Page 1

Latem-Deurle de lokale burgerkrant

nr 2 - 2019

Open Vld

Prettige feestdagen!

Geachte medeburgers van Latem en Deurle In naam van Open Vld Sint-Martens-Latem en Voor Latem & Deurle wens ik jullie een gelukkig, gezond en leefbaar 2020. Eerst en vooral wens ik al onze leden te bedanken om mij terug te verkiezen als voorzitter. Ik zal mij de komende drie jaar blijven inzetten voor de partij en alle inwoners van Latem en Deurle. Wat heeft 2019 ons gebracht op politiek vlak? Een verkiezingsuitslag met een grote vooruitgang van het extremisme, een achteruitgang van alle traditionele partijen. Gelukkig heeft Open Vld de schade kunnen beperken. Het gevolg, zeer moeilijke regeringsonderhandelingen en stijgende polarisatie. De

Lees ons nationaal nieuws op pagina’s 4 en 5.

stijgende onverdraagzaamheid toont reeds zijn eerste uitbarstingen. Waar gaat dit eindigen? Als oudere persoon maak ik mij grote zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Het is de taak van ons allen om hierop te reageren door te zorgen voor meer solidariteit, verdraagzaamheid en liberalisme. Liberalisme staat voor de vrijheid van iedereen: vrijheid van eigendom, godsdienst, meningsuiting, zelfbeschikking, …. vervolg op pagina 2

Etienne De Clercq, Voorzitter Open Vld Latem-Deurle

Inhoud - Gemeentebestuur teruggefloten door de gouverneur - Nieuw bestuur bij Open Vld Latem Deurle - “Het is de schuld van de aannemers” - Uit de archieven - Doen wat beloofd werd!


Oproep uit het dorpsmagazine februari 2019

vervolg pag 1 Kortom: de Verlichtingswaarden die steeds verder onder druk komen te staan. Op gemeentelijk vlak was 2019 terug een jaar van stilstand. Er worden veel plannen gemaakt, het één al grotesker dan het ander. Denken we maar aan de soap rond de bib, waar we verder dieper op ingaan, de zorgwekkende staat van het oud gemeentehuis van Deurle, en waar blijven onze veilige fietspaden?,... Veel werven dus. Prioritaire investeringen in rioleringen, fietspaden en onderhoud van wegen komen op de laatste plaats. Ik nodig u uit om eens te komen kijken naar alle straten in de patiowijk Hooglatem als het regent, een echt schande, maar “het is maar Hooglatem”. Er worden steeds meer dure studiebureaus aangesteld om projecten te maken die dan toch niet kunnen uitgevoerd worden. Is dit “goed beheer”? In vele gemeenten is er een opbouwende samenwerking tussen meerderheid en oppositie. Bij ons blijkt dat moeilijker te zijn. Onze voorstellen worden wel besproken maar de meerderheid lijkt toch “haar” goesting te doen. Hopelijk gaat men in 2020 beseffen dat het zo niet verder kan, de bevolking vraagt inspraak waar ook rekening wordt mee gehouden. Wij liberalen blijven echter positief en zullen er nauwgezet op toezien dat alles volgens de regels verloopt (cfr. vernietiging door de gouverneur van de aanstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)). Het gaat u en uw geliefden goed in 2020.

2

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Gemeentebestuur teruggefloten door de gouverneur Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten een aantal advies-raden opnieuw samengesteld worden. Zo ook de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van onze gemeente. Het gemeentebestuur deed een oproep tot kandidatuurstelling. Voor Latem & Deurle, één van de oppositiefracties in de gemeenteraad, deed eveneens een oproep naar mogelijke kandidaten. Toen het College van burgemeester en schepenen de kandidaturen zag was er even paniek. Teveel mensen met oppositie-signa-

tuur hadden zich aangediend. Maar niet getreurd. De meerderheid veranderde vlug de spelregels om zo een aantal mensen te kunnen uitsluiten. Wie in de vastgoedsector actief was werd uitgesloten, wie ooit aan politiek gedaan had werd uitgesloten, wie beroepshalve met ruimtelijke ordening bezig was werd uitgesloten. Spelregels verander je niet tijdens het spel. En zo oordeelde ook de (plaatsvervangend) gouverneur van Oost-Vlaanderen. Op voorstel van Voor Latem en Deurle werd de beslissing verbroken. Terug naar af.

Uit de archieven Welzijn heeft als handelsmerk de politieke tegenstanders aan de schandpaal te nagelen. Toen die partij in de oppositie zat, stond in hun pamflet een zware uithaal naar de VLD plusmeerderheid omdat het oud gemeentehuis van Deurle (Vierschaar) nog steeds in bouwvallige toestand verkeerde. Het VLD plus-bestuur had het in die toestand geërfd van Welzijn. Welzijn zit nu weer 7 jaar in het College. En hoe staat het ondertussen met het oud gemeentehuis? Juist, nog bouwvalliger dan ervoor.


Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde VOOR LATEM EN DEURLE meer stemmen dan in 2012 (+ 2,5%). De werking van het kiessysteem ontnam ons echter 1 zetel. De onbetrouwbare houding van “Welzijn” duwde ons terug in de oppositie.

Doen wat beloofd werd! Nicolas Bosschem Gemeenteraadslid en ondervoorzitter regio Latem

Dit betekent natuurlijk niet dat we onze verkiezingsbeloftes naast ons neerleggen en ons beperken tot het voeren van negatieve oppositie, zoals sommigen beweren. In politieke middens wordt inderdaad wel eens gezegd dat oppositie voeren te vergelijken valt met fietsen op een hometrainer: je moet hard trappen, maar je geraakt er nergens mee. Dit is dan VOOR LATEM EN DEURLE buiten beschouwing gelaten. Van bij het begin van deze legislatuur hebben onze mandatarissen kordaat aangedrongen op de oprichting van Tot spijt van wie zogenaamde Raadscommissies (RC). Een RC wordt opgericht om een welhet benijdt: VOOR bepaald dossier of belangrijke aspecLATEM EN DEURLE ten van het te voeren beleid voor te weegt op het Onze vertegenwoordigers in de Gemeenteraad en Bijzonder Comité Sociale bereiden om zo tot een consensus te Dienst. Marian, Anneke, Kathleen, Coco en Nicolas staan steeds klaar. beleid en houdt komen alvorens dit ter goedkeuring op de gemeenteraad te agenderen. Het haar woord! Moeistraat; het realiseren van Betaalbaar Wonen in ondertussen al zeven (7) RC’s gegevolg hiervan is dat men tot MEER GEEigen Streek, evaluatie mobiliteit. organiseerd. DRAGEN BESLISSINGEN komt. Positief en Daarnaast werden er reeds infomomenten georganiNiettegenstaande meerderheidspartij constructief meewerken dus. seerd en blijven onze mandatarissen in de gemeenteWelzijn hierbij een aantal keer uitblonk in afwezigVreemd genoeg heeft het Welzijnscollege zich hier raad een productieve maar kritische oppositie voeheid, dit als teken van protest, zijn er al zeer construcaanvankelijk hardvochtig tegen verzet. “Dit is verloren. Het resultaat tieve voorstellen uit deze ren tijd”, “gemeenteraadsleden hebben onvoldoenhiervan kon u reeds lezen in de artikels “het is de commissies gekomen, dit vb. over noodzakelijke inde expertise”, “te veel werk” klonk het. schuld van de aannemers” en “bestuur teruggefloten frastructuurwerken, zoals uit te voeren rioleringsVOOR LATEM EN DEURLE drong aan en sinds janudoor gouverneur”. werken en ontwerpen heraanleg van bijvoorbeeld de ari van dit jaar werden er, mede onder onze impuls Koperstraat en en in samenwerking met de andere oppositiefractie,

Inspraak = beter beleid Amper 12 maanden na de aanvang van deze legislatuur is reeds zichtbaar dat VOOR LATEM EN DEURLE doet wat zij belooft, dit door actief en positief deel te nemen aan het beleid. Op de gemeenteraad van maart diende onze fractie een voorstel in tot heraanleg van de tijdelijke parking aan de Maenhoutstraat, dit in functie van mensen met een beperking en ten dienste van de veiligheid van de gebruikers ervan. Dit voorstel werd unaniem aangenomen en het resultaat ervan heeft u ongetwijfeld reeds kunnen ervaren. Gebruikers van het Albijn Van den Abeelepad zullen dan weer gezien hebben dat deze trage weg er

sinds enkele maanden terug beloopbaar bijligt. Wie zich zorgen maakt over de financiële kater die onze gemeente dreigt over te houden aan het Welzijnsprestige-bibliotheekproject, vindt in onze fractie een partner. Het vastlopen van dit dossier toont nogmaals aan dat men er niet in slaagt om het financiële plaatje ervan rond te krijgen…. Dat de burgemeester in de pers voorhoudt dat “de burger hier niet wakker van ligt” is erg maar typeert wel haar houding. Onze fractie blijft vragen naar een totale herziening van dit dossier. Tot spijt van wie het benijdt/ontkent: VOOR LATEM EN DEURLE weegt op het beleid.

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

3


Nationaal Open Vld nieuws

Door uitbreiding termijn abortus willen we kwetsbare vrouwen extra beschermen Vandaag kan een abortus in ons land tot 12 weken. Daardoor moeten jaarlijks een vijfhonderdtal vrouwen noodgedwongen naar Nederland. Wij willen de termijn voor abortus uitbreiden tot 18 weken, zodat ook wie na 12 weken kiest voor een abortus hier bij ons kan geholpen en begeleid worden. Het is en blijft een moeilijke beslissing, daar springt niemand lichtzinnig mee om. Maar abortus is voor ons een belangrijk vrouwenrecht, waar we altijd al voor hebben gestreden.

Katja Gabriëls

Egbert Lachaert

Abortus is in België toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan in ons land tot 12 weken in de zwangerschap om abortus vragen. Die moeilijke keuze maakt zij zelf. In ons land worden elke dag 55 abortussen uitgevoerd. Jaarlijks zijn dat er 20.000. Dankzij de liberalen speelde België altijd een progressieve voortrekkersrol op het vlak van abortus. Open Vld-Kamerleden Katja Gabriëls, Egbert Lachaert en Goedele Liekens willen de termijn voor abortus optrekken van 12 naar 18 weken. Er zijn immers vrouwen die de huidige termijn van 12 weken om allerlei redenen maar vaak ook buiten hun wil overschrijden. Vaak gaat het om kwetsbare profielen. Een vijfhonderdtal vrouwen moet daarom vandaag naar Nederland gaan, want daar kan je nog abortus laten uitvoeren na 12 weken. Abortus is al een bijzonder moeilijke keuze, maar dit maakt het nog moeilijker. Bovendien moeten ze die ingreep zelf betalen en die kost vaak handenvol geld. De vrouwen riskeren dan ook niet de juiste psychologische begeleiding te krijgen. Door de wettelijke termijn uit te breiden willen wij die kwetsbare vrouwen extra beschermen.

Goedele Liekens

Ook topsporters moeten eerlijk hun belastingen betalen Dat de beste verdiende sporters vandaag amper sociale bijdragen of belastingen betalen krijgen is niet langer te verantwoorden. Tegelijk mogen kleine sporttakken of clubs met weinig middelen niet gestraft worden. Daarom stelt Egbert Lachaert in een eigen wetsvoorstel een billijker systeem voor. “Voor sporters met een laag loon verlagen we de sociale bijdragen. Vervolgens verhogen we de bijdragen trapsgewijs, met tarieven van 6,5 %, 10 % en vervolgens het reguliere tarief van 13,07 %. Ter compensatie voeren we een sociale bijdrage van 10% in op de miljoenen aan transfergelden die officieel geregistreerd moeten worden. Daarmee zullen ook de grootste clubs meer bijdragen, want zij innen het meeste transfergelden. De in financiële termen ‘kleine’ sporters blijven zo buiten schot”, aldus Lachaert.

4

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Er vormt zich in het federaal parlement een meerderheid om het RSZ-voordeel van beroepssporters weg te werken op voorstel van Egbert Lachaert. Nu betaalt een profsporter 885 euro per maand aan sociale bijdragen, ook al heeft hij als voetballer een jaarloon van meer dan 1 miljoen euro. “In de nasleep van het fraudeschandaal rond de makelaars heeft het voetbal zelf de kans gekregen om er iets aan te doen. Maar er is niks gebeurd”, zegt Lachaert. Hij stelt een rechtvaardiger systeem voor, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Behalve het fors optrekken van de sociale bijdragen, zouden clubs 10% sociale bijdragen moeten betalen op de vaak enorme transfersommen.


Nationaal Open Vld nieuws

Mensen met dementie hebben ook recht op euthanasie Mensen met dementie moeten euthanasie kunnen krijgen, want iedereen heeft het recht om zelf over een waardig en zelfgekozen levenseinde te kunnen beslissen. Veel mensen denken dat ze nu al euthanasie kunnen krijgen als ze dement worden, aangezien ze dat in een voorafgaandelijke wilsverklaring hebben laten vastleggen. Maar dat is niet zo, want die wilsverklaring is enkel geldig in een onomkeerbare coma. Daarom willen we de wet aanpassen zodat ook mensen met dementie recht hebben op euthanasie. De euthanasiewet vandaag laat via een voorafgaande wilsverklaring enkel euthanasie toe wanneer de patiënt “niet meer bij bewustzijn is en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is”, dit wil zeggen een onomkeerbare coma. Bijgevolg hebben mensen met dementie of mensen die plots wilsonbekwaam worden door bijvoorbeeld een ongeval, geen recht op euthanasie. Ook al hebben ze dat op voorhand laten vastleggen in hun wilsverklaring. Dat willen we aanpakken. Federaal parlementslid Robby De Caluwé benadrukt dat veel mensen vandaag vragende partij zijn. Meer dan 70.000 mensen ondertekenden de petitie van Professor Wim Distelmans en vragen de uitbreiding voor de wet op euthanasie voor mensen met dementie (en andere vormen van verworven wilsonbekwaamheid). “Mensen beseffen zeer goed hoe erg een aftakeling door dementie kan zijn. Ze maakten het al eens mee in hun familie- of vriendenkring en willen zij dit voor zichzelf niet. Daarom willen we mensen de mogelijkheid geven om zelf over een waardig en zelfgekozen

levenseinde kunnen beslissen, ook als ze lijden aan dementie. Zo kunnen we heel wat mensonterende situaties vermijden”, zegt Robby De Caluwé. Nu sterven mensen met dementie vaak te vroeg, omdat ze tot euthanasie overgaan op een moment waarop ze wél nog wilsbekwaam zijn en ze bang zijn dat het anders te laat zal zijn, terwijl mensen misschien nog mooie momenten kunnen beleven, zoals Hugo Claus bijvoorbeeld. Dat kan anders geregeld worden. 

Robby De Caluwé

Open Vld werft aan! We zijn op zoek naar gedreven knappe koppen (m/v/x) voor onze studie- en communicatiedienst die politieke feeling combineren met een stevige kennis van zaken. Dit voor zowel vaste jobs als tijdelijke stageplaatsen. Ben of ken jij een liberaal in hart en nieren met zin om ons team te versterken? Check dan snel www.openvld.be/vacatures/. LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

5


Latem-Deurle in beeld

1. Met kersvers voorzitter van Jong VLD Nationaal Tess Minnens: “Vandaag staan onze vrijheden zwaar onder druk door extreme en verdelende gedachten. Als jongeren kunnen we daar een front tegen bieden, maar dat moeten we samen doen.� Ook in Latem en Deurle willen we de jongeren aan het woord laten, we zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste jongeren om ons team te versterken. Contacteer ons gerust! 2. Eedaflegging Anneke De Cock. Anneke is al jarenlang actief in het verenigingsleven, waaronder bij de voetbalclub FC Latem. Ze was ook jarenlang gemachtigd opzichter bij de Simonnetschool. Sinds zes jaar zet Anneke zich in voor de partij Voor Latem en Deurle. Een echte Doener! 3. Mosselfestijn: Ewald Demeyere in the picture. 4. Mosselfestijn: Opnieuw een overvolle zaal, bedankt voor jullie aanwezigheid. 5. Mosselfestijn: Ook het bezoek van Alexander De Croo werd op prijs gesteld.

6

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

5.

1.

2.

3.

4.


Nieuw bestuur bij Open Vld Latem Deurle

“Het is de schuld van de aannemers”, aldus burgemeester Van Wanzele De bouw van de bibliotheek in het slop door onzorgvuldigheid van het gemeentebestuur. Vorig jaar, net voor de verkiezingen, werd met veel tamtam door de Welzijn-meerderheid de bouw van een nieuwe bibliotheek aangekondigd. Een prestige project dat door de meeste inwoners smalend bekeken werd. Te grootschalig, niet in overeenstemming met de eigenheid van de gemeente, op de verkeerde plaats, niet functioneel,… De oorspronkelijke prijs werd geraamd op 1,3 miljoen euro. Na enkele maanden was de prijs van het project opgelopen tot 2,1 miljoen euro. Nu blijkt dat bij aanbesteding de prijs nog eens 40% hoger zal liggen. Dat heb je zo met prestigeprojecten: de Welzijn-meerderheid is verblind door profileringsdrang zodat ze realiteitsbesef kwijt geraakt is. En ja, de burgermeester beweert dat het de schuld van de aannemers is. Ze zijn te duur! In de ontwerpfase van de bibliotheek zijn er maar twee partijen betrokken: de bouwheer (de gemeente) en de ontwerper. Ofwel heeft het College van burgemeester en schepenen niet goed gecommuniceerd over wat het wilde bouwen, ofwel heeft de ontwerper zijn huiswerk niet goed gedaan. De aannemers de schuld geven is een Trumpiaanse truc om de aandacht af te leiden

van de ware schuldige. Aannemers rekenen prijzen aan in eer en geweten, weliswaar rekening houdend met de conjunctuur. Dat kan dus een paar procenten schelen maar zeker geen 40%. Trouwens op de private woonmarkt komt men zulke misrekeningen niet tegen, daar wordt nog duchtig gebouwd tegen ‘normale’ prijzen.Na de desastreuse renovatie van de sporthal (slechte uitvoering van de werken, gigantische vertraging, dagvaardingen,…) is dit een tweede project waardoor de meerderheid bewijst geen kaas te hebben gegeten van bouwprojecten.

In lijn met de partijstatuten werden in Sint-Martens-Latem bestuursverkiezingen gehouden in de Open VLD-afdeling. Veel vertrouwde gezichten maar ook enthousiaste nieuwelingen maken deel uit van het bestuur. Etienne De Clercq werd als voorzitter herbevestigd. Hij wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters: Nicolas Bosschem en Paul Boels. Liesbeth Vlietinck werd aangesteld als politiek secretaris. Alle mandatarissen van de gemeenteraad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst maken er ook deel van uit. De overige bestuursleden zijn: JeanFrançois Agneessens, Matthieu Dardenne, Alexandre Daskalides, Bieke De Buysscher, Marian De Clercq, Anneke De Cock, Ewald Demeyere, Jurgen Hindryckx, Arnold Meirlaen, Kathleen Meirlaen, Günther Polfliet, Paul Santens, Marnix Van de Gehuchte en Paule Velghe. Het partijbestuur verzorgt de lokale werking van de afdeling, ondersteunt de mandatarissen, wisselt ideeën uit met afdelingen uit andere gemeenten en… legt af en toe de meerderheid het vuur aan de schenen.

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Facebookpost op 19/06/2019 op Pagina Voor Latem & Deurle

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten CONTACT: Tel. 02 549 00 20 EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie & layout), christel.verlinden(eindredactie) SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com V.U. LOKAAL : De Clercq Etienne, Moeistraat 10A 9830 Sint-Martens-Latem

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

7


Profile for VOOR LATEM EN DEURLE

Burgerkrant VLD Latem-Deurle  

Burgerkrant VLD Latem-Deurle  

Advertisement