Page 1

jaarboek 2012 provincie Oost-Vlaanderen

cijfers & data

2012 provincie Oost-Vlaanderen

jaarboek


JAARBOEK 2012 Provincie Oost-Vlaanderen

Cijfers en data


Colofon Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen Jan Briers, gouverneur Alexander Vercamer, Geert Versnick, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, gedeputeerden Albert De Smet, provinciegriffier Samenstelling: alle diensten van het provinciebestuur Coรถrdinatie: dienst Communicatie Publicatie: juni 2013

Elke dienst draagt de verantwoordelijkheid over de door hem aangeleverde stukken. Verantwoordelijke uitgever: gedeputeerde Alexander Vercamer, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

2


Inhoud HOOFDSTUK 1: PROVINCIALE ORGANISATIE ........................................ 9 Provincieraad (tot 2 december 2012) ..................................................................................... 11 Provincieraad (vanaf 3 december 2012) ................................................................................ 20 Provinciale administratie........................................................................................................ 27 Personeelsbezetting ............................................................................................................... 33 Sociale tewerkstelling ............................................................................................................ 40 Overzicht aanwervings- en selectieprocedures ................................................................... 40 Logistieke ondersteuning ...................................................................................................... 53 PROTOCOLLAIRE ACTIVITEITEN 2012 ................................................................................. 53 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) ................................................................... 58 Gegevens gemeenten in Oost-Vlaanderen ........................................................................... 58

HOOFDSTUK 2: BUDGET EN FISCALITEIT ............................................. 63 Budget provinciebestuur........................................................................................................ 65 Begrotingen 2011 - 2012 65 Leningen waarvan het provinciebestuur de leninglast draagt 66 Provinciebelastingen .............................................................................................................. 67 Algemene provinciebelasting gezinnen 67 Algemene provinciebelasting bedrijven 67

HOOFDSTUK 3: INFRASTRUCTUUR ....................................................... 69 Eigendommen ......................................................................................................................... 71 Administratieve gebouwen 71 Provinciale domeinen 72 Provinciaal onderwijs 73 Provinciale musea 76 Provinciewegen 77 Provinciale eigendommen met sportdoeleinden 78 Provinciale eigendommen met educatieve doeleinden 78 Provinciale molens 78 Provinciale eigendommen met artistieke doeleinden 79 Streekhuizen 79 Andere eigendommen 79 Provinciale waterlopen 80 Waardevolle natuurgebieden en bossen 83 Provinciale eigendommen met economische doeleinden 84 Beheer provinciaal patrimonium ........................................................................................... 84 Omgevingswerken patrimonium 84 Provinciewegen 85 Provinciale scholen 87 Provinciale domeinen 88 Administratieve gebouwen 89 Monumenten en overig patrimonium 89 Provinciale waterlopen 89 SubsidiĂŤring ............................................................................................................................ 90 Mobiliteit 90 Polders en wateringen 93 Subsidiebesluit investeringswerken 93

HOOFDSTUK 4: COMMUNICATIE ............................................................ 95 Vragen van het publiek........................................................................................................... 97 Respons op Oost-Vlaanderen Informeel ............................................................................... 98 Inzage in bestuursdocumenten ............................................................................................. 98 Opdrachten grafische cel ..................................................................................................... 101 Rondleidingen ....................................................................................................................... 101 Website .................................................................................................................................. 102 Elektronische nieuwsbrieven ............................................................................................... 102 Pers........................................................................................................................................ 103 Centrale media-aankoop ...................................................................................................... 105

3


De Provincie op de regionale televisie ................................................................................ 106

HOOFDSTUK 5: ONDERWIJS EN VORMING ......................................... 109 Provinciaal onderwijs ........................................................................................................... 111 Algemeen 111 IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) Onderwijs 112 Buitengewoon Lager Onderwijs 114 Secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs 116 Volwassenenonderwijs 132 Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) .......................................................................... 142 Flankerend onderwijsbeleid ................................................................................................. 143

HOOFDSTUK 6: ECONOMIE, EUROPESE EN EXTERNE BETREKKINGEN ..................................................................................... 149 Initiatieven van het provinciebestuur .................................................................................. 151 Aanvragen voor vestiging of overbrenging apotheken 151 Subsidies aan kmo's voor bedrijfsinnovatie 151 Expansiepremies aan Oost-Vlaamse KMO'S 151 Subsidiëring van peterschapsprojecten 152 Subsidiëring duurzame bedrijventerreinen 152 Subsidiëring van exportbevorderende initiatieven 153 Subsidiëring streekontwikkelingsbeleid 153 Samenwerking en participatie ............................................................................................. 154 Scheldemondraad 154 Organen van diverse Europese programma's .................................................................... 154 Voortgang van het Europees Doelstelling 2 –programma 154 Interreg IVA Grensregio Vlaanderen – Nederland 154 Interreg IV A: Grensregio Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen 155 Interreg IV A: 2-Zeeën 155 Interreg IV B en IV C 156 Subsidiëring .......................................................................................................................... 156

HOOFDSTUK 7: RUIMTELIJKE ORDENING .......................................... 157 Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) ........................................... 159

HOOFDSTUK 8: LEEFMILIEU ................................................................. 163 Provinciale milieuvergunningscommissie .......................................................................... 165 Provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid ..................................................... 166 Provinciale visserijcommissie ............................................................................................. 168 Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve .......................................................... 170 Milieu- en natuurraad Oost-Vlaanderen .............................................................................. 170 Subsidiëring .......................................................................................................................... 171

HOOFDSTUK 9: LANDBOUW & PLATTELAND ..................................... 173 Samenwerking en participatie ............................................................................................. 175 Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen 175 Subsidiëring .......................................................................................................................... 177

HOOFDSTUK 10: CULTUUR ................................................................... 179 Vormen van ondersteuning, begeleiding en advisering .................................................... 181 Provinciale adviescommissies 181 Provinciale jury‟s 185 Vergaderingen 186 Advisering van restauratie- en herstellingsdossiers 188 Wettelijke beschermingen in Oost-Vlaanderen 191 Opleidingen en studiedagen 194 Uitleendienst museumsector 195 Subsidiëring .......................................................................................................................... 195 Provinciale reglementen 195 Subsidie voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd roerend patrimonium 196 Restauratie van beschermde en niet-beschermde monumenten 197 Projecten 198 Subsidies musea 199 4


Subsidies kunst en cultuur 199 Instellingen ............................................................................................................................ 208 Provinciale uitleendienst 208 pam (Velzeke-Ename) 213 MOLA – Provinciaal Molencentrum 213 Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster 214

HOOFDSTUK 11: WELZIJN, GEZONDHEID, WONEN, JEUGD EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ...................................................... 215 Initiatieven van de provinciale overheid ............................................................................. 217 Provinciaal steunpunt toegankelijkheid 217 Kansarmoedebestrijding 217 Wonen 217 Jeugd 218 Ouderen 218 Gender/Gelijke Kansen 218 Minderheden 219 Vrijwilligerswerk 219 (Inter)provinciale sociale kaart 221 Steunpunt Sociale Planning 221 Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning 223 Internationale samenwerking 223 Samenwerking en participatie ............................................................................................. 229 Toegankelijkheid 229 Wonen 230 Ouderen 234 Gender/Gelijke kansen 236 Minderheden 236 Geweld 236 Jeugd 238 Jeugdwelzijn 238 Regionaal Welzijnsoverleg 239 Drugs 241 Drugpreventie 241 Drughulpverlening 242 Zorg 243 Personen met een handicap 245 Vrijwilligerswerk 250 Provinciaal Steunpunt voor Opvoedingsondersteuning 253 Kinderopvang 254 Internationale samenwerking 254 SubsidiĂŤring .......................................................................................................................... 257 Algemene investeringskedieten Welzijn en Gezondheid 257 Toegankelijkheid 257 Kansarmoedebestrijding 258 Sociale economie en beschermde tewerkstelling 258 Wonen 260 Jeugd 262 Ouderen 264 Gender/Gelijke Kansen 264 Minderheden 264 Projecten Algemeen Sociale Aard 265 Geweld 265 Gezondheidsbevordering 266 Drugs 266 Algemeen welzijnswerk 267 Bijzondere jeugdbijstand 267 Regionaal Welzijnsoverleg 268 Zorg 268

5


Personen met een handicap Provinciaal Steunpunt voor Opvoedingsondersteuning Internationale samenwerking

269 273 274

HOOFDSTUK 12: SPORT, RECREATIE EN TOERISME ........................ 285 Sport ...................................................................................................................................... 287 Sportacademie 287 Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck 288 Provinciaal sportcentrum De Boerekreek 290 Tussenkomst voor sportevenementen 290 Recreatie ............................................................................................................................... 299 Jaarresultaten recreatiedomeinen 299 Toerisme................................................................................................................................ 308 Provinciale betoelaging van toeristische evenementen, voor openstelling van productieruimten en voor uitbating van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve. 308

HOOFDSTUK 13: INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, VZW'S EN PARAPROVINCIALE INSTELLINGEN ........................................................................................ 309 Cultuur ................................................................................................................................... 315 Archeologische Dienst Waasland (ADW) 315 Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD) 315 Koninklijk Ballet van Vlaanderen 315 Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw 316 NTGent 318 Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke vzw 318 Waalse Krook (vzw) 319 Waalse Krook cvba 319 Economie, middenstand, stedenbeleid ............................................................................... 320 Economische Raad voor Oost-Vlaanderen - EROV 320 Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen 321 nv Artexis 321 vzw Gentse Havengemeenschap 322 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) 322 Streekplatform + Meetjesland 323 Energie .................................................................................................................................. 323 Gaselwest: Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 323 Imewo: Intercommunale Maatschappij vr Energievoorziening West- en Oost-Vlaanderen 325 Intergem: Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen 326 Fingem: Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Intergem 327 ICT.......................................................................................................................................... 328 Cevi: Centrum voor Informatica 328 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ................................................................... 329 DDS (Dender, Durme en Schelde): Intercommunale Vereniging voor de Ruimtelijke Ordening en de Sociaal-Economische Ontwikkeling van het Arrondissement Dendermonde 329 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen 330 Land van Waas: Intercommunale Vereniging van het Land van Waas 331 ILVA: Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor milieu 332 SOLVA: Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en sociaaleconomische expansie 333 Veneco: Intercommunale voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling 334 Verko: Verenigde Kompostbedrijven 335 Landbouw en platteland ....................................................................................................... 336 Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw 336 Provinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) vzw 338 Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw 339 Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw 340 Vlaams Coรถrdinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vzw 341 Leefmilieu .............................................................................................................................. 343

6


Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) 343 Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) 344 Regionaal Landschap Schelde-Durme 346 Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 350 Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 351 Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen 352 Vlaamse Landmaatschappij 353 Mobiliteit ................................................................................................................................ 354 VZW Max Mobiel 354 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 354 Ondersteuning gemeenten................................................................................................... 355 IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) E-gov 355 Onderwijs .............................................................................................................................. 356 Consortium IX (Sint-Niklaas – Lokeren – Dendermonde) 356 Consortium X (Aalst – Oudenaarde – Ronse – Ninove) 356 Consortium XI (Gent – Eeklo) 357 Het Beroepenhuis 358 Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen 359 Huis van het Nederlands Gent 361 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw 362 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw 363 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw (OPAC) 364 Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB) 367 Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen vzw (PBO) 368 Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC) 371 Scholengemeenschap Dendermonde/Claevervelt 374 Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate 374 Scholengemeenschap Gent 22 375 Scholengemeenschap Dendermonde-Hamme 375 Scholengemeenschap Meetjesland 375 Scholengemeenschap Avelgem-Oudenaarde-Ronse 376 Scholengemeenschap Geraardsbergen-Brakel-Herzele-Zottegem 376 Personeel .............................................................................................................................. 377 Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (OFP) 377 Recreatiedomeinen ............................................................................................................... 379 APB Provinciaal domein De Gavers 379 Sport ...................................................................................................................................... 380 Oost-Vlaamse Sportpromotie vzw 380 Vlabus Oost-Vlaanderen (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) 380 Samenwerkingsverband met de Interlokale verenigingen / burensportdiensten (ILV's) 381 Toerisme................................................................................................................................ 382 Centrum Ronde van Vlaanderen 382 Gent congres vzw 383 Toerisme Oost-Vlaanderen 384 Varia....................................................................................................................................... 385 Ethias Gemeen Recht 385 Gemeentedienst van België 386 Gemeentelijke Holding nv 386 Vereniging van de Vlaamse Provincies 387 Water ..................................................................................................................................... 388 TMVW: Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening 388 VMW: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 389 Welzijn en gezondheid ......................................................................................................... 390 Blijdorp III 390 INDRA -Integrale aanpak van het drugsfenomeen 391 VZW Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) 392 PISAD: Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband Aangaande Drugsmisbruik 394 Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 395

7


8


HOOFDSTUK 1: PROVINCIALE ORGANISATIE Provincieraad (tot 2 december 2012) Provincieraad (vanaf 3 december 2012) Provinciale administratie Personeelsbezetting Sociale tewerkstelling Overzicht aanwervings- en selectieprocedures Protocollaire activiteiten Logistieke ondersteuning Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) Gegevens gemeenten in Oost-Vlaanderen

9


10


PROVINCIERAAD (TOT 2 DECEMBER 2012) De Oost-Vlaamse provincieraad was tot en met 2 december 2012 als volgt samengesteld: Zetelverdeling De politieke samenstelling ziet er als volgt uit: CD&V: 25 raadsleden Open VLD: 21 raadsleden sp.a + Vl.Pro.: 14 raadsleden Vlaams Belang: 15 raadsleden Groen: 4 raadsleden Onafhankelijk: 5 raadsleden De leden: Naam Alens Alici Bafort Beeckman Beke Blommaert Bruggeman Colen Corijn Couckuyt Dauwe De Brandt De Buck De Cock De Coninck De Cuyper De Gussem De Jaeger De Jaeger De Knijf De Loor De Meerleer De Meersman De Merlier De Meyer De Padt De Roo De Sutter De Troyer De Vos De Vuyst Deckers Dekimpe Eerdekens Fiers Franck Gybels Herman Hertog Heyerick

Voornaam Partij Bruno Onafhankelijke Dursun sp.a + Vl.Pro. Dirk Onafhankelijke Paul Open VLD Johan Open VLD Bart Open VLD Hilde Open VLD Kristina Onafhankelijke Rudy Onafhankelijke Eddy CD&V Jozef CD&V Carola Vlaams Belang Marc Open VLD Goedele sp.a + Vl.Pro. Philippe Open VLD Jo CD&V Annemie CD&V Geert Onafhankelijke Lutgarde Groen Daniël Vlaams Belang Jo sp.a + Vl.Pro. Dirk sp.a + Vl.Pro. Annelies Open VLD Vera Open VLD Patricia sp.a + Vl.Pro. Caroline Open VLD Geert CD&V Hilde CD&V Greet sp.a + Vl.Pro. Nicole CD&V Daniël Open VLD Mirèse CD&V Luc Open VLD Paul Vlaams Belang Jan Groen Rik Groen Marc CD&V Steve Vlaams Belang Peter sp.a + Vl.Pro. Henk CD&V

District Zele Gent Eeklo Dendermonde Gent Aalst Dendermonde Gent Geraardsbergen Aalst Dendermonde Geraardsbergen Deinze Dendermonde Eeklo Sint-Niklaas Deinze Gent Evergem Lochristi Zottegem Aalst Aalst Oudenaarde Eeklo Geraardsbergen Eeklo Lochristi Geraardsbergen Evergem Ronse Temse Deinze Ronse Gent Lochristi Dendermonde Aalst Sint-Niklaas Deinze

Functie

Eerste ondervoorzitter Fractievoorzitter Lid van het bureau Gedeputeerde

Gedeputeerde Gedeputeerde Gedeputeerde

Fractieondervoorzitter Quaestor Fractieondervoorzitter

Ondervoorzitter Ondervoorzitter Quaestor

Fractievoorzitter Ondervoorzitter Gedeputeerde

11


Hutsebaut Joris Lafkioui Lampaert Lebon Liebaut Lootens Maes Morreels Note Otte Pede PeetersMuyshondt Roelens Schollaert

Kathleen Marc Jamila Luc Liliane Hilaire Marc Luc Noël Yoeri Dirk Anne

CD&V Vlaams Belang Groen CD&V Open VLD CD&V sp.a + Vl.Pro. Open VLD CD&V Open VLD Open VLD Open VLD

Oudenaarde Gent Gent Evergem Lochristi Sint-Niklaas Gent Temse Ronse Gent Oudenaarde Lochristi

Annemie Michel Eddy JeanPierre Godelieve Valentine

Vlaams Belang Vlaams Belang Vlaams Belang

Temse Deinze Aalst

sp.a + Vl.Pro. CD&V Open VLD

Ronse Aalst Zottegem

Open VLD Vlaams Belang

Evergem Sint-Niklaas

sp.a + Vl.Pro. sp.a + Vl.Pro. CD&V CD&V Open VLD Vlaams Belang Open VLD sp.a + Vl.Pro. CD&V CD&V CD&V Vlaams Belang Vlaams Belang CD&V CD&V Vlaams Belang CD&V sp.a + Vl.Pro. Open VLD sp.a + Vl.Pro. Vlaams Belang CD&V Vlaams Belang CD&V

Deinze Gent Temse Geraardsbergen Zele Dendermonde Sint-Niklaas Lochristi Zottegem Zele Gent Gent Zottegem Temse Lochristi Sint-Niklaas Zele Temse Gent Dendermonde Temse Eeklo Sint-Niklaas Gent

Stockman Stockman Tas Van BelleVanderstricht Catherine Van Boven Lena Van Cauwenberge Katie Van der haeghen Melissa Van Duyse Nicole Van Eeckhout Freddy Van Gaeveren Frans Van Gucht Stefaan Van Hoorick Marina Van Hove Willy Van Keymolen Phaedra Van Malderen Bart Van Pée Jozef Van Vooren Joris Vandyck Steve Verbeke Freddy Vercamer Alexander Vergult Guido Verheirstraeten Maria Verheyden Martine Verhoeve Martine Verleyen Ivan Waterschoot Erik Willems Annick Wymeersch Geert Zenner-De Gryze Gerda

Fractievoorzitter Fractieondervoorzitter

Fractievoorzitter Voorzitter Fractieondervoorzitter

Fractievoorzitter

Gedeputeerde

Lid van het bureau

Fractieondervoorzitter Lid van het bureau

12


Wijzigingen tussen 1 januari en 2 december: Op 22 februari 2012 deelde fractievoorzitter Jan Fiers mee dat de naam en het logo van Groen! gewijzigd zijn. Specifiek wat de naam betreft dient het uitroepteken te worden weggelaten: Groen. Vergaderingen van de raad: De raad vergaderde op volgende data: 25 januari, 15 februari, 14 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 4 juli, 5 september, 17 oktober en 14 november 2012. Bureau van de provincieraad Samenstelling: voorzitter Marc Lootens (sp.a + Vl.Pro.) 1ste ondervoorzitter Paul Beeckman (Open VLD) ondervoorzitters Marc Gybels (CD&V) Daniël De Vuyst (Open VLD) Nicole De Vos (CD&V) fractievoorzitters Hilaire Liebaut (CD&V) Johan Beke (Open VLD) Melissa Van der haeghen (sp.a + Vl.Pro.) Marc Joris (Vlaams Belang) Jan Fiers (Groen) quaestoren Jo De Loor (sp.a + Vl.Pro.) Mirèse Deckers (CD&V) leden Gerda Zenner-De Gryze (CD&V) Bart Blommaert (Open VLD) Martine Verhoeve (Open VLD) Het Bureau vergaderde op volgende data: 16 januari, 6 en 7 februari, 5 maart, 16 en 27 april, 14 mei, 1 en 11 juni, 27 augustus, 8 oktober en 5 november 2012. Secretaris: Martine Haegens Uitgebreid Bureau van de provincieraad Samenstelling: voorzitter Marc Lootens (sp.a + Vl.Pro.) 1ste ondervoorzitter Paul Beeckman (Open VLD) ondervoorzitters Marc Gybels (CD&V) Daniël De Vuyst (Open VLD) Nicole De Vos (CD&V) fractievoorzitters Hilaire Liebaut (CD&V) Johan Beke (Open VLD) Melissa Van der haeghen (sp.a + Vl.Pro.) Marc Joris (Vlaams Belang) Jan Fiers (Groen) quaestoren Jo De Loor (sp.a + Vl.Pro.) Mirèse Deckers (CD&V) leden Gerda Zenner-De Gryze (CD&V) Bart Blommaert (Open VLD) Martine Verhoeve (Open VLD) gedeputeerden Alexander Vercamer (CD&V) Marc De Buck (Open VLD) Peter Hertog (sp.a + Vl.Pro) Jozef Dauwe (CD&V) Eddy Couckuyt (CD&V) Hilde Bruggeman (Open VLD) Het Uitgebreid Bureau vergaderde op volgende data:

13


24 januari, 14 februari, 13 maart, 24 april, 22 mei, 19 juni, 4 september, 16 oktober en 13 november 2012. Secretaris: Martine Haegens Deputatie (tot en met 2 december 2012) Samenstelling en bevoegdheden: André Denys – Gouverneur (voorzitter)

-

1E GEDEPUTEERDE ALEXANDER VERCAMER: Woordvoerder Financieel beheer Communicatie - IT-beleid – Drukkerij Juridische aangelegenheden – Griffie – Interbestuurlijk Beleid Onthaal en logistiek Landbouw en plattelandsbeleid Restbevoegdheden

-

2E GEDEPUTEERDE MARC DE BUCK: Buitenlandse betrekkingen Europese projecten Economie Ruimtelijke Ordening Stedelijk beleid Toezicht gemeente - ocmw

-

3E GEDEPUTEERDE PETER HERTOG: Patrimonium Wegen en mobiliteit - Waterbeheer Energie Onderwijs Recreatiedomeinen Toezicht polders

-

4E GEDEPUTEERDE JOZEF DAUWE: Middenstand, KMO-EROV Cultuur - Kunsten en cultuurpatrimonium - Archiefbeleid Erediensten en vrijzinnigencentra Leefmilieu en natuureducatie

-

5E GEDEPUTEERDE EDDY COUCKUYT: Ontwikkelingssamenwerking Toerisme Welzijn – Jeugd – Gezondheid Wonen

-

6E GEDEPUTEERDE HILDE BRUGGEMAN: Personeel IKZ Sport Stedenbouw

De gedeputeerden dragen overeenkomstig deze bevoegdheidsverdeling de volgende titulatuur: Gedeputeerde Alexander Vercamer

14


Woordvoerder & Communicatie – Financiën – Interbestuurlijk Beleid – Landbouw & Platteland Gedeputeerde Marc De Buck Economie – Ruimtelijke Ordening – Externe Betrekkingen Gedeputeerde Peter Hertog Wegen - Mobiliteit – Water – Onderwijs – Recreatiedomeinen Gedeputeerde Jozef Dauwe Cultuur – Leefmilieu – Middenstand, KMO & EROV Gedeputeerde Eddy Couckuyt Welzijn & Jeugd – Toerisme – Ontwikkelingssamenwerking Gedeputeerde Hilde Bruggeman Personeel – Sport – Stedenbouw Infrastructuur en personeel worden per beleidsdomein geïmputeerd. Albert De Smet – Provinciegriffier (secretaris) Vergaderingen van de deputatie (tot 2 december 2012) De deputatie vergaderde op donderdag in het provinciehuis. Tot 2 december 2012 werden 39 zittingen (38 gewone en 1 bijzondere) gehouden waarbij 7 312 dossiers werden behandeld. De deputatie hield ook 10 zittingen als administratief rechtscollege, waarbij 11 dossiers werden behandeld Commissies 1ste commissie - Bevoegdheden 1ste gedeputeerde Alexander Vercamer Effectieven Naam Beeckman De Cock De Coninck De Roo De Sutter De Vuyst Deckers Dekimpe Fiers Gybels Herman Heyerick Liebaut Maes Peeters-Muyshondt Roelens Stockman Van BelleVanderstricht Van Cauwenberge Van der haeghen Van Duyse Van Gaeveren Van Keymolen

Plaatsvervangers Voornaam Naam Paul De Meersman Goedele Alici Philippe Beke Geert - voorzitter Hutsebaut Hilde Lampaert Daniël Otte Mirèse De Gussem Luc Pede Jan Franck Marc Stockman Steve De Brandt Henk Van Eeckhout Hilaire Van Pée Luc De Padt Annemie De Knijf Michel Eerdekens Jean-Pierre De Meerleer Catherine Katie Melissa ondervoorzitter Nicole Frans Phaedra

Voornaam Partij Annelies Open VLD Dursun sp.a + Vl.Pro. Johan Open VLD Kathleen CD&V Luc CD&V Dirk Open VLD Annemie CD&V Anne Open VLD Rik Groen Godelieve CD&V Carola Vlaams Belang Freddy CD&V Jozef CD&V Caroline Open VLD Daniël Vlaams Belang Paul Vlaams Belang Dirk sp.a + Vl.Pro.

Lebon De Troyer

Liliane Greet

Open VLD sp.a + Vl.Pro.

De Loor Zenner-De Gryze Tas Morreels

Jo Gerda Valentine Noël

sp.a + Vl.Pro. CD&V Open VLD CD&V

15


Van Malderen Van Vooren Verleyen Waterschoot Wymeersch

Bart Joris Ivan Erik Geert

Willems Van Boven Verheyden Van Gucht Vergult

Annick Lena Martine Stefaan Guido

CD&V Vlaams Belang sp.a + Vl.Pro. Vlaams Belang Vlaams Belang

Secretaris:

effectief: Dirk De Muynck, provinciebestuur plaatsvervanger: Ronny Coopman, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 7 februari, 6 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, en 6 november 2012. 2de commissie - Bevoegdheden 2de gedeputeerde Marc De Buck Effectieven Naam

Van Gaeveren Van Hoorick

Voornaam Johan Goedele Jo Lutgarde Daniël Dirk Patricia Greet Nicole Mirèse Paul Henk Luc Dirk Anne Annemie Eddy Nicole Freddy ondervoorzitter Frans voorzitter Marina

Van Hove Van Pée Van Vooren Verbeke Vergult

Willy Jozef Joris Freddy Guido

Verhoeve Willems

Martine Annick

Beke De Cock De Cuyper De Jaeger De Knijf De Meerleer De Meyer De Troyer De Vos Deckers Eerdekens Heyerick Maes Otte Pede Peeters-Muyshondt Schollaert Van Duyse Van Eeckhout

Plaatsvervangers Naam Voornaam Partij De Coninck Philippe Open VLD Verheyden Martine sp.a + Vl.Pro. De Roo Geert CD&V Fiers Jan Groen De Brandt Carola Vlaams Belang Van Cauwenberge Katie sp.a + Vl.Pro. De Loor Jo sp.a + Vl.Pro. Alici Dursun sp.a + Vl.Pro. Stockman Godelieve CD&V De Gussem Annemie CD&V Herman Steve Vlaams Belang De Sutter Hilde CD&V Dekimpe Luc Open VLD De Meersman Annelies Open VLD Note Yoeri Open VLD Van Boven Lena Vlaams Belang Van Gucht Stefaan Vlaams Belang Hutsebaut Kathleen CD&V Lampaert

Luc

CD&V

Beeckman Tas

Paul Valentine JeanPierre Bart Geert Maria Erik

Open VLD Open VLD

Stockman sp.a + Vl.Pro. Van Malderen CD&V Wymeersch Vlaams Belang Verheirstraeten CD&V Waterschoot Vlaams Belang Van BelleVanderstricht Catherine Open VLD Zenner-De Gryze Gerda CD&V

Secretaris:

effectief: Hedwig De Pauw, provinciebestuur plaatsvervanger: Mark Cromheecke, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 17 januari, 7 februari, 8 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, 27 augustus, en 6 november 2012.

16


3de commissie - Bevoegdheden 3de gedeputeerde Peter Hertog Effectieven Naam Alici Beeckman Beke De Brandt De Coninck De Cuyper De Jaeger De Knijf De Loor De Meersman De Padt Gybels Herman Lafkioui Lampaert Lebon Liebaut Morreels Note Roelens Stockman Tas Van Boven Van Eeckhout Verheyden Willems Wymeersch Zenner-De Gryze

Voornaam Dursun Paul Johan Carola Philippe Jo Lutgarde

Plaatsvervangers Naam Verleyen Van Gaeveren Verhoeve Eerdekens Otte Deckers Franck PeetersMuyshondt De Cock Blommaert De Vuyst De Gussem Schollaert Fiers De Vos Pede Van Duyse Van Keymolen De Merlier Van Gucht De Meerleer Maes Vergult Van Malderen De Meyer Van Pée Waterschoot

Daniël Jo - voorzitter Annelies Caroline Marc Steve Jamila Luc Liliane Hilaire Noël Yoeri Michel Jean-Pierre Valentine Lena Freddy Martine Annick Geert Gerda ondervoorzitter Verbeke

Voornaam Partij Ivan sp.a + Vl.Pro. Frans Open VLD Martine Open VLD Paul Vlaams Belang Dirk Open VLD Mirèse CD&V Rik Groen Annemie Goedele Bart Daniël Annemie Eddy Jan Nicole Anne Nicole Phaedra Vera Stefaan Dirk Luc Guido Bart Patricia Jozef Erik

Vlaams Belang sp.a + Vl.Pro. Open VLD Open VLD CD&V Vlaams Belang Groen CD&V Open VLD CD&V CD&V Open VLD Vlaams Belang sp.a + Vl.Pro. Open VLD Vlaams Belang CD&V sp.a + Vl.Pro. CD&V Vlaams Belang

Freddy

CD&V

Secretaris:

effectief: Mark Cromheecke, provinciebestuur plaatsvervanger: Anne-Marie Moons, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 18 januari, 8 februari, 7 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 5 juli, 29 en 7 november 2012. 4de commissie - Bevoegdheden 4de gedeputeerde Jozef Dauwe Effectieven Naam Beke De Cock De Cuyper De Gussem De Meerleer De Meersman De Merlier De Roo De Troyer De Vos De Vuyst

Voornaam Johan ondervoorzitter Goedele Jo Annemie Dirk Annelies Vera Geert Greet Nicole Daniël

Plaatsvervangers Naam Voornaam Beeckman Paul Van Hove Willy Gybels Marc De Sutter Hilde Van Cauwenberge Katie De Padt Caroline Otte Dirk Verbeke Freddy Van der haeghen Melissa Heyerick Henk Blommaert Bart

Partij Open VLD sp.a + Vl.Pro. CD&V CD&V sp.a + Vl.Pro. Open VLD Open VLD CD&V sp.a + Vl.Pro. CD&V Open VLD

17


Franck Lafkioui Maes Note Pede Peeters-Muyshondt Schollaert Stockman Van BelleVanderstricht Van Boven Van Gucht Van Malderen Van Pée Vergult Verheirstraeten Waterschoot Zenner-De Gryze

Rik Jamila Luc Yoeri Anne Annemie Eddy Jean-Pierre

Fiers De Jaeger Van Gaeveren De Coninck Lebon De Knijf Eerdekens De Meyer

Jan Lutgarde Frans Philippe Liliane Daniël Paul Patricia

Groen Groen Open VLD Open VLD Open VLD Vlaams Belang Vlaams Belang sp.a + Vl.Pro.

Catherine Lena Stefaan Bart Jozef Guido Maria voorzitter Erik Gerda

Van Hoorick Herman Roelens Liebaut Van Duyse Van Vooren

Marina Steve Michel Hilaire Nicole Joris

Open VLD Vlaams Belang Vlaams Belang CD&V CD&V Vlaams Belang

Van Keymolen Wymeersch Willems

Phaedra Geert Annick

CD&V Vlaams Belang CD&V

Secretaris:

effectief: Andrea De Kegel, provinciebestuur plaatsvervanger: Frank De Mulder, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 18 januari, 8 februari, 7 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 29 augustus, en 7 november 2012 5de commissie - Bevoegdheden 5de gedeputeerde Eddy Couckuyt Effectieven Naam Alici Blommaert De Brandt De Coninck De Knijf De Gussem De Padt De Sutter Eerdekens Herman Hutsebaut Lafkioui Lebon Morreels Otte Roelens Stockman Van BelleVanderstricht Van Cauwenberge Van der haeghen Van Gucht Van Hoorick Van Keymolen

Voornaam

Plaatsvervangers Naam Voornaam Partij JeanStockman Pierre sp.a + Vl.Pro.

Dursun Bart ondervoorzitter De Vuyst Carola Joris Philippe Dekimpe PeetersDaniël Muyshondt Annemie voorzitter Gybels Caroline Beeckman Hilde Heyerick Paul Schollaert Steve Van Boven Kathleen Lampaert Jamila Franck Liliane Note Noël Liebaut Dirk De Merlier Michel Van Vooren Godelieve Van Duyse Catherine Katie Melissa Stefaan Marina Phaedra

Verhoeve De Cock Van Hove Vergult Tas Van Eeckhout

Daniël Marc Luc

Open VLD Vlaams Belang Open VLD

Annemie

Vlaams Belang

Marc Paul Henk Eddy Lena Luc Rik Yoeri Hilaire Vera Joris Nicole

CD&V Open VLD CD&V Vlaams Belang Vlaams Belang CD&V Groen Open VLD CD&V Open VLD Vlaams Belang CD&V

Martine Goedele Willy Guido Valentine Freddy

Open VLD sp.a + Vl.Pro. sp.a + Vl.Pro. Vlaams Belang Open VLD CD&V

18


Van Pée Verheirstraeten Verheyden Verleyen Wymeersch

Jozef Maria Martine Ivan Geert

Verbeke Zenner-De Gryze De Meyer De Troyer Waterschoot

Freddy Gerda Patricia Greet Erik

CD&V CD&V sp.a + Vl.Pro. sp.a + Vl.Pro. Vlaams Belang

Secretaris: William Blondeel, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 19 januari, 9 februari, 8 maart, 19 april, 21 en 30 mei, 14 juni, 30 augustus en 8 november 2012. 6de commissie - Bevoegdheden 6de gedeputeerde Hilde Bruggeman Effectieven Naam Blommaert De Brandt De Loor De Meerleer De Merlier De Meyer De Troyer Dekimpe Eerdekens Franck Heyerick Hutsebaut Lampaert Otte Schollaert Stockman Tas Van Boven Van Eeckhout Van Gaeveren Van Gucht Van Hove Van Malderen Verbeke Vergult Verhoeve Waterschoot Zenner-De Gryze

Secretaris:

Plaatsvervangers Naam Voornaam Partij De Meersman Annelies Open VLD De Knijf Daniël Vlaams Belang Van Cauwenberge Katie sp.a + Vl.Pro. Verheyden Martine sp.a + Vl.Pro. Van BelleVera Vanderstricht Catherine Open VLD Patricia Alici Dursun sp.a + Vl.Pro. Greet Verleyen Ivan sp.a + Vl.Pro. Luc - voorzitter De Coninck Philippe Open VLD Paul Herman Steve Vlaams Belang Rik Lafkioui Jamila Groen Henk De Roo Geert CD&V Kathleen Deckers Mirèse CD&V Luc ondervoorzitter De Sutter Hilde CD&V Dirk Maes Luc Open VLD Eddy Joris Marc Vlaams Belang Godelieve Gybels Marc CD&V Valentine Van Hoorick Marina Open VLD PeetersLena Muyshondt Annemie Vlaams Belang Freddy Morreels Noël CD&V Frans Pede Anne Open VLD Stefaan Roelens Michel Vlaams Belang JeanWilly Stockman Pierre sp.a + Vl.Pro. Bart Verheirstraeten Maria CD&V Freddy Van Keymolen Phaedra CD&V Guido Van Vooren Joris Vlaams Belang Martine Beke Johan Open VLD Erik Wymeersch Geert Vlaams Belang Gerda Willems Annick CD&V Voornaam Bart Carola Jo Dirk

Effectief: Luc Derudder, provinciebestuur Plaatsvervangend: Ann Van der Haegen, provinciebestuur

Deze commissie vergaderde op 9 februari, 8 maart, 21 mei, 14 juni, en 30 augustus 2012.

19


Bijzondere commissie – Bijzonder commissie voor de decretale graden Effectieven Naam

Lootens Peeters-muyshondt

Voornaam Paul – eerste ondervoorzitter Johan Bart Carola Daniël Jo Nicole – ondervoorzitter Daniël – ondervoorzitter Mirèse Jan Marc – ondervoorzitter Kathleen Marc Hilaire Marc – voorzitter Annemie

Van der haeghen Verbeke Verhoeve

Melissa Freddy Martine

Beeckman Beke Blommaert De Brandt De Knijf De Loor De Vos De Vuyst Deckers Fiers Gybels Hutsebaut Joris Liebaut

Plaatsvervangers Naam Voornaam

Partij

Van Gaeveren Maes De Meersman Schollaert Vergult Verheyden

Frans Luc Annelies Eddy Guido Martine

Open VLD Open VLD Open VLD Vlaams Belang Vlaams Belang sp.a + Vl.Pro.

Morreels

Noël

CD&V

De Merlier Van Keymolen Franck

Vera Phaedra Rik

Open VLD CD&V Groen

De Roo Heyerick Van Boven Van Malderen

Geert Henk Lena Bart

CD&V CD&V Vlaams Belang CD&V

Van Cauwenberge Katie Van Vooren Joris JeanStockman Pierre Stockman Godelieve Note Yoeri

sp.a + Vl.Pro Vlaams Belang sp.a + Vl.Pro CD&V Open VLD

Secretaris: Dirk De Muynck Deze commissie vergaderde op 6 februari 2012. Verenigde commissies Deze commissie vergaderde op 18 juni en 10 oktober 2012. PROVINCIERAAD (VANAF 3 DECEMBER 2012) Na de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd op 3 december 2012 de nieuwe provincieraad geïnstalleerd. Zetelverdeling De politieke samenstelling ziet er als volgt uit: N-VA: 21 raadsleden CD&V: 15 raadsleden Open VLD: 15 raadsleden sp.a: 9 raadsleden Vlaams Belang: 6 raadsleden Groen: 6 raadsleden De leden zijn: Naam Allaeys Anthuenis Baeyens

Voornaam Partij Caroline N-VA Georges Open VLD Veerle N-VA

District Deinze Sint-Niklaas Geraardsbergen

Functie

20


Bauwens Beldjoudi Blommaert Boels Bourlau Bruggeman Buysse Carteus Charlier Couckuyt Dauwe De Bal De Brouwer De Buck De Cock De Coninck De Cuyper De Meerleer De Merlier De Padt De Potter De Roo De Sutter De Troyer De Vis Demuyt Dhondt Diependaele Dooms Eeman Evrard Fiers Franck Gillis Grillaert Gryffroy Herman Hertog Heyerick Hutsebaut Lemaitre Leroy Liebaut Maenhout Maes Moens Moens Nys Otte Peleman Pietrala Scheire Taylor Van Boven

Christian Vlaams Belang Yasmina Groen Bart Open VLD Alfred N-VA Stephan Vlaams Belang Hilde Open VLD Dominique sp.a Paul N-VA Anna Maria N-VA Eddy CD&V Jozef CD&V Inge Groen Mia N-VA Marc Open VLD Goedele sp.a Philippe Open VLD Jo CD&V Dirk sp.a Vera Open VLD Caroline Open VLD Sara sp.a Geert CD&V Hilde CD&V Greet sp.a Hendrik N-VA Annemie N-VA Freija sp.a Baudewijn N-VA Elisabet Groen Geert Open VLD Olaf Vlaams Belang Jan Groen Rik Groen Riet Groen Leentje CD&V Andries N-VA Steve Vlaams Belang Peter sp.a Henk CD&V Kathleen CD&V Jeroen N-VA Hugo Open VLD Filip CD&V Marleen Open VLD Luc Open VLD Kurt N-VA Tim N-VA Liesbet N-VA Dirk Open VLD Laurenz sp.a Matthijs N-VA Eric N-VA Kenneth Open VLD Lena Vlaams Belang

Gent Gent Aalst Eeklo Geraardsbergen Dendermonde Eeklo Oudenaarde Sint-Niklaas Aalst Dendermonde Dendermonde Aalst Deinze Dendermonde Eeklo Sint-Niklaas Aalst Oudenaarde Geraardsbergen Gent Eeklo Deinze Geraardsbergen Deinze Dendermonde Deinze Geraardsbergen Gent Geraardsbergen Deinze Gent Deinze Sint-Niklaas Dendermonde Deinze Aalst Sint-Niklaas Deinze Oudenaarde Gent Deinze Sint-Niklaas Eeklo Sint-Niklaas Eeklo Aalst Gent Oudenaarde Geraardsbergen Sint-Niklaas Dendermonde Dendermonde Sint-Niklaas

Gedeputeerde

Gedeputeerde Gedeputeerde

Voorzitter

Ondervoorzitter

Lid van het bureau Lid van het bureau

Fractievoorzitter Fractievoorzitter

Fractievoorzitter Gedeputeerde Eerste ondervoorzitter

Fractievoorzitter Ondervoorzitter

21


Van Caneghem Kris Van De Populiere Marleen Van de Voorde Femke Van Duyse Johan Van Duyse Nicole Van Gucht Stefaan Van Keymolen Phaedra Vandenbroucke Joris Vercamer Alexander Verhoeve Martine Versnick Geert Vervliet An Verzele Joop Willems Annick Zenner-De Gryze Gerda

N-VA

Gent

N-VA N-VA N-VA CD&V Vlaams Belang CD&V sp.a CD&V Open VLD Open VLD N-VA CD&V CD&V CD&V

Oudenaarde Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas Dendermonde Geraardsbergen Gent Deinze Gent Gent Dendermonde Oudenaarde Eeklo Gent

Lid van het bureau Fractievoorzitter Gedeputeerde Lid van het bureau Gedeputeerde

Fractievoorzitter

Vergaderingen van de raad: De raad vergaderde op volgende data: 3 en 19 december 2012.

Bureau van de provincieraad Samenstelling: voorzitter Marc De Buck (Open VLD) 1ste ondervoorzitter Henk Heyerick (CD&V) ondervoorzitters Vera De Merlier (Open VLD) Tim Moens (N-VA) fractievoorzitters Annick Willems (CD&V) Luc Maes (Open VLD) Joris Vandenbroucke (sp.a) Andries Gryffroy (N-VA) Olaf Evrard (Vlaams Belang) Jan Fiers (Groen) leden Geert De Roo (CD&V) Martine Verhoeve (Open VLD) Phaedra Van Keymolen (CD&V) Greet De Troyer (sp.a) Het Bureau vergaderde op volgende data: 3 en 10 december 2012. Ambtenaar-verslaggever: Martine Haegens Uitgebreid Bureau van de provincieraad Samenstelling: voorzitter Marc De Buck (Open VLD) 1ste ondervoorzitter Henk Heyerick (CD&V) ondervoorzitters Vera De Merlier (Open VLD) Tim Moens (N-VA) fractievoorzitters Annick Willems (CD&V) Luc Maes (Open VLD) Joris Vandenbroucke (sp.a) Andries Gryffroy (N-VA) Olaf Evrard (Vlaams Belang) Jan Fiers (Groen) leden Geert De Roo (CD&V) Martine Verhoeve (Open VLD) Phaedra Van Keymolen (CD&V) Greet De Troyer (sp.a) gedeputeerden Alexander Vercamer (CD&V) Geert Versnick (Open VLD)

22


Peter Hertog (sp.a + Vl.Pro) Jozef Dauwe (CD&V) Hilde Bruggeman (Open VLD) Eddy Couckuyt (CD&V) Het Uitgebreid Bureau vergaderde op volgende data: 18 december 2012. Ambtenaar-verslaggever: Martine Haegens Deputatie (vanaf 3 december 2012) Samenstelling en bevoegdheden: André Denys – Gouverneur (voorzitter)

-

1E GEDEPUTEERDE ALEXANDER VERCAMER: Woordvoerder – Communicatie en drukkerij – Griffie – Onthaal en logistiek Financieel beheer Interbestuurlijk Beleid Landbouw en plattelandsbeleid Toezicht polders, gemeente en OCMW

- Restbevoegdheden

-

2E GEDEPUTEERDE GEERT VERSNICK: Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten Economie en POM Ruimtelijke planning ICT en eGov Juridische aangelegenheden

-

3E GEDEPUTEERDE PETER HERTOG: Mobiliteit Integraal waterbeleid Energie Onderwijs Recreatiedomeinen

-

4E GEDEPUTEERDE JOZEF DAUWE: Middenstand en EROV Cultuur - Kunsten en cultuurpatrimonium - Erfgoed Archiefbeleid Erediensten en Vrijzinnigencentra Milieubeleidsplanning – Milieu- en natuurvergunningen - Natuureducatie

-

5E GEDEPUTEERDE HILDE BRUGGEMAN: Personeel & Organisatieontwikkeling IKZ - IDPBW Sport Ruimtelijke vergunningen

- Patrimonium

-

6E GEDEPUTEERDE EDDY COUCKUYT: Ontwikkelingssamenwerking Toerisme Welzijn – Jeugd - Gezondheid Wonen

23


De gedeputeerden dragen overeenkomstig deze bevoegdheidsverdeling de volgende titulatuur: Gedeputeerde Alexander Vercamer Woordvoerder - Communicatie – Financiën – Interbestuurlijk Beleid – Landbouw & Platteland Gedeputeerde Marc De Buck Economie & POM – Ruimtelijke Planning – Externe Betrekkingen & Europese projecten Gedeputeerde Peter Hertog Mobiliteit – Integraal Waterbeleid – Energie- Onderwijs – Recreatiedomeinen Gedeputeerde Jozef Dauwe Cultuur – Leefmilieu – Middenstand & EROV Gedeputeerde Hilde Bruggeman Personeel & Organisatieontwikkeling – Sport – Patrimonium – Ruimtelijke Vergunningen Gedeputeerde Eddy Couckuyt Welzijn – Jeugd – Toerisme - Ontwikkelingssamenwerking Albert De Smet – Provinciegriffier (secretaris) Vergaderingen van de deputatie (vanaf 3 december 2012) De deputatie vergaderde op donderdag in het provinciehuis. Vanaf 3 december 2012 werden 4 zittingen (3 gewone en 1 bijzondere) gehouden waarbij 651 dossiers werden behandeld. Commissies Eerste commissie – Grondgebonden materies Effectieven Naam Baeyens Boels Buysse Charlier De Bal De Brouwer De Padt De Potter Demuyt Diependaele Gillis Grillaert Herman Liebaut Maenhout Maes Otte Taylor Van Duyse Van Gucht Van Keymolen Vandenbroucke Vervliet Willems

Voornaam Veerle Alfred Dominique Anna Maria Inge Mia Caroline Sara Annemie Baudewijn Riet Leentje Steve Filip Marleen Luc Dirk Kenneth Nicole Stefaan Phaedra Joris An Annick

Ambtenaar-verslaggever:

Plaatsvervangers Naam Van De Populiere Scheire Peleman Van Duyse Fiers Lemaitre De Coninck Dhondt Allaeys Pietrala Franck Zenner-De Gryze Evrard De Sutter Verhoeve Leroy De Merlier Blommaert De Cuyper Bourlau De Roo De Meerleer Moens Heyerick

Voornaam Partij Marleen N-VA Eric N-VA Laurenz sp.a Johan N-VA Jan Groen Jeroen N-VA Philippe Open VLD Freija sp.a Caroline N-VA Matthijs N-VA Rik Groen Gerda CD&V Olaf Vlaams Belang Hilde CD&V Martine Open VLD Hugo Open VLD Vera Open VLD Bart Open VLD Jo CD&V Stephan Vlaams Belang Geert CD&V Dirk sp.a Kurt N-VA Henk CD&V

effectief: Hedwig De Pauw, provinciebestuur plaatsvervanger: Mark Cromheecke, provinciebestuur

24


Deze commissie vergaderde op 11 december 2012. Tweede commissie – Persoonsgebonden materies Effectieven Naam Caroline Beldjoudi Blommaert Bourlau Carteus De Cock De Coninck De Cuyper De Merlier De Roo De Sutter De Troyer Dhondt Franck Heyerick Maes Moens Moens Nys Van Boven Van De Populiere

Voornaam Allaeys Yasmina Bart Stephan Paul Goedele Philippe Jo Vera Geert Hilde Greet Freija Rik Henk Luc Kurt Tim Liesbet Lena Marleen

Plaatsvervangers Naam Gryffroy Dooms De Padt Bauwens Van Caneghem Peleman Maenhout Van Duyse Anthuenis Willems Verzele De Potter Vandenbroucke Gillis Hutsebaut Eeman De Vis De Brouwer Vervliet Van Gucht Baeyens

Van de Voorde Verhoeve Zenner-De Gryze

Femke Martine Gerda

Charlier Otte Grillaert

Voornaam Partij Andries N-VA Elisabet Groen Caroline Open VLD Christian Vlaams Belang Kris N-VA Laurenz sp.a Marleen Open VLD Nicole CD&V Georges Open VLD Annick CD&V Joop CD&V Sara sp.a Joris sp.a Riet Groen Kathleen CD&V Geert Open VLD Hendrik N-VA Mia N-VA An N-VA Stefaan Vlaams Belang Veerle N-VA Anna Maria N-VA Dirk Open VLD Leentje CD&V

Ambtenaar-verslaggever:

effectief: Luc Derudder, provinciebestuur plaatsvervanger: Anne-Marie Moons, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 12 december 2012. Derde commissie – Ondersteunende materies Effectieven Naam Anthuenis Bauwens Blommaert De Coninck De Meerleer De Sutter De Vis Dhondt Dooms Eeman Evrard Fiers Gryffroy Hutsebaut Lemaitre Leroy

Voornaam Georges Christian Bart Philippe Dirk Hilde Hendrik Freija Elisabet Geert Olaf Jan Andries Kathleen Jeroen Hugo

Plaatsvervangers Naam Maes Herman Taylor Maenhout De Cock Van Keymolen Boels De Troyer Beldjoudi Otte Van Boven De Bal Moens Heyerick Demuyt Verhoeve

Voornaam Partij Luc Open VLD Steve Vlaams Belang Kenneth Open VLD Marleen Open VLD Goedele sp.a Phaedra CD&V Alfred N-VA Greet sp.a Yasmina Groen Dirk Open VLD Lena Vlaams Belang Inge Groen Tim N-VA Henk CD&V Annemie N-VA Martine Open VLD

25


Peleman Pietrala Scheire Van Caneghem Van Duyse Van Duyse Verzele Zenner-De Gryze

Laurenz Matthijs Eric Kris Johan Nicole Joop Gerda

Buysse Carteus Nys Diependaele Van de Voorde De Cuyper Liebaut De Roo

Dominique sp.a Paul N-VA Liesbet N-VA Baudewijn N-VA Femke N-VA Jo CD&V Filip CD&V Geert CD&V

Ambtenaar-verslaggever:

effectief: Dirk De Muynck, provinciebestuur plaatsvervanger: Ronny Coopman, provinciebestuur Deze commissie vergaderde op 13 december 2012. Centrale commissie – FinanciÍle voorbereiding van het beleids- en budgetdebat, de rekening en specifieke thema's Alle provincieraadsleden zijn effectief lid van deze commissie. Ambtenaar-verslaggever: effectief: Stefaan Desmet, provinciebestuur plaatsvervanger: Frank De Neve, provinciebestuur Deze commissie vergaderde niet in 2012.

26


PROVINCIALE ADMINISTRATIE Toestand op 31 december 2012 Leiding van het personeel: Albert De Smet - provinciegriffier departement Interne Organisatie Dirk De Muynck – adviseur-generaal Griffie Organisatie en secretariaat provincieraad, organisatie en secretariaat van Bureau en uitgebreid Bureau, beleidscommissies en deputatie Provinciaal archief Beheer APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge Martine Haegens - adviseur Provinciehuis dienst Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken Juridische dienstverlening ten behoeve van de provincie Betoelaging van centra voor niet-confessionele morele dienstverlening, betoelaging erediensten (kathedrale kerkfabriek, orthodoxe en islamitische geloofsgemeenschappen), beheer provinciale participaties in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen Bestuurlijk toezicht deputatie polder en wateringen Elke Lauwers - rechtskundig adviseur dienst Integrale Kwaliteitszorg Nastreven van een kwaliteitsvolle dienstverlening via een globale en geïntegreerde aanpak om de kwaliteit te verhogen en tegelijk de interne processen te vereenvoudigen Hilde Moerenhout - coördinator IKZ dienst Communicatie Interne en externe communicatie Public relations Huisstijl Julie Clément - communicatieambtenaar interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Jan De Tollenaere - preventieadviseur-milieucoördinator dienst ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) Informaticabeheer Paul Fostier – directeur ICT IVA (intern verzelfstandigd agentschap) eGov ICT-gerelateerde e-government projecten Jan Deckers - adviseur-informaticus departement Financiën Stefaan Desmet - financieel beheerder dienst Budget Voorbereiding begroting en begrotingsopvolging Leningenbeheer Frank De Neve - adviseur dienst Belastingen Vestiging, invordering en geschillenprocedure inzake provinciebelastingen Bezwaarschriften belasting polders en wateringen Tom Piens - adviseur dienst Boekhouding Centrale boekhouding Wettigheids- en regelmatigheidscontrole Petra De Clus - diensthoofd

27


departement Logistiek Ronny Coopman – adviseur-generaal dienst Patrimonium Beheer provinciaal patrimonium Kristof Goethals - diensthoofd dienst Aankoop, Transport & Verzending Gert Temmerman - diensthoofd Facilitaire dienst Martine Secelle - diensthoofd departement Personeel Inge Dellaert - directeur (m.i.v. 01/05/2012) dienst Personeelsbeheer Behandeling van dossiers inzake het provinciepersoneel (provinciale administratie) Ann Van der Haegen - diensthoofd dienst Werving & Loopbaan Selectie, evalutatie, vorming, begeleiding Aanwerving provinciepersoneel Erik De Gusseme – diensthoofd (m.i.v. 01/11/2012) dienst Personeel onderwijs Behandeling van dossiers van personeel, tewerkgesteld in de provinciale scholen Hilde Hillaert - diensthoofd directie Sport & Recreatiedomeinen Luc Derudder - directeur dienst Sport Stimuleren en coördineren van sportactiviteiten Regiowerking en subsidiëring van bovenlokale sportactiviteiten Ondersteuning gemeentelijke sportdiensten Coördineren sport, natuur en ruimtelijke ordening Mountainbike – en gehandicaptenbeleid Luc Taragola - diensthoofd-sportfunctionaris provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Jo Haentjens – diensthoofd sportcentra Golf Puyenbroeck De Sterck Stephan - centrumverantwoordelijke golf provinciaal sportcentrum De Boerekreek Sofie Devriendt- centrumverantwoordelijke provinciaal domein Puyenbroeck Dirk Willems - diensthoofd provinciaal domein Het Leen Alain Van Ghyseghem - diensthoofd APB Provinciaal domein De Gavers (Algemeen provinciebedrijf) Johan Quintelier - directeur directie Cultuur Andrea De Kegel - directeur transversale cel Cultuur Coördinatie van ondersteunende opdrachten, expertiseopbouw voor communicatie, educatie, projecten, integrale kwaliteitszorg, depotbeleid, internationale samenwerking, musea Anneke Lippens - diensthoofd

28


dienst Kunsten & Cultuurspreiding Cultuurstimulering en bibliotheekwezen, provinciale prijzen en toernooien Carine Stevens - diensthoofd dienst Erfgoed Inventarisatie, onderzoek, verzorging en herwaardering van het cultureel erfgoed in de provincie Anthony Demey - diensthoofd provinciaal archeologisch museum (pam) Ename Marie-Claire Van der Donckt - conservator provinciaal archeologisch museum (pam) Velzeke Kurt Braeckman - conservator provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster Tentoonstellingsruimte Lodewijk Van Pee – conservator provinciaal erfgoedcentrum Mola - het provinciaal molencentrum Walter Van den Branden - conservator Uitleendienst Provincie Oost-Vlaanderen Sport en tentoonstellingsmateriaal, projectie-, belichtings- en geluidsinstallaties, video-apparatuur Frederic Vanmaele - industrieel ingenieur electronica Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw Bevordering en ondersteuning van een regelmatig onderhoud van het bouwkundig erfgoed Andrea De Kegel - directeur directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking (Inter)provinciale coÜrdinatie sociale kaart Sociale planning en netwerking Interne organisatie Internationale samenwerking. William Blondeel - directeur dienst Maatschappelijke Participatie Actief Burgerschap, Wonen, Insluiting en Diversiteit Wim Van Loo - diensthoofd dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg Gezin, Preventie en hulp, Zorg Anne Kesteloot - diensthoofd GPB (gewoon provinciebedrijf) PISAD provinciaal interbestuurlijk samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik Dominique Roos - directeur APB (autonoom provinciebedrijf) Zorgcentrum Lemberge

RVT/Rustoord/SP Chronisch ziekenhuis Christine Rouan - administratief-financieel directeur directie Onderwijs & Vorming Flankerend onderwijsbeleid met ondersteuning van Oost-Vlaamse (ook de niet-provinciale) scholen Anne-Marie Moons - directeur Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) Vorming van ambtenaren van lokale of regionale besturen Annick Detremmerie - diensthoofd

29


IVA (intern verzelfstandigd agentschap) provinciaal Onderwijs Beheer van de provinciale scholen Kristel De Boevere - adviseur-coördinator directie Leefmilieu Frank De Mulder - directeur dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Opbouw milieu- en natuurontwikkelingsplan Coördinatie en bijstand gemeentelijk milieubeleid Frank De Mulder - directeur dienst Integraal Waterbeleid Beheer onbevaarbare waterlopen 2de categorie Vergunningen onbevaarbare waterlopen 2de en 3de categorie Polders en Wateringen Deelbekkenbeheerplannen Atlas onbevaarbare waterlopen Exotenbestrijding Luc De Winne - diensthoofd dienst Milieu- en natuurvergunningen Raf Barzeele - dienstchef provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve Natuur- en milieu-educatie Documentatiecentrum Jozef Janssens – diensthoofd provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM) Technisch-wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het provinciaal en gemeentelijk milieubeleid Technisch onderzoek in de milieusector De exploitatie van een milieulaboratorium Voorzitterschap provinciale milieuvergunningscommissie (Eddy Poelman) Secretariaat provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid (Erik Bernaert) Eddy Poelman – directeur Günther De Wannemacker – diensthoofd - hoofd laboratorium

directie Ruimte Mark Cromheecke - directeur dienst Ruimtelijke planning PROCORO (provinciale commissie voor ruimtelijke ordening) Planologie (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan) Reinout Debergh - diensthoofd dienst Ruimtelijke vergunningen Stedenbouwkundige en verkavelingsberoepen Jan Allaert - diensthoofd dienst Mobiliteit Buurtwegen Mobiliteit Daniël De Backer - diensthoofd directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale Samenwerking Hedwig De Pauw - directeur dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking Stimulering sociaal-economische ontwikkeling in de provincie

30


Bibliotheek en documentatiecentrum Contacten met het buitenland dienst Landbouw en platteland Land- en tuinbouwbeleid Proefcentra Ratten- en exotenbeheersing Provinciale Landbouwkamer Plattelandsbeleid Didier Huygens - directeur provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) voor Oost-Vlaanderen Ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van het sociaal-economisch beleid van de provincie Johan Declerck - directeur economische raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw Vorming, begeleiding van en netwerking tussen KMO-bedrijfsleiders Programma's integrale kwaliteitszorg, arbeidsveiligheid en milieu in de KMO Promotie van Oost-Vlaamse streekproducten Uitwerken van een marketingplan voor de Oost-Vlaamse sierteelt Informatieverstrekking aan en begeleiding van ondernemingen met financiële problemen Informatieverstrekking aan en begeleiding van startende zelfstandigen Internationale samenwerkingsverbanden Onderzoeks, documentatie- en informatiecentrum Sociaal-economische ontwikkeling Daniël De Steur - directeur Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw Bestrijding van (muskus)ratten & exoten Didier Huygens - secretaris Toerisme Oost-Vlaanderen vzw Katia Versieck, manager algemeen en financieel beleid, algemeen aanspreekpunt Mieke Belmans, manager marketing en communicatie Pierre Goffaux, manager externe zaken, PR en facilitair beheer Lieve Roelandt, manager HR en interne zaken Federale diensten van de gouverneur Federale directie Politiezaken en -Wapens Politiezaken: coördinatie, bestuurlijke politie, verkeersveiligheid, criminaliteitspreventie, administratief toezicht lokale politiezones en brandweer Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorwedstrijden Wapenvergunningen Walter Dejaegher – arrondissementscommissaris Fleur Dhont, teamverantwoordelijke wapenvergunningen Federale directie Civiele veiligheid Noodplanning Coördinatie van rampenbestrijding Brandweer Tijdelijke opslag van springstoffen Luc Bauwens – directeur Elke Allaert, diensthoofd noodplanning Hilde Vanden Berghe, diensthoofd brandweer

31


Federale directie Personeel en logistiek Personeelsbeheer en logistiek voor de federale ambtenaren Permanente Grenscommissie en rijksgrenspalen Vergunningen en toelatingen: afwijking op het monopolie van architecten Adviezen vestigingen van apotheken Luc Bauwens – directeur De Baets Kathleen - diensthoofd Federale directie Bevolking Paspoorten en visa Bijzondere veldwachters Vertalingen van officiële administratieve documenten Koninklijke maatschappijen Rampenfonds Verkiezingen Didier Detollenaere – arrondissementscommissaris Jacht Jachtdossiers Didier Detollenaere – arrondissementscommissaris Vlaamse diensten van de gouverneur Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen (Vlaamse overheid) Administratief toezicht op de beslissingen van de lokale besturen Riet Erauw-Zegers - afdelingshoofd Kris Coupé - directieverantwoordelijke Raymonde Rommel - directeur Wim Vandenhaute – adviseur Liesbeth De Clercq - stafmedewerker Directie Lokale besturen (Vlaamse Overheid) Raymonde Rommel - directeur Wim Vandenhaute - adviseur Dienst Personeel lokale besturen Toezicht op het personeelsbeleid van gemeentebesturen en ocmw's Administratief toezicht op gemeentelijk onderwijs Charlotte Van den Bossche - adjunct van de directeur Dienst Werking lokale besturen Toezicht op en dienstverlening aan lokale besturen Klachtenregistratie Johan Nyckees - diensthoofd Dienst Financiën lokale besturen Toezicht op begrotingen en rekeningen van gemeentebesturen en ocmw's Bernard Struyve - diensthoofd Dienst Fiscaliteit - erediensten - ocmw Administratief toezicht op gemeentebelastingen Marleen De Groote - diensthoofd Dienst Patrimonium en overheidsopdrachten lokale besturen Administratief toezicht overheidsopdrachten en patrimonium van gemeentebesturen en ocmw's, kerkfabrieken en polders en wateringen (bijzonder toezicht) Anne-Marie Van Moen - adjunct van de directeur Afdelingssecretariaat Liesbeth De Clercq - stafmedewerker Managementondersteunende Diensten (MOD) Provinciehuis

32


Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Mieke Van Den Brulle– personeelsverantwoordelijke Vlaamse overheid – departement Onderwijs en Vorming – studietoelagen Studietoelagen voor kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs Erik Bourgeois - celhoofd Gewestelijke ontvangers Didier Detollenaere - arrondissementscommissaris PERSONEELSBEZETTING a. provinciepersoneel dienst hoofden VTE Universiteit Gent Plantentuin (A20) 2 Proefcentrum (A37) 2 Oost-Vlaamse Politieacademie (A53) 2 Directie Cultuur (C00) 1 Transversale cel Cultuur (C01) 16 Dienst Kunsten en Cultuurspreiding (C02) 15 Dienst Erfgoed (C03) 10 PAM Ename(C04) 11 PAM Velzeke(C05) 17 Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster(C06) 7 Provinciaal Molencentrum (C07) 7 Uitleendienst (C08) 11 Directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale samenwerking (E00) 1 Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking (E01) 27 Dienst Landbouw en Platteland (E02) 23 Directie Financiën (F00) 1 Dienst Budget (F01) 4 Dienst Belastingen (F02) 17 Dienst Boekhouding (F03) 15 Provinciegriffier (G00) 3 Directie Interne Organisatie(I00) 3 Griffie (I01) 14 Dienst Juridische aangelegenheden en Bestuurszaken (I02) 7 Dienst Integrale Kwaliteitszorg (I03) 3 Dienst Communicatie (I04) 13 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (I05) 6 Dienst ICT (I06) 25 eGov (I40) 14 Kabinet gouverneur (K00) 3 Kabinet eerste gedeputeerde Vercamer(K01) 3 Kabinet tweede gedeputeerde De Buck (K02) 3 Kabinet derde gedeputeerde Hertog (K03) 2

1,00 1,80 1,60 1,00 14,60 12,40 9,30 9,60 13,90 6,60 6,60 10,40 1,00 22,20 18,90 1,00 3,60 13,27 12,70 3,00 2,80 11,40 6,20 3,00 11,20 5,80 23,20 13,40 3,00 2,80 2,50 2,00

33


Kabinet vierde gedeputeerde Dauwe(K04) Kabinet vijfde gedeputeerde Couckuyt (K05) Kabinet zesde gedeputeerde Bruggeman (K06) Directie Logistiek (L00) Dienst Patrimonium(L01) Dienst Aankoop, Transport en Verzending (L02) Facilitaire dienst (L03) Directie Leefmilieu (M00) Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling (M01) Dienst Integraal Waterbeleid (M02) Dienst Milieu- en natuurvergunningen (M03) PNEC De Kaaihoeve (M04) Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (M05) Directie Onderwijs en Vorming (O00) Oost-Vlaamse Bestuursacademie (O01) Directie Personeel (P00) Dienst Personeelsbeheer (P01) Dienst Werving en Loopbaan (P02) Dienst Personeel Onderwijs (P03) Directie Ruimte (R00) Dient Ruimtelijke Planning (R01) Dienst Ruimtelijke Vergunningen (R02) Dienst Mobiliteit (R03) Directie Sport en Recreatiedomeinen (S00) Dienst Sportbeleid (S01) Dienst Sportcentra (S02) Golf Puyenbroeck (S03) Sportcentrum De Boerekreek (S04) Provinciaal domein Puyenbroeck (S05) Provinciaal domein Het Leen (S06) APB De Gavers (S40) Directie Welzijn (W00) Dienst Maatschappelijke Participatie (W01) Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg (W02) GPB Pisad (W40) TOTAAL

Statutair Contractueel TOTAAL

Hoofden 529 440 969

3 3 3 3 46 31 64 2

2,67 2,80 2,80 2,30 43,60 26,90 50,52 2,00

21 24 25 14 60 8 6

19,40 22,80 21,50 11,50 49,20 6,50 5,80

2 16 12 15 7 16 16 17 5 16 51 7 13 64 28 3 19 26 26 10 969

1,80 12,90 10,57 11,40 6,17 14,20 11,90 13,60 4,80 14,00 41,37 5,50 11,90 58,50 22,40 2,00 17,30 22,17 20,60 9,50 834,12

VTE 465,77 368,35 834,12

34


Man – vrouw verdeling

35


Voltijds - deeltijds werken

Voltijds Deeltijds TOTAAL

Hoofden 552 417 969

Kwalificatieniveau man - vrouw verdeling Kwalificatieniveau Hoger onderwijs lang type Hoger onderwijs kort type Hoger secundair onderwijs Geen diplomavoorwaarden TOTAAL

Man+vrouw (hoofden) Man+vrouw (VTE) 277 253,57 162 140,6 233 195,9 297 244,05 969 834,12

36


Schoolstagiairs Ondersteunende diensten Grondgebonden directies Persoonsgebonden directies TOTAAL

17 15 27 59

b. gesubsidieerd personeel provinciaal onderwijs Totaal aantal gesubsidieerde personeelsleden in de inrichtende macht hoofden: 1451 Mannen vs. Vrouwen mannen: 41,09 % vrouwen: 58,91 %

Aantal personeelsleden met een gesubsidieerde opdracht per school:

37


Het Perspectief – PCVO PCVO Dender en Schelde PCVO Meetjesland PCVO Scheldeland PCVO Waas en Durme PHTI Gent PIH Ronse PIHS Gent PIVA Oudenaarde PM Eeklo PM Gent PSBLO Claevervelt PSBLO Meetjesland PSBuSO Spectrum PTI Eeklo + PCDO Eeklo PTI Hamme PTI Ninove PTI Zottegem TOTAAL

266 84 95 52 141 94 33 95 48 54 53 66 73 49 171 62 61 87 1584

c. niet-gesubsidieerd personeel provinciaal onderwijs Aantal voltijdse equivalenten voltijdse equivalenten: 228,58 Statutaire personeelsleden vs. contractuele personeelsleden statutaire personeelsleden: 23,64 %contractuele personeelsleden: 76,36 %

Mannen vs. Vrouwen mannen: 30,57 % vrouwen: 69,43%

38


Voltijds werkenden vs. deeltijds werkenden voltijds werkenden: 55,81 % deeltijds werkenden: 44,19

Indeling per niveau Niveau A : 3,88 % Niveau B : 8,97 % Niveau C : 24,68 % Niveau D : 12,50 % Niveau E : 50,00 %

39


SOCIALE TEWERKSTELLING In 2012 zijn er in totaal 16 werkstraffen uitgevoerd, wat neerkomt op een totaal van 945 uur. 11 werkstraffen werden uitgevoerd als alternatieve sanctie voor een totaal van 773 uur. 2 werkstraffen werden uitgevoerd als vereffeningsfonds voor een totaal van 90 uur. 3 werkstraffen werden uitgevoerd als autonome werkstraf voor een totaal van 82 uur. Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende soorten werkstraffen op locatie. In het Caermersklooster werden 4 werkstraffen uitgevoerd In het Provinciaal domein De Gavers werden 4 werkstraffen uitgevoerd Bij de Klusjesdienst werden 3 werkstraffen uitgevoerd In Pam Velzeke werd 1 werkstraf uitgevoerd In het Provinciaal domein Puyenbroeck werden 3 werkstraffen uitgevoerd In het Provinciaal domein De Boerekreek werd 1 werkstraf uitgevoerd. OVERZICHT AANWERVINGS- EN SELECTIEPROCEDURES a. provinciepersoneel In de loop van 2012 werden door het provinciebestuur 55 vergelijkende selectieprocedures georganiseerd voor aanwerving van zowel statutair als contractueel personeel, en dit onder de vorm van aanwervingsprocedure, bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit, of een combinatie ervan. Voor opdrachten met een contractduur van maximaal 2 jaar, werden daarnaast nog 26 vergelijkende selecties georganiseerd onder de vorm van een interview.

1. Selectieprocedure boekhouder t.b.v. dienst Belastingen (vervanging) - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

05/01/2012 1 1 1

40


2. Selectieprocedure assistent-chauffeur bij de provinciegriffier - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

05/01/2012 3 2 1

3. Selectieprocedure medewerker grafische communicatie - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

12/01/2012 3 1 1

4. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit psycholoog Heynsdaele proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

19/01/2012 42 4 1

5. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit diensthoofd Economie, Europese & Internationale Samenwerking bij directie Economie, Landbouw & Plattelnd, Europese & Internationale Samenwerking proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

19/01/2012 29 2 /

6. Procedure van interne mobiliteit coรถrdinator keukenhulp-schoonmaak proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

19/01/2012 1 1 1

7. Selectieprocedure arbeider-startbaanovereenkomst proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

26/01/2012 6 4 3

8. Selectieprocedure architect Ruimtelijke Vergunningen - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

26/01/2012 1 1 1

9. Selectieprocedure assistent onthaal & depot Transversale cel cultuur project archeologiedepot - interview

41


proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

26/01/2012 10 4 1

10. Selectieprocedure arbeider PAM Velzeke proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

02/02/2012 108 8 2

11. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Centrumverantwoordelijke Boerekreek proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

09/02/2012 7 1 1

12. Selectieprocedure assistent IVA Onderwijs - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

09/02/2012 48 22 2

13. Aanwervings – en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit deskundige Sportpromotie proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

09/02/2012 18 8 5

14. Selectieprocedure sportmonitor t.b.v. Sportcentrum De Boerekreek proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

09/02/2012 4 2 2

15. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Beleidsmedewerker Mobiliteit proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

09/02/2012 60 6 3

16. Selectieprocedure museumassistent - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten

09/02/2012 9 1

42


waarvan in dienst

1

17. Selectieprocedure projectcoรถrdinator gemalen & stuwen - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

16/02/2012 1 1 1

18. Selectieprocedure ingenieur bouwkunde dienst Patrimonium proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

16/02/2012 2 2 1

19. Selectieprocedure projectarbeiders werkervaringsproject PAM Velzeke proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

16/02/2012 7 3 2

20. Selectieprocedure deelbekkencoรถrdinator proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

01/03/2012 43 9 3

21. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit deskundige bouwkunde proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

15/03/2012 5 1 /

22. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Medewerker Directie Personeel proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

15/03/2012 337 12 6

23. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Projectcoรถrdinator Energielandschap proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

22/03/2012 21 5 1

43


24. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Consulent Regionaal Welzijnsoverleg proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

05/04/2012 34 4 3

25. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Directeur PCM proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

05/04/2012 3 2 1

26. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Diensthoofd De Kaaihoeve proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

19/04/2012 21 1 1

27. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Organisatiemedewerker Pers & Communicatie proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

19/04/2012 26 3 1

28. Bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Ploegbaas t.b.v. het Tehuis Heynsdaele proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

26/04/2012 1 1 1

29. Selectieprocedure Projectarbeider PAM Velzeke proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

16/05/2012 22 6 3

30. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit ICTverantwoordelijke Logistiek proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

16/05/2012 3 1 /

44


31. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Directeur Communicatie proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

31/05/2012 15 1 1

32. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Deskundige Energie proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

31/05/2012 3 1 /

33. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Landmeter proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

31/05/2012 12 5 2

34. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Deskundige Planning proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

07/06/2012 13 3 1

35. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Administratief Medewerker proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

07/06/2012 237 26 8

36. Selectieprocedure Technisch Medewerker Planning interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

21/06/2012 3 2 1

37. Selectieprocedure Consulent Lokaal & Regionaal Woonbeleid interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

21/06/2012 2 2 1

38. Selectieprocedure Schoonmaakpersoneel interview

45


proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

28/06/2012 20 10 4

39. Selectieprocedure Jurist interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

28/06/2012 2 1 1

40. Aanwervings- en bevorderingsprocedure + interne mobiliteit Deskundige Technieken proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

28/06/2012 3 1 /

41. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Expert Veranderingsmanagement proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

28/06/2012 5 1 1

42. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Diensthoofd Mobiliteit proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

12/07/2012 21 4 1

43. Selectieprocedure Keukenhulp PSBLO Meetjesland - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

06/09/2012 1 1 1

44. Selectieprocedure Projectmedewerker Energielandschap - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

06/09/2012 12 4 1

45. Selectieprocedure Projectmedewerker Forten & Linies - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten

13/09/2012 36 21

46


waarvan in dienst

1

46. Selectie seizoenpersoneel chauffeur toeristisch treintjes proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

02/02/2012 32 12 4

47. Aanwervingsprocedure Hoofdmedewerker Veiligheid proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

13/09/2012 6 1 1

48. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Technisch Medewerker Nutsvoorzieningen proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

13/09/2012 11 2 1

49. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit Jurist Ruimtelijke Vergunningen proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

20/09/2012 2 2 1

50. Selectieprocedure arbeider-startbaanovereenkomst proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

27/09/2012 5 2 2

51. Selectieprocedure assistent dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en natuurontwikkeling - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

04/10/2012 2 1 1

52. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobiliteit burgerlijk ingenieur bouwkunde proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

04/10/2012 10 4 1

47


53. Selectieprocedure kwaliteitsmedewerker insluiting & diversiteit - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

11/10/2012 6 2 2

54. Procedure van interne mobiliteit geschoold werkman Tehuis Heynsdaele proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

11/10/2012 1 1 1

55. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en interne mobilteit vormingsverantwoordelijke proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

11/10/2012 88 4 1

56. Bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Coรถrdinator onthaal & Logistiek (C4-C5) proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

18/10/2012 6 1 1

57. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Hoofdjurist Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

25/10/2012 5 1 1

58. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit Beleidsmedewerker archeologie proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

25/10/2012 23 4 1

59. Aanwervings- en bevorderingsprocedure fietsenhersteller Sportcentrum Puyenbroeck & domein Puyenbroeck proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

25/10/2012 22 9 2

60. Selectieprocedure logopedist interview 48


proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

08/11/2012 10 8 1

61. Bevorderingsprocedure deskundige logistiek proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

08/11/2012 6 2 1

62. Selectieprocedure assistent-sport Sportcentrum Puyenbroeck interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

08/11/2012 17 9 1

63. Selectieprocedure schoonmaakpersoneel Tehuis Heynsdaele interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

15/11/2012 9 3 1

64. Selectieprocedure opvoeder B interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

15/11/2012 28 17 6

65. Aanwervings- en bevorderingsprocedure technisch medewerker magazijn proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

22/11/2012 9 2 1

66. Selectieprocedure redder - interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

22/11/2012 5 5 2

67. Aanwervingsprocedure- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit wetenschappelijk medewerker bodem proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 34 5 1

49


68. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit assistent onthaal & depot proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 77 10 2

69. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit hoofdinformaticus programmatie proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 5 2 1

70. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit hoofdinformaticus systemen proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 5 2 1

71. Aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne mobiliteit coรถrdinator informaticaprojecten proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 8 2 0

72. Aanwervings-en bevorderingsprocedure technische medewerker groendienst proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 11 1 1

73. Selectieprocedure keukenhulp-schoonmaakpersoneel Sportcentrum Puyenbroeck interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

29/11/2012 11 4 2

74. Procedure van interne mobiliteit Assistent dienst Landbouw & Platteland proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

06/12/12 2 2 1

75. Selectieprocedure consulent personen met een handicap - interview

50


proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

13/12/2012 9 3 1

76. Aanwervings- en bevorderingsprocedure deskundige technieken proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

13/12/2012 3 1 1

77. Selectieprocedure geschoold werkman PCVO Meetjesland interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

13/12/2012 7 4 1

78. Aanwervings- en bevorderigsprocedure + procedure interne mobiliteit deskundige bouwkunde proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

20/12/2012 25 3 1

79. Procedure van interne mobiliteit assistent dienst Werving & Loopbaan proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

20/12/2012 8 6 1

80. Selectieprocedure assistent-chauffeur t.b.v. de voorzitter van de Provincieraad interview proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

20/12/2012 4 3 2

81. Procedure van interne mobiliteit technisch assistent sport Sportcentrum Puyenbroeck proces-verbaal aanvaarde kandidaten geslaagde kandidaten waarvan in dienst

20/12/2012 7 2 1

b. personeel provinciaal onderwijs In de loop van 2012 werden door het provinciebestuur 6 selectieprocedures georganiseerd (1 bevorderingsambt, waarvoor 2 procedures en 4 selectieambten).

51


Hieronder volgt een overzicht van deze procedures, gerangschikt naar datum van het procesverbaal, en met de opgave van het aantal tot de proeven toegelaten kandidaten, het aantal geslaagden en het aantal indiensttredingen (toestand op 31 december 2012). 1. Bevorderingsprocedure van voltijds directeur aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland Eeklo (vacant) proces-verbaal 30/05/2012 aanvaarde kandidaten 1 geslaagde kandidaten 0 waarvan in dienst 0 2. Selectieprocedure van technisch adviseur met opdracht 5/36ste ambt aan het PCVO Dender en Schelde te Ninove (vacant) proces-verbaal 20/11/2012 aanvaarde kandidaten 3 geslaagde kandidaten 1 waarvan in dienst 1 3. Selectieprocedure van voltijds technisch adviseur Mechanica aan het Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo (vacant) proces-verbaal 20/11/2012 aanvaarde kandidaten 3 geslaagde kandidaten 1 waarvan in dienst 1 4. Selectieprocedure van voltijds adjunct-directeur aan het Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo(niet-vacant) proces-verbaal 25/11/2012 aanvaarde kandidaten 1 geslaagde kandidaten 1 waarvan in dienst 1 5. Selectieprocedure van adjunct-directeur met opdracht 12/36ste ambt aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Dender en Schelde te Ninove (vacant) proces-verbaal 10/12/2012 aanvaarde kandidaten 2 geslaagde kandidaten 1 waarvan in dienst 1 6. Bevorderingsprocedure van voltijds directeur aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland Eeklo (vacant) proces-verbaal 11/12/2012 aanvaarde kandidaten 10 geslaagde kandidaten 2 waarvan in dienst 1 PROTOCOL Subsidiëringen Jaarlijks wordt op de begroting een budget voorzien voor subsidiëring aan vaderlandslievende verenigingen. In 2012 werd een bedrag van 5040,00 EUR verdeeld onder 36 verenigingen. Iedere vereniging ontving een toelage van 140,00 EUR. Teneinde in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen de verenigingen vóór 1 augustus een activiteitenverslag en een financieel verslag in te dienen van het voorgaande jaar. Subsidies toegekend in 2012 1. vzw België-Canada 2. Carabiniers Prins 3. Comité voor Dodenmonument Vinkt 4. Confederatie der Oudstrijdersverenigingen Oost5. Eenheidsfront Ronse 6. Euro-Atlantische vereniging

52


7. ECOS 8. Koninklijk Nationaal Verbond voor Invalide en Verminkte Militairen van de Oorlog 9. Koninklijk Verbond veteranen en sympathisanten van Koning Albert I 10. Koninklijk Verbond der Belgische Oorlogskruisen 11. Mars en Mercurius vzw Club Gent 12. Koninklijke Kring 13. Koninklijke Nationale federatie der oorlogsvrijwilligers 1914-1918 – 1940-1945 sectie 14. KNSB Groot-Gent 15. KNSB Deinze 16. KNSB Sint-Amandsberg 17. Oud-Soldaten Daknam 18. Konklijke Oudstrijdersverbroedering 40-45 – artillerie 1-7-22-321 19. Koninklijke Verbroedering geheim Leger Schuiloord"La Sarcelle" 20. Koninklijke Verbroedering Vrijwilligerskorps Korea 21. Koninklijke vereniging der Oorlogsvrijwilligers Oudenaarde 22. Koninklijke Vereniging der Oudstrijdersverbroedering VOV 40-45 23. NSB Aalst 24. NSB Drongen 25. NSB Eeklo 26. NSB Zwijnaarde 27. NVMBB "de vier fronten" 28. Nationale vereniging van de invaliden van het leger – sectie Oost-Vlaanderen – 29. NVVVE-ANUDA 30. Nationale Vriedenkring der Oud Politiek gevangenen van Dachau en zijn Buitencommando's 31. Rolliers – België één 32. Royal British Legion Ghent-Subbranch 33. VVE-Air commando's 34. Vereniging der Oudgedienden van de Zeemacht Gent en omstreken 35. Vriendenkring gepensioneerden en weduwen lokale en federale politie Oudenaarde 36. Wase Vriendenkring Brigade Piron LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Dit jaarboek besteedt hieronder aandacht aan drie vormen van logistieke ondersteuning waarvoor de facilitaire dienst verantwoordelijk is, namelijk: (1) ondersteuning van protocollaire, officiële evenementen (Protocollaire activiteiten 2012); (2) locatiegebonden ondersteuning aan het personeel (Logistiek loket 2012) en (3) vergaderfaciliteiten (vergaderzalen 2012). PROTOCOLLAIRE ACTIVITEITEN 2012 Jaarlijks vinden tal van activiteiten plaats georganiseerd door de provincie waarbij een beroep wordt gedaan op de dienst protocol (facilitaire dienst). Een aantal activiteiten keert jaarlijks terug zoals: de nieuwjaarsontvangst, de concerten voor jonge Oost-Vlaamse solisten, de uitreiking van provinciale prijzen, Te-Deum op 21 juli en 15 november, … Traditioneel brengen de nieuw aangestelde ambassadeurs een bezoek aan de gouverneur. In 2012 werden volgende ambassadeurs ontvangen in het Provinciehuis: - 7 juni – ZE Per-Mikael ENGBERG, ambassadeur van Finland Andere protocollaire activiteiten 2012: - 5 januari nieujaarslunch aangeboden door de gouverneur aan de deputatie - 9 januari nieuwjaarsontvangst Oost-Vlaamse Overheden - 25 januari nieuwjaarsreceptie provincieraad - 8-9-11-15-16-18-22-23-25 maart recitals Oost-Vlaamse jonge solisten - 17 april provinciaal evenement Vlaamse opera Gent "Rumor" - 13 mei herdenkingsplechtigheid te Oostakker - 15 mei uitreiking cultuurprijzen 2011

53


-

27 juni viering einde legislatuur + huldiging raadsleden 11 juli feest van de Vlaamse gemeenschap 19 juli lunch aangeboden door de deputatie aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent ter gelegenheid van de Gentse Feesten 21 juli Nationale Feestdag – Te Deum 9 september Canadees-Pools-Britse herdenkingsplechtigheid te Adegem 17 september Openingsconcert Festival van Vlaanderen Gent 24 oktober ontvangst mgr. Van Looy, bisschop van Gent en de leden van de Bisschoppelijke raad naar aanleiding van het einde van de legislatuur 11 november Wapenstilstand – plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat en ontvangst in het federaal parlement 14 november afscheid van gouverneur Denys van de Oost-Vlaamse provincieraad 15 november Koningsdag – Te Deum + burgerlijke plechtigheid in de Senaat 29 november afscheidsviering gouverneur Denys in de Vlaamse Opera Gent

i. HET LOGISTIEK LOKET 2012 Het logistiek loket werd op 7 november 2011 op het intranet (onder 'voorzieningen') gelanceerd. Via deze toepassing kunnen personeelsleden locatiegebonden problemen melden. 2012 was derhalve het eerste volledige kalenderjaar voor het loket. In de loop van 2012 werd de werking ervan nog enigszins bijgestuurd. Initieel bleef het loket beperkt tot de administratieve gebouwen Provinciehuis, PAC Het Zuid, PAC Gouvernementstraat 22 – 24, Huis van de economie en Provinciaal Archief. In 2012 werd het uitgebreid tot het Huis van de Sport, de Bank van de Arbeid (achterbouw) en het Caermersklooster. Op die manier valt de reikwijdte van het loket tegenwoordig volledig samen met het werkterrein van de klusjesdienst in Gent. Om de gebruiker ertoe aan te zetten zijn probleem effectief te benoemen, werd de categorie 'andere' ('diversen' in de figuur) in de loop van 2012 geschrapt. In de cijfers van 2012 maakt deze categorie nog 11% uit van het totaal aantal aanvragen en contamineert zij derhalve de statistieken. In het totaal gebeurden er 1139 aanvragen. Hieronder vindt u een verdeling van de aanvragen in een aantal relevante sectoren (= een clustering van meerdere categorieën tot enkele, grote sectoren): Fig.1. Aanvragen logistiek loket in absolute cijfers

54


Verwarming en sanitair: toiletbenodigdheden, lekkende kraan, verstoppingen, verwarming,… Elektriciteit en verlichting: elektriciteitsproblemen, stroompannes, verlichting,…. Lokaalinrichting: herstelling van en bijkomend meubilair, schilderwerken, … Logistieke ondersteuning klusjesdienst: vervoer (laden en lossen), op – en afbouw evenementen, … Bouwkunde: ramen en deuren, vast tapijt, vochtigheidsproblematiek, vloertegels, … Toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijkheid, parkings, dienstfietsen, liften, sleutels, … Andere facilitaire diensten: catering, afval en schoonmaak Diversen: Aanvragen die allen toe te wijzen zijn aan één van de andere, benoemde categorieën in de toepassing. Fig. 2. Aanvragen logistiek loket in percentages

ii.

VERGADERZALEN 2012

Per 1 januari 2012 kwam het nieuwe reservatiesysteem voor vergaderzalen online. De toepassing werd grondig aangepast. Per zaal werd een zaalfiche met foto's en faciliteiten toegevoegd. Een automatische preselectie op basis van het gekozen gebouw en tijdstip maakt de reservatiemodule nog gebruiksvriendelijker. De cijfers hebben enkel betrekking op de vergaderaccommodatie in de provinciale gebouwen. De drie leslokalen van de OBAC (gelijkvloers Gouvernementstraat 22 – 24) en de twee vergaderzalen in het Federaal Huis zijn derhalve niet opgenomen in de statistieken. Evolutie: In 2012 werden alle vergaderzalen samen 4938 keer gereserveerd. Dat is een stijging met 20.3. % ten opzichte van 2011 (4103) en zelfs een stijging met 28.5 % ten opzichte van 2009 (3840). De toename is ondermeer te danken aan de aangroei van vergaderzalen. Naar aanleiding van de herlocalisatie van onze diensten in mei/juni 2010, werden er vijf bijkomende vergaderzalen 55


ingericht, op het gelijkvloers (1- 'Gelijkvloers PAC Zuid') en de eerste verdieping (4 – De Moervaart, de Lieve, de Ede en de Langelede) van PAC Het Zuid. De cijfers bewijzen dat er nood was aan dit extra aanbod. Zo kwamen vergaderingen met een kleinere bezetting vóór 2012 wellicht veel minder in de statistieken terecht omdat ze bij gebrek aan geschikte ruimtes vaak gewoon op kantoor werden gehouden. Fig.3. Evolutie gebruik vergaderzalen (2009-2012)

Aantallen per gebouw: Van de 4938 reservaties spant PAC Het Zuid de kroon met 2084 aanvragen (11 vergaderzalen), gevolgd door het Provinciehuis met 1635 aanvragen (13 vergaderzalen, waarvan een aantal weliswaar met een voorbehouden of specifiek gebruik zoals de provincieraadzaal, de deputatiezaal, de cirkante zaal, het informaticaleslokaal,…) en door het Huis van de economie (derde plaats) met 1133 (vijf vergaderzalen). In het PAC Gouvernementstraat 22-24 waren er tenslotte 86 reservaties in 2012 (Het betreft enkel de cijfers van het Auditorium. De leslokalen van OBAC en de twee interne vergaderzalen op de eerste en derde verdieping, die niet door de facilitaire dienst worden beheerd, zijn niet opgenomen in de statistieken). In onderstaand diagram werden de avondvergaderingen per gebouw in een aparte staaf aangegeven. Hoewel er globaal minder vergaderingen plaats vinden in het Provinciehuis dan in PAC Het Zuid, zijn er wel relatief meer avondactiviteiten (20% in het Provinciehuis ten opzichte van 8% in het Zuid). In PAC Gouvernementstraat 22- 24 worden er in beginsel geen avondactiviteiten toegelaten. In het Huis van de economie tenslotte vindt slechts 5.7% van alle vergaderactiviteiten na 18u plaats. Fig. 4. Aantal reservaties 2012 per gebouw (alle – na 18u)

56


Piekperiodes Uit de laatste figuur ten slotte blijkt dat het leeuwendeel van de 4938 aanvragen zich concentreert op 10 maanden van het jaar. Fig. 5. Aantal aanvragen per maand 2012

57


GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) -

aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen met minder dan 30 000 inwoners die beroep doen op onze diensten: 48 aantal aanhangig gemaakte dossiers: 1936 aantal afgehandelde dossiers (met een eindbeslissing): 1951 aantal beroepen bij de Politierechtbank: 1

GEGEVENS GEMEENTEN IN OOST-VLAANDEREN Arrondissement Gemeente

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Aalst

Dendermonde

Aalst Grote markt 3 9300 Aalst Tel. 053 73 21 10 Denderleeuw Alfons De Cockstr 1 9470 Denderleeuw Tel. 053 640 640 Erpe-Mere Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-mere Tel.053 603 400 Geraardsbergen Wijverijstraat 20 9500 Geraardsbergen Tel. 054 434 445 Haaltert Hoogstraat 41 9450 Haaltert Tel. 053 858 600 Herzele Markt 20 9550 Herzele Tel. 053 607 070 Lede Markt 1 9340 Lede Tel. 053 606 800 Ninove Centrumlaan 100 9400 Ninove Tel. 054 313 233 Sint-Lievens-Houtem Marktplein 3 9520 Sint-Lievens-Houtem Tel. 053 607 220 Zottegem Markt 1 9620 Zottegem Tel. 09 364 64 64 Berlare Dorp 22 9290 Berlare Tel.052 432 340

Inwoners Opp.

82 507

7867,61 ha

19 201

1386,24 ha

19 474

3445,18 ha

32 830

8007,14 ha

17 796

3050,58 ha

17 380

4789,51 ha

18 070

2987,75 ha

37 431

7308,87 ha

10 025

2703,38 ha

25 572

5747,85 ha

14 764

3821,83 ha

Belastingsgegevens Percent opcentiemen

7,5

1500

7

1300

7

1200

8

1400

6

1250

7

1600

7,5

1300

7,5

1375

8,5

1495

7,5

1600

7

1100

58


Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Dendermonde

Eeklo

Eeklo

Eeklo

Eeklo

Eeklo

Buggenhout Nieuwstraat 2 9255 Buggenhout Tel. 052 339 511 Dendermonde Franz Courtensstraat11 9200 Dendermonde Tel. 052 251 011 Hamme Marktplein 1 9220 Hamme Tel. 052 475 511 Laarne Dorpsstraat2 9270 Laarne Tel.09 365 46 20 Lebbeke Flor. Hofmanstraat1 9280 Lebbeke Tel. 054 411 111 Waasmunster Vierschaar 1 9250 Waasmunster Tel. 052 460 011 Wetteren Markt 1 9230 Wetteren Tel.09 369 34 15 Wichelen Oud Dorp 2 9260 Wichelen Tel. 052 432 400 Zele Markt 50 9240 Zele Tel. 052 459 810 Assenede Kasteelstraat 3 9960 Assenede Tel. 09 341 95 95 Eeklo Industrielaan 2 9900 Eeklo Tel. 09 218 28 00 Kaprijke Veld 1 9970 Kaprijke Tel. 09 232 90 10 Maldegem Marktstraat 10 9990 Maldegem Tel. 050 72 89 30 Sint-Laureins Dorpstraat 91 9980 Sint-Laureins Tel. 09 218 76 40

14 322

2562,53 ha

44 469

5658,93 ha

24 500

4053,57 ha

12 320

3258,22 ha

18 474

2731,94 ha

10 592

3222,95 ha

24 297

3702,24 ha

11 445

2319,49 ha

20 727

3329,45 ha

13 900

8756,00 ha

20 315

3043,36 ha

6 366

3364,32 ha

23 143

9564,61 ha

6 640

7466,42 ha

7,8

1300

7,8

1400

8

1650

7,8

1250

7,5

1450

8

1450

7

1500

7,5

1400

7,8

1150

7

1175

7,7

1150

7,5

1200

8

1350

7

1200

59


Eeklo

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Zelzate Grote Mart 1 9060 Zelzate Tel. 09 342 20 20 Aalter Europalaan 22 9880 Aalter Tel. 09 325 22 00 De Pinte Koning Albertlaan 1 9840 de Pinte Tel. 09 280 80 80 Deinze Markt 21 9800 Deinze Tel. 09 381 95 00 Destelbergen Dendermondsesteenweg 430 9070 Destelbergen Tel. 09 228 33 09 Evergem F. De Kokerlaan 11 9940 Evergem Tel. 09 216 05 00 Gavere Markt 1 9890 Gavere Tel. 09 384 53 11 Gent Botermarkt 1 9000 Gent Tel. 09 266 51 11 Knesselare De Plaats 14 9910 Knesselare Tel. 09 325 74 74 Lochristi Dorp-West 52 9080 lochristi Tel. 09 355 51 51 Lovendegem Kerkstraat45 9920 Lovendegem Tel. 09 370 70 20 Melle Gemeenteplein 1 9090 Melle Tel. 09 252 10 23 Merelbeke Huldegemsesteenweg 353 9820 Merelbeke Tel. 09 210 32 10 Moerbeke-Waas Lindenplaats7 9180 Moerbeke-Waas Tel. 09 3468 005

12 487

1378,39 ha

19 958

8237,26 ha

10 229

1779,01 ha

29 777

7615,44 ha

17 780

2672,37 ha

33 969

7535,95 ha

12 599

3160,41 ha

247 942

15777,68 ha

8 264

3745,93 ha

21 911

6063,15 ha

9 637

1955,12 ha

11 386

1534,07 ha

23 651

3700,58 ha

6 257

3794,42 ha

7,5

1450

6,5

1400

7,2

950

7,7

1100

6

750

7,9

1300

6,5

1200

6,9

1450

8

1650

6,9

1000

7,5

1100

7

1500

8

1450

6

1100

60


Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Gent

Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Nazareth Dorp 1 9810 Nazareth Tel. 09 382 82 82 Nevele Cyriel Buysestraat 15-17 Tel. 09 312 92 00 Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Tel. 09 362 50 09 Sint-Martens-Latem Dorp 1 9830 Sint-Martens-Latem Tel. 09 282 17 11 Waarschoot Dorp 1 9950 Waarschoot Tel. 09 250 59 00 Wachtebeke Dorp 61 9185 Wachtebeke Tel. 09 345 01 35 Zomergem Markt 1 9930 Zomergem Tel. 09 370 75 75 Zulte Centrumstraat 8 9870 Zulte Tel. 09 280 97 00 Brakel Marktplein 1 9660 Brakel Tel. 055 43 17 50 Horebeke Kerkplein 3 9667 Horebeke Tel. 055 45 52 35 Kluisbergen Parklaan 6 9690 Kluisbergen Tel. 055 23 16 10 Kruishoutem Markt 1 9770 Kruishoutem Tel. 09 333 71 34 Lierde Nieuwstraat19 9570 Lierde Tel. 055 43 10 10 Maarkedal Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal Tel. 055 33 46 40

11 386

3541,71 ha

11 936

5191,82 ha

13 434

4357,35 ha

8 429

1443,48 ha

7 951

2195,28 ha

7 288

3470,52 ha

8 230

3928,02 ha

15 356

3274,14 ha

14 411

5701,41 ha

2 073

1125,24 ha

6 463

3063,51 ha

8 123

4726,50 ha

6 523

2633,25 ha

6 352

4616,17 ha

6,9

1150

7,2

1575

8

1200

5,5

750

7,5

1450

8,5

1500

7,8

1375

7

1000

8

1300

7

1200

7

1250

8

1100

6,5

1200

7

1300

61


Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

TOTAAL

Oudenaarde Tusenmuren 17 9700 Oudenaarde Tel. 055 31 46 01 Ronse Grote markt 12 9600 Ronse Tel. 055 23 27 00 Wortegem-Petegem Waregemseweg 35 9790 Wortegem-Petegem Tel.056 68 81 14 Zingem Alfred Almelotstraat 53 9750 Zingem Tel. 09 384 80 49 Zwalm Zuidlaan 36 9360 Zwalm Tel. 055 49 91 91 Beveren-Waas Stationsstraat 2 9120 Beveren Tel.03 750 15 11 Kruibeke Onze-Lieve-Vrouwplein 1820 9150 Kruibeke Tel. 03 740 02 10 Lokeren Groentemarkt 1 9160 Lokeren Tel. 09 340 94 11 Sint-Gillis-Waas Burg. Omer de Meyplein 1 9170 Sint- Gillis-Waas Tel. 03 727 17 00 Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Tel.03 760 90 00 Stekene Stationstraat 2 9190 Stekene Tel.03 790 02 10 Temse Frans Boelplein 1 9140 Temse Tel. 03 710 12 12

30 399

6892,32 ha

25 562

3475,09 ha

6 307

4245,97 ha

7 384

2430,61 ha

8 067

3388,76 ha

46 913

15303,26 ha

16 170

3358,96 ha

40 089

6823,42 ha

18 941

5544,86 ha

73 279

8423,09 ha

17 547

4529,73 ha

29 012

4009,75 ha

1 459 661

300 793,97 ha

7

1200

8

1500

6,5

1400

7,5

1425

6,9

1300

4

1200

8

1950

7,5

1250

6,9

1400

8,5

1325

8

1550

8

1125

62


HOOFDSTUK 2: BUDGET EN FISCALITEIT Budget provinciebestuur Begrotingen 2011-2012 Leningen waarvan het provinciebestuur de leningslast draagt Provinciebelastingen Algemene provinciebelasting voor gezinnen Algemene provinciebelasting voor bedrijven

63


64


BUDGET PROVINCIEBESTUUR Begrotingen 2011 - 2012

Budget 2011 - 2012 Functie 9 19 29 49 59 103 123 129 139 159 169 399 429 499 529 559 569 699 719 739 749 759 760 761 762-763 767 764-766 77-78 79 80-86 870-872 873-879 9

Algemene ontvangsten en uitgaven Algemene Schuld Fondsen Belastingen en retributies Verzekeringen Provinciale autoriteit Provinciale administratie Privaat patrimonium Algemene diensten Buitenlandse betrekkingen Ontwikkelingssamenwerking Openbare orde en veiligheid Wegen en mobiliteit Waterbeheer Economie Energie Toerisme Landbouw en plattelandsbeleid Onderwijs: algemene zaken Secundair onderwijs Hoger onderwijs Buitengewoon onderwijs Recreatiedomeinen Jeugd Cultuur Openbare bibliotheekwerking Sport Kunsten en cultuurpatrimonium Erediensten en vrijzinnigencentra Welzijn Gezondheid Leefmilieu en natuureducatie Wonen, ruimtelijke ordening en stedenbouw Totalen eigen begrotingsjaar Saldi eigen begrotingsjaar Vorige begrotingsjaren geraamd resultaat vorige jaren (+ of -) Totalen (eigen + vorige jaren) Overboekingen Algemeen totaal Batige uitslag

gewone ontvangsten 2011 2012 1 347 898,00 1 338 219,00 0,00 0,00 20 603 961,00 21 356 947,00 127 211 604,00 129 854 236,00 0,00 0,00 37 350,00 39 350,00 8 182 752,00 8 957 425,00 155 662,00 156 824,00 3 119 081,00 4 236 123,00 1 140 635,00 1 037 995,00 249 021,00 227 967,00 244 105,00 234 224,00 299 500,00 271 000,00 66 905,00 65 453,00 293 099,00 581 384,00 328 082,00 352 500,00 125 000,00 129 500,00 219 455,00 153 501,00 3 073 679,00 3 618 401,00 46 132 892,00 47 049 092,00 1 674 937,00 1 814 126,00 11 901 709,00 11 994 302,00 2 562 612,00 1 902 068,00 330 085,00 323 092,00 176 600,00 176 900,00 4 000,00 4 000,00 3 176 068,00 3 275 216,00 939 276,00 907 033,00 0,00 0,00 868 301,00 861 454,00 973 225,00 979 679,00 2 732 458,00 2 951 687,00 2 655 650,00 2 671 857,00 240 825 602,00

247 521 555,00

300 00,00 92 325 870.28 333 451 472,28 540 559,00 333 992 031,28 69 725 092,28

300 000,00 97 389 404,04 345 210 959,04 2 451 095,00 347 662 054,04 40 377 449,04

gewone uitgaven 2011 2012 782 587,00 816 610,00 28 801 000,00 28653969,00 0,00 0,00 4 701 701,00 4 877 100,00 0,00 0,00 4 822 346,00 4 823 286,00 17 637 501,00 19 496 499,00 326 710,00 328 765,00 22 011 456,00 23 449 816,00 2 711 745,00 2 867 833,00 1 667 649,00 1 787 129,00 434 706,00 447 936,00 4 501 054,00 4 809 382,00 7 639 763,00 8 032 245,00 6 168 823,00 6 324 045,00 228 707,00 331 294,00 3 595 222,00 3 747 421,00 4 472 238,00 4 485 306,00 7 619 864,00 8 289 995,00 49 717 427,00 50 450 703,00 2 198 158,00 1 990 855,00 13 490 906,00 13 603 113,00 10 632 685,00 10 391 042,00 1 119 952,00 1 158 315,00 3 437 904,00 3 051 309,00 1 757 008,00 1 767 133,00 9 329 102,00 9 832 588,00 12 532 292,00 13 978 837,00 2 211 691,00 2 123 344,00 8 042 123,00 8 091 019,00 3 780 409,00 3 828 288,00 9 317 972,00 9 964 725,00 3 221 026,00 3 378 824,00 248 911 126,00 -8 085 524,00 7 376 169,00

257 178 726,00 -9 657 171,00 15 398 763,00

256 287 295,00 7 979 644,00 264 266 939,00

272 577 489,00 34 707 116,00 307 284 605,00

buitengewone ontvangsten 2011 2012 0,00 0,00 54 781 206,00 90 534 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 710,00 212 352,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 800 000,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487 000,00 110 000,00 0,00 0,00 55 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 757 600,00 369 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 170,00 417 170,00 350 000,00 350 000,00 58 332 328,00 11 985 117,00 0,00 0,00 58 332 328,00 7 979 644,00 66 311 972,00 0,49

94 212 756,00 20 690 162,00 0,00 0,00 94 212 756,00 5 640 716,00 99 853 472,00 0,82

buitengewone uitgaven 2011 2012 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 510 200,00 2 120 000,00 668 071,00 65 000,00 25 000,00 2 987 163,00 29 163 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 642 620,00 3 013 485,00 1 969 447,00 1 959 480,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 100 000,00 1 060 958,00 255 000,00 255 000,00 279 763,00 38 853,00 7 547 907,00 6 818 380,00 5 000,00 5 000,00 1 453 126,00 1 249 862,00 2 707 600,00 5 514 800,00 313 084,00 332 084,00 130 000,00 180 000,00 0,00 0,00 5 572 000,00 5 040 428,00 5 228 727,00 6 913 587,00 3 754 774,00 3 225 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 000,00 2 907 080,00 4 041 000,00 4 041 000,00 46 347 211,00 0,00 0,00 19 964 760,51 66 311 971,51 0,00 66 311 971,51

73 522 594,00 0,00 0,00 26 330 877,18 99 853 471,18 0,00 99 853 471,18


Budgetten 2011-2012 Leningen waarvan het provinciebestuur de leninglast draagt Leningen waarvan de Provincie de leningslast draagt:

Bestemming

Nog terug te betalen op 01.01.2012

Aflossingen in de loop van 2012

Intresten in de loop

Nieuwe leningen opgenomen

Intresten nieuwe leningen

in 2012

(Aflossingen + intresten)

in 2012

Totale leningslast 2012

Nog terug te betalen

Aflossingen + intresten

op 31.12.2012

,

Bedragen (1) leningen op 5 jaar

%

Bedragen (2)

%

Bedragen (3))

%

Bedragen (4)

%

Bedragen (5)

%

Bedragen (2+3+5) %

Bedragen (1+4-2)

%

16 068 179,00

8,94%

5 736 661,60

26,63%

450 680,90

7,67%

0,00

0,00

6 187 342,50

22,57%

10 331 517,40

6,54%

21 154 946,30

11,78%

3 798 145,80

17,63%

724 570,24

12,33%

0,00

0,00

4 522 716,04

16,50%

17 356 800,50

10,98%

142 412 748,32

79,28%

12 008 575,62

55,74% 4 699 555,20

80,00%

0,00

0,00

16 708 130,82

60,94%

130 404 172,70

82,49%

21 543 383,02 100,00% 5 874 806,34 100,00%

0,00

27 418 189,36 100,00%

158 092 490,60

100,00%

leningen op 10 jaar leningen op 20 jaar

TOTAAL

179 635 873,62 100,00%

0,00%

0,00

0,00%

66


PROVINCIEBELASTINGEN De provincie heft twee belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de algemene provinciebelasting. Voor het aanslagjaar 2012 bedroeg het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing 295. De algemene provinciebelasting (APB) geldt zowel voor gezinnen die één of meerdere woningen gebruiken of tot gebruik voorbehouden op het Oost-Vlaamse grondgebied als voor bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen) die één of meerdere vestigingen gebruiken of tot gebruik voorbehouden op het Oost-Vlaamse grondgebied. Voor laatstgenoemde belasting zijn voor het aanslagjaar 2012 volgende tarieven van toepassing: Algemene provinciebelasting gezinnen tot 10 000 m² van meer dan 10 000 m² tot 12 500 m² van meer dan 12 500 m² tot 15 000 m² van meer dan 15 000 m² tot 17 500 m² van meer dan 17 500 m² tot 20 000 m² van meer dan 20 000 m² tot 25 000 m² van meer dan 25 000 m² tot 30 000 m² meer dan 30 000 m² EUR per schijf van 5 000 m² boven de 30 000 m²

31,30 EUR; 62,80 EUR; 94,10 EUR; 125,40 EUR; 156,60 EUR; 219,60 EUR; 282,10 EUR; 376,20 EUR, vermeerderd met 31,30

Afwijkende regeling Volgende categorieën kunnen mits een tijdige aanvraag ontheffing van de belasting bekomen: gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van het recht op maatschappelijke integratie op basis van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie; Algemene provinciebelasting bedrijven Voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische bedrijven) met een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte -

tot 0,5 ha 0,031 EUR/m² gebouwde oppervlakte; 0,016 EUR/m² ongebouwde oppervlakte; met een minimum van 118,70 EUR; van meer dan 0,5 ha tot 1 ha: 0,125 EUR/m² gebouwde oppervlakte; 0,063 EUR/m² ongebouwde oppervlakte; van meer dan 1 ha tot 10 ha: 0,249 EUR/m² gebouwde oppervlakte; 0,125 EUR/m² ongebouwde oppervlakte; van meer dan 10 ha: 0,374 EUR/m² gebouwde oppervlakte; 0,187 EUR/m² ongebouwde oppervlakte.


Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt - naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte - de ongebouwde oppervlakte belast tegen 0,016 EUR/m², met dien verstande dat steeds de minimumbelasting van 118,70 EUR verschuldigd is. Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven. Voor agrarische bedrijven forfaitair: 118,70 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres; meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 118,70 EUR, vermeerderd met: 9,36 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte; 28,04 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht; 0,057 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres. Afwijkende regeling Voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar 60 jaar of ouder zijn en een rusten/of overlevingspensioen ontvangen, wordt de belasting per vestiging vastgesteld op 31,30 EUR.

68


HOOFDSTUK 3: INFRASTRUCTUUR Eigendommen Administratieve gebouwen Provinciale domeinen Provinciaal onderwijs Provinciale musea Provinciewegen Provinciale eigendommen met sportdoeleinden Provinciale eigendommen met educatieve doeleinden Provinciale molens Provinciale eigendommen met artistieke doeleinden Streekhuizen Andere eigendommen Provinciale waterlopen Waardevolle natuurgebieden en bossen Provinciale eigendommen met economische doeleinden Beheer provinciaal patrimonium Omgevingswerken patrimonium Provinciewegen Provinciale scholen Provinciale domeinen Administratieve gebouwen Overig patrimonium Provinciale waterlopen SubsidiĂŤring Mobiliteit Polders en wateringen Subsidiebesluit investeringswerken

69


70


EIGENDOMMEN Administratieve gebouwen Gent, Gouvernementstraat 22-24 aard: administratief gebouw oppervlakte: 09 a 58 ca kad. inkomen: 40 007 Gent, Kapiteinstraat 55 aard: huisvesting van de provinciale Uitleendienst oppervlakte: 35 a 96 ca kad. inkomen: 8 941 Gent, Kapiteinstraat 53 aard: uitbreiding domein van de provinciale Uitleendienst oppervlakte: 139 m² aangekocht bij openbare verkoop van 6 december 2011 Gent, Reep 1 - Seminariestraat 2 aard: seminariegebouw gedeeltelijk gebruikt als administratief gebouw en gedeeltelijk in erfpacht aan Vlerick Hogeschool oppervlakte: 92 a 64 ca kad. inkomen: 65 979 Gent, Sint-Niklaasstraat – Cataloniëstraat adres: Sint-Niklaasstraat – Cataloniëstraat aard: deel van het 'Metselaarshuis', bestemd voor de huisvesting van Toerisme Oost-Vlaanderen oppervlakte: 07 a 60 ca Gent, Volderstraat 1 adres: hoek Kalandestraat – Paddenhoek aard: administratief gebouw oppervlakte: 17 a 41 ca kad. inkomen: 56 886 verkocht bij onderhandse verkoop van 13 juli 2011 Gent, Woodrow Wilsonplein 2 Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid aard: administratief gebouw oppervlakte: 21 a 67 ca verwerving op 23 december 1994 van 3 765/10 000 van de algemene gemeenschappelijke delen en 254 autostandplaatsen kad. inkomen: 382 898 Gent, Pelikaanstraat 38 adres: hoek Pelikaanstraat – Abeelstraat oppervlakte: 7 a 51 ca aard: administratief gebouw, gebruikt als provinciaal archief kad. inkomen: 22 049 Gent, Godshuizenlaan Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) aard: administratief gebouw opgericht en in gebruik genomen in 2003

71


Provinciale domeinen Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke adres : Puyenbrug 1 A 9185 Wachtebeke aard : domein, uitgebouwd en opengesteld voor actieve recreatie ten behoeve van het grote publiek oppervlakte : 520 ha 29 a 32 ca, waarvan 337 ha 59 a 17 ca op grondgebied Wachtebeke, 58 ha 47 a 35 ca op grondgebied Moerbeke, 23 ha 24 a 40 ca op grondgebied Lokeren en 100 ha 98 a 40 ca op grondgebied Lochristi kad. inkomen : 128 213, waarvan 117 572 op grondgebied Wachtebeke, 2 512 op grondgebied Moerbeke, 708 op grondgebied Lokeren en 7 423 op grondgebied Lochristi aankoop met akte van 17-12-2012 van twee percelen te Zaffelaere, 2e afd, sectie D nrs. 15 en 14 B met een oppervlakte van 10 423 m² of 1ha 04a 23ca; jegens fam. De Cleene; 53 000 EUR; bestemming uitbreiding domein

Provinciaal domein Het Leen in Eeklo adres : Gentsesteenweg 80 9900 Eeklo aard : domein voor passieve recreatie, deels natuurgebied en deels parkgebied oppervlakte : 262 ha 07 a 59 ca 46 dm², waarvan 44 ha 74 a 51 ca op grondgebied Eeklo, 139 ha 31 a 48 ca op grondgebied Zomergem en 79 ha 01 a 60ca 46 dm² op grondgebied Waarschoot kad. inkomen : 15 393, waarvan 5 835 op grondgebied Eeklo, 7 539 op grondgebied Zomergem en 2 019 op grondgebied Waarschoot Van de hiervoor vermelde oppervlakte is in 2008 één perceel aangekocht met een oppervlakte van 4a 80ca op het grondgebied van Eeklo. Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen adres : Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen aard : domein, uitgebouwd en opengesteld voor actieve recreatie ten behoeve van het grote publiek oppervlakte : 74 ha 54 a 80 ca kad. inkomen : 12 257 Door de oprichting van het Autonoom Provinciebedrijf De Gavers of APB De Gavers op 1 januari 2004 is het opstalrecht, dat gegeven was aan de vzw De Gavers over een oppervlakte van 14 ha 90 a en 72 ca voor de oprichting van een nieuw zwembad, overgegaan naar de APB De Gavers. Provinciaal domein Den Blakken in Wetteren adres : Wegvoeringsstraat 308 9230 Wetteren aard : domein met villa oppervlakte : 9 ha 69 a 20 ca kad. inkomen : 2 688 Provinciaal domein De Boerekreek in Sint-Laureins adres : Sint-Jansstraat 142 9980 Sint-Laureins oppervlakte : 10 ha 93 a 86 ca kad. inkomen : 2 769 Boerekreekpoel – Erfpachtovereenkomst eigendom van de Generale Vrije Polders in Sint-Laureins aard : wateroppervlak oppervlakte : 39 ha 18 a 48 ca 72


Provinciaal Domein Gentbos in Merelbeke ligging : Poelstraat, Gentbos, Motsenstraat aard : bos oppervlakte : 27 ha 98 a 34 ca kad. inkomen : 821 Provinciaal domein Roomacker in Tielrode-Temse adres : Hofstraat 9140 Tielrode aard : kleiputten, vijvers oppervlakte : 12 ha 22 a 01 ca kad. inkomen : 423 Nazareth (Eke), domein Sparrenhove aard : domein in erfpacht gegeven aan vzw Wagenschot oppervlakte : 3 ha 50 a 56 ca kad. inkomen : 17 400 Provinciaal onderwijs Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland in Assenede adres : Stoepestraat 38 9960 Assenede oppervlakte : 3 ha 98 a 74 ca kad. inkomen : 7 399 Provinciale scholen Buggenhout Buitengewoon Lager Onderwijs Claevervelt, Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum en PCVO Scheldeland adres : Klaverveld 6 - 8 oppervlakte : 73 a 11 ca kad. inkomen : 11 217 adres : Vierhuizen 23 + 21 oppervlakte : 69 a 07 ca aard : grond met er opstaande constructies kad. inkomen : 2 893 Provinciale scholen Wetteren - Dendermonde Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland Dendermonde adres : Dijkstraat 76 9200 Dendermonde oppervlakte : 5 127 m² aard : school Jeugdvormingscentrum Wetteren adres : Nieuwstraat 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 en 31 oppervlakte : 29 a 79 ca kad. inkomen : 7 333 de gebouwen zijn afgebroken voor de oprichting van een nieuwbouw Provinciale Middenschool, Provinciaal Technisch Instituut en Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland in Eeklo adres : Roze 131 9900 Eeklo Roze 131 aard : schoolgebouw 73


oppervlakte : 5 ha 01 a 07 ca kad. inkomen : 113 986 Rabautstraat 45 aard : conciërgewoning oppervlakte : 02 a 69 ca kad. inkomen : 498 Gronden gelegen langsheen Roze oppervlakte : 18 a 15 ca kad. inkomen : 90 Woonhuis Roze 149 oppervlakte 183 m² aankoop in 2007 Woonhuis Roze 151 oppervlakte 189 m² aankoop in 2007 Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Meetjesland in Eeklo adres : Gentsesteenweg 82/84 9900 Eeklo aard : schoolgebouw oppervlakte : 1 ha 58 a 86 ca kad. inkomen : 10 768 Provinciale Scholen Provinciale Middenschool adres : Abdisstraat 56 9000 Gent Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen adres : Godshuizenlaan 65-75 9000 Gent Provinciaal Handels- en Taalinstituut - Gent adres : Henleykaai 83 9000 Gent aard : schoolgebouwen oppervlakte : 3 ha 01 a 36 ca kad. inkomen : 130 865 Abdisstraat 52-54 aard : conciërgewoning en elektrische cabine oppervlakte : 01 a 34 ca kad. inkomen : 2 546 Groot-Brittanniëlaan 125 Groot-Brittanniëlaan 41-45 Nonnemeerstraat 24/ +24 aard : administratief gebouw, kantoorgebouwen, onderzoekscentrum en magazijn om te bouwen voor de huisvesting van de Mercator Hogeschool oppervlakte : 81 a 01 ca kad. inkomen : 103 121 Fusieprotocol met de Autonome Hogeschool Gent Overeenkomst tot het in erfpacht geven van gronden en gebouwen kadastraal bekend onder Gent, 13e afdeling, sectie K, nrs. 969 G 9, 956 I 9, 956 H 9, 956 K 9, 956 P 9, 959 T 5 (deel), 956 N 9 (deel) en 956 P 9 (deel) met inbegrip van de studentenhome. Hierin is geen oppervlakte bepaald. De erfpachtakte is verleden op 27 juli 2006. 74


Het Perspectief PCVO in Gent adres : Henleykaai 83 9000 Gent aard : schoolgebouw oppervlakte : 84 a 69 ca kad. inkomen : 48 096 Provinciaal Instituut Burgemeester Van Driessche en PCVO Waas & Durme in Hamme adres : Hamme, Schoolstraat 8 oppervlakte : 1 ha 58 a 78 ca Waaronder de conciërgewoning met adres Meulenbroekstraat 1 A PCVO Waas en Durme in Lokeren adres : Durmelaan 36 9160 Lokeren oppervlakte : 76 a 01 ca kad. inkomen : 18 718 Provinciaal Technisch Instituut en PCVO Dender & Schelde in Ninove adres : Centrumlaan 160 9400 Ninove Centrumlaan 160 aard : schoolgebouw oppervlakte : 6 ha 31 a 72 ca kad. inkomen : 81 371 Centrumlaan 180 aard : conciërgewoning oppervlakte : 06 a 32 ca kad. inkomen : 1 460 Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen en PCVO Dender & Schelde in Oudenaarde adres : Minderbroederstraat 6 9700 Oudenaarde aard : schoolgebouw oppervlakte : 2 ha 73 a 22 ca kad. inkomen : 1 941 Provinciaal Instituut Heynsdaele in Ronse adres : Eisdaele 1, 9600 Ronse oppervlakte : 38 ha 93 a 57 ca, waarvan 37 ha 53 a 79 ca op het grondgebied van Ronse en 1 ha 39 a 78 ca op het grondgebied van Kluisbergen (Kwaremont) kad. inkomen : 32 159, waarvan 29 943 op het grondgebied Ronse en 2 216 op het grondgebied Kluisbergen bijhuis in Ronse adres : Zuidstraat 55 Ronse 363 m² PCVO Waas en Durme in Zele adres : Kerkstraat 16, Zele oppervlakte : 48 a 75 ca kad. inkomen : 7 333 adres : Koevliet 2 aard : gebouw, omgevormd voor huisvesting van de Provinciale Leergangen Hamme-Zele oppervlakte : 12 a 73 ca kad. inkomen : 9 620 Provinciaal Technisch Instituut en PCVO Dender & Schelde in Zottegem 75


adres : Sabina Van Beierenlaan 35 9620 Zottegem aard : schoolgebouw oppervlakte : 3 ha 78 a 56 ca kad. inkomen : 43 133 Gronden, gelegen achter het schoolgebouw, aangekocht ter uitbreiding van het PTHTI aard : bouwland en weiland oppervlakte : 3 ha 46 a 46 ca kad. inkomen : 313 Huizen, gelegen achter het schoolgebouw, aangekocht ter uitbreiding van het PTHTI Vogelzang 35 aard : huis oppervlakte : 01 a 91 ca kad. inkomen : 501 Vogelzang 37 aard : huis oppervlakte : 03 a 60 ca kad. inkomen : 320 Provinciale musea Gent, eigendommen gelegen in het Patershol Trommelstraat 1 aard : gerestaureerd gedeelte van het gewezen Caermersklooster bestaande uit de voormalige infirmerie - brouwerij en brouwershuis oppervlakte : 11 a 96 ca kad. inkomen : 3 329 Hoek Vrouwebroersstraat - Lange Steenstraat aard : kerkgebouw oppervlakte : 11 a 90 ca kad. inkomen : 1 562 Lange Steenstraat 14, 16 aard : bijgebouwen kerk oppervlakte : 03 a 20 ca kad. inkomen : 654 Vrouwebroersstraat 6 aard : gebouwen rondom het eerste Pandhof oppervlakte : 19 a 56 ca kad. inkomen : 1 760 Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke adres : Paddestraat 7, Zottegem aard : museum oppervlakte : 1 ha 63 a 67 ca kad. inkomen : 3 354 Provinciaal Archeologisch Museum Ename Oudenaarde, Lijnwaadmarkt 20 aard : huis, het gebouw is door vzw SAKO ingericht worden als archeologisch museum (Opening Open - Monumentendag 1998) oppervlakte : 11 a 80 ca kad. inkomen : 2 712 Oudenaarde, Abdijstraat 13-15 aard : huis, bestemd voor de huisvesting van de provinciale administratie (archeologisch museum) oppervlakte : 11 a 10 ca kad. inkomen : 1 222 76


Oudenaarde, archeologische site 'Stichting De Boever' oppervlakte : 8 ha 03 a 76 ca kad. inkomen : 461 Provinciaal Archeologische site Bladelinkasteel - Maldegem aangekocht in 2005 : aard : opgravingen oppervlakte : 30 a 81 ca kad. inkomen : 3 354 MSOC - Moerbeke adres : Dorpvaart 70-72, Moerbeke aard : voorzien voor cultureel museum oppervlakte : 3 747 m² Scheepswerven Baasrode Oude scheepswerf en aanpalende woningen gelegen in Baasrode - Sint-Ursmarusstraat 141, 143, +143, 168 en Driehuizen 5, 9, 11, 13, 15, 19 en 21 oppervlakte: 14 186 m² kad. inkomen: 8 337 Wettelijk beschermd als monument bij ministerieel besluit van 2 juli 1993 omwille van de industrieel - archeologische waarde van de voormalige scheepswerven. Onder het klasseringbesluit vallen het droogdok, de loods, het woonhuis, de werkhuizen, alsook alle toestellen, werktuigen en materialen die aan voornoemde werven zijn verbonden door aard of bestemming. Aankoop vanwege de stad Dendermonde 20-12-2012 van een gebouw te Dendermonde 5e afd, Sectie C Perceel nr, 77 d2 met opp, 1077 m² feestzaal gelegen Sint-Ursmarusstraat 129 te Dendermonde en perceelnr, 84v Sint- Ursmarusstraat met opp, 24,98 m² STAM – Gent adres : Bijlokekaai 7B aard : museum oppervlakte : 760,61 m² Opstal- en erfpachtakte met de Stad Gent verleden in 2006 in verband met het bouwen van een inkomgebouw voor het Stadsmuseum Gent. Provinciewegen De provinciewegen zijn overgedragen naar het Vlaams Gewest sinds 7 januari 2009 of nadien naar de respectieve gemeenten, met uitzondering van 9,9 km op het grondgebied van Kruishoutem, Maldegem en Ronse. Deze laatste trajecten werden nog tot eind 2011 beheerd door de provincie. Grondoverschotten langs de wegen die niet zijn overgedragen: ex-provincieweg Aalst - Oudenaarde grondoverschot gelegen langs de provinciale weg in Erpe (Erpe-Mere) oppervlakte: 241 m² Het perceel is openbaar verkocht op 19 oktober 2012 voor een bedrag van 107 000 EUR. Ex-provincieweg Sint-Niklaas - Hulst een grondoverschot - gebouw, Kleibeekstraat 65, groot 390 m² gelegen in Sint-Niklaas 1ste Afdeling, Sectie A nrs. 68 r 2 Provincieweg Dendermonde - Mechelen grondoverschot gelegen langs de provincieweg in Baasrode (Dendermonde) Mechelsesteenweg oppervlakte: 325 m² grondoverschot gelegen langs de provincieweg in Baasrode – Sint-Ursmarusstraat, 5de 77


Afdeling, Sectie C nrs. 19 b, 18 h en 18 f oppervlakte: 625 m² Ex-provincieweg Sint-Niklaas - Kieldrecht Twee leegstande woningen, Nieuwe baan 38 en 40 te Vrasene, groot 73,10 m² gelegen in Beveren, 4e Afdeling, Sectie B nrs. 663L3 en 663M3 Verkocht aan de gemeente beveren met akte van 21-12-2012 voor een bedrag van 16 447,50 EUR Ex-provincieweg Wetteren- Dendermonde een grondoverschot Schoonaardebaan, Dendermonde, 8ste afdeling, sectie A, nr. 189K2, met een oppervlakte van 78,67 m². Provinciale eigendommen met sportdoeleinden Huis Van De Sport Gent, Zuiderlaan 13 Huis van de Sport in opstal op grond van de Stad Gent + uitleendienst van sportmaterieel oppervlakte : 2 ha 20 a 49 ca kad. inkomen : 43 948 Provinciale eigendommen met educatieve doeleinden 'De Kaaihoeve' in Zwalm adres : Oude Scheldestraat 16, Meilegem - Zwalm aard : hoeve en weiland ; hoeve ingericht als Provinciaal Natuureducatief Centrum oppervlakte : 80 a 46 ca kad. inkomen : 2 186 aard : bouwland ter uitbreiding van het Provinciaal Educatief Centrum oppervlakte : 2 ha 69 a 77 ca kad. inkomen : 7 600 Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen Is in erfpacht gegeven ligging : Schaessestraat 18 aard : proefcentrum/onderzoekcentrum oppervlakte : 12 ha 69 a 54 ca kad. inkomen : 21 123 Provinciale molens Zwalmmolen in Zwalm adres : Rekegemstraat 29 aard : watermolen met achterliggende tuin oppervlakte : 29 a 98 ca kad. inkomen : 596 Adres : Rekegemstraat 28 aard : herberg, woonhuis en museum met parking oppervlakte : 70 a 21 ca kad. inkomen : 379 Adres : Rekegemstraat 26 aard : woonhuis oppervlakte : 06 a 15 ca kad. inkomen : 220 Fauconniersmolen in Lede - Oordegem adres : Grote Steenweg +76 oppervlakte : 12 a 26 ca 78


kad. inkomen : 664 Windekemolen in Oosterzele - Balegem adres : Vrijhem +1 oppervlakte : 13 a 36 ca kad. inkomen : 16 Meuleken 't Dal in Zingem adres : Alfred Amelotstraat 62 oppervlakte : 06 a 66 ca kad. inkomen : 124 Roomanmolen in Sint-Gillis - Waas adres : Beekstraat oppervlakte : 58 a 62 ca Provinciale eigendommen met artistieke doeleinden Huysmanhoeve in Eeklo adres : Bus 1 aard : hoeve, toegangsdreef, weiland oppervlakte : 1 ha 07 a 61 ca kad. inkomen : 1 736 Huis Thuysbaert in Lokeren adres : Stationsplein 10 aard : patriciĂŤrswoning oppervlakte : 26 a 17 ca kad. inkomen : 2 050 Streekhuizen Oud gebouw van de Nationale Bank in Aalst adres : Keizersplein 44 aard : kantoorgebouw oppervlakte : 14 a 39 ca Gebouw in Ronse adres : De Biesestraat 1 aard : gebouw oppervlakte : 7 a 31 ca Gebouw in Eeklo adres : Oostveldstraat 91 aard : gebouw (kasteel gelegen in Heldenpark) oppervlakte : 7 a 70 ca in opstal genomen jegens de stad Eeklo in 2004 Andere eigendommen Gent, Abdisstraat 2 aard : huis oppervlakte : 01 a 85 ca kad. inkomen : 54 900 Gent, Bisdomplein 1 aard : bisschoppelijk paleis 79


oppervlakte : 23 a 10 ca kad. inkomen : 13 059 Gent, Savaanstraat - Kouterpoort grond in erfpacht gegeven aan de bvba Finimmo vanaf 1 juli 1988 voor de duur van 66 jaar (provincieraadsbesluit van 27 april 1988) oppervlakte : 63 a 43 ca Gent, Groot-Brittanniëlaan 123 aard : gebouw verhuurd aan het Commissariaat van de Vlaamse Hogescholen oppervlakte : 02 a 79 ca kad. inkomen : 1 351 Provinciale waterlopen Provinciaal kanaal 'De Lieve' aard : voorheen bevaarbare waterloop (met trekweg) sinds 16 oktober 1963 onbevaarbaar verklaard ligging : vanaf het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonckkanaal) over het grondgebied van Zomergem, Waarschoot, Lovendegem en Evergem tot aan de Brugse Vaart lengte : 10 645 m oppervlakte : ± 15 ha Afwateringskanaal der Hoge Landen aard : watergang (met bedieningswegen) aangelegd ten behoeve van de Vereniging 'Polder van het Land van Waas' ligging : vanaf het grondgebied Stekene, over de gemeenten Beveren en Sint-GillisWaas tot aan de Schelde lengte : 19 150 m oppervlakte : ± 55 ha Provinciaal kanaal 'De Langelede' aard : voorheen bevaarbare waterloop (met trekweg) sinds 16 oktober 1963 onbevaarbaar verklaard ligging : vanaf de Moervaart over het grondgebied van Wachtebeke tot aan de Oudenburgse sluis (grens met Nederland) lengte : 5 173 m oppervlakte : ± 9 ha Bufferbekken 1 Kruishoutem aard : bufferbekken op de Zaubeek ligging : Nokere - Ter Meulenstraat oppervlakte : 7 ha 76 a 30 ca Wortegem - Petegem aard : bufferbekken op de Zaubeek ligging : Nokere - Ter Meulenstraat Kruishoutem, Bufferbekken 2 aard : bufferbekken op de Zaubeek ligging : Herlegemweg - Zaubeekstraat oppervlakte : 2 ha 98 a 82 ca Sint-Niklaas, Bufferbekken langs de Klapperbeek aard : bufferbekken ligging : Sint-Niklaas oppervlakte : 7 ha 54 a 38 ca 80


Deze oppervlakte is in 2005 van de stad Sint-Niklaas overgenomen zonder betaling van prijs. Kosteloze grondafstand aan de stad Sint-Niklaas in 2009 van een opp. van 37 a 66 ca Beveren (Kallo), Melkader aard : water ligging : Fabriekstraat in Beveren - Kallo oppervlakte : 7 ha 97 a 90 ca kad. inkomen : 9 180 Scheldevalleiproject De Pinte - Zevergem aard : hooiland, aangekocht om reden van openbaar nut, nl. in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject oppervlakte : 02 ha 80 a 07 ca Gavere - Dikkelvenne aard : weiland, aangekocht om reden van openbaar nut, nl. in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject oppervlakte : 27 a 11 ca Gavere - Asper aard : bouwland, aangekocht om reden van openbaar nut, nl. in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject oppervlakte : 55 a 66 ca Zingem aard : hooiland, aangekocht om reden van openbaar nut, nl. in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject oppervlakte : 03 ha 76 a 72 ca Zwalm – Nederzwalm-Hermelgem aard : bos, bouwland en weiland, aangekocht om reden van openbaar nut, nl. in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject oppervlakte : 03 ha 05 a 72 ca Zwalm - Meilegem aard : bouwland, aangekocht om reden van openbaar nut, nl. in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject oppervlakte : 04 ha 21 a 27 ca aangekocht in 2012 in het kader van het provinciaal Scheldevalleiproject Oudenaarde – Nederename : Bouwland met oppervlakte 51a40ca Oudenaarde – Eine Voornamelijk weiland met oppervlakte 2ha 24a 03ca Oudenaarde – Heurne Verschillende soorten land met een oppervlakte van 3ha 17a 87ca

Inrichtingspplan Ename van het pilootrichtingsproject 'Leie en Schelde' Oudenaarde - Ename aard : bouwland en weiland oppervlakte : 01 ha 79 a 42 ca Zes percelen aangekocht in 2012 met een oppervlakte van 1ha 51a 37ca Wachtbekken langs de Wellebeek te Lede/Wichelen aard : wachtbekken langs de Wellebeek oppervlakte : 06 ha 39 a 20 ca Wachtbekken langs de Munkbosbeek Gavere/Dikkelvenne aard : aan te leggen wachtbekken oppervlakte : 32 a 65 ca Aankoop in 2008 van een deel van vijf percelen met een oppervlakte van 47 a 65 ca 62 dm² 81


in ruil voor een deel van vier percelen met oppervlakte van 95 a 41 ca 88 dm² Zwalm/Dikkele aard : wachtbekken oppervlakte : 1 ha 31 a 65 ca Wachtbekken langs de Leebeek Gavere/Gavere aard : wachtbekken oppervlakte : 1 ha 55 a 96 ca Gavere/Semmerzake aard : wachtbekken oppervlakte : 62 a 74 ca Gecontroleerd overstromingsgebied langs de Gondebeek - Molenbeek in Oosterzele Moortsele aard : wachtbekken oppervlakte : 8 ha 74 a 68 ca twee percelen aangekocht in 2012 met een oppervlakte van 2ha 00a 80ca Scheldewindeke aard : wachtbekken oppervlakte : 6 ha 00 a 28 ca Gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kalsterbeek – Malebeek in Geraardsbergen/Zarlardingen aard : wachtbekken oppervlakte : 5 ha 62 a 44 ca Gronden voor verbeteringswerken langs de Molenbeek in Geraardsbergen/Goeferdinge: aard : weiland en bos oppervlakte : 4 ha 52 a 55 ca Gronden voor verbeteringswerken langs de S 194 in Melle - Gentbrugge aard : weiland oppervlakte : 3 ha 58 a 84 ca Te Melle gronden voor een bypass aangekocht in 2012 met een opp van 663 m² of 6a 63ca Gronden voor verbeteringswerken langs de Nederholbeek in Markedaal/Etikhove aard : weiland oppervlakte : 6 a 40 ca Gronden voor verbeteringswerken langs de Hollebeek in Geraardsbergen - Moerbeke aard : grond met gebouw oppervlakte : 1 a 61 ca 60 dm² aangekocht in 2008 Gronden voor verbredingswerken van de Beversebeek in Beveren-Waas aard : grond oppervlakte : 13 a 87 ca 17 dm² Aangekocht in 2008 Twee overloopgebieden langs de Molenbeek S.385 in Ronse aard : overloopgebied oppervlakte : 9 ha 68 a 39 ca 41 dm² Gronden voor een natuurtechnische beekomlegging van de Dorenbosbeek in Brakel aard : weiland 82


oppervlakte : 16 a 86 ca een perceel aangekocht in 2010 met een oppervlakte van 2 900 m² Gronden voor verbeteringswerken langs waterloop nr. S 288 in Brakel aard : weiland oppervlakte : 29 a 00 ca bijkomend aangekocht in 2012 een oppervlakte van 672,07 m² of 6a 72ca 7 dm² Gronden voor aanleg van een vispasseerbare stuw langs waterloop nr. S 331 – Neerschuurbeek Nevele aard : land oppervlakte : 1360,40 m² Gronden voor een natuurtechnische ingrepen langs de Borekensbeek in Geraardsbergen aard : weiland oppervlakte : 19 a 53 ca 27 dm² Gronden voor een natuurtechnische ingrepen langs de Waalbeek in Wetteren Massemen aard : weiland oppervlakte : 21 a 63 ca 09 dm² Gronden voor een bufferstrook langs de Barbierbeek, S.011 in Kruibeke aard : bos, bouwland en weiland oppervlakte : 1 ha 24 a 70 ca Gronden voor het aansluiten van waterloop nr. 2.44 op de meander van de Oude Kale, te Maldegem aard : bos en weiland oppervlakte : 95 a 71 ca Gronden voor de aanleg van een bypass langs waterlopen 05001b en 5006 in Lebbeke oppervlakte : 11 a 98 ca Vier aankopen in 2012 Gronden voor aanpassingswerken aan waterloop S360 Nederbeek in Wortegem - Petegem oppervlakte : 3 a 01 ca Aankopen in 2012 Gronden voor aanleg van een vistrap langs waterloop S277 - Molenbeek in Zottegem – Velzeke - Ruddersvoorde oppervlakte : 12 a 56 ca Aankopen in 2012

Waardevolle natuurgebieden en bossen Kloosterbos in Wachtebeke adres : Gebroeders Naudtslaan 9185 Wachtebeke aard : voornamelijk bossen oppervlakte : 95 ha 04 a 52 ca Drie percelen grond in 2012, één met schenking en twee aangekocht ter uitbreiding, met een gezamenlijke oppervlakte van 93a 55 ca 83


Gronden voor inrichting van natuurverbindingsgebieden te Brakel - Elst aard : bos oppervlakte : 2 ha 40 a 07 ca 56 dm² Gronden voor natuurinrichtingsproject Merelbeekse Scheldemeersen aard : voornamelijk weiland oppervlakte : 2 ha 31 a 09 aangekocht in 2012 Hospicebos in Nazareth adres : Gebroeders Naudtslaan 9185 Wachtebeke aard : voornamelijk bossen oppervlakte : 79 ha 21 a 44 ca percelen aangekocht met akte van 30 maart 2012

Provinciale eigendommen met economische doeleinden Fasiver project in Gent - Zwijnaarde aangekocht in mede-eigendom met Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Gent adres : palend aan de Schelde aard : te saneren grond oppervlakte : 23 ha 28 a 10 ca Deze percelen zullen in fasen overgedragen worden vanaf 2005 tot en met 2009. De akte van de tweede fase is verleden in 2008 BEHEER PROVINCIAAL PATRIMONIUM Omgevingswerken patrimonium In 2012 werden volgende bedragen vastgelegd voor omgevingsprojecten, gerealiseerd bij het patrimonium: Buggenhout Campus Klaverveld Heraanpassen speelplaats na sloop containers

140 000 EUR

Buggenhout Campus Platteplut Betonverharding rond moloks en plaatsen klinkers onder luifel

58 000 EUR

Dendermonde Scheepswerf Baasrode Aanleg koer achter museum

36 000 EUR

Eeklo Huysmanhoeve Aanleg kasseiverharding centraal gedeelte wagenhuis

10 000 EUR

Eeklo PTI-PCVO Aanleg brandweerweg en verharding silo

87 000 EUR

Nazareth Hospicebos Herstel weg tussen parking en Kortrijkse heerweg

15 000 EUR

Wachtebeke Puyenbroeck Omgevingslaanleg rond passiefbouw – 1ste fase

60 000 EUR 84


Provinciewegen Verbeteringswerken Voor de uitvoering van verbeteringswerken aan provinciewegen werd op het budget van 2012 geen krediet meer vastgelegd. Onderhoudswerken & winterdienst Op het budget 2012 werd 15.000,00 EUR voorzien voor onderhoudswerken wegen en signalisatie, en 10.000 EUR voor gladheidsbestrijding op de resterende 9 km provinciewegen. De gladheidsbestrijding op de resterende provinciewegen wordt voor het deel van de winter 2012 tot en met december 2012 verricht door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, samen met de gladheidsbestrijding van de gewestwegen. De kosten worden terugbetaald door de Provincie. Investeringskredieten: Fietspaden over lange afstand Op het budget van 2012 waren volgende bedragen voorzien voor de aanleg van fietspaden over lange afstand: a) fietspaden lange afstand op het bovengemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk: 2.000.000 EUR, b) fietspaden lange afstand niet op het bovengemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk: 772.250 EUR. Voor volgende projecten werden onderstaande bedragen vastgelegd in 2012: a) fietspaden lange afstand op het bovengemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk -

Zulte: aanleg fietsweg langs spoorlijn 75 Gent-Kortrijk tussen Waalstraat en grens WestVlaanderen: 379.766,37 EUR Lochristi: aanleg fietsweg langs spoorlijn 59 Gent-Antwerpen tussen Pensionaatstraat en Beerveldse Baan 159.705,30 EUR.

b) fietspaden lange afstand niet op het bovengemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk -

Melle: Begijnenwegel 45.308,85 EUR

Subsidies fietspaden via fietsfonds (onderdeel Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk BFF â‚Ź 2.000.000 voorzien): Gent Beveren Sint-Martens-Latem De Pinte Zulte Lebbeke Denderleeuw Oudenaarde Zomergem Waarschoot Gavere Sint-Martens-Latem Herzele Destelbergen Oudenaarde Beveren Sint-Gillis-Waas Kaprijke

fpd "Groene Banaan" fpd langs spoor,deel N70,Gentseweg fpd Keistraat (deel) fpd Keistraat (deel) fpd Waalstraat fpd Bellestraat fpd Broekstraat fpd Scheldeboorden - deelproject 4 fpd Stoktevijver - Stuiver fpd Stoktevijver - Stuiver fpd Onderstraat fpd Mortelputstraat fpd Molenstraat heraanleg fpd Burgstraat fpd Scheldeboorden - deelproject 6 fpd Ruiterstraat fpd Binnendijkstraat fpd Aveschoot

155.140,90 47.045,25 30.658,27 30.658,27 99.967,13 51.563,72 90.457,63 14.455,41 217.030,69 38.255,56 28.626,18 147.348,48 112.447,60 88.238,52 68.504,27 110.576,75 29.011,65 43.088,58 85


Subsidies fietspaden via provinciaal reglement (niet op het BFF) â‚Ź 400.000 voorzien): Lovendegem Lovendegem Oudenaarde Gent Stekene St. Martens-Latem De Pinte Wachtebeke

fpd Boterhoek en Eeksken fietsbrug Boterhoek en Eeksken fpd Oliehoek en Broekstraat fpd Weverbosdreef en Tertzweillaan fpd Molenbergstraat fp Keistraat (deel niet BFF) fpd Snijafdreef - Mieregoed fpd Melkerijstraat

80.014,48 38.961,84 25.269,01 45.549,72 43.550,96 10.589,92 11.979,65 18.753,01

Knesselare Zelzate

fpdn Aalterseweg (deel), Hoekestraat (deel) en Maldegemseweg (deel) fpd Poelstraat

32.750,38 30.015,60

86


Algemeen

Opmerking: De lijsten hieronder zijn gebaseerd op kredieten die werden vastgelegd in 2012 voor opdrachten met een kostprijs groter dan 10 000 EUR. Werken die momenteel in fase uitvoering zijn maar vorige jaren werden vastgelegd zijn dus niet in de lijst opgenomen.

Studie aansluiting en schakelactie EANDIS Globaal aankoopcontract aardgas Globaal aankoopcontract elektriciteit Onderhoud pompinstallaties 21012-2022

23 459 EUR 1 516 350 EUR 962 142 EUR 229 852 EUR

Provinciale scholen Buggenhout: PSBuSO Spectrum - Campus Platteput Keuringsopmerkingen noodverlichting Buitenaanleg - betonverharding rond moloks Buitenaanleg – plaatsen containers

12 778 EUR 51 174 EUR 10 497 EUR

Buggenhout: PSBLO Claevervelt Buitenaanleg – vernieuwen omheining Buitenaanleg – vervangen podium Buitenaanleg – plaatsing fietsenberging Keuringsopmerkingen noodverlcihting Sloop containerklassen Blok D: plaatsing vloeren en schrijnwerk Blok D: droge afbouw klaslokalen

22 500 EUR 12 450 EUR 18 348 EUR 13 310 EUR 36 930 EUR 14 496 EUR 16 940 EUR

Dendermonde: PCVO Scheldeland Campus Oude Vest Blok B: elektrische inrichting broodkeuken Campus Oude Vest: Blok B: sanitair inrichting broodkeuken Campus oude Vest: Blok A: analyse brandalarmering

16 404 EUR 16 811 EUR 17 352 EUR

Eeklo: Provinciaal Technisch Instituut Algemeen: oplossen keuringsopmerkingen hoogspanningsinstallaties Blok A: aanpassen elektrische voeding Blok A: voeding regenwater voor spoeling Blok A: vervangen radiatorknoppen Blok A: Atelier mechanica: aanpassing afvoerleidingen Blok A: Vernieuwen ramen klassenvleugel Blok A: dakvernieuwing hellende daken Blok B: aanpassing stookinstallatie Blok B: Vervanging stookketel na vorstschade Blok C: aanpassen branddetectie Blok C: omvorming wasplaats Sloop woningen Roze 149 – 153

305 752 EUR 22 000 EUR 20 570 EUR 21 175 EUR 24 464 EUR 187 536 EUR 225 195 EUR 20 026 EUR 61 710 EUR 12 100 EUR 13 103 EUR 18 892 EUR

Eeklo: PSBLO Meetjesland Buitenaanleg: fietsenberging Vervangen hoofdwaterleiding Gent: Campus Henleykaai Blok B: vervangen linoleum Blok A en F: aanpassing hoogspanningscabines

10 211 EUR 13 915 EUR

13 047 EUR 299 548 EUR 87


Hamme: Provinciaal Technisch Instituut Algemeen: noodverlichting Blok A: renovatie verdiepingen en dak Blok A: aanleg hellend vlak aan lift

12 245 EUR 11 380 EUR 22 702 EUR

Lokeren: PCVO Waas en Durme Algemeen: aanpassen hoofdaansluiting elektricteit Loods: neutralisatie afvalwater afdeling bouw Vleugel Durmelaan: schilderen buitenschrijnwerk

22 943 EUR 12 052 EUR 11 739 EUR

Ninove: Provinciaal Technisch Instituut Klassenvleugel: levering materiaal voor relighting Atelier hout: relighting Werkhuizen: aanpasssen klaslokalen Administratie: afvoerleidingen sanitair blok

20 877 EUR 33 146 EUR 49 382 EUR 12 463 EUR

Ronse: Provinciaal Instituut Heynsdaele Hoofdgebouw: herstellen dakproblemen Hoofdgebouw: vervangen vloer ontspanningsruimte Hoofdgebouw: vernieuwen dak gang naar leraarslokaal Home 3 leefgroepen: aanpassing deuren time-out Home 3 leefgroepen: vervanging 2 keukentjes

12 763 EUR 12 796 EUR 13 267 EUR 12 672 EUR 13 627 EUR

Wetteren PCVO Inrichten computerklassen

12 000 EUR

Zele: PCVO Waas en Durme Paviljoen C: regeling verwarming Paviljoen D: nieuw sas op zolder in functie van brandveiligheid

14 520 EUR 12 260 EUR

Zottegem.Provinciaal Technisch Instituut Werkhuizen: plaatsen sprinkler installatie Werkhuizen: renovatie daken Werkhuizen: drinkwateraansluiting

107 820 EUR 763 346 EUR 14 957 EUR

Provinciale domeinen Eeklo: het Leen Bosklassencentrum P15: schilderwerken interieur Bosklassencentrum P15: vervangen schrijnwerk Berging Camping: omvormen ontspanningsruimte naar opslagruimte Bosklassencentrum: schilderwerken Recreatieruimte: vernieuwing elektricteit en verlichtingsarmaturen

11 570 EUR 25 099 EUR 39 499 EUR 20 676 EUR 39 499 EUR

Sint-Jan-in-Eremo: de Boerekreek Buitenaanleg: heraanleg kasseien Verblijfsaccommodatie: leveren akoestische platen Buitenaanleg: besproeiing paardenpistes Aanleg beachvolleybalterrein

16 585 EUR 10 025 EUR 32 359 EUR 11 169 EUR

Wachtebeke: Puyenbroeck Restaurant, sanitair, administratie: noodverlichting Openluchtbad: asbestverwijdering oud zwembad Zwembad: aanstellen technisch adviseur

10 120 EUR 29 246 EUR 20 000 EUR 88


Zwembad: herstelling tegels Zwembad: afzuiging chloordampen Buitenaanleg: herstelling defecte lampen Golfcentrum: aanpassingswerken verwarming Passiefbouw: omgevingsaanleg Camping: aanpassen slagboom Bloemenpark en fontein: vervangen elektrische installatie

17 394 EUR 16 407 EUR 15 125 EUR 24 200 EUR 26 873 EUR 53 971 EUR 13 990 EUR

Wetteren: Den Blakken Oplossen keuringsopmerkingen elektriciteit

12 282 EUR

Administratieve gebouwen Gent. Provinciaal Administratief Centrum 't Zuid Dienstencontract ontwerpbureau Nero Gent: PAC Gouvernementstraat 22-24 Automatisering rookluiken boven traphal

3 443 700 EUR

10 646 EUR

Monumenten en overig patrimonium Aalst: grenspaal Plaatsing grenspaal Erembodegem – Helegem

10 692 EUR

Aalst: Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen Aanpassen noodverlichting en elektriciteit

10 890 EUR

Baasrode: Scheepswerf Buitenaanleg: koer achter museum

33 065 EUR

Eeklo. Huysmanhoeve Koeienstal: verwijderen golfplaten (asbest-cement) Wagenhuis: aanleg kasseiverharding Buitenaanleg: vervangen steenslagverharding oprit Wagenhuis: verharding van zijluifels Poortgebouw: dienstencontract restauratie

76 480 EUR 12 662 EUR 11 535 EUR 14 406 EUR 24 200 EUR

Gent. Uitleendienst Aanpassen schrijnwerk bureelruimten Ruwbouwwerken verbouwing bureelruimten Sloop aangekochte woning Kapiteinstraat

12 682 EUR 17 455 EUR 18 608 EUR

St.Gillis-Waas. Roomanmolen Schuur: Vervangen dak (asbest-cement)

35 312 EUR

Provinciale waterlopen Als gevolg van de wet van 28 december 1967 worden onbevaarbare waterlopen in 3 categorieĂŤn onderverdeeld. Tot de eerste categorie behoren de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen die zich situeren stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken tenminste 5 000 hectare bedraagt. 89


De tweede categorie omvat de waterlopen die noch in de eerste, noch in de derde categorie geklasseerd zijn. In de derde categorie, tenslotte, worden de (gedeelten van) onbevaarbare waterlopen gerangschikt, vanaf hun oorsprong (d.i. het punt waar het waterbekken 100 ha omvat) tot aan de eerste stroomafwaarts gelegen gemeentegrens, of tot zij uitmonden, hetzij in een bevaarbare waterloop, hetzij in een onbevaarbare waterloop van een hogere categorie. Krachtens het decreet houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen kunnen ook beken waarvan het waterbekken geen 100 ha groot is, maar waarvan het debiet abnormaal verzwaard wordt of waarvan het water verontreinigd is door afvalwater, in de derde categorie worden gerangschikt. De klassering in de eerste categorie brengt met zich mee dat het beheer van deze waterlopen toevertrouwd wordt aan het Vlaams Gewest. De waterlopen van tweede en derde categorie vallen onder het beheer van respectievelijk het provinciebestuur en het gemeentebestuur, tenzij zij zich situeren binnen de omschrijving van een polder of watering. In dit laatste geval zijn deze besturen belast met de zorg voor die waterlopen. Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie Voor onderhoudswerken aan waterlopen die door het provinciebestuur zijn uitgevoerd, werd 2 627 113 EUR voorzien. Hiervan werd 87 923 EUR gereserveerd voor het bestrijden van invasieve plantenexoten in Oost-Vlaamse onbevaarbare waterlopen. Onderhouds- en werkingskosten van stuwen en pompen in eigen beheer werden begroot op 72 645 EUR. Investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie Er werd een totaal bedrag van 1 038 215 EUR vastgelegd voor investeringswerken of studie- en ontwerpkosten hiervoor. De hierna opgesomde projecten werden in 2012 aanbesteed of uitgevoerd. Aalst : ruiming van de Zijpbeek (wl. 5.029) Dendermonde : ruimings- en oeverversterkingswerken aan de Schoonaardebeek (wl. S.095) Geraardsbergen : ontwerpen van een nieuwe loop voor de Steenborrebeek (wl. 5.185) Melle : realiseren van een pompgemaal op de Gondebeek (wl. S.180) Sint-Martens-Latem: ruimen van de Nazarethbeek (wl. 7.14) tussen Oosterdijk en Westerplas Topografische opmeting van openbare waterlopen binnen verschillende stroomgebieden Maarkedal: ontwerpen van 3 overstromingsgebieden en 3 vistrappen op de Maarkebeek Zingem: renovatie van de sturing van de klepstuw Pluimke Onderhoudswerken aan de wachtbekkens te Ouwegem (wl. S.254) en Wannegem-Lede (wl. S.248). Digitaliseren van de analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen In 2012 werd de atlas van 1877 op www.gisoost.be digitaal voor het publiek ter beschikking gesteld. Hiermee zijn de drie atlassen der onbevaarbare waterlopen (1967, 1950 en 1877) via de website raadpleegbaar. Bovendien kunnen vanaf 2012 ook de ruilverkavelingsplannen via de site geconsulteerd worden. Ten slotte werden de machtigingsbesluiten en de bijhorende plannen vanaf 1975 tot heden ingescand. Deze zullen in de toekomst toegankelijk zijn. SUBSIDIĂ‹RING Mobiliteit Fietsbeleid Investeringskredieten In het kader van het provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies aan gemeenten voor de aanleg en verbetering van fietspaden, werden in 2011 vaste beloften toegekend enerzijds voor fietspaden gelegen op het bovengemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk (BFF), en anderzijds voor fietspaden, niet gelegen op het BFF. Gemeentelijke fietspaden op het BFF: -

De Pinte: Aanleg fietspad in de Veldstraat: 149 171,46 EUR. 90


-

Erpe-Mere: Aanleg fietspaden in de Groeneweg en Groendal: 80 880,58 EUR. Stekene: Aanleg fietspad in de Brugse Heirweg en Koebrugstraat: 181 012,65 EUR. Gent: Aanleg fietspad aan de Gaardeniersbrug: 196 548,37 EUR. Buggenhout: Aanleg fietspad in de Kasteelstraat: 132 383,33 EUR. Sint-Niklaas: Aanleg fietspad langs spoor 59, in kader collector Nieuwkerken – Oost: 173 060,46 EUR. Nazareth: Aanleg fietspad in de Drapstraat en de Oudenaardseheerweg: 77 060,20 EUR. Buggenhout: Aanleg fietspad in de Oude Kerkweg: 88 676,54 EUR. Gent: Aanleg fietspad langs spoorlijn 50A - fase 2 - deel Assels: 52 557,30 EUR.

Samen voor 1 131 350,89 EUR. Subsidiëring - Gent: Aanleg fietspaden in de Gentse kanaalzone, fase 1: 10 076,50 EUR. - Melle: Aanleg fietspad in de Mellestraat - Vijverwegel – Merelbekestraat: 34 904,00 EUR. - Lochristi: Aanleg fietspad in Ter Poelen: 32 902,43 EUR. - Ninove: Aanleg fietspad op voetwegen 8 en 10bis te Okegem: 31 209,71 EUR. - Haaltert: Verharden fietspaden cluster 2: 124 540,61 EUR. Samen voor 233 633,25 EUR. Aanbod verkeers- en mobiliteitseducatie - De Provincie spendeerde een bedrag van 9 583,98 EUR ten behoeve van de aankoop van regenkledij voor naar het werk fietsend eigen personeel. - Er werd een bedrag van 7 529, 02 EUR vastgelegd voor de aankoop van 5000 reflecterende rugzakhoezen en 3500 reflecterende hesjes (winnende ontwerpen van de zichtbaarheidswedstrijd). Bijna alle hesjes en hoesjes werden aan halve prijs verkocht aan scholen, gemeenten en politiezones. De realisatie van de schoolroutekaarten in het Waasland (4 kaarten), Ninove, AalterKnesselare en Eeklo- Kaprijke- Sint-Laureins in 2012 werd kosteloos gegund aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Er werd 1299,03 EUR vastgelegd voor het drukwerk van de schoolroutekaarten van Oudenaarde en Oosterzele. Schoolroutekaarten geven veilige en onveilige fietsroutes en knelpunten aan. Ze hebben ook een sensibiliserende (promotie fietsgebruik) en curatieve functie (aanpak knelpunten). Vanaf 2011 worden er digitale en papieren schoolroutekaarten gemaakt. Bevorderen gebruik collectief vervoer Op het budget 2011 werd een bedrag van 22.000 EUR voorzien ter subsidie van Trein Tram Bus (bond van openbaar vervoergebruikers), voor de ondersteuning van de spoorlijncomités GentGeraardsbergen en Gent-Ronse. Om het extra openbaar vervoeraanbod van de Lijn tijdens de eindejaarswissel 2010-2011 in OostVlaanderen te promoten, werd het door de Provincie gratis gemaakt, dit voor een budget van 20 000 EUR. Bevorderen duurzame mobiliteit In woon- en werkverkeer Kyoto,Bike to work De Bond Beter Leefmilieu (BBL) organiseerde in 2011 opnieuw de campagne 'Ik Kyoto', ter promotie van duurzaam woon-werkverkeer. Dit jaar nam het provinciebestuur ook zelf deel als bedrijf/werkgever. Hiervoor werd in totaal 3 117,50 EUR vrijgemaakt op het budget. Bovendien gaf het provinciebestuur 2 500 EUR aan de Bond Beter Leefmilieu voor het organiseren van het startmoment voor werknemers in Oost-Vlaanderen en het ondersteunen van de communicatie naar en werving van bedrijven.

91


De Fietsersbond kreeg in het kader van de campagne 'Bike to work' te verdelen prijzen ter waarde van 4 499 EUR. De Provincie nam ook voor de eigen personeelsleden deel aan de actie Bike to Work. Mobiliteitsstudies a) Mobiscans Een Mobiscan analyseert enerzijds de bereikbaarheid van een bedrijf en anderzijds de mobiliteitsstromen en –behoeften van de personeelsleden. Op basis van deze analyse stelt de Mobiscan een actielijst op met mogelijke maatregelen om het woon-werkverkeer te verduurzamen. In 2011 werden Mobiscans opgemaakt voor volgende bedrijven: - CAW Dendermonde – vestigingen te Dendermonde, Wetteren, Lebbeke, Sint-GillisDendermonde - Centrum Geestelijke GezondheisZorg ZuidOost-Vlaanderen – vestigingen te Oudenaarde, Geraardsbergen, Aalst, Ninove - De Lijn – vestigingen te Gentbrugge en Destelbergen - Fracarita Vurste - Gemeentebestuur Lochristi - Randstad – vestigingen te Gent, Aalst, Merelbeke, Eeklo, Lokeren, Sint-Niklaas, Aalst, Zottegem, Dendermonde, Sint-Amandsberg - SD Worx – vestigingen te Gent, Temse, Aalst - Utexbel te Ronse - VMW te Lokeren Het Provinciaal Mobiliteitspunt liet in 2011 8 Mobiscans opmaken door een externe dienstverlener, voor een vastlegging van 24 684,00 EUR en maakte de overige Mobiscans zelf op. b) Bedrijfsvervoerplan Met het oog op de optimalisatie van het woonwerkverkeer van eigen personeel, en in het vooruitzicht van de centralisatie van de provinciale diensten in het PAC, besliste de deputatie tot het laten opmaken van een bedrijfsvervoersplan voor de vestigingen in Gent. Deze opdracht werd gegund aan een externe dienstverlener voor een vastlegging van 12 714,68 EUR. In woon- en winkelverkeer De Bond Beter Leefmilieu (BBL) organiseerde in 2011 opnieuw de campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel", ter promotie van duurzaam winkelverkeer. De provincie gaf 11500 EUR aan de organisator voor het organiseren van een Live radio-uitzending in Oost-Vlaanderen, het organiseren van een infomoment voor Oost-Vlaamse gemeenten, het personaliseren van de communicatiematerialen in Oost-Vlaanderen en het gratis verspreiden van broodzakken ter promotie van de campagne. De deelnemende gemeenten kregen elk 20 fietsknooppuntenkaarten, ter waarde van 6 EUR, die opgenomen werden in de lokale prijzenpot. Tragewegenbeleid Op het budget van 2011 was een bedrag van 150 000 EUR voorzien voor o.a. subsidies in het kader van het trage wegenbeleid. Ter waarde van 108 500 EUR werden 25 tragewegenplannen voor deelgebieden in 21 gemeenten opgemaakt, en werden 6 uitvoeringen van een tragewegenplan gerealiseerd. De gemeente Wetteren kreeg ook een toelage van 1 362,21 EUR voor het plaatsen van tragewegenbordjes en het aanmaken van tragewegenkaarten. Tregewegenplannen bevatten door burgers gedragen voorstellen om een tragewegennetwerk per deelgemeente te realiseren. Ze bevatten steeds een tragewegeninventaris De uitvoering van het tragewegenplan kan bestaan uit de opmaak van concrete herinrichtingsdossiers van trage wegen of de opmaak van een onderhoudsplan of allerlei andere acties. Gebiedsgerichte mobiliteitsplanning 92


Minder hinder Zuiden Gent Op het budget 2011 werd 7 500 EUR voorzien als bijdrage in het project 'Minder Hinder' ter coördinatie van de grote infrastructuurwerken in het zuiden van Gent. EGTS Voor het project „Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland' werd een bijdrage van 17 000 EUR gegeven om grensoverschrijdende projecten te helpen realiseren. Polders en wateringen Voor werken in polders en wateringen, inclusief de door het provinciebestuur ten laste genomen elektriciteits- en onderhoudskosten voor pompgemalen op waterlopen van tweede categorie, werd een krediet vastgelegd van 2 852 203 EUR. Ruilverkaveling Voor de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem werd dit jaar 60 000 EUR vastgelegd. Subsidiebesluit investeringswerken Voor investeringswerken aan waterlopen van 2e en 3e categorie, uitgevoerd door andere openbare besturen, werden 732 204 EUR subsidies vastgelegd in 2012. Volgende werken werden betoelaagd: 1. Isabellapolder – uitbouw duurzaam watersysteem Moerbeekvallei – studiewerk 3de fase; 2. Polder Moervaart en Zuidlede – Aankoop en inrichting bufferstrook Westlede; 3. Polder tussen Schelde en Durme – Studie naar optimalisatie waterbeheersingsinfrastructuur in functie van peilbeheer in Berlarebroek en Donkmeer; 4. Sint-Martens-Latem - vervangen van duikers op de Nazarethbeek – perceel 1: werken in de Moeistraat; 5. Sint-Martens-Latem - vervangen van duikers op de Nazarethbeek – perceel 2: werken in Twee Dreven; 6. Sint-Martens-Latem - vervangen van duikers op de Nazarethbeek – perceel 3: werken in de Constant Permekelaan; 7. Deinze - vervangen van inbuizingen op de Reigersbeek en aanleggen van een winterbed; 8. Isabellapolder – uitbouw duurzaam watersysteem Moerbeekvallei – uitvoering van de werken 2de fase; 9. Maldegem – aankoop gronden voor de aanleg van een 3e overstromingsgebied te Kleit.

93


94


HOOFDSTUK 4: COMMUNICATIE Vragen van het publiek Respons op Oost-Vlaanderen Informeel Inzage in bestuursdocumenten Opdrachten grafische cel Rondleidingen Website Elektronische nieuwsbrieven Pers Centrale media-aankoop De Provincie op de regionale televisie

95


96


VRAGEN VAN HET PUBLIEK De communicatiedienst is het aanspreekpunt voor de burger die met vragen zit over het provinciebestuur en zijn diensten. Deze vragen komen via diverse kanalen binnen. Een overzicht: Overzicht van het aantal vragen per communicatiemiddel en per communicatiekanaal: e-mail

fax

persoon lijk

post

telef. betalend

telef. gratis infolijn

totaal

andere

3

0

0

0

0

0

3

elektronische

1

0

0

0

0

0

1

facebook

0

0

0

0

0

0

0

folder belastingen

17

0

0

0

0

0

17

Informeel*

20

2

0

45

0

1

68

spontaan

1303

2

4

8

4

64

1385

website

228 1572

0 4

0 4

1 54

0 4

0 65

229 1703

communicatiekanaal communicatiemiddel

* betreft alle afgehandelde vragen in 2012 naar aanleiding van het tijdschrift Informeel, dat zijn er dus ook nog n.a.v. in 2011 verschenen nummers. Overzicht van het aantal vragen per onderwerp en per communicatiekanaal: e-mail

fax

perso onlijk

post

telef. betal end

telef. gratis infolijn

totaal

informatieve vraag

1340

2

4

34

4

63

1447

melding

202

2

0

17

0

2

223

vraag om documentatie

30

0

0

3

0

0

33

1572

4

4

54

4

65

1703

communicatiekanaal onderwerp

Overzicht van het aantal vragen per sector en per communicatiekanaal: communicatiekanaal

e-mail

fax

perso onlijk

post

telef. betale nd

telef. gratis infolijn

totaal

aanwervingen

40

0

0

0

0

1

41

andere *

402

2

1

20

3

9

437

belastingen

302

0

0

0

0

9

311

bestuur **

78

1

0

10

0

6

95

cultuur

53

0

0

3

0

0

56

diversen

10

0

0

0

0

1

11

economie

29

0

0

0

0

0

29

erfgoed

22

0

0

1

0

1

24

gezondheid

25

0

0

0

0

0

25

internationale samenwerking

15

0

0

1

0

1

17

landbouw & platteland

38

0

1

1

0

3

43

leefmilieu

137

0

2

3

1

20

163

mobiliteit

39

1

0

1

0

1

42

onderwijs & vorming

49

0

0

1

0

1

51

patrimonium

9

0

0

0

0

0

9

recreatie

38

0

0

3

0

0

41

ruimtelijke planning

15

0

0

0

0

0

15

sector

97


sport

55

0

0

3

0

3

61

stedenbouw

27

0

0

0

0

2

29

toerisme

29

0

0

2

0

1

32

uitleendienst

47

0

0

0

0

1

48

veiligheid

24

0

0

1

0

0

25

waterlopen/-beheer

18

0

0

1

0

0

19

wegen

11

0

0

1

0

0

12

welzijn

60 1572

0 4

0 4

2 54

0 4

5 65

67 1703

* Vragen die bestemd zijn voor andere besturen of instanties en die niet onder de provinciale

bevoegdheden vallen. ** Vragen over het bestuur hebben te maken met de samenstelling van de provincieraad, namen, bevoegdheden en coördinaten van de gedeputeerden, bevoegdheden van de diensten. Uit de tabellen blijkt dat het aantal geregistreerde vragen gestegen is van 1 402 in 2011 naar 1703 in 2012 (-+21,45%). Door de splitsing van de gratis Infolijn in twee keuzenummers (één voor de dienst Communicatie en één voor de dienst Belastingen) werden hier vooral vragen over provinciebelasting via e-mail opgenomen. De meest opvallende stijgers t.o.v. 2011 waren de rubrieken 'andere' voor vragen buiten onze bevoegdheden (45,66%), (provincie)belastingen (bijna 28%) en leefmilieu (42,98%). Inzake leefmilieu is dit vooral te wijten aan de groepsaankoop voor groene stroom en gas. RESPONS OP OOST-VLAANDEREN INFORMEEL Het tijdschrift Oost-Vlaanderen informeel is het 'officiële' tijdschrift van het provinciebestuur. Verschijning: 5 nummers Oplage: 28 500 exemplaren Aantal abonnees: 21 946 (gratis abonnementen); de overige exemplaren gaan naar de gemeenten, ocmw's, bibliotheken, vdab-centra in de provincie, Oost-Vlaamse parlementariërs en naar de andere provinciebesturen. Respons via de inspraakkaarten*: vragen Nr 1 (februari 2012)

5

deelnemers wedstrijd 990

nieuwe abonnees 72

Nr 2 (april 2012)

10

279

78

Nr 3 (juni 2012)

26

1209

49

Nr 4 (september 2012)

1

492

65

Nr 5 (december 2012)

10

643

57

*In elk nummer van het tijdschrift bevindt zich een inspraakkaart waarmee lezers opmerkingen en suggesties kunnen formuleren, vragen kunnen stellen, publicaties kunnen aanvragen en waarmee ze kunnen deelnemen aan wedstrijden. INZAGE IN BESTUURSDOCUMENTEN

98


Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur vormt de basis van het communicatiebeleid. Het onderdeel passieve openbaarheid garandeert de burger het recht op inzage, afschrift en uitleg bij bestuursdocumenten. communicatiekanaal

E-mail

fax

mondeling

schriftelijk

telefonisch

totaal

% van totaal

termijnoverschrij ding decreet

(deels) geweigerd

beroepen

(nog) niet ingezien

dienst

Griffie

2

0

0

1

0

3

0,83

0

0

0

0

dienst Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken

0

0

0

1

0

1

0,28

1

1

0

0

dienst Communicatie

4

0

0

0

0

4

1,11

0

2

1

0

dienst Boekhouding

1

0

0

0

0

1

0,28

0

0

0

0

dienst Patrimonium

8

0

0

1

1

10

2,78

5

1

0

0

dienst Aankoop, Transport en Verzending

5

0

0

3

0

8

2,22

1

0

0

0

dienst Personeelsbeheer

3

0

0

0

0

3

0,83

0

1

0

0

dienst Werving & Loopbaan

22

0

0

0

0

22

6,11

1

0

0

0

dienst Kunsten & Cultuurspreiding

1

0

0

0

0

1

0,28

0

1

0

0

directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwer king

2

0

0

0

0

2

0,56

1

0

0

0

dienst Milieubeleidsplanni ng, - ondersteuning en Natuurontwikkeling

1

0

0

0

0

1

0,28

0

0

0

0

dienst Integraal Waterbeleid

3

0

0

0

0

3

0,83

0

0

0

0

dienst Milieu- en natuurvergunninge n

86

0

2

26

0

114

31,67

3

1

0

0

dienst Ruimtelijke Planning

29

0

0

1

0

30

8,33

6

7

0

0

dienst Ruimtelijke Vergunningen

133

3

4

3

11

154

42,78

8

22

0

0

dienst Mobiliteit

2

0

0

0

0

2

0,56

0

0

0

0

dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking

1

0

0

0

0

1

0,28

0

0

0

0

2012

99


Totalen (in aantal aanvragen) :

303

3

6

36

12

360

26

36

1

0

Op 1 jaar tijd werden 360 verzoeken om inzage genoteerd of 8,16 % minder dan in 2011 (392 verzoeken). De grote meerderheid van de aanvragen gebeurde in 2012 via e-mail (303 of 84,16%). Het inzagerecht wordt voornamelijk uitgeoefend in volgende sectoren: • 186 aanvragen voor dossiers inzake ruimte: ruimtelijke planning, ruimtelijke vergunningen en mobiliteit (51,66%) t.o.v. 256 (51,92%) in 2011 met vooral stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningsberoepen: 149 aanvragen (41,38%) t.o.v. 221 (42,67%) in 2011; • 118 aanvragen van de milieudiensten (32,77%) t.o.v. 139 (35,73%) in 2011, met vooral milieuvergunningen: 94 aanvragen (26,11%) t.o.v. 79 (20,30%) in 2011. Termijnoverschrijdingen: Er waren termijnoverschrijdingen in 26 gevallen (7,22%) t.o.v. 26 (6,68%) in 2011. Het provinciebestuur hanteert de decretale termijn van 15 kalenderdagen. Aantal dossiers met termijnoverschrijding van 1 tot 7 dagen: 12; 8 tot 14 dagen: 4; 15 tot 21 dagen: 4; 22 tot 30 dagen: 2 en meer dan 30 dagen: 4.

Er waren 20 gedeeltelijke en 14 volledige weigeringen. Redenen daarvoor waren onder meer: dienst Communicatie - geen informatiedrager (art. 3, 4° Decreet), te algemeen (art. 11, 1°), persoonlijke gegevens (art. 13, 2° en art. 9), belangrijke analyse en verwerking nodig (art. 20: niet verplicht), kennelijk onredelijk (art. 11, 1°) - rechtstreeks initiatief tot het laten opmaken van bestuursdocumenten behoort tot het prerogatief van de verkozen mandatarissen dienst Kunsten & Cultuurspreiding - De vereniging en de provincie zijn dus mogelijks tegenstrevers in een geding voor de rechtbank en alle stukken en bestanden werden in beslag genomen dienst Ruimtelijke Planning - gunstig voor besluit, ongunstig voor adviezen en verslagen, die worden niet bewaard na goedkeuring GRS - project is nog in opmaak, geen einddocumenten beschikbaar - enkel Masterplan is afgerond - document nog in opmaak - advies zal kunnen worden geraadpleegd op de website van de provincie, vanaf ongeveer 10 juni 2012, de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voorziet geen persoonlijk uittreksel - uitstel gevraagd door aanvrager - vraag is voorbarig - deel van de gevraagde documenten nog niet beschikbaar dienst Ruimtelijke Vergunningen - nog niet op agenda van de beslissingszittin van de deputatie, verschoven naar een latere (nog te bepalen) beslissingszitting - Er is geen verslag i.v.m. dit item - verslag niet binnen termijnen beschikbaar In één geval werd er beroep aangetekend bij de „Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur‟. 100


In geen enkel geval werd (nog) geen inzage verleend. OPDRACHTEN GRAFISCHE CEL De grafische cel binnen de communicatiedienst werkte 869 opdrachten af: Soort opdracht advertentie affiche andere antwoordkaart badge banner berichtenkaart groot berichtenkaart klein boek briefhoofd brochure buitensignalisatie-banner buitensignalisatie-bord cheque cover diploma e-flyer e-folder e-uitnodiging flyer folder formulier infobord

Aantal

Soort opdracht 35 kaart map 46 menu 25 naamkaartje 39 nieuwsbrief 2 ontwerp 13 Kaft 19 Tento-volledig 6 poster 15 postkaart 27 powerpoint prints 62 programma 5 roll-up 25 signalisatie 2 spandoek 23 4 sticker 15 tento-panelen 2 toegangskaart 24 uitnodiging 56 wenskaart 88 31 9 Totaal

Aantal 40 14 5 38 11 30 0 2 3 8 1 25 12 12 3 2 14 5 3 68

869

RONDLEIDINGEN Elke ge誰nteresseerde kan in groep- of klasverband het provinciehuis bezoeken. Het programma voor de groepen ziet er als volgt uit: verwelkoming film 'Voor ieder van ons': introductie in de werking van het provinciebestuur rondleiding en toelichting door gids drankje en infopakket Voor klassen is het programma aangepast aan de leeftijd van de bezoekers: verwelkoming uitleg over werking provinciebestuur rollenspel drankje en infopakket voor de leerkracht

101


Cijfers: Wie scholen

verenigingen

Totaal

aantal bezoeken 34: 24 lager onderwijs 10 secundair onderwijs 0 hoger onderwijs 13: 1 seniorenvereniging 12 andere 47

aantal bezoekers 1385: 1106 leerlingen LO 279 leerlingen SO 0 studenten HO 349: 31 senioren 318 andere 1734

WEBSITE De website www.oost-vlaanderen.be werd in juni 2005 hernieuwd. In 2012 werd deze website verder uitgebouwd en actueel gehouden. Cijfers zijn als volgt: totaal aantal unieke bezoekers: 637 719 bezoekers o 54% van de bezoekers zijn 'nieuw', 46% zijn regelmatig terugkerend bezoekers o Piek aan bezoeken in maand april totaal aantal pageviews: 3 337 725 gemiddeld aantal pageviews per bezoek: 3,06 pagina's gemiddelde tijd op de site: 1 minuut 57 seconden Top 5 meest bezochte inhoud: 1. Puyenbroeck (hoofdpagina + zwembad + informatie) 2. Homepage 3. Groene stroom 4. OVINOB 5. Vacatures Top 10 meest gebruikte zoektermen (in zoekbalk): 1. Zwembad 2. Vacatures 3. Groepsaankoop 4. Uitleendienst 5. Geen internet 6. Medov 7. Bijen 8. Vacature 9. Logo 10. Subsidies

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN In totaal geven de diensten 22 elektronische nieuwsbrieven uit. Deze nieuwsbrieven zijn vooral geschikt om een specifiek doelpubliek te informeren. De respectieve diensten stellen de nieuwsbrieven op, de dienst Communicatie zorgt voor de eindredactie, de goedkeuringsprocedure en de verzending. In 2012 werden in totaal 127 elektronische nieuwsbrieven verstuurd. Nieuwe nieuwsbrieven in 2012 waren die van Gelijke kansen, Steunpunt duurzaam wonen en bouwen, Gestroomlijnd landschap, De Waterstand en het Wereldcentrum. Dienst dienst Communicatie

Nieuwsbrief Oost-Vlaanderen digitaal

Aantal 11

102


dienst Kunst en Cultuur dienst Kunst en Cultuur directie welzijn – dienst maatschappelijke participatie APB De Gavers dienst Externe Betrekkingen directie Onderwijs en Vorming provinciaal domein Het Leen directie Welzijn dienst Landbouw en Platteland pam Ename + Velzeke provinciaal domein Puyenbroeck dienst mobiliteit Oost-Vlaamse bestuursacademie dienst Milieubeleidsplanning, ondersteuning en Natuurontwikkeling dienst Milieubeleidsplanning, ondersteuning en Natuurontwikkeling dienst Milieubeleidsplanning, ondersteuning en Natuurontwikkeling dienst Integraal waterbeleid dienst Sport directie Welzijn – Steunpunt Soc. Pl. directie Welzijn Vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking

Biebmail Caermersklooster Gelijke kansen

1 6 1

De Gavers Europa Flankerend Onderwijsbeleid Het Leen Jeugd Landbouw en Platteland pam Puyenbroeck

8 12 6 10 7 4 7 13

Mobiliteit Nieuwsbrief OBAC

3 10

Leefmilieu - milieuberichten

10

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

4

Gestroomlijnd landschap

1

De Waterstand Sport Steunpunt Sociale Planning

2 3 1

Steunpunt vrijwilligerswerk

3

Wereldcentrum

4

Totaal

127

PERS Binnen het luik van de pers bestaan er persuitnodigingen voor provincieraadszittingen of voor persconferenties en persberichten. Het organiseren van persconferenties en het versturen van persberichten heeft een tweeledig doel: het informeren van de pers over het provinciaal beleid en de beslissingen van de deputatie de burgers informeren via de persberichtgeving In 2012 kregen 27 journalisten een elektronische uitnodiging met de agendapunten om de zittingen van de provincieraad bij te wonen. Het provinciebestuur organiseerde in 2012 25 thematische persconferenties waarbij één bepaald aspect werd toegelicht of naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. Datum 17 januari 8 februari 14 maart 23 maart 26 maart 1 april 23 april

Thema Restauratie Lam Gods Opening provinciaal erfgoedcentrum De Fonteinen deel 5 Groepsaankoop groene stroom Windstudie Opening seizoen Huysmanhoeve Eeklo Fietskaart haven Gent 103


27 april 27 april 7 mei 24 mei 1 juni 21 juni 21 juni 5 juli 27 augustus 28 augustus 7 september 10 september 14 september 14 september 19 september 21 september 21 november 22 november

Trage Wegen Europadag Website gevonden fietsen Weekendverblijven Nieuw seizoen Puyenbroeck Museumnacht Ename De Spelen op tournee Ecolabel Golf Puyenbroeck Schoolroutekaart Aalter-Knesselare Opening PCVO Scheldeland Restauratie Lam Gods van start Schoolroutekaart Ninove Schoolroutekaart Deinze Schoolroutekaart Waasland Elektrisch treintje op zonne-energie Puyenbroeck Schoolroutekaart Eeklo Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie Lancering zorgambassadeurs Oost-Vlaanderen

De pers wordt uitgenodigd op heel wat manifestaties en gebeurtenissen. Hierbij worden geen persconferenties georganiseerd, vaak is er wel een begeleidende persnota. Datum 26 januari 8 februari 28 februari 1 maart 2 maart 5 maart 13 maart 16 maart 22 maart 27 maart 30 maart 31 maart 23 april 5 mei 11 mei 29 mei 16 juni 16 juni 24 juni 26 juni 27 juni 12 juli 12 juli 12 juli

Thema Poëziepunten Het Leen Voorstellingsavond Oost-Vlaamse plattelandsdichter Thuis voor een beeld Demonstratienamiddag bodemverdichting in de landbouw Afhaalmoment verbijsterende bijen Gerestaureerde figuartieve kaart van Kemzeke Sportgala Plantactie Maarkebeek Voorstelling kaart- en goederenboek van de abdij van Zwijveke Walk for water Plantactie Gentbrugse Meersen Verlijden akte Hospicebos Opening Passiefbouw Puyenbroeck Flyeractie groepsaankoop groene stroom Startschot verkiezingscampagne VVP Scholieren discussiëren over onderwijs Opening wapenzaal Kasteel van Laarne Reflectie- en uitwisselingsdag voor internationale solidariteit Uitreiking Prijs Gelijke Kansen en vrijwilligerstrofee Opening MTB-netwerk Schelde-Durme Slotfeest project duurzame voeding in Brielmeersen Huldezitting einde legislatuur Voorstelling Kleine Cultuurgids 'Wandtapijten in OostVlaams provinciaal bezit' Oost-Vlaamse jongeren trainen samen met buitenlandse Olympiërs Opening tentoonstelling Caermersklooster Achiel en Marieke Pauwels 104


27 juli 21 september 27 september 11 oktober 14 november 14 november 29 november

VIP-uitnodiging 'De Spelen op tournee' in Aalst en Dendermonde Opening permanente loopomloop Waasmunster Ontvangst sporters Olympische en Paralympische spelen Opening tentoonstelling Romy Schneider in het Caermersklooster Startevenement iAge Huldezitting n.a.v. Afscheid Gouverneur André Denys Viering Gouverneur André Denys

Persberichten worden verstuurd naar aanleiding van een persconferentie en daarbuiten. In 2012 werden er 143 persberichten (per e-mail) verstuurd, telkens naar 152 journalisten. Sector Administratie Communicatie Cultuur Economie Euregio Gezondheidszorg Infrastructuur Milieu Onderwijs Ontvangsten Provincieraad Recreatie Sociaal Sport Toerisme Tuinbouw Veiligheid Wegen en waterlopen

Aantal 2 7 26 4 4 1 8 17 1 2 2 8 6 12 3 12 7 21

Naast de pers kunnen andere geïnteresseerden zich abonneren op de elektronische persberichten van het provinciebestuur. Cijfers: mandatarissen en ambtenaren gemeenten: 194 mandatarissen en werknemers OCMW's: 78 andere (particulieren, andere besturen …): 47 communicatieambtenaren gemeenten en OCMW's: 53 + 21 communicatieverantwoordelijken overheden en andere instellingen Gent (o.a. Stad Gent, UGent, parket Gent, NMBS, De Lijn, hogescholen …): 13 Totaal: 406 CENTRALE MEDIA-AANKOOP Advertenties in de Streekkrant/De Zondag/Passe Partout 105


Publicatiedatum 1 februari 5 februari

Medium De Zondag De Streekkrant Passe Partout

Onderwerp Provinciaal erfgoedcentrum Ename (1/2 pagina)

22 februari 26 februari

De Zondag De Streekkrant Passe Partout

Omloop het Nieuwsblad (1/1 pagina in kader van regiomarketing)

29 februari 4 maart

De Zondag De Streekkrant Passe Partout

Europadag (1/2 pagina)

28 maart 1 april

De Zondag De Streekkrant Passe Partout

Ronde van Vlaanderen (1/1 pagina in kader van regiomarketing)

14 oktober

De Zondag

Verkiezingen (1/2 pagina)

1 februari

Zone09 – thema Valentijn

23 mei 26 september

De Student De Student

Valentijnactie in het Caermersklooster EĂŠn en al oor Verkiezingen

Advertenties in andere media

DE PROVINCIE OP DE REGIONALE TELEVISIE In 2012 zonden de Provincie Oost-Vlaanderen en de regionale zenders AVS en TV OOST 24 afleveringen van TV Provincie en 10 afleveringen van TV Provincieraad uit. TV Provincie In TV Provincie werd een blik geworpen op enkele opvallende projecten uit het provinciaal beleid en de activiteiten van het provinciebestuur. Uitzenddata 5/6 maart 12/13 maart 22 maart 26/27 maart 2/3 april 9/10 april 16/17 april 23/24 april 7/8 mei 14/15 mei 21/22 mei

Onderwerp Muziektoernooien Educatieve koffers Tentoonstelling 'Het bos heeft dorst' in Het Leen Groepsaankoop groene stroom Passiefbouw Puyenbroeck Windenergie Erfgoeddag in pam Ename en Velzeke Fietsroutekaart Gentse Haven Dag van de Biodiversiteit in de kaaihoeve Website gevonden fietsen Fietsbox 'Fietsen langs het water'

18/19 juni 3/4 september 17/18 september 24/25 september 1/2 oktober 8/9 oktober

Actie verkeersveiligheid in puyenbroeck Biobase Europe Opendeurdag provinciale sportcentra Duurzaam bouwen Verkiezingen Verkiezingen 106


15/16 oktober

Week van het Bos

29/30 oktober 5/6 november

Waterbeleid: bufferbekkens Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen Prijs Lode Verbeeck Erkenning graanjenever als streekproduct Lancering project zorgambassadeurs Partnergeweld in holebirelaties

12/13 november 26/27 november 3/4 december 17/18 december

TV Provincieraad Daarnaast kreeg de Oost-Vlaamse kijkers via hun regionale zender ook opnieuw verslag van de zittingen van de provincieraad. De belangrijkste debatten, reacties en beslissingen worden gebundeld in een 5-minuten durende uitzending op maandag of dinsdag volgend op de zitting. Er waren uitzendingen van TV Provincieraad op volgende data: 20/21 februari, 19/20 maart, 30 april/1 mei, 28/29 mei, 25/26 juni, 10/11 september, 22/23 oktober, 19/20 november, 10/11 december (installatie nieuwe raad), 24/25 december. Beide programma's worden uitgezonden op: AVS: op maandag vanaf 18 uur, doorlopend TV OOST: op dinsdag vanaf 18 uur, doorlopend TV Provincie wordt wekelijks* uitgezonden. TV Provincieraad wordt 1x per maand uitgezonden. In juli en augustus zijn er geen uitzendingen. De uitzendingen van TV Provincie en TV Provincieraad werden ondertiteld (teletekstpagina 888). *als er een uitzending was van TV Provincieraad, was er die week geen uitzending van TV Provincie.

107


108


HOOFDSTUK 5: ONDERWIJS EN VORMING Provinciaal onderwijs Algemeen IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) Onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs Volwassenenonderwijs Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) Flankerend onderwijsbeleid

109


110


PROVINCIAAL ONDERWIJS Algemeen Schoolbevolking Totaal aantal inschrijvingen in de CVO's

Totaal aantal leerlingen in de provinciale scholen met volledig leerplan

111


Personeel Aantal personeelsleden dat betaald wordt door het ministerie van onderwijs & vorming

Aantal personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, die betaald worden door het provinciebestuur (vanaf 2011 werd ook het Tehuis Heyndaele meegerekend (60,6 vte)

IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) Onderwijs Adres: provinciaal administratief centrum Het Zuid - Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent Hoofd Iva: Kristel de Boevere tel. 09 267 74 23 e-mail: kristel.de boevere@oost-vlaanderen.be fax 09 267 74 97 Door een wijziging van het Provinciedecreet en de daaruit volgende verzelfstandiging werd in 2008 een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) voor onderwijs gecreĂŤerd, waarin alle Provinciale scholen en het Tehuis Heynsdaele te Ronse zijn opgenomen.

112


Een IVA ressorteert onder het Provinciebestuur maar haar zelfstandigheid wordt bepaald door een beheersovereenkomst die afgesloten wordt tussen het Hoofd van het agentschap en de deputatie. De taken waarmee het IVA provinciaal onderwijs is belast resumeren zich als volgt : 1° het uitvoeren van een gecoördineerd onderwijsbeleid overeenkomstig de beleidslijnen van de inrichtende macht ; 2° het uitvoeren van een gecoördineerd agogisch beleid in het Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse – Tehuis overeenkomstig de beleidslijnen van de inrichtende macht ; 3° het dagelijks financieel beheer en de aankopen ten laste van de gewone dienst van het budget; 4° het beheer van de roerende goederen. Hieronder wordt verstaan de planning van de noodzakelijke aankopen, het onderhoud van de goederen en de inschakeling van deze goederen in de onderwijsinstellingen en het Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse - Tehuis. 5° de verhuur en het in bruikleen geven van onroerende goederen; 6° de uitvoering van het personeelsbeleid met betrekking tot het personeel dat is tewerkgesteld in het Iva Provinciaal Onderwijs. Om deze taken tot een goed einde te brengen worden vanuit de provincie diensten aan het Iva Provinciaal Onderwijs verleend op het vlak van personeelsbeheer, onderwijsorganisatie, juridische bijstand, ict, CAD, de gebouwen- en andere onroerende infrastructuur, transport en verzending, sociale dienstverlening, veiligheid en welzijn, communicatie en vorming van het niet-gesubsidieerd personeel. Deze dienstverlening zal gebeuren volgens de modaliteiten die van toepassing zijn voor de andere provinciale diensten en instellingen. De leiding berust bij het Hoofd van het agentschap dat de bevoegdheid heeft tot het aansturen van processen om te komen tot een rationele en zuinige besteding van de middelen en het personeel door een schooloverkoepelende benadering. Om de beheersovereenkomst te kunnen uitvoeren enerzijds en anderzijds het onderwijsveld daarin terdege te kunnen begeleiden werd een administratieve omkaderingsfunctie gecreëerd die IVA-Centraal genoemd wordt. Deze werd tijdens het werkjaar 2009 in een werkbare vorm gegoten. Personeel (in FTE) - 1 Hoofd Iva - 1 diensthoofd - 0,8 organisatiemedewerker - 0,8 boekhouder - 4 schoolmaatschappelijk werkers - 2,9 medewerkers - 1,3 assistenten

Alle personeelsleden worden rechtstreeks betaald door de Provincie Oost-Vlaanderen.

113


Buitengewoon Lager Onderwijs Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Claevervelt Adres: Klaverveld 6 te 9255 Buggenhout Directeur: Dirk Bas tel. 052 39 70 29 e-mail: info@claevervelt.be fax 052 33 00 15 website: www.claevervelt.be Schoolbevolking op 01.10.2012:

Personeel

Aanbod Type 1 Voor kinderen met minder verstandelijke mogelijkheden. Type 8 Voor normaal begaafde kinderen met ernstige leerachterstand.

114


Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Meetjesland Gentsesteenweg 82-84 te 9900 Eeklo Directeur: Luc Eeckhout tel. 09 377 32 82 e-mail: psblomeetjesland@telenet.be fax 09 377 49 34 website: www.psblomeetjesland.be Schoolbevolking

Personeel

Aanbod Type 1 Voor kinderen met minder verstandelijke mogelijkheden. Type 8 Voor normaal begaafde kinderen met ernstige leerachterstand.

115


Secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum Klaverveld 8 te 9255 Buggenhout Directeur: Rudi Baeck tel. 052 40 94 44 e-mail: info@psbsospectrum.be fax 052 40 94 49 website: www.psbsospectrum.be Schoolbevolking

Personeel

Aanbod Opleidingsvorm 3 Type 1 Voor kinderen met minder verstandelijke mogelijkheden. Type 3 Voor kinderen met gedrags- of emotionele stoornissen die dermate ernstig zijn dat orthopedagogische en psychotherapeutische maatregelen noodzakelijk zijn. Afdelingen Grootkeukenmedewerker Hoeklasser 116


Logistiek assistent in ziekenhuis en zorginstellingen Metselaar Werkplaatsschrijnwerker Provinciaal Instituut Heynsdaele Eisdale 1 te 9600 Ronse Directeur: Jan Simeon Van Dessel tel. 055 23 09 10 e-mail: school@heynsdaele.be fax 055 21 80 87 website: www.heynsdaele.be Schoolbevolking

Personeel

Aanbod Opleidingsvorm 4 Onderwijs met doorstromings- kwalificatieafdeling met als doel voor te bereiden op de voortzetting van de studies. Deze opleiding biedt tevens de mogelijkheid zich in te schakelen in het actieve leven. De leerlingen volgen programma's die aangepast zijn aan de aard en de doelstellingen van het buitengewoon onderwijs. Type 3 117


Voor kinderen met gedrags- of emotionele stoornissen die dermate ernstig zijn dat orthopedagogische en psychotherapeutische maatregelen noodzakelijk zijn. 1e leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar : Decoratie – metaal Nijverheid 1e, 2e en 3e graad - BSO Bouw Hout Ruwbouw Schilderwerk en Decoratie Basismechanica met cluster Centrale verwarming en Sanitaire Installaties Provinciale Middenschool Eeklo Roze 131 te 9900 Eeklo Directeur: Rhea Cabuy tel. 09 370 73 73 e-mail: secretariaat@pm-pti.be fax 09 370 74 09 website: www.pm-pti.be Schoolbevolking

118


Personeel

Aanbod 1e leerjaar A 1e leerjaar B 2e leerjaar

TSO

BSO

Bouw- en Houttechnieken IndustriÍle Wetenschappen Mechanica – Elektriciteit Beroepsvoorbereidend leerjaar : Nijverheid

Provinciaal Technisch Instituut Eeklo Roze 131 te 9900 Eeklo Directeur: Dany Vandecasteele tel. 09 370 73 73 e-mail: secretariaat@pm-pti.be fax 09 370 74 09 website: www.pm-pti.be Schoolbevolking

119


Personeel

Aanbod

2de graad

TSO

industriĂŤle wetenschappen elektromechanica elektriciteit-elektronica mechanische technieken elektrotechnieken houttechnieken bouwtechnieken

BSO

basismechanica 120


hout bouw 3de graad

TSO

industriële wetenschappen elektromechanica elektriciteit-elektronica mechanische vormgevingstechnieken elektrische installatietechnieken houttechnieken bouwtechnieken

BSO

werktuigmachines lassen-constructie houtbewerking ruwbouw

TSO

stuur- en beveiligingstechnieken industriële onderhoudstechnieken

BSO

computergestuurde werktuigmachines industriële houtbewerking renovatie bouw fotolassen

Specialisatiejaren Se-n-se

Provinciaal Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs Roze 131 te 9900 Eeklo Directeur: Dany Vandecasteele tel. 09 370 73 73 e-mail: pcdo-@pm-pti.be fax 09 370 74 09 website: www.pcdo.be Schoolbevolking

Personeel 121


Aanbod Rubriek:Elektriciteit-elektronica residentieel elektrotechnisch installateur technicus domotica Rubriek:Onderhoud thuishelper onderhoudswerker gebouwen Rubriek:Personenzorg logistiek helper in de verzorgingsinstellingen verzorgende verzorgende/zorgkundige Rubriek:Voeding –Horeca keukenmedewerker hulpkok zaalmedewerker hulpkelner Rubriek:Metaal en Kunststoffen installateur Sanitaire Installaties lasser lasser-monteur Rubriek:Handel en administratie administratief medewerker kassier-winkelbediende Rubriek:Bouw voeger stukadoor werfbediener Rubriek:Hout machinaal houtbewerker interieurbouwer buitenschrijnwerker 122


Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 te 9000 Gent Directeur wnd: Paulette De Vetter tel. 09 267 12 10 e-mail: info@phtigent.be fax 09 267 12 11 website: www.phtigent.be Schoolbevolking

Personeel

Aanbod 2de graad

3de graad

TSO

Handel Handel-talen Toerisme

BSO

Kantoor

TSO

Boekhouden-informatica 123


Handel Onthaal en public relations Secretariaat-talen Toerisme

Specialisatiejaren Se-n-se

BSO

Kantoor

TSO

KMO-administratie Public relations Medico-sociale administratie Toerisme en organisatie

BSO

Kantooradministratie en gegevensbeheer

Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen Godshuizenlaan 65-75 te 9000 Gent Directeur: Rita Deraeck tel. 09 267 12 60 e-mail: pihs@telenet.be fax 09 267 12 61 website: www.pihs.be Schoolbevolking

Personeel

124


Aanbod 2de graad

TSO BSO 3de graad TSO BSO Specialisatiejaar BSO TSO

Bio-esthetiek Haarzorg Schoonheidsverzorging Haarzorg Haarstilist Esthetische lichaamsverzorging

Provinciale Middenschool Gent Abdisstraat 56 te 9000 Gent Directeur: Guy Van Laere tel. 09 267 12 40 e-mail: pm-gent@telenet.be fax 09 267 12 41 website: www.pm-gent.be Schoolbevolking

125


Personeel

Aanbod 1e leerjaar A 1e leerjaar B 2e leerjaar optie : Handel Beroepsvoorbereidend leerjaar :

Haarzorg / Verzorging-Voeding Kantoor & Verkoop / Verzorging-Voeding

OKAN (onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers) Provinciaal Technisch Instituut Hamme Schoolstraat 8 te 9220 Hamme Directeur wnd: Nancy Van Herzeele tel. 052 47 83 54 e-mail: directie@ptihamme.be fax 052 47 09 35 website: www.ptihamme.be Schoolbevolking

Personeel 126


Aanbod 1ste graad

1ste leerjaar A: 1A1 4u Techniek ; 2u Wetenschappelijk Werk 1A2 6u Techniek 2de leerjaar A: Industriële Wetenschappen Mechanica-Elektriciteit 1ste leerjaar B 2de leerjaar B: Beroepsvoorbereidend leerjaar Hout/Metaal

2de graad

3de graad

TSO

Industriële Wetenschappen Elektromechanica Mechanische technieken

BSO

Hout Basismechanica

TSO

Industriële Wetenschappen Elektromechanica Mechanische Vormgevingstechnieken

BSO

Houtbewerking Lassen-Constructie Werktuigmachines

BSO

Industriële houtbewerking Pijpfitten-lassen-monteren Computergestuurde werktuigmachines

Specialisatiejaren

127


Provinciaal Technisch Instituut Ninove Centrumlaan 160 te 9400 Ninove Directeur wnd: Paul Doffijn tel. 054 31 78 50 e-mail: info@pti-ninove.be fax 054 31 78 51 website: www.pti-ninove.be Schoolbevolking

Personeel

128


Aanbod 2e graad

TSO

BSO

3e graad

Elektromechanica Mechanisch technieken Elektrotechnieken Basismechanica Elektrische installaties Hout

TSO

Autotechnieken Multimedia Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Mechanische Vormgevingstechnieken

BSO

Elektrische installaties Houtbewerking Lassen-Constructie

BSO

IndustriĂŤle houtbewerking Industrieel onderhoud

TSO

Toegepaste autotechnieken

Specialisatiejaren

Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen Minderbroedersstraat 6 te 9700 Oudenaarde Directeur: Dina Lievens tel. 055 31 32 87 e-mail: piva.oudenaarde@scarlet.be fax 055 30 37 08 website: www.piva-oudenaarde.be Schoolbevolking

Personeel 129


Aanbod 1e graad

:

1e leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar : haarzorg / verzorging-voeding

2e graad

:

BSO Haarzorg

:

BSO Haarzorg

e

3 graad

Specialisatiejaar : BSO Haarstilist Specialistatiejaar (Se-n-se) TSO: esthetische lichaamsverzorging Provinciaal Technisch Instituut Zottegem Sabina Van Beierenlaan 35 te 9620 Zottegem Directeur: Marleen Verdonck tel. 09 364 52 50 e-mail: info@pti-zottegem.be fax 09 360 13 20 website: www.pti-zottegem.be Schoolbevolking

130


Personeel

Aanbod 1ste graad

2de graad

3de graad

TSO

1ste leerjaar A 2de leerjaar : Bouw- en houttechnieken Mechanica-elektriciteit

BSO

1ste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar hout-metaal

TSO

Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Elektrotechnieken Houttechnieken Mechanische technieken

BSO

Hout Basismechanica

TSO

Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Elektrische installatietechnieken Houttechnieken Mechanische vormgevingstechnieken

BSO

Carrosserie Houtbewerking Werktuigmachines

TSO

Stuur- en beveiligingstechnieken

BSO

Carrosserie- en spuitwerk

Specialisatiejaren

IndustriĂŤle houtbewerking Computergestuurde werktuigmachines

131


Volwassenenonderwijs Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland hoofdlocatie Dendermonde locatie Buggenhout Dijkstraat 52 te 9200 Dendermonde Collegestraat 3 te 9255 Buggenhout tel. 052 46 42 31 tel. 052 34 21 79 fax 052 20 35 12 fax 052 33 26 48 locatie Wetteren locatie Sint-Niklaas Marktdreef 7a te 9230 Wetteren Noordlaan 32 te Sint-Niklaas tel. 09 369 05 93 tel. 03 760 96 00 fax 09 366 70 71 fax. 03 760 96 02 Directeur: Eddy Allaert e-mail: pcvoscheldeland@scarlet.be website: www.pcvoscheldeland.be Aantal inschrijvingen

Personeel

132


Aanbod Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2 Studiegebied NT2 richtgraad 1 en 2 Studiegebied Talen richtgraad 3 en 4 Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie: opleiding informatica-toepassingssoftware Studiegebied Mechanica – Electriciteit: opleiding elektromechanica opleiding computeroperator opleiding netwerktechnicus 2de kansonderwijs: TSO 3de graad Secretariaat talen ASO 3de graad Humane Wetenschappen ASO 3de graad Wetenschappen-Wiskunde Leertraject Algemene Vorming BSO 3 Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde: opleiding boekhouden Studiegebied Handel: opleiding dactylografie en tekstverwerking Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland hoofdlocatie Eeklo Roze 131 te 9900 Eeklo tel. 09 370 74 12 fax 09 370 74 19

locatie Assenede Stoepestraat 38 te 9960 Assenede tel. 09 344 61 58 fax 09 344 95 44

locatie Deinze Mouterijdreef 20, 9800 Deinze tel. 09 370 74 12 Fax 09 381 86 69 Directeur wnd: Paul Gunse-mail: info@pcvo-meetjesland.be website: www.pcvo.be Aantal inschrijvingen

133


Personeel

Aanbod Studiegebied NT2 richtgraad 1 en 2 Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2 Studiegebeid Talen richtgraad 3 en 4 Studiegebied Bedrijfsbeheer: opleiding bedrijfsbeheer 134


Studiegebied Handel: opleiding boekhouden – informatica Studiegebied Informatie- en Communicatietechnologie: opleiding informatica – toepassingssoftware opleiding informatica – programmeren opleiding computer- en besturingssystemen en netwerken Studiegebied Bouw: opleiding Metselaar Studiegebied Mechanica-Elektriciteit: opleiding lassen opleiding PLC technieker opleiding residentieel elektrotechnische installateur Elektriciteit 1ste tem 4de jaar Studiegebied Koeling en Warmte: opleiding loodgieter Studiegebied Hout: opleiding meubelmaker opleiding restauratievakman meubelen opleiding meubelsnijwerker – ornamenten Studiegebied Mechanica – Elektriciteit: opleiding lassen opleiding residentieel elektrotechnisch installateur Het Perspectief Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Henleykaai 83 te 9000 Gent (hoofdlocatie) tel. 09 267 12 90 fax 09 267 12 91 Godshuizenlaan 65-75 te 9000 Gent tel. 09 267 12 70 Nonnemeersstraat 15 te 9000 Gent tel. 09 267 12 99 Volderstraat 1 te 9000 Gent Tel. 09 225 0762 Directeur: Els Willems e-mail: info@hetperspectief.net website: www.hetperspectief.net

Aantal inschrijvingen

135


Personeel

Aanbod Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde: opleiding gids en reisleider opleiding rechtspraktijk opleiding boekhouden Studiegebied Onderwijs: Specifieke lerarenopleiding Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2 Studiegebied Talen richtgraad 3 en 4 Studiegebied NT2: Nederlands 2de taal = NT2 socio-culturele integratie (Nederlands in de praktijk) Latijns schrift 136


Studiegebied Informatie-en Communicatietechnologie: opleiding computer-en besturingssystemen en netwerken opleiding toepassingssoftware opleiding programmeren Studiegebied Handel: opleiding bedrijfsbeheer opleiding medewerker transport en logistiek Studiegebied Lichaamsverzorging: opleiding schoonheidsverzorging opleiding grime opleiding face- en bodypainting opleiding hairstyling voor theater, film en televisie opleiding kappersmedewerker opleiding kapper Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas & Durme hoofdlocatie Lokeren locatie Beveren Durmelaan 34a te 9160 Lokeren Europalaan 1 te 9120 Beveren tel. 09 340 51 10 tel. 03 755 16 07 fax 09 340 51 19 fax 03 755 22 01 locatie Hamme Schoolstraat 8 te 9220 Hamme tel. 052 47 83 54 fax 052 47 09 35

locatie Zele Kerkstraat 16 te 9240 Zele tel. 052 45 12 80 fax 052 45 85 80

Directeur: Caroline Theus e-mail: info@waasendurme.be website: www.waasendurme.be Aantal inschrijvingen

Personeel

137


Aanbod Studiegebied Algemene vorming Algemene vorming TSO 3 Algemene vorming BSO3 Studiegebied Handel: bedrijfsbeheer Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2 Studiegebied Talen richtgraad 3 en 4 Studiegebied Auto: opleiding hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens opleiding mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens opleiding koetswerkhersteller Studiegebied Grafische Technieken: opleiding fotograaf opleiding DTP operator opleiding multimedia operator opleiding webdesigner Studiegebied Informatie- en Communicatietechnologie: opleiding informatica – programmeren opleiding computertechnicus opleiding informatica – toepassingssofware Studiegebied Mechanica – Elektriciteit: opleiding CAD TSO 3 opleiding PLC- technieker opleiding gassmeltlasser opleiding TIG-lasser opleiding MIG/MAG-lasser opleiding BMBE-lasser opleiding Netwerktechnicus opleiding residentieel elektrotechnisch installateur opleiding installateur domotica 138


Studiegebied Bouw: opleiding metselaar opleiding dekvloerlegger opleiding tegelzetter opleiding stukadoor opleiding CAD bouwkundig tekenen opleiding schilder – decorateur opleiding schilder opleiding behanger opleiding plaatsing soepele vloerbekleding Studiegebied Koeling en Warmte: opleiding installateur centrale verwarming Studiegebied Lederbewerking: opleiding schoenmaker-ontwerper opleiding marokijnbewerker Studiegebied Hout: opleiding meubelsnijderwerker – ornamenteur opleiding meubelstoffeerder opleiding restauratievakman meubelen Studiegebied Chemie: opleiding chemie Studiegebied Voeding: opleiding hulpkok opleiding hulpkelner opleiding kok opleiding kelner opleiding keukenverantwoordelijke opleiding zaalverantwoordelijke opleiding wijnkenner opleiding bierkenner opleiding medewerker brasserie opleiding brood en banket opleiding confiseur chocoladebewerker opleiding traiteur banketaannemer Studiegebied Mode: opleiding accessoires opleiding modist opleiding realisaties kinder-en tienerkleding opleiding realisaties dameskleding opleiding breien opleiding mode en interieur Studiegebied Lichaamsverzorging: opleiding schoonheidsverzorging opleiding zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger opleiding masseur Studiegebied Huishoudelijk onderwijs: opleiding Inrichten van de woning

139


Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Dender & Schelde hoofdlocatie Ninove locatie Zottegem Centrumlaan 160 te 9400 Ninove Sabine Van Beierenlaan 35 te 9620 Zottegem tel. 054 31 78 60 tel. 09 360 19 93 fax 054 31 78 61 fax 09 360 13 20 locatie Oudenaarde Minderbroedersstraat 6 te 9700 Oudenaarde tel. 055 31 32 87 - 055 23 52 72 (vanaf 18u) fax 055 30 37 08 Directeur: Johan Du Bois e-mail: info@pcvodenderenschelde.be website: www.pcvodenderenschelde.be Aantal inschrijvingen

Personeel

140


Aanbod

Studiegebied NT2 richtgraad 1 en 2

Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2 Studiegebied Talen richtgraad 3 en 4 Studiegebied Informatie en Communicatietechnologie: opleiding informatica – toepassingssoftware opleiding computertechnicus opleiding informatica programmeren opleiding boekhouden informatica opleiding Dactylo Studiegebied Grafische Technieken: opleiding fotografie Studiegebied Auto: opleiding autotechniek opleiding Motortechniek Studiegebied Handel: opleiding bedrijfsbeheer Studiegebied Bouw: opleiding bouw Studiegebied Mechanica – Elektriciteit: opleiding operator verspaning opleiding residentieel elektrotechnisch installateur opleiding lassen opleiding airco-technieker Studiegebied Hout: opleiding meubelsnijwerker – ornamenteur opleiding restauratievakman meubelen opleiding restauratievakman meubelstofferen Studiegebied Lichaamsverzorging: opleiding kapper dames – heren – kinderen opleiding schoonheidsverzorging

141


OOST-VLAAMSE BESTUURSACADEMIE (OBAC) Zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, Locatie: Provinciaal Administratief Centrum, Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent, tel. 09 267 82 17, fax: 09 267 82 92, obac@oost-vlaanderen.be Website: www.obac.be Bevoegde gedeputeerde: Peter Hertog Dienstleiding: Riet Erauw-Zegers en Anne-Marie Moons Opdracht/doelstelling De Bestuursacademie verzorgt vorming en opleiding voor ambtenaren van lokale en regionale besturen. Het aanbod bestaat uit enerzijds de reguliere vorming en anderzijds de permanente vorming. Reguliere opleiding Het is een kerntaak van OBAC om voor ambtenaren van lokale en regionale besturen een basisopleiding aan te bieden die de ambtenaar een uitgebreid overzicht biedt van de taken en de werking van de openbare besturen. Voor beginnende ambtenaren is er de 'Basisopleiding voor administratieve medewerkers' die in 24 uur een tour d' horizon geeft bij het werken in een lokaal bestuur . Wie ambitieuzer is en dieper wil graven kan zich inschrijven voor de opleiding 'Bestuurspraktijk' van min 230 uur. Deze opleiding zoomt in op de praktijk en reikt de cursisten de instrumenten aan om hun eigen kennis op te bouwen. Ze is opgebouwd uit 4 delen : de module fundamenten, de module bouwstenen, de component eigen werkomgeving en de ge誰ntegreerde opdracht . OBAC is ook erkend voor het geven van de Basisopleiding voor Gemeenschapswachten en voor de Opleiding voor Lokale toezichthouder Milieuhandhaving ( in samenwerking met het PCM). Permanente vorming Open Aanbod Naast de reguliere opleiding biedt de Bestuursacademie ook een brede waaier aan mogelijkheden voor functiespecifieke vorming. Er is een breed en divers aanbod aan vorming, training en opleiding rond specifieke thema's of afgestemd op bepaalde personeelsgroepen. Ingeval van belangrijke nieuwe regelgeving worden aparte studiedagen georganiseerd. Vorming aan huis : Meer en meer doen besturen ook beroep op OBAC voor 'vorming aan huis'. Hierbij organiseert OBAC ter plaatse in het bestuur een opleiding uit het aanbod of een nieuwe opleiding op maat van het bestuur. Meer dan 57 opleidingen werden in het academiejaar op deze manier gerealiseerd. Deze manier van werken biedt het grote voordeel dat het bestuur eigen accenten kan leggen in de opleiding en dat er kan gewerkt worden met eigen documenten en procedures.

Inschrijvingen schooljaar 2012-2013 (stand van zaken op 07/03/2013) Bestuurspraktijk - Module Fundamenten + individuele vakken (3 vakken) - module Bouwstenen+ individuele vakken (8 vakken) - Vakken uit component eigen werkomgeving (17 opleidingen) - Ge誰ntegreerde opdracht

20 122 150 2 142


Opleiding tot lokale toezichthouder - Opleiding tot lokale toezichthouder - Opleiding tot lokale toezichthouder + vak geluidshinderbestrijding Vorming en opleiding in het kader van permanente vorming Open aanbod : - Modules uit opleiding tot lokale toezichthouder (8 modules) - Basisopleiding administratieve medewerkers - Opleidingsaanbod bibliotheekpersoneel (4 opleidingen) - Opleidingsaanbod technische diensten (8 opleidingen) - Opleidingsaanbod Informatica (6 opleidingen) - Opleidingsaanbod vaardigheden (9 opleidingen ) - Opleidingsaanbod voor technisch uitvoerend personeel van het D en E niveau (20 opleidingen) - Opleidingsaanbod milieu (9 opleidingen) - Opleidingsaanbod ruimtelijke ordening (5 opleidingen) - Werken als straf (6 opleidingen) - Basisopleiding gemeenschapswachten (1 sessie) - Opleidingsaanbod BBC Opleidingen aan huis in de besturen : - Basisopleiding Gemeenschapswachten Sint-Niklaas - Regelgeving (2 opleidingen) - Sociale Vaardigheden (12 opleidingen) - Leidinggeven (2 opleidingen) - Technische opleidingen (15 opleidingen) - ICT ( 4 opleidingen) - BBC (21 opleidingen)

12 7

74 16 58 103 58 109 69 109 89 38 19 287

14 109 148 27 179 120 637

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID Subsidiëring Provinciale reglementen: - subsidiëring projecten ter bevordering van gelijke onderwijskansen Sint-Franciscusschool te Velzeke

Want wij zijn het waard !

5 000,00 €

Broederschool Lokeren (vroegere BuSO Emiliani te Lokeren) Broederschool Lokeren (vroegere BuSO Emiliani te Lokeren) BuBaO Ten Dries te Landegem

Feeling good in BuSO

4 000,00 €

Buitengewoon TOP !

7 500,00 €

Drieskes krant

3 000,00 €

BuSO Levensvreugde te Aalst

Zinderende zintuigen

3 300,00 €

Scholengemeenschap SALEM

Time-out De Kaai

24 000,00 €

De Werf, vzw te Gent

24 000,00 €

Koninklijk Atheneum Temse

Lange time-outprojecten voor de regio Oudenaarde-Ronse Samen vooruit

BuSO Leieland te Machelen

Een leven zonder boeken is onleefbaar

3 650,00 €

Middenschool van het GO ! De Moerbei te Moerbeke-Waas Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs St.-Lodewijk te Wetteren Buitengewoon Secundair Onderwijs Vrije Technische Scholen (VTS3) te St.-Niklaas Buitengewoon Secundair Onderwijs Vrije

De pest aan pesten

2 490,00 €

Ik, jij, wij, sociaal vaardig

4 000,00 €

Media en BuSO : partners in communicatie ?!

7 000,00 €

Niet kunnen is uitsluiten, niet willen een keuze

6 300,00 €

7 500,00 €

143


Technische Scholen (VTS3) te St.-Niklaas Centrum Leren & Werken VTS te St.-Niklaas

Sollicitatie- en jobtraining

7 500,00 €

Stad Ronse

R.O.D.O., Reach out to Prevent Drop-Out

11 000,00 €

Groep Intro, vzw - regio Oost-Vlaanderen te Gent

Cool down

24 000,00 €

Jeugd & School Deinze

De tijdstap

24 000,00 €

Koninklijk Technisch Atheneum te Gent

Cultureel (Zw)Erfgoed

4 000,00 €

PIVA Oudenaarde

Zall'n we de vredespiep smook'n ?

10 000,00 €

PIVA Oudenaarde

Du choc des idées jaillit la lumière

10 000,00 €

Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs 'De Sassepoort' te Gent CLW Trefpunt te Dendermonde

Biezebeize

7 400,00 €

moSart (mobile Street art)

7 500,00 €

BuSO St.-Gregorius te Gentbrugge

Moestuinproject

2 000,00 €

BuSO Binnenhof te Gent

BOEK : Binnenhof ontdekt eigenwijs kunst

3 900,00 €

BuSO Binnenhof te Gent

Relaties, seksualiteit, weerbaarheid ? Praat erover, werk eraan ! Beter voorbereiden op de arbeidsmarkt

1 500,00 €

B'stige boeken!

15 000,00 €

Instituut Zusters Maricolen - Middenschool te Maldegem Katholieke Scholengemeenschap Wetteren-Lede

TGV - tweede Taal Geeft Vleugels, moderne vreemde talen voor anderstaligen Samen sterk voor taal !

10 400,00 €

Leiepoort Deinze, Campus St.-Vincentius te Deinze

Technisch technologische zelfredzaamheid

7 500,00 €

Koninklijk Atheneum Dendermonde

Later begint nu

3 000,00 €

PTI Eeklo

PTI All2Gether Trophy

2 000,00 €

Scholengemeenschap Stroming Gent Noord-West

Preventiebeleid rond drugs

7 500,00 €

Middenschool van het GO ! De Veerman te Moerbeke-Waas Campus Kompas, Middenschool van het GO ! te Wetteren Koninklijk Atheneum Erasmus te Deinze

Taal is meer dan ABC

2 360,00 €

Het kompas op cultuurproject

3 350,00 €

Leesplezier

7 500,00 €

BenedictusPoort, campus Ledeberg

Talentenwerking

1 600,00 €

Scholengemeenschap De Bron te Deinze

7 500,00 €

SBSO 't Vurstjen te Evergem

Integreren in diversiteit : trajectbegeleiding van anderstalige nieuwkomers … Dwalen in verhalen

vzw aPart te Gent

Buitengewoon TOP !

24 000,00 €

Netoverschrijdend samenwerkingsverband sec. Scholen Eeklo p/a college O.L.V.-ten-Doorn te Eeklo VIP-school te Gent

Samen TOP

24 000,00 €

Theater voor gelijke kansen

1 800,00 €

Internettenscholengemeenschap te Gent

Beroepenbeurs : Mijn droomberoep

16 500,00 €

PSBuSO Spectrum te Buggenhout

We hebben de smaak te pakken

4 300,00 €

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs an het GO! - De Veerboot te Deinze Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Hagewinde te Lokeren BuSO Levensvreugde te Aalst

Gemotiveerd en bewust kiezen na de Veerboot

7 500,00 €

Positieve groei door jouw inzet en onze begeleiding. EQuicoaching Zinvolle speeltijd

7 500,00 €

PIHS Gent

Werken op de A2 en Ik spring mee op de trein

5 500,00 €

Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Instituut Bert Carlier te Gent SGKSO Vlaamse Ardennen te Oudenaarde

5 750,00 €

10 000,00 €

3 280,00 €

2 000,00 €

144


- subsidiëring van onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het reguliere lesgebeuren. Indiener project

Project

Bedrag

BuSO Sint-Jozef te Gent

Crea/Cultuurtweedaagse

2 000,00 €

Jenaplanschool 'De Kleurdoos' te Ledeberg

Openluchtklas - plattelandsklas

1 858,00 €

Eurowheels (EW32), vzw te Gent

Digitale week voor jongeren uit het deeltijds onderwijs

3 200,00 €

BuSO De Triangel te Lovendegem

Ontdek jezelf in de wereld

1 000,00 €

Leiepoort Deinze, campus St.-Theresia

Beeldend project 'Het portret'

2 000,00 €

Vrije CLB Oost-Vlaanderen, vzw te Gent

100 jaar Keuzes en Kansen

2 500,00 €

Provinciale Middenschool Gent

Toneelvoorstelling 'Angels en geboeide tongen'

Centrum Leren & Werken VTS te Sint-Niklaas

Projecten 7e jaars

St.-Janscollege, Basisschool De Krekel te St.Amandsberg

Het bos als levensgemeenschap ontdekken

St.-Janscollege, Basisschool De Krekel te St.Amandsberg

Samen boeren met de dieren op de boerderij

Ouderraden EDUGO te Oostakker

Poëzienocturne

1 200,00 €

Keep it Clean te Zomergem

Keep it Clean

3 000,00 €

Instituut voor Verpleegkunde St.-Vincentius Gent

Jong en oud samen op reis

PCDO Eeklo

London 2012

2 000,00 €

VISO Gent

Inleefklassen OKAN

2 000,00 €

VISO Gent

Sexy Brains and Cult

1 000,00 €

BuBaO St.-Lievenspoort te Gent

Circus voor kleuters met spraak- en taalontwikkelingsstoornis enkleuters met een gehoorstoornis

2 200,00 €

Activiteitendag voor leerlingen met een fysieke beperking

2 000,00 €

CLW-VTI De Kering te Aalst

Samen op stap

1 500,00 €

Morgenster te Gent

Gordel voor scholen 2012

2 000,00 €

BuBaO 'De Brug' te Erpe-Mere

Gezonde voeding en beweging : hoofdthema water

2 000,00 €

Sint-Maarten Bovenschool te Beveren

August, August, August circustheater op school

2 000,00 €

KA - IPB Ronse

We reizen om te leren

2 500,00 €

Technisch Instituut Sint-Carolus te St.-Niklaas

De trein der duizend naar Auschwitz-Birkenau

1 900,00 €

Vrije Lagere School voor BuO 'Sint-Rafaël' te Beveren-Waas

Bos- en zeeklassen

BuSO Sint-Lodewijk te Wetteren

500,00 € 2 000,00 €

1 400,00 €

900,00 €

1 200,00 €

2 500,00 €

145


BuSO VTS 3 te Sint-Niklaas

Ik heb een oogje op MOS

2 000,00 €

Middenschool Zwijveke te Dendermonde

Ik word… een creatieve zoektocht naar ieders talent!

2 000,00 €

Vrije Lagere School voor BuO 'Berkenboom' te St.-Niklaas

Steek alles in een nieuw jasje

KA Temse

Sportdag voor alle leerlingen

2 000,00 €

BuSO Wagenschot te Eke-Nazareth

Spiegels en Spanje

2 000,00 €

BuSO Broederschool Lokeren

Muziektheather: Levende muziek

1 000,00 €

PIVA Oudenaarde

Kapperskunstjes

2 000,00 €

vzw LEJO te St.-Amandsberg

POT à létranger

1 120,00 €

Kuntacademie Beeld Muziek Woord te Eeklo

De ongetemde fee

2 000,00 €

HTI Sint-Antonius te Gent

Onderweg naar elkaar

HTI Sint-Antonius te Gent

Holstraat 2012, een Olympisch jaar

2 000,00 €

Buitengewone Basisschool 'De Veerboot' te Deinze

Ouderparticipatie stimuleren bij ouders van kinderen met gedragsproblematiek

2 000,00 €

Projectencentrum Don Bosco te St.-PietersWoluwe

Promoten van een gezonde levensstijl voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs

1 600,00 €

Leiepoort Deinze, campus St.-Vincentius

Creatie als geweldloos wapen tegen de opwarming

1 500,00 €

Basisschool van het GO ! ('Het Molenschip') te Evergem

Paden doorheen de 4 seizoenen

KTA - GITO Groenkouter te St.-Amandsberg

Sportdag 25.05.2012

KA Oudenaarde

M&M-project

1 200,00 €

BuSO De Einder Oudenaarde

Openluchtklas

1 750,00 €

KA Geraardsbergen

Totaalspectakel - Alice in smoelboekland

2 500,00 €

O.L.V. - Presentatie te Lokeren

Sportdag 08.10.2012

2 000,00 €

VTS 3 te Sint-Niklaas

Teamspirit in VTS3

2 000,00 €

Vrije Basisschool voor B.O. Het Laar te Dendermonde

Leefregels van de school verduidelijken voor alle lln. en gedragsaanpak uniform voorstellen op de school

1 000,00 €

PIVA Oudenaarde

Allez, Allez, Bougez, Bougez

2 000,00 €

Basisschool van het GO! 'De Regenboog' te Ertvelde

Regenboog zonder pesten

PHTI Gent

Taaltweedaagse voor alle leerlingen

1 500,00 €

PHTI Gent

Confrontatietocht

1 500,00 €

IVIO Binnenhof te Gent

Sport in Binnenhof is tof !

1 000,00 €

BuSO De Einder te Oudenaarde

Bosklassen Maasmechelen

2 000,00 €

2 000,00 €

600,00 €

750,00 € 750,00 €

900,00 €

146


Campus Kompas Middenschool te Wetteren

Onthaaltweedaagse

1 000,00 €

Wijkgezondheidscentrum De Sleep te Gent

Snelle Peer !

2 000,00 €

vzw Zin-d'erin(g) te Antwerpen

Met liefs provincie Oost-Vlaanderen

4 000,00 €

BuSO Wagenschot te Eke

Wagenschot's got talent !

2 000,00 €

CLW-VTI De Kering te Aalst

Naar zee

1 200,00 €

St.-Maarten Bovenschool te Beveren-Waas

Maak je niet dik, fit is de mode

2 000,00 €

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen te St.Niklaas

Guus & Trompi

KA Zelzate

Kennismakingssportdag

CDO De Rotonde te Gent

Screeningsactiviteit bij de instap

2 000,00 €

Technisch Instituut St.-Isidorus 2 te St.-Niklaas

Werken over de schreef

3 000,00 €

DBSO - KTA 1 te Aalst (CLW Dender)

Sporten om te screenen

1 000,00 €

KTA - GITO Groenkouter te St.-Amandsberg

Sportdag 14.09.2012

CLW Gent

CLW vergeet niet

4 000,00 € 600,00 €

800,00 € 2 700,00 €

Subsidiëring van projecten ter bevordering van de geletterdheid Centrum voor Basiseducatie, Leerpunt Zuid Oost-Vlaanderen

Boekenproeverij

€ 4 800,00

Andere Naast de subsidiëring in toepassing van provinciale reglementen keurt de provincieraad jaarlijks een aantal subsidies goed, die op naam in de begroting worden ingeschreven. Bedrag CST (Computers op School en Thuis) Playing for Success

€ 12 000,00

Stichting Dirk Frimout – prijs Focus Aarde

€ 1 250,00

Beroepenhuis, vzw

€ 20 000,00

RTC (Regionaal Technisch Centrum) – wedstrijd Technologica

€ 15 000,00

REC Radiocentrum Gent

€ 4 000,00

Bednet, vzw

€ 25 000,00

Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, vzw

€ 68 341,00

Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen

€ 62 000,00

Stad Gent - Regionale Ondersteuningscel de STAP Gent

€ 50 000,00

147


Vlaamse Wiskundige Olympiade, vzw

€ 1 000,00

SINZ, vzw

€ 7 500,00

Partners tegen de miserie, vzw Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Oost-Vlaanderen – Bouwbaan Vzw Consortium Volwassenenonderwijs X (onderwijs aan gedetineerden) Vzw Consortium Wonderwijs (VIA EDUCATIE) Vzw Federauto (De Gouden Autosleutelhanger) GeoGebra Instituut Vlaanderen (GeoGebra Awards)

€ 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 7 500,00 € 3 000,00 € 1 000,00

148


HOOFDSTUK 6: ECONOMIE, EUROPESE EN EXTERNE BETREKKINGEN Initiatieven van het provinciebestuur Aanvragen voor vestiging of overbrenging apotheken Subsidies aan kmo's voor bedrijfsinnovatie Expansiesteun voor de kmo Subsidiëring van peterschapsprojecten Subsidiëring duurzame bedrijventerreinen Subsidiëring van exportbevorderende initiatieven Subsidiëring van streekontwikkelingsbeleid Samenwerking en participatie Scheldemondraad Organen van diverse Europese programma's Voortgang van het Europees Doelstelling 2 –programma Interreg IVA - Grensregio Vlaanderen -Nederland Interreg IVA - Grensregio Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen Interreg IVA: 2 Zeeën Interreg IVB en IVC Subsidiëring

149


150


INITIATIEVEN VAN HET PROVINCIEBESTUUR Aanvragen voor vestiging of overbrenging apotheken De opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, sociaaleconomische nota's betreffende aanvragen voor vestiging, overbrenging of fusie van apotheken, behoren tot de bevoegdheid van het provinciebestuur (KB van 25 september 1974, gewijzigd bij KB van 19 april 1977, 16 december 1981, 22 december 1983, 17 februari 1988, 18 oktober 1994, 3 april 1997, 4 november 2001, 29 juni 2003, 12 juni 2008 en 24 november 2009). Deze rapporten belichten de geplande locaties in functie van enerzijds de demografische situatie en het potentieel verzorgingscliĂŤnteel en van anderzijds de geografische plaatsbespreking in termen van afstand t.o.v. de bedoelde apotheken in wijk-, gemeentelijk of beperkt streekverband. In 2012 werden 5 aanvragen voor de overbrenging (of opening) van een apotheek ingediend, met name in Lochristi, Beveren, Deinze, Erpe-Mere en Herzele. Volgens het KB van 18 oktober 1994 (BS 8 december 1994) is het maximum aantal voor het publiek opengestelde apotheken voor een periode van vijf jaar, gelijk aan het aantal apotheken waarvoor op 8 december 1994 een vergunning is verleend. Enkel aanvragen die voor die datum werden ingediend konden eventueel nog voor vergunning in aanmerking komen. Het moratorium eindigde op 8 december 1999. Via het KB van 8 december 1999 werd het moratorium verlengd voor een periode van tien jaar tot 8 december 2009. In die periode blijft het aantal apotheken in principe gelijk aan het aantal waarvoor op 8 december 1999 een vergunning verleend is. Via het KB van 24 november 2009 werd het moratorium nog eens met 5 jaar verlengd. Subsidies aan kmo's voor bedrijfsinnovatie In zitting van 13 november 2002 keurde de provincieraad een reglement goed dat voorziet in de subsidiĂŤring van kmo's voor innovatie. Naar aanleiding van de oprichting op 1 juni 2007 van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vzw binnen het kader van het Agentschap Ondernemen, werd het reglement gewijzigd en goedgekeurd door de provincieraad op 12 december 2007, en nogmaals gewijzigd op 18 december 2008 en 3 december 2009. Kleine en middelgrote bedrijven die geconfronteerd worden met een probleem, en daarvoor een innovatietraject doorlopen, kunnen van een financiĂŤle tegemoetkoming genieten. Het verstrekken van specifiek innovatieadvies dient door externe experten te gebeuren, op voorafgaandelijk advies van de adviseurs van het Innovatiecentrum of van Agentschap Ondernemen. Bedoeling is dat het onderzoek naar de oplossing van het techn(olog)isch probleem leidt tot effectieve innovatie in de kmo. Voor 2012 werd een totaal krediet voorzien van 50 000 EUR. De subsidie bedraagt maximum 2 500 EUR per bedrijf. In 2012 kwamen 20 KMO's in aanmerking voor deze subsidie. Expansiepremies aan Oost-Vlaamse KMO'S De provinciale expansiepremie toegekend door de Provincie Oost-Vlaanderen is een subsidie die wordt verleend aan Oost-Vlaamse ondernemingen die investeren in hun bedrijf en daarvoor een lening aangaan. De subsidie wordt verleend in de vorm van een tussenkomst in de te betalen intrest. Het vernieuwde reglement, met aandacht voor specifieke noden in crisistijd, trad in werking op 1 januari 2010.

151


De bijzondere aandacht gaat naar de starters en overnemers die zich voor de eerste keer vestigen in hoofdberoep en die een lening aangaan voor de opstart en/of overname van hun zaak.Als extra stimulans wordt een tussenkomst voorzien van 3% gedurende de eerste 3 jaren van de lening. Groeiende ondernemingen die investeren in vernieuwing of uitbreiding komen in aanmerking voor een subsidie van 2 % gedurende de eerste 3 jaren van de lening. Om van de premie te kunnen genieten moeten de bedrijven een investeringskrediet aangaan bij een erkende financiële instelling, en dit voor de rechtstreekse afrekening van hun bedrijfsinvesteringen. Het maximale bedrag van de bedrijfsinvestering mag niet hoger zijn dan 125 000 EUR excl. BTW. Het minimum bedrag van de bedrijfsinvestering en van de lening moet 5 000 EUR excl. BTW bedragen. De betoelaging wordt berekend op maximaal 50 000 EUR per investering, per aanvrager en per kalenderjaar. Voor 2012 werd een totaal krediet voorzien van 321 245 EUR. Er werden 240 dossiers behandeld waarvan 172 dossiers gunstig beslist werden voor een gezamenlijke premie van 251 385,21 EUR. Subsidiëring van peterschapsprojecten In zitting van 10 juni 1998 keurde de provincieraad een reglement goed dat de subsidiëring van peterschapsprojecten regelt. Uitgangspunt is dat de projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van de Vlaamse reglementering een aanvullende subsidie krijgen waardoor het verschil tussen de eigen bijdrage van de ondernemingen en de Vlaamse bijdrage wordt ingedekt. In zitting van 25 april 2012 heeft de provincieraad betreffend reglement afgeschaft. Subsidiëring duurzame bedrijventerreinen In zitting van 21 april 2004 keurde de provincieraad het reglement "Subsidie duurzame bedrijventerreinen" goed. Dit reglement regelt de subsidiëring aan KMO's die een samenwerkingsverband opzetten met het oog op het streven naar duurzame bedrijventerreinen. Een duurzaam bedrijventerrein kan gedefinieerd worden als: een terrein, waar via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik. Een samenwerkingsverband, dat bestaat uit minstens 5 KMO's die op eenzelfde Oost-vlaams terrein gevestigd zijn, kan in principe in aanmerking komen voor subsidie. De deelnemende KMO's engageren zich tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein. Voor 2012 werd een totaal krediet van 120 000 EUR voorzien. De subsidie bedraagt maximum 15 000 EUR per samenwerkingsverband. Er kunnen bijgevolg maximum 8 samenwerkingsverbanden gesubsidieerd worden. In 2012 werden 10 projecten ingediend, waarvan er 8 door de deputatie, op advies van de bevoegde commissie, werden goedgekeurd voor subsidie. Volgende projecten kwamen in aanmerking voor subsidie: Ambachtelijke Zones Oosterzele vzw, Bedrijvenzone Eke vzw, Industriezone Klein Frankrijk Ronse, Deinze Noord, Hekkestraat vzw Hofstade (Aalst), Rond de Watertoren Deinze, Industriezone Aven Ackers Verrebroek, Business Club DENDERMONDE VZW

152


Subsidiëring van exportbevorderende initiatieven In zitting van 10 november 1999 keurde de provincieraad het subsidiereglement m.b.t exportbevorderende initiatieven goed. Op 12 december 2001 werd het reglement op een aantal punten gewijzigd evenals op 13 november 2003 en 19 mei 2005. Door de oprichting van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment en Trade, FIT) werd het Vlaamse exportlandschap grondig gewijzigd. In dit Vlaamse agentschap werden Export Vlaanderen, de Dienst Investeren Vlaanderen en een aantal instrumenten ter bevordering van de export die nog bij andere ministeries zaten, samengebracht. In dit kader en ingevolge kerntaakafspraken tussen de verschillende bestuursnivieaus worden vanaf 2005 enkel nog de deelname aan buitenlandse beurzen, missies en contactdagen te betoelaagd door de provincie, wanneer het gaat om initiatieven die door de provinciale en paraprovinciale economische instellingen gehuisvest in het Huis van de Economie (Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, POM-Oost-Vlaanderen en de EROV) worden georganiseerd. In de begroting 2012 werd voor de toepassing van het reglement een krediet van 15 000 EUR ingeschreven. Het reglement beoogt de subsidiëring van Oost-Vlaamse ondernemingen met minder dan 250 werknemers (overeenkomstig de EU-definitie van een middelgrote onderneming). Het exportinitiatief moet uitgaan van bedrijven die zich situeren binnen de land-en tuinbouw, been verwerkende industrie (uitgezonderd wapens en munitie en nutsvoorzieningen), handel (uitgezonderd wagens), vervoer en transport, informatica en diverse diensten aan bedrijven. Drie types van initiatieven (alle in het buitenland) komen in aanmerking voor subsidie: 1. deelname aan beurzen 2. deelname aan missies 3. deelname aan contactdagen Het moet in beginsel gaan om nieuwe initiatieven en de goederen of diensten waarvan de export wordt beoogd moeten in Vlaanderen geproduceerd, verwerkt en/of gepresteerd worden. De subsidiariteit of het aanvullend karakter van de Oost-Vlaamse subsidiëring t.a.v. de betoelaging door Flanders Investment en Trade blijft centraal. De tegemoetkoming wordt begrensd op 2 500 EUR per initiatief, a rato van 50 % van de bewezen kosten voor deelname aan beurzen en missies. Voor contactdagen binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) bedraagt het plafond 500 EUR; voor contactdagen buiten de E.E.R. 1 250 EUR. Er is een globaal plafond van 5 000 euro indien binnen hetzelfde jaar diverse initiatieven worden genomen. Subsidiëring streekontwikkelingsbeleid Het Streekplatform + Meetjesland, het enige overblijvende streekplatform na de hervorming van het streekontwikkelingsbeleid in 2005, ontvangt 89 350 EUR subsidie voor werkings- en huisvestingskosten. De vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen ontvangt 100 000 EUR basissubsidie en maximum 78 000 EUR subsidie voor huisvestingskosten. Het ERSV Oost-Vlaanderen is de juridisch-administratieve koepel voor de werking van de regionale sociaal-economische ontwikkelingscomités (RESOC's) en sociaal-economische raden van de regio (SERR's). Elk van de vier RESOC/SERR-gebieden heeft recht op 25 000 EUR basissubsidie (via het ERSV Oost-Vlaanderen). Het provinciebestuur stelt een beleidsmedewerker en een gegradueerde boekhouden op deeltijdse basis ter beschikking van de vzw ERSV OostVlaanderen, respectievelijk als coördinator en boekhouder.

153


SAMENWERKING EN PARTICIPATIE Scheldemondraad Oprichting Op 16 november 1989 ondertekenden de gouverneurs van de provincies Oost- en WestVlaanderen en de commissaris van de koningin van de provincie Zeeland een intentieverklaring tot grensoverschrijdende samenwerking. De installatie van de Scheldemondraad vond plaats op 13 december 1993 en bij deze gelegenheid werd een afsprakenregeling tussen de provincies ondertekend. Opdracht/doelstellingen De Scheldemondraad wordt omschreven als: 'een overkoepelend grensoverschrijdend samenwerkingsplatform, dat gezamenlijke belangen van het werkgebied signaleert en formuleert en de grensoverschrijdende samenwerking bevordert op de terreinen milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, landbouw, veiligheid, gezondheidszorg en welzijn, sociaal-economische aangelegenheden alsook onderwijs en cultuur'. Samenstelling De Scheldemondraad bestaat uit vertegenwoordigers van de drie provinciebesturen en van de gemeenten uit het werkgebied. De Provincie Oost-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door: A. Denys – gouverneur M. De Buck – gedeputeerde E. Couckuyt – gedeputeerde P. Hertog – gedeputeerde ORGANEN VAN DIVERSE EUROPESE PROGRAMMA'S Voortgang van het Europees Doelstelling 2 –programma Doelstelling 2 –programma: Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid (programma 2007-2013) Samenstelling comité van toezicht Naast de vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse ministers en de sociale partners heeft elke provincie één vertegenwoordiger. Namens Oost-Vlaanderen zetelt Marc De Buck, gedeputeerde. Interreg IVA Grensregio Vlaanderen – Nederland Comité van Toezicht Opdracht/Doelstellingen Het Comité van Toezicht is verantwoordelijk voor de algemene strategie, de beleidsbeslissingen, de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven en voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van het Interreg IV-programma op het niveau van de Grensregio Vlaanderen – Nederland. Samenstelling Het Comité van Toezicht is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese Commissie en de acht betrokken provincies. 154


Namens Oost-Vlaanderen zetelt Marc De Buck, gedeputeerde. Stuurgroep Opdracht/Doelstellingen Deze stuurgroep is bevoegd voor het toekennen of afwijzen van de Interreg-middelen op basis van de vastgestelde criteria. Samenstelling De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de provincies, de gemeenten en de sociale partners. De Provincie Oost-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Marc De Buck, gedeputeerde. Interreg IV A: Grensregio Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen Comité van Toezicht Opdracht/Doelstellingen Het Comité van Toezicht is verantwoordelijk voor de algemene strategie, de beleidsbeslissingen, de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven en het toezicht op de tenuitvoerlegging van het Interreg IV-programma op het niveau van de grensregio Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen. Samenstelling Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners: de Franse, Waalse en Vlaamse overheid, de betrokken Franse regio's en departementen en de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Marc De Buck, gedeputeerde. De stuurgroep van het Frans-Vlaams en het tripartite programma Opdracht/Doelstellingen De stuurgroep beslist over de toekenning van Europese INTERREG-middelen aan projecten volgens vastgelegde criteria. Samenstelling De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners: de Franse, Waalse en Vlaamse overheid, de betrokken Franse regio's en departementen en de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Marc De Buck, gedeputeerde. Interreg IV A: 2-Zeeën Comité van Toezicht Opdracht/Doelstellingen Het Comité van Toezicht staat in voor de efficiëntie en de kwaliteit van de uitvoering van het Operationeel Programma 2-Zeeën. Samenstelling Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten (Frankrijk, Groot-Brittannië, Vlaanderen en Nederland). Er is één vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid, drie vertegenwoordigers van de Vlaamse provincies en één vertegenwoordiger aangeduid door de Vlaamse overheid en de provincies. De Provincie Oost-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Marc De Buck, gedeputeerde. 155


Stuurgroep Opdracht/Doelstellingen De stuurgroep is bevoegd voor het toekennen van de Europese INTERREG-middelen aan projecten op basis van vastgestelde criteria. Samenstelling De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten (Frankrijk, Groot-Brittannië, Vlaanderen en Nederland). Er is één vertegenwoordiger van de Vlaamse onverheid, drie vertegenwoordigers van de Vlaamse provincies en één vertegenwoordiger aangeduid door de Vlaamse overheid en de provincies. De Provincie Oost-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Marc De Buck, gedeputeerde. Interreg IV B en IV C Naast de hogervermelde Interreg IV A-programma's voor grensoverschrijdende samenwerking kon de provincie ook participeren in:  de transnationale Interreg IV B-programma's voor het Noordzeegebied enerzijds en NoordWest Europa anderzijds;  het interregionale Interreg IV C-programma. In deze programma's was Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd door de Vlaamse afgevaardigde in de respectievelijke organen. SUBSIDIËRING nv De Punt Syntra Trends Gazellen

150 000 EUR 150 000 EUR 5 000 EUR

156


HOOFDSTUK 7: RUIMTELIJKE ORDENING Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO)

157


158


PROVINCIALE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (PROCORO) Zetel W. Wilsonplein 2, 9000 Gent tel. 09 267 76 00 Datum van oprichting De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening werd opgericht bij provincieraadsbesluit van 18 april 2001. Na de installatie van een nieuwe provincieraad dient te worden overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie. Dit gebeurde bij provincieraadsbesluit van 28 maart 2007. In de loop van 2010 werd de samenstelling grondig gewijzigd. Opdracht/doelstelling De PROCORO heeft vooreerst tot taak de adviezen, bezwaren en opmerkingen die in het kader van openbare onderzoeken over provinciale ruimtelijke plannen worden gehouden te bundelen en te coรถrdineren en een advies te formuleren aan de provincieraad. Verleent ten tweede aan de deputatie advies over ontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Verleent ten derde advies, geeft opmerkingen of doet voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de provinciale ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van de provincieraad of de deputatie. Geografisch werkgebied provincie Oost-Vlaanderen Samenstelling (december 2012) Voorzitter Johan Rutgeerts Secretaris Bart De Vogelaere, provinciebestuur Effectieve leden: Marc Vereecken, VOKA Luc De Mey, UNIZO Chris Van de Wijgaert, ABVV Marie-Jeanne De Pauw, ACV Paul Cerpentier, ABS Pieter Van Oost, BB Jenny De Laet, Bond Beter Leefmilieu Jo Naessens, Natuurpunt (vacant), Mina raad Patrick Maes, VRP Brigitte Van Schoote, VRP Hilde Vanfleteren, provinciebestuur Mark Cromheecke, provinciebestuur Karen Dhollander, provinciebestuur Nele Wauman, provinciebestuur Hedwig De Pauw, provinciebestuur Luc Derudder, provinciebestuur Martine Brackeleire, provinciebestuur Els Van Snick, provinciebestuur Frederika Torfs, provinciebestuur Luc Bauters, provinciebestuur Andrea De Kegel, provinciebestuur 159


Plaatsvervangende leden: Peter Van Severen, VOKA Guido Vonck, UNIZO Ewald Serraes, ACLVB Marc Duquet, ACV Guy De Praetere, ABS Johan Sanders, BB Trees De Muynck, Natuurpunt Lieve Van Bockstael, Natuurpunt (vacant) Mina raad Els Huigens, VRP Marc Timbremont, VRP Barbara Smitz, provinciebestuur Patrick Wohlmutter, provinciebestuur Katrien Huysman, provinciebestuur Pascal de Meyer, provinciebestuur Luc Taragola, provinciebestuur (vacant) provinciebestuur Pieter Derudder, provinciebestuur Koen Fauconnier, provinciebestuur Alain Moerman, provinciebestuur Martine Pieteraerens, provinciebestuur Carine Stevens, provinciebestuur Vertegenwoordigers uit de politieke fracties in de Provincieraad: Lutgarde De Jaeger, provincieraadslid GROEN Jo De Cuyper, provincieraadslid CD&V Willy Van Hove provincieraadslid SP.A-SPIRIT Eddy Schollaert, provincieraadslid VLAAMS BELANG Paul Beeckman, provincieraadslid OPEN VLD Werking in 2012 De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke ordening (PROCORO) heeft in 2012 11 keer vergaderd: 12 januari, 14 februari, 13 maart, 17 april, 24 april, 15 mei, 22 mei, 12 juni, 26 juni, , 11 september en 25 oktober. Er werden 2 adviezen gegeven over een ontwerp GRS: Dendermonde (herziening GRS) (12/01) Zwalm (11/09) Er werd een advies gegeven over de partiĂŤle herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) (13/03 en 17/04) Er werden 13 adviezen gegeven over PRUP's na een openbaar onderzoek: ontwerp PRUP Regionaal bedrijventerrein Aalter met het oog op de optimalisatie van de mobiliteit door de aanleg van een brug (13/03) ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem op het grondgebied van Zulte (17/04) ontwerp PRUP Glastuinbouwgebied Melsele te Beveren (17/04) ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove (24/04) ontwerp PRUP Overstromingsgebied Nederbeek te Wortegem-Petegem (24/04) ontwerp PRUP Stedelijk project Ninovestraat te Ronse (15/05) ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren (15/05) ontwerp PRUP Handelsdokbrug te Gent (15/05) ontwerp PRUP Secundaire wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke N41 (22/05) ontwerp PRUP Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke te Eeklo (12/06) 160


ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen (26/06) ontwerp PRUP Joanna van Parijs te Moerbeke (25/10) ontwerp PRUP Reconversie verblijfsrecreatie Knesselare (25/10)

Er werd 1 advies gegeven over een Planologisch Attest: Belgische Fruitveiling cvba te Beveren (22/05)

161


162


HOOFDSTUK 8: LEEFMILIEU Provinciale milieuvergunningscommissie Provinciaal comitĂŠ voor de bevordering van de arbeid Provinciale visserijcommissie Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve Milieu- en Natuurraard Oost-vlaanderen SubsidiĂŤring Directie Leefmilieu - Dienst Milieu- en Natuurvergunningen

163


164


PROVINCIALE MILIEUVERGUNNINGSCOMMISSIE In uitvoering van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (besluit Vlaamse Regering van 6 februari 1991) richtte de deputatie bij besluit van 5 september 1991 de provinciale milieuvergunningscommissie op. Dit was een mijlpaal in de Vlaamse milieuregelgeving. Voor het eerst werd de mogelijkheid geschapen om de bestaande knowhow en deskundigheid, die bestond in de diverse adviserende instanties te bundelen in één orgaan, waardoor met gedegen kennis en ervaring een milieudossier in al zijn aspecten kan worden geëvalueerd. Taak De provinciale milieuvergunningscommissie adviseert de deputatie over alle klasse-1 milieuvergunningaanvragen en beroepen klasse-2 bij haar ingediend. In de commissie zetelen naast een voorzitter en een secretaris ook vertegenwoordigers van de adviesverlenende instanties van het Vlaams Gewest waaronder LNE - afdeling Milieuvergunningen, RE – Agentschap Ruimte en Erfgoed, LNE - afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – afdeling Operationeel Waterbeheer, OVAM , Toezicht Volksgezondheid en twee milieudeskundigen. De Schepencolleges zijn vertegenwoordigd met een raadgevende stem. De commissie kan de belanghebbenden (exploitanten, appellanten, buurtbewoners, ...) horen, ze staat in voor het inwinnen van de vereiste adviezen, bespreekt deze adviezen en brengt een gecoördineerd eindadvies uit aan de deputatie. De commissie levert een belangrijke bijdrage aan de openbaarheid van bestuur door toelichting en informatie te verschaffen aan de bedrijven en de omwonenden over de te adviseren milieuvergunningsaanvragen. Het eindadvies van de commissie bevat een evaluatie van de bezwaren geuit gedurende het openbaar onderzoek en een beoordeling van de planologische en milieuhygiënische verenigbaarheid van een inrichting met de omgeving. Ook worden veiligheidsaspecten niet uit het oog verloren. Verder bevat een positief eindadvies een voorstel van de op te leggen milieuvergunningsvoorwaarden en van een vergunningstermijn. Jaarbeeld: De provinciale milieuvergunningscommissie vergaderde in 2012 in 29 zittingen en adviseerde 558 dossiers. De commissie vervolgde in 2012 de maximale openbaarheid in haar werking. Alle belanghebbenden (exploitanten, appellanten en buurtbewoners) werden op hun verzoek gehoord. Zij krijgen ter zitting ook toelichting en bijkomende informatie over de diverse adviezen en het standpunt van de commissie. De adviezen van de commissie zijn steeds ter inzage. Deze kunnen op een eenvoudig verzoek gericht aan de provinciegriffier worden ingezien. Alle bezwaren worden op grond van de informatie aangebracht door de adviserende diensten en de gemeentelijke milieudiensten grondig en deskundig geëvalueerd. Feitelijke billijkheidsmotieven aangehaald door de exploitanten worden genoteerd en doorgegeven voor de besluitvorming van de deputatie. De informatie over de provinciale milieuvergunningscommissie werd op de website van het provinciebestuur bijgehouden. Deze webstek bevat informatie over de vergaderdata, de samenstelling, de leden en de bevoegdheid van de commissie. De werking en de taakverdeling in het secretariaat is verder geoptimaliseerd. Het elektronisch versturen van diverse adviezen en de notulen van de vergaderingen aan de leden van de commissie en de gemeentelijke 165


milieuambtenaren is verder veralgemeend. Zo is tenslotte ook het secretariaatswerk herschikt en geautomatiseerd waardoor tijdswinst gecreëerd kon worden.

Samenstelling: Provincie Oost-Vlaanderen: Eddy Poelman – voorzitter; Raf Barzeele - plaatsvervangend voorzitter; Luc De Roo en Philip Wieme – milieudeskundigen; Claude Bataillie, Bruun Leroy, Stephi Quartier, Charlotte Vancoillie, Caroline Vercoutere, Liesbeth Devetter, Hilde Verhaege, Leen Meheus en Wim Vercruysse – plaatsvervangend milieudeskundigen; Tim Van Gheem– dienst Landbouw en Platteland. Toezicht Volksgezondheid: Tim De Winter OVAM: Walter Werquin Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Annick Cools LNE – afdeling milieuvergunningen: Rebecca Goutvrind, Eddy Becaus, Luc Ros, Eddy Cocquyt, Luc Van de Bossche, Patrick De Jonghe, Jan Van der Elst, Wim Francq, Els Vereecke en Frieke Segers. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Operationeel Waterbeheer: Ilse Van Eylen en Dieter Vandevelde. Ruimtelijke Ordening: Francis Beosière en Karin Hahn. LNE - afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: Guido Eggermont.

Secretariaat : Fanny Cocriamont (secretaris),Christophe Wille en Fabiënne Vanderstraeten (plaatsvervangend secretarissen); Medewerkers secretariaat: Terry De Brauwer, Vivianne De Poorter, Chantal Lippens, Peggy Meirlaen, Brigitte Van Oost, Sarah De Coninck en Lidwine Lootens. PROVINCIAAL COMITÉ VOOR DE BEVORDERING VAN DE ARBEID Zetel: Godshuizenlaan 95, 9000 Gent Datum oprichting: bij KB van 16 februari 1970 Opdracht: Dit comité heeft als opdracht het welzijn op het werk in de Oost-Vlaamse ondernemingen en instellingen te bevorderen. 166


De verbetering van het welzijn op het werk omvat alles waarmee de gezondheid, de veiligheid, de organisatie, de ergonomie, de verhoudingen, het sociaal overleg en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk kunnen worden bevorderd. In dit verband sensibiliseert het provinciaal comité de actoren van de sociale en economische wereld en informeert het werkgevers en werknemers, alsook diverse gespecialiseerde doelgroepen. Voor deze sensibilisering en het verstrekken van informatie organiseert en ontwikkelt het provinciaal comité, in samenwerking met verschillende betrokken instanties, sensibiliseringscampagnes, opleidingen en studiesessies. Geografisch gebied: Oost-Vlaanderen Samenstelling: Het Oost-Vlaams comité is samengesteld uit: André Denys - voorzitter - gouverneur Eddy Couckuyt, - afgevaardigde voorzitter -gedeputeerde Secretariaat (contactpersonen): Erik Bernaert - secretaris Marina Hanskens - adjunct-secretaris Werkgeversorganisaties: Els Van Heck - Nationale Confederatie Bouwbedrijf Gent Hildegard Moreels - Bouwunie Oost-Vlaanderen Guy Eeckhout - Algemene Bouwservice Bvba, Maarkedal Werknemersorganisaties: Astrid Paalman - ABVV Scheldeland St.-Niklaas Ewald Serraes Marie-Jeanne De Pauw - ACV Gent Onderwijs: Ingrid Molein - vrij onderwijs, Dirk Verstricht - provinciaal onderwijs Florent Van Gheem – gemeenschapsonderwijs Inspectie: Hermine Torck - directiehoofd - FOD-WASO Toezicht Welzijn op het Werk directie OostVlaanderen Paul Van Haecke - attaché - FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk directie Oost-Vlaanderen Deskundigen: Marc De Meester - arbeidsgeneesheer - Securex Peter De Wilde – voorzitter – PreBes Oost-Vlaanderen Frank Claeys – diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn – Hogeschool Gent Krsitine Van Daele, - preventieadviseur – provinciebestuur Oost-Vlaanderen Franky Blomme - sociaal inspecteur-districthoofd - Inspectie van de Sociale Wetten Daniël De Steur - directeur - Erov (Economische raad voor Oost-Vlaanderen) Luc Van den Berghe - preventieadviseur - ATS NV Merelbeke Peter Blomme - preventieadviseur- DEME Zwijndrecht Birgit Berghmans – attaché – Humanisering van de arbeid FOD-WASO Brussel Werking: ° Informatienamiddag 'Welzijn in de praktijk' in samenwerking met Prebes (Gent, 27 januari) ° Studienamiddag 'Interne noodplanning in scholen en internaten' (13 februari) 167


° Studienamiddag 'welzijn op het werk: internet en andere informatiebronnen' in samenwerking met Prebes (Gent, 27 april) ° Studienamiddag 'brandveiligheid in de rusthuizen' (Gent, 15 mei) ° Demowerkplaatsen te Brussel (30 mei) ° Studienamiddag 'Psychosociaal welzijnsbeleid: Rol van het comité PBW en andere actoren' (8 juni) ° Studiedag 'Beschutte en sociale werkplaatsen: interne communicatie welzijn op het werk (ook in noodsituaties)' (11 juni) ° Studienamiddag 'Praktische ervaringen bij de toepassing van de machinerichtlijn en het K.B. arbeidsmiddelen' in samenwerking met Prebes (Gent, 28 september) ° Studienamiddag 'Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: wettelijke verplichtingen en communicatie naar anderstaligen' (Gent, 09 oktober) PROVINCIALE VISSERIJCOMMISSIE Zetel Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent tel. 09-267 78 02 - fax 09-267 76 99 Oprichting/doelstellingen De Provinciale Visserijcommissie werd opgericht in het kader van de wet op de riviervisserij (wet van 1 juli 1954). De commissie behartigt de belangen van de openbare visserij in OostVlaanderen en vormt het overlegorgaan tussen de overheid en de hengelaars. De voornaamste taken van de commissie bestaan uit: het permanent aanspreek- en informatiepunt zijn voor zowel de individuele als de verenigde hengelaars in de provincie, het inpassen van de binnenvisserij in het milieu- en natuurbeleid, het informeren van de hengelaar en het bevorderen van de communicatie met de overheid, mederecreanten en het brede publiek, het beheer en de ontwikkeling van een optimale visstand, rekening houdend met de meervoudige functies van de openbare wateren, het uitvoeren of stimuleren van allerhande maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving van de vis en die van het openbaar viswater in het algemeen te verbeteren, het verenigen van de belangen van de openbare visserij en het natuurbehoud door wederzijds overleg en samenwerking, het stimuleren van het toezicht en het sensibiliseren van de hengelaar tot naleving van de reglementering, het aanvullen, waar nodig, van de visstand door herbepoting of visuitzetting op basis van planmatig visstandbeheer, het bundelen en coördineren van de inspanningen van de hengelverenigingen rond het openbaar water, het uitvoeren of stimuleren van visserijkundig onderzoek ten bate van de openbare visserij, het voeren van de strijd tegen waterverontreiniging door studies ter verbetering van de waterkwaliteit te ondersteunen of te bevorderen. De commissie dient haar activiteiten af te stemmen op zowel de verwachtingen van de visser, als op die van het actuele milieu- en natuurbeleid. Samenstelling bestuursorganen De Provinciale Visserijcommissie is uit een aantal vaste leden samengesteld. Deze zijn de vertegenwoordigers van de hengelaars en verdedigen er dan ook hun belangen. De gouverneur van de provincie stelt deze leden aan. Zij zijn om de vier jaar uittredend en herverkiesbaar. De vaste leden worden aangevuld met een aantal raadgevende leden: deze maken deel uit van de Commissie omwille van hun deskundigheid terzake. Het ligt voor de hand dat de hengelaars voor 168


mogelijke hengelproblemen in de eerste plaats terecht kunnen bij de afgevaardigde uit hun streek (regio). Hierna volgt de lijst van de vaste afgevaardigden en hun plaatsvervangers. André Denys – voorzitter - gouverneur André Holsbeke – afgevaardigd voorzitter - Nevele Leden: Regio “Groot Gent” - Gerrit Van Eetvelde, Sint-Amandsberg plaatsvervanger : Ronny De Poorter, Gent - Daniël Van Rijsseghem, Zwijnaarde plaatsvervanger : Hans Wynant, Wachtebeke Regio “Dender-Durme” - Karine Verlee, Lokeren plaatsvervanger : Paul Minne, Geraardsbergen - Erik Pinoy, Hamme plaatsvervanger : Anneke De Préter, Lede Regio “Leievallei” - Patrick Bauwens, Zulte plaatsvervanger : Elsie De Meuleneire, Nederzwalm - Gilbert Cornelis, Deinze plaatsvervanger : Guido Van Loo, Drongen Regio “noord” - Roland De Waele, Wachtebeke plaatsvervanger : Scheir Marnix, Assenede - Guido Vinck, Papegem plaatsvervanger : Jean-Pierre De Schrijver, Hamme Regio “Scheldevallei” - William Matthys, Kruishoutem plaatsvervanger : Johan Galle, Zottegem - Frank Vercruysse, Oudenaarde plaatsvervanger : Kurt De Potter, Oudenaarde Raadgevende leden: - Ronny De Keer - Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Gent - Marie-Paule De Poorter – provinciebestuur, dienst Integraal Waterbeleid - Nathalie Devaere - Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde - Bart Vervaeke - Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Rapportering Water Gent - Eva Cloet - Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Oost-Vlaanderen

Celhoofd Beleid Agentschap voor Natuur en Bos, provinciale afdeling Oost-Vlaanderen: Viviane Vanden Bil Visserijbiologen: -Luc Samsoen – provinciebestuur, Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek -Alain Dillen - Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen Secretaris-Penningmeester: Alain Moerman – provinciebestuur, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Werking in 2012 De Provinciale Visserijcommissie vergaderde in 2012 drie maal. 169


PROVINCIAAL NATUUREDUCATIEF CENTRUM DE KAAIHOEVE Bezoekersaantal In het bezoekerscentrum kwamen in 2012 meer dan 14 500 bezoekers over de vloer. Een derde hiervan waren scholen, verenigingen of individuen die deelnemen aan het aanbod van educatieve activiteiten en wandelingen. De ruimere openingsuren (paasvakantie tot en met tweede week van oktober) sinds 2010 maken dat meer losse bezoekers terecht kunnen in De Kaaihoeve (9500 in 2012). Een kleine 1000 leerlingen worden bereikt op projecten ter plaatse via de ondersteuning van gemeentebesturen in het kader van het Milieucontract. Ontlening van educatief materiaal De tentoonstelling "Biodiversiteit – alles hangt samen" werd 1 keer ontleend voor een totaal van 28 dagen. Ook een tentoonstelling "Milieucartoons" werd 8 keer ontleend voor een totaal van 58 dagen. De tentoonstelling "Zonne-energie" werd 1 keer ontleend voor een totaal van 11 dagen. De tentoonstelling "Klimaatcasino" werd 7 keer ontleend voor een totaal van 119 dagen. Er werden in totaal 169 rugzakjes ontleend. De vier thema's van de materiaalkisten waren gedurende het ganse jaar beschikbaar op 4 uitleenposten die gespreid liggen in de provincie: het Bosinfocentrum te Eeklo, het Stedelijk Natuurcentrum Bourgoyen-Ossemeersen te Gent, het Regionaal landschap Schelde-Durme te Dendermonde en de Kaaihoeve te Zwalm. De kisten werden in totaal 271 dagen ontleend; de waterkist "Nat, natter, natst" 125 dagen, de bodemkist "Levende bodem" 62 dagen, de boskist "Het bos door de bomen" 46 dagen en de landschapskist "Land in zicht" 38 dagen. Allerhande veldwerkmateriaal uit de materiaaldepots werd gedurende 284 dagen uitgeleend. De ontleningen gebeurden in hoofdzaak door scholen en verenigingen (waaronder ook gezinnen), in de tweede plaats gevolgd door gemeentebesturen. MILIEU- EN NATUURRAAD OOST-VLAANDEREN Zetel Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Datum oprichting De Milieu- en Natuurraad kende haar ontstaan in kader van het milieuconvenant op 10 juni 1998. De MiNa-raad in haar huidige samenstelling werd heropgericht op december 2010. Opdracht Prioritaire taak inzake aanbeveling en advies over het provinciale en intergemeentelijke beleid in aspecten van leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Werkingsgebied provincie Oost-Vlaanderen Samenstelling De samenstelling van de MiNa-raad is vastgelegd in de statuten. Momenteel zetelen hierin 15 stemgerechtigde leden en 1 niet-stemgerechtigd lid (secretaris). Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger. In 2012 NN - voorzitter: Klaartje Van Loy – –secretaris - provinciebestuur Jan Van Den Heuvel - vzw Durme / Marieke De Vos – vzw Durme Adelheid Vanhille - Gents Milieufront vzw / Stefaan Claeys – Gents Milieufront vzw 170


Geert Spanoghe - Natuurpunt vzw / Liselot Ledene – Vereniging voor Bos in Vlaanderen Dirk Criel - Milieufront Omer Wattez vzw / Jenny De Laet ABLLO vzw Walter Roggeman – ondervoorzitter - Natuurpunt vzw / Koen Martens - Natuurpunt vzw Lieve Van Bockstael - Natuurpunt vzw / Marc De Jonghe – Milieufront Omer Wattez vzw Ludo Verdonck - Velt vzw / Willy Van Overloop – ABLLO vzw Peter De Ridder - ACV / Stijn Gryp - ACV Kris Michiels – ABVV / Wim Careel - ABVV Ewald Serreas - ACLVB / Katrien Schelstraete - ACLVB Johan Sanders - Boerenbond Oost-Vlaanderen / Karen Verplancke- Boerenbond OostVlaanderen Lieven De Stoppeleire - Algemeen Boerensyndicaat vzw / Guy Depraetere - Algemeen Boerensyndicaat vzw Karlien Erregat - UNIZO / Reinout Maus - UNIZO Katrien Moens - VOKA Kamer van Koophandel / Annemie De Proft - VOKA Kamer van Koophandel Werking in 2012 De MiNa-raad vergaderde zeven keer en bracht twee adviezen uit. De raad maakte ook werk van een memorandum. SUBSIDIËRING Kleine landschapselementen Er werd een totaalbedrag van 11 634,50 EUR toegekend aan 35 dossiers. Soortenbeschermingsprojecten Er werd een totaalbedrag van 89 868,93 EUR toegekend aan 8 projecten. Energiesnoeiersbedrijven Er werd een totaalbedrag van 26 750,00 EUR toegekend aan 2 energiesnoeiersbedrijven. DIRECTIE LEEFMILIEU - DIENST MILIEU- EN NATUURVERGUNNINGEN De decretale kerntaken van de dienst zijn :  Administratieve, juridische en technische behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen tegen beslissingen van schepencolleges over milieuvergunningsaanvragen;  secretariaat van de provinciale milieuvergunningscommissie. In 2012 vervolgde de dienst haar proactieve en probleemoplossende werking. De dienst stond in voor een permanente technische, administratief en juridische informatiestroom naar het bedrijfsleven, de landbouwsector, de gemeentelijke milieuambtenaren en andere belanghebbende partijen in het kader van milieu-vergunningsaanvragen. In dit licht zijn ook de contacten met de directie Ruimte (vergunningen en planning) verder versterkt. De dienst participeerde frequent in het vooroverleg met het bedrijfsleven en adviserende diensten, waardoor de in te dienen milieuvergunningsaanvragen geoptimaliseerd worden en de milieuhygiënische en planologische knelpunten interactief en probleemoplossend toegelicht worden. Ook bij de vele meldings-dossiers (mededelingen van kleine verandering, meldingen klasse 3 inrichtingen, meldingen van overname) voerden de medewerkers en de milieudeskundigen van de dienst een vlotte communicatie met de bedrijven. De dienst ondersteunt ook permanent de gemeentebesturen met technisch, administratief en juridisch advies m.b.t. de milieuvergunningregelgeving, planologische en stedenbouwkundige problemen in verband met milieu-vergunningen en de behandeling van diverse milieuklachten. De dienst werd door haar opgebouwde ervaring en expertise constant gevraagd om toelichting over milieuregelgeving (vergunningsplicht, procedures,…) en milieutechnische problemen te verschaffen. De dienst fungeert als een gewaardeerd aanspreekpunt voor uiteenlopende milieutechnische en milieuhygiënische problemen op gemeentelijk beleidsniveau. 171


De dienst is ook betrokken bij overleg met diverse diensten en Vlaamse afdelingen inzake juridische en technische knelpunten in de milieuregelgeving. Zo vertegenwoordigt de dienst o.m. het provinciebestuur in de diensten milieueffectenrapportering en veiligheidsrapportering van de afdeling milieu - natuur – en energiebeleid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie . Daarnaast was de dienst ook actief in meerdere begeleidingscommissies opgericht in de schoot van afgeleverde milieuvergunningen . De dienst is ook actief inzake de openbaarheid van bestuur. De regelgeving inzake de milieuvergunningen (Vlarem I) creëerde diverse mogelijkheden om milieu-informatie te verwerven en voorziet talrijke inspraakmogelijkheden. De inzage van lopende beroeps- en aanvraag-dossiers, het verschaffen van documenten via kopieën, elektronische briefwisseling en fax, het verlenen van juridische en technische toelichting aan personen die inzage nemen van de dossiers,…is een omvangrijke en belangrijke taak van de dienst . Dit open communicatiebeleid en het stimuleren via milieuvergunningsvoorwaarden van overleg tussen bedrijven en de buurt draagt bij aan een pro-actief en positief milieuvergunningenbeleid.

Cijfergegevens : dossieraantallen 2012: In 2012 heeft de deputatie een beslissing genomen over de volgende aantallen dossiers: aanvragen klasse 1-bedrijven: 466 beroepen tegen beslissingen schepencolleges: 56 mededelingen kleine veranderingen: 117 meldingen van overname: 109 raad van state 17 natuurvergunningen 23 Totaal: 788

172


HOOFDSTUK 9: LANDBOUW & PLATTELAND Samenwerking en participatie Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen SubsidiĂŤring

173


174


SAMENWERKING EN PARTICIPATIE Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen Zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel. 09-267 86 80 fax 09-267 86 97 Datum van oprichting De Provinciale Landbouwkamer werd opgericht bij kb dd. 15 september 1924 tot inrichting van de officiële vertegenwoordiging van de Landbouw. Opdracht en doelstellingen De kamer geeft advies over land- en tuinbouwproblemen in de provincie, hetzij op eigen initiatief, ook op verzoek van het provinciebestuur of van de Vlaamse Overheid. De kamer beantwoordt de vragen om inlichtingen die haar worden gesteld door het ministerie van Landbouw, door de overheid en deelt hen alle haar bekende feiten mee die de uitoefening van de land- en tuinbouwactiviteiten bemoeilijken; De kamer draagt bij tot de uitvoering van de maatregelen die de overheid getroffen heeft om de verschillende takken van de land- of tuinbouw aan te moedigen of te beschermen; De kamer kan in het kader van het overheidsbeleid maatregelen treffen met het oog op de aanmoediging van de land- en tuinbouw in haar provincie; De kamer verzorgt ook de coördinatie van de voordrachten van de landbouwcomices en aanverwante land- en tuinbouwverenigingen. Geografisch werkgebied Oost-Vlaanderen Financiële inbreng van het provinciebestuur De Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het provinciebestuur. In 2012 ontving de Landbouwkamer een werkingstoelage van 320 740 EUR. Samenstelling De samenstelling van de Provinciale Landbouwkamer wordt geregeld bij koninklijk besluit van 12 april 1977 (Belgisch Staatsblad dd. 7 mei 1977) waarin wordt bepaald dat de Kamer om de 6 jaar moet worden vernieuwd. Op 29 juni 2009 vond de installatievergadering plaats van de vernieuwde Landbouwkamer. Deze samenstelling is bevoegd voor het nemen van beslissingen in de werking van de Provinciale Landbouwkamer tot 31 december 2015. Algemene Landbouworganisaties en hun vertegenwoordigers Boerenbond Hubert Deconinck Arsène De Storme Pieter Van Oost – secretaris Christian Desmet Dirk Van Stappen Martine Vanhauwermeiren Eric De Vriendt Paul Weymeersch Marc Lambrecht Luc Van Biesen Geert Laureys Lieve De Saedeleer Viviane Depreester 175


Tania Vis Patricia De Keyzer Kathleen D'Eer Petra Vermeulen Algemeen Boerensyndicaat Guy Depraetere Ann Dieleman Annette Decraene Daniël Van De Vijver Daniël Mouton Luc Ally Paul Cerpentier Lieve Verdonck Gespecialiseerde landbouwverenigingen (aangeduid door de Minister van Landbouw op voorstel van de Deputatie) William Tuypens – Koninklijke Landbouwcomice Aalst Christina Van der Meeren – Landbouwcomice Kruishoutem Luc De Meulemeester – Melkcontrolecentrum Vlaanderen vzw Ann Dhondt – Provinciale Vereniging van bedrijfspluimvee- en konijnenhouders van OostVlaanderen vzw Hubert Gysel – Agrobedrijfshulp vzw Griet Grillaert – Vlaams Milieuplan Sierteelt vzw Gespecialiseerde landbouwverenigingen (aangeduid door de Minister van Landbouw, nominatief opgenomen in het Besluit van 12 april 1977) Hugo Verstraeten – Vlaamse Rundveeteeltvereniging Odette Van Hamme – Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Karel Verstraeten – Varkensstamboek van Oost-Vlaanderen Gespecialiseerde landbouwverenigingen (aangeduid door de Minister van Landbouw,op voorstel van de Raad) Raf Van Haelst – BFV Philip De Visscher – Machinering Lokeren cv Hilde Rotthier - Milcobel Deputatie Alexander Vercamer – voorzitter – gedeputeerde Werking in 2012 Starterspremie In 2012 is aan 30 bedrijven een starterspremie verleend voor een totaal bedrag van 20 456,21 EUR. Erfbeplanting De Provinciale Landbouwkamer voorziet een subsidie voor erfbeplanting: 75% op de aankoop van het plantmateriaal met een maximum van 250,00 EUR per bedrijf. In 2012 werd hiervoor in totaal 1 412,82 EUR uitbetaald. Prijskampen In het jaarboek 2012 van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen vindt u een overzicht van de betoelaagde prijskampen en andere manifestaties in de land- en tuinbouwsector.

176


SUBSIDIËRING Verbond voor agrarische bedrijfshulp Provinciaal Verbond van Volkstuinen van Oost-Vlaanderen Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking Plattelandscentrum Meetjesland Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw ILVO – Azaleacollectie Dierenopvangcentra EROV Sierteeltmarketing Vogelopvangcentra Agriflanders Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen Boeren op een kruispunt vzw Groene Zorg Oost-Vlaanderen Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw

44 000 EUR 12 500 EUR 10 000 EUR 11 040 EUR 62 500 EUR 12 500 EUR 2 500 EUR 9 250 EUR 54 000 EUR 1 715 EUR 5 000 EUR 320 740 EUR 12 500 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 227 000 EUR

Opmerking: hier worden enkel verenigingen vermeld die op regelmatige basis gesubsidieerd worden, éénmalige subsidies of subsidies naar aanleiding van een provinciaal reglement zijn niet mee opgenomen.

177


178


HOOFDSTUK 10: CULTUUR Vormen van ondersteuning, begeleiding en advisering Provinciale adviescommissies Provinciale jury's Vergaderingen Advisering van restauratie- en herstellingsdossiers Wettelijke beschermingen in Oost-Vlaanderen Opleidingen en studiedagen Uitleendienst museumsector SubsidiÍring Provinciale reglementen Subsidie voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd roerend patrimonium Projecten Musea Subsidies kunst en cultuur Instellingen Provinciale uitleendienst Pam (Velzeke-Ename) MOLA – Provinciaal Molencentrum Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster

179


180


VORMEN VAN ONDERSTEUNING, BEGELEIDING EN ADVISERING Provinciale adviescommissies Voorlichting en advies worden voor de respectieve materies verstrekt door een aantal eigen provinciale commissies en jury‟s. Hieronder volgt de samenstelling van de adviescommissies. Provinciale Adviescommissie voor Kunsten Voorzitter Andrea De Kegel – provinciebestuur Ondervoorzitter Carine Stevens – provinciebestuur Werkgroep voor Beeldende Kunst en Caermersklooster Leden Daan Rau Johan Valcke Stef Van Bellingen Veerle Van Durme Bea Vansteelandt Bob Vanden Eynde – provinciebestuur Lode Van Pee – provinciebestuur Secretaris Nathalie Eykelberg – provinciebestuur Plaatsvervangende secretarissen Veerle Van De Meuter – provinciebestuur Hilde Erauw – provinciebestuur Werkgroep voor Letterkunde Leden Jean-Paul Den Haerynck Patrick Lateur Lut Missinne Anne Marie Musschoot Willy Tibergien Dirk De Wulf – provinciebestuur Secretaris Marion Lefebvre – provinciebestuur Werkgroep voor Muziek en Festivals Leden Mark Goossens Jan Matthys Marieke Missinne Serge Platel Kristof Ysabie – provinciebestuur Veerle Van de Meuter – provinciebestuur Bob Vanden Eynde – provinciebestuur Secretaris 181


Isabelle Françoys – provinciebestuur Plaatsvervangend secretaris Nadine Lievens – provinciebestuur Werkgroep voor Theater Leden Freddy Decreus Paul Demets Jozef De Vos Béa Migom Christel Stalpaert Dirk De Wulf – provinciebestuur Bob Vanden Eynde – provinciebestuur Secretaris Isabelle Françoys – provinciebestuur Plaatsvervangend secretaris Veerle Van de Meuter – provinciebestuur Provinciale Adviescommissie voor Erfgoed Voorzitter Andrea De Kegel - provinciebestuur Werkgroep Musea Ondervoorzitter Anneke Lippens - provinciebestuur Leden Leo Adriaanse Joris Capenberghs Iris Kockelbergh Ann Van de put Anthony Demey – provinciebestuur Carine Stevens – provinciebestuur Mieke Van Doorselaer – provinciebestuur Secretaris Bea Gybels – provinciebestuur Werkgroep Erfgoedprojecten Ondervoorzitter Anthony Demey - provinciebestuur Leden Raoul Buysse Alfons Dierickx Christine De Weerdt Linda Van Santvoort Rudy Vercruysse Secretaris 182


Krissie Impens - provinciebestuur Werkgroep geschiedenis Ondervoorzitters Anthony Demey - provinciebestuur Carine Stevens - provinciebestuur Leden Gita Deneckere Marc Jacobs Robert Ruys Chantal Van Coppenolle Luc Van Durme Ignace Van Driessche - provinciebestuur Secretaris Hilde De Mulder - provinciebestuur Provinciale Adviescommissie voor Bibliotheekwerk Voorzitter Andrea De Kegel – provinciebestuur Ondervoorzitter Carine Stevens – provinciebestuur Leden Mark De Neef Els De Vos Marc Lievens Lieven Senepart Ann Van De Vijver Martine Vermeire Joris Eeraerts – provinciebestuur Patrick Van Damme – provinciebestuur Secretaris Mireille Decabooter – provinciebestuur Provinciale Adviescommissie voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk Voorzitter Andrea De Kegel – provinciebestuur Ondervoorzitter Carine Stevens – provinciebestuur Leden Kris Beeckman Liliane Berwouts Peggy Demoor Martien Bode Mark De Jode Koen Deweer Philippe Impe Annie Marijsse 183


Kelly Franceus Piet Raes Wilfried Vangassen Marc Van Impe Yvan Verhavert Mady Vion Ann Van Eeckhout – provinciebestuur Secretaris Marion Lefebvre – provinciebestuur Provinciale Adviescommissie voor Lokaal Cultuurbeleid Voorzitter Andrea De Kegel – provinciebestuur Ondervoorzitter Carine Stevens – provinciebestuur Leden Krist Biebauw Piet Blondeel Nele Bogaert Els Buelens Bob Pieters Yvette Stevens Piet Van Loocke Frans De Buck – provinciebestuur Secretaris Veerle Van de Meuter – provinciebestuur Provinciale Adviescommissie voor Culturele Projecten Voorzitter Andrea De Kegel – provinciebestuur Ondervoorzitter Carine Stevens – provinciebestuur Leden Jan Bral Els Buelens Philippe Demeyer Jozef De Vos Walter Provo Lieve Van Keer Alex Vertenten Bob Vanden Eynde – provinciebestuur Secretaris Margie Van de Slycke – provinciebestuur

184


Provinciale jury’s Jury’s cultuurprijzen Letterkunde (kinder- en jeugdliteratuur) Andrea De Kegel (voorzitter), Carine Stevens (plaatsvervangend voorzitter), Dirk De Wulf (secretaris), Ria De Schepper, Jet Marchau, Jürgen Peeters, An Stessens, Jan Van Coillie (leden), Hilde De Vusser (plaatsvervangend secretaris) Letterkunde (scenario) Andrea De Kegel (voorzitter), Carine Stevens (plaatsvervangend voorzitter), Dirk De Wulf (secretaris), Jeannice Adriaansens, Lieven Debrauwer, Winnie Enghien, Freddy Sartor, Patrice Toye (leden), Hilde De Vusser (plaatsvervangend secretaris) Popmuziek Andrea De Kegel (voorzitter), Carine Stevens (plaatsvervangend voorzitter), Bob Vanden Eynde (sectorverantwoordelijke), Ayco Duyster, Koen Gisen, Gert Keunen, Tijs Vastesaeger, Katia Vlerick (leden), Isabelle Françoys (secretaris) Vormgeving Andrea De Kegel (voorzitter), Carine Stevens (ondervoorzitter), Bob Vanden Eynde (sectorverantwoordelijke), Agnes Govaerts, Johan Valcke, Rudy Vercruysse, Inge Vranken, Marie Pok(leden) Historisch onderzoek (Geschiedenis) Andrea De Kegel, Anthony Demey (voorzitters), Ignace Van Driessche, Hilde De Mulder (secretarissen), prof. dr. Machteld De Metsenaere, prof. dr. Luc Duerloo; prof. dr. Luc François, prof. em. dr. Etienne Rooms; prof dr. Leen Van Molle(leden) Historisch onderzoek (Genealogie) Andrea De Kegel, Anthony Demey (voorzitters), Ignace Van Driessche, Hilde De Mulder (secretarissen), prof. dr. Koenraad Matthijs, prof. dr. Isabelle Devos, Jan Caluwaerts, dr. Valerie Vermassen, Felix Waldack(leden) Historisch onderzoek (Kunstgeschiedenis en Archeologie) Andrea De Kegel, Anthony Demey (voorzitters), Ignace Van Driessche, Hilde De Mulder (secretarissen), prof. dr. Christel Stalpaert, prof. dr. Dries Tys, prof. dr. Ilse Schoep, prof. em. dr. Hugo Thoen, prof. dr. Roy van Beeck Keizer Karelprijs Jozef Dauwe (voorzitter), Andrea De Kegel (ondervoorzitter), Carine Stevens (plaatsvervangend ondervoorzitter), Dirk De Wulf (secretaris), Emily Ansenk, Geurt Grosfeld, Veerle Keuppens, Dorian Van Der Brempt, Christophe Van Gerrewey (leden Jury’s toernooien Amateurtoneel Jozef De Vos en Béa Migom (voorzitters), Francis Anno, Anita Daldini, Etienne De Ruyck, Dirk De Wulf, Hugo De Wulf, Dirk Meul, Jo Noreille, Rita Seerden, Bernard Soenens, Bob Vanden Eynde, Ingrid Verhelst (leden) Choreografie Veerle Van de Meuter (voorzitter), Dirk De Wulf (plaatsvervangend voorzitter), Dirk D‟Hoe, Peter Kongs, Jetty Roels, Karel Vandeweghe, Marjorie Keymis, Anick Van Dam, Tijl Bossuyt (leden, Mireille Decabooter (secretaris) 185


Volksdans Andrea De Kegel (voorzitter), Frans De Buck(ondervoorzitter), Dirk D'Hoe, , Ivo Lemahieu, Walter Evenepoel, Lieven Demuynck, Jeanne Vandenbussche, Bie Baeyens, Walter Evenepoel (leden), Mireille Decabooter (secretaris) Koorzang Andrea De Kegel (voorzitter), , Erika Budai, Ludo Claesen, , Mark Goossens, Sabine Haenebalcke, Marian Steyaert (leden), Nadine Lievens, Isabelle Franรงoys en Inge Van de Sompel, Hilde De Mulder (secretarissen) Hafabra Andrea De Kegel (voorzitter), Geert Baetens, Nadine Bal, Nico Neyens, Piet Swerts, Eddy Vanoosthuyse, Luc Vertommen (leden), Nadine Lievens, Isabelle Franรงoys en Inge Van de Sompel, Hilde De Mulder (secretarissen) Jury thuis voor een beeld Andrea De Kegel (voorzitter), Carine Stevens (ondervoorzitter), Bob Vanden Eynde (sectorverantwoordelijke), Thomas Huyghe, Monique Stoop, Harlind Libbrecht, ,, Daan Rau Stef Van Bellingen, (leden), Hendrik Coleman (waarnemend lid), Nathalie Eykelberg (secretaris) Jury Boekegem 2012 Andrea De Kegel (voorzitter), Carine Stevens (ondervoorzitter), Patrick Van Damme (sectorverantwoordelijke), Joris Eeraerts (secretaris), Maike Somers, Sylvie Fermaut, Geert Lievens, Wim Verhulst, Marijke Meersman (leden), Hendrik Coleman (waarnemend lid) Vergaderingen Provinciale Adviescommissie voor Kunsten Werkgroep voor Beeldende Kunst en Caermersklooster: 19 juni Werkgroep voor Letterkunde: 20 september Werkgroep voor Muziek en Festivals: 4april, 30 mei Werkgroep voor Theater: 20 november Provinciale Adviescommissie voor Erfgoed Werkgroep Musea: 20 december Werkgroep Erfgoedprojecten: 22 mei, 29 november Provinciale Adviescommissie voor Bibliotheekwerk 22 maart, 27 juni, 27 november Provinciale Adviescommissie voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 27 maart, 25 september, 18 oktober Provinciale Adviescommissie voor Lokaal Cultuurbeleid 18 juni, 8 november Provinciale Adviescommissie voor Culturele Projecten 13 februari, 19 april, 7 juni, 13 september, 11 december Jury cultuurprijs letterkunde (scenario) 24 oktober Jury cultuurprijs letterkunde (kinder- en jeugdliteratuur) 186


24 oktober Jury cultuurprijs popmuziek 15 oktober Jury cultuurprijs vormgeving 20 juni, 3 oktober Jury cultuurprijs historisch onderzoek (geschiedenis) 4 oktober Jury cultuurprijs historisch onderzoek (kunstgeschiedenis en archeologie) 27 september Jury cultuurprijs historisch onderzoek (genealogie) 10 oktober Jury koorzangtoernooien 22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 februari, (koorzangtoernooien), 11 oktober Jury muziektoernooien 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart (muziektoernooien) 4 september, 13 november Jury choreografie 26 oktober (beoordeling optreden Incar Dansspektakel Jury volksdans 24 april, 16 september (volksdanstoernooi) Jury thuis voor een beeld 21 mei, 28 juni Jury Boekegem 6 september Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke Raad van bestuur vzw en algemene vergadering: 31 maart Raad van bestuur: 31 maart, 8 november

Vakgroep Cultuur Euregio Scheldemond (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland) 31 januari, 10 september Overleg museumconsulenten 28 februari, 19 april, 7 juni, 6 september, 18 oktober, 29 november Vlaams-Nederlands consulentenoverleg 1 maart, 9 november MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie) Stuurgroep: 19 januari, 22 maart, 14 juni, 11 oktober, 23 oktober, 18 december Interprovinciaal depotoverleg 16 januari, 30 maart, 25 juni, 17 september, 27 november Klimaatnetwerk 187


20 januari, 11 juni Denkgroep archeologische collecties 25 april, 19 september, 8 november Overleg met erfgoedcellen Oost-Vlaanderen 20 maart, 4 oktober Gebruikersgroep auteursrechten 27 maart, 23 april, 24 september, 3 december Europeana platform 18 september Interprovinciaal Registratieoverleg 13 maart, 12 juni, 27 september, 11 december Advisering van restauratie- en herstellingsdossiers Volgende lijst heeft een overzicht van de in 2012 behandelde dossiers: Gemeente Aalst, Meldert Beveren Brakel, Zegelsem Buggenhout, Opstal Deinze, Bachte-Maria-Leerne Denderleeuw Denderleeuw, Welle Dendermonde, Baasrode Dendermonde, Mespelare Eeklo Evergem, Sleidinge Gent Gent, Mariakerke Gent, Sint-Amandsberg Geraardsbergen, Ophasselt Geraardsbergen, Schendelbeke Horebeke Kluisbergen Lebbeke, Wieze Lochristi, Zeveneken Merelbeke, Melsen Ninove, Appelterre-Eichem Ninove, Appelterre-Eichem Ninove, Appelterre-Eichem Ninove, Outer

Onderwerp Sint-Walburgakerk – daken en gevels Onze-Lieve-Hemelvaartkerk – beveiligingswerken tegen brand en inbraak Kasseien – geklasseerde weg Heilige Gerardus Majella – glasramen en dak Heilige Petrus en Pauluskerk Sint-Amandus – restauratiewerken interieur Sint-Pietersbanden, pastorie – dak en aanverwante werken Scheepvaartmuseum Sint-Aldegondiskerk – bouwwerken; elektriciteit,branddectie en inbraakbeveiliging Stadhuis – voorontwerp herinrichting Sint-Joris en Godelievekerk – restauratie calvariebeeldengroep Gravensteen – buitenomwalling Onze-Lieve-Vrouwkerk – beveilingingswerken, tentoonstellingswerken, stockaanbesteding Begijnhof Sint-Elisabethkerk – dakwerken Sint-Pietersbandenkerk – buitenrestauratie Sint-Amanduskerk - algemene restauratie en buitenrestauratie Gemeentehuis – restauratie Kwaremont Sint-Amanduskertk- binnenrestauratiewerken Sint-Salvatorkerk – figuratieve glasramen Sint-Eligiuskerk – restauratie toren, daken en volledige calvarie Sint-Stefanuskerk Sint-Gertrudiskerk – bliksembeveiliging, algemene restauratiewerken Sint-Gertrudis, pastorie Sint-Martinuskerk – inbraak en brand, stockaanbestedingen mechanische beveiliging Sint-Amandus, algemene herstellingswerken – interieur en 188


Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde, Melsen Sint-Laureins, Watervliet Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele Sint-Martens-Latem Sint-Niklaas Sint-Niklaas, Belsele Wetteren, Wetteren-Ten-Ede Wortegem-Petegem, Moregem Zele Zottegem, Oombergen

exterieur Steenhuyse, Markt 37 – restauratie Sint-Walburga – glas in lood, algemene restauratie Sint-Martinuskerk – elektrische installatie, verwarmingsinstallatie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk –daken, goten en gevels Oude pastorie Renovatie kunstenaarswoning Gust De Smet Walburgakasteel – restauratie conciërgewoning Sint-Andreas en Ghislenuskerk – restauratie daken Sint-Annakerk - interieur Sint-Pietersstoel, Onze-Lieve-Vrouw ten Doornkapel Sint-Ludgeruskerk – daktimmerwerken toren, voorgevel bovendaks Sint-Matrtinuskerk - buitenrestauratie

Advisering van erfgoedbeheerders Advies gemeentebestuur Merelbeke voor erfgoeddepot Brainstormgroep Museum van Deinze en de Leiestreek Voorstelling verhuismodule Adlib in Guislainmuseum MOU, stadsmuseum Oudenaarde Bijkomend advies projectaanvragen Meetjesland Museum Dr. Guislain: barcodesysteem i.f.v. bibliotheek Stedelijke musea Ronse: ivm inrichting STEM: opening Mercator digitaal Huis Meheus, Zulte: advies bewaring Roger Raveelmuseum Canadamuseum: advies in verband met schimmelexplosie Restauratie Lam Gods: opvolging klimaat Presentatie verhuis MAS-collecties aan medewerkers musea Stad Gent Advies universitaire musea UGent Advies gemeente Stekene rond bewaring kaarten en orthofoto's Koetsenmuseum Maarkedal: advies ivm communicatie Presentatie verhuis MAS-collecties aan Fotomuseum Provant Kledij concentratiekamp Prosper Roels (Erembodegem): advies bewaring, herbestemming Collectie corsetterie Armand Miclotte: herbestemming Advies schenking Ninove Advies digitalisering Herentals Advies universitaire collecties UGent i.v.m. kwaliteitslabel VKC focusgroep digitalisering en museum 3.0 Advies verpakken collectie School van Toen voor transport naar en opslag in stadsdepot Gent Advies Pamele, Onze-Lieve-Vrouwkerk, opbergen textiel Oud Alaam Politiecollectie Sint-Niklaas i.s.m. erfgoedcel Gemeentebesturen en OCMW besturen van Aalter, Assenede, Buggenhout, Denderleeuw, Evergem, Laarne, Lebbeke, Ninove, Sint-Laureins, Stekene, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren: adviezen over selectie en organisatie gemeentearchief; archiefzorg en –beheer; restauratie en presentatie historische kaarten; conservering landboek; initiatieven Wereldoorlog I.

189


Heemkringen van Aalst, Bovijn, De Zwalm, Eine, Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis Dendermonde, Stekene: adviezen over studie landboek; erfgoed- en tentoonstellingsproject; provinciale ondersteuning Koninklijke Oudheidkundige Kringen Land van Waas en Land van Dendermonde: adviezen over restauratie historische atlas; publicatieproject orangisme; publicatievoorstelling Rijksarchief Gent, advies ontsluiting en digitalisering provinciaal archief, advies ontwikkeling inventarisatie landboeken in de provincie Rijksarchief Brugge, advies ontwikkeling competentiecentrum restauratie van papier Algemeen Rijksarchief, advies publicatie landboeken Universiteit Gent, advies wetenschappelijk onderzoeksproject rederijkers, advies Liber Floridusproject Sierteeltmuseum Lochristi, advies jaarplanning 2012 Katholieke Universiteit Leuven, advies ontwikkeling Romeins DNA-project Heemkunde Vlaanderen, advies erfgoedproject Ghanese gemeenschap in Gent, advies organisatie nationale heemdag Koninklijke bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen, advies tentoonstellingsproject, advies bestemming tijdsdocument Decanaat Oudenaarde, advies archiefzorg kerkfabriekarchieven, 23/11 Koninklijke Academie voor de Geschiedenis van de Edelsmeedkunst in België, advies zilveren molenbekers Heksengilde Laarne, advies organisatie colloquium Economische Raad van Oost-Vlaanderen, advies inhoudelijke invulling viering 10 jaar Erov Slot van Laarne, advies ontsluiting zilververzameling en openstelling Wapenzaal de Ribaucourt Comité Willem I, advies herdenkingsinitiatieven Willem I Stedelijk Museum Sint-Niklaas, advies over tentoonstelling Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, advies publicatie wandtapijten Ambasade de Bélgica en Estados Unidos de México, advies standbeeld Pedro de Gante Vereniging voor Familiekunde Oost-Vlaanderen, advies ondersteuningsmogelijkheden provinciaal documentatiecentrum Huis De Cocker (Melsen) en Erfgoedcel 4sprong, advies archiveren verenigingsarchief en documentconservering Gerardimontium, advies opvang bedreigd bedrijfsarchief Katholiek Archief- en Documentatiecentrum, advies wetenschappelijk project middenstandsgeschiedenis Provincie Noord-Brabant en provincie Antwerpen, advies project Canadese bevrijdingsroute Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij Dendermonde, advies tentoonstelling en publicatie Herdenkingscomité Geïntegreerde Executieoorden Oostakker en Rieme, advies beheer en ontsluiting van de site Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, advies archiefbeheer Particulieren: advies publicaties, begeleiding studieopdracht Open Monumentendag, advies erfgoedproject Adviezen erfgoedprojecten: Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, Archief Zusters van Liefde, Comité De Vrijheid Ronse Adviezen projecten en publicaties Wereldoorlog I: Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, Provinciebestuur Limburg, Heemkring Berlare, World Heritage Tourism Research Network Adviezen voor publicaties: vrije basisschool Lillare Advisering in het kader van het bibliotheekbeleid Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Deelname van de beleidsmedewerkers aan de stuurgroepen van de 9 samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken (op jaarbasis gemiddeld 8 per jaar per samenwerkingsverband) Advisering op maat bij telefonische, schriftelijke en digitale 190


Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

vragen van Oost-Vlaamse openbare bibliotheken Advisering bij integratie RFID (bv. Ter beschikking stellen informatie, modelbestekken …) Advisering bij collectiemanagement Advisering bij informatisering

Wettelijke beschermingen in Oost-Vlaanderen

Gemeente Deelgemeente BEVEREN - Haasdonk

Onderwerp

Defensieve architectuur opgetrokken rond Antwerpen (1830-1918) van Fort Steendorp tot Fort Haasdonk in Oost-Vlaanderen, bunker (11) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I BEVEREN - Haasdonk Defensieve architectuur opgetrokken rond Antwerpen (1830-1918) van Fort Steendorp tot Fort Haasdonk in Oost-Vlaanderen, bunker (12) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I GENT Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum, vernietiging bescherming als M, Raad van State GENT Theresianenstraat 9, vml. slotklooster van de Ongeschoeide Karmelietessen met tuinen, bijgebouwen en slotmuren GENT – StAntwerpsesteenweg 233, Amandsberg woonhuis 'De Kapelle', GENT – Zwijnaarde Overgangszone bij het op 25/07/2005 beschermde landschap 'Kastelensite' GERAARDSBERGEN – Pijlekaartstraat, kasteelsite van Schendelbeke Schendelbeke HAMME - Moerzeke Kasteellaan 22, hoeve met uitsluiting van op plan aangeduide constructies KRUIBEKE – Bazel Defensieve architectuur opgetrokken rond Antwerpen (1830-1918) van Fort Steendorp tot Fort Haasdonk in Oost-Vlaanderen, bunker (3) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I KRUIBEKE – Bazel Bunker (4) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I KRUIBEKE – Bazel Bramensdam, bunker (7) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I

Datum M

17/07/2012

M

17/07/2012

12/01/2012

M

23/05/2012

M

24/10/2012

L

16/03/2012

Arch.zone

06/11/2012

M

29/11/2012

M

17/07/2012

M

17/07/2012

M

17/07/2012

191


KRUIBEKE – Bazel KRUIBEKE – Bazel KRUIBEKE – Bazel KRUIBEKE – Bazel KRUIBEKE – Bazel NINOVE NINOVE – AppelterreEichem NINOVE – AppelterreEichem SINT-NIKLAAS TEMSE TEMSE

TEMSE WAASMUNSTER

WAASMUNSTER WAASMUNSTER WAASMUSNTER

WAASMUNSTER WAASMUNSTER WAASMUNSTER

WICHELEN WICHELEN

WICHELEN WICHELEN

Bunker (8) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I Bunker (9) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I Bunker (10) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I Bunker (13) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I Schans Landsmolen Weggevoerdenstraat 55, vleugel Sint-Aloysiuscollege met kapel en toneelzaal Angereelstraat, O.L.Vrouw van Lourdeskapel en Mariabeeld Angereelstraat 104-106, Hof ter Anghereel met ommuurd erf, tuin en oorlogsmonument Houtbriel 25, vml. Apotheek Tuypens Kasteelstraat 14, Kasteel Bunneghem-Sloor Defensieve architectuur opgetrokken rond Antwerpen (1830-1918) van Fort Steendorp tot Fort Haasdonk in Oost-Vlaanderen, Schanks Lauwershoek Bunker (1+2) deel van de Duitse bunkerlinie uit WO I Belselestraat 2, Kasteel Ortegat, koetshuis met stal en kasteelpark Bulk, voetweg Bulk Bulk 8-10, vml. boswachtershuis Kerkstraat 14 en 20, klooster met kapel, directeurswoning en kloostertuin van Mariazusters van Franciscus Neerstraat, H. Barbarakapel Nijverheidslaan 76, Villa Vogelzang met tuin Sousbeekstraat 103, parochiekerk Sint-Jan-Baptist (Ruiter) met inbegrip van het voorliggende plein Boterhoek, Mariakapel Brugstraat +51/hoek Dreefstraat, Troost der Bedruktenkapel met twee flankerende linden Margote 84, parochiekerk SintGertrudis Oud-Dorp, memoriekruis Sebastiaen Van Havermaet

M

17/07/2012

M

17/07/2012

M

17/07/2012

M

17/07/2012

M M

17/07/2012 29/02/2012

M

08/02/2012

M

08/02/2012

M

12/07/2012

M

03/07/2012

M

17/07/2012

M

17/07/2012

M

12/07/2012

M M

12/07/2012 12/07/2012

M

12/07/2012

M M

12/07/2012 06/03/2012

M

12/07/2012

M M

11/01/2012 11/01/2012

M

11/01/2012

M

11/01/2012

192


WICHELEN – Schellebelle

WICHELEN – Schellebelle WICHELEN – Schellebelle WICHELEN – Schellebelle WICHELEN – Schellebelle WICHELEN – Schellebelle WICHELEN – Serskamp WICHELEN – Serskamp

WICHELEN – Serskamp

WICHELEN – Serskamp

ANZEGEM, KRUISHOUTEM, OUDENAARDE, WAREGEM, WORTEGEMPETEGEM, ZINGEM LEBBEKE-WIEZE

HERZELE, OOSTERZELE, SINTLIEVENS-HOUTEM, ZOTTEGEM

Dorp, omringende kerkhofsite M met 22 graftekens, kerkhofmuur, kapellen van SintCorneliusommegang en vml. dodenhuisje bij de Sint-JansOnthoofdingskerk Dorp 11, burgerhuis met M hekwerk aan de straat en ommuurde beboomde tuin Hoogstraat 6, rosmolen M

11/01/2012

Stationsstraat 147, villa en plantenloods van boomkwekerij Vlaeminck met deel van aangrenzende tuin Stationsstraat 161, villa Van Herreweghe met omringende tuin Zwanewegel, beboomd dorpsplein en voetweg Zwanewegel Boeygem, H. Hartkapel, omringende haag en twee geknotte linden Damstraat 3, villa Rustoord met hekwerk aan de straat, deel van de omringende tuin met uitsluiting van de jongere garage Dorpstraat 51, parochiekerk Sint-Denijs, deel van de omringende kerkhofsite met hekwerk en 4 gietijzeren kruisen Krakeelstraat/hoek Verhoogstraat, Onze-LieveVrouw Hoop der Hopelozenkapel Ankerplaats Schelde-Leie Interfluvium

M

11/01/2012

M

11/01/2012

M

11/01/2012

M

11/01/2012

M

11/01/2012

M

11/01/2012

M

11/01/2012

A

23/11/2012

De dorpskom van Wieze: A wijziging Ministrieel Besluit van 08/09/1981: dorpskom wordt beschermd als dorpsgezicht ipv monument Vallei van de Cotthembeek met A omringende kouters

17/12/2012

11/01/2012

11/01/2012

20/12/2012

M = monument L = landschap 193


Arch. zone = archeologische zone A = ankerplaats

Opleidingen en studiedagen Vorming georganiseerd over het verantwoord beheer van eigen verenigingserfgoed Adlib beginnerscursus (14/2) Adlib opfriscursus (23/2) Vorming erfgoedbewaker voor museum Dr. Guislain Vormingen textiel: Begeleiding Molenaarscursus Erfgoedcentrum op 11/2 Opleiding museumgids contacten musea en gidsen vormingen Behoud van textiel in collecties musea / heemkundige kringen en kerkfabrieken (28/4) vorming gidsen PEC ikv educatie (6/3) Begeleiding Molenaarscursus Erfgoedcentrum (24/3) Vorming Behoud van textiel in collecties heemkundige kringen en kerkfabrieken (28/4) Vorming behoud van textiel voor musea (23/4) Cursus informatiebeheer voor musea (7 & 14/5) Presentatie thesauri in Genk (6/6) Overleg met Faro en KMSKA rond opzet vorming voor registrars, gekoppeld aan bezoek depot KMSKA bij Katoennatie (17/7) Vorming informatiebeheer in depot ('In goede handen') (12/6, 29/7) Workshop SPECTRUM (1/10) Try outs 'In goede handen' (5/10) Studiedag "erfgoedobject "out of office" (16/11): heel geslaagd en interessant Provinciale contactdag Archeologie thema "depotwerking" (1/12) Workshop Adlib MovE voor Tebeac (17/12) Studiedag Erfgoed (Comeet), lezing Publiek over de vloer bij onroerend erfgoed, Eeklo (16/03) Studiedag Kerkgebouw met toekomst (Open Kerken), lezing Publiek over de vloer bij onroerend erfgoed, Wetteren (06/06) UGent, master in de archeologie, les De provincies in het archeologisch beleid in Vlaanderen, Gent (12/10) Artevelde Hogeschool, professionele bachelor in de geschiedenis, les Over archeologie, Gent (23&24/10) UGent, master in de archeologie, les Acheologische depots, Gent (19/11) Archeologische contactdag Oost-Vlaanderen Zorgvuldig opgeborgen, organisatie van de dag, Ename (1/12) Startdag Open Monumentdag Vlaanderen Oost-Vlaanderen, lezing Erfgoedzorg voor het grote publiek, Gent (5/12) Startdag Open Monumentdag Vlaanderen Limburg, lezing Erfgoedzorg voor het grote publiek, Hasselt (11/12) Startdag Open Monumentdag Vlaanderen Antwerpen, lezing Erfgoedzorg voor het grote publiek, Antwerpen (12/12) Startdag Open Monumentdag Vlaanderen Vlaams-Brabant, lezing Erfgoedzorg voor het grote publiek, Leuven (13/12) Startdag Open Monumentdag Vlaanderen West-Vlaanderen, lezing Erfgoedzorg voor het grote publiek, Brugge (18/12) Vorming voor bibliotheekpersoneel Contactdag Streekgericht Bibliotheekbeleid Openbare Bibliotheken Gemeenschapscentrum De Bijenkorf Assenede

29 mei

194


Algemene vergadering Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken Openbare Bibliotheek Zottegem Bibliotheek: jeugdcultuur in de bibliotheek (LADDA vzw) Jazz: een luistertocht doorheen het labyrint van de jazz (PAC Gouvernementstraat 22 – Gent) Werken in de wolken: kantoortoepassingen 'in the Cloud' (PAC Gent Zuid Woodrow Wilsonplein 2 – Gent) Rugsparend werken voor bibliotheekpersoneel Duidelijk gesproken en geschreven taal in de bibliotheek

26 november 31 januari, 7 en 28 februari 2, 9, 16 en 23 maart 2012 10 december 29 november, 11 december 18 december

Uitleendienst museumsector Materiaal voor erfgoedorganisaties:

Alle Oost-Vlaamse erfgoedinstellingen (musea, kerkfabrieken, heemkundige kringen, archieven,...) kunnen bij deze uitleendienst terecht voor materiaal voor transport, tentoonstellingsen conservatiemateriaal. Het tentoonstellingsmateriaal bestaat uit o.a. dataprojectors, kaders, bustes en een fotografieset. Bij het conservatiemateriaal vind je o.a. instrumenten voor klimaatmeting, bevochtigers en ontvochtigers, materiaal voor anoxiebehandeling (zuurstofarm verpakken, zie foto) en een dvd-reeks over conservering. Grijze en blauwe verhuisbakken vind je bij het materiaal voor transport. Via http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendienstenmusea/index.cfm vind je een volledig overzicht en kan je het materiaal ook reserveren.

Museumkoffers voor scholen: Alle Oost-Vlaamse scholen kunnen bij deze uitleendienst terecht voor het gratis ontlenen van acht leskoffers: de kunstkoffers 'Kleurenkriebels', 'Handig die handen', 'Gezicht in zicht', 'Lijf', de de kleuterkoffer 'Kunstkapoentjes', de spelkoffer 'Blikopener', het 'Kamishibaipakket' en de 'Mooi nietbox'.Deze acht koffers laten kinderen op een leuke, actieve manier kennismaken met beeldende kunst, erfgoed en de boeiende, maar nog vaak te weinig gekende wereld van het museum. Via http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/museumkoffer/index.cfm vind je meer informatie en kan je de leskoffers ook reserveren. SUBSIDIËRING Het provinciebestuur verleent steun aan verschillende organisaties en initiatieven in alle culturele sectoren. Dit gebeurt op basis van provinciale reglementen voor structurele subsidies en projectsubsidies. En dit kan ook door subsidies die op naam worden ingeschreven in het budget. Provinciale reglementen Op basis van een aantal provinciale reglementen wordt steun verleend aan initiatieven m.b.t volgende sectoren: – verenigingen en tijdschriften voor taal en letterkunde (8 september 1999) – samenwerking tussen openbare bibliotheken in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid (11 december 2003) – projectsubsidies aan erkende openbare bibliotheken (9 april 2003) – openbare bibliotheken ter ondersteuning van het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen (10 september) – organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst (11 september 2002) – amateurtoneel (12 juni 1996) 195


– volksdansverenigingen en -verbonden (24 februari 1984) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 23 december 1986) – choreografische groepen (13 juni 2007) – optredens van choreografische groepen (15 oktober 2003) – verenigingen ter bevordering van de muziekcultuur (16 september 1998) – muziekfestivals (21 april 2004) – muziektoernooien (13 november 1996) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 12 december 2001) – koorzangtoernooien (14 november 2001) – amateuristische kunstbeoefening voor prestaties in het buitenland (16 september 1998) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 12 december 2001) – beeldende kunsten (18 november 1998) – algemeen culturele werking (8 juni 1994) – dienstverlenende verenigingen (8 december 1994) – specifiek educatieve werking (25 januari 1985) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 12 december 2001) – volksontwikkelingswerk in instellingen (7 oktober 1998) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 12 december 2001 en 18 december 2002) – volksontwikkelingswerk in verenigingen (19 februari 1997) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 16 januari en 18 december 2002) – projectsubsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk (18 december 2008) – culturele projecten (13 november 2002) – ondersteuning van initiatieven in het kader van het lokaal cultuurbeleid (16 juni 2004) – culturele uitwisselingsactiviteiten tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland (1 juli 2008) – werkingssubsidies aan Oost-Vlaamse musea met kwaliteitslabel ingedeeld bij het regionale en lokale niveau (17 juni 2009) – uitleendienst musea (21 april 1999) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 12 december 2001) – molendraaipremies aan onbezoldigde molenaars ter bevordering van het onderhoud en de maalvaardigheid van molens (16 oktober 1996) (gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 12 december 2001) – uitleendienst: het ontlenen van tentoonstellingsmateriaal en audiovisueel materiaal (8 oktober 1997) (gewijzigd bij provincieraadsbelsuit van 12 december 2001 en 13 september 2006) – erfgoedprojecten (15 september 2005) – conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol roerend cultureel patrimonium (22 april 1998) Subsidie voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd roerend patrimonium Er werd een bedrag van 65 000 EUR ingeschreven op budget 2012. 7 dossiers werden ingediend: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hulp der Christenen, Wingenestraat 1, 9880 Sint-Maria-Aalter, schilderij 'Maria met Kind Jezus' Kerkfabriek Sint-Martinus, Kerkplein 19, 9600 Ronse, 5 schilderijen 'Heilige Martinus deelt zijn mantel met een arme', 'Calvarie', 'Heilige Hubertus, 'Afnemen van het Kruis' en ' Heilige Franciscus Xavierus' Kerkfabriek Sint-Pietersbanden, Kasteelstraat 18, 9620 ZottegemErwetegem, preekstoel Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Pastorijstraat 3, 9940 Evergem-Ertvelde, 2 17de eeuwse kandelaars, 2 schilderijen 'Heilige Dominicus Gurman ontvangt rozenkrans van Maria' en 'De bekering van Sint-Hubertus' Kerkfabriek Sint-Martinus, Dorp 18; 9208 Aalst-Gijzegem, 14 staties van de Kruisweg, 2 altaarschilderijen 'De Hemelvaart van Maria' en 'Sint-Rochus en de pestlijders' Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Klingedorp 2, 9170 Sint-

1 585,10 EUR 4 525,40 EUR

9 831,25 EUR 9 829,74 EUR

9 525,73 EUR

9 831,25 EUR 196


Gillis-Waas-De Klinge, houten hoofdaltaar Stadsbestuur Geraardsbergen, Weverijstraat 2, 9500 Geraardsbergen, 2 schilderijen 'Zicht op de abdijkerk' en ' Zicht op de abdijgebouwen'

4 038,98 EUR

Restauratie van beschermde en niet-beschermde monumenten Nieuwe restauratiepremies toegekend in 2012 Voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten werden in 2012 nieuwe restauratiepremies toegekend voor een totaal bedrag van 2 724 547,45 EUR. Het gaat om een koppelsubsidie opgelegd door het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten en het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten. Monumenten toebehorende aan private personen woning R.Van Damme te Gent domein Maegher Goet te Oostakker Nedermolen te Melden Sint-Elisabethbegijnhof te Gent Chinees behang in het kasteel van Olsene Sint-Jozefscollege te Aalst woning en tuin Kerkstraat 14 te Buggenhout liberaal gebouw Markt 17 te Geraardsbergen woning Lievestraat 2 te Gent Parc RĂŠsidence te Gent oude vismijn te Gent woning Prins Albertstraat 20 te Sint-Niklaas Boembekemolen te Brakel museum Gevaert-Minne te Sint-Martens-Latem TOTAAL

7 554,51 EUR 53 698,55 EUR 42 293,94 EUR 20 786,55 EUR 08 214,90 EUR 65 890,82 EUR 22 091,53 EUR 63 864,92 EUR 61 459,59 EUR 1 763,97 EUR 22 372,84 EUR 7 455,78 EUR 51 037,39 EUR 13 912,89 EUR 442 398,19 EUR

Monumenten toebehorende aan kerkfabrieken kerk Sint-Bavo te Vinderhoute kerk Sint-Gertrudis te Appelterre-Eichem kerk Sint-Amandus te Schendelbeke kerk Sint-Pietersbanden te Ophasselt kerk Sint-Martinus te Opbrakel kerk Sint-Joris en Godelieve te Sleidinge protestantse kerk te Sint-Maria-Horebeke kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Ninove kerk Sint-Dionysius te Sint-Denijs-Westrem kerk Alle Heiligen te Nederzwalm orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Niklaas bisschoppelijk seminarie te Gent centrale verwarming kerk Sint-Bartholomeus te Geraardsbergen beveiliging kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaar te Melsele portaal kerk Sint-Laurentius te Lokeren kerk Sint-Martinus te Sint-Martens-Latem kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel te Berchem TOTAAL

41 678,29 EUR 6 042,59 EUR 186 710,10 EUR 6 323,41 EUR 7 498,70 EUR 187 098,13 EUR 62 321,40 EUR 302 369,65 EUR 92 368,29 EUR 90 839,68 EUR 83 154,78 EUR 512 044,11 EUR 2 663,33 EUR 10 228,02 EUR 1 971,02 EUR 5 382,43 EUR 15 885,86 EUR 1 614 579,79 EUR

Monumenten toebehorende aan steden en gemeenten 197


boekentoren UG te Gent kasteel van Wissekerke gemeentehuis van Maldegem dorpskom te Laarne klepmolen te Balegem TOTAAL

20 014,90 EUR 60 739,46 EUR 20 415,91 EUR 563 425,68 EUR 2 973,52 EUR 667 569,47 EUR

Projecten Er werd een bedrag van 70 000 EUR ingeschreven op het budget 2012, 10 projecten werden gunstig geadviseerd Heemkundige Kring De Faluintjes, project "Gudula 712-2012" Pierlala Ursel vzw, project "Pierlala 50" Variaties vzw, project "Oost-Vlaamse stemmen uit het verleden" Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw, project "50 jaar OKV" Temse in de wolken, project "Parade van historische vaartuigen" Werkgroep 100 jaar glas-in-loodramen, project "publicatie 100 jaar glas-in-loodramen" Werkgroep De Vrijheid, project "De Vrijheid in Ronse" Gentse Cultuurvereniging, project "Sacrale stilte, fototentoonstelling verlaten religieus erfgoed" Koninklijke Ridderlijke Hoofdgilde Sint-Michiel, project "400 jaar Sint-Michielsgilde" OP StoAPEL, project "In 't zog van Boelwerf" De Gentse Barge, project "De Stroppentocht 2013 en 10 jaar Gentse Barge" Stad Gent, Monumentenzorg en Architectuur, project "Gent 1913, Gentse wereldtentoonstelling"

9 000 EUR 4 000 EUR 5 000 EUR 12 500 EUR 850 EUR 800 EUR 2 000 EUR 650 EUR 12 500 EUR 3 500 EUR 3 000 EUR 10 000 EUR

Subsidie op naam Monumentenwacht Oost-Vlaanderen Monumentenwacht Vlaanderen vzw Ruimschoots vzw De Principaal vzw Herbestemming De Westhinder Kruibeke Tolerant Archeologische Luchtfotografie in Oost-Vlaanderen SOPHIL vzw Koninklijke vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van BelgiÍ vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid vzw Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheek Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek Auschwitz in gedachtenis Oost-Vlaams Verbond Kringen voor Geschiedenis en Oudheidkunde Heemkunde Oost-Vlaanderen Koninklijke Bond Oost-Vlaamse Volkskundigen Familiekunde Vlaanderen – Provincie Oost-Vlaanderen Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Oost-Vlaamse Federatie voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en

589 139 EUR 22 500 EUR 2 000 EUR 800 EUR 10 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 91 000 EUR 10 000 EUR 3 000 EUR 8 000 EUR 8 000 EUR 1 000 EUR 30 000 EUR 25 000 EUR 4 000 EUR 6 500 EUR 2 500 EUR 7 000 EUR 198


Industrieel Erfgoed (OFOBIE) Bibliotheca Wasiana Stichting Achiel De Vos Liber Floridus Treaty of Ghent Stichting Vlaams Erfgoed voor de Open Monumentendag Vlaanderen

2 500 EUR 1 000 EUR 15 000 EUR 7 500 EUR 15 000 EUR

Subsidies musea Werkingssubsidies ten behoeve van Oost-Vlaamse musea (waarvan 300 000,00 EUR gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap) - Museum Dhondt-Dhaenens - Museum van Deinze en de Leiestreek - De Wereld van Kina - Museum Roger Raveel - Stedelijke Musea Sint-Niklaas - Stedelijk Museum Lokeren - Stedelijke Musea Dendermonde - MOU – Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - pam (Ename-Velzeke)

712 500 EUR

Subsidie aan de vzw Provinciaal Archeologisch Museum Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke Subsidie aan de vzw Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting - werking en erelonen Subsidie aan de gemeente Berlare voor het Museum Donkmeer

585 159 EUR

125 000 EUR 125 000 EUR 125 000 EUR 125 000 EUR 125 000 EUR 18 750 EUR 18 750 EUR 18 750 EUR 50 000 EUR

50 000 EUR 50 000 EUR

Subsidies kunst en cultuur TAAL- EN LETTERKUNDE Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, Gent Poëziecentrum, Gent

105 277 EUR 35 000 EUR

Anton van Wilderode-comité, Stekene, voor de organisatie van de Anton van Wilderode poëzie-wedstrijd Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, Schoten

7 000 EUR

L,P, Boon-documentatiecentrum van de Universiteit Antwerpen voor het bezorgen van het „Verzameld werk‟ van Louis Paul Boon Cyriel Buysse Genootschap, Gent

5 000 EUR

Louis Paul Boon Genootschap, Aalst

3 895 EUR

Yang, Gent

3 000 EUR

Deus ex Machina, Sint-Denijs-Westrem (Gent)

3 000 EUR

Reynaertgenootschap, Sint-Niklaas

3 000 EUR

Maurice Maeterlinck Stichting, Gent

2 500 EUR

5 000 EUR

4 595 EUR

199


Creatief Schrijven, Antwerpen

2 500 EUR

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine‟, Oostakker (Gent) Filip de Pillecyn-comité, Hamme

2 500 EUR

Kluger Hans, Gent

2 000 EUR

Schrijverspodium Vlaanderen, Zele

1 500 EUR

Kon, Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent

1 250 EUR

Academische Stichting, Leuven

1 250 EUR

Vzw Basiel de Craene, Merendree (Nevele)

1 140 EUR

Vereniging voor Algemeen Nederlands, afd, Oost-Vlaanderen, SintAmandsberg (Gent)

2 145 EUR

500 EUR

BIBLIOTHEKEN Ondersteuning streekgericht bibliotheekbeleid Subsidies voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) Subsidies voor de centrumfunctie van Openbare Bibliotheken Koninklijke verenigingen van de Bibliofielen en Iconofielen van België Subsidies ter ondersteuning van de samenwerking tussen openbare bibliotheken in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid • Samenwerkingsverband BiblioWaas (binnen Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas) • Interlokale vereniging BibArt • Projectvereniging Comeet (Bibliotheken Meetjesland) • Interlokale vereniging De Leesdijk • Samenwerkingsverband Filialen Gent • Samenwerkingsverband De Vijf • Interlokale vereniging Route 42 • Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen • Interlokale vereniging ZOVLA Subsidies voor technologische innovatie van openbare bibliotheken (Impulssubsidie RFID) • Gemeente Lebbeke • Gemeente Herzele • Gemeente Zele • Gemeente Merelbeke • Stad Eeklo • Gemeente Berlare Subsidies ondersteuning gevangenisbibliotheken • Gevangenis Gent (werking gevangenisbibliotheek) • Gevangenis Oudenaarde (werking gevangenisbibliotheek)

175 800 EUR 113 339,88 EUR 7 000 EUR

419 503,81 EUR

79 182,17 EUR 59 450,82 EUR 58245,73 EUR 56 803,55 EUR 49 200,00 EUR 31 903,13 EUR 32 338,24 EUR 27 400,10 EUR 24 980,07 EUR 60 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR

6 250 EUR 5 000 EUR 200


• Gevangenis Dendermonde (werking gevangenisbibliotheek)

5 000 EUR

Projectsubsidies aan erkende openbare bibliotheken OB Zulte OB Wachtebeke OB Gavere ZOVLA OB Sint-Niklaas BibArt Route 42 OB Destelbergen OB Nazareth OB Sint-Niklaas OB Lebbeke De Leesdijk Biblio Waas

Wetenschappelijke praatgroep Zoeken naar boeken en andere wormpjes 20 jaar Bib Anders en toch gelijk Zondagskind Zomer met Boon "Strip42festival" 10 jaar filiaal Heusden Read 'n Meet Deejay in de bib Bibste geluk Filmstreken, een reis rond de wereld in 9 bibliotheken Mee met de tablet, smartphone en ereading cultuur

1 300 EUR 1 157 EUR 6 250 EUR 7 500 EUR 1 500 EUR 3 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 1 500 EUR 1 425 EUR 1 900 EUR 3 250 EUR 4 000 EUR

PODIUMKUNSTEN NTGent Kunstencentrum Vooruit, Gent Capitole, Gent Amateurtoneelverenigingen H&L, Gent VictoriaNieuwpoort (Campo), Gent Kopergietery, Gent MiramirO vzw, Gent Les Ballets C, de la B,, Gent LOD, Gent Choreografische groepen Het KIP, Gent Compagnie Cecilia, Gent Ontroerend Goed, Gent 4Hoog Productiehuis, Gent Ultima Thule, Gent Ballet van Vlaanderen vzw, Antwerpen Volksdansverenigingen en -verbonden Tinnenpot, Gent Theater Tieret, Sint-Niklaas OPENDOEK-Provinciale Overlegraad Oost-Vlaanderen, Sleidinge (Evergem) Kollektief D&A, Gent Studio ORKA, Gent Teater Exces, Gent Theater Taptoe, Gent Europees Figurentheatercentrum, Gent Vlinders en C°, Beveren Twijfel, Gent Larf!, Gent Vzw Opendoek voor de organisatie van het Landjuweel Danspunt, Gent D‟Oude Kapel, Gent Instituut voor Historische Dans, Muziek- en Theaterpraktijk, Gent

582 883 EUR 225 000 EUR 210 000 EUR 98 000 EUR 73 388 EUR 60 000 EUR 40 000 EUR 17 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR 14 606,20 EUR 13 804 EUR 13 804EUR 13 804 EUR 12 078 EUR 12 078 EUR 10 000 EUR 9 995,20 EUR 8 000 EUR 8 627 EUR 7 000 EUR 6 471 EUR 8 627 EUR 5 000 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 3 236 EUR 6 471 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 2 500 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 201


MUZIEK Festival van Vlaanderen, Gent en historische steden Vlaamse Opera Subsidies aan 106 harmonieën, fanfares en brassbands (voor klassering) Muziekcentrum De Bijloke, Gent Subsidies aan 93 koorzangverenigingen (voor klassering) Noordstarfonds (werking concertzaal Handelsbeurs) Jazz Centrum Vlaanderen, Dendermonde Jazz en Muziek in Gent voor de organisatie van het Gent Jazz Festival Subsidies aan 23 Oost-Vlaamse muziekfestivals Collegium Vocale, Gent De Spiegel, Sint-Niklaas Jeugd en Muziek Oost-Vlaanderen, Gent Prima La Musica, Laarne Repetitieruimtes, Gent Trefpunt vzw, Gent Operastudio Vlaanderen, Gent Vakantie en Muziek, Gent Spectra Ensemble, Gent Schola Cantorum Cantate Domino, Aalst Goeyvaerts Consort, Etikhove (Maarkedal) B'Rock, Gent Vlamo Oost-Vlaanderen, Gent Lyrica, Gent Koor&Stem Oost-Vlaanderen, Gent La Gioia, Inter,VoiceS, Zele Stichting Robert Herberigs, Evergem Bezigheidshome Den Dries, Evergem, voor de organisatie van „Rock for specials‟ Trom, Oudenaarde Subsidies aan 11 koren ingevolge klassering in voorbereidende toernooien Democrazy Boombalfestival, Lovendegem Poppunt, Brussel N9, Eeklo JazzLab Series, Gent Honky-Tonk Jazzclub, Dendermonde Zonzo Compagnie, Antwerpen, voor de organisatie van het „Oorsmeer‟-muziekfestival in Gent Muziekmozaïek, Gooik Dendermonds Symfonisch orkest Kraak, Gent Gentse Oratoriumvereniging Lazy River Jazz Club, Gent Zeelse Concertvereniging Oorverblindend, Gent Stichting Logos, Gent Muziekcentrum Kinky Star, Gent Collegium Musicale Gandavense, Gent De Beloften, Gent

225 000 EUR 210 000 EUR 130 295 EUR 100 000 EUR 65 016 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 32 000 EUR 30 000 EUR 27 000 EUR 23 000 EUR 13 000 EUR 15 000 EUR 10 000 EUR 8 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 8 000 EUR 7 000 EUR 6 500 EUR 5 500 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 4 000 EUR 4 547,95 EUR 3 200 EUR 2 500 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 2 600 EUR 2 100 EUR 3 500 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR 2 100 EUR 2 000 EUR 1 800 EUR 2 000 EUR 1 800 EUR 1 500 EUR 1 500 EUR 1 400 EUR 1 400 EUR 202


Strandpaal 28, Assenede Orgelcomité, Destelbergen Opatuur, Gent Op Stapel, Gent Lokerse Jazzklub Muzikon, Gent Orgelcomité, Melsele (Beveren) Gents Orgelcentrum Muziekkompagnie Duende Orgelcomité Overmere

1 000 EUR 1 000 EUR 1 200 EUR 1 200 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR

BEELDENDE KUNSTEN, VORMGEVING EN FILM Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent Nucleo, Gent Euro-Kartoenale, Kruishoutem Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Gent Oost-Vlaamse Unie van Fotografie Kunst in de Stad, Sint-Niklaas Fonds Raoul Servais, Gent Warp, Sint-Niklaas Rasa, Sint-Niklaas Boem, Zwalm Kunstwerk(t), Gent VAKOV, Lochristi Vereniging Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent De Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten, Gent Interbellum, Gent Honest Arts Movement, Heusden (Destelbergen) Initiatief voor Jonge Kunst, Mariakerke (Gent) Labo-Art, Heurne (Oudenaarde) Kunstensite KIOSK vzw, Gent

225 000 EUR 25 000 EUR 26 000 EUR 25 000 EUR 10 000 EUR 29 000 EUR 7 500 EUR 9 000 EUR 5 000 EUR 2 500 EUR 5 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 250 EUR 1 250 EUR

GESCHIEDENIS AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent ADVN - Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, Antwerpen Liberaal Archief, Gent KADOC - Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving, Leuven

50 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR

ALGEMEEN CULTUREEL WERK Verenigingen met een algemeen culturele werking „t Ey, Belsele (Sint-Niklaas) Koninklijke Piet Stautkring, Beveren

4 430 EUR 2 370 EUR

Dienstverlenende verenigingen Anglo-American Dance Shop (AADS) Samenwerkingsverband Fevlado-Fevlado-Diversus Liga voor Mensenrechten Vlaamse Dienst Autisme

2 096EUR 1 936 EUR 2 437 EUR 3 531 EUR 203


Verenigingen met een specifiek educatieve werking Centrum voor Natuur- en milieueducatie Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (=VELT) Vrouwencentrum Bekina Oost-Vlaanderen Polariteit vzw Wisper, Gent Belgisch Afrikaans Slagwerk (BAS vzw) Kompas vzw Vereniging voor Ontwikkeling en Educatie van Moslims Artwebdeinze Breinwijzer

1 039 EUR 6 735 EUR 3 645 EUR 501 EUR 2 114 EUR 5 204 EUR 1 872 EUR 2 759 EUR 2 060 EUR 2 167 EUR 904 EUR

Subsidies op naam de Ast In-Gang Creatief Begeleidingscentrum Krekenland (= CBK) Recht op Cultuur Sociaal-Artistiek (= ROCSA) Vereniging van Oost-Vlaamse Volkshogescholen (= Platform) Victoria Deluxe Platform 窶適

750 EUR 2 000 EUR 40 000 EUR 10 000 EUR 15 000 EUR 30 000 EUR 2 000 EUR

SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vormingsinstellingen Amarant, Gent CCV-Partner in Christelijk Vormingswerk, Gent Handicum, Assenede Vormingswerk voor Mensen met een Verstandelijke Handicap, SintAmandsberg (Gent) Werkcentrum voor Inclusief en Emancipatorisch Vormingswerk, SintAmandsberg (Gent)

16 981 EUR 14 665 EUR 10 806 EUR 7 427 EUR 13 121 EUR

Verenigingen OKRA KVLV Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten Femma Kristelijke Werknemersbeweging Centrale van de Landelijke Gilden S-Plus Gezinsbond VIVA VFG Vereniging Personen met een Handicap Markant Davidsfonds Katholieke Vereniging voor Gehandicapten Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen Liberale Bonden van Gepensioneerden

69 987 EUR 60 719 EUR 53 022 EUR 39 997 EUR 25 495 EUR 25 064 EUR 23 370 EUR 22 015 EUR 17 397 EUR 16 966 EUR 16 935 EUR 16 689 EUR 12 162 EUR 11 700 EUR 11 269 EUR 204


Curieus vtbKultuur Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Linx+ Unizo Vlaamse Volksbeweging Forum van Vlaamse Vrouwen FVK-Rodenbachfonds Masereelfonds Vermeylenfonds Willemsfonds

10 530 EUR 8 929 EUR 8 252 EUR 8 006 EUR 8 006 EUR 8 006 EUR 7 082 EUR 7 082 EUR 7 082 EUR 7 082 EUR 7 082 EUR

Projecten Curieus Oost-Vlaanderen Neuzen in, (2e jaar) Handicum (Vormingscentrum) Finaliseren van een format voor opleidingen die mensen met een beperking oriënteren naar werk op onbezoldigde basis (2e jaar) Nieuwe projecten 2012 Handicum (Vormingscentrum) Ontwikkelen van een pakket om het levenseinde bespreekbaar te maken voor mensen met een verstandelijke beperking, Liga voor Mensenrechten Internering: zwartboek en promotiefilm,

3 500 EUR 5 000 EUR

6 500 EUR

5 000 EUR

ALGEMENE CULTUUR Netwerk, Aalst De Expeditie, Gent Comeet, Eeklo De Vieze Gasten, Gent Stichting Ons Erfdeel, Rekkem (Menen) Kunsttijdschrift „Vlaanderen‟, Sint-Andries (Brugge) Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), Gent, voor de organisatie van culturele evenementen in het Groot Vleeshuis Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG, Gent Algemeen Nederlands Verbond, afd, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, SintAmandsberg (Gent)

50 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR 18 000 EUR 8 000 EUR 3 000 EUR 2 500 EUR 1 000 EUR 800 EUR

CULTURELE PROJECTEN (PRINCIPIEEL TOEGEKEND IN 2012) Cinnamon, Gent La Réalité Renée vzw, Gent SPOT5, Aalst Stuurgroep Armand Van Asscheprijs, Waasmunster Event Team vzw, Gent The Maarten Van Severen Foundation vzw, Gent Japan Square vzw, Gent

Animatiefilm "Natasha Kortfilm "Entre Chien et Loup", première 15 februari 2012 "Aalst in breedbeeld" "Armand Van Asscheprijs en Jonge Poëtendate 2012" Musical "De Gelaarsde Kat" Documentaire "Addicted to Every Possibility" "Japan Square Filmfestival"

3 000 EUR 3 000 EUR 2 000 EUR 500 EUR 2 000 EUR 4 000 EUR 1 000 EUR 205


Arte Amanti vzw, Denderhoutem De Sinfra's vzw, Lokeren Santé Soleil vzw, Gent Sermoen vzw, Gent Corpus Ca vzw, Gent LISSF, Lochristi Vtb Kultuur, Gent Classic @ Eeklo Hardscore vzw Falthé vzw, Aalst Cultuurschok vzw, Deinze Lyrica vzw, Gent Viv & Viviane vzw, Gent Danscompagnie Francine De Veylder vzw, Moorsel Hel's Kitchen vzw, Gent De Centrale vzw, Gent Picturale vzw, Ronse Bubblicious vzw, Gent Tibaldus en andere hoeren vzw, Gavere Liesbeth Marit, Denderbelle Stof-e-ring, Gent Courtisane vzw, Gent Deezillusie vzw,Gent Michel Mast, Gent Victoria Consort vzw, Gent Eric Bracke, Wetteren Vrede vzw, Gent Peter Jonnaert,Gent Arte Musicale vzw, Wondelgem Cuatro vzw, Wachtebeke Culturele Raad Lokeren La Guardia Flamenca vzw, Gent De Wolven van La Mancha vzw, Gent De Wolven van La Mancha vzw, Gent Bohemian Productions vzw, SintNiklaas De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw, Gent Cirque Del Mundo vzw, Melle Nieve vzw (Zephyrus Music vzw), Gent Yolda Enterprise vzw, Gent Vlaamse Federatie voor Jonge Koren vzw, Gent Interdans vzw, Lebbeke Vrienden van de School van Toen vzw, Gent Lebbeke Bruist! Vzw, Lebbeke Nabla vzw, Gavere

"Arte Amanti Kamermuziek Festival" "Parktheaterfestival 2012" "Naamloze Gebeurtenis" "Big Shoot" "Lee" "Lochristi International Sculpture Symposium Flanders" "Nieuwjaarsconcert 2012" "Johannes Passion – J,S, Bach" "Voorwaarts Maart/en avant Mars" "Nu of Nooit! Breng hulde aan het Nederlandstalige lied" "Lazy Fridays" Opera "Charles Quint" "Vlucht!" "Schaduw en wind"

1 000 EUR 2 000 EUR 2 500 EUR 2 000 EUR 3 000 EUR 1 000 EUR

"Hollow Men" "Masterclasses 2012" "Picturale 2012" "De flosj" "Mourn"

1 500 EUR 1 500 EUR 2 500 EUR 2 000 EUR 2 500 EUR

Kortfilm "The Frustration of Our Ponies" "Tikle*Tease°Thrill" "Courtisane Festival 2012" "Ja, ik wil" "Ham Sessions 2012" "Meer Stemmig Gent" "Aangeraakt/Touché" Filmfestival "Eye on Palestine" "De Hut" Musical "West Side Story" "Ademlozing" "MonMarktre" "Club Flamengo" "Zaradi Tebe"

2 500 EUR

"En het Grootste Deel Schreven we Samen in Bed" Musical "Passing Strange"

1 000 EUR

"Opera-Artiestenmis 2012"

500 EUR 1 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 1 500 EUR 2 500 EUR 3 000 EUR 2 500 EUR

1 000 EUR 1 500 EUR 1 500 EUR 1 500 EUR 2 500 EUR 1 500 EUR 1 500 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 2 500 EUR 500 EUR 2 000 EUR 1 000 EUR

1 000 EUR 750 EUR

"The life of Fireman" "Flamenco Festival Gent"

1 000 EUR 3 000 EUR

"The Legend of a Migration" "Huldeconcert Monique Lesenne 1937-2012" "Interdans 2012" "20 jaar in de School van Toen"

1 500 EUR 1 500 EUR

""Parochierock the Legendtour" "Leiebocht"

1 250 EUR 1 500 EUR

2 000 EUR 500 EUR

206


De Cultuurbrigade vzw, Aalst De Balanseer vzw, Aalst Drumband Explosion vzw, Zele KVHV-Uylenspiegelcomité, Gent Beau Soleil vzw, Wichelen Vriendenkring Eke Dorp vzw, Nazareth Klimop vzw, Gent Vliet vzw, Assenede Nadar vzw, Gent LIBB vzw, Gent Real Time vzw, Gent Real Time vzw, Gent Caroline D'Haese, Gent Centrum voor Holocaust en Genocide Educatie vzw (CHGE), Gent Ambrosia's Tafel vzw, Gent Aalsters Vluchtelingenplatform vzw, Aalst Tim Joye, Gent Rotary Club Deinze iDrops, Gent Capello, Sint-Niklaas Ruysscheveldekoor, Temse DeF Donkey, Gent Cirque Del Mundo vzw, Melle Arc-en-ciel/First Act vzw, Aalst Annemie De Vocht, Destelbergen Corpus Ca, Vzw, Sint-Gillis-Waas

"Kaleidoscoop 2012" "Akerselva" "internationale Taptoe" "Traditie met toekomst" "Beau Soleil" "Brouwsels op straat 2012"

1 500 EUR 1 500 EUR 500 EUR 2 000 EUR 500 EUR 500 EUR

"Venezy 2012" "Cinem-Aha" "Nadar Summer Academy #2" "Viewmaster 2012" "MannGold de Cobre" "Kantelingen" "Even" "Martins reis"

1 000 EUR 1 000 EUR 1 500 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR 2 000 EUR 1 500 EUR

"Requiem voor de dokter" "Tegendraads"

2 000 EUR 1 500 EUR

"Darkroom" "Deinze en de Leiestreek Schildert" "Fashion & Games LAB" "Musical Postcards" "Requiem concert" "Saloon" "Cirqling Times" "Arc-en-ciel in Aalst" "KUNST(school) te boek" "Het is een jaar geleden dat het een jaar geleden was …"

1 500 EUR 1 000 EUR 1 500 EUR 1 000 EUR 1 250 EUR 1 500 EUR 1 500 EUR 2 500 EUR 1 500 EUR 4 000 EUR

LOKAAL CULTUURBELEID Dagprogrammering Cultuurcentrum Sint-Niklaas Cultuurcentrum Ter Vesten, Beveren Cultuurcentrum Nova, Wetteren Cultuurcentrum De Herbakker, Eekl Cultuurcentrum Belgica, Dendermonde Cultuurcentrum Lokeren Gemeenschapscentrum Jan Tervaert, Hamme Cultuurcentrum De Werf, Aalst Cultuurcentrum De Plomblom, Ninove Cultuurcentrum Stroming, Evergem Cultuurcentrum Temse Cultuurcentrum De Woeker, Oudenaarde Cultuurcentrum De Abdij, Geraardsbergen Gemeenschapscentrum Hoogendonck, Waasmunster Gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad, Maldegem Gemeenschapscentrum 't Groenendal, Merelbeke Gemeenschapscentrum Stroming, Berlare Gemeenschapscentrum De Steenoven, Herzele Cultuurcentrum De Fabriek, Sint-Lievens-Houtem

6 024 EUR 5 793 EUR 4 835 EUR 4 858 EUR 5 351 EUR 5 059 EUR 4 061 EUR 5 549 EUR 3 585 EUR 3 947 EUR 3 532 EUR 3 492 EUR 4 634 EUR 3 284 EUR 3 193 EUR 3 850 EUR 3 542 EUR 3 411 EUR 2 996 EUR 207


Intergemeentelijke samenwerkingen Platformomgeving Schelde Leie (POLS)

5 000 EUR

Gemeenschapsvormende projecten (seizoen 2011-2012) GC Deinze Eeklo CC Lokeren CC Lokeren CC De Fabriek, Sint-LievensHoutem GC Hoogendonck, Waasmunster Wichelen

Efemeer De Bende Karfour 2012 LoVeLo Tek-Stiel

2 500 EUR 2 500 EUR 1 500 EUR 2 500 EUR 1 000 EUR

Festiveló De Terechtstelling van Pieter Thoen

2 500 EUR 1 500 EUR

Subsidie op naam Wase Culturele Centra Overlegplatform (WACCO) Projectvereniging Cultuurdijk

10 000 EUR 5 000 EUR

CULTURELE UITWISSELING Gehandicaptenwerking Krekenland Stichting Kunst, Cultuur en Educatie Hulst (Zeeland)

Het gras is groen in Zeeland en Vlaanderen MixMas

2 000 EUR 1 500 EUR

INSTELLINGEN Provinciale uitleendienst Het provinciebestuur wil met de provinciale uitleendienst het verenigingsleven ondersteunen en stimuleren. Het beleid is er ook op gericht de spreiding over de Provincie te verbeteren, Doelgroep De uitleendienst bedient alle verenigingen, groot of klein zonder onderscheid. Concreet is het doelpubliek: socio-culturele verenigingen jeugdverenigingen sportclubs en –federaties steden en gemeentes en intergemeentelijke diensten Provinciale diensten andere verenigingen

De top-10 van de grootste ontleners is: Verenigingen Uitleningen 1 Oudercomités 241 2 Chiro 230 3 Jeugddienst, -atelier, -comi 189 4 Provincie 136 5 Scouts en gidsen Vlaand 117 208


6 Gemeentes 7 KLJ 8 Sportdiensten 9 Vriendenkringen 10 Culturele ver, & diensten

105 85 66 58 57

Materiaal Nieuw materiaal of uitbreiding van het aanbod: 1 semi-professioneel mengpaneel Allen&Heath GL2400 HD camera met 2 SD-cards puzzelmatten werpspeerset hordeset coรถrdinatie-ladder Vervanging van versleten materiaal: 5 paar walkie-talkies 8 volgspots 1000W 80 podiumelementen 250 zwarte doeken 4 projectieschermen 1m80x1m40 Versterker Set 1 Geluidsset 5 Zeilen partytenten Snag Golf Springkasteel (onderstel deel) Werking in 2012 Aanvragen: In 2012 verwerkten we 5 376 aanvragen tov 4 867 in 2011. Dit is een stijging met 10%. Dit grote verschil is door de integratie van de sportuitleendienst. Door het grote aantal aanvragen stijgt het percentage niets of minder beschikbaar! Het komt op het niveau van 2005 toen er nog geen huurgeld was. De uitleendienst zit op zijn maximum met het huidige aanbod. Aanvragen Totaal Niets beschikbaar Niets beschikbaar % Minder beschikbaar Minder beschikbaar % Alles beschikbaar Alles beschikbaar % Gewijzigd Gewijzigd %

2005 4650 806 17% 2160 46% 2490 54% 779 17%

2006 3893 402 10% 1224 31% 2669 69% 856 22%

2007 4276 438 10% 1449 34% 2827 66% 646 15%

2008 4342 459 11% 1396 32% 2946 68% 653 15%

2009 4356 583 13% 1689 39% 2666 61% 671 15%

2010 4422 599 14% 2014 46% 2408 54% 795 18%

2011 4867 664 14% 2246 46% 2621 54% 807 17%

2012 5376 898 17% 2751 51% 2625 49% 944 18%

Uitleningen: Er waren 4 125 uitleningen waarvan 2 812 in Gent en 744 in Sint-Niklaas en 569 in Geraardsbergen. Dit is een stijging met 10% tov 2011 (3 713 uitleningen). 209


Grafiek evolutie ontleningen:

Uitgeleende toestellen: Het aantal uitgeleende toestellen steeg met 1 % hoofdzakelijk door het sportmateriaal, dat er bij gekomen is. De stijging is kleiner dan het aantal afhalingen omdat een aantal artikels nu samen uitgeleend worden (statief+ dwarslat, spot+kleurfilter). Bijgevoegde tabel is gebaseerd op een andere telling dan vorig jaar maar wel herberekend voor voorgaande jaren. Grafiek evolutie uitgeleende artikels(items):

Geografische spreiding

210


De steden en gemeentes die meest ontleenden, rekening gehouden met het aantal inwoners zijn Zwalm met 64 uitleningen per 10 000 inwoners, Gent, Wachtebeke en Geraardsbergen met meer dan 50 uitleningen per 10 000 inwoners. Het magazijn in Geraardsbergen heeft een positieve invloed op de spreiding van de uitleningen. We zien dit in onderstaande tabel en in de kaart verderop. Tabel met aantal uitleningen per arrondissement: Eind 2005 opende het magazijn in Geraardsbergen. Het arrondissement Aalst en Oudenaarde zijn sindsdien veel gestegen in uitleningen. In 2006 werd huurgeld ingevoerd wat een invloed had op het totaal aantal. Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aalst

149

177

301

331

361

374

365

427

Dendermonde

319

297

295

319

287

329

352

373

Eeklo

188

201

163

156

153

130

137

158

Gent

2188

1975

1968

1943

1854

1908

1971

2203

Oudenaarde

203

193

198

234

246

247

241

271

Sint-Niklaas

759

689

664

645

621

636

651

693

Totaal

3806

3532

3589

3628

3522

3624

3717

4125

211


Kaart met uitleningen per gemeente per aantal inwoners:

212


pam (Velzeke-Ename) Bezoekers Activiteiten

Gidsbeurten Opgravingen Publicaties Verwervingen Geregistreerde stukken

Gerestaureerde stukken Stagestudenten Lezingen, workshops Tentoonstellingen

29 066 10 (Krokuskriebels, concert, Erfgoeddag, Museumnacht, Feeste t'Ename, Open Monumentendag, ambachtenmarkt, eerstesteenlegging nieuwe museumvleugel, Nacht van de Vrienden van het museum, Week van de Smaak) 1381 2 1 + digitale nieuwsbrief 3 (collectie Destelbergen, collectie Baaigem, collectie Roger Verheylesonne) 71 nieuwe records, 529 aangevulde records, 286 boeken 2 externe dossiers, merendeel intern gerestaureerd 12 3 (waaronder 2 Francia Media) 3 (Zilverschat, A.L.J. Van de Walle, Voorbij de horizon)

MOLA – Provinciaal Molencentrum Bezoekers Molencentrum, Wachtebeke Fauconniersmolen, Oordegem (Lede) Meuleken 't Dal, Zingem Roomanmolen, Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas) Zwalmmolen, Munkzwalm (Zwalm) Windekemolen, Balegem (Oosterzele Totaal Aantal hoofdasomwentelingen van de provinciale molens

8 792 607 1 512 1 161 2 541 0

14 613

Fauconniersmolen, Oordegem (Lede)

18 262 36 283 31 517 (geen teller) 0

Meuleken 't Dal, Zingem Roomanmolen, Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas) Zwalmmolen, Munkzwalm (Zwalm) Windekemolen, Balegem (Oosterzele)

KWC (Kleine Waterkrachtcentrale) Zwalmmolen, opgestart per 1 juni 2010 Geproduceerde groene stroom

kWh: 32223kWh

Provinciale molendraaipremie voor onbezoldigde vrijwillige molenaars

Uitbetaald (1 rosmolen, 17 windmolens, 9 watermolens en 1 turbinemolen)

20 397 EUR

213


Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Bezoekers

Tentoonstellingen

Eigen publicaties Activiteiten

39 866 Gemiddeld/dag: 168 (237 dagen geopend) - Ingmar Bergman – over waarheid en leugen 14 oktober 2011 – 15 januari - Ave Eva – Félicien Rops / Karl Meersman 10 februari – 1 april - Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2011 Filip Berte – Sarah Westphal – Manor Grunewald 27 april – 17 juni - Prima Materia – Achiel & Marieke Pauwels 13 juli – 9 september - Romy Schneider 12 oktober – 13 januari 2013 - Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2011 - Prima Materia - 11.11.11 - boekenverkoop

214


HOOFDSTUK 11: WELZIJN, GEZONDHEID, WONEN, JEUGD EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Initiatieven van de provinciale overheid Provinciaal steunpunt toegankelijkheid Kansarmoedebestrijding Wonen Jeugd Ouderen Gender/gelijke kansen Minderheden Vrijwilligerswerk (Inter)provinciale sociale kaart Steunpunt Sociale Planning Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Internationale samenwerking Samenwerking en participatie Toegankelijkheid Wonen Ouderen Gender/gelijke kansen Minderheden geweld Jeugd Jeugdwelzijn Regionaal welzijnsoverleg Drugs Drugpreventie Drughulpverlening Zorg Personen met een handicap Vrijwilligerswerk Provinciaal Steunpunt voor Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Internationale samenwerking SubsidiĂŤring Algemene investeringskedieten Welzijn en Gezondheid Toegankelijkheid Kansarmoedebestrijding Sociale economie en beschermde tewerkstelling Wonen Jeugd Ouderen Gender/gelijke kansen Minderheden ProjectenAlgemeen Sociale Aard Geweld Gezondheidsbevordering Drugs Algemeen welzijnswerk Bijzondere jeugdbijstand Regionaal welzijnsoverleg Zorg Personen met een handicap Provinciaal Steunpunt voor Opvoedingsondersteuning Internationale samenwerking

215


216


INITIATIEVEN VAN DE PROVINCIALE OVERHEID Provinciaal steunpunt toegankelijkheid Zes toegankelijke fietslussen op het bestaand Oost-Vlaams fietsnetwerk De toegankelijkheidsonderzoeken die in opdracht van het provinciebestuur gebeuren hebben tot doel informatie over de toegankelijkheid van openbare en publieke gebouwen te verwerven en de informatie ter beschikking te stellen van de gebruikers. In het convenant die het Provinciebestuur jaarlijks afsluit met vzw Ato wordt de screening van openbare gebouwen en domeinen als specifieke opdracht opgenomen. De gegevens van alle toegankelijkheidsonderzoeken worden in de databank Toegankelijk Vlaanderen opgenomen. In 2012 werden in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen een aantal toegankelijke fietslussen ontwikkeld op het bestaande fietsnetwerk. Vijf van de zes ontwikkelde toegankelijke fietslussen vertrekken vanuit een provinciaal domein. Niet alleen de fietspaden maar ook de aanwezige bezienswaardigheden en recazaken langs deze routes werden op toegankelijkheid onderzocht. Met de publicatie 'Fietsen met een +' krijgen mensen met een beperking, ouderen of gezinnen met jonge kinderen de kans om volop te genieten van de Oost-Vlaamse natuur. Inspiratiebundel voor lokale besturen “Toegankelijkheid: een lokaal verhaal” De vijf Vlaamse provinciale steunpunten toegankelijkheid stelden in 2012 een handleiding samen voor ocmw- en gemeentebesturen. Deze publicatie belicht het concept “integrale toegankelijkheid”, het wettelijke kader en de actoren uit het toegankelijkheidswerkveld. Daarnaast worden richtlijnen, tips en goede praktijkvoorbeelden aangereikt om het lokaal toegankelijkheidsbeleid vorm te geven en verder uit te bouwen. Kansarmoedebestrijding De provincie biedt met het Provinciaal Armoedeoverleg de overlegtafel voor alle actoren in de provincie die met armoedeproblematiek en armoedebestrijding begaan zijn. Het provinciaal Armoedeoverleg ging door op 29 maart en 04 september 2012. Wonen Lokaal en regionaal woonbeleid In het kader van het provinciaal woonbeleid biedt het provinciebestuur ondersteuning aan lokale woonactoren inzake sociale planning. Dit gebeurt door het ter beschikking stellen van cijfermateriaal (algemeen en specifiek voor wonen) enerzijds en door het aanbieden van begeleiding bij de verwerking en analyse van de cijfers anderzijds (leernetwerken). Daarenboven worden startende en lopende intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid ondersteund. In het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid moeten de initiatiefnemers overleg hebben met het provinciebestuur met het oog op eventuele samenwerking of cofinanciering. De aard en de intensiviteit van samenwerking is afhankelijk van project tot project. Aanvullende leningen Ook in 2012 verleende de provincie een aanvullende lening aan mensen die hun huis bouwden of verbouwden.

Arrondissement

Aantal leningen

Bedrag

Aalst

25

258 820 EUR

Dendermonde

27

279 475 EUR

113

1 160 400 EUR

Gent

217


Eeklo

10

101 840 EUR

Oudenaarde

14

145 000 EUR

Sint-Niklaas

30

299 605 EUR

219

2 245 140 EUR

Totaal Jeugd

Provinciale prijs 'Jeugdwerk voor Allen' Vanuit het provinciaal reglement terzake, worden elk jaar twee initiatieven bekroond met een geldprijs als aanmoediging naar het jeugdwerk om werk te maken van een toegankelijk beleid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een beperking. Een externe beoordelingscommissie geeft een advies omtrent de keuze van de laureaten. In 2011 ontvingen Speelpleinwerking WESP en Chiro Aalst de prijs. Ouderen In 2012 organiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen opnieuw een Provinciaal Forum voor Ouderen ism de Provinciale Adviesraad Ouderen (PAO). In 2012 werd geopteerd om het thema van het Provinciaal Forum voor Ouderen te laten aansluiten bij het Europees Jaar van Actief Ouder worden en Intergenerationele Solidariteit. Mede dankzij de samenwerking met het Informatiepunt Europa Direct konden verschillende Europese projecten zich uitgebreid voorstellen in de workshops. Het provinciebestuur beoogde met dit uitwisselingsmoment om beleidsmedewerkers, lokale ambtenaren ouderenbeleid en lokale en regionale ouderwerkingen te inspireren voor hun lokaal ouderenbeleid. Volgende workshops werden in dit kader georganiseerd: Workshop 1: 'Actief, productiever ouder worden?' Workshop 2: Gezonder en fitter ouder worden Workshop 3: Actief en zelfstandig ouder worden Workshop 4: Sociale cohesie en intergenerationele solidariteit De provincie Oost-Vlaanderen investeerde ook in de publicatie 'Samen de stoep op', over sociale cohesie en ouderen. Deze publicatie, die samen met de VUB en het provinciaal kenniscentrum Sociale Cohesie tot stand kwam, omschrijft het belang van de sociale relaties voor de ouderen uit onze samenleving. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de VUB en het provinciaal kenniscentrum sociale cohesie willen met deze publicatie lokale besturen, ouderenorganisaties en ouderenadviesraden sensibiliseren en aanmoedigen om projecten te organiseren die de sociale cohesie in een buurt/samenleving kunnen versterken. Het boek omvat ook enkele interessante praktijkvoorbeelden die stimulerend kunnen werken.

Gender/Gelijke Kansen In 2012 werd voor de vierde maal de Provinciale Prijs Gelijke Kansen uitgereikt. Deze driejarige onderscheiding bestaat uit een beeld van kunstenaar Frans Wuytack. De winnaar werd gekozen door een jury. Deze juryleden bogen zich over de 10 ingediende dossiers. De jury stelde voor om vijf sterke dossiers naar voor te schuiven, dit om de hoge kwaliteit te benadrukken, meer belangstelling te wekken voor de prijsuitreiking, en een grotere betrokkenheid van de deelnemers te creĂŤren. De vijf genomineerden werden bekend gemaakt voor de eigenlijke uitreiking van de prijs. Volgende initiatieven worden in het bijzonder gewaardeerd: Uilenspel vzw ; Dienst Kinderopvang Gent; De Katrol vzw; Artevelde Hogeschool; Vormingplus. De Katrol vzw werd als laureaat naar voor geschoven. De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis en wil de onderwijskansen van kwetsbare kinderen verhogen.

218


De ouders geven zelf aan dat ze zich zorgen maken over het onderwijs van hun kinderen en vragen ondersteuning. De uitreiking van de prijs Gelijke Kansen werd gekoppeld aan de Vrijwilligerstrofee. De gezamenlijke uitreiking vond plaats op 20 juni 2012 in het Provinciaal Administratief Centrum. Verder richtte de provinciale gelijkekansenwerking zich in 2012 vooral op het sensibiliseren van politieke partijen en nieuwe lokale besturen rond het belang van gelijke kansen, waarbij er werd gestreefd naar de integratie van gelijkekansendoelstellingen in de lokale beleidsplannen. Minderheden Vertaal- en tolkservice Diensten die een tolk of vertaler nodig hebben voor sociale en administratieve dienstverlening kunnen een beroep doen op de vertaaldienst. Aantal tolkaanvragen: 3563 Aantal tolkuren: 3243 Aantal aanvragen voor vertalingen: 736 Aantal vertaalde bladzijden: 2677,75 Verplaatsingen: 2413 Vorming In het kader van de Vertaal- en tolkservice De Centrale ondersteuningscel voor sociaal tolken en vertalen (COC) organiseert vanuit Brussel een opleidingstraject voor kandidaat sociaal tolken en vertalers. Het provinciebestuur geeft logistieke ondersteuning in de vorm van het ter beschikking stellen van vormingslokalen In 2012 werden op die manier een tiental activiteiten georganiseerd: preselectietests Nederlands, initiatiecursussen en basisopleidingen) In het kader van de interculturalisering van de ouderenzorg In de loop van 2008 werd de door de dienst Minderheden opgebouwde expertise overgedragen aan het Wereldcentrum, het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) en het Intercultureel Netwerk Gent (ING). Toch heeft de dienst, op uitdrukkelijke vraag, nog een aantal uiteenzettingen gegeven op studiedagen en congressen. Vrijwilligerswerk Provinciale Verzekering Vrijwilligerswerk Sinds 2007 kunnen vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers beschermen voor de risico's die ze oplopen bij het uitoefenen van hun vrijwilligerstaak door een beroep te doen op een collectieve verzekering voor het vrijwilligerswerk, aangeboden door ons bestuur. Hieronder een overzicht van het aantal, dat we noteerden voor het werkingsjaar 2012. Totaal: 1 401aanvragen, als volgt verdeeld over het jaar: Aanvragen komen vooral uit buurt- en feestcomitĂŠs, culturele verenigingen,sportverenigingen en sociaal-culturele verenigingen. Soort contact 01 geen 02 socio-culturele vereniging 03 welzijn en gezondheid

Aantal 1 100 34

04 sportvereniging

149

05 culturele organisatie

210

06 milieu vereniging 07 politieke organisatie

5 14

219


08 levensbeschouwelijke organisatie

1

09 Noord-Zuid Organisatie

9

10 Armoede Vereniging

10

11 Jeugd

91

12 Senioren

33

13 Onderwijsverbonden

41

14 FeestcomitĂŠ-Buurtwerking

529

15 Hobby

11

16 Erfgoed Musea

27

17 Vaderlandslievende verenigingen

8

18 bedrijfgerelateerd

7

19 fondsenwerving

39

20 belangengroepen

46

21 mobiliteit 22 natuur

11 23

Vorming

De studiedag "Vrijwillige inzet en SENIOREN, de garantie voor de TOEKOMST! vond plaats op donderdag 8 maart 2012. De verantwoordelijken van de volgende organisaties waren hierop uitgenodigd: rust- en verzorgingstehuizen; woon- en zorgcentra; lokale dienstencentra; dagcentra; seniorenconsulenten; OCMW-secretarissen; voorzitters lokale seniorenraden; voorzitters Oost-Vlaamse seniorenverenigingen; seniorenambassadeurs; verantwoordelijken van verzekeringsloketten; Vlaamse koepels voor senioren. In de voormiddag werd ingezoomd op de volgende vragen: Wat heeft vrijwilligerswerk te bieden aan senioren? Hoe kan vrijwilligerswerk helpen bij actief ouder worden? Wat is het profiel van de potentiĂŤle oudere vrijwilliger? (Spreker: Sarah Dury , doctoraatsstudente aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB)). Hoe kan vrijwilligerswerk bijdragen tot het verminderen van eenzaamheid bij senioren. Drie organisaties getuigen hoe zij dit aanpakken: o Kontaktbejaarden vzw (Gent) o WijkNet, aandacht voor senioren (Antwerpen) o Project "Buren voor buren" (Kortrijk) In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit 3 workshop met als thema's: Werven en onthalen van jonge senioren: Begeleiding door: de heer Amand Dewaele, werkzaam bij Dewaele Consultancy, Management consultancy voor Europese social-profit organisaties Conflicten, kansen om te groeien Begeleiding door: Diederik Van Coillie, zelfstandig trainer bij Abracam bvba Creatieve technieken bij het coachen van vrijwilligers Begeleiding door: Fred Gillebert, freelance medewerker bij Stichting Lodewijk de Raet

220


Basiscursus "Vrijwilligerswerk, goed georganiseerd!" Dit is een driedaags vormingstraject voor een 16-tal deelnemers, georganiseerd sinds 2001 rond thema's uit het vrijwilligersmanagement bv. componenten van vrijwilligersbeleid, opstellen van taakprofielen voor vrijwilligers, wervingsplannen, motivatietechnieken enz…) De basiscursus vond twee maal plaats in 2012 op de volgende data: Voorjaar: 12, 19 en 26 maart 2012 Najaar: 25 september, 2 en 16 oktober 2012 De cursus startte telkens om 9 uur en eindigde om 16.30 uur. Vrijwilligersmanagement voor gevorderden In 2012 werd opnieuw de cursus Vrijwilligersmanagement voor gevorderden georganiseerd. Deze cursus is een aanvulling op de bestaande basiscursus en staat enkel open voor leidinggevenden met meerdere jaren ervaring in het coördineren en aansturen van vrijwilligers. De deelnemers worden actief uitgenodigd om mee te denken en oplossingen aan te reiken. Aan de hand van een theoretisch kader en de ervaringen van de aanwezigen wordt op zoek gegaan naar de beste componenten om van een vrijwilligersorganisatie een goed geolied raderwerk te maken. De eigen leiderschapsstijl staat hierbij voorop. De cursus vond plaats op 22 en 29 novemberen 13 december 2012 en werd bijgewoond door gemiddeld 19 deelnemers. (Inter)provinciale sociale kaart De (inter)provinciale sociale kaart is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Op www.desocialekaart.be wordt een on line overzicht geboden over alle organisaties, diensten en voorzieningen binnen de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en (het 'Nederlandskundige' aanbod in) Brussel. Woonzorgcentra, ziekenhuizen, beschutte werkplaatsen, centra geestelijke gezondheidszorg, opvangcentra voor thuislozen,…: u vindt het er allemaal. Handige fiches vermelden per voorziening of organisatie de adresgegevens, contactmogelijkheden, openingsuren, een heldere uitleg over de werking, de beoogde doelgroep, en veel meer. Enkele cijfers voor de sociale kaart in Oost-Vlaanderen in 2012: - Voornamelijk door een uitbreiding van de 'scope' van de sociale kaart, steeg het aantal Oost-Vlaamse fiches in de sociale kaart van 5 911 naar 5 946 (+ 0,6%). - De Oost-Vlaamse fiches werden in de loop van het jaar ruim 230 000 keer bekeken. - In 2012 werden 7 praktijkopleidingen en 1 demo gegeven. Hierbij werden in totaal 112 mensen bereikt. Het publiek bestond vooral uit de prioritaire doelgroep van de sociale kaart: professionele hulpverleners en doorverwijzers, en via het volwassenenonderwijs ook uit toekomstige hulpverleners en onthaalmedewerkers van sociale diensten. - De provinciale coördinator van de sociale kaart ontving en beantwoordde in de loop van het jaar 70 ad hoc vragen. Vragen naar het leveren van lijsten met adresgegevens kwamen het vaakst voor (37). Voor verdere details over de ad hoc-vragen verwijzen we naar het hoofdstuk "Steunpunt Sociale Planning". Steunpunt Sociale Planning Het provinciale steunpunt sociale planning biedt een gevarieerde ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsplannen, omgevingsanalyses, onderzoek,…. Niet alleen kan men op het steunpunt rekenen bij de zoektocht naar actuele cijfer- en aanbodgegevens, ook advies, methodologische ondersteuning of analyses en visualiseringen op kaart – al dan niet op maat behoren tot de mogelijke dienstverlening. Bovendien houdt het steunpunt de vinger aan de pols en organiseert het, in samenwerking met de ankerpunten van het regionaal welzijnsoverleg,

221


praktische vorming op maat van specifieke noden (o.a. over het gebruik van de sociale kaart, strategische planning). Het steunpunt sociale planning ontving in 2012 189 ad hoc vragen. Deze ad hoc vragen variĂŤren van heel eenvoudige en weinig intensieve vragen zoals bestaande cijfers bezorgen of een lijst van voorzieningen doorsturen tot meer arbeidsintensieve vragen zoals cijfers op maat bezorgen of visualisering van cijfers op kaart. Een overzicht van het soort ad hoc vragen in 2012:

vragen 2012 type vraag aantal cijfers - cijfers op maat 39 sociale kaart - lijst voorzieningen 37 cijfers - bestaande cijfers bezorgen 30 cijfers - cijfers op GIS-kaart 15 project 14 sociale kaart - andere 9 sociale kaart - minisoka 8 sociale kaart - GIS-kaart 8 sociale kaart - papieren versie 5 varia - sollicitaties, vacatures, stageplaatsen 4 varia - andere 4 cijfers- bestaande kaart bezorgen 3 sociale kaart - achtergrondinfo 2 LSB - methodol. begeleiding (andere) 2 cijfers - vragen ivm bestaande instrumenten 2 cijfers - melding van fouten in onze cijfers 2 cijfers - interpretatie van cijfers 2 cijfers - andere 2 sociale kaart - zoektips/indeling 1

Hulpverleners/doorverwijzers, lokale besturen (gemeente + OCMW) en de interne collega's waren in 2012 de grootste klanten van het steunpunt sociale planning.

Een overzicht van het aantal vragen per vraagsteller: vragen 2012 type vraagsteller hulpverlener/doorverwijzer ocmw intern andere administratie gemeente welzijnsorganisatie gebruiker student andere rwo

aantal 35 30 21 15 14 10 10 9 9 2

222


Naast het aanbod op vraag verzorgt het steunpunt sociale planning ook een algemeen aanbod in de vorm van publicaties, vormingen, … Een kleine greep uit het lijstje van 2012: - De nieuwe publicatie 'Sociale Situatieschets 2011' werd in april voorgesteld en toegelicht, tijdens 1 provinciaal en 6 regionale voorstellingsmomenten. In de sociale situatieschets wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste en meest actuele cijfers in de sector welzijn en gezondheid - In 2012 zijn de provincies er samen in geslaagd een contract af te sluiten met het departement onderwijs. Jaarlijks levert het departement onderwijs gegevens over de leerlingenpopulatie en hun kenmerken en de scholen op fijnmazig niveau. De contracten met Kind en Gezin en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding blijven lopen. - Het Steunpunt sociale planning neemt ook de ondersteuning van lokaal sociaal beleid op. In dit kader werden samen met het Regionaal Welzijnsoverleg in 2012 6 regionale ronde tafels opgezet rond het Lokaal Sociaal Beleid in functie van de meerjarenplanning. Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Intervisies rond pedagogisch adviseren Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning organiseerde ook in 2012, in samenwerking met de Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning, intervisies rond pedagogisch adviseren. Deze werden begeleid door Diane Vandenbergh (VCOK). - Geografisch werkgebied: gans Oost-Vlaanderen - Samenstelling: medewerkers opvoedingswinkels en opvoedingspunten van de verschillende regio's. - Frequentie van samenkomst: om de 6 weken Internationale samenwerking Ontwikkelingssamenwerking - Zuidwerking Via het regiobeleid ondersteunt het Oost-Vlaamse provinciebestuur op een structurele manier de ontwikkeling in drie regio‟s in het Zuiden. -

In 2012 van 4 februari tot 14 februari, werd een werkbezoek gebracht aan Ecuador. Bedoeling was de samenwerking te evalueren en aanbevelingen te doen voor bijsturing van de samenwerking ter plaatse.

-

Om de herkenbaarheid van het provinciaal beleid te vergroten en de partnerschappen rond de samenwerking in Ecuador, de Filippijnen en Rwanda te versterken werden er sensibiliserende programma’s uitgevoerd. Rond Rwanda werd er gewerkt in 37 klassen die ook in correspondentie zijn met leerlingen in Rwanda. Drie Oost-Vlaamse gemeenten ondersteunen de scholen in Rwanda waar mee gecorrespondeerd wordt. Als provincie namen we deel aan en ondersteunden we een groot solidariteits- evenement rond de Filippijnen. Er werd een nieuwe reportage gemaakt over de samenwerking in de Filippijnen door 'Bevrijde Wereld' en TV-Oost. De reportage werd getoond door AVS en door TV-Oost. In het kader van de waterschappen werden in Berlare en Oosterzele acties georganiseerd rond water en sanitatie ism PROTOS.

-

Ontwikkelingssamenwerking - Noordwerking: Op 1/06/2011 werd het Wereldcentrum opgenomen binnen het Provinciebestuur. Het vormt nu de Focus Noord binnen het team Ontwikkelingssamenwerking van de directie Welzijn. Het Wereldcentrum richt zich tot intermediairen voor het onderwijs, jeugdwerk, sociaal cultureel volwassenenwerk en de lokale besturen en helpt hen verder rond mondiale vorming en wereldburgerschap. De educatieve medewerkers staan klaar voor advies op maat, begeleide

223


activiteiten, vormingsaanbod, coaching en financiële ondersteuning vanuit het programma Kleur Bekennen, Kleur Bekennen Kids, laagdrempelige initiatieven of programma's mondiale vorming. In het publiek toegankelijke documentatiecentrum kan educatief materiaal (zoals lespakketten, DVD's, spelen, koffers en tentoonstellingen) met betrekking tot mondiale vorming en wereldburgerschap uitgeleend worden. Activiteiten Wereldcentrum a) Educatiebeurs Op 19 oktober 2012 organiseerde het Wereldcentrum een educatiebeurs in de Centrale te Gent. Met dit initiatief boden we de kans aan onze diverse doelgroepen (onderwijs, jeugdwerk, lokale besturen en actoren, volwassenenwerk) om de aanbieders van mondiale vorming aan OostVlamingen in één dag te leren kennen. Tijdens deze dag werden er tevens verschillende workshops aangeboden en was er ruimte voor netwerking. Bereik: +/- 250 bezoekers b) Bezoeken studenten sociaal cultureel werk en orthopedagogie Jaarlijks krijgt het Wereldcentrum groepen studenten op bezoek om de werking van het Wereldcentrum voor te stellen en kennis te maken met educatief materiaal rond wereldburgerschap. In 2012 kwamen volgende groepen op bezoek: THEMA

DATUM

SCHOOL

BEREIK

Kennismaking Wereldcentrum Kennismaking wereldcentrum + beeldvorming Kennismaking wereldcentrum + beeldvorming Kennismaking Wereldcentrum

09/04/2012 26/04/2012

SCW HoGent studenten orthopedagogie VSPW Sint Amandberg studenten orthopedagogie VSPW Sint Amandberg Studenten KA Zaventem

45 deelnemers

10/05/2012 23/10/2012

14 deelnemers 16 deelnemers 25 deelnemers

Activiteiten Kleur Bekennen Kids Nascholingen leerkrachten basisonderwijs Jaarlijks organiseert het provinciebestuur een aantal vormingen rond wereldburgerschap voor leerkrachten uit de basisschool. In 2012 vonden volgende vormingen plaats: THEMA Beeldvorming Beeldvorming Kinderrechten en duurzame ontwikkeling Loop naar de Pomp Studiedag solidaire scholen

DATUM 15 februari 2012 VM 15 februari 2012 NM 9 mei 2012 26 september 2012 21 november 2012

BEREIK 24 deelnemers 16 deelnemers 13 deelnemers 23 deelnemers 136 deelnemers

Bezoeken lerarenopleiding (basisonderwijs) Ook studenten lerarenopleiding zijn welkom in het Wereldcentrum. Voor hen is er aanbod waarbij men kennis maakt met het Wereldcentrum en allerhande educatieve materialen rond wereldburgerschap. Er wordt ook dieper ingegaan op beeldvorming. THEMA Kennismaking wereldburgerschap

DATUM 20/03/2012

SCHOOL KaHo Sint Lieven Sint Niklaas

BEREIK 38 studenten

224


Kennismaking Wereldburgerschap

21/3:2013

Studenten lerarenopleiding Artevelde

32 deelnemers

Samenwerkingsverbanden Loop naar de Pomp Loop naar de pomp?! is een educatieve campagne in het Waasland. Er wordt ingezoomd op het thema water bij ons en in de wereld. Er is een luik naar basisonderwijs, secundair onderwijs en breed publiek. Kleur Bekennen Kids neemt binnen dit project een actieve rol op. Solidaire scholen Solidaire Scholen is een platform dat wil meewerken aan het opvoeden tot wereldburgers en dat streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen. Het platform bestaat uit verschillende gespecialiseerde organisaties die elkaar aanvullen ondersteunen. Solidaire Scholen biedt leerkrachten, directies en ander onderwijspersoneel een ruim en gespecialiseerd aanbod en gerichte begeleiding aan om zo te groeien naar een meer solidaire school. Kleur Bekennen Kids neemt actief deel aan dit platform. Op 21 november werkt Kleur Bekennen Kids actief mee aan de studiedag en gaf hierbij een workshop 'de kortste weg naar Timboektoe' een kennismaking met wereldburgerschap. Interprovinciaal overleg Kleur Bekennen Kids Tweemaandelijks komen de verantwoordelijken voor Kleur Bekennen Kids uit de verschillende provincies samen om uit te wisselen over de verschillende werkingen op elkaar af te stemmen. Activiteiten Kleur Bekennen Nascholingen leerkrachten In 2012 organiseerde Kleur Bekennen de volgende nascholingen voor leerkrachten. (Enkele van deze nascholingen werden georganiseerd i.s.m. Kleur Bekennen Kids.)

DATUM 18/01/2012 26/01/2012 1/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 28/02/2012

14/03/2012 26/04/2012 09/052012 9/05/2012 15/05/2012 31/05/2012

ONDERWERP Spiegels: consumptie, beeldvorming, socratisch gesprek Dichtbijmijnbedshow: seksualiteitsbeleving in het Zuiden 50/50: ontwikkelingssamenwerking sessie 2 Planeet Aarde op je bord: EDO beeldvorming vertoning film Spiegels: consumptie, beeldvorming De wereld van de asielzoeker sessie 3 Planeet Aarde op je bord: verhalend ontwerpen en duurzame voeding Scholenbanden nascholing ikv Loop naar de Pomp: water, EDO KR-E-DO: kinderrechten en duurzame ontwikkeling nascholing Over the top/Trantz/kompas:EDO slotdag Planeet aarde op je bord: EDO,

DOELGROEP (kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs)

AANTAL DEELNEMERS

SO

19

SO SO en HO LO en SO KO en LO

10 10 20 35

SO LO en SO

2 10

LO en SO LO

20 33

SO

15

LO

13

SO LO en SO

30 40

225


duurzame voeding Inspiratiedag Kleur Bekennen: 9/10/2012 Weredlburgerschap op school 14/11/2012 Klimaatwijzer: klimaat en EDO 21/11/2012 Studiedag Solidaire Scholen

LO en SO SO LO

83 16 136

Bezoeken scholen lerarenopleiding (secundair onderwijs) In 2012 gaf Kleur Bekennen volgende vormingen aan studenten van de lerarenopleiding. (De eerste twee gebeurden i.s.m. Kleur Bekennen Kids.)

DATUM 20/03/2012

21/03/2012

7/06/2012

11/06/2012 5/11/2012

ONDERWERP WBS in het lager onderwijs WBS in het SO + kennismaking met educatieve materialen WBS in het SO + kennismaking met educatieve materialen WBS in het SO + kennismaking met educatieve materialen VOET en Wereldburgerschap

DOELGREP

AANTAL DEELNEMERS

studenten lager onderwijs

HOGESCHOOL KaHo St-Lieven 38 Sint-Niklaas

studenten PAV

32 Artevelde HS

studenten Sec ond

21 Artevelde HS

studenten Sec ond

13 Artevelde HS

Docenten Sec ond

20 HoGent

Uitwisselingsmoment educatieve aanbieders Op 11 september 2012 organiseerde Kleur Bekennen i.s.m. het Wereldcentrum een Uitwisseling voor Educatieve Aanbieders. Tijdens deze bijeenkomst werden de educatieve aanbieders op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen bij Kleur Bekennen en maakten ze kennis met de nieuwe website van Kleur Bekennen. Er was ook tijd voor uitwisseling tussen de aanbieders onderling. Er waren 20 aanbieders aanwezig. Samenwerkingsverbanden - Planeet Aarde op je bord Kleur Bekennen werkte in het schooljaar 2011-2012 mee aan het prioritair nascholingsaanbod "Planeet aarde op je bord". Dit traject is georganiseerd door het GO! i.s.m. Kleur Bekennen, MOS, POV, Wervel en Oxfam Wereldwinkels. De klemtoon lag voor Kleur Bekennen op de begeleiding van de deelnemende scholen. Daarnaast werd er ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de organisatie van de vormingsmomenten (logistieke omkadering, bijwonen van de nascholing en voorbereiding en naverwerking met de scholen die door ons begeleid werden, tussentijdse evaluaties). - Loop naar de Pomp- project Verschillende educatieve partners waar onder Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de secundaire scholen in Sint-Niklaas te begeleiden in een educatief traject rond water dat start in september 2012 en uitmondt in een slotmoment op Wereldwaterdag 2013 (22 maart). Tijdens de eerste helft van 2012 werd het Loop naar de Pomp-project intensief voorbereid. Het programma werd grotendeels samengesteld, er werd een website ontwikkeld, de scholen werden gecontacteerd en hebben een nascholing rond water kunnen volgen. In september ging het traject effectief van start. 13 scholen hebben zich effectief ingeschreven om deel te nemen aan het traject.Daarvan worden er 3 scholen begeleid door Kleur Bekennen. (In 2012 vonden er 2 begeleidingsmomenten per school plaats. (Meer info over het project: www.loopnaardepomp.be)

226


- Platform Solidaire scholen Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen is lid van het samenwerkingsverband Solidaire Scholen. (Voor meer info: zit hoger bij Kleur Bekennen Kids.) - Stuurgroep D.O.O.S. De educatieve medewerker was tijdens het schooljaar 20011-2012 lid van de stuurgroep D.O.O.S. en nam hiervoor in 2012 aan 2 overlegmomenten deel. Deze stuurgroep werd ingericht door Green en Arteveldehogeschool teneinde een reflectiegroep samen te stellen rond hun prioritair nascholingstraject rond Educatie Duurzame Ontwikkeling. Kleur Bekennen kon haar expertise inzetten om het traject vorm te geven en heeft ook de kans gekregen om de andere deelnemers te leren kennen en om te leren uit de ervaring van de partners die het traject gerealiseerd hebben. Documentatiecentrum De uitbouw van de collectie, het verzorgen van de ontleningen en het geven van advies gebeurt zowel binnen het kader van het Wereldcentrum als van Kleur Bekennen. Cijfers mbt ontleningen, adviezen, bezoekers, Het documentatiecentrum ontving tijdens vormingen en infosessies 228 studenten/docenten. In 2012 telde het Wereldcentrum 2024 geldig ingeschreven gebruikers. 464 gebruikers ontleenden 1665 materialen. Het documentatiecentrum gaf 23 adviezen bij projecten/initiatieven rond wereldburgerschap en mondiale vorming. De vragen om advies kwamen van diverse doelgroepen: 4de pijlers, studenten, gemeentelijke N-Z diensten en sociaal cultureel werk; ‌ Publieksactiviteiten Het documentatiecentrum organiseerde op woensdag 28 maart het infomoment 'Terug uit Antarctica' ( verslag van educatief schoolproject door leraar en projectcoÜrdinator Koen Meirlaen) en verzorgde tijdens de educatiebeurs op 19 oktober diverse presentaties van educatieve koffers : Samenwerkingsverbanden - Het documentatiecentrum maakt deel uit van het netwerk documentatiecentra van Kleur Bekennen. - In 2012 werd het samenwerkingsverband van documentatiecentra diversiteit verder gezet. Enkele organisaties zoals de Integratiedienst stad Gent, Sensoa Leermiddelenbank, vzw Vrede en de Beweging van Mensen met een laag Inkomen zetten hun documentatiecentra stop en verlieten het netwerk. Eind 2012 maakten nog 13 documentatiecentra deel uit van het netwerk. De website www.documentatiecentradiversiteit.be kreeg een update en de gegevens van de aangesloten organisaties werden aangepast. In 2012 kreeg de website 3107 bezoekers. Het netwerk werd tevens voorgesteld tijdens een studiedag van de oostvlaamse bibliotheken (OVINOB – 29/5/2012 te Assenede) - Het Wereldcentrum participeert in het provinciaal overlegplatform IDOE (Inter Departementaal Overleg Educatie) en nam deel aan de studiedag 'Duik eens met ons in de koffer' (8 maart 2012 in het provinciaal Administratief Centrum te Gent). Tijdens de studiedag werd een infosessie gegeven over het aanbod educatieve koffers van het Wereldcentrum. Digitale lesmaterialen Naast de fysieke lesmaterialen heeft het documentatiecentrum ook aandacht voor digitale lesmaterialen rond wereldburgerschap. Dit extra luik van het aanbod wordt onder meer aangeboden bij het opmaken van thematische materiaallijsten, via diverse prezi's en een blog van Kleur Bekennen. Het documentatiecentrum werkt ook actief mee aan het Kennisplatform van Kleur Bekennen rond digitale lesmaterialen. Fair Trade Provincie

227


Enkele jaren geleden lanceerden Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels , Vredeseilanden en 11.11.11 de campagne Fair Tade. Dit project wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van 6 criteria speelt men in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier maakt men mensen in heel Vlaanderen warm voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame landbouw. Ook het provinciebestuur stapt mee in deze campagne. Hiervoor werd op 12 augustus een interne trekkersgroep opgericht. De samenstelling ziet er als volgt uit: Beleidscoördinator ontwikkelingssamenwerking (voorzitter): Katelijn van Horebeek Educatief medewerker Wereldcentrum – Fair Trade Provincie: Nele Van Havere Dienst aankoop, transport en verzending: Gert Temmerman Departement Interne Organisatie: Brenda Wymeersch Directie Leefmilieu: Klaartje Van Looy Dienst Landbouw en Platteland: Hadewych Georges en Katrien Baetens Interne en externe communicatie: Bea Hageman In 2012 kwam de pas opgerichte trekkergroep 2 keer samen, nl op 2 oktober en 19 november. Dit tweemaandelijks overleg zal ook in 2013 worden verdergezet. In het kader van Fair Trade Provincie is er ook een interprovinciaal overleg. Om de 3 maanden komen de verschillende provincies samen uit te wisselen over de acties die worden genomen in het kader van de campagne. Het wereldcentrum nam actief deel aan deze vergaderingen. Ze vonden plaats op 12 juni en 23 oktober. Op 27 maart 2012 organiseerde het provinciebestuur in samenwerking met de nationale coördinatie van de Fair Trade Campagne een vormingsavond voor lokale trekkersgroepen. We bereikten hierbij 43 deelnemers. Om ook het personeel te betrekken bij het Fair Trade verhaal werden er ook enkele specifieke actie sopgezet om hen te mobiliseren. Tijdens de week van de Fair Fair Trade werd er een fotowedstrijd georganiseerd met als prijs een Fair Trade ontbijt voor de hele dienst, op 6 december was er een Fair Trade maaltijd in het provincierestaurant en er werden verschillende artikels gepubliceerd in de ProInfo en op het intranet. Oost-Europa - Roemenië Departementaal Ziekenhuis Buzau

27 000 EUR

Thuiszorg Buzau

50000 EUR

Auditopdracht thuiszorg

10 000 EUR

Sf. Sava (kansengroepen)

4 000 EUR

228


SAMENWERKING EN PARTICIPATIE Toegankelijkheid Opstart van een platform/leernetwerk toegankelijkheid voor lokale ambtenaren Niet alle gemeenten vinden even gemakkelijk de weg naar het provinciaal steunpunt of het adviesbureau voor ondersteuning inzake het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid. Om de noden en behoeften van lokale ambtenaren te kennen inzake technische ondersteuning, advisering, kennisuitwisseling en vorming werd in de loop van januari 2012 een enquête verstuurd. Deze uitgebreide vragenlijst peilde zowel naar het bestaand toegankelijkheidsbeleid in de gemeenten als naar de vormingsnoden bij de lokale ambtenaren. De bevraging gaf volgende resultaten : -Zesenvijftig van de 65 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld. -Vierendertig gemeenten geven aan een toegankelijkheidsbeleid te voeren. Dit beleid wordt grotendeels uitgevoerd binnen de technische en stedenbouwkundige diensten en op de 2de plaats binnen de diensten sociale zaken. -Slechts 2 lokale besturen (Gent en Maldegem) hebben een toegankelijkheidsambtenaar. -Meer dan de helft van de lokale besturen heeft belangrijke realisaties waarin toegankelijkheid is meegenomen en meestal zijn het ook deze lokale besturen die toegankelijkheid ingeschreven hebben in de lokale beleidsplannen. -Inzake vorming is er vooral de nood aan opleiding rond toegankelijkheid van gebouwen en openbaar domein, wetgeving en diverse toegankelijkheidsaspecten. -Doorlichting van de bestaande infrastructuur wordt door 26 besturen aangegeven als wenselijk. -Vierendertig besturen hebben nood aan advisering van dossiers inzake openbaar domein.---Zesendertig lokale besturen wensen deel te nemen aan het leernetwerk. De resultaten van de bevraging toonden de nood aan het opstarten van een leernetwerk toegankelijkheid voor lokale besturen. Dit leernetwerk moet gezien worden als een uitwisselings- en kennisplatform voor ambtenaren die in de dagelijkse werking geconfronteerd worden met toegankelijkheid. Het is een jaarlijks forum waarop telkens een vorming georganiseerd wordt rond een bepaald toegankelijkheidsthema. Het Adviesbureau Toegankelijke Omgeving ondersteunt mede dit overleg vooral voor wat de technische toegankelijkheidsaspecten betreffen. Een eerste samenkomst van het leernetwerk werd georganiseerd op 10 september 2012. Op dit platform werd -In de aanloop van de lokale verkiezingen - een vorming georganiseerd rond “toegankelijke verkiezingen”. De aandacht ging hierbij vooral naar de toegankelijkheid van de stemlokalen en de nabije omgeving van deze kiesbureaus (is de weg naar het lokaal toegankelijk?; zijn er aangepaste parkeerplaatsen voorzien en zijn deze voldoende groot?; is er aangepast sanitair?….).

Provinciaal Platform Toegankelijkheid Datum oprichting Het provinciaal platform toegankelijkheid werd geïnstalleerd op 17 april 2002 Doelstelling Het platform wil overleg en samenwerking bevorderen tussen organisaties die werken aan toegankelijkheid met het oog op het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie; het afstemmen van de activiteiten inzake toegankelijkheid en het indijken van versnippering en overlapping van initiatieven. Geografisch werkgebied Oost-Vlaanderen Samenstelling

229


Het platform bestaat uit organisaties die zich richten op verschillende soorten van handicaps, een technisch adviesbureau dat toegankelijkheidsadviezen verstrekt, gebruikers en andere organisaties Wonen Provinciaal Woonoverleg (Provinciale Woonraad) Datum oprichting De Provinciale Woonraad werd geĂŻnstalleerd op 15 december 2003 als de opvolger van de voormalige Provinciale Werkgroep Huisvesting en van de voormalige Provinciale Woonwagencommissie. Op 31 maart 2009 is het adviesorgaan aan zijn tweede mandaatperiode begonnen (2009-2012). Het mandaat van de Provinciale Woonraad liep af op 31 december 2012. Opdracht/doelstelling De Provinciale Woonraad is een adviesorgaan ingericht door het provinciebestuur met een adviserende functie op het beleidsdomein wonen. Geografisch werkgebied Oost-Vlaanderen Samenstelling Op 31 maart 2009 werd de installatievergadering georganiseerd voor de tweede mandaatsperiode 2009-2012. Op 1 april 2010 heeft de deputatie haar akkoord gegeven voor het aanstellen van een stemgerechtigd lid met deskundigheid op het terrein van het afstemmen van wonen en zorg, voor het opheffen van het mandaat van de Vlaamse overheid, Agentschap Ruimtelijke ordening en voor het uitvoeren van een aantal vervangingen. Stemgerechtigde leden (stand van zaken 2012) Eddy Boesman, voorzitter Geraldine Serras, OCMW Gent, ondervoorzitster Willy Du Bois, Vlaamse overheid, Agentschap Wonen Oost-Vlaanderen Pieter Verstraete, Gents Milieufront vzw Jeanique Van Den Heede,, Oost-Vlaamse Maatschappijen voor Huisvesting Carine Verhelst, Oost-Vlaamse Maatschappijen voor Huisvesting Hans Heyse, Oost-Vlaamse Maatschappijen voor Huisvesting Anja Van den Durpel, Stad Gent, Stedelijke Integratiedienst Hendrik De Vos, Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond vzw Magda Baeck, Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren Els Jacobs, gemeente Laarne DaniĂŤl Vandermeulen, provinciale ad hoc commissie Woonzorg, Stijn De Reu, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw, Rita Stroobants, OCMW Dendermonde Katty Van Belleghem, Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw Piet Van Theemsche, stad Lokeren Guido Willemijns, Vlaams Woningfonds vzw Luc Joos, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Niet-stemgerechtigde leden De gedeputeerden William Blondeel, directeur, provinciebestuur Wim Van Loo, diensthoofd Maatschappelijke Participatie Mark Cromheecke, directeur Ruimte, provinciebestuur Brenda Wymeersch, provinciebestuur Ingrid De Meester, provinciebestuur Joke De Bondt Martine Brackeleire, provinciebestuur Marc Timbremont, niet-stemgerechtigd expert

230


In de schoot van de Provinciale Woonraad is er een vaste werkgroep Provinciaal Woonwagenbeleid actief. De Provinciale Woonraad komt driemaal per jaar plenair samen. In 2012 was dat op 28 februari 2012 en 23 oktober 2012. De derde plenaire vergadering werd vervangen door het forum Bruggen bouwen tussen Wonen, Zorg en Welzijn van 12 juni 2012. Samenwerking en participatie met/in de sociale huisvesting De stand van de provinciale waardentas op 31 december 2012:

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Regionale huisvestingsmaatschappijen Sociale kredietmaatschappijen

Onderschreven kapitaal 2 300,00 EUR

Gestort kapitaal 2 300,00 EUR

187 022,60 EUR 263 131,90 EUR

59 132,12 EUR 187 513,84 EUR

Totaal

452 454,50 EUR

284 945,96 EUR

Vertegenwoordigers van provinciebestuur Oost-Vlaanderen in de sociale huisvestings- en kredietmaatschappijen Maatschappij

Vertegenwoordiger statutaire vergadering (VAK I)

Plaatsvervangende vertegenwoordiger (VAK II)

Willems Annick Eerstestraat 29 9980 Sint-Laureins - CD&V

Van Keymolen Phaedra Koemeersstraat 19 9450 Denderhoutem - CD&V

Vertegenwoordiger statutaire vergadering (VAK I)

Plaatsvervangende vertegenwoordiger (VAK II)

De Meerleer Dirk Sylvain Van Der Guchtlaan 5 9300 Aalst - sp.a

De Troyer Greet Geraardsbergsesteenweg 324 9404 Aspelare – sp.a

De Coninck Philippe Dorp 69-71 9968 Bassevelde - Open Vld

De Buck Marc Paddenpoelhof 8 9800 Deinze – open VLD

Van Duyse Nicole Molenbergstraat 50 9190 Stekene - CD&V

De Cuyper Jo Donkerstraat 10 9111 Belsele - CD&V

Verhoeve Martine Oranjeboomstraat 28 9030 Mariakerke – Open Vld

Maenhout Marleen Denderdreve 126 A 9060 Zelzate – Open Vld

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv publiek recht (EVA) Koloniënstraat 40 1000 Brussel Tel 02 505 45 45 - Fax 02 505 42 00 (contactpersoon Maya Vermoesen) E-mail : info@vmsw.be

Kredietmaatschappijen Volkskrediet De Toren nv Europalaan 22 9300 Aalst Tel 053 78 01 80 - Fax 053 78 01 81 E-mail : info@de-toren.be Eigen Woon nv Stationsstraat 58 9880 Aalter Tel 09 375 66 36 - Fax 09 375 66 26 E-mail : eigen.woon.aalter@telenet.be Kredietmaatschappij Onze Thuis nv Albert Panisstraat 8b2 9120 Beveren Tel 03 775 89 28 - Fax 03 755 26 41 E-mail : info@sjk.woonnet.be is 31 december 2011 ontstaan uit fusie door overneming Uw Eigen Huis der Vlaanderen nv Neermeerskaai 147 9000 Gent Tel 09 245 22 76 - Fax 09 245 22 76 E-mail : eigenhuisvlaanderen@skynet.be

231


Elk zijn Huis nv Broelkaai 1g 8500 Kortrijk (naar hier versturen) FUSIE : (hieronder bureaus) Geluk door Eigen Woning nv Damstraat 4 - 9220 Hamme Tel 052 47 90 40 - Fax 052 48 03 42 E-mail : info@elkzijnhuiskortrijk.be

De Buck Marc Paddenpoelhof 8 9800 Deinze – Open Vld

Regionale Huisvestingsmaatschappijen

Vertegenwoordiger statutaire vergadering (VAK I) De Merlier Vera Volkegemberg 30 9700 Volkegem – Open Vld

Plaatsvervangende vertegenwoordiger (VAK II) Van Keymolen Phaedra Koemeersstraat 19 9450 Denderhoutem - CD&V

Bestuurder (VAK III)

Van Keymolen Phaedra Koemeersstraat 19 9450 Denderhoutem - CD&V

Grillaert Leentje Adolf Papeleustraat 4 9230 Wetteren – CD&V

Couckuyt Eddy Alfons De Cockstraat 27 9310 Herdersem - CD&V

Otte Dirk Kruishoutemsesteenweg 199 9750 Zingem – Open Vld

De Merlier Vera Volkegemberg 30 9700 Volkegem – Open Vld

Taylor Kenneth Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen – Open Vld

Van Duyse Nicole Molenbergstraat 50 9190 Stekene - CD&V

De Cuyper Jo Donkerstraat 10 9111 Belsele - CD&V

Maes Luc Lodewijk De Vochtstraat 78 9120 Beveren-Waas – Open Vld

Leroy Hugo Klonkeveldstraat 29 9890 Gavere – Open Vld

Versnick Geert p/a Gouvernementstraat 1 9000 Gent – Open Vld

De Buck Marc Paddenpoelhof 8 9800 Deinze – Open Vld

De Cock Goedele Koning Albert I-straat 72 9280 Lebbeke - sp.a

De Troyer Greet Geraardsbergsesteenweg 324 9404 Aspelare – sp.a

Bruggeman Hilde Ten Hove 40 9255 Buggenhout – Open Vld

De Cock Goedele Koning Albert I-straat 72 9280 Lebbeke - sp.a

Peleman Laurenz Meileveld 132 9620 Zottegem - sp.a

Grillaert Leentje Adolf Papeleustraat 4 9230 Wetteren – CD&V

Dewaco Werkerswelzijn cvba-so Leo De Béthunelaan 84 9300 Aalst Tel 053 77 33 90 – Fax 053 77 82 39 E-mail : info@dewaco.woonnet.be Sociale Huisvestingsmij. Denderstreek cvba-so Heilig Hartlaan 44 9300 Aalst Tel. 053 77 15 18 – Fax 053 77 88 22 E-mail : info@denderstreek.woonnet.be Hulp in Woningnood cvba-so Gaver 70 9290 Berlare Tel 052 42 57 60 – Fax 052 42 72 28 E-mail : info@hiw.woonnet.be Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cvba-so Diederik Van Beverenlaan 11 9120 Beveren Tel 03 750 95 30 - 03 755 19 02 E-mail : info@gmh.beveren.woonnet.be Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba-so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel 09 386 37 01 - Fax 09 380 16 41 E-mail : info@deinse-socialebouwmij.woonnet.be Dendermondse Volkswoningen cvbaso Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel 052 22 14 43 – Fax 052 21 09 61 info@dendermondsevolkswoningen.be Volkswelzijn cvba-so Serbosstraat 2/16 9200 Dendermonde Tel 052 21 68 79 – Fax 052 21 31 47 E-mail : info@volkswelzijn.woonnet.be

Regionale Huisvestingsmaatschappijen Vertegenwoordiger statutaire vergadering VAK I Sociale Bouw- en Kredietmij. cvba-so Liebaut Filip Arro. Dendermonde Pieter Heydensveer 9 Begijnhoflaan 24 9160 Lokeren – CD&V 9200 Dendermonde Tel 052 22 23 54 – Fax 052 20 16 96 info@sbk-dendermonde.woonnet.be

Leroy Hugo Klonkeveldstraat 29 9890 Gavere – Open Vld

Plaatsvervangende vertegenwoordiger VAK II De Cuyper Jo Donkerstraat 10 9111 Belsele - CD&V

De Meerleer Dirk Sylvain Van Der Guchtlaan 5 9300 Aalst - sp.a

Bestuurder VAK III Grillaert Leentje Adolf Papeleustraat 4 9230 Wetteren – CD&V

232


Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba-so Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel 09 376 90 40 – Fax 09 376 90 41 info@mbv.woonnet.be De Gentse Haard cvba-so Leiekaai 340 9000 Gent Tel 09 216 75 75 – Fax 09 216 75 79 info@degentsehaard.woonnet.be Volkshaard cvba-so Ravensteinstraat 12 9000 Gent Tel 09 223 50 45 – Fax 09 233 06 23 info@volk.woonnet.be WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent tel. 09 225 33 33 - fax 09 230 04 69 shm WoninGent cvba-so opgericht 30 juni 2011 (werden opgeslorpt: voormalige shm De Goede Werkmanswoning en shm Huisvesting Scheldevallei E-mail : info,@woningent.be Regionale Huisvestingsmaatschappijen Kleine Landeigendom Het Volk cvbaso Ravensteinstraat 12 9000 Gent Tel 09 223 50 45 - Fax 09 233 06 23 E-mail : info@volk.woonnet.be De Zonnige Woonst cvba-so Rozenhoed 1 9220 Hamme Tel 052 47 04 71 - Fax 052 47 61 06 E-mail : info@de-zonnigewoonst.woonnet.be info@dzw.woonnet.be Tuinwijk cvba-so Meersstraat 8 9160 Lokeren Tel 09 348 27 38 - Fax 09 349 02 96 E-mail : info@tuinwijk.woonnet.be Merelbeekse Sociale Woningen cv (omvorming tot cvba-so vernietigd door Vlaamse overheid; beroep lopende; stand van zaken oktober 2012) Gaversesteenweg 510 9820 Merelbeke Tel 09 362 22 26 - Fax 09 362 22 07 E-mail : info@msw.woonnet.be Ninove Welzijn cvba-so Acaciastraat 1 9400 Ninove Tel 054 31 86 66 E-mail : info@NinoveWelzijn.woonnet.be Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba-so St-Jozefsplein 18 9700 Oudenaarde Tel 055 31 62 14 - Fax 055 31 39 15 E-mail : info@shmvlaamseardennen.be

Buysse Dominique Vrijestraat 25 9960 Assenede – sp.a

Dhondt Freija Tonnestraat 29 9800 Deinze – sp.a

Maenhout Marleen Denderdreve 126 A 9060 Zelzate – Open Vld

Zenner-De Gryze Gerda Jeroom Duquesnoylaan 4 9051 Sint-Denijs-Westrem CD&V

De Sutter Hilde Brielstraat 67 9860 Gijzenzele – CD&V

Eeman Geert Kerkstraat 50 9470 Denderleeuw – Open Vld

Zenner-De Gryze Gerda Jeroom Duquesnoylaan 4 9051 Sint-Denijs-Westrem CD&V

Willems Annick Eerstestraat 29 9980 Sint-Laureins - CD&V

Heyerick Henk Kloosterstraat 6 9870 Zulte - CD&V

Zenner-De Gryze Gerda Jeroom Duquesnoylaan 4 9051 Sint-Denijs-Westrem CD&V

Heyerick Henk Kloosterstraat 6 9870 Zulte - CD&V

De Potter Sara Prinsenhof 81 9000 Gent – sp.a

Vertegenwoordiger statutaire vergadering VAK I Zenner-De Gryze Gerda Jeroom Duquesnoylaan 4 9051 Sint-Denijs-Westrem CD&V

Plaatsvervangende vertegenwoordiger VAK II De Sutter Hilde Brielstraat 67 9860 Gijzenzele – CD&V

Bestuurder VAK III

Bruggeman Hilde Ten Hove 40 9255 Buggenhout – Open Vld

Taylor Kenneth Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen – Open Vld

De Cock Goedele Koning Albert I-straat 72 9280 Lebbeke - sp.a

Antheunis Georges Karlapperstraat 40 9160 Lokeren – Open Vld

Maes Luc Lodewijk De Vochtstraat 78 9120 Beveren-Waas – Open Vld

Liebaut Filip Pieter Heydensveer 9 9160 Lokeren – CD&V

De Sutter Hilde Brielstraat 67 9860 Gijzenzele – CD&V

Grillaert Leentje Adolf Papeleustraat 4 9230 Wetteren – CD&V

Leroy Hugo Klonkeveldstraat 29 9890 Gavere – Open Vld

Eeman Geert Kerkstraat 50 9470 Denderleeuw – Open Vld

Blommaert Bart Wateringen 11 9300 Aalst – Open Vld

De Padt Caroline Kwadestraat 14 9500 Geraardsbergen – Open Vld

Van Keymolen Phaedra Koemeersstraat 19 9450 Denderhoutem - CD&V

Heyerick Henk Kloosterstraat 6 9870 Zulte - CD&V

Verzele Joop Brugstraat 11 9770 Kruishoutem – CD&V

Vercamer Alexander Moerenakker 4 9070 Destelbergen CD&V

233


SM De Nieuwe Haard cvba-so Fr. Rooseveltplein 11b1 9600 Ronse Tel 055 21 73 94 - Fax 055 21 02 02 E-mail : info@Nieuwe-haardRonse.woonnet.be Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba-so Zwanenhoekstraat 10 9170 Sint-Gillis-Waas Tel 03 770 60 63 - Fax 03 707 14 11 E-mail : info@volkswoningen-sintgillis.ws.woonnet.be Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba-so Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Tel 03 766 50 79 - Fax 03 766 07 58 E-mail : E-mail : info@snmh.woonnet.be Waasse Landmaatschappij cvba-so Mgr. Stillemansstraat 45 9100 Sint-Niklaas Tel 03 777 25 92 - Fax 03 766 57 67 E-mail : info@wlm.woonnet.be

Peleman Laurenz Meileveld 132 9620 Zottegem - sp.a

Dhondt Freija Tonnestraat 29 9800 Deinze – sp.a

De Merlier Vera Volkegemberg 30 9700 Volkegem – Open Vld

De Cuyper Jo Donkerstraat 10 9111 Belsele - CD&V

Liebaut Filip Pieter Heydensveer 9 9160 Lokeren – CD&V

Van Duyse Nicole Molenbergstraat 50 9190 Stekene - CD&V

Maes Luc Lodewijk De Vochtstraat 78 9120 Beveren – Open Vld

Anthuenis Georges Karlapperstraat 40 9160 Lokeren – Open Vld

Hertog Peter Walburgstraat 65 9100 Sint-Niklaas - sp.a

Van Duyse Nicole Molenbergstraat 50 9190 Stekene - CD&V

Liebaut Filip Pieter Heydensveer 9 9160 Lokeren – CD&V

De Cock Goedele Koning Albert I-straat 72 9280 Lebbeke - sp.a

Plaatsvervangende vertegenwoordiger VAK II Peleman Laurenz (sp.a) Meileveld 132 9620 Zottegem - sp.a

Bestuurder VAK III

Taylor Kenneth Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen – Open Vld

Grillaert Leentje Adolf Papeleustraat 4 9230 Wetteren – CD&V

Bruggeman Hilde Ten Hove 40 9255 Buggenhout - Open Vld

Liebaut Filip Pieter Heydensveer 9 9160 Lokeren – CD&V

Verhoeve Martine Oranjeboomstraat 28 9030 Mariakerke – open VLD

De Coninck Philippe Dorp 69-71 9968 Bassevelde – Open Vld

Regionale Huisvestingsmaatschappijen Vertegenwoordiger statutaire vergadering VAK I Bouwmaatschappij van Temse cvba-so Hertog Peter Mariadal 1 Walburgstraat 65 9140 Temse 9100 Sint-Niklaas - sp.a Tel 03 771 10 33 - Fax 03 771 00 36 E-mail : info@bouwmaatschappijtemse.woonnet.be Eigen Dak cvba-so Blommaert Bart F. Beernaertsplein 55/1 Wateringen 11 9230 Wetteren 9300 Aalst – Open Vld Tel 09 365 43 10 - Fax 09 365 43 11 E-mail : info@eigendakwetteren.woonnet.be Taylor Kenneth Gewestelijke Maatschappij voor Bremenhulstraat 12 Woningbouw cvba-so 9260 Wichelen – Open Vld Acacialaan 49W13 9240 Zele Tel 052 45 62 00 - Fax 052 45 13 94 E-mail : info@gmvwzele.woonnet.be Willems Annick Wonen cvba-so Eerstestraat 29 Marcel Mollelaan 17 9980 Sint-Laureins - CD&V 9060 Zelzate Tel 09 344 54 59 - Fax 09 344 98 54 E-mail : info@wonen.woonnet.be

De Cock Goedele Koning Albert I-straat 72 9280 Lebbeke - sp.a

Ouderen De Provinciale Adviesraad voor Ouderen De Provinciale Adviesraad voor Ouderen werd opgericht op 17/02/1995 Opdracht/doelstelling De Provinciale Adviesraad voor Ouderen heeft de opdracht bij te dragen tot de opbouw van een provinciaal ouderenbeleid dat tegelijk specifiek is voor het provinciaal niveau en rekening houdt

234


met het beleid van andere beleidsniveaus. Hij verleent daartoe adviezen, op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. Hij werkt in het bijzonder mee aan de voorbereiding van de beleidsplanning op lange en korte termijn met betrekking tot de groep ouderen binnen het kader van het algemene beleidsplan van het Provinciebestuur. Samenstelling 10 personen gerekruteerd uit de door de Provincie erkende ouderenverenigingen: Adrien De Winne, CD&V-senioren, Poststraat 30, 9860 Balegem Daniël Lemmens, COV-senioren, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle Willy Goemaere, GOSA, Antwerpse Heirweg 31, 9971 Kaprijke Willy Vijverman, OKRA, Hugo Lefèvrestraat 23, 9300 Aalst Jeanine Schollaert, KVLV-senioren, Hondelestraat 10, 9840 Zevergem Bob Schatteman, LBG, Zwijnaardsesteenweg 43, 9820 Merelbeke Gentiel Goethals, Neos, Gustaaf Carlierlaan 232, 9000 Gent Christiane Roelandt, S-Plus, Hoezestraat 67, 9320 Nieuwerkerken-Aalst Jean-Marc Beerens, FedOS, Ferdinand Lousbergkaai 48 F, 9000 Gent Roger Van Ranst, VVVG, Vrouweneekhoekstraat 58, 9100 Sint-Niklaas 6 personen van de regionale platformen voor lokale ouderenadviesraden: Doris Curio, Platform Gent, Leon De Loofstraat 11, 9050 Gentbrugge Freddy Hendrickx, Platform Waasland, Kloosterlaan 16, 9140 Temse Ghislaine Goethals, Platform Meetjesland, Stee 4, 9988 Watervliet Toon Van Parijs, Platform Oudenaarde, Herlegem 94, 9700 Oudenaarde Annie D'hoker, Platform Aalst, Wijngaardweg 23, 9450 Haaltert Jeanine De Bruycker, Platform Dendermonde, Wegvoeringstraat 22, 9070 Laarne Bijkomende mandaten: Huib Hinnekint, Buisstraat 9, 9031 Drongen Antoon Sleeuwaert, Grensstraat 77, 9000 Gent Provinciale ambtenaren: Petra Van Poucke, beleidsmedewerker (tot juni 2012) Frans Meyfroodt, zorgconsulent Daphne Sasanguie, consulent Ouderenparticipatie (vanaf juni 2012) Werking De Provinciale Adviesraad voor Ouderen vergadert ongeveer 3 maandelijks, waaronder 4 plenumvergaderingen, 4 agendacommissies, en een aantal ad hoc werkgroepvergaderingen ifv het forum of andere thematische onderwerpen. Tijdens de Provinciale Adviesraad Ouderen wordt er relevante informatie en ervaringen uitgewisseld vanuit elk niveau. Op deze manier hoopt het provinciebestuur dat het lokaal ouderenbeleid en het provinciaal beleid verder op elkaar afgestemd kan worden. De Provinciale Adviesraad Ouderen werd betrokken bij een aantal Provinciale initiatieven. Zo werd hun advies ondermeer gevraagd omtrent geplande vormingsinitiatieven voor lokale ouderenadviesraden, fungeerden zij als leesgroep bij de publicatie "Samen de stoep op" over sociale cohesie en ouderen, werden zij betrokken bij de implementatie van de checklist 'Ouderen en armoede' enz… De Regionale Platformen voor Lokale Ouderenadviesraden Het provinciebestuur organiseert in samenwerking met de regionale ankerpunten voor welzijnsoverleg (RWO's) regionale platformen voor lokale ouderenadviesraden. De taakstelling van deze overlegstructuren bestaat enerzijds uit het ontwikkelen van een goede afstemming tussen de lokale ouderenadviesraden onderling en een goede relatie met de Provinciale Adviesraad voor Ouderen. Anderzijds is dit regionaal platform het niveau bij uitstek om vorming aan te bieden, empowerment te ontwikkelen en vormings- en andere noden te inventariseren. In 2012 werden per regio (in totaal 6 regio‟s) gemiddeld 2 tot 3 samenkomsten gepland, met uitzondering van de regio Dendermonde.

235


Gender/Gelijke kansen In 2012 werd een convenant afgesloten met Oog in Oog. Oog in oog is een netwerk dat bestaat uit een diverse verzameling van organisaties die intercultureel samenwerken rond gender. Binnen het kader van deze convenant wordt er onder meer bijzondere aandacht gevraagd voor het organiseren van een activiteit in het kader van internationale vrouwendag. De consulent gelijke kansen neemt als ondervoorzitter een actieve rol op binnen Oog in Oog. Minderheden Samenwerkingsovereenkomst 2009-2014 betreffende het beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden Afgesloten met de vzw Oost-Vlaams Diversiteitscentrum / Odice (Gent) en vzw Intercultureel Netwerk Gent (ING). De overeenkomst werd goedgekeurd door de Provincieraad op 26 juni 2008 en ging in op 1 januari 2009. Ze regelt de samenwerking tussen het provinciebestuur enerzijds en de beide particuliere integratiecentra anderzijds. De centra krijgen hierdoor ook een werkingssubsidie waarvan het bedrag elk jaar vastgelegd wordt. Overleg Stuurgroepen en werkgroepen - Stuurgroep 'Babbelonië' - Provinciale werkgroep allochtone ouderen en interculturalisering van de zorg - Werkgroep ENIEC 2013 Overleg met de integratiesector - Overleg met het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe – Gent) - Overleg met het Intercultureel Netwerk Gent (ING) - Wereldcentrum Internationale Opvoeding - Overleg met de Stedelijke Integratiedienst Gent - Integratiedienstenoverleg Overleg met provinciale diensten in het kader van het inclusief beleid - Dienst welzijn (sectoren jeugd, toegankelijkheid, personen met een handicap, senioren, Noord-Zuid, Gelijke Kansen) - Dienst Gezondheid - Dienst Communicatie - Directie Cultuur - Directie Onderwijs - Directie Personeel Geweld Intervisiegroep voor psychosociale hulpverleners Datum van oprichting oktober 1998 Doelstelling Verhogen van deskundigheid inzake begeleiding van slachtoffers van partnergeweld; uitwisselen van werkvormen inzake aanpak van partnergeweld; bieden van intervisie rond concrete aanpak van moeilijke situaties. Samenstelling Provinciale coördinatie inzake geweld (voorzitter). De deelnemers zijn de provinciale hulpverleners partnergeweld, eerstelijnshulpverleners binnen diverse werkingen van de OostVlaamse CAW's en een therapeute verbonden aan een CGG, die allemaal regelmatig met partnergeweld geconfronteerd worden.

236


Frequentie van samenkomsten 5x per jaar Nationale werkgroep provinciale coördinatoren geweld Datum van oprichting november 2001 Doelstelling afstemmen van het federaal en provinciaal beleidsniveau rond bestrijding van geweld Samenstelling Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (voorzitter). De deelnemers zijn de provinciale coördinatoren in België, de kabinetsmedewerkers van het federaal ministerie Gelijke Kansen en medewerkers van de Gemeenschapscommissies. Frequentie van samenkomsten 4x per jaar Begeleidingscomité Geweld Datum van oprichting november 2001 Doelstelling Opvolgen van werkzaamheden van de provinciale coördinatie inzake geweld, goedkeuren van het actieplan, uitwerken van nieuwe projecten en toekomstige acties Samenstelling Vertegenwoordiging vanuit justitiële, politionele, medische en psychosociale sector. Frequentie van samenkomsten 2x per jaar Werkgroep partnergeweld gerechtelijk arrondissement Gent Datum van oprichting juni 2002 Doelstelling Uitwerken van geïntegreerd hulpaanbod aan slachtoffers en plegers van partnergeweld. Samenstelling Provinciale coördinatie geweld (voorzitter). De leden bestaan uit vertegenwoordigers van het regionale CAW, parket Gent, politiezones Gent, Assenede-Evergem, regio Rhode&Schelde, Meetjesland Centrum. Frequentie van samenkomsten 3x per jaar Werkgroep partnergeweld arrondissement Oudenaarde Datum van oprichting juni 2002 Doelstelling Uitwerken van een geïntegreerd hulpaanbod aan slachtoffers en plegers van partnergeweld. Samenstelling Provinciale coördinatie geweld (voorzitter). De leden bestaan uit vertegenwoordigers van het regionale CAW, parket Oudenaarde, politiezones Brakel, Ronse, Vlaamse Ardennen, ZottegemHerzele-St-Lievens Houtem en Geraardsbergen-Lierde, justitiehuis, CGG Z-O-Vlaanderen en vzw Suggnomé.

237


Frequentie van samenkomsten 3x per jaar Werkgroep partnergeweld arrondissement Dendermonde Datum van oprichting januari 2004 Doelstelling Uitwerken van geïntegreerd hulpaanbod aan slachtoffers en plegers van partnergeweld. Samenstelling Provinciale coördinatie geweld (voorzitter). De leden bestaan uit vertegenwoordigers van het regionale CAW, parket Dendermonde, politiezones Beveren, St-Gillis-waas-Stekene, Dendermonde, Berlare-Zele, Wetteren-Laarne-Wichelen, Hamme-Waasmunster, DenderleeuwHaaltert, St-Niklaas Erpe-Mere/Lede, Buggenhout-Lebbeke, Aalst, Ninove, justitiehuis, CGG Waas en Dender, OCMW Stekene, stadsbestuur St-Niklaas. Frequentie van samenkomsten 3x per jaar Overleg met CAW-directies rond uitbouw integrale aanpak partnergeweld Datum van oprichting Voorjaar 2006 Doelstelling Op elkaar afstemmen van de Oost-Vlaamse integrale aanpak partnergeweld op het beleid inzake partnergeweld van de CAW's en de krijtlijnen van het Vlaams beleid terzake Samenstelling Directies van de 7 Oost-Vlaamse CAW's en de provinciale coördinatie inzake geweld Frequentie van samenkomsten 2x per jaar Jeugd Provinciale Adviesraad voor de Jeugd 2008-2011 Datum oprichting Besluit Provincieraad 12 juli 1963 Opdracht/doelstelling De adviesraad heeft als taak, op eigen initiatief of op verzoek van de deputatie, adviezen uit te brengen over het provinciaal jeugdbeleid en over problemen in de samenleving waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Het mandaat van de provinciale jeugdraad liep eind 2012 af. De hersamenstelling vond plaats op 6 december 2012 maar dient nog door het nieuwe bestuur (provincieraad) te worden bevestigd. Jeugdwelzijn Provinciaal Platform Bijzondere Jeugdbijstand Datum oprichting Het Provinciaal Platform Bijzondere Jeugdbijstand werd opgericht bij Provincieraadsbesluit van 13 augustus 1998 Opdracht/doelstelling

238


De Provinciale stuurgroep is een overlegplatform dat het provinciebestuur adviseert bij zijn ondersteuningsbeleid t.a.v. de sector. Geografisch werkgebied Oost-Vlaanderen De Stuurgroep vergaderde twee maal : 24 april 2012 8 oktober 2012 Samenstelling Provinciale Stuurgroep Bijzondere Jeugdbijstand 1 Marc Bittremieux (Dagcentrum De Twijg) Vlaams Welzijnsverbond 2 Robert Impens (Kindertehuis Dageraad) Vlaams Welzijnsverbond 3 An Roelands (Opvang) Pluralistisch Platform Jeugdzorg 4 Jonathan Vercruysse (De Totem) Pluralistisch Platform Jeugdzorg 5 Maureen Pollentier (Stappen) Jongerenbegeleiding 6 Dirk Polspoel Provinciaal Instituut Heynsdaele 7 Marnix Vanhille Comité Bijzondere Jeugdzorg 8 Steven Van De Woestyne Provinciebestuur Regionaal Welzijnsoverleg Provinciale Stuurgroep Regionaal Welzijnsoverleg Datum oprichting De Provinciale stuurgroep werd opnieuw samengesteld in het kader van het nieuwe beleidsplan 2009-2011. Opdracht/doelstelling De Provinciale stuurgroep is een adviesorgaan ingericht door het provinciebestuur met een adviserende functie inzake het Regionaal Welzijnsoverleg. Geografisch werkgebied Oost-Vlaanderen Samenstelling (enkel stemgerechtigde leden) 1 Carlos Seyssens RWO Gent 2 Patrick Seys RWO Gent 3 Tom Baert RWO Waasland 4 Riet Waltens RWO Waasland 6 Jeanique Van Den Heede RWO Oudenaarde 7 Jacqui Cottyn RWO ARA 8 Stef Muylaert RWO ARA 9 Dirk Van Hoye RWO Meetjesland 10 Jan Depestele RWO Meetjesland 12 Rita De Vis RWO Dendermonde 13 Marc Bittremieux 'BJB', namens OVOP 14 Marc Baele 'AWW', namens PAWO 15 Els De Smet 'Personen met een handicap', namens Bestuursorgaan ROG. 16 Gilbert De Ghesquière 'Ouderenzorg', namens Caritas en Vdor 17 Stan De Neve Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 18 Krista De Vos 'Bijstand aan kinderen', namens K & G 19 Walter Leenders 'Etnisch Culturele Minderheden', namens ING en Odicé 20 Annemie Baetslé 'OCMW', namens VVSG 21 Harlinde Exelmans Bijstand aan gezinnen, namens Pluralistisch Overleg Diensten Gezinszorg

239


23 Eddy Couckuyt 24 William Blondeel 25 Robin De Dobbeleer

Gedeputeerde voor Welzijn & Jeugd, Toerisme en Ontwikkelingssamenwerking Directeur W&G Permanente cel RWO

Vergaderingen in 2012: 6 maart 2012 5 juni 2012 15 november 2012 Provinciale Werkgroep RWO Samenstelling 1 2 3 4 5 6 7

Koen Berwouts Mark Arnout Veerle Opdebeeck Ann Deklerck David Cis Jochen De Craene Robin De Dobbeleer

RWO Gent RWO Meetjesland RWO Waasland RWO Dendermonde RWO Oudenaarde RWO ARA Provinciebestuur

De provinciale werkgroep vergadert normaliter maandelijks (behalve juli-augustus). Vergaderingen in 2012: 19 januari 2012 14 februari 2012 13 maart 2012 23 april 2012 29 mei 2012 26 juni 2012 18 september 2012 23 oktober 2012 20 november 2012 21 december 2012

240


Drugs PARDOV Provinciale Adviesraad Drugbeleid Oost-Vlaanderen Datum oprichting 24 maart 2009 Opdracht/doelstelling Deze adviesraad geeft beleidsadviserend mee richting aan het reeds sterk uitgebouwde provinciaal drugbeleid in een complexere context. Samenstelling Eddy Couckuyt, Bert Mostien, William Blondeel, Anne Kesteloot, Provincie Oost-Vlaanderen Dominique Roos, Goedroen Lammens, Lieven Santens - GPB PISAD Hilde De Smet - Federale directie politiezaken Annemie Serlippens - Parket Gent Freya Vander Laenen - UGent An Schelpe - Provinciaal Steunpunt Lokaal Drugoverleg en Vroeginterventie Filip Claeys - Drugpunt Deinze Simonne Auman- De Eenmaking Alphonse Franssen - Project zorgcoördinatie en case management Cynthia Deman- GGZ Waas en Dender Marc Tack - CGG Eclips Filip De Sager - Stad Gent Sandra Hagens - Stad Aalst Luc Welvaert, Jan Van Bouchaute- Netwerkcomité zorgcircuit middelenmisbruik Kurt Lievens - PopovGGZ Marijs Geirnaert - VAD Voorzitter: Eddy Couckuyt Secretaris: Bert Mostien Vergaderingen: 24 januari en 20 juni Drugpreventie Intervisiegroep intergemeentelijke drugpreventie (TIP) Drugpunt SMAK Aalter-Knesselare-Maldegem Drugpunt Rhode & Schelde Drugpunt Waas Drugpunt Elza Drugpunt Lokeren-Zele-Berlare Drugpunt INDRA JIP Eeklo GGZ Waas en Dender – Delta CAT Preventiehuis Drugcoördinator Provincie Oost-Vlaanderen Voorzitter: An Schelpe Vergaderingen: tweemaandelijks Opvolging lokaal en regionaal drugoverleg (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) Drugpunt Drugpunt SMAK: Aalter-Knesselare-Maldegem (beheerscomité): DRUGPUNT Leie & Schelde Deinze-Zulte-De Pinte-Nazareth-Sint-Martens-Latem (beheerscomité): Drugpunt ELZA Evergem-Assenede-Zelzate-Lochristi (beheerscomité):

241


Drugpunt Berlare-Zele (beheerscomité): Drugpunt Rhode & Schelde. Drugpunt INDRA Drugpunt Waas Drugpunt Wetteren Laarne Wichelen Een viertal vergaderingen per jaar per beheerscomité. Drughulpverlening (in samenwerking met PopovGGZ) Netwerkcomité zorgcircuit middelenmisbruik CAW Artevelde, Gent CGG Waas en Dender CGG Zuid-Oost-Vlaanderen CGG Eclips, Gent De Kiem, Oosterzele De Sleutel, Merelbeke Ontwenningskliniek De Pelgrim, Oosterzele MSOC, Gent PC Dr. Guislain, Gent PC Sint-Jan-Baptist, Zelzate PC Sleidinge PZ Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem PZ Sint-Jan, Eeklo Universitair Ziekenhuis Gent, afdeling UPSIE Project zorgcoördinatie middelenmisbruik PopovGGZ Provincie Oost-Vlaanderen Voorzitter: Luc Welvaert Vast bureau van het netwerkcomité Voorzitter: Luc Welvaert Vergaderdata: 14 dagen voor elk netwerkcomité Regionale werkgroepen in het kader van regionale aansluiting zorgcircuit middelenmisbruik Deze bestaan voornamelijk uit enkele (in de regio gevestigde) categoriale voorzieningen, aangevuld met voorzieningen uit het welzijnsveld (thuislozenzorg, sociale tewerkstelling, CAW‟s, OCMW‟s, PAAZ, …). De samenstelling van de regionale werkgroepen is nog volop in beweging en zal definitief worden naargelang de bepaling van concrete doelstellingen en werkpunten. Overleg MSOCWaasland (OCMW Lokeren, Preventiedienst Sint-Niklaas en Zele, msoc, provinciaal drugcoördinator) Evenementen - PRIMA – Provinciale informatiesessies middelenmisbruik voor ieder die het aanbelangt: 11 mei Overleg Stuurgroep drugbeleid stad Gent Provinciale commissie criminaliteitspreventie Interprovinciaal overleg drugcoördinatoren: Stuurgroep RECER project Stuurgroep & werkgroep cultuursensitieve zorg Infovergaderingen Artikel 107

242


Zorg Provinciaal overleg woonzorgcentra Dit overleg bestaat uit een vertegenwoordiging van de vier koepels van de woonzorgcentra. Drie keer per jaar. Provinciaal overleg kortverblijven Dit overleg bestaat uit alle erkende kortverblijven. Vier keer per jaar. Provinciaal overleg dagcentra Dit overleg bestaat uit alle erkende dagcentra. Vier keer per jaar. Overleg diensten gezinszorg Volgens de meerjarenovereenkomst minstens éénmaal per jaar. Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen (PPPZ) Kader: Om tegemoet te komen aan de huidige en verwachte tekorten aan beroepskrachten in de welzijns- en zorgsector lanceerde minister Vandeurzen in 2010 het actieplan 'Werken aan Werk in de Zorgsector'. Eén van de grote actiepunten daarin is een promotiecampagne van de zorgsector. De provincies worden structureel ingeschakeld in deze campagne om regionaal de nodige partners rond de tafel te brengen en gezamenlijke, provinciale acties te ontwikkelen. Zo is het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen (PPPZ) tot stand gekomen met partners vanuit zorg, welzijn, onderwijs en economie. Voor het eerste provinciale initiatief in 2012 werd de focus gelegd op het creëren van een positief imago van de zorg- en welzijnssector. Uit onderzoek is namelijk meermaals gebleken dat het verhogen van de attractiviteit van de tewerkstelling in zorg en welzijn een belangrijke piste is om het tekort aan personeel aan te pakken. Bovendien is dit een noodzakelijke basis om meer gerichte en specifieke acties te kunnen uitbouwen in onze provincie. Om de attractiviteit van zorgberoepen te verhogen, is het sterk aangewezen om te vertrekken vanuit persoonlijke verhalen. Door identificatie zorgen getuigenissen ervoor dat mensen het minstens in overweging gaan nemen om in te stappen in een (opleiding voor een) zorgjob. Bijgevolg werden 'Zorgambassadeurs Oost-Vlaanderen' gezocht om gezamenlijk – vanuit de eigen aangename ervaringen op de werkvloer – een sterke en positieve beeldvorming uit te dragen in onze provincie. Dit met de nodige aandacht voor de grote diversiteit aan beroepsprofielen en sectoren. Zo werden - eind 2012 - 70 enthousiaste Zorgambassadeurs Oost-Vlaanderen gelanceerd en officieel aangesteld door minister Vandeurzen, gedeputeerde Couckuyt en Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer. Zorgambassadeurs staan ter beschikking van het grote publiek en kunnen op vraag ingezet worden in zeer uiteenlopende situaties (scholen, zorginstellingen, bijeenkomsten, evenementen, eigen werkvloer, afstudeerbeurzen, online fora…), op diverse manieren (getuigenissen, interviews, rondleidingen, sociale media, kwalitatieve begeleiding van inleefmomenten, ondersteuning stagiairs, eigen initiatieven…) en rond uiteenlopende thema's (opleiding, allochtonen in de zorg, jobhoppers, perceptieprobleem rond inkomen, tewerkstelling in specifieke sectoren…). Dit alles met het centrale doel voor ogen, met name via het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming van tewerkstelling in de zorg- en welzijnssector, de instroom en retentie van arbeidskrachten verhogen om de huidige en toekomstige tekorten op te vangen. De campagne en de provinciale initiatieven focussen zich op de knelpuntberoepen binnen welzijn en zorg: Verpleegkundige

Opvoeder

Verzorgende

Kinesitherapeut

Zorgkundige

Logistiek assistent

Onthaalouder

Medisch laboratorium technoloog

Kindbegeleider buitenschoolse opvang

Medische beeldvorming

243


Kindbegeleider voorschoolse opvang

Orthopedagoog

Begeleider PAB

Poetshulp

Docent verpleegkunde

Tandtechnicus

Ergotherapeut

Ziekenhuisapotheker

Hoofdopvoeder

ADL-assistent (dienst zelfstandig wonen)

Oproep: versterk de werking van het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen! 1. Maak de campagne en de provinciale inzet in dit verband mee bekend Via nieuwsbrieven, websites, overlegmomenten, sociale media… is heel wat mogelijk. Het zou fijn zijn mochten deze campagne en onze werking daarin een plaats kunnen krijgen. 2. Word partner van het PPPZ of de kerngroep We zijn nog steeds op zoek naar bijkomende partners om het beleidsmatig overleg te versterken. Alle mogelijke geïnteresseerden vanuit de zorgsector, welzijn, onderwijs en economie zijn hartelijk welkom. 3. Vaardig zelf een zorgambassadeur af vanuit uw organisatie We willen graag méér Oost-Vlaamse organisaties en sectoren betrekken in onze werking met de zorgambassadeurs. We missen nog bepaalde profielen, sectoren en regio's dus draag uw steentje bij vanuit uw eigen organisatie. 4. Zet één of meerdere van onze zorgambassadeurs in op uw activiteiten Zo helpt u mee om de inzetmogelijkheden van onze zorgambassadeurs te vergroten en op die manier de positieve beeldvorming van de tewerkstelling in de sector verder uit te dragen. Met alle vragen en aanmeldingen naar aanleiding van bovenstaande oproepen kan u terecht bij An De Kryger, an.de.kryger@oost-vlaanderen.be, 09 267 75 55. Voor meer informatie over het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen en haar initiatieven kan u terecht op www.oost-vlaanderen.be/zorgberoepen.

Ander overleg: Stuurgroepen van lopende gesubsidieerde projecten, met o.a., beeldvorming kortverblijven en dagcentra, het netwerk ambulante ergotherapie aan huis, expertisecentra dementie, nachtzorg, centra ggz, provinciale stuurgroep elektronisch zorgplan, experimenten woonzorg, begeleiding woningaanpassing thuiszorg, PLAZZO, projectvergadering publicatie 'samen de stoep op' (sociale cohesie en ouderen), begeleidingscommissies diverse onderzoeken (woonzorgzones en woonzorgnetwerken, woonzorgcentra en buurtgericht werken, werkboek cliëntenparticipatie in de zorg, woonzorgcentra en vervoer), projectgroep zorgstrategische planning, stuurgroep kenniscentrum sociale cohesie, stuurgroep rapport psychiatrische thuiszorg de ad hoc commissie woonzorg, een commissie met vaste delegatie vanuit de woonzorgcentra, de provinciale woonraad, de provinciale experimenten woonzorg en de thuiszorg. Deze commissie behandelt aspecten van integraal woonzorgbeleid en komt een drietal keer per jaar bijeen. Afstemmingsvergadering met PopovGGZ (overlegplatform geestelijke gezondheidszorg OostVlaanderen) omtrent thema's van geestelijke gezondheid. Een tweetal keer per jaar. Interprovinciale stuurgroep elektronisch zorgplan, interprovinciaal overleg digitaal netwerk kortverblijf Ad hoc overleg mantelzorg overleg met de SEL's en OCMW's Regionale platformen lokale ouderenadviesraden provinciale adviesraad ouderen

244


Personen met een handicap Provinciale Stuurgroep Regionaal Overlegnetwerk Personen met een Handicap (ROG) OostVlaanderen Doelstellingen - Besluitvorming in het kader van de realisatie van de vier opdrachten gedefinieerd in het besluit zorgregie: zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning - Uitwerken van overlegvormen in functie van de opdrachten, gedefinieerd in het besluit zorgregie. - Geven van opdrachten aan de bestaande overlegvormen in functie van de opdrachten, gedefinieerd in het besluit zorgregie. - De stuurgroep neemt het dagelijks bestuur van het ROG waar en superviseert de werking van alle ROG-overlegfora. De onderwerpen die tijdens de stuurgroep aan bod komen, zijn doorgaans afkomstig uit de Permanente Cel Zorgregie, het VAPH, of de platforms minder- en meerderjarigen. In de stuurgroep wordt de verbinding tussen de verschillende overlegfora van ROG Oost-Vlaanderen gemaakt en worden alle finale beslissingen genomen. Samenstelling Structureel De stuurgroep is samengesteld uit 5 vertegenwoordigers per geleding (diensten/voorzieningen, verwijzers en gebruikers). Deze groep wordt verder aangevuld met 2 vertegenwoordigers van de cel zorgregie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), personeelsleden van het Coördinatiepunt Handicap Oost-Vlaanderen, de provinciale coördinator van het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) en de voorzitter van het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg (ROG) Oost-Vlaanderen Nominatief Gebruikers: Julien Andries, Jan Tusschans, Rita Stevens, Eddy Herrebout, Lin Lenaers Plaatsvervangers: Paul Raman, Lin Lenaers, Gilbert Cordenier, André Brewaeys, Jean Hélin, Verwijzers: Luc Goossens/Nancy Romeyns, Chris Sijbers, Marie-Josée Meeus, Els De Smet, Engelien Lannoo Plaatsvervangers: Jan Malfliet, Hilde Roosen, Bruno Van Dam, Gerda De Groote Voorzieningen: Danny Aelvoet, Patrick Penders/Ward Van Hoorde, Rik Charle, Luc Vervaet, Frans De Schrijver Plaatsvervangers: Ward Van Hoorde/Marc Sercu, Annemie Van Steenkiste VAPH: Lies Ouvry, Catherine T'Joens, Marc Sevenhant VGPH: Caroline Callens (niet stemgerechtigd) Coördinatiepunt Handicap: Liesebet De Crop, Leen De Caluwé, Kristien Boterbergh, Leen Van Damme, Evelyne Robyns (niet stemgerechtigd) Boterbergh (niet stemgerechtigd) Voorzitter: Lut Van de Vijver Vergaderkalender 2012 In 2012 kwam de stuurgroep ROG 10 keer samen.. In functie van specifieke thema's werd er vanuit de stuurgroep regelmatig ad hoc overleg georganiseerd. Daarbij besprak een beperkte stuurgroepdelegatie, eventueel aangevuld met andere leden van het ROG, een concrete vraag- of probleemstelling en werkte zij een voorstel uit dat kon voorgelegd worden aan de ruimere stuurgroep. Heel wat zaken werden eerst grondig doorsproken op de platforms minder- en meerderjarigen alvorens op de stuurgroep geagendeerd te worden. Dit alles zorgde voor een belangrijke inhoudelijke uitdieping en grote gedragenheid. Evaluatie 2012 In de stuurgroep wordt de verbinding tussen de verschillende overlegfora binnen ROG OostVlaanderen gemaakt en worden alle finale beslissingen genomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de loop van 2012 door de stuurgroep behandeld werden: Zorgbemiddeling:

245


Integratie PAB in zorgregie Knelpuntenanalyse – reorganisatie RPC Oost-Vlaanderen Update inhoudelijk kader RPC Infosessie voor contactpersonen – geïnteresseerden Evaluatie werking RPC (opdracht permanente cel) Opvolging invulling open plaatsen Voorbereiding overgang naar intersectorale toegangspoort IJH Uitbreidingsbeleid - meerjarenplanning Proces- en inhoudsevaluatie uitbreidingsbeleid 2012 en regionale vertaling Opvolging vipa-opstart – formuleren afspraken mbt instroom in vipaplaatsen Opstart thuisbegeleidingsdienst GES Opvolging opstart Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen Opvolging taskforce minderjarigen (ambulante/mobiele vervolgondersteuning) Toekenning extra middelen ikv zorgcontinuïteit jongvolwassenen Zorgafstemming Uitbouw RTH in Oost-Vlaanderen Intersectorale samenwerking: inventarisatie good practices, drempels, beleidsaanbevelingen Concretisering, besluitvorming voor uitbreidingsbeleid 2013 Strategie, planning, opmaak actieplan, besluitvorming voor periode 2013-2014 ROG-werking Oost-Vlaanderen: Evaluatie structuur ROG met het oog op de nieuwe mandaatsperiode 2013-2017 Bijwerking huishoudelijk reglement ROG Verkiezing nieuwe stuurgroepploeg voor periode 2013-2017 Signalering aan kabinet, veranderingsmanager en VAPH Communicatie bekommernissen werking RPC: problemen met de applicatie, ethische bedenkingen, druk op quota/beschikbare middelen, vraag naar eerlijke communicatie Communicatie bekommernissen rond extra middelen zorgcontinuïteit jongvolwassenen, betrokkenheid geledingen, snelheid veranderingsproces, vraag naar eerlijke communicatie

Platform Minderjarigen Doelstelling Het platform adviseert de stuurgroep met betrekking tot de concrete uitvoering en opdrachten van het ROG wat betreft minderjarigenzorg. Het platform voert taken uit in opdracht van de stuurgroep en beoogt ook kennisdeling door onderlinge uitwisseling en informatiedeling. Het platform volgt daarnaast de evoluties binnen integrale jeugdhulp op en zorgt voor de inbreng van het perspectief van de minderjarige persoon met een handicap. Samenstelling De leden van het platform zijn de gebruikersverenigingen, verwijzers en VAPH-diensten en – voorzieningen die voor de leeftijdsgroep minderjarigen werken, aangevuld met de Oost-Vlaamse coördinator zorgregie. De Oost-Vlaamse coördinator VGPH en de personeelsleden van het coördinatiepunt handicap zijn niet stemgerechtigde leden. Het platform kan steeds andere nietstemgerechtigde leden toelaten tot de vergaderingen. Vergaderkalender 2012 Het Platform Minderjarigen kwam in 2012 4 keer bijeen. In functie van specifieke thema's wordt er vanuit het platform ad hoc overleg georganiseerd. Daarbij wordt rond bepaalde doelgroepen of zorgvormen vergaderd, om vervolgens tot een voorstel te komen, bijvoorbeeld rond uitbreidingsbeleid, dat kan voorgelegd worden aan het voltallige platform minderjarigen. Daarnaast werd ook een werkgroep opgestart rond nieuwe ontwikkelingen. Evaluatie 2012 Zoals steeds gaat veel aandacht naar zaken die door de stuurgroep ROG besproken werde. Er wordt uitgebreid teruggekoppeld en gereflecteerd over alle stuurgroepmaterie. Op deze manier zijn de vertegenwoordigers vanuit minderjarigen in de stuurgroep voldoende 'gevoed' om het

246


minderjarigenstandpunt in te brengen. Daarnaast blijft ook veel aandacht gaan naar de evoluties binnen minderjarigenzorg en belendende sectoren. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste thema's in 2012: Uitbreidingsbeleid 2012 Opstart thuisbegeleidingsdienst GES Inzet middelen RTH Inzet middelen mobiele vervolgondersteuning Opvolging evoluties rond multifunctionele centra Opvolging opstart DOP Oost-Vlaanderen Zorgafstemming: hoe actiever opnemen in Oost-Vlaanderen? Uitbouw RTH in Oost-Vlaanderen Inventarisatie intersectorale samenwerking (good practices, knelpunten, beleidsaanbevelingen) Integratie PAB in zorgregie IJH: kandidaatstelling pilootregio intersectorale toegangspoort – voorbereiding piloot Opstart werkgroep nieuwe ontwikkelingen Voorstelling interessante projecten (bvb. Stent, ad hoc zorgbemiddeling ondersteund door outreach GGZ…)

Platform meerderjarigen en dagelijks bestuur Platform meerderjarigen Samenstelling platform De leden van het Platform zijn de gebruikersverenigingen, verwijzers en voorzieningen dievoor de leeftijdsgroep meerderjarigen werken, aangevuld met de Oost-Vlaamse coördinator zorgregie. De Oost-Vlaamse coördinator VGPH en het coördinatiepunt handicap zijn niet stemgerechtigde leden. Doelstellingen platform Het Platform Meerderjarigen adviseert en signaleert evoluties aan de stuurgroep met betrekking tot de meerderjarigenzorg en de concrete uitvoering van de opdrachten van het ROG. Verder voert het taken uit in opdracht van de stuurgroep. Gezien de omvangrijke groep, wordt bij meerderjarigen gewerkt met een dagelijks bestuur dat bestaat uit verkozen vertegenwoordigers per geleding. Vergaderkalender platform 2012: Er vond 1 platformbijeenkomst plaats in 2012. Centraal op de agenda stonden volgende thema's: afstemmingsacties in kader van de vipa-initiatieven, evaluatie van 5 jaar platform en dagelijkst bestuur meerderjarigen, verkiezing van de nieuwe bestuursploeg, de werking van de OostVlaamse RPC en de meerjarenplanning 2012-2014. Op de platformbijeenkomst werd uitgebreid teruggekoppeld voer de stand van zaken en verder te volgen weg. Er werd ruimte gelaten voor debat en beslissingen. Dagelijks Bestuur Meerderjarigen Doelstellingen: Het dagelijks bestuur (DB) meerderjarigen vormt de link tussen de provinciale stuurgroep en het platform meerderjarigen. De agenda van het dagelijkst bestuur wordt bepaald door de stuurgroep, het platform meerderjarigen, themawerkgroepen, vragen vanuit het werkveld, en de overlegfora rond zorgbemiddeling. Samenstelling: Gebruikers: Jean Hélin (voorzitter, tot april 2012), Julien Andries, Jan Tusschans/Hiëron Mertens, Rita Stevens, Paul Raman (plaatsvervanger), Lin Lenaers (plaatsvervanger) Ondersteuning door VGPH: Caroline Callens Verwijzers: Marie-Josée Meeus, Filip Morisse, Ann Devoldere, Danny Dewitte/Maarten Meiresonne, Hilde Roosen (plaatsvervanger), Marie-Anne Staessens (plaatsvervanger)

247


Diensten/voorzieningen: Marc Sercu (ondervoorzitter, vanaf mei 2012 interimvoorzitter), Rik Charle, Mieke van den Haute, Katrien Windey, Geert Stroobant. Varia: Lies Ouvry (VAPH), Kristien Boterbergh, Evelyne Robyns en Liesebet De Crop (Coördinatiepunt Handicap) Evaluatie 2012: In 2012 is gefocust op de verdere implementatie van Perspectief 2020. Concreet houdt dit o.a.in dat voor RTH meerderjarigen modaliteiten werden afgesproken. Ook is nog verder nagedacht over hoe men sectoroverschrijdend kan samenwerken op diverse niveaus. In kader van zorgafstemming zijn vipadossiers verder gemonitord. Er is meerdere malen overlegd met de verschillende initiatiefnemers. Samen met hen is gekeken hoe men kan garanderen dat nieuwe plaatsen prioritair gecrëerd worden voor de doelgroep met de meest dringende noden, en dat alle doelgroepen aan od komen. Om deze garantie te bieden is een monitoringsysteem uitgewerkt. De werking van dagelijks bestuur en platform meerderjarigen werd ook grondig geëvalueerd, met het oog op de nieuwe mandaatsperiode 2013-2017. Zorgbemiddeling Regionale prioriteitencommissie In 2012 werd de werking van de Oost-Vlaamse RPC's grondig geëvalueerd, en werd overgegaan tot een reorganisatie. De RPC minderjarigen en RPC meerderjarigen werden eind april vervangen door 1 Oost-Vlaamse RPC. Deze nieuwe RPC bestaat uit 3 kamers die alle verschillende soorten vragen behandelen: minderjarigen, meerderjarigen, ZIN en PAB. De kamers komen ca. om de 10 dagen bijeen, waardoor we een snelle, kwaliatieve behandeling van aanvragen aan de RPC kunnen garanderen. Vanaf maart kon de RPC ook de status PTB toekennen aan PAB-vragen . Om de PAB-expertise in te brengen in de RPC, sloot Patrick Vanderweerdt, lid van de deskundigencommissie PAB, een aantal RPC-bijeenkomsten aan in adviserende rol. RPC Minderjarigen: De regionale prioriteitencommissie minderjarigen kwam in 2012 4 keer bijeen. Taken: - Toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvraag (PAB en ZIN) - Adviseren over motiveringen van afwijkingen op de prioriteiten bij opname - Begeleiden en opvolgen van de werkgroep zorgbemidddeling - Adviseren over toekenning en opvolging besteding middelen persoonsvolgende convenants Leden: - Voorzieningen: Koen Dalle, André De Decker - Verwijzers: Chris Sijbers, Jan Loontiens - Gebruikers: Brigitta Campe, Lin Lenaers (voorzitter), ondersteuning door Caroline Callens(niet stemgerechtigd) - VAPH: Lies Ouvry, Cathérine T'Joens - Inbreng PAB-expertise: Patrick Vanderweerdt (adviserend, niet stemgerechtigd) - Ondersteuning vanuit coördinatiepunt handicap: Leen Van Damme (niet stemgerechtigd) RPC Meerderjarigen: De RPC meerderjarigen kwam in 2012 4 keer bijeen. De agenda was vaak zeer zwaar, waardoor regelmatig in plaats van een halve dag, gedurende een volledige dag vergaderd werd. Taken: - Toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvraag (ZIN en PAB) - Adviseren over motiveringen van afwijkingen op de prioriteiten bij opname - Adviseren over toekenning en opvolging besteding middelen persoonsvolgende convenants - Begeleiden en opvolgen van de zorgbemiddelingsvergadering meerderjarigen Leden: - Guido Jacobs (voorzitter) - Voorzieningen: Geert Bonte, Marc Sercu - Verwijzers: Filip Morisse, Gerda De Groote (plaatsvervangers: Marie-Anne Staessens, Bruno Van Dam)

248


-

Gebruikers: Jean Hélin, Paul Raman (plaatsvervangers Brigitta Campe, Julien Andries) Ondersteuning vanuit VGPH: Caroline Callens (niet stemgerechtigd) VAPH: Lies Ouvry, Cathérine T'Joens Ondersteuning vanuit coördinatiepunt handicap: Kristien Boterbergh, Evelyne Robyns (niet stemgerechtigd)

RPC Oost-Vlaanderen (vanaf 27 april 2012) Vanaf 27 april werd overgestapt naar de nieuwe organisatievorm met 1 RPC, met bevoegdheid voor alle dossiers: minderjarigen- en meerderjarigen, aanvragen ZIN zowel als PAB. Taken: - Toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvraag (PAB en ZIN) - Adviseren over motiveringen afwijkingen op de prioriteiten bij opname - Adviseren over toekenning en opvolging besteding middelen persoonsvolgende convenants Leden: - Voorzitters: Geert Van Hove, Elisabeth De Schauwer, Guido Jacobs, Koen Gevaert (plaatsvervanger) - Voorzieningen: Marc Sercu, Geert Bonte, Koen Dalle, André De Decker, Sharon Hietbrink, Patrick Cools, Mieke Van den Haute (plaatsvervanger) - Verwijzers: Chris Sijbers, Jan Loontiens, Marie-Anne Staessens, Anneleen Rimbaut, Gerda De Groote, Filip Morisse, Bruno Van Dam (plaatsvervanger) - Gebruikers: Jean Hélin (tot zomer 2012), Lin Lenaers (tot zomer 2012), Paul Raman (tot juni 2012), Hiëron Mertens, Luc Vlerick, Brigitta Campe, Julien Andries (plaatsvervanger), Caroline Callens/Gorik Zelderloo (niet stemgerechtigd ondersteuning vanuit VGPH) - VAPH: Lies Ouvry, Cathérine T'Joens - Ondersteuning vanuit coördinatiepunt handicap: Kristien Boterbergh, Leen Van Damme, Evelyne Robyns (niet stemgerechtigd) Regionale Instroomcommissie GES+-units De RIG kwam in 2012 in totaal 5 keer bijeen. Doelstellingen: Toekennen van de status GES+ Toeleiden naar een dienst/voorziening Monitoren van de instroom in de GES+-units Opvolgen van de dossiers die op de lijst blijven hangen Samenstelling: Integrale Jeugdhulp: Koen Gevaert (voorzitter) Jongerenwelzijn: Isabelle Quintens VAPH: Lies Ouvry, Cathérine T'Joens Diensten/voorzieningen: Marleen Laureys (De Hagewinde), Koen Van der Beken (SintGregorius), Henk De Smaele (Wagenschot), Renaat Jonckheere (De Triangel), Mieke Crombez (Provinciaal Instituut Heynsdaele), Peter Willems (Capelderij) Gebruikers: Lin Lenaers – een vertegenwoordiger van VGPH (niet stemgerechtigd) Coördinatiepunt Handicap: Leen De Caluwé (niet stemgerechtigd)

Werkgroep zorgbemiddeling minderjarigen: De werkgroep zorgbemiddeling minderjarigen kwam in 2012 in totaal 3 keer bijeen. Deze werkgroep is voornamelijk begaan met de zorgvragen die in de RPC het statuut prioritair te bemiddelen verkregen . In de werkgroep zitten contactpersonen, voorzieningen, verwijzers en vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen samen rond deze dossiers, en probeert men via bemiddeling tot oplossingen te komen. Zorgbemiddelingsvergadering meerderjarigen In 2012 werden er 3 zorgbemiddelingsvergaderingen meerderjarigen georganiseerd. Alle contactpersonen, voorzieningen, verwijzers en vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen waren daarop welkom. Op de vergadering werd steeds een stand van zaken gebracht met betrekking tot zorgregie in z'n algemeenheid, en was er mogelijikheid tot informatieuitwisseling,

249


bvb. omtrent de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen zorgregie. De meeste aandacht ging steeds naar de eigenlijke bemiddeling: alle zorgvragen met de status prioritair te bemiddelen, alle nietgeactiveerde convenants en alle onopgeloste noodsitutaties werden voorgesteld, men gaf een stand van zaken en er werd gepoogd tot oplossingen te komen. Naast deze 'formele' agenda, was er ook steeds ruimte voorzien voor infomrele contacten, aangezien de ervaring leert dat ook dit informeler contact belangrijk is in het kader van de zorgbemiddeling.

Algemene vergadering ROG Oost-Vlaanderen Doelstellingen De algemene vergadering ROG is voornamelijk een forum voor het verstrekken van informatie aan de leden van het ROG, of om voorstellen vanuit de stuurgroep ter goedkeuring voor te leggen. Het betreft dan beleidsvoorbereiding in het kader van het samenwerkingsverband met het VAPH. De algemene vergadering kan ook nieuwe denkpistes ontwikkelen en reflecteren overnieuwe tendensen in de sector. Samenstelling Stemgerechtigde leden zijn alle erkende VAPH-voorzieningen, erkende verwijzers en door het VGPH erkende gebruikersverenigingen, evenals een vertegenwoodiging vanuit VAPH. Het VGPH en coördinatiepunt handicap zijn niet stemgerechtigde leden. Ook geïnteresseerden kunnen aansluiten, maar hebben geen stemrecht. Evaluatie 2012 In 2012 kwam de AV 2 keer samen. Op die bijeenkomsten kwamen volgende thema's aan bod: uitbreidingsbeleid 2012, de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening in OostVlaanderen, zorgafstemming, intersectorale samenwerking en de herziening van het huishoudelijk reglement ROG Oost-Vlaanderen. SubROG's De subregionale overlegnetwerken gehandicaptenzorg zijn regionale overlegfora volgens de regio's van het Regionaal WelzijnsOverleg (RWO). De subROG's kunnen door het ROG als extra platform in het kader van de zorgregie geconsulteerd worden. Omgekeerd kunnen vanuit de subROG's regionale, intersectorale of thematische evoluties aan de stuurgroep of platforms gesignaleerd worden. Omgekeerd kunnen vanuit de subROG's regionale intersectorale of thematische evoluties aan de stuurgroep of platforms gesignaleerd worden. Vrijwilligerswerk Samenwerking met de gemeentelijke verzekeringsloketten Onze Provincie werkt voor het verzekeringsproject nauw samen met gemeentebesturen. Voor het indienen van een aanvraag tot erkenning dient de organisatie een formulier in bij het gemeentebestuur. De gemeente geeft haar advies en stuurt het dossier door naar de Provincie. Momenteel werken 50 gemeenten mee aan het verzekeringsproject. Nog 15 gemeenten moeten we over de streep trekken. Het betreft de volgende gemeenten: Merelbeke; Horebeke; Zelzate; Wachtebeke; Stekene; Deinze; Nevele; Gavere; SintMartens-Latem; Haaltert; Waarschoot; Sint-Gillis-Waas: Temse; Lebbeke en Lede. In 2012 dienden 1 401 organisaties een erkenningsaanvraag in. Feestcomités en buurtwerkingen maken het meest gebruik van deze verzekering gevolgd door culturele organisaties en sportverenigingen. Dit is een goede zaak omdat deze organisaties vaak geen verzekeringsplicht hebben en met deze verzekering hun vrijwilligers toch kunnen beschermen voor eventuele risico's. VASTSTELLINGEN VOOR DE REALISATIE VAN HET CURSUSPROGRAMMA IN OPEN AANBOD IN 2012 Van de 59 geplande cursusactiviteiten in 2012 vonden er 42 effectief plaats t.o.v. 36 geplande en 28 effectieve cursusactiviteiten in 2011. Vormingplus Gent-Eeklo (VPGE) en Vormingplus

250


Vlaamse Ardennen (VLAD) planden meer activiteiten in open aanbod dan de voorgaande jaren en er zijn in verhouding meer afgelastingen in VPGE en VLAD. Vormingplus Waas en Dender (WEND) plande minder activiteiten dan in 2011 en het aantal afgelastingen bleef stabiel. 494 mensen namen effectief deel aan de cursussen van de Vrijwilligersacademie t.o.v. 338 in 2011 en 276 in 2010. Deze stijging werd vooral in Gent gerealiseerd met een verdubbeling van het aantal doorgegane activiteiten en van het aantal deelnemers. De afgelastingen in VLAD gingen gepaard met een dalend deelnemersaantal in vergelijking met 2011. Er blijft een aanzienlijke uitval van cursisten bij de start en tijdens de cursusactiviteiten. VASTSTELLINGEN OP BASIS VAN DE INVENTARISATIE VAN HET DEELNEMERSPROFIEL Van de 494 effectieve deelnemers vulden 422 mensen een formulier in met informatie over hun profiel. Het aandeel vrouwen (56%) is groter dan het aandeel mannelijke deelnemers (44%). Dit verschil is meer uitgesproken voor VPGE en VLAD. De leeftijdsgroep van 65+ is opvallend minder vertegenwoordigd in de cursussen. We zien dat vooral de leeftijdsgroepen tussen 40 en 65 sterker vertegenwoordigd zijn. 4,7% van onze deelnemers is Belg via naturalisatie en 2,8% heeft een niet-Belgische nationaliteit. Dit aandeel is een paar percenten gestegen in vergelijking met 2011. Van de respondenten werkt 19,2% deeltijds en 42,7 voltijds. 20,9 % is gepensioneerd. Volgende organisatie- of verenigingtypes zijn het sterkst vertegenwoordigd door onze deelnemers: culturele organisatie (14,9%), sociaal-culturele vereniging (15,1%), welzijn en gezondheid (10,1%), hobbyvereniging (7,6%), jeugdvereniging (7,6%) buurtwerking of feestcomitĂŠ (7,3%). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. De deelnemers van ons aanbod zijn voornamelijk actief in verenigingen met < 20 actieve vrijwilligers (61,6%). 80% van de deelnemers geeft aan actief te zijn als vrijwilliger (26,6%) of bestuursvrijwilliger (53,4%). 20% van de deelnemers neemt als beroepskracht deel aan de vormingen. We zien hierbij een verschuiving van een aantal procenten in vergelijking met vorig jaar, toen we nog iets meer beroepskrachten bereikten. De vrijwilligerstaken van de deelnemers vallen voornamelijk onder de noemer 'bestuurboekhouden-communicatie-promotie' (38,4%), 'ict-redactie-vertaling-administratie' (15%), 'onderwijs-vorming-informatie-advies' (9,1%), 'animatie, groepsbegeleiding' (8,9%) De deelnemers maken op zeer diverse manieren kennis met het vormingsaanbod van de Vrijwilligersacademie. De verspreiding van gedrukte brochures is zeer relevant voor de bekendmaking, maar zeker onvoldoende. Inzetten op een diversiteit van kanalen is noodzakelijk. De wervingskracht van een digitale nieuwsbrief of van persoonlijke contacten lijkt ook toe te nemen. FEEDBACK UIT DE EVALUATIEFORMULIEREN VAN DE BEGELEIDERS Voor 35 activiteiten werd een evaluatieformulier ingevuld door de begeleider. De feedback die we op deze manier verzamelen gaat meestal heel specifiek over de cursus zelf. We noteren hier een aantal opmerkingen die de specifieke cursusactiviteiten overstijgen. Bedenkingen/opmerkingen m.b.t. de inhouden van de cursus Het is een uitdaging voor de docent om in deze formule een middenweg te vinden tussen theorie en praktijk. Sommige thema's in het aanbod (bijv. Vrijwilligerswet) kennen specifieke bepalingen per sector. Binnen een algemene benadering kan je daar niet diep op ingaan. Omwille van de diversiteit binnen de deelnemersgroep kan je niet veel tijd besteden aan specifieke problemen of uitdagingen, waardoor sommigen misschien op hun honger blijven. Het is belangrijk om bij de aankondiging van de cursusactiviteit nauwgezet te omschrijven wat men wel of niet kan verwachten. Bedenkingen /opmerkingen m.b.t. de aanpak of de werkvorm van de cursus

251


Bevindingen m.b.t. het groepsgebeuren en de interactie in de groep Afhankelijk van de verhouding tussen het aantal vrijwilligers en beroepskrachten, kan er een 2deling ontstaan. De diversiteit in de deelnemersgroep kan veel materiaal opleveren om met het thema aan de slag te gaan. De deelnemersgroep is soms zeer divers samengesteld, waardoor er vaak een onevenwicht is wat de voorkennis betreft. Bevindingen m.b.t. de samenwerking met Vormingplus. De samenwerking wordt over het algemeen als zeer positief ervaren. Op voorhand is weinig informatie gekend over de deelnemers en het soort vrijwilligersorganisaties waaruit zij afkomstig zijn. Het zou interessant zijn om de cursisten vooraf te bevragen m.b.t. hun voorkennis en hun verwachtingen. De uitwisseling over de ervaringen met onze freelance begeleiders werd uitgesteld naar 2013. ONTWIKKELING VAN EEN AANBOD OP VRAAG We organiseerden een 0-meting voor het vormingsaanbod op vraag en we registreerden 30 vragen over vormingen voor vrijwilligers. Twee vragen werden geĂŻntegreerd in het open aanbod, 4 vragen leidden tot de ontwikkeling van een aanbod op maat en voor 22 vragen verwezen we door naar freelance begeleiders of andere aanbieders. De evaluatie van de afspraken over het vormingsaanbod op vraag werd verplaatst naar 2013. Vrijwilligersorganisaties bestelden bij de VWA vorming op maat rond de volgende thema's: Beroepsgeheim voor vrijwilligers Google docs Omgaan met vertrouwelijke info en beroepsgeheim Sociale media Zelf vorming geven Vrijwilligersbeleid en -management Onderhandelen Vrijwilligers werven werven en blijvend motiveren van vrijwilligers netwerking in/door vrijwilligersorganisaties Bloggen, de basisprincipes Werven nieuwe vrijwilligers, vergaderen met resultaat, notuleren op de vergadering, de media binnen uw bereik Vorming over externe communicatie : hoe val je op? Hoe trek je deelnemers aan? Welke kanalen gebruik je?... Boekhouden in een kleine vzw + verzekeringen & aansprakelijkheid Vrijwilligerswetgeving Werven nieuwe vrijwilligers verschillende competenties en vaardigheden Verzekeringen en aansprakelijkheid Werken met vrijwilligers Hoe gedraag ik me als vrijwilliger : privacy, luisterbereidheid, grenzen stellen Werven en behouden van nieuwe vrijwilligers Aan de slag met talent Verjonging besturen en aantrekken nieuwe leden Omgaan met vertrouwelijke info en beroepsgeheim Behouden en motiveren van vrijwilligers Werken met vrijwilligers Omgaan met vrijwilligers Vzw-wetgeving in een notendop Verzekeringen , belastingen en financiĂŤn

252


Nieuwe, jonge bestuurleden werven BEKENDMAKING VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE OOST-VLAANDEREN Met de bedoeling het open aanbod van de Vrijwilligersacademie te spreiden in de regio's van de Vormingpluscentra, verstuurden we in oktober informatie over onze activiteiten naar een selectie van lokale adviesraden in de provincie : cultuur, milieu, senioren, welzijn, diversiteit, noord-zuid. We herhalen deze actie na de vernieuwde samenstelling van de lokale adviesraden. We verspreidden de promotie over het open vormingsaanbod via het netwerk en de kanalen van het project "Changemakers" van het Minderhedenforum om op die manier het aandeel deelnemers uit etnisch-culturele minderheden te verhogen. We verzamelden informatie met betrekking tot de mogelijkheden en de kostprijs van een instrument om de Vrijwilligersacademie op een visuele en aantrekkelijke manier voor te stellen op de website, op een adviesraad, ... In december startten we met de ontwikkeling van een adressenbestand van vrijwilligersorganisaties, verenigingen en intermediaire organisaties voor de promotie van de activiteiten van de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen. Provinciaal Steunpunt voor Opvoedingsondersteuning Provinciaal platform opvoedingsondersteuning Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning organiseert het provinciaal platform opvoedingsondersteuning. Dit platform brengt minstens tweemaal per jaar de actoren op het terrein 'opvoedingsondersteuning' samen in functie van het bevorderen van de deskundigheid, het bevorderen van de ervaringsuitwisseling tussen de actoren en het verspreiden van informatie en goede praktijkvoorbeelden. Structureel overleg Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO) met alle Provinciale Steunpunten Opvoedingsondersteuning (PSOO) - Geografisch werkgebied: Vlaanderen - Samenstelling: 2 personen EXPOO + vertegenwoordigers van alle PSOO - Frequentie van samenkomst: 4 x per jaar Structureel overleg van de Vlaamse Coรถrdinatoren Opvoedingsondersteuning (VCO) met het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning (PSOO) - Geografisch werkgebied: Oost-Vlaanderen - Samenstelling: alle Oostvlaamse coรถrdinatoren + 2 consulenten PSOO - Frequentie van samenkomst: 4 x per jaar Overleg met de opvoedingswinkels: - Geografisch werkgebied: Opvoedingswinkel stad Aalst, Opvoedingswinkel stad Gent, Opvoedingswinkel stad Sint-Niklaas - Samenstelling: verantwoordelijke opvoedingswinkel, Vlaamse coรถrdinator OO, vertegenwoordiger PSOO + relevante partners - Frequentie van samenkomst: 4 X per jaar Leernetwerken Opvoedingsondersteuning per Regionaal Welzijnsoverleg (RWO): - Geografisch werkgebied: o Leernetwerk Regio Aalst, Leernetwerk regio Waasland, Leernetwerk Regio Meetjesland, Leernetwerk Regio Oudenaarde, Leernetwerk regio Dendermonde - Samenstelling per leernetwerk: o Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning, verantwoordelijke Opvoedingswinkel, RWO-coรถrdinator, Vlaams Coรถrdinator OO en relevante partners. - Frequentie van samenkomst: 4 x per jaar Lokaal en Regionaal Overleg Opvoedingsondersteuning per Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) - Geografisch werkgebied:

253


o

-

-

Lokaal Samenwerkingsverband Opvoedingsonder-steuning Gent, Regionaal Netwerk Opvoedingspunt Deinze, Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Assenede, Regionaal netwerk Opvoedingsonder-steuning Meetjesland, Regionaal Overleg Opvoedingsondersteuning Oudenaarde, regionaal Overleg Opvoedingsondersteuning Waasland, Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Aalter, Maldegem, Knesselare, Regionaal overleg opvoedingsondersteuning Gent-Oost Samenstelling per overlegplatform: o Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning, lokaal coรถrdinator Opvoedingsondersteuning, verantwoordelijke opvoedingswinkel, RWOcoรถrdinator, Vlaamse coรถrdinator OOen alle relevante partners Frequentie van samenkomst: 4 x per jaar

Kinderopvang Het PSOO organiseert de provinciale vergaderingen voor diensten opvanggezinnen (provinciebestuur fungeert als gastheer). Het doel is ervaringsuitwisseling, vorming, kennisgeving van nieuwe reglementering mbt kinderopvang, het formuleren van gezamenlijke standpunten in het signaleren van behoeften en noden naar de Vlaamse overheid. - Geografisch gebied: Oost-Vlaanderen - Frequentie van samenkomst: 4 X per jaar Supervisie en intervisie: Het doel is verschillende pedagogisch adviesverstrekkers regelmatig samen te brengen met het doel onderling ervaringen uit te wisselen, cases te bespreken, kwaliteit te bieden, een gemeenschappelijk kader te vinden.-Wordt georganiseerd samen met collega's VCO - Geografisch werkgebied: Oost-Vlaanderen - Samenstelling: adviesverstrekkers + pedagogisch supervisor - Frequentie: 6 X per jaar (X 2 groepen) Internationale samenwerking Provinciale adviesraad Noor-Zuidsamenwerking In zitting van 15 september 2011 werden de nieuwe mandaten goedgekeurd van de Provinciale Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking voor de periode van 2011-2013 Ze ziet er als volgt uit: Organisatie 11.11.11 Oost-Vlaanderen Djapo Protos Bevrijde Wereld Caraes Mondiale Vorming Mondiale Vorming - FairTradeGemeente Mondiale Vorming - HoGent - Faculteit Mens en Samenleving Sociaal Werk Jeugdwerk Sociaal Cultureel Volwassenwerk Etnisch-culturele minderheden Wetenschappelijk deskundige Noord-Zuidsamenwerking Onderwijscultuur en leerplannen Zuidprojecten met draagvlak in Oost-Vlaanderen

Naam Joke Clijsters Leen Broekaert Dirk Glas Pascal Van Driessche Joost Van Heesvelde Philippe Paelman Marieke Colpaert Eva Vens Pieter Jan Teirlinck Liliane Berwouts Abdoulaye Souna Souley Annelies Verdoolaege Martin Stepman Filip De Sutter

254


Vleugels van Hoop Lokaal Beleid Lokale Werking Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen, provinciaal ambtenaar Provincie Oost-Vlaanderen, provinciaal ambtenaar Mondiale Vorming - Wereldcentrum - Provincie Oost-Vlaanderen Mondiale Vorming - Kleur Bekennen - Wereldcentrum Provincie OostVlaanderen

Ingrid Temmerman Ann Martens Fabienne Sichien Eddy Couckuyt Peter Hertog William Blondeel Agnes Verspreet Katelijn Van Horebeek Evita Dhaenens

De provinciale adviesraad Noord-Zuidsamenwerking kwam in 2012 samen op volgende dagen: 17 januari 2012 20 maart 2012 19 juni 2012 20 november 2012 Vormingsaanbod voor 4de pijlerorganisaties In 2012 liepen er twee reeksen van vormingen in het vormingsaanbod voor 4de pijlerorganisaties dat in samenwerking met Aalst, Gent, en Sint Niklaas georganiseerd werd rond volgende themaâ&#x20AC;&#x;s: - projectwerking, - projectevaluatie, - fondsenwerving, - communicatiewerking, - beeldvorming en netwerking, - intercultureel samenwerken, - empowerment van de lokale partner De Provincie staat in voor de organisatie en financiering van het programma, ze doet daarbij beroep op een aanbod dat door het 4de pijlersteunpunt uitgewerkt werd. Omdat uit de eerste vormingsreeks bleek dat het programma niet echt toegankelijk was voor zelforganisaties van etnisch -culturele minderheden met projecten in het Zuiden, werd een overleg opgestart met de koepels met de bedoeling een aangepast vormingsprogramma op te zetten. Vormingsaanbod voor organisaties van etnischculturele minderheden met projecten in het Zuiden: Voor de zelforganisaties werd een reeks van twee vrijdagavonden en twee zaterdagnamiddagen georganiseerd. In totaal waren er 40 mensen ingeschreven. De cursus werd door de deelnemers tenzeerste gewaardeerd omdat het een cursus was die aansluit bij hun realiteit en taal. Impulsbeleid lokaal Noord-Zuidbeleid Vanaf 1 oktober 2010 ging er iemand aan de slag met het ondersteuningsprogramma voor lokale actoren (samenwerking provincie â&#x20AC;&#x201C; 11.11.11.). Afhankelijk van de lokale behoeften wordt er ondersteuning geboden aan lokale actoren. De pijlers van het ondersteuningsprogramma zijn: - helpdesk - lokale besturen bezoeken en bevragen - een impulsbeleid: stimulansen aanbieden - advies en ondersteuning op maat van besturen - regionale en provinciale vorming - het opvolgen van de Noord-Zuidkaart (digitale inventaris)

255


-

het opzetten van intergemeentelijke samenwerking om ook de kleinere gemeentes te betrekken

Lokale besturen waarderen het aanbod vanuit de provincie en 11.11.11 heel sterk en zien hen dan ook als een (bevoorrechte) partner bij het (verder) uittekenen van hun lokaal NoordZuidbeleid. In veel gemeentes wordt er ingezet op de (verdere) uitbouw van de GROS of het aanwezige lokaal samenwerkingsverband. Toch mag men hierbij niet uitgaan van een eenzijdige aanpak naar de GROS. De realiteit toont aan dat het Noord-Zuidbeleid wordt opgenomen door het bestuur ĂŠn de GROS. Juist de aanwezigheid van die tandem versterkt het beleid en men versterkt elkaar. De aanpak en het actieplan zijn dan ook naar beide actoren gericht. Vorming gemeenten verleggen grenzen 2 maart 2012 Consulentendag rond geĂŻntegreerde werking 13 september 2012 Verder werden er nog drie gedecentraliseerde vormingen georganiseerd

256


SUBSIDIËRING Algemene investeringskedieten Welzijn en Gezondheid Voor de besteding van het krediet 'investeringssubsidies welzijn en gezondheid' bestaat geen bijzondere regelgeving. Aanvragen voor subsidies worden door de directie Welzijn en Gezondheid van een ambtelijk advies voorzien en voorgelegd aan de Deputatie, die het op haar beurt voorlegt aan de Provincieraad. Die beslissen uiteindelijk over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de hoogte van het subsidiebedrag. Het voorstel van subsidiëring wordt voorgesteld op basis van: - het aantal aanvragen; - het beschikbare krediet; - de gevraagde subsidies; - een bestuurlijke benadering (lokaal – bovenlokaal); - de groottorde van bedragen die vorige jaren werden toegekend - elementen van duurzaamheid en toegankelijkheid Organisatie WGC Botermarkt - Ledeberg Jobs en Milieu vzw (JOMI) – St.-Niklaas Diggie vzw - Brakel Volwassenenwerking vzw Lokeren Tanderuis vzw - Lochristi

Bedrag 7 500 EUR 10 000 EUR 7 500 EUR 7 500 EUR 7 500 EUR

De Kruiskenshoeve – Sint- Laureins Vlaams CAB voor Doven vzw Destelbergen Parochiaal Jeugdcentrum Okapi vzw - Lokeren Gehandicaptenwerking Krekenland vzw - Assenede UZ Gent, project Gerodent - Gent Dienst ondersteuningsplan OostVlaanderen (DOP) TOTAAL BUDGET 2012

10 000 EUR 15 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 3 000 EUR 88 000 EUR

Toegankelijkheid Nominatimsubsidie Vzw Adviesbureau Toegankelijke Omgeving

54 301 EUR

Subsidies voor toegankelijkheidsadviezen Stad Gent ocmw Wetteren Gemeente Wetteren Autonoom gemeentebedrijf Geraardsbergen Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst Gemeente Zulte

912,34 EUR 780,45 EUR 1 791,13 EUR 1 014,59 EUR 1 800 EUR 1 014,59 EUR

257


Kansarmoedebestrijding Projectsubsidies Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen: 'Continueren en verdere bijsturing van het Onderzoeks- en documentatiecentrum' Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst: Verspreiding know how inzake kansenpassysteem over regio Aalst en de provincie Welzijnsschakels Brussel: Vorming vrijwilliger ervaringsdeskundigen en opleiding tandems Wijkcentrum De Kring, Eeklo: Deelname aan het LETS-project met focus op mensen in armoede Welzijnsschakels Sint-Niklaas: Deelname aan het LETS-project met focus op mensen in armoede Steunpunt Welzijn vzw, Aalst: Deelname aan het LETS-project met focus op mensen in armoede LETS-Vlaanderen vzw, Aalst Coördinatie van het LETS-project met focus op mensen in armoede Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Coördinatie Pilootprojecten Geïntegreerde Basisvoorziening Oost-Vlaanderen De Link vzw Ondersteuning TAO- Teams voor Advies en Ondersteuning Totaal

Structurele subsidies op naam VZW Apostolatus Maris, Gent Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Voedselbank Oost-Vlaanderen vzw, Deurle

19 601 EUR

6 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR

22 000 EUR 12 669 EUR 85 270 EUR

1 250 EUR 53 362 EUR 8 300 EUR

Sociale economie en beschermde tewerkstelling Werknemersvorming 2012 ABVV Oost-Vlaanderen Vzw Vorming en Actie Oost-Vlaanderen ACLVB Dienst vorming ACV Waas en Dender Totaal

6 997,48 EUR 3 557,43 EUR 13 700,09 EUR 24 255,00 EUR

Subsidies Arbeidszorg 2012 Arbeidszorg is er voor die mensen die niet, nog niet of niet meer op de betaalde arbeidsmarkt terecht kunnen. Reden hiervoor is van uiteenlopende aard, namelijk: een handicap, psychische problemen of sociale achterstelling. Door het verlenen van subsidies aan arbeidszorginitiatieven wenst het Provinciebestuur bij te dragen tot een kwaliteitsvol aanbod arbeidszorg op maat van de Oost-Vlaamse arbeidszorgvrager en dit ongeacht zijn problematiek, aard van vervangingsinkomen, statuut en regio waar hij woont. Het Provinciebestuur streeft hierbij naar de groei van het aantal plaatsen waar iedere cliënt ongeacht zijn problematiek of inkomensvorm terecht kan. De subsidiëring van GTB zorgt er dan weer voor dat mensen met een vraag naar arbeidszorg de weg vinden naar deze initiatieven.

258


Ateljee Beschut Wonen Waasland Buurtdiensten Gent Noord CAW ‟t Dak Centrum Arbeidszorg Oostkade GGZ De Loods De Sperwer Den Azalee De Bolster DVC De Triangel Emiliani Grijkoort Hand in Hand Heuvelheem Home Thaleia Jomi Een Open Plaats Kringwinkel „t Vierkant OCMW Dendermonde OCMW Gent OAC Broeder Ebergiste Psych.Centrum Caritas Psych. Ziekenhuis St Franciscus Reymeers Beschut Wonen Sint Hieronymus Soc De Hagewinde Soc. Werkplaats Spoor 2 Soc. Werkplaats De Sleutel Volwassenenwerking Lokeren Wijkresto § Co Zagan Diggie Totaal: 33 subsidies

GTB

3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 6 726,28 EUR 6 726,28 EUR 10 452,56 EUR 29 083,96 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 29 083,96 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 10 452,56 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 12 315,70 EUR 17 905,12 EUR 19 768,26 EUR 3 000,00 EUR 40 262,80 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 8 589,42 EUR 3 000,00 EUR 10 452,56 EUR 3 000,00 EUR 3 000,00 EUR 49 578,50 EUR 12 315,70 EUR 6 726,28 EUR 30 947,10 EUR 3 000,00 EUR 352 387,04 EUR

63 725,00 EUR

Subsidies Beschutte Werkplaatsen 2012 Een beschutte werkplaats stelt personen met een arbeidshandicap tewerk met het oog op hun integratie in de maatschappij. Naast financiële ondersteuning van de Oost-Vlaamse beschutte werkplaatsen voorziet het provinciebestuur een motivatiepremie voor de werknemers met een arbeidshandicap werkzaam binnen deze werkplaatsen. BW De Kemphaan BW Ryhove BW Gandae BW Zonnehoeve BW Arcor BW Demival BW van Aalst BW Nevelland BW Revam BW Zottegem BW Trianval BW De Dagmoed De Wase Werkplaats I

12 884,08 EUR 34 499,52 EUR 28 856,08 EUR 16 078,48 EUR 8 411,92 EUR 30 240,32 EUR 4 772,50 EUR 11 925,76 EUR 11 286,88 EUR 21 721,92 EUR 19 592,32 EUR 4 791,60 EUR 34 393,04 EUR

259


De Wase Werkplaats II De Wase Werkplaats III BW AAROVA 16 subsidies, Totaal:

9 583,20 EUR 13 416,48 EUR 22 680,24 EUR 285 134,34 EUR

Subsidies Groene Zorg 2012 Binnen het concept "Groene Zorg" worden personen met een bijzondere ondersteuningsnood opgevangen op een land- en/of tuinbouwbedrijf. Zorgvoorzieningen staan in voor de begeleiding van de "hulpboer". Binnen het project 'Zorg binnen Groene zorg' koopt het provinciebestuur begeleidingen op de zorgboerderij in bij diensten met ervaring in ambulante begeleiding op een een externe werkplek. Zo wordt de begeleiding op de zorgboerderij voor die groepen die anders buiten de boot vallen.verzekerd. Concreet gaat het om: personen zonder enige band met de hulverlening; cliënten van de ambulante dienstverlening cliënten van de drughulpverlening; cliënten van de residentiële geestelijke gezondheidszorg Partners binnen dit project zijn: Steunpunt Welzijn – Groene Zorg Oost-Vlaanderen (penhouder) Dagcentrum sint-Niklaas CAW Zuid-Oost-Vlaanderen De Sperwer vzw Dienstverleningscentrum De Triangel Heuvelheem vzw Mozaïek Dienstencentrum OAC Broeder Ebergiste Vzw De Bolster Groene Zorg Oost-Vlaanderen speelt een intermediaire rol in dit verhaal. Zij verzekert een goede matching tussen hulpboer, zorgboer en zorgvoorziening. De provinciale subsidies maken het Groene Zorg Oost-Vlaanderen mogelijk deze rol op te nemen. Groene Zorg Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen Steunpunt Welzijn, Steunpunt Groene Zorg en de Landelijke Gilden.

Steunpunt Welzijn vzw

27 000,00 EUR

Wonen Projectsubsidies 2012 Het provinciebestuur voert een thematisch aangestuurd impulsbeleid op het beleidsdomein Wonen, vanuit de invalshoek Welzijn. In dit kader worden jaarlijks projectsubsidies verleend aan projecten van gemeenten, ocmw's of woon- en welzijnsorganisaties die een meerwaarde willen realiseren voor het wonen in Oost-Vlaanderen. Het gaat om tijdelijke impulsen voor veelbelovende experimenten met het oog op het ontwikkelen van een bijzondere deskundigheid en/of methodiek. De ontwikkelde deskundigheid kan nadien aan andere woon- en welzijnsactoren worden doorgegeven. Het kan ook gaan om tijdelijke impulsen voor starters met het oog op erkenning door en toeleiding naar de Vlaamse overheid. De thema's waarop in deze beleidsperiode kan worden ingespeeld zijn: het afstemmen van wonen en zorg, het bevorderen van de leefbaarheid binnen het sociaal wonen of in bijzondere woonsituaties (woonwagens bijvoorbeeld),het verspreiden van informatie over wonen in het

260


algemeen (over levenslang wonen bijvoorbeeld of over energiebewust wonen) en het lokaal en regionaal woonbeleid. In het kader van het Vlaams lokaal woonbeleid zorgt het provinciebestuur voor cofinanciering van een aantal Oost-Vlaamse intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid. Het gaat om een tijdelijke en geleidelijk aan verminderende subsidiĂŤring. Het is daarbij de bedoeling dat de partners in het intergemeentelijk samenwerkingsverband geleidelijk aan zelf meer middelen investeren in het project. In 2012 werden twee Oost-Vlaamse projecten lokaal woonbeleid van cofinanciering voorzien. Het ging om het project in Zele en Berlare en om de Intergemeentelijke Woonwijzer in Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere, Haaltert en Herzele..De andere intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid in Oost-Vlaanderen hadden geen nood aan bijkomende provinciale cofinanciering op budget 2012. Er zijn momenteel zes door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid in Oost-Vlaanderen. De provincieraad besliste in 2009 dat de projectsubsidies voor de intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid van jaar tot jaar geleidelijk aan verminderd zullen worden (principe van de degressieve subsidiĂŤring). Het principe wordt toegepast vanaf 2010. Het gaat om cofinanciering, die aanvullend is bij de Vlaamse subsidies voor lokaal woonbeleid (Besluit Vlaamse Regering van 21 september 2007).

Project

Organisatie

gemeentebestuur Zele (beherende gemeente)

Intergemeentelijke samenwerking Wonen Zele-Berlare Intergemeentelijke Woonwijzer

Interlokale vereniging Intergemeentelijke Woonwijzer Erpe-Mere, Haaltert, Herzele en Sint-Lievens-Houtem Familiezorg Oost-Vlaanderen vzw

Bedrag 7 500 EUR

12 500 EUR

Casa cura

10 000 EUR

ocmw Gent

Wooncoaching voor jongeren

25 000 EUR

CAW regio Dendermonde

Thuisloosheid voorkomen door te werken met glijdende huurovereenkomsten De woonwelzijnsfunctionaris: samen naar een leefbare sociale woonwijk en maximale zorg en preventie Verstaanbare communicatie voor sociale huurders in Gent Graag een plaats voor woonwagenbewoners in Oost-Vlaanderen Onthaal, beheer en toezicht van het doortrekkersterrein in Gent Community Land Trust Gent

18 750 EUR

Duurzaam begeleid wonen

8 190 EUR

CAW Zuid-Oost-Vlaanderen

WoninGent cvba-so

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Stad Gent, Integratiedienst

Samenlevingsopbouw Gent vzw Ecolife vzw

12 500 EUR

6 000 EUR

10 000 EUR

6 250 EUR

10 000 EUR

261


Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw, afdeling Energie

Energiek wonen na intramurale zorg

10 000 EUR

Subsidie voor aansluiting van woningen op het openbaar waternet In 2012 werd 1 subsidie verleend voor de aansluiting van een woning op het openbaar waternet. Het reglement over de aansluiting van woningen in Oost-Vlaanderen op het openbaar waternet werd opgeheven door de Provincieraad op 5 september 2012. Subsidie voor het oprichten, aankopen of verwerven van woningen voor personen met een fysieke handicap Het reglement over het oprichten , aankopen of verwerven van woningen voor personen met een fysieke handicap werd opgeheven door de Provincieraad op 5 september 2012. Jeugd Overeenkomstig het 'reglement provinciaal jeugdwerkâ&#x20AC;&#x; werden de hieronder vermelde subsidies toegekend. In totaal werd na begrotingswijziging voor 703 233 EUR aan subsidies toegekend. Aan organisaties werkend met kinderen en jongeren met een beperking werd binnen dit reglement voor 240 686,27 EUR aan subsidies toegekend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Organisatienaam Bloemenstad vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent Chirojeugd vzw, Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent Circusplaneet vzw, Drongensesteenweg 146, 9000 Gent Crefi , Limburgstraat 80, 9000 Gent Diggie vzw, Diggieweg 14, 9660 Brakel Formaat Oost-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 78, 9000 Gent Free-Time vzw, Kammerstraat 19, 9000 Gent Joetz vzw, Tramstraat 69, 9052 Gent Groep Intro vzw, Wijnveld 251, 9112 Sint-Niklaas Interdiocesane Jeugddienst, Nederpolder 24, 9000 Gent

Subsidie 2012 43 456,00 EUR 39 969,00 EUR 50 000,00 EUR 5 492,00 EUR 43 265,00 EUR 3 227,00 EUR 25 954,00 EUR 8 392,00 EUR 7 288,00 EUR 5 036,00 EUR

Jeugddienst Appelsien vzw, Apostelstraat 13 B, 9100 SintNiklaas Jeugddienst Panta Rhei, Lange Ambachtstraat 36 C 9860 Oosterzele JoM vzw, Brugsesteenweg 97 a, 9000 Gent Kazou, Martelaarslaan 17, 9000 Gent KLJ, Ingelandgat 2 ,9000 Gent KSJ-KSA-VKSJ, Rasphuisstraat 7, 9000 Gent Lejo, Antwerpsesteenweg 701 , 9040 Gent Oranje Meetjesland vzw, Marktstraat 7, 9990 Maldegem Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent Scouts en Gidsen Vlaanderen, Lange Violettestraat 33, 9000 Gent 't Uilekot, Groenlaan 39 - 41, 9550 Herzele VFG-Jong, Tramstraat 69, 9052 Gent PI Vives, Hulstboomstraat 36, 9000 Gent VDS, Frans Spaestraat 15, 9000 Gent

50 000,00 EUR 3 375,00 EUR 31 716,00 EUR 50 000,00 EUR 21 639,00 EUR 15 598,00 EUR 1 116,00 EUR 43 811,00 EUR 20 534,00 EUR 33 261,00 EUR 32 992,00 EUR 32 405,00 EUR 4 248,00 EUR 39 593,00 EUR

262


25 26 27 28 29 30

Yieha! , Wespstraat 1, 9000 Gent Ethercentrum vzw, Stalhof 6, 9000 Gent Jeugddienst Bond Moyson, Tramstraat 69, 9052 Gent Pirlewiet, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent Ideekids vzw, Bruiloftstraat 57, 9052 Gentbrugge Outsider vzw, Oudenaarde

37 378,00 EUR 471,00 EUR 21 078,00 EUR 6 788,00 EUR 22 685,00 EUR 2 466,00 EUR

Subsidies aan het jeugdwerk in uitvoering van het provinciaal jeugdwerkbeleidsplan Poppunt (100% Puur – pop uit de provincies) 2 500,00 EUR Ondersteuning jeugdwelzijnswerk (Uit de Marge) 27 500,00 EUR Reglement kadervorming Project Inclusieve speelpleinen & jeugdbewegingen: - Convenant VDS vzw - Convenant Oranje vzw Prijs Jeugdwerk voor Allen Op naam in de begroting Awel vzw Kinderrechtswinkel vzw Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten vzw Subsidies voor regionaal overleg Waso RJM-Meetjesman

1 300,00 EUR 50 000,00 EUR 36 000,00 EUR 2 000,00 EUR

2 500,00 EUR 2 500,00 EUR 2 000,00 EUR

7000,00 EUR 25 000,00 EUR

Op het artikel 83300 64008 wordt jaarlijks een bedrag van 25 000 EUR voorbehouden voor de toepassing van een provinciaal reglement voor jeugdwerkorganisaties gericht op kinderen en jongeren met een beperking. In totaal werd 16 404 EUR toegekend. Organisatie/initiatief Speelplein Ondersteboven Geraardsbergen De Jojo Jongerenwerking KVG Deinze Gammetoen Aalter Hartekamp Gent Akabe Sint-Jan-Berchmans Aalst Akabe Sint-Johan Sint-Niklaas Akabe Sjim Gent Akabe Dendermonde Akabe Jan Berchmans Lokeren Akabe Zottegem Akabe Baden Powell Eeklo Scouts Sint-Petrus Gent Totaal

Subsidie 2012 1 500 EUR 1 500 EUR 300 EUR 6 500 EUR 1 000 EUR 1 250 EUR 1 500 EUR 504 EUR 450 EUR 1 000 EUR 300 EUR 600 EUR 16 404 EUR

263


Ouderen Subsidies via het reglement van de erkende seniorenverenigingen In 2012 werden zes seniorenverenigingen gesubsidieerd binnen het provinciaal reglement van de dienst Maatschappelijke Participatie: Federatie Onafhankelijke Senioren 2 692,29 EUR Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (VVVG) 15 398,18 EUR Netwerk van Ondernemende Senioren (NEOS) 11 191,48 EUR COV Senioren 2 964,24 EUR Gezinsbond - Grootouders en Senioren Actie (GOSA) 10 880,87 EUR CD&V Senioren 3 538,94 EUR Totaal 46 666,00 EUR Subsidies voor initiatieven in de sector ouderenparticipatie Er werd 30 000 EUR voorzien op de begroting 2012 voor initiatieven inzake ouderenparticipatie. Dit bedrag werd aangewend voor de update van de praktische handleiding voor ouderenadviesraden, het publiceren van het boek 'Samen de stoep op', het organiseren van het jaarlijks provinciaal forum voor ouderen, en de voorbereidingen voor vormingscursussenvoor lokale ouderenadviesraden. Gender/Gelijke Kansen Nominatim subsidie Casa Rosa vzw Oog in Oog

35 064 EUR 3 000 EUR

Minderheden ProjectsubsidiĂŤring Eerste ronde OCMW Maldegem Vereniging van Allochtone Senioren Ronse Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad Consortium Volwassenenonderwijs 11 vzw-Wonderwijs-Gent Samenlevingsopbouw Gent vzw-Gent TOTAAL

750,00 EUR 3 000,00 EUR 5000,00 EUR 7 500,00 EUR 20 000,00 EUR 36 250,00 EUR

Tweede ronde Stadsbestuur Dendermonde Gemeentebestuur Temse OCMW Destelbergen Gemeente Denderleeuw Stad Ronse OCMW Wetteren Stad Lokeren, Dienst Integratie Stad Aalst TOTAAL

1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 8 000,00 EUR

Nominatim Subsidies Een aantal instanties kregen in 2012, zoals elk jaar, een structurele ondersteuning, namelijk:

264


De vzw Juna in Aalst, opvangcentrum voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen De vzw Afrikavereniging Universiteit Gent (AVRUG) in kader van overeenkomst rond bibliotheekbeheer en interculturele activiteiten De vzw Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) voor de globale werking als regionaal integratiecentrum voor Oost-Vlaanderen (min Groot-Gent) De vzw Intercultureel Netwerk Gent (ING) voor de globale werking als regionaal integratiecentrum voor de regio Groot-Gent

19 500 EUR 7 400 EUR 42 900 EUR

12 500 EUR

Projecten Algemeen Sociale Aard Verlengingen Vzw Opvang, Gent O.C. Sint-Jozef, Gent Stadsbestuur Sint-Niklaas, Sint-Niklaas Tanderuis vzw, Lochristi ROCSA vzw, Gent MSOC, Gent De Werf Vlaams Assistentiebureau voor Doven (CAB), Destelbergen Welzijnsoverleg Regio Gent Zorginnovatiecluster OOOC De Morgenster

10 000.00 EUR 20 000.00 EUR 15 000.00 EUR 9000.00 EUR 10 000.00 EUR 12 000.00 EUR 4 000.00 EUR 4 500.00 EUR 2 500.00 EUR 3 000.00 EUR 20 000.00 EUR 110 000.00 EUR

Totaal Nieuwe projecten OXOt vzw, Gent (Westerlo) CAW Visserij, Gent Arteveldehogeschool, Gent Wijkcentrum De Kring, Eeklo EUR Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Lokeren Zin-d'rin(g), Antwerpen Totaal

2 000,00 EUR 5 332,00 EUR 15 000,00 EUR 5 000,00 EUR 4 400,00 EUR 5 500,00 EUR 37 232,00 EUR

Geweld Projectsubsidie UG (onderzoek naar partnergeweld in holebirelaties) (federaal project) CAW Regio Dendermonde (subsidie Vl Hulpverlener) CAW Zuid-Oost-Vlaanderen (subsidie Vl Hulpverlener) CAW Zuid-Oost-Vlaanderen (omkaderingssubsidie) CAW Artevelde-Visserij (omkaderingssubsidie) CAW Regio Aalst (omkaderingssubsidie) CAW Waasland (omkaderingssubsidie)

12 480 EUR 10 000 EUR 15 000 EUR 4 800 EUR 4 800 EUR 4 800 EUR 4 800 EUR

Nominatimsubsidie CAW Z-O-Vlaanderen

47 500 EUR

265


Gezondheidsbevordering Subsidie aan vzw PASOP Subsidie aan vzw OdiCe meldpunt asielzoekers Subsidie aan vzw AHOSA

10 000 EUR 34 800 EUR 12 300 EUR

Subsidiereglement HIV Nieuw subsidiereglement van 23 mei 2012 voor het ondersteunen van preventieve acties inzake HIV naar bijzondere doelgroepen Subsidie van elk 2 000,00 EUR voor HIV-preventieprojecten van vzw EDO, vzw BASI BOMOKO, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en vzw Casa Rosa. Subsidiereglement ter versterking van de regionale regiefunctie voor gezondheidsbevorderende activiteiten naar kansengroepen Het doel is te komen tot een integraal gezondheidsbeleid in onze provincie, waar zoveel mogelijk gemeenten zichzelf een 'gezonde gemeente' kunnen noemen met aandacht voor het bereiken van kansengroepen 30 000 EUR Projectsubsidiëring ter versterking van de lokale regiefunctie voor gezondheidsbevorderende activiteiten naar kansengroepen', Aalter voor het project "Gezond (t)huis" Haaltert voor het project "De gemeente Haaltert stimuleert een gezond voedings- en beweegpatroon" ocmw van Maldegem voor het project "Elke stap stelt" Sint-Niklaas voor het project campagne vroegtijdig opsporen van borstkanker

4 985,50 EUR 4 427,50 EUR 5 812,75 EUR 10 000,00 EUR

Drugs Subsidie aan de Vakgroep Orthopedagogiek UGent - wetenschappelijke begeleiding van het veranderingsproces in de verslavingszorg 5 000,00 EUR Subsidies voor intergemeentelijke samenwerking drugpreventie - 1. Drugpunt SMAK 12 755,75 EUR - 2. Drugpunt Leie & Schelde 18 676,50 EUR - 3. Drugpunt ELZA 20 334,25 EUR - 4. Drugpunt Rhode & Schelde 16 339,75 EUR - 5. Drugpunt Lokeren-Zele-Berlare 18 772,50 EUR - 6. Drugpunt INDRA 29 659,00 EUR - 7. Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne 11 871,25 EUR - 8. Drugpunt Waas 50 055,00 EUR Totaal 178 464,00 EUR Subsidie aan PopovGGZ – beheer pilootproject case management 60 500,00 EUR Subsidie aan CAT Preventiehuis – Steunpunt lokaal drugoverleg en vroeginterventie 59 095,00 EUR Subsidie aan De Eenmaking 25 000,00 EUR Subsidie voor de uitbouw van medisch-sociale opvang drugsverslaafden -

Aalst Lokeren-Zele Sint-Niklaas

11 058,49 EUR 11 679,31 EUR 8 552,20 EUR Totaal: 31 300,00 EUR

266


Algemeen welzijnswerk Subsidie aan VOS vzw (overleg straathoekwerk)

47 000,00 EUR

Subsidie gemeenschappelijk project 'thuislozenopvang" alle Oost-Vlaamse CAW's 159 700,00 EUR Subsidie gemeenschappelijk project diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen 22 899,00 EUR Bijzondere jeugdbijstand Vormingssubsidies Bijzondere Jeugdbijstand

Overzicht Vormingssubsidies Bijzondere Jeugdbijstand 2012 VZW

Totaal vormingssubsidie/vzw

1

De Cocon

2 380 EUR

2

Jeugdzorg Sint-Vincentius

4 270 EUR

3

Blij Leven

175 EUR

4

Jongerenhuis

385 EUR

5

HCA Oost-Vlaanderen

910 EUR

6

Begeleidingscentrum Stappen

280 EUR

7

Hadron

8

Jeugdzorg "

9

Dienstencentrum Hof ter Welle

10

Beaufort

1 700 EUR

11

Steevliet Melle

259,5 EUR

12

Centrum Ambulante Begeleiding

13

De Steiger

14

Kindervreugd

420 EUR

15

Opvang: video-hometraining en video-interactietraining

560 EUR

16

Raveling: supervisie van de handelingsplannen

1 400 EUR

17

Tehuis voor Kinderen Sint-Jan Baptist

1 015 EUR

18

Dageraad

3 500 EUR

1 445 EUR 700 EUR 21 550 EUR

630 EUR 4 655 EUR

267


46 243,5

Totaal

Innovatieve projecten Bijzondere Jeugdbijstand

Overzicht innovatieve projecten bijzondere jeugdbijstand 2012 1

Dagcentrum De Twijg voor het project "Wisselleren in de Jeugdhulp"

30 000 EUR

2

Begeleidingscentrum Stappen voor het project "Buiten Beeld"

30 000 EUR

3

Open Haard voor het project "Bezoekruimte voor de Pleegzorg"

30 000 EUR

Totaal

90 000 EUR

Vzw Roppov (Regionaal Overlegplatform Participatie Oost-Vlaanderen ontving een werkingssubsidie van 42 300 euro Regionaal Welzijnsoverleg Werkingssubsidies 2012 Organisatie RWO arrondissement Aalst Welzijnsoverleg Regio Gent RWO Dendermonde RWO Oudenaarde RWO Meetjesland RWO Waasland

55 000 EUR 55 000 EUR 55 000 EUR 55 000 EUR 55 000 EUR 55 000 EUR

Zorg Geestelijke gezondheidszorg Subsidie residentiële centra voor psycho-sociale gezondheidszorg Subsidie voor regionale impulsen ggz: outreach naar rusthuizen en thuiszorg Nominatim-inschrijvingen Vlaams Kruis Metawonen Ouderenzorg Subsidies voor bevordering sociale cohesie Subsidies voor beeldvorming kortverblijf en dagcentrum Subsidie woonzorgcentra Thuiszorg Ovosit vzw – multidisciplinair overleg Functioneel samenwerkingsverband thuiszorg NAH-patiënten Ambulante ergotherapie in de thuiszorg Woonzorgnetwerken Subsidies voor digitaliseringsprojecten thuiszorg Subsidies private diensten gezinszorg

7 455 EUR 90 000 EUR

6 824 EUR 12 963 EUR 25 000 EUR 12 000 EUR 25 000 EUR

32 183 EUR 13 500 EUR 35 000 EUR 60 000 EUR 23600 EUR 1 959 494 EUR

268


Praatcafés dementie Zelfzorg Platform zelfzorg Oost-Vlaanderen (PLAZZO) Subsidies ziektegebonden groepen (zelfhulpgroepen) Mantelzorg Vervoer dagcentra Nacht- en weekendzorg Provinciale mantelzorgpremie

8 250 EUR

31 000 EUR 12 395 EUR

75 000 EUR 50000 EUR 390 000 EUR

Personen met een handicap

Subsidies voor vormingscursussen Arteveldehogeschool, in Gent

22 800,00 EUR

Vzw Tanderuis in Lochristi

700 EUR

Totaal vormingscursussen

23 500 EUR

Subsidies voor de consultatiefunctie Centrum voor Advies en Oriëntering voor mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag Oost-Vlaanderen vzw

162 955 EUR

Universitair Centrum voor Raadpleging en Oriëntering

50 923,00 EUR

Subsidies voor de infofunctie CADOR – HINT, Gentbrugge CADOR – HINT, Aalst CADOR – HINT, Waasland Gehandicaptenwerking Krekenland, regio Meetjesland, UCRO, regio Oudenaarde CADOR (voor de coördinatie) Totaal

17 313,00 EUR 17 313,00 EUR 17 313,00 EUR 17 313,00 EUR 13 000,00 EUR 9171,00 EUR 91 423,00 EUR

Nominatieve inschrijving in de begroting Prijs Lode Verbeeck voor hippotherapie

5 000,00 EUR

Subsidie aan NAHulp vzw Krekenland-Oranje

12 152,00 EUR

Subsidie aan SIG: Sociaal-Cultureel, Inclusie en Integratie, Gespecialiseerd

22 337,00 EUR

Subsidie aan het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

61 108 EUR

Samenwerkingsverband dagbesteding voor personen met een meervoudig/motorische handicap, vzw Angèle Verburght

10 185,00 EUR

Subsidie aan dagcentra voor personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

20 750,00 EUR

Subsidies aan "Onze Nieuwe Toekomst – Ouders voor Inclusie"

20 750 EUR

Initiatieven ter bevordering van Intersectorale samenwerking ifv Personen met een handicap

88 229,80 EUR

269


Subsidies aan privé-instellingen voor het bouwen, uitbreiden en uitrusten van instellingen voor personen met een handicap Vzw Schoonderhage, in Pollare 5 580,00 EUR Vzw De Triangel, in Lovendegem

9 672,00 EUR

Vzw Emiliani, in Lokeren

3 716,50 EUR

Vzw De Sperwer, in Lokeren

6 109,17 EUR

Vzw Angéle Verburght, in Landegem

1 176,19 EUR

Vzw Humival, in Waarschoot

3 310,56 EUR

Therapeutisch Kinderdagverblijf “Het Veer”

4 155,18 EUR

Vzw Impuls, in Gent

1 686,69 EUR

Vzw Avalon, in Buggenhout

5 864,07 EUR

MPI Ten Dries, in Landegem

3 852,43 EUR

Vzw Wegwijs, in Zottegem Vzw Den Dries, in Evergem Vzw Revalidatiecentrum Buggenhout Vzw De Steiger, in Destelbergen Vzw Home Thaleia

237,76 EUR 4 970,43 EUR 881,63 EUR 1 344,30 EUR 776,76 EUR

Vzw Blijdorp, in Buggenhout

5 532,99 EUR

Revalidatiecentrum “Het Veer”, in Sint-Niklaas

3 376,76 EUR

EUR Vzw Centrum Obra, in Evergem

787,68 EUR

Revalidatiecentrum “Ter Kouter”, in Deinze

3 465,57 EUR

Therapeutisch Dagcentrum “Eindelijk”, in Buggenhout

1 484,38 EUR

Vzw Schoonderhage, in Pollare

5 532,99 EUR

Vzw Mariaheem-Ter Wilgen (vestiging Ter Wilgen)

5 352,95 EUR

Vzw Mariaheem-Ter Wilgen (vestiging Mariaheem, in Zwalm)

5 532,99 EUR

Vzw De Locomotief, in Ninove

440,08 EUR

Vzw De Springplank, in Lede

2 359,52 EUR

Vzw Klim Op, in Eeklo

2 972,47 EUR

Vzw Dienstencnetrum Mozaiek, in Oostakker

1 305,33 EUR

Vzw De Vierklaver, in Landegem

5 532,99 EUR

Revalidatiecentrum Kapelhof, in Zele

4 756,63 EUR

Vzw Bezigheidshome Vesta, in Sint-Niklaas

5 532,99 EUR

MPI Sint-Lievenspoort, in Gent

4 961,02 EUR

Bolt, Centrum voor Ambulante Revalidtaie, in Drongen

3 949,98 EUR

Centrum voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort, in Gent

4 757,42 EUR

Vzw Levensvreugde –Verblijven, in Aalst

6 716,89 EUR

Vzw Heuvelheem, in Kruishoutem

2 846,77 EUR

Vzw De Klaproos, in Beveren

1 797,22 EUR

Vzw Home Diepenbroek, in Wetteren

5 532,99 EUR

270


Centrum voor Ambulante Revalidatie, in Oostakker

4 490,87 EUR

Vzw De Triangel, in Lovendegem

21 044,44 EUR

MPI Sint-Lodewijk, in Wetteren

11 602,41 EUR

Totaal Subsidies voor initiatieven vrije tijd voor mensen met een beperking Speelplein Ondersteboven JOJO Deinze Gemeentebestuur Aalter

175 000 ,00 EUR

1 550 EUR 1 500 EUR 300 EUR

Hartekamp

6 500 EUR

Akabe Sint-Jan Berchmans

1 000 EUR

Akabe Sint-Johan

1 250 EUR

Akabe Sjim

1 500 EUR

Akabe Dendermonde

504 EUR

Akabe Lokeren

450 EUR

Akabe Zottegem

1 000 EUR

Akabe VVKSM Baden Powell Eeklo

300 EUR

Scouts Sint-Petrus Gent

600 EUR

Totaal Gehandicaptenwerking Krekenland

16 404 EUR 20 920 EUR

Subsidies voor vakantiekampen Vzw Blijdorp, in Buggenhout

8 298,67 EUR

Vzw Angèle Verburght, in Landegem

352,22 EUR

Vzw Open Thuis

270,03 EUR

Vzw Schoonderhage, in Pollare

7 744,90 EUR

Vzw Emiliani, in Lokeren

6 224,49 EUR

Vzw Dagcentrum Omega, in Wetteren Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste Vzw Humival

845,33 EUR 2 061,19 EUR 450,06 EUR

Vzw Opstap

1 115,36 EUR

Vzw Levensvreugde Vakantiewerking

2 089,83 EUR

Vzw Blindenzorg Lichte en Liefde

1 847,19 EUR

Vzw De Vierklaver

1 393,22 EUR

Home Thaleia

446,14 EUR

OOBC “Nieuwe Vaart”

587,03 EUR

Multiple Sclerose Liga

588,99 EUR

Vzw Cerevam Vzw De Klaproos

3 839,19 EUR 615,40 EUR

271


„t Sneukelwiel

1 755,22 EUR

Vzw Heuvelheem

2 598,88 EUR

Sociaal Orth.”De Hagewinde”

1 936,99 EUR

Vzw Kompas

2 473,36 EUR

Inclusie Vlaanderen

626,17 EUR

Vakantiekamp Rozemarijn

2 733,61 EUR

Vzw Dagcentrum Sint-Niklaas

1 352,13 EUR

Koc Sint-Gregorius

5 713,77 EUR

Vzw Christoforusgemeenschap

483,32 EUR

Vzw Autimismus

117,41 EUR

Vzw Abajaa,

1 800,23 EUR

Vzw Den Dries Vzw Volwassenenwerking Lokeren

907,94 EUR

VFG Gent

966,65 EUR

Vzw Recreas

710,31 EUR

244,60 EUR

Vzw De Bolster, vestiging in Zwalm

1 888,29 EUR

Vzw Levensvreugde Verblijven

1 115,36 EUR

Observatie en behandelingscentrum „De Waai‟

547,90 EUR

Stichting Ziekenwerk van het Bisdom Gent

5 212,84 EUR

PC Wagenschot

1 616,29 EUR

Dienstverleningscentrum „De Triangel‟

1 177,98 EUR

MFC Sint-Franciscus

4 254,02 EUR

MPI Sint-Lodewijk

1 254,29 EUR

Vzw Bloemenstad

2 602,66 EUR

Vzw Sava

2 859,55 EUR

Vzw De Bolster, vestiging in Kluisbergen

860 98 EUR

Totaal 86 580 EUR Subsidies voor diensten in Oost-Vlaanderen voor zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap: Focus Gent 9 458,24 EUR ADO ICARUS Denderleeuw ADO ICARUS Dendermonde, Hove Te Donc, Maldegem Totaal

4 894,44 EUR 4 2297,33 EUR 5 099,34 EUR 23 679,35 EUR

Subsidies voor diensten in Oost-Vlaanderen voor begeleid wonen van volwassen personen met een handicap: De Dorpel vzw 3 361,73 EUR Begeleid Wonen Tweb

3 361,73 EUR

Wunian vzw

5 719,30 EUR

Begeleid Wonen "Het Bint"

3 274,41 EUR

272


Begeleid Wonen "Habitar"

2 182,94 EUR

Baken

3 405,38 EUR

Huis nr. 42, De Sperwer

2 575,87 EUR

Kompas vzw

4 584,17 EUR

Totaal 28 465,53 EUR Subsidies voor diensten in Oost-Vlaanderen voor thuisbegeleiding van gezinnen met een persoon met een handicap: De Kangoeroe 7 963,36 EUR De Tandem

9 066,47 EUR

Dienst Thuisbegeleiding Sint-Lievenspoort

3 977,31 EUR

Tanderuis

12 659,59 EUR

Spermalie

4 706,42 EUR

Totaal

38 373,15 EUR

Subsidies voor diensten in Oost-Vlaanderen voor pleegzorg voor personen met een handicap: Open Thuis 2 887,30 EUR Open Gezin

4 222,68 EUR

Totaal

7 109,98 EUR

Algemeen Totaal

97 628,00 EUR

Provinciaal Steunpunt voor Opvoedingsondersteuning

Aan VZW De Keerkring voor het project 'Bieden van opvoedingsondersteuning in inloopcenter 'De Moazoart te Lokeren

6 003,00 EUR

Wijkcentrum De Kring te Eeklo voor het project Jong+

2 000,00 EUR

OCMW Denderleeuw voor oprichting Opvoedingspunt Denderleeuw

13 900,00 EUR

Welzijnsoverleg Regio Gent : uitbouw van het project Bovenlokaal Samenwerkingsverband Reinaertstreek en financiering van de activiteiten RWO Waasland, project Opvoedingsondersteuning over de gemeenten heen : Kenbaar maken van het lokaal aanbod opvoedingsondersteuning en dit aanbod versterken en zichtbaarder maken Stadsbestuur Deinze : uitbouw Opvoedingspunt DeinzeNazareth-De Pinte-Nevele VZW Welzijnsschakels : project Opvoedingsondersteuning voor kansarme ouders met tieners, oudergroep te Wichelen RWO Oudenaarde : project 'Werking aan vindbaarheid en toegankelijkheid van opvoedingsondersteuning in ZuidOost-Vlaanderen RWO Meetjesland : Project Basisvorming Opvoedingsondersteuning naar welzijnswerkers

9 305,00 EUR

9 305,00 EUR

9 305,00 EUR 8 900,00 EUR

10 000,00 EUR

6 280,00 EUR

273


Internationale samenwerking Ontwikkelingssamenwerking - Zuidwerking Regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking Ecuador regio Esmeraldas via PROTOS aan CEFODI 200 000,00 EUR Filippijnen regio Cordillera via de ngo Bevrijde Wereld aan CDPC (Centre for Development Programs 200 000,00 EUR Ondersteuning programma's Rwandese partnerorganisaties - Caraes – HVP Gatagara 37 808,00 EUR - Umubano – Duterimbere vrouwelijk ondernemerschap 25 902,00 EUR - Umubano – Ingabo promotie fokken melkvee 28 109,00 EUR - Umubano – Ardi bijenteelt ter bestrijding van armoede 24 234,00 EUR - Broederlijk Delen – Pandamu 15 000,00 EUR - PROTOS – COFORWA 29 198,00 EUR - Zusters Bernardinnen - Cefapek 38 249,00 EUR - Zusters Bernardinnen – coördinatie regionaal overleg 1 500,00 EUR Ondersteuning van Zuidprojecten Organisatie

Project

Beslissing

Acres of Hope Belgium vzw

Rock Hill School - onderwijs en medische zorg voor kinderen van steenhakkers Monrovia LIBERIA

6 000,00

Ananda vzw

Boorput voor drinkbaar water voor een in aanbouw zijnde missie, sociaal centrum en opvangtehuis voor ouderen en kinderen - Pattinamkurichi - INDIA

3 000,00

AROS (Afrikaanse raad voor ontwikkelingssamenwerking)

Micro-piloot project, verrijkte voeding voor straatkinderen, alsook dierenvoeding in Bugesera, RWANDA

6 000,00

AVRUG

KICORA, (Kigoma com college by radio) basiseducatie, aanmaak cursussen met zonneënergie, Kigoma TANZANIA

6 000,00

Benefietteam Senegal (Vrienden brousse schooltje, inrichten sanitaire blok toiletten, waterput en sanitair, koken van Passy) op zonneënergie in Passy - SENEGAL

Bevrijde Wereld vzw

Voedselzekerheidsproject, vorming en organisatieondersteuning van boerenorganisaties - organic farming field experimental and resource station Panay (OFFERS) FILIPPIJNEN

3 000,00

3 000,00

Belgo Indian Village Reconstruction Organisation , dorpsontwikkeling BIVRO vzw

Orissa INDIA

3 000,00

Caraes vzw

Aankoop technisch materiaal en verbetering ateliers in het Institut Fundi Maendeleo, technische school in Bukavu D.R.CONGO

10 000,00

Catapa vzw

Seminario Internacional El Dorado III - PERU

9 000,00

CDI-Bwamanda

Steun aan boerengroepen bij landbouwproductie en verwerking - D.R. CONGO

3 000,00

Chautaara vzw

duurzame dorpsontwikkeling in het district Sindhupalchowk Katmandu NEPAL

9 952,38

Child Flower vzw

Child Coaching Project begeleiden van kinderen in kansarme situaties, en begeleiding en vorming van ouders en leerkrachten mbt de specifieke noden van de kinderen- HAÏTI,

3 000,00

Children at risk India

project straatkinderen INDIA

3 000,00

Dierenartsen zonder grenzen vzw

Initiatives Conseils Développement, economische en sociale ontwikkeling van kleine en middelgrote landbouw en veeteeltproducenten Koulikoro MALI

3 000,00

Vriendenkring van Ecassef

socio-economisch project (visvijvers) voor San Francisco-El Quinde-Taminanga in ECUADOR

4 226,00

Embracing Life vzw

alfabetiserings- en vormingsproject, naai- en weefatelier, uitbreiding gebouw Agou-Apégame TOGO

3 000,00

Ette-Ibibio vzw

renovatie van gebouw en opzetten opvangtehuis voor slachtoffers van hekserij in NIGERIA

3 000,00

274


Face for Children in Need vzw

Crisiscentrum voor straatkinderen in El Salaam - Caïro, EGYPTE

6 000,00

Finado - Ethiopie

onderwijs ondersteuningsproject: sanitatie en sensibilisatie programma in Ginchi, Oromiya, ETHIOPIË

5 733,25

Foni Kansala

kleuterschool omheining, groentetuin en waterput Serrekunda GAMBIA

3 000,00

Het Doetertoe

JAWA, revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking in KENIA

6 000,00

Honingproject Bee Acholi

Ondersteunen en versterken van de Kitlam Beekeepers Cooperative Society OEGANDA

8 000,00

IIMK (Instituut voor Indische moeders en kinderen)

Paka - Women Health & Community Development in East pendam, Sikkim INDIA

6 000,00

Ingobyi vzw

Permanente vorming voor de 17 gezondheidscentra van het bisdom Nyundo RWANDA

3 000,00

Intal Gent

basisgezondheidszorg en organisatieversterking van de capaciteiten van 'Advocates for Community Health' mbt recht op gezondheid- FILIPPIJNEN

3 000,00

Kaangayan Vriendenkring vzw

Kaangayan Multi Purpose coöperative en openbare peuter en kleuteropvang en school in achtergestelde buurt aan de rand van Cebu City FILIPPIJNEN

6 000,00

KAHO Sint-Lieven

technische hulp voor water- en bodemonderzoek bij de koffieteelt in Yungas te BOLIVIA

10 000,00

Kinderen van de Zon vzw

Prospect Lower Basic School, Gunjur, provincie Serekunda, GAMBIA

3 000,00

Klim-Op Studiebeurzenproject Brazilië

Studiebeurzenproject Klim-Op-BRAZILIE

3 000,00

Linx+ Oost-Vlaanderen

actie Waardig werk! Programma met vakorganisaties voor landarbeiders in Stellenbosch ZUID-AFRIKA

3 000,00

Memisa vzw ism Oost-Vlaamse Ziekenhuizen

strijd tegen moedersterfte in Kasongo D.R. CONGO

7 720,00

Munnange vzw

uitbouwen en organiseren van een centrum voor psychologische hulpverlening op de campus van Nkumba University - OEGANDA

3 000,00

Neos Oost-Vlaanderen vzw

ondernemende boeren maken van toerisme een extra inkomstenbron ECUADOR

3 000,00

Niños de la luna vzw

project voor kleuters en peuters en hun ouders uit een krottenwijk in Cusco, PERU

3 000,00

Onze-Lieve-Vrouwenziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

drinkbaar water voor het algemeen hospitaal d'Ipamu, DR CONGO

10 000,00

Paadhai

opvang en begeleiding kansarme meisjes - Auto delen project - Chennai ZuidINDIA

7 500,00

Putumayo

Versterkingstraject voor inheemse studenten - PERU

6 000,00

Projecten Burundi

Bananenproject van MSAG: mutualité de santé de l'archidiocèse Gitega BURUNDI

3 000,00

Rock Bujumbura

project voor straatkinderen via muziek, in BURUNDI

6 000,00

Rotary Club Gent

Hazenlipoperaties Lombok INDONESIÊ

3 000,00

Santana Project India

kleinschalige medische voorziening voor de armsten project Asha Krian (Straal van Hoop) in Kautala, INDIA

3 000,00

S-EAU-S Sahel

water voor leven, latrines voor waardigheid in Fandoga, NIGER

6 760,00

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid Zusters van Liefde

voedselzekerheid om gezondheidszorgen te ondersteunen en de gezondheid van kinderen op peil te houden tijdens buitengewone droogte 2011-2012 MALI ondersteuning van een basisorganisatie voor vrouwen opvang van kinderen en jongeren in de sociale woonwijk santa clara, Santiago CHILI

SOS Chili-Aalter

5 000,00 3 000,00

SOS Kids International vzw

Amar - rehabilitatie en reïntegratie van straatkinderen en kinderen in conflict met de wet in Rio de Janeiro BRAZILIE

6 000,00

Sint-Augustinusinstituut voor verpleegkunde

The Holy Family Hansenorium - provincie Tamil Nadu, Zuid-India

4 000,00

Stichting Goede Werken Glorieux

Gemeenschapsontwikkeling focus drugproblematiek, Talita Kum, deelstaat Minas Gerais, BRAZILIË

5 500,00

Telema

duurzame verbetering van het welzijn van boerenfamilies en plattelandsbevolking in YAKA-regio D.R. CONGO

3 000,00

275


The Hope for Peace and Developments vzw Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus vzw

Armoede uitroeien door onderwijs - vredesopvoeding, vrouwenrechten en herintegratie van verwaarloosden in in een grensdorp met Somaliê , Ibrahim Ure dorpin de N-O prov - KENIA

3 000,00

kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida in OEGANDA opvangcentrum voor jongeren met een handicap Gikongoro RWANDA

6 000,00

Volkstuinen vzw

Kippenfarm voor weeshuis Andhra Pradesh in INDIA

6 000,00

Vrienden van Fifala

geïntegreerd gezondheidsproject , ondersteuning Dispensarium in Koutienzo MALI

6 000,00

Vrienden van Tamiha

opvangen weeskinderen en opleiding HIV-weduwen in Arusha, TANZANIA

6 000,00

studieproject onderwijs voor ieder kind in het weeshuis, Kigali RWANDA PROMUSAFVersterking van de uitbouw van gezondheidsmutualiteiten in GUINE

6 000,00

Vleugels Van Hoop vzw

(Vriendenkring Kinderhulp Rwanda) V.K.R. vzw Wereldsolidariteit YouBridge vzw

steun aan 100 jongeren in 2011 dmv 50 nieuwe laptops en internettoegang in UGANDA en BANGLADESH

3 000,00

9 000,00 6 000,00 286 391,63

Vormingsaanbod Etnisch-culturele zelforganisaties met projecten in het Zuiden – aanmaak cursus en 4 lesmomenten (overdracht 2011) 5 000,00 EUR Nominatimsubsidie Subsidie aan 11.11.11 als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 75 000,00 EUR Subsidies ter ondersteuning van lokale Noord-Zuidwerking - overeenkomst met 11.11.11. mbt lokale strategie inclusief vormingsaanbod 4de pijlerorganisaties 60 000,00 EUR Werkingssubsidies voor ngo's die erkend zijn voor project/programmawerking in het buitenland -

Bevrijde Wereld Caraes Groenhart Oxfam Protos

5 137,60 EUR 5 137,60 EUR 5 137,60 EUR 5 137,60 EUR 5 137,60 EUR

Ontwikkelingssamenwerking - Noord-Zuid Educatie met betrekking tot het regiobeleid -

Protos – samenwerking met waterschappen Berlare en Oosterzele 9 012,00 EUR Bevrijde Wereld – Cordillera voor reportage werking in Filippijnen 7 375,00 EUR VK Kaangayan - organisatie solidariteitsevenement Filippijnen 1 885,60 EUR Isaro vzw – Rwanda gebrieft en voorbereiding intergemeentelijke manifestatie 11 885,00 EUR Isaro – vormingsproject leerkrachten Rwanda 3 500,00 EUR

Uitwisselingsdag rond internationale samenwerking 16 juni 2012

3 887,09 EUR

De werkingskosten verbonden aan de werking inzake vorming en samenwerking met de gemeenten, 4de pijlerinitiatieven, de kosten voor de werkbezoeken in het Zuiden en algemene werkingskosten bedragen 13 665,29 EUR.

276


Ontwikkelingssamenwerking - Noordwerking Mondiale vorming Op basis van de regelgeving tot subsidïering van programma's en projecten inzake mondiale vorming (PR 10/11/2010) worden volgende subsidies toegekend: Kleur Bekennen Kids : Voor de subsidies voor Mondiale Vorming in de Basisschool (kleuter- en lager onderwijs) komen alle basisscholen tot en met de tweede graad van het lager onderwijs in aanmerking. Klassen vanaf de derde graad van het lager onderwijs en van het secundair onderwijs kunnen financieel ondersteund worden door het programma Kleur Bekennen. Aangezien het belangrijk is om kinderen van op jonge leeftijd vertrouwd te maken met thema's als mondiaal bewustzijn, diversiteit, interculturele relaties en internationale solidariteit, is het de hoofddoelstelling van deze subsidie om basisscholen (tot en met de tweede graad) te ondersteunen bij het organiseren van initiatieven rond Mondiale Vorming, via het ter beschikking stellen van een ruim kwalitatief aanbod aan activiteiten en methodieken. Subsidies toegekend in 2012: Noordwerking: subsidies Mondiale Vorming: Kleur Bekennen Kids School

titel

subsidie

SBS 't Meivisje SBS De Springplank BSGO Klim Op BSGO De Keimolen BS Kouterbos Basisschool L.P. Boon VBS Sint-Katrien GBS Destelbergen VBS De Kleitheuvel BS Mevr Courtmans VBS Kaprijke VBS Lembeke VBS Destelbergen VBS De Regenboog VBS Huise GS De Bosrank VBS Destelbergen D. van Monckhoven Berkenboom-Mozaïek BO type 1 Vrije Basisschool VBS 7 sprong VBS Toermalijn VBS 3 Beuken VBS Tuimelaar GO School Molenberg VBS Pius X St.-Gerolfschool – Sint-Vincentiussschool Vrije Basisschool OLV

Sterrencirkels Sterrencirkels Elfen en de natuurelementen Elfen en de natuurelementen Afrika - Awa en Hamad Sterrencirkels Gloob Doe de Gloob Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Ik word wereldburger! Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Ik word wereldburger! Aandacht voor het klimaat! Baobab wereldklas Rafiki / Superwereldmol Educatieproject Klimaatsverandering Educatieproject Klimaatsverandering Educatieproject Klimaatsverandering Educatieproject Klimaatsverandering Educatieproject Klimaatsverandering Welkom aan boord!

380 EUR 300 EUR 772 EUR 744 EUR 150 EUR 504 EUR 512 EUR 628 EUR 259,8 EUR 292 EUR 200 EUR 150 EUR 690 EUR 150 EUR 204 EUR 300 EUR 300 EUR 160 EUR 150 EUR 143,6 EUR 182 EUR 248 EUR 164 EUR 150 EUR 152 EUR 686,65 EUR

Superwereldmol Hupsala Princess

150 EUR 200 EUR

277


De Eenhoorn Mercator BSGO VBS De Bron GBS De Toren VBS De Kreek GBS De Oogappel GS Bosdamlaan VBS Sancta Maria VBS Sint-Lodewijk BSGO De Bever GBS Kallo GBS De Zeppelin Basisschool Driesprong GBS Herzele GBS Eeksken GBS Vinderhoute GS Uitbergen Vrije Basisschool Basisschool Ten Berge Vrije Kleuterschool Stella Matutina Stedelijke Basisschool Staakte IVIO Korenbloem Freinetschool De 4 Tuinen BuBaO Ten Dries Het Kompas VBS Sint-Macharius GOM GBS Zandloper GBS Kruipuit VBS Sint-Jozef Sint-Vincentius Basisschool Sint-Jozef De Kouter - zele De kleine Prins - De Pinte Sint Paulus - Gent Sint Paulus - Nevele De Wonderfluit sint-Amandsberg VBS Sint Gorik Haaltert GBS Sleidinge Vrije Basisschool Sint-Amandsberg Basisschool OLV Presentatie TOTAAL

Hupsala Princess Hupsala Princess Superwereldmol Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Hupsala Princess Superwereldmol GBS Herzele goes global Kemopodi-Eeksken Kemopodi-Vinderhoute Fiesta Latina Ons klimaat verandert. Wat doen we eraan? Fiesta Latina Elfen en de natuurelementen Diversiteit in Afrika De wereld in kleur Indianen Een dagje Afrika Water: elke druppel telt! Superwereldmol Water: elke druppel telt! Water: elke druppel telt! Superwereldmol Fiesta Latina Andes Ringe Ringe Op weg naar een mondiale school Wonen op het dak Samen met Gloob naar een duurzame wereld! Een blik op onze planeet (super wereldmol)

Afrika Anders is gewoon, het is gewoon anders

200 EUR 186 EUR 150 EUR 216 EUR 100 EUR 100 EUR 150 EUR 150 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 150 EUR 150 EUR 944 EUR 150 EUR 150 EUR 250 EUR 300 EUR 300 EUR 1412 EUR 300,5 EUR 125 EUR 150 EUR 150 EUR 316 EUR 150 EUR 150 EUR 226 EUR 150 EUR 300 EUR 298 EUR 883,15 EUR 150 EUR 278 EUR 311,81 EUR 114,5 EUR 132 EUR 300 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR 19215.01 EUR

Laagdrempelige initiatieven: Deze ondersteuningsstrategie zet aan om binnen de eigen organisatie laagdrempelige activiteiten te organiseren. Het laat organisaties toe om stap voor stap een actievere rol te vervullen in de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor mondiale samenwerking.

278


Door gebruik te maken van een op kwaliteit geselecteerd aanbod krijgen organisaties de kans om kennis te maken met mondiale vorming Volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een subsidie voor laagdrempelige initiatieven: jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk (verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen), ouderraden, gemeentelijke adviesraden(GROS, jeugdraad, milieuraad, gezinsraad, seniorenraad...), vrijwilligerswerkingen van NGO's of andere verenigingsvormen.

Subsidies toegekend in 2012: Noordwerking: subsidies mondiale vorming: laagdrempelige initiatieven Organisatie Vzw JONG VOEM vzw Lokaal Dienstencentrum 'De Regenboog' Vzw Kompas 11.11.11 Denderleeuw PC Caritas – De Wadi Bizon vzw WZC Sint-Vincentius VIVA-SVV vzw Lokaal Dienstencentrum 'De Regenboog' Femma Jonge Vrouwen Totaal

Bedrag 50,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 250,00 EUR 150,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 120,25 EUR 208,00 EUR 1 078,25 EUR

Programma's Mondiale Vorming Deze subsidiëring wil op de eerste plaats de integratie van mondiale thema's in de dagdagelijkse werking en in de organisatiecultuur van onderstaande doelgroepen bevorderen. Het uiteindelijke doel is om bij een ruim doelpubliek een mondiaal bewustzijn te creëren met een diep respect voor diversiteit, interculturaliteit en internationale solidariteit. Volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een subsidie voor educatieve programma's rond Mondiale Vorming: Noord- Zuid organisaties, volwassenenorganisaties en jeugdwerk. Daarnaast komen ook de hogere onderwijsinstellingen in aanmerking, enkel wanneer er sprake is van capaciteitsopbouw op docentniveau. Subsidies mondiale vorming – programma's toegekend in 2012: Act4Change vzw, Ledeberg Programma: 'Samen staan we sterker!

10.000,00 EUR

Catapa vzw, Gent Programma: Mijnbouw beweegt Noord en Zuid

5.000,00 EUR

Climaxi vzw, Herzele Programma: 'Eco & Fair'

8.000,00 EUR

FOS, Brussel Programma: 'Recht op gezondheid wereldwijd'

2.087,50 EUR

Groenhart vzw, Gontrode Programma: 'Educatief traject voor toekomstige vakwerkers in de houtsector over bos en klimaat in mondiale context' 't Uilekot vzw, Herzele Programma: 'Fair Move'

10.000,00 EUR

6.000,00 EUR

279


Programma Kleur Bekennen De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een kaderovereenkomst afgesloten met de federale overheid voor de periode 2010-2014 om het programma Kleur Bekennen uit te voeren. Een aspect van het programma Kleur Bekennen is een financieel impulsbeleid voor het onderwijs (3e graad lager onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs) inzake projecten mondiale vorming en wereldburgertrajecten. Noordwerking: Subsidies mondiale vorming 2012: programma Kleur Bekennen,

Omschrijving Project Naam school STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Hoogstraat 192 9160 Lokeren GO DE WIJZE EIK Amand Casier de ter Bekenlaan 26 9030 Mariakerke PROVINCIALE MIDDENSCHOOL Abdisstraat 56 9000 Gent EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp-Oost 32 9080 Lochristi SINT-TERESIACOLLEGE Eksaarde-dorp 1A 9160 Eksaarde DE FENIKS Acaciastraat 11-29 9000 Gent GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL Tuinwijkstraat 2 9550 Herzele BASISSCHOOL DE KLEINE PRINS Kasteellaan 1 9840 De Pinte BASISSCHOOL DE KEIMOLEN Olsensesteenweg 2 9770 Kruishoutem STEDELIJKE BASISSCHOOL 't MEISJE Grote Baan 209 9310 Herdersem STEDELIJKE BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK Damkouterbaan 6

of traject

bedrag

Project diversiteit: Toeka op Wereldreis 150,00 € Rwanda gebrieft kookworkshop 266,13 € Workshop chili Vzw Articult 764,00 € Hand in Hand Gent getuigenis vlucht zonder papieren 75,00 €

Jongeren tegen racisme

300,00 €

Articult

150,00 €

Djapo + coaching Aziatisch koken 567,93 € Djapo + coaching + materiaal 646,99 €

Sterrencirkels - elfen en de 8 natuurelementen

250,00 €

Sterrencirkels - elfen en de 8 natuurelementen

300,00 €

Sterrencirkels - elfen en de 8 natuurelementen

300,00 €

280


9308 Gijzegem GEMEENTESCHOOL DE ZANDLOPER - afdeling Margrietstraat Zandstraat 16 9170 Sint- Pauwels FREINETATHENEUM DE WINGERD Neermeerskaai 1A 9000 Gent VBS SINT-KATRIEN Kloosterberg 25 9550 Herzele BS GO KLIM OP Jan De Coomanstraat 35 9506 Zandbergen ( Geraardsbergen) DESIRE VAN MONCKHOVEN D. Van Monckhovenstraat 34 9000 Gent PIUS X SCHOOL DESTELBERGEN Bredenakkerstraat 31 9070 Destelbergen GEMEENTEBESTUUR KRUIBEKE O.L.Vrouwplein 18-19-20 9150 Kruibeke

GEMEENTELIJKE SCHOOL DE BELHAMEL Wanzelestraat 7a 9260 Schellebelle MORGENSTER Kloosterstraat 6 9031 Drongen-Gent GBS WELLE Welleplein 3 9473 Denderleeuw GEMEENTESCHOOL DE ZANDLOPER - afdeling Meerdonck GOM Zandstraat 16 9170 Sint- Pauwels GBS HET KOMPAS Klapdorp 85 9170 Sint Pauwels DE ZANDLOPER Zandstraat 16 9170 Sint-Pauwels

Voor afdeling MARGRIETSTRAAT - workshop swingend afrika - Afrika at home - workshop straffe boerenkost - djapo 140,00 € Project: Kwasa Kwasa Studio Globo Amnesty International WBT: Op stap met Gloob Workshop Djapo Fillipijnse Dans Nascholing Elfen en de natuurelementen

900,00 € 405,00 €

300,00 €

Aandacht voor Klimaat Hupsala Pakket India Pakket Pakket Hupsala

155,00 €

100€ per school voor project Hupsala

300,00 €

- De Eenhoorn, Edmond Gorrebeeckstraat 14A, 9150 Kruibeke - OLV-School, Ambachtstraat 7b, 9150 Kruibeke - Mercator BSGO, Geeraard De Cremerstraat 91A, 9150 Kruibeke Peace Song

300,00 €

294,95 €

Workshops Iann Music Productions Voor IVIO Korenbloem De wereld in kleur Workshops india/braz percussie/djapo WBT: elfen en natuurelementen

VOOR AFDELING MEERDONCK GOM

300,00 €

300,00 €

90,00 €

Elke druppel telt Dure Druppels Djapo Workshop dure druppels DJAPO

150,00 €

Elke druppel telt Dure Druppels Djapo

150,00 €

281


VRIJE BASISSCHOOL DE ARK Zwarte Zusterslaan 1 9990 Maldegem GVB SINT-JOZEF EEKLO Abdijstraat 33 9900 Eeklo VBS DE KOUTER BASISSCHOOL SINT PAULUS Smidsestraat 76 9000 Gent Basisscholen Sint Jan & Visitatie Joseph Gerardstraat 16 9040 Sint Amandsberg OVM Scheldevallei Vennenbos 6 9840 De Pinte

DE WONDERFLUIT Achterstraat 18 9040 St. Amandsberg Technisch Instituut OLV oudenaarde Hoogstraat 10 9700 Oudenaarde Sint-Franciscusinstituut Brakel Kasteeldreef 2 9660 Brakel CLW STAD GENT ( autonoom centrum Deeltijds werken) Wittemolenstraat 9 9040 Sint AMandsberg

Project India Studio Globo

152,00 €

WBT: Op weg naar een mondiale school Djapo + danskant

575,00 €

Wonen en leven in Congo + inleefatelier Zuidactie Sri Lanka

150,00 € 150,00 €

Maria Elena en Nacho in Guatemala Studio Globo

150,00 €

150 € per school, voor de scholen: - GBS De Vierklaver (B069) - GBS De Kouter (B070) - GBS De Toetertrein (B071) voor workshop drama, dans en muziek MP: De Wonderflui op reis naar Azië Workshop bollywooddans

450,00 €

WBT Zuiddag

150,00 €

1 650,00 €

WBT Globelink

300,00 €

CLW, naar een gezond evenwicht

760,00 €

Inleefatelie Oxfam Workshop Make up Protos VBS voor Buitengewoon onderwijs Edu en Culi Kookworkshop - Ten Dries KTA BRAKEL MP Kta op z'n Berbers Kasteelstraat 32 Workshop Henna / Dans 9660 Brakel Sint-Vincentiusinstituut Percussieworkshop, Workshop Dendermonde Kerkstraat 97 rumbas del Mundo, 9200 Dendermonde Koninklijk Atheneum Lezing Low impact man Onteigeningsstraat 41b 9060 Zelzate DvM Humaniora Aalst Workshop Afrikaanse dans Onderwijsstraat 2 Theatervoorstelling: " Leven in een krabbenmand." 9300 Aalst VHTI Dendermonde Workshop Afrikaanse dans Kerkstraat 60 Wijkzoektocht "Matongé" 9200 Dendermonde VTS 3 BuSO Theatervoorstelling "Stelling van A".

134,75 € 428,00 €

1 000,00 €

180,00 €

396,00 €

150,00 €

1 589,50 €

282


Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas Sint-Janscollege Campus Heiveld Heiveldstraat 127 9040 Sint-Amandsberg Vrije Basisschool 'De Bron' Lovendegem Molendreef 16 9920 Lovendegem Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Leiepoort Campus Sint-Henderik 1ste graad Guido Gezellelaan 105 9800 Deinze Berkenboom Humaniora Kleine Peperstraat 16 9100 Sint Niklaas Sint-Vincentiusschool Wezenstraat8 9090 Melle VIBLO Leieland Kouter 93 9800 Deinze Gemeentschool Lovendegem Eeksken Eeksken 29 9920 Lovendegem Gemeentschool LovendegemVinderhoute Vredesdreef 18-20 9921 Lovendegem College O-L-V Ten Doorn Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo KA Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw Scholengemeenschap Stekene Nationalenstraat 50 9190 Kemzeke - Stekene V.T.I. Sint-Laurentius PR. Thuysbaertlaan 1 9160 Lokeren OLV Ten Doorn Zuidmoerstraat 125

Cyberpesten praatpaal Workshop Cyberpesten Toneelstuk Doodgepest

846,00 €

Studio Globo

150,00 €

- Wonen en leven in India - Mediapakket India - Inleefatelier India Studio Globo - Ontwikkelingssamenwerking, "waarom nog?" Workshop Afrikaanse Dans

150,00 €

Workshop Djembé Workshop Mobile School Workshop Afrikaans koken Workshop West-Afrikaanse dans en percussie

440,00 €

290,00 €

Workshop " Ringe Ringe, t is cool om te zingen"

150,00 €

Inleefatelier Superwereldmol

143,50 €

Workshop Kassoemaï " Lait Zwazoo"

150,00 €

Workshop Kassoemaï " Lait Zwazoo"

150,00 €

Rondleiding Galgenhof Eeklo i.v.m. waterzuivering

188,00 €

Voordracht Lies Lefever

150,00 €

Wonderbaarlijke reis van Hupsala Princess

400,00 €

Lespakket Spiegels Djapo

150,00 €

Studio Globo/Eva/Mondina vzw/..

1 979,45 €

283


9900 Eeklo 21 257,20 €

. Aanvullende subsidies residientiële voorzieningen mondiale vorming 2012 Deze subsidiëring kadert in de algemene beleidsvisie inzake NoordZuidsamenwerking, waarin het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit een belangrijk onderdeel is. Met deze subsidiëring willen wij een aanvullende werkingstoelage geven aan organisaties die investeerden in een residentiële voorziening inzake mondiale vorming en die een belangrijke rol spelen in het aanbod voor het onderwijs (Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs) en in de vorming van toekomstige leerkrachten.

Stad Gent Studio Globo Bevrijde Wereld vzw

1765,00 EUR 10 000,00 EUR 10 000,00 EUR

Ondersteuning van kleinschalige initiatieven voor Welzijn en Gezondheid in Oost-Europa Een dorp voor een dorp "verbouwing en uitbouw van een socio-cultureel en medisch centrum in Moldovita" (Roemenië). Bouwgroep ontwikkeling Aalst "renovatie van een tehuis voor mensen met beperkingen in Örbottyän"" (Hongarije). Nonamechild “HERO, Hospital Education Romania” (Roemenië). Trovant "Samen zijn we sterk” (Roemenië). OOBC Nieuw Vaart, implementatie van LSCI (Roemenië). Grijkoort: Lokaal Sociaal Beleid als middel tot maatschappelijke inclusie ROCA: gezondheidszorg in het kindertehuis in Rupea en de kansarme bevolking van het naburige dorp Homorod ARD: The open network for Community Development

9 500 EUR 12 500 EUR 9 500 EUR 6 500 EUR 8 000 EUR 12 000 EUR

6 000 EUR

25 000 EUR

284


HOOFDSTUK 12: SPORT, RECREATIE EN TOERISME Sport Sportacademie Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck Provinciaal Sportcentrum Boerekreek Tussenkomst voor sportevenementen Recreatie Jaarresultaten recreatiedomeinen Toerisme Provinciale betoelaging van toeristische evenementen,voor openstelling van productieruimten en voor uitbating van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve

285


286


SPORT Sportacademie Dit initiatief heeft tot doel de sportbeoefening bij jongeren te verhogen en te bestendigen, door de organisatie van sportinitiatieven, waarbij een formele en interactieve samenwerking gerealiseerd wordt tussen de gemeente (sportdienst), de lokale scholen en de lokale sportclubs of sportraad. Om de continu誰teit van het sportaanbod te verzekeren moet 75% van de aangeboden sporten op de gemeente in een sportclub met jeugdwerking kunnen beoefend worden. Elk Oost-Vlaams gemeentebestuur dat 'sportacademies' aan zijn jongeren van 6 tot 18 jaar aanbiedt tijdens de periode januari - juni en/of september - december, komt in aanmerking voor een provinciale toelage. Zie verder. Op artikel 76402 640-17 van het budget 2012 werd een krediet van 70 000 EUR uitgetrokken als werkingssubsidie voor de gemeentelijke sportacademies. SPORTCENTRA ZOMERGEM STAD ZOTTEGEM GEMEENTE ZWALM GEMEENTEBESTUUR KAPRIJKE GEMEENTE KNESSELARE GEMEENTE BEVEREN SPORTDIENST BUGGENHOUT STAD DEINZE GEMEENTE DENDERLEEUW SPORT + EEKLO GEMEENTE EVERGEM GEMEENTE LEDE GEMEENTE BEVEREN GEMEENTE ZINGEM AGB ZOTTEGEM GEMEENTE SINT-LAUREINS GEMEENTE WAARSCHOOT SPORTCENTRA ZOMERGEM GEMEENTE ZWALM GEMEENTE BEVEREN SPORTDIENST BUGGENHOUT GEMEENTE DENDERLEEUW SPORT + EEKLO GEMEENTE EVERGEM GEMEENTE KNESSELARE GEMEENTE LEDE GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM STAD LOKEREN GEMEENTE MALDEGEM GEMEENTE MERELBEKE GEMEENTE MOERBEKE-WAAS STAD OUDENAARDE STAD RONSE SPORTPROMOTIE EN SPEELPLEINWERKING MELLE GEMEENTE STEKENE

2 192,04 2 192,04 876,82 1 315,22 1 753,63 876,82 1 315,22 1 753,63 876,82 2 192,04 2 192,04 1 753,63 -876,82 1 145,45 1 063,02 1 909,09 1 527,27 1 909,09 1 175,68 1 145,45 1 145,45 763,64 1 909,09 1 909,09 1 527,27 1 527,27 2 290,91 381,82 1 527,27 1 145,45 1 147,30 1 527,27 1 527,27 1 145,45 1 145,45

287


GEMEENTE LOVENDEGEM SPORT SPELENDERWIJS KRUIBEKE GEMEENTEBESTUUR KAPRIJKE SPORTPROMOTIE LOCHRISTI SPORTPROMOTIE LOCHRISTI STAD LOKEREN GEMEENTE LOVENDEGEM SPORTPROMOTIE EN SPEELPLEINWERKING MELLE GEMEENTE MOERBEKE-WAAS STAD RONSE GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM SPORTDIENST STEKENE GEMEENTE WAARSCHOOT GEMEENTE WAASMUNSTER GEMEENTE WACHTEBEKE STAD DEINZE

750,50 1 527,27 1 909,09 2 290,91 1 753,63 1 315,22 1 315,22 876,82 876,82 1 753,63 1 315,22 876,82 1 753,63 1 315,22 1 315,22 3 054,55

Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Bezetting 2012 Sportcentrum Puyenbroeck

Activiteiten

Totaal aantal deelnemers

Totaal aantal evenementen

289072

17

Totaal zwembad

Totaal tennis

862

Totaal sporthal

56479

Totaal verblijf

6562

Totaal kunstgras

23809

ALG. TOTAAL

376784

14

Lessenreeksen 2011 Sportcentrum Puyenbroeck

Activiteiten

Bewegingsschool Sportmix Start-to-swim Conditiezwemmen Crawlzwemmen Totaal

Aantal deelnemers

78 34 39 93 91 335

Bezetting 2012 Golfcentrum Puyenbroeck

Activiteiten

Greenfees

Totaal aantal

4235

288


Abonnementen Lessen/stages (individueel, groep,jeugd) Deelnemers aan wedstrijden Golfvaardigheidsbewijs

1239

Gemiddelde bezetting van 9-holes

62%

5153 1607 394

289


Provinciaal sportcentrum De Boerekreek Bezetting verblijfsaccomodatie 2012 SC De Boerekreek

Activiteiten

Aantal overnachtingen

Sportkampen

2629

Weekendverblijf

723

Sport- en plattelandsklassen

4255

Totaal

7607

Sportactiviteiten 2012 SC De Boerekreek

Totaal aantal deelnemers

Totaal aantal organisaties

Sportkampen

687

55

Sportlessen

210

23

Weekendverblijf

479

15

Sport- en plattelandsklassen

975

27

Sportdagen school

651

14

Sportdagen bedrijf

0

0

Sportdagen verenigingen

429

25

Organisaties derden

2149

89

Totaal

5580

248

Activiteiten

Tussenkomst voor sportevenementen Op artikel 76402 640-11 van het budget 2012 werd een krediet van 73 000 EUR uitgetrokken voor de subsidiëring van sportevenementen. In totaal werden voor 72 200 EUR subsidies uitbetaald. Naam organisatie

Bedrag

SPORTKRING POLITIEDIENSTEN OUDENAARDE TRIATLON DUATLON WETTEREN MEETJESLANDSE TRIATLON VERENIGING SPORTRAAD SINT-LAUREINS VLAAMSE WANDEL- EN OMNISPORTFE WC WTC DE DORPSVRIENDEN UITBERGEN WIELERCOMITE EEKLO SPORTCENTRA ZOMERGEM JOGGINGCLUB ZWALM SPELEOCLUB STYX GENT WINTICAMRUITERS PADEL VLAANDEREN SPORTCLUB GUSB START TO SPORT SPORT EN VERMAAK MAARKE-KERKEM BELGISCHE KRULBOLBOND APPELS KORFBALCLUB SPORTVERBOND GERAARDSBERGEN LATEM BADMINTON CLUB POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE

250,00 250,00 250,00 550,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 700,00 250,00 700,00 250,00 300,00 700,00 700,00 250,00 250,00

290


JUDOCLUB YAWARA-KWAI DENDERMONDE KLODDELOPERS RACING TENNISCLUB WETTEREN TECHNISCHE SCHOLEN VAN DEINZE VLAAMSE ATLETIEKLIGA ZOTTEGEMSE WIELERCLUB ATLETIEKCLUB DEINZE ORGANISATIECOMITE TEMSE LOOPT FLANDERS DRESSAGE EVENT VZW STAD RONSE BEACH PROJECTS VLAAMSE ARDENNEN VC OUDEGEM GEZINSSPORTFEDERATIE OOSTVLAANDEREN FENIKS GEHANDICAPTENSPORTVEREN KARATECLUB HIRYU NINOVE CITY TEAM CHALLENGE LIFETIME SPORTS SKEELER TEAM EVERGEM GOLAZO SPORTS BEKE - ONS DORP TTC BAARLE VLAAMSE TAEKWONDOBOND ZOTTEGEM ATLETIEK WC BAMBRUGGE SPORTIEF WESTERNEVENTS TRIATLON VAN VLAANDEREN SPORTCLUB KLAVER 7 SILVERSPOKES GENT ATLETIEKCLUB VITA STKG - SHORTTRACKCLUB KRISTALL KONINKLIJK SPORTVERBOND STRIJPEN BLEAU CLIMBING TEAM FEESTCOMITE BERENDRIES WOMA WIELERCLUB DE GOEIEN VERBOND VISTEELT EN HENGELSPORT OVL SPORTCLUB GUSB WIELERCLUB DE DOORBIJTERS S-SPORT OOST-VLAANDEREN VIGE WAASLAND TAFELTENNISCLUB KRUIBEKE KON. ATLETIEKCLUB AC WAASLAND SPORTRAAD SINT-NIKLAAS ATLETIEKCLUB DEINZE HET VLIEGEND WIEL KLEIN-SINAAI RECREAS JUDOCLUB EVERGEM VLASCHAARD RACKETLON DE PINTE PROVINCIALE BADMINTONRAAD OOSTVLAANDERE IMPANIS - VAN PETEGHEM FLANDERS SOCCER EVENTS SINT-MICHIELSGILDE VZW

700,00 0,00 250,00 250,00 700,00 700,00 250,00 250,00 350,00 250,00 550,00 700,00 250,00 700,00 350,00 3 000,00 700,00 350,00 250,00 250,00 250,00 750,00 250,00 250,00 700,00 700,00 1 250,00 250,00 350,00 700,00 250,00 350,00 350,00 700,00 350,00 1 250,00 250,00 700,00 250,00 250,00 250,00 350,00 350,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1 250,00 350,00 2 000,00

291


KV SPORT EN NERING MELLE REINAERT TENNISCLUB VZW OUDERCOMITE - AFDELING DE PANDA'S KAJ-KWB SPORTCOMITE ZELE WIELERCLUB EGMONT LANDELIJKE RACKETLON FEDERATIE MTB ASPELARE GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM TOP OF GHENT WC BAMBRUGGE SPORTIEF BEKE - ONS DORP LIFE AND SPORT MEGA ZWEMTEAM VIGE WAASLAND SPORTINEZ DE WANNEMAEKER BRUNO KON. HANDBOOGMAATSCHAPPIJ SINTSEBASTIAAN MOT SANDER WIELERVRIENDEN DE ZANDVLOOI SPORTINEZ KONINKLIJKE BELSELE SPORTIEF BADMINTONCLUB OUDEGEM NOVUS MERELBEKE KFC HERLEVING SINAAI SNITT - SINT NIKLASE TAFELTENNISCLUB VOO WIELERCLUB JONG EN MOEDIG STAD GERAARDSBERGEN GEMEENTE WAASMUNSTER DOOR VRIENDSCHAP STERK SPORTCLUB LAARNE WIELERVRIENDEN TOERISTENCLUB HOUTLAND ERTVELDE SINT-MICHIELSGILDE VZW WC JONG MAAR MOEDIG KLODDELOPERS HONDENFEDERATIE VRIENDEN ONDER EEN KONINKLIJKE GENTSE POLITIE ATLETIEKCLUB KONINKLIJKE NEERLANDIA KORFBALCLUB KVC DE TOEKOMST BORSBEKE SNITT - SINT NIKLASE TAFELTENNISCLUB VOO BADMINTON BEVEREN AVALON BEUKT KVG OOST-VLAANDEREN BBC SPARTA LAARNE EVERGEM SPORT! MINIVOETBALKERN GENT JUDOCLUB WETTEREN SERSKAMP WTC DE RATJES GENT RUGBY FOOTBALL CLUB VZW LOKERSE BADMINTONCLUB GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN BC CHALLENGE BC T GROEN LAKEN GOLAZO SPORTS ZWARTE FLESCH COMITE BEKER DER VLAAMSE ARDENNEN

500,00 350,00 250,00 250,00 500,00 350,00 250,00 350,00 700,00 250,00 250,00 350,00 1 250,00 250,00 700,00 250,00 250,00 250,00 250,00 700,00 250,00 250,00 250,00 250,00 350,00 250,00 250,00 250,00 250,00 700,00 250,00 1 250,00 250,00 350,00 250,00 250,00 700,00 250,00 350,00 400,00 250,00 250,00 350,00 250,00 1 250,00 250,00 250,00 700,00 350,00 700,00 250,00 250,00 700,00 250,00 250,00

292


GENT RUGBY FOOTBALL CLUB VZW KENSHIKAN KARATE LOCHRISTI TRIATLON TEAM MEETJESLAND VZW RACING CLUB GENT ATLETIEK GYM TEAM SINT-NIKLAAS KVK NINOVE SKV OOSTAKKER GYMMAX KWC ZONNEGEM SPORT TURNCLUB OTM GENT WIELERCLUB SPORT EN VERMAAK KONINKLIJKE WIELERCLUB DE ZWALMRIDDERS O VRIJ TECHNISCH INSTITUUT AALST WC DE RAPPE SPRINTERS ATS SPORTIEF PINOCCHIO KONINKLIJK SPORTVERBOND STRIJPEN WIELERCOORDINATIE COMITE BELGIUM25 MVC ROKO MERELBEKE BLEAU CLIMBING TEAM GEMEENTELIJKE SPORTDIENST BADMINTON BEVEREN KRACHTBALCLUB KLAVERKEN BIGO GEMEENSCHAPSONDERWIJS VLASCHAARD FC KLEIT K.W.C. SPORT NA ARBEID RUNNERS EVERGEM JOGGINGCLUB WAARSCHOOT VOLKEGEM KOERST SKEELER TEAM EVERGEM HANDBALCLUB EEKLO VZW WASE ZWEMKRING WIELERCOORDINATIE COMITE KOPPENBERGVRIENDEN DE RODE ANTRACIET KWC ERPE SPORTIEF JUDOKWAI KEMZEKE VERMEIREN NICO WIELERCLUB DE MORELGEMVRIENDEN S-SPORT OOST-VLAANDEREN WAASLAND TRIATLON EN DUATLON TEAM WTC DE RATJES BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING BADMINTONCLUB WAARSCHOOT KONINKLIJKE ATHLETIC ASSA RONSE SCHERMKRING SINT-NIKLAAS JUDOSCHOOL DE POORTER IFBB BELGIUM MEGA ZWEMTEAM STERK EN LENIG DRONGEN ROYAL GHENT SWIMMING CLUB Totaal

700,00 350,00 250,00 250,00 350,00 250,00 250,00 350,00 500,00 1 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 750,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 700,00 250,00 250,00 400,00 700,00 350,00 250,00 250,00 350,00 700,00 500,00 250,00 250,00 250,00 1 250,00 250,00 250,00 700,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1 250,00 700,00 350,00 700,00 700,00 700,00 72 200,00

293


Op artikel 76402 613-07van het budget 2012 'werkingsmiddelen' werd een krediet van 224 966 EUR uitgetrokken voor sponsoring van uitzonderlijke sportevenementen. Evenement BEDRAG Kleicross Lebbeke - cyclocross 3000 IFAM Indoors 5000 Omloop Nieuwsblad/Ronde VV/ 28000 Gent-Wevelgem 5000 Flanders Horse Expo/ Ghent Masters 5000 Nokere Koerse 5000 BK Motocross 3000 Internationaal Juniorestornooi Rhitmic Gym 3000 Roeiregatta 2000 Flanders Open Rugby 7000 Int,Miniementornooi Bassevelde 3000 King of rackets / Racketlon 1500 Ronde van BelgiĂŤ - Buggenhout 6000 Ronde van BelgiĂŤ - start Lochristi 2500 Boksgala Deinze 3000 Beachvolley Gent 2000 IFAM Outdoor Maspoe Oordegem 1250 Beachvolley Sint-Niklaas 2000 Keizer KarelCup 2000 UCI Trials Worldcup / K, Belaey 3500 Memorial Leon Buyle 4500 ChallengerCup Artistieke Gymnastiek 12500 Jumping Aalst 5000 Natourcriterium Aalst 5000 CIBEL Natorcriterium Sint-Niklaas 5000 Natourcriterium Ninove 5000 Flanders Horse Event - Beervelde 5000 Eneco Tour Aalter 5000 Eneco Tour Geraardsbergen 5000 Belgian Cycling Happening Herzele 3500 Boksgala Gent - najaar 5000 Cyclocross Laarne GP A Van Damme 1500 Crosscup Gent 10000 Koppenbergcross 7500 Sterren van Morgen 3500 Int, Korfbalweekend 4000 BK Zwemmen Korte baan 2000 GP Mario De Clercq Ronse cyclocross 5000 Superprestige veldrijden Gavere 7500 Bollekenscross Hamme-Zogge 7500 Cyclocross GP De Ster Sint-Niklaas 1500 MTB UCI wedstrijd Muur van Geraardsbergen 5000 World Conference on Science and Soccer 3025

294


Asse-Lennik Champions League

15000

Subsidie aan de genomineerde van de Oost-Vlaamse Sporttrofeeën Op artikel 76402 640-36 van het budget 2011 werd een krediet van 13 000 EUR uitgetrokken voor de genomineerden van de Oost-Vlaamse Sporttrofee: VAN DEN BROECKE DRIES GRILLET JUSTIEN SNEL NIKKI DE SMEDT ELINE FIERS FRANK DE VLIEGER GEERT VAN ACKER EVI VAN DER PLAETSEN THOMAS HEYLEN ILSE CROKET JULIE VAN KOECKHOVEN NINA Totaal

2 000,00 1 000,00 500,00 500,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 13 000,00

Subsidie aan de Bovenlokale Sportverenigingen Op artikel 76402 640-37 van het budget 2011 werd een krediet van 210 000 EUR START-2-POLO VLAAMSE KRACHTBALFEDERATIE ROYAL BELGIAN SAILING CLUB BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING DE FITNESSORGANISATIE FALOS VZW FEDES FROS OOST-VLAANDEREN WERKGROEP GSF OOST-VLAANDEREN GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN O.V.V. HANDBOOGLIGA OOST-VLAAMSE VOLLEYBALBOND KONINKLIJKE SCHUTTERS FEDERATIE O-VL LRV OOST-VLAANDEREN OVOS - OOSTVLAAMSE VERENIGING VOOR ONDER OKRA SPORT OOST-VLAANDEREN VLAAMSE SCHERMBOND VLAAMSE JU-JITSU FEDERATIE AFDELING OOST PROVINCIAAL KOMITE HANDBAL KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND - VLAA PROVINCIAAL COMITE TAFELTENNISLIGA VZW PROVINCIAAL JUDOCOMITÉ OOST-VLAANDEREN VLAAMSE TRIATLON & DUATLON LIG MEGA ZWEMTEAM VLAAMSE KARATEFEDERATIE

4 725,27 3 516,48 5 604,40 3 626,37 2 857,14 1 648,35 2 197,80 3 736,26 6 593,41 8 791,21 3 846,15 5 274,73 3 846,15 4 945,05 3 076,92 2 087,91 1 758,24 3 626,37 4 175,82 4 065,93 2 417,58 3 626,37 4 835,16 7 142,86 5 274,73

295


VLAAMSE ZWEMFEDERATIE VZW SPORTA FEDERATIE VERBOND VISTEELT EN HENGELSPORT OVL VLAAMSE BOOGSPORTFEDERATIE LIGGENDE WIP VLAAMSE REDDINGSCENTRALE OOST-VLAANDEREN VTV - VLAAMSE TENNISVERENIGING VLAAMSE WIELRIJDERSBOND S-SPORT OOST-VLAANDEREN VLAAMSE ATLETIEKLIGA KBVB - SECTIE OOST-VLAANDEREN PROVINCIALE BADMINTONRAAD OOST-VLAANDERE WIELERBOND VLAANDEREN VLAAMSE BASKETBALLIGA OVL VLAAMSE WUSHUFEDERATIE VLAAMSE YACHTING FEDERATIE OOST-VLAANDEREN WATERSKI VLAAMSE SNOOKER FEDERATIE VOLLEY + DENDERMONDSE RUGBYSCHOOL VIGE WAASLAND HAPPY GYM VDK GENT HEREN SMO TRIATHLONTEAM OOST-VLAAMS SQUASHCOMITÉ Totaal

2 967,03 5 604,40 2 967,03 3 076,92 3 736,26 4 945,05 3 956,04 4 725,27 4 505,49 6 043,96 6 153,85 5 934,07 6 703,30 1 758,24 4 945,05 3 076,92 3 846,00 4 505,49 7 252,75 2 417,58 4 285,71 7 142,86 3 516,48 2 637,00 209 999,41

Samenwerkingsverband met de interlokale verenigingen / burensportdiensten In functie van continue informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning en om de organisatie van intergemeentelijke initiatieven te bewerkstelligen, werden alle gemeenten ondergebracht in één van volgende interlokale verenigingen (ILV): Leiestreek, Meetjesland, Schelde-Durme, Waasland en Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaamse Ardennen. Het provinciebestuur is vertegenwoordigd in elke ILV en ondersteunt de werking ervan. Op artikel 764 640-09 van het budget 2012 werd een krediet van 47 142 EUR uitgetrokken als werkingssubsidie voor de interlokale verenigingen en als volgt verdeeld: ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen 7 857 EUR ILV Burensportdienst Meetjesland 7 857 EUR ILV Burensportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen 7 857 EUR ILV Burensportdienst Schelde-Durme 7 857 EUR ILV Burensportdienst Waasland 7 857 EUR ILV Burensportdienst Leiestreek 7 857 EUR Totaal 47 142 EUR Subsidies aan de Burensportdienst Gent-Kanaalzone Op artikel 76402 640-33 van het budget 2012 werd een krediet van 7 857 EUR uitgetrokken en uitbetaald als werkingssubsidie voor deze Burensprtdienst. Subsidie ter ondersteuning van de Gehandicaptensport Op artikel 76402 640-48 van het budget 2012 werd een krediet van 73 000 EUR TC STANDAARD WETTEREN

912,50

296


DENDERCLUB VI- GE 7 VIGE WAASLAND GFC WAASLAND JUDOCLUB DE BUITELAARS FENIKS GEHANDICAPTENSPORTVEREN DEELNEMEN IS WINNEN BLEAU CLIMBING TEAM G-DANS KRACHT EN GEDULD TURNKRING SPORTGROEP VI.GE. 3 GENT G-ZWEMCLUB DE SNORKEL SRUG - SPORTCLUB REVALIDATIECENTRUM UNIV BEWEEGKRIEBELS DE CASPERS SPORTVERENIGING SINT-JAN RECREAS WATERSPORT ROYAL GHENT SWIMMING CLUB PETANQUE CLUB SCHORPIOEN - AFD. BOCCIA FSF - FLANDERS SHOOTING FEDERATION F TURNCLUB GYMNA LANDEGEM BBC FALCO GENT SINT-NIKLASE CONDORS ON WHEELS G-JUDOCLUB DE KAMPIOENEN BERLARE SNITT - SINT NIKLASE TAFELTENNISCLUB VOO GYMMAX DRIVE BC JUDOCLUB LOKEREN - BUITENBEENTJES SILOS - SINT LODEWIJK SPORT TMVW DE KALMOES SILVERSPOKES GENT KSV SURDAC GENT 1921 KONINKLIJKE JUDOCLUB BAZEL G-JUDO THE JOYSTICKS SWING & SPRING JOJO BAASRODE RECREAS TAFELTENNISCLUB RECREAS OOST-VLAANDEREN VLAAMSE LIGA GEHANDICAPTENSPORT O-VL VOETBALCLUB ZEVERGEM SPORTIEF STERK EN LENIG DRONGEN POTLOOT DE PELGRIM TO WALK AGAIN AFDELING OOST-VLAANDEREN SPORTCLUB PSYLOS MEETJESLAND PSYLOSCLUB DE STEIGER AGB EVERGEM FENIKS LOKEREN

809,85 2 499,99 1 338,02 1 654,92 1 866,19 2 183,09 1 619,71 912,50 1 161,97 633,80 912,50 1 584,50 912,50 2 816,89 1 549,29 1 584,50 1 443,65 1 056,33 1 408,44 500,00 809,85 1 936,61 1 232,39 1 514,08 774,64 1 091,54 1 690,13 2 359,14 946,80 3 028,15 1 795,77 1 584,50 1 338,02 1 021,12 912,50 912,50 912,50 2 640,83 1 971,82 845,07 1 478,87 500,00 500,00 1 901,40 912,50 3 133,79 500,00 1 549,29

297


STAD NINOVE EQUES PAARDENVRIENDEN PSYLOS OOST-VLAANDEREN RITMICA SK LEBEKE - AALST Totaal

500,00 1 338,02 704,22 492,96 809,85 73 000,00

Tussenkomst voor de Oost-Vlaamse Sportpromotie vzw Op artikel 76402 640-13 van het budget 2012 werd een krediet van 5 000 EUR uitgetrokken als werkingssubsidie voor de Oost-Vlaamse Sportpromotie vzw Samenwerkingsverband met het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding Op artikel 76402 640-14 van het budget 2012 werd een krediet van 33 000 EUR uitgetrokken uitgetrokken als werkingssubsidie voor het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) Subsidie aan Vlabus voor het pilootproject ' Gunsttarieven voor gekwalificeerde trainers in sportclubs' Op artikel 76402 640-44 van het budget 2012 werd een krediet van 12 000 EUR uitgetrokken en uitbetaald

Subsidies aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen Op artikel 76402 640-32 van het budget 2012 werd een krediet van 265 401 EUR uitgetrokken en uitbetaald Subsidie aan de vzw Zesdaagse Vlaanderen Gent Op artikel 76402 640-43 van het budget 2012 werd een krediet van 45 000 EUR uitgetrokken voor de subsidiëring van de Zesdaagse Vlaanderen Gent. Subsidie Bovenlokale Sportondersteuning Op artikel 76402 640-01 van het budget 2012 werd een krediet van 145 500 EUR uitgetrokken voor de subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning. TOERISME OOST-VLAANDEREN GYM TEAM SINT-NIKLAAS VLAAMSE WIELERSCHOOL afd. O-VL OOSTVLAAMS OPLEIDINGSCENTRUM HOCKEY-TEMSE VOETBAL FEDERATIE VLAANDEREN – afd O-VL JEUGDBASKETBALOPLEIDINGSCENTRUM OKRA SPORT OOST-VLAANDEREN BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING GYM TEAM SINT-NIKLAAS DE RODE ANTRACIET vzw GYMMAX DENDERMONDE PADEL VLAANDEREN – project fase 2 BOSSABAL CLUB BELGIUM INDIANA DE PINTE SINT-NIKLASE SPORT-, SPEL- EN RECREATIEC ROYAL RENAIX HOCKEY PADEL VLAANDEREN- overkapping terreinen DE BERGPALLIETERS Totaal

12 500,00 3 500,00 50 000,00 15 000,00 12 500,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 19 500,00 40 000,00 15 000,00 145 500,00

298


Subsidie aan de vzw Topsporthal Gent in functie van instandhoudingwerken: Op artikel 16402 640-16 werd voor budgetjaar 2012 hiervoor 155 924.10 EUR uitgetrokken en uitbetaald. Hiervan was 123 947 EUR de uitgestelde betaling voor de periode 2007-2011. Subsidie aan het Belgisch en Interfederaal Comité Op artikel 16402 640-53 werd op het budget 2012 25 000 EUR uitgetrokken en uitbetaald aan het Belgisch en Interfederaal Comité Dit in functie van opbouw en exploitatie van het Belgian Cycling Paradise te London Subsidie aan de Oost-Vlaamse atleten die deelnamen aan de Olympische , Paralympische of Wereldspelen. Op artikel 76402 640-22 werd op het budget 2012 5000 EUR uitgetrokken en uitbetaald DE RICK JOHAN 1 000,00 DE LANDER KIRSTEN 1 000,00 VERLINDEN PIETER 1 000,00 REYSERHOVE KOEN 1 000,00 MEERSSCHAUT GUNTHER 1 000,00

RECREATIE Jaarresultaten recreatiedomeinen Provinciaal domein Puyenbroeck Bezoekers van het recreatiedomein De missie van het domein is “op een laagdrempelige en klantvriendelijke manier voorzien in kwaliteitsvolle sociale recreatie en toerisme, met accenten op sport, natuur, cultuur en opvoeding”. Vandaar dat het domein gratis toegankelijk is. In 2012 mocht het domein 474 941 bezoekers verwelkomen. Dit is 31 651 bezoekers minder dan in 2011. Het spreekt voor zich dat de weersomstandigheden en het aantal evenementen het bezoekersaantal mee beïnvloeden. Uitbatingen Rondritten Tijdens de periode april - september 2012 werden er 44 250 tickets voor rondritten met de toeristische treintjes verkocht tegenover 44 689 tickets in 2011 . Roeivijver Aan de roeivijver werden 6 735 verhuringen genoteerd t.o.v. 8 985 in 2011. Fietsen In 2012 werden 18 143 fietsen verhuurd, t.o.v. 24 134 fietsen in 2011.. Minigolf Van begin april tot einde september speelden 15 024 bezoekers minigolf.

299


Bolderkarren Het aantal verhuringen van bolderkarren kwam in 2012 uit op 505, tegenover 755 in 2011. OVERZICHT JAAR

RONDRITTEN

ROEIVIJVER

FIETSEN

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

63 212 64 769 69 474 71 437 77 363 76 376 70 989 56 884 67 574 60 271 55 802 61 439 48 112 48 492 44 910 42 093 33 526 31 008 27 079 27 259 26 449 39.900 37 687 48 506 48 192 44689 44 250

12 880 12 618 14 882 14 658 13 712 12 136 11 352 10 222 10 882 9 418 11 826 13 632 13 909 14 527 15 143 14 197 13 052 12 780 12 272 12 367 9 444 11.069 9 195 12 800 8 281 8985 6 735

14 612 22 615 26 873 32 515 30 959 26 145 26 304 22 766 27 766 18 337 22.931 20 087 24 715 19 983 24134 18 143

BOLDERKARREN

914 1405 1413 1681 1134 965 714 796 659 529 579 755 505

Bezetting camping en stacaravanterrein

De 283 staanplaatsen op de camping en 202 stacaravanplaatsen van het provinciaal domein Puyenbroeck zorgen dat de kampeertoerist een geslaagde vakantie kan beleven in de groene omgeving en in de uitgebreide recreatie- en sportinfrastructuur. Je kan van 1 april tot 30 september terecht op de camping. Buiten het seizoen is de camping enkel toegankelijk op zaterdag en zondag voor houders van een winterabonnement. Op het stacaravanterrein kan je het hele jaar door terecht. Sinds in 2009 voor het camping- .en stacaravanterrein het softwareprogramma Tibos ge誰nstalleerd werd, gebeurt een telling van het aantal individuele kampeerders. Vanaf 2011 werd het onlinereservatieprogramma in gebruik genomen. .De camping verkreeg in 2012 voor de eerste maal het jaarlijks hernieuwbare internationale label "Groene Sleutel", een kwaliteitslabel voor milieuvriendelijke logies. Bovendien beschikt de camping over het fietsvriendelijke label en het toegankelijkheidslabel A, een kwaliteitslabel voor toegankelijk toerisme.

300


Bezetting 2012 Camping (individuele kampeerders) April Mei Juni Juli Augustus September Totaal passanten

23 111 24 852 23 103 25 657 30 155 22 928 149 806

Stacaravanterrein 147 864

Algemeen totaal

297 670

Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Provinciaal sportcentrum De Boerekreek Provinciaal domein Het Leen Ongeveer 109 068 mensen bezochten dit jaar het domein. In het bosinfocentrum werden 13 572 bezoekers geteld. Er waren 170 overnachtingen in het provinciaal jeugdkampeercentrum, terwijl dit er in het provinciaal bosklassencentrum 1 289 waren. Het aantal deelnemers aan natuureducatieve activiteiten dit jaar was 19 106. Provinciaal domein De Gavers (Geraardsbergen)

Analyse exploitatie domein 1. Bezoekers De schitterende maand augustus deed het matige voorjaar en de barslechte julimaand snel vergeten. De bezoekerscijfers van het domein stegen met 14 % tegenover 2011. Tekenend voor de goede zomer was de grote belangstelling voor het strand en de zwemzone in de recreatievijver. De omzet aan de kassa nam toe met liefst 112 %. De dalende trend bij het aantal zwemmers in het Gaversbad, die zich na de overstroming van 2010 liet voelen, werd omgebogen naar een stijging met 4 %.

Overzicht van het aantal bezoekers Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober

16.978 15.422 16.726 24.495 40.112 26.103 48.867 69.108 20.831 24.552

301


November December Totaal

16.038 12.693 331.925

2. Verblijfsaccommodatie

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September

534 548 1.394 1.893 485 2.297 2.179 1.241

86 98

4 52

13 3 4 17 2

4

10 3 9 12

134 38 101 252 50 82 18

Totaal

Andere

Europa

Nederland

Duitsland

Verenigd koninkrijk

Frankrijk

België

2.1. Jeugdherberg 't Schipken De nieuwe uitbatingsvorm, waarbij werd overgestapt van het beheer door één jeugdherberghouder naar een exploitatie met meerdere seizoenswerkers wierp zijn vruchten af. Door de geoptimaliseerde dienstverlening steeg het aantal overnachtingen met 15 % en nam de omzet toe met 18%. Met deze overnachtingscijfers wordt opnieuw het aantal van de betere jaren 2005, 2008 en 2009 benaderd.

68 387 52

12

0 534 865 1.920 2.050 764 2.356 2.270 1.323

302


Oktober 1.547 November 121 December Totaal 12.239

240

39

38

330 4

2

1.009

509

1.879 125 0 12 14.086

Januari 2.425 Februari 2.367 Maart 2.328 April 3.381 Mei 3.720 Juni 2.786 Juli 4.062 Augustus 4.624 September 2.830 Oktober 2.901 November 2.813 December 2.818 Totaal 37.055

Totaal

Andere

Europa

Nederland

Duitsland

Verenigd koninkrijk

Frankrijk

BelgiĂŤ

2.2. Camping Voor het derde jaar op rij mogen wij een stijging van het overnachtingscijfer optekenen voor de camping. Zowel het aantal overnachtingen als de omzet steeg met 3%. De verhouding tussen het aantal overnachtingen van jaarplaatsen en het aantal overnachtingen van trekkers blijft op ongeveer 50%.

147 2.572 131 20 10 50 2.582 12 147 55 330 6 2.996 5 105 114 100 18 3.726 2 158 318 70 8 4.280 10 42 97 60 6 3.056 55 110 652 390 8 5.458 46 93 703 370 9 5.972 46 14 157 100 9 3.176 28 125 135 3.219 3 98 2.914 9 12 103 4 2.946 176 551 990 2.442 1.569 114 42.897 Vermoedelijke overnachtingen jaarplaatsen 45.000 4 118 3 4 55 181 127 20 30

303


Totaal overnachtingen 86.663

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

445 728 382 1.186 605 611 1.380 1.460 716 623 439 498 9.073

154

8

20 21 21

12

18 12

24

30

240

50 70

70 126 51 60 75 74 151 166 34 40 6 12 865

Totaal

Europa

Nederland

Frankrijk

Duitsland

Verenigd koninkrijk

BelgiĂŤ

2.3. Bungalows Het aantal overnachtingen in de bungalows steeg met 9%. Het recordcijfer van 2010 werd gebroken. Een gedeeltelijke verklaring van dit succes ligt in het feit dat de bungalows in de stille periode van de winter alsmaar meer wordt gebruikt door firma's, om er hun personeelsleden, die vaak actief zijn in de bouw, te laten verblijven.

677 854 433 1.246 12 712 718 1.552 1.626 750 705 48 505 560 60 10.338

304


Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

11 24 121 78 77 260 338 55 51 11 9 1.035

Totaal

Europa

Nederland

Duitsland

Verenigd koninkrijk

BelgiĂŤ

Frankrijk

2.4. Trekkershutten Het overnachtingcijfer van de trekkershutten liep terug met 7%, maar blijft boven het gemiddelde van de laatste 5 jaar.

22 2 15 1

15 14

30

3

2

19

2

27

26 14 65 16 68 44 26 13 2

46 3

274

65

2 12

2

33 2 111 142 143 93 349 408 81 64 15 9 1.450

305


3. Gaversbad 2012 3.1 Gaversbad Het Gaversbad kende in 2012 qua bezoekersaantallen het beste jaar ooit. In de reĂŤle cijfers is er een stijging met 7.306 bezoekers ten opzichte van 2011. Een verklaring ligt vooral in de toename van het aantal recreatieve bezoekers. Met 120.743 recreatieve zwemmers zit het bezoekersaantal ruim boven het gemiddelde van de laatste 5 jaar van 116.813 bezoekers. Deze stijging ligt voornamelijk in de maanden mei, juni, juli en augustus en anderzijds door het zeer mooie weer tijdens de augustusmaand.

306


Het bezoekersaantal van de scholen vertoont voor het derde opeenvolgende jaar een stijging. Procentueel gezien is er evenwel een lichte achteruitgang ( -0,43%) vast te stellen. Deze procentuele daling heeft zich ingezet sedert 2009 en kan grotendeels verklaard worden door de invoering van de maximumfactuur in het kleuter- en basisonderwijs op 1 september 2009. Zowel in aantal als procentueel gezien is het aandeel van de clubs bekeken over de laatste 5 jaar quasi verdubbeld. Procentueel gezien is er voor 2012 ten opzichte van 2011 een lichte stijging van 0.25% van de clubzwemmers. Het aantal baantjeszwemmers bleef zowel in cijfers als in procentueel aandeel quasi stabiel en blijft met 3,63% boven het vijfjaarlijkse gemiddelde van 3,54 %/ 3.2. Sauna 2011 kassa abo januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

181 186 196 161 102 88 198 178 77 124 187 231 1909

Totaal

2012 kassa abo

40 39 26 32 24 25 44 42 33 17 20 37 379

225 273 124 234 114 134 176 128 87 158 181 253 2087

2288

23 33 36 46 22 28 24 42 20 34 56 45 409

2496 + 9%

In 2012 steeg het totaal aantal bezoekers van de sauna t.o.v. 2011 met 9 %. 3.3. Inkomsten 2012

Inkomsten

2008 € 411.799

2009 € 429.751

2010 € 408.348 -5%

2011 € 391.934 -4%

2012 € 429.620 + 10 %

Na twee opeenvolgende jaren met een daling van de inkomsten, is er in 2012 een opmerkelijke stijging van 10 % vast te stellen. Deze stijging hangt logischerwijze samen met de stijging van de bezoekersaantallen en dan voornamelijk met de toename van het aantal recreatieve zwemmers. Deze groep betaalt immers ook het hoogste tarief. 3.4. Schoolsportdagen

Omzet Monitoren Saldo Aantal lln

2008 45.547 37.577 7.970 5.364

2009 46.008 34.891 11.117 4.996

2010 59.178 42.232 16.946 5.545

2011 50.532 30.832 19.700 4.812

2012 55.083 36.700 18.382 5.246

Na de opvallende daling (-13%) van het aantal deelnemers van 2011 t.o.v. 2010 stellen we in 2012 een stijging van het aantal deelnemers t.o.v. 2011 (+ 9 %) vast.

307


TOERISME Provinciale betoelaging van toeristische evenementen, voor openstelling van productieruimten en voor uitbating van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve. 1. Toeristische projectsubsidiĂŤring Toeristische manifestaties die plaatsvinden op het grondgebied van Oost-Vlaanderen kunnen betoelaagd worden. Zowel initiatieven georganiseerd door de overheidssector als de private sector komen in aanmerking. Ze moeten een historisch, cultureelhistorisch, folkloristisch, gastronomisch of kunstambachtelijk karakter hebben, bij voorkeur vernieuwend of experimenteel zijn en de promotionele impact ervan moet minstens de provinciale grenzen overschrijden. Initiatieven die jaarlijks of regelmatig terugkeren, komen in principe niet in aanmerking. In 2012 kregen volgende initiatieven een toelage: 2 500 EUR: Toerisme Waasland: 'Geocache, Kom passen met Mercator en Dagarrangementen' Temse: 'Herdenking 100 jaar Internationale Vliegweek Temse' Samenwerkingsverband gemeente Lochristi/stad Lokeren voor de organisatie van het initiatief 'MuziekFietsFestrival LOVELO' Centrum Ronde van Vlaanderen: project rond de RetroRonde van Vlaanderen' 3 500 EUR: .Wetteren voor de organisatie van het initiatief 'Tuin 2012' 7 500 EUR: vzw De Tijgerhemel voor de organisatie van het initiatief 'Gent Lichtfestival' stad Deinze voor de organisatie van het initiatief 'EFEMEER' 12 500 EUR: vzw voor de organisatie van het initiatief 'TRACK-Plan' 25 000 EUR: vzw Dirk MartenscomitĂŠ: Boon!2012 2. Uitbating van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve Aan de vzw Plattelandscentrum Meetjesland werd in 2012 een toelage toegekend van 158 756 EUR voor de uitbating van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve.

308


HOOFDSTUK 13: INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, VZW'S EN PARAPROVINCIALE INSTELLINGEN Cultuur Archeologische Dienst Waasland (ADW) Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD) Koninklijk Ballet van Vlaanderen Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw NTGent Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Site velzeke vzw Waalse Krook (vzw en cvba) Economie, middenstand, stedenbeleid Economische Raad voor Oost-Vlaanderen â&#x20AC;&#x201C; EROV Erkend regionaal samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw Artexis nv Havengemeenschap vzw Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) Streekplatform + Meetjesland Energie Gaselwest: Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen Imewo: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen Intergem: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Energieleveringen in MiddenVlaanderen Fingem : Financieringssamenwerkingsverband voor de gemeenten van Intergem ICT Cevi: Centrum voor Informatica Intergemeenteljke samenwerkingsverbanden DDS (Dender, Durme en Schelde): Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor de Ruimtelijke Ordening en de Sociaal-Economische Expansie van het arrondissement Dendermonde Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen Land van Waas: Intercommunaal Samenwerkingsverband van het Land van Waas (nu Interwaas) ILVA: Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor milieu SOLVA: Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en sociaaleconomische expansie Veneco: Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Verko: Verenigde Kompostbedrijven Landbouw en plattelandsbeleid Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw Provinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen RATO vzw Vlaams CoĂśrdinatiecentrum Mestverwerking Leefmilieu Regionaal Landschap Meetjesland Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen Regionaal Landschap Schelde-Durme

309


310


Bosgroep Vlaamse Ardennen Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Mobiliteit Vzw Max Mobiel Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Ondersteuning gemeenten IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) E-gov Onderwijs Consortium IX Consortium X Consortium XI Het beroepenhuis Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen Huis van het Nederlands Gent Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw Oost-Vlaamse Politieacademie vzw (OPAC) Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen vzw (PBO) Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen Scholengemeenschap basisonderwijs Dendermonde-Buggenhout Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate Scholengemeenschap Gent 22 Scholengemeenschap Hamme-Dendermonde Scholengemeenschap lager onderwijs Meetjesland Scholengemeenschap Ninove-Liedekerke-Denderleeuw Scholengemeenschap Oudenaarde-Avelgem-Ronse Scholengemeenschap Zottegem-Geraardsbergen-Herzele-Brakel Personeel Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen (OFP) Recreatiedomeinen APB provinciaal domein De Gavers Sport Oost-Vlaamse Sportpromotie Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) Samenwerkingsverband met de Interlokale Verenigingen/Burensportdiensten Toerisme Centrum Ronde van Vlaanderen Gent Congres Toerisme Oost-Vlaanderen Varia Ethias Gemeentedienst van BelgiĂŤ Gemeentelijke Holding nv Vereniging van de Vlaamse Provincies

311


312


Water TMVW: Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening VMW: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Welzijn en gezondheid Blijdorp III APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge INDRA Medov Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD) Provinciaal Zorgcentrum Lemberge (PMSIV Lemberge)

313


314


CULTUUR Archeologische Dienst Waasland (ADW) Juridische vorm: intergemeentelijke projectvereniging Maatschappelijke zetel en kantoren: Sint-Niklaas, Regentiestraat 63 Datum oprichting: 1/1/2003 Opdracht / doelstelling: De zorg voor het archeologisch patrimonium van het Waasland in het algemeen en de behandeling van het bedreigd archeologisch patrimonium in het bijzonder, en dit in de meest ruime betekenis. Geografisch werkgebied: gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster FinanciĂŤle inbreng provincie 2012: 26 000 euro Vertegenwoordigers provincie: gedeputeerde Jozef Dauwe gedeputeerde Peter Hertog Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD) Juridische vorm: intergemeentelijke projectvereniging Maatschappelijke zetel en kantoren: Aalter, Kasteel Poeke, Kasteelstraat 26 Datum oprichting: mei 2003 Opdracht / doelstelling: Het behoud, het beheer en het onderzoek van het archeologisch patrimonium op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Geografisch werkgebied: gemeenten Aalter, Deinze, Knesselare, Nevele, Evergem en Lovendegem FinanciĂŤle inbreng provincie 2012: 14 000 euro Vertegenwoordigers provincie: Johan Beke (ondervoorzitter) en Luc Lampaert (lid met effectieve stem) Koninklijk Ballet van Vlaanderen Juridische vorm: Vzw

315


Maatschappelijke zetel en kantoren/directie: Kattendijkdok-Westkaai 16, 2000 Antwerpen – 03 234 34 38 Eventueel contactpersoon:Chantal Pauwels Datum oprichting: 31 december 1969 Opdracht/doelstelling: op een kwalitatief hoogstaand niveau in stand houden en uitbouwen van een professioneel dansgezelschap met het oog op het vertonen van zowel het klassieke dansrepertoire als van nieuw choreografisch werk met een duidelijke spreidingstraditie in binnen- en buitenland in samenhang met een brede publiekswerking. Geografisch werkgebied: Vlaanderen, België, internationaal Financiële inbreng provincie: 10 000 euro Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel Provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Directie en secretariaat Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent tel. 09 267 72 73 fax 09 267 72 98 Inspectiedienst Abdisstraat 2, 9000 Gent tel. 09 234 18 55 Datum oprichting 26 oktober 1992 BS 28 januari 1993 Doelstellingen De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de valorisatie van het cultureel erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen, meer bepaald door het bevorderen van de instandhouding ervan. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren van geregeld onderhoud van waardevol erfgoed. De Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw heeft daartoe monumentenwachters in dienst die in principe per team van twee opereren. De vereniging mag alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen. Zij mag daartoe ook roerende en onroerende goederen bezitten of beheren. Zij mag daden van koophandel stellen in zoverre de opbrengst ervan uitsluitend voor de verwezenlijking van haar doel wordt aangewend. Geografisch werkgebied Oost-Vlaanderen Financiële inbreng van de Provincie Op artikel 77303/640 06 van de begroting werd een subsidie van 589 139 EUR ingeschreven. Ledenbestand - inspecties

316


Lidmaatschappen In 2012 werden een aantal nieuwe lidmaatschappen aangegaan (40) en werden er een aantal opgezegd (24). Dit bracht het totaal aantal abonnees per 31/12/2012 op 796. Gezien een abonnee kan aangesloten zijn voor meerdere objecten en bovendien een object kan opgesplitst worden in meerdere deelobjecten, resulteert dit in 29 nieuw te inspecteren gehelen. Het totaal te inspecteren gehelen bedraagt per 31/12/2012: 1424 waarvan 934 beschermd en 490 niet-beschermd. Interventies In 2012 werden 444 interventies uitgevoerd. Naast de normale interventies (bouwkundige inspecties, moleninspecties, interieurinspecties, inspecties Varend Erfgoed, bouwkundige adviezen, interieuradviezen, adviezen in het kader van veiligheid en toegankelijkheid, het uitvoeren van werken bouwkunde en het uitvoeren van werken interieur) wordt er ook op de monumentenwachters beroep gedaan voor het bijwonen van overlegvergaderingen/toestandsbesprekingen op vraag van de Kerkfabriek en/of de cel onroerend erfgoed en/of architecten. Promotie en ledenwerving Op 9 september 2012 had Open Monumentendag plaats. Naar trouwe gewoonte namen de monumentenwachters deel aan het monumentenfeest. Zij werkten in het Stadhuis van Geraardsbergen en in Fort Liefkenshoek te Beveren. De monumentenwachters Varend Erfgoed waren actief aan de Plaisancebrug te Mechelen. Samenstelling van de bestuursorganen: Algemene vergadering Effectieve leden CD&V: Jozef Dauwe, Luc Lampaert, Nicole Van Duyse Open VLD: DaniĂŤl De Vuyst, Marina Van Hoorick, Yoeri Note SP.A + VL.PRO.-SPIRIT: Katie Van Cauwenberge, Goedele De Cock Groen!: Rik Franck Vlaams Belang: Marc Joris, Stefaan Van Gucht Deskundigen met raadgevende stem Andrea De Kegel, directeur van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen Edwin Vandermarliere, hoofdmonumentenwachter Een vertegenwoordiger van de koepelvereniging Anthony Demey, vertegenwoordiger van de Dienst Erfgoed, provinciebestuur Prof. em. dr. Luc Daels, extern deskundige Ir. arch. Willy Verstichel, extern deskundige Raad van Bestuur Effectieve leden Jozef Dauwe, voorzitter DaniĂŤl De Vuyst, ondervoorzitter Katie Van Cauwenberge, secretaris Luc Lampaert, penningmeester Marina Van Hoorick, lid Waarnemers Rik Franck (Groen!), Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang)

317


Deskundigen met raadgevende stem Andrea De Kegel, directeur van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen Edwin Vandermarliere, hoofdmonumentenwachter Een vertegenwoordiger van de koepelvereniging Anthony Demey, vertegenwoordiger van de Dienst Erfgoed, provinciebestuur Prof. em. dr. Luc Daels, extern deskundige Ir. arch. Willy Verstichel, extern deskundige NTGent Juridische vorm: Stichting openbaar nut Maatschappelijke zetel en kantoren/directie): Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent - 09 269 35 00 (administratie) Eventueel contactpersoon: Kurt Melens Datum oprichting: 22 april 1965 Opdracht/doelstelling: het creëren en verspreiden van hoogstaande Nederlandstalige podiumkunsten, vooral in Gent en in de provincie Oost-Vlaanderen, maar ook in binnen- en buitenland. Geografisch werkgebied: Gent, Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, internationaal Financiële inbreng provincie: 582 883 EUR (2012) bedrag varieert en bedraagt telkens één vierde van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor datzelfde jaar Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke vzw Maatschappelijke zetel: Paddestraat 7, 9620 Zottegem Opgericht: 17 december 1992 Juridische vorm: vzw Geografisch werkgebied: Zuid-Oost-Vlaanderen (begrensd door de aflijning tussen zand- en zandleemstreek) Doelstellingen De instandhouding, het beheer en de verdere ontwikkeling van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Samenstelling van de bestuursorganen Algemene vergadering Vertegenwoordigers provincie Oost-Vlaanderen: - Jozef Dauwe, gedeputeerde (CD&V) - Freddy Van Eeckhout (CD&V) - Hilde De Sutter (CD&V)

318


- Johan Beke (Open VLD) - Valentine Tas (Open VLD) - Vera De Merlier (Open VLD) - Jo De Loor (Sp.a.-spirit) - Greet De Troyer (Sp.a.-spirit) - Paul Eerdekens (Vlaams Belang) - Rik Franck (Groen!) - Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) vertegenwoordigers stad Zottegem: - Dirk Van Herzeele (Sp.a) - Luc De Both (Sp.a) - Werner Hertecant (Sp.a) - Michèle Van Den Neste (Sp.a) - Marc Roman (CD&V) - Peter Vansintjan (CD&V) - Leen Goossens (CD&V) - Guy Lapaige (Open VLD) - Ghislain Diependaele (ZAP) - Olivier Van Rode (Groen!) Raad van Bestuur vertegenwoordigers provincie Oost-Vlaanderen: - Jozef Dauwe, gedeputeerde (CD&V) - Hilde De Sutter (CD&V) - Johan Beke (Open VLD) - Vera De Merlier (Open VLD) - Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) - Jo De Loor (Sp.a) vertegenwoordigers stad Zottegem: - Dirk Van Herzeele (Sp.a) - Luc De Both (Sp.a) - Marc Roman (CD&V) - Peter Vansintjan (CD&V) - Guy Lapaige (Open VLD)

Waalse Krook (vzw) Juridische vorm: Vzw Maatschappelijke zetel en kantoren/directie: Botermarkt 1, 9000 Gent, Tel.: 09 269 84 81 Eventueel contactpersoon: Nancy De Midts – nancy.demits@gent.be Opdracht/doelstelling: Vzw Waalse Krook coördineert de inspanningen om tot de ontwikkeling van de site Waalse Krook te komen. Geografisch werkgebied: Gent Waalse Krook cvba

319


Juridische vorm: cvba Maatschappelijke zetel en kantoren/directie: Botermarkt 1, 9000 Gent, Opdracht/doelstelling: De vennootschap heeft tot doel de realisatie te bewerkstelligen van een Openbare bibliotheek van de toekomst/centrum voor nieuwe media. Geografisch werkgebied: Gent Vertegenwoordigers provincie Oost-Vlaanderen: - Jozef Dauwe, gedeputeerde (CD&V) - Johan Beke (Open VLD) - Melissa Van Der Haeghen (sp.a + Vl.Pro.)

ECONOMIE, MIDDENSTAND, STEDENBELEID Economische Raad voor Oost-Vlaanderen - EROV Maatschappelijke zetel: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Contactpersoon: Daniël De Steur, directeur Oprichting: 1955 Opdracht: bevorderen van de economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen Geografisch werkgebied: provincie Oost-Vlaanderen Financiële inbreng provincie: 1 316 161 EUR Raad van bestuur samenstelling (13 vertegenwoordigers van de provincie op 25 leden): Jozef Dauwe – voorzitter – gedeputeerde Peter Hertog – ondervoorzitter – gedeputeerde Marc De Buck – bestuurder – gedeputeerde Alexander Vercamer – bestuurder – gedeputeerde Johan Beke – bestuurder – provincieraadslid Bart Blommaert – bestuurder – provincieraadslid Jo De Cuyper – bestuurder – provincieraadslid Daniël De Knijf – bestuurder – provincieraadslid Jan Fiers – bestuurder – provincieraadslid Luc Lampaert – bestuurder – provincieraadslid Annemie Peeters-Muyshondt – bestuurder – provincieraadslid Jozef Van Pée – bestuurder – provincieraadslid Melissa Vanderhaeghen – bestuurder – provincieraadslid

320


Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen Maatschappelijke zetel: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Oprichting: 2005 Opdracht: bijdragen tot de streekontwikkeling op economisch vlak en op het vlak van de werkgelegenheid binnen de regio Oost-Vlaanderen, inzonderheid door het inrichten en het ondersteunen van Sociaal Economische Raden van de Regio en Regionaal Sociaal-economische Overlegcomités, conform het decreet van 7 mei 2004 Geografisch werkgebied: provincie Oost-Vlaanderen (verdeeld over 4 RESOC/SERR-regio's) Financiële inbreng provincie: 178 000 EUR Raad van bestuur samenstelling (2 vertegenwoordigers van de provincie op 12 leden): Marc De Buck – voorzitter – gedeputeerde Jo De Cuyper – bestuurder – provincieraadslid nv Artexis Maatschappelijke zetel: Maaltekouter 1, 9000 Gent Datum oprichting: 30 september 2008 Opdracht: de exploitatie van Flanders Expo Hallen te Sint-Denijs-Westrem Financiële inbreng provincie: kapitaalsinbreng van 1 305 263,20 EUR. Op 14 juni 2007 besliste de provincieraad een aandeelhoudersovereenkomst te ondertekenen met de nv Artexis, de Stad Gent en de Internationale Jaarbeurs Vlaanderen met het oog op de oprichting van een nieuwe vennootschap: nv Newco (werknaam). De achthonderd aandelen die de provincie bezit in het maatschappelijk kapitaal van de nv Flanders Expo werden als kapitaal in natura ingebracht in de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM), waarbij de raad van bestuur werd gemachtigd om deze aandelen, verminderd met één, in natura in te brengen in nv Newco, tegen uitgifte door de nv Newco van nieuwe aandelen. Deze laatste aandelen zullen voor de POM onbeschikbaar zijn voor aanwending. Op 30 september 2008 werd onder de naam NV Artexis de nieuwe vennootschap opgericht. Samenstelling: de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur van nv Artexis zijn gedeputeerde Alexander Vercamer en gedeputeerde Marc De Buck.

321


vzw Gentse Havengemeenschap Maatschappelijke zetel: Skaldenstraat 56, 9041 Gent Contactpersoon: Peter Van Severen, adviseur-secretaris Oprichting: 1984 Opdracht: in brede context de groei van de Gentse haven en haar activiteiten bevorderen Geografisch werkgebied: Gentse havengebied Financiële inbreng provincie: 2 420 EUR (lidmaatschap) Samenstelling: Gedeputeerde Marc De Buck is lid van de raad van bestuur (één vertegenwoordiger van de provincie op 6 leden) en van de algemene vergadering. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) Maatschappelijke zetel: Huis van de economie, Seminariestraat 2, 9000 Gent Contactpersoon: Johan Declerck, algemeen directeur Oprichting: 1 juni 2006 Opdracht: De POM Oost-Vlaanderen is het instrument waarmee de Provincie Oost-Vlaanderen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. Geografisch werkgebied: provincie Oost-Vlaanderen Financiële inbreng Provincie: 1 193 501 EUR Samenstelling: 12 vertegenwoordigers van de provincie op 22 leden Raad van bestuur (vertegenwoordigers van de provincie) Marc de Buck – voorzitter – gedeputeerde Jozef Dauwe – eerste ondervoorzitter – gedeputeerde Peter hertog – tweede ondervoorzitter – gedeputeerde Gerda Zenner-De Gryze – provincieraadslid Johan Beke – provincieraadslid Paul Beeckman – provincieraadslid Dirk De Meerleer – provincieraadslid Paul Eerdekens – provincieraadslid Jan Fiers – provincieraadslid

322


Luc Lampaert – provincieraadslid Dirk Otte – provincieraadslid Jozef Van Pée – provincieraadslid Commissarissen (lid van de provincieraad) Jo De Cuyper – provincieraadslid Frans Van Gaeveren – provincieraadslid Streekplatform + Meetjesland Maatschappelijke zetel: Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo Contactpersoon: Geert Van de Woestyne, directeur Oprichting: 2005 Opdracht: leveren van een fundamentele bijdrage in het bevorderen van de welvaart en het welzijn in het Meetjesland Geografisch werkgebied: gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem Financiële inbreng provincie: tussenkomst in werkingsuitgaven:89 350 EUR Raad van bestuur samenstelling (3 vertegenwoordigers van de provincie op 26 leden): Philippe De Coninck – bestuurder – provincieraadslid Patricia De Meyer – bestuurder – provincieraadslid Luc Lampaert – bestuurder – provincieraadslid ENERGIE Gaselwest: Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen Juridische vorm: cvba, coöperatieve intercommunale vereniging onderworpen aan de wetgeving betreffende de intercommunales Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk Secretariaat: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle tel.: 09 263.43.74 fax : 09 263.48.74 e-mail: intercommunales @eandis.be www.gaselwest.be Datum oprichting: 17 februari 1975 (KB 12 juni 1975, BS 26 juli 1975) toetreding provincie : 23 oktober 1975 Opdracht/doelstelling:

323


1. Het distributienetbeheer, in de zin van de wetgeving betreffende de vrijmaking van de energiemarkt en de uitvoeringsbesluiten. Deze opdracht houdt onder andere in: de exploitatie en het onderhoud van het disitributienet; het opstellen van het ontwikkelingsplan; de aanpassing, de vernieuwing en de uitbreiding van het distributienet, onder andere in het kader van het door de decreten opgelegde ontwikkelingsplan; het technisch beheer van de elektriciteit- en gasstroom op het disitributienet; koppelingen met andere netten exploiteren, onderhouden en eventueel ontwikkelen; de veiligheid de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net verzekeren; het uitvoeren van de opgelegde openbaredienstverplichtingen waaronder de levering van energie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen en het rationeel energieverbruik (REG); in het kader van de openbaredienstverplichtingen, de exploitatie van de openbare verlichting op wegen onder het beheer van een gemeente of van een autonoom gemeentebedrijf; voldoende capaciteit voor de distributie aanhouden; de dienstverlening naar de netgebruikers toe, waaronder de behandeling van de aansluitingsvragen en klachten; de dienstverlening naar de leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken / vervoersnetgebruikers toe, waaronder het verlenen van toegang, het ter beschikking stellen van meetgegevens aan marktpartijen, het opstellen van allocatie- en reconciliatiegegevens. 2. Het uitoefenen van elke nevenactiviteit, zoals de openbare verlichting en het verbruiken en eventueel zelf opwekken van elektriciteit door middel van WKK en van stortgasmotoren, aangesloten op de distributie-installaties, in het kader van de benodigde energie voor netverliezen en /of zijn eigen verbruik. Geografisch werkgebied: 60 gemeenten, verspreid over negen sectoren nl. Kust, Kortrijk, Roeselare, Menen, Ieper, Oudenaarde-Ronse, Deinze, Waregem, Tielt. Financiële inbreng provincie: De provincie beschikt over 39.112 Ae + 11.175 Fe aandelen (elektriciteit) op een totaal van 10.903.381 aandelen en over 1 Ag en 1 Cg aandeel (gas) op een totaal van 5.451.362 aandelen (d.i. 4.542.758 aandelen Ag met stemrecht, 90.544 aandelen Fg en 60 cg aandelen.In 2012 werd aan de provincie 13.695,40 EUR uitgekeerd als saldo dividend 2011 en 137.000,00 EUR als interim dividend 2012. De provincie heeft in totaal 3553 winstbewijzen zonder stemrecht (elektriciteit en gas). Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in de raad van bestuur: Dirk Otte – provincieraadslid in het comité sector Deinze: Willy Van Hove - provincieraadslid in het comité sector Oudenaarde-Ronse: Noël Morreels – provincieraadslid in het college van commissarissen: Annemie De Gussem – provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief : Noël Morreels - provincieraadslid plaatsvervanger : Kathleen Hutsebaut – provincieraadslid

324


Imewo: Intercommunale Maatschappij vr Energievoorziening West- en Oost-Vlaanderen Juridische vorm: opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel en secretariaat: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle tel. : 09 263 43 57 fax : 09 263 48 74 e-mail: intercommunales@eandis.be www.imewo.be Datum oprichting: Datum oprichting 10 maart 1975 (KB 12 juni 1975) toetreding provincie : 23 oktober 1975 Opdracht/doelstelling: 1. Het distributienetbeheer, in de zin van het Gas- en Elektriciteitsdecreet en hun uitvoeringsbesluiten. Deze opdracht houdt onder andere in: de exploitatie en het onderhoud van het disitributienet; het opstellen van het ontwikkelingsplan; de aanpassing, de vernieuwing en de uitbreiding van het distributienet, onder andere in het kader van het door de decreten opgelegde ontwikkelingsplan; het technisch beheer van de elektriciteit- en gasstroom op het disitributienet; koppelingen met andere netten exploiteren, onderhouden en eventueel ontwikkelen; de veiligheid de betrouwbaarheid en de efficiĂŤntie van het net verzekeren; het uitvoeren van de opgelegde openbaredienstverplichtingen waaronder de levering van energie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen en het rationeel energieverbruik (REG); in het kader van de openbaredienstverplichtingen, de exploitatie van de openbare verlichting op wegen onder het beheer van een gemeente of van een autonoom gemeentebedrijf; voldoende capaciteit voor de distributie aanhouden; de dienstverlening naar de netgebruikers toe, waaronder de behandeling van de aansluitingsvragen en klachten; de dienstverlening naar de leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken / vervoersnetgebruikers toe, waaronder het verlenen van toegang, het ter beschikking stellen van meetgegevens aan marktpartijen, het opstellen van allocatie- en reconciliatiegegevens. 2. Volgende nevenactiviteit uit te oefenen, zoals de openbare verlichting en het verbruiken en eventueel zelf opwekken van elektriciteit door middel van WKK en van stortgasmotoren, aangesloten op de distributie-installaties, in het kader van de benodigde energie voor netverliezen en /of zijn eigen verbruik. Geografisch werkgebied: 42 gemeenten, verspreid over drie distributiegebieden (gewest west, gewest centrum, gewest oost) Het gewest west omvat 12 gemeenten uit de provincie West-Vlaanderen. Het gewest centrum omvat de stad Gent. Het gewest oost omvat 29 gemeenten uit de provincie Oost-Vlaanderen. FinanciĂŤle inbreng provincie: De provincie beschikt over 50.120 Ae, Fe aandelen (elektriciteit) op een totaal van 10.095.585,00 aandelen en over 1 Ag en 1 E"g aandeel (gas) op een totaal van 5.133.940 aandelen (d.i. 5.058.950 aandelen Ag met stemrecht, 74.990 aandelen E"g zonder stemrecht) In 2012 werd aan de provincie 10.365, 18 EUR uitgekeerd als saldo dividend 2011 en 115.700,00 EUR als interim dividend 2012.

325


De provincie heeft in totaal 2 winstbewijzen C (elektriciteit en gas). Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in het regionaal adviescomitĂŠ centrum: Gerda Zenner-De Gryze - provincieraadslid in het regionaal adviescomitĂŠ oost: Katie Van Cauwenberge - provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief: Martine Verhoeve - provincieraadslid plaatsvervanger: Yoeri Note - provincieraadslid Intergem: Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Juridische vorm: opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel: Administratief Centrum, Fr. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde Secretariaat: c/o Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Tel.: 09 263 43 57 Fax: 09 263 48 74 e-mail: intercommunales@eandis.be www.intergem.be Tel.: 09 263 43 57 Fax : 09 263 48 74 e-mail : intercommunales@eandis.be www.intergem.be Datum/oprichting: Datum oprichting 15 september 1980 (BS 14 mei 1981) toetreding provincie : 22 juni 1979 (deelneming aan de oprichting) Opdracht/doelstelling: 1. Het distributienetbeheer, in de zin van het Gas- en Elektriciteitsdecreet en hun uitvoeringsbesluiten. Deze opdracht houdt onder andere in: de exploitatie en het onderhoud van het disitributienet; het opstellen van het ontwikkelingsplan; de aanpassing, de vernieuwing en de uitbreiding van het distributienet, onder andere in het kader van het door de decreten opgelegde ontwikkelingsplan; het technisch beheer van de elektriciteit- en gasstroom op het disitributienet; de exploitatie, het onderhoud en de eventuele ontwikkeling van de koppelingen met andere netten; het uitvoeren van de opgelegde openbaredienstverplichtingen, waaronder de levering van energie op het grondgebied van de deelnemende gemeenten in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen en het rationeel energieverbruik (REG); in het kader van de openbaredienstverplichtingen, de exploitatie van de openbare verlichting op wegen onder het beheer van een gemeente of van een autonoom gemeentebedrijf; het aanhouden van voldoende capaciteit voor de distributie; de dienstverlening naar de netgebruikers toe, waaronder de behandeling van de aansluitingsvragen en klachten; de dienstverlening naar de leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken / vervoersnetgebruikers toe, waaronder het verlenen van toegang, het ter beschikking stellen van meetgegevens aan marktpartijen, het opstellen van allocatie- en reconciliatiegegevens.

326


2. Volgende nevenactiviteit uit te oefenen, zoals de openbare verlichting en het verbruiken en eventueel zelf opwekken van elektriciteit door middel van WKK en van stortgasmotoren, aangesloten op de distributie-installaties, in het kader van de benodigde energie voor netverliezen en /of zijn eigen verbruik. Geografisch werkgebied: 23 gemeenten verspreid over 6 regio‟s, nl. Aalst, Beveren, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove en Sint-Niklaas. Financiële inbreng provincie: De provincie beschikt over 35.645 Ae, Fe aandelen met stemrecht (elektriciteit) op een totaal van 5.529.761 aandelen Ae, Fe en over 784 aandelen E"e op een totaal van 91.246 aandelen zonder stemrecht ( electriciteit). Daarnaast beschikt de provincie over 8 aandelen Ag, Fg met stemrecht op een totaal van 3.112.109 aandelen (gas) en over 1 aandeel E"g zonder stemrecht op een totaal van 44.184 aandelen. In 2012 werd aan de provincie 7260,36 EUR uitgekeerd als saldo dividend 2011 en 76.400 EUR als interim dividend 2012. De provincie heeft in totaal 2 winstbewijzen C (elektriciteit en gas). Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in de raad van bestuur: Hilaire Liebaut - provincieraadslid in het regionaal adviescomité: regio Aalst: Dirk De Meerleer - provincieraadslid regio Beveren: Mirèse Deckers - provincieraadslid regio Dendermonde: Frans Van Gaeveren - provincieraadslid regio Geraardsbergen: Daniël De Vuyst - provincieraadslid regio Ninove: Hilaire Liebaut - provincieraadslid regio Sint-Niklaas: Nicole Van Duyse – provincieraadslid - in de algemene vergadering: effectief: Caroline De Padt - provincieraadslid plaatsvervanger: Noël Morreels - provincieraadslid Fingem: Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Intergem Juridische vorm: dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel: stadhuis Aalst, Grote Markt 3, 9300 Aalst Secretariaat: Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel Tel.: 02 548 36 02 Fax : 02 548 36 17 e-mail: info@intermixt.be Datum oprichting: 25 juni 1979 (KB 30 september 1979, BS 18 oktober 1979) toetreding provincie : 28 juni 2007 Opdracht/doelstelling: Het verwerven van aandelen van de distibutienetbeheerder voor rekening en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers. Fingem tracht overleg tot stand te brengen en samenwerking te

327


bevorderen tussen de gemeentelijke mandatarissen omtrent de distributie van elektriciteit, gas, en informatie- en communicatiesignalen. De vereniging verwerft en/of financiert strategische participaties in het distributienetbeheer voor de aangesloten deelnemers. Fingem neemt en/of financiert participaties in het distributienetbeheer en neemt/financiert deelnemingen in vennootschappen die het kabelnetwerk uitbouwen en exploiteren tot een interactief communicatienetwerk. Zij verzorgt de financiering van de overige investeringen, voor rekening en op verzoek van de gemeenten-deelnemers, die voorzien zijn op de buitengewone dienst van hun begroting. De vroegere kabelexploitatie van de gemengde kabelmaatschappijen heeft sedert de overdracht van deze activiteit (met inbegrip van de materiële activa) aan Telenet plaats gemaakt voor een louter financiële participatie van aandelen en warranten in Telenet Group Holding (TGH). De aandelen Telenet werden tot juni 2007 in het werkingsgebied aangehouden via Intergem, Tevelo en Teve Oost. Met de realisatie van de fusie door overneming van de kabelnetwerkintercommunales in juni 2007 heeft Fingem als bijkomende taak het beheer van de aandelen Telenet voor de deelnemers. Geografisch werkgebied: De gemeenten Aalst, Affligem, Bever, Beveren, Brakel, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, Kruibeke, Lebbeke, Lierde, Ninove, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zottegem. Financiële inbreng provincie: De provincie beschikt over 1 aandeel Ft (781,19 EUR).

Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie):

de algemene vergadering: effectief: Freddy Verbeke - provincieraadslid plaatsvervanger: Paul Beeckman – provincieraadslid ICT Cevi: Centrum voor Informatica Juridische vorm: vzw Zetel: Maatschappelijke zetel: Bisdomplein 3, 9000 Gent Burelen: Bisdomplein 3, 9000 Gent tel.: 09 264 07 01 fax: 09 233 05 24 e-mail: cevi@cevi.be Datum oprichting: 5 april 1971, BS 6 mei 1971 Op de buitengewone algemene vergadering van 2 december 1998 werd beslist om een naamloze vennootschap, de nv Cevi, op te richten waarin het Gemeentekrediet 51 % en de vzw Cevi 49 % van de aandelen bezit. De vzw Cevi blijft dus bestaan.

328


Opdracht/doelstelling: Het maatschappelijk doel van Cevi bestaat uit het leveren van alle vormen van dienstverlening in verband met informatietechnologie aan de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven en organisaties die door de overheid betoelaagd en/of gecontroleerd worden. Geografisch werkgebied: onbeperkt FinanciĂŤle inbreng provincie: De provincie betaalde oorspronkelijk 12 394,68 EUR als stichtingsbijdrage en een aansluitingsbijdrage van 14 924,18 EUR. In 1988 werd het werkingsoverschot door Cevi aangewend om deze bedragen te verdubbelen, zodat de geactualiseerde inbreng nu 54 637,72 EUR bedraagt. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in de raad van bestuur: Frans Van Gaeveren - provincieraadslid Nicole De Vos - provincieraadslid Alexander Vercamer - gedeputeerde Jean-Pierre Stockman - provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief: Godelieve Stockman - provincieraadslid plaatsvervanger: Phaedra Van Keymolen â&#x20AC;&#x201C; provincieraadslid in het college van commissarissen: effectief: Luc Lampaert - provincieraadslid INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN DDS (Dender, Durme en Schelde): Intercommunale Vereniging voor de Ruimtelijke Ordening en de Sociaal-Economische Ontwikkeling van het Arrondissement Dendermonde Juridische vorm: dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel en kantoren: Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde tel.: 052 21 39 91 fax: 052 20 01 42 e-mail: dds@dds-verko.be Datum oprichting: 25 april 1970 (BS 14 mei 1970) toetreding provincie : 23 oktober 1969 (deelneming aan de oprichting) Opdracht/doelstelling: 1. De ruimtelijke ordening: door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en soortgelijke. 2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het arrondissement door: a) de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen ervoor; het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; de uitvoering ervan; de financiering ervan. b) het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids-, handels- en ambachtsbedrijven het vestigen van nieuwe ondernemingen, het benaarstigen van de

329


recreatieve en culturele infrastructuur door : het bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke rechtspersonen mits de voorwaarde ze te gebruiken waarvoor ze werden opgericht. c) het grondbeleid en de huisvesting door het bestemmen, verwerven, ruilen, vervreemden, in huur geven van gronden en het bouwen, vervreemden, verwerven, verhuren van woningen ; 3. Het beheer van onroerende goederen, het verlenen van technische en administratieve bijstand met betrekking tot de inzameling, de overslag en de verwerking van afval met de daarij horende randactiviteiten ten behoeve van de aangesloten opdrachthoudende vereniging Verko. 4. Alle initiatieven die rechtstreeks verband houden met de sociaal-economische, recreatieve of culturele ontwikkeling van het arrondissement. De vereniging verwezenlijkt zijn doel hetzij zelf, hetzij in samenwerking met elk ander openbaar of particulier organisme rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande. Geografisch werkgebied: Arrondissement Dendermonde Financiële inbreng provincie: De provincie heeft een kapitaalinbreng van 159 650 EUR (6 386 B-aandelen van 25 EUR). Bovendien schreef de provincie in op een uitgiftepremie vastgesteld door de algemene vergadering op 221 443,29 EUR. Dit bedrag is volstort. In 2012 werd aan de provincie een dividend 2011 van 23 947,50 EUR uitgekeerd. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): In de raad van bestuur: Paul Beeckman- provincieraadslid Jozef Dauwe – gedeputeerde Ivan Verleyen-provincieraadslid In de algemene vergadering: Effectieven: Hilde Bruggeman – gedeputeerde Goedele De Cock – provincieraadslid Bart Van Malderen – provincieraadslid Plaatsvervangers: Bart Blommaert – provincieraadslid Maria Verheirstraeten - provincieraadslid Martine Verheyden – provincieraadslid Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen Juridische vorm: opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi tel.: 09 355 51 78 fax: 09 355 62 63 e-mail: info@westlede.com www.westlede.com Datum oprichting: Oprichtingsbesluit provincieraad 26 oktober 1978 Machtiging tot oprichting KB 27 juni 1979 Opdracht/doelstelling

330


De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intercommunale begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie OostVlaanderen. Geografisch werkgebied: Niet van toepassing. De werking van de intercommunale is niet beperkt tot de bevolking van haar leden-gemeenten. Financiële inbreng provincie: De provincie heeft een kapitaalinbreng van 619 735 EUR (250 B-aandelen van 2 478,94 EUR). Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): - in de raad van bestuur: Daniël De Vuyst - provincieraadslid Eddy Couckuyt - gedeputeerde - in de algemene vergadering: effectief: Anne Pede - provincieraadslid plaatsvervanger: Marina Van Hoorick - provincieraadslid Land van Waas: Intercommunale Vereniging van het Land van Waas Juridische vorm: dienstverlenend samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel: Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas tel. : 03 780 52 00 fax : 03 780 52 09 e-mail : info@interwaas.be Datum oprichting: 26 juni 1968 (KB 20 december 1968, BS 10 april 1969) Datum oprichting: 26 juni 1968 ( KB 20 december 1968, BS 10 april 1969) toetreding provincie : 20 oktober 1967 (deelneming aan de oprichting) Opdracht/doelstelling: De vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar aangesloten gemeenten van het Waasland tot doel en oefent daartoe activiteiten uit in de economische en sociale beleidsdomeinen, met name : 1. de uitvoering van projecten, onder meer met het oog op de bevordering van de werkgelegenheid en de vestiging of hervestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven enerzijds, en ter bevordering van een comfortabele, aangepaste en verantwoorde huisvesting van de inwoners van de regio anderzijds en verder alle projecten die de streekontwikkeling kunnen ten goede komen ; 2. het verstrekken van diensten aan de aangesloten gemeenten ter ondersteuning van de gemeentelijke dienstverlening en taken. De vereniging behartigt in het algemeen de intergemeentelijke Wase belangen door het formuleren van gemeenschappelijke stellingen en het stimuleren van gemeenschappelijke acties. Geografisch werkgebied: gemeenten van het arrondissement Sint-Niklaas en de gemeente Waasmunster. Financiële inbreng provincie: De provincie heeft een kapitaalinbreng van 1 250 000 EUR op een totaal geplaatst kapitaal van 4 173 600 EUR ) of 50 000 maatschappelijke aandelen van 25 EUR op een totaal aandelenpakket van 166 944.

331


Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in de raad van bestuur: effectieven: Mirèse Deckers - provincieraadslid Peter Hertog - gedeputeerde Luc Maes - provincieraadslid Nicole Van Duyse - provincieraadslid Marina Van Hoorick - provincieraadslid Martine Verheyden - provincieraadslid plaatsvervangers: Paul Beeckman - provincieraadslid Hilde Bruggeman - gedeputeerde Jozef Dauwe - gedeputeerde Greet De Troyer - provincieraadslid Jean-Pierre Stockman - provincieraadslid Bart Van Malderen - provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief: Hilaire Liebaut - provincieraadslid plaatsvervanger: Jozef Van Pée - provincieraadslid ILVA: Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor milieu Juridische vorm: opdrachthoudend samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel: Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem tel. : 053 83 88 48 fax : 053 83 44 22 e-mail : info@ilva.be Datum oprichting: 1 november 2003 toetreding provincie : 1 november 2003 Opdracht/doelstelling: Het nastreven van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal afvalbeleid binnen het werkingsgebied door: - het inzamelen hetzij via de haal-, hetzij via de brengmethode en het verwerken van de door de inwoners in haar werkingsgebied diverse aangeboden afvalfracties ; - het verwerken van de door de vennoten aangeboden afvalfracties andere dan hierboven vermeld en door de raad van bestuur aanvaard ; - het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven ter stimulering van de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen, inbegrepen de communicatie naar de inwoners toe; - de organisatie van de openbare reiniging op het grondgebied zoals daar zijn het vegen van het openbaar domein, het plaatsen, ledigen en onderhouden van afvalkorven, de communicatie inzake openbare reinheid. Bij het vervullen van deze doelstellingen zal tegelijk het optimaal gebruik van het ingezette personeel en het beschikbare materiaal worden nagestreefd. Geografisch werkgebied: De gemeenten van het arrondissement Aalst, de gemeenten Oosterzele en Kluisbergen. Financiële inbreng provincie: De provincie heeft een kapitaalinbreng van 12 500 EUR (500 aandelen B van 25 EUR).

332


Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): In de raad van bestuur: Bart Blommaert – provincieraadslid Eddy Couckuyt - gedeputeerde Dirk De Meerleer – provincieraadslid Vera De Merlier - provincieraadslid Jean-Pierre Stockman – provincieraadslid Freddy Van Eeckhout – provincieraadslid Gerda Zenner De Gryze – provincieraadslid In de algemene vergadering: Effectief: Caroline De Padt – provincieraadslid Plaatsvervanger: Annelies De Meersman – provincieraadslid SOLVA: Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en sociaaleconomische expansie Juridische vorm: dienstverlenend samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel: Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere tel.: 053 64 65 20 fax: 053 64 65 30 e-mail: info@so-lva.be

Datum oprichting: Datum oprichting Deze vereniging is de voortzetting van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Intercommunale vereniging Land van Aalst” (zie hoger) Opdracht/doelstelling: 1. De ruimtelijke ordening : door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en soortgelijke. 2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het arrondissement door : 2.1. de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen ervoor; het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; de uitvoering ervan; de financiering ervan. 2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids -, handels -, en ambachtsbedrijven, het vestigen van nieuwe ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele infrastructuur door : het bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke of rechtspersonen mits de voorwaarde ze te gebruiken waarvoor ze werden opgericht. 2.3. het grondbeleid en de huisvesting door het bestemmen, verwerven, ruilen, vervreemden, in huur geven van gronden en het bouwen, vervreemden, verwerven, verhuren van woningen; 3. Het behoud, het beheer en het onderzoek van het archeologisch patrimonium van haar werkingsgebied. Voor deze doelstelling geldt het principe van wederzijdse exclusieve dienstverlening tussen de vereniging en de aangesloten deelnemers welke op deze dienstverlening beroep wensen te doen, onverminderd het recht van de deelnemers om deze activiteiten in eigen beheer uit te voeren.

333


De vereniging verwezenlijkt zijn doel hetzij zelf, hetzij in samenwerking met elk ander openbaar of particulier organisme rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande. Geografisch werkgebied: De gemeenten van het arrondissement Aalst, de gemeenten Oosterzele en Kluisbergen. Financiële inbreng provincie: De provincie heeft 5 000 aandelen B1, met een nominale waarde van 933,38 EUR per aandeel (totale kapitaalinbreng van 4.666.888,09 EUR). Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): In de raad van bestuur: Daniël De Vuyst – provincieraadslid Eddy Couckuyt – gedeputeerde Dirk De Meerleer – provincieraadslid Freddy Van Eeckhout – provincieraadslid In het gedecentraliseerd adviescomité: Annelies De Meersman – provincieraadslid Caroline De Padt – provincieraadslid Hilde De Sutter – provincieraadslid Freddy Van Eeckhout – provincieraadslid In de algemene vergadering: Effectief: Godelieve Stockman – provincieraadslid Plaatsvervanger: Phaedra Van Keymolen - provincieraadslid Veneco: Intercommunale voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Juridische vorm: dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel: stadhuis Gent, Botermarkt Kantoren: Port Arthurlaan 11, 9000 Gent tel.: 09 251 22 22 fax: 09 251 22 28 e-mail: info@veneco.be Datum oprichting: 4 oktober 1960 toetreding provincie : 4 maart 1960 (deelneming aan de oprichting) Opdracht/doelstelling: De dienstverlenende vereniging is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven ondersteunende dienst op basis van gelijkwaardigheid te verlenen aan de deelnemende gemeenten, en projecten te realiseren op verschillende beleidsdomeinen nl. : 1.de ruimtelijke ordening door de studie van alle daarbij betrokken problemen (milieu, natuur, mobiliteit) ; 2.de economische, agrarische, toeristische en sociale ontwikkeling van de streek ; 3.een huisvestingspolitiek voor bedrijven en inwoners : a.de vereniging heeft tot doel terreinen voor bedrijfsdoeleinden te bestemmen, deze aan te leggen, uit te rusten, hierop industriële of ambachtelijke gebouwen op te trekken, deze terreinen of gebouwen te verkopen, af te staan of te verhuren aan natuurlijke personen of privaatrechtelijke

334


rechtspersonen onder verplichting ze te gebruiken voor de doeleinden waartoe zij werden aangelegd of bestemd ; b.een huisvestingspolitiek door het gezondmaken, ontwerpen en bouwen van woningen en woonwijken, in functie van de behoeften op menselijk, economisch en sociaal vlak, en in akkoord met de gemeenten op wier grondgebied de projecten worden gepland; 4.de coördinatie en realisatie van projecten, die verscheidene gemeenten betreffen en inzake de binnen het statutair doel bepaalde beleidsdomeinen ; 5.het verlenen van advies en bijstand, de opmaak van ontwerpen en plannen inzake de binnen het statutair doel bepaalde beleidsdomeinen ; 6.de vereniging kan haar doelstellingen en projecten zowel bij wijze van rechtstreekse uitvoering als in samenwerkingsverband verwezenlijken ; 7.zij zal, mits akkoord van de bij haar aangesloten openbare besturen, in die beleidsdomeinen kunnen optreden als vertegenwoordigster van de belangen van deze laatsten. De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken. Financiële inbreng provincie: De provincie heeft een kapitaalinbreng van 773 000 EUR (3 092 maatschappelijke aandelen B van 250 EUR). In 2012 werd aan de provincie geen dividend uitgekeerd. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in de raad van bestuur: Yoeri Note, provincieraadslid Henk Heyerick - provincieraadslid Luc Lampaert - provincieraadslid Willy Van Hove - provincieraadslid Martine Verhoeve - provincieraadslid Gerda Zenner-De Gryze - provincieraadslid in het directiecomité: Henk Heyerick - provincieraadslid Martine Verhoeve - provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief: Nicole De Vos - provincieraadslid plaatsvervanger: Jozef Van Pée - provincieraadslid Verko: Verenigde Kompostbedrijven Juridische vorm: opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel en kantoren: Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde tel.: 052 21 39 91 fax: 052 20 01 42 e-mail: info@dds-verko.be Datum oprichting: 8 juni 1978 toetreding provincie : 21 oktober 2003 Opdracht/doelstelling:

335


1. De studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan worden gegeven in het belang van de volksgezondheid. 2. De inzameling en de verwerking van afvalstoffen door: 2.1.De inrichting van intergemeentelijke diensten voor het inzamelen van afvalstoffen hetzij voor rekening van de aangesloten deelnemers, hetzij voor rekening van derden. 2.2.De inrichting van intergemeentelijke diensten voor het beheer van containerparken. 2.3.de inrichting van intergemeentelijke diensten voor de verwerking van afvalstoffen. 2.4.de inrichting van intergemeentelijke diensten voor de uitbating van kringloopcentra. Hierbij zij bepaald dat dit dient te geschieden overeenkomstig de doelstellingen, zoals geformuleerd in het artikel 3.5.2. §3, punt 1 van het Vlarea. 3. De organisatie en de inrichting van activiteiten welke gemeenschappelijk zijn voor alle deelnemers en welke noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de hierboven genoemde doelstellingen evenals andere activiteiten of nieuwe ontwikkelingen maar die inhoudelijk te beschouwen zijn als samenhangend beleidsdomein met wat hierboven werd uiteengezet. Geografisch werkgebied: arrondissement Dendermonde Financiële inbreng provincie: De provincie heeft een kapitaalinbreng van 83 200 EUR (3 328 C-aandelen 25 EUR). Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): in de raad van bestuur: Frans Van Gaeveren - provincieraadslid Bart Van Malderen – provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief: Hilde Bruggeman - gedeputeerde plaatsvervanger: Phaedra Van Keymolen – provincieraadslid LANDBOUW EN PLATTELAND Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel en secretariaat Karreweg 6, 9770 Kruishoutem tel. (09)381 86 90 fax (09) 381 86 99 Contactpersonen Bruno Gobin, directeur Marc Goeminne, afdelingsverantwoordelijke Datum van oprichting De oprichting van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw is verschenen in het Belgisch Staatsblad in 1992. Opdracht en doelstellingen De vereniging heeft tot doel de aardappelteelt in al haar aspecten te steunen en te bevorderen. Dit gebeurt door praktijkgericht onderzoek, demonstratieve voorlichting en door het vulgariseren van onderzoeksuitslagen. De taken van het proefbedrijf hebben betrekking op: het uittesten van de resultaten van fundamenteel onderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek onder praktijkomstandigheden;

336


de toepassingsmogelijkheden nagaan van nieuwe teelt-, oogst-, bewaar- en verwerkingstechnieken evenals de verbetering van bestaande technieken inzake pootgoed- en consumptieaardappelen; de studie van de bedrijfseconomische aspecten van deze technieken; de promotie van beloftevolle nieuwe of bestaande technieken; het bevorderen en de promotie van de aardappelkwaliteit; de studie van de mogelijkheid tot reconversie van bepaalde bedrijfstypen; het vulgariseren van de resultaten van het proefondervindelijk werk en het mededelen van de bevindingen o.a. door het inrichten van studievergaderingen, cursussen en tentoonstellingen en het verspreiden van publicaties het participeren aan sensibiliseringsacties, zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering betreffende het subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen voor de sector het verrichten van dienstverlenende activiteiten aan de telers en aan de bedrijfskolom, welke voortvloeien uit de opgedane kennis en expertise van het specifieke teeltgebied het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instellingen en centra. Geografisch werkgebied In 2012 omvat het geografisch werkgebied Vlaanderen met als kern de provincies Oost- en WestVlaanderen. Het PCA vzw is erkend als praktijkcentrum aardappelen en in die hoedanigheid tevens coördinator voor Vlaanderen voor het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. Financiële inbreng Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen is de voornaamste subsidieverstrekker. Als Praktijkcentrum Aardappelen ontvangt het PCA vzw ook een belangrijke bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap. Een belangrijke financiële bijdrage komt van de aangesloten telers. Andere belangrijke subsidieverstrekkers zijn de Europese Unie en de federale overheid, die subsidiëren via projecten. De basissubsidie vanwege het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen bestond in 2012 uit een werkingstoelage van 177 500 EUR Samenstelling bestuursorganen Raad van Beheer Effectieve leden Vercamer Alexander –voorzitter – gedeputeerde - Provincie Oost-Vlaanderen Naeyaert Bart – ondervoorzitter - gedeputeerde - Provincie West-Vlaanderen Avermaete Etienne – teler Vlaams-Brabant Bauwens Marc, teler Oost-Vlaanderen Boussery Eric – teler West-Vlaanderen Dieleman Patrick, landbouwpers Eeckhout Richard – teler Oost-Vlaanderen Ghyselen Johan, teler West-Vlaanderen Malfait Michel – teler Oost-Vlaanderen Ramoudt André, provincieraads Ryckaert Dirk (Assenede) – teler Oost-Vlaanderen Ryckaert Dirk (Waterland-Oudeman) – teler Oost-Vlaanderen Van Walleghem Paul – teler West-Vlaanderen Van Wilderode Eric – teler West-Vlaanderen Verrue Guy – teler West-Vlaanderen Warlop Charly – teler West-Vlaanderen Adviseurs Ampe Gilbert Calus Andre, Inagro vzw Cools Karolien, Boerenbond Oost- en West-Vlaanderen

337


Cools Romain, Belgapom Cornelis Johan, VAC De Buck Marc, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen De Groote Annie, Agriflora / IWD De Munck Luc, PCA vzw Demeulemeester Kurt, PCA vzw Demeulemeester Mia, Inagro Demeyere Annie, ALV – Afdeling Duurzame Landbouw Ontwikkeling Deputter Yvo,Van Remoortel, Belgapom Gobin Bruno, Praktijkcentra Oost-Vlaanderen, secretaris Goeminne Marc, PCA vzw Huygens Didier, Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw & Platteland Persyn Danny, ALV - Structuur en Investeringen Wallays Antoon, Agristo, Belgapom

Provinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) vzw Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel en secretariaat Karreweg 6, 9770 Kruishoutem tel. (09) 381 86 86 fax (09) 381 86 99 Contactpersonen Bruno Gobin, directeur Luc De Reycke, bedrijfsleider Datum van oprichting Het 'Proefcentrum voor Groenteteelt vzw' werd opgericht als 'Tuinbouwwerkgroep ZuidVlaanderen vzw' en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 13 januari 1977. Opdracht en doelstellingen Als essentiële schakel tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijkvoorlichting, heeft het PCG vzw een belangrijke informatieve taak. Door diverse proeven wordt abstract theoretisch onderzoek vertaald naar concrete kennis en actuele informatie voor de tuinder. De resultaten worden gevulgariseerd door middel van studie-avonden, geleide wandelingen , specifieke werkgroepen, cursussen, bedrijfsbezoeken, opendeurdagen, praktijkdagen, de website www.proefcentrum-kruishoutem.be, een jaarverslag en publicaties in diverse vakbladen. Financiële inbreng Het proefcentrum is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geniet daartoe een financiële bijdrage.Het PCG vzw ontvangt als provinciale vzw ook een belangrijke financiële en daadwerkelijke ondersteuning van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en van de Vlaamse Overheid (investeringstoelage). De financiële tussenkomst vanwege het Provinciebestuur bestond in 2012 uit een werkingstoelage van 471 250 EUR en een investeringstoelage van 100 000 EUR. Daarbovenop werd in 2012 ook een werkingstoelage van 40 000 EUR toegekend aan het Kenniscentrum Water dat in OostVlaanderen zorgt voor coördinatie, onderzoek en voorlichting in het kennisdomein water. Een ander deel van de inkomsten wordt verkregen uit de financiële bijdrage van Veiling REO cv, de gemeentebesturen Kruishoutem en Zulte, het KMI, de leden beroepstuinders en tenslotte uit de verkoop van groenten. Het proefcentrum coördineert en werkt mee aan diverse onderzoeks- en voorlichtingsprojecten gesteund door de Europese Commissie, de Vlaamse Overheid, LAVA,Veiling REO cv., … Een aanzienlijk deel van de inkomsten van het PCG wordt verkregen vanuit het beroep, zoals proeven in opdracht van firma's en betaalde voorlichting.

338


Samenstelling bestuursorganen Raad van Bestuur Effectieve leden Alexander Vercamer – voorzitter - gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Christian Claus Joris De Storme Krist Hamerlinck Paul Demyttenaere - Reo-veiling Dirk Van Caester Michel Vandeputte Johan Vlaemynck Bolsens Benny Patrick Meulemeester – Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen Adviseurs Peter Hertog – gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Bruno Gobin - PCG Didier Huygens - provincie Oost-Vlaanderen Robert Beck - stichtend lid Romain Van de Voorde Bart Debussche – Vlaamse Overheid Marleen Mertens – Vlaamse Overheid Luc De Reycke – PCG vzw Nico Vergote – PCG vzw Luc De Munck – PCG vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw Juridische vorm Vzw Maatschappelijke zetel en secretariaat Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen tel. 09 353 94 94 fax 09 353 94 95 Contactpersoon Bruno Gobin, directeur Datum van oprichting Het Proefcentrum voor Sierteelt is in 1988 opgericht als overkoepelende vereniging van de Proeftuinen voor Bloemisterij, Boomkwekerij en Snijbloemen, het Proefstation voor de Tuinbouw BVO en de coöperatieve vennootschap voor stek- en enthout Costentpark. Het was een feitelijke en kostendelende vereniging van 4 vzw‟s en 1 cvba. Eind 2004 werden de Proeftuinen en het Proefstation samengebracht onder 1 vzw met als naam Proefcentrum voor Sierteelt – PCS vzw. Opdracht en doelstellingen De doelstelling van het Proefcentrum voor Sierteelt vzw is het vervullen van een brugfunctie tussen onderzoek en praktijk. Deze brugfunctie vertaalt zich in het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten naar de tuinbouwsector toe, met een duidelijke toespitsing naar een economische finaliteit. Het proefcentrum beschikt hiervoor over twee belangrijke en complementaire onderzoekslijnen : het toegepast wetenschappelijk onderzoek en het praktijkgericht onderzoek. Op de beide niveaus wordt vooral thematisch gewerkt. Water, bemesting, gewasbescherming, energie, teeltoptimalisatie en gebruikswaarde-onderzoek zijn belangrijke thema‟s. Alle onderzoeksresultaten worden op een praktisch toepasbare manier gedemonstreerd en gecommuniceerd aan de telers. Geografisch werkgebied

339


Het Proefcentrum voor Sierteelt vzw is actief in Vlaanderen. Financiële inbreng De financiële tussenkomst vanwege het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen bedroeg in 2011 een werkingstoelage van 587 500,00 EUR en een investeringstoelage van 150 000,00 EUR. Vennoten De financiering van de werkingskosten van het PCS vzw gebeurt zowel door de overheid als door het bedrijfsleven. Belangrijke toelagen worden verstrekt door de Vlaamse overheid, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, het Provinciebestuur OostVlaanderen, de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen, de Boerenbond, het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers en Groenvoorzieners, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, KBC Bank & Verzekering en vrijwillige bijdragen van siertelers. Samenstelling bestuursorganen Raad van Beheer Effectieve leden Alexander Vercamer – voorzitter – gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Stefaan Coucke – ondervoorzitter René Denis – ondervoorzitter Marc De Buck – gedeputeerde Peter Block – KMLP Kris Aelterman Jan Van Der Borght Hubert De Waele Dirk Descamps Peter Adriaenssens Paul Weymeersch Luc Degeyter Georges Cottenier Luc Vanoirbeek – Boerenbond Dirk Lootens – VMS Adviseurs Didier Huygens – Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Adrien Saverwyns – Vlaamse Overheid – ADLO Bruno Gobin – PCS vzw Hein Vansteenkiste – PCS vzw Kathy Van Belleghem – PCS vzw Liesbet Blindeman – PCS vzw Marie-Christine Van Labeke – UGent-HoGent Alex De Croock – Verbond Bloemisten Sylvain Van Hulle – De Baerdemaeker –Costentpark Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel en secretariaat Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel. (09)267 87 43 Contactpersonen Sofie Standaert – coördinator Datum van oprichting

340


Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw werd opgericht op 3 december 1997. Opdracht en doelstellingen Op 3 december 1997 heeft het Provinciebestuur de vzw „Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen‟, kortweg RATO vzw, opgericht. De vzw beoogt de ontwikkeling van een systematische en gecoördineerde uitvoering van muskusrattenbestrijding en eventueel van andere rhodentia. Daarnaast kan de vereniging alle handelingen stellen en diensten aanbieden inzonderheid de bestrijding van schadelijke dieren en planten ten gunste van de verbetering van het leefmilieu (landbouw en milieu) . Dit gebeurt door het ondersteunen en bevorderen van de plaatselijke bestrijding, het uitoefenen en/of coördineren van bestrijdingsacties, e.d.. Momenteel biedt RATO ook professionele bestrijding aan voor de gemeenten die zelf de bestrijding niet meer willen of kunnen uitvoeren. RATO vzw voert in hoofdzaak muskusrat- en bruine ratbestrijding uit op het openbaar domein. Sedert 2007 is de dienstverlening uitgebreid met extra diensten, zoals het vangen van verscheidene overlastbezorgers (bv verwilderde duiven). Via projectwerking wordt aan kennisopbouw gedaan en is er expertise ontwikkeld op het vlak van beheer van zomerganzen. In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen verzorgt RATO vzw de manuel nazorg van de plantaardige watergebonden exoten.

Geografisch werkgebied provincie Oost-Vlaanderen. Financiële inbreng In 2012 ontving RATO vzw een werkingstoelage van 227 000 EUR. Samenstelling bestuursorganen Nieuw verkozen leden Raad van Bestuur 30 mei 2007 Effectieve leden Nicole Van Duyse – voorzitter – provincieraadslid Benoit Van den Heede – ondervoorzitter – gemeente Kruishoutem Alexander Vercamer - gedeputeerde Anne Marie De Gussem - provincieraadslid Dursun Alici - provincieraadslid Jean-Pierre Stockman - provincieraadslid Paul Beeckman - provincieraadslid Marc de Lat – gemeentebestuur Erpe-Mere Raymond Luyckx – gemeentebestuur Destelbergen Nathalie Verelst - gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Adviseurs Didier Huygens – secretaris - provinciebestuur Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vzw Juridische vorm Vzw Maatschappelijke zetel en secretariaat Abdijbekestraat 9 – 8200 Brugge tel. (050) 40 72 01 fax (050) 40 74 89 Contactpersonen Bert Bohnen, voorzitter Frederik Accoe en Sara Van Elsacker, Adviseurs Datum van oprichting

341


Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) werd opgericht in juni 1996 op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de toenmalige GOM - West-Vlaanderen. Het VCM kreeg hierbij het statuut van een feitelijke vereniging en dit voor een periode van 7 jaar. Elf leden participeerden in het VCM: de ALT, AMINAL, Aveve, Bemefa, Boerenbond, de Mestbank en de vijf Vlaamse provincies. De toenmalige GOM - West-Vlaanderen verzorgde het secretariaat van het VCM. De doelstellingen van het VCM waren het organiseren van overleg tussen de verschillende actoren in de mestproblematiek zodat een praktisch toepasbaar beleid voor mestverwerking kon uitgewerkt worden. Daarnaast stond VCM in voor het coördineren, ondersteunen en stimuleren van initiatieven inzake mestverwerking. Na afloop van de voorziene zeven jaar bleef de nood aan een intermediaire organisatie voor de coördinatie tussen de overheid en het bedrijfsleven acuut.. Hierdoor werd geijverd om de activiteiten van het VCM voort te zetten. Om meer continuïteit in de werking te garanderen, een breder forum van actoren te kunnen benaderen en leden actiever bij de werking te betrekken, werd in 2003 beslist om onder een vzwstatuut verder te werken. De ALT, Bemefa, de Boerenbond, de Mestbank en de Provincie WestVlaanderen waren de stichtende leden van de vzw. In 2003 en de daaropvolgende jaren werden vele organisaties die raakvlakken hebben met de mestverwerking lid van het VCM: de betrokken overheidsdiensten, de mestverwerkers, de energiesector, de financiële instellingen, de consultancysector, de verschillende sectororganisaties en de constructeurs. Hierbij initieerde het VCM in 2004 ook de oprichting van de sectororganisatie 'de mestverwerkers' om de samenwerking met en tussen de diverse mestverwerkers te officialiseren. Opdracht en doelstellingen Het VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Als samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven vervult het VCM een coördinerende rol tussen beide. Het realiseren van mestverwerking vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Het is de taak van het VCM om, als platform tussen de overheid en het bedrijfsleven, de vereiste inspanningen van beiden te vergemakkelijken. Het VCM realiseert dit door het uitvoeren van volgende hoofdtaken:  Het organiseren van structureel en thematisch overleg tussen de overheid en de betrokken sectoren met betrekking tot bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, het mestdecreet, praktische knelpunten, … .  Het adviseren van de overheid bij het uitwerken van het beleid  Individuele bedrijven begeleiden via ondersteuning  Het uitbouwen van een kenniscentrum over mestverwerking en nutriëntenvalorisatie Het VCM fungeert als kenniscentrum en overlegorgaan. Hierbij zijn zowel het landbouwkundig aspect, het ecologisch, het ruimtelijk, het economisch, het energetisch en het sociaal aspect van onmiskenbaar belang om tot voldoende duurzame praktijkrealisaties te komen. Het VCM kent een veelzijdige inbreng van al deze aspecten via haar brede waaier aan leden, wat meteen haar sterke troef is. Omwille van haar structuur kan het VCM een neutrale houding waarborgen en is ze een geschikte partner om mestverwerking verder te faciliteren. Financiële inbreng Het VCM is een samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en de bedrijfswereld en telt hierbij zowel leden van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Provincies als de privé-sector. Als A-lid betaalde de Provincie in 2012 een ledentoelage van 7 290 euro en een bijdrage in de werkingskosten van 3 750 euro. Raad van Bestuur Bert Bohnen - Boerenbond – voorzitter

342


Dirk Denorme – VLM afdeling Mestbank – ondervoorzitter Phillippe Tavernier - POM West-Vlaanderen – secretaris Frank Decadt – BEMEFA vzw Ineke Maes – BEMEFA vzw Lies Clarysse – VLM afdeling Mestbank Bart Naeyaert – Provincie West-Vlaanderen – gedeputeerde Danny Persyn – ALV Ria Gielis – VLM afdeling Mestbank Peter Roose – Provincie West-Vlaanderen Jef Pollentier – Provincie West-Vlaanderen Alexander Vercamer – Provincie Oost-Vlaanderen – gedeputeerde Oscar Wullepit – POM West-Vlaanderen Luc Vansteelant– De Mestverwerkers vzw Bart Verstrynge – KBC Bank en Verzekeringen nv Wim Wallays – SBB LEEFMILIEU Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) Juridische vorm vzw Zetel Marktstraat 65, 9990 Maldegem, tel. 050 70 00 42 fax 050 70 00 41 e-mail: info@rlm.be website: www.rlm.be Contactpersoon Bert Vermeire, algemeen coördinator Datum oprichting 30 november 1998 in Eeklo Opdracht/doelstelling De vereniging wil het draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland versterken. Door informatie, sensibilisatie en realisatie van voorbeeldprojecten leert ze inwoners waardering te hebben voor hun streek en er zorg voor te dragen. Haar motto is „samen puzzelen aan natuur en landschap‟. Rond de tafel zitten vertegenwoordigers uit de gemeentebesturen, natuursector, landbouw, jacht, toerisme, polderbesturen, Provinciale en Vlaamse administraties. Dit zorgt niet enkel voor een boeiende ontmoeting tussen uiteenlopende belangen, maar leidt ook tot acties waarbij samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het typische karakter van onze waardevolle cultuurlandschappen, ons natuurlijk-landschappelijk erfgoed, de recreatieve beleving ervan en educatie-informatie over natuur en landschap. Hoofddoel blijft de betrokkenheid verhogen van alle levende krachten in het Meetjesland inzake 'zorg voor natuur en landschap'. De 17 Regionale Landschappen in Vlaanderen werden opgericht vanuit het Natuurdecreet en geven uitvoering aan de Algemene Landschapszorg in het Landschapsdecreet. Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen is RLM voor haar werkingsgebied de voornaamste uitvoerende partner voor realisatie van de natuurverbindingsgebieden en het landschapsbeleid. Geografisch werkgebied de gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Nevele, Lovendegem,

343


Waarschoot, Knesselare, Zomergem Financiële inbreng Inkomsten 508 690 EUR waarvan 124 006 EUR inbreng door de Provincie Oost-Vlaanderen (structurele en projecttoelagen) − toelage van Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie (Agentschap voor Natuur en Bos) − toelage Vlaams Ministerie voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ( Ruimte & Erfgoed) − toelage van Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij (Agentschap voor Landbouw en visserij) − toelage van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning en Natuurontwikkeling, dienst PNEC de Kaaihoeve − toelage van de 10 gemeenten − toelage van polderbesturen en wateringen actief binnen het regionaal landschap − toelage van het Europees Oriëntatie en Garantie Fonds voor de Landbouw - toelage in het kader van de VIA akkoorden Samenstelling bestuursorganen Raad van bestuur Geert De Roo – voorzitter - provincieraadslid Hugo Verhaege - ondervoorzitter - Nevele Ellen Coppens - Waarschoot Maarten De Smet - Maldegem Servaas Van Eynde - Assenede Liesbeth Misseghers - Toerisme Meetjesland Eddy Matthys - Landelijke Gilden Adelin Van de Walle - Bedrijfsgilden BB Odette van Hamme - Agra Wim Slabbaert - Natuurpunt Chris Bruggeman - Natuurpunt Eeklo / Kaprijke / Evergem Erik Wille - WBE Meetjesland_charter Gaea Rysselaere – Natuurpunt en Partners Meetjesland Peter De Groote – Natuurpunt en Partners Meetjesland Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) Juridische vorm vzw Zetel Veemarkt 27, 9600 Ronse, tel. 055 20 72 65 fax 050 20 61 87 e-mail: info@rlva.be website: www.rlva.be Contactpersoon Els Eeckhout, algemeen coördinator Datum oprichting 1 juli 1992, Ronse Opdracht/doelstelling

344


Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is een vereniging die werkt aan draagvlak voor natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen. Het Regionaal Landschap engageert zich daarbij ook om de natuurlijke troeven van deze streek daadwerkelijk te beschermen. Dat gebeurt door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete projecten die in een duurzame streekontwikkeling passen. Deze doelstelling geldt als algemene leidraad voor de werking van het RLVA. De beproefde mix van sensibilisering en praktische activiteiten resulteert in een succesvolle verderzetting van bestaande zaken en in veelbelovende nieuwe projecten. Bij deze laatste springt vooral het project „Natuurbeleving voor ouderen‟ in het oog, een soortbeschermingsproject waarvoor het Regionaal Landschap een beroep kan doen op fondsen van LEADER. Ook voor bepaalde aspecten van de interne werking werden er belangrijke stappen vooruit gezet. We bouwen ondertussen vanzelfsprekend ook verder aan onze reputatie als constructieve partner in duurzame zorg voor natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen. Geografisch werkgebied de gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kruishoutem, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. Financiële inbreng 683.288 EUR waarvan 74 500 EUR inbreng door de Provincie Oost-Vlaanderen − toelage van Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie (Agentschap voor Natuur en Bos) − toelage Vlaams Ministerie voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ( Ruimte & Erfgoed) − toelage van Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij (Agentschap voor Landbouw en visserij) − toelage van de Vlaamse Landmaatschappij − toelage van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning en Natuurontwikkeling, dienst PNEC de Kaaihoeve − toelage van de 16 gemeenten -Projecttoelagen van Leader, Lifelong Learning (Grundvigt) Samenstelling bestuursorganen Raad van bestuur Overheid Jozef Dauwe – voorzitter – Provincie Oost-Vlaanderen Dirk Otte – ondervoorzitter – Provincie Oost-Vlaanderen Stefaan De Vleeschouwer – Gemeente Brakel Willy Van Hove – Gemeente Gavere Leonce Nachtergaele – Stad Geraardsbergen Hendrik Blommaert – Gemeente Horebeke Jo De Loor – Gemeente Herzele Viviane Hubau-Geldhof – Gemeente Kluisbergen Benoit Vanden Heede – Gemeente Kruishoutem Antoine Vandermaele – Gemeente Lierde Hilde De Maeseneire – Gemeente Maarkedal Carine De Potter – Stad Oudenaarde Agnes Van Crombrugge – Stad Ronse Jozef Erauw – Gemeente Sint-Lievens-Houtem Pascal Van Merhaeghe/Nicole Vanderstraeten – Gemeente Wortegem-Petegem Jurgen Haustraete – Gemeente Zingem Paul Lievens – Stad Zottegem Karim Derijst Patrick Moreels – Gemeente Zwalm

345


Natuurverenigingen Dominique Verbeelen - Natuurpunt – Afd. Bovenschelde Dirk Buysse - Natuurpunt – Afd. Herzele Ugo Sansen - Natuurpunt – Afd. Oudenaarde Philippe Moreaux - Natuurpunt – Afd. Ronse Norbert Desmet - Natuurpunt – Afd. Vlaamse Ardennen Johan Cosijn - Natuurpunt – Afd. Scheldevallei André Vandecapelle - Natuurpunt – Afd. Zingem Jan François - Natuurpunt – Afd. Zwalmvallei William Vandemergel - Natuurpunt – Afd. Schelde-Leie Peter Breyne – Natuurpunt vzw Marleen Vandemaele – Milieufront Omer Wattez vzw Eppo Cools – Milieufront Omer Wattez (kern Maarkedal) Landbouworganisaties Christian Decock – Boerenbond arr. Oudenaarde Johan Sanders – Boerenbond arr. Aalst Lieven De Stoppeleire - Algemeen Boerensyndicaat Toerisme en recreatie Wim Haesebeyt – Toerisme Vlaamse Ardennen Jacht Roland Van Liefde – Wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen Ambtshalve Jan Mensschaert – Agentschap Natuur en Bos Jenike Vandenberghe – Agentschap Natuur en Bos Guido Tack – Ruimte en Erfgoed Regionaal Landschap Schelde-Durme Juridische vorm Vzw Zetel Hemelstraat 133A 9200 Dendermonde tel. 052 33 89 10 fax 052 33 89 19 e-mail: info@rlsd.be www.rlsd.be Contactpersoon Stijn Van Belleghem Datum oprichting De vzw RLSD is opgericht op 23 mei 2007 te Dendermonde. Het provinciebestuur OostVlaanderen trad hierbij mee op als stichtend lid. Opdracht/doelstelling RLSD werkt als duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen. Bijgevolg heeft RLSD als doel binnen haar werkingsgebied een maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor de natuur in het bijzonder en het landschap in het algemeen. Dit doel wordt nagestreefd door het binnen haar werkingsgebied en in het kader van het doelgroepenbeleid ontplooien van initiatieven gericht op de bevordering en de promotie van:

346


- het streekeigen karakter; - de natuurrecreatie; - de natuureducatie; - het recreatief medegebruik; - het natuurbehoud, zoals gedefinieerd in het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; - het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. RLSD wil bovendien, rekening houdend met de socio-economische belangen van de bewoners, een forum zijn voor een duurzame ontwikkeling van haar werkingsgebied met als belangrijke elementen: een goed ruimtelijk beleid, natuurbehoud en natuurontwikkeling, landschapszorg, natuurgerichte recreatie en cultuurhistorische rijkdom. Geografisch werkgebied 15 gemeenten/steden; waarvan 10 Oost-Vlaamse: Berlare, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Melle. Financiële inbreng Totale provinciale inbreng van 312 740 EUR op een totaal jaarbudget van 780 093 EUR samengesteld uit: -Structurele toelage van 74 500 EUR - Toelage NME streeksteunpunt van 20 000 EUR - Projecttoelage (Gestroomlijnd Landschap, slotenproject, amfibiëntunnels) 50 600 EUR - Projecttoelage PDPO AS 3 - trage wegen van 83 202 EUR (max. 35% gedragen door RLSD) - Project Mobiliteit Oost- Vlaanderen: 17 500 EUR - loonkosten coördinator 66 938 EUR Samenstelling bestuursorganen: De samenstelling van de Algemene Vergadering in 2012 wordt weergegeven in onderstaande tabel. Lid

Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Antwerpen Gemeente Berlare Gemeente Bornem Stad Dendermonde Gemeente Hamme Gemeente Kruibeke Gemeente Laarne Gemeente Melle Gemeente Puurs Gemeente Schelle Gemeente St-Amands Gemeente Temse Gemeente Waasmunster Gemeente Wetteren Gemeente Wichelen Gemeente Zele Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en het Waasland vzw Durme vzw Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) vzw Afdeling Durmeland Grenzeloze Schelde vzw

Vertegenwoordiger Effectief Plaatsvervangend Werkende leden (53) Jozef Dauwe (voorzitter) Jo De Cuyper Goedele De Cock Peter Hertog Rik Röttger Harry Beuckelaers Mireille Colson Aysel Bayraktar Steven Vandersnickt Wim Arbijn Dirk Hoofd Frank Schelfhout Dirk Abbeloos Martine Van Hauwermeiren Tom Waterschoot Mireille Vermeiren Eric Blommaert Filip Vercauteren Dirk Clerick Edith Wylock Dirk Gistelinck Anne Dalemans Inge Faes Nini Vivijs Axel Boen Rob Mennes Eddy Ceurstemond Jozef De Kinder Hugo Maes Raf Smet Ludo Lenaerts Dirk Hilgert Leentje Grillaert Sophie Nicque Kristof De Smet Ann Van Wesemael (ondervoorzitter) Geert Roosenboom Francis De Donder Hans Van Dooren

Jenny De Laet

Patrick De Brauwer

Franki D'haese

Heleentje De Brauwer

Neleke De Brauwer

Mieke de Leeuw

Dolores Baïta

347


Komitee voor Leefmilieu en Natuurbehoud vzw (KOLENA) Kruibeeks Natuurbehoud vzw (KruiN) Leefmilieu Wetteren vzw Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw Natuurpunt vzw Afdeling Boven-Schelde Natuurpunt vzw Afdeling Dendermonding Natuurpunt vzw Afdeling Hamme Natuurpunt vzw Afdeling Klein-Brabant Natuurpunt vzw werkgroep Hogendonk Natuurpunt vzw Afdeling Rupelstreek Natuurpunt vzw Afdeling 's Heerenbosch Natuurpunt vzw Afdeling Scheldeland Natuurpunt vzw Afdeling Wase Linkerscheldeoever Natuurpunt vzw Afdeling Zuid-Waasland Ons Streven vzw Regionale Aktiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES) vzw Vogelbescherming Vlaanderen vzw Algemeen Boerensyndicaat vzw Boerenbond Oost-Vlaanderen Boerenbond Antwerpen (sinds 20/01/2010) Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen Landelijke Gilden Antwerpen Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) vzw Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) vzw Toerisme Scheldeland vzw Toerisme Waasland vzw Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland Pasar vzw Afdeling Waas en Dender Wildbeheerseenheid Durmevallei vzw Wildbeheerseenheid Scaldiana Wildbeheerseenheid Waas en Durme vzw Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Landbouw en Platteland Provinciale Landbouwkamer OostVlaanderen Provinciale Landbouwkamer Antwerpen (sinds 20/01/2010) Tij vzw (sinds 20/01/2010) Toerisme Rupelstreek

Lieve Van Bockstael

André De Rycke

Freddy Moorthamer Patrick Schrooten

Gilbert Smet -

Rutger Steenmeijer

Cedric Vervaet

Rudy De Mol Bart Dierickx François D'hollander Paul Segers Brian Roelandt Erik De Keersmaecker Graziella De Ros Miguel Surmond

Lieve Van Acker Peter De Pinnewaert Frans Van Havermaet Erika Van den Bergh Daan Stemgee Francis Mertens Robert Jooris

Freddy Moorthamer

-

Gustaaf Lerno Jef Verspecht

André Van Peteghem Peggy Verdonck

Wouter Jacob

Bart Thibau

Marcel De Vriendt Paul Cerpentier Stijn De Roo Evi Van Camp Diederik De Clercq

Jacques De Moor Aloys Van Goethem Pieter Van Oost Tania Vis

Marc Van Praet

-

Nelis D'Hollander Pierre Goffaux Inge Stevens Els Maes Jo De Vriendt Heidi De Smedt Hugo Geerinck Willy Van Hoey Paul De Schepper Toegetreden leden (4)

Katia Versieck Tamara Corijn Celine de Vliegher Erik Verheyen Alain Segers Patrick Van Geyte Walter Vermeire Hubert Elewaut

Didier Huygens

Katrien Baetens

Katrien Baetens

Didier Huygens

Te bepalen

Te bepalen

Stijn Bogaert Axel Boen Adviserende instanties (20) Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bart Bollen Afdeling Land en Bodembescherming, Paul Kouckuyt Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen Agentschap voor Natuur en Bos – Oost Geert Flamand Vlaanderen Agentschap Voor Natuur en Bos Hans Deschryver Antwerpen Agentschap voor Onroerend Erfgoed OostJean-Yves De Clippel Vlaanderen Agentschap voor Onroerend Erfgoed Yasmine Michielssen Antwerpen Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Roland Van Cauwenberghe Provincie Antwerpen – Dienst Milieu en Hilde Van Look Natuur Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Milieuplanning, Milieu ondersteuning en Didier Van Brussel Natuurontwikkeling Gemeente Berlare – Milieudienst Gaby De Bruycker Gemeente Bornem – Milieudienst Roland Deurinck Stad Dendermonde – Milieudienst Tarcy Verstraeten

Dirk Gorrebeeck Stijn Bogaert Mark Meerschman Jan Menschaert Martin De Pelsmaeker Dirk Vandenbussche Maja Verbeeck D'hondt Ingrid

348


Gemeente Hamme – Milieudienst Gemeente Kruibeke – Milieudienst Gemeente Laarne – Milieudienst Gemeente Puurs – Milieudienst Gemeente Schelle – Milieudienst Gemeente Sint-Amands – Milieudienst Gemeente Temse – Milieudienst Gemeente Waasmunster – Milieudienst Gemeente Wetteren – Milieudienst Gemeente Wichelen – Milieudienst Gemeente Zele – Milieudienst

Dirk Vermorgen Katrien Cornu Tim Roels Ronny Segers Britt Mertens Ilse Roelandts Franky Eeckelaert Jan Van Herreweghe Kristel Spruyt Brecht Looman Peter D'haese

Mireille Vermeiren Edith Wylock Etienne Vergauwen Wim Vereecken Katleen Van Rijsseghem Marie-Thérèse Poppe

De samenstelling van de Raad van Bestuur in 2012 wordt weergegeven in de volgende tabel. Werkend lid Provincie Antwerpen Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Berlare Gemeente Bornem Stad Dendermonde Gemeente Hamme Gemeente Laarne Gemeente Kruibeke Gemeente Melle Gemeente Puurs Gemeente Schelle Gemeente Sint-Amands Gemeente Temse Gemeente Waasmunster Gemeente Wetteren Gemeente Wichelen Gemeente Zele Durme vzw Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) vzw Afdeling Durmeland Komitee voor Leefmilieu en Natuurbehoud (KOLENA) vzw Kruibeeks Natuurbehoud vzw (KruiN) Natuurpunt vzw Afdeling Boven-Schelde Natuurpunt vzw Afdeling Dendermonding Natuurpunt vzw Afdeling Hamme Natuurpunt vzw Afdeling Klein-Brabant Natuurpunt vzw Afdeling 's Heerenbosch Natuurpunt vzw Afdeling Scheldeland Natuurpunt vzw Afdeling Rupelstreek Natuurpunt vzw Afdeling Wase Linkerscheldeoever Natuurpunt vzw Afdeling Zuid-Waasland Vogelbescherming Vlaanderen vzw Algemeen Boerensyndicaat vzw Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen

Vertegenwoordiger Rik Röttger Mireille Colson Jozef Dauwe (voorzitter) Goedele De Cock Steven Vandersnickt Dirk Hoofd Dirk Abbeloos Tom Waterschoot Dirk Clerick Erik Blommaert Dirk Gystelinck Inge Faes Axel Boen Eddy Ceurstemond Hugo Maes Ludo Lenaerts Leentje Grillaert Kristof De Smet (ondervoorzitter) Geert Roosenboom Patrick De Brauwer Heleentje De Brauwer Lieve Van Bockstael Freddy Moorthamer Rudy De Mol Bart Dierickx François D'Hollander Paul Segers Graziella De Ros Miguel Surmond Erik De Keersmaecker Freddy Moorthamer Gustaaf Lerno Marcel De Vriendt Paul Cerpentier Diederik De Clercq

Landelijke Gilden Antwerpen

Marc Van Praet

Boerenbond Oost-Vlaanderen Toerisme Scheldeland vzw Toerisme Waasland vzw Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland Wildbeheerseenheid Scaldiana Adviserende instantie

Stijn De Roo Inge Stevens Els Maes Jo De Vriendt Willy Van Hoey Vertegenwoordiger Geert Flamand Hans De Schryver Jean-Yves De Clippele Yasmine Michielssen

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen Agentschap voor Onroerend Erfgoed Antwerpen

349


Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender Juridische vorm Vzw Zetel Veemarkt 27, 9600 Ronse tel. 055 21 62 80 e-mail: vlaamseardennen@bosgroep.be of hans.scheirlinck@bosgroep.be website: www.bosgroep.be Contactpersoon Hans Scheirlinck Datum oprichting 26 april 2005 in Zottegem Opdracht/doelstelling Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders uit het werkingsgebied. De doelstellingen van de bosgroepen staan omschreven in art. 41 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. De basiswerking van de bosgroep omvat het volgende: - adviesverlening en informeren van de boseigenaars zowel op technisch, bosbouwkundig, juridisch als administratief vlak, - sensibiliseren en stimuleren van de boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren, - organiseren van gezamenlijk bosbeheer o.m. via gezamenlijke bosbeheerplannen, gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijke beheerwerken, … - het bieden van een neutraal overlegforum tussen boseigenaars, bosgebruikers en overheden, - actief werken aan samenwerkingsverbanden met lokale overheden en verenigingen, zodanig dat win-win situaties voor beide partijen ontstaan. Geografisch gebied De gemeenten Brakel, Denderleeuw, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, WortegemPetegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. Financiële inbreng − Toelage provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 50.000 Euro − Toelage Agentschap voor Natuur en Bos: 164.039 Euro Samenstelling bestuursorganen Raad van Bestuur Jozef Dauwe – voorzitter - gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Dirk Otte – plaatsvervanger, provincieraadslid Provincie Oost-Vlaanderen Raoul D'Hoossche - boseigenaar Horebeke Willy Bauwens - boseigenaar Maarkedal Jan Van Huffel - boseigenaar Kruishoutem José Tack - boseigenaar Maarkedal Jozef Van Crombrugge - boseigenaar Horebeke Peggy Van Laethem – secretaris, boseigenaar Ninove Paul Vanderroost – ondervoorzitter en penningmeester, boseigenaar Ninove Johan Detemmerman – boseigenaar Maarkedal Paul Lievens- gemeentebestuur Zottegem

350


Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord Juridische vorm Vzw Zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel. 09 267 78 60 e-mail: bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be of sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be website: www.bosgroepen.be Contactpersoon Sylvie Mussche Datum oprichting 29 april 2004 in Gent Opdracht/doelstelling Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders uit het werkingsgebied. De doelstellingen van de bosgroepen staan omschreven in art. 41 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. De basiswerking van de bosgroep omvat het volgende: - adviesverlening en informeren van de boseigenaars zowel op technisch, bosbouwkundig, juridisch als administratief vlak, - sensibiliseren en stimuleren van de boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren, - organiseren van gezamenlijk bosbeheer o.m. via gezamenlijke bosbeheerplannen, gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijke beheerwerken, …. - het bieden van een neutraal overlegforum tussen boseigenaars, bosgebruikers en overheden, - actief werken aan samenwerkingsverbanden met lokale overheden en verenigingen, zodanig dat win-win situaties voor beide partijen ontstaan. Geografisch gebied De gemeenten Sint-Laureins, Maldegem, Knesselare, Aalter, Assenede, Kaprijke, Eeklo, Waarschoot, Zomergem, Nevele, Lovendegem, Zelzate, Evergem, Gent (noordelijke gedeelte), Wachtebeke, Lochristi, Moerbeke, Lokeren, Stekene, Sint-Niklaas, Waasmunster, Sint-Gillis-Waas, Beveren Financiële inbreng − Toelage provinciebestuur Oost-Vlaanderen (50.000 euro per jaar) − Toelage Agentschap voor Natuur en Bos (basissubsidie 100.000 euro per jaar, projectsubsidie, beheersubsidie, vormingssubsidie) Samenstelling bestuursorganen Raad van Bestuur Jozef Dauwe voorzitter - gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Patricia De Meyer - plaatsvervanger - provincieraadslid Leen Meersschaert - ondervoorzitter - boseigenaar Stekene Tom Van Holsbeke – boseigenaar Aalter Frans De Jonghe - penningmeester - boseigenaar Sint-Niklaas (Belsele) Pierre d'Alcantara - boseigenaar Kaprijke Ingrid Puylaert - secretaris- boseigenaar Stekene Guy Bonsecour - boseigenaar Sint-Niklaas Luc Claus - boseigenaar Waasmunster Nicole Van Duyse - gemeentebestuur Stekene Jan Van Dooren - plaatsvervanger - gemeentebestuur Stekene Maurits Adriaenssens - boseigenaar Belsele

351


Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen Juridische vorm Vzw Zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel. 09 267 78 60 e-mail: bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be website: www.bosgroep.be Contactpersoon Maud Plouy Datum oprichting 14 juni 2007 in Dendermonde Opdracht/doelstelling Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders uit het werkingsgebied. De doelstellingen van de bosgroepen staan omschreven in art. 41 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. De basiswerking van de bosgroep omvat het volgende: - adviesverlening en informeren van de boseigenaars zowel op technisch, bosbouwkundig, juridisch als administratief vlak, - sensibiliseren en stimuleren van de boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren, - organiseren van gezamenlijk bosbeheer o.m. via gezamenlijke bosbeheerplannen, gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijke beheerwerken, … - het bieden van een neutraal overlegforum tussen boseigenaars, bosgebruikers en overheden, - actief werken aan samenwerkingsverbanden met lokale overheden en verenigingen, zodanig dat win-win situaties voor beide partijen ontstaan. Geografisch gebied De gemeenten Aalst, Berlare, Buggenhout, De Pinte, Deinze, Dendermonde, Destelbergen, ErpeMere, Gavere, Gent (zuid), Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Temse, Wetteren, Wichelen, Zele en Zulte. Financiële inbreng − Toelage provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 50.000 Euro − Toelage Agentschap voor Natuur en Bos: 100.000 Euro basissubsidie Samenstelling bestuursorganen Raad van Bestuur Jozef Dauwe – voorzitter - gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Marc De Buck – plaatsvervanger - gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Francis De Beir- ondervoorzitter, boseigenaar Merelbeke Jan Verbeke - secretaris, boseigenaar Aalst Marc Dilewyns - penningmeester, boseigenaar Dendermonde Geert De Visscher – boseigenaar Dendermonde/Aalst Kris Janssens - boseigenaar Buggenhout Werner Pycke – boseigenaar Sint-Lievens-Houtem/Oosterzele Steven Roosen – boseigenaar Dendermonde Willy Van Hoey - boseigenaar Hamme Dirk Abbeloos – schepen stad Dendermonde Martine Van Houwermeiren - plaatsvervanger schepen stad Dendermonde

352


Vlaamse Landmaatschappij Juridische vorm: nv Maatschappelijke zetel: VLM Centrale Directie Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel tel.: 02 543 72 00 fax: 02 543 73 99 info@vlm.be VLM – Oost-Vlaanderen (provinciale afdeling) Ganzendries 149, 9000 Gent tel.: 09 244 85 00 fax :09 244 85 99 Datum oprichting: decreet van 21 december 1988 Opdracht/doelstelling Het agentschap heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van doelstelingen van het milieubeleid (bedoeld in art. 1.2.2, §1, van het decreet algemene bepalingen milieubeleid), de ruilverkaveling, de landinrichting, het decreet natuurbehoud, het Mestdecreet, het geïntgreerd plattelandsbeleid, het grondgebied van het eigen beleidsdomein en het decreet Vlaamse Grondenbank. Het agentschap heeft volgende taken dat het op eigen initiatief uitvoert: 1) de uitvoering van het mestbeleid als bedoeld in het mestdecreet; 2) de uitvoering van het beleid ter bescherming van de kwaliteit van de bodem dat erop gericht is om die geschikt te maken of te houden voor zo veel mogelijk bodemfuncties; Het agentschap heeft volgende optionele taken die worden uitgevoerd op verzoek van en in samenwerking met de bevoegde diensten van de Vlaamse regering of de bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, in samenwerking met de bevoegde lokale besturen: 1) medewerking verlenen aan de ondersteuning van de algemene inrichting van het buitengebied en de open ruimte; 2) de uitvoering van het geïntegreerd plattelandsbeleid met uitzondering van die aspecten die werden toegewezen aan andere agentschappen of tot een ander beleidsdomein behoren; 3) een uniek loket beheersovereenkomsten voor de doelgroep landbouw op te richten en te beheren; 4) medewerking verlenen aan de uitvoering van het grondbeleid; 5) ondersteuning geven aan het Vlaams Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen; 6) een gronddatabank uitbouwen en beheren; 7) de taken met betrekking tot de openruimte en het buitengebied; 8) de taken die overeenkomstig het decreet Vlaamse Grondenbank aan de Vlaamse Grondenbank zijn opgedragen. Geografisch werkgebied: het Vlaams Gewest. Financiële inbreng provincie: 50 aandelen van 24,79 EUR in het oprichtingskapitaal. Totaal aandelenpakket : 1 450 aandelen van 24,79 EUR. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie):

353


- in de raad van bestuur: Dirk Otte - provincieraadslid - in de algemene vergadering: effectief: Nicole Van Duyse - provincieraadslid plaatsvervanger: Luc Lampaert – provincieraadslid MOBILITEIT VZW Max Mobiel Juridische vorm: Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel: Stadhuis Gent Botermarkt 1 9000 Gent Datum oprichting: 11 januari 2007 Opdracht/doelstelling: De vereniging heeft de ontwikkeling en de implementatie van duurzame initiatieven ter bevordering van mobiliteit en werkgelegenheid in de Gentse regio tot doel Geografisch werkgebied: Gentse regio Financiële inbreng Provincie / Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de Provincie): In de raad van bestuur: Peter Hertog – gedeputeerde In de algemene vergadering: Peter Hertog - gedeputeerde Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Juridische vorm: publiekrechterlijke vereniging met rechtspersoonlijkheid Maatschappelijke zetel en algemene directie: Motstraat 20, 2800 Mechelen tel.: 015 40.87.11 fax: 015 40.87.09 De Lijn Oost-Vlaanderen: Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge tel.: 09 211 91 11 fax: 09 211 93.16 Datum oprichting: decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij Opdracht/doelstelling:

354


Organisatie openbaar vervoer (bus en tram) Geografisch werkgebied: het Vlaams Gewest Financiële inbreng provincie: De Provincie Oost-Vlaanderen beschikt over 23 971 aandelen zonder nominale waarde op een algemeen totaal van 2.706.052. Het onderschreven kapitaal bedraagt 557.264,64 EUR waarvan 407.825,71 EUR is volstort op 31 december 2012. In 2012 bedroeg de annuïteit 21.735,73 EUR. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie): - in de algemene vergadering : effectief : Dursun Alici - provincieraadslid plaatsvervanger : Melissa Van der haeghen – provincieraadslid - raad van advies : effectief : Peter Hertog – gedeputeerde ONDERSTEUNING GEMEENTEN IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) E-gov Juridische vorm: Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap Maatschappelijke zetel/kantoren: Provinciaal Administratief centrum 7e verdieping Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent Datum oprichting: Bij Provincieraadsbesluit van 18 december 2008. Met ingang van 1 januari 2009 (voorheen Gewoon Provinciebedrijf). Doelstelling/opdracht: Het sturen, stimuleren, ondersteunen, aanleveren en coördineren van externe ICT-diensten aan en voor Oost-Vlaamse lokale besturen, organisaties en instellingen, waarbij de provincie zich richt op het tot stand brengen van effectief e-government in de relatie tussen deze instellingen onderling, tussen deze instellingen en de provincie en tussen deze instellingen en de hogere overheden. Samenstelling bestuursorganen: Directeur IVA eGov: Jan Deckers, adviseur-informaticus Geografisch werkgebied: Oost-Vlaanderen Financiële inbreng Provincie in 2011: 1 061 028 EUR Werking 2011: Projecten: Ovinob – Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare bibliotheken (www.ovinob.be) MovE – Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie (www.museuminzicht.be) Interprovinciale Sociale Kaart (www.desocialekaart.be)

355


ICT-ondersteuning aan vijftien kleinere gemeenten GIS-ondersteuning aan lokale overheden

ONDERWIJS Consortium IX (Sint-Niklaas – Lokeren – Dendermonde) Juridische vorm: vzw Maatschappelijke zetel Grote Markt 1 in 9100 Sint-Niklaas, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde Datum van oprichting 20 december 2007 Geografisch werkgebied Scheldeland en Waasland Doelstelling De consortia dienen zes doelstellingen na te streven die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisme: - het aanbod van opleidingen optimaliseren en op elkaar afstemmen ; - de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven ; - knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaliseren aan de overheid ; - als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socio-culturele en sociaaleconomische actoren ; - de dienstverlenging optimaliseren voor de cursisten in de centra ; - alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Financiële inbreng Provincie Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. Vertegenwoordigers in de algemene vergadering Eddy Allaert – voorzitter - algemeen directeur Provinciaal Onderwijs Caroline Theus – directeur a.i. PCVO Waas & Durme Martin Stepman – provinciebestuur Kristel de Boevere – hoofd van het Iva Provinciaal Onderwijs Vertegenwoordigers van raad van bestuur Eddy Allaert – algemeen directeur Provinciaal Onderwijs Caroline Theus – directeur a.i. PCVO Waas & Durme Consortium X (Aalst – Oudenaarde – Ronse – Ninove) Juridische vorm: vzw Maatschappelijke zetel Sint-Annastraat 4 in 9620 Zottegem, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde Datum van oprichting 21 januari 2008 Geografisch werkgebied Denderstreek – Vlaamse Ardennen

356


Doelstelling De consortia dienen zes doelstellingen na te streven die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisme: - het aanbod van opleidingen optimaliseren en op elkaar afstemmen ; - de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven ; - knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaliseren aan de overheid ; - als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socio-culturele en sociaaleconomische actoren ; - de dienstverlenging optimaliseren voor de cursisten in de centra ; - alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Financiële inbreng Provincie Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. Samenstelling bestuursorganen Algemene vergadering Johan Du Bois – directeur PCVO Dender & Schelde Eddy Allaert – algemeen directeur Provinciaal Onderwijs Raad van bestuur Johan Du Bois – directeur PCVO Dender & Schelde Consortium XI (Gent – Eeklo) Juridische vorm: vzw Maatschappelijke zetel Stadhuis Gent – Botermarkt 1 te 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent Datum van oprichting 27 september 2007 Geografisch werkgebied Gent – Meetjesland – Leiestreek Doelstelling De consortia dienen zes doelstellingen na te streven die vooral gericht zijn op samenwerking, kwaliteitsverbetering en professionalisme: - het aanbod van opleidingen optimaliseren en op elkaar afstemmen ; - de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven ; - knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaliseren aan de overheid ; - als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socio-culturele en sociaaleconomische actoren ; - de dienstverlenging optimaliseren voor de cursisten in de centra ; - alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. Financiële inbreng Provincie Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. Samenstelling bestuurorganen Algemene vergadering

357


Els Willems – directeur Het Perspectief – PCVO Paul Guns, wnd. Directeur PCVO Meetjesland Martin Stepman – provinciebestuur Kristel de Boevere – hoofd van het Iva Provinciaal Onderwijs Raad van bestuur Els Willems – directeur Het Perspectief - PCVO Paul Guns – adjunctdirecteur PCVO Meetjesland Het Beroepenhuis Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. Datum van oprichting juni 2000 Geografisch werkgebied Vlaanderen Doelstelling Jongeren tussen 10 en 14 jaar kunnen zich vaak nog geen goed beeld vormen van beroepen. Niettemin moeten ze wel al een studiekeuze maken. Samen met hun begeleiders kunnen zij terecht in Het Beroepenhuis om op een leuke en interactieve manier kennis te maken met beroepen in de technische sfeer. Verschillende economische sectoren stellen zich voor in een 'hoek' van de permanente tentoonstelling. Bezoekers ontdekken wat een bepaald beroep inhoudt en kunnen concreet aan de slag in beroepenateliers. Financiële inbreng Provincie € 20 000,00 Samenstelling bestuursorganen: Vertegenwoordigers in de algemene vergadering Mil Kooyman - voorzitter Michel Moermans – secretaris – Stad Gent Karen Maes – ondervoorzitter - Tofam Oost-Vlaanderen Annick Van Acker – penningmeester– Stad Gent Piet De Koning – VCLB Jan De Schepper – Cobot Els De Vos – Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horeca Joris De Wildeman – Unizo Oost-Vlaanderen Herman Dewettinck – ACV Gent-Eeklo Bart Dhondt – Syntra Midden-Vlaanderen, vestiging Gent Mireille Gillebeert – VDAB – Centrale dienst Peter Hertog – gedeputeerde Michel Moermans – Stad Gent – departement Werk & Onderwijs Hildegard Moreels – Bouwunie Oost-Vlaanderen Jan Muylaert – TOFAM Oost-Vlaanderen Mario Naessens – Vormetal Oost- en West-Vlaanderen André Raemdonck – REsoc Serr Gent VAO Syntra Vlaanderen John Reynaert – Sociaal Fonds Transport en Logistiek

358


Jo Roelandt – Fonds vakopleiding in de bouw Ingrid Snel - IPV Jan Soenen – Transport en Logistiek Monique Turtelboom – Beroepsvereniging Federale Ho.Re.ca Gewest Gent Hilde Van Croonenburg – Chemische nijverheid – Gewest Gent Patrick Van Driessche – ABVV Oost-Vlaanderen Vera Van Heule – Stedelijke CLB Stad Gent Bart Van Opstal – Vivo Social Profit Valerie Vercammen - Grafoc Marijke Verfaillie Kate Verslype – Gentse Havengemeenschap vzw Ilse Verstraeten – CLB van het GO Gent Annick Willems – VAO Syntra Vlaanderen Vertegenwoordigers in de raad van bestuur Mil Kooyman - voorzitter Michel Moermans – secretaris – Stad Gent Karen Maes – ondervoorzitter - TOFAM Oost-Vlaanderen Annick Van Acker – penningmeester– Stad Gent Piet De Koning – VCLB Jan De Schepper – Cobot Els De Vos – Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horeca Joris De Wildeman – Unizo Oost-Vlaanderen Herman Dewettinck – ACV Gent-Eeklo Bart Dhondt – Syntra Midden-Vlaanderen, vestiging Gent Mireille Gillebeert – VDAB – Centrale dienst Peter Hertog – gedeputeerde Michel Moermans – Stad Gent – departement Werk & Onderwij Hildegard Moreels – Bouwunie Oost-Vlaanderen Mario Naessens – Vormetal Oost- en West-Vlaanderen John Reynaert – Sociaal Fonds Transport en Logistiek Jo Roelandt – Fonds vakopleiding in de bouw Ingrid Snel - IPV Jan Soenen – Transport en Logistiek Hilde Van Croonenburg – Chemische nijverheid – Gewest Gent Patrick Van Driessche – ABVV Oost-Vlaanderen Bart Van Opstal – Vivo Social Profit Valerie Vercammen - Grafoc Marijke Verfaillie Kate Verslype – Gentse Havengemeenschap vzw Ilse Verstraeten – CLB van het GO Gent Annick Willems – VAO Syntra Vlaanderen Dagelijks bestuur Mil Kooyman - voorzitter Michel Moermans – secretaris – Stad Gent Karen Maes – ondervoorzitter - Tofam Oost-Vlaanderen Annick Van Acker – penningmeester– Stad Gent Nadia Hoedemaekers – Het Beroepenhuis Sara Kooyman – Het Beroepenhuis Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen Juridische vorm Vzw Maatschappelijke zetel Dendermondsesteenweg 16 te 9300 Aalst, gelegen in het gerechtelijk arrondissement

359


Dendermonde. Datum van oprichting 22 december 2004 Geografisch werkgebied Het regionale werkingsgebied van de vzw Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen valt samen met de grenzen van de provincie Oost-Vlaanderen, zonder de stad Gent. Doelstelling De vereniging is een pluralistische organisatie die tot doel heeft : - het optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben en die Nederlands willen leren ; - het bijdragen tot het optimaliseren van het aanbod NT2 ; - het hanteren van een objectief meet- en registratieinstrumentarium. Financiële inbreng Provincie 62 000,00 euro Samenstelling bestuursorganen: Vertegenwoordigers in de algemene vergadering Peter Hertog – voorzitter – gedeputeerde Barbara Tollenaere – secretaris – CVO Handelsschool Aalst Eddy Allaert – penningmeester – PCVO Scheldeland Elian Baita – CBE Zuid-Oost-Vlaanderen Tom Baetens – CVO Leerstad Luc Balcaen – Stadsbestuur Ronse Antoine Callebaut – Stadsbestuur Ninove Annemie Charlier – Stadsbestuur St.-Niklaas Jean-Pierre De Paepe – CVO TISJ Geraadsbergen Rein De Ryck – CBE Gent-Meetjesland Johan Dubois – PCVO Dender & Schelde Nedia Gmati-Trabelsi – Stadsbestuur Ronse Inge Godu – CVO ISBO Sofie Heyrman – Stadsbestuur St.-Niklaas Martine Holvoet – Gemeentebestuur Zelzate Christel Immegeers – Gemeentebestuur Zele Walter Leenders – ODiCe Jente Leus – Stadsbestuur Aalst Hugo Maes – Gemeentebestuur Temse Marius Meremans – Stadsbestuur Dendermonde Stany Meskens – CVO Handelsschool Maureen Mingneau – Stadsbestuur Eeklo Wim Moreels – CVO VAZOV Anja Noppe – Vokans Waas & Dender Ann Panis – Stadsbestuur Geraardsbergen Hilde Penneman – CVO LBC-NVK Waasland Herman Reinaert – PCVO Meetjesland Peter Roman – Stadsbestuur Zottegem Geert Roosenboom – Gemeentebestuur Zele Ann Scholliers – Gemeentebestuur Temse Rony Soulliaert – CVO IVO Maldgem Nadine Stalpaert – Stadsbestuur Zottegem Marc Timmerman – CBE Waas & Schelde Paul Tollenaere – deskundige Christina Trenson – Stadsbestuur Eeklo Bart Tsjobbel – CVO Vlaamse Ardennen

360


Karen Vanbrabant – Inburgering Oost-Vlaanderen Annie Van Daele – Stadsbestuur Lokeren Lieve Van Daele – Stadsbestuur St.-Niklaas Sam Van de Putte – Stadsbestuur Aalst Diederik Van Hamme – Stadsbestuur Ronse Iris Van Hoecke – VDAB Oost-Vlaanderen Rudy Van Megroot – CVO Leerstad Els Van Raemdonck – CVO Temse Geert Van Waeyenberge – Kopa vzw Carine Verhelst – Stadsbestuur Dendermonde Vertegenwoordigers in de raad van bestuur Peter Hertog – voorzitter - gedeputeerde Barbara Tollenaere – secretaris – CVO Handelsschool Aalst Eddy Allaert – penningmeester – PCVO Scheldeland Elian Baita – CBE Zuid-Oost-Vlaanderen Tom Baetens – CVO Leerstad Luc Balcaen – Stadsbestuur Ronse Annemie Charlier – Stadsbestuur St.-Niklaas Kristel de Boevere – Iva Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen Rein De Ryck – CBE Gent-Meetjesland Christel Immegeers – Gemeentebestuur Zele Walter Leenders – ODiCe Jente Leus – Stadsbestuur Aalst Maureen Mingneau – Stadsbestuur Eeklo Hilde Penneman – CVO LC Sint-Niklaas Marc Rogiest – PCVO Meetjesland Nadine Stalpaert – Stadsbestuur Zottegem Marc Timmerman – CBE Waas & Scheldeland Paul Tollenaere - deskundige Karen Vanbrabant – Inburgering Oost-Vlaanderen Lieve Van Daele – Stadsbestuur St.-Niklaas Iris Van Hoecke – VDAB Oost-Vlaanderen Dagelijks bestuur Eddy Allaert – penningmeester – PCVO Scheldeland Elian Baita – CBE Zuid-Oost-Vlaanderen Walter Leenders – Odice Evert Schutyser – Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen Annemie Tas – Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen Huis van het Nederlands Gent Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel Kongostraat 42 te 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. Datum van oprichting 02 juli 2003 Geografisch werkgebied Gent Doelstelling De vereniging is een pluralistische organisatie die tot doel heeft : - het optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die aan de

361


voltijdse leerplicht voldaan hebben en die Nederlands willen leren ; - het bijdragen tot het optimaliseren van het aanbod NT2 ; - het hanteren van een objectief meet- en registratieinstrumentarium. Financiële inbreng Provincie Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. Samenstelling bestuursorganen: Vertegenwoordigers in de algemene vergadering Luc Heyerick – voorzitter – Stad Gent Koen Vandekerckhove – secretaris - Huis van het Nederlands Gent Lesley Arens – Consortium volwassenenonderwijs 11 Jozef Dauwe – gedeputeerde Yannick De Clercq – Vlaamse Gemeenschap Koen De Mesmaeker – Kom-Pas Gent Rein De Ryck – CBE Leerpunt Marijke De Wilde – Stad Gent (CVO De Bargie) Mohamed El Omari – Kom-Pas Gent Peter Hertog – gedeputeerde Marijke Lenaerts – UCT Universiteit Gent Eugeen Roegiest – UCT Universiteit Gent Francisca Sabbe – Het Perspectief - PCVO Anja Van Den Durpel – Stad Gent Lieve Van Der Roost – VDAB Gent Iris Van Hoecke – VDAB Gent Katrien Verbruggen – CBE Leerpunt Els Willems – Het Perspectief - PCVO. Vertegenwoordigers in de raad van bestuur Luc Heyerick – voorzitter – Stad Gent Koen Vandekerckhove – secretaris - Huis van het Nederlands Gent Yannick De Clercq – Vlaamse Gemeenschap Koen De Mesmaeker – Kom-Pas Gent Rein De Ryck – CBE Leerpunt Marijke De Wilde – Stad Gent (CVO De Bargie) Peter Hertog – gedeputeerde Marijke Lenaerts – UCT Universiteit Gent Francisca Sabbe – Het Perspectief - PCVO Anja Van Den Durpel – Stad Gent Iris Van Hoecke – VDAB Gent. Dagelijks bestuur Koen Vandekerckhove – coördinator – Huis van het Nederlands Gent Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw Juridische vorm Vzw Maatschappelijke zetel Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel 02/5141900 Contactpersoon Patrick Weyn, directeur-afgevaardigd bestuurder Geografisch werkgebied

362


Vlaanderen Financiële inbreng 28 549,41 EUR Samenstelling bestuursorganen Raad van Bestuur Frank Smeets, gedeputeerde Limburg (voorzitter) Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen (ondervoorzitter) Gunter Pertry, gedeputeerde West-Vlaanderen Peter Hertog, gedeputeerde Oost-Vlaanderen Karin Jiroflée, gedeputeerde Vlaams Brabant, leden Patrick Weyn, directeur Afgevaardigd Bestuurder Algemene vergadering Frank Smeets, gedeputeerde Limburg (voorzitter) Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen (ondervoorzitter) Gunter Pertry, gedeputeerde West-Vlaanderen Peter Hertog, gedeputeerde Oost-Vlaanderen Karin Jiroflée, gedeputeerde Vlaams Brabant, leden Gerd Van den Broeck, Antwerpen Geert Malfait (vanaf 01.09.2012: Joke Vanhoorne), West-Vlaanderen Kristel de Boevere, Oost-Vlaanderen Els Salembier (vanaf 01.09.2012: Jos Mertens), Vlaams Brabant. Freddy Bleus, Limburg Patrick Weyn, directeur Afgevaardigd Bestuurder Beleidsgroep Frank Smeets, gedeputeerde Limburg (voorzitter) Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen (ondervoorzitter) Gunter Pertry, gedeputeerde West-Vlaanderen Peter Hertog, gedeputeerde Oost-Vlaanderen Karin Jiroflée, gedeputeerde Vlaams Brabant, leden Jozef Caethoven, Antwerpen Geert Malfait, (vanaf 01.09.2012: Joke Vanhoorne) West-Vlaanderen Kristel de Boevere, Oost-Vlaanderen Els Salembier, (vanaf 01.09.2012: Jos Mertens) Vlaams Brabant. Freddy Bleus, Limburg Patrick Weyn, directeur Afgevaardigd Bestuurder Opdracht en doelstellingen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de officiële vertegenwoordiger van het Vlaams provinciaal onderwijs en behartigt als dusdanig de belangen van dit onderwijs bij diverse beleidsinstanties, departementen en organisaties. Ze werkt aan de kwaliteitsverbetering van het provinciaal onderwijs. Het POV organiseert pedagogische begeleiding op maat van de school, en coördineert en organiseert nascholingsactiviteiten op maat voor de personeelsleden van de provinciale scholen. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw Juridische vorm Vzw (opgericht door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) Maatschappelijke zetel

363


Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel 02/5141900 Contactpersoon Patrick Weyn, directeur-afgevaardigd bestuurder Geografisch werkgebied Vlaanderen Financiële inbreng Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. Samenstelling bestuursorganen Raad van Bestuur Frank Smeets, gedeputeerde Limburg (voorzitter) Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen (ondervoorzitter) Gunter Pertry, gedeputeerde West-Vlaanderen Peter Hertog, gedeputeerde Oost-Vlaanderen Karin Jiroflée, gedeputeerde Vlaams Brabant, leden Jozef Caethoven, Antwerpen Patrick Weyn, directeur Afgevaardigd Bestuurder Algemene vergadering Frank Smeets, gedeputeerde Limburg (voorzitter) Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen (ondervoorzitter) Gunter Pertry, gedeputeerde West-Vlaanderen Peter Hertog, gedeputeerde Oost-Vlaanderen Karin Jiroflée, gedeputeerde Vlaams Brabant, leden Gerd Van den Broeck, Antwerpen Geert Malfait (vanaf 01.09.2012: Joke Vanhoorne), West-Vlaanderen Kristel de Boevere, Oost-Vlaanderen Els Salembier (vanaf 01.09.2012: Jos Mertens), Vlaams Brabant. Freddy Bleus, Limburg Patrick Weyn, directeur Afgevaardigd Bestuurder Opdracht en doelstellingen De vereniging heeft tot doel elke vorm van pedagogsiche ondersteuning zelf te verstrekken, te laten verstrekken of de voorwaarden ertoe te creëren aan alle instellingen van het provinciaal onderwijs, of aan de instellingen die met Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning een akkoord hebben afgesloten. Oost-Vlaamse Politieacademie vzw (OPAC) Juridische structuur vzw Zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Secretariaat: Sprendonkstraat 5 te 9042 Gent (Mendonk) Datum oprichting 1 december 1987 (BS 3 maart 1988)

364


Opdracht/doelstelling De vzw OPAC staat in voor de selectie, vorming, opleiding en bijscholing van de leden van de politie. Geografisch werkgebied provincie Oost-Vlaanderen Vennoten - de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen - het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - de 29 Oost-Vlaamse politiezones Samenstelling bestuursorganen (2012) Directie Patrick Van Parys, directeur Raad van beheer Daniël Termont, burgemeester van Gent Ilse Uyttersprot, burgemeester van Aalst Christel Geerts, burgemeester van Sint-Niklaas Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde, vertegenwoordiger burgemeesters arrondissement Oudenaarde Paul Ponsaers, docent UGent Johan Van Durme, burgemeester van Oosterzele, vertegenwoordiger burgemeesters arrondissement Gent Filip Rasschaert, korpschef van de lokale politie Gent Denis Bergmans, korpschef van de lokale politie Aalst Johan De Paepe, korpschef van de lokale politie Sint-Niklaas Jan De Sutter, korpschef van de lokale politie Zottegem/Herzele/St.Lievens-Houtem vertegenwoordiger lokale politie arrondissement Oudenaarde Benny Van Wabeke, korpschef van de lokale politie Deinze/Zulte, vertegenwoordiger lokale politie arrondissement Gent Patrick Trienpont, korpschef van de lokale politie Lokeren,vertegenwoordiger lokale politie arrondissement Dendermonde Rik Daelman, burgemeester van Waasmunster, vertegenwoordiger burgemeesters arrondissement Dendermonde Gerda Zenner-De Gryze, provincieraadslid Rudi Vervaet, bestuurlijk directeur-coördinator arrondissement Dendermonde, vertegenwoordiger van de federale politie Philippe Gysbergs, advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent vertegenwoordiger van de Minister van Justitie Cathérina Van Nerom, vertegenwoordiger Directie van de Opleiding van de Federale Politie Patrick Van Parys, directeur van de OPAC Algemene vergadering André Denys, voorzitter, gouverneur Christianne Immegeers-Schreyen, provincieraadslid de voorzitters van de politiecolleges van de meergemeentezones en de burgemeesters van de eengemeentezones Werking in 2012 Functionele opleidingen Wijkpolitie Mentor basiskader + middenkader

365


Specialist geweldbeheersing zonder vuurwapens Specialist geweldbeheersing met vuurwapens Motorrijder Evaluator ISLP functioneel beheerder Voortgezette opleidingen Coachende vaardigheden : EfficiĂŤnte wijkwerking in de praktijk Jaarlijkse spec.geweldbeheersing zonder vuurwapen Jaarlijkse spec.geweldbeheersing met vuurwapen Omgaan met conflicten en agressie Recyclage mentor Eerstelijnsverhoortechnieken Spoorbewust optreden Eerste onderzoek bij volwassen slachtoffers van zedendelicten Intrafamiliaal geweld Onrustwekkende verdwijningen Kinderrechten in de politiepraktijk PolitiĂŤle slachtofferbejegening Stalking Vreemdelingenwetgeving Wapenwetgeving Eindgebruiker Cad-Viewer basis Polis ANG ADR controle Rijbewijs Tachograaf Overlading Opgefokte bromfietsen en curvometer Fietspatrouilleteam Anti-racisme en anti-discriminatiewetgeving Loonmotor themis Patrouillehondgeleider Gauwdiefstallen TPA ronde tafel Woonstvaststellingen en identiteitsdocumenten Onregelmatig verblijf op belg.grondgebied Detectie van verbale en non-verbale leugensignalen Politionele omgang etnisch-culturele groeperingen Opzoeken van non-operationele informatie en documentatie Milieu en antecedentenonderzoek EPZ sociale media inzetten bij crisissituaties Gebruik van de lasershoot Omgaan met besmettingsgevaar tijdens dienstuitvoering Valse betaalmiddelen Basisbegrippen technopreventie Georganiseerde wegcontroles Ladingzekering Prioritaire voertuigen Pedagogische studiedag voor onderwijzend personeel Crime Scene Investigation (CSI)

Gecertificeerde opleiding :

366


Niveau B : bijzondere statutaire vraagstukken Niveau B : professioneel schrijven Niveau B : Excel, Power Point en Outlook Niveau B : Access, Power Point en Outlook Niveau B : Gevorderd Word, Power Point en Outlook Niveau C : Basisgebruik van Acces en gevorderd Word Niveau C : Basisgebruik van Excel en gevorderd Word Niveau D : Basisgebruik van Excel en Word Niveau D : Veiligheid, communicatie en vaardigheden Niveau D : Efficiënt telefoneren en e-mails schrijven en beheren

Opleidingen aan derden : Bijzondere Veldwachters Gemeentelijke Administratieve Sancties FOD Volksgezondheid (conflicthantering en verhoortechnieken)

Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB) Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. Datum oprichting 16 september 1993 Geografisch werkgebied Provincie Oost-Vlaanderen. Doelstelling De Oost-Vlaamse erkende centra voor basiseducatie ondersteunen en de projecten die de Provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot de ontwikkeling van de basiseducatie prioritair acht, realiseren. Financiële inbreng provincie 136 681,00 euro. Samenstelling bestuursorganen: Vertegenwoordigers in de algemene vergadering Rein De Ryck – voorzitter - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Marc Timmerman – secretaris - Leerpunt Waas & Dender Elian Baïta - penningmeester - Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Anne Bogaerts – Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Eddy Couckuyt – gedeputeerde Joris Engels - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Peter Hertog – gedeputeerde Marieke Vervaet - Leerpunt Waas&Dender. Vertegenwoordigers in de raad van bestuur Rein De Ryck – voorzitter - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Marc Timmerman – secretaris - Leerpunt Waas & Dender Elian Baïta – penningmeester - Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen

367


Anne Bogaerts - Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Joris Engels - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Peter Hertog – gedeputeerde Marieke Vervaet - Leerpunt Waas & Dender. Dagelijks Bestuur Rein De Ryck – voorzitter - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Marc Timmerman – secretaris - Leerpunt Waas & Dender Elian Baïta – penningmeester - Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Nele Caljon – stafmedewerker. Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen vzw (PBO) Juridische structuur Vzw Maatschappelijke zetel en directie Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Datum van oprichting 2 juli 1986 (BS 2 oktober 1986), erkend bij MB van 30 april 1987 Structuur De provinciale brandweerschool is een vzw, opgericht op initiatief van de gouverneur, het provinciebestuur en de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond, waarvan alle gemeentelijke brandweerkorpsen deel uitmaken. Er zijn twee afdelingen: 1. gemeentelijke brandweer; 2. bedrijfsbrandweer. Doelstellingen De vereniging heeft tot doel onderricht te verstrekken over het voorkomen en bestrijden van brand en, in het algemeen, over alles wat tot de opdrachten behoort van de gemeentelijke brandweerdiensten, aldus artikel 4 van de statuten. De school richt zich via opleidingen, trainingen en vervolmakingscursussen tot zowel het personeel van de gemeentelijke brandweerdiensten als tot werknemers uit private ondernemingen en publieke instellingen, belast met de brandpreventie en met de eerste interventie in geval van brand. Geografische werkgebied provincie Oost-Vlaanderen Financiële inbreng provinciebestuur Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen droeg bij in de werkingskosten van de Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen met een subsidie van 58 000 EUR. Samenstelling van de bestuursorganen Raad van beheer André Denys, voorzitter, gouverneur Marc De Buck, gedeputeerde, Peter Hertog, gedeputeerde, Eddy Couckuyt, gedeputeerde Daniel Termont, burgemeester van Gent, Ilse Uytersprot, burgemeester van Aalst Alex Meulebroeck, Schepen van Assenede Urbain Vercauteren, Schepen van Sint-Niklaas

368


Marc Van De Vijver, burgemeester van Beveren Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde Koen Loete, burgemeester van Eeklo Marita Meul, schepen van Sint-Gillis-Waas Rik Daelman, burgemeester van Waasmunster Leen Goossens, Gemeenteraadslid van Zottegem Jacques De Ruyck, Burgemeester van Deinze Christian Van de Voorde, commandant brandweer Gent Jacques Baudewijn, commandant brandweer Aalst (op pensioen vanaf 01.05.2011) van rechtswege vervangen door Tombeur Willy tot 26/09/2011, vervangen door Wim Van Biesen vanaf 27/09/2011 Marc Van De Velde, commandant brandweer Sint-Niklaas Christian Bral, commandant brandweer Oudenaarde Etienne Boury, commandant brandweer Gavere (op pensioen vanaf 01.04.2011) Eric De Rieck, commandant brandweer Merelbeke Jos Dauwe, commandant brandweer Zele Jozef Maes, commandant Kruibeke Robrecht Michiels, commandant Denderleeuw tot 31/08/2011) Wim Van Zele, commandant Beveren De Vos Katrien, voorzitter Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond Alex Van Suyt, 1ste ondervoorzitter Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond Algemene vergadering Naast de leden van de raad van beheer maken de hierna opgesomde gemeenten deel uit van de algemene vergadering: Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Eeklo, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Hamme, Herzele, Kaprijke, Kluisbergen, Kruibeke, Kruishoutem, Lebbeke, Lede, Lochristi, Lokeren, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nevele, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waarschoot, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele, Zelzate, Zomergem, Zottegem. Directie Directeur: Luc De Wilde Administrateur: Dirk De Muynck Secretaris: Johan Nyckees Adjunct-secretarissen: Dirk Wanzele, Tania De Wispelaere Administratief medewerkers : Katie Bonne, Jessica Vanaelst Webmaster: Bonny Sébastien Boekhouder: Luc Van De Steene Oefenleider: Kris Foubert Pedagogisch coördinator: Devos Charlotte Technisch coördinator: Chris Van Weyenberg) Technisch onderhoud: Walter Pillecyn en Luc De Kimpe Instructeur : Kris Van Vlaenderen, Ronny Bombeke en Chris Van Weyenberg Werking 2012 Gemeentelijke brandweer

Opleiding module Brandweerman brandbestrijding en hulpverlening levensreddende handelingen persoonlijke bescherming geïntegreerde prakt. Oefeningen

aantal inschrijvingen

brevet behaald

183 180 185 187

152 146 150 149

369


Korporaal Gent brandbestrijding en hulpverlening Pompbediening voertuigen keuzemodule reddingstechnieken

24 24 26

22 23 21

brandbestrijding en hulpvelening hrm brandvoorkoming bevelvoering gevaarlijke stoffen

110 123 11 40 67

72 77 10 22 52

keuzemodule materieel keuzemodule instructeur

21 24

14 9

gebouwenconstructie bouwelementen en - materialen reglementering wettelijke grondslag

38 37 38 38

33 29 21 31

7

nog niet afgerond

technisch en budgettair beheer public relations hrm

24 24 24

18 18 18

module 1 module 2

20 16 50

13 14 45

Sergeant

Onderluitenant

technicus brandvoorkoming

crisissituatiebeheer dienstchef

duiker

gaspakdrager

Opleiding module Vuur- en hittegewenning Flash over Ondergrondse pijpleidingen Fist Beveiliging van interventies op de openbare weg basis Beveiliging van interventies op de openbare weg bevelvoering Beveiliging van interventies op de openbare weg trainers SAH binnenbrandbestrijding warme oefeningen zone Meetjesland warme oefeningen zone Zuid-Oost 7째 jaars veiligheidsberoepen

aantal inschrijvingen 113 62 138 33 342 173 14 24 165 136

370


brandwacht valbeveiliging adembescherming ploeglid 1 ° interventie nijverheidshelper module 3 brandweerman Externe opleidingen FOD Biza trainers asbest trainers SAH binnenbrandbestrijding trainers SAH gevaarlijke stoffen

129 128 129 129 132 115

4 2 10

Afdeling bedrijfsbrandweer Jaar 2012

oefendagen 137 volle dagen 100 halve dagen

cursisten 2857

Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC) Juridische vorm vzw Maatschappelijke zetel Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent Datum oprichting september 2002 Geografisch werkgebied Provincie Oost-Vlaanderen Doelstelling Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen wil de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en andere arbeidsmarktactoren activeren en verstevigen. Op lange termijn dient dit te resulteren in een optimale doorstroming van leerlingen, studenten en cursisten naar het bedrijfsleven en te zorgen voor een opwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs. Meer info: www.rtcoostvlaanderen.be FinanciĂŤle inbreng provincie 15 000,00 euro Technologica 10 000,00 euro Techniek is sjiek Samenstelling bestuursorganen: Vertegenwoordigers in de algemene vergadering 1

SG G 04 Waasland 17 - Temse - Sint-Niklaas - Beveren-Waas

Florent Van Gheem

2

SG G 06 Eeklo - Maldegem - Zelzate

Tom Caboor

3

SG G 07 Reinaert - Wetteren - Lokeren - Moerbeke

Willy De Sterck

4

SG G 11 Geraardsbergen - Brakel - Herzele - Zottegem

Marnix Vanhonacker

5

SG G 13 Dendermonde - Hamme

Tom Rydant

371


6

SG G 24 Avelgem - Oudenaarde - Ronse

Marc De Smet

7

SG G 26 Aalter - Deinze - Tielt - Waregem

Luc Boudt

8

SG G 32 - SG Gent 22 - Gent - Merelbeke - Evergem - Melle

Mania Van der Cam

9

SG G 34 - Aalst

Erika Vanderstockt

10 SG G 35 - Denderleeuw-Liedekerke-Ninove

Hans Van Gijsegem

11 SG O 04 - Artevelde - Gent

Walter Vanlerberghe

12 SG V 34 - KSO Stroming Gent Noord-West - Evergem - Zelzate

Hans Ysebaert

13 SG V 35 - KSO Edith Stein - Gent

Marc Goddefroy

14 SG V 36 - KSO De Bron Gent-Zuid - Gent - Melle

Willy Gernaey

15 SG V 37 - KSO Meetjesland

Kathleen Oushoorn

16 SG V 38 - KSO - Aalter - D einze

Sam Heyerick

17 SG V 39 - KSO Vlaamse Ardennen - Oudenaarde - Ronse

Lieven Cnudde

18 SG V 40 - KSO Zottegem - Brakel - Herzele

Chris Vanderstraeten

19 SG V 41 - KSO - Geraardsbergen

Luc Dendooven

20 SG V 42 - KSO SALEM - Aalst - Erpe - Mere

Ann Heymans

21 SG V 43 - KSO Wetteren - Lede

Armand De Lepeleire

22 SG V 44 - Eureka - Dendermonde

Guido Van Lysebettens

23 SG V 45 - KSO Scholen aan de Durme - Zele - Hamme - Lokeren Freeken Bauwens 24 SG V 46 - KSO Sint-Nicolaas - Sint-Niklaas-Temse

MichaĂŤl Van Herrewege

25 SG V 47 - KSO Beveren en Bazel

Karl Fievez

26 SG V 73- KSO Denderland - Liedekerke - Ninove - Denderleeuw

Rik Meganck

27 Provincie Oost-Vlaanderen

Annemie Moons

Hoger onderwijs 28 Hogeschool Gent

Patrick Steelandt

29 KaHo Sint-Lieven

Griet Vos

Bedrijfsleven 30 Onafhankelijk voorzitter

Mil Kooyman

31 ABVV

Patrick Mertens

32 ACV

Erik Van Laecke

33 Voka

Christel Geltmeyer

34 Unizo

Joris De Wildeman

35 TOFAM Oost-Vlaanderen

Karen Maes

36 SFTL

John Reynaert

37 FVB Oost-Vlaanderen

Els Van Heck voor Geert Gille

38 VDAB

Ann De Troch voor Arne Theylaert

39 Syntra Midden Vlaanderen

Bart Dhondt

40 OCH

Bart De Waele

41 IPV vzw

Ingrid Snel

42 EDUCAM

Charlotte Gilson

43 VIVO

Veerle Noerens

44 RESOC / SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde

Peter Geirnaert

45 RESOC / SERR Waas en Dender

Kathleen Stevens

46 RESOC / SERR Gent en Rondom Gent

Carine De Meester

47 RESOC / SERR Zuid- Oost-Vlaanderen

Fons Wauters

372


CVO 48

Consortium IX - Regio Waasland-Dendermonde

Erik Peeten

49

Consortium X - Regio Aalst-Oudenaarde

Stany Meskens

50

Consortium XI - Regio Gent-Eeklo Meetjesland

Lesley Arens

Onderwijs (waarnemend) 51 Departement Onderwijs

Bart Baudonck

Vertegenwoordigers in de raad van bestuur 1

SG G 11 Geraardsbergen - Brakel - Herzele - Zottegem

Marnix Vanhonacker

2

SG G 13 Dendermonde - Hamme

Tom Rydant

3

SG G 24 Avelgem - Oudenaarde - Ronse

Marc De Smet

4

SG G 32 - SG Gent 22 - Gent - Merelbeke - Evergem - Melle

Mania Van der Cam

5

SG O 04 - Artevelde - Gent

Walter Vanlerberghe

6

SG V 38 - KSO - Aalter - Deinze

Sam Heyerick

7

SG V 39 - KSO Vlaamse Ardennen - Oudenaarde - Ronse

Lieven Cnudde

8

SG V 40 - KSO Zottegem - Brakel - Herzele

Chris Vanderstraeten

9

SG V 42 - KSO SALEM - Aalst - Erpe - Mere

Ann Heymans

10

SG V 43 - KSO Wetteren - Lede

Armand De Lepeleire

11

SG V 46 - KSO Sint-Nicolaas - Sint-Niklaas-Temse

MichaĂŤl Van Herrewege

12

Provincie Oost-Vlaanderen

Annemie Moons

Hoger onderwijs 13 Hogeschool Gent

Patrick Steelandt

14 KaHo Sint-Lieven

Griet Vos

Bedrijfsleven 15 Onafhankelijk voorzitter

Mil Kooyman

16 ABVV

Patrick Mertens

17 ACV

Erik Van Laecke

18 Voka

Christel Geltmeyer

19 Unizo

Joris De Wildeman

20 TOFAM Oost-Vlaanderen

Karen Maes

21 FVB Oost-Vlaanderen

Els Van Heck voor Geert Gille

22 VDAB

Ann De Troch voor Arne Theylaert

23 Syntra Midden Vlaanderen

Bart Dhondt

24 OCH

Bart De Waele

25 IPV vzw

Ingrid Snel

26 EDUCAM

Charlotte Gilson

27 VIVO

Veerle Noerens

CVO 28

Consortium IX - Regio Waasland-Dendermonde

Erik Peeten

29

Consortium X - Regio Aalst-Oudenaarde

Stany Meskens

30

Consortium XI - Regio Gent-Eeklo Meetjesland

Lesley Arens

373


Onderwijs (waarnemend) 31 Departement Onderwijs

Bart Baudonck

Dagelijks Bestuur Scholengemeenschappen/onderwijs 1 SG G 32 - SG Gent 22 - Gent - Merelbeke - Evergem - Melle

Mania Van der Cam

2 SG O 04 - Artevelde - Gent

Walter Vanlerberghe

3 SG V 43 - SG KSO - Wetteren-Lede

Armand De Lepeleire

4 Provincie Oost-Vlaanderen

Annemie Moons

Bedrijfsleven 5 Onafhankelijk voorzitter

Mil Kooyman

6 TOFAM Oost-Vlaanderen

Karen Maes

7 FVB Oost-Vlaanderen

Geert Gille

Scholengemeenschap Dendermonde/Claevervelt Contactadres Molenberg 9, 9200 Baasrode Telefoonnummer: 052-34.59.11 E-mail: gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be Scholen Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Claevervelt, Klaverveld 6, 9255 Buggenhout (027052) Dirk Bas Gemeentelijke Gesubsidieerde Basisschool Baasrode, Molenberg 9, 9200 Baasrode (023002) Iris Allaert Gemeentelijke Gesubsidieerde Basisschool Grembergen, Rootjensweg 76, 9200 Grembergen (022004) Hilde Hoogewijs Gemeentelijke Gesubsidieerde Basisschool Schoonaarde, Klinckaertstraat 28, 9200 Schoonaarde (022947) Dirk Van Langenhove Gemeentelijke Gesubsidieerde Basisschool Boonwijk, Denderbellestraat 2A, 9200 Dendermonde (106153) Sandra Mannaert Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate Contactadres Beukenstraat 1b, 9900 Eeklo Telefoonnummer: 09 378 60 01 E-mail: inke.pesant@sgr23-meetjesland.be CoĂśrdinerend directeur: Paul Fransoo Scholen PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo Dany Vandecasteele PM Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo RhĂŠa Cabuy

374


GO! GO! GO! GO! GO!

Middenschool , Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem Daniel Deyne Atheneum, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem Paul Fransoo Atheneum, Onteigeningsstraat 41B, 9060 Zelzate Anja Van Parys Middenschool , Onteigeningsstraat 41, 9060 Zelzate Koen Standaert Atheneum , Eikelstraat 41, 9900 Eeklo Christine De Walsche

Scholengemeenschap Gent 22 Contactadres Ooievaarsnest 3, 9050 Gent Telefoonnummer: 09 210 51 51 E-mail: anne.debelder@pantarhei.be Coördinerend directeur: Anne De Belder Scholen PHTI, Henleykaai 83, 9000 Gent (36624): Paulette De Vetter PIHS, Godshuizenlaan 65-75, 9000 Gent Riet Deraeck PM Gent, Abdisstraat 56, 9000 Gent Guy Van Laere GO! Atheneum I Gent/Gentbrugge, Ooievaarsnest 3, 9050 Gent Nathalie Vanden Bossche GO! Technisch Atheneum GITO Merelbeke, Potaardeberg 59, 9820 Merelbeke Pascal Vanhoecke GO! Athenemum III Gent, Voskenslaan 60, 9000 Gent Anne Machiels GO! Atheneum II Gent, Kortrijksesteenweg 12, 9000 Gent Xaveer De Boeck GO! Technisch Atheneum Mobi, Coupure Rechts 312, 9000 Gent Mania Van der Cam GO! Middenschool II Gent, Kortrijksesteenweg 32, 9000 Gent Stephan Brynaert GO! Middenschool III Gent, Voskenslaan 60, 9000 Gent Hilde Kiekens GO! Atheneum Mariakerke, A. Casier de ter Bekenlaan 26, 9030 Gent Walter Blieck GO! Technisch Atheneum Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle Jan De Smet GO! Technisch Atheneum – GITO Groenkouter, Sint-Baafskouter 129, 9040 Gent Benny Vandevoorde MUDA, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem Wim Lasoen Instituut van Gent, Nederkouter 112, 9000 Gent Olivier Szafiro MS Instituut van Gent, Nederkouter 112, 9000 Gent, Kris van Huynegem BUSO Reynaertschool, Voskenslaan 362, 9000 Gent Marijke Eeckhout Scholengemeenschap Dendermonde-Hamme Contactadres Begijnhoflaan 1 te 9200 Dendermonde Telefoonnummer: 052 25 88 10 E-mail: info@ktad.be Coördinerend directeur: Michel Mailliard Scholen PTI Hamme, Schoolstraat 8, 9220 Hamme Nancy van Herzeele GO! Atheneum Dendermonde, Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde Gerd De Wit GO! Technisch Atheneum Dendermonde, Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde Michel Mailliard GO! Middenschool Dendermonde, Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde Nick Van Kerckhoven GO! Middenschool Zwijveke Dendermonde, Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde Jan Ruygers GO! Middenschool De Veerman Hamme, Loystraat 70, 9220 Hamme Beatrijs Van Gelderen Scholengemeenschap Meetjesland

375


Contactadres Leemweg 1, 9980 Sint-Laureins Telefoonnummer: 09 379.90.61 E-mail: glssente@scarlet.be Coördinerend directeur: Manu Buysse (Gemeentelijke Basisschool Kruipuit, Kruipuit 19 a, 9991 Maldegem) Scholen Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Meetjesland, Gentsesteenweg 82-84, 9900 Eeklo (116079): Luc Eeckhout Gemeentelijke Lagere School Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 28, 9968 Bassevelde (025081) Martin De Wilde Gemeentelijke Basisschool Lovendegem, Eeksken 29, 9920 Lovendegem Lode Wytynck Gemeentelijke Basisschool Kruipuit, Kruipuit 19a, 9991 Maldegem Manu Buysse (codi) Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins, Leemweg 1, 9980 Sint-Laureins (025148) Rudy Van Quekelberghe Gemeentelijke Basisschool De Krekel, E. Caluslaan 9, 9060 Zelzate Alain Sedeyn Scholengemeenschap Denderleeuw-Ninove Contactadres Astridlaan 33-39 te 9400 Ninove Telefoonnummer: 054-33 28 96 E-mail: directie.msninove@g-o.be Coördinerend directeur: Marc Berckmoes Scholen PTI Ninove, Centrumlaan 160, 9400 Ninove Paul Doffijn GO! Atheneum Denderleeuw, Kouterbaan 20, 9470 Denderleeuw Michèle Gijsenbergh GO! Middenschool Denderleeuw, De Nayerstraat 11A, 9470 Denderleeuw Hendrik Peeters GO! Atheneum Ninove, Dreefstraat 31, 9400 Ninove Helga Van der Elst GO! Middenschool Ninove, Astridlaan 33-39, 9400 Ninove Marc Berckmoes GO! Technisch Atheneum Liedekerke, Kleemputtenstraat 20, 1770 Liedekerke Karin de Koninck Scholengemeenschap Avelgem-Oudenaarde-Ronse Contactadres Oudenaardsesteenweg 20 te 8580 Avelgem Telefoonnummer: 056-65 01 11 E-mail: luk.boel@g-o.be Coördinerend directeur: Luk Boel Scholen PIVA, Minderbroedersstraat 6, 9700 Oudenaarde Dina Lievens GO! Atheneum Oudenaarde, Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde Peter De Mezel GO! Atheneum Ronse, Gustave Royerslaan 39, 9600 Ronse Gert Despiegeleer GO! Atheneum Avelgem, Oudenaardsesteenweg 20, 8580 Avelgem Anne De Pourcq GO! Middenschool Avelgem, Oudenaardsesteenweg 20, 8580 Avelgem Luk Boel Scholengemeenschap Geraardsbergen-Brakel-Herzele-Zottegem Contactadres Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen Telefoonnummer: 054-41 07 24 (optie 7)

376


E-mail: codi.so@scholengroep20.be Coördinerend directeur: Oswald Denorme Scholen PTI Zottegem, Sabina Van Beierenlaan 35, 9620 Zottegem Marleen Verdonck GO! Atheneum Zottegem, Meerlaan 25, 9620 Zottegem Isabelle Truyen GO! Atheneum Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen Nico Van Coster GO! Middenschook Geraardsbergen, Wegvoeringsstraat 7, 9500 Geraardsbergen Myriam Cosyns GO! Technisch Atheneum Herzele, Stationsstraat 8, 9550 Herzele Regine Romaen GO! Technisch Atheneum Brakel, Kasteelstraat 32, 9660 Brakel Jethro De Schinkel

PERSONEEL Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (OFP) Juridische vorm Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP) Zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Datum van oprichting Op 14 maart 1991 als vzw (goedkeuring van de statuten door de provincieraad) 18 april 1991 (formele oprichting) 1 augustus 1991 (publicatie in BS) In 2007 omvorming tot een Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP). De nieuwe statuten werden goedgekeurd in de algemene vergadering van 21 december 2007 en gepubliceerd in het BS op 04/01/2008. Doelstellingen Het Pensioenfonds heeft als enig doel haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Financiële inbreng van de Provincie Het pensioenfonds neemt de integrale last van de rustpensioenen op zich. Het provinciebestuur zorgt voor een bijkomende fondsenopbouw door een jaarlijkse inbreng op basis van een bijdragevoet op de weddes van de statutaire personeelsleden. Geografisch werkgebied provinciebestuur Oost-Vlaanderen Vennoten Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, statutaire personeelsleden en gepensioneerde personeelsleden van de Provincie Oost-Vlaanderen. Enkel het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een financiële inbreng. Algemene werking in 2012 Het vermogen werd in 2009 verder beheerd door de drie beheerders: 1. KBC AM 2. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 3. VANGUARD

377


Verder is het fonds belegd in vastgoed (gebouw Axxes Business Park Merelbeke) en is een participatie genomen in het kapitaal van Enfinity cvba (duurzame energieproductie via plaatsing van fotovoltaïsche panelen op daken van bedrijfsgebouwen in Oost- en WestVlaanderen). Samenstelling en werking van de bestuursorganen Raad van bestuur (op 31 december 2012) Provincievertegenwoordiger: Hilde Bruggeman, gedeputeerde Personeelsvertegenwoordigers Albert De Smet, provinciegriffier Tom Piens, provinciebestuur Adviescomité Freddy Van Eeckhout, provincieraadslid (vervanger provincievertegenwoordiger) Alexander Vercamer, gedeputeerde Frans Van Gaeveren, provincieraadslid Daniël De Vuyst, provincieraadslid Katie Van Cauwenberge, provincieraadslid Jean-Pierre Stockman, provincieraadslid Rick Franck, provincieraadslid Michel Roelens, provincieraadslid Phaedra Van Keymolen, provincieraadslid Algemene vergadering (op 31 december 2012) Provincievertegenwoordiger: Hilde Bruggeman, gedeputeerde Personeelsvertegenwoordigers Albert De Smet, provinciegriffier Tom Piens, provinciebestuur Dirk De Muynck, provinciebestuur Jacky Steyaert, afgevaardigde ACV openbare diensten Lydie Vanmeerhaeghe, afgevaardigde A.C.O.D. Adviescomité: Freddy Van Eeckhout, provincieraadslid (vervanger provincievertegenwoordiger) Alexander Vercamer, gedeputeerde Frans Van Gaeveren, provincieraadslid Daniël De Vuyst, provincieraadslid Katie Van Cauwenberge, provincieraadslid Jean-Pierre Stockman, provincieraadslid Rick Franck, provincieraadslid Michel Roelens, provincieraadslid Phaedra Van Keymolen, provincieraadslid Luc Lampaert, provincieraadslid Nicole De Vos, provincieraadslid Yoeri Note, provincieraadslid Daniël De Knijf, provincieraadslid

378


RECREATIEDOMEINEN APB Provinciaal domein De Gavers Juridische vorm Autonoom provinciebedrijf Zetel Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen tel. 054 41 63 24 fax 054 41 03 88 Datum oprichting 11 september 2003 (voordien vzw Provinciaal domein De Gavers sedert 3 maart 1977) Opdracht/doelstelling Het APB kreeg als taak het provinciaal ontspanningsgebied De Gavers uit te baten en verder uit te bouwen als toeristisch-recreatief domein. Daartoe werden per 1 januari 2004 alle activiteiten van de vzw overgenomen door het autonoom provinciebedrijf. Geografisch werkgebied Provincie Oost-Vlaanderen Financiële inbreng provinciebestuur Jaarlijkse werkingstoelage van € 2.2.386.500 Samenstelling bestuursorganen Directiecomité Peter Hertog afgevaardigd bestuurder, gedeputeerde Johan Quintelier bestuurder-directeur, directeur APB De Gavers Dirk De Muynck bestuurder-directeur, provinciebestuur Goethals Kristof bestuurder-directeur, provinciebestuur Luc Derudder bestuurder-directeur, provinciebestuur College van commissarissen Saeys Inge, bedrijfsrevisor BVBA Vancauter-Saeys & co bedrijfsrevisorenkantoor Phaedra Van Keymolen, commissaris provincieraadslid Annelies De Meersman, commissaris provincieraadslid Raad van bestuur Peter Hertog voorzitter, gedeputeerde Freddy Van Eeckhout eerste ondervoorzitter, provincieraadslid Daniël De Vuyst tweede ondervoorzitter, provincieraadslid Eddy Couckuyt bestuurder, gedeputeerde Bart Blommaert bestuurder, provincieraadslid Greet De Troyer bestuurder, provincieraadslid Caroline De Padt bestuurder, provincieraadslid Godelieve Stockman bestuurder, provincieraadslid Carola De Brandt bestuurder, provincieraadslid Jamila Lafkioui bestuurder, provincieraadslid Noël Morreels bestuurder, provincieraadslid Vera De Merlier bestuurder, provincieraadslid Benedikt De Vos adviserend lid, afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen Freddy De Chou adviserend lid, afgevaardigde van de stad Geraardsbergen Dean De Smet adviserend lid, afgevaardigde van de stad Geraardsbergen

379


SPORT Oost-Vlaamse Sportpromotie vzw Juridisch vorm vzw Maatschappelijke zetel Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel. 09 243 12 30 Datum oprichting 12 maart 1998 Opdracht/doelstelling De Oost-Vlaamse Sportpromotie vzw heeft tot doel het ondersteunen van de uitvoering van het sportbeleid van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De vereniging mag daartoe, in overleg met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel. FinanciĂŤle inbreng Provincie Het provinciebestuur ondersteunt de werking van de vzw. Voor 2012 werd hiervoor een krediet van 5 000 EUR uitgetrokken. Samenstelling van de bestuursorganen Algemene vergadering Stemgerechtigde leden Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor sport Eddy Couckyt, gedeputeerde Gerda Zenner- De Gryze, provincieraadslid Luc Dekimpe, provincieraadslid Willy Van Hove, provincieraadslid Lena Van Boven, provincieraadslid Jamila Lafkioui, provincieraadslid Eric De Boever, vertegenwoordiger afdeling sportfederaties van de provinciale sportraad Maurice De Smet, vertegenwoordiger afdeling gemeentelijke sportraden van de provinciale sportraad Philippe Mees, vertegenwoordiger afdeling gehandicaptensportfederaties van de provinciale sportraad Luc Derudder, directeur 11e directie â&#x20AC;&#x201C; Domeinen, Sport & Recreatie Luc Taragola, diensthoofd dienst Sport Tanja Moens, inspectiedienst BLOSO Oost-Vlaanderen Raad van Bestuur De samenstelling is dezelfde als die van de algemene vergadering, met uitzondering van Luc Derudder, Luc Taragola en Tanja Moens. Vlabus Oost-Vlaanderen (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) Juridisch vorm vzw Maatschappelijke zetel Zuiderlaan 13, 9000 Gent tel. 09 243 12 63

380


Datum oprichting 24 april 1985 Opdracht/doelstelling vzw Vlabus heeft tot doel tegemoetkomingen en oplossingen te zoeken voor de stijgende vraag naar begeleiding en animatie in de sport. In functie daarvan stelt Vlabus gekwalificeerde lesgevers ten dienste van iedere initiatiefnemer in de non-profit sector waaronder gemeente- en provinciebesturen, sportraden, federaties, sportverenigingen en socio-culturele verenigingen. Financiële inbreng Provincie Het provinciebestuur ondersteunt de werking van de vzw. Voor 2012 werd hiervoor een krediet van 47 000 EUR uitgetrokken. Samenstelling van de bestuursorganen Algemene vergadering Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor sport Luc Derudder, directeur 11e directie – Domeinen, Sport & Recreatie Luc Taragola, diensthoofd dienst Sport Luc Van Landschoot, provinciale sportraad Tanja Moens, inspectiedienst BLOSO Oost-Vlaanderen Raad van Beheer Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor sport Luc Taragola, diensthoofd dienst Sport Samenwerkingsverband met de Interlokale verenigingen / burensportdiensten (ILV's) In functie van continue informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning en om de organisatie van intergemeentelijke initiatieven te bewerkstelligen, werden alle gemeenten ondergebracht in één van volgende interlokale verenigingen (ILV): Leiestreek, Meetjesland, Schelde-Durme, Waasland en Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaamse Ardennen. Financiële inbreng Provincie Voor 2012 bedroeg dit 47 142 EUR. Samenstelling van de 6 interlokale verenigingen met vermelding van de beherende gemeente (onderlijnd): ILV - BSD Vlaamse Ardennen (9): Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zwalm. ILV - BSD Meetjesland (11): Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, St-Laureins, Waarschoot, Zelzate, Zomergem ILV - BSD Zuid-Oost-Vlaanderen (11): Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Ninove, StLievens-Houtem, Zottegem ILV - BSD Leiestreek (8): Aalter, De Pinte, Deinze, Gavere, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem, Zulte ILV - BSD Schelde-Durme (16): Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele ILV - BSD Waasland (7): Beveren, Kruibeke, Stekene, St-Gillis-Waas, St-Niklaas, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht

381


TOERISME

Centrum Ronde van Vlaanderen

/

382


Gent congres vzw Zetel Botermarkt 1, 9000 Gent Kantoor Citadelpark Bus 3, 9000 Gent tel. 09 224 44 95 fax 09 224 44 98 e-mail : info@gentcongres.be website: www.gentcongres.be Datum van oprichting De v.z.w. Gent Congres werd op 15 oktober 1999 opgericht met de provincie als stichtend lid. Opdracht/doelstelling Promotie voeren voor de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen als centra voor congressen, beurzen, colloquia, seminaries, en andere MICE-activiteiten met een nationale en internationale uitstraling, en daarbij een gecoĂśrdineerd beleid te voeren om zo de belangen van haar leden te behartigen en het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van het MICE-toerisme in Gent en Oost-Vlaanderen. Geografisch werkgebied Provincie Oost-Vlaanderen. FinanciĂŤle inbreng provincie Jaarlijkse werkingstoelage: 70 112,00 EUR en 895,00 EUR aan lidgeld. Samenstelling raad van bestuur Lieven Decaluwe Serge Vermeersch Lieve Ectors Marc Bracke Eddy Couckuyt Hedwig De Pauw Wim Vandendriessche Erwin Van de Wiele Marianne Lippens Patrick De Peuter Werner Van Craenenbroeck Hadewig Stinissen Karen Verbiest Catharina Segers Etienne Vermeulen Pierre Goffaux Nicolas Vanden Eynden Annick Debels

Voorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Adviseur Adviseur Penningmeester Secretaris Directeur

dagelijks bestuur Lieven Decaluwe Serge Vermeersch Lieve Ectors Marc Bracke Wim Vandendriessche Erwin Van de Wiele Pierre Goffaux Nicolas Vanden Eynden Annick Debels

Voorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Penningmeester Secretaris Directeur

383


Toerisme Oost-Vlaanderen Maatschappelijke zetel Metselaarshuis Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent tel. 09 269 26 00 fax 09 269 26 09 e-mail : toerisme@oost-vlaanderen.be website: www.tov.be Datum van oprichting De v.z.w. Federatie voor Toerisme werd op 27 maart 1948 opgericht. In 1993 werd een naamsverandering doorgevoerd naar v.z.w. Toerisme Oost-Vlaanderen. Opdracht/doelstelling De vereniging stelt zich tot doel: het initiëren, stimuleren en coördineren van de toeristisch-recreatieve beleidsplanning voor de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's, in nauw overleg met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen; het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implementeren van initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve infrastructuur en aanbodsontwikkeling in Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's die voortvloeit uit de toeristisch-recreatieve beleidsplanning; het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implementeren van initiatieven op vlak van toeristisch-recreatieve promotie en kwaliteitszorg voor Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's; het ondersteunen en begeleiden van de leden gemeenten en Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer, hierna te noemen VVV's in initiatieven op vlak van recreatie en toerisme in de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's; het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector van de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's; Geografisch werkgebied Provincie Oost-Vlaanderen. Financiële inbreng provincie Jaarlijkse toelage voor werking, promotie, infrastructuur, gebiedsgerichte werking en participatie in diverse projecten voor een totaal bedrag van 3 359 213 EUR in 2012. Samenstelling raad van bestuur Eddy Couckuyt Hilde Bruggeman Willy Van Hove Jamila Lafkioui Bart Van Malderen Yoeri Note Martine Verhoeve Geert Wymeersch Gerda Zenner-De Gryze Marnic De Meulemeester Catherine De Smet Lucien Bats Georges Couck Jacques De Meyer Lieven Decaluwé Heli De Keyser Camiel Moerman

voorzitter, gedeputeerde ondervoorzitter, gedeputeerde provincieraadslid provincieraadslid provincieraadslid provincieraadslid provincieraadslid provincieraadslid provincieraadslid steden en gemeenten Vlaamse Ardennen, Oudenaarde steden en gemeenten Leiestreek, Zulte steden en gemeenten Waasland, Sint-Niklaas steden en gemeenten Scheldeland, Denderleeuw steden en gemeenten Meetjesland, Kaprijke Gent VVV's Meetjesland VVV's Scheldeland

384


Julien Ghesquière Daniël Eggermont Luc Hoorens Johan Browaeys Ignace Brys Firmin Laute Paul Verdonck Marie-Claire Martens

VVV's Waasland VVV's Leiestreek VVV's Vlaamse Ardennen verenigingen, VOKA-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen verenigingen, Horeca Oost-Vlaanderen verenigingen, VTB verenigingen, Unizo Oost-Vlaanderen Waas en Dender verenigingen, PASAR Zuid-Oost-Vlaanderen

Adviserend: Valère Mortier Marc Expeels Erwin Van De Wiele Lisbeth Stalpaert Pierre Goffaux Katia Versieck Mieke Belmans Melissa Dheere

adviserend, verdiensten adviserend, verdiensten, NMBS adviserend, dienst toerisme Gent adviserend, Toerisme Vlaanderen adviserend, management Toerisme Oost-Vlaanderen vzw adviserend, management Toerisme Oost-Vlaanderen vzw adviserend, management Toerisme Oost-Vlaanderen vzw adviserend, penningmeester Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

VARIA Ethias Gemeen Recht Juridische vorm nv, onderlinge verzekeringsvereniging Zetel Hoofdzetel: Rue des Croisiers 24, 4000 Liège tel.: 04 220 31 11 fax: 04 220 30.05 e-mail: info@ethias.be Zetel voor Vlaanderen : Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt tel. 011 28 21 11 fax 011 28 20.20 e-mail : info@ethias.be Datum oprichting KB van 14 december 1925 Opdracht/doelstelling De vennootschap heeft tot doel alle verzekeringsactiviteiten behorende tot de activiteitengroepen « Leven » en« Niet-Leven » (met inbegrip van de arbeidsongevallen bedoeld door de wet van 10 april 1971 en/of de wet van 3 juli 1967), evenals alle verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien. Zij mag eveneens, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen in naam en voor rekening van vennootschappen die met haar verbonden of geassocieerd zijn of waarmee een band van participatie bestaat, de volgende activiteiten uitoefenen: • financiële dienstverlening, die op niet exhaustieve wijze omvat leningen en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, de dekking van financiële of wisselrisico‟s of basisproducten, thesaurieverrichtingen, met inbegrip van cash pooling, de uitgifte van oblgatieleningen, vastgoedcertificaten, en alle andere gelijkaardige leningen;

385


• het investeren, inschrijven, plaatsen, verkopen, aankopen en verhandelen van aandelen, obligaties,certificaten, kredieten, munten en andere financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, ongeacht of zij al dan niet een juridisch statuut hebben als openbare onderneming; • het aanhouden en beheren van participaties in burgerlijke en handelsvennootschappen, het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, het verstrekken van advies, beheer en andere diensten van dezelfde aard, met uitzondering van advies inzake geld- en andere beleggingen, zowel op contractuele basis als statutair of als externe raadgever of orgaan. Teneinde het aldus omschreven doel te verwezenlijken, mag de vennootschap ondermeer haar reserves beleggen door roerende en onroerende verrichtingen te doen, door met hypothecaire waarborgen te lenen, sommige risico‟s bij andere ondernemingen plaatsen, zich via fusie in alle vennootschappen met een gelijkaardig doel inmengen. Ethias bestond vroeger uit 4 afdelingen met elk een afzonderlijke werking. Sedert 2009 werden de kas Brand en de kas Arbeidsongevallen gefusioneerd met de kas Gemeen Recht. Geografisch werkgebied niet van toepassing Financiële inbreng provincie Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie) Raadgevend comité Alexander Vercamer – gedeputeerde Algemene vergadering - Kas “Gemeen recht” effectief: Yoeri Note - provincieraadslid plaatsvervanger: Katie Van Cauwenberghe - provincieraadslid Gemeentedienst van België Maatschappelijke zetel Aarlenstraat 53 bus 13, 1040 Brussel tel. (02)230 05 70 fax (02)230 51 49 Op de buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 1999 werd beslist over te gaan tot de ontbinding van deze intercommunale. Deze intercommunale is nog steeds in vereffening. Met het oog daarop werden bij provincieraadsbesluit van 29 november 2000 de volgende provinciale vertegenwoordigers aangeduid: Raad van bestuur Paul Beeckman – provincieraadslid Algemene vergadering effectief: Willy Van Hove – provincieraadslid plaatsvervanger: Jean-Pierre Van Der Meiren - gedeputeerde Gemeentelijke Holding nv Juridische vorm nv Maatschappelijke zetel

386


Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel tel.: 02 227 55 20 fax: 02 227 55 40 e-mail: info@gemhold.be www.gemeentelijkeholding.be Datum oprichting De buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 1996 keurde de alliantie tussen het Gemeentekrediet van België en Crédit Local de France goed. De vennootschap draagt van dan af de benaming Gemeentelijke Holding. Op 7 december 2011 besliste de algemene vergadering om tot ontbinding over te gaan. De vennootschap bevindt zich nu in staat van vereffening. Opdracht/doelstelling De vennootschap heeft tot doel : Zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, alsmede van alle soorten aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, van welke aard ook. Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen. Geografisch werkgebied niet van toepassing Financiële inbreng provincie De provincie beschikte reeds over 178 695 gewone aandelen met een boekwaarde van 18,64 EUR per aandeel en 56 430 preferente aandelen B met een boekwaarde van 40,96 EUR per aandeelIn 2009 heeft de provincie bijkomend ingetekend op een kapitaalverhoging van 2 239 528,96 EUR tegen een uitgifteprijs van 40,96 EUR per aandeel (preferente aandelen A). In totaal beschikt de provincie over 289 801 aandelen voor een totaal bedrag van 7 881 776,56 EUR. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie) in de algemene vergadering effectief: Caroline De Padt - provincieraadslid plaatsvervanger: Annelies De Meersman – provincieraadslid Vereniging van de Vlaamse Provincies Juridische vorm vzw Zetel Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel tel. 02 512 11 52 fax 02 502 46 80 e-mail: vvp.studiedienst@vlaamseprovincies.be Datum oprichting 27 maart 1991 Opdracht/doelstelling De vereniging stelt zich tot doel de aangesloten leden allerlei diensten te verstrekken die hen van nut zijn bij het vervullen van hun opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

387


Geografisch werkgebied de Vlaamse provincies Financiële inbreng provincie Statutair werd bepaald dat de basis voor de financiering de bijdragen van de provincies zijn. In 2012 subsidieerde de provincie de Vereniging van de Vlaamse Provincies voor een totaal bedrag van 272.023,54 EUR. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie) Raad van bestuur Hilde Bruggeman - gedeputeerde Eddy Couckuyt - gedeputeerde Peter Hertog - gedeputeerde Annick Willems - provincieraadslid Algemene vergadering effectief: Dirk Otte - provincieraadslid Johan Beke - provincieraadslid Rik Franck - provincieraadslid Annick Willems - provincieraadslid Jozef Van Pée - provincieraadslid Jean-Pierre Stockman - provincieraadslid Melissa Van der haeghen - provincieraadslid Nicole Van Duyse – provincieraadslid Marc Joris, provincieraadslid als plaatsvervanger: Daniël De Knijf - provincieraadslid Hilde Bruggeman - gedeputeerde Annelies De Meersman - provincieraadslid Eddy Couckuyt - gedeputeerde Luc Lampaert - provincieraadslid Hilde De Sutter - provincieraadslid Greet De Troyer - provincieraadslid Jamila Lafkioui- provincieraadslid Martine Verheyden – provincieraadslid WATER TMVW: Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening Juridische vorm cvba Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel Stropkaai 14, 9000 Gent tel. 09 240 02 11 fax 09 222 91 11 www.tmvw.be Datum oprichting 16 februari 1923 (KB goedkeuring statuten) Opdracht/doelstelling

388


De intercommunale heeft tot doel het integraal waterbeheer ten behoeve van de vennoten, zowel wat betreft de watervoorziening, de waterzuivering als de waterbeheersing, het transport van water inbegrepen, ongeacht de oorsprong en/of de bestemming van dat water. Aldus kan de intercommunale onder meer welkdanige activiteiten verrichten met betrekking tot de studie, de aanleg, de financiering en het beheer van en de controle op de installaties terzake water, alsmede aangaande de studie, de controle, de financiering, de commercialisering en de levering van water betreffende producten, processen, concepten en diensten. Dit alles in de ruimste betekenis van deze woorden. Geografisch werkgebied De groep TMVW is actief in 80 gemeenten en steden. Zij werken samen met het integraal waterbedrijf voor een of meer diensten: transport en distributie van drinkwater, sanering van afvalwater en beheer van zwembaden en andere sportaccommodaties. De dienstverlening wordt aangeboden via het eigen bedrijf (TMVW) of via deelneming in IMWV en I.W.V.B. Financiële inbreng provincie De provincie Oost-Vlaanderen is geen aandeelhouder in de TMVW. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie) - in de raad van bestuur: Johan Beke – provincieraadslid VMW: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Juridische vorm cvba Maatschappelijke zetel - Hoofddirectie Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel tel.: 02 238 94 11 fax: 02 230 97 98 info@vmw.be

Directie Oost-Vlaanderen Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent tel.: 09 240 91 11 fax: 09 222 89 16 www.vmw.be Datum oprichting De NMW, Nationale Maatschappij der Waterleidingen, werd opgericht bij wet van 26 augustus 1913. Ingevolge de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut werd de NMW met ingang van 1 januari 1988 opgesplitst in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en in de Société Wallonne des Distributions d‟Eau. Opdracht/doelstelling De maatschappij heeft tot doel de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de openbare watervoorziening en de inzameling en zuivering van afvalwater. Daarenboven kan de maatschappij, met andere instellingen van openbaar nut, gemeenten, verenigingen van gemeenten en particulieren, op hun verzoek, contracten aangaan op het gebied van waterproductie, waterdistributie en afvalwaterzuivering. Geografisch werkgebied het Vlaams Gewest

389


Financiële inbreng provincie De provincie beschikt over 72876 aandelen P Waterdienst (1.821.900,00 EUR) en 85825 aandelen G-Waterdienst (2.145.625,00 EUR). In totaal is er 3.948.238,90 EUR volstort. Er diende in 2012 nog 19.286,10 EUR volstort te worden. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie) - in het bureau van het provinciaal comité: effectief: Luc Dekimpe-provincieraadslid plaatsvervanger: - in het provinciaal comite: effectief : Luc Dekimpe - provincieraadslid - in de sectorcomités: - sectorcomité Denderstreek: effectief : Luc Dekimpe - provincieraadslid Freddy Van Eeckhout – provincieraadslid - sectorcomité Meetjesland: effectief : Luc Dekimpe - provincieraadslid Geert De Roo – provincieraadslid - sectorcomité Waasland: effectief : Luc Dekimpe – provincieraadslid Martine Verheyden – provincieraadslid

WELZIJN EN GEZONDHEID Blijdorp III Juridische vorm Dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Maatschappelijke zetel Gemeentehuis Buggenhout Administratieve hoofdzetel Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout tel.: 052 39 99 90 fax: 052 39 99 98 Buggenhout@Blijdorp.be www.blijdorp.be Datum oprichting 20 april 1983 Opdracht/doelstelling De vereniging heeft tot doel in te staan voor de financiering en de oprichting van gebouwen, die ten dienste zullen gesteld worden van mindervalide personen van de vzw Blijdorp of haar rechtsopvolgers. De vereniging kan deelnemen aan alle initiatieven ter ondersteuning van het gehandicaptenbeleid in de betrokken regio. Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met dit doel van de vereniging verband houden.

390


Geografisch werkgebied De gemeenten Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem (Brabant), Opwijk (Brabant), Puurs, Sint-Amands, Waasmunster, Wichelen, Zele. Financiële inbreng provincie Zij beschikt over 310 aandelen van 250 EUR (kapitaalsparticipatie van 77 500 EUR) + een achtergestelde lening van 297 500 EUR. Samenstelling bestuursorganen (vertegenwoordigers van de provincie) in de raad van bestuur: Hilde Bruggeman - gedeputeerde Greet De Troyer - provincieraadslid Bart Van Malderen – provincieraadslid in de algemene vergadering: effectief: Bart Blommaert - provincieraadslid Goedele De Cock - provincieraadslid Marc Gybels - provincieraadslid Marina Van Hoorick - provincieraadslid Jozef Dauwe - gedeputeerde Maria Verheirstraten - provincieraadslid Martine Verheyden - provincieraadslid plaatsvervangers: Paul Beeckman - provincieraadslid Jo De Cuyper - provincieraadslid Dirk De Meerleer - provincieraadslid Liliane Lebon - provincieraadslid Willy Van Hove - provincieraadslid Jozef Van Pée - provincieraadslid Gerda Zenner-De Gryze - provincieraadslid INDRA -Integrale aanpak van het drugsfenomeen Juridische vorm Interlokale vereniging Zetel Stad Aalst Oprichting 2008 Doelstelling Integrale aanpak van het drugsfenomeen door intergemeentelijke en intersectorale samenwerking bij de uitbouw van een geïntegreerd beleid inzake drugpreventie, vroeginterventie, drughulpverlening en handhaving. Werkingsgebied: Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Denderleeuw Financiële inbreng provincie: Via subsidiereglement intergemeentelijk samenwerking drugpreventie en reglement medischsociale opvang drugverslaafden Beheerscomité Effectieve leden Stad Aalst: Iwein De Koninck (voorzitter), schepen Aalst, Patrick De Smedt, schepen / OCMW voorzitter Aalst en Philippe Kiekens, gemeenteraadslid Aalst

391


Gemeente Denderleeuw: Elke de Greef, schepen Denderleeuw Gemeente Haaltert: Peter De Smet, schepen Haaltert Gemeente Erpe-Mere: Hugo De Waele, burgemeester Erpe-Mere Gemeente Lede: Elke Meganck, schepen Lede Provincie Oost-Vlaanderen: Eddy Couckuyt, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen VZW Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) Juridische vorm Vzw Zetel Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent Datum oprichting 14 december 1993 Statuten, doelstellingen Uit de adviezen die door de Medische Commissie werden voorgedragen, resulteerde het voorstel om een vzw op te richten met volgende doelstellingen: a) Verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen. b) Bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening, in het bijzonder bij rampen, o.a. door het organiseren van opleidingen. c) Stimuleren van het tot stand komen van de functie directeur medische hulpverlening (Adj-Dir-Med) bij rampen ; het begeleiden van de infrastructurele omkadering van deze functie. d) Mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen. De bestendige deputatie verklaarde zich in zitting van 17 december 1992 principieel akkoord om over te gaan tot de oprichting van de vzw MEDOV (Medisch Oost-Vlaanderen), werkzaam in de sector gezondheidszorg - rampen en in zitting van 10 maart 1993 besliste de provincieraad dat de provincie zou toetreden tot deze vzw. Daarnaast beslisten 50 Oost-Vlaamse steden en gemeenten toe te treden. Eind 2012 waren er 64 van de 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten lid van de vzw. Bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 werd de vzw MEDOV erkend, met ingang van 1 januari 1999 tot 31 december 1999, als opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers in de provincie Oost-Vlaanderen. Met KB van 30 april 2001 wordt deze erkenning verlengd voor onbepaalde duur. Geografisch werkgebied Provincie Oost-Vlaanderen Financiële inbreng Provincie: bijdrage in de werkingskosten a rato van 0,025 euro per inwoner per jaar (32 705 euro) Gemeenten: 64 Oost-Vlaamse gemeenten 0,025 euro per inwoner en per jaar Samenstelling raad van bestuur André Denys, voorzitter - gouverneur Eddy Couckuyt, eerste ondervoorzitter - gedeputeerde Daniël Termont, tweede ondervoorzitter - burgemeester van Gent Luc Bauwens, directeur vzw MEDOV - provinciebestuur Lode Blondeel, Med Lt Kol - vertegenwoordiger Medische Dienst van het Leger Jozef Browaeys, burgemeester van Horebeke Paul Calle, Dir-Med - prof. dr. - kliniekhoofd spoedgevallen UZ-Gent André Cooman, adjunct-Dir-Med - verpleegkundige O.L.Vrouwziekenhuis Aalst Diane Coryn, secretaris vzw MEDOV – provinciebestuur Jean-Pierre De Bruyne, Dir-Med – dokter – spoedgevallen AZ Zusters van Barmhartigheid

392


Luc De Geyter, Dir-Med - dokter - verantwoordelijke spoedgevallen Stadskliniek Sint-Niklaas Koen De Graeve, Dir-Med - dr. - spoedgevallen AZ Jan Palfijn-Gent Walter Dejaegher, administrateur vzw Oost-Vlaamse Politieacademie Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde Jacques De Meyer, OCMW-voorzitter van Kaprijke Albert De Smet, provinciegriffier - provinciebestuur Luc De Wilde, directeur vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen Christoph D'Haese, voorzitter gemeenteraad van Aalst Patrick Goormans, adjunct-Dir-Med - verpleegkundige AZ Nikolaas Sint-Niklaas Viviane Heirman, medewerker vzw MEDOV - provinciebestuur Björn Heirbrant kabinetschef van de Gouverneur - provinciebestuur Sofie Heyrman, gemeenteraadslid van Sint-Niklaas Anne Kesteloot, directeur sociale zaken - provinciebestuur Marc Lievens, Dir-Med - dokter – spoedgevallen AZ Zusters van Barmhartigheid Ronse Luc Matthijs, adjunct-Dir-Med – hoofdverpleegkundige AZ Heilig Hart Eeklo Joris Nissens, administratief directeur O.L.Vrouwziekenhuis Geraardsbergen Jan Reynaert, adjunct-Dir-Med - hoofdverpleegkundige AZ Zusters van Barmhartigheid Ronse Linda Rydant, Rode Kruis Vlaanderen Willy Tombeur, kpt. cdt. – dd. bevelhebber brandweer Aalst Björn Heirbrant kabinetschef van de Gouverneur - provinciebestuur Luc Uyttendaele, schepen van Evergem Jean Van Brantegem, adjunct-Dir-Med - verpleegkundige spoedgevallen UZ Gent Eddy Vancaeneghem, adjunct-Dir-Med – verpleegkundige spoedgevallen AZ Oudenaarde Kenneth Tailor, burgemeester van Wichelen Christiaan Van De Voorde, Lt kol. - bevelhebber brandweer Gent Van Der Eecken Werner, burgemeester van Wichelen Jack Van Tichelen, Dir-Med- dokter Pascal Verdonck, prof. algemeen directeur Maria Middelares Gent Johan Waelkens, gemeenteraadslid van Waasmunster Werking in 2012 Volgende activiteiten werden door de vzw MEDOV georganiseerd in 2012 Basiscursus "hulpverlener-ambulancier" In 2012 werden 2 basiscursussen georganiseerd in het Zonehuis te Erpe-Mere. De basiscursus in het voorjaar telde 42 inschrijvingen – 38 cursisten namen deel aan het examen – 35 slaagden. De cursus in najaar telde 42 inschrijvingen – 41 cursisten namen deel aan het examen – 38 slaagden. Permanente vorming "hulpverlener-ambulancier" Iedere ambulancier dient per jaar 24 uur permanente vorming (bijscholing) te volgen. Hiervan organiseert de school zelf 16 uur (8 uur praktijk + 8 uur theorie) die verplicht te volgen zijn door iedere ambulancier. De overige 8 uur worden regionaal (5 regio's: Aalst, Eeklo, Gent, Sint-Niklaas, Zuid-Oost-Vlaanderen) georganiseerd. De 16 uur permanente vorming georganiseerd door de school werd opgedeeld in 2 modules van telkens 4 uur praktijk en 4 uur theorie. De theorie vond 5 x plaats, telkens in een andere regio. Door de school werden in totaal 24 sessies van 4 uur georganiseerd en 4 dagsessies van 8 u (praktijk 1 + praktijk 2).. Regionaal werden in totaal 132 sessies georganiseerd (van 2 tot 4 u. vorming). ± 713 ambulanciers namen deel aan bovenvermelde permanente vormingen. Evaluatieproef verlenging 100-badge Om de 5 jaar, na datum van uitreiking van de 100-badge, dient elke ambulancier een evaluatieproef af te leggen, ter verlenging van de badge en dient hij/zij binnen die 5 jaar, 120 uur bijscholing gevolgd te hebben, zijnde 24 uur per jaar.

393


In 2012 dienden 117 ambulanciers de evaluatieproeven af te leggen. 109 ambulanciers slaagden 4 ambulanciers zijn gestopt – 4 ambulanciers dienen te herkansen in 2013. Er werden 14 evaluatiemomenten georganiseerd. PISAD: Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband Aangaande Drugsmisbruik Juridische vorm Gewoon Provinciebedrijf Hoofdzetel Gouvernementstraat, 1 te 9000 Gent; Locatie-adres: Tussenmuren, 17 te 9700 Oudenaarde Datum oprichting: 01/01/2006 Doelstelling Het Provinciebedrijf heeft als doel samen met de gemeenten en andere actoren bijdragen tot het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs, tot het voorkomen van misbruik en/of het stoppen van gebruik. Werkingsgebied PISAD omvat 20 steden en gemeenten,19 steden en gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen: Brakel, Denderleeuw, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm en de gemeente Liedekerke in de provincie Vlaams Brabant. Financiële inbreng provincie: 49 % Samenstelling bestuursorganen De Deputatie en de Raad van Advies Samenstelling Raad van Advies: Greet De Troyer

Raadslid

Jamila Lafkioui

Raadslid

Kathelijne Van Betsbrugge Nadine De Stercke Rita Vande Moortele

Schepen

Viviane Hubau-Geldhof Bart Blommaert

Schepen Lid van het bureau

Daniël De Vuyst

Secretaris

Eddy Couckuyt

Gedeputeerde

Guido De Padt Freddy Van Eeckhout

Burgemeester Raadslid

Geert Merchiers Herman Daens

Procureur des Konings Substituut-ProcureurGeneraal Burgemeester Burgemeester Raadslid

Herman De Croo Herman De Loor Jean-Pierre Stockman

Schepen Schepen

Provinciebestuur OostVlaanderen Provinciebestuur OostVlaanderen Gemeentebestuur Zingem Gemeentebestuur Gavere Gemeentebestuur Kruishoutem Gemeentebestuur Kluisbergen Provinciebestuur OostVlaanderen Provinciebestuur OostVlaanderen Provinciebestuur OostVlaanderen Stadsbestuur Geraardsbergen Provinciebestuur OostVlaanderen Parket van Oudenaarde Hof van Beroep Gent Gemeentebestuur Brakel Stadsbestuur Zottegem Provinciebestuur OostVlaanderen

394


Jo Fonck

Burgemeester

Johan Van Tittelboom Jozef Browaeys Lieven Latoir

Burgemeester Burgemeester Burgemeester

Luc Dupont Michel Casteur Luc Vander Meeren

Burgemeester Burgemeester Burgemeester

Marc De Brakeleer Marc Joris

Burgemeester Raadslid

Marnic De Meulemeester Karim De Rijst Roger Coppens Steven Lippens William Blondeel

Burgemeester OCMW-voorzitter/Schepen Burgemeester Schepen Directeur Welzijn

Gemeentebestuur Denderleeuw Gemeentebestuur Herzele Gemeentebestuur Horebeke Gemeentebestuur SintLievens-Houtem Stadsbestuur Ronse Stadsbestuur Ninove Gemeentebestuur WortegemPetegem Gemeentebestuur Lierde Provinciebestuur OostVlaanderen Stadsbestuur Oudenaarde Gemeentebestuur Zwalm Gemeentebestuur Haaltert Gemeentebestuur Maarkedal Provinciebestuur OostVlaanderen

Directeur: Dominique Roos Voorzitter: Lieven Santens Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 1. De PMSIV Lemberge Juridische vorm Intercommunale cv Salisburylaan 100 9820 Merelbeke tel. 09 272 20 00 fax 09 272 20 23 Datum oprichting 10 september 1930 KB 1 april 1931 BS 12 september 1931 Datum omvorming naar een provinciale intercommunale 28 november 1999 Opdracht/doelstelling De oprichting en het beheren van medisch-sociale instellingen in de sector van de zorgverstrekking, sedert de in vereffeningstelling beperkt tot het beheer van het onroerend patrimonium. FinanciĂŤle inbreng provincie Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 167 452,08 EUR en is samengesteld uit ondeelbare aandelen aan 123,95 EUR waarvan de provincie er 920 heeft op een totaal van 1 351. Het veranderlijk kapitaal bedraagt 1 406 795,75 EUR en bestaat uit aandelen aan 123,95 EUR waarvan de provincie er 6 000 heeft. Totaal maatschappelijk kapitaal: 1 574 247,83 EUR met een provinciale meerderheid van 6 920 aandelen op 12 701 aandelen. IC in vereffening

395


Het personeel, de activiteiten, de roerende goederen en de schuldenlast van de intercommunale werden per 1 juli 2006 overgenomen door het autonoom provinciebedrijf (APB) Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. De intercommunale Provinciaal Zorgcentrum Lemberge (PMSIV) beheerde, in afwachting van de vereffening, het onroerend patrimonium. Op 19 december 2008 werd de intercommunale Provinciaal Zorgcentrum Lemberge (PMSIV) in vereffening gesteld. Samenstelling bestuursorganen - College van Vereffenaars: Marc Gybels - provincieraadslid Secretaris: Dirk De Muynck - provinciebestuur - algemene vergadering: Effectief lid: Nicole De Vos – provincieraadslid Plaatsvervangend lid: Johan Beke – provincieraadslid 2. Het APB Lemberge Juridische vorm: Autonoom provinciebedrijf Salisburylaan 100 9820 Merelbeke tel. 09 272 20 00 fax 09 272 20 23 Datum oprichting 1 juli 2006 Opdracht/doelstelling De oprichting en het beheren van medisch-sociale instellingen in de sector van de zorgverstrekking. Samenstelling bestuursorganen: - directiecommité: Afgevaardigd bestuurder: Eddy Couckuyt - gedeputeerde Bestuurder-directeur: Luc Maes – provincieraadslid Marc Lootens – provincieraadslid - college van commissarissen: Voorzitter: Noël Morreels – provincieraadslid Willy Van Hove – provincieraadslid - raad van bestuur: Effectieve leden met stemrecht: Bart Blommaert – provincieraadslid Eddy Couckuyt - gedeputeerde Annemie De Gussem – provincieraadslid Jo De Loor – provincieraadslid Rik Franck – provincieraadslid Steve Herman – provincieraadslid Liliane Lebon – provincieraadslid Luc Maes – provincieraadslid Jozef Van Pée – provincieraadslid Effectieve leden zonder stemrecht:

396


Vera De Merlier – provincieraadslid Hilde De Sutter – provincieraadslid Marc Gybels – provincieraadslid Marc Lootens – provincieraadslid Yoeri Note – provincieraadslid Toekomst van het Zorgcentrum De provincieraad heeft op 15 december 2010 bij unanimiteit de deputatie opgedragen alle noodzakelijke handelingen te stellen die leiden tot een overdracht van het PZL mits de potentiële overnemer voldoet aan een aantal uitdrukkelijk opgesomde voorwaarden die de toekomst van het zorgcentrum moet garanderen.

397

Oost-Vlaanderen jaarboek 2012 - cijfers en data  
Oost-Vlaanderen jaarboek 2012 - cijfers en data  

Een staalkaart van wat de Provincie Oost-Vlaanderen in 2012 realiseerde: dàt is het uitgangspunt van het jaarboek 2012. Het Jaarboek is opge...

Advertisement