Page 1

16 n°5 nr. 3november juni 2011 2009 Verschijnt 5 maal per jaar in februari, april, juni, september en en november Verschijnt 5 maal per jaar in februari, mei, juni, september november informatiemagazine van het provinciebestuur | jaargang 14

Zomer 2011: uitstapjes en activiteiten

Mountainbikenetwerk Meetjesland geopend De toekomst van het provinciaal onderwijs Campagne ‘Eén en al oor’

Afgiftekantoor Gent X P409374


Inhoud

Tot uw dienst

Toerisme Oost-Vlaanderen zet in op projecten

3

Gouverneur André Denys tel. 09 267 80 00 kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be www.gouverneurdenys.be Publicaties 7 Bevoegdheden: voorzitter van de deputatie, Commissaris van de federale regering (integrale veiligheid) en Commissaris van de Vlaamse regering Provinciaal onderwijs: blijven investeren in de toekomst 8 (o.a. toezicht op de lokale besturen) Gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) tel. 09 267 82 33 alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/vercamer Talent in Oost-Vlaanderen 11 Bevoegdheden: woordvoerder, financieel beheer, communicatie, IT-beleid, juridische aangelegenheden, griffie, interbestuurlijk beleid, Agenda 12 onthaal en logistiek, landbouw en plattelandsbeleid

Nieuws uit de provincieraad

10

Gedeputeerde Marc De Buck (Open VLD) tel. 09 267 82 37 marc.de.buck@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/debuck Bevoegdheden: buitenlandse betrekkingen, Oost-Varia 16 Europese projecten, economie, ruimtelijke ordening, stedelijk beleid, toezicht gemeente en ocmw

Campagne ‘Eén en al oor’

14

Nieuw MTB-netwerk zopas geopend

17

Lezersdag in provinciaal domein Het Leen

19

Sociaal-economisch gaat het opnieuw goed

20

Gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) tel. 09 267 82 35 peter.hertog@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/hertog Bevoegdheden: patrimonium, wegen en mobiliteit, waterbeheer, energie, onderwijs, recreatiedomeinen, toezicht polders

Oost-Varia 22

Gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) tel. 09 267 82 42 jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be Column 23 www.oost-vlaanderen.be/dauwe Bevoegdheden: middenstand, KMO, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), cultuur, kunsten en cultuurpatrimonium, archiefbeleid, erediensten en vrijzinnigencentra, leefmilieu en natuureducatie

Je kan een gratis abonnement aanvragen op de infolijn of via de ingevoegde bestelkaart. Bel gratis de infolijn voor informatie 0800 94 808

Gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) tel. 09 267 81 72 eddy.couckuyt@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/couckuyt Bevoegdheden: ontwikkelingssamenwerking, toerisme, welzijn, jeugd, gezondheid, wonen

of surf naar www.oost-vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen Informeel verschijnt vijfmaal per jaar en wordt uitgegeven door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. V.U.: gedeputeerde Alexander Vercamer, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Coördinatie: Dienst Communicatie Werkten mee aan dit nummer: Eddy Allaert, Julie Clément, Kristel de Boevere, Pascal de Meyer, Dirk Rasschaert, Ann Reynaert, Frank Schautteet, Luc Taragola, Veerle Van de Meuter, Philippe Van de Velde, Klaartje Van Loy, Katia Versieck. Redactie en vormgeving: Magelaan cvba Druk: New Goff nv Oost-Vlaanderen Informeel is gedrukt op chloor- en houtvrij papier.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD) tel. 09 267 82 55 hilde.bruggeman@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/bruggeman Bevoegdheden: personeel, integrale kwaliteitszorg (IKZ), sport, stedenbouw

Provinciegriffier Albert De Smet tel. 09 267 80 00 inzage@oost-vlaanderen.be, provinciegriffier@oost-vlaanderen.be Bevoegdheden: inzage in bestuursdocumenten, hoofd van het personeel, voorzitter managementteam

Provincieraadsvoorzitter Marc Lootens tel. 09 267 81 08 marc.lootens@oost-vlaanderen.be Bevoegdheden: leidt de zittingen van de provincieraad


“Samenwerken biedt veel meer mogelijkheden” De zomer staat voor de deur. Het toeristisch seizoen bij uitstek is een geschikt moment om het met gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Eddy Couckuyt te hebben over de vernieuwde aanpak. Meer dan vroeger zet de Provincie in op projectwerking. En dat werpt vruchten af. “Een regio mag nog zo mooi en verzorgd zijn, als je niet af en toe vernieuwend uit de hoek komt, zullen weinig toeristen en recreanten de streek komen ontdekken”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt. Om te kunnen vernieuwen en het aanbod continu bij te werken, is er geld nodig. Naast haar eigen middelen haalt de Provincie dat de laatste vijf jaar uit Vlaamse en Europese projecten waar ze aan meewerkt. “Meer dan vroeger kijken wij over het muurtje”, gaat Couckuyt verder. “De cofinanciering creëert hefbomen, maar dat niet alleen. Door kennis en ervaring uit te wisselen leren we van elkaar hoe we op lange termijn ons personeel en middelen optimaal inzetten, inspelen op bepaalde toeristische trends, toerisme op een duurzame manier ontwikkelen en omgaan met de verschillende partners.”

Trends Eén van de trends is bijvoorbeeld de gewijzigde behoeftes van de toeristen en recreanten. Zij willen meer flexibiliteit. “Een project waarmee we daaraan voldoen is de ontwikkeling van nieuwe wandelknooppuntennetwerken doorheen onze provincie en voorbij de grenzen met onze buurprovincies”, legt Eddy Couckuyt uit. Vroeger waren er enkel lusvormige routes met een vast aantal kilo© Bennie De Meulemeester

meters. Dankzij de knooppunten is het mogelijk om zelf een route uit te stippelen waar en zo lang je zelf wil. Gebruik van nieuwe technologieën is een andere trend. “Oost-Vlaanderen was de eerste provincie waar je met een digitale Routeplanner een fietsGedeputeerde Eddy Couckuyt voor het infobord aan de Watersportbaan in Gent. Dit is één van de vele knooppunten van het Oost-Vlaamse fietsnetwerk. Het infobord biedt je informatie over de sms-functie. Met je gsm kan je sms’en hoeveel kilometer je wenst te rijden en in welke richting. Wat later krijg je een suggestie van knooppunten toegestuurd en kan je vertrekken voor een fietstochtje.

route kon samenstellen”, zegt de gedeputeerde met een zekere trots. “Met de projecten ‘MIRRA’ en ‘TANARIS’ gaan we nog een stapje verder. Er worden ‘augmented reality’ toepassingen ontwikkeld waardoor we toeristische en praktische informatie aanbieden via de smartphone.”

toerisme

Toerisme Oost-Vlaanderen zet in op projecten

3


toerisme

© Inge Van den Heuvel

4

Het project Tanaris speelt zich af rond

het Meetjesland dat een vernieuwende

aanbod mee met de vraag.”

de Dender. In de buurt van het water

aanpak beoogt en netwerkvorming

Gedeputeerde Couckuyt is ook

worden ook QR-codes aangebracht.

en professionalisering stimuleert. Er

tevreden over de verbeterde samen-

Als je die scant met je smartphone

worden vorming, ontmoetingsmomen-

werking tussen enerzijds het (Vlaams)

ontvang je informatie over wat er in de

ten, workshops… aangeboden met de

Agentschap voor Natuur en Bos en

nabije omgeving te zien of te doen is.

bedoeling om nieuwe kwaliteitsvolle

anderzijds Toerisme Oost-Vlaanderen,

Daarnaast komt er een nieuwe aanleg-

toeristische producten te kunnen ont-

een indirect gevolg van de projectwer-

steiger in Ninove voor de pleziervaar-

wikkelen of bestaande te verbeteren.”

king. “Vroeger zaten we elk op een

ders en worden tussen Geraardsbergen

Collabor8 is bijna afgerond, maar ge-

ander eiland, nu slaan we geregeld de

en Dendermonde voor de fietsers en

lijkaardige projecten lopen nog, zoals

handen in elkaar, bijvoorbeeld naar

wandelaars rustplaatsen voorzien met

Waterways for Growth waarbij vooral

aanleiding van de ontwikkeling van de

schuilhutten, infoborden, rustbank-

wordt samengewerkt met actoren die

wandelnetwerken. We kijken hoe we

jes, …

actief zijn in de sector van het water-

een regio aantrekkelijk kunnen maken

toerisme of het project ACT waarmee

als wandelgebied zonder dat de natuur

deze nieuwe benadering nog verder

daarvan de dupe wordt. Zo hebben we

wordt uitgediept.

samen een infopocket gemaakt over

Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) focust

het groen in de Vlaamse Ardennen en

zich heel speciaal op de samenwerking

het wandelnetwerk Getuigenheuvels,

met de logiesector. “Mensen die met

het eerste volledige wandelnetwerk in

gastenkamers starten, worden van

Oost-Vlaanderen. Het Agentschap voor

bij het begin door ons begeleid om

Natuur en Bos kon gebruik maken van

tot een goed resultaat te komen. We

onze promotiekanalen, wij vielen terug

lichten logiesuitbaters ook in over het

op hun expertise, een win-winsituatie.”

Samenwerken Waar de laatste jaren veel aandacht naartoe gaat, is de samenwerking met en tussen de verschillende toeristische actoren. Iedereen die bezig is met het ontwikkelen van toeristische producten wordt zo veel mogelijk bij de projecten betrokken. De rol van de Provincie is hen te ondersteunen en te begeleiden. “Het enthousiasme van onze partners is vaak enorm. Zo denk ik aan ‘Collabor8’, een pilootproject in

nieuwe logiesdecreet, kwaliteitslabels, duurzame uitbating,… Zo evolueert het


Met een mooie, warme zomer in het vooruitzicht willen we de lezers van ‘Informeel’ eens extra verwennen. Daarom schenken we maar liefst 30 waardebonnen weg voor twee van onze provinciale domeinen. Met zo’n waardebon voor het gekozen recreatiedomein Puyenbroeck of de Gavers, krijg je gratis toegang tot

toerisme

Lezerswedstrijd

drie attracties. • In Puyenbroeck kan je de bon inruilen voor 1 uur zwemmen, 1 dagticket voor het treintje en 1 minigolfbeurt.

5

• In de Gavers geeft de bon recht op 1 dagticket voor de zwemzone, 1 dagticket voor het gaverveer en 1 minigolfbeurt. Aan jou de keuze! Om kans te maken op één van de 30 waardebonnen, willen we graag het juiste antwoord op de vraag ‘Hoeveel bezoekers hadden de websites van TOV en de verschillende regio’s vorig jaar?’. Schrijf je antwoord op de wedstrijdkaart en bezorg die voor 27 juli 2011 aan het provinciebestuur.

Aandacht verspreiden

Duurzaam en inspirerend

Via de projecten wordt veel kennis en ervaring uit-

De subsidiëring van een project is altijd tijdelijk. De be-

gewisseld. TOV zet meetsystemen op en bestudeert

doeling is dat TOV met de ondersteuning zaken opstart

problemen zoals overrecreatie in bepaalde natuurge-

met een duurzaam karakter. De nawerking ervan moet

bieden en spreiding van recreatie over grotere gebie-

met andere woorden nog lang na het afsluiten van het

den. Daarnaast zet TOV in op de spreiding in tijd. “Zo

project voelbaar blijven. “Denk bijvoorbeeld aan het

werken wij mee aan het honderdjarig bestaan van de

project ‘Kindvriendelijkheid in Meetjesland’ dat liep

Ronde van Vlaanderen in 2013. De Vlaamse Ardennen

van 2007 tot 2008. Veel inspanningen die toen werden

komen elk jaar prachtig in beeld tijdens het sporteve-

geleverd om gezinnen met kinderen aan te trekken,

nement en trekken enorm aan. Wat wij willen doen, is

zijn nu nog steeds voelbaar: musea in het Meetjesland

die aandacht voor de streek als fiets- en wandelgebied

bieden bezoeken aan op kindermaat, het logo voor

spreiden over een gans jaar.”

kindvriendelijke accommodatie wordt nog steeds gebruikt, …”. Vaak is het ook de bedoeling dat een gesubsidieerd project in een bepaalde regio als voor-

Virtueel

zie je nog meer van

de Vlaamse Ardennen!

beeld kan dienen voor de andere regio’s. Het opzetten en ontwikkelen vergt de meeste middelen. De navolging elders kan zonder veel investeringen. Tot slot verwijst gedeputeerde Couckuyt nog naar de nieuwe communicatiekanalen waarmee TOV de toerist aanspreekt. “Ik sta ervan versteld hoeveel mensen we op die manier bereiken. De websites van TOV en de verschillende regio’s hadden vorig jaar bijna 600 000 bezoekers, ons halfjaarlijks fietsmagazine StapAf heeft een oplage van 55 000 exemplaren per nummer en dan zijn er nog onze verschillende nieuwsbrieven waaronder de maandelijkse e-nieuwsbrief waarop ruim 50 000 geïnteresseerden zich inschre-

tekst: Katrien Depoorter

ven”, besluit Couckuyt duidelijk tevreden. Je kan via de applicatie Layar gratis bezienswaardigheden langsheen het Wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen op je smartphone downloaden.

Info: Toerisme Oost-Vlaanderen • tel. 09 269 26 24 katia.versieck@oost-vlaanderen.be Bevoegde beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Eddy Couckuyt • tel. 09 267 81 74 eddy.couckuyt@oost-vlaanderen.be


toerisme

Zomer 2011: Uitstapjes en activiteiten in Oost-Vlaamse domeinen en musea 1. Tentoonstelling ‘Compelling Faces’ in Caermersklooster: 8 juli tot 11 september Drie internationale fotografen (Yan Xinfa, Caroline Alida en Lieven Nollet) portretteren een groep mensen die op een bepaalde manier in hun existentie met elkaar verbonden zijn. De fotografen

6

hebben gekozen voor een reflexieve en aandachtige fotografie; voor portretten van binnen uit.

2. Tentoonstelling ‘Provinciale Prijs Vormgeving 2010’ Caermersklooster: 8 juli tot 11 september Met werk van de laureaat Erik Sijmons (reiskoffers Samsonite) en de twee genomineerden, Leen Depootere (grafische vormgeving) en het duo Luc Dhanis en Sofie Lachaert (toegepaste kunst).

3. Museumnacht Ename: zaterdag 9 juli 2011 van 20 tot 2 uur © pam Ename

In 2011 is de museumnacht aan zijn 10de editie toe. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste cultuuractiviteit in de regio met jaarlijks duizenden bezoekers. Het publiek kan genieten van een onvergetelijke nacht met een kwaliteitsvol en gevarieerd programma. Dit jaar is het thema ‘Lumineus’. Deelname: gratis.

4. Activiteiten in Puyenbroeck: Puyenbroeck by night: 20 augustus 2011 om 20 uur Jan De Wilde concerteert in het stemmige bloemenpark. Deelname: 5 EUR in voorverkoop en 7 EUR aan de kassa. Kaarten in voorverkoop via www.uitbureau.be, tel. 09 233 77 88 of in het bezoekerscentrum van Puyenbroeck, tel. 09 342 42 42 Zomeravond met Dirk Draulans in Puyenbroeck: 10 september 2011 om 20 uur In zijn gekende stijl en taal vertelt Draulans hoe de wetenschap sinds Darwin naar de evolutie van onze en andere soorten heeft gekeken. Draulans heeft de historische reis van Darwin overgedaan en vertelt over zijn bijzonderste ervaringen onderweg. Deelname: 3 EUR in voorverkoop en 5 EUR aan de kassa, inschrijven noodzakelijk.

5. Spruitenbal in De Gavers: 18 augustus 2011 van 10 tot 16 uur Leuke workshops voor kinderen tussen 6 en 12 jaar zoals spookhuis, trampoline, gaming, kapsalon… Deelname: 3 euro.

6. Zoektocht naar de schat van Vlieg in Het Leen: van 25 juni tot 31 augustus In het arboretum en de bossen van Het Leen zit de schat van Vlieg verstopt. Activiteit die in gezinsverband gedaan kan worden. Meer info op de website van Het Leen: www.hetleen.be. Deelname: gratis.

7. Provinciaal Molencentrum Mola: permanente tentoonstelling Alles in Mola draait om wind- en watermolens. Mola introduceert de bezoekers in de geschiedenis en de mechanica van de molen en confronteert hen met de toekomst van hernieuwbare energie. Ook molenbezoeken of molenrondritten behoren tot de mogelijkheden. Toegang: gratis; rondleiding mogelijk voor een groep van max. 25 personen voor 50 euro.

8. Velzeke: de Via Romana (doorlopend) De Via Romana is de weg van Bavay naar Velzeke en was 2000 jaar geleden een van de belangrijk-

© alAl

ste verkeersassen in Noord-Gallië. Aan de hand van een aantal mijlpalen en een boekje kan je in de voetstappen treden van de Romeinse handelaren en militairen. De weg verbindt vier belangrijke archeologische vindplaatsen, waaronder de provinciale site in Velzeke.


publicaties

Evenementenkalender 2011 Puyenbroeck In het provinciaal domein Puyenbroeck kan jong en oud genieten van de mooie natuur en rustige omgeving en daarnaast gebruikmaken van de vele recreatiemogelijkheden die het domein biedt. Naar jaarlijkse gewoonte stelt Puyenbroeck een activiteitenkalender op om de Oost-Vlaming nog beter te helpen bij het plannen van zijn recreatieve agenda. Het is zeker de moeite deze kalender te doorsnuffelen om te weten welke evenementen aantrekkelijk zijn voor jou en je gezin. De jeugd kan zich bijvoorbeeld verheugen op het jaarlijkse kinder-popfestival Popeiland om het einde van het schooljaar te vieren. In de vakantie kunnen de jongelui dan weer deelnemen aan de vele kinderanimaties. Voor de liefhebbers van het Vlaamse lied zullen de shownamiddagen met stip aangeduid staan en wie graag wandelt kan in de kalender diverse themawandelingen ontdekken. Kortom, je vindt er goede tips om jouw vrije tijd leuk in te plannen. Je kan de evenementenkalender gratis downloaden als pdf-bestand op www.oost-vlaanderen.be > Cultuur & vrije tijd > Provinciale domeinen > Puyenbroeck > Evenementen of een e-mailtje met je postadres sturen naar puyenbroeck@oost-vlaanderen.be en dan krijg je een gedrukte versie toegestuurd.

Jaarboek 2010 Een staalkaart van wat de Provincie Oost-Vlaanderen vorig jaar realiseerde: dat is het uitgangspunt van het ‘Jaarboek 2010’. De auteurs bieden geen ‘volledig’ overzicht per sector van wat de Provincie allemaal realiseerden, wel tonen ze per doelstelling een aantal markante verwezenlijkingen. Bij de keuze van de onderwerpen lieten ze zich leiden door wat vernieuwend, innovatief, actueel, uniek en betrokken is op de regio. De fiets is doorheen dit jaarboek prominent in beeld aanwezig! Voor degenen die houden van feiten en cijfers en een volledig overzicht wensen van de toegekende subsidies, bezoekersaantallen, samenwerkingsverbanden, samenstellingen en werkingen van verzelfstandigde instellingen,… verwijzen we naar het datagedeelte van dit jaarboek. Je vindt beide delen van het jaarboek op www.oost-vlaanderen.be > Over de provincie > Oost-Vlaanderen: feiten & cijfers > Jaarboek 2010 Een gedrukt exemplaar kan je aanvragen per mail op info@oost-vlaanderen.be of via 0800 94 808.

7


onderwijs 8

Provinciaal onderwijs: blijven investeren in de toekomst

”Wie bij ons komt, is verkocht” Het Witboek Interne Staatshervorming, dat de Vlaamse regering voor de paasvakantie heeft goedgekeurd, bevestigt het belang van het provinciaal onderwijs in Vlaanderen. Goed nieuws voor de tweeduizend personeelsleden en de meer dan 22 000 leerlingen en cursisten in Oost-Vlaanderen. Al hebben zij nooit aan de bestaansreden van het provinciaal onderwijs getwijfeld. In onze provincie zijn er negentien provinciale scholen.

te bieden. Daarvoor zorgen in de eerste plaats onze

Behalve vijf centra voor volwassenenonderwijs, met

1 600 lesgevers, zowel in het dagonderwijs als in het

elk hun eigen afdelingen, hebben we twee instellingen

volwassenenonderwijs. Zij worden omkaderd door on-

waar buitengewoon lager onderwijs wordt verstrekt,

geveer vierhonderd personeelsleden die instaan voor

twee scholen voor buitengewoon secundair onderwijs

het secretariaat, de keuken en het onderhoud van de

en twee autonome middenscholen. Daarnaast zijn er

gebouwen. Kwaliteitsonderwijs is immers een totaal-

nog zeven secundaire scholen en het tehuis Heynsda-

pakket en daar hangt een prijskaartje aan.”

ele in Ronse. In februari waren in de dagschool 4 136

“Een goede infrastructuur en een moderne accommo-

leerlingen ingeschreven. In het volwassenenonderwijs

datie zijn tegenwoordig zeer belangrijk voor de rekru-

stond de teller op 18 400 cursisten die zich voor 44

tering van de leerlingen”, vult Kristel de Boevere aan.

600 cursussen hadden ingeschreven.

“Cursist en potentiële cursisten zijn bijzonder veelei-

“Het provinciaal onderwijs is in vergelijking met het

send. Als ze zien dat je investeert in je infrastructuur,

vrije onderwijs en het gemeenschapsonderwijs eerder

dan merk je dat onmiddellijk aan het aantal inschrij-

bescheiden van omvang”, zegt Kristel de Boevere,

vingen. Mensen willen bovendien waar voor hun geld.

hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap van

Je krijgt een computercursus heus niet meer verkocht

het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen.

als op je computers nog oude versies van programma’s

“We merken echter al jaren dat mensen die zich een-

draaien. Alleen daarom al zijn we verplicht om voortdu-

maal bij ons inschrijven, niet meer naar een ander net

rend te blijven investeren. De jongste twintig jaar gaat

overschakelen.”

de technologische evolutie echter zodanig snel dat dit,

Kwaliteitsonderwijs “Het provinciaal onderwijs is in onze provincie ontstaan omdat steden en gemeenten vaak niet in staat waren om een onderwijsinitiatief te nemen of hun

tekst: Koen Lauwereyns

engagement vol te houden”, aldus algemeen directeur

zeker op het vlak van de software, niet altijd evident is. Onze technische en beroepsscholen zijn uitgerust met de laatste nieuwe machines. Op die manier slagen we erin om leerlingen en cursisten af te leveren die perfect voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.”

van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen Eddy

Onderwijs voor iedereen

Allaert. “De Provincie heeft steeds haar verantwoor-

“Kwaliteitsonderwijs aanbieden is één zaak, maar

delijkheid genomen om de leemtes op te vullen. Vaak

ervoor zorgen dat iedereen daar kan van genieten, is

gebeurde dat eerst via een financiële ondersteuning

nog iets anders”, zegt Kristel de Boevere. “Het pro-

die dan uiteindelijk leidde tot een overname. Eind jaren

vinciaal onderwijs heeft er door zijn neutraal karakter

negentig hebben we bijvoorbeeld het bestuur van heel

altijd voor gezorgd dat iedereen zich bij ons thuis kan

wat scholen voor volwassenenonderwijs overgenomen.

voelen, ongeacht zijn afkomst of zijn overtuiging. We

We werden echter vooral bekend door onze scholen

gaan er bovendien van uit dat onderwijs een recht is

met een nijverheidskarakter.”

voor iedereen. We zijn daarom bijzonder democratisch

In 1952 opende de ‘English Club’ of het ‘Commercial

in onze prijszetting. Bij ons zitten alle bevolkings-

and Polyglot Institute’, aan de Henleykaai in Gent, het

groepen op de banken, al wordt de samenstelling

rijtje provinciale scholen.

van ons publiek enorm bepaald door het stedelijke of

“Dat was een beetje de prehistorie”, situeert Allaert,

landelijke karakter van de regio waarin we gevestigd

“maar het feit dat de school tot op vandaag een begrip

zijn. Op die manier is geen enkele school met elkaar te

blijft, is veelbetekenend. De Provincie heeft er steeds

vergelijken.”

een erezaak van gemaakt om kwaliteitsonderwijs aan


onderwijs 2011 was een moeilijk jaar. De mist die minister Bour-

onderwijs aangetoond in de differentiatie van het

geois had gespoten omtrent het voortbestaan van het

aanbod”, zegt Kristel de Boevere. “Blijkbaar is dat niet

provinciaal onderwijs, zorgde voor heel wat onrust.

in dovemansoren gevallen. We zijn enorm blij dat on-

“We hebben via allerhande acties van ons personeel

derwijs een van de kerntaken van de provincies blijft.”

en onze studenten het belang van het provinciaal

Verder bouwen aan het provinciaal onderwijs Wat investeren in infrastructuur betekent, kan je momenteel zien in Buggenhout en Wetteren. In het PSBuSO Spectrum wordt een nieuwe klassenvleugel gebouwd en voor het PCVO Scheldeland wordt een volledig nieuw gebouw klaargestoomd. De verhuizing is voorzien voor de paasvakantie van volgend jaar. Door de bijzonder sterke groei van het aantal leerlingen van Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum in Buggenhout werd besloten om een nieuwe vleugel op te richten op de Campus Platteput. Architectenbureau Abscis uit Gent ontwierp een structuur met twee bouwlagen van Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum in Buggenhout

2 836 vierkante meter en een grote verscheidenheid aan lokalen. Op het gelijkvloers zijn er lokalen die ook voor buitenschoolse activiteiten kunnen gebruikt worden, zoals een polyvalente zaal, een refter met keukens en sanitair. Op de eerste verdieping krijgen secretariaat en directie hun stek. Verder zullen de leerlingen er de didactische keukens, het ICT-lokaal, het leslokaal voor elektromechanica en de overige leslokalen aantreffen. De nieuwbouw voor het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland in Wetteren heeft drie bouwlagen met in totaal 3 300 vierkante meter vloeroppervlakte. Op het gelijkvloers worden semipublieke functies gegroepeerd, zoals het onthaal en het secretariaat. Er is ook een polyvalente zaal die dienst zal doen als pauzeruimte. De eerste en tweede verdieping van het nieuwe schoolgebouw biedt plaats aan vierhonderd cursisten. De voorlopige oplevering is gepland in september-oktober 2011.

Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland in Wetteren

Info: Kristel de Boevere • tel. 09 267 74 23 kristel.de.boevere@oost-vlaanderen.be Bevoegde beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Peter Hertog • tel. 09 267 82 35 peter.hertog@oost-vlaanderen.be

9


provincieraad 10

Nieuws uit de provincieraad In de zittingen van april en mei 2011 nam de Oost-Vlaamse provincieraad volgende beslissingen: Oost-Vlaanderen stapt mee in het project Cinébib

De provincieraad keurde de samenwerking met de organisatie Cinébib goed. Deze organisatie heeft, in samenwerking met West-Vlaanderen, al twee jaar een project lopen rond regionaal collectiebeleid. Het doel van het project is in openbare bibliotheken de beeldcultuur te promoten en globalisering in het aanbod onder de aandacht te brengen. Openbare bibliotheken kunnen namelijk een corrigerende en verrijkende rol spelen op het vlak van de ‘andere film’ door wereldcinema, kwalitatieve auteursfilms en documentaires aan te bieden aan een breed publiek. Op die manier vormen ze een tegengewicht voor de louter commerciële sector. Een onderdeel van het project zijn wisselcollecties met dvd’s die de deelnemende Oost-Vlaamse bibliotheken gratis aan hun publiek zullen kunnen aanbieden. 55 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken zullen dit eerste jaar instappen in Cinébib. Het provinciebestuur voorziet 70 000 EUR om het project te verwezenlijken.

Dalende tendens in klachten De Provincie Oost-Vlaanderen hanteert sinds 2007 een systeem van klachtenbehandeling waarbij elke klacht die binnenkomt, onderzocht wordt. De Provincie behandelt deze klachten met de bedoeling om er lessen uit te leren en de dienstverlening aan te passen indien nodig. Jaarlijks geeft de klachtencoördinator aan de provincieraadsleden een overzicht van de klachten en verbeteringsvoorstellen. In 2010 werden er 111 klachten ontvangen. Van die 111 klachten bleken er 49 betrekking te hebben op provinciale bevoegdheden. De overige klachten werden aan de overheden op wie de klachten betrekking hadden, overgemaakt. In 2009 ging het om 61 klachten, in 2008 bedroeg dit aantal 86. Er is dus een verdere daling vast te

stellen. 33% van de klachten was gegrond (43% in 2009, 40% in 2008). Ongeveer 45% van alle klachten (in 2009 was dat 55% - 60% in 2008) heeft betrekking op diensten waar de burger veelvuldig contact mee heeft. Dit zijn de recreatiedomeinen met 27% (2009: 38%) en sport met 18% (2009: 8%). In de groep met vijf klachten of meer komen nog de sectoren Ruimte (6) en Cultuur (5) voor. De meest voorkomende klachten zijn: • Onduidelijkheden of verkeerde informatie op de website. Zes klachten handelden over gebrekkige informatie over de sluiting van het zwembad in Puyenbroeck (wegens onderhoud). • Lawaaihinder door manifestaties op het evenementeneiland in het domein Puyenbroeck. Zoals vorig jaar werden meerdere klachten ontvangen naar aanleiding van het technomuziekevenement ‘The Quontinent’ (vijf klachten). Nochtans werd al het mogelijke gedaan om de hinder te beperken. Uit een evaluatie met onder meer de politiediensten is gebleken dat de hinder inderdaad binnen aanvaardbare perken is gebleven. • Bezwaren tegen het niet langer toekennen van individuele toelagen ter ondersteuning van de Beeldende Kunst. Het gaat om vier gelijkaardige bezwaren. Strikt genomen zijn dit geen klachten in de zin van het klachtenreglement, aangezien het hier gaat om een beleidsoptie. Omdat klachten een belangrijk meetpunt zijn waaraan kwaliteit van en tevredenheid over geleverde diensten kan worden getoetst, worden klachten steeds ter harte genomen. In 2010 voerde het bestuur enkele verbeteringen aan de dienstverlening door. Zo was er meer aandacht voor een correcte en tijdige communicatie via de website, aanpassingen van procedures, functioneringsgesprekken met medewerkers en in het geval van provinciaal domein Puyenbroeck, blijvende aandacht voor het beperken van overlast bij manifestaties.

Oude Briel Baasrode wordt duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen gaan samenwerken om het gebied Oude Briel in Baasrode

(Dendermonde) om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Het project moet leiden tot een watergebonden bedrijventerrein omdat het ideaal gelegen is aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg zoveel mogelijk verschuiven naar de binnenvaart. Deze binnenvaart is immers het transportmiddel van de toekomst en heeft een aantal belangrijke troeven: milieuvriendelijk, goedkoop, snel en op tijd. Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls! Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. Bij de opmaak van het inrichtingsplan wordt vooral een betere leefbaarheid van het gebied nagestreefd: het voorzien van groenbuffers en een veilig fietspad en eventueel de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg die de bereikbaarheid van het terrein zal verbeteren. Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven. Men wil alle belanghebbenden bij de realisatie betrekken. De komende maanden starten de partners de noodzakelijke studies op. De Provincie staat in voor het planningstraject en zorgt voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Ook zal ze de milieu- en mobiliteitseffecten onderzoeken.

Info:

De zittingen van de provincieraad zijn openbaar. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen. De volgende zitting is op woensdag 7 september 2011, om 14 uur in de Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De agenda en alle relevante documenten zijn vanaf ongeveer een week voor de zitting te raadplegen op www.oost-vlaanderen.be (beleid en bestuur > provincieraad > agenda) Na de zitting vind je daar ook de beslissingen en de stemuitslag. Van elke provincieraadszitting kan je ook een verslag zien via jouw regionale tv-zender (maandag op AVS, dinsdag op TV OOST). Je kan een gratis abonnement aanvragen op de agenda van de provincieraad via info@oost-vlaanderen.be of via 0800 94 808.


Met negen Oost-Vlamingen die een cultuurprijs kregen en drie die een Sporttrofee mochten ontvangen is het duidelijk dat er in de provincie heel wat talent rondloopt. De uitreikingen vonden respectievelijk op 5 april en op 25 maart 2011 plaats.

cultuur & sport

Talent in Oost-Vlaanderen beloond

11

Uitreiking cultuurprijzen Elk jaar beloont de Provincie OostVlaanderen inwoners of verenigingen voor bijzondere prestaties in een aantal culturele disciplines. Voor 2010 reikte ze acht provinciale en één interprovinciale prijs uit, telkens ter waarde van 5 000 euro. De prijs voor geschiedenis ging naar Tim De Craene uit Gent voor het boek ‘Terechtgesteld. Duitse executies in Oost- en West-Vlaanderen 1941 – 1944’. In de categorie popmuziek viel het Ninoofs-Brugse Team William in de prijVerbeke en Walter Van Hoorick ontvingen respectievelijk de prijs voor proza voor ‘Vissen redden’ en de prijs voor genealogie voor de familiegeschiedenis ‘Van Hoorick. Een familieverhaal van vijf eeuwen’. De buurtvereniging

mocht de prijs voor vormgeving op zijn

(Destelbergen) sprokkelde in 2010

naam schrijven. Ten slotte werd Willy

verschillende enkel- en dubbeltitels bij

Roggeman bekroond met de Prijs voor

elkaar. Daarnaast wist ze onder andere

Letterkunde van de Vlaamse Provincies

op de Olympische Spelen voor jeugd in

2009 voor zijn verzenbundel ‘Cadenas.

Singapore de bronzen medaille weg te

Het gedicht’.

kapen en een maand later stond ze ook

Buren van de Abdij uit de Oost-Vlaam-

Jaar vol sport

se hoofdstad kreeg de prijs voor cul-

Ook in de sportwereld vielen prijzen te

tureel erfgoed. Lucien De Cock mocht

rapen, want op het Sportgala van de

de prijs voor volkskunde mee naar huis

Provincie Oost-Vlaanderen werden de

nemen voor zijn werk ‘Geschiedenis

Sporttrofee 2010, de Sporttrofee voor

van de dood’. Met ‘De poppenspeler

beloften 2010 en die voor Sportver-

en de duivelin. Reis naar de schimmen

dienste 2010 uitgereikt.

van Kroatië’ kaapte Johan de Boose uit

Bij de beloften viel de talentvolle ten-

Zwalm de prijs voor essay en monogra-

nisster An-Sophie Mestach in de prij-

fie weg. De Oudenaardse Erik Sijmons

zen. De 17-jarige tennisster uit Heusden

in de finale van het dubbelspel op de US Open. Atleet Cédric Van Branteghem kreeg de Oost-Vlaamse Sporttrofee voor Sportverdienste 2010. Hij zette in augustus een punt achter zijn succesvolle carrière, waarin hij zich hoofdzakelijk toelegde op de 400m. Hij maakte ook tweemaal deel uit van de Olympische Belgische delegatie. De Oost-Vlaamse Sporttrofee gaat jaarlijks naar een sport(st)er, team of sportvereniging die het afgelopen kalenderjaar een uitzonderlijke prestatie leverde op internationaal vlak. In 2010 viel die eer wielrenster Emma Johansson te beurt. De Zweedse uit Zingem behaalde een bronzen medaille op het WK Wielrennen en mocht verschillende ritwinsten op haar palmares schrijven.

Info: Cultuur: Veerle Van de Meuter • tel. 09 267 72 77 veerle.van.de.meuter@oost-vlaanderen.be Sport: Luc Taragola • tel. 09 243 12 40 luc.taragola@oost-vlaanderen.be Bevoegde beleidsverantwoordelijken: gedeputeerde Jozef Dauwe • tel. 09 267 82 42 jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be gedeputeerde Hilde Bruggeman • tel. 09 267 82 55 hilde.bruggeman@oost-vlaanderen.be

tekst: Stéphanie Poelman

zen met hun gelijknamige cd. Annelies


agenda 12

Provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster

Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve

Provinciaal domein Het Leen

*Tentoonstellingen

*Kunst&Zwalm 2011

Gelijklopende tentoonstellingen ‘Compelling Faces’ met fotografen Caroline Alid, Lieven Nollet en Yan Xinfa en de ‘Provinciale Prijs vormgeving 2010’ met werk van laureaat Eric Sijmons, Leen Depoorter en het duo Sofie Lachaert en Luc d’Hanis.

Kunst&Zwalm is een outdoor traject met hedendaagse kunst. De rode draad is de beleving van het uitzonderlijke en idyllische landschap van de Zwalmstreek.

Zonnekloppers: geleid bezoek met als thema ‘zuiderse planten’

Wanneer: van 8 juli tot en met 11 september 2011. Alle dagen behalve maandag. Gratis toegang.

Plaats en info:

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent tel. 09 269 29 10 www.caermersklooster.be caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Provinciaal archeologisch museum (pam) Ename *10de Museumnacht Ename Zie pagina 6 in dit nummer.

*Feeste t’Ename Vuurwerk op de abdijsite op zondagavond, paardenwedstrijd en -markt op 7 en 8 augustus, animatie voor groot en klein in de buurt van het museum. Het museum is gratis toegankelijk op maandag 8 augustus van 10 tot 13 uur, met een gratis circusact, Ciné-Sirk, in een piepklein circustentje. De voorstelling is gebaseerd op het circus en circustechnieken van de jaren 1930. Wanneer: vrijdag 5 t.e.m. maandag 8 augustus Waar: dorpscentrum en pam Ename

*Ename Actueel De 7de editie van Ename Actueel heeft als ondertitel ‘Sediment’ en werd samengesteld door Hans Martens. De deelnemende kunstenaars zijn: Stijn Ank (BE), Ben Benaouisse (BE), Stefano Cagol (IT), Audrey Cottin (FR), Koen De Decker (BE), Lara Dhondt (BE), Masashi Echigo (JP), Ermias Kifleyesus (BE), Joris Van de Moortel (BE), Hannes Van Severen (BE) en Sarah Westphal (DE). Kostprijs: 2,50 EUR p.p. Reductie: 1,25 EUR p.p. Wanneer: van 27 augustus tot 16 oktober Waar: Museum, archeologische site, kerk, dorpscentrum Ename

Plaats en info:

pam Ename, Lijnwaadmarkt 20, 9700 Oudenaarde-Ename, tel. 055 30 90 40 museum@ename974.org, www.pam-ename.be

Wanneer: van zaterdag 27 augustus tot zondag 11 september 2011 (enkel op zaterdag en zondag van 13 tot 19 uur)

Plaats en info

vertrekpunt is PNEC De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem vzw Boem conatctpersoon: Peter De Duffeleer 0474 40 28 74, peter.deduffeleer@telenet.be of boem@telenet.be, www.kunst-en-zwalm.be

Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve Eeklo *Totaalspektakel rond het thema ‘oogst’

*Om de tuin geleid

Wanneer: zondag 3 juli 2011 om 14 uur

*Tentoonstelling ‘Bos in de buurt’ Maak kennis met bossen uit de vijf Vlaamse provincies. Wanneer: t.e.m. zondag 28 augustus 2011

*De schat van Vlieg Zie pagina 6 in dit nummer.

Plaats en info

Provinciaal domein Het Leen Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo tel. 09 376 74 7 het.leen@oost-vlaanderen.be www.hetleen.be

Verwacht je aan een combinatie van licht en geluid, toneel en muziek, een historische optocht en een ludiek verhaal waarin hedendaagse en historische volksverhalen door elkaar verweven worden. Door EKTT Hermelijn en Plattelandscentrum Meetjesland vzw.

Provinciaal domein Puyenbroeck

Wanneer: tussen 11 en 15 augustus 2011 (19.30 uur) Tickets: mireillebauwens@telenet.be tel. 09 378 10 72

Tijdens de zomervakantie is er elke woensdag kinderanimatie van 14.30 tot 16 uur. • 6 juli: Urkie Purkie – Rontonton – Meespeelshow • 13 juli: Uitgezonderd – Nils Holgersson • 20 juli: Spoor 6 – Hip Hip Elvis • 27 juli: Poppentheater Pedrolino – prinses voor één nacht • 3 augustus: Spoor 6 – Bij de koele kapper – Kindertheater • 10 augustus: Poppentheater Pedrolino – Het krakend kasteel • 17 augustus: Reizend Poppentheater Sloef – de Sterrenziekte • 24 augustus: Clown Rocky – Oosterse show - Meespeeltheater • 31 augustus: Vlinders – Oetsie Poetsie

*Open Monumentendag, thema conflict De bezoeker mag zich verwachten aan een rijk programma waarbij er bijvoorbeeld wordt stilgestaan bij het renovatieproject van het poortgebouw. Verder zijn er een aantal workshops van het vertelgenootschap en het zanggenootschap. Voor groepen en gezinnen biedt Plattelandscentrum Meetjesland vzw een zoektocht aan die je op zoek laat gaan naar de sporen van conflict op de hoeve. Wanneer: 11 september 2011 (vanaf 10u, gratis)

Plaats en info:

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo (open van 11 tot 18u, gesloten op maandag en dinsdag). Plattelandscentrum Meetjesland vzw tel. 09 379 78 37 info@plattelandscentrum.be www.huysmanhoeve.be

*Schlagerfestijn Zie achtercover van dit nummer.

*Kinderanimatie

Waar: feestzaal restaurantcomplex

*Puyenbroeck by night Zie pagina 6 in dit nummer.

*Levend Erfgoed Expo Voorstelling van oude, inheemse boerderijrassen Wanneer: zondag 28 augustus van 10 tot 18 uur Waar: evenementeneiland

*Zomeravond met Dirk Draulans Zie pagina 6 in dit nummer.


• 13 september: Sunsets, Luc Steeno en Laura Lyn • 15 september: John Terra, Wendy Van Wanten en Vader Abraham • 6 oktober: Salim Seghers, Paul Severs en Corry Konings De shownamiddagen starten telkens om 14.30 uur. Kostprijs: 9 eur per persoon (vanaf 13 jaar betalend). Inschrijven verplicht. Waar: tent op het evenementeneiland

Plaats en info

Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke tel. 09 342 42 4 puyenbroeck@oost-vlaanderen.be www.puyenbroeck.be

Provinciaal domein De Gavers *Kinderanimatie Tijdens de zomervakantie is er elke woensdag kinderanimatie om 14.30 uur. Inschrijven is niet nodig. • 6 juli: Clown Rocky’s Safarishow • 13 juli: Urkie Purkie Rontonton • 20 juli: Clown Tobi’s Simsalabimshow • 27 juli: Clown Rocky’s Matrozenshow • 3 augustus: Guinelli’s Goochelshow • 10 augustus: Op slag en Tijd: Stand Up Drummers (vooral geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar) • 17 augustus: Poppentheater Ja-ja • 24 augustus: Meespeeltheater Jeuk: liveband Waar: feesttent

*Speelgoedbeurs Wanneer: 3 juli van 13 tot 18 uur (opbouw mogelijk vanaf 11 uur) Inschrijven is noodzakelijk.

Groot Vleeshuis – Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten • 18, 19, 20 en 25 juli: 4 optredens tijdens de Gentse feesten • 12 tot 15 augustus: optreden van een jazzband tijdens de Paterholfeesten

Plaats en info

Groot Vleeshuis Groentenmarkt 7, 9000 Gent tel. 09 223 23 24 grootvleeshuis@oost-vlaanderen.be www.grootvleeshuis.be

‘Tot zondag … natuurlijk!’ In Het Leen om 9.30 uur, in Puyenbroeck, Den Blakken en De Kaaihoeve om 14 uur, tenzij anders vermeld. Wanneer: • 21 augustus om 14 uur: ‘Spring in ‘t veld’: themawandeling rond sprinkhanen • 18 september om 14 uur: Zwammen … langdradig? themawandeling over paddenstoelen (Niet in de Kaaihoeve, wel in het Gentbos ; niet in Den Blakken) Inschrijven verplicht; kan tot de laatste werkdag voor de activiteit.

Info:

Puyenbroeck: tel. 09 342 42 17 puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be Het Leen: tel. 09 376 74 74 het.leen@oost-vlaanderen.be De Kaaihoeve: tel. 055 49 67 96 kaaihoeve@oost-vlaanderen.be www.dekaaihoeve.be Den Blakken tel. 09 366 31 04 stijn.vandeplas@wetteren.be

Wandelen in de Leiestreek

*Spruitenbal

Begeleide vrijdagavondwandelingen in de Leiestreek met focus op kunst en cultuur. Kostprijs: 5 EUR voor volwassenen, 3 EUR voor kinderen tot 12 jaar. Inbegrepen in de prijs: gids voor geleide wandeling, wandelroute, toegang tot een museum of kasteel of andere bezienswaardigheid, een drankje en een hapje onderweg. Inschrijven verplicht.

*Dag voor grootouders en kleinkinderen Wanneer: 14 september van 13.30 tot 17.30 uur. Kostprijs: 3,50 EUR per grootouder. Inschrijven is niet nodig.

Plaats en info

Provinciaal domein De Gavers Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen tel. 054 41 63 24 de.gavers@oost-vlaanderen.be www.degavers.be

Wanneer: • vrijdag 1 juli: Stukje Ooidonk Wandelroute + Kasteel Ooidonk • vrijdag 8 juli: Stukje Albijn van den Abeele Wandelroute + Kerkje Sint-Martens-Latem + Tempelhof • vrijdag 15 juli: Stukje nieuwe Roger Raveel wandelroute (wordt dan officieel voorgesteld, ter gelegenheid van de 90ste verjaardag Raveel) + Museum Roger Raveel

Info en reservaties:

www.toerisme-leiestreek.be

Een overzichtstentoonstelling van het erfgoed van het Gentse figurentheater Taptoe. Een archiefkamer, een muziekkamer en de 10 topstukken geven een mooie inkijk in de boeiende carrière van Gents meest internationale figurentheatergezelschap. Gratis toegang; rondleiding door de tentoonstelling georganiseerd door Taptoe wel betalend. Wanneer: 1 t.e.m. 29 juli elke dag van 10 tot 17 uur (niet op ma 11, zat 16 en do 21 juli)

Waar: aan de feestweide

Zie pagina 6 in dit nummer.

TAPtoe – TapTOE

Plaats en info

Gaat door in het Provinciehuis Gouvernementstraat 1, 9000 Gent dienst Kunsten & Cultuurspreiding Dirk De Wulf, tel. 09 267 72 60 dirk.de.wulf@oost-vlaanderen.be of Margie Van de Slycke, tel. 09 267 72 10 Margie.van.de.slycke@oost-vlaanderen.be Theater Taptoe vzw Abrahamstraat 15/c, 9000 Gent tel. 09 223 67 58

Open Monumentendag De 23ste editie van Open Monumentendag staat in het teken van ‘conflict’. Meer info vind je op www.oost-vlaanderen.be/ erfgoed ( > open monumentendag) Wanneer: zondag 11 september Waar: in (Oost-)Vlaanderen

Info

dienst Erfgoed contactpersoon: Martine Pieteraerens tel.09 267 72 28 martine.pieteraerens@oost-vlaanderen.be

Provincieraad De zittingen van de provincieraad zijn openbaar. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen. Wanneer: 7 september om 14 uur De agenda is vanaf ongeveer een week voor de zitting te raadplegen op www.oost-vlaanderen.be (beleid en bestuur – provincieraad – agenda)

Plaats en info

Provinciehuis, provincieraadzaal Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Griffie, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, Martine Haegens, tel. 09 267 81 09

Voor meer activiteiten door of m.m.v. het provinciebestuur Oost-Vlaanderen: website: www.oost‑vlaanderen.be Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.

agenda

*Shownamiddagen

13


leefmilieu 14

Kan het wat stiller?

Duurzaam omgaan met geluid Onze oren worden tegenwoordig voortdurend aan geluid blootgesteld. Op festivals en bij concerten kan dit zelfs te veel worden met het risico op gehoorschade. De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op een preventiecampagne. De campagne ‘Eén en al oor’ wil vooral jongeren

affiches en gratis oordopjes voor lokale fuiven en

bewust maken dat ze duurzaam moeten omgaan met

kleinere feesten. Voor scholen wordt een lessenpak-

geluid. Het startschot viel al in mei met vier infoavon-

ket ontwikkeld en zijn er de bestaande gehoorkoffers

den over gehoorschade en vanaf eind juni toert een

‘Amai mijn (h)oren’. De Provincie biedt ook intensieve

promotiestand langs acht Oost-Vlaamse festivals

ondersteuning aan gemeentebesturen via het milieu-

of evenementen. Op een ludieke manier maakt het

contract. Ze kunnen onder meer hulp krijgen bij onder-

publiek kennis met de gevolgen van gehoorschade en

zoek naar geluidsproblemen, bij geluidsbeheersing op

krijgen mensen nuttige tips mee om gehoorschade te

grootschalige muziekevenementen of bij het opmaken

voorkomen. Ook zullen er gratis oordoppen worden

van een hinderinventaris.

uitgedeeld. Die zijn voor eenmalig gebruik. Ga je deze zomer op festivaltoer in Oost-Vlaanderen of schuim je graag grote evenementen af? Dan kun je langslopen

tekst: Hilde Pauwels

bij de ‘Eén en al oor-stand’ op onder meer Krasjelrock (Ninove), Popeiland (Wachtebeke), Vlaanderen Feest (Dendermonde), Rock Zottegem, Crammerock (Stekene), Student Kick-Off (Gent)... Om de campagne mee bekend te maken, kunnen gemeenten en organisaties gratis gebruikmaken van een uitleenbaar pakket met

Gehoorschade en geluidsoverlast Regelmatig is er in de media aandacht voor het gevaar van gehoorschade bij al te luide muziek. Voor de sfeer draait men graag de volumeknop wat meer open, wat soms ook klachten van buren kan opleveren. Maar de meeste jongeren liggen niet wakker van de mogelijke gehoorschade die ze kunnen oplopen. Ze komen nochtans met veel meer geluid in aanraking dan de tieners van dertig jaar geleden. Ook de opkomst van mp3-


leefmilieu 15 spelers of iPod’s draagt hiertoe bij. Best handige dingen, maar sommige jongeren luisteren er voortdurend naar en liefst zo luid mogelijk, met permanente gehoorschade tot gevolg. Ook fuiven en festivals kunnen het gehoor belasten. Gelukkig is er nu meer aandacht voor, ook bij de organisatoren. Via gerichte geluidsmetingen kan de overlast voor de buurt beperkt blijven, en zijn de oren van het publiek beter beschermd. Wie vaak naar luidruchtige fuiven of concerten gaat, kan beter

Hoorweek in het najaar In het najaar eindigt de campagne met een hoorweek. Die loopt van 17 tot en met 22 oktober 2011. Wie nood heeft aan een goede gehoorbescherming, kan dan terecht in heel wat Oost-Vlaamse hoorcentra voor deskundig advies en de aankoop van op maat gemaakte oordoppen met een mooie korting.

met op maat gemaakte oordopjes zijn oren beschermen en zo schade aan het gehoor vermijden. Info:

Meer info: www.eenenaloor.be en www.een-en-al-oor.be

Claude Bataillie • tel. 09 267 89 00 geluid@oost-vlaanderen.be Bevoegde beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Jozef Dauwe • tel. 09 267 82 42 jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be

Dit kan je ontlenen! Zin om zelf een actie te organiseren? Dan kun je bij de Provincie terecht voor materiaal.

DOEKOFFER ‘Amai mijn (h)oren’. Wat is het? De uitleenkoffer ‘Amai, mijn (H)oren!’ is voor twaalf- tot achttienjarigen. Op een speelse en interactieve manier worden jongeren zich bewust van wat lawaai is en welke gevolgen het kan hebben. Voor wie? Scholen, jeugdorganisaties… Hoe uitlenen? Neem contact op met de dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - preventie@oost-vlaanderen.be, tel. 09 267 75 81.

DOE-HET-ZELF-PAKKET– gratis oordopjes en affiches Wat is het? Een ontleenbaar sensibilisatiepakket met affiches en gratis oordopjes voor lokale fuiven en kleinere festiviteiten. Voor wie? Scholen, gemeenten, organisaties... Hoe uitlenen? Neem contact op met dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - preventie@oost-vlaanderen.be, tel. 09 267 75 81.

DIGITALE SONOMETERS Wat is het? Eenvoudige meters om indicatieve geluidsmetingen te kunnen doen, bv. op scholen, op een evenement... Voor wie? Organisaties, scholen, gemeenten… Hoe uitlenen? Uitleenbaar via de provinciale uitleendiensten. Meer informatie op www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst.

STILTE- en NATUURGELUIDENTAS Wat is het? Met de ‘stilte- en natuurgeluidentas’ neemt een stiltegids je mee op ontdekking in een natuurgebied in de buurt. Daar maak je via speelse opdrachten kennis met lawaai, geluid en stilte. Voor wie? Scholen en groepen. Hoe ontlenen? De tas is gratis uit te lenen als je zelf stiltegids bent. Je kunt ook een beroep doen op een gids, scholen betalen dan 35 euro en andere groepen 50 euro. De tas is uitleenbaar in De Kaaihoeve (tel. 055 49 67 96 of kaaihoeve@oost-vlaanderen.be), Het Leen (tel. 09 376 74 74 of het.leen@oost-vlaanderen.be) en Puyenbroeck (tel. 09 342 42 17 of puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be).


oost-varia 16

Overlast door zomerganzen De Provincie en Rato vzw werken mee aan een project om planten en dieren die hier van nature niet thuishoren en de biodiversiteit bedreigen, aan te pakken. Daartoe loopt het project INVEXO, wat staat voor invasieve exoten. Zomerganzen is één van de soorten die het project beoogt. Zomerganzen blijven hier om in het wild te broeden. Het gaat onder meer om Canadese ganzen en bastaardganzen. Vaak veroorzaken deze vogels schade aan oogsten. En in natuurgebieden verdrukken ze de inheemse soorten. Kwetsbare ecosystemen gaan achteruit door vertrappeling, water- en oeverplanten dreigen te verdwijnen. Op ligweiden en in zwemwater zorgen ze voor vervuiling. Bovendien planten deze ganzen zich vlotjes voort. Het is dan ook belangrijk dat de populatie onder controle blijft. Info: RATO vzw – Karel Van Moer • tel. 09 267 87 25 • karel.van.moer@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/rato ( > projecten)

Pestbegraafplaats ontdekt Archeologisch onderzoek legde in Dendermonde een pestbegraafplaats bloot. Die dateert uit het einde van de 16de eeuw. De opmerkelijke vondst laat zien dat de slachtoffers er haastig werden begraven. Ook werden verschillende mensen samen begraven. Op die manier probeerde men wellicht de verspreiding van de pest tegen te gaan. Uit ander bronnenmateriaal bleek al dat er ooit een pesthuis was in de buurt van de begraafplaatsen. De belangstelling vanuit wetenschappelijke hoek is groot, want veel pestbegraafplaatsen werden er niet blootgelegd. Twee antropologen van de Universiteit van Bordeaux willen de skeletten onderzoeken, in samenwerking met wetenschappers van de VUB. Dit project krijgt financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Info: dienst Erfgoed, Luc Bauters • tel. 0496 59 76 98 • luc.bauters@oost-vlaanderen.be

Biodiversiteit: alles hangt samen Biodiversiteit is van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet. Verschillende factoren zorgen zoals de klimaatwijziging zorgen echter voor een verlies aan biodiversiteit. Bepaalde planten- en diersoorten en zijn nog nauwelijks te vinden. Ook mensen maken deel uit van het ecologisch systeem. We verbruiken grondstoffen, hebben zuurstof en zuiver water nodig, doen aan landbouw en veeteelt om ons van voedsel te voorzien enz. In het provinciaal natuureducatief centrum (PNEC) de Kaaihoeve is er een permanente buitententoonstelling die laat zien hoe belangrijk biodiversiteit is. Dit ontdek je tijdens een verkennende wandeling in de natuurtuin. De expo wordt in De Kaaihoeve verder aangevuld met foto’s. Voor kinderen is een aparte rode draad voorzien: informatie op kindermaat wordt afgewisseld met korte vraagjes, opdrachten en tips voor thuis. PNEC De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem (Zwalm) Maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur; op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur; gesloten op feestdagen tijdens de week. Info: PNEC De Kaaihoeve, Ugo Sansen • tel. 055 49 67 96 • kaaihoeve@oost-vlaanderen.be


sport 17

Meetjesland trekt recreatieve mountainbikers aan

Nieuw MTB-netwerk zopas geopend een nieuw mountainbikeparadijs zijn paden: mountainbikenetwerk Meetjesland. We krijgen tekst en uitleg van Philippe Van de Velde, sportfunctionaris bij de Provincie Oost-Vlaanderen. “Het nieuwe netwerk loopt door twaalf gemeenten: Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem. Er zijn zes routes uitgestippeld, Het blijft vreemd klinken: mountainbiken in Vlaande-

met vijftien verschillende startplaatsen.”

ren. Een stuk grond dat zo plat als een vijg is, zonder bergen: daar ga je toch niet mountainbiken? Maar de

Opvallend in dat lijstje met gemeenten is toch wel

praktijk toont aan dat het tegendeel waar is. De Vla-

Gent. Pardon, ligt Gent dan in het Meetjesland? Van de

ming kiest massaal voor de fiets, én ook de mountain-

Velde lacht: “neen. Maar we hebben er als Provincie

bike profiteert van die fietsrevival. Op 11 juni opende

voor gekozen om alle netwerken in de buurt van Gent

tekst: Aart De Zitter • fotografie: David Stockman

Wie houdt van een leuke mountainbiketrip maar geen verhaal heeft aan zware beklimmingen en lastige hobbelweggetjes, die vindt voortaan zijn gading in het Meetjesland. 376 kilometer perfect aangeduide wegen, waarvan zowat de helft over onverharde wegen, stellen de pracht en schoonheid van het Meetjesland letterlijk in de zon.


sport 18

van een verbinding naar de rand van

het Drongengoedbos of de veldwegen

de stad te voorzien. Nu kan je aan het

in Maldegem. Vergis je niet: het gaat

Wielercentrum Eddy Merckx een ver-

wel degelijk om mountainbikeroutes bij

binding van zestien kilometer maken

dit nieuwe netwerk. “Gewone fietsrou-

en zo naadloos op het netwerk van het

tes telt het Meetjesland al genoeg”,

Meetjesland aansluiten.” De zes routes

zegt Van de Velde.

hebben bovendien nog eens dertig onderlinge connecties. Een en ander heeft dus voor een perfect aaneensluitend mountainbikenetwerk in de regio gezorgd.

Grensoverschrijdend Het netwerk past in een grensover-

Enkele cijfers over het mountainbikenetwerk Meetjesland

schrijdend project: een Interreg IV-

• 6 lusvormige routes

programma voor grensoverschrijdende

• In totaal 376 kilometer

mountainbikeroutes. Met die Europese

• 15 startplaatsen

Onverhard

steun konden West-Vlaanderen, Oost-

• 30 connecties tussen de routes

Het was nochtans geen makkelijke

Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen hun

• 710 palen met wegwijzers

oefening, horen we van Philippe Van de

netwerkroutes op elkaar doen aanslui-

• 2 200 pijltjes

Velde. “Tot voor twee jaar waren er in

ten. Oost-Vlaanderen was als eerste

• Totaal budget: een kleine 40 000 euro

het Meetjesland amper twee moun-

leerling van de klas met zijn huiswerk

tainbikeroutes: eentje in Lovendegem

klaar. Zeeuws-Vlaanderen opent zijn

en eentje in Zomergem. Het is een

deel in het najaar van 2011. West-

Info:

grote regio, en bovendien heel plat.

Vlaanderen zal dat in 2012 doen. Van

www.vlaamsemountainbikeroutes.be

Het heeft dus erg veel werk gevraagd

de Velde: “dit is een mooi project. Voor

om de hele regio van routes te kun-

onze provincie betekent het dat het

nen voorzien. We hebben daarvoor

Meetjeslandse netwerk drie verbindin-

samengewerkt met Bloso en met de

gen gekregen heeft met Zeeuws-Vlaan-

sportdiensten van de respectieve ge-

deren (Sluis, Philippine en IJzendijke)

meenten. Zij hebben op hun beurt een

en nog eens twee met West-Vlaanderen

beroep kunnen doen op de terreinken-

(Sijsele-Brugge en Beernem).”

nis van plaatselijke mountainbikeclubs. Dat resulteerde uiteindelijk in de

Het Meetjesland mag dan al een

zes volwaardige mountainbikeroutes

behoorlijk uitgewerkt netwerk aan

en 30 met gele pijlen bewegwijzerde

fiets- en wandelroutes hebben, met

verbindingsroutes. Alles samen goed

het nieuwe mountainbikenetwerk wil

voor 376 kilometer.”

het duidelijk een nieuw toeristisch potentieel aanboren. Van de Velde:

Het resultaat is inderdaad mooi: bijna

“Het Meetjesland wordt toeristisch

de helft van de routes loopt over on-

almaar populairder. De uitgestrekt-

verharde wegen. Geen evidentie in een

heid, de wijdheid, die natuur, dat licht,

regio die je niet bepaald heuvelachtig

die polders, kreken, dijken: meer en

kan noemen. Van de Velde zou dit

meer mensen vinden hun weg naar

netwerk dan ook eerder als familiaal

het Meetjesland. Een netwerk van

willen omschrijven. “Je kan het Mee-

mountainbikeroutes moet die tendens

tjesland niet met de Vlaamse Ardennen

ondersteunen. En daarbij mikken

vergelijken. In het Meetjesland zal

we duidelijk op de meer recreatieve

je niet direct de zware kuitenbijters

mountainbiker. Dat is iemand die na

vinden, maar wel landelijke trajecten

zijn fietstochtje ook graag nog even

doorheen een prachtig, open, licht

iets drinkt of eet in de regio. Of die

landschap. Ik noem het dan ook liever

zijn mountainbiketocht combineert

recreatieve mountainbikeroutes.” Zelf

met een toeristische uitstap aan deze

houdt hij erg veel van de stukken door

mooie grensregio.” En dat hoeft hij niet

(betaald door de Provincie en door Bloso)

met een bemodderd gezicht te doen. Want de startpunten liggen meestal aan servicepunten: sportcentra waar je makkelijk je auto kan parkeren, je fiets afspuiten, je omkleden en hier en daar zelfs douchen.

GPS Wie staat te popelen om zijn mountainbike op te springen en richting Meetjesland te trappen, kan terecht bij de lokale sport- en toeristische diensten, gemeentehuizen of in het Wielercentrum Eddy Merckx (aan de Gentse Watersportbaan). Daar zijn de kaarten te koop. Een mooie opbergbox met de vijf kaarten kost een luttele vijftien euro. Wie het liever hightech houdt, die kan op de website www.vlaamsemountainbikeroutes.be de routes als GPScoördinaten (.gpx) downloaden.

Info: Philippe Van De Velde • tel. 09 243 12 44 philippe.van.de.velde@oost-vlaanderen.be Bevoegde beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Hilde Bruggeman • tel. 09 267 82 55 hilde.bruggeman@oost-vlaanderen.be


lezersdag 19 1

2

3

Lezersdag in het arboretum van het provinciaal domein Het Leen

Foto 1: Gids Johan wijst zijn groep op de verschillen in de structuur van de bloemen.

4

Foto 2: Een keuze maken uit de verschillende soorten Camelia’s die als prijs klaarstaan…niet makkelijk! Foto 3: Nog even napraten bij een hapje en een drankje op het zonnige terras… Foto 4: Gids Cyrilla laat de winnaars van nabij voelen, ruiken én proeven…


economie

Sociaal-economisch gaat het opnieuw goed

20

Vergrijzing en economische modernisering blijven belangrijkste uitdagingen

tekst: Aart De Zitter

De economie kruipt uit een diep dal en dat is in onze provincie niet anders. Na enkele magere jaren gaat het sociaal-economisch opnieuw beter. Maar het groeiend aantal kinderen en oudste ouderen zetten druk op de ketel voor de sectoren onderwijs en zorg. En tegelijk moeten we als provincie meer inzetten op modernere economische sectoren.

Er wordt elk jaar uitgekeken naar het rapport ‘Sociaal-

We krijgen daarover verheldering door Pascal de

economische Situatieschets Oost-Vlaanderen’: een

Meyer, beleidsmedewerker bij de dienst Economie,

lijvig werkstuk met massa’s cijfers, statistieken en

Europese en Internationale samenwerking: “de con-

tabellen, uitgegeven door de studiedienst van het

juncturele indicatoren voor 2010 zijn positief. In 2007

Huis van de economie. Het rapport werd op 29 april

zijn we in een recessie beland, met een dieptepunt in

voorgesteld door de gedeputeerden Jozef Dauwe (KMO,

2009. Sinds 2010 doen we het opnieuw beter. In 2011

middenstand en EROV) en Marc De Buck (economie,

groeit de Belgische economie zelfs met twee procent.

ruimtelijke ordening en Europese en internationale

Da’s 0,3 procent beter dan het Europese gemiddelde.

samenwerking). Ze hadden goed nieuws te melden.

En de werkloosheid daalt met 7,5 procent. Er is één

Na jaren van economische kommer kent niet alleen

nadeel aan de groei in 2010: de stijgende inflatie zorgt

de wereld maar ook de provincie een economische

via het mechanisme van de indexering voor een groei

heropleving.

van de loonkost bij de bedrijven. Dat is in onze provincie natuurlijk niet anders.’


economie zeker geen reden om op onze lauweren te gaan rusten. de Meyer legt meteen de vinger op de wonde: “We moeten blijven moderniseren en investeren in toekomstgerichte economische sectoren.” Een voorbeeld daarvan is Bio Base Europe, een cluster langs-

Oudste ouderen

capaciteit moet daar sterk uitbreiden.

Toch zijn er enkele opvallende vast-

Je moet extra klassen voorzien om de

stellingen in het rapport te rapen. Zo

verwachte aangroei van 8 400 extra

is er de niet te stuiten vergrijzing. Een

kinderen te kunnen opvangen.”

betere gezondheidszorg betekent dat mensen langer blijven leven. Pascal de Meyer: “het aantal 65-plussers in onze provincie stijgt. En nog opvallender: het aandeel oudste ouderen, dat zijn mensen die ouder zijn dan 80, stijgt exponentieel. Tegen 2018 zal die groep met maar liefst 25 procent toenemen. Tegen 2030 zelfs met 48 procent.” En dat vereist maatregelen qua opvang. Want enerzijds wordt ernaar gestreefd om ouderen zo lang mogelijk uit de rusthuizen weg te houden, maar voor die oudste ouderen anderzijds zijn wel degelijk nieuwe opvangmogelijkheden nodig. de Meyer: “de zorgvraag stijgt sterk. En dus zullen we snel werk moeten maken van meer beddencapaciteit in de bejaardentehuizen. Het streefdoel moet zijn: één derde thuiszorg, twee derden bejaardentehuizen.” Alleen is het niet duidelijk of er voldoende beleidsruimte in de gemeenten is om deze doelstelling te realiseren. Maar de cijfers zijn wat ze zijn, en we kunnen er dus niet omheen. Aan het andere uiteinde van het leeftijdsspectrum merken we ook een opvallend fenomeen. Het aantal jongeren stijgt tegen 2018 met 2,5 procent. Vooral de stad Gent is daar verantwoordelijk voor: daar stijgt het aantal

heen het kanaal Gent-Terneuzen, met bedrijven die zich toeleggen op biogebaseerde economie. de Meyer stelt het scherp: “we mogen er niet blindelings van uitgaan dat bedrijven als Volvo of

DC Noise

ArcelorMittal tot in de eeuwigheid in

Die geografische effecten van de socio-

onze regio zullen blijven. Om een eco-

economische evolutie zijn lang en

nomisch stabiele groei in onze provin-

uitgebreid bestudeerd in een Europees

cie te verzekeren, moeten we durven

Interreg-project waaraan ook Oost-

loskomen van de ‘oude’ economie en

Vlaanderen deelnam. ‘DC Noise’ heet

ons naar de ‘nieuwe’ richten, zonder

het, en die letters staan voor ‘Demo-

het belang van de bestaande industri-

graphic Change, New Opportunities in

ële cluster in de Kanaalzone uit het oog

a Shrinking Europe’. Het project bracht

te verliezen natuurlijk.”

tussen 2008 en 2011 steden en regio’s uit Europa samen om van elkaar te le-

‘2011 Sociaal-economische situa-

ren hoe je die demografische evoluties

tieschets van Oost-Vlaanderen’ is

kan counteren. de Meyer: “De regio’s

uitgegeven door de studiedienst

verschillen onderling qua demografi-

van het Huis van de economie.

sche evolutie. Zo kent Oost-Vlaanderen

Seminariestraat 2, 9000 Gent.

géén krimp maar heeft buurprovincie

Een exemplaar bestellen kan via

Zeeland wél een sterke ontvolkingsten-

sabina.de.roeck@oost-vlaanderen.

dens. Ondanks de verschillen hebben

be, op 09 267 86 86 of via de

we in het project kunnen vaststellen

website www.oost-vlaanderen.be

dat bepaalde problemen identiek zijn.”

(bij het luikje publicaties onder Economie & Landbouw).

Pascal de Meyer geeft meteen een mooi voorbeeld. “Veroudering zorgt

Info over het Europese project DC Noise

er overal voor dat opgebouwde kennis

vind je op www.dcnoise.eu.

in de bedrijven verloren gaat. Zeeland en Zuid-Noorwegen toonden ons hoe ze dit praktisch aanpakken. Wie op pensioen gaat, laat zijn kennis door een gespecialiseerd bedrijf op video opnemen. Wie die video’s bekijkt, kan op bepaalde thema’s via hyperlinks doorklikken om meer info te krijgen.”

kinderen tegen 2018 met maar liefst

Moderniseren

22 procent. de Meyer: “dat impliceert

Terug naar het rapport met de situatie-

dat Gent extra werk zal moeten maken

schets van onze economie. We mogen

van een groter onderwijsaanbod. De

tevreden zijn over 2010, maar er is

Info: Pascal de Meyer • tel. 09 267 86 99 pascal.de.meyer@oost-vlaanderen.be Bevoegde beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Marc De Buck • tel. 09 267 82 37 marc.de.buck@oost-vlaanderen.be

21


Energieleveranciers Essent en Lampiris mogen binnenkort groene stroom leveren aan heel wat Oost-Vlaamse gezinnen. Niet minder dan 29 823 geïnteresseerden reageerden namelijk op de oproep tot een groepsaankoop die we in de vorige editie van Informeel lanceerden. Zij krijgen binnenkort een gedetailleerd overzicht van hoeveel zij precies kunnen besparen en kunnen op basis daarvan beslissen of zij op het aanbod ingaan. Hoeveel gezinnen daadwerkelijk zullen overstappen van energieleverancier weten we dus pas op 15 juli. Meer info: www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of tel. 0800 95 052 (helpdesk Ichoosr).

Onder spanning… Het provinciebestuur wil autobestuurders aanmoedigen om hun bandenspanning regelmatig te (laten) controleren en ondersteunt de actie ‘Ecospanning’. Een goede bandenspanning zorgt immers voor meer grip op de baan, een kortere remafstand, een betere controle én een lager brandstofverbruik. Zeker met wagenuitstapjes tijdens de zomermaanden in het verschiet is dat geen overbodige luxe. In OostVlaanderen staat De Kringwinkel Teleshop Aalst in voor de acties. Zij controleren de bandenspanning van auto’s op parkings van bedrijven en winkels of op publieke parkings. Je vindt hen op vrijdag 17 juni in Wichelen, op vrijdag 24 juni in Ronse, op zaterdag 2 juli in Berlare en op zaterdag 17 september in Hamme. Meer info: www.teleshop-aalst.be en 053 78 61 73 of www.ecospanning.be

Natuurlijk water Midden maart beslisten de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Sint-Laureins, Natuurpunt vzw en Generale Vrije Polders de Vrouwkenshoekkreek in Sint-Laureins opnieuw open te leggen en te herstellen. Dat gebeurt in het kader van het Interregproject ‘Natuurlijk Water’. De bedoeling is zowel de Oost-Vlaamse als de Nederlandse Blokkreek op te knappen en met elkaar te verbinden. In de toekomst staan onder andere nog de herinrichting van de Oostpolderkreek en het herstel en ecologisch beheer van bloemrijke dijken op het programma. Meer info: www.scheldestromen.nl > zoek op trefwoord ‘blokkreek’ of tel. 09 267 76 73. © Hans de Zeeuw

Winnaars wedstrijd In het nummer van april vroegen we onze lezers de volledige wetenschappelijke naam van de Camellia die op de foto op pagina 18 stond.

Het juiste antwoord was: de Camellia japonica, ‘de Schone van Het Leen’. Deze twintig lezers zijn de gelukkigen die uitgenodigd waren op onze lezersdag op 29 mei in het arboretum van Het Leen want een rondleiding daar was, samen met een exemplaar van de Camellia, de prijs van de wedstrijd! Daniël Hovaere, Landegem; Antoine De Muynck, Gentbrugge; Lucie Van Overmeiren, Mater; Monique Bogaert – Van Ginderdeuren, De Pinte; Geert D’Hooge, Destelbergen; Frieda Jansegers, Denderbelle; Raf De Vos, Nazareth; Edwin & Gisel Rottiers – Van den Berghe, Dendermonde; Annie Lauwers, Belsele; Georgette Blondelle, Brakel; Robert De Rudder, Zingem; Hilde De Jaeger, Lokeren; Etienne Mortier, Aalter-Lotenhulle; Andries Arijs, Aalst; Ingrid Vidael, Dendermonde; Herman Debbaut, Merendree; Roger Rombaut, Hamme; Willy Troch, Lede; Jan & Hilde Verpoest – Vande Velde, De Pinte; B. Arijs, Denderhoutem.

© Shutterstock

oost-varia 22

Groepsaankoop 100% groene stroom groot succes


column

Inwoners entertainen

23

© Liesbeth Kuipers

laten, wat ze zullen missen. Dat hier veel meer te doen is dan op veel andere plekken op de wereld, is een verzuchting die vaak terugkeert. Ook de Gentenaar haast zich van jazzfestival naar poëzienacht naar rommelmarkt naar theatermarathon Het is me een paar keer overkomen dat ik hoorde spreken over “de Gentse Annelies Verbeke”. Grappig vind ik dat. Want ik klink niet als een Gentse. En mijn overburen, die wel onvervalst Gents klinken, versta ik niet altijd. “Ik ben eigenlijk een Brabantse”, zo hoor ik mezelf soms verklaren, terwijl ik ook dat iets raars vind om te zeggen. Alsof ik een paard ben. Toch was ik dit jaar blijkbaar Gents genoeg om de Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Letterkunde

naar Gentse Feesten. Niet dat hij van al die vrijetijdsbesteding nooit gestresseerd wordt, maar toch: het is vrij moeilijk zich in Gent te vervelen.

“Dat hier veel meer te doen is dan op veel andere plekken op de wereld, is een verzuchting die vaak terugkeert.”

te ontvangen voor mijn roman Vissen redden. Dat ik in Dendermonde geboren ben, heeft misschien geholpen,

En hoewel alle wandelingen, festivals en terrassen

maar het klopt ook wel, geloof ik. Gent is de stad waar

hier soms wat te veel op elkaar beginnen te lijken, en

ik zeventien jaar geleden kwam studeren en ‘bleef

ik haast altijd met dankbaarheid inga op buitenlandse

hangen’, zoals dat heet. Dat is geen bijster origineel

uitnodigingen om al die Gentse gezelligheid even te

verhaal, meer dan de helft van mijn Gentse vrienden-

kunnen ontvluchten, kan ik leven met het vooruitzicht

kring is ingeweken. Uiteindelijk kocht ik hier een huis.

om de meeste ochtenden van de rest van mijn leven te

Als men mij vraagt of ik voorgoed wil blijven, dan ratel

beginnen in het Keizersparkje. Dankzij mijn hond en de

ik een bekend lijstje redenen af: “Bah ja, Gent, het is

stad heb ik hier een eigenzinnige nieuwe vriendenkring

in feite een groot dorp, maar je hebt hier veel culturele

opgebouwd, bestaande uit mannelijke zestigers. Onze

activiteit, mooie plekken, toch ook nog wat groen, niet

gesprekjes gingen de eerste jaren uitsluitend over de

té veel drukte en het water hè, ik moet water hebben in

kwalen en het gedrag van onze honden en over het

een stad.”

park dat er te drassig bij lag. Gaandeweg heeft de stad

Dat deze gezellige fietsstad haar duistere zijden heeft,

enkelen onder ons wat nauwer vervlochten. Zo heb ik

is waar. Vorige barre winter sliepen er bij min acht

mijn parkvriend Eddy beloofd dat ik zijn sympathieke

Romazigeuners in de tuinhuisjes van de bejubelde

teef ‘De Rosten’ op zal vangen als het baasje in AZ

stadstuintjes, en wat de staat van de huurhuizen

Sint-Lucas een nieuwe hartklep laat zetten. En ik hoop

betreft, scoort Gent al jaren zeer slecht.

echt dat ik niet in het buitenland zit op dat moment.

Maar Gent doet haar best om haar inwoners te enter-

Annelies VERBEKE

tainen - een bewering die wellicht ook opgaat voor heel

www.anneliesverbeke.com

wat andere Belgische steden. Voor De Morgen neem ik al een tijdje ‘afscheidsinterviews’ af met Belgen die hun land verlaten. In het aanschijn van hun naderende emigratie, wordt het mensen duidelijk wat ze achter-

Laureaat Provinciale Prijs voor proza 2010.


Oost-Vlaanderen Informeel juni 2011  
Oost-Vlaanderen Informeel juni 2011  

Tijdschrift van de Provincie Oost-Vlaanderen voor alle geïnteresseerden. Dit informatiemagazine houdt je op de hoogte van onze activiteiten...

Advertisement