Page 1

017 92 69 69

ឆាំទី០៣

កស្នងការរង និងបក្ខ ពួក

លពាក់ព័ន្ធករណីប៉ុនប៉ង

ចាយ

ភនារខារាអូ ក់

កំពុង

ើម ី ប

្ចប់ ឿង

កំពង់ស្ពឺ ៖ ករណី

អ្នកមានលុយមានអំណាចបាន

ុម

ស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លនក្នងការប៉ុនប៉ង

ចាប់រ

ភនារខារាអូ

ការ

ខ០៨៤

្ងចន្ទ-ពុធ ទី ១៧-១៩

ង់សុីជ

មទាំង

ើកកម្ពស់ជីវភាព របស់

មាក់ខណៈ

ៀង

អានទាំង

ក្នងខារាអូ ុង

ះ រទ្ធ និង

អាន

បត្តិការ និងកំ

ង់

លបាន

លថ្មៗ ី

ជា

កំ

ៀត

ភព

ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

យសារ

បាន កំ ុង

ទំព័រ

កំ

ើន

ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជា ជួយឲ កម្មករ

្មររាប់

ននាក់មានការងារ

្វើ ជួយចិ

្ចឹមសាច់ញាតិ

ុកកំ

ើត

ដ្ឋ

ក ហង

ការ

ើន

ះ អាន ប៊ុន

ពន្ធ

សងាត់បឹងក

ដ្ឋ

របស់ថាក់

ង ជាម

ុងបាន

សន៍ ើ

ក់ ក

ជាពលរដ្ឋ

ើនបានរអ៊ូរទាំ និង

្តងភាព

ហាយ

ះចំណាត់

ការរបស់ម អ

ទារ

្តីនគរបាល

សន៍

ចាំ

នអន្តរជាតិបាវត

អានបន្ត

ទំព័រ

ត្ត

សអន្លង់

ទំព័រ

យាងខាំងចំ

ើនខ្ពស់។ របាយការណ៍

អានបន្ត

ភូមិ

កបាវិតយកបទ

មូល ស

ញផ យទន្ទឹម

្តីអាវុធហត្ថ

អានបន្ត

ជា

ះវស័យ

វបាន

្ទបាន

ជនសង ័យ

សាយ ៀង ៖

ើង

ើញថា នឹងមាន

សួងមហា

លជំហានដំបូងបានចាប់ឃុំខ្លន

ះ គឺ

សម្លឹង

ស្នងការ

ត្តរតនគីររួមទាំង

ះ សុឹម វ សាក់

នគរបាលអ

ើយ

រនិងវស័យកសិកម្ម

ះរាជអាជា និង

លពាក់ព័ន្ធនឹងការសមាប់

រឧត្តម

រតនគិរ និង

ើន

្តី

្វើការ

វយាងយក

កំណត់មុខស

ឆាំ ២០១២

វស័យឯកជន ក្នង កាត់

នគរបាល

ះបងាញថា កម្ពជា

លជំរុញកំ

នគរបាលជំនាញ

លកំពុងមានសន្ទះ

ើន

្កត

ចិត្តទុកដាក់

ញផ យកាល

សមួយក្នងចំ

ះអាសន្ន

រតនគីរ ៖ បនាប់ពី

តិ

សកំពុងអភិវឌ ន៍

កិច្ចខាំង

អានទាំង

ឃុំខ្លនប

ងតាម

លមាន

ើ ញងបំផុសឲ ពលរដ្ឋ ្មរ

ឆ្លង នខុសច ប់

ញ ៖

របាយការណ៍មួយ

ពី

ះ លី ជាឈ្មញ

រឧត្តម

ជាពលរដ្ឋ កិច្ច

ទំព័រ

ហង

ដ្ឋ

ះថា បច្ចប ន្នភាព

រស្មីអង្គរ

សមត្ថកិច្ចប ្ជនជនសង ័យ លសមាប់

ើន

ភ្នំ

លរូបនាងបានមកកំដរការផឹកសុី

និង

093 61 88 88

ើវិស័យជលផល និង

បាយចាស់សកម្មភាពថ្មី ជួយជំរុញកំ

កិច្ច

017 62 58 68

ត ្ល ១,០០០ ៀល

ឆាំ២០១២

ទំព័រ

សុំ ពន្ធរួមរស់វិញមិនបាន នាំបក្ខពួក ហុីយានដាយ ដឹកកាកសំណល់ហាសបុក បាញ់ ៣ ប់គំរាមអ្នករកសុី ើ ល មកកាប់ចិ ំ របួសទាំងមាយ ្មក ម៉ូតូពី យអូស ២០ ៉ សាប់មាក់ មិនបានបង់លុយ វ ៉អឹម ះ ងសាត់ៗ

អ្នកជិតខាងនាំគា

ងជនរង

បនាយមានជ័យ ៖ បុរសមាក់បាន

ឆាំសុំ

ពន្ធ

វរូវគា វញ

អានបន្ត

មន្ទីរ

រថយន្តកិនបុរសអ្នករត់ម៉ូតូឌុបសាប់ក្នងថ្លកឈាម

ងលះគារាប់ ទំព័រ

ើត

ភ្នំ

ញ ៖ បុរសមាក់បានសាប់ភាមៗ

តុខណៈ

លជិះ

អានបន្ត

ជនរង

ទំព័រ

ត្ត

និស ិតមាក់ មាស

្លង

លរងការបាញ់

ះ ៖ មាន

ហារ ពី

ើង

្អើលមួយ

អានបន្ត

ះ បនា ប់ពី

វប៉ូលិសឃាត់ខ្លន

លក់ឲ ម៉ូយ

ទំ

តុការណ៍គួរឲ ភាក់ ទំព័រ

លយកក

្ទច

ផ រធំថ្មី ជាញឹកញយ ភ្នំ

ញ ៖ និស ិតមា ក់បាន

ប៉ូលិសឃាត់ខ្លន ៥០ នាទី ២០១២

ឹក

លា

្ងទី ១៦

ង ១០ និង

ចំណចទូរមាស

ឆាំ

ខ១២

ក្នងផ រធំថ្មី សងាត់ផ រថ្មី១ ខណដូន ញខណៈ

លនិស ិតមាក់

ស្កបពីគានសាក អានបន្ត

ះជិះម៉ូតូ

ខ និងយកមាសផាក

ទំព័រ

ហ℮Сណូ Ūតូវអតីតេ●ែក បŚឹងĈរលុយ″ម ⅜លŪកមĂĖ ំ ២០០៩

អានទាំង

www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ញថ្មី ខណ

នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ុង

ទំព័រ

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ការ

ទ ង់សុីជ

ខ០៨៤

ើវិស័យជលផល និង

លន

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

បាយចាស់សកម្មភាពថ្មី ជួយជំរុញកំ នឹង

អាចស

គឺ

សូមរម្លក ឹ ថា ប់ការ

៦,៥% កំ

ើន

លកំ

ងឆាំ ២០១២ បាន ដ្ឋកិច្ច

ើន

យសារ ការបន្ត

ជា ល

ល រាជរដាភិបាលកម្ពជាកំពុង

ព យាម

្វើការ

ង់យាងសកម្ម

វស័យសង្គមកិច្ច ន កិច្ច

្តី ហ៊ុន

កប

្តច

រដ្ឋ

កាន់

យសកានុពល និងបានផ្តល់ ជាពល

ធូរធារនិងសម រសប យដូច សរកច

ើនដ

្តចអគ្គមហា

ៀត។

នាបតី

ន មានចក្ខវស័យច ស់លាស់

ក្នងការកំណត់ទិស ស

ប់

្មរក្នងការផាស់ប្តរជីវភាពថ្មី

បណា ហ៊ុន

មួ ្ត យ

បាយ

្តចបានចាត់ទុកថា កម្ពជាគឺជា

សមួយ

ភាពរុង ឿង មានការអភិវឌ ន៍ ភាពរស់ ផង

រ។ ជាក់

២០៣០ របស់ស ខិតខំ

ើយជីវ

របស់ពលរដ្ឋក៏សម រសប យ

ឹង

ចំណាត់ថាក់ជា អភិវឌ ន៍ទាប

្តង

្តច

ក្នងចក្ខវស័យ ឆាំ គឺកម្ពជានឹង

លមានការ

លយាង

ចណាស់

ក់ចំណលរបសពលរដ្ឋ

ើនដល់ ៤

ព័តម ៌ នែសនសុខ

េ េ

រចនសមពន ័ ធ

ក រនទ រតនៈ : និពន្ធ

កេ

ត ទិត

ក មួង

: និពន្ធ

យករង

ក សុឹម ចំណល : េល

និពន្ធ

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

ង មាវន

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា តាំង សាយ, លិញ វណា,អ៊ួង វុង ត សភារាជ, ហង

ច័ន្ទ សុភាព,

រឧត្តម

ី បូរ, អិុត ប៊ុណា

ប ឥន្ទវឌ នៈ

ម សួរ

វ រដា, ឱ វណ្ណវវឌ

ករយល័យព័តម ៌ ន 088 6666 381, 015 558 999

ែផនកបេចចកេទស េ

ក សុវណ្ណ ស ក

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ

សយ នអ រេលខ 91-96 ផ្លូវេលខ 1986 ស ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

ដ្ឋកិច្ចរបស់

លយុវជនកំពុងចូលរួម

ដល់ការហក់

ើង

កំ

្តច

បានប

ក់

អភិវឌ ន៍ ជនបទ ជំរុញ រយៈ

ើន

ៀតថា

្តក៏ ី ធាប់

ើងមិនអាចនាំគា

ុង

រជា

ះបង់

ក្នងន័យ

ដ្ឋកិច្ចជនបទឲ

ើប

ើង

ើងតាម

ដារចនាសម្ពន ័ មា ្ធ ង និងមាង

គឺតាមរយៈ ពលរដ្ឋ អាច

ការផ្តល់ដី

្វឲ ើ

ដ្ឋកិច្ច

ៀត

បច ប់ជូន

លក្នងសានភាព

ើងផង

ង ើ

សារក៏មានការ

រ។

ៀង

ះផង

ើន

រក្នង

ការរបាយការណ៍មួយរបស់ធនាគារពិភព ក

ញផ យកាលពី

ះបានបងាញថា ឆាំ ២០១២

នឹង

ើន

ើង

លអ្នកវភាគ

ដ្ឋកិច្ចឯករាជ រពឹងទុក ើនខ្ពស់ជាង

សមួយក្នងចំ

កំពុងអភិវឌ ន៍ មានសន្ទះកំ រថា

ដ្ឋកិច្ចខាំង

កម្ម កំ

ើន

របាយការណ៍

ើន

លកំពុង

ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។

ើន

ឆាំ ២០១២ ើង

សម្លឹង

ើនខ្ពស់។

ះ គឺ

វស័យឯកជន

រ និងវស័យកសិ ើញថា នឹងមាន

ឆាំ ២០១១ កន្លង

ះឧស ហកម្មកាត់

ភណកម្ពជា នាំ

លជំរុញកំ

ះវស័យកាត់

វបាន

ៀត

ះ ក៏បានបងាញ

ភព

យសារ

ក្នង

វបានរពឹងទុកថា

មាណ ៦,៦% ខណៈ

ថា នឹងមានកំ

ផង

លថ្មីៗ

ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជា

រ និងវាយន

ញមានទឹក

ក់សរុប

មាណ ៤០០០ លានដុលារ គឺ ើងបាន

មាណជាង ៣០%

នឹងឆាំ ២០១០

កម្ម កាលពីឆាំ ៣,៣%។

ៀប

កវស័យកសិ

ក បណិត កង

មិញ

ច័ន្ទដារារ័ត្ន អ្នកវភាគ បានអះអាងថា

កម្ពជានឹងមានកំ

ើន

យ ើ ចំ

មិនអាចទាបជាងឆាំ

ើន

មាណ

ដ្ឋកិច្ចឯករាជ

កទទួលសាល់ថា

ើន

មានលក្ខណៈ ណាស់ ក្នង

ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

មិញបាន

ះសានភាពក្នងវស័យមួយចំនន ួ របស់

ើប

ើងវញនិង

ើរជាងឆាំមុន

ើនខ្ពស់។

មានការវាយត

្លជារួមថា វស័យ

សចរណ៍របស់កម្ពជាក្នងឆាំ២០១២

ះមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពី

ខាង

យសារ

សជិត

ះធម្មជាតិ

ៀត

ើយវស័យកសិកម្មវញ រដាភិបាលបាន

្វើអន្តរាគមន៍

្វងរកទីផ របាន

ើន

និងមានការជួយឧបត្ថម្ភធនខ្លះផង គឺ វស័យទាំងពីរ ខណៈ កំ

ចណាស់ នឹងអាចរក បាន

ន ើ ដ

ល។

ន ើ

បនាបកំ

ើន

ះឆាំ

សួង

រកក៏ជួបប

ដ្ឋកិចកម្ព ្ច ជានឹង

ើនក្នងរង្វង់ ៧% ជាមួយនឹង ចាំឆាំនឹងធាក់ចុះមក

មាណ ៣,៦%

៥,៥% ក្នង ឆាំ ២០១១ ក់មធ ម

រដ្ឋអា

ៀបនឹង

ៀលក្នងមួយដុលារសហ

រក។ ថ្វីដ ិត

បាន

្អក

ទិន្នន័យស្ថិតិផ្លវការ និងការអ

្កតសកម្ម

ដ្ឋកិច្ចរបស់វទ សានជាតិស្ថិតិ

សួង

នការ

ន ើ

កិច្ច ឆាំ ២០១២ អាចនឹងស មាណ ៦,៩%

ការនាំ

សការនាំ

យសារការធាក់

លបានថយចុះខាំង

មិន

កដ

បំណល

ជា

យក៏

រក និង

សួង

ដ្ឋ

វត្ថបានអះអាងថា តាម

ការណ៍ព ករណ៍កំ

េΉŬចិនែស

រក

យសារភាព

ដ្ឋកិច្ចអា

អឺរុបក៏

កិច្ច និងហិរ

សហរដ្ឋអា

ើន

ដ្ឋកិចកម្ព ្ច ជា

Čំង ΉំឡОង ខ្ញំអកត ចូល

លមាយ

្វើ ៀតកុងឥតទុក្ខសាយ

ញ មក

រត់

និរតីទឹកសមុ ងហុងកុងឲ សប យ

ើម ីរា

្តជាតិកូន

ជូរចត់សាប ្មរចិនយួន

វាកម្មនឹងមានកំ

ើន ៦,៩%

ក ្ន សំណង់ និងអគ្គស ិ នី។វស័យ

ះបានមកពីការបន្តមានកំ

អចលនវត្ថ និងពាណិជ្ជកម្ម ដឹកជ ជាក់

្តងកម្ពជាអាច

្លក

ក រាធានីភ្នំ ញ

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

មទាំងការ

្វើបាន

របាយការណ៍របស់

និងហិរ

សួង

គជ័យ។

ដ្ឋកិច្ច

វត្ថបានឲ ដឹងថា គិតមក

ឹម

ឆមាស ១ ឆាំ ២០១២ អតិផរណាមាន លក្ខណៈល្អ

ើរ

ព ករណ៍អ

លនឹងនាំឲ ការ

អតិផរណាជាមធ ម

ឆាំ ២០១២ មាន រឯអ

ប្តរ

ទុនប

ឹម

ចាំ

មាណ ៣,៦%

ក់វញក៏មានស្ថិរភាព

លានដុលារអា

ើន

មាណ៥,១

និង

ើងដល់ ៣ ២៦៩,៤

រក គឺអាចធានាបាន

ការនាំចូលទំនិញ

វា។ ទន្ទឹម

ះបណា

លន

ដូចជាកំ

ជលផល

ការព

ើវស័យ

លបាន និងកំពុងរួមចំ

ក្នងការកាត់បន្ថយអ លន

្តងមួយចំនួន

ង់សុីជ

អតិផរណា និង

បាយចាស់ សកម្មភាពថ្មី ក្នង

្ល នការចុះប

្ជដី ី ធ្លី

លបាន និង

កំពុងជំរុញសកម្មភាពផលិតកម្មកសិកម្ម និងជាផលវបាកវជ្ជមានក្នងការចូលរួម ជំរុញកំ

ើន

កម្ពស់ក

ដ្ឋកិច្ច

ិតជីវភាពរបស់

យផាល់។ ើសពី

ភាពមិន

ើង វញ

បំណល កំ

ើន

ជាពលរដ្ឋ

ើយ ពិ

កដ

ដ្ឋកិច្ចអា

អឺរុប ប

ជា

ការ

រក ប

លក្ខណៈដាក់

តុ

ះ ការបន្ត

ចាំ និងការបន្ត

ញនូវ

កប

ប់

ហាររះគន់ពី

ង ្ត កាលពី

ចំ

ន់

វបាន

ម ុ បក

លកន្លង

កា ើ រងារ យ

ជាធិប ម ុ

ថាប់

ះ នឹងកាយ

ហារ

ជាអ្នកជួយស

ការទិ

មិនគួរណា

យ ការទិ

ការប

ម ើ ី

លមាននិនាការ

ង ្ដ

ម ើ ឲ ី

យ ើ

ញនូវមហិច្ឆតាដ ញ ្ច នូវ

លមានចរតជាការ

ញមតិ ្ច

លបានកិប

ម ើ យក

មាថ

ច ្ត

ប់យវុ ជនស្ម័

លដាក់

សរហូតមកទល់ វការ និង

ហ៊ន ុ

ះសកម្មភាព

ល លា ទាង ំ កមាង ំ ក្នងចក្ខវស័យដ៏

ចិតបាន ្ត ចុះ

ការអនុ ើ្វ វត្តការងារ

ងៗគា។

យស

ន ក្នងការផ្តល់នវូ មូលធន

ច ្ត នាយករដ្ឋម

ី្ត

ជាពលរដ្ឋតាម

ះទទួលបានលទ្ធផលដ៏

ចក្តរង់ ី ចារំ បស់បងប្អន

ះអាច

ដ្ឋកិច្ច

និង

យា ើ្វ ងណាឲ សរុប

ការជំរញ ុ ឲ មានការស

ជាតិ និងមាតុភម ូ ជា ិ ទី ជាយូរមក

សា ើ រតី

ប់ៗរូបសុទ្ឋ

មូលដាន

ហា ្ន

ង ើ

ប់គា។ ក៏បុ៉

លទ

ើ្វ

បានដឹង និងឮ

ប់ៗគាអស់

ះ សមដូចសុភាសិតមួយ

គឺព ះសង រា" ៕

យ ឧត្តម សក្តិ

ង ើ

កំ

ន ើ

ប ើ

លប៉នា ុ នឆាខាងមុ ំ ខ រក

ច ្ត

ង ើ

ះ។ កតា ន

ឆា២០៣០ ំ

វបានកត់

ល្អ ើ

ក្នងកំណត់

លជាកុសល ស

្ត ការរះគន់មានចរតជាការ ក ្ល ពី

យ ើ ។ ចរត

លកន្លងមក ការ

ឆាំង

យ ើ ពលរដ្ឋ

ឆាំងជំទាស់

លថា "ជនអ្នកសាប

តុ

ប់ជូន

មាថ និង

លមិនមានការផាស់បរ្ត របស់បក

ះមិនមានអ្វខុ ី ស

ៀត

លមានការអភិវឌ ន៍ទាប។

យ ើ នូវអំ

ការចូលរួម គឺជាឥរយាបថ

យ ើ

ចអស់

សារនីមយ ួ ៗ រហូតដល់សហគមន៍

ង ើ ដល់ ៤០០០ដុលារសហរដ្ឋអា

សកម្ពជាចាកផុតពី

ជាពលរដ្ឋរួចជា

ចង់

នរាប់ ើ សប ិ

ជាពលរដ្ឋជំរញ ុ

ចនូវមហិច្ឆតារបស់ ស

ចក្តមកពលិ ី កម្មរបស់យុវជន

ដួងចិតរបស់ ្ត មិនឈរ

ន ើ

ង ំ យាងច ស់អំពី

ការផ្តល់ដីសម ទានជូន

ឲ ើ្វ សានភាព

ជាជន

ចះ

ដ្ឋកិចទី ្ច ជនបទឲ

និងរហូតដល់ជាតិទាង ំ មូល មាននូវការលូតលាស់ក្នងរយៈ ឲ ើ្វ ចំណល

បាយ

ប់

ជាពលរដ្ឋជា

ើ្វ បានឆ្លះប

យជំរញ ុ

ដារចនាសម្ពន ័ ្ធ និង តាមរយៈ

ត ើ្ក នូវសងាក់ផលិតកម្ម។

ន ើ

កាន់កាប់ដីខុសច ប់ និងមួយចំនន ួ

លយុវជនបាន និងកំពង ុ

ដ្ឋកិចជា ្ច តិ និងការកាត់បន្ថយភាព

ក្នងការ

ម ុ

គូ ើ បដិបក្ខ

វញ។

ការចូល រួមក្នងការកសាងឧត្តមភាពជាតិ ក្នងការជំរញ ុ ឲ មានការហក់

ះជាចលករ

ក្នង

ៀបឈ្នះរបស់

ហារ

ម ើ ប ី ន្ទចបងាក់ នូវការលះបង់

លកន្លងមកពួកគាត់ធាប់

ក្នងសាន ភាព

ងដីពលរដ្ឋ។

វទទួលរងនូវការវាយ

្ន តវាយ

ម ើ ជា ី តិ និងពលរដ្ឋទូ

យគានកម្មសិទ។ ិ្ធ

តាមរយៈ

យ ើ យុវជន

យ ើ យុវជន

ះ ឬយាងណា? ជាការពិតណាស់

តាមមូលដាន និងតំបន់

នឹងត

បច ប់

ជាពលរដ្ឋតិចតួច

វស័ ើ យដីធី្ល ក្នងការចុះវាស់ ងដីធជូ ី្ល ន

ទូទាង ំ

ឆាកន្ល ំ ងមក

បំ

ញមតិ ្ច

ការចុះអនុវត្តភារកិច្ច

យ ើ្ល តប

ត ើ្ក នូវពហុជំនាញស

ចាស់ សកម្មភាពថ្មី

ទាង ំ

លម្អរក្នងន័យសាបនា ជា ឿងធម្មតា ផ្ទយមកវញ

យគតិបណត ិ របស់ ស

និងការប

ការប

វបាន

ក កឹម សុខា

ង សក្តស ិ ម នឹង

រជាបានប

ជា សារតី

យផាល់ជាក់

ដូច

តាម

រជា

មាននូវសុចរតភាព ក្នងន័យសាបនា កសាង និងអភិវឌ ន៍ជាតិ

ើ ទិការប

កប

លដល់អ្នកមាន អ្នកធំ

ៀន រះគន់

កម្ពជា

កាយ កមាង ំ ចិត្ត

កាន់កាប់ដី

ម ុ ជំទាស់រួមទាង ំ

ជន៍ជាតិដ៏ធំ

ៀនគួរណាស់

ទាង ំ អស់

ម ុ មនុស អសមានចិត្ត

ឆាង ំ

ងឆាយ

ថ្មៗ ី

ឆាំង និងសង្គមសុវី ល

យពីវាស់ ងដីធជូ ី្ល ន

ម ើ ឧ ី ត្តម

របស់ខន ្ល តាមរយៈ

បាន

ស់ដីធី្ល ពិ

វញ។

ឲ ពួកមាស់ដីធំៗ

ស់

និងគណបក របស់ខនពួ ្ល ក

ធានគណបក សិទម ិ្ធ នុស បាននិយាយថា ការចុះវាស់ ងដីធរប ី្ល ស់យុវជន

ចិត្ត គឺ

សង្គម

បច ប់ក្នងការ

ហ៊ន ុ

សកម្ពជា

យគាន

្ម

ះខ ល់ នឹងបានមកវញ

បាយ ល

ដ្ឋកិច្ច

ន ើ ។

ក្នង

ដ្ឋកិច្ចកម្ពជាបានបន្ត

ើងយាងសាហាប់គឺក្នងកំ

ើន

៧,១% បនាប់ពីមានកំ

ើនយាងឆាប់

ធាក់ដល់បាតគឺ ០,១%

ឆាំ ២០០៩

រហ័សគឺ ៦% ក្នងឆាំ ២០១០

យពី

យសារទទួលរងនូវវបត្តិកលិយុគ វត្ថអន្តរជាតិ និងការធា ក់ចុះ

ដ្ឋកិច្ចពិភព

បាន

ក្នងក ភាព

ការ

្វើឲ ផលិតផលសរុបក្នង

ផសស)ស

ប់មនុស មាក់

ើ ឆាំ ២០១០ គឺ រក។

អតិផរណា និងអ ិតអាច ើយ

ប់

ើន

ើង

ប្តរ

ក់ស្ថិត

ងបាន និងមានស្ថិរ

ើតាមការគណនារបស់វទ

ដ្ឋកិច្ចកម្ពជា ចបាន

ុក(

្មើនឹង ៩១១

សានជាតិស្ថិតិបានបងាញថា កំ ស

ជាក់

ទាង ំ

ចិត្ត សម្តច

ង ្ល ទាំងអស់ក្នង

ជាពលរដ្ឋមិនធាប់មានកម្មសិទក ិ្ធ ន្លងមក។ សកម្មភាពខាង

សាល់ថា ជា កំពង ុ

ប់ទីក

ការចាំបាច់បំផុតក្នង

ងសាន ភាពមា

ឆាំ ២០១១

ហិរ

ជាពលរដ្ឋ ទទួលបាននូវភាព

ឆាង ំ ជាមួយរដាភិបាល មួយចំនន ួ

ស្ម័

របស់ ្ត យុវជនស្ម័

ជាពលរដ្ឋ

ៀម

លន

និងធានាដល់ការជំរញ ុ កំ ើន

្វើ

វត្តសា ិ

កជូន

យភាពស័ក្ដិសិទ្ធិ និង

សិទ្ធភាព គឺជា

ការ

វបត្តិ

លអាច

និងវធានការចាំបាច់បំផុតឲ ទាន់ លា

ើប

សចិន

ះទឹកជំនន់

ើតមានជាយថា

អប មាទ ជា

និនាការថមថយ

ដ្ឋកិច្ចរបស់

មទាំងប

ើក

ះ ស្ថិតក្នងសានភាព

មានហានិភ័យខ្ពស់ ប

មទាំង

លសកម្មភាពជា

ទទួលរងនូវការ វាយ

រ។

ុងរបស់ជាតិក្នង ឆមាសទី ១ ឆាំ

២០១២ បាន

ម ើ ឲ ី

តំបន់

ន ើ

្ជន និងទូរគមនាគមន៍ គឺរូបភាព

ដុលារអា

លាញ់បដិវត្តន៍ដឹងវនិច្ឆ័យ៕

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

ន ើ

ន ក្នងការចុះវាស់ ងដីធី្ល

ៀត

យសារការបន្ត

១០%

្អមភ្លក់អស់ សុខ

ផ រដ

ក និងដំឡងមី

ន ើ ១០,២%

ន ើ

ដ្ឋ

ចបាន

ញផលិតផលកាត់

ត ស

វស័យ សចរណ៍ ហិរ វត្ថ និងធនាគារ

លបានព ករណ៍ថា

ក្នងឆមាសទី ១ ឆាំ ២០១២ កំ

ពិ

តាម

ដំណាំ

លកំពុង

ើម។ វស័យឧស ហកម្មនឹងមាន

ង ើ

មទាំងអ

ចាំឆាំមានស្ថិរភាពក្នង

រង្វង់ ៤០៥០

ម ឹ

វត្ថបានឲ ដឹង

កំ

ើង

បាយ និងវធានការជាក់

ដ្ឋកិច្ច

ះមិនមានឥទ្ធិ

ដ្ឋកិច្ច និងហិរ

ឹម

ចុះ

ើន

សកម្ពជា

អតិផរណាមធ ម

ភាព

្ត

ងតាមការព ករណ៍របស់

ថា ក្នងឆាំ ២០១២ រក កំ

រ ប៉ុ

ដ្ឋកិច្ចកម្ពជាបាន

បានខ្ពស់មានន័យថា ប ើ

មិញតំបន់អឺរុបក៏ជួបប

អាចរក កំ

ពលធំដុំមក

្ល

ះនឹងមិនអាចបង្កប

ើយអា

កម្ពជា

ះត

យ ើ សហគមន៍អឺរប ុ

ើវបត្តិបំណល

វបត្តិទាំងពីរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នងឆាំ

ង ើ ខ្ពស់

កំពុងជួបប

ប្តរ

ើនខ្ពស់

លវស័យវាយនភណ និងកាត់

រ យាង

បាន

ះនឹងមានកំ

កំ

ើន

ះគឺ វស័យកសិកម្ម និង

សចរណ៍ នឹង

ដ្ឋកិច្ច

នាយករដ្ឋម

ទី

សកម្ពជា បាន

ជន៍ខាំងណាស់

ជាតិ និងការកាត់បន្ថយភាព

យក

រិទ្ធ : ជំនួយ រទូេ

ថា ្ល

ើងខ្ពស់តាមរយៈកិច្ចការ

លផ្តល់នូវផល

កម្ពជាជា

ករផ យរបស់មជឈមណល

បានវាយត

ប៉នា ុ នឆាខា ំ ងមុខ

្វើយាងណាឲ ចាកផុតពី ស

ប់មាក់ៗ ក្នង

្តច

ើងនឹងហក់

នាយករដ្ឋ

លជាយុទ្ធសា

ក្តីសង ឹមយាងមុតមាំស

ដ្ឋ

រកស

មួយឆាំ។ ស

យអនុវត្តន៍តាមចក្ខវស័យ ឆាំ

២០៣០ របស់ស ម

បាយ និង

ពាន់ដុលារអា

មាណ ៣,៥%

ើន

មានសកានុពល

ឹម

ះនឹងបានមកពី

ស៊ូ និងបណាដំណាំ

ដូចជា

ŪបŌថេŢយេŵក កឹម សុž

ក្នងច ប់ស្តព ី ហិ ី រ

ើនវស័យកសិកម្ម

ូវ

ពលិកមŊរបស់យុវជនែខŊរŪតវ ូ ģន

ងទុក។

ប់

ងរក កំ

ើន...

ចបានក្នងរង្វង់ ៧%

ើសពីការ

វត្ថស

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

ើន

ក្នងឆា ំ ២០១១

មាណ ៧,១%

លក្នង

ះវស័យកសិកម្មបានបន្តមានកំ

មាណ ៣,១%

ទះនូវ

ហកម្មមានកំ

ើន

វបានជួប

ះទឹកជំនន់ក្តី វស័យឧស

វាកម្មមានកំ

ជាមធ ម

ះជា

ើន ១៤,៥% និង វស័យ ើន ៥%។ អតិផរណា

ចាំឆាំ ២០១១ មានចំនួន

៥,៥% និង អ

ប្តរ

ក់ជាមធ មមាន

ចំនន ួ ៤,០៧៦ ៀលក្នងមួយដុលារអា

រក។ វស័យរូបយ ិ វត្ថឆាំ ២០១១ កន្លង

ើញថា ការ

ើន

ើង

ស់សាច់

ក់បាន

មាណ ២១,៥% ជាមួយនឹង

ការផ្តល់ ឥណទានរបស់ធនាគាររបស់ ធនាគារពាណិជ្ជ ើន

បាន

ើន

្នកឯកជនបាន

មាណ ៥,១ វា៕

ុងជាតិ

ើងដល់ ២ ៩៧០,២ លាន

ដុលារសហរដ្ឋអា និង

ើង ៣១,៧% និងទុនប

រកគឺអាចធានាបាន

ការនាំចូលទំនិញ យ លី សាមាន


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ស្ថិត

ុងច រមន

ពីយប់

ត្ដកំពង់ស្ពឺ កាល

ចន្ទ ្ង ទី ១០

កន្លង

ឆាំ ២០១២

ះ បណាលឲ នាងរ

គឺជា ឿងរាវថ្មីមួយ

កអាវ

ៀតបងាញឲ

ពីភាពអសីលធម៍ក្នងសង្គម

ើញ

លទាមទារ

ឲ សាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ នាំ យកជន

ឹត្តខុស

កំពុងចាយ

ក់

បានធ្ងន់ធ្ងរ ជាទីបំផុត តុលាការក៏

ើតាម

ើ ម ីប

ផ្ទនា

សឲ

ះបីជាពួក

្ចប់ ឿង

យ។

ផ្លវ

ភពព័ត៌មានពីសាក ី

លបានដឹង ឿងរាវមួយ

ះបានប

កស្នងការរង និងបក្ខ ពួក ។

ើខារាអូ

អាវ

នាប់ខាងក្នង។

របស់នាររង

លា

ថា មាន

ះ ហាន ដារា រឯបក្ខពួក

យសារ

របស់គាត់មួយចំនួន មានមាត់

ក្នង

មាន

វបាន

សាល់

ៀត ជាអ្នកមានមុខ

ត្ដកំពង់ស្ពឺផង

ះ សួស ថុល ជាមាស់

នីយដានផ្ទះ

ហម និង

ម៉ូតូមាក់ឯង

ើយ

សំណល់ហាសរបស់

វរថយន្តដឹកកាក

យអូសជាង ២០

ើត

នាទី

មុខ

ើងកាលពី លា

ផ្លវជាតិ ក

ើខារាអូ

ប់

ប៉ុ

មា ក់

្ដខណៈកំពុង

ពួក

នាង ប ះ

ភ ប៉ុ

ះខាំង

មានការជួយអន្ដរាគមន៍ពី ផង

មកចាប់

ុងចាប់រ

្ដ

ក និង

ការ

ហាង

ើបរូបនាងបានរួច

ផុតពីចំណីតណា របស់ជនអសីលធម៌ ទាំង

ះ យាងណាក៏

្ដីរង

ក ហាន

ើយ គឺ រ។

ខណ

វាន់ សម ត្តិ

កាន់ស្នងការនគរបាល

ត្ដកំពង់ស្ពឺ

រូបនាង ប៉ុ ះ

្ដវាហាក់បីដូចជាគានសង ឹម

ើយ

យសារ

អ្នក

ឹត្ដសុទ្ធ

ជាអ្នកមានលុយមានអំណាចទំនងជា

គាននរណាហានប៉ះពាល់

លបានដឹង ឿងរាវទាំង

សាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិ

ជួយផ្ដល់យុត្ដិធម៌ដល់ អ្នកប

ើខារាអូ

ប៉ងចាប់រ សុទ្ធ

ខាំង ទ

សតុលាការនឹង ្ដីរង

។ អ្នក

ះ សង ឹមថា

លុង

ះជា

វបាន

លជនបង្កទាំង

្វើ អសីលធម៌ ះ

លសង្គមស្អប់

ើយ៕

ហុីយានដាយ ដឹកកាកសំណល់ហាសបុកម៉ូតូពី

ក សងាត់

នជ័យ ជិះម៉ត ូ មាក ូ

ហម ពាក់សាក

អំពីចំណាត់ការនីតិវធី។

បានតាមឃាំ

្ពើម

ពន្ធ

7942។ ចំ

ះរថយន្តបង្ក

ញ 1AX-

តុជា

រថយន្តធនធំមាកហីយាន់ដាយដឹកកាក ពាក់សាក

ុមហ៊ុនអឹម ខភ្នំ

ក ពណ៌

ហម

ញ 3A-9063 ។

អានតពីទំព័រ

រង់ចាកា ំ រ

ង និង

សាក ី

ដឹងថា មុន មួយ

ឿង

្លង

ើត

ើត

ើកបរតាមប

ខ ៥ ក្នងទិស

មកដល់ចំណច ើកបុកពី

ើត

ពី

តុបានឲ

តុ

ើញម៉ូតូ

យផ្លវជាតិ

ើងមកត ង លុះ

តុ

ប់រថយន្ត

យអូសជាង ២០

បណាលឲ សាប់ភាមៗ

និស ិតមាក់

្លង

ើត

វប៉ូលិសឃាត់ខ្លន

តុ

ើយអ្នក

រថយន្ត

សាកសព យក

ើកបររថយន្តបានចត

លរត់

គល់ឲ

្វប ើ ណ ុ តាម

រថយន្តនិងម៉ូតូ ើម ី

ណី ។ ចំ

រក ទុក

សារ

លក់

ើងរបស់

ខាង

ើជាញយដង

ស្ថិត

ខាងត ងផ រថ្មី រួច

ពាក់សាក

ជិះម៉ូតូគាន

ខយកមកដាក់ក

តូបលក់មាស

្លង

ើរចូល

្ញម៉ ើ ូត ូ

សាលាដំបង ូ

្វើការសូរនាំរកលិខិត

ប៉ុ

្តមកដល់

ងៗ

បណានិស ិតមាក់

ភពព័ត៌មានពីអ្នកលក់មាសមួយ

្វើការទំនាក់ទំនងលក់

ចំនួនបានឲ ដឹងថា និស ិតមា ក់

ជាយកពីណា

្ទចមាស ឬក

តូបខាង ះ

សុំ ពន្ធរួមរស់វិញមិនបាន នាំបក្ខពួកមកកាប់ចិ

ះបីជា

តាមច ប់ឲ ខាន

តុការណ៍

ភូមិក ល ត ៉

កក្នង

ថ្លកឈាមរួចនាំគារត់ បាត់

ចខ្លនចូលទឹកដី

យសារ

ះមិនដឹង

កាន់មន្ទីរ

ះមកផ្តនា

បាន។

ះបាន

ើត

ស ើង

ង ៨ និង ៤០ នាទីយប់ ឆាំ ២០១២

ះ សងាត់ និង

ត្តបនាយមានជ័យ

សាល់ថា

អាយុ ២៧ ឆាំ មាន

ះ រង

ុកកំ

ុង

លជន

សាយ ៀង និងបក្ខពួក ៤ នាក់

ើត

ក្នង

ម្លប់ដូង បឹងក

ុស

ត្ត

ៀត កំពង ុ

លស្ថិត

ខាងត ងកីឡដាន

ះរាជអាជារង

រមួយ

បរ ណហាងម្លប់់ដូង កមុខ

ុមជន

កជនរង

លី

ះជា

ើតាម

ើញ

មនុស ជា

ើននាក់មក

ការយាល័យ ហ្មទណក ត ិ ្តីកងរាជអាវុធ

ះ អាន ប៊ុន

ផ្ទះវញទុក

ពន្ធ

ះ សុឹម វ

រ ប៉ុ

ប៉ុ

ះបីជាម

ដាក់ការសង យ ័

ទូរស័ព្ទ

ក ហង

កាលពីយប់បាត់ខ្លន

ះគឺជា

របស់ជនសង ័យ

សូមរម្លឹកថា មុន

ើញសព

យសារ

រឧត្តម

ះ។

រឧត្តម គឺមាន

ុមអ្នកកា

ត និងសមត្ថកិចថា ្ច បាន

កាមរមួយ របស់

ឿងចត ើយ

ញ ើ រថយន្ត

ក្នងចមារ

ដល់កាប់

ើល

្ទើរពុំសាល់។ ម

្ចក

្លើង

្តីប៉ូលិស

សបានសន្និដានថា ពុំ

រកសុី

ក្នងរថយន្តទាំងអស់។ ប៉ូលិស ុមឃាតកអាចមាន

ើននាក់ចាប់ពី ៤ នាក់

ើយការសមាប់

សាត់

ើង

ះគឺសមាប់

ដីឡត៍ណាមួយដាច់ពី

ក្នងផ្ទះ

ក្នងបន្ទប់

ើយយកសពដាក់ក្នងគូទរថយន្ត

ើករថយន្តមកប្លង

លក្នងចមារសាយ

ះ។

ក្លិបអ្នកកា

តកម្ពជា បានអតា

ះគឺជាការគំរាមកំ

ធ្ងរដល់សារតីអ្នកសារព័ត៌មាន

ដំ

្នក

នជា

គឺជា ឿងគំនុកា ំ រងារ និងការ

បានសន្និដានថា

ចន្ទី

គឺ

យរបស់របរសមារៈឧបករណ៍

មាន គា

យកាប ំ ត ិ និង

ើ មុ ្ទ ខ និងក លសុសសាច់

ករណីប្លន់

សកកម្មតាមវជាជីវៈ

ះក៏ជា

ើរការ

ងធ្ងន់

លកំពុង ើយថា

តនារារាំង និងបន្ទច់បងាក់ ការអនុវត្តសិទ្ធិ

សារព័ត៌មានការប អនុវត្តលទ្ធិ

ជាធិប

រ។ ក្លិបអ្នកកា សឃាតក

រភាព

្ចញមតិ និងការ

កម្ពជាផង

តកម្ពជា បាន

លសមាប់

ក ហង

រឧត្តម និងអំពាវនាវដល់អាជាធរ

រតនគិរ និង

ត្តកំពតឲ

្មើសទាំងពីរករណី

មកផ្តនា

ើបរាយ

ត្ត

រស់

មិនចុះ

ក៏បាន

លសមាគម

ត្តរតនគិរបាន

ឿថា ករណីឃាតកម្មខាង

ើ ទាក់ទិននឹងម

រឧត្តម

បស

សិទ្ធិមនុស អាដហុក ្លងថា

ត្ត

វរកជន

ើម ីនាំយកពួក

ស។ យាងណាក៏

៉ន ប៊ណា ុ រ អ្នកស

សាល់ថា ជារថយន្ត

ក ហង

ពុំមានការបាញ់នឹងកាំ

កាប់ចិ

ខទូរស័ព្ទ

អ្នកភូមិជនជាតិភាគតិចក្នងភូមិធួយ អំពិលបានផ្តល់ដំណឹងដល់

វជន

បំ

លសមត្ថកិច្ចរក

ក ហង

ពូ

ះ។

បានដឹងថា ការ

ុមឃាតករដាក់ឲ

ម ប ី្ត ល ូ៉ ស ិ ជំនាញប ក ្ច

ធិប យថា

្វើការពិនិត សពបានឲ ដឹងថា ជនរង

្តអ្នក

្តីនានាមិនបានផ្តល់ព័ត៌

បណាក្តក ី ៏

កផាប់មុខ។

ឹត្តបទ

្តីមានអំណាចក្នង ្មើស

ើ៕

ើយការ

ណ។

ក្នង ភូមិឃុំ

ះ រង មក

ម ើ សុ ី ំ

្តីប៉ូលិស

ើញសពមានសានភាពរលួយក្នង

គូទរថយន្ត

្ត

ើត

តុ

ើត

រខាង បាន

ងផ្ទះរបស់ជន

វរូវជាមួយអតីត

របស់ខ្លនវញ បនាប់ពីពួក

អស់រាប់

ពន្ធមាន

ជាពលរដ្ឋ

បានឲ ដឹងថា មុន

ភពពីម

ើក

ពិនិត

ក្នង

ី អាយុ ៣៦ ឆាំ និង

ះ អឹម

ើ។

ះ។

ើប

លចុះ

ដល់ក្នងឃាតកម្ម

អាយុ ៥៨ ឆាំ រស់ តុខាង

លយាងយូរ

ប់ការឈាន

ចខ្លនមិនសាល់អត្តស

មាយមាន

រង

របានផ្តល់ជាពន្លស ឺ

ើយ

ឡាក់ឈាម

ើយការគាស់ទាររថយន្ត

ើរយៈ

បាន។ សមត្ថកិច្ច

បាន

ក់ទឹក និងរុយ

ុះដឹកនាំ

ក ជា សុភ័

្ង

លចុះមក

ញពីក្នងរថយន្ត

ក ហង

ុមសមត្ថកិច្ចច

បានអនុវត្តដីកា

សាយចន្ទី

សអន្លង់ សងាត់

ង ុ បានលុង គឺជាទីតាង ំ ជាប់

រឧត្តម។

រត់

ឹក

្លងយី

សង យ ័ ក្នងសំណំ ឿងសមាប់

្ទ

សមត្ថកិច្ចបានសន្និ

ជិតវមានសពក្នងភូមិ

ដល់

ងតាម

ឲ វល

ឈាន

ើននាក់

ើយរហូតដល់

ះជាពន្លឺរួច

ង មាស់ហាងម្លប់ដូងផង

រក្នង

ើងមួយ

របង កាល

មុន

ើញកូនកាំបិត

មានលម្អត ិ

វបាន

យកាប់ចិ

ក្នងការឃាត់ខ្លនជនសង ័យទាំងពីរនាក់

ើ ជនសង ័យ

រឧត្តម

្ងទី ១៣

វតាម

ះជាយាង

ើញ

លសុទ្ធសឹង ជាម

និង

ប ើុ

រឧត្តម

ដានថា ហាងផឹកសុីមួយក

ះគា ន

បណាណាក៏

ើកការ

ចាប់ជនសង ័យទាំង

្ងទី ១៥

យ រទ្ធគី ិ ន

្ជនជនរង

សមត្ថកិច្ច កំពុង

កាលពី លា

មុខ និងខ្លន

្ទចផាក

្ល ងផង

ម្តង។

្វងរកយុត្តិ

លទំនងជាមានគា

សមាប់យាង

ំ របួសទាំង...

ើយមាន

ើយ

មួយផង

្វើការ

ះមិនទាន់មាន

ក ហង

ឃាតករ

តាម

និងរក

ើយ

នឯពួកខ្លន

ះ។

ហត្ថ រួមទាំង

ប៉ុនាននាក់មានការទាក់ទិនជាមួយករណី

ចូលទីសាក់ការ

ៀត។ ទាក់ទិន

ើម ី

ក ហង

ក្តីរាយការណ៍ជាផ្លវការថា

កទាក់ទង

សាកសួរបន្ត។

្ងទី ១២

សាកសួរ

យផ្ទះជន

និងឃាត់ខ្លន

្កតយាងសុីជ

ធម៌ជូន

គូជារបស់ជនរង

ធ្ងន់

ៀត

ត្តរតនគិរ កំពង ុ ការ ើ្វ

ប៉ុ

ក្តសមត្ថ ី កិចបា ្ច នរក

ឡាក់

ុមសមត្ថកិចជំ ្ច នាញ

កបានបន្ត

្មើស

ទីនមកលក់

ើប

ខាង

ងមក

ើង

វបាន

ប់

ហ្មទណឲ ដឹងថា សមត្ថកិច្ចបាន

លធុំក្លិនឆាបស្អយ

សង ័យ

យមានការសង ័យមាន

ឧហ ហ៍យកក

យឈាម

ក់

ចិ៍បានជះ

ឃ្លបគូទរថយន្តមាន

ក្នងហាងបាន

ល ២

ឲ មកចាំ

ដីកា

លពូកមួយផាំង

យបានប

តាមរថយន្តកាមរបា

្ងទី ១៣

ឆាំ ២០១២ និងបនាប់មក

ើញក

កំណត់មុខស

ើម ីសាកសួរបន្ត

ពី ៀបចំប

្មករបួសធ្ងន់

វបាន

ញមុន

ពី

ះ អាន ប៊ុន

រឧត្តម កាលពី

ៀតថា

ៀត។

នរណាអាចជួយអន្តរាគមន៍បាន

ពន្ធ និងមាយ

្តីជំនាញបាន

ើញភស្តតាងដូចជា

ំទឹក

ផ រ...

ផ រ

ងងឹត

មក៏បាននាំបក្ខពួកមកកាប់

ក ើ សវនាការ។

រក

ដាម

អធិការ

ករណីឃាត់ខ្លននិស ិតខាង

នាងមិន

យមក

វរបស់

រក

យតាមច ប់៕

លយកមាស

ះជា

ើម ី

ក ហង

១៧ ឆាំ ២

យករបស់របរផាល់ខ្លនមួយចំនួនចាក

ះអាសន្ន

ះ សុឹម វ

សមត្ថកិច្ចថា សមាជិក

ឃាត់ខ្លនតាមរយៈការ

ុម

វបាននគរបាលខណ

នសុខយក

ដាន

ចខ្លនបាត់។ ចំ

វបាន

វប៉ូលិសប៉ុស្តិ៍យក

អានតពីទំព័រ

ត ្ក និង

ពន្ធ

យុវជនជំទង់អាយុ ១៦

សមត្ថកិច្ចជំនាញកន្លងមក បនាប់ពីបាន

ើម ីយក

ធាប់រាជធានីភ្នព ំ ញបានឲ ដឹងថា និស ិត

ចាទ ំ ី

ើយ

ៀមលក្ខណៈ

ការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ច។ មានក្លិនស្អយ

ើញ

នាក់

ឲ ដឹងថា ជនសង ័យ

កមាំងប៉ូលិសប៉ុស្តិ៍ផ រថ្មី១ មកទទួល

នាយរងការយាល័យប៉ូលិសសណាប់

ប ុើ អ

ភពព័ត៌មានពីម

្កត

ត្តរតនគិរ

្ជនជន

្វើការសាកសួរ

ឃុំខ្លនប

ចខ្ចប់ហាក់ដូចជា

ះមានភស្ត

ើយប៉ុនាន

ដល់

ើញ

ើយ។

្ជន

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹងថា

សមត្ថកិច្ចចុះ

ញពីទី

តាងដាក់បន្ទកមួយចំនួនរូច

ម ើ ចា ី ត់ការបន្ត

ឋានជា ទីតាំងហាងផឹកសុី

ចាក

្ងមិន

ឆា ំ

វបានប

ពាក់ព័នបទ ្ធ

ី សុខ សុថា

្ងទី១៦

លំ

ើន

ដាក់បន្ទក

សាមម៉ូតូ

នីយ៍

ឹក

ះដូចការរពឹងទុក។

វបាន

លជា

កាន់សាលាដំបូង

្អើល

ទាក់ទិននឹងករណីចុះ

សមារៈរបស់ និងអីវាន់មួយចំនួន

្លើយសារភាព

ះរាជអាជាបាន

សណាប់ធាប់ក៏

កវរៈ

ះបីជា

យសមត្ថកិច្ចបានបន្តប

២០១២

យមានការសង ័យកមា ំងប៉ូលិស

លក់។

ះអស់រយៈ

ណាក៏

្លើយជនសង ័យ ២ នាក់ប្តី

កាលពី

មាស

ទីន

អង្គ ី្ត ការសិទម ិ្ធ នុស

ទាន់ទទួលបានច

យអូស ២០ ...

គួរឲ ភាក់

ុមអ្នកសារ

ល ើ យាងយកចិត្តទុកដាក់

ការសួរច

សង ័យ

ភូមិ

១០០ កូ ពណ៌

ខភ្នំ

ើយ

ឹត្ដ

ុស អាយុ ធិ

យមានការយាម

ព័ត៌មានក៏ដូចជាម

ករកា ខណ

មានតួនាទីនិងមានមុខមាត់យាង ត្ដកំពង់ស្ពឺ មិនគួរណា

ត្តរតនគីរ

កាមយាងតឹង

ប៉ុន

៤៦ ឆាំ មុខរបររត់ម៉ូតូឌុបសាក់

ក...

ើម ីសុំអន្តរាគមន៍ជួយរកយុត្ដិធម៌ជូន

នសុខបានឲ

លសមាប់

ះបានដាក់ពាក បណឹង

នសុខ។

ចក់

សមត្ថកិច្ចច ុះព យាម កមុខជនសង ័យ

ះបាន

ះ វបាន សាល់

ក្នងកម្មវធី

ន ៉ សារុនតាមប

ឆាំ២០១២

ខ ៥ ស្ថិតក្នងភូមិឌួង សងាត់

ដឹងថាជនរង

សំណល់

កអាវរបស់នាង

ខារាអូ

្ដ

ះ គាត់ក៏បានចូលរួម

រថា កាលពី

្ងទី ១០

្វើ ប៉ុ

ឆាំ ២០១២

ប៉ល ូ ស ិ ចរាចរខណ

សាយ

ញពីខ្លន

ឹត្ដ

សួស ថុល ជាអ្នក

្វើឲ អាវ

កស្នងការរង និងបក្ខពួក

ក្នងបន្ទប់ខារាអូ

គាត់មិនបាន

ភ...

្វើខាង

ង ៧ និង ២៥

្ងទី ១៦ ខ ែក

ម ុ ហ៊ន ុ

ធថា ទ

ើយអ្នក

ចខ្លនបាត់

តុការណ៍ខាង

ក ឹ

្ដបាន

ដារា បានបដិ

អានតពីទំព័រ

ុមហ៊ុនមូយបុក

ើកបររថយន្តបានរត់ ៀត។

ះ ណប

អានតពីទំព័រ

ពី

ឿ ចាន់ អាយុ ២៩ ឆាំ បាន

អង្គយកំដរ

ះរ

ឆាំ ២០១២ នារប

លពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាព ើ

ើយ ប៉ុ

ង ១១ យប់

ស្ពឺមា ក់

អសីលធម៌ខាង

មានការរម្លឹកផង

អង្គយកំដរ

ត្ដកំពង់

កស្នង

ការរង និងបក្ខពួករបស់គាត់មិនបាន

្ហើប

ឲ ដឹងថា ស្នងការរងនគរបាល

ពីសំណាក់

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

លពាក់ព័ន្ធករណីប៉ុនប៉ងរ

ងតាមសាក ីបានឲ ដឹង

ៀតថា ការប៉ុនប៉ងចាប់រ

នារប

ខ០៨៤

ពន្ធ

ងលះគា

សុំ

បដិ

ពួក

វរូវគា វញ

ើយ

្មក ថា

ុងគា។

ធមិន ល

ើញក៏

ើចង់និយាយអី ្ង មក

មិនសាគមន៍

វនាងជា

ពន្ធ

មរួមរស់ជាមួយគាវញ

ះ រង ចូលផ្ទះ

ើញអតីតប្តីមកផ្ទះ

ះ រង

្តីរង

រប

លយប់

ះ ជាមាយ ញមិនឲ

យនិយាយ

ប់

វមកនិយាយគា

លប់ពួកគាត់

លទំនងជាមានកំហឹង

ើរ

ើត

បាត់

តុ

ប់

នាំបក្ខពួករបស់ខ្លន៤នាក់ ផ្ទះ

សាម៉ូ ចិ

ពន្ធ ៉

ំ ជា

ប់

លពួក

ើយ

ៀតមក

ដាប់

្មករត់មកជួយក៏

ញកាប់

យដាវ

វ ពួក

ពន្ធ

កាប់

ើនកាំបិតបណាលឲ ជនរង

ះទាំង ២ នាក់

៉កូនរងរបួសសុះ

សាច់សន្លប់ ក្នងថ្លកឈាម មាន

លុះដល់

ះ រង បាន

ើយ

ចខ្លនបាត់អស់

ជាពលរដ្ឋរត់មកជួយពួកជន

ដល់បាននាំគារត់


ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

នគរបាលអ

សន៍

ខ០៨៤

កបាវិតយកបទ ប

របស់ថាក់...

បយាង ក្នងការ

្វើមាន

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

មូល

ក់យក

្តីនគរបាលអ

ើល

ឆ្លងកាត់

តី

ៀង

មួយ

លថាក់

បាន

ត ើ

ពីការ

ឹត្តអំ

ើការគាបជំរតអ្នកដំ

នក៏ដូចជាការយក

ក អុឹង សុងយូ

ផ្លវការពីរថយន្ត ក

ទំនិញវនិ

របស់រដ្ឋជា ឆ្លងកាត់

យូ

ប់

ងរបស់

្តីនគរបាល

ៀបពុករលួយតាម

ដំ

ើរពឹងអា

លបានគាបជំរតឲ ពួកគាត់បង់

ក់

ផ្លវការតាមរ

ទំ

ើងចិតរបស់ ្ត ពួក

ថាក់

តពិនិត ប

បនាន់ទន្ទឹម អំ

ក អុឹង សុង

មួយចំនួនគួរឲ

លទាមទារឲ ះ

តសរ

្តីនគរបាលអ

បានបង្ខំឲ ពួកគាត់បង់ ដុលារអា

រកស

លិខិតឆ្លង ដំ

ើរ

កាន់

ក៏

វបង់

ៀត។

ើរ។ ើក

មានធុរៈចាំបាច់ឆ្លង ៀតណាម

វចំណាយ

ចំនន ួ ៤០ ដុលារទាង ំ ថា ការបង់

ក់រ

ការណ៍របស់ថាក់

ៀប

មរូបភាព

នបាវតបានរលូនល្អ

សន៍របស់

ើយ

ៀតថា ម

្តី

ឯកសារ និងជាអ្នក

មូលលុយយក

ក អុង ឹ

ភ្នំ

កទារ

នគាបជំរតឲ ពលរដ្ឋ ះ

ប៉ុ

្មរបង់

រើ ចាក ញពី ្ត

ក់

ក អុឹង សុងយូ

ដូច

របស់ថាក់

លមតិមួយចំនួនបាន

ើងថា

ឱកាសឲ ម

្តជំ ី នត ិ របស់គាត់

អ្វ ្វើ ៗ ី

តិច

តំ

ឹតអំ ្ត ឡង

រដ្ឋបាលជូន ះ

យស ះ

និងមាន

សិទ្ធភាព

សងាត់ទាំង ៣ ស់

ពិធី

លគាត់

្វើជា

ធាន

កបាវត

ះដូចគា។ មានម

្តីមិន

លកំពុងនាំគា

គវាសនារបស់

លមានឆ្អឹងអ

នចំ

ើយ

ងទាំងអស់ មិន

វបាន់

្ងទី ១៥

ក្នងសងាត់ឃ្មញ

មានសា

ល្អ

ប៉ុ

ញពីគំនិតជាអ្នកវនិ

្តអ្វីៗ

គទុន

ក អុឹង សុងយូ ហានចំណាយ

បយាង ចំ

ើម ីបានតំ

លគាត់យល់ថាអាច ញមកវញ

្តើម

ប់

ងណាមួយ

យងាយ

មូលផល ួល៕

យ បុបារុះ

បានឲ ដឹងថា ើល

ើបស

បុរសមាក់

ភ្នំ

ចផ្ដល់ជូននា

ញ ៖ ទាហានឋានៈអនុ

ឯកមា ក់

វចារកិច្ច

ផ្ទះ

ះ។

្នក

ផឹកសុី

មួយតាមប ភ្នំ

ុម

ប់

នសុខ

ប់ក្នងជ

្មងសាវ ២

ញថ្មី ខណ

ុម

ឆាំ ២០១២។ ចំ ង ្ល

ក៏ប៉ុ

្ត

គល់ឲ

នសុខដល់

ញថ្មី ជា

ពលរដ្ឋចុះ

សការស ះ

បស

្ជី

ះពល

ជា

តសកលឆាំ

២០១៣ ខាងមុខ ះ

សូមប

វបាន

យបដិ ះ

ះ។

ទទួល បានកុំព ទ័រ ១

ឿង

កក្នងមួយសងាត់

អស់ ១៥០០ ដុលាអា

របស់សាលារាជធានីភ្នំ

ឿង គិតជាថវកា

រក

លជាថវកា

ញ៕

ងជនបង្ក

ប៉ ើ ល ូ ស ិ

ទថា

ងនាយទាហាន

កាន់គា

វញ

នដី

ើត ឿង

តុ និង

វ សុធន

ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល

បានចុះ

្វកា ើ រអន្តរាគមន៍រម ួ ទាង ំ ឃាត់

នាក់ផង

ះបាន

លាង

អនុ

ុម

្មងសាវចំនួន ៤

យបំភ្លឺ

នីយ៍ ឯក ប

ប់

កា ើ រ

ងងមាសុីនឮ

ះ ទិត ផល្លី បានបន្ត

ះក៏មានពាក សម្តី ប់

ះ ទិត ផល្លី

បក្ខ

វាមក

វចំសា

វរបួស។

វា

រូប

កចំនួន៣

ើរូប

្លើងខ្លបា ី ញ់សំ

ប់

ើង

ប់

ក។ ក្នង

តុការណ៍គួឲ ភ័យ ខាចខាង

មិន

នមាន

ប៉ុ

និង

្តីរដ្ឋបាល

បានដឹងថា

ចំនួនពីរនាក់

្តី

ះបានទាញកាំ

ើយគាត់ក៏បានរត់

ៀត

មានបក្ខពួក

ះ កង សាន់ដារា

ះ ឃុន ឃី ក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នង

តុការណ៍បាញ់

ះខាង

រ។ ជនសង ័យទាំងបួននាក់

៉ អឹម

ត្ត

សួរនាំអំពីមូល វបាន

មូល

តុ

ះផង

វបាន

្វើការឃាត់ខ្លន

តុ។ ប៉ុ

ងវញ

្ត

ើម ី

យមក

យមិនដឹងអំពី

ះបីជាអ្នកសារ

ព័ត៌មាន ព យាមសុកា ំ រពន ល់

បណា

ជន

ក៏

យ គឺករណីមួយ លបាញ់

ះមិនគួរទុកឲ

ររួចខ្លន

យ គឹមហាត

រ គល់ឲ

ើយ

ើយ

សារបស់

្វើកំណត់

អគ្គប

សងាត់ភ្នំ

កងរាជ ះ

ះជាទាហានប៉ូលិសមិន

អាចចាត់ការបាន ល

អាវុធហត្ថគឺ

ះ។

កបន្តថា

ការរងកងរាជ

អ ៉ ម ឹ

កងរាជអាវុធហត្ថចំ

កឯ

ឿន សម្ភស បាន

ើរ ឿង

ប៉ូលិសប៉ុស្តិ៍ភ្នំ ល

ើត

សុខាផ្លវ

ញថ្មី ទាំងពាក់កណាល

លា

ទីប

ង ១១ និង ៣០ នាទី

រការ ក៏ប៉ុ

ងប៉ុ

្ត

មាណជាកន្លះ

ប់

ឿន

សម្ភស បានដឹកនាទាហាន គល់ឲ ប៉ូលិសប៉ុស្តិ៍ភ្នំ កបន្ត

ះមក

ញថ្មីវញ។

ៀតថា ឆ្លងតាមការ

កអធិការបានប

វ សុធន និងម

ៀតរួមទាំង

្តីប៉ូលិសប៉ុស្តិ៍

កងរាជ អាវុធហត្ថគឺ

បានដឹកនាយទាហាន

រឲ

ការរង

ឿន សម្ភស គល់ឲ

ក្នងបនាយទាកងរាជអាវុធហត្ថ និងកាំ ្លើងខ្លីមាក K54 មួយ រជា

ើម

ឿន សម្ភស

រងបាននិយាយថា

្វើឲ

ប៉ូលិសពុំបាន ះ

ក់ថា

តាមផ្លវ

ើយ

យាមកាមវញ

ត។

គឺបានយកនា

ក្នងទីប

គល់ឲ

ើប

ងនាយទាហាន

ការរង និងមានម

ះ រួច

វ សុធន បានប

រាជអាវុធហត្ថ ទី

ះបាន

ទាហានបង្កចូល ប

ការ

ឿងទាំងអស់

ដឹងខ្ចរខាយដល់អ្នកកា ណា

្ត

ក គិត សុផល មិន

ឲ ទទួលយកទាហានមាក់ ខឹងប៉ូលិស

ៀត ប៉ុ

ើរ

្តី

ការកង ក

៉អឹមមាក់

ង់ចំណចណា

ក់

មានចំនួន ២ ចំណចទី ១ ប៉ូលិសយក

ចំ

កឯ

ងនាយទាហាន

ះ។

ក គិត សុផល វញ

តុផលថាមូល

តុ

កមិនទទួលយកនាយទាហាន

មក

គល់ឲ គានលិខិតសាម

២ យក

ទាហានផ្ទះអាវុធមក

ឹម

ល ះ

វ ទី

គល់ឲ

្មង

លនាំឲ ឃាត់ខ្លន

ុម

គល់ឲ

វញ។

្មងសា វ និងនាយទាហានខាង

ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសភ្នំ

បានប

ដំ

ុម

រជាមិន

គូសង រ

្នក

ការ

សា វ

យករថយន្តមកទទួល យកទាហាន

តុសាកសួររួច

កអធិការប៉ូលិសខណ

រឲ

អាវុធហត្ថមកទទួលនាទាហាន

ប៉ូលិស

ក្នងអង្គភាព

វចារកិច្ច

ងអាវុធ ជាតិផ្ទះ

និងជាកូន

ប់ថា

ះ ទា

ុស អាយុ ៤២ ឆាំ មានឋាន

នាយកដា ន

ថ្មី យជូលី

យពីឃាត់ខ្លនទាហាន

ក់ថា កុព ំ ទ័រទាង ំ ៣ ង

នសុខបាន

កពុំបាន

ខ្លនទាហាន និង

ុមការងារសងាត់ដាក់ប

៣ នាក់

កបន្តថា

ភ្នំ

រដ្ឋជាពិ

មាក់បានទាញ

បណាលឲ

ើយ

្លើយតប

ជុវំ ញការ

មក

វាយ

ផ្ទះយាងរ

ះសូមឲ បងាញភស្តតាង។

ួលក្នងការងាររដ្ឋបាល និងដល់

តុអ្វីបានជា

មកខាំងៗ

សាក សួរ

ក គិត សុផល

កងរាជអាវុធហត្ថ

ងាយ

កគា

វបានកងរាជ អាវុធ

ប៉ូលិសជាអ្នក

ក។

ប៉ូលិស

ការកងរាជអាវុធហត្ថខណ តិកម្ម

យជាទាហាន

ន់

ងឲ

្ត

្ងទី ១២

ះទាហាន

តុ

ម្ដង ប៉ុ

ទាំងយប់។

ហាង

វបានប៉ូលិសឃាត់ខ្លន

ត ើ

នសុខកាលពី លា

ង ៨ និង ៣០ នាទីយប់

វញ។

ះមានភាព

យសារសំ

ៀតថា

ចាត់ការបន្ត

្លើងខ្លីមាក

ទាហាន ជាជនបង្កការបាញ់

សំខាន់គឺឲ សងាត់

ខាំង

ងអាវុធជាតិ

យផ្លវ ១៩៨៦ ក្នង សងាត់

ដាច់អហងា ថា

កុំព ទ័រឲ ដល់សងាត់ទាំង ៣ ក្នង

ើយក៏

ះ ទិត ផល្លី ក៏តបវញថាគាត់មិន

បានឮ

សុខបានប

ការបានដកកាំ

K54 បាញ់គំរាមចំនួន ១

មាន

្ធត

ឯងៗ មិនឈប់។

នីយ៍

អង្គភាពនាយកដា ន

អគ្គប

ហត្ថ

គល់

បាននិយាយសម្លតថា

ពួក

ញ ើ

ើចំនួន ២ នាក់ និង

ប៉ល ូ ស ិ ឃាត់នាយទាហានបាញ់

មិនទាន់ផងជនបង្ក

កបានបន្ដថា ការ

ៀត។

ះ ទិត ផល្លី អាយុ ៣២

កងរាជអាវុធហត្ថខណ

នសុខ

ើយ

្តីរដ្ឋបាល

ង សីចាន់តារុន

ប៉ូលីសក៏បានយកជន

ឆាំ ២០១២

ស់

្តី រដ្ឋបាល

ើង

ជាពលរដ្ឋ

យម

សណាន់និងបក្ខពួកចំនួន៣នាក់

ី្ត

ង៣

ើញសងា ត់ ៣ ខាង

ពុំទាន់មានកុំព ទ័រ

ើមា ក់

បង្កការផ្ទះអាវុធ

្ជី

កអភិបាលរាជ

្អើលដល់

ើង

តួនាទីជានាយសងាត់រដ្ឋបាល

ឿង

ក ច័ន្ទ គ

្ល។

រដ្ឋបាល

ះ ទិត

ចាប់

សងាត់ពញា

នាយករដ្ឋបាលសាលាខណ

ម ុ សមត្ថ

យផ្ទះភាមក៏

ផល្លី បានស្ទះ

លមិនបាន...

ប់

ះពុំទាន់មានកុំព ទ័រ

ង កាលពី

បក្ខពួកបានជិះទូកមកដល់

្ងទី ១៤

ផ្ទះ។

ះទូករបស់

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹង

្វើឲ ភាក់

ដឹក

បនាប់មកបងប្អនរបស់

តុថា

គល់កុំព ទ័រទាំង ៣

ប់

តុការណ៍ផ្ទះអាវុធខ្លីចំនួន៣

ះ គឺបង្ក

បានរហ័ស

ើយ។

ះរួមមានសងាត់

ប់

ងចំនន ួ ២ ដុតូ ំ ចៗយកមកទុក ទិត ផល្លី ចូលដល់

ើរល តតាមដងទ

ើតាម

ឿង

មអ្នករកសុី

ក អុឹង សុងយូ

មូលដានខ្លន

ឹត្ត

ពន់ និងសងាត់សំ ៀល

ជន៍ការងារ

លដល់ការងារពិនិត ប

ថា ក្នង

ង ៧ និង ៣៥ នាទីយប់

ៀតបានយកទូកមួយ

ើនិងបក្ខ ពួកពីរនាក់

ៀត

ប់ឲ ដឹងថា

ះ ទិត ផល្លី និងបងប្អនចំនួន៣នាក់

សាទ ឃុំ

តុ

ផា ល់ខ្លន

ឿង

ើម យក ី

ជាពលរដ្ឋ

ះបាន

ះ កាលពី លា

ឆាំ ២០១២ ខណៈ

កិច្ចរដ្ឋបាល

ស ើ្ម

ទំ ង ើ

ត្ត

លា

ប់គ

ក្នង

យក

ប ជុតមា ិ អភិបាលរាជធានី នសុខ

ក ុ សំបរូ

ររបស់

ការណ៍បាញ់

ះ៣ ះ

ក អុឹង សុងយូ ធាប់

ឿងបានផ្ដល់ជូនដល់សងាត់ក្នងខណ

ើក្នងផល

ង ើ ក្នងភូមិ

ើលរលង

ង ៧ និង ៣៥ នាទីយប់

អុឹង សុងយូ ជាមនុស មានសមត្ថភាពឬ

ើក

ប់

ើមិនគួរ

តំបន់

ើងបាញ់

លជាជនរង

កអន្តរជាតិដូងក៏ គាត់យកមកអនុវត្ត

ក អុឹង សុងយូ កំពុងផ្តល់

លរស់

ឆាំ

្វើជាមុខរបរ

ញ ៖ កុំព ទ័រចំនួន ៣

ស់ប

ើមិនបាន

ចាំ

ក់

ះសកម្មបំផុតក្នងការជួយរត់ការ

ក្នងខណ

ធានី

្តីនគរបាល

្វើឲ មានការ

យ ើ អាចចាត់ទក ុ ជាអំ

បនាយ

ញបានផ្ដល់ជូនដល់សងាត់ចំនួន ៣

លការណ៍ថាក់

ប់ការ ដ ើ្វ ំ

បាន

ក អុឹង សុងយូ

របស់ថាក់

ុមអ្នកគួក

កុំព ទ័រ ៣

និង

ជា

្តីសាលា

ត្តបាត់ដំបង មួយចំនួន

ទំ

ះកាំ

យឲ ដឹងថាតាមទមាប់ជាយូរ

ើយអ្វី

ក ឱម

ើយ។

រ។

ះ ម

លាយឡំជាមួយម

ភ្នំ

លមានឆន្ទៈ

ជន៍ផង

ើយ

មូល

មានរបស់អង្គភាព

អនុវត្តន៍តាមបទប

ុមអ្នកគួក

បតាមបទប

បទប

សន៍

វបង់ចូលជា

ង ើ

សុងយូ បានរក ទុក

ះឲ

ើពុករលួយរបស់

វឲ ម

វឲ

ផ្លវ ការផង

ើ ឬការ

មក

ហាក់ដូចជាធូររលុងមិនយកចិត្តទុកដាក់

ជា

ះជា

ើ ឬក៏

ក ើ

នក៏មានការត

ៀង ម្តងណា

កម្ពជា

ទាង ំ មក មិនដឹង

នគរបាលអ

ពលរដ្ឋបាន

ប់

កាន់

របស់

ើម ី

ក់ ក្នងមាក់ៗ

ថវកាជាតិប៉ុនាន

ទាំង

្វើ

ក់ចំនួន ២០ ដុលារ

លគានលិខិតឆ្លង

របស់ថាក់

ឡប់មកវញ

ង់ពីប

ប់ការបំ

បាន

សំបរូ

ទទំនិញខុសច ប់អាច ំ

ុកកំ ៀង

្ជនអ្នក

្ជន

។ អំ បា ើ ញ់

លពន្ធអាករជាបន្ទក

ពាក់ព័ន្ធនឹងប

ើរ

្ល ទឹកប៊ច

ក អុង ឹ សុងយូ មិន

លគាន

ស ៀតណាម ល

គឺ

យុិន

ុមហ៊ុនដឹកជ

័យឲ ជួយស

ឆ្លង

វា

កបាវត

ើយមានធុរៈ

ើយ

បង់

ឆាំងអំ

ក់ចំនួន ២០

និ ើ យាយឲ ខ្លី

ពលរដ្ឋ

ើងថា

សន៍

ប់អ្នក

ព បាលជំងឺ

្តី

តាមមន្ទីរសាប័នរដ្ឋ

ជាពលរដ្ឋបាន

សាលាកប

ឆាំង

សសមាតម

បទកុំឲ យឺតយូរ។ ស

ើងវញជា

លអង្គភាព

ើពុករលួយកំពុង

ខិលខូចពុករលួយ

ឆ្លងកាត់ ឬ

លមានអ្នកដំ

ផង

ក អុឹង សុងយូ ក៏អាចទទួល

បានផល មការ

ក់

លដឹកទំនញ ិ ឆ្លង

ឿជាក់ថា នគរបាលអ

របស់

វាមិន

យគានវក្កយប

ើរ

សង ័យ

្តងសកម្មភាពដឹកជ

ទំនិញមួយចំនួន

្លើងយាងអនាធិប

ក ឱម យុិន

ើងវញជាបនាន់។

រ។ ជាក់

ើងបានបាញ់

្អើលដល់ពលរដ្ឋ

ថា មានជាប់ពាក់ពន ័ ជាមួ ្ធ យការយក កាត់

ទំ

ភាក់

សូមរម្លឹកថា

ពុករលួយ

្តី

ចាំ

ឆាំងអំ

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

សន៍

កបាវតទាមទារឲ អង្គភាព

ពុករលួយរបស់ ពិនិត

ុមម

្វើបានផាល់ខ្លន។ ភាពអសកម្ម

របស់ម

អានតពីទំព័រ

ញថ្មីបានឲ ដឹងថាមុន

តុ

្មងសាវ ២ នាក់បាននាំ

អង្គយជ

ចំណចផ្លវ

កគា

កចូលអាហាររដានសំ

តុង

៨ ភូមិភ្នំ

ងផ្លវ ១៩៨៦ ក្នង

ញថ្មី សងាត់ភ្នំ

វ បាន

ម ុ

បាន មកវាយ វាយតប ខាង

ឃាត់ ប៉ុ

ុម

្មងសាវ ៤ នាក់ ្វើឲ

្មងសាវ ២ នាក់

ជិះម៉ូតូ ប៉ុស្តិ៍ភ្នំ

យឃាត់មិនសាប់និង

ង ើ

្វើឲ

ៀត

ចមុខនាយទាហាន

្មងសាវរកវាយខ្លន

គំរាម

យាមហាងមួយបានចូល

្ត

កាំ ង ើ្ល បាញ់

្មងសាវ

អង្គយសាសងគា

វញ ក៏

ៀង

ម ុ ទី

ញថ្មី ខណ

នសុខ។ ប៉ូលិសបានបន្តថា

លនាំសង រ

ុម

ចំ ើ នន ួ ១

ប់

្មងសាវបង្កនាំគា

ចខ្លន ប៉ុ

្ត

ៀតក៏ដក

ម ើ ី ើង

ះប៉ូលិស

ញថ្មីកំពុងល តក៏ចុះ

អន្តរាគមន៍ឃាត់បាន

្វើ

្មងសាវគូរបដិបក្ខ

បានចំនួន ៤ នាក់ និងនាយទាហានមាក់ ជាអ្នកផ្ទះអាវុធមកប៉ុស្តិ៍

ម្តង។

ក លី សា ត អភិបាលខណ

នសុខបានស្តីប

២ ថា គា

្វើការងារមិន ន់

សសមត្ថកិច្ចទាំង ះទទួលខុស

ឿងប៉ុណឹងពុំគួររុញដាក់

វញ

មក។

ះយាងណា

ក និងមានចំណាត់ការរកឲ

ើញ

កងរាជអាវុធហត្ថ ឬជាប៉ូលិសជាអ្នក ះ

បន្តថា

បាញ់ ១

ងនាទាហានមាក់

ះ។

ើសិនជានាទាហានមាក់ ប់

ើម ីគំរាមកុំឲ

ក ះ

ុម

្មង

រាគមន៍ ក៏មិនមានកំហុសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរ

សាវវាយគាក្នងនាមសមត្ថកិច្ចជួយអន្ត រ។ ះ

រក ើ

រវញ

ើញនាទាហាន

ះបាញ់

ះមិនអាចរួចខ្លនពីការ

ឈមមុខនឹងផ្លវច ប់

ើយ៕

យ ជូលី


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

ធានមន្ទីរធនធានទឹក

ត្តកំពតជូយ

អន្តរាគមន៍បូមទឹកដាក់

ូវ ជាពលរដ្ឋ

ដាក់ ២

មក

ខ០៨៤

ជូន

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

ជាកសិករក្នងរយៈ

ះស

ចបាន

១៦០០ ហិកតា ប៉ុ

្ទដីដាដុ ំ ះជាង

្ដការងារជួយបូមទឹក

បាននិងកំពុងបន្ដ

ៀត

យ ើ ខណៈ

ក្នង

ត្ដកំពត ទឹក

ត ិ តិចតួច

ខ្លះ

្ទើរ

គាន

យសារ

្ល ងធាក់មក

មាន

កិច្ច

ឆាំ២០១២

ជុំពិ

បល់

ផ្លវការស្តីពី សមុ

ចិនខាងត ងនឹង ៀបចំ

ជុំឧត្តមម

្ល ងធាក់។

លតំបន់

ក ចាន់ វណា បានបន្ដថាស

បានគាំ

កបានជួយអន្ដរាគមន៍បូមទឹកដាក់

ទាក់ទិនប កាល័យ

ះផង

យុតា បានឲ ដឹងថា ស ក

ិត

្ល ងធាក់

ករដ្ឋម

ើយ។

ប់

ី ្ដ លឹម គាន

ត្ដកំពត

មន្ទីរធនធានទឹក

វខិតខំព

ដុះនិងជួយបូមទឹកដាក់

បានប ីក

ត្ដកំពត

្ទដីដាំ

្ទដីដាំដុះ មានចំនួន ្ដមន្ទីរធនធាន

ទឹកជួយអន្ដរាគមន៍ បូមទឹកដាក់ ចំនួន ៦០ ភាគរយ ៀត

្ទើរ

យសារ

គាន

និងដំណាំ

ះបី

ូវតាមបណា

បានទទួលទឹក

្ល ង

ហាក់បីដូចជាក

ិតទឹក

លូតលាស់ ខណៈ

្ទជាដីកសិកម្ម

ត្ដមួយចំនួន

ប់

ត្ដកំពត

្ល ងមានតិចតួច

ទឹក

ដាំដុះ

ប់

្ទដីកសិកម្ម មិនទាន់ទទួលបាន ន់ ។

ធានមន្ទីរធនធានទឹក

ក ចាន់ វណា បាន

លការជួយអន្ដរាគមន៍របស់មន្ទរី

ធនធានទឹករួមទាំងអាជាធរ

បន្ដការងាររបស់ខ្លនតាមតំបន់មួយចំនួន ល

ន់ក្នងការ

មាន

ត្ដ

ៀល

គាចាប់រថយន្តដឹក សងាត់

ុក

្តីរដ្ឋបាល

ងសហការជាមួយនឹង

ឿងកាលពី

ឆាំ ២១២

ខ ៦២

ចាប់បាន

ពាក់សាក

បានដឹក

្តីខណបានប

ជាម

៉ អឹម

ក នង

បាល

យន្ត និង

្ទ

ញង

ផា (កដប)

រន នាយរងខណរដ្ឋ

ះវហារបានឲ ដឹងថារថ វបាន ើ

ើកយកមកទុក

ះវហារ

លក្នង

យ ើ

ះមាន

តំបន់ជា

ន ើ

ន់បនាប់ពកា ី រជួយ

ះ៕

ះមាក់មកមន្ទីរ ចាំ

ត្ត

ះវហារ

បល់

្ងទី ១៣

ផ្លវការស្តីពីសមុ

ចិនខាងត ង

សំណាក់អនុរដ្ឋម

និងយាងរលូន

ជុំ

ជុំ

យមានការចូលរួមពី ្តីការបរ

្តីអាសាន។

រដ្ឋ

ខាធិការ

បានមាន

ជុំពិ

ផ្លវការស្តីពីសមុ

ត ងមានការពិ

កិច្ច

សមុ

ក្នងអាសាន បាន

យបានសង្កត់ធ្ងន់ៗ នូវ ការអនុវត្ត

្កើត

ភាគី

្លង

ប់សមុ

ក្នងកិច្ច

ក៏បាន

សិទ្ធ

ើម ីឈាន

តិបត្តិស

ចិនខាងត ង។

បល់គាល្អណាស់

ចក្តី

តិបត្តិរបស់ភាគី

ភាព និងឲ បាន

ចិនខាង

ក្នងកិច្ច

ចិនខាងត ង DOC ឲ មាន

ជុំឧត្តមម

ចំកិច្ច

ៀតផង។

ីបានបន្តថា

ការណ៍ស្តីពីការ

សកម្ពជា

សាសន៍ថា កិច្ច

បល់

សារៈសំខាន់

ឿង រដ្ឋចាវ

សួងការបរ

ឯកភាពគា

សចិនគឺ

ក CUI TIAN HAI ជាមួយនឹងឧត្តម

លីវ។

ជុំ

ើកសំ

ើឲ មានកិច្ច

យ ើ

ក្នង

តាក់

ង DOC។

ឹក

្វើយាងណាព

នាក់ បាន

កាប់

ញង

ក ន្ត

ះវហារ។

ះ ពួកគាត់មានគា រ

មានការរម្លឹក

កអាន

ៀតថា

ល ៤០

ង ើ

ុកជាំ លា

ដល់ការ

ីបានប

ក់

ឹងទំនុកចិត្តរវាងគា និង ើកាលណា

ើងអត់

សហ តិបត្តកា ិ រ ះការឈាន

DOC វានឹងជួបនូវការលំបាកដូ ង ើ ព

ង ឹ ទំនក ុ ចិតកិ ្ត ចសហ ្ច

ការជាមួយគាឲ បាន ខាំងកា ជំរុញការអនុវត្តDOC ឲ មាន ឲ បាន ប

ញស

្នះទាល់

ើង

តិបត្តិ ើម ី

សិទ្ធភាព

ប់ឈាន

ការ

្កើត DOC ឲ បានទទួលបាន

ជ័យ៕

យ រទ្ធសំណាង

ើម ី

ៀម ៀប

ជុំកំពូល រម្លឹកខួបអនុស វរយ៍ ១៥ ឆាំ

៉ អឹ ម

ជុំកំពូលរម្លឹកខួបអនុស វរយ៍ ១៥ ើយ

យាងខាំងចំ

ងរបស់កម្ពជា

កិច្ច

ជុំ

្តង

ះកិច្ចខិតខំ

្វើយាងណា

ឹង

ើម ីឲ

ជុំកំពូលអាសានបូក ៣

លជា

ជុរម្ល ំ ឹកខួបអនុស វរយ៍អាសានបូក

៣ ទទួលបាន ក

គជ័យ។

ឿង រដ្ឋចាវ បានមាន

សាសន៍បន្តថា ខ្លម ឹ សារសំខាន់ៗ

ញ ៖

យមានការអ

ចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋម បរ

ឿង រដ្ឋចាវ រដ្ឋ

បរ ម

ចំនន ួ ១៥ ដុំ ជា

ជា ើ្ម ង ៣ ផាន

យពិនយ ័

ក់ចំនន ួ ៥ លាន ៀល រឯរថយន្តមិន

ទាន់ឲ វញ

ៀតថា រថយន្ត

ខណបានប

លដឹក

ញង

ះម

ក់ ្តី

រដ្ឋបាល

បា ើ នសាក់ចាប់ជាយូ មក

ញពី

ុកជាំក ន្តឆ្លងកាត់ជំរកសត្វ

ើយ គឺរថយន្ត

ះបានដឹក

ញង

គូ

ហ្ម

ចំណចខាង

ព-តាកឹងមកដល់

ើប

កការណ៍

វចាប់បានទាំងមនុស ទាំងរថយន្ត

ម្តង

ប៉ុនាន

បាន

ប៉ុ

ើង

លសមត្ថកិច្ចសួរថាដឹកបាន

្លើយថា

ះ៕

នខុសច ប់

ើយ

ើយ

ើប

៉ អ ឹម

ដឹកបាន

្ទ

យ ភ្នំ

ើង

ញងបំផុស អាន

្តី

សទាំង ៣

សួងការ

ឹក

ឆាំ ២០១២។

ងនឹង

ខាធិការ

្តអា ី សានបូក ៣ កាលពី

្ជើញ

សួងការ

សកម្ពជាបានដឹកនាំកិច្ច

ជុំឧត្តម

ប់

ុមអ្នក

កិច្ច

្តអា ី សានបូក ៣ នា

រាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថា ជុឧ ំ ត្តមម

ៀបចំកិច្ច

តការពិភាក

ជុំកំពូលរម្លឹកខួប១៥ ឆាំ

កិច្ចសហ

ៀម

ីបានប

ើងបានជ

ទី

ុងភ្នំ

ថាការផ្តល់ឲ គាវញ សំខាន់ៗ ស

លជា ៨

ញ។

ើន

សំណាង និង

ជាពលរដ្ឋឯ

ចំពី

ះ គាត់បាន

ៀត

យ ើយ

យធាយដល់ខាងមុខ។

ង់ក ល

ប់

្នកខាង

ៀតថា

ើយខ្លនគាត់បានខំ

មទាំងមានមិត្តភក្តិខ្លះបានជួយ

្វង

ឹង

រថា

កិច្ច

ើចំណចសំខាន់ៗអ្វី

ើយ

ជុំខាងមុខ។

ីបានប

ពារាំង បង

ើត ី

មុខរដ្ឋ

រ ពី

ី សំណាង មាន

ុក

មុខរដាភិបាល ះ

ឆាំ

យបានមក

ះវហារ។ តាម

ភពព័ត៌មានច ស់ការមួយបាន

ឲ វរជន រទ្ធ

្មរដឹងថា ពលករ

ើទាំងអស់ លអូស

ដ៏ធំមាក់

ះមាន

លមាន

ល ីខាង

ចាំ

ើយក

មូលទិញ

កាប់លក់មកឲ ខ្លន។

វកត់

ហម

ត្ត

កអាន

យាងធំក្នងការបំផុសឲ ទាក់ទងនឹងប

ប់

លចូលអូស មាក់

លក់ឲ

ះ លី

បូកបីក្នងរយៈ

លជា

ញងខុស

ះ គឺជា

ជាជន ះ វរជន

ើងភ្នំ ្មរ

ើងវញថា

ើអាសាន

ល ១៥ ឆាំបានសុីជ

ប៉ុណា ទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់ៗអ្វី ខ្លះ?

ើយថាក់ដឹកនាំកំពូលនឹងផ្តល់

អនុសាសន៍ និងទស នៈវស័យ និងព

ឹងកិច្ចសហ

បូក ៣ ឲ កាន់

ម ើ ជំ ី រញ ុ

តិបត្តិការអាសាន

មានភាពរងមាំ

ៀត។ ពី

ង ើ

ះយន្តការអាសានបូក ៣

ះ ជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ខាំងណាស់

ក្នងការឈាន

លអនាគត។ ក

ថា

ក្នងកិច្ច

រដ្ឋ ី

្កើតអាសុីបូពា

ខាធិការបានប

ជុំ

មុខរដ្ឋ ើម ី

្វើការអនុម័តនូវ បណា

អាសានទាំងអស់៕ មិនអាចសុំការ ប

បាន

នាយ

អ្នក

្នើដាក់ជូន

មុខរដាភិបាលអាសានបូក ៣

រួមមួយស្តីពភា ី ពជា តំបន់

ចក្តី

គូ

លជាសមាជិក

យបំភ្លឺពី

ក ម៉ក់

្នករដ្ឋបាល

ជា ើ ក ំ ន្ត

យទូរស័ព្ទចូលពីរដងពុំមាន

សមត្ថកិចមួ ្ច យ វ

វញ

្លងការណ៍

កា ើ រតភាប់

យ សាវណារទ្ធ

ើក។ ទាក់ទងប

ខុស

ើយ

្វើការបក យ

ះពុំមាន

យ ឬទទួល

្លើយដាក់គា

មក។ ជាធម្មតារាជរដា ភិបាល

បាន

ញបទប

ឲ អាជាធរ

ប់ជាន់

ថាក់យកចិត្តទុកដាក់ ទប់សាត់កុឲ ំ ពលរដ្ឋ ប៉ុ

ក់

សអាសាន

បូក ៣ ទាំងអស់បានគាំ

មុខរដា

ភូមិរុង ឿងពីរ ឃុំទឹក

ុកជាំក ន្ត

កអាន

ះ។

ុក

ខ្លន

យចុះតាម

ភូមិពារាំង ឃុំពារាំង

ត្ត

ដឹកនាំនឹងពិនិត

ើង

្ថមថា លទ្ធផល

ើយនិងឯកសារ

ច ប់

ើយ

ើក

ជុំអាសានបូក ៣ យ

កិច្ច

ជុកំ ំ ពល ូ អាសានបូក ៣ នា ល ះថាក់

ើក និង

សបូក ៣

ចំ ើ ណចសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ

យមិនដឹងថា

វរបួស សាប់ឬចាប់

សសមាជិក

្តី

រត់រហូតបានរួចជីវត មាននរណា មាក់

ងនឹង

្វើការពិភាក

ឧត្តមម

នឹងអនុម័ត

កំ

បាញ់

ប់

ើកយកមក

អាសានបូក ៣

លថាក់ដឹកនាំរបស់គាត់

សមាល់

វទាហាន

ី សំណាង បានបន្ត

ដឹងថា រត់

្វើការបាញ់រះមក

ដាប់

ះផ្តល់

ស ចិន ជប៉ុន កូ

ើងថា

ភិបាល

ឹកពួកគាត់បាន

ុម

ើក

មកនូវចំណច

មួយ

វឲ ថាក់ដឹកនាំអាសាន

ប់ថាក់ដឹកនាំកំពូលៗ

ជួបទាហាន

ពិភាក ។

អាសានមួយចំនួនក៏ បាន វញ

ក់ថា ក្នងកិច្ច

កគាយាង

លមាន

ខាងមុខ ជ

និងមានសារៈសំខាន់យាងខាំងក្នងន័យ

ចំមួយ

បូក ៣

តិបត្តិការអាសានបូក ៣

វច្ឆិកាខាងមុខ ជុំ

កា ើ រ

ឹក

ជុំ

សារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិ

ខ្លះ

ឿង

សាសន៍

ើកយក

បា ី នបន្តថា កិច្ច

បាន

្ងទី ១៤

រដ្ឋចាវ បានមាន

ះបាន

តិ

មានទំនក ុ ចិតជាមួ ្ត យគា ឬមិនសូវមានកិច្ច

ការគាំ

្ងទី ១២

ម ើ ឲ ី បានឈាន

ជាសមាជិកអាសានបូក ៣ បានស

តា ើ មសម្តជនរង ី

បានឲ ដឹងថា កាលពី

សកិចសហ ្ច

រនឹងមានកិច្ចពិភាក អំពីការ

គាឲ បានសុីជ

្តីអាសានបូក៣

ះវិហារសហការ

អាវុធ

ះមាន

ជុំ

ល ើ ជារួមជាពិ

មួយដ៏សំខាន់បំផុត

ភ្នំ

ជុំ

ប់ ជ ក

ឆាំ របស់អាសានបូក ៣ គឺជាកិច្ច

្ជនជន

ុស អាយុ

កិច្ច

រ។

ក់ថា កិច្ច

បត្តកា ិ រអាសានចិនយាងទូលទ ំ លា ូ យ

កិច្ច

ត្ត ១៦

វរបួស

បាញ់ ជនរង

ី សំណាង

តាមភ្នំ ៧៦០

ៀល

ឆាំ ២០១២ មានកិច្ច

យ កំពតថ្មី

្តី

យ ើ កម្ពជា

្វកា ើ រ

កិច្ច

្មរឆ្លង

្ងទី ១៣

ឆាំ ២០១២ មានករណីប

ត្ត

ប់

្ទដីដាំដុះឲ បាន

អន្ដរាគមន៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក

ញងរបស់ម

ះ លី ជាឈ្មញ

ះវហារ ៖ កាលពី

សារទាហាន

លសន្ទង

លមិនទាន់បាន

ុស ២

អានតពីទំព័រ

៣១ ឆាំ

បានទទួលទឹក

ីក

ប់ថា សាល់

ជាពលរដ្ឋ

ន ើ ខណៈ

្លងណា

វព

ះ រទ្ធ និង

មករា

ខ ០៦១៨

ស។

ខណរដ្ឋបាល

រង

្ទដីក

ពិ

ញ ៖ កាលពីរ

្ងទី ៩

ី ១

្ហើប

្វើការរាប់ចំនួន

ខាំង

ើយឃាត់ខ្លនមនុស

ះ ហុង ផា

្តី

ឲ មន្ទីរ

ះមាកឡចសុីសមីនី

ចំនួន៣នាក់រួមមាន មាក់គឺ

ខណ

ះបាន

្ដីបានប

ងមានជ័យ។ រថយន្ត

ញង

ញ២

ករដ្ឋម

ីបានប

ះនឹង

ើកំណាត់ផ្លវជាតិ

ុក

៣០០ ពណ៌ ភ្នំ

ភពទឹក។ យាងណា

្វរការជួយអន្ដរាគមន៍កាន់

ចំ

ភ្នំ

ង់ចំណចភូមិមហាផល ឃុំ

ឈានមុខ ដឹក

ឹក

្ទដីមិនបាន

ជុំ

ផ្លវ

តុលា ឆាំ

ថា ចិនគាត់បានបងាញឆន្ទៈក្នងការខិតខំ

ខណបានសាក់ចាប់រថយន្តដឹក

ញងមួយ

ប់អ្នកយកពត័

ក ៤០ភាគ

ីក

ថា ចាប់តាំងពីការជួយអន្ដរាគមន៍បូមទឹក

សងាត់ និង

ះវហារ ៖ ម

្ងទី ១៣

ត្ដកំពត

យនាយកខុទ្ទកាល័យរូប

បន្ដថា កំពត ៖

បាន

អនុវត្ត DOC

ជូនពួកគាត់។

១២៦,០០០ ហិកតា ប៉ុ

ក៏

្ដ

ក ចាន់ យុតា បានបន្ដថា

ទូទាំង

រយ

លខាងមុខ

ឲ មានកិច្ច

ើ DOC

ពិនត ិ

ក ចាន់

មានតិចតួច ប៉ុ

អំឡង

ះមិន នមានន័យថា ស

រ នាយកខុទ្ទ

សួងធនធានទឹក

២០១២ នា

ប់

តុលា

្តីអាសានចិនមួយ

ការ

ុកបនាយមាសមន្ទីរធនធានទឹករបស់ ជូនកសិករជាង ៤៧០ ហិកតា

ក្នង

្មរ ឆ្លង

្តឈ្មញមួយចំនួន

ជាពលរដ្ឋ

ច ប់ដ

ល៕

ថុយ ឆ្លង

ថុយ

ជា

ថាន

ជំរុញឲ

យខុស

យ ភ្នំ


ឆាំទី ០៣

ហណ

វអតីត

ភ្នំ

ញ ៖ តារាច

ផលិតកម្មហង មាស ត

មុខប្ដឹង

ហណ

ៀង

អតីតតារាច

វបានអតីត

ៀង

ញសាល

ក់ថា ចាប់តាង ំ ពី

សំ ើ ណងជំងចិ ឺ ត្ដមកឲ យត

វឲ

ុមហ៊ុន

ហ ណ សង

សុវណ្ណ

ថា ចាប់តាង ំ ពីមានសាល

ក់ចំនួន ២ ពាន់

សាល

មរបស់តុលាការ

កបានប

ទារពីគាត់

ៀង

ក់ថា

ើយ

កលុយ

លបានមក

ជូនកុមារកំ

មិនយក

បាននិយាយថា

ះថា គាត់បានចូល ើយ។

ណា

ក គឹម

ង បានប

ក់

១០០ លុយ

្មរ

សុវណ្ណ ត

ជា

កាសទារលុយពី ល

ះសំ

មាន

ដំបូង

ះ ហ ណ បានចូល

ផលិតកម្មធំ

គឹម

ង។

ជំរុញឲ

សាល

ះក៏

បទ «បងល្អ

» ។ គួរប

លគាត់ចូល ើយ ដូ

កហ ណ

លបាន

្នះខ្ញំ

ះមាន

រពតាម

តា ើ មរយៈ

អូន

លាញ់

កាន់

ម៉ូសិន របស់

ះតារាច

ះល ីគួរសម

មកក៏មាន ឿងរាវដ៏ច

ញកាលពីឆាំ

ក់ថា ជំហានចូលសិល ៈ

ផលិតកម្ម

ើយ គឺមានន័យ

ើន

ប់យាង

ៀងរូប

ន់

កទុកឱកាសឲ ហ ណ សន ំ

ិយភាពរបស់តារាច

ថា គាត់មានលុយ

ៀត

ះ។

ការ

ះបីជាមិនបានលុយ

កាសសាល

ៀង

ឬសានប័នមនុស ធម៌

២០០៩

កក៏មិនទាន់ទាមទារកាលពី

ក់។

ះខ្ញនឹ ំ ងយក

ុម

ើយ

តុលាការ

ើយអាច

រកចំណលមកសងខ្ញំវញបាន

កមក សូម ី

មសាពរត

ក់មកខាង

ក៏មិនទាន់ទទួលបានផង

ះខ្ញំទាម

ផលិតកម្មល ី

ក ហ ណ សង

ហ៊ុន

ក ហ ណ មិនបានអនុវត្ដន៍តាម

ងច

រ។

នំ ក

ៀងរូប

សមួយ

ើតមានឈានដល់ការប្ដឹងប្តល់គា យ

ុមហ៊ុន

ពាក បណឹង ើកិច្ចសន

ះបានដាក់

កាន់ពីបទរ

បនាប់ពីចាញ់ក្ដីមក ហ ណ មិន

លសង

សូម ី

ក់

ើមបណឹង

ៀល

្ងទី ១២

មួយរយលុយ

ះជាយាងណា

ឆាំ ២០១២

អាចសុំការបំភ្លឺពី

ហ ណ បាន

យាងណា

្មរ

ក គឹម

ផលិតកម្ម

ះ។ ប៉ុ

ះ វរជន

ក់

ះជា

ង ចាងហាង

កាន់ខាប់ថា

ើយ

រាសីខ្ពស់ យ

ត។

កអ្នកល្អ ងមាន

ល្អៗ។ ង

ើចង់

គជ័យនិងទទួល

យ័ត្ន

្ង

ងពី

ះថា ជា

យាងណា

កអ្នកទាល់

គជ័យ។ ការ

ភាពសុខដុមទាំង រឯប

សម្ព័ន្ធ

វញមានការរកច លំដាប់ និងកំពុង

រាសី

ុតចុះ ក្តីប៉ុ ង

ះប

ពីប

អា

ះងាយ

ត ើ ផ្ទះ

ង ើ ណាស់គប ី

រឯប

សម្ព័ន្ធ

ើប យាង

។ ចំ

សវញប៉ុ

្នហាកំ

មុំ

រឯប

ចំ

ះគាល្អ

ុតចុះ

ងបន្តិច

យ័ត្ន ខាង ំ របររកសុីជួញដូរ

្វើដំ

ើតការ

ើរទីជិត ស

ះ។ ះ

កបាក់៕

មុន

មុំចូរ

ដំ

ើនលូតលាស់ ណាស់ផង។ ចំ

ុស

្ង

ប់

្ង

ើប ្ង

ះដួងរាសីរបស់ ្អក

ើរ។ អ្នក

ចក្តី

ឆាំង និងបង្កជ

វមានភាពអត់ធ្មត់

ឿន

យ័ត្ន

ើយជាង ដូរ

ជាល្អ

ន់ ផលក

ះចំ

ះគា

ើរ៕

មុំ

យ័ត្ន

ើយពិ

ៀត

្ង

ះប

នឹងចូលរូមការ

ខ ត់

វបានអនុ

យផាល់ផង គំត

្ដីជា

្ងទី ២៤

២០១២

្កើត

ះ។ មិន

ឹម

ប៉ុ

ះក

ងបន្តិច

ហា ្ន

ើប

យប

សំណាល

ពី

រាសី

ប់

ក់

ើតប

មូល ជាប

ស ុ

យសារភាព

កំពុងលុកលុយ៕

ជា

្នហ៍» «ផា

ៀងមួយចំនួន

ើម។

ៀង

ហាមរកព

ើយបទច

អុិន និងមាយធីវ

យ»

ៀងទាំង

ចាក់ផ យតាមក

្ចក់ទូរទស ន៍សុីធី

ៀងផង៕

ស ុ ធី

ើប

ឆាំ

នាង ឡ

ក់អំពជី ី វត

គជ័យ

ះនាងបានជួបសំ

យផាល់ជាមួយនឹង

្វន

វនឹង

ុតចុះ។

ើលមុខ

មកល្អ

រើ

អ្វី

កអ្នក

ើយមិន

កាន់

្ង

រឯប

មាយក្តី

រាសីល្អជាមធ ម។ ស

លប

ះ ការងារ

ះ ពិ

្កើត នាំ

រាសីខ្ពស់

ត។

ង៕

យសារដួងរាសី

ប់

យអតិថិជនឯ ថាផលអា ្គប់ឆាំង ស

ុកបាន

្តីគប ី

ប់អ្នក

រខ្នង

ផា

ច័ណ ការ

្ង

ើយពី

យ័ត្ន

ើញថា

្វើ អ្នកចូរ

ងបន្តិចពី

ឿន

ណាស់

រ៕

មុខនិងកំពុង

យវញ

ឿន

ៀត៕

រាសី

ើតជាប ប់

មុំ មាន

ស់

ណាមួយ

លនាំ

សម

ុស

ី ក

ប់

្ង

ើង។

ពី

ុមមនុស ប

្កើតប

្នហាកំ

ើយពិតជា

ះដួងរាសី

ើង

្លើយតបមកវញ

ន់ជាទី

កបផង។ ការ

ើញភាម

ហល់

ះមិន

ើយពុំ

ក់កាសពីខ្លន មុំ ឬ

គាលពី យមិន

ះថា

្វើដំ

មាយក្តី

ើក

គជ័យដូច

ើរទីជិតឆាយជួប លមកវញ។ ះ

មុំ ឬ

ើមិនទាន់មានគូគាប់កុំ

ឡាញ់

្លតនាំជួបផលលំបាក

យ៕

ើរជីវតរបស់

ើជាអ្នក

កអ្នកអាច

្នហា កំ

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

គប ី

ងហុច

ៀត។

និង

ះស

ប់

កអ្នកមានការរកលូត

មុខជានិច្ច

យ័ត្ន

យាងណា

្ងមិនល្អបន្តិច។ អ្នក

កបរបររកសុីជួញដូរការរកផលចំណលមិន

វឲ អតិថជ ិ នជំពាក់

ក់

វ ជួប ឿងដូចពាក ចាស់ថា

ន ើ

យ ើ

យ័ត្ន

លឲ ជំពាក់ធូរ

ះ ដូចទឹកហូរឯការសងមកវញតឹងដូចអូសឫស ី

វមក ប

ះមាយ

សម្ព័ន្ធ

ះមាយ

្តមិនធ្ងន់ធ្ងរ។ ្ង

្លលក់ដូរថ្មី

ភាពសុខដុមទាំង រឯប

្វើអ្វីៗ

កអ្នកអាចទទួលដំណឹង

ះ លាស់សន ឹមៗ

កអ្នកទទួលលំបាកទាំងផ្លវ

ព សម ត្តិប៉ុ

កសាយពុំខាន។

្ង

កបរបររកសុីជួញដូរវញ

ចចិត្តអ្វីមួយភាំងភាត់ ដំ

យតក់

ពី

ត។

កអ្នក

ើន ហាងថ្មី ឬទិញក

ឈានដល់

កបរបររកសុីជួញដូរ

រឯ

ើស

្នហារវាង

យ័ត្ន

យ មាយក្តីកុំចង់ទុំមុន ប

ះវវាទ

ះសឹង

ើជួប ឿងស៊យអស់

ទាំង

ុតចុះ។ ស

្តីចូរ

ចិត្ត។

ខាងមុខ។ ល្អគួរឲ សប យចិត្ត

មុខយឺតណាស់

យ័ត្នការរស

ះទុនអ្វីមួយ

្ល

ើតជ

ចក្តី

ឿន

ះ អ្វីមួយ

្ថម

ងហុចមកវញ។ ្នហាកំ

យ័ត្ន

រកគា។

ើតមានខ្ពស់។ កាយផ្លវចិត្តនិង

ើយជាឱកាសល្អក្នងការ

ចក្តី

សឲ

បាក់

កអ្នក

ង ផលល្អៗ

លជាអាជីវករសុជួ ី ញដូរវញ

ះវញជួបភាព

រឯប

ះបីយាងណា ស

យ័ត្ន

កអ្នក

្ង

រាសីខ្ពស់

កប ខ្ពស់ដូច

ើន ថយ

ើចង់

កអ្នក គប មា ី នការ

ះដួង

ម ុ មនុស ទមាក់កហ ំ ស ុ អ្វម ី យ ួ ទុកឲ

សម្តីចរចា

កបរបររកសុីជួញដូរមានការរក អ្នក

លទទួលបាន ឿន

្ង

ះការ

ើស ស មានការ

ះថាផលល្អ

ីកមុខរបរថ្មីឬបណាក់ទុនប រឯប

មុំ ឬ

ើនជួបគូកម្ម

យវញផង។

ក់

្វើការ

ើងខ្ពស់ដូច

ើរឆាយ លូតលាស់គួរសម

ើនគប ី ព

ចង់ ើ

ប់

កអ្នកមធ ម។ចំ

វជួបការលំបាក កពុន

ប់អ្នក ចំ

ើរទីជិតឆាយជួប ពិ

្នហាកំ

ករពុំសូវល្អ

ះនឹង ហុចមកតាម

មា ី នការ

ពី

ខិតខំ

ៀត។ស

្វើដំ

សម្ព័ន្ធ

ះ មាយ

តូចធំមិនងាយ អ្វីអាចស ក់

្វើអ្វីក៏

ង ើ វញ។

វនិយាយស្តីអ្វី

ធ្ងន់ធ្ងរ

ើប ឿងរាវពី រាសីរបស់

ើយ ជំនួញជួញដូរជួបផលលំបាកក្នងការរកផល ក្នង

យសារ

ើរ។

នូវបទច

ដូចជា «សា រាំមុនឃីស» «ច

ៀតតាម

ើវថីសិល ៈរបស់ខ្លន ។

ជាងគូ

្វើដំ

សាល់ និងគាំ

្ចក់ទូរទស ន៍ចំនួនពីរ គឺសុីធីអុិន និង

មាយធីវ

កបរបររកសុីជួញ ស

ន់ផង។ ការ

្វសប៊កជា ុ ៀងរហូត

រា ម៉ម នឹង បងាញមុខជាថ្មីម្ដង ក

្ងទី២៤

វបានទស និកជនទទួល

្វនរបស់នាង

លបានគាំ

តាមរយៈបណាញ

លឆាប់ៗ ខាងមុខ

ក់ថា

ះជាមួយនឹង

មានចំនន ួ ១ពាន់នាក់ មក

ត្ដ ឹ ិការណ៍ដ៏រ

ះទស

ឹត្ដិការណ៍របស់

្ចក់ទូរទស ន៍សុីធីអុិន

ះ។ ឡរា

ើនក្នង

រជួលមួយ

នាងនឹងចូលរូមប

ឡរា តាមក

ះ។ ជាពិ

្វន

រ។

រ។ នាងបានប

្វើអ្វីមានការ

ឿងរាវមិនល្អនិងប

ើន

ម ើ ី

និងមាយធីវ ផង

ើកទំព័រថ្មី គូ

តអ្នកខ្លះរកប

ើល

និងមាយធីវ ក្នង

កម្មវធីរបស់សានីយទូរទស ន៍សុីធីអុិន

មុំ មាន

ស ឿងខ្លះអា

ៀតផង។ អ្នក

រឯសម្ពន ័ ្ធ

ើន ដាក់គា

វ បាននិយាយថា នាង

ល លាល្អ ចំណលណាស់។ការ

្នហាកំ

ុតចុះ។ ក្នង

ើចង់បណាក់ទុន បាយសឹងមិន មក ន្ត។

ម៉ម ឡរា

និកជននឹងរង់ចាំ

ម ុ

ជុំមួយជាមួយ នឹង

ឲ ជួបមុខនាង

របស់នាងចំនួន ១ ពាន់នាក់

្ងច័ន្ទ ទី ១០

ឆាំ ២០១២ កន្លង ល

ៀង

ទាប់យុវ

ើរមកកាន់

ចំនួន ១ ពាន់នាក់

ះវញ

ជាក់ចិត្ត

មុខ និងកំពុង

កអ្នកជួបប

្វើ ជិតជួប

្វើដំ

ើយកាលពី

ចូលរួមកិច្ច

ើង

្ង

ើយ៕

រាសី

កប ចូលចុះ

ក់ចំណល

្នហា កំ

ើប

ឿន

ៀត

ងក្នង

ើប

ក ្ដី រមួយរូបស្ថត ិ ក្នង

ជួបភាពសុខដុមដូចសព្វ ភាពសុខដុមដូចសព្វមួយដង។

ចក្តី

ប់អ្នក

កម្ពជា

យ័ត្ន អា

ងអាច

ើអ្វីមួយក៏ជា

រដួង ដួងរាសីធា ក់ចុះដូច

ះជួញទីជិត

ើរទីជិតឆាយមានភាពសុខ

ើត មានការ

ៀត គប ីមានការ

ើយ

មួយដង។

្ហម ល្អកល្អិន ការ

ងលូតលាស់គួរសមផង។ ការ

រឯប

ះទុន

្នហារបស់

មានភាពធូរ

ញបំពង់

ើចង់

មី បាន

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

ើតប

កអ្នកអាជីវករ

គផលចូលផ្ទះវញយាង

ើរកម ន្ត

្អម

ះងាយ

ះសំ

យ ើ ក៏ជាត

ឌឺ

រក

ឆាំ ២០១២

យាងណាគប ី

ះមានការជួញទីជិតឆាយ

រ។ ការរស់

កអ្នកអាចរក

ប់បំ

្វើអ្វីក៏

មុខជានិច្ច

ញ ៖ ម៉ម ឡរា ជាតារាច

សហរដ្ឋអា ះ

វ័យ

កអ្នកមានការរកលូតលាស់

្ងមិនល្អបន្តិច ពី

មក ន្ត ផង

រាសីល្អជាមធ ម។

យ័ត្ន

ើរជីវតរបស់

ស ុ ធី

បទ ឆាំ

មុខជា សន ឹមៗ

មាន

ចក្តីសុខ

បំផុត៕

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង ល ះស

ងមាន ដំ

កបមុខរបរ

្វើដំ

សម្ព័ន្ធ

កអ្នកធម ម។ ស

ើនដូច

យសារ

្វើជំនួញតូចធំបាន

ដូចសព្វមួយដង។

យ័ត្ន

ុមមនុស ទីបីចូលមកអុកឡកនាំ

ះវវាទឈានដល់ការ

ើក

ះការ

ះអ្នករកសុីជួញដូរចូរ ឆាយការរកផលក

ះ។ ការ

អ្វ ្វើ ក៏ ី

្នះជាឱកាសល្អក្នងការ

ើ ផាស់ប្តរមុខរបរ ឬ

ើតមាន។ រាសីបានធាក់

រខ្លន

យ័ត្នការជួយយកអាសា

ើនយកគុណប្តរ

មុខជាលំដាប់ ដូ

ះបីដួងរាសី

ពិតជាមិនអាច

្ង

ះអ្នក

មុខជា មានភាពយកចិត្តទុកដាក់

កអ្នកមានការ

ក់ៗ ក៏

ហាយបង្កជាជ

ន់

ណាស់៕

ុមមនុស អុជអាលនាំឲ

ឆាយឲ

យ័ត្ន

្ហម

ើនលូតលាស់ និងឈាន

ើរឆាយជិតជួប ទីជិតឆាយវញ ជួប

្នហារវាងកំ

្ង

កាជាងធម្មតាផង។ ចំ យ័ត្ន

ើនលូតលាស់

ុតចុះ។

ល រកសុីជួញដូរវញ មានការច

និងមកវញ។

្អម

្ត

្លផា ការច

ត។ ក្នង

ង ើ ខ្ពស់ដូច

កអ្នក សន ឹមៗ ជានិច្ច។ ចំ

ខិតខំខាំង

្វើដំ

រាសីខ្ពស់

ដួងរាសី

្វើអ្វី

កបរបររកសុីជួញដូក្នង

ះវញមានការទិញចូលលក់

ទទួល

ះដួងរាសី

ះបីយាងណា

លាមិនល្អ។ អ្នក ្ង

្ង

ើរដូច

ើត

ភ្នំ

្មរ

្វើការសង

កតាមអំណាចសាល

្ង ចន្ទ ទី ១៧ ្ង២

្មរ មិន

តុលាការ

្ដ

សុវណ្ណ ត

ក ហ ណ ពិតជាមិនទាន់

ក៏

១ ពាន់នាក់

មសាលាដំបូងរាជធានីចូលជា

របស់

ើម ីជួបអ្នកគាំ

ង ចាងហាងផលិត

ដុលារកាលពីឆាំ ២០០៩ កន្លងមក

ចំ

ុក ្មរជាថ្មី

លតុលាការបាន

ច» បានប

សាពរ ត

មឆាំ ២០០៩ ម៉ម ឡរា មក

ើម ីឲ

ច» រូប

ក គឹម

សាល

ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn េΉŬ⅜Ūសʼn

ឆាំ២០១២

្លជំងឺចិត្ដចំនួន ២០០០

មកាលពីឆាំ២០០៩ ។

កម្ម «

ចាំ

ចាំ «

ះសងលុយ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

សុវណ្ណ

តុលាការសាជាថ្មី

ដុលារ

ប្ដឹងទារលុយតាមសាល

អានតពីទំព័រ

ខ០៨៤

ើជួប

ើយ៕

សចុង

ះវវាទ ឿន

រឯសម្ព័ន្ធ ឿន

ើនជាង៕

ើយ

ួលមិន

ួល

បសុីសាច់ហុតឈាមគា ្នហា

មុខ

ុស

ើតមាន ៀត។

ីមិនមានការ

គឺមានការថយ


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

ជាពលរដ្ឋ

លរស់

បារម្មណ៍ពីការបាក់

តាមដងទ

ុត

ខ០៨៤

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

្លបាសាក់

ំង និងរអិលផ្ទះចូលទ ធម្មជាតិមួយក

្លង

យ ជនសង ័យ

លមានទំហំ

្ទដី

ឆាំ២០១២

លសមាប់

្តីជនជាតិ ៀតណាមបាន ្វើអត្ត

្ល ឃាតសមាប់ខ្លនឯងក្នងអាងទឹកបន្ទប់ឃុំខ្លនប

ចង្អលបងាញប

ជាង១០ហិកតា អតីតជាដីរបស់ឯកឧត្ដម មាក់ ស្ថិត ការ

ភូមិ-ឃុំដូចខាង

្វើសកម្មភាព

បាន គឺ

ផ្លវថ្នល់

ខ ច់ចូលលុបបំ ធម្មជាតិប ប៉ុ

ឲ ើ ផល

បូមខ ច់

ឈ្មញរកសុីបូមខ ច់ចាក់បំ ធម្មជាតិ និងលក់តាម ស

ុក

ដងទ

ឃុំសិត

រដូវទឹកកំពុង ុកសាង

ឹក

ើងតាមបណា

ុត ើង

ក្នងការរស់

ត្ដកណាល

តាមដងទ

កចុះជាប

ះការ

ំង និងរអិលផ្ទះរបស់ពួក

ក្នងទ

្ល

លរដូវទឹក

ះគឺពួកគាត់មានការលំបាក ផង

ើរៗ

រ បនាប់ពីទឹកជំនន់

ជាពលរដ្ឋរស់

វញ

ុក

តាមការឲ ដឹងពី

ះធំ

ះ។

តាមប

្លបាសាក់មានដូចជា

ុកសាង

្វើឲ

្លបាសាក់

យបារម្ភយាងខាំងចំ

គាត់ចូល

ដងទ

ះបាន

្លបាសាក់ស្ថិតក្នងឃុសា ំ យរលំនិង

មានការ

កំពុង

ញដីបឹង

្វើសកម្មភាពបូមយាងគ

ជាពលរដ្ឋរស់

បាក់

ប៉ខ ូ ច់

ុម

ុងតា

ត្ដកណាល។

ជាពលរដ្ឋរស់

តាម

យដងទ

្លបាសាក់បានឲ វរជន

្មរ ដឹងថា បច្ចប ន្នពួកគាត់កំពង ុ

បារម្មណ៍ និង បាក់

ឈមមុខជាខាំងក្នងការ

ុតផ្ទះ ឬដីចមារដំណាំបន្ដិចបន្ដច

ចូល

ក្នងទ

្ល

ះជាពុំខាន ពី

ុមឈ្មញរកសុបូ ី មខ ច់ចាក់បំ

ធម្មជាតិ ឬដីឡត៍ និងស សំ ្វើ ណង់

ងៗ

ដល់ពួកគាត់ក្នងការស ពីការងារ

ថ្មីៗ

ុមឈ្មញរកសុីបូមខ ច់

ឹកគ

ះគ ក្នងភូមិ

ុកសាង

ៀតផង ។

យកកបាល់ធំៗ ជា ក ល

សកម្ម ្វើ ភាព

្ង បង្កឲ ប៉ះពាល់

ះ ឃី បានមក

ខ ច់យាងគ

ញបឹង

ប់យកលក់

ះបាន

បូមខ ច់ទាំងយប់ទាំង

មាក់

ន ើ

ឿង

ងស្ថិត

ត្ដកណាល

នាំមកចាក់លុបបំ

្វើសកម្មភាព

្វើការបូម

មុខ

ង ឃុសិ ំ ត

ើម ីបូមខ ច់

ញដីឡត៍ និងបឹង

លប

ើ ជា

រផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផង

្ឆះមាសុីនកបាល់បូម

ដល់ផ្ទះពួកគាត់ ះ

អំពីភាព

ឈមចំ

លទឹក

បាក់

កចុះវញ

ុត

ក្នងទ

្លអស់

ំងទ

ពលរដ្ឋរស់

ើយ

ើសព្វ

មិ ្វើ នដឹងមិនឮ

ើយ

តាមប

បាសាក់មានដូចជា សាង

ុក

ះថាក់

លអាចមានការ

លជាមានលាភសការៈ ះរួច

ការ

យបារម្ភ

្ល និងផ្ទះពួកគាត់ចូល

អាជាធរមូលដាន ឈ្មញ

ើងញ័រ

ៀតផង។

្វើឲ ពួកគាត់ មានការ

ះធំ

ើល

្ង

ន ើ ពី

ម ុ

ជា

យមាត់ទ

ុងតា

្ល

ុក

ត្ដកណាល សូម

អំពាវនាវដល់អាជាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ ព័ន្ធ

តា ជួយអន្ដរាគមន៍ប

ឈ្មញរកសុីបូមខ ច់ ើង

ះផង៕

ប់

ុម

លរដូវទឹក

ករាជធានីភ្នំ

ះច័ន្ទ

ិត

វនិង

ស្នងការនគរបាល

កណាល ៖ បុរសជាជនជាតិ ៀត

ពី

្ងទី ១៣

វបានឃាត់ខ្លនកាល ឆាំ ២០១២

ង ១៤ និង ០០ នាទី

ខណទួល

វបាន

្វើអត្តឃាត

សមា ប់ខ្លនឯងក្នងអាងទឹក ឃុំខ្លនប

នគរបាល

ះអាសន្ន

លា

ភូមិបាយាប បន្ទប់

ស្នងការដាន

ត្តកណាល

ើយ

តាមការសន្និដានរបស់នគរបាលគឺជន សង ័យបាន

្វើអត្តឃាតក្នងច

១១ និង ៣០ នាទី

ង ១២ និង

៣០ នាទីយប់ឈានចូល ក

ឆាំ ២០១២។

ក្នង

ះផង

ដានរបស់នគរបាលប

្ចក

្ងទី ១៤

ើតាមការសន្និ ស

ទ តុលាការក៏ដូចជា

អមសាលាដំបូង

ះរាជអាជា

ត្តបានឲ ដឹងថា ជន

សង ័យ ពិតជាបាន

្វើអត្តឃាតសមាប់

ខ្លនឯងក្នងអាងទឹក។

របាយការណ៍របស់នគរបាល ដឹងថា ជនសង ័យជាឃាតក ឃាត

ះមាន

ត្ត និង

ងតាម

ត្តបានឲ

្វើអត្ត

្វ ង យាំងជិន

ុស អាយុ ៣៧ ឆាំ ជាជនជាតិ

ៀតណាម មានមុខរបរជាអ្នក តចាយ បច្ចប ន្នសាក់

ើរទិញ

ផ្ទះជួលម្តបឹ ំ ង

បាយាប សងាត់បឹងកក់១ ខណទួល រាជធានីភ្នំ ត្ត

និញ

ញ មាន

ើត

ស ៀតណាម ។

្វ ង យាំងជិន បាន

សកម្មភាពសមាប់ ្វ ង ធី

ុកកំ

្តីរង

តចាយ

ជ័យ រាជធានីភ្នំ

ម្តំច រអំ ញ មាន

ភូមិភូវ ឃុំភូឡក

អាងយាង រស់ រង

ះធំ

ខណមាន

ុកកំ

ើត

ត្ត

ុក

ស ៀតណាម បច្ចប ន្ន

ត្តកណាល បានសមាប់

ះកាលពី

្ងទី ១៣

្តី

ឆាំ

ើយបនាប់ពីជនសង ័យបាន

្វើសកម្មភាពវាយសមាប់ជនរង ើយ ជនសង ័យបានរត់

បាត់មួយរយៈ។ ប៉ុ

ើរ

ុកតាំងចូវ

ភូមិបាកណាម ឃុំ

២០១២ រួច

្វើ

គឺជា

្ត

យមានការ

ចខ្លន

នាំ និង

ះ គឺ

ពន្ធចុង

រហូតដល់សមាប់ និង

ចណ

មាយ

មនុស

្តី

សមាប់

ឿងគំនុំ

ើយការឈាន

ះ គឺ

ើយជនសង ័យ គឺជា

លគានបងប្អន និងគានឪពុក ។

ក អាវ ចំ ន បានបន្ត

ៀតថា

បនាប់ពីឃាត់ខ្លនបានភាមជនសង ័យ បានសារភាពពីទ

ឹត្តខុសឆ្គង

្វ ង អាយុ៣៧ជាជនជាតិ

ៀតណាមដូចគា មានមុខរបរជាអ្នក

ទិញ

ក អាវ ចំ ន

ត្តកណាលបានឲ

ើតាមការសារភាពរបស់ជន

សង ័យវញ

ណាមមាក់

ើម ឃា ី ត់ខ្លន

លពាក់ព័នក្ន ្ធ ងករណីឃាត

កម្មគិតទុកជាមុន។

្វើសកម្មភាព

ខ ច់ម្ដងៗគឺបង្កឲ រជួយដី

ទួល

ជនសង ័យ

ៀតថា

ង់ចំណចដូចខាង

ស ក៏មានការចុះ

ដឹងថា

ះ ឃី

បានយកកបាល់ធំៗ មក

កណាល ៖ សកម្មភាពរបស់

ើម បង្ហ ី រ

ជាពលរដ្ឋ

សកម្មភាពរបស់ឈ្មញ

ពិ

្វើការខួង

ងបានអះអាងឲ ដឹង

ដាក់

ម ើ នា ី ំ

សហការជាមួយកមាំងអធិការដាន ខណ

ជន៍ផាល់ខ្លន

ះ។

ហ្មទណក

ល និងធ្ងន់ កមុខឃាតក

ញដីឡត៍ និងបឹង

ភពព័ត៌មានពី

ភូមិ

ះ ។

ះអាចរលូនល្អ

ខ ២១A ដាក់ទុ

កស្នងការឲ

កងកមាំងការយាល័យ

ុមឈ្មញរកសុបូ ី មខ ច់បាន

ឃុបឃិតគាជាមួយអាជាធរ

ពី

ះអាសន្ន

ខ្លន

្វើរបស់គាត់

លបាន

ើយ

មានសា យ

ឹត្ត

យខាំងណាស់ក្នងករណីទ លបាន

និយាយថា

្វើរបស់

ើយ

ប៉ុនប៉ងផឹកថាំសមាប់ខ្លន

បនាប់ពីបានសមាប់នាងរួច។ លុះ ប

លឃាត់ខ្លនបាននាំយកមកឃុំខ្លន ះអាសន្ន

ជន

ើប

បានប៉ុនាន

្វើអត្តឃាតសមាប់ខ្លន

ម្តង

។ បនាប់ពីកមាំងជំនាញពិនិត សាក

សព

ើញថា ជនសង ័យពិតជាបាន

អត្តឃាត ប

្ជន

ើយសាកសព

បូជា

វត្តចាក់អ

បនាប់ពមា ី នការឯកភាពពី វសុទ្ធ

្វើ

វបានដឹក

ក វង ប៊ន ុ

ះរាជអាជារងអមសាលាដំបូង

ត្តកណាល៕

ះច័ន្ទ


ឆាំទី ០៣

ុម

រ ដាប់អាវុធមួយ

ុមប្លន់យក

ព សម ត្តិ ជាពលរដ្ឋ

ើយ

ចបាត់

ខ០៨៤

កបានបន្ត

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

លាដូចខាង

ុម

សារទាំងមូល

មទាង ំ សាច់ញាតិមកពី

ជាមួយនឹងកម្មករមួយ មក

ង។

បាយ

ង ុ ភ្នំ

សារផង

ព័ ត៌ Ō នď

ឆាំ២០១២

ងច

កាត់

ចំនួនជនរង

រ២ក

្លង

វបានប

ប់

ក់ថាសាប់ ២៨៩ នាក់ ដានថា អាចបណាលមកពីការទូ

របាន

មាន

្លើង។

ប់

គឺ ង ១

ចិ

ឿងអលងា រដូចជា ្ច ន

មទាំង

កាក់មួយចំនួន

កំពុងជាប់គាំង

ុម

ង ខ្លបា ី ន

លប់

ចខ្លន

ុម

ើន

តុការណ៍ប្លន់ខាង

ើងកាលពី លា

លប់

ើបាន

ត្ត

ប បាន

តុខាង

ើ។

មឺុន ៀល ទូរស័ព្ទ

ើប្លន់

នីយ៍

ប់ឲ ដឹងថា

នសុខ

ើត

ច ប់

ឹត្ត

រប្លន់

នាក់ផង

ើងពី

ើយ៕

គគុក

ើត

ជនរង

នាក់

បាគីសាន ៖ មនុស យាងតិច ២៨៩ វបាន

បង់ជីវត ឆាប

ក់ថា បានសាប់បាត់

ក្នង

ងច

តុការណ៍អគ្គីភ័យ

កាត់

រ២ក

ទី

្លង ស្ថិត

ុង Karachi ។

តុការណ៍អគ្គីភ័យដ៏អា

អា

រក

ក់

ញប

មិនសំខាន់

្នើរសុំរបស់

ខណ

និងជា

ធាន

ុមបក ទី ១៧ អនុសាខា

បក ទី ២ ភូមទឹ ិ កថា និងសាក់

៣២០ ផ្លវរ

នសុខ

នាទី

្ងទី ១៥

ៀល

គ បរ

គជូន

ស ទឹកសុអ ី ុវី ១ យួរ ទឹក

ី ១ យួរ

ដល់លំ

មី ១

មទាង ំ

គុណចំ

ក ឯក សាំ បាន ះ

ចិន ៖

បក

បាន

ើត

១១

ើងកាលពីយប់

ឆាំ ២០១២ ក្នងច

រមួយក

្លង

លមានកម្មករ

ជា ៤៦០ នាក់ ះ ការ

កាត់

មាណ

ើយរហូតមកដល់

ុើបអ

ដឹងច ស់

វចាក

្ង អងារ ទី

្កតរកមូល

ើយ ប៉ុ

តុពុំទាន់

្ត

ត១ក

ង ើ

រ។

ក្នងទី

កាលពី

ញពី

ក្នង

្តី ២ នាក់ខាង

្វអុិន

ះបាន

ជុំវញទី

ស្ថិត

ទីក

្លង

ើរ

ើត

ើត

កំពុង

តុខាង

យពួកនាងទាំងពីរបាន

ប៉ុ

ងច

ុង Lahore

្វ

ល ះ

ះ ក៏

កាន់

មាណ

ប់

មាន

ទាំ ី ្ត ងពីរ ល

កលង់លក់យាងស្កប់ស្កល់

រូប ើ

ះក៏បានយកទូរស័ព្ទ

ឿងពីនារមាក់ក្នងស

ះ។ ប៉ុ

លពុំមាននរណាមាក់

ះផង

ះបុរសរូប

ម្តង

លក់

្ត

សះ

ះជំងឹភរយារបស់ខ្ញំបាទ

មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ នឹងក

្លង

លនាងបានដាក់

ះ រួចចាក

ល១

ះក៏បាន

្ល ក បំពាក់ពណ៌

វញ។

ើតុតុកំព ទ័

យមក បុរស

ឡប់មកកាន់ក

ៀតខណៈពួកនាង

ះ។ បនាប់មកបុរសរូប

្លង

កំពុងលង់ ះក៏ បាន

ើរសំ

យក

ើយ និងមានជីវភាពខ្វះខាត ៕

ើរ

កាន់

រខាស់

្តីមាក់

្ល កបំពាក់ពណ៌សឆ្នត សាបអ

និង

្នកខាង

ើម ី

យ ជូលី

្វ អុិន

ះ។

ទ អស់លទ្ធភាពព បាលឲ បានជា

ទិញថាំ ៀងរាល់

្ត

ប៉ុ

ៀត ក្នង

ៀវ និងបាន

ចំនួន កា

នាប់ ្វ

ើយ

ការណ៍

វថា) ំ និងបាន ៀតផង។ កា

តុការណ៍

រាអុិន

ះ ក៏

ើរ

វបាន

ប៉ូលិសក្នងតំបន់ផង

ៀត ក្នងហាងដ ប៉ូលិស

ក់១

ះបានចាប់យករូបភាពទាង ំ

លបុរសរូប ះ

្ល តយក

បួចបានប រ៕

ង ុ

រាយ

ះ បានបងាញខ្លនម្តង ល

ើយបុរសកំហូចមាក់

ប៉ូលិសផង

្ជន

្ងបនាប់

ះ ក៏

កាន់សានីយ

លបណា លឲ

រ។ បណា ម

និយាយថា

្តីក្នងតំបន់

ងច

ះ បាន

ះ គឺ

្វើ

ើង

យខុសច ប់ និងបានសាងសង់ រ

ើល

ៀបដូចជាផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋអីចឹង៕

្តីស៊ូដង់បាននិយាយថា កមាំងសន្តិ ស

ើយ។ ពួក

ះ អាចមានលទ្ធភាពក្នង ះ

ើយ។

ន ថា

សួងការបរ

ុង

ស បាន

និយាយថា រដាភិបាលស៊ូដង់ បានចាត់ វធានការជា

ើន

ើម ីដាក់ឲ ក

សកម្មភាពទាំងឡាយពីសំណាក់ រវកម្ម

រ ប៉ុ

្តកតាទាំង

ើតមាន និងមានការគំរាមកំ

វាយ ទុយ

រកបាន

សុី-ស៊ូដង់ ៖ សហរដ្ឋ អា

ញប

ដល់បុគ្គលិកសានទូត

លពុំមានភារកិច្ចសំខាន់ និង

របស់ពួក និងទុយ ថា

ឲ ចាក

ញពី

សារ

សស៊ូដង់

សុី ជាបនាន់។

ក្នងរបាយការណ៍មួយបានឲ ដឹង សួងការបរ

ពលរដ្ឋអា ក្នង

បាយ

សក៏បានទទួចដល់

រកទាំងអស់

សទុយ

ើម ីចាក

សានទូតអា

រក

មាស់

លជាង

លនាងបានលាក់ទុកក្នងអាវ

្លង

ើត

មនុស យាងតិច ២៥ នាក់ បានសាប់ផង

វាសុីន

លកំពុងរស់

សុី

វរះរកម

ញពី

លមានមូលដាន

ះ។

្ងទី១៣ ក

្នហាជាតិមាក់ បានដុត

បុរស

លរថយន្ត

យមិនសាយ

ើយ ស្ថិត

Honda មួយក

្លង ក្នងទី

រទន់ និងបានស រ

រលក

ការ

ឆាំងតវា

នឹងអា

រក

យពិភពមូស្លីមអំពករណី ី

ឆាំង

សុី និងស៊ូ

ះ សុទ្ធ

ហារយាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នង ភាពយន្ត

នឹងសាសនាអុីសាម (ក្នង

លក្ខណៈ មាថដល់ ះមហាមាត់) វបានផលិត មុន

ទ័ព

ធមិនអនុ

សហរដ្ឋអា

រក

ះ។

សស៊ូដង់ ក៏បានបដិ

តឲ អា

ើងទឹករបស់ខ្លន

រកប

្ជនកង

ញមក

ើម ីការ

លថ្មីៗ

ចក្តី

ះ។ សូមប

ក់ថា

ចចិត្តរបស់ជប៉ុន

Diaoyu

ៀតផង

ដល់អារម្មណ៍ផ្លវចិត្តរបស់

ចចិត្តអ

្ចើញ

្ទចរថយន្ត

ទសជប៉ុន ះ ពួក

ចចិតទិ ្ត ញ

ខឹងសម យាងខា ំងចំ

ៀង

ៀត ក៏មាន

រថយន្តរបស់ពួក

គឺជាផលិតផលរបស់ ឯង។

បានរងការវាយ

សកម្មភាពរបស់ជប៉ុនដ៏គ

ុង

ពលរដ្ឋរបស់ខ្លន មកវាយក របស់ខ្លន

ស ទុយ

លសានទូតទាំងពីរ

ះបន្តិច

ពីមុខហាងរថយន្ត 4S

ខណៈមាស់រថយន្តមាក់ ទំ

ដង់

យសារខឹងការស

របស់ខ្លនមាកហុងដា សុីវក (Honda Civic)

ក្នងរដ្ឋធានី

លិចដ

ហារផល ល។

កាលពី

ជន៍

្ងសុ

ិត

ុម

ើម ី

កខាង

មនុស ៣ នាក់

បានសាប់ក្នងរដ្ឋធានី ខារទួម (ស៊ូដង់) ខណៈសានទូតអា វាយ

ហារ និង

រកកំពុង

វបាន

សទុយ

សុី

ក៏មានមនុស ២ នាក់ បានសាប់បាត់ បង់ជីវត ការវាយ អា

ក្នងទី

រ ខណៈហ្វងបាតុករបាន

ហារមក

ុង ទួនីស និង

រកាំង១ក

សានទូត

ើសានទូតអា

ះ៕

្លង

្វើ

រក

សាលា ៀន

លស្ថិត

្នហាជាតិ ២ នាក់ សុខចិត្តបូជារថយន្តជប៉ុន របស់ខ្លន

ចិន ៖ កាលពី

១០ នាទីខណៈនាងមិនដឹងខ្លន (ហាក់ ដូចជា

ើង១ក

មាន BBC បានរាយការណ៍ពីទី

្អលសុដន់របស់នាង

មអស់រយៈ

ក Paul Adams អ្នកយកព័ត៌

ុម

ើយ។

ើន

លបាន

ធានគណៈកមា ធិការ

យមួយចំនួនមកជូន

ះបាន

សុី និងស៊ូដង់

ល ៥

សាររបស់ខ្ញំបាទម្តងរួចមក

កាន់

ធាន

ក្នងលក្ខណៈគួរឲ សង ័យមួយ។ ភាមៗ

លមានវ័យ

តកា

បុរសមាក់បាន រើ

ក្នង

កន្លង

មាណជា ២២ ឆាំ បានសាក់

១យប់ក្នងហាងអុិន

យកអំ

នសុខ។

ឹកបនាប់ ក្នង លា

ើរ

្ល តឱកាសបំពារបំពាន

៨ នាទី

សចិន។

្តច

កម្ពជា

ក គឺជា

លជា

ៀត

ពារសានទូតរបស់ខ្លន

ះ វុន ប៊ុន

ើយ។ រយៈ

ងច

ក់ថា អគ្គីភ័យ

សទុយ

បក ខណបានយកចិត្តទុកដាក់ និងបាន

ចចិត្តចូលជាសមាជិក

ពីគាបនាប់ពី កា ើ្វ រអស់កមាង ំ

្តមា ី ក់

ង ុ ជិនជាង ំ ស្ថត ិ ត ើ

ះរាជាណាច

មក

្តច

អីសាឡង ង ៀងៗខ្លនឆាយបន្តិច

ឹត្ត

ក្នងហាងកា

្ងទី៤ ក

ើនឆាំមក

ុមទី ១៧ អនុសាខាបក ទី ២ ភូមិ

វបាន

្លង និងបានយកទូរស័ព្ទ

ត្តហ្វជានភាគខាង

្តី

និង

កលង់លក់ក្នងហាងកា

រខាសមក

តុការណ៍

ណា ត អាយុ ៥១ ឆាំមានជំងឺរាំ ជា

សស

ទឹកថា សងាត់ទឹកថា ខណ

មទាំងលុយកាក់មួយចំនួនរបស់ពួក

នាងផង

ើញ

យភរយារបស់ខ្ញំបាទ

ើនរបស់គណ

ើយ បច្ចប ន្នរូប

បក

ម ២ នាក់ខណៈពួកនាងកំពុង

កលង់លក់

ទម្ងន់ និងមានជិវភាពខ្វះខាតយាងខាំង

្ហើម។ កម្មករ

ដល់បុគ្គលិកសានទូតរបស់ខ្លន

ុម

លមានស ហ៊ុន

ក់ថា បច្ចប ន្ន

ើន

លបានសាប់ គឺ

ើងអស់រយៈ

ក្នងទី

បានសន្និ

សាររបស់ខ្ញំបាទមានទុក្ខលំបាកជា

ជាជនកម្ពជាតាង ំ ពីឆាំ ១៩៩៨ មក

្ល៉ះ

វបាន

រកំហូចមា ក់

បំ ើ ពារបំពាន

ក្នងចំ

ខ្ញំបាទបានស

្លងអំណរ

ប៉ូលិសចាប់ឃាត់ខ្លនបនាប់ពបា ី ន

អំ

និងមានការ

នាបតី

នាយករដ្ឋម

ៀត។

ខណៈកំពុង

យបាន

ជាជនកម្ពជា

អគ្គមហា

ក លី សា ត អភិបាល

នារមាក់

កបន្តថា

ទាំង ៣ ជាអ្នកដឹកនាំជាពិ

ដានមានដូចជាអង្ករ ១ បាវ

ក់ ២០ មុន ឺ ៀល

ជាជនក្នងខណ

ើ ម។

បក

ក លី សា ត

កប

សសមា

លមានទុក្ខលំបាកក្នងជីវភាព

មានការអភិវឌ ន៍រកច

នសុខបាននាំយក

ឿងឧប

លបានយកចិត្តទុក

ជាពលរដ្ឋ ជាពិ

ការដឹកនាំដ៏ឈាស

ឆាំ ២០១២។

នសុខជួសមុខឲ យជា

ជា

្ធត នាយករដ្ឋបាលខណ

អភិបាលខណ អំ

សុខ

ង ៣ និង ០០

ជិកគណបក

្លើង សងាត់ទឹកថា ខណ

កច័ន្ទ គ

ផ្ទះ

នសុខ

ដាក់ចំ

្វើឲ

ញពី

លស្ថិត

ញពីអគារ

ការការពារសានទូត ញ ៖ តបតាមការ

តុ

ម ើ ព ី បាលរបួសបាក់ឆ្អង ឹ បនាប់

ើង

សុខ

ភ្នំ

ើង ជា

ទ ទាហាន

បនាប់ពីអគ្គីភ័យ ១

ភាគខាងក ង

ឯក សំ អាយុ ៥០ ឆាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុប

ជា

តុ បាននិយាយថា ចំនួន

សូមប

ើត

លរត់មិនរួចពីសំណាញ់

ើម ីសំរាលនូវទុក្ខលំបាក

ុម

ពីបាន

ុមជន

យដល់សមាជិក

ចចិត្ត

្វើឲ កម្មករ

យាងតិច ៦០ នាក់ កំពុងស្ថិតក្នងមន្ទីរ

លខាងមុខ

ញរួច

រ។

្លើងចាប់

ើយមាន

បណាលមកពីការថប់ដ

យមិនផ្ទះអាវុធ

វយាង

្លង

ខ្ពស់

ះករណីប្លន់

ះ កមាំងសមត្ថកិច្ចបាន និង វ

វបានបិទ

មួយគត់

អគារបណាលឲ បាក់

ឿង និងម៉ូតូចំនួន

ងច

យសារទារទាំងឡាយ

អ្នកខ្លះបានស

.កមាស ្វើ

ង បនាប់

ះមក។

មិនអាច

្មរចំនួន ២៥០

រ។ ចំ

ដាប់អាវុធខាង

សង ឹមថា

ុស អាយុ៦៩

គល់អំ

ជាជនកម្ពជា

ចំនួន ៤

ឿងផង

ប់

របស់

ក់ដុលារចំនួន ១៣០ ដុលារ

កំពុងបន្ត

ះមានមា ស់ផ្ទះ ្ត

ឿងអលងារ

បាទីនចំនួន ៦ ជីលុយ

ើង

សិ្ថតក្នងភូមិសា

លមាស់ផ្ទះអះអាងថា

ចំនួន ២ តម្លឹង

ើយ

ើត

កវរ

ឆាំមានទីលំ

ឆាំ

អភិបាលខណ

គណបក

ផ្ទះរងនូវករណីប្លន់

ើត

ំ សុវណ្ណ នាយរងការយាល័យកណា

ល យុត្តិធម៌

មាណ ៦ និង

្ងទី ១៣

ត្ត

ះបាន

លលាច។ ទាក់ទិននឹងអំ

ដាប់អាវុធខាង

ព សម តិ្ត

ើយ។

្អើរ

លមាស់ផ្ទះកំពុងជួបជុំគាពិសា

បាយ

រមិនបាន ផ្ទះអាវុធនាំឲ

មានភាពចលាចល

៤៥ នាទី

្លជា

យសុវត្ថិភាព។

ះជាយាងណាករណីប្លន់

ខាង

ុកដំណាក់ច

សកម្មភាពប្លន់

ឿងអលងា រ

ព សម តិ្តមានត

ៀតរួចពួកវា

ជា

ៀតថា

មូលយកអស់ពខ្ល ី នរួមមាន

២០១២ ស្ថិតក្នងភូមិចំការបី ឃុំពងទឹក

យបានយក

្លើងភ្ជង់សម្លតយក

មទាំង

យអាវុធ

្វសកម្ម ើ ភាពចូលប្លន់ផ្ទះ

ពលរដ្ឋទាំងក ល កាំ

ដាប់

ក្នងផ្ទះ។

ឹង

ះរាប់រាយ

ខាងក្នង អស់រយៈ

លជាង ២៤

ឆាប

វល

មូលយកលុយ

លមាន

កបានឲ ដឹង

សម តិ្ត ប៖

ះបានខិតខំ

ះជនរង

នាក់ (ទាំងអ្នកសាប់ និងរបួស)

ដាប់

ើមនិងខ្លី ៣

ើមបានចូលមកភ្ជង់សម្លតឲ ពួកគាត់ ះ

ុមអ្នកស

ចូលជួយស

ចមុខ

មនុស មិនសាល់មខ ុ ចំនន ួ ៤ នាក់

និ ង អនʼn រ ď

សបាគីសាន

លកំពុងជួបជុំគាពិសា

លលាច

យអាវុធ

ង់តាម

ពាក បណឹងរបស់មាស់ផ្ទះថា កាលពី

ក៏បាន

ទូទាំង

ើម ីទិញ

ះ Diaoyu បាន ស

ញមក

តវា យាងខាំងកា បំផុត ក៏បានអំពាវនាវដល់ អស់ឲ

្លើនថ្មីៗ

ះ ះ

្វើឲ ប៉ះពាល់ ជាជនចិន

្វើការ

ឆាំង

ើយពួក

ជាជនចិនទាំង

្វើពហិការឈប់ទទួលសាល់

ផលិតផលរបស់ជប៉ុនត

ភពពី

ៀត៕

ហទំពរ័

ះDaioyuរបស់ជប៉ន ុ


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

១២

អានតពីទំព័រ

បានតាក់

លនាងសរ

ទងនឹង ឿង

ៀវ

រប

យ ១

្ចញ

បល់ទាក់

ងៗទាំងក្នងជីវតរបស់ខ្លន

និងទស នៈចំ

ះសង្គម។

នាងបាននិយាយថា ចំ

ខ្លះៗ

្តងគួរ

ះអ្នក

រក អាថ៌កំបាំងក្នងជីវតទុក

ើរជាង។ ក្នងនាមជាតារា

ខកខានក្នងការប ដូចអ្នកដ

ញសា ្ច ឲ បាន

ះ នាងបាន

ើការងារចុង

អ្វី

ចុង

ន ើ

តពិ

យរបស់នាង គឺមិន

នការស ង ្ត តាមទូរទស ន៍ ឬភាពយន្ត រប៉ុ

តា ្ត រាវ័យ ៣០ ឆាមា ំ ក់

សយកការងារនិពន្ធ

ថា Hye Gyo’s Time ពី

ុង

លប

ងៗនិងគំនិតរបស់នាង

ធម្មតាមិនសូវ

្ហើប

ើកចំហណាស់ណា

ក្នងវគ្គមួយក្នង ៀវ ក៏បានស

អាជីពអ្នកស

ៀវ

នាង សង រ

វត្តិលម្អិត

ៀប

ះជា ឿងធម្មតាក្នងយុគសម័យ ើយ។

នាងថា វាគួរ

បុគ្គល

ជា ឿង

លតារាស

្តងគួរ

លអាថ៌កំបាំង? ពី

មិ ើ នដូ

ះទស និកជននឹង

ខ្លនតារា ប៉ុ

្តមិន

ដាងទាំង

ុង

ើរតួ

មាន

ើញតួស

ល ើ

ើល

សិន ញ ើ

្តង

ើយ

ះ វាពិបាកនឹង

ើញពីតួនាទីស

្តងពួក

ក្នងឈុតប៊គីនី លទឹក

របស់តារាម៉ូ

តារាគួរ នឹង

ើញ

តួតារា

សង

រស់

ប៉ុ

ៀវ

ះ។

ឿថាការ

គំនិត

្តង

ើរ ចំ

ើនបំផុត ។

ះរបស់តារារូប

ឈាន

។ តាំងពីដំបូងទី

ើយ

ស់

បានបងា ញនូវស

ហុន អំឡង ៩ ឆាំមុន ឋិត

្ល៉ះ

របាន

ម ឹ ១ ឆាំ

សារព័ត៌មានចាប់

តអារម្មណ៍

ក្នងពិភពកម ន្ត

លមាន

្ទើរ

ទី ២

ៀត

ះ។

ៀវ

ខាំង

បដណប់

ះសំ

នាង ឆាវ

ើយ

រស់

ើត

ទី

មានអាយុ ១០ ឆាំ

ឿង

ឹម ៤

នភាគចុង

ឿងប៉ុ

ជាតារាម៉ូ

ឆាំមុនមក

លដាក់ប

ើយ។ ដូចគា

រក្នង

ជីវតជាតារាភាពយន្ត នាងក៏មានសា ភាពយន្ត

ញប

ំង

ឹម ៥

ឿងគត់

ដូចជា ឿង A Reason to Live កាល ពី

ុក ឆាវស៊ូ

ើយក៏ជាតារាស

្ចញនូវរូបថតដ៏

្តងនឹងដាក់ប

២០១២

្តង

រ។ ជា

ស់

ំង

ះ។

ចំ

កសា

ដំណាច់ឆាំ

ចុង

យជា

ៀវ

ងអត្ថបទ

បាយ សុន ី ហួយ

សាល់តាមរយៈ

ធាប់បងាញពីមុនមកជាមួយនឹងខ្លឹមសារ លនាងប

្ចញទស នៈ

ងៗ៕

ភពពីតារា

វាន់

ឡក

ជាតារាម៉ូ ជា

ិយភាពបំផុត និង

ជាតារាម៉ូ

វបាន

លលំដាប់កំពូលដ៏

ភាមាក់ក្នងចំ

មតារាម៉ូ

ក្នង

ើរជាតួឯកក្នង

សិចសុីជាបន្តបនាប់ នាង ការគាំ

កាន់

ធម្មជាតិ និង ខ្លនរហូត ម៉ូ

លវ័យ

ះ៕

ើន

វទទួលបាន ើស

ស់

សល សិល ៈរបស់

សិទ្ធនាមថាជា រាជិនី

ង ្ម របស់ហុងកុងក្នងបច្ចប ន្ន

ភពពីតារា

ជា

ភាពយន្ត

ចាត់

Kiss ជា

ើម៕

វត្តិរូបស

្ខប

ះជាភាសាចិន បាយ សុីន

ហួយ (白歆惠) និង

ះជាភាសារអង់

អាន់កា បាយ (Bianca Bai)

្លស បាយ

ប់

ណាស់

្វើឲ អ្នក

ុសជា

មុខរបរ តារាម៉ូ ល និងតារាភាពយន្ត ្ង

ឆាកំ ំ តិ

កម្ពស់ ១៧៦ សង់ទី

ើនមករ

ើខ្ញំអី!

ះសងារ

អីចឹង ខ្ញំជា ន!

អ្នក

ុស

អ្នក

យស

អ្នក

ខ្លនខាក ហុច

ខ្លន

ីល្អ

មុះដ៏

ងមូលក្លំឲ ចំ

វាឱបអ្នកកំ ្អម

្វើឲ អ្នក

ចូលគា ម្តង ជូឡង

ដឹង

្អម

ឹម

អារម្មណ៍ណាស់។ ស

ស់

ើយ

មាង

សុំ

ើអ្នក

ះអា

ក់

នឹងចាត់ការ

ុស! ខ្ញំល្ងង់

ុស

ើយ

នណា!

បយំខ ឹកខ ល ក

្វើ

៉ចក៏

ះខ្ញំជូននាង

យាង

្នើយនឹក

អូប

ើរ

ើទឹក

ពុំ

្វឲ ើ ជូឡងក ី

្វើឲ អ្នកបំ ្អម

ក្នង

្លចចរ

្វើអីចឹង...

ើមិន

្វើ

ើក

្នក

លជាប់

្លង ណាក៏រអិលឥតទាក់ ះ

ះដូងពិត ល

មួយ ះ

ទាប់ផាទទួលការថាក់ថ្នម

ញពី

្ហម។ អ្នកកំ

ៀតបិច ថាល់នាង៖ ហមថាល់

ស់

តស្លងអស់អារម្មណ៍

ងបាន។ សន ឹមៗកាយ ្តើមមុន

ះខ្លន

ើបខ្លនណាស់ ដូចជា

ីសាតហួស ប៉ះក

្នកនាង

ះនាងរ

្ហើបបបូរមាត់ដូច

នាងសាត ការរួមរក របស់ តអាច

ើបខ្នងដូចពងមាន់បករបស់

ឱបនាងជាប់ជូតតំណក់ទឹក

ើបទប់ចិត្ត

ៀន

ៀត

តយាងថ្នមៗ៖

ះរអិលមករក

សណា! ខ្ញំមិនចង់ ស់

ើសាម៉ដ្ឋដូចបណល

មប

្ហមនិងការថាក់ថ្នមផុស

ៀបបានកន្លង ផុត

មមកកំដរអ្នក

... ខ្ញំ

ះពុដឹ ំ ងអ្នកណាជាអ្នកចាប់

ទទួលរសជាតិ

បារចំបាមាស

...?

ួចរបស់

ះយាងស្និទ្ធ ប ៀវ

ើយបងជា

ុសអាណិតខ្ញំ កុំឲ ពួក

ក្លិនខ្លន

ជាក់ពីជូឡង។ សាច់

ុស

ើខ្ញំមិន

ះ មិនចង់សប យ

្នក ជូ ឡង

ថា ើ ល់។ បបូរមាត់កំ

យាង

ចពី

ើយ

មានរូបសាត មានចិត្តទូលាយ មានបបូរមាត់ដិត

ញសន ឹមៗ

ៀត

លៗ។ នាងសាតមិនចាញ់ចរ

ចិត្តខាំងណាស់

ការអ្វី?

្វើបាបខ្ញំ! ចិត្ត

ើបខ្ញំ

ងរបស់

ស់ញញឹមទន់ភ្លន់

ុសទាញភួយ

ភខ្ញំ

ប់ ឿងអីដល់

ើបណាស់

វញ...!

ីយាងយូរ៖

្ហើមធំ ដាក់

្នក៖

មុំ

្អលខ្នងដ៏រ

! ខ្ញំមិន

តរ

ៀត

ងទឹក

នជា

វការបន្ធរអារម្មណ៍

ុសមិនដិតដល់

ញចិត្ត! សុំអ្នក

ខឹងនឹងខ្ញំ?

ុសអ

ើយ...!

តវាយ

ទឹកមុខ ដកដ

ខ្ញំពុំ

ឈប់យំ

...!

មករ

្ញ វទីមួយរបស់

វញចុះ!

តខ្ញំ...យកខ្ញំមកលក់ឲ

ើ ខ្ញំ

ុសមិន

ើញ

ជាមួយមាយមីងមាក់... គាត់ចូលចិត្ត

ពួក

ុស របស់

ធីតាកម ត់ រលីងរ

ត ើ ២៣ មីនា ១៩៨២

វាន់

កំ

្វើតាម

ក៖

ពន្ធ

ថាខ្ញំកំដរអ្នក

ប់អូន?

ន។

វញ

ឡប់

ម្តង៖

? អូនធាក់ខ្លនក្នងរង្គសាល

ឲ កូន

ផ្ទយ

្ល កពាក់មកបងជូនអូន

ើរមកអង្គយទល់មុខមាណវ សម្លឹង

ើខ្ញំមិន

របស់

!

្អើលខាំង

បងគាន

ប់ខ្ញំបាន

ទារុណកម្ម

រ ដូច

ុសដ

ខ្ទប់មុខយំហ៊ូ

ត យំខ ឹកខ ល៖

ីទាំង

អាវតូចៗ

ញ ើ ជូឡងអង្គយជក់បារបង្ហយ

្វើបាបខ្ញំពុំខាន! ខ្ញំដឹង

ណាស់! ឲ

តាមបណា

ក្នងកម្មវធី Fated to Love You,

ើញនាងភាក់

កដជា

ើង

ជូ ឡង ទាញអាវមកពាក់វញ៖

នឬ?

រណាស់! ដល់អស់លុយគាត់ប

ស់

Angel Love និង It Started with a

ប់

ុស

ង ើ

កដ ជា

ះ នាងក៏

្ចក់ទូរទស ន៍ជាញឹកញយផង

ស់

្នក

ហ្អី?

ចា... ខ្ញគា ំ នឪពុកមាយ រស់

វាន់ និងចិន។ ខណៈនាង

ងបានបងាញមុខមាត់

ុសទីប៉ុនាន ស

បងាញម៉ូដឈុតក្នង លំដាប់កំពូលដ ៀត

្នកធំៗ៖

វញ

ុសពុំ

្នកជិត។ ជូឡងសម្លឹង

ើអូនមិនសប យចិត្ត

មិនចូលចិត្តការបង្ខិតបង្ខំ

ជូឡង

លកំពុងទទួលបាន

ើលមុខ

ើចញញឹមនឹង

! អ្នក

សាកលវទ ល័យ

ើក

ុសឲ ខ្ញំ

តបិទ

ល លាហាក់បង្អសយូរណាស់ មិន

ក ើ

!

ើខ្ញំ

ក់១០មុឺនរបស់

ើពូកសក សទាំង

រ នាង

ត! បងមានចំណង់ដូចជា

ធម្មតា

បាយអាន់កា បាយ បានកាយ ល

ជូឡង

ពួក

ះបនា ប់ពីនាងបាន

្ចប់ការសិក

អ្នក

៉ច! អូនមិន

ុសសួរ?

សល់

ះខ្ញំសង ឹមថា បានសប យចិត្ត

ស់អង្គយភាំង

យាង

ើប

បខ្លនឲ នាង រួចញញឹម៖

ក់ដប់មុឺន

លមិន

អង្គយ

ើបអង្គយ៖

ះភួយ

ប់ទឹក

ើងសន ឹមៗ

ុស? ខ្ញំដឹង ថាអ្នក

ះខ្លនសន ឹមៗ

តឆ្ងល់ក៏

ើយ! យប់

ខ្ញំមិនសាយ

ះជាភាសា

្លស (Bianca Bai) បានចូល ល

ៀវ ទាង ំ រូប

ថតបច្ចប ន្ន និងរូបថតចាស់ៗ

បាយ សុិនហួយ តារាម៉ូ

វាន់ ៖ ក

លមានបង្កប់

យរូបភាពរបស់ សង

បាន

Shih Hsin។

ត្ត

ីសសុី ឆាវ

លនាងចូលរួម

Grandmasters

ក្នងពិភពម៉ូ

ុងហុងកុងតាំងពី

ើយអាចនឹងមានកុនចិន ឿង The

អង់

ីស

ើបមុខ

ញសំពត់ជីបជរធាក់ដល់ចុង

ះយាងយូរ

ុស...!

មាណព

ឆាំ ២០១១ ជា ម ើ ជាភាពយន្តចុង

ើប

ីស្ទះ

អា! អ្នក

ះ។

ំងតាំងពី ៤

នរ

អ្នក

!

នល្អ ដងកាយមហាស

ើរ

ញបំណង ន

ើបនាង

ណាត់ និង

លំដាប់ជួរមាក់របស់ហុងកុងផង មួយនឹងការប

បំ

យ លនាង

្តងគឺ The World That They Live

In របស់ KBS

ើបឈរយឺតៗ

រាងកាយដ៏

ងលំដាប់អន្តរ

ការ

យមកនាងបានចាក ្ល៉ះ។

ជូឡង

My Heart និង Hotelier នាងមានសា ខាងទូរទស ន៍

ត ហូត

កំបុិតលិតបិទបាំង។ នាង

ជាតិតាមរយៈភាពយន្ត ឿង Autumn in

ិយមិត្ត

ើលធ្លះគួរឲ គយគន់បំផុត។

កាងទុង

ប់យកខ្ញំមកសួរ

គូរលូនដូចបណល

ល ១០ ឆាំកន្លងមក

ើនរបស់នាង

យឈុតខ្វះ

ចំណាយលុយស

ើក

លធាប់ល ីល ញយាង

តុអីចាំអ្នក

ះជាតារាកូ ខាងត ងដំបូងៗ

លមាន

ទន យ

វគ្គទី ៧

្វើអ្វីខ្លះស

មិនផ្តល់ ឿងរាវផាល់ខ្លនមក

ញអំឡង

្លើង

សំណាង

ញញឹមចុងមាត់៖

ើនបំផុតមាក់ក្នងយុគ

ឡកឡំប៉ះពាល់ដល់ ឿងការងារជា

សង

ើជីវត

ះរហូតដល់មួយរយៈចុង

នាង

កំដរបងឬ?

ប ើ នាឲ ំ បណាញ

ឯកជនរបស់នាងជាតារា សម័យ

ផា យក្នងសួន ហ៍ ្ន (តពី ខមុន)

្វើការជាមួយគាកាលពី

ើយចំណង

អណាត

និពន្ធ

បាន

ស់រាងកាយ

្នហ៍ក្នង

ើត

លកំណាញ់ខ្លនម្តងណា

ះរូបថតភាគ

ើងតាំងពីនាងទាក់ទងជាមួយ អីប ង

្ល ក

ើងចូលសិល ៈរបស់នាង

សុី ឆាវ មិន

ធាប់ល ីថា

ីសសុី ឆាវ (Chrissie Chau) ពិត

មិនធម្មតា

ឆាំ២០១២

្មងរបស់ចិន

ជាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍

ះអាជីព

បប៊គីនី និងឈុតក្នង

លល ីវ័យ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

លនាង

ស្ងប់សាត់មិនចំហ ឿងរាវអ្វី

មិនចាំបាច់វាជាការ តារាស

ខ០៨៤

្វើខ្លនជាមនុស អាថ៌...

ីសសុី ឆាវ បង្អតស ស់ ក

ហុងកុង ៖ ការថតម៉ូដស

បំពាក់

ឹម

ជា

សិនជីវតផាល់ខ្លនលាត

រាជិនីម៉ូ

្តើង

ប់

្តងគំនិតទាក់ទងនឹង

្តងថា មិនគួររស់

វមិនអីចឹង ឬ

នាង

ើង

លជា

ើកចំហ ឬមានជីវតផា ល់ខ្លន

នរណាៗ ក៏ដឹងពី

ស ើ

មចំណង

ឆាំទី ០៣

ះខ្លន

ទាំងពីររមូល

ើយ

ះវារ រ

តខឹង...

កដមួយ។ ឯ ើប

្លើង

ញក្នង

្នហ៍ឥត

មាង ដាក់

ΖនតេĝេលខេŪŁយ


១០

ឆាំទី ០៣

ៀ ទទួលសាល់កំហុស

ការ

ខ០៨៤

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

សនា ព័ន្ធអូអាយ ប

្ចកវទ

ការព

្ននរូបភាព

ខាង

ខាង

យ។

ុមហ៊ុនក៏ចាត់

ើម ចម្ល ី ងឲ

(អូអាយ

ស)ប៉ុ

នជាការថត

ៀរ ។ ទន្ទឹមនឹង

Helsinki ៖

្វើ

ភពព័ត៌មានបរ

ចក្តរា ី យការណ៍កាលពី

កន្លងមកពីទី

ុង

សហាំងឡង់ថា

ការពិតវាជាការថត

្ងទី ៧

លសុីនគី

ុមហ៊ុន ណ

ពិភព

្លងការសុំ

ករណីវ

កបាន

សដល់អ្នក

ុមហ៊ុនពាក់ព័ននឹ ្ធ ងវ

្វើ

ស់ពី

៊រថ្មី ប៉ុ

របស់ខ្លនចំ

អូឃ្លប ី

លបាន

៩២០ (smartphone Lumia 920)

ុម

ទី

្តតាម

ុងញវយ៉ក សហរដ្ឋអា

្ងទី ៥ ើ

គន្លឹះ និងតិចនិក ពិ ទន្ទឹមនឹងការអាណិត

ហទំព័ររបស់

ពិធីបងាញសាតហ្វនជំនាន់ថ្មី លូ

ឡំថា ជាការ

យសាតហ្វន

យឧបករណ៍

ផ ព្វផ យក្នងសន្នីសីទសារព័ត៌មានក្នង

ចក្តី

អូ ចាក់សាកល ងរបស់

ហ៊ន ុ ឲ ើ្វ អ្នកទស នាយល់ ថត

្វើ

្លងតាម

Nokia

លផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍នាំ

មុខ ១

វញ។

ស់

ថា

ើញពី

ពាក់

ើម ីជំរុញឲ អ្នក

សិទ្ធភាពរបស់

្គីន

ងាយ

ៀរ

រក កាលពី

ះណ

ល មានការប

ផាច់

ួល

្កើន

ើង

យ។

ើល

វព យាម

ើមចំ

ើរ

យនាឆាំ

ុមហ៊ុន

បផល

ដាក់បងាញទូរស័ព្ទ

ះជា

្មើសរូប

ថ្មីៗ

ស់

ឆាំងតវា

ទន្ទឹមនឹង

ប់

ះប

ដល់រាប់រយនាក់

យសារ

ឆាំមក

ៀមខ្លន

អាយហ្វន ៥ ៕

នាក់ក្នងរយៈ

តុ

ផ្តល់ចំណីអាហារ

កូនតូចផឹកទឹក ប់

ន់ ១

បានកាល់ស ម

្ង ៣

ះ សុីដដិក

ណា ឈុតឆាក

ចាំ

ប់

នាក់

ឆ្អឹងឆាប់លូតលាស់

រ។

ប៉ុ

ន់ គួរឲ

ប៉ុ

ើម ីឲ ទទួល

ន់ ស

ប់

ះទឹក

ភពកាល់ស ម ្តកុមារភាគ ្អម

ះ ដូ

ជន៍ចំ

លករក

រាងកាយរបស់កូន ពិ

គឺផ្តល់នូវកាល់ស ម

ជា

្នះអ្នកមាយគួរ

លមាន

លូតលាស់

្វើឲ

លងាយញាំជាង

ើនញាំបាន

ើន និង

ះការ

តាមចំណង់ចំណលចិត្តរបស់កូន។

បងាត់កូនឲ

ការហាត់

ះហាត់

ះរត់ជុំវញផ្ទះមួយ

ងវាយសី

្ងកន្លះ

ងឬ

ើកមាំងកាយឲ កូន

ទទួលខុស បផង

ចូល

វ និងការហាត់

រ។

ងពី

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក -

ើស សបុគ្គលិកទាំងពីរ

្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ៖ ចំនួន ៤ នាក់

វមានស

បាក់ឌុប ឬ បរ

-

ះនិយាយភាសាអង់

-

្លសបានល្អ

ទ ដូចខាង

ម៖

បានចូល

ើន ចូរ

ងពី

លប់យាង

ងក្នង ១

- មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆាំ ើ

មសីលធម៌ល្អ, រួសរាយរាក់ទាក់

- អាច

្វើការ

សានីយ

លក្ខខណ

- កិច្ចសន ការងារយាងតិច ២ ឆាំ

២-

-

-

្នកការយាល័យសិក

វមានស

បរ

ះនិយាយភាសាអង់ ះ

- អាច

្វើការ

៖ ចំនួន ៤ នាក់

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email ញ

-

-

-

ះភាសាអង់ ះ

- មាន

- អាច

បរ

្លស

មកដាក់

លកំពង ុ

វត្តិរូបស

្ខប (CV)

្នកផ្តល់ព័ត៌មានរបស់សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ ឲ បានមុន

្ងទី ៣០

ខ 023 88 16 23, 099 899 069

ឬ E-mail : nuthsokpholly@yahoo.com

ះពួក

ើយជាលទ្ធផល

ព សម ត្តិមិន

លមាន

ៀត

ះ រា

លជាបុគ្គលិកធនាគារមាក់។

(Rajesh)

បនាប់មកនាងជូនកាលក៏បាន

្ល តមាន

ភាប់ទំនាក់ទំនងលួចលាក់ជាមួយនាយក រងមាក់ផង ចំ

យមិន

នាំឲ ខាត

ើម ីទទួលបានផល កចាំ

ល លា

១ក

ះ។

្លង

ះជាយាងណា សរុបមក មានប្តី

ខ្លន គឺនាង ហ ហាណាស។ ក្នងរយៈ

ះតិច

កាន់

ះ នាងក៏បាន

ះដូចជាៈ

ើយ

ហាងតូចមួយ

ទី

នាង ហ ហាណាសក៏បាន ៀបការ

ល្ងង់

ដាន

្វើការ

្លើងអំពិល

ក៏បាន

ក់ (Silver)….។

ស់កាន់

ើស សបុគ្គលិក

ចរា ្វើ ចរណ៍

ើរជាងមុនស

សាន

ប់ការ

ួល។ វាជួយឲ

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

ើង

ង់

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

C^<8ǽèǓ$mɋ$Fœ$Ƕ)7Yǭ=ǖñǓǨ7

Tel : 088 88 88 095/ 011 55 75 50

ណក

ើងក៏មាន

ើន

ទដូ

្នះសូម

ួល

មអនាម័យ

ើស ស

លមានទំហំសមល្មមជាមួយ

អ្នក!។

២-

ងនិយាយថា

ម អនា

ម័យជួយការពារមិនបានជាក់លាក់

ឲ ្វើ

វបានផលិត

រ។

ជា

! វាជា ឿងមិនពិតឬ?

! វាជា

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

-

ផង

ស់តុក្កតា

? មិន

ងាយ

្នកចាក់

ងាយពាក់ និងផ្តល់ភាព

គានវធីសា

្ត

ការ

្វើកុំឲ មាន

កូនអាចផ្តល់ការការពារបាន ១០០% ក្នងការ

ឆាំង

នឹងការមាន

យមិនមានគ

ប៉ុ

កា ្ត រពិ

ថា

ើយអ្នក

ឯងថា បាន ជា

ះការ

ជា

ើនបានលក់

ព សម ត្តិ

ឿងអលងារ

ៀត

ើម ភរយា ី របស់

លដ៏ខ្លីមួយបនាប់មក ពួក

បាត់បង់

បាន

ពន្ធ និងលុយកាក់យាង

ឹម

ើន

លខ្លនខិតខំរកទាំងលំបាកលំបិន ះ។ បច្ចប ន្ន

ះ ប៉ូលិសបាន

ដីកាតាមចាប់ខ្លន និងបក្ខពួក ទាក់ទង ៀត

្តីឧ

សិន

ិដ្ឋជនមាក់

ញ ះ

ើនាងមានជាប់

នឹងសកម្មភាពឧ

ិដ្ឋដ

ះ៕

ស់ពួក

ើមិនបាន

តុផលមួយស

៣-

ពួក

វធីសា

្ង

បានផលិត ្តពិ

វ ឬ

វ អាច

្តវាបាន

្នះវាជា ឿង

ប់សាខាទាំងអស់

សមួយ

មអនាម័យថ្មី

ឹម

ម អនា

ះជាការពិតណាស់! ប៉ុ

សព្វ

ស៊ូៗ និងគួរឲ

រកលូតក្នងឆាំ ២០១១ ដូ មិនពិត!

វល្អ

ះ នឹង

មអនាម័យ ក្នង លមានន័យថា

ះ នឹងមានក្លិនល្អ

ញចិត្ត

យនាំឲ

អ្នកនឹងអាចរករាយជាមួយពួក អាច

៤- ឮថា ការ

ឿងរត

កូន

មិនពិត

ន់

តុផលដូ ើត

ើយ ដូ !

្នះ

ស់តុក្កតាសិច

ឬ? វាជា

ៀត!

មុំតុក្កតាសិច ១ មិនមាន

សមត្ថភាពអាច

មាន

្វើឲ មានគភ៌ពិត

។ ទឹកអសុចិ

ះ។

មអនាម័យ។

ម័យមានធំុក្លិនជាតិជ័រ

អតិថិជនមិន

ះការងារផលិតវញ

្វស

បងា ្ត ញ

ប់ការមិនបាន

ងនិយាយថា

ើង។ ចំ

ជាមួយទឹកកាម

កដ ខ្លន

ឹម

ើរ

គឺពុំមានការ

ឹម

្វើឲ

គជ័យមួយរបស់

្ពើម?

ស៊ូ

្ទ

សិទ្ធភាពដល់៩៨ % ឯ

អត់!

ស់បាន

មអនាម័យជ័រ

អាចមាន ពិត

ង ឬSTLs

ធន៍តាម ជ្ជសា

ǶC=ǞëǓ7x;^<YCš[(4¡ZCǘâǓ3mdz÷Ǔ=.(ŠhŪǓ](ĝb<Ǯ8ÿǓ3˜ĝb<Ǯ8

ក្ខនារ មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយក

ះ ប៊ជុ ក្នង Thris-

្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសចំនួន ៣

នាក់

មអនាម័យអាចរារាំង

មអនាម័យ

កាន់

ďǓC)>Ǜ3Y7Y(F7˜>Ǜ3YǛƂǓ`7<$$<ǓǼ7˜5ZɃi9(ĬǓ>v

ខទូរស័ព្ទ

ុង អំពី

€

ឆាំ ២០១២ ឬ តាមរយៈ

យការ

ឿងមិនពិត!

ហទំពរ័

ក្នងទី

មអនាម័យ៖

លិង្គចុះអន់ថយ

ចឲ

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់ទី ៩

អសមត្ថភាពមាក់

ក្នង Veppery ។

គំនិត

.]ǯöǓ>ǶĖǓ>Â$ɧ)h$ǢǾǓ?ŪǓ](ĝb<Ǯ8Ǜ8m7[(9ǓǼ>ǮŲǓZĬǓ?Ch8^>ĕ‘º@

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ ក្ខជន

បនូវ ឿងមិនពិត

ĬǓ?Ǭ7śšǓ.Z5hDh€ƒ~< Ğ`=Ǭ7€‚87š8m?$m$œ©(3ޤǓ„ƒ<]\7

មសីលធម៌ល្អ ញ

ើស ស៖

ម្តង។

ហាណាសធាប់បាន ៀបការជាមួយបុរស

Channai និង

ិយ

ė`(%‘©hŲǓǑ@ǔ>?$m9šiChǢ$m7Y(ɇ+7Z=ǞëǓ7ĬǓ?C™Y3$œ©(.ZEª3¸ıǓ<_=

ស់កុំព ទ័រ ដូចជាMs. Office, Internet & Email

្វើការ

ខណៈ

នាំឲ កូន

វការ

ះ ក្នងឆាំ ២០០៥ នាង ហ

ក្នងឆាំ ២០០៦ នាង ហ ហា

្លកៗ អំពី

យបំភ្លឺ

wô©¨p˜b­u™fʘiuš{lî˜u}b­vuô˜u­

្នករដ្ឋបាល ៖ ចំនួន ៣ នាក់

វមានស

១-

ក្ខជន

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ

៣-

ើងខ្ញំ

ព សម ត្តិយាង

ណាស បានផាស់លំ

ះទាង ំ អស់គា។

ើងសូមបក

សិច ឬ

-

-មានក

្លសបាន

លា

មានដូច ជា មាស,

េŪជЧសេរВសបុគðលិកបĜĀន់

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email

- រូបសម ត្តិសមរម , មាន

?

ការរួម

បាន

្ង៕

ភពពី

កគាជាមួយ

កាសថា ពួក

រូី្ត ប

រ រវាយរបស់អ្នករស់

លជួយ

ើម ីឲ ឲ អ័រម៉ូន

្ចញមកបាន

បាន ៨

មិត្តឲ បាន

លជួយដល់ការលូត

ដល់ការលូតលាស់របស់កូនតូច

ញមក

្នះ នាង ហ ហាណាសនឹងរករាយជា

របស់នាង

ងៗជាង ១០

ើអ្នកធាប់ឮ ឿងរាវច

សិច

ណមួយ

លាស់ (Growth Hormone) យាង

ពីការ

លប់ សពាង្គកាយនឹង

្ចញអ័រម៉ូន

ុងឈិន

កមិនអនុ

ើងតុលាការទាក់ទងអំពី ឿងរាវពីមុន

ើតទុក្ខ

្នហាដូច

ក ជាមួយបុរសទាំងបី

ឿងរាវ រ ើរវាយ ច ្លកៗ ទាក់ទិន នឹងការរួម ទ យ ើ មអនាម័យ និងតុក្កតាសិច

ើមជាង

លបាន

ត។

ឿនផង រ

សាររបស់

sur, Kerala។ ភាមៗ

ើយបានដាក់ពាក បណឹង

ៀតបាន

វចាញ់

្វើដូចជាលាង

លតិចតួច ជា

ើយ

សារ

មុន

គឺប្តរបស់ ី នាង ហ ហាណាស និងសុទ្ធ

លខ្លះអាចដាក់កិច្ចការផ្ទះ

ៀត

ទាំងបីនាក់។

បនា ប់ពី

ជាមួយបុរសមាក់

ើយក៏

សន្ធឹកសនាប់

្នកសាធារណជន

មួយពួក

បាប៊ូ និង សារាវាណាន់។

ះ នាងក៏បាន ៀបការជា

បាន កបាក់គាយាង

ហាណាស កាលពីឆាំ ២០១១

ើក

បនាប់មក

អំ

មួយការ

ះជាយាង

កាសថា

ណា, ចាន់

ខ្លនក៏ធាប់បាន ៀបការជាមួយ នាង ហ

ដូ

អាពាហ៍ពិពាហ៍

ល ២

ះ Manikandan

ហាងលក់រថយន្តមួយបាន

ះថា មានសាមីនាងមិនតិច

នាក់

ង ឬមួយ

ើម ីឲ កូនបានរត់

្ងបនាប់មកមានបុរស

ងបាល់ទាត់ឬ នាំ

ៀតកូនក៏នឹងបាន ៀនសូ

វការ

ះ។

ស្នងការដានប៉ូលិស

ងកម ន្តក្នងសួនសាធារណៈជា

ើម

ចាន ជូនក

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

វបានចាញ់

្កតរយៈ

អាយុ ២៤ ឆាំ មានមុខរបរអ្នកលក់

ះ។

ុើបអ

ើញថា បុរសមាក់

យទទួលបានកូន

ជាការថ្ពិន

មិនសុខចិត្ត

ណ ជាទូ

ណនាំមកនូវសុខភាពល្អ

និងអារម្មណ៍ភ្លថា ឺ ឪពុកមាយគួរនាកូ ំ នឲ

១-

ន់

ប៉ុ

ឬយាអួរឲ បាន

ះបាន ៀបការ

ុសមាក់ជាចំណង

ើកុមារមាន

ប់

យការ

ើង

ដំបូងកាលពី ១១ ឆាំមុន ជាមួយសាមី

្វើឲ រាងកាយអាក់ខានការលូត

សុខភាពល្អការលូតកម្ពស់ក៏បានល្អ

នាង ហ ហានាស រូប

ើកុមារតូចៗមានជំងឺតមាត់ញឹក

លាស់មួយរយៈ

រ។

ល ១១

ប៉ូលិសបាននិយាយថា មានជនរង

ថា

ញាប់នឹង

ះបីជាអ្នកខ្លះបាននិយាយថា នាងបាន

យការយកចិត្តទុកដាក់នូវគន្លឹះមួយ ើលទាំសុខភាពកាយឲ ជា

ក្នងរយៈ

ល ៣-៤ ឆាំ

អាចលូតកម្ពស់បានល្អតាមបំណង

សិន

្តីមាក់

ៀបការយាងតិច ៥០ ដងក៏

ចំនួនដូចជា៖

ញមក

នឹង

ះ បាន ៀបការជាមួយបុរសរាប់សិប

្តីមា ក់

ន់ ជាពិ

លពី ១២

្ជីអតីតប្តីរបស់នាង

ះ។

កប

ប់

្តីជន

នាង ហ ហានាស អាយុ ៣៣ ឆាំ

រូប

ជន៍ឲ កូនមានសុខភាពមាំ

យកាយសម ទា

ញមក

ពិពាហ៍ជាភ័ស្តតាង ១ ចំនួនផង

ើម ី

មួន និងមានការលូតលាស់ធំធាត់

ៀត

យភាប់មកជាមួយនូវរូបថតអាពាហ៍

ចំនួន ១៥ នាក់

្ថមមួយអ

រ។

ះ មានបុរស

កាស

ះកូនតូច ឪពុកមាយគួរ

ទាំបំប៉នចំណីប

ើននាក់បាន

ះផង

្លើ

លក

្នក

ព សម ត្តិ

លខ្លនបាន

១៥ នាក់ បានបង្ខំចិត្ត

សខ្លះជួយឲ កូនតូចលូតកម្ពស់បានល្អ

ឡាញ់

មួយប៉ ិច

្មងមាក់ មកពី

បានកំពុងព យាមតាមចាប់ខ្លន

ស់

ៀត

ើន

ស់ពីបណាអតីតប្តរបស់ ី នាង បនាប់ពី

ព័ន្ធ

ព សម តិ្តអស់ជា

ដាក់ពាក ប្តឹងនាង។ ប៉ូលិសក្នងតំបន់

ើញថា ណ

កាស

ើនសន្ធឹកសនាប់

ជនរង

ៀ ៨២០

កទីផ រសាតហ្វនស

ីមាសចុង

ដ៏

នស៍

សិទ្ធភាព

្តីវ័យ

Kerala, India បានរត់

៊រ លូ

ះបីជាអ្នក

អ្នកវភាគបាន

អូ

ៀក៏បានដាក់

៊រ លូ

កបុរសៗ យក

ចខ្លន!

ឥណា ៖

លមិន

ង់ឲ អាច

ក៏

ៀ ចាំបាច់

យសាតហ្វន

បងាញនូវទូរស័ព្ទ

្វើវ

ើញពីការដំ

ការរបស់ ព័នការពា ្ធ ររ យ ្ជ របស់

បាន

កំពុងរត់

្ជយឬស្ថិតក្នង

លមានពន្លឺតិចក៏

ខាង

នាក់ជាមួយ ឈុតឆាកអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន

លជួយឲ ការថតរូប

អូភ្លឺច ស់ សូម ីឧបករណ៍

ះស្ថិតក្នងសភាពញ័ររ

េសǻកមŊ បេចĆ ក ទŜ និ ង Ūពឹតិʼn Ł រណ៍ ែ បų ក ៗ

ឆាំ២០១២

្តីមាក់ ពូ

Preview ឬតិចណឡជី

្ង មនិងវ

ទីតាំង

្នះ

្វើឲ នរណាមាក់កូនគភ៌ ល

ស់ប

្ចល

ើង

លផលិត

ើង

ះ។ ប៉ុ

លគួរ ើត

ញពីតុក្កតា

ើត

ញពីបុរស មិន

យមនុស ផងហ្នឹង គឺវា

ភាពរហូត៕

្តវានឹងគាន

សុវត្ថិ


ព័ ត៌ Ō នកី ΐ

ឆាំទី ០៣

នាង បូយាណា យ៉ូវាណស្គី ឈានដល់ជុំទី ២

ខ០៨៤

ស ចំ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១៧ - ១៩

ន អូ

កលទ្ធផលគូនារ

ងៗ

សាន

១១

ឆាំ២០១២

១២

អតីត

ើងឯក

សាន់ ថាគាត់ មិន ហាន យុទ្ធជាមួយនឹង... លាឈប់ពី ធាក់ក្នងរ ើន

វា (កាហ ក់

ន(អា

នាង វតា

នកូ(រុស ី)

ឈ្នះ នីគិណា អាប់ឌូរាយម៉ូវា (អ៊ូស សាន)៦-២,៦-៤។ វា

ឯងម្តង។

រក) ៦-៣,៦-០។

ៀ ឌា

រូវា (

ន់

គី

ក)ឈ្នះ

គីសាន ៖ លទ្ធផល

អ៊ស ូ

ទី

ុងថាស

គីសាន កាលពី

្ងចន្ទទី១១ ក

ដឹងថាខ្ញំ

និងសិល ៈ

ក្នង

កួត

លី

ទនារមាងមាក់វគ្គដំបូង

ងឈ្នះ ឌីណា ហ្វី

នមាយ

ឈមនឹង ប

កីឡាករមានរបួស

ើន

ខ្លះមានអាការរបួស និងខ្លះ

ៀត

មិនអាចចូល

ះគាត់រអ៊ូ

ធាក់

ើង

ក។ ចំ

ថាមានរបួសខ្នង

ះ ខាកាវា ទំនងជា

ងបាន ល

ចូលទីលានក្នង

្វើឲ គាត់មិនអាច

ុមជ

វាន់

រើ សុី

ចុង

វរង់ចាំ

យសិន

ើយ

ណាយធីត

អង់

ុម

្លស

ន ី

ស្ទ័រយូ

ៀរលីក មាន

សានភាពលំបាកខាំងអាចនឹង បង់កូន

ុម ៣ នាក់

សំខាន់របស់

វបាត

លជាកមា ំង

ុមដូចជា រូប៊ន វាន់

កីឡាករ យាងពិ

ើរសុី

, ជិនជី ខាកាវា និង បា ក្នងការ វ

កួត

ន(Wigan) នា

ចុងសបាហ៍

ក ើ ទារផ្ទះទទួល ្ង

ះ។

ៀម

ចំ

ល្អ

ីស

រទី១៥ ក

្ញ វ

ើងស ្វ ន

ដំណាច់ឆាំ ២០១២

យសារគាត់

ះ។

តុ

គាត់

ចង់ឲ គាត់ស ើរ

ើងស

្វើ

ើង

អ្នកស្នងកណាប់

លនឹង

ៀរ

ើង

ញដំ

ើរ

ជួបជាមួយ

ឹក របស់

ើង

អាវ (Manny Pacquiao) ប់ថា ការជួបគា

ើក

ើយគាត់

ះគឺ

ើម ី

លធា ប់

១២

អានតពីទំព័រ

គូជា ៉

រួមការងារ

ើនឲ

សាន់ បាន

ហុងកុង

្វើដំ

កដួល

គាត់

ឆាំ ២០១២

ចូល

ើយអំឡង

ការផ្តល់កិច្ចសមាសន៍ កាលពី ក

ើកា

ើរ

សួរពីអនាគត

្ងទី ១២

ើង

ទាត់កំ ទាល់

ះជាឱកាសដ៏មានត

ៀបចំ

្វើ

រក

យុទ្ធជាមួយគាត់

គាត់នឹង

ះគូទ ទាត់ក លខ្ញំ វាយៗខ្ញំ

ទក់សាច់

ះពួក

កួត

ខ១ របស់

្វឲ ើ

ផង

ដឹងថា

រ។

តំ

ុម

ើងឯក

សារយល់ថា ការ ស់

លជាង៕

្វើឲ ឆាំ

ះនាងបាន

ន ក្នងឆាំ

ជាង

ងតិន្នីស

ើយ

ីទី ៣

្វើបានបន្តពីនាង

្តប

ៀម

ៀត

លជាបង

ចាត់ទុកជា

ើង

្វើឲ នាងមានស្ថិតិឈ្នះ អាសា ៩

ណា

អាច

ី អាយុ

លបាន

ើក និងចាញ់

្វើស្ថិតិជាអ្នក

កំពុងឈានដល់អាយុ ្ងទី២៦ ក

ឯក

ចំ

ស អូ

ៀតផង

ខាងមុខ

ជីវតនាងកាលពីថ្មៗ ី

ះ ជាមួយនឹងការ

អបអរសាទរយាងកឹកកងរពងបំផុត។ ចុង

ការ

ស អូ

កួតវាយកូនបាល់

្លម

ចាំឆាំ២០១២ កម្មវធីយូ

ន (US Open) ដ

ើមពាន

រងាន់សរុប ២៥.៥ លានដុលារអា ទីលាន ផាសសុង ិ

ដូវស៍ ក្នងទី

រក ុង

ញវយ៉ក សហរដ្ឋអា ក

លជុផា ំ ច់

ការនី

រក ក្នង

កាលពី

ទនារ

្ងអាទិត ទី ៩

កន្លងមកឈានដល់ទីប ប់ ្ច នាង

ណា វល

យ ើ ។

ៀម កីឡា

ខ ៤ របស់មាស់ផ្ទះបានបងាញ

ថ្វដី ី យាងល្អ

មាង ២៨ នាទី

យនាងចំណាយ ើម ីផ្តលគូ

ល២

កួត

ើង

នឹង

ះ។

លបាន

ើនជាងនាង

ហា ត ខត វរនារ អូ ង

ន ក្នង

លនាង

ញ ៣១ ឆាំ

កកីឡាករមាក់

លអាយុ

ងតិ

ើនបំផុតលំដាប់ទី២

ើងឯក យូ

យុគសម័យ អូ

ើង

ភព 36sports.com

ើក

កដ

្កើតរបស់នាង។

ន្នីស

ក់ចំណល

្លម

មនុស មាក់គត់។ ស្ថិតក្នងវ័យ ៣០ ឆាំ

្វើ

ឈមមុខជាមួយ មារ

ស អាចនឹងបានទទួល

ហ្វ វរនារតិន្នស ី របស់អាល្លឺម៉ង់ និង

នកា ដល់

ស។

ើងឯក

ឯកអាជីពក្នងកម្មវធីទី ៤៥ របស់

កួតជាថ្មីជា

តលី

ស អូ

ើងឯក វមបលដុន, អូឡាំពិក

ណា និង

ស និង មាង

ើមពាន

ទាំងពាន

ស(Manuel

ៀតចង់ឲ តទល់ជាមួយ

ើងឯក យូ

នាង វណាស់ វល

លជា

ុមចង់

ះ កាយជាឆាំមាសរបស់

ហ្វី

ើនជាង

ល១

២០១២

រាប់ថាជាអ្នក

ុមការងាររបស់ បាគីអាវ

កគាជា ២

ងបានស

ណា យាងពិត

តលី(Timothy Bradley) ល មារ

កម្មវទីធីទី ១៥ ក្នងឆាកជីវតរបស់នាង

្ងទី ៨

កួត

ណា ដ

ប់

សម័យទី ៤ និងជា

្វ នជាបន្ត

ើយ

្លបំផុត ក្នងឆាកជីវិត...

ះចាត់ទុកជា

សក្តិសមនិងមិនទាន់

ល ខតតូ ងាក

ភព 36sports.com

ើងឯក

លអាច

ើយខ្ញំមុខជាមិនចង់

លឈឺចាប់

២-៦,៧-៥

ផ្គផ្គងជាមួយ

ដាល់អាជីព ២ រូប

សាន់

តស៊ូជាមួយ

ឡារូសយាងស្វិតសាញ ២-១ សិត ៦-២,

្ងទី ៨ធ្នចុងឆាំ

ើតរបស់កីឡាករ មារ

Pacquiao បាន

យុទ្ធគា

យុទ្ធគាត់

ជាកីឡាការនី

្វើរកូសុន

សមុិកសុីកូ

៊ូស

យុទកំ ្ធ ពូល

ខាំងគឺនាង វចតូ ៀ អាសា នការ

ដាល់

សាប់មាងៗ ខ្ញំពិត

ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វី ៀត

ថា លី

សិន

តស៊ូលុះ

ជាមិនចង់

MGM Grand

ឲ គាត់តស៊ូជាមួយ មារ

ននី បាគី

ដាល់ចិត្ត

ក បប់ អារាំ និយាយ

ុង Las Vegas អា

វញ។

វរបួស

កួត

Marquez) រួចមក។

ើល ខនស៍ ទី

ដាល់មកចាប់អាជីព

្វើការចរចាជាមួយ

ះការ

និងជាមួយ មានូ

មុន

ដាល់ហ្វីលីពីនមាក់

ះជាមុនសិន។

មួយ ធីម៉សុ ូ ី

សារ សារ ស ជូ

្មរ

្វើចំ

។ គាត់រឭកទាំងទឹកមុខ

ឯកជាមួយ អូស្ទីន ្រថាវ គឺ

ជាមួយ ហូលីអូ

ះ។

៊ូស លី ជាអ្នក

ពិភព

ឹក របស់អ្នក

ល មី

ជាប់កម្មវធី

ើយគួរ

ៀវឡង ជាតារាខាងវាយ

ស អូ

បានពី

ើរគីអូ មារទី

ជាជន

និង យូ

អ្នក

កួតរវាង

្តខ្ញំមិន

សួរពីខាងកីឡា

ល អារាំ ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ការ

ុកកំ

ការ

អ្នក

កួតទី ៤ រវាង បាគីអាវទល់នឹង មារ

ទី

ចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានចុង

ខាងរាំរបាំបាល់

ភព 36sports.com

ៀតរបស់ បាគីអាវ

្ងអាទិត ទី ១៦ក

បង់ពីការហាត់

្តងដូច ប៊លលី

នកំ

ើងមួយរយៈសិន

ពិភាក គា ពីការ

ថា នឹង

ឹក

ៀងស

ៀត តារា

ងមិនសូវ

បង្វឹក

ជំនួសគាត់ម្តង៕

ធ្នដំណាច់ឆាំ

កួត

ការពារថ្មីបានចូល

ចំ

ក បប់ អារាំ មក

ើម ីទុកឱកាសដល់ អាឡិច សាន់ដឺរ

ទី

មានីល ៖

ការរាំ ក

ើសជាតិហុល្លង់ ឈ្នះ ហុង

ប៊ុត

កីឡាករសំខាន់ទាំង ៣ នាក់ គឺមាន

ននី បាគីអាវ ស

ល ើ សានភាពរបួស

វបានដូរជំនួសក្នង

ុមជ

ី ៤-១ មក

្លស ៖

លចង់

ការតស៊ូរបស់

ញញឹមថា

ើស

ជាតិជប៉ុនឈ្នះ អុីរាក់ ១-០ ខណៈ

អង់

៊ូស លី

វគ្គបន្ត។

នញ

យ ើ ក៏

នឬអត់?

ើម កា ី យជា

្លើយថា មិនចង់ សូម ី

មកពីអាល្លឺម៉ង់ ២ ទល់នឹង ១ សិត គឺ ៦-២,២-៦ និង ៦-៤ ឆ្លង

អ្ន ើ កណានឹងអាចជាអ្នកឈ្នះ?

ើរ

ខ្ញំ

ៀង

ឌី

ដាល់

្តច

បំផុតរបស់ចិនថា

ើលឃីញថា ប៉ូយាណា យ៉ូវាណបស្គី

បាន

្វយាងណា ើ

យាងដូច

ើយ។

ូវ

ៀត) ចាំបាន ឬ

្វើជាអ្នករបាំ

ន្នីសលំដាប់

ការ

មនុស ល្អមាក់បាន

ប៊បាន

ភាព

ៀត

ខ្លនមនុស ល្អជានិច្ច ប៉ុ

ណស្គី (Boyana Yovanovski) អ្នកវាយតិ ដល់ជុំទី ២

្វើ ឿងធ្ងន់ធ្ងរអ្វី

គាត់បន្តថា ខ្ញំជាមនុស មិនល្អ

មនុស ដ

ឆ្លង

អា

ង ខ្ញំចង់កាយជា ប៊លលី

កន្លងមកកីឡាការនីនាង បូយាណា យ៉ូវា ខ ៦ ជនជាតិ

្តងក្នង

ចង់ចូលពិភពកម ន្ត ខ្ញចង់ ំ

បានវលមក

ើក

្លើយថា ចង់

ើរបង្កប

អត់! គាត់ធាប់ជាកីឡាករ

កួតវាយ

ើន

ះគាត់

ះសាងខ្លនជាមនុស ល្អដូច

សាន់ (ប៊លលី

កូនបាល់ WTA Tour ក្នងកម្មវធី ថាស ន អូ

្វើឲ ខ្លនគាត់

ជីវតជា

ខ្ញមិ ំ នចង់

ចង់រាំ

្លរ

ហ្វអូស្ទីន(បារាំង)៧-៦(៧-៤),៦-៤៕ អ៊ូ

អវចី

ៀង ដូចអ្នកស

លមិន

ើយឈប់

យន្តល ី ជំនួសការ

នាង មិសាគិ ដូអុិ (ជប៉ុន)នាងឈ្នះ

ៀ ខូ

ើពាលា

ក្នង

រាំ និង

ខ ៨)ឈ្នះ សា ដូឡន(រុស ី)

៣-៦,៦-១,៦-០។ ជូ

ដាល់អាជីព

ឹត្តអំ

ៀត

លគួរឲ ចាប់អារម្មណ៍រូមមាន ៖ កាលីណា វូស្កបូ

អានតពីទំព័រ

លី

លបាន

ើងឯកកាលនាងអាយុជាង ៣១ ឆាំ ើយ

ះ កាលពីឆាំ ១៩៧៣ ទន្ទឹម

ះ ចាប់តាំងពី មារទីណា ណា

ទិឡវា អតីត អា

រក បាន

ផាសសុិង

ើងឯក

ខ ១ ពិភព ង

ើងឯក

ះ គឺ

កស

តិ

ទីលាន

ដូវស៍ កាលពីឆាំ១៩៨៧

រហូតមកដល់ មាន

ង ើ

ះគឺ មា

ើស ៣០ ឆាំ

ីណាមាក់ ើយ៕

មិនទាន់

លអាយុ


á&#x;Ąá&#x;˘

á&#x17E;&#x2020;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸ á&#x; á&#x;Ł

á&#x17E;˘á&#x17E;?á&#x17E;¸á&#x17E;? á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2021;

á&#x17E;˘á&#x17E;ś

á&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;ž á&#x17E;Żá&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC; á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E; á&#x17E;&#x; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2DC; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2026; á&#x;&#x2030;

á&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039; (Mike Tyson)

á&#x17E;?á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201A;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x161;

á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x153;á&#x17E;?á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039;

á&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;?á&#x17E;śá&#x17E;&#x201A;á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E; á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;˘á&#x17E;?á&#x17E;¸á&#x17E;? á&#x17E;&#x201D;

á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;Żá&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;&#x160;á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;

á&#x;&#x2019;á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x17D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x17D;á&#x;?

á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201D; á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;&#x2122;

á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018; - á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2019; á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;Ąá&#x;§ - á&#x;Ąá&#x;Š

á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;˝ á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2019; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2C6;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x;

á&#x17E; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;¸á&#x17E;?á&#x17E;ś á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x2039;

á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x153; á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;?á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;?

á&#x17E;žá&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2014;á&#x17E;&#x2013;

á&#x17E;&#x;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2C6;

á&#x17E;žá&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?

á&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;&#x2020;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;˘

á&#x17E;&#x; á&#x;&#x160;á&#x17E;ź á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;¸

á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2013;á&#x;?á&#x17E;&#x161;

á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;&#x2013;á&#x;? á&#x17E;?á&#x;&#x152; Ĺ&#x152; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;¸ Î? á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x;á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x203A; ÄĄá&#x;&#x2C6;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;â&#x2026;?á&#x17E;&#x201C;Ĺ&#x2030;

á&#x17E; á&#x17E;śá&#x17E;&#x201E;

á&#x;Ąá&#x;Ą

á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;žá&#x17E; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;ś

á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;

á&#x17E;&#x;

á&#x;&#x2030;

á&#x17E; á&#x; á&#x;¨á&#x;¤

á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x152;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;˘á&#x;&#x160;á&#x17E;źá&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x;á&#x17E;źá&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x201D;

á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x153; á&#x17E;˘á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x20AC;

á&#x;&#x2019;á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x201D; á&#x17E;żá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;? á&#x17E;Źá&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x17D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2030;á&#x17E;&#x2022; á&#x17E;&#x2013;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x2022; á&#x17E;&#x2122;

á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?

á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2013;á&#x;?á&#x17E;&#x161;

á&#x;Š

á&#x17E;&#x2020;á&#x17E;śá&#x;&#x2020; á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;˘

á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śá&#x17E;ąá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;

á&#x17E;&#x160;á&#x;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;? á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;ťá&#x17E;? á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2020;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x153;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;¸á&#x17E;Ąá&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;¸á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x;

Serena Williams á&#x17E;˘á&#x17E;ś

á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC; á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;&#x17D;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2C6;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2021; á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161; á&#x;˘-á&#x;Ą á&#x17E;&#x;á&#x17E;ˇá&#x17E;?

á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;

á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;Żá&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;ź

á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;Żá&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?

á&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;&#x;á&#x17E;˘á&#x17E;ź

á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;ž

á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;?á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;¤

á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2DC; á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x2019;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;Ąá&#x;Ľ

á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2013;á&#x;?á&#x17E;&#x161;

DAT HOA PLASTIC CO., LTD

á&#x;Ąá&#x;Ą

8ǿúÇ&#x2022;ÄťÂ&#x17E;Ç&#x2022;$Ć&#x161;ČŚuĹ­ČŚ?

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

Ä?`FÂ&#x17E;$ÇŽ7

bÂ?¨ȝ|zúŲȌ}ůȌŠzuĂ´Â&#x161;|ŲȌsßƥȌu Â?cČżu

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

xÂ&#x2122;uÂ&#x2122;qĂźuÂ&#x2122;fxÂ&#x2122;Ë&#x161;ȌŠi¨fÂ&#x153;Ć&#x2122;ÜȌb ,BBQ.RO.MEQE>IJLILDFPQ #O+BB,RK2BKD 6FQEVB>O$UMBOFBK@B COLJ,>I>VPF>Ç&#x201C;ČŚĹ­ČŚÂ zÂŤÂ&#x2DC;ŽȌ Â?Â&#x161;

Ć&#x152;ČŚ}zÂ&#x2DC;uvsxÂ&#x2122;Ę tuÂŻhĂśÂ&#x2DC;¨ zbxÂ&#x161;

CALL: 023 88 37 13/017 92 69 69 /093 61 8888

24/7

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989

វរជនខ្មែរ លេខ ៨៤  

កាសែត វរជនខ្មែរ បណ្តុំ​រឿង​ស៊ើប​អង្កេត​ និង​រឿង​ក្តៅ​​របស់​តារា​