Page 1

017 92 69 69

ឆាំទី០៣

ក ៊ុន ឿន បន្តដាក់ កុង លជជុះគាបជំរត ុម ឈ្មញ ក្នង ត្តបាត់ដំបង

ខ០៨២

្ងចន្ទ-ពុធ ទី ១០-១២

017 62 58 68

ត ្ល ១,០០០ ៀល

ឆាំ២០១២

093 61 88 88

កលវិទ ល័យមហិឌុល និងសាកលវិទ ការ ើ សំណំ ឿងដីបឹង ងពាយ បង្ក ះ សា ល័យអន្តរជាតិ បានបន្តព ឹងព ីកកិច្ចសហ ភ័យ ដល់អ្នកមានលុយ មហាសាល ៨ នាក់ តិបត្តិការជាមួយគាឲ កាន់ ជិតស្និទ្ធ តាម

រាជធានីភ្នំ

ញ ៖

ភពព័ត៌មានមួយបានឲ

ដឹងថា យាង

ចណាស់អ្នក

ជំនួញធំៗ ចំនួន ៨ រូប

មានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីរ យកដីបឹង

អានទាំង

រម្លឹក ឿង

ុង

ទំព័រ

ភ្នំ

ញថ្មី

្នហ៍ចាស់ទាស់សម្ដី

និង

យបំពាន ចក្តី

ឈមនឹង

ចំនួន

ៀតអាចនឹង

វចាប់ឃុំ

ដីបឹង

ងពាយ

ខ្លនផង

អាវុធហត្ថ ចាប់បាន ០៥ នាក់

បទ ើ

នាំរបស់

រាជរដាភិបាលកំពង ុ

ចំណាត់ការផ្លវច ប់

គា បង្ករបួសសាម វកងរាជ

ងពាយក្នងសងាត់

រ។ ករណីរ

សាធារណៈយក

ើយមួយ

្វើជាកម្ម

អភិវឌ ន៍បាន

ើតមាន តាំងពី

ការវនិ

ះរាជាណាច

ថ្មីៗ

ុមម

ុង

ទំព័រ

១០

សមត្ថកិច្ចឃាត់

ឿងច

របស់

ុមឈ្មញ

លប៉ុនប៉ងទ

ងាក

យ ប ើ

បុកប

ជនរង

ផ្លវ

ភ្នំ

នយកដីបឹង

ងពាយ

ហ៍ ្ន និងបឺតមាត់ ល ុ

ល ្លើងរបួសធ្ងន់ទាំង ២ នាក់

ះសន្លប់ស្តកស្តឹង

ញ ៖ បុរសមាក់

យ ើ ម៉ត ូ មា ូ ន

នគួរ

លបុកប

លកំពុង អានបន្ត

ភ្នំ

យក

ខណ

្លើង

្វើចរាចរតាមដង ទំព័រ

ើម ះ

ស្ថត ិ

អានបន្ត

ណីត

ុមឈ្មញយកមក

ញ ៖ សមត្ថកិច្ចច

សុផាន់ណា

ភ្នំ និង

នសុខ វ

ះរាជអាជារង

្នខុសច ប់

ុះដឹកនាំ

ក លី

អានបន្ត

ទំព័រ

្តីមាក់

សាកសព

្តីវ័យ

ទះ

ភ្នំ

ើញ

ញ ៖

កសា ប់

្មង

ក្នង

កទារអន្ដរ

ញាប់

ើងប

ទំព័រ

្ចញ

កសាប់

ខណមានជ័យ

លឃាតក

្តីមាក់

ើញ

៉ត កំពុង

ើញ

ក្នងដីឡត៍ធំមួយ

្កត

្តីគយ និងរដា ករ

អានបន្ត

ើមានត ្ល ប

ញាប់

ទំព័រ

៉ត ៖ កាលពី

ជាតិ

និងមានការលក់ដូរតគា ជា

្វើជាកម្មសិទ្ធិផាល់ខ្លន

ទំព័រ

ចាំការ

មានការចាក់ដីលុបបឹងធម្មជាតិ អានទាំង

ជ្ជបណិត Rajata

សាកលវទ ល័យមហិ

អានបន្ត

គ ឬការ

ចុងទសវត រឆាំ១៩៩០

ចារ

បនាប់ពី កពាង ហុក ឿងពុក រលួយ គយ ក យ ៉តគាប សង្កត់កម្មករអូសរ ះឲ ដាច់បាយ

ភយក

ញ ៖ ឯកឧត្តមសា

ឌុល

លជាសម ត្តិ

សិទ្ធិផាល់ខ្លន ស

ភ្នំ

Rajatanavin សាកលវទ ធិការ

វបាន

ភ សមាប់

ជាពលរដ្ឋ

អានបន្ត

ទំព័រ

ទះ

១០

មាសុីន កគក់ Pacific Top Loader របស់ ម ុ ហ៊ុន Samsung បំបាត់រាល់ប ្តស ក្នងការ កគក់ ក្នង

SAMSUNG : ផ្តល់ជូននូវភាពងាយ

្ចញនូវមាសុីន

គក់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លន Samsung បានប

គក់ Pacific Top Loader អតិថិជនរករាយក្នងការ កាន់

ើន។ បទពិ

អានបន្ត

ួលក្នងការ

ុមហ៊ុន

លអាចឲ

កគក់បាន

ធន៍

មាសុីន

ទំព័រ

ផន នីŢ េវចបេងſច េចញពីរмុក ែតមិន បİΆញពី ŪទនំថŊី

អានទាំង

ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ញថ្មី ខណ

នសុខ (មន្ទីរ

ទ ស.អ

នសុខ) ការយាល័យនិពន្ធ : 093 82 9999, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ុង

ទំព័រ

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ើនមាស់

ើយ ឿងរាវ

កធាយ និង

ះចាប់

ើងវញ

លរាជរដាភិបាលបានស ៉កខាង

យ៉ង ុ ផាត់ ស

ើយអ្នក

លហាន

ញមុខតតាំង

គឺមាន

យាយ ជាង

អ្នក

កាន់ស

ី ឈិន សុគនារ

ុមឈ្មញ

្ចប់

លជាអ្នករ

ភបំពាន

ងពាយគឺជាអ្នកបរាជ័យ

ើតាមការអះអាងរបស់ម

្តីមួយចំនួន

គឺអ្នក

រា ើ ជរដាភិបាល

កំពុងរស់

បន្តច ិ

ី ឈិន សុគនារ

លបច្ចប ន្ន

សបារាំង និងអ្នកពាក់

ព័ន្ធមួយចំនួន

ៀត អាច

ឈមមុខនឹង

ការចាប់ឃុំខ្លនទាក់ទិន ឿងដីបឹង ពាយ ជាង ៣៤ ហិកតា អាងថា ទិញពី

លអ្នក

ីអះ

ជាពលរដ្ឋតាំងពីចុង

ទសវត រ ៩០ បនាប់មករាជរដាភិបាល បាន

កាសដកហូតទុកជា

សាធារណៈ

ងតាម

៧នាក់

ភពព័ត៌មាន បានឲ

ី ឈិន សុគនារ និងបក្ខពួក

ៀត

ុក

ការចាប់ខ្លន នឹងអនុ

ឹត

យសារ

្មរ

ឈមមុខនឹង

ពួក

ឆាំង

ខ ១០១ របស់រាជ

រដាភិបាល ពាយ ស

ការលិចទី

េ េ

រចនសមពន ័ ធ

ក រនទ រតនៈ : និពន្ធ

កេ

ត ទិត

ក មួង

យក

: និពន្ធ

យករង

រិទ្ធ : ជំនួយ រទូេ

ក សុឹម ចំណល : េល

និពន្ធ

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

ង មាវន

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា ត សភារាជ, ហង

ច័ន្ទ សុភាព,

រឧត្តម

ី បូរ, អិុត ប៊ុណា

តាំង សាយ, លិញ វណា, អ៊ួង វុង,

ប ឥន្ទវឌ នៈ

ករយល័យព័តម ៌ ន 088 6666 381, 015 558 999

ែផនកបេចចកេទស េ

ក សុវណ្ណ ស

ក សុឹម បូនិត

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ សយ

នអ

រេលខ 91-96

ផ្លូវេលខ 1986 ស

ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

្ទដី

បឹង

ប់ការពារទឹកជំនន់ ប ុងភ្នំ

ញ។ ករណី

ី ឈិន សុគនារ ក្នងនាម

ឹក ភិបាល

ឌីង

ច ខ្លនពីការ យ ប៉ុ

នាបតី

ើម ីសុំ

្ច ស

លអ្នក

ធាន

ុម

្ដច

ហ៊ុន

លការណ៍អភិវឌ និងសុំ

្វើ

កម្មសិទ្ធិសមាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីទំហំ ៣៤២.២៣៦,៩៨ បឹង

កា

លជា

្ទ

ងពាយសម ត្ដិសាធារណៈរបស់

រដ្ឋ គឺជាទ មិ ើ្វ ន ម ឹ វមានន័យថា យាយ ើ

ភយក

របស់រដ្ឋ

ព យាម និងមាន

្ទបឹងសម ត្ដិសាធារណៈ

លអនុ

ើយ

ឹត បាន

ះ។

អ្វី

តនា

ញរួច

លអ្នក

ី ឈិន សុគនា រ

ណាស់ថាមិនអាច

ៀស ផុតពីការចាប់

កំពុង

្វើឲ ថា ក់

ើល្វីងមុខ ពិត

ខ្លនពីសាប័នតុលាការ គ

្លើនរ

សិន

ើគាត់

ភយកដីបឹង

ងពាយ

សម ត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដូច មាន

ក្នងអនុ

ឹត

្ងទី ១០

តា ើ មម

ខ ១០១ អន

កក្កដា ឆាំ ២០១២

សា ្ដី លារាជធានីភ្នំ

បានឲ ដឹងថា កន្លង លមានទំហំ

ដីបឹង

១១០ ហិកតាឲ ល

តា គឺរក ទុក

គល់

បច ប់

ូវ

ើម ីប

ចំនួនព យាមរ មាន ផង

ើយ

្វើជាអាងស្ដកទឹក ប៉ុ

ក៏ដូចជាអាងស្ដកទឹក ពាយខាង

្វើការ

សល់ជាង ១០០ ហិក

យពីសាលារាជធានីភ្នំ

ទំនប់កប់

្ទដីជិត

ុមហ៊ុនកូ

ុងរណប

្ទដីបឹង

ងពាយ

មាណជាង ២០០ហិក

តា រាជរដាភិបាលបាន អភិវឌ ទី

ញបាន

្ច សទឹកជំនន់

ភយកដីបឹង

ង ះ

ី ឈិន សុគនារ

លបានអះអាងថា

្ទបឹង

ពាយមួយចំនួនជារបស់គាត់សុទ្ធ អំ

ើខុសច ប់ ។ ពាក់ព័ន្ធ

នឹង

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋម

្ទដីបឹង

្ដីបាន

ខ ១៣១៩ សជណ ចុះ

កញ ្ញាឆាំ ២០០៧ ជ ម

្ដី

្វើ

រជាមានជនមួយ

ើងនិងខាងត ង ក្នង

ះអ្នក

្ដ

ជា

ងពាយ

ញលិខិត

បជូន

្ងទី១១

ករដ្ឋ

សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

េΉŬចិនែស

និង

កអភិបាលរាជធានីភ្នំ

ក់យាងច ស់ថា

៨៥ លស.គរម ចុះ

ញបាន

ងតាមលិខិត

្ងទី ២៤

ឆាំ២០០៧ របស់សាលា

កក្កដា

ីពិតជា

ុងភ្នំ

ញនិង

ងចំណារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ស

នាយករដ្ឋម

្ដី ចុះ

្ងទី៣

២០០៧ ពាក់ព័ន្ធ

្ទបឹង

ញអនុ

ឹត ដាក់

ថ្មី និងសងាត់ទួលស រាជធានីភ្នំ

ឆាំ

ងពាយ រាជ

រដាភិបាលបានឯកភាពជា ១៥៧ ហិកតា ឋិត

្ដច

លការណ៍

្ទបឹង

ងពាយ

ក្នងសងាត់ភ្នំ

្ក ខណឫស ី

ក លឹម គាន

ពិភាក

ជាមួយគណៈកម្មការ ៀបចំអនុ យមាន ដូ

នទីភាប់ជាមួយ ។

្នះ

១៩ ចុះ

ក្នង ស.ជ.ណ

្ងទី ១១

លជ

បជូន

ឹត

ខ ១៣

ឆាំ ២០០៧

ករដ្ឋម

្ដី

សួង

ធនធានទឹក និងឧតុនិយមក៏ដូចជា អភិបាលរាជធានីភ្នំ

ឹត

យមាន

នទីភាប់ជាមួយ ពាក់ព័ន្ធ ងពាយ

ើយចុះ

នឹង

្ទបឹង

ះ ឈិន សុគនារ

ញ ើ ថា មិនបានពាក់ពន ័ ្ធ

តុអ្វីគាត់

ភយក

្ទបឹង

្លើន

លជាសម ត្ដសា ិ ធារ

ះភូតភរថាក់

អគ្គមហា ើម ី

នាបតី

ហិកតា

ះ ក្នង

ះអ្នក

ើងថា ដីបឹង

ះជាដីលំ

ង ំ និងដីចមារឈូក

ទិញពី

អចលន អះអាង

ដីទាំង

ព ជូនរដ្ឋរួចជា

ះមិន

នជាការពិត

ះគឺជាដីបឹង

្មើសច ប់របស់អ្នក

ះ គឺជាការ

ី ឈិន សុគនារ

លបានព យាមរ

ភបំពានយកដី

បឹង និងឈូសឆាយដីរដ្ឋ របស់ខ្លន

ះកាលពី

ឆាំ ២០១២ ម វាស់

សីហា

្ទបឹង

ងពាយ

្ដីជំនាញក៏បានចុះ

ង និងកំណត់

ខាង

្វើជាកម្មសិទ្ធិ

្ងទី ២៩

ើងទុកជាសម ត្ដិសាធារណៈរបស់

រដ្ឋ ប៉ុ

្ដអ្នក

ើក

ី ឈិន សុគនារ

ើងថា ការវាស់ ងដី

រជា

ះរ

យកដីរបស់គាត់ ជិត ៣៣ ហិកតា។ ល

បាន

ឯកជន

កាលពី

យឲ

្ងទី ១៨

ករដ្ឋម

ពិនិត ជាមួយ អ្នក

របស់រដ្ឋ

សុខ ចុះ ប

ប ើ អាជាធរ ឃាត់

ង ុ និងខណ

ឿងច

ចំនួន ២

កាន់សាលាដំបូង កាលពី

្ងទី

Čំង ΉំឡОង អរគុណ ជ្ជបណិតកាល អរគុណ

ទរ

ឹម

តា

សា ឆាំ ២០០៥ មក

វឲ រក ទុក ល

ទុកជាអាងស្តកទឹក។ ប៉ុ បឹងមួយ

ឿងថ្មី

្ញ វទាយគាំ

្តផ្ទយ

វបាន

ះអាជាធរ

បឹង

វញ

ើយក៏មិនច

្លក

ះមិន រ

ពាក ថាបឹងវាគឺជាសម តិ្តរបស់រដ្ឋរួច ើយ ចាប់តាំងពីរាជរដាភិបាលស

ចិត្តវាយក

្ទចទី

ុងឡងឈិន រួចមក

រាជរដាភិបាលក៏បាន បនាប់ឲ រក ហិកតា

បឹ ្ទ ង

ញលិខិតជាបន្ត

លមានទំហំ ១៥៧

លជាអាងស្តកទឹក

មទាំង

គល់ឲ

រណបផង ភ្នំ

ុមហ៊ុន លសុីធី ជាទី

ញបានប

្នកខាង

រ។ ម

ក់ថា

្តីសាលារាជធានី

្លក

ផ យ៕

ក រាធានីភ្នំ ញ

្ទបឹង

ងពាយ

ើងជាដីទំនាស់

វបាន

ុង

លរដា

ប់អាងស្តកទឹក

ុមឈ្មញរ

ភយក

លមាន

អ្នកមានលុយមហាសាលចំនួន ៨ នាក់ ក្នង

ះក៏មាន

ផង

បាន

ី ឈិន សុគនារ

លសាលារាជធានីភ្នំ

ញ ក៏

ដូចជារាជរដាភិបាលមិនអាចអត់ឱនឲ យ បុបារុះ

២. ការក

សនា

លជាអ្នក គាំ ះ

ស?)

ត គឺអា

យ ើ

យ ័

សនា

ន ើ

ណាយ

ជន៍

ៀត

សនា

ការ

តដូច

ត្តិ

ជនបរ ការគាំ

ើ្វ

ចក្តស ី

ក្នង

សិន

កា ើ្វ រ

អង្គ ើ ការមិន

ក ្ច

យ ើ និង

សនាឲ

ក្ខជន។

ត ិ ចំណាយក្នងការ វបានយក

ះមានចំនន ួ ទាប

ៀត ត

វការ

វបានអនុ

ប៉ុ

សនា

ន ើ ជាទូ

ចចិត្ត

យ ះ

ះ ប ើ

ះគណបក ន

ៗ ើ្ម គា

ក ើ

ឲប

វត្ថ

យ ើ

សដល់គណបក ន

បាយទាង ំ

ល ្ច យាង

ះ និង

ះថា

ះ ្ន IFES គួរ

វសរ

រច ប់

ើ្ន

ង ើ

ន ើ

វត្ថស

ព័ន្ធ

បាយ យ

លមាន ប់ការ

តិមួ ្ត យ

ៀត

បាយ

យមិនចំ

តរបស់គណបក ន

ះ។ ដូ

បាយទាង ំ អស់

លការចុះផ យ

ចណាស់នូវប

យចំ

កប

វស័ ើ យ

ដ្ឋកិច្ច និង

តាម

ង ើ ថា «គណបក ភាគ

រកមានច ប់ដូច

នានា

ប់គណបក ន

ជា ្ត ចិតទាមទា ្ត រឲ មានច ប់ហិរ

ស ើ្ន ពួ ំុ ក

តអាចមាន

និងផ្តល់ដល់

ល ្ច វស័យសង្គមកិច្ច

សនា

តឲ ចំ

ក្នងការគាំ

ពិនត ិ ពិចារណា។

នរដាភិបាលទាង ំ ៤(

បាន

ស នា

សហរដ្ឋអា

យ Allen Myers

កម្ពជា

យថវកាជាតិ ឬ

សនារបស់ខន ្ល

ប់ការ

បាយ ឬយុទនាកា ្ធ រ

យ ើ ។

សនា

ះ រឯ

ល ួ ក្នងការគិតអំពកា ី របងាញ

ក ើ យក

វត្ថស

គឺការហាមឃាត់មិនឲ មានការឧបត្ថម្ភហិរ គណបក ន

កង ្ន

ៀតផង។ ឧបមាថា គណបក

តបច្ចប ន្ន

ច ប់ហិរ

ត ខ្ញសូ ំ ម

វបាន

ះ។

ជាជន

ចិត្ត

វត្ថ

ះគណបក ធំៗ

ល លាផ យការ

ក្នងរដ្ឋសភាជាតិ») បាន

សនា

ប៉ុ

ត ិ ចំណាយ

លការឧបត្ថម្ភហិរ

តគប ី ឬ

បាយមិនអាច

លការក

យមិនចាបា ំ ច់រាប់ប

សនាពាណិជកម្ម ្ជ របស់ពួក

អាសនៈ

សិន

ន ើ

យ ើ និងការក

យ ើ ។

វា ្ត ជាការងាយ

នរដាភិបាលទាង ំ ៤។

ះជាយាងណាក្តី

ងៗ

មូលដានជួប

ផ ព្វផ យព័តមា ៌ ន របស់រដ្ឋ ហាក់ដច ូ ជាផ្តល់លក្ខណៈសមភាពដល់

បការ

យលក្ខណៈ

ត ហាក់ដច ូ ជាគានន័យអ្វី

ក្នងន័យថា ការទទួលបាននូវព័តមា ៌ នកាន់

រើ ជាងវធានការណ៍

តសកល។

ត ិ ចំណាយក្នងការ

តាមមូលដានស្ម័

ត ើ

ង ំ អ្វី

ងរដ្ឋសភាគឺពី

យ ើ គណបក «ខ» មានសមាជិក ១ លាននាក់ការកំណត់ឲ

លជាអាទិភាពខ្ពស់ជាង -

អង្គការមិន

ទី ្ង

ញប៉ស ុ ិ៍្ត

ញប៉ស ុ បាន ិ៍្ត

ឆ្លះប

ងអភិវឌ ជា

ត ិ ដូចគារវាងគណបក ន

តរបស់គណបក ពួក

ត ិ

តភ្នំ

ប់

វញ ៖

ក ើ បងាញជាសាធារណៈ អំពកា ី រចំណាយក្នងការ

វបានផ្តល់ក

យ ើ

ិ ព ត ហាក់ដច ូ ជាពមា ំុ នអាទភា

ប់គ

ក្ខជនចុះ

រ ។»

ក គល់ ប

វបានស

បាយ

យ ើ មិនយុតធ ិ្ត ម៌ចំ

ការ ៀបចំយុទនា ្ធ ការ

យ របស់

ល ្វ (

តភ្នំ

តិ្ត គប ី

ឿន ការក

លរដ្ឋសភាជាតិមានភារកិចចាំ ្ច បាច់

វបាន

IFES

បពាណជ ិ ក ្ជ ម្ម

ល CPP

ឿន

ក្នងករណី

យលក្ខណៈ ឈាស ។ ក៏បុ៉

អភិវឌ

ជាធិប

ត ិ ដូចគា បានន័យថា ជាមធ មសមាជិកគណបក «ក»

សនា

បាយ»

ឿថា IFES សកម្មក្នង

្ត ឿង

សនា

សាធារណជននូវលទ្ធភាពធំទូលាយជាងមុន ក្នងការ ដ

ម ឹ ពាក់កណាលចំណាយរបស់សមាជិកគណបក «ខ»

៤. ការ

វត្ថដល់ IFES រាប់

ត»។ កា

ឲ គណបក តូចៗទាង ំ ឡាយ។ ហួសពី

ង ើ

ល ើ ថាអ្វី

យកា

អ្វ ើ្វ ? ី និយាយអំពប ី

ក្នងករណី

ច ើ (ឬ

វបានផ្តល់

ក ្ច

សនា

ះ។

ក ឹ ន

ជន៍អ្វនឹ ី ងនិយាយថា ការ

ក ើ

រក ទីភាក់ងារ USAID។ និយាយ

ស ើ លប់ក្នងការ

ើ្វ

ក្នងក

កម្ពជាមាន

វត្ថរបស់ការ

សីហា

។ ក៏បុ៉

ះ គឺមិនអាច

«ក» មានសមាជិក ២លាន នាក់

ផល

រឬ

បាយ ឬ (ការ

តិបត្តអង្គ ិ ការ ខុម

ងពី

កា ើ រផ ព្វផ យពាណិជកម្ម ្ជ

ម ើ កា ី រ

កដជាមានការ ស

ការ

ទី ្ង ១៤

ប់

ការ ើ្វ

គណបក ន

តដូច

ត ើ

ក្នង

ធានគណ

យមានការគាំ

ះបីជា ខ្ញមិ ំ ន

សនា

ម ើ ឧបត្ថ ី ម្ភការ

លមាន

ះបីជារដ្ឋសភាជាសាប័នរដាភិបាលដ៏មានអំណាច

ស់ថវកាជាតិ

ប់

ប់ថា

លឧបត្ថម្ភការផ យ

មា ើ ន

វត្ថស

ង ើ

ងក្នងអង្គការនីតប ិ

វបាន

នាយក

ត ិ ចំណាយខ្ពស់បផ ំ ត ុ ក្នងការ

ះ។ អ្វី

ចំណាយក្នងក

រ និងយុតធ ិ្ត ម៌

ដល់ថាក់គួរអស់ សំ បរ

ក គល់ ប

ើ្ម

ឃុំ សងាត់ កាលពី

ក ើ កម្ពស់ទស នៈ

ៀត

៣. ការចំណាយ

្ទ

នជា

ក ឹ

យ »។ អ្នកផ្តល់ហិរ

ប់

សដ

តភាគ

ប់

ម ុ

ជន៍នឹងតាមដាន

ចក្តអ ី តាធិប យរបស់

សនា

ប់យុទនា ្ធ ការក្នងការ

ង់ និងច ប់ហិរ

ជាធិប

ប់ការ

ភព

ត ិ ការ

កា ើ្វ រពិពណ៌នាខ្លនឯងក្នងន័យស្លតបូតរម ទមថា

ជាជនកម្ពជា CPP

វញ

យុទនា ្ធ ការ

វត្ថ» មានន័យយាងណា

លរដាភិបាលមួយ មានការខ្វះខាតថវកាស

អនុវត្ត

ើយ ។

ងពាយ

១. ការ

យ។

ត») (២. «ការចំណាយ

សួងអប់រសហរដ្ឋអា

ថា «

ថា

ក្នងច ប់ហិរ

សនា

ុមឈ្មញមួយ

យគានការ

្វើជាកម្មសិទ្ធិផាល់ខ្លន

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

ភយក

ើតចំ

អរគុណសិស ជួយឧបត្ថម្ភ

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

្នក

វត្ថស

ការកំណត់ចំណាយ

្ទបឹងចំនួន ១៥៧ ហិក

សល់ពីការអភិវឌ ន៍ឲ រក

ងពី

ជាជន

រក

ង ើ

យុតធ ិ្ត ម៌

ញ ើ មាន

កិចគណបក ្ច ន

ះ ្ន គឺជាការមាន

សរបស់ IFES

ឿថាការ

ះតាមធម្មតាមានន័យដូចគា និង «

មអង្គការទាង ំ អស់

CPP ឈ្នះបានសំ

ល ្វ

វញ ការ

្ងទី

ះ៉្ល

ក ្ច

ត ប៉ះពាល់ ជាពិ

្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធ

និង ស.ជ.ណ ពីរាជរដាភិបាលចុះ ២០

ទាល់

មទាំងមានប្លង់

វពីម

ក គល់ ប

ជាប

ង ើ

ករណី

ើដីបឹងជាង ៣៤

ញមានឯកសារ

ច ើ ប់ហិរ

យ ក៏គណបក

វនិចយ ័្ឆ

ហិរ

ក្នង

តកាន់

លបំណង៤គឺ (១. គឺក

ត ើ្ក

បទសមា ើ្វ សន៍កាលពី

ខ្ញមិ ំ នបានដឹងផង

ខុម

ើ្ន

ល។ សាលារាជធានី

ភិបាលឲ រក ទុកស

ធាន

អរគុណបដិវត្តន៍លត់ដំ អរគុណ

គូសវាស

ភ្នំ

រកក៏

ជាធិប

វបាន

មិនចាបា ំ ច់ជាការ

្ដ

គល់ដីមានទំហំជាង ២០០ ហិកតា

អរគុណដូនតាញាតិពុកមាយ អរគុណ

ះដ

៉ត

ងព បាលកាយ

អរគុណមាតុភូមិដ៏ចំ

ប់

ហិកតា

យក

ឿង និងឃាត់ខ្លនមនុស ចំនួន ៥ នាក់ ្ជន

មានការ

តឲ

ង់សំដី

ជាការគាំ

ឋាន អគារ សាលា ៀន មន្ទរី ះ ប៉ុ

សីហា)

មួយក៏

ង ប្លង់

ើដី

ធាអា

ស្តអ ី ព ំ ី «សំ

វបានប

IFES ហាក់ដច ូ ជាឧបករណ៍ស រក

ងៗ ខ្ញក៏ ំ បានរក

ស ើ ស

ហទំពរ័

កំ

ក ើ ស្ទយ

សសហរដ្ឋអា

លជាអង្គការមួយក្នងចំ

ើម ីផ្ដល់មតិ។

ញមិនអនុ

សក៍ ្ទ សកលក្នងការ

ះជាង

ដក

បាយ)

តុដូ

សនា

ហទំពរ័ របស់ International Foundation

ម ុ ការងារស្តអ ី ព ំ ហិ ី រ

យ ើ ថា «ការគាំ

តាម ើ្វ »។

និយាយ អំពី

២៧

ហទំពរ័ របស់ខន ្ល IFES បាន

សួងការបរ

ឿង

ប ជុតិមា អភិ

ទ ក្លិបសុខភាព

ើដីជាសម ត្ដិសាធារណៈ

ឿងច

្ដី លឹម គាន

ី ឈិន សុគនារក៏មានគ

នាឲ ំ

ប់ការ

ក្នងការចុះផ យ

វត្ថ

ះ គឺ

ប់ ្ច អ្នកអាន

ក្នងបរបទ

សីហា

ះ មានចុះបទសមាសន៍ជាមួយ IFES «

ម ើ តស៊ ី មតិ ូ ក្នងប

ក្នង

យ ខ្លី

ច ្ដ

ះផង

ក្នងទីប

រដាភិបាលសហរដ្ឋអា

កក្កដា ឆាំ ២០១២

បាលរាជធានីភ្នំ

ះស

លិ ើ ខត ិ

ក ្ច

ជា «មគ្គ

មាន

ើយតាម ច ប់

ះ្ន ពាក់ពន ័ នឹ ្ធ ងលិខត ិ

ក៏បានចំណារ

ះ។

យសារ

ះ។

ដូ

ចំនួនរ

ើកម្មករ និង

ឈូសឆាយ

្ដការ

ភពទាង ំ អស់

ទី ្ង ២៧

មចំណង

វត្ថស

ឲ ើ្វ ការ

យ ើ (៤. «ការផ្តល់ថវការដ្ឋស

ហទំពរ័

ញប៉ស ុ ិ៍្ត

ក ើ បងាញជាសាធារណៈអំពសា ី នភាព

បាយ និងសានភាពហិរ

នរដាភិបាលមួយ គឺ

ប់ៗគាបានដឹង

ឬ «ការ

ភូមិបាលមិនអាចផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិជូន

ី ឈិន សុគនារ

ះអ្នក

ច ប៉ុ

ត») (៣. «ការ

កម្ពជា» ស្តអ ី ព ំ កា ី រ

ត។

«ការគាំ

ចណាស់អំពី

បាយ «យុទនា ្ធ ការ

ះអាចនឹង

ព័នផ ្ធ ព្វផ យ Internet

ញ ើ យាង

បាយ»)

វត្ថពី IFES

បច្ចប ន្ន និងបានចាក់ដីនិងបង់ពន្ធ

សាលារាជធានីភ្នំ

ៀត

ុង។ សកម្មភាព

និងហិរ

បា ី ន

វតាម

ឧបត្ថម្ភថវកាជាតិដល់គណបក ន

ើក

ប់

បាយ

អង្គការមិន

បន្ដតាំងពីឆាំ ១៩៩៩ រហូតមកទល់

បំពានច ប់ទាំង

យ ើ អ្នក

ជាពលរដ្ឋកាន់កាប់

ត្តអ្វ ិ ខ ី ះ ្ល

វត្ថរបស់គណបក ន

មិថនា ុ កន្លងមក

្វើប័ណ្ណ

ីបាន

កាសឲ ដឹងថា ចង់បានប

លអធិប យឲ

បក ន

្ដច

ឋានដី

ត ើ្ក ច ប់ហិរ

ភពមួយក្នងចំ

សមាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីទំហំជាង៣៤

ណៈរបស់រដ្ឋ រហូតដល់ហានទាំងសុំ ្ដច

ហ៊ុន

តភ្នំ

ម ើ អំ ី ពាវនាវឲ មានការប

for Electoral Systems (IFES)

វត្ដិ

ន ើ

របស់គណបក »)។

្វើលិខិតមួយ

្នើសុំការអភិវឌ ន៍ និងសុំ

អភិវឌ លំ

ើ និង

រសុំអន្ដរាគមន៍

សីហា ក្នងកា

យសង្កត់ធន់ ្ង ថា ច ប់

មិ ្ត នបាន

របស់គណបក ន

ភយក ដី

្វើរបាយការណ៍អំពី

កម្ពជា»

ង ើ ក៏បុ៉

ហិរ

លជាសម ត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មទាំង

កាស

គារបស់គណបក ក្នងយុទនា ្ធ ការ

លមាន

ភលន់ចង់រ

ច ប់ផង

ញ ពិភាក ជាមួយ

គណៈកម្មការ ៀបចំអនុ

ជាមួយនឹង

ដី

ញជាសម ត្តិសាធារណៈ

ើយជូន

បឹង

ចក្តី

សនាពាណិជកម្ម ្ជ កាលពី

ទី ្ង ២៨

ចំណាយខ្ពស់បផ ំ ត ុ របស់គណបក ន

ភយក

ៀស មិនផុតពីការចាប់ ះ

បការ

ត the Cambodia Daily និង

ធំៗថា «

ជា

មាញ់របស់

្ដការរ

ី ឈិន សុគនារ

មហិច្ឆតា គាត់

លជាសម ត្ដសា ិ ធារណៈរបស់រដ្ឋ

អ្នក

វសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនមកសួរនាំ

ុមហ៊ុនឡាយីមុិច ហូល

ុប បានដាក់សំ

អគ្គមហា

ះ។

ព័តម ៌ នែសនសុខ

លរក

ប៉ុ

អង្គការចំនន ួ ៤ បានចុះផ យ

ក្នងកា

ខាង ំ

ប ុ

ី ឈិន សុគនារ

ខ្លនរបស់តុលាការ

.បក ចុះ

ករផ យរបស់មជឈមណល

វបាន

គឺអ្នក

ក្នងឆាំ ២០០៥ ឬក៏ឆាំ

២០០៧ ។ ដឹងថា អ្នក

ជន៍

សុីឈ្នលឈូស

ី ឈិន សុគនារ

ះបីជាអ្នក

ដីបឹង

ើយ

បានឲ ដឹងថា ចំណាត់ការក្នងសំណំ ឿង

ន់

សមត្ថកិច្ចក៏

កម្មករឈូសឆាយដី

យល់ថា ករណី

ទាង ំ ៥ នាក់ វបាន

ង បនាប់ពពុ ី ពា ំ ក់ពន ័ នឹ ្ធ ង

ម ុ ហ៊ន ុ ឡាយី មុច ិ ហូលឌីង

របស់អ្នក

្តច

្លើនខាំង

ឿងច

ះពួក

ឆាយពី ើ

ចĤប់ហិរŃňវត□សŪŌប់ О Łរេ¹សĜេģះេĂĖត

ភយកដីសម ត្ដសា ិ ធារណៈរបស់

រដ្ឋ

គគុក

ើ មាក់គត់ជាអ្នកគ

លទីប

ដីបឹង

ការរ

្តមា ី នសមត្ថកិច្ចរហូតដល់ដាក់

លិខិតសុំអន្តរាគមន៍

ក ើ បរ

តុលាការ

នជាដីបឹង

ភយកដីបឹង

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

សីហា ឆាំ ២០១២ ប៉ុ កម្ម ្ដ ករ និង

អ្នក

ញក្នង

ងពាយកំពុងកាយជា ឿង

ជាមួយម

៣០

នរ

ះភ័យ ដល់អ្នកមានលុយ មហាសាល ៨ នាក់

ុមឈ្មញធំៗទាំង ៨

សំណំ ឿងទ

មួយ

ងពាយ បង្ក

កឧកញា លី

គឺមិន

ងពាយរបស់ ះ

ើ សំណំ ឿងដីបឹង

ប់សាងសង់ពហុកីឡដាន

ជាតិ មរតក រូប

ការ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

ចយកដី

ើតរាជធានីភ្នំ

តំបន់អភិវឌ ន៍របស់

្តើម

ខ០៨២

ះ ដល់

មានលទ្ធភាពផ្តល់ ះយាងដូច

ច»៕ ្ត


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

គណៈ តិភូ

ខ០៨២

សាកលវិទ ល័យមហិឌុល អ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

្ជើញមកទស នកិច្ច...

ើម ីឲ បានសាល់គាកាន់

បន្តព

ង ឹ និងព

ក ី

រយៈ

លប៉ុនានឆាំមក

្ង

ច ស់និង

វស័ ើ យ

ងៗ

យពីការ

លសាកលវទ ល័យទាំងពីរមានក្នង

បានបន្ត

ះ។ ឯកឧត្តម

ៀតថា ដំ

ើរទស នកិច្ចមក

ះគឺក្នង

និស ិត

លបំណង

ើម ីឲ

សាកលវទ ល័យទាំងពីរបាន

ជួបគា និងសាល់គាក្នងនាមជាអ្នកជិត ខាង

លមានវប ធម៌

ភាពរស់ គា

ើម បណ ី ះជីវត

គា

ណី និងជីវ

ៀងគាកាន់សាសនាដូច ការរស់

ជាមួយ

យសុខសន្តភា ិ ព និងសុខ ដុមរមនា

រវាង

សទាំងពីរ។

ឯកឧត្តមបានប

្ថមថា ក្នងដំ

ើរ

ជាជាតិ

រពហុបក

ក៏បាន

និងអ

ក ើ

ះឯកឧត្តមក៍បានជ

្ជើញគណៈ

ប់

វទ ល័យអន្តរជាតិឲ

លនឹង ៀបចំ

យសាកលវទ ល័យមហិឌុល

ឆាំ ២០១៤ ខាងមុខ

ះផង

រ។

ចុះហត្ថ

ខា

ៀង

ើអនុស រណៈ

យល់គាកាលពីឆាំ ២០០៧ ស្តីពីកិច្ច សហ

តិបត្តិការ និងផាស់ប្តរនិស ិតកម្ម

សិក

វញ

មកផង

ឆន្ទៈ ៀងៗខ្លន តុដូ

សាសន៍ថា ដំ

រើ ទស នកិចថា ្ច ក់ ដឹក

ះរាជាណាច

ឡង់ដ៍

វទ ល័យអន្តរជាតិ បំណងសំខាន់គឺ ទំនាក់ទំនង ពាណិជសា ្ជ

្ត

ើក

សាកល

ះមាន

ើម ីបន្តព

ឹងព

ីក

្នកវស័យអប់រ វស្វកម្ម ដ្ឋកិច្ច អក រសា

្លស គិលានុបដាក វស័យ

សណាគារ និងវស័យសារព័តមា ៌ នជា ម ើ ។ ក ឯក តារារទ្ធ បានបន្តថា

ជាមួយគា

ភាព និងសហការជាមួយគា ទាំងយល់ ជ្ជសា

អន្តរជាតិ

ើយ

បន្តកម្មសិក

្នក ជ្ជសា

សិររាជ

និងបណះ

្តឯក

្តមន្ទីរ

កបានប

ខាងមុខ

ឡង់ដ៍ផង

្ជក់ថា ក្នង

រ។

លឆាប់ៗ

ះសាកលវទ ល័យអន្តរ ជាតិ

នឹង ៀបចំកម្មវធីចុះកម្មសិក និង វប ធម៌អប់រ ៥០ រូប តិភូជា

ើនរូប

សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ ណាច

កម្ពជាកាលពី

្ងទី ៦

ះរាជា ក

ឆាំ ២០១២ សហ

ើម ីបន្តព

ឹងព

ីកកិច្ច

តិបត្តិការជាមួយគាឲ កាន់

ជិតស្និទ្ធ និងរលូនល្អ

ក្នងជំនប ួ ពិភាក

ើម ីជាសក្ខីកម្មឲ កាន់ ល្អ

រ ឯកឧត្តម

បត់រថយន្តចូលសណាគារភ្នំ ញមិន ល ើ

យខិតខំព យាមរះរក

ការ

១២៥ ជិះ ទិស

យមហាវថី

ចូលសណាគារមួយ

យបុរសមាក់ តាម

ះមុនីវង ក៏បត់

វម៉ូតូហុងដា

្វង

១២៥ ជិះគា ២ នាក់បុកចំពាក់កណាល ញទំហឹង

ជាសំណាងល្អ

ន់

រង

របួស

ល។

តុការណ៍

ើងកាលពី លា

នាទីយប់

ក្នងសងាត់ ល

្ងទី ៨

ះបាន

ើត

ង ១០ និង ៣០

ឆាំ ២០១២

ះចកខណដូន

ញ។

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹងថា មុន

ើត

លជំហរ

ជាធិប

បាយការ

ស ើ ស

យ ើ ការដ

តមក

សណា

ជា ើ្វ បនាល់

ក្នងគណបក ន ៀប

ត ពីក្នងរង្វង់សមាជិកគាំ

ក្ខជនណាមួយ ស

ប់ឈរជា

លគណបក ទទួលបានជ័យជម្នះ ពីគូភាគីបដិបក្ខដ

ង ្ត ស

ប់គណបក

ឧឡារក ជ ហ៊ន ុ

ន ជា

ក្នងចំ

ជាជនកម្ពជា ជានិចកាល ្ច

បជូនមតិ និងអន្តរជាតិថា ស ក្ខភាពនាយករដ្ឋម

ី្ត

មតំណាងសមាជិកគាំ

ច ្ត អគ្គមហា

លបាន

គណបក

មិនបានចូលរួម រជា

មានការ

ៀត។ ជាក់

រើ

ឬអ្វ? ី

តុបុរសមាក់បានជិះរថយន្ត

ការពិត

តាមរដ្ឋធម្មនុ ទុកចិតឲ ្ត

កាសជា

ពុគ ំ រួ គប ី

នាបតី

ស ើ សជាឯកច្ឆន្ទ ពី

លកំពង ុ មាន

សំណាងល្អ រលាត់

យពី

យល់ ម៉ូតូ

ើង

ប់

ញ ក៏បានបត់

ន់

ះម៉ូតមា ូ ន

ំងមិនទាន់។

រងរបួស

ជា

ើង និងខូចខាតម៉ូតូតិចតួច។ ើត

មសង

ប់

តុមាស់រថយន្តបាន

្លខូចខាត ឲ ភាគីមាស់

ះមិនចង់មាន ឿង ងឆាយ៕

យ រទ្ធគិ ី ន

ត ឹ បំ ្ត ពានច ប់

កាន់យកស

វា ើ ជាសង ្ត ដា ់ រ

ប់អនុវត្ត

កម្ពជា

វបានរាជរដាភិបាល ត

រើ ការ

ត ើ្ក លទ្ធថ្ម ិ មួ ី យ

វត្តិ

រា ើ ជរដាភិបាល

យ ើ បាន

ជាធិប

ប់យាង

ញ ើ

ម ើ ផល ី

លមាន

ហារមក

ង ឹ នីតរិ ដ្ឋ

រពតាមឆន្ទៈមាស់

ឆាង ំ ប៉ន ុ ប៉ងប

ឆាំង

មាន

ះមិនចង់ ឆាំង

លៗ មិនមានការផាស់បរ្ត

ការរះគន់ វាយ

នូវលទ្ធថ្ម ិ របស់ ី ពួក

ជាជនកម្ពជា រាប់លាន

វញថា ចុះអ្នក

ះ គឺជាការអនុវត្តន៍ដំ

ម ុ

ច ្ត

យ ើ អ្នកទាំង

យ ើ មុខដ

អ្វ ើ ៗ ី

និង

ជាធិប

យសារ ស

ក?

ឆាំង

អ្វ ើ ៗ ី គណ

តាមបទដាន

លការណ៍

ះ? ឬក៏

ឡប់

ជាជន

វញ

យខាចបាត់បង់ឱកាស

វឲ បក

សិន

យ ើ ។ ប៉ុ

ើ្វ

ម ឹ

លបានផ្តល់

ជាធិប ៀត

្ត ពួក

ក្នងលទ្ធិ

មានសិទិ្ធ

ចក្តី

យ ើ

ម ុ និងបក្ខពួករបស់ខន ្ល ជាប់

ជាធិប

ត៕

ស់

យ ភូមន ិ ្ទ

ļពěųសៃវ ែដលមិនΖចេសពគប់ ģនៃនេមគណបក℮ សិទិċមនុស℮ ការ

ស ើ តាង ំ តំណាងរា

ខិតជិតមកដល់ គណបក ន ម ើ ី

កា ើ្វ រទាក់ទាញ និង

គណបក របស់ខន ្ល តាម ខ្លះខ្វះសកម្មភាពជាក់

ៀងគរ

គណបក

លអាច

ក្នង

ៀសជាងការនិយាយ

ជាជនកម្ពជា ។

ក ុ និង

ក ុ ជា

ន ើ បាន

រើ្ទ

អំពកា ី រចងសម្ពន ័ ភាព ្ធ យាងស្អត ិ ល្មត គណបក

កដ

ប៉ុ ជា ្ត លទ្ធផលចុង

បាយ

សួងមហា

ត ឲ មកគាំ

បាន

រូើ បភាព

កប

មាន

ៀបសន ខ ល់ គឺ

លជារូបមន្តទ័ល

កចុង

រង ី

ដ៏ខាង ំ កាគានគូ ភាព

ៀប។

ះមុត

លបាន

ហ្វល ី ព ី ន ី

ះបានស

សម្ពន ័ ្ធ

ងគណបក ថ្មី

ប់

ធាន ។

ម្តង

មតិ ើ ជាតិ

ៀបទុចរត ្ច របស់

ង ើ

ទី

ះ គណបក ស ះគឺ

ះជាតិ

ក សម រង ី ជា

អានតពីទំព័រ

សប់

ះអាសន្ន ៧ រូប

ក ្ន ថា

យ ើ

ឿទុកចិត្ត

បាយជាង

បាយ

ជាធិប

ក សម រង ី ធាប់ចាញ់

្ង

រដ្ឋសភា ប៉ុ

ងជាតំណាងរា

ះ រហូត

ះថាក់ជាតិ។

ើប

ប់ការ

ដល់

្ង

ះ ប៉ណ ុ ង ឹ្ណ

កឹម សុខា ក្តី សូម ស

ច ្ត បាន

ះ ្ន សូមបងប្អន គួ ើ រ

ក កឹម សុខា ក៏

តុអី្វ

មាណ

ក សម រង ី

ម ឹ

្នហ៍ និងបឺតមាត់

គណបក

ុល ី

រង

្នហ៍ក៏ ចង្កត

ុល

បុកប

ើប

្លើង

បណាលឲ អ្នកទាំង ២ រងរបួសជាទម្ងន់ យសារ

បុកក លជា

ះរងរបួសរយះក ល

មាណ ៣ សង់

មួយប ទី

ឈាម

រឯ

្លើងបណាលឲ បុរសមាក់

្នហ៍បានបុកចំ

ើយភាមៗ

សាមុយដឹកយក ផង

រ។

កាលពី លា ឈានចូល

តុការណ៍

ងក្អត

វបានរថយន្ត

ះ និងព បាល

ះបាន

ត ើ

ង ើ

ង ២ និង ២០ នាទីយប់

្ងទី ៩

ខាងលិចស្តប

ឆាំ ២០១២

ទ ចិនចមាយ ១៥០

តាមប

ក្នងសងាត់បឹង រាជធានីភ្នំ

ញ។

យមហា វថី

លឹត ខណ ៧ មករា

តាមការឲ ដឹងពីអ្នក

និយាយថា មុន ះខាង

្វើដំ

ើត

បា ើ នដឹក

ហ៍ ្ន

ផង

តុខាង

ង ើ វញម្តង

ឆាំងធុនហ្នង ឹ ត

ហ៍ ្ន

ឈាម

មួយប ការ

ុល

្លើង...

បុកប

ញទំហឹង។ ះ

បុកក លនឹង

មាណ ៥

ញមុខ។ រឯ ល

ើកបរ

ំង

ះបានបណាលឲ

្លើងរងរបួសជាទម្ងន់

យសារ

យខាត

្វើឲ បុរស

កាប់ហូរឈាម ្នហ៍បានក្អត

ង និងក លបានបុកជា ្លើង។

រវល់ងាក

ភពបានបន្តថា

ើបគាមិនខ្វល់ពី

ើបបណាលឲ គូ

ើរងរបួសធ្ងន់ ើញ

ៀត

លជួបឧបសគ្គជាន់

យ័ត្ន

យ ភូមន ិ ្ទ

ះរយះក លដូច

ៀត

ះ។

តុការណ៍ជួយ

្នហ៍ខាង

វបានអ្នក

រថយន្ត

សាមុយដឹកយក

ឿន

ប៉ូលិសចរាចរណ៍បានចុះមកជួយអន្ត

ើអ្នកទាំង ២ បានជិះប

ើរ

ះសីហនុពី

យ ើ ម៉ត ូ កំ ូ ពង ុ មាន

ងគាប

យម៉ត ូ ូ

ញពីគា

ខាច

(គិត

រ៊ ២០១០

យមហាវថី

លិច

ើរបាន

តុបុរសរង

ឃ្លកពណ៌ ី សលាយឈាម ក តាមប

ះសីហនុ

ក ុ

ឲ ើ

មិនយល់

បុកប

្នហ៍

តុការណ៍

១១

តសកល នាឆាំ ២០១៣ ?

្លើងយាង

ះរវល់ងាក

ះ?

ក សម រង ី ក្តី

មិនទាន់ក៏ ចង្កត

សមផង

ន។

រជា

តសកល ឆា២០១៣) ំ ពីសាប័ន

លកំពង ុ គាំ

គាំ

ប់ ្ច

ក់

កា ើ្វ រពិចារណាឲ

យ ើ ឥឡវ

្ត និង

បដូរ

គណ

យ ត ញអាយក្នង

ចា ើ ញ់រហូតយាង

ចក្តមកភា ី ពឈាស របស់

ះអីចង ឹ ។ ដូ

ជាធិប

ក សម

កអតីត

ថាអ្នកកំពល ូ ចាញ់គានទីប

វា ើ្ញ សនា

លក្នង

ធាន

ក កឹម សុខា មានភាព

មុ ើ ខរបរ ន

ម ុ អ្នកន

បាយ

ស ី្ជ មាជិកសាបនិក

ក ប៉ល ុ ហំម ជាអនុ

វញ ។

ញ ើ នឹង

ក កឹម សុខា អ្នក

ៀត ហ្នង ឹ

ចាប់ពី

លមានរចនា

ចាញ់

បាត់បង់មុខតំ

ត ើ្ក គណបក

ងាក

សរុប

ធាន និង

ក់ឲ

សមាជិក

គណបក

ង ុ មានីល

ចយាងច ស់លាស់ថានឹងប

បាយថ្មី មួយមាន

កឹម សុខា ជាអនុ

ើ្វ

មកចាញ់

ងជាមួយគណបក កាន់អណា ំ ច

ការចងសម្ពន ័ ភាព ្ធ រ

ឆាង ំ ទាង ំ សងខាង

ក កឹម សុខា

គណបក ី្ជ ន

ជាមួយនូវប

បក ហ្វន ៊ សុន ិ បុច ិ កាលពីឆាំ ១៩៩៨ និងឆា២០០៣ ំ

ងកា ្ល យនាយុគសម័យ ម ើ ី បំភន ័ ្ត

ការសុចុ ំ ះប

ធាន និង

បាយ និងអំណាចជាអាទិ៍

ើ្វ ការផ ព្វផ យយាងទូលទ ំ លា ូ យ

យបង្អស់មួយ

កួត

ះសប

ឈាស និងភាពបុន ិ

ប់បណាញសារព័តមា ៌ នទាង ំ

លបានភាប់

ក សម រង ី ជា

គាន

នឹងមូលដានជាមួយ

សនាតាមរ

្ទ

៨០រូប និងសមាសភាពគណៈកម្មការប

យគណបក

ឆាង ំ ពីរគឺ គណបក សម រង ី និងគណបក សិទិមនុ ្ធ ស

និងអន្តរជាតិ ក្នងការចូលរួម

ើ្វ

ង ្ត ជាមួយពលរដ្ឋក៏

យាងណាមិញថ្មៗ ី

ប់ម

ជាពលរដ្ឋជាមាស់

ប់រប ូ ភាព

យ ើ គណបក ខ្លះយកការអភិវឌ ន៍ពិត

ជាពលរដ្ឋ

នា ្ត ឆាំ ២០១៣ កាន់

បាយនីមយ ួ ៗ បានរះរក

អ្នកទាំង ២

វម៉ូតហុ ូ ងដា

ញទំហឹង

ន ើ

ត។

បខ័ណក្នងគណបក និង

កម្ពជាគានលទ្ធិ

ើង៕

សទិសគា មកបុកចំពាក់

ឿនជាន់

ម ុ ទាង ំ

ៀប

លត

ម ឹ

យ ទាង ំ

ក ើ ស្ទយ និងព

កថា

អន្តរជាតិ

ី្ត

រពយាង

តរាល់អាណត្តមក ិ

ឥរយាបថ ជុវំ ញរ

យការសាប

ក្ខភាពនាយករដ្ឋម

ប់

ង ើ ខ្ញសូ ំ មសួរ

ចាញ់

្ត

របស់ខនក្ន ្ល ងការស

ៀត ស

ឆាំងនឹងគណបក

ះ? ឬមួយមាន

ជន៍ផាល់ខន?។ ្ល

យ ើ ប៉ុ

យ ើ

ច ្ត

ម ុ អ្នកវភាគឯករាជ និង

កាន់អណា ំ ចយូរ

ជាធិប

សមានភាពរកច

រ គឺគានអ្វី

បាយ ក៏

ជាធិប

ម ើ ី

ម ើ គា

លទ្ធិ

ភាព ឆាតក្នងការដឹកនាំ

ពី

្ត

ះ ឹ

ច ្ត

ញ ើ ថា ស

ជាជនកម្ពជាឈ្នះ

ឆាំង

លមាននិនាការ

ជាជនកម្ពជា បាន

ខ័ណជាតិ

ប់

ងគាំ

បាយ និងវធីសា

មានអ្នកចាញ់ និងអ្នកឈ្នះ ។

យាងណាមិញ

ថា

ការណ៍

តាម

ងៗគាស

ការ ើ្វ ទាក់ទាញសំ

សណាក៏ដូច

ស ើ សតំណាងរបស់ខន ្ល តាមរ

ស្ទង់មតិ ឬការ

ប់ម

បក

លគណបក

ម ុ គណបក

រមករះគន់ថា ស

ុង

យបុរសមានគា ២ នាក់ ក្នង

កណាលយាង

ើក

ម ើ សិទដឹ ិ្ធ កនាំ

កម្ពជា

ឡាញ់ និងយល់

ី្ត

មាន

ឿងតាមប

មកដល់សណាគារភ្នំ

ឿង

ទី

ើរ

ះមុនីវង ពីត ង

្វងចូលសណាគារ ក៏

ញ ៖ រថយន្ត TRITUN ពណ៌

កាន់យកនូវ

អង្គការសង្គមសុវី ល

សកម្ពជាបច្ចប ន្នមានគណបក ន

ពីយកម

បាយ

តុអបា ី្វ នជា

រ្ម មាន

ទ ភាសា ជំ

ស ើ សនិនាការន

មាស់

ងដ

រភាព និង ករណីកិចដូ ្ច ចគា

ការដឹកនាគណបក ំ របស់ខន ្ល ក្នងបំណង

ក្នងសង្គម

ជាពលរដ្ឋ

ទូ

សក្តសមជា ិ នាយករដ្ឋម

យ វម៉ត ូ បុ ូ ករបួស២នាក់ មហាវថី

ភ្នំ

ប ើ

នាក់

យ សាវណារទ្ធ

TRITUN ពណ៌សមួយ

ស មួយ

យ ើ

ជាធិប

លជាច ប់កព ំ ល ូ ។

កាន់ពជ ូ សាសន៍ ពណ៌សម រ

លមានការ

កួត

កាន់របប

រដ្ឋ ើ ធម្មនុ

ន ើ

កា ើ្វ រ

ះអាសន្ន

សកម្ពជា

ចូលរួមជាមួយនិស ិត

សាកលវទ ល័យមហិឌុល បាងកក

ះជំរ

មួយ

ះ បានផ្តល់ឲ

យដឹកនាំនិស ិតចំនួន

ភាពជិតស្និទ្ធកាន់

ៀត។

សាកលវទ ល័យមហិឌុល

ះរាជាណាច

ញទស នកិច្ចជាផ្លវការ

្នក

សាកល វទ ល័យ

សាកលវទ ល័យ ជ្ជសា

មកបំ

មទទួលយកនិស ិត

្ត ឆាទី ំ ៦

បណា ល

ឡង់ បានដឹកនាំគណៈ

រភាគីទាំងពីរបានឯក

ក ្អ

បាយ

អង់ ្ត

សចរណ៍

យអាជាធរប

យគានការបង្ខត ិ បង្ខំ ។

ះ ្ន

បណិត សាបូ អូហ ណ បានមាន នាំរបស់សាកលវទ ល័យ មហិឌុល

ះរាជាណាច

សសិទិ្ធ ក្នងការ

រ។

ចារ មហាបរ

ល ៀបចំ

ចាំកម្ពជា (អ៊ន ុ តាក់) រួចមក

ះមុខច ប់ មានសិទិ្ធ

ក ឯក តារារទ្ធ ជំនួយការផាល់

របស់ឯកឧត្តមសា

ជា

យឥត

សាសនា ពិ

សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ និងសាកល វទ ល័យមហិឌុលធាប់បាន

គា ើ្ម ចំ

ទាង ំ អស់

ចូលរួមក្នង

ទិកាថាក់ដឹកនាំអប់រ ើង

សាកល

កាយ

តាមរយៈរដ្ឋធម្មនុ

ភាព

ទស នកិច្ចមកកាន់សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

អង្គការសហ

កាន់សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ ល

ឆាំ២០១២

អſីេĉďលទċិŪបďធិបេតយŏសŪŌប់Ūកុមសងðម សុី លនិងគណបក℮ŪបĂំងេĝកមįО ď ?

Rajata Rajatanavin បានមាន សាសន៍ថា ការជួបពិភាក គា

ប់

កក៏ងាក

មកដល់ចំណច

ើរ

យក្តី

ើត

ើត

ឡាញ់គូ

ប ើ និងប៊តមាត់

ភា មៗផង

រ។

រាគមន៍រួចយកម៉ូតូ

ះនិងព បាល

យពី

ើត

រក ទុក

ការដានខណ៧មករា រង់ចាំជនរង ទទួលយក៕

តុ

អធិ ះ

យ ជូលី


ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

បនាប់ពី

កពាង ហុក ឿងពុករលួយ

ខ០៨២

គយ

អំ

ើពុករលួយ

រដ្ឋជា

ើម

វ័

ើក

ចំ

ើងថា

អូសរ

ុមគយ

ះត

ុមម

្តីគយ

គល់

ចាំការ

សាទបាន

ើយ

ចំណច

ឹត្ដផ្ទយនឹងច ប់

មូលពន្ធអាករជូនរដ្ឋ ដូចជាករណីគយ

ខ្លះបានគំរាមកំ បង់

ក់ឲ ពួកគាត់តាម

របស់ពួក ប

ងបង្ខំឲ កម្មករ

ឲ បាន

ឹម

ជាក់

របស់ម

្តគយ ី

ញវក្កយ

្ងទី០៤

បាន

ើញសកម្មភាព

ះ លឹម វណ្ណី បានយក

សមារៈពីកម្មករអូសរ បង់

្ដងកាលពី

ឆា២០១២ ំ

ការទាមទារ

យមិនបាន វ

ក់ជូនឲ ពួក

ះជាថ្នរនឹងការ

ក្នងមាក់ៗ ចំនួន

៥០០០០ ៀលក្នងទំនិញមួយរ កម្មករមាន ល

ក់

ះគយ

ក្នងរ

ឹម

បង់ រ

ក់តាម

កម្មករមាក់

ះ សុមិ ំ នប

សព្វ

្ង

្ដ

៣០០០០ ៀល

លមានត

សុយក ំ វញ

ះ ប៉ុ

របអូសយកទំនិញ ្លយក

ក្នងការយាល័យរបស់ខ្លន ចូល

ដាក់

ើម ឲ ី កម្មករ

៉តរងការគាបជំរតពីម

ើយ

បាន

ក្នងមួយរ

ះពួកគាត់ជិតដាច់

ះសាប់

រថយន្តរង់រូ ើ បត់

្ចឹមឆាំងបាយ

ប់

ើយ

ក់

ៀល

សល់

ៀល

ប៉ុ

ើយមាន

្ងខ្លះ

ក់សង ដូ

មិនបាន

វរ

ៀតបាត់បង់ទំនិញ ។

្នះការ ើយ

រូបភាពជាក់ ុមគយ

ើយ

្ដងសព្វ

្ង ។

្ងកន្លង ក

វបាន

បណឹងម

្ង

មជាន់ក

ះ ពួកគាត់

្វើឲ ពួកគាត់

ើងៗ ពីមួយ

្ង

ក កាលពីប៉ុនាន

ះ ម

្ដីគយមាក់

៉ត

ះ ញឹម សុខ

្ដីគយរូប

្វងប

ះពីបទ

ប់

ើប

ចាំ

ព័ន្ធ ឿងគយ យ

ប៊ច

ភ្នំ

ញ ៖ បុរសមាក់បានជិះរថយន្ត

ក៏បានបត់

្វងប

លកំពុង

្វើចរាចរភាមៗ

សផ្លវក៏

ង ុ បុកចំពាក់កណាលរថយន្ត ំងមិនទាន់បណាលឲ អ្នក

រងរបួស

បានជាប់

កមុខ និងរលាត់

វម៉ូតូគុប

ះជាន់

ើកបរម៉ូតូ

ង ើ រឯម៉ត ូ ូ

ំង និងខូចខាតតិចតួច

ទះ

ើញសពអ

សន្និដានថា មិន បាន ទ

កណាល ៖ សាកសពបុរសមាក់ ទះ

ញ ើ អ

តទឹក

្លបាសាក់កាលពី លា

៤៥ នាទី

ស្ថិត

ពញាឮ

្ងទី ៨

ដានបាន

ើយនគរបាល មូល

ង់សាកសពយកមកពិនិត

យសន្នដា ិ ន ថា សាក

សពបានលង់ទឹកសាប់

ើតាមនគរបាល

ឲ ដឹងថា មុន

យខ្លនឯង។

ើត

ក្នងមូលដានបាន

សពអ

្លក្នងឃុំ

ត្តកណាល បង្កឲ

្អើល

មុខវត្តពញាឮ

រដ្ឋ

ឆាំ២០១២

យដងទ

ក ុ ពញាឮ

មានការភាក់

ង ១៤ និង

តាមប

ក្នងដង

តទឹក ក្នងទ

ុកពញាឭបាន

ទះ

តុមានពល

ញ ើ សាក

្លបាសាក់ចមាយ

ើយស

លា

លគា

ផ្ទះ ៀងៗខ្លន

ឆាំ ២០១២ តាមប

មហាវថី

ះមុនីវង ក្នងសងាត់បឹង

កង២ ខណចំការមន

្លង

ើត

ើងរឯម៉ូតូបានជាប់ រ

នរណាសងនរណា

ក ើ រថយន្ត

ឡប់

ល ៥០ ន់

សពមកពិនិត

ើត

ើឃាតកម្ម ៉

យ ើ នគរបាល

ទទួលបានដំណឹងពី

ជាពលរដ្ឋក៏ចុះ តុភាមៗ រួច

ដល់ក

្លង

ើយក៏បាន

គឺបានលង់ទឹកសាប់ វបាន

ើយបាន

ះ បាន

ផ្ទះវញ

ទ ស ុ អាយុ ៀវ មូរ

ងពណ៍

ើយ

្ល តពងលួចដាក់កុង

្វើជា

លជជុះ

មាក់ៗត

រលង

លដឹកជ

ើយ។

កុង លទាង ំ ពី

ទំ

ឿន

គគុគ

ើបឈ្មញ

ង់ជួរគាចូលបង់លុយមិនហាន

្លង

៊ុន

ឿន ឲ

លគីទារលុយ

ើងចិត្តរបស់ពួក

លមានតួនាទីជា

ើម ះ

យក

យ មិន

តាម

ទំនងពិនិត សាកសព

ភ្នំ និង

ៀតថា ជនរង

លជាង ៣០ ឆាំ សក់

កពីមុខ ពាក់អាវ

សងខាង

មានកម្ពស់ យ

្ល ក

ើង

ល ១ ,៦៨

លជំនាញចក្ខ

ង់

ះ ។ មួយ ្ជន

ឿង

ឿង

ឿង

ស ដូចជា

៊ ុន

ឿងបនាស់កសិកម្ម ជីគម ី ី

ទឹកអប់ សាប៊ូ

ភពចំណលរបស់

ជា

ើម សុទ្ធ

អំពីសកម្មភាពទាំង

ជា

ឿន។

ះក៏មាន

ការលួចនាំចូលទំនិញខូចគុណភាព ពលរដ្ឋ

តពិនិត ពីម

ច ស់លាស់

ដំបងមានអំ

វបាន

ឹម

យសារ

ត្តបាត់

យផលខាងរកលុយ

្វើឲ

៊ុន

និងប

្ជន

ះឲ បានអ

៊ុន

ឿន យក

ថាក់

្វងផង

ខណ ្ងទី ៩

មូល

រ៕

មាស

ន...

ងចាប់ពី

ង ៤ លាច

លជា

ើម ីរក តំ

យ សំ

ង ៨ ក

ើយចំ

ឹក ើប

ះមូល

លសមត្ថកិច្ចយឺតយាវចំណាយ

លយូរ

យកមក ទាល់

យសារ

្នភាគ ល

កាប់យកពី

ើបបាន។

ទះ

ះ គឺ

យក ចំនន ួ ៣ ផាង ំ មក

ខាតយក

្វឲ ើ សមត្ថកិចបះសក់ ្ច

លធាប់ជួប

ម ើ ះ

ទំហំ

ើនសុទ្ធ

ើរថយន្តស្ទច

ការ

មិន

សុទ្ធ

ើយ

ះរងស្ងតទាំង

្អករបស់គាត់

តុ

ឿន រក

ើនសន្ធឹកសនាប់

ដ្ឋកិច្ចមិន

្ចប់ការ

ើ្វឲ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

ចំណលបាន ភព

យមិនការ

្តជំ ី នាញឲ បាន

ពលរដ្ឋជាចម ង។

ខ្នងប

ថាសាច់មាន់ជជុះនិងសត្វ

ពាហនៈ ដូចជា

្ន

ញ ើ

វបាន

្វើជាតុ

ពី

មា ើ នត ជា ្ល

ន ើ ៀត។

ក អ៊ុន សុវណារទ្ធ នាយរងសងាត់

រដ្ឋបាល អ្នកកា

ឹក

្ជនទំនិញ

ថាំសមាប់ សត្វល្អិត

ដល់

រា ើ ជធានីភ្នំ

្លង

ញបាន

ប់

តិបត្តិការថា

លសមត្ថកិច្ចដកហូតសរុបទាំងអស់

ម៉ូតូកង់បីដឹក

ចំនួន ៦.៦៤៤ ះ

៉តគូប មានដូចជា

្ដ ក និងមាសុីន ចំ

មុន

ក្នងមូល

ៀក

ើនាងនួន

ើ១

ឿង។

ើយបានរត់

ចខ្លន

ះមាស់ទីតាង ំ មិន វបានសាល់

អត្តស

លសមត្ថកិចចុ ្ច ះ

ដល់។

ះជា

បណាសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណំ

ឿងប

ើសូមមកទំនាក់

លតម្កល់ទុក

ន ្ជ

ដកហូត ទុក

សាលាដំបង ូ រាជធានីភ្នំ

លសមត្ថកិច្ច

ើញ

ះចន្ទ

ះ។ បច្ចប ន្នវត្ថតាង

វបានសមត្ថកិច្ចយក

ទីសាក់ការកណាល ើស្ថិត

សកម្មភាពចុះប

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ

បក

ញ និង

្លង

្ន

អ៊ុន សុវណារទ្ធ នាយរងសងាត់រដ្ឋបាល ើបានឆ្មក់ចូលប

ើខុសច ប់ ១ ក

បទីតាំង

្លង តាមផ្លវ

្ន

តុង

ឿងសងារម និង

ភ្នំ

ភូមិឡកំ

ខ ១៩៧៨ ភូមិភ្នំ ញថ្មី ខណ

ឆ្មក់ចូលចាប់

រសមត្ថកិច្ចបាន

សិប កម្ម

ញថ្មី សងាត់

នសុខ។ ចំ

ទីតាំងខាង ើរយៈ

តាមផ្លវច ប់។

ះការ ើ

លរហូត

ខណ ចុះប មូល

្ន

ើជា

នសុខមិនទាន់

តុអ្វី៕

ើយ

លបាន រក

្នករដ្ឋបាល

រ សងាត់

ើម ីរង់ចាំ

ភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ ដឹងថា

ណីត

្វងរកអត្តស

សាយបាក ខណឬស ី

ក្នង

ភពទំនិញ

សកម្ពជាយាងគ

ដល់ចំនួន ៨

ងងគឺមានរថយន្តដឹកជ

ើមានត ្លស្ថិត

យខ្លនឯង៕

យ មាន

ត្តនានា

គយចល័ត

្វើការ

សារ

ដ្ឋកិច្ច

ស ជា ម ើ លមាន ម ុ

កសិកម្មមាន

៊ុន

យមកមាស់

បា ើ ត់សមាជិក

ក ្ន

ត្តមួយ

សកម្ពជា

ក ឥដ្ឋការូ

មូល

យពុំមាន

បាត់ចំ

តំបន់ពាយ័ព

សំណង់មាន សុមង់ ី ត៍

ះសុទ្ធ បាន ទទួល

ៀបពុករលួយ

មានការកំណត់

្ជនទំនិញតាម

អានតពីទំព័រ

លជជុះទាំង

្ជនទំនិញតាមដងផ្លវទាំងតូច

លុយតាមរ

្មើសច ប់ និងសាក់យកលុយពីឈ្មញ

និងពលរដ្ឋ

ុករតនមណល

យខ្លនឯង។ សមត្ថកិច្ច

មានភិនភាគដូចខាង វត្តពញាឮ៕

រជាមានគំនិតមិនល្អ

ើយកុង

ទាំងធំបង់លុយយាង

ត្ត

របស់ថាក់

ងការ

យខ្លនឯង។ នគរ

សាល់អត្តស

ស្លតកាត់ខ្លី ទំ

សិន

រកសុដឹ ី កជ

រពតាមលិខិត

សកកម្ម និងបទប

ចំណចភូមិ

ត្តបាត់ដំបង ទី២- ស្ថិត

ះមានជំនាញខាងគាបជំរតឲ ឈ្មញ

ុមគយ

ចាំ

ំងខូចខាត

បានអំពាវនាវដលពលរដ្ឋ ដាន

ុកថ្ម

ើញ ថា សាកសពមិន

មានសាកសាមជាករណីឃាតកម្ម បាលបានបន្ត

ើត

ង់សាក

លង់ទឹកសាប់

្ជនទំនិញគឺ

ចំណចភូមីអូរតាគី ឃុំអូរតា

ករថយន្តក៏រងការខូច

នឹងក

ើងចិត្ត។

ត្តបាត់ដំបងជា

្ងៗ មានរាប់រយរថយន្តដឹកជ

លចាំ

កមុខនិងរលាត់

ម៉ូតូ

ឿន

ឿន

ះ បានបណាលឲ

ើកបរម៉ូតរងរបួ ូ ស

មាស់ម៉ូតូរង

៊ុន

ុងពណ៌ទឹក

អ្នក

រថយន្តក៏

៊ុន

ត្តបាត់ដំបង

ត្តបាត់ដំបងតាម

បាត់ដំបងមិនបាន

ៀត

គី

ៀបពុករលួយ

ចល័តរបស់អគ្គនាយកដាន

ើយ

ទី១-ស្ថិត

ចពន្ធ និងទំនិញខូច

របស់ថាក់ ក

្លងរបស់

លជជុះចំនួន២

ើក

យបុរសមាក់កងទិ ្ន ស

លគា

បទំនិញ

ក់

្ដងកុង

សផ្លវ

ដល់អ្នក

ញទំហឹង។

ផាល់ខ្លនតាមរ

មូល

ៀបពុករលួយ

វញ។

សាក់យកលុយ ពីការដឹកជ

្វើសកម្មភាពតាម

៉លិនយក

តុ

គាបុកចំពាក់កណាល

ខាតតិចតួចផង

ើយ

ក្នង

ខ ៥៧អតីត

ើង

យកមកពិនិត រួចសន្និដានថា សាកសព

ង ំ

តទឹកនគរបាល

មូលដាន

ពណ៌

វម៉ូតូគុប

តុការណ៍

ដ្ឋកិច្ច

តាមដងផ្លវឃុបឃិតជាមួយឈ្មញរកសុី

យ ជូលី

នជាអំ

ពុំ

តុ

្ដទូរ

តុរថយន្ត

បានឲ ដឹងថា មុន

ពី

ខាងត ងស្តប

ទ ចិន។

ភពព័ត៌មាន

្ងទី

ើត

្វងប

យមិនឲ ស

តិចតួច។ ចំ

ង ១១ និង ៣០ នាទីយប់

ះមុនីវង ពី

ើរថយន្តបានបត់

ក ើ

ងចំណល

ត្តបាត់ដំបង

បទប

ករណី

មកចំណច

យក៏

ជាក់

យបុរសមាក់

យមហាវថី ប់

ក លី សា ឿន បានទទួល

ប់មធ បាយក្នងការ

កមុខ

ើកបរ

ប់

ខ ៥ និង

ខ ១០ បាត់ដំបង-

របស់ខ្លន

វជាកូន

ក្នង

យ ជាយ

ពណ៌ស

សិទ្ធិ

ផ្លវជាតិ

ើយ

លុយតាមរ

ឿន

គុណភាព

សាទ

ស ទំនិញ

ុមឈ្មញដឹក

ទាង ំ យប់ទាង ំ មិ ្ង នដាច់សូរ

ត្តបាត់ដំបង

ដងផ្លវជាតិ

គយចល័ត

៊ុន

ើយ

វា៕

សផ្លវ វម៉ូតូគុបប៉ះរបួស

ើនឆាំមក

ញតួនាទីចុះ

ើងបានទូរស័ព្ទ

តំបន់

ជំនិតរបស់

។ ពាក់

ក ឈួន

បាត់ដំបង ៖

មកពីអគ្គនាយកដាន និង

កមិនអាចទាក់ទងបាន

យស្ថិត

បរពី

កុង លជជុះ

មិនបានបំ

ុមគយរតបន្តឹងកម្មករ ប៉ុ

ភាមៗ

មាករង់រូ

៉តភាក់ងារ

ស័ព្ទរបស់

ឹត្ដ

អ្នករកសីុដឹកជ ្ជនទំនិញរអ៊ូរទាំពីប អានតពីទំព័រ

ើញថា

ុមឈ្មញធំៗ

ចាំការ

្តីគយ

ជន៍ដល់ពួក

សុំការបំភ្លឺពី

ខាង

ផ្តល់ផល

ត ង

វម៉ូតូបុកពី

ំងឲ

កទារអន្ដរជាតិ

ធូររលុងបំផុតចំ

តាមប

លម

៉តបានគាបជំរតកម្មករអូសរ

ទារ

ធាន

ង របស់ ឈួន

ប់ជាពិ

ទំ

យមានការ

ស ្មើ ច ប់ និង

វបាន

ទំនិញចូល ើ

ក់

ើងវញ ។

្ជនតាម

ដ្ឋកិច្ច

ឹត្តផ្ទយពី

្មញទាំងតូចទាំងធំរកសុីខុសច ប់នាំ

ទាមទារ។

ទំនិញបង់ពន្ធមិន

ឆ្លង នពី

ុមហ៊ុន

ទី

ឲ ទំនញ ិ

សកម្ពជា ជាពិ

ើងបុណ ស័ក្តិថ្មីៗ បាន

្ដីគយ

រង់រូ

រថយន្តរង់រូ

បស

ឹត្តគឺវាបានឆ្លះប

ចាំការ

ម ុ ហ៊ន ុ ធំៗចំនន ួ ១២ ដាក់ពាក

ក ើ

ស ើ្ម

រជា

ទំនិញឆ្លងកាត់ពីបណា

លហាមមិន

ះជាភាពអសកម្ម

ើតាមពិនិត

្តី គយ

ក ឈួន

មការ

សាររបស់ពួកគាត់បាន

ជួបផលពិបាកខាំង មួយ

ើយ គឺ

ើងចិត្តរបស់ពួក

្វើការស

កកង់

កបរបរអូសរ

្វើឲ

ធូរធារ

ើហ ិង

ះម្ដងមក

បបទ

លការណ៍របស់ថាក់

ឃុបឃិត

មានសកានុពល

្ង

លជាឈ្មញ

វប

ត្តបាត់ដំបង

ស្ថិត

ះមុខ

្ដងកាលពីប៉ុនាន

្ដីមា ក់

ចាំ

ឹត្ដ

ៀត

ឲ ចុះ

ខូចគុណភាព

មុខការយាល័យ

ុងនឹងផ្ទះអំ

វបាន

បាន

ក្នង ត្តបាត់ដំបង

ក់ពីកម្មករ

ការយាល័យគយនិងរដាករ

ក់ចំនួន ២ មឺុន

្ងខ្លះ

្ដ

ឿន បន្តដាក់កុង លជជុះ

លមុនៗជាក់ជាមិន

គាត់ ខឹងម

តាមទំ

៊ុន

កទារ

កាសុីណ និងចាប់ទំនិញគាត់ឲ បង់

កគា ២ នាក់ បានមាក់មួយមុឺន

ៀល

ចាំ

ឲ គាត់ សុីឈ្នលដឹកទំនិញឲ

លទារ ៥ ពាន់ ៀល ប៉ូលិសទារ

៥ ពាន់ ៀល

សារ

៥ មឺុន

លក្នង

វគយទារយកអស់ ២៥០០០

កាំកុង

ុមគយទាំង

លពួកគាត់បានអូស

្លឈ្នល

កណាលប

ះមិនទទួល

ះទទួលបាន

ៀល ស

កបអាជីព អូស ះ បានឲ ដឹងថា

ក់ទុកចិ

ល គឺទំនិញ

ុមគយបានទាមទារ ។

្ចញ

្តីគយ

ះមុខរបរអូសរ

ើយ។ ជាក់

កន្លង

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំ២០១២

គាបជំរត ុមឈ្មញ

បន្ដ

ើពុករលួយគាបជំរតទារ

ខាន ះដឹកទំនិញ

ចយាងណា

៉ត

គយ និងរដាករដូច

កម្មករអូសរ

ក់ចំណល

ើស

ជាមានផ្ទះការតវា

ឫកពាកាចៗ ដាក់កម្មករអូសរ

៉តគាប...

្ច

ជាពលរដ្ឋមួយចំនន ួ បាន

អន្តរជាតិ អំ

ើយមកទល់

ពុំទាន់ដឹងថា ថាក់ ះ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

ើន

មាន

ៀត

វបានអាជាធរ

យមិនដឹងជា យ រទ្ធគី ិ ន


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

ឃាត់ខ្លនបុរសមាក់បនាប់ពីប្លន់សមាប់ យកម៉ូតូ រួចទមាក់សពចូលបឹងកំ

មាក់

ខ០៨២

លជាប់ពាក់ព័នករណី ្ធ ប្លន់សមាប់

អ្នករត់ម៉ូតូឌុបខាង

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

្ងដ

ល។

ភពព័តមា ៌ នបានឲ ដឹងថាប៉ល ូ ស ិ

ហ្មទណក

ិត

លរាជធានីភ្នំ

បានឃាត់ខ្លនជនសង ័យមាក់ សុខ សម្ផស

ឆាំ២០១២

សាច់មាន់

លហាមនាំចូល

ដឹកតាមរ

វឈ្មញបង្កប់

ះចូលមកកម្ពជាតាម

៉ត

ុស អាយុ ២២ ឆាំ

សងាត់ទំនប់ទឹក ខណចំការមន និង

មានទីលំ

ក្នង

ុកសាង

ជាមួយនិងម៉ូតូជនរង សង ័យ

វបានប៉ូលិសនាំ

ត្តកណាល ើយជន

សាកសួរ

ការយាល័យ ហ្មទណក ត ិ ជនរង

សមាប់ខាង ះ

ូយ

វបាន

២៣ឆាសា ំ ក់

ង ុ តា

មកដល់ចំណច

ើត

សាល់ថា

ុស អាយុ

ត្តកណាល

វបានជនសង ័យខាង

ងជនរង

មាណ ៤

ក លុះមកដ ល់

ជន រង

ភ្នំ

មាក់

ញ ៖ បុរសជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប

វបានឃាតកសមាប់ រួចទមាក់

ចូលក្នងបឹងកំ ទំ

្មើស

ើបមួយ

ក ប្លន់យកម៉ូតូ

ឿង

ើយ

៊រ

វបាន

ទះ

ើញសាកសព

្ងទី ៩

កំណត់មុខស

្ជន

ង៩

ខណ

ជនសង យ ័

ឹក

ឆាំ២០១២

លប៉ុនា ន

៥ កាប ំ ត ិ

យមកក៏

រាជធានីភ្នំ

ង៩

ទះ

ឹក

ធិ៍

្ងទី

ើញសាកសព

សងាត់

នជ័យ។ បច្ចប ន្ន

វបានប៉ល ូ ស ិ ឃាត់ខ្លន និង

ច ប់របស់រដ្ឋ៕

្ជន

សតាម

យ ជូលី

ក មាញ់

ឃុបឃិតឲ មាន

ី ខុសច ប់មកពី

៉ត ៖ កាលពី

ឆាំ ២០១២

ះរ

ឹក

្ងទី ៥

ះចំនួន៣

លបានលួចបង្កប់ សាច់ ស៊ុតមាន់ ក្នង

ថង់ ប

ីដឹកតាមរ

ុងឆ្លង

កម្ពជា ប៉ុ កាំកុង

ល លា។ ម

ទី

កុង

ះមកពី

នចូលមក

្ត

ជាតិ

សាលាដំបង ូ

ើម ីផ្តនា

១២៥

ភូមិទួលព

កសាងសំណំ ឿងប

ះគឺ

ឃាត់បានជនសង ័យ

ក សុង ហុង និង

ការដឹកជ

លា

រយៈ

វសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លន

ើប

សកម្មភាពចុះ

ើម

៊រ ២០១២ រួចទមាក់សពចូល ក្នងបឹង

កំ

ះ ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប និងជន

ឌុប

តុ ក៏ចាក់ចំ

ប្លន់សមាប់យកម៉ូតូ ហុងដា

សពជនរង

ល។

វបានប្លន់

វបានម

៉ត

កចាយ

្តីនាយកដា ន

ចាំការ

កទារអន្តរ

្វើការទប់សាត់បានទាន់

្តីកាំកុង

ចាំការ

ចាំការ

ះបានឲ ដឹងថា ដំបូង ល

ជាតិបាន

្វើការឃាត់រ

ុមការងារកាំ កទារអន្តរ

ះរបស់

្តីមាក់

ះ សុភាព អាយុ ៣៣ ឆាំ ជនជាតិ

្មរ មានទីលំ

ស ៀតណាម

ពិធី

ភូមិក ល

ះ សងាត់

រសាច់មាន់ខូចគុណភាព

រក

៉ត

ើយបាន

ើញ

ក្នងថង់ ្តី

ុមឃ្មញបាន

ៀត

ះ សុភាព

ះបាន

ើបឈាន

លជាអ្នកអូស

កយាយ រន

ត្តបនាយមានជ័យ។ ចំ ន់

្មរ

ប៉ុ

ក្នងឥវាន់ទាង ំ

បង្កប់ទំនិញខុសច ប់ គាត់មិនដឹក

ល ះរូបគាត់កំពង ុ មានព

ះ (មាន

គុណភាព ្ទ

ះគឺ

ះកន្លងមករូបគាត់ធាប់

តិ ្មរគំរូទី៣

មក

៉តបាន

ចាំ

កកំពង ុ

នានាក្នង

ុង

៉ តដ

ស បាន

យរ

ៀបណា

ទំនិញទាង ំ អស់

ស្នងការដាននគរបាល

កាន់ខាប់នូវ

ឲ ដឹងថា ទ

ីសុីកូន

លក់ក្នង

ធានីភ្នំ

ើយវាជា

រងស្ងតរបស់ មាញ់

ក មាញ់

ចិ

រស់ ី

និង

ុមឈ្មញ

រស់ ី ជា

ីធំៗ ចំនួន ៣ អនាធិប

ភព

រាជ

យ ខាំង

ដ្ឋកិច្ចមិន

ក សុង ហុង និង

លជា

ធាន-អនុ

្ចម ឹ

ើខុសច ប់

ក្នង

រដ្ឋម

្ដផង ី

្ជន

កចាយ

ជាកំហុសឆ្គង និងជាអំ វ

នាំ

បការលួច ីរស់ តាម

ើ អាចចាត់ទុក

ើពុករលួយ

ដាក់ពិន័យជាបនាន់។

ជាពលរដ្ឋបានអះអាងថា

្ងៗ

យក

និង

វបាន

ីរស់រាប់សិប

ុមឈ្មញលួចនាំចូលពី

ស ៀតណាមយាងអនាធិប លក់

មិន

កចាយ

ឿគីឡ

ខ ៩ និង

ើញម

ខុសច ប់មួយ ះពួក

ើរការ

ើអង្គភាព

្ដីជំនាញនិងសមត

បជំនួញ

ះឲ មាន

សិទ្ធភាព

របស់រដាភិបាល

ទទួលបានការបន្ដក់ពី

ឈ្មញជាប់ជា

ឿច រអំ

កិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វធានការប តាមបទប

នក្នងមួយ

ចាំ

ើយអ្វីៗ

ុម

យរលូនល្អគឺសង ឹម

ឆាំងអំ

ក ឱម យុិន

ៀង ប៉ុ

ើពុករលួយរបស់ ះ

លអាច

ជាបនាន់។

រថា ការ

មសីលធម៌វន័យ

វមាន

ះវាជា

ភពធំបំផុត

អាង

សួងកសិកម្ម ក៏ធាប់បានអះ

ក្នងសម័យ

មានសំ

សិប និមិត្ដក៏ យន្ដការ អនាធិប

ើសុំ

ប់

វាជាឱកាស

ប់ជាន់ថាក់

ចាយ

្ចឹម

តបាន

្ចឹម

ម ឹ្ច

ើងចិត្ដជាថ្នរ

ស់ចំណី

ប់

ើតមាន

ស ្ដ

ឲ បង់

ការមិនប

ីរស់ ក៏

ក មាញ់

បាន

ីមកពី

អនាធិប និង

រស់ ី

្ដ

ជាពលរដ្ឋ

្ជនឬ

្វើសកម្មភាព

ប់

លរកសុី ្ជន

ុមឈ្មញលួចចិ

្ចឹម

ប់

យខុសច ប់ ក៏រងនូវការគាបជំរតឲ

មិនទាន់

ណាមាក់

យ ើ

ើយអត់មានការ

ះថា មកដល់

ើញម

្កត

មិន

ើយ

ខ្លនឲ

ឆាំងអំ

ការ

ប៉ុ

អំ

ើម ី

្វងរកផល ក

ើង

យគានការ

្ដចំណាត់ការ

ក មាញ់

ើង

្ដីសមត្ថកិច្ចដ យ ប៉ុ

ជំនាញជលផលអូ ចាំ

មកពីអំ

រួច

ទទួលចំ

ៀត

ើយ

្មើសច ប់យក

បានយាងងាយ

វចាត់ទុក

គយល់អ្វី

ួលបំផុត៕

តពិនិត ការ

ឆាំ២០១២ ជុំ

្មរគំរូទី៣

ណប័ណ្ណ ស

ើង

ការងារទី ២ ទទួលខុស

ះ ពួក

ល បាន ្វើមាន

កឧត្ដម

្វើ

ខាធិការ

នីយ៍

្មរ

តិ

សួង

ើង

្ល

ការខាច

ើយឯកឧត្តម សួន ឈាង

សាសន៍

្លងអំណរគុណ ្ដី

សួង

កឧត្ដម

នីយ៍

និងស្នងការរងជា

ើនរូប

សុន ស្នងការនគរបាល ក្នងកម្មវធី

ះមាន

រងទាំង ១៧

ុក

តិ

ី ឆាយ គឹម

ត្ដកំពង់ចាម ៀត។ ចូលរួម

កអធិការ អធិការ ុង

នគរបាលជាតិ ចាម

លជាអ្នក

្វអត្ដ ើ ស

នសមត្ថកិច្ច

លបានដាក់ឲ

វផ្ដល់អត្ដស

្មរដល់

ជាក់

ត្ដកំពង់

ណប័ណ្ណស

តិ

ជាពលរដ្ឋចំនួន២៤៧,២៤៨

ប់ឆាំ ២០១២

ើយ

្ដងស្នងការនគរបាល

វផ្ដល់អត្ដស

នការ

ត្ដកំពង់

ណប័ណ្ណជូន

ពលរដ្ឋក្នងឆាំ២០១២

ះ បានចំនួន

១៥៨,៣៧៥នាក់។ មាន

សាសន៍

សាគមន៍គណៈអធិបតីក្នងឱកាស កឧត្ដម

នីយ៍

ចុះ

្ដីនគរបាលអត្ដស ្វើជូន

ស្ន ី ងការ ឆាយ គឹម

សុន ក៏បានមានមតិផាំ

្ញើ

ើនរម្លឹកដល់

ណប័ណ្ណ

ជាជន

ធានទី ១

ុមការងារ

ចុះជួយ ត្ដកំពង់ចាម

លបានផ្ដល់ថវកា

ប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋតាម

ុក

្ដីនគរបាលចុះ

្វើអត្ដស

ុង ក្នង

ត្ដ

កំពង់ចាម ទាំងមូលក្នងមួយនាក់ ២ មឺុន

ងតាម នការរបស់អគ្គស្នងការ

ចាម

វដឹកនាំ

ជាពលរដ្ឋក្នង

ៀងខ្លន។

ធាន

ណប័ណស ្ណ

ត្តកំពង់ចាម

តពិនិត ក្នងការ

ប័ណ្ណជូន

នាក់ស

ុម

ជាពលរដ្ឋ

ដឹកនាំ

ហុក ធីន

ធាននាយកដានកណាលសណាប់

ធាប់សារធារណៈ និងជាអនុ ពិនត ិ ការផ្ដល់អត្ដស

ន់

ជុំ

មអធិបតីភាពឯកឧត្តម

អនុ

្ទ

្ងទី ០៥

ត្ដកំពង់ចាម មាន

ឆាំង

មហា

ណប័ណ្ណជូន

តពិនិត និងជំរុញ

សួន ឈាងលី អនុរដ្ឋ

ក សុង

ៀបចំការ

ឹក

សាល

ផ្ដនា

យ ើ

្វើអត្តស

កំពង់ចាម ៖ កាលពី

ការងារផ្ដល់អត្ដស

វនាំ

្វើឲ

ជុំ

ផាល់ខ្លន

របស់អង្គភាព

ើពុករលួយមិនទាន់

ើយម

កិច្ច

ស្នងការនគរបាល

ជន៍

លមានទឹកជំនន់

្វើឲ ពួកគាត់បានមុន

ដល់ម

ងក្នង

ស់តួនាទីមុខតំ

ើពុករលួយ និង

ហុង និង ជា

លចាត់ទុកថា

ជា

កម្ពជា និងជាអនុ

មានរបស់អង្គភាព

្មរដល់

តាមដងទ

កមាធិការកណាលគណបក

ង់ភាពអសកម្មរបស់

ើពុករលួយ

តិ

អភិវឌ ន៍ជនបទ និងជាសមាជិកគណ

លដកថយពីគំនិតពុក

បតាមការ

សាសន៍សង្កត់

ខ ១ គឺការងារផ្ដល់

ដល់ឯកឧត្តម ជា សុផារា រដ្ឋម

ក សុង ហុង និង

រតំបន់

រឯកឧត្តម សួន

លរស់

លី ក៏បានមាន

ើយ

ណប័ណស ្ណ

ធម្មជាតិ

្ដីជំនាញជលផល

ង ុ រាល់ការ

ងពួកគាត់ជួបហានិភ័យ

ងជា ធាន និងអនុ ធាន

ើញ

មាញ់

ង់

អធិការដានរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខ ស

និង

អត្ដ ើ្វ ស

ក ុ

យអស់ពទឹ ី កចិត្ដ ។

នការ

ពលរដ្ឋណា

យ ើ

វបានដាក់ពិន័យឬផ្ដនា

ក្នងតំ

ជាអំ

ការដឹកជ

ក មាញ់

គយល់អ្វី

ចាប់ពី ១០០ ៀល

ស ៀតណាមកាន់

្វើជានុយស

ទាល់

ខាង

ក់តាម ប។

ើនឆាំមក

អត្ដស

្ដីជលផលអនុវត្ដន៍ការងារ

សាប័នរដ្ឋ

ក សុង ហុង និង

ុមឈ្មញ

យ សូម ី

ីតូចៗ យក

ប៉ុ

វបានហាមឃាត់

ប់

បយាងការពារ

នាំចូល

ងភាព

ក សុង ហុង និង

រលួយ

្ដីជំនាញជលផល

សកម្មភាពនាំចូលដឹកជ ី

ះបី

ើរគាបជំរតពីអាជីវករ និង

លចិ

ដូចគា ប៉ុ

និង

ះកម្ពជាមិនមាន

លអាច

លម

យសារកំហុសឆ្គង

ញអង្គគណៈ

ន់ក្នងការ

សារការលួចចិ

ទំ

ជុំ

រថា ការចិ

រស់ មិនអាចអនុ

ពលរដ្ឋ

ើយឯកឧត្តម

ញយាងអនាធិប

ើយ

សាសន៍សង្កត់

មសីលធម៌ខាប់ខ្ជន

ក្នងឱកាស

ធ្ងន់

ក់ពីជំនាញជលផលចតុមុខរបស់

យគានការ

វបានចាត់ទក ុ ជា

សកម្ពជា

លគឺគំនិតពុករលួយរបស់ជំនាញរដ្ឋ លមិនប

បង់

នាំឲ មានការបំផាញធនធានមច្ឆជាតិ ្ដី

លការណ៍របស់ថាក់

ដំ

អំ

របស់

មានការអះអាងផង

រដ្ឋម

ដឹកជ

ពុករលួយយាងសុីជ

ធាន

អធិការដា នរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខ បាលជលផល

រាជធានីភ្នំ

សុង ហុង និង

្ង

ីតូចៗ ជាអាហារចូល

ញ កាន់

ើង

កចាយ

្ជន

ៀងរាល់យប់

មានឱកាសដឹកជ

ស ៀតណាម យកមក

ចាត់វធានការលុបបំបាត់ភាពអសកម្ម និង

ះ ៕

ត្ដកំពង់ចាម

ឈាងលី ក៏បានមាន ីខុសច ប់មកពី

ើយ

ះមកពី

វយកចិត្ដទុកដាក់សកម្ម និងការងារ

្ជន

ទី ើ ផ រ

ះមិនដឹងជា

១៧

និយាយស្ដី

ចក្ដីរាយការណ៍បាន

លបក

ណប័ណ្ណ

ប័ណ្ណ លចុះ

សកម្មភាពដឹកជ

ះក្តីសាច់

វបានហាមឃាត់

ើញមានដាក់លក់

ធ្ងន់ថារាល់ម ន ី្ដ គរបាល

ញ៖

វវក់គាន

ះជា

កស្នងការបានមាន

ភ្នំ

ប់ឲ ដឹងតាមទូរស័ព្ទថា

្កត

ើយ។ ចំ

ធានសាក់ការសាខា

នាយកដានកាំកុង

ជុំពិនិត និងជំរុញការងារ ផ្ដល់អត្ដស

ីសុភាពបានបន្តថា

ក អ៊ត ុ សុភាព

មាន់

្នះ

ះ អ្នក

ះ) ជាង ៥

ះគឺគាត់

ក្នងថង់

ដឹ ើ ងថាមានទំនិញបង្កប់ដូ

លខូច

ះមាន

យ ើ គឺ

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនិង ឿងដឹកទំនិញ

ជាអ្នកសុីឈ្នលដឹកនាំ

ចូលមកដី

មិនបានដឹងថា

សាយ

វបានជាប់ពន្ធនាគារម្តងរួចមក

ៀត។

ប់ឲ ដឹងថា ទំនិញទាំងអស់

សុីសុផុន មកពីដី

រនិង

ះជាបន្តបនាប់

ះ គឺជារបស់

ខាងគាត់

ីតមក

ដល់ការឃាត់រ

ះមាន់ សាច់ និងសាបមាន់

លខូចគុណភាព

បង្កប់

លឈ្មញបង្កប់ដឹកតាមរ

្វកា ើ រ

ជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ៀល ក្នង១

ម ចំ

្ដីនគរបាលទាំងអស់

ះការលំបាកក្នងការបំ

របស់ខ្លន លំបាក

១៩៧៩ ក៏

្ង ។

ឯកឧត្តម ក៏បានសំណមពរដល់ វអត់ធ្មត់

ញភារកិច្ច

យឯកឧត្តម បានបន្ដថាការ

្ង

ះមិនអាច

ើយ

ៀប

ើងមាន

យសារគុណបំណាច់ដ៏

នឹងឆាំ ្ង

្លថា

ការដឹកនាដ៏ ំ ឈាស របស់ស

្ដចទាំង ៣

សូមសំណមពរឲ បងប្អនម

្ដីនគរបាល

លមិនអាចកាត់

្លបាន។ ឯកឧត្តម

អត្ដស

ណប័ណ្ណទាំងអស់

្មរគំរូទី ៣

្វើយាងណា តិ

ឲ បានស

របស់រាជរដាភិបាល

្វើអត្ដស

ះជូន

ឹង

ណប័ណ្ណ

ជាពលរដ្ឋ

គជ័យតាម

នការ

លបានដាក់ជន ូ ៕ យ


ឆាំទី ០៣

ផន នីដា ចប ភ្នំ

ញ ៖

ៀងក

្វច

អានតពីទំព័រ

សួស វហ

ជាចំហក្នងការចាក

បាន

របស់

លតារា កាស

ពិ

ញពីផលិតកម្មរុក

កាន់ផលិតកម្មហង មាស មិនទាន់

ញនូវបទច

ៀងមួយបទផង ក៏

មានព័ត៌មាន

ើងខាំង

ចាំផលិតកម្មរុកជា

ៀតក៏

ៀមចាក

ៀងល ី

ខាន់

ចាំផលិតកម្ម

ះគឺ

ម៍ មានព័ត៌មានថា

ចាក

រួច

ះក៏

ប់

ៀតថា ក

ល ៀបចំ

ុកមួយ

រ។

០៥

ះឲ

្អក

ការយឺតយាវក្នងការផលិតបទច រសាត់ឆាយ

ទស និកជនផង

និពន្ធ

នំថ្មីមួយណា

ើយ

ដំ

ប៉ុ

្ដ

កាន់

ណា គឺផលិតកម្មសាន់ ហង មាស ះមាន

ទទួល

ពិចារ

និងផលិតកម្ម

ថា ផន នីដា

ខួ ី ច នារ

សា

្វច

ញពី

កំ

សុន មាន១.

្វើដំ

កំ

្ទើរ

ពិ ើ ភពគុណ

មិន ទី ើ

្ង

្តីវញអាចកាន់ការងារតូចធំ

គជ័យ និងមាន

ន ើ ផង។

កអ្នក

្ង

ះមានការខ ត់

បន្តិច

ងាយមានជ

ចក្តី

ហា ្ន កំ

រាសី

ើប

ើរ។

យ័ត្ន

្វស

្ង

ៀត

ើប

លទន់

ះគួរយក

ើយរក

ើរ។ ផង

ពី

ះការ

រខ្លនពី

្វើដំ

រដូច

ផ្តលរលំ

ល លាបំ

បំផុត៕

ន់ក

រ។ស ្ង

ើក

កអ្នកចង់

្ហមល្អចំ

យ ើ ។ស យ័ត្ន

មុំ

ញការងារបន្តិច ចំ

ប់ ជួញដូរ

ង ក

ះមុខ

ការ

យ័ត្នការមានជ

ើបជាការ គា

្ង

រើ

្ទើរ

ពិ

ងបន្តិច

ល លាល្អ កំ

ង ើ

ើន

វា

កបរបររកសុី

ផ្ទះ

។ស

កពុន

ប់

យសារ

្ង

ើស៕

ទិសពាយ័ព

កំ

ើត

ើក

ើរជាមួយ

ើម ចូ ី លរួម

ត ើ រយៈ ល ៤

វចំ

កយាយ

ភពពីតារា

ៀត

រព្ធពិធីបុណ ខួប

្ង ះ លបានចាប់

ើម ីជួយ

្ល៉ះ។

រ កាលពីសបាហ៍មុន

ធាវមាក់ បាន

ុសមាក់របស់

T.J

ើបៗ

ើញសុដន់៕

ះ La

កដ

ពុ ្ង ធ ទី២៦ សីហា មក

គួរលឹកផង

ុក

ុង Gary រដ្ឋ

រក។

្តម ើ តាង ំ ពី

ី) បាននាំគា

ងតាម TMZ កូនៗរបស់ ្វើដំ

ផង

ើញរថយន្តទំ

ទី ុងហារ

Toya និងក្មយៗ របស់

ះ Paris

រព្ធពិធខួ ី បកំ

ើតប

ើយស

្ង

ន ើ ផង។

ើត

ហា ្ន កំ

ករ

ើស សយកក្មយ

កសុន

កការទទួលខុស

ះកូនៗរបស់គាត់ជាមួយមាយ

ះរបស់គាត់

Jackson ផង

ះ Katherine

រ៕

ះមុខ

ៀតដូច ើន

ៀត

ើប

កអ្នកចង់បំ

។ស

កពុន ល្អ ប់

កអ្នកចូរ

ុងគាឬការ

ឆាំង

ទាំង

ះថាងាយ

ណាស់។

ះបី

ើតប

្ង

គឺ

ងច

យូរអ

កអ្នក

ថាំងថា ក់ជាមួយ រដុប

ពី

យកុំសូវចិត្តល្អឲ

ះទាំង

ខ្ចី

ក់កាស ក

សចុង។ ស

កប របររកសុីជួញដូរ

ើត

ើរ។ ទិសទីឥត

គាល

្នហាកំ

មុខយឺត

ួលចិត្តប៉ុនាន

ះគា

្វើអ្វីៗមិន

ើង

ើយ។ រឯប

យណាស់៕

ើយ

ប់

ឿន

ឿន

ើយ

មុខ

រ។

រាសីល្អជាមធ ម។ ើនដូច

មុខ

្ង

្វើអ្វី

វយកភាព ទប់ទល់ផង

ើរទីជិតឆាយចូរ

ការ

មួយ។ សម្ព័ន្ធ

្វស

ះគាខ្លះនិង

្នហាកំ

មាយក្តីកុំគប ី

យ័ត្ន កពន់

ចក្តីទុក្ខ

មុំ ឬ

រួច៕

ះដំ

វវាទ

ើរជីវត

រ។ ការ

ទាំង

ប់អ្នក

ក់ចំណល ្វើដំ

ើស

គឺ

កបរប

ើស

ើន

ន់

មួយ

ើរទីជិតឆាយជួប

ើន

យាងណា ក៏មាន ្នហា កំ

ះមាយ

មាយក្តីចូរ

យសារកាភាន់

ឡំ៕

រាសីខ្ពស់

ើកំណាត់ផ្លវ រដិប ើញថាមិនមាន ងមានប

កអ្នក

យ័ត្នឧប ត្តិ យ

មុំឬ

ើមខុស

យ័ត្នការ

របស់

្ង

កអ្នក

ះជាឱកាសល្អក្នងការ

ធា ើ ប់

មានប

ការណា ពុទា ំ ស់ខុសអ្វី បបទ

ថ្មី

ើយ

យបំផុត។

ើចង់

ើកហាងថ្មីក៏

កបរបររកសុជួ ី ញដូរវញមានការកក់

តុ ក្នងមុខរបរគួរសម

ះមាយ កក់

ើយ

ងហុច

ញចិត្ត។ ចំ

ះ ឬមាន ឿងរាវ អស់កាលជាយូរមក

ម ឹ

ះដួងរាសី

ុកការងារតូចធំ

ផលល្អៗមកវញដូចជាទី

កការ អ្នក

កមកវញ៕

ត។

ើងខ្ពស់ដ

កអ្នកចង់ស

ើនជានិច្ច។អ្នក ការរស់

ន់ផង។ ចំ

ទាំង

កអ្នក

ហ៍ ្ន អាចជាប់ យល់ខុសក្នង ឿងអ្វីមួយកាយជា ឿងជ

យ ើ អ្នកខ្លះរក

ឿង

កបការងារមាន

ៀវជានិច្ច។ ស

យាងណា

ះ អារម្មណ៍

្វើអ្វីក៏មានការ

ពី

មានដំណឹងល្អនិងការ ្លើង

្ង

រួច។ រឯសម្ព័ន្ធ ភាពសុខដុមល្អ។ រឯសម្ព័ន្ធ

ប ើ ចំណង

ប់ ្គ ឆាបា ំ យសឹងមិន

្វើដំ

ត។ ក្នង

ឈាស

ើត បន្តិច

ើបគាន ឿងរាវ

្វង ឬកាយជាមិត្ត១០០ឆាំ

កអ្នកស្ថិត

កបរបររកសុជួ ី ញដូរការរកផលចំណល

ប់អ្នក ប

មុំមានការរកលូតលាស់

ងាយថយ

ងច

ើន យាយី និង ឿងរាវរកាំចិត្ត

កអ្នកជួប ឿង

កបរបររកសុជួ ី ញ ស

ះយកចិតទុ ្ត កដាក់ចំ

្តីបុរស ការរកលូតលាស់

យ័ត្នជួប

រាសីខ្ពស់

ើរជីវត ភ្លឺថាប

មុខយាងល្អនិង

ះអ្នក

សៈដាក់ខ្លន

ះភាពឧប

្វជំ ើ នួញទីជិតឆាយពុសូ ំ វផ្ដល់ផល រកសុីជួញដូរជួប ឿង

ើងផងដូច

ហា ្ន

្វើឲ ដំ

ញការងារតូចធំក៏ជាឱកាស

ងមាន ឿងរាវច

ហៈ

ងកិច្ចការងារបន្តិច របស់

កអ្នកមាន

រ។ ចំ

្នហា ខាយខ្វល់ចំ

ើស៕

យ័ត្ន

្ង

ើយ

ំ ឿងដូចពាក ចាស់ថា ខ្ចីធូរឯការសងមកវញ ជួបសានភាពតានតឹងខាង

ើត៕

្វើឲ

ផ្ទះ

ះគួរយក ចំណលតិចឯការចាយវាយវញ

មុំ កុចង់ ំ ទុមុ ំ ន

ើត ឿងធំគាននរណាជួយ

្ទើរ

ញឆាយ

កបរបររកសុី ល្អណាស់

ិត

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ះ ក៏

ៀស

ញ មានការរកលូតលាស់

ការណាមួយ។ រឯប

្វើ គប ីមានការ

វា

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ះវវាទសម្តីបន្តិចបន្តច ច

ីមានភាព

កប អ្នកដ

ះបីយាងណាចំ

ើរចាក

កអ្នកមិន

រួច។ អ្នក

យសារការមិនចុះស

ុស

គឺមានការថយ

ះជួប ឿងចំណាយធំឯផល ដូរការ

យក្នង ការរកចំណល តឹងដូចអូសឫស ីប

្ង

វខិតខំ

ះហូរចូលមានក

្វើដំ

យសារ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ

វនឹង

ើបឆ្លងផលលំបាកៗទាំង

យ័ត្នការមានជ

កាន់

ុមមនុស ជួយ

ើយការជួញទីជិតឆាយ ះ

ចំ

ជួញដូរ

ះគា គា

ប់បុរស

គជ័យ និងមាន

ះមានការខ ត់

ចក្តី

ល្អក់កករចំ

ុតចុះ។ ក្នង

កអ្នក

យ័ត្ត

ួយងាយ

ើយ មិន

ន ើ ជាងដូច

ញការងារបន្តិច

្នហា ការ

្តីវញអាចកាន់ការងារតូចធំ

ត ុ ចុះ។ ក្នង

យ័ត្ន ផលលំបាកលំបិនមិន

ើរ។ រឯសម្ព័ន្ធ

ឆាំង ភាពខន្តីដាក់ខ្លនឲ បាន ្នហា

ើប ពួង

ភាពមិនទុកចិត្តគា នឹងគា៕

ុតចុះ

ះវវាទសម្តីបន្តិចបន្តច ងាយមានជ

ទាំង

ងងាយឆាប់បង្កឲ មានកំហុស។ ពី

កអ្នកចូរ បន្តិច

ុងគាឬការ

មុំមានភាពផុយ

រាសី

ញ អ្វីក៏

្វើឲ

ើប

ើយនាំ

ខិតខំខាំង

ន់ទប់ទល់ចាយវាយ

ះវវាទណាស់

កអ្នកមិន

ការណាមួយ។ រឯប

ីមានភាព

ី) ២.

ុស) និងទី ៣.

ឪពុករបស់ពួក

រាសី

ញចិត្តមកវញជានិច្ច។ អ្នក

្វើដំ

គឺមានការថយ ដួងរាសី

ិត

កអ្នក

ើរទីជិតឆា យមិនសូវមាន ក

ើបឆ្លងផលលំបាកៗទាំង ចំ

យសារការមិនចុះស

ុស

ន់ជាទី

កបរបររក រួច។ ការ

ះជួប ឿងចំណាយធំឯផល

ើរចាក

ះ Prince Michael

យអាចហុចផល សូវមានការរកលូតលាស់

ើយទាល់

ើយនិង

វខិតខំ

ះហូរចូលមានក

្វើដំ

ើក

ជាជន ឬអតិថិ

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

កបការងាររកសុីជួញដូរការរកផលចំណល បំ

ងហុច អាចរកផលក

ើយថ្មីៗក្តី៕

រួច។ អ្នក

អាចមាន ផលលំបាកលំបិនមិន

កអ្នក

វឃាតពីគាខ្លះ

ញការងារ

ន ើ ជាងដូច

ះចង់

កថា

បខ្វះ

ក៏បាន

រព្ធខួប

ះ Katherine មាយមីង

ឆាំ ២០១២

កអ្នកចង់ ជួបភាពតានតឹង

ះគា

្ង

កបការងារតូចធំ

ល ល្អៗ

ងផ្តល់ផល

រាសីល្អជាមធ ម។

កអ្នក អាច

្នហាមានការយកចិត្ត ជ

ះបីមានជ

ើយក៏

ើករបរថ្មីៗក៏ជា

ត ុ ចុះ។ ក្នង

រាសី

ើក ពួង

ះដួងរាសី

ះមានការទិញចូលលក់ សុវត្តិភាព

កអ្នក

ើរឆាយ បំ

ប់អ្នក

្អម

ះការ

្ង

ើងវញខ្លះៗ

រ។ រឯសម្ព័ន្ធ

វញ

ទី

្ល កបំពាក់

រ។ ពួក

ទាន់សម័យជំនួសការ

ើម ីទាក់ទាញអតិថិជនឲ ចាប់

កសុន

ស់សាតរបស់

ើតរបស់គាត់ ក្នងទី

ពណ៍ ឆាំ

ដូច

ពី

គាល ទុកដាក់និង

ើត៕

យ ឬជាប់រវល់អ្វីមួយ។ រឯ

្នហារបស់កំ

ងចំណីចំណកបន្តិច

ប៉ះទង្គិច

បំណងមិនល្អចង់

្ចញស

ះផង

ង ្ល មួយ

ៀន យាយីណាស់ សូវមានការរកលូតលាស់

កបរបររកសុី ជួញដូរចូរ

ជនខិលខូច

ក្តី

ើន

មុំ កុចង់ ំ ទុមុ ំ ន

គជំងឺ

ជិតងាយជួបប អ្នក

ៀតដូច

ុតចុះ។ ក្នង

គប មា ី នការ

បរមិន

ៀត

ើត ឿងធំគាននរណាជួយ

ងាយជួបប

ផលល្អៗមកវញ

ះការប

ណាត់

ើក

លការងារឬ ចរចាអ្វីមួយ

យក្នង ការរកចំណល សុីជួញដូរវញ

ភាពខន្តីដាក់ខ្លនឲ បាន

ត។

ុមមនុស ជួយ ល្អមកវញជានិច្ច។

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ

ឆាំង

្មងៗ មួយចំនួនបាន

ងការងារចាស់ ឬកិច្ចការងារ

បស

ើរ

សុន បាន

សសល់ពីយូរមក

ះ ស

ើល

្ត

ទឹកចិត្តសាធារណជនឲ ចូលរួម

មាននារ

ជន

ប់វធី

វបានមតិសាធារណ

ង ើ វញ

ៀត។

ង ើ ខ្ពស់ដ

លនាង

ុង Wu-

ះផង

កួត

កមួយ

ញ-ចូលពីក

រាសីខ្ពស់

្វើ

កប

ះបីយាងណាចំ

ើយការជួញទីជិតឆាយ

យ័ត្ត

សា

ចិនបានខិតខំរះរក

ក្នងទី

ើយកំពុង

្ទងរកទីជ

ងងាយឆាប់បង្កឲ មានកំហុស។ ចង់ចាត់

ក ម

ប់បុរស

យសារ

ចំ

អ្វីក៏

ើយស

ផលរថយន្ត

ម ុ ហ៊ន ុ ផលិត

Indiana សហរដ្ឋអា

ៀងទាំង

្ង៩ ុតចុះ។ ក្នង

ៀង

អាយុ ១៥ ឆាំ (

ញលក់

ង ្ល មួយ

រក ៖កូនៗ ដ៏

ទី ៥៤

ឈរ

ប់

ើញថា ពី ១

Blanket អាយុ ១០ ឆាំ(

ៀង

តាម វធី

្កត

ើតឪពុកគ ប់ ៥៤ ឆាំ

អា

អតីតតារាច

ងមិនហ្នឹង។

្ង អ្នក

អាយុ ១៤ ឆាំ (

មានបទច

ង ើ

ើងស

កូនៗរបស់

កឯ

ប់តារា

្វើឲ តារាច

ចិន ៖ ្ង

មុខមិន អាច

ើង

ើងនូវពាក

ចាំផលិត

យបាន

្វើ

ះ។

ស ុ ធី

្ងទី

ះ។

្វើការរះគន់យាងខាំងកាផង

ចំ

ើម ី

ៀល

ផ្ដល់នវូ ភាពល ល ី ញ

ើនជាងតាមការអូសទាញ

ុតចុះ

នំចាស់

ិយភាព៕

្ង ចន្ទ ទី ១០

រាសី

ៀង ផន នីដា

អន្ទះអ

ះបានបន្ដ

ដួងរាសី

ចព័ត៌មានជាថ្មីថា នាង

ជា

ជន

លជាអ្នក

ៀងទាំងអស់

ផ រ

ីខួចអាចចូលផលិត

កម្មសាន់

កួង

្វើឲ

មុខរបស់

ក្នងការពិចារណា

ភពដ

ម្ដង

ះមួយមួយរយៈ

ចុង

គូររួមដំបូលពីរនាក់កំពុងចាំ

ើយ។

ងជ័យលាភី

យទូរស័ព្ទ

វលថយ

ះថា ផលិតកម្មទាំងពីរ

នីដា ស្ថិត

សូដានីតា

លជា

ះនាង កាន លូលូ ក៏មាន

ត្ត Hubei

han

ះយាងណា

កំពង ុ

ើតាមមិត្ដភ័ក្ដិជិតដិតបាននិយាយ

ថា នាងមានផលិតកម្មពីរកំពុង

រើ

តារាច

នាងមិនទាន់បងាញអំពជំ ី ហរថា

វចូល

ើយ

មិនចូល

ភពផ្លវការបានឲ ដឹងថា ក

នឹង

ើក

ល ៀបចំ

្នហ៍ជាចំហ។

កួត

ជួលតារាម៉ូ

ចិត្តសិចសុីបំផុត

ទន្ទម ឹ នឹង

ះពិតឬយាង

ឆាំ ២០១២

ើងចាស់

បាន

ៗ ពីអារម្មណ៍

ញពីផលិតកម្មរុក

យការ

បំណងចង់ចូលរួមក្នងពិព័រណ៍រថយន្ត

កម្មរុកមិនអាចសុំការបំភ្លឺ

ៀង

ផន នីដា បានចាក

សូ ដានី

្វើឲ អ្នកទាំងពីរ

បរាជ័យក្នងការ

កំពុង

ជាមួយនឹង

្មរបានទាក់ទង

ក មាស បូពា

ើមគូ

ណាស្ម័

ើនជាង។

ទូរស័ព្ទគានអ្នកទទួល។ ចំ

ះរបស់នាង

រ។

នំ សាន់

មដ

ឿយៗ ពួក

ល ើ មុខគាមិន ង់រហូតដល់ កាស

លុះ

ស ើ របស់នាង

ើម ទទួ ី លព័ត៌មាន

ផន នីដា

ញពី

យ ើ ជ

សារ

ើទីផ រផងសូម ី

យទូរទស ន៍ក្នង

យពឹង

ៀត

្នះ

ើយបាន

វធាក់

ះមិនទាន់ បានបទ

ញលក់

ះវរជន

តុផលថា ឆាំងចាស់របស់នាងមាន ើយម ង

ៀង

ខ ៀងជាមួយនឹងក

ើយ

អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់ពួក

្នហា

ផន នីដា បាត់មុខឈឹងមួយរយៈ

ៀង

កាយជាពិព័រណ៍បងាញ សុដន់

ះក

ើន រហូតដល់មាន

ៀតផង

ចុង

ើយម ង

ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn េΉŬ⅜Ūសʼn និ ង ព័ ត៌ Ō នď

ឆាំ២០១២

ីខួច បានជំពាក់ ឿងរាវ

តា

ិយភាពរបស់នាង

លចូលមុននាង

ណា

ើល

វចូល

ើងរហូតដល់តារាច

ខ ១

លបានផ្ដល់

នាងផង

ៀងគ

ក ខាន់

ឡង

សម្លឹង

លនាង

ជាន់

ះថា

នំថ្មី ពិព័រណ៍រថយន្តចិនឥឡវ

លជិត ៥ ឆាំមក

្នហាជា

ចចិត្ដ

រឬយាងណា

អាចចាប់យក

ខួ ី ច

រយៈ

ផន នីដា

ៀតផលិតកម្មហង មាសមានតារា

មួយបទ។ ដូ

មានដំណឹងថ្មី

ះ បាន ចបង្វិចចាក

ផលិតកម្ម

កាត់

ៀង «កំពូលអាសាន» កាល

ពីឆាំមុន

ជា

ើងវញបាន

គូធាប់

លមិនទាន់ស

ើផលិតកម្ម

វញ

កបាន

ៀង «រុកសារ» និងជាប់

ឡងច

លទទួលជ័យលាភីក្នងកម្មវធី

លជា

ផន នីដា នាងកំពុង

អាចជំរុញឲ

ះតារា

ផន នីដា

តុផល

ថា

មិនទាន់បងាញមុខ ។

ថ្មីៗ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

មិនបងាញពី

ៀង ជាមួយគាបានយាង

ះកន្លងមក ។

កាន់ផលិតកម្ម សាន់

ើយ

មួយ

ប់

ើននាក់

លថ្មីៗ

ក ខាន់

ះផ្ដងច

ឲ បានច ស់លាស់សិន

ៀង

ញពីផលិតកម្ម

រ។ តួយាងកាលពី

ចឮថា តារាច

ញពីរុក

ខ០៨២

ចង់ ើ

ខ្លះៗ

ើយ

ះថា

រ។ រឯប

ស ើ សគូ

ង ពិតដូច

ងហុច

្នហាកំ

្លផា

ករ ឬទំនាក់ទន ំ ង

ចក្តី

ថាផង៕

ន់

មុំ

្នហា


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

មាសុីន

អានតពីទំព័រ

ខ០៨២

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

រករាយ

ន់។ ប

ើការងារ

កគក់ដ៏គួរឲ

្ចកវទ Wobble Tech-

តិច

មាសុីន

កគក់ និងសន ំសំ

មទាំងអាចកមាត់

ឡាក់បានសាតជាងមុន។ ដូ

ឹម

ជួយកាត់បន្ថយ

្តស

ទាំងជួយការពារបរសានក្នងការ កាន់

តិចផង

មាសុន ី

រ។

្ចកវទ

កគក់ Samsung Pacific

លមានជ ប់

ប៉ុ

Diamond Drum TM

បានប្តរពីធុង

ះ គឺការ

ើទឹក

កគក់ធម្មតាមកជាធុង

។ លក្ខណៈ កគក់

និងមានរាងដូច

កប

្តអាចជួយរក សាច់

ការ អភិវឌ ថ្មី យ ថាមពល

ណាត់ស

្ល ក

បំពាក់មិនឲ ទក់ និងរក បាននូវបរសាន សាតល្អ។

មានលក់

ចាយ

sung ។

ះក៏មានន័យថា ការ

មិនមានកាកសំណល់ជាប់ស

កគក់

របស់ Samsung បានផ្តល់នូវភាពសាត ឥត

សន ំសំ

លក្ខណៈពិ

ទឹកបាន ស

ើនបំផុត។

មាសុីន

Pacific Top Loader មានប លប

Wobble ពី

្វង

សាំ ពី

កគក់

្ចកវទ

្កើតបានជាចរន្តទឹកហូរ

កគក់ឌីណាមុិច

ម ក្នងទ

ប 3D ។

កមាង ំ ចរន្តទឹក

ង់

ើសពី

្ចកវទ

Wobble TechnologyTM របស់ Samsung

ន ើ

ក Gwihan Lee អគ្គនាយក

ងរុរមូលចូលគា និងជួយ

ង ើ

្វដង បាន

បំពាក់មិនជំពាក់គាមិន

ឲ ្វើ ស

្ល ក

ញ និងមិន

ុមហ៊ុន Thai Samsung Electronics តំបន់ឥណចិន បានមាន

Co., Ldt.,

សាសន៍ថា គានអ្វី

ស្មគសាញជាងការ ើញស

្ល កបំពាក់

ញ ឬរមួលចូលគា

មួយប

បំបាត់រាល់ប ផល ស

្វឲ ើ

កគក់ដ៏

្តី

ផ្ទះ

ើន និង

ករួចជំពាក់គា

។ ប៉ុ

្ត ជា

្ចកវជា Wobble TechnologyTM

មាសុីន

កគក់របស់ Samsung អាច ទាំងអស់

ះបាន។ លទ្ធ

ះបានលុបបំបាត់រាល់ប

ប់

្តី

ផ្ទះ

សសល់

ពាល់សុខភាពមនុស ជាទី

ណាត់ ។

ប់រូប និងប

ស ្ត

្កើនភាព

របស់ខ្លន ក

ិត

មាសុីន

លាញ់

ើយ។

្ន

ឌិត

្នកខាងក្នង

កគក់ Samsung Pacific Top

Loader ជាការឆ្លះប របស់

លអាចប៉ះ

ក Gwihan Lee បានឲ ដឹងថា ការ

ើង ចំ

ករបស់

ំងពីការ

្តជាចិត្ត

ើង។ មាសុីន

កគក់

ះអតិថិជន និងពិភព

Samsung Pacific Top Loader ពិតជា ្វឲ ើ អតិថិជនកាន់ កគក់

ើយ

ងាយ

ួលក្នងការ

មទាំងជួយ ឲ ការរស់

មានការទទួលខុស

ើករត់

ុះសាក

ុមហ៊ុនSamsung Elec-

ុមហ៊ុន Samsung Electronics

Co., Ltd. គឺជា

វខ្ពស់

ស់ធនធានរបស់ពិភព

យការ

ក កាន់

ុមហ៊ុនឈានមុខ

្នក Semiconductor ទូរគមនាគមន៍

ព័ត៌មានឌីជីថល និងប ឌីជីថល

្ចកវទ ជាប

ដុលារ បុគ្គលិកសរុប នាក់ ប

កា ើ រ

កជាពីរ

ក្នង 72

ដិ

ល 206,000

ស។

ុមហ៊ុនដំ

្នក

ើម ី

ើរការ

ប់

្នកព័ត៌មានឌីជីថល និងការទំនាក់ទំនង ង់ ប

ថល ដំ

្ជនរូបភាព

ព័ន្ធទំនាក់ទំនង

ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ះ

ភាពឌីជីថលដំ

ក្នងវស័យ

និងសង្គមដ៏សំខាន់ ុមហ៊ុនប

យឧបករណ៍ ើដំ

ើរការ

ដ្ឋកិច្ច បរសាន

ុមហ៊ុន

ឡិច

វបានទទួលសាល់ជា

្ចកវទ ដ៏ល្អបំផុតរបស់ពិភព

ក ក្នងឆាំ 2011

យកំណត់

Dow Jones Sustainability Index ។ ស

ប់ព័ត៌មានប

្ថមសូមចូល

ទំព័រ www.samsung.com៕

ភ្នំ

អត្ថបទ samsung

ញ ៖ បុរសមាក់

កូរូឡា បុកចំពីមុខយាង បណាលឲ ដួល កក លពី

រថយន្តបង្ក អ្នក

រូប

ព័ន្ធ LSI និង LED។

យការកត់សមាល់

និក Samsung

ឿងឌីជី

យព័ត៌មានវទ

ងៗ អង្គចងចាំ

ឈានមុខ

រថយន្តកូរូឡា បុកបុរសជិះម៉ូតូសាសវ

ការយាល័យចំនន ួ 197

ើអាជីវកម្មឯករាជ ចំនួន 9 របស់ខ្លនគឺ

ចល័ត

លចំណលពីការលក់រួមក្នង

ឆាំ 2011 មានចំនួន 143.1 រយ

្ល កបំពាក់

្នះ អតិថជ ិ នអាចមានទំនក ុ ចិត្ត ថាគាន

បាក់ រមួលសាច់

ប៉ូ

បច ប់ទាំងអស់របស់ Sam-

អំពី

ជាមួយ Samsung Pacific Top Loader ដូ

តាមហាង និង

្នកបុកសាសវីរបួស

tronics Co., Ltd.

Top Loader ក៏មានលក្ខណៈពិ ប

្នះ

កគក់ Pacific Top Loader

(kg) និងមាន (ពណ៌) ។ មាសុីន

វឹងធាក់

កក ល

កគក់ The Samsung

គក់ Samsung Pacific Top Loader

្កើនថាមពល

មិន

ឌិតថ្មី

កូរូឡា

សិទ្ធភាព។

ទឹករហូតដល់ 40% មាសុីន

្ន

Pacific Top Loader មានចំណះដូចជា

សាម

យភាព

កប

nologyTH របស់ Samsung ក៏បាន ប

កប

ឆាំ២០១២

កគក់ Pacific Top Loader របស់ ុមហ៊ុនSamsung បំបាត់រាល់... ធុញ

កគក់

ើកបរ ល

ះបាន

តុបានប វង

ុះសាក

កាលពី លា ្ងទី ៨

វថី

នឹងថ្នល់

ើយភាមៗ

្ថម

ជាសំណាងអា

ចរាចរណ៍ខាង

ញទំហឹង

កក ល

ខ។

ញ ើ ើត

ញ 2A-7829 មួយ

យបុរស មាក់បាន

ើត។

យមហាវថី

តុខាង

ប់

ើបាន

ះសីហនុ ពីលិច

ុល

នឹងថ្នល់រងរបួស

ះថាក់ ើង

ងកង១

ខាង

តុការណ៍បាន

តុមានរថយន្ត ឿង

ើកយាង

ើកបរ

ឿន

សគា យាង

ញទំហឹង បណាលឲ ដួល យ។

ម៉ូតូរង

ភពបានបន្តថា

ព យាម

យសុវត្ថិភាព។

ក៏

យសារការ ុះសាក

ើត

ឿន

លបុក តុបាន

ចខ្លនបាត់

ជាសំណាងអា

ើកបរគានទំនួលខុស

យមកបុរសរង

សាក

៉វ

កក ល

ើយ រថយន្តបង្ក

ើកយាង

ខរថយន្ត

ើត

បុកម៉ូតសា ូ ស

ក ល

ើត

ះ តាម

មកដល់ចំណច

ក់រថយន្ត

កូរូឡា ពណ៌បាញ់ឌុក ពាក់សាក ភ្នំ

វង

ក្នងទិស

ឆាំ ២០១២ តាមមហា

ចបាត់បន ល់ទុកសាក

វ ពណ៌

ង ១១ និង ៥០ នាទីយប់

ត ងវត្តលងា។

ើក

ទាំងក្នងសានភាព

នទាំង

ះសីហនុ ក្នងសងាត់បឹង

សាក ី

ចខ្លនបាត់

ះ បាន

ខណចំការមន រាជធានីភ្នំ

ឲ ដឹងថា មុន

កក ល

វបានរថយន្ត

្លង

ើត

ះបាន ុះ

តុ។

គល់

តុឲ ប៉ូលិសមូលដានជាអ្នក

យតាមនីតិវធីច ប់៕

ក់

្លង ះ

យ ជូលី


ឆាំទី ០៣

មនុស យន្ត

ខ០៨២

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

េសǻកមŊ បេចĆ ក ទŜ និ ង Ūពឹតិʼn Ł រណ៍ ែ បų ក ៗ

ឆាំ២០១២

ះ អ្នកកាហានវ័យ ២ ឆាំ គានអារម្មណ៍ភ័យខាច ការពារបរសាន

្លងយាងពី

ជាមួយពស់ថាន់

និង

ើបន្តិចណា

ើយ បំពាក់ស្លឹក

ើ ដ៏

ចិន ៖ កាលពី ទី ្ង ២ ក

ថ្មៗ ី

ទីក

ចិន ប្តរក ច់ជាមួយស ្ល ក

បរ ណ West Unit

្លងមួយ

ស់សាត សិចសុី ម្តងវិញ

កន្លង

លជា

កាន់មជ មណល

ពាណិជ្ជកម្មយាងកកកុញលំដាប់ទី ២ ះក្នងទី

បាន

មានរូប

មរ

ងសក់

អាល្លឺម៉ង់ ៖ មនុស យន្ត

វទ

លជាផលិតផល ឿន

កប

ឿនទាន់សម័យ

តាំងបងាញក្នង ចលនា

បត

សម័យ

លថ្មីៗ

្ចក

វបាន

ះ ជាមួយនឹង

កាន់

ះមហន្តរាយ ជា

្ល

៉ង

ើយអ្វី

ើយអំឡង

ៀត

កងក់ក ល

តាមចងាក់ ង ្ល យាងស័កស ិ្ត ម ឲ ើ្វ មនុស ជា

ន ើ ចាប់អារម្មណ៍ និង

វាយាង

ះ ជួយ

ើន៕

ើកស ស់

ល ើ

អូ

លី ៖

្មង

ុសមាក់

Charlie Parkeer អាយុ ២ ឆាំប៉ុ ពុំបងាញពីអារម្មណ៍ភ័យខាច ល

ះ។

ះបីជាមានអាយុ

ឆាំ ក៏ ស

ះ ះ

ចាត់ទុកថា បានកាយជាអ្នកជំនាញមាក់

ដ៏

យ ប៉ុ

ះ មាន

្ត

្មង

ចក្តី

ប់ពពួកសត្វ

លំបាកបំផុតស

ើប

សអូ ថ្មីៗ

ជាង ២

ុសអូ

្វើការ

លីមាក់

ឡាញ់ពិ

សមួយ

លមាន

១០ គីឡ

៉ង

បំប៉នសម រ

ះ មានត

្ល

កប

កងាយ

បជួយឲ ក

៉ង

្ល

៉ង

ះសុទ្ធ

ផ្តល់នូវគុណ

ម ងវញ

របស់អ្នក

ើងជាំ

ើម ី

ៀត

្ល

សិន

អ្នកអាច

ើទឹក

ល ១៥ នាទី

ះឲ សាត

កងាប់

ើសពី

មួយ

ជន៍

និងស្ងត

វធីល្អ និងសាម ៀប

ើម និង

ស់ និងទឹក

ដល់សុខភាពទាំងអស់។

ិត PH របស់

កមានតុល ភាព មានសំ

ភ្លឺថា ទាំង

រយៈ

យសារធាតុ

៉ង

ះក៏ជាប

លមានក

ខ្ពស់ ។ ការលាបមុខ

១០ នាទី ជា ៀងរាល់

៉ង

ជាំ

្វើជាមាស់បិទមុខក្នង

ើល

ហាក់ដូចជា

ឿនដល់មនុស

សអូ

ះ បានកំពុង

Ballarat ក្នង លី។

្អើលយាងខា ំង ចំ

ះ។

ះយាង

ើតាម

ជាប់ពីមុខនាង មានផាំងបដា

មួយបានសរ ចិនជា

រនូវពាក

ចន៍ជាភាសា

ើនឃា ក្នងបំណងអំពាវនាវដល់

ពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគាចាប់អារម្មណ៍ និង ជួយការពារបរសាន។ រស់

នាឲ ំ ដឹង

ះថា នាររូប

តំបន់

ម្តង

អាងខ្លនថា ជាអ្នកស្ម័ នាការ

ើម ី

ឆាំង

ចិត្ត

ងតាមការ

ះ គឺជាអ្នក

ើយបានអះ

ក្នងយុទ្ធ

នឹងការបំផ្លិច

បំផាញសុខភាពមនុស ពីសំណាក់

ុម

ហ៊ុន Van Dai Son ពិនិត ពិច័យ នារវ័យ

ភាពសិល ៈច

ះ។

្មងរូប

លកំពុង

វបាន

ះសង ម ឹ ថា សកម្ម

្លកញាក់សាច់របស់នាង

នឹងអាចទាក់ទាញ

ជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ឲ ចាប់អារម្មណ៍ និងចូលរួមសហការគា ើម ីការពារបរសានជុំវញខ្លនស

ជីវតមនុស

្ងអនាគត៕

ប់

Greg Parker ឪពុករបស់ Charlie បាន ឲ ដឹងថា

រកខាងត ងតូច១ក ល

កូនៗ

និងទម្ងន់

ទាង ំ

វបាន

ើងខ្ញំពុំ

លមានបំណងឲ

ងស្និទ្ធសាលជាមួយសត្វ ប៉ុ

ច ្ត

្លកអី

គត់មានអត្តចរកខុស

Charlie មាក់ វញ៕

្ល

ិតវតាមីន C

យទឹក

៉ង

ៀបលាយជាមួយទឹកឃ្មំ ក្នងរយៈ

កា

្ល កបំពាក់

ះអាចកមាត់

្ទមុខបាន។ ្ល

ើ ជាមួយស

យមកលាង

ះវធី

ក្នងសួនសត្វ

យឥតខាច

ះពួកវាធ្ងន់។

ះ។

ក្នង

ខាំង ក្នងការទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វ

ដូចជាពស់ថាន់ និង

ង ២.៥

លី

បពពួកសត្វ

សមត្ថភាពរបស់កូនតូចមាក់

ប់ Charlie ក្នងការ

ម។ Charlie

ងសត្វ

ះ កូនតូចមាក់

មានការភា ក់

មិត្តភ័កិដ៏ល្អបំផុតរបស់ Charlie គឺ

ពស់ថាន់អា

ប់

រដ្ឋ Victoria

។ វាជា ឿងមួយដ៏

្មងខ្ចីបំផុត ក្នងការប

ពស់ និង

ឈមមុខជាមួយពស់ថាន់ទម្ងន់

១០ គីឡ

ទា ើ ំងពីរក ល

្ល

យការតុប

ឋានកណាល ឲ មានការយល់ដឹងអំពីអ្វី

ទទួលយកសត្វ

រកទិញបាន វា

សចិន

្មងមាក់

១ អីចឹង។

ង់វា

មទាំងទុកសក់

ធីតា ១ អង្គចុះមកដាស់

ើកចលនាបាន

៉កាំង

ើង

្វើពីស្លឹក

ប់វាយស្គរឈុត

ងៗ ក

វាយស្គរឈុត វាក៏

ើយ

ត ក៏មានមនុស យន្ត

ងដល់សា

ើន

ើម

រ។ រូបូត

ើងស

យាងសកម្មបំផុត។ វា

យាងដូចជាមនុស យន្តទាត់បាល់ មនុស យន្តស

ើយ

្កើត

អសារ ជាងមនុស គឺ

មាន

ងៗ នា

្វើអ្វីៗបាន

ញមក

បានយាងសាត់ជំនាញ

លមនុស អាចផលិតវា

ប់ប

្តី

បានប

្តីករយាងសាហាប់។

ជាមួយនឹងមនុស យន្ត

ើងស

យប

ុង

ើងនូវនារវ័យ

្ង

លលាង

យទឹកធម្មតានឹងជួយបំបាត់សាម

និង

្វើឲ

ងសាតបានមួយក

ិត

ើង

ស់ថា

រ៕

wô©¨p˜b­u™fʘiuš{lî˜u}b­vuô˜u­ ė`(%‘©hŲǓǑ@ǔ>?$m9šiChǢ$m7Y(ɇ+7Z=ǞëǓ7ĬǓ?C™Y3$œ©(.ZEª3¸ıǓ<_= €

ĬǓ?Ǭ7śšǓ.Z5hDh€ƒ~< Ğ`=Ǭ7€‚87š8m?$m$œ©(3ޤǓ„ƒ<]\7 .]ǯöǓ>ǶĖǓ>Â$ɧ)h$ǢǾǓ?ŪǓ](ĝb<Ǯ8Ǜ8m7[(9ǓǼ>ǮŲǓZĬǓ?Ch8^>ĕ‘º@ ďǓC)>Ǜ3Y7Y(F7˜>Ǜ3YǛƂǓ`7<$$<ǓǼ7˜5ZɃi9(ĬǓ>v ǶC=ǞëǓ7x;^<YCš[(4¡ZCǘâǓ3mdz÷Ǔ=.(ŠhŪǓ](ĝb<Ǯ8ÿǓ3˜ĝb<Ǯ8

េŪជЧសេរВសបុគðលិកបĜĀន់ សានីយ

លក្ខខណ

លា

ើងខ្ញំ

ើស ស៖

Tel : 088 88 88 095/ 011 55 75 50

ើស សបុគ្គលិក

្នកចាក់

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

-

ក្ខជន

-

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

-មានក

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់ទី ៩

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

C^<8ǽèǓ$mɋ$Fœ$Ƕ)7Yǭ=ǖñǓǨ7

វការ

ើង

ង់

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

ជូនខាង

នាងខ្ញំ

ម៖

េសចក្តីជូនដំណឹង

ះ នាង

ចិនា បានបាត់បងាន់

ដី

លបានថតចម្លង

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

១-

-

វការ

ើស សបុគ្គលិកទាំងពីរ

្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ៖ ចំនួន ៤ នាក់

វមានស

បាក់ឌុប ឬ បរ

-

ះនិយាយភាសាអង់

-

្លសបានល្អ

ទ ដូចខាង

ម៖

- មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆាំ ើ

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email មសីលធម៌ល្អ, រួសរាយរាក់ទាក់

- រូបសម ត្តិសមរម , មាន

- អាច

្វើការ

- កិច្ចសន ការងារយាងតិច ២ ឆាំ

២-

-

-

្នកការយាល័យសិក

វមានស

បរ

ះនិយាយភាសាអង់ ះ

- អាច

្វើការ

៖ ចំនួន ៤ នាក់

្លសបាន

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email ញ

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ

៣-

-

-

-

្នករដ្ឋបាល ៖ ចំនួន ៣ នាក់

វមានស

ះភាសាអង់ ះ

- មាន

- អាច

បរ

្លស

ស់កុំព ទ័រ ដូចជាMs. Office, Internet & Email

មសីលធម៌ល្អ

្វើការ

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ ក្ខជន

មកដាក់

ក្ខនារ មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយក

វត្តិរូបស

្ខប (CV)

្នកផ្តល់ព័ត៌មានរបស់សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ ឲ បានមុន

ឆាំ ២០១២ ឬ តាមរយៈ

ខទូរស័ព្ទ

្ងទី ៣០

ខ 023 88 16 23, 099 899 069

ឬ E-mail : nuthsokpholly@yahoo.com

ដូ

្នះ

ើបងប្អន សបានដូចភិនភាគឯកសារ

ះ នាងខ្ញំនឹងផ្តល់ជាសគុណ។

ខទំនាក់ទំនង៖ 077 882 555 / 098 889 555 សូមអរគុណ!


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

តារាច

ៀង

ឆាំទី ០៣

ុម SHE នាង

លឡា

ខ០៨២

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

មិញ។ ប៉ុ

្ត

លគាត់

ឈមមុខ

និងវបត្តទី ិ ផ រផលិតផល ឲ បរមាណលក់ក្នង បានភាត់

លបណាល

មិថុនា កន្លងមក

្ន តធាក់ចុះខុស

ជាង ១០ លានដុលារ

វាន់។

ទីបំផុតមានក៏ដំណឹងថា ការលា

ឈប់ពីមុខតំ ះ

យសារ

បតក់

ហល់

្ថមបន្ទក

ខ្លនបណាលឲ មានរបត់

លយាង

ធំក្នងជីវតគូសាមីភរយារបស់តារាច តារា។ នាង

លជាសមាជិក

ៀង SHE

លរួមមាននាង

ល មា ី ក់ក្នងចំ ុមច

ៀង

លឡា

មមិត្តភក្តទា ិ ំង ៣ នាក់

Selina ,Hebe និងរូបនាងផាល់ ( Ella ) ធាប់ទាក់ទងជាមួយ

ក ឡាយ សឺសា

ង កាលពីឆាំមុន រហូតបាន ៀបការគាជា

វាន់ ៖ ឡាយ សឺ សាង សាមី

របស់នាង ុមច

ចូល

លឡា តារាមាក់

ៀង SHE

ងការកាលពី

ើប

ដឹក

គា

ឧសភា កន្លងមក

មានដំណឹងថា កំពុង មុខតំ

សមាជិក

ងលាឈប់ពី

ងបច្ចប ន្ន

ើយ

យសារ

១២

អានតពីទំព័រ

លទ្ធផលក្នងឆាំ

ះមាន

ដល់

លរពឹងទុក។

ឡាយ សឺ សាង

ជាអ្នកចាត់ការធំ ចាំ

្ង

ចិតគណៈ ្ត

ើងកាន់តួនាទី

្នកបរការ

យសារមានសា ប់

ងរបស់

អាត់សឹកូ ជ

្នើម

ស់ វ

ម ុ ហ៊ន ុ កាលពី

បលា ិយមិត្ត...

ពន្ធក្នង

ឧសភា

ើយ

ប់

លឡា ជួយយិត

លទាក់ទងជាមួយគាមានពាក រ

រអូចនិយាយថា រាសីសាមី

្វើឲ

ើង

ល ១ ឆាំ កាល

ឺតៗ

្ត

ញរយៈ

ជាសង រនឹងគា យី

អ៊ុន ឡាយ សឺ សាង ប៉ុ

ើងខ្ពស់

ល ៀបការរាសីពួក

ធាក់ចុះយាងគំហុក

ើយ

ះ។

គួររម្លឹកថាកាលពី សបារាំង

មទាំង

ៀត

បទឹកឃ្មជា ំ មួយកូន

ចំណល ខុស

វាន់

ើប

្ល តពន រ

ើម ីសាក់

មុំ លុះ

មិនសូវ

ប៉ុ

្វើឲ អ្នកដឹកនាំក្នង

ញចិត្តប៉ុនាន ្ត

សាល់ថា កដ

ប់យាង

្ងទី ១៥

តុផាល់ខ្លន។ចំ

លឡា បាននិយាយថា

សាមីនាង គាត់ស យចុះក៏នាងគាំ

គិតថា យីអ៊ុន

វសាមីខ្លនទទួល

ងលាឈប់ពីការងារពិត

យសារមូល

នាង

ុមហ៊ុន

sie Huntington) តារាម៉ូ ស

្តងជនជាតិអង់

បំបាត់នូវពាក

និយាយថា ពួកតារាម៉ដ ូ

ុមជួយ

្វើឲ AKB48 កាយជា

ជប៉ុន។ ចំ ជិក

ៀងអាយដូល

កខ្លនរបស់នាងក៏ជាសមា

តលំដាប់ទី១ផង

ខាងមាស់ផលិតកម្មបាន

ចប់ការសិក

ើយស

២១ ឆាំ ក្នងឋានៈជាតារា ក្នង AKB48 កាលពី លទីបំផុត

ល លា

ក៏មកដល់ដូចគា

រ។

កាសថា

ប់តារាវ័យ

វត្តសាស្ត ិ មាក់

ើន

មុន

ើយ

ការជ

បលា

ល អាត់ចាង មាន

ឱកាសចូលរួមជាមួយមិត្តៗក្នងនាមសមា ជិក

ម ុ

សបាហ៍មុន ខនសឺត

ះជា

ក ើ ចុង

មទាំងការ

ទី

មការគាំ

ជាង ៤៨០០០ នាក់

កប

សប យរករាយ។

ក្នងខន់សឺតដ៏ធំ ្លង

មួយនឹងទឹក

ើងស

ុងតូក កាលពី

ទី ២៦ សីហា

បាន

យកាលពី

ើក

ពី

្ង

្តង រ

ិយមិត្ត

យភាព

ះ អាត់ចាង

ប់ពីអារម្មណ៍ក្នងដួងចិត្តជា ្នកសូរស

តារាមាក់ លជាចំ

ក់ ក្នងនាមជា

កមួយក្នង ម ុ តាំង

ពីដំបូងទីមករហូតដល់កាយជាមនុស របស់មហាជនជប៉ុនទូទាំង សព្វ

ខាស

្ង

ះ។ នាងថា ខ្ញំជាមនុស

ើនតាំងពីតូចៗ

ណាមកជ ឲច

កជាមួយខ្ញំ

យខ្នងអ្នកមាករហូត ្លកចិតណា ្ត ស់

ខ្ញអា ំ ចឈរ

កុះករយាង ពិត

សដូច

ចំ

ៀន

្ល៉ះ មិនថាអ្នក

ខ្ញំ

ចមុខពួន

ះជា ឿងគួរ

លមនុស ដូច

ះមុខអ្នកគាំ

ះ ខ្ញំពិតជាមាន

ន។ និយាយមកដល់

ឹម

ដ៏

ន ើ

ចក្តីសុខ

ះ ខ្ញំ

ពិតជា

កសាយបំផត ុ ប៉ុ វា ្ត ជាផ្លវ

ខ្ញំបានស ស

ចចិត្ត

ើងតាមជំហានបន្ត ប់

ប់ៗ គា

ខ្ញំរហូតដល់

្ងជ

រហូតដល់

ៀត។

ះ ខ្ញំសូមអរគុណ

្ងទី២៧ សីហា

បលាពិត

ង ្ត

មុខ

លធាប់ផ្តល់ការ គាំ

ជាពន្លឹក។

ើយជាមួយការ

ើបជា

កដ ជាមួយការ

សាលម

ពក្នងតំបន់ អា

គិហាបារា ជាមួយមិត្តៗ ២៨ នាក់ មកជូនដំ

ជាការស រូប

្តង

ើរ អាត់សឹកូ ផង

ស់របស់

ប់ដល់ ្ង

នាង

ើកឱកាសដល់តារា

ើងបាន

ើកចំហទឹកចិត្ត

ះខ្ញំអាចនិយាយជាមួយពួក

យសាមញញឹមថា សូមអរគុណ

ទឹក

យ ិ មិតទាំ ្ត ងអស់ជាអវសាន។

បំផុតណាស ប៉

រ។

ប់

ប់យាងរហូតដល់

ះ អាត់សឹកូ

ិម ប៉ុ

្នក។ ខ្ញំ

្តដិតដាម

ឡាញ់ ទិកា

ឡាញ់មិត្តរួម

លបាន

លទាំងមុខ

ងរាំ

ុមរបស់

ស់

យតំណក់ ះណាស់

ើង

ប់គា

ឆា ើ ក១

ះ រហូតមក

ើនបំផុត។ នឹកមិនដល់

ះថាជាង

ើយក៏មានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញំយាង

៧ ឆាមក ំ ណា ឆាំ

ប៉ុ

ះ មិនដឹងថា វាយូរ ឬឆាប់ប៉ុន ្តអាចនិយាយបានថា វាជា ៧

លមានសម រ

បំផុត។ សូមអរគុណ ដា អាត់សឹកូ

អរគុណយាង

កកាត់សមុ

ខុស

ជានារ នារ

អ្វ ្វើ មិ ី ន

ត ើ

ស់សាត

្ថម

ៀត។

ជាមួយនឹងការងារប

សុី

ើបបាន

ពិ

ក់ចំណលគួរសម

សជាការងារ

នាងឲ រត

្ថម

លជួយ

ខិតខំខាំង

ើម ី

ទស នៈអវជ្ជមានរបស់សង្គមឲ

ល ើ

ពីអាជីពសុចរតរបស់តារាបងាញម៉ូ ពិត

កដថា មិន

ស់ជាចម ង

នជានារ

ម ង

តារាវ័យ ២៥ ឆាមា ំ ក់

មរន្ទ

លយក

វត្ថបុរាណ

លធាប់

ទស នាវដ្តី

formers : Dark of the Moon បាន ថិច

ះជា

ទវ ន

លនាងបានការជំរុញទឹកចិត្តពី

ទី

ុងឡងដ៍ បារស និង ឡ

ើយនឹងការ

្វសិនចាស់ៗ

ើល

យសារ

ជាធម្មតានាងក៏ទទួលការងារជាអ្នកថត ម៉ូ

លឈុតក្នងជា

វាជាការច ្វសិន

ចាំ

្លកមិនតិច

យខ្លនឯង

ើយ

រ ដូ

សិន

ៀត

្នះ

ើថត

ះ៕

ទឹក កំ

វង

ញាល់ ះធូរ

មរន្ទឈរ

ក៏មិន

កាញ់ឱប ច

ឹត្តរួច

ីពី

មុំ

្ង មសាត់

ថាល់នាង

្វកា ើ រ

ើយ។

្នកតំណាងការ

មុំមាក់ គានអ្វី

របស់ជូឡង ម

បាត់។

្ញ វ

ើបក

ើបរក

ើកទារ

ើក

មរន្ទឆ្មក់

្អល

ស់ ះ

ទន់៖

្ង

យខ្នង

ណា...

ខ្ទប់ថាល់

ះមិនទាន់អស់សាយ

កយំមាក់ឯង

មរន្ទ

?ស

ទិ៍

ប់ជីវត

ើង... ធីតាស្ទះ

មរន្ទឮរណក្ន ំ ង

ៀក

ពូ

្វើ

។ នឹកដល់បបូរមាត់ញញឹម

ស់

មរន្ទ

ើបយាងរហ័ស ចរ មុះ

ុស

ហម៖

គឺអត់បង...! ទាំងពីរនាក់សុទ្ធ

ចផ

ញមកវាក់នឹង

្វើការរបស់នាង។

នមាក់ឯង។ ទូរស័ព្ទ

ើយ

យាង

ក់ក្នងបន្ទប់

្វើការ។

ញទាំងមុខ

ស់ញ័ររន្ធត់ក្នងដួងចិត្ត សំ

ើ ជូ ឡង ចាញ់នាង

ើរ

ស់ចរ

ញមកឈរ ល

ះចិត្តអ្នកវលវល់ខាំង

្ចឹងកនាងមួយខ ឺត៖

មរន្ទអ

ៀត មាន

ៀប

បមុខជិត មិនហាន

្អតចិត្ត ការឈឺចាប់មានទំហំប៉ុណា

ងជូឡងថ្នមៗ

្វរើ

ុសរូបសាត

អាវ

មរន្ទ

កសាយជាង

ីអួល

អូនទាក់ទងនឹងជូឡង

្នើយ

ៀតឬ?

្គើនចិត្ត

យគាននិយាយអ្វីទាំងអស់ អ្នក

្លើយ គិត

ហមរ

ផុត ទឹក

៉ចដល់

អូន

វអត់បង...!

ះជូឡង

្លឆា ឮសូរទឹក

ញមកវញផាស់

...?

រួច

ើមានវា

ញពីក្នងបន្ទប់ទឹក

មាង

ៀនលាយខឹង រុញ

សំឡក់

ដូចគា

មុំទាញ

ើសភ្លឺ ភាក់ដឹងខ្លន

យជាប់

ប់

មុំបរសុទ្ធ!

ើសិនជាអូនហានទាក់

ើយ ចង់ដកចិត្តមិនដាច់ ចុះវនី....?

ើតុ

ងវញ នាង

្ង មមិន

្កះ

ឡះពីមុខមាន

កចាឲ ំ ច ស់

ះបាត់នាងពីក្នងបន្ទប់ កំពុង

ខ្ញំមានថ្លង់ឯណា...!

សាប់សំ

សុំ

្ង ម នាង

វាចាតិចៗ៖

៎! ឮបង

មាណវ

ើយ

ះបងជាប់រវល់ មិនបានមកញាំបាយ

មល្អ

ើបជាថ្មី

ណណា! បងទទួល

ងហានរលឹក

ជូតតុទូក្នងបន្ទប់ទទួល

្ង

្នកជិតមិន

ៀវ

ើញច ស់!

ផាហ៊ុមួយគត់។ អ្នក

បលក់

ទមាក់

ធីតាបិទ

ប់!

្ពើម

!

ស់យាង

ះទាំងខ្លន

្វើឲ អូន

ចូលលប់មុខ

ីយូរណាស់

ើរ

មទទួលសាល់ថា អ្នកណាជាអ្នកមានសិទ្ធិ

ីមាន

ឹង វាង

ញស្តី

ចរ

ើបបូរមាត់

មកចាក់ ផឹកយាង

ណាស់កំហុសមួយ

កឯង

ក! តិចថាបងមិនបាន

មរន្ទខាំបបូរមាត់

ញាប់

្លើយមក..?

លចូលដូច

គុំគួននឹងជូឡង

ះ ខ្លន

តអណង

យខ្លនឯង រួច

ះបងយល់ថាអូនជានារ

ខ្ញជា ំ ទាសករតណារបស់

ទូទឹកកកយក

របស់

ើបអង្គយ៖

ៀតបងនឹង

នារ

កជាមនុស គួរឲ ស្អប់

ងសក់ទឹករលករបស់

ើយអូនមិន

ើប

ៀត!

រមករកអ្នក៖

ពន្ធរបស់បង ទាំង

ស់ខាច

្ជតនាអ

ី សម្លឹងមុខនាងយាងមុត

ើក

តុ

បងណា...!

ងស្ទះ

ញចិត្តនាងបានយូរជាង

ចង់បានស្អីពីខ្ញំ

ីឲ

ៀត

គានន័យ

យភាពអសារ

ភពពី តារា

វការដូចអ្នកធាប់សាន

ៀតឬ?

ឹត្តរបស់បង

្គើនចិត្តបងហួស

នរៈ

!

មិនកំ

ស់

កឯង...

្លចថាអូនជា

ើប

ី ទាំងម

មរន្ទផ្អិបមាត់

វក្នងការ

ៀត ៖

ប់ៗគា ពីខ្ញំ មា !៕

កុំដុតក

ទងជាមួយជូឡង

ុម A របស់ AKB48 សូម ល

ឡាញ់ជូឡង

ឡាញ់

្នហ៍ រួច និយាយថា៖

ដល់

ះដូច

វព ះតណា

មុំ បរសុទ្ធ

លខាំងណាស់!

ក៖

មរន្ទញាក់សា

កុំ ើលអីវាន់ចាស់ៗ ក្នងហាងលក់

ស់

ីល្អ៖

រុមុខរបួស

ជាក់

្វើឲ នាងញ័រ រន្ធត់ខ្ទប់

កុំ

ពូ

នរៈសងាចាប់ឱប

ខុស

គាននារណា

្ចើម ចាប់សា

ើលមុខ

មន្ត

ើរ

ញភាម

រនាំងបង្អច កុំឲ វា

ខ្ចី

ការ

ើន

ើយ អូន

អ្នកកំ

លខ្លនរកថាមិន

នរូបកាយឥតត

យ័ត្ន ឿងខ្លន

កឯងជាមនុស កំ

បំផុត!

បុរស

កអ្នកកំ

ើបអ្នក

ុង

!

ហុឹះ!

ញ ើ

មុរលា ំ យអស់ក្នង វញចំ

្នក

ស់ធីតា

ើយ រលកក៏ស្ងប់អស់ឥទ្ធិពល ចរ

វញពុំ

ើត យំអណឺតអណក៖

ហុឹះ! ចរ

្តផូរផង់របស់

ញចិ

្ល ង

ីកាល។ ទឹក

្អម ស្អិតជាប់ចិតអ្ន ្ត កធាប់ឆ្លងកាត់

...

អូន

រ ជា

ប់អ្នក

ះសងាលួចសម្លឹង

ថយ

ល ីល ញក្នងភាពយន្ត ឿង Transប់ថា ឈុតក្នងម៉ូដ

កំ

ភពពី តារា

ក ើ ទឹក ចិត្ត

ើង

ចរ

ដល់គាត់ជានិច្ច៕

ះ រូ

មដំណក់ទឹក

មរន្ទទទួលរសជាតិមួយយាង

ើបយកផាហុ៊មកដណប់ឲ

តួនាទីជាអ្នករចនាម៉ូដឈុតក្នងយី M&S ប

ើតឆាយកូនអ្នកមាន

ះបីជា

កភ័

ជា

្នហ៍អស់កំសួល

មុបរសុ ំ ទស ្ធ

មាក់គត់

ចចិត្តយាងណាក៏

នាងបានងាកមកចាប់ដងបាកាទទួល លំដាប់ទី ១ របស់ពិភពច

បក់

ល និងអ្នក

ញសិទ្ធិ ផាកុលាប

ទាប់

នាងស្អប់

្លសព យាមលុប

ៀលត្មិះ

ពីលក់រូបកាយ

រក ៖ រូសុី ហាន់ធីងតុន (Ro-

ហូរ

សុំឈប់ពីការងារថតរូបដល់

ទន យ

ខមុន)

ងយាង

ដ៏ខាំងកាបំផុតក្នងរា

លមុន ៀបការ

ក់ចំណលមកចាត់

្លើង

សំណាង

(តពី

ប់

រុះ

ក់

ឿង ៀបការយាងអធិកអធមដល់ថាក់ ះកួម

អ្នក

ើញថា

វគ្គទី ៦ ផារកខុសរដូវ

វមុខជំនួញ

ជាង ១០ លាន ដុលារ

ើយអំឡង

អណាត

និពន្ធ

អំឡងឆមាសទី ១ បានរត់

គាត់អាចរក ហាន

្នហ៍ក្នង

មិថុនា ឡាយ

ើលខុស

ម ១ សបាហ៍

ឡប់មកវញ

ុតចុះ

រូសុី ហាន់ធីងតុន ចង់ជម្នះនឹងការនិនា លថា តារាម៉ូដ ះ ឹមលក់ស ស់ អា

ជាមួយ

លជាអស់

ើបបានជារាសី

សឹ សាងបាន

ើសាសាមី

យាងខាំង

តុផលផាល់ខ្លន

បានផ្ទកផាក់ប

ងគា របស់ភរយា

ខ ល់

ឆាំ២០១២

យ ៀបការយីអ៊ុនធាក់ចុះយាងខាំង

ឆាំ

ប្តី

ស់

ើក

ល្អ ី

វាយតប់

ΖនតេĝេលខេŪŁយ


១០

ឆាំទី ០៣

ខ០៨២

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

បុរសមាក់សាប់ក្នងយានដានជួសជុល រថយន្ត នគរបាលថាគាំង ះដូង រម្លឹក ឿង ខាង

មា ើ ន

ឃុំ

ុកបាត់ដំបង

កសាប់

យន្តក

ុកកំ

ើត

តុ។

ៀតថា មុន

ះបាន

ើប

កណាល ៖

មាក់

្លង

ើត

ជាងជួសជុលរថយន្ត

រើ ផឹកសុរហូ ី តដល់កណាលអាធា

លុះដល់ ជីវត

ឹក

ចុះ

ះម

ពិនិត និង

្តជំ ី នាញ

្វើ

ដានថា មកពីជំងឺគាំង ការណ៍ភា ក់

្អើល

កាលពី លា

តាមបណា

រលួច

ត្ត

លជា

ើនក លយក

លក់ឆ្លង

ស ៀតណាម

ពី លា

ើយបានរត់

ុកអង្គស្នល

្វើ

ឆាំ ២០១២ ស្ថិត ើនាង

ត្តកណាល។

កានិក

កមាំងនគរបាល

ើបដឹងថា ជន

ពិនិត

តុរួច

ះជំនាញ

្នក

ដល់ក

្លង

ើយសន្និដានថា ជនរង

ះសាប់

សមត្ថកិច្ចបាន ុម

ើយ ក៏

្អើលប្តឹងឲ នគរបាលមូល

យសារជំងឺគាំ

ះដូង។

គល់សាកសព

សារយក

ះច័ន្ទ

តាមបណា ន

ត្តតា

វ។

បច្ចប ន្ន

សារទ្ធិ មករស់ នាង

ុកបានសហ

ុកកំ

ភូមិ

ត្តកណាល

របស់ពលរដ្ឋ

ើងក្នង

្តីមាក់

ើយ

្វើសកម្ម

ក្នងភូមតា

ើញ

ចខ្លន

ក មាន សំណាង បានបន្ត

ៀតថា

មករស់

ក្នងភូមិ ឃុំ

របស់

ើត

កគា

ើយ

ភូមក ិ លសាន ១ សងាត់ និង ៉តមាន ឿង

កាយ

ះបករ

ង ុ

ជាការបង្ករបួសសាម។ តុ

ជា ឿង

លួច

ះសន្ដិសុខ

ពន្ធរបស់ខ្លន

ប់

ប្អន

ជាសន្ដស ិ ខ ុ

ើត

ះគឺមកពី

ះ ភារម ថា

ើយភាមៗ

ជាមួយ អ្នករត់ម៉ូតូរូប ប៉ុ

និយាយ

ះ។

្ដអ្នករត់ម៉ូតូមិន

ជាប

ុសរបស់បុរស

ះ ភារម បាន

ជាជ

ឿង

មនិយាយ

្ចញអាការៈខឹងសម

ើយក៏

សមត្ថកិច្ចច ុះ

ភពមួយ ើមចម

្តី

មួយជាន់

ះ។

ៀតថា នារ

ឡាញ់

កាសុីណខាង ការ

ៀតបានប

លបណាលឲ

ះវាយតប់គា គឺវា

ប៉ុ

តាម

ើន

្ដើម

្ហើប

ើត

ញពី

ចណពាក់ព័ន្ធបុរសពីរនាក់

ឡាញ់

្ហើបឲ

ភាគីបុរសអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមុខកាសុីណ បានខឹងចំ

ើតាម

ប់ថា

ើតាម

លបណាលឲ កគា

ប្អនសន្ដិសុខ។

ភពពីបុគ្គលិកកាសុីណបានប

ដឹងថា មូល

យសារសា

វបានបុរសពីរនាក់

្វើការ

ើយមានតួនាទីជា

្នកបុគ្គលិក ្នះ

លបានបន្ដ

ះគឺនាង

ៀតផង ដូ

ជាកតានាំឲ ពួក យាងដូ

ខ ៀងគា

ភពដ

្នះ

ននារ

ះ។

យពីជ

ះបានប

ើប ម

្ចប់កមាំង

ក៏នាខ ំ ន ្ល

ើយបានឃាត់ខ្លនជនសង ័យ

ចំនន ួ ០៥ នាក់

ង ្ល

ត ើ

តុ

យ ើ

តពិនិត អាវុធជាតិផ្ទះ ្មើសក្នង ត្តកំពង់ចាម

កាន់ទីប

ការទាង ំ យប់

ម ើ ី

រពលរដ្ឋបាន នាំ

សួរនាំ។ ពាក់ព័ន្ធករណី ឿងកាប់ចាក់គា ដ

ើម

គា

ក ើ

ះផង

ង ើ ថា

សង្គមបានធាក់ចុះ ជា ឿង

អ ៉ ម ឹ ង ុ ក៏បានមក ការ ើ្វ អន្ដរាគមន៍ទាន់

យសារ

វប ធម៌

ើបជាកតានាំឲ

ះជនសង ័យកំពុង

ឃុំខ្លន

ើត

ើយមកទល់

វបាន

៉ អឹម

ើយរងចាំការកសាងសំណំ

ឿងប

្ជនបន្ដ៕

យ ជាយ

ហ្មទណ នគរបាលប៉ស ុ រដ្ឋ ិ៍្ត បាលសងាត់

កំពង់ចាម នគរបាលចរាចរណ៍ និងកង រាជអាវុធហត្ថ

កវរៈ

បានឲ ដឹង

ត្តកំពង់ចាមផង

ៀតថា

ពី

នីយ៍

រ។

ី សុក សំបូរ

យពីទទួលបាន

កឧត្តម

នីយ៍

ះគឺជាមុខស

៩០នឹម

ត្តនា

ើយប

្ជនយក

វបានប

ល័យ

្ជន

ិត

ើម ីចាត់ការបន្ត

ច ប់៕

តាមផ្លវ

ក្នងដីឡត៍ធំមួយ

ត្ត

ះចន្ទ

ខណ...

បជិត។ អ្នកភូមិបានបន្ត

ៀតថា

្តរង ី

វបាន

ទះ

ជា

ុមឃាតកមានគំនុំ ឬចង់បានអ្វីពី

ដុត

ដុត

ជនរង

។ សមត្ថកិច្ចកំពុង

ើម នា ី ំ

ើង ក្នងការបំ

ឃាតកម្មមួយ ផ្តនា

្តពុំមាន

ជាពលរដ្ឋ ើម

ើនគួរឲ កត់សមាល់។ ជាមួយ

រក្នង ១ សបាហ៍

វចុះ

ឹងសន្តិ

កំពង់ចាម ៖

យមានការដឹកនាំ

ចង្អលបងាញពីសំណាក់ឯកឧត្តម ឧត្តម

សណាប់ធាប់ជូន កវរៈ

ជាពលរដ្ឋ។

នីយ៍

នីយ៍

ី ឆាយ គឹមសុន ស្នងការនគរ

នាយការយាល័យ

នីយ៍

ី វា សារទ្ធ

ចាម បាន

បាល

ត្តកំពង់ចាម ក៏ដូចជា

រាជអាវុធហត្ថ

កឧត្តម

ការកង

ត្តកំពង់ចាម សមត្ថកិច្ច

បានចាត់ឲ កមាំងជំនាញ ជាង ៣០ នាក់ ចុះបំ

រអាវុធជាតិផ្ទះក្នង យ

្វសកម្ម ើ ភាពចាប់ពី

រហូតដល់

ង ៨ យប់

ឆាំ ២០១២

មឱវាទ

ញការងារ

ុងកំពង់ចាម

ង ៦ លាច

្ងទី ៨

ើម ីការពារសន្តិសុខ និង

ី សុក សំបូរ

ហ្មទណក

ិត

រ្ម ដឹងថា ស

ប់

ល ស្នងការដាននគរបាល ត្ត កំពង់

ស្ថិត

ប់ឲ វរជន

ចុះពិនិត អាវុធជាតិផ្ទះ

កជា ២ ក

្លងក្នង

វបាន

ះ១ក

្លង

ក្នងភូមិបឹងសាយ សងាត់សំបួរ

មាស និង ១ ក

្លង

ៀតចំពម ី ខ ុ ផ្ទះ

ឧកញា ឈន ថារ ក្នងសងាត់ ចាម

ើយកមាំងច

ុះទាំង

ុង កំពង់

ល័យ ប

ខាង

នគរបាលកណាលយុតធ ិ្ត ម៌ ត្ត នគរបាល

ក់

កន្លងមក

ត្ត បាន

្វើរដ្ឋបាល

ុះ

ត្តផង

ះ គឺមាន

ម ុ ជនទុចរត ្ច នា

តិបត្តិការបទ

ស ើ្ម

នាយ ំ កអាវុធជាតិផ្ទះដាក់

ស់ចាកពីច ប់សង្គមជាតិ

តាមខ្លន ក្នងការ របស់

ះមានកងអន្តរាគមន៍

ើយការចុះ

ងៗ

ិត

ៀតថា កមាំងសមត្ថកិច្ចច

សារសំខាន់

ះរួមមាន

កសំណំ ឿង

ក សុក សំបូរ នាយការយា

ហ្មទណក

ង ើ

យ ើ ម ងវញ

ៀតការចុះ ក

តាមដងផ្លវសាធារណៈទាង ំ ពីរ

្វឲ ើ មានសន្តិសុខ និងសណាប់ធាប់

ជា ៀងរហូត៕

ុមឃាតក

សតាមផ្លវច ប់។

ប៉ូលិសបាន

ើញ

ឿង ប៉

សុខសណាប់ធាប់សង្គម ជូនពលរដ្ឋ។

ញ ើ

កសាប់យាង ទនាជាទីបំផុត មិនដឹង

ល ២

តពិនិត ម៉ូតូ និងរថយន្តតូច

ពិនិត ឲ បាន ៤ ដង ក្នងការព

លក់

កាន់កមាំងការយា

ហ្មទណក

កណា ល

កសាប់

គា

លជា

ស ៀតណាម។ បច្ចប ន្នជនសង យ ័

ើន

ច ប់

ើយ

្មើនឹង ១៨០ ក ល បនាប់ពី

លួចបាន

ធំជា

ទាំងពីរ

ម្តងក្នងរយៈ

មានន័យថា ពួកគាត់បានយល់ដឹងពីផ្លវ

តាម

ើសរុបអស់

ើផាល់

ណាមាក់មានផ្ទកអាវុធ ១

លួច

លកន្លងមក

ខាង

កបានដឹកនាំ

ុះចុះតាម

ងបាន

តុរហូត។

ជាពលរដ្ឋដ៏សកម្មបំផុត

បណាល ការលួច

ើតរបស់

ទះ

យ ើ បាន

ជនសង យ ័ រូប

ើត

នាង

ុកកំ

ក្នង

្លង

ទពីបទលួច

កាលពីឆាំ ២០០៤ រួច

ុកគី

រការ ឃុឆក់ ំ

អូរខាង

អានតពីទំព័រ

ង់ចំណច

នស្ថិត

ត្តកំពង់ចាម រូប

្លើយសារភាពរបស់ជនសង យ ័

ភាពលួច

រួច

្គនធីង

្ចញសាច់ដុំដាក់

កមាំងច ជនសង ័យជាប់

ើង ឃុំតាអូរ

ុកអង្គស្នល

ើតាមច

វយាងស្វិត

ង ៣ និង ២៤ នាទី

ជាចងាក់ប

ះមាន

សាញរហូតដល់

ឆាំ ២០១២

្កើត

គាបង្កឲ អ្នករត់ម៉ូតូឌុបរងរបួសជា

ឆាយ គឹមសុន ស្នងការដាននគរបាល

ជា

ត្ត

ពិតជាបាន

ើញ មុខស

លា

នូវបទប

លជាមុខ

បានឲ ដឹងថា រូប

្វើការ

្ងទី ០៩

មុខកាសុីណ

គល់

នាង សារទ្ធិ

ភូមិ តាអូរខាង

៉ត ៖ កាលពីរលងអ

ើម ីទប់សាត់បទ

ក មាន សំណាង

ដ៏សកម្មក្នងការលួច

រវង

យប់

្វើបុណ តាម

ណី៕

អានតពីទំព័រ

ត្តកណាលឲ ចាត់ការ

ុស អាយុ៥១ឆាំមានមាន

ុកអង្គស្នល

សាម វកងរាជអាវុធហត្ថ ចាប់បាន ០៥ នាក់

ហ្មទណ

ៀតថា ជនសង ័យ

្ងទី៨

ើយ

ការជាមួយកមាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ើនាង

ដាស់

និ ង ព័ ត៌ អ នʼn រ ď

្នហ៍ចាស់ទាស់សម្ដីគា បង្ករបួស

តាមដីកាបងាប់របស់តុលា

ពលរដ្ឋ

ភូមិឆក់

ុកអង្គស្នលបានឲ ដឹងថា

ឆក់

ះ រន

ក្នងយានដាន

ម្តង រួច

ខ ៥២ ។

ក មាន សំណាង អធិការនគរ

សារ

តុ

យ ើ ការឃាត់ខ្លនជនសង យ ័ រូប

បានបន្ត

ើនាងឃាត់ខ្លនបានកាល

ើនាង ឃុំឆក់

បាល

ះមាន

ើត

ើត

ះ មុន ណាត់

សល វច័យបានចុះ

ុស អាយុ ២៦ ឆាំមាន

ើង

ការ

្វើការ

ិត

បន្ត

ុកអង្គស្នល

ង ១២ និង ៣០ នាទី

្លង

ឲ កមាំងការយាល័យ

វរួចបានសហការជាមួយកមាំងប៉ុស្តិ៍

រដ្ឋបាលឆក់

ើយក៏ឃាត់ខ្លន

្កើនផលដ៏សំខាន់អស់ជា

បាននគរបាល

សំណាង

ដ៏

ជាពលរដ្ឋ

មកសម្ងំលាក់ខ្លន

បានឲ ដឹងថា ជនរង មុខរបរជាជាង

្វើសម្ម

របស់

កមាំងបង្កប

ើតាមសាក ី

ើប

ដ៏សកម្មតាមដីការបស់តុលាការ

ញ ៖ មុខស

ភាពលួច

្ងទី

ុងតា

ញ រហូត

ះសាប់បាត់បង់ជីវត

ដានចុះ

ើហារ

ផឹកសុី

កវញរហូតដល់

ើរ

មានការភាក់

លមានយី

ុកអង្គស្នល ឃាត់ខ្លនមុខស

រលួច

ភ្នំ

ើង

ង ៦ និង ៣០ នាទី

នគរបាល សកម្ម

តុ

ើត

កឬស ី

រង

ក្នងយាន

៉ងឈាង ក្នងភូមិ

សងាត់

សល វច័យសន្និ ះដូង។

ឆាំ ២០១២ស្ថត ិ

ៀម

លបាន

ះបាន

្វើការ

រាជធានីភ្នំ

ឡប់

ជាកូនជាង

ះដូង

ដានជួសជុលរថយន្ត

ើងសាប់បាត់បង់អាយុ

យ ើ ក្នង

តុ និងសាកសពបុរសគាំង

្លង

តុជនរង

ង ១២ ជាងកណា លអាធា

៦ និង ៣០ នាទី ្កត

ើត

លប់

ជាមួយមិត្តភក្តិ

សមត្ថកិច្ចចុះអ

ត្តបាត់ដំបង

ភពព័ត៌មានបា

ញពីក

៨ និង ៣០ នាទី ដល់

ភូមអូ ិ រតានី

ក្នងយានដានជួសជុលរថ

្លង

នបន្ត

ើត

ព័ ត៌ Ō ន ď

ឆាំ២០១២

្វើ

ើសាកសព

សល វច័យរក

ច ្ទ មុខ និងក ល ក ្ន ខាង

វបាន

យ ចំ

វាយ ះ

ការសន្នដា ិ នរបស់សមត្ថកិចប៉ ្ច ល ូ ស ិ សាក សពខាង ដីឡត៍ដ៏ធំមួយក ឈូក សងាត់និ ពី លា ក

ភូមិបឹង

ធ ខណមានជ័យ កាល

ង ១០ និង ២០ នាទី ើយភាមៗ

កិច្ច និងជំនាញ

្នក

ដល់ក

ពិនិត រកត

ុយ

្លង

ឃាតកម្មដ៏សាហាវ

ើត

ះសមត្ថ

សល វច័យបាន តុ

ងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអំ

សមត្ថកិច្ចប៉ូលិស

មួយ

ះមិនទាន់ វបានសាល់អត្តស រឯ ះ

ះ។

្តីខាង

ើរាងកាយសាកសព

ក៏មិនទាន់ដឹងថា សាប់ តុអ្វី

ហ្មទណខណ

មានជ័យបានឲ ដឹងថា សព ើយ

ើម ី

ើយ

យសារមូល

្តីរង

បាន

ទះ

ញ ើ សាប់ កផាប់មខ ុ

ខាង

ើទំនងជាសមាជិក

ើយសមត្ថកិច្ចបានបន្តថា

្ងទី ៩

ឆាំ ២០១២ បង្កឲ មានការភាក់

្អើលយាងខាំង

ចុះ

្លងស្ថិត

ន់

ើមាក់។

ឡាការូ

ឡា

មក

្តីរង

ស ៀងធាត់បន្តិច ពាក់អាវ

្មង

ក្នង

អាយុ

ង២ជាន់ ស៊ូ

ង។

លបាន

្តមា ី ក់

្លង

ើញសាកសព

ចងសាប

្តមា ី ក់

លជាង២០ឆាំ ក

បត់

ើង

តុខាង

ើយក លរុ

ើ ក៏

លមាន

វបាន

ឲ ប៉លិ ូ ស

នសមាប់រួចយក

តុ។ ដូច

ចំ

ើ ពុំ

ម្តង

ញ ើ

គឺនាយ ំ កមករ

ង ើ ផាត់ ១ គូ

ះជាការបងាញស

ប ើុ និង

ះអាសន្ន

សារជនរង

ភរួច

ើយប៉ូលិសក៏បានរក

កសាកសព

ជាប

ះបានឲ ដឹងថា មាន ើត

ប៉ល ូ ស ិ កប់ទុក

វឃាតកសមាប់ចង

ុស មាក់បានចូល ង់ក

សមាប់

សារអ្នក

ះមានសម រ.

្ល ក

យនឹងអាវ

អ្នកភូមិ

ើលសព

ទះ

ើយ

្តីរង

ង ើ

្តីរង

ង ្ល

ម ើ ី

ះ៕

្លង

ត ើ

្លើង

វរកឃាតក។

ត ើ

វបាន

តុដ ល វរក

ុម

យ ជូលី

ងច

ផលិតកាំ

ឥណា ៖ ប៉ូលិសបាននិយាយថា

មនុស យាង នាក់

វបានសាប់ និង ៣០ នាក់

រងរបួស ធំ ក

ងមួយ

ក្នង

្លងស្ថិត

ខាងត ង

បាន

ក្នងទី

ចណាស់មនុស ៣៤

ើត

តុការណ៍

ងច

្លើង

ផលិតកាំ

ៀត

ះដ៏

ច១

ក្នងរដ្ឋ Tamil Nadu ភាគ សឥណា។

តុការណ៍អគ្គីភ័យដ៏អា ើង

ងច

ជុំជន Sivakasi

ក់

Om Shakti

មណលឧស ហកម្មផលិតកាំ

លជាមជ

ចធំមួយ

ផ្ទះផាវ ជាមួយ

ម្តង។

សឥណាបានបង្កឲ

ះរករាលដាលជា ង

តំបន់ទី

ចដល់

ើនក

្លង

ះមាន

ខ្មលខាញ់ ញ អា ្ទ កាស

ច រាប់រយ និងជា កាំ

ឥណា សាប់ ៣៤ នាក់

ត ើ មានការ

ជុជន ំ

ងច

៩០% ឯ

ប់ផលិត

ះ។

ក Sanjoy Majumder ភាក់

ងារសារព័ត៌មាន BBC រាយការណ៍ពី ទី

ុង Delhi បានឲ ដឹងថា

អគ្គីភ័យបាន

ល ៥

ប់អំណាចអគ្គីភ័យ

ុមពន្លត់

ង ក្នងការ

ះ។ មនុស ជាង

២៥០ នាក់ កំពុងស្ថិត

វបានរាយការណ៍ថា បាន

ខាងក្នង

អគ្គភ ី យ ័ កំពង ុ ឆាប

ងច

ះ ប៉ុ

ឲ មានអ្នកសាប់បង់ជីវត និងរងរបួស ៣០ នាក់ប៉ុ បាន

៣៤ នាក់

ះ។

បច្ចប ន្ន រដ្ឋអំណាចក្នងតំបន់ ក៏ កាសផ្តល់ជាសំណងដល់ជនរង

ះទាំង

ុើបអ ប

ខណៈ

បណា ្ត ល

ះ និងប

្កតរកមូល

ើតមានអគ្គីភ័យ ះផង

រ៕

តុ

ើត

ឲ មានការ

លបណាល ើងដ៏អា

ក់


ព័ ត៌ Ō នកី ΐ

ឆាំទី ០៣

ុម សុីនីត ភីត

ខ០៨២

ើរស ើក ចំណាយ ៨០លានយូរូ

កីឡាករ ហាល និងកីឡាករ វិត

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

១១

ឆាំ២០១២

្ទរ កីឡាករ វីដ យ៍ នឹងមានឱកាសទូទាត់ប ្ជីឆាប់ៗ យមិនខ្ចីនឹកសាយ ជាមួយ វីតាលី គ្លីតស្ក មការស បស លពី WBC

ើម ី

លមានរងាន់ជាទឹក

ដុលារអា

(Vitali Klitscho) របស់អ៊ុយ

ជាមួយសភា រួចរាល់

ើយ

WBC វដ ព័រទុយហាល់ ៖

ចិត្តណាស់ និង វត

ុម

លកីឡាករ ហាល់ (Hulk)

ល (Axel Witsel) ផាស់

ក្លឹប សុីនីត ជាមួយត

្លខ្លនរួមគា ៨០

លានយូរូ។

ុម សុីនីត ភីត

Petersburg)

ើរស ើក (Zenit

លជា

ុមខាំងមួយ

បខណបាល់ទាត់កំពូល

រុស ី បាន ហាល់ ជាតិ

្វើការចុះកិច្ចសន យុទ្ធ

្នើម

្ទរកីឡាករ

ុមជ

ើស

ុ មជ

ើស

សុីល របស់ក្លឹប Fc Porto និង

ល វត

ជាតិ

លសុី ខក

ល កីឡាករ

លហ ិករបស់

ុមBenfica

១២

អានតពីទំព័រ

ចូលរួមជាមួយខ្លន

ចបាច់

យចំណាយទឹក

ក់សរុបដល់

៨០លានយូរូ។

ើយ

ស្ថិតក្នងវ័យ ២៦ ឆា ំ កីឡាករ

ហាល់

វបាន

ចាត់ទុកថាជា តារា

សំ

ផ្ល ើ វការ

មាញ់យករូបគាត់ជា

កុង

រយៈ

ល ៥ ឆាំជាមួយ Zenit

សា ប៉ុ

្តទីបំផុតសាមីខ្លនស វញ។

Petersburg

ជាមួយនឹងការ

បាល់ទាត់មានអនាគត ងឆាយមាក់

គាត់នឹងទទួលបានត

បានប

ទឹក

ពិភពបាល់ទាត់អឺរុប ្ចញប

្ចក

លគាត់

ទី ើ លានយាង

អសារ ជាមួយក្លប ឹ ព័រតូ និងមានស្ថត ិ ស៊ ិ ត ុ ប

្ចលទីបាន ៥៤

ងចំនួន ១០៣

ើក

ប់ក្នងការចូល

ទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពី ើន ជាពិ

អ្នក ដាល់

លសុី

្វើឲ គាត់បាន

ុមល ីជា

្ទរ

ក់ ៤០ លានយូរូ

របស់កីលាករ វត លជាតារា

ុម

មាក់

នហ្វីកា ផង

គាជាថ្មី

អង់

្លស ៖ ក្តសុ ី បន ិ ក្នងការ

យ៍ កំពុង

យុទ្ធ

អង់

ហត្ថ

កាយជាការពិត

្លស ៖

ុមបាល់ទាត់ជ

្លស រកបានក្លឹបថ្មី ខារយៈ

ៀរលីក

យមាន

តារា

ការ

នឹង

កួតប

្វើ

ើង

ក់

ដាល់

ើងវញរវាងពួក

ឹម ៦ទឹក

ើម បំ ី បាត់

ចម្ងល់របស់អ្នកគាំ ៤

មចំណាយត

នយ៉ន់ផង

្វើ

ទី

Djokovic ឈានដល់ជុំចុង

ុង

្លខ្លន រ

លភាគីចិនយល់ វ ជាទឹក

ើយការ

៉កាំង នា

កួត

ក់ ះ

វច្ឆិកាខាង

មុខ

្វើដំ

ផង

ើយកីឡាករចិនក៏

ើរមកចុះហត្ថ រ

យល់

សិន

ៀមខ្លន

ខា

វ ផ្តល់ច

ះ៕

យ ការ កួតកម្មវិធី US Open

្លើយ

ើយ

២០០៩ មកពីអារហ ង់ទីន ៣ សិតផ្ទន

គឺ 6-2, 7-6 (7-3), 6-4

្វើឲ យ៉ូកូវច

ឆ្លងចូលជុំពាក់កណាល ផាច់ ស

បាន

ើយមានសង ឹមថា នឹងអាច

ការពារតំ

ជាបន្ត

ៀត។

វគ្គចុង

ចំ

ើងឯកបាន ១ សម័យ

ស អូ

ន ជាឆាំ

ទី ៦ បន្តបនាប់គា និងចូលដល់ជុំ ៤នាក់ ក្នង អា

រក ៖ ការ

បាល់តិន្នស ី

កួតកីឡាវាយកូន

្លម ចុង

ឆាំ ២០១២ ក្នងកម្មវធី យូ (US Open)ដ

ើមរងាន់ទឹក

២៥.៥ លានដុលារអាមរក ឈិង អា

ដូវស៍ នាទី

រកបានដល់ទីប ជាលទ្ធផល

ស អូ

ចាំ ន

ក់សរុប

ហ្វាស

ុងញវយ៉ក សហរដ្ឋ ្ចប់

ើយ។

ទបុរសមាងមាក់

ជុំ១/២ផាច់ ៦ក

កាលពី

្ង

ហស តិ៍ ទី

កន្លងមកតាម

ល លាតំបន់

ើងឯកចាស់ និងជា

ខ ២ មកពី

កីឡាករយ៉ូកូវច (Novak Djokovic) ស

ប៊ បានបងាញទ

ង់

(Juan Martin del Potro)

ខ ៧ និងជា

ើងឯកចាស់ កាលពីឆាំ

ដឺ រ

យសារ រូ

ខ ១ ពិភព

្ន ត

ុះ

ើយ។

ជាង

ើង

ើរ

្វ

ើកទី ៦

ករបស់ស្វ៊សភាត់

ញពីការ

កួតជា

ៀត ជ័យជម្នះក្នងជុំ

អាចរាប់បានថាជាការជ ជាមួយកីឡាករ

ះប

ល ប៉ូ

ក្នងជុដ ំ

អូឡាំពិក ២០១២

ម ើ

ជូរចត់រួចមក។ ចំ

ទី

្ជីចាស់

្វើរ

ស ញ បានចំណាយ

ដាយមាសកីឡា ុងឡងដ៍យាង

ះជុំ ៨ នាក់ចុង

ៀត ដាវដ

របស់យ៉ូកូវច

ៀតផងបនាប់ពរូី បគាត់ធាប់ចាញ់ ប៉ូ

យ ១ គូ

ខ ៤ មកពី លដល់

ង ៣១ នាទី មុននឹងអាចយកឈ្នះ

យាន កូ ទីហ្វសា វច ប៊ យាងឆាញ់ ័

កូវចជាបន្ត

ខ ៨មកពី

6-3, 6-7 (5-7), 2-6,

6-3, 7-6 (7-4) ផាច់

យូរមក

ើយ

ៀត៕

្វើឲ

វជួប

្វ

ឆ្លងចូលជុំ

កួតជាមួយ យ៉ូ

ភព 36sports.com

ទី

ុង មុយនិច

ស ើ្វ ន្នសី ិ ទ

ជាមួយនឹងការ

ើង

លមានសហព័ន្ធ

កីឡាករ

ដាល់លុចហ ំ

្វងរកក្លឹបថ្មី

អង់

្លស

អា

ស៊ុ

រក ៖ អុី

តុ

ះកាយ

លមានសិទ្ធិ

ើងឯក

ើន

ៀត

ើមានបំណងការពារតំ

្នើម

ៀត ១ សម័យ ននីង

ុម ញវយ៉កចាយ

លីកបាល់ឱបរបស់អា

បានទទួលសាល់ថា មានការ

យបារម្ភ

ការ

ការពារតំ

រដូវកាល

ើងវញជា ង

ះ។

ននីង

យ៍

យុទ្ធជាថ្មី៕

ឡប់មក

ភពពី 36sports.com

កួតសំខាន់

វ Stock City សយក

ចិ

្ចឹម

បានស

រតុន ផង ច

រ ប៉ុ

្តទីបំផុតគាត់

អាច

្លឈ្នលមូល

រួមសុខទុក្ខជាមួយក្លឹប

ស្តកសុីធី វញ ជាមួយនឹងត ដាន

ឹម ២៥.០០០

នដ៍

ើយនឹង

ៀមខ្លន

ើន

ងនិងរក

ើង

្វដង

ប់ស៊ុតបាន

ៀងគាជាមុន

សិន

ះ៕

គា ើ ត់

ើនដូចការ

ភពពី 36sports.com

ើនណាស់

ើម ីការពារ

មានចំណចខ្វះខាត

សិន

ើងឯក ះ។

ការពារ

ុមល ី

រក (NFL)

ុមរបស់ខ្លន

ើនយាង

ើយ

ើនចំណច

ើងឯក ស៊ុ

ប់ថា

ក្លឹប

ននីង (Eli

លជា

កីឡាករ អុី

កាន់ឆាក

ក់ថា WBC រក

វដ

្តគាត់មិនទទួលបាន

លចង់បាន។ កាលពីមុន

ើរ បូល បន្ត

ញមុខប

រាយសាគមន៍

ចឮព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយ

ះនឹងគា

ើយបនា ប់ពីតំណាងសហព័ន្ធ

នសុីធីរួចរាល់

Manning) ទទួលសាល់ថា ចាយ វការ

ើង

យ កីឡាករ

្ចប់ជ

New york Giant

តំ

ជិតឱកាស

កួត។

យចុះ

ើងចាស់ វ័យ ៣២ ឆាំរូប

បានកាយជាភាក់ងារ អូ ន ក៏

្លស បានខិត

ៀត

ចក្តីរាយការណ៍

ជាមួយក្លឹប

ើយ ប៉ុ

កាន់

ដាល់អង់

យ ើ

កួតជាមួយ ជីសូ

៊ក ជាមាស់ ៀបចំការ

ដាល់

ក។

យ៍ (David Haye) កំពូល

្លខ្លន ២.៥ លាន

រ។

ការបន្តកិច្ចសន ថ្មី

មទាំង

ប់

្លមក្នងកម្មវធីជា

ក្នង ជីវតរបស់ខ្លន

បានយាងល្អ បានយកឈ្នះ សួន មារទិន ល ប៉ូ

្លម ១០ កម្មវធីស្ទន

មានឱកាសអាច

ឯក

ផុតកុង

ះ យ៉ូកូវច អាចឆ្លងឈានដល់ យូ

ើយ

ល១ឆាំជាមួយក្លឹប

នដ៍ក្នង ១ ឆាំ

ប់ឲ ដឹង។

គ ជីសូរា

ើសជាតិ

ើយ

ថា អូ ន ទទួលបានត

លជាអ្នកឧបត្ថម្ភកីឡា

វដ

ើល អូ ន អតីត

ស្តក សុីធី (Stock City)

ដ៏ល ីល ញបាន

ដាល់ពិភព

វដ

Owen រករាយ អង់

ចា ន

ឈម

មុខគាជាមួយ វតាលី គ្លីតស្ក របស់

យពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសមាគម

ើម ីជ ះការ...

ងជាមួយ ឌី

ះទាស់

លគាត់មាន ឿង

កុម្ភៈ កន្លងមក

វញ

លបានដាក់

និងចិនចង់សាកកណាប់

ចក្តរបស់ ី

ទាំង ២ ហាក់ដូចជាប

ៀតរបស់

រ៕

ក (WBC)

កាសអារកាត់

ះជាយាងណាក៏

ៀតជា

ភពពី 36sports.com

ះ។

លចរចា

អាល្លម ឺ ង ៉ ់ កាលពី

រា

ល វ័យ ២៣ ឆាំ

កាសនឹងសងសឹកសាមីខ្លន

រពឹងថា

ខណៈ

ើងឯកពិភព

ដាល់ពិភព

សារព័ត៌មាន

្លឈ្នលមិនទាប

ជាង ៤០ លានយូរូ

យ៍

ើយ

(Derek Chisora) អំឡង

ន ើ

ចចិត្តចុះ

ក់ ១០ លាន

រកជាមួយ វតាលី គ្លីតស្ក

ើរបូល ក្នង

ង ើ ដឹងថា ល

ើម ី

ង ើ

វពិនិត

ើងវញ

ើនណាស់

៩-៧ ក្នងរដូវកាលធម្មតា ល

ើយ

ើងមានស្ថិតិ

រដូវកាលមុន

ះ គឺមិនទាន់បាន ើង

វស

លប

ើរ

្ថមជា

បនាន់ ជាពិ គាឲ បាន

សការ

ងឲ សុីសងាក់

ញ ១ រដូវកាល

ងឲ ល្អបំផុតទាំង ១៦

កាលធម្មតា៕

្កម

ើយ

រដូវ

ភព 36sports.com


១២

ឆាំទី ០៣

អាត់សឹកូ ជ តូក ៖ កាលពី

្ងទី ២៧

នាង អាត់ចាង ឬ មា

បលា ិយមិត្តទាំងទឹក សីហា

ដា អាត់សឹកូ

(Maeda Atsuko) បានបងាញមុខ ងម

ពរបស់ AKB48

អាគិ

ហាបារា ក្នងឋានៈជាសមាសភាព AKB 48 ជា ស

សិក

ើកចុង

ើម ីចូលរួម

្តងជាមួយមិត្តៗ មុននឹងប ើយ

កគាពី

ទាំងក្តីអាល័យ។ មា

ុមរបស់នាង

ដា អាត់សុីកូ ជា

សមាជិកជំនាន់ទី ១ របស់ AKB48 ប៉ុ

ុមច

ើបបាន ១៤ ឆាំ

ើយកសាងបាន

អានបន្ត

ៀង

លចូលរួមជាសមាជិក

ុមតាំងពីនាងអាយុ ះ

្ចប់ការ

ទំព័រ

ខ០៨២

្នក អ្នក ទី

ដាល់ ៖ អ្នក

រួមក្នង

្ងចន្ទ - ពុធ ទី១០ - ១២

ដាល់

ទាំងមិនអស់ចិត្ត

សអង់

្លស បានចាញ់

មការវាយយាង

ធ្ងន់ៗ ពីកីឡាកររបស់ចិន ប៉ុ ការកាត់

ចក្តី

យល់ថា មិនសម ្វងរកការ

ឿង

សា

យល់ថា

ើងវញរវាងកីឡាករ

យូននិងអ្នក ើងវញ

្តលទ្ធផល

វបានភាគី

តុផល

កួតមួយ

ឆាំ២០១២

និងចិនចង់សាកកណាប់ លបានចូល

ឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិក

ង ុ ឡងដ៍

ើយចង់

ើក

សិន

ៀត ើ

វ ពង

ដាល់ចិន អាច

ើយ

កួត

ើតមាន

ះ វាមិនខុសពីការ

កួត

ចុង

យរបស់ យ

អារាម

ននី បាគីអាវ

គាជាថ្មី

ើម ីជ

ះការសង ័យ

ត ើ មានដំណង ឹ ចចាម

ដ្ឋី

លថាអ្នកឧបត្ថម្ភលំដាប់មហា សចិននឹង ៀបចំការ

ង ើ វញរវាងអ្នក

ដាល់

យូន និង ចូវ សឺមុង ិ អ្នក ជ

ព័ ត៌ Ō នកី ΐ និ ង សិ ល ġៈកម⅝នʼn

ះចម្ងល់

វ ពង

កួត

ដាល់ចិន

លពាក់ពន ័ នឹ ្ធ ងការដ

ើម ី ម ើ

ដាយមាសអូឡាំពិក ២០១២ ក្នង ទទម្ងន់

ើម ី

ើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះពិត

ងតាម

អានបន្ត

្វឲ ើ

សាសន៍

ទំព័រ

កដថា

កដ

ក ឈូ

១១

DAT HOA PLASTIC CO., LTD

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

8ǿúǕĻžǕ$ƚȦuŭȦ?

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989

ď`Fž$Ǯ7

b¨Ȼ|zúŲȦ}ůȦ©zuôš|ŲȦsüơȦucȿu

x™u™qüu™fx™˚Ȧ©i¨fœƙöȦb ,BBQ.RO.MEQE>IJLILDFPQ #O+BB,RK2BKD 6FQEVB>O$UMBOFBK@B COLJ,>I>VPF>ǓȦŭȦz«˜ŽȦš

ƌȦ}z˜uvsx™ʠtu¯hö˜¨ zbxš

CALL: 023 88 37 13/017 92 69 69 /093 61 8888

24/7

វរជនខ្មែរ លេខ ៨២  
វរជនខ្មែរ លេខ ៨២  

កាសែត​ វរជនខ្មែរ បណ្តុំដោយ​រឿង​ស៊ើប​អង្កេត និង​រឿងក្តៅ​របស់​តារា​

Advertisement