Page 1

SCHOOLGIDS

OPENBARE BASISSCHOOL 2016 / 2017

AERDENHOUT


Inhoudsopgave INLEIDING

5

1. DE SCHOOL

6

1.1.SCHOOLGROOTTE

6

1.2 LEERLING- EN OUDERPOPULATIE

6

1.3 DIRECTIE

6

1.4. SCHOOLBESTUUR

7

1.5 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

7

1.6. EXTERNE CONTACTEN

7

2. WAAR STAAT DE VONDELSCHOOL VOOR

9

2.1 SIGNATUUR

9

2.2 MISSIE

9

2.3 VISIE

9

2.4 AANMELDEN LEERLINGEN

9

2.5 HET TEAM

10

2.6 SPEERPUNTEN

10

3. DE ZORG VOOR LEERLINGEN

11

3.1 PASSEND ONDERWIJS

11

3.2 PEDAGOGISCH KLIMAAT OP SCHOOL

12

3.3 ZORG VOOR HET JONGE KIND

13

3.4 ZORG VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

14

3.4.1 LEVELWERK

14

3.5 EXTERNE HULP ONDER SCHOOLTIJD

14

3.6 LEERLINGBESPREKINGEN

15

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

2


3.7 OVERGANG NAAR DE VOLGENDE GROEP

15

3.8 HET ONDERSTEUNINGSPLAN

16

3.9 EXPERTISE SPECIAAL ONDERWIJS (SO) EN SPECIAAL BASISONDERWIJS (SBO)

16

3.10

16

OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

3.11 GEZONDHEIDSZORG

19

3.11.1 SAMENWERKING MET JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD KENNEMERLAND

19

3.11.2 GEZONDHEIDSONDERZOEK VOOR 5 JARIGEN EN KINDEREN IN GROEP 7

19

3.11.3 ADVIES EN CONSULTATIE

19

3.11.4 LOGOPEDIE

20

3.12 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

20

4. ONDERWIJS

21

4.1 ICT

21

4.2 NEDERLANDSE TAAL

21

4.2.1 BIBLIOTHEEK/MEDIATHEEK

22

4.2.2 LEZEN

22

4.2.3 TAALMETHODE

22

4.2.4 SCHRIJVEN

23

4.3 REKENEN

23

4.4 WERELDORIËNTATIE, WAARONDER AARDRIJKSKUNDE, BURGERSCHAP, GESCHIEDENIS, NATUURONDERWIJS EN VERKEER. 23 4.4.1 AARDRIJKSKUNDEMETHODE:

23

4.4.2 GESCHIEDENIS

23

4.4.3 NATUURONDERWIJS

23

4.4.4 VERKEER

23

4.4.5. BURGERSCHAPSKUNDE

24

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

3


4.5. ENGELS

24

4.6. CREATIEVE VAKKEN

24

4.7. BEWEGINGSONDERWIJS

25

4.8. HUMANISTISCH/GEESTELIJK VORMINGSONDERWIJS

25

4.9 RAPPORTEN

25

5. ORGANISATIE

26

5.1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

26

5.2 OUDERRAAD (OR)

26

5.3 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

26

5.4.INSCHRIJVING EN UITSCHRIJVING VAN LEERLINGEN

26

5.5.SCHOOLBELEID INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS

26

6. VERZUIMBELEID

27

6.1 GEOORLOOFD VERZUIM

27

6.2 ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM

27

6.3 VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

28

6.4 VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES

29

6.4.1 VAKANTIEVERLOF

29

6.4.2 VERLOF WEGENS GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN.

29

6.4.3 VERLOF WEGENS KENNELIJKE ONREDELIJKHEID

29

6.5 GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS EN DE VERVANGENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN 30 6.6 BEZWAAR

30

7. INFORMATIE OVER DE KLACHTENREGELING

31

8.BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

32

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

4


Inleiding In dit boekje wordt een beeld geschetst van de werkwijze van de Vondelschool. Deze schoolgids wordt één keer aan elk (nieuw) gezin uitgereikt. De schoolgids wordt jaarlijks inhoudelijk bekeken en eventueel gewijzigd. De nieuwste versie wordt op de website gezet. Naast de schoolgids kent de Vondelschool een “Informatieboekje”. Deze wordt ook jaarlijks bekeken en eventueel aangepast. Hierin staat de actuele informatie. Ook de meest recente versie van het informatiboekje kunt u terugvinden op de website. De Rijksinspectie toetst of onze schoolgids aan de wettelijke eisen voldoet. Wij hopen, dat u door het lezen van onze schoolgids een indruk krijgt hoe de Vondelschool probeert uw kind acht nuttige en plezierige basisschooljaren te geven. Deze schoolgids pretendeert niet volledig te zijn. Ouders die zich oriënteren op een school, kunnen deze schoolgids in combinatie met het jaarlijkse informatieboekje, als leidraad gebruiken ter voorbereiding op een gesprek en een bezoek, waarvoor wij u van harte uitnodigen. U kunt ons bereiken via ons e-mailades: info@vondelschool.nl of per telefoon op het nummer: 023-5241076. De directie, juli 2016

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

5


1. De school De Vondelschool, gebouwd in 1931, is een openbare school voor basisonderwijs. De Vondelschool is gelegen in een rustige woonwijk met rondom de school veel ruimte en groen. De school is gevestigd aan de Juliana van Stolberglaan 25, 2111 CJ in Aerdenhout. Het schoolgebouw telt 14 lokalen. Naast leslokalen beschikt de school over een permanente gymnastiekzaal. Binnen de school is een ruimte ingericht als mediatheek, waar de leerlingen dagelijks terecht kunnen voor het lenen van een bibliotheekboek. Rondom de school is veel speelruimte voor de leerlingen. De speelruimte voor de leerlingen is verdeeld in een speelplein voor de leerlingen van de onderbouw en aansluitend een speelplein voor middenbouw- en bovenbouwleerlingen. Aangrenzend aan het schoolplein van de Vondelschool bevindt zich een groot verhard openbaar sportveld. 1.1 Schoolgrootte De Vondelschool is een openbare basisschool en telt circa 350 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 14 groepen, waarvan drie kleutergroepen (groepen 1/2). Het schoolteam bestaat uit ruim 25 leerkrachten, waaronder een vakleerkracht gymnastiek, een onderwijsassistent en een conciërge. De school kent parttime en fulltime leerkrachten. Op de Vondelschool komt u zowel jonge leerkrachten tegen alsmede leerkrachten die over een ruime ervaring beschikken. 1.2 Leerling- en ouderpopulatie De Vondelschool is gelegen in het “centrum” van Aerdenhout. De ouders van leerlingen die woonachtig zijn in de nabije omgeving van de school hebben veelal een hoog opleidingsniveau. Daarnaast wordt onze school veel bezocht door leerlingen afkomstig uit een nieuwe wijk, gelegen aan de rand van onze buurgemeente Heemstede (Vogelpark). Ook komen er leerlingen uit het nabijgelegen Haarlem (Oosterduin) of Bentveld. De leerlingenpopulatie van de Vondelschool is een goede afspiegeling van de woonomgeving. 1.3 Directie De school heeft een directeur. U kunt bij de directie altijd met vragen terecht over de dagelijkse gang van zaken of andere vragen. Er is een dagelijks inloopspreekuur van 08.30-09.00 uur. Daarnaast kunt u altijd een telefonische afspraak maken voor een nader onderhoud.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

6


1.4. Schoolbestuur De Vondelschool maakt deel uit van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland, kortweg STOPOZ genoemd. Naast de Vondelschool kent Stopoz 8 andere basisscholen in de naaste omgeving. Informatie over de organisatie en het beleid van Stopoz kunt u vinden op www.stopoz.nl. 1.5 Inspectie van het Onderwijs Het rijkstoezicht op school ligt in handen van de rijksinspectie voor het basisonderwijs. De rijksinspecteur bezoekt regelmatig iedere basisschool. Op 24 juni 2016 is het laatste inspectiebezoek geweest. Op basis hiervan heeft de inspectie geconcludeerd dat het met de onderwijsresultaten goed gaat op de Vondelschool, maar dat zij over een aantal andere onderwerpen niet tevreden zijn. Kortom, het kan en moet beter. Bovenstaande betekent dat de inspectie heeft aangegeven dat zij verwachten dat de school een verbetertraject in gaat op basis van de door hen aangegeven verbeterpunten. Ook zal de inspectie het komende schooljaar na een half jaar weer op bezoek komen om de verbeteringen te volgen. Een school als de Vondelschool moet dit in één jaar kunnen verbeteren hebben zij aangegeven. De inspectie geeft de school geen basisarrangement op dit moment, maar heeft de Vondelschool een aangepast toezicht gegeven. Dit betekent dat er sprake is van een zwakke kwaliteit op een aantal onderdelen. Inmiddels hebben we al met het team en de medezeggenschapsraad gesproken en zijn we bezig om de verbeterpunten in verbeterplan (jaarplan 2016-2017) te concretiseren en zorgen ervoor dat we binnen een jaar weer een basisarrangement hebben. Het inspectierapport kunt u inzien op de website van de Inspectie van het onderwijs: http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer, onder basisschool “Vondel”. 1.6. Externe partners De Vondelschool heeft veel externe contacten. Om een paar voorbeelden te noemen; er is regelmatig contact/overleg met de collega basisscholen, de naast de Vondelschool gelegen peuterspeelzaal Les Petits, die als instelling ook mogelijkheden biedt voor voor-, tussen- en naschoolse opvang en andere opvanginstellingen. Van belang zijn goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. We hebben goede contacten met de gemeente Bloemendaal. Tenslotte hebben we ook regelmatig overleg met de omwonenden. We hebben een buurt-app om elkaar goed te informeren en houden regelmatig buurtbewonersvergaderingen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

7


Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

8


2. Waar staat de Vondelschool voor. 2.1 Signatuur De Vondelschool is een openbare school voor basisonderwijs. Een openbare school werkt volgens de in de wet vastgestelde doelstellingen voor het openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is voor ieder kind toegankelijk, ongeacht godsdienstige, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond of nationaliteit. Op de openbare school maakt het kind al op jonge leeftijd kennis met bestaande verschillen in levensovertuiging, cultuur en gewoonten. Hierover wordt op school gesproken met als doel onderling vertrouwen en begrip te kweken. 2.2 Missie SAMEN WORDEN WIJ ZELFSTANDIG 2.3 Visie De Vondelschool is een onderwijs/leerinstelling waarbinnen individuen worden gewaardeerd en gerespecteerd. Als school/ team zullen wij er samen alles aan doen om het optimale /maximale uit ieder kind te halen binnen de grenzen van het groepsproces. De doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 is daarbij van essentieel belang. Wij bieden ieder kind een optimaal ontwikkelingsproces. Dit bereiken wij door te werken met het (leerstof) jaarklassensysteem. Dit houdt in dat de kinderen in beginsel dagelijks in dezelfde leer- en leeftijdsgebonden groep les krijgen en alle andere activiteiten ook met die groep uitvoeren. Incidenteel zijn afwijkingen van het (leer)jaarklassensysteem mogelijk. Voorop staat onze overtuiging dat het kind zich het beste thuis voelt in een veilige omgeving. Wij gaan ervan uit dat het onderwijs een voornaam onderdeel is van de opvoeding. Het kind is van nature leergierig. Het kind leert permanent. Wij denken dat er bij het aanleren van schoolvakken meer nodig is dan het inprenten van de leerstof. We laten de kinderen samen spelen, leren hen samen te werken, etc. In ons schoolplan staat beschreven hoe wij de door de overheid gestelde kerndoelen trachten te bereiken. In de kerndoelen formuleert de overheid wat de leerlingen op de basisschool in elk geval geleerd moeten hebben. 2.4 Aanmelden leerlingen Op de Vondelschool worden in principe alle leerlingen die aangemeld worden daadwerkelijk ingeschreven, binnen de fysieke mogelijkheden van de school. Bij overschrijding van de fysieke mogelijkheden kunnen wij een wachtlijst instellen. Op dit moment hebben wij een wachtlijst bij de kleutergroepen en bij groep 7. Op deze wachtlijst is het toelatingsbeleid van STOPOZ van toepassing. Een exemplaar van dit toelatingsbeleid ligt ter inzage bij de directeur. Wij hebben de gewenste maximale groepsgrootte vastgesteld op 30 leerlingen. Op onze site is ons aanname- en toelatingsbeleid inzichtelijk.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

9


2.5 Het team Het team streeft naar optimale professionaliteit. We blijven voortdurend leren en ons ontwikkelen. Daarbij doen we een beroep op de samenwerking met andere personen en organisaties. De leerkrachten voelen zich betrokken bij de leerlingen en hun ouders. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Het team vanuit zijn professie als onderwijsspecialist en de ouders als opvoedkundigen. Samen sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. In onderling overleg stemmen we met elkaar af wat we van elkaar mogen verwachten en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. 2.6 Speerpunten De ontwikkeling staat niet stil en ook de Vondelschool staat niet stil. Het komende schooljaar werken we aan: a. Kwaliteit van ons onderwijs: We gaan voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs, aansluitend bij de onderwijsbvehoefte van de kinderen. b. Uitwerking van de doorgaande lijn in ons pedagogisch en didactisch handelen; c. Opbrengstgericht werken; d. Goede communicatie met alle belanghebbenden

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

10


3. De zorg voor leerlingen Zorgverbreding is een specifieke uitbreiding van het algemeen onderwijskundig handelen van de teamleden van de school. Een middel om zorgverbreding te bereiken is het opzetten van een interne begeleidingsstructuur. Interne begeleiding kan omschreven worden als een organisatie waarbij de door alle leraren zelf uitgevoerde leerlingbegeleiding wordt gecoรถrdineerd door de intern begeleider. Daarnaast ondersteunt de intern begeleider de planmatige ontwikkeling (handelingsplannen), zoals opgezet door de leerkrachten. De groepsleerkrachten blijven verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De twee intern begeleiders binnen de Vondelschool zorgen samen voor een samenhangende zorg binnen de school. 3.1 Passend onderwijs Passend onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar onderwijsbehoeftes past. De leerlingen volgen dit onderwijs zo dicht mogelijk in de buurt. De leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen de ondersteuning dus zoveel mogelijk op hun reguliere school en slechts waar nodig op een school voor speciaal (basis) onderwijs. De Vondelschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ZuidKennemerland (POZK). Om te garanderen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past, is de zorgplicht ingevoerd. De schoolbesturen zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Wanneer een school een benodigd onderwijsarrangement niet kan bieden, moet het bestuur van die school in samenwerking met de andere besturen in Zuid-Kennemerland zorgen dat de leerling het passende onderwijsarrangement aangeboden krijgt. De school moet de verwijzing onderbouwen aan de hand van een hulpvraag aan de school die de leerling (tijdelijk) opvangt. Het totaal van scholen uit ons Samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend en volledig onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Het onderwijsprofiel van onze school is vastgesteld en ligt ter inzage bij de directeur. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Het kan zijn dat een kind tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft in het speciaal (basis) onderwijs. In dat geval gaan de ouders samen met de basisschool op zoek naar de passende onderwijsplek. De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, wordt door school, ouders en de nieuwe school zelf geregeld. De personen binnen deze driehoek kennen de leerling het beste of gaan straks daadwerkelijk met de leerling werken. Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. De plaatsingen op het S(B)O zijn tijdelijk van aard en bij de start wordt ook het moment van terugplaatsing vastgelegd. Bij een door allen gedragen oplossing krijgt uw kind van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring (TLV) voor de nieuwe school. Passend onderwijs betekent dat wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost; wie kunnen ons daarbij eventueel helpen, enz. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden; - Een zodanig ernstige verstoring van rust en veiligheid, dat het leerproces wordt belemmerd. - In de verhouding tussen verzorging/ behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren. - Gebrek aan opnamecapaciteit. Het (langer) verblijven in het regulier onderijs mag het kind niet schaden.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

11


3.2 Pedagogisch klimaat op school Op de Vondelschool besteden we veel aandacht aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij vinden daarbij zorg en wederzijds respect van groot belang. In school moet iedereen leren rekening te houden met een ander en verdraagzaam, maar ook behulpzaam te zijn. Wij stimuleren dit onder andere door situaties te creëren waarbij oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen. Tijdens de jaarlijkse sportdag is dat zichtbaar voor iedereen. In ieder team zitten dan kinderen uit verschillende groepen. Maar ook bijvoorbeeld tijdens het tutorlezen van groep 8 met leerlingen uit groep 3 en dagelijks tijdens het ruilen van boeken in de mediatheek is dit zichtbaar. Deze manier van werken draagt er volgens ons aan bij dat kinderen inzicht krijgen in wat zij voor een ander kunnen betekenen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een vriendelijke en sociale manier met elkaar omgaan. Pesten wordt als een probleem gezien van alle direct betrokken partijen. Wij beschouwen pesten als ongewenst gedrag, dat niet gedoogd wordt. Hoe wij omgaan met pestproblematiek kunt u lezen in ons pestprotocol, dat bij de directie ter inzage ligt. Wij hanteren de volgende vijf basisregels die mede bijdragen aan een fijn en veilig klimaat waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen: • praat aardig tegen elkaar • luister naar elkaar • help een ander • scheld/schop/sla niet • eerlijk zijn/verantwoordelijkheid voor eigen gedrag Bij de start van het schooljaar worden daarnaast gedragsregels per groep opgesteld. Ook gebruiken wij de methode ‘Soemo kaarten’, die preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt. OOK Pedagogische Expertise Groep verzorgt op de Vondelschool een aantal trainingen. In groep 6 verzorgt OOK standaard de training ‘Omgaan met elkaar’. Tijdens deze training worden de kinderen bewust gemaakt van onderwerpen als uiterlijk/stereotype, groepswerking, buitensluiten, pesten en gepest worden. Aan het einde van de serie evalueren we de lessen ook in aanwezigheid van de ouders en de regels die met de groep zijn opgesteld, komen in de klas te hangen. Jaarlijks vindt voor een aantal kinderen vanaf groep 6 de ‘faalangstreductietraining’ plaats. Kinderen maken op de basisschool een enorme cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling door. Het leveren van de daarbij behorende prestaties wordt door een aantal kinderen als belastend ervaren, wat hun gevoel van welzijn en hun prestaties kan beïnvloeden. Op de Vondelschool wordt hier onder schooltijd gerichte ondersteuning op geboden in de vorm van een kortdurende training op school. Na een informatieve ouderbijeenkomst wordt in een kleine groep van acht kinderen tijdens zeven bijeenkomsten van een uur aandacht besteed aan het leren omgaan met prestatiedruk en het verminderen van faalangst. Daarnaast wordt voor de Bloemendaalse scholen de ‘Vriendentraining’ verzorgd. Leerlingen vanaf groep 7 kunnen deelnemen aan deze training. Het is een angstreductie-/ weerbaarheidstraining met een preventieve insteek. Dit betekent dat kinderen er baat bij hebben als zij een bepaald probleem ervaren, maar juist ook een stap ervoor, als kinderen kwetsbaar zijn of risico lopen. De Vriendentraining kan voor deze kinderen een opstap zijn naar meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

12


3.3 Zorg voor het jonge kind De jongste leerlingen hebben de beschikking over drie zeer ruime werklokalen. Via hun eigen ingang gaan de groepen 1/2 naar het speelterrein met zandbak en speeltoestellen. De groepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z. jongste en oudste kleuters werken samen. Leren heeft niet alleen betrekking op het ontwikkelen van verstandelijke vermogens; minstens zo belangrijk zijn de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. In onze manier van werken verschuift het accent naarmate het kind ouder wordt van sociale en emotionele groei naar verstandelijke vorming. Het spel staat in de groepen 1/2 centraal. Dit is de basis voor de ontwikkeling van allerlei andere vaardigheden. Wij bieden de leerlingen een uitnodigende omgeving in een positief pedagogisch klimaat, waarin zij ontdekkend bezig zijn. • De schooldag begint met een kringgesprek. Recente gebeurtenissen worden met elkaar besproken. • De groepen 1/2 werken met hoeken, zoals er bijvoorbeeld zijn: De bouwhoek, de huishoek, de computerhoek of een 'hoek' die de leerkracht maakt n.a.v. belangstelling of een thema: de herfsthoek, de winkelhoek, etc. • Uit kasten kan ontwikkelingsmateriaal gekozen worden, dat o.a. bijdraagt aan de ontwikkeling van de motoriek, voorbereidend rekenen en voorbereidend taal. • De leerkracht observeert voortdurend en stimuleert de leerlingen bij de keuze van materialen en activiteiten. Verder wordt in gezamenlijke werkvormen aandacht besteed aan zingen, gymnastiek, dansen, voorlezen enz. Meer dan in de andere groepen wordt er gewerkt met projecten en thema's. Steeds wordt gekeken naar de omgeving, leefsituaties en actualiteit (geboorte, groei, gezondheid, vakanties).

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

13


3.4 Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften De leerstof wordt grotendeels aangeboden volgens het model basisstof-verdiepingsstofverrijkingsstof. Bij rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen wordt gewerkt met een groepsplan. De leerlingen worden ingedeeld in de volgende groepen: basis, plus en breedte. Via zowel methodegebonden als niet-methodegebonden observaties en toetsen worden de ontwikkelingen van de kinderen gesignaleerd en geregistreerd. Bij de kleuters gebeurt dit onder andere met behulp van observatielijsten van de methode ‘Kleuterplein’. De bevindingen worden met de ouder besproken met als doel hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het kind en de wijze waarop we deze ontwikkeling begeleiden. Voor niet-methodegebonden toetsen wordt vanaf groep 2 het CITOleerlingvolgsysteem gebruikt. Een dergelijke registratie biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium (preventieve) maatregelen te nemen en aangepaste programma’s samen te stellen. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Kinderen die een specifieke zorg nodig hebben, worden besproken met één van de intern begeleiders Naast het groepsplan, stelt de groepsleerkracht soms, in overleg met de intern begeleider, een individueel handelingsplan op voor het kind. Dit handelingsplan wordt o.a. op grond van wettelijke verplichtingen aan de ouders ter ondertekening voorgelegd. Na de evaluatie wordt besloten om met het handelingsplan door te gaan, het te beëindigen of aan te passen. De meeste handelingsplannen zijn echter reeds verwerkt in de groepsplannen. Soms wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectief, omdat een kind uiteindelijk de eindtermen van groep 8 niet zal halen. Dit kan zijn op een of meerdere gebieden. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de leerkracht en intern begeleider. Ook dit ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders besproken en aan hen ter ondertekening voorgelegd. 3.4.1 Levelwerk Alle leerlingen, inclusief de ‘plusleerlingen’ hebben een plek binnen ons onderwijs. Zij krijgen een aanbod waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en leren denken. Dat houdt in dat wij ook leerstof aanbieden die een beroep doet op de specifieke leereigenschappen van de meerbegaafde leerlingen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat zij ieder jaar met dezelfde methode en aanpak werken. Om dit te realiseren, werken wij met Levelwerk. Dit is een doorgaande leerlijn voor meerbegaafde leerlingen die losstaat van andere methodes. Twee keer per schooljaar (in februari en juni) wordt aan de hand van door het team opgestelde richtlijnen/selectiecriteria bekeken welke leerlingen voor Levelwerk in aanmerking komen. Zij werken dagelijks in de groep aan allerlei opdrachten van Levelwerk en worden eenmaal per twee weken in een kleine groep begeleid door de intern begeleider. Zij coacht de leerlingen met name op het gebied van ‘leren-leren’; hoe ga je om met leerstof die een uitdaging voor je is? De leerlingen leren een (haalbare) planning te maken en krijgen stap voor stap via evaluatie zicht op hun eigen leerproces. Ook wordt gewerkt aan het leren formuleren van persoonlijke leerdoelen. 3.5 Externe hulp onder schooltijd Wij staan in beginsel afwijzend tegenover externe hulp onder schooltijd. In een enkel geval is er sprake van een uitzondering. Er dient altijd overleg te zijn geweest met de directie. Wij volgen hiermee de richtlijnen die de inspectie ons voorschrijft.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

14


3.6 Leerlingbesprekingen Per jaar vindt met alle leerkrachten een aantal leerling- en groepsbesprekingen plaats. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij ter sprake. De intern begeleider leidt deze besprekingen en voert, indien noodzakelijk, afzonderlijke gesprekken met leerkrachten en/of ouders. 3.7 Overgang naar de volgende groep In overleg met ouders kan de school besluiten om leerlingen langer over bepaalde leerstof te laten doen en te kiezen voor kleuterverlenging of doublure in een bepaald leerjaar. Ook versnellen is eventueel mogelijk. In het laatste geval is er in ieder geval sprake van een aantoonbare cognitieve voorsprong van minimaal 10 maanden op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Ook is het van belang dat de verwachting is dat de leerling het versnellen op sociaal-emotioneel gebied aankan. De redenen voor een jaar extra kunnen divers zijn en ook verschillen per bouw. Als uw kind voor 1 januari van het schooljaar vijf jaar (ge)wordt(en) (is), kan het, mits het daarvoor geschikt wordt bevonden, na de zomervakantie naar groep 3. Maar de vraag is: wanneer is een kleuter eraan toe om de overstap te maken? Dit is afhankelijk van een aantal factoren; Is het kind er cognitief aan toe? Is het kind er sociaal-emotioneel klaar voor ofwel kan het kind de veranderingen verwerken, die gepaard gaan met de overgang naar groep 3? Kan het kind zich voor langere tijd concentreren, heeft het een goede werk- en luisterhouding? Deze factoren worden door de leerkracht in de loop van groep 2 in de gaten gehouden en de gegevens worden op observatielijsten ingevuld. In de groepen 1/2 werken we met observatielijsten van de methode ‘Kleuterplein’ en op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling gebruiken we het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Daarnaast worden ook de CITO-toetsen in groep 2 afgenomen zodat er een compleet beeld van uw kind ontstaat. Wanneer op grond van alle bevindingen in januari/februari vermoed wordt dat uw kind problemen zal ondervinden in groep 3, bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider en stellen we de ouders hiervan op de hoogte. In het gesprek geven we aan wat er in de komende periode gedaan wordt om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Vervolgens volgen we de maanden daarop nauwlettend de ontwikkeling van uw kind. Met de verkregen informatie gaan wij opnieuw in gesprek met de ouders. Het definitieve besluit of een kind overgaat naar groep 3 wordt uiteindelijk genomen in mei/juni. We streven naar een besluit dat door iedere betrokkene wordt gedragen. De praktijk leert dat we op grond van onze ervaring een goede inschatting kunnen maken van de kansen en risico's van het onderwijs in groep 3 voor de kinderen van groep 2. Onjuist genomen beslissingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van het kind en voor het onderwijs aan de gehele groep. Vanwege genoemde nadelige consequenties is het schooladvies bindend. In de midden- en bovenbouw kijken we naast de coginitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling naar een combinatie van factoren, zoals werkhouding en zelfstandigheid. Doubleren is in onze visie pas zinvol als we de verwachting hebben dat de doublure zal resulteren in een betere voortzetting van de ontwikkeling van een leerling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Met name als er sprake is van een leerstoornis, moet er zeer kritisch worden gekeken of doubleren de beste optie is. Met doubleren wordt de stoornis immers niet opgelost en er zal dan een inschatting moeten worden gemaakt welke optie het beste ontwikkelingsperspectief voor de betreffende leerling biedt. Indien nodig kan advies worden ingewonnen bij een externe instantie, eventueel ondersteund met een didactisch/psychologisch onderzoek. Nadat de school alle gegevens goed heeft doorgesproken en bekeken, wordt er een advies uitgebracht naar de ouders. De bij de overgang van groep 2 naar groep 3 genoemde werkwijze en beleidsuitspraken gelden ook voor de andere overgangen van groep naar groep. Het schooladvies is bindend.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

15


Een gedetailleerde uitwerking inzake overgang kunt u ook nog nalezen in ons ondersteuningsplan. 3.8 Het ondersteuningsplan Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ZuidKennemerland (POZK). Het Samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan voor alle aangesloten scholen. Hierin staat beschreven hoe kinderen met problemen het best kunnen worden begeleid. Dit ondersteuningsplan ligt op school voor belangstellenden ter inzage. De Vondelschool beschikt ook over een school-specifiek ondersteuningsplan. Dit ligt ter inzage bij de directie. 3.9 Expertise speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO) De regio Zuid-Kennemerland telt zes scholen voor speciaal onderwijs en vijf scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband wil de expertise van deze scholen benutten bij het versterken van de basisscholen. De ambitie is, om waar mogelijk in het regulier basisonderwijs en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creĂŤren dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. De basisscholen kunnen extra ondersteuning krijgen vanuit de expertise van de SO en SBO-scholen in de regio. 3.10 Overgang naar het voortgezet onderwijs In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Tijdens de schoolloopbaan hebben de leerkrachten zich voldoende een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van het kind om tot een onderbouwd advies te komen. De kinderen maken in oktober/november van groep 8 het Drempelonderzoek. Medio november vindt vervolgens voor de betreffende ouders de eerste gespreksavond plaats. Tijdens deze gesprekken zullen de beschikbare toetsresultaten besproken worden en wordt een voorlopig advies gegeven. Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt u een gids met informatie over scholen van voortgezet onderwijs. Met de kinderen van groep 8 bezoeken we in november en januari een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. In diezelfde periode worden open dagen georganiseerd speciaal bedoeld voor ouders en nieuwe leerlingen. In februari geeft de school op basis van alle toetsgegevens en de eigen beeldvorming een eindadvies over de keuze van het vervolgonderwijs. Bij dit gesprek zijn de ouders en de betreffende leerling aanwezig. De overgang naar het voortgezet onderwijs wordt door de school zorgvuldig voorbereid. Het schooladvies komt tot stand in overleg met de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider, eventueel een externe partij en de directeur. Ouders maken uiteindelijk zelf de definitieve keuze. De school waar u uw kind aanmeldt, beslist over de toelating. Wij hanteren hierbij de toelatingsprocedure PO-VO ZuidKennemerland (zie hieronder). Met de scholen voor voortgezet onderwijs hebben we regelmatig contact over de vorderingen van oud-leerlingen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

16


Vernieuwde toelatingsprocedure Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in ZuidKennemerland. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is opgericht in januari 2011. Het RBO is een bestuurlijke samenwerking tussen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO in de regio Zuid-Kennemerland. Het RBO is onderverdeeld in kamers met elk een eigen thema. Kamer 4 behandelt alle thema’s rond “doorlopende lijnen”. De opdracht aan Kamer 4 is het beschrijven van de toelatingsprocedure PO-VO. Naar aanleiding van het Toetsbesluit door de regering in januari 2014 is het volgende wettelijk geregeld: de Eindtoets wordt verplicht en wordt in de maand april van elk jaar afgenomen; het schooladvies is leidend. Dat betekent dat geen andere testen of toetsen als selectiecriterium mogen gelden; bij een hoger toetsadvies van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies mag de basisschool het schooladvies heroverwegen. Het RBO vindt het van belang alle ouders/verzorgers uniform te informeren en heeft nieuwe afspraken vastgelegd in zijn toelatingsprocedure. De regeling is ook opgenomen in het Brugboek dat de leerlingen van groep 8 bij hun voorlopig advies ontvangen. Bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs staat het schooladvies centraal. Hierin nemen wij mee: 1. Het basisschooladvies. Het basisschooladvies is leidend. De basisschool volgt het kind immers gedurende zijn / haar hele schoolloopbaan. Daarbij kijkt de school onder andere naar: - De aanleg en de talenten van een leerling; - De leerprestaties; - De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode - De concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling. 2. Gegevens CITO LOVS Rekenen & Wiskunde en Begrijpend Lezen en het

Drempelonderzoek. Het advies van de basisschool wordt ondersteund door de toetsresultaten van het kind vanuit het Leerlingvolgsysteem (LOVS Cito) voor de vakken Rekenen (vanaf eind groep 6 t/m begin/midden groep 8) en Begrijpend Lezen (vanaf midden groep 6 t/m begin/midden groep 8). De keuze tussen de begin of midden toets in groep 8 is een keuze van de school zelf. Van de resultaten van de Cito-toetsen wordt, via een omrekenmodel, een gemiddelde berekend en dat wordt gekoppeld aan een uitstroomprofiel (schooltype bijv. VMBO-T of VWO). Daarnaast nemen wij het Drempelonderzoek af. Ook de resultaten van deze toets nemen wij mee in ons advies. 3. Aanvullende onderwijskundige informatie. Alle relevante informatie die van belang kan

zijn voor een geslaagde overgang naar het voortgezet onderwijs. Aspecten rond gedrag, studievaardigheden en eventuele andere bijzonderheden van uw kind.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

17


In Zuid-Kennemerland is afgesproken dat POscholen bij voorkeur een enkelvoudig advies aan het VO geven als definitief instroomadvies. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven:  Praktijkonderwijs (PRO)  VMBO Beroepsgerichte leerweg (=basis en kader) met/zonder LWOO  VMBO Gemengde leerweg en Theoretische leerweg met/zonder LWOO  Havo  VWO 4. Eindtoets.

Alle basischolen zijn verplicht een centrale eindtoets af te nemen in april. Tijdens de informatieavond zullen wij de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 hier verder over informeren. Regeling aanmelding en inschrijving Haarlem (Loting) Zo gauw het definitieve advies bekend is, kunt u zich in gaan scrijven bij een VOschool. Sinds vorig schooljaar gaat de definitieve inschrijving volgens een lotingsprocedure. De lotingsprocedure kan alsvolgt worden samengevat: - Ouders en leerlingen wordt gevraagd om op het toelatingsformulier in rangorde 1 t/m 5 voorkeurscholen op te geven (voor VMBO-TL, HAVO en VWO). Voor de opleidingstypes Praktijkonderwijs, VMBO basis en VMBO kader geldt het opgeven van in rangorde 2 voorkeurscholen. Zij leveren dit formulier in bij de school van hun 1e voorkeur. - Scholen die te maken hebben met een over-aanmelding zullen overgaan tot loting. Deze 1e ronde loting vindt op de afzonderlijke scholen plaats onder leiding van een beëdigd notaris. - Daarna vindt er onder leiding van een notaris een centraal geleide lotingsprocedure plaats. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de site: www.brugweb.nl Welke gegevens verstrekken wij over uw kinderen aan het voortgezet onderwijs Allereerst vragen we altijd aan ouders toestemming om bepaalde gegevens, waarvan zij zelf een afschrift ontvangen, aan het voortgezet onderwijs te overleggen. Dat zijn meestal toetsgegevens zoals die van de CITO LOVS, maar we moeten ook een onderwijskundig eindrapport opstellen. Pas na toestemming van de ouders geven we die gegevens door aan het voortgezet onderwijs. Ook voor die instelling geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wet verplicht de resultaten van de school in de vorm van de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs in de schoolgids te publiceren. De uitstroom van de afgelopen jaren ziet er bij ons als volgt uit: Jaar 2015-2016 2014-2015 2013-2014

Vwo 29 32 23

Havo 12 23 16

Vmbo 9 4 7

Totaal 50 59 46

Bij de interpretatie van deze gegevens dient u er rekening mee te houden dat niet alle kinderen, die naar deze schooltypes zijn gegaan ook daadwerkelijk dit advies van de Vondelschool hebben gekregen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

18


3.11 Gezondheidszorg 3.11.1 Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl. 3.11.2 Gezondheidsonderzoek voor 5-jarigen en kinderen in groep 7 Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijk basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek voor de 5-jarigen (in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leerlingen. Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen: • De JGZ-assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het gewicht. • Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor onderdelen van het onderzoek. • De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraak/taalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als ouders bekend zijn. • De JGZ-arts of –verpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming over het gehoor en het zien. • Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ-arts of JGZverpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD-locatie. • Als ouder kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige. 3.11.3 Advies en consultatie De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur. In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken. Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

19


3.11.4 Logopedie Twee keer per jaar bezoekt de logopedist (mevr. N. Happee) de basisschool voor screening en, indien nodig, nader onderzoek. Gezien worden: • de middelste kleuters; • nieuwe leerlingen, die na de screening op school komen; • kinderen op verzoek van ouders, leerkrachten, schoolarts of -verpleegkundige; met specifieke aandacht voor groep 7. Als blijkt dat er problemen zijn op het gebied van spraak, taal, stem en/of gehoor, volgt advies, controle of een verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist. Wanneer u twijfels heeft over het spreken van uw kind of meer informatie wenst over logopedie, kunt u de logopediste bereiken op donderdag van 15.30 u – 16.30 u, tel. 0235225651 (m.u.v. schoolvakanties). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op dat moment te bellen, dan kunt u ook op een ander tijdstip contact opnemen en een boodschap doorgeven aan de receptie. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 3.12 Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG (centrum voor jeugd en gezin) is gevestigd aan de Dennenweg 15a in Bloemendaal. Iedere ochtend (08.30 – 12.30 uur) kunnen ouders (en jongeren) bij het CJG terecht voor pedagogische hulp, informatie en advies bij het opvoeden en opgroeien. Het CJG is een samenwerkingsverband van bestaande organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en welzijn. Het consultatiebureau is een van deze organisaties. Verschillende deskundigen houden er spreekuur en regelmatig worden lezingen en cursussen georganiseerd. Naast inlooppunt en opvoed- en opgroeipraktijk is de coördinatie van de zorg een van de belangrijkste functies van het CJG. Dit betekent effectievere hulpverlening voor kinderen en jongeren en betere afstemming tussen organisaties. JGZ telefoon:088- 9958283 info@cjgbloemendaal.nl www.cjgbloemendaal.nl

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

20


4. Onderwijs De basisschool moet voor een continue ontwikkeling zorgen. Zoals eerder beschreven, vereist de wetgever dat de kinderen aan het einde van groep 8 de kerndoelen aangeboden hebben gekregen. Wij hechten er daarbij grote waarde aan dat kinderen met plezier naar school gaan. Onze school moet een veilige school zijn, waar zij zich moeten inspannen maar óók kunnen ontspannen. Kortom, zij moeten zich thuis voelen. Om dit te bereiken hebben we afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid en de sfeer. Tijdens hele schooldagen gaan de kinderen 5,5 uur naar school. Groep 1 tot en met 4 5 tot en met 8

Per week 23,50 uur 25,75 uur

Per jaar Circa 910 uur Circa 990 uur

Gehele periode Circa 3640 uur Circa 3960 uur

De lestijd in de gehele basisschoolperiode bedraagt circa 7.600 uur. Dit is ruim boven de norm van 7520 uur, die door de overheid gesteld is. Zie verder 'SCHOOLTIJDEN' in het Informatieboekje. 4.1 ICT Het gebruik van computers speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. De school beschikt over een modern netwerk voorzien van internet, dat op afstand beheerd wordt. De leerkrachten hebben de beschikking over een eigen pc, aangesloten op een interactief digitaal schoolbord. Scholing van personeel op gebied van gebruik van educatieve toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en Mediawijsheid zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen begint het computeronderwijs met allerlei stimulerende software. Basiscomputervaardigheden en voorbereidend taalonderwijs zijn speerpunt. In de onder- en middenbouw wordt voornamelijk gebruik gemaakt van educatieve software op het gebied van taal en rekenen alsmede uitbouw van computervaardigheden. In de bovenbouw wordt naast bovengenoemde educatieve software en computervaardigheden ook aandacht besteed aan Mediawijsheid van onze leerlingen. Globaal volgt hieronder een overzicht van de verschillende vakken en aandachtsgebieden die in acht jaren basisschool centraal staan. 4.2 Nederlandse taal Onze contacten verlopen grotendeels via spreken, luisteren, schrijven en lezen. We benoemen en ordenen de wereld om ons heen via taal. In de lessituatie maken we onderscheid tussen taalbeheersing en taalbeschouwing. Bij taalbeheersing gaat het om het spreken, luisteren, stellen en lezen. Bij taalbeschouwing om spelling, woordvorming, grammatica en de betekenis van woorden, uitdrukkingen en gezegdes. In de kleutergroepen wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van het spreken en luisteren. Er wordt verteld, voorgelezen en er staan regelmatig thema’s centraal. Aan de hand van deze thema’s wordt spelenderwijs en gericht gewerkt (d.m.v. diverse activiteiten) aan onder andere taal-lezen en woordenschat. Kinderen moeten leren naar elkaar te luisteren. Naast het met elkaar spelen wordt het spreken en luisteren ook geactiveerd via poppenkast en dramatiseren. Taal gaat als een rode draad door de dag, zo ervaren kleuters dat taal

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

21


belangrijk is. Spelenderwijs leren zij dat letters en woorden een betekenis hebben. Zij leren onder andere rijmen, klanken onderscheiden en ze krijgen interesse in letters en leren heel veel nieuwe woorden. Aan het einde van de kleuterperiode hebben ze voldoende bagage om het aanvankelijk leesproces in te gaan. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we een lees- en taalmethode, waarin allerlei vormen van spreken en luisteren worden aangeboden. Via het stellen en spellen leren kinderen hun gedachten, gevoelens en ervaringen schriftelijk te verwoorden. Er wordt gelet op inhoud, opbouw, indeling, woordkeus, zinsbouw en spelling. De spellingsregels worden aangeleerd, evenals de werkwoordsvormen. In groep 3 maken de kinderen kennis met de methode Veilig Leren Lezen. Dit is een methode die werkt met “structuurwoorden”, door het aanbieden hiervan leren de kinderen klanken en letters te verbinden en deze tenslotte te automatiseren. De methode sluit goed aan bij de individuele leesontwikkeling van de kinderen. We onderscheiden verschillende leesvormen. De kinderen in groep 1/2 maken kennis met het voorbereidend lezen. Dit verloopt o.a. middels de methode "Kleuterplein". De kinderen dienen als ze het lezen beheersen 'vlot en goed op toon' te lezen. Enkele keren per jaar worden de kinderen getoetst en wordt bepaald welk leesniveau zij hebben bereikt. In de groepen 4 t/m 8 wordt het lezen voortgezet met de methode VNL, hierbij wordt elke ochtend twintig à dertig minuten stil gelezen. Het gewenste leesniveau dient in groep 6 te zijn behaald. Leerlingen die op basis van AVIen/of CITO toetsen nog niet goed genoeg lezen, krijgen extra hulp. Het begrijpend en studerend lezen neemt vanaf groep 3 een voorname plaats in. Kinderen moeten een tekst begrijpen en zich een beeld kunnen vormen van beschreven gebeurtenissen, personen, verbanden kunnen leggen, oorzaak-gevolg kunnen benoemen, enz. Uiteindelijk moeten kinderen teksten kunnen samenvatten, kunnen schematiseren, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en een mening kunnen hebben over de tekst. Vanaf groep 5 houden de kinderen spreekbeurten en boekbesprekingen en ze maken boekverslagen. Er wordt jaarlijks veel aandacht aan de Kinderboekenweek besteed.4.2.1 Bibliotheek/Mediatheek Er wordt grote waarde gehecht aan het lezen van kinderboeken. We zijn trots op onze bibliotheek, die een bloeiend bestaan leidt. Iedere ochtend kunnen de leerlingen een boek uitzoeken in onze bibliotheek. De leerlingen van de groepen 8 fungeren bij toerbeurt als bibliothecaris. 4.2.2 Lezen Leesmethode voor groep 3: "Veilig Leren Lezen". Leesmethode voor groep 4: “Vloeiend & Vlot" Door de hele school (groep 3 t/m groep8) wordt 's morgens gestart met zelfstandig lezen. Volgens de methode VNL (Veel lezen, Niveau omhoog, Leesplezier) 4.2.3 Taalmethode "Taal Actief" (Vernieuwde versie) en "Woordbouw" voor groep 3.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

22


4.2.4 Schrijven In de kleutergroepen worden voorbereidende oefeningen gedaan voor het schrijfonderwijs; De groepen 3 tot en met 8 werken met de "schrijfmethode: "Pennenstreken". 4.3 Rekenen Bij het rekenonderwijs wordt uitgegaan van de wereld van het kind. Vanuit bekende situaties voor het kind worden rekenproblemen gesteld. Kinderen leren dat er vaak meerdere oplossingen zijn. Leerkrachten geven aanwijzingen en laten de kinderen, individueel of met elkaar de oplossing(en) bedenken. Op deze manier leren kinderen vaardiger met de rekenproblemen om te gaan. Zij leren schatten, zijn aan het meten, werken met grafieken, bekijken plattegronden met coördinaten. Er wordt met elkaar gediscussieerd over de mogelijke oplossingen. Rekenmethode: “Wereld in Getallen (nieuwste versie)” 4.4 Wereldoriëntatie, waaronder aardrijkskunde, burgerschap, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. 4.4.1 Aardrijkskundemethode: In het kader van de wereldoriënterende vorming is aardrijkskunde van eminent belang bij de verkenning en voortdurende vergroting van de leefwereld van het kind. Ook hier wordt weer gestart vanuit hun bekende wereld: we gaan van huis, naar school, naar regio, naar Nederland, naar Europa en tenslotte naar de werelddelen. Aan de topografie wordt nog steeds ruime aandacht besteed. Methode: “Hier en Daar” 4.4.2 Geschiedenis Bij de geschiedenislessen oriënteren de kinderen zich op het verleden, waarbij steeds verbindingen met het heden worden gelegd. We gaan van de prehistorie naar nu. Aandacht wordt besteed aan onze staatsinrichting. Vanuit aardrijkskunde en geschiedenis komen de voornaamste wereldgodsdiensten aan de orde, die ook helpen een beter inzicht te geven in onze multiculturele samenleving. Methode: “Bij de Tijd” 4.4.3 Natuuronderwijs Bij ons natuuronderwijs worden vakken als biologie, natuurkunde en bevordering gezond gedrag gebundeld. Methode: “Leefwereld” Daarnaast volgen we in de groepen 5 en 6 de schooltelevisieserie: “Nieuws uit de Natuur” 4.4.4 Verkeer In de verkeerslessen zit een opbouw die gaat van het veilig leren oversteken tot het in groep 7 afleggen van de theoretische- en praktische verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland. Methode:”Wijzer op weg“.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

23


4.4.5. Burgerschapskunde Burgerschapskunde is bij ons geen apart vak. Diverse onderdelen komen bij wereldoriëntatie aan de orde. In de methodes zijn voorbeelden voor participatiemogelijkheden beperkt. Daarom volgen wij naast de reguliere methodes diverse lesprogramma’s, zoals het lesprogramma behorende bij de Week van de Mediawijsheid, etc. Daarnaast hebben enkele leerlingen zitting in de leerlingenraad. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid leren we de kinderen op jonge leeftijd wat zij kunnen betekenen voor de medemens. Zo zetten de kinderen zich regelmatig in voor goede doelen.

4.5. Engels Lessen in de Engelse taal worden gegeven in de groepen 5 t/m 8. Het accent ligt op de spreekvaardigheid. Er wordt in beperkte mate geschreven. Methode: “Take it Easy” 4.6. Creatieve vakken De groepsleerkrachten verzorgen de muziek – en zanglessen. Het streven is jaarlijks een koffieconcert te laten verzorgen door de leerlingen. Bij tekenen en handvaardigheid komen diverse basistechnieken aan de orde. Net als bij dramatische expressie gaat het niet om het perfecte resultaat maar vooral om de uiting van ideeën en gevoelens. Wij doen mee met de activiteiten van H’art: projecten op school, filmvoorstellingen, bezoek aan tentoonstellingen. Methode: “Moet je doen”

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

24


4.7. Bewegingsonderwijs De groepen 1 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Twee keer per week in de gymzaal van de Vondelschool. In de periode van de paasvakantie tot de herfstvakantie wordt zoveel mogelijk buiten lesgegeven. Wij vinden het van groot belang dat de kinderen veel en veelzijdig bewegen in een veilig klimaat. Ook het met elkaar sporten heeft veel aandacht. De Vondelschool neemt enthousiast deel aan de Bloemendaalse sporttoernooien voor de kinderen van groep 8. Er wordt jaarlijks een voetbal- en een peanutbaltoernooi georganiseerd. Een jaarlijks hoogtepunt is de sport- en speldag voor de gehele school die traditioneel wordt afgesloten met een slagbalwedstrijd tussen de leerkrachten van de school en de kinderen van groep 8. 4.8. Humanistisch/Geestelijk vormingsonderwijs De leerlingen van groep 6 t/m 8 worden in de gelegenheid gesteld om op vrijwillige basis vormingsonderwijs te volgen van een daartoe bevoegde (externe) leraar. De lessen hebben een algemeen vormend karakter. De leerlingen komen in aanraking met (bijbelse) verhalen en thema’s, ideeën, waarden en normen binnen onze cultuur, en met andere, niet-westerse, levensbeschouwingen. 4.9 Rapporten In de kleutergroepen worden alle toetsen jaarlijks met de ouders besproken. Vanaf groep drie krijgen de kinderen drie keer per schooljaar een rapport. Het schooljaar is ruwweg verdeeld in drie perioden van 13 à 14 schoolweken. In groep 3 gaat het om een rapport met de kwalificaties 'goed, ruim voldoende, voldoende en matig'. Vanaf groep 4 worden het cijferrapporten. Daarnaast krijgen de ouders vanaf groep 3 een overzicht van de uitslagen CITO-leerlingvolgsysteem van hun kind (eren). De metingen volgens het CITOleerlingvolgsysteem vinden één keer per half jaar plaats voor alle leerlingen vanaf groep 3. Ook de kinderen van midden groep 2 doen mee met toetsen volgens het CITO leerlingvolgsysteem.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

25


5. Organisatie

5.1 Medezeggenschapsraad (MR) De MR heeft als taak om het beleid van de directie en het bestuur te bespreken. Bij sommige onderwerpen heeft de MR-adviesrecht, bij andere instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in een reglement. De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De zittingsperiode is voor beide geledingen drie jaar. (Men kan/ mag eenmaal voor een zittingsperiode herkozen worden). De MR vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden. U kunt dus contact opnemen met de leden. De vergaderingen zijn in het algemeen openbaar en worden in het schoolgebouw gehouden. Op de website staan de huidige leden. 5.2 Ouderraad (OR) De OR bestaat uit ouders en verzorgers van kinderen uit diverse groepen. De OR heeft diverse organisatorische taken. De OR regelt festiviteiten en houdt contact met de klassenouders. 5.3 Vrijwillige ouderbijdrage Er worden op school allerlei activiteiten georganiseerd, die formeel niet tot het onderwijs behoren. Voor deze activiteiten wordt door de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op de plenaire oudervergadering vastgesteld. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is bepaald op € 50,00. Daarnaast wordt er een aparte bijdrage gevraagd voor het schoolkamp voor de groepen 8 (..,..) en het schoolreisje (15,00). In het Informatieboekje kunt u bij de rubriek Ouderraad lezen waaraan de vrijwillige ouderbijdragen worden besteed. 5.4. Inschrijving en uitschrijving van leerlingen De ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen in de leerplichtige leeftijd bij een school zijn ingeschreven en dat de kinderen de school ook daadwerkelijk bezoeken. Ook zijn ouders verantwoordelijk voor het tijdig absent melden van de kinderen. Dit dient schriftelijk of telefonisch vóór schooltijd te geschieden. 5.5. Schoolbeleid informatievoorziening gescheiden ouders Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons – de school – moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. In de meeste gevallen komen ouders hier zelf wel uit en informeren zij elkaar over belangrijke (school-)zaken die met hun kind te maken hebben, maar helaas is dit niet altijd het geval. De wet biedt ons voor dergelijke situaties echter een duidelijke richtlijn. We zijn als school namelijk verplicht beide ouders te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie, overigens alleen indien hij/zij hierom uitdrukkelijk verzoekt. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Het recht op informatie geldt trouwens niet voor andere personen die in een nauwe betrekking tot het kind staan, bijvoorbeeld de grootouders.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

26


Bij de vraag welke informatie moet worden gegeven baseren we ons schoolbeleid op de wettelijke bepaling dat alleen informatie verstrekt hoeft te worden die ook door de andere ouder is ontvangen. Wanneer de adresgegevens van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder bij ons bekend zijn, wordt hij/zij desgewenst door de school op de hoogte gesteld van: - Schoolgids (jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, te vinden op internet). - Het info-bulletin. - Uitnodiging voor 10-minutengesprekken. Deze vinden twee keer per jaar plaats. Tijdens deze gesprekken hebben de ouders ook de gelegenheid werk van de kinderen in te zien. - Rapporten vanaf groep 3 (3 keer per jaar, een kopie hiervan). - Toetsuitslagen Alleen met een rechterlijke beschikking mogen wij afwijken van de informatieplicht. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.

6. Verzuimbeleid Ons streven is uiteraard dat bij ziekte van een leerkracht of afwezigheid op andere gronden de leerlingen les kunnen krijgen van een vervanger. Vervanging wordt doorgegeven aan het RTC (Regionaal Transfer Centrum primair onderwijs ‘De Bron’) en zij proberen z.s.m. een invaller voor de school te regelen. Tot nu toe zijn we daar goed in geslaagd. Mocht vervanging niet mogelijk zijn, dan trachten we door verdeling van de kinderen over verschillende groepen lesuitval te voorkomen. Mocht ook het verdelen over de klassen tot een niet-werkbare situatie leiden, dan zullen we noodgedwongen overgaan tot het naar huis sturen van een klas. Uw kind moet in principe vijf dagen per week naar school. De school registreert dagelijks de af-, respectievelijk aanwezigheid van alle leerlingen. Bij ongeoorloofd verzuim wordt altijd de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 6.1 Geoorloofd verzuim  Ziekte. Als uw kind ziek is, kan het uiteraard niet naar school. U dient dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór aanvang van de lessen, aan de school te melden;  Godsdienst of levensovertuiging. Als uw kind godsdienstplichten moet vervullen, hoeft het niet naar school. U moet dit echter wel minstens twee dagen van tevoren aan de school melden;  Vijfjarigen. Er is een bijzondere regeling voor kleuters: als uw kleuter vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het vijf uur per week thuisblijven. U moet dit tevoren melden aan de directeur van de school. Met toestemming van de directeur mag een vijfjarige zelfs ten hoogste tien uur per week thuisblijven. 6.2 Ongeoorloofd schoolverzuim Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dan moet de school altijd maatregelen nemen, omdat het in het belang van het kind is dat het aan onderwijs deelneemt. Meestal zal de directie van de school contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze zal proberen om in overleg met u een manier te vinden, om uw kind wel regelmatig naar school te laten gaan.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

27


6.3 Toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

28


6.4 Verlof buiten schoolvakanties

6.4.1 Vakantieverlof Indien een van beide ouders (dan wel beiden) een beroep, of een bedrijf heeft waardoor het met vakantie gaan tijdens de reguliere vakantieperiode(n) onmogelijk is, kan bij de school vakantieverlof buiten de schoolvakantie(s) worden aangevraagd. Een dergelijk verzoek dient minimaal zes weken tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een speciaal vakantie- en verlofformulier dat op school bij de leerkracht van uw kind verkrijgbaar is. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste tien dagen. Als u bijvoorbeeld de eerste keer drie dagen vakantieverlof heeft aangevraagd, dan mag de directeur u gedurende de overige maanden geen extra vakantieverlof meer verlenen. U kunt dus daarna geen verdere aanspraak maken op nog eens (maximaal) zeven dagen. Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer:  het wegens de specifieke aard van het beroep van beide of een van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan;  een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar U kunt geen verlof krijgen om redenen van het vermijden van verkeersdrukte of wegens goedkopere tarieven of soortgelijke argumenten. 6.4.2 Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Tot en met tien schooldagen per jaar dient u dit schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen. Bij meer dan tien dagen per schooljaar dient u dit vier weken van tevoren aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Hiervoor gebruikt u het op school te verkrijgen vakantie- en verlofformulier. Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen. Een vakantie of lang weekend horen niet tot de gewichtige omstandigheden. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn huwelijk, verhuizing, jubilea, persoonlijke omstandigheden, ernstige ziekte van een familielid, etc. en alle naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantieverlof daargelaten. 6.4.3 Verlof wegens kennelijke onredelijkheid Wanneer u vindt dat een kennelijk onredelijke situatie ontstaat als u geen toestemming voor extra verlof voor uw kind krijgt, kunt u zich tot de directeur van de school wenden. De directeur zal bij de eindbeoordeling van uw bijzonder verzoek altijd het belang van het kind voorop stellen. In alle gevallen waarin u toestemming voor extra verlof krijgt, dient de school formeel de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte te brengen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

29


6.5 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten Iedere leerling is verplicht deel te nemen aan alle voor hem bestemde onderwijsactiviteiten. Het schoolbestuur kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het vrijgesteld worden van het volgen van de gymnastieklessen vanwege een lichamelijke handicap. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij het schoolbestuur dan wel bij de directeur van de school. De vrijstelling kan slechts worden verleend op grond van door het schoolbestuur vastgestelde richtlijnen. Deze dienen nog door het schoolbestuur te worden vastgesteld. Zolang dit niet is gebeurd, wordt de ouders verzocht in het verzoek aan te geven waarom van de betreffende onderwijsactiviteiten vrijstelling wordt gevraagd. Bij de vrijstelling wordt bepaald welke onderwijsactiviteiten in de plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend.

6.6 Bezwaar Tegen beslissingen van de directeur en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken kunt u een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet u dit doen bij degene die de beslissing heeft genomen waarmee u het oneens bent. Het kan dus gaan om de directeur van de school of om de leerplichtambtenaar. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing aan u is verzonden of overhandigd. Wie zich niet aan de regels van de leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding en een strafbaar feit. Hiervan wordt zo nodig een proces-verbaal opgemaakt. U kunt bij de leerplichtambtenaar nadere informatie krijgen over alles wat met de leerplicht samenhangt. De leerplichtambtenaar van de gemeente Bloemendaal is de heer E. Woerdeman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 023-5113649.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

30


7. Informatie over de klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de �Landelijke klachtencommissie voor en openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)�. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is mevr. Gea Kruijff. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 06-22371953. Daarnaast is vertrouwenspersoon mevrouw Jannie v.d. Kooy. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 06-22738309. Tevens is vertrouwenspersoon mevrouw Diny Bakker. Zij is bereikbaar op dinsdag en woensdagochtend op telefoonnummer 06-51238064. Ook is vertrouwenspersoon mevrouw Marjolein Smit. Zij is bereikbaar op donderdag en vrijdag op 06-51240645. De LKC is gevestigd aan de Polanerbaan 15, 3447 GN Woerden Postadres: Postbus 162, 3440 AD Woerden Telefoon 0348-405245, fax 0348-405244 U kunt ook de website raadplegen www.lgc-lkc.nl, of een e mail sturen naar info-lgclkc@vosabb.nl.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

31


8.Begrippen en afkortingen CITO

Centraal Instituut Toetsontwikkeling Op school worden de volgende Cito-toetsen afgenomen: taal voor kleuters, rekenen voor kleuters, spelling, rekenen, begrijpend lezen en de eindtoets voor groep 8.

Intern begeleider

Is de leerkracht die de zorgstructuur op school bewaakt. Hij/zij biedt hulp aan de leerkracht met zorgleerlingen, zowel op didactisch als op sociaal-emotioneel gebied. De vaardigheden en leerstof, die de leerlingen op de basisschool geleerd moeten hebben. Een cluster van gewone basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs Wet op het Primair Onderwijs

Kerndoelen Samenwerkingsverband WPO

Op school liggen ter inzage:     

schoolplan ondersteuningsplan Pedagogisch beleidsplan/Pestprotocol onderwijsprofiel klachtenregeling

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

32

schoolgids Vondelschool 2016-2017  
schoolgids Vondelschool 2016-2017  

De Schoolgids van de Vondelschool Aerdenhout, schooljaar 2016-2017

Advertisement