Page 1

Seffer Kupa 2. oldal

Utazás Kiállítás 2012. 4. oldal

Kultúrházak éjjel-nappal 8. oldal

Vonyarcvashegyi Hírmondó 2012. március 29. XVI. évfolyam 3. szám

Létünk nem érdem, hanem tény

- mondta ünnepi köszöntőjében Péter Károly polgármester

A Kiss Tamás karnagy által vezényelt Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar korabeli katonaindulókkal köszöntötte a március 15-e ünneplésére összegyűlt vonyarcvashegyieket a Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A ráhangolást követően csákós huszárok és pártás leányok léptek színpadra az óvodások önfeledt, múltidéző játékában. Kiszámolók, toborzójelenet és a szerelmes párok búcsúzása váltották egymást műsorukban, melyet a hálás közönség ütemes tapssal jutalmazott. Felkészítőjük Káliné Szabó Anikó és Horváth Csabáné óvónő volt. folytatás a 2. oldalon


VI. Seffer-Kupa – 2012. március 19. A tekéhez hasonló játék már az ókori Egyiptomban is létezett, a leg­ korábbi leletet 7000 éve, egy piramis maradványai között találták. A korai középkorban vallási szertartások ré­ szeként is említenek egy tekejátékot, Magyarországon a középkorban talál­ kozunk vele először. A Szent Mihály-hegy Védő és Ven­ dégváró Egyesület tagjai már szinte megalakulásuk óta szívesen vesznek részt a tekejátékban. Alapító tagjai közül többen is nagy sportemberek vol­ tak. Így Seffer Jóska bácsi, Seffer Feri, akiktől sokat tanultak a maiak. A nagy tekézők már a csillagok közül figyelik az izgalmas játszmákat...

Tiszteletükre minden évben – József napkor – az egyesület megrendezi a SEFFER-KUPÁT. Az idei már a hatodik alkalom volt. A versenyt megelőzően az egyesület tagjai a temetőben felkeresték Seffer Ferenc és József sírját, elhelyezték a megemlékezés virágait. Ugyancsak virá­ got és mécsest vittek a helytörténet-író Palaczki Ferenc tanár úr sírjára is. Az Eldorado Camping tekepályáján folytatódott a program. A verseny fővédnöke Seffer József és Seffer Imre. Kis bemelegítés után megkezdődött a játék: 20 „telizés” és 20 „tarolás”. Néhányan jó formában voltak, de hiányzott a téli rendszeres

Nőnapi történet

Richard Wagner mondta: „Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják ma­ gukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.” E sorok a lányokat, feleségeket, szerel­ meket, édesanyákat, kislány unokákat, nagymamikat, azaz a NŐKET dicsérik, ismerik el nagyságukat.

Március 15.

Az idei nőnapon az egyesület férfi tagjai nagyon felkészülten, különleges énekkari dalcsokorral, szép versekkel, szíves vendéglátással és gyönyörű virággal köszöntötték a hölgyeket. A hangulatos délutánon kiemelt figyelemmel kedveskedtek a nőknek, és ígérték, hogy ez így lesz az év minden napján. Papp Márta Ilona

folytatás az 1. oldalról

Ezután Péter Károly polgármester köszöntője következett. Kossuth, Petőfi hazafiságának példaértékéről, a magyarság hősiességéről be­ szélve felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy magyarnak lenni sikertörténet, bár rengeteg áldozattal jár. Érdemünk, hogy a mai napig nem engedjük el március 15-t. Végül a klasszikus Kossuth-nótából idézve fejezte be beszédét: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! A színpadon ezután az iskola hetedik osztályosainak 1848-49-es szabadságharc eseményeiről történeti áttekintést adó zenés, verses összeállítása következett, osztályfőnökük, Gelencsér Zoltán össze­ állításában. Az ünnep méltó körülményeket teremtett a „Szülőföldem” címmel meghirdetett nemzetközi rajzpályázat eredményhirdetéséhez. Illésné Major Julianna igazgatónő elmondta, hogy testvértelepüléseinkről (Erzsébetlak, Homoródszentmárton) és a községünkkel évek óta jó kapcsolatot tartó csehországi Choteborból is érkeztek képek. Iskolánkból Ujláb Bence, Halász Laura, Giber Zsófia, Halász Nikolett és Péter Fruzsina munkáját emelte ki a számtalan szép alkotás közül. A kiállítás anyagát mindhárom településen be fogják mutatni. A megemlékezés záró mozzanataként Péter Károly polgármester és Zsinkó Lajos alpolgármester koszorút helyezett el a Hősök emlékművénél. K. T.

2

edzés. Az egyesület tagjai közül 11 fő versengett, a többiek szurkolók voltak. I. helyezést ért el Dr. Szanyi Margit 129 fával. II. helyezett Molnár László 128 fával, a III. helyezést Szabó Imre érte el 121 fával. A díjakat Seffer Jóska bácsi fia, Seffer József, nagyközségünk korábbi polgár­ mestere adta át. A megemlékezésen és a tiszteleten túl a jelenlévők egy kellemes délutánt töltöttek el. Papp Márta Ilona

Klubok farsangja Hagyományos farsangi összejövetelét rendezte meg a Nyugdíjkorúak Klubja és a Nőklub tagsága február 17-én. A vidám hangulatú összejövetelen a jelmezbe öltözött klubtársak nagy sikert arattak. A remek hangulatot tovább fokozta néhány humoros történet és jelenet, melyet Bujtor Ferencné, Szabó Imréné, Szakony Miklósné, Zag Lajosné és Szabó Imre klubtársunk előadásában élvezhettünk. A délután további részében Babai Norbert zenéjére táncolhattak fáradhatatlan klubtagjaink. Fotó és szöveg: Illésné Major Julianna Vonyarcvashegyi Hírmondó


A Polgármesteri Hivatal hírei Vonyarcvashegy Nagyközség Önkor­ mányzata Képviselő-testülete 2012. március 1-jén tartotta legutóbbi ülését, ahol elfogadásra került az önkormány­ zat 2012- évi költségvetése. Eszerint az idei évben az önkormányzat költségvetése 637.336 eFt. A tételek kö­ zül a közös fenntartású óvoda és iskola költségvetése 221 millió forint, a Mű­ velődési Ház és Könyvtáré 22,7 millió Felújítások Útfelújítás (felmérés alapján) Községháza homlokzat felújítása Iskola fűtés rekonstrukció (2011. évről) Szabadtéri Színpad kerítés balesetmentesítése Strand 3. sz. pénztár előtti tér burkolása

eFt 3 750 2 540 30 000 1 270 3 810

Postai kézbesítés A Magyar Posta Zrt. kérésére felhív­ juk a lakosok figyelmét arra, hogy a postai küldemények pontos kézbesí­ tése érdekében ingatlanjaikon a ház­ számtáblákat szíveskedjenek jól látha­ tó helyre kifüggeszteni! A címhely azonosításához szükséges utcanév és házszám feltüntetése min­ denkinek saját érdeke, ezért ahol ez hiányzik, mielőbb pótolják!

forint. A többi pénzeszközzel a Polgár­ mesteri Hivatal és az Önkormányzat el­ különítetten gazdálkodik. A költségvetés szerint 41,3 millió forint jut felújításra, 16,7 millió forint pedig beruházásra. Beruházások Településközpont befejező munkálatai (járda építés) Kápolna utca nyitása Informatikai eszközök Szoftver vásárlása Lámpatestek Rendezvénypark kialakítása Strand, felnőtt játszótér feltételeinek kialakítása Új temető telek vásárlása Urna vásárlása Kegyeleti tárgy vásárlása

eFt 2 540 1 270 200 160 520 4 580 2 540 2 540 1 400 510

Az általános tartalék összege 13 millió, míg a céltartalék összege 22 millió forint. dr. Varga Andrea, jegyző Támogatások

eFt

Polgárőr Egyesület Szentmihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület Turisztikai Egyesület Hegyközség Nyugat-Balatoni Turisztikai Kft. Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány Zalai Balaton-part Zenekarért Alapítvány Zeneiskola támogatása Szociális ösztöndíjak (BURSA) Szabadidősport rekreációs sport, sportkör Kézilabda Utánpótlás Alapítvány „Bozsik” program (futball) Strand, Mozdulj Balaton

750

Lomtalanítás 2012. évben is ingyenes lomtalanítási akciót tartunk a nagyközségben! Április 13. és 15. között lehet kipakolni, utána kerül sor az elszállí­ tásra. A lomtalanítás az előző évekhez hasonlóan történik: fém, papírhulladék kötegelve, műanyag, üveg, zsákba gyűjtve, bútorok, háztartási és műsza­ ki cikkek elkülönítve. Nem megfelelően szétválo­ gatott, ömlesztett hulladék nem kerül elszállításra. Veszélyesnek minősülő anyag, építési törmelék, növényi nyesedék nem kerül elszállításra.

200 5 500 50 700 300 1 000 618 760 5 000 200 150 70

Zöldhulladék Szintén ingyenes az állampolgárok részére évente 2 alkalommal a zöldhulladék elszállítása. A tavaszi akció kereté­ ben május 4. és 6. közötti időszakban lehet a zöldhulladékot (fű, ágak felaprítva, nyesedék kö­ tegelve stb.) kipakolni.

Meghívó

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. március 29-én (csütörtök) 16 órai kezdettel tartja. Tervezett napirendi pontok: 1.) Civil szervezetek beszámolója 2011. évi 6.) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tevékenységükről. Előterjesztő: Péter Károly 2011. évi éves ellenőrzési jelentése. polgármester (felkérésre civil szervezetek vezetői) Előterjesztő: Péter Károly polgármester 2.) Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 7.) Pályázat óvoda fűtés rekonstrukciójára. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a Előterjesztő: Péter Károly polgármester településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás 8.) Balaton Fesztivál Alapítvány Alapító Okiratának díjának megállapításáról szóló 3/2002. (II.1.) módosítása. Előterjesztő: Péter Károly polgármester önkormányzati rendelet vonatkozásában. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, Előterjesztő: Péter Károly polgármester minden érdeklődőt szeretettel várunk! 3.) Rendelet-tervezet a helyi hulladékkezelési Péter Károly, polgármester közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 3/2002. (II.1.) számú rendelet módosításáról. Előterjesztő: Péter Károly polgármester 4.) Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről. Előterjesztő: Illésné Major Julianna igazgató 5.) Háziorvos és fogorvos elszámolásának rendezése. Előterjesztő: Péter Károly polgármester Vonyarcvashegyi Hírmondó

3


A MINI COLOR

FESTÉK, VEGYI- ÉS HÁZTARTÁSI ÜZLET

Utazás 2012.

VONYARCVASHEGY, KOSSUTH ÚT 1.

Ismét megtelt a Hungexpo Budapes­ ti Vásárközpont a turisztikai szakma szereplőivel, köztük természetesen a Nyugat-Balatoni szolgáltatókkal. A 35. Utazás Kiállításon és kísérő ren­ dezvényein 22 ország csaknem 500 kiállítója várja az érdeklődőket vasár­ nap estig. Az Olimpia évében zajló turisztikai kiállítást és a mellette pár­ huzamosan nyitva tartó rendezvénye­ ket csütörtöktől vasárnapig, mintegy ötvenezer érdeklődő kereste fel. A Nyugat-Balaton standján a vonyarcvashegyi Tourinform Iroda és a Zenit Hotel is bemutatja a település idei kínálatát.

TEL.: +36-30/9935-437

Törzsutas programmal bővülhet a West-Balaton kártya

ÉRTESÍTI TISZTELT VÁSÁRLÓIT, HOGY ÜZLETÜNK 2012. ÁPRILIS 2-TŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT TART NYITVA:

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 800-1200 és 1300-1630 SZOMBATON: 800-1230 AZ ÜZLETBEN KAPHATÓ:

kutya-, macskatápok, kutya-, macska konzervek, kutya-, macska szalámi, vitaminok, macskaalom, madáreleség, festékek, lakkok, higítók, ragasztók, lazúrok, csemperagasztók, fugázók, glettek, gipszek, csiszolópapírok, ragszalagok, takarófóliák, tisztítószerek, háztartási- és vegyiáruk, műanyagáruk, szegek, tiplik, faforgács csavarok, fémfúrók, vágókorongok, izzók, II. és III. kategóriás növényvédőszerek, vetőmagok, fűmagok, szerves és műtrágyák, virágföldek, virágtápok, ecsetek, teddy termékek, kefe áruk, stb.

MEGÉRKEZTEK TAVASZI ÁRUINK: vető- és virágmagok, zacskós magok, fűmag (a lámpás kereszteződésben)

TISZTELETTEL: AZ ÜZLET DOLGOZÓI, TJT-COLOR ’97 BT.

Fémhulladék-gyűjtés A vonyarcvashegyi általános iskola Szülői Közössége a tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretné megszervezni a fémhulladék gyűjtését. A befolyt összeget továbbra is a gyerekek javára fordítjuk. A gyűjtésre a községben lévő lomtalanítással párhuzamosan kerülne sor. Amennyiben Ön is szeretné támogatni iskolás gyermekeinket, úgy kérjük, hogy a fémhulladékot ne az utcára helyezze ki! Kétféle úton juttathatja el hozzánk a feleslegessé vált lomot: - Ha rendelkezik gépkocsival, úgy kérjük, hogy április 13-án pénteken, április 14-én szombaton, és április 15-én vasárnap 9-17 óráig az iskola udvarára (megközelíthető a Virág Benedek utca felől) szíveskedjék szállítani a fémhulladékot! - Ha nem megoldható a szállítás, akkor kérjük, hogy hívja a következő telefonszámok valamelyikét, és mi elszállítjuk a fémhulladékot! A hívható számok: 06-30/2273-255 06-20/9728-847 06-30/9360-907 Bízunk benne, hogy Ön is támogatja a jó célt! Az Eötvös Károly Általános Iskola Szülői Közössége

Meghívó A Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület a 2012. április 16. (hétfő) 16.30 órára hívja össze éves közgyűlését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermébe (Kossuth u. 42.). Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, második időpontnak 2012. április 16. (hétfő) 17 órát jelölöm meg ugyanazon a helyszínen. - Beszámoló az egyesület 2011 évi működéséről - 2012 évi turisztikai marketing és üzleti terv elfogadása - Tájékoztató a TDM pályázatról - Alapszabály módosítás, tisztújítás, vegyes ügyek Hegyi János, elnök

4

A Turisztikai Egyesület hírei

Egy év telt el az ingyenes West-Balaton kártya bevezetése óta. Az eltelt időszakban nem csak a kártyahasználók, de az elfogadóhelyek száma is jelentősen bővült, mostanra több mint 90 turisztikai szolgáltató fogadja el a plasztik lapot. A Nyugat-Balaton régióban, így Keszthelyen, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen, Balatongyörökön, Hévízen, Zalaszent­ gróton, Kehidakustányban, Zalaszentlászlón, Balatonszent­ györgyön, Reziben és a zalaegerszegi Aquacityben vehető igénybe a kedvezmények széles köre – emelte ki Tar László, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. A kártyát díjmentesen lehet igényelni a helyi Tourinform irodákban azoknak, aki legalább 2 éjszakát töltenek a térség­ ben, és ezt a szálláshely is igazolja. A tervek szerint hamarosan Hévíz és Zalakaros is csatlakozik a rendszerhez, jelentősen bővül az elfogadóhelyek száma, és a kártyához kapcsolódóan tervezzük egy törzsutas kedvezményrendszer kidolgozását is. A pályázat ered­ ményeképpen a legtöbb szolgáltató elektronikus leolvasó eszközt is kap, az így kapott statisztikák pedig nagyban segítik a turisztikai szakembereket a térséggel kapcsolatos jövőbeni fejlesztésekben.

Kerékpárkölcsönző hálózat Szintén a közös kedvezményrendszer alapján jött ötletet valósít meg a nyugat-balatoni térség egy közösen működtetett kerékpárkölcsönző hálózat kialakításával. Hévíz és Zalakaros már néhány éve működtet közös kerékpáros rendszert, de az együttműködés kibővül a négy Balaton-parti település kölcsönző állomásaival is. A kölcsönző hálózat a sok helyen már bevált „felveszemleadom” rendszerben működik majd, így talán a kezdők is bátrabban vállalhatnak akár hosszabb „egyirányú” túrákat is. A West-Balaton kártya kedvezményrendszere természetesen a kölcsönzésre is kiterjed majd, de nemcsak a kerékpárokat, hanem a túravezetést is kedvezményesen lehet majd a turistáknak igénybe venni. Vonyarcvashegyi Hírmondó


Könyvet olvasva szórakozni, művelődni! Örömmel teszünk eleget a Közmeghallgatáson elhangzott igénynek: hogy lapunk hasábjain mutassunk be a községi könyvtárban megtalálható új könyveket. A rovatban Csudai Zoltánné ajánlásai jelennek meg. „A szeretetnek otthon kell-kellene kezdődnie” – írja egyik könyvének bevezetőjében Gary Chapman, amerikai pszicho­ lógus, számos – emberi kapcsolatokkal foglalkozó – mű szer­ zője. Könyvei Amerika- és Európa-szerte nagy sikert arattak. Műveiben több évtizedes tapasztalatát hasznosítva ismerteti, miként lehet harmonikus kapcsolatot kialakítani a családban. Ha felismerjük társunk, gyermekünk szeretetnyelvét, és meg­ tanuljuk számukra érthetően kifejezni szeretetünket, erős kapcsolatot tu­ dunk kialakítani

velük. Ha a gyermek neveltetése so­ rán megtanulja a szeretetnyelveket, felnőtt korban könnyebben tud bensőséges kapcsolatot kialakítani. A gyermeknevelés talán legnehezebb időszakában, a kamasz terelgetésében is biztos utat csak a szeretet és az elfogadás adhat. Szívből ajánlom szülőknek, nagy­szülőknek, mindenkinek, aki társas kapcsolatban él, Gary Chapman műveit, melyek közül többet (Egymásra hangolva, Gyerekekre hangolva, Kamaszokra hangolva, A házasság négy évszaka, Nyerő páros stb.) könyvtárunkból is kikölcsönözhet! Csudai Zoltánné, könyvtáros

Új orgonát kapott a közelmúltban a vashegyi kápolna. A hangszert már birtokba is vették a Gyenesdiás-Vonyarcvashegy Egyházközség tagjai. Az 1883-ban épült kápolna új büszkesége Zsinkó Lajos és Hetesi Lajos családjának adománya, a hangszer felújítását is ők vállalták. Az Ausztriában vásárolt orgona értéke körülbelül 2000 euró.

Szent Mihály-hegy védő és vendégváró egyesület programja Március 25-én (vasárnap) 15 órakor a vonyarcvashegyi Balaton-parton, a strand területén szervezett programot a Nők a Balatonért Egyesület Keszthelyi Csoportja a „VÍZ VILÁGNAPJA” alkalmával. Egyesületünk tagjai a korábbi évekhez hasonlóan segítettek a rendezvény lebonyolításában. Március 26-án (hétfőn) 15 órakor (rossz idő esetén 26-án, kedden 15 órakor) takarítás a Szent Mihályhegyen. Mindenki hozzon magával takarítóeszközöket: lombseprű, lapát, gereblye, kesztyű, nyesőolló, vödör! Április 2-án (hétfőn) 18 órakor a Művelődési Házban klubest „Húsvétra készülünk”. Húsvéti tojásfestés, húsvéti díszek készítése. Ki, mit szeretne készíteni, olyan alapanyagot hozzon magával! Vonyarcvashegyi Hírmondó

5


SPORT

Labdarúgó megyei II. osztály északi csoportjának mérkőzései 04.01. 15:30 04.08. 15:30 04.15. 15:30 04.22. 16:00 04.29. 16:00 05.06. 16:30 05.13. 16:30 05.19. 15:00 05.27. 17:00 06.03. 17:00 06.10. 17:00 06.17. 17:00

Police - Ola LSK - Vonyarcvashegy SE Nagykapornak KSE - Vonyarcvashegy SE Csácsbozsok-Nemesapáti SE - Vonyarcvashegy SE Vonyarcvashegy SE - Z-line stúdió Böde Becsvölgye SE - Vonyarcvashegy SE Vonyarcvashegy SE - FC Keszthely Milefa Vonyarcvashegy SE - AF Páterdomb LSC Kertvárosi LSC - Vonyarcvashegy SE Vonyarcvashegy SE - Gyenesdiás Kinizsi SK. Sármellék FC - Vonyarcvashegy SE Vonyarcvashegy SE - Zalaapáti SE Vasboldogasszony LSC - Vonyarcvashegy SE

Női kézilabda-mérkőzések időpontjai 06.08. 18:00 06.16. 14:00 04.21. 14:00 04.29. 14:00 05.05. 14:00 05.12. 14:00 05.19. 17:00 05.26. 14:00 06.01. 18:00 06.03. 14:00 06.08. 18:00 06.10. 17:30

Botfai LSC - Vonyarcvashegy Vonyarcvashegy - Petőfi SE Vonyarcvashegy - Csurgói NKC Vonyarcvashegy - GÓ-NA Lenti Vonyarcvashegy - Kutas NKC Vonyarcvashegy - Kadarkúti SZSE Vonyarcvashegy - Mesztegnyő Vonyarcvashegy - Egerszegi KK Vonyarcvashegy - Barcs VSE Vonyarcvashegy - Zalaszentgrót Botfa - Vonyarcvashegy Vonyarcvashegy - BBSC

Gyere és élvezd a tavaszt velünk!

Szabadtéri, zenés

Húsvéti Fesztivál 2012 LIDO STRAND VONYARCVASHEGY, április 7.

NEMZETKÖZI HOBBY FOCI TURNÉ a Táltos Pizzéria mellett

Rengeteg program gyerekeknek, fiataloknak és felnõtteknek A HELIKON RÁDIÓ is folyamatosan és élõben közvetíti a programokat!

14 órától folyamatos fellépõk • Brumi Bandi Band • Hello Kids • OCHO MACHO • Dj. STERBINSZKY A helyszínen a vendégek között sorsolást tartunk, ahol fogyasztás ellenében több százezer forintnyi nyeremény kerül kisorsolásra!! A fõdíj meglepetés!!

A belépés teljes egészében INGYENES!!!

6

Támogatóink

A rendezvényen a Táltos Pizzéria 10%-os visszatérítést biztosít mindenkinek, aki kártyával érkezik!

Keszthely

Vonyarcvashegyi Hírmondó


A Zala Megyei Pedagógiai Intézet által meghirdetett „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei forduló­ ján Nagy Natália 4. osztályos, Kéri Kitti 3. osztályos tanuló arany, Németh Júlia (7. o.) - Györkös Vivien (8. o.) ének­ kettős bronz minősítést ért el. Felk. tan.: Pálné Bozzai Ibolya, Kósáné Szakony Ágnes, Bujtorné Nagy Judit A Gyenesdiási Általános Iskola által meghirdetett szövegértési versenyen Ábrahám Bíborka, Szabó Gábor 2. o., Andorkó Boglárka, Sényi Barnabás 3. o., Giber Martin, Szakál Zsuzsanna 4. o., Erdei Dorottya, Marton Dániel 5. o., Németh Loretta, Szabó Máté 6. o., Németh Júlia 7. o. Bujtor Blanka, Fazekas Fanni 8. o. képviselte iskolánkat. Közülük Sényi Barnabás II., Bujtor Blan­ ka IV., Fazekas Fanni I. helyezett lett. Felkészítő tanárok: Szüts Anett, Szabóné K. Krisztina, Pálné B. Ibolya, Kósa Tamás A megyei Zrínyi Ilona Matematika Ver­ senyen Marton Dániel, Juhász Gergő és Nagy János 5. osztályos tanulók képvisel­ ték iskolánkat, ahol a középmezőnyben végeztek. Felk. tan.: Bujtorné Nagy Judit

Iskolai hírek

A Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi verseny iskolai fordulójából a megyei versenyre jutott: Szabó Gábor 2. o., Csizy Gergő, Giber Martin, Gujgiczer Dániel 4. o., Erdei Dorottya, Marton Dániel 5. o., Szabó Máté, Németh Loretta 6. o., Németh Júlia 7. o., és Bujtor Blanka 8. o. Felkészítő tanárok: Szüts Anett, Pálné Bozzai Ibolya, Szabóné Kiss Krisztina, Kósa Tamás „Szülőföldem” címmel hirdetett meg nemzetközi rajzpályázatot a helyi Mű­ velődési Ház és Könyvtár. Testvértele­ püléseinkről (Erzsébetlak, Homoród­ szentmárton) és a községünkkel évek óta jó kapcsolatot tartó csehországi Choteborból is érkeztek képek. Isko­ lánkból több mint negyvenen küldték el munkáikat a versenyre, közülük Ujláb Bence, Halász Laura, Giber Zsófia, Ha­ lász Nikolett és Péter Fruzsina munká­ ját emelték ki a számtalan szép alkotás közül. A kiállítás anyagát mindhárom településen be fogják mutatni. Felkészítő tanárok: Csikósné F. Mária, Pálné B. Ibolya, Kósáné Sz. Ágnes

Idegen szöveg olvasási versenyen vettek részt a 2. és 4. osztályos tanulóink Zalaapátiban március 14-én. Közülük Szakál Zsuzsanna a III. helyen végzett. Felkészítő tanár: Pálné B. Ibolya Három fordulós Természetismereti tanulmányi versenyt rendezett a Gábor Áron Ált. Iskola Zalaapátiban. A nyolc harmadikos és kettő negyedikes vonyarcvashegyi induló közül Bedecs Balázs (3. o.) II. Lenner Boglárka (4. o.) I. helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Szabóné K. Krisztina, Pálné B. Ibolya A keszthelyi Csány-Szendrey ÁMK helyesírási versenyén Sényi Barnabás (3. o.) a II., Csizy Gergő és Giber Martin (4. o.) a IV. helyen végzett. Felkészítő tanárok: Szabóné K. Krisztina, Pálné B. Ibolya Az alsó tagozatosok hagyományos március 15-i szavaló versenyén Szöllősi Mirtill és Csizy Gergő I., Gujgiczer Dániel és Erdei Bálint II., Nemes Laura és Merekva Máté III. helyen végzett.

Az érem másik oldalán: Gombkötő Bálint Iskolánk volt diákja kiemelkedő eredményt ért el a nemzeti bank pályázatán. Erről és terveiről is szó esett beszélgetésünk során. - Ismertetnéd az olvasókkal az Álmodj, tervezz, verj emlékérmet pályázat lényegét? - A pályázatot kiíró Magyar Nemzeti Bank Látogatóköz­ pontjában található egy érmeverő gép, amivel az odalátogatók készíthetnek maguknak egy kis 19mm-es emlékérmet. Ezzel a géppel készíthető érme megtervezésére írtak ki pályázatot 10-18 éves korosztálynak. Nem a profi kidolgozást vették el­ sősorban figyelembe, hanem inkább az ötletet értékelték. Én az iskolámban hallottam a pályázatról, és mivel a „KÖZGÁZhéten” is feladat volt az érmetervezés, elvállaltam. Több öt­ let közül választottak ki négy darabot, köztük az enyémet, és ezeket küldték el. Az elő- és hátlapra is készítettem tervet, én az utóbbival értem el a 2. helyezést. Így az ott verhető érme hátuljára az én elképzelésem kerül. - Te mit terveztél, milyen elgondolás alapján? - Az előlapon két kéz van, mely egy forintot tart, óvó formában. Az ötletem az volt, hogy a forintra vigyázni kellene. De nem ezzel értem el a helyezést, mert ez kevésbé fűződött a Látogatóközponthoz, hanem a hátoldalával, ami körív alakban ábrázolta a Látogatóközpont és a Magyar Nemzeti Bank szavakat. - Hogyan, kik értékelték a beérkezett anyagot? - A leginkább hozzá értők, a Pénzverő Zrt. szakemberei érté­ Vonyarcvashegyi Hírmondó

keltek. A 102 pályázó közül ők válasz­ tották ki a legjobbakat. A díjátadáson indokolták, hogy mi alapján döntöt­ tek. Kisebb javításokat végeztek az első két terven, amik alapján legyártották a verőformákat. (Az én tervemből egy szó maradt meg, de sebaj!) - Vettél már részt valamikor hasonló versenyen? - Igen, már több rajzversenyen is indultam, de ez az első, ahol meg is valósult a tervem. Amióta az eszemet tudom, szoktam rajzolgatni, legkedveltebb témám az autó. - Volt vonyarcvashegyi diáktársad is nevezett. - Az általános iskolában volt osztálytársam, és most évfolyamtársam, Mikola Emese is a 10 különdíjas között volt. - Mi volt a jutalmad? - Az én általam tervezett érme díszdobozban, valamint egy nagyobb, aranyozott érme is, aminek az egyik oldalán az elért helyezésem, a másik oldalán pedig az én lézergravírozott arcképem van. Kaptam még egy rajzkészletet is. - Lehet, hogy ilyen irányban folytatod a tanulmányaidat? - Még nem tudom, hogy merre megyek tovább, de lehet az is, hogy egyszer ilyesmivel fogok foglalkozni. Most kissé háttérbe szorult a rajzolás a sportolás miatt, de abba soha nem hagyom. K.T.

7


Kultúrházak éjjel-nappal 2012 Ezzel a címmel rendeztünk három és fél napos programsorozatot a Művelődési Ház és Könyvtárban február 17-től 20-ig, így kapcsolódtunk az azonos nevű országos kezdeményezéshez. Mi igazán komolyan vettük az „éjjel-nappal” kifejezést, és főként a helyi értékek bemutatására törekedve sok szórakoztató órát tölthettek el a házban az érdeklődők. Íme, egy kis fényképes krónika az eseményekről: A péntek éjszaka programját a Vonyarcvashegyi Táncos lábúak Társasága táncfoglalkozása nyitotta meg Gazda Róbert és Rita vezetésével.

„Vonyarcvashegy egyik gyöngyszeme: a Szent Mihály-domb és -kápolna” - vetített fotókiállítás volt verssel, zenével. Az este során Serdar Ünver Szent Mihály-kápolnáról írt verseit olvasták fel a Nyugdíjas klub és a Szent Mihály-hegy Egyesület tagjai: Bujtor Ferencné, Bujtor Katalin, Szabó Imréné, Zag Lajosné és Illésné Major Julianna. Közreműködött a Vo-Va együttes.

Vonyarcvashegyi Hírmondó Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta. ISSN 2062-8153 (nyomtatott) ISSN 2062-8161 (online)

Felelős kiadó: Péter Károly polgármester Felelős szerkesztő: Kósa Tamás (06 30 5399 575) A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Varga Andrea, Horváth Tamás, Illésné Major Julianna, Papp Márta Ilona Tördelés: Horváth Imre Fotó: Pálfi Sándor Szerkesztőség: Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel. és fax: 83/348-018 Lapzárta: április 19. Megjelenés: április 26.

Újságunk internetes változatát a www.vonyarcvashegy.hu oldalon is olvashatják az érdeklődők.

Szombaton délelőtt ifjú kukták foglalták el konyhánkat, akik Virányi Dóra vezetésével a szalagos farsangi fánk sütését tanulhatták meg. Szombaton nulla órakor indult a „Zumba éjjel-nappal” Hegedűs Éva irányításával.

Fotó: Illés Tamás

A szombat este szinkronfestéssel folytatódott Takács Ferdinánd festőművész irányításával. A 23 órakor rögtönzött kiállítás termékeny munkáról tanúskodott.

A „Festészet máról-holnapra” programon az alkotók akciófestéssel „festették át” magukat szombatról vasárnapra. Serdar Ünver: Fehér galamb című, a Szent Mihály-kápolnáról írt verse inspirálta a közös festményt.

A vasárnap délutánján „Sportolj velünk!” címmel asztaliteniszezésre volt lehetőség az intézmény nagytermében.

A programsorozat záró eseményén a II. világháború vonyarcvashegyi Áldozataira emlékeztünk filmvetítéssel és mécsesek gyújtásával.

A Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesülete Keszthelyi Csoportja rendezett kaktuszkiállítást szombaton Martonné Kálmán Györgyi és Fricker Ferencné helyi gyűjtők aktív közreműködésével.

Vasárnap kora délelőtt nyitotta meg kapuit egy díszmadár kiállítás, melyen Dallos Zoltán, a Zala Megyei Díszmadártenyésztők Egyesülete tagja mutatott be a közönségnek kedvenceit.

A „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvény megvalósításban nyújtott segítséget külön köszönöm kollégáimnak. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak sikerünkhöz: Település-üzemeltetési Csoport dolgozói, a vonyarci óvoda konyhája dolgozói, a Nyugdíjkorúak Klubja, a Nőklub, Balaton Art Alkotóközösség, a Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya, a Szent Mihály-hegy Egyesület, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesület Keszthelyi Csoportja, a Zala Megyei Díszmadártenyésztők Egyesülete, a Zumba csoport, Hegedűs Éva, Gazdáné Nagy Rita, Gazda Róbert, Martonné Kámán Györgyi, Fricker Ferencné, Dallos Zoltán, Dallos Zoltánné, Serdar Ünver, Zag Lajosné,Takács Ferdinánd, Szencz Lívia, Virányi Dóra, Vass József és minden résztvevő. Az iskolának és az óvodának köszönöm a szervezett kiállítás-látogatások lebonyolítását. Illésné Major Julianna

8

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Vonyarcvashegyi Hírmondó Márciusi száma  

Vonyarcvashegyi Hírmondó Márciusi száma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you