Page 1

ត ្ល ១០០០៛ ព័តមា ៌ នទាន់

តុការណ៍ និងគួរឲ

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កាន់ ហទំពរ័ www.vorakchun.com

មូលផ្តំ

យព័តមា ៌ ន

ប ើុ អ ត ្ក និង ឿង

របស់តារា ឆាទ ំ ០ ី ៣

ឆាំ ២០២០ កម្ពជា អាចទទួលបានចំណល

ពីមាស

តង

ល ៥ ពាន់លានដុលារ រាជធានីភ្នំ

ញ ៖ កាលពី

អាទិត ទី ២២ ះ

ះបាទស

ត្តម សីហមុនី

ះរាជាណាច

យាង

កាន់ទី

រដ្ឋ

ុង

ះរាជដំ

ន ម

សភា

្តច

ហ៊ុន

អំពីសានភាព

សចរណ៍ នាំគា

ទស នា

សាទបុរាណ

ុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពជា

ចូលរួមផាស់ប្តរ ពិ

ធន៍

ចាំ

បាន

្វើដំ

វ៖

បល់និង

ប៊ង

តាមផ្លវជាតិ

ចូលរួមក្នងកិច្ច

ឹក

្ងទី ២១

អានបន្ត

មាន ឿង ជា

ើន

ទំព័រ

ក្នង

កក្កដា ឆាំ

ក៥

ស្នងការ

ទំព័រក ង កួតសំខាន់ៗ

កណាល

សតិអារម្មណ៍

្វងរកការងារ

vorakchun.com

ទីសាក់ការកណាល : អគារ

មូលផល

ើយ

សួងអប់រ

កំពង់ចាម ៖ ទន្ទឹម

រដាភិបាលកំពុង

សា លង

លមានការរកច

រតបន្តឹងនិង

ើវស័យអប់រ

្វើការ

រជា

លមានការគាំ ផង រពី ធានមន្ទរី

អំ

ត្តកំពង់ចាម បានលួច

ើពុករលួយតាមរយៈការ អានបន្ត

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

្វើឲ

ឹត្ត ក

ភ្នំ

ជាមួយ ចំ

ល្អ

ទាង ំ

កយាយ

្ជន

ើន

្តី

ក៣

ញថ្មី ខណ

នសុខ (មន្ទីរ

្មរជំនាន់ ើ

ចក្ដីសុខសន្ដិ

ទ ស.អ

ទំព័រ

សុខា

តំ

បកុង

ក៣

យសារ ឿងដកប

កុក

លជជុះរបស់

ក៥

ើញឈ្មញដឹក

ើល

ើកាត់

បកាប់ចំនួនបី

ុកក្នងទីរួម

ពី

ះភាពធូររលុង និង

ជាពលរដ្ឋចំ អានបន្ត

ទំព័រ

ក៥

មម

្តីគយ

ះបីជា

លអាច

យ ើ

កុក

អានបន្ត

ទំព័រ

ម មុនី ើ

ក៥

ើលិខិត

មការចាត់

លមានជា

ើឈ្មញ

សិទ្ធិ

ងរបស់

ើនក

អានបន្ត

ត្តកណាលគួរឲ ញាក់សាច់

ដ្ឋកិច្ច

ក ឆាយ

្លង និងបង្កផល

ទំព័រ

អានទាំង

ក៣

ទាំផ្លវជាតិ

វបាន

ុង

ើងវិញកុំឲ រា

្ត ្មររងទុក្ខ ទនា

ញ ៖ ចាប់តាំងពី

ទទួលបានសិទិ្ធវនិ

រក ជួសជុលផ្លវ

ុមហ៊ុន

្វើមាន

ខំ

ឹង

មូល

ក់

បាន

លជា

្វើបានផាល់ខ្លន គឺសមល្មមដល់

នសុខ) ការយាល័យនិពន្ធ : 093 82 9999, 088 6666 381 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ឹម

ះអត់ វ

អានបន្ត

រក

្កត

ខ៤

ើញថា

លខ្វល់ខាយអនុវត្តន៍ឲ

បតាមកិច្ចសន

ើសឈាមរបស់

ុមហ៊ុន AZ

ទាំផ្លវជាតិ

លជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអា

គិត

ក៣

ទំព័រ

ខ ៤ របស់ ុមហ៊ុន AZ គួរ ភ្នំ

ពួក

សកកម្ម

អុកឡក ុមឈ្មញ

លជជុះ

ុកកូន

ុងបានលុង កំពុងរងការរះគន់

សកម្ពជា

បច ប់

ត្ត

ុកលំផាត់

មុំ និង

ះសីហនុ គឺជា

នឹងសកម្ម

រតនគិរ រួមមាន

ត្ត

ក្នងចំ

ើនសា ប័ន រួមទាំង

ក ហុង សុវណ្ណរាន

្នករដ្ឋបាល

អន្តរជាតិ

សជាង

កំពង់ចាម ៖ សមត្ថកិច្ច

របស់នគរបាល

ត្ដកំពង់ចាម

លំបាក

ក គិន លី

ធានសាខាគយ និងរដាករ

របស់ថាក់

យសារជិតចូលនិវត្តន៍?

ភាពដាក់កុង

ក ហុង សុវណ្ណរាន

ជានាយ

ើងអស់រយៈ

ក ឆាយ

បានរះគន់

សុខា ចឲ គាត់ចាញ់កយាង ្ដី ទំព័រ

ុមឈ្មញរកសុី

ះជា

ងខាញ់បានយូរជាង

ត្តកំពង់ចាមមិនមានឆន្ទៈ

ជា

ប់ពី

ង់ជាបនាន់

ក គិន លី ធាប់មានសតិអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយថាក់ដឹកនាំអគ្គនាយដានគយនិង

រដាករ

លពាក សំដី ក់

ទាំងអស់ក្នង

តាជួយរកយុត្តិ

រតនគិរ ៖

រដា ី្ដ ភិបាល និងអ្នកជំនញ ួ មួយ

អានបន្ត

ចាំកំពង់

មុខទីសាក់ការ ៀងរាល់យប់ ្ង

ងទី ២

បុ ើ្វ ណ ទានកសាងអំ

ភព

្វ

ក២

មចំណាត់ការរបស់ គិន លី

មនុស ពិ

លថា សូមឲ រាជ

អានបន្ត

មិន

ធិ

ះពុទ្ធសាសនា និងចូលរួម

លជា

ទាំង

ក្នង ឿងរាវទំនាស់ដីធ្លី

យមាននិស ័យ

កបណះគំនិតកូន

ភាព ម

ទំព័រ

ញ ៖

ស់ ប

ទំព័រ

ះសីហនុ ៖ អាចចាត់ទុកថា

ះគឺជាការទទូចអង្វរបស់

វបានតុលាការទាង ំ ៣ថាក់ ស

តី

វបានអគ្គនាយកគយ បច្ចប ន្ន

តង របស់កម្ពជា

ង ើ ជាមួយ នឹង

លន់ ហាក់បីដូចជាចង់ប

អយុត្តធម៌។

កាន់ឃុំរកា

យឲ

ធម៌ឲ ខ្ញំផង

ក៣

ឹក

ក ើ

រដាភិបាល

ត្ត

គួរ

ក២

ត្តកំពង់ចាម ៖

សំ

ើ មិន

ភាពមិន

កថាអយុតិ្តធម៌ ស្នងការ

ណម

្វើបុណ ដ ្ហ ះអានន្ទ

លរាជ

ទំព័រ

ភយកដីគាត់ទាំង

ម ្ដីរដាភិបាល និងអ្នកជំនួញ

ផ្ទះ

ឿន តូនី ជានាយកវទ ល័យដីដុះ

អប់រ

មករ

្វើឲ ប៉ះពាល់ដល់ ការឈឺចាប់យាងខាំង ទំព័រ

សៈ

អានបន្ត

លន់

ជន៍ជូនថាក់

ុើបអ ្កតករណី

ឿន តូនី យកវិ

ង់

លជជុះតាមដងផ្លវ

អានបន្ត

ឆមាសថាក់ទី ១២ មកទុក

្តី

យកមាង ំ ញចល័ត

ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករកសុីដឹកជ

ទំនិញយាងខាំង។

ត្តកណាល

ក្នងកាលៈ ប់អភិវឌ ជាតិ

ដ្ឋកិច្ច

ជាតិសំខាន់ៗ ទូទាំង

ើម ី

ទាន់មានការលុបបំបាត់

្ត សុខភាព

ព័ត៌មានអចលន វាកម្ម

ដាក់កុង

របស់តារា

្វងរកមិត្ត សីលធម៌ រាសា

ញដាក់កុង លជជុះ

បានព

ជុំ

វភាគកីឡាបាល់ទាត់ និងការ

ភពចំណលស

យ របស់ប៉ូលិស

ព័ន្ធផ ព្វផ យអាសាន ត្ត

ៀមរាប ជា

កណា ល ៖ ភាពអនាធិប

ុមអ្នកសារព័ត៌មាន

ើរ

ត្ត

ខ ២ និង ៣ យាងអនាធិប យ ណាស់

សណាគារ អុិនឌូចិន ស្ថិត

កាលពី

អុិន ធាវរា

សកម្ពជាជាង ១០០ នាក់

សហព័ន្ធ ុកអារ

្មរ ដ៏ល ីល ញ ក្នង

អានបន្ត

សចរណ៍

វស័យ

ចជា

គល់ជូននូវពានសា

្នើមក្នងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

្ងទី ប

បណ ិ

វបាន

វស័យអប់រ Education Lead-

ម ើ រា ី យការណ៍

ចាត់ទក ុ ថា ជាមាស

្ញ វ

ឯកឆ្ឆន្ទ

្តីអ្នកមុខអ្នក

ន បានចូល

ះមហាក

ចារ មហាបរ

សាប័ន CMO Asia ស

្តច

ើយ កាលពី

សាកល

ត សាបូ អូហ ណ

ះមហា

កក្កដា ឆាំ ២០១២ កន្លង

បង្គគា ំ ល់

សា

លានយន្ត

ៀត

្ងទី

វទ ល័យអន្តរជាតិឯកឧត្តម

រា ី្ត ជរដាភិបាល សមាជិក

ើនរូប

ញ ៖ កាលពី

មិថុនា ឆាំ ២០១២

សាកលវទ ធិការ ្ង

សាធារណ

ញ មានស

ភ្នំ

១៩

កម្ពជា បាន

ឹទ្ធសមាជិក និងម

ការជា

ពានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នងវិស័យអប់រពីសាប័ន CMO ASIA

យមានការជូន

ើរយាង

ះអន្តរជាតិភ្នំ

២០

៉កាំង

ជាមានិតចិន

ហ៊ន ុ

្តច

កក្កដា ឆាំ២០១២

សាកលវិទ ធិការសាកលវិទ ល័យអន្តរជាតិទទួលបាន

កក្កដា ឆាំ ២០១២

ះករុណា

បរមនាថ ន

ឹក

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣-២៥

ខ០៦៨

ជាពលរដ្ឋ

ទំព័រ

្មរយក ក៥

្នកទីផ រ : 093 56 8888, 012 839 310

គឺ


ក២

ឆាំទី ០៣ អានតពីទំព័រ

ខ០៦៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

ឆាំ ២០២០ កម្ពជា អាចទទួលបានចំណលពីមាស

ក១

បច្ចប ន្ន

រឯ

រចនសមពន ័ ធ

ក រនទ រតនៈ : និពន្ធ

កេ

ក សុឹម ចំណលៈ េល

ត ទិត

ក លី ភីលីព

: ជំនួយ

ឆ្លះប

ង មាវន រឧត្តម,

តិបត្តិករ

ឿន

ឿន និងរកចំណលជូនជាតិបាន

ើនសន្ធឹកសនាប់។ ឯកឧត្តម

៉ន់

093 65 9999 , 093 6666 87

បធនែផនកេបះពុមព

សចរណ៍បានប

ការដឹកនាំដ៏ បតី

ក់រួច

ឹម

ហ៊ុន

ះរាជាណាច

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

វស័យ។ ក្នង

កល ទយល័យ អនរជ

GDP) និងប

នា

ទាំងទ យ

ើន

ះវស័យ

ប់

សចរណ៍

មវស័យអាទិភាព

លចូលរួមដល់ការ អភិវឌ

ដ្ឋកិច-្ច សង្គមនិងវប ធម៌ចល ូ រួមប

ចំណលជូនជាតិ និងពលរដ្ឋ និង

លប

ដ្ឋកិច្ច ជាពិ

ស ណល

ប ុ

ើង

តង និងជាវស័យ

អាទិភាពមួយក្នងចំ

ៃដគ ូសហករ

យផាល់

សចូលរួមចំ

ការកាត់បន្ថយភាព

ន ើ្ក

្កើតការងារក្នង

ទន្ទឹមនឹងការរកច

កត់សមាល់របស់វស័យ

ើន

កដល់

លគួរឲ

សចរណ៍កម្ពជា

នារយៈកាលមួយទសវត រចុង

បន្តការយកចិត្តខ្ពស់ក្នងការជំរុញ

្វើឲ

ះរាជរដាភិបាលកម្ពជាបាននឹងកំពុង

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

ើរ

ទ សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ

្តី

កម្ពជា គឺ

បានចាត់ទក ុ ជា មាស

សយ នអ រេលខ 91-96 ផ្លូវេលខ 1986 ស ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

មន្ទរី

១.៩១២លានដុលារ ចាក់ប

្តចអគ្គមហា

នសុខ

ើងដល់ដំ

ភាពទីផ រការងារ អនុវត្តយុទ្ធសា

ើរការនិង

កម្ពជា

្តចតុ

សិទ្ធិ

ើម ីបន្ត

ណដំណាក់

កាលទីពីររបស់រាជរដាភិបាល

វទ សាន បូលណ ី

សចរណ៍

ើការព

វាកម្ម និងផលិត

តជាសំខាន់

ើការអភិវឌ ធនធានមនុស ល

យុទសា ្ធ

ឹង និង

អាទិភាពមួយក្នងចំ អភិ ្ត វឌ

ក្នងឆាំ ២០១១

ើន

នឹងរយៈ

សចរអន្តរជាតិចំនួន ២.៨៨១.៨៦២ ើន ១៤% (

ើងក្នងអ

ៀប

ៀប

២៦,៨%

ៀប

លដូចគាឆាំ ២០១១ ។ តាម

ការព ករណ៍ស នឹងទទួលបាន

ប់ឆាំ ២០១២ កម្ពជា

លាននាក់ និង

អាចទទួលបាន

ចំ

កយាងធំ

វប ធម៌

វត្តិសា

-អង្គរ និង នាំមុខ ប៉ុ

្តវស័យ

កម្ពជាក៏អាច

កួត

យាងល្អ

ក្នង

ញថ្មី FM91Mhz

ងក្នងតំបន់បាន

ើរផង

រ ពិ

តសំខាន់ និង

រកការកាត់បន្ថយភាព

ការ

ពិតជា

យផាល់ ល

មាណ ៨០ មុឺននាក់

លចំនួន

ក រពឹងថានឹង

លាននាក់

ន ើ

សចរពិភព

ង ើ ដល់ ១.០០០

ឆាំ២០១២។

ក្នងឆាំ ២០២០

លាននាក់ និង

មាណ១.៦០០

ឆាំ ២០៣០

១.៨០០ លាននាក់

បាសុហ ី ក ិ្វ វបាន ល ើ

ទីផ រ

្ញ វ

មាណ

ើយតំបន់អាសុីញ ើ ថា ជា

លនឹងអាចទទួលបានចំ

សចរណ៍

កប

មាណ ៣០%

យភាពទាក់ ទីផ រ

ក។ គួរកត់សមាល់ថា

ឆាំ ២០១១ តំបន់អាសាន ទទួលបាន

សចរអន្តរជាតិ កំ

មាណ ៧៩ លាននាក់

ើន ៧.៤% ក្នង

ចរណ៍

្ទក្នងអាសានមានចំនួន

សរុប

ើយ

ទទួលបាន

្មើនឹង ៤៣%

មាណ ចំនួន

ឆាំ ២០១៥ ក៏រពឹងថា នឹង

សចរអន្តរជាតិ

១០៧ លាននាក់ផង

ទីផ រការងារក្នងវស័យ

មាណ

រ។ ជាការពិត សចរណ៍ក្នង

តំបន់អាសុីមានសណានមិនដូចគា

ពិភព ស

នដីវស័យ

កូ

សចរណ៍

សចរណ៍ជីវច

និង

តំបន់

ណាច

្នរ និងតំបន់

ុះ

ជុំវញទ

ងៗ

វស័យ

កូ

្លសាប

ៀត

កូ

ើន

ះរាជា

សចរណ៍កម្ពជា

សចរ

អនាគត

្នរសមុ

ក្នងក

មជាមួយ

សចរណ៍

ិតជាតិ

សួង

្វើការសិក

សចរណ៍

ើលទ្ធភាព

្កើតសាលាបណះបណា លវជាជីវៈ

សចរណ៍

មទាំង

ើកទឹកចិតឲ ្ត មាន

ការបណះបណា លតាមបណា អង្គការ ជាតិនិងអន្តរជាតិ សមាគម ឯកជន

ៀតក្នងក

ងៗផង

ិតតំបន់

វបាន

ះឹ សានសិក

រ។ ជាង សួង

បានអនុវត្តយាងសកម្ម ជំនាញ

វញ

កិ ើ ច្ច

សចរណ៍ ម

ៀង

មកស្តីពីអ្នក

សចរណ៍អាសាន (MRA) ើ្វ

ង ើ ក្នង

លបំណងស

ការបមាស់ទីអ្នកជំនាញ

សចរណ៍ និង

ើម ផា ី ស់ប្តរព័ត៌មានអំពកា ី រ អនុវត្តល្អៗ

ក្នងការអប់រ និងបណះបណា លអ្នក ទស នាវដ្តី

ន ី

ជំនាញ

សចរណ៍

យឈរ

ដានសមត្ថភាពនិងផ្តល់ ឱកាសស កិច្ចសហ ម ុ ហ៊ន ុ NORAL INK

ើមូល

តិបត្តិការ និងការព

សមត្ថភាពអ្នកជំនាញ បណារដ្ឋ

ប់

ឹង

ស-ចរណ៍ក្នង

លជាសមាជិកអាសាន៕

ុម

វ Star Research

្តគឺ

ុម

្ល

ឹក អប់រពិភព

ឹក CMO និង CMO Asia

វបានទទួលសាល់

សហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអាសុី Asia confederatim of Businesses។ ឯកឧត្តមសា

ចារ មហាបរ

បណត ិ សាបូ អូហ ណ បាន ្ងទី ១១

ត្តបាត់ដំបង

យមានបិតា

លបាន

ះ អ៊ួ

ើរតាមគន្លងធម៌ និង

ងទទួលបាន

មធ មសិក ក

វបានស

ហ៊ុន

រាជាណាច សិក

ើយ

គជ័យជានិច្ច

និងការងារវជាជីវៈ។

លប

្ចប់ការសិក ថាក់

ិត ២ (បាក់ឌុប) ឯក ្តចអគ្គមហា

ន នាយករដ្ឋម

្តី

នាបតី ះ

កម្ពជាផ្តល់អាហារូបករណ៍ ស

ឆាំ ១៩៨៩

ើយមកដល់ ឆាំ ១៩៩៦ ឯក ឧត្តម

ើប

មុខរាជរដា-

ះករុណា

ះ បាទស

្តច

ត្តម សីហមុនី

ះរាជាណាច

្ចប់ការសិក ថាក់ ជ្ជបណិត និងដល់

្នើសុំ

ះបរមនាថ

ះមហាក

កម្ពជា

ើម ី

ទាននូវ

ឥស រយយស និង

រមងារជា សា

សាបូ អូហ ណ

្ងទី ២០

ចារ មហាបរ

ជូនឯកឧត្តមបណិត

ឆាំ ២០១១។

សា

ពីការព យាមអត់ធ្មត់ និងតស៊ូ

ឯកឧត្តមសា

ចារ មហាបរ

បណិត

សាបូ អូហ ណ មានបុគ្គលិកលក្ខណៈ ពិ

សគឺភាពហ្មត់ចត់ និងការចងចាំ

ខ្ពស់។ តាមរយៈជំនួយការផាល់របស់ឯក ឧត្តមមួយរូប គឺ

រក បានឲ ដឹង

កំ ើ ណត់

ណាស់

ឯកឧត្តមអាចចងចាំនូវរាល់

ងសាលី ជា

ប់តាមដំបូនានរបស់មាតាបិតា

ើយ

ថា ឯកឧត្តម ក

សូ

សា ឆាំ១៩៧៣

ន សាបូ និងមាតា គួច

ឹត្តិការណ៍

និងសកម្មភាព ឬឯកសារកាលប វត្តិ នានាក្នងការងាររបស់ឯកឧត្តមបានយាង ច ស់។ ឯកឧត្តមមានភាពរហ័សរហួន និងពូ

បស

លតាមកាលៈ

សៈ

និងសភាពការណ៍បានយាងមាន

សិទ្ធិ

ភាព។ ឯកឧត្តមឆាប់យល់ និងឈាស ក្នងការ

្វកា ើ រស

មានការ ចំ

ចចិត្ត

យ ើ ឯកឧត្តម

រព និងកត

ដ៏

ះមាតាបិតា។

សមាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយវរជន

្មរ ពី

្តងភាព

សសិង្ហបុរឯកឧត្តម បាន កអរ និង

ក្នងនាមខ្ញជា ំ កូន ភាពដ៏

គល់ជូននូវពាន

CMO

ទនភាពថា

្មរមួយរូបខ្ញមា ំ ន ្ង

ះ ឯកឧត្តម

មាន

សុខភាពសាធារណៈពីសាកលវទ ល័យ

របស់ខគឺ ំ្ញ ឯកឧត្តម អ៊ន ួ សាបូ បិតាសាបនិក

ប័

្នើមឯក

គកុមារ និង

ជាជនរុស ី (Russian People

Friendship University) ។ ផ្តច

ជាតិ ប

ក្នងឆាំ ២០០២ ឯកឧត្តមបានរួម ្តើមប

្កើតសាកលវទ ល័យអន្តរ

ង ើ

មការ

ង និងទំនក ុ

ង ុ ពីបិតារបស់ឯកឧត្តម។

ការទទួលសាល់ជាផ្លវការ

្ងទី ១៦

ធ្ន ឆាំ ២០០២ របស់រាជរដាភិបាល

កម្ពជា ជា

លមានស

្តច

ហ៊ន ុ

មុខដឹកនាដ៏ ំ ឈាស ឯកឧត្តមបាន

កាយជាមនុស ដំបូង វត្តិសា

្ត

បំផុត

លបានប

វស័យអប់រសុខាភិបាលឯកជន

ក្នង

្កើតឲ មាន កម្ពជា។

ការខិតខំរបស់ឯកឧត្តមបានបន្ធរ

បន្ថយនូវបន្ទកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រាជរដា

ភិបាលក្នងការបណះបណាលធនធាន

មនុស ដ៏ចាបា ំ ច់ក្នងវស័យសុខាភិបាល

និងបានផ្តល់ឱកាសជូននិស ិតរាប់ពាន់ នាក់បានចូលសិក

ជ្ជបណិត ឱសថ

បណិត ទន្តបណិត គិលានុបដាក ឆ្មប ក៏ដូចជាវិស័យអមវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើន ៀត។ ក្នង

លជាមួយគា

រឯក

ឧត្តមក៏ បានផ្តល់នូវការងាររាប់រយក ដល់សា

បាលនានា។ យ

ចារ បុគ្គលិក និងម ើល

និងការលះបង់ដ៏ធំ

្លង

្តីរដ្ឋ

ើញនូវសមិទ្ធផល

ងរបស់ឯកឧត្តម

សាសន៍ប

ទន

វបានសាប័ន

ឆា ំ ១៩៩៩ ឯកឧត្តមបានទទួល

មិត្តភាព

លសាតបំផុត

ក។

បាននឹងកំពុង

លបច្ចប ន្នជាសមា-

្នរសមុ

សកល

WEC)

ភូមិភាគឥសាន្ត ភូមិ

សចរណ៍វប ធម៌ និង

ជិកក្លឹប

ះ។ តំបន់

្អក

ក (World Education Connection

ឧត្តម

កម្ពជា គឺជាពិតជាសកានុពលដ៏

បានយាង តំបន់

ើងក

ទាំង

លអាចទាក់ទាញ

នឹង

ើន

ររបស់ពលរដ្ឋ

សចរណ៍ធម្មជាតិ គឺ

ភាគនិរតីជាប់តំបន់

ធំ

និង

្នះ

ភិបាលកម្ពជាបាន ទូលថាយ និង

ទាំងក្នងការសិក

ើរតួនាទីយាងសំខាន់ក្នងការ

ចបាន

គូយុទ្ធសា

ឯកឧត្តម

ើង

យមានការវាយត

បុ

ក្នង

លចលនាសកល

និងការទប់ទល់នឹងការ

្កើត

ះ។

ងរបស់

្វើ

Group

សចរណ៍ធម្មជាតិ

៧ លាននាក់ ជាមួយនឹងចំណលសរុប មាណ ៥ ពាន់លាន ដុលារ និងប

ើរតួនាទី

លមានសកា នុពលដ៏ធំ

ះគឺបាន

និង

ៀមរាប

ះវហារ

ចទទួលសាល់នូវសា

ការសិក

ដ្ឋ

្ងអនាគត។

តំបន់

ការស

លទ្ធផល

ះ សចរណ៍ តិកភ័ណ ្ត

យាងដូ

សណាគារ Park Royal នា

របស់សាប័ន

លបច្ចប ន្ន

សាទ

ទាំងមូលកំពុង

មាណ

ស-

សចរណ៍ ពិ

គល់ពាន

ើកទី ៣

្វើ

CMO

សចណ៍វប ធម៌ គឺពិតជាអាទិ-

ភាពចម ង ក្នង

ឆាំ ២០២០ កម្ពជានឹង

សចរអន្តរជាតិ

យការ ញចិត។ ្ត

ើងនា

្នើម

សសិង្ហបុរ។

្វងរកទីផ រ

កម្ពជា និងបានជា

ជំនាន់

សតវត ទី ២១

មាណ ៤.៥

តង

កម្ពជាវស័យ

វស័យ

ៀបចំ

វ គឺពិតជានឹងបានរួម

ជន៍ដល់

និងកូន

ership ក្នងមហាសន្និបាត របស់សាប័នអប់រ

យនិរន្តរភាព និង

ទទួលសាល់គា វទ ភ្នំ

ងដល់ការអភិវឌ

កិច្ច និងមាស

មាណ

សចរអន្តរជាតិ

៣.២ លាននាក់ ឆាំ ២០១៥

៣៤ លាននាក់

ះ កម្ពជាទទួលបាន

យផាល់

សចរអន្តរជាតិចំនន ួ ៦៧២.១២៧

បាយ

លន

២០២០ របស់រាជរដាភិបាល។

នាក់ ក្នងកំ

នសុខ

្ញ វ

នាក់

ក្នងអ

សចរណ៍ ២០១១-

្មើនឹង ១២%

្កើតការងារ

លជា

មាណ

្ចលក្នង

ើម ឆាំ ២០១២ កម្ពជាទទួលបាន

ចរណ៍ពិភព

សចរណ៍បាននឹងកំពុងបន្តការ

អាទិភាពទាំង ០៦ ក្នង

គ្លន ី ក ិ

មាណ ៣%)

មាណ ៣៥ មុឺននាក់។

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ផល

ងពុម្ព សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

ដ្ឋកិច្ចកម្ពជា (

ទាញ

សួង

ើន

យបាននាំមកនូវចំណល

ការអភិវឌ វស័យឯកជន និងការងារ

អភិវឌ គុណភាព

សាលាអន្តរជាតិ អាយយូ

ើមុំ

លមានកំ

ើន

មាណ ៧ លាននាក់

ន នាយករដ្ឋម

បាយ និងមានការរកច

ុក

កប

(

សចរក្នង

សួង

យ ើ ថា

វ និង

នឹងឆាំ២០១០) ជាមួយនឹងកំ

្តី

ទទួលបានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពន

េបះពុមព េនេ ងពុមព

ង ខុន រដ្ឋម

គតិបណិតរបស់ស

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ

ម ុ ហ៊ន ុ បូលណ ី អីន ុ

ស-

្វកា ើ រអភិវឌ វស័យ

កប

ការទទួលខុស

នយកទផ រ

សកល

លដល់

ុមហ៊ុន

ៀតក្នងការ

ការរួមគា

ម េឡងឃុន

កក្នងបរបទ

សចរណ៍អាចទទួលបាន

ចរណ៍មួយ

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

្វើបមាស់

លគឺជួយស

ការងាររបស់ខ្លន កប

ក សុឹម បូនិត

ះការ

្វងរកកមាង ំ ងពលកម្ម

ជំនាញវជាជីវៈ

ឱកាស

ក សុវណ្ណ ស

មានជំនាញ លមានត ទាប ្ល ជាង រឯអ្នក

ែផនកបេចចកេទស

វការ និង

សចរណ៍ពិតជាចូលរួម

សចរណ៍

ចរណ៍ អាច

069 999 836, 093 6666 82

្វើសមាហរណកម្ម កម្ពជាក្នង

ភាវូបនីយកម្ម

ប ឥន្ទវឌ នៈ

អ្នកជំនាញ

តំបន់ និងពិភព

ករយល័យព័តម ៌ ន

សចរណ៍

ំងពីគមាតរវាងត

ដល់ការ

តាំង សាយ, លិញ វណា, អ៊ួង វុង

សចរណ៍

ីលងា ឥណា និង

សចរណ៍។ ក្នងន័យ

ទី

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា

សុី) មានកង្វះ

ផ្គត់ផ្គង់កមាំងពលកម្មក្នងជំនាញវជាជីវៈ

និពន្ធ

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

ច័ន្ទ សុភាព,

សុី

ពលកម្មក្នងវស័យ

រទូេ

ត សភារាជ , ហង

សាកលវិទ ធិការសាកលវិទ ...

ក១

កម្ពជា) មានអតិ ក (Surplus) កមាំង

យករង

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

អានតពីទំព័រ

សមួយចំនន ួ ៀត (ដូចជា

ចិន ឥណ យក

: និពន្ធ

លី មា

ខាតកមាំងពលកម្មក្នងវស័យ

ព័តម ៌ នែសនសុខ

តង...

ព័ ត៌ Ō ន េសីុ ប អេង˛ ត

សមួយចំនួន (ដូចជា

សអូ

ករផ យរបស់មជឈមណល

កក្កដា ឆាំ២០១២

នូវពាន

្ថម ថា ខ្ញសូ ំ មឧទ្ទស ិ

ះជូនដល់វ

ណក្ខន្ធឪពុក

និងជាសាកលវទ ធិកាទី ១

វទ ល័យអន្តរជាតិ និងជូនចំ មាយ គួច កំ

ងសាលី

សាកល

ះអ្នក

លបានផ្តល់

ត ើ និងដំបនា ូ នល្អដល់ខ្ញំ តាមបីបាច់

រក ខ្ញំរហូតដល់សព្វ

ជាពិ

សចំ

្មកខ្ញំ និងភរយាខ្ញំ ល

្ង

ើយជូន

កឪពុក និងអ្នកមាយ ក ជំទាវ អ៊ុក រាវន

ផ្តល់កមាំង ចិត្តដល់ខ្ញំ

ជាកតាសំខាន់បំផុតស

ប់

គជ័យ

របស់ខ្ញំ។ ឯកឧត្ដមសន ថានឹងបន្ដ បំ

ញភារកិច្ចឲ

របស់ឯកឧត្ដម ជ័យ

បតាមឆន្ទៈបិតា

ើម ីទទួលបាន

្ងអនាគតបន្ដ

ៀត។

រក ជាជំនួយការផាល់

របស់ឯកឧត្តមបានឲ ដឹងថា សាប័ន CMO ះស

ៀបចំពិធី

គល់ពានសា

ចារ អ្នក

ក្នងអាសុជា ី អាទិ៍

សកម្ពជា

វក្នងវស័យអប់រ មកពីជាង ២០

ឡង់ដ៍ មា

បាល់ ឥណា

សុី ភីលីពីន បង់កា

យាងធំ

ល ី ងា សិងបុ ្ហ រ ឡាវ

ៀតណាម បាពួញវហ្គី

កូ ជប៉ុន ចិន ដ៏សំខាន់

្នើម

ប់ថាក់ដក ឹ នាំ សា

វាន់។ល។

បាគីសាន

ឹត្តិការណ៍

ះអាចចាត់ទុកថា ជាកិត្តិយស

ងស

ប់សាកលវទ ល័យ

អន្តរជាតិក៏ដូចជាពលរដ្ឋ

្មរផង

រ៕

យ តារារទ្ធ


ឆាំទី ០៣

ព័ ត៌ Ō ន េសីុ ប អេង˛ ត អានតពីទំព័រ

ធាយនូវវ

សា

មកដល់

សួងអប់រ

ក១

លងឆមាស

លរហូត

ះមិនទាន់មានការដាក់

ពិន័យតាមច ប់រដ្ឋបាល

ើយ

ឯកឧត្តម អុឹម សិទ្ធី ជារដ្ឋម

សួងអប់រ គួរណាស់

ុមការងារឲ ចុះ ្កត

បាន

ឹត្តផ្ទយពី

ឆមាសថាក់ទី ១២ កាលពី ុងកំពង់ចាម តីជា

វទ ល័យ ង

លង

លង

យ ើ

យ ល លងមាន

ញព័ត៌មានមិន

តីមួយ គឺ

នាយកវទ ល័យដីដុះ បានយកវ

សា

ឯផ្ទះរបស់ខន ្ល

សាលា

របស់ថាក់ ពី

ទាមទារឲ

្ជនទំនិញ

កអភិបាល

តពិនិត ប

ស ើ្ម

នគរបាល ព

រួច

្ដ

អំនួតផង

ការ ឆាយ គឹមសុន គាត់

ឱប

អានតពីទំព័រ

ដ្ឋកិច្ច

ដ៏ធំមួយ និង

ភូមិ

ើម ីដ

ៀន

្ហ

ះអានន្ទ

ើម

ឃុំរកា

ជា

សសិរលងាទី ើត

ចាត់ទុកថាជាទឹកដី

ដ៏ពិសិដ្ឋ និងម

្ដីរដា ភិបាលជា

សទា

ះថា បានផ្ដច

ពិធីបុណ

ជំនាន់

ើង

យឲ

ទានកសាងអំ ឲ មាន

វត្ដិសា

ើនស

ល្អ ើ

ប់

្ដ

ឯកឧត្ដម

កជំទាវ

្លង

ះថា

ម ើ

ុកមុខកំពូល

ះ មានទីតាំងភូមិសា ងនិទាន

វបាន

ើយ

ើយ។

ះនឹង

រ ទី ២៨

ើត

្វើ

ទុតិយាសាឍ

រព្ធបទនមសារ នូវគុណ

សមាទានសីល ច ្តងធម៌

លុះដល់

ឹត្ត

លា

ៀល ជួបជុំពុទ្ធស័ទជិតឆាយ

៉ន វបុល ។

ើន

សនា

ះរតន

ះបរត្ដ សូ យ

វនឹង

ស ២៥៥៦

ង ៦

ទុតិយាសាឍ ឆាំ លា

្ង ១១

័យ

្ង អាទិត ទី ២៩

កក្កដា ឆាំ ២០១២

កុក

វ ឿងមិន

្តីខិលខូច

តីខាង មាន

ខ្លនផ្គត់ផ្គង់

ះ។ ដូ

ជាតិ

ខ ៦ និង

ដ្ឋកិច្ច

្កើតប

ឹក ជួបជុំ

្ល៉ាះ

ង៧ដ

្ហ

កាន់ភូមិ

ក ុ មុខកំពល ូ

ង ៩:៣០

សីល រ

សា

ើម

ឹក

្ង

ឃុំរកា

ធិ

ល ជួបជុំ

យ វត្ថ ស

ប់កាន់

ះសង និង ៀប

ៀត គឺ ្ជើញ

្ដងធម៌

លា

សនា អំពី

ះអានន្ទ

ៀល

ធិ

ឿនបីជុំ បនាប់មក ឹក និមន្ដ

្ងទី ២៩

ក ឹ ដ

ហាត

វត្ដិ

ឹក ។ រហូតដល់ លា

១៣:៣០នាទីរ

្ដង

ងទី

ត្ដកណាល។ លា

្ញ វពិសា។

កម្មវធីបន្ត

លា

ឹក

ះសង ចំនួន ៨ វត្ដ។បនាប់

១២:៣០នាទី អ

ផា។

ធិ

ឆាំដ

រព្ធពិធីអារា ្ហ

តិសាន

ទក ណ ិ

ះសង ជយ

ះអានន្ទ បាច

កក្កដា ឆាំ ២០១២

ង ២០:៣០ នាទីយប់ នឹងមាន នបាសាក់

ុមសិល ៈភី សុ

ខ ០១

ចាំ

កម្ពជា) ទល់ភ្លឺ ។ ស

ប់ព័ត៌មានលម្អិត

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ

ខ 078 620

ស្តីពីកម្មវធីបុណ ដ៏អធិកអធម 700, 088 7777 807៕

តាមប

ើញប៉ូលិស

រាប់សិបក

ដ្ឋកិច្ច

ប់

ះសូម

យមាន

ៀមរថយន្ត

ើយគានកិច្ចសហការ

ត្តកណាល

ដ្ឋកិច្ចរបស់

លបានឈរ

ើង

ចំណច

កុង

លជជុះតាមផ្លវជាតិទាំង

ជា

ើរូបភាព

ញឡានសម្លតគំរាម

លបានឆ្លងកាត់

យមិនគិតអំពទំ ី នញ ិ

មានលក្ខណៈមិន កំ

ពិ

ះគឺ

្លថ្នរទាល់

ងបង្ខំឲ ឈ្មញបង់

ក់

ះ ដូច

ប់ទំនិញ

បច ប់ និងទំនញ ិ ចពន្ធ

យ ើ ។

សសកម្មភាពរបស់ឈ្មញដឹកទំនិញ

ចពន្ធទំនិញខុសច ប់ ឬម្ហបអាហារ

ខូចគុណភាព ណាម

លនាំចូលពី

ុមប៉ូលិស

ស ៀត

ដ្ឋកិច្ចរបស់

ម មុនី បង្កលក្ខណៈលំបាកដល់

ុមឈ្មញទាំងអស់

ការដាក់កុង

ះ។

អំពី

លជជុះក្នងការបង្ខំឲ

ឈ្មញដឹកជ

្ជនទំនិញបង់

ក់

ម មុនី ក៏បានចាត់តាំងឲ ម

ខ្លនឲ

រខានចំ

ឈ្មញ

្ដីរបស់

ះមុខរបររកសុីរបស់

បច ប់ដូចជាករណីបង្ខំឲ បង់

ក់

ចាំ

ើតាម

រកសុីដឹកជ

និងការ

ស់ឥទ្ធិពល

ើការប

បត

ផ្លវជាតិ

បច្ចប ន្ន ល័យ

្ជនទំនិញ

ប់

ទទាំង

ខ ២ និង ៣ បានឲ ដឹងថា

ះមានម

ឆាំងបទ

្តីប៉ូលិស

្មើស

ការយា-

ដ្ឋកិច្ច

ត្តកណា ល

សាល់យាងច ស់ថាមាន

ប៊ង បានចល័តដាក់កុង

តាមផ្លវជាតិ

ខ ២ និង ៣

យរថយន្តទំ

ើបៗ

ចាប់ឃាត់រថយន្តដឹកជ ទទាំង

ចូលបង់

្វើតាម

ទំ

រឯអាជាធរ

សកម្ម ្វើ ភាព

ៀមចាំ

្ជនទំនិញ

យាងចាស់

ើងចិត្ត។

យ ើ

ល ើ

សកម្មភាពរបស់ម ត្តកណាលរបស់

ជំនិតរបស់

បានជាមិន

ះម

្តីប៉ូលិស

គឺ

ញ ើ

លរាល់

ដ្ឋកិច្ច

ក អុិន ធាវរា

្តីប៉ូលិស

ះជាមនុស

កស្នងការផង

ត្តកណាលជាចំណច

ុមឈ្មញធំៗ រកសុីជ ទ

ប់

ត្តកណា លហាក់បី

ចាត់វធានការលុបបំបាត់

ប៊ង ពី

រ។ ទឹកដី

លពលរដ្ឋ និង ្ជនទំនិញ

មូលផ្តំចូលមករាជធានីភ្នំ

ប់

ដ្ឋកិច្ច

ម ើ ី

សកកម្មទាំង ក់ និងប

្កើតឲ

លជជុះយាងអនាធិប

ក្នងការគាប

ម មុនី ធាប់មាន

យ។

វត្តិ

វបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ឲ

្វើស្វ័យរបាយការណ៍ និងជីវ

ទស ន៍ សឹងរាប់ សារ

ច ្ល

រកលុយ

យ ើ ប៉ុ

្ត

ម មុនី មានសមត្ថភាព

ើងឲ

ក ជា សុ

ធី យាង

ៀងទាត់ តាមរយៈការដាក់កុង

ជជុះ និងគាបជំរត ទំនិញឲ បង់ អនាធិប

ើងគឺ

កម្មពីមួយអាណត្តិ ្តី

ដាក់ព

សក

មួយអាណត្តិ។

ម មុនី បាន

យឲ ចុះតាមផ្លវជាតិអត់

ខ្វល់ខាយអ្វី ើម ី

ន ្ជ

ក់មានរូបភាពកាន់

បន្តទទួលបានលិខិត

ុមម

ម ុ អ្នករកសុដឹ ី កជ

យ ខាំង

មុនី

គឺខំ

ើងមកឲ

ឹង

មូលលុយ

ម មុនី តាម

រយៈការយកឥទ្ធិពលអគ្គស្នងការនគរ បាលជាតិ

ើតាម

ស់។

ចក្តីរាយការណ៍ពី

ឈ្មញរកសុីដឹកជ ដឹងថាយ

ុម

្ជនទំនិញបានឲ

ម មុនី បានចាត់តាំង

មនុស ជំនិតរបស់គាត់ចំនួន ៦ នាក់ ឲ ចុះដាក់កុង

លជជុះតាមដងផ្លវជាតិ

សំខាន់ៗចូលក្នងរាជធានីភ្នំ

ើយ

ះក្នងលិខត ិ សកកម្មចុះ

មូល

ក៏បានឃុបឃិតឲ ម គាន

លុយពី ផង

្តី

ងៗ

ុមឈ្មញតាមរ

រ។ យ

ៀត

ៀបពុករលួយ

សាល់ថា ជាម

ម មុនី

្តីនគរបាល

ប៊ង

ដ្ឋកិច្ច

ញដាក់កុង

និងជាចំណចឆ្លងកាត់ទំនិញខុសច ប់ យាងសំខាន់ក្នងការដឹកជ សត្វ

ញង

យមិនរខានដល់

បាល

ដូចជាទទួលបានលាភសការៈពីកុង ជជុះ

មានកុង

ះ អុិន ធាវ លជជុះ

្លប៉ុស្តិ៍ពី

សកកម្មពីអគ្គស្នង

ុមឈ្មញឲ បង់

ទាំង

បច ប់ និងខុសច ប់ ឲ

ក់ដល់ពួក

ជំរត

ស្នង

ធាននាយកដាន

្វើជាមូលប ទានប

អុិន ធាវរា

ក១

ការនគរបាល រា

វឲ

ភពរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋ

បច ប់ និងខុសច ប់តាមប

ពួក

វ គឺគាត់រងចាំ

ស ើ្ម

ើយក៏យកលិខិត

យផ្លវជាតិ

ម មុនី ដាក់កុង ល ជជុះ

្លង

ប់

្ជន

យ។

ខុសច ប់ និងចំណអា ី ហារមានជាតិពុល

្មើសច ប់។

អានតពីទំព័រ

្ដ ។ លុះ

ះអានន្ទ

លបានរកសុីដឹកជ

បច ប់និង

្តង

គំរាមកំ

រព្ធបទនមសារ សមាទាន

ៀន និង

ជនាហារជូន

ធិ

ើត

ធិ ឹក ...

នចងាន់ដល់

ណាហំ ស

បន្ត

ពុទ្ធិកបណិតសភា

សាកលវទ ល័យប

ធនា

្ដីនគរ

ខ្លនឯងផង

្ហ ះអានន្ទ

ពុទ្ធបរស័ទ

អានន្ទ

ើយម

្វើយាងណារកចំណល

ប់

ើបភាពអនាធិប

មក

ជាអ្នក

របស់

ម ុ

ការនគរបាលជាតិកង ្ន ការ តពិនត ិ ទំនញ ិ

ម មុនី

សំខាន់ៗ ចូលមករាជធានីភ្នំ

វការរបស់

លំបាក តាមរយៈបង្ខចិ ំ ត្ដជំរត

ក់ពីឈ្មញ

ដល់

្ដីនគរបាល

ើកំណាត់ផ្លវ

ញត

មានឥតឈប់ឈរ៕

្នះម

្ដីរបស់

ល ដាក់ប៉ុស្ដិ៍ ពួកគាត់ក៏

និងស

ពីអង្គយ

ក់ពីម

ខ ៧ សុទ្ធ

ក ឆាយ សុខា

បាល

ង ចតាស័ក ព.

ើង

រក ចំណលមកបំ

គន្ធី (ជ័យលាភី ើត

ក ឆាយ សុខា

លបានឈរ

ទារ

ជាក់

្ទ

ើយរងនូវការរះគន់ពីសំណាក់

ម មុនី

ៀសវាងរង

ធី ជា

ឆាំងបទ

ទទួលបានលិខិត

ត្តកណាល

នឹងបទប

ុមប៉ូលិស

្ដីនគរបាលមួយចំនួនបានចំអក

្វើអ្វី

សួងមហា

ងរបស់

ជាមួយអាជាធរ

្នះគួរណាស់

លជជុះ គាន

ប់

្គើនបំផុត

ុមឈ្មញ

លជជុះរបស់...

ងអុក និងចាំទទួល

ដ្ឋកិច្ច

ចាំការក្នង

ទំនិញទាំង

ពីដឹកនាំកមាំងនគរបាលដាក់

កុង

លលាច....។

កស្នងការមានវធានការ

វស រដល់

្វើពិធី

ង ចតាស័ក ព.ស២៥៥៦

និងស

អ្វី

ើមាននរណាជូន

្ដីនគរបាលជាតិ ដូ

ះទឹក

កក្កដា ឆាំ ២០១២

្ងទី ១០

ង២រ

ះជាកូន

សួងអប់រចាត់កមាំង

ះផងកុំឲ ម

ថាក់

ក សាយ ផលា ដ៏

ញាំបាយ

បកុង

កំពុង

កនាយកវទ ល័យ

ឱកាសរួចផុតពីការដាក់ពិន័យ៕

មការ

លជា

ឿន តូនី

ះសូម

មកចុះមក

ពុទ្ធបរស័ទ

ណី ៀងរាល់ឆាំ មិន

កម្មវធីបុណ

វនឹង

ធាន

តុដូច

្ដ

វត្ដិ

ជាពលរដ្ឋរក ទុក

លខកខានម្ដងណា

ុង

ង់

ះឲ

ក្នងភូមិ

ងទី២

បុណ ទានតាម

្វើបុណ ដ

ទនាទទួល

ជាសម ត្ដិសាធារណៈ និង ៀបចំ

ភពប ត ើ្ក

ជគណ

្លថ្នរក្នងនាមជា

ះមានទីទួលបុរាណ និង

មួយក

ះនាគា ំ ើ្វ បុណ

ការដាក់កុង

្ដដ៏យូរលង់ណាស់មក

ក្នង

ក ឆាយ សុធា ក្នងនាម មាស់ ្ជើញ

ះរូបភាព

្ញ វកិត្ដិយសក្នងពិធីបុណ

សា

ើមបុណ ទាំងអស់បានអំពាវនាវសូម

និមន្ដ និងអ

ប៉ុ

ត្ដកណាល

ប់

ើង។

មូល

្ដីរដាភិបាល និងអ្នកជំនួញ

ឆាំ

សជាតិ

ក់ ក៏ដូចជាឡានដឹក

ផ ភាប់ជាមួយ ឿង

លមាន

ចក្ដីសុខ សន្ដិភាព និងច

្ង ចាំ

ុក

ឈរ

្ជនទំនិញចូល

ើញពីរូបភាពមិន

្ដើមគំនិត ៀបចំ

ះវាជា

ុមឈ្មញដឹកជ

ក្នង

ុក

ញឡានដឹកទំនិញ បានបងា ញ

្ង

ើម ីជាគំរូស

កនិង

ប់

ៀតថា អ្នកជំនួញ ើន

ត្តកំពង់ចាមមាន

ុកពញា

ឃុំរកា

ះពុទ្ធ

ទី

ះពុទ្ធសាសនា។

ឆាយ សុធា បានបន្ដ

កូន

្ជនទំនិញបាន

ៀងៗ ខ្លន។ សូមរម្លក ឹ ថា

វបាននាំយក

ស់ដឹង

យកមគ្គផលតាមកមា ំងសទា

ះពុទ្ធសាសនា។

ឹក

ើងរបស់នគរបាល

បានអធិកអធម និងអនុ

ុកមុខ

សាសន៍ថា

កឯ

លជជុះ ក៏ដូចជាការយកឡានស

ជា

ិយភាព និងជាតំណាងមាស់

បានចាប់កំ ល

ងទី២

ត្ដ ចំ

មទាំងពុទ្ធបរស័ទជិតឆាយមកចូលរួម

ឹក

ដីដុះ

លចុះ

ក្នងមន្ទីរអប់រ

លថា

ថា តួនាទីរបស់

ដ្ឋកិច្ច ហានដាក់

ើម

មិនថ្វី

របស់ប៉ូលិស

ម មុនី មានភាពធូរ

ក់រត់ការ

ក ជា សុ

នគរបាល

ក សាយ ផលា

បុគ្គលិកសិក

ត្ដកំពង់ចាមបាន

ចំណាយ

នឹងប

្ជនទំនិញតាមរយៈការ

រលុងខ្វះការទទួលខុស

កណា ល ៖ ភាពអនាធិប

រះ គន់

លជជុះយាងអនាធិប

ជាធម្មតា

គ ើ ណៈ

យសំអាងថា បងរបស់

ើជា

ក ឆាយ សុធា ជាអ្នកជំនួញដ៏

ធិ

មកពី

ើប

រពសការបូជា

ើមបុណ បានមាន

អានន្ទ

ធិ

ក់ពី

មិន

តិសាន

ើម ទុ ី កជាទី

ពុទ្ធបរស័ទក្នង មាន

កស្នង

លបានអារាធនាពី

សសិរលងាយក

កំពូល

បង់

្ដើមគំនិត ៀបចំពិធីបុណ

ះវស

លង

នូវការរះគន់ពីមជ ដានឈ្មញ និងពលរដ្ឋ។

លដាក់ទាំងយប់ ទាំង

ក១

ុមបានផ្ដច

ត្ត

ើងថា

ុមអ្នករកសុីដឹកជ

មាន

ើចិត្ត

ើក

លមាន

ធាន។

ដាក់កុង

ចដាក់

ះស្ថត ិ

វបាន

យឲ ម របស់ ី ្ដ ខន ្ល គាបសង្កត់

អ្នករកសុីដឹកជ

ះគឺខាង

្ដការស

ម មុនី

ប់ពួក

ជន៍ លបានមកពីការប

កុក នាយការយាល័យ

្មើស

លជជុះ

មត់

ផល

សិស ភាគ

សាមុន

ើយប៉ុ

មានការដាក់ពិន័យ

ក្នងស្នងការដាន

ុមឈ្មញ

វាស

ថា កំពុងជាប់ពាក់ព័នយាង ្ធ

ឿន

ើយមាន

អុកឡក

លង

លងគណិតវទ

ុមឈ្មញគិតគូរ

ត្ដកំពង់ចាម

ផ្ទះ

ើនបានដឹងវ

បង

ក១

ះសីហនុ និងវទ ល័យដីដុះ

ត្តកំពង់ចាមមិនមានឆន្ទៈប

ឲ ដឹងថា ទីតាំងឈរ

បផ្តល់ឱកាស

អំ

តុអ្វីបានជាមាន

ជជុះ ក៏អាងខ្លនជិតចូលនិវត្ដន៍។

វជាបងរបស់

ឲ ខ្លនរកចំណលតាម

សកកម្មរបស់ថាក់

លងឆមាសថាក់ទី

មហិមាមិនមានប

ុងកំពង់ចាម

រក ទុក

ឿង

សា

សំណព្វចិត្ដ របស់

ទុក

ស្នងការមិនបានលុបបំបាត់កុង

ជន៍ ផាល់

ក ឆាយ សុខា ក៏កំពុង

្ដ

គាត់ ជាស្នងការ

បយាង។

លង

១២ មកទុក

ជា

ត្ដកំពង់ចាម

សា

តូនី យកវ

ដឹកនាំមន្ទីរ

ះបានឲ ដឹងថា

តុអ្វីបានជា

បានឲ ដឹងថា

ពិនយ ័ ឬយាងណា

កមិន

លមានសុវត្ថិភាព។

ឆាំងបទ

ះរងនូវការ

ប់

្លង

្ដីនគរបាល

កុង

លកំពុងដាក់

ម ើ ផល ី

្វើអ្វីៗ

ើយ

ុង ឬសាលា

ឆាយ សុខា

នឹងការរតបន្ដឹងរបស់អគ្គស្នងការនគរ

ខ្លនគាត់ហាន

កំពង់ចាមខ្លះបាន

រះគន់ពីឈ្មញ និងពលរដ្ឋក៏ដូចជាបំពាន បាលជាតិបុ៉

្ដចមិនយក

ស្នងការ ល

ស្នងការដាន

ះបីជានាយកសាលាអះអាងពីភាព

ះបីជាគាត់បានដឹង

ើយថាអំ

តុដូច

សាតស្អំ ប៉ុ

្ដីនគរបាលឲ ឈរតាមកុង

លជជុះ

ដឹង

ធានមន្ទីរអប់រ

មន្ទីរបានដឹង

ះវាជាថាលបណះធន

ល័យអប់រ

ក ឆាយ សុខា

ត្ដកំពង់ចាម

យម

លងគណិត

ើយ។

លសិស ភាគ

មណល

ើលិខិត

អានតពីទំព័រ

ះសីហនុ និងវទ ល័យដីដះុ ។

អនុ

គឺ

ផ្ទះ។ ចុះទីចាត់ការសាលា ការយា

វាជាក

ត្តកំពង់ចាម

ដ្ឋកិច្ច

ៀម

កអភិបាលរង

នាំ

ធានការយាល័យនគរបាល

ឆាង ំ បទ

សា

្វើអ្វីខុស

នាយក យកវ

ើងវញជាបនាន់។

សកម្មភាពរបស់

កុក

លង

លជាសិស ទិញពី

ធានមនុស

ក១

ុមហ៊ុនដឹកជ

្វើវ

វទ ល័យ

វទ ល័យ

ះសីហនុ និងវទ ល័យ

សាមុន

វស័យអប់រ

ត ឹ ផ្ទ ្ត យ

សួងអប់រ

អានតពីទំព័រ

ក៏ដូចជា

ុង ឬ

គឺជាការ

លការណ៍របស់

គឺ

ះសិស

សាគណិតវទ

ើនបានដឹងមុន

ក៣

កក្កដា ឆាំ២០១២

ម មុនី

សា...

នូវ ឿងមិនល្អ ដូចជាមណល

ថាក់

រាជរដាភិបាលកំពុងយកចិត្ដទុកដាក់

ទីចាត់

ុងកំពង់ចាមតាមការ

ើយចំ

លសុំមិនប

ឿន តូនី

យមិនរក ទុក

ះសាលាមិនមានលទ្ធភាព

បាន

លងមករក ទុក

ការសាលា ឬការយាល័យអប់រ

សា

វទ

កធាយ ើយ។

រគាស់បង្អចលួចចូលយក

វទ ល័យ

លប

ៀសមិនផុត

មត់ខាច

ដីដុះ ដឹងវ

គឺសិស ភាគ

សាជាមុន

ឿន តូនី បានឲ ដឹងថា

មកពីទីចាត់ការសាលាមិនមានភាពគត់

ជាតិ

ត ើ មានភាព

ដាក់ការសង ័យថាមាន

សា

ះសីហនុ និងវទ ល័យដីដុះ

លងគណិតវទ

កនាយកវទ ល័យ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

ឿន តូនី យកវិ

ញវ

ើយ។

លជួបសមាសន៍តាមទូរស័ព្ទជា្មរ

លងមកទុក

ជួលប៉ូលិសមកយាមកាមដូច

ត្ដកំពង់ចាម មាន

ើនដូចជាមណល

ើនបានដឹងវ

លង

លថ្មីៗ

ញនូវ ឿងមិនល្អ និង

មិន

ឿន តូនី

សា

្កតករណី

ផ្ទះរបស់បុគ្គលណាមាក់

ដីដុះ

ុើប

លការណ៍របស់

សួងអប់រកាលពីអំឡង

ុើបអ

មិនអនុញាតឲ វ

មួយ វរជន

ចាត់តាំង

្វើការ

ើការណី

្តី

ខ០៦៨

ប៊ង

ះសុទ្ធ

កិច្ចមិន

ញចល័តដាក់កុង យ

ប៊ង បាន

ក់ដល់ពួក

យសារ

ជន៍ជូន

ដ្ឋកិច្ច

ណាច

បានយាងរលូន

ើម ី

ប៊ង

ថាក់

្វងរក

កស្នង

មូល

ើយការ

ត្តកណាល

ះកំពុង

នឹងបទប

លជជុះរបស់ម របស់ស

ន នាយករដ្ឋម

កម្ពជា។

្តី

ភពរាយការណ៍បានបន្ត

អ្នករកសុីដឹកជ បានឆ្លងកាត់

លុយ

្តច

ះរាជា

្ជនទំនិញទាំងអស់

ត្តកណាល ជាពិ

្តី

ៀតថា ល

្ទ

លមានជំនាញ

ើងឲ ថាក់

លា

្ល៉ាះ

ើយ

មុនី បង្កព ះ

្ល ង

មូល

ើបានទាន់

ះជាយ

បណាក៏

យក៏គាត់

រួចផុតពីការដាក់ពិន័យ តាមរយៈការ សា យ

ក់

រលួយ ប

២១

លបានមកពីអំ

ជូនថាក់

ើ។

ុមអ្នករកសុីដឹកជ

្ហើបឲ ដឹងថា

្ជនទំនិញបាន

ម មុនី បានចាត់តាំង

ះ អ៊ុ សុជា ឲ ចាប់រាប់ក លឡាន ើយ

តាមផ្លវជាតិ

ង់ចំណចតំបន់អ្នក

លិច

ើពុក

ចំណចផ្លវជាតិ

យកលុយ

ឿង

ឿន ប៊ុណា

លមានជំនាញ

ុមអ្នករកសុីដឹកជ

មូលលុយ។ ខ៣

តាំងឲ

ះ លី

ផ្លវជាតិ

តាមផ្លវជាតិ

ឿង ជាអ្នកចាំ

ខ ៥ ក៏

តាំងឲ

ើក

មូល

ើយ

ខ២

ម មុនី បានចាត់ តាម

ម មុនី បាន

៉ន ចាន់ណា

កាប់រាល់ការដឹកជ តូចតាច

្ជនទំនិញ

បច ប់ឲ ចាំ

លុយពីឡានដឹកទំនិញ ចាត់តាំងឲ

បូជា និង

ទាំងខុសច ប់ និង និង

ខ១

ើយខាង

ម មុនី បានដាក់ព

្តីចំនួនពីរនាក់

ឡក

្ជនទំនិញរបស់ឈ្មញ

ុមហ៊ុនធំៗ។

តាមផ្លវជាតិ

ខ៦

ះ លីវ មារ ជាអ្នកចាំ

មូល

ះវញយ

លុយពីការដឹកជ

ម មុនី បានចាត់

្ជនទំនិញខុសច ប់ ពី

ស ៀតណាមយាងអនាធិប

ផង

លិខិត ជាតិ

រ។

ម មុនី បានទទួល

សកកម្មពីអគ្គស្នងការនគរបាល

ើម បងា ី រប

ប និង

ង់ទិន្នន័យ

ទំនិញខុសច ប់ និងម្ហបអាហារមាន ជាតិពុល ប៉ុ

្ត

អនុវត្តឲ បាន របស់ថាក់ បាន

ឹង

ក់

ឹម

ម មុនី មិនបាន

វតាម

លការណ៍ ម មុនី

ងខាំងបំផុតក្នងការចំណាយ

ើម ីរត់ការទិញប៉ុស្តិ៍ ឬសុំលិខិត

សកកម្មពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

បាន

គជ័យពីមួយអាណត្តិ

មួយអាណត្តិ ជា

ធាន

ៀត

្ទ

ចាំ

លុយ

បង់

ផាល់ខ្លនបានយាង

ះជាមុនសិន ះបាន

ប៊ង កំពុង

ដ្ឋកិច្ច

្ទើរ

្ជនទំនិញ ប

មូលចំណលយាង

តាមរយៈការ

លជជុះ

ើយ

្លដាក់ប៉ុស្តិ៍

ចាំការផ្លវជាតិ

្វើសកម្មភាពសាក់

ខ ២

្ជនទំនិញឆ្លងកាត់

បច ប់ និងខុសច ប់ឲ ចូល

ក់ដល់ពួក

បាន

ម្តង

ុមឈ្មញរកសុីដឹកជ

តាមផ្លវជាតិ

ឲ ឯកឧត្តម

ដ្ឋកិចក្ន ្ច ង

ះ។ ពលរដ្ឋ ្ជនទំនិញ

ខ ២ និង ៣ សំណមពរ

នគរបាលជាតិ ពិនិត ចំ

្វើយាងណា

ក់យកមកបង់ឲ ថាក់

ប់ចំនួនតាមការកំណត់

និង

ចាប់

ះយក

ក់ឲ ពួក

រកសុីដឹកជ

ឃាត់រថយន្តដឹកជ បង់

ក អុិន ធាវរា ល ីខាង

និង ៣ ទាំង

្ជនទំនិញ

មកគាបសង្កត់ជំរតឲ បង់ ើតផង។

ប៊ង

្វើសកម្មភាព

ុមសង្គមងងឹតអីចឹងគឺពួក

ើន

ចូល

ើបអាចឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ

ឃាត់រថយន្តដឹកជ

ក អុិន ធាវរា

យរលូន។ ចំ

អុិន ធាវរា ដូចជា

ខ ២...

ខ ២ និង ៣

ក់ឲ

កុង

ើជំនាញកាប់ដាវរក

លជជុះតាមផ្លវជាតិ

មិន

សួង

ួលបំផុត៕

តាមផ្លវជាតិ

យាង

អំណាច

ដ្ឋកិច្ច

ត្តកណា លយ

ម មុនី អាច

ងាយ

យសារ

ុមនគរបាល

មហា

្ជនទំនិញរបស់

ុមឈ្មញធំៗ ឲ ចូល

ញចល័តដាក់កុង

ហ៊ន ុ

ក អុិន ធាវ

សកកម្មរបស់

ត្តកណាល

ប៉ូលិស

លជជុះ

ក អុិន ធាវរា

មានលិខិត

្គើន

ដ្ឋ

្វើសកម្មភាព

ជាពលរដ្ឋ និង

ផល

ក អុិន ធាវរា

ភពចំណល

ចាប់ឃាត់រថយន្តដឹកជ

ការ

ើម

ើយភាពអសកម្ម

ត្តកណាល។

យាងអនាធិប

បង់

ហម ជា

ះរងស្ងតរបស់ស្នងការនគរ

ការ

រា

ជា

្ជនដូចជា

ត្តកណាលគួរឲ ញាក់សាច់ សួងមហា

ត សា ឿន អគ្គស្នងការ តាចាត់កមាំងពិ

ះកុង

លជជុះរបស់ម

ត្តកណាល

ង ើ វញផង៕

្តី


ក៤

ឆាំទី ០៣

ចមារមីន និងទីសង ័យមាន

ខ០៦៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

ប់យុទ្ធភ័ណ វ ុមការងារចុះប ការប៉ះពាល់សម ទាន ហ៊ុន និងដីបំ

ដ្ឋកិចរបស់ ្ច

ញសាលកប័

៨.០០០ ក លដីនង ឹ បាន

ម ុ

គពីដី

ឯកឧត្ដម អ៊ុង

មាន

ឿន អភិបាល

្ដច

នាយករដ្ឋម

និងការពិនិត អនុវត្តន៍របស់ ប

បនា យមានជ័យ ៖ កាលពី

ឿន អភិបាល

ដំ

្ងទី

ឃុំទាំង៣

កក្កដា ឆាំ ២០១២ ឯកឧត្ដម អ៊ុង

ើរ

រង

ត្តបនាយមានជ័យ រួម

នដី

មន្ទីរបរសាន បានចុះ ទ

ត្តអភិបាល

កាន់វត្តក លទ

ង ឃុំបនាយឆារ

បនាយមានជ័យ ចុះប

ើម ីព

នាយករដ្ឋម អភិបាល

បំ

ុកថ្មពួក

ង ភូមក ិ ល

ត្ត

្ល នលទ្ធផល

្ជីដីធ្លីជូនពលរដ្ឋ។

សាសន៍របស់ស

ដីធ្លី

ត្ត

ុកថ្មពួក

ដំ

បតាមអនុ-

្ដច

ហ៊ុន

្តី និងការ

្ជីដីធ្លី ប

្វរ

ប់យុទ្ធភណ

្លក វារ អភិបាល

បានឲ ដឹងថា អាជ្ញធរ តូច

្មើរ

ើង

តិបត្តិការសឹករង

ជាមួយ

មីនថា ក់

ត្ត

ុម ៀបចំ

ៀបចំ

ចុះប ៉

ត្ត (MAPU) ស

នការ

ឃុបនា ំ យឆារ

ុកថ្មពួកគឺជ

នកម្ពជា-

ម មានក

ជីវត

ឿន

ជួយ

អ្វី

ឧបត្ថម្ភ

ត។ ក្នង

្វើអ្វីក៏

អភិបាលរង ដឹងថា

យ័តបន្ត ្ន ិច

ដ្ឋកិច្ច

ុមការងារ

ៀត។ចំ ្ង

ម ុ ហ៊ន ុ វនិ

កអ្នក

ៀតក្នងតំបន់ការពារ

្លផា

ចក្តី

លទទួលបានពុសូ ំ វ

ថា

ុះ

គឺអាចមានការ ច

្នហាកំ

ត។

ើងខ្ពស់ដ

កអ្នកចង់ស របស់

្ង

កអ្នក

ពុទា ំ ស់ខុសអ្វី

ថ្មី

ើយ

ធា ើ ប់

មានប ើយ

ចង់ ើ

ខ្លះៗ

ើយ

ះថា

រ។ រឯប

ស ើ សគូ

ង ពិតដូច

ើកហាងថ្មីក៏

ងហុច

្នហាកំ

្លផា

ករ ឬទំនាក់ទន ំ ង

ចក្តី

រ។ ចំ

ថាផង៕

ន់

កួន

អស់

គុណ

ើដី

សរ

ជូនដល់

កគា បរ

រដ្ឋម

្តី

្ជីដីធ្លី

មទាំង

្លង

ចាស់សកម្មភាពថ្មី "ក្នងការចុះប

ុមហ៊ុន២

ជូនពលរដ្ឋ

សភាពបនាយ

បទ ទំ

លមាន

ហៈ

ងច

ហា ្ន

ើ របស់

ើត

ងច

កចាយ

ើង

ើយ

្ជីដីធ្លី

ះគា

ប ើ ចំណង

រាសីល្អជាមធ ម។ កអ្នកស្ថិត

ើនដូច

មុខ

្ង

្វើអ្វី

ប់ ្គ ឆាបា ំ យសឹងមិន

្វើដំ

រាសី

ើរទីជិតឆាយចូរ

ការ

្វស

្នហាកំ

ងមិន

មាយក្តីកុំគប ី

យ័ត្ន កពន់

ចក្តីទុក្ខ

ើត

មល់ និង

រ។ស

ះអ្នកដ

្លើយតប

ប់អ្នក

យសារ

ចាំ

្ង

មុំ

រាសី

ន់ចិ

ប់

ន់អាច

្ចឹមជីវត គូ

ើលផ្លវល្អចំ

ើនជានិច្ច។អ្នក

មុំឬ

ើមខុស

ម ឹ

កការ

្ង

ើយស

កអ្នក

្ង

ើង៕

ន ើ ផង។

ចក្តី

យ័ត្ត

ហា ្ន កំ

កំពុង ផ្តនា

ៀតដូច ើន

ើប

ើងវញខ្លះៗ

្អម

ះដួងរាសី

វឃុំខ្លន

្ជន

ើម ីកសាង

តុលាការចាត់ការ

លរត់

ចខ្លន

្វើការ

សជា

កជន

ះសមត្ថកិច្ច

វចាប់យកមក

យ៕

ការ

កួតរបស់

លប្អនធា ប់

ទស នា! សល់

រពី

កវា

កឈរ

ះក ល។

៉ចក៏ប្អនមិន ៀបរាប់?

ក ៖ ៀបរាប់អត់ ៖

៉ចអីចឹង?

ក ៖

លកំពុង

កួត ខ្ញំ

ើតខ ល់គ អត់បានតាមដាន!

ធាប់!

្នះសូមប្អនៗ ៀប

ណាស់។

ះបី

ងផ្តល់ផល បំ

ចំ

ងហុច ជួញដូរ

កបរបររក ក ើយនិង

ើ ការ

ល លាល្អ

ើយថ្មីៗក្តី៕

ើតប

កអ្នកមាន

្ង

រើ

៖ ???៕

ខ្ចី

ក់កាស ក

ើប

រួច។ អ្នក

សចុង។ ស

យ័ត្ន

្វស

យណាស់៕

ប់

ក្តី

លទន់

។ស

ផ្ទះ

ទាំង

កអ្នកចូរ

្ង

ើយទាល់

ឆាំង ជ ្នហា

រខ្លនពី

្វើដំ

ើន

កអ្នក

រដូច

ផ្តលរលំ

ើរឆាយ

ះការ

យ ើ ។ស យ័ត្ន

ើយនាំ

មុំ

ើក ស

ឈាស

ល្អក់កករចំ

ត។ ក្នង

មុខ

ើយ

រ។

ង បន្តិច ឿង

ទាំង

រ។ ការ

ទាំង

្ង

ះគា

ះ អារម្មណ៍

្វើអ្វីក៏មានការ ះ

ប់អ្នក

ក់ចំណល

ើស

្វើដំ

ើន

កអ្នក

កបរប

ើស

ន់

ើរទីជិតឆាយជួប ្នហា កំ

ះមាយ

មាយក្តីចូរ

យសារកាភាន់

ឡំ៕

យ័ត្នការ

ើបជាការ យល់ខុសក្នង ឿងអ្វីមួយកាយជា ឿងជ វវាទ

ើន

មួយ

យាងណា ក៏មាន

ច ភាពសុខដុមល្អ។ រឯសម្ព័ន្ធ មុំ ឬ

ើត

កាន់

កបការងារមាន

ៀវជានិច្ច។ ស

យាងណា

ពី

មានដំណឹងល្អនិងការ ្លើង

្នហា

ភាពមិនទុកចិត្តគា នឹងគា៕

រាសីខ្ពស់ ឿន

ើប

យ័ត្ន

ួយងាយ

ើយ មិន

ប់ រកសុីជួញដូរជួប ឿង

វឃាតពីគាខ្លះ

ញការងារ

ើតប

យសារ

ឿន

ទិសពាយ័ព

ើរ។ រឯសម្ព័ន្ធ

មុំមានភាពផុយ

អាចមាន ទប់ទល់ផង

កអ្នក

ើប

ះវវាទណាស់

ងចំណីចំណកបន្តិច

ខិតខំខាំង

ន់ទប់ទល់ចាយវាយ

ើរទីជិតឆា យមិនសូវមាន

ពិ

ងបន្តិច

ៀន យាយីណាស់ ភ្លឺថាប

ះការ

កអ្នក

ញចិត្តមកវញជានិច្ច។ អ្នក

្វើដំ

ប់ សុវត្តិភាព

ើស៕

ៀត

ពី

ល លាបំ

បំផុត៕

ន់ជាទី

យអាចហុចផល

កបការងាររកសុីជួញដូរការរកផលចំណល

កពុន រួច។ ការ

យ ឬជាប់រវល់អ្វីមួយ។ រឯ

្នហារបស់កំ

ើយរក

្វើឲ

កបរបររកសុី ជួញដូរចូរ

ប់អ្នក ជនខិលខូច

ិត

្ង

កបការងារតូចធំ

កបរបររកសុី ជួបភាពតានតឹង

ុងគាឬការ

ប៉ះទង្គិច

កអ្នកជួប ឿង បំណងមិនល្អចង់ ម

រាសីល្អជាមធ ម។

ញ ល្អៗ

ះវវាទសម្តីបន្តិចបន្តច កំ

គជំងឺ

ើន ជិតងាយជួបប

ើយ។ រឯប

្ទើរ

ុតចុះ។ ក្នង

ើរ។

យ័ត្នជួប បរមិន

វា

ការណាមួយ។ រឯប

ីមានភាព

រាសី

្តីបុរស

មុំមានការរកលូតលាស់

ងាយថយ

ើរចាក

កអ្នកមិន

វខិតខំ

យសារការមិនចុះស

ុស

គឺមានការថយ អាច

ះជួប ឿងចំណាយធំឯផល អាចរកផលក

យ័ត្នការមានជ

ង ើ គា

្ង

ើបឆ្លងផលលំបាកៗទាំង

ះហូរចូលមានក

្វើដំ

កអ្នក

ះទាំង

ួលចិត្តប៉ុនាន

ះមុខ

ថាំងថា ក់ជាមួយ គប មា ី នការ

ពី

កប របររកសុីជួញដូរ

្នហាកំ

ន ើ ជាងដូច

ងកិច្ចការងារបន្តិច ងាយជួបប

យកុំសូវចិត្តល្អឲ

មុខយឺត

ត ុ ចុះ។ ក្នង

ញការងារបន្តិច

កអ្នកចង់ ពួង

ះគា

យ័ត្ន

ះថាងាយ

រាសី

កអ្នក សូវមានការរកលូតលាស់

ឿងដូចពាក ចាស់ថា ខ្ចីធូរឯការសងមកវញ អ្នក

គាល

វនឹង

្នហាមានការយកចិត្ត

្ហមល្អចំ

ះបីមានជ

ើរ។ ទិសទីឥត

ើត៕

ប់អ្នក

ះគួរយក ចំណលតិចឯការចាយវាយវញ

មុំ កុចង់ ំ ទុមុ ំ ន

ើត ឿងធំគាននរណាជួយ

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ះ ក៏

ឿង

រ ។បច្ចប ន្នជនសង ័យ

សិស មាក់ៗ ៀបរាប់ល្អឥត

ើលការ

ទមាទឹកកក

ប់ ចខ្ចប់

ុមនីមួយៗ

?

ើដូ

មទាំងឧបករណ៍ និង

រាប់អំពីលទ្ធផល

្ង

ក្នងថាក់

ើប្អនៗធាប់

ះមានការទិញចូលលក់ ផលលំបាកលំបិនមិន

យក្នង ការរកចំណល តឹងដូចអូសឫស ីប ៀត

ពី

ើករបរថ្មីៗក៏ជា

្វើ គប ីមានការ

ុមមនុស ជួយ

្ង

រ។ រឯសម្ព័ន្ធ

វញ

ើយក៏

រ។ស

ើក

កអ្នកចង់

កប អ្នកដ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ

ះមាយ ភាពខន្តីដាក់ខ្លនឲ បាន បបទ

ន់ក

យសារ

ះបីយាងណាចំ

ើយការជួញទីជិតឆាយ

ការណា ងាយមានជ

កមកវញ៕

ប់បុរស

គជ័យ និងមាន

ះមានការខ ត់

តុ បន្តិច

្នហ៍ ផង

ងងាយឆាប់បង្កឲ មានកំហុស។ ពី

ក ម

យ សុីជួញដូរវញ

្តីវញអាចកាន់ការងារតូចធំ

ចំ

កអ្នក៏ ផលល្អៗមកវញ

លការងារឬ ចរចាអ្វីមួយ

ះគាឲ បាន ទុកដាក់និង

ើបពុំមានប

ុតចុះ។ ក្នង

បស

្ង

ដូច

ងការងារចាស់ ឬកិច្ចការងារ

សសល់ពីយូរមក

រ។ ការ

គឺ

ងមានប

កបរបររកសុីជួញដូរ ល្អមកវញជានិច្ច។

ុតចុះ

ើញថាមិនមាន អ្វីក៏

ត។

ង ើ ខ្ពស់ដ

កបកិច្ចការអ្វី ចង់ចាត់

ឡប់មកវញ។ រឯប

ើនជាង

រាសីខ្ពស់

ើតមាន

រើ ទីជត ិ ឆាយមានភាពសុខដុមទាង ំ

និង

ើរជីវត

្ង

្វើអ្វីក៏

ជួប សានភាពលំបាកក្នងការរក ស

ពះ

ដ ើ្វ ំ

រួច៕

យ័ត្នឧប ត្តិ

្ចប់

ការតាមនីតិវធីច ប់។ ចំ

ចំណលគាត់ចូល ្ង

ៀតថា ក្នងការចុះ

ះ នគរបាលបានរបអូស

សំណំ ឿងប សង ័យ

ចខ្លន

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

្លផាដូចជា ការគិតទុក

ក់ចំណលខាំងកាក្តី

ហ៍ ្ន អាចជាប់ កំ

ន់ផង។ ចំ

ុតចុះ។ ក្នង

ុតចុះដូច

ើ អារម្មណ៍តប់

ះគាខ្លះនិង

យ ើ អ្នកខ្លះរក

កក្កដា ឆាំ ២០១២

វយកភាព អាចរកផលចំណលមួយៗ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរការរកផលចំណល

ចាំ

កបានបន្ដ

ើនក

ុម។

ើកំណាត់ផ្លវ រដិប ដួងរាសី

យាយី និង ឿងរាវរកាំចិត្ត

ើច

សិស ក ៖ បាទ!

ើរជីវត ដួងរាសី

ះដំ

ើយ

៉វ

ត្ដកណាល។

អធិការដា ននគរបាល

ុម

គានវាចានឹង ្លង

រួច។ រឯសម្ព័ន្ធ

្វង ឬកាយជាមិត្ត១០០ឆាំ

នបាន

ល។

ទាំង៣នាក់ខាង

យពីកមាំង

សំ

កួតបាល់ទាត់

ើបគាន ឿងរាវ ប

ះយកចិតទុ ្ត កដាក់ចំ

ឿង

ទាត់មួយ

ះភាពឧប

ើម។

ក ុ សាង

មួយចំនួនផង

កចាយ

បបាននូវមុខស

ភូមិខ្ពប

សមារៈ ស

្មង

ៀន គាត់ បានឲ សិស សរ

កបរបររកសុជួ ី ញ

្វើអ្វីៗមិន

នជា

ុស អាយុ ១៨ ឆាំ រស់

ង វុទ្ធី

ះជនសង ័យ មាក់បានរត់

ជា

ុម

ភូមិ ឃុំ

វត្ថតាងដូចជា ថាំ

ចំណាប់អារម្មណ៍ស្ដីអំពីកីឡាបាល់

មុខយាងល្អនិង

ះអ្នក

សៈដាក់ខ្លន

្ង

ី អាយុ ៣១ ឆាំ អ្នក

ពន្ធនឹងគា រស់

តិបត្ដិការ

ើបចុះឆ្មក់ចាប់បានជនសង ័យភាមៗ

យ វស្ណ

ទុតិយាសាឍ ឆាំ

្វើឲ ដំ

ើង

ើងបងធំ បងតូច និងការ

ៀត

យ ដី

ុកសាង

ត្ដកណា លបានឲ កមាំង

ល បង្ក

ឿង

បាយ

ះ៕

្មើស

នគរបាល

នាយក

ញនូវន

បាត់

្វើយាងណាលុបបំបាត់ឲ អស់នូវរាល់

្លងអំណរ

្លនិង

ភូមិ

ត្ដកណាល។

នគរបាលតាមមូលដានទាំងអស់

ម ឃុខ្ព ំ ប

នីយ៍ អាវ ចំ ន ស្នងការ

នគរបាល

ញការងាររបស់

្តច

លដាក់

របស់ ្ល

នតំបន់

ក្នងការចុះឆ្មក់ចាប់ខ្លនជនសង ័យខាង

នាំ និងចង្អលបងាញពី

កឧត្ដម

ុមការងារទាំង

គ និង

រើ ដល់ការខិតខំបំ

អំណរគុណដល់ស

យមានការវាយត

ុមការងារចុះប

បជន

ះ ជ័រ

ុស អាយុ ៣២ ឆាំ ទី២-

ះបាន

ដានមួយស្ថិត

ចាប់ខ្លន និង៣-

ង សុជាតិ បានឲ ដឹងថា បនាប់

ពីមានការ

ៀត

ី ណារន

ងមាន ឿងរាវច

មុំ មួយ។ សម្ព័ន្ធ

្នហា

បឹង

ប់ ្ច និងប

តពិនិត

ក ុ សាង

ចិត្តកីឡា ណាស់

្វជំ ើ នួញទីជិតឆាយពុសូ ំ វផ្ដល់ផល

ខាយខ្វល់ចំ

ត្ត និងមីក

មព័ទ្ធប

ឿង

ញការងារតូចធំក៏ជាឱកាស ក៏

ក ការរកលូតលាស់

ត្ត, ទឹកបរសុទ្ធ

ក្ល

មបក្ខពួក

ះមានទី១.

ទាំងពីរជាប្ដី

លកមាំង

កអធិការនគរបាល

ុកថ្ម

ើយ

ំ យបំផុត។ ជួបសានភាពតានតឹងខាង

ើចង់

គឺ

ងហុច រដុប

ញចិត្ត។ ចំ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរវញមានការកក់

ក្នងមុខរបរគួរសម

ញឆាយ

ើងផងដូច

យូរអ

ះដួងរាសី

ុកការងារតូចធំ

ះជាឱកាសល្អក្នងការ

កក់

មុំ

ឬមាន ឿងរាវ អស់កាលជាយូរមក អ្នក

ួលគាល្អ

ផលល្អៗមកវញដូចជាទី ការរស់

មាយក្តីមានការលូតលាស់

រាសីខ្ពស់

កអ្នក

ៀស

កអ្នកចង់បំ

កបរបររកសុី ល្អ

្ជន

ទីសាក់ការ

លំ

ើ ឃុខ្ព ំ ប

ត្តបនាយមានជ័យបានឲ

ឿន មានការរកលូតលាស់

ះទុនតូចធំ

ដឹកជ

ញាប់ជាអាទិភាពដីពលរដ្ឋប៉ះពាល់នឹង ុមហ៊ុនជាតិអភិវឌ ន៍និង

ករបស់សាលា

កចាយ

កចាយ

ើង

នាក់ ក្នង

ដានជនសង ័យ

សង ័យ

និង

មកក្នងភូមិ

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ើមាន

រឯកឧត្ដម អ៊ុង

នការ

ករ

ើត

ុមមនុស ចូលមក ល្អណាស់

ើចង់

ខកបំណងផង។ រឯប ះមាយ

ើរ

្វើការងារ

ន ដល់លំ

៤នាក់។ ករណី

្វើ

ចំនួន ៣ នាក់ ក្នងចំ

ហ្ម

ុកសាង បានឆ្មក់

បក្ខពួក

រកា

១០០ យួរ របស់មន្ទីរសាធារណការនិង

ពលរដ្ឋប៉ះពាល់សម ទានដី

គល់ឲ

តិភូបាននាំនូវសាច់

សមត្ថកិច្ចចុះ

៦.៧ គឺឡ

្លងខ្លះ

សបាហ៍

ង់ផ្លវ និងអ្នកខ្លះអាចជួយ ដូរការ

្លើយតប ដូច

មុខ និងកំពុង

ះដំ

គជ័យផង។

កអ្នកអាចមាន

នាំត

យសារដួង

ើរដូច

ងមានការ

មុខ និងមាន

ជួញដូរក្នង

្ង ះ

កអ្នកល្អ

យមិនចាំបាច់សុំ

្វើរួចនិង

នបាន៣នាក់ រត់រួចមាក់

្ងទី ២១

យចាប់ខ្លនបាន៣នាក់ ក្នងចំ

រជាចមារមីននិងតំបន់

្ង៥

រាសីខ្ពស់

សាច់

្វើ

សាសន៍

្ងចន្ទ ទី២៣

រាសីរបស់

ជាមួយគា

ឿននិង

ង់

្ទដីសរុប

ើយ។

ឿង

មព័ទ្ធចាប់មុខស

ឿង

ក់ថា តំបន់វនិច្ឆ័យ

សង ័យមានមីន។

្ជីដីធ្លី

ើយការ

ិត

ចូល

្ចល

្ចលក្នងស

រាជរដាភិបាល

ុមហ៊ុនវនិ

ះមកពីការបារម្ភ

តុ

ម្ដង

ទណក

្តជាចមា រមីននិងតំបន់មានមីន

ឆាយពី

ប់

ចាំ

ឿន មាន

ដី

ប់យុទ្ធភណ។

ុមការងារ ៀបចំ

ត្តបានប

សល់ពីស

ើទីតាំងដី

លស្ថិតក្នងតំបន់វនិច្ឆ័យចុះប

ពី

សា

្តី

ន ពី

ប់យុទភ ្ធ ណ។

លរដ្ឋផ្ដល់ដល់

ដ ើ ចមា ី រមីន និង

សសមាតមីន

ហ៊ុន

ុមហ៊ុន

ដ្ឋកិច្ច គឺប

កក្កដា ឆាំ ២០១២ កមាង ំ នគរបាល

គរហ័សដីប៉ះ

រាជរដាភិបាលបាន

ចិត្ត

ទុកដីសម ទានសង្គមកិចសិ ្ច ន។ ក្នង

នការបនា ន់

ះមីន

ុមយុវជនស្ម័

ះថា ក់ជាយថា

បន្តថា

ះខាង MAPU និង អង្គ ើក

ត្តនិង

ឯកឧត្ដម អ៊ង ុ

តិបត្តិការអង្គការ HALO

្ជដី ី ធ្លី

និងគំរូ

សសមាត

សមាតមីននឹងយុទ្ធភណ

្នថវកា ើ

ះមីន

ធាតំបន់

នការ

្ដច

ដី

សសមាតមីនអស់។

ង់

សារពលរដ្ឋ, គូស

ត្ត/

សមន្ទីរ ៀប

ប្លង់ដីជូនពលរដ្ឋគឺរង់ចាំ

ការ ើ្វ

ើដីគានឧបសគ្គ

ើរការបាន

ពួក និងម

ក ុ ថ្មពួក

ក ុ

្ចលក្នងស

ុមការងារ

្ចក

អនុប

លជាដីចមារមីន និងដីសង ័យមាន

មីន

ត្ត និងជា

ងរូបរាងដីចូលកុំព ទ័រ និងគណនា

្ទដីចូលកុំព ទ័រ

TRUST

្នកងទ័ ើ ពកងពល

ខ ៥១ ឬ

ះ, ចំនួន

ុម

យបារម្ភពី

ះថាក់ ។

,ប

ដីសង យ ័ មានមីននិង

ញពីចមារមីននិងតំបន់ដីសង ័យមាន

មីន និង

្ជី

ើម ី

ត្តបនាយមានជ័យបានឲ

ុមការងារចុះប

ដី

ត្តបានឲ ដឹងថា ការស

ញ សាលកប័

ភាពពាក់ព័ន្ធ

នាំបន្ត

ក លី

នដីនគរូបនីយ

នាយកចាត់ការអនុវស័យរដ្ឋបាល

ត្ត មន្ទីរ

ត្ត ស្នងការនគរបាល

ុកថ្មពួក ។

ធានមន្ទីរ ៀបចំ

កម្មសំណង់ និងសុរ

ី ណារន អភិបាល

ត្ត, មន្ទីរសាធារណការ

ៀបចំ

សារ

្ច ស

ុមការងារប

ុមហ៊ុន។

សនʼnិ សុ ខ ត និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

ុកសាង ឆ្មក់ចាប់អ្នកលក់ និង

កណាល ៖ កាលពី

ះអណងទឹកជូន

សារពលរដ្ឋប

ចូលកុំព ទ័រ

អ្នក

រួចប្ដរទីតាំងជូន

ះគូសចូលក្នងកុំព ទ័រ និង

នដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់និង

សុរ ២១

្វរ ឬប

ុក,

ចំ

ចំនួន

នគរបាល

មូលផ្ដំគាឆាប់កសាង

ពាល់សម ទានដី

ត្ត គឺ

នឹងមានលទ្ធភាពវនិ

ត្ត

្តី ហ៊ុន

្វើសាលកប័

ពលរដ្ឋពីសំណាក់

សាសន៍ថាតាមអនុសាសន៍របស់

្វរទិស

ផ្លវ, សាលា ៀន, ជីក

កម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីកម្ម សិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋ

ទីតាំងថ្មី

ញប័ណបឋម ្ណ

ះពុំចាំបាច់សុំអនុប

្ជីដីធ្លីប ឆារ

ជាង

ព័ ត៌ Ō នď

កក្កដា ឆាំ២០១២


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ក ហុង សុវណ្ណរាន

ក១

ើលមិន

ខ០៦៨

ើញឈ្មញដឹក ឈ្មញដឹកជ

ើកាត់មុខ...

ន ្ជ

យាង ើ គ

មានការប

ទាំង

វបានដឹក

ិច ឃុតា ំ អង

រថា

ញពី ភូមិទុស

ត្តរតនគិរ

វប

ឲ មានការដឹកជ យាងអនាធិប ទុកដាក់ប របស់ថាក់

ើតាម

ពី

្ជន

តប ើ

្មើសច ប់

យ បំផុត មិនយកចិត្ត

បឲ

បតាមបទប

ចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន

ជាពលរដ្ឋបានឲ ដឹងថា សព្វ

្ង

ក ហុង សុវណ្ណរាន បានឈរ

ទីសាក់ការធំ

តាមប

យផ្លវជាតិ

អានតពីទំព័រ

ង៩

ត្ត

ចាំ

វ និង

និង

ធានសម្ព័ន្ធ

យ ដឹកចូលមកទីរួម

ើម ីលក់

កចាយតាម

ព័ន្ធ

ៀតណាម និងកា

ការ

ធន៍

កា

ជុំ

ត មីយាន់ ើយ

ះ គឺជាការផាស់ប្តរ

លបានអនុវត្តការងារពាក់

កនូវបទពិ

ធន៍រវាងអ្នក

តអាសាន និងព

ង ឹ កិច្ច

តិបត្តការ ិ

សហការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកកា លមាន

ជាពលរដ្ឋ

វបាន

្វើឲ ពលរដ្ឋ

ជន៍ពីព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម ឆ័

ត្ត

ទល់

លជាព័ត៌មាន

ទទួលបាននូវ

អ្នកកា

្វើការផ ព្វផ យជូនដល់

ផ ព្វផ យពីការពិត និង

រង

ទល់ជាប់គា ក្នង

ការនាំយកព័ត៌មានពីបណា សមក

ះក៏

បានតំ

អន្តរជាតិ

្តទីបំផុត

កំពង់

ះសីហនុដ

ល។

ើតាមការ

ើក

ង ើ ខាង ំ ក្នងការ

លពិ

ើងរបស់

បចំណល

អភិវឌ ន៍មុខតំ សជាង

អាចនិយាយតាមភាសាសាម ពុ ី្ត ករលួយដ៏

្ង មសាត់។

ើលពីឥទ្ធិពលអំណាចរបស់

លី ឲ បានសុីជ ថា

បន្តិច

លី បានចាត់តាំង ប

ើយ

បានថា ក

ក គិន

បំ

ក គិន

បក្ខពួករបស់គាត់ឲ

ប់ចំណលទាំងអស់។ ្តីគយមួយចំនួន

កាលការងារ

ៀង

អំណាចរបស់

ក គិន លី

ខ្លះមានការ វបាន់ ើយ

ក គិន

ៀបឬ

លមានសា

ល្អក្នងការរកចំណលយក ើ

ដ្ឋ

ើយ

អាចយល

ក គិន លី ជាមនុស

ឆាំងបាយរបស់ថាក់

ុម

ក គិន

លី ជាមនុស ពុករលួយមានរ ម

ក គិន លី អាចទទួល

ងខាញ់

ឈ្មញមួយចំនន ួ បានឲ ដឹងថា

ឿង

យឲ

ើម

ើវនាសហិន

ចជាមិនខាន

ព័ត៌មានពី ឈ្មញ

ើយ។ តាម

ភព

ជាពលរដ្ឋបានឲ ដឹងថា

លដឹក

ណីតគឺមានសមត្ថ

កិច្ចដឹកតាមរថយន្តឡង់ ៀតផង៕

ីស័រ ម៉ុង

រូ

យ បុបាកាចាញ

បល់និងពិ

ធន៍...

រដាភិបាលពិនិត វញ

ដឹងថា

នចំ

ប់រដូវមានតំ

ក គិន លី ក៏

លមានអតីត

ក គិន លី

ះឥទ្ធិពល លជាម

្តី

ងល្អរហូត

ស់

ើនឆាំមក

AZ បានសង់ប ជា

ើនក

ើម បង្ខ ី ឲ ំ អ្នកដំ

ើរនិង

គយល់អ្វី

្វើតាមរ

្វើអ្វី

មូល

សជិតខាងក្នងការពិចារ

ណាព័ត៌មាន មុនការផ ព្វផ យដល់ មហាជន។ ឯកឧត្តម បានគូសប ក្នងនាម

ើងជាសារព័ត៌មាន

យកព័ត៌មាន

លបានផ្តល់នូវ

មានភាពភាក់

ល ើ្អ និង

និងមិនគួរនាំយកព័ត៌មាន បណា លឲ មានភាពរ

ក់ថា

នាំ

ជន៍

លបង្កឲ បល់

ះរ

្គើរដល់

សុវត្ថិភាព រដាភិបាលទាំងពីរ ដូ

្នះសារ-

ម ើ ឲ ី មានត

្ល និងជាការ

ញនិយមរបស់មហាជនក្នងការ

ទទួលសាល់ និងវាយត ជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ មាន

្លឲ

លជាការពិតព័តមា ៌ ន

យុតធ ិ្ត ម៌

ព័ត៌មាន របស់

ង់ មិនលំ

ើង

ៀង មិនប

ត ើ្ក

យគំនុំផាល់ខ្លន គឺព័ត៌មាន

ង ើ នឹង

វបានទទួលសាល់ពម ី ហា

ជន និងមានការគាំ មាននឹង

ះត

្លព័ត៌

វបានមហាជនផ្តល់ត

កិច្ច

្លឲ ។

ជុសមា ំ គម សហព័នយូ ្ធ មា គឺ

ព័ត៌មាន គឺជាកមាំងសំខាន់បំផុតក្នងការ

មាន

ដល់សង្គមជាតិ ផ្តល់ការរកច

ភាពរងមាំក្នងកាសហការព័ត៌មានក្នង

ជួយដល់

សជាតិ ក្នងការអភិវឌ ន៍

វស័យ ក៏

ើរមិនទាន់ពិភព

អភិវឌ ន៍មានភាពយីតយាវ។ ក នូវ សុវណារូ រដ្ឋ

សួងព័ត៌មានបានមាន រ

ើន

ប់

គា ើ នសារព័តមា ៌ ន សង្គមជាតិ មទាំងការ

ខាធិការ

សាសន៍ថា

កក៏ជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដូចគា ើសិនជា

ើងចង់

តី

ើពុករលួយមួយ

ចុះមូលដា ន

ជាមួយថាក់

ើផង

ក គិន លី

ល័យគយ និងរដាករ ក៏មាន មួយ

ចឮ ឿងអា

្នក

ើម ីយកបុង

រ។ អំឡង

្វើជា

ធានការយា

ចាកំ ំ ពង់

ភ្នំ

ូវឃុបឃិតជា-

ុមហ៊ុនមួយចំនួន

ើក

ការនាំចូលទំនិញមិន

ឲ មាន

តីបង់ពន្ធមិន

ប់ ឬការឃុបឃិតឲ ទំនិញវនិ ទជាផលិតផល

ភ្នំ

ជា

សកម្ពជា

យ ។

លប

លជា

ទំនិញខុសច ប់ហូរចូល យាងអនាធិប

្ចប់ភារកិច្ចពីកំពង់

ក គិន លី ក៏

វបាន

ងតាំង

ធានសាខាគយ និងរដាករកំពង់

អន្តរជាតិ ើយ

ត្ត

ះសីហនុជាថ្មីម្តង

ក គិន លី ក៏បាន

មន្តចាស់ក្នងការ ដូច

លគាត់ធាប់បាន

មកមិន

ឆាំងអំ

យុិន

ឹត្តអំ

្វើក្នង

ៀត

ស់រូប

ើពុករលួយ លកន្លង

លមានការចាប់កំហុស ឬការ

ដាក់ពិន័យអ្វី

ើយ។ សូម ី

ើពុករលួយរបស់

ៀង ក៏បានរក ភាព

ហាក់ដូចជា លកំពុង

ក្នងកំពង់

អង្គភាព

ក ឱម

្ង មសា ត់

ើលរលងពីភាពមិន

តី

ើតមានយាងរាលដាល

អន្តរជាតិ

តា ើ មការ

ង ឹ សាមគ្គីភាព និង

រះរកគន្លឹះសំខាន់ៗ

ម ើ ី

ក ើ

ត្ត

ះសីហនុ។

ង ើ របស់ម

្តតូ ី ច

ឲ ្វើ យូមា មាន

សអាសាន និងបន្តព ស

ឹងព

លជាសមាជិកអាសានបន្ត ល

មានការគាំ ពីរដ្ឋម ី ្ត សួងព័តមា ៌ ន ជំរុញឲ អ្នកកា

គុណភាពមាន អភិវឌ ន៍

ត ទូរទស ន៍ វទ មាន

ជន៍កង ្ន ការ ជួយ

សជាតិ៕

យ សុភា

រលួយ និងការយាធិប ើតមាន

កំពង់

សីហនុ

អន្តរជាតិ

ង់

បរយាកាសល្អ

គទុនមកដល់

ើម ីប

ើរស

លី គានឆន្ទះលុបបំបាត់ តី

ះកំពុង

ខាំងជាងមុន

ញការងារ

កំពង់

អន្តរជាតិ

ទាំង

ះពូ

ដឹងថា ម

ៀង ចាត់កមាំងពិ ្កត និង

តី

ត្ត

ត្ត

ះអ្វី

លការណ៍

បាល និង ជាតិ

ក គិន

ើយភាព

ក គិន លី

្តីចូលនិវត្តន៍ឲ

ះសីហនុដ

្តីគយចូលនិវត្តន៍ ើ។

បំ

ក ឱម យុិន

សឲ ចុះ

លកំពុង

អំណាចរបស់ យ ើ

ប់អ្នកវនិ-

ុើប

មូលភស្តតាងពាក់ព័ន្ធភាព

អន្តរជាតិ

ពី

្កើតឲ មាន

រកលុយយក

ល្មមដល់

មិន

តពិនិត ទំនិញឆ្លងកាត់

ឆាំងបាយរបស់ថាក់

ត្ត

ើតមានរាលដាល

ៀតផង។

បន្តរក ទុកម

បំ

លធាប់

មុខរាជរដា ភិបាលធា ប់បាន

មានឲ

មិន

ើពុក

ើតមាន

ះសីហនុ

ក គិន លី

លកំពង ុ ទ

កំពង់

មឥទ្ធព ិ ល

ត ើ

ើងវញ

ង ើ គឺផ្ទយ

ង់របស់រាជរដា ភិ

្វើឲ ខាត់បង់ចំណលថវកា

មទាង ំ ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់

ុមហ៊ុនវនិ

គទុនផង

រ៕

្ត

្វើដំ

្មរ

ើក

សាន

សមុ

ក់ពីអ្នកដំ

ត្ដ

ឆ្លងកាត់ទ

មន្ដ BOT

ើរ

ៀប

្វើ

ើង

ៀត

្លសាបតាមរូប

ើម ីទទួលបានសិទ្ធិ

ើរឆ្លងកាត់ផ្លវសានទាំង

គដ៏

វនិងបងាញពីការរួមចំ

វស័យឯកជនជួយវនិ ក្នង

ុកប

ពលរដ្ឋ។

មូល

ករបស់

គសមិទ្ធផល

ចក្ដី

វការរបស់

ុមហ៊ុនមួយចំនួន

ជា

ៀតទទួល

អានតពីទំព័រ

ឲ ដឹងថា ដីលំ កំពុងសាក់ ៉

កា

បច្ចប ន្នមានទំហំ ៦៧២

គឺក លដីជាប់នឹងផ្លវជាតិ

ខ ៦ ស្ថិត

បាធាយ

ក្នងភូមផា ិ វ ឃុផា ំ វ

ត្តកំពង់ចាម។ ដី

បានកាន់កាប់តាំងពីឆាំ១៩៧៩ បានកាប់ឆារ

ម ើ ទ

ក្នងសម័យប៉ុលពត

ុក

ះគាត់ យ

ង ំ

លដុះ

ើម ីសង់លំ

ដាន

សាក់

។ លុះមកដល់ឆាំ ១៩៩២ ដី

សុរ

ដី

ះទាំងមូល

វបាន ជំនាញ

ុកចុះមក

សមាល់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់

ៀបចំ

្វើប័ណ្ណ

ស់ដីធ្លី

ជាសាធារណៈជូនដល់

ជាពលរដ្ឋ

អា

បច ប់របស់

គា

ប់

ើម ីទុកជាឯកសារក្នងការរស់ ័យផល

ជាពលរដ្ឋមាក់ៗ។ ្តី

បន្ត

ៀតថា ដីខាង

ផ្ទះ

ក់

គុណនឹង ៧

លន់ បានឲ ដឹង

ះគាត់បានសង់

ង ១ ខ្នងទំហំ ៥ សាក់

ជាមួយ

ុម

សារ និងមានញាតិមិត្តជិតខាងយាង

សុខសាន្តជា ៀងរហូតមកពុំ ទំនាស់អ្វី

ើប

ខណៈ

មកដល់ឆាំ ២០០៩

លជំនាញភូមិបាល

មកវាស់ ងដីធ្លីម្ដង ប្លង់រងជូនពលរដ្ឋ សុីម

លមាន

ៀត

ប់

ើម ី ៀបចំ

មាន

ី អាយុ ៤៩ ឆាំ

មកជំទាស់ថាដីទំហំ ៦៧២ ល

ុកចុះ

ញ មុខ កា

លន់ កំពុងសាក់

ះ មានដីរបស់គាត់ទំហំ ៤,៨

គុណនឹង ៤៣ ះ

សុរ

ដូ

្នះ

្វើ

្វើការ

យជាមួយគាសិន មិនអាចឲ

ដី

ញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ

លន់ បាន

ើយ។

ករណីទំនាស់ដីធខា ី្ល ង

្ចប់

ប់

ះស្ថិត

្មរ

ដ្ឋកិច្ច

ើសហរដ្ឋអា ខ ៤

ហម

្មរ

ើយ

រកមិនជួយ

ើងវញ

លថាកម្ពជាមិនអាចមាន

។ ចំណង

កិច្ចជាតិ

ះអាច

លកំណត់

យខ្លនឯង

ផ្លវជាតិ

ខ៤

ប់

ងប

ុមហ៊ុន AZ

ើឲ ផល

ផ្លវជាតិ ចាប់

្ដើម

ចំណច ប

្ជរស

តិចតួចប៉ុ

ប់ឃាត់រថយន្ដ

កាត់ផ្លវជាតិ

្វើដំ

ខ ៤ ឲ បង់

ួលបំផុត

ល គឺការវនិ

ជាតិ

ខ៤

ង់

នណា

រកចំណាយ

លានដុលាររួច ន់

បង់

ក់

មកសង់ប ប៉ុ

ះ។

ើមទុន

ះ ើម

ើង វញ

ះ ប្ដឹងសុំ

ធប័ណ្ណសមាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ ះ

លន់

លមានចុះហត្ថ

ខា

ខ ១៧.០១២៩ ចុះ

ឆាំ ១៩៩២

្ងទី ២២

ក ផាន សុធីរ

និង

កមា ធិការ

ដី

ក ុ

ជាជន

ការយាល័យសុរ

ដី

វលួច

្វើប័ណ្ណរ

គាត់ជាយូមក ២០០៩

ើយ

ញពីប័ណ្ណ

រូបគាត់វញ

ើប

ធាន

ត្តកំពង់ចាម

ះថា មិន

ភយកដីរបស់ មកដល់ឆាំ

គុណនឹង ៤៣ ះ

គល់ឲ

ះថាដីចំនួន

ះគឺជាដី

របស់គាត់បានកាន់កាប់តាំងពីឆា១៩៨០ ំ មក

រ។

ការកាត់

្តី

កំពង់ចាម

លន់ បានបន្តថា

ចក្ដីរបស់សាលាដំបូង

សុីម

ះចំ

ជាពលរដ្ឋ

ប័ណ្ណ

ើម

យពុំបានយកជាត

ទ ្ល

ះប័ណសមា ្ណ ល់សិទ្ធិ កាន់

ស់ដីធ្លីរបស់គាត់ក៏ដូចជា

ះក្នង

ប់គា

លកំពុង

លបច្ចប ន្ន។ ចំ

សុីម ជា

អ្វី ជា ើ្វ ភស្តតាងបន្តច ិ

សុរ

តុលាការ

ត្ត

លបានបងាប់ឲ គាត់កាត់ដី

គល់តាមការទាមទាររបស់

បន្តច ិ

ើមបណឹង ះស

ស់

កឯ

លគាន

ប់បងាញ

ះ បាន យ ើ្ល ថា កាលពីជំនាញ

ដីចុះមក

្ដសានភាព ្វើដំ

ើរឆ្លង

ត្ដ

ើម

យ ើ មិនទាន់មានសង ម ឹ មាន

តាមប

ក់បង់ឲ

ុម

្ជរចំនួន៣ក

ចំណចកំបូល, ស្ទឹងសំ

្លង គឺ

ង និងអូរ

ើបមានសង ឹមអាច

្វដំ ើ

ើរឆ្លង

ខ ៤ ជាជំនួយរបស់

រក៕

្វើប័ណ្ណ

ក្នងអំឡង

មករ

ប័ណ្ណ

ះនឹង

ផល

ះបាន

ភាគី

រ ប៉ុ

ភ... ្វើ

្តមិនបាន ទទួល

ះនឹង

ចក្ដីថា

តុ

ឆាំ១៩៩២

សុីម បានដឹងពីការចុះ

កំឡងឆាំ១៩៩២

សុីម និយាយថា

អ្វីបានជា

ះខ្លនក៍បានផ្ដិត

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់សុរ ក្នងពាក

ដី

រ។ ចុះ

្វើ

ក្នង

តុ

កាន់

លន់ លួច

្វើ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិសាត់ៗ មិនឲ ខ្លនដឹង

ធាន

ើបគាត់ដឹង និងសុំទាមទាឲ

កាត់ដីទំហំ ៤,៨

ហ៊ុន AZ

ើយគាត់

ធានគណៈ

ុក និង

កាលពីកំឡងឆាំ១៩៩២ ឹម

ើងជា

កាន់ភាពរក

ចុងសន្លឹក ឬប័ណ្ណ

ក ជា កន

ក មាន គង់ មានឋានៈជា

ការយាល័យសុរ

ឿន។ ប៉ុ

ខ ៤ ពីភ្នំ

ឆាំ ១៩៩២

ត្ត កំពង់

ពាក បណឹង ១ ច ប់ប៉ុ

ប់ពលរដ្ឋ

អា

លខ្លនគានលិខិតសាមអ្វសូ ី មី

ស់ដីធ្លីរបស់

ឿន

កថាអយុតិ្តធម៌ណាស់

្វើជាភស្តតាង គឺមាន

មាន

្តច

ើក

យ ើ ថា មានផ្លវមានសង ម ឹ

មុខ

កាត់ផ្លវជាតិ

ទបានដាក់ពាក

បន្តិច បដិ

ះវាជា

លស

យបុបារុះ

សាលាដំបូង

ើន

ជាពល

ន ធាប់បាន

ើរ

ចំណា

ើរ

បណឹងចូល ចាម

ើម ី

រក ដូច

ះទាល់

ុមហ៊ុន AZ

លន់

សុីម ជា

ើបផុតពី

វបានចាត់ទុកថា

ើជាពិ

ើរ

ង់ថា មានផ្លវ

ះផ្លវ

្ជរឲ អ្នកដំ

ើប

ះសីហនុកំពុងខកចិត្ដយាងស

ក់ជាង៣០

ើយ គឺ

្វើដំ

កាត់ផ្លវជាតិ

យទីភាក់ងារអភិវឌ ន៍អន្ដរជាតិរបស់

សហរដ្ឋអា

ខ៤

្ជនសព្វសារ

គរបស់

វបានសា

លទន់

ផ្លវជាតិ

្វើនំអត់

ើយ

មសុីវលដ៏រាំ ។

ញឹកញាប់រច ួ

្កើត

ើរឆ្លង

យមិនបានចំណាយ

មួយកាក់មួយ

ហ៊ុន

ក់យាងងាយ

ុមហ៊ុន AZ មិនខុសពីការ

ើយវាជាការរួម

កមួយសំខាន់បំផុតដល់រដាភិបាល

ជំនួយរបស់អា

ើយក៏

ះក៏ប

ចំ

រដ្ឋអាច

ទាំ

លំអរសា នភាពផ្លវ

កាន់រាជធានីភ្នំ

បកាប់របស់

ខ ៤ ក្នងឆាំ ២០០១

ដ្ឋ

មក

ជាសំណង់ដ៏រងមាំបំផុតធានាឲ ការដឹក

លកាល

មការ

ើកស្ទយ

ើម ីភាប់តំបន់មាត់សមុ

កម្ពជា

គល់សមិទ្ធផល

ឧកញា អុឹង ប៊ុនហ៊វូ បានទទួលសិទ្ធិ

កាប់

ក់ក្នង

ជន៍សាធារណៈ។

្តី

ដានរបស់គាត់

ុមហ៊ុនទាំង

មូល

ះឲ រដាភិបាល

ក១

លន់ អាយុ ៧៩ ឆាំបាន ៀបរាប់

ើយ

ើរការ

ើយចុងប

ះកុង និង

អាចចាត់ទុកថាជាការវនិ

ឹម

ក្នងភូមិ

វបានអគ្គ...

តាចមួយចំនួនបានឲ ដឹងថា អំ

ប់មីននិង

ុមឧទាម

ឲ មានការអភិវឌ និង

ណាមួយតាមកិចសន ្ច ជាមួយរដាភិបាល

កឧកញា លី យ៉ុងផាត់ បានសង់

សានឆ្លង

ីក

និងជាកមាំងសំខាន់ក្នងអាសាន

មចំណាត់ការរបស់ គិន លី គួរ

ក់ចំណលពីអំ

តូចយក

ើកកម្ពស់

លបំណង ព

ះគឺជាការ

ខ៤ តាមរ

ជាពលរដ្ឋបាន

នាំយកព័ត៌ លមានភាព

ងៗកុំឲ

ះ ឿងសំខាន់

ជារា

ដំ

ខ ៤ វញ

ក់ពីរថយន្ដ

ើខ្នង

សង់រួច

ើនិយាយពី

ៀប

ខ ៤

បានសិទ្ធិសង់ផ្លវតាមរូបមន្ដ BOT

យគានការ

ើយ

ុមហ៊ុន AZ ចង់បាន

ថា សារព័តមា ៌ ន

ក់

ើយ

ទាំជួសជុលផ្លវជាតិ

អាជីវកម្ម

ើនបានឲ

្ជរកាត់ផ្លវជាតិ

្លង

ើង

ុមហ៊ុន

រថយន្តដឹកទំនិញបង់

ឹង

សទាំងពីរ

ើយ

ឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ

លមានភាពសាមគ្គីគា និងមានការ

ើ ករណី

ើយ។ មតិពលរដ្ឋជា

ទំនាក់ទំនងគា ល្អរវាង

្ដ

មានសារៈសំខាន់ខាំងណាស់អាចជួយ

ថាអត់

ភាពមិន

ក១

ូវនាំចូល

កាលពីប៉ុនានទសវត ន៍មុន

កិច្ចយក

តប

ក ហុង

្តើយ ឬ

ករបស់

បាន

វា

វ បានមានមតិសាគមន៍

កាកសំណល់មានជាតិពុលរាប់ពាន់

លី គឺជា

្មើសទាំង

តុនាំឲ

ើយក

ខ៤

មូលនិធិជួសជុលសានផ្លវ

ុមហ៊ុន AZ

ត សមាគមសហព័ន្ធអាសាន

លដ៏យូរ បនាប់ពី ឿងអា

ត្ត

ើញពីបទ

សុវណ្ណរាន កំពុងប

កិតតិនប់ឌុល អភិបាល

អានតពីទំព័រ

ប៉ុ

ក ហុង សុវណ្ណរាន

អាចនិយាយបានថា

ក៏ដូចជា

នឹងវស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជា

ករ

ើលមិន

យមាន

មា សរុបជាង ២៥០ នាក់ បទពិ

គឺ

គឺជា

្វើ

ផ្លវជាតិ

ើមទសវត រឆាំ១៩៦០

ច ស់ណាស់

ឃុបឃិតទទួលយកលាភសការៈពីឈ្មញ

្វើ

ព័ន្ធផ ព្វផ យសហព័ន្ធអាសាន

ការ

ឹកទាំង

្លច

ើងក្នងសម័យសង្គមរា

សារផ្លវជាតិ

ព័ន្ធផ ព្វផ យអាសាន

កាត់ថា (យូមា) និងអ្នកកា

បំណង

លាច

កាត់តាម

សិនជា

ើខុសច ប់

ក សុខ សុវណ្ណ

ដល់សណា គារ

មុខទីសាក់ការរបស់គាត់ទាំង

្មើសដឹក

ចាំ

ការទទួលរាក់ទាក់ពីសំណាក់គណៈកម្មការ

កា

ណីតជាហូរ

លលួច

្វើ

អនុសាសន៍របស់រាជរដាភិបាលឲ ទប់ សាត់បទ

ើង...

វបានបំផាញ

ប់

កាល

សិទ្ធ

ុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពជាបាន

ើរ

ត្ត។ ទ

្ដ

កាត់ផាច់បណាញ

សកម្ពជា។

ដំ

ប់

ប៉ុ

វបាន

ចាំមិន

និយមអំឡង

ខាធិការ

ធានសម្ព័ន្ធយូមា

ឆ្មក់ដឹក

បាយ

វបានសង់

កិតតិនប់ឌុល អភិ

ងរុង ឿង

ពិនិត ម

ុមហ៊ុន AZ គួរ

ក ហុង សុវណ្ណរាន ផ្ទយពី

ុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពជាចូលរួមផាស់ប្ត

សកម្ពជា

ទាំងឯកឧត្តម ឆ័

ក ហុង

ខ ៤ របស់

មអធិបតីភាព

ដឹកនាំរបស់នូវ សុវណារូ រដ្ឋ សួងព័ត៌មាន

កជាបួន គឺ

សុវណ្ណរាន ពុំបានយកចិត្តទុកដាក់

ក១

២០១២ លា

បាលរង

ើង

ខ ៧៨ ផ្លវបំ

ទាំផ្លវជាតិ

ើនសន្ធឹកសនា ប់

ងសិប កម្មនានាក្នង

ខ្វះការទទួលខុស

សិទ្ធិ

ក១

ុកកូនមុំ ក្នងរូបភាពដឹក

អនាធិប

របស់

ង។

ក៥

កក្កដា ឆាំ២០១២

អានតពីទំព័រ

ក ឹ គ

ក់ផង

តាមរុម៉កម៉ូតូយាង កាន់

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

ើប

វញ? ្តី

ដឹង

ឆាំ ២០០៩

លន់ បានបន្ត

ៀត

ថា ម ង

ៀត គណៈកមា ធិការចុះ

១៩៩២

ះក៍កំពុងមាន

្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីកាលពីអំឡងឆាំ ើយ

តុអ្វបា ី នជាសាលាដំបូង

កំពង់ចាម ើ

្វើការកាត់

ជា ជា ស

ចក្ដី

្វើការ

ត្ត

្អក

សាក ីមួយចំនួនយាងអយុត្តិធម៌ ះ។ ចំ

កឯសាលាឧទ្ធរណ៍ និង

តុលាការកំពូល លន់

្ដចមិនយកមក

កយាយ

មានសង ឹម

វរកយុត្តិធម៌

្វើការ

ើយថា ើញ

ភាគី

កដ រ

យរក ទុកការ

ចរបស់សាលាដំបូង

ើយបាន

ត្តកំពង់ចាម

លបណឹងតវារបស់

លន់ ជាបន្តបនាប់គា ហាក់ដូច

ជាមិនបានពិចារណា។ ជុំវញករណីខាង ើ

្តី

សារ បាន

ក ើ

លន់ និង

ង ើ ថា មិនយុត្តធ ិ ម៌

ុម

ពួកគាត់សូមអំពាវនាវ ដល់ សួង យុតធ ិ្ត ម៌ រាជរដា ភិបាល និងរដ្ឋសភា វ

វ ឿង

ះឲ គាត់ផង

តាជួយ

ះវាអយុត្តិធម៌ខាំងណាស់៕ យ

ះប


ក៦

ឆាំទី ០៣

ខ០៦៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

េសǻកមŊ និ ង អចលនŪទពŏ

កក្កដា ឆាំ២០១២

ផ្ទះលក់បនាន់

ើងខ្ញំ

ទំហំ ៧ ក្នងត

វការលក់ផ្ទះជាបនាន់ ៉

គុណនឹង ២០

្ល USD

160,000 ។

អាសយដានផ្ទះ

ខ ១៩ ផ្លវ

១៦ ក្នងបុរពិភពថ្មី ទួលស

្ក។

Tel : 09775 222 69 077 877 810

ដីលក់បនាន់

ត ្លអាចចរចាបាន ១៤០០០ ដុលារ ទំហំ ក ល ៤ ៉ X ១៦ ៉ អាសយដាន : ភូមិឫស ី (ជិត ងច កាត់ រ LS) សងាត់ស្ទឹងមានជ័យ។

Tel : 86 246 024

ទំព័រ វាកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មឥតគិត ្ល -ផ ព្វផ យ ដំណឹង បុគ្គលិក និង

ើស ស

្វងរកការងារ។

- ផ ព្វផ យ ទិញ-លក់យានយន្ត អចលន

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក ១-

សាកលវទ ល័យអន្ដរជាតិ -

្នកការយាល័យសិក វមានស

-

ះភាសាអង់

-

២-

- មាន -

-

-

្ន

បរ

្លស

វការ

ើស សបុគ្គលិក ដូចខាង

៖ ចំនួន ៣ នាក់

ម៖

ស់កុំព ទ័រដូចជា Ms. Office, Internet & Email

- មាន

បរ

្លស

ខទូរស័ព្ទ

ងៗ។

- ផ ព្វផ យព័ត៌មាន

ើកស

ក-

ឬតាមអុី

វត្ដិរូបស

មានលក់ដុំ និងរាយ

ី អាច

ប់

017 43 6666. 088 7989 999

្ញើអត្ថបទ

សង្គម បរសាន

តាមរយៈទូរស័ព្ទ 015 558 999

្ងទី ៣០

៉លដូចខាង

ម៖

vorakchunkhmer@gmail.com

្ខប (CV) មកដាក់

្នកផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់សាកលវទ ល័យអន្ដរជាតិ ឲ បានមុន

ឆាំ២០១២ ឬតាមរយៈ

្ល លក់

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប

ស់កុំព ទ័រដូចជា Ms. Office, Internet & Email

មសីលធម៌ល្អ

សមារៈ សាងសង់ និងទំនញ ិ

*

ក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយក

ទ។

វាកម្មនានា។

បាតឺម៉ង់ថាក់ឆាំសិក មូលដាន ៖ ចំនួន ២ នាក់

វមានស

ប់

ហាង ការបងា ញផលិតផល និង

មសីលធម៌ល្អ

ះភាសាអង់

- ផ ព្វផ យដំណឹង

កក្កដា

ខ ៖ 023 88 16 23 , 012 595 006

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក ហាង

ស់សាឡន

SROS SALON & BARBE SHO

ហាង ហាង

ស់សាឡន គឺជា

លផ្តល់

វាកម្មជា

ើនដូចជា៖ កាត់សក់បុរស -នារ តសក់ អ៊ុតសក់ ខាត់ ទឹ ំ ក

អ៊ុតសក់

រចនាម៉ត ូ

ក ចក

ង់-រួញ ប្តរពណ៌សក់

ហាយឡាយសក់ ផាត់មុខ

្វើ

សក់ មាស មុខ មាស ដងខ្លន និង

វាកម្ម

សម្ផស

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក

ងៗ

ៀត ... ហាង

រថយនʼnសŪŌប់ជួលកĖОងតៃមųសមរមŏ LEXUS RX300 ដ៏ល្អ កប

ណីត យ

ផាសុកភាព

Tel: 066 6666 21 , 016 711 109

ើងខ្ញំ

ស បុគ្គលិកជា អ្នកមានបទពិ ទាន់មានបទពិ

វការ

ើនអ្នក ទាំង ធន៍ និងមិន ធន៍

ើយអាចទទួលបាន សមរម

ើសិនជា

ះ ក់

ក្ខនារមាន

ចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ ទំនងតាមទូរសព័្ទ

ហាងលក់ស

ើស

088 989 72 72

ើងខ្ញំ ស

វការ

្ល កបំពាក់ប សិន

្ល កបំពាក់ Boy style

ើស សបុគ្គលិក

្វើការមកដាក់

្ថមជា

្នកលក់

ើននាក់។

ក្ខនារមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយកពាក សុំ ទីតាំងផ្ទះ

ខ ២១៥ ផ្លវ ១៣៩ សងាត់

អូឫស ីទី២ ខណ៧មករា រាជធានីភ្នំ ស្តបវថីហ ដឺ

ល បត់

ញ (

ជាប់នឹង

សាលាបាក់ទូក)

Tel : 012 919 113

ទំនាក់ទំនង

ផ យពាណិជ្ជកម្ម និងដំណឹង

ងៗ

Tel: 093 65 9999 012 839 310

keathaprincess@gmail.com


ព័ ត៌ Ō នអនʼn រ ď

និ ង កី ΐ

ឆាំទី ០៣

ខ០៦៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

Samsung Galaxy S III 64 GB Jacqueline Samuel ប ញលក់ ើទីផ រចុងឆាំឬ? កម្ម ឱប សអា

ជា

រក ៖ មនុស

កឱបទទួលភាពកក់ វការ

និងការថាក់ថ្មម

ះនាង Jacqueline

លជានិស ត ិ មកពីសាកលវទ

Samuel

ល័យ Rochester បានប ថា The Snuggery

ឱបថាក់ថ្មមក្នងមួយ

នាងមានគំនិត

នាង សកូ

ុមហ៊ុន Samsung

ៀម

លថ្មីៗ ើម ី

sung ដ

ើកមុន

វបានផលិត

ុមហ៊ុន Sam-

ើមទីផ រ

ុមហ៊ុន Apple

តាមរយៈ Samsung Galaxy SIII។ តាម

ភពព័ត៌មានរបស់កូ បាន

និយាយថា មានអតិថិជន ើ

លនិយម

មិនទាន់

កុម្មង់ទិញ Samsung Galaxy SIII ver-

sion 64GB បាន sung កំពុង

ើយ

ផលិតវា

Sam-

ៀត។ ថ្មីៗ

ទីផ រ

ចុងឆាំ

ើយ និងមានមុខ ះ

ើម ី

ជាមួយ iphone 5 របស់ អ្នកតំណាង

កួត

ដូចនាង

អាច

្ចញលក់

ចុងឆាំ

កំណត់ រួចរាល់

បុរសវិកលចរតឆូតមុខ

ប៉ុ

តាមសាក ី

តំបន់

របរ

ទី

្លង

ប៉ល ូ ស ិ

ះ។

នាងរកបានរហូតដល់ ៨០ ដុលារក្នង

្ដីអ្នកដំ

ខាំង និងឲ នាង យកអំ ជា

វមុត

ើនក

សកម្មភាព សានីយ៍រថ ទី

្លង

នឹងបុរស

្លើងមួយក

្វើដំ

ញពីសានីយរថ

្តីធាត់បំផុត

ដល់

ក្នង

ប៉ូលីសដ

រ។ ប៉ូលិស

្វើការបក

អាច

រ៕

្លើង។

ការបំផ្ទះ

ន ើ បាន

ប់

ជិត ៤៥ គីឡ ៀងសិច

លមាន

ម តាមរយៈការជប់

Pauline Potter អាយុ ៤៧ ឆាំ រស់ រដ្ឋ California សហរដ្ឋអា មានទម្ងន់ ៣៣០ គីឡ បានឯតទគ្គកម្ម Guinness រហស នាមថា

រក

ៀវ

្តីធាត់បំផុត

ុស និង

តឲ ភាគីមួយណា

បំពាក់របស់ខ្លន ឱប

ើយ។ នាង

។ ី មិន

ះស

ក ក្នង

្តបនាប់ពី

លដ៏ខ្លមួ ី យអ្នក

សរ

ើរបំផុត

ដូច

ស់គាត់

ក្នង

ក Alex។

ះអាចជួយព បាលជំងឺផ្លវចិត្ត

និងភាពតានតឹងពីការងារ និងសិក ៕

សាន វា

ៀវ

មាន

៖ កាលពី លា

្ងទី ២០ កក្កដា

តុការណ៍ជន

ទម្ងន់

្មើសយករ

ល ៥០ គ.

ក្នងរថយន្តតូចមួយ ល

ើយ

ើផ្លវថ្នល់ខាងមុខ

ឡក

ុងស៊ុ

មានការប៉ះ

្លើងឆាប

ុមហ៊ុន

អ្នក

zine ថា ខ្ញំពិបាកផាស់ទី

រនិង

លអុជឆ្នន

ើកយាង

ះស

្តបានចំណាយដល់

៥០០

វាពិតជាជាមាន

ខាំង

ើ ន។

Potter មានការលំបាកក៏ ក Alex

ដួស

មិនខា ច

ព យាមទាំង

ើម ីជួយប

ឿយហត់

និយាយទាំង

ឲ ្វើ នាងមាន

បរ ណ

្ត

ដាប

្ចះទម្ងន់របស់នាង រ។ Alex បាន

ៀនខា សថា វាពិតជា

ពិបាកណាស់ក្នងការ និង

យ ប៉ុ

ើក

ចក្តស ី ខ ុ

កងបីនាង ះ

ៀនរបស់នាងធាត់ខាំង

លអ្នក

ឹង

ឡាញ់។

ងយាង

ើងមាងចុះ

ផុត

លឡានដឹកទំនិញរបស់គាត់បាន ្អ ង

្តក

ក ដុង យីណាន

ើកបរ

ើត

ើន

ុកចតទុក

ះខូចខាតទាង ំ

តុមាស់ហាង

ុមហ៊ុនបាន ះ

ចខ្លន

អគារ ៤ នាក់

រៗ

វបាន

ើប

ញនូវ ឿងរាវមួយ

ើងកាលពី

ឹក

ញពី

សាលាភាសាបរ

ុង

សមួយ

ទី

ត្ត Sichuan ភាគនិរតី ើប

ត្តហា នស៊ូរបស់

្វើដំ

សចិន។

ក្នង

គាត់បានគាបជាប់

្អ ងខណៈ

ើរកាត់តាមទី

សានសំណាងរបស់

ុង

ើងខាងសាំរបស់

ះរថយន្ត និង

ក យីណាន បាន

ជួយគាត់ឲ រួចផុតពីការធា ក់សា ប់ពី កម្ពស់ជិត ១០ អ្នក

សម្លឹង

្វើដំ

ើរឆ្លងកាត់បានងាក

ើលខណៈ

ក យីណាន

មាងរបស់គាត់សំយ៉ង ុ ចុះ

អា ើ កាស។

បាន

វាចាប់

ើង

ុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានទទួលនូវ

ភារកិចលំ ្ច បាក ញពី

ពួក

បាន

សះ

ើយ

ម ើ ចូ ី ល

ះគាត់

មរថយន្ត លវះនឹងធាក់ ះ។ ើ

ះអ្នក

លអស់បី

ើកបរ

ើងវញ

ក្នងមន្ទីរ

ើម ី

ះជា

ទ៕

កប្តីជា

្ទើយ?

្ងទី ១៦

ៀនភាសាកូ មាក់

ហ ៊នមា

លកំពុង

បាន

ះបានបុករបាង ំ

ឡាប់

លដឹងថា

មិថុនា ខណៈនាង Luo Hongling ជាអ្នក

លរថយន្តដ៏ធ្ងន់

លបាន

លឹម

បានចុះ

ើអគារផ្ទះ

តុ។

ង ុ ។ បនាប់ពី ជាន់ខាង

ើយជាប់ផ្លវ

លួច ើ

ការណ៍វាយ

ះបានទាង ំ អស់

ហារ

ប់

តុ

ើក

ះបណាលឲ បណាញទូរគមនាគមន៍

ក្នងតំបន់ ស៊ុ មិនអាចដំ

៉កូឡក

ើរការបាន

វរអាក់រអួល

មិនមានរបាយការណ៍ពីមនុស ះថាក់ពី

តុការណ៍

ើយ ប៉ុ ៕

ក និងបិទជិត

ណា វាពិតជា

កាលនាងស្ថិត

ម្តង។

វការខ្ញំ ជួន

ក្នងពិភព ខុសដាច់ ្ហើមបាន។

ល លា

ជាមួយគា ឥឡវ

អាចប

លី

ះជាយាង

ប់ខ្ញថា ំ នាង

លខ្ញំមិនអាចដកដ តាមរយៈ

្ត

លរង

ភពពី

ះ អ្នក

្ចះទម្ងន់បានដល់

ម ពីទម្ងន់ ៣៣០ គីឡ

ការ

ើង

៤៤ គីឡ

គឺលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយស

ើយវា

ប់រូប

នាង។ Potter សង ឹមថា នឹងអាច ប

ជប់

្ចះទម្ងន់បាន

ើនជាបន្តបនាប់

ើយក៏សូមអរគុណផង

រ ចំ

ៀត

ះការ

ៀងសិចជាមួយអតីតសាមី៕

ើក

ចន៍

ើន

ក្នងទូរស័ព្ទ ្ងទី ២១

លសាមីរបស់នាង

ើលសារ

ក្នងទូរស័ព្ទសាមី

ើញសាររបស់បុរស ៀង

្អម

ើន។

្អម

បានសរ

រពាក

្លើយឆ្លងជាមួយសាមី

Luo Hongling គឺជាសមាជិកក្លឹប

អនឡាញមួយ

យមាន

លមានសាមី

ឡាញ់

ះថា ភរយា ទដូចគា

នាងបានកំពុងដាក់ពាក បណឹងអំពី វាសនាដ៏អា

មួយពីឱកាស

ក់របស់នាង

្ងមុន

លនាង

ខ្លន។

្វើអត្តឃាតសមាប់

្ង

ះ មុន

លនាង

ប់មាយរបស់នាង

ប៉ុ

មាណ ២០ យប់

ថា នាងបាន ្ត

លា

ងលះជាមួយសាមី ង

សាមីរបស់នាង សារសុំ

យ ើ ។

ះ Cheng បាន

សនាង

្ញើ

ហទំព័រ Weibo

ថា បងនឹកអូន Luo ខាំងណាស់ ឲ បង សុំ

សផង

បង

លបងជាមនុស

ស់អូន!

តុផល

ពិពាហ៍របស់ពួក

ជា

្ទើយ។

ពិភព

្ទើយ

អាពាហ៍

ើង គឺថា បងចង់បិទ

បាំងសានភាពពិត

លថាបងជាមនុស

ឹកបនាប់ Luo បាន

ើកចុង

្ញើសារ

ើ Weibo ថាៈ "

ះ ពិតជាគួរឲ ធុញ

ណាស់! សូមឲ

ន់

ប់យាងចប់សព្វ

ចុះ អ្វីៗបានកន្លងផុត

ប់

ើយ!" ។

ការបរយាយរាយរាប់របស់នាង

ើ Blog ចិន

្ទើយ រហូតដល់

លាច

សមាប់ខ្លននាងបាន

លនាងបានសង ័យថា

ប្តីរបស់នាងគឺជាមនុស ២

្លង

ះ នាង

Luo ក្នង ៥

ើ Weibo បានឲ ដឹង ដំបូង

របស់ពួក

ជាមួយគា បាន

គឺពួក

បានប

ល ៥ ដង ប៉ុ

ដាច់

មកផ្ទះវញ

ទី

យមក

ពាក បណឹង

្កើត

្វើការ

សូ

បាន

ខាង

កពីគា ក្នង

្តើមដាក់

អន ើ ឡាញថា ប្តរបស់ ី សិច

ើយ ។ គាត់

ផ្ទះ និងចង់បន្ត ៀន ចុងសបាហ៍

ើយ

ៀតថា អ្វីៗហាក់ដូចជាល្អ

ល ៀបការ គាត់

សាល់

ឡប់

ុង Chengdu។ បី

ញពីរូបនាង។ នាងបានបន្ត

អន ើ ឡាយ

មុន

្នហ៍

ះ។ ពួក

ៀត នាងបានចាប់

នាងកំពុងមានប

ៀតថា

អាពាហ៍ពិពាហ៍

អំឡងបុណ Spring ខណៈពួក

ី Potter

រជា

Bao មកពី

មាក់

្ងមុន

ះ Cheng កំពុងងូតទឹកនាងក៏បាន

របស់នាង

យាង

្វងជាន់ទី

នឹងក

ើញសារ message មិត្តស្និទ្ធ

ឧសភា ខណៈ

សារ និងបុគលិ ្គ ក ើង

ល ២៥

សាមីរបស់នាង ។ ដូចជា

យមកសមត្ថកិច្ចបានជួយពន្លត់

ង ្លើ និងជួយស

បីទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស ធាត់ដូច

សិទ្ធភាព

្លង ើ

ត ើ

ើយរថយន្ត ម៉ូតូ

ើកៗជាមួយសាមី ។ លំហាត់

ង "ភ្នំទឹកពពក

កាន់

ជា

គីឡកាឡរ ក្នង ការរួមសងាសគា មួយ

ី Pauline Potter

ី Pauline Potter បាន

៉កូ

ះ និងអគារ

ៀត

វផ្ទះ

ើកមកចត

ើហិង ជាញឹកញាប់ មុន ្វឲ ើ មាន

និងកង់

ុមហ៊ុន Pro

ត្តណារាធិវាត

លជា

លាក់បង្កប់

Computer & OA Co.,Ltd

ះមក គឺក្នង

កជាមួយទស នាវដ្តី Closer Maga-

ើកបររថយន្តធុនធ្ងន់រូប

ើយសំយុង

ទមាយ

ភាគខាងត ង

បណាលខូចខាតយាង

០៦ និង១៥ នាទី

កាលពីឆាំ

្ង។

ក យីណាន ខំ

ម ើ ជី ី វតជាទី

សាលសរ

ៀងសិច

ង ភ្នទឹ ំ កពពក ៧ ដង ក្នង១

លដឹកធ ង

ះ ប៊ះធាក់ពី

លទុកឲ

បានរក

Pauline Potter បានឲ ដឹងថា នាង និងសាមី

អ្នក

ើកធាក់ផុតពីសាន

ទម្ងន់ ៣០

ើត

មិន

ើតាមអ្នក

្ទើរ

តទមាក់ពី

ះមិន

្ចះទម្ងន់ដ៏អសា រ គួរឲ

វា

ើយ បនាប់ពីរថយន្តរប

១៣ និងបានសាប់ភាមៗ

្ចះទម្ងន់បាន

ក យីណាន ខំ

ផុត

សចិន

ះថាក់

ទីសាធារណៈជាមួយអតីតសាមីរបស់

យាង

ើយ។ រថយន្តធុនធ្ងន់

្ល ក

ឿថា ការ

ម្ដង

ុើបសួរឲ បានច ស់

រយៈ

នាង គឺ

ះដាក់

ធម្មជាតិរបស់មនុស អនុ

ើស

ឃាំងផ្លវ និងបាន

ើម ីបន្តការសិក ថាក់បណិត បាន

ក្នងតំបន់ បាន

កអាចប

បានប

មនិងទទួល

ក្នងកំណត់

ល នាងក៏មិន

ះការមានអារម្មណ៍ជា

សចិន បុរស

ើកបរឡានដឹកទំនិញជនជាតិចិន

Chengdu

ភពពីdailycpop

មិញ ប៉ុ

្ចះទម្ងន់

ជាមួយអតីតសាមីរបស់គាត់។ អ្នក

ើប

អ្នក

ើអតិថិជនមាន

យមាន

យថា បុរសមាក់

្វើការ

ពិភព

តាមសាលាសាធារណៈ

្ដ

ណាស់ ប៉ុ

បានអះអាងថា រូបគាត់បានប

ទាល់អ្វី

អារម្មណ៍

ប៉ុ

ុង Qingcheng

ត្ត Gansu

ចិន ៖ សារព័ត៌មានមួយ

ជិតខាង ៤

ទាមទារ

ល។

ម តាមរយៈពិធីជប់

្តី

ការរួម

ទី

តឲ មាន

ក្នង

ក លរថយន្តដឹកទំនិញរបស់គាត់

ះថាក់

ើគិតយាងណា

ើង

ើសពីការឱប។ មិនអនុ

ះ ជួប

ើសានមួយស្ថិត

ជាអ្នក

ខាំង

ើពិភព

ៀនខាស ឬ

តុ

បំផ្ទះបណាលឲ ផ្ទះលាន់ក

រក ៖ ថ្មីៗ

្វើ

មិនមានការ

កក្កដា ឆា២០១២ ំ

សានមួយ។

អំ

អា

ធានាថាពួក

ើម ី

បានទុកឲ

តំបន់

ទម្ងន់ធ្ងន់បំផុត

វជួបនិយាយគាជាមួយនាងសិន

្វើចរាចរណ៍ឲ

ម និង

មានសតិនឹងន

ើពិភព

៤៤ គីឡ

មិន

ដល់ជីវត

្ដមា ី ក់ បនាប់ពនា ី ងបាន កំពង ុ

ើរ ចាក

សចិន ៖ កាលពីថ្ងទី ២០

មួយចំនួនដូចជា មុននឹងឱបគា អតិថិជន

មានសំណាងរស់ បនាប់ពីរូបគាត់

ើយចំណាប់ខាំងក៏មិន មាន

ក្នង

បុរសវកលចរតមានអាយុ ២៥ ឆាំ

បានចាប់

ខាង

ះមានលក្ខខណ

ក្នង

ឱកាសល្អ ប៉ូលិសបានចាប់បុរស

ត្ដ Hebei

សចិន។

វាកម្ម

ះ។

ចង់ជួប

ពីមុខ

្លងស្ថិត

ុង Cangzhou ក្នង

ៀតនាងមានអ្នកជួយចាកា ំ រពារ បន្ទប់។

ះបីជានិយាយយាងណាក៏

គាត់

្ទមុខរបស់នាង ើង

មានសណាប់ធាប់ និងនិយាយជាមួយ

ួចឆូតមុខនាង

ើត

រើ ជា

ើល។

ប៉ូលិសបានមកដល់ និង

ើរមាក់ជាចំណាប់

កផាល់នឹងដី

ើសពី

តពីនាងម ង

ឡាប់

្ដីមាក់

ះរហូតដល់មានឈាម

ឈប់ និងឈរ

នាទីលាច មានបុរសមាក់វកលចរតមាក់

បានចាប់

យយក ១ ដុលារក្នងការឱបម្ដង។

្វើអ្វី

ជិតឲ

លបុរសវកលចរតចាប់

និងមុខ ល ឲ ើ្វ អ្នកដំ ង ១ និង ៣០

្កើត

វាឱបតាម

មិនហាន

ើត

ះថា កុំមក

ះគាត់ចង់ជួប

នឹងបុរស

លា

ះ នាងធាប់សាកផ្ដល់

ផ្លវ

ះ ក៏ព យាម ការ ើ ្វ តាយ តប់ជាមួយ

ឆាំ ២០១២

មទាំងបានចូល

្ដពួក

យគា នការអនុ

្ញ វ

ើសពីការឱប

ើរ នឹងអំ ង

កាន់អ្នក

កក្កដា

រក ដូចជា

ះ។ មាន

វបានផលិត

ះ៕

្តីអ្នកដំ ង

្ងទី ១៨

សហរដ្ឋអា

្ន តមុននឹង

ើកជំនួញ

បាននិយាយថា បុរសបាននិយាយ

ចិន ៖ កាលពី

លមានអារម្មណ៍

ចចិត្ត

ុសៗ ខ្លះចង់បានបាន

ប៉ុ

មិនសាប់

Jacqueline បានសិក

ៀបឱបទាំង ១០០

ះយាងធំ

ង ៦០ ដុលារ

្ង។ ក

ពីរ

ក យីណាន ជួប

វា

លទូរស័ព្ទ Samsung Gal-

axy SIII version 64 GB

ើន

កម្មវធីទូរទស ន៍ល ីៗ។ មុននឹងប

ះរង់ចាំ

ើយនឹង

យសារ

ើយនាងគិតថា

CNN និង FOX នាង

ការដាក់លក់

វបានផា ស់ប្តរ

មួយ

វា

មិនមានអ្នកអាចឱបបាន។

ព័ត៌មាន ធំៗ

ម ុ ហ៊ន ុ Apple។

ល លា និងទីផ រ

លផ្ដល់

ង ៦០ ដុលារ។

វាកម្មរបស់នាងបានល ដល់ ី ភាក់ងារ

ុមហ៊ុន Samsung បាន

នឹងដាក់ប

្កើតរបរមួយ

មានអារម្មណ៍ចង់បានអ្នកមក

មានមនុស ជា

បន្តថា Version 64GB របស់ Galaxy S III

ស់ Samsung Galaxy SIII រាប់

លាននាក់បាននិយាយថា ពួក

ុមហ៊ុន Samsung បាន

Galaxy SIII version 64 GB កំពុង

ុមហ៊ុន

ឱបទទួលភាពកក់

កាសជាផ្លវការឲ ដឹង ថា Samsung

កួត

ងជាមួយ iphone 5 របស់

Apple កាលពី

អ្នកតំណាង

ញ S III

ើកទីផ រ

64GB

ញវ័យ

ន ើ ច ស់ជាចង់បានមនុស មាក់មក

យសារត

ត ្កើ របរ

ើបថ្មម មួយ

ក៧

កក្កដា ឆាំ២០១២

យមិត្តភក្តិ

វបាន

នាឲ ំ

ីរបស់នាង៕


ក៨

ឆាំទី ០៣

ខ០៦៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥

Ronaldo ្វើជាតំណាងផ ព្វផ យរថយន្ត Hilux Vigo Champs ត ្ល៣-៥លានអឺរូ aldo កាពី

ុមបាល់ទាត់ជ

ក្នងស ៉ត

សនាឈុតថ្មី ស

ជាតិព័រទុយហាល់ យន្តទំ

ើម ី

តធីនី កាលពី

ទី ១៦ កក្កដា។ ចំ

ះការ

្វើដំ

ះមានបណាញផ ព្វផ យ

២០០ នាក់ ទន្ទឹមនឹង មិតបា ្ត ល់ទាត់

ណាល់ដូ ផង ឈាន

ងធំ

ម ុ ហ៊ន ុ តូយូតា ម៉ូ

ជា

រើ

ចាំ

ធានចុះហត្ថ

ខា

ក្នងកិច្ចសន រួមជាមួយកីឡាករ Ron-

Messi : ការបាត់បង់តំ

សសុីសារភាពថា កំហុសម្តង

ើយម្តង

ៀតក្នងការ

មពានលីកជាមួយក្លឹប

គាត់

ើយក៏មិនខុសពីការ

ងចាញ់

ើងឯកលីកកំពូល

ប ខណ

បាល់ទាត់

ីដ

ស ញ

ណា តទល់ជាមួយ ប

រ។ លីអូ

បាន

ុម

គា ១០ នាក់ ប៉ុ

្ចលទី យ

លសុបា ី ន

រជា

ើយឆ្លង

មពានលីកបានស

ុម

ឡណា ក៏បានភាត់

ៀល មា ប់

ុមបា

លសុី

្វើឲ គូ

មាននិង

ើក

សាគមន៍អ្នកយកព័ត៌

្ញ វ វអាយភី របស់តូយូតា

ទឹកមុខញញឹមរួសរាយបំផុត។ ក គីវអុជិ ិ

្លងថារថយន្ត Hilux

Vigo Champs ជារថយន្តធុនតូច

លសុីទប់

ើមពាន

ចខណៈ

លបា

ទាត់របស់គាត់។ គាត់ថា

ស ញ២

រដូវកាលកន្លងមកជា ឿង

្ន តចាញ់

ុម

ងទាន់។

ក ើ

ើក

ះបានជាន់ពន្លិច

ប់

ពួក

ើង

ើយ

ុម

ើម

ះប

្តើមស

ើងនឹងអាចវល

ពានរងាន់បាល់មាស

ង់

យក្លឹបបាន ្ទ ន

ើយសាមីខ្លន

ងបានយាងល្អ ប៉ុ ្លងបាន ដំ ្វើ

បាន ៣៥

ចចិត្ត

យុទ្ធអនាគត ងឆាយស ងគាត់

ះគាត់

តិមុិកសុី

រកក្លឹបថ្មី

វខាងក្លឹប Socie-

dad ទាក់ទងសុទិ ំ ញ។ កីឡាករ ការឡស វឡា ជាកីឡាករ

្នើមមាក់របស់មុិកសុីកូរ

អាចរកបានតំ

ង ១ ពិត

ុម

ណល កន្លងមកគាត់មិន

ើយ

អនុ

កដក្នង

តឲ ក្លឹប

ហទំព័រ

សាន

ើម ីបិទកិច្ចសន ផាស់

លគាត់ធាប់

សន ខ្ចី

ណលបានស

រើ

្ត

ចូលរួមជាមួយក្លឹប Real Socieងទី

រដូវកាល ២០១១-២០១២

បស់ក្លឹប អា

្កើនក

ិត

្នើមលំដាប់ពិភព

ជា ើ្វ តំណាង

ធន់មាំ ងាយ ្ចក

ួល

ៀបបាននឹង

ងបាល់ដ៏បុិន

សប់

ការបន្តកិចសន ្ច ក្នងនាមជា ើក

ម ើ ី

លមានមាន

ទីលានរបស់ រូណាល់ដូ អីចឹង ើរ

ក រូ

ឿជាក់ថា ជារថយន្តគុណ

ភាពលំដាប់ពិភព ប

កចាយ

ះមានរយៈ

រ។ ី

ល ១ ឆាំចាប់ពី

កក្កដា ២០១២- កក្កដា ២០១៣

ជាកិច្ចសន ក្នងឆាំទី ២ បន្តបនាប់គា ើយ

ភពបានប

មានទឹក

ក់

ក់ថាត

្លខ្លនគឺ

មាណពី ៣-៥ លានអឺរ៕ ូ

ភព36sport.com

ក្នងឆាំ ង ើ

សសុី បាន

ះខ្លះ

ប៉ុ

កាន់ អុិ

ញពី ក្លឹបបា

ើយនឹងអាចមាន ើនកាន់

លមាន

្តខ្ញំសង ឹមថា អាចមាន

ខ្ញំមាក់ជាកីឡាករ ណា

ប់ប៊ប៊សុីថា

មិនទាន់ដឹងថា នរណា

ះពីក្លឹប

ល្អ

ះ សាវ និង

សា ក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពាន

រងាន់ដ៏មានកិត នុភាពមួយ រ៕

ះដូចគា

ភព36sport.com

ឲ Sociedad ទាំងសាយ

របស់ខ្លនថា វឡា បាន

មិនបន្តទុក ការឡស វឡា កីឡាករ

ៀម

ើងរហូតមក។ វឡា ធាប់បាន

ចុង

ប់

ប់

ងឲ ក្លឹប Salamanca ,Osas-

កំពុងមានទ

dad

្ត

លចប់សព្វ

ើង

suna និងWestbrom

បា

ើង ប៉ុ

ើងឯកវញបាន។

ចំ

ក្លឹប

្កមទាំង ២

ប់រដូវកាលដ៏លំបាក

ខាងមុខខ្ញំរពឹងថា ដ

ុម

ើយ វាជាការចាប់

ខ្លនឲ ល្អបំផុតស

ងខ្ចី

ើយឥឡវ

ណាល់ដូមក

្មើ

ើងឯក

ញមុខទទួលសាល់ថា

តារាបាល់ទាត់

វត្តដ៏ ិ ជូរចត់ក្នងជីវតជាអ្នកបាល់

ើយ

ង ើងឯកសំខាន់ ២ ជា ឿងដ៏ជូរចត់បំផុតក្នងជីវិត

Arsenal ដាច់ចិត្តលក់ Vela

កូ

ល ៦

ចាត់ទក ុ ថា ជាភាពស័កស ិ្ត មបំផត ុ លបាន

ើងមកដល់បន្ទប់សន្និសីទភាម

គាត់បាន

ះក្នងទីផ រ

្តមិនអាចស៊ុត

កួតសំខាន់ទាង ំ ២

ក្លឹបអា

ឆាំ មក

សសុីមាស់បានរងាន់បាល់មាស

ះជា

លគាត់

ងលក់បានក្នង

ប់

ងមានពិន្ទនាំមុខ

ឆាយជាងខ្លនតាម

កំហស ុ ក្នងការ

ើយ

ងតំ

បរមាណខ្ពស់ជាប់គាក្នងអំឡង

ះរហូតដល់ចុង

ដ ី ក្នងលីកកំពូល

៣ សម័យបាន

ីសាណ រូ

ញនិយមជាសកល និង

គជ័យ

លនាំឲ បាត់បង់

សសុី មានឱកាសដឹកនាំ

សល់

បាន

លសុី

បន ល់នូវការឈឺចាប់ខាង ំ ណាស់ស

តំ

ិយ

ទទួលនូវការ

កួតបាល់ទាត់

យូ ហា

ក្លឹប ៀល មា

ខារបស់

លជាង

ះក៏មាន

មាណ ១០០ នាក់

មករង់ចាំសុំហត្ថ

ប់

្ងចន្ទ

ើរមកចុះកុង

ការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួម

ក គីវអុិជិ ថាណាដា គណៈ

ប់រថ

ើបធុន Hilux Vigo Champs

សណាគារ ផាសា

ើក

ើស

្វើជាអ្នកតំណាង

ះកាលពី

ើង គាត់បានចូលទីលាន

មកិច្ច កួត

ក ើ និងស៊ត ុ ប ល ្ច ទីបាន ១២

ើយកាយជាតារាល ី

ចាំក្លឹប។

ពីមុនមក វឡា ធាប់ចូលរួមជាមួយ

អា

ណល ៧ ឆាំចាប់ពីឆាំ ២០០៨ រក

ប់បាល់បាន ១១

កួត ៦២

ប់ពីការចូល

ើក។ ចំ

កអា

បានទិញយក អូលីវ

កាស ផូដុលស្គី មកព កាល

ះ ប៉ុ

ប៊ន វាន់

ល្លង់បាន កិច្ចសន

ណល

៉ សុីរូដ៍ និង លូ ឹងក្លឹបក្នងរដូវ

្តក្លឹបមិនអាចឃាត់ឃាំង រូ

ើរសុី យ ើ

យុទ្ធស

ះគាត់គាន

ងឲ ក្លឹប

ះបន្ត

យ ើ ដូចគា ះ រ ធីអូ វាល់ខត

កណាលស

តិអង់

ជាមួយអា

ណលត

ស ្ល

សន ១ ឆាក៏ ំ បងាញឆន្ទៈ

តិ ហុ

តនាបន្ត ៀត ប

លសល់កិច្ច

រួមសុខទុក្ខ

ៀត

រ៕

ភព36sport.com

កក្កដា ឆាំ២០១២

ព័ ត៌ Ō នកី ΐ


ឆាទ ំ ី ០៣

ខ០៦៨

ចន្ទ ្ង - ពុធ ទី២៣-២៥ កក្កដា ឆា២ ំ ០១២ | ព័តមា ៌ នទាន់

តុការណ៍ និងគួរឲ ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កាន់ ហទំពរ័ www.vorakchun.com

សាន ផានិត ល ីថា ធាក់ខ្លនរកលុយ ន ជី និង ៀង វិឆ្ឆ័យ ចូលចិត្ដ ឱ ្លផ្ទះជួល គាន ? ប រើ គាសាត់ៗ គួរឱ សង ័យ ភ្នំ

ញ ៖ អតីតតារាច

ើងឯកសំ

ៀង

ហាក់បីដូចជាបាត់ខ្លនឈឹង ច ស់លាស់ ច

ចាំ

ច និងជា

ងស្អកគានពីរ សាន ផានិត មួយរយៈ ះ

ៀងមាក់មាន

ម្ដង

យគា នជ

ះបីធា ប់

ះល ីល ញកាល

្វើជាតារា

ភ្នំ

កម្ម

ផង” “ បទ “ ច

ៀងមួយវុល

ច គឺបទ “ទូរស័ព្ទ ប់ផងបាន

អាសុីអា

្នហ៍បាក់

ើម ។ ដំណាក់កាល

កាយ

កម្មនានា មិន

ប់

វការជា

ក” ជា

លចាប់អារម្មណ៍ប៉ុនាន

ល ញមួយអ កសាង

អានបន្ត

បំ

្លើ

វញ

មក

ើយ

ើយ ។

ញការងាររួមគា ។

មុខ

ៀតផង

អានបន្ត

ើល

ទាំងពីរបាន

កត់

្ទើរ

ប់កម្ម

បងាញ

ះអ្នកទាំងពីរនិយាយ

ទំព័រ

ៀតតាមរយៈការ

ើ ទិកាជាមួយគា

វធីទាំងអស់

ើយ

ះកំពុង

តិព័ទ្ធគាកាលពីអំឡង

សមាល់ថា តារាពីរដួង

លផលិត

វបានទទួលនូវភាពល ី

្នហា

ើសពីមិត្ដរួមអាជីព

ចាប់ចិត្ដ

លុះមកដល់ឆាំ ២០១០

សាន ផានិត

ៀង វឆ្ឆ័យ ហាក់

លមានព័ត៌មានថា ពួក

បទ

ើន

្លក

ចិត្ដគា

ៀងមួយរូប

្គើល

ចាំឆាំ ២០០៥

លី ចាន់ដាលីស

សង ័យថា អ្នកទាំងពីរ

ក សាន ផានិត បាន

ជាតារាច

អានបន្ត

ខ២

ក ឆាំ ២០១២ ជី យ៉ុន អ៊ូ លា យូ អុិនណា

សចរណ៍ដ៏អសារ ក្នង

្វើទាហានប

ណជាមួយនឹង

ទំព័រ

ខវត្តមានតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស ន៍

បងាញភាពស្និទ្ធសាលជាមួយគាយាង

ៀងរបស់ខន ្ល កំពង ុ ទទួលបាន

នូវការគាំ

្វ សុី

តារា ៤ រូប វហាមឃាត់មិនឲ

សានីយទូរទស ន៍

្នយ៍ ក

នជី និងពិធីករ

ផលិត

” និង

ខ ៤

និងជាពិធីការនី

ពីអំឡងឆាំ ២០០៧-២០០៨ តាម រយៈបទច

ញ ៖ អតីត

ចំណាត់ថាក់

មូលផំ យព័តមា ៌ ន ប ើុ អ ត្ក និង ឿង របស់តារា

ទំព័រ

ខ២

មានមុខជំនួញលក់ខ្លន និងថាំ

ើជាតិ ប៉ូវសិចតាម ហទំព័រ

ខ៣

ុ S-H-E ម ងថតបទច ៀង ថ្មីបនាប់ពីបានជួបជុំគា ើងវិញ អានបន្ត

្មង

ុសអាយុ ៦ ឆាំ

ើម ី ស

អានបន្ត

ទំព័រ

អានបន្ត

ង សុីន ៀលអុី

ខ៣

លភាព

ខ៣

មបូឌាន

ទំព័រ

កឃាន

ទំព័រ

ខ២

្ក

អានបន្ត

ទំព័រ

ខ២

ចាង មាន់អុី កាល យូរូ ២០០៤

អានបន្ត

ើល

អានបន្ត

ទំព័រ

ស់

មមី ដួលទាំង

រះគន់ ជំហរ ខាស

ទំព័រ

ខ២

អានបន្ត

ខ៣

ខាំងណាស់!

ទំព័រ

ខ៣

្ទត

CAMBODIAN HENG XIN REAL ESTATE Co., Ltd. - ទិញ លក់ ជួល អចលន ព

ប់

- ទទួលការ ឹក ពីអ្នកឯក សងាយ

អាសយដាន៖ ផ្ទះ

ខ៣៥៤ ផ្លវ

ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ួលក្នងការស

ចចិត្ត

គឺជា ុមហ៊ុន ល ឈានមុខ

និង មានទំនុកចិត្ត ើវិស័យអចលន ព

កម្ពជា

ខ២៧១ សងាត់ទំនប់ទឹក ខណចំការមន រាជធានីភ្នំ ញ H/P: 066-208888 (Chinese + English), 067 55 66 91-8, Tel: 023-215 893 Fax: 023-215 895, E-mail: cambodian_hengxinrealestate@yahoo.com ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភំ្ន ញថ្មី ខណ

នសុខ (មន្ទរី ទ ស.អ

នសុខ) ការយាល័យនិពន្ធ : 093 82 9999, 088 6666 381 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

កទី ្ន ផ រ : 093 56 8888, 012 839 310


ខ២

ឆាំទី ០៣ េលខ០៦៨ ៃថ្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥ ែខកក្កដា ឆាំ២០១២

អានបន្តពីទំព័រ

ន ជី និង

ខ១

ៀង វិឆ្ឆ័យ ចូលចិត្ដប

ើរគាសាត់ៗ គួរឱ សង ័យ

តាមទីសាធារណៈ

ងៗក៏ដច ូ ជាប

គាចូលរួមកម្មវធីនានា។ មិន

ឹម

ប៉ុ

ម្ដង

ើយ ដូចជាកាល

្វើការក្នងកម្មវធី

អប រា ជា

ប៉ុស្ដិ៍

ើម

មានការយល់

ឡំ

មគា

សារ

គូ

ន់

ើរជាមួយគាមាន

្វើការជាមួយគា ដូ

ការសំ

្នះ

ះផ្ដងគាសុីសងាក់យាងល្អឥត ៀត

អត់មួយមិនបាន បច្ចប ន្ន

ដំ

ើរការ

ះក

្វើជាពិធីការនី

ទូរទស ន៍អាសុីអា សងា

កម្មវធី ត

ើយ។

វមួយ

តារាល ីៗ

ៀង វឆ្ឆយ ័ និង

ើលចិត្ដគា

នជី កំពង ុ

វញ

ះបីពួក

កត់សមាល់ ក

គា និងជិះរថយន្ដ

ខ១

ើញអ្នកទាំងពីរឧស ហ៍ប មួយ

វហាមឃាត់មិនឲ

អានបន្តពីទំព័រ

្ជី

រ។ ការប

្វឲ ើ

សង ័យថា

កំពុងមានអ្វីមិន ៕

ុស

ើយ

នាង Xifeng ធាប់បាន

ការរ

ើល

និយាយអំពី

កាស

សានីយ៍រថ

តារាទាំងមាន

ះក្នងប

្ជី

បណាប៉ុស្តិ៍ទូរទស ន៍នានាក្នង ចិន។ កាន លូលូ

ើប

ប៉ុស្តិ៍ទូរទស ន៍ហាមឃាត់ ក

ចិត្ត

ិតមួយតឹងរុងនូវទ ្ល កពាក់ចំហ

បន្តបនាប់បាន យក

ស ុ ធី

្វើ

ពិ

សំដីអួត

ម ជា វ

លនាងចង់បាន

មាថរបស់នាង។

សិល ការនីវ័យ

ៀវ

រលាយយាងឆាប់រហ័ស

ស ើ

Cbiz។ ប៉ុ

្ត

ើទណកម្មអាចជាមូល

យប

ក៏អាច

បានដូចគា។

shou shou

វដ្តី

អា

រក ៖ តាមរយៈសិក មួយ

លចុះផ យក្នងទស នា

ទ កុមារ (Pediatrics) បានអះអាងថា មនុស

វាយដំ

ើទណកម្មមក

ើខ្លន កាលពី

ឈមនឹងការឈឺចាប់ផ្លវចិត្តក

បណា លឲ

ើត

វងផង

រ។

ក្នងការ

ងតាមការសាបស្ទង់

តី

ស់ថាំ

្មងជំទង់អា

វ័យកុមារអាច

ិតខ្ពស់ក្នងវ័យជំទង់

ើងនូវភាព មិន

ក្តីកង្វល់ ឬអាចមានប

អារម្មណ៍

ើត

ននិងជាតិ

រកជាង ៦០០

ឈឺចាប់ផ្លវចិត្ត

វបានវាយ

ដាច់ចិត្តកាត់ ះ

នាង យូ អុិន ណា

ើយ។

ើងប៉ស ុ បនា ិ៍្ត ប់ពី

្តងរហូតកាយជាព័ត៌មាន ប់គាមក

ញកាតព្វកិច្ចប

ម្តង។

វបានបងា ញតាម

ៀមចាក

ះអាសន្ន

បងាញខ្លនក្នង

លទទួលនូវការ

ភា ើ គរយ

ើហិង

្វើ បាប

្វើបាប។

លំបាកនា ង

ត ិ ទាប ប៉ុ ល

ើរាងកាយតាំងពី ងកាច

ះបីយាង ណា

ការសិក

ត ិ ខ្ពស់ ប

ស ើ កុមារ

ម ុ អ្នក

ត ើ មានភាពមិន យ

ះ មិនអាចឆ្លះប

នឹងមានការទាក់ទិនគារវាងការចង ចាំ

្មងអាចរងការ

ញវ័យជំទង់ និងមានទំ ន ើ

្ត

ៀតបានបងាញថា

ើមនុស វ័យជំទង់ណាមួយច ស់លាស់ នឹងក

ងៗ

រជួបនឹងប

ះមានក

ឈមនឹងប

ការសិក

ះផ្លវចិត្ត

៧ ភាគរយមានទំ

យ។ ថ្វី

ចូលប

ណាបូឌ

ឹម

ំងថា

តី

ថា

ការទទួលទណកម្ម

ចិតសា ្ត

្ត ប៉ុ

ះ៕

ុងវរ

ខាងមុខ ើ

ុមហ៊ុន Paramount Music

លជាអ្នក

ព័ន្ធអន

ភពពី

ើជាតិដូចគា

នឹងតារាកូ ខាងត ងទូ នឹងចូល

ហា ្ន

ើ ទិកា

ះ ទីបំផុតមានការ

ប់

ងកំ

ះ ជី យ៉ុន អ៊ូ

ខាង

នឹងចូល

ុស

ការរងទារុណកម្មរាងកាយ ពិតជានាឲ ំ

ើប

ើជាតិ

បងាញវត្តមាន

ះពិត

ៀមខ្លន យ

កងកមាំង

ខ ១០២

្ងទី ៧ សីហា

ន។ ការចូលប

អានបន្តពីទំព័រ

ជាតិ ើ

ព័នផ ្ធ ព្វផ យចិន

បានយករូបភាពចាស់កាលពី

មាណ ៨

ឆាម ំ ន ុ តាង ំ ពីឆាំ ២០០៤ របស់តារាស

ង ្ត

នាង ចាង មាន់អុី និងអតីតមិត្ត

ុសក្នង

ើលការ

ះ គឺ

ើរ

ក Guillaume Brochard

ៀក

ើយគា

កួតបាល់ទាត់យូរូ ២០០៤

ព័រទុយហាល់ ការ

ព័រទុយហាល់បានចាញ់ ល

្វើ ឲ

ិយមិត្តជា

សានភាពទុក្ខ នាយ

ប៉ុ

លជាមាស់ផ្ទះ ៀបចំការ

កួតក្នងសម័យ

យ។

្តមានគូ

្ញ វ

យ ើ មាស់ផ្ទះ

ិក ១-០

ើននាក់ស្ថិតក្នង

្នហ៍មួយគូ

រជាកំពុងមានក្តសុ ី ខបំផុត

គឺ ចាង មាន់អុី និងមិត្ត

ស ុ ក្នង

អាចរក

បង

ស ុ របស់ Chotu

ក់បាន $20 ប៉ុ

ជា ៀងរាល់

ងចាក

្ងមាយរបស់ Chotu

ញពីផ្ទះ

មកលក់

ះ។

ម ើ ី សអុស

ងបានលុយបន្តិចបន្តចចិ

្ចឹម

កូនៗ និងមាយចាស់ជរា។ ងតាមស្ថិតិ

របស់អង្គការសហ ៩០%

កុមារ

មូលនិធិកុមារ

ជាជាតិ ( UNICEF)

លមានអាយុ

ឆាំ មិនបានទទួលអាហារ

ម៣

ប់

ន់

ក្នងតំបន់ជនបទ Jharkhan និងកុមារជាង

២៥,០០០ នាក់ បានសាប់ជា ៀងរាល់ឆាំ ពី

ះទុរក ។ និយាយពី Chotu វញ

បានចាប់

្តើម

២ ឆាំមុន

ងជាមួយ

ះ ពួកក៏ចាប់ ះថា កូនៗ

ងជាមួយ Chotu

អ្នក

សាលា ៀន

ដូ

្នះមិនមានមិត្តភក្តិនឹង

ើយ Chotu និយាយថា

មិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់

ichari មាយរបស់ និយាយថា

ងជាមួយ

ើញវា

ស្លត និងបានរត់ ្ក។

ក៏

រក

្ក

្ក

្កគឺពិតជា

។ អ្នក

្មង

្ក

ី Shan-

ុសរូប

ះ បាន

លកូន Chotu

ឯខាង

ខ្ញំបាន

ើញដូ

្នះ ខ្ញំតក់

ទាញ Chotu

ញពី

ះជាយាងណា

យឲ

វា

តប

លណា

កឃាន វាបាន

ម្តង មិនដឹង

្វង

កក្កដា ប៉ុ

។ ដំណឹង

្វើទាហានរបស់

ង ្ត ក្នង

ៀត?

ផ ភាប់

្ចប់គា

ឹម

ើប

ពី

វញ ះ

កល

និយម វប ធម៌

មាត់អាង

លក្នងទឹកប

្ចញ

្វង

ះ គឺអ្នក

មទាំង

ើម ីសំដិល

ើងពណ៌ទឹកឃ្មំតាមការ

ើសពី

សារ

ើនផង

ះ Chotu

រ។

វបាន

ង់មួយ

ល។

ះ អាជាធរបានផ្តល់

ះ ទទួលបាននូវកាតអាហារ

យឥតគិត

្ង

ៀត

្លផង

ទុកលំបាក។

ើម ីស

ះជាយាងណាក៏

ប់លក្ខខណដ៏សមរម មួយ

មិនអាចទប់សាត់ Chotu ឲ ដក

ថយពីសត្វ បន្ត

រលឹកផង ះ

្កបាន

ើយ

ើយក៏បាន

្កជា ៀងរាល់ដ

ល។ គួរ

រថា ជាធម្មតា Chotu

្ក ៣ ដង ក្នង ១

ះរបស់

្ក

្ង

្អមដូចស្ករ៕ ភពពី

រករាយបំផុតកាលពី

ទឹក

ណាបូឌ

ៀតផង។ ើល

ទំ

ផ្ទះលំ

រនាង

ងៗ ដូចជា

ើយ៕

នគួរជាទី

ភពពីតារា

ខិតខំ

្វើអី្វ

ៀតថា នាងមិនសូវ

រក សម្ជស របស់នាង

នាងបន្ត ើរ

ើល

ខាង

ងលំ

សំខាន់ស

ប់

កាយ នាងក

ផ្ទះណាស់ ។

ត និង

ះ កា

ើរ

កាយ ត

ទូរទស ន៍ និង

ងអុិន

ពី

ក់ពីភាពសិចសុី

របស់នាង។ នាងនិយាយថា

ប៉ុ

ះគឺ

ីសាតបងា ញ

ងមូលក្លំ

ះប

ប៉ុ

ើម

កុំព ទ័រ បងាញ

អុិន

ះផង

ះ៕

ភពពីតារា

សចិន ៖

ឿជាក់ខាំងណាស់រួមផ ំ ្តកាយវការ

មិថុនា

ផ្ទះដ៏សិចសុី

សាច់សខ្ចី និង

ើលតាមទស នៈ និង

ប់ជនជាតិចិន គឺមិន

ញចិត្តអ្វី

ទី

ផ្តល់ជូននូវអាហារ ជូន

ះ អាជាធរ

លអនុ

Chotu បានទទួលយកការសិក

ឯសាលា

យ ចាង មាន់អុី សិចសុី

និងឋានៈជាតារាល ី ស់គានពីរ

ប់

្លងគាយាង

កខាងលិច គឺពិតជា

នាងមានភាព

សាររបស់ពួក

ើលយូរូ ...

្ហ

បពួកបស្ចិម

សិន

ដល់

យ ើ

្កើតនូវលក្ខណៈ

ះ ជី

លតារាទាំងពីរ

បំផុតក្នងឈុតប៊គីនីពណ៌ ក

ក៏បានប

សារ

មាន

ះ តាមរយៈកំ

សណាគារមួយ។ រូបភាព

្ងឲ

របស់ មានការលំបាក

ះផង

សៈ

្នហា

្តងជាមួយគាយាង

ឿងប

ះ ឿង

បនាប់ពីបានដឹងថា កាលៈ

លជា

ដួងបានចូលរួមស

ចិត្ត

ប់អាជាធរក្នងតំបន់

ើម ីអន្តរាគមន៍ចំ

ះជាមួយគាកាលពី

នាងក្នងកម្មវធីមួយ

រករាយបំផុត

ក៏បានរាយការណ៍

យ ើ

ៀត អ្នកភូមិ

ើប

ក់ទឹកចិត្តភក្តី

ៀត។ ម ង

ល ២ ឆាំ

ះអ្នកទាំងពីរ

មុនមកប៉ុ

ទាំងពីរ

តុផលរបស់ពួក

បន្ត

ការ

យ៉ុនអ៊ូ តាំងចិត្តប

ទឹក

សាប់

្មងៗ

ះជាយាងណា Chotu មិន

ះឬ នាង

វរង់ចាំរយៈ

ះដូង

កំពុងស

ៀត

ះនឹងកាយជាយាងណា

វប

យូ អុិនណា

ទាំងឡាយនឹងរករាលដាលដល់

្ទ ឿង Queen In Hyun’s

Man ជាមួយគា វញ?

ើវា

ះ និងជំងឺ

បាន

និងនាង យូ អុិនណា

គូស

សិន

ះបាន

្វើឲ មានចំណចសង ័យថា

របស់

ភាពយន្ត

ភាគ ឿង Queen In Hyun’s Man ៀមខ្លនចូល

ើយ

្ក

្វើ...

លថត

លបន្តិច

ើង

យសារ

្ងទី ៣

តា ្ត រាវ័យ ២៧ ឆាមា ំ ក់

ពន រ

មានពួក

រថា Chotu នឹងសាប់

ី Shanichari បន្តឲ ដឹង

បន្ត

កឃាន

វបានកំណត់ចំ

រងរបួសខ្នង អំឡង

ផង

្កដូច Chotu ។

ជំងឺមួយមិនខាន

្វើយាងណា ខ្ញំក៏

យតាមការ

ះពីមុនមក

ផង

្ក តាំងពី

្ល៉ះ។ Chotu មិនបានចូល

ចាង មាន់អុី កាល

ខ១

សចិន ៖

ណាជា ៀងរាល់

ជី យ៉ុន អ៊ូ លា យូ អុិនណា

ខ១

ឡាញ៕

អះអាងថា ទិនន័ ្ន យ

ទាង ំ អស់

ប់

ញពី

សារ

ះជាយាង

បានអះអាងថា ជី យ៉ុន អ៊ូ បាន

ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប កិរយា មិន

វចាក

ធាយ ឿងអាសអាភាសរបស់នាង និងមិត្ត

ង ើ នូវការ

ស ុ របស់

ះបាន

ើម ីរកលុយមកផ្គត់ផ្គង់

ើម ីបំ

វបានបណាប៉ស ុ ទូ ិ៍្ត រទស ន៍

ហាមឃាត់ក្នងការ

ងតាមស្ថិតិ

កុមារ

ល ២ ឆាំ មក

លពិភពកម ន្តជាប

វបានបណាប៉ស ុ ទូ ិ៍្ត រទស ន៍ហាមឃាត់។

ើញថា អ្នក

តូច ២

ើយ Jocie Guo

រាងកាយដូចជា ការទាត់ធាក់ វាយដំ ឬទារុណកម្ម ផ្លវចិត្ត

វឲ បង

ដឹងឮ

ក់ថា Jocie Guo

បនាប់ពីមាន ឿង

ះបានធាក់ខ្លន

អះអាងថា តារាឯក ជី យ៉ន ុ អ៊ូ

តុនាំឱ កុមាររង រក

សារ

រកាត់ខាសសារភាពទឹកចិត្ត

សមាគម

គានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគម

វបាន

កាលពី

លំបាក ទនាណាស់។ ប

អ្នកសារព័ត៌មានថា

លអ្នកតំណាង

ញមុខ

ក្តីសង ឹមរបស់

នាក់

លអស់រយៈ

ើយ

នាងជា ធានសមាគមកាកបាទ ហម ក្នង ល

វបាន

ះរបស់នាង

្មង

វញ

សឥណា ។

្លថា ជា

ក្នងជ

លធាប់រង

សារការនិយាយកុហករបស់នាង។ Jocie Guo ធាប់និយាយ

វបានវាយ

តំបន់

សកូ ៖

្តី ការនិពន្ធ អុក គំនូរ

Jocie Guo

ះ Mahesh អាយុ ៣

លកំពុងជួបការលំបាក។

ៀង

ះ Bola អាយុ ១៤ ឆាំ និងប្អន

អានបន្តពីទំព័រ

ងព ណ បានយាងល្អ

បណាប៉ស ុ ទូ ្តិ៍ រទស ន៍ធំៗ ហាមឃាត់

លនាងចូល

ឲ ្វើ ប៉ស ុ ទូ ្តិ៍ រទស ន៍

ខាងត

ស្អប់

និងមានចំនួន IQ ៣០។ Xifeng

ើងប៉ុស្តិ៍ដល់

ើ ចំហ

វបាន

វញ។

្ជយដី Jharkland ភាគខាងលិច

សាលា

ក្នងកម្មវធី MatchMaking។

និយាយថា អ្នក

វបានបណា

្អើល

្កមក

កឃាន ម ៀត

កមួយ

កាសពីលក្ខខណ

វពូ

ុង

រជាយក

ះ Amiya Devi អាយុ ៦០ ឆាំ បង

សាប់

ុះនូវ

ស ើ សសង រ

មដីក្នង

្វើឲ មានការភាក់

លនាង

យមកនាង

របស់

ះរបស់នាងដាក់ចូលក្នង

ការ

សប្តី

វបានហាមឃាត់មិន

មានវត្តមានក្នងបណាប៉ស ុ ទូ ិ៍្ត រទស ន៍

ើយ

សចិន ៖ តារា ៤ រូបរបស់

សចិន

្លើង

្វើឲ

ឯង

រក

បនាប់ពីឪពុករបស់ Chotu បាន

ប់ប៉ុស្តិ៍

លអត្ថន័យក្នង

វដូច

បាក់

ទូរទស ន៍វញ គឺនិយាយ មួយមាត់គឺ ។ ដាសមួយសន្លក ឹ

ង ្ម ស ុ

ឆាំ។ ពួកទាំងអស់កំពុងរស់

ុមហ៊ុនផ យពាណិជ្ជ

្ជើញនាងបាន

សជិត

ៀត។ ប៉ុ ច ្ត ក ្ល អី

ុសរបស់

នជី និង វឆ្ឆយ ័

ួលនឹងគា

ើយ មិន

Shanichari Devi អាយុ ៣៧ ឆាំ យាយ

ើរកម ន្ដ

ើរគាញឹកញាប់

ើង ឬ

ជាមួយសមាជិករួមមានមា យ

្ហមបំផុត។

្វើដំ

ើតមានរួច

រក

Chotu Kumar អាយុ ៦ ឆាំ កំពុងរស់

ៀតផង

ពីរនាក់ជាញឹកញយ

ើញពួក

គឺបាន

ក្នង

បំ ញភាព

ដឹង

ៀបជីវតឯកជន

្វើជាមាយទី

ថា

ឹម

សម្លង ឹ

្អម

ជនជាតិឥណាមាក់ មានមាយ

ល ខ្លះពួក

ើរគាសាត់ៗ

នឹង

លកូន

ខណៈគានមាយ

ខាងដ

ចវត្តមានតាមប៉ស ុ ទូ ្តិ៍ រទស ន៍

កម្មអាចអ

ៀតផង

្វគមួយ

២ របស់ពួក

ដូច

ើង

ើយមានភាព

ផង

ើរ

្វើ

ស ើ ពីមិតធ ្ដ ម្មតា។ អ្នកសិល ៈ

ទាំងពីរបានប

មនុស យក

នជី និង វឆ្ឆ័យ បាន

ះបានបន្ដថា មាន

ឧស ហ៍

ៀង វឆ្ឆ័យ

យ។

្វើការអះអាងថា ស្និទ្ធ

ក្នងន័យការងារក៏

្ជើញឲ តារាសិល ៈ

តារា៤រូប

នជី និង

ះទទួល

្ដអ្វី

សឥណា ៖ ទាក់ទិន

ឿងរាវដ៏គួរឲ ស

្ហើបឲ ដឹង

មក

្ក

ុក

ងជាមួយ

ៀតថា អ្នកភូមិក៏បាន

ង ើ

ើយ។

លអ្នក

បារម្ភអំពីកូនៗរបស់ពួក

ខាច

ពួក

្ង

អ្នកសិល ៈមាក់បានប

រាប់អានគា

កម្ពជា

ហាក់បដ ី ច ូ ជាស្នទ ិ សា ្ធ លនឹងគាយាងច ក ្ល

៉ន ចំរុង ក្នង

បានការទាក់ទាញផង

ៀង ជាពិ

ះរាជាណាច

ើសកម្មភាពរបស់ពិធីករទាំងពីរ

គឺក

្ហើរសំ

ចាំ

ម្ដង។ ប៉ុ

គឺ

សានីយ

ី្តខារាបាវ។ កម្មវធី

ើការអ

ល ីៗ ចូលរួមប

នជី កំពុង

្នយ៍ជាមួយកំ

ៀង វឆ្ឆ័យ និង

សំខាន់

កដជា

ពួក

តុផល

ជួបគា

ើងឆាក។ អីចឹង

្ទើរមិនលស់

ច ស់ណាស់ថា ើយម ង

្ក

រ និងមិនបាន

្ពើម និងខឹងវា

របស់ពួក

ះសំណាល ឬសមការងារមុន

ជួបគា ថា

្ក និង

ញមុខ

្តើមស្អប់

លខ្លះមាន

ក....

ើយណាមួយ

បានដឹងថា Chotu

្វើឲ

វឲ ពួក

ចុះ

ខាំវាផង

រអតីត

ើក

លភាព

ះ ក៏គានស្អប់ Chotu

លពួក

ះ បាន

កម្មវធីនីមយ ួ ៗគឺត

ើម ីស របស់កូន

មិនធាប់មានទំនាក់

្នហា

្ក

ខ ៣ ប៉ុស្ដិ៍

ះផង

ៀងគាថា ពួក

ការរួមដំ

ះ។ ជុំវញការ

្វសសុីទាំងពីរដួង

ទំនង

ុសអាយុ ៦ ឆាំ

លគា

បងាញនូវសកម្មភាពស្និទ្ធសាល

្មង

ខ១

យបងា ញភាពសុី

សងាក់គាយាងល្អឥត

បដិ

អានបន្តពីទំព័រ

រើ

ះការចាប់

ការងារគឺអ្នកទាំងពីរមិន

ព័ ត៌ Ō នសិ ល ġៈ កម⅝នʼn និ ង បេចĆ ក ទŜ

ើលទូរទស ន៍ នាង

ទាំសម្ជស ជាចំណច ីជា

ផ្ទះ៕

ភពពី

ណាបូឌ


អានបន្តពីទំព័រ

ុម S-H-E

សាន ផានិត ល ីថា ធាក់ខ្លនរក...

ខ១

សព្វ

ជួលផ្ទះ យ ើ

្ង

្នហ៍ក្នង

្លជួលផ្ទះ

និពន្ធ

រាប់

ក់សង

ជួលម៉ូតូជិះរកលុយឲ ភពព័ត៌មាន

កាលពីរ

លវរជន

ៀល

គាន។

្ងទី ១៨

កក្កដា

្ដង

វ នីសា

ប្ដីក៏

យក៏

ើយ

ក៏បាន

អូនផង... អូនគាន អ្វី

ផានិត

ះផង

ល គឺខណៈ

ើន

មូល

ើសលប់បនាប់់ពីនាងបាន

ចិត្ដស្អប់បង”។ យ

ជាមួយ

លមានការខូចចិត្ដខូច

ស់

សាន ផានិត

យ ិ

យ ិ រូប

វល ថា ី បាន

ៀបការជាមួយកូន

យាងសាត់

មុំអ្នក

្ង មបំផុត។

ព័ត៌មាននិយាយថា ភ្នំ

លចូល

ឡំ

ងមាក់

ឯង

ភព

លរស់

ចចិត្ដ

មុំអ្នក

មិនចុះស

កផ្លវគា

ើរ

ណា

វការ

្ដ

សូម ី ះ

មិនដឹងពី

កដ

ើតាម

ទ គឺ

ៀងរូប

ើយ។

ភព័ត៌មានដ

ើយ

ុងនឹង

ើបជំរុញឲ

ៀងរបស់

ើននិពន្ធខ្លន

្លសចំនួនមួយវុលចុង

ៀងក្នង

យាងខាង ំ

ះរាជាណាច

ើងមិនទាន់មានតារាណា ើយ។

ៀង

យសារភាព

ប់

ះបង់អាជីពជាតារា

្ង

ះ។ លុះដល់

ល ថា ី សាន ផានិត ជំពាក់លុយ

វ័ណក សូម ី

អ្នករត់ម៉ូតឌុប

ម្ដំ

ខ្លនមក

រ៕

សចរណ៍ដ៏អសារ ក្នង

ះតារាច

កបាក់គា

ៀង

វាន់

លឆាប់ៗ ខាងមុខ

ំពណ៌

សិល នារ

ក្នងចំ

លប់

ងថត

ិយមិត្ត

ះ។

ហម

ុមកុលាបបីទង

អបអរសាគមន៍យាងកក់

វបាន

ពីសមាជិក

ទាំង ៧០ នាក់របស់ផលិតកម្ម HIM International Music របស់ខ្លន។ ការទទួលសាគមន៍ដ៏ធំ

ៀបចំ

្វើ

ើង

យផលិតកម្ម

វបាន

ប់

ងតារាទាំងបី ទីសាក់ការធំរបស់

ស់

បងាញម៉ូ

្មងខ្ចី និងជានិស ិត ៀនពូ

ហុងកុងនាង

ម៉ូដ

មមី

រើ

ឆាយក្នង

កាលពី

ះជា ើង

ដន

ើចខ្លី នាង ក

ញមក

ទី

ុងហុងកុង

មមី

ល ីល ញ &Leisure

ខ១

រក ៖ ទស នាវដ្តី ពិភព

ជាប់

សចរណ៍ ះ Travel

កាសលទ្ធផលរងាន់ World’s យ

Best Awards 2012

្វកា ើ រ

ទំព័រទស នាវដ្តី តាមអាយ ហទំពរ័ ចាប់ពី

ដល់

្ងទី ៣១

កន្លងមក របស់

ើង

ខណៈ

ហទំពរ័

ះមិនមាន

ើមុនៗ

ចំណាត់ថាក់

វបាន

ចាត់ថាក់

ះកម ន្តទាំង យគិត

ស់ធម្មជាតិ អាជីវកម្ម

សហរដ្ឋអា ត

លំដាប់ទី ៦ ៧

ងៗ តំបន់

សហ្វល ី ព ី ន ី

លពីឆាម ំ ន ុ

ឆាំ

រដ្ឋ

ះផាថ្មប៉

សអូ

ខ ៥

រក

លឆាំមុនជាប់

ះសុសុ ី លី ី

មិញ លំដាប់ទី ១០ នដ៍ រដ្ឋ

ក ិ

ខ ១០ លំដាប់ទី ៨

នដ៍

លធាប់ឈរ

កាណាដា

លី

រ។

ខ ៣ លំដាប់

ខ ៧ លំដាប់ទី ៩

អាយ

វចំណាយ។ លំដាប់ទី ១

យ៍

្ល

ះ ម៉ូវ

លឆាំមុនជាប់

ះសានតូរនី

ះប៊កអាយ

បូរា

សចរណ៍ និងត

រើ រហ្វ

លឆាំមុនជាប់

ះកា

ះកូអាយ រដ្ឋហា សហរដ្ឋអា

អុីតាលី

ជាមួយអ្នក

រក

លឆាំមុនជាប់

សចរណ៍ អាហារដាន ម្ហបអាហារ ភាព

ជាមិ

រ៊ រ

ជុំ

កាឌ័រ ឆាំមុនជាប់

លកាលឆាំមុនជាប់

ខ ៣

ះបាលី

លូនគួរឲ ប់

យ ើ ភាត់

ុញទាំងជំហរ

ខ ៦ កាលពី ះ នគូ រ

៊តធីស ខូឡំប៊

លឆាំមុនជាប់

ខ៨៕

ភពជួញដូរផ្លវ

ឹមគល់

ទ និងពាក់អាវស

លនាង

ឡាញ់។

ញមកបងាញ

ះជំហានព័ន្ធ

ង ើ បណាលឲ

ម្តង ប៉ុ

្ត

ើម ីកុំ

ឹងញញឹមបន្លប់ការ

ះរូបភាពអា

្វសប៊ុក

ទទាន់សម័យ បាន ត និងអត្ថបទពន ះ

ើម លក់ ី ដ ូរ

លមិនខ្វល់ពីច ប់ទមាប់អ្វី

យ ើ ទីបផ ំ ត ុ

ជួយ

វជនរង

ក ុ

យទប់សាត់មុខរបរ ្លង

ើយ

ះប្តង ឹ អាជាធរ

ះជាបនា ន់។ អង្គការ

អភិវឌ

្តីស្ម័

ត្ត រាក់យង ៉

រយៈសង្គមអនឡាញ មួយក

ប់

ចាប់

បយាងទាំងអស់អស់

ើម ី

រថា ខ្ញំនឹង

្តើមឲ ទាន់

ពួក

អ្នកគាំ

ើងស

របស់

ប់ប

ប់

ៀងថ្មីរបស់

ើអារម្មណ៍ជូនដល់

ើងបន្ត

ម៕

ុស

ើ បសាយ

យនិយាយថាមានទីតាំង

ើញចរ

យកកូន

សារបា

វា

ទាំងមុខ

ៀន

នាង

ើយ

ហមដូច

ឹងទប់ខ្លន ្ទសទុំ។

មមី

១,៧០ ស.ម បានខំលុបលាងភាពអាមាស់ យខ្លននាងនឹកអស់សំ

ណានឹងមាន ជា ធូរ

្ងស៊យយាង

ើយខាង

ល ១៨-២៥ ឆាំ តុប

ងកាយយាងសិចសុី

ើច មិនសម ះ

រូប

និងត

្ជ វ

ើចសប យ

វញ

្វើឲ នាងបាន

ើងវញ៕

ភពពីតារា

្លយាងច ស់លាស់

មរន្ទអ

ចុះ! ចាប់ពី

វការរក

សិក របស់ខ្លន។

ការផ ព្វផ យ

តប

ញចិត្ត និងផូសអត្ថបទ

ឹម ះ

រ អ្នកខ្លះត

ើយសួរថា

ប៉ុនាន? នាងរស់ មិន

ប់ការ

ះក៏មានអ្នកចាប់

វញមិនតិចអ្នក

ក៏

្ល

ឯណា?ជា

ើយ

ធានអង្គការ

្តី

្តី

ត្តរាក់យង ៉ បាននិយាយ

លចូល

តពិនិត និង

ថា មិនសមរម វាខុសនឹងទំ ណីរបស់ជាតិ៕

ះយល់

ៀមទមាប់

ភពពីតារា

ើក

្នក

ីរបស់បា

ះ...!

ៀល

អ្នកកំ

ចរ

្វើ

៉ចក៏

្ចឹមជីវត

ើងបាន

បាល្អនឹងកូនណាស់..!

កូន

នាងល្អ

នាងពុំទាន់

បក្នងរង្វង់

ុលហួសនឹង

អ្នក

ុស

ពួកខ្ញំមិន

ៀត!

ជា

ះឪពុកប

អ្នក

ុស មិនគួរ

ះជា

មាយទាំង

ីចូល

បាន

ើក

មួយ

្ង

្វើអី

ះបាទទួល

ើស សត

ចក្តីសុខ

ើយ!

ប់

! កូនមិន

មរន្ទ... ក

អាពាហ៍

ងល ិចឲ ្នក

វញ! កាត់ចិត្ត

ហាង

ងកូនអស់មួយជីវត...! ើសបា

រ! កូននឹងខំ

្វើការ

បយាងទាំងអស់

ើយ!

លរូបកាយ

្អកជក់បារបង្ហយមាក់ឯង។ មីងឆាត ម៖

បណាក៏មាក់អត់ធ្មត់បានជានិច្ច។

ចផ សំណាងល្អណាស់

្វើបាបអ្នក

ងគា

ព សម ត្តិរបស់

មរន្ទនាងកុំ

្កើតក៏មិន

មាថ

... គាត់

ពី

ះឈាមមួយដុំបងកាត់កាលចុះ!

្វើបាបកូន

ដូងខ្ចីមកដាក់ឲ រួចវាចាទាំងញញឹមញ អ្នក

វការ

រ! ជាមួយ

ើយ! បាធានា

អីប

ចចិត្តចុះ...! ខ្ញំនឹងលប់សំបុ

មរន្ទ។

ះ! អញសុខចិត្ត ស

រ...!

ី! មាក់ធាប់ជួបក្តីអាមាស់សព្វ

កុតូ ំ ចចិត្តនឹងខ្លនឯងណាកូន

! មនុស មាក់ៗចិត្ត

ី ខំស្អំមុខឲ កូន៖

ឈប់យំ

៉ល្អទាំងកូន ចង់

! បា

ះកូនអភ័ព្វគាន

ជាកូន ល្អរបស់បាមាក់...!

អ្នក

ៀត

ះអ្ហី?

...!

ីចរយាជូតមុខមាត់ឲ កូនទាំងទឹក

ពន្ធនិងកូន៖

បាចង់ឲ កូនបានសុខ

ដល់ថាក់

ីកូនអ្នកមាន

ៀបការបាន

វលុប

ះចុះវង។ អ្នក

រ៖

? ល្អណាស់ ហាងមួយ ះ

មុំ

ីរង្គសាល

ត៖

...ជាតិ

្មះមាយខ្ញំ

កចង់

ុសពីរ

បន្ទប់

ើបដូច

នដាក់ខ្ញំបានល្អ

លំយកកូន

ឃសិន

រពប្តី!

ងឆាក

! អ្វីៗកន្លងហួសអស់

កុំខ្វល់នឹងអាកូនចំកួត

អាចចិ

្នក៖

ះនាងមិនចង់លុប ក៏

ណាលួង

មរន្ទរុញនាង

ះ។

ើយ...!

ើយ ! មិនបាច់ សជំនួសខ្ញំ

កបា ឈប់និយាយ

ះ!

ះពិចារណា

ខ្ញំមិនខ្ចីមកជាន់ទី

ើបមុខទាំងទឹក

ទាល់

្ល ងកូន

គាន

ើប

នឹកសានថា បាបង្ខំចិត្តគាត់

ើម។

មានការថាដា ំ ស់ចំណង់

ៀតផង

ថា ចង់ឲ ម

្លើយ

្លមួយសិច

ផូសរូបភាពជួញដូរផ្លវ

ះត

បាន

កមិនបាច់

ើរ

! ល្អទាំង

ប់គាថា

ីចរយា ស្ទះ

រ!

្លើយ

ើមកអាណិតចរ

ឱបកូនយំ

ករាប់ផាយ

ះដឹង

្អលថាល់ ះមុខ

ះ!

ើងតាមជ

វាឆ្អឹង

បា! ឱប

! ខ្ញំ ៀបការជាមួយវនី! គានបាក៏ខ្ញំ ចរ

ឡំឲ

្ចលឡានទាំងកំហឹង៖

ើយ! ហានវាយតប់ចរ

ំមិនបាន ទះកំ

ះ...!

ពិពាហ៍ជូន...!

ើជានិស ិត

ក់ចំណលស

្ង

ចិត្តបាផាល់

មទាំង

ើមស្ពល

មុំ៖

ីអីចឹង?

ះវារួមគំនិតជាមួយមាយវាមក

ស់

ពន្ធរបស់ឯង

ះនារជំពូក

បា ខ្ញំ...ចំ

ះបាន ៀបរាប់ពីទំហំទាំងបី រាង

អះអាងថា រូបភាពខាង

ប៉ុ

ះជាយាងណាទស និកជនហាក់ដូច

លបង្កជាបរយាកាស

ណា

ងខ្លនផាប់ចិត្តប្តី

ើង

វ័យ ១៧ ឆាំ កម្ពស់

ចាត់វធានការតឹងរុងជាង

សាត អាយុ

ើប

ីចរយាស្ទះ

ុល

ពន្ធខ្ញំឬ?

ហុឹះ! ឯង ៀនសូ

ហ៍នាង

្វើបាបអ្នក

វង! មីងឆាតអួល

លសាច់

ទឹកមុខ៖

ើចចំអក៖

ទាមទារសិទ្ធិជា

ើរូបភាព

ស់

កំពុងចុករមួលខ្លន មុខ

៉ចក៏

កបំបាក់វនីពីខ្ញំ! បាស៊ុម

ពន្ធ...? គានផ្លវ

ស្ម័ ចិតអភិ ្ត វឌ

មុំមុខមាត់

ណា

ះយាងណា ក៏នាងជា អ្នក

ីល្អ

... កូនមាសមាយ...!

មរន្ទ! ឯងដូចជា

្ង

វញចុះ! ហុឹះ.. មាក់ៗ

រក ឿងបំ

មាក់...!

ខាស

មុខមាត់

យំសសឹក។ អ្នក

ចរ

្លងបានផូសរូបភាព និងអត្ថបទ ្តី

ើងឪពុក

ណាស់! បា

ើលចរ

ណាកំពុងរាប់លុយជាមួយអ្នក

ចរ

រួមដំ

្វស

្ល៉ះ?

មកដល់ហាង មាណព ទាញ

្លើងឆក់

ង ើ

ះ! ពុត តដល់

លឹង ស្ទះមកជួយ

មីងឆាត រុញប

...!

ក់

ចុ ី កឆ្អល់

គល់ឲ មាយនាងឯងវញ! ចាំ

ើកឡានដូច

ើតអី ក៏អា

ជាន់ទីមួយ។

ង ំ

ើងឲ

ើត...?

ីលាក់ពុត មីងកុំ

ពី

មក ៀបការនឹងខ្ញំ! បាកំពុង

ទតាម

នទីង

មរន្ទ

អ្នក

ើ...!

ចរ

ើងយកនាងឯង

ដួល

ខាំងណាស់!

ក់

មរន្ទវាមិន

ឹង

ល លាស

ងថតអាល់ប៊ុមច

អារម្មណ៍

លមានលក្ខណៈជាការជួញដូរប ណី យ

កគាបាននិយាយ

ចិត្ត

ើតទុកមិ ្ខ នសុខចិតបា ្ត នអំពាវនាវដល់

សារព័ត៌មានអំពីការលក់ដូរផ្លវ ប៊ុក

លចំនួន ២ ក្នងអំឡង

ះដឹងក្នង ឿងរបស់ខ្ញំ! នាង

មរន្ទក

នឹងជ

៉ចនឹង

ើបនឹង ៀបការរួចមួយ

ក់ឈាម ខ្ញំទាំងរស់

មានមុខជំនួញលក់ខ្លន និងថាំ...

ខ១

៖ សង្គម

អារម្មណ៍ទាក់ទាញអតិថិជន ទ

អាល់ប៊ុម

លបាន

រើ

កក្កដា

អានបន្តពីទំព័រ

ប់នាង Hebe

ុស

ះ...!

នរៈ ចិតរងគា ្ត សកាយបវរអស់ទហ ំ ង ឹ

្នកមកទំពក់ចិត្ត

ជាមួយគាយាង

ឈាម គាត់ភ័យសឹង

មីងកុំ

យ៍

ស់

ខាវប៊យខ្លី

ើ ទិកា

លឆាំមុនជាប់

ខ ១ ។ លំដាប់ទី៤

ទឹកធំ

ធ្ន ឆាំ ២០១០

មីនា ឆាំ ២០១២

ឡាបាកូស

ខ២

សុី

ខ ៩ លំដាប់ទី៥ ក

ត និងតាម

មួយណាជាប់ចំណាត់ថាក់នឹង

ដូច

ទី ្ង ១

ខ ២ លំដាប់

ហា

សាបស្ទង់ទស នៈរបស់អ្នកអានទាំងក្នង

ខ ៤ លំដាប់

សឥណ

កមុខ

ើយ។

ឡាច់

្ងទី ១៦

ឲ បាក់មុខទាន់នាង

អា

ើងបាន

គាយូរយារណាស់មក

ើយរស់

អា! អ្នក

រស់

ើបងអស់មួយជីវតប៉ុ

មីងឆាតឮក្តងកាំងក្នងបន្ទប់ឆ្ងល់រត់មក

លបានវលមកកាន់

ះពួក

ងរួច។

មាត់សុទ្ធ

ើចមិន

ភព

្ល ក

ខ្លបងា ី ញ ង ើ ៀវ

អានបន្តពីទំព័រ

ស្ទឌីយ៉ូវញ

មុខជាសាធារណៈជាមួយនឹងស ្ល កបំពាក់

ង ើ គា

រករាយជាពន្លឹក

ិត

កក្កដា កន្លងមក។

ងតាម

លីផ យកាលពី

ដួល

តុលា ឆាំ ២០១១

ះ បាននិយាយថា ខ្ញសប ំ យ

មាក់របស់

ឆាំ ២០១២ និយាយថា តារាស

ម៉ដ ូ

កន្លង

តដួលអុកគូទខ្លន

្ងទី ១៤

និង ៀបការកាលពី

ើយពីរបួស

សនាអាល់ប៊ុមរូបថត

បសិចសុីរបស់ខ្លន ក

ជាសះ

ព សម ត្តិ

រមួលខ្លនមុខសាយល្អកអូយ...! ហារ

ហុឹះ! កុំមារយា! កុំយកទឹក

លនាងហាក់ដច ូ ជាអារម្មណ៍

ើ ទិកា

ើប

មាត់និយាយ

(Camin Tse)

្វើឲ ទស និកជនទប់សំ

កក្កដា ឆាំ

ខ១

សចិន ៖ ក

បានខណៈ

ុម

មមី ដួលទាំងជំហរខាស

អានបន្តពីទំព័រ

បាន

រទី ១៣

មសមាជិកបីរូបគឺនាង

ណា

ដ៏ទូលំទូលាយ

ៀងថ្មីៗ កំដរអារម្មណ៍

្ង

២០១២ កន្លងមក។ សមាជិកមួយរូប

លធាប់

មកជួបជុំគាវញជាមួយនឹងគ បទច

ហ៊ុនកាលពី

តាមផ្លវ ៀងៗ

ុមកុលាបបីទង (S-H-E) បាន

ស ុ ធី

ក ឆាំ ២០១២

ល ២ ឆាំ ៦

ទទួលនូវការនិយមគាំ

ផ រទួលទំពូងនណាៗ ក៏និយាយអំពី ឿង

ខ១

សចិន ៖ បនាប់ពី

រយៈ

ៀង

្លើត

ល រហូតដល់បាត់បង់

ដល់សព្វ

ើយ

ះធាក់ខ្លន ទនា

្លើន សាន ផានិត

ើអបាយមុខ

ះទទួលបានការគាំ

ដូច

អានបន្តពីទំព័រ

ៀងខ្លនឯង។ តួយាងដូចជា

ៀងអង់

កម្ពជា

ឹត្ដនូវអំ

ក់ថា បទច

លតារាច

រគានផលិតកម្ម

ើយ។

តុអ្វីឲ ពិត

យមក សាន ផានិត មានបំណងវល

ចូលសិល ៈវញ

ើងៗ

ក សាន ផានិត ភាគ

បទច

រាជធានី

ះ។ លុះ

ះល ីល ញ។

ះ សាន ផានិត បាន

ះ។ គួរប

ះ គឺតាមរយៈការ

ខទូរស័ព្ទ ប៉ុ

គាក៏ស

តារាច

ើយមានការទំនាក់ទំនងគាមុន

ល ៀបការជាមួយកូន

រួចមក

ម ្លើ

ពន្ធរបស់ សាន

ងការ

យសារ

បី

លបលួច

ផានិត គឺជាសិស សាលាមាក់

្មអំឡង

ះគានអ្នកណាចង់រលឹក

ប៉ុ

្មើង

បាននិយាយថា សាន ផានិត ធាក់ខ្លន

ះរួចមក

ើតាម

សដល់រូប

ថា

្វើបាបអូន អូនសុំ

កផ្ទប់

ចាំបាន

ះធាក់ខ្លនកប់យាង

ធាក់ខ្លនកាន់

ើរតួឯកឲ សានីយទូរទស ន៍បាយ័ន គឹ

ឿង “

ៀតផង។

លខ្លនមាន

ះបង់ សាន

្ដើមល ី និងមានការគាំ

រ។ មិន

មទាំងគំរាមកំ

ៀងមួយរូបវាយឬក

ះពួក

វ នីសា

ម្ដង។

វ នីសា បាន

របស់នាងចាប់ យាង

លជាអាណិកជន

ប៉ុ

! កុំ

ិតសូម ី

ថា សាន ផានិត ធាប់តាំងខ្លនជាតារា

ើប សាន ផានិត ភាក់ខ្លន

ះបង់

ឹម

ចំ

យមកក៏

ងលះជាមួយសាមី

ះ គឹម រាវ

ើយធាក់ខ្លនដល់ក

ជិះម៉ូតូឌុបក៏គានលុយឲ

វ នីសា

រ។ លុះ

កធាយករណី

វ នីសា មាន

អះអាងថា

ជារបស់ខ្លនផង

បរ

ះបីជា

វ័ណក

ខមុន)

សុំបង...! អាណិតស

្មរ ទទួលបាន

ទន យ

ហ៍ ្ន កម្ម

(តពី

ើតាម

្លើង

សំណាង

វគ្គទី ៤

ើយ។

បានឲ ដឹងថា សាន ផានិត បានជំពាក់លុយ

ះ សាន ផានិត ដឹងថា

អ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយចំនួនក៏ សាន

ផានិត ជំពាក់លុយ

តារាស

អណាត

ម្ដំផ រទួលទំពូង

ើយមិនទាន់មាន

សូម ី

ៀងថ្មីបនាប់ពីបានជួបជុំគាវិញ

ភពព័តមា ៌ ននិយាយថា សាន

ផានិត ជំពាក់លុយ មក

ងថតបទច

ះ សាន ផានិត បានមក

សាក់

ខ៣

ឆាំទី ០៣ េលខ០៦៨ ៃថ្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥ ែខកក្កដា ឆាំ២០១២

ព័ ត៌ Ō នសិ ល ġៈកម⅝នʼn និ ង េសដť កិ ចĆ

ីដល់ម្លឹង

ះ!

ើល

ើកទឹក ផ្ទះ

ΖនតេĝេលខេŪŁយ


ខ៤

ឆាំទី ០៣ េលខ០៦៨ ៃថ្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៣ - ២៥ ែខកក្កដា ឆាំ២០១២

ព័ ត៌ Ō នសិ ល ġៈ កម⅝នʼn បេចĆ ក ទŜ និ ង សុ ខ ļព

កាសែត វរជនខ្មែរ លេខ ៦៨  

សារព័ត៌មាន វរជនខ្មែរ បណ្តុំ​ដោយ​ព័ត៌មាន ស៊ើបអង្កេត កីឡា និងរបស់តារា

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you