Page 1

INFORMATIEBOEKJE 2016 - 2017 BIJLAGE BIJ DE SCHOOLGIDS

AERDENHOUT


INHOUD: INFORMATIEBOEKJE ................................................................................................................. 1 BIJLAGE BIJ DE SCHOOLGIDS .................................................................................................. 1 ABSENTMELDING........................................................................................................................ 4 AFSCHEIDSAVOND ..................................................................................................................... 4 ARTS ............................................................................................................................................... 4 AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN ............................................................................................ 4 BANKNUMMERS .......................................................................................................................... 4 BESTUUR ....................................................................................................................................... 4 BIBLIOTHEEK/ DOCUMENTATIECENTRUM ......................................................................... 5 BUITENSCHOOLSE OPVANG ................................................................................................... 5 COMPUTER ................................................................................................................................... 5 CONTACTAVOND ........................................................................................................................ 5 DOUCHEN ...................................................................................................................................... 5 ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL............................................................................................. 6 EXCURSIES ................................................................................................................................... 6 FOTOGRAAF ................................................................................................................................. 6 HOOFDLUIS................................................................................................................................... 7 HUISWERK .................................................................................................................................... 7 STARTGESPREKKEN / EINDGESPREKKEN ......................................................................... 7 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ......................................................................................... 8 KAFTEN .......................................................................................................................................... 8 KINDERPOSTZEGELACTIE ....................................................................................................... 8 KLASSENOUDERS ...................................................................................................................... 8 KLEUTERS ..................................................................................................................................... 8 LEERLINGENRAAD ..................................................................................................................... 9 LEERLINGVOLGSYSTEEM ........................................................................................................ 9 LEERPLICHT / SCHOOLVERLOF ............................................................................................. 9 LOGOPEDIE .................................................................................................................................. 9 E-MAILADRESSEN TEAM ........................................................................................................ 10 MEDE-INZITTENDEN VERZEKERING ................................................................................... 10 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ................................................................................................ 10 MELK ............................................................................................................................................. 11 OUDERRAAD .............................................................................................................................. 11 OVERBLIJVEN ............................................................................................................................ 11 OVERSTEKEN (zie tekening) ................................................................................................... 12 PARKEREN .................................................................................................................................. 14 PARTIJTJES ................................................................................................................................ 14 PERSONEEL ............................................................................................................................... 14 PESTEN ........................................................................................................................................ 15 RAPPORTEN ............................................................................................................................... 15 SCHOOLGIDS ............................................................................................................................. 15 SCHOOLREGELS ....................................................................................................................... 15 SCHOOLTIJDEN ......................................................................................................................... 16 Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

2


SCHOOLPLAN............................................................................................................................. 16 SCHOOLVAKKEN ....................................................................................................................... 16 SNOEPEN .................................................................................................................................... 17 TASSEN ........................................................................................................................................ 17 VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES ......................................................................... 17 VAKANTIES ................................................................................................................................. 17 STUDIEDAGEN (alle kinderen zijn dan vrij) ........................................................................... 17 VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN...................................................................................... 18 VERKEERSEXAMEN ................................................................................................................. 18 VERZEKERING ........................................................................................................................... 18 WAARDEVOLLE VOORWERPEN ........................................................................................... 18 ZIEKENHUIS ................................................................................................................................ 18

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

3


ABSENTMELDING Als uw kind om welke reden dan ook, verhinderd is om naar school te gaan, dient u de school vóór 8.15 uur te berichten. Het telefoonnummer is 023-5241076. AFSCHEIDSAVOND Het is al jaren een goed gebruik dat voor en door de kinderen van de groepen 8, die naar het voortgezet onderwijs gaan, aan het einde van het schooljaar een afscheidsavond wordt gehouden. ARTS In de loop van het schooljaar kunt u een uitnodiging ontvangen om met uw kind bij de schoolarts te komen. Uw kind wordt tussen het vierde en vijftiende levensjaar tenminste vijf keer onderzocht. De jeugdgezondheidszorg begint op het zuigelingen - en kleuterbureau. In groep 1 screent de verpleegkundige het gehoor, gezichtsvermogen en spraak/taal. In groep 2 doet de schoolarts het periodiek gezondheidskundig onderzoek. In groep 7 vindt een periodiek verpleegkundig onderzoek plaats in combinatie met een groepsgewijze afname van gezondheid beïnvloedende gedragslijsten. De schoolarts van de Vondelschool is mevrouw M. Smolders; haar assistente is mevrouw D. Liefting. De jeugdverpleegkundige is mevrouw A. van der Meer. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 023-5298066. AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN In school is voldoende audio- en dvd-apparatuur. In de aula hebben wij de beschikking over een geluidsinstallatie, een tv en een beamer. In alle groepen vinden we in ieder geval digitale schoolborden of een touchscreen. BANKNUMMERS STICHTING EXTRA FACILITEITEN VONDELSCHOOL (Ouderraad): bankrekeningnummer NL53 RABO 0326 3908 12 BESTUUR Het schoolbestuur: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De dagelijkse leiding is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur: Irene Jansen. Bezoekadres: Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN AERDENHOUT. Tel: 023-3031016 Postadres: Idem Email: info@stopoz.nl Website: www.stopoz.nl

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

4


BIBLIOTHEEK/ DOCUMENTATIECENTRUM De kinderen maken met groot enthousiasme gebruik van de Centrale Schoolbibliotheek. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen hier dagelijks boeken ruilen. De Ouderraad stimuleert de bibliotheek en het documentatiecentrum door jaarlijks een fors bedrag ter beschikking te stellen. Hierdoor kunnen wij onze boekenverzameling upto-date houden. De bibliotheek is iedere ochtend van 08.30 – 09.00 uur geopend. Na 09.00 uur doet de bibliotheek dienst als mediatheek. In de ruimte van onze bibliotheek zijn ook informatieboekjes te vinden, die gebruikt kunnen worden voor spreekbeurten, werkstukken en kleinere opdrachten. BUITENSCHOOLSE OPVANG De Vondelschool werkt samen met ‘Les Petits’, die naast onze school (in het gebouw Aerdenduin) gevestigd is. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met “Les Petits”, kinderopvang, Postbus 42, 2050 AA Overveen tel. 023-5318240. Het telefoonnummer in Aerdenhout is 023-5443217 Uiteraard zijn er ook andere buitenschoolse opvangmogelijkheden waar leerlingen van de Vondelschool gebruik van maken. COMPUTER In alle groepen staan meerdere computers die consequent tijdens de diverse lessen gebruikt worden. Informatie- en communicatietechnologie neemt een steeds belangrijker plaats in binnen het onderwijs. Tevens is er in de bibliotheek (mediatheek) de mogelijkheid om daar ook met groepjes kinderen aan ICT-projecten te werken. Via www.vondelschool.nl kunt u op onze website van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijven. CONTACTAVOND Drie keer per schooljaar, (n.a.v. het startgesprek en n.a.v. de rapporten) worden er contactmiddagen of -avonden (“tien-minutengesprekken”) georganiseerd. Wij bieden u de mogelijkheid om u hiervoor digitaal aan te melden. DOUCHEN Vanaf groep 5 moeten de kinderen na afloop van de gymles douchen. Wilt u er steeds op toezien dat uw kind op de gymdag een handdoek bij zich heeft. Het wordt aangeraden i.v.m. voetschimmel om in de doucheruimte slippers te gebruiken.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

5


ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL In de eerste pauze (rond tien uur) mag alleen ‘gezond’ worden gegeten en gedronken. Wij ondersteunen het dagelijks eten van een stuk groente of fruit. EXCURSIES Waar mogelijk worden excursies gemaakt ter ondersteuning van de lessen bijvoorbeeld naar Thijsse’s Hof, Kennemerduinen, Teyler’s museum, Frans Hals museum, Waterleidingduinen, boerderij Zorgvrij, etc. Hierbij wordt regelmatig een beroep op ouders gedaan voor begeleiding en vervoer van leerlingen. Indien er onvoldoende ouders beschikbaar zijn kan een excursie komen te vervallen. EXTERNE HULP Kinderen gaan elke dag naar school. Daarbij doen zich meestal geen moeilijkheden voor. Toch zijn er kinderen die bij dat naar school gaan wel problemen ondervinden. In eerste instantie wordt er door de leerkracht in samenwerking met de IB-er (intern begeleider) aan dit probleem gewerkt. Indien dit niet tot voldoende resultaat leidt, wordt de externe hulp ingeschakeld. Dat kan een orthodidactisch medewerker zijn, omdat hij/zij gespecialiseerd is in leerproblemen, of een psycholoog. Een individueel onderzoek wordt altijd besproken met de ouders en de leerkracht van het kind. FIETSEN NAAR SCHOOL De kinderen kunnen op de fiets naar school. Ter bescherming van de anderen mag op het schoolterrein niet worden gefietst of gestept. De fietsen moeten onder de overkappingen worden geplaatst, liefst op slot! Bij de kleuterafdeling alleen kleuterfietsen plaatsen; De school aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij vernieling of diefstal. Onze naar school fietsende kinderen worden vóór de school overgezet door ouders/vrijwilligers in oranje jassen. Houdt u in de wintermaanden de verlichting van de fiets van uw kind in de gaten. FOTOGRAAF Een keer per schooljaar komt de schoolfotograaf langs. Van tevoren krijgt u bericht om eventueel rekening te houden met de kleding van uw kind. Uiteraard geldt er geen enkele verplichting om de foto’s te kopen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

6


GEVONDEN VOORWERPEN Helaas worden te vaak spullen niet meegenomen. Mocht uw kind iets kwijt zijn geraakt, neemt u dan even contact op met de conciërge, of kijkt u in de wasmand, die in de gang staat van de kleedkamers. Na verloop van tijd worden de gevonden voorwerpen eenmalig uitgestald in de aula. Daarna gaan de niet opgehaalde kledingstukken naar een goed doel. HOOFDLUIS Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, een dergelijk plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Iedere leerling ontvangt bij de kleuters eenmalig een zgn. luizenzak. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school in samenwerking met de ouderraad (OR) gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school op het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt dat verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Daarnaast worden er op een aantal vaste tijdstippen (in ieder geval in de week na elke vakantie), ± 6 x per jaar, alle leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de groepsleerkracht telefonisch contact met de ouders van het kind opnemen. HUISWERK Op school willen we de kinderen een zodanige werkhouding aanleren, dat ze zo zelfstandig mogelijk hun werk kunnen aanpakken. We proberen de kinderen te leren hoe je het beste iets kunt leren. Huiswerk bestaat in het begin vooral uit het thuis verzamelen van dingen, die de kinderen nodig hebben voor een werkstuk, een spreekbeurt of een boekbespreking. Vanaf groep 5 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om voor een toets de leerstof thuis door te nemen. In groep 5, 6, 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk meegegeven. STARTGESPREKKEN / EINDGESPREKKEN Aan het begin van het schooljaar houdt elke groepsleerkracht zgn. startgesprekken. De groepsleerkracht vertelt zijn/haar eerste ervaringen en de ouder vertelt aan de groepsleerkracht hoe het kind de eerste periode ervaren heeft. Aan het eind van het jaar (na het tweede rapport) wordt er dan ook een eindgesprek gehouden. Halfjaarlijks is er ook een oudercontact n.a.v. het eerste rapport (febr./maart)

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

7


INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Het inspectiekantoor bevindt zich in Utrecht. Contactadres: Inspectie van het Onderwijs, team primair onderwijs, Postbus 2730 3500 GS Utrecht Tel: 088-6696000 KAFTEN In de hogere groepen moeten de kinderen aan het begin van het schooljaar de schoolboeken kaften, die regelmatig mee naar huis worden genomen. KINDERPOSTZEGELACTIE Onder het motto “voor het kind, door het kind’. Doet de school elk jaar weer mee met de nationale Kinderpostzegelactie. Eind september gaan de kinderen uit de groepen 7 vol enthousiasme op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels en kaarten te verkopen. De kinderen uit de groepen 7 krijgen op de betreffende woensdag een kwartier eerder vrij om gelijk met alle scholen te starten met de verkoop. KLASSENOUDERS Elke groep werkt met een of meerdere klassenouders. De klassenouders zijn de “rechterhand” van de leerkracht bij het organiseren van allerlei festiviteiten maar zijn ook een extra schakel tussen ouders en school. KLEUTERS Voor de kleuters wordt om tien voor half negen de kleutertoegangsdeur geopend. Bij regen doen wij dat eerder. Als uw kind op de fiets naar school komt, wilt u er dan op toezien dat deze fietsen niet voor de deuren ‘geparkeerd’ worden omdat de deuren als nooduitgangen moeten worden gebruikt. De ochtend duurt tot 12.00 u., waarna de kleuters mogen overblijven. De middag duurt van 12.45 tot 14.45 uur. Woensdag gaat de school uit om 12.15 uur en op vrijdag zijn de kleuters om 11.45 uur vrij. Als u uw kind voor of na het overblijven komt ophalen, doet u dat dan in het lokaal. Om 14.45 uur brengen wij de kinderen naar de speelplaats. De groepen 1/2 hebben vaste plekken om op de ouders te wachten. De ouders kunnen op de speelplaats wachten. De leerkrachten houden overzicht bij het ophalen. Wilt u de leerkrachten even waarschuwen als uw kind door iemand anders wordt opgehaald? Bij het gymmen in de gymzaal op dinsdag en donderdag hebben de kleuters gymschoentjes en gymkleding nodig. Wilt u deze voorzien van naam en in de luizenzak aan het kapstokje van uw kind hangen? Het liefst hebben wij gymschoenen met klittenband of elastiek. Let u er vooral op, dat de gymschoenen, i.v.m. het afgeven, geen zwarte zolen mogen hebben.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

8


‘s Morgens eten en drinken de kinderen een stuk groente of fruit in de kring. In iedere klas staat een rekje voor het “tien uurtje”. De spullen voor het overblijven graag in de rugzak houden. De kinderen krijgen uiteraard de gelegenheid om de tanden te poetsen. Als uw kind trakteert, wordt het op prijs gesteld als u “verstandig snoep” laat trakteren. Trakteren op kauwgom is verboden. Sommige kinderen vinden het heerlijk om hun knuffeldier(en) mee te nemen. Dat vinden wij ook maar wij stellen het op prijs als het tot de eerste vrijdag van de maand beperkt blijft. Wij verzoeken u vriendelijk om aan de leerkrachten te melden als er een besmettelijke ziekte (bijv. Rodehond!) heerst of als er eens hoofdluis (tegenwoordig een normaal maar lastig verschijnsel) voorkomt. LEERLINGENRAAD De leerlingenraad is een leerling afvaardiging vanuit de groepen 6, 7 en 8. Jaarlijks worden de afgevaardigden voor de leerlingenraad a.d.h.v. verkiezingen gekozen. Medewerkers vanuit de gemeente Bloemendaal begeleiden dit proces en geven ook gastlessen aan de verschillende groepen. De leerlingenraad denkt mee i.s.m. de schoolleiding en een begeleidende leerkracht over diverse zaken die met de school betrekking hebben en die zij belangrijk vinden! Dit schooljaar zal de leerlingenraad ingezet worden bij de herinrichting van de speelplaats (i.s.m. de Johan Cruyff Foundation).

LEERLINGVOLGSYSTEEM Wij maken gebruik van twee leerlingvolgsystemen SCOL (sociaal-emotioneel) en CITO (cognitief). De kleuters werken daarnaast ook met de observatielijsten van Kleuterplein. Bij de CITO worden de vorderingen van de kinderen vergeleken met de landelijke norm. Als kinderen uitvallen worden ter beoordeling van de Intern Begeleider en de groepsleerkracht plannen opgesteld om het kind adequaat te helpen (zie hoofdstuk over zorg in de schoolgids). U ontvangt bij het eerste rapport (maart) en het tweede (juni) rapport een overzicht van alle tot dan gemaakte CITO toetsen. Nadat u het rapport en dit formulier hebt bekeken, ondertekent u het rapport en geeft deze binnen een week weer mee naar de klassenleerkracht. LEERPLICHT / SCHOOLVERLOF Leerlingen van 4 jaar en 9 maanden vallen onder de leerplicht. In bepaalde situaties kan verlof aangevraagd worden. Indien u meent hiervoor in aanmerking te komen dan dient u een aanvraagformulier voor verlof in te vullen. Het formulier is te verkrijgen bij de directie. Verlof dient vroegtijdig aangevraagd te worden (zie schoolgids). LOGOPEDIE Uw kind wordt in zijn basisschoolperiode tenminste twee keer door de schoollogopediste onderzocht. Een keer in de onderbouw (middelste kleuter) en een keer in groep 7. Mocht in dit onderzoek naar stem-, spraak- en taalvaardigheden van uw kind blijken dat een uitgebreid onderzoek wenselijk is, dan wordt met u schriftelijk contact opgenomen

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

9


E-MAILADRESSEN TEAM Hieronder de mailadressen van alle teamleden: Algemeen info@vondelschool.nl Marianne Backer m.backer@vondelschool.nl Marjolein Blokker m.blokker@vondelschool.nl Debbie van den Bosch d.vandenbosch@vondelschool.nl Antoinette de Bruijn a.debruijn@vondelschool.nl Loes Fennis l.fennis@vondelschool.nl Suzanne de Groot s.degroot@vondelschool.nl Ellen Hafkamp ib@vondelschool.nl Jeroen Hiel j.hiel@vondelschool.nl JosĂŠ van der Hoop j.vanderhoop@vondelschool.nl Ilona Kamer i.kamer@vondelschool.nl AndrĂŠ Kamphof andre@vondelschool.nl Claire der Kinderen c.derkinderen@vondelschool.nl Anja van de Koekelt anjavdkoekelt@vondelschool.nl Rivarna Kromodjojo r.kromodjojo@vondelschool.nl Ingrid Kroonenberg i.kroonenberg@vondelschool.nl Carin van Lierop c.vanlierop@vondelschool.nl Annemarie Machielsen a.machielsen@vondelschool.nl Caroline van der Meer c.vandermeer@vondelschool.nl Silvia Mostert s.mostert@vondelschool.nl Esther Niemantsverdriet e.niemantsverdriet@vondelschool.nl Sharon Reinders Folmer s.reindersfolmer@vondelschool.nl Miriam Ronner m.ronner@vondelschool.nl Wouter Sommers directie@vondelschool.nl Roos Anne van Staalduinen r.vanstaalduinen@vondelschool.nl Esther Vreeburg e.vreeburg@vondelschool.nl Mario Wegman m.wegman@vondelschool.nl Agaath van Vliet a.vanvliet@vondelschool.nl

MEDE-INZITTENDEN VERZEKERING Ons schoolbestuur, de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, verwacht van ouders, die kinderen van school voor excursies, e.d. vervoeren, dat zij een mede-inzittenden verzekering hebben afgesloten. Dit is vooral in het belang van de bestuurder, die bij een mogelijk ongeval aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Medezeggenschapsraad (MR), die ongeveer tweemaandelijks bijeenkomt, bestaat uit twee geledingen van vier personen. De ene geleding bestaat uit ouders en de andere uit teamleden. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en moet bij belangrijke zaken geraadpleegd worden.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

10


MELK U kunt uw kind(eren) een keer per dag (overblijf) melk of drinkyoghurt laten drinken. U betaalt rechtstreeks per giro aan melkleverancier ’Campina’. Aanmelding en/of wijziging kan rechtstreeks digitaal worden geregeld bij de schoolmelkleverancier.(www.campinaopschool.nl) Na elke schoolvakantie krijgen de kinderen pas op de derde schooldag weer melk OUDERRAAD De Ouderraad vertegenwoordigt in principe een ieder die een kind op de Vondelschool heeft en de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Het reglement van de Ouderraad wordt u op aanvraag toegestuurd. Om een indruk te krijgen van wat de Ouderraad doet, volgt hier een beknopt overzicht van de doelstellingen:  Het beheren van de ouderbijdragen en deze op optimale wijze aanwenden  Het organiseren van ouderavonden  Het organiseren en assisteren bij festiviteiten als Kerst, Sinterklaas en Pasen.  Ook bij sportdagen, afscheidsavond, etc. is de Ouderraad actief  Het coördineren en ondersteunen van een aantal werkactiviteiten in school (o.a. documentatiecentrum, klassenmoeders, etc.) De Ouderraad voelt zich een schakel tussen ouders en school en de leden van de Ouderraad is beschikbaar voor informatieverstrekking en het meedenken over problemen, die naar voren kunnen komen. Eens per 5 á 6 weken komt de Ouderraad bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, evenals de notulen, die hiervan gemaakt worden. Zie voor ‘ouderbijdrage’ ook de Schoolgids. OVERBLIJVEN De kinderen kunnen op school overblijven. In deze lunchpauze van 45 minuten worden de kinderen opgevangen door de organisatie “Les Petits”. De groepen 1 t/m 4 lunchen van 12.00 – 12.45 uur en de groepen 5 t/m 8 van 12.30 – 13.15 uur. Tijdens het overblijf stimuleren en ondersteunen wij het eten van gezonde producten. Naast een boterham met hartig en zoet begrijpen wij ook dat kinderen soms behoefte hebben aan iets ‘lekkers’ tijdens het overblijf een meergranen koekje, een liga een snelle Jelle of iets dergelijks. Wij gaan ervan uit dat u zelf heel goed kunt overwegen wat goed is voor uw kind. Mochten er vragen zijn op dit gebied vanuit de ouders of vanuit de TSO-medewerkers, dan is het belangrijk om daar met elkaar even over te praten. Snoep, koolzuurhoudende dranken en ‘gebakjes’ passen duidelijk niet in dit verhaal. Laten we afspreken met elkaar om die producten niet aan de kinderen tijdens de lunch mee te geven.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

11


OVERSTEKEN (zie tekening) Voor de veiligheid van uw kind wordt van u verwacht dat u en uw kind(eren) zich strikt houden aan de instructies van de ouders en leerkrachten, die zich voor uw kind inzetten!  Bij de westelijke ingang van de school (kant van het Kopje) staan speciale ‘oversteekouders’ en ‘oversteek leerlingen’, die de kinderen vóór schooltijd veilig helpen oversteken.  Alle fietsers voor de Vondelschool, komende uit de richting Bentveld, moeten afstappen en wachten op een teken van de oversteekouders en de ‘oversteek leerlingen’.  Fietsers (ouders en kinderen) komende uit de Bellamylaan stappen allen af in de bocht van de Bellamylaan voor de school en steken te voet over onder begeleiding van de oversteekouders en de ‘oversteek leerlingen’ 

Oversteek Munterslaantje: o Ouders en kinderen steken tussen de oversteekouders de Burg. den Texlaan over. o Eveneens wachten op een teken van de oversteekouders voor er fietsend wordt overgestoken. o Bij het ophalen van uw kind na schooltijd, dient u het pad op te lopen en te wachten op het schoolplein.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

12


Vondelschool

oversteek leerling  alleen uitstappen plantsoen

Juliana van Stolberglaan oversteek leerling  oversteekouder plantsoen

 fietsende kinderen hier afstappen parkeren

Bellamypark

Bellamylaan

= route overstekende kinderen d.m.v. oversteekouders 

= oversteekouder

= afstapplaats fietsende kinderen

Oversteekregel vóór schooltijd: Iedereen volgt de instructies op van de ‘oversteekouder’ of ‘oversteek leerling’ in de oranje jas.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

13


PARKEREN  Parkeer niet voor uitritten van omwonenden. Dit wekt veel ergernis.  Alleen parkeren in de vakken en aan de zuidzijde van de Juliana van Stolberglaan voorbij de hoek Bellamylaan en op de Bellamylaan vanaf de boom.  Aan de kant van de Vondelschool mag, met uitzondering van de parkeerhaven niet gestopt worden, ook niet om kinderen alleen maar te laten uitstappen.  De parkeerhaven alleen gebruiken om uit te laten stappen, dus niet parkeren!  Eventueel kunt u ook parkeren achter de school op de Gen. Winkelmanlaan.  Fiets met uw kind naar school! Wilt u zo vriendelijk zijn om een pad bij de westelijke uitgang (de kant van het Kopje) vrij te houden, omdat u anders de doorgang van de kinderen belemmert. Daarom verzoeken wij eveneens om eventuele auto’s te parkeren op die plekken, die ook ‘s ochtends als parkeerplaats zijn aangewezen. PARTIJTJES Als uw kind jarig is en een partijtje geeft, wilt u dan de uitnodigingen voor vriendjes en vriendinnetjes buiten de school afgeven? Het is zo vervelend voor de kinderen, die weinig of nooit worden uitgenodigd. PERSONEEL De groepsindeling in het schooljaar 2016-2017 is als volgt: groep 1/2a: mevr. Debbie van den Bosch groep 1/2b: mevr. Anja van de Koekelt (juf Anja vervangt tijdelijk op maandag mevr. Silvia Mostert) groep 1/2c: mevr. Caroline van der Meer en op vrijdagochtend dhr. Martijn Laanen groep 3a: mevr. Marjolein Blokker en dhr. Jeroen Hiel groep 3b: mevr. Ilona Kamer groep 4a: mevr. Roos Anne van Staalduinen groep 4b: mevr. Esther Vreeburg en mevr. Agaath van Vliet (Juf Agaath vervangt tijdelijk op dinsdag en woensdag mevr. Silvia Mostert) groep 5a: mevr. Miriam Ronner en mevr. Nita van der Wei groep 5b: mevr. Antoinette de Bruijn en mevr. Claire der Kinderen groep 6a: mevr. Rivarna Kromodjojo en mevr. Loes Fennis groep 6b: mevr. Suzanne de Groot en dhr. Martijn Laanen groep 7: mevr. Claire der Kinderen en mevr. Esther Niemantsverdriet groep 8a: mevr. Ingrid Kroonenberg en mevr. Sharon Reinders Folmer groep 8b: mevr. Marianne Backer en mevr. Sharon Reinders Folmer Overig personeel onderwijsassistente: Bewegingsonderwijs+ICT: Interne Begeleider:

mevr. José van der Hoop (Op dit moment langdurig ziek) dhr. André Kamphof mevr. Ellen Hafkamp en mevr. Anja v.d.Koekelt

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

14


Conciërge: Administratie : Directie: Directie (a.i.)

dhr. Mario Wegman en dhr Dirk Spaargaren mevr. Carin van Lierop dhr. Wouter Sommers mevr. Annemarie Machielsen

PESTEN Pesten wordt bij ons op school niet getolereerd. We doen er alles aan om pesten op school en daarbuiten te voorkomen. Wanneer we echter toch te maken krijgen met pesten, hebben we een pestprotocol opgesteld. Onderdeel hiervan is ons stappenplan, waarin omschreven staat hoe we met iedere vorm van pesten omgaan en welke stappen er ondernomen kunnen worden, wanneer het pestgedrag doorzet, tot eventuele verwijdering van de school. Het pestprotocol ligt ter inzage bij de directeur. RAPPORTEN Het jaar begint met een start gesprek tussen ouder en leerkracht. Later in het jaar (maart en juni) volgen er twee gesprekken n.a.v. het rapport. Twee keer per jaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee. In de week, volgend op de uitreiking van de eerste twee rapporten, vinden de zogenaamde tien-minuten-gesprekken plaats. SCHOOLGIDS In de schoolgids staat een aantal belangrijke zaken beschreven zoals  Hoe is het onderwijs georganiseerd?  Wat zijn de rechten en plichten van ouders?  De klachtenregeling. Op een school vinden steeds veranderingen en vernieuwingen plaats. Als er veranderingen zijn worden deze in het Infobulletin of in een persoonlijk e-mailbericht aangekondigd.

SCHOOLREGELS Zoals in vele organisaties zijn op de Vondelschool een aantal regels van kracht. De belangrijkste zijn:  Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen stellen zich dan op, op de voor hun groep afgesproken plaats. De leerkrachten komen vervolgens hun eigen groep buiten ophalen, zodat alle kinderen om half negen op hun plaats zitten. Ouders worden dringend verzocht buiten vóór half negen afscheid te nemen zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  Boeken mogen alleen mee naar huis worden genomen in degelijke schooltassen. De kosten van beschadigde boeken worden naar rato aan de ouders van het betreffende kind in rekening gebracht.  Ter voorkoming van aanrijdingen mag op het schoolplein NIET worden gefietst of gestept. Als dit toch wordt gedaan, kan een sanctie volgen.  Fietsen moeten op slot in de stallingen worden gezet. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen. Dit geldt evenzo voor andere voorwerpen, die door de kinderen worden meegenomen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

15


      

Mobiele telefoons dienen voor aanvang van de les uitgeschakeld aan de leerkracht in bewaring gegeven worden. Kinderen mogen de telefoon dus niet bij zich houden. In de gangen wordt NIET gerend om botsingen bij onoverzichtelijke hoeken te vermijden. Het is onder alle omstandigheden ten strengste verboden op school kauwgom te snoepen. Op het schoolterrein geen skateboards, rollerskates, of mobiele telefoons. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen voor 8.25 uur niet in het lokaal behalve bij slecht weer. Kinderen mogen niet op het grasveld van de voortuin spelen. Er is meer dan voldoende ruimte rond de school. De kinderen steken voor en na schooltijd over onder leiding van een ouder. Deze bepaalt wanneer het veilig is om over te steken.

SCHOOLTIJDEN Groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag, donderdag: ochtend: 08.30 - 12.00 uur middag: 12.45 - 14.45 uur lunchpauze 12.00 - 12.45 uur. Er is een mogelijkheid tot overblijven. woensdag: 08.30 – 12.15 uur vrijdag: 08.30 – 11.45 uur. ‘s Middags is er geen school. Groepen 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: ochtend: 08.30 - 12.30 uur middag: 13.15 - 14.45 uur lunchpauze: 12.30 - 13.15 uur . Er is een mogelijkheid tot overblijven woensdag: 08.30 – 12.15 uur SCHOOLPLAN Elke basisschool heeft een schoolplan. Ons schoolplan is een beschrijving van ons onderwijs en geeft de veranderingen aan, die in een periode van vier jaar staan gepland. U kunt dit op school inzien. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het schoolplan 2017-2021. Wij haken hierbij aan bij het Strategisch Beleidsplan van STOPOZ, de overkoepelende stichting. Het schoolplan zal lopen van januari 2017 – januari 2021. SCHOOLVAKKEN In de Schoolgids staat beschreven welke vakken worden gegeven en welke methodieken hierbij worden gebruikt.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

16


SNOEPEN Het wordt op hoge prijs gesteld als u uw kind geen snoep mee naar school geeft, dus ook niet in het lunchpakket. M.u.v. traktaties wordt er onder schooltijd niet gesnoept en geen koolzuurhoudende dranken gedronken. Vooral het “consumeren” van kauwgom is op school ten strengste verboden. TASSEN Boeken en schriften, die het eigendom van de school zijn, mogen alleen worden meegenomen in degelijke schooltassen: dus niet in plastic zakken of tassen. Beschadigingen worden naar rato in rekening gebracht. VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leest u hiervoor in de Schoolgids hoofdstuk 6: ‘Rechten en Plichten van de ouders/verzorgers en het Bevoegd Gezag’ VAKANTIES Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaartsdag Pinksteren Zomervakantie

Van 17 oktober 2016 26 december 2016 20 februari 2017 17 april 2017 24 april 2017 25 mei 2017 05 juni 2017 24 juli 2017

Tot en met 21 oktober 2016 06 januari 2017 24 februari 2017 05 mei 2017

03 september 2017

STUDIEDAGEN (alle kinderen zijn dan vrij) Vrijdag 16 september 2016 Maandag 31 oktober 2016 Vrijdag 17 februari 2017 Woensdag 24 mei 2017 (Stopoz) Maandag 26 juni 2017 VRIJE MIDDAGEN Maandag 05 december 2016 (Sinterklaas) Vrijdag 23 december 2016 (Kerst) MARGEDAGEN (alle kinderen zijn dag vrij) Vrijdag 14 april 2017 Vrijdag 26 mei 2017 Vrijdag 21 juli 2017 (Calamiteitendag)

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

17


VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN De verjaardagen van de leerkrachten worden in de groepen uitgebreid gevierd. Informatie hierover ontvangt u van de desbetreffende klassenouder. VERKEERSEXAMEN De kinderen uit groep 7 doen mee aan het landelijke schriftelijke verkeersexamen, alsmede aan het plaatselijke praktische verkeersexamen. VERZEKERING Via uw ouderbijdrage is uw kind verzekerd tijdens schooluren, alsmede tijdens het naar en van school gaan. Mocht er iets met uw kind gebeurd zijn, neemt u dan meteen contact op of met school, of de penningmeester van de Ouderraad, of direct met de verzekeringsmaatschappij omdat binnen drie dagen het schadeformulier moet worden ingevuld en ingeleverd. WAARDEVOLLE VOORWERPEN Hoe vervelend het misschien ook klinkt, maar de school aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van zoekraken van kleding, fietsen, boeken, sieraden, horloges e.d., ook niet indien voorwerpen in bewaring zijn gegeven, bijvoorbeeld bij de gymnastiek. Geadviseerd wordt om geen kostbaarheden mee naar school te nemen. ZIEKENHUIS Bij acute medische hulp is het onze gewoonte om het Spaarne Ziekenhuis, locatie Hoofddorp in te schakelen. Uiteraard zal eerst getracht worden ouders of huisarts in te schakelen.

Vondelschool, Juliana van Stolberglaan 25 2111 CJ Aerdenhout

18

Informatieboekje Vondelschool 2016-2017  
Informatieboekje Vondelschool 2016-2017  

Het informatieboekje van de Vondelschool Aerdenhout, schooljaar 2016-2017

Advertisement