Page 1

ត ្ល ១០០០៛ ព័តមា ៌ នទាន់

តុការណ៍ និងគួរឲ

ឃ្លិប និស ិត ីរាំ ត ្អើល ស ៀតណាម

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កម្ពជា មាន

លកម្ពជាជាប់

ឿង ុង

បតាមពាក

§

អានទាំង

កាន់ ហទំពរ័ www.vorakchun.com

មូលផ្តំ

យព័តមា ៌ ន

ប ើុ អ ត ្ក និង ឿង

លុបបំបាត់ប

ន ឆ្លងកាត់ និងលួចប

ុមឧ

ឿង

ិដ្ឋជន

្កើតទីតាំងផលិត

្វើឲ

្ល តឱកាសលួច

ជាពលរដ្ឋ

ភ្នំ

រស់

ុកគងពិសី

ៀត

ត្តកំពង់ស្ពឺ

ទយីឌុបមួយ

សទិសគា វារថយន្តមួយ ល ុ មកចូលដល់ចំ

ភូមិសា

ើក

នីមយ ួ ៗ

មរថយន្ត

ទំព័រ

ក៥

្មង

ឹទ្ធបណិត ក្នងឱកាសជួបសំ

ើង

ថា

រាវ

ុសអាយុ ១៦ឆាំ ក្នងឃ្លិបសិច

ះជាមួយមិត្ត

ករគាមាក់

ៀត

មាន ឿង ជា

ើន

ទំព័រ

ទំព័រកង

វភាគកីឡាបាល់ទាត់ និងការ

កួតសំខាន់ៗ

្វងរកមិត្ត សីលធម៌ រាសា

្ត សុខភាព

ព័ត៌មានអចលន វាកម្ម

្វងរកការងារ

vorakchun.com

ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ើកទឹកចិត្តឲ យុវជន

ញ ៖ ពិធកា ី រនី

ហុិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន

ះដូងនាង

ចាំសានីយទូរទស ន៍បាយ័ន

លកន្លងមកនាងធាប់

ទំ

រសាតមិន

្នហាជាមួយបុរសណាមាក់

មាន

ចឮថា នាងកំពុង រាជធានីភ្នំ

កាលពី

ថា ពិធីការនីរាងតូច

អារាម មួយ

ឡឹង ក

អំឡងចុងឆាំ ២០១២ ខាងមុខ

្មរ

ចឮថា ជិត ៀបការ?

ចិនមាក់

ក២

របស់តារា

ភ្នំ

ះសំណាល និង

្តថ្មីៗ

ញ។

ះក៏

ងជិត ៀបការ

ទំព័រ

ក៣

ធា ទំនាក់ទំនង ំ ន កម្ពជាកបឹង កួនឃាត់ ក់ទ័រ លកសិករ ្មរជួល មក មូល កសិផលដំឡងមី

ង សុទ្ធ និង គង់ ច័ន្ទតារា សហ ការ គា មូល ដ្ឋកិច្ចពីទំនិញឆ្លង កាត់ផ្លវជាតិ ខ ២១B ចំណច ុក ះធំ យាងអនាធិប យ

ដំឡង និងកសិករ

ការណ៍ពី

បនាយមានជ័យ ៖ មាស់លាន

ុកថ្មពួក

ត្តបនាយមានជ័យបានខឹងសម

មទាំង

ទំនាក់ទំនង តំបន់បឹង

រក ឿងដល់ទីសាក់ការ ំ

នកម្ពជា-

កួន កាលពីលាច

អានបន្ត

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

កទារ

្ងទី២៣

កណា ល ៖ តាម

ខ ២១B

ទំព័រ

ក៧

ញថ្មី ខណ

នសុខ (មន្ទីរ

ទ ស.អ

ុក

ចំណល

ដ្ឋកិចពី ្ច អំ

ះ មូលបាន

្មរយក

ករណី

ទំព័រ

ការដាក់

ការយាល័យ

ក៤

្វើមាន

គឺគិត

មូល

ើយ។ មតិ

ក ឆាយ សុខា កុក អាង អំណាចជាបងប្អនស្នងការដាក់ កុង លជជុះរខានអ្នករកសុីដឹក ជ ្ជនទំនិញដុះ ្ល ើយ កំពង់ចាម ៖

ក់

ជាពលរដ្ឋជា

ល ម ុ ហ៊ន ុ A Z ព យាមសង់ប រ្ជ កាត់

ដ្ឋកិច្ច

ហ៊ុន

្ដ

ុមម

កមួយ

ឆា២០១៥ ំ

ត ើ្ក សហគមន៍

ះអត់

លជា

លក្នង

ទាំផ្លវជាតិ

្កត

ើញថា

អានបន្ត

ក់

ប៉ុ

ទំព័រ

ើយ

ក៣

ើ និងទំនិញខុសច ប់ឆ្លងកាត់

មណលគិរ កំពុង អានបន្ត

្ជន

ត្ត

ើតមានយាងអនាធិ-

ទំព័រ

ក៣

ធានសាខាគយ ត្ដ ះសីហនុ

ើត សុទារា សប យ ើបលុយពី

ការដឹកទំនិញតាម ប់រូបភាព

ខ៤

ុម

លរាជរដាភិបាលពិនិត

ើនឆាមក ំ

ទំព័រ

ធានអង្គភាព

រក

ើសឈាមរបស់ពលរដ្ឋ ើយ

ឆាំងអំ

ើពុករលួយ

ះសីហនុ ៖ បច្ចប ន្ន

ហូរចូលទំនិញ

ះមានការ

ចពន្ធយាង

សនាប់ក្នងភូមិសា

្ត

ើនសន្ធឹក

ត្ត

ះសីហនុ

យសារសមត្ថកិច្ច និងជំនាញគយ

ឃុបឃិតជាមួយ

អានទាំង

ក៤

សំណំ ឿងម ្តី ្នករដ្ឋបាល

ុង

ុមឈ្មញខុស

ទំព័រ

ក៣

ញឡានដឹក

ញងបុកមនុស ២ នាក់សាប់កំពុងស ល

កំពង់ធំ ៖ មជ ដា នទូ

ឿងរបស់ម

្តី

ការដឹកនាំរបស់ យន្ត

្នករដ្ឋបាល

កំពុងតាមដាន

ក តុង យី

ញឡានដឹក

ផ្លវតុលាការ

យាងយកចិត្តទុកដាក់ពីចំណាត់ការ

្ដីនគរបាល

ប់គាបជំរតឲ

ត សា ឿន

មណលគិរ ៖ សកម្មភាពដឹកជ

លខ្វល់ខាយអនុវត្តន៍ឲ

វបានអ្នករកសុីដឹក

លជជុះស

ឈ្មញបង់

ឯកឧត្តមអគ្គស្នងការ

ុមហ៊ុន A Z ទទួល

លបាន

ញង

ើយ

ើសំណំ

ើក រថ

ុល

បុកអ្នកជិះម៉ូតូសាប់ចំនួន ២ នាក់កាលពី លា

្ជនទំនិញរះគន់យាងខាំងថាបាន

ដាក់កុង

លជាង១០

ស្នងការដា ននគរបាល

ត្ដកំពង់ចាម

កល្ហក

ក២

ើនបានឲ ដឹងថា

អានបន្ត

្មើសច ប់

ប់

ខ ៤ តាំងពីឆាំ

ញ ៖ អស់រយៈ

ើយ

ធាន

មួយ

ទំព័រ

ឿងពិត

្វើបានផាល់ខ្លនគឺសមល្មមដល់

ើងវញ

លជា

លជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអា

ប៉ុ ះ

សា ឆាំ២០១២

លមានការប

ក់ចំ

ភ្នំ

ឹង

បាយ វប ធម៌

គវាសនា

បានសិទិ្ធវនិ

បតាមកិច្ចសន

ឿង

ក សូ សុវណ្ណ

ទាំង

័យតាមលក្ខណៈ

ញនូវពាក

ទាំផ្លវជាតិ

ឆាមក ំ

ះធំ

ះបន្តិចបន្តចបាន

យកមាំងប៉ូលិស អានបន្ត

២០០៣ មកដល់

្ជនទំនិញឆ្លងកាត់ផ្លវ

ឲ ដឹងថា ភាពអនាធិប ព

ចក្តីរាយ

ជាពលរដ្ឋ

លរកសុដឹ ី កជ

ជាតិ

អានបន្ត

ុមហ៊ុន A Z បានទទួលសិទ្ធិ

ងការ នា

ភពអ្នកសិល ៈបានទមាយឲ ដឹង

អានបន្ត

អនាគតរបស់ខ្លន

ប់

ះមានពាក ចចាម

ហុិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន កំពុងមានគ

ះជាមួយ

នថាំ ព យាម

ះ ជាមួយបុរសកូនកាត់

លថ្មីៗកន្លង

ញពី

អះអាង

មួយ

លពាក់ព័ននឹ ្ធ ង ឿង

ប៉ុ

ៀមខ្លនចូល

អំឡងចុងឆាំ ២០១២ ខាងមុខ

ពីបទរួមគាផ យនូវរូបភាពអនាចារ អានបន្ត

្ទើរ

ជុកំ ំ ពល ូ អាសាន

ះកម្ពជា

គឺអាសានគាន

ស ៀតណាម៖ ប៉ូលិស ភាគខាង

្ងទី ៣-៤

អាសានបានដាក់

កជំទាវកិត្តិ

ត្ត Hai Duong

ដ្ឋកិច្ច ន

យ ើ ក្នងកិច្ច

កន្លង

កធាយឃ្លិបសិច ហុិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន សិស ៀតណាម ៀតណាមកំពង ុ តាមដានរកមុខស

ត្តមណលគិរ

នជាប

ើន អា

្ត

កាលពី

ឿង

កផ្លវខាង

ៀបជាប់

អានបន្ត

ហ៊ុន

ឿង

ណី និងវធានការរបស់រដាភិបាល

ម៉ូតូរួចក៏បុកចំពីមុខម៉ូតូ និងមនុស ញទំហឹង

្ដច

ជាជាតិ និង

ពាល់តិច ឬ វ

ឿង

ស្នងការរង

អស់ទទួលរងនូវឥទ្ធិពល និងផលប៉ះ

ចបាត់

ញ ៖ យុវជនពីរនាក់

រថយន្ត

មិថនា ុ ឆាំ២០១២

ះផ្ទនៗ

សង្គមមួយដ៏ស្មគសាញរបស់ពិភព

សាប់ពីរនាក់

មាស់ដាក់

ញ៖ស

បានចាត់ទុកថា

រ ទី២៨-៣០

្វជំ ើ ន ួញ

្មររង

ភ្នំ

យីឌុបបុកម៉ូតូអូសជិត

២០

ហស តិ៍-

ឆាំ ២០១៥

ក៧

ទំព័រ

្ង

ខ០៦១

សង្គមដ៏ស្មគសាញឲ អស់

ក អាសាន គាន

កសាង អភិវឌ ជាតិ

របស់តារា ឆាទ ំ ០ ី ៣

ើយជនបង្ក ើតាម

តុកំពុង

ើរ

ភពព័ត៌មានពីម

នសុខ) ការយាល័យនិពន្ធ : 012 999 161, 097 6030 459, E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ង ៨ យប់

ើរយាងមាន

្តីមួយ

្ងទី ២១

រភាព

អានបន្ត

ទំព័រ

មិថុនា ឆាំ២០១២

ើយ។

ក៥

្នកទីផ រ : 093 56 8888, 012 839 310


ក២

ឆាំទី ០៣ អានតពីទំព័រ

ករផ យរបស់មជឈមណល ព័តម ៌ នែសនសុខ

ក រនទ រតនៈ : និពន្ធ

កេ

ក សុឹម ចំណលៈ េល

ត ទិត

ប៊ុនថន, លី

ក្នងទិវា

រទូេ

សួងមហា

ផលា, សុការន

មាន

តាំង សាយ, លិញ វណា, អ៊ួង វុង, ករយល័យនពនធ

ក ក

៉ន់

បធនែផនកេបះពុមព ក

៉ល់ សុ

កដ

ក់ថា

ឿង

ក្នងពិធី

បានតាក់ បាន

ប ុ

ហ៊ុន

ទិវា

យុទ្ធ

មន្ទរី

ទ សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ

នសុខ

ើរ ចំ

ឿង

ឿង

្តច

យុទ្ធ

រព្វ

ហ៊ុន

ៀតថា ចាប់តាំងពី

ទសវត ចុង

្ត

ើរ

ើយ

ើរ

ឹត្តិ

្មើស

តរូបភាពអាស

ញផ យញឹកញាប់បង្ក

ស ើ្ម ពីបទប

ខ្លន

ើអុិន

ើរ

ត។

ះប៉ូលិសកំពុងតាមចាប់ខ្លន ញ ្ច វ

អូសិចអា

ើទូរស័ព្ទ

ថតក្នង

ទឥតសណាប់ធាប់

រួមរក ជាមួយសិស

សិក ឆាំទី ៤ មាក់

ើយឃ្លិប

្មង

ីមធ ម

ះបាន

្តការប៉ុនប៉ង

បបានទាន់

ិដ្ឋកម្ម

ះ។

ស់

របាយការណ៍ដ

ល លា

ើន

ន ផលិត ឿង

្ដជាចិត្តលុប

លបានប

ិតទាបការ

ការ

មានក

្វើតាមឋានានុ

កព័ត៌មាន

្ដពហុវស័យទាំង ៥ ឿង

ឹង

វការ

ះថាក់

ស់

សិទ្ធភាពអនុវត្តច ប់ និងកិច្ច ល

ចាំ។

្ដងការ

មានប

្ថម

ជា

ឿង

លថ្មីៗ

សសហរដ្ឋអា

យបារម្ភថា ការ

ឿន

សកម្ពជា

ស់

្មង

ប៉ុ

ពី

្ត

ទាំងពីរធាប់ ើប

្ងទី ២ ឧសភា ឆាំ

យរួម

ខាង

ុស ឬ

ឃ្លិបសិច

មួយកាលពី ភាក់ងារ ប់

ហទំព័រមួយកាលពី

ន់

្មង

ើយក៏

ើន

យ។

ើយ

ើយបានខូច

ើករាប់មិនអស់ ឯផ្ទះ ក

ផ្ទះសំណាក់

្ងទី ៣១ ឧសភា

ើយ

្កតរកបានភស្តតាង

ើម ចា ី ត់ការសំណំ ឿង

ឆាំង

ឿង

នអន្តរជាតិ

ិត

ទាបរវាងទីភា ក់ងារសមត្ថកិច្ចរបស់ រដាភិបាល ឆាំង

ះ បានញាំងឲ សមត្ថភាព

ឿង

ឹងច ប់

មន្ទីរ

ឆាំង

មហា

្ទ

នអនុវត្តន៍ច ប់ និង ទន់

ឿង

យ។

ធាន

នរបស់

កឧត្ដម

សួង

នីយ៍

ៀវ

សាម៉ន បានមាន

សាសន៍ថា របាយ

ការពិត

ការណ៍

ះគឺមិនទាន់បានឆ្លះប

ប់

កប

ឆាំង

ុង

្ដច

ហ្នឹងគឺបាន

ដាច់ខាតថា ក្នងឆាំ

ះ គឺ

្វើ

្តច

៉ច

បចាប់

សសល់ក្នងករណី

ហ្នឹងឲ ដល់ ឫសគល់។

ដល់ម

ហ៊ុន ្តី

សសមាត

ន និងបាន

នឹងប

ុមជន

ឿង

្មើស

្មើស

បទ

ឿង

អភិបាល

ុងក៏

នានាក៏ សា

្តច

ក់យាងដូ

ះ! ជា

ប៉ូលិស តាមប៉ុស្តិ៍

ើយសូមកុំ

ក់ ប៉ុនាន

្វើ

ះ វាយចំ

ៀត។ អីចឹង

្ង

ើយ ប៉ុ

្ត

លាតសន្ធឹងកាង

ថា

ញឹក

្តច

យប

្មង

ប់

ជន

្មើស

ប់

្មើស

ុស

ៀត

សជាតិ

ុម

្ល តឱកាស

ើយ

ចង់

ើក

វរងការ

ើញរូបថត

ះមានមិត្តភក្តិ ះ

ើលក្នងទូរស័ព្ទ

ខ្លនឯង

ឆាំង

ឿង

២០១២ កន្លង

ះ គឺបាន

ការផ្ដនា

សយាងតឹងរុង

សម ត្តិ

្ទើរអស់រលីង។

ចំ

ឿង

លន

ើមឆាំ

ងឲ មាន

ជនសង ើ យ ័

ឲ ជាប់គុកមួយជីវត និងរបអូស

ន រដាភិបាលកម្ពជាបាន ៀប បាយបំបាត់

ឿង

លន

ររបាយការណ៍

របស់

សួងការបរ

ក៏បានស

្ដងការ

កម្ពជា គឺជា

ពីច ប់

តាមមូលដាន តាមរយៈ

សកម្ពជា

អំ

ដុលារ

រក

យបារម្ភថា

សរង

ើលាងលុយកខ្វក់

ះធ្ងន់ធ្ងរមួយ

លមានការ

វស័យធនាគារ និង អំ

ចាំឆាំ ២០១២

សសហរដ្ឋអា

រូបិយប័ណ្ណ ើន

ើងនូវ

ព័ន្ធយុត្តិធម៌ទន់

មទាំងមានការរករាលដាល

ើពុករលួយ៕

នទ

្ល

កាន់

ឹត្តិអនាចារនិង

បាលគាបានមក

បានបាញ់ប

ម ើ ។ ច ប់

លបានចូលជាធរមានកាលពី

ក្នង

បាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព។ ជាមួយគា

Bin

ត់អនីតិជន។ តាមពិត

ប៉ូលិសប

នជា

ន និងទីតាំងផលិត

ឿង

ងប៉ស ុ ប៉ ្តិ៍ ល ូ ស ិ

ះបានរក ទុកឃ្លិបសិច

្តកាលពីថ្មីៗ

អាយុ

ថ្មី

ឿង

ើ និងរត់ពន្ធ

បណាញព័ត៌មាន។

ទុកជាសមាត់ជាយូរណាស់មក ប៉ុ

បជំនួញ

កាប់បំផាញ

ប៉ូលិស Bui Nhu

២ សំខាន់ៗ គឺការ ការចាប់ព

ម្ដង។

លរដាភិបាលកំពុងមមា

តាមសម្តីរបស់ Luyen

!

ន បន្ត

យុទ្ធនាការប

មិនទាន់

យក

ហ៊ុន

ជនខិលខូចទាង ំ ជាមួយ

្លចថា

គាននរណាមក

មួយចំនួនធំ

អស់

សសមា តក្នងភូមិ

យទាំងខ្លន

សូមប

្ង

្វើ

ចាប់

្នះ

ះ អភិបាលខណ

តាមសងាត់ តាមខណនានា កុំ ខ្លនមិន

នអន្តរជាតិ

សគឺ

ម្ដង។

្តរបស់ខ្លនឲ អស់

្លចឲ

ឿង

ឹត្តបទ

ើយជាពិ

ឆាំង

ឿង

្មើស កុំ

ងជាប់គុក

្មើស

្ហក នរម្លឹកទិវា

នគរបាល

ន។ ស

ឹត្តបទ

្មរ ចូលរួមដ

ងមូលដាន

្លងប

យុវជន

ន ធាប់បាន

ប់

មានចំ

ន បាន

ថា អ្នក

ើយនិង

ើយ គឺថា តាមដានប

ស់ថាំ

របស់

ងធំៗ

ឲ អស់មុខស

ដាក់បទប

អនុវត្តយាង

បឲ ចំគឺថា

ើយ

ន កំពុង

រដាភិបាល ស ប

ការអប់រ ពីផលប៉ះពាល់ និងការបងារកុំឲ យុវវ័យ

ំងនូវ

ក់ថា សមត្ថកិច្ចនគរបាល

ឿង

Giang

ើកទីមួយ កាល

្នហ៍ជាមួយគា

វបានថត

ើយ

ស ុ «ហ» បាន

ើនឆាំមក

សណាគារ។ ចំ

ុើបអ

ឡាញ់គាពីមុនមក

ពាក់ព័នគា ្ធ

ខិលជាមួយគាជា

ើយ។

ិដ្ឋជនជួញដូរ

ី «ឡ » ជាសិស ក

ស់ឲ កាយជាទី

ើនលុបវា

ញពីសាលា

ឿង

ឿង

សកម្ពជា

សំរាប់ឧ ើ

រក បាន

ៀត

ើងក្នង

Bin Giang ចំ ពួក

ើង

វចូលរួមអនុវត្តឲ បានសកម្ម

សួងការបរ

ទំព័រជា

ន ការ

តិបត្តិការអន្តរជាតិ

និងការផលិត

ឿង

លពាក់

ឿង

ន ណាកូតិក ការជួញដូរ

ង ក្នងទិវា

ម និង

ហ៊ុន

នការយុទ្ធសា

មៗគា

្តី ស

ក់

តិចតួច និងថវកាមានក ករ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋម

ក់ថា

ិតអប់រទាប

នូវ

សបាហ៍កន្លងមក ថ្វី

ចាត់

យបង្អស់ក្នងឆាំ

វបានកមាំងអនុវត្តច ប់របស់

្វើការប

បងាញ

ះរូបភាព និងឃ្លិបរបស់យុវ

្មើសមាក់

ន និង

ើយរដាភិបាល

បំបាត់ឧ

ឿង

កងរាជអាវុធហត្ថ កុំឲ មានការពាក់ព័ន្ធ

សក្នង

ៀត...

ច ើ្វ រាចរ

ឿង

សូមរម្លឹកថាកាលពី

ើង។

ក១

កធាយឃ្លិបសិចសិស

កាយ រួម

ម ុ ហ៊ន ុ NORAL INK

្លងផលិត

ៀតផង។ ប៉ុ

និងជាប់ជា

ឿង

ការ

ម ឹ

មទាំងបានប៉ុនប៉ងយកទឹកដី

ប់គា

ន បាន

ះនិនាការ

អានតពីទំព័រ

ជន

យបារម្ភអំពីការ

ើងនូវការជួញដូរ

ឿង

្ត

ជានិច។ ្ច ការចាត់វធានការ និងការអនុវត្ត

ើមសតវត ទី

១៩ រហូតដល់បច្ចប ន្ន ជាពិ

ះ មិន

ដ ិ ជន ្ឋ

នឆ្លងកាត់ប៉ុ

នការកាត់បន្ថយ

សកម្មទូលំ ្វ

ដ្ឋកិច្ច

ម ុ ឧ

ខុសច ប់ ការកាត់បន្ថយត

ប៉ុ

គឺការលុបបំបាត់ការផ្គត់ផ្គង់

លបង្ក

បំ ើ ពាន

ល ៀតណាមតាមរកអ្នក

ង ើ វញ

ឲ មានតុល ភាព និងឲ បាន

ឆាំងនឹងការ

សិទ្ធភាព

្អើលពីអ្នកនិយម

ន ី

លរាជ

្វសមា ើ ហរណកម្មខ្លន

្វើជាទីក

កម្ពជា

្វើ

ឲ មានការមិនសប យចិត្ត និងភាក់

ទស នាវដ្តី

្ត

ទាំង

្តងនូវឆន្ទះ និងបំផុសនូវ

្តច

ើន និងរក ស្ថិរភាព

ខុសច ប់

ជាការ

នប៉ុ

ទូលាយនិងមាន

សិស ទាង ំ

ើង

ន បានបន្ត

ះ ក្នង

ឿង

កម្ពជា

ឹម

នខុសច ប់ ឲ កាន់

អាភាស

ហ៊ុន

្ល តឱកាស

ប៉ុ

នអន្តរជាតិ

ះមិន

ឿង

ទុកជាករណីចុង

ញថ្មី FM91Mhz

្តច

ការបន្តសារ និងការកសាង

ជួញដូរ

លបាន និង

ឆាំ២០១៥។ ស

ពាក់ព័ន្ធនឹងអុិន វទ ភ្នំ

ឿង

ងទប់សាត់ និងលុបបំបាត់ភាព

បាន

សួង

សយុវវ័យឲ យល់ដឹងពី

តាមអុិន នសុខ

ស់

សមានការ

ក្នងតំបន់ និងអន្តរជាតិ

ផលិត ការចរាចរណ៍ ការជួញដូរ និងការ

គ្លន ី ក ិ

ើកចំទីផ រសាន

នក្នង

សហ

បន្ត

ងពុម្ព សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

ឿង

ថាក់ និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ

កផង

ើទឹកដីកម្ពជា

្តបនាប់ពីការ

ជំរុញកំ

អាសាន គាន

ផលិត ការចរាចរណ៍ ការ

សាលាអន្តរជាតិ អាយយូ

ឹង

ះអាជាធរ

ឿង

តពិនិត

ចលនាចូលរួម

វទ សាន បូលណ ី

កម្ពជា កំពុង

ឆាំង

មទាំងស

ើពិភព

សួងការបរ

ហ៊ុន

ន បានចាត់ទុកថាការ

ចចិត្ត

ន ដូចបណា

នណាកូតិកអន្តរជាតិ

រក បានឲ ដឹងថា រដាភិបាល

ឿង

ព័ន្ធនឹងការ

ើង

ញផ យ

សហរដ្ឋអា

នានាក្នងតំបន់ និង

ផ ព្វផ យដល់មនុស ជាតិទាំងអស់ ជាពិ

្ត

រដាភិបាលកម្ពជាបាន និងកំពុងខិតខំ

្ងទី២៦មិថនា ុ

្តច

្ងទី ២៦ មិថុនា

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

ប៉ុ

ឿង

ជាតិក្នង

ក ឹ

ត្តទាំងអស់

លមានមនុស រាប់ពាន់

ចនូវ

ឿង

នជា

ងតាមរបាយ

ចាំឆាំ ២០១២ ស្ដព ី យុ ី ទ្ធសា

សកម្ម និងមុឺងមាត់តាមបទប

យកចិត្តទុកដាក់ រួមចំ

ឲ ស

ការណ៍

ក ផ្លវទឹក និង

ើម។

ដារចនាសម្ពន ័ ជាតិ ្ធ នានា សំ

គណៈកមាធិការ កំពុង

ផ្លវអាកាសជា ប់

ន និងឆ្លងកាត់

នូវ ឿន

ឆាំង

រាជធានី-

្ដចបាន

ឿង

នតាមផ្លវ

ើពុករលួយក

ៀតថា បច្ចប ន្ន

យុទ្ធ

្លងផលិត

ឿង

វបាត់

ើងមិន

ឿង

អំ

ៀបចំបុណ ជាតិ និងអន្តរជាតិ និង

ៃដគ ូូសហករ

ើន

ព័ ត៌ Ō ន េសីុ ប អេង˛ ត

សង្គមដ៏ស្មគសាញឲ អស់...

កម្ពជាក៏បាន និងកំពង ុ ទទួលរងនូវផលប៉ះ

ទុកដាក់បំផុត។

អប់រយុវជន និងកីឡា គណៈកមាធិការ

សយ នអ រេលខ 91-96 ផ្លូវេលខ 1986 ស ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

ើនទទួលរងនូវ

មិថុនា ឆាំ២០១២

ពហុកីឡដាន

តសរ

យុទ្ធ

សផលិត

ិដ្ឋកម្ម

លគួរឲ កត់សមាល់និងគួរឲ យកចិត្ត

ឿង

ងសារលិខិតមួយច ប់

្វើការ

ជាតិ

កល ទយល័យ អនរជ

ស ណល

ដ្ឋកិច្ច ភាព

សារជា

ៀតថា កម្ពជា

ភាព

ប់សាប័ន

រព្ធទិវាអន្តរជាតិ

ឿង

ើហ ិង ឧ

ន មិនមាន

ន ឲ បានទូលំទូលាយបំផុត

ឆាំង

ក់

។ ប៉ុ

ទាប់មហាជន។

្កើនអំ

ការចរាចរឆ្លងកាត់ និងការ

ើម ីលុបបំបាត់

ើយបាន

រ។ មុនទសវត ឆាំ ៩០ ទាំងការផលិត

ជាមួយក្នងការ

ឆាំ ២០១៥

្វើឲ

ពាល់ពី

ក។ ក្នង

ះឯកឧត្តម ស

នាក់ចូលរួមស

េបះពុមព េនេ ងពុមព

្តដ៏

ឆាំ២០១២

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

ម ុ ហ៊ន ុ បូលណ ី អីន ុ

នពី

ពិ ើ ភព

ដ្ឋកិច្ច

បង់ជីវតជា ៀងរាល់ឆាំ។ ស

ទូទាំង

នជា

ឿង

ជាតិអូឡាព ំ ក ិ កាលពី

បធនែផនកែចកផ យ េ

្ចកវទ វទ

ការឈឺចាប់ និងមនុស ជា

្នក

គឺកម្ពជាទទួលរង

នូវផលប៉ះពាល់ពី

ក្នង

093 56 8888 / 012 83 93 10 េ

នឲ អស់

វចូលរួមផ ព្វផ យអប់រពីផលវបាក

ម េឡងឃុន

នឲ អស់

នយកទផ រ

ឿង

ើយ កម្ពជាមិន

ឿង

បានប

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

្មើស

្ត និងសង្គម

ចាត់វធានការបងារ ទប់សាត់ និង

បបទ

ើពិភព

លជាបន្តបនាប់

រវកម្ម អស្ថិរភាព

គជ័យ។ ឯកឧត្តម ស

លុបបំបាត់ប

ក សុឹម បូនិត

លុបបំបាត់ប

ើបកម្ម

សាធារណៈ ប

្តី

រ ទី២៨ - ៣០

ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណា ប់ធា ប់

្តី

សាសន៍ថា រដាភិបាលកម្ពជា

យុទ្ធសា

ក សុវណ្ណ ស

ឿង

ហស តិ៍ -

បំផាញសុខភាពបុគ្គលបង្កឲ មានផល

ឿង

ើយបានជំរុញឲ

នានា ក្នងតំបន់ និង

ែផនកបេចចកេទស

ឆាំង

សា

កាសថា កម្ពជា

បំបាត់

ះឲ បាន

ង មាន

ផលិត

012 999 161, 088 6666 381

ង បាន

កំពង ុ

រឧត្តម

យុទ្ធ

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគាអនុវត្ត

ប ឥន្ទវឌ នៈ, ឈីន សំអាន ត សភារាជ , សំ គឹមសាន្នី

រ។

ឿង

តាមយន្តការទំ

្តជាចិត្តរបស់

្ងទី២៦ មិថុនា រដ្ឋម

ឆាំ ២០១៥

ស់

្ង

មានការវត្តន៍

បាយភូមិ-ឃុំ

្ទ និងជាឧបនាយករដ្ឋម

ឯកឧត្តម ស

និពន្ធ

ៀ, ហុង គឹមហាត

ជា លីហាង, ហង

លន

នអន្តរជាតិ

យករង

: ជំនួយ

លុបបំបាត់

ឆាំ ២០១៥ ដូច

មុខរាជរដាភិបាលផង

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

ច័ន្ទ សុភាព,

ងក្នង

យក

: និពន្ធ

ក លី ភីលីព

មាន

ន ឲ អស់

មានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាកា

រចនសមពន ័ ធ

ះកម្ពជាមាន

ឿង

កម្ពជា មាន

ក១

ន័យ

ខ០៦១

ើយ

មាក់

ើយ

យមកក៏លួច ។

ក់ថា មិត្តជន

្ចលរូប

ើយយក

ងផ្ទះ

្មង

្មើស

ះចូលទូរស័ព្ទ ះបន្តឲ មិត្ត

ភក្តជា ិ

មានពាស

ើននាក់

ញអុន ិ

ះយាងណាក៏

ពិចារណាតាមឃ្លិប ទីបីស្ថិតក្នង ទុកទូរស័ព្ទ

ខ្លនឯង គាត់

ៀតបានដឹង រហូតដល់ រើ

ទីបផ ំ ត ុ ។

យប៉ូលិសបន្តថា ះ

គឺគានបុគ្គល

ើក ល

ើយថតរូប

តុការណ៍

វាជាការ

ឿថា វាជាការស្ម័

ចិត្ត

ទាំងសងខាង មិន ចិត្តអ្វី ពិ

ើយ

នជាការបង្ខិតបង្ខំ ះប៉ូលិសកំពុង

ះជាមួយខាងសាលារបស់នារ «ឡ»

មទាំងអាណាព បាលនាង

រកវធានការណ៍បន្តខណៈ ុសទាំង ២ នាក់

ើម ី

្វង ្មង

ចខ្លនបាត់

ះភ័យខាចនឹងការតាមចាប់ខ្លន៕


ឆាំទី ០៣

ព័ ត៌ Ō ន េសីុ ប អេង˛ ត អានតពីទំព័រ

ទំនិញជា មកពី ើន

ើន

ុក

កិច្ចរបស់

ក់

ើង

ើយមានករណីខ្លះ យ ផង

លបាន

ើទំនិញ

ដឹកទំនញ ិ ឬក៏ឡានដឹក ប

ទីតាំងឈរ

ដ្ឋកិច្ច

បាន

ុង

ើងរបស់នគរបាល

អាជាធរ

ចំណចផ រ

ង ុ ត ងឃ្មំ ក៏រងនូវ

ការរះគន់ពីសំណាក់ពលរដ្ឋ ក៏ដូចជា ឈ្មញដឹកជ

្ជនទំនិញថា កុង

ទាំង

ះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធផង

ភាព

អាជាធរ

ុងត ងឃ្មំ ប៉ុ

បាន

ម ឹ

មានការអនុ

ប៉ុ

បាល

ចុះប

ប៉ុ

ៀង ះ

្ដីនគរ

ម ើ ី

ង ើ

មូលស្ថិតិរាល់

លបានឆ្លងកាត់ និងរាយការណ៍ ើ

ប៉ុ

្ដ

ើម ីសុំកមាំងសហការឲ ះ។

ក ឆាយ សុខា

តាមបណា បាន

យលិខត ិ

លបានមកឈរ

បានបង្កប់នូវម រ

ង ើ

កស្នងការ ឆាយ គឹម

ចំណចផ រសួងគឺ ជូនថាក់

ះ។ ជាទិស

ដ្ឋកិច្ច

ទំនិញ

ដ្ឋកិច្ចរបស់

កុក គឺមកឈរ

សកកម្មរបស់

ស៊ុន

នឹង

្ដធាតុពិតសកម្ម

្ដីនគរបាល

ក ឆាយ សុខា

ុម

លជជុះ

្ដីរបស់ខ្លនជា

ើន

កុក

កទារអន្ដរជាតិ និង

ម ើ រា ី យការណ៍អំពទំ ី នញ ិ ល វ

ញតាម

កទាំង

មកឲ ម

ះរួច

្ដន ី គរបាល

ើយ

ដ្ឋកិច្ច

ចំណចផ រសួង ជាអ្នករាប់ក លឡាន យកលុយ

ើយមានឈ្មញរកសុីទំនិញ

ចពន្ធជា

ើន

ៀតក៏បានបង់

ឬក៏ផ្ដល់ដណ ំ ង ឹ តាមរយៈទូរស័ព្ទ មួយ

ក ឆាយ សុខា

ធានការយាល័យនគរបាល ្មើស

ដ្ឋកិច្ច

ក់

លក្នង

ស្នងការដាននគរបាល

ត្ដកំពង់ចាម បានចំណលយាង

ពីឈ្មញរកសុីទំនិញ ចំនួន

ុមនគរបាល

រមក

ដ្ឋកិច្ចរបស់ពួក

លបានឈរ

សាយចន្ទីឯ

មាណ ៩០០ ុមម

ដ្ឋកិច្ច

លបាន

ចំណចផ រសួង

រាយការណ៍ផង

ើង

ុក

ុមនគរបាល

មួយ

្ដីនគរបាល

ច ប់

ុម

្ងៗ

កស្គន់ ។

ដ្ឋកិច្ចទាំង

្ជនទំនិញ

ទឡានយីឌុបធំៗ

និងរដាករ សុទា រា

ស់

ប់ជា

ើពុក ភព

តាមបណា

ត្ដ

ធានសាខាគយ

ះសីហនុ ។

ចំណលរបស់

លបានមកអំពី

មានឯកសារ

ទំនិញ និ

វា

តិ ទន៍គយ

សាខាគឺទទួលបានយាង

ងច

ចពន្ធ

ដ្ឋកិច្ចដ៏ខាំងកា របស់

ពិនិត ឯកសារចុះ

ហ៊ុន

ថា ជាអំ

ព័ន្ធស

ើត សុទារា

ជាទូ

សមត្ថកិច្ច

ដ្ឋកិច្ច របស់សមត្ថកិច្ច

កក៏ដូចជា ក

យមានការ

ជន៍ឲ

ន ើ

ើត

យសារ

វឆ្លងកាត់ក្នងមួយ

កាត់

ទី

ណា

ះយាង

គរបស់បណា

រក៏មានពី ៥០

្ងៗ

ុម

ើ ២៤

យុទ្ធ) ស្នងការនគរបាល

ឹងនិងដាក់

ន ើ ស

ប់

្វើការ

ឡា ើ នដឹកទំនញ ិ ទាង ំ ឡាយ

លមិនបានទូរស័ព្ទផ្ដល់ព័ត៌មាន

ជាមុន ឬក៏មិនបានចូលបង់

ក់។

ពលរដ្ឋបានរះគន់ថា ម

្ដីនគរបាល

ស្គន់ក្នង

កិច្ច

លឈរ

ង ើ

ុក

ពលរដ្ឋ

លខ្លះ

របស់ពួក បាល

ក់

តាមទំ

ទាមទារ។

្វើការ

ជា

ើងចិត្ដ

ក ឆាយ គឹមស៊ុន ស្នងការនគរ

ត្ដកំពង់ចាម គាត់ពិតជាបាន

ើញអំពសកម្ម ី ភាពរបស់ម ដ្ឋកិច្ចទាំង

ក៏ធា ប់បាន

្ដនគរបា ី ល

ើយជាញឹកញាប់

ើញ

កស្នងការ

ើរ ឆ្លងកាត់ចំណចឈរ

ដ្ឋ

លបានរកសុីដឹក ទំនិញបន្ដិច

បន្ដចបង្ខំឲ បង់

ដំ

ជា

ចំណចជិតផ្លវបំ

ើង

គាបសង្កត់យាងខាំងផង

្ដីនគរបាល

ឆាយ សុខា

ភាពដាក់កុង

ើង

ការ និងជាការត ដ្ឋកិច្ចទាំង

ឈ្មញដឹកទំនិញ ស្នងការ

រ ប៉ុ

លជជុះទាង ំ

វឲ ម

្វើ

ើងរបស់

ដ្ឋកិច្ចរបស់

កុកផង

មានការចាត់តាំង

ករ

មូលលុយពី

ុម

ើប

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិធាប់បាន

មាន

រួច

ច ប់តាមប រើ យក

ប៉ុ

យ ្ដ

ុមឈ្មញ

ម ុ ហ៊ន ុ ឬឈ្មញ

ដ្ឋកិច្ចទាំង

ើការបង់

ក់

ទទួលសាល់ថា

ៀសផុត

្ដីនគរបាលទាំង

ុមនគរបាល

ើង

្មើស

យផ្លវជាតិ ក៏ដូចជាការ

ុមនគរបាល

ប់ម

ើត

លជជុះ

ក់តាមបណា

មិនអាច ស

ើយមិនឲ

រាល់ការដាក់កុង

ដ្ឋកិច្ច

ះ ដូចជា

លបានឈរ

ចំណចផ រសួង និងផ្លវបំ

ក ុ

ង ើ

មានការដឹកជ

ះ។ ក្នងករណី

្ជន

ើទាំង

ទឡាន

ម ុ ឈ្មញ ង បានផ្ដល់

ព័ត៌មានពីការឆ្លងកាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទ

ធានសាខាគយ ត្ដ ះសីហនុ

៧០ឯកសារ យាងតិចក៏

ើយក្នងឯកសារនីមួយៗ

វបង់លុយឲ

សុទា រា ចាប់ពី ១ មុឺន ៀល ដុលារ។ ក្នង ពន្ធគឺមានត ឯកសារ

្លខ្ពស់

រត់ឯកសារបង់

ៀតគឺក្នងមួយ

ឈ្មញបង់ ៥០

ើង

ឿង

លនាំចូល

ជាចំណលដ៏សំខាន់

ើត សុទារា

ក់យាង

១០០ដុលារ។ ើតាម

វឲ អ្នក

ទទំនិញ

បនាស់រថយន្ដរួមទាំងទំនិញ បង់ពន្ធគយសុទ្ធ

ើត

១០

ក់ពី ១០ ដុលារ

ដូចជា ករណី

ជា ើ ឯកសារទំនញ ិ បង់

ើត សុទារា ត

ងត

វឲ

ើន មានចាប់ពី

ចក្តីរាយការណ៍ពី

ត្ត

ះសីហនុបានឲ ដឹងថា តាំងពីអតីត

កាលមកដល់បច្ចប ន្ន មានទំនិញ

ឡាន ស្ករស សច

ទជា

ះ គឺ

ើញ

ឿងអគ្គិសនី កង់

ឿងសំណង់ច

ុះ

ឿងផ្ទះត

ុះបានហូរចូលយាងខាំង

ឿង

វឲ បង់

នគរបាល

ក់

ដ្ឋកិច្ចទាំង២ក

ក ឆាយ សុខា

ដ្ឋកិច្ច

ក់ផង

ុម

សារ

រូប

របស់

្ជន

លមានការដឹកជ

ត្ដ

្កើតផង

្ជន

វបាន

ដ្ឋកិច្ចរបស់

ក្នងការដឹកបន្ដ

មិន

ត្ដ

ប៉ុ

ះម

លបានមកឈរ

សុទ្ធ

លបានប

កុក

នជាថវកាស

ប់យក

បាល

កា ើ រ

ះ។ ការ

អង្គភាពស្នងការដាននគរបាល

ជជុះទាំង

និងស

ះស

ឆាយ សុខា

ះមិន

ង់ក្នង

គឺការដាក់កុង

បក្ខពួករបស់

ប់

ប់

ប៉ុ

ើក

ះខ្ញសូ ំ មបដិ ះទាំង

ើងថា

ះគឺ

រកចំណលផ្ដល់

ះ៕

មិន

បឲ មាន

សិទ្ធភាព

ុមឈ្មញជា

្លើមសមត្ថកិច្ច

ចាំ

ករ

ើបពួក

កផល ើ

វបាន

ត្ដ

ះសីហនុ

សមាសភាព ស

ើត សុទារា

ុមឈ្មញ ប៉ុ

ើនកាន់

បាល

ត្ត

ចាំ

ធូររលុង

ដឹកជ

កំពុង

ផុស ប៉ុ

ក់យាងច ស់ថា មាន

ដឹកទំនិញ ្ដ

ចពន្ធតាម

រថា

ើត សុទា

មឈ្មញដូច

លបាន

លបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ

ើយការ

រា មិនហានប៉ះពាល់ ក្នងចំ

ៀបរាប់ខាង

ដឹកជ

ចំណច

ះ មានចំនួនតិចតួច

្ជនរបស់ពួក ក

ដូចជា

វផុស សុទ្ធ

ញពី

ស់

បង់

្តី

ើចិត្តក្នងការ

មក

កគា

្តង

ើក

្វើអ្វីៗត ាម

្វងរកផល

ក សូ សុវណ្ណ

សាល់ថា ជាស្នងការរងនគរបាល ត្តមណលគិរ ទទួលបន្ទក ឆាំងបទ

្នក

្មើសកំពុង

ើចិត្តមិនដឹងថា

ដ្ឋកិច្ច

នូវរាល់

ទូទាំង

្វើអ្វីៗតាម

ជា

បយាង

តាមដងផ្លវ

ន ប៉ុ

សមត្ថកិច្ចណាប៉ះពាល់ ើយ។

ភព

ដ្ឋកិច្ចពីទំនិញ

ើយក៏កំពុង

ឯកសារចុះ វនិ

្ដគា ន

ុមឈ្មញទាំង ើត សុទារា

ធានសាខាគយ និងរដាករ

សីហនុ កំពង ុ ជិះ

ត្ដ

ក្នងការ

ប ើ

ចពន្ធហូរចូល

ទទួលផល

ជន៍ ពី

តិ ទន៍គយទាំងទំនិញ

គ និងទំនិញបង់ពន្ធក្នងមួយ

រាប់ពាន់ដុលារ

ថាក់

ៀប

ៀប

្ងៗ

នឹងការ

។ ម

ជន៍

ចក្តី

របស់

្កត

ើសពីបទប

៉ម វាន់នី គឺអត់

ើស្តីប

ើក

ៀត

ើង

យអង្គភាព

កស្នង

សំណកពី ១០០ ៀល ក៏ជាកំហុស ញ ើ ថា

១០០០ ៀល

វដកមុខតំ

ត ើ សុទារា បាន

ត ឹ ្ត

ខុសឆ្គងយាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។ អង្គភាព

របស់

្កតផង

ឆាំងអំ

ើពុករលួយគួរ

រ ជុំវញអំ

ើត សុទារា

ឯកសារចុះ

តិ ទន៍គយស

មុន ឺ ៀល

ទជាទំនញ ិ វនិ

ើពុករលួយ ះ

ប់

ើត សុទារា មួយឯកសារៗ យកត គចំ

ន់

្ល ១ ក

ទំនិញបង់ពន្ធមួយឯកសារយកពី ១០

ើ ឬឃុបឃិតឲ ំ

្វើអ្វីៗ

គឺ

ប់

ក សូ សុវណ្ណ

បយាងឲ

អាច

ប៉ុ

្វើមាន

ះ។

ក់ថា

ក្នងភូមិសា

ត្តមណលគិរ មានសកានុពល

កិចជា ្ច

ើន

និងស

ប់

ការដឹកជ ជ

្ជន

្ជន

លខាចញ

ដ្ឋកិច្ចយក

៉ម វាន់នី ើត ឬ

៥០ ដុលារ ឬពី ៥០

ង។ សួរថាចំណល

្ងៗ រាប់ពាន់ដុលារ

ទុកថា ជាអំ

ើពុករលួយ

បារម្ភទាល់

ះ ចំ

ះ មាន

ះក្នង

ះអាចចាត់

រឬ

ើត សុទារា មិនបាន

មុខតំ

ងឬ

រលួយ

យសារ

? ពី យ

ះការដកហូត

ឈមនឹងការ

ណាមួយរបស់អង្គភាព

ុប ើ អ

ឆាំងអំ

្កត

ើពុករ

ើត សុទារា

កំពុងរកចំណលដ៏សំខាន់ ក្នងការបំ ត

ើង

១០០

តាមទំនិញទាំង

ើត សុទារា ទទួលបាន ះ

ជូន

ើបគាត់

ើពុករលួយ៕

ដុលារ គិត មួយ

ចពន្ធ

ក សូ សុវណ្ណ

ះពីចំណាត់ការរបស់អង្គភាព

ឆាំងអំ

ហាង

ើដូចជា

ើខុសច ប់ការដឹក

ទនភាពខាំងបំផុតក្នង

ភព

កស្នងការ

ដុលារ

ផាល់ខ្លន

កថា ក់

ន។

មូល

ទាល់

្ត

ដ្ឋ

ក សូ សុវណ្ណ កំពុង

ងសាំងក៏ដូចជាទំនិញ

កំពុងមាន ការ

្មើសច ប់ដូចជា

របស់រាជរដាភិបាលឲ មាន

សូមប

មិន

យសារ

ឆាំងអំ

្ចប់រាល់

ក សូ សុវណ្ណ មិនបានអនុវត្ត

ឆ្លងកាត់

ត្ត

ពាក់ព័ន្ធការទទួល

្ត

មូលយក

៉ម វាន់នី ធូររលុង ឬផ្តល់សិទ្ធិ

ពុកលួយ សូម ី

្វើការអ

្តី

លខ្លះពួកគាត់ខាចអំណាច

៉ម វាន់នី

ើយប

្ជន

្វើបានផាល់ខ្លន

ទូទាំង

សកម្មភាពខុស

មូលលាភសកា រៈយកមក

ើញ

ស ឬដាក់ពិន័យ

្តីនគរបាល

ើក

្តីនគរ

ើរត់ពន្ធទំនិញឆ្លងកាត់

ព យាម

ក សូ

ើន

លជជុះតាមដងផ្លវ និង

ញពីអំ

សិទ្ធភាព

ើយជា

របស់

ើយសុំឲ ម

ើងវញ

ការដាក់កុង

តាមបទប

ើពុករលួយ

ើញ

ក សូ

មានជា

ប់ជាន់ថាក់

ឆ្គងរបស់ខ្លន

ប៉ុ

្កើតឲ មានភាព

ក សូ សុវណ្ណ ជាង

បាល

មានអំ

វម

ះ៕

មូលលុយឲ

ការរកសុីដឹកជ

ចុះ

លខ្លះ

របស់

ក។

្វើការ

ដកខ្លន

ដ្ឋកិច្ចយកមក

ៀនខាស

្វើ

មណលគិរ ការ

ត្តមណលគិរ តាម

ើនសា ប័នក៏ពិត

ះបាន

ស្នងការ

ភពចំណល

ះជាមានសមត្ថកិច្ច

គឺពួក

ក សូ សុវណ្ណ

សុវណ្ណ

ើ។

ញឹកញាប់

ចាំ

្វើបានផាល់ខ្លនផ្ទយពីបទប

យគាន

ទឡានយីឌុបធំៗ តាំងពីចំណច

ងគាំ

ៀតប៉ុ

បចំណល...

ើនសារួចមក

ើតមានយាង

អសកម្មបក្ខពួកនិយម និងអំ

។ បច្ចប ន្ន

ករហូតមកដល់រាជធានីភ្នំ

ើម ីបងារប

ឹង

ធាប់បាន

ប៉ូ

ត្តមណលគិរ

មុខ

ើយ

ើម ីការពារ

ឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

ចិ ើ តពី ្ត សំណាក់សមត្ថ

ិយភាពនិងសំ

សុវណ្ណ ខាំង

ក សូ សុវណ្ណ។ វត្តមាននគរ

លកំពុង

ៀបការសាត់ៗក៏មាន

អំណាចក្នងការ

ខ ២ រហូតដល់

តូចតាចរះគន់ពីការប

៉ម វាន់នី ជា

ក សូ សុវណ្ណ បាន ញ

របស់ថាក់

ជន៍

្វើបានផាល់ខ្លន។

្មើស

្វើមាន

រថា ទាង ំ ការដឹក

ចាំ

ដូចបំណងក៏នាឲ ំ ខាស

យ សុភា

្វើផ្ទះក៏រងនូវការគាបជំរតបង្ខំឲ

ដ្ឋកិច្ច

ខ្លះ

កប

្នះក៏ខិតខំព យាមលាក់បាំង

ក សូ សុវណ្ណ

លពលរដ្ឋទិញពីតាម អំ

ដូ

ជា

្តីជំនិតរបស់គាត់ឲ

សម

ខ្លនឲ បានយូរ

ះ វាមិនបាន

ឿងសងារមសូម ី

មូលផល

្លើង

្នហា

ក់ផង

អនាធិប

។ មានការរម្លឹកផង

មឱវាទ

្វើមាន

ជាក់

អំ

បទ

សាច។

តាមដងផ្លវមិន

បការរកសុី

៉ម វាន់នី បាន

ក់តាម

បាល

ិយភាព

ដឹង។ ម ងវញ

លជជុះ និងល តតាមដង

ណីត

កិចរបស់ ្ច

៉ម វាន់នី មានភាព

ន ្ជ

យក

ផាល់ខ្លនតាមជំនាញមិន

្នហារបស់

ចក្តរា ី យការណ៍ព័តមា ៌ នខាង

ឿងផ្ទះ

មូលលាភសការៈយក

ៀវឲ ម

អំ

វផុសគឺជាអ្នករក

ចំណលដ៏សំខាន់របស់

បំផុត

្ជនទំនិញខុសច ប់តាមបទប

របស់ថាក់

្វើឲ

ុមហ៊ុន និងឈ្មញជាង ១០ រូប

ក៏បានប

មការដឹក

លខ្វល់ខាយពីការប

្ដទំនិញ

ត្តមណលគិរ

ង ឹ

គយ

តាម

រ។ មានការប

ើន

ផ្លវយាង

លបាន

ចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពី

នាំរបស់

ើត សុទារា រកចំណលពីទំនិញ ះកាន់

ើយ

្តីកុំ

ត្តមណលគិរ

ចុះដាក់កុង

មណលគិរបានឲ ដឹងថា សមត្ថកិច្ចនគរ

បជុំទាំងអស់អំពី

ុកហូរចូលកាន់

ចពន្ធ

ចពន្ធទាំង

រយៈការចាត់តាំងម

ុមម

ស្នងការបានដឹងឬក៏អត់

្ជនទំនិញ

លកំពុង

្តីជំនាញ

មានឱកាស

ឲ មករខានការរកសុីរបស់ពួក

ខាច

ស្នងការរង

ត្តមណលគិរ

ជន៍

ជា

្នហ៍ឲ

ក១

ើន

គិតថា ខាចធាក់ចុះ

ះ និង

ៀត ពួក

ើនបានសាល់ ចិត្តសាល់

មានវត្ដមានដឹកជ

ះឈ្មញ

ជាស្ទីល

ើញម

យសារពួក

ធាយ ឿង

ើន

និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់

និង

វផុសក្នង

ន់

ខ្លន

ធរាល់

ុង”។

របស់តារាសិល ៈជា

ព យាមបិទបាំងព័ត៌មាន

ភព

បណា មជ ដានជា

ើត សុទារា សប យ ើបលុយពី... ក

ចឮគាន

អានតពីទំព័រ

ត្ដកំពង់

របស់អគ្គស្នងការ

នគរបាលជាតិ ឲ

ុមនគរ

ដ្ឋកិច្ចរាល់ចំណលទាំង

ចាម ឬក៏ជាទិស

ះជា

បាន

ងការឯណា!..

ជាការ

ពាក ចចាមអារាម

ើយ! តាមពិតខ្ញំ

ៀមខ្លនចូល

ន់

ច ស់លាស់ប៉ុ

មូលលុយតាមរយៈការរាប់ក លឡាន ក់

្តសផាស

្មើសច ប់ឲ

្មើសច ប់

ដឹកទំនិញឲ បង់

។ នាងនិយាយថា

មកពីអំ

តាម

ក់ក្នងមួយ

លជជុះ

្តងការភាក់

ះពីណាមក?

ើង

ក ឆាយ សុខា

លបានជួយ

លពួក

ធភាមៗថា នាងគាន

្ងរះ

ើម ីទូទាត់សុីសងជាមួយថាក់

ដាក់កុង

ហុន ិ ច័ន្ទ

លសួរ ឿង

ច ស់ដូច

ដ្ឋកិច្ច ើ

្ថមថា បុរស

ៀតផង

្ដីខ្លះក៏បាន

ក់ខាង

មានករណីបង់

សបាហ៍ម្ដង

ង ៀបការអ្វី

មានបាន

ក្នង

ះ។

រថា នគរបាល

ចំណចដូច

ត្ដ

ើន

ត្ដកំពង់ចាម

និយាយផង

ស ៀត

ៀងជា

្ត

និយាយ

ើបមានឱកាស

កាន់

ករ

ើយ ។

“បងឮដំណឹង

ុមនគរបាល

ក់

ភពបានប

្អើល និងបដិ

ក ឆាយ សុខា

វឲ បង់

មត់

ញ។

ហុិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន នាងបានស

ៀមរាប-កំពង់ធំ ឆ្លងកាត់

កំពង់ចាម ក៏

ុសប

កស្នងការ ឆាយ គឹមស៊ុន។

ុក

បច ប់

គឺជាប្អន

ដានក្នងរាជ

ៀតផង មានរូបរាងសងាសម រ

ប៉ុ

ខ ៦ និងផ្លវជាតិ

្វើការគាបសង្កត់

ជាពលរដ្ឋដឹកជ

ព សម ត្តិ និងមានលំ

ឆាំមក

្មើស

ខ ៧ យកលុយ ពីឈ្មញដឹកទំនិញ

្នហ៍

ះ គឺជាកូន

មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាជាងមួយ

ដាក់ប៉ុស្ដិ៍តាម

យផ្លវជាតិ

ះមានមាស់

នីរ័ត្ន ជាអ្នកជំនួញមាក់

ធាន

វបាន

លជាកំណាន់ចិតរបស់ ្ត ក

លបុរស

ធានីភ្នំ

រថា គាត់មានអំណាច

ចពន្ធនិង

ពី

ឆាំងបទ

ត្ដ កំពង់ចាម

រហូតដល់យកកមាំង ប

្ជន

្លង

កុក

ការយាល័យនគរបាល

តាមការទាមទាររបស់ពួក

ណាមតាម

្ដីនគរបាល

លបានដឹកជ

ើយ

កាត់ចិន

ត្តកំពង់ចាម

គាបសង្កត់ផង

ជាពលរដ្ឋ

ក ស្នង

ជាពលរដ្ឋរួមទាំងឈ្មញ។ ញបទប

្ដមានប

កុក ត

ះ ទំនងជា

ចពន្ធ

ប៉ុ

្ដសកម្ម

្វើមិនដឹងមិនឮពីការរះគន់របស់

តូច និងឡានធំ

ុមឈ្មញសុទ្ធ

ប់ៗគា

ឡាន

ចាំការ

ើញមានការចងអ

ពីផ្លវបំ

មានចមាយ

ុកយាងខាំងក្នងមួយ

រលួយលក្ខណៈ

ស្គន់

ក១

ើយការដឹកជ

កផល

ន់

ៀត

ើបសកម្មភាពហូរចូលទំនិញ

ពន្ធហាក់ដូចជាស

បានដាក់ប៉ុស្តិ៍

ចំណចជិតម្ដចំ ំ ការ

ើង ៉

ះក៏បាន

អានតពីទំព័រ

ប់រាប់ក លឡានយកលុយ។

ដាក់ប៉ុស្ដិ៍

ទាំង

ើន

ចពន្ធ និងមួយ

ៀតបានមកពីការដាក់កុង

ជជុះស

ក ឆាយ គឹមស៊ុន (រូបពាក់អាវ

នឹង

ហុិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន បានឲ ដឹងថា

រួច

កុក

ឆាំងបទ

្នហាគូ

តាមពិតពិធីការនីរូប

គា ្ដ នការ

ឡះ

ប់របស់នាង កាលពី

ភពពីអ្នកសិល ៈ លស្នទ ិ ជាមួ ្ធ យ

នឹងក

ញឡាន

ព មាក់

លផ្ទយ

ថា នាងមិនទាន់ចង់គិតគូរ ឿង

ជីវត

្ដីនគរ

ក់

កន្លង

ើញ

ើ ប៉ុ

ត្ដកំពង់ចាម

សួងកន្លង

ការប

ះបង្ខំឲ បង់

ក១

ចឮថា ជិត...

បុរសកូនកាត់ចិន សម រ រាជធានីភ្នំ

ក៣

មិថុនា ឆាំ២០១២

ហុិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន

កុក

ចពន្ធ ឬក៏ជំនួញ

្មើសច ប់ទាំង

កុក អាងអំណាចជាបងប្អនស្នងការដាក់កុង...

ដ្ឋ

ចំណចផ រសួង

បាលទាំង

រ ទី២៨ - ៣០ អានតពីទំព័រ

ុកពញា

ម ុ នគរបាល

ត្ដកំពង់ចាម

ភាពអនាធិប

ហស តិ៍ -

កជា

មត់ និង

វបាន

្ង

ុមឈ្មញដឹក

ក ឆាយ សុខា

លឈរ

ត ងឃ្មំ

វបាន

ស ៀតណាម តាម

ក្នង

ក ឆាយ សុខា

ក១

ខ០៦១

វការ ឆាំងបាយរបស់ថាក់

ើ៕


ក៤

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ផ្លវជាតិ

ខ៤ ជា

ឲ អ្នកដំ បង់

្លង

យគានការ

ើយ

ើម ីបង្ខំ

សហរដ្ឋអា

្វើតាមរ

ៀប

ងៗ កុំឲ

ះ ឿងសំខាន់

AZ ចង់បាន

ះគឺជាការ

ក់ពីរថយន្ដ

្វើដំ

ខ៤តាមរ ្ដ

ន់

ទាំ

ថាអត់

្វើអ្វី

ុមហ៊ុន

ឹង

ជាពលរដ្ឋបាន

ើក

សមុ

ឆ្លងកាត់ទ

ត្ដ

អា

ៀត

ពីអ្នកដំ

អាចចាត់ទុកថា ជាការវនិ

វស័យឯកជនជួយវនិ ក្នង

ុកប

ពលរដ្ឋ។

វការរបស់

ុមហ៊ុនមួយចំនួន

ការ

ើយ

ុមហ៊ុនទាំង

មូល

្ចប់

ភិបាល

ប់

សាធារណៈ ។ ស

ប់

ះស្ថិត

មការ

្ដើម

ប់ឃាត់រថយន្ដ

ផ្លវជាតិ

្វើដំ

ខ ៤ ឲ បង់

ួលបំផុត

លគឺការវនិ

ជាតិ

ខ៤

នណា

ើងថា ចំណង

្ដី

សួង

ើក

ដ្ឋកិច្ច និងហិរ

ន់ជាទី

ើប

ើបផុតពីស

លទន់

បានប

មសុីវលដ៏រាំ

ក់ផង

នូវផ្លវជាតិ

ើមទុន

ការដឹកជ

ើងវញ

កអ្នក

ះ ប

្ជនទំនិញពី

អាចរកផលក រួច។ ការ

្វើដំ

សុវត្តិភាព

ពិ

ងបន្តិច

កំ

ន់ទប់ទល់ចាយវាយ

ើប

ើន

ើយនាំ

ើតប

ល្អក់កករចំ

ត។

ង ើ ខ្ពស់ដ

ល្អមកវញជានិច្ច។ បស

ផលល្អៗមកវញ

ផង

ន់ក

្ង

ើយក៏ ះ

ប់អ្នក

ើងវញខ្លះៗ

្អម

ឿង

មុំ ឬ

ះបីមានជ

ះគា

ះដួងរាសី

្វើដំ

ើន

គជំងឺ

ើរ។

យ័ត្ន

កអ្នកចង់ ជិតងាយជួបប

្វស

ើយនិង

ើស

មួយ

ះ ពុទា ំ ស់ខុសអ្វី

លទន់

រើ

ើយរក

ង ើ

រខ្លនពី

្វើដំ

រដូច

ផ្តលរលំ

ល លាបំ

បំផុត៕

ចង់ ើ

ះការ

យ័ត្ន

មុំ

ើក

ប់ ក៏

ស ើ សគូ

ណាស់។

ះបី

ើតប

កអ្នកមាន

ើយ

ើញនាងជា

ចាប់រ

ភ...

្លផា

្ង

រាសីខ្ពស់

ឿន

ល ជួយ

អ្វី

ខ្ចី

្វើអ្វីក៏

មុខនិងមាន

នាំត

សចុង។ ស

ៀត។ចំ ្ង

្លើយតប ដូច

្នហា ឬ

មុខយឺត

ញមកទាន់ក៏

កអ្នកជួប ឿង ម

ើយ។ រឯប

យណាស់៕

ប់

កុង

រ។

ើត

លថាក់

្តីខិលខូចទាំង

ើក លដំ

ើច?

្ជន

បច ប់ និងខុស ះ

ើនាំ

្វើការ

ើយ៕

ះច័ន្ទ

កឯងមកពាក់រួច

ើ យ!

ើចវញម្ដង ៖ ហាស់...

ហាស់.. ហាស់..

ពន្ធអញ

កសួរ ៖

បុរស

ច ៉ បានជាឯង

ច ើ ?

ះមុន នឹងរ

្លើយ ៖

ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជា

ដាក់ពិន័យតាមច ប់រដ្ឋបាល

មូល

ើចវញម្ដង ៖ ហា...ហា..ហា...

ពន្ធឯងអញយក

្វើឲ មានការប៉ះ

ើយល្មមដល់

យកម

ដស៍!

បុរសជាប្ដសួ ី រ៖

សិទ្ធភាពចំ

លជជុះគឺវា

ច ប់

មឱវាទ

៉ចក៏ ឯង

ហ៊ុន

ប់ជាន់ថាក់រួមចំ

ទំនិញកសិផលទាំង

ដ្ឋកិច្ចពីការ

ះឯងរ

្តច

អ្នករកសុីបន្តិចបន្តចក្នងការដឹកជ

ើច ហាស់ ហាស់

កសួរ ៖

្លើយ ៖

លជាអ្នក

ះបុរស

ឲ សមត្ថ

បុរសជាប្ដី

ពន្ធសាត

លបានដាក់បទប

ពាល់ដល់អារម្មណ៍

ៀត

ក គង់ ច័ន្ទតារា ជា

្វើសកម្មភាព

ើយក៏ផ្ទយ

លុបបំបាត់ឲ មាន ប

ុង

កិច្ច និងអាជាធរ

ដ្ឋ

ហាស់!!!

ះមាយ

ក្នង

ច ៉ បានជាឯង

្លើយ ៖

អប់

ច ើ ?

មអនាម័យ

អញកាត់ចុង

ទាំងអស់! រ ៖ ពុ

មអនាម័យ

ផង! ម្ដង

!

ចឪ

ត ើ

ដស៍

យ ើ អញ!៕

៉ ជួយអញ

វនឹង

ះដំ

ើរ

ើមាន

កអ្នក

្លផា

ុះ

ថា

្ង

្វើអ្វី

ើរទីជិតឆាយចូរ

ការ

្វស

្នហាកំ

ះដំ

មាយក្តីកុំគប ី

យ័ត្ន កពន់

ចក្តីទុក្ខ

គឺ

រ។ ចំ

ើរជីវត

ះអ្នក

ើត

ងច

ះគា

ើង

ើយ

ះគាខ្លះនិង

្ង

ើនជានិច្ច។អ្នក

យ ើ អ្នកខ្លះរក

យ័ត្នឧប ត្តិ

មុំឬ

ើមខុស

ម ឹ

កការ

្ង

កអ្នក

ន ើ ផង។

ះមានការខ ត់

តុ បន្តិច

កមកវញ៕

យ័ត្ត

ហា ្ន កំ

ចាំ

មុំ

រាសី

ុមមនុស ជួយ ពួង

កបរបររកសុីជួញដូរ

្ង

ៀតដូច ើន

ៀត

ចំ

ើប

ះគួរយក

មុំ កុចង់ ំ ទុមុ ំ ន

ើត ឿងធំគាននរណាជួយ

ត ការ

ើរ។

ត ុ ចុះ។ ក្នង

ះមុខ

ើត៕

រ។ ការ

ើរចាក

្ង

្នហ៍

ះគាឲ បាន ទ

ើង៕

កអ្នកមិន

គឺមានការថយ

វខិតខំ

រួច។ អ្នក

វា

កបរបររកសុី

្ទើរ

ិត

្វើឲ

ផ្ទះ

កពន់ ប់

កអ្នកចូរ

ុងគាឬការ

ការណាមួយ។ រឯប

ីមានភាព

។ស

ះវវាទសម្តីបន្តិចបន្តច

យសារការមិនចុះស យ

គូ

ើបឆ្លងផលលំបាកៗទាំង

ះហូរចូលមានក

្វើដំ

ុស

កអ្នក៏

ះជួប ឿងចំណាយធំឯផល

យ័ត្នការមានជ

គាល គា

្ចឹមជីវត

ើលផ្លវល្អចំ

ន ើ ជាងដូច

ប់

ន់អាច

ើបពុំមានប

យក្នង ការរកចំណល ផលលំបាកលំបិនមិន

ន់ចិ

ញការងារបន្តិច

ះ ជួញដូរ

ើតមាន

្លផាដូចជា ការគិតទុក

ប់អ្នក

្វើ សូវមានការរកលូតលាស់

កប បំ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ

ះមាយ ភាពខន្តីដាក់ខ្លនឲ បាន ចក្តី

យសារ

កបកិច្ចការអ្វី

ឡប់មកវញ។ រឯប

យសារ

ះបីយាងណាចំ

ើយការជួញទីជិតឆាយ

ការណា ងាយមានជ បបទ

ប់បុរស

គជ័យ និងមាន

រើ ទីជត ិ ឆាយមានភាពសុខដុមទាង ំ

ើនជាង

ងងាយឆាប់បង្កឲ មានកំហុស។

្លើយតប

្ង

្វើអ្វីក៏

ជួប សានភាពលំបាកក្នងការរក

ពះ

និង

រួច៕

្តីវញអាចកាន់ការងារតូចធំ

ចំ

រ។ស

ដ ើ្វ ំ

ហ៍ ្ន អាចជាប់ កំ

គឺ

ងមានប

ើយស

ម៉ល់ និង

ក់ចំណលខាំងកាក្តី

រួច។ រឯសម្ព័ន្ធ

ប ើ ចំណង

ុតចុះ។ ក្នង

ើត

វយកភាព អាចរកផលចំណលមួយៗ

ុតចុះ

ើញថាមិនមាន អ្វីក៏

ងមិន

ះអ្នកដ

ើបគាន ឿងរាវ ប

្វង ឬកាយជាមិត្ត១០០ឆាំ

រាសី

្វើអ្វីៗមិន

ុតចុះ។ ក្នង

ុតចុះដូច

ើ អារម្មណ៍តប់

កបរបររកសុជួ ី ញ

ះយកចិតទុ ្ត កដាក់ចំ

ខាយខ្វល់ចំ យូរអ

រាសី

ើរជីវត ដួងរាសី

ញការងារតូចធំក៏ជាឱកាស ក៏

សៈដាក់ខ្លន

ះភាពឧប

មុខយាងល្អនិង

ងមាន ឿងរាវច

ងច

្វើឲ ដំ

្វជំ ើ នួញទីជិតឆាយពុសូ ំ វផ្ដល់ផល

ើងផងដូច

ហា ្ន

្ង

ើយ

ើកំណាត់ផ្លវ រដិប ដួងរាសី

ន់ផង។ ចំ

មុំ

ហៈ

គឺអាចមានការ ច

្នហាកំ

ួលគាល្អ

ប់ ្គ ឆាបា ំ យសឹងមិន ះ

លទទួលបានពុសូ ំ វ

មុខ

ញឆាយ

កអ្នកចង់បំ

កបរបររកសុី ល្អ

ះទុនតូចធំ

មាយក្តីមានការលូតលាស់

កអ្នកស្ថិត

មួយ។ សម្ព័ន្ធ

ៀស

ឿន មានការរកលូតលាស់

កបរបររកសុជួ ី ញដូរការរកផលចំណល

្វើដំ

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ុមមនុស ចូលមក ល្អណាស់

រាសីល្អជាមធ ម។ ើនដូច

យសារដួង

គជ័យផង។

ើន យាយី និង ឿងរាវរកាំចិត្ត

មុំមានការរកលូតលាស់

ងាយថយ

្ចញកមា ំងនគរបាល

ប្ដី

ើរដូច

ើចង់

ចក្តី

្តីបុរស ការរកលូតលាស់

ប់អ្នក ប

វបាន

កស្នងការ អាវ ចំ ន

របស់ខ្លនឲ ចុះ

ពន្ធជាអ្នក

ងមានការ

ំ ឿងដូចពាក ចាស់ថា ខ្ចីធូរឯការសងមកវញ ជួបសានភាពតានតឹងខាង

្នហាកំ

ង់ផ្លវ និងអ្នកខ្លះអាចជួយ ដូរការ

មុំ ខកបំណងផង។ រឯប

យ័ត្នជួប

ស ើ្ម

ត្តកណាល

ភពចំណល

ជាប្ដី

្ង ះ

កអ្នកអាចមាន

យ័តបន្ត ្ន ិច

កអ្នក

ក់កាស ក

ជួញដូរក្នង

ន់

ដ្ឋ

្វើ

លការណ៍របស់អគ្គស្នង

ពីអនុសាសន៍របស់ស

្ល

យ។

លនគរបាល

ត្តកណាល បានកំពុង

ះគឺផ្ទយពី

ង សុទ្ធ ជាអនុ

មនុស ជំនិតរបស់ស្នងការផង

្ង

ត។ ក្នង

កអ្នកល្អ

មុខ និងកំពុង

ះទាំង

ួលចិត្តប៉ុនាន

ផងចំ

ប់រូបភាព

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

ថាំងថា ក់ជាមួយ រដុប

កប របររកសុីជួញដូរ

មួយរបស់

្ល កលីអូ ចូល

ក៏ចូល

-

ន ្ជ ទំនញ ិ ខុសច ប់ និង

ការនគរបាលជាតិទាំង

ស្នងការ

ក គង់ ច័នតា ្ទ រា

ៀលចំ

នកន្លះ

ខ ២១B

ះធំ របស់

មូលផល

បច ប់ យាងអនាធិប

ះរថយន្តតូរ

លបានបាវ

ុក

ង សុទ្ធ និង

ជន៍ពីការដឹកជ

សាល់យាងច ស់ថាជាសាច់ញាតិ ជីដូន

ើនគឺ

មកប្លន់

ងកិច្ចការងារបន្តិច របស់

យកុំសូវចិត្តល្អឲ

ចាំ

្ងមួយ

ើ រាសីរបស់

ើកហាងថ្មីក៏

ថាផង៕

ពី

កិច្ច

លាញ់គារស់

ធំគួរសម...

យបំផុត។ ឧបត្ថម្ភ

ករ ឬទំនាក់ទន ំ ង

យ័ត្ន

ើច

ដស៍

ងហុច ជីវត

ើយ

្នហាកំ

ច ចំណលតិចឯការចាយវាយវញ

ើបជាការ

ើយ

មានប

ងហុច

ចក្តី

ះថាងាយ

វឃាតពីគាខ្លះ ទិសទីឥត

ញការងារ

ះថា

អាចមាន តឹងដូចអូសឬស ីប

កអ្នក

ើចង់

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ើរឆាយ អ្នកដ

យ ើ ។ស

ើយ

្កត ើ កុង

រកសុីមានលុយមានកាក់មានផ្ទះស

្ចប់

ះដួងរាសី

រ។ រឯប

ង ពិតដូច

កអ្នក

យ ឬជាប់រវល់អ្វីមួយ។ រឯ

្នហារបស់កំ

ថ្មី

ខ្លះៗ

ៀន យាយីណាស់ គប ីមានការ

កបរបររកសុី ជួញដូរចូរ

ល លាល្អ

ងចំណីចំណកបន្តិច ពី

ើត

កបរបររកសុជួ ី ញដូរវញមានការកក់

យ័ត្នការ កក់

្ង

ធា ើ ប់

ះជាឱកាសល្អក្នងការ

ចាំការប

ើយ

ងផ្លវជាតិ

កិច្ច

ុមឈ្មញរកសុធំ ី ៗបង់ជូនពួក

ដ្ឋកិច្ច

ប់

ុកសាង និង

មទាង ំ ជំរញ ុ

ើចិត្ត។ គួររម្លឹកថា សកម្មភាព

យបានកំណត់ឲ បង់

ធានការយាល័យ ឆាំងបទ

ត្ត

ពន្ធអញ ើត ដស៍!

ុម

ញចិត្ត។ ចំ

កអ្នក

រឯ

ើញ

ស្នងការ

ពីរនាក់ប្ដី

ះមាន

ុកការងារតូចធំ

របស់

្កត

្វើសកម្មភាព

ចាប់ពី ៥០០០០ ៀល

មិថុនា ឆាំ ២០១២

ើន ឬមាន ឿងរាវ អស់កាលជាយូរមក

្នហា កំ

ះការ

ប៉ះទង្គិច

ើ បំណងមិនល្អចង់

កអ្នកចង់ស

កបរប ការរស់

ន់

្ង

ៀត

ពី

ត។

ស និងរថយន្តកូ ចំណះមួយ

លចូល

ះដូចខាង

សំ

ខ៤

្ដក

ល ើ ផ្លវមុន

ខ ២១B

១០០០០០

កម្ពជាគឺ

្ងទាំងយប់ភាគ

១៥

ទាំផ្លវ

ើងខ្ពស់ដ

យាងណា ក៏មាន ក្នងមុខរបរគួរសម

ុតចុះ។ ក្នង

ប់ការបង្ខំឲ

ជួសជុល

អំ

កំពង ុ សប យក្នងការ

ុមឈ្មញ ឬពីពលរដ្ឋរក

លុយដល់ពួក

ើងវញជាបនាន់

ដ្ឋកិច្ច

ចាំឆាំរបស់

ើនសន្ធឹកសនាប់ ប៉ុ

ចុ ្ត ះ

ះ បានចុះ

ើងរបស់អ្នក

ក់ចូល

រាសីខ្ពស់

ើរទីជិតឆាយជួប អ្នក

ឡំ៕

ល គប មា ី នការ

កបរបររក អ្នក

ជជុះទាំង

ើរឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ

លគឺ

កអ្នក

កអ្នក

ប់អ្នក

យសារកាភាន់

យ ើ

រកស

កបការងារមាន ផលល្អៗមកវញដូចជាទី

មាយក្តីចូរ

រាសី

ងហុច បរមិន

សារ

ក់ចំណល

ត្តកណាល

លមាន

លកន្លងមកបាន

តិចតួចបំផុត៕

ះ អារម្មណ៍

ះមាយ

ើប

្វើដំ

ថវកាយក

្វើអ្វីក៏មានការ

ពី

ទាំង

ើស

កអ្នក ងាយជួបប

ងផ្តល់ផល

ើយថ្មីៗក្តី៕

្ង

ក់ចំណល

រ។ ការ

ទាំង

ើត ភាពសុខដុមល្អ។ រឯសម្ព័ន្ធ

កាន់

្នហាមានការយកចិត្ត ក្តី

្ហមល្អចំ

រ។

ៀវជានិច្ច។ ស

ះមានការទិញចូលលក់ ជនខិលខូច

ើករបរថ្មីៗក៏ជា

រ។ រឯសម្ព័ន្ធ

ពី

រ។ស

ើក

កអ្នកចង់

ទុកដាក់និង វញ

្ង

ដូច

លការងារឬ ចរចាអ្វីមួយ

សុីជួញដូរវញ

្នហា

្លង

បឋមាសាឍ ឆាំ

ះគា យល់ខុសក្នង ឿងអ្វីមួយកាយជា ឿងជ

ងការងារចាស់ ឬកិច្ចការងារ

សសល់ពីយូរមក

ើយ

យាងណា

ភាពមិនទុកចិត្តគា នឹងគា៕ វវាទ

រាសីខ្ពស់

ួយងាយ

ើយ មិន

ត។ ក្នង

មុខ

យ័ត្ន ទប់ទល់ផង

ើរ។ រឯសម្ព័ន្ធ

មុំមានភាពផុយ

យសារ

ចង់ចាត់

ទិសពាយ័ព

ក់

ហ៊ុន A Z

មក

ើត

រកសុីជួញដូរជួប ឿង

ើរទីជិតឆា យមិនសូវមាន បន្តិច

ះវវាទណាស់

ឿន ្លើង

បង់

្មរ និង

នសមុ

មានដំណឹងល្អនិងការ

ើប ស

រថយន្ដ

្កើតឲ មាន ្ដ

ក់ថា

ផ្លវ

ប់

កអភិបាល

ះរាជាណាច

នគរបាល

លមួយក

ុមហ៊ុន A Z មានចាប់ពី ១០

មូលលុយពី

្គើននឹង

ន នាយក

ភពបានបន្តថា

ៀល គឺបង់ទាំង

ើក

្តក្នង

លយប់

លជជុះ

្តីខិលខូចផង

សុដឹ ី កជ ន ្ជ ទំនញ ិ បន្តច ិ បន្តចឆ្លងកាត់តាម

ហ៊ន ុ

ការយាល័យ។

ើង

ងពី

ច ្ត

ទាំង

កណាល

្ជនខាតធំគិត

ើតាមការ

តាមយុទ្ធសា

ក់ចំនួន ៣

ប់រថយន្ដ

លានដុលារអា

ើងវញ

ក់

ើក

បទប

ើលប

ៀតតាម

បាន

មូលផល

ត្តកណាល

ើលម

គង់ ច័ន្ទតារា បាន

និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពិនិត

មិនបាន

ៀបទីទុយរកសុី

ទាមទារឲ

រក

ហស តិ៍ ទី២៨

ឈាស

ឿន

រកក៏ធាប់

ងជួយដល់រា

រាសីខ្ពស់

កបការងាររកសុីជួញដូរការរកផលចំណល ខិតខំខាំង

រថា ការសារ

ខ ៤

សកានុពលធំ

ះផ្លវ

តំណាងសានទូតអា

គរបស់

្វនំ ើ អត់

យអាចហុចផល ភ្លឺថាប

ើយទាល់

ុមហ៊ុន A Z

វបង់ចំនួន ២៨០០

ើយ

កមួយសំខាន់បំផុតដល់

វឈប់បង់

រដាភិបាលកម្ពជា

វាជាការរួមចំ

ញចិត្តមកវញជានិច្ច។ អ្នក

ជួបភាពតានតឹង

្លងឲ

ើរឆ្លងកាត់

្ជរ

វបានសារ

ើរជាទូ

ទាង ំ មកស

ើម ីភាប់តំបន់

តាមរ

្តី

ត្តកណាល

ើម ី

ទទូទាំង

រដ្ឋម

ត្តកណាល ជួយ

្ជនទំនិញឆ្លងកាត់

ផ្លវសំខាន់ៗ ជាកុង

រក។ ពលរដ្ឋ

ុមហ៊ុនមួយចំនួន

តំណាងរា

ដ្ឋកិច្ចជាតិ

្ង១០

ល្អៗ

វត្ថ

ផ្លវជាតិ

ះ មានសារៈសំខាន់ខាំង

ើកស្ទយ

ើយក៏

្កើតប

្ង

ថា ពួក

ខ៤ជា

ក់ជំនួយរបស់អា

ដ្ឋកិច្ច

ជន៍ពីការដឹកជ

ប់

ស់ផ្លវសាធារណៈ

ខ៤

្មើស

ឲ ចុះអនុវត្តការងារ

តាម

ប ើ មាន សង ម ឹ

ុមហ៊ុន A Z

រូបមន្ដ BOT

ឆាំងបទ

ចំណចកំបូល

ល ៣០ លានដុលារ

អ្នកដំ

បាន

ះទាល់

យ ើ

វបានសារ

កបការងារតូចធំ

ើញ

វសារ

ះឯកឧត្តម គាត ឈន់ ជា

ើយ

ក អាវ ចំ ន ស្នងការនគរបាល

ះសីហនុ កំពុងខក

្លង គឺ

ះផ្លវជាតិ

ើងវញ

ឆាំ ១៩៩០

ង់ថា មានផ្លវ

យ ើ

មឱវាទរបស់ខន ្ល ព ើ្វ ះ ើ្វ ្ល ង

ផាច់ក្នងការ ក្នង

ក្នងមួយ

មិនខ្វល់ពីការរះគន់អ្វទា ី ង ំ

របស់នគរបាល

ប់ពលរដ្ឋ

ុមហ៊ុន A Z

មានសិទ្ធិ

តាម

ឿន។

ះស

ើរឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ

ើង វញកាលពីពាក់កណាលទសវត រ

ឿន

ង និងអូរចំណា

្វើដំ

មាត់សមុ មកកាន់រាជធានីភ្នំ ញ

ើយ

រាសីល្អជាមធ ម។

គួរ

ធផ្លវជាតិ

រកាំង

មុខ

ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអា

យ ើ កាល

ះច ស់

ើកស

្ង

អាច

អាច

ើក

្ជរចំនួន ៣ ក

ស្ទង ឹ សំ

រកមិនជួយសារ

និយម

ើម

ើរ

ប ើ ពួក

ឲ ម ី ្ត

ើយថា មានផ្លវ

ើរឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ

ត្ដ

ក់បង់ឲ

សង់ផ្លវដូច

្វើដំ

ង់ចំណច

យមិនបានចំណាយ

មួយកាក់មួយ

រថយន្ដដឹកជ

ទាំ

ក់ យាងងាយ

ុមហ៊ុន A Z មិនខុសពីការ

ប់មន ី

យខ្លនឯងបាន

មាន

្មរ ហម

ង ើ វញ

ើន

្ដសានភាព

ណាស់អាចជួយឲ មានការអភិវឌ និង

លម្អសានភាពផ្លវ

ះ ក៏ប

ខ៤

ខ ៤

បកា ប់របស់

តិចតួចប៉ុ

ដ្ឋកិច្ច រ្ម

ប៉ុ

អស់ពមជ ី ដានទូ

ន ធាប់បាន

យ តាមផ្លវ

ខ ២១B ដូចទីទុយ ឬកុង

ជជុះមិនដឹងជាបានប៉ុនាន

រក ដូច

ដ្ឋកិច្ចពីទំនិញ...

ជន៍យាងអនាធិប

ជាតិ

និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

ង សុទ្ធ និង គង់ ច័ន្ទតារា សហការគា មូល

ក១

វបាន

ើរ

មិនទាន់មានសង ឹម

ផ្លវ

ើមទសវត រឆាំ យ

ើម ី

ចិត្ដយាងស

ង ើ ក្នងសម័យ

ុមឧទាម

ើសហរដ្ឋអា

្ដ

្លច

ព័ ត៌ Ō នď

មិថុនា ឆាំ២០១២

អានតពីទំព័រ

ើកស្ទយ

ើ ជាពិ

្វើដំ

ហ៊ុន

ថាជាផ្លវមិត្ដ

រដ្ឋម

លកាល

ខ ៤ ក្នងឆាំ ២០០១

ចាប់

ករបស់

ប់

ភាពកម្ពជា-អា

ជន៍

ឧកញា អុឹង ប៊ុនហ៊វូ បានទទួលសិទ្ធិ ផ្លវជាតិ

និង

ខ៤

ើយចុង

ុមហ៊ុន A Z

្ដនិយមអំឡង

អំឡង

ើរ

ះឲ រដា

ើឲ ផល

ចាំមិន

ជួសជុលសានផ្លវ

លកំណត់មួយតាម

ងប

វបានសង់

្តច

៤ ពីភ្នំ

គឺជា

វត្ដិសា

រ ទី២៨ - ៣០

ើឲ ជីវភាព

ខ៤

្ជនសព្វសារ

កាន់ភាពរកច

ះសីហនុ ៉

។ ផ្លវជាតិ

ើងជាញឹកញាប់រួច

ណាស់ លថាកម្ពជាមិនអាចមានមូល និធិ

លសង់រួច

គល់សមិទ្ធផល

សង្គមរា

ផ្លវជាតិ

ៀតទទួល

កិច្ចសន ជាមួយរដាភិបាល

រក។

ខ៤

ជា

ះ គឺអាចដំ

ក់ក្នង

្លជា

របស់អា

កាត់ផាច់បណាញ

ខ ២០០៤ ឬផ្លវ ង

ងតាមរូបមន្ដ BOT

ត្ដ

១៩៦០ ប៉ុ ្ដ វបានបំផាញ

ឹម

ករបស់

គសមិទ្ធផល

ចក្ដី

បានសិទ្ធិសង់ផ្លវ

គដ៏

វនិងបងា ញពីការរួមចំ

មានសង ឹម

រក

ើងវញនូវផ្លវជាតិ

មាណ ២៣០ គីឡ

រ្ម

ះវាជាជំនួយរបស់អា

្ងទី

ក់ជាង ៣០ លានដុលារ

ើម ីសារ

ខ ៤ ពីភ្នំ

ជាតិ

ក់

ើរឆ្លងកាត់ផ្លវសានទាំង

រក

ញ គឺជាការ

ជាពលរដ្ឋអាច

តុលា ឆាំ ១៩៩១ សហរដ្ឋអា

្ដ

ឲ ការដឹកជ

្ដើមអភិវឌ ន៍

ុងបារស

ហស តិ៍ -

ចាត់ទុកថា ជាសំណង់ដ៏រងមាបំ ំ ផុតធានា

ើរបង់

ើងវញរាប់តាំងពី

ក់ជំនួយមានត

្លសាប តាមរូបមន្ដ មូល

ៀងសន្ដិភាព

ចមាយ

ះកុង និងសាន

ើម ីទទួលបានសិទ្ធិ

BOT

បានចំណាយ

ថា ឧកញា លី យ៉ុងផាត់ បានសង់សាន ឆ្លង

ប់ជំហានចាប់

្ង

ដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាប

រា

ុមហ៊ុន A Z

្ជរឲ អ្នកដំ

ះ។

២៣

ើខ្នង

ើង

ប៉ុ

សកម្ពជា

កិច្ច

មូល

្វើអាជីវកម្ម

កាន់រាជធានីភ្នំ

ក់ជាង ៣០

ើយ គឺ

មកសង់ប

ក់

ុមហ៊ុន AZ

ើរឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ

ៀប

្មរ

វា

ខ៤វញ

រកចំណាយ

លានដុលាររួច

គយល់ អ្វី

ើនិយាយពី

ជួសជុលផ្លវជាតិ

ជារា

ើនក

...

យទីភាក់ងារអភិវឌ ន៍អន្ដរជាតិរបស់

ើរ និងរថយន្តដឹក ទំនញ ិ

ក់

ើយ

ុមហ៊ុន A Z បានទទួលសិទ្ធិ

ក១

ខ០៦១

ទាំង

ើស៕

ឆាំង

្នហា


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

សំណំ ឿងម

ក១

្តី

្នករដ្ឋបាល

ខ០៦១

ើ បាន

្ង

ហស តិ៍ -

ញឡានដឹក...

ញគា

មាន

វាពិតជាអា

តុក៏

បង្កប់

កគាជាមួយរថយន្ត

ើយក៏

ពាក់សាក

បងាញម្តងណា

រ៊ ឆាំ ២០១០ ពណ៌

ន់

ខកំពង់ធំ 1C-9097

ជនរង

ះក្នង

តុការណ៍ រថយន្តរបស់រដ្ឋបាល

ចំនួនបានឲ ដឹងថា តុ

ទទួលខុស

វចំ

ើយ

ដល់

ៀល ប់

រក

ងមិនបាន

ញមុខ

ត្ត

វមួយចំនួន

ក តុង យី ះ

រថា

សារជនរង

ផ្លវតុលាការ

វផ្តល់

លយាង

ចណាស់

ើ ម ីប

ជាមួយ

ុម

សារជនរង

្តី

ើក

តុក្នង

ើងថា ជា

ះថាក់

សាប់សមត្ថកិច្ច

ភាក់

សាច

ធី

កវរ

ដំបូងរាជធានីភ្នំ

ក ឃុំ

ពាំង

ត្តកំពង់ធំ

្ងទ ២១

បាន

ញង

ើញមាន

ើកបរមកពី

យផ្លវជាតិ

ប់

ចាក់

ជា សុ

ពីក

បាន

្នករដ្ឋបាល ពន្លត់

្លង

ងម

គ ី្ត យ

នីយ៍

រុករកមុខស

អមសាលាដំបូង កាន់

ើម ី

មនុស សាប់ បាល

យមក

ប ើ

ញមុខ

អធិការរងរដ្ឋបាល ទ

ើបបានចូល

ទះ

ខាងក្នង

ើញរថយន្តបង្ក ្នករដ្ឋបាល

ជនរង

ៀង គ

វបាន

យ រស់

ើត

ត្ត លុះ

ឡប់

ើងបឹង

វញ ក៏

នទ

ង ្ល

ើកចំនួន ៤៧ ធុង

ើកចំនួន ៧៩៥១២ បន្ទះ

សាប៊ូទឹក

ជូ

ឿងសំអាង

្លងកាយ សារធាតុគីមី BORAX ១

ចំនួន ១៣ កាលពី

ន ៩០ គីឡ

្ងទី ២៥

លនូវឱសថ

បូរាណចិនចំនួន ១១៥ គីឡ ចខ្ចប់ ១០០០ គីឡ ឧត្តម

បន្តថា

្ង

នីយ៍

ម និង

ះជា

ជា សុ

ើកទី ១០

ើយ

្វើការដុតបំផាញនូវ

យអនុវត្តតាមសាល

ខ ៦៣ន ចុះ

្ងទី ៨

ខ ១២៧ឃ ចុះ

្មើស ៀរ

ហ្មទណ

៨ ឆាំ២០១២ ្ងទី ៤

ធ្ន ឆាំ ៨

ហ៊ុន

្កើត

ឹម

សង ័យអំពីថា

សមត្ថកិច្ចរួច

ើងនូវគណៈកម្មការច ត្ត

យសហការជាមួយនាយក

របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តម

ដានកាំកុង

ល និងអាជាធឬមូលដាន។

ជា សុ

ធី សូមអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ

ស្នងការនគរបាលជាតិ បានប

បកាលពី

២០១០

្ងទី ២

្ងទី ៧

១. បរ

នីយ៍អគ្គ

លកមាំង

្ងទី ១២

៧ ឆាំ

៩ ឆាំ២០១០ និង

មិថុនា ឆាំ២០១១ មានដូចជា

ៀរមាក Australian ហួសកាល

្ឆទ

ស់ចំនួន ២៦៤ ១

ឱសថព បាលសត្វចំនន ួ ១៨ មុខ ៥១៦

ះ ៣.

ន ្មើ ង ឹ ១៣ ឧត្តម

ើង

ក់

ន ្មើ ង ឹ

ឿងសំអាងចំនន ួ ១២ មុន

ន មាន ២១៨គីឡ

នីយ៍

ៀតថា ការប

តាមការដឹកនាប ំ ឧត្តម

ះ ២.

ជា សុ ប

ម។

ធី បាន

ះអនុវត្តន៍

ផាល់ពីឯកឧត្តមនាយ

នីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

ឯកឧត្តមអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ ឯកឧត្តម

ធាននាយកដានកណាលនគរ

បាលយុត្តិធម៌ និងដឹកនាំអនុវត្តផាល់ពី ក

ះរាជអាជាអមសាលាដំបូងរាជ

ដានឱសថ និងចំណីអាហារអគ្គនាយក ្ល តក្នងឱកាស

ទាង ំ អស់

ះ ឧត្តម

តាជួយសហការជាមួយកមាង ំ

នាយកដាននគរបាល បទ

ដ្ឋកិច្ច ស ើ្ម

នីយ៍

ឆាំងបទ

ើម ីទប់សា ត់ និងប

ដូចជាបទ

ដ្ឋកិចឲ ្ច បានទាន់

្មើស ប

ល លា

្មើសជលផលទំនិញ

្លង

ើកត តុ

ឲ មនុស

វបានប

្លង

យ ើ និងមិនអាច

កាន់ ឬក៏ទមាក់កហ ំ ស ុ

ើយ

ើត

យ ើ

ះ។

រូើ បគាត់មិនស្ថត ិ

តុ

ក ុ មួយចំនន ួ របាយការណ៍បំ

ស ើ្ល

ះជាវរជនការពារ

្កើង

ញាក់បន្ទរសំ

ស់ផលិតផល ងកា ្ល យទំនញ ិ ខូច

គុណភាព

ប់

បក ីខូចគុណភាព បន្ថយបទ មាន

្មើស

ទ និងបរ ើម ីរួមចំ

ដ្ឋកិច្ច

ប់

សិទ្ធភាពខ្ពស់ និងមួយ

គសាច់ កកាត់

្នក

ទឲ

ៀត

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ ជាពលរដ្ឋខ្លនឯងផង

រ៕

ះទាំង

វញ។

ន់

ើដូចមជ ដាន

ពិចារណាបន្តិច ើង។

យ និងគានការអនុ

ត។

ុមហ៊ុនរបស់

តុ

ដន

្មើស

ត្ត

ទុកក្នងរបាយ

លបានរលាយរដ្ឋបាល

និង

លបាន

លជាទ

្វខុ ើ សនឹងច ប់

សណាមួយ

យពុំបាន

្អក

ះ? ។

លាតសន្ធឹង

ើបណា

កាប់អំណាចទាំង

បាន និងកំពុង

កំ

យភាពបុិន

ផាស់ប្តរប

ជាពណ៌

អំ

សិទ្ធិមនុស » ការពិត

កំ

ើម ីគំរាម

ជា

ើនពាក់ព័ន្ធក្នង ឿងពុករលួយ ប ជ

ះដីធ្លី និង

ើម

្កើត

កា

ះ ពី

ះឲ

ើងនូវរបាយ ើប

កាន់ក្នង ឿងជ

យពុំបានសម្លឹង

ទាំងអស់របស់ Global Witness

ះធន

ើលពីភាពវជ្ជមាន

សទាំង

្វើរះគន់ និងសកម្មភាពវាយ

កម្ពជា

ឌិតព័ត៌មាន

ងឲ

ង់របស់រដាភិបាល

សប់ខាងការ

Global Witness បានប

ហឹ ើ ង ប

ហារ

ះហាក់ដូចជាពួក

ះ។

ពីពណ៌ស បំ

ហារជា

ចាំ

្ទើរ

ប់

ើបានជួយអ្វីខ្លះដល់

ពីការផ យសម្អយកិត នុភាពរបស់កម្ពជា

កាន់អន្តរជាតិ និងទាមទារឲ

សមាស់ជំនួយផាច់ជំនួយ

មកកម្ពជា ជាថ្នរ និងការលុបបំបាត់នូវអ្វីមួយតាមការទាមទារ របស់

មាក់

ះ?

ើរដាភិបាលរបស់

លបាន និងកំពុង

សុីជ

ក្នងប

អភិវឌ

កម្ពជាបាន

ដូ

ះឬអ្វី?

ង់ដ៏

ើន

ះ គឺគានអ្វី

បាយបក

ករង់ចាំ

នូវ ទិស

របស់ខ្លន

រះ គន់ និងវាយ

ហារមក

នូវចលនាបះ

ពីការ

ឆាំងតាមរយៈការ

យវទ

្វើតាមប

របស់

ស់ឧបករណ៍

លជានិចកាល ្ច

រា ើ ជរដាភិបាល ក្នងការស ្កើត

ើងជាប

រនាឲ ំ មាននូវភាពស្អប់ ម ើ្ព មក

ះ។

ះគឺជាសារជាតិរបស់ជនបរ

លប៉ន ុ ប៉ងបង្កជ

កម្ពជាឲ ធាក់ចូល

្វើសកម្មភាពជាឈាន់

តិករិ យាមួយចំនន ួ

យបង្កប

ឹង

ើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស

្នះ របាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness

បន្ទរ សំ

អង្កការ

ើពុលរលួយ ខំ

សការខិតខំ

រើ យាង

ញផ យ

ប៉ុ

សឯករាជ មួយ

ងយាងខាំងកាក្នងការ

ដីធ្លីការលុបបំបាត់អំ

ស ជាពិ

អង្គការបរ បាន

ឹង

ចបាន

វកវរ បំផុស

រា ើ ជរដាភិបាល ក

មសាក

កហួរ និងបំផាញសន្តភា ិ ព

ះអន្តរាយ៕

យ ពូន សំ ច

សាប់ពីរនាក់ មាស់ដាក់

ច...

ើបឈប់បណាល

ៀបជាប់

មរថយន្ត

ង ១៨ និង ៤០ នាទី មិថុនា ឆាំ២០១២ ខ ៤ ច

ង ើ កាល

លប់ តាម

ះគីឡ

ខ ១៧ និង ១៨ ទល់មុខភូមិ

ពាំងគល់ សងាត់ក

ក ខណ

នជ័យ។ ជនរង

មាន

ះ សាក់ វាន់ធូ

ៀត

ះ ភួង ប៊ុណា

ជាមួយគាក្នងភូមិ គងពិសី

ឃុំ

ុស អាយុ និងមាក់

សាក់

ញាតិ

ត្តកំពង់ស្ពឺ។ ជនរង

ម៉ូតមាក ូ ស៊ុយហ គីសាស់ ពណ៌ ឆាំ ២០០៩ ពាក់សាក 2772

ធិ៍

លសាប់

ុស អាយុ ុក

ះជិះ ៊រ

ខកំពង់សឺ ្ព 1B-

ះ ភួង ប៊ណា ុ ជាអ្នកឌុប។

រថយន្តបង្កមាកហុីណ ពណ៌

ទយីឌុប ជារបស់

ៀវ

ុមហ៊ុន SK

ខសមាល់ ៧៣ ពាក់សាក

សីហនុ 3A-0750 អ្នក ខ្លនបាត់ ើត

តុ និយាយថាមុន

ើកបរក្នងទិស

លិច។ លុះមកដល់ចំណច យន្ត

លិច

ង ្ល

ើកបរបានរត់

ល។ តាមសាក ី

រថយន្តបង្ក

ពី

ើត

ើត

ើត

តុ

តុរថ

ះ បានវារថយន្តលុចសុីសមួយ

ឿងក៏

ុលមកចូលចំ

គាប់ជួនម៉ូតជន ូ ជិះប

ីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លន

របាយការណ៍របស់ Global Witness គឺជារបស់

ជានិច។ ្ច

កបសច្ចធម៌

មសាកសិទ្ធិមនុស

ប៉ុ

ត ្កើ

ងៗ តាមរយៈការរះគន់

ុងស្តីអំពី «ប

សដ

ះ?

កាន់ និងវាយ

អង្គការ Global Witness បានព ស

អនុ

សមាក់

ើមូលដានច ស់លាស់ និង

បន្តិចណា

វបាន

្កើតតំបន់អបគមន៍ ឬរដ្ឋក្នងរដ្ឋ

លជានិចកាល ្ច ផ ព្វផ យ ពាក

យីឌុបបុកម៉ូតូអូសជិត ២០

ក៨

ងច

កុំ

ើត

ះ គឺជាឧបទ្ទវ

២៧ ឆាំ មុខរបរ កម្មករ

សបងប្អន

ក ឈុត វុទ្ធី គឺចូលក្នង

ខុ ើ សច ប់។ ជាពិ

សាប់

លនាំឲ មានការបាញ់សមាប់គា

យផ្លវជាតិ

ប់

ក្នង

យ ខ ើ្វ ន ្ល ជា

តុការណ៍ ះបាន ត ើ

្ងទី ២៦

តុអ្វី?

តុបំភ្លឺ

ល Globle Witness គួរគប ីហាន

ងច

ន ្ជ

្ចប់នូវភាព

១៩ ឆាំ មុខរបរកម្មករ

ើ និងការដឹក

្ងទី

ើញផាល់

ុកស្នល

ជាបំណងជាក់លាក់របស់ជនបរ

ធានធម្មជាតិជា

សាប់គួរឲ តក់ស្លតបំផុត។ ពី លា

ើអ្វី

្កត

ដល់ និងករណីសាប់របស់

កាយទំនិញមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ ឱសថ ងកា ្ល យការសន្នធ ិ ិ

ុើបអ

ក ឈុត វុទ្ធី មិនមានលក្ខណៈសម ត្តិណាមួយ

អូសជិត ២០

ធានីភ្នំ

ញ និងចំណារឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ឲ ជនណាមាក់ប

ការណ៍ជា

ើអ្នកណាជាជន

អានតពីទំព័រ

ភ្នំ

ុះ

តុ

ះបាន

ើយយកមកផ ព្វផ យអំពីឬសគល់ និង

្តម ើ

ះកុង គឺបានបង្វិលខួរ

កឈុត វុទ្ធី គួរ

ការបាញ់សមាប់គា

ឆាំ២០១១ របស់សាលាដំបូងរាជធានី

្តីកម្ពជា ក្នង

ះ អុិន រតនា កាលពី

វ និងច ស់លាស់។

ើរថតរូបភាពយាងអនាធិប

បបាន

មការផ្តច

ះឧបទ្ទវ

បាយរបស់ជន

ើពិភព

ពួក

ើសិទ្ធិ

បំផាញកម្ពជា។

ន នាយករដ្ឋម

ក ចំ

ើងនូវតំបន់អបគមន៍

កសម កជន

តុការណ៍

លអង្គការទាំង

ញ ើ អង្គការ Global Witness កត់

រដាភិបាល

ើ ដូច

ើយ។

លបានសាប់

ើរាជរដាភិបាលថា ជាអ្នកទទួលខុស

កំហុសរបស់

លសមត្ថកិច្ចប

សកម្ពជា

្តីកងរាជអាវុធហត្ថ អុិន រតនា បណាលមកពីមូល

វបានសាក ី

ងៗ

ពិធីដុតបំផាញទំនិញខុសច ប់ និងខូចគុណភាព

លបាន

ើង និងបានឆក់ឱកាស

លនូវយុត្តធ ិ ម៌

ះ ឈុត វុទ្ធី និង

ការពិត

ឿងសំអាង

្ងទី ៣០

ខ ៦២ឍចុះ

ធី បាន

ឆាំងបទ

ឱសថព បាលសត្វ និង

២០១០

ម សំបក

ន ើ្ម ង ឹ ៣៣០០ លី

នាយកដាននគរបាល ដ្ឋកិច្ច

ម និង

មករា ឆាំ២០១១

ង ើ បាន កា ើ្វ រដុតបំផាញ

ចំនន ួ ១១០ កាន

ើក

ធំ

សា ឆាំ ២០១២

ុងមក

និង CD CVD

តុផ្ទះអាវុធ

របស់ ( Global Witness ) បានទមាក់ប

ើករួចមក

ន ្មើ ង ឹ ១៥៩៨ លី

កាយ ១

ចប

អំពីមូល

ើម ីស

តាមអង្គការសិទម ិ្ធ នុស ក្នង

្វើការ

ន ២៨០ គីឡ

ជាប

ះដល់អ្នកណាមាក់បាន

ធី បាន

ន ៥០០ គីឡ

្តច

និយាយការពិត

្ទ

ើយ។

ើងនូវតំបន់អបគមន៍បំពាន

ង ើ គឺជាការទាត់

យស

ជា សុ

ក ើ ចំនន ួ ១៩ ះ

ត ើ

ស័ក្តិសម នឹងមាន

ើងបាន

លចុះផ យថា «

ការអនុវត្តវធានការបំ

្កើត

ីកឲ

ករណីសាប់

្ល

ធី ដុតបំផាញកាកសំណល់ និងទំនិញ...

ើង

ធមិនទទួលយកការពិត

លជាភាព

វរថយន្តបុក

តុការណ៍

ក លរបស់អង្គការ Global witnessឲ កកល្អក់ គានសាល់អ្វី

ត្តកំពង់ធំ ជាមួយគា

ម្តង៕

ការបដិ

២៦

តុ បាននាំគាមក

ងព

ករណីសាប់

្តអង្គការអន្តរ

ង ើ្ក មនុស មាក់ ឬពីរនាក់

ើក ទិការះគន់ និង

ការស

ង។

ៀត

ក ើ ត

លបានប

ឹងផ្លបំ ំ

គំនិត

តុចត

សាល់

បច ប់របស់រដ្ឋអំណាចមូលដាន គឺអង្គការ Global Witness

បាន

ខាងក្នង

ភូមិឬស ីជះ ឃុំ

សាប់ទាំងពីនាក់

ខំ

តពិនិត បាន

ុសនឹងមាក់

ុកកំពង់សាយ

្នករដ្ឋ

ជាប់។

ក ឃឹម បាន់

ើខាង

្លសាប បានចុះមកប

ើក

្ត

មចំណង

កគា និងសកម្មភាព

្មើស

លបង្កឲ

ខាងក្នង ប៉ុ

វបានចាក់

កាន់របស់ខ្លន

ក្នងការប៉ះទង្គច ិ គាក្នងឧបទ្ទវ

យមានការសង ័យថា

ើង

Witness បាន

ងទាំងយប់

ពិតជាមានការលាក់រថយន្ត

យមិនបាននិយាយអំពកា ី រពិត

នជាការគំរាម

អាជាធរមូលដានការកាន់កាប់ដីធសា ្លី ធារណៈរបស់រដ្ឋ និងប

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាប់របស់សកម្មជន» គឺអង្គការ Global

ះរាជអាជា

ត្តកំពង់ធំ បានចុះមក

្នករដ្ឋបាល

ើម ីការពារការ

ើត

៉ន សារាត់

មូលព័ត៌មាន

កាន់

្មរ

័យគាការ

ងរបស់សមត្ថកិច្ចឬក៏ការសមាប់បំបិទមាត់ណាមួយ

ើសកម្មជនការពារ

ការណ៍របស់ខ្លន

ះ គឺពុំបានបងាញឯកសារ ឬភស្តតាងណាមួយជាក់

ការណ៍ដច ូ សាក ី

ឱសថបូរាណ-សម័យចិន ខូចគុណភាព ង

លាក់

្លើងងងឹតសូន ឈឹង

ើយដូចជាសាច់បក ីខូចគុណភាព ៤

ជាតិមួយ

ើយ

ក្នងការ

ក ឈុត វុទ្ធី ប៉ុ

យការមិនយល់អធ

គឺមិនបាន

ខិតខំមួល

ហារមក

ើង

មាថគារវាងបុគ្គល និងបុគ្គល វាមិន

ង់នូវរបាយការណ៍

លបានវាយ

សមួយនិយាយជាភាសា

ជុំវញការសាប់របស់

កំ

ះកុង និង

ះ ក៏ពួក

មិថនា ុ ឆាំ ២០១២ បាន

មទាំងមានអាជា

លចំនួន ៩

ើកចំនួន ៣៧

ពិសារ

ះ ពុំធាប់ ត្ត

ត្ត

ៀនខាស។

រាជរដាភិបាលកម្ពជាថា បរាជ័យ

ើញរថយន្ត

ើត

នានា ជាពិ

ក ឈុត វុទ្ធី

ការផ យរបស់វទ បរ ្ងទី ២២

្ចញ

ៀត

យអង្គការ

ះអង្គការទុច្ចរតមួយ

របស់អង្គការ Global Witness

ើត

លាក់ខ្លន

្ទចខ្ទីអស់

ើយ អំពីការពិតក្នងប

យឥត

ពីការប

ើយម្តង

និងការប៉ុនប៉ងចង់បំផាញភាព

ករណីសាប់របស់

្លើស

ក ឹ

វបានរថយន្តធុន

ើរត់ចូល

លកំពង់

មុន

ខ និងរថ

យមក

បាន

ះ ខាត

លជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់សមត្ថកិច្ច

ៀមរាប

មទាំងរថយន្តបា

នីយ៍

ក្នង

មានរថយន្តមាកធុន

ពណ៌ឈាម ក អត់សាក

យន្តកាមារឆាម

តុ

ធុន

ត្ត

ខ ៦៤

លុះជិតមកដល់ចំណចផ្លវបំ ក ះវហារ ក៏

តុការណ៍បានឲ ដឹង តុ

អូសជាប់ ១៥

កជនរង

ើនកុះករ។

សាសន៍ថា កន្លងមក

ដុតបំផាញ

ឯម៉ូតូ

បំ

ើកបរ

ះរាជអាជា សាលា

នដីចូលរួមយាង ឧត្តម

យសារ

តា ើ ម ភពព័តមា ៌ ន

ើញ

ះវហារតាមប

ឧត្តម

សួងមហា

នីយឯ ៍ ក ឡង

តុការណ៍

្វើឲ មានការ

ង ៨ យប់

ើត

ជា

ធាននាយកដាននគរបាល

ជំនាញកាក ំ ង ុ ល

រថយន្តដឹក

វចាប់ឃុំខ្លនភាមៗ

ដ្ឋកិច្ច

ើយ។

ផ្ល ើ វសាធារណៈ

ុកកំពង់សាយ

លបាន

ក៨

ស ើ្ម

រើ

ង់ចំណចភូមិថ្នល់

ថា មុន

សកម្ម ្វើ

ញថ្នល់ បណាលឲ មាន

កាលពី លា

លការណ៍ជនបង្ក

នីយ៍

ើតអ្វី

ជាពលរដ្ឋ

ថាក់ដល់អ្នករួមដំ

លមានមនុស

យ ើ

ញរថយន្ត យាង

ងរួច

អានតពីទំព័រ

ឆាង ំ បទ

្អើលដល់

មានការ

ផ្លវ

សទិសគាចំ

ជាង១០

ញងខុសច ប់

ចាំបានថាមាន

មិថនា ុ ឆាំ ២០១២។

ម ុ អ្នកច ប់បាន

ក តុង យី ជា

ះថាក់ចរាចរមួយ បាន

កាន់

យ។

ក តុង

តា ើ មរ ៀប

លខាចញ

វរូវគា

សំណាក់ ឯកឧត្តម ឧត្តម

ញឡានដឹក

មិន

ក តុង យី នឹងរត់ការ

ពាក់ពន ័ ប ្ធ

ត្តកំពង់ធំ

ឬស ី

្នករដ្ឋបាល

លករណី

ក់បាន

ខ្លនឲ រួចពីបណឹងអាជាតាម

ធរ

ក តុង យី ស បស ល

ើម កុ ី ឲ ំ ដាក់ពាក បណឹង

ើមិនឲ ចាប់ឃុំខ្លន

ុមឈ្មញដឹក

ភាព

្ចប់ ឿង

ះអាចប

បស

ញង

ក តុង យី មាន

គឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ

ឆ្លងកាត់ទឹកដី

ក់សំណងជាងមួយមុឺនដុលារ

រក។ សានភាព

សុ

ក តុង

លជាមួយ

មនុស ល ីល ញបំផុតក្នងការឃុបឃិត

ើយក៏មាន

បស

ប់ករណី

តុលាការ។ សូមរម្លក ឹ ថា

ៀស

ើមិនឲ ចាប់ឃុំខ្លន

មានការរម្លឹកផង

ើយ

យី ស

មានដំណឹងថា សមត្ថកិច្ចបាន

ើញ

ើម

មិថុនា ឆាំ២០១២

យី បានព យាមស

ថា

តុការណ៍

្តស

អន្តរាគមន៍ពីថាក់

ះវហារ។ លុះមកដល់

្ងទី ២២

តាមនីតិវធី

អា

ប៉ុ

្នករដ្ឋ

ក តុង យី បាន

អន្តរាគមន៍ពីថាក់

ុម

ធាន

ើតាមការខ ឹប

បានឲ ដឹងថា រ

លបង្ក

ក តុង យី ជា

បាល

ខ្លន

ើ បុក

្លងភាមៗ ខណៈ

ករណីសាប់របស់កុមារមាក់

បណាលឲ មនុស ចំនួនពីរនាក់សាប់ នឹងក

របស់ខ្លនម្តង

ក្នងសង្គមកម្ពជាឲ

Global Witness ពី

ុលចង្កតមកបុក

ជាមួយម៉ត ូ ស ូ ង់ ១២៥

យអំ

សុខសាន្ត

បណាលឲ រថយន្ត

កកង់

ក់ខាំងណាស់ និងគានអ្វី

នូវរបាយការណ៍ពណ៌

ុមអ្នកការពាររថយន្តដឹក

ញងបាន

របស់

ើត

ក៥

មិថុនា ឆាំ២០១២

Global Witness និងŁរេដកČំែតែŪសកបំĬųញកមįОď

នផាច់ លឹង។

លុះមកដល់ចំណច

ប់

រ ទី២៨ - ៣០

កផ្លវខាងម៉ូតូ

ស ទិសគាមកពី

យន្ត

មនុស

ើយ

ើតបណាលឲ បុកចំពីមុខរថ វរថយន្ត

ៀបអូសជិត ២០

ប ើ រថយន្តឈប់បណាលឲ ម៉ត ូ ូ និង ៀបជាប់

ម្ដង។ រថយន្ត និងម៉ូតូ

រក ទុក ្វើការ

រង

វបានយក

ការយាល័យចរាចរ យគាជា

ះ វបាន ម ុ

បុណ តាម

មរថយន្ត

ណី៕

ុងរង់ចាំ

សារយក

យ ើ ជន

្វើ

យ សុភា


ក៦

ឆាំទី ០៣

ខ០៦១

្ង

ហស តិ៍ -

រ ទី២៨ - ៣០

េសǻកមŊ និ ង អចលនŪទពŏ

មិថុនា ឆាំ២០១២

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក ហាង

ស់សាឡន

SROS SALON & BARBE SHO

ហាង

ស់សាឡន គឺជាហាង

សក់ ខាត់ មុខ

ំទឹក

លផ្តល់

រចនាម៉ូត

វាកម្មជា

ើនដូចជា៖ កាត់សក់បុរស-នារ តសក់ អ៊ុត

ចក អ៊ុតសក់

ង់-រួញ ប្តរពណ៌សក់ ហាយឡាយសក់ ផាត់

្វើសក់ មាស មុខ មាស ដងខ្លន និង

ហាង

ើងខ្ញំ

មានបទពិ

វាកម្ម

សម្ផស

ងៗ

ៀត ...

វការ

ើស ស បុគ្គលិកជា

ើនអ្នក ទាំងអ្នកមានបទពិ

ើយអាចទទួលបាន

ក់

ធន៍

អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព័្ទ

សមរម

ធន៍ និងមិនទាន់

ើសិនជា

ក្ខនារមានចំណាប់

088 989 72 72។

ដំណឹងេŪជЧសេរВសបុគðលិក មបូឌាន

ើងខ្ញំសូម ១-

កាស

ងសុិន គឺជា

វាកម្មអចលន

ើស សបុគ្គលិកប

្ថម

លមានជំនាញច ស់លាស់ និងទំនុកចិត្ដពីអតិថិជន។

ៀតដូចខាង

្នកទំនាក់ទំនងអតិថិជន Customer Service

២-ភាក់ងារអចលន លក្ខខ័ណ ការ ១-

ព Property Agency

ើស ស

្នកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

- អាចនិយាយ និងសរ

រភាសាអង់

- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់,

- អាច

-

ី, ស

តិ

្លសបានយាងសាត់ជំនាញ (

ះភាសាចិនមានអទិភាពខ្ពស់)។

ង់, ឧស ហ៍ព យាម. អត់ធ្មត់ និង

វមានសមត្ថភាពពិត

- បទពិ

ព Property Agent

ធន៍យាងតិច២ឆាំ.មានចំ

- អាចនិយាយ និងសរ - អាច

ះដឹង

រ ភាសាអង់

្នកទីផ រអចលន

ព។

្លសបានយាងសាត់ជំនាញ (

ើ កុំព ទ័រ MS. World, MS. Excell, Internet/Emial.

- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់, ទ

ុស, ស

ក្ខជន

កដ ។

្មរ។

២ - ភាក់ងារអចលន

-

ើ កុំព ទ័រ MS. World, MS. Excell, Internet/Emial.

ុមហ៊ុន

ម៖

តិ

្មរ។

លចាប់អារមណសូ ៍ មយក

ឆាំ២០១២ តាមអាស័យដានផ្ទៈ

ះភាសាចិនមានអថិភាពខ្ពស់)។

ង់, ឧស ហ៍ព យាម និង អត់ធ្មត់

វត្ដរូិ ប និងរូបថត (៣គុណ៦) មកដាក់

ុមហ៊ុនឲ បានមុន

ខ ៣៥៤ ផ្លវ២១៧ សងាត់ទំនប់ទឹក ខណចំការមនភ្នំ

ញ។

្ងទី៣០

មិថុនា

ខៈ ០២៣-២១៥ ៨៩៣, E-mail: cambodian_hengxinrealestate@yahoo.com

ទូស័ព្ទ

ទំព័រ វាកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មឥតគិត ្ល -ផ ព្វផ យ ដំណឹង ើស ស បុគ្គលិក និង ្វងរកការងារ។

- ផ ព្វផ យ ទិញ-លក់យានយន្ត អចលន

ប់

ទ។

- ផ ព្វផ យដំណឹង ញ សមារៈ សាងសង់ និងទំនញ ិ

្ល លក់ ងៗ។

- ផ ព្វផ យព័ត៌មាន ើកស ធ ហាង ការបងា ញផលិតផល និង *

វាកម្មនានា។ ក-

ី អាច

្ញើអត្ថបទ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប សង្គម បរសាន តាមរយៈទូរស័ព្ទ 015 558 999 ឬតាមអុី ៉លដូចខាង ម៖ vorakchunkhmer@gmail.com

្លអាចចរចាបាន

១៤០០០ ដុលារ

ក ល៤

X ១៦

ទូរស័ព្ទ 086 246 024 អាសយដាន : ភូមិឫស ី (ជិត

-

-

ះ LAY RINO ះ មិគី

-

ះ ភក្ដី

-

ះ ពិសិដ្ឋ

-

-

-

ះ សម ត្ដិ

-

ះ ចន្ទ

-

-

ះ ធីតា ះ A.D

-

ះ វរៈ

-

ះ សូយា

-

-

ះ រាយូ

ិយមិត្ដ

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ

ី អាយុ ១៨ ឆាំ

ី អាយុ ២៤ ឆាំ

ី អាយុ ២០ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ១៦ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២៣ ឆាំ ស់

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ

ទ ុស អាយុ ១៨ ឆាំ

ខ 070 380 051

ខ 010 326 158

ខ 086 238 907

ខ 015 838 839

ីទូរស័ព្ទ

ខ 070 804 748

កំពត សូម កាសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 098 868 577

កំពង់ចាម សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទទូរស័ព្ទ ះកុង សូម កាសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ

ី អាយុ ២២ ឆាំ

ី អាយុ ២២ ឆាំ

ីទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ី អាយុ ១៦ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២២ ឆាំ

ខ 097 69 86 428

កំពង់ចាម សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ទ ុស អាយុ ២០ឆាំ ទ

ខ 0.0 927 007

ខ 016 985 373 , 097 73 50 282

សាយ ៀង សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ទ ុស អាយុ ២៨ ឆាំ

ះ Menako

ីសាត ទូរស័ព្ទ

ង សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទទូរស័ព្ទ

ទ ុស អាយុ ១៨ ឆាំ ទ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ

ខ 090 588 486

ខ 016 602 640

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 069 508 310

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

កំពង់ឆាំង សូម កាសរកមិត្ដបី ទទូរស័ព្ទ

រតនគិរ សូម កាសរកមិត្ដ

លមានបំណងចុះផ យ

កាត់

្វងរកមិត្ត

ះសីហនុ រកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ី អាយុ ២៦ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២៨ ឆាំ

ីអូន

ទ ុស អាយុ ២០ ឆាំ

-

-

ទំព័រ

ងច

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 070 715 035

ខ 081 290 108

ខ 098 292 463

ខ 097 87 37 734

្វងរកមិត្ដតាមទំព័រសារព័ត៌មាន វរជន

រ LS)សងាត់ស្ទឹងមានជ័យ -

-

-

-

-

-

-

ះ សិដ្ឋ

ះ រូលីសា

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ

ះ ហាយា

ទ ុស អាយុ ១៨ ឆាំ

ះ លីហ

ី អាយុ ២៩ ឆាំ

ះ ភា ន

ទ ុស អាយុ ២៣ ឆាំ

ះ ណារ័ត្ន

-

ះប

ទ ុស អាយុ ២១ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ១៧ ឆាំ

ះ Bemiy moon ះ នាត

្មរ សូម

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ

ី អាយុ ១៦ ឆាំ

ខ 070 201 696

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 070 804 748

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 093 965 890

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 098 745 971

ខ 087 568 538

ខ 011 342 872

ៀនសាយ រកមិត្ដ

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 088 7878 779

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 016 57 41 12

កំពង់ចាម សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ ៉លិន សូម កាសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ

កំពង់ចាម រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដ

ី ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញសូម កាសរកមិត្ដ ុសរកមិត្ដ

ី អាយុ១៥ ឆាំ

្ញើសារ ឬទូរស័ព្ទ

ខ 098 352 225

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដទាំងបី ទ ទូរស័ព្ទ

ទ ុស អាយុ ២២ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ១៨ ឆាំ

ខ 010 800 300

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ

ទ ុស អាយុ ២៩ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២៦ ឆាំ

ះ គីម ហាក់

ះ គារា

ី អាយុ ២១ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២១ ឆាំ

ះ គង់ ស

-

-

ី អាយុ ១៦ ឆាំ

ះ មាណាកូ ទ

ះ សុធី

-

ខ 016 292 671

ខ 070 773 840

ទ ុស អាយុ ២០ ឆាំ

ះ ដាវឌ ទ ុស អាយុ ១៨ ឆាំ

-

-

កំពង់ចាម រកមិត្ដទាំងបី ទ ទូរស័ព្ទ

ះ រ័ត្ន

-

កំពត សូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

បាត់ដំបងសូម កាសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

-

-

ី អាយុ ១៧ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២៨ ឆាំ

ះ សូនីដា

-

ះ បូរ

-

-

ទ ុស អាយុ ២០ ឆាំ

ីតី

ះ កូន ្មរ

-

ះ សុភ័ ្ដ

-

-

-

-

ខ 47 17 95

ខ 070 77 38 40

ខ 070 81 57 05

ត្ដ/

ុង

ខ 098 98 20 15

ខ 010 54 67 78

ី ទូរស័ព្ទ

ខ 016 39 54 66

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 010 45 31 98

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកសង រ ទូរស័ព្ទ

ខ 098 36 53 20

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទទូរស័ព្ទ

ខ 070 30 49 26

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 069 73 16 77

ខ 016 57 42 12

ះ ថារ

ទ ុស អាយុ ២៩ ឆាំ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដ ុស ទូរស័ព្ទ

ខ 081 35 12 15

ះ សា ឿន

ះ យុទ្ធថា

-

ះ អាភា

-

ះ វត្ដី

លកំពុងរស់

ី អាយុ ១៧ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២៣ ឆាំ

ី ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

-

-

បាត់ដំបង រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដ

ទ ុស អាយុ ១៩ ឆាំ ី អាយុ ១៧ ឆាំ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដ

ទ ុស អាយុ ២៦ ឆាំ

ះ ជីវន

-

ខ 098 75 99 95

ភ្នំ ញ សូម កាសរកមិត្ដ ស ុ រកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ះ គន្ធី

-

-

ទ ុស អាយុ ១៦ ឆាំ

-

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកសង រ ទូរស័ព្ទ

អាយុ ១៩ ឆាំ

ី អាយុ ១៩ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ១៩ ឆាំ

្ដ ន រា

ខ 097 70 26 023

ប់អំពី

ទ អាយុ

ះ យូរា

ះ សាល

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

-

-

ះ ភ័ ្ដ រា

-

ខ 086 66 23 28

កំពង់ចាមរកមិត្ដ ស ុ រកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

-

ះ នីតា

ះ សីហា

ខ 090 53 2002

ខ 070 71 87 22

ី ទូរស័ព្ទ

-

-

ីនិច

ី អាយុ ២៦ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២៤ ឆាំ

ទ ុស អាយុ ២១ ឆាំ

ះ អូនដា ះ

ទ ុស អាយុ ៣០ ឆាំ

ងិន ទ

សព្វ

ី អាយុ ១៨ ឆាំ

ស ទូរស័ព្ទ

កណាល រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដ

ី ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

ី អាយុ ២០ ឆាំ

ី អាយុ ១៨ ឆាំ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុស

តា

ី អាយុ ១៧ ឆាំ

ី អាយុ ២២ ឆាំ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ភ្នំ ញ រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដពីរ ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 077 31 33 96

ខ 070 49 94 64

ខ 068 90 90 39

ខ 098 37 73 58

បាត់ដំបង រកមិត្ដ ុសរកមិត្ដបី ទ ទូរស័ព្ទ

្ង មកកាន់ទូរស័ព្ទ

ខ 015 91 10 67

ខ 093 20 93 22

ខ 070 95 14 50

ខ 070 68 78 85

ខ 098 59 06 36

ខ ៖ 010 555 697 / 016 555 973


ព័ ត៌ Ō នď

និ ង អនʼn រ ď

អានតពីទំព័រ

ឆាំទី ០៣

ធា ទំនាក់ទំនង ំ

ក១

នកម្ពជា-

ខ០៦១

កបឹង

្ង

ហស តិ៍ -

កួនឃាត់

រ ទី២៨ - ៣០

ក៧

មិថុនា ឆាំ២០១២

ទំនាក់ទំនងរវាង ImSeul Ong និង So Hee អាច

ក់ទ័រ...

សកូ ៖

JYP Entertainment បានប ទាក់ទងនឹងកំ

ើសពីមិត្តភាព

ុមហ៊ុនផលិត កម្ម ្ហើបព័ត៌មាន

មុំក្នងពិភពកម ន្ត

ុមច

ៀងនារ Wonder

កូ ខាងត ង ២ រូបគឺនាង So Hee សមាជិក Girls និង ច

ក Im Seul Ong មកពី

ៀង 2AM។

ខាង

យកាលពី

ុមហ៊ុន JYP បាននិយាយថា “នាង

ស៊ូហុី និង

ុសសាត អុីម សឹលអុង ជា

មិត្តភក្តិរួមការងារ មិថុនា ឆាំ២០១២ ភាក់

ើយ

្វើឲ មានការ

្អើលដល់សមត្ថកិចនិង

លបាន ល

ើញ

ការទំនាក់ទំនង បឹង

តុការណ៍

ះបាន

ឿម

ើត

ដំឡងមី

លអ្នក

ឃុំ

ៀត

មាស់ លានដំឡង

ះ។

ើងខណៈ

ធានទីសាក់

ចាំ

កួន បានចាប់ឃាត់

ករ

ជាពលរដ្ឋ

កតំបន់

ក់ទ័រឈួស

ី ឃុត សុីនួន ជា

ក្នង

ុក

ើមដំឡងពីទឹក

លានដំឡង ចិត្ត ចំ ទំនង

ឃាត់ចាប់ ជ

ន ្ជ

នកម្ពជា-

សាក់ការទំនាក់ ឿម

ក់ទ័រ ឈូសដំឡងមី

លក់

រាំងស្ទះការដឹកជ

្ជន

ញនិងអាចឈាន

ដំឡងមីរបស់ពួកគាត់ ុមកសិករបន្ត

គាត់ខំ

្ល ង

ស់មកលក់ក្នង

្វើររបស់

ស់ ើម

ៀតផង។ ប់

ៀតថា ពួក

មូលដំឡងពីចមារខណៈ

រដូវវស មាន

ក្នងដី

ះខ្វះ

ក់ទ័រឈូស

្ជនលក់

ទិញ

តុខាច

ើមដំឡង

ះ បណាលឲ ស្អយខូច។ ស់

ើមរដូវវស

បន្តជាទុន ើម ី

នគឺចូលតាម

ឹក

ដូ

្នះប៉ុ

្ត

ងាយ

មិន

ើកបរ

ក៏

ប់

ជិតដល់លានដំឡង មានប

អ្នក

ភារកិច្ចខ្លន

កវរ

នីយ៍

ឿង

ធាប់

្តី។

រូប ើ

្វើ

ង់

ទ័រ

ឿង

ះ និងកូន

នឹង ប

យ ើ

មាថប៉ះពាល់ត

ះនាំឲ

ក់ទ័រចូក ១ កអនុ

ឿង

កវរ

នីយ៍

ុមការងារឃាត់ ះ

នីយ៍

ើយ

ក់ សាំ ជា

ការរងនគរបាលការពារ

កវរ

នាតូច

វញ

វរូវ

ខ ៨០៧ ប

ន ្ជ

ក់

ង ៣ និង ៥០

ស់ពី

ខុសច ប់។

តុលាការផង។

្តីបានជាន់ឈ្លី ើកស្ទយ

្មរ

ទិញ

យថាសុទ្ធ

នាំ

ឿម

កបឹង

កួនបាន

ប់ថា

ុមការងារ

្ល

ឃាត់ចាប់

ក់ទ័រ

លិខិតបទដាន ឿងច

កទាតំបន់

ពិនិត

ពី

ើម ីឲ

ញចូល

ដល់

ើម ី

ធាន

ញចូលរថយន្ត

ើយ។

ុមសមត្ធកិច្ច

ចាប់

ះជាបង្ក

ុមការងារ

ះ ដូចក្នងករណី

ចូលមកដឹកដំឡង

កតំបន់

ក់

ះបន្តថា

វចាប់ឃាត់

)។

មាសុីន DSNN8015 មានច ប់ យ

ទាតំបន់

ធានទីសាក់ការ ះ

ម ុ

ក់ទ័រ

តពិនិត

លានដំឡងមី

កទារតំបន់បឹង

ើកឲ ចូល

ស់

កួន

្វើការក្នងទី

ះ៕

យ វស្ណ

ឃ្លិបនិស ិត

ីរាំ

្អើល...

៦.៣៣ នាទី បណាញអុិន

ើរ

អារម្មណ៍បំផុត។

លមានរយៈ

វបាន ត

្វើឲ មាន

ប៉ុ

អូ ្ត

ះថត

ើងតាំងពី

ផ យតាម

ពីពាក់កណាល ដាល សាយ

ចាប់

ហទំពរ័ មួយកាល

មីនា និងបានរករាល

ង ើ ជាបន្តបនាប់

យ ើ កាល

ពី មុនមានអ្នកផ្តល់កមាង ំ ចិតដល់ ្ត និស ត ិ ីទាំង ៤ នាក់ ជាមួយគា

មួយចំនួន ើប

ះជាង ៣មុឺននាក់។

ះអ្នកនិយមអនឡាញ

ប់ថា ខ្លនសាល់នារក្នងឃ្លិប ះ ២ នាក់

លពួកនាង

តំបន់មួយ

ទី

មហាវទ ល័យ

ុងហូជីមិញ

្តងក្នងពិធីជប់

ៀង

ៀតណាម ពួកនាងកំពុងហាត់សមរាំ ើម ី

ៀមស

អបអរ “វស មកាលតូច” កន្លងមក។ ចំ

ទីមាន

កសាច់ ឿងក្នងឃិ្លប មនុស ៣ នាក់

ះ ពីដំបូង

ញមករាំ

ក បទ

ខ្លី

យមាន ង ្ល

្តើងៗ រាំ

បញាក់ក

លកាន់

ពួកនាងក៏ចាប់ សាត

្ល កពាក់អាវ

ម្តង៕

លខ្លន

នាប់និង

តាមចងាក់

ក់អារម្មណ៍

សប យស៊ប់ ្តើមអា

យ ើ

ើយ

តកាយទ

ភពពីតារា

ើងកំពុង

ប់

ន់

យ ើ

ង ើ នឹងជ

ផ ព្វផ យបានរាយការណ៍ថា

ក អុម ី

ុសប្អន

លសិ្នទ្ធ

ះ។ កាលពីមុន

ផលិតកម្ម BigHit Entertainment លទទួលខុស

ុមច

ៀង

បុរស 2AM រួមជាមួយ JYP បាន

្លងពាក់

មិន

ប៉ុ

ះក៏ធាប់មានបណាញ

សឹលអុង និង សូហុី បានណាត់ជួបគា ក្នងអំឡងបុណ យ ើ ក្នង

ស្ត ី មាសកាលពីឆាំមុន

ក សឹលអុង បាន

ព័ន្ធនឹងចំណងទាក់ទងរវាង អុីម សឹល

ជូនកាដូដល់ សូហុី យាង

អុង ស្ថិត

អារាមមិនដាច់រយៈ។

អុង និងនាង សូហុីថា ឯ

យសារ សឹល

សជប៉ុនតាមកម្មវធី

អានតពីទំព័រ

ៀតថា ភាគី ៀតណាមបានអ

គា

ឧត្តម

្ជញ ើ

ចូលរួម

កួតជាមួយ

្តី

សួងមហា

្ទ និងនាយ

កឧបនាយករដ្ឋម

លជារដ្ឋម

នីយ៍ផាយ ៤

្តី ស

ត សា ឿន

នាយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពជា បានឯកភាពក្នងការប

្ជន

ុមបាល់ទាត់

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពជា

ើន ផង

ចដំណឹងចចាម

ចូល

រួម

កួត

ើយ។

ការ

កួត

ុមគត់គឺ

ុម

លពូលនីមួយៗ

មួយ ស

ប់

។ ការ

គឺមាន

បាន ៤

ើង

ម ុ ស

ញជា ៣ ពូល

កួតជ

ុះយក

ខ ១ ក្នងពូល

ើស សយក ប់

Bubble Hotel គឺជាសណា គារ

សចរណ៍បរ ក

ញនិយមពី

សជា

ើន

ើយសណាគារ

្ញ វ

ពិ ើ ភព

ថា សណា គារពពុះទឹក ឬសណាគារ ច

្លកបន្ទប់សណាគារ

្វើ

ើងអំពក ី

្ចក់

និងផាស្ទកមា ិ នរាងដូចពពុះទឹកអាច

ឆ្លះមកខាង បរសុទ្ធ ពិតៗ

ក្នង

ល ើ

បានជាមួយខ ល់អាកាស

ៀបដូចជីវត

ជិតធម្មជាតិ

យមានសីតុណភាព ៣៦ អង សបារាំង

ញម៉ូដ

ក Pierre Stephane Dumas។

បន្ទប់របស់សណា គារ Bubble

Hotel ចំកណាលមាន កម្ពស់មាន

ង ៣

ទាំងអស់មិនមានខ ល់

ញចូល

អគារនីមួយៗ ស្ថិត ទីក ប

្លង

្ថម

លមាន

្ទជ

ក៏បាន

យកំណាត់

្វើដំ

ង ៤

ប៉ុ

្ត

្ទរាប ឬ

ើយដាក់

ើឲ មានលំនឹង

ើរមកបន្ទប់សា ក់

ះ អាច

ប់បន្ទប់

្វដំ ើ

ើរ

យសារវាជិតប

ក្នង

ើង

យ។

បន្ទប់របស់សណា គារ Bubble ្ញ វ

ងខុស

លមកសាក់ វការបន្ទប់

្លកពីគា ទី

ប់

ះ អាច

វការរបស់

្ញ វ។

ះបី

្ញ វ

កណាល

ទី

ះមានអគ្គិសនី បន្ទប់ទឹក និង

ឧបករណ៍ផ្តល់ផាសុកភាព

ៀតផង៕ ភពពី

ឡាញ់បាន

ថាជា “ប្អន

អំឡងឆា២០០៧ ំ ស់សាតគួរឲ

្វើឲ នាង ករ

ដាក់ងារ

យមាក់របស់

កូ ” និងមានអ្នកនិយមចូលចិត្តយាង ន ើ ចំ

ក អុម ី សឹលអុង ជាតារា

្នកច

ៀងនិងរូបរាងខ្ពស់សងា

2AM ក្នងឆា២ ំ ០០៨ តាមរយៈ ព ក៏បានទទួលការគាំ ុមឯ

ៀម

ងវគ្គពាក់កណាលផាច់

ុមប៉ុ

យសារមុខមាត់

ៀត

រ៕

ម ុ

សល ើប

មិនចាញ់តារាក្នង ភពពីតារា

ុម

តុ

ខ១

ើ ម ីឲ

ងវគ្គពាក់ កណាល

Bubble Hotel សណាគារ ធម្មជាតិមួយទទួលការ

ុមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

ក១

បន្ត

ុមរបស់

ើបបណាលឲ មាន

ម ុ Wonder Girls

ប៉ុ

ជាបង

គួររម្លឹកថា នាង សូហុី ជាសមាជិក

លមាន

សាលគា

ន់

ក៏មានសណាគារមានបន្ទប់

ជានិស ិតឆាំទី ៤

្នះ

យ។

ស ើ សបន្ទប់តាមត

ថា ឃ្លប ិ

ុម 2AM ដូ

ល ើ ឿងរាវលម្អត ិ សិន

ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គាវញជា

បន្ទប់

លណាមក

ពិនិត

ថា ើ “សូហុី និង អុម ី សឹលអុង

Hotel មានតុប ើ

ប់

ភាពខាង

ភពព័ត៌មានបានរាយ

ការណ៍ថា គាននរណាបានដឹង វ

អ្វសំ ី អាង

សណាគារ

ស ៀតណាម ៖ មានឃ្លិប

និស ិត ៤ នាក់

សារព័ត៌មាន Star News ពីសម្ព័ន្ធ

ការ

ក១

ល ើ

ការងាររបស់

ឹម

ើយបានផ្ដល់ព័ត៌មាន ជូន

សាប័នទាង ំ ៤ ក្នង រួចរាល់មុន

ឿង

ចូលចិត្តវាយឫកស្និទ្ធ

ើញថា ជាទំនាក់ទំនងមិនធម្មតាមួយ។

ះមា កកូប៊ូស៊ុក

ខតួ F 455234

FORT 7000

ើយ

យន្ត ១

រហូតដល់ ១៥០០ បាត( សមត្តកិច្ច

ើង

ើនពួក

យមកខាង ម ុ ហ៊ន ុ ក៏បាន

កទាតំបន់បឹង

ជន៍របស់

យន្ត

មិនបង្កទំនាស់អ្វីមួយ

កួនបានឲ ដឹងថា ជ ើម ីរក

តពិនិត

ះ។ កន្លងមកមានការ

ុមការងារ

ទំនាក់ទំនង

ចាំ

បតាមច ប់តាម

្វើការផាកពិន័យក្នង

អានតពីទំព័រ

ើយ

ើមដំឡង

សាក់ការទំនាក់ទន ំ ង ំ នកម្ពជា-

ះ និងរក

្ងទី

ើយថាខ្លននឹងប្តឹង

ញះញង់កុំឲ

មី

លចូល

រជា

ុម

្វើហួសតួនាទី

ជីវភាពពលរដ្ឋដូចរាជរដាភិបាល

លធាប់

ធា

្វើបាបពលរដ្ឋនិងមិនចូលរួម

ធម៌របស់ខ្លន និងធាប់ទទួលលុយ

ឿងៗ

ទថា

ះថាបុគ្គលម

កាន់ថា

ើមដំឡងមី

ុមហ៊ុននិងជាមាស់

អង្គភាពសាមី និង

ើយ

ម្តង។

ី ឃុតសុីនួន

ញណាស់ដល់

ធាន ំ

ស់គឺ

យសារ

តុ ះ ប ើ នាឲ ំ មជ ដានខាង

្ល

្ល ងធាក់

ើមដំឡង

លកាប់ចិតហាល

ទំនាក់ទំនង

ៀល

ើមដំឡងរាប់សិប

ទិញ

ើត។

កាន់

) និងមានទីផ រ

លានដំឡងបាន

ងជួលឬរក

ស់

ងល្អ (១គីឡ

ួលនិងចំ

កសិករ

លលាច

ង៣រ

ើមដំឡងមី

ះ។

ើបាន

្តី

កបរបររកសុី

ននឹងខូចបង់ ម ង រដូវ

លនិងនគរ

្វើររបស់ ម

ៀត

សិល ករទាំងពីរមានចរតមិនសូវ

្វើឲ កសិករនិងខ្លន

ក់

ើងវញថ្មីៗ

រយ

ទី ្ង ២៣-២៤ មិថុនា ២០១២

២២ មិថនា ុ

កសិករមានសង ឹមយកថវកាពីការលក់ ើមដំឡង

តពិនិត

គប់ក លខ្លននឹងដបទឹកសុទ្ធកាលពី

មូលដឹក

្ល ងធាក់

កតំបន់

្ងដូចសព្វ១ ដងគឺ

ក្នង ១

ញ មាស់លានដំឡងផាក

ើយសុបា ំ ន

១,៦ បាត

ពី មកដឹក ម ើ ដំឡងចំនន ួ ៣.០០០ ៀល

មូលផលផលលានដំឡងមានការកក

ស្ទះ

កួន

យចូល

ើបមានហាង

ចពីសមត្ថកិច្ចទាំង

ីចាត់ទុកទ

ខូចស្អយរលួយ

ឿងមាកកូប៊ូ

ក លឡានដឹកដំឡងរបស់ខ្លន

ពួកគាត់មានការ

ខកចិត្ត និងខឹងសម យាងខាំង

ក់

ម។

ជាជន និង

លស្និទ្ធសាលជាង

គូសង នឹងគា

ើថា បង្ករខានការ

របស់

ខតួ F455234

ទារ គយនិងរដាករ កាំកុង

ជា

្ល ងធាក់ងាយស្អយរលួយ

ើមដំឡង

អ្នក

ខាង

្ងទី ២៣ មិថុនា កន្លងមកខណៈអ្នក

ឲ ្វើ

ដំឡង

ជួល

កួនមានទីសាក់ការ

សុីនឹង

មូល

រលួយខូច

យ ើ ក៏បាន

សុក FORO7000

បឹង

្ង

ក់ទរ័ ឈូសរបស់ខ្លនខូច

ទ័រចូករបស់ពលរដ្ឋ

បាលប៉ុស្តិ៍

នាទីមុនខ្លនយល់

ប់អ្នកយក

្ងទី ២៤ មិថុនា បនាប់ពី

ះថា

កំពង ុ ជួសជុល

រាល់

យ ើ

បឹង

ះគឺពួកគាត់មិនសប យ

ះទ

អស់ទទួលខុស

ះ។ តាមការឲ ដឹងពី

កសិករដឹកដំឡងមី

ព័ត៌មាន

ី ឃុត សុីនួន

ច ប់អនុ

មក

មូលកសិផលដំឡងមីរបស់កសិករ

ឲ ផុតពីការរលួយ

អ្នក

ខមាសុីន D5NN8015

ភួមិបនាយមានរទ្ធ

ុកថ្មពួក ជួលពី

ជីវភាព របស់ពួកគាត់។

ុម

ើមឆាំ

ផាច់

កួត

ៀតណាម ើស សយក

ខ ២ ក្នងពូលណាមួយ

ល្អជាង

មកប

្គប់។

ុម

លមានពិន្ទ

ក ណារន ចាត់ទុកថា

ការ

កួតដ៏មានជំនក់ចិត្តមួយ

ការ

កួត

ះជា

មិនអាចទស ន៍ទាយមុនពីលទ្ធផល ើក

ះបាន

ើយ៕

យ ចិត្ត

ជាក់

បធម្មជាតិពិតៗ


ក៨

ឆាំទី ០៣

ឧត្តម

នីយ៍

ជា សុ

ទំនិញខូចគុណភាព

ខ០៦១

្ង

ហស តិ៍ -

រ ទី២៨ - ៣០

ធី ដុតបំផាញកាកសំណល់និង

លនគរបាល

ដ្ឋកិច្ចប

បបាន

កណាល ៖ កាលពី

ឹក

្ងទី ២៥

មិថុនា ឆា២០១២ ំ មានពិធដុ ី តបំផាញ

កាកសំណល់វទ សា ស់

ប់

្ត និងសមារៈ

ចំលង ឃុកំ ំ ពង់ចល ំ ង

ក ុ ខ ច់ កណាល

ត្តកណាល មានដូចជា

ចំនួន ២៦៤១ ឧបករណ៍

្វើ

ចក

សក់ សរុបជាទឹក

ចំណចភូមិកំពង់ ៀរកំប៉ុង

ើង

ម និង

ដាប់អ៊ុត

ក់ជាងដប់មុឺនដុលារ

យ មានការចូលរួមជាអធិបតីភាពពី

ឧត្តម

នីយ៍

ជា សុ

ធី ក្នងពិធីដុតបំផាញកាកសំណល់ និងទំនិញ ខូចគុណភាព

ុមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

ៀម

ុមកីឡាករ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ថតក្នងទីលាន

ភ្នំ

ភ្នំ

ញ ៖ បនាប់ពី

ន ធាក់ចុះដល់

League កំពូលកម្ពជា

ុមបាល់ទាត់ ើប

ខ ៦ ក្នង ្វើឲ

ុម

បាល់ទាត់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ទទួលសិទ្ធិ ើម ី

្វើជាតំណាង

ចូលរួម

ស ៀតណាមក្នង

្វើ

សកម្ពជា

កួតបាល់ទាត់

ើងស

ឹត្តិការណ៍មួយ ប់អបអរខួប

កំ

ើតទី ៥០

ជាអ្នក

ប់

នីយ៍ ជួន ណារន

ថា មាន

អាសានសុទ្ធ

ង់ក្លឹបបាល់ទាត់អគ្គស្នង

ការនគរបាលជាតិ

ក៥

ៀតណាម

ក ជួន ណារន អ្នក

្កើតនគរបាល

្កើតនគរបាលអាសាន។ កវរៈ

ទំព័រ

កួត

កួត

្ងប

ជាជន ៀតណាម និងអបអរខួបទី ៤៥ ្ងប

អានបន្ត

ះបានមាន សាសន៍

សទាំងអស់ ១១ ក្នងតំបន់ បានទទួលការអ

្ជើញ

ចូលរួមទាំងអស់ មាន

សមួយចំនួន

កួតផង

កួត

ើយ

រ។ តាមការ

ុងហូជីមិញ

្វើ

ទី

យចាប់

កវរៈ

ទំព័រ

ពី

ៀត

ងក្លឹប

ះក៍អាច

ចូលរួម

ងទុកការ

ុង ហាណយ និង

ទី ១៨ សីហា ដល់ ៥ ក អានបន្ត

ប់

្ដើម

កួតពី

្ង

ឆា២០១២ ំ ។

នីយ៍ជួន ណារន បាន ក៧

មិថុនា ឆាំ២០១២

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

កាសែត វរជនខ្មែរ លេខ  

សារព័ត៌មាន វរជនខ្មែរ បណ្តុំ​ដោយ​ព័ត៌មាន ស៊ើបអង្កេត កីឡា និងរបស់តារា