Page 1

18-52014 Liberaal Jongeren Platform - LIJP J.T. Gebreegziabeher, R.J.A. Ossenblok

[JAARVERSLAG 2013-2014]


Inhoudsopgave

Voorwoord

3

Missie

4

Bestuurszaken Zakenrekening & wisseling penningmeester Wisseling voorzitter Logo & huisstijl Huidige stand van zaken

5 5 6 6 6

Activiteiten Borrels Leadership Forum EU Debate in Utrecht Lex Hoogduin in Amsterdam LibertyBusride naar ESFLC2014 Overige bezigheden

8 8 8 9 9 9 10

Financieel jaarverslag Kosten-batenanalyse

11 12

Nabije en verdere toekomst Regional Conference Amsterdam Introweek Universiteit van Amsterdam Nieuw bestuur Afdelingen Verdere toekomst

13 13 13 14 14 14

Slotwoord

15

2


Voorwoord Beste leden, donateurs en geĂŻnteresseerden, Voor u staat het eerste jaarverslag van LIJP. Bestuursjaar 2013/2014 was ons eerste volledige jaar en is mijns inziens ook te zien als het jaar waarin LIJP zich intern als organisatie eindelijk echt heeft opgebouwd. Het was een jaar met ups and downs, maar in het grote plaatje zeker te zien als een jaar van grote vooruitgang. Wij kijken dan ook met veel optimisme naar de toekomst en het aankomende jaar. In dit jaarverslag willen wij u informeren over relevante zaken die zich binnen en vanuit LIJP hebben voorgedaan in de afgelopen periode. Te denken valt bijvoorbeeld aan projecten die gestart of uitgevoerd zijn, grote activiteiten, bestuurswijzigingen, organisatorische opbouw en de financiĂŤle positie. Ook willen we met dit verslag een beeld proberen te schetsen van te verwachten ontwikkelingen en daarmee ook onze visie op de toekomst van LIJP geven. Namens het bestuur, Jacob Gebreegziabeher Voorzitter

3


Missie Als jonge organisatie kunnen we natuurlijk niet vaak genoeg de missie en het bestaansrecht uitleggen en benadrukken. Kort en simpel gezegd wilt LIJP een onafhankelijke jongerenvereniging zijn, die zich bezighoudt met het klassiek-liberalisme. Daarin zijn wij het best vergelijkbaar met het Belgische Liberaal Vlaams Studenten Verbond (LVSV). Onze belangrijkste kenmerken zijn dan ook: - dat wij het klassiek-liberalisme willen verspreiden en onderwijzen aan jongeren; - dat wij ons meer richten op politieke filosofie in plaats van dagelijkse politiek; - dat wij partij- en dus politiek onafhankelijk zijn; - en dat wij ook een vereniging van gezelligheid en vriendschap zijn. Waarom is dit nodig? Wij zijn ervan overtuigd dat verandering in de samenleving niet iets is wat van de ene op de andere verkiezing gebeurt, maar een langdurig proces is waar de overtuiging van vele individuen voor nodig is. En aan wijdverspreide liberale overtuiging ontbreekt het wat ons betreft. EĂŠn van de oplossingen die wij hiervoor dan ook zien is dat meer jongeren te weten komen over het klassiek-liberale gedachtegoed en bekend worden met de argumenten. In onze ogen telt een overtuigde liberaal meer dan ĂŠĂŠn stem op een liberale partij.

4


Bestuurszaken en organisatie Het kan gezegd worden dat dit jaar vooral in het teken stond van de interne organisatie en invulling van de bestuursposten. In dit deel van het verslag wordt beschreven wat er qua interne bestuurszaken gebeurd is gedurende het jaar en hoe we er nu voor staan. Zakenrekening & wisseling penningmeester De formele oprichting van LIJP leek gebeurd te zijn met een KvK inschrijving en even later een zakenrekening. De KvK-inschrijving was inderdaad gauw gebeurd, op 1 oktober 2012, maar voor het openen van een zakenrekening was al wat meer nodig. Dit was bij uitstek een taak voor een penningmeester om volledig verantwoordelijk voor te zijn om geregeld te krijgen. Het probleem met het eerste bestuur (van oktober 2012 tot mei 2013), was onder andere dat taken niet duidelijk verdeeld waren en dat bestuursleden dus niet duidelijke ‘eigendommen’ hadden qua takenpakketten. Een geval ‘tragedy of the commons’ dus, waarbij iedereen en dus niemand verantwoordelijk was voor alles. Aan het begin van het huidige bestuursjaar leken de lessen geleerd en gingen we van start met een nieuw bestuur, waarbij ieder bestuurslid duidelijke verantwoordelijkheden had en er regelmatige coördinatie was tussen bestuurslid en vicevoorzitter die verantwoordelijk was voor het toezien van uitvoering van de taken van elk bestuurslid. Organisatorisch zat het toen dus goed en we maakten voor de eerste twee maanden enorme vooruitgang in planningen en projecten, en de financiën leken op orde te komen onder de nieuwe penningmeester, wat nodig was om een zakenrekening te openen. Echter, het menselijke element is niet te vergeten, en wegens persoonlijke redenen trokken de nieuwe penningmeester en secretaris zich na een paar maanden al terug van hun bestuursfuncties. Dit was natuurlijk een organisatorische klap, wat ervoor zorgde dat we in de zomer van 2013 niet veel konden doen. De organisatie voor de geplande ESFL Regional Conference in Amsterdam kwam stil te liggen en werd uiteindelijk geannuleerd, aangezien dat origineel in het takenpakket zat van de secretaris. Het bleek verder ook dat we met de zakenrekening nog weinig vooruitgang hadden geboekt onder de vertrokken penningmeester en het werk daarvoor lag ook vrijwel stil. Gelukkig hebben we die zomer een nieuwe en capabele penningmeester weten te vinden in Robert Ossenblok en was het vanaf dat punt weer wat slagvaardiger handelen als bestuur, met als grootste prioriteit zo snel mogelijk een zakenrekening weten te openen. Het is ondertussen begin september en onder de nieuwe penningmeester wordt het nu helder wat er allemaal nog precies gedaan moest worden. Statuten werden geüpdatet, handtekeningen van KvKgeregistreerde bestuursleden werden verzameld en het contract met Rabobank was gesloten. Alsof het niet genoeg tegengezeten kon hebben, kwam er vanaf dat moment een hoop vertraging van de kant van Rabobank in het daadwerkelijk openen van de rekening en opsturen van de bankpas. De reden hiervoor was onduidelijk, maar het resultaat was in ieder geval dat we nog een paar maanden extra konden wachten, ondanks de vele telefoontjes, totdat we eind december de bankpas in de postbus van de penningmeester mochten aantreffen! Vanaf dat 5


moment konden we pas serieus gaan werken aan het openen van verschillende betaaldiensten, zoals Mollie (voor iDeal), PayPal, BitPay (voor Bitcoin betalingen) en euro-incasso. Tegen eind januari hadden we een uitgewerkt systeem voor het ontvangen van donaties en contributies en begin februari stelden we LIJP definitief open voor nieuwe leden en donateurs. Wisseling voorzitter Aan het einde van de zomer van 2013 was oud-voorzitter en medeoprichter van LIJP, Nick Vollebergh, afgestudeerd en gingen zijn prioriteiten logischerwijs meer uit naar zijn professionele carrière. Na het Leadership Forum in december en het achter de rug hebben van verplichte zaken, zoals ontwikkeling van de logo en openen van een rekening, werd het steeds meer duidelijk wat de potenties waren van LIJP en hoeveel werk er nodig was deze te verwezenlijken. Tijdens een bestuursvergadering half december waren we het gauw eens over deze constateringen en kwamen we ook tot de conclusie dat de voorzitter het beste iemand kon zijn die veel tijd kon steken in LIJP en zo dus zowel gedetailleerd kon coördineren als energiek kon leiden. Tijdens deze vergadering werd daarom unaniem besloten om het algemeen bestuurslid organisatie, Jacob Gebreegziabeher, te benoemen tot interim-voorzitter en Nick Vollebergh tot algemeen bestuurslid organisatie. Logo & huisstijl Voor een hoop dingen bleek al snel dat we een nieuwe logo nodig hadden. Posters, stickers en T-shirts voor het Leadership Forum, een huisstijl voor de website en video’s, en een professionele imago als organisatie vereisten tenminste dat het logo opnieuw ontworpen zou worden door een designer. Het kostte een lange tijd om iemand te vinden die dit voor LIJP kon doen tegen een prijs die wij konden betalen. Uiteindelijk vonden we in Florian Fermin van Maastricht Students for Liberty een capabele persoon die het tegen een schappelijke prijs kon doen. Nadat het ontwerp van de logo af was leek het alsof we definitief voorbij een bottleneck waren geraakt waar we al een paar maanden op vastliepen. De banner, design voor video´s en verdere online uitstraling konden hiermee verder worden verbeterd tot een acceptabele niveau. Huidige stand van zaken De afgelopen maanden was het redelijk duidelijk wat de rollen waren van elk bestuurslid. De personen op de belangrijkste posten, namelijk voorzitter, penningmeester en vicevoorzitter/secretaris, konden goed met elkaar samenwerken en communicatie was vlotter en effectiever. De personen op Organisatie en Media hadden, zoals zelf aangegeven, weinig tijd voor een ambitieuze uitvoering van hun taken. Gelukkig zijn er voor het nieuwe bestuursjaar genoeg sollicitaties voor de open bestuursposten binnengekomen, wat vertrouwen geeft voor een nog slagvaardiger bestuur in het nieuwe jaar dan in de afgelopen paar maanden. Uiteindelijk zijn de problemen met bestuursfuncties over het afgelopen jaar terug te leiden tot schaarste: er was te weinig engagement van LIJP met leden en omgekeerd, wat uiteindelijk ook resulteerde in minder potentiële bestuursleden die veel tijd en enthousiasme in LIJP konden stoppen. We zijn ervan overtuigd dat met de groei in 6


activiteiten die LIJP heeft behaald in de afgelopen maanden, nieuwe afdelingen, betere online presence en de nog grotere plannen voor het komende half jaar (zie verder in jaarverslag), dit schaarste probleem steeds kleiner zal worden en zeker niet meer tot zulke problemen zal leiden zoals hierboven beschreven.

7


Activiteiten Het organiseren van activiteiten liep in het begin stroef. In de periode voor dit bestuursjaar (oktober 2012 tot mei 2013), waren er welgeteld twee activiteiten georganiseerd, namelijk het Herfstsymposium in oktober 2012 en het Lentesymposium in maart 2013. Het probleem was dat 1) we nog geen vaste locatie hadden voor regelmatige activiteiten, 2) er geen slagvaardig bestuur was die aan alle aspecten van de organisatie werkte (zoals promotie en financiën), en als gevolg 3) we te weinig mensen trokken naar de symposia om dit voorlopig nog als waardevolle focus te houden van LIJP. Borrels Aan het begin van dit bestuursjaar was al duidelijk dat er intern nog veel moest gebeuren en we nog niet de organisatie hadden om grote activiteiten uit te voeren promoten. Om toch een momentum erin te houden en de fysieke binding met de vele leden van onze facebookgroep (waar het allemaal ooit begonnen was) niet te verliezen, besloten we maandelijkse borrels te organiseren, elke maand ergens anders in Nederland. Dit was voor die tijd en omstandigheden de simpelste en effectiefste manier om een actief imago uit te stralen. Dit gaf ons ook intern de tijd en ademruimte om te werken aan bovengenoemde problemen, maar gelukkig ook aan een aantal mooie mijlpalen. Hieronder volgen een paar van onze grotere evenementen van het afgelopen jaar. Leadership Forum Na een paar borrels hadden we al door dat het cruciaal was voor LIJP om meer bottom-up organisatie te hebben op vaste locaties in Nederland en dus was het nodig om afdelingen op te richten. Het idee kwam al snel om een Leadership Forum te organiseren; het doel hiervan was om enthousiaste jonge leiders te vinden die lokaal activiteiten wilden gaan organiseren voor LIJP. Dit Forum vond gedurende een zaterdagmiddag plaats in het prachtige en toepasselijke Centre for Generative Leadership in Utrecht en was georganiseerd samen met European Students for Liberty en ervaren leden en bestuurders van het LVSV. De programma van de dag was er één van veel interactie en hele praktisch waardevolle lezingen over het hoe en wat van het oprichten en leiden van een studentenorganisatie, waarbij de kennis van de LVSV’ers erg bruikbaar was, zeker ook voor de LIJP-bestuurders. Het Forum was dan ook een uitgebreide workshop te noemen. Het Forum was een succes te noemen, want het directe resultaat was dat er op het Forum zelf concrete dingen werden bereikt. Voor Utrecht en Amsterdam waren er meteen al twee kleine teams die ter plekke al een conceptkalender gevormd hadden. Deze teams en kalenders groeiden binnen niet al te lange tijd uit tot wat zien zijn als afdelingen in Amsterdam en Utrecht, waar ook een aantal mooie activiteiten zijn georganiseerd in 2014.

8


EU Debate in Utrecht Daar was het dan: de eerste inhoudelijke activiteit georganiseerd door een afdeling van LIJP, op dat moment nog genaamd Utrecht Students for Liberty. Er waren meer dan 20 mensen aanwezig en 4 verschillende debaters. Tussen de aanwezigen was zelfs een Tweede Kamerlid. Dit event trok een hoop nieuwe mensen die nog nooit van LIJP of Students for Liberty hadden gehoord en was alleen daarom al een succes te noemen! Lex Hoogduin in Amsterdam Ook in Amsterdam mocht de afdeling aftrappen met haar eerste inhoudelijke activiteit. Lex Hoogduin (ouddirectielid DNB en hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instituties aan de UvA) kwam vertellen over complexiteitstheorie en hoe deze van toepassing is op het financiële stelsel. Een verrassend Hayekiaanse perspectief voor iemand die zo dichtbij het centrale bankwezen heeft mogen werken. Ook voor dit event hebben we veel nieuwe mensen weten te trekken en Amsterdam goed op weg weten te krijgen naar een kalender van regelmatige activiteiten. LibertyBusride naar ESFLC2014 De jaarlijkse European Students for Liberty Conference is een groots evenement voor provrijheid studenten in Europa. Dit is natuurlijk iets wat we als LIJP niet stilletjes voorbij konden laten gaan. Om zoveel mogelijk jongeren vanuit Nederland over te halen om mee te gaan hadden we samen met Maastricht Students for Liberty en LVSV besloten om gezamenlijk een busrit met touringbus te organiseren naar de ESFLC in Berlijn. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan en al snel kwamen we tot de conclusie dat het het beste en goedkoopste was om vanuit Maastricht een 9-persoonsbus te laten rijden naar Berlijn en vanuit Amsterdam/Utrecht één of twee van zulke bussen. Uiteindelijk heeft Maastricht de bus afgezegd en konden wij in Amsterdam één bus vol krijgen. Dit was te begrijpen, omdat we geen totaalpakket klaar hadden staan wat je vaker ziet bij studentenreisjes. Wij hadden alleen de busrit geregeld, die wel heel goedkoop was, maar niet het totaal van goedkope busrit+goedkope verblijf+ticket ESFLC. Als we dit hadden geregeld en ook ruimer van tevoren, bijvoorbeeld meerdere maanden van tevoren, dan hadden we denk ik zeker 2 bussen vol kunnen krijgen met LIJP alleen al. Desalniettemin was de busrit die we toch wel georganiseerd

9


hadden een hele leuke en gezellige roadtrip geworden. En twee volle bussen is een mooi doel voor volgend jaar! Overige bezigheden LIJP heeft behalve het bovenstaande nog een hoop andere, kleinere dingen gedaan gedurende het afgelopen bestuursjaar. Kort beschreven zijn dat de volgende: - Een introductievideo geschoten met de oud-voorzitter en medeoprichter waarin kort beschreven werd wat LIJP is, doet en wilt. Kwaliteit was redelijk semiprofessioneel te noemen, met een speciale LIJP-huisstijl intro en outro, en staat dan ook op de voorpagina van onze website. - Een uitgebreide interview geschoten met Frank Karsten. Kwaliteit was zelfs professioneel te noemen. Dit was onder andere om een betere online presence te hebben en om ook als een interessante toevoeging te dienen op onze online bibliotheek. - Vanuit het bestuur posten we via onze social media kanalen, waaronder de facebookgroep, wekelijks een ‘vraag/stelling van de week’. Dit om de nadruk te leggen op debat en om meer activiteit te genereren op onze online kanalen. Dit heeft tot nu toe redelijk goed gewerkt op Twitter en in de facebookgroep.

10


Financieel jaarverslag Het Liberaal Jongeren Platform had het genoegen om het jaar te beginnen met een redelijke buffer. De financiÍle positie van LIJP is als beginnende organisatie echter nog zeer beperkt met enkele honderden euro’s aan baten afgelopen jaar. De grootste uitgavenpost was promotiemateriaal, dit valt te rechtvaardigen met het idee dat een grotere naamsbekendheid van uiterst belang is voor LIJP. Dit promotiemateriaal is nog niet geheel verbruikt en dient dus in ieder geval ook nog voor volgend jaar. LIJP heeft tevens een nieuw logo aangeschaft om een professioneler uiterlijk te krijgen. Zo’n uitgave is echter eenmalig en essentieel om door te kunnen gaan als serieuze organisatie. LIJP beschikte helaas niet over iemand intern die deze taak had kunnen vervullen en wij zijn geheel tevreden met het resultaat. Qua activiteit was het Leadership Forum een uitgavenpost die redelijk fors was; gelukkig staat hier wel een donatie tegenover van ESFL die het halve bedrag dekt. Desondanks meen ik dat bij volgende edities er grondig moet worden overwogen om een goedkopere locatie te vinden. De laatste uitgavenpost is de rekening van de Rabobank. De kosten hiervan zijn wat hoger uitgevallen dan verwacht en hierover dien ik nog contact op te nemen met de Rabobank, ter controle en bespreking van mogelijkheden die het goedkoper zouden kunnen maken. Echter, de Rabobank functioneert verder prima en we zijn ook in staat geweest om een incasso met ze op te zetten. De Rabobank had tevens als voordeel dat ze zeer bereikbaar zijn, iets wat zeker in de beginperiode van groot belang was. Al met al ben ik tevreden met de Rabobank. De inkomsten betroffen enkele donaties, waarvoor wij zeer dankbaar zijn; daarnaast hebben we tot dusver van meer dan twintig leden contributie ontvangen. De contributie inkomsten vallen tot dusver wat lager uit dan verwacht, maar wij hebben er vertrouwen in dat hier veel groei potentieel zit voor het aankomende jaar. LIJP dient tevens actiever op zoek te gaan naar grotere donateurs, aangezien die een significante impact hebben op onze begroting. Uiteindelijk heeft LIJP dit jaar financieel kunnen overleven dankzij het interen van de reserves. Ik ben van mening dat dit geen gevaar levert voor in de toekomst wegens enkele kosten die niet terugkeren en een voorziene vergroting van de inkomsten.

11


Kosten-batenanalyse

Kosten

Baten €201,20 €79,99 €411,51

Leadership Forum (zaalhuur)

€100,00

Donatie ESFL

Logo ontwerp

€136,89

Donatie overig €83,87

Kosten promotie materiaal €188,87 Promotie stickers & posters

€48,80

€222,64 Promotie T-shirts (23 stuks)

€4,00

Kosten Rabobank rekening

€0,11

€43,58

€12,75 Initiële kosten rekening €0,04 Rentekosten rekening

€0,11 €105,00

Contributies

€341,89

TOTAAL

€30,79 Kosten 1e kwartaal

€736,28 BEGINSALDO

TOTAAL 579,06

JAARSALDO

-€394,39

EINDSALDO

€184,67

BALANS € 184,67 Kas

€ 184,67 Eigen vermogen

€ 184,67 TOTAAL

€ 184,67 TOTAAL

12


Nabije en verre toekomst In dit jaarverslag is tot zover vooral aan bod gekomen wat LIJP tot nu toe heeft gedaan en meegemaakt. Het is minstens zo belangrijk om naar de toekomst te kijken, plannen te maken en deze te bespreken. Dat zal in dit hoofdstuk aan bod komen. Regional Conference Amsterdam Op het moment van schrijven is LIJP vooral bezig met het rond krijgen van de organisatie van de ESFL Regional Conference (RC) in Amsterdam. We zien dit event als een katalysator voor de groei van LIJP, omdat RC’s vaak grootse evenementen zijn waar redelijk wat funding voor beschikbaar is vanuit ESFL. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Maastricht Students for Liberty. Die hadden in november 2013 een mooie RC georganiseerd aan de Maastricht University. Met de enorme boost in bekendheid en nieuwe leden konden ze direct erna doorgaan met het opzetten van een goede organisatie. In het halve jaar sindsdien heeft MSFL dan ook een serie aan indrukwekkende evenementen weten neer te zetten met vaak deelnemersaantallen van over de 100 (één keer zelfs meer dan 300 bij een evenement over Bitcoin). Eén kanttekening die hierbij valt te plaatsen is dat MSFL redelijk makkelijk als campusclub werd erkend, waardoor ze ook makkelijker beschikking hebben gehad tot collegezalen en lokalen van de Universiteit Maastricht. Aan de Universiteit van Amsterdam is dit bijvoorbeeld al wat lastiger. Desalniettemin zijn we actief aan het kijken wat de mogelijkheden zijn aan de UvA (en andere universiteiten) wat betreft on-campus activiteiten. Voor de organisatie van de RC in Amsterdam is al een groep gevormd in Amsterdam die onthe-ground nauw betrokken zal zijn met zaken die geregeld moeten worden. Deze groep heeft al een online facebookchatgroep waarmee de communicatie verloopt en is van plan binnen een paar weken een eerste fysieke vergadering te houden. Introweek Universiteit van Amsterdam Op introweken van universiteiten is het gebruikelijk dat er één dag is waar er een ‘markt’ is waar allerlei voor studenten relevante organisaties en verenigingen staan met een kraampje. Deze markt is bedoeld voor studenten om snel en makkelijk kennis te maken met deze organisaties en eventueel direct lid te worden. Vaak zijn dit studentenverenigingen, maar ook politieke jongerenorganisaties (pjo’s) zoals de JOVD en de JD, en zelfs politieke partijen staan daar altijd. Introweken zijn ideale momenten om veel nieuwe jongeren aan te trekken naar je organisatie en zelfs te binden als lid. Wij willen als LIJP voor het eerst dit jaar meedoen aan zo’n markt van de UvA, omdat we denken dat er flink wat geïnteresseerden zullen zijn onder aankomende studenten voor het klassiek-liberale gedachtegoed en onderwijs daarover. Daarnaast denken we dat dit ook een heel handig moment is om massaal onze RC te promoten die niet lang daarna zal plaatsvinden in dezelfde stad. Aangezien ESFL hier in beginsel wel fondsen voor vrij wilt stellen, zien we dit als dubbele winst situatie en dus cruciaal om achteraan te gaan.

13


Nieuw bestuur Het nieuwe bestuursjaar zal gestart worden met een gedreven en slagvaardig bestuur. Ieder bestuurslid, met uitzondering van de penningmeester, kan makkelijk reizen door heel Nederland. Er is sprake van enthousiasme en veel beschikbare tijd voor LIJP. Goede tekenen voor het nieuwe jaar. Op de ALV van 19 mei worden deze nieuwe bestuursleden benoemd. Afdelingen Na Amsterdam en Utrecht lijkt het erop dat we in het komend half jaar realistisch kunnen toewerken naar afdelingen in Groningen en Tilburg, vanwege de aanwezigheid van een paar kernleden en bestuursleden in deze steden. Amsterdam heeft een goede thuisbasis voor activiteiten gevonden in CafĂŠ-Brasserie Heffer en is verder aan het kijken naar on-campus vestiging aan de UvA en/of VU. In Utrecht is CafĂŠ Lebowski, ondanks de mooie zaal, nog niet optimaal gebleken voor activiteiten, aangezien de omzetgarantie daar nogal rigide wordt gehandhaafd. Er wordt daar daarom nu verder gekeken naar een betere locatie. Verdere toekomst Aangezien we de afgelopen maanden een redelijk slagvaardig bestuur gehad hebben, en dat alleen zal verbeteren met het nieuwe bestuur, denk ik dat vooruitgang alleen nog maar sneller zal gaan dan het tot nu toe gegaan is. Ik voorspel dat over een jaar LIJP meerdere malen in grotere online media is verschenen, het ledenaantal tegen de 100 zal liggen en in minstens drie steden een kalender met regelmatige activiteiten heeft. Met de ervaringen en hulp van LVSV en ESFL en de groeiende groep enthousiaste leden en bestuurders zal LIJP binnen een paar jaar mogelijk een algemeen herkenbare naam en organisatie zijn onder jongeren en politiek Nederland.

14


Slotwoord Het moge duidelijk zijn dat het bestuur gelooft dat LIJP pas aan het absolute begin staat van haar grote potentieel. De groei is pas net begonnen en binnen een paar jaar is LIJP een bekende speler in het maatschappelijke debat en een invloedrijke organisatie voor en door jongeren. Ons doel om het klassiek-liberalisme op de beschreven manier te verspreiden is zeer haalbaar. Maar door te zeggen dat iets haalbaar is, is het natuurlijk nog niet bereikt. Aangezien wij subsidies principieel afwijzen, zal LIJP altijd steunen op de contributies van haar leden en donaties van haar vrienden. Wij roepen iedereen dan ook op om te bij te dragen waar kan. Wordt lid als u onder de 31 jaar oud bent, en overweeg altijd een donatie. Geen cent is te veel besteedt aan de realisatie en verspreiding van vrijheid! Lid worden kan via: http://www.lijp.org/word-lid/ Doneren kan hier: http://www.lijp.org/doneer/

Dit jaarverslag is geschreven door:

Jacob Gebreegziabeher Voorzitter Robert Ossenblok Penningmeester

Het financieel jaarverslag is geschreven door:

15

Jaarverslag LIJP 2013-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you