Page 1

Ask A Question, Save A Life Hỏi Một Câu, Cứu Lấy Mạng Người


QPR Question, Persuade, Refer

Hỏi Thuyết phục Chuyển tiếp


QPR QPR is not intended to be a form of counseling or treatment. QPR is intended to offer hope through positive action.

QPR không phải là hình thức trị liệu hay tư vấn QPR dùng để tạo niềm hi vọng qua các hành động tích cực


Hiểu sai về việc Tự tử và Sự thật

Suicide Myths and Facts Myt h

No one can stop a suicide, it is inevitable.

Hiểu sai

Không ai có thể ngưng việc tự tử, đây là việc không thể tránh được

Fac t

If people in a crisis get the help they need, they will probably never be suicidal again.

Sự thật

Nếu ai đó trong tình trạng khẩn cấp mà nhận được sự giúp đỡ mà họ cần, họ có thể sẽ không bao giờmuốn tự tử lại.

Myt h

Confronting a person about suicide will only make them angry and increase the risk of suicide.

Hiểu sai

Chất vấn Trẻ đang có ý tưởng tự tử chỉ làm cho Trẻ căm tức và tăng nguy cơ tự tử.

Fac t

Asking someone directly about suicidal intent lowers anxiety, Opens up communication and lowers the risk of an impulsive act.

Sự thật

Trực tiếp hỏi Trẻ về ý định tự vận sẽ làm nhẹ đi sự căng thẳng, cởi mở tâm sự và giảm bớt những hành động nông nổi.

Myt h

Only experts can prevent suicide.

Hiểu sai

Chỉ có chuyên gia mới có thể ngăn chặn việc tự tử.

Fac t

Suicide prevention is everybody’s business, and anyone can help prevent the tragedy of suicide

Sự thật

Việc can ngăn ý tưởng tự tử là trách nhiệm của mọi người, và bất cứ ai cũng có thể ngăn cản thảm họa tự tử


Hiểu sai về việc Tự tử và Sự thật

Suicide Myths and Facts Myth

Suicidal people keep their plans to themselves.

Hiểu sai

Những người có ý định tự tử thường dấu kế hoạch đó cho riêng mình

Fact

Most suicidal people communicate their intent sometime during the week preceding their attempt.

Sự thật

Hầu hết những ai đang có ý tưởng tự tử đôi khi nói về việc này khoảng 1 tuần trước đó

Myth

Those who talk about suicide don’t do it.

Hiểu sai

Những người thổ lộ về việc tự tử thường sẽ không tự tử

Fact

Sự thật People who talk about suicide may try, or even complete, an act of selfdestruction.

Người thổ lộ về việc tử tử có thể thực hiện, hoặc cố hành hạ và làm tổn thương thân thể mình

Myth

Once a person decides to complete Hiểu sai suicide, there is nothing anyone can do to stop them.

Một khi ai đó quyết định tự tử thì chẳng có ai có thể ngăn cản được

Fact

Suicide is the most preventable kind Sự thật of death, and almost any positive action may save a life.

Tự tử là việc có thể ngăn cản được từ bất cứ hành động tích cực nào để cứu sống mạng người.

How can I help? Ask the Question…

Làm thế nào bạn có thể giúp được? Đặt câu hỏi…


Suicide Clues And Warning Signs

Dấu hiệu nhận biết ý định tự tử

The more clues and signs observed, the greater the risk.

Càng có nhiều dấu hiệu, nguy cơ tự tử càng cao.

Take all signs seriously.

Cần phải xem tất cả các dấu hiệu này thật nghiêm túc.


Direct Verbal Clues:

Dấu hiệu bằng lời nói trực tiếp:

“I’ve decided to kill myself.”

Tôi quyết định tự kết liễu đời mình.

“I wish I were dead.”

Tôi ước gì Tôi chết đi cho rồi.

“I’m going to commit suicide.”

Tôi sẽ tự tử.

“I’m going to end it all.”

Tôi sẽ kết liễu mọi thứ.

“If (such and such) doesn’t happen, I’ll kill myself.”

Nếu chuyện đó không xã ra, tôi sẽ tự tử.


Indirect Verbal Clues

Dấu hiệu bằng lời nói gián tiếp

“I’m tired of life, I just can’t go on.”

Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống, tôi không thể tiếp tục nữa

“My family would be better off without me.”

Gia đình của tôi sẽ tốt hơn nếu như không có tôi.

“Who cares if I’m dead anyway.” Chẳng có ai quan tâm nếu tôi chết. “I just want out.”

Tôi chỉ muốn tìm lối thoát.

“I won’t be around much longer.”

Tôi sẽ không ở trên đời này lâu nữa.

“Pretty soon you won’t have to worry about me.”

Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ không phải lo lắng về tôi.


Behavioral Clues:

Các dấu hiệu về hành vi trước đây:

Any previous suicide attempt

Bất cứ hành động liên quan đến tự tự trước đây.

Acquiring a gun or stockpiling pills

Yêu cầu có súng hoặc dự trữ thuốc.

Co-occurring depression, moodiness, hopelessness

Bệnh trầm cảm tái diễn, không ổn định tâm lí, vô vọng.

Putting personal affairs in order

Sắp xếp, an bài các vấn đề cá nhân

Giving away prized possessions

Cho đi tất cả những vật sở hữu mình tạo được.

Sudden interest or disinterest in religion

Tự nhiên thích thú hoặc không còn hứng thú với tôn giáo

Drug or alcohol abuse, or relapse after a period of recovery

Lạm dụng thuốc men hoặc thay đổi thuốc sau khi đã hồi phục

Unexplained anger, aggression and irritability

Giận dữ cách vô lý, hung hăng và cộc cằn


Situational Clues:

Các dấu hiệu dựa theo tình huống:

Being fired or being expelled from school

Bị sa thải hoặc bị đuổi học

A recent unwanted move

Dời đổi gần đây không theo ý muốn

Loss of any major relationship

Mất đi mối quan hệ quan trọng

Death of a spouse, child, or best friend, especially if by suicide

Chồng/vợ, con, hay bạn thân đã qua đời, hoặc tự tử

Diagnosis of a serious or terminal illness Mới chẩn đoán mắc bệnh nan y không chữa được Tự nhiên mất tự do/sợ bị phạt/bị trả thù Sudden unexpected loss of freedom/fear of punishment Đoán trước được có nguy cơ tài chính Anticipated loss of financial security Loss of a cherished therapist, counselor or teacher

Mất đi người trị liệu, tư vấn hoặc giáo viên tốt/thân thiết

Fear of becoming a burden to others

Sợ trở thành gánh nặng cho người khác.


Tips for Asking the Suicide Question

Mẹo để hỏi các câu hỏi liên quan đến tự tử

If in doubt, don’t wait, ask the question

Nếu nghi ngờ, chớ chần chờ mà hãy hỏi

If the person is reluctant, be persistent

Nếu người đó ngần ngại, nên kiên trì

Talk to the person alone in a private setting

Cần nói chuyện riêng với người đó trong môi trường riêng

Allow the person to talk freely

Để mặt người đó nói chuyện tự nhiên

Give yourself plenty of time

Đừng hạn chế thời gian

Have your resources handy; QPR Card, phone numbers, counselor’s name and any other information that might help

Đem theo bên mình thông tin cần thiết như thẻ QPR, số điện thoại, tên người tư vấn hay bất cứ thông tin nào có ích

Remember: How you ask the question is less important than that you ask it

Nhớ: Cách thức đặt câu hỏi không quan trọng hơn là bạn cứ hỏi vào vấn đề


Q

Less Direct Approach:

Question

Phương pháp ít trực tiếp hơn:

Have you  been unhappy lately?

Gần đây có lúc nào bạn cảm thấy không vui không?

Have you been very unhappy lately?

Gần đây có lúc nào bạn cảm thấy buồn không?

Have you been so very unhappy lately that you’ve been thinking about ending your life?”

Gần đây có lúc nào bạn cảm thấy quá buồn và muốn kết liễu cuộc đời của mình không?

“Do you ever wish you could go to sleep and never wake up?”

Có bao giờ bạn muốn là bạn có thể ngủ và không bao giờ thức dậy nữa không?


Q

Question

Direct Approach:

Phương pháp trực tiếp:

“You know, when people are as upset as you seem to be, they sometimes wish they were dead. I’m wondering if you’re feeling that way, too?”

“Bạn biết, khi con người ta buồn mà thể hiện ra mặt, đôi khi họ ước là họ có thể chết đi. Tôi muốn biết là bạn có cảm thấy giống vậy không?

Sao trông bạn khổ sở quá vậy, không biết bạn “You look pretty miserable, I wonder có đang nghĩ đến việc tự tử không? if you’re thinking about suicide?” Bạn có đang nghĩ về việc tự kết liễu đời mình “Are you thinking about killing không? yourself?”


Q

Question

How NOT to ask the suicide question:

Tránh KHÔNG hỏi những câu hỏi bức xúc đến việc tự tử:

“You’re not thinking of killing yourself, are you?”

Mày không nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình có đúng không?

“You wouldn’t do anything stupid would you?”

Mày không nên làm điều gì dại dột nghe không?

“Suicide is a dumb idea. Surely you’re not thinking about suicide?”

Tự tủ là ý tưởng điên khùng. Phải nhớ là không được nghĩ về vấn đề tự tử nghen chưa?


P

Persuade

How to Persuade someone to stay alive

Cách THUYẾT PHỤC người đang có ý định tự tử muốn sống trở lại

Listen to the problem and give them your full attention

Hãy lắng nghe những gì họ đang trải qua và cho họ toàn bộ sự chú ý cần thiết

Remember, suicide is not the problem, only the solution to a perceived insoluble problem

Cần nhớ là, tự tử không phải là vấn đề, chỉ là tìm cách giải quyết nan đề mà người muốn tự tử đang bị bế tắc

Do not rush to judgment

Đừng vội vã đánh giá

Offer hope in any form

Hãy trao niềm hi vọng ở bất cứ hình thức nào


Then Ask:

P

Persuade Sau đó hãy hỏi:

“Will you go with me to get help?”

Bạn có muốn đi cùng với tôi đến chổ giúp đớ không?

“Will you let me help you get help?”

Bạn có muốn tôi giúp bạn tìm nguồn giúp đở không?

“Will you promise me not to kill yourself until we’ve found some help?”

Bạn có thể hứa với tôi là bạn không tự kết liễu đời mình cho đến khi nào chúng ta tìm được sự hổ trợ không?

Việc bạn sẵn lòng lắng nghe và giúp đở có thể đem YOUR WILLINGNESS TO LISTEN AND TO đến niềm hi vọng và tạo nên những viễn cảnh HELP CAN REKINDLE HOPE, AND MAKE ALL THE khác. DIFFERENCE.


Refer:

R

Refer Giới thiệu

Suicidal people often believe they cannot  . be helped, so you may have to do more

Những người có ý tưởng tự tử thường tin là họ vô phương giúp đỡ, cho nên bạn cần phải nổ lực hơn nữa

The best referral involves taking the person directly to someone who can help.

Tốt nhất là kết nối người cần giúp đến gặp người có thể giúp đỡ

The next best referral is getting a commitment from them to accept help, then making the arrangements to get that help.

Kế đó là nên yêu cầu người có ý định tự tử hứa là sẽ chấp nhận được giúp đỡ, sau đó sắp xếp mọi thứ để có thể nhận sự giúp đỡ đó

The third best referral is to give referral information and try to get a good faith commitment not to complete or attempt suicide. Any willingness to accept help at

Sau cùng là chia sẻ thông tin, giới thiệu và cần phải có niềm tin. Cam kết sẽ không tự tử, hay cố tình làm tổn hại thân thể. Sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ ở bất kỳ thời điểm nào, cho dù trong tương lai thì cũng là chiều hướng tốt.


Remember Since almost all efforts to persuade someone to live instead of attempt suicide will be met with agreement and relief, don’t hesitate to get involved or take the lead.

Cần nhớ là:

Vì tất cả mọi cố gắng của chúng ta là nhằm mục đích thuyết phục người đang có ý định tự tử từ bỏ ý định đó để dẫn đến sự đồng ý và giải toả vấn đề; cho nên chớ do dự để can thiệp hay đóng vai trò chủ chốt.


For Effective QPR

Để chương trình QPR hiệu quả

Say: “I want you to live,” or “I’m on your side...we’ll get through this.”

Hãy nói: “Tôi muốn bạn sống” hoặc là “Tôi luôn ở bên bạn… chúng ta sẽ vượt qua.”

Get Others Involved. Ask the person who else might help. Family? Friends? Brothers? Sisters? Pastors? Priest? Rabbi? Bishop? Physician?

Kêu gọi các nguồn hổ trợ khác. Hỏi người đó xem có ai khác có thể giúp không? Gia đình? Bạn bè? Anh Chị em? Mục sư? Linh mục? Bác sĩ?


For Effective QPR

Để chương trình này hiệu quả

Join a Team. Offer to work with clergy, therapists, psychiatrists or whomever is going to provide the counseling or treatment.

Hãy gia nhập đội ngũ. Hãy làm việc với các nhà trị liệu, làm việc với bác sĩ tâm thần hoặc bất cứ ai có thể cung cấp các dịch vụ về tư vấn hoặc trị liệu.

Follow up with a visit, a phone call or a card, and in whatever way feels comfortable to you, let the person know you care about what happens to them. Caring may save a life.

Nhớ hỏi thăm bằng cách viếng, gọi điện hoặc gửi thiệp hoặc bằng cách nào bạn thấy thích hợp. Cho họ biết là bạn quan tâm đến những chuyện đã xãy ra với họ. Sự ân cần có thể cứu mạng sống.


REMEMBER

CẦN NHỚ

WHEN YOU APPLY QPR, YOU PLANT THE SEEDS OF HOPE. HOPE HELPS PREVENT SUICIDE.

MỘT KHI BẠN ÁP DỤNG BÀI HỌC NÀY: HỎI, THUYẾT PHỤC VÀ GIỜI THIỆU, BẠN GIEO NIỀM HI VỌNG. HI VỌNG GIÚP NGĂN NGỪA VIỆC TỰ TỬ.

Phòng ngừa tự tử trong trẻ tuổi vị thành niên  

Phương pháp QPR là phương pháp hổ trợ giúp chúng ta trao đổi và nói chuyện để giúp các em tuổi vị thành niên có ý tưởng tự tử nhận được sư g...

Phòng ngừa tự tử trong trẻ tuổi vị thành niên  

Phương pháp QPR là phương pháp hổ trợ giúp chúng ta trao đổi và nói chuyện để giúp các em tuổi vị thành niên có ý tưởng tự tử nhận được sư g...

Advertisement