្តស្ថិតក្នងស

ក់ឲ

្ល កបំពាក់

វបងធម៌ ឈិន ឡង ជូនកាដូ លី អឹន

ពីងពីង

ងៗ គា

ើញថា នាងកំពុង

មូលនិធិ BarZar បានចាត់ ទី

zar’s Night ើម

ងពិធី Bar-

ុង

៉កាំង កាលពី

កន្លងមកជាពិធី

សិល ករយាង

ន ើ កុះករពី

របស់ចិន។

មូលផ្តំជួបជុំ ប់មជ ដាន

ទាំងតារាល ី ៀមច ង តារាជំនាន់

យថ្មចា ី ស់ ភាគ

ទី

ើនក៏បាន

រ ជាធម្មតាតារា

ចមុខ

ហ្វី ក៏បានមកចូលរួមផង ដ៏សិចសុី

ធាន តារា

ៀក

រជាមួយឈុត

មទាង ំ បានថតរូបជាមួយ ជីង

ពិធដ៏ ី អធិកអធម

រពឹងថាវារត ជាង

ឡង

សប រសធម៌

ងៗ

ក់

្ល

ើក្នងនាម

្វើ

លទ្ធភាពរបស់តារាមាក់ៗ គឺ ណា

ៀត

តាម

ើថាអ្នក

ឡាញ់ចូលចិត្តចង់កាយជាមាស់

របស់គឺអាចនឹងទិញឬ

្លទំនិញក្នង

មិន រាបន្ល ំ ចា ំ ប់ក អ៊ូល ៖ អ្នកនិយមអុិន

កាន់

មិន

ធា យបងា ញឲ រពឹស ច

ះជាមួយតារា

ៀង ៀមច ងនាង បូអា

ម្តង។

ជិក

ះសងា

ុមច

លវាផ្ទយ ឡះ

មិន សមា

ៀង Boyband

បងាញនូវកាយវការ

បរពឹស

មានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នក តយាង

ើល

ើញ

ើន

ើរ

មិន

្កះរបស់បូអា អំឡង

លអ្នកទាង ំ ពីររាំ កយាង

ៀក

ើយជាមួយគាបទ Only one សូម ី

ថា កាយវការ ជា

កំពុង

ើអុិន

ើយរូបភាពខ្លះ

របស់អ្នកកំ

កំពុងឱបជុំវញច

្នកមួយ

វបាន

ការ

ដឹង

ប់ៗ គាថា

ញស្ទីលរាំថ្មីយាង

ប៉ុ

ប៉ុ

មិន

ចំណលយាង

គួរឲ

ុសមាក់

ើយាង

រ ខ្លះថា

៉ច

ុសតូច

ុសពិតដល់

ឡាញ់ណាស់។ បូអា និង គូគាសមឥត

ះណាស់ ។

មិន សក្តិសមជាមួយការស ើអាយុវ័យ

ះរាល់

ើយក៏មានអ្នកខ្លះថា

បទ only one ជាបទដ៏ពី ន ថ្វី

្ចញ

សិនខ្ញំជា បូអា ខ្ញំក៏ទុក

លទាំងអស់។

ការស

ុងក៏

ិយមិត្តបានប

ះតាំងពីអងាល់មក?

មិន រាំជា

្តវាអាច

មិនបានប៉ះពាល់សាច់គា

មិនរបស់ខ្ញំកាយជាកូន

ថាក់

ប់

ស់

ជាមួយនឹងការងារម៉ូ

លណាស់

ក ច់រាំ កាងណាម

្មង

្តងដ៏អសារ បំផុត៕

្តង

ះពិតជា

្ង

មុះបងឬ បាន

ះលាច

ើយ

ៀត

អ្នកកំ

្ទល៍ របស់តារាកូ

ចូល

ដល់

៎! ឯង

គឺ

ស គឺនាររា

ឿសម្តី ន

អង្គយ

កហ្នឹង

បាទ! សុំរង់ចាំមួយ ុសអង្គយអ

មួយសន្ទះ

អូ៎!

នារៗ កូ ខាងត ង បងាញក ច់រាំ ី

ចាំឆាំ

ះបាន

បញាក់យុគ កាងណាម

្ទល៍ (Gangnam Style) តាមរ ស់

លមានទាំងភាព

សិចសុី គួរឲ តាម

្ទល៍

្លងរបស់

ញនិយមពាស ល

ល មិ ី ន

សិល ករ ះ

ញពិភព

ះ កាងណាម ក

ុត។ តួ

ៀប

ស់សាត

ឡាញ់ និងកំប្លកកំ

ល បំ ី ផុតរបស់កូ ក្នងឆាំ មកដល់

្លង

ើយកំពុង ក។

លចូលទស នាក្នង Youtube

្ទល៍ ក៏ អ្នក ើន

ដល់ ១៤៣ លានដង ឃ្លីប

ើយ។ ចំ

លចម្លងគំរូតាមក៏មានមិនតិច

សុំ

ការបំ សិន

្លងបទច

ងៗជា

ជាង ទ

ៀងល ី១

ើម។

ៀត ក៏ ្វើឲ

មានឃ្លប ី កាត់ត មា ស់

Gangnam Style និងក ច់រាំ សុខចិត្ត ក៏បាន ើន

ះ ជា រ

បទ

ើតទុកមិ ្ខ ន

ឆាកជា

ភាពយន្តដូចជា ឿង Matrix និង

ឿង Die Hard ផង

ើងសាប់

!

ប់

ភាក់

!

ះត

ខ្ញំ! សុំ

របស់អ៊

យប់

ះមាន

មទទួល

វការម ី

ខ្ញបា ំ នសន នឹងអ្នក ើស! មី

សាច់សខ្ចី របស់

សាំងហាពួរ ស

្ជតនា

យ ើ

នា ើ ង

ឹស្តីមាន

មាន ះ

មួយគត់ តុ

ើងបាវបារ

លចូលបារផាល់ឯណា ្លើយតប៖

រឲ

៉ចក៏សាល់ ី?

មទទួល

បាន ន

ក?

ុសលបតាម វ

ះ!

ើលពី

យមុខ

ឆ្ក ើ ត

ះជាមួយ

ញ៉វ ៖

នាងឯង ?

ីលក់រាយ

នចំណាយលុយមកសុចំ ី ណដ ី

នកុហកខ្ញំ

ចងជាប់នឹងសសរ

ខូចសាច់អស់

ពីមាត់ប៉ុ

្ញ វ

ត!

ើលតាម

ើងបាវចូល

្លងខ្ញំ

កពុំ

លៗ

! ខ្ញំរង់ចាំគាត់មកទទួល

លគាត់អស់ចិត្ត វការ លុយ ្នក៖

ើយ... ជីវតខ្ញំជា

ធំណាស់ ក

! ឥឡវអញសួរ

្លង

មទទួល

្ញ វ

ុសដ៏ខាំងកា

មួយមាត់

ះអ៊សមាប់ខ្ញំ ក៏ខ្ញមិ ំ ន

ន! អាឆាំ បង្អន់សាច់វាបន្តិច

រលាស់អស់ទំហឹង តាមកមាំង

ើងជាំកកឈាម

ញចិត្ត

វញ អ្នកកំ

រាំឱបគាទាំងគូៗ

ងបាន

ត ខាំមាត់បង្ហរទឹក

ស ុ

ះចំជារង

ខាប់...ៗៗ រពាត់ក្ត

ឹម

ះជាមាស់។

ុសលួចខ ឹប

ុសមកយកពីយប់មិញ

មួយយប់

ើយ...!

លនាង

ីចាប់រពាត់រលាស់

ះ វានិយាយឲ រួច

ី...

វការលុយ មិន

រ!

ើល

ើងបាវ ៤ នាក់ អ្នក

មល្អ យំខ ឹកខ លក្នងចំណង៖

បាន

ស់បុរសណាស់

ុសមិន

ើបនឹងមកថ្មី

! គាត់ពិតជាមកយកខ្ញំ! គាត់មិន ី

ំង អ្នក

្លង

មិន

ើភាព

ឿសម្តីនាងថា

ើញមុខមកសប យក

ថាដូច យល់សប្តិ

ស អ៊

ក់

ើយ។

ត! ថាមិនចង់វាយនាងឯងនាំ

ដូចនាងឯង...

រ៕

ពុំទាន់

រក ី

ចូលក្នងបន្ទប់បិទជិត ជូ ឡង លប

ុសៗអស់

!

ល ើ

ើតញាប់ញ័រក្នងចិតយាងខា ្ត ំង ន

៉ចនាង

ុង

សាំងហាពួរមាក់ចង់ជួបអ្នកនាង

វប៉ុនានក៏ហាន

ក លរងខាំងណាស់! រង់ចាំ

ីបុិន

សអស់ជីវត អីចឹង។

សម្តីពួក

?

ប់

ើអាចដូរនារ

ើរវងជាមួយ

យាងរហ័ស។ ពួក

ើលកបាល់របស់

ម ើ លួ ី ច

ញមករាក់ទាក់ដាក់ជូឡង៖ ល

ពីបង

ទទួល

ះ ទុកជាសំណាង

ងបុរស

ើយ! វាហ្នឹងរងក លខាំងណាស់

មិនបាន

ុសដ

្តកផ្តលទាំង

ឲ ។ ជូឡង

្លត!

ករង់ចាំបន្តិចសិន

ដូចអ្នក

ះអ្នក

ីសាត

អូ៎! ខ្ញំឮល ីថានាងហ្នឹងសាត

ចា

ដូចជាការចម្លងក ច់រាំសប យៗរបស់ ការថតចម្លងគំរូឈុតឆាកក្នង MV ឬ

្មង... មិន

ត...?

ះកុទទួ ំ ល

ៀត? ចាំបងឲ សុងឌី

ះអភិជនរូប

ៀនជ

...?

ើយ គឺខ្ញំ...!

អ្នក

ើបមួយ

ើយ នាងក៏ដឹងខ្លនច ស់ណាស់ថា

ីបន្តិចថា

ឲ មកយក

ហ្នឹង

តុទី៥

ពុំធាប់សាល់ជូឡង

កូន

្ង

ីចិត្ត

រឬ

ះធម្មតាស

ប់

ត...!

ពួក

ីធម្មតា

្មើរ

ំគួរឲ អាណិត

ើរ មកចាប់ឱបនាង

យគានមាក់ងាយ

ើកឡានមកពី

ើង។ ជាពិ

ះមិនហាន

ៀម

ះ ជីវតរបស់នាងគឺជា ទណកម្ម

ជា

ច មិនដឹងភាក់ពី

ើចញឹមៗ៖

ះដូងកំ

ើយនាងក៏បានរស់

របនាប់ពី

ថ្មី

មាក់៖

្ទល៍ ជាឃ្លីប

ប់

ក រាវសាបរក

្វើមុខអីចឹង?

វការអូន

ះ មករក នាង

្ញ វទីមួយរបស់នាង

អ៊ូល ៖ មីកូ

ះបង

ង៧យប់ ជូឡង

គីចាស់

លរបស់នាង៕

?

ើចញឹមៗ រត

្មញឲ ជូ ឡង លុបមុខ។ អ្នកកំ

បងហាមដាច់ខាត

លគំនិតចង់ កាយ

ជា

ក់

អប

យ ិ មិត្ត

មិន ទាំង

ើសិនជាប៉ះវញ

មិន ជាប្អន

គាំ

សាយ

ក ើ ឡានហួស ចូលរង្គសាល ចំបាមាស

ៀត

លធាប់ជាសុភាព

្មងរបស់ ល

ឲ ្វើ

យ ប៉ុ

ះខុសពីចរត

វញ?

ើក

តក្នង

ះនាងក៏រកបាន

សដុស

ីមាក់គាន ន័យស

មួយ

វាន់ ក៏មិនអន់

្លកចិត្តជាខាំងក៏

្ត

ិយមិត្ត

វបាន

ទិសទី ទន្ទឹមនឹង

វញ?

ងកំ

ុស

ើបពីដំ

រ បង្អច មុខនាង

មល្អរករាយក្នងចិត្តណាស់ មួយរា

ណាស់

ញនិយម

ង ្ល សំខាន់របស់ បូអា

ខណៈ

ើញនាង ៀបខ្លនរួច

មុះ រួចខ ឹបសួរ៖

ទាំងពីរទទួលអារម្មណ៍

ើញនាង ៀបខ្លនរួច នរៈសងា

្លងសិន

ះឮ

ើង

្លើយ អ្នក

ើយ មាណពស្ទះ

កមុខទាំងក្តកក្តល មាណព

និយាយទន់ភ្លន់

្ល

ករ

្វើឲ បរយាកាសក្នងពិធីសប យរក

មតិថា ពួក

លកំពុង

ើន

រាយបំផុត៕

ថាបាន។

្វសិន

ត...

នាររា

លរបស់កូ ខាងត ងមាក់

រ មាននាងតារាឯក វ ៀន មកចូលរួម

បុរសវ័យ

ះជា

្នក

ពាប់

ទះនារ

កំ

ងជាមួយបង ឬ

ជំនួសច

សងារនិងសំ ដីរាបសារបស់ជូឡងបាត់

ើង

ធីតា

អូន...!

ះក៏មានតារា

ភាពយន្តមកពីហុងកុង

ពី

ឡនគួរឲ កាញ់!

ើក

្ចក់

ខ ឺតសិន៖

ហទំពរ័

លមានត

្វើឲ មនុស ទាំងអស់ទះ

ើញនូវសកម្មភាព

សាត

អរកងរពង។ មិន

ះ៕

ីល្អអង្គយ

សិតសក់មុខក

។ រា

ង ៧ ជាង

មាណវស្ទះមក ៀបចំក

ក ឈិន

លស្និទ្ធសាលគឺនាង លី ពីង ពីង ល

្ង

ឡ នក្នងរង្វង់

ណា។

ទូលាយចំណាយទុន

ស់ជាប្អនធម៌

លមានរូបភាព

ពីចរតដ៏ស្លតបូតរាបសារបស់ រូបរបស់កំ

កាហានរបស់

របស់អ្នកកំ

ក់បរចាគ

ះគឺ

ភពពី

ៀត។ មនុស

្លកាបូប

ះស្ទីលរាំថ្មីរបស់

ះបានទាំងរបស់

ក្នងឱកាស

ើរ

មានចម្ងល់ចំ

្វើ

មទាំងមានតារា

្វើឲ

ម្តងគាត់

ផង

ើម ីយក

៉កាំង

្វើយ ក៏បានមកចូលរួម

ើងខ្ពស់ខាំង

ះនឹងមាន ៀបចំ

ទំនិញ

ស់

ក់

ើងចាស់ដូចជា ឈិន ឡង, លីវ ជា

លីង, វាង

ផង។ មូលនិធិ

្ត

វចាត់ទុកបរចា គ

បានទាំងផលបុណ

ខ្ពស់ឲ

បុណ ទាន។

លមាននាមថា នារមាក់

ក្នងចំ

ចំណាយ

លមិនសូវ

ញមុខក្នងកម្មវធីដូចជានាង លីវ

ះបានភា មក៏ប៉ុ

្ល ក

ើង ង

យរបស់យុវវ័យកូ ។

តារា

កំពុង ពិធី

គ ើ

្លស UK Lad

ស់បានថត

ស័ក្តិសមគាជាមួយនឹង

ចិន ៖ ពិធីបុណ សប រសធម៌របស់

ះអង់

ណ ៀវ

ក្តីសុខ។ ភ្លឺច ស់ ត

ឡនសិចសុីរបស់នាង លី អឹន

បំពាក់ពណ៌ស និង

ពិភពម៉ូ

ស់ខ្ចមា ី ក់

នាងឈ្មលខ្លនក្នង

មនារទាំងឡាយ

Magaszine រហូតមកដល់សព្វ

ើងទាំងគូ

រូបកាច់រាងជាមួយនឹងឈុតស

លដ៏

ញ។ មាណពមិន

ត!

ើម

។ Laceay

ម និងហានបងាញ

ទន យ

វគ្គទី ៧

ើបឈ្មលឥតដក

ើយបានសួរ

រឬ

្លើង

សំណាង

ណាសាច់សាតដូច

ជូន U Got It Faunt IT

ទស នាវដ្តីកំ

មុខ

របស់

ើកដំបូងរបស់នាង

្វើការងារ

ើល

(Lee Eun Hye)

ចុង

ប់

រា

ផា យក្នងសួន ហ៍ ្ន (តពី ខមុន)

និងបនាប់មក នាងក៏បានកាយជា

តារា ើង ៀវ

កូ ៖សូម

រាង ៀវ

តារាម៉ូ

រដូវ

មានបំណងចង់បងាញ

ពីមុខកា

សុដន់ស

សចរណ៍

ិក និងបារាំង

អណាត

និពន្ធ

លបានចំណាយ

្នរសមុ

្នហ៍ក្នង

ហទំព័រ U Got It Flaunt

IT បានចូល

រ គឺអាច

លនាង

ើញក្នងអំឡង ក្នង

រសមុ ្ន !

ើយក៏មិន

ឆាំ២០១២

!

ៀត

ΖនតេĝេលខេŪŁយ


១០

ឆាំទី ០៣

ខ០៨៥

្ង

ហស តិ៍ -

សាំស៊ុង ប

្កើតបណាញសង្គមអនឡាញ ផលអា ក់ ប់អ្នក ល ើ ស់ Galaxy S3

មណល

៖ សាំស៊ុងបានកាយជាមជ

ប និងបងាត់ពីវធី

ខ្លន

ស់

មណល

របស់

លបរមាណលក់

របស់សាំស៊ុង

ជាមួយ ស

គមន៍

ប់ថា

។ អនុ

ុមហ៊ុន

្ហើប

កន្លងមក

ឿង កាលពី

ើយមានទំ

ើន

ើងក្នង

អ្នកជំនាន់ថ្មី

ហាឡាក់សុី

ការ

លបាន

ល ួ ដល់អ្នក

ស់។

្ង និងលទ្ធផលតបស្នង បាននាំ

៣។ ជាង មូលដាន អ្នក

្កើតមណល

ជា ស

ៀតវាក៏ជាការប

ការទទួលដឹងនិងព

ស់ឲ បានកាន់

រ ជាមួយនឹង

ីក

ើន

្កើត

ុម

ើង

ងលក់ក្នង

ីមាសទី ៣ ដល់ទី ១៩ លាន

ញបងាញ

ឿង៕

យផ្លវ

មានគុណភាពខ្ពស់ ្ងទី៥

ើម ី

ស់សាតហ្វន ក្នងជីវត

ផលិតឱសថព បាលជំងឺ

បាងកក ៖ កាលពី

ងៗ

សម្ព័ន្ធអនឡាញរបស់ហាឡាក់សុី

គំនិតក្នង

ៀតផង។

ើ ហាឡាក់សុី

សិន

ដល់ការ ៀបចំនូវប

ទាប់យុវវ័យ និង

មទាំងជា

ពិភពអនឡាញ

មិថុនា

ការ

ចាំ

កចាយលក់ដល់

នាំការ

លយក

ការសាបស្ទង់ពីបរមាណលក់ទូរ

ស័ព្ទ

យសារសាំស៊ុង ហាឡាក់សុី

ចំនួន ១០ លាន

្វើកិច្ចការ

ផ្តល់នូការងាយ

ធានធុរកិច្ចគមនា

វការ

ស ៣ និងអាប់ផ្លី

ស់

សាំស៊ុង បានប

ស ៣ មានតួ

ស់

ើយ

បផល គានផលប៉ះពាល់

ដល់បរមាណលក់ និងអ្នក

្នកតិចណឡជីថ្មី

មទាំង

ស់ដល់អតិថិជន

អ្នកចាត់ការ សាំស៊ុង អះអាងថា

តាមរយៈការ

កាលពីថ្មីៗ ភាពបរ

្វើពិ

ធន៍មួយ

ុមអ្នកជំនាញ

សបានរួមគា

លដាក់លក់

មូល

ើទីផ

មកពិនិត រក

្ល

្នកសុខ

ជុំ

ឬតាមរ

ះរុញ

ពណ៌ ំ

អាហារ។

បានរក

ើញថា

្ល

មូល

្ន

ន ើ ជា

៦២.២%

មានពណ៌

ំ ខ្វត ិ

ំ មាក់

តង និងពណ៌

្ល

ភាគរយឯ

ហមចាស់

ើ ដល់

ះ។

ទី៩ បានឲ ដឹងថា ការ

ឱសថជាភារកិច្ចទី១ ើញថា ថាំ

អាការ ថាំ

៣២.១%

យប

យសមត្ថភាពផ្លវ

រកបាន ដូ

្ល

្នះ

តចុះប

្ល

្វឲ ើ

ទជា

្ជីជាថាំ ្ជី

ុម សុីល

ើយ។

្លទាប

ផ ព្វព័ត៌មាននិងការ ទីផ

វចាប់

តុលា

ឱសថ

្លងកាយ និង

អាចនឹងជួយ

ៀម

្តើម

ផង

ើន ើ ប

ះបច្ចប ន្នមានអ្នក ើង ពួក

ចង់

ើរជាងមុន ប៉ុ

ថាំ

្លហួស

្ត

ស់កាន់

្វឲ ើ ជីវភាពកាន់

ក ដូ

រជា ្នះ

ឈមនឹង

ើបងាក

រកទិញថាគុ ំ ណភាពអន់ និងថាំ វញ។

្វើឲ អ្នកជំងឺពិបាក

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

-

វការ

ើស សបុគ្គលិកទាំងពីរ

្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ៖ ចំនួន ៤ នាក់

វមានស

បាក់ឌុប ឬ បរ

-

ះនិយាយភាសាអង់

-

្លសបានល្អ

្លងកាយ

ទ ដូចខាង

៥០ មិល្លី ប់

មត

លមានត

និង

ចំ

ៀប

- អាច

្ល ២០០ បាត ក្នង ១

ះថាំ សុីល

ះពាណិជ្ជកម្មថា វាយា

អុីឡនហ ម៖

-

-

-

្នកការយាល័យសិក

វមានស

បរ

ះនិយាយភាសាអង់ ះ

- អាច

្វើការ

ក់ពី

លក្ខខណ

៖ ចំនួន ៤ នាក់

-

្លសបាន

-

-

ះភាសាអង់ ះ

- មាន

- អាច

បរ

្លស

មកដាក់

្នះ

ើងមក

ើតមក

ះចាត់

ងជាង ៣០ សង់ទី

្តីវ័យ

្មង

ក្នងមាតិកា

លា

ើងខ្ញំ

ើស ស៖

វការ

ងអុិន

ើរ

ើង

-

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់ទី ៩

ើង

ឹមកំ ក

៉ះគូថធាក់ចុះ

្ខប (CV)

្នកផ្តល់ព័ត៌មានរបស់សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ ឲ បានមុន ខទូរស័ព្ទ

្ងទី ៣០

ឬ E-mail : nuthsokpholly@yahoo.com

ងកុន

ះគឺជាគំនិតទស នា

ភាពយន្តដ៏អសារ មួយ

ការ

្តីដុះកន្ទយ

ខ្ល ំ ន

ើល

ុស

រភាពយន្តប

មទាំងបានល

ចដ៏

ើដំបូល

ី អាចរករាយផឹកសុីសប យផង

និងសម្លឹង រ

ើង

ចះ

្ហកាយា

្លើងពណ៌ចិ

ចង់យាងសប យ

បំផុត។ សូមប

ក់ថា គំនិត

្វើសារជាថ្មី ពី ទី

ើរផង

្ទរា

្ចងច

ឹត្តិការណ៍កុនជា

ុងឡងដ៏ភាគខាង

ភពពី ពី

វបាន

ើន

ើង៕

ះពី

ង ៣០ សង់ទី

ះ គឺជា

ើងពុំធាប់បាន

្តបាន

ើញ

តុការណ៍ ើញពីមុន

ឹមតិចប៉ុ

សចិន ឬឥណា។

ិយមិតអ្ន ្ត កអានរបស់ Qiqu

វបាន

្វើការអតាធិប យថា រូប យកមក

្នកចាក់

កម្មវធីជំនាញរូបភាព Photoshop ម្តង។ ទស នៈដ ើញថា

(edit) ក្នង

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

ង់

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

C^<8ǽèǓ$mɋ$Fœ$Ƕ)7Yǭ=ǖñǓǨ7

Tel : 088 88 88 095/ 011 55 75 50

សារដំ សរ

ៀតបានយល់

ះ គឺជាលក្ខណៈរូបពិតណា

លករណី

ថា កន្ទយ

€

ខ 023 88 16 23, 099 899 069

ើម រករា ី យកម ន្ត

អ្នក ៀបចំកម្មវធី

បាននិយាយថា

ǶC=ǞëǓ7x;^<YCš[(4¡ZCǘâǓ3mdz÷Ǔ=.(ŠhŪǓ](ĝb<Ǯ8ÿǓ3˜ĝb<Ǯ8

វត្តិរូបស

្ញ វមាក់ៗបានជួល

ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ពួក

យក

ďǓC)>Ǜ3Y7Y(F7˜>Ǜ3YǛƂǓ`7<$$<ǓǼ7˜5ZɃi9(ĬǓ>v

ក្ខនារ មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយក

អាចផ្ទកបានចំនួនមនុស ៨ នាក់

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

ក្ខជន

ុងឡងដ៍

្លស។ អាងទឹកនីមួយៗ

ទាំង

្វើ

្នះទស និកជនទាំង

!

លបងាញ កន្លយ ដុះភាប់ពី

បណា

ើស សបុគ្គលិក

អគារ ដូ

ស៊ូរង្វង់មូលតូចរួមគា

វបាន

្លកៗ

ហទំព័រសារព័ត៌មានចិន Qiqu

្វើឲ បណាអ្នកនិយម

ក្នងទី

ញជាសាពរភាមៗ លរូបភាព

ះជាទារក

ភាព

ើង

សអង់

សវសាល

ក្នងអាងទឹក

លភា ប់រាងកាយជាមួយ

មួយចំនួនបាន

វមាន

ើលរបស់ទស និកជន គឺ

ើទារក

្ល៉ះ និង

.]ǯöǓ>ǶĖǓ>Â$ɧ)h$ǢǾǓ?ŪǓ](ĝb<Ǯ8Ǜ8m7[(9ǓǼ>ǮŲǓZĬǓ?Ch8^>ĕ‘º@

ឆាំ ២០១២ ឬ តាមរយៈ

ើត

ė`(%‘©hŲǓǑ@ǔ>?$m9šiChǢ$m7Y(ɇ+7Z=ǞëǓ7ĬǓ?C™Y3$œ©(.ZEª3¸ıǓ<_=

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ ក្ខជន

ចំ

បាន ៀបចំ

ĬǓ?Ǭ7śšǓ.Z5hDh€ƒ~< Ğ`=Ǭ7€‚87š8m?$m$œ©(3ޤǓ„ƒ<]\7

មសីលធម៌ល្អ ញ

ើក

wô©¨p˜b­u™fʘiuš{lî˜u}b­vuô˜u­

ស់កុំព ទ័រ ដូចជាMs. Office, Internet & Email

្វើការ

មក ប៉ុ

(Viagra)

ទ ជាមុន៕

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

្នករដ្ឋបាល ៖ ចំនួន ៣ នាក់

វមានស

ើន

ងកន្ទយ

មួយ

្លងអង្គយ

ភាព

លបំពាក់

ើបណា ញសារព័ត៌មាន

ឆ្អឹងខ្នងចាប់

លមាន

្លស ៖ កម្មវធីទស នា

្លកថ្មីមួយ

ះជាយាងណាករណីទាំង

ើក

ប់

-

-មានក

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ

៣-

ើន

េŪជЧសេរВសបុគðលិកបĜĀន់

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email ញ

ើយថាំទាំងអស់

ទុកជាថាំព បាលពិ

សានីយ

- កិច្ចសន ការងារយាងតិច ២ ឆាំ

២-

ម។

(Elonza) និងថូណាហ្វីល

(Tonafil) លិខិតប

មសីលធម៌ល្អ, រួសរាយរាក់ទាក់

ើង

ក្នងរូបភាពលុតជង្គង់បត់

ណាហ្វីល ជាថាំ

យផ្លវ

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email

្វើការ

្លកធម្មតា

ើត

ជាខាំង។

ទដូចគា

ទចំណះ ១០០ មិល្លី

តចិន មិនអាចជួយបាន និងស្លតរន្ធត់

ឹម ២៥ បាត ក្នង១

ៀបនឹងថាំ

ព បាលអាការ

បាន

ញលក់មានចំណះ

្ល

- មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆាំ

- រូបសម ត្តិសមរម , មាន

ើរជាង៕

ើបចាប់កំ

ដូ

្វើ

អង់

្អើលជាមួយ

របស់ ៀម

ើអាច

ស់មកលាងទឹក

វបានចុះផ យ

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក ១-

ើយ

យកមកចុះផ យជា

កន្ទយ

ថាំ ល

្ល

ើលពណ៌ និងរូបរាង

ើមនុស ខុស

រ។

មា ក់

ណា

រករាលដាល

្ល

បានវះកាត់យក

ះឆ្លង

ើស

ះភាគ

ុម

្ងទី ១៥

្កត

ករណីដុះ កន្ទយ

កចាយ

។ ចំ

ំ គួរស

សង្គម។

កដមកទទួលទានបាន

លបង្ក

ើមានលក្ខណៈដូចធម្មជាតិ និង

ផង

ើក

្លងថាការ

ឿថា ថាំ

ភាក់

ទីសាក់នាយកដាន

ក ជ្ជបណិត វធីត

កអ្នកទិញ

បាន

រកឱសថពិត

ំមិន

បរ

មក

គណៈកម្មការអាហារ និងឱសថរួចរាល់

្ល

ងៗ

ទទួលទាន

ជាជនពិបាក

ើយខណៈ

អាងទឹក យាងវ

បាន គួរ

ើបមានការផលិតនិងសុំ

ហ្វីល( Sildenafil) កាត់ការចុះប

យប

ះ អ្នកលក់

មានអនាម័យល្អ

លបច្ចប ន្ន

លមានត

អនុ

្ត

យន្តច

្ហើម ជា

គួរលាយសារធាតុគីមី

្ល

អ្នកជំនាញបាននិយាយថា ការ

ទក្នងត

ប៉ ្វើ ះពាល់

ុន ស្ទះដ

ការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទិញ

និងមានសារធាតុការពារផ ិត ឬជាតិគីមី លាយឡំក្នង

តុបង្កមហារកនិងអាច តុ

លភាគ

លមាន

ះ ក្អត វល

ៀក

ដល់អាយុជីវតបាន។

លមានលាយឡំសារធាតុគីមីអាចបង្ក ះថាក់ដល់

ើ និងអាហារ

ើតពីសារធាតុគីមី អាចជះ

្វើឲ រាគរូស រមូល

មុខ ហុឹង

ើលសារធាតុគីមីក្នង

្ល

ស់

ឥទ្ធិពល

្នក ជ្ជសា

ះសុខភាព ផឹកសុីក្នងអាងទឹករួមគាទស នា ភាពយន្ត មពន្លឺ ្ទរា ីយាងសប យ ទី ុងឡងដ៍

ំចំ

ទទួលទាន

ក្នងពិធីតាំងពិព័រណ៍ឱសថបុរាណ

ជាតិនិងការ

េសǻកមŊ បេចĆ ក ទŜ និ ង Ūពឹតិʼn Ł រណ៍ ែ បų ក ៗ

ឆាំ២០១២

យឯកសារ និង

ការផាស់ប្តរគំនិតល្អៗ

មានសន្ទះយាងឆាប់រហ័ស។

មូលផ្តំ

្ល

ើរតួនាទីជា

Galaxy S3 Celebrity

មូលម្តំទិន្នន័យយាងសម រ

រ ទី២០ - ២២

ះ ពុំ

ញតាំងពីកន្ទយ ងតាមការ

លផុស

ើរខូច

ង់

វបាន ះ

វះកាត់

លាន

របាន

ទារក

បាតុភូតច

ើងមក

ើត

ើបនឹង

្មង

្លក

ុស

មិនរួតរះព បាលភាមៗ

ះ គឺ

ភាព។

សាទរបស់មនុស

ព័ន្ធ ើយ

លដុះ ង

យក

ើត

ើង ១ ក្នង ១ ប៉ុ

ះ ភាគ

តូចមក ។

នាំបានឲ ដឹង

ករណី

ើយ ះ

ើន

ះ។

សិន

ើត

កន្ទយ

ះ នឹងប៉ះពាល់ដល់សុខ

ះជាងយាងណា ការវះកាត់

ញក៏អាចបណា លឲ

ះថាក់ដល់អាយុជីវតផង

ើតមាន

រ៕


ព័ ត៌ Ō នកី ΐ និ ង សិ ល ġៈកម⅝នʼn

១២

អានតពីទំព័រ

ឆាំទី ០៣

រូសានណា កាន់

ល ី កាន់

ខ០៨៥

្ង

ហស តិ៍ -

រ ទី២០ - ២២

បង្អតរាងសិចសុី

១១

ឆាំ២០១២

Cibulkova នារ

ខ១របស់សាវាគីភាត់

្ន ត ុះពីតាង ំ ពីទឹកដំបង ូ បានក្នងលទ្ធផល ២-១ សិតរួចមក។ ការ

កួតតិនិ្នស

ឹត្តិការណ៍ WTA

Tour កម្មវធី Bell Challenge ដ រងាន់ទឹក អា

ើម

ក់សរុប ២២០,០០០ ដុលារ

រក

Quebec City

កាណាដា កាលពី កន្លងមកបាន

្ងទី ១២

្វឲ ើ ទស និកជន

កាំងមិនតិច

ឡាំង

ើយ ជាមួយនឹងបរាជ័យ

យាងជូរចត់របស់ដូមីនិកា។ ជាលទ្ធផល ើញថា នាង ដូមីនិកា សុប៊ ី ុលខូវា

មិនបានល្អ នាង

ើស

យចាញ់

ន ហ្លីប

ន ១ ទល់នឹង ២

សិត គឺ ៦-២,៣-៦ និង ៥-៧ ការ

កួតតាំងពីជុំដំបូង

ចំ

កលទ្ធផលគូដ

គួរឲ ចាប់អារម្មណ៍ មាននាង

ទី

ុង

ប៊ច ៖ នាង ដូមីនិកា សុី

វាយកូនបាល់លំដាប់ របស់

ស ី ដឺ

ៀរឡង់បានប

៊ក តារាច

ៀងប៉ុបរបស់

្កើតនូវភាពអសារ មួយ

លមិនធាប់មានពីមុនមករបស់នាង

ើម ីភាព

គជ័យក្នងវថីសិល ៈ។

រូសានណា បាន

ស់

បអា

ចមុខយាង

តកាយ

្លប៊យភាសាអាល្លឺម៉ង់ចុង

ើទស នាវដ្តី យមួយ

ើយនាងនិយាយថា មានអារម្មណ៍

ើបរករាយ និង

មល់

ឡះពីភាពតប់

ើនណាស់មុននឹងផ្តល់រូបភាព

ម៉ូដអា

្លប៊យចុះផ យ។

លកន្លងមក

ុស និង

ប់គា ទាំងមិត្ត

សាររបស់នាងសុទ្ធ

ឲ នាងថតរូបអា

គាំ

បហ្នឹង ប៉ុ

្ត

ណាស់

ះគាត់ធាប់

ក្លឹបថា

របស់គាត់

ប់មនុស ក្នង

ើសិនអ្នកណាចង់ វមក

បនា ប់ពី

ើបកូន

ើបគាត់ជាមុនសិន

ខាចរអា

ៀត

ើយ

កបារបស់នាង៕

យសារ

កប

ជាលទ្ធផល

ជីន ជី

៉ អ្នកវាយកូន

យភាពស្វិត

ើល

ើញថានាង

របស់កូ ខាងត ង បានបងាញថ្វី ល្អ

ល LPGA Tour Major ក្នងកម្មវធី ើម ីដ

‘British Women Open’ រងាន់ទឹក

ក់ ២.៧៥ លានដុលារអា

Palermo ប ុងរូម ៖

យមានពិន្ទនាំមុខ បាក

ម៉ូ (Palermo)

បខណកាល់ស

៊រ អា

របស់អ៊តាលី បានបងា ញនូវចរតមិន គយល់គា

ប់

តំ

ងជា

ក្នង

២០១៣ ៣

កួតប៉ុ

ើយមានចំណាត់ការ

ក សាននីណ

ញពីមុខ

បង្វឹកទាំង

ុង

ើយ

លរដូវកាលឆាំ ២០១២-

ើប

ក សានពី

ើកឆាក

រូ កា

មទាំង

កួតបាន

ងតាំង

្ពរនី អតីត

បង្វឹក Inter Milan ចូលជំនួសជាបនាន់

ភាមៗ

រ។

Barcelona ស ញ ៖ បា

ុមធំមួយ

ឡណា

លជា

ស ញ

បានទទួលដំណឹងមិនល្អជាមួយនឹង ការបាត់បង់កីឡាករ

ការពារមា ក់

លរងរបួសធ្ងន់បនាប់ពីមាន

ជ័យជម្នះ

កាលពីយប់ ការ

្ង

ុមមាស់ផ្ទះ Getafe ៤-១ រ កន្លងមក។

ស ប៉ូយ៉ូល (Carles Puyol)

ការពារសំខាន់រងរបួសក លជង្គង់

អាចនឹង សបាហ៍ កួត

ពិន្ទប

ស៊ុតប

វស

្ថម

កដល់

៤-៦

ើតាមការសន្និដាន។ ក្នងការ

ះបារ

៧២ នាទី

ុង ហយ

្លស ជាការ

សអង់

កួតក្នងជុំទី ២ កាលពី

ឡណាទទួលបាន ៣

ៀតយាងងាយ

្ចលទីរបស់ លីអូ

បា

ក សាននីណ បានដឹកនាំ

ម៉ូ

កួតចាញ់

ួលពីការ

សសុី

្តក

ល មីកា មិយាសាតុ កីឡា

កររបស់ជប៉ុន មានពិន្ទសរុប ៣អាន់ដឺរ ផារ ១៤១

្មើគាជាមួយនឹង

កីឡាករល ីរបស់អូ

លី

រ៕

ររ

ុម

កួត

កួតដំបូង រួច

ឹម

ុមត

តាម

សុីអូ សាមបារនី

ប់ និងអា

វដ វឡា ១

ថាក់

ដូ

ន របស់

្លសបានឲ ដឹងកាលពី

Balotelli) អុីតាលី

ស ី ណា ី្ទ មាឡា

ស ្ល

ើលបាន

លដំបូង

ម ុ

្ង

ុងគាជាមួយ

្នះ បារ

យាងណាក៏

ញពីមុខតំ

ើម ី

្នក។

កា ្វើ រវះកាត់

ីយាណ ១ រ។

តារាងឡាលីហា យ

ុមបារ

ខាតបង់កមាំងសំខាន់មាក់

ះជា

បាន

យសារ

ុម

កួត Champions League

ក ្ន

្នកគាត់អាច ល

រពឹងថា គាត់នឹង ១

្ង

វការ

ះយាងណា

ះអាចវលមកហ្វក ឹ

ុមដូចធម្មតាបាន

យគានប

ើយ។

ជាង

នឹងជួយ

ៀត បាឡ

ុមគាត់ក្នងកម្មវធី

មពានលីកជុំ

ពូល D បានគឺ ៀល មា

ដ ី របស់

លលី អាច កួតយូហា

កពូលដ៏សំខាន់ក្នង ងដល់ផ្ទះ

ស ញក្នង

ុម

អងា ្ង រ

ខាងមុខ

ះផង

រ។ ការ

កួត

នសុីធីអាចមានទាំង បាឡត

និង

ើរគីអូ អាការូ

លលី

យុទ្ធអារហ ង់

ទីន លអាចជាពីរបួសទាន់ លដំណាល គា

រ៕

ភព 36sports.com

ណលថា មិនទាន់ចង់បាន Drogba ក្នង

មចំណាយត

ដល់គាត់ ២០ មឺុន

្វើឲ ទាំង លី រភូល និង ៀល មា

ថ្វី

ើយាង

ប់ថា

ណល

យ ើ ដាក់

ចាប់ពី

្ងអងារ

ក កា

ះត

រ្ព នី ឲ ដឹកនាំ ៕

ម ុ

ើយ

នជារបស់

ភព 36sports.com

ផាស់ពីអង់

ការ

ស ប៉ូយ៉ូល រងរបួសយាងដំណំ

ង់ក លជង្គង់

ញពីទីលាន

្វឲ ើ

ក៏គាត់ ១

វការស

សិន

រ៕

ទី

ើយគាត់បានចាក

កួតក្នងនាទី ៥៧

បាន់សានថា យាង

ចណាស់

កព បាលរយៈ

ភព 36sports.com

ះក៏

យ ចំ

ុងឡងដ៍ ៖

ើរ អ្នកចាត់ការក្លឹបអា ក់ច ស់ថា គាន

ឌីឌី

ស៊ុតរបស់

ុមជ

ចឮកាលពី

នការទាញយក

ថ្វី

្ងមក

ុកបា តារា

ឆាំបានផា ស់

ើមានដំណឹង

ះថា គាត់

យុទ្ធរបស់

យវបត្តិតំ

ុមគាត់ក៏

ជាមួយ សាង

ើសជាតិអាយវូរខូស

ើន

ចង់បានអតីត របស់

ន ង

ណល បាន

ុកបា (Didier Drogba) តារា

មកចូលរួមជាមួយ

មក

ក អា

យ។ ក

ញពី

លសុី

ងវាយលុក

ក្នងវ័យ ៣៤

លសុី

សុីនហួ របស់

បខណ

បាល់ទាត់ចិន កាលពីអំឡងរដូវ

ឆាំ

មុន ប៉ុ

្តមានដំណឹងថា គាត់មានបំណង

វលមកអឺរុបវញ

ើយមានលក្ខណក្នង

កិច្ចសន ជាមួយ សុិនហួ គាថា អាចផាស់

ុមបាន

លកំណត់

សិន

ើមាន

ពីមុន ប៉ុ

ក្នងគំនិតរបស់ខ្ញំ ្វី

្លស

្ហើប

ើយគាត់

ើប

ើន

្លកណាស់ កាល

ើងធាប់ឮថាគាត់ចង់ ចិន

នឬអត់ ឬមួយគាត់ ្លខ្លនប

មិន

ចិន ខ្ញមិ ំ នដឹងពាក់

្តរួចមកគាត់ថាចង់

ចង់បានត

ះអា

ះមិនទាន់ច ស់ការណ៍

ះវាជាការច

ផាស់ក្លឹប

ះ។

ើរ ប

ព័ន្ធនឹងសានការណ៍របស់ រ

្លខ្លន

នដ៍ក្នង ១ សបាហ៍

ីដ បានចាប់អារម្មណ៍ពីប

បានរក ស្ថិតិឈ្នះ

ើងមកកាន់ចំណាត់

ល(អាល្លឺម៉ង់) ឈ្នះ

ុមណាមួយយល់

ក ម៉ូរ

ប់និង

(ស្លវាគី) ៦-២និង ៦-១៕

អុីតាលីកាល

្វើឲ

យុទសំ ្ធ ខាន់រូប

ះអាការរបួសធ្ងន់ធ្ងររបស់ Puyol ប់ផង

នាង ម៉ូណា បា

្វើការ

លហ ិក) ៦-១និង ៦-១។

លលី អាចវិលមកជួយ

លជាមាស់របស់ក្លឹប

រក)ឈ្នះ យានីណា

ើរ(

ះបនាប់ពបា ី ន

ស៊រ

ហាត់ជាមួយមិត្តរួម ើយ

្ញ វ

ើញដូចធម្មតាវញ

កដល់

វស(អា

វគ

របស់

ើយពីអាការរបួស

ពីសបាហ៍មុន

គ (ជន

្ងសុ

ទឹកដីក្លឹបស្តកសុីធីក្នង

កា ើ ំរស្មី

ណវច (ជន

ននីកា

កួតបាល់ទាត់អង់

បាឡ លលី ចូល

លរួម

ើម ជួ ី យដល់ក្លឹបជា

រ ទី ១៥ ចុងសបាហ៍

ជាសះ

ើស

ៀត

នសុីធី ៀប

ៀរលីក ក្នងនាមជា

សួរសុខទុក្ខ

ក្លឹប

ើយ ក្នងការ

៉ល

វនាង

លហ ិក ប

ញពី

លលី (Mario

យុទ្ធ

ចំខ្លនវលមកទីលាន ថ្មីវញ

លី

្ន ត

ឡ ន

ិយមិត្តរបស់ក្លឹប

កួតជាប់ៗគា ើ

ះក ច់ភាត់

ន ហ្លីប

ន បនាប់ពី

ៀត។

ភពពី

មិនសូវចុះស វ

នាងរ

លល៍ ឆាល

ុះ

ជាតិអាល្លឺម៉ង់) ៤-៦,៦-៤ និង ៦-៣។

្វើឲ គាត់បាត់បង់នូវឱកាស

បាននិយាយថាអ្នកចាត់ការរូប

ើប

កួត

្មើ ១-១

ជាមួយក្លឹប Cagliari កាលពី កន្លងមក

កន្លងមកថា មារអូ បាឡ

ក្លឹប អា

ុមខាំង យូ នទុ

្វើបាន

្លស ៖ កា

របស់អង់

ភព 36sports.com

្ង

កម្មវធី

ManCity ទាន់

ម្តង

ស និង ណាប៉ូលី ក្នងលទ្ធផល ០-៣ ក្នង

កសាយចំ

លីកកំពូលរបស់

របស់ខ្លន

Club ចមាយជាង ៦.៦៥៧ យាតផារ

ញ បង្វឹកភាមបនាប់ពីដឹកនាំ ុមមិនបានល្អ ឹម ៣

ុមបា

លស្ថត ិ

ើម

ទីលាន Royal Liverpool Golf

្ថម

ៀតសរុបមាន ៩ អាន់ដឺរផារ ១៣៥

អុិនប៊ មិត្តរួមជាតិដល់ រក

យាង

យអាចរកបាន ៨ អាន់ដឺរ ប

កួតវាយកូន

ើងខាំង

ខ ១

មាក់គត់ របស់

ការ

កីឡាករ មារអូ បាឡ អង់

ល British Women

រកន្លងមក

សាញបំផុត។

្លស ៖ ការ

ះមក គា នអ្នកណាហាន

លូកលាន់នាង

កីឡាការនីកូ ខាងត ងនាំមុខ ក្នងការ កួតវាយកូន

អង់

នឹងជាក្តីសង ឹម

កបា របស់នាងបារម្ភពីនាងខាំង

ស្លវាគី បានអស់ខ ល់ឈឹង ម ឹ ជុដំ ំ បង ូ ក្នង

ម្តង

ទនារ

ជាតិបារាំង) ឈ្នះ

ប៊ុលខូវា (Dominika Cibulkova) អ្នក

្វើ

មថ្វី

្ថម

ៀល

គា ើ ត់ចង់ ន់

ើសហ្នឹង?៕


១២

ឆាំទី ០៣

ុមការងារចុះជួយ

យឯកឧត្ដម អ៊ុង

បនាយមានជ័យ ៖ នា ឆាំ២០១២

ផ្ទះស

វបានទឹកជំនន់

្ងទី ១៩

រ ទី២០ - ២២

ត្ដបនាយមានជ័យ

ះលំ

ព សម ត្ដិរបស់

បានជួយរ

ើន

អានបន្ត

អភិបាល

ត្តបនាយមានជ័យនាំ

ះ លជាបងប្អនប ត ្កើ

ុមការងារចុះជួយ

ជាពលរដ្ឋរង

ះ២គូ ៀបការរួមគាក្នង ្ង ១ ហ ង ហួពីង និងប្អន

ុសបង

ហាវ ឡី ក៏បានចាប់ចិត្ត

ប្អនៗ

រ។ បនាប់មក អ្នក

៉ ក៏បាននាំយកពួក

ឡាញ់គាដូច ី ស៊ុន

ទាំង ៤ នាក់

ជួបឪពុកមាយទាំងសងខាងឲ សាល់ ើយពួក

ក៏

ទាំងពីរ

ញចិត្ត

ះ ប្អន

ុស

ះ ១ គូ

ះ (ហាវ ឡី និង ហាវ យុ) និង

បងប្អន

ះ១គូ

ះ (ហ ង ហួ

ពីង និង ហ ង ហួយីង)

លពួក

ទាំង

៤ នាក់ មាក់ៗអាយុ ២៥ ឆាំដូចគា បាន ៀបមង្គការរួមគាក្នង ុក យិនស៊ូ ទី

ហួយ បានប រ

ៀត

ើយ

្ជយពិភពអុិន ប្អន

១ ស្ថិតក្នងទី

ុង ហ្វយាង

្កើត ឿងរាវដ៏ច

ត្ត អាន់ ្លកថ្មី១

សចិន និង

ើរ

្ង

តផង

រ។

គាជាមួយអ្នកកំ

ស្ថិត ី

លីវ

ប្អន

ពួក

អ្នក

វបាន

ក្នង

លបាន

តាមដងផ្លវ។

ះនាងក៏បាន ះពីរនាក់

ទាំងពីរមានមិត្ត ី ស៊ុន

ណាស់ ជាលទ្ធផល បាន

ចាប់

ះទាំងពីររបស់ខ្ញំ

ះ គឺពួក

ប់ខ្ញំថា ពុំទាន់មាន

ប្អន

និងប្អន

ីប្អន

ុសប្អន

នឹងស័ក្ខិ

ទាំងពីរ

ះ ហ ង ហួយីង ះ ហាវ យុ បាន

្តើមណាត់ជួបគាភាមៗ

ីបង

ើយក៏ ះ

្ង

សង ័យរូប

ះ Charles Bush

ះបានបន ល់ទុក

ញ។

ក់

ប់អ្នក

រឯកូន

ច ស់ ើល

ីរបស់ Bush ក៏បាន

ៀតថា

ដូចជា

ុើបអ

្កតឲ រត

វយឹត ១ គូ វយឹតគូ១

ថា Bush ពិតជាបានចូលលួចរបស់របរ

អត់ឃានរូប ជនរង

ុម

ពន្ធ និងកូន

លនាងបាន ះ អា

នាង

័យ

ីរបស់ជន

ើញ

ក្នងបន្ទប់របស់ប្តី

ុើបអ

្កតបាននិយាយថា

ះ។

អ្នកអ ពួក

ុមអ្នកអ

ះតាមទារ ្កតបាន

បាន

Bush

មដី១។

វផ្ទះរបស់គាត់

លដាក់

ើន

ក្នង

ក្នងបន្ទប់

ះជាយាងណា មានកូន

តុក្កតាសិចជា

រូបភាពតុក្កតាសិចទាំងឡាយរបស់នាង

សាររបស់

្កតក៏បានកំណត់

ើញតុក្កតាសិច១

កាបូបសាយ ១ ក។

ះបានបងាញប៉ូលិសជាមួយ

រូសានណា កាន់

រ។

ទាំង

គល់របស់របរ ១ ចំនួន

ក្នងយានដាន

លនាង

សាល់ជនសង ័យមាក់

ើយថាការ

ើញ

វយឺត

របស់នាង បនាប់ពីជន

លចាក

ះ បានអះអាងថា អ្នកជិត

មុំ

បានបាត់បង់។

វបានកត់ចូលក្នងប

្ជីឃុំ

ខ្លន

ពន្ធនាគារខណ Weld ជាមួយបទ កាន់លបចូលលួចក

រកម្មបទ

បង់

្មើសជាមជ ិម

ក់ពិន័យពី ៥០០ ដុលារ

១,០០០ ពាន់ដុលារ ផង គាត់កំពុង ជាមួយ

ិតទី២ និង

វបានឃុំខ្លន

ម្តង

យមង្គល

លី

កាន់ បង្អតរាងសិចសុី

្លើម និងបាន ៀប

មដំបូលផ្ទះ

១ វាក៏បង្កឲ មានផលលំបាកខាំង

ណាស់

រ ចំ

ក្នងការចំណាំថា ប្តីរបស់ខ្លន ពិ

ះប្តី

ះ។

ក៏បានខិតខំ

ពួក

សណាមួយ

ពន្ធទាំង២គូ

ើ១ណាជា

ៀងៗខ្លនផង

ពន្ធ ឬ ជា

ះជាយាងណា ពួក

្វងយល់ពីចំណច ើ

រ៕

្ទមុខ

គូរបស់

ះសងា២នាក់

ទះ

ើញពួក

យគិតដល់ក្មយ រើ សំ

លកំពុង

កាន់

ើម ីចង់ដឹងថា ីឬ

ះ! ។

អា

រក ៖ រូសានណា

វសាន់

(Rosanna Davison) តារាអាយុ ២៨ ឆាំ អតីតបវរក

៉ បានឲ ដឹងថាខណៈ

អានបន្ត

ឆាំ ២០០៣ និងជាកូន ទំព័រ

១១

DAT HOA PLASTIC CO., LTD

8ǿúǕĻžǕ$ƚȦuŭȦ?

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

ď`Fž$Ǯ7

b¨Ȼ|zúŲȦ}ůȦ©zuôš|ŲȦsüơȦucȿu

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

x™u™qüu™fx™˚Ȧ©i¨fœƙöȦb ,BBQ.RO.MEQE>IJLILDFPQ #O+BB,RK2BKD 6FQEVB>O$UMBOFBK@B COLJ,>I>VPF>ǓȦŭȦz«˜ŽȦš

ƌȦ}z˜uvsx™ʠtu¯hö˜¨ zbxš

CALL: 023 88 37 13/017 92 69 69 /093 61 8888

24/7

្លង១

ក់ធានា ៣៥ ពាន់ដុលារ៕

ទាំង ៤ នាក់រួមគា ក

រ។ បច្ចប ន្ន

នាំឲ សាល់

ះទាំងពីររបស់អ្នក

ុស

សមជាគូនឹងក្មយ

មិនយូរប៉ុនា នផងប្អន

្វើឲ

តាមរយៈមាយមីងរបស់ពួកនាង ៉

ះ ខ្ញំអារម្មណ៍ថា ពួក

១ គូ

្ចញឲ

ើញ

ះ ហ ង ហួពីង និង

ហ ង ហួយីង

ស៊ុន

ះ គឺជាអ្នកជិតខាង

ៀតថា នាងបានរក

វបានអាណាព បាល

ចំមង្គលការឲ ពួក ចិន ៖ ថ្មីៗ

រចូលលួចយក

ដឹង

បាន

បនាប់ពីរក

ះមានតុក្កតាសិច១

វបាន

ម្តង។

សង ័យបាន

កូន មុ-ំ កំ

ើយ

យសារ

្លង បនាប់ពី

និ ង ព័ ត៌ Ō នអនʼn រ ď

វបានចាប់ខ្លនពីបទលួច តុក្កតាសិច

លបានបាត់បង់ និងបានប

អាយុ ៥៨ ឆាំ បានចូលលួចរបស់របរទាង ំ អស់

សារ និង

ទំព័រ

ខាងរបស់នាង

ះជីវតជនចាស់ជរា

ើនក្នង

្តីរូប

ដាន

្តីមួយក

កាន់

ះបានរាយការណ៍ថា មានរបស់

របស់នាង

ជាពលរដ្ឋឲ បាន

ដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពជា

្តី

អស់

បាក់

ុមការងារ បានរ

ព័ ត៌ Ō នď

ឆាំ២០១២

រក ៖ ប៉ូលិសបាន

ដានរបស់

ចំនួនធំ

ើយក្នងការចុះ

តិបត្ដកា ិ រជួយស

ចលង់

លំ

អា

របរជា

ុះចុះជួយពល ប

ដានដឹកនាំ បុរសអាយុ ៥៨ ឆាំមាក់

ងស្ថិតក្នងសងាត់និមិត្ដ ភូមិអូរ

ដំរ និងភូមិសុខសាន្ដ សហ

ឿន អភិបាល

ហស តិ៍ -

ត្ដបនាយមាន

ជ័យ បានដឹកនាំកមាំងច ល

ជាពលរដ្ឋ លិចលង់លំ

្ង

ះឯកឧត្ដម អ៊ុង

ឿន គណៈអភិបាល

រដ្ឋ

ក ឹ

ខ០៨៥

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989

វរជនខ្មែរ លេខ ៨៥  
វរជនខ្មែរ លេខ ៨៥  

អានកាសែត វរជនខ្មែរ បណ្តុំរឿងស៊ើបអង្កេត និង​រឿង​​ក្តៅ​របស់​តារា

Advertisement